Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48610: - MAREZ, DE--- Correspondentie van C. de Jong met H. Desmaret te Arras, 1985, over familie De Marets/de Marez. Manuscript, 4 pag.
10068: - Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p.
10065: - Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p.
54087: --- - Iets aangaande den veroordeelden en op den 21 Julij 1828 binnen Middelburg ter dood gebrachten Hendr. Fred. Schreuder. Uit echte berigten bijééngebragt. Middelburg, E. Hendrikse en J.J. Beukers, 1828.
48748: - BERLASTINGEN, HOLLAND--- Extracten uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. belastingen, in het jaar 1749. Ca. 200 pag., folio, gedrukt.
48750: - TONEEL, LUKE--- Adrianus VII van Peter Luke, naar de gelijknamige roman van Fr. Rolfe, vertaling Carel Alphenaar. Amsterdam 1968, 71 pag., gestencild.
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
54672: --- - Mijne heeren van den gerechte der stad Amsterdam, bevindende dat de keuren tegen het schieten langs straaten en wegen, waardoor de goede ingezetenen aan veele schrikken en ongelukken worden blootgesteld, als mede tegen het schieten van schepen by nacht, gelijk ook tegen het trommelen en maaken van rumoer langs de straaten (...) gearresteerd 9-9-1785. Amsterdam, P.H. Dronsberg, 1789.
29725: - KROMMENIE, ZINKELDAM, BOONAKKER -- Twee brieven van het echtpaar Dirk Zinkeldam, dd. Krommenie 1866, aan Adolf Boonakker te De Rijp met verzoeken omuitstel bij het aflossen van schulden. Folio, 2 pag., manuscript.
49369: - VOUWBRIEF, THRESOR DES AMES DEVOTES, HERTSENS--- Getekende vouwbrief Thresor des ames devotes, bestaande uit 9 gedeelten met tekeningen en tekst in Frans en Nederlands, 19x25 cm. (uitgevouwen).
9995: - Nederlands heilwensch, voorafgegaan door een aanspraak aan Nederlands geliefden erf-stadhouder op zijn 37sten verjaardag den 8 maart 1785, door D.H.v.A.B.K. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9994: - Klinkdicht aan zijne hoogheid Willem den vden, met den aanvang van 't jaar 1785. z.p., z.j. Plano, 1 blad. Gedrukt op oranje gekleurd papier.
9957: - Dichterlyke aanspraak gedaan door den ... heere G.J.G. Bacot, predikant te Eenrum, op de excercitie-plaats van de societeit zich oefenende in den wapenhandel te Leyden, toen zij in tegenwoordigheid van den ... baron Van der capelle tot den pol op donderdag den 31ste July 1783 vuurde. z.p., z.j. 8º: [3] p.
9998: - In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p.
9889: - Lijkzang op het afsterven van mijnen bijzonderen vrind den Heere Simon Van der waal, overleeden binnen Alkmaar in den ouderdom van ruim 45 jaaren op den eersten van sprokkelmaand 1781. Leiden, A. en J. Honkoop, 1781. 8º: 12 p.
9891: - Aan ... Cornelis Munter, raad in de vroedschap der stad Amsterdam, bij zijne verkiezing tot schepen derzelver stad, den 2den van sprokkelmaand 1781. z.p. 4º. Incompleet, slechts 2 van de 3 p. aanwezig.
9881: - Troostzang aen mijne echtgenoote bij het zeer onverwacht afsterven van haeren vader Pieter Bodry, in den ouderdom van omtrent 72 jaeren op den 8 van wintermaend 1780. Leiden, J. Meerburg. 8º: 8 p.
9757: - Op het overlyden van mijnen vader Jeronimo De bosch te Amsterdam overleeden den 26sten van louwmaand en begraven den 2den van sprokkelmaand 1767. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9744: - Ter zilveren bruilofte van den Heere Pieter Van thol en Mejuffrouwe Maria Mess, 's haage 2-7-1765. 4º: 2 p.
9745: - Lijk-zangen op het zalig afsterven van ... Anna Maria Van breugel, huisvrouw van ... Mr. Hendrick Van asch van wijck, raad en borgemeester der stad Utrecht ... Godvruchtig in den Heere ontslapen den 15 van louwmaand des jaars 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [12] p.
9477: - Ter bruilofte van den heere Willem Kops Jacobusz. en jongvrouw Maria Lintworm, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den 2den van Herfstmaand 1721. 4º: 8 p. Incompleet. Slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en C3 en 4. Met groot titelvignet, gegraveerd door J. Wandelaar, met de initialen K.L.
