Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61300: N/A, - Emigratiekaart van Australië.
61079: N/A, - Fahrplan der Stern und Kreisschiffahrt im Olympia-Jahr 1936.
3882: E., S.J., - De Boeren op Sint-Helena. Album met afbeeldingen en bijschriften van S.J.E., ten voordeele van de slachtoffers van Engeland in de 'moordkampen'. Aangeboden door de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
59901: N/A, - Articuli tractatus confoederationis & amicitiae inter Magnae Britanniae Regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii provinciarum initi.
61435: N/A, - Collecção chronologica da legislação portugueza, anno de 1852. Compilada e annotada por José Justino de Andrade e Silva.
51773: N/A, - The art of healing and health care in India. Twelve miniatures.
49998: N/A, - Raffaello.
49999: N/A, - Tiziano.
50007: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil, graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren. Nulnummer (mei 1978, 2 exx.) + nrs. 1-10 (sept. 1978 - zomer 1979).
61436: N/A, - Colecção oficial da legislação portuguesa, ano de 1872.
61439: N/A, - Collecção official de legislação portugueza, anno de 1896.
61080: N/A, - Deutschland. Olympische Spiele 1936, 1. - 16. August.
57381: N/A, - Proceedings of the workshop on chemical aspects of rice grain quality.
57383: N/A, - Cassava In Asia, its potential and research development needs. Proceedings of a regional workshop held in Bangkok, Thailand, 5-8 June, 1984.
60822: N/A, - Nederlandse architecten. Dutch architects 6. Documentatie van recent uigevoerde projecten van Nederlandse architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
60002: N/A, - Praeiminair tractaet tusschen sijne Koninghlijcke Majesteyt van Denemarcken ende Noorwegen, &c. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde, gesloten tot Berlijn den sesden Julii 1688., nieuwen stijl.
54234: N/A, - Kepartaian di Indonesia.
59915: B.I.R., - Den Hollandschen verre-kyker. Verhalende den tegenwoordigen toestant van ons lieve Vaderland; nevens een hertgrondige waerschouwinge, aen alle goede ingesetenen; om haar door geen geveynsde vrindschappen te laten misleyden, oftdoor openbaare oorlog te doen verflauwen: maar in beide te zijn en blijven, oude Batavieren. t'Samen-gestelt door B.I.R. (Tevens opgenomen:) De middelen van Vranckryck om den koophandel der Hollanderen te verderven, als mede desselfs belangens aengaende d'uytheemsche vorsten, den konink door sijne staet-dienaren aangeboden (pp. 29-40).
61437: N/A, - Collecção official de legislação portugueza, anno de 1880.
59652: N/A, - Mémorial de l'artillerie, ou recueil de mémoires, expériences, observations et procédés relatifs au sevice de l'artillerie. Rédigé par les soins du Comité, avec l'approbation du Ministre de la Guerre. No. V. Publié à Paris en 1842.
61438: N/A, - Collecção official de legislação portugueza, anno de 1889.
59697: N/A, - Reise um die Welt.
60269: N/A, - Recueil des pièces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le regne du Connestable M. de Luyne.
60255: N/A, - Dritter Verwaltungsbericht des Königlichen Polizei-Präsidiums von Berlin für die Jahre 1891 bis 1900.
60198: N/A, - Archives economiques, culturelles et sociales de la Belgique et du Congo. Economisch, cultureel en sociaal archief van België en Congo. Economic, cultural and social archives of Belgium and of the Belgian Congo. Archivos economicos, sulturales y sociales de Belgica y del Congo. Tome IV.
57116: STAATSBLAD 1861-1870. - Staatsbladen van het Koningrijk der Nederlanden over de jaren 1861-1870. Met een algemeen register.
57117: STAATSBLAD 1871-1880. - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1871-1880. Met een algemeen register.
60063: N/A, - Aanmerkinge te Brussel gedrukt over de contagieuse siekte die regneert onder de paarden en hoornbeesten. Observation imprimé à Bruxelles sur une maladie congratieuse (sic) qui regne par le (sic) chevaux & gros bastiaux.
60058: N/A, - Par L'Empereur et Roy. Estant informé, que nonobstant le dispositif du Placcart du 17. Juillet 1716. émané au fait des confiscations des biens, revenus & effets de ceux, qui se trouvent au service du Duc d'Anjou, plusieurs personnes restent en défaut de denoncer les effets leurs appartenans relativement audit placcart & voulant remedier au prejudice qui en resulte à notre service ... (Fait à Bruxelles te trentiéme Juin 1719. Estoit paraphé, Elis.m vt. signé, Le Marquis de Prie ... contre-signé, F. Gaston Cuvelier).
60057: N/A, - Par L'Empereur et Roy. Les ordres que Nous avons cy-devant donnés de faire dans nos Pays-Bas les devoirs & recherches necessairs pour revindicquer & réünier à nos domaines les seigneuries & biens domaniaux ... (Donné ... Bruxelles le 12. de Juin 1719. Estoit paraphé, Elis.m vt. signé, le Marquis de Prie ... contre-signé F. Gaston Cuvelier).
60036: N/A, - Lysten hoedanig de volgende Compagnien te paard, dragonders, te voet, Schotten, artillerye en Switzers. Ter finanttie van Holland werden gereguleert in het betaalen van der selver soldyen. Alle ter maand van 42 daagen, behalven de Switsers die ter loopende maand betaald werden. Ingaande met primo January 1753.
60040: N/A, - Register op de ordonnantie van het recht van het klein zegel, mitsgaders het recht van 't zegel op de specien.
60018: N/A, - Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, en de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
60007: N/A, - Brief van B. D. S. C. aen M. D. burgermeester tot Solathurn [sic], aengaende de belangen van de Switserse cantons. Zijnde een vervolgh van De ware belangen van de vorsten van Europa.
59928: N/A, - Het voordeel, dat Spanjen sal veroorsaeken door het breeken met Vranckryck, vertoont aen eenige van de hooge ministers der selver Kroone, met de korte noodsaekelijkheden uyt de staets-kunde.
61434: N/A, - Collecção chronologica da legislação portugueza, anno de 1851. Compilada e annotada por José Justino de Andrade e Silva.
59907: N/A, - Tractatus pacis, decimo octavo Aprilis anni millesimi sexcentesimi sexti, initae & conclusae inter censos praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una; et Dominum Episcopum Monasteriensem ab altera parte.
59808: L.D.P.G., - Bondade das mulheres contra a malicia dos homens: Relaçaõ comica, e historica, para divirtimento de quem a comprar. Parte primeira.
59902: N/A, - Articulen van 't Tractaet van confoederatie ende vrundtschap, geslooten tusschen den Koningh van Groot Brittannien, ende de Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien.
59910: N/A, - Het nieuwe Engels verkeer-bert, gespeelt voor de Vlamingen op de rivier van Londen en Chattam, in ’t aansien van ’t Engels secours geschikt na Vlaanderen.
59948: N/A, - Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt ende geslooten tot Nymegen den 2/12 October 1679, tusschen den Koningh van Sweden, ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
61432: N/A, - Collecção de legislação portugueza. Anno de 1823, 2.º semestre, folheto I - Anno de 1833, 1º semestre, folheto XXI.
61291: N/A, - Erkennungszeichen der Flugzeuge aller Länder und Flugformationen der Luftwaffe.
48432: F.C.O. [FABIUS, G. & HAERSOLTE, H. VAN], - Iets over de Nederlandsche Marine (&) Nog iets over de Nederlandsche Marine (&) Beantwoording van het Iets over de Nederlandsche Marine.
60022: N/A, - Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt, en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in gevolge van het XII. articul van 't tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697. Behelsende de rechten die betaelt sullen werden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts Rijcken, van de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch, de visscheryen en de fabrique vande onderdanen der Staten Generael; als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden, op de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch en de fabricque van Vranckrijck.
60020: N/A, - Traitté de la paix, fait, conclu & arresté a Rijswijk en Hollande, le 20. du mois de Septembre, 1697, entre les ambassadeurs & plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; et les ...Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
27397: N/A, - Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië. (Title on cover: Nederlandsch-Indie. Landschappen en volkstypen).
61081: N/A, - Duitschland. IVde Olympische Winterspelen 1936, 6-16 Februari, Garmisch-Partenkirchen.
60742: VERENIGD VERZET 1940-1945, - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
58639: STAATSBLAD 1813-1888. - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden (1813-1815) + Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (1816-1882) + Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1883-1888). (Ononderbroken reeks 1813-1888 in 74 banden, waarvan de jaren 1813-1815 in 1 band).
59501: N/A, - L' esprit des journaux françois et étrangers par une société de gens-de-lettres. Vingt-troisieme année, tome VI: juin, 1794.
57071: N/A, - Documenta de medicina geographica et tropica (from 1958: Tropical and geographical medicine), Vols. IV-X, 1952-1958.
57073: N/A, - Tropical and geographical medicine. Vol. 26, 1974.
57074: N/A, - Tropical and geographical medicine. Vol. 29, 1977. + Supplement III: Medical research in Kenya.
59059: N/A, - Catalog der Bibliothek der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden.
54538: N/A, - Patents for inventions, abridgments of specifications, class 115: ships, boats, and rafts, rigging, sails, and spars for period-A.D. 1921-25 (155,801 - 244,800).
60705: N/A, - XIII Concilium Ophthalmologicum, Amsterdam-Den Haag, Sept. 1929. Tomes I-IV (complete).
58960: E. V. R. W. [RIJCKEVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN], - Felix Westerwoudt, missioner in Borneo.
58979: N/A, - Bruxelles, notre région.
57767: B.B. CONGRES 1938. - Het B.B. Congres 1938: Verslag van het Congres der Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch- Indië, gehouden te Batavia van 17 tot en met 20 Mei '38.
57976: N/A, - Histoire abregée des Provinces-Unies des Pais-Bas, où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur gouvernement, et celui de leurs compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les lettres.
28271: N/A, - Souvenir de la G.de Chartreuse.
61301: N/A, - Emigratiekaart van Canada.
58322: G.L.B. [LIBRI-BAGNANO, GEORGE], - De l'autocratie de la presse, et des moyens d'organiser son action périodique et commerciale, dans l'intérêt de la stabilité des états et de la prospérité des peuples, par G.L.B..
59488: N/A, - Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1787. Erster & Zweyter Band (Nrs. 1-156b, Januar-Junius) & Intelligenzblatt vom Jahre 1787 (Nrs. 1-24).
59169: STAATSBLAD 1890 - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1890.
59168: STAATSBLAD 1888. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1888.
59322: N/A, - Quinzaine de Pâques.
48315: M. [PS. VAN ALBERDINGK THIJM, J.A.], - Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch.
56807: N/A, - Verslag van het hoofdbestuur van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging over het jaar 1931-1937.
57625: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1926. Primeiro & segundo semestre.
57626: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1927. Primeiro & segundo semestre.
57627: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1928, Segundo semestre.
57628: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1929. Primeiro & segundo semestre.
57629: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1930, Segundo semestre.
57636: ALGEMEEN MACONNIEK TIJDSCHRIFT 1937-1949. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Proefnummer Oct. 1937 + jaarg. 1 t/m 4 (jan. 1938 - aug. 1946) + jaarg. 1 t/m 3 van de nieuwe reeks (sept. 1946 - aug. 1949).
57637: ALGEMEEN MACONNIEK TIJDSCHRIFT 1952-1954. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift. Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Nieuwe reeks, 7e & 8e jaarg., sept. 1952 - aug. 1954. (In 2 banden).
59806: M.D.M.C.D.M.A.E.C., - Malicia dos homens contra a bondade das mulheres: embargos, que os homens. Póem à primeira parte. Mostra-se os males de que saõ causa. Parte segunda.
59946: N/A, - Tractatus pacis & confoederationis inter serenissimum regem Sueciae ab una & celsos ac praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi 2/12 octobris 1679.
59930: N/A, - Articuli pacis, inter serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, Dominum Carolum, ejus nominis secundum Magnae Britanniae regem ab una, & celsos ac praepotentes Dominos Ordines Generales Foederati Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
60048: N/A, - De politieke kruyer, No. 371.
59918: N/A, - Discoursen over den tegenwoordigen interest van het landt. Tusschen een Zeeu, Hollander, en raedsheer.
59949: N/A, - Tractatus de commerciis et navigatione, inter serenissimum regem Sueciae ab una, & celsos ac praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi, 2/12 octobris 1679.
60017: N/A, - Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, ende vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde: over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
60021: N/A, - Tractaet van de vreede, gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Rijswijck in Hollandt, den 20. September, 1697, tusschen de Heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck, ter eenre, en ... de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde.
59956: N/A, - Historie der France ydele en in slaep wiegende beloften, t'zedert de Perineesche tractaten: waer door niet alleen de Kroon Spangie, maer meest alle vorsten en republijcquen in Europa zijn misleydt.
59925: N/A, - Het geabuseerde Vranckryck of verscheyde duystere wolcken die men over eenen korten tijdt sal sien opklaren.
61431: N/A, - Collecção de legislação portugueza das Côrtes de 1821 a 1823.
56736: N/A, - Zakboek Parlemen Pasoendan 1948-1949.
19510: N/A, - Neuestes Rhein-panorama von Mainz bis Coeln.
60024: N/A, - Traité de barriere, entre sa Majesté Imperiale & Catholique Charles VI., sa Majesté de la Grande-Bretagne & les Estats Generaux. Fait & conclu a Anvers le 15. Novembre 1715.
59939: N/A, - Traitté de la paix, fait, conclu & arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les ambassadeurs & plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, & les ambassadeurs & plenipotentiaires des seigneurs Estats generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
59085: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1911, Segundo semestre.
59875: N/A, - Traité de la paix, conclu le trentiéme Janvier de la presente année le 1648. en la ville de Munster en Westphalie, entre le tres-illustre & tres-puissant Prince Philippe quatrième de ce nom, Roi d'Espagne &c. d'une, & les hauts et puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-bas, de l'autre part.
41784: J**, MR., - Traité du Gouvernement spirituel et temporel des paroisses. Où l'on examine tout ce qui concerne les fonctions, droits & devoirs des Marguilliers, dans l'administration des Fabriques, des biens des pauvres & des Ecoles de Charité; comme aussi ce qui regarde les fonctions, droits & devoirs des Curés & autres personnes préposées au gouvernement & au soin des Eglises.
42789: NAVY LIST 1921. - By authority: The Navy list, for July, 1921, corrected to the 18th June, 1921.
51301: N/A, - Commercial directory for Thailand B.E. 2496-97 (1953-54).
51302: N/A, - Directory of Japanese exporters, importers & manufacturers 1926. Compiled by Section of Foreign Trade, Bureau of Commerce, Department of State for Commerce & Industry.
61252: HOLLAND FESTIVAL 1953. - Concerten van het Concertgebouworkest in het kader van het Holland Festival 1953, Amsterdam-Scheveningen.
60936: N/A, - Proses Jusuf Muda Dalam, ex Ment. Urusan Bank Sentral "Kabinet 100 Menteri" (gema dari ruang sidang Pengadilan Subversi Djakarta).
59941: N/A, - Traitté de commerce, navigation & marine, fait, conclu & arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
58101: N/A, - Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Tredie delen.
59947: N/A, - Tractaet van vrede ende vrundtschap, gemaeckt ende geslooten tot Nymmegen den 2/12 October 1679 tusschen den Koningh van Sweden ter eenre, en de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
59935: N/A, - Overgeset uyt de Latijnsche tale. Tractaet van vrede, den twee en twintighsten April 1674, binnen de stadt van Keulen gemaeckt ende ghesloten, tusschen de ... Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ... ende den Heere Bisschop van Munster.
55223: N/A, - Resolusi Tentang Beberapa Masalah dalam Sejarah Partai Sejak Perdi-Rinya Republik Rakyat Tiongkok. (Disahkan oleh Sidang Pleno Ke-6 Comite Central Ke XI Partai Komunis Tiongkok pada Tanggal 27 Juni 1981).
55224: N/A, - Pernyataan-pernyataan Partai Komunis Birma. Statement Comite Central Partai Komunis Birma kepada rakyat seluruh negeri menge-nai dirusknya perundingan oleh pemerintah militer secara sefihak, 14 Juni 1981.
57416: N/A, - Het Duitsche offensief in het westen 1918. Aflevering 1-3.
57624: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1925. Primeiro & segundo semestre.
58099: N/A, - Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Förste delen.
58100: N/A, - Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Andre delen.
58514: N/A, - Recueil des traictés de confederation et d'alliance, entre la couronne de France, et les princes et estats estrangers, depuis l'an MDCXXI jusques à present. Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire.
61317: N/A, - Olympische Spelen te Berlijn, 1-16 Augustus 1936. Korte gids door Berlijn, met speciale kaarten van Potsdam, Grünau en van het Rijkssportveld 1936.
61191: N/A, - The conservation of bookbinding leather. A report prepared by the British Leather Manufacturers' Research Association for the British Library.
61181: N/A, - Souvenir of the Panama Canal.
59940: N/A, - Tractaet van de vrede, gemaeckt, geslooten ende vast gestelt tot Nimegen den thienden Augusti 1678, tusschen de Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckrijck ter eenre, ende de Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
59979: N/A, - Tractaet van conventie over den Treves, gemaeckt en ghesloten tusschen den Heere Grave van Avaux, ambassadeur van Syne Koninghl. Majesteyt van Vranckrijck, ter eenre, ende de Heeren Gedeputeerden van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde, in 'sGravenhage, den 29. Junii 1684.
59846: N/A, - Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië, bewerkt naar de jongste en beste berigten. (3 vol. set).
59873: N/A, - Verkondinghe van het bestandt, tusschen die Majesteyt van den Koningh van Spaignen, etc., die doorluchtige Princen Albert ende Isabella Clara Eugenia, Eertz-Hertogen van Oostenrijck, etc. ter eenre, ende die ... Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde. Gedaen voor den Stadthuyse van den Hage, den een en twintighsten Aprilis anno 1609.
59894: N/A, - Verhandelinge van de Unie, eeuwigh verbondt en eendraght, tusschen die landen, provincien, steeden en leeden van dien hier na benoemt, binnen de stadt Utreght gesloten, en gepubliceert van den stadthuyse den 29. Januarii. Anno 1579. Na de copye gedruckt t'Utrecht, by Coenraadt Henricksz.
59874: N/A, - Des doorluchtigen Churvorsten in Beyerens, &c. manifest, ofte openbare verklaringe: van de welgefondeerde en billijcke oorsaecken, waaromme sijne Churvorstelijcke Doorluchtigheyt, etc. bewoogen zyn geworden den Sweedtschen marschal, Carel Gustaph Wrangel, die in den name der Kroon Sweden, den veertienden Maart deses jaers 1647 tot Ulm geslotene armestie den veertienden des maandts September wederomme op te kondigen. Uyt het Hooghduyts overgeset in Nederduyts.
59883: N/A, - Manifeste ou declaration des Hauts et puissans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, contenant une vraye relation de la sincerité des intentention [sic] qu'ils ont eües, & des justes procedures, qu'ils ont tenues, en ce qui s'est passé au traitté entre eux & les ambassadeurs extraordinaires & deputez de ceux qui gouvernent à present l'Angleterre tant icy a la Haye, que depuis à Londres.
59884: N/A, - Declaratio publica, celsorum praepotentumque D. D. Ordinum Generalium Foederatarum Belgii Provinciarum; qua continetur vera narratio sinceri eorum animi, & legitimarum procedendi rationum in tractatione cum extraordinariis legatis commissariisque illorum, qui regimini Angliae praesunt, tam Hagae-Comitis, quam Londini instituta.
59876: N/A, - Tractaet van Peys tusschen Syne Catholycke Meiesteyt, ende de Staten Generael vande Veereenighde Nederlanden.
23978: N/A, - Coleccao de tratados, convençoes e actos públicos entre Portugal e as mais potências. Nova série, vols.I-III, 1914-21.
59934: N/A, - Tractatus pacis, vigesimo secundo Aprilis anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto, initae & conclusae inter Celsos Praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una: & Dominum Epsicopum Monasteriensem, ab altera parte.
61440: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, ano de 1908.
61441: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, ano de 1909.
59813: N/A, - Mapas históricos Brasileiros.
61433: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, ano de 1850. Redigida por José Máximo de Castro Neto Leite e Vasconcelos.
61178: N/A, - Le Dauphiné pittoresque. Album artistique.
61183: N/A, - The new album of London views.
60325: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Armurier (2 planches), Arquebusier (6 planches), Art militaire (38 planches), Artificier (7 planches).
