Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33273: -. - The Modern Muse. Hammer Galleries. In New York, November 1, 2013- February 28, 2014. In Maastricht, the Netherlands, at the European Fine Art Fair, March 14-23, 2014.
32599: N.N.. - Tom Poes. 2. Horror de Ademloze.
33837: N.N.. - Die Lambeth Apokalypse - Apocalypse of Lambeth Palace.
27207: -. - Verslag over 1885-1893, benevens naamlijst van directeuren en leden/ Wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, opgericht te Vlissingen in 1769 en bevestigd bij resolutie der HH. Staten van Zeeland, den 23 maart van datzelfde jaar; in 1801 verplaatst naar Middelburg.
17326: - Commemorative catalogue of the exhibition of Dutch art (1450-1900) held in the Galleries of the Royal Academy, Burlington House London, January-March 1929.
17329: - De mens beeld en evenbeeld. Europalia 89. Japan in Belgium.
17337: - Vlaanderen en Castilla y Léon. Op de drempel van Europa.
17348: - Uit het Marineleven. Onze Vloot.
34381: N.N.. - The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art. Volume 109 comprising the six monthly numbers from January to June 1935/ Volume 110 comprising the six monthly numbers from July to December 1935. 2 vols.
30052: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 22 mei 1966.
33939: N.N.. - Dix années d'Apostolat au Pundjab (Indes Anglaises). Mission confiée aux frères-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la mission.
33647: -. - Notice sur Dinant, sa citadelle.
33332: -. - A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland. Per rywiel, te voet, per auto of motor naar de bloeiende boomgaarden.
28931: -. - Souvenir aan Zierikzee.
28515: N.N.. - Ordonnantie des Coninghs op het Generael reglement van sijne Munte (I). (Bound with:) Beeldenaer ofte Figuer-boeck / dienende op de nieuwe Ordonnantie vander Munte / gearresteert ende uytgegeven by de Doorluchtige / Hooghe ende Mogende Heeren / de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden....... In welcke gherepresenteert zijn / alle de figueren vande Goude ende Silvere Munte / cours ende ganck hebbende in krachte der selver Ordonnantie / ende boven welcken gheene tot anderen prijse ontfanghen ofte besteet sullen mogen werden (II).
31037: -. - Werf Gusto. Firma A.F. Smulders, Schiedam (Holland). Ingénieurs-Constructeurs/ Engineers & Shipbuilders. Excavateurs-Excavators.
34771: N.N.. - Les estampes du XVIIIe siècle; 120 estampes en 20 séries, une tous les 20 jours.
23858: - Rudge, Britain's best bicycle.
23896: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939.
23846: - Lucerne et Lac des IV Cantons.
34078: N.N.. - Collection de feu M.-Ant. W.M. Mensing d'Amsterdam. Catalogue des tableaux anciens.
34079: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen, topografische aquarellen en teekeningen, prenten, gravures en kleurendrukken, enz. Afkomstig van: I. De nalatenschappen van den heer S.P.D. May en mevrouw R. May-Fuld. II Diverse verzamelingen en nalatenschappen.
16884: - Het zondagsboek. Twaalf staalgravuren met bijschriften, voor jongens en meisjes. Proza en poezy.
31336: N.N.. - De Kercken-Ordeninghen der Ghereformeeder Nederlandtscher kercken / in de vier Nationale Synoden Ghemaeckt ende ghearresteert. Mitsgaders eenige anderen, in den Provincialen Synoden van Hollandt ende Zeelandt gheconcipieert ende besloten. Waer by noch anderen, in bysondere vergaderinghen goet-ghevonden, by ghevoegt zijn.
33440: N.N.. - Album van Middelburg.
20615: - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.
26893: -. - Manzú.
28827: -. - The "White" Service; a story of development.
33160: -. - Symbols of the 30th anniversary Polish posters 1944-1974/ Symbole XXX-Lecia Plakat Polski 1944-1974.
32597: N.N.. - Heer Bommel presenteert: Heer Bommel en de daadsteller (2495-2553).
32598: N.N.. - Tom Poes. 1. Solfertje.
31596: -. - Schetsexcursie Bourgogne. Documentatie Studiegroep Homo Terrenus.
34233: N.N.. - Painting of the Kano School.
29454: -. - Ons Prinsesje Juliana. Eerbiedig opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
32539: -. - Wat wij maken en maakten. 1911-1936. N.V. Drukkerij voorheen Koch & Knuttel Gouda.
35082: (REVE, GERARD). - Gerard Reve. De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen.
24003: - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Dijkzicht", bestaande uit woonhuizen, schuren en verdere getimmerten met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten Driewegen, Ovezand, Borsele en Ellewoutsdijk, samen groot 85 hectaren, 03 aren, 07 centiaren, op vrijdag 16 april 1920, des morgens te 10 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van de notarissen Joh. Pilaar te Goes en H.W. Neervoort te 's-Gravenpolder.
32492: N.N.. - Weekblad voor kinderen. II. Deel.
33569: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk.
34506: N.N.. - Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792, 27 augustus tot 2 oktober 1960.
31218: -. - Nederlandsch Museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.Bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronkelijke schrijvers alsmede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken. Twaalfde deel.
33740: N.N.. - Meccano. Echte werktuigbouwkunde in het klein. Uitrusting no. I.
30370: -. - Steinway & Sons. "The inimitable tone"/ "The Standard"/ "Variationen".
34761: N.N.. - Het Gildeboek. Tijdschrift voor Kerkelijke Kunst en Oudheidkunde, uitgegeven door het St. Bernulphus-Gilde te Utrecht. Derde deel.
19646: - St. Galler Wappenbuch; das Staatswappen und die Wappen der politischen Gemeinden.
11145: - Les Quinze Joyes de Mariage.
31027: -. - Nederlands roem, liefde en hoop almanak voor het jaar 1816.
31789: -. - Nederlandsche volks-almanak voor 1846.
34373: N.N.. - AP Catalogus of Originals. (A. Polak Meubelindustrie). Prijscourant.
31534: -. - Magyar-Szovjet Politikai Plakátok 1917-1977.
30753: -. - Miss Blanche Album K.N.V.B. Elftallen, 3e serie.
20049: - Provinces de France.
34099: N.N.. - Ricordo di Milano. 20 Vedute Artistiche.
31474: N.N.. - De Christen. Deel 2, 3, 4, en 7.
19250: - Proost prikkels 379.
25425: - Project Barcon; beheer Stormvloedkering Oosterschelde concept.
34080: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen. Antiquiteiten, meubelen, staande klokken, pendules, tapisserie, wapenkussens, Perzische tapijten, enz. Afkomstig van: I. De nalatenschappen van den heer S.P.D. May en mevrouw R. May-Fuld. II. Diverse verzamelingen en nalatenschappen.
26998: -. - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen.
30619: -. - Jan ten Brink Gerritsz.- J. ten Brink Gz. en J. de Vries- Ten Brink & de Vries, 1785-1885.
29506: N.N.. - Register op de Resolutien.... Privilegien & Keuren der Stad Schiedam N - Z.
31013: -. - Wonderful California.
31014: -. - San Francisco California.
31494: -. - Momus en Satyr. Jaarboekje voor 1842. Met platen.
30062: -. - Jubileum-concoursen op doel, steng en liggende wip te geven door de Kon. Handboog-Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 1934.
31109: -. - Toronto, the Queen City.
26288: - Commentaar op de "Aanwijzingen, in geval van een vijandelijken inval", vastgesteld door den Raad van Ministers in mei 1937.
33168: -. - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
32634: -. - N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" Shipbuilders- Engineering Works- Shiprepairers- Flushing.
26346: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832; serie Walcheren, deel 1: Veere/ Vrouwenpolder/ Serooskerke/ Gapinge.
34346: N.N.. - Friesche Elf-Steden-Vereeniging 15 januari 1909-1934. De eerste 25 jaren.
3890: - Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
33754: N.N.. - Workshop Manual for Triumph Twins. Covering T140 E/S T140 E Bonneville T140 E/2 Bonneville TR 7 Tiger TR 7T Tiger Trail TR 65 Thunderbird 650.
28669: -. - Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel.
33169: -. - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. Tweede stukje.
34429: N.N.. - Primitifs Néerlandais et maîtres des XVIe et XVIIe siècles. Collection du Château de Nijenrode. Vente aux enchères publiques le mardi 10 juillet 1923 dans la Grande Salle de Ventes Doelenstraat 16-18.
26271: - Bevel voor overgangstoestand.
4329: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, XXIIIe-XXVIe deel. Behelzende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Deel I-IV.
31368: -. - Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. West Java deel, Midden Java deel en Oost Java deel.
30730: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1948 (12 nummers).
30731: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1947 (12 nummers).
34102: N.N.. - Naamlooze Vennootschap Philip's Gloeilampenfabriek 1891-1916 Eindhoven.
26312: RED.. - Delftsche Courant, 1 exemplaar 1943 (no. 174, 29 juli), 70 exemplaren periode tussen 7 juni en 22 september 1944. Plus 4 bijlagen (mededelingen aan abonnees).
35067: N.N.. - German African Lines. Woermann-Linie/ Deutsche Ost-Afrika-Linie/ Hamburg-Bremer Afrika-Linie. Handbook of information for passengers. 1935 edition.
26773: -. - Geldersche volks-almanak voor 1853. Negentiende jaargang.
27332: -. - De Gracieuse, geïllustreerde aglaja. Complete jaargang 1920, 24 nummers.
25745: - Architecture Espagnole, années 50- années 80.
34250: N.N.. - L'hermite de la chaussée-d'antin, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. Tome 1-5.
32310: -. - Rotterdam 1911. Published by the association for the improvement of Rotterdam as a place of resort.
14003: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14004: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14005: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
4469: - Présences Polonaises; l'art vivant autour du muséee de Lodz.
22984: - Post Card Booklet; 9 views of Rock Valley, Iowa.
6536: - Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
33503: -. - Gids van Zierikzee en omstreken.
7501: - Portfolio with information about the Second ESTEC spacecraft electromagnetic compatability seminar, Noordwijk 11-13 May 1982. Completed with Abstracts.
7500: - Portfolio with information about The French Space Agency/l'Agence Spatiale Française.
17633: - Onze tydkorting aan den Yssel. Den vrienden en gebuuren aan Rhyn, Waal, Lek, Maas, Merwe, Y en Amstel gewyd. (Deel I en 2).
27963: N.N.. - Compagnie Anglaise, tailors. Nouvelle brochure printemps-été 1905.
6730: - Souvenir de Goes.
23588: - Vauban a Belle-Ile; trois cents ans de fortification côtière en Morbihan; congrès de l'Association Vauban (5,6,7 mai 1989).
23624: - Volks-liedjens, uitgegeeven door de maatschappij tot nut van 't algemeen.
26691: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Twa-en-twyntichste Jiergong.
23348: - Eerste Divisie A; Esso Nederland NV; seizoen 1958/ 1959.
25217: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VI. Oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe.
26453: RED.. - Vakblad voor de bouw-ambachten. 3e Jaargang, nrs. 1 (7 januari 1907) t/m 50 (16 december 1907).
33862: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1958/'59.
25220: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VII. Oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen.
28404: - Acta synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van Zeelandt, van de jaren 1591, 1620 en 1638. Uitgegeven, ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
28202: -. - 250 Franse miniaturen.
26468: - Flugzeugerkennungstafeln. Sowjet Russland.
33509: -. - Jaarboekje 1912-1913 "De Honte". Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der Openbare Handelsschool te Vlissingen, opgericht 11 october 1911.
31416: -. - Internationaal Handels- en Scheepvaartfeest Rotterdam 1908. Besuch des Rotterdammer Hafens 14, 15, 16 Juli.
33713: N.N.. - Instructien van den Hoogen Rade en Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Overzien Verbetert en Vermeerderd met eenige Noodige dingen, en twee bequame Registers, om alles Lichtelijken te vinden.
33475: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk.
30510: (MISSON DE VALBOURG, HENRI). - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland.
30377: N.N.. - Wapenen der Steden en Oud Adelycke Geslachten in de Landen van Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel.
