Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59648: N/A, - De Godsdienstvriend. II. deel.
59813: N/A, - Mapas históricos Brasileiros.
15441: LEIDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK 1985. - Achttiende-eeuwse kunst in de Nederlanden. (Red.C.Scheffer, M.Kersten e.a.).
57074: N/A, - Tropical and geographical medicine. Vol. 29, 1977. + Supplement III: Medical research in Kenya.
59501: N/A, - L' esprit des journaux françois et étrangers par une société de gens-de-lettres. Vingt-troisieme année, tome VI: juin, 1794.
59711: WERELDTENTOONSTELLING 1883. - Herinnering aan Amsterdam in 1883.
59806: M.D.M.C.D.M.A.E.C., - Malicia dos homens contra a bondade das mulheres: embargos, que os homens. Póem à primeira parte. Mostra-se os males de que saõ causa. Parte segunda.
59910: N/A, - Het nieuwe Engels verkeer-bert, gespeelt voor de Vlamingen op de rivier van Londen en Chattam, in ’t aansien van ’t Engels secours geschikt na Vlaanderen.
59902: N/A, - Articulen van 't Tractaet van confoederatie ende vrundtschap, geslooten tusschen den Koningh van Groot Brittannien, ende de Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien.
59894: N/A, - Verhandelinge van de Unie, eeuwigh verbondt en eendraght, tusschen die landen, provincien, steeden en leeden van dien hier na benoemt, binnen de stadt Utreght gesloten, en gepubliceert van den stadthuyse den 29. Januarii. Anno 1579. Na de copye gedruckt t'Utrecht, by Coenraadt Henricksz.
54538: N/A, - Patents for inventions, abridgments of specifications, class 115: ships, boats, and rafts, rigging, sails, and spars for period-A.D. 1921-25 (155,801 - 244,800).
3882: E., S.J., - De Boeren op Sint-Helena. Album met afbeeldingen en bijschriften van S.J.E., ten voordeele van de slachtoffers van Engeland in de 'moordkampen'. Aangeboden door de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
38958: LAUWERZEE-VERSLAG 1900 - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 18 Juni 1896, No.139, Afd. Waterstaat, 1e Ond.afd. tot het instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van het boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
60742: VERENIGD VERZET 1940-1945, - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
58322: G.L.B. [LIBRI-BAGNANO, GEORGE], - De l'autocratie de la presse, et des moyens d'organiser son action périodique et commerciale, dans l'intérêt de la stabilité des états et de la prospérité des peuples, par G.L.B..
59874: N/A, - Des doorluchtigen Churvorsten in Beyerens, &c. manifest, ofte openbare verklaringe: van de welgefondeerde en billijcke oorsaecken, waaromme sijne Churvorstelijcke Doorluchtigheyt, etc. bewoogen zyn geworden den Sweedtschen marschal, Carel Gustaph Wrangel, die in den name der Kroon Sweden, den veertienden Maart deses jaers 1647 tot Ulm geslotene armestie den veertienden des maandts September wederomme op te kondigen. Uyt het Hooghduyts overgeset in Nederduyts.
59875: N/A, - Traité de la paix, conclu le trentiéme Janvier de la presente année le 1648. en la ville de Munster en Westphalie, entre le tres-illustre & tres-puissant Prince Philippe quatrième de ce nom, Roi d'Espagne &c. d'une, & les hauts et puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-bas, de l'autre part.
59359: N/A, - Pitsin nypläysopetuksen alkutöiden valo- ja pistekuvamallit. 4. painos.
59979: N/A, - Tractaet van conventie over den Treves, gemaeckt en ghesloten tusschen den Heere Grave van Avaux, ambassadeur van Syne Koninghl. Majesteyt van Vranckrijck, ter eenre, ende de Heeren Gedeputeerden van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde, in 'sGravenhage, den 29. Junii 1684.
59169: STAATSBLAD 1890 - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1890.
59876: N/A, - Tractaet van Peys tusschen Syne Catholycke Meiesteyt, ende de Staten Generael vande Veereenighde Nederlanden.
59873: N/A, - Verkondinghe van het bestandt, tusschen die Majesteyt van den Koningh van Spaignen, etc., die doorluchtige Princen Albert ende Isabella Clara Eugenia, Eertz-Hertogen van Oostenrijck, etc. ter eenre, ende die ... Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde. Gedaen voor den Stadthuyse van den Hage, den een en twintighsten Aprilis anno 1609.
59846: N/A, - Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië, bewerkt naar de jongste en beste berigten. (3 vol. set).
60705: N/A, - XIII Concilium Ophthalmologicum, Amsterdam-Den Haag, Sept. 1929. Tomes I-IV (complete).
51301: N/A, - Commercial directory for Thailand B.E. 2496-97 (1953-54).
51302: N/A, - Directory of Japanese exporters, importers & manufacturers 1926. Compiled by Section of Foreign Trade, Bureau of Commerce, Department of State for Commerce & Industry.
58099: N/A, - Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Förste delen.
50007: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil, graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren. Nulnummer (mei 1978, 2 exx.) + nrs. 1-10 (sept. 1978 - zomer 1979).
59915: B.I.R., - Den Hollandschen verre-kyker. Verhalende den tegenwoordigen toestant van ons lieve Vaderland; nevens een hertgrondige waerschouwinge, aen alle goede ingesetenen; om haar door geen geveynsde vrindschappen te laten misleyden, oftdoor openbaare oorlog te doen verflauwen: maar in beide te zijn en blijven, oude Batavieren. t'Samen-gestelt door B.I.R. (Tevens opgenomen:) De middelen van Vranckryck om den koophandel der Hollanderen te verderven, als mede desselfs belangens aengaende d'uytheemsche vorsten, den konink door sijne staet-dienaren aangeboden (pp. 29-40).
57116: STAATSBLAD 1861-1870. - Staatsbladen van het Koningrijk der Nederlanden over de jaren 1861-1870. Met een algemeen register.
57117: STAATSBLAD 1871-1880. - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1871-1880. Met een algemeen register.
59956: N/A, - Historie der France ydele en in slaep wiegende beloften, t'zedert de Perineesche tractaten: waer door niet alleen de Kroon Spangie, maer meest alle vorsten en republijcquen in Europa zijn misleydt.
56736: N/A, - Zakboek Parlemen Pasoendan 1948-1949.
57627: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1928, Segundo semestre.
57626: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1927. Primeiro & segundo semestre.
57625: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1926. Primeiro & segundo semestre.
57624: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1925. Primeiro & segundo semestre.
58639: STAATSBLAD 1813-1888. - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden (1813-1815) + Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (1816-1882) + Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1883-1888). (Ononderbroken reeks 1813-1888 in 74 banden, waarvan de jaren 1813-1815 in 1 band).
59939: N/A, - Traitté de la paix, fait, conclu & arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les ambassadeurs & plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, & les ambassadeurs & plenipotentiaires des seigneurs Estats generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
49998: N/A, - Raffaello.
49999: N/A, - Tiziano.
48315: M. [PS. VAN ALBERDINGK THIJM, J.A.], - Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch.
52741: N/A, - Ostfreesland. Ein Kalender für Jedermann 1943. 30. Jahrgang. Verkürzte Kriegsausgabe.
52745: N/A, - Ostfreesland. Ein Kalender für Jedermann 1941. 28. Jahrgang.
45428: P.E.P. (POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING), - Report on international trade: A survey of problems affecting the expansion of international trade, with proposals for the development of British commercial policy and export mechanism, May 1937.
59949: N/A, - Tractatus de commerciis et navigatione, inter serenissimum regem Sueciae ab una, & celsos ac praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi, 2/12 octobris 1679.
59947: N/A, - Tractaet van vrede ende vrundtschap, gemaeckt ende geslooten tot Nymmegen den 2/12 October 1679 tusschen den Koningh van Sweden ter eenre, en de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
57628: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1929. Primeiro & segundo semestre.
57629: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1930, Segundo semestre.
57636: ALGEMEEN MACONNIEK TIJDSCHRIFT 1937-1949. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Proefnummer Oct. 1937 + jaarg. 1 t/m 4 (jan. 1938 - aug. 1946) + jaarg. 1 t/m 3 van de nieuwe reeks (sept. 1946 - aug. 1949).
57637: ALGEMEEN MACONNIEK TIJDSCHRIFT 1952-1954. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift. Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Nieuwe reeks, 7e & 8e jaarg., sept. 1952 - aug. 1954. (In 2 banden).
60085: N/A, - Bestek en conditien, volgens welke den Agent van Oorlog, by geheime inschryving, aan den minsteischende, mits de nodige vereischtens hebbende, zal aanbesteden de leverantie van de benodigde turf en kaarsen, voor en aan de militaire wachten binnen het voormalig Gewest.
60024: N/A, - Traité de barriere, entre sa Majesté Imperiale & Catholique Charles VI., sa Majesté de la Grande-Bretagne & les Estats Generaux. Fait & conclu a Anvers le 15. Novembre 1715.
60021: N/A, - Tractaet van de vreede, gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Rijswijck in Hollandt, den 20. September, 1697, tusschen de Heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck, ter eenre, en ... de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde.
60022: N/A, - Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt, en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in gevolge van het XII. articul van 't tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697. Behelsende de rechten die betaelt sullen werden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts Rijcken, van de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch, de visscheryen en de fabrique vande onderdanen der Staten Generael; als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden, op de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch en de fabricque van Vranckrijck.
7474: N/A, - 5000 Indian designs and motifs.
60007: N/A, - Brief van B. D. S. C. aen M. D. burgermeester tot Solathurn [sic], aengaende de belangen van de Switserse cantons. Zijnde een vervolgh van De ware belangen van de vorsten van Europa.
59808: L.D.P.G., - Bondade das mulheres contra a malicia dos homens: Relaçaõ comica, e historica, para divirtimento de quem a comprar. Parte primeira.
60036: N/A, - Lysten hoedanig de volgende Compagnien te paard, dragonders, te voet, Schotten, artillerye en Switzers. Ter finanttie van Holland werden gereguleert in het betaalen van der selver soldyen. Alle ter maand van 42 daagen, behalven de Switsers die ter loopende maand betaald werden. Ingaande met primo January 1753.
57071: N/A, - Documenta de medicina geographica et tropica (from 1958: Tropical and geographical medicine), Vols. IV-X, 1952-1958.
57073: N/A, - Tropical and geographical medicine. Vol. 26, 1974.
59946: N/A, - Tractatus pacis & confoederationis inter serenissimum regem Sueciae ab una & celsos ac praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi 2/12 octobris 1679.
7384: N/A, - Historical relics unearthed in New China.
57497: SCHIP EN WERF 1964. - Schip en werf, 31e jaargang, 1964. 14-daags tijdschrift, gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
57493: SCHIP EN WERF 1960. - Schip en werf, 27e jaargang, 1960. 14-daags tijdschrift, gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
60048: N/A, - De politieke kruyer, No. 371.
51773: N/A, - The art of healing and health care in India. Twelve miniatures.
60057: N/A, - Par L'Empereur et Roy. Les ordres que Nous avons cy-devant donnés de faire dans nos Pays-Bas les devoirs & recherches necessairs pour revindicquer & réünier à nos domaines les seigneuries & biens domaniaux ... (Donné ... Bruxelles le 12. de Juin 1719. Estoit paraphé, Elis.m vt. signé, le Marquis de Prie ... contre-signé F. Gaston Cuvelier).
58514: N/A, - Recueil des traictés de confederation et d'alliance, entre la couronne de France, et les princes et estats estrangers, depuis l'an MDCXXI jusques à present. Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire.
58100: N/A, - Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Andre delen.
57976: N/A, - Histoire abregée des Provinces-Unies des Pais-Bas, où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur gouvernement, et celui de leurs compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les lettres.
58226: SCHIP EN WERF 1955. - Schip en werf, 22e jaargang, 1955. 14-daags tijdschrift, gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
7371: N/A, - Chinese arts and crafts.
19927: N/A, - Hallisches Heiligthumsbuch vom Jahre 1520.
60058: N/A, - Par L'Empereur et Roy. Estant informé, que nonobstant le dispositif du Placcart du 17. Juillet 1716. émané au fait des confiscations des biens, revenus & effets de ceux, qui se trouvent au service du Duc d'Anjou, plusieurs personnes restent en défaut de denoncer les effets leurs appartenans relativement audit placcart & voulant remedier au prejudice qui en resulte à notre service ... (Fait à Bruxelles te trentiéme Juin 1719. Estoit paraphé, Elis.m vt. signé, Le Marquis de Prie ... contre-signé, F. Gaston Cuvelier).
57491: SCHIP EN WERF 1958. - Schip en werf, 25e jaargang, 1958. 14-daags tijdschrift, gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
58960: E. V. R. W. [RIJCKEVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN], - Felix Westerwoudt, missioner in Borneo.
42789: NAVY LIST 1921. - By authority: The Navy list, for July, 1921, corrected to the 18th June, 1921.
59913: N/A, - Publicatie van het accord, gemaackt ende geslooten binnen de stadt van Brussel, op den twintighsten September, sesthien hondert vier en sestigh, tusschen de gedeputeerden van den Heere Koningh van Hispanien ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, raeckende de limietscheydinge in Vlaenderen.
59901: N/A, - Articuli tractatus confoederationis & amicitiae inter Magnae Britanniae Regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii provinciarum initi.
59883: N/A, - Manifeste ou declaration des Hauts et puissans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, contenant une vraye relation de la sincerité des intentention [sic] qu'ils ont eües, & des justes procedures, qu'ils ont tenues, en ce qui s'est passé au traitté entre eux & les ambassadeurs extraordinaires & deputez de ceux qui gouvernent à present l'Angleterre tant icy a la Haye, que depuis à Londres.
57495: SCHIP EN WERF 1962. - Schip en werf, 29e jaargang, 1962. 14-daags tijdschrift, gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
59941: N/A, - Traitté de commerce, navigation & marine, fait, conclu & arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
59940: N/A, - Tractaet van de vrede, gemaeckt, geslooten ende vast gestelt tot Nimegen den thienden Augusti 1678, tusschen de Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckrijck ter eenre, ende de Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
59935: N/A, - Overgeset uyt de Latijnsche tale. Tractaet van vrede, den twee en twintighsten April 1674, binnen de stadt van Keulen gemaeckt ende ghesloten, tusschen de ... Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ... ende den Heere Bisschop van Munster.
59934: N/A, - Tractatus pacis, vigesimo secundo Aprilis anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto, initae & conclusae inter Celsos Praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una: & Dominum Epsicopum Monasteriensem, ab altera parte.
59930: N/A, - Articuli pacis, inter serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, Dominum Carolum, ejus nominis secundum Magnae Britanniae regem ab una, & celsos ac praepotentes Dominos Ordines Generales Foederati Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
59929: N/A, - Advys of bericht aen de Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden, waer in sy sullen sien dat het haer lieden seer profijtelijck is, van Spanjen af te scheyden, en een goeden vrede met Vrankrijk op te richten. Uyt het Fransch over-geset.
59925: N/A, - Het geabuseerde Vranckryck of verscheyde duystere wolcken die men over eenen korten tijdt sal sien opklaren.
59168: STAATSBLAD 1888. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1888.
60822: N/A, - Nederlandse architecten. Dutch architects 6. Documentatie van recent uigevoerde projecten van Nederlandse architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
59085: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1911, Segundo semestre.
60008: N/A, - Een apologie voor de Protestanten van Ierland. Bestaande in een kort verhaal van de revolutien in dat koninkrijk, mitsgaders de tegenwoordige staat desselfs. Uit het Engelsch vertaald.
60002: N/A, - Praeiminair tractaet tusschen sijne Koninghlijcke Majesteyt van Denemarcken ende Noorwegen, &c. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde, gesloten tot Berlijn den sesden Julii 1688., nieuwen stijl.
59928: N/A, - Het voordeel, dat Spanjen sal veroorsaeken door het breeken met Vranckryck, vertoont aen eenige van de hooge ministers der selver Kroone, met de korte noodsaekelijkheden uyt de staets-kunde.
59948: N/A, - Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt ende geslooten tot Nymmegen den 2/12 October 1679, tusschen den Koningh van Sweden, ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
59488: N/A, - Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1787. Erster & Zweyter Band (Nrs. 1-156b, Januar-Junius) & Intelligenzblatt vom Jahre 1787 (Nrs. 1-24).
59884: N/A, - Declaratio publica, celsorum praepotentumque D. D. Ordinum Generalium Foederatarum Belgii Provinciarum; qua continetur vera narratio sinceri eorum animi, & legitimarum procedendi rationum in tractatione cum extraordinariis legatis commissariisque illorum, qui regimini Angliae praesunt, tam Hagae-Comitis, quam Londini instituta.
59322: N/A, - Quinzaine de Pâques.
59697: N/A, - Reise um die Welt.
59059: N/A, - Catalog der Bibliothek der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden.
58979: N/A, - Bruxelles, notre région.
59918: N/A, - Discoursen over den tegenwoordigen interest van het landt. Tusschen een Zeeu, Hollander, en raedsheer.
60269: N/A, - Recueil des pièces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le regne du Connestable M. de Luyne.
60255: N/A, - Dritter Verwaltungsbericht des Königlichen Polizei-Präsidiums von Berlin für die Jahre 1891 bis 1900.
60249: HAMBURG 1897. - Officieller Führer durch die Allgemeine Gartenbau-Ausstellung und die Stadt Hamburg.
60198: N/A, - Archives economiques, culturelles et sociales de la Belgique et du Congo. Economisch, cultureel en sociaal archief van België en Congo. Economic, cultural and social archives of Belgium and of the Belgian Congo. Archivos economicos, sulturales y sociales de Belgica y del Congo. Tome IV.
60063: N/A, - Aanmerkinge te Brussel gedrukt over de contagieuse siekte die regneert onder de paarden en hoornbeesten. Observation imprimé à Bruxelles sur une maladie congratieuse qui regne par le (sic) chevaux & gros bastiaux.
60040: N/A, - Register op de ordonnantie van het recht van het klein zegel, mitsgaders het recht van 't zegel op de specien.
60020: N/A, - Traitté de la paix, fait, conclu & arresté a Rijswijk en Hollande, le 20. du mois de Septembre, 1697, entre les ambassadeurs & plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; et les ...Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
60018: N/A, - Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, en de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
60017: N/A, - Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, ende vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde: over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
59652: N/A, - Mémorial de l'artillerie, ou recueil de mémoires, expériences, observations et procédés relatifs au sevice de l'artillerie. Rédigé par les soins du Comité, avec l'approbation du Ministre de la Guerre. No. V. Publié à Paris en 1842.
59564: PLANTIN PRESS 1583. - Corte verclaringe ghedaen by Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der stadt van Antwerpen, nopende den aenslach teghen de selve stadt aengericht den XVII. deser maent Ianuarij M. D. LXXXIII. stylo novo. Midtsgaders de brieven van Credentie ende Instructie by sijne Hoocheyt gesonden aende voorsz. stadt ende sekere Missive aen mijnen Heere vanden Tempel.
54234: N/A, - Kepartaian di Indonesia.
59907: N/A, - Tractatus pacis, decimo octavo Aprilis anni millesimi sexcentesimi sexti, initae & conclusae inter censos praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una; et Dominum Episcopum Monasteriensem ab altera parte.
57381: N/A, - Proceedings of the workshop on chemical aspects of rice grain quality.
57383: N/A, - Cassava In Asia, its potential and research development needs. Proceedings of a regional workshop held in Bangkok, Thailand, 5-8 June, 1984.
57416: N/A, - Het Duitsche offensief in het westen 1918. Aflevering 1-3.
58101: N/A, - Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Tredie delen.
