Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
232-287: N.N., , - Leven en daden der Vorsten uit Het Huis van Oranje. Door de schrijfster van : De Jaren 1830 en 31. (dit is: A.G.Thesing-Leijer - De Jaren 1830 en 31, of geschenk voor Vaderlandslievende Kinderen 1832 - Huiskamp T43)
217-568: N.N., , - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar Zilveren Jubileum op 13 februari 1927.
225-136: N.N., , - Het Nederlandsch Lyceum 1909-1939. Uitgave t.g.v. het 30-jarig bestaan.
234-140: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
225-386: N.N., , - The Marine Insurance Company Ltd. 1836-1936.
226-233: N.N., , - De mooiste Indonesische mythen en sagen. Bewerkt door Ella van der Molen.
238-431: N.N., , - Het Getij. Maandblad voor letterkunde. Januari 1918. In dit nummer bijdragen van : Herman van den Bergh 2 X, M.H.J.Schoenmakers, H.Th.Wijdeveld, Willem de Mťrode, Martin Permys en Bernard Toon Gits.
241-244: N.N., , - Philips van Marnix van Sint Aldegonde.
210-382: N.N., , - The war in pictures. In 6 volumes.
238-338: N.N., , - Yearbook of The Holland society of New York. 1914. Bergen Book 2nd Volume.
221-101: (FREMERY, H.N.DE), - Kabouter-boek.
231-133: N.N., , - Java Motor Club. Automobiel kaart in 3 delen. Oost-Java / Midden-Java / West-Java. Op linnen. Compleet met afstandstabellen. 2e verbeterde druk.
237-553: N.N., , - Henry van der Velde 1863-1957. Exposition Palais des Beaux-Art 1963.
215-476: N.N., , - De Muze' uitgave t.g.v. de Boekenweek van het CPNB voor jongeren. Complete serie 16 delen.
222-336: N.N., , - Twee Eeuwen Waterstaatswerken. Gedenkboek.
202-209: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
219-300: N.N., , - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. 2e deel. Hierin: F.J.L.Kršmer:De gebeurtenissen op de Amsterdamschen Doelen. J. Prinsen: Armenzorg te Leiden in 1577. R.Fruin:Correspondentie te Middelburg en te Goes. W.A.F.Bannier: De inventaris van het archief van Filips van Marnix benevens enige brieven uit dat archief. W.Kernkamp: MemoriŽn van den Zweedschen resident Harald Appelboom.
215-198: N.N., , - Cort Verhael vant' gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein, enz. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van Oudheden berustende Handschrift.
215-219: N.N., , - What's it about in Indonesia. Booklet edited by the Netherlands Indies Governement Information service. Together with foto-booklet
215-218: N.N., , - Pantja sila. The basis of the State of the Republic of Indonesia. Published by National Committee for Commemoration of the Birth of Pantja Sila.
215-216: N.N., , - Jaarverslag 1938. Provincie West-Java.
219-301: N.N., , - Gedenkboek der Werkstakingen van1903. Actestukken der Samenzwering. 2 delen in 1 band.
208-504: N.N., , - Genealogie en de Canon. 2 delen. (deel 62 en 63 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie)
221-359: N.N., , - Witboek over de duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van G.Branting. Vertaling P.Voogd e.a.
221-358: N.N., , - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945. (verschenen in Friesland vanaf 15 september 1944 tot de bevrijding)
219-299: N.N., , - AVRO 1923-1948.
233-163: N.N., , - Gedenkboek N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging 'Rotterdam' . Uitgegeven bij het vijf-en-zeventig jarig bestaan op 29 augustus 1938. Behandelt de vestigingen in Nederlands-IndiŽ.
233-164: N.N., , - Sleeswijk's Kaart van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schaal 1 : 5.000.000 Lithografie J.Smulder & Co. Den Haag.
238-160: N.N., , - Lustrumnummer Indische Club 10 april 1920-1925. Artikelen van : Ch.Ph.de Cloux, P.A. Vos van Zalingen, P.J.E.Rhemrec, J.A.F.Gonzales, J.W.de BruÔne, A.Bickes, Scheich Abdul Aziz Schauiisch, L.F.J.Rijckmans, Noto Soeroto en Henri Borel.
214-292: N.N., , - Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909-1959.
214-218: N.N., , - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Catalogus Zomertentoonstelling 1966. tekst in Nederlands en Engels.
203-639: N.N., , - Gerrit Willem Knap gekenschetst als kunstschilder en aestheticus. 1 mei 1873 -24 november 1931. Met voorwoord van Huib Luns.
230-164: N.N., , - Tanah air kita. A pictorial introduction to Indonesia.
235-108: N.N., , - Reizen en avonturen van kapitein Willem IJsbrandsz. Bontekoe. Tafereel uit de Vaderlandsche geschiedenis der 17e eeuw voor de Nederlandsche jeugd.
242-151: N.N., , - Jaarboek van Nederlandsch IndiŽ. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
224-567: N.N., , - Honderdvijftig jaar Generale Staf. 1814 -11 maart- 1964. Overzicht van de ontwikkeling van de Koninklijke Landmacht. Gedenkboek vervaardigd t.g.v. de herden-king van de dag waarop werd besloten tot de samenstelling van een Nederlandse Generale Staf.
203-133: N.N., , - Bali. 200 kunstfoto's van dit wondermooie eiland. (deze foto's zijn van P.A.J.Moojen, eerder gepubliceerd in zijn boek: Kunst op Bali, 1926)
231-135: N.N., , - Nederland en IndonesiŽ. 'IndonesiŽ was voor ons een vreemd land geworden'. Nummer van De Gids. Met bijdragen van : J.A.A.van Doorn, G.J.Resink, Laurens van Schie, Liesbeth Dolk, Piet Calis e.a.
211-288: N.N., , - Op reis naar en door IndiŽ. Schetsboek.
224-485: N.N., , - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838 - 1 Mei - 1963. Uitgeverij Tjeenk Willink.
224-486: N.N., , - Het geÔllustreerde boek in het Westen. Van de vroege middeleeuwen tot heden. Tentoonstellingscatalogus.
210-587: N.N., , - Zeeuwse Volksalmanak 1934.
233-237: N.N., , - Surinam Timber. A summery with brief descriptions of the main timberspecies of Surinam.
220-151: N.N., , - OriŽntatiecursus cultuurwetenschappen Twee Culturen: de Republiek en Java. 8 delen + tekstbundel.
220-150: N.N., , - Java. Handleiding bij de Werkcollectie 'Java'. Bureau onderwijszaken van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Hierin: Java, Het 'brandpunt' van de Indische Archipel / Beschrijving der volkenkundige voorwerpen van de werklocatie Java / Lichtbeelden I / Beschrijving van de economische voorwerpen / Lichtbeelden II.
231-273: N.N., , - Verzameling van al de bescheiden betrekkelijk de kwestie van godsdienstige optogten op den openbare weg, en het verrigten van godsdienstige plegtigheden bij de beaarding van lijken.
230-368: N.N., , - De reis van Z.M 'De Vlieg', Commandant Willem Kreekel, naar BraziliŽ 1807-1808. I: Het journaal van de kapitein-luitenant willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrťtien Baud. II: Q.M.R. Ver Huell : Mijn eerste Zeereis. 2 delen.
230-504: N.N., , - De Heren XVII van Nassau Brabant. Publicaties van het Archivariaat Nassau-Brabant 50/52.
230-484: N.N., , - Gedenkboek G.de Vries & Zonen. Makelaars te Amsterdam. 1775-1925.
231-104: N.N., , - Frits en Antonie of kwade voorbeelden bederven goede zeden. / De brave Christoffel. Twee leerzame verhalen voor ouders, kinderen en dienstboden.
216-153: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
216-509: N.N., , - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. 1827-1927. Bijdrage van R.Visscher / M.W.Vieweg / N.Ottema / P.C.J.A.Boeles.
237-87: (BAUBERGER, WILHELM), - Het dal van Almeria. Een verhaal voor het opkomend geslacht. Door den schrijver van het Beatus-Hol. Naar de derde Hoogduitsche uitgave.
224-461: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. 1930-1940. 4 delen.
229-501: N.N., , - J.K.Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938. (Diamanthandel) Met platengedeelte : Pictures of the 'World of to-day
239-349: N.N., , - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943.
241-412: N.N., , - Oomkens' Regerings-Almanak van voor de Provincie Groningen voor het jaar 1863.
237-340: N.N., , - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. reprint.
237-151: N.N., , - Beschouwingen over de Suiker-Contracten, het Kultuur-Stelsel en het Stelsel van Vrijen Arbeid op Java. Opgedragen aan de Maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam.
226-537: N.N., , - Holland's Annual Industries Fair Utrecht. This book was dedicated to mr.Woodrow Wilson President of the United States of America on the occasion of his visit to Europe.
221-461: N.N., , - Bzzlletin nummer gewijd aan Simon Vestdijk.
238-492: N.N., , - De sluitsteen geplaatst. Gedenkboek uitgegeven te 's Gra-venhage door de CoŲperatie 'De Volharding' o.a. ter gelegenheid van de ingebruiknemeing van haar nieuwe Ziekenhuis in de maand juli van het jaar 1939.
238-534: N.N., , - Kees Verwey. Album t.g.v. de opening in Haarlem van de Verweyhal op 11 februari 1993.
232-517: N.N., , - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Tentoonstellingscatalogus.
241-452: N.N., , - J.K.Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938. (Diamanthandel) Met platengedeelte : Pictures of the 'World of to-day
241-483: N.N., , - Provinciaal blad van Noord-Holland. Jaargang 1864.
207-558: N.N., , - Een paar vragen van Gemeente-comptabiliteit.
214-397: N.N., , - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van 'scheeps- en visserijtermen
205-333: N.N., , - Nat. en Int.Landbouwtentoonstelling 's-Gravenhage. 29 augustus - 1913 - 15 september. Onder voorzitterschap van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.
225-245: N.N., , - De mooiste Indonesische mythen en sagen. Bewerkt door Ella van der Molen.
221-215: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December'. 2e deel Mrt.1947-sept.1947.
211-181: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928.Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ. Met achterin losse map met 3 bijlagen. I: ets van Jan Poortenaar II: litho van H.Paulides III: reproductie van schilderij L.Eland.
228-132: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Eerste jaargang.
235-214: N.N., , - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
235-215: N.N., , - Schrijversprentenboek van Suriname.
238-229: N.N., , - Soldaat Overzee. Een reportage van het leven en werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die ligt tussen Nederlands Oost-IndiŽ en IndonesiŽ
234-141: N.N., , - Kinderen van ons eigen volk. Nationale uitgave over de repatriŽring verschenen in 1959.
239-350: N.N., , - Gek en Wijs tijdens Seyss. (tekst in dichtvorm)
214-288: N.N., , - De zilveren A.V.R.O. Herinneringsboek.
238-447: N.N., , - Tirade. Du Perron nummer.
242-129: N.N., , - Bzzlletin-nummer 149 over Annie MG.Schmidt.
238-481: N.N., , - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente.
222-105: N.N., , - Elsje bij de visschen. Een Sprookje.
221-214: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December'. 1e deel sept 1946 - Mrt.1947.
225-102: (CAREY-BROCK, FRANCES E.G.), - Eene moeder onder Hare kinderen. Een verhaal uit het dagelijksche leven.
200-119: N.N., , - Elsje bij de visschen. Een Sprookje.
214-169: N.N., , - Mededeelingen van het Visscherij-Station te Batavia. 10 afleveringen in 1 band.
228-133: N.N., , - Cultureel IndiŽ. Onder redactie van de afdeeling volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. Zevende jaargang.
237-396: N.N., , - De Muze' uitgave t.g.v. de Boekenweek van het CPNB voor jongeren. Complete serie 16 delen.
237-397: N.N., , - Schrijvers op reis. Privť-domein gaat op vakantie. Verhalen.
220-120: N.N., , - Lessen voor Meisjes van allerlei jaren, voorgesteld in de lotgevallen van eenige Jonge juffrouwen
214-289: N.N., , - Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1784-1934.
217-529: N.N., , - De Ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M.de Koningin. Fotoboek.
219-268: N.N., , - Kunst en ambacht in IndonesiŽ. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft nov.1968-dec.1969.
200-365: N.N., , - Gek en Wijs tijdens Seyss. (tekst in dichtvorm)
200-191: N.N., , - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824 - 1924.
228-198: N.N., , - Bibliografie van Suriname. Uitgave van Nederlandse Stichting voor culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen.
219-160: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Deel II Aflevering 2: De Buitenbezittingen Atjeh en Onderhoorigen.
226-250: N.N., , - Swanneblummen. Jierboekje for 1854. Utjown fon da 'Selscip foar Frysce Tael in Schriftenkinnise
237-352: N.N., , - 3 Boekjes over Nijmegen en de oorlog. 1 : Nijmegen 1944-1945. Door W.Imar Kula. / 2. Beelden uit verwoest Nijmegen. 1 pag.tekst en fotopagina;s. / Nijmegen 1945-1950./ foto's met bijschriften.
218-180: N.N., , - Verslag der Viering van den 150sten Gedenkdag v/h Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 17 - 24 april - 1928.
205-182: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
197-158: N.N., , - Gedenkboek G.de Vries & Zonen. Makelaars te Amsterdam. 1775-1950.
242-417: J. A. (= K.J.A.ALBERDINGK THIJM), , - J.A. Alberdingk Thijm.
201-518: N.N., , - Aalsmeer Holland. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van de CoŲperatieve Veilingvereniging 'Bloemenlust' en de Centrale Aalsmeersche Veiling.
201-519: N.N., , - Kadstrale atlas van Noord-Holland 1832. Deel 3 Bergen.
195-131: (FREUDENREICH, JULIUS) (JOH.HEINRICH MEYNIER), - Arno en Similde of keur van nuttige en onderhoudende verhalen voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch. ingeplakt: Tweede Eere-prijs behaald op de School van de Weduwe J.van Oostveen, strekkende ter belooning van betoonde Vlijt en Gehoorzaamheid.
233-95: N.N., , - De legende van Tijl Uilenspiegel. Plaatjesalbum van Meurisse - Chocolade, Antwerpen.