30405: - Het Nederlandsch AB-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
30328: RED.. - Ons Vrij Nederland. 37 Nummers tussen juni 1945 en april '47.
34237: N.N.. - Les Musées et Collections d'Italie. Peinture, sculpture et architecture; paysages et types populaires. 2000 gravures (phototypie et héliogravure).
25222: - Verslag over de toestand der oevers en sranden in Zeeland, 1951; III. Linkeroever van de Oosterschelde.
32626: -. - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
15658: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.
21226: - Roter Kreuz-Kalender 1918.
14442: - The Song of Songs which is Salomon's.
26982: -. - Help Uzelf in het Duitsch; deze handleiding maakt het U gemakkelijk.
33598: -. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI: de Provincie Zeeland.
22276: - Nederlandsche Staats Courant den 14 December, 1820.
34081: N.N.. - Verzameling K.....-H.....; 's-Gravenhage. Belangrijke oude schilderijen.
15664: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1939.
32997: -. - Guide pratique et complet. Pau. Luchon-Cauterets (Le Cirque de Gavarnie). Lourdes-Salies et les Pyrénées. Dix cartes et plans, un panorama.
26100: - Pim de Kater.
34743: N.N.. - Landmaling og landmalere. Fortegnelse over kortbilag.
26070: - Aqua Mosaics.
33170: -. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
34271: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1950 en 1951 in 1 band.
31609: -. - Congrès International de Géographie Amsterdam 1938. Sous le haut patronage de sa majesté la Reine Wilhelmina. Excursion a Zeeland 11-16 juillet.
34928: N.N.. - Le journal de Nano et Nanette
32242: -. - Album van den Historischen Stoet: "Gent door de eeuwen heen", 15 en 22 juli 1894/ Album du Cortège Historique: "Gand à travers les âges", 15 et 22 juillet 1894.
23285: - Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten.
18915: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870.
11964: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855.
20956: - Van Kuijk Deuren N.V.
32558: (TRICHT, H.W. VAN). - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel I: 1599-1630.
33742: N.N.. - Meccano. Handleiding voor aanvullingsuitrusting no. Ia.
7535: - Soho; solar and heliospheric observatory; report on the Phase-A study.
15432: - Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972).
15305: - Van der Feesten; een proper dinc.
29789: RED.. - HVD. Tijdschrift voor het personeel van de Hulpverleningsdienst. Nrs. 1 t/m 3 1947.
22989: (PLATEN, EVA VON). - Scheins und Wirklichkeits; Zeichnungen, Collagen und andere Dokumente von Eva von Platen.
29142: -. - "Halderberghe". De historisch gegroeide plaatselijke eenheid Hoeven; een streven der betrokken streek naar juridische erkenning (wettelijke eenheid) van hetgeen feitelijk reeds bestaat, t.w. eener plaatselijke gemeenschap, welke zich in de samenleving natuurlijk gevormd heeft.
27954: -. - Stern Magazin. Heft nr. 16, 1968.
18678: - Beatles Unlimited Magazine. No. 67 - 179.
97: - Beatles, The, illustrated lyrics.
26692: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
16605: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volken; XIXde deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een Landkaart, de Plans der Steden en met Printverbeeldingen versierd. As well as: XXste deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Zeeland. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstige Printverbeeldingen versierd.
29519: -. - De roovers in de latro-rotzen; een tafereel van boosheid en overheersching.
31655: (KLERK, M. DE). - Overlijdensbericht M. de Klerk (architect).
26241: - Cassel und Wilhelmshöhe.
31113: -. - New York. The Greatest City.
28831: -. - Openbare verkooping van de hofstede bestaande uit: woonhuis en schuren met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge en 's-Heer Abtskerke. Samen groot 23 h.a. 54 a. 84 c.a., in pacht bij den heer Jacobus Verhulst, op woensdag 2 juli 1913, des morgens te 10 uur te 's-Gravenpolder, in het koffiehuis van den heer L. Verbeek, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
32328: -. - Technischer Unterricht für die k.k. Pionnier-Truppe. 18. Theil: Bau von Noth- und halbpermanenten Brücken. Text und Atlas.
28312: -. - Nieuwe verklarende en geïllustreerde Haagsche Courant wereldatlas. Met uitgebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen. Premie-uitgave voor abonné's.
33489: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 5.
33490: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 7.
7651: - The children's paper, no. 3, March 2, 1868-no. 12, Dec. 2, 1872.
31764: -. - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1872. Acht en vijftigste jaargang.
31763: -. - Een practische waschhandleiding. Alle inlichtingen omtrent wasschen, weeken, drogen, stijven en strijken en het verwijderen van vlekken.
34074: N.N.. - Catalogue des tableaux-antiquités-objets d'art-dessins-meubles-sculptures-cuivres-livres, etc. Provenant de diverses collections et successions, e.a.: les très importantes successions de: M. Raoul Heilbronner, de Genève- Madme Vigeveno-Goudstikker. Des collections particulières de La Haye et Amsterdam.
33533: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1908.
30524: -. - Atelier F. Hart Nibbrig. Catalogus met voorrede van Professor Dr. A.J. Derkinderen. Veiling 2 mei 1916 te 11 ure in de Groote Veilingzaal Doelenstraat 16-18.
26077: - Kenzo Tange and Urtec.
26079: - International textile competition '87 Kyoto.
29897: -. - Catalogue d'une collection de belles aquarelles provenant d'un amateur connu d'Amsterdam ainsi que d'un nombre de tableaux modernes dépendant de diverses provenances.
34837: RED.. - Graphica. Organe mensuel de l 'Union des Industries Graphiques et du livre/ Maandelijks tijdschrift van de Unie der Graphische bedrijven en de boeknijverheid.
27081: -. - Extract uyt de notulen van Borgemeesters ende schepenen der stad Goes. Rakende de insendinge van militie binnen de voorschreven stad. Nevens een tweede missive van de voorn: Heeren Borgerm: en schepenen, aen de respective steden van Zeelant, in dato 16 Augusty.
7014: - [photo-album]
14044: - Étrusques, Les, et l'Europe.
31476: - Les cinq codes de l'Empire français. (en miniature)
27754: -. - Advis van de gecommitteerde raaden ter admiraliteyt in Zeeland, behelsende eenige bedenkelykheeden op de verhandeling, geformeert tot redres van den vervallen koophandel in Nederland met eenige aanmerkingen op het zelve.
33433: -. - Van Zwaamen's- en Thompson's koopmans-, kantoor- en schrijf-almanak, voor het jaar onzes Heeren Jesus Christus MDCCCXXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijngestalten, mitsgaders den op- en ondergang der maan, eklipsen, watergetijden, enz. Alsmede de zegels, reiswijzer, afvaart der stoombooten, enz., enz.
5513: - Des Deutschen Buches Wert und Wirkung für das Ausland-Deutschtum.; eine Denkschrift 1928.
7286: - Pieter Breughel in Brussel. Bundel van veertien lino's.
33618: -. - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
26518: RED.. - Technische woorden, behandeld door de Centrale Taalcommissie voor de Techniek (C.T.T.).
34657: N.N.. - Jim Dine.
34660: N.N.. - Cassina. Le Corbusier/ Gerrit T. Rietveld/ Charles R. Mackintosh.
25793: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.
32917: (LABISSE). - Labisse.
26991: -. - Bijdragen tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks. XIV: Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden.
30852: N.N.. - Keur van anekdoten, luimige invallen, snedige gezegden, enz. tot uitspanning.
17901: - Olympia Rekord. Opel.
26762: -. - Krachtdadige geneeswijze der cholera.
26772: -. - L'art en puzzles. 5 Puzzles de 12 pièces chacun pour apprendre à regarder et décrouvrir toutes les richesses de la peinture.
26774: -. - Geldersche volks-almanak voor 1855. Een-en-twintigste jaargang.
26753: -. - Iets over de nu ontbondende Commissie der Lengte, en over eene verzameling van kaarten, door de eerste leden dier commissie te zamengesteld.
26761: -. - Jaarboek van de Koninklijke Marine 1922-1923.
32522: -. - Album von München. 16 photographische Ansichten nach der Natur aufgenommen.
33420: N.N.. - Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering ter viering van het eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Gehouden op Woensdag den 7 April 1869, in de Groote Vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland te Middelburg.
30536: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (no. 40 t/m 52 april t/m juni 1918). De nummers gebonden in 1 band.
29341: -. - Geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen te 's-Gravenhage, juli-sept. 1900.
32115: -. - Goes en omgeving/ and surroundings.
31090: -. - Provinciaal blad van Zeeland, over het jaar 1827.
4687: - Personeelsorgaan der n.v. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen 28 juni 1957.
22991: (PERSOON, KARS). - The second of two/ Kars Persoon.
20426: - Pictures of the year 1896.
22912: - Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1897.
19222: - Philip Huyghe, installaties en tekeningen 1986-1994.
20289: - Perry Roberts.
29790: RED.. - HVD. Tijdschrift voor het personeel van de Hulpverleningsdienst. Nrs. 1 t/m 3 1947.
29798: -. - Geïllustreerde Volksalmanak 1927, Kriebeleire en Dulle Griete; 6e jaar.
4671: - De Ruijter Album 1607-1907.
34861: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
33407: -. - Billie Turf, het dikste studentje ter wereld. 6.
32212: -. - Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen (Taschen-Ausgabe). Auf Beschluss der Provinzilasynode ausgearbeitet und herausgegeben mit Genehmigung der kirchlichen Behörden.
31673: -. - The Adventures of Elizabeth in Rügen.
3553: [NOOTHOORN, A. E. VAN]. - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
33559: -. - Reglement van een genootschap, ter voorziening in het plaatsvervangen bij de Nationale Militie, in de provincie Zeeland.
33510: -. - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
18138: - Portefeuille inhoudende 8 teekeningen bevattende eene situatie en de lengte- en dwarsprofielen van de zeedijken der polders op Walcheren.
11574: - Peintres et graveurs; l'Académie de peinture.
32969: -. - Colmar. Mulhouse-Schlestadt. Un guide, un panorama, une histoire.
4467: - Paris-Moscou 1900-1930.
19355: - Paroles à voix basse.
19598: - Paul Citroen; gezien door.
19366: - Paul de Nooijer.
12852: - Onze Kunst; voortzetting van de Vlaamsche School. XII (vol. 6, july-dec.1907).
25261: - Papoea's
19028: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1915, nrs 1 tm. 26.
19029: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1917, nrs. 14 tm. 26.
19030: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1918, nrs 27 tm. 39 (gebundeld).
29717: RED.. - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 1 t/m 8.
19833: - P.V. De Wit in zwart en wit door Willem van Schaik.
6592: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
21677: - Overzicht van de belangrijkste oorspronkelijke Nederlandsche uitgaven vooral van de 20ste eeuw; uitgave 1938.
31625: -. - Kortbondig verslag over de werkzaamheden van het Beschermkomiteit der Tijdelijke Uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen gedurende het jaar 1908.
21302: - Ville al lago e in collina; ville residenziali, ville da fine settimana, case per vacanze, ville tipiche di lago e di collina.
12382: - Oorlogskranten, De. 1-65.
18680: - Onze Zeventiende-Eeuwsche Schilders.
13258: - Onze waterhuishouding; 'De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water...'. Vol. I-IV.
23595: - Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.
21931: - Ongevallen door electriciteit; overdruk uit het centraal verslag der arbeidsinspectie over 1929.
14970: - Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen. Blikken in het huiselijk en maatschappelijk leven in den vreemde. Historie- en levensschetsen. 1878.
1613: - Old England; English songs of long ago.
19372: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
19376: - Oberhuber Zeichnungen - Aquarelle Tücher.
33756: N.N.. - Schuco Varianto Uhrwerkautos/ Schuco Varianto-Brücke 3050. 2 Brochures.
18828: - Nouveau Dictionnaire De Poche Des Langues Francois- Allemand et Allemand-Francois. Tome premier. Contenant le francois expliqué par l'allemand. Neues Französisch-Teutsches und Teutsches-Französisch Taschen Worterbuch. Erster Theil in welchem das Französische durch das Deutsche erklart ist.
