Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27207: -. - Verslag over 1885-1893, benevens naamlijst van directeuren en leden/ Wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, opgericht te Vlissingen in 1769 en bevestigd bij resolutie der HH. Staten van Zeeland, den 23 maart van datzelfde jaar; in 1801 verplaatst naar Middelburg.
17326: - Commemorative catalogue of the exhibition of Dutch art (1450-1900) held in the Galleries of the Royal Academy, Burlington House London, January-March 1929.
17329: - De mens beeld en evenbeeld. Europalia 89. Japan in Belgium.
17337: - Vlaanderen en Castilla y Léon. Op de drempel van Europa.
17348: - Uit het Marineleven. Onze Vloot.
26741: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
30052: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 22 mei 1966.
26742: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
30977: -. - "Centraal Hotel" der A.M.V.J. "Leidsche Boschje" Amsterdam, Holland.
30976: -. - Intocht en inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op 5 en 6 september 1898 te Amsterdam.
16804: - Encyclopedie van de Ruimtevaart. Compleet: deel 1 en 2.
16884: - Het zondagsboek. Twaalf staalgravuren met bijschriften, voor jongens en meisjes. Proza en poezy.
19729: - Martineau, poëzie van een dubbeltalent.
31058: N.N.. - Fables d'Esope dédié aux jeunes gens.
9783: - Rotterdam; der Neubau einer Stadt.
5200: - Vijf eeuwen boek in Nederland.
26893: -. - Manzú.
26901: -. - Vins, alcools & spiritueux de France/ The world's book of wines, spirits & liquors/ Vinos, alcoholes y licores de Francia. Edition 1951/ 52.
28827: -. - The "White" Service; a story of development.
27591: -. - Beurs zak-boekje voor het jaar 1830, waarin men, behalve den almanak, nog vinden kan: berigt van het afrijden der diligences, post- en vrachtwagens, eene aanwijzing van het vertrek der brieven, eene volledige lijst van de ligplaatsen en het vertrek der veerschepen en schuiten en der barges en stoomschepen binnen deze stad; aanwijzing der kantoren, alwaar na gedane annonces, op aandeelen of coupons intressen kunnen ontvangen worden; alsmede aanwijzing der voornaamste logementen dezer stad, en per slot het dag- of noteerboekje, voor ieder dag per week een half wit blaadje, met de daarboven gestelde datum voor het geheele jaar door.
4510: - Sagen van Koning Arthur en de Ridders der Tafelronde.
19272: - Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, catalogus.
31218: -. - Nederlandsch Museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.Bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronkelijke schrijvers alsmede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken. Twaalfde deel.
30370: -. - Steinway & Sons. "The inimitable tone"/ "The Standard"/ "Variationen".
19646: - St. Galler Wappenbuch; das Staatswappen und die Wappen der politischen Gemeinden.
11145: - Les Quinze Joyes de Mariage.
5464: - Offsetprinting by L. van Leer & Co,
3767: STAATSCOMMISSIE ZUIDERZEE 1918-1926 - Verslag van de Staatscommissie, benoemd bij K.B. van 4 Juli 1918 No. 30, met opdracht te onderzoeken in hoeverre, als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee, ingevolge de wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad No. 354), te verwachten is, dat tijdens storm hoogere waterstanden en een grootere golfoploop, dan thans het geval is, zullen voorkomen vóór de kust van het vaste land van Noord-Holland, Friesland en Groningen, alsmede vóór de daarvoor gelegen Noordzee-eilanden. September 1926.
31027: -. - Nederlands roem, liefde en hoop almanak voor het jaar 1816.
30753: -. - Miss Blanche Album K.N.V.B. Elftallen, 3e serie.
20049: - Provinces de France.
19250: - Proost prikkels 379.
25425: - Project Barcon; beheer Stormvloedkering Oosterschelde concept.
26998: -. - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen.
30070: -. - Album für Kunst und Wissenschaft.
30619: -. - Jan ten Brink Gerritsz.- J. ten Brink Gz. en J. de Vries- Ten Brink & de Vries, 1785-1885.
29506: N.N.. - Register op de Resolutien.... Privilegien & Keuren der Stad Schiedam N - Z.
31013: -. - Wonderful California.
31014: -. - San Francisco California.
30062: -. - Jubileum-concoursen op doel, steng en liggende wip te geven door de Kon. Handboog-Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 1934.
29153: -. - Sprookjes uit Rusland.
31273: -. - Een uur van nuttige uitspanning voor de jeugd. Met 8 plaatjes.
26315: -. - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete, Jahr 1941/ Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941.
26288: - Commentaar op de "Aanwijzingen, in geval van een vijandelijken inval", vastgesteld door den Raad van Ministers in mei 1937.
26346: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832; serie Walcheren, deel 1: Veere/ Vrouwenpolder/ Serooskerke/ Gapinge.
28669: -. - Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel.
29794: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1966/ 1967.
26271: - Bevel voor overgangstoestand.
30730: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1948 (12 nummers).
30731: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1947 (12 nummers).
26312: RED.. - Delftsche Courant, 1 exemplaar 1943 (no. 174, 29 juli), 70 exemplaren periode tussen 7 juni en 22 september 1944. Plus 4 bijlagen (mededelingen aan abonnees).
26447: K. & R.. - Wenken en gegevens bij het militair onderwijs I.
26773: -. - Geldersche volks-almanak voor 1853. Negentiende jaargang.
27332: -. - De Gracieuse, geïllustreerde aglaja. Complete jaargang 1920, 24 nummers.
25745: - Architecture Espagnole, années 50- années 80.
22004: - Het Tegelhuis, Alphen a/d Rijn; fabriek van verglaasde wandtegels.
30646: -. - Bijbelsche geschiedenis (oude en nieuwe testament) in platen. In eene inleiding voorafgegaan door aardrijks- en tijdrekenkundige aanmerkingen, en door de beschrijving van zeden en gebruiken der voornaamste volken, welke in de H. Schrift voorkomen. Een geschenk voor de jeugd.
14003: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14004: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14005: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
4469: - Présences Polonaises; l'art vivant autour du muséee de Lodz.
22984: - Post Card Booklet; 9 views of Rock Valley, Iowa.
3721: - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1987.
3722: - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1986.
3723: - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1989.
3724: - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1990.
7501: - Portfolio with information about the Second ESTEC spacecraft electromagnetic compatability seminar, Noordwijk 11-13 May 1982. Completed with Abstracts.
7500: - Portfolio with information about The French Space Agency/l'Agence Spatiale Française.
14602: - Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.
31111: -. - De Avonturen van Buk en Puk.
6730: - Souvenir de Goes.
23588: - Vauban a Belle-Ile; trois cents ans de fortification côtière en Morbihan; congrès de l'Association Vauban (5,6,7 mai 1989).
26691: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Twa-en-twyntichste Jiergong.
28440: (LAMIGUE, ISAAC). - Het leven van Zyne Hoogheit Johan Willem Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Nevens de Historie van den jongstleden oorlog. Met de Gondttekeningen der voornaamste Steden en Vestingen verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. (W. van Ranouw). Naaukeurig , naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. Deel I en II.
25217: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VI. Oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe.
26453: RED.. - Vakblad voor de bouw-ambachten. 3e Jaargang, nrs. 1 (7 januari 1907) t/m 50 (16 december 1907).
25220: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VII. Oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen.
3720: - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1988.
28404: - Acta synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van Zeelandt, van de jaren 1591, 1620 en 1638. Uitgegeven, ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
28202: -. - 250 Franse miniaturen.
3725: - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over l980.
26468: - Flugzeugerkennungstafeln. Sowjet Russland.
20136: - Volks-liedjens. Uitgegeven door de maatschappij tot nut van het algemeen (deel 1 en 2).
30650: -. - Dienst wederopbouw Wieringermeer. Verslag van de werkzaamheden over de periode 1945-1946.
30840: -. - Bijdragen tot bevordering van de kennis en den bloei der maatschappij: Tot nut van 't Algemeen. Eerste t/m elfde jaargang 1842-1853.
29249: -. - Het Nederlandsche boek 1936.
29250: -. - Het Nederlandsche boek 1937.
30328: RED.. - Ons Vrij Nederland. 37 Nummers tussen juni 1945 en april '47.
25222: - Verslag over de toestand der oevers en sranden in Zeeland, 1951; III. Linkeroever van de Oosterschelde.
19404: - Sources of Japanese Buddhist art, special exhibition.
21226: - Roter Kreuz-Kalender 1918.
14442: - The Song of Songs which is Salomon's.
26982: -. - Help Uzelf in het Duitsch; deze handleiding maakt het U gemakkelijk.
26100: - Pim de Kater.
26070: - Aqua Mosaics.
23285: - Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten.
11965: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelbursche naamwijzer 1856.
18915: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870.
11964: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855.
22774: - Ploum Globe-Trotter.
5463: - Van origineel naar reproduktie.
20956: - Van Kuijk Deuren N.V.
15474: - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969.
7535: - Soho; solar and heliospheric observatory; report on the Phase-A study.
15432: - Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972).
15305: - Van der Feesten; een proper dinc.
29789: RED.. - HVD. Tijdschrift voor het personeel van de Hulpverleningsdienst. Nrs. 1 t/m 3 1947.
22989: (PLATEN, EVA VON). - Scheins und Wirklichkeits; Zeichnungen, Collagen und andere Dokumente von Eva von Platen.
29142: -. - "Halderberghe". De historisch gegroeide plaatselijke eenheid Hoeven; een streven der betrokken streek naar juridische erkenning (wettelijke eenheid) van hetgeen feitelijk reeds bestaat, t.w. eener plaatselijke gemeenschap, welke zich in de samenleving natuurlijk gevormd heeft.
27954: -. - Stern Magazin. Heft nr. 16, 1968.
18678: - Beatles Unlimited Magazine. No. 67 - 179.
97: - Beatles, The, illustrated lyrics.
30392: -. - Kadastrale Atlas van Drenthe 1832. Deel II: Roden.
26692: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
29519: -. - De roovers in de latro-rotzen; een tafereel van boosheid en overheersching.
27078: N.N.. - Keuren, voorgebooden ende statuuten der Parochije ende Heerlijkheid van Poortvliet. / Previlegien van Poortvliet.
26241: - Cassel und Wilhelmshöhe.
4265: - Zeeland; jaarboekje voor 1852, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
28831: -. - Openbare verkooping van de hofstede bestaande uit: woonhuis en schuren met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge en 's-Heer Abtskerke. Samen groot 23 h.a. 54 a. 84 c.a., in pacht bij den heer Jacobus Verhulst, op woensdag 2 juli 1913, des morgens te 10 uur te 's-Gravenpolder, in het koffiehuis van den heer L. Verbeek, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
30870: -. - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" gevestigd te Amsterdam, 21 mei-19 juni 1927.
13205: - Zurbarán.
7651: - The children's paper, no. 3, March 2, 1868-no. 12, Dec. 2, 1872.
30524: -. - Atelier F. Hart Nibbrig. Catalogus met voorrede van Professor Dr. A.J. Derkinderen. Veiling 2 mei 1916 te 11 ure in de Groote Veilingzaal Doelenstraat 16-18.
26077: - Kenzo Tange and Urtec.
26079: - International textile competition '87 Kyoto.
29897: -. - Catalogue d'une collection de belles aquarelles provenant d'un amateur connu d'Amsterdam ainsi que d'un nombre de tableaux modernes dépendant de diverses provenances.
27564: -. - Nederl.-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, verslag over 1920-1922.