58693: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Recueil de planches pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, avec leur explication. Tome second.
58692: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Recueil de planches pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, avec leur explication. Tome premier.
6362: AA, CORNELIS VAN DER, - Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang nemende met de komst van Karel de Vde tot de graaffelijke waardigheid over deze landen, tot den tegenwoordige tijd.
57919: AA, A.J. VAN DER, - Handboekje voor reizigers door ons vaderland.
27203: AA, CORNELIS VAN DER, - Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van den vrede te Amiëns. Bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek. (Complete in 10 vols.).
15516: AA, C. VAN DER, - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst. In 31 kunstplaaten. Naar het leven afgebeeld door D.de Jong en M.Sallieth.
61308: AA, - Throughway map of London with landmarks. Scale 1 1/8th" to one mile.
51246: AA, A.J. VAN DER, - Nieuw biografiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van Nederlandsche dichters, onder medewerking van J.T. Bodel Nyenhuis, I. da Costa, H.O. Feith, J. van Harderwijk, A.J. Lesturgeon, G.D.J. Schotel, en anderen, bijeengebracht door - . Uitmakende tevens een vervolg op Witsen Geysbeeks Woordenboek der Nederlandsche dichters.
60984: AARDBOL. - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Eerste deel: Portugal, Spanje en Frankrijk.
49914: AARTSMA, N. (EINL.), - Michiel de Ruyter, Grossadmiral von Holland und Westfriesland 1607-1676. Ein Heldenleben in Pflichterfüllung für das Vaterland.
41777: ABEL, ERNEST L., - A comprehensive guide to the cannabis literature.
57685: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland.
57797: ABOEBAKAR, H., - Sedjarah Mesdjid dan amal ibadah dalamnja.
58660: ABOT DE BAZINGHEN, [FRANCOIS], - Traité des monnoies, et de la jurisdiction de la cour des monnoies, en forme de dictionnaire, qui contient l'histoire des monnoies des anciens peuples Juifs, Gaulois & Romains, (...) de France (...) de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique (...) l'Europe (...). Ouvrage utile & nécessaire aux officiers des monnoies, aux changeurs, affineurs, fondeurs, orfèvres, horlogers, tireurs, batteurs d'or & d'argent, négocians, banquiers, &c. (...).
58153: ABRAHAM VAN ST. CLARA {MEGERLE, ULRICH], - De welvoorziene wynkelder, in welken meenige dorstige ziel zich geestelyker wyze laven en verquikken kan, en waar in zoete en zuure wyn naar ieders smaak te vinden is. Geopent door pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyns levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt.
58041: ABUDACNUS, JOSEPHUS, - Historia Jacobitarum, seu Coptorum, in Aegypto, Lybia, Nubia, Aethiopia tota, & Cypri insulae parte habitantium. Nati Memphis Aegypti Metropoli, cum annotationibus Joannis Nicoloai. Vulgavit nunc primum ex bibliotheca sua Sigebertus Havercampus.
41662: ROYAL ACADEMY, - Commemorative catalogue of the exhibition of Dutch art held in the galleries of the Royal Academy, Burlington House, London, January-March 1929. Intro by C.J. Holmes.
58144: ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES, - La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose, l'origine du commerce et de la puissance des Hollandois; l'accroissement successif de leur commerce et de leur navigation; les causses qui ont contribué à leur progres (...). Tome second.
58942: ACERBI, JOSEPH, - Voyage au Cap-Nord, par la Suède, la Finlande et la Laponie. Traduction d'après l'original anglais, revue sous les yeux de l'auteur, par Joseph Lavallée. Tome premier.
19714: VAN ACKERE, J., - Barok en classicisme in Belgie (1600-1789): bouwkunst, monumentale beeldhouwkunst.
48744: ACKERSDIJCK, J., - Verhaal eener reize in Rusland, gedaan in het jaar 1835. Eerste deel (van 2).
27074: ACTAS. - Actas V Colóquio internacional de estudos Luso-Brasileiros, Coimbra 1963.
58737: ACTON, HENRY, - Catching of the whale and seal; or, Henry Acton's conversation with his son William on the whale and seal fishery. (Cover title: Whale and seal fishery).
61202: ADAM, PAUL, - Das Restaurieren alter Bücher. Wiederherstellungsarbeiten an alten Büchern, Einbänden, auch Manuskripten sowie Ausführungen über das notwendige Verständnis für die Technik des Buches zur Beurteilung von Zeit und Herkunft alter Einbände.
52850: ADAMS, HENRY, - Mémoires d'Arii Taimai. Traduit de l'Anglais par Suzanne & André Lebois.
59020: ADAMS, JOAN [JOHN], - Verzameling van uitgezochte (uitgezogte) nieuwe reizen; bevattende de merkwaardigste zaken en gebeurtenissen, betrekkelijk de gedane togten en ontdekkingen rondom de wereld, benevens de zeden en gebruiken der volken.
41907: ADDISON, FRANK, - Jebel Moya. Text & plates. (2 vol.set). With a chapter by A.D. Lacaille.
61330: ADELAAR, JACOBUS PREMIER, - Bewijs van Inschrijving in het Burger-register der Kolonie Suriname.
60051: COLLEGIEN DER ADMIRALITEIT, - Hoog Mogende Heeren!
57159: ADSERA RIBA, ENRIC, - Enric Adsera Riba: 20 jaar in Nederland, 1960-1980. Werkoverzicht 1970-1980.
59571: AEMYLIUS, PAULUS, - Historiae iam denuo emendatae Pauli Aemylii Veronensis de rebus gestis Francorum a Pharamundo primo rege usque ad Carolum octavum, libri X. (Bound with:) ARNOLDI FERRONI BURDIGALENSIS (...), De rebus gestis Gallorum libri IX. Ad historiam Pauli Aemylij additi, perducta historia usque ad tempora Henrici II, Francorum Regis. & JOH. TILLIUS, Chronicon de regibus Francorum, a Faramundo usque ad Francisum primum.
59865: AERSSEN C., - Verdragh, gemaeckt ende besloten in den Hage in Hollandt den sevenden Januarii 1610., tusschen den gecommitteerden van hare Hoogheden die Eertz-Hertogen van Oostenrijck, &c. Ende van de Hooge Mog. Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op eenige swarigheden ende twijffelachtigheden ter eenre ende ter andere zyden, geresulteert uyt den Tractate van den Trefve, den negenden Aprilis 1609, binnen de stadt van Antwerpen gemaeckt.
31064: AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS (ED.), - Selected masterpieces of Japanese arts. (Foreword by Kenji Adachi).
45465: DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, - Exporters directory 1936. Netherlands Indies. Issued by the Department of Economic Affairs, Bureau of Commerce.
60257: DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, - Exporters directory Netherlands Indies. Issued by the Department of Economic Affairs, Bureau of Commerce.
57618: MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, - Contributions of the General Agricultural Research Station, Bogor , Indonesia (later: Pemberitaan Balai Besar Penjelidikan Pertanian), , nos 101-140, May 1950 - Dec. 1954 (lacks no. 116).
59090: DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, - The Netherlands Indies.
44684: AGO, FABRIZIO (ED.), - Culture in sustainable development. An Italian strategy. (3 vol. set).
48497: AGRICULTURE. - X Congreso Internacional de Industrias Agricolas. Relacion de comunicaciones presentadas. (4 vol. set).
47565: AGRON, ANTOINE NICOLAS, - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordentlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
58075: AGRON, ANTOINE NICOLAS, - Verzameling van opstellen, geschikt om de Belgische jeugd, door middel van haere moedertael, op eene regelmaetige en gemakkelyke wyze tot de kennis der Fransche tael op te leyden.
59116: AHLBRINCK, W., - Encyclopaedie der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten dezer Indianen.
41298: AINSTY, MR., - The new Bath guide: or, memoirs of the B-N-R-D [Blunderhead] family, in a series of poetical epistles.
54404: ALBE, GERHARD & CLAESSON, CLAES (EDS.), - Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm: Arsbok 1944.
57684: ALBERDINGK THIJM, J.A. (INL.), - Bulla "Ineffabilis" in de Nederlandsche en Vriesche talen, benevens de bepaling van het leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis in de talen der Oost- en West-Indische koloniën en in de voornaamste Noord-Nederlandsche dialekten.
60774: ALEX, PIERRE [PS. OF MERCIER, ALEXANDRE], - Au pays des Bouddhas.
42054: ALEXANDER, W.D., - A brief history of the Hawaiian people.
13372: ALISJAHBANA, S. TAKDIR, - Pembina Bahasa Indonesia. Madjalah bulanan untuk memadjukan Bahasa Indonesia. Vols. I, nos. 3-12 (Sep. 1948 - June 1949); II, nos. 1, 2, 10; III, nos. 5, 9, 10, 11, 12; V, nos. 7-12; VI, nos. 1-8 + 10-12; VII, nos. 7, 11; VIII, no.3/4, (Okt. 1955).
60315: ALKEMADE, K. VAN & SCHELLING, P. VAN DER, - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van maaltyden, en het drinken der gezondheden, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen, en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk (...).
59065: ALLEBE, G.A.N., - Gymnastiek voor meisjes. Beweging en rust. Twee hygienische studien.
45737: ALLMAN, GEORGE JAMES, - A monograph of the Gymnoblastic or Tubularian Hydroids. Part I: The hydroida in general.
58441: JAVA ALMANACK. - Volksalmanak Djawi 1935.
58593: ALMANAK. - Portefeuille-almanak voor het schrikkeljaar 1864. Jaartellingen, feestdagen, verduisteringen, op- en ondergang der Zon, verjaardagen Kon. Huis, kalender, tarief van het Zegel, herleiding der munten, weekmarkten.
31595: ALMANAK. - Surinaamsche almanak voor het jaar 1905.
57937: ALMANAK. - Nuttige huis- en bybelsche almanach. Voor 't Jaar 1771. Waar in, behalven het nodige tot een Almanach behoorende, gevonden word, niet alleen eene handleidinge om de jeugd tot kennisse van de Heilige historie en landbeschryvinge, op te voeren; maar ook om dezelve te stichten, met veele andere nuttige, zedige en tevens vermaakelyke onderwerpen.
57939: ALMANAK. - Deventer Almanak 1899. Naar den nieuwen verbeterden Gregoriaanschen stijl: op het jaar na de menschwording van Christus MDCCCXCIX. Alsmede de maans op- en ondergang. (&) De oprechte Italiaansche waersegger... Antonio Magino.
57940: ALMANAK. - Almanak voor vrouwen door vrouwen. Het jaar MDCCCVI [1806].
58548: ALMANAK. - Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1799.
53912: ALPHEN, M.A. VAN (ET AL), - Kroniek der zeemacht. Gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis.
60083: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Rapport, dienende ten betooge van de souverainiteit der Heeren Staten, over de stad, steden en lande van Utrecht; ingebracht ter vergadering der Heeren ords. Gedeputeerden den 28 February 1787. (Titel op laatste pag.).
52378: ALPHEN, G. VAN, - Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853 (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, Van Someren en Van der Wulp).
57953: ALPHEN, D. VAN, - Vaderlandsche Chronyk; of jaarboek van Holland, Zeeland en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren, den zes-en-twintigsten Graaf van Holland en Zeeland, voorgevallen in Wintermaand van den jare MCCCCIV.
42208: ALVAREZ DE COLMENAR, JUAN (AA, PIETER VAN DER, ED./TRANSL.), - Beschryving van Spanjen en Portugal; Waar in, op het naauwkeurigste, al het geene, dat, zoo ten opzigte van hunnen ouden, als tegenwoordigen staat, aanmerkens-waardig, noodig en vermaakelijk om te weeten is, verhaald en door kunstigen Print-verbeeldingen en Land-kaarten aangeweezen werd; Dienende daar-en-boven (...) tot een duydelijke Weg-wijzer, om alle der zelver Landschappen, Grenspaalen, Steeden, Vlekken en Dorpen, op het kortste, veyligste en gemakkelijkste, te bereyzen.
43588: ALVORD, JOHN W. & BURDICK, CHARLES B., - Relief from floods: the fundamentals of flood prevention, flood protection and means for determining proper remedies.
60810: AMARAL, ILIDIO DO, - O reino do Congo, os Mbundu (ou Ambundos), o reino dos "Ngola" (ou de Angola) e a presença Portuguesa, de finais do século XV a meados do século XVI.
49497: AMBASTA, ASHESH, - Capitalist restructuring and formation of Adivasi proletarians: Agrarian transition in Thane. district (Western India) c. 1817-1990
41696: AMNEUS, G., - La ville de Kristiania, son commerce, sa navigation et son industrie. Resumé historique.
60125: AMSTERDAM. - Reglement omtrent het fonds van het Makelaars-Kantoor. (Aldus besloten ter Kamer van Heeren Burgemeesteren den 28 sten Augustus 1817. Was get. P.A. van Boetzelaer, H. van Slingelandt, C. Backer).
60124: AMSTERDAM. - Instructie. Het intermediair gemeente-bestuur van Amsterdam, goedgevonden hebbende, dat, ten behoeve van de stads openbaare schoolen, aan de huizen der gezamentlijke ingezetenen eene algemeene collecte zal worden gedaan ... (Actum in Amsterdam, den 9den Maart 1802. F.J. Pelletier).
60123: AMSTERDAM. - Vryheid. Gelykheid. Broederschap. Notificatie . District 2. Grondvergadering 12. De stemgerechtigde burgers woonende in het huis No. 39 van de Grondvergadering en het district aan het hoofd dezes gemeld (...) worden ingevolge de publicatie van de provisioneele representanten van het volk van Holland, van den 7 January laatsl., opgeroepen tegen Vrijdag den 12 February ... eenen kiezer ... te benoemen. (Amsterdam den 23 January 1796. A.G. Verster, F.J. Pelletier).
60122: AMSTERDAM. - Plan van intekening, ter begraaving van de lyken der gekwetsten, in den slag van 5 Augustus 1781, uit het Gasthuis 's middags ten 2 uuren in de Nieuwe Kerk. Waarop men kan intekenen by den boekverkooper Jan Verlem, in de Graavestraat, die een papier daartoe gereed heeft.
60121: AMSTERDAM. - Notificatie. Het intermediair gemeente-bestuur van Amsterdam, in aanmerking neemende, dat ... alhier opgericht zijn eenige openbaare scholen, tot onderwijs van kinderen van mindervermoogende ouders ... (Geärresteerd den 9den, en gepubliceerd den 11den Maart 1802. Jacob Cuijk van Mierop, F.J. Pelletier).
60119: AMSTERDAM. - Kennisgeving. Burgemeesteren der stad Amsterdam voldoende aan het verzoek hun gedaan door de verzorgers der Stads-Armenscholen, berigten mits dezen aan de goede burgerij, dat de gewone jaarlijksche kollekte, ten behoeve van voormelde scholen, zijn zal op Vr dag den 17den dezer maand ... (Amsterdam, den 7den Maart 1815. P.A. van Boetzelaer, H. van Slingelandt).
60120: AMSTERDAM. - Naamlijst van de Heeren Burgemeesteren en Raden der stad Amsterdam, geïnstalleerd den 31sten December 1813.
60076: AMSTERDAM. - Protesten en aanteekening der stadt Amsterdam in de registers van haar Ed. Grootmoogende vergadering geinsereert teegen de Rezolutien by meerderheyd van stemmen aldaar genoomen op de klagten der Neederlandsche kooplieden over het neemen en opbrengen hunner scheepen door de Engelschen, 1778.
59760: AMSTERDAM. - Vue de l'Ecluse d'Amstel regardant par le dehors d'Amsterdam.
57877: AMSTERDAM. - Le guide, ou nouvelle description d'Amsterdam; enseignant aux voyageurs, et aux négoçians, son origine, ses aggrandissemens & son état actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses édifices, ruës, ports, canaux, ponts, écluses, etc.
58181: DOOPSGEZINDE GEMEENTE BINNEN AMSTERDAM, - Christelijke gezangen voor de openbare godsdienstoefeningen.
58286: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, - Short-title catalogus van Nederlandstalig populair proza 1670-1830 (in het bijzonder romans) aanwezig in fotokopie of op microfilm op het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam of in origineel aanwezig in de U.B. van Amsterdam. Samengesteld door de Romanwerkgroep afdeling Verlichting.
38138: MUNICIPALITY OF AMSTERDAM, - Navigation on the North Sea Canal.
36564: VOC SHIP AMSTERDAM. - Bestek voor thuisvaart. Rapport van het onderzoek naar de mogelijkheden van berging, transport, conservering en expositie van het VOC-schip "Amsterdam", uitgebracht door het bestuur van de Stichting VOC-schip "Amsterdam".
56121: AMSTERDAM. - Programma van eisen voor het nieuwe stadhuis aan de Amstel, de Zwanenburgwal en het Waterlooplein.
58512: AMSTERDAM. - Description de l'hôtel de ville d'Amsterdam, avec les explications de tous les emblémes, figures, tableaux, statuës &c qui se trouvent au-dehors, et au-dedans de ce bâtiment.
59987: AMSTERDAM. - Amsterdam gehoont en beledight in hare gedeputeerdens en papieren.
61180: GIROKANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM, - Het giroverkeer voor iedereen. Handleiding met voorbeelden.
57520: REICHS-MARINE-AMT, - Segel-Handbuch für die Nordsee. Zweite Abtheilung. Drittes Heft. Ostküste Schottlands von Kinnaird Head bis Berwick und die Ostküste Englands von Berwick bis Cromer.
57522: REICHS-MARINE-AMT, - Segel-Handbuch für die Ostsee. Zweite Abteilung: Das Kattegat und die Zugänge zur Ostsee.
57524: REICHS-MARINE-AMT, - Segel-Handbuch für die Ostsee. V. Abteilung: Die Ostküste von Schweden. Der Bottnische Meerbusen und die Alands Inseln.
58034: ANDERSON, JOHN, - Mission to the East Coast of Sumatra, in M.DCCC.XXIII, under the direction of the Government of Prince of Wales Island. Including historical and descriptive sketches of the country, an account of the commerce, population and the manners and customs of the inhabitants, and a visit to the Batta cannibal state in the interior.
47922: ANDERSON, J., - How to stain the nervous system. A laboratory handbook for students and technicians.
59241: ANDERSON, RICHARD K., - Guidelines for recording historic ships.
53864: ANDRADE, JOSE IGNACIO, - Cartas escriptas da India e da China nos annos de 1815 a 1835.
58047: ANDRADE, JOSE IGNACIO, - Memoria dos feitos Macaenses contra os piratas da China: e da entrada violenta dos Inglezes na cidade de Macáo. & Segunda parte: Invasao das tropas Inglezas em Macáo e sua retirada.
59104: ANDRE, A. THEO, - Cultuur en bereiding van indigo op Java.
48850: ANDRE, AUGUSTE, - Les syndicats ecclésiastiques. Étude sur leur légalité et leurs causes.
57817: ANDREAS, VALERIUS, - Bibliotheca Belgica.
59516: ANDRES, GIOVAN [JUAN], - Opera chiamata confusione della se tta Machumetana, composta in lingua Spagnola, per Giovan Andrea gia Moro & Alfacqui, della citta de Sciativa, hora per la Divina bontà Christiano e Sacerdote. Tradotta in Italiano, per Domenico de Gaztelu secretario del illustrissimo signor Don Lope de Soria imbasciador Cesareo appresso la illustrissima signoria di Venetia.
58716: ANDREU DE BILISTEIN, [CHARLES LEOPOLD], - Institutions militaires pour la France, ou le Végèce François (1e & 2e partie) (&) Fragmens militaires, pour servir de suite au Végèce François.
60463: ANDRIESSE, EMMY (FOTO'S) & CHARLES, J.B. (TEKST), - Beeldroman.
54276: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN, - Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand Maart 1848. 1ste gedeelte.
59048: ANGLES VARGAS, VICTOR, - Historia del Cusco. (Cusco colonial). Tomo II (in 2 vols.).
41747: THE-ANH, NGUYEN, - Bibliographie critique sur les relations entre le Viet-Nam et l'Occident. (Ouvrages et articles en langues occidentales).
59656: ANON., - De Christen wysgeer, bezig in aandagtige overdenkingen, over de werken van God in het ryk der natuur, en Zyne Voorzienigheid op alle de dagen van het jaar. Eerste deel, bevattende de maanden January - Juny. Uit het Hoogduitsch vertaald.
59955: ANON., - Algemeene verbetering der hedendaagsche wereld, beraadslaagd in de vergadering der zeven wyzen van Griekenland, gehouden op den berg Parnassus.