219-161: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Deel II Aflevering 3: De Buitenbezittingen Oostkust van Sumatra. Eerste stuk.
241-426: N.N., , - Tinkboek fan it hŻndertjierrich bistean fan it selskip foar Fryske tael en skriftekennisse. 1844-1944.
193-500: N.N., , - C.H.Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
238-603: N.N., , - Tweehonderd jaar Hoofdkapittel der Hoge Graden. 1803-2003.
202-531: N.N., , - De ramp in het Oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.
208-580: N.N., , - Verslag van het Congres 'Afschrikking en Ontspanning' gehouden in het Congrsgebouw te 's-Gravenhage op 19 en 20 november 1968 t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool.
237-558: N.N., , - Frank Lloyd Wtight.
234-126: N.N., , - Bali. 200 kunstfoto's van dit wondermooie eiland. (deze foto's zijn van P.A.J.Moojen, eerder gepubliceerd in zijn boek: Kunst op Bali, 1926)
228-612: N.N., , - Sijthoff'S woordenboek voor Kennis en Kunst. Naar de nieuwste bronnen verwerkt. 10 delen.
228-92: N.N., , - Lessen voor Meisjes van allerlei jaren, voorgesteld in de lotgevallen van eenige Jonge juffrouwen
228-484: N.N., , - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C.McMurtrie's 'The Book' te New York in 1937 verschenen gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten wegens de daarin de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling.
242-366: N.N., , - Hoe staat het toch met de droogmaking van het Zuidelijk gedeelte der Zuiderzee? Beknopte beantwoording van deze vraag, geput uit de gedrukte officeele bescheiden. met een grote uitsl.kaart in kleur (58 x 74 cm) naar de ontwerpen van J.A.Beijerinck en F.I.Stieltjes met eenige wijzigingen door de Staats Commissie van 1870.
242-348: N.N., , - De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij onder directie van de Jong & Comp. gevestigd te Amsterdam. Beschouwd in het licht van haar geschiedenis, resultaten en reglement. 1809-1959. Gedenkboek uitg.t.g.v. het honderdvijftigjarig bestaan.
212-108: N.N., , - Meisjesleven. Christelijk Tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd. 2e jrg.
196-155: N.N., , - Mededeelingen Koninklijke Vereniging 'Koloniaal Instituut'. Hierin: J.Kunst: The music of Java. / J.P.Kleiweg de Zwaan: Enkele metingen en volume-bepalingen aan Nederlandsche en Papoesche schedels. / Aan winsten op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut.
194-517: N.N., , - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C.McMurtie's 'The Book' te New York in 1937 verschenen gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten wegens de daarin de hoofdstukken X en XI in nederlandsche vertaling.
226-146: N.N., , - Les Indes Nťerlandaises. Publiť par le Division du Commerce, du Dťpartement de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce aux Indes Nťerlandaises
194-234: N.N., , - Soldaat Overzee. Een reportage van het leven en werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die ligt tussen Nederlands Oost-IndiŽ en IndonesiŽ
237-184: N.N., , - Gedenkboek Korps Beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 1940-1950. Bevattende de verlieslijst en de erelijst van terzake van krijgsverrichtingen in dit tijdvak aan beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch
237-182: N.N., , - Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam. Vol I: 1937-1938 - Vol II: 1948-1939 - Vol III: no 1 december 1939. meeste artikelen in engels.
207-180: N.N., , - Nias tribal treasures. Cosmic reflections in stone, wood and gold.
211-374: N.N., , - Veertig jaren Onderzeedienst 1906-1946. Uitg.t.g.v. het Veertig-jarig bestaan van Hr.Ms.Onderzeedienst.
238-119: N.N., , - Levensschetsen van Vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Tweede stukje. Erasmus / Hermanus Boerhave / Kenau Sim Hasselaar / Piet Hein / Petrus Paulus Rubens / Hubert Corn.Poot / Jan Nieuwenhuijzen
212-109: N.N., , - Meisjesleven. Christelijk Tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd. 6e jrg.
217-363: N.N., , - Het leven van Willem George Fredrik. Prince Van Orange. Facsimile uitgave.
232-278: N.N., , - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur uit IndonesiŽ. Arts and crafts in Indonesia.
242-233: W.P., , - In veldt en laager. Lotgevallen van een Natalschen Boer. Bewerkt naar H.Eden.
227-557: N.N., , - Het raadhuis van Heerlen.
227-548: N.N., , - Zeeuwse Volksalmanak 1934.
227-523: N.N., , - Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam. 1782-1932.
227-517: N.N., , - Aalsmeer Holland. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van de CoŲperatieve Veilingvereniging 'Bloemenlust' en de Centrale Aalsmeersche Veiling.
227-515: N.N., , - Officiele Catalogus van de 51ste Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs internationaal te Utrecht 7-16 september 1948. met o.a. lijst van deelnemers naar aartikelen en op alphabet
227-398: N.N., , - Elsschot-nummer van 'De Parelduiker Met bijdrage van diverse auteurs.
227-639: N.N., , - Verzameling Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den Beschaafden Stand.
217-519: N.N., , - 100 jaar Ziekenhuis Coolsingel 1851-1951. De geschiedenis van een Rotterdams Ziekenhuis.
223-440: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
221-236: N.N., , - Politieke contracten met de boschnegers in Suriname.
219-110: N.N., , - Leerzaam tijdverdrijf voor de jeugd, Of verscheidenheid van onderwerpen tot nut en vermaak der kinderen.
234-437: N.N., , - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915.
240-104: N.N., , - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin. De reuzen-paddenstoel.
195-559: N.N., , - Oomkens' Regerings-almanak van en voor de Provincie Groningen voor het jaar 1850.
195-558: N.N., , - Groninger Volksalmanak voor 1843. 7e Jaargang.
195-296: N.N., , - Naamlijst der geborene, gehuwde en overledene personen aangegeven bij den Burgerlijken Stand der gemeente Middelburg gedurende het jaar 1886, 1887,1888.
232-320: N.N., , - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
194-192: N.N., , - Mededeelingen van het bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering XXIX : Seran. Met 15 bijlagen (vanaf pag.199). Samengesteld naar F.J.P.Sachse: Seran en zijne bewoners.
220-122: N.N., , - Roodkapje. Een vertelling van Moeder de Gans op nieuw aan de lieve kleinen verteld.
242-548: N.N., , - Diego Rivera. Retrospectiva. (tekst in Spaanse)
237-534: N.N., , - Werk van M.Bauer (Egypte - Voor-IndiŽ) Veiling 17 april 1929. Directie - mensing. Veilingzaal Frederik Muller & Co. Amsterdam.
235-177: N.N., , - Indonesia 17 Aout 1945-1950. (franse tekst) met diverse bijdrage.
231-336: N.N., , - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 1854-1954.
238-290: N.N., , - Illustrasi Karya G.S.Fernhout Jawa-Bali 1932.
234-330: N.N., , - Schrijversprentenboek 21, gewijd aan Gerrit Achterberg.
234-404: N.N., , - Schrijversprentenboek nr.13, gewijd aan E. du Perron.
217-344: N.N., , - Gedenkboek ter gelegenheid van het Vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894.
241-81: N.N., , - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen.
241-411: N.N., , - Oomkens' Regerings-almanak van en voor de Provincie Groningen voor het jaar 1906.
215-443: N.N., , - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Reprint van de uitgave van 1692.
225-171: N.N., , - Nederland-IndonesiŽ. Een culturele vervlechting. / Nederland Indonesia. Suatu pertalian budaya. 1945-1995.
223-537: N.N., , - Geschiedenis van het Delftsch Studentencorps. Uitgegeven door den senaat van het D.S.C. ex. 'van den uitgever
223-513: N.N., , - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Naar de gegevens uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
221-472: N.N., , - The Library of Camille Aboussouan (Sotheby's Catalogue) (Camille Abousouan, ambassadeur for Lebanon and bookcollector)
210-604: N.N., , - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. 1902 - 1952.
223-324: N.N., , - Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage op 27 September 1928. Ter herdenking van het Tien-jarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Foto's met onderschriften.
237-248: N.N., , - Gouvernementsblad voor de Kolonie Suriname 1906.
218-579: N.N., , - Honderd jaar Dura. 1855-1955. t.g.v. het Honderd-jarig bestaan van N.V. Dura's Aannemings Maatschappij.
218-232: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
223-495: N.N., , - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene Geographie dezer ProvinciŽn, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een bericht Der voornaamste Logementen, als mede der Jaarmarkten of kermissen ... Reprint van de uitgave van 1773.
233-96: N.N., , - De Ooievaar. (3 verhaaltjes)
218-418: N.N., , - De zeeslag bij Jutland. Officieel verslag van Admiraal Sir John Jellicoe, opperbevelhebber der Engelsche vloot. (31 mei 1916) / POLLEN, A.H.: Het rapport van Admiraal Jellicoe aan leeken verteld.
242-152: N.N., , - Jaarverslag van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1927. 23ste Jaagang.
242-153: N.N., , - Jaarverslag van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1928. 24ste Jaargang.
242-154: N.N., , - Jubileumnummer van De School Maandblad van 'Het Niog'. 1894 - 1954. (Ne-derlandse Leerkrachtenorganisatie in IndonesiŽ)
242-287: N.N., , - Landregt van Over-isel. / Nadere Reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien.
216-478: N.N., , - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
218-291: N.N., , - De Missie Post. Uitgave van de missieprocuur der Priesters van het Heilig Hart van Jezus. 7e Jaargang. October 1931 - Augustus 1932 (tweemaandelijks)
239-165: N.N., , - Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII + Supplement. Uitgave t.g.v. van zijn regeringsjubleum (drie Windoes of 3 cycli van 8 Javaansche jaren) over het Mangkoenagoro'sche Rijk. Met bijdragen van velen.
241-82: N.N., , - Verhalen uit China.
194-523: N.N., , - Het Nederlandsche Boek. 1924 t/m 1940. Jaargang 1 t/m 17. Nederlandse uitgaven per jaar per uitgever.
241-498: N.N., , - Een wandeling door Koog aan de Zaan omstreeks 1900.
200-149: N.N., , - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Tentoonstellingscatalogus.
237-399: N.N., , - Schrijversprentenboek no 14 Nescio.
239-234: N.N., , - Vademecum voor Nederland-Nieuw-Guinea. In samenwerking met het Ministerie van overzeese Rijksdelen uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut Rotterdam.
239-252: N.N., , - Tjalie Robinson nummer van 'De Gids Met bijdragen van A.van Dis Willem Otterspeer, Wim Willems, Abdelkader Benali e.a. (51 pp.)
215-271: N.N., , - Het Tienjarenplan voor Suriname.
222-525: N.N., , - Zeeuwse Volksalmanak 1934.
222-500: N.N., , - Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1877.
195-304: N.N., , - Stukken in proze en poezij. 1815-1849 betreffende Willem II en Anna Palowna. (totaal 23 stukjes)
201-397: N.N., , - Het aanzien van de Koopvaardij. Van driemaster tot mammoettanker.
207-283: N.N., , - Naamlijst der geborene, gehuwde en overledene personen aangegeven bij den Burgerlijken Stand der gemeente Middelburg gedurende het jaar 1886, 1887,1888.
207-528: N.N., , - Kadastrale atlas van Noord-Holland 1832. Deel 2 Alkmaar.
223-142: N.N., , - Chinese Fairy Tales.
208-187: N.N., , - Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. 37e Jaargang 1908. Wetenschappelijk gedeelte. (de bijbehorende portefeuille met 2 kaarten en bijlagen ontbreekt)
208-188: N.N., , - Verslagen 1890-1915 Koninklijke Nederl. Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-IndiŽ. 26 jaargangen elk ca. 30 pags.
231-192: N.N., , - Met alle respect. Rapport van de commissie van onderzoek in het kader van de samenwerking tussen Aruba en Nederland op het gebied van criminaliteitsbestrijding.
205-601: N.N., , - Het Honderdjarig bestaan van het Vrij-Entrepot der Gemeente Rotterdam.
201-150: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928. Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ.
193-110: N.N., , - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de Geschiedenis des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika.
227-534: N.N., , - Dordrecht. mooi promotie-boek voor de stad.
212-181: N.N., , - Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia .Overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan. Deel I, tekst, deel II, foto's.
201-485: N.N., , - Honderd jaren Papierfabriek. Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek Maastricht 1850-1950.
233-213: N.N., , - Nederlands-IndiŽ contra Japan. Deel V. De strijd op Borneo en op Celebes. Bewerkt door de kolonels van het K.N.I.L.b.d. C.van den Hogenband en L.Schotborgh. Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E.Generaal S.H.Spoor commandant van het Leger in IndonesiŽ. Samengesteld door de Krijgskundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
233-284: N.N., , - De monumenten van beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam. (M.A.de Ruyter / Jan van Galen / J.H.van Kinsbergen / W.J.Baron Bentinck / J.vanden Vondel / Jan C.J. van Speyk / Corn.de Graeff / Corn.Jansen / Jac.van Heemskerck / Abr.van der Hulst / Isaac Sweers / W.van der Zaen / Nic.S. van Winter & Lucrtia W.van Merken. Met een aanhangsel - Grafmonumenten van C.Brunings en Fr.W.Conrad / W.Bilderdijk / Fam.de Raet / J.baron van Wassenaer / Ph.van Hessen Philipsthal.
233-470: N.N., , - IJsselland. Literair stroomgebied. Bloemlezing.
196-503: N.N., , - Boec van den Houte.
207-177: N.N., , - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door Encyclopaedisch Bureau. Aflevering X, deel I. De Buitenbezittingen 1904 tot 1914. staf, J.M.Baretta. Met 11 bijlagen (vanaf pag.95 t/m 168), literatuurstudie pag.169 t/m 314
227-154: N.N., , - Mededeelingen van het bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering XXII: Atollen in den Nederlandsch-Oost-Indischen Archipel. De riffen in de groep der Toekang Besi-eilanden. Door B.G.Escher.
216-557: N.N., , - Onderzoeksgids voor domeinarchieven betreffende Noord-Brabant ca. 1300-1981.