9712: - "Tafel-sieraad ter gouden bruilofte van den weledelen gestrengen heere mr Gerrit Hooft, burgermeester en raed der stad Amsteldam, mitsgaders gecommiteerden in het collegie ter admiraliteit aldaer, enz. enz. enz., en mevrouwe Hester Hinlopen; gevierd te Amsteldam den 28 van Zomermaend des jaers 1757. Gravure, 18,5 x 46 cm, door S. Fokke naar D. Kock."
54078: --- - Keure en ordonnantie tegens het misbruik van Godes alderheyligsten name, tegens het vloeken ende sweeren, tegens d'ontheyliging van den rustdag ofte dag des heeren, mitsgaders andere hoogtyden. Schiedam, Nikolaas Muys, 1747.
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
9624: - Op den ... Heere Mr. Kornelis De witt, tot burgemeester der stad Dordrecht verheven. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9475: - De Ryngodt zegevierende, op de zilvere bruiloft van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en vrouwe Henrika Elizabeth Voet van winssen, den 27en der Zomermaent 1721. Utrecht, Melchior L. Charlois, z.j. 4º. [8] p.
9471: - Alleen de gegraveerde titelprent.Huwlykszangen ter bruilofte van ... Nicolaas SLEGHT en ... Josina EDENS, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den eersten van grasmaand 1721. gegraveerd naar J. Wandelaar, met allegorische voorstelling betreffende huwelijk en handel, de wapens van bruid en bruidegom, een pelsdierjager uit 'het koude noorden', walvisbaleinen, een wijnvat met bijbehorende apparaten, enz.
61708: [LANGELIER (OR L'ANGELIER), ABEL (1553?-1610)] - LE TROISIEME TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR... [Title page]
57604: - Almanak voor het Verstand en Hart voor het jaar 1819, Amsterdam, H. Timmer.
57606: - Almanach voor het verstand en hart voor het jaar MDCCC (1800), Amsterdam, P.E. Briët.
57608: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCIX (1799), Amsterdam, J. Doll.
58116: - "Manuscript ""logboek"" van tochten te paard 1918-1919. 1 cahier, 110 pag."
58117: - Koren (...) vijftigjarige feestviering der Ver. ter Bevordering van de belangen des Boekhandels 13-8-1867, gecomponeerd door Wilh. Smits, gezongen door de typografische zangvereniging Voorzorg en genoegen.
58119: - Ca. 15 brochures etc. betr. joods leven in Nederland, 20e eeuws.
58121: - "Muziekblad "" Poezie en proza in de thee."" Gedicht door J.L. Pisuisse, muziek van Max Blokzijl, (10) pag."
58122: - "Catalogus ""Werkzeuge fur Schuhmacher und Sattler"", uitgave (nr 26) van de metaalwaren fabriek G.B. Wiss Sohne te Kleinschmalkalden in Thur. Groot 4o, 36 pag., met illustraties en prijzen, ca. 1920? "
58124: - Recepten, uitg. Koopmans meelfabrieken, Leeuwarden, ca. 1935, 55 pag., geill., gedrukt.
58125: - Gemeente Amsterdam. Distributie van levensmiddelen. Bonnenboekje. Ca. 1917.
53297: --- - An authentic and genuine narrative of the life and surprizing exploits of William Hawke, the famous highwayman, who was executed at Tyburn July 1 1774 for robbing mr. Charles Hart on the highway of 1s. 8d. Londen, R. Richards 1774.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
52958: --- - Corpus juris civilis. Editio nova, 2 delen, Amsterdam, Sumptibus societatis, 1700 [colophon en typografische titels: P. & I. Blaeu, 1700].
51210: - Bruxelles. Hotel de Ville [ interieur) [ 12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900 ].
55851: "L.M.P. [= LE MINISTRE PRISONNIER; ABR. VAN WICQUEFORT]" - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Keulen [= w.s. 's Gravenhage], P. du Marteau [= w.s. Steucker], 1676.
49465: - ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
52792: --- - [Gedrukte brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan de dorpen en gerechten van Holland, dd. 's Hage 26 juni 1794].
53573: --- - Regtsgeding van Hendrik Ligtlijf en Femmetje Visser, veroordeeld tot de straffe des doods ter zake van poging tot moord en medepligtigheid aan deselve. 's Gravenhage, J. Belinfante, [1840].