60987: ANON., - Godvruchtige leidsman, aanwyzende den weg ten Hemel, door oefeningen en gebeden en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Met veelvuldige godvruchtige gebeden en litanien. Bijeen verzameld door een Pater van het Orde der Predikheeren.
20594: ANON., - Handleiding tot de manier van procederen voor de regtbanken van enkele policie. Zamengesteld, ten nutte van vrederegters, burgemeesters, commissarissen van policie, griffiers, enz.
56377: ANON., - Les brigades internationales. L'aide étrangère aux rouges espagnols.
1129: ANON., - Dwars door Sumatra. Right across Sumatra.
44459: ANON., - Politiek beleid en bestuurszorg in de Buitenbezittingen. Tweede gedeelte B, hoofdstuk IV: Verklarend overzicht der politieke overeenkomsten. Met bijlagen. (2 vol. set).
58927: ANON., - Généalogies des familles nobles et anciennes des dix-sept provinces des Pays-Bas tant de celles qui y résident ou y ont résidé, que de celles qui en sont originaires, & aussi de celles qui se sont alliées avec elles, rangées par ordre alphabétique.
58126: ANON., - Voyage de Robertson, aux Terres Australes, traduit sur le manuscrit Anglois.
60443: ANON., - Mémoire sur les portions congrues, et sur l'ascendant aristocratique de la noblesse dans le clergé.
59981: ANON., - De waarheid aan Philalethes.
60078: ANON., - Opheldering van de missive van den heer D.W. van Lynden, aan Haar Hoog Mogende, in dato 26 July 1781; en aan Hoogstdezelve overgegeeven den 21 Aug. 1781. (Nae de echte copy van de Noord-Hollandsche Courant en te bekomen by de boekverkoper Wynants in 's Hage).
57913: ANON., - Voorstellen ter keuze van ambachten en bedrijven, en daartoe betrekkelijke verhalen voor kinderen.
60042: ANON., - Zamenspraak tusschen de Haagsche Louw en Krelis, over het request van de vlag-officieren ter beteugeling der drukpers.
59983: ANON., - Onnut discours, over de Antwoort op een missive geschreven by een regent, &c.
43947: ANON., - De l'emploi des chemins de fer en temps de guerre. Traduit de l'Allemand.
50925: ANON., - Vie publique et privée de Honoré-Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau.
48021: ANON., - Merkwürdige Nachrichten von den Jesuiten in Weissreussen. In Briefen. Aus dem Italienischen.
47980: ANON., - Corrections intéressantes, utiles et nécessaires au nobiliaire des Pays-bas et du comté de Bourgogne.
47778: ANON., - The letters of a widowed physician to his daughter: at puberty (12.5 years), at maturity (18 years), at marriage, at motherhood.
5805: ANON., - Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle. (Full set).
59917: ANON., - Copie Van een brief, geschreven uyt Rotterdam aen NN. Licentiaet in de Rechten tot Dantzigh: behelsende in't korte 't geene in de Vereenigde Nederlanden sedert den jare 1648, tot den jare 1672 voorgevallen is, raeckende de manieren en maximen van regeringe en oorspronck der tegenwoordige onheylen, de selvige in desen jare door de verderffelijken oorlogh der Koningen van Vrankrijck en Engelandt overgekomen. In 't eerste iaer der verstellinge van de Stadthouderlijcke regeeringe, pro populo principifico.
46884: ANON., - Internationaal seinboek. Uitgegeven op last van Hunne Excellentiën de Ministers van Waterstaat en van Defensie. (Bewerkt naar de Engelsche en Duitsche uitgaven van 1932/'33).
59984: ANON., - Antwoort op het soo genoemde Onnutte discours, over de Antwoorde op een Missive geschreven by een regent.
59812: ANON., - Op-comste der Neder-lantsche beroerten. Door eenen liefhebber des waerheydts ende der zielen saligheydt.
59985: ANON., - Heeckel, voor den autheur van het Onnut discours.
57237: ANON. [NENY, COMTE DE], - Memoires historiques et politiques des Pays-Bas Autrichiens. Tome premier. Nouvelle édition imprimée d'après le manuscrit original de l'auteur, refondue, corigée & augmentée de plusieurs chapitres & articles qui sont omis dans l'édition en un volume de Neuchatel.
41027: ANON., - The encyclopaedia of wit.
40947: ANON., - Der Nibelunge Not. [Monumentalausgabe nach der Hohenems-Münchner Handschrift A in der Ausgabe Karl Lachmanns].
58184: ANON., - Nieuwe spiegel der jeugd, of Fransche tiranny, zijnde een kort verhaal van den oorsprong en voortgang des oorlogs, 1672. Als mede de schrikkelijke en onmenschelijke wreedheid ende grouwelen door de Fransse in Nederland en elders bedreven. Seer nut dienstig om in de scholen geleert te worden.
50951: ANON., - Der Kreiselkompass. Sonderabdruck aus Lehrbuch für den Unterricht in der Navigation an der Kaiserlichen Marineschule.
59141: ANON., - Lijst van Hr. Ms. schepen en vaartuigen, behoorende tot de scheepsmacht vereenigd in het Hollandsch Diep, onder de bevelen van den schout-bij-nacht F.K. Engelbrecht, voor de revue te houden door H.M. de Koningin op 15 september 1898. (Bandtitel: Vloot-revue 1898).
58416: ANON., - Keur van levensschetsen. Een leesboek voor jonge lieden uit den bechaafden stand.
59292: ANON., - Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
57759: ANON., - Onderrigt in de rij-kunst, bij de Nederlandsche troepen te paard. Eerste deel: 1. School des ruiters te paard; 2. Pelotons-school te paard. (all published).
59045: ANON., - Des Hermes Trismegists wahrer alter Naturweg zur Bereitung der grossen Universaltinctur.
58182: ANON., - Les plaisirs de l'amour ou recueil de contes, histoires & poèmes galans. Tome premier.
59497: ANON., - De leidsman der jeugd. Vaderlandsche historie. Eerste deel.
59499: ANON., - De leidsman der jeugd. Vaderlandsche historie. Zesde deel.
58179: ANON., - Histoire des Anabaptistes contenant leur doctrine, les diverses opinions qui les divisent en plusieurs sectes, les troubles qu'ils ont causez, & enfin tout ce qui s'est passé de plus considérable à leur égard, depuis l'an 1521 jusques à present.
58176: ANON., - De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaalt. (Band 1 (van 4), inhoudende 1e, 2e en 3e deel).
58428: ANON., - Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes.
58430: ANON., - Onderhoudend geschenk voor kinderen; of verzameling van verschillende onderwerpen tot leering en vermaak der jeugd.
61307: ANON., - Statiska. Geografische draaischijf met interessante gegevens der Europese landen, bijgewerkt tot 1 Maart 1953.
61061: ANON., - Welkom vreemdeling. Handleiding voor new-comers en touristen in Nederlandsch-Indië. No. 1, derde jaargang, 1932. Samengesteld met officiëele medewerking van de besturen der voornaamste gemeenten in N.O. Indië, de Officiëele Vereeniging voor Touristenverkeer en andere openbare lichamen.
59807: ANON., - Desengano de ciosos, atrevimento de mulheres, perigo que corre a formosura, ainda quando mais defendida: Expressado no successo, que aconteceo na cidade de Napoles: Conselho para maridos indiscretos, e velhos rabugentos. Sugunda parte.
60000: ANON., - De konincklycke echtscheyding of binnenlantse oorlogh in het huysgesin van den groten Alcander.
59923: ANON., - Extraordinare fyne bril oft verrekyker om door te sien, hoedanigh den Koningh van Vrankrijck sijne desseynen heeft voortgeset, om in de Vereenigde Nederlanden te komen. Alsmede de motiven die dien Koningh hebben aengeprikkelt, om die landen den oorlogh aen te doen. Noyt soo naakt ontdeckt.
60015: ANON., - Aulicus, hovelingh, anders hof-lieveling.
49130: ANON., - Dr. G.M.J. Veldkamp. Overzicht van zijn politieke werk. (Personalia; Beleid op economisch en sociaal gebied; Overzicht parlementaire redevoeringen; Bibliografie; Caricaturen).
59982: ANON., - Antwoord, op een missive van een regend, onder de naem van Philalethes geschreeven, aen een also genaemde ander regend.
61306: ANON., - Europa-rad.
59922: ANON., - Nimrods mugge-swarm noch in 't harnasch. Tegens Oranje. Neffens een hemelsche artzenye voor de willens-weete blinden.
45711: ANON., - Kornelia, een burger-roman. Gevolgd na de natuur. I. & III. deel.
59999: ANON., - Vrankryk door de daaden van Lodewyk de XIII en XIV na het leven afgebeelt.
60927: ANON., - Acht figuren uit de geschiedenis der Pandawa's.
59980: ANON., - Bericht van een liefhebber der waarheit aan sijn vriend, over de tegenwoordige toestant van saken.
41851: ANON., - Soviet-American relations. A statement adopted by the Federal Council of the Churches of Christ in America.
60335: ANON., - Libre discours contre la grandeur et puissance temporelle du Pape. Pour la deffense de nostre Roy tres-Chrestien, & des libertez de l'Église Gallicane.
59636: ANON., - Beknopte schets der Romeinsche historie, afgebeeld in lessen.
57311: ANON. (JOHANNES VON TEPL OR JOHANNES VON SAAZ), - Der Ackermann aus Böhmen. (Also known as: Der Ackermann und der Tod).
60691: ANON., - Gids voor de scheepvaart ten dienste van Rijn-, zee-, binnenvaart en havenbedrijf. 1927-1947. 1947.
57882: ANON., - De orange confiturier, gebak- bereider en keuken-meester: Onderwyzende, op een minst kostbaare en gemaklyke wyze, veelerleye vrugten, zoo voor de Winter, als Zomer, te confyten en gereed te maaken. Het bereiden en maaken van veelerleye gebak, het braaden, kooken en stooven van vlees, vis, soupe, ragous en wat verder in de keukens voor komt: het inleggen van groentens, het gereed maaken van dranken en vogten...
57886: ANON., - Historisch verhaal, van den beklaaglyken opstand, 't sedert eenige Jaren in de gemeente, toegedaan de onveranderde Confessie van Augsburgh, binnen deser Stede, ontstaan... Aldus ter neder gestelt, door de vreedelievende leedematen der selver gemeente.
60653: ANON., - Oorlogsvliegtuigen.
58142: ANON., - La vie des riches et des pauvres, ou les obligations de ceux qui possedent les biens de la terre, ou qui vivent dans la pauvreté, prouvées par l'écriture & par les Saints Pères.
58364: ANON., - Voyage and venture, or the pleasures and perils of a sailor's life.
58488: ANON., - Sensible et Constant, ou Le véritable amour.
60821: ANON., - De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaalt. (Band 3 (van 4), inhoudende 7e, 8e en 9e deel).
59942: ANON., - Onpartydigh advys over ende ter saacke van de geoffereerde defensive alliantie met Vranckryck.
55358: NIJVERHEIDSSCHOOL ANTWERPEN, - Leergang van scheepsbouw. I: Algemeene begrippen; II; Planteekening en model; III: Schaal van waterverplaatsing.
55357: NIJVERHEIDSSCHOOL ANTWERPEN, - Leergang van technologie, scheepsleer.
1051: ANWB, - Indië in beeld.
55868: APARICIO CASADO, BUENAVENTURA, - Arqueología y antropología cultural de la margen derecha de la ría de Pontevedra.
58721: APOLLINARIS SIDONIUS, CAIUS SOLLIUS (ELMENHORST, GERHARD, ED.), - Opera. Ex postrema recognitione Joannis Wowerii (...) Geverhartus Elmenhorstius edidit, ex vet. cod. textum emendavit, & indicem copiosum adiecit.
57257: VENEZUELA - BRITISH GUYANA BOUNDARY ARBITRATION, - The case of the United States of Venezuela before the Tribunal of Arbitration to Convene at Paris under the provisions of the treaty between the U.S of Venezuela and Her Britainic Majesty signed at Washington Feb. 2, 1897. Vol. 2: Appendix, parts 1 and 2.
60954: ARCHER, RAYMOND LEROY, - Muhammadan mysticism in Sumatra.
47164: ARCHIBUGI, F. & NIJKAMP, P. (EDS.), - Economy and ecology: Towards sustainable development.
55276: ARGY, M. & SUPPER, H.L., - Vocabulaire papetier Français-Anglais et Anglais-Français des industries papetières et graphiques.
54636: ARIELLI, - Israel. Introduction Robert Aron. Commentaires A. Ginsbourg.
59835: ARMSTRONG, ELIZABETH, - Robert Estienne, royal printer. An historical study of the elder Stephanus.
44873: SALVATION ARMY, - The musical salvationist. Fourth volume: July, 1889, to June, 1890.
34433: ARNAUD, F.H., - Abrégé de l'histoire de France, depuis l'origine de ses premiers habitans jusqua'à l'arrivée de Louis XVIII. Livre de première nécessité pour l'instruction de la jeunesse, et propre à lui inspirer le goût de la lecture.
42117: ARNAULD, ANTOINE & NICOLE, PIERRE, - Reponse générale au nouveau livre de Mr. Claude. (&) La créance de l'Eglise grecque touchant la transsubstantiation, defendue contre la Réponse du Ministre Claude au livre de Mr. Arnaud. (&) Tradition de l'Eglise touchant l'Eucharistie, recueillie des Saints Pères & autres auteurs ecclésiastiques.
59465: ARNAULD D'ANDILLY, [ROBERT], - Lettres de Monsieur Arnauld d'Andilly.
58743: ARNDT, PAUL, - Gesellschaftliche Verhältnisse der Ngadha.
19954: ARNOLD, THOMAS, - History of the later Roman commonwealth, from the end of the second Punic war to the death of Julius Caesar; and of the reign of Augustus: with a life of Trajan.
46886: ARNOLD BIK, E.F.T., - Gids voor het bevaren der vaarwaters van Atjeh.
59833: ARNOLDO, M. (A.N. BROEDERS), - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
47807: ARRENBERG, R., - Merkwaardige voorvallen en belangrijke verhalen, uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld.
58061: ARTAUD DE MONTOR, A.-F., - Voyage dans les catacombes de Rome, par un membre de l'Académie de Cortone.
58705: ASCH VAN WYCK, H.M.A.J. VAN, - Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht, van de vroegste tijden af tot aan de 14e eeuw. 1e & 2e stuk (van 4).
44021: ASENSIO, JOSE MARIA, - Cristóbal Colón: Su vida, sus viajes, sus descubrimientos. (2 vol. set). Espléndida edición, ilustrada con magníficas oleografías, copia de famosos cuadros de artistas españoles.
61043: ASHTON, F., - The salt industry of Rajputana.
58999: ASMAR, TEGUH (ED.), - Koleksi Museum Nasional, Jilid III.
58304: ASSER, T.M.C., - Arbitrage international entre les États-Unis d'Amérique, partie demanderesse, et la Russie, partie défenderesse, relatif aux navires "Cape Horn Pigeon," "James Hamilton Lewis," "C.H. White" et "Kate and Anna. Jugements de l'arbitre: T.M.C. Asser, membre du Conseil d'Etat des Pays-Bas, prononcés à La Haye le 29 novembre 1902.
47179: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. III, 1915-16.
47180: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. IV, 1916-17.
47181: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. IX, 1921-22.
41635: SWEDISH TRAFFIC ASSOCIATION, - Sweden - ancient and modern.
43594: ATKINS, JOHN, - A voyage to Guinea, Brazil, & the West Indies; in His Majesty's ships the Swallow and Weymouth. Describing the several islands and settlements, viz: Madeira, the Canaries, Cape de Verde, Sierra Leone, Sesthos, Cape Apollonia, Cabo Corfo, and others on the Guinea Coast; Barbadoes, Jamaica, &c. in the West Indies.... With remarks on the gold, ivory, and slave trade.
45799: AUBIN, HERMANN, PETRI, FRANZ & SCHLENGER, HERBERT (HRSG.), - Der Raum Westfalen. Band IV: Wesenszüge seiner Kultur. 1.-3. Teil. (3 vol. set).
58521: AUDIN (ANONYMOUSLY PUBL.), - Fables heroiques, où sont renfermées les plus importantes maximes de la politique & de la morale; avec des discours historiques sur chaque fable. (2 vols.).
55595: AUMULLER, ADALBERTO, - New English-Portuguese technical and chemical dictionary. Novo dicionário técnico e químico Ingles-Portugues.
49602: AUROBINDO, SRI, - The foundations of Indian culture.
59328: AUSONIUS, D. MAGNUS, - D. Magni Ausonii Burdigalensis opera.
40382: WESTERN AUSTRALIA. - Pocket year book of Western Australia 1920 (2nd issue) - 1979 (No.61). From 1966: Western Australian pocket year book. (Lacks year 1937). Issued by S. Bennett, F.W. Sayer, W.M. Bartlett, a.o.
59997: LEOPOLD I OF AUSTRIA, - Translaet uyt het Latijn. Antwoordt van den Keyser op het Fransche manifest.
34572: DIVERSE AUTEURS, - Verzameling van bijdragen, aangeboden aan Dr. J.W. Meyer Ranneft, vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië, bij zijn vertrek uit Batavia op 27 Juni 1936.
60323: DIVERSE AUTEURS, - Nieuwe verzameling van Nederduitsche mengeldichten.
58330: DIVERSE AUTEURS, - Losse bladen voor de Nederlandsche jeugd, opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (Sophia Frederika Mathilda). Derde jaargang. (Meegebonden:) In- en ontspanning voor de intekeenaren op de Losse bladen voor de Nederlandsche jeugd.
56012: DIVERSE AUTEURS, - Arthur Lehning in 1974. Een hommage.
46220: DIVERSE AUTEURS, - Baerderadiel in geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy.
60934: DIVERSE AUTEURS, - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, deel VI.
61008: VARIOUS AUTHORS, - Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel 65. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederl.-Indië.
60731: VARIOUS AUTHORS, - Brouwer memorial volume.
49211: VARIOUS AUTHORS, - Les colloques de Wégimont. IV-1957: Le "Baroque" musical. Recueil d'études sur la musique du XVIIe siècle.
60714: VARIOUS AUTHORS, - Brouwer memorial volume.
44100: VARIOUS AUTHORS, - L'Afrique à travers ses fils: Ernest Mercier, historien de l'Afrique septentrionale, maire de Constantine.
58328: VARIOUS AUTHORS, - Barnacles and bilge water: a collection of old whaling yarns.
22033: VARIOUS AUTHORS, - Geneeskundig tijdschrift voor Ned.-Indië. Feestbundel 1936.
44229: VARIOUS AUTHORS, - Acta cartographica, volume XI/1971.
61007: VARIOUS AUTHORS, - Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel 56. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederl.-Indië.
58912: VARIOUS AUTHORS, - Atti del 2° congresso internazionale di fotobiologia; 5° congresso internazionale della luce. Riunioni medico-chirurgiche internazionali,Torino 2-8 giugno 1957.
59504: VARIOUS AUTHORS, - I., II. & III. Bericht über die Verhandlungen und Arbeiten der vom Stadtmagistrate München niedergesetzten Commission für Wasserversorgung, Canalisation und Abfuhr in den Jahren 1874 - 1877. + Bericht der Münchener Commission über die Besichtigung der Canalisations- und Berieselungs-Anlagen in Frankfurt a/M., Berlin, Danzig und Breslau sowie den Liernur-Anlagen Amsterdam, Leiden und Dordrecht. Mit 13 Beilagen. (Beilage VII zum III. Bericht).
52063: VARIOUS AUTHORS, - Joao Couto: In memoriam.
58568: VARIOUS AUTHORS, - Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXXII för år 1811.
58569: VARIOUS AUTHORS, - Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXXIII för år 1812.
44768: VARIOUS AUTHORS (SEIGNOBOS, CHARLES, INTRODUCTION), - Quinze ans d'histoire universelle, 1914-1929.
58565: VARIOUS AUTHORS, - Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXIX för år 1808.
57175: VARIOUS AUTHORS, - Design in der DDR: Projekte, Prozesse, Produkte. Materialien zu einer Ausstellung.
11069: VARIOUS AUTHORS, - De globe. Keur van reisverhalen en merkwaardigheden van vreemde landen en volken. Onderhoudende en belangrijke lectuur voor den beschaafden stand. (Jaargang 1844, 3e & 4e deel).
61009: VARIOUS AUTHORS, - Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel 66. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederl.-Indië.