27081: -. - Extract uyt de notulen van Borgemeesters ende schepenen der stad Goes. Rakende de insendinge van militie binnen de voorschreven stad. Nevens een tweede missive van de voorn: Heeren Borgerm: en schepenen, aen de respective steden van Zeelant, in dato 16 Augusty.
7014: - [photo-album]
14044: - Étrusques, Les, et l'Europe.
27754: -. - Advis van de gecommitteerde raaden ter admiraliteyt in Zeeland, behelsende eenige bedenkelykheeden op de verhandeling, geformeert tot redres van den vervallen koophandel in Nederland met eenige aanmerkingen op het zelve.
22928: (PIETER ENGELS). - Installatie Pieter Engels.
5605: - Piet C. Cossee, 50 jaar typograaf.
7286: - Pieter Breughel in Brussel. Bundel van veertien lino's.
25527: - Kettingen; N.V. Anker- en kettingfabriek "Schiedam".
26428: - Arend; jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. Complete jaargang 1965 (52 nrs.).
26518: RED.. - Technische woorden, behandeld door de Centrale Taalcommissie voor de Techniek (C.T.T.).
27169: -. - Stoelen.
25793: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.
31180: -. - Openbare verkooping van de kapitale hofstede "Margaretha Hof", bestaande uit: woonhuis, keet, schuur, varkenshok, wagenhuis, erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden en dijk, in de gemeenten Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke en 's-Heer Arendskerke, samen groot 47 ha., 02 a., 52 ca. op woensdag 24 augustus 1927, des morgens te 10 uur (N.T.) te Heinkenszand, in het koffiehuis van den heer M. Geus, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
18738: - Brouwershaven 700 jaar.
26991: -. - Bijdragen tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks. XIV: Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden.
20547: V.D.B.. - 'Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen deser eeuwen'. Facsimile-editie.
30851: -. - Nederland bouwt betonwegen.
30852: -. - Keur van anekdoten, luimige invallen, snedige gezegden, enz. tot uitspanning.
17901: - Olympia Rekord. Opel.
26775: -. - Geldersche volks-almanak voor 1856. Twee-en-twintigste jaargang.
26762: -. - Krachtdadige geneeswijze der cholera.
26772: -. - L'art en puzzles. 5 Puzzles de 12 pièces chacun pour apprendre à regarder et décrouvrir toutes les richesses de la peinture.
26774: -. - Geldersche volks-almanak voor 1855. Een-en-twintigste jaargang.
26753: -. - Iets over de nu ontbondende Commissie der Lengte, en over eene verzameling van kaarten, door de eerste leden dier commissie te zamengesteld.
26761: -. - Jaarboek van de Koninklijke Marine 1922-1923.
30536: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (no. 40 t/m 52 april t/m juni 1918). De nummers gebonden in 1 band.
30043: -. - Zeeuwsche gids voor autobussen, tram en boot. Zomerdienst 1930.
30044: -. - Zeeuwsche gids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten. Zomerdienst 1937.
29341: -. - Geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen te 's-Gravenhage, juli-sept. 1900.
31090: -. - Provinciaal blad van Zeeland, over het jaar 1827.
4687: - Personeelsorgaan der n.v. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen 28 juni 1957.
22991: (PERSOON, KARS). - The second of two/ Kars Persoon.
20426: - Pictures of the year 1896.
28865: -. - The Illustrated London News. Vol. LIX, July to December 1871.
22912: - Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1897.
9576: - Philipp Bauknecht. Ausstellung Gemälde, Holzschnitte.
19222: - Philip Huyghe, installaties en tekeningen 1986-1994.
20289: - Perry Roberts.
14563: - Permeke, Van den Berghe, De Smet, G, 3 Vlaamse expressionisten.
12399: - Zeeland in vogelvlucht.
16087: - De muze als motor II. Beeldende kunst in Brabant 1945-1996.
29730: RED.. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; dl. VI: de provincie Zeeland.
29790: RED.. - HVD. Tijdschrift voor het personeel van de Hulpverleningsdienst. Nrs. 1 t/m 3 1947.
29798: -. - Geïllustreerde Volksalmanak 1927, Kriebeleire en Dulle Griete; 6e jaar.
28399: (GABRIËLSE, JOHANNES). - Schetsboek van Gabriëlse op reis naar en door Indië.
18138: - Portefeuille inhoudende 8 teekeningen bevattende eene situatie en de lengte- en dwarsprofielen van de zeedijken der polders op Walcheren.
11574: - Peintres et graveurs; l'Académie de peinture.
4467: - Paris-Moscou 1900-1930.
19355: - Paroles à voix basse.
19598: - Paul Citroen; gezien door.
19366: - Paul de Nooijer.
12852: - Onze Kunst; voortzetting van de Vlaamsche School. XII (vol. 6, july-dec.1907).
25261: - Papoea's
19028: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1915, nrs 1 tm. 26.
19029: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1917, nrs. 14 tm. 26.
19030: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1918, nrs 27 tm. 39 (gebundeld).
29717: RED.. - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 1 t/m 8.
19833: - P.V. De Wit in zwart en wit door Willem van Schaik.
6592: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
21677: - Overzicht van de belangrijkste oorspronkelijke Nederlandsche uitgaven vooral van de 20ste eeuw; uitgave 1938.
29135: (PETRI, OTTO). - School-atlas van alle deelen der Aarde in 24 kaarten opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
10831: - Ostasiatische Studien.
24003: - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Dijkzicht", bestaande uit woonhuizen, schuren en verdere getimmerten met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten Driewegen, Ovezand, Borsele en Ellewoutsdijk, samen groot 85 hectaren, 03 aren, 07 centiaren, op vrijdag 16 april 1920, des morgens te 10 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van de notarissen Joh. Pilaar te Goes en H.W. Neervoort te 's-Gravenpolder.
21302: - Ville al lago e in collina; ville residenziali, ville da fine settimana, case per vacanze, ville tipiche di lago e di collina.
12382: - Oorlogskranten, De. 1-65.
21693: - Oorlogskranten, De. 1-65.
18680: - Onze Zeventiende-Eeuwsche Schilders.
13258: - Onze waterhuishouding; 'De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water...'. Vol. I-IV.
19026: - Yves Tanguy, retrospective 1925-1955
17633: - Onze tydkorting aan den Yssel. Den vrienden en gebuuren aan Rhyn, Waal, Lek, Maas, Merwe, Y en Amstel gewyd. (Deel I en 2).
23595: - Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.
12848: - Onze Kunst; voortzetting van de Vlaamsche School. XI (vol. 6, jan.-june 1907).
19710: - Ons eigen tijdschrift, geïll. maandblad band 3 (nov. 1924 t/m okt. 1925, gebundeld).
14075: - Onder anderen. Among others.
21931: - Ongevallen door electriciteit; overdruk uit het centraal verslag der arbeidsinspectie over 1929.
14970: - Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen. Blikken in het huiselijk en maatschappelijk leven in den vreemde. Historie- en levensschetsen. 1878.
22785: - Om niet te vergeten.
23896: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939.
1613: - Old England; English songs of long ago.
19372: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
19376: - Oberhuber Zeichnungen - Aquarelle Tücher.
3553: [NOOTHOORN, A. E. VAN]. - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
29113: -. - Officiële catalogus koperen munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden 1546-1795.
30510: (MISSON DE VALBOURG, HENRI). - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland.
23186: - Nouveau Paris monumental; avec le parcours du métropolitain.
18828: - Nouveau Dictionnaire De Poche Des Langues Francois- Allemand et Allemand-Francois. Tome premier. Contenant le francois expliqué par l'allemand. Neues Französisch-Teutsches und Teutsches-Französisch Taschen Worterbuch. Erster Theil in welchem das Französische durch das Deutsche erklart ist.
13401: - Notulen van Zeeland, I-V. I: Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1574-1576; Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1576-1578; Notulen van de Staten van Zeeland, 1577-1578. II: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Boek van Resolutiën). III: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Collegiaalboek). IV: Notulen van de Staten van Zeeland, 1580-1582 (Collegiaalboek - Boek van Resolutiën - Register van de Besognen van de Staten). V: Notulen van de Staten van Zeeland, 1583-1586.
17158: - Les grandes heures de la peinture religieuse.
17182: - Duitsche Oorlogsschepen en hun bewapening. Uitgegeven in opdracht van het Oberkommando der Kriegsmarine. Bewerkt door : Korvettenkapitän Uechtritz und Steinkirch.
17184: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1893.
17185: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1891.
30377: N.N.. - Wapenen der Steden & Oud Adelycke Geslachten in de Landen van Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel.
30066: -. - Metro gids Rotterdam-Schiedam en omgeving. Stratengids met plattegrond der gemeenten Rotterdam, Schiedam en omg., benevens overzichtskaartje der tram-, bus- en veer-verbindingen volgens de laatste officiële gegevens.
11224: - Ungarische Tanzkunst.
7536: - Cluster; study in three dimensions of plasma turbulence and small-scale structure; report on the Phase-A study.
29846: -. - Les Indes galantes. Opéra-ballet en quatre entrées et un prologue de J.-Ph. Rameau. At the Théatre National de l'Opéra.
18234: - Uit oude tijden. Album. 1928.
19032: - Uit oude tijden. Album. 1929.
14962: - Nederland's Adelsboek, year 25, 1927. Salis, De, t/m Zuylen van Nyevelt, Van.
18462: - Nederland's Adelsboek, year 25, 1927. Salis, De, t/m Zuylen van Nyevelt, Van.
14964: - Nederland's Adelsboek, year 26, 1928.
14956: - Nederland's Adelsboek, year 27, 1929. Gansneb genaamd Tengnagel t/m Kuyper, De.
14963: - Nederland's Adelsboek, year 28, 1930. Laer, Van, t/m Ryckevorsel, Van.
16849: - Music. A Report on Musical Life in England sponsored by The Dartington Hall Trustees.
22831: - Musée Royal de la Haye (Mauritshuis); catalogue raisonné des tableaux et des sculptures.
23298: - Uilenspiegel; humoristisch-satiriek weekblad (1886, 18e jaargang no. 5, 6, 7, 9, 10 en 18/ 1887, 19e jaargang no. 14, 15 en 18 t/m 48/ 1887-1888, 20e jaargang no. 1 t/m 48 (nr. 42 ontbreekt)/ 1888, 21e jaargang no. 1 t/m 8).
20647: - Nieuw Toostenboek voor bruiloften en partijen; tevens een handleiding voor ceremoniemeesters.
12232: - Nieuwe geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas; vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden; enz. enz.
19765: - Nieuwe kaart van den lande van Utrecht.
15326: - Niemeyertoernooi, Dertiende, Groningen; europees jeugdkampioenschap schaken, 19 december 1974-6 januari 1975.
22276: - Nederlandsche Staats Courant den 14 December, 1820.
20434: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième).
22416: - Nederlands ontwerp 1998/ 1999, Dutch design; grafisch/ ruimtelijk/ industrieel.
16075: - Nederland's Adelsboek; Lexicografisch register 1928-1939.
14936: - Nederland's Adelsboek, year 23, 1925. Gansneb genaamd Tengnagel t/m Kuyper, De.
16284: N.N.. - Histoire des anciennes révolutions du globe terrestre. Avec une relation chronologique et historique des tremblemens de terre, arrivé's sur notr globe.
11094: N.N.. - N.V. Aannemers- en wegenbouwmaatschappij v/h firma J. Heijmans, Graafsebaan 13, Rosmalen, Holland; 1923-1963.
14937: - Nederland's Adelsboek, year 22, 1924. Ablaing van Giessenburg, D', t/m Fridagh, Van.