61996: - Prospectus Urbis Havre dictae a parte Portus marini Franciae
61998: - Prospectus Collegiorum Imperialium et Fundorum orientalium Mercatorum Petersburgi
62000: - Prospectus partis illius marini portus Britaniae versus delineatus
62002: - Marly (mirrored)
54083: --- - Proces, ter eerster instantie gedecideert bij het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg en in appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen mr. W. Schorer, raadt Ord. in de Hove van Vlaanderen, ter eenre en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde. Leiden, Luzac, 1755.
9511: - Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Jan Van vollenhoven en jongkvrouwe Anna Brunink [te Haarlem]. 4º. Incompleet [mist het titelblad A1], [26] p. Gebonden in lederen band met goudstempeling en decoratieve, meerkleurige sluitlinten
48936: - TEXEL, OOSTEREND, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van kerk en kerkhof te Oosterend op Texel, 20e eeuw.
48940: - CHEVALIER, CLEMENT--- Krijttekening met het portret van Pierre Chevalier, pasteur de l'eglise Wallone d'Amsterdam, door C. Clement, 35x25 cm.
48944: - GALLAIT--- Brief van Louis Gallait, d.d. Brussel 1849, betr. schilderijen op een tentoonstelling, 8°, 2 pag., manuscript.
51670: - "De uitlaat. Personeelsorgaan van de n.v. Kon. Paketvaart-Maatschappij, Jrg. 9 (1954); 10 (1955) en 12 (1957). "
51524: - Internationale tentoonstelling Juli-Augustus 1892 bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1817-1892. Z.pl. 1892, 91 + 194 + (4) pag. Fraai gelithografeerd omslag (enkele beschadigingen), fraai drukwerk. Katernen los, rugje grotendeels afwezig. Inhoud goed en compleet.
61213: - Vue d'Optique of a square in Paris
49241: - LEIDEN, INDUSTRIE 1801--- Kopie van een brief van de municipaliteit van Leiden aan het Depart. bestuur van Texel, d.d. Leiden 28-4-1801. Manuscript, folio, 3 pag.
9698: - Dichtkransje op de uitvaart van mijn zoontje Francois Blussé (overleden den 13 der wintermaand 1753 in den ouderdom van 2 jaaren en 4 maanden). MET: Opvaart van mijn dochtertje Geertruida Blussé (overleden den 28 der lentemaand 1750, oud 15 dagen). MET: Lijkzang op het verscheiën van mijn zoontje Adolph Blussé (overleden den 16 van bloeimaand 1767 in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden). z.p., [1767]. 8º: [8] p. Met slotvignet van rouwende kinderen bij graftombe, R. Muys fecit.
9700: - Troost voor den gewezen capitein Christiaen Scholten. z.p., z.j. Plano.
9701: - Eenige lijk- en graf-dichten op het afsterven van ... Daniel Raap, tot zijn uyt-eynde toe een getrouwe Doelen stut. Overleden binnen Amsterdam den 10 januari 1754. z.p. 8º: 24 p.
9690: - Het blazoen der liefde, echtzang ten trouwdage van Mr. Johan Anthony De normandie, regerend schepen der stad Rotterdam, en ... Katharina Johanna Hubert. z.p., z.j. 4º. Incompleet, [16] van [66] p. aanwezig.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.
48958: - ZEVENAAR, JANSSEN--- Grote potloodtekening (50x40 cm.) van biddende engel, gesigneerd G.F.H. Janssen (?), Zevenaar 1858.
55819: --- - Prent: 'Auszfuhrliche vorstellung und abbildung der enschrocklichen und abscheulichen Tyranney welche das schwurige volck im Haag verubet wieder die beeden Herren Johann de Wit (...) und Cornelius de Wit (...) 20 Augusti Anno 1672', anonieme gravure met drie voorstellingen: in het midden de lijken aan de galg, links portret C. de Wit, rechts portret J. de Wit (beide met Hollandse onderschriften). Daaronder Duitse proza tekst in 3 kolommen 'Das schrockliche ... schlecht und recht'. Uitgave Johann Hoffmann, Neurenburg.
58127: - Regelingen voor het stoken van sterke drank, uitgevaardigd door Erf-stadhouder en G.S. van Groningen en ommelanden d.d. 29-5-1786, 4o, 8 pag., gedrukt.
58128: - De Staten van stad Groningen en ommelanden doen te weeten..... Regelingen betr. het herleven van tabaksteelt, d.d. 13-11-1778. 4o, gedrukt, 8 pag.
58130: - Remedien tegen de contagieuse siekte onder de paarden en hoornbeesten, uitgave door de Staten van Stad en Lande, 20-3-1732, 4o, 12 pag., gedrukt.
58131: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 's Gravenhage 1860, 72 pag., gebonden, gedrukt.