45793: VARIOUS AUTHORS, - Garcia de Orta. Ediçao comemorativa de IV centenario da publicaçao de 'Os Lusiadas', numero especial. Revista da Junta de Investigaçoes do Ultramar.
57785: VARIOUS AUTHORS, - Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica. Fasciculus XIV. (Latin or Dutch texts with parallel English translations).
59961: AVAUX, COMTE D', - Memoire de S.E. Mr. le Comte d'Avaux, Ambassadeur extraordinaire du Roy tres-Chrétien, presenté aux Estats Generaux, sur la fausse interpretation qu'on a voulu donner à sa depesche volée.
59962: AVAUX, COMTE D', - Memorie van ...den Heer Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van den aller-Christelijcksten Koning, ingelevert ter Staten Generael, over de valsche uytlegging, welke men aan sijn afgesette brief heeft willen geven. Gedaan in den Hage den 28. february 1684
59992: AVAUX, COMTE D', - Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
60320: AVERANI, GIUSEPPE, - Josephi Averanii, Interpretationum juris libri quinque, in quibus multa cum juris civilis, tum aliorum veterum scriptorum, loca nova ratione illustrantur. Multa item ex Antiquitate Romana Graecaque docte pertractantur.
45610: EL-AYOUTY, YASSIN, - The United Nations and decolonization: The role of Afro-Asia.
47641: AYROSA, PLINIO, - Apontamentos para a bibliografia da Lingua tupi-guarani .
61158: AYUB, MUHAMMAD, - Understanding Islamic finance.
60376: AZITA, - Beladjar bahasa Nippon tidak dengan guru. (Nippon go dokuhon). Dengan pimpinan M. Sato.
30913: BAAL, J. VAN, - Godsdienst en samenleving in Nederlandsch-Zuid-Nieuw-Guinea.
31265: BAARS, A. & S. SNEEVLIET, - Het proces Sneevliet. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
51760: BACH, A., - Die Maschinen-Elemente. Ihre Berechnung und Konstruktion mit Rücksicht auf die neueren Versuche. Erster Band: Text; Zweiter Band: Tafeln und Tabellen.
32564: BACHHOFER, LUDWIG, - Early Indian sculpture.
59622: BACHIENE, W.A., - Kaart van Fransch Guijane met een gedeelte van Hollandsch Guijane.
57881: BACHIENE, W.A., - Vaderlandsche geographie, of nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden. Derde deel: Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden; en Drenthe.
40998: BACHRACH, VIVECA (ED.), - From Zurbaran to Picasso: Masterpieces from the Collection Thyssen-Bornemisza. Exhibition Simon Levie & Tomas Llorens Serra. Shanghai Museum 1996, Beijing, China National Art Gallery 1997.
36898: BACK, FRIEDRICH, - Mittelrheinische Kunst. Beiträge zur Geschichte der Malerei und Plastik im 14. & 15. Jahrhundert.
59700: BACON, G.W., - Bacon's bird's-eye view of South Africa with enlarged views of Natal, and Mafeking to Pretoria.
28012: BAEDEKER, KARL, - La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie.
4661: BAEDEKER, KARL, - Schwarzwald, Odenwald, Bodensee.
57909: BAEDEKER, KARL, - Nordbayern Franken, Bayrischer Wald. (1st ed.).
57908: BAEDEKER, KARL, - Westfalen. Bremen, Hannover, der Rhein von Koblenz bis Wesel, Kassel.
11494: BAEDEKER, KARL, - Südbayern, Tirol und Salzburg, Ober- und Nieder-Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain.
47872: BAEDEKER, KARL, - Die Rheinlande von der elsässischen bis zur holländischen Grenze, Rheinpfalz und Saargebiet, Rhein.-Westfälisches Industriegebiet.
47880: BAEDEKER, KARL, - Le sud-ouest de la France, de la Loire a la frontiere d'Espagne.
919: BAEDEKER, KARL, - Die Schweiz, nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol.
3059: BAEDEKER, KARL, - Die Schweiz, Chamonix, die oberitalienischen Seen.
4669: BAEDEKER, KARL, - Österreich.
59263: BAHL, ROY W. & LINN, JOHANNES F., - Urban public finance in developing countries.
45766: BAIAO, ANTONIO, - Alguns. Ascendentes de Albuquerque eo seu filho, a luz de documentos ineditos: a questao da sepultura do governador da India. Memoria.
21399: BAIE, E., - Le siècle des gueux (histoire de la sensibilité flamande sous la Renaissance). I: La métropole de l'Occident. II: Le miroir de l'Escaut.
58412: BAILLIE, NEIL B.E., - A digest of Moohummadan law. Compiled and translated from authorities in the original Arabic. With an introduction and explanatory notes. (2 vol. set). Revised (2nd ed.), with some additions to the text, and a supplement on sale, loan, and mortgage etc. (vol. I); 4th impression (vol. II).
50931: BAKER, HENRY, - Le microscope à la portée de tout le monde, ou description, calcul & explication de la nature, de l'usage & de la force des meilleures microscopes. Avec les méthodes necessaires pour préparer, appliquer, considérer & conserver toutes formes d'objets, & les précautions à prendre pour les examiner avec soin.
40857: BAKER, O.E. (ED.), - Atlas of American agriculture: Physical basis including land relief, climate, soils, and natural vegetation of the United States.
60812: BAKSHI, P.M., SINGH, JASWANT & ARORA, DEEPAK, - The Constitution of India. (4 vol. set).
55338: BALAU, SYLV., - Les sources de l'histoire de Liége au Moyen age. Etude critique.
20846: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE, - Holland - Zuid-Afrika, een geschiedkundig overzicht van scheepvaart- en handelsbetrekkingen in oude en nieuwe tijden. HOLLAND - SOUTH AFRICA, an historical account of shipping and commercial relations in old and modern days.
61026: BALEN, C.L. VAN, - Ons schoone Indië. Handleiding bij de schoolplaat Reede van Semarang (Midden-Java). Met bijplaten.
2798: BALEN, C.L. VAN, - Nederland in beeld en woord. Eerste deel. Uitgegeven m.m.v. den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.
61027: BALEN, C.L. VAN, - Ons schoone Indië. Handleiding bij de schoolplaat Balikpapan. Met bijplaten.
28586: BALEN, MATTHYS, - Beschrijving van Dordrecht, vierde boeck, bevattende gedenkwaardige geschiedenissen, en zaken, de stad Dordrecht betreffende, en daar in, of omtrent, voorgevallen. Een kort verhael van 't leven, en daden, der Graven van Holland, enz.
58358: BALLANTYNE, R.M., - The walrus hunters: A romance of the realms of ice.
5769: BALLEYDIER, ALPHONSE, - Histoire de la Révolution de Rome. Tableau religieux, politique et militaire des années 1846 - 1850 en Italie.
44225: BALTENSZ, FRANS, - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eerbaerheyt, ofte ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne. In prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren.
43697: BALZAC, HONORE DE, - Le bal de Sceaux. Lithographies rehaussées d'Eliane Bonabel.
46002: BANDARANAYAKE, SENAKE, - Sinhalese monastic architecture. The viharas of Anuradhapura.
57834: BANERJEA, PRAMATHANATH, - Indian finance in the days of the Company.
33912: BANNER, J. & I. JAKABFFY, - Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, a legrégibb idöktöl a XI. századig. Archäologische Bibliographie des Mittel-Donau-Beckens von den frühesten Zeiten an bis zum XI.Jahrhundert. Bibliographie archéologique du Bassin danubien depuis des temps les plus éloignés jusqu'au XIe siècle.
61199: BANSA, HELMUT (ED.), - Habent sua fata libelli. Integration von Wissenschaft und Praxis in der Buchrestaurierung, dargestellt an den Dokumentationen zu exemplarischen Arbeiten aus der Staatlichen Fachakademie zur Ausbildung von Restauratoren.
60432: BANTZINGER, C.A.B., - C.A.B. Bantzinger, tekenaar. (Inleiding Hans Redeker).
45948: BÄR, MAX, - Bücherkunde zur Geschichte der Rheinlande. Erster Band: Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken bis 1915. (All published).
60768: BARATA-FEYO, JOSE MANUEL, - Grandes reportagens. Angola: a guerra dos Robinsons. (2 vol. set).
59832: BARBANSON, WILLIBRORD DE, - Veertig jaren Franse parochies. De Nederlandse Paters Dominicanen in het Bisdom Guadeloupe, 1911-1951.
57770: BARBIER, ANT.-ALEX., - Dictionnaire des ouvrages anonymes. Suite de la seconde édition des Supercheries littéraires dévoilées par J.-M. Querard. Publiée par Gustave Brunet et Pierre Jannet. (Incl. suppl. by Brunet and additions and corrections by H. Celani). (4 vol. set).
57155: MUSEE D'ETHNOGRAPHIE ET DE PREHISTOIRE DU BARDO, - Collections préhistoriques: Planches. Album no. I. Dessins du Chanoine J. Bouyssonie. Préface de l'Abbé H. Breuil.
7004: BAREN, J. VAN, L.C.T. BIGOT, H.BLINK, (ET AL, RED.), - Gelderland. Op initiatief van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
4706: WILLEM BARENTS, - Verslagen omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comite van Uitvoering.
41824: BARENTS, J., - De wetenschap der politiek. Een terreinverkenning.
58032: BARETTI, JOSEPH, - De zeden en gewoonten van Italien beschouwd. Benevens deszelfs aanmerkingen op de misvattingen van sommige reizigers met betrekking tot dat land. (In twee delen). Uit het Engels vertaald. Bound with: SHARP, SAMUEL, Brieven over Italien. Betreffende deszelfs grond, regeering, godsdienst, wyze van bestaan, zeden, gebruiken, zeldzaamheden, konsten, enz. Met een berigt wegens den overtogt over het Alpische gebergte. Geschreeven in de jaaren 1765 en 1766. Naar de derde uitgaave uit het Engelsch vertaald.
58190: BARLAEUS, CASPARIS, - Orationum liber. Accesserunt alia nonnulla varii & amoenioris argumenti.
49564: BARNES, JOHN, - A tour throughout the whole of France; or, new topographical and historical sketch of all its most important and interesting cities, towns, forts, castles, palaces...interspersed with curious and illustrative anecdotes of the manners, custons, dress, etc.
49617: BARON, DAVID, - The shepherd of Israel and his scattered flock. A solution to the enigma of Jewish history.
60420: BARRAS, P. & LAGARDE, [J.-J.], - Arrêté du Directoire exécutif, qui accorde des secours en numeraire aux déportés ou réfugiés des îles du Vent ou sous le Vent, en remplacement des rations dont ils ont joui jusqu'à présent. Du 28 Brumaire, an V de la République française une et indivisible. No. 363. Bulletin des Lois. No. 93.
44705: BARRES, MAURICE (PRÉFACE), - Les provinces captives: L'Alsace et la Lorraine.
46818: BARRETO, BISSAYA, - Subsidios para a historia II: Notes sur quelques établissements d'assistance de la province de Beira Litoral.
58590: BARROS, JOAN DE, - Twee bysondere scheeps-togten na Oost-Indien, van Pedralvarez Cabral, in het jaar 1500, en Joan da Nova, in het jaar 1501.
58823: BARTHELEMY, J.J., - Charite en Polydorus. Nevens eene beknopte levensgeschiedenis van dezen beroemden man. Naar het Fransch, vrij gevolgd.
57893: BARTHELEMY, H. & RENARD, LEON, - L'année militaire et maritime. Deuxième année, 1892.
61313: BARTHOLOMEW, - Map of New Zealand in layer colouring, with roads and other features. Scale 1:2,000,000.
61316: BARTHOLOMEW, - Middle East and Near East: Persia, Arabia, Turkey, Egypt. With boundaries, roads and railways. Scale 1:4,000,000.
16802: BAS, F. DE & J. KUYPER, - De waterwegen in Nederland.
58813: BASNAGE DE BEAUVAL, HENRI, - Histoire des ouvrages des savans. Mois Janvier-Décembre 1703.
57233: BASSIERES, E., - Notice sur la Guyane. (Exposition Universelle de 1900, Colonies et pays de protectorats sous la direction de J. Charles-Roux).
58680: BASSLE, GUSTAVE ADOLPHE, - Système mnemonique: ou art d'aider la mémoire.
1011: BASTIN, JOHN & BROMMER, BEA, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia, with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
48576: BASTIN, JOHN, - Sir Thomas Stamford Raffles. With an account of the Raffles-Minto manuscript collection presented to the India Office Library on 17 July 1969 by the Malaysia-Singapore Commercial Association,
48908: BATAVIA. - Mededeelingen van het Visscherij-Station te Batavia, Nos. I-X.
57332: SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES DE BATAVIA, - Hommage du Service Archéologique des Indes Néerlandaises au Premier Congrès des Préhistorians d' Extrême-Orient à Hanoi, 25-31 Janvier 1932.
60338: LA BAUME-DESDOSSAT, JACQUES-FRANCOIS DE (ANON. PUBL.), - La Christiade, ou, le paradis reconquis, pour servir de suite au Paradis perdu de Milton. (6 vol. set).
48360: BAUMGARTEL, TR. HRSG.), - Milchhygienische Experimentalarbeiten aus dem mikrobiologischen Laboratorium der Technischen Hochschule München.
454: BAUMGARTNER, A., - Durch Skandinavien nach St.Petersburg.
3808: BAUMGARTNER, A., - Reisebilder aus Schottland.
31067: BAUR, ERWIN, - Einführung in die experimentelle Vererbungslehre.
57971: BAUR, F. V[ON], - Handbuch für Offiziere des Generalstabs. Mit besonderer Rücksicht auf die Organisation des K. Württembergischen und des achten deutschen Armee-Korps.
51791: BAZAINE, JEAN (ILLS.) & TARDIEU, JEAN (TEXT), - Hollande.
58228: BEARMAN, FREDERICK A. (ET AL), - Fine and historic bookbindings from the Folger Shakespeare Library.
43613: BEAUCHAMP, ALPH. DE, - Histoire des campagnes de 1814 et de 1815. Seconde partie, comprenant le récit de tous les événements survenus en France en 1815. Tome deuxième.
26221: MARCHANT DE BEAUMONT, - Beautés de l'histoire de Hollande et des Pays-Bas, ou Époques historiques les plus mémorables de ce royaume, depuis les Romains jusqu'à ce jour. Ouvrage consacré à l'instruction de la jeunesse.
5726: BEAUMONT-VASSY, LE VICOMTE DE, - Les Suédois depuis Charles XII.
59365: BEAURIN, JEAN DE, - Histoire des quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne en 1672-1673-1674 et 1675, enrichie de cartes et de plans topographiques, dédiée et présentée au Roi. (Atlas vol. only).
50093: BECKMAN, GAIL MCKNIGHT, - The Statutes at Large of Pennsylvania in the time of William Penn. Compiled under the authority of the act of May 19, 1887, as supplemented. Volume 1: 1680 to 1700.
61035: BEDART, G., - Manuel pratique du yachtsman.
55609: BEDART, G., - Manuel pratique du yachtsman.
5737: LA BEDOLLIERE, E. DE, - Londres et les Anglais.
43877: BEDOUKIAN, PAUL Z., - Perfumery synthetics and isolates.
46501: BEECHER STOWE, HENRIETTE, - La case du Père Tom ou Vie des nègres en Amerique. Traduction de La Bedollière.
50070: BEEKERS, H.A.H.E.J., - Die fünf Stufen der Liebe in der mittelhochdeutschen früh- und hochhöfischen Lyrik.
58930: BEEKMAN, HENDRIK & CORNELIS; TETROODE, F.J. VAN, - Missae novae, festis solemnioribus decantandae, pluribus auctae, & ad faciliorem methodum redactae. Accedunt Cantationes sub elevatione.
57654: BEENAKKER, J.J.J.M., - De steden van Hollands Noorderkwartier: Alkmaar / Beverwijk / Edam / Enkhuizen / Grootebroek / Hoorn / Medemblik / Monnickendam / Purmerend.
57367: BEHREND, T.E., - Serat Jatiswara. Struktur dan perubahan di dalam puisi Jawa, 1600-1930.
60275: BEIJER, J.C., - Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825. (Eerste deel).
43944: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN & TIGCHELAAR, F.Y., - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der vergadering van heeren commissarissen, gedeputeerden en volmagten van die contributie.
50622: BEILINSON, MOSCHE, - Aufsätze.
58661: BELIDOR, [B.F.] DE, - Nouveau cours de mathématique, à l'usage de l'artillerie et du génie, où l'on applique les parties les plus utiles de cette science à la théorie & à la pratique de différens sujets qui peuvent avoir rapport à la guerre.
48775: BELIDOR, [B.F. DE], - La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile. Dediée au Roy.
57819: BELL, D.C., - Britain's maritime history. An illustrated chronicle. Foreword by A.G. Credland, Keeper, Hull Maritime Museum.
59774: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte de la coste occidentale D'Afrique, depuis le XI.e degré de latitude meridionale jusqu'au Cap de Bonne Esperance. Tirée de la carte Francoise de l'Ocean Occidental publiée en 1738 par ordre de Mgr. le Comte de Maurepas. Kaart van de Westkust van Afrika, van den XI.e graad Zuiderbreedte tot aan de Kaap de Goede-Hoop.
59773: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte de la coste orientale d'Afrique depuis le Cap de Bonne Esperance jusqu'au Cap del Gada, tirée de la carte francoise de l'Ocean Oriental, publieé en 1740 par ordre de Mgr. le Comte de Maurepas. Kaart van de Oostkust van Afrika, van Kaap de Goede-Hoop tot aan Kaap del Gada...
59771: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte des costes de France et d'Espagne. Kaart van de kusten van Vrankryk en van Spanje.
59772: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Suite de la coste de Guinée, depuis le Cap de Palme jusqu'au Cap des Trois Pointes. Vervolg van de kust van Guinée van Kaap das Palmas tot aan Kaap Tres Puntas.
59775: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte des isles de Comore Johanna ou Anjouan Mohilla ou Moaly et Mayote. Dressée sur les remarques des navigateurs. Kaart van de eilanden Komoro, Anjuan, Moelia, en Mayotta.
59776: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte exacte de la cote du Cap Verd; avec la vue du C. Emanuel & de l'Isle Goereé. Naauwkeurige kaart van de kust van Kabo Verde; met het gezigt van K. Emanuel en 't eil. Goerée.
59589: BELLOC, A., - Compendium des quatre branches de la photographie. Traité complet théorique et pratique des procédés de Daguerre, Talbot, Niepce de Saint-Victor et Archer. Applications diverses. Précédé des annales de la photographie et suivi d'éléments de chimie et d'optique appliqués à cet art.
59604: BEMBO, PIETRO, - Petri Bembi Patricii Veneti, Epistolae omnes quotquot extant, Latinae puritatis studiosis ad imitandum utilissimae: quarum libri sexdecim Leonis X. Pont. Max. nomine scripti sunt, sex autem reliqui familiares epistolas continent. Paulo Tertio Pont. Max. dicati.
57672: BEMMANN, MARTIN & KÖNIG, DITTE, - Die Felsbilderstation Oshibat.
52885: BENEDICT, PETER (ET AL, EDS.), - Turkey: geographic and social perspectives.
44985: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 9e jaargang, 1927-1928.
44987: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 11e jaargang, 1929-1930.
44990: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 14e jaargang, 1932-1933.
60218: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 2e jaargang [1920-1921].
60219: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 4e jaargang, 1922/1923.
44988: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 12e jaargang, 1930-1931.
44989: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 13e jaargang, 1931-1932.
13439: BENJAMINS, H.D. & J.F. SNELLEMAN (EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië.
44982: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 6e jaargang, 1924-1925.
44983: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 7e jaargang, 1925-1926.
60951: BENOIT [DE SAINT-MAURE], - Chronique des Ducs de Normandie. Publiée par Carin Fahlin. Tome III: Glossaire par Östen Södergard.
60952: BENOIT [DE SAINT-MAURE], - Chronique des Ducs de Normandie. Publiée par Carin Fahlin. Tome IV: Notes par Sven Sandqvist.
60950: BENOIT [DE SAINT-MAURE], - Chronique des Ducs de Normandie. Publiée d'après le manuscrit de Tours avec les variantes du manuscrit de Londres par Carin Fahlin. Tome I.
39426: BERCKEL, K.C. VAN, - Archiefstukken der Delftsche kerken, 1356-1627: Legaat van wijlen Pastoor K.C. van Berckel aan het Bisschoppelijk Museum te Haarlem.
59570: BERCKEL, H.A. VAN (ET AL), - Rotterdam geschetst in zijne voornaamste gebouwen, kerken en gestichten.