57767: B.B. CONGRES 1938. - Het B.B. Congres 1938: Verslag van het Congres der Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch- Indië, gehouden te Batavia van 17 tot en met 20 Mei '38.
19510: N/A, - Neuestes Rhein-panorama von Mainz bis Coeln.
55223: N/A, - Resolusi Tentang Beberapa Masalah dalam Sejarah Partai Sejak Perdi-Rinya Republik Rakyat Tiongkok. (Disahkan oleh Sidang Pleno Ke-6 Comite Central Ke XI Partai Komunis Tiongkok pada Tanggal 27 Juni 1981).
55224: N/A, - Pernyataan-pernyataan Partai Komunis Birma. Statement Comite Central Partai Komunis Birma kepada rakyat seluruh negeri menge-nai dirusknya perundingan oleh pemerintah militer secara sefihak, 14 Juni 1981.
51553: N/A, - Catalogue de la bibliothèque de la Compagnie d'Assurances sur la Vie "Utrecht" . Tome II: Autres branches d'assurances et branches annexes.
48432: F.C.O. [FABIUS, G. & HAERSOLTE, H. VAN], - Iets over de Nederlandsche Marine (&) Nog iets over de Nederlandsche Marine (&) Beantwoording van het Iets over de Nederlandsche Marine.
41784: J**, MR., - Traité du Gouvernement spirituel et temporel des paroisses. Où l'on examine tout ce qui concerne les fonctions, droits & devoirs des Marguilliers, dans l'administration des Fabriques, des biens des pauvres & des Ecoles de Charité; comme aussi ce qui regarde les fonctions, droits & devoirs des Curés & autres personnes préposées au gouvernement & au soin des Eglises.
23978: N/A, - Coleccao de tratados, convençoes e actos públicos entre Portugal e as mais potências. Nova série, vols.I-III, 1914-21.
58692: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Recueil de planches pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, avec leur explication. Tome premier.
58693: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Recueil de planches pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, avec leur explication. Tome second.
60325: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Armurier (2 planches), Arquebusier (6 planches), Art militaire (38 planches), Artificier (7 planches).
15516: AA, C. VAN DER, - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst. In 31 kunstplaaten. Naar het leven afgebeeld door D.de Jong en M.Sallieth.
6362: AA, CORNELIS VAN DER, - Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang nemende met de komst van Karel de Vde tot de graaffelijke waardigheid over deze landen, tot den tegenwoordige tijd.
51246: AA, A.J. VAN DER, - Nieuw biografiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van Nederlandsche dichters, onder medewerking van J.T. Bodel Nyenhuis, I. da Costa, H.O. Feith, J. van Harderwijk, A.J. Lesturgeon, G.D.J. Schotel, en anderen, bijeengebracht door - . Uitmakende tevens een vervolg op Witsen Geysbeeks Woordenboek der Nederlandsche dichters.
27203: AA, CORNELIS VAN DER, - Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van den vrede te Amiëns. Bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek. (Complete in 10 vols.).
57919: AA, A.J. VAN DER, - Handboekje voor reizigers door ons vaderland.
49914: AARTSMA, N. (EINL.), - Michiel de Ruyter, Grossadmiral von Holland und Westfriesland 1607-1676. Ein Heldenleben in Pflichterfüllung für das Vaterland.
15790: VAN DEN ABEELE, M. & R. VANDENPUT, - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door F. Brouwers & U. Maes.
41777: ABEL, ERNEST L., - A comprehensive guide to the cannabis literature.
48413: ABELES, OTTO, - Begegnung mit Juden.
57685: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland.
57797: ABOEBAKAR, H., - Sedjarah Mesdjid dan amal ibadah dalamnja.
58660: ABOT DE BAZINGHEN, [FRANCOIS], - Traité des monnoies, et de la jurisdiction de la cour des monnoies, en forme de dictionnaire, qui contient l'histoire des monnoies des anciens peuples Juifs, Gaulois & Romains, (...) de France (...) de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique (...) l'Europe (...). Ouvrage utile & nécessaire aux officiers des monnoies, aux changeurs, affineurs, fondeurs, orfèvres, horlogers, tireurs, batteurs d'or & d'argent, négocians, banquiers, &c. (...).
58153: ABRAHAM VAN ST. CLARA {MEGERLE, ULRICH], - De welvoorziene wynkelder, in welken meenige dorstige ziel zich geestelyker wyze laven en verquikken kan, en waar in zoete en zuure wyn naar ieders smaak te vinden is. Geopent door pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyns levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt.
58041: ABUDACNUS, JOSEPHUS, - Historia Jacobitarum, seu Coptorum, in Aegypto, Lybia, Nubia, Aethiopia tota, & Cypri insulae parte habitantium. Nati Memphis Aegypti Metropoli, cum annotationibus Joannis Nicoloai. Vulgavit nunc primum ex bibliotheca sua Sigebertus Havercampus.
51103: ABUEVA, JOSE V. & GUZMAN, RAUL P. DE (EDS.), - Foundations of dynamics of Filipino government and politics.
41662: ROYAL ACADEMY, - Commemorative catalogue of the exhibition of Dutch art held in the galleries of the Royal Academy, Burlington House, London, January-March 1929. Intro by C.J. Holmes.
58144: ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES, - La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose, l'origine du commerce et de la puissance des Hollandois; l'accroissement successif de leur commerce et de leur navigation; les causses qui ont contribué à leur progres (...). Tome second.
58942: ACERBI, JOSEPH, - Voyage au Cap-Nord, par la Suède, la Finlande et la Laponie. Traduction d'après l'original anglais, revue sous les yeux de l'auteur, par Joseph Lavallée. Tome premier.
19714: VAN ACKERE, J., - Barok en classicisme in Belgie (1600-1789): bouwkunst, monumentale beeldhouwkunst.
48744: ACKERSDIJCK, J., - Verhaal eener reize in Rusland, gedaan in het jaar 1835. Eerste deel (van 2).
27074: ACTAS. - Actas V Colóquio internacional de estudos Luso-Brasileiros, Coimbra 1963.
58737: ACTON, HENRY, - Catching of the whale and seal; or, Henry Acton's conversation with his son William on the whale and seal fishery. (Cover title: Whale and seal fishery).
46388: ADAM, FRANK, - The clans, septs, and regiments of the Scottish Highlands. Revised by Thomas Innes of Laerney.
52850: ADAMS, HENRY, - Mémoires d'Arii Taimai. Traduit de l'Anglais par Suzanne & André Lebois.
43872: ADDENS, TJ.J., - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
41907: ADDISON, FRANK, - Jebel Moya. Text & plates. (2 vol.set). With a chapter by A.D. Lacaille.
49025: ADDISON, AGNES, - Romanticism and the Gothic revival.
60051: COLLEGIEN DER ADMIRALITEIT, - Hoog Mogende Heeren!
57159: ADSERA RIBA, ENRIC, - Enric Adsera Riba: 20 jaar in Nederland, 1960-1980. Werkoverzicht 1970-1980.
59571: AEMYLIUS, PAULUS, - Historiae iam denuo emendatae Pauli Aemylii Veronensis de rebus gestis Francorum a Pharamundo primo rege usque ad Carolum octavum, libri X. (Bound with:) ARNOLDI FERRONI BURDIGALENSIS (...), De rebus gestis Gallorum libri IX. Ad historiam Pauli Aemylij additi, perducta historia usque ad tempora Henrici II, Francorum Regis. & JOH. TILLIUS, Chronicon de regibus Francorum, a Faramundo usque ad Francisum primum.
59865: AERSSEN C., - Verdragh, gemaeckt ende besloten in den Hage in Hollandt den sevenden Januarii 1610., tusschen den gecommitteerden van hare Hoogheden die Eertz-Hertogen van Oostenrijck, &c. Ende van de Hooge Mog. Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op eenige swarigheden ende twijffelachtigheden ter eenre ende ter andere zyden, geresulteert uyt den Tractate van den Trefve, den negenden Aprilis 1609, binnen de stadt van Antwerpen gemaeckt.
45465: DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, - Exporters directory 1936. Netherlands Indies. Issued by the Department of Economic Affairs, Bureau of Commerce.
57618: MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, - Contributions of the General Agricultural Research Station, Bogor , Indonesia (later: Pemberitaan Balai Besar Penjelidikan Pertanian), , nos 101-140, May 1950 - Dec. 1954 (lacks no. 116).
59090: DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, - The Netherlands Indies.
60257: DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, - Exporters directory Netherlands Indies. Issued by the Department of Economic Affairs, Bureau of Commerce.
31064: AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS (ED.), - Selected masterpieces of Japanese arts. (Foreword by Kenji Adachi).
44684: AGO, FABRIZIO (ED.), - Culture in sustainable development. An Italian strategy. (3 vol. set).
60006: AGOURTO, FRANCISCO ANTONIO D', - Declaratie van oorlog, gedaan door Don Francisco Antonio d'Agourto, Marquis de Gastanaga, Ridder van d'Order van Alcantara, lieutenant-gouverneur en capitein generael der Nederlanden, &c. Gedrukt na de origineele copy, met previlegie. (Gedaan te Brussel, den 3 May, anno 1689).
50882: AGRAWALA, VASUDEVA S., - Indian art. A history of Indian art from the earleist times up to the third century A.D.
48497: AGRICULTURE. - X Congreso Internacional de Industrias Agricolas. Relacion de comunicaciones presentadas. (4 vol. set).
58075: AGRON, ANTOINE NICOLAS, - Verzameling van opstellen, geschikt om de Belgische jeugd, door middel van haere moedertael, op eene regelmaetige en gemakkelyke wyze tot de kennis der Fransche tael op te leyden.
47565: AGRON, ANTOINE NICOLAS, - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordentlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
2050: AGT, J.J.F.W. VAN, - Waterland en omgeving. Geillustreerde beschrijving, uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving.
44595: AGWANI, MOHAMMED SHAFI, - The United States and the Arab world, 1945-1952.
51763: AIKEMA, BERNARD & BAKKER, BOUDEWIJN, - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse Vedute.
6746: AILLY, A.E. D' (RED.), - Uit Zeven eeuwen Amsterdam.
41298: AINSTY, MR., - The new Bath guide: or, memoirs of the B-N-R-D [Blunderhead] family, in a series of poetical epistles.
54404: ALBE, GERHARD & CLAESSON, CLAES (EDS.), - Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm: Arsbok 1944.
57684: ALBERDINGK THIJM, J.A. (INL.), - Bulla "Ineffabilis" in de Nederlandsche en Vriesche talen, benevens de bepaling van het leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis in de talen der Oost- en West-Indische koloniën en in de voornaamste Noord-Nederlandsche dialekten.
58360: ALDRICH, HERBERT L., - Arctic Alaska and Siberia, or, eight months with the Arctic whalesmen.
60774: ALEX, PIERRE [PS. OF MERCIER, ALEXANDRE], - Au pays des Bouddhas.
42054: ALEXANDER, W.D., - A brief history of the Hawaiian people.
13372: ALISJAHBANA, S. TAKDIR, - Pembina Bahasa Indonesia. Madjalah bulanan untuk memadjukan Bahasa Indonesia. Vols. I, nos. 2-12 (Aug. 1948 - June 1949); II, nos. 1, 2, 10; III, nos. 5, 9, 10, 11, 12; V, nos. 7-12; VI, nos. 1-8 + 10-12; VII, nos. 7, 11; VIII, nos.3/4, 9/10 (April 1956).
60315: ALKEMADE, K. VAN & SCHELLING, P. VAN DER, - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van maaltyden, en het drinken der gezondheden, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen, en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk (...).
57710: ALLAN, F., - Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen. (Compleet in 4 delen).
59065: ALLEBE, G.A.N., - Gymnastiek voor meisjes. Beweging en rust. Twee hygienische studien.
39233: ALLEN, PHILIP, - Atlas der atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld. (Or.title: The atlas of atlases. Dutch ed. by P. van der Krogt).
14348: ALLEN, W.E.D. (ED.), - Russian embassies to the Georgian kings,1589-1605. (2 vol. set). Texts transl.by A.Mango.
45737: ALLMAN, GEORGE JAMES, - A monograph of the Gymnoblastic or Tubularian Hydroids. Part I: The hydroida in general.
58441: JAVA ALMANACK. - Volksalmanak Djawi 1935.
31595: ALMANAK. - Surinaamsche almanak voor het jaar 1905.
57939: ALMANAK. - Deventer Almanak 1899. Naar den nieuwen verbeterden Gregoriaanschen stijl: op het jaar na de menschwording van Christus MDCCCXCIX. Alsmede de maans op- en ondergang. (&) De oprechte Italiaansche waersegger... Antonio Magino.
57940: ALMANAK. - Almanak voor vrouwen door vrouwen. Het jaar MDCCCVI [1806].
58593: ALMANAK. - Portefeuille-almanak voor het schrikkeljaar 1864. Jaartellingen, feestdagen, verduisteringen, op- en ondergang der Zon, verjaardagen Kon. Huis, kalender, tarief van het Zegel, herleiding der munten, weekmarkten.
58519: ALMANAK. - Almanak voor het jaar 1845, inhoudende: berigt van het afrijden der diligences, post- en vrachtwagens ..., eene volledige lijst van de ligplaatsen binnen deze stad en het vertrek der veerschepen en schuiten ..., berigt der ijzeren-spoorwegen...
58548: ALMANAK. - Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1799.
57953: ALPHEN, D. VAN, - Vaderlandsche Chronyk; of jaarboek van Holland, Zeeland en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren, den zes-en-twintigsten Graaf van Holland en Zeeland, voorgevallen in Wintermaand van den jare MCCCCIV.
60083: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Rapport, dienende ten betooge van de souverainiteit der Heeren Staten, over de stad, steden en lande van Utrecht; ingebracht ter vergadering der Heeren ords. Gedeputeerden den 28 February 1787. (Titel op laatste pag.).
53912: ALPHEN, M.A. VAN (ET AL), - Kroniek der zeemacht. Gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis.
52378: ALPHEN, G. VAN, - Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853 (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, Van Someren en Van der Wulp).
42208: ALVAREZ DE COLMENAR, JUAN (AA, PIETER VAN DER, ED./TRANSL.), - Beschryving van Spanjen en Portugal; Waar in, op het naauwkeurigste, al het geene, dat, zoo ten opzigte van hunnen ouden, als tegenwoordigen staat, aanmerkens-waardig, noodig en vermaakelijk om te weeten is, verhaald en door kunstigen Print-verbeeldingen en Land-kaarten aangeweezen werd; Dienende daar-en-boven (...) tot een duydelijke Weg-wijzer, om alle der zelver Landschappen, Grenspaalen, Steeden, Vlekken en Dorpen, op het kortste, veyligste en gemakkelijkste, te bereyzen.
43588: ALVORD, JOHN W. & BURDICK, CHARLES B., - Relief from floods: the fundamentals of flood prevention, flood protection and means for determining proper remedies.
60810: AMARAL, ILIDIO DO, - O reino do Congo, os Mbundu (ou Ambundos), o reino dos "Ngola" (ou de Angola) e a presença Portuguesa, de finais do século XV a meados do século XVI.
49497: AMBASTA, ASHESH, - Capitalist restructuring and formation of Adivasi proletarians: Agrarian transition in Thane. district (Western India) c. 1817-1990
45809: AMBASZ, EMILIO, - The poetics of the pragmatic: Architecture, exhibit, industrial and graphic design.
41696: AMNEUS, G., - La ville de Kristiania, son commerce, sa navigation et son industrie. Resumé historique.
58512: AMSTERDAM. - Description de l'hôtel de ville d'Amsterdam, avec les explications de tous les emblémes, figures, tableaux, statuës &c qui se trouvent au-dehors, et au-dedans de ce bâtiment.
60124: AMSTERDAM. - Instructie. Het intermediair gemeente-bestuur van Amsterdam, goedgevonden hebbende, dat, ten behoeve van de stads openbaare schoolen, aan de huizen der gezamentlijke ingezetenen eene algemeene collecte zal worden gedaan ... (Actum in Amsterdam, den 9den Maart 1802. F.J. Pelletier).
58286: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, - Short-title catalogus van Nederlandstalig populair proza 1670-1830 (in het bijzonder romans) aanwezig in fotokopie of op microfilm op het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam of in origineel aanwezig in de U.B. van Amsterdam. Samengesteld door de Romanwerkgroep afdeling Verlichting.
60123: AMSTERDAM. - Vryheid. Gelykheid. Broederschap. Notificatie . District 2. Grondvergadering 12. De stemgerechtigde burgers woonende in het huis No. 39 van de Grondvergadering en het district aan het hoofd dezes gemeld (...) worden ingevolge de publicatie van de provisioneele representanten van het volk van Holland, van den 7 January laatsl., opgeroepen tegen Vrijdag den 12 February ... eenen kiezer ... te benoemen. (Amsterdam den 23 January 1796. A.G. Verster, F.J. Pelletier).
60126: AMSTERDAM. - Acte van burgerschap. Het Gemeente-bestuur van Amsterdam, verklaart dat de burger (in handschrift:) Nicolaas Kloesmeyer, alhier in het Natiönaal Stemregister is ingeschreven. (Actum Amsterdam den (in handschrift:) 9 Juny 1803. (Getekend:) G. de Graeff, president. F.J. Pelletier, secretaris). District 13, Grondvergadering 24.
20797: AMSTERDAM. - Lijst der personen welke gerekend worden de vereischten te bezitten om tot kiezers binnen Amsterdam benoemd te worden, 1846. (&:) Billet ter benoeming van leden voor het Kiezers-kollegie, Sept.1846.
60125: AMSTERDAM. - Reglement omtrent het fonds van het Makelaars-Kantoor. (Aldus besloten ter Kamer van Heeren Burgemeesteren den 28 sten Augustus 1817. Was get. P.A. van Boetzelaer, H. van Slingelandt, C. Backer).
36564: VOC SHIP AMSTERDAM. - Bestek voor thuisvaart. Rapport van het onderzoek naar de mogelijkheden van berging, transport, conservering en expositie van het VOC-schip "Amsterdam", uitgebracht door het bestuur van de Stichting VOC-schip "Amsterdam".
38138: MUNICIPALITY OF AMSTERDAM, - Navigation on the North Sea Canal.
60119: AMSTERDAM. - Kennisgeving. Burgemeesteren der stad Amsterdam voldoende aan het verzoek hun gedaan door de verzorgers der Stads-Armenscholen, berigten mits dezen aan de goede burgerij, dat de gewone jaarlijksche kollekte, ten behoeve van voormelde scholen, zijn zal op Vr dag den 17den dezer maand ... (Amsterdam, den 7den Maart 1815. P.A. van Boetzelaer, H. van Slingelandt).
59760: AMSTERDAM. - Vue de l'Ecluse d'Amstel regardant par le dehors d'Amsterdam.
58181: DOOPSGEZINDE GEMEENTE BINNEN AMSTERDAM, - Christelijke gezangen voor de openbare godsdienstoefeningen.
60122: AMSTERDAM. - Plan van intekening, ter begraaving van de lyken der gekwetsten, in den slag van 5 Augustus 1781, uit het Gasthuis 's middags ten 2 uuren in de Nieuwe Kerk. Waarop men kan intekenen by den boekverkooper Jan Verlem, in de Graavestraat, die een papier daartoe gereed heeft.
60011: AMSTERDAM. - Aan den Edelen Groot Mogenden Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland
56121: AMSTERDAM. - Programma van eisen voor het nieuwe stadhuis aan de Amstel, de Zwanenburgwal en het Waterlooplein.
60076: AMSTERDAM. - Protesten en aanteekening der stadt Amsterdam in de registers van haar Ed. Grootmoogende vergadering geinsereert teegen de Rezolutien by meerderheyd van stemmen aldaar genoomen op de klagten der Neederlandsche kooplieden over het neemen en opbrengen hunner scheepen door de Engelschen, 1778.