13401: - Notulen van Zeeland, I-V. I: Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1574-1576; Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1576-1578; Notulen van de Staten van Zeeland, 1577-1578. II: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Boek van Resolutiën). III: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Collegiaalboek). IV: Notulen van de Staten van Zeeland, 1580-1582 (Collegiaalboek - Boek van Resolutiën - Register van de Besognen van de Staten). V: Notulen van de Staten van Zeeland, 1583-1586.
22774: - Ploum Globe-Trotter.
17158: - Les grandes heures de la peinture religieuse.
17182: - Duitsche Oorlogsschepen en hun bewapening. Uitgegeven in opdracht van het Oberkommando der Kriegsmarine. Bewerkt door : Korvettenkapitän Uechtritz und Steinkirch.
17184: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1893.
17185: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1891.
7536: - Cluster; study in three dimensions of plasma turbulence and small-scale structure; report on the Phase-A study.
29846: -. - Les Indes galantes. Opéra-ballet en quatre entrées et un prologue de J.-Ph. Rameau. At the Théatre National de l'Opéra.
18234: - Uit oude tijden. Album. 1928.
19032: - Uit oude tijden. Album. 1929.
33324: RED.. - Groot-Rotterdam 4de Jaargang no. 1-26 (eerste halfjaar), 1926. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
23298: - Uilenspiegel; humoristisch-satiriek weekblad (1886, 18e jaargang no. 5, 6, 7, 9, 10 en 18/ 1887, 19e jaargang no. 14, 15 en 18 t/m 48/ 1887-1888, 20e jaargang no. 1 t/m 48 (nr. 42 ontbreekt)/ 1888, 21e jaargang no. 1 t/m 8).
20647: - Nieuw Toostenboek voor bruiloften en partijen; tevens een handleiding voor ceremoniemeesters.
19765: - Nieuwe kaart van den lande van Utrecht.
15326: - Niemeyertoernooi, Dertiende, Groningen; europees jeugdkampioenschap schaken, 19 december 1974-6 januari 1975.
20434: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième).
22416: - Nederlands ontwerp 1998/ 1999, Dutch design; grafisch/ ruimtelijk/ industrieel.
16075: - Nederland's Adelsboek; Lexicografisch register 1928-1939.
30945: -. - Willem Verbon. Een halve eeuw beeldhouwer in Rotterdam.
14961: - Nederland's Adelsboek, 24e jaargang, 1926.
14942: - Nederland's Adelsboek, year 11, 1913. Caan t/m Goltz, Van der.
14944: - Nederland's Adelsboek, year 13, 1915. Kerens t/m Lely van Oudewater, Van der.
17357: (NAUTA, TH.). - Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
33158: -. - Miniatuur Almanak 1848, 12de jaargang.
31600: -. - Over schrijvers & beeldende kunst. "De chrysanten in de vaas op de tafel bij het raam, niet de chrysanten bij het raam op de tafel in de vaas".
17421: - Naissance de l'écriture cunéiformes et hiéroglyphes. Galeries nationales du Grand Palais 7 mai - 9 août 1982.
14531: N.N.. - Nagel's Japan travel guide.
16591: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1807.
16592: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1808.
16590: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders Oost-Beveland, Wolfaertsdyk, en St. Joos-land. Voor den Jaare 1782.
13486: N.N.. - Naamwijzer der Gemeente Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, C. A. 1858. 81 ste Jaargang.
13484: N.N.. - Naamwijzer der gemeente Goes, en eilanden Zuid- En Noord-Beveland C. A. 1865, 88ste Jaargang.
16593: N.N.. - Naamwijzer der Stad Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, C. A. 1844.
13482: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joos-land, Wolfaertsdyk, Noord-Beveland, en Oost-Beveland. Voor den Jaare 1789.
19198: - U. Melegari.
13485: N.N.. - Naamwijzer der gemeente Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, voor 1861. 84ste jaargang.
33323: RED.. - Groot-Rotterdam 4de Jaargang no.30-no. 52 (15 october 1926-18 maart 1927). Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
14947: - Nederland's Adelsboek, year 16, 1918. Taets van Amerongen t/m Zuylen van Nyevelt, Van.
19583: - Mobiele fresco's van het Noorden; wandtapijten uit onze gewesten, 16de-20ste eeuw.
12601: - Modern pen drawings: European and American.
19042: - Wystawa Plakatu.
15341: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.
15349: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.
15350: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1841. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad.
31685: -. - Katharina Sieverding. Grossfotos 1975-1977.
20370: - Tweede brief van een heer in Holland, geschreven aan een heer van regeering in Zeeland, betreffende de promemorie, dienende tot onderzoek, hoedanig het staatsregt zij der provincie van Zeeland, omtrent de militaire jurisdictie, zoo in het crimineel als civil; geformeerd door Mr. Lourens Pieter van de Spiegel, secretaris der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland.
23463: - Tweedaagsch Muziekfeest te Middelburg der Zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning", op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 1904 in het gebouw "De Concert- en Gehoorzaal", Lange Singelstraat.
29795: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1957.
4796: - Michiel de Ruyter 1607-1676; een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
4765: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
19715: - Meister der Italienischen Moderne des XX. Jahrhunderts, Dal ritorno all'ordine al richiamo della pittura 1920-1987; Kontinuität des Figurativen in der italienischen Malerei.
23014: - Merrill Wagner; Streets, Roads, Lanes and Floors.
16766: - Merkwaardige en Beknopte Historie van het Leven en de Helden-daaden van Michiel De Ruiter; in zyn ... leven Hertog, Ridder van St. Michiel enz. ...
31213: -. - En souvenir de Paris. L'industrie pharmaceutique française vous prie de bien vouloir accepter ces quelques dessins inédits.
16914: - Maurits de Braziliaan. Tentoonstelling 7 april - 17 mei 1953.
23343: - Eredivisie- Esso Nederland N.V. 1958/ 1959.
8366: - Marx and contemporary scientific thought. Marx et la pensée scientifique contemporaine.
25263: - Markt in Zuid-Celebes.
19175: - Marinus Boezem.
27773: -. - Boomzaden. Handleiding inzake het oogsten, behandelen, bewaren en uitzaaien van boomzaden; opgemaakt door een daartoe door de Nederlandsche Boschbouw-Vereeniging in februari 1943 ingestelde commissie.
22947: (LOEK GROOTJANS). - A Lot; Loek Grootjans.
19785: - Marian Plug paintings/ schilderijen 1986.
19461: - Marcus de Vestele.
21658: - Man Ray 1999 Calendar
33847: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1955/1956.
22429: - Maisons de France (Plaisir de France).
34218: N.N.. - De Humorist. Complete jaargang 1938/ 6 januari t/m 22 december 1938.
13224: - Troisième congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, Liège 13-18 Septembre 1948; publication préliminaire.
12369: - Trésors d'art de Yougoslavie.
19483: - Maatstaf, maandblad voor letteren; tweede jaargang mei 1954-maart 1955.
15425: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 2 (1954/55).
15428: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 1 (1953/54).
19479: - Maatstaf, maandblad voor letteren; tiende jaargang april 1962-maart 1963 (compleet).
19481: - Maatstaf, maandblad voor letteren; negende jaargang april/mei 1961-maart 1962 (compleet).
20450: - Maandboekje der stad Goes, en eilanden Zuid- en Noord Beveland/ Extract uit de registers van den burgerlijken stand, der stad Goes. Over het jaar 1832. (In één band).
21018: - Lyst der ondertrouwde, geborene en overledene personen, binnen de stad Middelburg en derzelver ambachten: benevens eene opgave der ziektens, waaraan de overledenen gestorven zyn. Alsmede een lyst der verkochte huizen, erven, hoven, landeryen, schepen en effecten; in het jaar 1819. Waar by gevoegd is: eene verzameling van zedelyke-, geestige-, schertsende-, zinryke-, dicht- en taalkundige mengelschriften.
4479: - Chagall monumental works.
19324: - Lucebert van de maltentige losbol.
20362: - Luchtvaart in de school; handleiding ten dienste van het moderne onderwijs.
12379: - Low back pain and its relation to the sacroiliac joint; first interdisciplinary world congress on low back pain and its relation to the sacroiliac joint.
22747: - London 1893.
35010: RED.. - Vademecum der bouwvakken. Een-en-twintigste jaargang.
8893: - Logic, methodology and philosophy of science, III; proceedings of the third international congress for logic, methodology and philosophy of science, Amsterdam 1967.
18664: (LIGNAC, M. DE). - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw in den huwelyken staat. Door den Heer de L., heelmeester. Part 1 en 2 (complete).
23200: - Liste alphabétique des rues de Paris; contenant les Avenues, les Barrières, les Boulevards, les Cités, les Cours, les Galeries, les Halles, les Impasses, les Marchés, les Monuments, les Passages, les Places, les Ponts, les Quais, les Théâtres et les Établissements publics.
30456: RED.. - Piccolo. Het amusantste weekblad. 1/2 Jaargang, nr. 22 october 1949- nr. 48 april 1950.
23873: - Belgium and Luxembourg.
10343: - Levenslijnen; vriendenboek voor Frans Dille.
23467: - Letterproef van de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij.
16674: - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen … Uit Egte Stukken opgemaakt. 10 delen in 5 banden.
23946: - Leven en marteldood van Johannes Huss.
10975: - Leonor Fini.
22981: - Letterproef.
23766: - Lettre de Paris, Kodak-Pathé
23714: - Les petits livres/ La fête foraine.
23712: - Les petits livres/ Les poésies de Nounou.
23715: - Les petits livres/ Trois petits gamins.
23713: - Les petits livres/ Animaux sauvages et animaux féroces.
18754: - Les Chefs D'oeuvre Du Chant. Cent vingt airs célèbres. Opéras, Opéras-comiques, Opérettes, Romances, Mélodies, Chansonnettes.
19730: - Les murs d'une maison; peintures en chambres.
34768: N.N.. - De Architect. Twaalfde, dertiende en veertiende jaargang 1901 t/m 1903.
30051: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 31 mei 1964.
28996: -. - HEMA Dutch dictionary. Engels woordenboek; 2500 woorden en plm. 100 populaire zinnen.
18733: - Leiden.
15661: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1936.
32468: N.N.. - Calendrier Serpetuel.
20421: - Le Bambole antiche.
22998: - Le Rire, journal humoristique paraissant le samedi; approx. 20 volumes, in one binding, issues between 1906-1909.
19859: - Le temps perdu, tekeningen van Alite Thijsen.
34767: N.N.. - De Architect. Tiende en elfde jaargang 1899 / 1900.
19221: - Ensorgrafiek in confrontatie.
24031: - Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg.
33674: -. - Betriebs-Handbuch für den kleinen Frankenthaler Zylinder-Automat "FZA-ALA".
31641: (SKOVGAARD, JOAKIM). - Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke.
19229: - La guerre par Steinlen; numéro spécial l'art et les artistes.
23044: - La Vanguardia Rusa 1905-1925 en las collecciones de los museos Rusos.
9786: - Transactions of the First international congress on the conservation of industrial monuments, Ironbridge 29 May-5 June 1973.
18445: - L'Image Revue Mensuelle Illustrée. D'éducation D'Instruction et de Récréation. 3me Année 1849.
22097: - L'Isvaragita; le chant de siva; texte extrait du kurma-purana.
28215: -. - Structures nouvelles en architecture.
19837: - Kurt Schwitters.
14335: - Die Kriegsmarine 1942; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. III.
14336: - Die Kriegsmarine 1944; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. V. Mit einem Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände I-V.
31334: -. - Sleeswijk's Atlas der Geheele Aarde. Bevattende 37 hoofdkaarten en 18 bijkaarten met register van 10.000 namen.
22927: - Kunst uit Zeeland; Ideeën/ Projecten.
16967: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
13264: - Histoire des religions. Vol. I-V.
19767: - Sierk Schröder.
32302: -. - Utrechtsche studenten-almanak voor het jaar 1878.