227-276: N.N., , - St.Claverbond. Uitgave der P.P.JezuÔeten ten bate hunner Missie op Java. 36e jaargang.
211-530: N.N., , - Beeldende kunst in en om Waregem. Tweede uitgave met toevoeging van Franse teksten.
222-228: N.N., , - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
198-115: N.N., , - Het reisje naar Gelderland of de vervulling van Herman's wenschen. Uitgegeven ten behoeve der Noodlijdenden van Maas en Waal.
218-177: N.N., , - Het aanzien van Nederlands IndiŽ. Herinneringen aan een koloniaal verleden.
218-178: N.N., , - N.V. Internationale Crediet- en Handels-Vereniging 'Rotterdam'. Gedenkboek uitgegeven bij het Vijf-en-zeventig jarig bestaan op 28 augustus 1938.
237-265: N.N., , - NEDERLAND - ZUID-AFRIKA. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan. 1881-1931.`
218-175: N.N., , - De Gansche Heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des Oude en Nieuwe Testament / Kitaboe'Lkoedoes ija-itoe segala kitab wasiat jang lama dan wasiat jang beharoe. Tersalin kapada behasa melajoe.
237-233: N.N., , - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December' (over de periode 1september 1946 tot de Demobilisatie) 4 delen in 1 band.
234-438: N.N., , - Nicht allein das Wort. Der Malik Verlag 1916 bis 1947. Eine Sammlung. Auktion Bassenge Kunst- und Buchauktionen.
206-135: N.N., , - Beschouwingen over de Suiker-Contracten, het Kultuur-Stelsel en het Stelsel van Vrijen Arbeid op Java. Opgedragen aan de Maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam.
200-280: N.N., , - The adventurer. The fourth edition. Complete in 4 vols.
231-260: N.N., , - De Portugezen in BraziliŽ. Luister en dagelijks leven. Verzameling Pimenta Camargo. Tentoonstelling Generale Bank Brussel.
231-261: N.N., , - Kunst en ambacht in IndonesiŽ. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft nov.1968-dec.1969.
205-135: N.N., , - Deli-Data. 1938-1951. Mededeling nr.36 van het Oostkust van Sumatra-Instituut.
199-483: N.N., , - Aphorismen uit de oude boeken. (vertaald uit Lewis Browne: The Wisdom of Israel)
205-137: N.N., , - Nederland-IndonesiŽ. Een culturele vervlechting. / Nederland Indonesia. Suatu pertalian budaya. 1945-1995.
199-204: N.N., , - Berichten ontleend aan de Rapporten en CorrespondentiŽn ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. In 8 afleveringen uitgegeven door het Aardrijkskundig Genootschap.
240-570: N.N., , - Gerijpte kunst. Tentoonstelling t.g.v. Heropening Gemeentemuseum 's-Gra-venhage 12 oct.- 17 nov.'46.
240-516: N.N., , - Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam. 1782-1932.
240-480: N.N., , - Verslag der Commissie tot het instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciŽn Friesland en Groningen. met 38 bijlagen waarbij 4 uitslaande kaarten in kleur , 3 heel grote.
240-479: N.N., , - Apolloos Weghwijser door de Feesten des LIVsten Lustri der wijdvermaerde Groningenr Hooge Schole staende te vieren den Xven - Xxsten van Herfstmaand in 't jaer O.H. 1884.
240-468: N.N., , - In het verborgene gedrukt. Tentoonstelling Museum Boymans Rotterdam 21 October - 24 November 1945.
240-315: N.N., , - Gedenkboek 1854-1929. Vereeniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche Bezittingen.
240-160: N.N., , - De aspecten van het openbaar onderwijs in Ned. IndiŽ.
240-161: N.N., , - Gedenkboek van de Vereeniging voor Christelijke scholen. 1887-1937.
234-506: N.N., , - Salvador Dali. Rťtrospective 1920-1980. Exposition-catalogue Centre George Pompidou / Musťe National d'Art Moderne.
229-316: N.N., , - Evolutie. Dwars blad van Dolle Mina. Jaargang 34 no 1. Dit is een voortzetting van het blad 'Evolutie' wat door Mina Kruseman werd uitgegeven.
241-221: N.N., , - Opregte 's Gravenhaagsche Stads-Almanak, voor het jaar 1825 (Derde Jaargang) Met vergunning van Hun Ed.Achtb. De Heeren Burgemeester en Wethouderen.
242-436: N.N., , - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F.GrŲnloh. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift.
238-506: N.N., , - Driehonderd Jaar Korps Mariniers. 1665 - 10 December - 1965. Een verslag in woord en beeld van de viering van het Driehonderjarig bestaan.
217-518: N.N., , - Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978.
221-509: N.N., , - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1875.
221-522: N.N., , - Ter herinnering aan het 60-jarig bestaan van de CoŲperatieve Fruit- en Groentenveiling 'Naaldwijk' te Naaldwijk. 1 juni 1890 - 1 juni 1950.
223-542: N.N., , - Verslag van den toestand en de exploitatie der Gemeente-Gazfabriek te 's-Gravenhage over het jaar 1881.
234-253: (VERHOEVEN ?), , - Histoire de la vie et de la mort des deux illustres freres Corneille et Jean de Witt. Enrichie des plusieurs memoires, qui navoient point paru jusques ici, & qui seront tres propres pour ťclaircir & confirmer la veritť des faits historiques. 2 vols.
242-228: N.N., , - Official Year Book of the Union of South Africa and of Basutoland, Bechuanaland Protectorate and Swaziland. Containing statistics mainly for the period 1910-1922.
225-518: N.N., , - Middelburg. Oude gebouwen en woonhuizen der stad Middelburg. Old buildings and houses of the town of Middelburg . Vieux ťdifices et vielles habitations de la ville de Middelbourg. Alte Gebšude und Wohnhšuser der Stadt Middelburg
235-113: N.N., , - De kleine mama Pauline en haar pop Marie.
225-95: N.N., , - Het van ouds gerenommeerde A is een Aapje.
242-392: N.N., , - Roof Restitutie Reparatie. Samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische zaken.
242-390: N.N., , - Bevrijding' 8 december 1944. Herinnerings-album door de Friese oud-K.P.ers opgedragen aan 'Jodocus'. (De overval op de Leeuwarder Strafgevangenis) Met een slotwoord van Piet Kramer.
241-503: N.N., , - Armamentaria - Jaarboek Nationaal Militair Museum - nrs. 39 t/m 49. + Arma Index. Inhoudsopgave van de nrs. 1 t/m 40.
216-243: N.N., , - Our first half-century 1910-1960. Golden jubilee of the Union of South Africa.
212-296: N.N., , - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Tentoonstel-lingscatalogus.
241-429: N.N., , - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder, de geschiedenis der Labadisten en het leven van Anna Maria van Schuurman. 6e bijgewerkte druk. hierbij : geschreven door tandarts ; over prothese bij mummie en 3 kaarten.
203-560: N.N., , - Nieuwe Drentsche Volksalmanak. 1910. 28e jaargang.
231-134: N.N., , - Java Motor Club. Automobiel kaart in 3 delen. Oost-Java / Midden-Java / West-Java. Op linnen. Compleet met afstandstabellen. 2e verbeterde druk.
237-247: N.N., , - Gouvernementsblad voor de Kolonie Suriname 1905.
209-630: N.N., , - Gedenkboek van de feestviering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan 1886-1911.
221-176: N.N., , - Een reis naar IndiŽ. (plaatjesalbum Keg's Theehandel)
221-177: N.N., , - Gouvernements-koffiecultuur. Rapport van de Staats-Commissie benoemd bij Koninklijk besluit van 14 october 1888. Bijlage A: Historisch overzicht betreffende de Koffie-cultuur op Java, getrokken uit de Koloniale Verslagen, Bijbladen op het Indisch Dagblad en enkele andere bescheiden. / Bijlage B: Geschiedenis van de Gouverne-ments-koffiecultuur op Java tot 1855. / Bijlage C: Residentiesgewijze opgave van het aantal Dienstplichtige huisgezinnen en de verkregen hoeveelheid koffie op Java.
224-636: N.N., , - Freud de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sugmund Freud.
213-494: N.N., , - Celdroom. In het oorlogsjaar 1943. (gedicht)
204-268: N.N., , - Genealogisches Staats-Handbuch.
204-324: N.N., , - Het Nederlandse ambacht. Zijn vraagstukkern en vooruitzichten.
204-387: N.N., , - Wet van 28 augustuus 1851 (Staatsblad no 127), tot regeling der Militaire pensioenen bij de zeemagt.
212-551: N.N., , - Leids Jaarboekje 2008 t/m 2013. 6 delen.
237-419: N.N., , - Een eeuw Stijn Streuvels. Samengesteld onder redactie van de Dietsche Warande & Belfort.
232-160: N.N., , - Gedenknummer 'De Indische Mercuur' Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. 1878-1928. Weekblad voor Handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ.
210-561: N.N., , - Foto-atlas Zuid-Holland. Uitgegeven door de Topografische Dienst.
234-174: N.N., , - Koers West. In opdracht van de repatriŽringsdienst IndiŽ.
231-473: N.N., , - Johan Schwencke Prijs 1995.
220-304: N.N., , - Bijdragen tot de kennis van den kokospalm. (Cocos nucifera L.) (in: Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem.
220-305: N.N., , - Sagoe en sagoepalmen. (in: Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem)
241-278: N.N., , - Pierwsza Polska dywizja pancerna. / First Polish Armoured Division. Polegli na Polu chwaly / Killed in action. (lijst van gesneuvelde Poolse soldaten)
240-105: N.N., , - Oude mooie kinderversjes.
220-355: N.N., , - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van den Nederlandschen Cricket Bond. 1883 -1933.
220-564: N.N., , - De Ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M.de Koningin. Fotoboek.
220-225: N.N., , - Oost-Java. Gedenkboek van de 4e Infanterie Brigade.
226-325: N.N., , - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
237-492: N.N., , - Kamper uien. Berijmd door een Kampenaar. Naar de derde druk van 1852.
232-372: N.N., , - Nederlandsch recht in oorlogstijd. In Engeland ontstaan en toegepast. Met ex libris van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
232-374: N.N., , - Witboek over de duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van G.Branting. Vertaling P.Voogd e.a.
229-203: N.N., , - Indisch prentenboek. Bedienden en Beroepen. (na titelpagina platen met onderschrift, geen verder tekstgedeelte)
236-251: N.N., , - Achter kawat en Gedek.
236-331: N.N., , - Leidens belegering en ontzet in 1573 en 1574. Naar oorspronkelijke stukken en bescheiden.
236-487: N.N., , - J.M. Meulenhoff zeventig jaar. 1869- 1939. Herinneringsalbum aangeboden door de medewerkers van N.V. Meulenhoff & Co's Import- en Algemeene Boekhandel Amsterdam.
236-493: N.N., , - Lijst van uitgaven van W.J.Thieme & Cie uitgevers Zutphen. Voorjaar 1925.
236-499: N.N., , - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint-Nikolaas gezegend. Gidsje met wandelingen en fietstochtjes.
236-508: N.N., , - Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1922. 110ste Jaargang.
242-113: N.N., , - Letter-Looveren, bijeenverzameld voor de beschaafde Nederlandsche jeugd in PoŽzij en Proza. Bij het hoofdstuk : De brave Jongeling op het veld van Waterloo is ook een muziekstukje (uitslaand) van I.Marinus
236-514: N.N., , - Door Zuid-Holland.
236-535: N.N., , - Hulde aan / Hommage a Permeke. Catalogus Casino Knokke Heist 28 juni - 7 september 1975.
236-565: N.N., , - China Visie 2. : Overzeese Chinezen: Vijfde Kolonne?
236-584: J. A. (= K.J.A.ALBERDINGK THIJM), , - J.A. Alberdingk Thijm.
236-601: N.N., , - 27ste Annuarium der R.K. Studenten in Nederland. A.D.1929.
239-523: N.N., , - Een paar vragen van Gemeente-comptabiliteit.
238-159: N.N., , - Bintang Soerabaja. Verzameling Krontjong-melodieŽn voor piano, accordeon, gitaar, mandoline etc. Arrangement K.A.van der Poll
241-425: N.N., , - Lieteboek. Algemiene samling fan ‚lde en nije Fryske sangen mei piano- en oargellieding.
241-424: N.N., , - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. 1827-1927. Bijdrage van R.Visscher / M.W.Vieweg / N.Ottema / P.C.J.A.Boeles.
235-297: N.N., , - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingerigt ter herdenking van de geboorte 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen. Tekst / Afbeeldingen.
235-370: N.N., , - Missionary travels and adventures in Afica; or, The life of David Lingstone, with brief account of the commencement of the mission at Ujiji, where Stanley found Lingstone.
235-371: N.N., , - Veertig jaren Onderzeedienst 1906-1946. Uitg.t.g.v. het Veertig-jarig bestaan van Hr.Ms.Onderzeedienst.
235-440: N.N., , - Menschen van de straat. Een bundel novellen en verzen van H.de Bruin, M.J.Brusse, Antoon Coolen, Roel Houwink, enz.
235-529: N.N., , - Schetsen uit het leven aan de Koninklijke Militaire Academie. Nieuwe uitgave. 20 lithographiŽn met (korte) tekst.
239-110: N.N., , - Het van ouds gerenommeerde A is een Aapje.
235-99: (REITH, B.A.J.) , - Hoe Monki in en uit Artis kwam. (Deel van Monki's reis om de wereld)
237-550: AA, MANU VAN DER (REDACTIE, E.A.), - MichŤl Seuphor 1901-1999. Grensverkenner van de avant-garde.
238-446: AA, MANU VAN DER E.A., - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte.
242-399: AAFJES, B., - Een voetreis naar Rome. Met een terugblik door Michel van der Plas. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van de dichter.
210-601: AAFJES, B., - Het Troje van het carboon. Staatsmijnen in Limburg.
232-398: AAFJES, B., - De avonturen van Odysseus. Homeros' heldendicht in foto's en verzen. Met een bijdrage van Karl Kerenyi over Homeros en zijn Odyssee.
234-325: AAFJES, B., - Circus.
