Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
66230: - Zuiderzeesche Visscherij gedurende het jaar 1883, Elburg
66560: - Beknopt levensberigt en beschrijving der begrafenisplegtigheid van wijlen zijne excellentie den luit.-generaal A.J.J. Bon. Des Tombe : benevens eene afbeelding van den begrafenis-stoet
42400: [HOOGSTRATEN, DAVID VAN] - Beschryving der Heidensche goden en godinnen, getogen uit de fabelschryveren en oude dichteren. Amsterdam, ten Hoorn, 1716 (op gegraveerde titel 1715).
48610: - MAREZ, DE--- Correspondentie van C. de Jong met H. Desmaret te Arras, 1985, over familie De Marets/de Marez. Manuscript, 4 pag.
10068: - Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p.
10065: - Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p.
48748: - BERLASTINGEN, HOLLAND--- Extracten uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. belastingen, in het jaar 1749. Ca. 200 pag., folio, gedrukt.
48750: - TONEEL, LUKE--- Adrianus VII van Peter Luke, naar de gelijknamige roman van Fr. Rolfe, vertaling Carel Alphenaar. Amsterdam 1968, 71 pag., gestencild.
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
54672: --- - Mijne heeren van den gerechte der stad Amsterdam, bevindende dat de keuren tegen het schieten langs straaten en wegen, waardoor de goede ingezetenen aan veele schrikken en ongelukken worden blootgesteld, als mede tegen het schieten van schepen by nacht, gelijk ook tegen het trommelen en maaken van rumoer langs de straaten (...) gearresteerd 9-9-1785. Amsterdam, P.H. Dronsberg, 1789.
29725: - KROMMENIE, ZINKELDAM, BOONAKKER -- Twee brieven van het echtpaar Dirk Zinkeldam, dd. Krommenie 1866, aan Adolf Boonakker te De Rijp met verzoeken omuitstel bij het aflossen van schulden. Folio, 2 pag., manuscript.
9995: - Nederlands heilwensch, voorafgegaan door een aanspraak aan Nederlands geliefden erf-stadhouder op zijn 37sten verjaardag den 8 maart 1785, door D.H.v.A.B.K. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9994: - Klinkdicht aan zijne hoogheid Willem den vden, met den aanvang van 't jaar 1785. z.p., z.j. Plano, 1 blad. Gedrukt op oranje gekleurd papier.
9957: - Dichterlyke aanspraak gedaan door den ... heere G.J.G. Bacot, predikant te Eenrum, op de excercitie-plaats van de societeit zich oefenende in den wapenhandel te Leyden, toen zij in tegenwoordigheid van den ... baron Van der capelle tot den pol op donderdag den 31ste July 1783 vuurde. z.p., z.j. 8º: [3] p.
9998: - In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p.
9891: - Aan ... Cornelis Munter, raad in de vroedschap der stad Amsterdam, bij zijne verkiezing tot schepen derzelver stad, den 2den van sprokkelmaand 1781. z.p. 4º. Incompleet, slechts 2 van de 3 p. aanwezig.
9881: - Troostzang aen mijne echtgenoote bij het zeer onverwacht afsterven van haeren vader Pieter Bodry, in den ouderdom van omtrent 72 jaeren op den 8 van wintermaend 1780. Leiden, J. Meerburg. 8º: 8 p.
9757: - Op het overlyden van mijnen vader Jeronimo De bosch te Amsterdam overleeden den 26sten van louwmaand en begraven den 2den van sprokkelmaand 1767. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9744: - Ter zilveren bruilofte van den Heere Pieter Van thol en Mejuffrouwe Maria Mess, 's haage 2-7-1765. 4º: 2 p.
9745: - Lijk-zangen op het zalig afsterven van ... Anna Maria Van breugel, huisvrouw van ... Mr. Hendrick Van asch van wijck, raad en borgemeester der stad Utrecht ... Godvruchtig in den Heere ontslapen den 15 van louwmaand des jaars 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [12] p.
9477: - Ter bruilofte van den heere Willem Kops Jacobusz. en jongvrouw Maria Lintworm, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den 2den van Herfstmaand 1721. 4º: 8 p. Incompleet. Slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en C3 en 4. Met groot titelvignet, gegraveerd door J. Wandelaar, met de initialen K.L.
9712: - Tafel-sieraad ter gouden bruilofte van den weledelen gestrengen heere mr Gerrit Hooft, burgermeester en raed der stad Amsteldam, mitsgaders gecommiteerden in het collegie ter admiraliteit aldaer, enz. enz. enz., en mevrouwe Hester Hinlopen; gevierd te Amsteldam den 28 van Zomermaend des jaers 1757. Gravure, 18,5 x 46 cm, door S. Fokke naar D. Kock.
54078: --- - Keure en ordonnantie tegens het misbruik van Godes alderheyligsten name, tegens het vloeken ende sweeren, tegens d'ontheyliging van den rustdag ofte dag des heeren, mitsgaders andere hoogtyden. Schiedam, Nikolaas Muys, 1747.
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
9475: - De Ryngodt zegevierende, op de zilvere bruiloft van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en vrouwe Henrika Elizabeth Voet van winssen, den 27en der Zomermaent 1721. Utrecht, Melchior L. Charlois, z.j. 4º. [8] p.
9471: - Alleen de gegraveerde titelprent.Huwlykszangen ter bruilofte van ... Nicolaas SLEGHT en ... Josina EDENS, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den eersten van grasmaand 1721. gegraveerd naar J. Wandelaar, met allegorische voorstelling betreffende huwelijk en handel, de wapens van bruid en bruidegom, een pelsdierjager uit 'het koude noorden', walvisbaleinen, een wijnvat met bijbehorende apparaten, enz.
61708: [LANGELIER (OR L'ANGELIER), ABEL (1553?-1610)] - LE TROISIEME TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR... [Title page]
57604: - Almanak voor het Verstand en Hart voor het jaar 1819, Amsterdam, H. Timmer.
57606: - Almanach voor het verstand en hart voor het jaar MDCCC (1800), Amsterdam, P.E. Briët.
57608: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCIX (1799), Amsterdam, J. Doll.
58116: - Manuscript "logboek" van tochten te paard 1918-1919. 1 cahier, 110 pag.
58117: - Koren (...) vijftigjarige feestviering der Ver. ter Bevordering van de belangen des Boekhandels 13-8-1867, gecomponeerd door Wilh. Smits, gezongen door de typografische zangvereniging Voorzorg en genoegen.
58119: - Ca. 15 brochures etc. betr. joods leven in Nederland, 20e eeuws.
58121: - Muziekblad " Poezie en proza in de thee." Gedicht door J.L. Pisuisse, muziek van Max Blokzijl, (10) pag.
58122: - Catalogus "Werkzeuge fur Schuhmacher und Sattler", uitgave (nr 26) van de metaalwaren fabriek G.B. Wiss Sohne te Kleinschmalkalden in Thur. Groot 4o, 36 pag., met illustraties en prijzen, ca. 1920?
58124: - Recepten, uitg. Koopmans meelfabrieken, Leeuwarden, ca. 1935, 55 pag., geill., gedrukt.
58125: - Gemeente Amsterdam. Distributie van levensmiddelen. Bonnenboekje. Ca. 1917.
53297: --- - An authentic and genuine narrative of the life and surprizing exploits of William Hawke, the famous highwayman, who was executed at Tyburn July 1 1774 for robbing mr. Charles Hart on the highway of 1s. 8d. Londen, R. Richards 1774.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
51210: - Bruxelles. Hotel de Ville [ interieur) [ 12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900 ].
55851: L.M.P. [= LE MINISTRE PRISONNIER; ABR. VAN WICQUEFORT] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Keulen [= w.s. 's Gravenhage], P. du Marteau [= w.s. Steucker], 1676.
49465: - ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
52792: --- - [Gedrukte brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan de dorpen en gerechten van Holland, dd. 's Hage 26 juni 1794].
53573: --- - Regtsgeding van Hendrik Ligtlijf en Femmetje Visser, veroordeeld tot de straffe des doods ter zake van poging tot moord en medepligtigheid aan deselve. 's Gravenhage, J. Belinfante, [1840].
61996: - Prospectus Urbis Havre dictae a parte Portus marini Franciae
61998: - Prospectus Collegiorum Imperialium et Fundorum orientalium Mercatorum Petersburgi
62000: - Prospectus partis illius marini portus Britaniae versus delineatus
62002: - Marly (mirrored)
54083: --- - Proces, ter eerster instantie gedecideert bij het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg en in appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen mr. W. Schorer, raadt Ord. in de Hove van Vlaanderen, ter eenre en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde. Leiden, Luzac, 1755.
58812: - Geschenk aan jonge jufvrouwen, met portretten, Rotterdam, Mensing en van Westreenen, 1827.
58903: - 'T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af,
65870: - KLM (Koninklijke Luchtvaartmaatschappij - Royal Dutch Airlines) Flight Log Notes 27 august 1953. Captain Hooper/De Wilde/Van Zutphen/De Wit - PH TPW Princess Wilhelmina DC 6
65747: [VREEDE, G.W.]., - Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen.
9511: - Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Jan Van vollenhoven en jongkvrouwe Anna Brunink [te Haarlem]. 4º. Incompleet [mist het titelblad A1], [26] p. Gebonden in lederen band met goudstempeling en decoratieve, meerkleurige sluitlinten
48936: - TEXEL, OOSTEREND, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van kerk en kerkhof te Oosterend op Texel, 20e eeuw.
48940: - CHEVALIER, CLEMENT--- Krijttekening met het portret van Pierre Chevalier, pasteur de l'eglise Wallone d'Amsterdam, door C. Clement, 35x25 cm.
48944: - GALLAIT--- Brief van Louis Gallait, d.d. Brussel 1849, betr. schilderijen op een tentoonstelling, 8°, 2 pag., manuscript.
51670: - De uitlaat. Personeelsorgaan van de n.v. Kon. Paketvaart-Maatschappij, Jrg. 9 (1954); 10 (1955) en 12 (1957).
51524: - Internationale tentoonstelling Juli-Augustus 1892 bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1817-1892. Z.pl. 1892, 91 + 194 + (4) pag. Fraai gelithografeerd omslag (enkele beschadigingen), fraai drukwerk. Katernen los, rugje grotendeels afwezig. Inhoud goed en compleet.
61213: - Vue d'Optique of a square in Paris
49241: - LEIDEN, INDUSTRIE 1801--- Kopie van een brief van de municipaliteit van Leiden aan het Depart. bestuur van Texel, d.d. Leiden 28-4-1801. Manuscript, folio, 3 pag.
9698: - Dichtkransje op de uitvaart van mijn zoontje Francois Blussé (overleden den 13 der wintermaand 1753 in den ouderdom van 2 jaaren en 4 maanden). MET: Opvaart van mijn dochtertje Geertruida Blussé (overleden den 28 der lentemaand 1750, oud 15 dagen). MET: Lijkzang op het verscheiën van mijn zoontje Adolph Blussé (overleden den 16 van bloeimaand 1767 in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden). z.p., [1767]. 8º: [8] p. Met slotvignet van rouwende kinderen bij graftombe, R. Muys fecit.
9700: - Troost voor den gewezen capitein Christiaen Scholten. z.p., z.j. Plano.
9701: - Eenige lijk- en graf-dichten op het afsterven van ... Daniel Raap, tot zijn uyt-eynde toe een getrouwe Doelen stut. Overleden binnen Amsterdam den 10 januari 1754. z.p. 8º: 24 p.
65654: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65695: - Coats of arms of Abdie van Egmont, Edam, Haerlem, Hoorn, Grootbroek, Purmerend, Naerden, Alcmaer, Medemblik, Muyden, Monikendam
9690: - Het blazoen der liefde, echtzang ten trouwdage van Mr. Johan Anthony De normandie, regerend schepen der stad Rotterdam, en ... Katharina Johanna Hubert. z.p., z.j. 4º. Incompleet, [16] van [66] p. aanwezig.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.
48958: - ZEVENAAR, JANSSEN--- Grote potloodtekening (50x40 cm.) van biddende engel, gesigneerd G.F.H. Janssen (?), Zevenaar 1858.
55819: --- - Prent: 'Auszfuhrliche vorstellung und abbildung der enschrocklichen und abscheulichen Tyranney welche das schwurige volck im Haag verubet wieder die beeden Herren Johann de Wit (...) und Cornelius de Wit (...) 20 Augusti Anno 1672', anonieme gravure met drie voorstellingen: in het midden de lijken aan de galg, links portret C. de Wit, rechts portret J. de Wit (beide met Hollandse onderschriften). Daaronder Duitse proza tekst in 3 kolommen 'Das schrockliche ... schlecht und recht'. Uitgave Johann Hoffmann, Neurenburg.
58127: - Regelingen voor het stoken van sterke drank, uitgevaardigd door Erf-stadhouder en G.S. van Groningen en ommelanden d.d. 29-5-1786, 4o, 8 pag., gedrukt.
58128: - De Staten van stad Groningen en ommelanden doen te weeten..... Regelingen betr. het herleven van tabaksteelt, d.d. 13-11-1778. 4o, gedrukt, 8 pag.
58131: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 's Gravenhage 1860, 72 pag., gebonden, gedrukt.
58134: - La Revue Naturiste Internationale, afl. 77, juni 1962, (48) pag., geill.
65825: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
66643: - Seal of Henry Farnham Burke, Norroy King of Arms.
66659: - De wollef en de seve geitjes
65513: - Besluiten enz. door de stad Haarlem 1829-1849 en 1851-1855
65202: - LA BIBLIOTHEQUE DE UN HONNETE HOMME
64052: - Kalender 1943 in two parts, with heraldic illustrations (coats of arms) of 11 provinces and Prins Willem I
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
65486: - Libellus supplex Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI. Oblatus Per Decanum & Canonicos Harlemenses.
65423: - Rangliste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1914. Mit den Dienstalterslisten der Generale und der Stabsoffiziere und einem Anhange, enthaltend das Reichsmilitärgericht, die Marine - Infanterie, die Kaiserl. Schutztruppen und die Gendarmerie - Brigade in Elsaß - Lothringen. Nach dem Stande vom 6. Mai 1914.
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
53593: --- - Arrest in zake van Jean Baptiste de Loeil , gewezen door het Provinciaal Geregtshof in Zeeland, op donderdag den 25. October 1849, Middelburg, Altorffer, 1849.
48768: - NEIJENHUIS, WAPENREGISTRATIE--- 'Escu des armories', wapenregistratie door de 'Grand Maistrise' van het Armorial General, ten name van Gerardus Leendert Arnold Neijenhuis, geb. 30-8-1916, d.d. Parijs 10-2-1925 en gesigneerd door Lambert de Montoison, juge d'armes. 1 blad, folio, deels gedrukt, met gekleurde wapenafbeelding achter glas, in lijst.
