Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61079: N/A, - Fahrplan der Stern und Kreisschiffahrt im Olympia-Jahr 1936.
3882: E., S.J., - De Boeren op Sint-Helena. Album met afbeeldingen en bijschriften van S.J.E., ten voordeele van de slachtoffers van Engeland in de 'moordkampen'. Aangeboden door de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
59901: N/A, - Articuli tractatus confoederationis & amicitiae inter Magnae Britanniae Regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii provinciarum initi.
51773: N/A, - The art of healing and health care in India. Twelve miniatures.
49998: N/A, - Raffaello.
49999: N/A, - Tiziano.
50007: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil, graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren. Nulnummer (mei 1978, 2 exx.) + nrs. 1-10 (sept. 1978 - zomer 1979).
61080: N/A, - Deutschland. Olympische Spiele 1936, 1. - 16. August.
57381: N/A, - Proceedings of the workshop on chemical aspects of rice grain quality.
57383: N/A, - Cassava In Asia, its potential and research development needs. Proceedings of a regional workshop held in Bangkok, Thailand, 5-8 June, 1984.
60822: N/A, - Nederlandse architecten. Dutch architects 6. Documentatie van recent uigevoerde projecten van Nederlandse architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
7474: N/A, - 5000 Indian designs and motifs.
60002: N/A, - Praeiminair tractaet tusschen sijne Koninghlijcke Majesteyt van Denemarcken ende Noorwegen, &c. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde, gesloten tot Berlijn den sesden Julii 1688., nieuwen stijl.
54234: N/A, - Kepartaian di Indonesia.
45428: P.E.P. (POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING), - Report on international trade: A survey of problems affecting the expansion of international trade, with proposals for the development of British commercial policy and export mechanism, May 1937.
59929: N/A, - Advys of bericht aen de Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden, waer in sy sullen sien dat het haer lieden seer profijtelijck is, van Spanjen af te scheyden, en een goeden vrede met Vrankrijk op te richten. Uyt het Fransch over-geset.
59915: B.I.R., - Den Hollandschen verre-kyker. Verhalende den tegenwoordigen toestant van ons lieve Vaderland; nevens een hertgrondige waerschouwinge, aen alle goede ingesetenen; om haar door geen geveynsde vrindschappen te laten misleyden, oftdoor openbaare oorlog te doen verflauwen: maar in beide te zijn en blijven, oude Batavieren. t'Samen-gestelt door B.I.R. (Tevens opgenomen:) De middelen van Vranckryck om den koophandel der Hollanderen te verderven, als mede desselfs belangens aengaende d'uytheemsche vorsten, den konink door sijne staet-dienaren aangeboden (pp. 29-40).
59652: N/A, - Mémorial de l'artillerie, ou recueil de mémoires, expériences, observations et procédés relatifs au sevice de l'artillerie. Rédigé par les soins du Comité, avec l'approbation du Ministre de la Guerre. No. V. Publié à Paris en 1842.
60941: N/A, - Gefechts-Taschenbuch enthaltend den Wortlaut der Vorschriften über das Gefecht aller Waffen im Feld- und Festungskrieg in sachlicher Ordnung zusammengestellt aus Exerzier-Regl. aller Waffen; Schiessvorschriften aller Waffen: Feld-Pionierdienst aller Waffen; Felddienst-Ordnung. Anl. für den Kampf um Festungen; Dienstanweisung f. Bag., Kol. u. Trains; Kriegs-Sanitätsordnung
59697: N/A, - Reise um die Welt.
60269: N/A, - Recueil des pièces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le regne du Connestable M. de Luyne.
60255: N/A, - Dritter Verwaltungsbericht des Königlichen Polizei-Präsidiums von Berlin für die Jahre 1891 bis 1900.
60198: N/A, - Archives economiques, culturelles et sociales de la Belgique et du Congo. Economisch, cultureel en sociaal archief van België en Congo. Economic, cultural and social archives of Belgium and of the Belgian Congo. Archivos economicos, sulturales y sociales de Belgica y del Congo. Tome IV.
