Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B6546: - - Het Boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
Y5535: - - Onafhankelijkheid 1813.
W2395: - - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1980 nr. 7.
Y3575: - - 13. Februar 1960. 225 Jahre Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen.
T2054: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. W. Nieuwenhuis. Gerard Wijdeveld. Ant. van Duinkerken. H. Vullinghs. Henri v.d. Burght. Charles Eyck. Koos van Doorne.
R1617: - - Arte in Metropolitana. Biennale di Venezia. Comunita Fiamminga del Belgio.
K2105: [BRACHES]. - Verrassingen uit een decennium. Catalogus van een tentoonstelling van aanwinsten, 1977-1987, verworven tijdens het bibliothecariaat van Ernst Braches.
M2670: - - EL poema del Cid. Het twaalfde-eeuwse Spaanse epos. In het Nederlands herdicht en toegelicht door A. Nypels.
R1600: - - Type. Cosmic digital type collection Sans Serif.
Y2569: - - Mobilisatie.
Y2570: - - Een nieuwe hel en al haar duivels losgelaten.
M2355: - - Het epos van Heraklios. Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J. Knappert.
T2076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Chr. de Graaff. Albert Helman. Franz von Eldenburg Ermke. Albert Kuyle. Vic. Reinders. A. van Duinkerken.
T4040: TIRADE 341. - Nolens: Gedichten. Vroman: Scherpe herinneringen aan verloren foto's. Oosterhoff: Hun vrienden en zijzelf. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Anker: Opgeheven. Schippers: Ook bruikbaar voor ander doeleinden. Van Domselaar: Gedichten. Goedegebuure: Van orde naar chaos en weer terug. Wieg: Gedichten. Dros: Een liefde in Oud Batavia. Uitdehaag: Gedichten. Anker: Herlezen: Oek de Jong. Lieske: poŽziekroniek: Huub Beurskens.
T4041: TIRADE 342. - Meeuws: Verhalen. Moerbeek: De vrouwenhaat van Vallotton. Ghyssaert: Gedichten. Otten: Er is een fantastische poging mislukt. Bernlef: Uit het fotoboek van Dick Boer. Schiet niet op de pianist. Weijters: Gedichten. Matsier: Routes, Routines. Anker: Herlezen: Frans Kellendonk. Lieske: poŽziekroniek: Wilfred Smit.
T4043: TIRADE 343. - Vroman: Boven Bijlmermeer. Lieske: Zolang dit gedicht. Brandt Corstius: De revolver. Otten: De wraak van de toneelschrijver. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Baal: De Engelenburcht. Herman Coenen: Rijkelijk, gul. Reisel: Het beloofde leven. Friedman: Een foto. Jonkman: Gedichten. Starkenburg: Badmeesters. Baeke: Gedichten. Lieske: Herlezen: W.F. Hermans. Otten: Essaykroniek: Elmer Schonberger. Lieske: poŽziekroniek: Rogi Wieg en Judith Herzberg.
T3290: - - De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken.
R7563: - - In Vreugd en Smart. 25 geliefkoosde melodieen, uit Das Rutli, op vereerend verzoek driestemmig gezet en met woorden voorzien voor Zangvereenigingen en Huisgezinnen, door E.J. Boneschanscher. Eerste deeltje.
K2459: - - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift Van Hulthem.
R0070: DE GEMEENSCHAP 1933. - Anton van Duinkerken. Hendrik Andriessen en Michiel de Swaan. Antoon Coolen. Em. Erens. A.J.D. van Oosten. Jacques Schreurs.
T4144: TIRADE 327. - Hans Faverey, Robert Anker, Marko Fondse, Willem Jan Otten, Charles B. Timmer, e.a.
T4145: TIRADE 328. - Dirk van Weelden, Robert Anker T. van Deel, Marieke Jonkman, Willem Jan Otten, Jan Stavinoha, H.H. ter Balkt, e.a.
K9755: DE GEMEENSCHAP 1935. - Willem Nieuwenhuis, A.J.D. van Oosten, Criton, Gerard Knuvelder, Gerard Wijdeveld, Alex Campeart, Clara Eggink, Gerard Wijdeveld, J. van Hattum.
K9761: - - Die Beruhmten Entdecker und Forscher.
Y1791: - - No. 31. Overzicht van de Inkwartieringswet met bijbehoorende en aanverwante bepalingen ten dienste der troepencommandanten. ( Aanschr. D.v.O. 12 October 1917. 1e afd. nr. 1.).
Y0595: - - Levensschets van de Gelukzalige Ludwina van Schiedam. Ten voordeele der Ludwina-Vereeniging te Vught.
Y8957: [TERKAMP, HERMANUS THEODORUS]; [GRYP, WIGGERT HENDRIK]. - Leerzaeme fabelen, en vertelsels.
R7287: BZZLLETIN 238. - Literatuur en het stripverhaal.
T0909: U.J.D. - Wat de Nederlander nog wel kan doen.
T4134: TIRADE 329. - Paul Meeuws,Eva Gerlach, Leonard Nolens, Charlotte Mutsaers, Willem Jan Otten, J. Bernlef e.a.
Y7723: JAARBOEK 1975-1976. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1974-1975. Karel Reijnders, Jaarrede. Pierre H. Dubois, Bij het erelidmaatschap van Maurice Gilliams. F.L. Bastet, Mr. Carel Vosmaer, Een herdenking.
B8886: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking.
M2364: - - De nectar van de liefde. Hala's 'sattasai', klassieke liefdespoŽzie uit India. Vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
R6604: - - Die Afrikaanse Droomboek. 'n Komplete droomuitlegger bevattende 2000 verklarings van drome en voortekens, benewens waarseery met teeblare, posseeltaal en blomtaal.
Y3326: - - Wat leert de "Inrichting voor Drankweer-Onderwijs"? I.V.D.O.
R1579: EYE 54. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 2004, nr. 54 volume 14.
T5747: - - De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
B0951: TIRADE 268. - Peskens: Voor de armen van Gouda. Kopland: Drentse A. Bronzwaer: Bordewijks Noorderlicht. Korteweg: Twee gedichten. Goedegebuure: In gesprek met W.F. Hermans.
B0952: TIRADE 217. - Roland Holst: laatste gedichten. Goedegebuure: Over de film Max Havelaar. Kadt: Betekenis en waarde van Sal Tas. Dokumenten: Brieven over Douwes Dekker. Multatuli in de ogen van een moderne literatuurbeschouwer.
B0956: TIRADE 209. - Vuyk: Over Mochtar Lubis. Mochtar Lubis: Van dingen die ik me nog herinner. Samson: Redding uit de wateren. Heine: Hoofdstuk 13 van Deutschland, ein Wintermarchen. Wedekind: De zooloog van Berlijn.
Y5972: - - Rapport inzake het Ventersvraagstuk + kaart met indeeling in Stadskwartieren. Uitgebracht door de Commissie ter bestudering van het ventersvraagstuk aan Burgemeester en Wethiuders van Amsterdam.
T5778: - - Plaats van ontmoetingen. Uit de geschiedenis van onze boekhandel.
T5779: [BOKKEL, J.G. TEN]. - Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek.
T5629: - - Veertigste jaarverslag der Nederlandsche Handelsreizigers-vereeniging.
R8327: - - Modern Publicity 1962/3. Volume 32.
T4923: - - Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn. Gouda, G. van Ghemen, (c.1486) Lanseloet van Denemarken Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn.
T4890: [HERINGA, P.M.]. - Pour une victoire de Guadalajara. Symphonie suite & bruit de trompettes. Door Peter LEBERECHT.
B1677: - - Handleiding voor de berekening van Handelsdrukwerk, Speciaal werk, Rotatiehandelsdrukwerk en Couranten.
B1678: - - Reglement betreffende de Krijgstucht. Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 31 juli 1922.
T3607: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 3e jaargang mei 1937, nr 8.
R2581: SOMA 12. - Witold Gombrowicz. R.A. Cornet de Groot. A.M. Dhondt. Hans van Weely. H. Heeresma. Rob Flapper. Jan Kuijper. I.F. Stone.
Y7141: [REVE, GERARD]. [WINDEN, PIET VAN] (ED.). - Catalogus 35 A. Verkooplijst bij de tentoonstelling Gerard Reve (Zelf verzameld) 18 oktober - 9 november 1996.
L3845: - - Levende Vlaamse Schrijvers. Portretten en bibliografieen uitgegeven voor de Ver. van Vlaamse Letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957.
Y3423: - - De Beoordeeling, der nieuwe verklaaring over 't Hooglied. Ter Toetze Gebragt: of Verdediging, Van de Eer, der twee Hoog Eerwaardige Heeren, Joan Frederik Jacobi en Nicolaus Barkey, Tegen den Opsteller dier Beoordeeling, en deszelfs Medegenooten, zich noemende, Schrijvers der Nederlandsche Bibliotheek.
R1576: EYE 49. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2003, nr. 49 volume 13.
T6080: - - Portret: Willem III, Koning der Nederlanden.
M2286: - - Hoe Leerdam Kristal ontstaat.....
R5262: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998.
L7816: - - Het Belgische Episcopaat aan het Duitsche Episcopaat.
Y7317: - - Mededeling van Redactie en Administratie. Aan alle lezers van Communisme. Ons tijdschrift heeft grote plannen.
R1572: EYE 40. - Eye: International Review of Graphic Design. Summer 2001, nr. 40 volume 10. Typography special issue.
L3830: - - Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga.
W2209: - - Illustrierte Kostbarkeiten.
Y3433: - - Mengelingen in proza en poezij. Twee delen.
Y3462: [CATALOGUS]. - Gemeente Amsterdam. Tentoonstelling van Schilderijen, Wandschilderingen, Beeldhouwwwerk, Sierkunst.
R4755: - - Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner.
R0080: DE GEMEENSCHAP 1934. - Louis de Bourbon. Luc van Hoek. Paul Vlemminx. Bern. Verhoeven. Pierre Kemp. F. Bordewijk. Kees Meekel.
Y3086: - - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Met vele illustratien in den tekst.
T6536: - - Prijscourant van het Handels-Departement van het Leger des Heils.
R0088: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Jan Engelman. Alex Campaert. Vic. Reinders. Antoon Coolen. Kees Klap. Louis de Bourbon. A.J.D. van Oosten. Jan H. Eekhout. A. Roland Holst.
Y4643: [BECKETT]. - AS NO OTHER DARE FAIL: For Samuel Beckett on his 80th Birthday by his friends and admirers.
T2914: - - Sterk staan in stormgetij.
Y7986: - - De zingende aesculaap. Medische verzen.
T4044: TIRADE 344. - Hommage aan A. Koolhaas: Alberts. Anker. Van den Bergh. Van Deel. Juryrapport P.C. Hooftprijs 1992. Meijsing. Otten en Vroman. Van der Meer; Nachtgoed. Kuyk: Wanda. Brandt Corstius: Het geweer. Herman Coenen: Gedichten. Otten: Het innerlijke schip. Rosen: Gedichten. Lieske: poŽziekroniek: Thomas Transtromer.
R1571: EYE 31. - Eye: International Review of Graphic Design. Spring 1999, nr. 31 volume 8.
R6341: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
T3480: - - Hitler stap voor stap 1933-1939. Vertaald uit The Times van Dinsdag 26 September 1939.
L3783: - - Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr.
R1569: EYE 23. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1996, nr. 23 volume 6. Typography special issue.
B5714: - - Hippies, Hypocrisy and Happiness.
B6568: TIRADE 003. - Tijdgenoten (R.C. Bakhuizen van den Brink). J.W. Smit: Twee maal Orwell. E. Eybers: Gedichten. A. Morrien: Een gat in de nacht. J. Emmens: Tijd. Lehmann & E. Dobber: Boekbesprekingen. R. Rubenstein: Koelhoofden contra Cerebralen. H.G. Schogt: Tartuffe in Stepantsjikovo. T. van Oudwijk: Mijn neef Ahrend.
R0077: DE GEMEENSCHAP 1932. - G. Vrijmoed. Jan H. de Groot. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. Koos van Doorne. M. Faulhaber. Willem Brandt.
R0076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Anton van Duinkerken. Gabriel Smit. Jacq. Schreurs. Charles Eyck. M. Mok. M. Revis. J.J. van Geuns. W. Nieuwenhuis. A. den Doolaard. Albert Kuyle.
R1561: - - Standplaats.
R0075: DE GEMEENSCHAP 1933. - Albert Kuyle. Gabriel Smit. Jacq. Scjreurs. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Paul Vlemminx.
B1238: - - Tsjechisch glas.
B1239: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 267. - Malir Vaclav Spala 1885-1946.
T2093: DE GEMEENSCHAP 1933. - St. van Schaik. Chr. de Graaff. Henri van der Burght. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. A. van Duinkerken. J.A. Wijnhof. Simon Druyf. J.J. van Geuns. Martin Bruyns. e.a.
T2092: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jac. Schreurs. Emile Erens. Jan H. de Groot. Justus Mercks. J. Babeliowsky. Albert Helman. A. van Duinkerken.
T2091: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Jac. Stolte. V. Reijnders. S. van Ravensteyn. M. Mok. Willem Nieuwenhuis. Eric van der Steen. Leo van Breen.
T2090: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Chr. de Graaff. Willem Nieuwenhuis. F.J. Weinrich. Leo van Breen. Jan H. de Groot.
T2087: DE GEMEENSCHAP 1930. - G. Wijdeveld. A. van Duinkerken. H. Andriessen. To Holscher. Man Arnet. Theun de Vries. Gabriel Smit. V. Reinders. Jac. Stolte. B. Verhoeven. K. Gabriel Pfeill. N.G.H. Deen. Th. H. Schlichting.
B7186: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
T2080: DE GEMEENSCHAP 1930. - A. van Duinkerken. Gabriel Smit. P. Hemdrix. Gerard Wijdevel. J.J. v. Geuns. Chr. de Graaff. M. Revis. Albert Helman.
T2081: DE GEMEENSCHAP 1930. - Gerard Wijdeveld. Anton van Duinkerken.
T6160: - - Cooperatief Arsenaal.
T4323: - - De merkweerdigste voorvallen, daeden, vertoon-schriften, aengewezene herderlyke brieven, decreeten, etc., van wylen den uytmuntensten heer Joannes-Henricus, Priester Cardinael van de Heylige Roomsche Kerk, Graef van Franckenberg en Schellendorff, tienden Aerts-Bisschop van Mechelen, Primaet der Nederlanden, Ridder van 't Groot-Kruys van den H. Stephanus, Geheymen Raed van Zyne Keyzerlyke en Koninglyke Majesteyt, etc. overleeden den 11.sten dag van june 1804 : voorgegaen van een lyk-sermoon.
T4617: - - XIVe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (Tiende Vervolg 1933). Hulde aan de Gebroeders Van Raemdonck.
T4787: - - Neues Land. Rings um den Ysselsee.
T1871: - - Pacifistische Volksverdediging.
W7989: - - Greiners houtsneden, bij zestien psalmen. Met een inleidend woord van G.v.d. Leeuw.
H6348: - - Das Wirtshaus an der Lahn. Ein Volkslied.
B7601: - - Zannekin Jaarboek 1992 nr. 14.
Y3526: - - Aufstand im Arbeiterparadies. Der 17. Juni 1953.
R6501: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1834-1933. 100e jaargang 29 december 1933 nummer 99.
R0067: - - Dat Scone Bediet van Moriane. Middelnederlandsche Ridderroman met inleiding, aanteekeningen en bibliografie door A. Bellemans.