30945: -. - Willem Verbon. Een halve eeuw beeldhouwer in Rotterdam.
14961: - Nederland's Adelsboek, 24e jaargang, 1926.
14941: - Nederland's Adelsboek, year 11, 1913. Caan t/m Goltz, Van der.
14942: - Nederland's Adelsboek, year 11, 1913. Caan t/m Goltz, Van der.
14944: - Nederland's Adelsboek, year 13, 1915. Kerens t/m Lely van Oudewater, Van der.
17357: (NAUTA, TH.). - Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
14753: - The Navy League Year Book and diary 1947.
11503: - Nationaal sport gedenkboek.
28961: -. - Guldenboek der Vuurkaart.
17421: - Naissance de l'écriture cunéiformes et hiéroglyphes. Galeries nationales du Grand Palais 7 mai - 9 août 1982.
14531: N.N.. - Nagel's Japan travel guide.
16591: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1807.
16592: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1808.
16590: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders Oost-Beveland, Wolfaertsdyk, en St. Joos-land. Voor den Jaare 1782.
13486: N.N.. - Naamwijzer der Gemeente Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, C. A. 1858. 81 ste Jaargang.
13484: N.N.. - Naamwijzer der gemeente Goes, en eilanden Zuid- En Noord-Beveland C. A. 1865, 88ste Jaargang.
16593: N.N.. - Naamwijzer der Stad Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, C. A. 1844.
13482: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joos-land, Wolfaertsdyk, Noord-Beveland, en Oost-Beveland. Voor den Jaare 1789.
19198: - U. Melegari.
13485: N.N.. - Naamwijzer der gemeente Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, voor 1861. 84ste jaargang.
14935: - Nederland's Adelsboek, year 20, 1922. Rade, Von, t/m Sytzama, Van.
14947: - Nederland's Adelsboek, year 16, 1918. Taets van Amerongen t/m Zuylen van Nyevelt, Van.
24030: - Miss Blanche Nationaal Sport-Album 1932.
19583: - Mobiele fresco's van het Noorden; wandtapijten uit onze gewesten, 16de-20ste eeuw.
12601: - Modern pen drawings: European and American.
10924: - MSL. XII; the series lú = sa and related texts.
12207: - Mozaiek der Antieken. Oog in oog met Grieken, Etrusken en Romeinen.
19042: - Wystawa Plakatu.
15341: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.
15349: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.
15350: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1841. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad.
14447: - Middeleeuwse manuscripten.
15566: - Twintig eeuwen emancipatie; een overzicht over de ontwikkeling van de positie der landarbeiders.
30047: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Winterdienst 1939-1940.
20370: - Tweede brief van een heer in Holland, geschreven aan een heer van regeering in Zeeland, betreffende de promemorie, dienende tot onderzoek, hoedanig het staatsregt zij der provincie van Zeeland, omtrent de militaire jurisdictie, zoo in het crimineel als civil; geformeerd door Mr. Lourens Pieter van de Spiegel, secretaris der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland.
23463: - Tweedaagsch Muziekfeest te Middelburg der Zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning", op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 1904 in het gebouw "De Concert- en Gehoorzaal", Lange Singelstraat.
2892: - Michiel de Ruijter Spel.
4796: - Michiel de Ruyter 1607-1676; een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
4765: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
8764: - Gek en Wijs tijdens Seyss.
19715: - Meister der Italienischen Moderne des XX. Jahrhunderts, Dal ritorno all'ordine al richiamo della pittura 1920-1987; Kontinuität des Figurativen in der italienischen Malerei.
30365: (REUSCH, E.). - Alter und neuer Staat des Königreichs Dalmatien: Welcher alle und jede historische Merkwürdigkeiten von den ältesten Zeiten an begreifet ...
23014: - Merrill Wagner; Streets, Roads, Lanes and Floors.
16766: - Merkwaardige en Beknopte Historie van het Leven en de Helden-daaden van Michiel De Ruiter; in zyn ... leven Hertog, Ridder van St. Michiel enz. ...
31213: -. - En souvenir de Paris. L'industrie pharmaceutique française vous prie de bien vouloir accepter ces quelques dessins inédits.
16914: - Maurits de Braziliaan. Tentoonstelling 7 april - 17 mei 1953.
10456: - Max Ernst in Köln; die rheinische Kunstszene bis 1922.
10450: - Max Ernst.
29976: RED.. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van den Algemeenen-Bond van Nederlandsche Marinematrozen, 22 jan. 1897- 22 jan. 1907.
8366: - Marx and contemporary scientific thought. Marx et la pensée scientifique contemporaine.
30600: -. - Lloyd's register of shipping. Register Book 1955-56. Volume III: Shipowners.
25263: - Markt in Zuid-Celebes.
19175: - Marinus Boezem.
27773: -. - Boomzaden. Handleiding inzake het oogsten, behandelen, bewaren en uitzaaien van boomzaden; opgemaakt door een daartoe door de Nederlandsche Boschbouw-Vereeniging in februari 1943 ingestelde commissie.
9042: - Roelant Savery in seiner Zeit (1576-1639).
22947: (LOEK GROOTJANS). - A Lot; Loek Grootjans.
19785: - Marian Plug paintings/ schilderijen 1986.
22848: - Marine, Forge des Ancres. L'Opération de souder les Pattes.
22853: - Marine.
19461: - Marcus de Vestele.
24165: - Maps of England, 29 lithographed plates (scale 8 miles to an inch), and enlarged maps of the environs of London and Manchester and district.
21658: - Man Ray 1999 Calendar
22429: - Maisons de France (Plaisir de France).
9794: - Magyarország története képekben.
13224: - Troisième congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, Liège 13-18 Septembre 1948; publication préliminaire.
12369: - Trésors d'art de Yougoslavie.
19483: - Maatstaf, maandblad voor letteren; tweede jaargang mei 1954-maart 1955.
15425: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 2 (1954/55).
15428: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 1 (1953/54).
19479: - Maatstaf, maandblad voor letteren; tiende jaargang april 1962-maart 1963 (compleet).
19481: - Maatstaf, maandblad voor letteren; negende jaargang april/mei 1961-maart 1962 (compleet).
20450: - Maandboekje der stad Goes, en eilanden Zuid- en Noord Beveland/ Extract uit de registers van den burgerlijken stand, der stad Goes. Over het jaar 1832. (In één band).
21018: - Lyst der ondertrouwde, geborene en overledene personen, binnen de stad Middelburg en derzelver ambachten: benevens eene opgave der ziektens, waaraan de overledenen gestorven zyn. Alsmede een lyst der verkochte huizen, erven, hoven, landeryen, schepen en effecten; in het jaar 1819. Waar by gevoegd is: eene verzameling van zedelyke-, geestige-, schertsende-, zinryke-, dicht- en taalkundige mengelschriften.
19324: - Lucebert van de maltentige losbol.
19256: - Lucebert; tekeningen en gouaches uit de verzameling C.A. Groenendijk, Amsterdam.
23846: - Lucerne et Lac des IV Cantons.
20362: - Luchtvaart in de school; handleiding ten dienste van het moderne onderwijs.
12379: - Low back pain and its relation to the sacroiliac joint; first interdisciplinary world congress on low back pain and its relation to the sacroiliac joint.
10081: - Lovis Corinth; acht farbige Wiedergaben seiner Werke.
30493: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
22747: - London 1893.
12030: - Lord Beaconsfield's correspondence with his sister 1832-1852.
22865: - Langs verre kust; twaalf zendingsverhalen voor de jeugd (Uit de reeks "Onze zendingsvelden", derde album).
8893: - Logic, methodology and philosophy of science, III; proceedings of the third international congress for logic, methodology and philosophy of science, Amsterdam 1967.
18663: (LIGNAC, M. DE). - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw in den huwelijken staet. Door den Heer de L., heelmeester. Part 1 en 2 (complete).
18664: (LIGNAC, M. DE). - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw in den huwelyken staat. Door den Heer de L., heelmeester. Part 1 en 2 (complete).
23200: - Liste alphabétique des rues de Paris; contenant les Avenues, les Barrières, les Boulevards, les Cités, les Cours, les Galeries, les Halles, les Impasses, les Marchés, les Monuments, les Passages, les Places, les Ponts, les Quais, les Théâtres et les Établissements publics.
30456: RED.. - Piccolo. Het amusantste weekblad. 1/2 Jaargang, nr. 22 october 1949- nr. 48 april 1950.
10343: - Levenslijnen; vriendenboek voor Frans Dille.
23467: - Letterproef van de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij.
16674: - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen … Uit Egte Stukken opgemaakt. 10 delen in 5 banden.
23946: - Leven en marteldood van Johannes Huss.
10975: - Leonor Fini.
22981: - Letterproef.
23766: - Lettre de Paris, Kodak-Pathé
23714: - Les petits livres/ La fête foraine.
23712: - Les petits livres/ Les poésies de Nounou.
23715: - Les petits livres/ Trois petits gamins.
23713: - Les petits livres/ Animaux sauvages et animaux féroces.
18754: - Les Chefs D'oeuvre Du Chant. Cent vingt airs célèbres. Opéras, Opéras-comiques, Opérettes, Romances, Mélodies, Chansonnettes.
19730: - Les murs d'une maison; peintures en chambres.
30051: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 31 mei 1964.
28996: -. - HEMA Dutch dictionary. Engels woordenboek; 2500 woorden en plm. 100 populaire zinnen.
18733: - Leiden.
20421: - Le Bambole antiche.
16860: - Le Grand-Duché de Luxembourg a l'Exposition Internationale de Paris 1937.
20453: - Le mentor moderne ou discours sur les moeurs du siecle; traduits de l'Anglois du Guardian de Mrs. Addison, Steele, et autres auteurs du Spectateur. Vol. 1 (one of three vols.).
22998: - Le Rire, journal humoristique paraissant le samedi; approx. 20 volumes, in one binding, issues between 1906-1909.
19859: - Le temps perdu, tekeningen van Alite Thijsen.
19221: - Ensorgrafiek in confrontatie.
24031: - Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg.
19229: - La guerre par Steinlen; numéro spécial l'art et les artistes.
23044: - La Vanguardia Rusa 1905-1925 en las collecciones de los museos Rusos.
9786: - Transactions of the First international congress on the conservation of industrial monuments, Ironbridge 29 May-5 June 1973.
12566: - La Chiesa dell' Autostrada del Sole; S. Giovanni Battista a Campi Bisenzio.
18445: - L'Image Revue Mensuelle Illustrée. D'éducation D'Instruction et de Récréation. 3me Année 1849.
22097: - L'Isvaragita; le chant de siva; texte extrait du kurma-purana.
28215: -. - Structures nouvelles en architecture.
13583: - Kunstwerk uit het Museum Plantin-Moretus.
19837: - Kurt Schwitters.
3700: - Kust- en oeverwerken in praktijk en theorie.
14335: - Kriegsmarine, Die, 1942; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. III.
14336: - Kriegsmarine, Die, 1944; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. V. Mit einem Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände I-V.
31334: -. - Sleeswijk's Atlas der Geheele Aarde. Bevattende 37 hoofdkaarten en 18 bijkaarten met register van 10.000 namen.
22927: - Kunst uit Zeeland; Ideeën/ Projecten.
5512: - Kunstwerk uit het Museum Plantin-Moretus.
16967: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
4002: - Kühn's Botanischer Taschen-Bilderbogen; Heft IV: Heilpflanzen.
13459: - Rijksuniversiteit Gent 1817-1967.
13244: - Geschiedenis van Drenthe.
13264: - Histoire des religions. Vol. I-V.