241-61: AAFJES, B., - Bid, kindje, bid! Gebedenboekje.
212-111: AAFJES, B., - Kleine Isar. De vierde koning. Een stripverhaal.
233-85: AAFJES, SIJTJE, - Wie leest en kijkt mee. De versjes en prentjes van 't ABC.
224-90: AAFJES, SIJTJE, - Voor Broertjes en zusjes. Versjes en plaatjes.
226-90: AAFJES, B., - Kleine Isar. De vierde koning. Een stripverhaal.
242-368: AALDERS, G. / WIEBES, C., - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland.
242-367: AALDERS, G., - Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
238-350: AALDERS, G. (REDACTIE) E.A., - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Zevende jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
241-272: AALDERS, SOPHIE / SPIJER, RACHEL, - Wie was Jack Spijer? Een onbekende gevangene uit Bergen-Belsen.
239-74: AALST, GEORGE VAN, - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbal-wereld.
239-75: AALST, GEORGE VAN, - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbal-wereld.
240-1: AALST, GEORGE VAN, - De schoolfuif. Een verhaal uit het H.B.S.-leven.
229-2: AALST, GEORGE VAN, - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbal-wereld.
224-344: AARSE, J.A.A./MARINUS,B., - Hou zee kameraad'. Een documentaire over de NSB.
240-334: AARTS, C.J. / WIEREMA, TH. (SAMENGESTELD DOOR), - Jan Arends (1925-1974).
208-430: AARTSMA, N. (INLEIDING VAN), - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het Vaderland.
224-91: ABBING-VAN HOUWENINGE, N., - Lente - zomer - Herfst en Winter. Een sprookje.
233-500: ABEELEN, E.L.J. V.D., - Volhardings levensgang. t.g.v. het 75-jarig bestaan van de CoŲperatieve Verbruikersvereniging De Volharding U.A. te 's Gravenhage op 8 april 1955.
225-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De zonen van Pietje Bell.
229-7: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Jaap Snoek van Volendam.
230-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
226-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De waterratten. Een boek voor sportjongens.
216-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
207-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
235-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
233-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
233-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
233-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Otters. Een padvindersgeschiedenis.
205-9: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Tim en Tom.
217-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - In het land van Uncle Sam.
235-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
207-9: ABKOUDE, P.VAN, - Met de Kampeer-auto op reis.
233-7: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen.
233-6: ABKOUDE, CHRIS VAN, - In het land van Uncle Sam.
240-8: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Tim en Tom.
240-7: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell's goocheltoeren.
207-8: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
240-6: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Peppie.
240-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
240-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De Pinkertonnetjes.
240-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De fietsclub 'Alle Vijf
242-3: ABKOUDE, CHRIS VAN, - In het land van Uncle Sam.
225-6: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
220-9: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell's goocheltoeren.
236-2: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De vlegeljaren van Pietje Bell.
237-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De zonen van Pietje Bell.
236-4: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Jaap Snoek van Volendam.
236-5: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell's goocheltoeren.
236-6: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Tim en Tom.
238-1: ABKOUDE, CHRIS VAN, - De circusclown of de lotgevallen van Daantje.
240-484: ABMA, G. / JANSMA,KL. REDACTIE, - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
242-4: ABRAMSZ, S., - Veertien dagen op een ijsschots.
228-61: ABRAMSZ, S., - Versjes en prentjes voor het kleine volkje.
228-60: ABRAMSZ, S., - Keurige versjes en kleurige prentjes voor het kleine volkje.
226-92: ABRAMSZ, S., - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje.
215-110: ABRAMSZ, S., - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje.
232-94: ABRAMSZ, S., - De gelaarsde kat. Een sprookje. Naverteld.
235-92: ABRAMSZ, S., - Sprookjes uit Moeders jeugd. Opnieuw verteld.
228-181: ACCORD, CLARK, - De koningin van Paramaribo. Kroniek van Maxi Linder.
239-379: ACHTERBERG, G., - Blauwzuur.
224-385: ACHTERBERG, G., - Verzamelde gedichten.
234-329: ACHTERBERG, G., - Verzamelde gedichten.
234-327: ACHTERBERG, G., - Vergeetboek. Nr.241 van 1050 ex.
234-328: ACHTERBERG, G., - Verzamelde gedichten.
240-332: ACHTERBERG, G., - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten. Samengesteld door J.C.Achterberg-van Baak.
232-401: ACHTERBERG, G., - Achtergebleven gedichten.
232-402: ACHTERBERG, G., - Vergeetboek. nr.775 van 1050 exemplaren.
236-364: ACHTERBERG, G., - Eurydice.
240-383: ACKET, J. M., - Lodewijk van Deyssel.
239-1: ADACEE (= ADA CITROEN), , - Jetteke.
228-81: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. E.A., - Vergeet mij niet. Proza en poŽzij.
195-132: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Nieuwe Nederlandsche vertellingen in Proza en PoŽzij van C.S.ADAMA VAN Scheltema, B.ter Haar, J.J.L.ten Kate, G.Leendertz, P.Parson e.a.
233-443: ADDENS, N. G., - De 'Vraagpunten' der Groninger Maatschappij van Landbouw, 1825-1941.
226-515: ADDENS, N. G., - De 'Vraagpunten' der Groninger Maatschappij van Landbouw, 1825-1941.
216-590: ADELAAR, DICK (E.A.), - Willem van Leusden. Essays over een verhard romanticus.
227-564: ADELAAR, DICK E.A. (SAMENSTELLING), - De Blijvende Verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen in ItaliŽ 1806-1940.
224-388: ADEMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Meidroom. Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen.
237-2: ADEMA, TJEERD, - De Koning der Menschenredders. (Dorus Rijkers)
231-115: ADIL, HILMAN, - Australia's relations with Indonesia 1945-1962.
242-234: ADINDA, (=TH…R»SE HOVEN), - Vrouwen lief en leed onder de tropen. Roman. inl. en toelichting door Willy van Wetter en P. van Zonneveld.
238-264: ADINDA, (=TH…R»SE HOVEN), - Vrouwen lief en leed onder de tropen. Roman. inl. en toelichting door Willy van Wetter en P. van Zonneveld.
234-147: ADOLFS, G.P., - Soerabaia.
222-182: ADOLFS, G.P., - Soerabaia.
233-86: ADONA (= MEVR. DONATH-VAN DER SCHEER), , - Voorwaarts marsch!
237-3: ADONA (= MEVR. DONATH-VAN DER SCHEER), , - Weggeloopen ! (bewerkt)
218-279: ADRIAANSE, L., - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java.
202-605: ADRICHEM, J.VAN E.A., - Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945.
230-211: AECKERLIN, TJAAL / SCHOONENBERG, RICK, - Neffer Kambek. Indische Neder-landers in roerige tijden. (vervolg op 'Lied van een tokŤh')
226-185: AECKERLIN, TJAAL / SCHOONENBERG, RICK, - De jaren van asal oesoel. Indische Nederlander in de Japanse tijd.
239-240: AECKERLIN, TJAAL, - Lied van een tokŤh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-IndiŽ.
238-3: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN (=FLORIS CANT…), - Twee H.B.S.'ers als detective. Verhaal voor jongens.
240-10: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN (=FLORIS CANT…), - Twee H.B.S.'ers onder de journalisten.
235-4: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN (=FLORIS CANT…), - 2 H.B.S.-ers in gevaar!
241-62: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - De Partij van Fidel en Fidelia. prijs voorin ingeplakt
223-113: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - Frida en hare nichtjes.
193-114: AGATHA (= R.DE GOEJE), E.A., - Na Schooltijd. Nieuwe prachtbundel. Proza en PoŽzie. Voor het jonge volkje.
241-71: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - De genius van het kransje.
241-72: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - Eind goed, al goed. Drie oorspronkelijke vertellingen.
240-107: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - De geschiedenis van Dina en haar pop. Een verhaal voor kleine meisjes.
238-217: AGT, BEATRIJS VAN E.A., - Het Verborgen verhaal. Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942-1949. Met voorwoord van Marjan Schwegman.
237-131: AGUNG GDE AGUNG, IDE ANAK, - 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indone-sische onderhandelingen. With a summery in english.
200-496: AKEN, CH.H. VAN, - Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk.
229-263: AKIHARY, H., - Ir.F.J.L.Ghijsels. Architect in IndonesiŽ. (1910-1929).
221-378: AKKER, W. VAN DEN E.A., - Truwanten. Een toneeltekst uit handschrift- van Hulthem. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici.
239-577: AKSJONOV, VASILI, - Geen markt voor holle vaten en andere verhalen. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Tom Eekman.
234-308: AKVELD, LEO, - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-AziŽ, 1605-1608. Bezorgd en ingeleid.
236-191: AKVELD, L./ JACOBS, E.M., - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602/2002.
242-290: ALBACH, B., - Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17e eeuw.
221-579: ALBACH, B., - Het huis op het Plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Met voorwoord van A.de Roos.
238-295: ALBERDINGK THIJM, J.A., - De klok van Delft, een romantisch verhaal.
239-380: ALBERTS, A., - De Bomen.
238-133: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost. Reizen met de Loyd en de Nederland tussen 1920 en 1940.
224-390: ALBERTS, A., - De Utrechtse herinneringen van A. Alberts.
234-334: ALBERTS, A., - De Franse Slag.
234-335: ALBERTS, A., - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
241-190: ALBERTS, A., - Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-IndiŽ heette. 1939-1947.
236-271: ALBERTS, A., - De eilanden.
234-520: ALBRECHT, MANUEL, - Carl Spitzwegs Malerparadies.
225-104: ALCOTT, LOUISE, - Op de wandeling. Eerste en laatste sprookjes van tante Jo. Naar het engelsch O.D.A.
224-2: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts.
213-3: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts.
240-12: ALCOTT, LOUISE, - Op eigen wieken. (Good wives) naar het engelsch door G.W.Elberts.
240-11: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts.
240-116: ALERS, H.J.H., - Om een rode of groene Merdeka. 10 Jaar binnenlandse politiek IndonesiŽ 1943-1953.
203-125: ALLEB…, G.A.N., - De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest: eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding. Tweede vermeerderde druk, nieuwe oplaag.
225-119: ALLEB…, G.A.N., - De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Handleiding voor moeders.
204-523: ALMA, HANS, - Tijls Curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen. 1777-1952. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Drukkerij van de Erven J.J.Tijl te Zwolle.
235-521: ALMA, R.H. / EBBENS, F.J., - Groninger kwartierstatenboek 1 en 2. (van 3 delen)
232-243: ALOFS, LUC E.A. (ONDER RED.VAN), - Arubaans akkoord. Opstellen over Aruba van vůůr de komst van de olieindustrie. Ter nagedachtenis aan Dr.Johan Hartog. 1912-1997.
240-616: ALPERS, S., - The life of Katherine Mansfield.
213-624: ALPERS, S., - Tiepolo and the pictorial intelligence.
195-133: ALPHEN, H. VAN, - Kleine Gedichten voor Kinderen.
226-256: ALPHEN, G.VAN, - De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland. Tijdens de regeering van den Koning-Stadhouder Willem III 1688-1702.
196-425: ALPHEN, J. VAN, - Willem van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
238-296: ALPHEN, H. VAN, - Dichtwerken. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt door J.L.Nepveu. 2 delen. I:Stichtelijke mengelpoŽzij / Proeve van stichtelijke mengelpoezij / Uit de gedichten en overdenkingen / Nederlandsche gezangen / Kleine gedichten voor Kinderen II: Uit de mengelingen in proza en poezij / Proeve van liederen en gezangen voor de openbare godsdienst / Uit de kleine bijdragen tot bevordering van wetenschap en deugd / Uit de Christelijke Spectator / Verspreide gedichten /
195-135: ALPHEN, H. VAN, - Petits PoŤmes, a l'usage de l'enfance traduit de Jťr.van Alphen par Aug.Clavareau. Nouvelle ťdition, revue et corrigťe.
215-497: ALPHEN, J. VAN, - Willem van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
242-369: ALPHEN, J. VAN / VOORTHUIZEN, J. VAN, - De Bommelerwaard, 1939-1945.
226-466: ALPHEN, J. VAN, - Willem van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
240-13: ALPHEN, H. VAN, - Kleine gedichten voor kinderen.
234-336: ALPHEN, H. VAN, - Dichtwerken. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt door J.L.Nepveu. Volksuitgave.
219-95: ALPHEN, H. VAN, - Kleine gedichten voor kinderen.
242-492: ALTENA, P. / EVERARD, M., - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
236-262: AMELUNXEN, C.P., - De geschiedenis van CuraÁao. Opnieuw verteld. Geen uitgever, gedrukt voor rekening van de schrijver.
238-202: AMERIKA, J.L., - Alleen van huis. Leesboek voor het hoogste leerjaar der lagere school en voor vervolgscholen in Nederland en IndiŽ.
241-598: AMERONGEN, MARTIN VAN, - Het matrassengraf . Heine's sterfbed.
231-436: AMMERLAAN, ROBBERT, - Zijn eigen land.
242-5: AMMERS-KULLER., J. VAN, - Tegen den stroom op. Vertelling van een meisjesleven.
228-49: AMMERS-K‹LLER, J. VAN E.A., - Het vertelselboek. (ook droegen bij : Hermanna / Ida Heijermans / N.van Hichtum / W.G.v.d.Hulst / Emmy van Lokhorst / Marg. Meijboom)
224-395: AMMERS-KULLER., J. VAN, - Maskerade.
232-404: AMMERS-KULLER., J. VAN, - Maskerade.
232-405: AMMERS-KULLER., J. VAN, - Tantalus.
242-244: D'AMOUR, MONSIEUR, - Maar geluk duurt nooit lang. Maleise verhalen vol bitterheid. Vertaald en ingeleid door Henk Maier.
208-609: AMUNDSEN, R. / ELLSWORTH, L., - De eerste vlucht over de Noordpool van Roald Amundsen en Lincoln Ellsworth. vertaald door Louis Blok.
206-442: ANBEEK, T., - Over Conserve. De eerste roman van Willem Frederik Hermans.