66307: - Hoge Raad van Adel: documents dating from 1950-1952
65702: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1879-1880
11610: - RÖSSING Kabinetfoto van J.H. Rössing, Haarlem 1858 (?), 16x11 cm.
11611: - ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afbeeldingen van Rome, Heidelberg, Padua en de bovengenoemde tekst.
11613: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de fraude zou kunnen bewijzen. Rotterdam, 21 oktober 1748. Folio, 1 p.
11616: - RUTGERS Briefje van ... Rutgers, eerste luit.-adj. 10RI, Haarlem 1920. 8(: 1 p.
11619: - SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
11624: - SCHIEDAM Pentekening van het wapen van Schiedam. 19de-eeuws, 22x15 cm.
11626: - SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
11632: - SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemstede 1953. 50x60 cm.
10348: - Op het afsterven van Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de Hooge School te Leyden, overleden 14 november 1819. z.p. 8º: 16 p.
10351: - Dichtregelen bij het graf van ... E.L. Eggenstein, eerste secretaris der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W., vervaardigd door ... S. Rondeau jr. en uitgesproken in de Luthersche Oude Kerk door ... C. van Hulst, leden derzelve maatschappij, 22-1-1820. z.p. 8º: [6] p.
10353: - Ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig huwelijks-feest van den Heer Jacobus Van eysden en Mejufvrouw Jannetje Gijsberta Veer, gevierd te Rotterdam den 17 mei 1820. z.p. 8º: 12 p.
10357: - Gedachten bij het zoo onverwachte overlijden van ... C. Koolhaas, geliefd leraar in de Hervormde Gemeente te Middelburg, op den 13den van herfstmaand 1820. Middelburg, S. van m, 1820. 8º: 5 p.
65248: - Lettervruchten ingezameld van wege het Departement Sluis (in Vlaanderen) der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaargang 1826.
61127: - Forum Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
63718: - Effendi Nieuws, Neerlands Groote Mannen, voor onze jongens en meisjes
65863: - ANNALES ACADEMICI 1849-1850
65864: - ANNALES ACADEMICI 1861-1862
58599: - Theologie, Presbyterian Church, Ottawa, Cabada, Miller, Los.
63926: - Handwritten text in Dutch for a lecture on "zegelkunde" (wax seals) possibly for the Koninklijk Genealogisch en Heraldisch Genootschap around 1875-1880
45373: - VERVOER GOEDEREN, PORTUGAEL, ORANJE-NASSAU--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 13-9-1703. Manuscript, folio, 3 pag., met handtekeningen van W. de Nassau en Fagel.
48950: - GAS--- 'Het Gasspel', een soort ganzenbord met reclame voor gasgebruik voor verwarming, koken etc., 42x56 cm. Gekleurd, gedrukt.
49291: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Vier stuks drukwerk betr. het Universiteitshuis te Utrecht, 1946-1956.
48614: - DUVAUCHELLE--- Correspondentie van C. de Jong met P. Duvauchelle te St. Omer over heraldiek. Manuscript, ca. 15 pag.
48616: - ESSERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en A. Essers te Bois d'Arcy 1985, over familie Essers. Manuscript, ca. 6 pag.
65722: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Agtste deel.
50975: [PILES, ROGER DE] - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen, waarin de beginselen der tekenkunst (...) worden opgegeeven en de jeugd (...) onderricht wordt, na den 8e druk uit het Engelsch vertaald. 's Gravenhage, Leeuwestijn, [eind 18e eeuw of 1803?].
48532: - ZILLESEN, SCHOTMAN, DOESBURG--- Verklaring van koning Willem I d.d. 17-2-1824 betr. twee gratificaties aan C. Zillisen te Rotterdam en aan Margaretha D. Doesburg, wed. Hendrik Schotman te Amsterdam, resp. 150 en 50 gulden. Manuscript, folio, 3 pag.
48534: - HEUKELOM, VAN; VAN SWIETEN, COOL--- Twee afleveringen van de IJ- en Amstelbode d.d. 11-6-1864 en 25-6-1864, betr. de verkiezingen ten gunste van mr. C. van Heukelom, S. Cool en gen. Van Swieten. Gedrukt.
48536: - DOORN--- Twee diploma's uit 1978 en 1979 voor L.J. Doorn te Groningen, geb. 5-12-1954. 2 bladen, deels gedrukt.
48541: - ROOS, PERSIJN--- Brief van R.A.C. Roos te Voorburg, d.d. 1972, betr. geslacht Persijn. Manuscript, 1 pag.
48543: - LEENHOF, VAN; DETAIN, ALBERTI--- Acte d.d. 1813 ter regeling van de nalatenschap van Clara Gerharda van Leenhof. Manuscript, folio, 12 pag.
48545: - GRIMPLET, MOZET--- Huwelijkscontract in het Frans tussen David Grimplet en Marie Mozet, d.d. Sedan 3-2-1685. Manuscript, 4°, 6 pag., op perkament geschreven.
49006: - BELGIE 1831--- 'Les despotes de Downing Street', grote (50x70 cm.) handgekleurde prent zonder naam en jaar (1831), in de trant van een Engelse caricatuurprent.
7388: [DROST, AARNOUT] - Schetsen en verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1835-1836. [2 delen]
7352: [DESFONTAINES, PIERRE FRANÇOIS GUYOT] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen]
65672: - Het regstgeding F.S. Elders, gevoerd voor den Prov. Hove van Noord-Holland, regtdoende ten criminele. Met in hoofdtrekken de pleitrede van Advocaat-Generaal Jhr. Mr. C.H. Backer. en die van Mr. J.A. Levy, advocaat van den beschuldigde. Benevens het arrest.
65723: - Utrechtsch Groenentooneel 1907: Programma van de uitvoering door de novitii te geven op dinsdag 8 october bij Smit in de Baan
12449: - LAZARUM, VAN WINKOOP, LAUWERIKS, HILVERSUM Poeziealbum van Cato Lazarum te Hilversum, 1881-1890, 1 deeltje.
12452: - LEEUWARDEN Programma voor een concert in de Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden, door het Stedelijk Muziekkorps o.l.v. H. de Jong, op 9 augustus 1885, 2 p., gedrukt.
12454: - LEEUWEN, DE KOCK VAN Aantekeningen en knipsels betreffende de loopbaan van Frits W.A. de Kock van Leeuwen, 1914-1919, 8 p.
12463: - LEIDEN, OUDEN RIJN 90, WIJNPAKHUIS A.J. Versprille, Historie pand Oude Rijn 90, Leiden 1970, 7 p., getypt. Samen met een foto van het pand in een album, dat is aangeboden aan de eigenaar door L.M. Knegtel.
12465: - LEIDEN, ROOS, STAAL, KOFFRIE Akte van transport van een huis aan het Levendaal te Leiden, verkocht door Anna Maria Roos, wed. Willem Staal, aan Nicolaas Koffrie, Leiden 9 april 1808. Charter op perkament, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
12468: - LEPPER Gedrukte aankondiging van J.G. Lepper betreffende voortzetting van kantoorboekhandel R.C. Lepper & Zoon te Amsterdam, 16 mei 1863, 1 stuk.
12471: - LITH DE JEUDE Briefje van Jhr. W.A. van Lith de Jeude, Tiel 1878, aan Gijsbert van Dijk te Gellicum, 1 stuk.
12473: - LOSGERT, HEUS, GRAVE, PATER DIE PROTESTANT WIL WORDEN Uitvoerige brief van A. Losgert, d.d. Grave 8 oktober 1860, aan een `veel geachte medebroeder'; 4(, 3 p.
12483: - MIDDACHTEN Zes oudere (ca. 1930?) fotoprentbriefkaarten van het kasteel van Middachten met nog vier moderne kaarten van het kasteel.
12485: - MIDDELBURG Poeziealbum met ruim 60 bijdragen (waaronder 12 tekeningen), 1876-1901. De eigenaresse verbleef in de jaren 1876-1878 in Middelburg, van 1881-1883 te Delft en gaf na 1883 les (tekenles?) in Parijs. 1 deel.
57978: - Extracten Resolutien Staten van Holland 6-10-1786 en 18-10-1786 betr. het kapitein-generaalschap van de prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2+1+1+24 pag.
48736: - INCOER, BOTER, GRAVENHAGE--- Request voor bestuur 's Gravenhage betr. rechtszaak tegen wed. Incoer en zoon betr. boterkruiers 1-10-1749. Folio, 7 pag., gedrukt.
48738: - BARTOUW, LA FOSSE, V.D. KNUYFT, HUWELIJKBELETSELEN--- Request d.d. 8-10-1749, van Pieter van der Knuyft, weduwnaar van Cath. van Oosten, won. 's Gravenhage, over tweede huwelijk met Joh. Bartouw wed. Chr.v.d. Kley. Folio, 2 pag. Gedrukt.
49235: - MOLENS, GROENEWEGEN--- Brief van Jacob Groenewegen, d.d. Werkendam 14-6-1763 aan een bevriende relatie. Manuscript, 4°, 4 pag.
64016: - Two catalogues of works by Gaston La Touche, 1909 and 1929
53819: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland [...] 21 July 1763 [betr. het confineren van L. Otjes, beschuldigd van braak en diefstal]. ['s Gravenhage, 1763].
66592: - Johan Barueth two pamflets: In Dordrecht, anno 1782. Tegens vrydag, den 6den September, worden alle landverraders en schryvers van staat en magistraat-schendende liebellen en pasquillen, ter begravinge verzogt, met het lyk van de wel degelyk onwaardige heer den heere Johan Barueth, oud predikant, en nog ouder flikflooijer en oproerverwekker te Dordrecht en curator der Latynsche scholen aldaar. 2. Lees-cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe magistraaten van diversche steeden te schenden, het lyk zullen gelieven te volgen van den Wel Degelyke Onwaardige Heere! den heere Johan Barueth, Oud Predikant, en nog Ouder Fflikflooijer en Oproerverwekker te Dordrecht, en Curator der Latynsche Schoole aldaar.
49190: - LEIDEN, ONDERWIJS, DIKSHOORN, V. TONGEREN--- Getuigschrift t.n.v. Maria van Tongeren dat zij in 1903 de Openbare School der 4e klasse nr. 2 te Leiden heeft doorlopen. Plano oblong, deels gedrukt (litho IJdo te Leiden).
66057: - Het leven van Joost van den Vondel.
9342: - Op de dood van de wel edele heer ... Jacob Martens, in sijn leven vroedschap en schepen deser stad, gecommitteerd ter Kamer van de Finantien der Ed. Mog. Heren Staten 's Lands van Utrecht. Overleden den 29 November 1693. Utrecht, Francois Halma, 1693. Plano.
49231: - WORKUM, GAASTRA--- Nota van stoomgrutterij D.S. Gaastra te Workum, voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
54417: --- - Verzameling van stukken raakende de procedures voor den Hove van Gelderland geventileerd op en tegen jonkheer G.W. van Zuylen van Nieveldt. Amsterdam, J. Allart, 1790.
5442: [EINTHOVEN, J.F.G.] - De Einthoven’s wie & wat, [Heemstede 1989], 230 p., geïll.
9764: - Feest-zangen door Abraham Van ketwich, vóór en gedurende deszelfs echt-verbintenis met Susanna Maria Ruswurm, voltrokken den 28sten van oogstmaand des jaars 1768. [Met:] Dankoffer ... 1781 bij het herdenken aan onze echts-vereeniging. [Met:] Op het zilveren bruiloftsfeest ... gevierd op de hofstede Rusthoff in Baambrugge ... 1793. z.p. 8º: [30] p.
59501: - Poorterbrief voor Johan George Puhringer [zoon] van Mark Hernsheim franse bakker, getrouwd met Willemina Borgers, dochter van Willem Borgers poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 16 september 1788, getekend: W. Huydecoper. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1788. [Secretaris: Willem Huydecoper Heer van Nigtevecht (1744-1815), zoon van Jan Huydecoper (VI) van Maarsseveen en Sophia Maria Agatha van der Muelen. Willem Huydecoper was secretaris van Amsterdam in de periode 1771-1795. Hij was de opvolger van Joan Thierry Heer van Wijk op Zee (1698-1772).]
48934: - TEXEL, OUDE SCHILD--- Tekening, aquarel in grijs, van de haven en het dorp Oude Schild op Texel, 19e eeuws, 30x40 cm.
48054: - GHEEL, REESSE--- Verslag 37e vergadering der Ver. in het belang van lijdende Nederlanders verpleegd te Gheel, 1929. 26 pag., gedrukt.
48046: - BURKENS--- Genealogie Burkens, 18e-20e eeuw. 8°, 4 pag., getypt.
48636: - BRUNIER--- Correspondentie van C. de Jong met Jean Brunier, te Rumilly, 1983, betr. fam. Brunier, Bruinier. Manuscripten, 9 pag.
48638: - RIENSTRA--- Brief van dr. T.J. Buma, Leeuwarden 1977, aan C. de Jong betr. wapen Rienstra. Manuscript, 1 pag.
57610: - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar MDCCXI (1811), Amsterdam, P.E. Briët.
65724: - Groenenboek Utrechtsch Studentencorps, Carmina Novitiorum of M.H. Hogenburg 1892-1895
65851: - Verslag uitgebracht door de jury van beoordeling Algemeene Nationale Tentoonstelling Haarlem 1861.
58939: P.C.M., - Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
66430: - De gryzaard, no. 6
66431: - Naam-register, van de Heeren van de Regeering der stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige Ampten en Employen binnen dezelve.
55849: --- - Prent: "Franse tiranny gepleeght op de Hollandtse dorpen", anonieme gravure van de oorlogshandelingen te Zwammerdam in 1672. Rechts de ophaalbrug en brandende huizen.
54757: --- - Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
59034: - De Vrouwen-peerle, of te Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe, Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé en de Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum 1910.
55582: W.T.H. - Overdenkende beschouwing van de gedaane executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4 April Anno 1778, bij gelegenheid van 't zien eener fraaije schets van deszelfs executie. Amsterdam, Dirk Schuurman, [1778].
55590: --- - Prenten: diverse gravures betreffende straffen, anoniem, 18e eeuws. Prijs per stuk € 24.
56034: - Bulletin Belge de la photographie, vols 2 (1863)-12 and 14-19 (1880), publié par Léon Deltenre, 17 vols., each 150 à 300 pag., half leather bindings, illustrated with engravings, lithographs, photographs and a woodbury procedé.
56144: - Verdragh ghemaeckt tusschen sijne hoogheyt aen d'eene zijde: ende de heeren burgemeesteren ende 36 raden der stadt Amstelredamme (........) aen d'andere zyde, z.pl., 1650, 4o, (8) pag. Gedrukt in civilité.