57929: BERG, AHASVERUS VAN DEN, - Proeven van geestlijke oden en liederen.
58934: BERG, H.P.J. VAN DEN, - Brieven aan een suikerfabrikant over de muntkwestie in verband tot de landbouw-nijverheid.
56248: BERG, J.C. VAN DEN, - De werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker. III: Amerika en Australië.
56970: BERGAMIN, JOSE, - Ewiges Spanien: Don Tancredo, Don Quijote.
60776: BERGER, A., - Eine Welt- und Jagdreise.
41232: BERGER, K., - Das gleichzeitige Telegraphieren und Fernsprechen und das Mehrfachfernsprechen.
51393: BERGGREN, OLAF, - Scripts.
11267: BERGH, L.P.C. VAN DEN, - Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Eerste afdeeling: tot het einde van het Hollandsche Huis (in twee delen).
60903: BERGH, L.P.C. VAN DEN, - Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, naar de bronnen bewerkt.
58557: BERGHAUS, HENDRIK [HEINRICH], - De volken van den aardbodem volgens hunne afstamming, verwantschap en eigenaardigheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Uit het Hoogduitsch door M.J. van Oven. (Compleet in 2 delen).
44856: KOMITEE DES ALLGEMEINEN BERGMANNSTAGES, - Bericht über den Allgemeinen Bergmannstag in Wien 21. bis 26. September 1903.
21961: BERGUES, M., - L'art du teinturier, suivi de L'art du teinturier-dégraisseur.
44868: KÖNIGLICHE BIBLIOTHEK ZU BERLIN (HRSG.), - Verzeichniss der in Deutschland erschienenen wissenschaftlichen Zeitschriften für die Universitäts-Ausstellung in Chicago 1893.
52547: BERNARD, CH., - Protococcacées et desmidiées d'eau douce, récoltées à Java.
60915: BERNES, JEAN PIERRE, - Album Jorge Luis Borges.
30328: BERNET KEMPERS, A.J., - Ancient Indonesian art.
43507: BERNHARD, MARIANNE (ET AL, EDS.), - Verlorene Werke der Malerei: In Deutschland in der Zeit von 1939 bis 1945 zerstörte und verschollene Gemälde aus Museen und Galerien.
43727: BERNHARDI, FRIEDRICH VON, - Taktik und Ausbildung der Infanterie. Gedanken und Erwägungen im Geiste des modernen Gefechts.
60729: BERNHEIM, [HIPPOLYTE M.], - Hypnotisme, suggestie, psychotherapie. Akademische voorlezingen. Uit het Fransch vertaald door Dr. A.W. van Renterghem.
59055: BERNS, A.W.C., - De Gasthuizen van Amsterdam van de 14e eeuw tot op heden. Met een plan voor een nieuw ziekenhuis op de terreinen van het Burgerlijk Armbestuur bij het Buitengasthuis en een plan voor een nieuwe buurt op het terrein van het Binnengasthuis.
45878: BERNT, WALTHER, - Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Band 4: Ergänzungsband.
55383: BERQUEMAN, ALEXANDRE, - Avec P.J. Clays au littoral belge.
57674: BERSANO BEGEY, MARINA & DONDI, GIUSEPPE, - Le cinquecentine Piemontesi. Vol. I: Torino. Vol. II: Alessandria, Asti, Biella, Borgolavezzaro, Carmagnola, Casale, Chivasso, Cuneo, Ivrea, Mondovì. Vol. III: Nizza Monferrato, Novara, Novi Ligure, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Trino, Varallo, Vercelli.
60852: BERTHOUD, MICHAEL, - A cabinet of British creamers.
48893: BERTOUT, ANNE, - Les Ursulines de Paris sous l'Ancien Régime.
57998: BERZELIUS, J.J., - Leerboek der scheikunde van J.J. Berzelius, naar de derde omgewerkte en vermeerderde oorspronkelijke uitgave vertaald onder medewerking van G.J. Mulder, door A.S. Tischauser, B. Eickma en A.F. van der Vliet. 1e & 2e deel (van 6).
61281: BERZELIUS, J.J., - Leerboek der scheikunde van J.J. Berzelius, naar de derde omgewerkte en vermeerderde oorspronkelijke uitgave vertaald onder medewerking van G.J. Mulder, door A.S. Tischauser, B. Eickma en A.F. van der Vliet. 1e, 2e & 3e deel (van 6).
61025: BESTEK. - Bestek der electrische werktuigen en inrichtingen voor 4 onderzeebooten. Begrooting 1937. Vertrouwelijk.
57897: BETHEL, SLINGSBY, - The interest of princes and states.
43896: BETLEY, J.A., - Belgium and Poland in international relations, 1830-1831.
59563: BETOUW, JOH. IN DE (ANON. VERSCHENEN), - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nymegen.
60128: BETUWE. - Reglement op het stuk der geërfde dagen in het ambt van Nederbetuwe. (Was getekend G.W. van Zuylen van Nievelt, A.A. Gaymans).
58066: BEUCKER, JOH., - Decisiones curiae Frisiacae. Recensuit, edidit, et praefatus est Simon Cocq.
47612: BEUDEKER, FRANS, - Het recht van den naam.
60577: BEURS, J. DE, - Speed and pitching. A preliminary study of the pitching motion and a critical study of the trochoidal wave theory.
59574: BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Verbael gehouden door de Heeren H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre en A. P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de Heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden, aen de Republyck van Engelandt. Waer in omstandighlyck gevonden werdt de Vredehandelinge met gemelde Republyck onder het Protectoraet van Cromwell, en alle het gepasseerde omtrent de berughte Acte van Seclusie des Prince van Oranje by Cromwel gepretendeert. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van de Raedt-Pensionaris J. de Witt en verdere Ministers, omtrent de Engelsche Negociatie, ontbreecken.
58704: BEVERWYCK, JOH. VAN, - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders, als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen.
46888: BEYLEN, J. VAN (COMPILER), - Répertoire des musées et collections de marine; Repertory of maritime museums and collections.
1045: BEZEMER, T.J. (ED.), - Door Nederlandsch Oost-Indië. Schetsen van land en volk. Met een inleiding van J.F.Niermeyer.
41100: BEZEMER, T.J. (TRANSL.), - Volksdichtung aus Indonesien: Sagen, Tierfabeln und Märchen. Vorwort von H. Kern.
60285: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 11e jaargang, 1926-1927.
60286: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 12e jaargang, 1927-1928.
60281: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 6e jaargang, 1921-1922.
60283: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 8e jaargang, 1923-1924.
60282: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 7e jaargang, 1922-1923.
60279: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 4e jaargang, 1919-1920.
60280: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 5e jaargang, 1920-1921.
59208: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der geschiedenis: Frankrijk.
59209: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der geschiedenis: Groot-Brittanje en Ierland.
59210: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der geschiedenis: Azië.
59211: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der bibliographie en bibliotheconomie.
58689: BICKER, LAMBERTUS, - Rivierkundige grondwaarheden, byzonderlyk toegepast op de rivieren onzes lands tot herstellinge derzelven; eerst opgesteld en daarna, volgens ingekomene aanmerkingen en eigene overweegingen, verbeterd.
52379: BIERENS DE HAAN, D., - Bibliographie neerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècles, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
8408: BIGELOW, J., - Les Etats-Unis d'Amérique en 1863. Leur histoire politique, leurs ressources minéralogiques, agricoles, industrielles et commerciales...
19144: BIJSTERBOS, J.C. (ET AL), - Register van Overijsselsche oorkonden [8e-18e eeuw] Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis.
44924: BILBASOV, W.A., - Cyrillus et Methodius. Monumenta diplomatica.
49917: BILDERDIJK, W., - Nalezingen. (Compleet in 2 delen).
49938: BILDERDIJK, W., - Nieuwe oprakeling.
59047: BILDERDIJK, W., - Fingal. In zes zangen, naar Ossiaan gevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Tweede deel.
49946: BILDERDIJK, W., - Van het Letterschrift.
49948: BILDERDIJK, W. (VERT.), - De muis- en kikvorschkrijg.
60369: BILDERDIJK, W., - Het buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.)
60766: BILLETER, ERIKA (ED.), - Fotografie Lateinamerika von 1860 bis heute. (Kunsthaus Zürich 20. August - 15. November 1981).
43680: BINNENDIJK, LEENDERT, - A study of stars in the Pleiades region, based on photographic magnitudes, colour-equivalents, special types and proper motions.
57782: BIRDWOOD, GEORGE, - Report on the old records of the India Office, with supplementary note and appendices.
53891: BIZOT, [PIERRE], - Histoire metallique de la Republique de Hollande.
53899: UNIVERSITEITS-BLAD. - Universiteits-blad voor Nederland. Nrs. 1, 3-4, 6, 8-10, 29, 31-35, 37,39, 5 Maart 1849 - 25 Februarij 1850. (15 nummers, incl. het eerste en het laatste, van de in totaal 39 die ooit zijn verschenen).
58954: DRIEMAANDELIJKSCHE BLADEN. - Driemaandelijksche bladen, uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven, vooral in het Oosten van Nederland, 1e jaargang, 1902.
60692: BLAEU (AFTER CODDE, PIETER), - Afbeeldinge vande vermaerde seehaven ende stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Pieter Codde van Enchuysen. Pourtraict de la fameuse ville et havre de Duynckercke et places voisines, sables etc. faict par le capitaine Pierre Codde d'Enchuse.
53883: BLAKE, JOHN WILLIAM (TRANSL., ED.), - Europeans in West Africa, 1450-1560. Documents to illustrate the nature and scope of Portuguese enterprise in West Africa, the abortive attempt of Castilians to create an empire there, and the early English voyages to Barbary and Guinea. (2 vol. set).
41552: BLANC-ROUQUETTE, M.-T., - La presse et l'information à Toulouse des origines à 1789.
461: BLANCHARD, P., - Lotgevallen van eenen reiziger in Afrika. Naar het Fransch.
44624: BLANCHARD, JEAN, - Le voyage de Grèce [1958]. Préface de de Pierre de Boissdeffre.
53853: BLANKEN, J. - Memorie ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwing, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het herleiden, en geheel vereenigd openen, van de zoogenaamde Werkendamsche Killen, in ééne nieuwe Merwede, als hoofdrivier, door de Groote Westkil (...) naar het Hollandsch Diep, met de bedijking der oude Beneden-Merwede en den Biesbosch (...).
60472: GIL BLAS. - Gil Blas, illustré hebdomadaire, 9e année, nos. 1-52, 6 janvier - 29 décembre 1899. (Complete year).
59500: BLAUPOT TEN CATE, S. (TOEGESCHREVEN AAN), - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de Zuidelijke provinciën; een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
28917: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt. Tweede deel.
60726: BLES, CH. (HOOFDRED.), - Moleschott. Weekblad voor gezondheidsleer, populaire geneeskunde en ter bestrijding der kwakzalverij. 1e jaargang 6 Juli 1907 - 27 Juni 1908.
48226: BLINK, H., - De bewoners der vreemde werelddeelen: Afrika.
45593: BLOK, H.P., - A Swahili anthology, with notes and glossaries. Vol. I: Ki-Unguja Texts (dialect of Zanzibar).
46874: BLOK, H. (ED.), - Round table discussion on marine reduction gears. Proceedings of a sympsium held at the University of Technology, Dept. of Mechanical Engineering, 25th and 26th April, 1957.
58063: BLUME, CARL LUDWIG, - Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltii et Blumii. Fasciculus I & II.
60567: BO, SINDRE, - Anna af Sand. Historien en jakt.
52397: BOAS, MARCUS ISRAEL, - Une expression organique de la défense psychique.
52432: BOAS, MARCUS ISRAEL, - La défense psychique.
52676: SOCIETE JEAN BODIN, - La peine. Troisième partie: Europe depuis le XVIIe siècle. Punishment. Third part: Europe since the 18th century.
58095: BODMANN, FRANZ JOSEPH, - Theoretisch-praktische Erörterung der Grundsätze wonach die Kriegsschäden jeder Art festzustellen, zu erstatten, und zu peräquiren sind nebst deren Anwendung auf den gegenwärtigen Krieg. Zum Gebrauche praktischer Amts- und Geschäftsleute entworfen.
60674: BOECK, KURT, - Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Ethnographische und photographische Studienblätter.
60224: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 19e jaargang, 1937.
60223: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 18e jaargang, 1936-1937.
60220: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 15e jaargang, 1933-1934.
60221: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 16e jaargang, 1934-1935.
60222: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 17e jaargang, 1935-1936.
59204: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 29e jaargang, 1948. 30e deel.
59200: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 25e jaargang, 1943. 26e deel.
59197: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 22e jaargang, 1940. 23e deel.
59628: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids. Register op de jaargangen I-XXV, 1919-1943.
58057: BOEL, TOBIAS, - Amstelredams privilegie, en poorter-regt; raakende de verbeurte van lyf, en goed, ter saake van misdaad.
54: BOER, M.G. DE, - De Stoomvaart Maatschappij Nederland. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart.
4337: BOER, M.G. DE, - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart.
40814: BOERHAVE BEEKMAN, W., - Hout in alle tijden. Deel 6: Toegepast hout van thans. I: Algemene vraagstukken; II: Bijzondere toepassingen.
45117: BOERLAGE, J.G., - Handleiding tot de kennis der flora van Nederlandsch Indië. Beschrijving van de families en geslachten der Nederl. Indische phanerogamen. Tweede deel: Dicotyledones gamopetalae; eerste stuk: Inferae. - Heteromerae.
60034: BOGAARD, J.J. & ERMERINS, J., - Reglement voor de koopmans-booden, als vracht-ryders van Middelburg en Veere, nopens het medevoeren van goederen, wanneer dezelve naar hunne respective steden te rug ryden.
60033: BOGAARD, J.J. & ERMERINS, J., - Lyst der vragt loonen voor de respective koopmans booden van de steden Middelburg en Veere. Gearresteerd den 27. maart 1773.
57878: BOGAERDE, VAN TER BRUGGE, A.J.L., - Proeve over de belangrijkheid van den handel, de scheepvaart en de nijverheid, in de gewesten die van 1813-1830 uitmaakten het Koningrijk der Nederlanden. Uit de beste bronnen en vanaf de vroegste tijden, tot den jare 1830.
59512: BOGAERT, A. [ABRAHAM], - A. Bogaerts historische reizen door d'Oostersche deelen van Asia. Zynde eene historische beschryving dier koninkryken en landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de zeden, drachten, wetten en godtsdienst der zelve inwoonders, en wat verder wegens de dieren, planten, vruchten, enz. in die gewesten aanmerkenswaardig is. Mitsgaders een omstandig verhaal van den Bantamschen inlandschen oorlog, het verdryven der Francoizen uit het Koninkryk Siam, en 't geen aan Kaap de goede Hoop in den jare 1706 is voorgevallen, tot aan 't opontbod des gouverneurs Willem Adriaan van der Stel. + Aanhangzel der Kaapsche zaken.
48767: BÖHME, JAKOB, - Seraphinisch Blumen-Gärtlein. Auslese aus den mystisch-religiösen Schriften Jokob Böhmes. Nach der Amsterdamer Oroiginalausgabe von 1700 neu herausgegeben und vermehrt von A. v.d. Linden.
33218: BOILEAU-DESPREAUX, NICOLAS, - Oeuvres. Avec des éclaircissemens historiques, donnez par lui-même.
59278: BOISSON, MARIUS, - Anthologie universelle des baisers. (5 vols.: Asie, Europe, France, Afrique, Amérique & Océanie).
45325: BOJÖ, JAN, MÄLER, KARL-GÖRAN & UNEMO, LENA, - Environment and development: an economic approach.
45267: BOLLAND, G.J.P.J. (COMPILER), - Notes and gleanings: An explanatory list of names and titles relating to English institutions.
58600: BOLLAND, RITA, JAGER GERLINGS, J.H. & LANGEWIS, L., - Batiks from Java: The refined beauty of an ancient craft.
58711: BOLTS, WILLEM (ANON. PUBL.), - Etat civil, politique et commerçant du Bengale, ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Pour servir de suite a l'histoire philosophique et politique. Translated from the English: Considerations on India affairs; particularly respecting the present state of Bengal and its dependencies.
57747: BOM, H.G., - Catalogus van de kostbare en hoogst belangrijke bibliotheken over Nederlandsch-Indië. Nagelaten door wijlen de Heeren Dr. Th. van B... en Kolonel W.F. Versteeg. Publieke verkooping.
60272: BONA, [JOHANNES], - Les principes et les regles de la vie Chrétienne. Traité composé en Latin ... et traduit en François par Monsieur Cousin, President en la Cour des Monoyes.
59325: BONA, GIOVANNI [JOHANNES], - Principia et documenta vitae christianae.
52368: BONACKER, WILHELM, - Kartenmacher aller Länder und Zeiten.
58125: BONAFOUS, ABBÉ DE FONTENAY, LOUIS ABEL DE (ATTRIBUTED TO), - Esprit des livres défendus, ou Antilogies philosophiques; ouvrage dans lequel on a recueilli les morceaux les plus curieux & les plus intéressans sur la religion, la philosophie, les sciences & les arts, extrait des livres philosophiques les plus modernes
45123: BONANCA, JOAO, - Historia da Luzitania e da Iberia desde os tempos primitivos ao estabelecimento definitivo do dominio romano. Parte fundada em documentos ate ao presente indecifraveis. Volume I (all published).
60422: BONAPARTE, PREMIER CONSUL & MARET, HUGUES B., - Arrêté relatif au paiement des militaires jouissant en France du traitement de réforme ou de la solde de retraite, qui voudront passer dans les colonies. Du 19 Ventose an XI de la République française, une et indivisible. No. 1737.
57875: BONAPARTE, LOUIS, - Documens historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande. (3 vol. set).
60423: BONAPARTE, PREMIER CONSUL & MARET, HUGUES B., - Loi relative aux délais des assignations pour les colonies. Du 28 Germinal an XI de la République française. No. 1773. Bulletin des Lois, No, 273. & Exposé des motifs de la loi sur le délai dans lequel les habitans des Colonies pourront comparaître devant les tribunaux de France.
60421: BONAPARTE, PREMIER CONSUL, MARET, HUGUES B. & DECRÈS, - Arrêté relatif aux fermes d'habitations des maisons et magasins à Saint-Domingue et à la Guadeloupe. Du 16 Fructidor an X de la République française, une et indivisible. No. 1622. Bulletin des Lois, No. 219.
58248: BONDAD-REANTASO, MELBA G. (ED.), - Assessment of freshwater fish seed resources for sustainable aquaculture.
60698: BONE, A.H.L.G., - Algemene bouwkunde voor makelaars. Deel A.
31114: LE BONHEUR, ALBERT, - La sculpture indonésienne au Musée Guimet. Catalogue et étude iconographique.
12890: BONNEAU, G., - Rhytmes japonais.
31686: BONNEFOUX ET PARIS, BARON DE, - Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur. (2 vol. set). Publié sous les auspices de M.le Vice-amiral Baron de Mackau.
44675: BONTEKOE, CORNELIS, - Tractaat van het excellenste kruyd thee: 't Welk vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van 't selve in gesondheyt, en siekten: benevens een kort discours op het leven, de siekte, en de dood: mitsgaders op de medicijne van dese tijd. Ten dienste van die gene, die lust hebben, om langer, gesonder, en wijser te leven. Den derden druk vermeerdert, en vergroot met byvoeginge van noch twee korte verhandelingen, I. Van de coffi; II. Van de chocolate, mitsgaders van een Apologie van den autheur tegens sijne lasteraars.
58843: MINIATURE BOOK. - La miniature.
29849: BOON MESCH, A.H. VAN DER (ET AL), - Tijdschrift ter bevordering van nijverheid. VI. deel, 2. stuk. 1840. Uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
60900: BOON, MARINUS, - J.W. van Lansberge en de praktijk van art.4 van de Geheime Instructie van 5 Juni 1855.
30087: BOONZAJER, C.G. & MERKES, J.G.W., - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het Slot Loevestein.
2713: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. (1e) & 2e bundel.
59745: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Tweede bundel.
50260: BOORSMA, P., - Over Zaansche windmolens, hun namen, bij- en scheldnamen , met vele historische- en andere bijzonderheden.
45973: BOOSE, JAMES R., - Memory serving, being reminiscences of fifty years of the Royal Colonial Institute. With an introduction by Charles Lucas.
60946: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD (ED.), - British design and art direction 1990. The 28th annual of the best of British advertising, television, graphic, product and editorial design.