19767: - Sierk Schröder.
24025: - Eine hervorragende Sammlung von Kupferstichen alter Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts enthaltend eine Sammlung aus Fürstlichem Besitz; ein umfangreiches Werk Albrecht Dürer in kostbaren Drucken Kupferstiche von Meckenem, Schongauer und den Kleinmeistern; eine grosse Reihe der Radierungen von Rembrandt in frühen Zuständen; Englische Schabkunstblätter und Farbstiche von Morland, Ward, reynolds, J.R. Smith, Bartolozzi in herrlichen Probedrucken von unberührter Frische/ Katalog einer kostbaren Sammlung von Kupferstichen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts aus altem Privatbesitz, u.a. Incunabula Xylographica/ Katalog einer kostbaren Privatsammlung von Kupferstichen, Holzschnitten und Radierungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts/ Versteigerung einer kostbaren alten Privatsammlung von Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts. Four catalogues, in one binding.
19405: - Shunso Machi calligraphe Japonaise (2 vol.)
31038: -. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken.
19596: - Sieraden Ineke Otte 1982-2004.
19142: - Kirschenbaum.
19416: - Klaas Gubbels.
19004: - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Encyclopedie in 2 delen. Deel 1 a-kami. Deel 2 kamp-z.
23069: - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Toegevoegd: "Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864".
19292: - Karel van Mander.
5483: - Karl Thylmann, Holzschnitte.
16560: - Wappenbuch des Kantons Graubünden..
19331: - Kick Homeijer.
22779: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
22780: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
18325: - Kanaal, Canal, Channel, Kanal Gent-Terneuzen.
3695: - Kanmon vehicular tunnel in Japan.
7540: - Kepler; Mars orbiter; report on the Phase-A study.
9373: - K.O. Götz.
19787: - Vergezichten.
24166: - Kaart van de gemeente Arnhem in het jaar 1889 (Schaal van 1 à 2500).
24177: - Kaartenmap, behorende bij deel I (Nederland).
5503: - Jubileumcatalogus van de N.V. Standaard-Boekhandel, uitgegeven ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1924-1949.
2755: - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; de apenkooi.
19083: - Josef Staub. Das plastische Werk 1965 bis 1977.
23672: - Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode (Oct.- Dez. 1823).
23671: - Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode.
18544: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
21386: - Willing's Press Guide 1956.
17647: (JOHAN VAN DANS). - Thirsis Minnewit. Bestaande in een verzameling van de aangenaamste minne-zangen en voyzen.
19095: - John Rädecker; de beeldhouwer en zijn werk.
30136: -. - Album aangeboden door de firma G. v.d. Spek.
22992: (JEAN, BARBARA). - Fata Morgana/ Barbara Jean.
30598: -. - Lloyd's register. List of shipowners 1988-89.
18284: - Jaarbericht No. 9 (1944), No. 10 (1945-1948), No. 11 (1949-1950), No.12 (1951-1952), No. 13 (1953-1954), No. 14 (1955-1956), Jubileumnummer No. 15 (1957-1958) van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
30597: -. - Lloyd's register of shipping. Register Book 1964-65. Volume III: Owners.
19144: - Jan van Leeuwen. Structures of desire.
18000: - Servaas. Snoeken
20800: - Illustrirte Zeitung/ der Rhein.
10542: - L'image des mots.
4762: - In een blauw geruite kiel... O.K.W. Mededelingen; weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 21e jrg., nr. 12, 24 maart 1957.
5725: - In een blauw geruite kiel....O.K.W.-mededelingen; weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 21e jrg., nr. 12, 24 maart 1957.
22715: - In the end it's all about love; the visual communication of Koeweiden Postma.
16176: - Jan Gregoor 9 april 1914 - 21 mei 1982. Monografie over het oeuvre van Jan Gregoor die een aantal jaren terug een tweetal tentoonstellingen in Eindhoven en Nuenen heeft begeleid.
21992: - Résolutions du IXe Congrès International de Médecine Vétérinaire à la Haye 13-19 Septembre 1909, publiées au nom du comité exécutif par le Secrétaire Général.
12951: - Intifada a way of life.
24130: - Invasie-geheimen ontsluierd; met Eisenhower achter de schermen.
14530: - Iran.
10753: - L'Isvaragita, le chant de Siva; texte extrait du Kurma-Purana.
12825: - Jaarbericht no. 11 van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux, 1949-1950.
12827: - Jaarbericht no. 13 van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux, 1953-1954.
12569: - J'accuse! von einem Deutschen.
19382: - J.J.P. Oud. Architect.
20134: J.P.S. (J.P. SCHABAALJE (1592-1656). - Lusthof des gemoeds, inhoudende verscheide, geestelyke oeffeningen met noch drie collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Sym. Cleophas.
23178: - Willem II Tilburg; Jubileum presentatiegids, 90 jaar 1896-1986, seizoen 1986-'87.
19143: - Wifredo Lam dessins.
17810: - Ik dien u ook in moeilijke tijden. Dienstregeling NZHTM, 31 jan. 1943. Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij. N.V.
18991: - Icare, revue de l'aviation française; 1939-1940/ la bataille de France volume IX: l'aviation Néerlandaise.
29312: -. - Spécimen de gravures sur bois par Vanoffel.
5591: - Reproductie- en druktechniek voor kantoorgebruik; bureaugrafische werkwijzen ten behoeve van administraties, bibliotheken en archieven.
31037: -. - Werf Gusto. Firma A.F. Smulders, Schiedam (Holland). Ingénieurs-Constructeurs/ Engineers & Shipbuilders. Excavateurs-Excavators.
30053: -. - Eerste Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 1 juni 1969.
17988: - Hydroster.
20051: - Huis en haard, 10 nummers 1926 (gebundeld).
16295: - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
18838: (HUNTER, M.). - Le Nouveau Robinson.
29935: N.N.. - Voyage dans l'intérieur de la Hollande fait dans les Années 1806 et 1808. Avec figures. Tome premier. Tome second.
8765: - Homage to Salvador Dali. Special issue of the XXe Siècle Review.
19131: - Hommage a Werner Hebebrand.
9033: - Hommes et dieux de la Grèce antique.
15677: - Honderd jaar Vlaamse Beweging. Deel I, II en III.
12375: - Horloges et automates.
15580: - Hou' en trouw 1885 - 1905; feestnummer uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereeniging Hou'en Trouw.
16070: - Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de Houtbewerkingsbedrijven Gips. Verkorte uitgave.
13266: - Histoire de la Normandie.
20944: - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
24671: - Historie van het leven en sterven van Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advokaat van Hollandt, etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waarheydt.
11361: - Historique des Magasins du Bon Marché; Paris.
15649: - Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.
18139: - Historische toelichting van de Maskerade te houden door het U.S.C. op 26 juni 1906. Triumphtocht van Germanicus binnen Rome 26 mei XVII n. Chr.
18833: - Toerisme voor iedereen. Een pleidooi voor meer ruimte.
17811: - Reisgids N.Z.H. 1945, maandag 16 juli. Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij. N.V.
17815: - Reisgids zomer 15 mei 1949. N.Z.Holl.Vervoer.Mij.nv.
14376: L.M.D.M.. - Het leven van Philippus Hertog Van Orleans, regent van Vrankryk; benevens De Historie van deszelfs regering, Gedurende de minderjarigheid van Lodewyk Den Vyftienden. Beschreven Door den Heer L. M. D. M. I, II. in 1 vol.
13581: - Les collections du musée Plantin-Moretus.
22008: - Het kolonistenleven in den staat São Paulo, Brazilië.
23454: - Het leven en sterven van den geliefden, eerwaarden, geleerden en beminden heer Bernardus Smytegelt.
18338: - Het ontwerpen, berekenen en vergelijken van ducdalven in tropisch hout en staal.
22844: - Het ten anker komen voor Goeree van een Gedeelte der Nederlandsche vloot, na den vierdaagschen zeeslag, en het opbrengen van vier veroverde Engelsche schepen, in den jare 1666.
23228: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
19942: - Cornelis de Vos en Paulus de Vos, schilders van Hulst.
20069: - Cornelius de Hoofdman, in drie boeken.
5480: - Corporis Iuris Civilis tomus primus, Quo continentur Institutionum libri quatuor, et Digestorum sive Pandectarum libri quinquaginta; tomus secundus, Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII, Authenticæ ..... Etc.
12486: - Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum; Geschichte, Ziele, Richtlinien und Arbeitsbeispiele für das Erfassen ägyptischer Altertümer in Form eines Lose-Blatt-Kataloges.
12305: - Correspondence Chess Yearbook. Volume 1 - 15.
30045: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Winterdienst 1937-1938.
20135: - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de hoog mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke catechismus, formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken.
22987: - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken.
21318: - Het conflict van Heutsz- van Daalen; toelichtende bescheiden uit de nalatenschap van Generaal van Daalen, uitgegeven in opdracht van zijn kinderen.
23255: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 9, aflevering 3 (maart 1911).
23254: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 6, aflevering 10 (oct. 1908).
23256: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 5, aflevering 5 (mei 1907).
18421: - Het Keerpunt sociale en andere verzen.
30431: -. - Feestzang-bundel. Meerendeels vervaardigd door de leden der typografische vereeniging "Harmonie en Vriendschap" te Middelburg.
13580: - Herdenking van de 400ste verjaring van Christoffel Plantin's geboorte, 1520-1920. Concert van 16e en 17e eeuwsche a capella muziek Maandag 9 Oogst 1920, om 5 uur 's avonds, ingericht door de Chorale Caecilia onder leiding van den Heer Lodewijk De Vocht.
22321: - Herinneringsalbum van de 1e infanterie brigade groep der C divisie "7 december", eerste en tweede deel (sept. 1946- mrt. 1947 en mrt. 1947- sept. 1947).
19353: - Henri-Matisse/ Kunsthalle Basel.
5111: - Haagsche Post; extra Kerstnummer 1922.
28341: -. - Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz.
28342: -. - Ludo Winkelman.
13491: - Fachkunde Edelmetallgewerbe.
4329: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, XXIIIe-XXVIe deel. Behelzende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Deel I-IV.
4330: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede deel.
17748: - Kroniek van Geertruidenberg. Chronologisch overzicht van de geschiedenis van Geertruidenberg. Uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van 'Geertruidenberg 725 jaar stad' 27 Augustus- 4 September 1938.
23099: - Verzamelalbum Auto Expo.
25199: - Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken, enz., betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVIII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Elfde deel (hoofdzakelijk Zeeland).
252: - Vestdijk in kaart.
18820: - Havenkwartier Rotterdam/Porto. Cais do Porto Roterdao/Porto. Dockland Rotterdam/Porto.
30954: -. - AVRO Radiobode. 6 Kerstnummers 1935-1940.
30952: -. - London. Three hundred and fifty views.
20615: - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.
30953: -. - Onpartydige missive van een vrient aen een ander vrient. Behelsende een kort en oprecht verhael van 't geen by den Heer P. de Groot verhandelt is, in voldoeninge van bevelen van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael, gaende in commissie aen den Koningh van Vranckrijck, zijnde in fijn leger, in 't jaer 1672.
4332: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe. Met eene Kaart en twee Printverbeeldingen versierd.
16187: - Hartmut Wiesner Malerei - Film - und Fotoarbeiten 2002.
18322: - Hartmut Wiesner. Nachtigall. Malerei und Fotoarbeiten 12. November 2000 bis 7. Januar 2001.
22847: - Haring, Kind, al is hy klein, geeft ons grootgewin: Daarvan leeft in't Vaderland, menig huisgezin.
