Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y2455: - - 68 reproductions pour le catalogue d une collection de manuscrits à miniatures IXe-XVe siècles dont la vente aura lieu à Amsterdam le 22 novembre 1929 dans la grande galerie de Frederik Muller & Cie (Mensing et fils) .
Y0171: - - Het zieke P.T.T.-personeel. Rapport inzake het vraagstuk der simulatie en aggravatie. (uitgebracht naar aanl. van het schrijven van den Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie d.d. 12 Juni 1916, no. 561) [door den] Alg. Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoon-Personeel.
Y3791: - - Lectuur voor de huiskamer, uitgegeven tot aanmoediging der schoone kunsten. 1854.
T1233: - - L. Baekelmans en H. Teirlinck herdacht.
T2745: KLEUTERBLAADJE 1925. - Kleuterblaadje. 10e jaargang 1925. Tijdschrift voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
Y1201: - - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 50e uitgave.
R4358: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Y0595: - - Levensschets van de Gelukzalige Ludwina van Schiedam. Ten voordeele der Ludwina-Vereeniging te Vught.
T7010: - - Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928.
Y0156: - - Tentoonstelling Hedendaagsche Friesche Kunst.
Y0603: - - De Strijd voor het Recht. Ontleend aan The Round Table (maartnummer 1916).
Y0162: - - Statuten, Huishoudelijk Reglement en Sociaal Program. Nederlandsch Werklieden-Verbond.
Y3329: - - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond. 1e jaargang 1906, no 38 - 39 - 40 -41.
Y0184: FEESTGIDS 1874. - Officieele Feestgids bij het XXVjarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam.
Y0332: - - Huishoudelijk Reglement voor de afdeelingen van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond. Goedgekeurd door het Hoofdbestuur.
Y1335: WOORD EN BEELD 1898. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1898.
B2056: PENROSE ANNUAL. 71 - The Penrose. The international review of the graphic arts 1978/9. Volume 71.
R8662: - - A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 1-20.
R5106: - Des Soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht.
R5107: [WERUMEUS BUNING, J.W.F.]. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
T7727: - - Kamer van Koophandel Amsterdam. Gelegentlich der Holland-reise von der Vereinigung der Geschaftsfuhrer deutscher Industrie- und Handelskammern angeboten von der Handels- und Gewerbekammer fur Amsterdam.
T7729: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
R4357: [VONDEL]. - J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening.
B2974: - - Aan Hugo Verriest.
H8217: - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986.
L4587: - Afbeeldingen schilderijen / Reproductions tableaux / Reproductions paintings / Abbildungen Gemalde.
T3577: - - Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden.
R2072: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 022.
R2064: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 023.
R2076: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 024.
R2075: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 025.
R2074: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 026.
R2068: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 027.
R2071: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 028.
R2070: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 029.
R2051: - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 033.
T9732: - - Helden en Martelaren 1940-945. De Gefusiljeerden.
W5612: - A guide to the exhibition in the King's Library. Illustrating the history of printing, music-printing and bookbinding.
R2798: - A Thousand Years of French Books. Catalogue of an Exhibition of Manuscripts, First Editions and Bindings, arranged by Desmond Flower for the National Book League.
H6467: - - Aan het werk, nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen. Samengesteld door medewerkers van De Bezige Bij. t.g.v. het afscheid van Geert Lubberhuizen.
Y2648: - - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884.
Y2645: - - Maufacture of foodstuffs, liquor and dainties. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 14.
R7154: - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
T3574: - - Jeugd en Socialisme.
K3783: - - Akademiedagen. Gehouden te Breda op 25 en 26 april 1957. Deel X. Verslag en voordrachten.
B6610: - - Alfons Jeurissen. Een verdienstelijk Limburger.
R2979: - - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 7: Nieuwe tijd. Sociaal-economische geschiedenis 1490-1650. Overzeese geschiedenis ca. 1590-1680. Socioculturele geschiedenis 1500-1800.
K8861: - - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge Vande stiging, op-komst en heerlijkheyd der voorsteyde Amsterdam.
Y0186: - - Historische Allegorische optocht 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
T4876: - - Rapport betreffende de omstandigheden van pleegkinderen te Leiden die niet staan onder toezicht van een overheidsorgaan of voogdij-instelling.
T6908: - - Het onmaatschappelijke gezin.
Y1814: - - Das heimliche Deutschland. Blätter der Widerstandsbewegung. Zur Jahreskundgebung der Opfer des Faschismus am 22. September 1946 im Lustgarten Belin.
T0633: - - De Oorlogsmisdaden bedreven gedurende het tegenoffensief van Von Rundstedt in de Ardennen december 1944 - januari 1945. BANDE.
R4990: BZZLLETIN 236-237 - Het Symbolisme.
R1809: - - Bibliographie Dr. M.G. de Boer.
H4793: - Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland.
B5723: - Bijvoorbeeld. Vormgeving en kunst. 21 jaargang nr. 1, februari 1989.
L4972: - Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote.
B0143: - Bloemen voor de meergevorderde jeugd. Verzameld uit de schriften der beste prozaschrijvers.
W5156: - Boekbanden in Textiel.
L3148: - - Boeken van Pierre Lecuire. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van 17 januari t/m 27 februari 1986.
R1402: - Books about Books. An International Exhibition of the Occasion of the International Book Year 1972 Proclaimed by UNESCO.
B5125: - Broze kunst. Genieten van mooi glaswerk.
H4804: - Buhrmann-Ubbens Papierprijs 1987.
MK0092: - Catalogue du Salon International du Livre D'Art 20 Mai - 15 Aout. Preface D'Andre Suares.
M1791: - Catalogus 36/58.
B8547: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste Supplement.
B8549: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede supplement.
R0866: - - Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap.
B4369: - - Catalogus van de Bibliotheek van de Vereniging van Leraren in het Schoonschrijven M.O., Stenografie [Groote] en Machineschrijven.
R0904: - Catalogus van geschriften over Rotterdam aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente. Aanvullingen 1940-1957.
B9970: - Catalogus van kaarten.
B1112: - - Catalogus van oudere werken op het gebied der Nederlandsche Letteren.
B3783: - - Cathedrales et Eglises de France.
L6306: - - Claire Marie de Nassau Princesse de Ligne. Preface de M. le Duc de la Force.
W9471: - Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus.
L1955: - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1993-1994.
L1954: - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1995-1996.
L1956: - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1997-1998.
M9990: - - Das moderne Lexikon der Erotik von A-Z.
T7717: - - Haagsche Journalisten Vereeniging. 9 mei 1893-1918.
T2083: DE GEMEENSCHAP 1929. - A. van Duinkerken. Hans van Zijl. Lou Lichtveld. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Albert Kuyle. V. Reinders. Mien Proost. Jan H. Eekhout.
W8992: - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid".
L0234: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
H5614: - Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door Jo Steenbergen.
B6383: - Deugd en Spaarzaamheid of De wijsheid van Pieter Verzeijl.
K9761: - Die Beruhmten Entdecker und Forscher.
W8615: - - Die Chronik der Feldmuhle, Funfzig Jahre Feldmuhle 1885 - 1935.
B7430: - - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese.
L3783: - - Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr.
L7944: - Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin.
K0215: - Die funfzig Bucher 1970.
H7963: - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475.
H7118: - - De Grafiek van Jan Toorop 1858/1928.
L2064: - De grafische beroepen. Een psychologische analyse.
T7820: C.P.N. - Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid).
B0922: - - De Heylighe Euangelia na de beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae ende Joannis. Met houtgravures [prenten, initialen en vignetten] van Jan Th. Giesen.
B6489: - - De Hynsteblom.
L8714: - - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die Partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch.
B5703: - - De loodindustrie in de 18e eeuw.
H0319: - - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Met vele illustratien in den tekst.
H4026: - De Middelburgsche Avanturier. Of het Leven van een Burger Persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlijke Minnaryen; etc. etc.
M2364: - - De nectar van de liefde. Hala's 'sattasai', klassieke liefdespoëzie uit India. Vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
B5617: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 11e jrg. nr. 1-4. 1987.
B5618: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988.
B5619: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989.
B5611: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 14e jrg. nr. 1-4. 1990.
B5609: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 15e jrg. nr. 1-4. 1991.
B5614: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979.
B5620: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981.
B5621: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982.
H4590: - De Renildis Handpers 1957-1987.
L2148: - De typografisch best verzorgde jaarverslagen van 1962 en 1963..
L2738: - De uitspraak der Synode. Met een voorbericht van J.C. Zaalberg.
B2193: - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk.
B2225: - De verloren zaak. Katern over boeken. Nummer 0. poëzie-special, november 1988.
M9048: - - De vertellingen van duizend-en-een-nacht. Deel 5/6 Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen.
R3682: - De Vlaamse Kwestie.
B4895: - De vrouwen van de Sultan. Philosophia Typographiae. Misdruk op slecht papier.
T4141: TIRADE 336. - K. Schippers, Nicolaas Matsier, H.H. ter Balkt, Paul Meeuws, e.a.
Y0514: T.T. - DE W. - Een heilige ontevredenheid.
Y0375: - - Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia.
T9764: - - Programma en tekst der voor te dragen verzen : Amsterdam den XXI Januari 1899.
T4133: TIRADE 330. - Hommage aan Hans Faverey (vierentwintig dichters herdenken Faverey met een gedicht). e.a.
T0073: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
H2675: - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse.
H9488: - Die schonsten Bucher des Jahres 1964.
K0211: - Die schonsten deutschen Bucher des Jahres 1961.
B2035: - Dietsche Heiligen. Inleiding E.P.D.A. Stracke.
L8315: - - Dissertatien en Theses van Noordbrabanders. H.H. Bestuurderen aangeboden door hunnen Medebestuurder Palier.
R3735: - Dr. August Borms voor het gerecht.
M2650: - - Dronken schip. Franse poëzie van Baudelaire tot Valery. Vertaling Joris Diels. Met een nawoord door Ludo Simons.
K9460: - Drucker gegen Unterdrücker. Unterirdische Druckerstätigkeit in Holland während der Deutschen Besetzung.
L5693: - Drukkers-Handboek 1963-1964. Uitgave van het Drukkersweekblad.
R1267: - Dutch Design / Nederlands Ontwerp '92. Twee delen.
R0533: - Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden.
L4559: - Echt vals? Namaak door de eeuwen.
W0001: - Edition Tiessen 1977 -1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland.
L5008: - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche.
M4813: - Een bloemlezing uit de laatste vier jaargangen van Propria Cures, Amsterdams Studentenblad sinds 1890. Met een voorwoord van H.A. Gomperts.
H8763: - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit.
K2176: - Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
T2755: - - Bijeenkomsten van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap Verslagen, vergaderingen en bijeekomsten. 1931-1938.
Y1198: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Y1200: - - Verscheidenheden, aan de Geschiedenis, Natuurlijke Historie en Aardrijksbeschrijving ontleend. Een leesboek voor de hoogste klasse der scholen, of tot bijzonder gebruik.
K6343: - Een schoone historie van Fortunatus Borze ende van zyn wensch-hoedeken.
K1124: - Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een Soudaens Dochter wech leyde, wt haren lande.
L7824: - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de Bibliotheek der Vrije Universiteit.
R2435: - - Eerste lustrum-album van de boekengilde Die Poorte 1933-1938.
R1483: - Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten.
B3088: - - En het Licht schijnt in de duisternis.
R1554: - - Encyclopedie van de moderne schilderkunst.
M4375: - Engelbewaarder Winterboek 1978.
K2582: - Engelbewaarder Winterboek 1979.
R0808: [ERASMUS]. - Erasmus and his time. Handlist for visitors to the exhibition 3 october - 23 november 1969.
B1285: - - Esmoreit.
T2914: - - Sterk staan in stormgetij.
T0711: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1913, 5e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 62e jaar.
T6044: - - T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano.
T7396: - - De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC Pinksterfeest '47 op de heide bij de Paasheuvel.
T0712: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1910, 2e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 59e jaar.
R6536: [BRUNKLAUS, FRANCISCUS ANTONIUS]. - Het hooglied van Maria Magdalena.
T2014: - - De Monumenten van Beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam.
W7420: - Herrijzenis.
B6546: - - Het Boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R2946: - - Het Boek in Vlaanderen 1937. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1827: - - Het Boek in Vlaanderen 1939. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1833: - - Het Boek in Vlaanderen 1947. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5423: - - Het Boek in Vlaanderen 1950. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5424: - - Het Boek in Vlaanderen 1952. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1830: - - Het Boek in Vlaanderen 1954. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5426: - - Het Boek in Vlaanderen 1956. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5427: - - Het Boek in Vlaanderen 1957. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R1438: - Evolutie. Register op den inhoud der jaargangen 1913-1925.