57116: STAATSBLAD 1861-1870. - Staatsbladen van het Koningrijk der Nederlanden over de jaren 1861-1870. Met een algemeen register.
57117: STAATSBLAD 1871-1880. - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1871-1880. Met een algemeen register.
60063: N/A, - Aanmerkinge te Brussel gedrukt over de contagieuse siekte die regneert onder de paarden en hoornbeesten. Observation imprimé à Bruxelles sur une maladie congratieuse (sic) qui regne par le (sic) chevaux & gros bastiaux.
60058: N/A, - Par L'Empereur et Roy. Estant informé, que nonobstant le dispositif du Placcart du 17. Juillet 1716. émané au fait des confiscations des biens, revenus & effets de ceux, qui se trouvent au service du Duc d'Anjou, plusieurs personnes restent en défaut de denoncer les effets leurs appartenans relativement audit placcart & voulant remedier au prejudice qui en resulte à notre service ... (Fait à Bruxelles te trentiéme Juin 1719. Estoit paraphé, Elis.m vt. signé, Le Marquis de Prie ... contre-signé, F. Gaston Cuvelier).
60057: N/A, - Par L'Empereur et Roy. Les ordres que Nous avons cy-devant donnés de faire dans nos Pays-Bas les devoirs & recherches necessairs pour revindicquer & réünier à nos domaines les seigneuries & biens domaniaux ... (Donné ... Bruxelles le 12. de Juin 1719. Estoit paraphé, Elis.m vt. signé, le Marquis de Prie ... contre-signé F. Gaston Cuvelier).
60036: N/A, - Lysten hoedanig de volgende Compagnien te paard, dragonders, te voet, Schotten, artillerye en Switzers. Ter finanttie van Holland werden gereguleert in het betaalen van der selver soldyen. Alle ter maand van 42 daagen, behalven de Switsers die ter loopende maand betaald werden. Ingaande met primo January 1753.
60040: N/A, - Register op de ordonnantie van het recht van het klein zegel, mitsgaders het recht van 't zegel op de specien.
60018: N/A, - Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, en de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
60007: N/A, - Brief van B. D. S. C. aen M. D. burgermeester tot Solathurn [sic], aengaende de belangen van de Switserse cantons. Zijnde een vervolgh van De ware belangen van de vorsten van Europa.
59928: N/A, - Het voordeel, dat Spanjen sal veroorsaeken door het breeken met Vranckryck, vertoont aen eenige van de hooge ministers der selver Kroone, met de korte noodsaekelijkheden uyt de staets-kunde.
59907: N/A, - Tractatus pacis, decimo octavo Aprilis anni millesimi sexcentesimi sexti, initae & conclusae inter censos praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una; et Dominum Episcopum Monasteriensem ab altera parte.
59808: L.D.P.G., - Bondade das mulheres contra a malicia dos homens: Relaçaõ comica, e historica, para divirtimento de quem a comprar. Parte primeira.
59902: N/A, - Articulen van 't Tractaet van confoederatie ende vrundtschap, geslooten tusschen den Koningh van Groot Brittannien, ende de Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien.
61023: N/A, - Gunsei keizirei kaisetu.
59910: N/A, - Het nieuwe Engels verkeer-bert, gespeelt voor de Vlamingen op de rivier van Londen en Chattam, in ’t aansien van ’t Engels secours geschikt na Vlaanderen.
59948: N/A, - Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt ende geslooten tot Nymmegen den 2/12 October 1679, tusschen den Koningh van Sweden, ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
48432: F.C.O. [FABIUS, G. & HAERSOLTE, H. VAN], - Iets over de Nederlandsche Marine (&) Nog iets over de Nederlandsche Marine (&) Beantwoording van het Iets over de Nederlandsche Marine.
60022: N/A, - Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt, en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in gevolge van het XII. articul van 't tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697. Behelsende de rechten die betaelt sullen werden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts Rijcken, van de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch, de visscheryen en de fabrique vande onderdanen der Staten Generael; als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden, op de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch en de fabricque van Vranckrijck.
19927: N/A, - Hallisches Heiligthumsbuch vom Jahre 1520.