28195: BOR CHRISTAENZOON, PIETER, - Gelegentheyt van 's Hertogen-Bosch..... Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629.
61226: BORBA DE MORAES, RUBENS, - Bibliographia Brasiliana. A bibliographical essay on rare books about Brazil from 1504 to 1900 and works of Brazilian authors published abroad before the independence of Brazil in 1822. Volume I.
60431: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE, - Het werk van onze Romaansche en Gothische beeldenaars: Beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters.
58391: BORCHLING, CONRAD & CLAUSSEN, BRUNO, - Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. Band I: 1473-1600; Band 2: 1601-1800, Nachträge, Ergänzungen, Verbesserungen, Register.
60724: BORG, J. VAN DEN, - Statistische en andere bijdragen tot de kennis van het astigmatisme.
59614: BORROMEE, CHARLES, - Instructions de S. Charles Borromée, Cardinal du Titre de Sainte-Praxede, Archevêque de Milan, aux confesseurs de sa ville et de son diocèse, traduites de l'italien en français.
36907: BORSBOOM, A., - Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
58183: BOS, L. V. [BOS, LAMBERT VAN DEN], - Sacrum melos, of Kerck-geheymenis, dat is: Schat der kennisse en dienst Godts. Oock desselfs Goddelycke voorsienigheyt, en Rym-atlas of Sphaera mundi.
49085: BOS, P.R., - Leerboek der aardrijkskunde.
37946: BOS, H., - Leerboek der plantkunde. Eerste & tweede deel.
58466: BOSBOOM, SIJMON, - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten (...). Uit den beroemden Venetiaanschen boumeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht. (...). Vermeerderd en verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en Jacobus Houthuisen.
45680: BOSCH, F.D.K., - Inventaris der Hindoe-oudheden, op den grondslag van R.D.M. Verbeek's Oudheden van Java, samengesteld op het Oudheidkundig Bureau. Derde deel.
58561: BOSSCHA, HERMAN, - Bibliotheca classica sive lexicon manuale, quo nomina propria pleraque apud scriptores Graecos & Romanos maxime classicos obvia illustrantur.
59559: BOSSE, F.A., - Geographiae antiquae compendium, in usum scholarum.
59665: BOSSUET, JACQUES BENIGNE, - Continuation de l'histoire universelle. Tome troisième: Depuis l'an 1688. jusqu'à la Paix d'Utrecht 1713.
58811: BOSSUET, JACQUES BENIGNE, - Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de controverse. Dernière édition, augmentée d'un avertissement de l'auteur & de diverses approbations.
44086: BOSWINKEL, E., GRONINGEN, B.A. VAN & PESTMAN, P.W. (EDS.), - Antidoron Martino David oblatum. Miscellanea papyrologica.
59522: BOTTEMA, JAN WILLEM TAKO, - Market formation and agriculture in Indonesia from the mid 19th century to 1990.
59591: BOUCHOUT, ALANUS, - Lux Ss. Rosarii proponens varia in ejus propagationem ac pluribus conceptibus ex variis auctoribus desumptis ornata... Item: Tractatulus de archiconfraternitate Ss. Nominis Dei. Studio et opera. Second part with separate title: Tractatus de praeclarissima Ss. Nominis Jesu Archi-confraternitate.
45695: BOUDEWIJNSE, J., SOEST, G.H. VAN & BOERS, K.H. (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekenignen voorzien. 70ste aflevering: 1912 (slot), Aanteekeningen en register op deel XVIII.
59676: BOUDEWIJNSE, J., SOEST, G.H. VAN & BOERS, K.H. (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekenignen voorzien. 72ste aflevering: 1914 (Nos. 1-447).
59675: BOUDEWIJNSE, J., SOEST, G.H. VAN & BOERS, K.H. (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekenignen voorzien. 71ste aflevering: 1913 (Nos. 1-720).
60031: BOUDLWYNS, J., - Ordonnantie, op de ryweg tusschen de steden Middelburg, en Vlissingen, waar naar de commissarissen en voerluyden haar voortaan zullen hebben te reguleeren.
47244: BOULET, L.A.J. & OTTERLOO, A. VAN, - Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen in Europa. Ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors en allen, die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan.
50350: BOUMA, J.L. & WILLEMS, H. (RED.), - Bedrijfseconomische verkenningen. Opgedragen aan Professor Doctor Jacob Louis Meij.
23109: BOUMAN, J., - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; vooafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland.
51153: BOURDIER, FREDERIC (ED.), - Of research and action. Contribution of non governmental organizations and social scientists in the fight against the HIV/AIDS epidemic in India.
48224: BOURRIERES, P., - Le port de Dakar, station atlantique. (Cover title: Dakar station service atlantique).
57736: BOUSSOD, VALADON & CIE., - Half a century with Jozef Israels.
53837: BOUYER, FREDERIC, - La Guyane francaise. Notes et souvenirs d'un voyage exécuté en 1862-1863.
9636: BOVILL, E.W. (ED.), - Missions to the Niger. I: The journal of Friedrich Hornemann's travels from Cairo to Murzuk, 1797-98; The letters of Major Alexander Gordon Laing, 1824-26. II: The Bornu mission, 1822-25. (Complete in 4 vols.).
47135: BOWESMAN, CHARLES, - Surgery and clinical pathology in the Tropics.
60566: BOXER, C.R., - Novas da India Oriental ano de 1655 Portugueses e Holandeses relaçao contempranea publicado e anotada por C.R. Boxer.
49418: BRAAK, C., - Het klimaat van Nederlandsch-Indië. Deel I: Algemeene hoofdstukken. The climate of the Netherlands Indies. Vol. I: General chapters. (English summaries).
52833: BRAAK, C., - Het klimaat van Nederlandsch-Indië. Deel II: Locale klimatologie (Local climates): English summaries.
13017: BRACHES, E., - Het boek als nieuwe kunst, 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
59426: BRADA O.P., W., - Prefect Niewindt 1824-1842 + Bisschop Niewindt 1842-1852.
59424: BRADA O.P., W., - Brion 1782-1821.
59425: BRADA O.P., W., - Piar.
30336: BRADLEY, HAROLD & C.C. HANCOCK, - Modern roadmaking - with special reference to - materials and plant.
51407: BRAKKE, J.H., - Overschiesche acten van indemniteit. (1e serie: 18e eeuw).
59531: BRANCH, DANIEL, - Defeating Mau Mau, creating Kenya: Counterinsurgency civil war and decolonization.
60250: BRANDES, J.L.A. (ED.), - Archaeologisch onderzoek op Java en Madura. II: Beschrijving van Tjandi Singasari; en de wolkentooneelen van Panataran. Benevens eene herdenking van Dr. J.L.A. Brandes door G.P. Rouffaer.
39849: BRANDT, GERARD, - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.
59582: BRANDT, GERARD, - Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c., Lieutenant Admiraal van Hollandt en West-Vrieslandt. (5 vol. set). Op nieuw uitgegeven door E.M. Engelberts.
58133: BRANDT, GERARD, - Histoire abrégée de la Réformation des Pais-Bas. Traduite du hollandois. I: Contenant les principaux événemens depuis le VIII siècle, jusquén 1618; II: Le Synode de Dordrecht & ses suites; III: La consession de foi des Remonstrans.
470: BRASSEY, A., - Le tour du monde en famille. Voyage de la famille Brassey dans son yacht le Sumbeam, raconté par la mère. Traduit de l'anglois par Richard Viot.
55459: BRASSEY, T.A. (ED.), - The naval annual, 1899.
41634: BRAUER-TUCHORZE, J.E., - Moderne Spiritusfabrikation. Handbuch für die Praxis der neuzeitlichen Spirituserzeugung und Spiritusverwertung.
59584: BRAUN, CHRISTOPHORUS, - Vitis mystica; viti verae, quae Christus est, et palmitibus ejus ... hoc est conciones floridae, sacrae scripturae oportunis authoritatibus .... In singulas totius anni Dominicas et occurrentia festa copioso elegantique ordine distributae.
59635: BREDOW, G.G., - Kort begrip der algemeene historie. Gevolgd naar het Hoogduitsch, naar den tweeden druk.
54330: BREIJ, MIEKE & BAUMHAUER, JON, - De stammen onder de leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower - Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
48574: NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN, - Jahrbuch 1916/1917. Der Krieg und die Seeschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung des Norddeutschen Lloyd (III. Teil).
49732: BREST VAN KEMPEN, J.J. (ANON. GEPUBLICEERD), - De nieuwe rarekiek, vertoonende de weêrgalooze daden van den fameuzen Daine en zoo veel andere Belgische helden, van de roemruchtige tien dagen, van 2 tot 12 Augustus 1831.
48176: BREUGELMANS, R., - Fac et spera. Joannes Maire, publisher, printer and bookseller in Leiden, 1603-1657. A bibliography of his publications. With a CD-rom containing the images of the title-pages.
43572: BRIDE, CH., - Notions sur les opérations combinées de l'armée et la flotte.
59712: BRIEFKAARTEN. - De Maastunnel Rotterdam.
59714: BRIEFKAARTEN. - Ter herinnering aan Rotterdam. 10 verdwenen plekjes. Serie IV.
28589: BRIELLE. - Ordonnantie op het Veer, ofte de Wagen-vragt, tusschen de stad Briel en de fortresse Helvoetsluis.
48590: BRIFAUT, CH., - Souvenirs d'un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la Restauration. Avec introduction et notes du Docteur Cabanès, et suivis de la correspondance de l'auteur.
55550: BRIGGS, GEOFFREY, - Civic and corporate heraldry: A dictionay of Impersonal arms of England, Wales and N. Ireland.
48969: BRIJNEN, HELENE B., - Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift des Hanso Nepila aus Rohne (1761-1856). (Cod. Bautzen, SKA, MS XXX/3-C).
46066: BRILL, E.J., - Catalogue des ouvrages concernant l'Orient. Livres de fonds et en nombre. Edition spéciale, illustrée de 34 portraits, offerte aux membres du XXIe Congrès International des Orientalistes, Paris 23-31 juillet 1948.
60830: BRILLAT-SAVARIN, JEAN-ANTHELME, - Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante.
59157: EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE, - Liturgicum. Handleiding ten gebruike bij de godsdienstoefeningen der Evangelische Broedergemeente in Suriname.
56483: BROEK, P. & F. VAN DEN, - Réflexions sur les changements apportés depuis 1844 au système des cultures à Java.
57563: BROEKEMA, J. (DORNSEIFFEN, I., ET AL, RED.), - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 1e deel.
52431: BROLSMA, R., - Groun en minsken.
43445: BROMMER, BEA & VRIES, DIRK J. DE, - Batavia.
58794: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, geopent, opgeheldert en wydlopigh beschreven in steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kloosters, kerken, Godshuizen, poorten, en andere voorname stads- en landgebouwen. 1e deel.
45008: BROUWER, E.H. (TRANSL.), - De veldtogt van het jaar 1866 in Duitschland. Zamengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Afdeeling van den Pruisischen Grooten Generalen Staf. Eerste deel. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.H. Brouwer.
46992: BROUWER, D.J., - Handleiding tot de theoretische en praktische zeevaartkunde, benevens eene beknopte verhandeling over de hydrographie. (2 delen).
49495: BROUWER, H., - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de invoering van den burgerlijken stand. + Supplement.
43732: BROUWER, S., - De Amsterdamsche Bank, 1871-1946.
61177: BROWN, EDGAR (ED.), - How to see Holland.
51794: BROWN, W. NORMAN, - The Vasanta Vilasa. A poem of the spring festival in old Gujarati, accompanied by Sanskrit and Prakrit stanzas and illustrated with miniature paintings. Critically edited and translated, with an introduction and a description of the paintings.
47279: BROWN, THEODORE MOREY, - The work of G. Rietveld architect.
40851: BROWN, WALTER L., - Manual of assaying gold, silver, copper, tin and lead ores. Revised by A.B. Griffiths.
24845: BROWN, CH.PH., - Dictionary Telugu-English. New ed. thoroughly revised and brought up to date by M.V.Ratnam, W.H.Campbell & R.B.K.Veeresalingam.
59548: BRUCE, JAMES, - Cartes et figures du voyage en Nubie et en Abyssinie. (43 planches qui sont expliquées dans le tome V des Voyages de Bruce & 19 planches du voyage de Paterson).
51612: BRUCH, H., - Middeleeuwsche rechtsbronnen van Gorinchem.
50000: BRUCKMANN, FRANCISCO ERNESTO [FRANZ ERNST], - Magnalia Dei in locis subterraneis, oder Unterirdische Schatz-Cammer aller Königreiche und Länder. IIter Theil, in ausführlicher Beschreibung aller, mehr als MDC. Bergwerke durch alle vier Welt-Theile (...). Nebst Anmerckung aller derjenigen Länder und Oerter, wo Edelgesteine zu finden, in Geographischer Ordnung, vielen Kupffer-Figuren und alphabetichen Register (...).
41869: BRUGIA, R., - Révision de la doctrine des localisations cérébrales, unité segmentaire des réflexes.
41750: BRUGMANS, H. & A. LOOSJES, - Amsterdam in beeld. Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der stad.
39839: BRUGMANS, H. & O. OPPERMANN (RED.), - Atlas der Nederlandsche palaeographie.
49397: BRUHN, KLAUS, - The Jina-images of Deogarh.
59679: BRUIJN, J.V. DE (ET AL), - Annotated select bibliography on urbanization in the South Pacific. Part I: Alphabetical; Part II: Regional.
43745: BRUIN, A.G. DE, - Introduction to modern Chinese.
60188: BRUINING, G., - Nederduitsche synonymen, of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld. Eerste deel.
57235: BRUINS, F., - Het wereldrond. Een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie. Derde gedeelte (Azië, Afrika, Amerika en Australië).
28414: BRUINSMA, J.J., - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Friesland. Tweede stuk, eerste gedeelte:: De natuurlijke plaatsbeschrijving. deel I: De natuurlijke plaatsbeschrijving.
44020: BRUN, GERONIMO (MALFATTI, C.V., TRANSL.), - Levantamiento de dos galeras de la escuadra de Yussuf Bey, piloto real del Gran Turco. (On cover:) Mutiny off Algiers on the galleys Capitana and Patrona of the squadron of Yussuf Bey, royal pilot of the Grand Turk A.D. MDXC as related to Geronymo Brun. Translated into English for the first time and published by C.V. Malfatti.
59889: BRUN, ANTHOINE, HUYGENS, R. (ET AL), - Trctaet (i.e. Tractaet) van de Marine, gedaen, besloten, ende gearresteert in den Hage in Hollant, den seventienden van de maent van December 1650, tusschen den Heere Anthoine Brun, ambassadeur ordinaris van den Heere Koningh van Spaigne aen d'eene zijde, ende de Heeren Gedeputeerden vande Hooge Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aen d'andere zijde.
59275: BRUNET, JACQUES CHARLES, - Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1e: un nouveau dictionnaire bibliographique, 2e: une table en forme de catalogue raisonné. 5e éd. originale entièrement refondue et augmentée dún tiers par l'auteur.
57185: BRUNN, WALTER (ET AL), - Das Bundesentschädigungsgesetz. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Bände IV & V).
14515: BRUNSWIK, BENOIT, - Le Traité de Berlin, annoté et commenté par - .
47988: BRUSSELS. - Guide des hotels de Bruxelles en français et en anglais. Avec plan de Bruxelles. (Cover title: Guide et plan de Bruxelles, 1890. Souvenir de l'Hotel du Grand Monarque).
43693: BRUUN, PER, - Port engineering.
48024: LA BRUYERE, [JEAN] DE, - Les caractères de Théophraste, avec les caractères, ou les moeurs de ce siècle. (Tome II). Nouvelle édition augmentée de quelques notes sur ces deux ouvrages, & de la défense de La Bruyère & de ses caractères, par M. Coste.
22246: BRUYN PRINCE, P.M.L. DE (ED.), - Officiële bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar: Max Havelaar op de Westkust van Sumatra.
60828: BÜCH, BOUDEWIJN, - Literair omreizen. Een idioticum.
11259: BUCHENAU, S. (ED.), - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge, Band III, 1961-1962.
51618: BUCHNER, GEORG, - Elektrolytische Metall- Abscheidungen. Angewandte Elektrochemie (Galvanostegie und Galvanoplastik).
50829: BUCK, A.E., - Budgeting and financial management of the City of New York.
54871: BUDDINGH, S.A., - Neêrlands-Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makassar..., gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857. Eerste deel (Java, Madura).
59844: BUDDINGH, S.A., - Neêrlands Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden, Talau-eilanden, Ternate, Batjan, Gilolo en omliggende eilanden, Banda-eilanden, Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, Zuidkust van Ceram, Boeroe, Boano, Banka, Palembang, Riouw, Benkoelen, Sumatra's West-kust, Floris, Timor, Rotty, Borneo's West-kust en Borneo's Zuid- en Oost-kust; gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857.
41347: BUDDINGH, D., - Over industrie- en handel-akademiën, en verdere inrigtingen van onderwijs ter bevordering van nijverheid en handel in Europa, naar aanleiding van het Koninklijke besluit van 8 Januarij 1842, No. 73.
51184: BUISMAN, M., - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's sprookjes.
49440: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Overeenkomsten met de zelfbesturen in de Buitengewesten.
6448: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. De Buitenbezittingen. Deel II, afl.1: Sumatra, algemeene hoofdstukken (&) afl.3, Oostkust van Sumatra, 1e stuk (&) 2e stuk + aanhangsel.
58984: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Overzichten van de kassen der zelfbesturende landschappen in de Buitengewesten over het vijfjarig tijdvak 1920-1924.
57075: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Zelfbestuursverordeningen Atjeh en Onderhoorigheden.
57076: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Zelfbestuursverordeningen Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
47225: BULLETIN. - Bulletin des études portugaises, publié par l'Imprimerie de l'Université de Coimbre et l'Institut Français en Portugal. 2ème année, nos. 1-2, janvier-mai 1932. (In 1 vol.).
47224: BULLETIN. - Bulletin des études portugaises, publié par l'Imprimerie de l'Université de Coimbre et l'Institut Français en Portugal. 1ère année, nos. 1-3, janvier-nov. 1931. (In 2 vols.).
58116: BULTEL, A.L.E., - Notice de l'état ancien et moderne de la province et comté d'Artois.
59233: BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT DE, - Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Bijdrage tot de geschiedenis der Anglo-Continentale zeevaartverbindingen per paketboot vanaf het ontstaan.
57988: BURCKHARDT, JOHN LEWIS, - Travels in Syria and the Holy Land, by the late John Lewis Burckhardt. Published by the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa.
41920: BURDON, T.W. & PARRY, M.L., - Papers on Malayan fishing methods.
59620: BURE, ANDERS (ANON. PUBL.), - Svecia, sive de Suecorum regis dominiis et opibus. Commentarius politicus.
13592: OFFICIAL TOURIST BUREAU, - Trips in the isle of Java. Useful information for travellers in Java.
61068: OFFICIAL TOURIST BUREAU, - Java, the tropical Garden of Eden.
8567: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De Buitenbezittingen, 1904 tot 1914. Deel 1 (Dep.van Binnenlandsch Bestuur; Burgerlijke Openbare Werken; Gouvernementsbedrijven; Financien; Justitie; Onderwijs en Eeredienst; Landbouw, Nijverheid en Handel; Marine).
44082: TOPOGRAFISCH BUREAU, - Meetkunstige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de Topografische en Militaire Kaart van het Rijk, uitgegeven op last van het Ministerie van Oorlog.
61073: TRAVELLERS OFFICIAL INFORMATION BUREAU, - Java (&) Visit Java, Bali, Sumatra.
61065: OFFICIAL TOURIST BUREAU, - Bali, the wonderland
61063: OFFICIAL TOURIST BUREAU, - Java the land of eternal summer, the Mecca for tourists.
57092: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De zelfbesturende landschappen Tahoelandang, Siaoe, Taboekan, Kandhar-Taroena en Manganitoe op de Sangi- en Talaudeilanden; De residentie Menado, gelegen op den vasten wal van Celebes; Nota betreffende het landschap Kota Pinang (Oostkust Sumatra); + De legende van Miok Woendi op Noord-Nieuw-Guinea.
44520: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De gambircultuur in de Buitenbezittingen.
60162: BURGEMEESTER, WETHOUDEREN EN RADEN DER STAD UTRECHT, - Publicatie. Burgemeester, Wethouderen en Raden der stad Utrecht, willende voorkomen de kwade praktijken, waarop sommige vleeschhouders het schijnen toe te leggen, door de tweede keuring van het door hen geslagte vee te ontduiken. (Utrecht den 5 April 1831. Burgemeester Wethouderen en Raden voornoemd H.M.A.J. van Asch van Wijck, vt. Ter ordonnantie van dezelve P. de Roock).
