Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
221-216: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
232-287: N.N., , - Leven en daden der Vorsten uit Het Huis van Oranje. Door de schrijfster van : De Jaren 1830 en 31. (dit is: A.G.Thesing-Leijer - De Jaren 1830 en 31, of geschenk voor Vaderlandslievende Kinderen 1832 - Huiskamp T43)
217-568: N.N., , - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar Zilveren Jubileum op 13 februari 1927.
233-507: N.N., , - Verslag omtrent den toestand der Vereeniging; De Industrieschool voor meisjes te 's-Gravenhage onder bescherming van H.M. de Koningin-Moeder over 1899.
225-136: N.N., , - Het Nederlandsch Lyceum 1909-1939. Uitgave t.g.v. het 30-jarig bestaan.
234-140: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
225-386: N.N., , - The Marine Insurance Company Ltd. 1836-1936.
226-233: N.N., , - De mooiste Indonesische mythen en sagen. Bewerkt door Ella van der Molen.
210-382: N.N., , - The war in pictures. In 6 volumes.
221-101: (FREMERY, H.N.DE), - Kabouter-boek.
231-133: N.N., , - Java Motor Club. Automobiel kaart in 3 delen. Oost-Java / Midden-Java / West-Java. Op linnen. Compleet met afstandstabellen. 2e verbeterde druk.
215-476: N.N., , - De Muze' uitgave t.g.v. de Boekenweek van het CPNB voor jongeren. Complete serie 16 delen.
222-336: N.N., , - Twee Eeuwen Waterstaatswerken. Gedenkboek.
202-209: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
219-300: N.N., , - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. 2e deel. Hierin: F.J.L.Kršmer:De gebeurtenissen op de Amsterdamschen Doelen. J. Prinsen: Armenzorg te Leiden in 1577. R.Fruin:Correspondentie te Middelburg en te Goes. W.A.F.Bannier: De inventaris van het archief van Filips van Marnix benevens enige brieven uit dat archief. W.Kernkamp: MemoriŽn van den Zweedschen resident Harald Appelboom.
215-198: N.N., , - Cort Verhael vant' gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein, enz. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van Oudheden berustende Handschrift.
215-219: N.N., , - What's it about in Indonesia. Booklet edited by the Netherlands Indies Governement Information service. Together with foto-booklet
215-218: N.N., , - Pantja sila. The basis of the State of the Republic of Indonesia. Published by National Committee for Commemoration of the Birth of Pantja Sila.
215-216: N.N., , - Jaarverslag 1938. Provincie West-Java.
206-222: N.N., , - Beschrijving van de Kust van Guyana. Inhoudende: Aanwijzingen omtrent het verkennen deszelve, het inzeilen der voornaamste Rivieren, c.z.v. te samengestelduit de best voorhande zijnde Waarnemingen en Berigten, en wel voornamelijk uit de Journalen en verkregene opgaven, van nederlandsche zeeliden.
219-301: N.N., , - Gedenkboek der Werkstakingen van1903. Actestukken der Samenzwering. 2 delen in 1 band.
208-504: N.N., , - Genealogie en de Canon. 2 delen. (deel 62 en 63 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie)
221-359: N.N., , - Witboek over de duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van G.Branting. Vertaling P.Voogd e.a.
221-358: N.N., , - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945. (verschenen in Friesland vanaf 15 september 1944 tot de bevrijding)
216-242: N.N., , - Official Year Book of the Union of South Africa and of Basutoland, Bechuanaland Protectorate and Swaziland. Containing statistics mainly for the period 1910-1922.
219-299: N.N., , - AVRO 1923-1948.
221-361: N.N., , - Het nieuwe hart van Rotterdam. Toelichting op het basisplan voor de herbouw van de binnenstad van Rotterdam.
233-163: N.N., , - Gedenkboek N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging 'Rotterdam' . Uitgegeven bij het vijf-en-zeventig jarig bestaan op 29 augustus 1938. Behandelt de vestigingen in Nederlands-IndiŽ.
233-164: N.N., , - Sleeswijk's Kaart van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schaal 1 : 5.000.000 Lithografie J.Smulder & Co. Den Haag.
214-292: N.N., , - Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909-1959.
214-218: N.N., , - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Catalogus Zomertentoonstelling 1966. tekst in Nederlands en Engels.
226-581: N.N., , - Diego Rivera. Retrospectiva. (tekst in Spaanse)
229-497: N.N., , - Verslag der Commissie tot het instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciŽn Friesland en Groningen. met 38 bijlagen waarbij 4 uitslaande kaarten in kleur , 3 heel grote.