59987: AMSTERDAM. - Amsterdam gehoont en beledight in hare gedeputeerdens en papieren.
60121: AMSTERDAM. - Notificatie. Het intermediair gemeente-bestuur van Amsterdam, in aanmerking neemende, dat ... alhier opgericht zijn eenige openbaare scholen, tot onderwijs van kinderen van mindervermoogende ouders ... (Geärresteerd den 9den, en gepubliceerd den 11den Maart 1802. Jacob Cuijk van Mierop, F.J. Pelletier).
60120: AMSTERDAM. - Naamlijst van de Heeren Burgemeesteren en Raden der stad Amsterdam, geïnstalleerd den 31sten December 1813.
60093: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, - Series lectionum quae habebuntur in Universitate Amstelodamensi anno academico MCMXLVIII-MCMXLIX, Rectore magnifico Henrico Richardo Hoetink.
57877: AMSTERDAM. - Le guide, ou nouvelle description d'Amsterdam; enseignant aux voyageurs, et aux négoçians, son origine, ses aggrandissemens & son état actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses édifices, ruës, ports, canaux, ponts, écluses, etc.
57524: REICHS-MARINE-AMT, - Segel-Handbuch für die Ostsee. V. Abteilung: Die Ostküste von Schweden. Der Bottnische Meerbusen und die Alands Inseln.
57522: REICHS-MARINE-AMT, - Segel-Handbuch für die Ostsee. Zweite Abteilung: Das Kattegat und die Zugänge zur Ostsee.
57520: REICHS-MARINE-AMT, - Segel-Handbuch für die Nordsee. Zweite Abtheilung. Drittes Heft. Ostküste Schottlands von Kinnaird Head bis Berwick und die Ostküste Englands von Berwick bis Cromer.
59241: ANDERSON, RICHARD K., - Guidelines for recording historic ships.
47922: ANDERSON, J., - How to stain the nervous system. A laboratory handbook for students and technicians.
58034: ANDERSON, JOHN, - Mission to the East Coast of Sumatra, in M.DCCC.XXIII, under the direction of the Government of Prince of Wales Island. Including historical and descriptive sketches of the country, an account of the commerce, population and the manners and customs of the inhabitants, and a visit to the Batta cannibal state in the interior.
58880: ANDERSON, BENEDICT R., - Bibliography of Indonesian publications: newspapers, non-government periodicals and bulletins 1945-1958 at Cornell University.
43760: ANDERSSON, HANS, - Urbanisierte Ortschaften und lateinische Terminologie. Studien zur Geschichte des nordeuropäischen Städtewesens vor 1350.
53864: ANDRADE, JOSE IGNACIO, - Cartas escriptas da India e da China nos annos de 1815 a 1835.
58047: ANDRADE, JOSE IGNACIO, - Memoria dos feitos Macaenses contra os piratas da China: e da entrada violenta dos Inglezes na cidade de Macáo. & Segunda parte: Invasao das tropas Inglezas em Macáo e sua retirada.
48850: ANDRE, AUGUSTE, - Les syndicats ecclésiastiques. Étude sur leur légalité et leurs causes.
59104: ANDRE, A. THEO, - Cultuur en bereiding van indigo op Java.
57817: ANDREAS, VALERIUS, - Bibliotheca Belgica.
59516: ANDRES, GIOVAN [JUAN], - Opera chiamata confusione della se tta Machumetana, composta in lingua Spagnola, per Giovan Andrea gia Moro & Alfacqui, della citta de Sciativa, hora per la Divina bontà Christiano e Sacerdote. Tradotta in Italiano, per Domenico de Gaztelu secretario del illustrissimo signor Don Lope de Soria imbasciador Cesareo appresso la illustrissima signoria di Venetia.
58716: ANDREU DE BILISTEIN, [CHARLES LEOPOLD], - Institutions militaires pour la France, ou le Végèce François (1e & 2e partie) (&) Fragmens militaires, pour servir de suite au Végèce François.
55701: ANDREWS, KENNETH R., - The last voyage of Drake and Hawkins.
60463: ANDRIESSE, EMMY (FOTO'S) & CHARLES, J.B. (TEKST), - Beeldroman.
59048: ANGLES VARGAS, VICTOR, - Historia del Cusco. (Cusco colonial). Tomo II (in 2 vols.).
41747: THE-ANH, NGUYEN, - Bibliographie critique sur les relations entre le Viet-Nam et l'Occident. (Ouvrages et articles en langues occidentales).
59656: ANON., - De Christen wysgeer, bezig in aandagtige overdenkingen, over de werken van God in het ryk der natuur, en Zyne Voorzienigheid op alle de dagen van het jaar. Eerste deel, bevattende de maanden January - Juny. Uit het Hoogduitsch vertaald.
58364: ANON., - Voyage and venture, or the pleasures and perils of a sailor's life.
11040: ANON., - De Vliegende Hollander. Samengesteld m.m.v. vele vooraanstaande deskundigen op luchtvaart-gebied en geïllustreerd met meerendeels origineele en tot nu toe niet gepubliceerde foto's.
59045: ANON., - Des Hermes Trismegists wahrer alter Naturweg zur Bereitung der grossen Universaltinctur.
58416: ANON., - Keur van levensschetsen. Een leesboek voor jonge lieden uit den bechaafden stand.
59719: ANON., - Het Haagsche Bosch, waarin te vinden zijn de allernieuwste liederen, die veelal gezongen worden.
59812: ANON., - Op-comste der Neder-lantsche beroerten. Door eenen liefhebber des waerheydts ende der zielen saligheydt.
59807: ANON., - Desengano de ciosos, atrevimento de mulheres, perigo que corre a formosura, ainda quando mais defendida: Expressado no successo, que aconteceo na cidade de Napoles: Conselho para maridos indiscretos, e velhos rabugentos. Sugunda parte.
1129: ANON., - Dwars door Sumatra. Right across Sumatra.
28354: ANON., - Naauwkeurige beschryving der overstroomingen, benevens derzelver treurige gevolgen zo buiten als binnen deze Republiek in den jaare MDCCLXXXIV [1784] voorgevallen.
40947: ANON., - Der Nibelunge Not. [Monumentalausgabe nach der Hohenems-Münchner Handschrift A in der Ausgabe Karl Lachmanns].
43947: ANON., - De l'emploi des chemins de fer en temps de guerre. Traduit de l'Allemand.
59292: ANON., - Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
58927: ANON., - Généalogies des familles nobles et anciennes des dix-sept provinces des Pays-Bas tant de celles qui y résident ou y ont résidé, que de celles qui en sont originaires, & aussi de celles qui se sont alliées avec elles, rangées par ordre alphabétique.
59922: ANON., - Nimrods mugge-swarm noch in 't harnasch. Tegens Oranje. Neffens een hemelsche artzenye voor de willens-weete blinden.
60335: ANON., - Libre discours contre la grandeur et puissance temporelle du Pape. Pour la deffense de nostre Roy tres-Chrestien, & des libertez de l'Église Gallicane.
41027: ANON., - The encyclopaedia of wit.
59141: ANON., - Lijst van Hr. Ms. schepen en vaartuigen, behoorende tot de scheepsmacht vereenigd in het Hollandsch Diep, onder de bevelen van den schout-bij-nacht F.K. Engelbrecht, voor de revue te houden door H.M. de Koningin op 15 september 1898. (Bandtitel: Vloot-revue 1898).
47942: ANON., - Environs de Bruxelles. Guide de l'excursionniste, avec cartes et illustrations. (Cover title: Guide pratique des environs de Bruxelles).
60820: ANON., - Verzameling van uitgelezene raadzelen en fraaije zinnebeelden. Bestaande in eene byëen vergadering van drie honderd uitgezogte raadzelen en speelende zinnebeelden, ten dienste der schrandere Nederlandsche jeugd, in dichtmaat voorgesteld, en met eenige korte verklaringen of aanmerkingen opgehelderd... Eerste deel.
60653: ANON., - Oorlogsvliegtuigen.
58184: ANON., - Nieuwe spiegel der jeugd, of Fransche tiranny, zijnde een kort verhaal van den oorsprong en voortgang des oorlogs, 1672. Als mede de schrikkelijke en onmenschelijke wreedheid ende grouwelen door de Fransse in Nederland en elders bedreven. Seer nut dienstig om in de scholen geleert te worden.
60015: ANON., - Aulicus, hovelingh, anders hof-lieveling.
59917: ANON., - Copie Van een brief, geschreven uyt Rotterdam aen NN. Licentiaet in de Rechten tot Dantzigh: behelsende in't korte 't geene in de Vereenigde Nederlanden sedert den jare 1648, tot den jare 1672 voorgevallen is, raeckende de manieren en maximen van regeringe en oorspronck der tegenwoordige onheylen, de selvige in desen jare door de verderffelijken oorlogh der Koningen van Vrankrijck en Engelandt overgekomen. In 't eerste iaer der verstellinge van de Stadthouderlijcke regeeringe, pro populo principifico.
57311: ANON. (JOHANNES VON TEPL OR JOHANNES VON SAAZ), - Der Ackermann aus Böhmen. (Also known as: Der Ackermann und der Tod).
60189: ANON., - Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend onder den naam van: Eiland Goedereede.
59955: ANON., - Algemeene verbetering der hedendaagsche wereld, beraadslaagd in de vergadering der zeven wyzen van Griekenland, gehouden op den berg Parnassus.
47980: ANON., - Corrections intéressantes, utiles et nécessaires au nobiliaire des Pays-bas et du comté de Bourgogne.
57237: ANON. [NENY, COMTE DE], - Memoires historiques et politiques des Pays-Bas Autrichiens. Tome premier. Nouvelle édition imprimée d'après le manuscrit original de l'auteur, refondue, corigée & augmentée de plusieurs chapitres & articles qui sont omis dans l'édition en un volume de Neuchatel.
58430: ANON., - Onderhoudend geschenk voor kinderen; of verzameling van verschillende onderwerpen tot leering en vermaak der jeugd.
58428: ANON., - Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes.
60003: ANON., - De Engelsche marsch; versien met allerlei soorten van nieuwe onvergelijkelijke verrekykers, en brillen. Vertonende den tegenwoordigen staat van alle koningrijken en landen van Europa. Met een korte verbeeldinge van de afkomste, het leven en de daden van Pater Peters, en een dispuit tusschen hem en een Engelsch Protestant.
60001: ANON., - De vernedering van Vrankryk voorzegt, en uyt haar eigen beleyd beweezen.
59999: ANON., - Vrankryk door de daaden van Lodewyk de XIII en XIV na het leven afgebeelt.
60000: ANON., - De konincklycke echtscheyding of binnenlantse oorlogh in het huysgesin van den groten Alcander.
59982: ANON., - Antwoord, op een missive van een regend, onder de naem van Philalethes geschreeven, aen een also genaemde ander regend.
49130: ANON., - Dr. G.M.J. Veldkamp. Overzicht van zijn politieke werk. (Personalia; Beleid op economisch en sociaal gebied; Overzicht parlementaire redevoeringen; Bibliografie; Caricaturen).
57923: ANON., - Diane et son ami, ou voyages et aventures du Cher. Mirmont-Larochefoucault dans l'Inde. Tome second.
58126: ANON., - Voyage de Robertson, aux Terres Australes, traduit sur le manuscrit Anglois.
9471: ANON., - Engelsche tieranny. In vier samenspraaken.
58179: ANON., - Histoire des Anabaptistes contenant leur doctrine, les diverses opinions qui les divisent en plusieurs sectes, les troubles qu'ils ont causez, & enfin tout ce qui s'est passé de plus considérable à leur égard, depuis l'an 1521 jusques à present.
58162: ANON., - Lyste van rariteyten, die verkocht sullen werden op den 32 van Bokkem-maand, in den jare dat tweemaal drie soo veel doet als driemaal twee, ten huyse van Anna Folie, alwaar de selve rariteyten drie dagen na de verkooping van niemand konnen gesien werden. Gedrukt in Arabien, midden op de Sand-Zee, in 't vervalle Kasteel van de Rasenden Roeland. (Gevolgd door:) Lyste van spreekwoorden, op verscheyde voorvallen toepasselijk. Door een liefhebber der selve by een vergadert. Gedrukt in de Brouwery van de Wereld, in de drukkery van Kakodemus.
59980: ANON., - Bericht van een liefhebber der waarheit aan sijn vriend, over de tegenwoordige toestant van saken.
60078: ANON., - Opheldering van de missive van den heer D.W. van Lynden, aan Haar Hoog Mogende, in dato 26 July 1781; en aan Hoogstdezelve overgegeeven den 21 Aug. 1781. (Nae de echte copy van de Noord-Hollandsche Courant en te bekomen by de boekverkoper Wynants in 's Hage).
58488: ANON., - Sensible et Constant, ou Le véritable amour.
60443: ANON., - Mémoire sur les portions congrues, et sur l'ascendant aristocratique de la noblesse dans le clergé.
56377: ANON., - Les brigades internationales. L'aide étrangère aux rouges espagnols.
47789: ANON., - Medicinisches Vademecum für lustige Ärzte und lustige Kranken, enthaltend eine Sammlung medicinischer Scherze, komischer Einfälle und sonderbarer medicinischer Geschichten und Gewohnheiten aus den besten Schriftstellern zusammengetragen.
47778: ANON., - The letters of a widowed physician to his daughter: at puberty (12.5 years), at maturity (18 years), at marriage, at motherhood.
59924: ANON., - Aenkomste van St. Paulus in de vermaerde stadt, &c. En de klachten van den Engel, bewaerder van de ziele van den, &c. Oock een brief van den voorsz. Paulus aen de vorsten van 't Christendom.
58482: ANON., - Année galante, ou étrennes à l'amour. Contes enrichis de gravures & d'ariettes.
59499: ANON., - De leidsman der jeugd. Vaderlandsche historie. Zesde deel.
59952: ANON., - De wonderlycke verrekyker; siende in alle hoecken van de Europise werelt.
59942: ANON., - Onpartydigh advys over ende ter saacke van de geoffereerde defensive alliantie met Vranckryck.
59923: ANON., - Extraordinare fyne bril oft verrekyker om door te sien, hoedanigh den Koningh van Vrankrijck sijne desseynen heeft voortgeset, om in de Vereenigde Nederlanden te komen. Alsmede de motiven die dien Koningh hebben aengeprikkelt, om die landen den oorlogh aen te doen. Noyt soo naakt ontdeckt.
60821: ANON., - De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaalt. (Band 3 (van 4), inhoudende 7e, 8e en 9e deel).
46884: ANON., - Internationaal seinboek. Uitgegeven op last van Hunne Excellentiën de Ministers van Waterstaat en van Defensie. (Bewerkt naar de Engelsche en Duitsche uitgaven van 1932/'33).
5805: ANON., - Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle. (Full set).
60016: ANON., - Den verresen geest van Pieter de la Court, ontrust door eenige inlandtse woel-geesten; aanwijsende syn langh opgemerckte policie, en belangen van verscheyde groote steden, en staten, &c. Na de copy van de Politique maximen, gedrukt met de privilegie van Mr. J. de Wit.
59985: ANON., - Heeckel, voor den autheur van het Onnut discours.
59984: ANON., - Antwoort op het soo genoemde Onnutte discours, over de Antwoorde op een Missive geschreven by een regent.
59983: ANON., - Onnut discours, over de Antwoort op een missive geschreven by een regent, &c.
59981: ANON., - De waarheid aan Philalethes.
59497: ANON., - De leidsman der jeugd. Vaderlandsche historie. Eerste deel.
22738: ANON., - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide Groote Kerken te Delft.
41851: ANON., - Soviet-American relations. A statement adopted by the Federal Council of the Churches of Christ in America.
60042: ANON., - Zamenspraak tusschen de Haagsche Louw en Krelis, over het request van de vlag-officieren ter beteugeling der drukpers.
59636: ANON., - Beknopte schets der Romeinsche historie, afgebeeld in lessen.
60691: ANON., - Gids voor de scheepvaart ten dienste van Rijn-, zee-, binnenvaart en havenbedrijf. 1927-1947. 1947.
58182: ANON., - Les plaisirs de l'amour ou recueil de contes, histoires & poèmes galans. Tome premier.
58176: ANON., - De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaalt. (Band 1 (van 4), inhoudende 1e, 2e en 3e deel).
58142: ANON., - La vie des riches et des pauvres, ou les obligations de ceux qui possedent les biens de la terre, ou qui vivent dans la pauvreté, prouvées par l'écriture & par les Saints Pères.
57882: ANON., - De orange confiturier, gebak- bereider en keuken-meester: Onderwyzende, op een minst kostbaare en gemaklyke wyze, veelerleye vrugten, zoo voor de Winter, als Zomer, te confyten en gereed te maaken. Het bereiden en maaken van veelerleye gebak, het braaden, kooken en stooven van vlees, vis, soupe, ragous en wat verder in de keukens voor komt: het inleggen van groentens, het gereed maaken van dranken en vogten...
57886: ANON., - Historisch verhaal, van den beklaaglyken opstand, 't sedert eenige Jaren in de gemeente, toegedaan de onveranderde Confessie van Augsburgh, binnen deser Stede, ontstaan... Aldus ter neder gestelt, door de vreedelievende leedematen der selver gemeente.
57913: ANON., - Voorstellen ter keuze van ambachten en bedrijven, en daartoe betrekkelijke verhalen voor kinderen.
57759: ANON., - Onderrigt in de rij-kunst, bij de Nederlandsche troepen te paard. Eerste deel: 1. School des ruiters te paard; 2. Pelotons-school te paard. (all published).
51257: ANON., - Reis door België in het jaar 1814 en 1815. Met platen, kaarten, gezichten en kostumen.
50925: ANON., - Vie publique et privée de Honoré-Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau.
50951: ANON., - Der Kreiselkompass. Sonderabdruck aus Lehrbuch für den Unterricht in der Navigation an der Kaiserlichen Marineschule.
44459: ANON., - Politiek beleid en bestuurszorg in de Buitenbezittingen. Tweede gedeelte B, hoofdstuk IV: Verklarend overzicht der politieke overeenkomsten. Met bijlagen. (2 vol. set).
20594: ANON., - Handleiding tot de manier van procederen voor de regtbanken van enkele policie. Zamengesteld, ten nutte van vrederegters, burgemeesters, commissarissen van policie, griffiers, enz.
48021: ANON., - Merkwürdige Nachrichten von den Jesuiten in Weissreussen. In Briefen. Aus dem Italienischen.
58454: ANSLIJN, N., - Afbeeldingen van Nederlandsche dieren. (complete in 2 vols.).
55358: NIJVERHEIDSSCHOOL ANTWERPEN, - Leergang van scheepsbouw. I: Algemeene begrippen; II; Planteekening en model; III: Schaal van waterverplaatsing.
55357: NIJVERHEIDSSCHOOL ANTWERPEN, - Leergang van technologie, scheepsleer.
2784: ANWB, - Ons eigen land. Uitgegeven door den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, t.g.v. zijn 25-jarig bestaan, 1 Juli 1908.
1051: ANWB, - Indië in beeld.
55868: APARICIO CASADO, BUENAVENTURA, - Arqueología y antropología cultural de la margen derecha de la ría de Pontevedra.
58721: APOLLINARIS SIDONIUS, CAIUS SOLLIUS (ELMENHORST, GERHARD, ED.), - Opera. Ex postrema recognitione Joannis Wowerii (...) Geverhartus Elmenhorstius edidit, ex vet. cod. textum emendavit, & indicem copiosum adiecit.
59474: APPIANUS, ALEXANDRINUS, - De Civilibus Romanorum bellis historiam libri quinque. Eiusdem libri sex: Illyricus, Celticus, Libycus, Syrius, Parthicus, & Mithridaticus.