Y6188: - - Uitgaven van Martinus Nijhoff 1914-1918.
T4824: A.Z. - Het bezoek van den Kwakzalver. Kluchtige Scene voor Een Dame en Twee Heeren.
T5270: - - Het geheel en de deelen. Het Hoofdbestuur aan het woord. Feestuitgave van de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken bij gelegenheid van haar 80-jarig bestaan, 1842-1922.
T5271: - - Huishoudboek 1938. Doe het met gas! Ontwerp Studio Thon de Does, Rotterdam.
T4146: TIRADE 324. - Kees Verheul, Robert Anker, Vonne van der Meer, A. Alberts, Hans van den Bergh, e.a.
M2162: - - Paris-Paris 1937 - 1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie.
T5287: - - Liederenbundel voor de vrouwengroepen van de Partij van de Arbeid.
T5298: - - De slag om Groot-Brittannie. Augustus-October 1940.
R5446: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 55ste jaargang 1880.
R5664: - - International congress of publishers, seventh session 1910. With compliments of L. van Leer & Co. Amsterdam, Marken, Volendam.
R7581: - - Wat de A.V.R.O. voor haar luistervinken waard was. Gedenkboek gewijd aan de openlucht-bijeenkomst op 6 september 1930 op Houtrust te 's-Gravenhage als protest tegen het Zendtijdbesluit der Nederlandsche regeering van 15 mei 1930. De luistervinken op Houtrust 6 september 1930.
R9063: - - Rapport over het onderwijs der kinderen die in of voor fabrieken arbeiden.
T2767: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 1.
R7377: - - Financiering uitvoering grote werken van het Plan van de Arbeid.
Y2024: C.P.N. - Eichmann, de beul en zijn opdrachtgevers.
B0143: - - Bloemen voor de meergevorderde jeugd. Verzameld uit de schriften der beste prozaschrijvers.
B3682: JAARBOEK 1952. - Wie Wat Waar.
R3503: TE ELFDER URE 14. - Vakbeweging 2.
T4091: - - Standaards en poppen voor het opstellen van kostuums. Verslag van de Textieldag op 20 november 1975 in het Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T2901: - - Catalogus van de boekerij der vereeniging "Het Spinozahuis".
T4039: TIRADE 340. - Van Maanen: Van hogerhand. Eybers: Gedichten. Gerlach: Wat zoek raakt (4). Jonkman: Gedichten. Meeuws: Jonge Modinettes. Schierbeek: Gedicht. Vroman: Iets voor onbegrijpelijkheid. Schippers: Patrijspoorten. Ghyssaert: Gedichten. Matsier: Leeg huis. Uitdehaag: Gedichten. Moerbeek: Paard en Beest. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Lieske: poŽziekroniek: Martin Reints.
R3509: [TOONDER] - De andere wereld van Marten Toonder. Met een inleiding van Eiso J.G. Toonder.
T5290: - - Bibliophilen-Gesellschaft Koln.
H2432: - - Het Salamanderboek.
R2944: - - Le Boeuf sur le Toit. De buffel op zolder.
Y7880: - - De kracht der christelijke godsdienst, in karakterschetsen uit de Nederlandsche geschiedenis; bewerkt voor de jeugd.
L7824: - - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de Bibliotheek der Vrije Universiteit.
T2758: - - Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1947.
L3828: - - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen. Hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt.
R3559: - - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. VII.
Y7147: - - Over het maken van woordenboeken.
Y8885: [BATAAFSCHE REPUBLIEK]. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de Impost op alle Buitenlandsche Brandewijnen, gedistilleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren. Gearresteerd den 24 December 1805.
R7604: - - Het toneel / teatraal. Tsjechow nummer.
R3561: - - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. X.
R7413: - - Geneeskundig onderzoek van arbeiders in de Witglas-fabrieken.
R4640: - - Das Buch des Jahres 1939. Weihnachtskatalog wertvollen, schongeistigen Schrifttums.
R6972: - - Period styles: a history of punctuation.
R7354: - - De Munitiewerker en zijn Rechtspositie.
T5782: - - De grafische ouverture van muziek.
T4945: - - Occupied England. A Selection of Drawings and Jokes.
H9278: - - Heidelberger Jahrbucher IV.
Y3507: - - Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888.
T0635: - - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen.
B2433: - - Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch Verkiezings-Stelsel.
R1532: R.K. PR. - Decadentenkunst.
T9114: GRAFISCHE REVUE 1933. - Grafische Revue. Maandblad voor de Grafische Bedrijven. 17e jaargang nr. 12. 1 juni 1933.
T3596: A.J.C. - De Rode Nederzetting 1933. Bij Tweede Kamp Valkennest, Vierhouten. 6 - 12 augustus 1933.
Y3031: - - La France et ses Allies. Documents de la section photographique de l'armee Francaise. L'Alsace-Lorraine.
R3581: - - Het Nederlandsche Boek 1931.
R3580: - - Het Nederlandsche Boek 1937.
T2055: DE GEMEENSCHAP 1935. - Th.H. Schlichting. Louis de Bourbon. Ernest v.d. Hallen. A.J.D. van Oosten. Leo Boekraad. Jan Engelman. Pierre Kemp. Vic. Reinders. Koos van Doorne. J.J. van Geuns.
T4141: TIRADE 336. - K. Schippers, Nicolaas Matsier, H.H. ter Balkt, Paul Meeuws, e.a.
T4142: TIRADE 335. - Leo Vroman, Gerrit Krol, Marlene Dumas, Robert Anker, Tomas Lieske, Willem Jan Otten, e.a.
R3062: - - God Nederland & Oranje. no. 5. 10 maart 1967.
R3063: - - God Nederland & Oranje. no. 8. september 1967.
T5866: - - Een dwangcontract.
Y3030: TOONEELGIDS. XIIE JAAR 1926. - Tooneelgids XIIe jaar 1926. nrs: 1 t/m 12.
T5847: - - De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon.
T5848: - - De Jeugd-Internationale en haar Program.
K1140: - - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht.
R5646: - - 119de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1947.
R5645: - - 107de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1935.
Y8037: - - De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren/ ende veel perijkelen geleden hadden/ tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
B7603: - - Zannekin Jaarboek 1978/1979 nr. 2.
B5488: BZZLLETIN 076. - K. Schippers.
B5487: BZZLLETIN 093. - S. Vestdijk.
R6660: - - Zondagsdichters over Amsterdam. poŽzie uit liefhebberij II.
T1788: - - Uittreksel uit de woordenlijst van de Nederlandse taal.
T2052: DE GEMEENSCHAP 1935. - Gerard Wijdevel. S.v.S. Anton van Duinkerken. Louis de Bourbon. Gerard Knuvelder. Esther Hadassa Weyl.
Y5981: - - Sonia Delaunay.
Y6728: DICHTERS OMNIBUS 1957. - 3e bloemlezing.
R7617: - - Het Hitler mysterie. Het grootste Geheim van deze Eeuw.
T2888: - - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. Incunabel A. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 169 G 63. Met een inleiding van A.M. Duinhoven.
Y7717: JAARBOEK 1986-1987. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1986-1987. R. van der Paardt, Laudatio Rienk Visser, J. de Vries, Meer dan een krasje op een rots, P. Paardekooper, Afrikaans en Hollands, G. Koefoed, Het nederlands in Suriname.
Y5113: - - Wiskundige formulen
T2059: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Martin Bruijns. Antoon Coolen. To Holscher.
M1995: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 373. - Morris Louis.
M1978: - - De betovering verbroken. Verhalen van vrouwen uit Afrika, Azie en Latijns-Amerika.
M1847: - - Meesters der schilderkunst. Toulouse-Lautrec.
M1832: - - Schatten uit Turkije / Treasures from Turkey.
M1791: - - Catalogus 36/58.
R1500: - - 26 Letters, Lettern, Lettres. An annual and calendar of 26 letters of the Roman Alphabet.
Y6552: [FOKKE, JAN ?]. - Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort. Met prentverbeeldingen. Zes delen.
R1499: - - Index van Personen, Plaatsen en Realia op Jaarboek 1 tot 5 van de vrijheid en het land van Geel (1962-1966).
H5614: - - Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door Jo Steenbergen.
T6693: - - Maakt front voor de bijzondere school.
M6087: - - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
T2069: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Gerard Wijdeveld. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Pierre Kemp. F. Bordewijk.
T4171: TIRADE 311. - Tomas Lieske: Dick Hillenius 1927-1978. Judith Herzberg: Boomchirurg. Louis Andriessen: Messe des pauvres van Satie. Rutger Kopland: Gedichten. Leo Vroman: Gedichten. Koos Geerds: Waterschap. Kees Verheul: Poetic passion.
T4766: - - Le Cahiers de la Pleiade. Automne 1948 - hiver 1949.
Y3014: - - DAS WEIMAR DER ARBEITENDEN JUGEND. Niederschriften und Bilder vom ersten Reichsjugendtag der Arbeiterjugend vom 28. - 30. August 1920 in Weimar. Hrsg. vom Hauptvorstande des Verbandes der Arbeiterjugendvereine Deutschlands. Bearbeitet v. Emil Reinhard MŁller.
R7554: - - Poetische ontboezemingen. Uit: De Volksonderwijzer.
T2082: DE GEMEENSCHAP 1930. - W.P.J. Pomp. Albert Kuyle. A. van Duinkerken. H. Kuitenbrouwer. S. van Ravesteijn. W. Herpers.
R4296: TIRADE 077. - Romijn Meijer, Vroman, e.a.
R4299: TIRADE 196. - Charles B. Timmer: Het dwaallicht Charms. D. Charms: Teksten. J. Hamelink: Mandelstam. K. v.h. Reve: Het niet officiele Rusland en het Westen. J. Veenstra: Chris van Geel. K. Winkler: Vier gedichten. K. Verheul: Ingaan tot de grammatika.
R4300: TIRADE 197. - R.J. Peskens: Een verjaardag. J.C. van Schagen: Gedicht. A. Greshoff: Eddy's Brusselse jaren. J. Meerlo: In den beginne was de leugen. K. Milot: Ik heb hem wel honderd keer geroepen vannacht.
R4301: TIRADE 183. - H.A. Gomperts: De halve vrouw en de holle man. A. Roland Holst: Drie gedichten. Th. Hooning: Orwell's jeugd. C. Winkler: Vier gedichten. M. Saltykow: Twee verhalen. J. Verduyn: Na zoveel jaren. J. Aarts: Vier gedichten. W. Roosenschoon: Waar is deze dichter gebleven?
R4302: TIRADE 165. - F. Schamhardt: Brieven van een zeeman. W. Wilmink: Zes gedichten. J. Meijer: Annie Romein. J. de Kadt: De verkiezingen van 1971. A. de Graaf: Vier gedichten. J. Verstegen: Fragment uit De Revoluties.
R4303: TIRADE 141. - K. Milot: Mijn tante Coleta. J. de Kadt: Het allerslechtste is niet gebeurd. Po Tsjoe I: Drie gedichten. J. Meyer: De onzichtbare vader. J. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Ch. B. Timmer: Russische Notities. C. Buddingh': Dagboeknotities.
R4304: TIRADE 134. - J. de Kadt: Wittgenstein in onze tijd. J. Herzberg: Vier gedichten. L.H. Wiener: Mijn lieve kameleon. Drion antwoordt Hillenius. Brief van F. Schamhardt. C. Buddingh': Dagboeknotities.
R4305: TIRADE 265/266. - H. Verhaar: Aantekeningen over literatuurkritiek. M. Anstadt: De horde van de dertigste april. S. Melissen: Vijf gedichten. J. Brouwers: Bellen Blazen en Literatuur en zelfmoord V. Ch. B. Timmer: Russische notities. J. Verstegen: De brede maatschappelijke discussie en de technische ontwikkeling. H. de Coninck: Roland Jooris: het niets en het alles. C. v. Hoore: Drie gedichten.
R4306: TIRADE 267. - A. Koolhaas: Een snoek als veerman. G. Krol: Vijf gedichten. D. Wood: Isabelle de Charriere, Benjamin Constant en de roman. A. Korteweg: Drie gedichten. J. Hamelink: Register II. H. Mesterom: Vijf gedichten. J. Brouwers: Vlaamse flaters. C. v. Hoore: Drie gedichten. Ch.B. Timmer: Het onbehagen aan de vrouwelijke vorm.
Y3007: - - Det Internationella laget och Komintersektionernas uppgifter.
R4294: TIRADE 083. - Isaak Babel
Y3569: - - Der Arbeitsnachweis in Deutschland.
R1489: - - Catalogus van de tentoonstelling der Universiteitsbibliotheek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam gehouden van 18 juni tot 4 september 1932 in het Stedelijk Museum.
Y8883: [NAPOLEON]. - Bulletin des Lois No. 463 / Bulletin der Wetten No. 463.
H9262: - - Type & Style. A guide to composing-room practice.
R4361: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XI-XIV). J.F.M. Sterck: De handschriften van Vondels Tasso- vertalingen met twee facsimile's. A. Zijderveld: P. Leendertz. In Memoriam.
R4360: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto VII-X). J.F.M. Sterck: Cornelis Dirckz Cool. A. Zijderveld: Bellarmijn, Vondels meester.
T6931: - - Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt (voorzitter O.S.P.)
R7690: - - Lettre sur le Deces du Sme Prince Stadhouder, Sur la Succession, & sur la Tutelle, Avec quelques Particularitez, touchant le caractere de l'Auguste Princesse Royale, Gouvernante des Provinces-Unies, Tutrice du Prince son Fils, Successeur & Mineur.
R1483: - - Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten.
R6815: - - Welke Tooneelstukken en Bioscoopfilms mag ik zien? Overzicht van het speelseizoen 1915-1916.
L7352: [VONDEL]. - Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587.
T6820: - - Korte beschrijving van het Evangeliesch Luthersch Diaconie- Wees-, Oude Mannen en Vrouwenhuis te Amsterdam.
Y7183: PENROSE ANNUAL 57. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 57: 1964.
T6999: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1928.
Y2424: - - Een Noord-Nederlander over zijn omreisje door Belgie in 1823.
R1980: - - Berijmd verzet. [Bloemlezing uit de verzetspoŽzie, samengesteld en ingeleid door K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman].
T6024: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. - Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom.
Y2992: - - Jong-Fryske liete samling foar sang mei piano / samlers en utjowers: Anneke Steensma, Waling Dykstra Jsn. en J.P. Wiersma. Bevat: Findelsang / D. Kalma. Boi / Jan D. v.d. Mei. Myn famke to Grou / Hette Reitsma
R1481: - - Reineke Fuchs. Das Niederdeutsche Epos. Reynke de Vos von 1498 mit 40 Holzschnitten des Originals. Ubertragung und Nachwort von Karl Langosch.
T1453: - - Het geding van de IJzertoren.
R1478: - - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poŽzie. Tweede jaargang.
T0804: - - Van Gansen-Gedenkboek 1842-1942.
T6650: - - De Staking van het Amsterdams overheidspersoneel van 31 maart t/m 4 april 1955. Uitg. door de gezamenlijke commissies van het personeel dat aan de staking deelnam.
T6907: - - De betekenis van de aansluiting van het Sowjet-vakverbond bij het I.V.V. Met bijlage: Het boycotbesluit tegen Japan van het I.V.V.
Y0969: [VLOTEN, JOHANNES VAN]. - Nederlandsch liedeboek. Verz. en uitg. door V.