203-639: N.N., , - Gerrit Willem Knap gekenschetst als kunstschilder en aestheticus. 1 mei 1873 -24 november 1931. Met voorwoord van Huib Luns.
230-164: N.N., , - Tanah air kita. A pictorial introduction to Indonesia.
224-567: N.N., , - Honderdvijftig jaar Generale Staf. 1814 -11 maart- 1964. Overzicht van de ontwikkeling van de Koninklijke Landmacht. Gedenkboek vervaardigd t.g.v. de herden-king van de dag waarop werd besloten tot de samenstelling van een Nederlandse Generale Staf.
231-117: N.N., , - Batavia en Weltevreden. Album met 14 (van 15) foto's.
203-133: N.N., , - Bali. 200 kunstfoto's van dit wondermooie eiland. (deze foto's zijn van P.A.J.Moojen, eerder gepubliceerd in zijn boek: Kunst op Bali, 1926)
222-455: N.N., , - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F.GrŲnloh. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift.
231-135: N.N., , - Nederland en IndonesiŽ. 'IndonesiŽ was voor ons een vreemd land geworden'. Nummer van De Gids. Met bijdragen van : J.A.A.van Doorn, G.J.Resink, Laurens van Schie, Liesbeth Dolk, Piet Calis e.a.
211-288: N.N., , - Op reis naar en door IndiŽ. Schetsboek.
234-59: N.N., , - De Historie van Reynaert de Vos. Naverteld door D.L.Daalder.
224-485: N.N., , - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838 - 1 Mei - 1963. Uitgeverij Tjeenk Willink.
224-486: N.N., , - Het geÔllustreerde boek in het Westen. Van de vroege middeleeuwen tot heden. Tentoonstellingscatalogus.
210-587: N.N., , - Zeeuwse Volksalmanak 1934.
233-237: N.N., , - Surinam Timber. A summery with brief descriptions of the main timberspecies of Surinam.
220-151: N.N., , - OriŽntatiecursus cultuurwetenschappen Twee Culturen: de Republiek en Java. 8 delen + tekstbundel.
220-150: N.N., , - Java. Handleiding bij de Werkcollectie 'Java'. Bureau onderwijszaken van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Hierin: Java, Het 'brandpunt' van de Indische Archipel / Beschrijving der volkenkundige voorwerpen van de werklocatie Java / Lichtbeelden I / Beschrijving van de economische voorwerpen / Lichtbeelden II.
221-129: N.N., , - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen.
214-518: N.N., , - Tinkboek fan it hŻndertjierrich bistean fan it selskip foar Fryske tael en skriftekennisse. 1844-1944.
214-517: N.N., , - Lieteboek. Algemiene samling fan ‚lde en nije Fryske sangen mei piano- en oargellieding.
231-273: N.N., , - Verzameling van al de bescheiden betrekkelijk de kwestie van godsdienstige optogten op den openbare weg, en het verrigten van godsdienstige plegtigheden bij de beaarding van lijken.
230-368: N.N., , - De reis van Z.M 'De Vlieg', Commandant Willem Kreekel, naar BraziliŽ 1807-1808. I: Het journaal van de kapitein-luitenant willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrťtien Baud. II: Q.M.R. Ver Huell : Mijn eerste Zeereis. 2 delen.
219-423: N.N., , - Nescio-nummer van De Revisor. Nescio - Uit de literaire nalatenschap: de eerste versie van Titaantjes met een essay van Lieneke Frerichs.
230-504: N.N., , - De Heren XVII van Nassau Brabant. Publicaties van het Archivariaat Nassau-Brabant 50/52.
230-485: N.N., , - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente.
230-484: N.N., , - Gedenkboek G.de Vries & Zonen. Makelaars te Amsterdam. 1775-1925.
231-104: N.N., , - Frits en Antonie of kwade voorbeelden bederven goede zeden. / De brave Christoffel. Twee leerzame verhalen voor ouders, kinderen en dienstboden.
216-532: N.N., , - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam. 1632-1932.Algemeene geschiedenis van Universiteit en Athenaeum / Geschiedenis van het academisch onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek / De academische instellingen / Bijzondere inrichtingen in verband met de universiteit / Levensberichten van professoren en lectoren.
216-153: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
216-509: N.N., , - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. 1827-1927. Bijdrage van R.Visscher / M.W.Vieweg / N.Ottema / P.C.J.A.Boeles.
224-461: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. 1930-1940. 4 delen.
229-501: N.N., , - J.K.Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938. (Diamanthandel) Met platengedeelte : Pictures of the 'World of to-day
225-101: (BAUBERGER, WILHELM), - Het dal van Almeria. Een verhaal voor het opkomend geslacht. Door den schrijver van het Beatus-Hol. Naar de derde Hoogduitsche uitgave.