23217: - Handboek 1952 van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
15881: - Handwerkvreugd samengesteld door Nederlandsche Huisvrouwen daartoe uitgenoodigd door de Everlasting-Fabrieken.
23857: - Handboekje 1930 (voorjaar 1930-voorjaar 1931) van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland.
19852: - Guide album 'Memento' du littoral Belge (the Belgian sea shore).
12973: - Guide de Walcheren.
12974: - Guide de Walcheren.
30936: -. - Officiële gids van de Internationale Horecaf Tentoonstelling "Gast en Gastheer", georganiseerd ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven Horecaf. Den Haag-Houtrusthallen-12 tot en met 23 mei 1960.
23060: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
7496: - Giotto encounter.
11880: - Een halve eeuw Vrijdag; oftewel hoe men een indrukwekkend grote en moderne drukkerij opbouwt uit: een rozenknopje, vijftien gulden en liefde voor de muziek.
13617: - Hachiro-Gata, impoldering project Japan; final report April 1958.
23235: - Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr.
15669: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1949-1950.
21013: H.H.Z.. - Rijkdom door Arbeid.
23348: - Eerste Divisie A; Esso Nederland NV; seizoen 1958/ 1959.
23902: - Egypte.
28931: -. - Souvenir aan Zierikzee.
21839: - Cassier's Magazine, an engineering monthly; railway number.
19493: - Catalogue collection Goudstikker Amsterdam; 10e exposition dans les locaux de 'Pulchri Studio' la Haye (13 mars-4avril 1926), catalogue no. 30.
28094: RED.. - Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken.
12022: - Reden und Gleichisse des Tschuang-Tse.
20467: - Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden.
19323: - El Lissitzky. Ausstellung vom 9 April bis ende Juni 1976. Exhibition from 9th April until end of June 1976.
17448: - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Met een bijdrage van Boudewijn Büch.
25265: - Een Dajaksche Kampong.
25264: - Een Bataksch Dorp.
8444: - Tijdschrift De Drie Talen; voor hen die zich willen oefenen en verder bekwamen in de Fransche, Duitsche en Engelsche taal. Jrg. 30.
10505: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam, tweede reeks, dl. LXX, no. 4, October 1953.
1062: - Catalogus der Tentoonstelling van Portretten, Handschriften, Boeken, Voorwerpen, enz. betrekking hebbende op het leven en de daden van den Luitenant-Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter, gehouden op het raadhuis te Vlissingen, ter gelegenheid van de her-onthulling van het standbeeld op 23 Augustus 1894 en volgende dagen.
4780: - Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.
22399: - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tusschen Maas en IJ, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam in september en october 1921.
9374: - Rebecca Horn.
17434: - Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
21274: - Gezigt van een adelykhuis in Gelderland.
18223: - Geuzen-Almanak voor het jaar 1894.
23019: (BARZEN, RAINER). - Rainer Barzen; Bilder-Skulpturen-Zeichnungen.
4344: - Basel; Denkschrift zur Erinnerung an die vor 2000 Jahren erfolgte Gründung der Colonia Raurica 44 v. Chr-1957 n. Chr.
5344: - Batsford, A, century; the record of a hundred years of publishing and bookselling 1843-1943.
13109: - Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932; gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs samengesteld door de Commissie tot redactie.
9143: - Geschiedenis van Overijssel.
23146: - Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 1767-1917.
14959: - Economist, The, Wereldatlas; een volledige en rijk geïllustreerde encyclopedie van de wereldeconomie.
21946: - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du synode Wallon.
18141: - F.LLI MONTI 1911 - 1981.
16514: - Duxford Diary. 1942-1945.
23098: - Dutch design 2000/ 2001; a boxed set of six thematic volumes.
15424: - Ratio; literair maandblad. Year 2, nrs. 3- 6 (April/May-, Jun., Jul., Aug.).
8762: - Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II.
21599: - Camp Lejeune Marines/ on land- on sea- in the air, 1775-1944.
16672: - Schrifftmässiges Bedenken von der Kinder Tauffe in welchen fünff folgende Fragen erörtert werden: I. Ob die kleinen Kinder untüchtig seyn zur Heiligen Tauffe? II. Ob der Herr Christus die kleinen Kinder von der Heil. Tauffe ausgeschlossen habe? III. Obs erlaubt sey, sich zu separiren von einer solchen Kirche, welche lehret, dass man die kleinen Kinder tauffen solle? IV. Ob Christliche Eltern schuldig seyn, ihre kleinen Kinder zur Heil. Tauffe zu bringen? V. Ob man dürfe zum Tisch des Herrn gehen mit solchen, welchen in ihrer Kindheit sind getaufft worden? Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt von. M. Joachim Negelein, Diac. Laurent.
18186: - Ewiges Volk. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Sippenforscher in den Niederlanden. Vols. II, III, IV.
15705: - Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.
14807: - Exposition rétrospective Gustave Doré 1832-1883.
22748: - Wien 1894.
30184: -. - Stadskanaal.
19046: - Vijfentwintig jaar Nederlands belastingmuseum 1936-1961.
28829: -. - Openbare verkooping van bouw- en weilanden, onder Goes, Kloetinge, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Hendrikskinderen en 's- Gravenpolder, voor de erfgenamen van den heer Jan Pijke, op vrijdag 19 november 1915, des morgens te 10 uur, te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
22354: - Cadetten almanak 1934-'35.
13414: - Tholen, stad en eiland.
30596: -. - Lloyd's register of shipping. List of shipowners 1970-71.
14103: - Archives Néerlandaises de Zoologie. Tome I, II, III, IV, V, VI. (4 livraisons par tome) plus supplément tome III.
14137: - Wolfenbütteler Forschungen. Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften; Vorträge, gehalten anlässlich einer Tagung der Jagiellonischen Universität und Bibliothek in Kraków-Mogilany vom 20. bis 24.6.1983.
14157: - Exploits; photosport 1/1982. The best sports photographs,
16230: - Buch der jüdischen Weisheit: Parabeln, Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch gesammelt von Giuseppe Levi. Erster Band: Vom göttlichen Leben.
5680: - Ewiger Eros; fünftausend Jahre Mensch und Erotik.
22250: - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer; rapport, samengesteld door den dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening.
14692: - Gemeente, De, Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939.
16237: - Sertum Botanicum collection de plantes. Een keuze van 74 platen uit 'Sertum Botanicum' met de originele Oud-Nederlandse tekst en een hedendaagse toelichting.
4415: - Bruggen.
12288: - Bruce Nauman.
20559: - Theologische summa van den H. Thomas van Aquino/ XVI. Over de godsdienstigheid (IIa-IIae, Q. 80-100). 1 deel.
19183: - Dodeigne, tekeningen en sculpturen.
19211: - Dodeigne.
12298: - Bridget Riley.
17708: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume eighty-eight.
4421: - Verbetering Dordtsche Kil; vooronderzoek.
6536: - Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
22328: - Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
28277: -. - Het boek voor den behanger & stoffeerder.
12322: - The sacred books of China. The texts of Confucianism, part I, II.
11404: - The Hermitage Museum. 100 Reproductions.
17704: - The Graphic. An illustrated weekly newspaper. January to June 1878.
19490: - Westerik/ tekeningen-aquarellen-grafiek.
20773: - The children's world of learning 1480-1880. Part five, arithmetic & mathematics-book-keeping & commerce-almanacs. Forum auction guide, catalogue 100.
16509: - The Ghost Squadron of the Confederate Air Force. A pictorial history of the preservation of the world's greatest combat aircraft of World War II...
22790: - Ets.
23884: - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöeffening der Godlijke waarheden; eerste deel.
28515: N.N.. - Ordonnantie des Coninghs op het Generael reglement van sijne Munte (I). (Bound with:) Beeldenaer ofte Figuer-boeck / dienende op de nieuwe Ordonnantie vander Munte / gearresteert ende uytgegeven by de Doorluchtige / Hooghe ende Mogende Heeren / de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden....... In welcke gherepresenteert zijn / alle de figueren vande Goude ende Silvere Munte / cours ende ganck hebbende in krachte der selver Ordonnantie / ende boven welcken gheene tot anderen prijse ontfanghen ofte besteet sullen mogen werden (II).
21624: - The famous parks and gardens of the world, described and illustrated.
17208: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1959, 1960, 1961.
17210: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1962, 1963, 1964.
16479: - Autographs, photographs, postcards and curiosities of the international nobility.
17890: - Bravo! Bravo! Benoît.
19117: - Autokampioen, weekblad voor auto- motor- en luchttoerisme.
16531: - Le Grand Livre Du Destin.
15293: - Beatrijs; een Middelnederlandse Maria-legende.
13159: - Oaxaca; magie van Mexico.
30749: -. - Picturegoer. January-December 1947 ((Fortnightly issue).
30926: -. - Almanach 1928. Herausgegeben vom Hotel Tyrol-Innsbruck.
12234: - Au seuil de l'Art Roman. L'Architecture Ottonienne.
11196: - Au Japon; types, costumes & moeurs/En Chine; moeurs & coutumes/Inde; tombeaux et monuments sacrés; d'après les clichés photographiques de MM. Bourne et Shepherd/Autour du monde; aquarelles, souvenirs des voyages; tables des matières/Le Canadian-Pacific-Railway; moeurs et paysages; d'après les clichés photographiques de M. Armstrong/En Egypte; types et moeurs; d'après les clichés photographiques de MM. Abdullah, Sebah et Zangacki/Algérie; types, moeurs, costumes & coutumes.
23723: - Au printemps (Des grands magasins du printemps, Paris); articles pour cadeaux et pour étrennes/ jouets; sales/ trade-catalogue.
18771: - Atlas des enfans, ou nouvelle méthode pour apprendre la géographie avec un nouveau traité de la sphere et XXIV cartes enluminées. Nouvelle édition corrigée & fort augmentée.
8620: - Atlas van Zeeland; vervattende Naauwkeurige Kaarten Van Alle De Eilanden, op order van Z.D.H. den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaaren 1744 tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede Portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden.
22315: - Atti della accademia di scienze lettere e arti di Palermo, serie quarta, volume XVIII; parte seconda: lettere.
15125: - Libertinage, jan.-dec. 1951.
15126: - Libertinage, 1952.
15134: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1886, 1888-1891, 1893-1907, 1909, 1911, 1912, 1914-1919. 29 vols.
19017: - Russian sculpture, an anthology
23625: - Atlas (ca. 1850).
12570: - Atlas de poche pour automobilistes; Europe Centrale et Occidentale, Afrique du Nord (du Maroc à Tripoli).
17564: - Armoured Fighting Vehicles of the World. Volume 4: American AFVs of World War II.
22177: - Armoured vehicles today, 1977/ 1978 edition.
20109: - Art on the soil of Yugoslavia from prehistoric times to the present.
17168: - Deutsche Ortswappen.
5252: - As artes do livro nos estados unidos 1931-1941.
28832: -. - Openbare verkooping van eenige woonhuizen, dijken, boomgaard-, bouw- en weilanden, gelegen in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge, Nisse, Ovezande, Oudelande, Hoedekenskerke, Driewegen en Ellewoutsdijk. Op donderdag den 31 mei 1906, des voormiddags te 10 uren, ten herberge van L. Verbeek, te 's-Gravenpolder, voor de erfgenamen van J. Mol en M. Hoffius, ten overstaan van den notaris L.A. Paardekooper Overman, te 's-Gravenpolder.
15017: - Aspecten van de tijd; een bundel wijsgerige studies.
22728: - Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.
18674: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Anderhalve-Eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. 1769 -1919.