24025: - Eine hervorragende Sammlung von Kupferstichen alter Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts enthaltend eine Sammlung aus Fürstlichem Besitz; ein umfangreiches Werk Albrecht Dürer in kostbaren Drucken Kupferstiche von Meckenem, Schongauer und den Kleinmeistern; eine grosse Reihe der Radierungen von Rembrandt in frühen Zuständen; Englische Schabkunstblätter und Farbstiche von Morland, Ward, reynolds, J.R. Smith, Bartolozzi in herrlichen Probedrucken von unberührter Frische/ Katalog einer kostbaren Sammlung von Kupferstichen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts aus altem Privatbesitz, u.a. Incunabula Xylographica/ Katalog einer kostbaren Privatsammlung von Kupferstichen, Holzschnitten und Radierungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts/ Versteigerung einer kostbaren alten Privatsammlung von Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts. Four catalogues, in one binding.
19405: - Shunso Machi calligraphe Japonaise (2 vol.)
31038: -. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken.
19596: - Sieraden Ineke Otte 1982-2004.
34113: N.N.. - Thunderbirds Extra 2.
19142: - Kirschenbaum.
19416: - Klaas Gubbels.
32601: (ALEXANDER, J.J.G.). - De meester van Maria van Bourgondië. Een getijdenboek voor Engelbert van Nassau.
31533: -. - Statuts de la Compagnie des polders de l'Escaut Oriental.
19004: - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Encyclopedie in 2 delen. Deel 1 a-kami. Deel 2 kamp-z.
23069: - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Toegevoegd: "Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864".
19292: - Karel van Mander.
16560: - Wappenbuch des Kantons Graubünden..
34380: N.N.. - The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art. Volume 107 comprising the six monthly numbers from January to June 1934/ Volume 108 comprising the six monthly numbers from July to December 1934. 2 vols.
19331: - Kick Homeijer.
22779: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
22780: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
18325: - Kanaal, Canal, Channel, Kanal Gent-Terneuzen.
34693: (JONGE, FREEK DE & VERMEULEN, BRAM). - Neerlands hoop in bange dagen in Neerlands hoop in Panama.
7540: - Kepler; Mars orbiter; report on the Phase-A study.
9373: - K.O. Götz.
19787: - Vergezichten.
24177: - Kaartenmap, behorende bij deel I (Nederland).
2755: - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; de apenkooi.
19083: - Josef Staub. Das plastische Werk 1965 bis 1977.
18544: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
33244: -. - Hoop der Toekomst Almanak 1911.
21386: - Willing's Press Guide 1956.
31613: -. - Wereldtentoonstelling Gent. De congressen in de tentoonstelling 1913. Album-gids.
34066: RED.. - Centrale Modegids. Maandblad voor Mode en Snijkunst. 7 nummers. Januari-Februari-April-Mei-September-October-November 1937.
19095: - John Rädecker; de beeldhouwer en zijn werk.
22992: (JEAN, BARBARA). - Fata Morgana/ Barbara Jean.
30598: -. - Lloyd's register. List of shipowners 1988-89.
18284: - Jaarbericht No. 9 (1944), No. 10 (1945-1948), No. 11 (1949-1950), No.12 (1951-1952), No. 13 (1953-1954), No. 14 (1955-1956), Jubileumnummer No. 15 (1957-1958) van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
31958: N.N.. - Het Belgische annexionisme, een gevaar voor Nederland.
30597: -. - Lloyd's register of shipping. Register Book 1964-65. Volume III: Owners.
19144: - Jan van Leeuwen. Structures of desire.
18000: - Servaas. Snoeken
20800: - Illustrirte Zeitung/ der Rhein.
5725: - In een blauw geruite kiel....O.K.W.-mededelingen; weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 21e jrg., nr. 12, 24 maart 1957.
22715: - In the end it's all about love; the visual communication of Koeweiden Postma.
16176: - Jan Gregoor 9 april 1914 - 21 mei 1982. Monografie over het oeuvre van Jan Gregoor die een aantal jaren terug een tweetal tentoonstellingen in Eindhoven en Nuenen heeft begeleid.
21992: - Résolutions du IXe Congrès International de Médecine Vétérinaire à la Haye 13-19 Septembre 1909, publiées au nom du comité exécutif par le Secrétaire Général.
24130: - Invasie-geheimen ontsluierd; met Eisenhower achter de schermen.
19382: - J.J.P. Oud. Architect.
20134: J.P.S. (J.P. SCHABAALJE (1592-1656). - Lusthof des gemoeds, inhoudende verscheide, geestelyke oeffeningen met noch drie collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Sym. Cleophas.
23178: - Willem II Tilburg; Jubileum presentatiegids, 90 jaar 1896-1986, seizoen 1986-'87.
19143: - Wifredo Lam dessins.
17810: - Ik dien u ook in moeilijke tijden. Dienstregeling NZHTM, 31 jan. 1943. Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij. N.V.
18991: - Icare, revue de l'aviation française; 1939-1940/ la bataille de France volume IX: l'aviation Néerlandaise.
29312: -. - Spécimen de gravures sur bois par Vanoffel.
30053: -. - Eerste Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 1 juni 1969.
17988: - Hydroster.
20051: - Huis en haard, 10 nummers 1926 (gebundeld).
16295: - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
32313: N.N. - La Petite Volière.
29935: N.N.. - Voyage dans l'intérieur de la Hollande fait dans les Années 1806 et 1808. Avec figures. Tome premier. Tome second.
19131: - Hommage a Werner Hebebrand.
15677: - Honderd jaar Vlaamse Beweging. Deel I, II en III.
12375: - Horloges et automates.
15580: - Hou' en trouw 1885 - 1905; feestnummer uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereeniging Hou'en Trouw.
20944: - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
18139: - Historische toelichting van de Maskerade te houden door het U.S.C. op 26 juni 1906. Triumphtocht van Germanicus binnen Rome 26 mei XVII n. Chr.
32704: (WRIGHT, FRANK LLOYD). - Robie House. Architectural paper scale model kit.
31924: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. "Teyler's Stichting". Premie-uitgave 1896.
18833: - Toerisme voor iedereen. Een pleidooi voor meer ruimte.
14376: L.M.D.M.. - Het leven van Philippus Hertog Van Orleans, regent van Vrankryk; benevens De Historie van deszelfs regering, Gedurende de minderjarigheid van Lodewyk Den Vyftienden. Beschreven Door den Heer L. M. D. M. I, II. in 1 vol.
13581: - Les collections du musée Plantin-Moretus.
22008: - Het kolonistenleven in den staat São Paulo, Brazilië.
18338: - Het ontwerpen, berekenen en vergelijken van ducdalven in tropisch hout en staal.
23228: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
19942: - Cornelis de Vos en Paulus de Vos, schilders van Hulst.
5480: - Corporis Iuris Civilis tomus primus, Quo continentur Institutionum libri quatuor, et Digestorum sive Pandectarum libri quinquaginta; tomus secundus, Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII, Authenticæ ..... Etc.
12486: - Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum; Geschichte, Ziele, Richtlinien und Arbeitsbeispiele für das Erfassen ägyptischer Altertümer in Form eines Lose-Blatt-Kataloges.
12305: - Correspondence Chess Yearbook. Volume 1 - 15.
30045: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Winterdienst 1937-1938.
20135: - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de hoog mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke catechismus, formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken.
22987: - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken.
23255: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 9, aflevering 3 (maart 1911).
23254: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 6, aflevering 10 (oct. 1908).
23256: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 5, aflevering 5 (mei 1907).
18421: - Het Keerpunt sociale en andere verzen.
31563: -. - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. Zesde (1845-1846) en zevende (1846) jaar.
30431: -. - Feestzang-bundel. Meerendeels vervaardigd door de leden der typografische vereeniging "Harmonie en Vriendschap" te Middelburg.
13580: - Herdenking van de 400ste verjaring van Christoffel Plantin's geboorte, 1520-1920. Concert van 16e en 17e eeuwsche a capella muziek Maandag 9 Oogst 1920, om 5 uur 's avonds, ingericht door de Chorale Caecilia onder leiding van den Heer Lodewijk De Vocht.
31926: -. - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunste. Premie-uitgave 1894.
34966: RED.. - Carmiggelt Bulletin 9.
34967: N.N.. - Vues de Versailles. Le Chateau le parc. Le petit et le grand Trianon.
28341: -. - Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz.
28342: -. - Ludo Winkelman.
13491: N.N.. - Fachkunde Edelmetallgewerbe.
31611: (SANDERS VAN LOO), A.W.. - Gids voor Gent. Uitgegeven onder de bescherming der stedelijke commissie voor de bewaring van praal-, gedenk- en kunststukken te Gent.
23099: - Verzamelalbum Auto Expo.
25199: - Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken, enz., betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVIII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Elfde deel (hoofdzakelijk Zeeland).
252: - Vestdijk in kaart.
18820: - Havenkwartier Rotterdam/Porto. Cais do Porto Roterdao/Porto. Dockland Rotterdam/Porto.
30954: -. - AVRO Radiobode. 6 Kerstnummers 1935-1940.
30952: -. - London. Three hundred and fifty views.
30953: -. - Onpartydige missive van een vrient aen een ander vrient. Behelsende een kort en oprecht verhael van 't geen by den Heer P. de Groot verhandelt is, in voldoeninge van bevelen van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael, gaende in commissie aen den Koningh van Vranckrijck, zijnde in fijn leger, in 't jaer 1672.
16187: - Hartmut Wiesner Malerei - Film - und Fotoarbeiten 2002.
18322: - Hartmut Wiesner. Nachtigall. Malerei und Fotoarbeiten 12. November 2000 bis 7. Januar 2001.
23217: - Handboek 1952 van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
15881: - Handwerkvreugd samengesteld door Nederlandsche Huisvrouwen daartoe uitgenoodigd door de Everlasting-Fabrieken.
34695: RED.. - Groot-Rotterdam 4de Jaargang no. 28 t/m 52 (1 oct. 1926- 18 maart 1927). Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
23857: - Handboekje 1930 (voorjaar 1930-voorjaar 1931) van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland.
19852: - Guide album 'Memento' du littoral Belge (the Belgian sea shore).
30936: -. - Officiële gids van de Internationale Horecaf Tentoonstelling "Gast en Gastheer", georganiseerd ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven Horecaf. Den Haag-Houtrusthallen-12 tot en met 23 mei 1960.
23060: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
7496: - Giotto encounter.
34919: N.N.. - Kunst in Europa 1920-1960. Een confrontatie. Internationale tentoonstelling Cultureel Centrum Burgemeester Antoon Spinoy, 26 september- 28 november 1976.
11880: - Een halve eeuw Vrijdag; oftewel hoe men een indrukwekkend grote en moderne drukkerij opbouwt uit: een rozenknopje, vijftien gulden en liefde voor de muziek.
32544: -. - Book bindings: Historical & Decorative.
31660: -. - Association des Ingénieurs sortis des Écoles Spéciales de Gand. Mémorial du 50e Anniversaire 1876-1926.
15669: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1949-1950.
21013: H.H.Z.. - Rijkdom door Arbeid.
23902: - Egypte.
21839: - Cassier's Magazine, an engineering monthly; railway number.
28094: RED.. - Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken.
20467: - Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden.
17448: - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Met een bijdrage van Boudewijn Büch.
25265: - Een Dajaksche Kampong.
25264: - Een Bataksch Dorp.
10505: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam, tweede reeks, dl. LXX, no. 4, October 1953.
4780: - Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.
9374: - Rebecca Horn.
17434: - Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
18223: - Geuzen-Almanak voor het jaar 1894.
23019: (BARZEN, RAINER). - Rainer Barzen; Bilder-Skulpturen-Zeichnungen.
23146: - Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 1767-1917.
14959: - Economist, The, Wereldatlas; een volledige en rijk geïllustreerde encyclopedie van de wereldeconomie.
21946: - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du synode Wallon.
18141: - F.LLI MONTI 1911 - 1981.
16514: - Duxford Diary. 1942-1945.
23098: - Dutch design 2000/ 2001; a boxed set of six thematic volumes.
15424: - Ratio; literair maandblad. Year 2, nrs. 3- 6 (April/May-, Jun., Jul., Aug.).
8762: - Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II.