L5931: - Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
K0891: - - Exposition du livre d'art Italien. Tentoonstelling van het Italiaanse kunstboek. Belgique-Belgie 1965.
K0882: - Extra correctie.
L2100: - Extra correctie.
L3294: - - Extra correctie.
B9538: - Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen (einde 14de eeuw tot 1548).
B4775: - Fifty Books of the year 1948.
B3492: - Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar.
M3511: - Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.
L2143: - Franse meesters uit het petit palais, musee de la ville de Paris.
R1979: - Frontsector. Tien liederen uit 't bezette Nederland. [Uitgezocht en ingeleid door T. van Vliet].
R1713: - Funkties van tekenen. / Functions of drawings.
L6629: - - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915.
H1813: - - Geen combinatie. Cabaret-teksten van Annie M.G. Schmidt, Jan Blokker, Seth Gaaikema. Tekst met een feestrede door I.A. Diepenhorst, bij de opening van de 26e Boekenweek.
B8960: - Geillustreerd Guldens Tijdschrift. Ernst en Luim. Eerste jaargang 1860-1861.
L2594: - Geoffrey Chaucer. An exhibition commemorating the six hundreth anniversary of his death. 13 September-3 November 2000.
B2433: - Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch Verkiezings-Stelsel.
B5055: - Gesneden beelden. Dichters, dichteressen en gedichten uit zeven eeuwen.
B2619: - Gids voor de bezoekers der Sint-Leonarduskerk te Zout-Leeuw.
R1490: - Gids voor de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Met catalogus van incunabelen en andere verzamelingen. Voorjaar 1919.
K5910: - Glass in London.
B6640: - - Gloriant. Gevolgd door de klucht van de buskenblazer.
M4228: - God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
W3409: - God groet U coninghinne.
B3272: - Het moment. Dagboek van mijn idool.
R0273: - Het Nederlandsche Boek 1935.
R0272: - Het Nederlandsche Boek 1936.
B9487: - Het Nederlandsche Boek 1937.
R3580: - Het Nederlandsche Boek 1937.
R0274: - Het Nederlandsche Boek 1940.
B4298: - Het pikeren van rastercliches. Een studie verricht door het I.G.T. en de S.T.N.D.
B0945: - - Het proza van Geel en de poëzie van Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw.
L2606: - - Het Salamanderboek.
H2432: - Het Salamanderboek.
L6130: - J.G.G. (1395-1468). Das Enzensberger-Gutenberg-Projekt. Eine Studie von Studenten der Kunstakademien Krakau, Warschau und der Fachhochschule Mainz 1991-1994.
B3031: - - Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche Boek 1943.
K3960: - Jahrbuch der Gesellschaft der Bibliophilen. Vierzehnter Jahrgang 1914/15.
K3466: - - Jan Campertprijzen 1978. Elisabeth Eybers, Cees Nooteboom, Maarten 't Hart en F.B. Hotz.
K3467: - - Jan Campertprijzen 1980. Alfred Kossmann, Ed Leeflang, Oek de Jong, Andreas Burnier en A.L. Sotemann.
M4055: - Joodse sprookjes. Sprookjes uit de wereldliteratuur.
R1295: - - Jozef Muls herdacht.
L4789: - Kennis geeft geld. Wetenschappelijke Blaadjes. Eene bloemlezing uit de beste populair-wetenschappelijke geschriften, bijeenverzameld door eene vereeniging van Nederlandsche geleerden.
K1291: - Kom, lach mee! Verklarend Okedemies woordenboek.
T4870: - - De slag om Overloon. 17 September 1944 - 14 October 1944.
W0013: TIRADE 214. - De brieven van Jan Hanlo.
Y1905: - - Toneelgroep Centrum Januari 1965. Pinter, Casilla Affaire, Euripides.
R4075: - Oordeel van het Synodvs Nationael ghehouden binnen Dordrecht.
T4639: - - XIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (zevende vervolg). Bedevaart en stormloop van 't jaar '30.
T0713: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1912, 3e en 4e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 60e en 61e jaar.
T0714: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar.
Y1360: - - Onze Beweging. 2e reeks, Twee delen.
T0635: - - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen.
K0216: - Les cinquante livres de l'annee 1958.
B0575: - Lessen in lezen II. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
K9707: - - Letterkundig leven te Antwerpen. Een prentenboek.
L3845: - - Levende Vlaamse Schrijvers. Portretten en bibliografieen uitgegeven voor de Ver. van Vlaamse Letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957.
L2707: - Livres des XVe et XVIe siecles, livres illustres du XVIIIe siecle. Avec dessins originaux de Cochin, Gerard, Gravelot, Moreau le Jeune. Architecture et decoration, Modes et costumes.
L2642: - - Livres rares et precieux 1452-1973.
L3350: - - Lloyd's Register Book 1968-69. Register of Ships A-L & M-Z. Two volumes. + Supplement to the Register Book 1968-69. + Appendix 1968-69.
B0530: - Losse planken van het tienjarig Podium uit hun verband gerukt en bijeengestapeld door de huidige Podium-redatie. Polemieken, proza, essays, gedichten.
B9365: - Luister van Byzantium. Europalia 82 - Griekenland.
B3820: - Maitres Flamands du dix-septieme siecle.
R5279: - - Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk.
L1825: - - Het Boek in Vlaanderen 1938. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R4890: - Die schonsten Bucher des Jahres 1963.
T3116: - - Programma met korten inhoud en foto's van het filmwerk in 10 afdeelingen getiteld Liberalisme.
Y1120: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Eerste stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen.
L1287: [PROOST, ULCO]. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
Y3634: [PROGRAMMA]. - Herdenking door de R.K. Universiteit van Joost van Vondel bij den 250e verjaardag van zijn dood op woensdag 6 februari 1929 des avonds 8 uur in het concertgebouw "De Vereeniging" Nijmegen.
T0577: W. V. R. [=W. VAN REDE]. - Van Oude Tijden.
T1497: - - De Vrije Drukpers aan de Stad Utrecht. Wijze: Henri's Drinklied. De Vrije Drukpers aan Utrechts Hoogeschool. Wijze: Al is ons Prinsje nog zoo klein, hoezee! De Vrije Drukpers aan het Volk van Nederland. Wijze: De Koning leev! De Vrije Drukpers aan Neerlands Koninklijk Huis. Wijze: WienNeerlands bloed enz.
T7020: - - Filomeele. Driestemmige Kinderliederen.
T7428: [TAS, SAL]. - Naar een nieuwe wereldoorlog.
T7426: - - Gedenkschrift, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeeling Amsterdam van Dennenheuvel 1912-1937.
T7097: A. D'A. [=LEO LAUER]. - Waarom werd Pisuisse vermoord?
R7736: - - Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement.
R7750: - Catalogus-Jubileum-nummer XXVe Internationale Kampioenschapstentoonstelling van Katten.
T2578: - - Kleiner Fuhrer durch die gute englische und amerikanische Literatur der neuesten Zeit.
Y0483: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1908. Twee delen Januari - December 1908.
T1703: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1947. 114e jaargang nrs. 1-51. januari-december.
B1154: - - Stijn Streuvels' 70ste verjaring. October 1941.
R5664: - International congress of publishers, seventh session 1910. With compliments of L. van Leer & Co. Amsterdam, Marken, Volendam.
R2145: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren.
Y1334: WOORD EN BEELD 1899. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1899.
R7287: BZZLLETIN 238. - Literatuur en het stripverhaal.
T5287: - - Liederenbundel voor de vrouwengroepen van de Partij van de Arbeid.
T5615: - - De Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische Gegevens ca. 1500. Met verklarende tekst.
Y1307: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 9. Geen Tweede Versailles. H.Roland Holst: Het erfdeel van Zimmerwald. H. van Wijk: Geen Tweede Versailles. B.W. Schaper, J. Bladergroen J. Sterl: Meningen. E.M. De Wacht der Bourgeoisie.
Y1308: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 10. Grondslagen van de Vrede. G.M. Nederhorst: De Grondslagen van de Vrede. L. Ragaz, G.Cole, H.J. Ps, S. de Wolff, J. Valkhoff: Meningen. Critisch Fundament.
T4854: - - Carel ende Elegast. Middelnederlandsche Ridderroman met Aanteekeningen en Bibliographie uitgegeven door Rob Roemans.
T7880: - - Activisten.
R3443: PENROSE ANNUAL. 63 - The Penrose Annual 1970. [The International Review of the Graphic Arts]. Volume 63: 1970.
T2922: - - Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk.
Y0114: - - Peace Militant. This booklet is not copyrighted and its contents may be reproduced in whole or in part.
Y0969: [VLOTEN, JOHANNES VAN]. - Nederlandsch liedeboek. Verz. en uitg. door V.
T6028: - - Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz.
T2901: - - Catalogus van de boekerij der vereeniging "Het Spinozahuis".
Y1943: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 13e jaargang 1846.
R3436: [EEGHEN, I.H. VAN]. - Liber amicorum I.H. van Eeghen. Zeventigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum.
L1991: [L.J. VEEN]. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 1 maart 1947. Met fondscatalogus en lijst van uitgaven in voorbereiding.
T5984: - - De komende vrede.
T2031: - - Die Josefslegende. in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit. Mit den zugehorigen Schriftstellen in der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig und einer Einleitung von Erna Stein.
Y1299: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939. Extra nummer. J.P. van Praag en David de Jong Jr.: Henriette Roland Holst 1869-1939.
R6897: - Antwerpen. Gids Brabo met plan in kleurendruk en straataanwijzer van Antwerpen en Omstreken.
R5119: - Het Nederlandsche Boek 1936.
T2365: - - Vienna of to-day. An Album with Map.
T7565: - - De opheffing van de Departementen van Marine en Oorlog en de instelling van een Departement van Defensie.
R4317: TIRADE 213. - Rob Nieuwenhuys: Volkspoëzie van Indonesie.
T2741: KATALOG 45. - Die Bibliothek Der Grafen Von Blome Auf Schloss Salzau in Holstein
T5960: - - Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie.
T6116: H. J.C.L. V. [=J.C.L. HONSTEDE]. - November 1813-1863. Aan de Nederlandsche Natie bij het vijftigjarig jubelfeest van de in 1813 herkregen onafhankelijkheid.
T6114: [STEYN, JOHANNES]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
T3350: PENROSE ANNUAL. 62 - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 62: 1969.
T5899: - - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering augustus 1939. getrouwe en onverkorte vertaling.
T6111: - - Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad.
T2758: - - Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1947.
L9297: SINGEL 262. - Jong gedaan. Kinderwerk en beginnerswerk van 28 auteurs.
T6806: - - Schoolboekjes, uitgegeven door het bestuur der Nederduitsch-Hervormde Diakonie-Scholen te Utrecht. Eerste stukje. Lange- en korte slotklanken en verdere oefeningen.
R8328: - Modern Publicity 1951/52. Volume 21.
R8327: - Modern Publicity 1962/3. Volume 32.
R8326: - Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Scheemda 1909.
Y0120: TIRADE 290. - Vasalis: Dankwoord P.C. Hooftprijs. Anker: Kunst als troost. Michaelis: De Moor, Van Oudshoorn en de kritiek. Rooy: Eating landscapes. Havenaar: Jimmy Carter en het primaat van de moraliteit. Gedichten.
T2676: - - Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 Sept. 1904 met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond.
T5926: - - Prijzenboekje 1948.
T5927: - - De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899.
T2857: O.K. (A.B. KLEEREKOPER). - "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar.
T2863: - - De toestand van de geldelijk ondersteunde armen te Amsterdam in het jaar 1927.
T2917: - - Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep.
R0837: - - Bibliografie van Henri Baudet. Hoogleraar te Groningen 1956-1984.
R5766: - - De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting.
R6341: - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
T6100: - - Vorstelijk Huwelijk.
R4476: - Kazerne toestanden. Resultaat van de circulaire der A.M.P.V., waarvan de beantwoording door de militaire autoriteiten werd verboden.
R2189: TIRADE 251. - Negen gedichten van Anna Achmatova met een inleiding.
T9399: - - Nieuwjaarsgroet van de kinderen uit het Roomsch-Katholiek weeshuis, aan de ingezetenen van Leiden.
Y2394: - - Van Tijd tot Tijd. Beschouwingen, boeken, plannen, persoonlijkheden. Aflevering 15.
Y2396: - - Byenkorf's Boekennieuws. Maandblad voor Boekenvrienden 2e jaargang nrs. 1 t/m 12. Februari 1932 t/m januari 1933.