60020: N/A, - Traitté de la paix, fait, conclu & arresté a Rijswijk en Hollande, le 20. du mois de Septembre, 1697, entre les ambassadeurs & plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; et les ...Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
27397: N/A, - Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië. (Title on cover: Nederlandsch-Indie. Landschappen en volkstypen).
61081: N/A, - Duitschland. IVde Olympische Winterspelen 1936, 6-16 Februari, Garmisch-Partenkirchen.
60742: VERENIGD VERZET 1940-1945, - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
58639: STAATSBLAD 1813-1888. - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden (1813-1815) + Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (1816-1882) + Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1883-1888). (Ononderbroken reeks 1813-1888 in 74 banden, waarvan de jaren 1813-1815 in 1 band).
59501: N/A, - L' esprit des journaux françois et étrangers par une société de gens-de-lettres. Vingt-troisieme année, tome VI: juin, 1794.
57071: N/A, - Documenta de medicina geographica et tropica (from 1958: Tropical and geographical medicine), Vols. IV-X, 1952-1958.
57073: N/A, - Tropical and geographical medicine. Vol. 26, 1974.
57074: N/A, - Tropical and geographical medicine. Vol. 29, 1977. + Supplement III: Medical research in Kenya.
59059: N/A, - Catalog der Bibliothek der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden.
54538: N/A, - Patents for inventions, abridgments of specifications, class 115: ships, boats, and rafts, rigging, sails, and spars for period-A.D. 1921-25 (155,801 - 244,800).
60705: N/A, - XIII Concilium Ophthalmologicum, Amsterdam-Den Haag, Sept. 1929. Tomes I-IV (complete).
59359: N/A, - Pitsin nypläysopetuksen alkutöiden valo- ja pistekuvamallit. 4. painos.
58960: E. V. R. W. [RIJCKEVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN], - Felix Westerwoudt, missioner in Borneo.
58979: N/A, - Bruxelles, notre région.
52741: N/A, - Ostfreesland. Ein Kalender für Jedermann 1943. 30. Jahrgang. Verkürzte Kriegsausgabe.
52745: N/A, - Ostfreesland. Ein Kalender für Jedermann 1941. 28. Jahrgang.
57767: B.B. CONGRES 1938. - Het B.B. Congres 1938: Verslag van het Congres der Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch- Indië, gehouden te Batavia van 17 tot en met 20 Mei '38.
57976: N/A, - Histoire abregée des Provinces-Unies des Pais-Bas, où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur gouvernement, et celui de leurs compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les lettres.
58322: G.L.B. [LIBRI-BAGNANO, GEORGE], - De l'autocratie de la presse, et des moyens d'organiser son action périodique et commerciale, dans l'intérêt de la stabilité des états et de la prospérité des peuples, par G.L.B..
59488: N/A, - Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1787. Erster & Zweyter Band (Nrs. 1-156b, Januar-Junius) & Intelligenzblatt vom Jahre 1787 (Nrs. 1-24).
60880: N/A, - One hundred best views of Ceylon, from photographs taken by the publishers. (Cover title: The hundred best views of Ceylon).
59169: STAATSBLAD 1890 - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1890.
59168: STAATSBLAD 1888. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1888.
59322: N/A, - Quinzaine de Pâques.
15441: LEIDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK 1985. - Achttiende-eeuwse kunst in de Nederlanden. (Red.C.Scheffer, M.Kersten e.a.).
48315: M. [PS. VAN ALBERDINGK THIJM, J.A.], - Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch.
56807: N/A, - Verslag van het hoofdbestuur van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging over het jaar 1931-1937.
57625: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1926. Primeiro & segundo semestre.
57626: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1927. Primeiro & segundo semestre.
57627: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1928, Segundo semestre.
57628: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1929. Primeiro & segundo semestre.
57629: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1930, Segundo semestre.
57636: ALGEMEEN MACONNIEK TIJDSCHRIFT 1937-1949. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Proefnummer Oct. 1937 + jaarg. 1 t/m 4 (jan. 1938 - aug. 1946) + jaarg. 1 t/m 3 van de nieuwe reeks (sept. 1946 - aug. 1949).
