Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
221-216: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
217-568: N.N., , - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar Zilveren Jubileum op 13 februari 1927.
212-200: N.N., , - Gedenkboek G.de Vries & Zonen. Makelaars te Amsterdam. 1775-1925.
193-273: (HEUSSEN, H.F. VAN / RIJN, H.VAN), - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het Land van Drent. Of Beschijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht: benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde Mannen, die daar gebooren zijn, of er gebloeit hebben.
225-136: N.N., , - Het Nederlandsch Lyceum 1909-1939. Uitgave t.g.v. het 30-jarig bestaan.
225-386: N.N., , - The Marine Insurance Company Ltd. 1836-1936.
225-353: N.N., , - Het proces Mussert.
222-356: N.N., , - Nederlandsch recht in oorlogstijd. In Engeland ontstaan en toegepast. Met ex libris van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
210-382: N.N., , - The war in pictures. In 6 volumes.
221-101: (FREMERY, H.N.DE), - Kabouter-boek.
222-377: N.N., , - Jaarboekje der Adelborsten aan het Koninklijk Instutuut voor de Marine te Willemsoord. Veertiende Jaargang. 1885.
215-476: N.N., , - De Muze' uitgave t.g.v. de Boekenweek van het CPNB voor jongeren. Complete serie 16 delen.
222-336: N.N., , - Twee Eeuwen Waterstaatswerken. Gedenkboek.
202-209: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
213-327: N.N., , - St.Claverbond. Uitgave der P.P.JezuÔeten ten bate hunner Missie op Java. 36e jaargang.
219-300: N.N., , - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. 2e deel. Hierin: F.J.L.Kršmer:De gebeurtenissen op de Amsterdamschen Doelen. J. Prinsen: Armenzorg te Leiden in 1577. R.Fruin:Correspondentie te Middelburg en te Goes. W.A.F.Bannier: De inventaris van het archief van Filips van Marnix benevens enige brieven uit dat archief. W.Kernkamp: MemoriŽn van den Zweedschen resident Harald Appelboom.
215-198: N.N., , - Cort Verhael vant' gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein, enz. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van Oudheden berustende Handschrift.
215-219: N.N., , - What's it about in Indonesia. Booklet edited by the Netherlands Indies Governement Information service. Together with foto-booklet
215-218: N.N., , - Pantja sila. The basis of the State of the Republic of Indonesia. Published by National Committee for Commemoration of the Birth of Pantja Sila.
215-217: N.N., , - Mededeelingen van het bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering XXII: Atollen in den Nederlandsch-Oost-Indischen Archipel. De riffen in de groep der Toekang Besi-eilanden. Door B.G.Escher.
215-216: N.N., , - Jaarverslag 1938. Provincie West-Java.
206-222: N.N., , - Beschrijving van de Kust van Guyana. Inhoudende: Aanwijzingen omtrent het verkennen deszelve, het inzeilen der voornaamste Rivieren, c.z.v. te samengestelduit de best voorhande zijnde Waarnemingen en Berigten, en wel voornamelijk uit de Journalen en verkregene opgaven, van nederlandsche zeeliden.
219-301: N.N., , - Gedenkboek der Werkstakingen van1903. Actestukken der Samenzwering. 2 delen in 1 band.
208-504: N.N., , - Genealogie en de Canon. 2 delen. (deel 62 en 63 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie)
221-359: N.N., , - Witboek over de duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van G.Branting. Vertaling P.Voogd e.a.
221-358: N.N., , - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945. (verschenen in Friesland vanaf 15 september 1944 tot de bevrijding)
189-369: N.N., , - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 1854-1954.
216-242: N.N., , - Official Year Book of the Union of South Africa and of Basutoland, Bechuanaland Protectorate and Swaziland. Containing statistics mainly for the period 1910-1922.
219-299: N.N., , - AVRO 1923-1948.
221-361: N.N., , - Het nieuwe hart van Rotterdam. Toelichting op het basisplan voor de herbouw van de binnenstad van Rotterdam.
189-298: (GELDER - DE NEUFVILLE, M.J.VAN), - De Kleine Pligten. Eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling. In brieven, uit het begin van der 19e eeuw. 4 delen.
189-185: N.N., , - Hervorming op Koloniaal gebied. Het budget der toekomst gehandhaaft. Met eene uitgewerkte en toegelichte proeve van dat budget.
189-182: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
214-292: N.N., , - Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909-1959.
214-218: N.N., , - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Catalogus Zomertentoonstelling 1966. tekst in Nederlands en Engels.
203-639: N.N., , - Gerrit Willem Knap gekenschetst als kunstschilder en aestheticus. 1 mei 1873 -24 november 1931. Met voorwoord van Huib Luns.
224-567: N.N., , - Honderdvijftig jaar Generale Staf. 1814 -11 maart- 1964. Overzicht van de ontwikkeling van de Koninklijke Landmacht. Gedenkboek vervaardigd t.g.v. de herden-king van de dag waarop werd besloten tot de samenstelling van een Nederlandse Generale Staf.
203-133: N.N., , - Bali. 200 kunstfoto's van dit wondermooie eiland. (deze foto's zijn van P.A.J.Moojen, eerder gepubliceerd in zijn boek: Kunst op Bali, 1926)
214-113: N.N., , - De legende van Tijl Uilenspiegel.
222-455: N.N., , - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F.GrŲnloh. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift.
222-117: N.N., , - Frits en Antonie of kwade voorbeelden bederven goede zeden. / De brave Christoffel. Twee leerzame verhalen voor ouders, kinderen en dienstboden.
211-288: N.N., , - Op reis naar en door IndiŽ. Schetsboek.
211-497: N.N., , - De sluitsteen geplaatst. Gedenkboek uitgegeven te 's Gravenhage door de CoŲperatie 'De Volharding' o.a. ter gelegenheid van de ingebruiknemeing van haar nieuwe Ziekenhuis in de maand juli van het jaar 1939.
224-483: N.N., , - J.M. Meulenhoff zeventig jaar. 1869- 1939. Herinneringsalbum aangeboden door de medewerkers van N.V. Meulenhoff & Co's Import- en Algemeene Boekhandel Amsterdam.
224-485: N.N., , - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838 - 1 Mei - 1963. Uitgeverij Tjeenk Willink.
224-486: N.N., , - Het geÔllustreerde boek in het Westen. Van de vroege middeleeuwen tot heden. Tentoonstellingscatalogus.
223-101: N.N., , - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de Geschiedenis des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika.
212-188: N.N., , - Surabaya ludiek. H.B.S. en S.S.V.
210-587: N.N., , - Zeeuwse Volksalmanak 1934.
220-151: N.N., , - OriŽntatiecursus cultuurwetenschappen Twee Culturen: de Republiek en Java. 8 delen + tekstbundel.
220-150: N.N., , - Java. Handleiding bij de Werkcollectie 'Java'. Bureau onderwijszaken van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Hierin: Java, Het 'brandpunt' van de Indische Archipel / Beschrijving der volkenkundige voorwerpen van de werklocatie Java / Lichtbeelden I / Beschrijving van de economische voorwerpen / Lichtbeelden II.
214-584: N.N., , - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Tentoonstellingscatalogus.
214-559: N.N., , - Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam. 1782-1932.
221-129: N.N., , - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen.
214-530: N.N., , - IJsselland. Literair stroomgebied. Bloemlezing.
214-518: N.N., , - Tinkboek fan it hŻndertjierrich bistean fan it selskip foar Fryske tael en skriftekennisse. 1844-1944.
214-517: N.N., , - Lieteboek. Algemiene samling fan ‚lde en nije Fryske sangen mei piano- en oargellieding.
219-423: N.N., , - Nescio-nummer van De Revisor. Nescio - Uit de literaire nalatenschap: de eerste versie van Titaantjes met een essay van Lieneke Frerichs.
216-532: N.N., , - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam. 1632-1932.Algemeene geschiedenis van Universiteit en Athenaeum / Geschiedenis van het academisch onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek / De academische instellingen / Bijzondere inrichtingen in verband met de universiteit / Levensberichten van professoren en lectoren.
216-153: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
216-509: N.N., , - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. 1827-1927. Bijdrage van R.Visscher / M.W.Vieweg / N.Ottema / P.C.J.A.Boeles.
224-461: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. 1930-1940. 4 delen.
208-586: N.N., , - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Tentoonstellingsprogramma.
225-101: (BAUBERGER, WILHELM), - Het dal van Almeria. Een verhaal voor het opkomend geslacht. Door den schrijver van het Beatus-Hol. Naar de derde Hoogduitsche uitgave.
221-461: N.N., , - Bzzlletin nummer gewijd aan Simon Vestdijk.
207-558: N.N., , - Een paar vragen van Gemeente-comptabiliteit.
222-240: N.N., , - Tjalie Robinson nummer van 'De Gids Mt bijdragen van A.van Dis Willem Otterspeer, Wim Willems, Abdelkader Benali e.a. (51 pp.)
214-397: N.N., , - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van 'scheeps- en visserijtermen
216-576: N.N., , - Gedenkboek Bisschoppelijk College St.Jozef, Sittard 1905-1930. met ingeplakte kleine oorkonde.
205-333: N.N., , - Nat. en Int.Landbouwtentoonstelling 's-Gravenhage. 29 augustus - 1913 - 15 september. Onder voorzitterschap van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.
225-245: N.N., , - De mooiste Indonesische mythen en sagen. Bewerkt door Ella van der Molen.
221-215: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December'. 2e deel Mrt.1947-sept.1947.
211-181: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928.Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ. Met achterin losse map met 3 bijlagen. I: ets van Jan Poortenaar II: litho van H.Paulides III: reproductie van schilderij L.Eland.
224-192: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928. Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ.
212-126: B., J.A. VAN (VOORREDE), - Gedichtjes voor de beschaafde jeugd. Bevattende Verjarings- Nieuwjaars, Bruilofts en Albumversjes.
214-288: N.N., , - De zilveren A.V.R.O. Herinneringsboek.
192-175: N.N., , - Jubileumnummer van De School. 1894-1954. Maandblad van de Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in Indonesia. 'Het NIOG
222-105: N.N., , - Elsje bij de visschen. Een Sprookje.
221-214: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December'. 1e deel sept 1946 - Mrt.1947.
225-102: (CAREY-BROCK, FRANCES E.G.), - Eene moeder onder Hare kinderen. Een verhaal uit het dagelijksche leven.
200-119: N.N., , - Elsje bij de visschen. Een Sprookje.
219-520: N.N., , - Friesland. The most interesting and picturesque province of Holland
214-169: N.N., , - Mededeelingen van het Visscherij-Station te Batavia. 10 afleveringen in 1 band.
220-120: N.N., , - Lessen voor Meisjes van allerlei jaren, voorgesteld in de lotgevallen van eenige Jonge juffrouwen
214-289: N.N., , - Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1784-1934.
217-527: N.N., , - Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer 1883. (159e Jaargang)
217-529: N.N., , - De Ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M.de Koningin. Fotoboek.
197-574: N.N., , - Een vissershaven voor Katwijk. Beroep op de Nederlandse Regering, op het Provinciaal Bestuur van uid-Holland, op het Nederlandse Volk, op de Nederlandse Pers.
219-268: N.N., , - Kunst en ambacht in IndonesiŽ. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft nov.1968-dec.1969.
200-365: N.N., , - Gek en Wijs tijdens Seyss. (tekst in dichtvorm)
200-191: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
219-267: N.N., , - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur uit IndonesiŽ. Arts and crafts in Indonesia.
216-154: N.N., , - Gedenkboek Korps Beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 1940-1950. Bevattende de verlieslijst en de erelijst van terzake van krijgsverrichtingen in dit tijdvak aan beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch
219-159: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Zevende jaargang.
219-158: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Eerste jaargang.
219-160: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Deel II Aflevering 2: De Buitenbezittingen Atjeh en Onderhoorigen.
219-568: N.N., , - Gids voor het Westland.
197-559: N.N., , - De sluitsteen geplaatst. Gedenkboek uitgegeven te 's Gravenhage door de CoŲperatie 'De Volharding' u.a. ter gelegenheid van de ingebruiknemeing van haar nieuwe Ziekenhuis in de maand juli van het jaar 1939.
219-555: N.N., , - De Gemeente-gasfabrieken van 's-Gravenhage. 1875-1925.
218-180: N.N., , - Verslag der Viering van den 150sten Gedenkdag v/h Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 17 - 24 april - 1928.
205-182: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
216-171: N.N., , - De Brug over de Dambi. De strijd tegen het bijgeloof op Sumatra.
197-192: N.N., , - OriŽntatie. Veertiendaags algemeen tijdschrift. (later onregelmatig) Complete set 1 t/m 46. in 44 afl. (2 dubbelnummers) Verder niet verschenen.
197-158: N.N., , - Gedenkboek G.de Vries & Zonen. Makelaars te Amsterdam. 1775-1950.
197-145: N.N., , - Javasche Courant. Jaargangen 1829 / 1833 / 1836 / 1838 / 1847 / 1848.
207-176: N.N., , - Jaarboek van Nederlandsch IndiŽ. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
213-213: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
201-518: N.N., , - Aalsmeer Holland. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van de CoŲperatieve Veilingvereniging 'Bloemenlust' en de Centrale Aalsmeersche Veiling.
201-519: N.N., , - Kadstrale atlas van Noord-Holland 1832. Deel 3 Bergen.
195-131: (FREUDENREICH, JULIUS) (JOH.HEINRICH MEYNIER), - Arno en Similde of keur van nuttige en onderhoudende verhalen voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch. ingeplakt: Tweede Eere-prijs behaald op de School van de Weduwe J.van Oostveen, strekkende ter belooning van betoonde Vlijt en Gehoorzaamheid.
219-161: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Deel II Aflevering 3: De Buitenbezittingen Oostkust van Sumatra. Eerste stuk.
193-500: N.N., , - C.H.Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
193-165: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
219-249: N.N., , - De mooiste Indonesische mythen en sagen. Bewerkt door Ella van der Molen.
202-531: N.N., , - De ramp in het Oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.