L0499: - Marike van Nieumeghen.
M8295: - - Maritiem Journaal 1976. Jaarlijks verschijnend informatie- en dokumentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en Belgie.
C1062: - Masterpieces from the Hermitage Leningrad. Dutch and Flemish paintings of the seventeenth century. Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
M1847: - Meesters der schilderkunst. Toulouse-Lautrec.
R3399: - Mei 1934. Internationale Feestbundel met bijdragen van schrijvers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Rusland.
K4973: - - Mekka. Jaarboek voor lezers 1996.
M2923: - Melchior Lechter. Der Meister des Buches. Eine Kunst für und wider Stefan George.
B1397: - Memoire du Parti Ouvrier Belge Juillet 1917. / Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917.
B4980: - - Mitteillungen der Ausland-Hochschule an der Universitat Berlin. Abteilung I: Ostasiatische Studien.
B0137: - - Modeles des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne conduite de la part des femmes, Et Morceaux extraits des meilleurs ecrivains qui se sont occupes de l'education des filles.
L1643: - Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittockiana, Brussels & Koninklijke Bibliotheek, The Hague 1985.
B4905: - - Mooi Holland / Beautiful Holland / La Belle Hollande.
R3473: - Mooi Marginaal 2002-2003. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
R3474: - Mooi Marginaal 2004-2005. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
B9295: - Morosow und Schtschukin. Die Russischen Sammler. Monet bis Picasso. 120 Meisterwerke aus der Eremitage, St. Petersburg und dem Puschkin Museum, Moskau.
L8278: - Nederlands buitengaats; een taalreunie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
R1265: - Nederlands Grafisch en Ruimtelijk Ontwerp. Ontwerpen in opdracht. Deel I: Ontwerpers. Deel II: Ontwerpbureaus.
R1268: - Nederlands Ontwerp / Duch Design 2000/01. Deel I: Industrieel Ontwerp. Deel II: Grafisch ontwerp. Deel III: Nieuwe media. Deel IV: Ruimtelijk ontwerp. Deel V: Verpakkingsontwerp. Deel VI: Illustratie. Deel VII: Adressen-register.
B6295: - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1841.
B6144: - - Nederlandse exlibris uit drie eeuwen.
B6117: - - Nederlandse Postincunabelen 1500-1540.
L4224: - - Nederlandse postzegels 1974. Achtergronden, Vormgeving, Emissiegegevens, Eerste-dagstempels, Diversen.
B6296: - Nieuw Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1850.
M9703: - Noordnederlandse miniaturen. De gouden eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Catalogus.
B1909: - Officieel programma van den vijftienden Limburgschen Katholiekendag te Heerlen. 12 mei 1913. Pinkstermaandag.
B5727: - Offset. Nr. 13, 21e jaargang juni 1966.
L8709: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke Commissie Heemkennis
L8380: - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
R3015: - - Oostvlaams Literair Lexicon. Samengesteld door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde.
T0753: JAARVERSLAGEN 1922-1924. - Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten.
R8874: - - Zij en Wij.
R8875: - - De Spektator. Kritiesch en Historiesch Kunstblad, VIIe deel, Nieuwe Series, Eerste deel.
T5811: - - Dichter im Freiheitskampf. Holländische Kriegsdichtung.
T5904: - - Regels voor de titelbeschrijving. Bewerkt van de Regels voor de titelbeschrijving vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen voor het gebruik in Openbare Bibliotheken.
Y1188: - - Die VII getiden op die passie ons Heeren.
T5906: [GUSTEN, THEODORE J.H.] - Die Internationale. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefangnis im Winter 1942-43. Heute hat meine Frau Geburtstag...
R2475: [VREEDE, G.W.]. - Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen.
T4729: - - De Hooge Raad. Antwoord aan Mr. N.C.M.A. van den Dries.
Y4119: - - Ootmoed en liefde, of de goede strijd van Nancy, op de wegen der vreugde en droefheid. In verhalen voor meisjes.
R8029: [WAAL, J. DE. E.A.]. - Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
R5198: - Dag van het Vlaamse Lied. Twee deeltjes: zondag 5 juni 1955 en zondag 1 juli 1956.
R2474: [HECKER, WILLEM AUGUST]. - Hippokreen-ontzwaveling.
M6980: TIRADE 235 - Jeroen Brouwers: Amsterdams Peil.
R2458: - Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel.
T5892: - - Wel en Wee der Nederlandsche Kerftabakindustrie.
Y3196: - - De Ongelukkige Sabine of Het slachtoffer der Hebzucht. Tragische Geschiedenis op Bruiloften en Partijen.
Y3817: - - Handbuch des Verbands Deutscher Antiquare e.V. 2005/2006.
R7013: - Graag op Baantjes. Overgenomen uit het dagblad De Tijd.
T3607: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 3e jaargang mei 1937, nr 8.
T3569: - - Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V.
K1359: - - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
Y0903: - - Wechselwirkungen. Die grafische Arbeit von Brigitte Willberg.
R6521: [FRANCISCUS ANTONIUS BRUNKLAUS]. - De Openbaring van den Apostel Thomas.
Y1961: - - Negentiende verslag aangaande den staat des Stedelijk Gymnasium te Leyden. 1856-1857.
T5861: F.L.F. - De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten.
Y3723: - - Anchor zakboekje.
T5629: - - Veertigste jaarverslag der Nederlandsche Handelsreizigers-vereeniging.
T5847: - - De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon.
T9118: - - Ken-je-die?
T9116: - - Rietveld Idiotenband.
T9115: - - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1843.
T9114: GRAFISCHE REVUE 1933. - Grafische Revue. Maandblad voor de Grafische Bedrijven. 17e jaargang nr. 12. 1 juni 1933.
T9113: GRAFISCHE REVUE 1932 - Grafische Revue. Maandblad voor de Grafische Bedrijven. 17e jaargang nr. 6. dec. 1932.
T9038: - - Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1888.
T9040: - - Op ter propaganda! Propaganda geschrift. Uitgegeven door de Afdeeling Rotterdam van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond.
T9043: J.H. - De Pauselijke Suprematie en de Kanonieke Wet der Kerk.
T9051: - - Trekt er op uit! Een leidraad voor het organiseeren van excursies, vacantiekampen, week-ends, reisjes enz. samengesteld en uitg. in opdracht van de Jeugdraad van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, ten dienste van het Vakbondsjeugdwerk.
T9099: - - Hoe moet de Koninklijke Militaire Academie gereorganiseerd worden?
B1118: - - Op grond van de tekst. Opstellen aangeboden aan Karel Meeuwesse t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar.
W6059: - Oud-Chinese wijsheid.
L3914: - Over drukkers gesproken. AGS ulno cursus. Aan de ouders van aanstaande Nederlandse drukkers.
B6142: - - Oxford University Press. Een universitaire pers en haar rol in de verspreiding der wetenschap 1478-1978.
K8851: - - Pantheon Herinneringsplaquette. Brussel, 11 december 1956.
K9529: - Papierknipsels, een Poolse volkskunst.
M2162: - Paris-Paris 1937 - 1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie.
MK0178: - Pen & Brush lettering & alphabets. 50 Alphabets arranged in eight sections for students & designers.
B7366: - Perpetuall and Natural Prognostications of the Change of Weather. Gathered out of divers ancient & late Writers, and placed in order for the common good of all men. Newly translated out of Italian into English by I.F.
B5128: - Personalities. Persoonlijke verhalen over persoonlijkheden.
B9537: - Portugal en Vlaanderen, Europa in het verschiet (1550-1680).
B0195: - - Praehistorische bronsplasiek uit Sardinie.
K9949: - Primitive Handpapiermacherei in Nepal, ein aussterbendes Gewerbe. Wegleitung zu einer Dokumentarfilm des Schweizerischen Papiermuseums in Basel [2]. (Erganzung zum Aufsatz 'Von alten Papiermacherplanzen', Teil I) [3].
W8261: - Print, a handbook for entrants to the printing industry and its services.
R0961: - Printing people. Small Printing 1985.
M3341: - Programma der Koppermaandagviering op dinsdag 10 januari 1939 des avonds om 8 ure in Hotel Noord Brabant, Utrecht.
H2283: - Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw. Deel I.
B2602: - - Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume V/1.
T4760: [SIMONOW, KONSTANTIN]. - Het vernietigingskamp. Door gevangene No. 172931.
T6536: - - Prijscourant van het Handels-Departement van het Leger des Heils.
T7075: - - List fan Fryske Foarnammen.
R3509: [TOONDER] - De andere wereld van Marten Toonder. Met een inleiding van Eiso J.G. Toonder.
Y2600: - - Weg en Doel no. 1 Januari 1940. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
Y2603: - - Stichting Historisch Boerderij onderzoek. Jaarverslag 1979.
Y1906: - - Nederland Een. H.M. de Koningin te Rolduc. S.M. la Reine Wilhelmina a Rolduc.
R5141: - Studenten Weekblad Vox Studiosorum. 35ste jaargang 1899, nrs: 1-31.
Y0382: - - Feestwijzer voor den Koninginnedag 31 Augustus 1898 te Arnhem. [Meerderjarig wording en Troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina].
K1360: - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600 - 1917.
R5190: - Auto-lijn. [Mededelingenblad van de Vakgroep Chemigrafie en de Vereniging van Ned. Chemigrafische Inrichtingen]. Kerstnummer 1950.
T2747: - - De Boekverkoper. Jubileumnummer uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond.
T7034: - - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II. Vierde stuk.
B4414: - Speurder huishoudboek 1936.
H0690: - - Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. T.g.v. het 100-jarig bestaan van Drukkerij De Bink.
R1561: - Standplaats.
K3972: - Statuts, Statutes, Statuten. Atypi. Code moral, Code moral, Code moral.
L5701: - Vakschool-Almanak 1919. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
B7276: - Vakstudie.
B7086: - Van Jerez, Funchal en Oporto.
H6904: - Van Sente Brandane.
K9957: - Van Ts'ai Lun tot Wilhem Boye.
B5135: - - Van voortgaan en bouwen. Een fotoreportage van een 60-jarig bedrijf: Naamloze Vennootschap voorheen A. Huisman 27 april 1904-1964.
M8508: - Van Willibrord tot wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen.
B1877: - Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen.
B7477: - - Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1977 an Professor Dr. Alois Gerlo, Brussel, durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
P2010: - - Vertalers en hun vertalingen, over vertalen.
R0303: - Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt, voorzitter O.S.P.
M7196: - Vierentwintig en I.
H7966: - Vijfentwintig jaar Vrij Nederland. Een bloemlezing uit het illegale en het na-oorlogse Vrij Nederland.
L1169: - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler.
B8675: - Vleugels der Victorie. De geschiedenis van de R.A.F. in dezen oorlog.
K9947: - Von den altesten erhaltenen Papierdrucken der Welt.
H6893: - Vormen in glas / Forms in glass.
B4786: - Vormgeving: Schooltentoonstelling C.M. 23-10-1978 t/m 1-08-1979, Centraal Museum Utrecht.
B8677: - Vrijheidsdocumenten. Historische Verklaringen omtrent de grondbeginselen der Vereenigde Staten van Amerika.
K3966: - - Was sie schreiben, Wie sie aussehen.
M6453: - Wat u moet weten over papier en milieu.
M7075: - Wat wij maken en maakten. 1911 * 1 januari * 1936.
B0263: - - Wie is die ... auteurs van Singel 262. Fotografisch, biografisch & bibliografisch.
R1157: - - Register op de jaarboekjes voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1904-1948.
R1498: - - Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1920-1940.
B1678: - - Reglement betreffende de Krijgstucht. Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 31 juli 1922.
L3389: - - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage.
B4633: - Reponse tres-claire a une reponse inconcevable. Extrait de la Correspondance du Baron De Zach. IV2 Volume, annee 1820, page 69.
L0236: - Reproduktion und Druckverfahren. Geschichte und Technik.
M5104: - Rinze Hamstra 1895-1974.
K5373: - Rogier van der Weyden, Rogier de le Pasture. Officiele schilder van de stad Brussel, Portretschilder aan het Hof van Bourgondie.
M3346: - S.G.V. kerstnummer 1946.
M1832: - Schatten uit Turkije / Treasures from Turkey.
K2116: - - Schrijfwijze van buitenlandse namen.
B8238: - Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme.
K5102: - - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden. Isak Babel, J. Bobrowski, E. Fried, W. Gombrowicz. J. Hen, J. Iwaszkiewicz, L. Kolakowski, J. Kott, M. Krleza.
K6220: - - Singel 262.