Y0972: - - Verslag van het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht omtrent den toestand van het armwezen in die gemeente over het jaar 1874 met Retrospectief Overzigt betreffende de laatste 25 jaren.
B1635: - - Plaisir de Bibliophile. Gazette trimestrielle des amateurs de livres modernes. 1928. Tome IV.
Y0555: - - Wat willen de Communisten?
T3946: - - "Dordrecht" vroeger en thans. Voor Ingezetenen en Vreemdelingen.
T9507: P.P. - Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering.
Y0988: FEESTGIDS AMSTERDAM 1898. - Officieele Feestgids uitgegeven namens de Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr. Ms. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898.
T0503: [NESCIO] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 14. - Nescio.
T4163: TIRADE 253. - Judicus Verstegen, Harry Scholten, Maarten 't Hart, Marko Fondse, W. Helsloot, e.a.
H7862: SINGEL 262. - Tweeerlei schriftuur. Gedichten en handschriften van vierentwintig auteurs.
H7863: SINGEL 262. - Gastenboek van Singel 262. Nieuw werk van tweeenveertig Nederlandse auteurs.
R5119: - - Het Nederlandsche Boek 1936.
R8635: - - Catalogus Tuinbouwtentoonstelling Herfstpracht 1947 in de Harmonie Groningen 16 t/m 20 september.
R8640: - - Wijnprijscourant. Met illustraties van D'Ornellas.
R8644: - - Over de samenstelling van eenige op verschillende wijzen bereide thee-extracten.
L8334: [SON, JOANNES BAPTISTA VAN]. - Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van Son.
T0686: - - Amsterdam, development of the town housing improvement.
Y8337: - - Naaman van Sijrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw.
Y8330: [BUSKEN HUET] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 25. - Conrad Busken Huet.
Y8331: [NESCIO] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 14. - Nescio.
Y8328: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 28. - Opwaartsche wegen.
Y8329: [LOOY] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 26. - Jacobus van Looy.
Y8308: - - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de Vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen. Zeer plaisant en lustig om lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd.
Y8301: - - Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. Waar in verhaald worden niet alleenelijk veel aardige en kluchtige poetsen, ende boeverijen maar ook bezonderlijk zijn wondere avonturen, die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn, zoo hier als in andere landen.
Y8262: - - ModŤles des enfants, ou traits d'humanitť, de piťtť filiale, d'amour fraternel, et progrŤs extraordinaires, de la part d'enfants de six ŗ douze ans. Ouvrage amusant et moral.
T6111: - - Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad.
Y3124: - - 1e Lustrumfeest der K.B. 1903-1908 aangeboden door de Nederlandsche Vereeniging van Kweekelingen en Oud-Kweekelingen. Zaterda 17 en Zondag 18 October in 's-Gravenhage. Verplichte feestwijzer.
Y0588: - - Zoo sprak het Zuiden. Problemen van den dag in den spiegel der zuidelijke pers.
Y2988: - - Het Sinterklaas Feest. Pop-up Boek.
T6414: - - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche IJzertragedie, 1914-1918. Deel I: Open brieven en vertoogschriften van de Vlaamsche Frontbeweging (1917-1918).
Y3481: - - Koningin Wilhelmina regeringsjubileum 1898-1938, herinneringsalbum voor het schoolkind.
Y3568: - - Fahrten der Freundschaft von Arnheim bis Mailand. (Gewerkschafts Jugend).
Y6444: - - Het boek Jesaja, eerste gedeelte. Vertaling A.B. Davids. Met Inleiding en aanteekeningen van den vertaler.
T0018: - - De Big Five. Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek.
B9365: - - Luister van Byzantium. Europalia 82 - Griekenland.
R1979: - - Frontsector. Tien liederen uit 't bezette Nederland. [Uitgezocht en ingeleid door T. van Vliet].
R4312: TIRADE 312. - A. Koolhaas 75 jaar.
R4314: TIRADE 285. - A. Burnier: Tussen Honolulu en de westkust. Ch.B. Timmer: Russische notities. R. Anker: Krol en orde. T. Tellegen: Een mooie kamer. H.F. Cohen: Kleuterklasmetafysica. P. Meeuws: Het klavichord. G. Eich: Het staat bij Seume. F. Bokshoorn: De rare Reed uit Reds. P.H. Dubois. A. Korteweg. V. Chodasevitsj. Gedichten.
R9982: [SPINOZA]. - De uitgelezen Spinoza. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Herman de Dijn. Vertaling Nico van Suchtelen en F. Akkerman.
Y8922: - - Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
T6177: - - Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst.
B0788: BZZLLETIN 085. - Willem Brakman.
B0995: TIRADE 161. - Groot: Generatieproblemen in perspectief 2. Deel: Boerderij in Bunne. Kaleis: De God Denbaar uit zijn droom ontwaakt. Dorna: Venus. Hooning: Orwelliana.
T2926: - - Liederbundel. Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel.
T0707: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1916, 8e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 65e jaar.
T0708: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1915, 7e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 64e jaar.
T0709: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1918, 10e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 67e jaar.
T0710: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar.
T0711: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1913, 5e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 62e jaar.
T0712: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1910, 2e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 59e jaar.
T0713: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1912, 3e en 4e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 60e en 61e jaar.
B5609: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 15e jrg. nr. 1-4. 1991.
Y0331: - - Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed voor rekening van den Weled. Heer R. Meltzer te Amsterdam, Het bouwen van een Voorgebouw, Hoofdingang, Afsluitmuur enz. in verband met de bestaande villa in de Anna Vondelstraat te Nieuwer-Amstel, volgens ontwerp van Joseph Th. J. Cuypers, Architect-Civiel-Ing. te Amsterdam.
B6637: - - The dream that became true. Een eenmalige gala-circusvoorstelling tussen twee masten t.g.v. het feit dat Uitgeverij van Lindonk precies vijfentwintig jaar geleden zijn aktiviteiten begon. Maandagavond 25 mei 1987 De Hoefslag Bosch en Duin.
W8515: [BRACHES]. - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995.
B4461: - - Cahiers du bibliophile 1953 Juillet Numero 10.
R5486: TIRADE 252. - Herman de Coninck, A. Morrien, M. Kneepkens: Gedichten. P.H. Dubois: Isabelle de Charriere verklaart zich nader. J. Goedegebuure: De subversieve schoonheid. K. Helsloot: Een overtuigend schrijver. F. Bokshoorn: Een bijzonder bordeauxs sap, jaargang 1580.
R5487: TIRADE 254. - E. Kummer: Mort a credit. J. Herzberg, A. Morrien, H. van Waarsenburg: Gedichten. Maarten 't Hart: De bekering van Hannemieke Stamperius. J. Goedegebuure: De schrijver als boekbespreker.
L2913: V. - Huibert Cornelisz. Poot. Zangspel in twee bedrijven.
T7932: - - Histoire de la Neerlande, Depuis les temps recules jusqu'a jours.
B1008: TIRADE 135. - M. de Jong: Dagboek. Schneider: Twee gedichten. Bittremieux: Bij een biografie van J.I. de Haan. Buddingh: Dagboeknotities. Wiener: Duivels jagen.
B1009: TIRADE 155. - Buddingh: Ode aan een vel schrijfmachinepapier. Groot: Over leerlingen en leermeesters. Hanlo: Bruin houdt van mij (misschien). Dorna: Kreunen en Einde. Geel: Gedichten. Romijn Meijer: Bang weer. Veenstra: De plaatjes der kleine zielen. Roosenschoon: Beeldspraak is wat leeft.
B1010: TIRADE 156. - Buddingh: Ode aan een handvol kastanjes. Nieuwenhuys: Huets Indische jaren. Kadt: Kiezers-staking en kiezers-bedrog. Graftdijk: Gedicht. Walraven: Beri-beri. Koenegracht: Gedicht. Drona: Het uitstapje. Krol: Gedichten. Romijn Meijer: Plakboek. Geel: Weidevogels.
B1011: TIRADE 157. - Meerloo: Spelen met het wankele brein. Emmens: Gedichten. Buddingh: Een gehorig huis. Herzberg: Gedichten. Verstegen: Mauthausenstof. Winkler: Gedichten. Wiener: De tweede helft van een geheel. Keuls, Haasse, Veenstra: Na de operatie Couperus.
B1012: TIRADE 158. - Herzen: Stichting. Geel: Gedichten. Bonger: Verdraagzaamheid. Michaelis: Gedichten. Kadt: Einde der aarzelingen. Haastrecht: Gedicht. Kopland: Blackbird. Krol: Nelly Moon. Graftdijk: Gedichten. Morrien: Strandwandeling. Hanlo: Brief uit Marrakech. Winkler: Februari. Deel: Gedichten.
B1013: TIRADE 172. - Tooren: Haiku en Haikudichters. Blomkwist: Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Roland Holst: Zeven gedichten. Graaf: Agt gedigten. Winkler: Drie gedichten. Deel: Twee gedichten. Morrien: Holografie.
B1016: TIRADE 122. - Timmer: De rimpels van een vijftigjarige. Das: Een negerin met groene ogen. Veenstra: Picasso, een recapitulatie. Michaelis: Drie gedichten. Nieuwenhuys: De tijd van Van der Capellen. Simhoffer: Een been onder het zand.
B1017: TIRADE 123. - Koolhaas: Vleugels voor een rat. Kaleis: Du Perron, Gomperts en de structurenwichelaars. Buddingh: Het zeepaardje en Een boek opensnijden. Geel: Gedichten. Kadt: Protest als politiek verschijnsel. Kopland: Winter. Ader: De antikwariese dichter. Guepin: Gedichten. Verhoeven: Niet gek.
B1018: TIRADE 124. - Hillenius: Reisjournaal. Kopland: Gedichten. Geel: In het voetspoor van de oude Rudolf. Sontrop: Gedichten. Meyer: Het magische woord revolutie. Ten Seldam: Marcellus Emants en zijn Een nagelaten bekentenis. Andriesse: Vrijheid in het reservaat.
B1019: TIRADE 125. - Ter Braak/T. Mann: Briefwisseling. Peskens: Zondagmiddag buiten. Verstegen: Onvolledige afvaart. Hillenius: Reisjournaal vervolg. Kadt: Propaganda voor nieuw links. Veenstra: LSD '66. Winkler, Hillenius, Roland Holst, Geel en Soudijn: Gedichten.
B1022: TIRADE 152. - Janssen Perio: Altijd met je gezicht naar de klas. Wiener: De tirannie verdrijven die mij het hert doorwond. Haastrecht, Hillenius, Graftdijk, Guepin, Deel en Winkler: Gedichten. Leupen: Ik ben je moeder niet.
B1023: TIRADE 151. - Amalrik: De Boetyrki-gevangenis. Timmer: Russische notities. Geel: 23 gedichten. Kadt: Van jonge en oude revolutionairen. Deel: 3 gedichten. Terduyn: Onvoltooide trilogie.
T3916: - - Die Frau fur ihr Volk. Deutsches Frauenwerk.
Y0527: - - Bibliotheca Magica. Catalogue d'une belle collection de livres provenant d'un amateur a Amsterdam, dont la vente aura lieu a Amsterdam le mardi 8 octobre 1918, le matin a 10 1/2 heures, et le soir, a 6 1/2 heures, sous la direction de MM. R. W. P. de Vries, experts, en leur Salle de Vente, Singel 146.
R8630: - - De Fryske Boekstavering, in hantlieding for hwa yn 't Frysk skriuwe wolle.
K3977: - - A Daily Prayer for Printers. Dagelijks gebed voor drukkers.
Y7719: JAARBOEK 1982-1983. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1982-1983. R. Visser, Jaarrede. Mengelingen. Peter van Zonneveld, Tassoos weeklacht.
Y5211: [KLEIJN, J.P.]. - Eenige bijdragen voor genie en menschen-gevoel. Deel II en Deel III.
Y8076: [VLIEGEN, WILLEM HUBERT]. - Het politieke christendom en de sociaaldemokratie.
H9448: - - Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus.
H9449: - - Bibliotheca Corviniana. La Bibliotheque du Roi Mathias Corvin de Hongrie.
L9584: TIRADE 257. - De papieren lullepijp. Over het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Jeroen Brouwers.
B1895: - - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1909: - - Officieel programma van den vijftienden Limburgschen Katholiekendag te Heerlen. 12 mei 1913. Pinkstermaandag.
W2394: - - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1979 nr. 6.
T4170: TIRADE 301. - Domenico Scarlatti 1685-1985.
B9487: - - Het Nederlandsche Boek 1937.
B9536: - - In the Wake of the Liefde. Cultural Relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
B9537: - - Portugal en Vlaanderen, Europa in het verschiet (1550-1680).
B9539: - - Het Valkhof te Nijmegen.
R8480: [FONTAINE VERWEY, H. DE LA]. - Laurens Jansz. Costerprijs 1986. Verleend aan Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey. [Bijdragen van Ernst Braches, Johan Polak, Henk van Ulsen, A.G. van der Steur, Boudewijn Buch, Frans A. Janssen].
L1827: - - Het Boek in Vlaanderen 1939. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1828: - - Het Boek in Vlaanderen 1967-1968. 36e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1830: - - Het Boek in Vlaanderen 1954. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1831: - - Het Boek in Vlaanderen 1968-1969. 37e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1833: - - Het Boek in Vlaanderen 1947. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
T2820: [BOON, LOUIS PAUL]. - Tijdingen Louis Paul Boon-Gezelschap. Driemaandelijkse uitgave, 4e jrg., 15 dec. 1987.
B5612: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 9e jrg. nr. 1-4. 1985.
Y0423: - - Het wonderbaarlijk alfabet.
B7955: ZENIT 74. - Zenit 74. Tweemaandelijks pluralistisch tijdschrift voor literatuur en kunst. Werkgroep KK-64. 4e jaargang nr. 2.
B7956: ZENIT 74. - Zenit 74. Tweemaandelijks pluralistisch tijdschrift voor literatuur en kunst. Werkgroep KK-64. 3e jaargang nr. 6. mei/juni 1969.
B7957: [EEDEN, FREDERIK VAN]. - Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap 1935-1941. Nr. I t/m VIII.
M6980: TIRADE 235 - Jeroen Brouwers: Amsterdams Peil.
M6981: TIRADE 207. - Lodewijk van Deyssel- een boeketje brieven.
R8043: - - Spinrag. Een verhaal. Door de schrijfster van 'Een Naam'.
Y8794: F.B.A. - Mr. Jacobus Scheltema.
L1979: - - Zondagsrust. poŽzie uit liefhebberij, 75 gedichten, ingezonden voor het zondagsdichtersfestival.
P2010: - - Vertalers en hun vertalingen, over vertalen.
B6383: - - Deugd en Spaarzaamheid of De wijsheid van Pieter Verzeijl.
Y0095: - - Wetenswaardigheden voor Nederlanders.
Y8084: - - Het geloof eens kinds. Medegedeeld door een ooggetuige.
Y7181: PENROSE ANNUAL 50. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 50. 1956.
L0063: BZZLLETIN 113. - Hugo Claus.
R0386: IAMBE NR. 27. - Iambe. Literair Tijdschrift 7e Jrg. nr. 27. [1988].
R0387: IAMBE NR. 30. - Iambe. Literair Tijdschrift 8e Jrg. nr. 30. [1988].
R0389: IAMBE NR. 33. - Iambe. Literair Tijdschrift 9e Jrg. nr. 33. [1990].