56496: - Hypsos. Tentoonstellings- en reclamewerken, Amsterdam, Passeerdersgracht 12, [ca.1931].
54518: --- - Brief van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Rotterdam, behelzende een echt verhaal van het voorgevallene (...) met (...) Petrus Hofsteede, en 't schreeuwende geval eenige dagen te voren, van mr. Elias Lusac. [Utrecht, 1783].
55772: --- - Prent: [spotprent op de heftige, doch vrij vruchteloze liberale voorlezingen door jhr. Mozes Salvador, ex-officier, te Utrecht over de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gehouden samen met de voormalige sergeant S. Fongers], anonieme litho.
63953: [GUALDO PRIORATO, G.] - Schau-Platz desz Niederlandes. Oder: Es sey die Beschreibung der siebenzehen Provincien
56782: [STERNE, L. E.A.], - The complete letter-writer or polite English secretary, containing familiar letters (.....), 17th ed. to witch is now added a few select letters by the late Laurence Sterne (....) London 1785.
56792: [PFEIL, J.M.], - Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P., Amsterdam, Bom, 1860.
56848: - Iets nieuws over de plaatsing van het Centraal-station, Amsterdam, 1865.
66419: - Frans Cornelis Donders (1818-1889), lot of three works on this famous Dutch physician
56974: [STOKMANS, J.J.]; - Het Oosterpark Bilthoven, Bilthoven z.j., (24) p., geïll.
56978: [KRUIJF, E.F.] E.A.; - Viering van het 25-jarig bestaan van het homiletisch oratorisch gezelschap Elias Anne Bonger, opgericht 1857, Utrecht 1883, 47 pag.
49429: - LEIDEN, INDUSTRIE, LANDMAN--- Brochure van Kamer van Koophandel voor Rijnland betr. industrieterreinen rond de stad Leiden. [Ca. 1935], 12 pag., geill.
57438: [KURZMEIER, A. (INL.)]; - Wappenrolle Munchner Herold, 4 delen, Munchen, Heraldic Consult [1996-1999].
57440: -- - Wappenbuch samtlicher in der Stadt Bern verburgerten Geschlechter, Bern, Jenni, 1829.
57470: - Jubileum Amsterdamsche politie-gymnastiek en -sportvereeniging, 1915-1925, Amsterdam 1925, 36 pag., geïll.
12981: - MASTENBROEK Tekening door ... Mastenbroek, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
57522: -- - Geslachtkundige aanteekeningen familie Wicherlink, 16 pag. Geïll. met familiewapen in kleur.
53812: --- - Ordonnantie gemaeckt by (...) luyden van den Achte der stede van Dordrecht in Februarij in 't jaer 1585 op de wachte der selver stede. Dordrecht, H. v. Esch, 1645.
57264: - Keizerlijk decreet (nr. 7644) houdende regelement op het aanleggen, de herstelling en het onderhoud der wegen, Parijs 16-12-1811.
57270: - [Spoorboekje N.S.] Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven, c.a. 250 pag.
57278: - Overeenkomst met den Staat der Nederlanden, betreffende exploitatie van spoorwegen, van 21-1-1890, Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1890, 76+4+(2) pag.
57324: -- - Naamlijst der bestuurderen, commissarissen, leden van verdienste, leden en donatrices van het departement 's-Gravenhage der My. tot Nut van 't Algemeen, mei 1838, 11 pag.
57711: - Twee Polissen: (I) Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage geboren 2 juni 1897 te Eindhoven. Gedateerd Den Haag 5 augustus 1936. Met 5 aanhangsels behorende bij de polis betreffende uitkering pensioen. (II) De Nederlanden 1845. Brandverzekering op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage. Gedateerd 29 augustus 1922. Verzekerd bedrag 1000 gulden. Met 3 aanhangsels.,
57725: - Extract Resolutien Staten v. Holland 1-5-1772 betr. de 5 admiraliteiten, met staten haren lasten en baten. Folio, 104 pag., gedrukt.,
57727: - Extract Resolutien Staten v. Holland 21-7-1778 betr. de examinatie van de vuurmachine van Jan Daniel Huychelbos van Liender c.s. te Rotterdam. Folio, 19 pag., gedrukt.,
57731: - Extract Resolutien Staten Generaal 7-12-1791 betr. het voorgevallene te Avignon, in een schrijven namens de Paus. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57736: - Het heden en verleden van de Koninklijke Militaire Kapel. 4+1 pag., getypt.
57740: - Scriptie over waag en waagrecht, waaggebouwen etc. in Nederlandse steden. Ca. 1990? Ca. 100 pag., deels geschreven, deels getypt.,
57756: - Extract Resolutien Staten v. Holland 12-1-1730 betr. reglement betr. feitelijkheden tussen Portugal en de W.I.C. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57760: - Missive van Leopold Konig, stalmeester, d.d. Wernigerode 8-12-1775 aan Staten v. Holland betr. een middel tegen veeziekte. Folio, 2 pag., gedrukt.,
57762: - Extract Resolutien Staten v. Holland 5-4-1788 betr. request vleeschhouwers gilde Amsterdam om vermindering inkomend recht op rundvee. Folio, 2 pag., gedrukt.
57764: - Een man van Ras en Bloed! Gedrukt blad, 28x14 cm, met spotternij op het huwelijk van A.A. Mussert, 23 jr, met zijn tante M. Witlam, 41 jr, d.d. 1917. 1 pag.
57774: - Stukken betr. Jaagpad te Loenen a/d Vecht, t.o. Vreelandseweg 27. 1999, manuscript, 13 pag.
57780: - Acte van transport d.d. Veur 1-4-1670 van 3,5 morgen land te Veur, gemeen met Hubert Jansz van Noortveen, tussen de Vliet en de Heerweg. Verkoper: Vicarie L.V. altaar in de kerk te Voorburg. Koper: Johan Schoemaker, wonende in 's-Gravenhage. Charter op perkament.
57786: - Overlijdensaankondiging van B.W. Visscher, d.d. Utrecht 11-5-1787 betr. de dood van zijn zoon Mr Cornelis Govert Visscher. Folio, 1 pag., gedrukt, met rouwrand.
57790: - Diploma voor begunstigers bij de herbouw van de NH Kerk te Willemstad, ca. 1955. Folio, 2 pag., gedrukt, met repro van tekening van de kerk.
57807: - Verhoor voor de raadkamer van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam d.d. 8 oktober 1909 betreffende de voogdij over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Barger, koopman, 41 jaar, wonende te Amsterdam en Maria Catharina Frederica Boode, 38 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
57878: - Lidmaatschap formulier voor de Bruderschaft von dem allerheiligsten Herze Jesu, in der adlichen Stiftskirche zu Bocholt, t.n.v. Ludovica von Hugenpoth, d.d. 15-8-1800, 16o, 4 pag., met afbeelding van hart in houtsnede.
57879: - Houtsnede "Der Kauffmann" 8x6 cm, met gedrukte tekst eronder, geheel 16x12 cm.
57880: - Reclamebiljet voor tentoonstelling in 1952 in Vleeshal Haarlem betr. Hildebrand 's Camera Obscura, 27x16 cm, gedrukt.
57882: - Etiquet voor Magasin de papier etc., Boulant, succ. de mr Letestu et Dupre, Parijs, 19e eeuw, 6x9 cm.
57883: - Drie etiketten gem. Zaandijk, 1816, 1817 en 1818 voor registers overledenen.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
57886: - Etiquet spiegel- en lijstenfabriek (...) C.J. van Dam, Daniel Stalpertstraat 79 Amsterdam, 7x12 cm, gedrukt, beschadigd.
57887: - Twee gedrukte blaadjes, 8o, "De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?].
57889: - Tekening in kleur van een aantal huizen, kerk, ophaalbrug etc. te Baambrugge, ongesigneerd, 17x22 cm, begin 20e eeuw?
57890: - Zeven "visitekaarten", elk 10x15 cm van personages uit een Leidse maskerade, gedrukt.
57891: - Prentbriefkaart met afbeelding van de bouwtekening van de Rooms Katholieke Kerk O.L.V. ten Hemelopneming te Assen. Jan van Dongen arch., Apeldoorn, februari 1933
57893: - Ca 100 extracten uit Resolutien Staten van Holland en Staten Generaal, uit de 18e eeuw. Per stuk 2 a 80 pagina's, gedrukt, folio.
57894: - Centsprent betr. de haringvangst, 1 blad, plano, uitg. C.C.L. van Staden, Amsterdam "letter H", 8 houtsneden, gesigneerd Bal.
57940: - Extract Resolutien Staten van Holland 12-10-1768 betr. request broodbakkersgilde 's Gravenhage betr. douceur korenmolenaars. Gedrukt, folio, 38 pag.
57941: - Extract Resolutien Staten van Holland 27-10-1780 betr. verzoek van Leonard Zwanenburg, slijter in wijn in 's Gravenhage, betr. verkoop wijnen. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57985: - Acrosticon op Gijsbert van Beresteyn, d.d. 1673. Manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
57986: - 128 kwartieren Jhr Mr Jacob III v.d. Lely v. Oudewater. Manuscript 8 pag., begin 20e eeuws.
57987: - Extract uit een oud ingebonde manuscript in folio met de wapens in couleuren, hebbende tot titel Genealogie van het beroemde geslagt Van Pott. Manuscript, folio, 6 pag.
64759: - Novum Jesu Christi Testamentum, vulgatae editionis sixti v. pont max. jussu recognitum, et Clementis VIII. Authoritate editum notis historicis et criticis illustratum (...). Tomus prior.
57991: - Brief van J.J. Hotz, commies, L. Beestenmarkt 20 te Gravenhage, d.d. 12-7-1920, aan een heraldicus (Steenkamp). Manuscript, 4o, 3 pag.
57992: - Brief van W. Leverstein, d.d. Rotterdam 22-4-1920, aan Steenkamp (?) over wapens. Manuscript, 1 pag. 4o.
57993: - Brief van J.C.P.W.A. Steenkamp, d.d. Gravenhage 1931 over heraldiek. Manuscript, 4o, 1 pag.
58018: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem Bentink, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58019: - Hoofdwapen van ... Blankenoort, in de St. Janskerk 's Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58020: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Bloys van Treslong. Manuscript, 4o, 1 pag.
58037: - Genealogisch schema familie Van Lodestijn. Manuscript, 4o, 1 pag.
58038: - Getekend wapen in kleur van het geslacht Blenkvliet, 19e eeuw.
58040: - Fraai getekend wapen met op groen schild een gouden burcht. Er omheen de letters J.D.V.B[urch?], 18 eeuws.
58042: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van .... Briel, Manuscript, 1 pag., 4o.
58043: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Rogier van Broekhoven en Johanna van Hoorenbeek, resp. overl. 1656 en 1652, naar wapenbord in Janskerk Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58044: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe.... Van Bronkhorst, huisvr. van Sibert van Remunt, muntmeester te Utrecht, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58045: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips van der Dussen, hr van Bornwal, overl. 1623, gehuwd met Johanna de Hofton.
58046: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Abraham Jacob van der Dussen, Jacobsz, Raad van Utrecht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58050: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Steven Groulaert, hr. van Surester, schout van Maastricht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58051: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Johanna Le Gillon Willemsdr, vrouw van H. van Beverningh. Manuscript, 4, 1 pag.
58052: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Everswijn, in de Augustine kerk te Dort. Manuscript, 4o, 1 pag.
58053: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Bapt. de Leeuw, schildknaap etc. te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58055: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Gerard van Midlum, pred. Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58056: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (van Beest), Raad van Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58057: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Justinus Const. de Hochepied, overl. 1717. Manuscript, 4o, 1 pag.
58058: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips Hinckaert, hr van Moersel, 1540 overl. 1558. Manuscript, 4o, 1 pag.
58059: - Stukken uit een familiearchief Van Bleijswijk, ca. 100 stuks. Manuscript, 17e-19e eeuw.
58159: - Tafereelen uit den Franschen tijd, tot nut van groot en klein, door N.N., Apeldoorn 5-12-1900, oblong. Getekend boekje in de trant van Van Lennep's Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands.
63730: [LESAGE, ALAIN-RENÉ], - Leven en avonturen van Gil-Blas van Santillana, ten dienste der meergevordere jeugd bearbeid door Kinderling.
63731: - Voorbeelden van goed gedrag jegens god en de menschen, in aangename verhalen en eenvoudige voorschriften voor kinderen van tien tot veertien jaren, volgens de leerwijze van Salzman
58176: - Zes foto's (9x12cm) ingangshek Duinvliet te Overveen d.d. 1943.
58177: - Brieven van Koosje Raedt en J. Gerritsen betr. necrologie mr Raedt door C.W.D. Vrijland, 1964, 4 pag., manuscript.
58178: - Dossiertje betr. Buyten Twist te Overveen, ca. 1964, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58179: - Drie foto's van een schoorsteenstuk door Laurens v.d. Vinne van een blekerij.
58196: - Geaquarelleerd portret van B. ter Haar, 14 x 11 cm.
58197: - Reglement waar na in saaken de gemeene middelen betreffende, soo voor de gecomm. raaden als voor scheepenen (...) sal werden geprocedeert, 's Gravenhage, 1749.
58198: - Placaat van Staaten van Holland, d.d. 30-9-1788, betr. een negotiatie van penningen ten bedrage van 4% van het vermogen, tegen obligaties van Holland. 4o, 27 pag., gedrukt.
49603: - LOO, 'T; FLAMENT--- Brief van C. Flament, d.d. Paleis 't Loo 28-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, over een herberg, te stichten bij 't Loo. Manuscript, 4°, 1 pag.
58287: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Philips Jacob Touroud de St. Amand (vaandrig, overl. 8-1-1719), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58288: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Anna Verburch, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58289: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Lubbert Turck, heer tot Hemert, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58291: - Hoofdwapens en 8 kwartierwapens van Maria Henrica gravinne van Schellaert, douariere tot Gurtzenich, L'hendorff en Geysteren (overl. 1719). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58292: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Bernard van Steenhuys, heer van Capelle (overl. 1651). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58293: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Arent van der Steen, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58294: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Florentius Schuijl Everardsen, (overl. Leiden 1669), pentekening. 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58295: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Nicolaes Kievit Johansz (overl. 1736) pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58576: - Gedenkboek Jef Denyn, stadsbeiaardier en meester van den toren, Mechelen 1947, 329 pag., geïll.
58587: - Zes stukken (koopakten en borderellen) betreffende onroerend goed, gelegen te Poitiers (Fr.) resp. d.d. 5-4-1792, 19-4-1808, 5-2-1817, 24-4-1831, 15-9-1840 (2x).
54639: --- - Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen ... voor het jaar 1776. Vervolg (pp. 755-816) van het 7e stukje. Amsterdam etc., [ca. 1777].