H7903: - Speciale druktechnieken.
K3258: - Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561.
B8102: - Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel drukwerk.
L2072: - - Het Boek in Vlaanderen 1940. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
W6827: [ROLAND HOLST, H.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16. - Henriette Roland Holst.
T2888: - - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. Incunabel A. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 169 G 63. Met een inleiding van A.M. Duinhoven.
T3349: PENROSE ANNUAL. 61 - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 61: 1968.
T3348: PENROSE ANNUAL. 59 - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 59: 1966.
R7354: - - De Munitiewerker en zijn Rechtspositie.
R1576: EYE 49. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2003, nr. 49 volume 13.
Y2969: - - De Rechterhand der Huisvrouw. Het onmisbare boekje met meer dan duizend raadgevingen op het gebied van gezin, huishouding etc.
T1491: - - A Brief History of the Cambridge University Press.
T7405: - - Onderwijsverlangens voor de naaste toekomst.
Y2203: N.B.A.S. - N.B.A.S. Orgaan van de Nederl. Bond van Abstinent Studeerenden. 2e jaargang nrs: 1 t/m 12. Juli 1919 - 4 mei 1920.
T6127: - - Programma. Plechtige gedachtenisviering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter eere van Hare Majesteit de Koningin-Moeder 1879-1929, op maandag 10 juni 1929 des voormiddags te 11 1/2 uur.
T6234: - - Ein Kampf um Deutschland.
Y3483: - - Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau"
Y1305: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 7. Werkloosheid. Redactie: Mensen! P. de Wolff: Permanente Werkloosheid. S.H. Stoffel: De Vreugde aan de Arbeid. J. de Bruyn: Arbeidsdienst en Jeugdwerkloosheid. J. van de Kieft: Oppositiepolitiek.
Y1298: FUNDAMENT 1938. - Fundament. Onafhankelijk tijdschrift voor politiek en cultuur. 6e jaargang 1938. nrs: 1 t/m 9.
Y0117: BZZLLETIN 157. - Portugal Interview. F.C. Terborgh, Rentes de Carvalho, Interview Rogi Wieg.
Y1300: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 2. Literatuur. Rougemont: Naar een strijdbare cultuur. v.d. Ster: Einde. De Jong jr.: De laatste cirkel. Den Brabander: Beethoven Sterft. Villon: Rondeel. Cordan: Tussen gisteren en morgen. Marja: Thuiskomst. Dekker: Verwisselde rollen. Hoornik: Kerstmis 1915. Last: Mijn laatste waarheid. Hattum: O, dit netelige...angst. Frank van der Goes Tachtig Jaar.
Y1302: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 5. Katholieke Reactie. J. Oudemans: Katholieke Reactie en Katholieke Democraten. J. Valkhoff: Katholicisme en Huwelijkswetgeving. H.G. Cannegieter: Roomse Gezagwaan. Carl von Ossietzky.
R5614: - Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed, voor rekening van Onderlinge Vereeniging van Veehouders te Nieuwer-Amstel: het bouwen van een Gedeelte aan de Melkinrichting benevens 1 Heerenhuis, aan de Weteringschans te Amsterdam, met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen, volgens ontwerp van den Architect, Civiel-Ingenieur Joseph Th. J. Cuypers.
T6177: - - Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst.
T6136: - - De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool.
W8515: [BRACHES]. - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995.
Y3419: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - De Paus. Een gedicht. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
T7392: - - Tentoonstelling De Jordaan. Gehouden september 1950. In het Jan Ligtharthuis, Lindengracht 83-85, Amsterdam.
R9981: - - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943.
R3334: [SANDBERG]. - Sandberg. Typograaf als museumman.
Y3290: - - Hedendaagse architectuur in historische omgevingen. De situatie in Belgie. Voorwoord K. Poma / inleiding E. Goedleven.
Y3295: - - Cahiers de Belgique. 2me annee no. 8. Octobre 1929. Peinture-Architecture-Musique-Sculpture-Cinema-Arts-decoratifs.
T7415: - - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen-en-pacht. Voor de periode, geeindigd 30 Juni 1944. [voorwoord van Franklin D. Roosevelt]
T0628: - - De Roomsche Pers. Bevattende een overzicht van de belangrijke artikelen verschenen in dag-, weekbladen en tijdschriften. 1e jaargang 1915/1916 t/m 4e jaargang 1918/1919.
Y2685: - - Verslag over de jaren 1930 en 1931 van secretaris en penningmeester en van het Bureau voor Arbeidsrecht, benevens overzicht van de werkloosheid en uitkeeringen, loon en arbeidsduur enz.
T5527: - - Schematisch overzicht van het pauperisme en hare bestrijding.
T2095: DE GEMEENSCHAP 1933. - Jacq Schreurs. Emile Erens. A. van Duinkekren. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. J.A. Wijnhof.
R8803: - - Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken.
T7879: [ALMANAK]. - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1903. 69e jaargang.
Y0845: - - Ancient and Near Eastern Glass. The Toledo Museum of Art.
T5957: - - Historisch-geographisch woordenboekje, bevattende een chronologisch en alphabetisch overzicht der voornaamste veldslagen, zeegevechten en belegeringen, met geographische en andere opgaven Vermeerderde en verbeterde uitgave van Winkler's Philomachos.
Y2830: JUFFROUW IDASTRAAT 11. - Juffrouw Idastraat 11. Huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 1e Jaargang 1972 t/m 16e Jaargang 1990.
Y1447: - - La Pose des Papiers Peints a la Portee de Tous.
T4638: H.J.W. - Wat landarbeiders wel eens mogen weten.
R4938: [STRAUSS]. - Het Strauss-feest.
R6827: - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24.
K2647: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel VII: John Flanders, Marnix van Gavere, De Cahiers van de Waterkluis, Pliet van Lieshout, Frank Meyland, Werner Pauwels.
K0697: TIRADE 248/249. - P.F. Maas: Herkenning en misverstand. Een briefwisseling met Nescio. blz 402- 440 Ills.
T7604: - - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken enz., De tentoonstelling wordt gehouden in de lokalen en op de terreinen van de abdij te Middelburg daartoe welwillend in gebruik afgestaan door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken Middelburg, Holland 17 Juli - Sept. 1913.
R6646: - - Economische Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Deel 20: I. Prins: Gegevens betreffende de Oprechtse Hollandsche Civet. N. Posthumus: Een handschrift over de textielververij in de Republiek uit de eerste helft der zeventiende eeuw. J. van Es: Zestiende-eeuwsche vrachtvaart-bescheiden. J. Westerman: Bescheiden betreffende den Amsterdamschen handel in de eerste helft der negentiende eeuw.
Y1314: FUNDAMENT 1940. - Fundament 7e jrg. 1940. Nr. 4. Om een Fundament. E. Martens: Mythe en rede. J. Last: Op zoek naar een fundament. L. Ruitenberg: Nuchter zijn en waken. De publieke opinie. H. Roland Holst: Een dienstweigeraar sprak tot zijn rechters.
T6547: - - Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925).
R1578: EYE 53. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2004, nr. 53 volume 14.
T0281: - - Geuzenliedboek. Eerste vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Albert Helman].
T7710: - - Beginselprogram der S.D.A.P.
T7711: FEESTGIDS 1887. - Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887.
R6863: - - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?
R4564: [VONDEL]. - B.M. van der Stempel: Een onbekend proza-hs. van Vondel. J.F.M. Sterck: Een onbekend versje van Vondel. J.D.C. van Dokkum: Een prijsvraag voor muziek bij Vondels Gijsbrecht. J.F.M. Sterck: Een door Vondel verbeterde drukproef.
T3754: - - De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Les depenses de 114 menages de fonctionnaires et d'ouvriers.
B8676: - - Wie is er de baas en waarom?
B7087: - Wijnen vol romantiek. (Over moeselwijn).
K0244: - Wilhelmina Helena Pauline Maria. Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Meckelenburg. Koningin der Nederlanden 23 november 1890 - 4 september 1948. Geboren 31 augustus 1880 - overleden 28 november 1962.
K1511: - - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. [catalogus] 28/9-9/12-'84.
H7178: - - William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenary of the introduction of printing into England.
R3676: - Witboek van de Volksunie. Over Zwartberg.
B0582: - - Woe-Sjoeang de weergaloze bruid en zestien andere wonderbaarlijke Chinese verhalen.
R0948: - Wood impressions. Small Printing 1986.
B4949: - - Writing in Holland and Flanders 36. Spring 1979. Exploring the World of Women. A Survey by Diny Schouten.
B7603: - Zannekin Jaarboek 1978/1979 nr. 2.
B7609: - Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8.
B7601: - Zannekin Jaarboek 1992 nr. 14.
B7597: - Zannekin Jaarboek 1996 nr. 18.
K0776: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Wereld Bibliotheek geschreven door directie en staf.
L1979: - Zondagsrust. poëzie uit liefhebberij, 75 gedichten, ingezonden voor het zondagsdichtersfestival.
Y3808: - - Gifts to mark the re-opening 1976.
R5292: - The Comic Latin Grammar; A new and facetious introduction to the Latin Tongue. With numerous illustrations.
R8897: - - Blijvende beelden. Eene verzameling portretten van Oud-Leerlingen der Tooneelschool met beknopte aanteekeningen.
T0195: [VETH, CORNELIS]. - Ondergrondsche borrelingskes. [Met tekeningen van Karel Leendert Links].
T9091: - - Katalogus prentbriefkaarten Nederland. Historie van de prentbriefkaart. Kaartonderwerpen, verdeeld in rubrieken. Tips voor beginnende verzamelaars.
T8922: [BOSMAN, ANTHONY]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
R9284: - - Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965.
Y1123: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zesde stukje: Omgekeerde, Zamengestelde en Omgekeerde Zamengestelde Regel van Drieen, Enkelvoudige en Zamengestelde Interest-Berekening en Rabat-Rekening.
T4672: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 6.
Y0146: - - The Great Dutch Ports. Amsterdam and Rotterdam. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 1.
Y0147: - - Cocoa and Chocolate. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 3.
Y0148: - - The Tea Trade. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 4.
T4178: TIRADE 103/4. - Morrien, Hillenius, Peskens, Van Geel, Hanlo, Ross, Herzberg, e.a.
L5613: BZZLLETIN 099. - A. Aletrino.
T2599: - - Justitieele Voorschriften voor de Landmacht.
T2809: - - Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980.
B1188: TIRADE 305. - Wieg: Notities. Zwagerman: Ik heb te regelen. Meeuws: Een partij droog hout. Marres: Een moderne noodlotstragedie. Paul: Het lange, zwarte haar van Maud. Lichtenberg: Donderslagen op muziek. Bonger: Een dierbare herinnering. Gedichten.
Y4126: - - Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde. Eerste deel.
T4180: TIRADE 067. - Charles B. Timmer, De kinderen van Jesenin. M. Cohen, Een begrafenis. H. Romijn Meijer, Gemeen! Gedichten van G.K. van het Reve, Eisinga, Alexander West, Hugo Verdaasdonk en J. Arends.
B0951: TIRADE 268. - Peskens: Voor de armen van Gouda. Kopland: Drentse A. Bronzwaer: Bordewijks Noorderlicht. Korteweg: Twee gedichten. Goedegebuure: In gesprek met W.F. Hermans.
Y0527: - - Bibliotheca Magica. Catalogue d'une belle collection de livres provenant d'un amateur a Amsterdam, dont la vente aura lieu a Amsterdam le mardi 8 octobre 1918, le matin a 10 1/2 heures, et le soir, a 6 1/2 heures, sous la direction de MM. R. W. P. de Vries, experts, en leur Salle de Vente, Singel 146.
T4785: - - De Sowjetregeering en de derde internationale op sleeptouw. Der internationale bourgeoisie.
T4144: TIRADE 327. - Hans Faverey, Robert Anker, Marko Fondse, Willem Jan Otten, Charles B. Timmer, e.a.
T1332: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 9 october tot 6 november 1948.
L1743: RAAM NR. 50. - Gerard Walschap.
K6500: RAAM NR. 65. - Jan Engelman zeventig.
L5446: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. - De beweging van 80.
Y2506: [DOMELA NIEUWENHUIS, F.]. - Aan den moedigen Strijder voor Waarheid en Recht den edelen Volksvriend F. Domela Nieuwenhuis.
L0288: TIRADE 109. - Laatste reisbrief van G.K. van het Reve.
T7264: - - Picasso. 72 lithographies.
K3977: - A Daily Prayer for Printers. Dagelijks gebed voor drukkers.
L1413: - Als het wintert 1935.