200-535: ANDEL, P.VAN, - Zes eeuwen Loevestein.
217-99: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het Deensch door W.van Eeden. 2 delen.
227-85: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het deensch door W.van Eeden.
205-74: ANDERSEN, HANS, - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het deensch door W.van Eeden.
235-93: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN, - De sprookjes van Andersen. Bewerkt door Ph.R.F.C. de Bruijn.
235-94: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN, - Sprookjes en verhalen. Met prenten van Dirk Nijland.
233-227: ANDERSON, WILLIAM A. / DYNES, RUSSELL R., - Social Movements Violents and Change. The May Movement in CuraÁao.
226-592: ANDERSON, BENEDICT, - The spectre of Comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World.
241-551: ANDERSON, BENEDICT, - The spectre of Comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World.
226-430: ANDERSON, MARIE, - Uit Multatuli's leven. Met inleiding en annotaties van J.Kortenhorst.
238-184: ANDRADE, TONIO, - De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. vertaald door Tristan Mostert.
232-406: ANDREUS, HANS, - Schilderkunst. Gedichten. Uitgave voor Vriendenkring van de Beuk.
232-407: ANDREUS, HANS / VINKENOOG, SIMON, - Tweespraak. Gedichten.
236-370: ANDREUS, HANS, - Gedichten.
236-371: ANDREUS, HANS, - Verzameld proza. Dundrukuitgave.
204-275: ANDRIES, J., - Nederlanders in Amerika.
238-323: ANDRIESSE, C.D., - Titan. Biography of Christian Huygens. Translated by Sally Miedema.
242-328: ANDRIESSE, C.D., - Titan kan niet slapen. Een biografie van Christian Huygens.
220-632: ANDRIESSE, ELLA, - Tussen Tutsi, Turkana en Tuareg. Lily Eversdijk Smulders tekende Afrika
219-97: ANDRIESSEN, P.J., - Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht.
241-73: ANDRIESSEN, SUZE, - Augusta. Een verhaal voor meisjes.
221-120: ANDRIESSEN, P.J., - Emma van Bergen. Een schets uit het leven.
228-84: ANDRIESSEN, SUZE, - Slot Hemsrode.
223-118: ANDRIESSEN, SUZE, - Nanny. Een oorspronkelijk verhaal voor jonge meisjes.
207-125: ANDRIESSEN, P.J., - Het begin van den strijd of De regeeringsjaren van prins Willem IV, 1747-1751.
224-5: ANDRIESSEN, SUZE, - Edith Mauderic.
241-74: ANDRIESSEN, SUZE, - Nanny. Een oorspronkelijk verhaal voor jonge meisjes.
225-115: ANDRIESSEN, P.J., - Elba en Sint-Helena, of de dubbele val van het eerste keizerrijk. 1814-1821.
205-100: ANDRIESSEN, P.J., - Het huisgezin van den Raadpensionaris of hoe de eerste Stadhouderlooze Regeering een einde nam.
207-128: ANDRIESSEN, P.J., - Neerlands roem. Vertellingen voor de Nederlandsche jeugd. Uit het leven van eenige beroemde mannen die ons vaderland heeft opgeleverd. (naar G.van Sandwijk)
215-410: ANGENENT, A.W.P., - Alles Wel, geen bijzonders! Gedenkboek ter herinnering aan de vermaarde wereldreis van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935.
204-134: ANGOULVANT, G., - Les Indes Nťerlandaises. Leur rŰle dan l'ťconomie internationale. Prťface de Edouard Herriot. 2 volumes.
210-510: D'ANGREMOND, KEES E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Watertovenaars. Delftse ideeŽn voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat.
208-118: ANKUM, L.VAN, - Tusschen Licht en Donker. Keur van Vertellingen, Sprookjes, Fabels, Anekdoten, Gedichtjes, Spelletjes, Kunstjes, Rijmen en Raadsels.
239-90: ANKUM, L.VAN, - Bij de Schemerlamp. (vervolgbundel op Tusschen Licht en Donker) Sprookjes- en Vertelselboek. Keur van Vertellingen, Sprookjes, Fabels, Anekdoten, Gedichtjes, Spelletjes, Kunstjes, Rijmen en Raadsels.
242-292: ANROOY, F. VAN E.A., - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse Archieven.
230-107: ANSINGH, LIZZY, - Tante Tor is jarig. Uitgegeven in 200 genummerde exemplaren, 175 voor Stichting de Roos en 25 voor de Vereeniging Quellinus. Dit is nr 170.
239-122: ANSLIJN, N., - Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte.
237-355: ANTEN, J. E.A., - Hr.Ms. Kruisers 'Java'en 'Sumatra
236-399: ANTEN, H., - Het bekoorlijke vernis van de rede. Over poetica en proza van F.Bordewijk.
240-118: ANTONS-SUTANTO, ROSY, - Op zoek naar een eigen identiteit. ContinuÔteit en verandering in het peranakan gezin op Java.
225-263: ANTONS-SUTANTO, ROSY, - Op zoek naar een eigen identiteit. ContinuÔteit en verandering in het peranakan gezin op Java.
232-480: APPEL, LEA, - Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis. (Rapenburgerstraat Amsterdam)
231-220: ARANG, TJALONG, - Volksverhalen en Legenden uit Bali. Vertaald en ingeleid door C.Hooykaas.
242-235: ARANG, TJALONG, - Volksverhalen en Legenden uit Bali. Vertaald en ingeleid door C.Hooykaas.
200-269: AREND, J.P., - Proeve eener geschiedenis der dichtkunst en fraaije letteren onder de Angel-Saksen.
218-297: AREND, J.P., - Proeve eener geschiedenis der dichtkunst en fraaije letteren onder de Angel-Saksen.
222-7: ARENDS, F.W., - Wildebrassen.
236-9: ARENDS, W.F., - De robbedoezen.
237-427: ARENTS, AM., - Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding door Lode Monteyne. met opdracht van van Tichelen aan Cor Bruijn.
237-533: ARETINO, P., - Ontaarde Kunst.
232-564: ARETZ, G., - Napoleon I. Mein Leben und Werk. Schriften - Briefe - Proklamationen - Bulletins. Aus dem Gesamtwerk des Kaisers aus gewšlt und herausgegeben.
237-568: ARIDJIS, HOMERO, - 1492 of De tijd en het leven van Juan Cabezůn uit CastiliŽ. Roman uit het Spaans vertaald door Aline Glastra van Loon.
237-569: ARIDJIS, HOMERO, - Juan Cabezůn in de Nieuwe Wereld. Roman (op zichzelf staand vervolg op: 1492 of De tijd en het leven van Juan Cabezůn uit CastiliŽ) uit het Spaans vertaald door Aline Glastra van Loon.
238-522: ARIňNS KAPPERS, ERIK E.A., - S.Jessurun de Mesquita. Uitgave in samenwerking met Museum Boymans-van Beuningen en Joods Historisch Museum.
229-576: ARIňNS KAPPERS, ERIK E.A., - Simon Moulijn 1866-1948.
237-545: ARIňNS KAPPERS, ERIK E.A., - Simon Moulijn 1866-1948.
221-592: ARI»S, PH., - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
241-555: ARI»S, PH. / DUBY, G. (ONDER REDACTIE VAN), - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 4: Van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog. Onder Redactie van Michelle Perrot.
241-554: ARI»S, PH. / DUBY, G. (ONDER REDACTIE VAN), - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 3: Van de Renaissance tot de Verlichting. Onder redactie van Roger Chartier.
203-653: ARI»S, PH., - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
237-101: ARIES, PH., - De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van School & Gezin.
241-552: ARI»S, PH. / DUBY, G. (ONDER REDACTIE VAN), - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 1: Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend. Onder redactie van Paul Veyne.
241-553: ARI»S, PH. / DUBY, G. (ONDER REDACTIE VAN), - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 2: Van het feodale Europa tot de renaissance. Onder redactie van Georges Duby.
205-627: ARI»S, PH., - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
207-393: ARION, FRANK M., - Afscheid van de koningin. Roman.
209-267: ARION, FRANK M., - Nobele wilden.
232-533: ARNAU, FRANK, - 3000 Jaar kunstbedrog. Ware geschiednissen van vervalspraktijken.
229-130: ARNDT, P.P., - Mythologie, religion und magie im Sikagebiet (÷stl.Mittelflores).
196-485: ARNOLD, R.F.., - Allgemeine BŁcherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. Dritte neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage.
238-250: ARNOLDO, FR. M., - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
230-212: ARS, BRIGITTE, - Troost-meisjes. Verkrachting in naam van de keizer.
242-245: D'ARTILLAC BRILL, P.J., - Tjo. Een brokje Indo-leven.
233-429: ARTILLAC BRILL, P. J. D', - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
237-4: ARTZ, MARCEL J.A., - Vier jongens met vacantie.
237-5: ARTZ, MARCEL J.A., - Wat gebeurt er in Manbutti?
240-16: ARTZ, MARCEL J.A., - Met Dikke Gijs over de Equator.
240-15: ARTZ, MARCEL J.A., - Hoe Dikke Gijs in de Cockpit verzeilde.
240-14: ARTZ, MARCEL J.A., - Dikke Gijs geeft opnieuw contact.
239-77: AS, PIET VAN, - Van Groen-Wit tot Oranjehemd. Een boek uit de voetbal-wereld.
228-85: ASPEREN, C.VAN, - Jong leven. Vertellingen voor onze meisjes.
241-2: ASPEREN VAN DER VELDE, C.P.VAN, - Van binnen uit.
223-378: ASPINALL-OGLANDER, C., - Roger Keyes. Being the biography of Admiral of the Fleet Lord Keys of Zeebrugge and Dover.
239-479: ASSCHER-PINKHOF, C., - De danseres zonder benen.
217-100: ASSCHER-PINKHOF, C., - Om stil te luisteren. Complete uitgave. Om stil te luisteren / Zet wijd je oren open / Knus in een hoekje / hoor eens even.
240-17: ASSCHER-PINKHOF, C., - Tante Griet.
211-5: ASSCHER-PINKHOF, C., - Door's groeitijd.
232-93: ASSCHER-PINKHOF, C., - Om stil te luisteren. Complete uitgave. Om stil te luisteren / Zet wijd je oren open / Knus in een hoekje / Hoor eens even.
236-372: ASSCHER-PINKHOF, C., - De koopbrief. Roman.
236-10: ASSCHER-PINKHOF, C., - Door's groeitijd.
242-526: ASSELBERGS, FONS E.A. (SAMENSTELLING), - Architectura. Nederlandse architectuur 1893-1918. Tentoonstelling Architectuur Museum, Amsterdam 1975.
230-384: ASSELBERGS, ALPH.J.M., - Dr.Jan Pieter Heije of de kunst van het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung)
233-521: ASSELBERGS, A.L.L.M. E.A., - Amsterdamse school. Nederlandse Architectuur 1910-1930. Tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum.
227-86: ASSMANN, P.W., - Het Nieuwe boek voor de jeugd. (samenstellers o.a. D.L.Daalder / A.D.Hildebrand / Theo Thijssen e.a)
227-234: ATEUR, L., - Koraalrifplant. Een egotriptiek.
238-265: ATEUR, L., - Koraalrifplant. Een egotriptiek.
208-260: ATTEMA, Y., - St. Eustatius. A short history of the island and its monuments.
219-114: AUGUSTIN, P. E.A., - Kinderen lazen, kinderen lezen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
212-143: AUGUSTIN, P. E.A., - Kinderen lazen, kinderen lezen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
207-135: AUGUSTIN, P. E.A., - Kinderen lazen, kinderen lezen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
240-596: AUSTER, PAUL, - Van de hand in de tand. Een kroniek van vroeg falen. Vertaald door Renť Kurpershoek.
240-595: AUSTER, PAUL, - Het spinsel van de eenzaamheid. Vertaald door Annelies Eulen.
236-101: AVAN (= ALOISIUS W.VAN DELDEN), , - Hoe de aardbeien hun groene puntjes kregen.
212-292: AVE, JOOP (EDITED BY), - The crafts of Indonesia. Earth, grass, wood, cloth, metal and other crafts.
229-260: AVE, JOOP (EDITED BY), - The crafts of Indonesia. Earth, grass, wood, cloth, metal and other crafts.
234-235: AVE, JOOP (EDITED BY), - The crafts of Indonesia. Earth, grass, wood, cloth, metal and other crafts.
207-136: AVERY, G., - Childhood's pattern. A study of the heroes and heroines of children's fiction 1770-1950.
198-493: AVI-YONAH, M., - De geschiedenis van het Heilig Land.
197-580: BAAIJ, H. (EINDREDACTIE), - Rotterdam 650 jaar. Vijftig jaar wederopbouw.
209-142: BAAL, J. VAN, - Ontglipt Verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Deel I :Tot 1947: Indische Bestuursambtenaren in vrede en oorlog.
237-489: BAALEN, H.J.VAN, - Deventer en zijn schilders. 19e en 20e eeuw. gesigneerd door de auteur.
229-510: BAARDMAN, C. E.A. (REDACTIE), - De Zaanstreek / ik groei uit mijn wieken. tekst in 4 talen.
223-534: BAARDMAN, C. E.A. (REDACTIE), - De Zaanstreek / ik groei uit mijn wieken. tekst in 4 talen.
241-556: BAAREN, TH.VAN, - Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.
239-330: BAARLE, W.H.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Slag om B2. Een herinnering in woord en beeld aan het commissariaat noodvoerziening.
224-125: BAARS, MARCO, - Nostalgische reis door modern IndonesŽ. Op doortocht in Bali, Lombok en Java.
240-91: BAARS-JELGERSMA, GRETA, - Noorse Volkssprookjes uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Nieuwe bundel. Keuze en vertaling.
200-497: BAARSLAG, C., - Door Nederland. Uit het engelsch van Charles W.Wood. Met eene voorrede van P.J.Veth.
209-512: BAART, J. E.A., - Opgravingen in Amsterdam. 20 Jaar stadsonder-zoek.
196-538: BAART, J. E.A., - Opgravingen in Amsterdam. 20 Jaar stadsonder-zoek.
242-293: BAARTMANS, J.J.M., - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792.