191-312: N.N., , - Repertorium betreffende Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Voornamelijk van tijdschriftartikelen. 1901 t/m 1970. 5 delen.
223-205: N.N., , - IndonesiŽ herleeft! Economisch herstel en wederopbouw in vogelvlucht.
221-571: N.N., , - Gerijpte kunst. Tentoonstelling t.g.v. Heropening Gemeentemuseum 's-Gra-venhage 12 oct.- 17 nov.'46.
222-172: N.N., , - De Nederlandsch-Indische wetboeken van Militair straf- en tuchtrecht benevens andere daarmede verband houdende wettelijke voorschriften. Uitgave 1934.
222-173: N.N., , - Militair Straf- en Tuchtrecht Nederlandsch-IndiŽ. I : Inleiding tot de studie van het Militair Strafrecht. De Algemeene Leerstukken van Strafrecht.
214-217: N.N., , - Life and art in Papua New Guinea.Exhibition Catalogue The Israel Museum. English and Hebrew text.
208-580: N.N., , - Verslag van het Congres 'Afschrikking en Ontspanning' gehouden in het Congrsgebouw te 's-Gravenhage op 19 en 20 november 1968 t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool.
212-108: N.N., , - Meisjesleven. Christelijk Tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd. 2e jrg.
196-155: N.N., , - Mededeelingen Koninklijke Vereniging 'Koloniaal Instituut'. Hierin: J.Kunst: The music of Java. / J.P.Kleiweg de Zwaan: Enkele metingen en volume-bepalingen aan Nederlandsche en Papoesche schedels. / Aan winsten op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut.
194-517: N.N., , - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C.McMurtie's 'The Book' te New York in 1937 verschenen gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten wegens de daarin de hoofdstukken X en XI in nederlandsche vertaling.
222-357: N.N., , - Nooit vergeten! (fotoboek) Samengesteld door redactie en fotoredactie van Het Vrije Volk.
222-281: N.N., , - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingerigt ter herdenking van de geboorte 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen. Tekst / Afbeeldingen.
194-234: N.N., , - Soldaat Overzee. Een reportage van het leven en werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die ligt tussen Nederlands Oost-IndiŽ en IndonesiŽ
207-180: N.N., , - Nias tribal treasures. Cosmic reflections in stone, wood and gold.
221-301: N.N., , - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
211-374: N.N., , - Veertig jaren Onderzeedienst 1906-1946. Uitg.t.g.v. het Veertig-jarig bestaan van Hr.Ms.Onderzeedienst.
214-290: N.N., , - Gedenkboek t.g.v. het 40-jarig jubileum der Vereeniging 'Het Hoogeland'. Christelijke Vereeniging tot stichting en instandhouding van ArbeidskoloniŽn. 2 December 1892-1932.
218-530: N.N., , - Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1922. 110ste Jaargang.
218-380: N.N., , - Roof Restitutie Reparatie. Samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische zaken.
192-529: N.N., , - Vijf auteurs over hun uitgever. (F.Bordewijk / Anton Coolen / Maurice Roelants / S.Vestdijk / G.Walschap) 125 Jaar Nijgh en van Ditmar.
223-128: N.N., , - Ridder Kuno van Warsburg en De Savoyaard. Twee verhalen uit den ouden en Nieuwen tijd.
222-256: N.N., , - Nadere stukken het Huiszittenhuis betreffende bij den Raad der stad Leyden behandeld met de daarop gevallen besluiten.
222-258: N.N., , - De Historie van de Vier Vrome Ridders genaemd de Vier Hems-Kinderen, Reynout en zyne Broeders zoonen van Haymo of Hemon Grave van Dordoen. Den laatsten Druk, op nieuw overzien en van veťle fauten gezuyvert, en tot vermaek der Jongheyd toegelaten. VerÁierd met schoonen plaeten.
212-109: N.N., , - Meisjesleven. Christelijk Tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd. 6e jrg.
217-363: N.N., , - Het leven van Willem George Fredrik. Prince Van Orange. Facsimile uitgave.
217-567: N.N., , - Driehonderd Jaar Korps mariniers. 1665 - 10 December - 1965. Een verslag in woord en beeld van de viering van het Driehonderjarig bestaan.
215-602: N.N., , - Lithografie in Nederland. Speciale uitgave van De Boekenwereld. Met bijdragen van vele auteurs.
217-519: N.N., , - 100 jaar Ziekenhuis Coolsingel 1851-1951. De geschiedenis van een Rotterdams Ziekenhuis.
223-440: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
221-236: N.N., , - Politieke contracten met de boschnegers in Suriname.
215-629: N.N., , - Reunie Oud-Hoofdcursianen Kampen 22 en 23 Aug.1939. Bijgevoegd: Rťunie lied 'Exelsior-lied' muziek van P.van Antwerpen, woorden van Wittekind.
219-110: N.N., , - Leerzaam tijdverdrijf voor de jeugd, Of verscheidenheid van onderwerpen tot nut en vermaak der kinderen.
211-245: N.N., , - Bibliografie van Suriname. Uitgave van Nederlandse Stichting voor culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen.
195-559: N.N., , - Oomkens' Regerings-almanak van en voor de Provincie Groningen voor het jaar 1850.
195-558: N.N., , - Groninger Volksalmanak voor 1843. 7e Jaargang.
219-277: N.N., , - Genealogisches Staats-Handbuch.
206-156: N.N., , - Catalogus van de Tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia. Gehouden in het Stedelijk Museum, Amsterdam, juni-juli 1919.
195-296: N.N., , - Naamlijst der geborene, gehuwde en overledene personen aangegeven bij den Burgerlijken Stand der gemeente Middelburg gedurende het jaar 1886, 1887,1888.
219-594: N.N., , - Renť Magritte en het Surrealisme in BelgiŽ. Tentoonstellingscatalogus Kon.Musea voor Schone Kunsten in BelgiŽ.
194-192: N.N., , - Mededeelingen van het bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering XXIX : Seran. Met 15 bijlagen (vanaf pag.199). Samengesteld naar F.J.P.Sachse: Seran en zijne bewoners.
225-320: N.N., , - Yearbook of The Holland society of New York. 1914. Bergen Book 2nd Volume.
224-370: N.N., , - Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik. Staat Wirtschaft Armee Verwaltung Justiz Wissenschaft.
215-438: N.N., , - Veertig jaren Onderzeedienst 1906-1946. Uitg.t.g.v. het Veertig-jarig bestaan van Hr.Ms.Onderzeedienst.
192-350: N.N., , - De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij onder directie van de Jong & Comp. gevestigd te Amsterdam. Beschouwd in het licht van haar geschiedenis, resultaten en reglement. 1809-1959. Gedenkboek uitg.t.g.v. het honderdvijftigjarig bestaan.
215-334: N.N., , - Die Chronycke van Hollant, Zeelandt ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden...totten Jare 1517. Met den rechten oorspronc..... Ende is vervaetet in drie stucken ofte vervolgh van de Hollandsche Chronijcke... van de Jare 1517 tot '94. / Appendix Andersins genoemt een byvoechsel, waer in verhaelt worden vande gedenckweerdichste gheschiedenissen welcke in Hollant, Zeelandt ende Vrieslandt, en in Vrankrijck Duytslant etc. gebeurt zijn ..... 4 delen in 1 band.
205-589: N.N., , - J.K.Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938. (Diamanthandel) Met platengedeelte : Pictures of the 'World of to-Day
221-234: S., , - Onder de Indianen in Guyana. Uit het Hoogduitsch Uitgave van de Halfstuivers-Vereeniging der Rijnsche Zending.
190-267: N.N., , - Politieke contracten met de boschnegers in Suriname.
208-428: N.N., , - Jaarboekje der Adelborsten aan het Koninklijk Instutuut voor de Marine te Willemsoord. Zeventiende Jaargang. 1888.
220-122: N.N., , - Roodkapje. Een vertelling van Moeder de Gans op nieuw aan de lieve kleinen verteld.
201-251: N.N., , - Kunst en ambacht in IndonesiŽ. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft nov.1968-dec.1969.
224-504: N.N., , - Exposition de la Toison d'Or a Bruges. (juin-octobre 1907) Catalogue. (…dition dťfinitive). Avec introduction de Baron H.Kervyn de Lettenhove
207-538: N.N., , - Gedenkboek ter Herinnering aan het gouden Eeuwfeest van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem 1912.
222-118: N.N., , - Letter-Looveren, bijeenverzameld voor de beschaafde Nederlandsche jeugd in PoŽzij en Proza. Bij het hoofdstuk : De brave Jongeling op het veld van Waterloo is ook een muziekstukje (uitslaand) van I.Marinus
213-296: N.N., , - Surinam Timber. A summery with brief descriptions of the main timberspecies of Surinam.
217-510: N.N., , - Dordrecht. Seine Bedeutung fŁr Handel, Industrie und Verkehr. Herausgegeben vom Magistratskollegium
217-344: N.N., , - Gedenkboek ter gelegenheid van het Vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894.
199-293: N.N., , - Wapenboek van Europa. Waapens der Monarchen Koningen en van alle Gekroonde Hoofden van Europa. Hierin 55 genummerde wapenplaten met onderschriften + 17 (franse) wapens zonder tekst.
221-254: N.N., , - Gemaal te platten Lande, Ordonnantie volgens dewelke in den Lande van Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene zake van weegen en volgende van concente van de Staaten van den selven Lande op Collecte sal worden geheeven van impost op het Gemaal ten Platten Lande / ingaande den eersen January 1750.
215-443: N.N., , - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Reprint van de uitgave van 1692.
217-235: N.N., , - Almanak van de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika voor het Jaar 1877. (zevende jaargang)
210-192: N.N., , - Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekašn Anak-anak dan Iboe-bapanja. Nederlandsche-Indische prenten. de eerste plaat ontbreekt maar is wel in print bijgevoegd.
213-264: N.N., , - Indonesian economics. The concept of Dualism in Theory and Policy.
213-263: N.N., , - Achter kawat en Gedek.
225-171: N.N., , - Nederland-IndonesiŽ. Een culturele vervlechting. / Nederland Indonesia. Suatu pertalian budaya. 1945-1995.
223-537: N.N., , - Geschiedenis van het Delftsch Studentencorps. Uitgegeven door den senaat van het D.S.C. ex. 'van den uitgever
223-513: N.N., , - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Naar de gegevens uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
208-389: N.N., , - Winter 1928-1929. Met medewerking van Kon.Ned.Meteor.Instituut, Kon.Luchtv. Mij., H.M.Vliegkamp de Kooij, Regiment Genietroepen en Foto-Persbureau.
221-472: N.N., , - The Library of Camille Aboussouan (Sotheby's Catalogue) (Camille Abousouan, ambassadeur for Lebanon and bookcollector)
221-473: N.N., , - The Library of Philip Robinson. Part I. (Sotheby's Catalogue) (Philip Robinson , the youngest of the two brothers of the bookselling firm William H.Robinson)
210-604: N.N., , - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. 1902 - 1952.
223-324: N.N., , - Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage op 27 September 1928. Ter herdenking van het Tien-jarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Foto's met onderschriften.
218-446: N.N., , - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F.GrŲnloh. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift.
218-579: N.N., , - Honderd jaar Dura. 1855-1955. t.g.v. het Honderd-jarig bestaan van N.V. Dura's Aannemings Maatschappij.
218-580: N.N., , - Over de volkshuisvesting te Rotterdam. Samengesteld voor het Xe Internationaal Woningcongres te 'sGravenhage in 1913.
218-231: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December' (over de periode 1september 1946 tot de Demobilisatie) 4 delen in 1 band.
218-232: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
218-233: N.N., , - Pioniers overzee. De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie '7 December' ('C' Diviesie) 1945-1950.
218-234: N.N., , - Soldaat Overzee. Een reportage van het leven en werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die ligt tussen Nederlands Oost-IndiŽ en IndonesiŽ
218-619: N.N., , - Tien schrijvers uit het Nieuwe Rusland. Nawoord van Jef Last. Vertaling van Arthur van Dijke.
223-495: N.N., , - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene Geographie dezer ProvinciŽn, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een bericht Der voornaamste Logementen, als mede der Jaarmarkten of kermissen ... Reprint van de uitgave van 1773.
213-214: N.N., , - Tanah air kita. A pictorial introduction to Indonesia.
218-418: N.N., , - De zeeslag bij Jutland. Officieel verslag van Admiraal Sir John Jellicoe, opperbevelhebber der Engelsche vloot. (31 mei 1916) / POLLEN, A.H.: Het rapport van Admiraal Jellicoe aan leeken verteld.
218-229: N.N., , - Artillerievuur in de tropen. Het boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de 3e Inf.Brig.Gr.-C.Divisie '7 december' (1946-1950).
218-470: N.N., , - Tirade. Du Perron nummer.
216-478: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
218-529: N.N., , - Utrecht kruispunt van de Middeleeuwse kerk. Voordrachten gehouden tijdens het congres t.g.v. tien jaar mediŽvistiek Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit te Utrecht 25 tot en met 27 augustus 1988.
218-291: N.N., , - De Missie Post. Uitgave van de missieprocuur der Priesters van het Heilig Hart van Jezus. 7e Jaargang. October 1931 - Augustus 1932 (tweemaandelijks)
218-230: N.N., , - De Gravenserie in Zuid-West Pacific. 6 deeltjes. I: Het tijdelijk columbarium II: Het ereveld Menteng Poelo (Batavia) en het Columbarium met aula (tevens simultaankerk) III: Het ereveld Pandu te Bandung IV: Het ereveld Surabaia (Burger-Militair-Marine-Brits ereveld) V:Het ereveld Tillemaplein (Semarang) - Militair ereveld VI: Het ereveld Antjol te Djakarta. Uitgave van de leger-gravendienst.
216-545: N.N., , - Victory. (reclameboekje uitgegeven door N.V.van den Bergh's Fabrieken (Blue Band-Maatschappij) Rotterdam).
221-141: N.N., , - Bzzlletin-nummer 149 over Annie MG.Schmidt.
194-523: N.N., , - Het Nederlandsche Boek. 1924 t/m 1940. Jaargang 1 t/m 17. Nederlandse uitgaven per jaar per uitgever.