50205: DIRECTIE VAN DEN ARBEID, - Onderzoek naar den fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen in Nederland. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
57257: VENEZUELA - BRITISH GUYANA BOUNDARY ARBITRATION, - The case of the United States of Venezuela before the Tribunal of Arbitration to Convene at Paris under the provisions of the treaty between the U.S of Venezuela and Her Britainic Majesty signed at Washington Feb. 2, 1897. Vol. 2: Appendix, parts 1 and 2.
44302: ARCHER, RAYMOND LEROY, - Muhammadan mysticism in Sumatra.
51771: ARCHER, W.G. & PARANAVITANA, S., - Ceylan: Peintures de sanctuaires.
47164: ARCHIBUGI, F. & NIJKAMP, P. (EDS.), - Economy and ecology: Towards sustainable development.
55276: ARGY, M. & SUPPER, H.L., - Vocabulaire papetier Français-Anglais et Anglais-Français des industries papetières et graphiques.
54636: ARIELLI, - Israel. Introduction Robert Aron. Commentaires A. Ginsbourg.
59472: ARIOSTO, LODOVICO, - Comedie Di M. Lodovico Ariosto, Cioè, I Suppositi, la Cassaria, la Lena, il Negromante & la Scolastica. Di nuovo ristampate; & con somma diligenza ricorrette, per Thomaso Porcacchi.
20799: BURGERLIJK ARMBESTUUR, - Verordening op het Burgerlijk Armbestuur te Amsterdam, 13 Junij 1856 (met wijziging 13 Apr.1859). Idem 21 Apr.1869. Idem 28 Sept.1870 (met div.wijzigingen 1872-78). Idem 3 Mei 1905 (met div.wijzigingen tot 1926). Huishoudelijke reglementen voor het Burgerlijk Armbestuur, 1871-1905 (incl.div.wijzigingen). Instructie voor den boekhouder (1871, 1875, 1897), idem voor den secretaris (1905). Verordening op het bestuur der gemeente instellingen van weldadigheid m.u.v. het Burgerweeshuis, 7 Maart 1883 (met div.wijzigingen tot 1903. Vanaf 14-6-1899 incl.het Burgerweeshuis).
8753: ARMSTRONG, TERENCE (ED.), - Yermak's campaign in Siberia. A selection of documents transl.from the Russian by T.Minorsky & D.Wileman.
44873: SALVATION ARMY, - The musical salvationist. Fourth volume: July, 1889, to June, 1890.
34433: ARNAUD, F.H., - Abrégé de l'histoire de France, depuis l'origine de ses premiers habitans jusqua'à l'arrivée de Louis XVIII. Livre de première nécessité pour l'instruction de la jeunesse, et propre à lui inspirer le goût de la lecture.
32959: ARNAUDOV, J. (ET AL), - Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch.
42117: ARNAULD, ANTOINE & NICOLE, PIERRE, - Reponse générale au nouveau livre de Mr. Claude. (&) La créance de l'Eglise grecque touchant la transsubstantiation, defendue contre la Réponse du Ministre Claude au livre de Mr. Arnaud. (&) Tradition de l'Eglise touchant l'Eucharistie, recueillie des Saints Pères & autres auteurs ecclésiastiques.
59465: ARNAULD D'ANDILLY, [ROBERT], - Lettres de Monsieur Arnauld d'Andilly.
58743: ARNDT, PAUL, - Gesellschaftliche Verhältnisse der Ngadha.
46886: ARNOLD BIK, E.F.T., - Gids voor het bevaren der vaarwaters van Atjeh.
19954: ARNOLD, THOMAS, - History of the later Roman commonwealth, from the end of the second Punic war to the death of Julius Caesar; and of the reign of Augustus: with a life of Trajan.
7800: ARNOLDO, M. (A.N. BROEDERS), - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
59833: ARNOLDO, M. (A.N. BROEDERS), - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
6359: ARNTZENIUS, L.M.G. (ET AL, RED.), - Encyclopedie van de muziek.
47807: ARRENBERG, R., - Merkwaardige voorvallen en belangrijke verhalen, uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld.
58061: ARTAUD DE MONTOR, A.-F., - Voyage dans les catacombes de Rome, par un membre de l'Académie de Cortone.
58705: ASCH VAN WYCK, H.M.A.J. VAN, - Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht, van de vroegste tijden af tot aan de 14e eeuw. 1e & 2e stuk (van 4).
44021: ASENSIO, JOSE MARIA, - Cristóbal Colón: Su vida, sus viajes, sus descubrimientos. (2 vol. set). Espléndida edición, ilustrada con magníficas oleografías, copia de famosos cuadros de artistas españoles.
45324: ASHKENAZI, TOVIA, - Tribus semi-nomades de la Palestine du Nord.
58999: ASMAR, TEGUH (ED.), - Koleksi Museum Nasional, Jilid III.
47181: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. IX, 1921-22.
47182: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. VIII, 1920-21.
41635: SWEDISH TRAFFIC ASSOCIATION, - Sweden - ancient and modern.
47179: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. III, 1915-16.
47180: INDIAN RESEARCH FUND ASSOCIATION, - The Indian Journal of Medical Research. Vol. IV, 1916-17.
37356: ATEN, J., - De Doopsgezinde Krommenieër zeildoekfabrikeursfamilie Kuyper.
43594: ATKINS, JOHN, - A voyage to Guinea, Brazil, & the West Indies; in His Majesty's ships the Swallow and Weymouth. Describing the several islands and settlements, viz: Madeira, the Canaries, Cape de Verde, Sierra Leone, Sesthos, Cape Apollonia, Cabo Corfo, and others on the Guinea Coast; Barbadoes, Jamaica, &c. in the West Indies.... With remarks on the gold, ivory, and slave trade.
13732: ATTERIDGE, A.H., - The first phase of the Great War. (&) The second phase of the Great War.
27215: AUBERY DU MAURIER, LOUIS, - Mémoires ... pour servir à l'histoire de Hollande & des autres Provinces-Unies. Où l'on void les vrayes causes des divisions qui sont depuis soixante ans en cette République, & qui la menacent de ruine.
45798: AUBIN, HERMANN & PETRI, FRANZ (HRSG.), - Der Raum Westfalen. Band II: Untersuchungen zu seiner Geschichte und Kultur, 1. Teil.
45799: AUBIN, HERMANN, PETRI, FRANZ & SCHLENGER, HERBERT (HRSG.), - Der Raum Westfalen. Band IV: Wesenszüge seiner Kultur. 1.-3. Teil. (3 vol. set).
58521: AUDIN (ANONYMOUSLY PUBL.), - Fables heroiques, où sont renfermées les plus importantes maximes de la politique & de la morale; avec des discours historiques sur chaque fable. (2 vols.).
55595: AUMULLER, ADALBERTO, - New English-Portuguese technical and chemical dictionary. Novo dicionário técnico e químico Ingles-Portugues.
4499: AURELIUS O.M.CAP, P., - De Kapucijnen en de Missie.
49602: AUROBINDO, SRI, - The foundations of Indian culture.
59328: AUSONIUS, D. MAGNUS, - D. Magni Ausonii Burdigalensis opera.
40382: WESTERN AUSTRALIA. - Pocket year book of Western Australia 1920 (2nd issue) - 1979 (No.61). From 1966: Western Australian pocket year book. (Lacks year 1937). Issued by S. Bennett, F.W. Sayer, W.M. Bartlett, a.o.
59997: LEOPOLD I OF AUSTRIA, - Translaet uyt het Latijn. Antwoordt van den Keyser op het Fransche manifest.
11919: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932.
34572: DIVERSE AUTEURS, - Verzameling van bijdragen, aangeboden aan Dr. J.W. Meyer Ranneft, vise-president van den Raad van Nederlandsch-Indië, bij zijn vertrek uit Batavia op 27 Juni 1936.
58330: DIVERSE AUTEURS, - Losse bladen voor de Nederlandsche jeugd, opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (Sophia Frederika Mathilda). Derde jaargang. (Meegebonden:) In- en ontspanning voor de intekeenaren op de Losse bladen voor de Nederlandsche jeugd.
60323: DIVERSE AUTEURS, - Nieuwe verzameling van Nederduitsche mengeldichten.
58931: DIVERSE AUTEURS, - Geschriften over socialisme. Convoluut van ca. 35 werken verschenen tussen 1895 en 1907, in drie banden.
56012: DIVERSE AUTEURS, - Arthur Lehning in 1974. Een hommage.
46220: DIVERSE AUTEURS, - Baerderadiel in geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy.
44229: VARIOUS AUTHORS, - Acta cartographica, volume XI/1971.
58912: VARIOUS AUTHORS, - Atti del 2° congresso internazionale di fotobiologia; 5° congresso internazionale della luce. Riunioni medico-chirurgiche internazionali,Torino 2-8 giugno 1957.
59504: VARIOUS AUTHORS, - I., II. & III. Bericht über die Verhandlungen und Arbeiten der vom Stadtmagistrate München niedergesetzten Commission für Wasserversorgung, Canalisation und Abfuhr in den Jahren 1874 - 1877. + Bericht der Münchener Commission über die Besichtigung der Canalisations- und Berieselungs-Anlagen in Frankfurt a/M., Berlin, Danzig und Breslau sowie den Liernur-Anlagen Amsterdam, Leiden und Dordrecht. Mit 13 Beilagen. (Beilage VII zum III. Bericht).
60714: VARIOUS AUTHORS, - Brouwer memorial volume.
44228: VARIOUS AUTHORS, - Acta cartographica, volume II/1968.
58565: VARIOUS AUTHORS, - Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXIX för år 1808.
44094: VARIOUS AUTHORS, - Les grands vins de Bordeaux. The fine wines of Bordeaux. Die berühmten Weine von Bordeaux.
44100: VARIOUS AUTHORS, - L'Afrique à travers ses fils: Ernest Mercier, historien de l'Afrique septentrionale, maire de Constantine.
45793: VARIOUS AUTHORS, - Garcia de Orta. Ediçao comemorativa de IV centenario da publicaçao de 'Os Lusiadas', numero especial. Revista da Junta de Investigaçoes do Ultramar.
49211: VARIOUS AUTHORS, - Les colloques de Wégimont. IV-1957: Le "Baroque" musical. Recueil d'études sur la musique du XVIIe siècle.
57175: VARIOUS AUTHORS, - Design in der DDR: Projekte, Prozesse, Produkte. Materialien zu einer Ausstellung.
11069: VARIOUS AUTHORS, - De globe. Keur van reisverhalen en merkwaardigheden van vreemde landen en volken. Onderhoudende en belangrijke lectuur voor den beschaafden stand. (Jaargang 1844, 3e & 4e deel).
1108: VARIOUS AUTHORS, - Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indie. (Title on cover: Wij gedenken...).
58568: VARIOUS AUTHORS, - Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXXII för år 1811.
58328: VARIOUS AUTHORS, - Barnacles and bilge water: a collection of old whaling yarns.
48998: VARIOUS AUTHORS, - Association française pour l'avancement des sciences, fusionnée avec l'Association scientifique de France (Fondée par le Verrier en 1864) reconnues d'utilité publique. Conférences faites en 1916-1917.
60390: VARIOUS AUTHORS, - Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde koloniën, bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven, 1845 & 1846.
60731: VARIOUS AUTHORS, - Brouwer memorial volume.
58569: VARIOUS AUTHORS, - Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXXIII för år 1812.
57785: VARIOUS AUTHORS, - Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica. Fasciculus XIV. (Latin or Dutch texts with parallel English translations).
52499: VARIOUS AUTHORS, - Documenta Ophthalmologica. Advances in ophthalmology. Vol. 23: Symposium sur l'amblyopie strabique.
52063: VARIOUS AUTHORS, - Joao Couto: In memoriam.
44768: VARIOUS AUTHORS (SEIGNOBOS, CHARLES, INTRODUCTION), - Quinze ans d'histoire universelle, 1914-1929.
22449: AUTRAN, C. & G.G. TOUDOUZE, - Un siècle de vie française, 1840-1940.
57992: AUZOUT, [ADRIEN] & CASSINI, [GIOVANNI DOMENICO & JACQUES], - Lettres de M. Auzout sur les grandes lunettes; Voyages de MM. Cassini, en France, en Italie, en Flandre, en Hollande, & en Angleterre; Observations envoyées des Indes & de la Chine à l'Academie Royale des Sciences.
59962: AVAUX, COMTE D', - Memorie van ...den Heer Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van den aller-Christelijcksten Koning, ingelevert ter Staten Generael, over de valsche uytlegging, welke men aan sijn afgesette brief heeft willen geven. Gedaan in den Hage den 28. february 1684
59961: AVAUX, COMTE D', - Memoire de S.E. Mr. le Comte d'Avaux, Ambassadeur extraordinaire du Roy tres-Chrétien, presenté aux Estats Generaux, sur la fausse interpretation qu'on a voulu donner à sa depesche volée.
59992: AVAUX, COMTE D', - Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
60320: AVERANI, GIUSEPPE, - Josephi Averanii, Interpretationum juris libri quinque, in quibus multa cum juris civilis, tum aliorum veterum scriptorum, loca nova ratione illustrantur. Multa item ex Antiquitate Romana Graecaque docte pertractantur.
57768: SIM KI AY, - De Chineesche nederzetting in Nederlandsch-Indië. Extra-nummer van Chung Hwa Hui Tsa Chih, Tijdschrift der Vereeniging Chung Hwa Hui.
55616: AYLMER, GERALD, - R.M.S. Mauretania: the ship and her record.
45610: EL-AYOUTY, YASSIN, - The United Nations and decolonization: The role of Afro-Asia.
47641: AYROSA, PLINIO, - Apontamentos para a bibliografia da Lingua tupi-guarani .
60376: AZITA, - Beladjar bahasa Nippon tidak dengan guru. (Nippon go dokuhon). Dengan pimpinan M. Sato.
58760: BAAL, J. VAN, GALIS, K.W. & KOENTJARANINGRAT, R.M., - West Irian. A bibliography.
30913: BAAL, J. VAN, - Godsdienst en samenleving in Nederlandsch-Zuid-Nieuw-Guinea.
31265: BAARS, A. & S. SNEEVLIET, - Het proces Sneevliet. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
51760: BACH, A., - Die Maschinen-Elemente. Ihre Berechnung und Konstruktion mit Rücksicht auf die neueren Versuche. Erster Band: Text; Zweiter Band: Tafeln und Tabellen.
32564: BACHHOFER, LUDWIG, - Early Indian sculpture.
59622: BACHIENE, W.A., - Kaart van Fransch Guijane met een gedeelte van Hollandsch Guijane.
57881: BACHIENE, W.A., - Vaderlandsche geographie, of nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden. Derde deel: Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden; en Drenthe.
40998: BACHRACH, VIVECA (ED.), - From Zurbaran to Picasso: Masterpieces from the Collection Thyssen-Bornemisza. Exhibition Simon Levie & Tomas Llorens Serra. Shanghai Museum 1996, Beijing, China National Art Gallery 1997.
36898: BACK, FRIEDRICH, - Mittelrheinische Kunst. Beiträge zur Geschichte der Malerei und Plastik im 14. & 15. Jahrhundert.
59700: BACON, G.W., - Bacon's bird's-eye view of South Africa with enlarged views of Natal, and Mafeking to Pretoria.
920: BAEDEKER, K., - Die Schweiz, Chamonix, die oberitalienischen Seen.
919: BAEDEKER, K., - Die Schweiz, nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol.
4661: BAEDEKER, KARL, - Schwarzwald, Odenwald, Bodensee.
921: BAEDEKER, KARL, - La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie.
11494: BAEDEKER, K., - Südbayern, Tirol und Salzburg, Ober- und Nieder-Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain.
28012: BAEDEKER, K., - La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie.
57908: BAEDEKER, KARL, - Westfalen. Bremen, Hannover, der Rhein von Koblenz bis Wesel, Kassel.
57909: BAEDEKER, KARL, - Nordbayern Franken, Bayrischer Wald.
57910: BAEDEKER, KARL, - Nordost-Deutschland (von der Elbe und der Westgrenze Sachsens an) nebst Dänemark.
4669: BAEDEKER, K., - Österreich.
47872: BAEDEKER, KARL, - Die Rheinlande von der elsässischen bis zur holländischen Grenze, Rheinpfalz und Saargebiet, Rhein.-Westfälisches Industriegebiet.
47875: BAEDEKER, KARL, - Italien von den Alpen bis Neapel. Kurzes Reisehandbuch.
47880: BAEDEKER, KARL, - Le sud-ouest de la France, de la Loire a la frontiere d'Espagne.
3059: BAEDEKER, K., - Die Schweiz, Chamonix, die oberitalienischen Seen.
46192: BAGGE, SELMAR (REDIGIERT VON), - Leipziger allgemeine musikalische Zeitung. 1. Jahrgang, 1866.
59263: BAHL, ROY W. & LINN, JOHANNES F., - Urban public finance in developing countries.
45766: BAIAO, ANTONIO, - Alguns. Ascendentes de Albuquerque eo seu filho, a luz de documentos ineditos: a questao da sepultura do governador da India. Memoria.
21399: BAIE, E., - Le siècle des gueux (histoire de la sensibilité flamande sous la Renaissance). I: La métropole de l'Occident. II: Le miroir de l'Escaut.
58412: BAILLIE, NEIL B.E., - A digest of Moohummadan law. Compiled and translated from authorities in the original Arabic. With an introduction and explanatory notes. (2 vol. set). Revised (2nd ed.), with some additions to the text, and a supplement on sale, loan, and mortgage etc. (vol. I); 4th impression (vol. II).
40857: BAKER, O.E. (ED.), - Atlas of American agriculture: Physical basis including land relief, climate, soils, and natural vegetation of the United States.
60297: BAKER, RICHARD T., - Cabinet timbers of Australia.
43978: BAKER, RICHARD, - Chronyck van het leven en bedrijf van al de koningen van Engelandt, van het beginsel der Romeynsche regeringe tot dese tegenwoordige tijdt van Carolus de Tweede. Eerste deel.
50931: BAKER, HENRY, - Le microscope à la portée de tout le monde, ou description, calcul & explication de la nature, de l'usage & de la force des meilleures microscopes. Avec les méthodes necessaires pour préparer, appliquer, considérer & conserver toutes formes d'objets, & les précautions à prendre pour les examiner avec soin.
41658: BAKER, J.N.L., - The history of geography. (Papers presented to him by his pupils).
49331: BAKKER, H.P.S., - Towards a critical edition of the Old Slavic New Testament: A transparent and heuristic approach.
60812: BAKSHI, P.M., SINGH, JASWANT & ARORA, DEEPAK, - The Constitution of India. (4 vol. set).
55338: BALAU, SYLV., - Les sources de l'histoire de Liége au Moyen age. Etude critique.
3938: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE, - Overzicht van de Historische Afdeeling op de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, 5 Juni-30 September 1913, Amsterdam.
20846: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE, - Holland - Zuid-Afrika, een geschiedkundig overzicht van scheepvaart- en handelsbetrekkingen in oude en nieuwe tijden. HOLLAND - SOUTH AFRICA, an historical account of shipping and commercial relations in old and modern days.
2798: BALEN, C.L. VAN, - Nederland in beeld en woord. Eerste deel. Uitgegeven m.m.v. den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.
60560: BALJEU, J.L.N., - Stoomketels, diploma A. Cursus voor machinisten.
58358: BALLANTYNE, R.M., - The walrus hunters: A romance of the realms of ice.
5769: BALLEYDIER, ALPHONSE, - Histoire de la Révolution de Rome. Tableau religieux, politique et militaire des années 1846 - 1850 en Italie.