58134: - La Revue Naturiste Internationale, afl. 77, juni 1962, (48) pag., geill.
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
10967: - [Titelvignet voor een bruiloftszang?], gravure 13 x 17 cm, met bruidspaar en allegorische figuren (proefdruk voor de letter van een prent van B. Picart?).
10968: - Boere bruilofts deuntje, anonieme 18de-eeuwse gravure, 13 x 8 cm, met een liedjeszanger op een bruiloft die vanaf een tekstblad in de hand zingt.
10969: - De boere bruyloft, gravure door J. Lamsvelt, 18de eeuw, 14 x 9 cm, van dansende boeren rond een bruiloftstafel.
10970: - De zuivre huwlyksliefde is sterker dan de dood, gravure van R. Vinkeles, 18de eeuw, 5,5 x 11 cm, met huwelijks- en doodssymboliek.
10971: - Coming home from church, 19de-eeuwse gravure, 13 x 19 cm, van bruidspaar met gasten dat de eigen woning in trekt.
10972: - De bruid en bruidegom, naar een schilderij van Greuze, houtgravure 15 x 21 cm, door G., 19de-eeuws. De prent toont een treurige huwelijksvoltrekking.
10973: - Le mariage clandestin, anonieme gravure, 17 x 22 cm, van huwelijksvoltrekking achter gordijnen, 18de-eeuws.
53593: --- - Arrest in zake van Jean Baptiste de Loeil , gewezen door het Provinciaal Geregtshof in Zeeland, op donderdag den 25. October 1849, Middelburg, Altorffer, 1849.
48768: - NEIJENHUIS, WAPENREGISTRATIE--- 'Escu des armories', wapenregistratie door de 'Grand Maistrise' van het Armorial General, ten name van Gerardus Leendert Arnold Neijenhuis, geb. 30-8-1916, d.d. Parijs 10-2-1925 en gesigneerd door Lambert de Montoison, juge d'armes. 1 blad, folio, deels gedrukt, met gekleurde wapenafbeelding achter glas, in lijst.
11610: - RÖSSING Kabinetfoto van J.H. Rössing, Haarlem 1858 (?), 16x11 cm.
11611: - "ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afbeeldingen van Rome, Heidelberg, Padua en de bovengenoemde tekst."
11612: - ROTTERDAM, DE JONG Handgekleurd devotieprentje, op de achterzijde gedrukt: `Ter gedagtenis Uwen eerste H. communie gedaan te Rotterdam in de kerk op den Steiger den 27 april 1831. Bid voor Uwen geestelijken vader L.B. de Jong, R.K. pr.'
11613: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de fraude zou kunnen bewijzen. Rotterdam, 21 oktober 1748. Folio, 1 p.
11616: - RUTGERS Briefje van ... Rutgers, eerste luit.-adj. 10RI, Haarlem 1920. 8(: 1 p.
11619: - SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
11624: - SCHIEDAM Pentekening van het wapen van Schiedam. 19de-eeuws, 22x15 cm.
11626: - SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
11632: - SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemstede 1953. 50x60 cm.
10348: - Op het afsterven van Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de Hooge School te Leyden, overleden 14 november 1819. z.p. 8º: 16 p.
10351: - Dichtregelen bij het graf van ... E.L. Eggenstein, eerste secretaris der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W., vervaardigd door ... S. Rondeau jr. en uitgesproken in de Luthersche Oude Kerk door ... C. van Hulst, leden derzelve maatschappij, 22-1-1820. z.p. 8º: [6] p.
10353: - Ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig huwelijks-feest van den Heer Jacobus Van eysden en Mejufvrouw Jannetje Gijsberta Veer, gevierd te Rotterdam den 17 mei 1820. z.p. 8º: 12 p.
10357: - Gedachten bij het zoo onverwachte overlijden van ... C. Koolhaas, geliefd leraar in de Hervormde Gemeente te Middelburg, op den 13den van herfstmaand 1820. Middelburg, S. van Benthem, 1820. 8º: 5 p.
61127: - Forum Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
7062: [BILDERDIJK, WILLEM] - Elius, romance. Amsterdam, P. J. Uylenbroek, 1788.
58599: - Theologie, Presbyterian Church, Ottawa, Cabada, Miller, Los.
45373: - VERVOER GOEDEREN, PORTUGAEL, ORANJE-NASSAU--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 13-9-1703. Manuscript, folio, 3 pag., met handtekeningen van W. de Nassau en Fagel.

Next 100 books from Antiquariaat Goltzius

4/22