54641: --- - Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
58879: - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
58890: - Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
55193: --- - Prent: 'Jacob Jn. Ankarstrom, meurtrier du Roi de Suede. Decapite a Stochlom 27 Avril dernier, après avoir ete au Carcan pendant 3 jours et fouette de 15 coups de verge par jours'. Rond portret in mezzotint. Borstbeeld met ketting en paal. Eronder pistool en mes. Uitgegeven te Parijs bij Webert, ca. 1800.
55179: --- - Tekening [portret van Domenico Rizzo, Freymann von Calabrien]. Aquarel in grijs, ca. 1840?
55180: --- - Prent 'Het vermaarde nachthuis van Toontje, te Amsteldam'. Handgekleurde gravure. Bordeelinterieur met ca. 30 personen. Het huis lag in de Nes, oostzijde, bij de Pieter Jacobsstraat. Ca. 1810.
59264: - Bouwtekening op linnen voor de ideeen-prijsvraag voor het bouwen van de "Poldertoren" te Emmeloord, Noordoostpolder onder het motto Catharina 1951. Schaal 1:100. 82 cm breed bij 74 cm hoog.
66032: - Jaarboekje voor den boekhandel 1842-1843
7103: [BODDAERT, PIETER] - Bezoek op den zangberg, of Lijkzang ter gelegenheid van het afsterven van den alom vermaarden dichter, Mr. P. Boddaert. Overleden in den nacht tusschen den 7. en 8. van Lentemaand, 1805. 4e druk. [1805]
9919: - Vaderlijk afscheid en getrouwen raad van een welmenend eendrachts-burger aan zijnen zoon [Evert Le francq van berkhey] gereed om voor 't vaderland ... op 's lands vloot van oorloge te dienen, door Joannes le Francq van Berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: [8] 112 p. Geïll.
9966: - Oranje-herfst. Klinkdicht ter 13e verjaaring van haar doorluchtige hoogheid mevrouw Frederica Louiza Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassau ... den 28 van slagtmaand 1783. Rotterdam, J.P. Kraefft. Plano, 1 blad.
9968: - Aan den Heere K. Van der palm. Gelukwensching. Uitgesproken op de maaltijd van ' t Haagsche Kunstgenootschap 1783. z.p. 8º: [4] p.
9970: - Aan Pieter Gosse Junior. Haagsche courantier, op zijn ed. blokkeering. z.p., z.j 8º: 8 p.
52459: [BERCHOUX, J.] - Le philosophe de Charenton, par l'auteur de la gastromie. Paris, 1803.
53480: --- - Keuren van den Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght zijnde de interpretatie ende ampliatie van eenige artijckelen der voorsz. keure. Middelburg, B. de Later [ca. 1700].
51071: [DEFOE, D.] - De Friesche Robinson Crusoe, of de lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi (...) een leesboek voor de tweede klasse. Franeker, Ypma, [1834].
50862: [HUIZINGA BAKKER, PIETER] - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema, 1776.
64049: - Liederen uit de doos van 1830 & 1831 enz. Ter herinnering voor de oud-soldaten van Willem II.
66333: - Troonopvolging, Aanmerkingen van mr. A. J. W. Farncombe Sanders op het ongevraagd advies van mr. W. baron van Goltstein.
65812: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850. complete collection of the programme and other related documents.
15771: [RADCLIFFE, ANN] - Voyage en Hollande et sur les frontières occidentales de l’Allemagne, fait en 1794, suivi d’un voyage dans les Comtés de Lancaster, le Westmoreland et le Cumberland [...], traduit de l’Anglais sur la seconde édition par A. Cantwel. 2 delen. Parijs: F. Buisson, 1796.
54526: --- - Kort dog zakelyk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goederen der pagters en het gene verders over het vernietigen der pagten in alle steden voorgevallen is in de provintien van Groningen, Vriesland, Overijssel, Holland, Zeeland en Utrecht. Leiden, v.d. Deyster/Visser/Bonk, 1748.
56892: -- - The English peerage, or a view of the ancient and present state of the English nobility, 3 volumes, London 1790.
58593: - Extract uit het Grootboek der nationale schuld d.d. 30-7-1902 en 3-10-1905.
15706: [PECKHAM, HARRY] - The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands, and part of France; in which is included a description of Paris and its environs. Londen: Kearsly, 1772.
15874: [STEWART, J.] - A cruise; or, three months on the continent. By a naval officer. Londen: Law and Whittaker, 1818.
8590: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS?] - Den insolvente boedel, kluchtig blyspel in drie bedryven met zang en dans. Rotterdam, Johannes Jacobus Meyneken, [c. 1794].
11861: - GROENEVELD, KEIDEL Der eere van den heer en mejuffrouw Groeneveld op hun ... 25 jarige gevierden echtverbindnis dag, den 26 wiedewaand 1857 [of 1817?] te Amsterdam. 4(: [2] p.
11867: - HAAR, TER Twee stukken inzake het niet vervroegd verlenen van klein verlof aan milicien-korporaal A.N. ter Haar, 's-Gravenhage 1916.
11847: - GILHUYS, LAKFABRIEK Annonce van de firma Gilhuys & Co. te Amsterdam, met mededeling dat de handel in verfwaren is uitgebreid met een lak- en vernisfabriek te Sloten. Amsterdam 1887, 4(: 1 p.
11850: - GRAADT JONCKERS Twee eigenhandige gedichten door R.H. Graadt Jonckers. 4(: 5 p., ca. 1835.
11851: - GRAEF, VAN DER; VAN DER HOOGE Bruidt-lofs-dicht ter eeren Hr. Arent van der Graef ende juff. Geertruda van der Hooge. Z.j. 4(: [8] p. 18de-eeuws?
11853: - GRATAMA, DRENTHE Getypte scriptie door J.W. Okken, `Mr. Sibrand Gratama (1784-1858), een Friese pionier in Drenthe'. Hoogezand 1986, folio, 106 p.
11856: - 'S-GRAVENMOER Nota van Dr. W. Wybrands te 's-Gravenmoer, 1918.
11859: - GREUVE, DE Vijf eigenhandig geschreven gedichten door F.C. de Greuve, rooms-katholiek kapelaan (1821) en priester, d.d. 1821 en niet gedateerd. 8 p.
66406: - Two fragments on the life of Wilhelmus Everdijk, taken from 'Hedendaagsche sterfgevallen van voornamen mannen' and Jasper Weetgraeg and Aristarchus Stekelbaerzius 'Dichtkundige samenspraek over de lyk- en grafdichten op (...) Wilhelmus Eversdyk'.
65658: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge
65861: - ANNALES ACADEMICAE Lugduno-Batavae 1825-1826
48872: - MILITARIA, INDIE, BIAK--- Groepsfoto, 18x24 cm., van groep van 17 jonge mannen in uniform van de Nederlandse Marine, met hun commandant.
48876: - VEERE, VAN MIGGRODE, VAN IPEREN--- Aankondiging van de onthulling op 1-12-1773 in de kerk te Veere van de gedenknaald voor Johannes van Miggrode. 1 blad, plano, gedrukt, met sierraad.
15679: N[IJHOFF], W[OUTER] (RED.) - Met tante Mina op reis, 13-20 Junij 1852, met portret en afbeeldingen naar prenten uit dien tijd, voor familie en vrienden gedrukt. [Den Haag] 1929.
57812: - The Times, London, Thursday, November 7, 1805, 4 pages.
48918: - CIEVITS, KIEVITS, KIEVIT, HELLER--- Getekende stamboom van het geslacht Cievits, Kivits, Kievits, 1360-18e eeuw, Groot blad, 95 x 63 cm, 18e eeuws, manuscript.
11445: - JONGH, DE Een aantal manuscripten betreffende zijn familie, opgesteld door Willem de Jongh (geb. in 1895 als zoon van Jacobus de Jongh en Roelofina Maria Buwalda; grootouders: M.J. de Jongh, Wilhelmina J. van Callenfels; R. Buwalda en Bartha van Altena).
11447: - JUTEN Enige stukken afkomstig van Ir. A.J.L. Juten, Noordsingel te Bergen op Zoom, (brief aan hem van Van Heyst, voorgedrukte envelop aan hem gericht en formulier betreffende rondzending van de 'geschiedkundige (lees)portefeuille').
11448: - KALLIGRAFIE, VAN BEEKUM Blad met schoonschrift, getekend A. van Beekum, z.p., z.j. (18de-eeuws). Folio, oblong, 1 p.
11450: - KATWIJK, LYERE, WASSENAER, PARS Gravure van de wapens Lyere en Wassenaer met daaronder een vierregelig vers van A. P[ars], 18de-eeuws. 16x10 cm.
58228: - Verslag van het Algemeen Commissariaet des Heiligen Lands voor Belgie, Holland en Pruisen, Gent 1864, 27 pag., gedrukt.
57861: - Aantekeningen betr. Pieter Meffert (1595-1663) afkomstig van Dr W.M. Zappey, 1 omslag.
57862: - Aanteekening van de onderwerpen door verhandelaren in de maatschappij Felix Meritis gebezigd zedert den jare 1803. Getypt, 18 pag.
57863: - Geschilderd paneeltje, 19x25 cm van een landschap, gesigneerd "Willem Justus Ising fecit 1884".
57864: - Aantekeningen etc. betr. Jurriaan Andriessen, afkomstig van Dr W.M. Zappey, 1 omslag.
10588: - Leve vader Bilderdijk! Een kreet van verontwaardiging na het verhandelde op het Vierde Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden op vrijdag den 22sten september 1854, door A. van der Hoop Jrs zoon. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1854. 8º: 6, 6 p.
10590: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van den Heer B. Van der kolk en Mejufvrouw A.C. Roos. Amsterdam 16 november 1854. z.p. 8º. Tien verschillende verzen op losse vellen, ieder 1, 2, 3 of 4 p. omvang.
10594: - Feestzangen bij gelegenheid van het bruilofts-feest van G.A. Hoog en M.E. Heijman, op den 9 mei 1855. z.p. 8º: [16] p.
10596: - Een eenvoudig maar hartelijk woord aan en van de leerlingen van wijlen ... L. Dibbits, predikant bij de Herv. Gem. te Utrecht, overleden 1 juny 1855, door W.A. v[an] R[ijn]. Utrecht, Kemink en Zn., 1855. 8º: 10 p.
10602: - Een aandenken aan den Wel-eerw. Heer Henri Thierry De blaauw, in leven predikant, laatstelijk te Leyden, overleden den 10en mei 1858. Leiden, Schreuder en Van Baak, 1858. 4º: 11 p.
54446: --- - Nieuwe spiegel der jeugt of Fransche tyrannye zijnde een kort verhael van den oorspronk en voortgank des oorlogs, als mede de schrickelijke en onmenschelijke wreetheyd en grouwelen door de Fransen in Nederland en elders bedreeven. Seer nut en dienstig om in de schoolen geleert te worden. Alkmaar, Jan v. Beyeren, [ca. 1725].
42163: - - De rechte beschryvingh van alle het gene den heer Adriaen Paau, ambassadeur extraordinary van wegen (...) Staaten Generael, met het Parlement van Engelant getraceert heeft nopende een goede vreede tusschen beyde republijcquen. Amsterdam, Gillis Joosten [Saeghman], 1652.
9328: - Het leven van Joost van den Vondel. z.p., z.j. (18e-eeuws). 8º: 109 [41] p. Met portretgravure, J v.d. Bergh exc.
61195: - Le Chateau de Marly (mirrored)
49395: - MILITARIA--- Herinnering aan de feesten ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum der genietroepen, [Overdruk Utrechtsch prov. en stedelijk dagblad 16-5-1898 en volgende dagen], Utrecht 1898, 32 pag., gedrukt.
49397: - MILITARIA--- Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Ned. leger. Algemeen verslag over 1934. 's Gravenhage, [1935], 26 pag.
65196: - Verslag van de commissie benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 2 juni 1920.Tot een stelsel van goede Waterwegen op het vasteland van het Noordelijk deel van Noordholland en voornamelijk Westfriesland
11369: - FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
11371: - FRIESLAND Enige tientallen krantenknipsels betreffende Friese beeldende kunstenaars, 1939-1962, opgeplakt op losse bladen.
11364: - ERNST Briefje van Bruno Ernst (Broeder Erich) aan J.A. Dortmond, 1963, 4(: 2 p., ter begeleiding van een bijgevoegd briefje van Ir. H.G.J. Schelling aan Erich. 4: 1 p.
11367: - EVERWIJN, VAN DE WIJNPERSSE Kwartierstaat van de kinderen van Arnoldus L. Everwijn en Anna E. van de Wijnpersse. Dubbel folio, 1 blad. Eind 19de eeuw. Met: een gedrukte exemplaar.
6725: A.E. - De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht, Johannes van Driel, 1782.
9395: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den Heere Willem Kops met Jongvrouw Anna Van gelder in Amsteldam den 13 van wintermaand 1708. z.p. 4º: [18] p. Incompleet, mist p. [19-28].
692: [EEKHOFF, W.] , - De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der grieterijen in die provincie. Leeuwarden 1848, 48 p. Met twee reacties: J.H. Beucker Andreae, De grietmannen in Friesland, geplaatst in de Amst. Courant. Leeuwarden 1848, 16 p.; Het grietmanschap ontmanteld. Een critische beschouwing en wederlegging van het vlugschriftje De grietmannen in Friesland... Leeuwarden 1849, 56 p.
49589: - BOONSES, FONTIJN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam 9-12-1708 betr. huwelijk Cornelis Boonses en Marretje Fontijn. 1 blad, deels gedrukt.
13034: - PRESSENSÉ, DE Brief in het Frans van E. de Pressensé aan N.N. Z.p., z.j., 3 p. (19de-eeuws).
13035: - PRINSJESDAG 1937 Programma voor Prinsjesdag 21 september 1937. Folio, gedrukt, 3 p.
13036: - PURMEREND, SCHOUWBURGAFFICHE Affiche betreffende het kerstprogramma in de schouwburgzaal Het Heerenlogement, Gouw 18 te Purmerend (directeur A. van Lingen). Zeer groot plano, gedrukt [ca. 1930?; het telefoonnummer van de schouwburg was 19].
13041: - RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achterop: `Ans, Bep, Hermine, Riet, Jan, Cor, Wim, Gerard, Toine Harzing, Ruijgrok'. Verder de merken RTT 1957 en x Union x.
48860: - MOLKENBOER, FEITSMA--- Portrettekening van mr. L.H. Feitsma, officier van justitie te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H. J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48862: - MOLKENBOER, DE KLERK--- Portrettekening van Albert de Klerk, musicus, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, ca. 1958. 38x28 cm.
48870: - AFFICHE, NICOLAS, GENEALOGIE--- Affiche voor de tentoonstelling De Nederlandsche Leeuw, Het Prinsenhof Delft 1958. 1 blad, plano, gedrukt.