57637: ALGEMEEN MACONNIEK TIJDSCHRIFT 1952-1954. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift. Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Nieuwe reeks, 7e & 8e jaarg., sept. 1952 - aug. 1954. (In 2 banden).
59085: N/A, - Colecção oficial de legislação portuguesa, publicada no ano de 1911, Segundo semestre.
59806: M.D.M.C.D.M.A.E.C., - Malicia dos homens contra a bondade das mulheres: embargos, que os homens. Póem à primeira parte. Mostra-se os males de que saõ causa. Parte segunda.
59946: N/A, - Tractatus pacis & confoederationis inter serenissimum regem Sueciae ab una & celsos ac praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi 2/12 octobris 1679.
59930: N/A, - Articuli pacis, inter serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, Dominum Carolum, ejus nominis secundum Magnae Britanniae regem ab una, & celsos ac praepotentes Dominos Ordines Generales Foederati Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
60048: N/A, - De politieke kruyer, No. 371.
59918: N/A, - Discoursen over den tegenwoordigen interest van het landt. Tusschen een Zeeu, Hollander, en raedsheer.
59949: N/A, - Tractatus de commerciis et navigatione, inter serenissimum regem Sueciae ab una, & celsos ac praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi, 2/12 octobris 1679.
60017: N/A, - Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, ende vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde: over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
60021: N/A, - Tractaet van de vreede, gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Rijswijck in Hollandt, den 20. September, 1697, tusschen de Heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck, ter eenre, en ... de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde.
59956: N/A, - Historie der France ydele en in slaep wiegende beloften, t'zedert de Perineesche tractaten: waer door niet alleen de Kroon Spangie, maer meest alle vorsten en republijcquen in Europa zijn misleydt.
59925: N/A, - Het geabuseerde Vranckryck of verscheyde duystere wolcken die men over eenen korten tijdt sal sien opklaren.
60008: N/A, - Een apologie voor de Protestanten van Ierland. Bestaande in een kort verhaal van de revolutien in dat koninkrijk, mitsgaders de tegenwoordige staat desselfs. Uit het Engelsch vertaald.
56736: N/A, - Zakboek Parlemen Pasoendan 1948-1949.
19510: N/A, - Neuestes Rhein-panorama von Mainz bis Coeln.
60024: N/A, - Traité de barriere, entre sa Majesté Imperiale & Catholique Charles VI., sa Majesté de la Grande-Bretagne & les Estats Generaux. Fait & conclu a Anvers le 15. Novembre 1715.
59939: N/A, - Traitté de la paix, fait, conclu & arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les ambassadeurs & plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, & les ambassadeurs & plenipotentiaires des seigneurs Estats generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
59875: N/A, - Traité de la paix, conclu le trentiéme Janvier de la presente année le 1648. en la ville de Munster en Westphalie, entre le tres-illustre & tres-puissant Prince Philippe quatrième de ce nom, Roi d'Espagne &c. d'une, & les hauts et puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-bas, de l'autre part.
41784: J**, MR., - Traité du Gouvernement spirituel et temporel des paroisses. Où l'on examine tout ce qui concerne les fonctions, droits & devoirs des Marguilliers, dans l'administration des Fabriques, des biens des pauvres & des Ecoles de Charité; comme aussi ce qui regarde les fonctions, droits & devoirs des Curés & autres personnes préposées au gouvernement & au soin des Eglises.
42789: NAVY LIST 1921. - By authority: The Navy list, for July, 1921, corrected to the 18th June, 1921.
51301: N/A, - Commercial directory for Thailand B.E. 2496-97 (1953-54).
51302: N/A, - Directory of Japanese exporters, importers & manufacturers 1926. Compiled by Section of Foreign Trade, Bureau of Commerce, Department of State for Commerce & Industry.
60936: N/A, - Proses Jusuf Muda Dalam, ex Ment. Urusan Bank Sentral "Kabinet 100 Menteri" (gema dari ruang sidang Pengadilan Subversi Djakarta).
59941: N/A, - Traitté de commerce, navigation & marine, fait, conclu & arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.

Next 100 books from Charbo's Antiquariaat

4/22