R0390: IAMBE NR. 36. - Iambe. Literair Tijdschrift 9e Jrg. nr. 36. [1990].
B5226: [MULTATULI] A.J. (=L. VAN DEYSSEL). - Multatuli.
Y0681: - - Stemt voor de Provinciale Staten de Candidaten der S.D.A.P. woensdag 6 april 1927.
Y8083: - - Ruth, de kleine diaconesse. Eene kerstfeestgave.
H1826: - - EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
T7380: - - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave no. 4-5.
T7381: - - 1e supplement-catalogus van de Aug. M.J. Hendrichs-verzameling.
W4183: - - Alte Europaische Stadtebilder. 32 Darstellungen auf 27 farbigen Blattern nach Georg Braun und Franz Hogenberg. Eingeleitet von Ruthardt Oehme.
K9751: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken, Jacq. Schreurs, Albert Kuyle, Willem Nieuwenhuis, Pierre Kemp, Charles Eijck, A.J.D. van Oosten.
K9752: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken, A.J.D. van Oosten, Bernard Verhoeven, Jan H. Eekhout, Marie Gijsen, D.A.M. Binnendijk, Jan Vercamme, Jan H. de Groot, Freek van Leeuwen, Luc. van Hoek, Paul Vlemminx, Herluf van Merlet, F. Bordewijk.
K9753: DE GEMEENSCHAP 1934. - A. van Duinkerken, A.J.D. van Oosten, F. Bordewijk, Antoon Coolen, W. Pompe, Don Ramon, Louis de Bourbon, Pierre Kemp.
K9754: DE GEMEENSCHAP 1928. - Max Jacob, Alex Campaert, Theo Vonck, Leo Sluys, Hans van Zijl, Lambert Melissen, Albert Helman, Gerard Wijdeveld.
T7988: - - Het Bondshuis in exploitatie.
Y0626: - - Gemeenteprograms der politieke partijen. Alphabetisch gerangschikt en voorzien van een alphabetisch register op de onderscheidene punten der programs.
Y8074: [DOOR H.M.H.]. - Op! Ontwaakt!
B5055: - - Gesneden beelden. Dichters, dichteressen en gedichten uit zeven eeuwen.
T7660: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1921.
K7712: - - Amsterdam in stukken en brokken. Met 43 Illustraties.
K3412: KRITISCH AKKOORD 1979. - Een keuze uit in 1978 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K7450: LITERAIR AKKOORD 10. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1965 en 1966.
K7458: TIRADE 238. - H. van den Bergh: De heilige eenvoud van J.A. Der Mouw.
K7459: TIRADE 237. - In memoriam: Jan Emiel Daele.
K7460: TIRADE 236. - Een polemisch nummer.
K7461: TIRADE 232. - Een polemisch nummer.
R5165: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 320. - Guttuso.
K7608: I.B. [=BOUDIER-BAKKER, INA]. - Van Amsterdam naar Londen.
T7416: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1922.
T7627: C.P.-S. [=C. POTHUIS-SMIT]. - De werkelijkheid in beeld gebracht. Inventaris onderzoek der S.D.A.P.
R2591: TIRADE 010. - Tijdgenoten (De Custine en Sainte-Beuve). Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. Gedichten van Van Geel en J.A. Emmens. A. Koolhaas: Mijnheer Tip is de dikste mijnheer. J.J. Peereboom: Brief uit Parijs. L.Th. Lehmann: Klein pleidooi voor roem. Boekenoorlog op het kerkhof.
Y0610: S.D.A.P. - Verslag van het koloniaal congres der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 1930 te Utrecht. + Toelichting.
T7819: - - Oorlogskroniek. Dagboek van den oorlog, soldatenbrieven, oorlogsillustraties. Maand juni 1917.
T7820: C.P.N. - Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid).
T7822: - - Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg.
K3407: KRITISCH AKKOORD 1973. - Een keuze uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
R8440: - - Het geheim van den blinden Tschang en Lai Sching Pak. Twee verhalen uit China. Uit het Hoogduitsch door S.
T8078: - - Overtoom. Prijscourant van Technische Onderdelen.
Y4710: - - Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken Park Tivoli. Op Zondag 31 Augustus 1890, t.g.v. den 10den verjaardag H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Volksfeest-Concert.
B6295: - - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1841.
K4432: LITERAIR AKKOORD 15. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1971.
K4433: LITERAIR AKKOORD 16. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1972.
K4492: - - The Times: Past, Present, Future.
T7415: - - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen-en-pacht. Voor de periode, geeindigd 30 Juni 1944. [voorwoord van Franklin D. Roosevelt]
B3783: - - Cathedrales et Eglises de France.
B5699: [WOUDE, S. VAN DER]. - Tableau van aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van Prof. dr. S. van der Woude 1.1.69 - 30.4.77.
B1877: - - Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen.
L2072: - - Het Boek in Vlaanderen 1940. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L2100: - - Extra correctie.
R5916: - - Een Haagsche Grap. Novelle.
R5936: - - Brood en vrijheid voor allen! Een ernstig woord in een ernstigen tijd.
R5939: - - Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam. nrs. 1-2-3.
R5956: - - 50 Books of the Year 1951. 30th annual exhibition of American Bookmaking.
Y0421: - - Theorie voor de handzetter.
R2519: - - Het Boek in Vlaanderen 1969-1970. 38e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5252: [BERTRAND]. - Dessins erotiques de Bertrand II.
L0213: [ENSCHEDE]. - Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf.
L0222: - - The Fifty Books 1968.
L0230: - - British Standard Glossary of Aeronautical Terms. 1950.
L0234: - - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
L0236: - - Reproduktion und Druckverfahren. Geschichte und Technik.
R2586: SOMA 26. - H.R. Heite. H.C. ten Berge. Abu Nuwas. Robert Lemm. Juan Rulfo. R. Lucassen. J. Hamelink. D.A. Kooiman. Rutger Kopland.
R1972: - - Holland in der Schweizer Presse / La presse suisse et la Hollande.
T7883: - - Het bolsjewistisch gevaar. Een ernstig woord ter waarschuwing en overweging.
R8800: - - Programma-boek van de sociale week. 1-8 september 1912. Breda.
B1026: TIRADE 149. - Veenstra: Du Perron in Amsterdam. Roland Holst: Bellenblazen. Meyer: Agressie of strijdbaarheid. Haastrecht: Een gedicht. Deel: Twee gedichten. Krol: Hoe pik ik een andermans vrouw.
B1027: TIRADE 148. - Kaleis: Mulisch' dubbelzinnige verhouding tot de vernietiging. Krol: Ik communiceerde ook. Morrien: Bruiloft aan zee. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Wiener: Een buisje alka-selzer.
B1028: TIRADE 147. - Kadt: Afscheid van de P.v.d.A. Deel: Drie gedichten. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Graftdijk: Twee gedichten. Spoor: Een dagje Antwerpen. de Wit: Indoktrinatie. Verstegen: De koning van het puin.
B1029: TIRADE 146. - K. v.h. Reve: De communistische maatschappij. Winkler: Drie gedichten. Emmens: Vijf gedichten. Romijn Meijer: Vernissage.
B6725: - - De Schoolkwestie. Deel I: Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. Deel II: De scherpe resolutie en Het Decretum horribile. Deel III: Grieven tegen de Schoolwet en Het geheim verraden. Deel IV: Het redmiddel. Deel V: De Schoolwet voor de Vierschaar van Europa.
B6729: - - Schrijvers op Linkeroever. 55 straten, 8 gedichten, 8 verhalen.
Y0515: - - De koekoek - The cuckoo - Le coucou - Der Kukkuck - Den Kukker. 25 liederen voor de Internationale Rode Nederzetting. 25 Songs for the International Red Settlement. 25 Chansons pour le Colonie Rouge Internationale. 25 Lieder fur die Internationale Rote Kinderrepubliek.
T8088: S.D.A.P. - Beschrijvingsbrief 46e Congres te houden op 6, 7 en 8 Februari 1946 in Bellevue ingang Marnixstraat te Amsterdam,
L1991: [L.J. VEEN]. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 1 maart 1947. Met fondscatalogus en lijst van uitgaven in voorbereiding.
T7795: - - Verslag over de Typhus-epidemie in het kamp te Wittenberg.
Y5289: [BOUDIER-BAKKER, INA]. - Prospectus voor De vertelster weerspiegeld; drie kortingsbonnen voor het boek Paul; AO Nr. 151 (1967) Ina Boudier Bakker; kaart met foto: tentoonstelling bij boekhandel Broese 1935; Geschriftje op 15 april 1950: de 75ste verjaardag van Ina Boudier bakker bij P.N. van Kampen 13 p.
K6220: - - Singel 262.
T8007: - - Punch. Silver Jubilee Number. Vol. CLXXXVIII, No. 4899. May 1, 1935.
T8010: - - De leugens van het verraad-rapport.
R0431: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 30. - L. Tegenbosch: Bij het graf van een dichter. P.H.H. Hawinkels: Breugel VIII en IX. M. van Nieuwstadt: Twee, zij het achtregelige, rijmende gedichten. R.A. Cornets de Groot: Labyrinteek II: Het daglicht van de nacht. Henk van Gelre: Hans Reichel 1892-1958. Kroniek. Journaal en Nieuwe boeken.
B8383: [PERRON, E. DU]. - Cahiers voor een lezer 5.
T8492: SOMA 15/16. - Gerard Kornelis van het Reve: Gezond leven, poŽzie van Vestdijk, Martin Hartkamp, Elias Canetti, Joost Roelofsz, Lucebert, e.a.
L1169: - - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler.
K6866: - - Telephone Almanac 1940. Being (until July 4th) the 164th year of the Independence of the United States.
K5100: - - In andermans veren. Vertalingen van De Blauwe Bloem 1957-1967.
R3473: - - Mooi Marginaal 2002-2003. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
R3474: - - Mooi Marginaal 2004-2005. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
Y0033: - - NICE. XXVIIIe Convention Annuelle du Rotary International.
B3984: PENROSE ANNUAL 73. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 73: 1981.
Y0530: - - Charter of the United Nations. Full text of documents signed at San Francisco.
B2733: - - Wenken en gegevens voor de samenstelling van Drukwerk.
Y8489: [SADE, D.A.F. DE]. - Zoloe en haar twee trawantes. Of enkele episodes uit het leven van drie mooie vrouwen. Een ware geschiedenis door een tijdsgenoot opgetekend. Toegeschreven aan Markies De Sade. Uit het Frans vertaald door Hans Warren.
B1154: - - Stijn Streuvels' 70ste verjaring. October 1941.
B1182: TIRADE 292. - Meeuws: De martelaren. Raven: Egyptisch dagboek. Stenfert Kroese: Leopolds Cheops, tourist of faroa. Popov: De sigaar. Spoor: Oscar de Wits zelfonderzoek met verf en inkt. Kruit: Bij het werk van Lieve van Loo. Ruus: Anak Indonesia. Gedichten.
B1183: TIRADE 261. - Goedegebuure: Over Ter Braak. Peeters: Ter Braak en de Renaissance. Verhaar: Over Ter Braak. Deel: Het soortelijk gewicht van de verbeelding. Brouwers: Zelfmoord en literatuur. Gedichten.
B1185: TIRADE 298. - Meeuws: Het genadeloze oog. Crombag: Machiavelli tot het bittere einde. Sandberg: Hoeveel hoop hangt er aan de dag van Gorbatsjov. Ruys: Een afgedragen huid. Zwagerman: De trein in de polder. Paul: Brief aan een vriend. Gedichten.
B1187: TIRADE 296. - Burnier: De trein naar Tarascon. Beugel: Terugblik. Sandberg: Is chronische ondervoeding beter dan acute honger. Hinrichs: Uit een verdwenen wereld. Koningsveld: Snouck Hurgronje Moslim of niet. Gedichten.
B1189: TIRADE 167/168. - Brouwers: Zonder trommels en trompetten. Tettiks: Het sprookje dat nooit verteld werd. Nieuwenhuys: Niet meer aan denken. Schamhardt: Brieven van een zeeman. Tooren: Senryu, flitsen van Japanse humor. Straten: Een afgehouwen hoofd. Gedichten.
B1191: SOMA 09. - Hans Plomp: Nieuw proza. Little Nemo in Slumberland. W.F. Hermans: Van Wittgenstein tot Weinreb. Overleven we Nixon? Vraaggesprek met Hans Morgenthau. Chr. van Geel: Gedichten. De Maupassant gezien door Degas en Lob.
B1201: BZZLLETIN 143. - De Caraibische verbeelding aan de macht.
B1207: BZZLLETIN 127. - Interviews met Boudewijn Buch, Rudolph Wurlitzer. Een hoofdstuk uit de De Feniks van Marja Brouwers. Brieven en teksten van Maria Dermout.
B1208: BZZLLETIN 120. - Dagboeken van Thomas Mann. Correspondentie van Jozef Israel de Haan. De mythe bij Hugo Claus. Essays over Jacques Hamelink, Willem Elsschot en Jeroen Brouwers.
B1209: BZZLLETIN 115. - M. Vasalis, Frederik van Eeden, M. 't Hart, Menno ter Braak, C.O. Jellema. Patrick Modiano, Elias Canetti, Frederico Garcia Lorca, Dik Trom.
B1218: BZZLLETIN 158. - C. Buddingh'.
T8031: - - Tekstboekje van Julius Caesar, schijndrama in 4 bedrijven.
R7154: - - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
K3466: - - Jan Campertprijzen 1978. Elisabeth Eybers, Cees Nooteboom, Maarten 't Hart en F.B. Hotz.
K3467: - - Jan Campertprijzen 1980. Alfred Kossmann, Ed Leeflang, Oek de Jong, Andreas Burnier en A.L. Sotemann.
T9985: - - Amsterdams Distributiedienst zooals de Duitschers hem niet kenden!
T7428: [TAS, SAL]. - Naar een nieuwe wereldoorlog.
T9993: [ZOLA]. - Het leven van Emile Zola. Met in de hoofdrol Paul Muni.
T8397: [KOMRIJ]. - Komrij Route.
M2929: - - Papier op papier. Verklaring van gewone en ongewone papieruitdrukkingen.
T0766: STEDELIJK MUSEUM 418. - Fotoprijs Amsterdam 1967.
T3437: - - Sabam 50. 1922-1972. Een halve eeuw kunst in Belgie. Un demi-siecle d'art en Belgique.
L0860: [ENKLAAR]. - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
H0319: - - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Met vele illustratien in den tekst.
Y6155: - - Mooi Marginaal 2012-2017. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
Y5081: - - Perles de la Poťsie Francaise contemporaine.
Y0114: - - Peace Militant. This booklet is not copyrighted and its contents may be reproduced in whole or in part.
T7405: - - Onderwijsverlangens voor de naaste toekomst.
B6445: - - De beschermer der kleine naties. Door een Nederlandsch Journalist.
H7118: - - De Grafiek van Jan Toorop 1858/1928.
R6005: [ PUTTEN, P.J. VAN EN D.F. MULLER ]. - Residentiebelangen. Nieuwe dwarskijkerij op Haagsche troonredenen.
R6007: - - Het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende Ooglijders gevestigd te Utrecht. Dertigste Jaarlijksch Verslag 29 juli 1889.
T7748: [ PIEPERS, M.C. ] - Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog.
W9471: - - Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus.
W8615: - - Die Chronik der Feldmuhle, Funfzig Jahre Feldmuhle 1885 - 1935.
T7919: - - De Tweede Wereldoorlog. Wanneer?