239-241: BAAY, REGGIE, - Gebleekte ziel. Roman. gesigneerd door de auteur.
238-135: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-IndiŽ.
241-560: BABEAU, E. A. / FUYE, M. DE LA, - Louis Napoleon Bonaparte avant l 'Empire.
238-561: BABEL, ISAAK, - Miniaturen Verspreide verhalen en dagboekbladen. Vertaald en ingeleid door Charles B.Timmer.
239-578: BABEL, ISAAK, - Verzameld werk. 2 delen. I: Verhalen en dagboekbladen. II: Toneel-stukken en brieven. Uit het Russisch vertaald en met een nawoord van Charles B.Timmer.
206-614: BACHRACH, A.G.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur. 10 delen.
212-364: BACHRACH, A. G. H. (O.R.V.), - Willem III, de stadhouder-koning en zijn tijd.
234-223: BACKER, C.A. / SLOOTEN, D.F.VAN, - Geillustreerd handboek der Javaansche theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur.
217-501: BACKER, D. DEN (EINDREDACTIE), - Over Hoeksenaren of Hoeksenaars gesproken. Herdenkingsboek Bergschenhoek 1811-2006.
240-208: BACKER, DAM, - Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangenen in Japan en Mantsjoerije 1944-1945.
236-226: BACKER, DAM, - Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangenen in Japan en Mantsjoerije 1944-1945.
242-294: BACKERRA, FR. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland.
231-85: BADENHUIZEN, GRETA, - De vuurrode schoentjes. Sprookje.
238-87: BADENHUIZEN, GRETA, - De vuurrode schoentjes. Sprookje.
236-373: BAEKELMANS, LODE, - De doolaar en de weidsche stad.
236-374: BAEKELMANS, LODE, - Menschen.
240-550: BAER, RONNI, - Gerrit Dou 1613-1675. met bijdragen van Arthur K.Wheelock en Annetje Boersma.
240-463: BAGGERMAN, ARIANE, - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. (Uitgeverij A.Blussť, Dordrecht)
211-6: BAGNOLD, ENID, - Elly en Thomas en Jo. Vertaald door N.Brunt.
241-557: BAHN, PAUL G. (REDACTIE), - Vondsten van eeuwen. De beroemste archeologisch ontdekkingen ter wereld. Met inleiding van Willem J.H.Willems.
200-655: BAIGENT, M. / LEIGH, R., - De tempel en de loge. Van tempelridders tot vrijmetselarij.
240-280: BAILEY, ROSALIE FELLOWS, - Pre-Revolutionary Dutch Houses and Families in Northern New Yersey and Southern New York. With a new forword by the author, intoduction by Franklin D.Roosevelt.
242-295: BAILLY, M.CH. LE, - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste instantie als in hoger beroep.
235-219: BAINES, TH., - Journal of Residence in Africa. 1842-1853. Edited, with introduction and map by R.F.Kennedy. Vol I: 1842-1849.
239-579: BAIR, D., - Simone de Bauvoir. Biografie.
225-140: BAK, P. (VOORWOORD), - Het Baken honderd jaar. (Christelijke basisschool)
201-135: BAKELS, J. / JONGE, N.DE, - IndiŽ ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
220-296: BAKELS, JET, - Het verbond met de tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra.
239-273: BAKER, CATH., - The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea.
239-511: BAKKER SCHUT, P., - De bevolkingsbeweging in Nederland en in het bijzonder te 's Gravenhage.
241-457: BAKKER, J., - Meer dan dertig jaren getuigen.. Geschiedenis van 'De Hanze'in het Bisdom Haarlem.
241-295: BAKKER, S., - Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden.
197-545: BAKKER, P., - NKF N.V.Nederlandsche kabelfabriek Delft.
233-326: BAKKER, PIET (GEBUNDELD DOOR), - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
205-600: BAKKER, JAC., - De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
201-109: BAKKER, JOHANNA, - Hannie's verhaaltjes. (4 verhalen)
238-218: BAKKER, H.TH., - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
233-447: BAKKER, F.J., - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
204-613: BAKKER, JAC., - De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
236-375: BAKKER, S., - Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden.
236-376: BAKKER, J.H., - Tijd van lezen. Transformaties van de literaire ruimte.
235-381: BAKKER, B. / MIDDELKOOP, A. (SAMENGESTELD DOOR), - Nieuw kommentaar op Achterberg.
238-563: BAKOENIN, MICHAEL, - Bakoenin's biecht. Uit de Peter en Pauls Vesting te St.Petersburg aan Tsaar Nicolaas I. Ingeleid door Arthur Lening.
237-508: BALBIAN VERSTER, J.F.L. (INLEIDING), - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
205-585: BALBIAN VERSTER, J.F.L. (INLEIDING), - De Amsterdamsche IJsclub 1864-1914. Gedenkschrift bij het 50-Jarig bestaan.
231-349: BALBIAN VERSTER, J.F.L.DE, - Platen-album. Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
238-6: BALBIAN VERSTER, HELEN DE, - Marjan wereldkampioene. (zwemsport)
206-615: BALDICK, R., - The Duel. A history of Duelling.
233-77: BALEN, J.H. VAN, - Arabische Vertellingen en sprookjes.
242-167: BALEN, J.H. VAN, - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
242-168: BALEN, J.H. VAN, - De Kolonisten. De stichting van de Kaapkolonie door Johan Anthony van Riebeek. 1652-1654.
242-169: BALEN, J.H. VAN, - De verborgenheden van Tirtyassa. (vervolg van De Page van de Sultane).
235-191: BALEN, J.H. VAN, - De Kolonisten. De stichting van de Kaapkolonie door Johan Anthony van Riebeek. 1652-1654.
225-10: BALEN, J.H. VAN, - Dwars door Afrika.
216-206: BALEN, W. J. VAN, - Ons gebiedsdeel CuraÁao. Met een voorrede van Ch.J.I.M.Welter.
238-588: BALEN, W. J. VAN, - Portugal de tuin van Europa.
217-502: BALEN-CHAVANNES, A.E.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966. Met indices vam J.H.Rombach en J.E.H.Rombach-de Kievid.
232-192: BALEN, J.H. VAN, - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
236-11: BALEN, J.H. VAN, - De jacht op den Brontosaurus.
233-222: BALEN, W. J. VAN, - Antilia. Een gids door de Caribische wereld. (Uw reismakker naar West-IndiŽ).
238-203: BALEN, J.H. VAN, - De adelborst van de 'Holandia'of De weg naar de Oost 1595-1597.
238-205: BALEN, J.H. VAN, - De verovering van Jacatra. Pieter van den Broeck in AziŽ. Jan Pietersz Coen en de stichting van Batavia. 1618-1619.
238-7: BALEN, J.H. VAN, - Van zee tot zee.
237-214: BALEN, J.H. VAN, - De Kolonisten. De stichting van de Kaapkolonie door Johan Anthony van Riebeek. 1652-1654.
223-222: BALEN, J.H. VAN, - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
240-183: BALEN, C. L. VAN, - Handleiding bij de schoolplaat Tabaksplantage. 'Ons Schoone IndiŽ
234-224: BALEN, J.H. VAN, - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. Deel I: De Zoogdieren. Deel II:De vogels.
232-383: BALEN, W. J. VAN, - Door Amerika. Van Reizen en Trekken' o.l.v. Nico van Suchtelen.
235-9: BALEN, J.H. VAN, - De jacht op den Brontosaurus.
225-525: BALET, LEO, - Schwšbische Glasmalerei.
236-146: BALFOORT, D. J., - De Indonesische instrumenten in het muziekhistorisch museum Scheurleer te 's-Gravenhage. Overdruk van 'Nederlandsch-IndiŽ Oud en Nieuw
208-378: BALJ…, J.P., - Hup! Holland. Holland's voetbalsmart en voetbalglorie.
232-522: BALJEU, J., - Theo van Doesburg.
200-633: BALJEU, J., - Theo van Doesburg.
241-458: BALK, J.TH., - Een groet uit Noord-Holland. Een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw.
234-338: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. E.A., - Controversen in de taal en literatuur-weten-schap.
240-491: BALKEN, A.C.VAN E.A., - De Bommelerwaard zien, kennen en waarderen.
238-8: BALKOM, GUUS VAN (= GUUS BETLEM JR), - Raadselen rond Boschzicht.
204-658: BALL, CHARLES, - Unter der Sklavengeissel. Erlebnisse des Negersklaven Charles Ball. Von ihm selbst erzšhlt. Bearbeitet fŁr das deutsche Volk und die reifere Jugend.
203-600: BALLEGOIJEN DE JONG, J.P.A.VAN, - Hofjes in de Hofstad.
219-99: BAMFORD, MARY, - Vrienden van allerlei slag. I. (over o.a. kikkers, vlinders, slakken) naverteld door Nelly.
234-527: BANGE, I.I.H., - Prof. Gellert krijgsgevangen op het slot te Bonau en De koeherdersjongen. Een verhaal uit den Zevenjarigen oorlog, 1756-1763. (op het omslag : op het stot te Bonau)
240-579: BANGE, P. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
233-115: BANK, J., - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
237-134: BANK, J., - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
204-277: BANK, J. / TEMMING,S., - Van brede visie tot smalle marge. Acht prominente socia-listen over de SDAP en de PVDA.
214-265: BANTJE, H.F.W., - Twee eeuwen met de Weduwe. Geschiedenis van De Erven Wed.J.van Nelle N.V., 1782-1982.
240-597: BARBELLION, W.N.P., - Dagboek van een teleurgesteld man. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Harry Oltheten.
234-105: BARBER, RICHARD, - The Arthurian legends. An illustrated anthology.
235-220: BARBER, J., - South Africa's foreign policy 1945-1970.
232-549: BARBERO, ALESSANDRO, - Het mooie leven en de oorlogen van anderen of de avonturen van Mr.Pyle, gentleman en spion in Europa.
212-597: BARBIER, PATRICK, - Triomf en tragiek der castraten. De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
212-294: BARBIER, P., - Messages in Stone. Statues and sculptures from Tribal Indonesia in the collections of the Barbier-Mueller Museum.
227-281: BAREN, J. VAN, - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwartair; deel II: Het kwartair / supplement. 2 delen.
214-13: BAREN, J. VAN, - Floor en zijn vrienden.
234-152: BAREND - VAN HAEFTEN, M., - Op reis met de VOC. De openhartige dag-boeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
201-291: BARENDRECHT, S., - Francois van Aerssen, diplomaat aan het Franse hof. (1598-1613).
200-290: BARENDREGT, J. / LANGENHUYZEN,T., - Ondernemend in Risico. Bedrijfs-geschiedenis van Nationale- Nederlanden 1845-1995.
218-589: BARENDSE, J., - Hollands tuin. De Westlandse tuinbouw van vroeger tot nu.
210-433: BARKMAN, C.D. / VRIES - VAN DER HOEVEN, H. DE, - Een man van drie levens.
233-355: BARNARD, BENNO, - Uitgesteld paradijs.
235-338: BARNOUW, N.D.J. E.A., - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Vierde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
234-503: BARRON, STEPHANIE / TUCHMAN, MAURICE (ORGANIZED AND EDITED BY), - The Avant-Garde in Russia 1910-1930. New perspectives. Exhibition Los Angelus County Museum.
238-495: BARTELS, J.A.C., - Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie. 2 delen.
229-559: BARTELS, J.A.C., - Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie. 2 delen.
229-271: BARTHELEMY, J. J., - Voyage du jeune Anacharsis en GrŤce, vers le milieu du quatriŤme siŤcle avant l'Ťre vulgaire. 7 delen (zonder de bijbehorende atlas)
195-624: BARTIER, J., - Karel de Stoute. Vertaald door W.Reniers.
239-174: BARTMAN, G.H., - FotografiŽn van Soerabaja.
200-349: BAS, F.DE, - Brieven van Prins Willem V aan Baron van Lijnden van Blitterswijk, representant van den Eerste Edele van Zeeland. Met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses van Wied, Prinses der Nederlanden uitgegeven.
204-370: BASS, G.F. (HOOFDREDACTIE), - Geschiedenis van de scheepvaart. Weerspiegeld in de scheepsarcheologie.
227-271: BASSECOUR CAAN, JONKVR. DE LA, - Batavia in de 20e eeuw.
210-418: BASTET, F. (INL. EN AANT.), - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. II: Amice (1902-1919).
242-557: BASTET, F., - De schele hertogin. Gedenkschriften van Marie-Caroline de Berry.
224-445: BASTET, F., - Modern Toerisme. Een bloemlezing uit zijn werk.
239-404: BASTET, F., - Al die verloren paradijzen...Van & over Louis Couperus.
239-405: BASTET, F., - De wereld van Louis Couperus.
234-340: BASTET, F., - De grote wandeling.
234-383: BASTET, F., - Louis Couperus. Een biografie.
203-624: BASTET, F.L. E.A., - De verzameling van Mr. Carel Vosmaer (1826-1888 ).
232-550: BASTET, F., - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
240-377: BASTET, F., - Louis Couperus. Een biografie.
240-336: BASTET, F., - Op weg naar het zuiden. De aardbeving. Lava. Heksendans. Met opdracht van de schrijver.
239-566: BASTET, F., - Helse liefde. Biografisch essay over Marie d'Agoult, Frťdťric Chopin, Franz Liszt, George Sand.
234-339: BASTET, F., - Catacomben. Een keuze uit de gedichten.
232-410: BASTET, F., - Heksendans.
235-398: BASTET, F. (INL. EN AANT.), - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. 2 delen. Deel 1: Waarde heer Veen.1890-1902. / Deel 2: Amice. 1902-1919.
205-237: BASTIN, J. / BROMMER, B., - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia. with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
214-210: BATESON, GREGORY, - Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn fron Three Points of View. The Culture of the Iatmul people of New Guinea as revealed through a study of the 'naven' ceremonial.
211-536: BATTA, ANDRŃS (SAMENSTELLING), - Opera. Componisten - werken - uitvoeringen.
223-386: BATTUS, (=BRANDT CORSTIUS,H.), - Opperlandse Taal- & Letterkunde.