21599: - Camp Lejeune Marines/ on land- on sea- in the air, 1775-1944.
16672: - Schrifftmässiges Bedenken von der Kinder Tauffe in welchen fünff folgende Fragen erörtert werden: I. Ob die kleinen Kinder untüchtig seyn zur Heiligen Tauffe? II. Ob der Herr Christus die kleinen Kinder von der Heil. Tauffe ausgeschlossen habe? III. Obs erlaubt sey, sich zu separiren von einer solchen Kirche, welche lehret, dass man die kleinen Kinder tauffen solle? IV. Ob Christliche Eltern schuldig seyn, ihre kleinen Kinder zur Heil. Tauffe zu bringen? V. Ob man dürfe zum Tisch des Herrn gehen mit solchen, welchen in ihrer Kindheit sind getaufft worden? Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt von. M. Joachim Negelein, Diac. Laurent.
18186: - Ewiges Volk. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Sippenforscher in den Niederlanden. Vols. II, III, IV.
15705: - Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.
14807: - Exposition rétrospective Gustave Doré 1832-1883.
22748: - Wien 1894.
30184: -. - Stadskanaal.
19046: - Vijfentwintig jaar Nederlands belastingmuseum 1936-1961.
28829: -. - Openbare verkooping van bouw- en weilanden, onder Goes, Kloetinge, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Hendrikskinderen en 's- Gravenpolder, voor de erfgenamen van den heer Jan Pijke, op vrijdag 19 november 1915, des morgens te 10 uur, te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
13414: - Tholen, stad en eiland.
30596: -. - Lloyd's register of shipping. List of shipowners 1970-71.
14103: - Archives Néerlandaises de Zoologie. Tome I, II, III, IV, V, VI. (4 livraisons par tome) plus supplément tome III.
14137: - Wolfenbütteler Forschungen. Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften; Vorträge, gehalten anlässlich einer Tagung der Jagiellonischen Universität und Bibliothek in Kraków-Mogilany vom 20. bis 24.6.1983.
14157: - Exploits; photosport 1/1982. The best sports photographs,
16230: - Buch der jüdischen Weisheit: Parabeln, Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch gesammelt von Giuseppe Levi. Erster Band: Vom göttlichen Leben.
33843: N.N.. - De onbekende stille. Oneervol ontslag.
16237: - Sertum Botanicum collection de plantes. Een keuze van 74 platen uit 'Sertum Botanicum' met de originele Oud-Nederlandse tekst en een hedendaagse toelichting.
34858: N.N.. - Schweizerische Bergbahnen. Die industrielle und kommerzielle Schweiz beim Eintritt ins XX. Jahrhundert. Hat die Aufgabe, die bedeutendsten Unternehmungen, Fabriken und Etablissements der Schweiz in Wort und Bild zur Anschauung zu bringen.
12288: - Bruce Nauman.
20559: - Theologische summa van den H. Thomas van Aquino/ XVI. Over de godsdienstigheid (IIa-IIae, Q. 80-100). 1 deel.
19183: - Dodeigne, tekeningen en sculpturen.
19211: - Dodeigne.
12298: - Bridget Riley.
35045: - Popfoto. Totaal 111 nummers. Periode 1976-1987
32968: -. - La bataille de Verdun (1914-1918). Un guide, un panorama, une histoire.
17708: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume eighty-eight.
31835: RED.. - Wonen. Tijdschrift gewijd aan het goede interieur. 7 nrs.
31836: -. - La vie Parisienne. 40 vols. 1935.
34029: RED.. - De Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij bij haar 90 jarig bestaan.
4421: - Verbetering Dordtsche Kil; vooronderzoek.
28277: -. - Het boek voor den behanger & stoffeerder.
11404: - The Hermitage Museum. 100 Reproductions.
17704: - The Graphic. An illustrated weekly newspaper. January to June 1878.
19490: - Westerik/ tekeningen-aquarellen-grafiek.
20773: - The children's world of learning 1480-1880. Part five, arithmetic & mathematics-book-keeping & commerce-almanacs. Forum auction guide, catalogue 100.
23884: - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöeffening der Godlijke waarheden; eerste deel.
21624: - The famous parks and gardens of the world, described and illustrated.
17208: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1959, 1960, 1961.
17210: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1962, 1963, 1964.
16479: - Autographs, photographs, postcards and curiosities of the international nobility.
17890: - Bravo! Bravo! Benoît.
34596: N.N.. - Picasso. Lithographieën/ Aquatintes/ Bronzen.
16531: - Le Grand Livre Du Destin.
15293: - Beatrijs; een Middelnederlandse Maria-legende.
30749: -. - Picturegoer. January-December 1947 ((Fortnightly issue).
32557: -. - Catalogue de la collection Goudstikker d'Amsterdam exposée dans les localités du Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio", La Haye, novembre 191.
30926: -. - Almanach 1928. Herausgegeben vom Hotel Tyrol-Innsbruck.
12234: - Au seuil de l'Art Roman. L'Architecture Ottonienne.
11196: - Au Japon; types, costumes & moeurs/En Chine; moeurs & coutumes/Inde; tombeaux et monuments sacrés; d'après les clichés photographiques de MM. Bourne et Shepherd/Autour du monde; aquarelles, souvenirs des voyages; tables des matières/Le Canadian-Pacific-Railway; moeurs et paysages; d'après les clichés photographiques de M. Armstrong/En Egypte; types et moeurs; d'après les clichés photographiques de MM. Abdullah, Sebah et Zangacki/Algérie; types, moeurs, costumes & coutumes.
33147: N.N.. - Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae Octavi Auctoritate Recognitum etc..
8620: - Atlas van Zeeland; vervattende Naauwkeurige Kaarten Van Alle De Eilanden, op order van Z.D.H. den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaaren 1744 tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede Portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden.
22315: - Atti della accademia di scienze lettere e arti di Palermo, serie quarta, volume XVIII; parte seconda: lettere.
15125: - Libertinage, jan.-dec. 1951.
15126: - Libertinage, 1952.
15134: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1886, 1888-1891, 1893-1907, 1909, 1911, 1912, 1914-1919. 29 vols.
19017: - Russian sculpture, an anthology
12570: - Atlas de poche pour automobilistes; Europe Centrale et Occidentale, Afrique du Nord (du Maroc à Tripoli).
17564: - Armoured Fighting Vehicles of the World. Volume 4: American AFVs of World War II.
22177: - Armoured vehicles today, 1977/ 1978 edition.
20109: - Art on the soil of Yugoslavia from prehistoric times to the present.
17168: - Deutsche Ortswappen.
5252: - As artes do livro nos estados unidos 1931-1941.
28832: -. - Openbare verkooping van eenige woonhuizen, dijken, boomgaard-, bouw- en weilanden, gelegen in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge, Nisse, Ovezande, Oudelande, Hoedekenskerke, Driewegen en Ellewoutsdijk. Op donderdag den 31 mei 1906, des voormiddags te 10 uren, ten herberge van L. Verbeek, te 's-Gravenpolder, voor de erfgenamen van J. Mol en M. Hoffius, ten overstaan van den notaris L.A. Paardekooper Overman, te 's-Gravenpolder.
15017: - Aspecten van de tijd; een bundel wijsgerige studies.
22728: - Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.
18674: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Anderhalve-Eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. 1769 -1919.
18281: - Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
11051: - Gedenkboek van het koninklijk bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 September 1907.
18484: - Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting.
34749: (ROOS, C.F.). - Collection Jacob Ankersmit. Vente publique 1e Mardi 24 Janvier 1905 dans l'Hôtel "de Brakke Grond" à Amsterdam. Catalogue des collections de tableaux modernes, dessins, publications illustrées et autres, bocaux, verres, meubles et antiquités, de Monsieur Jacob Ankersmit.
22063: - Archief vroegere en latere mededeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1914).
6583: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
6586: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1912.
6591: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
15655: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1927.
22213: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
23878: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; eerste deel.
9542: - Dipinti e disegni di Piero Albizzati dal 1958 al 1973.
18212: - Werden und Wirken 1876-1926.
32318: -. - Overijssel. De provincie en Overijsselse gemeenten in kaart en aanzicht.
17680: - Vereeniging tot het instandhouden en uitbreiden der Electrotechnische School 1901 - 1941. Jubileumboek ter herinnering aan het veertig jarig bestaan der school.
19601: - Werken van Albert Peters 22 juni 1985.
30039: -. - Officieele reisgids Nederlandsche Spoorwegen, geldig van 24 augustus 1942 af.
17291: - Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen. Huwelijk. H.K.M. Prinses Juliana. Z.D.H. Prins Bernhard. 7 Januari 1937.
24625: (GROOT, DE). - Het bouwen van de Kart.
22915: - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 3: "Notices sur Steenkerque".
21668: - Annales du cercle archéologique d'Enghien; tome XIX, planches.
19857: - Anne Semler/ Nieuw werk-Injektieprints.
16094: - Antonio Paradiso. Zehn Jahre Paradiso. Dieci anni di Paradiso. Ten years of Paradiso.
30505: -. - Anecdotes of Napoleon Bonaparte, his ministers, his generals, his soldiers, and his times. With an interesting account of his disinterment at St. Helena, and his second interment in France.
13582: - Fêtes données en 1920 à Anvers et à Tours à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Chr. Plantin; discours et séances.
21033: - Die Sortierung von Schwedischem Export-Schnittholz; vom Schnittholz-Sortierungs-Komitee des jahres 1958 ausgearbeitete Anweisungen.
19219: - Bogomir Ecker.
15001: - Le Tour du Monde; nouveau journal des voyages. XXXIII, 1877: 1.
15096: - Noorse volkssprookjes; uit de verzameling van Asbjörnsen en Moe.
15603: - Darío Villalba.
24326: (BOEZEM, MARINUS). - Installatie Boezem.
19174: - Boezem- Behangprojekt 1969/ 1976.
19053: - Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
12309: - Dialogue sur l'herbe; werk van tien kunstenaars.
17236: - Klimaatatlas van Nederland.
30412: -. - Winter-avontsche conversatie ofte een zedige vergelyckinge van de Middelburgsche Vierschare van het jaer 1704. Met die van de Raad van troubelen van wyle Don Ferdinando Dalvares de Toledo, ontsterfelycke gedaghtenisse van den jaer 1567.
19328: - Ancienne maison Godin/ Appareils de cuisine- chauffage- hygiène- batiment/ Album spécial pour la Belgique.
22342: - AMX 30.
32222: -. - Arend Jaarboek. Nummer 2. Jeugdboek met gezonde spanning en avontuur.
18998: - Ter herinnering aan de specialisten battery 'Rhenen' 3e Peloton. 30 januari 1958.
32332: -. - Catalogue de la Bibliothèque de M.- J.W. Six de Vromade. Manuscrits monastiques- Manuscrits généalogiques- Alba amicorum- Ouvrages remarquables en tous genres- Livres illustrés des XVe au XIXe siècles- Belles reliures- Atlas de Mercator, Janssonius, Blaeu, van Keulen, Visscher, etc. Première partie. Vente publique du 16 au 21 Novembre 1925.
33602: - Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs depuis 1623 jusqu'a 1677.
33854: N.N.. - De onbekende stille. Geheime code in verkeerde handen.
34680: N.N.. - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders van Middelburg aan den Raad der gemeente, ingevolge art. 182 der gemeentewet. 1907.
22790: - Ets.
22785: - Om niet te vergeten.
34971: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Republiek in 1795.
31438: -. - Norwegen Reiseführer 1930. Band 146.
32526: -. - Verbetering Kanaal Gent- Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen draaibrug te Sas van Gent en te Ter Neuzen en sluisdeuren te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens A. Bestek no. 226, Dienst 1903-1906 en B. Bestek no. 161, Dienst 1904-1906.
23468: - Bodoni; meester-drukker 1740-1813.
23351: - Well known parts of Holland, 3 parts in one volume; "De Zaanstreek, 72 fotografieën van alle bezienswaardigheden van deze typische streek", "In en om het Rijksmuseum, 75 fotografische opnamen van het geheele museum, in volgorde afgebeeld" & "Langs de Zuiderzee, 72 fotografieën van Marken, Volendam, Monnikendam en Edam".