46001: - ZEEUWS VLAANDEREN, 1814--- Kopie van het besluit van koning Willem I, d.d. 20-5-1814, betr. de kanton-verdeling van Zeeuws Vlaanderen, nu dit bij Nederland is teruggekomen. Manuscript, folio, 4 pag.
49204: - WEST-KAPELLE, ZEELAND--- 'Gezicht van West Capelle'. Aquarel in grijs, gesigneerd J. Bulthuis, 24x30 cm.
49206: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu d.d. 20-4-1915 Deli Maatschappij 'In veilige haven'. Ontwerp Grevenstuk, gedrukt.
49208: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu dd 18-4-1910, Deli-Maatschappij. Groot stoom-zeilschip met de teksten: "Florida shade grown tobacco" en "40% werth steuer". Pentekening door Grevenstuk, 25 x 19 cm.
58213: - Punten ter beschrijving van de Algemeene Vergadering [van de My tot Nut van 't algemeen], 1855.
55682: --- - Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
66679: - Hervormde geloofsbelijdenis Adriana Vrolijk 18 jaar Scheveningen 25-28 Maart 1847
66336: - Collection of three items on Constantijn Huygens, a.o. 'Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer ziijner goederen.
66337: - Enkele byzonderheden omtrent de hofjeswoningen in Amsterdam aan het einde van 1930.
63780: - Discours tusschen twee Wel-meenende Patriotten wegens dese tegenwoordige verschillen, zijnde d'eene een Hagenaer, en d'ander een Amsterdammer, Est modus in rebus; Sunt certi denique fines; Quos ultra citraque nequit cinsistere rectum. Anno 1684
65827: - Ochtend-schemering. Jongste mengelingen van het Letterlievend Genootschap: Oefening kweekt kennis.
53555: [LEEUWEN, SIMON VAN] - Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
65856: - ANNALES ACADEMICI 1858-1859
49577: - BELASTINGEN, PERSONELE QUOTISATIE 1742--- Plan voor de heffing van een personele quotisatie. 2 pagina's in Oprechte Haerlemsche Courant van 10-4-1742.
49518: - MILITARIA, STARING, VAN DER BURCH--- Presentielijst 13-2-1814-1884. Groot blad plano met ca. 75 handtkeningen. Tekening W. Staring.
49525: - TROOST, W.--- Twee potloodtekeningen van een man en zijn echtgenote, gesigneerd W. Troost 1848. Beiden ter halver lijve, beide 28x21 cm.
12819: - DUITSLAND, WEISSENBURG, DOOPBRIEFJE Achttiende-eeuws doopbriefje uit Duitsland, 13x16 cm., binnen een gedrukte bloemenrand een gedrukt vers van 8 regels: `Du bist O liebes Kind...' Erboven in handschrift: `getauft in Weissenburg zu St. Johann 16 Xbris 1742', en eronder de naam in handschrift van de `Pfetter': Clugutin Vugg.
12809: - DIDIER Aantekening van de hand van Charles Didier, Frans letterkundige. Z.j., 1 p.
12815: - DORDRECHT, PAARDRIJDEN, VAN GIJN Gedrukte brochure Vijf en twintig-jarig bestaan der Dordrechtsche Rijschool. Programma en toelichting van het Caroussel te houden 9 maart 1868. 8(: 12 p.
12818: - DROS, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie van de hand van Js. Dros, 18de-eeuws, 21x32 cm.
12812: - DOORMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van ... Doorman (oudste broer van J. en Chris Doorman), 1845-1855.
12811: - DOORMAN Potloodtekening (ruïne in de bergen), gesigneerd A. Doorman en op passepartout: `Ter verjaring mijner lieve tante Henrietta den 24 juny 1848 is dit getekend door A. Doorman', 25x30 cm.
62107: - Lithographic album cover in colour of a joker.
62109: - Puzzle 'De Doolende Morgenstond'.
58262: - Eerste viertal liedjes om door het volk te worden gezongen te 's Gravenpolder 1898, 8o, 4 pag., gedrukt op oranje papier.
58523: - Drie anonieme krijttekeningen met kleur van bomen in het park van Huize Oostduin bij 's- Gravenhage, ca. 30x25cm, 19e eeuws.
58524: - Groepsportret (18 personen) van de leden van de commissie tot voorbereiding der feestelijke viering van 1 april 1872 te Brielle. Grote foto op karton. 30x39 cm.
12604: - TEN BOER (GR.), HINDRIKS, SIEBRANDS, SIEMENS Gekalligrafeerd blad, 35x45 cm., `Hindrik Hindriks geboren 2-12-1770, gehuwd ten Den Boer 7-4-1791 Jantje Siebrands, geb. 13-3-1765', en: `Hindrik Siemens geb. 30-10-1791' en `Geeske Hindriks geb. 1-6-1797'. Tekening met kleur. In oude lijst achter glas.
12606: - TOMBE, DES; LEIDEN Brief van de Leidse notaris Jhr. M.B.W. des Tombe, aan P.A.C.D. Verstraaten te Leiden betreffende de aankoop van een huis aan de Aloëlaan te Leiden, Leiden 5 mei 1917, 1 stuk.
12608: - TONEEL, AMSTERDAM Manuscript `Coupletten gezongen op het tooneel van den Amsterdamschen Schouwburg bij gelegenheid van 's konings verjaardag den 24 Augustus 1831', 4 p.
12610: - TONEEL, ANTWERPEN POESJE Programma `Buitengewoone galgavond ... in den wereldberoemden Teatro del Poesje. Antwerpen 1914, 33x18 cm. Gedrukt.
12620: - TONEEL, PARKSCHOUWBURG AMSTERDAM Vier programma's voor opera's in de Amsterdamse Parkschouwburg, ca. 1890. Gedrukt.
12621: - TONEEL, REDERIJKERS Gedrukt `Verslag 1880. Noord- en Zuid-Nederlandsch rederijkers- en tooneelliefhebbers-Verbond', 32 p.
65753: - Ode ad libertatem pro Felice Saliceto, duce Corso
63803: - Souvenir of New York N.Y.
53888: --- - Lijst van juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in de nacht tusschen den 25e en 26e September 1829 in het Paleis van Zijne Kon. Hoogheid den Prins van Oranje, te Brussel zijn gestolen. 's Gravenhage, 29-9-1829/Goes 2-10-1829.
55564: --- - Prent: Het neerschieten en vermoorden van admiraal De Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs, in 1572. Grote gravure met een aantal scenes rond deze gebeurtenis. Laat 16e eeuws, tekst op verso. In de prent teksten als Der Admiral, Der Kunig, Paris, Der Her vo Beauvais, Tilligny.
64388: - Baarn
58242: - Feestcourant van het Ned. Gymnastiek Verbond, nrs 1 t/m 5, 1919, 96 pag., geill.
58244: - Het prenten lotto. Nieuwe verbeterde uitgave. J.W.S. & S. Bavaria [ca. 1900?].
53389: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewese borgermr. der stad Amersfoort, geexecuteerd binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Na de copy, Utrecht, J. v. Paddenburg, 1703.
58245: - Vloeiblad, uitgegeven door Prov. Electriciteitsbedrijf van Noord Holland te Bloemendaal, met propaganda voor een electrische boiler. [ca. 1920?], 8o.
58256: - Drie stukken betr. de Dames gymnastiek vereeniging S.O.S. te Delft, 1938, manuscripten.
58247: - Brochure van de H.T.I.B. (Turkse arbeiders vereniging in Nederland). "Strijd mee tegen fascisme op 5 mei". 2 pag., [ca. 1950?].
58249: - Brochure Commissie Hulp aan Spanje, 1938, 1 pag., gestencild.
58250: - Brochure van N.I.T.O.R., vereniging van vrouwelijke studenten te Leiden, 1938, 4 pag., gedrukt, geill.
58251: - Vers betr. tocht van de Uiver naar Melbourne, 1 pag. gedrukt, met afb. van Uiver.[ 1934].
58252: - Brief van Chr. van de Linde, d.d. Heer Abbekerke 1877, manuscript, 3 pag.
58254: - Twee krantenknipsels betr. G. Braam, tekenonderwijzer, 1890.
58255: - Drie krantenknipsels betr. Dr R.A. Soetbrood Piccardt, 1888.
58259: - Welkomstlied ter eere van onzen vriend en voorganger F. Domela Nieuwenhuis, na zijne onverwachte invrijheidstelling 31-8-1887. 1 blad, gedrukt, d.d. 2-9-1887.
58260: - Advertentie voor "Het grootste natuurwonder", te weten Jos Bullesbach met zijn 1,70 m lange reuzenbaard.
57164: [DORSMAN, C., E.A. (RED.)]; - Ceres, orgaan van het Wageningsch Studentencorps, 36e jaargang (1945), 37e jaargang (1946), 38e jaargang (1947), 39e jaargang (1948), 40e jaargang (1949) en 41e jaargang (1950).
57176: [ELDERMANS, H.B.]; - Vicarieën in Holland 1601-1713, 2 delen, 's-Gravenhage 1991.
57184: [M REDDINGIUS, G.]; - Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
52593: [USSELINCX, WILLEM] - Onpartydich discours opte handelinghe vande Indien. Z. pl., [ca. 1608].
58451: - Chromolitho van de slag bij Trafalgar, 1805, 29x38 cm.
58452: - Verkondiging van het tractaat van vrede, vriendschap en alliantie. Den 16 mey 1795 (...) geslooten tusschen de republicq van Vrankrijk en (...) der Ver. Provincien. Gravenhage 5-6-1795. Groot blad plano, gedrukt.
48680: - HARLINGEN--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. O. Schutte over wapenborden Harlingen, 1985. Ca. 8 pag., manuscript.
53805: --- - Ordonnantie van de policien binnen Holland. 's Gravenhage, erven H.J. v. Wouw, 1658.
53806: --- - Ordonnantie op de taxt der criminele justitie in het gerighte van Sappemeer cum annexis, Groningen, C. Barlinckhof, 1762.
65073: - Biographia Ultrajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter-Klaas. Ter Drukkerye, van de Olikoek-Bakker, der zeeven dorpen en brand daar de Schout en Secretaris uythangt.
48630: - MOTHE, DE LA--- Correspondentie van C. de Jong met Madame Benet de la Mothe te Grenoble, 1983, o.a. over wapens De la Mothe. Mansucript, 4 pag.
52058: [SWART,N.], - Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel 1826.
12674: - WESELE SCHOLTEN, VAN Enkele regels tekst en de handtekening van Van Wesele Scholten, Delft 1802, 1 p.
12676: - WESTERLO Aankondiging van de geboorte van een dochter van G.H. Westerlo, Amsterdam 1776, gericht aan neef A.A. Palthe te Oldenzaal, deels gedrukt, met afdruk van lakcachet met wapen Westerlo, 1 stuk.
12679: - WILDE, DE; VAN DELLEN, HEMMES Twee getuigschriften voor Dina de Wilde, geb. Kattendijke, als dienstbode bij L. van Dellen te Goes (1909) en bij mevr. G. Hemmes te 's-Gravenhage, 2 stuks.
12687: - WOUBRUGGE, VAN RAVESTEYN, VUIK Akte van transport 7 mei 1803 van een boerderij aan de Woudwatering te Woubrugge met landerijen, verkocht door mr. Adrianus Justinus van Ravesteyn te Rotterdam aan Anthony Vuik. Charter op perkament met opgedrukt zegel, getekend door schout en schepenen van Esselikerwoude. Jacobus Claessen, Abraham Bins en Cornelis Boer.
65137: - Langs IJssel en Zuiderzee, Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19e eeuw
63849: - Geschiedenis van den sprekenden vogel den zingenden boom en het goudverwig water, verhaal uit Duizend en Een Nacht, vermeerderd en verbeterd.
58283: - Kaart van een zeker plaats genaamt Het Huys te Bennebroek met bijleggende gronde genaamd Rottegat, opgenomen op last van Gerret Nutges, heer van Bennebroek, gelegen onder Bennebroek, Hillegom en Heemstede. Tekening door A. Smits, landmeter, 3-5-1813.
58284: - Extract uit de kadastrale plans der gemeente Bennebroek sectie A en gemeente Heemstede sectie C, op schaal 1:2500. D.d. Haarlem 10-3-1854, door landmeter C. Pous, 60 x 90 cm.
58285: - Hoofdwapen met 8 kwatierwapens van Dina Tromp, huisvrouw van Thomas van Beresteyn, 4o, 1 pag., manuscript, pentekening, 19e eeuw.
58286: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Aletta Maria Lintworm, pentekening, 4o, 19e eeuws.
64359: - Children's Paper (the Family Paper, Play Hour)
54240: --- - Tweede bericht des kerkenraads van Utrecht aen de (...) vroedtsschap, tegen de tweede apologie van de heer L. van Velthuysen, wegens sijn tractaat van afgodery en superstitie. Utrecht, A. Smytegelt, 1669.
54244: --- - Verklaringhe van de heeren Staten van Hollandt (...) op de ordonnancie vande successien. 's Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
54227: --- - Copien vande sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen teghens verscheyden persoonen: die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden omme den heere commandeur ende krijghsvolck (...) te vermeesteren ende de E. heeren staten 's landts van Utrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelijkheden te pleghen, ende haer selven ende andere van hunne factie met ghewelt inde regieringhe ende des lants officien te stellen. Utrecht, Jan Evertsen van Doorn, 1611.
53089: --- - Extract uit de resolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg. Den 10 Augustus 1771, z. pl. [1771].
54042: --- - Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
54039: --- - Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Amsterdam, F. Günst, april 1854.
49607: - ROPCKE--- Brief van Röpcke, d.d. 's Gravenhage 5-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 3 pag.
49609: - COSTER, MILITARIA--- Request van Jean Coster Hzn., d.d. 's Gravenhage 11-3-1807, aan Lodewijk Napoleon, om een functie als concierge bij Soestdijk of het Loo. Manuscript, folio, 2 pag.
9594: - Boeckenroode door liefde in min verheerlykt; ter eere van ... Mr. Gillis Van den bempden, burgemeester en raad der stad Amsterdam, en ... Katharine Grey, in den echt vereenigd den 24sten van louwmaand 1740. In liefde en minnezangen heil gewenscht door Abraham Titsingh, Amsterdammer. Amsterdam, Barent Paats. 4º: [46] p.
49269: - WEST INDIE, SPENGLER--- Bladzijden 3 t/m 6 uit gedrukte voorschriften voor een expeditie naar West-Indie, o.a. met het fregat van kapitein Albertus Spengler. Folio, 4 pag.
49271: - AMBTENAREN VAN DE STAAT--- Extract resolutien Staten Generaal 10-2-1665 betr. verdeling kleine politieke ambten over de provincien. Gedrukt, folio, 3 pag.