212-245: N.N., , - In memoriam Burma-Siam 1942 - 1945. (hierin opgenomen: Naamlijst van in Burma en Siam overleden Nederlandsche militairen)
200-149: N.N., , - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Tentoonstellingscatalogus.
215-271: N.N., , - Het Tienjarenplan voor Suriname.
222-541: N.N., , - Cadetten Almanak 1939 - '40. Marti Dicatus.
222-540: N.N., , - Cadetten Almanak 1938 - '39. Marti Dicatus.
222-539: N.N., , - Cadetten Almanak 1937 - '38. Marti Dicatus.
222-532: N.N., , - De Heren XVII van Nassau Brabant. Publicaties van het Archivariaat Nassau-Brabant 50/52.
222-525: N.N., , - Zeeuwse Volksalmanak 1934.
222-512: N.N., , - Door Zuid-Holland.
222-501: N.N., , - Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1884.
222-500: N.N., , - Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1878.
195-304: N.N., , - Stukken in proze en poezij. 1815-1849 betreffende Willem II en Anna Palowna. (totaal 23 stukjes)
210-161: N.N., , - Pandecten van het Adatrecht. 2 delen. I: Het beschikkingsrecht over grond en water. II: Het voorkeursrecht op grond en het genotrecht van grond.
201-397: N.N., , - Het aanzien van de Koopvaardij. Van driemaster tot mammoettanker.
207-283: N.N., , - Naamlijst der geborene, gehuwde en overledene personen aangegeven bij den Burgerlijken Stand der gemeente Middelburg gedurende het jaar 1886, 1887,1888.
207-528: N.N., , - Kadastrale atlas van Noord-Holland 1832. Deel 2 Alkmaar.
223-142: N.N., , - Chinese Fairy Tales.
208-187: N.N., , - Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. 37e Jaargang 1908. Wetenschappelijk gedeelte. (de bijbehorende portefeuille met 2 kaarten en bijlagen ontbreekt)
208-188: N.N., , - Verslagen 1890-1915 Koninklijke Nederl. Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-IndiŽ. 26 jaargangen elk ca. 30 pags.
205-601: N.N., , - Het Honderdjarig bestaan van het Vrij-Entrepot der Gemeente Rotterdam.
201-150: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928. Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ.
207-570: N.N., , - STUDENTEN-MASKERADE - Willem III te 's Gravenhage in MDXCI. Gedenkboek van het LXVIe lustrum van het Leidsch Studentencorps. 2 delen.
193-110: N.N., , - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de Geschiedenis des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika.
193-389: N.N., , - Nijmegen 1945-1950. / samen met: Beelden uit verwoest Nijmegen. (boekje met 13 foto's)
201-110: H.B., , - Vertellingen uit de Duizend en ťen Nacht. (bewerkt) 9 delen in 1 band.
212-181: N.N., , - Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia .Overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan. Deel I, tekst, deel II, foto's.
201-485: N.N., , - Honderd jaren Papierfabriek. Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek Maastricht 1850-1950.
214-259: N.N., , - Nadere stukken het Huiszittenhuis betreffende bij den Raad der stad Leyden behandeld met de daarop gevallen besluiten.
225-505: N.N., , - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1875.
203-519: N.N., , - In het verborgene gedrukt. Tentoonstelling Museum Boymans Rotterdam 21 October - 24 November 1945.
196-503: N.N., , - Boec van den Houte.
207-177: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Aflevering X, deel I. De Buitenbezittingen 1904 tot 1914. staf, J.M.Baretta. Met 11 bijlagen (vanaf pag.95 t/m 168), literatuurstudie pag.169 t/m 314
206-503: N.N., , - Het Koningsplein voorheen en thans. Uitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan der Firma H.Meijer te Amsterdam 14 juni 1841-1916.
216-597: N.N., , - Henry van der Velde 1863-1957. Exposition Palais des Beaux-Art 1963.
216-557: N.N., , - Onderzoeksgids voor domeinarchieven betreffende Noord-Brabant ca. 1300-1981.
219-489: N.N., , - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C.McMurtrie's 'The Book' te New York in 1937 verschenen gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten wegens de daarin de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling.
223-156: N.N., , - Batavia en Weltevreden. Album met 14 (van 15) foto's.
211-530: N.N., , - Beeldende kunst in en om Waregem. Tweede uitgave met toevoeging van Franse teksten.
217-288: N.N., , - Anna Palowna Koningin der Nederlanden grootvorstin van Rusland 1795-1865. Gedenkuitgave naar aanleiding van de 100ste sterfdag van Anna Palowna op 1 maart 1865.
211-256: N.N., , - Die Voortrekkermonument Pretoria. Amptelike Gids. Bijgevoegd: Die Voortrekkertapisserie. 20 pag.
206-516: N.N., , - Gedenkboek H.F.C. Uitgegeven ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan der Haarlemsche Football Club. 1929-1939.
217-514: N.N., , - Mixtamorfose. Lustrumgedenkboek Studentenvereniging Minerva.
222-228: N.N., , - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
198-115: N.N., , - Het reisje naar Gelderland of de vervulling van Herman's wenschen. Uitgegeven ten behoeve der Noodlijdenden van Maas en Waal.
218-177: N.N., , - Het aanzien van Nederlands IndiŽ. Herinneringen aan een koloniaal verleden.
218-178: N.N., , - N.V. Internationale Crediet- en Handels-Vereniging 'Rotterdam'. Gedenkboek uitgegeven bij het Vijf-en-zeventig jarig bestaan op 28 augustus 1938.
218-176: N.N., , - Gedenkboek aangeboden door de Handelvereeniging 'Amsterdam'1 januari 1929. (bij het 50-jarige bestaan).
218-175: N.N., , - De Gansche Heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des Oude en Nieuwe Testament / Kitaboe'Lkoedoes ija-itoe segala kitab wasiat jang lama dan wasiat jang beharoe. Tersalin kapada behasa melajoe.
218-142: N.N., , - Alt Russische Heiligen Legenden. (tekst in Gotisch schrift)
206-135: N.N., , - Beschouwingen over de Suiker-Contracten, het Kultuur-Stelsel en het Stelsel van Vrijen Arbeid op Java. Opgedragen aan de Maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam.
200-280: N.N., , - The adventurer. The fourth edition. Complete in 4 vols.
210-160: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
205-135: N.N., , - Deli-Data. 1938-1951. Mededeling nr.36 van het Oostkust van Sumatra-Instituut.
199-483: N.N., , - Aphorismen uit de oude boeken. (vertaald uit Lewis Browne: The Wisdom of Israel)
205-137: N.N., , - Nederland-IndonesiŽ. Een culturele vervlechting. / Nederland Indonesia. Suatu pertalian budaya. 1945-1995.
199-204: N.N., , - Berichten ontleend aan de Rapporten en CorrespondentiŽn ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. In 8 afleveringen uitgegeven door het Aardrijkskundig Genootschap.
217-518: N.N., , - Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978.
221-509: N.N., , - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1875.
221-522: N.N., , - Ter herinnering aan het 60-jarig bestaan van de CoŲperatieve Fruit- en Groentenveiling 'Naaldwijk' te Naaldwijk. 1 juni 1890 - 1 juni 1950.
223-542: N.N., , - Verslag van den toestand en de exploitatie der Gemeente-Gazfabriek te 's-Gravenhage over het jaar 1881.
219-558: N.N., , - Wandeling door het eiland IJselmonde.
225-506: N.N., , - Utrechtsche studenten-Almanak 1871.
225-508: N.N., , - Cadettenschool Alkmaar. Fotomapje met 22 foto's van J.David, Levallois, Paris.
225-518: N.N., , - Middelburg. Oude gebouwen en woonhuizen der stad Middelburg. Old buildings and houses of the town of Middelburg . Vieux ťdifices et vielles habitations de la ville de Middelbourg. Alte Gebšude und Wohnhšuser der Stadt Middelburg
225-95: N.N., , - Het van ouds gerenommeerde A is een Aapje.
225-86: N.N., , - Verhalen uit de Duizend en ťťn Nacht.
225-595: N.N., , - Report of the technical agent of the council on his mission in China. From the date of his appointment until April 1st, 1934. Council committee on technical co-operation between the League of Nations and China.
225-594: N.N., , - Dreams of spring. Erotic art in China. From the Bertholet Collection.
225-570: N.N., , - James Cook und die Entdeckung der SŁdsee. Austellungscatalog. Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland.
216-243: N.N., , - Our first half-century 1910-1960. Golden jubilee of the Union of South Africa.
212-296: N.N., , - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Tentoonstel-lingscatalogus.
224-190: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Eerste jaargang.
203-560: N.N., , - Nieuwe Drentsche Volksalmanak. 1910. 28e jaargang.
219-237: N.N., , - NEDERLAND - ZUID-AFRIKA. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan. 1881-1931.`
209-340: N.N., , - De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij onder directie van de Jong & Comp. gevestigd te Amsterdam. Beschouwd in het licht van haar geschiedenis, resultaten en reglement. 1809-1959. Gedenkboek uitg.t.g.v. het honderdvijftigjarig bestaan.
206-510: N.N., , - Den Helder dat ik nooit vergeet. 3 delen. I: Bij het 40-jarig Jubileum der R.H.B.S. te den helder 1898-1938. II: Bij het 50-jarig bestaan der R.H.B.S. te den helder 1898-1958. III: Bij het 60-jarig bestaan der R.H.B.S. te den Helder 1898-1958.
223-381: N.N., , - The Ben Line. The story of a Merchant Fleet at War 1939-1945.
209-557: N.N., , - Officieel Gedenkboek Lichtfeest 1930 's Gravenhage.
209-630: N.N., , - Gedenkboek van de feestviering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan 1886-1911.
221-176: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
221-177: N.N., , - Gouvernements-koffiecultuur. Rapport van de Staats-Commissie benoemd bij Koninklijk besluit van 14 october 1888. Bijlage A: Historisch overzicht betreffende de Koffie-cultuur op Java, getrokken uit de Koloniale Verslagen, Bijbladen op het Indisch Dagblad en enkele andere bescheiden. / Bijlage B: Geschiedenis van de Gouverne-ments-koffiecultuur op Java tot 1855. / Bijlage C: Residentiesgewijze opgave van het aantal Dienstplichtige huisgezinnen en de verkregen hoeveelheid koffie op Java.
224-636: N.N., , - Freud de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sugmund Freud.
213-494: N.N., , - Celdroom. In het oorlogsjaar 1943. (gedicht)
204-268: N.N., , - Genealogisches Staats-Handbuch.
204-324: N.N., , - Het Nederlandse ambacht. Zijn vraagstukkern en vooruitzichten.
204-364: N.N., , - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943.
204-387: N.N., , - Wet van 28 augustuus 1851 (Staatsblad no 127), tot regeling der Militaire pensioenen bij de zeemagt.
217-149: N.N., , - Beschouwingen over de Suiker-Contracten, het Kultuur-Stelsel en het Stelsel van Vrijen Arbeid op Java. Opgedragen aan de Maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam.
204-595: N.N., , - Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1922. 110ste Jaargang.
204-606: N.N., , - Provinciaal blad van Noord-Holland. Jaargang 1864.
217-134: N.N., , - Tafreelen uit de Vaderlandsche Geschiedenis.
212-329: N.N., , - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 1569. idem 1570 idem 1571. 3 delen in 1 band. artikelen van W.G.Brill / G.D.J.Schotel / H.J.van Lummel / L.R.Beijnen / / A.van Toorenbergen / J.J.van Oosterzee / J.I.Doedes / A.W.Bronsveld e.a.
212-551: N.N., , - Leids Jaarboekje 2008 t/m 2013. 6 delen.
206-502: N.N., , - Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M.de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. FotografieŽn van Mij. Guy de Coral & Co.
223-521: N.N., , - Kamper uien. Berijmd door een Kampenaar. Naar de derde druk van 1852.
210-561: N.N., , - Foto-atlas Zuid-Holland. Uitgegeven door de Topografische Dienst.
209-182: N.N., , - Jubileumnummer van De School Maandblad van 'Het Niog'. 1894 - 1954. ( Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in IndonesiŽ)
210-80: , , - En de Aalscholver vloog... Een spannende wereldrace.
220-304: N.N., , - Bijdragen tot de kennis van den kokospalm. (Cocos nucifera L.) (in: Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem.
220-305: N.N., , - Sagoe en sagoepalmen. (in: Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem)
220-326: N.N., , - Opregte 's Gravenhaagsche Stads-Almanak, voor het jaar 1825 (Derde Jaargang) Met vergunning van Hun Ed.Achtb. De Heeren Burgemeester en Wethouderen.
220-331: N.N., , - Landregt van Over-isel. / Nadere Reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien.
220-355: N.N., , - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van den Nederlandschen Cricket Bond. 1883 -1933.
220-514: N.N., , - Friesland Toen Nu en Straks. Propaganda-uitgave met officiŽle medewerking van vele vooraanstaande autoriteiten en instanties in de Provincie Friesland. Landbouw-Nijverheid-Toerisme-Cultuur--Sport-Wetenschappen.
220-541: N.N., , - Gedenkboek H.F.C. (Haarlemsche Football club) uitgegeven t.g.v. het vijf en zeventig jarig bestaan. 1879-1954. / idem t.g.v. het 90-jarig bestaan. Een boek in woord en beeld over de periode 1954-1969 2 delen.
220-547: N.N., , - Eenige gegevens omtrent het plan tot Riolering van 's Graven-hage.
220-564: N.N., , - De Ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M.de Koningin. Fotoboek.
220-225: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
220-226: N.N., , - Soldaat Overzee. Een reportage van het leven en werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die ligt tussen Nederlands Oost-IndiŽ en IndonesiŽ
224-579: N.N., , - Salvador Dali. Rťtrospective 1920-1980. Exposition-catalogue Centre George Pompidou / Musťe National d'Art Moderne.
224-379: AAFJES, B., - Circus.
224-381: AAFJES, B., - Een voetreis naar Rome. Met een terugblik door Michel van der Plas. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van de dichter.
210-601: AAFJES, B., - Het Troje van het carboon. Staatsmijnen in Limburg.
