Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B6546: - - Het Boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
Y5535: - - Onafhankelijkheid 1813.
W2395: - - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1980 nr. 7.
Y3575: - - 13. Februar 1960. 225 Jahre Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen.
Y2689: - - Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan Friesland 25-27 September 1905.
T2054: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. W. Nieuwenhuis. Gerard Wijdeveld. Ant. van Duinkerken. H. Vullinghs. Henri v.d. Burght. Charles Eyck. Koos van Doorne.
R1620: TIRADE 074. - G. K. van het Reve, Brief uit Camden Town.
R1617: - - Arte in Metropolitana. Biennale di Venezia. Comunita Fiamminga del Belgio.
K2105: [BRACHES]. - Verrassingen uit een decennium. Catalogus van een tentoonstelling van aanwinsten, 1977-1987, verworven tijdens het bibliothecariaat van Ernst Braches.
M2670: - - EL poema del Cid. Het twaalfde-eeuwse Spaanse epos. In het Nederlands herdicht en toegelicht door A. Nypels.
R1600: - - Type. Cosmic digital type collection Sans Serif.
Y2569: - - Mobilisatie.
Y2570: - - Een nieuwe hel en al haar duivels losgelaten.
M2355: - - Het epos van Heraklios. Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J. Knappert.
T2076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Chr. de Graaff. Albert Helman. Franz von Eldenburg Ermke. Albert Kuyle. Vic. Reinders. A. van Duinkerken.
T4040: TIRADE 341. - Nolens: Gedichten. Vroman: Scherpe herinneringen aan verloren foto's. Oosterhoff: Hun vrienden en zijzelf. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Anker: Opgeheven. Schippers: Ook bruikbaar voor ander doeleinden. Van Domselaar: Gedichten. Goedegebuure: Van orde naar chaos en weer terug. Wieg: Gedichten. Dros: Een liefde in Oud Batavia. Uitdehaag: Gedichten. Anker: Herlezen: Oek de Jong. Lieske: poŽziekroniek: Huub Beurskens.
T4041: TIRADE 342. - Meeuws: Verhalen. Moerbeek: De vrouwenhaat van Vallotton. Ghyssaert: Gedichten. Otten: Er is een fantastische poging mislukt. Bernlef: Uit het fotoboek van Dick Boer. Schiet niet op de pianist. Weijters: Gedichten. Matsier: Routes, Routines. Anker: Herlezen: Frans Kellendonk. Lieske: poŽziekroniek: Wilfred Smit.
T4043: TIRADE 343. - Vroman: Boven Bijlmermeer. Lieske: Zolang dit gedicht. Brandt Corstius: De revolver. Otten: De wraak van de toneelschrijver. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Baal: De Engelenburcht. Herman Coenen: Rijkelijk, gul. Reisel: Het beloofde leven. Friedman: Een foto. Jonkman: Gedichten. Starkenburg: Badmeesters. Baeke: Gedichten. Lieske: Herlezen: W.F. Hermans. Otten: Essaykroniek: Elmer Schonberger. Lieske: poŽziekroniek: Rogi Wieg en Judith Herzberg.
T3290: - - De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken.
T2053: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. A.J. van Oosten. W.P.J. Pompe.Alex Campaert. S. van Ravesteijn. M. Mok. Louis de Bourbon. Albert Kuyle.
R7563: - - In Vreugd en Smart. 25 geliefkoosde melodieen, uit Das Rutli, op vereerend verzoek driestemmig gezet en met woorden voorzien voor Zangvereenigingen en Huisgezinnen, door E.J. Boneschanscher. Eerste deeltje.
K2459: - - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift Van Hulthem.
R0070: DE GEMEENSCHAP 1933. - Anton van Duinkerken. Hendrik Andriessen en Michiel de Swaan. Antoon Coolen. Em. Erens. A.J.D. van Oosten. Jacques Schreurs.
T4144: TIRADE 327. - Hans Faverey, Robert Anker, Marko Fondse, Willem Jan Otten, Charles B. Timmer, e.a.
T4145: TIRADE 328. - Dirk van Weelden, Robert Anker T. van Deel, Marieke Jonkman, Willem Jan Otten, Jan Stavinoha, H.H. ter Balkt, e.a.
K9755: DE GEMEENSCHAP 1935. - Willem Nieuwenhuis, A.J.D. van Oosten, Criton, Gerard Knuvelder, Gerard Wijdeveld, Alex Campeart, Clara Eggink, Gerard Wijdeveld, J. van Hattum.
K9761: - - Die Beruhmten Entdecker und Forscher.
K5757: K.H.K. - Paris-Story.
Y1791: - - No. 31. Overzicht van de Inkwartieringswet met bijbehoorende en aanverwante bepalingen ten dienste der troepencommandanten. ( Aanschr. D.v.O. 12 October 1917. 1e afd. nr. 1.).
Y0595: - - Levensschets van de Gelukzalige Ludwina van Schiedam. Ten voordeele der Ludwina-Vereeniging te Vught.