30050: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregeling van 2 oktober 1960.
30632: -. - Imagerie artistique. Images enfantines.
33568: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1931.
32605: (TOONDER, MARTEN). - Olivier B. Bommel puzzle. Nrs. 1 t/m 4 (4 puzzles).
31502: -. - Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916, no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916, voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren meer bepaaldelijk op den Rotterdamsche Waterweg.
25888: N.N.. - Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.
34762: N.N.. - Catalogue de tableaux anciens des Ecoles Flamande, Néerlandaise, Hollandaise, Française et Italienne. Gravures bois et ivoires sculptés, faïences de Delft, tapisserie, meubles anciens, formant la collection de Madame Poullier-Ketele dont la vente publique aura lieu en la Galerie J. & A. Leroy Frères (1924).
27063: (TENDANCE FLOUE). - Nous n'irons plus aux paradis; photographies de Tendance Floue.
31354: -. - Gedenkboek van de feestviering op den 6 Julij 1859 door de Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes, bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan.
19092: - Rudolf Bauer; Ausstellung vom 16 november bis Ende Dezember 1973.
19068: - From Havana to Seattle and beyond; the quest for free trade and free markets.
31941: (KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS). - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus.
34348: N.N.. - Rotterdam 1940. Voorheen, thans. Inclusief: Het wapen van de Gemeente Rotterdam.
10604: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
4372: - Deutsche Volkstrachten; eine Sammlung deutscher Trachtenbilder.
14689: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 16, 1931.
14687: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 17, 1932.
11876: - De Telegraaf; een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
24320: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; Vervattende het einde der Beschryving van Friesland.
33907: N.N.. - Panorama / Ons Zeeland. Juli 1937 t/m 30 december 1937.
30535: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (nrs. 27 t/m 39, jan.-maart 1917). Gebonden in 1 band.
35066: N.N.. - Rijkstelegraaf. Handleiding voor de beoefening van den druktelegraaf van Hughes.
26497: -. - Octrooi en reglement van de voormalige Staten van Holland en West Vriesland, op de parate executien, ter invordering van dijk- en waterregten en polderlasten in den Alblasserwaard, onder dagteekening van den 25 augustus 1752 verleend; alsmede Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst der Vereenigde Nederlanden, van den 6 november 1814 no. 85, waarbij voormeld octrooi wordt gealtereerd en voor het overige in allen deele gemaintineerd. Zijnde achter dezelve stukken gevoegd, eenige formulieren van acten en exploicten als anders, welken bij het doen der executien gevolgd en in acht genomen kunnen worden.
26816: -. - Afrikaanse sculpturen uit de collectie van C.P. Meulendijk.
30489: - Tegenwoordige Staat van der Vereenigde Nederlanden; Behelzende het Begin der Beschryving van het Landschap Drenthe.
25814: - Antarctic geological map series, sheets 1-39.
26992: -. - De paarl; edelsteen-serie no. 3.
26974: -. - Het Tweede Kamerdebat over het mandement, wat het protestanten te zeggen heeft.
19614: - Dessins de Pisanello a Cézanne.
23369: - Schatten van de Aarde; de mineralen- en edelstenenverzameling; tweewekelijkse uitgave, nrs. 1 t/m 20 1996.
28711: -. - "Zorg voor inmaak". Handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen der firma Weck.
17543: - Big Ben. Redactie: Russell Square House, London, W.C.1. Uitgegeven in Groot-Brittannie door His Majesty's Stationery Office, 1945. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Complete (all that has been published).
10753: - L'Isvaragita, le chant de Siva; texte extrait du Kurma-Purana.
11995: - Invitation chess tournament of the City of London Chess Club, London 1900.
35021: -. - Uitnoodiging tot het bijwonen van het openluchtspel Helias de Zwanenridder. Oud-Hollandsch spel.
34633: N.N.. - Ingres. Les hommes et leur temps. L'analyse des evènements. Des documents et des facs similés inédits; pour revivre une époque.
20872: - Der Mordversuch an Oberleutenant z.S. Crompton.
30046: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Zomerdienst 1938.
18410: - Rubáiyát of Omar Khayyám the astronomer-poet of Persia.
17970: - Bredanaars in beeld. Gemeentearchief Breda.
18643: - Technisch Jaarboek Ned. Electrolasch Mij. NV Leiden.
17169: - Wapen Album. Serie I (1) - no. 1 - 90.
22316: - Tentoonstelling het Zwitserse boek.
31025: -. - Konst-lievende mengelingen, uytgegeven door de Koninglyke Akademie van teeken-, schilder- en bouwkunden, opgerecht binnen de Stad Gend. Eerste deel, eerste stuk. 1794.
25805: - Coiro, Sculptures.
30136: -. - Album aangeboden door de firma G. v.d. Spek.
30070: -. - Album für Kunst und Wissenschaft.
29069: N.N. (D. VAN ALPHEN). - Vaderlandsche chronyk; of jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren...etc.
33525: -. - Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1 & 2.
30493: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
22768: - Der Zeiss-Aerotopograph-Kalender 1941 (mit Rot-Blau Brillen, zur Betrachtung der Anaglyphenbilder innen an der Rückwand des Kalenders angebracht).
6690: - Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, 45 (1880).
15565: - Alma Mater Rudolphina 1365 - 1965. Die Wiener Universität und Ihre Studenten.
19843: - Almanak voor het jaar 1906. Jaarboekje van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland.
20648: - Almanak voor landbouwers en veehouders voor het jaar 1881, bevattende vele nuttige zaken, om van den landbouw en de veeteelt de meeste voordeelen te trekken.
33912: N.N.. - Die ostkirche betet. Hymnen aus den Tagzeiten der byzantischen Kirche. Sechste Fastenwoche bis zum Karsamstag. (1 vol.).
4383: - Amsterdam Voorheen en Thans.
23676: - Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement.
34075: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen-teekeningen. Antiquiteiten, oud-Hollandsche kamerbetimmeringen-meubelen-beeldhouwwerken- gebrande ruiten-pendules- glas- brons- boeken, enz. Afkomstig van een oud-Amsterdamsche verzameling en uit diverse verzamelingen en nalatenschappen.
32301: -. - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1847. Dertiende jaargang.
34886: N.N. (PIETER DE LA COURT). - Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland.
26519: -. - Kijk; tweemaandelijks tijdschrift. 30 Nummers in 29 afleveringen, de nrs. 29 en 30 zitten bij elkaar.
34586: N.N.. - Maçonnieke scheurkalender 1900. Tiende jaargang.
34587: N.N.. - Fons Bemelmans
26389: -. - Adolf Hitler; Bilder aus dem Leben des Führers.
26421: -. - Memorandum of the Netherlands Government on allied policy with regard to Germany.
34375: (NISKI, PAUL). - Mulberry Team.
34766: N.N.. - De Architect. Achtste jaargang 1897 3e t/m 6e aflevering.
34972: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Koloniën.
34918: N.N.. - The Masters' Masterpieces. Part 1-11 (of 12).
15695: - Kompas 1945-1961 schilders uit Parijs.
15653: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
15976: - Die Luzerner Gemeinden und ihre Wappen.
32579: - Poster Marshallplan
28999: -. - The Illustrated London News. Vol. LXVIII, January to June, 1878.
12696: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1996.
12697: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1992.
19361: - Frans Masereel
12695: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 2000.
34830: N.N.. - Middelburgsche naamwijzer voor het jaar 1830.
27828: -. - Art Directors Annual '70.
15172: - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards Middelburg, june 23, 1984.
12693: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1988.
12694: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1998.
16795: - Encyclopedie voor ouders. In 6 delen.
15531: - Encyklopedie antiky.
24604: (DELIBES, LÉO). - Opvoering van Sylvia, ballet pantomime van Léo Delibes, ter herdenking van het negentig-jarig bestaan van het Utrechtsch Studenten Concert.
17233: - Encounter Manual. European Space Agency. Agence Spatiale Européenne. Encounter Operations Manual. Giotto Comet Halley.
34015: N.N.. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Zesde deel: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
34022: RED.. - Slib-reeks. Eerste 3 jaargangen compleet, 18 nrs.
32528: -. - Verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter-Neuzen. Schutsluis beoosten Sas van Gent. Draaibrug (onderbouw) te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens bestek no. 147, Dienst 1901-1904.
34104: N.N.. - A century of papermaking 1820-1920.
33413: -. - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. reis naar Finland 20 juni t/m 1 juli 1969.
23194: - Fotoboek Oud Hengelo; verzameling van foto's, enz. uit het verleden der stad, geplaatst in het Hengelosch Dagblad in de jaren 1955-1957.
14849: - Fryske hinnen; hânlieding by it hâlden, fokken en tentoanstellen.
30541: -. - Holy Cities.
31261: N.N.. - Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen.Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten.
34721: (HERGÉ). - Kuifje Speelboek.
18233: - Album 'Stad en Land'.
8732: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, IV: Ethik und Wertphilosophie; Ästhetik und Kunstphilosophie; Naturphilosophie; Kulturphilosophie; Geschichtsphilosophie.
8733: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
8734: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens.
18356: - Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome III.
18357: - Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome V.
29030: -. - Grote historische atlas van Nederland 1:50.000/ 4: Zuid-Nederland 1838-1857.
27011: -. - Panzerkrieg; von Manstein & Heeresgruppe Süd, August 1941-1944/ Panzerkrieg; von Manstein on the steppes of southern Russia. Bookcase game.
27053: -. - Itineraire der afdeling bouwkunde "van Angenot tot Zweers".
19141: - Tableaux.Edward Kienholz.
19380: - 't Land van Ryen.
27140: (VICTOR, PAUL-EMILE). - Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor, expéditions Antartiques. Résultats scientifiques no. S III. 1. Cartes de la terre Adélie, carte d'ensemble au 1: 500.000 (1 feuille), cartes détaillées au 1: 100.000 (4 feuilles, Rocher X, Cap Pépin, Pointe Géologie, Port-Martin).
33491: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 12.
34554: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1976-1977.
32293: -. - Assemblage.
26508: -. - Le Globe Trotter. Journal de voyages, aventures, explorations, etc. Year 1. Tome I (du 6 Février 1902 au 31 Juillet 1902) & II (du 1er Août au 31 Décembre 1902). Including 4 volumes of "A travers le monde", no. 1-4 1902. All in one binding.
19526: - Christentum am Nil. Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung 'Koptische Kunst', Essen, Villa Hügel 1963.
19220: - Christoph Dahlhausen; painted by light.
27504: -. - Letterproef monophoto Koninklijke Drukkerij van de Garde, Zaltbommel.
14602: - Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.
27591: -. - Beurs zak-boekje voor het jaar 1830, waarin men, behalve den almanak, nog vinden kan: berigt van het afrijden der diligences, post- en vrachtwagens, eene aanwijzing van het vertrek der brieven, eene volledige lijst van de ligplaatsen en het vertrek der veerschepen en schuiten en der barges en stoomschepen binnen deze stad; aanwijzing der kantoren, alwaar na gedane annonces, op aandeelen of coupons intressen kunnen ontvangen worden; alsmede aanwijzing der voornaamste logementen dezer stad, en per slot het dag- of noteerboekje, voor ieder dag per week een half wit blaadje, met de daarboven gestelde datum voor het geheele jaar door.
12297: - Fon Klement.
27781: -. - The Dutch-Indonesian conflict.
34831: N.N.. - Middelburgsche naamwijzer of jaarboekje voor de stad Middelburg, 1844.
34283: N.N.. - Rapport van het Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij aan de Regeering over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch.
34644: RED.. - De Veldbode. Geïllustreerd weekblad voor land- en tuinbouw. Zeeland-nummer. Nummer 1352 van 25 december 1928.
33455: -. - Verslag-Provinciale Zeeuwsche-Landbouwtentoonstelling te Vlissingen en het bezoek van H.M. de Koningin en van Z.K.H. den Prins der Nederlanden en het eerste bezoek van H.K.H. Prinses Juliana in september 1921.
18314: - Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst. Mededeelingen van den phytopathologischen dienst te Wageningen. no. 4.