226-537: N.N., , - Holland's Annual Industries Fair Utrecht. This book was dedicated to mr.Woodrow Wilson President of the United States of America on the occasion of his visit to Europe.
221-461: N.N., , - Bzzlletin nummer gewijd aan Simon Vestdijk.
232-517: N.N., , - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Tentoonstellingscatalogus.
207-558: N.N., , - Een paar vragen van Gemeente-comptabiliteit.
222-240: N.N., , - Tjalie Robinson nummer van 'De Gids Mt bijdragen van A.van Dis Willem Otterspeer, Wim Willems, Abdelkader Benali e.a. (51 pp.)
214-397: N.N., , - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van 'scheeps- en visserijtermen
216-576: N.N., , - Gedenkboek Bisschoppelijk College St.Jozef, Sittard 1905-1930. met ingeplakte kleine oorkonde.
205-333: N.N., , - Nat. en Int.Landbouwtentoonstelling 's-Gravenhage. 29 augustus - 1913 - 15 september. Onder voorzitterschap van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.
225-245: N.N., , - De mooiste Indonesische mythen en sagen. Bewerkt door Ella van der Molen.
221-215: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December'. 2e deel Mrt.1947-sept.1947.
211-181: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928.Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ. Met achterin losse map met 3 bijlagen. I: ets van Jan Poortenaar II: litho van H.Paulides III: reproductie van schilderij L.Eland.
228-132: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Eerste jaargang.
234-141: N.N., , - Kinderen van ons eigen volk. Nationale uitgave over de repatriŽring verschenen in 1959.
214-288: N.N., , - De zilveren A.V.R.O. Herinneringsboek.
227-481: N.N., , - Verslag van de herdenking van het 25-jarig bestaan der CoŲp. Zuivelbank te Leeuwarden. 1913 - 2 juni -1938.
232-375: N.N., , - 3 Boekjes over Nijmegen en de oorlog. 1 : Nijmegen 1944-1945. Door W.Imar Kula. / 2. Beelden uit verwoest Nijmegen. 1 pag.tekst en fotopagina;s. / Nijmegen 1945-1950./ foto's met bijschriften.
192-175: N.N., , - Jubileumnummer van De School. 1894-1954. Maandblad van de Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in Indonesia. 'Het NIOG
222-105: N.N., , - Elsje bij de visschen. Een Sprookje.
221-214: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December'. 1e deel sept 1946 - Mrt.1947.
227-350: N.N., , - Roof Restitutie Reparatie. Samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische zaken.
225-102: (CAREY-BROCK, FRANCES E.G.), - Eene moeder onder Hare kinderen. Een verhaal uit het dagelijksche leven.
200-119: N.N., , - Elsje bij de visschen. Een Sprookje.
214-169: N.N., , - Mededeelingen van het Visscherij-Station te Batavia. 10 afleveringen in 1 band.
228-133: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Zevende jaargang.
226-145: N.N., , - Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam. Vol I: 1937-1938 - Vol II: 1948-1939 - Vol III: no 1 december 1939. meeste artikelen in engels.
220-120: N.N., , - Lessen voor Meisjes van allerlei jaren, voorgesteld in de lotgevallen van eenige Jonge juffrouwen
214-289: N.N., , - Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1784-1934.
217-529: N.N., , - De Ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M.de Koningin. Fotoboek.
197-574: N.N., , - Een vissershaven voor Katwijk. Beroep op de Nederlandse Regering, op het Provinciaal Bestuur van uid-Holland, op het Nederlandse Volk, op de Nederlandse Pers.
219-268: N.N., , - Kunst en ambacht in IndonesiŽ. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft nov.1968-dec.1969.
200-365: N.N., , - Gek en Wijs tijdens Seyss. (tekst in dichtvorm)
200-191: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
216-154: N.N., , - Gedenkboek Korps Beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 1940-1950. Bevattende de verlieslijst en de erelijst van terzake van krijgsverrichtingen in dit tijdvak aan beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch
228-198: N.N., , - Bibliografie van Suriname. Uitgave van Nederlandse Stichting voor culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen.
219-160: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Deel II Aflevering 2: De Buitenbezittingen Atjeh en Onderhoorigen.
197-559: N.N., , - De sluitsteen geplaatst. Gedenkboek uitgegeven te 's Gravenhage door de CoŲperatie 'De Volharding' u.a. ter gelegenheid van de ingebruiknemeing van haar nieuwe Ziekenhuis in de maand juli van het jaar 1939.

Next 100 books from Antiquariaat Alfa Haganum

4/4