T8086: - - Berlin 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit.
Y0675: - - De Courant en hare beteekenis. (Handelsblad, Telegraaf, Nieuws v/d Dag, Niewsb. v. Nederland, De Echo, De Courant).
T8730: - - Description de l'arbre a quinquina. Memoire inedit de Joseph de Jussieu (1737).
T9300: - - Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen te voorzien, door den schrijver der Proeve van onderzoek, enz.
T9308: C.C. - 12 mei 1874. Aan de Kinderen van mijn Vaderland, hoofdzakelijk de Volksscholen.
T9310: - - Van dag tot dag. Feestgids voor de Kroningsweek. Opgave van de voornaamste Feestelijkheden.
B8887: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog.
R5190: - - Auto-lijn. [Mededelingenblad van de Vakgroep Chemigrafie en de Vereniging van Ned. Chemigrafische Inrichtingen]. Kerstnummer 1950.
B1068: TIRADE 169. - Kopland: Gulliver onder de reuzen. Meijer: Annie Romein. M. de Jong: Droomrit en Dagboek. Korteweg: Vier gedichten. Straten: Samen naar het einde.
L0499: - - Marike van Nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman, berustend op de Beierse Staatsbibliotheek te Munchen, opnieuw uitgegeven o.l.v. A.L. Verhofstede.
K7530: - - Een boekmuseum verzamelt. Aanwinsten 1987-1991 verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus.
T7216: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1923.
T7217: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1924.
T9924: - - Nieuw Practisch Rekenboek, voor de Lagere Scholen. Eerste stukje: Geheele Getallen. Tweede stukje: Tiendeelige Breuken. Derde stukje: Gewone Breuken. Vierde stukje: Evenredigheden toegepast op den regel van drieeen. Vijfde stukje: Interest-Rekening enz. Zesde stukje: Winst- en Verlies-, Gezelschaps- en Rabat-Rekening Korting voor kontante Betaling, Provisie- en Effecten-Rekening. Zevende stukje: Menging- en Ruiling-Rekening, Ketting-Regel, Zamengestelde Evenredigheden en Gemengde Voorstellen.
K9515: TIRADE 097. - Inhoud: Raoul Chapkis, (Lewis Carroll), W. van der Burcht, W. Wilmink, J. Bernlef, Andreus Burnier, Hanny Michaelis, Adriaan Morrien.
K9516: TIRADE 098. - Inhoud: J. Bernlef, Guus Vleugel, A.L. Schneiders, Charles B. Timmer, M. Verdaasdonk, W. Wilmink, J. de Kadt, K. Schippers.
K9517: TIRADE 099. - Inhoud: F. Bordewijk, F. H. van der Beek, Marko Fondse, V. Majakovski, H. Brandt Corstius, A. Nuis, C. Buddingh, H. Romijn Meyer.
K9518: TIRADE 108. - Inhoud: A. Roland Holst, M. Verdaasdonk, H. Romijn Meijer, A. Nuis, H. Brandt Corstius, A. Burnier, J. de Kadt.
B7086: - - Van Jerez, Funchal en Oporto.
B7087: - - Wijnen vol romantiek. (Over moeselwijn).
B7097: - - Nederlandse grafici op verkenning in West-Duitsland met het oog op de E.E.G.
W9306: - - Bibliotheca Apostolica Vaticana. Spiegelbild des Geistes abendlandischer Kultur. Katalog zur Ausstellung.
B4113: - - Het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer. Ende ene sotternie 'Rubben' na volghende. Voorafgegaan door de fragmenten ene sotte boerde 'Drie Daghe Here' ende ene goede sotternie 'Truwanten'.
W5143: - - Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittockiana, Brussels & Koninklijke Bibliotheek, The Hague 1985.
Y6064: - - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven.
L2642: - - Livres rares et precieux 1452-1973.
L1934: - - De Standaard tijdens de bezettingsjaren en na de bevrijding.
W5156: - - Boekbanden in Textiel.
T2399: - - Catalogus van de tentoonstelling Het Nederlandsche Boek door de eeuwen. Gehouden in het Centraal Museum te Utrecht van 19 Oct. tot 10 Nov. 1946.
Y0494: - - K.R.O. Televisie.
T7383: - - Verslag van de landelijke bijeenkomst, gewijd aan de krotopruiming gehouden op zaterdag 28 januari 1939 in cafe Krasnapolsky te Amsterdam.
K8851: - - Pantheon Herinneringsplaquette. Brussel, 11 december 1956.
K8861: - - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge Vande stiging, op-komst en heerlijkheyd der voorsteyde Amsterdam.
K8884: TIRADE 200. - Jubileumnummer.
T7507: - - Marsch- en nationale liederen overgedrukt uit Onze Gids. Uitgegeven door de Nat. Christen-onderofficieren Vereeniging voor de Militairen van Land- en Zeemacht.
T7514: - - Verhandeling over de woorden: De waereld is een schouwtooneel, elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel.
Y0171: - - Het zieke P.T.T.-personeel. Rapport inzake het vraagstuk der simulatie en aggravatie. (uitgebracht naar aanl. van het schrijven van den Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie d.d. 12 Juni 1916, no. 561) [door den] Alg. Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoon-Personeel.
T0858: - - Ken-je-die? Een bundeltje volkshumor uit de oorlogs jaren, soms leuk, soms venijnig, soms een tikje grof, maar altijd anti-Duits. Wat niet anders kan, omdat Nederlanders ze aan elkaar vertelden.
T0860: - - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956.
Y0332: - - Huishoudelijk Reglement voor de afdeelingen van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond. Goedgekeurd door het Hoofdbestuur.
T7295: - - BIREKA. BIllet REgistreer KAssa.
B5489: BZZLLETIN 065. - Boeken aan banden.
Y7340: - - Hekel- Punt en Sneldichten van vroegere en hedendaasche dichters.
T7937: - - Lustrumboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie te Utrecht door oud-leerlingen en leerlingen
R3443: PENROSE ANNUAL 63. - The Penrose Annual 1970. [The International Review of the Graphic Arts]. Volume 63: 1970.
L5967: SOMA 10/11. - Isaak Babel: brieven. Foto's van Geert Kooiman. Het eerste en laatste vraaggesprek met de Nieuwe Stijl. Heere Heeresma feuilleton. Willem Frederik Hermans, een vraaggesprek.
Y0186: - - Historische Allegorische optocht 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
T7353: SOMA 28. - Witold Gombrowicz.
Y6375: BRUSSE FONDSLIJST 1912. - Volledige titelopgave van alle werken verschenen bij W.L. & J. Brusse te Rotterdam en in iederen boekhandel te verkrijgen.
T7360: - - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. IV: Leer- en werkkampen voor jeugdige werklozen.
B2941: BZZLLETIN 126. - W.F. Hermans.
B2966: - - 5 mei 1945 Haarlem.
T7284: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume I / 1.
T7898: - - A Nation at War.
K9490: - - EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
T7769: - - Officieele feestgids ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam 1901.
T7770: - - L'Esopo. Rivista Trimestrale di Bibliofilia nr. 7 - settembre 1980.
L2064: - - De grafische beroepen. Een psychologische analyse.
K8323: TIRADE 230. - Document: Brieven van E. du Perron aan J. Greshoff en H. Marsman.
M0203: - - 1943. [Bundel verzetspoŽzie].
B1056: TIRADE 139. - G.K. v.h. Reve: Walging. Kadt: Revolutionaire situatie. Kopland: Stadstuintje. Bittremieux: Bij een strofe van Elsschot. Graftdijk: Body-building. Buddingh: Visje, mijn broertje. Kaleis: In de schaduwen van Ter Braak's tweede gezicht.
T8062: - - De wenschelijkheid en de mogelijkheid van staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de Sociale Commissie uit de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond.
T8063: - - Een zestigtal rapporten over huisindustrie in Nederland naar aanleiding van de Nederl. tentoonstelling van huisindustrie bijeengebracht door de enquete-commisie.
T8064: - - De Arbeidsduur op de Rotterdamsche kantoren, in het bijzonder van jeugdige handels- en kantoorbedienden. Rapport uitgebracht door de Commissie. enz.
T8065: - - Memorandum van de Nederlandsche regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding. (Voorlopige gegevens).
R1266: - - Real Dutch Design 0607. Deel I: Graphic Design / Illustration. Deel II: Industrial Design. Craft Related Design. Environmental Design. Interactiva Media. Packaging Design.
R1267: - - Dutch Design / Nederlands Ontwerp '92. Twee delen.
R1268: - - Nederlands Ontwerp / Duch Design 2000/01. Deel I: Industrieel Ontwerp. Deel II: Grafisch ontwerp. Deel III: Nieuwe media. Deel IV: Ruimtelijk ontwerp. Deel V: Verpakkingsontwerp. Deel VI: Illustratie. Deel VII: Adressen-register.
R1270: - - Annie Sherwood or, Scenes at School.
R1292: - - Verzameling van Nederlandsche Literatuur over het Studentenleven.
R1295: - - Jozef Muls herdacht.
K5419: - - Het Boek in Vlaanderen 1934. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5423: - - Het Boek in Vlaanderen 1950. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5424: - - Het Boek in Vlaanderen 1952. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5426: - - Het Boek in Vlaanderen 1956. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5427: - - Het Boek in Vlaanderen 1957. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R1402: - - Books about Books. An International Exhibition of the Occasion of the International Book Year 1972 Proclaimed by UNESCO.
Y0028: - - Le Communisme et l'Anarchisme.
B4895: - - De vrouwen van de Sultan. Philosophia Typographiae. Misdruk op slecht papier.
B4896: H.B.M. - Perspektieven. Hollandsche Betonmaatschappij.
T2768: - - Inkt. Stripinformatieblad. 2e jaargang, nr. 2.
K3553: TIRADE 092/093. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief uit het verleden.
K3554: TIRADE 096. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief door tranen uitgewist.
B5727: - - Offset. Nr. 13, 21e jaargang juni 1966.
B5741: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
B5742: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
B5746: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
B5745: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
T4580: MASQUES NO. 20. - Masques. Revue des homosexualites No. 20. Hiver 83. Oscar Wilde, Catharine Rihoit-Pontormo. Interview de Pelosi Assassin de Pasolini.
T4581: - - Boon's geillustreerd magazijn: 9e jaargang tweede deel.
Y7721: JAARBOEK 1979-1980. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1979-1980. M.A. Schenkveld-van der Dussen, Jaarrede.
Y0117: BZZLLETIN 157. - Portugal Interview. F.C. Terborgh, Rentes de Carvalho, Interview Rogi Wieg.
T7997: - - Nu.... of nooit.
T7998: - - 150 jaar Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Recensentenbijeenkomst op 22 april 1965 te Amsterdam.
B5125: - - Broze kunst. Genieten van mooi glaswerk.
B5128: - - Personalities. Persoonlijke verhalen over persoonlijkheden.
B5135: - - Van voortgaan en bouwen. Een fotoreportage van een 60-jarig bedrijf: Naamloze Vennootschap voorheen A. Huisman 27 april 1904-1964.
R5471: - - Salon Comique de 1880, illustre par Nidrac.
R2608: SINGEL 262. - Zeventien auteursgeheimen.
L3148: - - Boeken van Pierre Lecuire. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van 17 januari t/m 27 februari 1986.
K9529: - - Papierknipsels, een Poolse volkskunst.
Y8843: - - De verliefde Boer opgesloten in de Kist. Vroolijk gedicht.
T9784: - - De Roovers en de Held. Waarom geen onafhankelijk Nederlandsch dagblad?
K2582: - - Engelbewaarder Winterboek 1979.
T9017: - - Vrije vogels. Kleine bloemlezing van proza en poŽzie over het boek.
L0882: [MULTATULI] A.J. (L. VAN DEYSSEL). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
B5304: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 10. - De beweging van vijftig.
B0582: - - Woe-Sjoeang de weergaloze bruid en zestien andere wonderbaarlijke Chinese verhalen.
R5488: TIRADE 286. - C. Sanders: Het lied van een jongen. Jeroen Brouwers: Jan Emmens (1924-1971). H. van Gelre: Het geval Joseph Beuys. Leo Vroman: Het bed. Ch.B. Timmer: Russische notities. H.F. Cohen: Over aard en oorzaken van de 17e eeuwse wetenschapsrevolutie. H. van den Bergh: De poppenspeler en zijn marionetten.
R5489: TIRADE 258/259. - A. Korteweg, J. Trapman, Leo Vroman, Marko Fondse, K. Helsloot, J.C. van Schagen, A. Morrien, F. Koenegracht, J. Hamelink: Gedichten. Kees Fens: Zo is het. Jeroen Brouwers: Voorjaarsmoeheid. J.G. Gaarlandt: Cambridge voorbij.
T7948: - - In vogelvlucht over een eeuw "Ten Hagen". 1844-1944.
L3959: - - Leerlingen-regeling volgens artikel 16 der collectieve arbeids-overeenkomst in de typografie in Nederland.
Y6087: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 7. Bevat: Derks: Avond op het water. Kuyle: Harmonica. Van den Steene: De vervloeking. Bruyns: Korte gedichten. Van Schaick: Katholieke gebeden. Derks: Isola Bella. A.K.: Terras. Sassen: De Vorst der duisternis. Redactie: Uit het logboek. H.K. Cultuur. Van der Burcht: De Noodkist.
M5581: - - HELIKON. Maandschrift voor poŽzie. Jrg. 1 -4. 1931-1934. (Jrg 1933 & 1934 Boosten & Stols). Onder redactie van A.A.M. Stols.
K6343: - - Een schoone historie van Fortunatus Borze ende van zyn wensch-hoedeken.
T7995: - - Was wollen die proletarische Freidenker?
T7996: - - Nederland zal herrijzen.
T7993: - - Het Nederland van morgen.
T7981: - - De leugen is snel, maar de waarheid is sneller! De Volharding verweert zicht.
T7986: - - De daden der Amsterdamsche Gemeenteraadsleden van januari 1903 - juni 1905.
R9522: - - Belooning voor betoonde vlijt en goed gedrag, op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam.
T9813: - - Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland.
T9814: - - Onthullingen van handelingen door Notaris G. van Holk, te Zaandam, in zake de nalatenschap van den Heer Dirk Keijzer Jacobszoon te Oostzaan.
T8736: - - 150 Jahre Durener Feintuch.
Y8911: - - Saecula Hungariae. Selected writings from the age of the Hungary conquest to our days.
H6459: - - Rijn / Rhein over het werk van Walter Nikkels.
H3119: - - Geestelijke epiek der middeleeuwen.
T8105: [VONDEL]. - Vondeljaarboek 1950-1951. Behelzende het vier en twintigste en vijf en twintigste jaarverslag van de Vereniging Het Vondelmuseum.
T7300: - - De Kindercourant van het Utrechtsch Nieuwsblad. 1934-1935. Nrs: 1-52.
Y0641: - - Ons woord tot de jongeren in tijden van gevaar.
Y0642: - - Amsterdam en de honderdjaar-herdenking van den Grooten Trek der Afrikaner Boeren 16 december 1938.
K4676: TIRADE 184/185. - Du Perron nummer.
B8070: - - Het democratisch beginsel, en zijne verwezelijking en toepassing in den Nederlandschen Staat.
Y0077: - - Portraits of Women 1705-1825.
Y0183: FEESTGIDS 1887. - Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III.
H4585: LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1995. - Tiende Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
H4586: LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1999. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
H4590: - - De Renildis Handpers 1957-1987.