16070: - Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de Houtbewerkingsbedrijven Gips. Verkorte uitgave.
16073: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart 1914 - 1924.
16284: N.N.. - Histoire des anciennes révolutions du globe terrestre. Avec une relation chronologique et historique des tremblemens de terre, arrivé's sur notr globe.
14591: - Schaduwen over Schiedam; gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.
33367: -. - Volendam. Vrouw, zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding, nr. 3 1985.
33368: -. - Bunschoten-Spakenburg. Vrouw, zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding, nr. 2 1984.
34314: N.N.. - Inhuldiging H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden. Infomap voor de pers.
33806: (SCHULMAN, JACQUES). - Serooskerke (W). Muntvondst van Gouden Munten. Periode: 1422-1622. Hoard of gold coins/ Trouvaille de monnaies d'or/ Münzfund von Goldmünzen. Veiling (Auction sale) 15-16 november 1966 in het Carlton Hotel, Amsterdam.
22009: - 's-Gravenhage en Scheveningen; verzameling van stadsgezichten.
34084: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen-teekeningen. Antiquiteiten, meubelen, pendules, staande klokken, stoffen, Perzische tapijten, beeldhouwwerken, enz. Afkomstig van de nalatenschap Jhr. A.W. den Beer Poortugael, Amersfoort en uit diverse verzamelingen en nalatenschappen.
34382: RED.. - Onze Kunst. 3e Jaargang 1904, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
29764: RED.. - Nederlandsch magazijn. Complete jaargang 1861.
27001: -. - Guide to the National Museum of Ethnology (Rijksmuseum voor Volkenkunde).
29792: RED.. - Geïllustreerd Stuivers Blad. Complete 16e Jaargang.
31757: -. - Mobilier et décoration. Revue mensuelle des arts décoratifs appliqués et de l'architecture moderne. 6.
28830: -. - Openbare verkooping van 25 perceelen boomgaard, bouw- en weiland in de gemeenten Nisse en 's-Heer Abtskerke, voor den Heer M. van 't Westeinde Jz., op vrijdag 25 juli 1919, des namiddags te 2 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje" ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
4766: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
32504: -. - Vues de Constantinople/ Ansichten von Konstantinopel/ Views of Constantinople.
33402: -. - Lloyd's register. List of shipowners. Index to former names of ships, compound names of ships 1975-76.
33401: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1977-78. One volume (M-Z).
27204: -. - Naamlijst van directeuren en leden & Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering 1880-1884/ Naamlijst van nesten en eieren van vogels, die in Zeeland gebroeid hebben/ Naamlijst der voorwerpen van de in het gebouw van het Zeeuwsch Genootschap zich bevindende ouderwetsche kamer.
26690: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Ienentwyntigste Jiergong.
17122: - Portrait Miniatures from the Collection of the Russian Museum. XVIII - early XX century.
15507: - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
19025: - Adolf Hitler; beelden uit het leven van de Führer 1931-1935
16646: - Christelijke onderwijzingen en gebeden voor Katholieken tot huiselijk en kerkelijk gebruik. Met bisschoppelijke goedkeuring.
32963: -. - 40 Oude ansichten uit Renkum-Heelsum-Doorwerth.
21125: - Acorn Wharf 1855-1955; the story of R. May & Son Limited, established 1853.
17900: - De Sensationele Vauxhall Victor.
19171: - David van de Kop/ Hans Biezen. De Vleeshal.
16742: - De wandelaar. Groot-Nederlands maandschrift voor de Levende Natuur. 17de jaargang 1949.
16978: - Actuele kunst in Oostenrijk.
18153: - Geschiedkundige atlas van Nederland, in zestien kaarten, met toelichtenden tekst.
25239: - De Nederlandsche adel (historisch gedeelte), 1e jaargang; A-Z 1925.
20985: - De Nederlandsche Heidemaatschappij en Natuurschoon.
25216: - De oeververdediging van de Cal. polder Oud Kempenshofstede op Tholen.
21030: - Voorlichtingsboekje voor de tuinbezitter.
19156: - Flips.
16598: - Royal Air Force Yearbook. 11 Volumes from 1977 - 1987.
15212: - Ferdinand Georg Waldmueller, 1793-1865.
4191: - De Koninginnen op Walcheren van 21-25 Augustus 1894.
14953: - Nederland's Adelsboek, year 31, 1933. Gansneb genaamd Tengnagel t/m Kuyper, De.
33581: -. - Stamboom beknopte raadgevingen, dienende in het bestuur van een Duivenliefhebbers-hok.
23229: - De Klokkenberg; ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.
30817: -. - Gedenkboekje der familie, 1949. Uitgegeven door de "Vereeniging der Familie van Oordt" als zestigste jaarverslag.
28572: -. - Neumeister Sonderauktion 25. Februar 2005. Bilder aus der Sammlung Georg Schäfer II.
20503: - De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).
26879: -. - L'Office de la Sainte Vierge pour les trois temps de l'année.
14425: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. VI, March 1937-Febr. 1938.
31809: -. - Almanak van het studentencorps "Fides Quaerit Intellectum" voor het jaar 1894.
31810: -. - Almanak van het studentencorps "Fides Quaerit Intellectum" voor het jaar 1897.
26708: N.N.. - Tijl Uilenspiegel. Zijn kluchtig leven en bedrijf in knittelverzen naverteld door den bewerker van "De Jobsiade".
29481: RED.. - Doornspijk. Verleden in beeld.
17812: - Zomerdienst Reisgids. 9 Juni. Noord-Zuid-Holl-Tram-Mij.
32229: N.N.. - The Monitor: or British Freeholder. From August 9, 1755, to July 31, 1756, both inclusive.
27272: -. - Souvereiniteitsoverdracht Indonesië, Amsterdam 1949/ Penjerahan Kedaulatan Indonesia, dikota Amsterdam 1949/ Transfer of sovereignty Indonesia, Amsterdam 1949.
34200: RED.. - Bulletin Internationale Kunst. Vols. I-6 (1931-1935), 8 (1935) en January 1938 (1937-1938).
23671: - Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode.
23672: - Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode (Oct.- Dez. 1823).
23723: - Au printemps (Des grands magasins du printemps, Paris); articles pour cadeaux et pour étrennes/ jouets; sales/ trade-catalogue.
31426: -. - Leven en arbeid van den evangelist A. Veldhuizen, overleden te Hansweerd, (Zeeland). Met portret.
6590: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910.
27354: - Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847.
25321: - De Huiskamer; Christelijke zondagslectuur voor Neêrlands volk. Tweede jaargang.
15872: - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Compleet in 12 delen + register.
17473: - Vol. I: Giulio Paolini Intensions Figures. Le Nouveau Musée. Vol. II: Giulio Paolini Index Images. Le Nouveau Musée.
33411: -. - Schoonheid.
34292: N.N.. - Frontieres.
18594: - Der Deutsche Rhein Führer von Mainz bis Coeln.
31921: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Verzameling Rud. J. Kijzer. Premie-uitgave 1898.
14424: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. V, March 1936-Febr. 1937.
14421: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. I, March 1932-Febr. 1933.
16554: - Combat Report: The journal of military aviation. Volume 1, numbers 1 - 4.
34594: N.N.. - Prix de Rome. Erik Thorn Leeson/ Ek van Zanten/ Emmy Eerdmans. Akademie 24 april- 17 mei. 1952/ '55/ '57.
34759: (GOUDSTIKKER, J.). - Collectie Goudstikker.
33241: N.N.. - London. Twenty-four artistic views. Beautifully printed in latest mezzo-tint process.
26641: RED.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Nrs. 1 t/m 25 (18 november 1939 t/m 4 mei 1940). In één band.
32491: N.N.. - Weekblad voor kinderen. I. Deel.
26748: -. - Kort verslag van de in Noord Amerika plaats gehad hebbende enquête over de marine, iets over de gepantserde vaartuigen dier vloot. Naar Fransche berigten te zamen gesteld.
31787: -. - Gids voor de buitensport. Handleiding bij het samenstellen van uitrustingen voor de volgende takken van buitensport: kamperen en trekken, wandelsport, watersport (zwemmen), kanosport, watersport(kleding), bergsport en algemeen sportief toerisme, tennis. Albion Sport Service.
33325: RED.. - Groot-Rotterdam no. 1-26 (eerste halfjaar), 1927. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
16949: - De Delftse Bijbel van 1477.
15621: - Strassenbrücke Köln - Mülheim 1927 - 1929. Ausgeführt von den Firmen: Gesellschaft Harkort Duisburg, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. and others. Bauleiting: Brückenbauabteilung der Stadt Köln.
11104: - Het 'testament' van Adriaan Bommenee; praktijkervaringen van een Veerse bouw-en waterbouwkundige uit de 18e eeuw.
34125: N.N.. - Abrégé de l'histoire de la Grèce, depuis son origine jusqu'a sa réduction en Province Romaine. Tome I et tome II.
30526: -. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXX- from July to December, 1925.
1200: - Copie van een Brief, Geschreven van een Vriend tot Amsterdam, Houdende een Kort Verhael van het geene zigh ontrent de zaken van de Stad Goes Heeft toegedragen.
33698: N.N.. - Naar Renesse.
33586: -. - Valkerij Centraal. Facetten van het vluchtbedrijf. 1994 en 1996, 2 delen.
4330: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede deel.
4332: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe. Met eene Kaart en twee Printverbeeldingen versierd.
30732: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1949 (12 nummers).
31163: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. St. Maartensdijk / Scherpenisse / Stavenisse. Serie Tholen Deel 1.
33859: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1962/1963.
12390: - Benedictus Pater Europae.
23181: - Beeldschrift IV-e stukje/ Zes muisjes.
28285: -. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Aard en bearbeiding van den grond, de veldvruchten, tuinbouw, ooft en bloemen, de veeteelt, boschbouw en houtteelt, het hout, de bewerking van het hout, de jacht, het water, rivieren, de zee en de kusten, de wind, wat het water oplevert, visscherij en jachten op zee, aard en bearbeiding der gesteenten, grondlagen en grondboor, mijnwezen, mijnen, fossile brandstoffen, het zout, edelgesteenten.
16171: - Volks-Almanak, voor het jaar 1875.
12306: - Sahovski Informator. Volume 2 (1966), 3, 8-14, 17, 23-28, 30-33, 35-50, 53, 57-59, 61, 63, 65, 77. Chess informant. Total 44 volumes.
28940: -. - Nederlandsche almanak voor 1880.
29222: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
27084: -. - Noodig berigt, wegens de differentie onlangs binnen der stad Goes, in Zeeland ontstaen, wegens het verkiesen van twee rentmeesters aldaer, & c. Nevens eenige extracten uyt de previlegien, autenticque missiven, remonstrantien, soo van burgermeesteren als van den baljeu, en andere stucken, dienende tot onderrichting van het selven.
33011: - Muziek Expres. Juni 1985 t/m December 1989. 53 Nummers.
33012: - Muziek Expres 1981-1985. 48 nummers.
33465: -. - Jaarboekje of almanak der geconstitueerde magten van het departement der monden van de Schelde, voor het jaar 1813, opgedragen aan de heer Baron Pijcke, lid van het Legioen van Eer, prefekt van dit departement/ Annuaire statistique ou almanach des autorités constituées du département des bouches de l'Escaut, pour l'an 1813.
22355: - Femina (12 vols., no. 215 to 226, 1910, in one binding).
23925: - A review of chemical investigations in the Dutch East Indies.
17207: - A Shipbuilding History 1750 - 1932. A record of the Business founded, about 1750, by Alexander Stephen at Burghead, and subsequently carried on at Aberdeen, Arbroath, Dundee and Glasgow.
12349: - Round the world from London Bridge to Charing Cross, via Yokohama and Chicago; an album of pictures from photographs of the chief places of interest in all parts of the world.