18281: - Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
16073: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart 1914 - 1924.
11051: - Gedenkboek van het koninklijk bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 September 1907.
18484: - Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting.
22063: - Archief vroegere en latere mededeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1914).
6582: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1917.
6583: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
6586: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1912.
6591: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
15655: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1927.
15657: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1932.
22213: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
23878: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; eerste deel.
9542: - Dipinti e disegni di Piero Albizatti dal 1958 al 1973.
18212: - Werden und Wirken 1876-1926.
23342: N.N.. - Zeeland in Beeld.
17680: - Vereeniging tot het instandhouden en uitbreiden der Electrotechnische School 1901 - 1941. Jubileumboek ter herinnering aan het veertig jarig bestaan der school.
19601: - Werken van Albert Peters 22 juni 1985.
30039: -. - Officieele reisgids Nederlandsche Spoorwegen, geldig van 24 augustus 1942 af.
17291: - Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen. Huwelijk. H.K.M. Prinses Juliana. Z.D.H. Prins Bernhard. 7 Januari 1937.
24625: (GROOT, DE). - Het bouwen van de Kart.
22915: - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 3: "Notices sur Steenkerque".
21668: - Annales du cercle archéologique d'Enghien; tome XIX, planches.
19857: - Anne Semler/ Nieuw werk-Injektieprints.
16094: - Antonio Paradiso. Zehn Jahre Paradiso. Dieci anni di Paradiso. Ten years of Paradiso.
19669: - Ancient Russian mural paintings.
30505: -. - Anecdotes of Napoleon Bonaparte, his ministers, his generals, his soldiers, and his times. With an interesting account of his disinterment at St. Helena, and his second interment in France.
13582: - Fêtes données en 1920 à Anvers et à Tours à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Chr. Plantin; discours et séances.
14305: - G.J. van Oordt; his contributions to science; essays presented to G.J. van Oordt on the occasion of his retirement of the chair of General Zoology and Endocrinilogy in the University of Utrecht.
21033: - Die Sortierung von Schwedischem Export-Schnittholz; vom Schnittholz-Sortierungs-Komitee des jahres 1958 ausgearbeitete Anweisungen.
19219: - Bogomir Ecker.
15001: - Le Tour du Monde; nouveau journal des voyages. XXXIII, 1877: 1.
15096: - Noorse volkssprookjes; uit de verzameling van Asbjörnsen en Moe.
15603: - Darío Villalba.
15653: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
23343: - Eredivisie- Esso Nederland N.V. 1958/ 1959.
24326: (BOEZEM, MARINUS). - Installatie Boezem.
19174: - Boezem- Behangprojekt 1969/ 1976.
19053: - Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
12309: - Dialogue sur l'herbe; werk van tien kunstenaars.
9230: - Dialoog kunst en gebouw.
17236: - Klimaatatlas van Nederland.
30412: -. - Winter-avontsche conversatie ofte een zedige vergelyckinge van de Middelburgsche Vierschare van het jaer 1704. Met die van de Raad van troubelen van wyle Don Ferdinando Dalvares de Toledo, ontsterfelycke gedaghtenisse van den jaer 1567.
19510: - An exhibition of blue-decorated porcelain of the Ming-dynasty.
19328: - Ancienne maison Godin/ Appareils de cuisine- chauffage- hygiène- batiment/ Album spécial pour la Belgique.
10520: - Amsterdam; toen en nu, then and now, tel qu'il fut - tel qu'il est, damals und jetzt.
22342: - AMX 30.
18998: - Ter herinnering aan de specialisten battery 'Rhenen' 3e Peloton. 30 januari 1958.
29320: N.N.. - Reisverslagen van reizen gemaakt tussen 1665 en 1705. Manuscript in 18e-eeuws handschrift.
23468: - Bodoni; meester-drukker 1740-1813.
23351: - Well known parts of Holland, 3 parts in one volume; "De Zaanstreek, 72 fotografieën van alle bezienswaardigheden van deze typische streek", "In en om het Rijksmuseum, 75 fotografische opnamen van het geheele museum, in volgorde afgebeeld" & "Langs de Zuiderzee, 72 fotografieën van Marken, Volendam, Monnikendam en Edam".
30050: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregeling van 2 oktober 1960.
30632: -. - Imagerie artistique. Images enfantines.
25859: RED.. - Nederland in Oorlogstijd, Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4 Jaargangen, 1946, 1947, 1948, 1949 en 1950. Complete set.
27680: N.N.. - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. 4 Volumes.
25888: N.N.. - Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.
27063: (TENDANCE FLOUE). - Nous n'irons plus aux paradis; photographies de Tendance Floue.
14497: - Ten essays for a friend: E. de Jongh 65.
19092: - Rudolf Bauer; Ausstellung vom 16 november bis Ende Dezember 1973.
19068: - From Havana to Seattle and beyond; the quest for free trade and free markets.
10604: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
4372: - Deutsche Volkstrachten; eine Sammlung deutscher Trachtenbilder.
5513: - Deutschen, Des, Buches Wert und Wirkung für das Ausland-Deutschtum.; eine Denkschrift 1928.
14689: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 16, 1931.
27776: -. - Rapport van de speciale commissie van de Verenigde Naties inzake de Hongaarse kwestie (Nederlandse vertaling).
14687: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 17, 1932.
11876: - De Telegraaf; een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
24320: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; Vervattende het einde der Beschryving van Friesland.
23858: - Rudge, Britain's best bicycle.
30535: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (nrs. 27 t/m 39, jan.-maart 1917). Gebonden in 1 band.
31035: -. - J.A. van Straaten jr., architect Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten, reisschetsen.
26497: -. - Octrooi en reglement van de voormalige Staten van Holland en West Vriesland, op de parate executien, ter invordering van dijk- en waterregten en polderlasten in den Alblasserwaard, onder dagteekening van den 25 augustus 1752 verleend; alsmede Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst der Vereenigde Nederlanden, van den 6 november 1814 no. 85, waarbij voormeld octrooi wordt gealtereerd en voor het overige in allen deele gemaintineerd. Zijnde achter dezelve stukken gevoegd, eenige formulieren van acten en exploicten als anders, welken bij het doen der executien gevolgd en in acht genomen kunnen worden.
26495: -. - Gedenkboek loodsenvereeniging "Nederland", 1908-1933.
26816: -. - Afrikaanse sculpturen uit de collectie van C.P. Meulendijk.
30489: - Tegenwoordige Staatvan der Vereenigde Nederlanden; Behelzende het Begin der Beschryving van het Landschap Drenthe.
30405: - Het Nederlandsch AB-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
25814: - Antarctic geological map series, sheets 1-39.
26992: -. - De paarl; edelsteen-serie no. 3.
26974: -. - Het Tweede Kamerdebat over het mandement, wat het protestanten te zeggen heeft.
10442: - Ensor, Hodler, Kruyder, Munch; Wegbereiter der Moderne; pioneers of modernism.
19614: - Dessins de Pisanello a Cézanne.
23369: - Schatten van de Aarde; de mineralen- en edelstenenverzameling; tweewekelijkse uitgave, nrs. 1 t/m 20 1996.
3483: - Water.
28711: -. - "Zorg voor inmaak". Handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen der firma Weck.
17543: - Big Ben. Redactie: Russell Square House, London, W.C.1. Uitgegeven in Groot-Brittannie door His Majesty's Stationery Office, 1945. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Complete (all that has been published).
7850: - Bijbel, dat is: de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de ... Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht. In de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie.
20872: - Der Mordversuch an Oberleutenant z.S. Crompton.
30046: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Zomerdienst 1938.
18410: - Rubáiyát of Omar Khayyám the astronomer-poet of Persia.
17970: - Bredanaars in beeld. Gemeentearchief Breda.
18643: - Technisch Jaarboek Ned. Electrolasch Mij. NV Leiden.
17169: - Wapen Album. Serie I (1) - no. 1 - 90.
22316: - Tentoonstelling het Zwitserse boek.
31025: -. - Konst-lievende mengelingen, uytgegeven door de Koninglyke Akademie van teeken-, schilder- en bouwkunden, opgerecht binnen de Stad Gend. Eerste deel, eerste stuk. 1794.
25805: - Coiro, Sculptures.
22768: - Der Zeiss-Aerotopograph-Kalender 1941 (mit Rot-Blau Brillen, zur Betrachtung der Anaglyphenbilder innen an der Rückwand des Kalenders angebracht).
6690: - Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, 45 (1880).
15565: - Alma Mater Rudolphina 1365 - 1965. Die Wiener Universität und Ihre Studenten.
4059: - Almanach der Psychoanalyse 1932.
19843: - Almanak voor het jaar 1906. Jaarboekje van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland.
20648: - Almanak voor landbouwers en veehouders voor het jaar 1881, bevattende vele nuttige zaken, om van den landbouw en de veeteelt de meeste voordeelen te trekken.
4383: - Amsterdam Voorheen en Thans.
14601: - Amsterdam.
5803: - Tantra; rites of love.
23676: - Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement.
30232: -. - 16e Exposition Internationale de L'Aeronautique- Paris 1938. Fokker.
26389: -. - Adolf Hitler; Bilder aus dem Leben des Führers.
26421: -. - Memorandum of the Netherlands Government on allied policy with regard to Germany.
26578: (BUSSY, J.H. DE). - De Bussy's Atlas van Nederland voor kantoor, school en huis.
15695: - Kompas 1945-1961 schilders uit Parijs.
27854: - [Album amicorum]
15976: - Die Luzerner Gemeinden und ihre Wappen.
28999: -. - The Illustrated London News. Vol. LXVIII, January to June, 1878.
12696: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1996.
12697: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1992.
19361: - Frans Masereel
19040: - Franse affiches.
12695: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 2000.
27828: -. - Art Directors Annual '70.
15172: - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards Middelburg, june 23, 1984.
12693: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1988.
12694: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1998.
16795: - Encyclopedie voor ouders. In 6 delen.
15531: - Encyklopedie antiky.
24604: (DELIBES, LÉO). - Opvoering van Sylvia, ballet pantomime van Léo Delibes, ter herdenking van het negentig-jarig bestaan van het Utrechtsch Studenten Concert.
17233: - Encounter Manual. European Space Agency. Agence Spatiale Européenne. Encounter Operations Manual. Giotto Comet Halley.
31254: -. - Burgers E.N.R. Deventer 12 fietskaarten van de Nederlandse provincies.
30769: -. - Nomenclature internationale des bureaux de poste. Édition 1968. Complete set of 3 volumes.
23194: - Fotoboek Oud Hengelo; verzameling van foto's, enz. uit het verleden der stad, geplaatst in het Hengelosch Dagblad in de jaren 1955-1957.
10415: - Foto-atlas Zeeland.
14849: - Fryske hinnen; hânlieding by it hâlden, fokken en tentoanstellen.
30541: -. - Holy Cities.
18233: - Album 'Stad en Land'.
12540: - Rotterdamsche Kunstkring; gedenkboek MDCCCXCIII - MCMXIII (1893-1913).
16807: - Airliners No. 2.
16810: - Airliners No. 7.
16817: - Airliners No.16.
16818: - Airliners No.17.
8732: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, IV: Ethik und Wertphilosophie; Ästhetik und Kunstphilosophie; Naturphilosophie; Kulturphilosophie; Geschichtsphilosophie.
8733: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
8734: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens.
18356: - Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome III.
18357: - Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome V.
29030: -. - Grote historische atlas van Nederland 1:50.000/ 4: Zuid-Nederland 1838-1857.