W4183: - Alte Europaische Stadtebilder. 32 Darstellungen auf 27 farbigen Blattern nach Georg Braun und Franz Hogenberg. Eingeleitet von Ruthardt Oehme.
K7712: - Amsterdam in stukken en brokken. Met 43 Illustraties.
L2716: - Beknopte beschrijving van de drie voornaamste prenttechnieken.
W9306: - Bibliotheca Apostolica Vaticana. Spiegelbild des Geistes abendlandischer Kultur. Katalog zur Ausstellung.
H9449: - Bibliotheca Corviniana. La Bibliotheque du Roi Mathias Corvin de Hongrie.
L6211: - - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij.
L0230: - British Standard Glossary of Aeronautical Terms. 1950.
K3772: - - Catalogus Boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel II: Godgeleerdheid.
MK0187: - Contemporary calligraphy. Modern scribes and lettering artists II.
H9448: - Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus.
H6348: - - Das Wirtshaus an der Lahn. Ein Volkslied.
L3518: - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 6: Bruintje Beer en spikkel, de wonderpony. Bruintje Beer en de toverparaplu.
L1805: - De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1955.
K1465: - De Roode duivel in den gezelligen kring, of Bosco voor iedereen verklaard en navolgbaar gemaakt. Met 4 uitslaande platen.
L1934: - De Standaard tijdens de bezettingsjaren en na de bevrijding.
M8944: - Design and printing in the Netherlands 1960.
K3029: - Digital Pi-Fonts, Signs & Symbols.
L4976: - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
M8019: - - Een Abel spel van Lanseloot van Denemerken. Hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende.
K7530: - - Een boekmuseum verzamelt. Aanwinsten 1987-1991 verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus.
M2670: - - EL poema del Cid. Het twaalfde-eeuwse Spaanse epos. In het Nederlands herdicht en toegelicht door A. Nypels.
L3270: - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
L1978: - Esmoreit. Een abel spel uit de Middeleeuwen.
H1826: - - EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
K9490: - EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
H0689: - - Grafisch Intermezzo. Ten Brink 150 / Giethoorn 75. Samen 225 jaar.
W5613: - Guide to the exhibited manuscripts part II. Manuscripts (Palaeographical and biblical series and chronicles) charters and seals exhibited in the manuscript saloon.
H9278: - Heidelberger Jahrbucher IV.
M5581: - HELIKON. Maandschrift voor poëzie. Jrg. 1 -4. 1931-1934. (Jrg 1933 & 1934 Boosten & Stols). Onder redactie van A.A.M. Stols.
K5419: - - Het Boek in Vlaanderen 1934. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L1836: - - Het Boek in Vlaanderen 1970-1971. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
M2148: - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
MK0078: [ENSCHEDE]. - Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen.
MK0203: - - International Calligraphy today. Foreword by Hermann Zapf. Introduction by Philip Grushkin and Jeanyee Wong.
K2371: - - International directory of eighteenth-century studies 1987. Repertoire international des dix-huitiemistes.
H6906: - Jacob van Maerlant's der Nature Bloeme.
H9606: - - Jan Campertprijzen 1983. Breyten Breytenbach, Rob Nieuwenhuys, Robert Anker, Willem G. van Maanen, Harry G.M. Prick en Imme Dros.
M6688: - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica
L4119: - - Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. 10 Juillet 1904.
W5143: - Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittockiana, Brussels & Koninklijke Bibliotheek, The Hague 1985.
W2394: - - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1979 nr. 6.
W2395: - - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1980 nr. 7.
H1378: - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
H6459: - - Rijn / Rhein over het werk van Walter Nikkels.
L3915: - Rembrandt. Begleiter fur Kinder durch die Gemaldegalerie in Kassel-Wilhelmshohe. Heft 3/4
W9300: - Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie.
H5526: - Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo.
H2197: - Rumanian architecture / L'Architecture Roumaine / Rumanische Architektur.
L0222: - The Fifty Books 1968.
L0460: - - Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zeven en dertigste deel. Nieuwe reeks, negen twintigste deel.
L1173: - Twee XVIe eeuwsche dialogen. Naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard door F.V. Toussaint van Boelaere.
H3019: - - Uit de Korf. Een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
M3629: - Uit's werelds poppekast. Dertig rondeelen.
L3830: - Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga.
K2105: [BRACHES]. - Verrassingen uit een decennium. Catalogus van een tentoonstelling van aanwinsten, 1977-1987, verworven tijdens het bibliothecariaat van Ernst Braches.
K3044: - - Zeggen en schrijven. Interviews, verhalen, gedichten, essays.
L0175: - Zuivering en illegaliteit.
W7237: A.D. [=AARNOUT DEES]. - Groot eiland. Bezorgd door Jacques Hamelink.
W0032: A.D. [=AARNOUT DEES]. - Runen van de ruin.
H8584: A.F. TH. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
H8947: A.F. TH. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
A0259: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
L6103: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
L0882: [MULTATULI] A.J. (L. VAN DEYSSEL). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
R7709: - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1842.
H8641: AFFICHE NO. 11. - Posters, billboards and signs world-wide.
T0408: - - Foyers et Coulisses. Histoire Anecdotique des Theatres de Paris. Varietes.
M0203: - - 1943. [Bundel verzetspoëzie].
T4630: A.B. (VERTALING). - Twaalf Vrijheidsliederen.
T7599: - - Hugo de Groot, 10 April 1583-28 Augustus 1645.
Y4133: - - Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
T1463: - - Handleiding bij de Grafische Studie-Verzameling van de School voor de Grafische Vakken te Utrecht. Afdeeling 1: De houtsnede.
T9487: F.K. - Ter herdenking van Stefan Schlesinger, grafisch kunstenaar. Geboren 14 Januari 1896 te Wenen, overleden 29 September 1944 te Auschwitz.
T6570: - - De Britsche contrabande-controle.
T1282: [FRANCISCUS ANTONIUS BRUNKLAUS]. - Het Evangelie van Judas.
Y3502: - - Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8.
T9330: - - Indie. Waar wij naar toe gaan.
R7130: - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
Y3754: - - Hollants praatjen, tusschen vier personen, een Geldersman/ een Hollander/ een Vries en een Brabander, aangaande de souverainiteyt van Sijn Hoogheyt. En tot Justificatie van de Ed. Mog. heeren Staten van Hollandt/ Ende Achtbare heeren Burgemeesters en Regeerders der Stadt Amsterdam. Het eerste deel.
Y0022: - - Le Mal Social et le Remede Socialiste.
R9288: - - Studenten tegen fascisme. Brussel 1934: Het wereldcongres tegen oorlog en fascisme.
T0362: [YOUNGER]. - Verslag over de Typhus-Epidemie in het Kamp te Wittenberg.
R8770: M. [=ALBERDINGK THIJM, J.A]. - Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch.
B2055: PENROSE ANNUAL. 67 - The Penrose Graphic Arts International Annual 1974. Edited by Bryan Smith. Volume 67.
T3546: A.J.C. - Voor zon en vrijheid! Het zomerprogramma voor 1934.
T9924: - - Nieuw Practisch Rekenboek, voor de Lagere Scholen. Eerste stukje: Geheele Getallen. Tweede stukje: Tiendeelige Breuken. Derde stukje: Gewone Breuken. Vierde stukje: Evenredigheden toegepast op den regel van drieeen. Vijfde stukje: Interest-Rekening enz. Zesde stukje: Winst- en Verlies-, Gezelschaps- en Rabat-Rekening Korting voor kontante Betaling, Provisie- en Effecten-Rekening. Zevende stukje: Menging- en Ruiling-Rekening, Ketting-Regel, Zamengestelde Evenredigheden en Gemengde Voorstellen.
T9381: - - Amsterdam in uw handpalm.
R4281: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
L3320: BZZLLETIN 069. - Lodewijk van Deyssel.
L7079: BZZLLETIN 064. - De Schoolmeester.
L3780: - - De Gouden Kroon. Gedenkboek bij gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
R8440: - Het geheim van den blinden Tschang en Lai Sching Pak. Twee verhalen uit China. Uit het Hoogduitsch door S.
T5635: - - Verslag van het Armwezen te Leeuwarden 1894.
T0858: - - Ken-je-die? Een bundeltje volkshumor uit de oorlogs jaren, soms leuk, soms venijnig, soms een tikje grof, maar altijd anti-Duits. Wat niet anders kan, omdat Nederlanders ze aan elkaar vertelden.
L0063: BZZLLETIN 113. - Hugo Claus.
Y2494: - - Rups en kapel. Duurt na den dood het leven voort? Een redelijke beantwoording buiten godsdienstige, spiritistische of theosofische stelsels om, met gebruikmaking van langs wetenschappelijken weg verkregen gegevens ...
T3172: - - Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel V.
T4163: TIRADE 253. - Judicus Verstegen, Harry Scholten, Maarten 't Hart, Marko Fondse, W. Helsloot, e.a.
Y3511: - - Gestapo.
T4157: TIRADE 352. - Alfred Kossman, Willem Jan Otten, Leo Vroman, Elisabeth Eybers, Jan Kuyper, Charlotte Mutsaers, Anton Ent, Herman Coenen, e.a.
T1490: - - Dada in de residentie. Een rumoerige soiree.
H5292: DE GEMEENSCHAP 1939. - 15e jaargang nr. 1 t/m nr. 12. Januari/December 1939.
K9754: DE GEMEENSCHAP 1928. - Max Jacob, Alex Campaert, Theo Vonck, Leo Sluys, Hans van Zijl, Lambert Melissen, Albert Helman, Gerard Wijdeveld.
Y0530: - - Charter of the United Nations. Full text of documents signed at San Francisco.
H6633: DICHTERS OMNIBUS 1959. - 5e bloemlezing.
H6634: DICHTERS OMNIBUS 1960. - 6e bloemlezing.
K6001: DICHTERS OMNIBUS 1962. - 8e bloemlezing.
H6631: DICHTERS OMNIBUS 1963. - 9e bloemlezing.
P0331: DICHTERS OMNIBUS 1965. - 11e bloemlezing.
H6630: DICHTERS OMNIBUS 1966. - 12e bloemlezing.
P0333: DICHTERS OMNIBUS 1967. - 13e bloemlezing.
H6626: DICHTERS OMNIBUS 1971. - 17e bloemlezing.
T3595: A.J.C. - De Rode Nederzetting 1932. Bij Derde Kamp Valkennest, Vierhouten. 7 - 13 augustus 1932. + (Spesiaal nummer)
R7250: - Het Friesch Dagblad getuigt. Enkele artikelen uit 1940 en 1941 tijdens de bezetting.
T3229: - - Hospiti Sit Bene Luce Trajectensi.
Y3661: - - Wij leven vrij, wij leven blij.
L5410: E. V. E. [=EVERT VAN EEDEN]. - Frederik van Eeden als katholiek.
R4243: S.D.A.P. - Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P.
T4145: TIRADE 328. - Dirk van Weelden, Robert Anker T. van Deel, Marieke Jonkman, Willem Jan Otten, Jan Stavinoha, H.H. ter Balkt, e.a.
T4824: A.Z. - Het bezoek van den Kwakzalver. Kluchtige Scene voor Een Dame en Twee Heeren.
T2615: - - Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door D.C. Tinbergen.
T4176: TIRADE 076. - D. Hillenius, Over Tieben Vaalegeer. H. Romijn Meijer, Kerst in Boston. Tom Eekman, Periodieken in Oost-Europa. H.B. Corstius, Zes dagen onbedachtzaamheid. e.a.
T9985: - - Amsterdams Distributiedienst zooals de Duitschers hem niet kenden!
R9987: - - Zingend naar Holland. 48 liedjes. Het Bestuur van de Vereeniging Holland-Canada.
T2271: - - Bulletin van het Rijksmuseum: Art nouveau, Jugendstil, Nieuwe kunst.
T6862: - - Das Vordruckwesen. Bedeutung. Gestaltung. Verwaltung.
T2812: - - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw. Belgas al servicio de Espana durante el siglo XVIII. Belges au service del l'Espagne au XVIIIe siecle.
W7763: [GRAVESANDE, GOVERDUS HENRICUS 'S,]. - Verzen van een eenzaam man.
K9657: GRAVISIE 10. - Het vermijden van ruis. Persoonlijke opvattingen over de taak van het Bedrijfstakinformatiecentrum BIC.
B1246: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 201. - Jean Lurcat.
R9505: W.H.V. [=W.H. VLIEGEN]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England".
Y0331: - - Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed voor rekening van den Weled. Heer R. Meltzer te Amsterdam, Het bouwen van een Voorgebouw, Hoofdingang, Afsluitmuur enz. in verband met de bestaande villa in de Anna Vondelstraat te Nieuwer-Amstel, volgens ontwerp van Joseph Th. J. Cuypers, Architect-Civiel-Ing. te Amsterdam.