H4066: - - Een bloemlezing uit de laatste vier jaargangen van Propria Cures, Amsterdams Studentenblad sinds 1890. Met een voorwoord van H.A. Gomperts.
R7287: BZZLLETIN 238. - Literatuur en het stripverhaal.
T5739: - - International Society for Contemporary Music Official Programme eleventh festival Amsterdam, 9-15 juni 1933. Officieel programma Elfde Muziekfeest. Sectie Holland.
T0909: U.J.D. - Wat de Nederlander nog wel kan doen.
T4134: TIRADE 329. - Paul Meeuws,Eva Gerlach, Leonard Nolens, Charlotte Mutsaers, Willem Jan Otten, J. Bernlef e.a.
B8886: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking.
M2364: - - De nectar van de liefde. Hala's 'sattasai', klassieke liefdespoŽzie uit India. Vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
R6604: - - Die Afrikaanse Droomboek. 'n Komplete droomuitlegger bevattende 2000 verklarings van drome en voortekens, benewens waarseery met teeblare, posseeltaal en blomtaal.
Y3326: - - Wat leert de "Inrichting voor Drankweer-Onderwijs"? I.V.D.O.
R1579: EYE 54. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 2004, nr. 54 volume 14.
T5747: - - De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
B0951: TIRADE 268. - Peskens: Voor de armen van Gouda. Kopland: Drentse A. Bronzwaer: Bordewijks Noorderlicht. Korteweg: Twee gedichten. Goedegebuure: In gesprek met W.F. Hermans.
B0952: TIRADE 217. - Roland Holst: laatste gedichten. Goedegebuure: Over de film Max Havelaar. Kadt: Betekenis en waarde van Sal Tas. Dokumenten: Brieven over Douwes Dekker. Multatuli in de ogen van een moderne literatuurbeschouwer.
B0956: TIRADE 209. - Vuyk: Over Mochtar Lubis. Mochtar Lubis: Van dingen die ik me nog herinner. Samson: Redding uit de wateren. Heine: Hoofdstuk 13 van Deutschland, ein Wintermarchen. Wedekind: De zooloog van Berlijn.
T5778: - - Plaats van ontmoetingen. Uit de geschiedenis van onze boekhandel.
T5779: [BOKKEL, J.G. TEN]. - Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek.
T5629: - - Veertigste jaarverslag der Nederlandsche Handelsreizigers-vereeniging.
R8327: - - Modern Publicity 1962/3. Volume 32.
T4923: - - Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn. Gouda, G. van Ghemen, (c.1486) Lanseloet van Denemarken Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn.
T4890: [HERINGA, P.M.]. - Pour une victoire de Guadalajara. Symphonie suite & bruit de trompettes. Door Peter LEBERECHT.
B1677: - - Handleiding voor de berekening van Handelsdrukwerk, Speciaal werk, Rotatiehandelsdrukwerk en Couranten.
B1678: - - Reglement betreffende de Krijgstucht. Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 31 juli 1922.
T3607: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 3e jaargang mei 1937, nr 8.
R2581: SOMA 12. - Witold Gombrowicz. R.A. Cornet de Groot. A.M. Dhondt. Hans van Weely. H. Heeresma. Rob Flapper. Jan Kuijper. I.F. Stone.
L3845: - - Levende Vlaamse Schrijvers. Portretten en bibliografieen uitgegeven voor de Ver. van Vlaamse Letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957.
L3780: - - De Gouden Kroon. Gedenkboek bij gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y3423: - - De Beoordeeling, der nieuwe verklaaring over 't Hooglied. Ter Toetze Gebragt: of Verdediging, Van de Eer, der twee Hoog Eerwaardige Heeren, Joan Frederik Jacobi en Nicolaus Barkey, Tegen den Opsteller dier Beoordeeling, en deszelfs Medegenooten, zich noemende, Schrijvers der Nederlandsche Bibliotheek.
R1576: EYE 49. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2003, nr. 49 volume 13.
T6080: - - Portret: Willem III, Koning der Nederlanden.
M2286: - - Hoe Leerdam Kristal ontstaat.....
B1060: TIRADE 307. - C.Kloos: Kellendonk denker, aangenaam. Wentholt: Over D.H. Lawrence en Thomas Mann. Neck Yoder: Calibans antwoord. Herk: Van Melk en bloed. Bokshoorn: Ironie als allemanshouding. Sandberg: Zeus verlos ons van de Olympische gedachte. Brodski, Tellegen, Kruit en Pallemans: Gedichten.
Y3544: - - Officieele feestgids, uitgegeven namens de huldigingscommissie 1923 Amsterdam voor de feestelijke huldiging van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam, ter gelegenheid van haar vijf en twintigjarig regeeringsjubileum, in september 1923. Versierd met kaart en illustraties.
R5262: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998.
L7816: - - Het Belgische Episcopaat aan het Duitsche Episcopaat.