226-372: BATTUS, (=BRANDT CORSTIUS,H.), - Opperlandse Taal- & Letterkunde.
234-342: BATTUS, (=BRANDT CORSTIUS,H.), - Symmys
231-382: BATTUS, (=BRANDT CORSTIUS,H.), - Opperlandse Taal- & Letterkunde.
237-135: BAUD, W. A., - De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J. C. Baud en J. J. Rochussen. 3 delen.
229-136: BAUD, W. A., - De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J. C. Baud en J. J. Rochussen. 3 delen.
211-157: BAUDET, H. / BRUGMANS,I.J., - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-IndiŽ.
234-528: BAUDET, FLORENCE E.J.M., - De maaltijd en de keuken in de middeleeuwen.
238-107: BAUER, CLEMENCE M.H., - Het aangenomen kind.
238-206: BAUER, CLEMENCE M.H., - Kleine Sarina. Een schets uit het leven van een inlandsch meisje.
229-13: BAUER, CLEMENCE M.H., - Vrienden en vijanden. Verhalen voor kinderen.
240-185: BAUER, CLEMENCE M.H., - Kleine Sarina. Een schets uit het leven van een inlandsch meisje.
220-22: BAUER, CLEMENCE M.H., - Vrienden en vijanden. Verhalen voor kinderen.
236-272: BAUMANN, G.R., - Als de doerians vallen. De javaan Asnap vertelt uit zijn leven. Vertaald door Diet Kramer.
216-381: BAUR, FRANK, - Scripta Minora. Uit het werk van Prof.Dr.Frank Baur.
236-377: BAUR, FRANK, - Scripta Minora. Uit het werk van Prof.Dr.Frank Baur.
211-435: BAX, MARTY E.A., - De genealogische werkplaats.
216-570: BAX, W., - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maasticht. 2 delen. I: 1505-1557. II: 1557-1612.
229-487: BAX, W. F., - De Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen.
210-127: BAYNE-POWELL, ROSAMOND, - The English child in the eighteenth century.
238-598: BAYNES, CAREY F., - The I Ching of Book of Changes. The Richard Wilhelm translation rendered in English. Foreword by C.G.Jung 2 volumes.
242-575: BEAUVOIR, SIMONE DE, - De mandarijnen. Vertaald door Ernst van Altena.
219-609: BECK, LOIS / KEDDIE, NIKKI, - Women in the Muslim World.
220-630: BECKFORD, WILLIAM, - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen.
220-631: BECKFORD, WILLIAM, - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787. Vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen.
233-330: BECKUM, P.VAN, - Oranjehaven. Dertien sluipwegen naar de vrijheid.
227-532: BECKUM, P.VAN, - Den Haag gisteren en vandaag. Millenniumalbum.
216-582: BEDAUX, J.B./ EKKART,R., - Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700.
226-564: BEDAUX, J.B./ EKKART,R., - Pride and Joy. Children's portraits in the Netherlands 1500-1700.
241-296: B…DIER, JOSEPH, - Tristan en Isolde. (bewerking)
227-109: BEECHER STOWE, HARRIňT, - De Negerhut. (Uncle Tom's Cabin). Vertaald door C.M.Mensing. (1e Nederlandse vertaling) Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika. Naar den 20en Amerikaanschen druk.Volksuitgave. Boek is als prijs uitgereikt.
225-14: BEECHER STOWE, HARRIňT, - De negerhut van Oom Tom. Voor de jeugd bewerkt door S.J.Barentz-SchŲnberg.
225-13: BEECHER STOWE, HARRIňT, - De hut van oom Tom.
220-324: BEECHER STOWE, HARRIňT, - Uncle Tom's Cabin. Sixth edition. (same year as te 1th edition)
210-304: BEEK, B.VAN E.A., - Klinkende munt. Geschiedenis van het geld in de Lage landen.
227-528: BEEK, M. A. E.A., - In de draeck. 1910-290 April 1960. N. V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek.
241-191: BEEKMAN, E.M., - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-IndiŽ, 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Renť Wezel.
235-277: BEELAARTS VAN BLOKLAND, F. MET VOORWOORD VAN, - Van Oorlog en Vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster, 1648-1948.
237-496: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland.
235-317: BEELAERTS VAN BLOKLAND, J.J.G., - Maurits Prins van Oranje - Graaf van Nassau. 1567 -1625. Redder van de Republiek.
235-522: BEELAERTS VAN BLOKLAND, M.A., - De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden.
242-6: BEEN, JOH.H., - De ring en de lamp. Een vertelling uit de tweede helft der 19e eeuw.
233-11: BEEN, JOH.H., - De jongens de Baas. (en de meisjes niet te vergeten).
242-7: BEEN, JOH.H., - Een reiskameraad uit de 17e eeuw.
230-4: BEEN, JOH.H., - De Pleegkinderen van den Veteraan. Een verhaal uit den Franschen tijd.
236-13: BEEN, JOH.H., - Een boefje uit den Patriottentijd.
236-14: BEEN, JOH.H., - Heintje's groote vacantie.
238-11: BEEN, JOH.H., - Om een Keizerstroon. Een verhaal uit de Honderd dagen. (Napoleon)
229-18: BEEN, JOH.H., - Vogeltje Grijp.
233-10: BEEN, JOH.H., - De drie matrozen van Michiel de Ruijter.
224-7: BEEN, JOH.H., - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter, Boek was prijsboek
222-12: BEEN, JOH.H., - Baasje en Witkop. Twee zeemanszoons.
236-16: BEEN, JOH.H., - Van een diefjesmaat en een schooljongen. Bevat : Een diefjesmaat uit de 17e eeuw. / De schooljongen van het jaar 1870.
229-17: BEEN, JOH.H., - Van Neerland's helden.
235-11: BEEN, JOH.H., - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter.
237-7: BEEN, JOH.H. (PS. HENDRIK EBEN), - Uit de gedenkschriften van een schooljongen.
236-15: BEEN, JOH.H., - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter, Boek was prijsboek
242-8: BEEN, JOH.H., - Het Keezenboek.
216-15: BEEN, JOH.H., - Uit de gedenkschriften van een schooljongen. 2e omgewerkte druk.
201-13: BEEN, JOH.H., - De avonturen van den stadhuisklerk.
239-274: BEEN, JOH.H., - Het Keezenboek.
240-24: BEEN, JOH.H., - Winteravond-Vertellingen / Kerstvertellingen.
240-23: BEEN, JOH.H., - Walvischje.
240-22: BEEN, JOH.H., - Spekkie, de pijper der zeeleepers.
240-20: BEEN, JOH.H., - De verspieders. Een vertelling uit den tijd van Michiel de Ruijter.
240-19: BEEN, JOH.H., - De drie matrozen van Michiel de Ruijter.
240-18: BEEN, JOH.H., - De avonturen van Kokkie en zijn maats.
231-5: BEEN, JOH.H., - Om de schatten van Il Tigretto. (vervolg op Paddeltje)
209-6: BEEN, JOH.H., - De drie matrozen van Michiel de Ruijter.
227-566: BEEREN, W.A.L. E.A. VOORWOORD, - Het nieuwe bouwen. De nieuwe beelding in de architectuur. Neo-Plasticism in Architecture. De Stijl.
240-566: BEEREN, W.A.L. (INLEIDING), - Max Klinger. 1857-1920 Beeldhouw-werken Schilderijen Tekeningen Grafiek.
231-541: BEEREN, W.A.L. E.A. (REDACTIE), - Het nieuwe bouwen in Rotterdam 1920-1960.
234-501: BEERMANN, V.A.M., - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime.
229-272: BEERS, J. VAN, - Gedichten. 2 delen. 1e deel: 1843-1857; 2e deel:1857-1868.
204-218: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
224-227: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
216-174: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
242-400: BEETS, NIC, - Nieuwe Gedichten / Nieuwste gedichten. 2 delen.
224-402: BEETS, N., - Madelieven. Nieuwe dichtbundel.
236-228: BEETS, N., - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners.
235-382: BEETS, N., - Madelieven. Nieuwe dichtbundel.
233-13: BEGEER, P.A., - Het avontuurlijke leven van Jan Klaassen en Katrijn. Een vacantie in de polder.
240-92: BEGEER, P.A., - Sprookjes van den tuin.
226-84: BEGEER, P.A., - Sprookjes van den tuin.
227-589: BEGHEYN, PAUL (BEZORGD DOOR), - Jan Toorop. Autobiografische herinneringen 1858-1886 zoals gedicteerd aan Anton Reichling SJ in 1927.
234-424: BEGHEYN, P.J. / PETERS,E.F.M., - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
241-566: BEHR, EDW., - Hirohito de keizer die moest blijven. De waarheid achter de mythe.
208-587: BEHRMAN, S. N., - Duveen. (in english)
222-552: BEHRMAN, S. N., - Duveen. (in english)
233-331: BEIJER, H. E.A. (O.R.V.), - Helden - Slachtoffers // Heldhaftige Slachtoffers. Gymnasium Haganum 1940-1945.
219-559: BEIJER, G. / VREEDE,G.J.M.DE, - Gemeente Naaldwijk 120 jaar in beeld.
242-170: BEIJL, K. DE, - Onder de tropenzon of Henk Halbers in IndiŽ.
240-460: BEKKERING, HARRY (REDACTIE), - Simon Vestdijk : de schrijver als lezer. Vestdijk-jaarboek 1997.
242-296: BEKKERS, J. A. F., - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet, 1634-1649.
227-553: BEKMAN, BERNARD, - De boom en zijn vruchten. Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg.
193-286: BEKOOY, G., - Philips honderd. 1891-1991. Een industriŽle onderneming.
239-416: BEKS, M. / GITSELS, T., - Een eeuwige zondag. 150 Jaar Camera Obscura.
194-444: BEKS, M. / GITSELS, T., - De eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura. (1839-1989)
235-423: BEKS, M. / GITSELS, T., - Een eeuwige zondag. 150 Jaar Camera Obscura.
234-343: BELCAMPO, (=H.SCH÷NFELD WICHERS), - Liefde's verbijstering.
236-378: BELCAMPO, (=H.SCH÷NFELD WICHERS), - Tussen hemel en afgrond.
235-278: BELIňN, H.M. E.A. (REDACTIE), - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
224-473: BELINFANTE, J.E. / TADEMA, J. (VOORWOORD), - De Nederlandsche Uitgeversbond. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 December 1930.
207-504: BELKUM, H.VAN E.A., - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Samenstelling Frederik Muller Akademie.
226-245: BELLAMY, J., - Ter gedachtenisse van J.Bellamy. (diverse stukken van verschillende auteurs in 1 band. Verschillende uitgevers) o.a. van Agatha Deken, W.H.Sels met muziekstuk, J.Hazeu Czn. met titelprent.
214-560: BELONJE, J., - Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemer-land en West-Friesland 1544-1944.
241-490: BELONJE, J., - De Schermeer, 1633-1933.
233-117: BEMMELEN, W.VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters.
233-118: BENDA-BECKMANN, FRANZ VON, - Property in social continuity. Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra.
199-604: BENTLEY, N., - Russell's Despatches from the Crimea 1854-56. Edited and introduced.
233-119: BERCKEL, G.J.A.VAN, - Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch IndiŽ 1780-1806.
222-580: BERDJAJEW, NICOLAI, - Mens en machine. Vertaald uit het Russisch door D.Horringa.
241-583: BERDJAJEW, NICOLAI, - Mens en machine. Vertaald uit het Russisch door D.Horringa.
209-620: BERDJAJEW, NICOLAI, - Slavernij en vrijheid.
221-580: BERENDS, LAMBIEK (SAMENSTELLING EN TEKST), - Rozen en tomaten. De Amsterdamse Schouwburg 1894-1994.
221-380: BERENDSEN, F. A. H. E.A., - Van der Feesten. Een proper dinc. Uitg. door een werkgroep van Groningse Neerlandici. (in offset-druk)
241-559: BERENTS, D. A., - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
238-474: BERENTS, D. A., - Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht.
225-235: BERG, J. V.D. E.A., - In IndiŽ geweest. Maria Dermout/ H.J.Friedericy/ Beb Vuyk. Schrijversprentenboek.
239-242: BERG, J. V.D. E.A., - In IndiŽ geweest. Maria Dermout/ H.J.Friedericy/ Beb Vuyk. Schrijversprentenboek.
214-567: BERG, JOS VAN DEN, - 1ste Pietersburgstraat 88. Jeugd in Transvaalkwartier, den Haag 1953-1973.
234-181: BERG, J. V.D. E.A., - In IndiŽ geweest. Maria Dermout/ H.J.Friedericy/ Beb Vuyk. Schrijversprentenboek.
222-100: BERG, CLARA, - Hoe de dieren werken. Vertaling van Betsy Kater.
228-345: BERG, WILLEM VAN DEN, - Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
235-234: BERG, J. V.D. E.A., - In IndiŽ geweest. Maria Dermout/ H.J.Friedericy/ Beb Vuyk. Schrijversprentenboek.
238-12: BERG, W.VAN DEN, - Rudi's avontuur.
210-206: BERG, G.W.H., - Baalen droefheid. Biak - Nederlands Nieuw-Guinea schertsen-derwijs.
219-564: BERG, AART VAN DEN E.A., - 's-Gravenzande een eeuw in foto's.
233-120: BERG, E.J.VAN DEN, - De val van Sora.
233-121: BERG, J. VAN DEN, - De wajangfoxtrot. Sporen uit een Indisch verleden.
202-146: BERG, J. VAN DEN, - Zo was IndiŽ. 1850-1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-IndiŽ.
242-183: BERG, JOOP VAN DEN, - Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen.
226-17: BERG, W.VAN DEN, - Rudi's avontuur.
239-251: BERG, JOOP VAN DEN E.V.A., - Tjalie Robinson de stem van Indisch Nederland.
199-258: BERG, C.C., - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. 2 delen in 3 banden. Ia: Lalitawistara-traditie op Java. Ib:Hoofdnoten, bijlagen, summary, registers. II: Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Caka.
232-259: BERG, JOOP VAN DEN, - Regen over de Digoel. Indische en Nieuw-Guinese verhalen.