T6392: - - Gedenkboek van het Tweehonderd-jarig bestaan van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam. 22-2-1883.
T6935: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930.
Y0009: - - Gids voor het Openbaar Onderwijs te 's-Gravenhage.
K0973: HELIOS 80. - Jubileumuitgave ter ere van het tachtig-jarig bestaan van Helios.
Y3910: - - Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum.
T0372: - - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
R6826: - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12.
Y3700: [VONDEL]. - Parodie of boertige weerklanken op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den Bode. Overgenoomen uit het Vierde Tooneel, pagina 42 tot 45, in het Vierde Bedryf van Gysbrecht van Aemstel, door Joost van den Vondel.
L4126: W., H.C. VAN. - Moliere's zedelijke invloed naar Louis Veuillot.
R7728: - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
Y4148: - - Politiek beestenspel. Berijmde satire op hetgeen er in Utopie aan de staatkundige orde van den dag is. Theatre de Varietes. Eerste, Tweede en Derde bedrijf.
L7816: - - Het Belgische Episcopaat aan het Duitsche Episcopaat.
K7608: I.B. [=BOUDIER-BAKKER, INA]. - Van Amsterdam naar Londen.
T4746: - - Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding.
K5757: K.H.K. - Paris-Story.
K9693: KA-TSETNIK 135633. - Moni. Vertaling M. Gerritsen.
T3993: - - Geneeskrachtige Zwavelhoudende Modderbron: (Nederlandsche Fango.) Rockanje.
T4147: TIRADE 323. - Kees Ruys, K. schippers, Tomas Lieske, Paul Meeuws, Arnold Heumakers, Rogi Wieg, e.a.
R7697: P.B [= PETRUS BUIJS]. - Proeve van antwoord op de prijsvraag der R.K. Maatschappij: De geschiedenis der Jansenisten, hun oorsprong, hun voortgang in de Nederlanden, inzonderheid te Utrecht, de redenen, om welke zij de bescherming van het anderzins zoo onverdraagzame gouvernement genoten hebben, en andere bijzonderheden deze sekte betreffende. De geschiedenis der Jansenisten.
K3402: KRITISCH AKKOORD 1968. - Een keuze uit in 1967 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3404: KRITISCH AKKOORD 1970. - Een keuze uit in 1969 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3405: KRITISCH AKKOORD 1971. - Een keuze uit in 1970 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3406: KRITISCH AKKOORD 1972. - Een keuze uit in 1971 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3407: KRITISCH AKKOORD 1973. - Een keuze uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3408: KRITISCH AKKOORD 1974. - Een keuze uit in 1973 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3409: KRITISCH AKKOORD 1976. - Een keuze uit in 1975 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3411: KRITISCH AKKOORD 1978. - Een keuze uit in 1977 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3412: KRITISCH AKKOORD 1979. - Een keuze uit in 1978 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3413: KRITISCH AKKOORD 1980. - Een keuze uit in 1979 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3414: KRITISCH AKKOORD 1982. - Een keuze uit in 1981 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
K3415: KRITISCH AKKOORD 1983. - Een keuze uit in 1982 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften.
T6614: - - Boon's geillustreerd magazijn: 4e jaargang 1902. Eerste deel.
L1446: L.E. - Onder de Republiek.
H4585: LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1995. - Tiende Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
H4586: LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1999. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
H8764: - - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.
R5416: BZZLLETIN 083. - Sade.
R5417: BZZLLETIN 133. - Marcel Proust.
T4146: TIRADE 324. - Kees Verheul, Robert Anker, Vonne van der Meer, A. Alberts, Hans van den Bergh, e.a.
B5748: - - Het Grafisch Museum. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. Tevens orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken.
K7450: LITERAIR AKKOORD 10. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1965 en 1966.
K4432: LITERAIR AKKOORD 15. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1971.
K4433: LITERAIR AKKOORD 16. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1972.
R7617: - - Het Hitler mysterie. Het grootste geheim van deze eeuw.
Y0013: - - I Tjing. Het boek der veranderingen.
T4161: TIRADE 242. - De onbekende dichter Gerrit Smallegange, J. de Kadt, Is dit Gorter?, Leo Vroman, Jubileum, e.a.
T6625: - - Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond
H0508: [MULTATULI] M. [=P.J.A. MEERSMANS] - Rudolf Charles D'Ablaing van Giessenburg. (Firma R.C. Meijer) 1895-1904. Persoonlijke herinneringen. Door M. [P.J.A. Meersmans], alsmede D'Ablaing's omgang met Multatuli in de jaren 1860-1866.
T7295: - - BIREKA. BIllet REgistreer KAssa.
T0849: - - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
Y1386: - - Beroep op de leden der Tweede Kamer naar aanleiding van eene mislukte poging tot woningverbetering in de gemeente Het Bildt.
T3596: A.J.C. - De Rode Nederzetting 1933. Bij Tweede Kamp Valkennest, Vierhouten. 6 - 12 augustus 1933.
R4989: BZZLLETIN 079. - Pablo Neruda, Gerrit Achterberg, Oscar Wilde.
T4150: TIRADE 320. - K. Schippers, Anna Tilroe, Jaap Goedegebuure, Bert Schierbeek, Rascha Peper, Nachoem Wijnberg, Chales B. Timmer, Robert Anker, Tomas Lieske.
T9800: [COHEN]. - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, gedurende het jaar 1931.
T9801: [COHEN]. - Verslag van het Gemmente-Archief te Amsterdam, over het jaar 1931.
R6815: - - Welke Tooneelstukken en Bioscoopfilms mag ik zien? Overzicht van het speelseizoen 1915-1916.
T4649: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 3.
T4139: TIRADE 337. - Hedda Martens. Marc Kregting. K. Schippers. Nicolaas Matsier. Toine Moerbeek. Hans R. Vlek. Wim Raven. e.a.
B1068: TIRADE 169. - Kopland: Gulliver onder de reuzen. Meijer: Annie Romein. M. de Jong: Droomrit en Dagboek. Korteweg: Vier gedichten. Straten: Samen naar het einde.
T4183: TIRADE 054. - Leo Vroman, Juffrouw wereld met medicijnen. Stalislaw Jerzy Lec, Ongekamde gedachten. D. Hillenius, Gedichten. Dolf Verspoor, Tirso's Don Gil. Karel van het Reve, Cafe de Kroon.
T4623: - - Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen).
Y3705: [VONDEL]. - Weerklank op Gysbrecht van Aemstel's alleenspraak, toepasselijk op den tegenwoordige tijd.
B8887: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog.
T4025: [VORRINK, JACOBUS JAN]. - De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme.
T4156: TIRADE 351. - Paul de Reus, Leonard Nolens, Charlotte Mutsaers, Gerrit Krol, Robert Anker, Marieke Jonkman, Anton Gerits, e.a.
T2999: - - Nederlandsche R.K. Grafische Bond, jaarverslag 1930.
K1373: PENROSE ANNUAL. 51 - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 51. 1957.
R7471: - Leidende gedachten voor het N.I.V. Doel en wezen van het N.I.V. Grondregelen van het N.I.V. Uitvoering der taak van het N.I.V.
H6256: POETRY INTERNATIONAL 1982. - Rafael Alberti en Nuria Espert (Spanje). Vertaling G. Diels, D. Elsenaar, J. Last, L. Th. Lehmann, B. v.d. Pol.
H6258: POETRY INTERNATIONAL 1986. - Van 23 tot en met 28 juni 1986, De Doelen Rotterdam.
H6257: POETRY INTERNATIONAL 1988. - Van 18 tot en met 25 juni 1988, De Doelen Rotterdam.
T9507: P.P. - Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering.
T4154: TIRADE 347. - Eva Gerlach, Robert Anker, Leo Vroman, Willem Jan Otten, H. Brandt Corstius, H.H. ter Balkt, e.a.
Y3528: - - Officiëele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897.
Y3526: - - Aufstand im Arbeiterparadies. Der 17. Juni 1953.
T4600: F.J.W.S. - De waarheid over de Vrij-Katholieke kerk. Een studie over haar vreemd ontstaan en haar stichters. Met een verweer van J.I. Wedgwood.
Y3853: - - Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen / Sehnsucht, melancholia and desire for death.
R6029: - Officieele feestwijzer voor de viering van den 70ste verjaardag van Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning, 19 Februari 1887, te Utrecht.
L1202: RAAM NR. 66. - Geert van Beek vijftig.
Y3862: - - Rions! Chantons! Histoires pour enfants.
T0835: W.H.V. [=W.H. VLIEGEN]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England.
Y4200: - - Handleiding krakers. Redt un pandje, bezet un pandje.
T7598: [KROPOTKINE, PETER]. - De natuurlijke moraal. Een studie over dieren en menschen.
T4155: TIRADE 349. - Gerrit Kouwenaar, Bas Heijne, Eva Gerlach, Toine Moerbeek, H.H. ter Balkt, e.a.
B0758: - - Proeven van Oostersche Schriften.
Y3724: - - Over de drempel van... Drukkerijmuseum Etten-Leur.
L0628: - - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnatie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, eene Belasting op de Dienstboden. Gearresteerd den 9 Mei 1806.
T4151: TIRADE 319. - Robert Anker, H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Elisabeth Eybers, Gerrit Kouwenaar, Jan Kuijper, e.a.
Y3755: - - Weegschaal Der hedendaeghse Staet-Saken. Tweede Brief.
T6436: - - De ware geschiedenis over de stucadoorsstaking welke te Amsterdam is gestreden. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf.
T4617: - - XIVe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (Tiende Vervolg 1933). Hulde aan de Gebroeders Van Raemdonck.
R7727: - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
Y3536: - - Prinses Marijke 18 Februari 1947... dreunden over Batavia de eerste schoten.
R6106: - Officieel programma voor de Feesten ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
T7822: - - Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg.
T9993: [ZOLA]. - Het leven van Emile Zola. Met in de hoofdrol Paul Muni.
T9167: - - Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben
H0901: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
H0899: [HEIJERMANS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 11. - Herman Heijermans.
M9908: [SCHENDEL] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 19. - Arthur van Schendel.
T4040: TIRADE 341. - Nolens: Gedichten. Vroman: Scherpe herinneringen aan verloren foto's. Oosterhoff: Hun vrienden en zijzelf. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Anker: Opgeheven. Schippers: Ook bruikbaar voor ander doeleinden. Van Domselaar: Gedichten. Goedegebuure: Van orde naar chaos en weer terug. Wieg: Gedichten. Dros: Een liefde in Oud Batavia. Uitdehaag: Gedichten. Anker: Herlezen: Oek de Jong. Lieske: poëziekroniek: Huub Beurskens.
T6321: - - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden. Handschriften der Klossiaansche Bibliotheek.
T0860: - - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956.
Y3194: - - Wereld Schlagers o.a.: Oome Piet - Doe het niet. La Paloma.Werklooze handen. Wiegenliedje, Ik heb rooie Savoye. Als je jong bent. In ons eigen, kleine huis. enz.
H7863: SINGEL 262. - Gastenboek van Singel 262. Nieuw werk van tweeenveertig Nederlandse auteurs.
K1668: SINGEL 262. - Keizerin van Europa. Achtentwintig schrijvers en dichters van Querido over Amsterdam.
A0652: SINGEL 262. - Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld.
K6798: SINGEL 262. - Lezersmemorie. Vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido belicht, gekiekt en in lijstjes gezet.
H7862: SINGEL 262. - Tweeerlei schriftuur. Gedichten en handschriften van vierentwintig auteurs.
H7861: SINGEL 262. - Wie schrijft daar? Zesenzestig Nederlandse auteurs, van wie werk door Querido wordt uitgegeven, fotografisch, biografisch en bibliografisch.
L7359: - Zondagsdichters over mensen. poëzie uit liefhebberij.
L5967: SOMA 10/11. - Isaak Babel: brieven. Foto's van Geert Kooiman. Het eerste en laatste vraaggesprek met de Nieuwe Stijl. Heere Heeresma feuilleton. Willem Frederik Hermans, een vraaggesprek.
T0374: - - Cupidoos Post-Ryder, voorzien met geheime en bedekte brieven.
Y0261: - - Zo is Duitsland.
H5716: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 104. - Van Gogh's grote tijdgenoten.
H7830: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 272. - Willem Reijers 1910-1958.
H7156: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 362. - Alfred Jensen.
M1995: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 373. - Morris Louis.
H7150: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 392. - Brissiere.