27011: -. - Panzerkrieg; von Manstein & Heeresgruppe Süd, August 1941-1944/ Panzerkrieg; von Manstein on the steppes of southern Russia. Bookcase game.
27053: -. - Itineraire der afdeling bouwkunde "van Angenot tot Zweers".
19141: - Tableaux.Edward Kienholz.
19380: - 't Land van Ryen.
27140: (VICTOR, PAUL-EMILE). - Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor, expéditions Antartiques. Résultats scientifiques no. S III. 1. Cartes de la terre Adélie, carte d'ensemble au 1: 500.000 (1 feuille), cartes détaillées au 1: 100.000 (4 feuilles, Rocher X, Cap Pépin, Pointe Géologie, Port-Martin).
26508: -. - Le Globe Trotter. Journal de voyages, aventures, explorations, etc. Year 1. Tome I (du 6 Février 1902 au 31 Juillet 1902) & II (du 1er Août au 31 Décembre 1902). Including 4 volumes of "A travers le monde", no. 1-4 1902. All in one binding.
19526: - Christentum am Nil. Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung 'Koptische Kunst', Essen, Villa Hügel 1963.
19220: - Christoph Dahlhausen; painted by light.
14244: - Vrije, De; anarchisties tijdschrift. Nr. 10/1966, nov./dec.
27504: -. - Letterproef monophoto Koninklijke Drukkerij van de Garde, Zaltbommel.
12297: - Fon Klement.
27781: -. - The Dutch-Indonesian conflict.
29503: V.D.B.. - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt, en eyndigende met den roemruchtigen admirael M.A. de Ruyter, ridd. & c. Vertoonende veel vreemde voorvallen, dappere verrichtingen, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, &c., naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven.
13475: - Les grandes découvertes archéologiques de 1954.
18314: - Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst. Mededeelingen van den phytopathologischen dienst te Wageningen. no. 4.
14591: - Schaduwen over Schiedam; gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.
22009: - 's-Gravenhage en Scheveningen; verzameling van stadsgezichten.
29764: RED.. - Nederlandsch magazijn. Complete jaargang 1861.
27001: -. - Guide to the National Museum of Ethnology (Rijksmuseum voor Volkenkunde).
29792: RED.. - Geïllustreerd Stuivers Blad. Complete 16e Jaargang.
30937: -. - Führer durch Carl Hagenbeck's Tierpark Stellingen.
28830: -. - Openbare verkooping van 25 perceelen boomgaard, bouw- en weiland in de gemeenten Nisse en 's-Heer Abtskerke, voor den Heer M. van 't Westeinde Jz., op vrijdag 25 juli 1919, des namiddags te 2 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje" ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
22852: - Vue perspective d'une rencontre des Francois avec les Anglois dans la Mediterranée.
27204: -. - Naamlijst van directeuren en leden & Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering 1880-1884/ Naamlijst van nesten en eieren van vogels, die in Zeeland gebroeid hebben/ Naamlijst der voorwerpen van de in het gebouw van het Zeeuwsch Genootschap zich bevindende ouderwetsche kamer.
26690: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Ienentwyntigste Jiergong.
17122: - Portrait Miniatures from the Collection of the Russian Museum. XVIII - early XX century.
15507: - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
19025: - Adolf Hitler; beelden uit het leven van de Führer 1931-1935
16646: - Christelijke onderwijzingen en gebeden voor Katholieken tot huiselijk en kerkelijk gebruik. Met bisschoppelijke goedkeuring.
18691: - Foeke Kuipers. Architect B.N.A. - Amsterdam. 1899-1915.
21125: - Acorn Wharf 1855-1955; the story of R. May & Son Limited, established 1853.
17900: - De Sensationele Vauxhall Victor.
19171: - David van de Kop/ Hans Biezen. De Vleeshal.
16742: - De wandelaar. Groot-Nederlands maandschrift voor de Levende Natuur. 17de jaargang 1949.
16978: - Actuele kunst in Oostenrijk.
13841: - Goya, un regard libre.
13204: - Goya.
25239: - De Nederlandsche adel (historisch gedeelte), 1e jaargang; A-Z 1925.
20985: - De Nederlandsche Heidemaatschappij en Natuurschoon.
25216: - De oeververdediging van de Cal. polder Oud Kempenshofstede op Tholen.
21030: - Voorlichtingsboekje voor de tuinbezitter.
19156: - Flips.
20119: - Salut au Monde. I: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu. / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute. II: Het Friese landschap: eerste indrukken en herinneringen. / Die friesische Landschaft: erste Eindrücke und Erinnerungen.
16598: - Royal Air Force Yearbook. 11 Volumes from 1977 - 1987.
15212: - Ferdinand Georg Waldmueller, 1793-1865.
4191: - De Koninginnen op Walcheren van 21-25 Augustus 1894.
14953: - Nederland's Adelsboek, year 31, 1933. Gansneb genaamd Tengnagel t/m Kuyper, De.
23229: - De Klokkenberg; ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.
30817: -. - Gedenkboekje der familie, 1949. Uitgegeven door de "Vereeniging der Familie van Oordt" als zestigste jaarverslag.
28572: -. - Neumeister Sonderauktion 25. Februar 2005. Bilder aus der Sammlung Georg Schäfer II.
20503: - De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).
1509: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest In dit uur, alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 Oct. 1952-30 Sept. 1953.
26879: -. - L'Office de la Sainte Vierge pour les trois temps de l'année.
31109: -. - Toronto, the Queen City.
14425: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. VI, March 1937-Febr. 1938.
26708: -. - Tijl Uilenspiegel. Zijn kluchtig leven en bedrijf in knittelverzen naverteld door den bewerker van "De Jobsiade".
29481: RED.. - Doornspijk. Verleden in beeld.
17812: - Zomerdienst Reisgids. 9 Juni. Noord-Zuid-Holl-Tram-Mij.
27272: -. - Souvereiniteitsoverdracht Indonesië, Amsterdam 1949/ Penjerahan Kedaulatan Indonesia, dikota Amsterdam 1949/ Transfer of sovereignty Indonesia, Amsterdam 1949.
23624: - Volks-liedjens, uitgegeeven door de maatschappij tot nut van 't algemeen.
27354: - Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847.
25321: - De Huiskamer; Christelijke zondagslectuur voor Neêrlands volk. Tweede jaargang.
15872: - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Compleet in 12 delen + register.
27701: -. - 100 Teekeningen van feestversieringen, 1898.
14268: - Sale, Le, della mostra e il Museo delle Tavolette Dipinte; catalogo.
17473: - Vol. I: Giulio Paolini Intensions Figures. Le Nouveau Musée. Vol. II: Giulio Paolini Index Images. Le Nouveau Musée.
5814: - Fille de joie; the book of courtesans, sporting girls, ladies of the evening, madams, a few occasionals and some royal favorites.
26848: -. - Kijk, het heden in woord en beeld; tweemaandelijks tijdschrift. Nrs. 1 t/m 30 in één band.
14424: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. V, March 1936-Febr. 1937.
14421: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. I, March 1932-Febr. 1933.
16554: - Combat Report: The journal of military aviation. Volume 1, numbers 1 - 4.
3925: - Reis-atlas der Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
26641: RED.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Nrs. 1 t/m 25 (18 november 1939 t/m 4 mei 1940). In één band.
26748: -. - Kort verslag van de in Noord Amerika plaats gehad hebbende enquête over de marine, iets over de gepantserde vaartuigen dier vloot. Naar Fransche berigten te zamen gesteld.
19319: - De electriciteit. Toegepast in woonhuis, winkel, boerderij, fabriek en werkplaats.
16949: - De Delftse Bijbel van 1477.
15621: - Strassenbrücke Köln - Mülheim 1927 - 1929. Ausgeführt von den Firmen: Gesellschaft Harkort Duisburg, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. and others. Bauleiting: Brückenbauabteilung der Stadt Köln.
11104: - Het 'testament' van Adriaan Bommenee; praktijkervaringen van een Veerse bouw-en waterbouwkundige uit de 18e eeuw.
30526: -. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXX- from July to December, 1925.
26354: RED.. - Katholieke Illustratie. 74e Jaargang, 4 april 1940 t/m 26 september 1940. Ingebonden in één band.
25574: - Belgisch-Nederlandse visserij-almanak 1951.
14934: - Nederland's Adelsboek, year 19, 1921. Karnebeek, Van, t/m Quintus.
14948: - Nederland's Adelsboek, year 17, 1919. Ablaing van Giessenburg, D', t/m Duyn, Van der.
30732: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1949 (12 nummers).
31163: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. St. Maartensdijk / Scherpenisse / Stavenisse. Serie Tholen Deel 1.
10091: - Chastity in focus.
19784: - Vito Acconci; catalogue of headlines & image.
12390: - Benedictus Pater Europae.
23181: - Beeldschrift IV-e stukje/ Zes muisjes.
28285: -. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Aard en bearbeiding van den grond, de veldvruchten, tuinbouw, ooft en bloemen, de veeteelt, boschbouw en houtteelt, het hout, de bewerking van het hout, de jacht, het water, rivieren, de zee en de kusten, de wind, wat het water oplevert, visscherij en jachten op zee, aard en bearbeiding der gesteenten, grondlagen en grondboor, mijnwezen, mijnen, fossile brandstoffen, het zout, edelgesteenten.
16171: - Volks-Almanak, voor het jaar 1875.
12306: - Sahovski Informator. Volume 2 (1966), 3, 8-14, 17, 23-28, 30-33, 35-50, 53, 57-59, 61, 63, 65, 67-76 (1999). Chess informant. Total 53 volumes.
21118: - Visscher-Romankaart van Zeeland.
23237: - Belijdenis van Menno Simons; bijeengesteld uit zijn groot sommarie boek, door een liefhebber der waarheid.
28940: -. - Nederlandsche almanak voor 1880.
15854: - Goya; les désastres de la guerre.
29222: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
6054: - Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 70 Bände.
27084: -. - Noodig berigt, wegens de differentie onlangs binnen der stad Goes, in Zeeland ontstaen, wegens het verkiesen van twee rentmeesters aldaer, & c. Nevens eenige extracten uyt de previlegien, autenticque missiven, remonstrantien, soo van burgermeesteren als van den baljeu, en andere stucken, dienende tot onderrichting van het selven.
31275: N.N.. - ..Er was eens...
25618: - Maandblad van "Oud-Utrecht"; Vereeniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken. Twintigste, een-en-twintigste en twee-en-twintigste jaargang, 1947, 1948 en 1949, in één band.
27865: RED.. - Noury & van der Lande 1838-1938. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan op 6 september 1938.
22355: - Femina (12 vols., no. 215 to 226, 1910, in one binding).
23925: - A review of chemical investigations in the Dutch East Indies.
17207: - A Shipbuilding History 1750 - 1932. A record of the Business founded, about 1750, by Alexander Stephen at Burghead, and subsequently carried on at Aberdeen, Arbroath, Dundee and Glasgow.
12349: - Round the world from London Bridge to Charing Cross, via Yokohama and Chicago; an album of pictures from photographs of the chief places of interest in all parts of the world.
29933: (DIELHELM, J.H.). - Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, Welcher die wichtigsten und angenehmsten geograph- histor- und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms von seinem Ursprunge an, samt allen seinen Zuflüssen, bis er sich ... wieder verlieret, darstellet. Alles zum Nutzen der Reisenden und anderer Liebhaber sehenswürdiger Sachen, ...... als etwas rares zu bemerken und was sich bis in das Jahr 1743. damit zugetragen hat, gesammlet, und Nebst einer kurzen Beschreibung der vornehmsten Städte in Holland, mit einigen Anmerkungen, wie auch genauen Landkarten, dazu gehörigen Kupfern und Registern versehen.