55411: --- - Copie vande belijdenisse ende sententie capitael van Cornelis de Hoogh, waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen welcke den Koninc van Spangien tot verscheyden tijden ghebruijckt heeft omme door verraderije, seditie ende oproer dese landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt. Z. pl., 1608.
48644: - CLAS--- Brief van C. de Jong 1984, aan H. Kleiss te Amstelveen, betr. fam. Clas. Manuscript, 1 pag.
66558: - Levens-berigt van den edel groot achtbaren heer Joannes Linsen (overleden den 27 december 1842)
11978: - LORMIER, VAN THIEL Ten zilvere bruiloft van ... Willem Lormier, agent van den landgrave van Hesseldarmstat enz. en mejuffrouw Cornelia van Thiel, geviert op hunnen 25 jarigen trouwdag den 4e der hooimaand 1732. 4(: [3] p. In omslag van sierpapier.
11982: - MAGIELSE, HUNDERSMARCK Ondertrouwkaartje voor het echtpaar Jacobus Magielse en Jacoba Hundersmarck. Goes 1899.
11985: - MEERKERK, MOLEN POLDER BLOEMENDAAL Request van het polderbestuur van de polder Bloemendaal onder Meerkerk aan de Staten van Holland, januari 1791, om financiële steun voor de herbouw van de molen bij Den Dool, die in de nacht van 2 op 3 december 1790 was afgebrand. Met het advies van Gecomm. Raden d.d. 28 februari 1791. Folio, 11 p., gedrukt.
11990: - MEYBOOM Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Louis Suson Pedro Meyboom te Amsterdam, oktober 1854, 50x12 cm., 1 p.
64570: - August de Wilde, Frans de Wilde 19 eeuwse portretschilders van Sint Niklaas
10878: - 't Medertje, opgedragen aan Margaretha J.J. Boissevain en Emile Hubert Van kempen ter gelegenheid van hun huwelijk op 20 oktober 1949. z.p. Groot 4º: [4] p., geïll.
64799: - Hertelyke aanmoediging en ernstige vermaaning aan nederlands volk. In deeze tegenwoordige Tydsomstandigheid, tot hun nut uit een waar Vaderlands hert voortgebragt, onder de Zinspreuk: Ex Ungue Leonem.
64798: [RIJNDORP, JACOB VAN], - School der minnaars. Bly-spel.
54653: --- - Sententien vanden Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, over die ghene die schuldigh geweest zijn aen het overgeven der stadt Amersfoort ende het huys ter Eem. 's Gravenhage, v. Wouw, 1629.
65301: - De Tijdspiegel 1851
51280: - Ampliatie van hun edele achtbaare resolutie op den 22-10-1782 genomen, ter interpretatie van het 2de artikel der ampliatie van de ordonnantie op het St. Jansgilde in dato den 10 october 1722, Middelburg, Callenfels, [1783].
55347: [BECCARIA, CESARE] - Traite des delits et des peines. Traduit de l'Italien d'apres la troisieme edition. Amsterdam, v. Harrevelt, 1766.
65866: - ANNALES ACADEMICI 1851-1852
65867: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65868: - Leidsch Dagblad donderdag 2 januari 1873-maandag 31 maart 1873
65869: - Heraldisch ontwerpboek/heraldic scrapbook
53059: --- - Sententie bij het departementaale gerichtshof 's lands van Utrecht gepronuncieert en gearresteert den 19e- october 1805, jegens Jan Eggink. Utrecht, Altheer en Post, 1805.
55844: --- - Prent: [Zinnebeeldinge prent op de zware bankroeten door de wissel- en windhandel aan de Amsterdamse beurs]. Opschriften: 'Ter nagedachtenis van het wisselvallig wonder jaar 1763; Uytlegging van de plaat'. Anonieme gravure met tekst in boekdruk eronder. Ingelijst achter glas.
56602: [BAKE, ALEXANDER], - Lessen over de Redekunde [= redeneerkunst] ten dienste van jonge lieden die de scholen hebben verlaten, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1828.
56750: - Aan de bok, uitgave: Drukkerij "nieuw leven" n.v., 's-Gravenhage, 1939, gebonden, geïll.
54697: --- - Reglement van de H. Heeren borgemeesteren ende raadt der stadt Groningen op het kloppen van bloedt-vrienden ende nabuyrs-vrouwen in cas van eenige verlossinge der kraamvrouwers. Hoe groot de tractementen als dan sullen werden gedaen ende hoeverre men in de bekentmakinge der verlossingen zal mogen treden. Groningen, J. Barlinck-hof, [1710].
54703: [USSHER, JAMES] - Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher, eertijts aartsbisschop van Armag en primaat van Yrland. Zynde een verhaal dat hy voorsegt heeft: 1. De rebellie van Yrlandt veertig jaren eerse gebeurde (...). 's Gtavenhage [sic], P. Hagcn [sic], 1688.
54715: --- - Het lantrecht van Drenthe. Meppel, J. Lensink, 1718. [gebonden met:] Nadere resolutien, placcaten en reglementen, gearresteert by de Ed. Mog. heeren Staten van het landschap Drenthe. Meppel, J. v. Buren Lensink, 1754.
54752: --- - De hoonende verdediging van Kaptein A. de Bruin ontmaskerd. Proefkundige gedachten over het zinken van 's lands oorlogschip De Unie en bespiegeling over 's lands tegenwoordigen toestand. In een brief van een vriend aan zijn vriend. z. pl., 1783.
54644: --- - Verontschuldinghe van Jacob Valmar, van de capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde, sone van den heere van Mansart, te Leyden openbaerlyck onthalst, ende van den anderen die met hem lieden belast zyn (...) aen den (...) grave van Leycester (...). Utrecht, Jan Corneliszoon, 1587.
54643: --- - Copie van het vonnisse by schepenen der stadt Leyden ghewesen jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op en jegens den persoon van sijn Excellentie, door beleydt ende aenporringhe vande hoofden van de Jesuijtsche secte binnen Douay. Naar het exemplaar gedrukt op het Raadhuis te Leiden. [Delft, B.H. Schinckel of Gravenhage, A. Hendricksz], 1598.
53549: --- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].
58166: - 22 brochures betr. drankmisbruik en alcoholisme, eind 19e en eerste helft 20e eeuw. Gedrukt.
58167: - Manuscript huwelijksverzen voor het bruidspaar Rosette Pinkus en Ludwig Gutmann, verloofd te Prenzlau Berlijn in mei 1895. Met fraaie tekeningen in kleur door N. Bergmann.
58168: - Brochure R.P. van Calcar, De vivisectie, naar aanleiding van het adres van den Bond tot Bestrijding der Vivisectie in Nederland aan den minister van B.Z., Amsterdam 1906, 36 pag., gedrukt.
57630: - Gedenkschrift bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Nederlandsche zendingsvereeniging gevestigd te Rotterdam op 2-12-1883, Rotterdam, De Koning 1883, 133 p.
10061: - Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p.
49483: - ROOSENDAAL, JACHT, HAAKS--- Extract resolutien Staten Generaal 28-2-1772 betr. sententie tussen Adriaan Haaks uit Roosendaal en drossaard G. Motman te Roosendaal betr. jacht. Folio, 3 pag., gedrukt.
57977: - Muziekboekje van Ali Baartscheer, 46 pag., 20e eeuws.
57981: - Extract Resolutien Staten Generaal d.d. 8-1-1787 betr. klachten in de Meyerye van 's Hertogenbosch betr. R.K. inwoners. Folio, 5 pag., gedrukt.
56513: --, - Koopmans en winkeliers handboekje, waarin men met een opslag van het oog kan zien als men meet tot wat prijs het stuk, de el, het pond (.....) gekocht is, hoeveel de somma van den geheelen koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suikerhandelaars (....) benevens eene uitrekening van interessen, Amsterdam, Gartman, 1818.
56518: -- - Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor lijkverbranding. Eerste t/m achtste jaargang 1876-1883.
56520: [DUCHAUSSOY, DR. E.A.], - L'ecole des ambulancieres et des garde-malades, 2e ed., 2 delen, Paris, 1891.
56536: -- - De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgave van de Nieuw-Malthusiaanschen bond, z.pl., z.j.
49427: - LEIDEN, BELEG, VAN GELDER--- Belegh ende Ontzet der Stadt Leyden, beschreven door Emanuel van Meteren, in zijne Historie der Nederlandsche Geschiedenissen. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt bij M.R. van Gelder, Nw. Rijn 44, Leiden.
49425: - LEIDEN, BANK VAN LENING--- Stukken betr. de Bank van Lening te Leiden, 1873. Folio, gedrukt, ca. 60 pag.
10792: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van den heer C. Huisken en mej. A.C. Van Kessel, 12 september 1912, Huize 'Belvedère'. z.p. 8º: [3] p.
10796: - De Jubileum-courant "Het molentje", Dinsdag 15 Juli 1913 [t.g.v. het 25 jarig bestaan van de opticienswinkel van Jac. Moulijn aan de Wagenstraat te 's gravenhage]. Groot folio, [4] p.
10800: - Zilverboek bevattende de stukken en bescheiden aangaande de 25 jarige echtvereeniging van Christian Ludwig Rümke en Cornelia Gerardina Kips, door de zonen aangeboden op 4 september 1915. 8º: 48 p.
53902: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 20-4-1741, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
8994: [MAURIK, JUSTUS VAN] - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, uitgesproken op de Bruiloft van Kloris en Roosje, den eersten Januari 1877, door de heer J.H. Albregt en mevrouw Chr. Stoetz in den stads schouwburg, onder direktie van de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Amsterdam, erven H. van Munster & Zoon, 1877.
27978: [ LANGEVELD, A,M, ] - Nieuwe spoorweg- en kanaalplannen voor Rotterdam, door een Rotterdamsche ingenieur. I Een verbindings kanaal / Een spoorwegplan/. Het Kralingse Boschplan. II Kanaal Hoek van Holland- Rotterdam. III Aanvullingen. Rotterdam 1912- 1913, 63 + 57 + 62 pag., geïll. met kaarten.
57691: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ], - Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639.
64349: - Catalogus der tentoonstelling van werken van P.J.C. Gabriël in Pulchri-Studio
48962: - STUDENTEN, VAN SCHERPENBERG, INDIE, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utrecht 7 October 1877, aan mr. F.F. van Scherpenberg", litho van A. Grolman te Utrecht. Met portret en voorstellingen van Ned. Indie', 42x35 cm., gedrukt.
13009: - NOORD-HOLLAND, HET WITTE KRUIS, ZAANDIJK `Uittreksel uit de volledige mededeelingen van de Afdeelingen betreffende hare werkzaamheden in het jaar 1901'; idem 1902 en 1903. Gedrukt, 8(: ca. 40 p. per deel. Uitgave van de Noord-Hollandsche Vereeniging `Het Witte Kruis'.
13013: - OBREEN Visitekaartje van Mevr. de Wed. F.D.O. Obreen, met aantekening van haar hand. 1 stuk, deels gedrukt.
13019: - ONDERWIJS, VERHOEF Vijftien stukken betreffende de onderwijzersloopbaan van Willem Verhoef, geb. Meerkerk 24 januari 1881. Folio, manuscript, 1899-1916.
49086: - BOOY, DE; SCHOLLEVANGER--- Gedicht op het huwelijk de Booy met Schollevanger, 8°, 1 pag., manuscript, 19e eeuws.
49088: - MONDE, V.D.--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J. v.d. Monde, d.d. Zwolle 1824.
57186: -- - Echte en nette beschryving der echt-vereeniging van H.D.H. Frederica L.W., princesse van Oranje en Nassau en Z.D.H. Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, z.pl. [1790].
56396: - Handleiding tot het vloeijen van hooilanden voor Nederland. Uitgave Gelderse My van Landbouw, 2e druk, Arnhem 1851, 29 pag.+ (2), geïll.
57060: [SAGE TEN BROEK, J.G. LE]; - Aan alle Rooms-catholijken in het Koningrijk der Nederlanden, Hertogenbosch 1821.
66507: - Das Goldene Vlies, Wisenschaftlich bearbeitete Faksimileausgabe
66509: - Les Pseaumes de David mis en vers françois, et approuvés par de Synbode Wallon des Province-Unies, Nouvelle édition and Recueil supplementaires de cantiques pour le culte public.
55201: --- - Prent: 'Plan van de Dam te Amsterdam, met aanwijzing van de posteringen der burger compagnien, den 28 Junij 1748'. Anonieme gravure.
49647: - VORDEN--- Achtkastelendorp Vorden. Prentbriefkaarten van de acht kastelen. Uitgave G.J. Hietbrink Vorden, ca. 1920?
65821: [GUEULLETTE, THOMAS-SIMON], - De duizend en een quartier uuren, Bestaande in aartige en Leezenswaardige Tartaarse geschiedenissen, Met Kopere Platen. Uit het Hoogduitsch Vertaald. Tweede en laatste deel.
65822: - Morgenrood, Nieuwe mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
66112: [ZIMMERMANN], - Leven van Alexander I, keizer van Rusland : benevens eenige daartoe betrekkelijke bijlagen en aanteekeningen omtrent de grootvorsten Konstantijn en Michel en den tegenwoordigen Russischen keizer Nicolaas I / naar het Hoogduitsch en Fransch
9838: - Bij mijne [= A. Le pla] intrede in het dichtlievend Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt [te 's-gravenhage]. z.p., 1777. 8º: [4] p.
9821: - Gods weldadigheid aan Dordrecht in het behouden van haren leeraar den ... heere Petrus Brouwer B.Z., doktor en professor in de H. Godgeleerdheid en bedienaar des goddelyken woords aldaar, toen zyn hoog eerw. voor een beroep te Utrecht vriendelykst bedankt hebbende, zich op 't nieuw, op het aanhoudend liefderijk verzoek van regeerderen en leden, aan zijne teedergeliefde gemeente verbondt, op den 12 der Bloeimaand 1776. Dordrecht, Fredrik Wanner, 1776. 4º: 10 p.
63959: - - Jozef Israels
9806: - Ter bevorderinge van ... Willem Carel Vosmaer tot meester in de beide rechten naar de wijze der ouden plegtig gehuldigd bij 't vieren van het tweede eeuwgetijde der stichting van 's Lands hooge schoole te Leyden den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
11032: - ECK, VAN Enige honderden stukken betreffende genealogische naspeuringen van Bernard Jan van Eck, geboren 5 juli 1892, naar zijn voorgeslacht (Van Eck, Boot, De Charon de St. Germain, etc.) en naar dat van zijn echtgenote (Schäuikes, De Graeff van Polsbroek, Van Hees, Padberg, Kaiser, etc.), met vele originele stukken en akten, afdrukken van lakcachets, foto's, kopie van een brief van G. van Brienen van Ramerus uit 1822 betreffende belevenissen op Borneo, correspondentie met genealogen als Wijnaendts van Resandt, W.A. van Rijn, O.A. Verwey (bureau Vorsterman van Oyen). Met 18de-eeuwse getekende afbeelding op perkament van het wapen van juffr. Geertruyd van Santen (1680-1753, gehuwd 1706 met Isaak van Eck).