H7152: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 396. - Cesar.
L4979: - - Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
T4032: - - Luchtbescherming. Aanwijzingen ten behoeve van de zelfbescherming. Rijksinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen 's-Gravenhage.
K4974: TE ELFDER URE 19. - Kultuur en politiek 3. Brecht en het leerstuk.
B1066: TIRADE 121. - W. Walraven nummer.
B0364: [NESCIO]. - Nescio
K3553: TIRADE 092/093. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief uit het verleden.
K3554: TIRADE 096. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief door tranen uitgewist.
K9518: TIRADE 108. - Inhoud: A. Roland Holst, M. Verdaasdonk, H. Romijn Meijer, A. Nuis, H. Brandt Corstius, A. Burnier, J. de Kadt.
K4676: TIRADE 184/185. - Du Perron nummer.
H2887: TIRADE 191. - Greshoff nummer.
H2885: TIRADE 205. - Zestig jaar Leo Vroman.
M6981: TIRADE 207. - Lodewijk van Deyssel- een boeketje brieven.
M9873: TIRADE 219/220. - J. van Oudshoorn 1876 - 1976.
K8323: TIRADE 230. - Document: Brieven van E. du Perron aan J. Greshoff en H. Marsman.
K7461: TIRADE 232. - Een polemisch nummer.
K7460: TIRADE 236. - Een polemisch nummer.
K7459: TIRADE 237. - In memoriam: Jan Emiel Daele.
H7163: TIRADE 244. - Herman de Coninck: Nieuwe gedichten.
K9513: TIRADE 087. - Inhoud: H. Romijn Meyer, Raymond Aron, K. Schippers, N.A. Bestoezjew, C. Buddingh, Toon Luyten, Charles B. Timmer.
K9515: TIRADE 097. - Inhoud: Raoul Chapkis, (Lewis Carroll), W. van der Burcht, W. Wilmink, J. Bernlef, Andreus Burnier, Hanny Michaelis, Adriaan Morrien.
K9516: TIRADE 098. - Inhoud: J. Bernlef, Guus Vleugel, A.L. Schneiders, Charles B. Timmer, M. Verdaasdonk, W. Wilmink, J. de Kadt, K. Schippers.
K9517: TIRADE 099. - Inhoud: F. Bordewijk, F. H. van der Beek, Marko Fondse, V. Majakovski, H. Brandt Corstius, A. Nuis, C. Buddingh, H. Romijn Meyer.
H6260: TIRADE 042. - Karel van het Reve: De zaak Pasternak. H.A. Gomperts: Over toneelkritiek. G.K. van het Reve: Geen donderslag bij heldere hemel. e.a.
T5133: - - Stemt rood! Het vergeten hoofdstuk in: "Allemaal Socialist", de bekende brochure van Jan van Nassau en Willem van Oranje.
Y3372: - - Le Moniteur des Theatres. (Programme des Spectacles. 5e annee numero 134. du Mardi 13 Mai 1828.
L2913: V. - Huibert Cornelisz. Poot. Zangspel in twee bedrijven.
R7613: - - Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals hij in werkelijkheid is.
Y2422: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Derde Deel. Mei 1970 - September 1971. No 1 - 51.
K6889: [VONDEL]. - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 november 1937.
R8043: - - Spinrag. Een verhaal. Door de schrijfster van 'Een Naam'.
T1330: [BIERENS DE HAAN, J.D.]. - Feestbundel aangeboden aan J.D.Bierens de Haan door vrienden, vereerders en leerlingen ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 14 october 1936.
T4039: TIRADE 340. - Van Maanen: Van hogerhand. Eybers: Gedichten. Gerlach: Wat zoek raakt (4). Jonkman: Gedichten. Meeuws: Jonge Modinettes. Schierbeek: Gedicht. Vroman: Iets voor onbegrijpelijkheid. Schippers: Patrijspoorten. Ghyssaert: Gedichten. Matsier: Leeg huis. Uitdehaag: Gedichten. Moerbeek: Paard en Beest. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Lieske: poëziekroniek: Martin Reints.
R5888: [VERMEULEN, H.J.L.]. - Van Sint Odulfs legenden. Uit vergeelde bladen. Uittreksel uit het leven van Sind Odulf.
T7507: - - Marsch- en nationale liederen overgedrukt uit Onze Gids. Uitgegeven door de Nat. Christen-onderofficieren Vereeniging voor de Militairen van Land- en Zeemacht.
T4159: TIRADE 354. - Robert Anker, Willem Jan Otten, Leo Vroman, Anton Gerits, J. Bernef, Charlotte Mutsaers e.a.
Y3510: - - No. 1 Programma der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden. No 2 Toelichting van het Programma.
T4153: TIRADE 346. - K. Michel, Vonne van der Meer, Robert Anker, Marieke Jonkman, H. Brandt Corstius, Marko Fondse, Willem Jan Otten, e.a.
T1268: - - Programma van het XXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-31 Augustus 1893).
T9136: - - Staking op de Hoogovens. Signaal voor verdere strijd tegen de werkloosheid.
T7855: - - De A.V.R.O. Wat zij is, wat zij doet.
Y3507: - - Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888.
T4768: - - Gedenkschrift Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging. Vijftigjarig jubileum 1853 - 1903.
R7710: - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1837.
L4330: [BELLAMY, JACOBUS]. - Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786.
K5252: [BERTRAND]. - Dessins erotiques de Bertrand II.
H4183: [BILDERDIJK]. - Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie.
L5559: [BOON]. - Louis Paul Boon 1912-1979. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemink.
L0213: [ENSCHEDE]. - Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf.
H6207: [ERASMUS]. - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
K4008: [ERASMUS]. - Erasmiana. Vox Theologica. Internationaal theologisch tijdschrift. 39e jrg. nr. 2 april 1969.
K2304: [ERASMUS]. - Erasmus en zijn tijd. Beknopte handleiding voor bezoekers van de tentoonstelling.
H3220: [ERASMUS]. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli te Rotterdam.
L4452: [EVERS, G.A.]. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrechts op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers.
H5138: [GINNEKEN, JACQ. VAN]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
K9720: [GINNEKEN, JACQ. VAN]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
K7362: BZZLLETIN 084. - Francois Haverschmidt - Piet Paaltjens 1835-1894.
L1017: [NESCIO]. - Nescio
L3502: [PIRANESI]. - Giovanni Battista Piranesi and the Veduta of Rome and Venice in the first half of the 18th century.
L5954: [STOKKINK]. - De Stokkink Collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
B7359: [TAGORE]. - Tagore 1861-1961. Speciale uitgave t.g.v. de Tagore-herdenkingen in Nederland.
K8067: [VONDEL]. - Vondel-herdenking der Universiteit van Amsterdam op 15 november 1937.
Y1417: - - Franklin Roosevelt.
H3119: - Geestelijke epiek der middeleeuwen.
T4038: TIRADE 339. - Geel: Negen gedichten. Schippers: Verzwegen bewegingen. Bernlef: Gedichten. Matsier: Mispelstraat. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Wieg: Twee Sonnetten. Anker: Mechanisch mysterie. Oosterhoff: Gerrit van Houten. Gerlach: Wat zoekt raakt. Michel: De avonturen van mijnheer Tingeling. Massier: Twee Gedichten. Otten: Herlezen: Arthur van Schendel. Lieske: poëziekroniek: Ed Leeflang.
T1297: [SPINOZA]. - Spinoza. Gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de Kant-Gesellschaft op donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (Athenaeum-Illustre).
T5747: - - De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
Y3535: - - Terug in het Vaderland.
T1667: [SPINOZA]. - Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift. Spinoza-Festheft mit einem Bildnis des Philosophen.
T1329: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 21 october tot 16 november 1946.
B1208: BZZLLETIN 120. - Dagboeken van Thomas Mann. Correspondentie van Jozef Israel de Haan. De mythe bij Hugo Claus. Essays over Jacques Hamelink, Willem Elsschot en Jeroen Brouwers.
B5318: BZZLLETIN 124. - Koning Arthur en de Middeleeuwen.
T4766: - - Le Cahiers de la Pleiade. Automne 1948 - hiver 1949.
H2884: TIRADE 201. - Bellen van Zuylen-Isabelle de Charriere.
L3912: [VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM]. - Niet nog een boek. Gedichten over boek, bibliotheek en lezer.
K6781: [MERODE] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 18. - Willem de Merode.
R5598: - De Pauselijke stichting van den Sint Radbouds leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekers te Deventer.
T8464: - - Vaarwater. 100 gedichten uit 10 jaar Woordwerk. Gekozen door Bert Hofman, Anne Schipper en Hans Werkman.
R4294: TIRADE 083. - Isaak Babel
L8466: [EMANTS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23. - Marcellus Emants.
K2133: [BOUTENS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 34. - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
B3862: TIRADE 075. - G. K. van het Reve, Brief uit Gosfield.
L0287: TIRADE 118. - G. K. van het Reve, Oompje Beer en zijn vriendjes.
H6745: TIRADE 203. - A. Koolhaas: De geluiden van de eerste dag.
L6567: TIRADE 223. - Belle van Zuylen en James Boswell. Een literaire vriendschap.
K9514: TIRADE 090/91. - Inhoud: R. Nieuwenhuys, Jan Wolkers, Charles B. Timmer, A.L. Schneiders, Chr. J. van Geel, H. Brandt Corstius, I. Grekowa, Rob du Mee, G. Bakker.
K8068: [VONDEL]. - Vondeljaarboek 1949. Behelzende het drie en twintigste jaarverslag 1946-1948 van de Vereniging Het Vondelmuseum.
R4314: TIRADE 285. - A. Burnier: Tussen Honolulu en de westkust. Ch.B. Timmer: Russische notities. R. Anker: Krol en orde. T. Tellegen: Een mooie kamer. H.F. Cohen: Kleuterklasmetafysica. P. Meeuws: Het klavichord. G. Eich: Het staat bij Seume. F. Bokshoorn: De rare Reed uit Reds. P.H. Dubois. A. Korteweg. V. Chodasevitsj. Gedichten.
L6568: [ERASMUS]. - Erasmus en Belgie.
L6569: TIRADE 107. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Zeven geestelijke liederen.
L6570: TIRADE 078/079. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief uit Schrijversland (Modern Toerisme).
L6571: TIRADE 102. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief in de nacht geschreven.
R7457: - Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis.
L6914: PENROSE ANNUAL. 70 - The Penrose International Review of the Graphic Arts. Volume 70: 1977-78.
L6915: PENROSE ANNUAL. 52 - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 52: 1958.
L6916: PENROSE ANNUAL. 54 - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 54: 1960.
L6917: PENROSE ANNUAL. 60 - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 60: 1967.
Y4194: - - De Dordsche Dichtschool voor den jare 1672.
L7352: [VONDEL]. - Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587.
L7502: - Steendruk / offsetdruk.
K2264: - Studia Germanica. Gandensia XII.
K9584: - Taalzuivering. Lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen.
B5699: [WOUDE, S. VAN DER]. - Tableau van aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van Prof. dr. S. van der Woude 1.1.69 - 30.4.77.
K6866: - Telephone Almanac 1940. Being (until July 4th) the 164th year of the Independence of the United States.
K1768: - Terza Mostra del Libro e della Stampa Antichia.
B6637: - The dream that became true. Een eenmalige gala-circusvoorstelling tussen twee masten t.g.v. het feit dat Uitgeverij van Lindonk precies vijfentwintig jaar geleden zijn aktiviteiten begon. Maandagavond 25 mei 1987 De Hoefslag Bosch en Duin.
B9784: - - The Palace and Abbey of Holyrood.
K4492: - The Times: Past, Present, Future.
L9346: - The Wichita Eagle. Daily Sunday Weekly.
W7092: - The World on Paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
K2949: - The world on paper / De wereld op papier. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
L3689: - Third Annual Award for Typographic Design Excellence.
B6183: - Tien jaar Diogenes 1960-1970.
R1478: - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poëzie. Tweede jaargang.
W3588: - Toneel en dans in de Japanse kunst.
H8823: - - Travel guide of the "Nederland" Royal Mail Line. Route Amsterdam to Batavia. Two volumes.
R1870: - - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945. [Met inleiding door H.M. van Randwijk en muziek door G.J. van Heuven Goedhart en Nol Pranger].
K2459: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift Van Hulthem.
B1238: - Tsjechisch glas.
L8603: - - Tweede verzameling van Regtsgeleerde Adviezen.
R1600: - Type. Cosmic digital type collection Sans Serif.
R1601: - Type. Cosmic digital type collection Serif.
H9262: - Type & Style. A guide to composing-room practice.