212-547: BERG, BIANCA VAN DEN, - De Pieterskerk in Leiden.
236-379: BERG, WILLEM VAN DEN, - Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
235-268: BERG, FRANS ERNST, - De Nederlanden en het Hanseverbond.
194-582: BERGE, M.J. VAN DER E.A. (O.R.V.), - Geschiedenis van Rijswijk.
234-344: BERGE, H.C.TEN, - Gedichten.
232-511: BERGE-DIJKSTRA, A.VAN DEN / AVEST, H.P.TER (SAMENSTELLING), - Woelend water. Leven en werken van de zeeschilder Nicolaas Baur 1767-1820.
236-424: BERGE, D. TEN, - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
241-232: BERGEN, ANNEGREET VAN, - Gouden jaren. Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd.
238-533: BERGER, PETER, - Het atelier van Kees Verwey.
210-307: BERGH, L. PH. VAN DEN, - Handboek der Middelnederlandsche Geographie. 3e druk aangevuld en omgew. door A. A. Beekman en H. J. Moerman.
224-403: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Verzamelde Gedichten. Bijeengebracht door H.Zoethout.
232-349: BERGH, S.VAN DEN, - Kroonprins van Mandelstein.
236-380: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Verzamelde Gedichten.
226-18: BERGHUIS JR, JAC. (= JACKIE BULTERMAN), - De televisie-kelder.
238-13: BERGHUIS JR, JAC. (= JACKIE BULTERMAN), - De televisie-kelder.
237-9: BERGHUIS JR, JAC. (= JACKIE BULTERMAN), - De televisie-kelder.
227-627: BERGLER, G., - Werben ist eine Kunst. Geschichte und Gestalt der Werbung fŁr einen klassischen Markenartikel.
236-381: BERGMAN (= AART KOK), , - De tijd te lijf.
231-591: BERGMANN, B., - Nomadische Streifereien unter den KalmŁken in den Jahren 1802 und 1803. Mit einer EinfŁhrung von Siegbert Hummel. Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe 1804-1805.
228-532: BERGSMA, RIETA / HEFTING,PAUL, - George Hendrik Breitner 1857/1923. Schilderijen tekeningen foto's.
239-543: BERGSMA, RIETA / HEFTING,PAUL, - George Hendrik Breitner 1857/1923. Schilderijen tekeningen foto's.
200-504: BERKEL, K. VAN E.A., - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M. G. Buist t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Finan-ciŽn en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis.
240-472: BERKEL, K. VAN E.A., - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M. G. Buist t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van FinanciŽn en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990.
232-448: BERKELMANS, FR., - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
235-103: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Een kinderfeest.
235-12: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Mijn zusters en ik.
225-105: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Hans en Hanna. Een vertelling. Naar het duits van Clementine Helm.
223-120: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Kleine menschen. Drie verhalen.
223-15: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Driftkopje.
222-113: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Meidorens. Drie verhalen. (Uit logeeren / Jonge vechtersbazen / Hesters gebrek.)
223-19: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen. (Nagelaten)
242-9: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Mijn zusters en ik.
241-75: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Hans en Hanna. Een vertelling. Naar het duits van Clementine Helm.
223-122: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Rietje's pop. (Dit is het eerste boek dat Nelly Bodenheim illustreerde)
223-121: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Regen en Zonneschijn. Drie verhalen.
236-19: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - Rudi Willenborg. (nagelaten)
239-5: BERKEN, TINE VAN (= A.C. WITMOND-BERKHOUT), - De dochters van den Generaal.
237-10: BERKHOUT, J., - Uit Jan Springer's jongensjaren.
214-493: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE, - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
240-598: BERL, EMMANUEL, - Rachel en andere gratiŽn. Vertaald door Edu Borger.
230-532: BERLAGE, H.P., - Studies over bouwkunst stijl en samenleving.
242-527: BERLAGE, H.P., - Hendrik Petrus Berlage. Disegni - Tekeningen. Introductie van Paolo Portoghesi, L.C.Brinkman en Aldo Rossi. Biennale de Venezia. Italiaanse en nederlandse tekst.
209-459: BERMANT, CHAIM, - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
225-607: BERNATZIK, HUGO ADOLF, - Im reich der Bidyogo. Geheimnisvolle Inseln in Westafrika.
226-120: BERNET KEMPERS, A.J., - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ.
200-147: BERNET KEMPERS, A.J., - Ageless Borobudur. Buddhist Mystery in Stone Decay and Restoration. Mendut and Pawon Folklife in ancient Java.
209-609: BERNET KEMPERS, A.J., - Om een struik die palm werd. (over de palmtak in de cultuur)
197-392: BERNLEF, J., - Vallende ster. Novelle.
233-356: BERNLEF, J., - Hersenschimmen.
217-412: BERNLEF, J., - Publiek geheim. Roman.
215-447: BERNLEF, J., - Hersenschimmen.
236-367: BERNLEF, J. / FENS,K / SCHIPPERS, K., - Inleiding tot de kennis van A.Alberts.
236-382: BERNLEF, J., - Alfabet op de rug gezien. PoŽzie-vertalingen (Erik Satie / W.H.Auden / Hans Arp / Richard Wilburn e.a.)
236-383: BERNLEF, J., - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945.
236-384: BERNLEF, J., - Hersenschimmen.
236-385: BERNLEF, J., - Publiek geheim. Roman.
236-386: BERNLEF, J., - Vreemde wil. Gedichten.
222-146: BERRETTI, D.W. (VOORWOORD), - Van 13 momenten uit een 13-jarig bestaan. Gedenkboek Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap.
237-136: BERRINGTON, JOHN S./ FRANCK, CH. TH., - Hoe maak ik mij verstaanbaar in N.-O.-IndiŽ.
215-587: BERTHOLD, W., - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfuurt am Main.Ergšnzungen und Berichtigungen. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main.
213-532: BERTHOLD, W., - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfuurt am Main. Ergšnzungen und Berichtigungen. Eine Ausstellung aus Bestšnden der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main.
224-601: BERTHOLET, F.M., - Opium het zwarte parfum. Kunst en geschiedenis van een verloren ritueel. M.m.v. L.v.d.Aalsvoort, a.Kouwenhoven en S.Martin. Uit de Collecties van F.M.bertholet en C.Hoogendoorn.
235-14: BERTRAND, H. (PS. VAN LOUISE ZAALBERG), - Eindelijk gesnapt na een wedloop om den aardbol. Naar het duitsch van Hans von Zobeltitz.
211-336: BERVOETS, J.A.A., - Alexander Ver Huell (1822-1897) Een levensbeschrijving.
242-359: BERVOETS, J.A.A., - De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849. met medewerking van R.R.A.van Gruting.
240-328: BERVOETS, J.A.A., - De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849. met medewerking van R.R.A.van Gruting.
228-295: BERVOETS, J.A.A., - De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849. met medewerking van R.R.A.van Gruting.
236-387: BESAMUSCA, BART, - Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie.
242-100: BESKOW, ELSA, - Okke Nootje en Doppejan. Verteld en geillustreerd.
204-281: BESOUW, F. VAN (E.A. ONDER RED.VAN), - Balans en perspectief. Visies op de geschied-wetenschap in Nederland.
238-396: BESTEN, AD DEN E.A. (REDACTIE), - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft.
235-15: BETLEM, GUUS, - Het meisje van Pete.
223-97: BETLEM JR, GUUS, - Zagen zagen wiele-wiele-wagen. Versjes (en verhalen) verzameld.
204-27: BETLEM JR, GUUS, - Verkenners vinden het spoor. Een padvindersverhaal.
228-86: BETSY (=B.DE HEER), , - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde September-dagen van 1898 voor het jonge Nederland.
239-512: BETZ, G.H., - Het Haagsche leven in de tweede helft der Zeventiende eeuw.
197-338: BEUKEMA, H., - Sail Ahoy.
221-247: BEUKEMA, J.P., - Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige Beschrijving der stad Groningen; voor de jeugd.
234-85: BEUKEMA, J.P., - Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige Beschrijving der stad Groningen; voor de jeugd.
225-393: BEUKEN, W.H., - Bloemlezing uit de Katholieke poŽzie van de vroegste tijden tot heden, onder toezicht van Anton van Duinkerken. 3 delen. Dichters de Middeleeuwen. / Dichters der Contra-Reformatie, / Dichters de emancipatie.
226-613: BEUKERS, H. (E.A. INGELEID EN GEANNOTEERD), - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W.Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
220-346: BEUKERS, H. (E.A. INGELEID EN GEANNOTEERD), - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W.Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
207-448: BEULENS, B., - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
242-300: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576).
240-537: BEUNKE, H.E. (HEINS), - Walchersche vertellingen schetsen en novellen.
233-128: BEVAART, W., - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid.
237-143: BEVAART, W., - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid.
237-435: BEVERSLUIS, M., - Emile Verhaeren. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Vertaald in Nederlandsche verzen. Uitgave van De Nieuwe Gids Bibliotheek.
220-383: BEVERSLUIS, M. / LEIKER, SJ. (VERZAMELD DOOR), - Het scheidende jaar. Een bundel herfstpoŽzie.
241-328: BEVERSLUIS, W., - De invloed van de theosofie op het werk van Louis Couperus. (doctoraalscriptie)
239-359: BEYLEN, J. VAN E.A. (O.R.V.), - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuw-en tot het einde van de 17e eeuw.
227-196: BEYNON, H.C., - Nederland staat terecht in IndonesiŽ. Achtergronden bij de processen tegen de Nederlanders Jungslšger, Schmidt en anderen in Djakarta.
241-113: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schetsen van Land en Volk. Met een inleiding van J.F.Niermeyer.
219-349: BEZEMER, K.W.L., - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
226-210: BEZEMER, T.J., - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht.
235-252: BEZEMER, T.J. MET INL.VAN, - Indonesische kunstnijverheid. Platen-atlas.
223-364: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de Zeven ZeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
194-411: BEZEMER, K.W.L., - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
194-143: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schetsen van Land en Volk. Met een inleiding van J.F.Niermeyer.
240-122: BEZEMER, T.J., - Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.
236-306: BEZEMER, T.J. MET INL.VAN, - Les arts et mťtiers Indonťsiens. Atlas d'images. Platen-atlas.
229-511: BICKER CAARTEN, A. E.A., - Noordhollands molenboek. met beschrijving van 113 molens.
224-529: BICKER CAARTEN, A. E.A., - De Molen in ons Volksleven.
204-655: BIE, MARK DE, - De Coburger Leopold I. Een monoloog als zelfportret.
237-75: BIEGEL, ANNE, - Boenie en zijn baasje.
227-10: BIEGER, N.K. (= CAREL SILVIUS), - De jongen van de plaggenhut.
242-507: BIEMANS, J. A. A. M. ( O.R.V. ), - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J. R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden.
217-575: BIERENS DE HAAN, D., - Het Houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance. Met een voorwoord van Jan Kalff.
231-279: BIERENS DE HAAN, J.A., - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 1752 - 1952. Herdruk met supplement 1952-1970.
211-296: BIESHAAR, W., - De Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren. Gedenkboek 1901 - 1926.
235-383: BIESHEUVEL, J. M. A., - De Verpletterende Werkelijkheid.
240-482: BIESTA, P., - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
203-214: BIJKERK, J.C., - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ. 2e herziene en uitgebreide druk.
234-173: BIJKERK, J.C., - De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indie.
236-229: BIJKERK, J.C., - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ.
203-613: BIJL, M.VAN DER, - Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
239-221: BIJLMER, H.J.T., - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
234-346: BIJVOET, TH.A.P. E.A., - De Gemeenschap 1925-1941. Schrijversprentenboek 24.
215-449: BIJVOET, TH.A.P. E.A., - De Gemeenschap 1925-1941. Schrijversprentenboek.
239-360: BIK, E. A. / ROOS, D., - Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909.
240-186: BIK-MEIMA, J., - Roekminah.
211-297: BIKKER, A. (INLEIDING), - Pergilah kamoe ! Gaat dan heen ! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Christelijk gereformeerde kerken in Nederland tot 1959.
242-184: BILDERBEEK, ESTELLE VAN, - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945. Verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalige Nederlandsch-IndiŽ. Met een voorwoord van Jill Stolk.
210-291: BILDERDIJK, W., - De ondergang der eerste Wareld. I - V zang.
210-292: BILDERDIJK, W., - De ziekte der geleerden. In zes zangen.
210-294: BILDERDIJK, W., - Nieuwe Vermaking (gedichten).
214-256: BILDERDIJK, W., - De ondergang der eerste Wareld. I - V zang.
235-16: BILL, ALFRED H., - De erfenis van den Rooden Prior. De avonturen van een jongen tijdens de Fransche revolutie. Bewerkt door A.B.van Tienhoven.
220-119: BILLER, EMMA, - Tante Mile. Een verhaal voor jonge dames. Naar het Hoogduitsch door J.Sepp.
242-508: BINDMAN, DAVID, - William Blake, The complete illuminated books
224-576: BINDMAN, DAVID, - The complete Graphic works of William Blake.
222-316: BING, V./ BRAET VON ‹BERFELDT, - Regional Costumes of the Netherlands drawn from life. Reprint of the edition of 1850-1857.
193-316: BING, V./ BRAET VON ‹BERFELDT, - Regional Costumes of the Netherlands drawn from life. Reprint of the edition of 1850-1857.
236-390: BINNENDIJK, D. A. M., - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poŽzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
229-25: BINSBERGEN, D.A.VAN, - Naar de Tapajos.
241-543: BIONDA, RICHARD, - Willem de Zwart 1862-1931. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum / Stedelijk Museum Alkmaar / Singer Museum laren.
222-572: BIONDA, RICHARD, - Willem de Zwart 1862-1931. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum / Stedelijk Museum Alkmaar / Singer Museum laren.
215-125: BIRD, DR. (= ROBERT MONTGOMERY BIRD), - De gevaren der wildernis. Een verhaal voor de jeugd. Bewerkt door F.Hoffmann.
242-587: BIRKENHEAD, LORD, - Rudyard Kipling.
233-244: BIRNEY, A., - Oost-Indische inkt. 400 Jaar IndiŽ in de Nederlandse letteren.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

10/27