250: - S. Vestdijk.
29918: -. - De eclecticistische bouwkunst van Hendrik Beyaert.
23152: - Beeldende Kunst; het leren zien en begrijpen van kunstwerken, deel I en II.
19212: - Vingt ans d'activité
31293: (RAEMAEKERS, LOUIS). - I disegni di Raemaekers.
23357: - David Robilliard (1952-1988).
22112: S.J.E.. - De Boeren op Sint-Helena, album met afbeeldingen en bijschriften; ten voordeele van de slachtoffers van Engeland in de "moordkampen".
27138: -. - 8 Commercial brochures Berkefeld-Filter GMBH, Celle.
27147: A., H. VAN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
4433: - Tot lering en vermaak; betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
25713: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
25679: N.N.. - Principii della lingua Latina praticati in Firenze nell' Accademia degli Suilupatti.
28067: -. - Rolf Lindner. Emailarbeiten 1996-2006, eine Auswahl, Schmuck/ Bilder/ Kunst am Bau.
30648: - Landt-rechten ende ordonnantien van Lingen.
28643: -. - Les Bords du Rhin. Guides pratiques Conty.
25737: - Kunstlicht.
30038: -. - Officieele reisgids der Nederlandsche Spoorwegen, geldig van 10 juni 1940 af.
25760: - Eindverslag van de afsluiting van de Lauwerszee met doorlaatcaissons.
16712: - De volksmenner. Proeve van physiologisch-humoristische soortbeschrijving. Met houtsnee-vignetten.
15659: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1934.
15660: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
15662: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.
15663: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938.
15665: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1940.
15668: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1948.
12786: - Archivelf; compétition 1976.
15888: - Asbach-Uralt. Rüdesheim a./Rhein.
20178: - Ariel 20/ Anton Rooskens.
23680: - Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.
28484: -. - Kort en klaar onderricht hoedanig in steden en dorpen hier te lande, schoorsteenen, in trafieken, fabrieken, gebouwen, huizen, kamers, keukens, kelders, enz., zoo te maaken, dat zij goed trekken, veele warmte geeven en weining brandstoffen kosten, als mede om in schoorsteenen, die rooken, dat gebrek, wiskundig zeker en met geringe kosten, weg te neemen. Met eenige modellen en profils.
22110: - Publicatie van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. De nrs. 1, 3 en 4.
25221: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; IV. Rechteroever van de Oosterschelde.
14308: - Beatrijs; een middeleeuwsche legende.
4158: - Feest- en Passietexten voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg.
24004: - Openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel van onroerende goederen liggende in de gemeenten Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke en Nisse. Samen groot 78.61.73 ha., voor de erven Jkvr. S. van Citters op vrijdag 27 september 1963 des morgens 10 uur in "De Prins van Oranje" te Goes ten overstaan van de notarissen C.H.S. Aschermann te 's-Gravenhage en M.E.J.F. van Dissel te Goes.
5413: - Koninklijke Bibliotheek van België; honderdvijftigste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839; honderdvijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen, tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 20 mei tot 15 juli 1989.
12724: - Vijfde internale congres van kleinmelkhandelaren, Amsterdam 1953.
20433: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième).
21993: - Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, concordaat, tusschen Z.M. Willem II en den pauselijken stoel.
29795: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1957.
26592: -. - Reichsnährstand Taschenkalender 1944/ 45.
26576: -. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Processen, no 1. Max Blokzijl.
11414: - Gids voor het eiland Terschelling.
25642: (RONNER, DICK). - Aap Noot Mies; Arsis letterproef.
31261: N.N.. - Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen.Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten.
27943: -. - Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke (gemeenlijk geheeten "Kronijk van den clerc uten Laghen Landen bi der see).
25813: - Boerhave 37/ 38, "Prijscourant".
28028: -. - Carte de pilotage du Danube, du km. 2060 (écluse Ybbs-Persenbeug) au km. 1880 (Devin), échelle 1: 10000.
15289: - Een Schoone Historie Van den Ridder Malegys, Die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan: En die veel Wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef, in zyn Leeven met zyn Konsten, gelyk de Historie verklaart en is zeer genoegelyk te leezen. Van nieuws Gecorrigeerd en Verbeeterd na de Francoische Taal.
15316: - Het Leven Geïllustreerd. Ca. 1913-1939.
25721: (BOEZEM, TRUUS VAN DEN). - Het Gebaar/ Truus van den Boezem.
25631: - Avonturen van Bim; "De Treinrovers".
26739: RED.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. 22 Nummers van de 1e jaargang.
25569: - La Bible- version synodale.
17073: - Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
29039: -. - Programma van de feestviering bij de opening van het droogdok te Middelburg op vrijdag den 30 juni 1876, met een inleidend woord der feestcommissie.
26577: -.. - Rheinischer Bauern-Kalender 1936. Fünfzigster Jahrgang.
26930: -. - The disaster in the Southwest part of the Netherlands, caused by the stormflood of 1st, February 1953.
26744: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
27975: RED.. - Juke Box Songs van het Zingende Boertje. 9e Jaargang, de nummers 1 t/m 10.
27020: -. - Fasching; Kulturbilder aus dem Simplicissimus. Bd. 9.
26856: -. - Catalogue de l'exposition d'ancienne cartographie Néerlandaise 1540-1800 au Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam, à l'occasion du congrès international de géographie, 1938.
18076: - Zo was het in Berkhout 1973.
27043: -. - Album promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
26550: -. - Travel Guide of the "Nederland" Royal Mail Line.
31176: -. - Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. I: de Vlaamse Provinciën.
27963: N.N.. - Compagnie Anglaise, tailors. Nouvelle brochure printemps-été 1905.
27964: -. - Grafiek.
31026: -. - Plan de Paris en 12 coupures.
12504: - Souvenir de la fête organisée par la ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
13362: - Splendeur de Byzance; Europalis 82, Hellas-Grèce.
13376: - Maya-Metropolen. Vol. 1: Geografie, opgravingen, architectuur, beeldhouwkunst, muurschilderingen, ceramiek, kostbare materialen, schrift, tijdberekening, maatschappij, godsdienst. Vol. II: Catalogus van de tentoongestelde werken.
28305: -. - Uit de geschiedenis van Velp (N.Br.).
31012: -. - Rotogravure Album of New York.
30729: RED.. - Tuney Tunes. Mei 1945-december 1946. 20 nummers.
20470: - Witsen en zijn vriendenkring.
30711: -. - Picture Show and Film Pictorial. 16 vols., June-December 1946.
30146: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 9e Jaargang, 40 nummers (december 1963-september 1964).
30147: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 10e Jaargang, 49 nummers (oktober 1964-september 1965).
28364: (SILBERBERG, B.). - Bilder-Sammlung aus Alt-Hamburg.
3617: - Beschrijving van de provincie Zeeland, behorende bij de waterstaatskaart.
27572: -. - Volks-almanak voor het jaar 1870.
30041: -. - Nederlandsche Spoorwegen. Officieele reisgids, geldig van 5 juli 1943 af.
17076: - Report of Joint Board of Engineers on St. Lawrence Waterway Project. Dated November 16, 1926. With appendices. Plates (in seperate box) to accompany appendices C. D. & E. Complete set in two seperate bindings.
28312: -. - Nieuwe verklarende en geïllustreerde Haagsche Courant wereldatlas. Met uitgebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen. Premie-uitgave voor abonné's.
31276: A.J.O.. - Mop, Pop, en nog veel meer.
31089: -. - Goesschen almanak voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1824. Voorzien met de jaarmarkten, kermissen, paarden, beesten en leermarkten, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar diverse plaatsen. Als mede de Maans op- en ondergang. Onderverdeeld in: "Specie-tafelen van rijksdaalders, dukatons, acht-en-twintigen, en zesthalven, uitgerekend in guldens en cents; ponden, schellingen, en grooten; en guldens, stuivers en penningen" & "Naamwijzer der stad Goes, en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, c.a. voor het jaar 1824.
30369: -. - Tussen de rails. Maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen, juni 1958, 7e jaargang nr. 1: Friesland.
31087: -. - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
30040: -. - Officieele reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Opheffing zomertijd op 2 november 1942. Geldig van 2 november af.
27664: -. - Engelsch werktuig om spoedig letters te zetten.
27665: -. - Wat men in Nederland van Coster en de boekdrukkunst vertelt.
28945: N.N.. - Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.
13951: - Dr Staring's Friesche landbouw almanak voor 1937.
14258: - Principles of naval architecture.
14767: - Onze Meisjeswereld; Tijdschrift voor Meisjes van 12-16 jaar. First year, 1904.
27821: -. - Der Kampf gegen die Vernichtungshaft.
27891: -. - Groenentooneel. Uitvoering door de novitii van 1929 te geven op woensdag, 2 october, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen.
31113: -. - New York. The Greatest City.
28685: -. - Mijnbouwkunde. Leerstof voor de houwersopleiding. 4 delen (van 5).
28883: RED.. - Bewoners van de Spanjaardstraat.
31001: -. - Zo zijn onze heesters/ vaste planten/ bloemen en zo passen wij ze toe. 10 catalogi.
31105: -. - Christie's Amsterdam. Indonesian pictures, watercolours, drawings and works of art.
28004: -. - Maandelijksche Kronijk van Zeeland, met platen. Eerste jaargang 1856, Januarij.
28012: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1878
28013: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1879
28014: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1880
28017: -. - Tielsch, Stads- en Arrondissements Weekblad. Twaalfde jaargang, 1855. Compleet met 52 nrs.
30580: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1979-80. Two volumes (A-K & L-Z).
18153: - Geschiedkundige atlas van Nederland, in zestien kaarten, met toelichtenden tekst.
31231: N.N.. - De Nieuwe en Naauwkeurige Neederlandse Hovenier, Onderwyzende hoe hier te lande, onder dit Climaat een Thuin, met zyn Parken, Paaden, Glintingen en Heiningen wel zal aangeleid.... En deeze nieuwe druk is vermeerderd met de voornaamste Gronden van het aankweeken en bebouwen der Boomen tot Espaljers.
12698: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1986.
30733: -. - Picturegoer. 16 vols., january 5-21 december 1946.
13182: - Rotterdam in honderd jaren 1813-1913; gedenkboek voor den jare 1913.
30748: -. - Picture Show and Film Pictorial. January-December 1947 no. 1306-1330.
29855: -. - Reglement op het beheer der Commercie-Compagnie te Middelburg.
29069: N.N. (D. VAN ALPHEN). - Vaderlandsche chronyk; of jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren...etc.
29092: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
20203: AA, A.J. VAN DER. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt (ongewijzigde herdruk uit 1852-1878, Haarlem).
30387: AAFJES, BERTUS. - Gerrit Achterberg. De dichter van "De Sarcophaag". Aantekeningen bij zijn poëzie.
20122: OOSTKAPELLE EN AAGTEKERKE. - T' Dorp Oostkapelle. - Aagte Kerk.
30168: AAGTEKERKE. - Aagte Kerk.
20813: AAGTEKERKE. - Gemeente Aagtekerke.
26162: AAGTEKERKE. - 't Huys Waterloos-Werve.
26164: AAGTEKERKE. - Ambachts-Heerlyckheyt van St. Aechte-Kercke.
20335: AAGTEKERKE. - T 'Dorp Aagtekerk. - T 'Zelve anders.
27375: AAGTEKERKE. - T' Dorp Oostkapelle. - Aagte Kerk.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

12/15