200-117: AAFJES, BERTUS, - Peter-Kersen-Eter. (dit is een vers dat genomen werd uit 'De Vrolijke Plantkunde).
224-380: AAFJES, B., - De avonturen van Odysseus. Homeros' heldendicht in foto's en verzen. Met een bijdrage van Karl Kerenyi over Homeros en zijn Odyssee.
212-111: AAFJES, B., - Kleine Isar. De vierde koning. Een stripverhaal.
224-90: AAFJES, SIJTJE, - Voor Broertjes en zusjes. Versjes en plaatjes.
220-375: AAFJES, B., - Het koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
210-371: AALDERS, G., - Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
221-337: AALDERS, G. / WIEBES, C., - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland.
224-343: AALDERS, G., - Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
223-1: AALST, GEORGE VAN, - De schoolfuif. Een verhaal uit het H.B.S.-leven.
203-1: AALST, GEORGE VAN, - De bengels van III B. Een verhaal uit het H.B.S.-leven.
207-2: AALST, GEORGE VAN, - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbal-wereld.
222-1: AALST, GEORGE VAN, - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbal-wereld.
225-272: AARDWEG, H.P.VAN DEN / H‹LSTRUNG (REDACTIE), - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk. Met inl.v. H. Brugmans. Mede bevattende de biografieŽn van de leden van het Koninklijk Huis door N. Japikse. + verbeterblad.
210-239: AARDWEG, P. VAN DEN, - Hadji Sagadoer. De wijze avonturen van een Maleischen Profeet.
224-344: AARSE, J.A.A./MARINUS,B., - Hou zee kameraad'. Een documentaire over de NSB.
224-398: AARTS, C.J. / WIEREMA, TH. (SAMENGESTELD DOOR), - Jan Arends (1925-1974).
190-543: AARTS, C.J. / PLUIJM,M VAN DER (SAMENGESTELD DOOR), - Verboden boeken. Verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters. Met voorwoord van Nico Scheepmaker.
216-377: AARTS, C.J. / WIEREMA, TH. (SAMENGESTELD DOOR), - Jan Arends (1925-1974).
189-314: AARTSMA, K., - Nederland en de zee. Een eeuwigdurende strijd. Februari 1953 - 1978: 25 jaar na de ramp.
208-430: AARTSMA, N. (INLEIDING VAN), - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het Vaderland.
224-91: ABBING-VAN HOUWENINGE, N., - Lente - zomer - Herfst en Winter. Een sprookje.
202-541: ABEELEN, E.L.J. V.D., - Volhardings levensgang. t.g.v. het 75-jarig bestaan van de CoŲperatieve Verbruikersvereniging De Volharding U.A. te 's Gravenhage op 8 april 1955.
224-549: ABELEVEN, J.A.H., - Gedenkboek ter gelegenheid van het Zestigjarig bestaan van het Instructie-Bataljon. 1850-1910.
225-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De zonen van Pietje Bell.
222-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
214-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
225-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hein Stavast.
223-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Bert en Bram.
225-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
216-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
207-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
205-9: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Tim en Tom.
204-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Fred aviateur werd.
223-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Peppie.
222-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
217-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - In het land van Uncle Sam.
223-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De zonen van Pietje Bell.
207-9: ABKOUDE, P.VAN, - Met de Kampeer-auto op reis.
222-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen.
225-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De waterratten. Een boek voor sportjongens.
216-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Jaap Snoek van Volendam.
207-8: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
225-7: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Tim en Tom.
225-6: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
225-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
222-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hein Stavast.
220-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
221-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell's goocheltoeren.
220-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
220-6: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
220-7: ABKOUDE, CHRIS VAN, - In het land van Uncle Sam.
220-8: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen.
220-9: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell's goocheltoeren.
216-503: ABMA, G. / JANSMA,KL. REDACTIE, - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
217-136: ABOEBAKAR ALATAS, SAJID MOHAMAD BIJN, - Beknopt overzicht van land en volk van Hadramaut. Lezing gehouden voor de Rotary Club in Hotel des Indes, Batavia-C., den 16den Januari 1935.
198-99: ABRAMSZ, S., - Genotvolle uren. Nieuw GeÔllustreerd vertelselboek. 2e deel.
213-88: ABRAMSZ, S., - Genotvolle uren. Nieuw GeÔllustreerd vertelselboek. 2e deel.
215-110: ABRAMSZ, S., - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje.
225-76: ABRAMSZ, S., - Sprookjes uit Moeders jeugd. Opnieuw verteld.
213-274: ACCORD, CLARK, - De koningin van Paramaribo. Kroniek van Maxi Linder.
224-382: ACHTERBERG, G., - Achtergebleven gedichten.
224-385: ACHTERBERG, G., - Verzamelde gedichten.
224-384: ACHTERBERG, G., - Vergeetboek. nr.775 van 1050 exemplaren.
224-383: ACHTERBERG, G., - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten. Samengesteld door J.C.Achterberg-van Baak.
216-370: ACHTERBERG, G., - Osmose.
213-429: ACHTERBERG, G., - Vergeetboek. Nr.241 van 1050 ex.
220-376: ACHTERBERG, G., - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten. Samengesteld door J.C.Achterberg-van Baak.
220-377: ACHTERBERG, G., - Verzamelde gedichten.
220-378: ACHTERBERG, G., - Verzamelde gedichten.
220-418: ACKET, J. M., - Lodewijk van Deyssel.
218-503: ACQUOY, J.G.R., - Het klooster te Windesheim en zijn invloed. 3 delen in 2 banden. Herdruk van de uitgave 1875-1880.
223-111: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Nieuwe Nederlandsche vertellingen in Proza en PoŽzij van C.S.ADAMA VAN Scheltema, B.ter Haar, J.J.L.ten Kate, G.Leendertz, P.Parson e.a.
195-132: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Nieuwe Nederlandsche vertellingen in Proza en PoŽzij van C.S.ADAMA VAN Scheltema, B.ter Haar, J.J.L.ten Kate, G.Leendertz, P.Parson e.a.
222-181: ADAMS, C., - Sukarno. Een autobiografie opgetekend uit de mond van de president.
220-10: ADAMS, EVA, - Tusschen de vijftien en achttien. (met Indische fragmenten)
216-590: ADELAAR, DICK (E.A.), - Willem van Leusden. Essays over een verhard romanticus.
224-388: ADEMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Meidroom. Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen.
188-136: ADOLFS, G.P., - Soerabaia.
222-182: ADOLFS, G.P., - Soerabaia.
201-161: ADOLFS, G.P., - Soerabaia.
218-279: ADRIAANSE, L., - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java.
202-605: ADRICHEM, J.VAN E.A., - Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945.
217-240: AECKERLIN, TJAAL, - Lied van een tokŤh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-IndiŽ.
222-6: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN (=FLORIS CANT…), - Twee H.B.S.'ers onder de journalisten.
219-2: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN (=FLORIS CANT…), - Twee H.B.S.'ers onder de journalisten.
223-5: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN (=FLORIS CANT…), - De heldendaad van twee H.B.S.'ers.
211-295: AERNSBERGEN, A.I.VAN, - Chronologisch overzicht van de werkzaamheden der Jezuieten in de missie van N.O-I. Bij de 75sten verjaardag van hun aankomst in de nieuwe missie 1859-9 juli-1934.
225-103: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - Eind goed, al goed. Drie oorspronkelijke vertellingen.
223-113: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - Frida en hare nichtjes.
193-114: AGATHA (= R.DE GOEJE), E.A., - Na Schooltijd. Nieuwe prachtbundel. Proza en PoŽzie. Voor het jonge volkje.
203-596: AGT, J.J.F.W.VAN, - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VIII: De provincie Noordholland. 1e stuk Waterland en omgeving.
225-510: AGT, J.F.VAN E.A., - De Haagse Snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw.
225-205: AGT, BEATRIJS VAN E.A., - Het Verborgen verhaal. Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942-1949. Met voorwoord van Marjan Schwegman.
224-123: AGUNG GDE AGUNG, IDE ANAK, - 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indone-sische onderhandelingen. With a summery in english.
217-612: AJTMATOV, TSJINGIZ, - Afscheid van Goelsary. Vertaald door Roel Pieters.
200-496: AKEN, CH.H. VAN, - Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk.
225-259: AKIHARY, H., - Architectuur & stedebouw in Indonesie 1870/1970.
221-378: AKKER, W. VAN DEN E.A., - Truwanten. Een toneeltekst uit handschrift- van Hulthem. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici.
221-579: ALBACH, B., - Het huis op het Plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Met voorwoord van A.de Roos.
214-254: ALBERDINGK THIJM, J.A., - De klok van Delft, een romantisch verhaal.
198-273: ALBERDINGK THIJM, J.A., - De klok van Delft, een romantisch verhaal.
189-254: ALBERTS, A., - De eilanden.
224-391: ALBERTS, A., - Een venster op het Buitenhof.
224-392: ALBERTS, A., - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
224-252: ALBERTS, A., - De eilanden.
224-390: ALBERTS, A., - De Utrechtse herinneringen van A.Alberts.
205-584: ALBERTS, A. E.A., - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
216-374: ALBERTS, A., - De Franse Slag.
225-104: ALCOTT, LOUISE, - Op de wandeling. Eerste en laatste sprookjes van tante Jo. Naar het engelsch O.D.A.
224-4: ALCOTT, LOUISE, - Op eigen wieken. (Good wives) naar het engelsch door G.W.Elberts.
224-2: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts.
224-3: ALCOTT, LOUISE, - Onder moeders vleugels. (Little women) Naar het engels door G.W.Elberts.
223-6: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts.
223-8: ALCOTT, LOUISE, - Op eigen wieken. (Good wives) naar het engelsch door G.W.Elberts.
213-3: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts.
223-146: ALKEMA, B. / BEZEMER,T.J., - Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
223-145: ALKEMA, B., - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd. 3e bijgewerkte en vermeerderde druk.
203-125: ALLEB…, G.A.N., - De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest: eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding. Tweede vermeerderde druk, nieuwe oplaag.
225-119: ALLEB…, G.A.N., - De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Handleiding voor moeders.
204-523: ALMA, HANS, - Tijls Curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen. 1777-1952. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Drukkerij van de Erven J.J.Tijl te Zwolle.
214-223: ALOFS, LUC E.A. (ONDER RED.VAN), - Arubaans akkoord. Opstellen over Aruba van vůůr de komst van de olieindustrie. Ter nagedachtenis aan Dr.Johan Hartog. 1912-1997.
222-211: ALOFS, LUC E.A. (ONDER RED.VAN), - Arubaans akkoord. Opstellen over Aruba van vůůr de komst van de olieindustrie. Ter nagedachtenis aan Dr.Johan Hartog. 1912-1997.
213-624: ALPERS, S., - Tiepolo and the pictorial intelligence.
195-133: ALPHEN, H. VAN, - Kleine Gedichten voor Kinderen.
196-425: ALPHEN, J. VAN, - Willem van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
223-342: ALPHEN, J. VAN / VOORTHUIZEN, J. VAN, - De Bommelerwaard, 1939-1945.
195-135: ALPHEN, H. VAN, - Petits PoŤmes, a l'usage de l'enfance traduit de Jťr.van Alphen par Aug.Clavareau. Nouvelle ťdition, revue et corrigťe.
215-497: ALPHEN, J. VAN, - Willem van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
219-372: ALPHEN, H. VAN, - Dichtwerken. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt door J.L.Nepveu. 2 delen. I:Stichtelijke mengelpoŽzij / Proeve van stichtelijke mengelpoezij / Uit de gedichten en overdenkingen / Nederlandsche gezangen / Kleine gedichten voor Kinderen II: Uit de mengelingen in proza en poezij / Proeve van liederen en gezangen voor de openbare godsdienst / Uit de kleine bijdragen tot bevordering van wetenschap en deugd / Uit de Christelijke Spectator / Verspreide gedichten /
216-375: ALPHEN, H. VAN, - Dichtwerken. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt door J.L.Nepveu. Volksuitgave.
217-8: ALPHEN, H. VAN, - Kleine gedichten voor kinderen.
219-95: ALPHEN, H. VAN, - Kleine gedichten voor kinderen.
192-626: ALTENA, E. VAN, - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300.
219-474: ALTENA, P. / EVERARD, M., - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
215-549: ALTENA, P. / EVERARD, M., - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
216-334: AMBACHTSHEER, H.F. M.M.V. C.J.VAN HARMELEN, - Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in den Haag.
224-395: AMMERS-KULLER., J. VAN, - Maskerade.
224-396: AMMERS-KULLER., J. VAN, - Tantalus.
220-97: AMMERS-K‹LLER, J. VAN E.A., - Het vertelselboek. (ook droegen bij : Hermanna / Ida Heijermans / N.van Hichtum / W.G.v.d.Hulst / Emmy van Lokhorst / Marg. Meijboom)
216-165: AMSTEL, HANS VAN (= HANS HELMER), - De wraak van den Javaan.
208-609: AMUNDSEN, R. / ELLSWORTH, L., - De eerste vlucht over de Noordpool van Roald Amundsen en Lincoln Ellsworth. vertaald door Louis Blok.
206-442: ANBEEK, T., - Over Conserve. De eerste roman van Willem Frederik Hermans.
190-562: ANDEL, P.VAN, - Zes eeuwen Loevestein.
200-535: ANDEL, P.VAN, - Zes eeuwen Loevestein.
217-99: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het Deensch door W.van Eeden. 2 delen.
204-104: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het deensch door W.van Eeden.
214-85: ANDERSEN, H.C., - De Sprookjes van Andersen. Naar het Deensch bewerkt door R.F.C. de Bruijn.
220-100: ANDERSEN, H.C., - Sproken en Vertellingen naverteld door S.J.Andriessen. 4e geheel herziene en veel vermeerderde druk bewerkt door Titia van der Tuuk. 3 delen in 1 band.
205-74: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het deensch door W.van Eeden.
224-84: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes van Hans Andersen. 3 delen in 1 band.
225-77: ANDERSEN, H.C., - Folksforhalen en mearkes. Ut it deensk oerset fan D.A.Tamminga.