41648: BALLINGER, RAYMOND A., - Layout.
44225: BALTENSZ, FRANS, - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eerbaerheyt, ofte ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne. In prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren.
43697: BALZAC, HONORE DE, - Le bal de Sceaux. Lithographies rehaussées d'Eliane Bonabel.
46002: BANDARANAYAKE, SENAKE, - Sinhalese monastic architecture.
59780: BANDUNG, - Bandoeng. [plattegrond, plan].
57834: BANERJEA, PRAMATHANATH, - Indian finance in the days of the Company.
33912: BANNER, J. & I. JAKABFFY, - Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, a legrégibb idöktöl a XI. századig. Archäologische Bibliographie des Mittel-Donau-Beckens von den frühesten Zeiten an bis zum XI.Jahrhundert. Bibliographie archéologique du Bassin danubien depuis des temps les plus éloignés jusqu'au XIe siècle.
45022: BANNING, F.J.H., - Het geslacht Weyn: Genealogie en aanteekeningen, benevens van aanverwante geslachten [Klumper, Heydenrijck, Tellegen, Van Basten, Batenburg].
47914: BANSE, EWALD, - Die Wage des Herzen. Menschen und Dinge aus dem Morgenlande.
60432: BANTZINGER, C.A.B., - C.A.B. Bantzinger, tekenaar. (Inleiding Hans Redeker).
45948: BÄR, MAX, - Bücherkunde zur Geschichte der Rheinlande. Erster Band: Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken bis 1915. (All published).
60768: BARATA-FEYO, JOSE MANUEL, - Grandes reportagens. Angola: a guerra dos Robinsons. (2 vol. set).
59832: BARBANSON, WILLIBRORD DE, - Veertig jaren Franse parochies. De Nederlandse Paters Dominicanen in het Bisdom Guadeloupe, 1911-1951.
44602: BARBER, JOHN, - Soviet historians in crisis, 1928-1932.
57770: BARBIER, ANT.-ALEX., - Dictionnaire des ouvrages anonymes. Suite de la seconde édition des Supercheries littéraires dévoilées par J.-M. Querard. Publiée par Gustave Brunet et Pierre Jannet. (Incl. suppl. by Brunet and additions and corrections by H. Celani). (4 vol. set).
57155: MUSEE D'ETHNOGRAPHIE ET DE PREHISTOIRE DU BARDO, - Collections préhistoriques: Planches. Album no. I. Dessins du Chanoine J. Bouyssonie. Préface de l'Abbé H. Breuil.
23115: BAREN, J. VAN, - De bodem van Nederland. I: De vormingen, ouder dan het Kwartair; II: Het Kwartair + supplement.
7004: BAREN, J. VAN, L.C.T. BIGOT, H.BLINK, (ET AL, RED.), - Gelderland. Op initiatief van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
4706: WILLEM BARENTS, - Verslagen omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comite van Uitvoering.
41817: BARENTS, J., - Het internationaal statuut van de Maas.
58032: BARETTI, JOSEPH, - De zeden en gewoonten van Italien beschouwd. Benevens deszelfs aanmerkingen op de misvattingen van sommige reizigers met betrekking tot dat land. (In twee delen). Uit het Engels vertaald. Bound with: SHARP, SAMUEL, Brieven over Italien. Betreffende deszelfs grond, regeering, godsdienst, wyze van bestaan, zeden, gebruiken, zeldzaamheden, konsten, enz. Met een berigt wegens den overtogt over het Alpische gebergte. Geschreeven in de jaaren 1765 en 1766. Naar de derde uitgaave uit het Engelsch vertaald.
58190: BARLAEUS, CASPARIS, - Orationum liber. Accesserunt alia nonnulla varii & amoenioris argumenti.
49564: BARNES, JOHN, - A tour throughout the whole of France; or, new topographical and historical sketch of all its most important and interesting cities, towns, forts, castles, palaces...interspersed with curious and illustrative anecdotes of the manners, custons, dress, etc.
49617: BARON, DAVID, - The shepherd of Israel and his scattered flock. A solution to the enigma of Jewish history.
60420: BARRAS, P. & LAGARDE, [J.-J.], - Arrêté du Directoire exécutif, qui accorde des secours en numeraire aux déportés ou réfugiés des îles du Vent ou sous le Vent, en remplacement des rations dont ils ont joui jusqu'à présent. Du 28 Brumaire, an V de la République française une et indivisible. No. 363. Bulletin des Lois. No. 93.
41655: BARRAUD, MARC (ET AL, EDS.), - La vie du Christ, représentée par les peintres du XIe au XVe siècle et selon le texte sacré.
44705: BARRES, MAURICE (PRÉFACE), - Les provinces captives: L'Alsace et la Lorraine.
42330: BARRET, RICHARD C., - Bennington pottery and porcelain. A guide to identification.
46818: BARRETO, BISSAYA, - Subsidios para a historia II: Notes sur quelques établissements d'assistance de la province de Beira Litoral.
58590: BARROS, JOAN DE, - Twee bysondere scheeps-togten na Oost-Indien, van Pedralvarez Cabral, in het jaar 1500, en Joan da Nova, in het jaar 1501.
52814: BARSH, RUSSEL, - Counting, computation, and the calendar in Mesoamerica.
58823: BARTHELEMY, J.J., - Charite en Polydorus. Nevens eene beknopte levensgeschiedenis van dezen beroemden man. Naar het Fransch, vrij gevolgd.
57893: BARTHELEMY, H. & RENARD, LEON, - L'année militaire et maritime 1891. Deuxième année, 1892.
27000: BARTLETT, W.H., - De Pelgrim-vaders of Puriteinen, stichters van Nieuw Engeland. Met aanteekeningen en oorspronkelijke bijlagen, uit de beste Engelsche en Nederlandsche bronnen getrokken door E.B.Swaluwe.
48531: BARUCH, B.M., - The International control of atomic energy. Scientific information transmitted to the United Nations Atomic energy commission, June 14, 1946 - October 14, 1946.
3975: BAS, W.G. DE (RED.), - Officieel gedenkboek 1938. Uitgegeven t.g.v. het veertigjarig Regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden... op 6 September 1938.
58813: BASNAGE DE BEAUVAL, HENRI, - Histoire des ouvrages des savans. Mois Janvier-Décembre 1703.
42672: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON, - Uhren. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
57233: BASSIERES, E., - Notice sur la Guyane. (Exposition Universelle de 1900, Colonies et pays de protectorats sous la direction de J. Charles-Roux).
58680: BASSLE, GUSTAVE ADOLPHE, - Système mnemonique: ou art d'aider la mémoire.
46079: BASTIN, JOHN & WINKS, ROBIN W., - Malaysia: Selected historical readings.
48576: BASTIN, JOHN, - Sir Thomas Stamford Raffles. With an account of the Raffles-Minto manuscript collection presented to the India Office Library on 17 July 1969 by the Malaysia-Singapore Commercial Association,
1011: BASTIN, JOHN & BROMMER, BEA, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia, with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
13123: BATAVIA. - Batavia als handels-, industrie- en woonstad. Samengesteld i.o.v. de Stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center. Written for the City Municipality of Batavia.
48908: BATAVIA. - Mededeelingen van het Visscherij-Station te Batavia, Nos. I-X.
57332: SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES DE BATAVIA, - Hommage du Service Archéologique des Indes Néerlandaises au Premier Congrès des Préhistorians d' Extrême-Orient à Hanoi, 25-31 Janvier 1932.
59341: BATH, VIRGINIA CHURCHILL, - Lace.
45751: BATJES, ANDERS JOHAN, - Foraminifera of the Oligocene of Belgium.
29243: BATTA, E.C.M.A. (ET AL, RED.), - Limburg's verleden: Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815.
51751: BAUM & STEIN, METALLWARENFABRIK, - Vernickelte Tafelgeräte. Ausgabe 1928 + Nachtrag 1 + Pricelist.
6158: BAUM, J., - Baukunst und dekorative Plastik der Frührenaissance in Italien.
18494: BAUMANN, H., - Afrikanische Plastik und sakrales Königtum. Ein sozialer Aspekt traditioneller afrikanischer Kunst.
60338: LA BAUME-DESDOSSAT, JACQUES-FRANCOIS DE (ANON. PUBL.), - La Christiade, ou, le paradis reconquis, pour servir de suite au Paradis perdu de Milton. (6 vol. set).
48360: BAUMGARTEL, TR. HRSG.), - Milchhygienische Experimentalarbeiten aus dem mikrobiologischen Laboratorium der Technischen Hochschule München.
3808: BAUMGARTNER, A., - Reisebilder aus Schottland.
454: BAUMGARTNER, A., - Durch Skandinavien nach St.Petersburg.
57971: BAUR, F. V[ON], - Handbuch für Offiziere des Generalstabs. Mit besonderer Rücksicht auf die Organisation des K. Württembergischen und des achten deutschen Armee-Korps.
31067: BAUR, ERWIN, - Einführung in die experimentelle Vererbungslehre.
49037: BAVINCK, J.M., - One sea, three contenders. Legal pluralism in the inshore fisheries of the Coromandel Coast, India.
4408: BAX, D., - Het oudste Kaapse zilver, 1669-1751. Met gegevens over zilveren voorwerpen verkregen in de 17e, 18e en 19e eeuw door die kerkelijke gemeenten en instellingen van Compagnie en burgerij welke reeds voor 1752 aan de Kaap bestonden. With summary in English: The oldest Cape silver, 1669-1751 (17 pp.).
25630: BAX, J., - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
43593: BAYNE, C.G., - Anglo-Roman relations 1558-1565.
45496: BAYNES, NORMAN H. & MOSS, L.B. (EDS.), - Byzantium. An introduction to East Roman civilization.
51791: BAZAINE, JEAN (ILLS.) & TARDIEU, JEAN (TEXT), - Hollande.
44784: BAZIN, GERMAIN, - Destins du Baroque.
47172: BEAN, LOWELL JOHN, - Mukat's people: The Cahuilla Indians of Southern California.
58228: BEARMAN, FREDERICK A. (ET AL), - Fine and historic bookbindings from the Folger Shakespeare Library.
43613: BEAUCHAMP, ALPH. DE, - Histoire des campagnes de 1814 et de 1815. Seconde partie, comprenant le récit de tous les événements survenus en France en 1815. Tome deuxième.
45580: BEAUDETTE, F.R. (ED.), - Progress in psittacosis research and control.
5726: BEAUMONT-VASSY, LE VICOMTE DE, - Les Suédois depuis Charles XII.
26221: MARCHANT DE BEAUMONT, - Beautés de l'histoire de Hollande et des Pays-Bas, ou Époques historiques les plus mémorables de ce royaume, depuis les Romains jusqu'à ce jour. Ouvrage consacré à l'instruction de la jeunesse.
59365: BEAURIN, JEAN DE, - Histoire des quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne en 1672-1673-1674 et 1675, enrichie de cartes et de plans topographiques, dédiée et présentée au Roi. (Atlas vol. only).
50093: BECKMAN, GAIL MCKNIGHT, - The Statutes at Large of Pennsylvania in the time of William Penn. Compiled under the authority of the act of May 19, 1887, as supplemented. Volume 1: 1680 to 1700.
55609: BEDART, G., - Manuel pratique du yachtsman.
5737: LA BEDOLLIERE, E. DE, - Londres et les Anglais.
43877: BEDOUKIAN, PAUL Z., - Perfumery synthetics and isolates.
46501: BEECHER STOWE, HENRIETTE, - La case du Père Tom ou Vie des nègres en Amerique. Traduction de La Bedollière.
50070: BEEKERS, H.A.H.E.J., - Die fünf Stufen der Liebe in der mittelhochdeutschen früh- und hochhöfischen Lyrik.
58930: BEEKMAN, HENDRIK & CORNELIS; TETROODE, F.J. VAN, - Missae novae, festis solemnioribus decantandae, pluribus auctae, & ad faciliorem methodum redactae. Accedunt Cantationes sub elevatione.
60715: BEEKMAN, A.A., - Kleine schoolatlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen.
57654: BEENAKKER, J.J.J.M., - De steden van Hollands Noorderkwartier: Alkmaar / Beverwijk / Edam / Enkhuizen / Grootebroek / Hoorn / Medemblik / Monnickendam / Purmerend.
51886: BEHN, FRIEDRICH, - Musikleben im Altertum und frühen Mittelalter.
57367: BEHREND, T.E., - Serat Jatiswara. Struktur dan perubahan di dalam puisi Jawa, 1600-1930.
53293: BEHURA, N.K., - Peasant potters of Orissa: A sociological study.
60275: BEIJER, J.C., - Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825. (Eerste deel).
60274: BEIJERINCK, G.J.A. & WARNSINCK, W.H., - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood, in Louwmaand van 1820.
43944: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN & TIGCHELAAR, F.Y., - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der vergadering van heeren commissarissen, gedeputeerden en volmagten van die contributie.
58431: BEIMA, ELTE MARTENS, - Friesche almanak, of tijdwijzer voor het jaar na de geboorte van Jezus Christus, 1833.
48289: BEKOUW, J.H., - Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix), benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaansche overheersching. Archivalische gegevens. (Deel I).
45490: BEL, J.G. VAN, - De linnenhandel van Amsterdam in de XVIIIe eeuw.
48775: BELIDOR, [B.F. DE], - La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile. Dediée au Roy.
58661: BELIDOR, [B.F.] DE, - Nouveau cours de mathématique, à l'usage de l'artillerie et du génie, où l'on applique les parties les plus utiles de cette science à la théorie & à la pratique de différens sujets qui peuvent avoir rapport à la guerre.
45173: BELL, PETER, - Victorian biography. A checklist of contemporary biographies of British men & women dying between 1851 and 1901. With an introduction by Colin Matthew.
57819: BELL, D.C., - Britain's maritime history. An illustrated chronicle. Foreword by A.G. Credland, Keeper, Hull Maritime Museum.
59586: BELLE, JAN VAN (NAAR HOUDAR DE LA MOTTE, ANTOINE), - Zinryke zinspeelingen, uit het Frans van den Heere de la Motte, ruimschoots nagevolgd.
59775: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte des isles de Comore Johanna ou Anjouan Mohilla ou Moaly et Mayote. Dressée sur les remarques des navigateurs. Kaart van de eilanden Komoro, Anjuan, Moelia, en Mayotta.
59772: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Suite de la coste de Guinée, depuis le Cap de Palme jusqu'au Cap des Trois Pointes. Vervolg van de kust van Guinée van Kaap das Palmas tot aan Kaap Tres Puntas.
59774: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte de la coste occidentale D'Afrique, depuis le XI.e degré de latitude meridionale jusqu'au Cap de Bonne Esperance. Tirée de la carte Francoise de l'Ocean Occidental publiée en 1738 par ordre de Mgr. le Comte de Maurepas. Kaart van de Westkust van Afrika, van den XI.e graad Zuiderbreedte tot aan de Kaap de Goede-Hoop.
59771: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte des costes de France et d'Espagne. Kaart van de kusten van Vrankryk en van Spanje.
59773: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte de la coste orientale d'Afrique depuis le Cap de Bonne Esperance jusqu'au Cap del Gada, tirée de la carte francoise de l'Ocean Oriental, publieé en 1740 par ordre de Mgr. le Comte de Maurepas. Kaart van de Oostkust van Afrika, van Kaap de Goede-Hoop tot aan Kaap del Gada...
59776: BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, - Carte exacte de la cote du Cap Verd; avec la vue du C. Emanuel & de l'Isle Goereé. Naauwkeurige kaart van de kust van Kabo Verde; met het gezigt van K. Emanuel en 't eil. Goerée.
59589: BELLOC, A., - Compendium des quatre branches de la photographie. Traité complet théorique et pratique des procédés de Daguerre, Talbot, Niepce de Saint-Victor et Archer. Applications diverses. Précédé des annales de la photographie et suivi d'éléments de chimie et d'optique appliqués à cet art.
59351: BELLON, BRIGITTE, - Klöppelspitzen. Eine ausführliche Darstellung über die unterschiedlichen Arten ihrer Fertigung und ihrer Charakterisierung.
59604: BEMBO, PIETRO, - Petri Bembi Patricii Veneti, Epistolae omnes quotquot extant, Latinae puritatis studiosis ad imitandum utilissimae: quarum libri sexdecim Leonis X. Pont. Max. nomine scripti sunt, sex autem reliqui familiares epistolas continent. Paulo Tertio Pont. Max. dicati.
57672: BEMMANN, MARTIN & KÖNIG, DITTE, - Die Felsbilderstation Oshibat.
52885: BENEDICT, PETER (ET AL, EDS.), - Turkey: geographic and social perspectives.
58092: BENINGA, EGGERIK, - Volledige chronyk van Oostfrieslant. Behelsende niet alleenlik de historie van Oostfriesland, maer ook van alle nabuirige volkeren ten Oosten en ten Westen, besonder de allerseldsaemste geschiedenissen van het oude en hedendaegsse Friesland... Nu ... verrykt en vermeerdert ... door E.F. Harkenroth.
13439: BENJAMINS, H.D. & J.F. SNELLEMAN (EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië.
44982: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 6e jaargang, 1924-1925.
44983: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 7e jaargang, 1925-1926.
44985: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 9e jaargang, 1927-1928.
44987: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 11e jaargang, 1929-1930.
44988: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 12e jaargang, 1930-1931.
44989: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 13e jaargang, 1931-1932.
44990: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 14e jaargang, 1932-1933.
60219: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 4e jaargang, 1922/1923.
60218: BENJAMINS, H.D. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 2e jaargang [1920-1921].
60665: BENNETT, TERRY (ED.), - Japan and The Graphic: Complete record of reported events 1870-1899. With a historical perspective by by Sir Hugh Cortazzi. Indexed by J.E. Hoare.
41162: BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN, - Kulit lokan. Seni dan kebagusan Indonesia.
39426: BERCKEL, K.C. VAN, - Archiefstukken der Delftsche kerken, 1356-1627: Legaat van wijlen Pastoor K.C. van Berckel aan het Bisschoppelijk Museum te Haarlem.
59570: BERCKEL, H.A. VAN (ET AL), - Rotterdam geschetst in zijne voornaamste gebouwen, kerken en gestichten.
56393: BERDOULAY, VINCENT, - La formation de l'école française de géographie (1870-1914).
41208: BEREANO, PHILIP L., - Technology as a social and political phenomenon.
26045: BERESTEYN, E.A. VAN, - Genealogisch repertorium. Herzien en tot 1 jan.1970 bijgewerkt door H.L.Kruimel.
56248: BERG, J.C. VAN DEN, - De werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker. III: Amerika en Australië.
43876: BERG, GERALD, - Indicators of viruses in water and food.
45564: BERG, GER P. VAN DEN, - Organisation und Arbeitsweise der sowjetischen Regierung.
58934: BERG, H.P.J. VAN DEN, - Brieven aan een suikerfabrikant over de muntkwestie in verband tot de landbouw-nijverheid.
57929: BERG, AHASVERUS VAN DEN, - Proeven van geestlijke oden en liederen.
56970: BERGAMIN, JOSE, - Ewiges Spanien: Don Tancredo, Don Quijote.
41232: BERGER, K., - Das gleichzeitige Telegraphieren und Fernsprechen und das Mehrfachfernsprechen.
60776: BERGER, A., - Eine Welt- und Jagdreise.
51393: BERGGREN, OLAF, - Scripts.
11267: BERGH, L.P.C. VAN DEN, - Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Eerste afdeeling: tot het einde van het Hollandsche Huis (in twee delen).
2875: BERGH, L.P.C. VAN DEN, - Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, naar de bronnen bewerkt.