52871: --- - Lof-dicht op de kindermakery van Pieter-buer. Voys: Van de queezel. z.pl. [1709].
52692: --- - Merwaardige zaamenspraak of nadrukkelyk roef-praatje tusschen een Haags advocaat, een Amsterdamsch koopman en een Groninger rentenier, rakende de thans ruchtbaare bankroeten, faillissementen van zommige kantooren, benevens de daar uit voortgevloeide ongenugten voor de commercie. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam enz., De Groot enz. [1753?].
62111: - Puzzle 'De Doolende Ijs Vreugd'.
62113: - 'Verklaaring van het staatkundig werpspel'.
10023: - Grafschrift voor ... Mr. Jacob De leeuw, dijkgraaf van ' s Graveland ... overleden te Amsterdam den 20sten en aldaar in de Nieuwe Kerk begraven den 27sten van wintermaand des jaars 1786. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1787. 8º: [4] p.
66593: - In memoriam Johan Herman Bosken, with contributions by Nicolaas Beets, J.J. van Oosterzee, H.J. van Lummel en J.C. Verhoeff.
48582: - COLOMBO, RAKET, KRAMER--- Extract doopboek Colombo d.d. 4-12-1774, betr. Joan Robert, zoon van Mattheus Petrus Raket en Maria Elisabeth Kramer. Manuscript, deels gedrukt, folio, 1 pag.
58517: - Reglement en tarief op het doorschutten der schepen, schuiten en alle andere vaartuigen (...) door de duikers van de Leischendam. Delft 30-10-1865, 88 x 55 cm. gedrukt.
48590: - COENEGRACHT--- Ontslag voor mr. J.C.K. Coenegracht als voorzitter Raad van beroep te Roermond. 's Gravenhage 1923. Manuscript, 1 pag.
48592: - OVERES--- Benoeming van mr. L.W.N. Overes tot griffier Raad van beroep te Rotterdam. 's Gravenhage 1916, 1 pag., manuscript.
65895: - ANNALES ACADEMICAE Lugduno-Batavae 1820-1821
55060: --- - Over-Rhetische ofte Grysonsche acten ende proceduren des jaers 1618, daer inne (...) verhaelt werden de (...) oorsaken (...) die de eersame criminele justitie tot Tullis in Over-Rhetien (...) tegens etlicke hare ontrouwe landtsaten heeft moeten ghebruycken. 's Gravenhage, A. Meuris, 1619.
56900: [IRTENKAUF, W., UND K.H. HALBACH]; - Die Weingartner Liederhandschrift. Facsimile, Stuttgart 1969.
56934: - Orde en regelement op de jacht, by (....) landschap Drenthe (.....) 19-3-1726, gearresteert, mitsgaders de resolutie (.....) omtrent de spring-hengsten, Groningen, Cost, [1726].
5694: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille Kinschot, Maastricht 1876, overdruk Annuaire ... 1875, 36 p., geïll.
49090: - MAASWAAL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van W. van Maaswaal, d.d. Wageningen 1840, manuscript.
49092: - MEETEREN, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A. van Meeteren, d.d. Amsterdam 1840, manuscript.
48818: - LEEUWARDEN, POELSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1902 betr. verkoop van hooiland ten zuiden van en langs de polder van de zathe gehuurd door Sybolt F. Poelsma, aan het Ouddeel onder Leeuwarden.
27956: F. [.......] JR., G.P. - Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan, 1866-1906, Amsterdam, Egeling, 1906, 150 pag., geïll., orig. papierenomslag ( wat rafelig).
64053: - Gedenkboek bij gelegenheid van het 2e lustrum van de Debatingclub "Cassiciacum" gevestigd op het gymnasium Augustinianum te Eindhoven 1919-1929
63772: - Tractaet van Vrede ende van commercie tusschen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende sijn Hoogheydt den heer Prince van Orange ter eenre; ende de doorluchtige Heeren Ismael Bassa | Hadgi Mahomed Dap | Baba Hassan | gouverneur | Aga | de overige van de victorieuse militie ende de groote ende kleyne van de stad en van het Koninckrijck van Algiers ter andere zyde | door de vlyt ende toedoen van Thomas Hees en Jacob de Paz (...)
57791: - Diverse stukken betreffende de familie Bekker nav het overlijden van Belia van Domselaar weduwe van Hendrik Bekker in 1847. 2 Boedelbeschrijvingen uit 1847 door Simon Dirk de Keizer, predikant te Amsterdam, Aert Lubertus de Kruijff, notaris wonende te Voorst en Conrad Hendrik Adam Rappard, makelaar te Amsterdam, tezamen als executeuren van de boedel en nalatenschap van Belia van Domselaar, overleden op 4 mei 1847 te Amsterdam, weduwe van Hendrik Bekker.
49008: - OUDERKERK AMSTEL 1787--- Aanval 1-10-1787 bij Ouderkerk a.d. Amstel bij de Binnen Bullewijk over het joden kerkhof, aangevallen door de Pruissen en verdedigd door de Amsterdamse schutters onder G.H. de Wilde. Grote gravure door C. Brouwer naar J.D. Teissier, 1790. Proefdruk voor de letter (Muller 4965c).
49010: - WIEGMAN, PIET--- Grote litho in kleur van vogel met kroontje op kop, zonder jaar, gesigneerd P. Wiegman.
11050: - GORINCHEM, VAN CRUYSKERKEN Brief van C. van Cruyskerken, Gorinchem, 2 november 1778, aan `geachte vriendinne', over geschenken, de frequentie van het briefschrijven, `Antie' die `weer een heele stoot gehad' heeft, etc. 4(, 1 p.
11284: - BLOCQ, DE; VLISSINGEN; BERGEN-OP-ZOOM Twee bladen met op ieder blad een gekleurde afbeelding van een wapenbord. Het eerste uit de Grote Kerk van Vlissingen, voorstellende het alliantiewapen van Adriane Chantraine de Brouqsaut, huysvr. van Nic. de Blocq, griffier van het leenhof van Vlaanderen te Middelburg, overleden 21 maart 1623. Het tweede uit de Grote Kerk te Bergen-op-Zoom, voorstellende het alliantiewapen van Adriane de Blocq, huisvr. van Gabriel de Bechevel, heere van Blagnij, overleden 2 december 1655. Folio, 2 p., 18de-eeuws.
11295: - BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6 p.
11297: - BOUVY Aanslagbiljet grondbelasting gemeente Segelsem, ten name van Jean Joseph Bouvy, wonende te Audenaarde. 1835. Folio, 1 p.
11298: - BRAAL, DE Gedrukt overlijdensbericht van Maurits de Braal, Haarlem 1946.
9513: - Mintriomf over het huwelyk van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en ... Agnes Ormea, door den echt vereenigt binnen Utrecht. Utrecht, Melchior Leonard Charlois, 1727. 4º: [7] p. Met groot titelvignet. [Datum met pen veranderd van 1 in 14 januari.]
9515: - Ter verkiezing van ... mr. Ferdinand Van collen, heere van Guntersteyn, enz., tot borgermeester der stad Amsterdam. Amsterdam, Joh. Oosterwijk, z.j. Plano.
8582: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
8584: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Kroonwerk, of Laatste eeuwbazuin van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der Beste Waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Dit Kroonwerk, een vervolg zyner Triumph-zaal zynde, en onder zyne begravene papieren almede gevonden, om eerst in den jaare 1788 waereldkundig gemaakt te worden, behelst den grooten schakel der geheime, byzonderlyk zyne astrologische zelfverrukkingen over het laatste der dagen. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1788.
65560: [RAADT, P. DE], - Noortheij op den 18 februari 1846
48854: - MOLKENBOER, BAKKER--- Portrettekening van W.C. Bakker, weth. van financien te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
48852: - MOLKENBOER, PHAFF--- Portrettekening van mr. H.E. Phaff, gemeentesecretaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
48746: - HERBERGEN, BIERSTEKERIJEN--- Advies 23-12-1749 van gecomm. raden aan Staten van Holland met een lijst van geoctroyeerde bierstekerijen in het Zuider Kwartier. Folio, 13 pag., gedrukt.
48906: - BRANDWEER, GRAVENHAGE--- Publicatie d.d. 16-12-1844 van B en W van 's Gravenhage betr. de aanwezigheid van een brandwacht naast het stadhuis. 1 blad, plano, gedrukt.
48908: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- Plaat, 40x30 cm., De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Bijlage van De Amsterdamsche Courant 12-8-1899. 1 pag., gedrukt.
57798: - Besluit d.d. 2 maart 1674 van de bestuurders van Dordrecht op het verzoek d.d. 7 oktober 1673 van Leonart van der Hulck inzake de zerk op het bordes van het huis van Pieter van Schellebeeck en de afvoer van regenwater. Voorts krijgt genoemde Van der Hulck een erf van de stad Dordrecht toegewezen gelegen tussen zijn huis en dat van Pieter van Schellebeeck. Manuscript (folio), 3 pp, authentiek afschrift.
57574: - How to mount photographs, Birmingham, Bartons 1914, 32 p.
27782: - Dossier over de overdracht van het nieuwe vaandel aan de Kon. Militaire school te Weert, 1973. Fotokopiën in omslag, ca. 50 pag.
27288: [ ROGGE, CORNELIS ] - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, deel I ( van 4 ), " In Braband " 1790, 347 pag. Origineel karton ( mist voorplat ). Geillustreerd met 3 gegraveerde platen.
27190: - Verslag over den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1852, 1853, 1855 en 1857. Vier deeltjes, elk 100 à 150 pag.
2718: [WATER, J.W. TE ?] - Lijst der E.M. Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie. Z.p. z.j. [ca. 1789]. Groot 4°: 36 p., met fraai typografisch omslag en titelpagina.
27062: - Het Zuiderzeeproject. Drie eeuwen inspiratie voor plannenmakers, Lelystad 1976, 69 + 4 pag., geïll. Bundeling van kaarten van droogmakingsplannen 1667-1974.
27034: [ KNESCHKE, E.H.] - Die Wappen der Deutschen Freiherrlichen und Adeligen Familien in genauer, vollständiger und allgemein verständlicher beschreibung, Band 2,3,4, ( von 4), Leipzig 1855-1857, 499+ 490 +482 pag., halfleer, ruggen beschadigd. (gebruind papier) dlicher beschreibung
26940: - Historia agriculturae. Tentative bibliografie. Losbladige uitgave van het Ned. Agronomisch-historisch instituut te Groningen, 1973-1975, 471 pag., met 3690 titels in ringband. Met indices. Compleet exemplaar. De bibliografie is gestopt in 1975.
26876: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Baarn, Utrecht, P.P.D. 1954, 58 pag. + bijlagen.
26870: - Verslag van de toestand der gemeente Utrecht in 1945, met terugblik op de jaren 1941 t/m 1944, Utrecht 1950, 242 pag.
26866: - Rapport betrefffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Vinkeveen en Waverveen, Utrecht, P.P.D. 1948, 64 pag. + bijlagen.
26858: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Mijdrecht, Utrecht, P.P.D., 1948, 97 pag. + bijlagen.
26680: - Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort over het jaar 1861, door B en W opgemaakt ingevolge artikel 182 der Gemeentewet. [ Utrecht 1862], 50 pag., met tabellen. Hierbij: de verslagen 1862 t/m 1880 en 1891 t/m 1895. Tesamen in 5 half leren banden. Zeldzaam.
26344: - Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw, Jrg. 4 (1919-20), 5 (1920-21), 7 (1922-23), 8 (1923-24). Resp. 384, 384, 388 en 388 pag. Gebonden in 4 half linnen banden. Geïll. Goed exemplaar ( enkele bibliotheekstempels). Prijs per deel 110 euro
26218: - Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap in 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1862, 1864, 1866, 1868. Elk ca. 100 pag., orginele blauw papieren omslagen. Prijs voor de 10 stuks 60 euro.
26084: [ BROERS JR., G. ] - Feestbundel ter herinnering aan het herstel van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863, zaamgebonden door een v.m. Vrijwillig Noord-Hollandsch jager van 1831-1833. Amsterdam 1863, 180 pag., geb. ( met opdracht van de auteur in handschrift ).
26080: - Generalregister zur Deutschen Wappenrolle, 2. Auflage, Neustadt a.d. Aisch 1973. 1e, 2e, 3e, 4e und 5e nachtrag, Berlin 1976-1988. Nur die 5 Nachtrage, ca. 150 seiten.
25798: [ CREMERS, E.J.J.B. ] - Erreurs ou sophismes? a propos des brochures d' un diplomate Belge et de M. Garcia de la Vega sur le barrage de l' Escaut oriental. Den Haag 1867, 47 pag., geb.
25734: - J.A. van Straaten jr. Architect-Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten, reisschetsen, Bussum, G. Schueler[ ca.1915] folio, 8 pag.+45 platen + advertanties [ Bibl. voor de moderne Hollandsche architectuur afl. I ].
25724: - Orde der texten uit welken ter gedagtenisse van Jesus Christus... gepredikt wordt in de christelijke Gemeinte te Dordrecht. Dordrecht, Erve J. v. Braam [ ca. 1773] 128 pag. Geheel leer, goud op snee. Gebonden met: J. Vollenhoves kruistriomf (28 pag.) [ en met:] Het boek der psalmen, Amsterdam. J. Ratelband en J.Bouwer 1778 (met muziekschrift) [ en met:] Catechismus, Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer 1778, 156 + (4) pag.
25696: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, kritisch historische bijdragen tot de geschiedenis van den dag, jrg. 1868, en 1870/1871, gebonden in twee half linnen banden. Prijs per band: 45 euro.
25692: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, jrg. 1879/80, afl. 6 en 7: jrg. 1880/81 afl. 1 t/m 7 en jrg. 1881/82 afl. 7. Samen 10 afleveringen.
25662: - Ter herinnering aan de onafhankelijkheidsfeesten gehouden te Amsterdam, september 1913, Amsterdam N.J.Boon, 48 pag., geïll., oblong [ fotoboek ].
66020: - Neerland's Jubileumgeschenk, De stichtingen voor toevallijders te Haarlem en Heemstede. 1882 - januari - 1932. 1e en 2e deel
25602: [ WESTERHOUT, TH.] - Woningbouwvereniging " Werkendam vooruit ". Werkendam 75 jaar, 1913-1988, 152 pag., geb., geïll.
25532: [ PEZZL, JOHANN] - Neue Skizze von Wien, Dritter und letztes Heft, Wien, Degen, 1812, 164 +(8) pag. Nur das dritte, aber "meist fehlende" Heft.