209-99: ANDERSEN, H.C., - Het oude huis. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer van Walcheren. oplage 550 ex. nr 286.
220-98: ANDERSEN, HANS, - De sprookjes van Andersen. Bewerkt door Ph.R.F.C. de Bruijn.
220-99: ANDERSEN, H.C., - Sproken en Vertellingen naverteld door S.J.Andriessen. 3e geheel herziene en veel veranderde druk . 2 delen in 1 band. in het eerste deel op pag. 173 een titelblad voor deel II, Deel 2 begint met titelblad voor deel III, op pag. 126 titelblad voor deel IV, achterin is vermeld : Einde van 2e en laatste deel.
223-384: ANDREUS, HANS, - Schilderkunst. Gedichten. Uitgave voor Vriendenkring van de Beuk.
223-385: ANDREUS, HANS / VINKENOOG, SIMON, - Tweespraak. Gedichten.
224-397: ANDREUS, HANS, - Gedichten.
204-275: ANDRIES, J., - Nederlanders in Amerika.
220-632: ANDRIESSE, ELLA, - Tussen Tutsi, Turkana en Tuareg. Lily Eversdijk Smulders tekende Afrika
219-97: ANDRIESSEN, P.J., - Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht.
220-14: ANDRIESSEN, SUZE, - Slot Hemsrode.
221-120: ANDRIESSEN, P.J., - Emma van Bergen. Een schets uit het leven.
223-117: ANDRIESSEN, P.J., - Koning en Veldheer of Frederik de Groote in en na de Zevenjarige Oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den Tweede van Pruisen 1756-1786.
223-118: ANDRIESSEN, SUZE, - Nanny. Een oorspronkelijk verhaal voor jonge meisjes.
223-119: ANDRIESSEN, P.J., - Tony en Armand.
223-116: ANDRIESSEN, P.J., - Een onderdrukte Koningszoon of De jeugd van Frederik den Groote van Pruisen.
222-111: ANDRIESSEN, SUZE, - Augusta. Een verhaal voor meisjes.
207-125: ANDRIESSEN, P.J., - Het begin van den strijd of De regeeringsjaren van prins Willem IV, 1747-1751.
224-5: ANDRIESSEN, SUZE, - Edith Mauderic.
190-3: ANDRIESSEN, SUZE, - Nanny. Een oorspronkelijk verhaal voor jonge meisjes.
219-96: ANDRIESSEN, SUZE, - De Krayenhof.
225-115: ANDRIESSEN, P.J., - Elba en Sint-Helena, of de dubbele val van het eerste keizerrijk. 1814-1821.
205-100: ANDRIESSEN, P.J., - Het huisgezin van den Raadpensionaris of hoe de eerste Stadhouderlooze Regeering een einde nam.
207-128: ANDRIESSEN, P.J., - Neerlands roem. Vertellingen voor de Nederlandsche jeugd. Uit het leven van eenige beroemde mannen die ons vaderland heeft opgeleverd. (naar G.van Sandwijk)
223-115: ANDRIESSEN, P.J., - Een Gentsche Vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen 1335-1345. Herzien door C.H.M.Vierhout.
215-410: ANGENENT, A.W.P., - Alles Wel, geen bijzonders! Gedenkboek ter herinnering aan de vermaarde wereldreis van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935.
204-134: ANGOULVANT, G., - Les Indes Nťerlandaises. Leur rŰle dan l'ťconomie internationale. Prťface de Edouard Herriot. 2 volumes.
210-510: D'ANGREMOND, KEES E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Watertovenaars. Delftse ideeŽn voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat.
213-91: ANKUM, L.VAN, - Bij de Schemerlamp. (vervolgbundel op Tusschen Licht en Donker) Sprookjes- en Vertelselboek. Keur van Vertellingen, Sprookjes, Fabels, Anekdoten, Gedichtjes, Spelletjes, Kunstjes, Rijmen en Raadsels.
208-118: ANKUM, L.VAN, - Tusschen Licht en Donker. Keur van Vertellingen, Sprookjes, Fabels, Anekdoten, Gedichtjes, Spelletjes, Kunstjes, Rijmen en Raadsels.
222-260: ANROOY, F. VAN E.A., - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse Archieven.
225-274: ANROOY, F. VAN E.A., - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse Archie-ven.
199-129: ANSLIJN, P.D., - Vaderlandsche Tafereelen uit de zestiende en de zeventiende eeuw.
225-400: ANTEN, H., - Het bekoorlijke vernis van de rede. Over poetica en proza van F.Bordewijk.
225-263: ANTONS-SUTANTO, ROSY, - Op zoek naar een eigen identiteit. ContinuÔteit en verandering in het peranakan gezin op Java.
215-561: APPEL, LEA, - Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis. (Rapenburgerstraat Amsterdam)
225-234: ARANG, TJALONG, - Volksverhalen en Legenden uit Bali. Vertaald en ingeleid door C.Hooykaas.
218-247: ARANG, TJALONG, - Volksverhalen en Legenden uit Bali. Vertaald en ingeleid door C.Hooykaas.
200-269: AREND, J.P., - Proeve eener geschiedenis der dichtkunst en fraaije letteren onder de Angel-Saksen.
218-297: AREND, J.P., - Proeve eener geschiedenis der dichtkunst en fraaije letteren onder de Angel-Saksen.
222-7: ARENDS, F.W., - Wildebrassen.
221-3: ARENDS, W.F., - De robbedoezen.
225-8: ARENDS, W.F., - De robbedoezen.
200-675: ARETZ, G., - Napoleon I. Mein Leben und Werk. Schriften - Briefe - Proklamationen - Bulletins. Aus dem Gesamtwerk des Kaisers aus gewšlt und herausgegeben.
223-589: ARIňNS KAPPERS, ERIK E.A., - Simon Moulijn 1866-1948.
221-592: ARI»S, PH., - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
203-653: ARI»S, PH., - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
213-131: ARIES, PH., - De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van School & Gezin.
205-627: ARI»S, PH., - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
207-393: ARION, FRANK M., - Afscheid van de koningin. Roman.
209-267: ARION, FRANK M., - Nobele wilden.
224-399: ARMANDO, , - De straat en het struikgewas.
224-297: ARMBRUST, A. E.A. REDACTIE, - Dat gy mij niet vergeet'. Correspondentie van vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw.
211-517: ARNAU, FRANK, - 3000 Jaar kunstbedrog. Ware geschiednissen van vervalspraktijken.
224-124: ARNDT, P.P., - Mythologie, religion und magie im Sikagebiet (÷stl.Mittelflores).
196-485: ARNOLD, R.F.., - Allgemeine BŁcherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. Dritte neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage.
224-596: ARNOLDUSSEN, PAUL / OLINK, HANS, - Twee broers, drie levens.
215-325: ARRIňNS, P., - Dagboek eener reis naar Constantinopel, in 1840, met eenige geschiedkundige mededelingen en opmerkingen.
199-578: ARTHAUD, C., - Dream Palaces. Fantastic houses and their treasures.
207-258: D'ARTILLAC BRILL, P.J., - Tjo. Een brokje Indo-leven.
215-608: ARTILLAC BRILL, P. J. D', - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
220-258: D'ARTILLAC BRILL, P.J., - Tjo. Een brokje Indo-leven.
222-8: ARTZ, MARCEL J.A., - Wat gebeurt er in Manbutti?
223-9: ARTZ, MARCEL J.A., - Vier jongens met vacantie.
209-80: AS, PIET VAN, - Van Groen-Wit tot Oranjehemd. Een boek uit de voetbal-wereld.
219-98: ASPEREN, C.VAN, - Jong leven. Vertellingen voor onze meisjes.
223-378: ASPINALL-OGLANDER, C., - Roger Keyes. Being the biography of Admiral of the Fleet Lord Keys of Zeebrugge and Dover.
217-100: ASSCHER-PINKHOF, C., - Om stil te luisteren.
211-5: ASSCHER-PINKHOF, C., - Door's groeitijd.
212-575: ASSELBERGS, A.L.L.M. E.A., - Amsterdamse school. Nederlandse Architectuur 1910-1930. Tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum.
192-7: ASSENDELFT, G.VAN (=G.N.NIELEN), - Theo's proeftijd. Verhaal voor jongens.
207-96: ASSMANN, P.W., - Het Nieuwe boek voor de jeugd. (samenstellers o.a. D.L.Daalder / A.D.Hildebrand / Theo Thijssen e.a)
217-241: ATEUR, L., - Koraalrifplant. Een egotriptiek.
224-253: ATEUR, L., - Koraalrifplant. Een egotriptiek.
208-260: ATTEMA, Y., - St. Eustatius. A short history of the island and its monuments.
219-114: AUGUSTIN, P. E.A., - Kinderen lazen, kinderen lezen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
212-143: AUGUSTIN, P. E.A., - Kinderen lazen, kinderen lezen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
207-135: AUGUSTIN, P. E.A., - Kinderen lazen, kinderen lezen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
195-137: AUSTIN CLARE, (= W.M.JAMES), - Paul Sanderson's Dochter. Een verhaal voor meisjes. Uit het engelsch door R.S.van Goudoever.
219-255: AVE, JOOP (EDITED BY), - The crafts of Indonesia. Earth, grass, wood, cloth, metal and other crafts.
212-292: AVE, JOOP (EDITED BY), - The crafts of Indonesia. Earth, grass, wood, cloth, metal and other crafts.
207-136: AVERY, G., - Childhood's pattern. A study of the heroes and heroines of children's fiction 1770-1950.
198-493: AVI-YONAH, M., - De geschiedenis van het Heilig Land.
197-580: BAAIJ, H. (EINDREDACTIE), - Rotterdam 650 jaar. Vijftig jaar wederopbouw.
209-142: BAAL, J. VAN, - Ontglipt Verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Deel I :Tot 1947: Indische Bestuursambtenaren in vrede en oorlog.
222-141: BAAL, J. VAN, - Ontglipt Verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Deel I :Tot 1947: Indische Bestuursambtenaren in vrede en oorlog.
223-534: BAARDMAN, C. E.A. (REDACTIE), - De Zaanstreek / ik groei uit mijn wieken. tekst in 4 talen.
221-338: BAARLE, W.H.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Slag om B2. Een herinnering in woord en beeld aan het commissariaat noodvoerziening.
224-125: BAARS, MARCO, - Nostalgische reis door modern IndonesŽ. Op doortocht in Bali, Lombok en Java.
200-497: BAARSLAG, C., - Door Nederland. Uit het engelsch van Charles W.Wood. Met eene voorrede van P.J.Veth.
221-263: BAART, J.M. E.A., - De hollandse stad in de dertiende eeuw.
209-512: BAART, J. E.A., - Opgravingen in Amsterdam. 20 Jaar stadsonder-zoek.
196-538: BAART, J. E.A., - Opgravingen in Amsterdam. 20 Jaar stadsonder-zoek.
224-127: BAAY, REGGIE, - De njai. Het concubinaat in Nederlandsch-IndiŽ.
206-594: BABEAU, E. A. / FUYE, M. DE LA, - Louis Napoleon Bonaparte avant l 'Empire.
206-614: BACHRACH, A.G.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur. 10 delen.
212-364: BACHRACH, A. G. H. (O.R.V.), - Willem III, de stadhouder-koning en zijn tijd.
217-501: BACKER, D. DEN (EINDREDACTIE), - Over Hoeksenaren of Hoeksenaars gesproken. Herdenkingsboek Bergschenhoek 1811-2006.
214-139: BACKER, C.A. / SLOOTEN, D.F.VAN, - Geillustreerd handboek der Javaansche theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur.
215-343: BACKERRA, FR. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland.
216-104: BADENHUIZEN, GRETA, - De vuurrode schoentjes. Sprookje.
201-473: BAGGERMAN, A., - Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma Blussť en Zoon 1745-1823.
211-6: BAGNOLD, ENID, - Elly en Thomas en Jo. Vertaald door N.Brunt.
200-655: BAIGENT, M. / LEIGH, R., - De tempel en de loge. Van tempelridders tot vrijmetselarij.
222-263: BAILEY, ROSALIE FELLOWS, - Pre-Revolutionary Dutch Houses and Families in Northern New Yersey and Southern New York. With a new forword by the author, intoduction by Franklin D.Roosevelt.
222-264: BAILLY, M.CH. LE, - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste instantie als in hoger beroep.
225-275: BAILLY, M.CH. LE, - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste instantie als in hoger beroep.
222-98: BAIN, F.W., - Hoe waterlelie zegevierde. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Uit het Sanskriet. Door Henri Borel vertaald uit het Engels. Uit de serie : Het karnen van den oceaan des tijds. nr 149 van 200 uxe genummerde en gesigneerde uitgave.
222-97: BAIN, F.W., - De koningin van den dageraad. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Uit het Sanskriet. Door Henri Borel vertaald uit het Engels. Uit de serie : Het karnen van den oceaan des tijds. nr 187 van 200 uxe genummerde en gesigneerde uitgave.
225-88: BAIN, F.W., - Het land van de lotus van de zon. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Vertaald in het engels uit het sanskriet. Door Henri Borel in het nedelands vertaald. Luxe uitgave in oplage van 200 exemplaren (no 192) gesigneerd door Rie Cramer.
216-222: BAINES, TH., - Journal of Residence in Africa. 1842-1853. Edited, with introduction and map by R.F.Kennedy. Vol I: 1842-1849.
225-140: BAK, P. (VOORWOORD), - Het Baken honderd jaar. (Christelijke basisschool)
201-135: BAKELS, J. / JONGE, N.DE, - IndiŽ ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
220-296: BAKELS, JET, - Het verbond met de tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra.
225-220: BAKER, CATH., - The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea.
206-539: BAKKER SCHUT, P., - De bevolkingsbeweging in Nederland en in het bijzonder te 's Gravenhage.
224-386: BAKKER, B. / MIDDELKOOP, A. (SAMENGESTELD DOOR), - Nieuw kommentaar op Achterberg.
213-556: BAKKER, J., - Meer dan dertig jaren getuigen.. Geschiedenis van 'De Hanze'in het Bisdom Haarlem.