58557: BERGHAUS, HENDRIK [HEINRICH], - De volken van den aardbodem volgens hunne afstamming, verwantschap en eigenaardigheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Uit het Hoogduitsch door M.J. van Oven. (Compleet in 2 delen).
42597: BERGMANN, FRANK, - The worthy gentleman of democracy: John William De Forest and the American Dream.
44856: KOMITEE DES ALLGEMEINEN BERGMANNSTAGES, - Bericht über den Allgemeinen Bergmannstag in Wien 21. bis 26. September 1903.
58943: BERLAGE, H.P., - Arabesken.
44868: KÖNIGLICHE BIBLIOTHEK ZU BERLIN (HRSG.), - Verzeichniss der in Deutschland erschienenen wissenschaftlichen Zeitschriften für die Universitäts-Ausstellung in Chicago 1893.
44808: BERNAL, IGNACIO, - Teotihuacan.
52547: BERNARD, CH., - Protococcacées et desmidiées d'eau douce, récoltées à Java.
60684: BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, [J.H.], - Paul et Virginie.
30328: BERNET KEMPERS, A.J., - Ancient Indonesian art.
33181: BERNFELD, A., LEWMANN, B. & BERNFELD, A. (EDS.), - Das Internationale Theater: Nrs. 3-4 & 5-6, 1934. Zeitschrift für Theater, Musik, Film, Tanz.
43507: BERNHARD, MARIANNE (ET AL, EDS.), - Verlorene Werke der Malerei: In Deutschland in der Zeit von 1939 bis 1945 zerstörte und verschollene Gemälde aus Museen und Galerien.
43727: BERNHARDI, FRIEDRICH VON, - Taktik und Ausbildung der Infanterie. Gedanken und Erwägungen im Geiste des modernen Gefechts.
60729: BERNHEIM, [HIPPOLYTE M.], - Hypnotisme, suggestie, psychotherapie. Akademische voorlezingen. Uit het Fransch vertaald door Dr. A.W. van Renterghem.
59055: BERNS, A.W.C., - De Gasthuizen van Amsterdam van de 14e eeuw tot op heden. Met een plan voor een nieuw ziekenhuis op de terreinen van het Burgerlijk Armbestuur bij het Buitengasthuis en een plan voor een nieuwe buurt op het terrein van het Binnengasthuis.
41537: BERNSTEIN, EDUARD, - Ferdinand Lassalle. Eine Würdigung des Lehrers und Kämpfers.
45878: BERNT, WALTHER, - Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Band 4: Ergänzungsband.
55383: BERQUEMAN, ALEXANDRE, - Avec P.J. Clays au littoral belge.
57674: BERSANO BEGEY, MARINA & DONDI, GIUSEPPE, - Le cinquecentine Piemontesi. Vol. I: Torino. Vol. II: Alessandria, Asti, Biella, Borgolavezzaro, Carmagnola, Casale, Chivasso, Cuneo, Ivrea, Mondovì. Vol. III: Nizza Monferrato, Novara, Novi Ligure, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Trino, Varallo, Vercelli.
47891: BERTARELLI, L.V., - Les guides bleus. Touring Club Italien. L'Italie en un volume. (Bound in three vols.).
43925: BERTHOLET, ALFRED & LEHMANN, EDVARD (EDS.), - Lehrbuch der Religionsgeschichte. Begründet von Chantepie de la Saussaye. (2 vol. set).
58686: BERTHOUT, S. HENRY, - Histoire de Hollande.
59597: BERTIUS, PETRUS, - Liick-Oratie over de doot vanden Eervveerdighen ende vvytberoemden Heere Iacobus Arminius ... De welcke by hem is ghedaen inde Latijnsche tale terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der Theologie op den xxij. Octobris Anno 1609. Ende namaels door een liefhebber verduyst [door J.A. Corvinus].
57365: BERTLING, JAN (ET AL, EDS.), - Problems in international comparative research in the social sciences. Papers from a symposium on the theory and methods (...).
48893: BERTOUT, ANNE, - Les Ursulines de Paris sous l'Ancien Régime.
57998: BERZELIUS, J.J., - Leerboek der scheikunde van J.J. Berzelius, naar de derde omgewerkte en vermeerderde oorspronkelijke uitgave vertaald onder medewerking van G.J. Mulder, door A.S. Tischauser, B. Eickma en A.F. van der Vliet. 1e & 2e deel (van 6).
44933: BESSO, HENRY V. (GEN.ED.), NEUBURGER, OTTO (COMPILER), - A guide to the official publications of the other American republics. XIX: Venezuela.
57897: BETHEL, SLINGSBY, - The interest of princes and states.
43896: BETLEY, J.A., - Belgium and Poland in international relations, 1830-1831.
59563: BETOUW, JOH. IN DE (ANON. VERSCHENEN), - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nymegen.
60128: BETUWE. - Reglement op het stuk der geërfde dagen in het ambt van Nederbetuwe. (Was getekend G.W. van Zuylen van Nievelt, A.A. Gaymans).
58066: BEUCKER, JOH., - Decisiones curiae Frisiacae. Recensuit, edidit, et praefatus est Simon Cocq.
47612: BEUDEKER, FRANS, - Het recht van den naam.
40796: BEUMERS, E. & H.-J. KOLOSS (EDS.), - Kings of Africa. Paleiskunst uit de koninkrijken van Centraal Afrika. Collectie Museum für Völkerkunde Berlin.
60577: BEURS, J. DE, - Speed and pitching. A preliminary study of the pitching motion and a critical study of the trochoidal wave theory.
59574: BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Verbael gehouden door de Heeren H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre en A. P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de Heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden, aen de Republyck van Engelandt. Waer in omstandighlyck gevonden werdt de Vredehandelinge met gemelde Republyck onder het Protectoraet van Cromwell, en alle het gepasseerde omtrent de berughte Acte van Seclusie des Prince van Oranje by Cromwel gepretendeert. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van de Raedt-Pensionaris J. de Witt en verdere Ministers, omtrent de Engelsche Negociatie, ontbreecken.
58704: BEVERWYCK, JOH. VAN, - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders, als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen.
42321: BEYER, GLENN H. & NIERSTRASZ, F.H.J., - Housing the aged in Western countries: programs, dwellings, homes and geriatric facilities.
7928: BEYLEN, J. VAN (ET AL, EDS.), - Maritieme encyclopedie. (Full set of 7 vols.).
46888: BEYLEN, J. VAN (COMPILER), - Répertoire des musées et collections de marine; Repertory of maritime museums and collections.
36906: BEZEMER, T.J. (ED.), - Indonesische kunstnijverheid. Platen-atlas.
60283: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 8e jaargang, 1923-1924.
60281: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 6e jaargang, 1921-1922.
60280: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 5e jaargang, 1920-1921.
60279: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 4e jaargang, 1919-1920.
60286: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 12e jaargang, 1927-1928.
1045: BEZEMER, T.J. (ED.), - Door Nederlandsch Oost-Indië. Schetsen van land en volk. Met een inleiding van J.F.Niermeyer.
60287: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 15e jaargang, 1930-1931.
60285: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 11e jaargang, 1926-1927.
60282: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 7e jaargang, 1922-1923.
1400: BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), - Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 9e jaargang, 1924-1925.
60447: BHATTASALI, NALINI KANTA, - Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum.
22577: BIART, LUCIEN, - L'homme et son berceau.
60639: BIBLE. - Novum Testamentum Malaïce: cura et sumtibus Societatis, quae Bibliis per omnes gentes pervulgandis operam dat, emendatius editum.
57425: BIBLIO, - Bibliographie de la France: Les livres du mois janvier - décembre 1974, nos. 1-12. (Suppléments).
57426: BIBLIO, - Bibliographie de la France: Les livres du mois janvier - décembre 1972, nos. 1-12. (Suppléments).
59211: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der bibliographie en bibliotheconomie.
59208: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der geschiedenis: Frankrijk.
59209: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der geschiedenis: Groot-Brittanje en Ierland.
59210: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Catalogus der geschiedenis: Azië.
58689: BICKER, LAMBERTUS, - Rivierkundige grondwaarheden, byzonderlyk toegepast op de rivieren onzes lands tot herstellinge derzelven; eerst opgesteld en daarna, volgens ingekomene aanmerkingen en eigene overweegingen, verbeterd.
44323: BICKLEY, J.T.H., - The ghosts of the Chisos. (Legendary tales of the Big Bend).
44145: BIDDISS, MICHAEL D., - The age of the masses. Ideas and society in Europe since 1870.
42028: BIELEMAN, J., - Boeren op het Drentse zand, 1600-1910. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw.
59379: BIERMANN, AENNE, - 60 fotos. 60 photos. 60 photographies. Mit Einleitung von Franz Roh: "Der literarische Foto-Streit".
8408: BIGELOW, J., - Les Etats-Unis d'Amérique en 1863. Leur histoire politique, leurs ressources minéralogiques, agricoles, industrielles et commerciales...
56267: BIGGS, P.M. (ET AL, EDS.), - Oncogenesis and herpesviruses: Proceedings of a symposium held at Christ's College, Cambridge, England, 20 to 25 June 1971.
38895: BIJBEL, - De Delftse Bijbel van 1477: Facsimile van de oorspronkelijke druk. + C.C. DE BRUIN, Inleiding bij de heruitgave.
60641: BIJBEL. - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden... + Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. + Evangelische gezangen. + Catechismus of onderwijzing in de Christelijke leer.
24058: BIJLMER, H.J.T., - Anthropological results of the Dutch scientific Central New Guinea expedition Aº 1920, followed by an assay on the anthropology of the Papuans.
22848: BIJLSMA, R., - Rotterdams welvaren 1550-1650.
838: BIK, A.J., - Dagverhaal eener reis, gedaan in het jaar 1824, tot nadere verkenning der eilanden Kefing, Goram, Groot- en Klein Kei en de Aroe-eilanden. Uitgegeven door A.J.E.A. Bik.
2155: BIK, J.G.W.F., - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Gouda).
44924: BILBASOV, W.A., - Cyrillus et Methodius. Monumenta diplomatica.
59047: BILDERDIJK, W., - Fingal. In zes zangen, naar Ossiaan gevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Tweede deel.
49920: BILDERDIJK, W., - Rotsgalmen. (Compleet in 2 delen).
49923: BILDERDIJK, W., - Avondschemering.
49933: BILDERDIJK, W., - Odilde.
49938: BILDERDIJK, W., - Nieuwe oprakeling.
49945: BILDERDIJK, W., - Kormak. Treurspel. (Gevolgd door:) Het treurspel. Verhandeling.
49946: BILDERDIJK, W., - Van het Letterschrift.
49947: BILDERDIJK, W., - Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus.
49948: BILDERDIJK, W. (VERT.), - De muis- en kikvorschkrijg.
49917: BILDERDIJK, W., - Nalezingen. (Compleet in 2 delen).
49919: BILDERDIJK, W., - Navonkeling. (Compleet in 2 delen).
60369: BILDERDIJK, W., - Het buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.)
49927: BILDERDIJK, W., - Naklank. Gedichten.
49930: BILDERDIJK, W., - Mengelpoëzij, bevattende vertellingen en romances.
49924: BILDERDIJK, W., - Nieuwe vermaking.
60766: BILLETER, ERIKA (ED.), - Fotografie Lateinamerika von 1860 bis heute. (Kunsthaus Zürich 20. August - 15. November 1981).
44779: BILLINGHAM, MRS. ANTHONY (ON COVER: ELIZABETH BILLINGHAM), - Civil defence in war.
45064: BILLINGS, ROBERT WILLIAM, - Architectural antiquities of the County of Durham.
42561: BIN ISMAIL, HASANI, - The medicine man Swifa Ya Nguvumali. Edited and translated by Peter Lienhardt.
43680: BINNENDIJK, LEENDERT, - A study of stars in the Pleiades region, based on photographic magnitudes, colour-equivalents, special types and proper motions.
17348: BINYON, LAURENCE, - The poems of Nizami. Described by Laurence Binyon.
57782: BIRDWOOD, GEORGE, - Report on the old records of the India Office, with supplementary note and appendices.
4775: BISCHOF, WERNER, FRANK, ROBERT & VERGER, PIERRE (PHOTOGR.), - Incas to Indians. Introduction Manuel Tunon de Lara. (English transl. by James Emmons).
17077: BISMARCK, OTTO VON, - Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin. (&) Erläuterungen und Register von Horst Kohl. Hrsg.v.H.Bismarck.
53891: BIZOT, [PIERRE], - Histoire metallique de la Republique de Hollande.
40869: BLACKER, J.F., - The ABC of collecting old Continental pottery.
57680: BLACKIE, W.G., - The comprehensive atlas & geography of the world: comprising an extensive series of maps, a description, physical and political, of all the countries of the earth, a pronouncing vocabulary of geographical names, and a copious index of geographical positio
53899: UNIVERSITEITS-BLAD. - Universiteits-blad voor Nederland. Nrs. 1, 3-4, 6, 8-10, 29, 31-35, 37,39, 5 Maart 1849 - 25 Februarij 1850. (15 nummers, incl. het eerste en het laatste, van de in totaal 39 die ooit zijn verschenen).
58954: DRIEMAANDELIJKSCHE BLADEN. - Driemaandelijksche bladen, uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven, vooral in het Oosten van Nederland, 1e jaargang, 1902.
34930: BLAEU, - De grote atlas van de wereld in de 17de eeuw. (Oorspr. titel: Blaeu's The grand atlas of the 17th century world). Inleiding & teksten van John Goss.
60692: BLAEU (AFTER CODDE, PIETER), - Afbeeldinge vande vermaerde seehaven ende stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Pieter Codde van Enchuysen. Pourtraict de la fameuse ville et havre de Duynckercke et places voisines, sables etc. faict par le capitaine Pierre Codde d'Enchuse.
53883: BLAKE, JOHN WILLIAM (TRANSL., ED.), - Europeans in West Africa, 1450-1560. Documents to illustrate the nature and scope of Portuguese enterprise in West Africa, the abortive attempt of Castilians to create an empire there, and the early English voyages to Barbary and Guinea. (2 vol. set).
41552: BLANC-ROUQUETTE, M.-T., - La presse et l'information à Toulouse des origines à 1789.
461: BLANCHARD, P., - Lotgevallen van eenen reiziger in Afrika. Naar het Fransch.
44624: BLANCHARD, JEAN, - Le voyage de Grèce [1958]. Préface de de Pierre de Boissdeffre.
26819: BLANCO S., A., - La lengua española en la historia de California. Contribucion a su estudio.
59578: BLANKEN, J., - Memorie over de rivier het Haringvliet en de reede van Hellevoetsluis. (Antwoord op de vraag: Welke zijn de oorzaken van het aanwassen der plaat op de reede van Helvoetsluis en van de aanmerkelijke vernauwing der reede?) pp. 67-150 in 10e deel. (&) Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge dokken in de Hollandsche zeehavens, byzonder te Hellevoetsluis. pp. 1-20 in 13e deel.
53853: BLANKEN, J. - Memorie ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwing, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het herleiden, en geheel vereenigd openen, van de zoogenaamde Werkendamsche Killen, in ééne nieuwe Merwede, als hoofdrivier, door de Groote Westkil (...) naar het Hollandsch Diep, met de bedijking der oude Beneden-Merwede en den Biesbosch (...).
58586: BLANKENSTEIN, J.C. (ET AL, RED.), - Boekbinden: uitgaafbinden en brocheren. (2 delen).
60472: GIL BLAS. - Gil Blas, illustré hebdomadaire, 9e année, nos. 1-52, 6 janvier - 29 décembre 1899. (Complete year).
59500: BLAUPOT TEN CATE, S. (TOEGESCHREVEN AAN), - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de Zuidelijke provinciën; een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
18: BLAUWE WIMPEL, DE - Onze Marine. 1e jaargang, Dec.1945-Dec.1946. Red. P.Hofman.
57402: BLECH, LEO (BEARB.), - Sing Sang fürs kleine Volk. Eine Sammlung von Kinderliedern bearbeitet von Leo Blech. Bilder von Elfriede Musmann.
59487: BLEEKRODE S. (RED.), - Nieuw tijdschrift gewijd aan alle takken van volksvlijt, nijverheid, landbouw, mijnwezen, handel, spoorwegen, telegraphie en scheepvaart. Eerste t/m zesde deel + Opus posthumum, bevattende den laatsten arbeid aan het Nieuw tijdschrift. (Compleet).
60726: BLES, CH. (HOOFDRED.), - Moleschott. Weekblad voor gezondheidsleer, populaire geneeskunde en ter bestrijding der kwakzalverij. 1e jaargang 6 Juli 1907 - 27 Juni 1908.
44324: BLEULER, ERNST & GOLDSMITH, GEORGE J., - Experimental nucleonics.
48226: BLINK, H., - De bewoners der vreemde werelddeelen: Afrika.
53879: BLINK, H., - De bewoners der vreemde werelddeelen: Afrika - Azië - Amerika, in hun leven, zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, en tevens in hun verhouding tot Europeesche volken beschreven. (3 delen in 1 band).
45593: BLOK, H.P., - A Swahili anthology, with notes and glossaries. Vol. I: Ki-Unguja Texts (dialect of Zanzibar).
60184: BLOK, F.G., ROYEN, J. VAN & HELDEWIER, D.M.G., - Nadere aanteekeningen ... tegen de contra-aanteekeningen van negentien leden der Leydsche Vroedschap, overgeleverd den 21sten van Juny 1785.
46874: BLOK, H. (ED.), - Round table discussion on marine reduction gears. Proceedings of a sympsium held at the University of Technology, Dept. of Mechanical Engineering, 25th and 26th April, 1957.
38924: BLOKKER, J., - De kwadratuur van de kwattareep: Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
58063: BLUME, CARL LUDWIG, - Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltii et Blumii. Fasciculus I & II.
60811: BLUNDO, GIORGIO (DIR.), - Monnayer les pouvoirs: espaces, mécanismes et représentations de la corruption.
44458: BNI (BEROEPSVERENIGING NEDERLANDSE INTERIEURARCHITECTEN), - Nederlandse interieurarchitectuur. Dutch interior architecture.
60567: BØ, SINDRE, - Anna af Sand. Historien en jakt.
52432: BOAS, MARCUS ISRAEL, - La défense psychique.
52397: BOAS, MARCUS ISRAEL, - Une expression organique de la défense psychique.
46492: BOCK, EUGENE DE, - De Nederlanden: Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunst, de bouwkunst en de letterkunde, van de oudste beschaving tot 1830.
4348: BODE, W. VON, - Die Meister der holländischen und vlämischen Malerschulen.
52676: SOCIETE JEAN BODIN, - La peine. Troisième partie: Europe depuis le XVIIe siècle. Punishment. Third part: Europe since the 18th century.
58095: BODMANN, FRANZ JOSEPH, - Theoretisch-praktische Erörterung der Grundsätze wonach die Kriegsschäden jeder Art festzustellen, zu erstatten, und zu peräquiren sind nebst deren Anwendung auf den gegenwärtigen Krieg. Zum Gebrauche praktischer Amts- und Geschäftsleute entworfen.
60674: BOECK, KURT, - Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Ethnographische und photographische Studienblätter.
59628: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids. Register op de jaargangen I-XXV, 1919-1943.
59204: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 29e jaargang, 1948. 30e deel.
59202: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 27e jaargang, 1946. 28e deel.
59200: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 25e jaargang, 1943. 26e deel.
59197: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 22e jaargang, 1940. 23e deel.
60220: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 15e jaargang, 1933-1934.
60222: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 17e jaargang, 1935-1936.
60221: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 16e jaargang, 1934-1935.
60224: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 19e jaargang, 1937.
60223: BOEKE, J. (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 18e jaargang, 1936-1937.
38507: BOEKEN, A., - Architectuur.