R1572: EYE 40. - Eye: International Review of Graphic Design. Summer 2001, nr. 40 volume 10. Typography special issue.
L3830: - - Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga.
W2209: - - Illustrierte Kostbarkeiten.
Y3433: - - Mengelingen in proza en poezij. Twee delen.
Y3462: [CATALOGUS]. - Gemeente Amsterdam. Tentoonstelling van Schilderijen, Wandschilderingen, Beeldhouwwwerk, Sierkunst.
R4755: - - Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner.
R0080: DE GEMEENSCHAP 1934. - Louis de Bourbon. Luc van Hoek. Paul Vlemminx. Bern. Verhoeven. Pierre Kemp. F. Bordewijk. Kees Meekel.
Y3086: - - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Met vele illustratien in den tekst.
T6536: - - Prijscourant van het Handels-Departement van het Leger des Heils.
R0088: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Jan Engelman. Alex Campaert. Vic. Reinders. Antoon Coolen. Kees Klap. Louis de Bourbon. A.J.D. van Oosten. Jan H. Eekhout. A. Roland Holst.
Y4643: [BECKETT]. - AS NO OTHER DARE FAIL: For Samuel Beckett on his 80th Birthday by his friends and admirers.
T2914: - - Sterk staan in stormgetij.
L5008: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche.
T4044: TIRADE 344. - Hommage aan A. Koolhaas: Alberts. Anker. Van den Bergh. Van Deel. Juryrapport P.C. Hooftprijs 1992. Meijsing. Otten en Vroman. Van der Meer; Nachtgoed. Kuyk: Wanda. Brandt Corstius: Het geweer. Herman Coenen: Gedichten. Otten: Het innerlijke schip. Rosen: Gedichten. Lieske: poŽziekroniek: Thomas Transtromer.
R1571: EYE 31. - Eye: International Review of Graphic Design. Spring 1999, nr. 31 volume 8.
R6341: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
T3480: - - Hitler stap voor stap 1933-1939. Vertaald uit The Times van Dinsdag 26 September 1939.
L3783: - - Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr.
R1569: EYE 23. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1996, nr. 23 volume 6. Typography special issue.
B5714: - - Hippies, Hypocrisy and Happiness.
B6568: TIRADE 003. - Tijdgenoten (R.C. Bakhuizen van den Brink). J.W. Smit: Twee maal Orwell. E. Eybers: Gedichten. A. Morrien: Een gat in de nacht. J. Emmens: Tijd. Lehmann & E. Dobber: Boekbesprekingen. R. Rubenstein: Koelhoofden contra Cerebralen. H.G. Schogt: Tartuffe in Stepantsjikovo. T. van Oudwijk: Mijn neef Ahrend.
R0077: DE GEMEENSCHAP 1932. - G. Vrijmoed. Jan H. de Groot. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. Koos van Doorne. M. Faulhaber. Willem Brandt.
R0076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Anton van Duinkerken. Gabriel Smit. Jacq. Schreurs. Charles Eyck. M. Mok. M. Revis. J.J. van Geuns. W. Nieuwenhuis. A. den Doolaard. Albert Kuyle.
R1561: - - Standplaats.
R0075: DE GEMEENSCHAP 1933. - Albert Kuyle. Gabriel Smit. Jacq. Scjreurs. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Paul Vlemminx.
B1238: - - Tsjechisch glas.
B1239: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 267. - Malir Vaclav Spala 1885-1946.
T2093: DE GEMEENSCHAP 1933. - St. van Schaik. Chr. de Graaff. Henri van der Burght. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. A. van Duinkerken. J.A. Wijnhof. Simon Druyf. J.J. van Geuns. Martin Bruyns. e.a.
T2092: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jac. Schreurs. Emile Erens. Jan H. de Groot. Justus Mercks. J. Babeliowsky. Albert Helman. A. van Duinkerken.
T2091: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Jac. Stolte. V. Reijnders. S. van Ravensteyn. M. Mok. Willem Nieuwenhuis. Eric van der Steen. Leo van Breen.
T2090: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Chr. de Graaff. Willem Nieuwenhuis. F.J. Weinrich. Leo van Breen. Jan H. de Groot.
T2087: DE GEMEENSCHAP 1930. - G. Wijdeveld. A. van Duinkerken. H. Andriessen. To Holscher. Man Arnet. Theun de Vries. Gabriel Smit. V. Reinders. Jac. Stolte. B. Verhoeven. K. Gabriel Pfeill. N.G.H. Deen. Th. H. Schlichting.
B7186: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
T2080: DE GEMEENSCHAP 1930. - A. van Duinkerken. Gabriel Smit. P. Hemdrix. Gerard Wijdevel. J.J. v. Geuns. Chr. de Graaff. M. Revis. Albert Helman.
T2081: DE GEMEENSCHAP 1930. - Gerard Wijdeveld. Anton van Duinkerken.
T6160: - - Cooperatief Arsenaal.

Next 100 books from Antiquariaat Boek & Glas

4/4