Y0138: J.R. - Spierarbeid en Hersenarbeid of Wie is de meeste? Vliegende Blaadjes no 5.
T0362: [YOUNGER]. - Verslag over de Typhus-Epidemie in het Kamp te Wittenberg.
T0372: - - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
T0374: - - Cupidoos Post-Ryder, voorzien met geheime en bedekte brieven.
T0408: - - Foyers et Coulisses. Histoire Anecdotique des Theatres de Paris. Varietes.
L4789: - - Kennis geeft geld. Wetenschappelijke Blaadjes. Eene bloemlezing uit de beste populair-wetenschappelijke geschriften, bijeenverzameld door eene vereeniging van Nederlandsche geleerden.
M2650: - - Dronken schip. Franse poŽzie van Baudelaire tot Valery. Vertaling Joris Diels. Met een nawoord door Ludo Simons.
H7966: - - Vijfentwintig jaar Vrij Nederland. Een bloemlezing uit het illegale en het na-oorlogse Vrij Nederland.
H5952: - - Kort verslag van de plechtige zitting in de Ridderzaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage op 12 mei 1949 t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Boekdrukkersorganisatie in Nederland.
B3820: - - Maitres Flamands du dix-septieme siecle.
B3825: - - 150 jaar Koninkrijk Belgie 1830-1980. Hedendaagse Vlaamse Kunst.
B2658: - - Drinkwaterleiding te Medan. Twee delen. Deel I: Text, Deel II: Platenatlas.
T7850: - - Ter inwijding van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan den Zwarten Weg te 's-Gravenhage 2 December 1874.
T7855: - - De A.V.R.O. Wat zij is, wat zij doet.
Y0598: - - Wat de Roode Internationale wil!
K8796: YANG 15 A + B. - Jan Emiel Daele, Daniel van Ryssel, Johny van Doorn, Marcel van Maele, Hans Plomp, Weverbergh, Herwig Leus, Herman J. Claeys, Rene Hooyberghs.
Y2976: - - Tarawa.
Y0661: - - Wet van de Liedertafel Aurora. [Utrechtsche afdeeling der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst].
Y0094: - - Het Nederlandsche Koningsfeest. 12 Mei 1849-1874.
K5291: SNOECKS 79. - Literatuur, kunst, reportages, film, foto, design, media.
R0295: - - De waarheid over het proces tegen de terroristische samenzweerders in Moskou. Het enige authentieke materiaal over het proces tegen het terroristische centrum Trotzki-Zinowjew.
K3404: KRITISCH AKKOORD 1970. - Een keuze uit in 1969 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3405: KRITISCH AKKOORD 1971. - Een keuze uit in 1970 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
B8896: TIRADE 062. - Niet eerder gepubliceerde verhalen en fragmenten van Nescio.
R7250: - - Het Friesch Dagblad getuigt. Enkele artikelen uit 1940 en 1941 tijdens de bezetting.
T7778: DE GEMEENSCHAP 1927. - J.J. ten Berge. J. Schmutzer. Germain Krull. Albert Helman. Jan Engelman. Anton van Duinkerken.
T7779: DE GEMEENSCHAP 1937. - Anton van Duinkerken: De keuze. Jac. Schreurs: Lof der liefde. Jan Engelman: De engel. Math. Kemp: Levensgang-Aanpassing. Louis de Bourbon: Eric van Veen's angstige leven. S. Vestdijk: De legdoos. Bert Decorte: Arion. S. Vestdijk: Kapotte wekker op huurkamer.
L3350: - - Lloyd's Register Book 1968-69. Register of Ships A-L & M-Z. Two volumes. + Supplement to the Register Book 1968-69. + Appendix 1968-69.
K1373: PENROSE ANNUAL 51. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 51. 1957.
B1057: TIRADE 138. - Skelton: De kroeg van Noortje Neut. Hillenius: Gedichten. Timmer: Russische Notities. Geel: Gedichten. Krol: Onze man in Houston. Haastrecht: Gedichten. Veenstra: Van Eyck, Marsman en een dichterlijk credo. Bernlef: Gedichten. Roovere: Gedichten.
B1058: TIRADE 137. - Romijn Meijer: De goochelaar ont-goochelt. Michaelis: Gedichten. Kadt: Duidelijkheid in de Nederlandse politiek. Geel: Gedichten. Buddingh: gedicht. Andriesse: Verboden te jodelen. Buddingh: Dagboeknotities.
B1059: TIRADE 136. - Kadt: Johnson Staatsman. Veenstra: Van Geel, een stem van stilte. Roland Holst: Gedichten. Bittremieux: Bij een studie over Cyriel Buysse. Bedijs: Gedichten. Timmer: Russische notities. Buddingh: Dagboeknotities. Meyer: Lou Salome. Graftdijk: Buitenveldert.
K9693: KA-TSETNIK 135633. - Moni. Vertaling M. Gerritsen.
T7843: J.H.S. [= J.H.SCHEPS]. - Voor of tegen?
Y0648: - - Toekomstige inrichting der maatschappij, of Hoe men uit de oude maatschappij kan komen tot de nieuwe.
T3947: - - Overzicht van de geschiedenis van het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel 1871-1896.
K6085: TIRADE 193/194. - Ter Braak-nummer.
L1173: - - Twee XVIe eeuwsche dialogen. Naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard door F.V. Toussaint van Boelaere.
K6781: [MERODE] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 18. - Willem de Merode.
L1202: RAAM NR. 66. - Geert van Beek vijftig.
B3862: TIRADE 075. - G. K. van het Reve, Brief uit Gosfield.
Y0688: - - Spalding's Quarterly. A Magazine Devoted to Paper and Print. Four Issues: Volume I, number 1; Volume II, number 9, 10, 14.
Y0127: - - Aon den hier en mevrouw T.G. Ebbers-Herold bij gelegenheid vaan hunnen trouw 14 feberwari 1928.
Y0120: TIRADE 290. - Vasalis: Dankwoord P.C. Hooftprijs. Anker: Kunst als troost. Michaelis: De Moor, Van Oudshoorn en de kritiek. Rooy: Eating landscapes. Havenaar: Jimmy Carter en het primaat van de moraliteit. Gedichten.
Y7728: JAARBOEK 1969-1970. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1969-1970. H. Gomperts: Grensverkeer met kitsch en subliteratuur. R. Kopland: Morbus Middletoni. De vreselijke lijdensweg zoals beschreven in De ziekte van Middleton. P. Minderaa: Kanttekeningen bij Van Looys Zebedus. P. ObbemaL Het proza van Die gheestelicke melody. I. van Regteren Altena: De aanloop tot de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw.
K4973: - - Mekka. Jaarboek voor lezers 1996.
K4974: TE ELFDER URE 19. - Kultuur en politiek 3. Brecht en het leerstuk.
Y4708: - - Maandag 1 September 1890: feestelijke viering van den tienden verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Concert en Vuurwerl op het Vreeburg.
T9764: - - Programma en tekst der voor te dragen verzen : Amsterdam den XXI Januari 1899.
R5510: - - Een belangrijk plekje in onze oude Amstelstad.
K3408: KRITISCH AKKOORD 1974. - Een keuze uit in 1973 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3409: KRITISCH AKKOORD 1976. - Een keuze uit in 1975 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3411: KRITISCH AKKOORD 1978. - Een keuze uit in 1977 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K6500: RAAM NR. 65. - Jan Engelman zeventig.
H8763: - - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit.
H8764: - - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.
H8765: - - De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door G. Jo Steenbergen.
H8823: - - Travel guide of the "Nederland" Royal Mail Line. Route Amsterdam to Batavia. Two volumes.
T7394: - - Zeilinga Amsterdam. Jachtzeilen - Kampeertenten.
T7397: - - 1866-1966. 100 jaar Amstel Hotel, Amsterdam.
R2071: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 028.
R2074: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 026.
R2075: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 025.
T8562: [GEZELLE]. - Guido Gezellemuseum Brugge.
T8011: - - Huidige kosten van levensonderhoud.
Y3302: - - Amsterdam en de drukkunst. Opstellen rondom het boek.
B8960: - - Geillustreerd Guldens Tijdschrift. Ernst en Luim. Eerste jaargang 1860-1861.
L0460: - - Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zeven en dertigste deel. Nieuwe reeks, negen twintigste deel.
L2594: - - Geoffrey Chaucer. An exhibition commemorating the six hundreth anniversary of his death. 13 September-3 November 2000.
L2606: - - Het Salamanderboek.
R5803: - - Het Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen in Limburg.
R4527: [PORTIELJE]. - In Memoriam G. Portielje.
B6351: TIRADE 331. - Gedichten van: M. Jonkman. R. Anker. H.H. ter Balkt. B. Schierbeek. W. van Toorn. L. Vroman. Proza: K. Ruys: Onverzonden brief. R. Lukkien: Het gewicht van piepschuim. T. Lieske: Herlezen: Vestdijk. T. Lieske: poŽziekroniek: H.H. ter Balkt.
B1618: BZZLLETIN 184. - Literatuur op school.
B1621: BZZLLETIN 148. - Interviews met Renate Rubinstein en Rutger Kopland.
B1623: BZZLLETIN 094. - Emigrantenliteratuur.
B1624: BZZLLETIN 106. - A. Alberts.
B1625: BZZLLETIN 078. - Ida Gerhardt.
B1626: BZZLLETIN 080. - Louis Ferron.
B1628: BZZLLETIN 087. - Over Hotz, Meysing, De Winter, Nooteboom, Van Schendel, De Beauvoir, Carpentier en Poetry International 1981.
B1629: BZZLLETIN 117. - J. Bernlef.
B1630: BZZLLETIN 070. - L.F. Celine.
B1631: BZZLLETIN 122. - Bertus Aafjes.
K3772: - - Catalogus Boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel II: Godgeleerdheid.
K3783: - - Akademiedagen. Gehouden te Breda op 25 en 26 april 1957. Deel X. Verslag en voordrachten.
T7592: - - Van den Vos Reinaerde.
B5110: [BOLLAND]. - Bolland den elfden februari negentienhonderd twee en dertig -tien jaren na zijn sterfdag- herdacht in de aula der Amsterdamsche Universiteit.
B0452: - - Het Rode Boekje voor soldaten. Bond voor Dienstplichtigen.
Y0654: - - Uber den Anschlusspunkt der Hollandische Nordbahn an die Hannoversche Westbahn. Zweites Heft.
T8464: - - Vaarwater. 100 gedichten uit 10 jaar Woordwerk. Gekozen door Bert Hofman, Anne Schipper en Hans Werkman.
T7500: - - Redevoeringen uitgesproken door de heeren Verhaegen, Frere, Thiefry, Orts, Lebeau, Rogier, Pierre, Vervoort en Delfosse. Bij gelegenheid der diskussie van de Wet op de Liefdadigheid.
T7669: - - Reglement op de inwendige dienst der infanterie.
T7297: - - De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899.
Y8955: [MARIUS, LEONARDUS]. - Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaertighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345.
Y8483: - - Nationaal Huwelijksgeschenk aan Hare Majesteit de Koningin. Amsterdam, december 1900. Aan de Ingezetenen van Amsterdam..........
K3406: KRITISCH AKKOORD 1972. - Een keuze uit in 1971 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
L2707: - - Livres des XVe et XVIe siecles, livres illustres du XVIIIe siecle. Avec dessins originaux de Cochin, Gerard, Gravelot, Moreau le Jeune. Architecture et decoration, Modes et costumes.
Y8842: - - Hij viel ! Juichtoon bij de val van het Ministerie (Thorbecke).
Y0026: - - Mit Lenin 50 Kampflieder.
Y0027: - - Rassemblement du peuple Francais.
B8003: [RYDER]. - John Ryder: Designer & Art Director for The Bodley Head. An Exhibition at The Bodleian Library 1974-1975.
Y0147: - - Cocoa and Chocolate. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 3.
T7903: - - O.... ja! Puzzelboekje.
Y7928: - - Keuze. Een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars.
K6798: SINGEL 262. - Lezersmemorie. Vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido belicht, gekiekt en in lijstjes gezet.
R1318: TIRADE 100. - Morrien: Schrijven is zilver, maar spreken is goud. Kool-Smit: Egotisme versus engagement. Koolhaas: Een bloem voor morgen. Michaelis: Vier gedichten. Mulder: Wiener Melange. Kopland: Drie gedichten. Verdaasdonk: De huisknecht. Herzberg: Vier gedichten. Timmer: Goochelen met Gogol. Rubinstein: Niet de woorden, maar de stem. Waskowsky: Vier gedichten. Nuis: Fragmenten uit de Balenkaai.
R1319: TIRADE 119/120. - Vuyk: Huize Sonja. Buddingh': Neem de Indianen van Peru. Wiener: Mijne Heren. Kadt: Fascime en Ideologie. Geel: Zes gedichten. Wilmink: Pedagogische herinneringen. Koolhaas: Bert Haanstra. Herzberg: Drie gedichten. Veenstra: Pleegvader Vestdijk. Roland Holst: Zeven Tijdingen. Dubois: Het laatste essay van Marcellus Emants. Emants: Woorden. Spoor: Lees maar.
R1320: TIRADE 106. - Mulder: De schrijver Arno Schmidt. A. Schmidt: Leviathan of de beste van alle werelden. Bernlef: Gedicht. Kaleis: Gomperts, de rede en het geluk. Fondse: Twee gedichten. Brandt Corstius: Zes dagen onbedachtzaamheid. Krol: De gaten van Wormer. Drion: Het snobisme van Proust.
R1321: TIRADE 105. - Bittremieux: In memoriam Jan van Nijlen. Oljesja: De goddelijke komedie. Geenen: Over Ferdydurke en De Pornografie. Winkler: Twee gedichten. Krol: Caracas. Morrien: Zes gedichten. Verweg: Trix en de onzekerheid. Timmer: Russische notities. Portefolio J.H. Moesman.
Y0150: - - The Coffee Trade. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 6.
T7729: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
L5954: [STOKKINK]. - De Stokkink Collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
K9584: - - Taalzuivering. Lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen.
B1069: TIRADE 170. - Wiener: U vraagt wij draaien. Haastrecht: Gedichten. Timmer: Russische notities. Resink: Gedichten. Hillenius: Gedichten. Winkler: Tiende symfonie. Janssen Perio: Sonsbeek buiten de perken van de kunst.
B1071: TIRADE 293. - Cohen: De kruisraketten: laatste ronde. Pries: Expres naar Siberie. Sanders: In het gezelschap van de dood. Raven: Egyptisch dagboek. Lauxtermann: Om de toekomst van de vrijheid. Hoefnagels: Om de toekomst van de vrijheid. Fondse: En alleen als ze me opgraven. Gdichten.
B1072: TIRADE 299. - Fothuis & Presser: Brieven. Roosenschoon: Ut Pictura Poesis. Sandberg: De verwaterde richtlijnen van een bondskanselier. Vaan: Dianide 7. Gelre: Nietzsche's jezus-beeld en interpretatie van de evangelien. Fanthorpe, Zwagerman en Kruit: Gedichten.
B1073: TIRADE 294. - Raven: Egyptisch dagboek. Sanders: In de luwte van Eros. Havenaar: De centrumpartij en de zuigkracht van het anti-fascisme. Buwalda: Gedichten. Pries: Expres naar Siberie. Kruit: Gedichten. Timmer: Russische notities. Huisman: Gedichten.