58057: BOEL, TOBIAS, - Amstelredams privilegie, en poorter-regt; raakende de verbeurte van lyf, en goed, ter saake van misdaad.
7925: BOER, M.G. DE, - Tromp en de Duinkerkers.
4337: BOER, M.G. DE, - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart.
54: BOER, M.G. DE, - De Stoomvaart Mij. Nederland. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart.
23: BOER, M.G. DE, - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland, 1870-1920.
40814: BOERHAVE BEEKMAN, W., - Hout in alle tijden. Deel 6: Toegepast hout van thans. I: Algemene vraagstukken; II: Bijzondere toepassingen.
58648: BOERHAVE BEEKMAN, W., - Hout in alle tijden. (Complete set in zes delen + extra documentatie).
45117: BOERLAGE, J.G., - Handleiding tot de kennis der flora van Nederlandsch Indië. Beschrijving van de families en geslachten der Nederl. Indische phanerogamen. Tweede deel: Dicotyledones gamopetalae; eerste stuk: Inferae. - Heteromerae.
58727: BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS, - De consolatione philosophiae libri V. Ad optimarum editionum fidem recensiti. Accessere Petri Bertii praefatio, Boëthii vita a Martiano Rota conscripta, Theodori Pulmanni de metris Boëthianis libellus, nec non Elpidis, Boëthii uxoris, hymni duo. (Edited by Jo. Antonius Vulpius).
60034: BOGAARD, J.J. & ERMERINS, J., - Reglement voor de koopmans-booden, als vracht-ryders van Middelburg en Veere, nopens het medevoeren van goederen, wanneer dezelve naar hunne respective steden te rug ryden.
60033: BOGAARD, J.J. & ERMERINS, J., - Lyst der vragt loonen voor de respective koopmans booden van de steden Middelburg en Veere. Gearresteerd den 27. maart 1773.
57878: BOGAERDE, VAN TER BRUGGE, A.J.L., - Proeve over de belangrijkheid van den handel, de scheepvaart en de nijverheid, in de gewesten die van 1813-1830 uitmaakten het Koningrijk der Nederlanden. Uit de beste bronnen en vanaf de vroegste tijden, tot den jare 1830.
59512: BOGAERT, A. [ABRAHAM], - A. Bogaerts historische reizen door d'Oostersche deelen van Asia. Zynde eene historische beschryving dier koninkryken en landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de zeden, drachten, wetten en godtsdienst der zelve inwoonders, en wat verder wegens de dieren, planten, vruchten, enz. in die gewesten aanmerkenswaardig is. Mitsgaders een omstandig verhaal van den Bantamschen inlandschen oorlog, het verdryven der Francoizen uit het Koninkryk Siam, en 't geen aan Kaap de goede Hoop in den jare 1706 is voorgevallen, tot aan 't opontbod des gouverneurs Willem Adriaan van der Stel. + Aanhangzel der Kaapsche zaken.
48767: BÖHME, JAKOB, - Seraphinisch Blumen-Gärtlein. Auslese aus den mystisch-religiösen Schriften Jokob Böhmes. Nach der Amsterdamer Oroiginalausgabe von 1700 neu herausgegeben und vermehrt von A. v.d. Linden.
33218: BOILEAU-DESPREAUX, NICOLAS, - Oeuvres. Avec des éclaircissemens historiques, donnez par lui-même.
59278: BOISSON, MARIUS, - Anthologie universelle des baisers. (5 vols.: Asie, Europe, France, Afrique, Amérique & Océanie).
45325: BOJÖ, JAN, MÄLER, KARL-GÖRAN & UNEMO, LENA, - Environment and development: an economic approach.
40655: BOL, LAURENS J., - Die holländische Marinemalerei des 17. Jahrhunderts.
26982: BOLINDER, G., - Indianer der tropischen Schneegebirge. Forschungen im nördlichen Südamerika.
58600: BOLLAND, RITA, JAGER GERLINGS, J.H. & LANGEWIS, L., - Batiks from Java: The refined beauty of an ancient craft.
3661: BOLTON, HERBERT EUGENE (ED.), - Spanish exploration in the Southwest, 1542-1706.
58711: BOLTS, WILLEM (ANON. PUBL.), - Etat civil, politique et commerçant du Bengale, ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Pour servir de suite a l'histoire philosophique et politique. Translated from the English: Considerations on India affairs; particularly respecting the present state of Bengal and its dependencies.
57747: BOM, H.G., - Catalogus van de kostbare en hoogst belangrijke bibliotheken over Nederlandsch-Indië. Nagelaten door wijlen de Heeren Dr. Th. van B... en Kolonel W.F. Versteeg. Publieke verkooping.
58256: BOMMEL, ELIAS P. VAN, - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij Elias P. van Bommel.
59325: BONA, GIOVANNI [JOHANNES], - Principia et documenta vitae christianae.
60272: BONA, [JOHANNES], - Les principes et les regles de la vie Chrétienne. Traité composé en Latin ... et traduit en François par Monsieur Cousin, President en la Cour des Monoyes.
52368: BONACKER, WILHELM, - Kartenmacher aller Länder und Zeiten.
58125: BONAFOUS, ABBÉ DE FONTENAY, LOUIS ABEL DE (ATTRIBUTED TO), - Esprit des livres défendus, ou Antilogies philosophiques; ouvrage dans lequel on a recueilli les morceaux les plus curieux & les plus intéressans sur la religion, la philosophie, les sciences & les arts, extrait des livres philosophiques les plus modernes
45123: BONANCA, JOAO, - Historia da Luzitania e da Iberia desde os tempos primitivos ao estabelecimento definitivo do dominio romano. Parte fundada em documentos ate ao presente indecifraveis. Volume I (all published).
60421: BONAPARTE, PREMIER CONSUL, MARET, HUGUES B. & DECRÈS, - Arrêté relatif aux fermes d'habitations des maisons et magasins à Saint-Domingue et à la Guadeloupe. Du 16 Fructidor an X de la République française, une et indivisible. No. 1622. Bulletin des Lois, No. 219.
60422: BONAPARTE, PREMIER CONSUL & MARET, HUGUES B., - Arrêté relatif au paiement des militaires jouissant en France du traitement de réforme ou de la solde de retraite, qui voudront passer dans les colonies. Du 19 Ventose an XI de la République française, une et indivisible. No. 1737.
60423: BONAPARTE, PREMIER CONSUL & MARET, HUGUES B., - Loi relative aux délais des assignations pour les colonies. Du 28 Germinal an XI de la République française. No. 1773. Bulletin des Lois, No, 273. & Exposé des motifs de la loi sur le délai dans lequel les habitans des Colonies pourront comparaître devant les tribunaux de France.
57875: BONAPARTE, LOUIS, - Documens historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande. (3 vol. set).
58723: BONAVENTURA, SAINT [ATTRIBUTED TO BESSA, BERNARD DE], - Spieghel der goeder manieren veur de novitien, dat is, proef-ionghers der Minder-broeders ordene: Met een boecksken van den Voord-gangh der Gheestelijcker persoonen, ende eenen brief in-houdende XXV. salighe vermaninghen. Al-te-samen geschreven in 't Latijn. In Neder-landtsch Duytsch over-ghesett deur Adriaen Pauwels.
43454: BOND, FRANCIS, - Gothic architecture in England. An analysis of the origin and development of English church architecture from the Norman conquest to the dissolution of the monasteries.
58248: BONDAD-REANTASO, MELBA G. (ED.), - Assessment of freshwater fish seed resources for sustainable aquaculture.
60698: BONE, A.H.L.G., - Algemene bouwkunde voor makelaars. Deel A.
31114: LE BONHEUR, ALBERT, - La sculpture indonésienne au Musée Guimet. Catalogue et étude iconographique.
18162: BONNE, C. & J. BONNE-WEPSTER, - Mosquitoes of Surinam. A study on neotropical mosquitoes.
12890: BONNEAU, G., - Rhytmes japonais.
44675: BONTEKOE, CORNELIS, - Tractaat van het excellenste kruyd thee: 't Welk vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van 't selve in gesondheyt, en siekten: benevens een kort discours op het leven, de siekte, en de dood: mitsgaders op de medicijne van dese tijd. Ten dienste van die gene, die lust hebben, om langer, gesonder, en wijser te leven. Den derden druk vermeerdert, en vergroot met byvoeginge van noch twee korte verhandelingen, I. Van de coffi; II. Van de chocolate, mitsgaders van een Apologie van den autheur tegens sijne lasteraars.
58843: MINIATURE BOOK. - La miniature.
59143: BOOM, D.J., - Zeemans woordenboek ten gebruike van zee-officieren, gezaghebbers en stuurlieden der koopvaardij, ingenieurs van scheepsbouw, machinisten, fabriekanten, reeders en assuradeuren. Dictionnaire de marine à l'usage des officiers de la marine de guerre et de la marine marchande ... Naval dictionary to the use of officers in the navy and merchant fleet...
7994: BOON, M., - J.W. van Lansberge en de praktijk van art.4 van de Geheime Instructie van 5 Juni 1855.
30087: BOONZAJER, C.G. & J.G.W. MEURS VAN GENDT, - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het Slot Loevestein.
59745: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Tweede bundel.
2713: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. (1e) & 2e bundel.
50260: BOORSMA, P., - Over Zaansche windmolens, hun namen, bij- en scheldnamen , met vele historische- en andere bijzonderheden.
45973: BOOSE, JAMES R., - Memory serving, being reminiscences of fifty years of the Royal Colonial Institute. With an introduction by Charles Lucas.
60661: BOOT, W.J.J., - Een eeuw eigen. N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, 1907-2007.
28195: BOR CHRISTAENZOON, PIETER, - Gelegentheyt van 's Hertogen-Bosch..... Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629.
60431: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE, - Het werk van onze Romaansche en Gothische beeldenaars: Beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters.
58391: BORCHLING, CONRAD & CLAUSSEN, BRUNO, - Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. Band I: 1473-1600; Band 2: 1601-1800, Nachträge, Ergänzungen, Verbesserungen, Register.
15354: BORDEWIJK, H.W.C., - Leerboek der landhuishoudkunde. (2 dln.).
60724: BORG, J. VAN DEN, - Statistische en andere bijdragen tot de kennis van het astigmatisme.
59614: BORROMEE, CHARLES, - Instructions de S. Charles Borromée, Cardinal du Titre de Sainte-Praxede, Archevêque de Milan, aux confesseurs de sa ville et de son diocèse, traduites de l'italien en français.
36907: BORSBOOM, A., - Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
15495: BOS-ROPS, J.A.M.Y., J.A. VAN DEN HOEK (ET AL, RED.), - De archieven in Zuid-Holland.
37946: BOS, H., - Leerboek der plantkunde.
49085: BOS, P.R., - Leerboek der aardrijkskunde.
58183: BOS, L. V. [BOS, LAMBERT VAN DEN], - Sacrum melos, of Kerck-geheymenis, dat is: Schat der kennisse en dienst Godts. Oock desselfs Goddelycke voorsienigheyt, en Rym-atlas of Sphaera mundi.
5470: BOS, H.C., - Bijdrage tot de anthropologie van de bevolking der Schouten-Eilanden (Nederlandsch Nieuw-Guinee).
53865: BOS, TH.S.H., - Oud fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
58466: BOSBOOM, SIJMON, - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten (...). Uit den beroemden Venetiaanschen boumeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht. (...). Vermeerderd en verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en Jacobus Houthuisen.
45415: BOSCH, F.D.K., - Hypothese omtrent den oorsprong der Hindoe-Javaansche kunst.
45680: BOSCH, F.D.K., - Inventaris der Hindoe-oudheden, op den grondslag van R.D.M. Verbeek's Oudheden van Java, samengesteld op het Oudheidkundig Bureau. Derde deel.
58561: BOSSCHA, HERMAN, - Bibliotheca classica sive lexicon manuale, quo nomina propria pleraque apud scriptores Graecos & Romanos maxime classicos obvia illustrantur.
59559: BOSSE, F.A., - Geographiae antiquae compendium, in usum scholarum.
59018: BOSSEN, P. & P. VAN DER ZEE, - Maritieme meteorologie en oceanografie. Leerboek voor koopvaardijofficieren.
47472: BOSSUET, - Oraisons funèbres; Panégyriques. Texte établi et annoté par Bernard Velat.
58811: BOSSUET, JACQUES BENIGNE, - Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de controverse. Dernière édition, augmentée d'un avertissement de l'auteur & de diverses approbations.
59665: BOSSUET, JACQUES BENIGNE, - Continuation de l'histoire universelle. Tome troisième: Depuis l'an 1688. jusqu'à la Paix d'Utrecht 1713.
58079: BOSSUT, CHARLES, - Traité théorique et expérimental d'hydrodynamique. Nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée.
44086: BOSWINKEL, E., GRONINGEN, B.A. VAN & PESTMAN, P.W. (EDS.), - Antidoron Martino David oblatum. Miscellanea papyrologica.
46205: BOTHMER, HERMANN VON, - "Mirica", Forst und Gesellschaft. Eine Studie zur Sozialgeschichte Niedersachsens im frühen und hohen Mittelalter.
59522: BOTTEMA, JAN WILLEM TAKO, - Market formation and agriculture in Indonesia from the mid 19th century to 1990.
59591: BOUCHOUT, ALANUS, - Lux Ss. Rosarii proponens varia in ejus propagationem ac pluribus conceptibus ex variis auctoribus desumptis ornata... Item: Tractatulus de archiconfraternitate Ss. Nominis Dei. Studio et opera. Second part with separate title: Tractatus de praeclarissima Ss. Nominis Jesu Archi-confraternitate.
45695: BOUDEWIJNSE, J., SOEST, G.H. VAN & BOERS, K.H. (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekenignen voorzien. 70ste aflevering: 1912 (slot), Aanteekeningen en register op deel XVIII.
59675: BOUDEWIJNSE, J., SOEST, G.H. VAN & BOERS, K.H. (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekenignen voorzien. 71ste aflevering: 1913 (Nos. 1-720).
59676: BOUDEWIJNSE, J., SOEST, G.H. VAN & BOERS, K.H. (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekenignen voorzien. 72ste aflevering: 1914 (Nos. 1-447).
59677: BOUDEWIJNSE, J. & SOEST, G.H. VAN (EDS.), - De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het jaar 1919. 85ste aflevering, 1919, Nos. 1-348. Bewerkt en met aanteekeningen voorzien door F.C. Hekmeyer.
42182: BOUDEWIJNSE, J. (ED.), - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden: Bibliotheek van het Groot-Oosten der Nederlanden.
60031: BOUDLWYNS, J., - Ordonnantie, op de ryweg tusschen de steden Middelburg, en Vlissingen, waar naar de commissarissen en voerluyden haar voortaan zullen hebben te reguleeren.
47244: BOULET, L.A.J. & OTTERLOO, A. VAN, - Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen in Europa. Ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors en allen, die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan.
50350: BOUMA, J.L. & WILLEMS, H. (RED.), - Bedrijfseconomische verkenningen. Opgedragen aan Professor Doctor Jacob Louis Meij.
6955: BOUMAN, P.J., - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw, en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, 1843-1943.
23109: BOUMAN, J., - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; vooafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland.
51153: BOURDIER, FREDERIC (ED.), - Of research and action. Contribution of non governmental organizations and social scientists in the fight against the HIV/AIDS epidemic in India.
41039: BOURGUET, R.P. PIERRE DU, - Art Paléochrétien.
26346: BOURNE, WESLEY, - Mysterious waters to guard. (Essays and addresses on anaesthesia).
49736: BOURNE, RANDOLPH S., - The Gary schools.
48224: BOURRIERES, P., - Le port de Dakar, station atlantique. (Cover title: Dakar station service atlantique).
6420: BOUSQUET, G.H., - La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas.
57736: BOUSSOD, VALADON & CIE., - Half a century with Jozef Israels.
4385: BOUVY, D.P.R.A., - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden.
53837: BOUYER, FREDERIC, - La Guyane francaise. Notes et souvenirs d'un voyage exécuté en 1862-1863.
9636: BOVILL, E.W. (DD.), - Missions to the Niger. I: The journal of Friedrich Hornemann's travels from Cairo to Murzuk, 1797-98; The letters of Major Alexander Gordon Laing, 1824-26. II: The Bornu mission, 1822-25. (Complete in 4 vols.).
47135: BOWESMAN, CHARLES, - Surgery and clinical pathology in the Tropics.
58754: BOXER, C.R., - As viagens de Japão e os seus Capitães-Mores (1550-1640).
50382: BOXER, C.R., - Dutch merchants and mariners in Asia, 1602-1795.
60566: BOXER, C.R., - Novas da India Oriental ano de 1655 Portugueses e Holandeses relaçao contempranea publicado e anotada por C.R. Boxer.
42463: BOYD, STEVEN R., - The politics of opposition: Antifederalists and the acceptance of the Constitution.
19575: BOYER, R.E., - English Declarations of Indulgence 1687 and 1688.
49418: BRAAK, C., - Het klimaat van Nederlandsch-Indië. Deel I: Algemeene hoofdstukken. The climate of the Netherlands Indies. Vol. I: General chapters. (English summaries).
52833: BRAAK, C., - Het klimaat van Nederlandsch-Indië. Deel II: Locale klimatologie (Local climates): English summaries.
13017: BRACHES, E., - Het boek als nieuwe kunst, 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
59424: BRADA O.P., W., - Brion 1782-1821.
59425: BRADA O.P., W., - Piar.
59426: BRADA O.P., W., - Prefect Niewindt 1824-1842 + Bisschop Niewindt 1842-1852.
49677: BRADBY, EDWARD (ED.), - The university outside Europe. Essays on the development of university institutions in fourteen countries.
30336: BRADLEY, HAROLD & C.C. HANCOCK, - Modern roadmaking - with special reference to - materials and plant.
51407: BRAKKE, J.H., - Overschiesche acten van indemniteit. (1e serie: 18e eeuw).
59531: BRANCH, DANIEL, - Defeating Mau Mau, creating Kenya: Counterinsurgency civil war and decolonization.
48833: BRAND, GERD, - The central texts of Ludwig Wittgenstein. Translated and with an introduction by Robert E. Innis.
38529: BRANDES DE ROOS, R., - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Kenntnis der niederländischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer Anlage-Kapitalien beeinflussen.
60250: BRANDES, J.L.A. (ED.), - Archaeologisch onderzoek op Java en Madura. II: Beschrijving van Tjandi Singasari; en de wolkentooneelen van Panataran. Benevens eene herdenking van Dr. J.L.A. Brandes door G.P. Rouffaer.
39849: BRANDT, GERARD, - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.
59582: BRANDT, GERARD, - Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c., Lieutenant Admiraal van Hollandt en West-Vrieslandt. (5 vol. set). Op nieuw uitgegeven door E.M. Engelberts.
57859: BRANDT-VAN WARMELO, JOHANNA, - Het concentratie-kamp van Iréne.
58133: BRANDT, GERARD, - Histoire abrégée de la Réformation des Pais-Bas. Traduite du hollandois. I: Contenant les principaux événemens depuis le VIII siècle, jusquén 1618; II: Le Synode de Dordrecht & ses suites; III: La consession de foi des Remonstrans.
45534: BRANDT, G., - Moderne Kavallerie. Betrachtungen über ihre Verwendung, Führung, Organisation und Ausbildung.
31406: BRANDTS BUYS, C., C. JAPING & D. FERNANDES, - Bijdrage tot de kennis van Pinus Merkusii Jungh et de Vr., meer in het bijzonder in de Gajo-landen.
470: BRASSEY, A., - Le tour du monde en famille. Voyage de la famille Brassey dans son yacht le Sumbeam, raconté par la mère. Traduit de l'anglois par Richard Viot.
55459: BRASSEY, T.A. (ED.), - The naval annual, 1899.