222-341: BAKKER, PIET (GEBUNDELD DOOR), - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
197-545: BAKKER, P., - NKF N.V.Nederlandsche kabelfabriek Delft.
202-426: BAKKER, S., - Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden.
202-542: BAKKER SCHUT, P., - De bevolkingsbeweging in Nederland en in het bijzonder te 's Gravenhage.
205-600: BAKKER, JAC., - De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
201-109: BAKKER, JOHANNA, - Hannie's verhaaltjes. (4 verhalen)
219-509: BAKKER, F.J., - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
192-208: BAKKER, H.TH., - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
224-400: BAKKER, J.H., - Tijd van lezen. Transformaties van de literaire ruimte.
204-613: BAKKER, JAC., - De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
220-381: BAKKER, S., - Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden.
205-585: BALBIAN VERSTER, J.F.L. (INLEIDING), - De Amsterdamsche IJsclub 1864-1914. Gedenkschrift bij het 50-Jarig bestaan.
218-534: BALBIAN VERSTER, J.F.L. (INLEIDING), - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
194-410: BALBIAN VERSTER, J.F.L.DE, - Platen-album. Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
220-19: BALBIAN VERSTER, HELEN DE, - Marjan wereldkampioene. (zwemsport)
206-615: BALDICK, R., - The Duel. A history of Duelling.
222-9: BALDWIN, MAY, - Van school gestuurd. Vrij naar het engels door Claudine Bienfait. naar het Engelsch.
225-195: BALEN, J.H. VAN, - In dienst van den Grooten Mogol. Historisch verhaal van de wonderbare avonturen en omzwervingen der bemanning van het Oost-Indisch jacht 'Terschelling' 1661-1663.
225-10: BALEN, J.H. VAN, - Dwars door Afrika.
216-205: BALEN, W. J. VAN, - Antilia. Een gids door de Caribische wereld. (Uw reismakker naar West-IndiŽ).
216-206: BALEN, W. J. VAN, - Ons gebiedsdeel CuraÁao. Met een voorrede van Ch.J.I.M.Welter.
217-502: BALEN-CHAVANNES, A.E.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966. Met indices vam J.H.Rombach en J.E.H.Rombach-de Kievid.
224-217: BALEN, J.H. VAN, - De Kolonisten. De stichting van de Kaapkolonie door Johan Anthony van Riebeek. 1652-1654.
224-219: BALEN, J.H. VAN, - LorenÁo da Silva. De avonturen van Tholinx en Huydecoper. (vervolg op de Twee Musketiers). De Nederlanders in de Molukken. De verovering van de Banda eilanden en Batsjian. 1608-1610.
222-10: BALEN, J.H. VAN, - De jacht op den Brontosaurus.
190-141: BALEN, W. J. VAN, - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuwe Nederland.
223-96: BALEN, J.H. VAN, - Arabische Vertellingen en sprookjes.
223-224: BALEN, J.H. VAN, - De verovering van Jacatra. Pieter van den Broeck in AziŽ. Jan Pietersz Coen en de stichting van Batavia. 1618-1619.
223-223: BALEN, J.H. VAN, - De verborgenheden van Tirtyassa. (vervolg van De Page van de Sultane).
225-193: BALEN, J.H. VAN, - De Kolonisten. De stichting van de Kaapkolonie door Johan Anthony van Riebeek. 1652-1654.
201-205: BALEN, W. J. VAN, - Antilia. Een gids door de Caribische wereld. (Uw reismakker naar West-IndiŽ).
204-135: BALEN, J.H. VAN, - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. Deel I: De Zoogdieren. Deel II:De vogels.
223-222: BALEN, J.H. VAN, - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
207-546: BALEN-CHAVANNES, A.E.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie van de geschie-denis van Zuid-Holland tot 1966. Met indices vam J.H.Rombach en J.E.H.Rombach-de Kievid.
225-9: BALEN, C. L. VAN, - Bobbie op Vredenborch.
225-11: BALEN, J.H. VAN, - Van zee tot zee.
212-8: BALEN, C. L. VAN, - Bobbie op Vredenborch.
220-238: BALEN, W. J. VAN, - Ons gebiedsdeel CuraÁao. Met een voorrede van Ch.J.I.M.Welter.
225-525: BALET, LEO, - Schwšbische Glasmalerei.
220-141: BALFOORT, D. J., - De Indonesische instrumenten in het muziekhistorisch museum Scheurleer te 's-Gravenhage. Overdruk van 'Nederlandsch-IndiŽ Oud en Nieuw
208-378: BALJ…, J.P., - Hup! Holland. Holland's voetbalsmart en voetbalglorie.
200-633: BALJEU, J., - Theo van Doesburg.
217-579: BALJEU, J., - Theo van Doesburg.
218-539: BALK, J.TH., - Een groet uit Noord-Holland. Een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw.
216-378: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. E.A., - Controversen in de taal en literatuur-weten-schap.
221-496: BALKEN, A.C.VAN E.A., - De Bommelerwaard zien, kennen en waarderen.
204-658: BALL, CHARLES, - Unter der Sklavengeissel. Erlebnisse des Negersklaven Charles Ball. Von ihm selbst erzšhlt. Bearbeitet fŁr das deutsche Volk und die reifere Jugend.
203-600: BALLEGOIJEN DE JONG, J.P.A.VAN, - Hofjes in de Hofstad.
203-599: BALLEGOIJEN DE JONG, J.VAN, - Buurtschap. Een kroniek van zes eeuwen Voorhout- en Dennewegbuurt.
212-224: BALS, K. / GERRITSEN, M., - De IndonesiŽ-weigeraars.
221-622: BALTZELL, E.DIGBY, - Sporting Gentlemen. Men's Tennis from the Age of Honor to the Cult of the Superstar.
219-99: BAMFORD, MARY, - Vrienden van allerlei slag. I. (over o.a. kikkers, vlinders, slakken) naverteld door Nelly.
221-593: BANGE, P. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
224-129: BANK, J., - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
222-142: BANK, J., - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
204-277: BANK, J. / TEMMING,S., - Van brede visie tot smalle marge. Acht prominente socia-listen over de SDAP en de PVDA.
214-265: BANTJE, H.F.W., - Twee eeuwen met de Weduwe. Geschiedenis van De Erven Wed.J.van Nelle N.V., 1782-1982.
216-224: BARBER, J., - South Africa's foreign policy 1945-1970.
217-473: BARBER, PETER, - The map book.
218-134: BARBER, RICHARD, - The Arthurian legends. An illustrated anthology.
212-597: BARBIER, PATRICK, - Triomf en tragiek der castraten. De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
212-294: BARBIER, P., - Messages in Stone. Statues and sculptures from Tribal Indonesia in the collections of the Barbier-Mueller Museum.
225-12: BAREN, J. VAN, - Floor en zijn vrienden.
217-290: BAREN, J. VAN, - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwartair; deel II: Het kwartair / supplement. 2 delen.
214-13: BAREN, J. VAN, - Floor en zijn vrienden.
201-291: BARENDRECHT, S., - Francois van Aerssen, diplomaat aan het Franse hof. (1598-1613).
223-274: BARENDRECHT, S., - Francois van Aerssen, diplomaat aan het Franse hof. (1598-1613).
200-290: BARENDREGT, J. / LANGENHUYZEN,T., - Ondernemend in Risico. Bedrijfs-geschiedenis van Nationale- Nederlanden 1845-1995.
190-310: BARENDREGT, J. / LANGENHUYZEN,T., - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale- Nederlanden 1845-1995.
218-589: BARENDSE, J., - Hollands tuin. De Westlandse tuinbouw van vroeger tot nu.
210-433: BARKMAN, C.D. / VRIES - VAN DER HOEVEN, H. DE, - Een man van drie levens.
224-130: BARNOUW, A. J., - A trip through the Dutch East Indies.
217-556: BARTELS, J.A.C., - Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie. 2 delen.
218-298: BARTHELEMY, J. J., - Voyage d'Anacharsis en GrŤce, vers le milieu du quatriŤme siŤcle avant l'Ťre vulgaire. 7 delen (zonder de bijbehorende atlas)
217-584: BARTHOLD, JOH., - Jongkind.
195-624: BARTIER, J., - Karel de Stoute. Vertaald door W.Reniers.
212-606: BARTIER, J., - Karel de Stoute. Vertaald door W.Reniers.
198-161: BARTMAN, G.H., - FotografiŽn van Soerabaja.
204-192: BARTMAN, G.H., - FotografiŽn van Soerabaja.
200-349: BAS, F.DE, - Brieven van Prins Willem V aan Baron van Lijnden van Blitterswijk, representant van den Eerste Edele van Zeeland. Met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses van Wied, Prinses der Nederlanden uitgegeven.
196-486: BASBANES, N.A., - A Gentle madness. Bibliophiles, Bibliomanes and the Eternal Passion of Books.
204-370: BASS, G.F. (HOOFDREDACTIE), - Geschiedenis van de scheepvaart. Weerspiegeld in de scheepsarcheologie.
215-165: BASSECOUR CAAN, JONKVR. DE LA, - Batavia in de 20e eeuw.
213-241: BASSECOUR CAAN, JONKVR. DE LA, - Samoea en Ronto
210-419: BASTET, F., - De wereld van Louis Couperus.
210-418: BASTET, F. (INL. EN AANT.), - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. II: Amice (1902-1919).
224-445: BASTET, F., - Modern Toerisme. Een bloemlezing uit zijn werk.
210-417: BASTET, F. (INL. EN AANT.), - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Deel 1: Waarde heer Veen.1890-1902. / Deel 2: Amice. 1902-1919. 2 delen.
221-379: BASTET, F., - Catacomben. Een keuze uit de gedichten.
224-600: BASTET, F., - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
203-624: BASTET, F.L. E.A., - De verzameling van Mr. Carel Vosmaer (1826-1888 ).
224-401: BASTET, F., - De grote wandeling.
212-412: BASTET, F., - Op weg naar het zuiden. De aardbeving. Lava. Heksendans. Met opdracht van de schrijver.
212-411: BASTET, F., - Heksendans.
188-485: BASTIAANSE, J.F.L., - De Jodenzending en de eerste decennia van de hervormde Raad voor Kerk en IsraŽl 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering. 2 delen.
218-306: BASTIAANSE, R. / BOTS,H., - Glorieuze Revolutie / Glorious Revolution. De wereld van William & Mary / The world of William & Mary.
205-237: BASTIN, J. / BROMMER, B., - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia. with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
214-210: BATESON, GREGORY, - Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn fron Three Points of View. The Culture of the Iatmul people of New Guinea as revealed through a study of the 'naven' ceremonial.
211-536: BATTA, ANDRŃS (SAMENSTELLING), - Opera. Componisten - werken - uitvoeringen.
223-386: BATTUS, (=BRANDT CORSTIUS,H.), - Opperlandse Taal- & Letterkunde.
216-380: BATTUS, (=BRANDT CORSTIUS,H.), - Symmys
222-144: BAUD, W. A., - De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J. C. Baud en J. J. Rochussen. 3 delen.
211-157: BAUDET, H. / BRUGMANS,I.J., - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-IndiŽ.
217-206: BAUDET, H. / FENNEMA,M., - Het Nederlands belang bij IndiŽ.
220-602: BAUDOUIN, FRANS, - Pietro Pauolo Rubens.
217-138: BAUDUIN, F., - Het Nederlandsch eskader in Oost-IndiŽ. 1914-1916. Benevens eenige beschouwingen over onze Marine.
224-220: BAUER, CLEMENCE M.H., - Kleine Sarina. Een schets uit het leven van een inlandsch meisje.
192-404: BAUER, C., - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd. Naar gegevens van Th.A.Boeree.
224-104: BAUER, CLEMENCE M.H., - Het aangenomen kind.
222-346: BAUER, C., - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd. Naar gegevens van Th.A.Boeree.
220-22: BAUER, CLEMENCE M.H., - Vrienden en vijanden. Verhalen voor kinderen.
210-241: BAUMANN, G.R., - Als de doerians vallen. De javaan Asnap vertelt uit zijn leven. Vertaald door Diet Kramer.
216-381: BAUR, F., - Scripta Minora. Uit het werk van Prof.Dr.Frank Baur.
215-609: BAX, W. F., - De Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen.
224-493: BAX, W. F., - De Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen.
211-435: BAX, MARTY E.A., - De genealogische werkplaats.
216-570: BAX, W., - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maasticht. 2 delen. I: 1505-1557. II: 1557-1612.
210-127: BAYNE-POWELL, ROSAMOND, - The English child in the eighteenth century.
219-609: BECK, LOIS / KEDDIE, NIKKI, - Women in the Muslim World.
220-630: BECKFORD, WILLIAM, - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen.
220-631: BECKFORD, WILLIAM, - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787. Vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen.
225-331: BECKUM, P.VAN, - Oranjehaven. Dertien sluipwegen naar de vrijheid.
216-582: BEDAUX, J.B./ EKKART,R., - Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700.
225-14: BEECHER STOWE, HARRIňT, - De negerhut van Oom Tom. Voor de jeugd bewerkt door S.J.Barentz-SchŲnberg.
225-13: BEECHER STOWE, HARRIňT, - De hut van oom Tom.
220-324: BEECHER STOWE, HARRIňT, - Uncle Tom's Cabin. Sixth edition. (same year as te 1th edition)
210-304: BEEK, B.VAN E.A., - Klinkende munt. Geschiedenis van het geld in de Lage landen.
207-534: BEEK, M. A. E.A., - In de draeck. 1910-290 April 1960. N. V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek.
225-279: BEELAARTS VAN BLOKLAND, F. MET VOORWOORD VAN, - Van Oorlog en Vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster, 1648-1948.
219-530: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - De Praktijk van het Leenrecht in Gelderland.
214-571: BEELAERTS VAN BLOKLAND, M.A., - Schets eener geschiedenis der studentensocieteit 'Minerva
224-517: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland.
225-146: BEELEN, LIESBETH / KINKELDER, GEERT DE, - Soldaten overzee. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar officieren en personeel van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het leger in West-IndiŽ (1815-1949).