29933: (DIELHELM, J.H.). - Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, Welcher die wichtigsten und angenehmsten geograph- histor- und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms von seinem Ursprunge an, samt allen seinen Zuflüssen, bis er sich ... wieder verlieret, darstellet. Alles zum Nutzen der Reisenden und anderer Liebhaber sehenswürdiger Sachen, ...... als etwas rares zu bemerken und was sich bis in das Jahr 1743. damit zugetragen hat, gesammlet, und Nebst einer kurzen Beschreibung der vornehmsten Städte in Holland, mit einigen Anmerkungen, wie auch genauen Landkarten, dazu gehörigen Kupfern und Registern versehen.
250: - S. Vestdijk.
29918: -. - De eclecticistische bouwkunst van Hendrik Beyaert.
23152: - Beeldende Kunst; het leren zien en begrijpen van kunstwerken, deel I en II.
19212: - Vingt ans d'activité
27138: -. - 8 Commercial brochures Berkefeld-Filter GMBH, Celle.
27147: A., H. VAN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
15474: - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969.
14692: - De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939.
33488: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 4.
25713: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
28067: -. - Rolf Lindner. Emailarbeiten 1996-2006, eine Auswahl, Schmuck/ Bilder/ Kunst am Bau.
28643: -. - Les Bords du Rhin. Guides pratiques Conty.
30038: -. - Officieele reisgids der Nederlandsche Spoorwegen, geldig van 10 juni 1940 af.
25760: - Eindverslag van de afsluiting van de Lauwerszee met doorlaatcaissons.
32887: N.N.. - Le voyageur dans les Pays-bas Unis. Ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ces Pays. Orné de 28 Cartes, Plans, Vues, etc.
33757: N.N.. - Schuco Varianto Patent. Spiel-Wirklichkeit/ Spel-Spel-Werkelijkheid.
16712: - De volksmenner. Proeve van physiologisch-humoristische soortbeschrijving. Met houtsnee-vignetten.
15659: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1934.
15660: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
15662: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.
15663: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938.
15665: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1940.
15668: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1948.
12786: - Archivelf; compétition 1976.
15888: - Asbach-Uralt. Rüdesheim a./Rhein.
20178: - Ariel 20/ Anton Rooskens.
33326: RED.. - Groot-Rotterdam 5de Jaargang no. 27-52, 1927. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
31273: -. - Een uur van nuttige uitspanning voor de jeugd. Met 8 plaatjes.
23680: - Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.
22110: - Publicatie van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. De nrs. 1, 3 en 4.
25221: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; IV. Rechteroever van de Oosterschelde.
14308: - Beatrijs; een middeleeuwsche legende.
24004: - Openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel van onroerende goederen liggende in de gemeenten Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke en Nisse. Samen groot 78.61.73 ha., voor de erven Jkvr. S. van Citters op vrijdag 27 september 1963 des morgens 10 uur in "De Prins van Oranje" te Goes ten overstaan van de notarissen C.H.S. Aschermann te 's-Gravenhage en M.E.J.F. van Dissel te Goes.
5413: - Koninklijke Bibliotheek van België; honderdvijftigste (150ste) verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839; honderdvijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen, tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 20 mei tot 15 juli 1989.
33382: -. - A guide to Bettws-y-Coed and Llanrust with notices of Capel Curig, Trefriw, and Dolwyddelan. Abel Heywood & Son's series of illustrated penny guide books.
20433: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième).
21993: - Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, concordaat, tusschen Z.M. Willem II en den pauselijken stoel.
26592: -. - Reichsnährstand Taschenkalender 1944/ 45.
26576: -. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Processen, no 1. Max Blokzijl.
31440: -. - Schweden Reiseführer. Band 145.
27943: -. - Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke (gemeenlijk geheeten "Kronijk van den clerc uten Laghen Landen bi der see).
25813: - Boerhave 37/ 38, "Prijscourant".
28028: -. - Carte de pilotage du Danube, du km. 2060 (écluse Ybbs-Persenbeug) au km. 1880 (Devin), échelle 1: 10000.
15289: - Een Schoone Historie Van den Ridder Malegys, Die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan: En die veel Wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef, in zyn Leeven met zyn Konsten, gelyk de Historie verklaart en is zeer genoegelyk te leezen. Van nieuws Gecorrigeerd en Verbeeterd na de Francoische Taal.
15316: - Het Leven Geïllustreerd. Ca. 1913-1939.
33791: N.N.. - Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1966 an Dr. Jef Last, Amsterdam, durch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster-Stiftung F.V.S. zu Hamburg.
25721: (BOEZEM, TRUUS VAN DEN). - Het Gebaar/ Truus van den Boezem.
25631: - Avonturen van Bim; "De Treinrovers".
31612: -. - Stad Gent-Ville de Gand. Gemeente Feesten/ Fêtes Communales. Programma-Programme.
26739: RED.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. 22 Nummers van de 1e jaargang.
13951: - Dr Staring's Friesche landbouw almanak voor 1937.
14530: - Iran.
29039: -. - Programma van de feestviering bij de opening van het droogdok te Middelburg op vrijdag den 30 juni 1876, met een inleidend woord der feestcommissie.
24030: - Miss Blanche Nationaal Sport-Album 1932.
34517: (SPIER, JO). - Speurder huishoudboek 1939.
26577: -.. - Rheinischer Bauern-Kalender 1936. Fünfzigster Jahrgang.
26930: -. - The disaster in the Southwest part of the Netherlands, caused by the stormflood of 1st, February 1953.
26744: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
27975: RED.. - Juke Box Songs van het Zingende Boertje. 9e Jaargang, de nummers 1 t/m 10.
27020: -. - Fasching; Kulturbilder aus dem Simplicissimus. Bd. 9.
26856: -. - Catalogue de l'exposition d'ancienne cartographie Néerlandaise 1540-1800 au Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam, à l'occasion du congrès international de géographie, 1938.
34922: N.N.. - Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970.
27043: -. - Album promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
26550: -. - Travel Guide of the "Nederland" Royal Mail Line.
34290: N.N.. - Catalogus -Catalogue no. 1 1997. Reis naar Kassel- Voyage à Cassel.
15649: - Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.
32913: N.N.. - Le parfum qui grise. Collection Libertine.
26578: (BUSSY, J.H. DE). - De Bussy's Atlas van Nederland voor kantoor, school en huis.
31176: -. - Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. I: de Vlaamse Provinciën.
33919: N.N.. - Koninklijke van Houten's Cacao-fabriek te Weesp, 1897. (Almanak).
33473: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1904.
33504: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 1.
31026: -. - Plan de Paris en 12 coupures.
32982: -. - Reglement van het Instituut, onder de zinspreuk: Chesed Negnurim, ter onderwijzing van de Israelitische jeugd, te Middelburg.
33758: N.N.. - Schuco-Varianto 3010 Patent.
32881: - De kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken verklaart worden......
12504: - Souvenir de la fête organisée par la ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
20136: - Volks-liedjens. Uitgegeven door de maatschappij tot nut van het algemeen (deel 1 en 2).
19040: - Franse affiches.
18838: (HUNTER, M.). - Le Nouveau Robinson.
34307: RED.. - Dolf Jaspers 1933-1976. Schilder en graficus, een Vlaming uit Amsterdam.
34308: N.N.. - Directives capitulaires. XV Chapitre General.
33601: -. - Pakket (ephemera) n.a.v. het 300-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool (1875).
28305: -. - Uit de geschiedenis van Velp (N.Br.).
32363: -. - Album oude foto's Delfzijl. Hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1910.
31012: -. - Rotogravure Album of New York.
31829: - Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
30729: RED.. - Tuney Tunes. Mei 1945-december 1946. 20 nummers.
21274: - Gezigt van een adelykhuis in Gelderland.
34279: N.N.. - The Gentlewoman with Vivienne Westwood, Verde Visconti, Annabelle Selldorf, Camilla NIckerson, Cate Le Bon and Bertha González Nieves. Fabulous women's magazine, issue no. 9, Spring and Summer 2014.
30711: -. - Picture Show and Film Pictorial. 16 vols., June-December 1946.
32531: N.N.. - Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis.
30146: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 9e Jaargang, 40 nummers (december 1963-september 1964).
30147: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 10e Jaargang, 49 nummers (oktober 1964-september 1965).
34305: N.N.. - Tijdgenoten van Verster.
33642: -. - Monki's reis om de wereld. Tweede deel: Monki in Amerika.
31568: N.N.. - Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien.
31585: -. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik.
35062: N.N.. - Land-ontginning, een middel tot wering der armoede. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
27572: -. - Volks-almanak voor het jaar 1870.
30041: -. - Nederlandsche Spoorwegen. Officieele reisgids, geldig van 5 juli 1943 af.
31412: -. - Catalogue du Musée Charlier. Peinture, dessins, sculpture. Commune de Saint-Josse-ten-Noode.
31408: -. - Les Marques Internationales. Publication officielle du Bureau International de l'Union pour la Propriété Industrielle (Service de l'Enregistrement International des Marques de Fabrique ou de Commerce). Trente-septième année 1929. Marques Nos. 61266 à 67182.
27680: N.N.. - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. 4 Volumes.
27701: -. - 100 Teekeningen van feestversieringen, 1898.
34530: RED.. - Panorama. Geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Juli-december 1928, 25 nrs.
34301: N.N.. - Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteeken voor Dr. P.J.H. Cuypers nabij de Munsterkerk te Roermond op den 103den verjaardag zijner geboorte, aangeboden door de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., 16 mei 1930.
32600: N.N.. - Tom Poes. 3. Eh...Dinges.
30369: -. - Tussen de rails. Maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen, juni 1958, 7e jaargang nr. 1: Friesland.
31087: -. - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
30040: -. - Officieele reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Opheffing zomertijd op 2 november 1942. Geldig van 2 november af.
27664: -. - Engelsch werktuig om spoedig letters te zetten.
27665: -. - Wat men in Nederland van Coster en de boekdrukkunst vertelt.
28945: N.N.. - Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.
14258: - Principles of naval architecture.
32994: -. - Vergeet mij niet. Christelijk Verjaardagalbum. (Geïllustreerd).
34970: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Bourgondische tijd.
27821: -. - Der Kampf gegen die Vernichtungshaft.
33487: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 3.
34735: N.N.. - Collection Abel Pann, Jerusalem. La bible en tableaux.
35068: N.N.. - N.V. Rotterdamsche Lloyd Rotterdam. Tariefsbepalingen- Overtochts-voorwaarden- Algemeene inlichtingen. Januari 1929.
35071: N.N.. - Beldam Asbestos Co. Ltd. Asbestos and rubber manufacturers. Lascar' packings.
28364: (SILBERBERG, B.). - Bilder-Sammlung aus Alt-Hamburg.
28484: -. - Kort en klaar onderricht hoedanig in steden en dorpen hier te lande, schoorsteenen, in trafieken, fabrieken, gebouwen, huizen, kamers, keukens, kelders, enz., zoo te maaken, dat zij goed trekken, veele warmte geeven en weining brandstoffen kosten, als mede om in schoorsteenen, die rooken, dat gebrek, wiskundig zeker en met geringe kosten, weg te neemen. Met eenige modellen en profils.
31500: -. - Wiesbaden. Dreiundzwanzig Ansichten in echtem Kupferdruck nach photographischen Aufnahmen.
31504: -. - Interlaken & Berner-Oberland.
24671: - Historie van het leven en sterven van Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advokaat van Hollandt, etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waarheydt.
24165: - Maps of England, 29 lithographed plates (scale 8 miles to an inch), and enlarged maps of the environs of London and Manchester and district.
24166: - Kaart van de gemeente Arnhem in het jaar 1889 (Schaal van 1 à 2500).
34183: RED.. - Artholes. Generation X. Dec. 1977.
31820: -. - Deutsche Kunst und Dekoration. Illustr. Monatshefte für moderne Malerei-Plastik-Architektur-Wohnungskunst-und künstlerische Frauenarbeiten. IX. Jahrgang no. 4 & 5 (1906), X. Jahrgang no. 3 (1906) & XI. Jahrgang no. 3 (1907).
34974: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, tevens kloosterkaart.
27891: -. - Groenentooneel. Uitvoering door de novitii van 1929 te geven op woensdag, 2 october, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen.
32699: -. - Prise d'Armes à Satory. Ordonnée par M. le Président de la République en l'Honneur de sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 3 Juin 1912.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

10/27