55390: BURGERSDIJK, L.A.J., - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. I: Zoogdieren; II: Vogels; III: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren.
61044: BURGESS, JAMES, - Gandhara sculptures (&) Gandhara sculptures: Some recent acquisitions.
48822: BURIAN, JOSEF JOHANN, - Das Heeres-Verpflegswesen in technischer und technologischer Beziehung, mit einschlägiger Statistik und Handels-Geographie.
58128: BURIGNY, [JEAN LEVESQUE] DE, - Vie de Grotius avec l'histoire de ses ouvrages, et des négociations auxquelles il fut employé. (2 vols.).
59352: BURKHARD, CLAIRE, - Spitzen für zehn Paare. Dentelles pour dix paires. Lace for the pairs.
58911: BURMANNUS SECUNDUS, PETRUS, - Brederodius, seu libertatis Batavae secularia altera, in nonas Apriles anni MDCCLXVI incidentia. Carmine elegiaco celebrata in Illustri Amstelaedamensium Athenaeo D. XX. Octobris, ejusdem anni.
60923: BURNAY, EDUARDO, - Elogio historico do Dr. Agostinho Vicente Lourenço lido na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa. (Bound with: BRAGA, THEOPHILO, Dom Francisco de Lemos e a reforma da Universidade de Coimbra & Relação geral do estado da Universidade de Coimbra desde o principio da nova reformação até o mez de setembro de 1777.
41290: BURNET, BISHOP, - History of his own time: with notes by the Earls of Dartmouth and Hardwicke, Seaker Onslow, and Dean Swift. To which are added other annotations.
53980: BURRISH, ONSLOW, - Batavia Illustrata: or, a view of the policy, and commerce, of the United Provinces: Particularly of Holland. With an enquiry into the alliances of the States General, with the Emperor, France, Spain, and Great Britain. In three parts.
60868: BURTON, WILLIAM, - A history and description of English porcelain. With a new introduction.
53863: BUSSAGLI, MARIO, - Oriental Architecture. I: India, Indonesia, Indochina; II: China, Korea, Japan. Translated by John Shepley.
52785: BUSTAMANTE D., FRANCISCO, - Recopilacion de material sobre piezas Chilenas en el museo y biblioteca del Museo Nacional de Etnologia (Rijksmuseum van Volkenkunde, Leiden).
57378: BUTT, HELEN, - Integrated literacy method. Manual for teachers.
57754: BÜTTIKOFER, J., - Reisebilder aus Liberia. Resultate geographischer, naturwissenschaftlicher und ethnographischer Untersuchungen während der Jahre 1879-1882 und 1886-1887. (2 vol. set in 1st ed.).
59778: BUWAMA AARDENBURG, P.A.C. & MARSMAN, G.A., - Platte grond van de stad Assen met deszelfs omgelegene tuinen, landerijen en bosschen. Opgemeten en vervaardigd op order van het Departementaal bestuur, en ten dienste van den architect Guidici... Opgemeten en gekaarteerd door P.A.C. Buwama Aardenburg den 12 van Zomermaand 1809. Copie van een gedeelte dezer kaart door G.A. Marsman, September 1945.
21393: BUYS BALLOT, C.H.D., - Sur la marche annuelle du thermomètre et du baromètre en Neêrlande et en divers lieux de l'Europe, déduite d'observations simultanées de 1849 à 1859.
57795: BYLOFF, FRITZ, - Das Verbrechen der Zauberei (crimen magiae). Ein Beitrag zur Geschichte der Strafrechtspflege in Steiermark.
58564: BYNKERSHOEK, C. VAN, - Opera minora, olim separatim, nunc conjunctim edita. Recensuit & nonnulla addidit auctor.
59592: BYNKERSHOEK, C. VAN, - Observationum juris Romani. In quibus plurima juris civilis. (complete in 2 vols.) + Opuscula varii argumenti. (bound with:) Curae secundae de jure Occidendi et exponendi. + Opera minora, olim separatim, nunc conjunctim edita.
45092: O'BYRNE, ROBERT (ED.), - A naval history of our own times. A chronicle for 1875 [=1876].
5159: CABANES & L. NASS, DOCTEURS, - La névrose révolutionnaire.
58046: CAIUS, JOANNES [CAY, JOHN], - De canibus britannicis, liber unus; De rariorum animalium & stirpium historia, liber unus; De libris propriis, liber unus; De pronunciatione graecae & latinae linguae, cum scriptione nova, libellus; Ad optimorum exemplarium fidem recogniti à S. Jebb.
8888: CALAND, W. (ED.), - Ziegenbalg's Malabarisches Heidentum.
40704: CALAND, P., - Tienjarig overzicht der waargenomen waterhoogten langs de Nederlandsche hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden enz. Op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, bij de algemeene dienst van den Waterstaat bijeenverzameld.
58649: CALDWELL, A., - Screw tug design.
43159: CALISCH, N.S. (ET AL), - Het geheelal. Hollandsch en Fransch volledig.
43612: CAMERON, VERNEY LOVETT, - Across Africa.
59041: CAMERON, N.E., - The evolution of the negro. Volume I, which deals with the civilization of the Africans before and during the time of their involuntary voyage to the Americas.
51344: CAMPBELL, W., - An account of missionary success in the island of Formosa, published in London in 1650 and now reprinted with copious appendices. (2 vol. set).
43651: CAMPBELL, JOHN F., - History and bibliography of The New American Practical Navigator and The American Coast Pilot.
51341: CAMPBELL, W., - Sketches from Formosa.
60716: CAMPER, PETRUS, - Ueber die Anatomie und die Krankheiten der Augen. Nach der lateinischen Handschrift uebersetzt.
52920: CAMPERT, JAN, - Bijdrage tot de kennis van de groene kleurstof der planten.
57821: CAMUS, GASTON, - La technique des hélices aériennes. Notions élémentaires sur le tracé, l'utilisation et la construction des hélices aériennes.
47798: CAPEFIGUE, M., - Mademoiselle de La Vallière, et les favorites des trois âges de Louis XIV.
60127: CAPELLEN TOT DE MARSCH EN LATHMER, R.J. VAN DER, - Advies van jonkheer R.J. van der Capellen tot de Marsch en Lathmer, beschreven in de Ridderschap des Graaffschaps Zutphen; over de by de provintie van Holland begeerde onbepaalde convoyen: op den extraordinaris Land-dag te Nymegen den 15. july 1779. ter Staatsvergadering uitgebragt.
59429: CAPPELLE, H. VAN, - Het Museum ten bate van het Onderwijs te 's-Gravenhage en zijne toekomst.
59415: CARBALLO, EMMANUEL & MARTINEZ, JOSE LUIS, - Páginas sobre la Ciudad de México, 1469-1987.
43870: CAREY, MILLICENT, - The Wakefield group in the Towneley Cycle. A study to determine the conventional and original elements in four plays commonly ascribed to the Wakefield author.
58558: CARLETON, DUDLEY, - Letters from and to Sir Dudley Carleton, Knt, during his embassy in Holland, from January, 1615/6, to December, 1620.
57845: CARLYON, EDWARD (GRIER, SYDNEY C., ED.), - In Furthest Ind: The narrative of Mr Edward Carlyon of the Honourable East India Company's service.
4962: CARNEGIE, A., - De Zegevierende Republiek. De vooruitgang van de Rep. der V.S. van Amerika, gedurende een vijftigtal jaren. (Or.title: Triumphant democracy. Dutch adapt.by G.W.van Siclen).
42745: CARNEY, SYDNEY HOWARD, - Genealogy of the Carney family, descendants of Mark Carney and Suzanne Goux, his wife, of Pownalboro, Maine, 1751-1903.
59836: CARON, FRANCOIS & SCHOUTEN, JOOST, - A true description of the mighty kingdoms of Japan and Siam. Reprinted from the English edition of 1663; with introduction, notes and appendices by C.R. Boxer.
59172: CARREY, EMILE, - Les aventures de Robin Jouet dans la Guyane Francaise.
60757: CARROLL, LEWIS, - Photos et lettres aux petites filles. Réunies et traduites par Henri Parisot. Préface de Jean Gattégno.
61159: O'CARROLL, PATRICK W. (ET AL, EDS.), - Public health informatics and information systems.
57428: BIBLIOTHECA CARTOGRAPHICA. - Bibliotheca Cartographica. Bibliographie des kartographischen Schrifttums. (From 1974: Bibliographia Cartographica. Internationale Dokumentation kartographischen Schrifttums), 1969 (Heft 24) -1978 (Vol. 5).
60801: CARVALHO COSTA, F., - Código comercial e legislação complementar.
58421: CARY, JOHN, - Cary's British traveller, or, an abridged edition of his New Itinerary: containing the whole of the roads, direct and cross, throughout England and Wales; with many of the principal roads in Scotland. As described in his larger work, from an actual admeasurement made by order of (...) the Postmaster General, for official purposes, under the direction and inspection of Thomas Hasker.
27259: CASATI, GAETANO, - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha. Nach dem italischen Originalmanuscript ins Deutsche übersetzt von K.von Reinhardstöttner.
46534: CASPAR, R., - Cours de théologie musulmane.
41012: CASSEL, G., - The nature and necessity of interest.
59974: CASTEL MONCAYO, MARQUIS DE, - Memorie van den Heer Marquis de Castel Moncayo, extraordinaris envoyé van de Kroon Spangien, aen ... de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden overgeleveert, op den 7. Juny 1684.
59973: CASTEL MONCAYO, MARQUIS VAN, - Memorie, gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal, door den Marquis van Castel Moncayo, envoyé extraordinaris van Spagne. In den Hage den 3 May 1684.
59972: CASTEL MONCAJO, MARQUIS DE, - Memorie, gepresenteerd aan de Heeren Staaten Generaal, door den Marquis de Castel Moncajo, extraordinaris envoyé van Spanjen den 3 May 1684.
59975: CASTEL MONCAYO, MARQUIS DE, - Memorie van den Heer Marquis de Castel Moncayo, extraordinaris envoyé van de Kroon Spangien, aen ... de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Overgelevert op den 9. Juny, 1684, in de conferentie gehouden met de ministers der Hooge Geallieerd
60970: CASTRIES, COMTE HENRY DE (TRANSL.), - Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour (1596), D'après un manuscrit portugais de la Bibliothèque Nationale. Texte portugais et traduction française.
59805: CASTRO, JOAO BAPTISTA DE, - Confortaçam para os queixozos. Primeira parte. Em que se queixa hum estudante pobre, hum soldado humilde, huma freira descontente, do casado, da cazada, e o pay do filho indocil e perverso; a que responde e conforta hum sabio e catholico politico em tudo experimentado. Que consagra dedica, e offerece ao senhor doutor Manoel Dias Ortigam.
43761: CASTRO, AMERICO, - An idea of history. Selected essays. Translated from the Spanish and edited by Stephen Gilman and Edmund L. King. With an introduction by Roy Harvey Pearce.
53118: CATALOGUE - Paul Klee.
44466: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue des objets de vitrine des époques Louis XV et Louis XVI: Miniatures et boîtes avec miniatures, boîtes variées, étuis, nécessaires, coûteaux, montres, éventails (...), composant la collection de M. T... P... (...) 4 et 5 Mars 1901.
44511: CATALOGUE. - Trésors de l'ancien Nigéria, dans les collections publiques françaises, exposition des Galeries Nationales du Grand Palais, 16 mai - 23 juillet 1984.
59518: CATALOGUE - Fateh Al Moudarres. Exposition présentée au Musée de L'Institut du Monde Arabe du 4 novembre 1995 au 14 janvier 1996.
51738: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue de la bibliothèque de livres japonais illustrés appartenant à M. Ulrich Odin.
59030: CATALOGUE - Exposicao Henriquina.
46413: AUCTION CATALOGUE. - Vente collection importante: tableaux et sculptures des XVe, XVIe et XVIIe siècles, appartenant à un amateur.Mardi 10 juin 1924. (Cover title: Collection tableaux et sculptures primitifs et maîtres des XVIe et XVIIe siècles).
51394: CATALOGUE. - A glimpse to historical Taiwan.
12949: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Samengesteld door de Tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van het Boek, Juni-Aug.1910.
31190: CATALOGUS. - Catalogus van de boeken en kaarten uitmakende de Bibliotheek van het Departement van Koloniën. Vierde vervolg. Met naam- en zaakregister.
2002: CATALOGUS - Oud-Amsterdam. Verzamelingen Wurfbain, Slagregen, Kroese, e.a. Openbare verkooping Frederik Muller, Mei 1912 (1532 mummers).
58161: CATROU, FRANÇOIS, - Histoire générale de l'empire du Mogol, depuis sa fondation jusqu'à présent. Sur les mémoires portugais de M. Manouchi, Vénitien. (4 vols.). Extra title in 1st vol.: Histoire de la vie et du regne d'Orangzeb, dernier empereur Mogol, ou suite de l'histoire de l'Empire du Mogol.
57013: INDISCH JEUGD-CENTRUM, - Naar ruimer horizon. Officieel orgaan van de Vereniging Indisch Jeugd-Centrum. 19 losse afleveringen: van 1945: nov/dec.; van 1946: sept./okt.; van 1947: jan. & feb.; van 1950: april, juni/juli, sept., okt. & dec.; van 1951: jan. & feb.; van 1952: jan., f
58194: CERVANTES, MICHEL DE, - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'espagnol de Michel de Cervantes, par Florian. Tomes 1-6. Ouvrage posthume.
61225: CHAMBON, ALBERT, - Maritieme documentatie.
20851: CHAMBON, A. (SAMENST.), - Nederlandsche historische scheepvaartkalender 1943.
51563: CHAN, F. GILBERT, - Nationalism in East Asia: An annotated bibliography of selected works.
60035: CHANGUION, PL. & LAMBRECHTSEN, N.C., - Ordonnantie voor de postwagens tusschen de steden Middelburg en Vlissingen, dienende ter instructie voor de commissarissen en voorlieden.
59926: CHARLES II, KING, - Authentijcke oratie, van de Koning van Engelant; nevens de oratie van den Cancelier. Gedaen in beyde de Huysen des Parlements, den 4 en 5 februarii, oude stijl, 1673. Gedruckt na de copy tot London, by John Bill, en Christophor Barker, des Konings druckers.
58366: SAILOR CHARLEY (PS. OF NORDHOFF, CHARLES?), - Life in a whaler; or, perils and adventures In the tropical seas. (On cover: "The youth's library of wonder and adventure").
11365: CHATEAUBRIAND, VICOMTE DE, - Oeuvres complètes.
60647: ERCKMANN-CHATRIAN, - Histoire d'un paysan, 1789-1815.
59003: CHAVEZ, ADOLFO (ET AL, EDS.), - Proceedings of the Ninth International Congress of Nutrition, Mexico, September 3-9, 1972. (Full set). Vol. 1: Review of basic knowledge; Vol. 2: Prognosis for the undernourished surviving child; Vol. 3: Foods for the expanding world; Vol.4: Approaches to practical solutions.
58995: CHEN, CHENG-SIANG, - Land use of the Hawaiian Islands; a report of field survey.
43848: CHENU, DR., - Encyclopédie d'histoire naturelle: Botanique, 1re et 2me partie. Avec la collaboration de M. Dupuis.
9842: CHIJS, J.A. VAN DER, - Inventaris van 's Lands Archief te Batavia (1602-1816). Zamengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische regering.
42604: CHILCOTE, RONALD H., - The Brazilian Communist Party: Conflict and integration 1922-1972.
42083: CHIN A TAM, S.M., - Bibliography of soil science in Indonesia, 1890-1963.
42104: JAPAN VS. CHINA. - Japanese aggression and the League of Nations, 1937, II.
32238: CHOENNI, C.E.S., - Kleur in de krijgsmacht. De integratie van Surinaamse jonge mannen in Nederland.
58807: CHOISY, [FRANCOIS-TIMOLEON] DE, - Avantures de l'abbé de Choisy habillé en femme. Quatre fragments inédits, à l'exception du dernier, qui a été publié sous le titre "Histoire de la comtesse des Barres" Précédés d'un avant-propos par M. P. L. [Paul Lacroix.]."
59468: CHOMPRE, [ETIENNE-MAURICE], - Dictionnaire abrégé de la fable, pour l'intelligence des poëtes, des tableaux, & des statues, dont les sujets sont tirés de l'histoire poétique.
11563: CIRKER, H. & B. (EDS.), - Dictionary of American portraits: 4045 pictures of important Americans from earliest times to the beginning of the twentieth century.
59599: CLAESZ VAN UTRECHT, WILLEM, - Arithmetische ende geometrische practijcke der bosshieterye (sic). Waer inne gheleert ende aenghewesen wort, alle het ghene dat een constapel soo te water als te lande sonderlinghe van noode is te weten. Alles soo duydelijcken ghesteldt, dat den naerstighen ondersoecker, volkomen berecht by hem selven kan bekomen ende leeren, soo wel voor de gene die niet cyferen en kunnen, als voor de ghere die het kennen.
57739: CLAIR, COLIN (ED.), - The spread of printing. (Full set of 11 vols.).
43703: CLAPIER-VALLADON, SIMONE, - Les médecins français d'outre-mer. Etude psychosociologique du retour des migrants. (2 vol. set). Thèse présentée devant l'Université de Nice le 13 juin 1977.
44450: CLARK, JEAN, DILLENBECK, MARIE & THACKER, MERLE (EDS.), - Burdett prairie trails. A history of Burdett and area.
41289: CLAUSON-THUE, W., - The ABC universal commercial electric telegraphic code, specially adapted for the use of financiers, merchants, shipowners, brokers, agents, &c.
58631: CLAYTON, ANTHONY & KILLINGRAY, DAVID, - Khaki and blue: Military and police in British colonial Africa.
57655: CLEMENT-VAN ALKEMADE, M.H.G. (ET AL), - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 6: Haarlem.
11028: CLERCQ, PIETER LE, - Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
57868: CLERCQ, P. LE, - Huwlyks mintafereel. Leerdicht begrepen in III. boeken.
59100: UNITED STATES MACHINERY CO., - United States Machinery Co., Inc., 136 Liberty Street, New York, U.S.A.: Veneer and plywood. Bulletins as applying to its manufacture.
59528: COCHRANE, KEVERN L. & GARCIA, SERGE M. (EDS.), - A fishery manager's guide book.
58945: COCK, H. DE, - Het Beest en de Roomsche afgoderij verdedigd weer op nieuw, doch op nieuw ook weersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens ook aangewezen hier en daar de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet (...).
59608: COCK VAN ENCHUYSEN, DAVID, - De cyfer-konst, noyt voor desen den leerlingh grondiger nog ook duydelyker voor-gestelt. Van alle voorgaende druk fauten gesuyvert ende verbetert door Guiliam vander Heyden.
57676: COCKX-INDESTEGE, ELLY & GLORIEUX, GENEVIEVE, - Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum pertes sunt. (Full set of 4 vols.).
35085: BENGAL POLICE COD. - Bengal Police Code, containing the rules and regulations of the Bengal police, L.P. (Revised). Publ.under the authority of the Government of Bengal.
57133: COELHO, P.M. LARANJO (ED.), - Cartas de El-Rei D. Joao IV para diversas autoridades do Reino.
57131: COELHO, P.M. LARANJO (ED.), - Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rei D. Joao IV. (3 vol. set).
10135: COENEN, J.A.W., - Rapport betreffende Britsch Nieuw-Guinee (Papua) van den tijdelijk gezaghebber, fd.controleur bij het Binnenlandsch Bestuur -.
61192: COEVERT, FEMKE, - Reparatie van gebruiksboeken. Een handvat voor collectiebeheerders.
41953: COHEN, DAVID WILLIAM, - Towards a reconstructed past: Historical texts from Busoga, Uganda.
58903: COHEN, S.J., - De Gids: handboek voor regtsgeleerden, reeders, kooplieden, cargadoors, scheepkapiteins enz. Eerste deel. (Niet verder verschenen).
41442: COHEN, JAMES, - Brief aan de Heeren Mrs. C.R.S. toe Laer en E.C. Bondt, notarissen te Amsterdam, over hunne verdeediging der bedenkingen op het Hollandsche zegel-regt en het Fransche regt van registratie.
17339: COHN, WILLIAM, - Asiatische Plastik: China, Japan, Vorder-Hinterindien, Java. Sammlung Baron Eduard von der Heydt.