212-16: BEEN, JOH.H., - Spekkie, de pijper der zeeleepers.
223-12: BEEN, JOH.H. (PS. HENDRIK EBEN), - Uit de gedenkschriften van een schooljongen. 2e omgewerkte druk.
222-12: BEEN, JOH.H., - Baasje en Witkop. Twee zeemanszoons.
191-10: BEEN, JOH.H., - De avonturen van een stadhuisklerk.
214-17: BEEN, JOH.H., - Van Neerland's helden.
214-19: BEEN, JOH.H., - Walvischje.
216-15: BEEN, JOH.H., - Uit de gedenkschriften van een schooljongen. 2e omgewerkte druk.
201-13: BEEN, JOH.H., - De avonturen van den stadhuisklerk.
212-12: BEEN, JOH.H., - De avonturen van een stadhuisklerk.
224-7: BEEN, JOH.H., - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter,
214-18: BEEN, JOH.H., - Vogeltje Grijp.
209-6: BEEN, JOH.H., - De drie matrozen van Michiel de Ruijter.
217-14: BEEN, JOH.H., - Winteravond-Vertellingen / Kerstvertellingen.
217-585: BEEREN, W.A.L. (INLEIDING), - Max Klinger. 1857-1920 Beeldhouwwerken Schilderijen Tekeningen Grafiek.
218-567: BEEREN, W.A.L. E.A. (REDACTIE), - Het nieuwe bouwen in Rotterdam 1920-1960.
221-543: BEERMANN, V.A.M., - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime.
200-270: BEERS, J. VAN, - Gedichten. 2 delen. 1e deel: 1843-1857; 2e deel:1857-1868.
204-218: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
224-227: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
216-174: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
224-402: BEETS, N., - Madelieven. Nieuwe dichtbundel.
219-485: BEGHEYN, P.J. / PETERS,E.F.M., - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
203-360: BEHR, EDW., - Hirohito de keizer die moest blijven. De waarheid achter de mythe.
208-587: BEHRMAN, S. N., - Duveen. (in english)
221-558: BEHRMAN, S. N., - Portrait of Max. An intimate memoir of Sir Max Beerbohm.
222-552: BEHRMAN, S. N., - Duveen. (in english)
215-3: BEIJER, RIE, - Naar een lichte toekomst.
219-559: BEIJER, G. / VREEDE,G.J.M.DE, - Gemeente Naaldwijk 120 jaar in beeld.
221-339: BEIJER, H. E.A. (O.R.V.), - Helden - Slachtoffers // Heldhaftige Slachtoffers. Gymnasium Haganum 1940-1945.
221-199: BEIJL, K. DE, - Onder de tropenzon of Henk Halbers in IndiŽ.
213-127: BEKKERING, BETSY EN GEERT, - Stukje voor stukje. Geschiedenis van de legpuzzel in Nederland,
220-483: BEKKERING, HARRY (REDACTIE), - Simon Vestdijk : de schrijver als lezer. Vestdijk-jaarboek 1997.
222-265: BEKKERS, J. A. F., - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet, 1634-1649.
193-286: BEKOOY, G., - Philips honderd. 1891-1991. Een industriŽle onderneming.
208-457: BEKS, M. / GITSELS, T., - Een eeuwige zondag. 150 Jaar Camera Obscura.
221-400: BEKS, M. / GITSELS, T., - Een eeuwige zondag. 150 Jaar Camera Obscura.
194-444: BEKS, M. / GITSELS, T., - De eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura. (1839-1989)
216-382: BELCAMPO, (=H.SCH÷NFELD WICHERS), - Liefde's verbijstering.
216-383: BELCAMPO, (=H.SCH÷NFELD WICHERS), - Tussen hemel en afgrond.
224-473: BELINFANTE, J.E. / TADEMA, J. (VOORWOORD), - De Nederlandsche Uitgeversbond. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 December 1930.
207-504: BELKUM, H.VAN E.A., - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Samenstelling Frederik Muller Akademie.
206-531: BELONJE, J., - De Schermeer, 1633-1933.
214-560: BELONJE, J., - Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemer-land en West-Friesland 1544-1944.
218-550: BELONJE, J., - De Schermeer, 1633-1933.
224-133: BEMMELEN, W.VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters.
202-145: BEMMELEN, W.VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters.
224-134: BENDA-BECKMANN, FRANZ VON, - Property in social continuity. Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra.
220-297: BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN, - Kulit Lokan. (schelpen) Uitgegeven door het proefstation voor thee bij gelegenheid van het theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924. + Album 'De schelpen'. Met ingeplakte plaatjes in kleur.
199-604: BENTLEY, N., - Russell's Despatches from the Crimea 1854-56. Edited and introduced.
224-135: BERCKEL, G.J.A.VAN, - Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch IndiŽ 1780-1806.
216-142: BERCKEL, G.J.A.VAN, - Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch IndiŽ 1780-1806.
222-580: BERDJAJEW, NICOLAI, - Mens en machine. Vertaald ddor D.Horringa.
209-620: BERDJAJEW, NICOLAI, - Slavernij en vrijheid.
221-580: BERENDS, LAMBIEK (SAMENSTELLING EN TEKST), - Rozen en tomaten. De Amsterdamse Schouwburg 1894-1994.
220-536: BERENDS, J.H. / WIJKER, C. E.A. (VOORWOORD), - Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenoven tot Aartsbisschop van Utrecht. Gedenkboek 1723 - 27 april - 1923.
188-360: BERENDSEN, F. A. H. E.A., - Van der Feesten. Een proper dinc. Uitg. door een werkgroep van Groningse Neerlandici. (in offset-druk)
221-380: BERENDSEN, F. A. H. E.A., - Van der Feesten. Een proper dinc. Uitg. door een werkgroep van Groningse Neerlandici. (in offset-druk)
221-595: BERENTS, D. A., - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
221-503: BERENTS, D. A., - Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht.
224-136: BERG, E.J.VAN DEN, - De val van Sora.
225-235: BERG, J. V.D. E.A., - In IndiŽ geweest. Maria Dermout/ H.J.Friedericy/ Beb Vuyk. Schrijversprentenboek.
214-567: BERG, JOS VAN DEN, - 1ste Pietersburgstraat 88. Jeugd in Transvaalkwartier, den Haag 1953-1973.
222-100: BERG, CLARA, - Hoe de dieren werken. Vertaling van Betsy Kater.
224-137: BERG, J. VAN DEN, - De wajang foxtrot. Sporen uit een Indisch verleden.
224-265: BERG, JOOP VAN DEN E.V.A., - Tjalie Robinson de stem van Indisch Nederland.
213-303: BERG, J. V.D. E.A., - In IndiŽ geweest. Maria Dermout/ H.J.Friedericy/ Beb Vuyk. Schrijversprentenboek.
210-206: BERG, G.W.H., - Baalen droefheid. Biak - Nederlands Nieuw-Guinea schertsen-derwijs.
219-564: BERG, AART VAN DEN E.A., - 's-Gravenzande een eeuw in foto's.
218-248: BERG, JOOP VAN DEN, - Regen over de Digoel. Indische en Nieuw-Guinese verhalen.
202-146: BERG, J. VAN DEN, - Zo was IndiŽ. 1850-1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-IndiŽ.
202-604: BERG, C.VAN DEN, - H.B.J.van Rijn burgemeester van Venlo pionier der milieuhygiene.
199-258: BERG, C.C., - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. 2 delen in 3 banden. Ia: Lalitawistara-traditie op Java. Ib:Hoofdnoten, bijlagen, summary, registers. II: Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Caka.
217-139: BERG VAN SAPAROEA, G.J.G.L. VAN DEN, - De tragedie op het eiland Saparoea in het jaar 1817 tijdens den opstand in de Molukken waarin is opgenomen het boeiend relaas van den eenigen, bij den moord in het Fort Duurstede gespaarden ooggetuige, den kleinen Jean Lubbert van den Bergh. Overdruk uit de bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
212-547: BERG, BIANCA VAN DEN, - De Pieterskerk in Leiden.
222-581: BERGE, H.C.TEN, - Siberische vertellingen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien.
215-197: BERGE, T.VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896.
206-148: BERGE, T.VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896.
217-574: BERGE-DIJKSTRA, A.VAN DEN / AVEST, H.P.TER (SAMENSTELLING), - Woelend water. Leven en werken van de zeeschilder Nicolaas Baur 1767-1820.
207-576: BERGE, M.J. VAN DER E.A. (O.R.V.), - Geschiedenis van Rijswijk.
194-582: BERGE, M.J. VAN DER E.A. (O.R.V.), - Geschiedenis van Rijswijk.
216-384: BERGE, H.C.TEN, - Gedichten.
220-409: BERGE, D. TEN, - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
223-599: BERGER, HILDE, - De waanzinnige liefde van Alma Mahler en Oskar Kokoschka. Roman. Vertaald door Henk ten Berge.
210-307: BERGH, L. PH. VAN DEN, - Handboek der Middelnederlandsche Geographie. 3e druk aangevuld en omgew. door A. A. Beekman en H. J. Moerman.
224-403: BERGH, H. VAN DEN, - Verzamelde Gedichten. Bijeengebracht door H.Zoethout.
221-340: BERGH, S.VAN DEN, - Kroonprins van Mandelstein.
206-535: BERGH VAN EYSINGA, L.M.VAN DEN, - Bijdrage tot de Sociaal-Geogra-phische kennis der Gemeente Velsen.
204-353: BERGH, S.VAN DEN, - Kroonprins van Mandelstein.
218-150: BERGHAUS, E., - Paradijsvlucht. Een luchtreis naar Java. Ingeleid en vertaald door Hans Martin.
203-5: BERGHUIS JR, JAC. (= JACKIE BULTERMAN), - De radium-diefstal.
203-8: BERGHUIS JR, JAC. (= JACKIE BULTERMAN), - Het Radio-spook. Modern jongensboek.
211-592: BERGLER, G., - Werben ist eine Kunst. Geschichte und Gestalt der Werbung fŁr einen klassischen Markenartikel.
203-670: BERGMANN, B., - Nomadische Streifereien unter den KalmŁken in den Jahren 1802 und 1803. Mit einer EinfŁhrung von Siegbert Hummel. Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe 1804-1805.
219-515: BERGSMA, W. E.A. (REDACTIE), - Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland. Aflevering van 'It Baeken' tydskrift fan de Fryske Akademy.
200-504: BERKEL, K. VAN E.A., - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M. G. Buist t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Finan-ciŽn en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis.
219-507: BERKEL, K. VAN E.A., - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M. G. Buist t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van FinanciŽn en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990.
216-438: BERKELMANS, FR., - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
225-105: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Hans en Hanna. Een vertelling. Naar het duits van Clementine Helm.
223-120: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Kleine menschen. Drie verhalen.
214-114: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Hans en Hanna. Een vertelling. Naar het duits van Clementine Helm.
223-15: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Driftkopje.
222-113: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Meidorens. Drie verhalen. (Uit logeeren / Jonge vechtersbazen / Hesters gebrek.)
223-19: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen. (Nagelaten)
223-103: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Theevisite.
223-122: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Rietje's pop. (Dit is het eerste boek dat Nelly Bodenheim illustreerde)
223-18: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Robbedoes.
223-121: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Regen en Zonneschijn. Drie verhalen.
223-14: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - De dochters van den Generaal.
214-493: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE, - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
209-459: BERMANT, CHAIM, - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
225-607: BERNATZIK, HUGO ADOLF, - Im reich der Bidyogo. Geheimnisvolle Inseln in Westafrika.
200-147: BERNET KEMPERS, A.J., - Ageless Borobudur. Buddhist Mystery in Stone Decay and Restoration. Mendut and Pawon Folklife in ancient Java.
209-609: BERNET KEMPERS, A.J., - Om een struik die palm werd. (over de palmtak in de cultuur)
197-392: BERNLEF, J., - Vallende ster. Novelle.
217-412: BERNLEF, J., - Publiek geheim. Roman.
215-447: BERNLEF, J., - Hersenschimmen.
220-382: BERNLEF, J., - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945.
223-566: BERNSMEIER, UTA (REDAKTION), - Stilleben in Europa. Austellung Westfšlisches Landesmuseum / Staatliche Kunsthalle.
222-146: BERRETTI, D.W. (VOORWOORD), - Van 13 momenten uit een 13-jarig bestaan. Gedenkboek Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap.
215-587: BERTHOLD, W., - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfuurt am Main.Ergšnzungen und Berichtigungen. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main.
213-532: BERTHOLD, W., - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfuurt am Main. Ergšnzungen und Berichtigungen. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main.
224-601: BERTHOLET, F.M., - Opium het zwarte parfum. Kunst en geschiedenis van een verloren ritueel. M.m.v. L.v.d.Aalsvoort, a.Kouwenhoven en S.Martin. Uit de Collecties van F.M.bertholet en C.Hoogendoorn.
221-5: BERTRAND, H. (PS. VAN LOUISE ZAALBERG), - Eindelijk gesnapt na een wedloop om den aardbol. Naar het duitsch van Hans von Zobeltitz.
211-336: BERVOETS, J.A.A., - Alexander Ver Huell (1822-1897) Een levensbeschrijving.
223-337: BERVOETS, J.A.A., - De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849. met medewerking van R.R.A.van Gruting.
218-364: BERVOETS, J.A.A., - De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849. met medewerking van R.R.A.van Gruting.
211-338: BERVOETS, J. / CHAMULEAU, R., - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865. bezorgd en ingeleid.
188-245: BESOUW, F. VAN (E.A. ONDER RED.VAN), - Balans en perspectief. Visies op de geschied-wetenschap in Nederland.
204-281: BESOUW, F. VAN (E.A. ONDER RED.VAN), - Balans en perspectief. Visies op de geschied-wetenschap in Nederland.
215-470: BESTEN, AD DEN E.A. (REDACTIE), - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft.
225-16: BETLEM JR, GUUS, - Jongens van de havenwijk,
223-97: BETLEM JR, GUUS, - Zagen zagen wiele-wiele-wagen. Versjes (en verhalen) verzameld.