B1075: TIRADE 295. - Stavinoha: Verandering. Bergh: Multatuli en de romantische twijfel. Zwagerman: 's Avonds. Herk: Wie riep mij tot de vloek. Sandberg: Zin en onzin van Reagans herverkiezing. Korteweg: Veertig. Borges: De leer van de cycli. Pannekoek: Brieven uit India. Gedichten.
B1076: TIRADE 297. - Janssens: De wekker. Sanders: Tij. Havenaar: Een schietgrage cowboy. Korteweg: Onderweg. Marres: Waarom vermoordde Willem Termeer zijn vrouw. Zwagerman: Henrik en het kaatsen. Wieg: Dagen in Budapest. Sandberg: Morrelen en sleutelen aan Europa. Gedichten.
B1077: TIRADE 224. - Jesenin: Afscheidsgedicht. Majokovski: Aan Sergej Jesenin. Francken: Slordigheid in Het Verboden Rijk. Hamelink: Sierra Bernia. Buddingh, Droes en Steeg: Gedichten. Weerwoord: Een vitalistische vent met visie, Reinout Hogeweg.
B1079: TIRADE 239. - Belinfante: Het jaar van de toerist. Brouwers: Kladboek III. Koenegracht: Suite. Timmer: Russische Notities. Roosenschoon: Chris van Geel De dichter en zijn identiteit. Wallace Stevens Gedichten.
B1080: TIRADE 306. - Peskens: Het geldkistje. Anker: Nee ik wil niet in uw bloemlezing. Sanders: Een archeologische reis. Radstake: Van Oudhoorn en Judith. Hanssen: T. Mann en Ter Braak: drie nieuwe brieven. Sandberg: Het been van Oliver Sacks. Wieg: Klachten in mijn moedertaal. Gedichten.
B1081: TIRADE 218. - Verhaar: Aantekeningen over literatuurkritiek. Kopland: Gedichten. Cohen: Het concept-beginselprogram van de P.v.d.A. Samsom: boormans ware aard. Zonneveld: Vampirisme in de Romantiek. Goedegebuure: Arthur van Schendel.
B1082: TIRADE 225. - Alberts: Woorden, woorden, woorden. Goedegebuure: Valery Larbaud en zijn masker. Vogelaere: Wegzangen. Kopland: Want waar verdwijnt is hopeloos bewegen. Heumakers: De Tas. Braakhuis & Vliet: Symboliek en symbolisme bij Matthijs Maris.
B1083: TIRADE 240/241. - Krol: Mijn dagen als cavalerist. De Coninck: Ter ere van de goedertieren maan. Alberts: Denk om de koning. Nieuwenhuis: Een beetje oorlog. Emmens: Nagelaten werk. Brouwers: De Exelse Testamenten. Herzberg, Hillenius en Buddingh: Gedichten.
B1107: BZZLLETIN 110. - Wilfred Smit.
B1108: BZZLLETIN 090. - Hans Lodeizen.
B1109: BZZLLETIN 108. - Hans Andreus.
B1112: - - Catalogus van oudere werken op het gebied der Nederlandsche Letteren.
B1118: - - Op grond van de tekst. Opstellen aangeboden aan Karel Meeuwesse t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar.
K8067: [VONDEL]. - Vondel-herdenking der Universiteit van Amsterdam op 15 november 1937.
K8068: [VONDEL]. - Vondeljaarboek 1949. Behelzende het drie en twintigste jaarverslag 1946-1948 van de Vereniging Het Vondelmuseum.
K9707: - - Letterkundig leven te Antwerpen. Een prentenboek.
K9720: [GINNEKEN, JACQ. VAN]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
B1246: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 201. - Jean Lurcat.
B2554: - - The Foundation of New York. De Stichting van New York.
B2593: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume XVI/4.
B2602: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume V/1.
R8897: - - Blijvende beelden. Eene verzameling portretten van Oud-Leerlingen der Tooneelschool met beknopte aanteekeningen.
K9957: - - Van Ts'ai Lun tot Wilhem Boye.
Y0472: - - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
Y7431: A.J.C. - Bewijs van toegang: I: tot de bijeenkomst in Odeon , ter herdenking van het 5-jarig bestaan van de Rode Valken Stam Den Haag 1934. II: voor de Grote Bonte Avond in het Leidse Volkshuis op 17 Maart 1937. III: tot de Propaganda-avond in de stadsgehoorzaal te Leiden op 6 April 1936.
T7637: - - Orgaan van den Bond van de Vereenigingen van Leerlingen van Middelbare Technische Scholen in Nederland. 4e jaargang 15 october 1924, nummer 4.
T7717: - - Haagsche Journalisten Vereeniging. 9 mei 1893-1918.
R5328: - - Die Schonsten Bucher der Deutschen Demokratischen Republik 1985.
R5331: - - Catalogue de la Bibliotheque de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Premiere Partie.
R5333: - - Bonheur.
Y0483: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1908. Twee delen Januari - December 1908.
T6765: [HAASSE, HELLA S.]. - Oeroeg.
T7614: - - Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's Land's welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot.
R7292: - - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel. Bewerkt voor de jeugd naar de oudste uitgaven. Met 24 gravuren.
T8084: - - Tentoonstelling Amsterdam oud en nieuw, georganiseerd door het Genootschap Amstelodamum. Dam, Rokin, Spui, Grim, Munt. Uit de verzameling van A.A. Kok, architect, 12-27 April 1924 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
B4633: - - Reponse tres-claire a une reponse inconcevable. Extrait de la Correspondance du Baron De Zach. IV2 Volume, annee 1820, page 69.
M3629: - - Uit's werelds poppekast. Dertig rondeelen.
R3411: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]. - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een genoodschap boeren [...]
H3019: - - Uit de Korf. Een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
R9625: - - De werkkring der wijkzusters in Engeland.
B3875: TIRADE 050. - G.K. van het Reve: Oude hoer is troef.
Y0146: - - The Great Dutch Ports. Amsterdam and Rotterdam. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 1.
W0001: - - Edition Tiessen 1977 -1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland.
T9975: - - Catalogus van de Tentoonstelling eener verzameling Schilderijen door: Claude Monet, PIissaro en Sisley 2-30 MEI 1931.
R3399: - - Mei 1934. Internationale Feestbundel met bijdragen van schrijvers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Rusland.
Y8753: A.M.S. - Het lied aan de vreugde. Naar het hoogduitsch door A.M.S.
T0835: W.H.V. [=W.H. VLIEGEN]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England.
W6827: [ROLAND HOLST, H.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16. - Henriette Roland Holst.
H0689: - - Grafisch Intermezzo. Ten Brink 150 / Giethoorn 75. Samen 225 jaar.
H0690: - - Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. T.g.v. het 100-jarig bestaan van Drukkerij De Bink.
B6117: - - Nederlandse Postincunabelen 1500-1540.
B6129: [BRACHES, ERNST]. - Verrassingen uit een decennium.
B6142: - - Oxford University Press. Een universitaire pers en haar rol in de verspreiding der wetenschap 1478-1978.
B6144: - - Nederlandse exlibris uit drie eeuwen.
T7805: M. DE H. JR. - Wat wil de Spartacusbond. Uit het Duitsch vertaald.
T7319: - - De Werkloosheid en de Haagsche Raad voor en tijdens de krisis.
T8012: - - Verslag van de Vergadering van Afgevaardigden van Christelijke Vakorganisaties in Nederland, Gehouden op 27 November 1908 te Den Haag.
T7628: - - Wij maken wapens.
T7636: - - Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel. No. 72 mei 1933. (Autarkie. Dichtung und Wahrheit).
T7767: - - Veertig jaar in beeld.
K2116: - - Schrijfwijze van buitenlandse namen.
K2133: [BOUTENS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 34. - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
T7264: - - Picasso. 72 lithographies.
L0175: - - Zuivering en illegaliteit.
Y6151: - - Mooi Marginaal 2010-2011. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
H6893: - - Vormen in glas / Forms in glass.
H6904: - - Van Sente Brandane.
H6906: - - Jacob van Maerlant's der Nature Bloeme.
Y0481: - - Der deutsche Buchhandel im Spiegel der Vossischen Zeitung.
Y0156: - - Tentoonstelling Hedendaagsche Friesche Kunst.
Y0157: - - Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek.
K7362: BZZLLETIN 084. - Francois Haverschmidt - Piet Paaltjens 1835-1894.
Y0196: - - Const gaet voor cracht. Zestien Vlaamse volkslied-componisten.
R1316: TIRADE 088. - Schilderijen van Hans Bayens. Buddingh': Wallace Stevens. Kool-Smit: Meer twijfel inzake Celine. Smeets: De Sjaal. Emmens: Gedichten. Bestoezjew: Brieven uit Holland 1815.
R1317: TIRADE 082. - Wittkampf: De dag van de rode bessen: Simon Carmiggelt Vijftig jaar. d'Haen: John Milton: Lycida. Vroman: Een oosterse middag. Timmer: Russische notities. Brockway: Literaire tijdschriften in Engeland.
K5910: - - Glass in London.
L8466: [EMANTS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23. - Marcellus Emants.
K3413: KRITISCH AKKOORD 1980. - Een keuze uit in 1979 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3414: KRITISCH AKKOORD 1982. - Een keuze uit in 1981 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3415: KRITISCH AKKOORD 1983. - Een keuze uit in 1982 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
B0137: - - Modeles des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne conduite de la part des femmes, Et Morceaux extraits des meilleurs ecrivains qui se sont occupes de l'education des filles.
B0140: - - Dit boek is genaamd de Volmaakte Blijdschap (brieven, vermaningen, gebeden en lofzangen van F. van Assissi)
Y0442: - - Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken.
R4938: [STRAUSS]. - Het Strauss-feest.
T9641: [GROOT, JAN HENDRIK DE. MUZIEK MARGIT LEIKER]. - Gebed voor ons nieuwe leger. Met muziek van Margit Leidker.
T9642: - - Het Wilhelmus.
B1053: TIRADE 288. - Noordzij: De nieuwe letters van de keizer. Raven: Egyptisch dagboek. Kovacs: Vredesbewegingen in Oost en West. Dresden: Hugo de Groot. Burnier: Boeddha. Bokshoorn: Keynes en de ijdele gebruikers van zijn naam. Roosenschoon W. Smit. Layxtermann: Marx zonder maskerade. Gedichten.
B1054: TIRADE 263. - Timmer: Russische notities. Korteweg: Gedichten. Hart: Het Muiderslot. Gaarlandt: Gedichten. Goedegebuure: Niet personalistisch, wel persoonlijk. Brouwers: Literatuur en zelfmoord III.
B1055: TIRADE 140. - Amalrik: Niet begeerde reis naar Siberie. Buddingh: Stoel O.A. Kadt: Heine in onze tijd. Mayer: J. van Oudhoorn. Morecombe: Ben ik geen kleine bofkont. Houten: Ben Traven. Kadt: Laten we er geen klucht van maken. Buddingh: Dagboeknotities. Gedichten.
K3402: KRITISCH AKKOORD 1968. - Een keuze uit in 1967 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
B7251: - - Historisch en Romantisch Album. Uitgezochte lektuur voor den beschaafde stand. Geillustreerd met op staal gegraveerde platen. Uitgegeven door eene Vereeniging van Vaderlandsche Schrijvers.
B2342: [BILDERDIJK]. - Jaarverslag 1932 en andere bescheiden.
B2343: [BILDERDIJK]. - Jaarverslag 1933 en andere bescheiden.
B2344: [BILDERDIJK]. - Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging Het Bilderdijk-Museum te Amsterdam, opgericht in 1908.
B2346: [BILDERDIJK]. - De Herdenking van Bilderdijks Geboortedag. Georganiseerd door het Nationaal Comite Bilderdijk-Herdenking 1956.
K1668: SINGEL 262. - Keizerin van Europa. Achtentwintig schrijvers en dichters van Querido over Amsterdam.
K1671: SINGEL 262. - Ik hou van jou. Drieennegentig auteurs van Querido fotografisch, biografisch en bibliografisch.
B1560: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 564. - De grote naieven.
R4585: - - Onze Koning, zijne geboorte en opvoeding, zijn leven en streven. Feest-uitgave bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van Z.M. Willem III.
K5989: - - Handboek voor de Soldaat. VS 2-1350.
K6001: DICHTERS OMNIBUS 1962. - 8e bloemlezing.
Y0649: - - Algemeen Nederlandsch Persbureau . Stichting van de Vereeniging van Uitgevers van Dagbladen "De Nederlandsche Dagbladpers" A.N.P. Taak en Techniek.
T7604: - - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken enz., De tentoonstelling wordt gehouden in de lokalen en op de terreinen van de abdij te Middelburg daartoe welwillend in gebruik afgestaan door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken Middelburg, Holland 17 Juli - Sept. 1913.
R9552: - - Levensgeschiedenis van Peter den Groote.
R9560: KOPPERMAANDAG 2011. - Toeval bestaat niet.
T0747: - - Stormramp 1925.
T0753: JAARVERSLAGEN 1922-1924. - Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten.
H7830: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 272. - Willem Reijers 1910-1958.
H7859: - - Pour et Contre l'Amour. Trois cent soixante pensees illustrees par Frederic Reitman.
B7430: - - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese.
B7453: [CAYTAN, L.A.]. - De godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden.
B7477: - - Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1977 an Professor Dr. Alois Gerlo, Brussel, durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
T8060: - - Gezinsinkomsten berekeningslijst, ten behoeve van de steunverleening en werkverschaffing. Inhoudende 2/3 van de bedragen 1-4000.
Y6141: DICHTERS OMNIBUS 1956. - Tweede bloemlezing.
T7879: [ALMANAK]. - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1903. 69e jaargang.
Y4664: - - Grenadiers Marsch. (Turf in je Ransel) Arrangement voor Pianoforte.
T7559: - - Wat wil de Vrije Gemeente?
T7565: - - De opheffing van de Departementen van Marine en Oorlog en de instelling van een Departement van Defensie.
B9669: - - De Tariefwet. Past op uw zakken.
R2627: - - De Boekenwereld. Internationale catalogus 1935-1936.
Y7489: - - Tentoonstelling van voorwerpen, betrekking hebbende op het Vorstelijk Stamhuis Oranje-Nassau en op de wapengeslacht- en zegelkunde in het algemeen.
T7673: - - Predikaties en redevoeringen bij gelegenheid van de herdenking van het 300-jarig bestaan van Drachten.
T7676: - - Voedselweigering in het Huis van Bewaring. Waarom zwijgt de pers?
H7903: - - Speciale druktechnieken.
H7963: - - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475.
L1743: RAAM NR. 50. - Gerard Walschap.
T9802: [COHEN]. - Verslag van de commissie van advies in zake Voorlichting en Beroepskeuze gedurende het jaar 1930.
Y6191: - - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden. Eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933-1945. Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main.
Y4724: - - L'ouvrier Mineur. Organe mensuel de la Centrale Nationale des Mineurs Belges. 25e annee. Avril - Decembre 1929. 8 volumes.
T4710: - - Frank Meelker: Niet in de schaduw, maar in de zon! Rond de oprichting van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict 1907-1909. Susan Legene, Hansje Galesloot: De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport. De CPN in de oorlog. / Ideeen als verzet.
B6610: - - Alfons Jeurissen. Een verdienstelijk Limburger.
T8579: BZZLLETIN 086. - Ger Verrips, Oek de Jong, Sal SAnten, August Strindberg, Francisco Quevedo.