B4605: - Vakschool-Almanak 1915. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
T9127: [VLIEGEN, W.H.]. - Weg met de knutselaars!
T0804: - - Van Gansen-Gedenkboek 1842-1942.
L7624: - Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Eine historische Collage uber den erregendsten Abschnitt deutscher Geschichte in Wort, Bild und Ton 1933 - 1939. Band: I & II.
L7859: CATALOGUE 50. - English Books to 1900.
L8114: - Gloriant. Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant.
L8334: [SON, JOANNES BAPTISTA VAN]. - Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van Son.
L8381: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
T7819: - - Oorlogskroniek. Dagboek van den oorlog, soldatenbrieven, oorlogsillustraties. Maand juni 1917.
L8505: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 24. - De Gemeenschap 1925-1941.
Y0235: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Zesde deel Supplement-Catalogus 1940-1949 met Register.
T2955: - - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht.
T9017: - - Vrije vogels. Kleine bloemlezing van proza en poëzie over het boek.
T0091: - - Register. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland.
L8884: - - Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk.
T4142: TIRADE 335. - Leo Vroman, Gerrit Krol, Marlene Dumas, Robert Anker, Tomas Lieske, Willem Jan Otten, e.a.
T3590: - - Amsterdam: Sein soziales und okonomisches Leben.
T3591: - - Amsterdam: Sa vie sociale et economique.
L9344: [THORBECKE]. - Alphabetische Catalogus der Boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting.
L9354: - Blauwe regen en zonneschijn. Door de schrijfster van Elizabeth and her German garden. Vertaling G.H. Mulder.
T6613: - - Boon's geillustreerd magazijn: 5e jaargang 1903. Eerste deel.
L9584: TIRADE 257. - De papieren lullepijp. Over het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Jeroen Brouwers.
T6685: - - Stemmen des tijds. Vrouwennummer.
T4179: TIRADE 071. - Charles B. Timmer, Vier pleidooien. J.E. Kool-Smit, Roman en Nouveau-roman. F.E. Frenkel, "De" Duitsers of schuldvraagstuk. Pierre Kemp, Gedichten.
B0140: - - Dit boek is genaamd de Volmaakte Blijdschap (brieven, vermaningen, gebeden en lofzangen van F. van Assissi)
Y2116: PROGRAMMA 1927-1928. - Princesse Schouwburg, 's-Gravenhage. Directeur Hugo Helm. Programma speeljaar 1927-1928. In studie: Grafin Mariza, Operette van Kalman.
B0452: - Het Rode Boekje voor soldaten. Bond voor Dienstplichtigen.
T6452: [AMSTERDAM] - Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden.
Y1419: - - Warendorf's Geillustreerde Familie-Kalender voor het jaar 1913.
T0888: - - Zo sprak Jan Boon. Toespraken tot een gemengd gehoor.
T2592: - - Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd.
B0788: BZZLLETIN 085. - Willem Brakman.
B0790: TIRADE 086. - Een preek van Piet Paaltjens.
T5727: - - Evacuatieherinneringen. Door een Geevacueerde uit Veenendaal.
T4210: - - Bon Voyage Luncheon tendered Mr. Henry Lewis Bullen by his fellow workers, December 11, 1923.
B1030: TIRADE 145. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Het zesde jaar.
B1016: TIRADE 122. - Timmer: De rimpels van een vijftigjarige. Das: Een negerin met groene ogen. Veenstra: Picasso, een recapitulatie. Michaelis: Drie gedichten. Nieuwenhuys: De tijd van Van der Capellen. Simhoffer: Een been onder het zand.
B1017: TIRADE 123. - Koolhaas: Vleugels voor een rat. Kaleis: Du Perron, Gomperts en de structurenwichelaars. Buddingh: Het zeepaardje en Een boek opensnijden. Geel: Gedichten. Kadt: Protest als politiek verschijnsel. Kopland: Winter. Ader: De antikwariese dichter. Guepin: Gedichten. Verhoeven: Niet gek.
Y0588: - - Zoo sprak het Zuiden. Problemen van den dag in den spiegel der zuidelijke pers.
T4177: TIRADE 095. - Alfred Kossmann, J. de Kadt, Denkend aan Heijermans... Marko Fondse, Gedicht, Charles B. Timmer, Russische notities. Morrien, Gedichten. D. Hillenius, Chronologisch. Rutger Kopland, Vier gedichten.
B1003: TIRADE 128/129. - Oudshoorn: Het onuitsprekelijke. Bittremieux: Post uit Kempland. Verhoeven: Vreemde woorden. Resink: Kwatrijnen. Meyer: Freud in zijn brieven. Hooning: Woodcock's Orwell. G.K.v.h Reve: De redelijk denkende mens Peter Andriesse. Buddingh en Haastrecht: Gedichten.
B1005: TIRADE 131. - Harkins: Het thema van de onvruchtbaarheid in Oljesja's Afgunst. Buddingh: Gedichten. Spoor: Het teken voor herinnering. Graftdijk: Gedichten. Winkler: Gedichten. Kadt: China Weken.
B1006: TIRADE 132. - Drion: Intellectuelen en democratie. Kadt: Confuus congres. Hooning: De intellectuelen en de macht. Kopland: Vier gesprekken. Meyer: Lou Andreas-Salome en haar vrienden. Andriesse: De redeloze antwoorden van Gerard Kornelis van het Reve.
B1007: TIRADE 133. - Buddingh: Dagboeknotities. M. de Jong: Heet van de naald. Brief van Vroman. Resink: Balische fluitspelers. Kaleis: Van Oudshoorn, de zelfmoord en het vrouwelijk geslacht. Brief van D. Hillenius.
B1008: TIRADE 135. - M. de Jong: Dagboek. Schneider: Twee gedichten. Bittremieux: Bij een biografie van J.I. de Haan. Buddingh: Dagboeknotities. Wiener: Duivels jagen.
B1029: TIRADE 146. - K. v.h. Reve: De communistische maatschappij. Winkler: Drie gedichten. Emmens: Vijf gedichten. Romijn Meijer: Vernissage.
B1028: TIRADE 147. - Kadt: Afscheid van de P.v.d.A. Deel: Drie gedichten. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Graftdijk: Twee gedichten. Spoor: Een dagje Antwerpen. de Wit: Indoktrinatie. Verstegen: De koning van het puin.
B1027: TIRADE 148. - Kaleis: Mulisch' dubbelzinnige verhouding tot de vernietiging. Krol: Ik communiceerde ook. Morrien: Bruiloft aan zee. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Wiener: Een buisje alka-selzer.
B1026: TIRADE 149. - Veenstra: Du Perron in Amsterdam. Roland Holst: Bellenblazen. Meyer: Agressie of strijdbaarheid. Haastrecht: Een gedicht. Deel: Twee gedichten. Krol: Hoe pik ik een andermans vrouw.
B1025: TIRADE 150. - Wesselo: Pieter van Woensel. Kopland: Drie gedichten. Kadt: Mode-ontwerper. Sontrop: Randschrift. Tas: De geheimzinnige Ho. Winkler: Drie gedichten. Roland Holst: Acht gedichten. Romijn Meijer: In gesprek met Herman Gordijn.
B1022: TIRADE 152. - Janssen Perio: Altijd met je gezicht naar de klas. Wiener: De tirannie verdrijven die mij het hert doorwond. Haastrecht, Hillenius, Graftdijk, Guepin, Deel en Winkler: Gedichten. Leupen: Ik ben je moeder niet.
B1009: TIRADE 155. - Buddingh: Ode aan een vel schrijfmachinepapier. Groot: Over leerlingen en leermeesters. Hanlo: Bruin houdt van mij (misschien). Dorna: Kreunen en Einde. Geel: Gedichten. Romijn Meijer: Bang weer. Veenstra: De plaatjes der kleine zielen. Roosenschoon: Beeldspraak is wat leeft.
B1010: TIRADE 156. - Buddingh: Ode aan een handvol kastanjes. Nieuwenhuys: Huets Indische jaren. Kadt: Kiezers-staking en kiezers-bedrog. Graftdijk: Gedicht. Walraven: Beri-beri. Koenegracht: Gedicht. Drona: Het uitstapje. Krol: Gedichten. Romijn Meijer: Plakboek. Geel: Weidevogels.
B1011: TIRADE 157. - Meerloo: Spelen met het wankele brein. Emmens: Gedichten. Buddingh: Een gehorig huis. Herzberg: Gedichten. Verstegen: Mauthausenstof. Winkler: Gedichten. Wiener: De tweede helft van een geheel. Keuls, Haasse, Veenstra: Na de operatie Couperus.
B1012: TIRADE 158. - Herzen: Stichting. Geel: Gedichten. Bonger: Verdraagzaamheid. Michaelis: Gedichten. Kadt: Einde der aarzelingen. Haastrecht: Gedicht. Kopland: Blackbird. Krol: Nelly Moon. Graftdijk: Gedichten. Morrien: Strandwandeling. Hanlo: Brief uit Marrakech. Winkler: Februari. Deel: Gedichten.
B0995: TIRADE 161. - Groot: Generatieproblemen in perspectief 2. Deel: Boerderij in Bunne. Kaleis: De God Denbaar uit zijn droom ontwaakt. Dorna: Venus. Hooning: Orwelliana.
B1000: TIRADE 164. - K. v.h. Reve: Waarom er in Nederland, anders dan in Rusland, geen reactionaire roman is. Timmer: Russische Notities. Veenstra: De schrijver provinciaal. Buddingh: Dagboeknotities. Graftdijk: Love. Wilmink, Kopland, Geel en Korteweg: Gedichten.
B1001: TIRADE 166. - Vries: Losse aantekeningen bij Wilminks karakteristiek en Meervoudig antwoord. Wiener: Eind goed, al goed en Dagboek, Max de Jongs en nog een. Timmer: Russische Notities. Tas: Parijse kalenderbladen. Hooning: Revolutie als begrip. Meijer: Adhesie voor J.H.W. Veenstra.
B1013: TIRADE 172. - Tooren: Haiku en Haikudichters. Blomkwist: Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Roland Holst: Zeven gedichten. Graaf: Agt gedigten. Winkler: Drie gedichten. Deel: Twee gedichten. Morrien: Holografie.
B0989: TIRADE 173. - Schippers: Zeven gedichten. Nieuwenhuys: Een beetje gek worden. Kopland: Vier gedichten. Hanlo: God en lijden schepping. Morrien: Holografie. Otten: Vier gedichten. Veenstra: Walraven de veel geplaagde.
B0984: TIRADE 174. - Wilmink: Twee gedichten. Timmer: Russische notities. Morrien: Negen gedichten. Winkler: Vier gedichten. Moor: J. van Oudshoorn als broodschrijver. Buddingh: Zeven gedichten.
B0983: TIRADE 176. - Tas: Historie, revolutie en rel-cultuur. Sjoeksjin: Stepka. Roosenschoon: Tussen woordspel en magische formule. Hooning: Nieuwe Orwelliana. Moor: J. van Oudshoorn als broodschrijver.
B0982: TIRADE 177. - Vogel: Een fietstocht. Kopland: Om een kasteel, om een krot, om een vrouw. Wiener: Boekenmeppers. Sjoeksjin: Wolven. Otten: Het verloop van een kat. Romijn Meijer: Daar gaat een zieke dominee voorbij.
B0985: TIRADE 178. - Meyer: Fantasie en realisme bij Louis Pauwels. Hillenius: Vier gedichten. Fens: Romans in duodecimo. Schippers: Acht gedichten. Moor: Een pennenaam als poetsdoek.
B0987: TIRADE 181. - Kadt: Naar een nieuw centrum. Timmer: Russische notities. Hamelink: Vijf gedichten. Verheul: Mandelstam (dagboekbladen).
B0988: TIRADE 182. - Schagen: Drie schampen. Michaelis: Vier gedichten. Kadt: Informatie voor informateurs. Morrien: Tien gedichten. Bos: Zes gedichten. Resink: Une semaine dans grenade. Klaassen: Twee gedichten. Schagen: Hondefluitje.
B0991: TIRADE 188. - Timmer: Russische notities. Plantonow: In deze prachtige, grimmige wereld. Wilmink: Liedjes uit de Stratemakeropzeeshow. Haastrecht: Twee gedichten. Veenstra: De sollicitant van Lebak II.
B0979: TIRADE 190. - Minco: Het scherm. Gelderblom: Elf gedichten. Timmer: Russische notities. Winkler: Twee gedichten. Schneider: Gemengd nieuws uit Bangladesh. Dalenoord: Negen gedichten. Deel: Vier gedichten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30