41634: BRAUER-TUCHORZE, J.E., - Moderne Spiritusfabrikation. Handbuch für die Praxis der neuzeitlichen Spirituserzeugung und Spiritusverwertung.
59584: BRAUN, CHRISTOPHORUS, - Vitis mystica; viti verae, quae Christus est, et palmitibus ejus ... hoc est conciones floridae, sacrae scripturae oportunis authoritatibus .... In singulas totius anni Dominicas et occurrentia festa copioso elegantique ordine distributae.
52356: BRAUN, G.& HOGENBERG, F. (GOSS, JOHN, RED.), - Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeeldingen. (Oorspr. titel: City maps of Europe).
59635: BREDOW, G.G., - Kort begrip der algemeene historie. Gevolgd naar het Hoogduitsch, naar den tweeden druk.
54330: BREIJ, MIEKE & BAUMHAUER, JON, - De stammen onder de leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower - Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
42371: BRELSFORD, W.V. (ED.), - Handbook to the Federation of Rhodesia and Nyasaland.
48574: NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN, - Jahrbuch 1916/1917. Der Krieg und die Seeschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung des Norddeutschen Lloyd (III. Teil).
1385: BRENNEKER, PATER, - Curacaoensia. Folkloristische aantekeningen over Curacao.
45172: BRENNER, BERND, - Schrift. Setzen. Handbuch für Gestaltung.
44581: BREPOHL, WILHELM, - Industrievolk im Wandel von der agraren zur industriellen Daseinsform dargestellt am Ruhrgebiet.
48176: BREUGELMANS, R., - Fac et spera. Joannes Maire, publisher, printer and bookseller in Leiden, 1603-1657. A bibliography of his publications. With a CD-rom containing the images of the title-pages.
55343: BREWINGTON, M.V. & DOROTHY, - The marine paintings and drawings in the Peabody Museum.
42943: BREYER, S., - Enzyklopädie des sowjetischen Kriegsschiffbaus. Band I: Oktoberrevolution und maritimes Erbe.
44731: BRICKER, CHARLES & TOOLEY, R.V., - Gloria Cartographiae. Geschichte der mitttelalterlichen Kartographie.
59714: BRIEFKAARTEN. - Ter herinnering aan Rotterdam. 10 verdwenen plekjes. Serie IV.
59713: BRIEFKAARTEN. - Rotterdam in tijden van oorlogsgevaar. 10 Briefkaarten met stadsgezichten van Rotterdam in de Augustusmaand 1914. Serie II. (Uitgegeven ten bate van de werkeloozen te Rotterdam).
59712: BRIEFKAARTEN. - De Maastunnel Rotterdam.
28589: BRIELLE. - Ordonnantie op het Veer, ofte de Wagen-vragt, tusschen de stad Briel en de fortresse Helvoetsluis.
48590: BRIFAUT, CH., - Souvenirs d'un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la Restauration. Avec introduction et notes du Docteur Cabanès, et suivis de la correspondance de l'auteur.
58617: BRIGAUD, FELIX, - Histoire traditionnelle du Sénégal.
55550: BRIGGS, GEOFFREY, - Civic and corporate heraldry: A dictionay of Impersonal arms of England, Wales and N. Ireland.
48969: BRIJNEN, HELENE B., - Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift des Hanso Nepila aus Rohne (1761-1856). (Cod. Bautzen, SKA, MS XXX/3-C).
46066: BRILL, E.J., - Catalogue des ouvrages concernant l'Orient. Livres de fonds et en nombre. Edition spéciale, illustrée de 34 portraits, offerte aux membres du XXIe Congrès International des Orientalistes, Paris 23-31 juillet 1948.
60196: BRILL, W.G., - Hollandsche spraakleer.
60830: BRILLAT-SAVARIN, JEAN-ANTHELME, - Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante.
58893: BRING, SAMUEL E., - Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950.
44793: BRITNOR, L.E., - The history of the sailing packets to the West Indies,
42619: BROCK, WILLIAM R., - Parties and political conscience: American dilemmas, 1840-1850.
59157: EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE, - Liturgicum. Handleiding ten gebruike bij de godsdienstoefeningen der Evangelische Broedergemeente in Suriname.
56483: BROEK, P. & F. VAN DEN, - Réflexions sur les changements apportés depuis 1844 au système des cultures à Java.
52431: BROLSMA, R., - Groun en minsken.
56891: BROM, GERARD, - Een katholiek leven. Autobiografische aantekeningen, bezorgd door Paul Luykx en Jan Roes.
43445: BROMMER, BEA & VRIES, DIRK J. DE, - Batavia.
12236: BRONGERS, G.A., - Nicotiana tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands. (&) T.H. KIMM, The House of Niemeyer, or the history of a leading firm of tobacco-manufacturers in the Netherlands.
33393: BRONKHORST, DORINE & WILS, ESTHER (EDS.), - Tropenecht: Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië.
58794: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, geopent, opgeheldert en wydlopigh beschreven in steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kloosters, kerken, Godshuizen, poorten, en andere voorname stads- en landgebouwen. 1e deel.
43732: BROUWER, S., - De Amsterdamsche Bank, 1871-1946.
49495: BROUWER, H., - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de invoering van den burgerlijken stand. + Supplement.
45008: BROUWER, E.H. (TRANSL.), - De veldtogt van het jaar 1866 in Duitschland. Zamengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Afdeeling van den Pruisischen Grooten Generalen Staf. Eerste deel. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.H. Brouwer.
46992: BROUWER, D.J., - Handleiding tot de theoretische en praktische zeevaartkunde, benevens eene beknopte verhandeling over de hydrographie. (2 delen).
40851: BROWN, WALTER L., - Manual of assaying gold, silver, copper, tin and lead ores. Revised by A.B. Griffiths.
41491: BROWN, CHRISTOPHER, - '...Niet ledighs of ydels...': Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
51350: BROWN, PERCY, - Indian painting under de Mughals, A.D. 1550 to A.D. 1750.
47279: BROWN, THEODORE MOREY, - The work of G. Rietveld architect.
51794: BROWN, W. NORMAN, - The Vasanta Vilasa. A poem of the spring festival in old Gujarati, accompanied by Sanskrit and Prakrit stanzas and illustrated with miniature paintings. Critically edited and translated, with an introduction and a description of the paintings.
47031: BROWN, J.D., - Carrier operations in World War II. Volume one: The Royal Navy.
24845: BROWN, CH.PH., - Dictionary Telugu-English. New ed.thoroughly revised and brought up to date by M.V.Ratnam, W.H.Campbell & R.B.K.Veeresalingam.
59548: BRUCE, JAMES, - Cartes et figures du voyage en Nubie et en Abyssinie. (43 planches qui sont expliquées dans le tome V des Voyages de Bruce & 19 planches du voyage de Paterson).
51612: BRUCH, H., - Middeleeuwsche rechtsbronnen van Gorinchem.
59409: BRUCHHAUS, EVA-MARIA & SOMMER, MONIKA M. (EDS.), - Hot spot Horn of Africa revisited: Approaches to make sense of conflict.
50000: BRUCKMANN, FRANCISCO ERNESTO [FRANZ ERNST], - Magnalia Dei in locis subterraneis, oder Unterirdische Schatz-Cammer aller Königreiche und Länder. IIter Theil, in ausführlicher Beschreibung aller, mehr als MDC. Bergwerke durch alle vier Welt-Theile (...). Nebst Anmerckung aller derjenigen Länder und Oerter, wo Edelgesteine zu finden, in Geographischer Ordnung, vielen Kupffer-Figuren und alphabetichen Register (...).
43476: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen.
41869: BRUGIA, R., - Révision de la doctrine des localisations cérébrales, unité segmentaire des réflexes.
3965: BRUGMANS, H. (RED.), - Het Zilveren Getij. Gedenkboek uitgegeven bij het 25-jarig huwelijk van H.M. de Koningin.
39839: BRUGMANS, H. & O. OPPERMANN (RED.), - Atlas der Nederlandsche palaeographie.
4011: BRUGMANS, H., - Het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden.
15115: BRUGMANS, H. (RED.), - Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders.
41750: BRUGMANS, H. & A. LOOSJES, - Amsterdam in beeld. Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der stad.
49397: BRUHN, KLAUS, - The Jina-images of Deogarh.
52382: BRUIJN, C.A. DE & VERSCHOOR, A.C., - Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst.
59679: BRUIJN, J.V. DE (ET AL), - Annotated select bibliography on urbanization in the South Pacific. Part I: Alphabetical; Part II: Regional.
31036: BRUIJN, JAAP R., - The Dutch navy of the seventeenth and eighteenth centuries.
51765: BRUIN, ALEXANDER DE, - De schatten der Pellicanisten. Over de blazoenen, het glas- en zilverwerk, en de wandtapijten, van de Haarlemse rederijkerskamer "Trou moet Blycken".
43745: BRUIN, A.G. DE, - Introduction to modern Chinese.
60188: BRUINING, G., - Nederduitsche synonymen, of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld. Eerste deel.
57235: BRUINS, F., - Het wereldrond. Een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie. Derde gedeelte (Azië, Afrika, Amerika en Australië).
28414: BRUINSMA, J.J., - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Friesland. Tweede stuk, eerste gedeelte:: De natuurlijke plaatsbeschrijving. deel I: De natuurlijke plaatsbeschrijving.
59889: BRUN, ANTHOINE, HUYGENS, R. (ET AL), - Trctaet (i.e. Tractaet) van de Marine, gedaen, besloten, ende gearresteert in den Hage in Hollant, den seventienden van de maent van December 1650, tusschen den Heere Anthoine Brun, ambassadeur ordinaris van den Heere Koningh van Spaigne aen d'eene zijde, ende de Heeren Gedeputeerden vande Hooge Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aen d'andere zijde.
44020: BRUN, GERONIMO (MALFATTI, C.V., TRANSL.), - Levantamiento de dos galeras de la escuadra de Yussuf Bey, piloto real del Gran Turco. (On cover:) Mutiny off Algiers on the galleys Capitana and Patrona of the squadron of Yussuf Bey, royal pilot of the Grand Turk A.D. MDXC as related to Geronymo Brun. Translated into English for the first time and published by C.V. Malfatti.
44139: BRUNEAU, THOMAS C., - The political transformation of the Brazilian Catholic Church.
59275: BRUNET, JACQUES CHARLES, - Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1e: un nouveau dictionnaire bibliographique, 2e: une table en forme de catalogue raisonné. 5e éd. originale entièrement refondue et augmentée dún tiers par l'auteur.
57185: BRUNN, WALTER (ET AL), - Das Bundesentschädigungsgesetz. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Bände IV & V).
14515: BRUNSWIK, BENOIT, - Le Traité de Berlin, annoté et commenté par - .
47988: BRUSSELS. - Guide des hotels de Bruxelles en français et en anglais. Avec plan de Bruxelles. (Cover title: Guide et plan de Bruxelles, 1890. Souvenir de l'Hotel du Grand Monarque).
43693: BRUUN, PER, - Port engineering.
48024: LA BRUYERE, [JEAN] DE, - Les caractères de Théophraste, avec les caractères, ou les moeurs de ce siècle. (Tome II). Nouvelle édition augmentée de quelques notes sur ces deux ouvrages, & de la défense de La Bruyère & de ses caractères, par M. Coste.
22246: BRUYN PRINCE, P.M.L. DE (ED.), - Officiële bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar: Max Havelaar op de Westkust van Sumatra.
60828: BÜCH, BOUDEWIJN, - Literair omreizen. Een idioticum.
11259: BUCHENAU, S. (ED.), - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge, Band III, 1961-1962.
46024: BUCHHOLZ, PETER, - Bibliographie zur alteuropäischen Religionsgeschichte 1954-1964. Literatur zu den antiken Rand- und Nachfolgekulturen im aussermediterranen Europa unter besonderer Berücksichtigung der nichtchristlichen Religionen.
41770: BUCHHOLZ, H.G. & KARAGEORGHIS, V., - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook. Translated from the German by Francisca Garvie.
51618: BUCHNER, GEORG, - Elektrolytische Metall- Abscheidungen. Angewandte Elektrochemie (Galvanostegie und Galvanoplastik).
50829: BUCK, A.E., - Budgeting and financial management of the City of New York.
59339: BUCK, ANNE, - Thomas Lester, his lace and the East Midlands industry, 1820-1905.
10968: BUCKLE, H.TH., - Geschichte der Civilisation in England. Uebers.v.I.H.Ritter.
41347: BUDDINGH, D., - Over industrie- en handel-akademiën, en verdere inrigtingen van onderwijs ter bevordering van nijverheid en handel in Europa, naar aanleiding van het Koninklijke besluit van 8 Januarij 1842, No. 73.
59844: BUDDINGH, S.A., - Neêrlands Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden, Talau-eilanden, Ternate, Batjan, Gilolo en omliggende eilanden, Banda-eilanden, Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, Zuidkust van Ceram, Boeroe, Boano, Banka, Palembang, Riouw, Benkoelen, Sumatra's West-kust, Floris, Timor, Rotty, Borneo's West-kust en Borneo's Zuid- en Oost-kust; gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857.
54871: BUDDINGH, S.A., - Neêrlands-Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makassar..., gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857. Eerste deel (Java, Madura).
60808: BUERGENTHAL, THOMAS, - Law-making in the International Civil Aviation Organization.
26345: BUIJNSTERS, P.J., - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
39518: BUIJS, W., - De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918).
28538: BUIJTENEN, M.P. VAN & OBREEN, H.T., - Westergo's IJsselmeerdijken. I.Dijkage in intwikkeling. II.Inventarissen van de archieven.
51184: BUISMAN, M., - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's sprookjes.
6448: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. De Buitenbezittingen. Deel II, afl.1: Sumatra, algemeene hoofdstukken (&) afl.3, Oostkust van Sumatra, 1e stuk (&) 2e stuk + aanhangsel.
49440: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Overeenkomsten met de zelfbesturen in de Buitengewesten.
58984: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Overzichten van de kassen der zelfbesturende landschappen in de Buitengewesten over het vijfjarig tijdvak 1920-1924.
57075: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Zelfbestuursverordeningen Atjeh en Onderhoorigheden.
57076: BESTUURSZAKEN DER BUITENGEWESTEN, - Zelfbestuursverordeningen Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
47224: BULLETIN. - Bulletin des études portugaises, publié par l'Imprimerie de l'Université de Coimbre et l'Institut Français en Portugal. 1ère année, nos. 1-3, janvier-nov. 1931. (In 2 vols.).
58116: BULTEL, A.L.E., - Notice de l'état ancien et moderne de la province et comté d'Artois.
48572: BULWER, E.L., - Lucretia or the children of night.
41608: BUNGE, F.G. VON, - Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen.
59233: BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT DE, - Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Bijdrage tot de geschiedenis der Anglo-Continentale zeevaartverbindingen per paketboot vanaf het ontstaan.
58149: BURCK, WILLIAM [=BURKE, WILLIAM], - Histoire des colonies européennes dans L'Amérique en six parties. (2 vols.). I. Une histoire abregée de la découverte de cette partie du monde; II. Les moeurs & les coutumes de ses premiers habitans; III. L'histoire des colonies Espagnoles, IV.... Portugaises; V...Françoises, Hollandoises & Danoises; VI. ... Angloises. Chaque partie contient une description de la colonie, de son étendue, de son climat, de ses productions, de son commerce, du génie & des moeurs de ses habitans: on y traite des intérêts des différentes puissances de l'Europe par rapport a ces colonies, & de leurs vues par rapport au commerce. Traduite de l'anglois de M. William Burck par M.E.
57988: BURCKHARDT, JOHN LEWIS, - Travels in Syria and the Holy Land, by the late John Lewis Burckhardt. Published by the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa.
41920: BURDON, T.W. & PARRY, M.L., - Papers on Malayan fishing methods.
59620: BURE, ANDERS (ANON. PUBL.), - Svecia, sive de Suecorum regis dominiis et opibus. Commentarius politicus.
41641: MITSUBISHI ECONOMIC RESEARCH BUREAU, - Japanese trade and industry: present and future.
8567: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De Buitenbezittingen, 1904 tot 1914. Deel 1 (Dep.van Binnenlandsch Bestuur; Burgerlijke Openbare Werken; Gouvernementsbedrijven; Financien; Justitie; Onderwijs en Eeredienst; Landbouw, Nijverheid en Handel; Marine).
22039: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - Simaloer (Simeuloeë).
46981: INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU, - Report of the Proceedings of the Second International Hydrographic Conference held at Monaco, 26 October - 10 November 1926).
44082: TOPOGRAFISCH BUREAU, - Meetkunstige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de Topografische en Militaire Kaart van het Rijk, uitgegeven op last van het Ministerie van Oorlog.
46980: INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU, - Report of the Proceedings of the First Supplementary International Hydrographic Conference held at Monaco, 9-20 April 1929.
46978: INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU, - Report of the Proceedings of the Third International Hydrographic Conference held at Monaco, 12-23 April 1932.
46979: INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU, - Report of the Proceedings of the Fourth International Hydrographic Conference held at Monaco, 13-22 April 1937.
57092: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De zelfbesturende landschappen Tahoelandang, Siaoe, Taboekan, Kandhar-Taroena en Manganitoe op de Sangi- en Talaudeilanden; De residentie Menado, gelegen op den vasten wal van Celebes; Nota betreffende het landschap Kota Pinang (Oostkust Sumatra); + De legende van Miok Woendi op Noord-Nieuw-Guinea.
44520: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De gambircultuur in de Buitenbezittingen.
60162: BURGEMEESTER, WETHOUDEREN EN RADEN DER STAD UTRECHT, - Publicatie. Burgemeester, Wethouderen en Raden der stad Utrecht, willende voorkomen de kwade praktijken, waarop sommige vleeschhouders het schijnen toe te leggen, door de tweede keuring van het door hen geslagte vee te ontduiken. (Utrecht den 5 April 1831. Burgemeester Wethouderen en Raden voornoemd H.M.A.J. van Asch van Wijck, vt. Ter ordonnantie van dezelve P. de Roock).
14855: BURGER, C.P., - De Poolzee-reizen van 1595-1596.
7936: BURGER, C.P., - De deurvaert by Noorden om naar Cathay ende China. De journalen van de reis van Pet en Jackman, 1580. De Nederlandsche Poolzeevaarten, 1594 en volgende jaren. Het Caert-tresoor en andere uitgaven van het eind der 16e en het begin der 17e eeuw.
55390: BURGERSDIJK, L.A.J., - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. I: Zoogdieren; II: Vogels; III: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren.
12633: BURGESS, RENATE, - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of the History of Medicine: A catalogue.
48822: BURIAN, JOSEF JOHANN, - Das Heeres-Verpflegswesen in technischer und technologischer Beziehung, mit einschlägiger Statistik und Handels-Geographie.
58128: BURIGNY, [JEAN LEVESQUE] DE, - Vie de Grotius avec l'histoire de ses ouvrages, et des négociations auxquelles il fut employé. (2 vols.).
59352: BURKHARD, CLAIRE, - Spitzen für zehn Paare. Dentelles pour dix paires. Lace for the pairs.
59577: BURMANNUS, CASPARUS [BURMAN, CASPAR], - Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano sexto Tjajectino, Papa Romano.
58911: BURMANNUS SECUNDUS, PETRUS, - Brederodius, seu libertatis Batavae secularia altera, in nonas Apriles anni MDCCLXVI incidentia. Carmine elegiaco celebrata in Illustri Amstelaedamensium Athenaeo D. XX. Octobris, ejusdem anni.
41290: BURNET, BISHOP, - History of his own time: with notes by the Earls of Dartmouth and Hardwicke, Seaker Onslow, and Dean Swift. To which are added other annotations.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

6/1