T8580: BZZLLETIN 082. - R. Musil, A. den Doolaard e.a.
T8581: BZZLLETIN 096. - Virginia Woolf, F. Bordewijk, Jozef Eijckmans e.a. Interviews met Inez van Dullemen en Adriaan Morrien.
Y7391: [WITT, CORNELIS DE]. - Gemeenzaame Gesprekken gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. Regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwogen.
Y7392: - - Korte schets of Dag-Verhaal van het tegenwoordig gedrag der burgeren van Amsterdam. Wegens redres in eenige vervalle zaaken, aanvang neemende den 9 augustus 1748. Voorzien met alle de origineele stukken, die daar van zo voor als tegen zyn uytgekomen.
R5518: - - Amsterdam between D-Day and Liberation, June 1944 - May 1945.
R5523: - - Wijkgids De Jordaan.
L3294: - - Extra correctie.
L3320: BZZLLETIN 069. - Lodewijk van Deyssel.
T7731: - - Het Soechomlinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces.
L0252: BZZLLETIN 045. - Willem Elsschot.
L0287: TIRADE 118. - G. K. van het Reve, Oompje Beer en zijn vriendjes.
L0288: TIRADE 109. - Laatste reisbrief van G.K. van het Reve.
L0289: TIRADE 115/116. - Inhoud: J. Droogleever Fortuyn, G.K. van het Reve, J. de Kadt, C. Buddingh, H. Brandt Corstius, Hanny Michaelis, A.L. Schneiders, Leo Vroman, Philo Bregstein, W. Wilmink, G. Krol.
L8278: - - Nederlands buitengaats; een taalreunie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
L8279: - - Letterkundig Museum Jaarverslag 2005.
R8875: - - De Spektator. Kritiesch en Historiesch Kunstblad, VIIe deel, Nieuwe Series, Eerste deel.
R9048: - - Wat willen de communisten in Europa. 25 vragen aan Rinus Haks.
K9460: - - Drucker gegen UnterdrŁcker. Unterirdische Druckerstštigkeit in Holland wšhrend der Deutschen Besetzung.
R8338: - - Tijdschrift voor Tuinbouw. Eerste aflevering.
T7351: SOMA 23. - Gerard Kornelis van het Reve, De taal der liefde voorgezet Twintig vragen aan Heere Heeresma. St. Franciscus en de Wolf van Gubbio, een opera van Stefan Themerson.
T7464: - - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen II.
Y0022: - - Le Mal Social et le Remede Socialiste.
W7763: [GRAVESANDE, GOVERDUS HENRICUS 'S,]. - Verzen van een eenzaam man.
K9513: TIRADE 087. - Inhoud: H. Romijn Meyer, Raymond Aron, K. Schippers, N.A. Bestoezjew, C. Buddingh, Toon Luyten, Charles B. Timmer.
K9514: TIRADE 090/91. - Inhoud: R. Nieuwenhuys, Jan Wolkers, Charles B. Timmer, A.L. Schneiders, Chr. J. van Geel, H. Brandt Corstius, I. Grekowa, Rob du Mee, G. Bakker.
T3476: - - Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. 15 januari 1854, 3e jrg. Nr.1. Met portret.
B4592: [ERASMUS]. - Het Belgische humanisme na Erasmus. Het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens.
L0628: - - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnatie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, eene Belasting op de Dienstboden. Gearresteerd den 9 Mei 1806.
L1824: - - Het Boek in Vlaanderen 1963. 32e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1825: - - Het Boek in Vlaanderen 1938. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
B4946: - - De problematiek van de geschiedschrijving van de 19de-eeuwse nederlandstalige literatuur. 2de colloquium van het Snellaertcomite.
B4949: - - Writing in Holland and Flanders 36. Spring 1979. Exploring the World of Women. A Survey by Diny Schouten.
B4980: - - Mitteillungen der Ausland-Hochschule an der Universitat Berlin. Abteilung I: Ostasiatische Studien.
T3990: - - IN MEMORIAM.
R6897: - - Antwerpen. Gids Brabo met plan in kleurendruk en straataanwijzer van Antwerpen en Omstreken.
B1715: - - Op en top Nederlands. Opsomming van woorden, waar het veilig is een keuze uit te doen zonder vrees een lelijk Germanisme te bezigen.
Y0148: - - The Tea Trade. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 4.
K0973: HELIOS 80. - Jubileumuitgave ter ere van het tachtig-jarig bestaan van Helios.
T3321: - - Oranje t'huis, 30 november 1813. Juichtoon, ten voordeele van het in Amsterdam op te rigten Nationaal Museum.
B5321: BZZLLETIN 041. - Bevat o.a.: Inleiding bij Selektie uit Rozen & Motoren. Hamlet. Over Louis Couperus. Omtrent James Joyce. Leo N. Tolstoj. Jef Geeraerts.
B5322: BZZLLETIN 042. - Bevat o.a.: Raster opnieuw uitgegeven. Naar welk Indonesie heb ik heimwee. Het land van terugkomst. Over Indie/Indonesie. Oedipus in Indonesie. Waarom ik graag terug ga naar Indonesie. Persoonlijke herinneringen aan Soekarno.
B5325: BZZLLETIN 036. - Internationaal nummer.
B4905: - - Mooi Holland / Beautiful Holland / La Belle Hollande.
B4918: CATALOGUE 223. - Modern Illustrated Books.
K6889: [VONDEL]. - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 november 1937.
K3258: - - Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561.
R1315: TIRADE 094. - Drion: De memoires du Chevalier de Grammont. Kadt: Arthur in Wonderland. Timmer: Russische notities. Drie gedichten. Oudshoorn: De groote Andries. Moor: Nog een uitvreter. Morrien: Gedicht. Nuis: Een kwartiertje voor Leo Ross. Klooster: Drie gedichten. Brandt Corstius: Zes dagen onbedachtzaamheid.
R1265: - - Nederlands Grafisch en Ruimtelijk Ontwerp. Ontwerpen in opdracht. Deel I: Ontwerpers. Deel II: Ontwerpbureaus.
T9591: [DIJK, J.F. VAN]. - Eenvoudig Verhaal, van de naar Frankrijk weggevoerden der voormalige Haagsche Oranje Gardes te Woerden, na den noodlottige 24 November 1813, gevangen genomen. Door een derzelven beschreeven.
T2072: DE GEMEENSCHAP 1933. - Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp. Gabriel Smit. Antoon Coolen. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. M. Mok. J.J. van Geuns. A. van Duinkerken. Gaston Burssens.
T2073: DE GEMEENSCHAP 1931. - Frans Erens. A. van Duinkerken. Willem Nieuwenhuis. Pierre Kemp. Eric van der Steen. A.J.D. van Oosten. Leo van Been.
T2074: DE GEMEENSCHAP 1930. - Jac. Stolte. H. Marsman. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Chr, de Graaff. A. van Duinkerken. Albert Helman. R.M. Rilke. G. Weustink.
R1157: - - Register op de jaarboekjes voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1904-1948.
L1954: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1995-1996.
L1955: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1993-1994.
R3735: - - Dr. August Borms voor het gerecht.
K3960: - - Jahrbuch der Gesellschaft der Bibliophilen. Vierzehnter Jahrgang 1914/15.
K9654: GRAVISIE 13. - Visies op het grafisch management in de toekomst (Gravisie prijs 1986 naar John Verwielen).
Y0375: - - Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia.
T3591: - - Amsterdam: Sa vie sociale et economique.
T3589: - - Amsterdam: zijn maatschappelijk en economisch leven.
T3590: - - Amsterdam: Sein soziales und okonomisches Leben.
Y1813: - - Reglement van het Collegium Musicum Ultrajectinum. Amat Alta Silentia Musa, opgericht in het jaar 1631.
Y1814: - - Das heimliche Deutschland. Blštter der Widerstandsbewegung. Zur Jahreskundgebung der Opfer des Faschismus am 22. September 1946 im Lustgarten Belin.
L1072: - - Amsterdamse liefdesgedichten.
K2371: - - International directory of eighteenth-century studies 1987. Repertoire international des dix-huitiemistes.
Y0636: - - Reglement voor de Werkloozenkas van den Landelijken Federatieven Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken (L.F.B.A.).
M7196: - - Vierentwintig en I.
M5104: - - Rinze Hamstra 1895-1974.
T9487: F.K. - Ter herdenking van Stefan Schlesinger, grafisch kunstenaar. Geboren 14 Januari 1896 te Wenen, overleden 29 September 1944 te Auschwitz.
L8315: - - Dissertatien en Theses van Noordbrabanders. H.H. Bestuurderen aangeboden door hunnen Medebestuurder Palier.
T9136: - - Staking op de Hoogovens. Signaal voor verdere strijd tegen de werkloosheid.
Y0585: - - Die revolutionare Kampforganisation.
K0882: - - Extra correctie.
K0891: - - Exposition du livre d'art Italien. Tentoonstelling van het Italiaanse kunstboek. Belgique-Belgie 1965.
T4156: TIRADE 351. - Paul de Reus, Leonard Nolens, Charlotte Mutsaers, Gerrit Krol, Robert Anker, Marieke Jonkman, Anton Gerits, e.a.
T4157: TIRADE 352. - Alfred Kossman, Willem Jan Otten, Leo Vroman, Elisabeth Eybers, Jan Kuyper, Charlotte Mutsaers, Anton Ent, Herman Coenen, e.a.
R9203: - - Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz.
R9204: - - Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz.
T1268: - - Programma van het XXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-31 Augustus 1893).
H9024: - - Het koninklijk Nederlandsch Indische Leger in den strijd tegen Japan.
T4649: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 3.
B1242: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 102. - De verzameling van Theo van Gogh. Met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent. La Collection de Theo van Gogh. Excepte les oeuvre son frere Vincent.
B1243: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 319. - Gerard Leonard van den Eerenbeemt, collages, tekeningen en etsen. Peter Schat, Entelechie 2 scenes voor elf musici.
B1245: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 218. - Otto Steinert en leerlingen.
T7026: - - Vejledning med hensyn til rejser i Holland.
R9192: [BINNERT PHILIP DE BEAUFORT]. - Kerstmis in Scheveningen.
R9195: - - 't Spuigat. [Tijdschrift onder redactie van Gerard den Brabander, Harold de Clauer en M.L. Yzebrands].
T9522: - - Nr. I. Dagbundel ter gelegenheid van de PoŽziecarrousel 1997.
R4949: [VONDEL]. - Herdenking van het derde eeuwgetij van Vondels bekeering.
B3490: - - Fagskolen for Boghaandvaerk I Kjobenhavn. Beretning om ottende skoleaar.
B3492: - - Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar.
M5362: TIRADE 300. - Jubileumnummer.
Y7730: - - Register op de Levensberichten van Leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1991.
Y8773: [SYNDICALISME].L ACTION DIRECTE. ORGANE MENSUEL DE PROPAGANDE DU SYNDICALISME FEDERALISTE. 1RE ANNEE 1932. NR 4 MAI 1932 & 2ME ANNEE 1933 NR 5 AOUT. + LA DEBACLE SOCIALE. 1RE ANNEE 1896. NR. 9 + LE REVEIL DES TRAVAILLEURS. ORGANE LIBERTAIRE. 2ME ANNEE 19 -
Y0702: - - Museum Amstelkring. Ons Lieve Heer op Solder.
T9404: - - De Roode Post. Wekelijksch orgaan voor Leninistische-Marxistische Politiek. 1e jrg. nr. 5. September 1934.
T4147: TIRADE 323. - Kees Ruys, K. schippers, Tomas Lieske, Paul Meeuws, Arnold Heumakers, Rogi Wieg, e.a.
T4148: TIRADE 322. - Kees Verheul, Jaap Goedegebuure, J. Bernlef, A. Koolhaas, Leo Vroman, Thomas Rosenboom, e.a.
T4149: TIRADE 321. - Willem Jan Otten, Elisabeth Eybers, J. Bernlef, Robert Anker, e.a.
T4150: TIRADE 320. - K. Schippers, Anna Tilroe, Jaap Goedegebuure, Bert Schierbeek, Rascha Peper, Nachoem Wijnberg, Chales B. Timmer, Robert Anker, Tomas Lieske.
B9898: [PORZGEN, H.]. - Het meesterwerk. Een Chineesche anecdote.
T9373: [MULTATULI]. - Eduard Douwes Dekker - MULTATULI, Amsterdam 1820 - Nieder-Ingelheim 1887.
R1675: [HAVERSCHMIDT] - Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger.
T9381: - - Amsterdam in uw handpalm.
Y7182: PENROSE ANNUAL 69. - The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 69: 1976.
B3434: - - Vijftig jaren uitgever. aangeboden aan P.J. de Haan bij diens afscheid als directeur der N.V. Uitgeversmaatschappij W. de Haan.
B3449: - - Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux. Jaargang 38.
B3450: - - Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux. Jaargang 39.
B3451: - - Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux. Jaargang 40.
T9043: J.H. - De Pauselijke Suprematie en de Kanonieke Wet der Kerk.
H6063: - - La Theologie Germanique. Chapitres choisis. Introduite par Sebastien Castellion et traduite par Pierre Poiret. Avec une Postface du Reediteur.
T1490: - - Dada in de residentie. Een rumoerige soiree.
T1491: - - A Brief History of the Cambridge University Press.
T1496: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
T1497: - - De Vrije Drukpers aan de Stad Utrecht. Wijze: Henri's Drinklied. De Vrije Drukpers aan Utrechts Hoogeschool. Wijze: Al is ons Prinsje nog zoo klein, hoezee! De Vrije Drukpers aan het Volk van Nederland. Wijze: De Koning leev! De Vrije Drukpers aan Neerlands Koninklijk Huis. Wijze: WienNeerlands bloed enz.
T9348: - - De beverjagers aan de Arkansas, en andere vertellingen.
T9334: - - Oorlog aan de Alkohol. (Naar Dr. Schroder, Essen, in de Lokal Anzeiger).
T9330: - - Indie. Waar wij naar toe gaan.
T9324: - - Inhuldigingsfeesten van H.M. de Koningin. Officieel Programma van den Lichtstoet op Zaterdagavond 10 September 1898 te Amsterdam.
T9321: - - De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874.
R4696: - - De Christelijk Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten Partij. Hoe moet ik stemmen?
Y0149: - - The Tobacco and Cigar Trade and Manufacture. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 5.
R6936: - - Sozialistische Correspondenz INFO 32.
R4281: - - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
T9226: - - O, Amsterdam is Grandioos! Coupletten gezongen door den Heer en Mevrouw Gosschalk in den Parktuin te Amsterdam en De Harmonie te Groningen. Voor zang en piano.
T7334: - - De oorlogsinspanning van Groot-Brittannie. Een overzicht van Statistieken, die betrekking hebben op de oorlogsinspanning van het Vereenigd Koninkrijk.
Y8964: - - Een varsche Saus, op de Oubacke Engelsche Venesoen, in Hollandt opgedischt.
T9167: - - Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben
T9166: - - England und die Sperrung der See.
Y9018: [VONDEL]. - Naerder onderrechting, vereyscht op het onderwijs der Dry-eenigheydt.
R0278: - - Het Nederlandsche Boek 1932.
T9148: - - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945.
Y6729: DICHTERS OMNIBUS 1969. - 15e bloemlezing.
T9130: - - Geschenk der Christelijke Liefde aan Kinderen.
T9127: [VLIEGEN, W.H.]. - Weg met de knutselaars!

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27