47777: COLBERT, CHARLES-JOACHIM, - Instructions générales en forme de Catéchisme, où l'on explique en abrégé par l'écriture Sainte & par la tradition, l'histoire & les dogmes de la religion, la morale Chrétienne,les sacremens, les prières,les cérémonies & les usages de l'Eglise. 1e partie.
60794: COLBY, CHARLES C., - Source book for the economic geography of North America.
59490: COLE, ALFRED W., - Das Kap und die Kaffern oder Mittheilungen über meinen fünfjährigen Aufenthalt in Süd-Afrika. Aus dem Englischen übertragen von J. K. Hasskarl.
49040: COLE, ALLAN B., - Japanese society and politics: The impact of social stratification and mobility on politics.
60818: COLEMAN, DAVID & KHANNA, RAMAN, - Groupware: Technologies and applications. (Cover title: Groupware: Technology and applications).
59849: COLL, C. VAN, - Gegevens over land en volk van Suriname.
19634: COLLE, C., - Journal historique inédit pour les années 1761 et 1762, publié sur le ms.original et annoté par Ad van Bever.
58467: COLLEGII MEDICI AMSTELODAMENSIS, S., - Pharmacopoea Amstelodamensis nova.
57173: COLLET, LEON W. & PAREJAS, EDOUARD, - Geologie de la chaine de la Jungfrau.
58082: COLLIBER, SAMUEL, - Columna rostrata: Or, a critical history of the English sea-affairs: wherein all the remarkable actions of the English nation at sea are described, and the most considerable events (especially in the account of the three Dutch Wars) are proved...
25411: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK, - Holland's roem in kunsten en wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen. (Delen 1-4).
19207: COLOM, J.A., - Jacob Aertsz. Colom's Kaart van Holland 1639. Reproductie van de eerste uitgave.
31398: ACADEMIE DES SCIENCES COLONIALES, - Academie des Sciences Coloniales. Annales, tomes I, III, IV, V, VI.
48265: BOLETIM GERAL DAS COLONIAS, - Indice do Boletim das Colonias Nos. 1 a 200; Nos. 201-212; Nos. 213 a 224; Nos 225 a 236. (Por autores & por assuntos).
51105: MINISTERE DE LA MARINE ET DES COLONIES, - Notices statistiques sur les colonies françaises.
59458: COLONNE [COLONNA, FRANCESCO MARIA POMPEO], - Histoire naturelle de l'univers, dans laquelle on rapporte des raisons physiques, sur les effets les plus curieux, & les plus extraordinaires de la nature. (vol. 1 of 4).
43924: COMBAZ, GISBERT, - L'Inde et l'Orient classique. I: Texte; II: Table des titres abrégés, références iconographiques, planches.
47642: DIVISION DU COMMERCE, - Aperçu du commerce et de l'industrie des Pay-Bas. (20 vol. set).
46870: METEOROLOGICAL COMMITTEE, - Remarks to accompany the monthly charts of meteorological data for Square 3; extending from the Equator to 10o N. lat., and from 20o to 30o W. long. Published by authority of the Meteorological Committee.
46871: METEOROLOGICAL COMMITTEE, - Remarks to accompany the monthly charts of meteorological data for the nine 10o squares of the Atlantic between 20o N. and 10o S. lat., and extend from 10o to 40o W. long., ending with the best routes across the Equator.
45330: SUEZ CANAL COMPANY, - The Suez Canal Company and the decision taken by the Egyptian Government on 26th July 1956. (26th July - 15th September 1956). & Second part (August 1956 - May 1957).
48480: NATIONAL CITY COMPANY, - Bonds & bankers.
37133: NETHERLAND SHIPBUILDING COMPANY (NSM), - The history and work of the Netherland Shipbuilding Company (Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij), Amsterdam, est. 25th August 1894. Managing directors: D. Goedkoop Dzn., H. Goedkoop. Manager: Ch. Penning.
56255: COMTE, PIETER LE, - Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart.
61234: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (achtste serie) der concerten van 3 October 1907 tot 2 April 1908.
61239: CONCERTGEBOUW, N.V. HET, - Programma (serie A) der concerten seizoen 1934-1935.
61229: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (tweede serie) der concerten van 9 October 1901 tot 11 Mei 1902.
61230: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (derde serie) der concerten van 8 October 1902 tot 23 April 1903.
61231: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (vijfde serie) der concerten van 5 October 1904 tot 6 April 1905.
61232: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (zesde serie) der concerten van 8 October 1905 tot 27 April 1906.
61235: CONCERTGEBOUW, N.V. HET, - Geïllustreerd programma (serie A) der concerten seizoen 1910-1911,
61228: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (eerste serie) der concerten van 1 November 1900 tot 16 Mei 1901.
61236: CONCERTGEBOUW, N.V. HET, - Geïllustreerd programma (serie A) der concerten seizoen 1914-1915.
61244: CONCERTGEBOUW, N.V. HET, - Programma (serie A) der concerten seizoen 1939-1940.
61233: CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, - Geïllustreerd programma (zevende serie) der concerten van 4 October 1906 tot 11 April 1907.
61253: CONCERTGEBOUWORKEST, - Volks- en buitengewone concerten. Seizoen 1952-1953.
61254: CONCERTGEBOUWORKEST, - Volks- en buitengewone concerten. Seizoen 1953-1954.
59513: CONCORDIA ET LABORE, KONSTGENOODSCHAP, - Proeve van zedepoëzy.
43501: THE HAGUE PEACE CONFERENCE. - Conférence Internationale de la Paix, La Haye 18 Mai - 29 juillet 1899. Ministère des Affaires Étrangères.
36645: BALTIC AND WHITE SEA CONFERENCE, - A small collection of views, taken in different towns and villages in Holland. Respectfully presented by the Netherland's Shipowners Association (Nederlandsche Reedersvereeniging) to the members of the Baltic and White Sea conference as a souvenir to their visit on the 11th Sep 1909. (Cover title: Souvenir Amsterdam - Rotterdam, 11 Sep 1909).
28608: CONRAD, F.W., BLANKEN, A. & KROS, S., - Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802, op last van Dykrichter en Hoogheemraden van Rhynland. Met bylaagen en daar toe behoorende kaarten en plaaten.
60096: BILLEFELDSE CONTRACT. - Compromis van de Heeren Ernest, en Statius Philip, ter eenre, en Arnold Maurits Wilhelm, Graven tot Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt, en Limburgh, &c. ter anderen zijde. Gedaan aan den Koning van Groot Brittagnen, den 1. November, 1701, en syn Majts. daar op gevolgde uitspraacke, in s'Hage den 11. dito desselven jaars.
58342: COOK, JOHN A., - Pursuing the whale, a quarter-century of whaling in the Arctic. With anintroduction by Allan Forbes.
60819: COOK, THOMAS D. & DEMETS, DAVID L., - Introduction to statistical methods for clinical trials.
58950: COOL, WOUTER (INL.), - Belawan oceaanhaven. I: Tekst.
31915: COOLEY, W. [WILLIAM DESBOROUGH], - Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee, van de vroegste tijden af tot op heden. Uit het Engelsch, met aanteekeningen van den vertaler.
58608: COOMANS, H.E., COOMANS-EUSTATIA, M. & LEVEN, J. VAN 'T (RED.), - Veranderend Curaçao. Collectie essays opgedragen aan Lionel Capriles ter gelegenheid van zijn 45-jarig jubileum bij de Maduro & Curiel's Bank N.V.
44120: COOPER, JOSEPH/SOYAUX, HERMAN, - Der verlorene Welttheil oder die Sklaverei und der Menschenhandel in der Gegenwart. Mit der Autorisation des Verfassers aus dem Englischen übersetzt und erweitert von H. Soyaux. (Or. title: The Lost Continent, or slavery and the slave-trade in Africa).
59891: COPES, JOHANNES VS. APPELBOOM, HARALD, - Provisioneel tegen-bericht van de Heere Copes, Resident van sijne Reurv. Doorl. van Brandenburgh, overgegeven aen de H. Staten Generael den 22. July 1658, tegen de Memorie van de Heere Appelboom, Resident van sijn Kon. Majesteyt van Sweden, overghegeven aende H. Staten Generael d. 18. July 1658, raeckende het refuseren van Audientie by sijne Kon. Majesteyt ... gedaen aen de Ambassadeurs van sijne Keurv. Doorl. van Brandenburgh tot Flensburgh. Mitsgeders een Brief van sijne Keurv. Doorl. aen sijn Kon. Majesteyt gheschreven den 12. November, 1657.
58257: COPPENS, CHRIS, - De prijs is het bewijs: vier eeuwen prijsboeken. Met een inleiding door Jan Storm van Leeuwen.
52001: CORAZZA, OSCAR, - Geschichte der artesischen Brunnen.
57209: CORDEIRO, LUCIANO, - Diogo Cão. Memoria apresentada a 10.a sessao do Congresso Internacional dos Orientalistas.
59149: CORDIA, P., - Buys' zeemans-almanak voor 1917, met betrekking tot den meridiaan van Greenwich. Samengesteld onder toezicht van G.F. Tijdeman.
58409: CORDIER, HENRI, - Bibliotheca Indosinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule Indochinoise. (3 vol. set).
58629: CORNELL, PER & STENBORG, PER (EDS.), - Local, regional, global: prehistoria, protohistoria e historia en los Valles Calchaquies. (Annales, Nueva Epoca No. 6).
39792: CORNET, HELEEN, - Saban cottages. With introductions by Ruth Hassell & Frans H. Brugman.
10036: CORNETS DE GROOT, A.D., - Javaansche spraakkunst. Uitgegeven door J.F.C.Gericke.
35156: COSTA OLIVEIRA, J.E., - Servindo o futuro de Angola.
44869: COSTA ROSSETTI, ANTON, - Die Truppenführung im Felde in taktischer Beziehung, eine Sammlung, wissenschaftlich beurtheilter, kriegsgeschichtlicher Beispiele.
55278: COSTARD, J.P., - Histoire de Ruyter, lieutenant-amiral-général des Etats de Hollande; destinée à l'instruction de la jeunesse.
60411: COTHEREL, [ANDRÉ], - La relation veritable du defi qui a esté fait au Sieur Claude, fameux ministre de Charenton, de prouver par l'Ecriture & les Peres, la verité de sa religion, & la fausseté de la religion Catholique Apostolique & Romaine. Avec le refus qu'il a fait d'y répondre. Par le Sr Cotherel, ministre converti, du dioceze d'Agen.
60410: COTHEREL, [ANDRÉ], - Le Calvinisme mourant, ou le triomphe de l'Eglise catholique, sur l'heresie des pretendus reformez. Par le Sieur Cotherel, ministre converti du diocese d'Agen.
60412: COTHEREL, [ANDRÉ], - La verite triomphante de l'erreur, ou la defaite du Sieur du Bosq, ministre de Caën en Normandie. Par le Sr Cotherel, ministre converti, du dioceze d'Agen.
58738: COTOLENDI, CHARLES, - Arliquiniana ou les bons mots, les histoires plaisantes & agréables. Recueillies des conversations d'Arlequin.
46868: METEOROLOGICAL COUNCIL, - Remarks explanatory of the charts of meteorological data for the Ocean district adjacent to the Cape of Good Hope. Published by authority of the Meteorological Council.
59707: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Vijf brochures over de kwestie van het eigendomsrecht van de Opregte Haarlemsche Courant tussen de gemeente Haarlem en Joh. Enschede.
31196: COURIER DIT DUBEKART, A.M., - Feiten van Brata-Yoeda, of Nederlandsch-Indische toestanden, geschetst door - . Eerste bundel [niet verder verschenen].
58275: LA COURT VAN DER VOORT, PIETER DE, - Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
45030: COURTHION, PIERRE, - Courbet.
13420: COUTINHO, GAGO, - Obras técnicas, científicas e históricas (1893-1915). Volume I: Obras técnicas, científicas e históricas (1893-1915). Ed.por A.Teixeira da Mota.
57907: COUTO, DIOGO DO, - Obras ineditas de Diogo de Couto, Chronista da India e Guarda Mor da Torre do Tombo, offerecidas ao Illustrissimo Senhor Domingos Monteiro de Albuquerque, e Amaral, por Antonio Lourenço Caminha.
48792: COUTURIER DE VIENNE, A.F., - Coup d'oeil historique et statistique sur les forces militaires des principales puissances de l'Europe: Confédération germanique, Prusse, Autriche, Angleterre, Russie, Armée française.
51676: COVENTRY CHAIN CO., LTD., - The Coventry handbook of chain gearing.
58143: COYER, GABRIEL-FRANCOIS, - Bagatelles morales.
58001: CRAANEN, THEODORUS, - Tractatus physico-medicus de homine, in quo status ejus tam naturalis, quam praeternaturalis, quoad theoriam rationalem mechanice demonstratur. Antverpiae olim edente Theodoro Schoon.
57395: CRAMER, RIE & PIJPER, F., - Vieilles chansons de France avec accompagnement de piano de Willem Pijper. Illustrations en couleurs de Rie Cramer.
59971: CRAMPRICH, CHEVALIER DE, - Memorie gepresenteert aen de Heeren Staten Generael door den Chevalier de Cramprich, raedtsheer ende gevolmachtigde van Syne Keyserlijcke Majesteyt. In 'sGravenhage den 21. april 1684.
59670: CRANS, M. (ET AL, RED..), - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het Nieuwe Indië, Nos. 14 t/m 46, 14 Juli 1945 - Feb. 1947 + Informatienummer 4 van 22 Juni 1945 & Informatienummer 13 van 9 Juni 1945.
58719: CRAPO, HENRY H., - The New-Bedford directory, containing the names of the inhabitants, their occupations, places of business and dwelling houses, and the town register, with lists of the streets and wharves. To which is added a list of vessels employed in the whale fishery.
58039: CRAWFURD, JOHN, - Journal of an embassy from the governor general of India to the court of Ava. With an appendix, containing a description of fossil remains, by Professor Buckland and Mr. Clift. (2 vol. set).
58289: CRESPI, VALERIO & COCHE, ANDRE, - Glossary of aquaculture. Glossaire d'aquaculture. Glosario de acuicultura.
28199: CRETSER, G. DE, - Beschryvinge van 's Gravenhage... Mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden... Waar achter bygevoegt is de Zee-straat van 'sGraven-hage op Scheveninge door de Heer van Zuylichem [= Constantyn Huygens].
45675: CREUTZBERG, K.F., - Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Eerste deel: tekst. 1918.
58884: CRIBB, ROBERT, - Historical dictionary of Indonesia.
5558: CROKAERT, J., - La Mediterranée americaine. L'expansion des Etats-Unis dans la Mer des Antilles. Préface de H. Jaspar.
43216: CROWSON, P.S., - Tudor foreign policy.
58271: CRUSIUS, SAMUEL GOTTHELF (?), - Schrikkelijke gevolgen, ontzettende tafereelen en levensgeschiedenissen, van dezulken die door zelfbevlekking of onmatig mingenot buitenspoorig zijn geweest, en hunne krachten wenschen te versterken. Met verscheiden voorbeelden van herstelling hunner gezondheid. In briefwisselingen tusschen lijders en geneeskundigen, zijnde een wezenlijk nood en hulpboek.
59933: CULPEPER, THO. & CORVER, J. (ET AL), - Tractaet van marine tusschen den doorluchtighsten ende machtighsten Prins en Heere Carel de Tweede, door Godes genade Koningh van Engelandt, Schotlandt, Vranckrijck ende Yrlandt, beschermer des geloofs etc., ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, omme te water ende te lande onderhouden te werden in al ende in yeder gedeelte van de geheele wereldt. Geslooten tot Londen den eersten December 1674.
59932: CULPEPER, THO. & CORVER, J. (ET AL), - Tractatus de rebus maritimis, inter serenissimum & potentissimum principem Carolum II ... & celsos & praepotentes dominos ordines generales, foederatarum Belgii provinciarum per omnes & singulas universi orbis regiones & partes terra, marique observandus. Londini conclusus primo die decembris 1674.
59139: RELACIONES CULTURALES, - Catalogo de la Exposicion del libro Espanol contemporaneo en Amsterdam.
60858: CUMMING, ROBERT & BERTHOUD, MICHAEL, - Minton patterns of the first period.
41286: CUMMING, LINNAEUS, - An introduction to the theory of electricity, with numerous examples.
59530: CUMONT, FRANZ, - Catalogue des sculptures & inscriptions antiques (Monuments Lapidaires) des Musées Royaux du Cinquantenaire.
58115: CURTHS, KARL, - Der Niederländische Revolutionskrieg im 16. und 17. Jahrhundert. Als Fortsetzung der Schillerschen Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung. Erster & zweiter Theil (von 3),
43058: CURTI, ORAZIO, - Schiffmodellbau. Eine Enzyklopädie.
60330: CURTIUS RUFUS, Q., - Historia Alexandri Magni. Cum notis selectiss. variorum, Raderi, Freinshemii, Loccenii, Blancardi, &c. (&) J. Freinshemii Supplementorum in Q. Curtium.
60866: CUSHION, J.P. & HONEY, W.B., - Handbook of pottery and porcelain marks.
52330: CUSTERS, G.J.M.J. & VREMAN, D.A.M., - Tugurios and Tugurio inhabitants : a study of rental housing in Arequipa [Peru].
15647: AL-DABBAGH, HASHIM, - Etudes statistiques sur le developpement economique de l'Irak.
58439: DABOLL, NATHAN & DABOLL, DAVID A., - The New England Almanac and Farmer's Friend for the year of Our Lord Christ 1844 - 1869 & 1870 - 1892 & 1898, bound in two cloth bindings.
51074: DAEMEN-DE GELDER, K.A.L., - Recitations of nationhood: The making of Scottish literature and the early modern canon.
28796: DAHL, FOLKE, - Dutch corantos 1618-1650. A bibliography illustrated with 334 facsimile reproductions or corantos printed 1618-1625 and an introductory on the 17th century stop press news.
59861: DAHLBERG, H.N., - Stadsplattegrond van Paramaribo, schaal 1:10.000 / Townmap of Paramaribo / Plan de ville de Paramaribo / Mapa da cidade Paramaribo / Mapa de la ciudad Paramaribo / Stadtplan Paramaribo.
60747: DAIMLER, HARRIET, - Innocence.
55849: DALSACE, JEAN & GARCIA-CALDERON, J., - Gynécologie radiologique. Avec une contribution sur la radiographie du sein par Charles-M. Gros er Raymond Sigrist.
49410: DALTON, O.M., - The treasure of the Oxus with other examples of early Oriental metal-work.
58218: DAM, DIRK J. VAN, - d'Erfg. Stigt. Burger-Wagt-Almanach, op 't schrikkel-jaar onses Heeren Jesu Christi, 1748. Voorsien met alle de jaar-, paarde-, beeste- en leer-markten; als mede de Maans op- en ondergang, en hoog- en laagste water-getij. Met privilegie voor 15 jaaren.
59120: DAM, PIETER VAN, - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Derde boek. Uitg. door F.W.Stapel.
60687: DAM, W.A.C. VAN, - Amsterdamsche, Antwerpsche, Rotterdamsche en Ruhrorter gedeponeerde Beurs- en Rijnvaart-Conditiën, benevens Koninkl. Besluit van 3 Januari 1898 omtrent laad-, los- en ligdagen.
32976: DAMERT, H. & F. EWERBECK (EDS.), - Entwürfe der Studirenden des Baufaches am Polytechnikum in Aachen.
42666: VAN DAMME, DANIEL, - Ephéméride illustrée de la vie d'Érasme. Edition du IVme centenaire de la mort d'Érasme, 1536-1936.
57810: DAMPIER, WILLIAM, - Dampier's Voyages. Vol. II (of 2): A supplement to the voyage round the world, the Campeachy voyages, a discourse of winds, a voyage to New Holland, and a vindication. Edited by John Masefield.
59515: DANZER, JACOB, - Anleitung zur christlichen Moral für seine Schüler in Privatstunden. (3 vol. set).
26390: DARWIN, GEORGE HOWARD, - The tides, and kindred phenomena in the solar system. The substance of lectures delivered in 1897 at the Lowell Institute. Massachusetts.
58652: DARWIN, CHARLES, - Les récifs de corail, leur structure et leur distribution. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par M. L. Cosserat.
41520: DATTNER, BERNHARD, - Moderne Therapie der Neurosyphilis. Mit Einschluss der Punktionstechnik und Liquor-Untersuchung.
36651: DAUM, G.C., - Eene Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaart- en spoorwegverbindingmaatschappij.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

10/27