204-27: BETLEM JR, GUUS, - Verkenners vinden het spoor. Een padvindersverhaal.
220-28: BETLEM, GUUS, - De trein van 8 uur 20.
220-29: BETLEM, GUUS, - De verjongingskuur.
211-489: BETZ, G.H., - Het Haagsche leven in de tweede helft der Zeventiende eeuw.
197-338: BEUKEMA, H., - Sail Ahoy.
221-247: BEUKEMA, J.P., - Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige Beschrijving der stad Groningen; voor de jeugd.
225-393: BEUKEN, W.H., - Bloemlezing uit de Katholieke poŽzie van de vroegste tijden tot heden, onder toezicht van Anton van Duinkerken. 3 delen. Dichters de Middeleeuwen. / Dichters der Contra-Reformatie, / Dichters de emancipatie.
220-346: BEUKERS, H. (E.A. INGELEID EN GEANNOTEERD), - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W.Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
207-448: BEULENS, B., - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
221-267: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576).
219-569: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576).
222-514: BEUNKE, H.E. (HEINS), - Walchersche vertellingen schetsen en novellen.
224-146: BEVAART, W., - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid.
210-139: BEVAART, W., - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid.
190-15: BEVERSLUIJS, K., - Hun vacantie.
221-448: BEVERSLUIS, M., - Emile Verhaeren. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Vertaald in Nederlandsche verzen. Uitgave van De Nieuwe Gids Bibliotheek.
220-383: BEVERSLUIS, M. / LEIKER, SJ. (VERZAMELD DOOR), - Het scheidende jaar. Een bundel herfstpoŽzie.
224-138: BEYNON, H.C., - Verboden voor honden en inlanders. IndonesiŽrs vertellen over hun leven in de koloniale tijd.
222-205: BEYNON, H.C., - Nederland staat terecht in IndonesiŽ. Achtergronden bij de processen tegen de Nederlanders Jungslšger, Schmidt en anderen in Djakarta.
213-254: BEYNON, H.C., - Nederland staat terecht in IndonesiŽ. Achtergronden bij de processen tegen de Nederlanders Jungslšger, Schmidt en anderen in Djakarta.
219-258: BEZEMER, T.J. MET INL.VAN, - Indonesische kunstnijverheid. Platen-atlas.
219-349: BEZEMER, K.W.L., - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
215-280: BEZEMER, T.J., - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht.
215-279: BEZEMER, T.J., - Proza en poŽzie van oud- en nieuw-Java.
208-157: BEZEMER, T.J., - Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.
223-364: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de Zeven ZeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
194-411: BEZEMER, K.W.L., - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
194-143: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schetsen van Land en Volk. Met een inleiding van J.F.Niermeyer.
223-159: BEZEMER, T.J., - Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.
220-313: BEZEMER, T.J. MET INL.VAN, - Les arts et mťtiers Indonťsiens. Atlas d'images. Platen-atlas.
224-529: BICKER CAARTEN, A. E.A., - De Molen in ons Volksleven.
206-495: BIE, H.DE (RED.EN SAMENSTELLING), - AFC Honderdjarenboek. 100 Jaar Amsterdamsche Football Club 1895-1995.
204-655: BIE, MARK DE, - De Coburger Leopold I. Een monoloog als zelfportret.
220-33: BIEGER, N.K., - Het geheim van den Kriemelsberg. (Ermelosche avonturen).
223-20: BIENFAIT, CLAUDINE, - Rieks beschermelingen.
221-268: BIERENS DE HAAN, J.A., - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 1752 - 1952. Herdruk met supplement 1952-1970.
217-575: BIERENS DE HAAN, D., - Het Houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance. Met een voorwoord van Jan Kalff.
211-296: BIESHAAR, W., - De Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren. Gedenkboek 1901 - 1926.
220-507: BIESTA, P., - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
203-214: BIJKERK, J.C., - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ. 2e herziene en uitgebreide druk.
221-207: BIJKERK, J.C., - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ.
218-151: BIJKERK, J.C., - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ.
203-613: BIJL, M.VAN DER, - Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
210-207: BIJLMER, H.J.T., - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
189-531: BIJVOET, TH. E.A. (ONDER RED.VAN), - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
215-449: BIJVOET, TH.A.P. E.A., - De Gemeenschap 1925-1941. Schrijversprentenboek.
219-173: BIK-MEIMA, J., - Kinderen in brandend land.
217-395: BIK, E. A. / ROOS, D., - Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909.
211-297: BIKKER, A. (INLEIDING), - Pergilah kamoe ! Gaat dan heen ! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Christelijk gereformeerde kerken in Nederland tot 1959.
210-291: BILDERDIJK, W., - De ondergang der eerste Wareld. I - V zang.
210-292: BILDERDIJK, W., - De ziekte der geleerden. In zes zangen.
210-294: BILDERDIJK, W., - Nieuwe Vermaking (gedichten).
192-291: BILDERDIJK, W., - De Mensch. Popes: Essay on Men gevolgd. (in 4 zangen gevolgd door aanteekeningen)
192-295: BILDERDIJK, W. / BILDERDIJK,KATH. WILH., - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht. Tweede en gezuiverde druk.
214-256: BILDERDIJK, W., - De ondergang der eerste Wareld. I - V zang.
210-611: BILDERS, GERARD, - Zo ben ik nooit eens gelukkig. Schildersdagboek. 1860 - 1865. met nawoord van Hans Heesen.
222-19: BILL, ALFRED H., - De erfenis van den Rooden Prior. De avonturen van een jongen tijdens de Fransche revolutie. Bewerkt door A.B.van Tienhoven.
220-119: BILLER, EMMA, - Tante Mile. Een verhaal voor jonge dames. Naar het Hoogduitsch door J.Sepp.
224-576: BINDMAN, DAVID, - The complete Graphic works of William Blake.
203-626: BINDMAN, DAVID, - The complete Graphic works of William Blake.
222-316: BING, V./ BRAET VON ‹BERFELDT, - Regional Costumes of the Netherlands drawn from life. Reprint of the edition of 1850-1857.
193-316: BING, V./ BRAET VON ‹BERFELDT, - Regional Costumes of the Netherlands drawn from life. Reprint of the edition of 1850-1857.
192-214: BINNERTS, C., - Alles is in orde Heeren..! Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.
188-247: BINNEVELD, J.M.W., - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
216-17: BINSBERGEN, D.A.VAN, - Naar de Tapajos.
203-12: BINSBERGEN, D.A.VAN, - Naar de Tapajos.
222-572: BIONDA, RICHARD, - Willem de Zwart 1862-1931. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum / Stedelijk Museum Alkmaar / Singer Museum laren.
216-600: BIONDA, RICHARD, - Willem de Zwart 1862-1931. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum / Stedelijk Museum Alkmaar / Singer Museum laren.
215-125: BIRD, DR. (= ROBERT MONTGOMERY BIRD), - De gevaren der wildernis. Een verhaal voor de jeugd. Bewerkt door F.Hoffmann.
217-244: BIRNEY, A., - Oost-Indische inkt. 400 Jaar IndiŽ in de Nederlandse letteren.
222-593: BIROEKOFF, P. (BEWERKT DOOR), - Tolstoi's leven. Zijne persoonlijke herinneringen brieven en aanteekeningen 1828 - 1863. vertaald door Emma B.van der Wijk.
224-589: BISANZ-PRAKKEN, M., - Gustav Klimt. Die Zeichnungen. Mit einem Vorwort von Klaus Albrecht Schr'der und james Cuno.
222-458: BITTREMIEUX, C., - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
218-453: BITTREMIEUX, C., - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
222-582: BJELICH, G. / PANTELEJEW, - Schkid, de Republiek der vagebonden. Uit het Russisch vertaald door S.van Praag.
210-208: BJERRE, JENS, - Oog in oog met het stenen tijdperk.
213-93: BLAAUW, HENRIETTE, - Heerlijkheden uit het verleden. (verhalen, versjes, raadsels enz.)
217-474: BLACK, JEREMY, - Visions of the world. A history of maps.
197-630: BLAIR LOVELL, J., - Anastasia de verloren Tsarendochter.
224-408: BLAMAN, A., - Drie romans. Vrouw en vriend / Eenzaam avontuur/ De kruisvaarder.
224-407: BLAMAN, A., - Dit tussen ons is geen eenzaam avontuur. Brieven aan Marie-Louise Doudart de la Grťe en aan Alie Bosch. Ingeleid en bezorgd door Aad Meinderts.
216-115: BLANCHARD, P., - Voorbeeldige kinderen of levensschetsen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Met eereprijs ingeplakt.
220-255: BLANKENBRUIN, FR.VAN (PS.VAN ?), - Sariman. Een verhaal van Indisch leed.
210-504: BLANKENSTEIN, A.H.G., - De opdracht / M.H.Groenendaal: Letter en lettergieten / J.Jonker: Letterzetten / I.de PrieŽlle: Typografische ontwerpen.
210-505: BLANKENSTEIN, A.H.G., - Insluiten van drukvormen. M.m.v. J.C.Blankenstein en J.Kedde.
209-590: BLANKERT, ALBERT / KARSTKAREL, P., - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen.
225-280: BLAUPOT TEN CATE, S., - Armwezen en armenverzorging.
191-638: BLAUW, W., - Friese schaatsenmakers. M.m.v. J.Kuipers en Fr.Boschma.
208-353: BLAUWHOF, GERTRUD, - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
206-550: BL…COURT, A.S.DE / WIJS, J.J.A (UITGEGEVEN DOOR), - Kenningboek der stad Leiden 1553/1570.
211-108: BLES, JAQUELINE, - Wat de kwantjes verder beleefden.
210-308: BLINK, H., - Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volken-kunde van Nederland. 3 delen.
193-289: BLINK, H., - Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. 3 delen.
221-599: BLOCKMANS, WIM (A.O.), - Charles V and his time. 1500-1558.
189-457: BLOEM, J.C., - Verzamelde gedichten.
207-401: BLOEM, J.C., - Sintels. (gedichten).
224-409: BLOEM, J.C., - Sintels. (gedichten).
213-434: BLOEM, J.C., - Arscheid.
221-157: BLOEMBERGEN, M., - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, IndiŽ en de Wereld-tentoonstellingen 1883- 1931.
203-102: BLOEME, JENNY DE, - De reis naar het Wonderland.
209-309: BLOEMERS, J. H. F. E.A., - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
222-267: BLOEMERS, J. H. F. E.A., - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
224-333: BLOEMGARTEN, S., - Henri Polak. Sociaal-Democraat, 1868-1943.
210-355: BLOEMGARTEN, S., - Henri Polak. Sociaal-Democraat, 1868-1943.
206-313: BLOEMGARTEN, S., - Henri Polak. Sociaal-Democraat, 1868-1943.
223-98: BLOEMINK, F.H.N., - Klaas Vaak komt terug. Vele vertellingen. Bevat: Paljas en de bij - De reus en de mug - De vreemde gast - De man en de muis - Teddy.
220-517: BLOEMINK, W. E.A., - De Waag in Deventer. 475 Jaar geschiedenis.
208-561: BLOK, A., - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen van Overmaas, 1730-1774.
202-359: BLOK, P.J., - Willem de eerste, prins van Oranje. 2 delen.
216-361: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
208-325: BLOK, D. P. E.A. (O.R.V.), - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. 15 delen.
202-589: BLOK, A., - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen van Overmaas, 1730-1774.
221-296: BLOK, F.F., - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
218-371: BLOK, P.J., - Willem de Eerste, prins van Oranje. 2 delen.
208-432: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
199-302: BLOK, D. P. E.A. (O.R.V.), - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. 15 delen.
221-550: BLOK, A., - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen van Overmaas, 1730-1774.
220-516: BLOK, B. E.A., - Schering en Inslag. Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto's.
189-532: BLOKKER, J., - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland, 1889-1989.
224-412: BLOKKER, J., - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. (hierin ook alle boekenweekgeschenken)
221-381: BLOKKER, J., - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. (hierin ook alle boekenweekgeschenken)
213-533: BLOM, ONNO, - Zolang de voorraad strekt. De literaire boekenweekgeschenken 1984 - 2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
218-403: BLOM, J.C.H., - De muiterij op de Zeven provinciŽn.
217-294: BLOM, J.C.H. / MISSET,C.J. (ONDER RED.VAN), - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
221-383: BLONDIAU, JORIS, - Kamers voor reizigers
215-631: BLOTKAMP, CAREL E.A. (REDACTIE), - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930. Tentoonstellingscatalogus.
216-584: BLOTKAMP, CAREL E.A., - De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
213-600: BLOTKAMP, CAREL E.A., - De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
222-148: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenk-waardigheden betreffende Europeanen op Java. Compleet in 4 delen.
215-168: BLUMBERGER, J.TH.P., - De communistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
209-148: BLUSS…, L., - Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China.
222-149: BLUSS…, L., - Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China.
213-158: BLUSSE, L./ MOOR,J.DE., - Nederlanders Overzee. De eerste vijftig jaar, 1600-1650.
217-141: BLUSS…, L., - Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China.
224-371: BOCHOVE, B.VAN E.A. (REDACTIE), - Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.
221-559: BODAR, ANTOINE, - Weten waar de muze woont. (reeks artikelen)
225-17: BODDAERT, MARIE, - Prins Almanzor's makker.
212-23: BODDAERT, MARIE, - Sturmfels.
222-515: BODDAERT, PIETER E.A., - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijk druk uit 1751/1753. 2 delen.
210-579: BODDAERT, PIETER E.A., - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijk druk uit 1751/1753. 2 delen.
196-516: BODEL NIJENHUIS, J.T., - Topografische lijst der plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden.
220-110: BODENHEIM, NELLY, - Groen groen grasje. (ABC-boek)
218-111: BODENHEIM, NELLY, - Luilekkerland.
222-101: BODENHEIM, NELLY, - 12 Sprookjes en rijmpjes.
219-116: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
216-592: BODT, SASKIA DE, - Anton Mauve en de Haagse School. 'De meester van het zilveren licht
215-632: BODT, SASKIA DE, - De Haagse School in Drenthe. uitgave bij Tentoonstelling in het Drents Museum.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

6/1