25504: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, Tome II, fase I + II, Hannoverae 1876-1877, 709 pag., los in papieren omslag.
25508: - De Roskam, jrg. 8,9 en 10 ( 1920-22) in één band. Goed exemplaar, geïll.
25396: - 1784-1934. Gedenkboek maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1934, 262 pag.+ 42 pag. illustraties, gebonden. Goed exemplaar.
25378: - Verslagen en mededeelingen van de ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel XI ( nr. 1-3, 1954-1958), XII (nrs. 1-3, 1960-1965), XIII (nrs. 1-3, 1967-1971) en XIV (nrs. 1-2, 1974-1975). Prijs per deel 28 euro.
25290: - Salzburgers en Nederland 1732-1733. Uitgave van de Nederlandse werkgroep voor de bestudering van de geschiedenis der Salzburger emigranten. Aflevering 1 t/m 18 (1971 t/m 1976, ca. 450 pag. Mist afl. 19 en 20.
25282: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet boecks.
2522: [TIMARETEN.] A. F[RESE] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Deel I, bevattende de stad Delft. 's-Gravenhage 1777, 26+144 p. Deel II, bevattende 's Gravenhage en Scheveningen. 's-Gravenhage 1778, 8+370 p. samen in een geheel leren band uit de tijd. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
25162: [ VOSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas, volume I (1871), Rotterdam/ La Haye 1871, 297 pag.
65458: - Kriegs-Almanach 1915
25110: [STOKE, MELIS] - Hollandtsche riim-kroniik, inhoudende de geschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer 1305. ‘s Gravenhage, H. Jacobsz, 1620, folio, (12)+99+6+(6) pag. Geheel leer.
25070: - - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haarlem en haare burgers verleend.
25066: - - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755. [WITH:] Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haarlem, Enschede, 1793.
25048: [WITT, JOHAN DE] - Resolutien van de heeren Staten van Hollandt (...) van consideratie (...) genomen zedert den aenvangh van de bedieninge van (...) Johan de Witt als raedt-pensionaris. Beginnende dit volumen met 2-8-1653 ende eyndigende met 19-12-1668.
64801: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
24844: [SCHRADER, PAUL AUGUST]; - Die Rumrey Hoele, besungen vor S**, mitgliede der Deutschen Gesellschaften zu Gottingen und Helmstadt.
24750: [PAPER FLOWERS] - Vijftig papieren bloemen. Eene oefening voor den smaak. Arnhem, Tjeenk Willink, [1871-1881].
24735: [PECQUET, ANTOINE] - Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse, avec des éclaircissements et une clef marginale, plus complette et rectifiée par D.S. Amsterdam, [n.n.], 1763. [Bound with:] [Baron de Poelnitz], Histoire secrète de la Duchesse d’Hanover, épouse de Georges Premier, roi de la Grande Bretagne [...]. London, the Company, ca 1727.
24734: [BLAINVILLE, CHARLES HENRI DE] - Oeuvres diverses du Sr. D**. Paris [Amsterdam], [n.n.], 1713.
63774: - Mémoire a consulter, pour MM. Augeard et Duvaucel, Fermiers généraux, MM Plouvyé, Sanlot, De Bry et Le Gendre de la Ferriere, Regisseurs généraux des Aydes; et M. Gaucherel, intéressé dams ládministration des domaines du Roi Delibéré a Paris le 23 février 1788. Signés Hochereau d'Outremont, Tronchet, Target.
65155: - Textiel aan het Spaarne. Haarlem: van linnen damast tot zijden linten. Textieldag gehouden op 8 juni 1995 Teylers Museum aan het Spaarne
63775: - Rapport fait par Crassous (de l'Hérault) au nom de la commission des finances, Conseil des Cinq-Cents. Seance du 15 floréal an 6 (1797)
23978: [ KOCKAERT, BEYENS, ZAMAN] - Memoire pour messieurs les administrateurs du bureau de bienfaisance de la ville de Gand, appelans, contre Ms.le comte Vilain XIV, intimé. Brussel, Mailly, 1816, 4°, 47 pag.
23976: - Bibliotheque rurale institue par le Gouvernement, manuel de culture. Brussel, Stapleaux, 1850, 259 pag., geïll.
23970: [ LINDERS, A.J. VAN DEN] - Gedenkboek 1888-1913. Technisch Bureau E.Rombouts, Rotterdam 1913, 52 pag., geïll., geb.
23960: [ MASSON, C.F. PH.] - Memoires secrets sur la Russie, et particalierement sur la fin de règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I, 3 delen [ van 4] Amsterdam 1800-1802 355+295+444 pag. Gebonden in drie fraaie halfleren banden. Geïllustreerd met portret van Paul I. Mist deel 4 ( Amsterdam 1803).
23938: [ EMANTS, G.B.? ] - Het burgerweeshuis en de fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te s'-Gravenhage, 's-Gravenhage 1864, 76 pag., geïll, o.a. met kleurenlitho's.
23922: [BURREY, MISS] - Evelina or a young lady's entrance into the world, 2 volumes, London 1815, 228+254 pag., full. leather, hinges broken
23918: [MIJER, P.] - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Vaderlandsche hoogescholen, gehouden te Batavia, Batavia 1844, (6)+190 pag., geïll. met facsimiles van de handtekeningen van de feestgenoten.
64054: [HOEKSTRA, F.], - Proeve van dichterlijke mengelingen
23894: [ HINGMAN, J.H.] - Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage, Den Haag 1868, 132 pag.
23888: - Bericht wegens eene verbeeterde toethaspel, aan de Nat. Ned. Huishoudelijke My. aangeboden door de spin-en weef fabricq te Monnickendam, waarvan eigenaars en directeuren zijn P.Slicher, C.S. Volmer, A.Volkerse en C.Peereboom en Zoon, Haarlem, Loosjes [1804] 6 pag. met uitvouwbare gravure.
23880: [ OUWERKERK DE VRIES, JAN VAN] - Welke belastingen zouden toch wel de beste zijn? Amsterdam, Den Hengst, 1820, 115 pag., orig. karton ( Knuttel 24888 ).
23878: [BENTINCK, MECHTELD GRAVIN, (ED.)] - Lettres et memoires de Marie Reine d'Angleterre, épouse de Guillaume III, Den Haag, etc, 1880, 10 +165 pag., orig. paper covers. With facsimile.
23866: [SWINDEREN, PH. VAN] - Voorlezing over de sneeuw, z.pl. [Groningen?], z.j.[1810] 14 pag., papieren omslag. Vorgelezen in het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen.
23842: - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, 20e deel, vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en Lande, Amsterdam etc., de Groot etc., 1793, 538 pag., orig. karton.
23804: [ DELLEBARRE, J.P.] - Histoires plaisantes et recreatives contenant un recueil de sentimens nobles et heroiques, de bons-mots (...) et lecons instructives, par l"auteur des phrases faciles etc., 3e ed., Dordrecht,Blussé 1811, 8 +116 pag., orig. boards.
23778: [ SPIEGEL, L.P. V.D.] - Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland, 2e druk, Amsterdam etc. 1800, 5 + 97 pag., orig. kartonnen omslag.
23744: [ DORIS, CHARLES ] - Memoires secrets sur Napoleon Buonaparte ecrits par un homme qui ne l'a pas quitté depuis quinze ans, 3e et 4e ed., 2 vols, Parijs, Mathiot 1815, 216 + 284 pag., ill ( portret), orig. papieren omslag.
64055: - Letterkundig nalatenschap van J. van Leeuwen. Catalogus van eene zeer belangrijke verzameling boeken, handschriften, teekeningen, platen, portretten enz.
23664: - Recueil de pièces relatives a la libeté illimitée du commerce des grains, Den Haag, 1823, 307 pag., org. karton.
23662: - Levensschetsen van personen die in onderscheidene landen en tijden in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt, 2 deeltjes, Leiden etc., Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1838, 130 +106 pag., org. karton.
23652: - Bibliographische Adversaria, 3 delen in 25 afleveringen, 's-Gravenhage 1873-1876.
23642: - Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden, in de provincie Zuid-Holland voorhanden .....gehouden te Delft. Delft 1863, (8) + 188 pag. Ing.
23570: - Denkmünzen zu dem Werke Die Regierung Friedrich-Augusts, Königs von Sachsen. Leipzig, Hinrichs, 1830 16 pag. + 18 lithographische tafeln.
23558: - Wetten en besluiten betrekkelijk den adel in het koningrijk der Nederlanden. z. pl., ca. 1830, 140 pag., origineel kartonnen omslag.
64056: - Scrap Book with 13 pages with newspaperclippings concerning the trial of Lord Queensberry, Oscar Wilde, Horos (Jackson), and other trials.
64057: - Le Panorama Exposition universelle 1900
22608: ARNHEM 1813-1863 - Programma feestconcert 30 november 1863 (“gedenkdag gebeurtenissen 30 November 1813”), Arnhem 1863, gedrukt, 8°, 3 p.
22282: N.S.B. - “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape.
216: [BERESTEYN, E.A. VAN], - A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
21220: ( HEEK, C.L. ) - Overzicht van de geschiedenis der Vaarten in het Gooi, ( Hilversum, C.L. Heek, ca. 1885 ), folio, 4 pag., geïll.
21206: ( BRINK, V.D. ) - De geschiedenis van BV Tapijt Fabriek van den Brink & Campman 1897-1997 ( te Laren ). Noordwijk 1997, 64 pag., geïll., ( met 11 pag. aanvulllingen in fotocopie en en catalogus van het bedrijf 1978-1979 ).
21188: - Willem Marinus Dudok. Stadsbouwmeester van wereldallure, Baarn 1993, 102 pag., geïll., geb., met stofomslag.
65896: - Nach Hitlers Sturz
21116: A.J. (= K.J.A. ALBERDINGK THIJM) - J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam 1893, 374 pag., geïll., geb. in fraaie stempelband, als nieuw.
20966: ( WINTER, J.M. VAN) - Convivium, aangeboden aan prof. jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuiniversiteit te Utrecht Hilversum 1988, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
20822: - Vorschläge zu einer den alten und neuen Zwiespalt der Stände versöhnenden Reorganisationdes Adels, 2e druk, Berlijn 1843, 49 pag.
20728: - Studi in onore di Leopoldo Sandri, 3 delen, Rome 1983, 986 pag., geïll, in hoes.
20686: - Among men, among women. Sociological and historical recognition of homosocial arrangements. Amsterdam 1983, 611 pag., geïll. ( Conference gay studies University of Amsterdam )
20620: [CHRISTYN, J.B.] - S.P.Q.L. sive septem tribus patriciae Lovanienses.
20608: ( VELDHUIS, A. ) - Riphagen. Familie-blad van de geslachten Riphagen en Riphaagen. 3e jrg. ( 1970 ) blad 1 t/m 12., 12 pag., gestencild.
20518: - Nouveau dictionnaire de sexologie. Parijs 1967. Twee delen in een cassette ( 2=supplement ), 568+422 pag, geïll, geb.
20110: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889, z.pl., [1889], 119 pag. + platen.
64061: - Bulletin de l'Institut Archeologique Liegeois, tome XX, les Actes Notariaux passes a Spa par les Etrangers 1565-1826
20046: - Onze tooneelspelers, portretten en biografieën, Tweede, geheel hernieuwde druk. Rotterdam (ca. 1912), 185 pag., geïll.
19956: - Calkoen, Extract uit Jaarboek Ned. Adel 1894, ca. 100 pag., met 2 afb. van wapens in kleur.
19816: [DUIM, FREDRIK] - Zeege-zuyl der hooge bondgenoten. Vertoonende het gedenkwaardigste van Europa in helden-digt. Begin neemende met het veröveren der kooninglyke linie. Door een beminnaar der nederduytsche digtkonst. Onder de zinspreuk Standvastighyd verwind 't geval. Amsterdam, Frederik Duim, 1711-1712.
19726: B.F., V. - Kwartierborden en grafstenen met kwartieren van het geslacht Van Sytzama in de kerk te Friens.
19688: - Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, 1975.
19682: [BRUYN, JAN] - Aruntius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
19635: [SEGAR, SIMON] - Honores Anglicani, or Titles of Honour, The Temporal Nobility of the English Nation.
19550: [HEIDEMAATSCHAPPIJ] - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
19540: [ZEEUWSCH GENOOTSCHAP] - 1769 - 1919 Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
19412: - Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
19410: - Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
19300: - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde Beschrijving. Eerste stuk, aflevering 1 t/m 5. 's-Gravenhage 1926, 1930, 1935, 1938, 1953
1904: [NÜRNBERGER GESCHLECHTERBUCH 1610] - Nurnberger Geschlechterbuch 1610. 5 bladen uit dit boek met gegraveerde afbeeldingen van persoon ten voeten uit, met wapen(s). Folio.
18884: [WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS] - Amalia. Blijspel in één bedrijf, door Arnold.
18869: [WOENSEL, PIETER VAN] - Rusland beschouwd met betrekking tot I. zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging [...] VIII. zijne politieke belangen. Haarlem, François Bohn, 1804.
18868: [WOENSEL, PIETER VAN] - De Lantaarn voor 1800 door Amurath-effendi, Hekim-Bachi. Te Amsterdam, In 't Nieuwe Licht.
18860: [WOENSEL, PIETER VAN] - État présent de la Russie. St. Petersburg & Leipzig, 1783.
18856: [WITTE, JACOB EDUARD DE] - Emma Corbet, treurspel. 2e druk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1794.
18822: W[INTGENS], B[ERNARD] A[NTON] - Eerstelingen van B.A.W. Groningen, J. Römelingh, 1818
18811: [WINDEN, MARTINUS VAN DER] - De vriendschap, zedenspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
63782: - Schuyt-Discours, Voorgevallen op den 1 April 1684 tusschen Haerlem en Amsterdam en gevoert door een Hagenaer, Amsterdammer en een Burger van Haarlem Anno 1684
63779: - Vrankrijk zonder Paalen, Hoe het tot deze opperste Magt gekomen, en wie 'er de schuld af is. Anno 1684
63776: - Resolutie van de stad Amsterdam van den 2. juny 1684 nopende 't verzegelt houden van haer Papieren in 's Gravenhage, anno 1684
63777: - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt gesonden aen haar Hoog Mogende De Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 22 februari 1884
65463: - The Holy Land
18651: [WAGENAAR, JAN]; [JAN FOKKE] - Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk. Amsterdam, Wed. Isaak Tirion, 1770. [Gebonden met:] Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772.
18603: [VRIES, JAN DAVID DE] - Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847.
18557: V[ONDEL], J[OOST] V[AN DEN] - De heerlykheit der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang. Begrepen in dry boecken. Door J.V.V.Amsterdam, Jan Lamsvelt, 1702.
18524: V[ERSTEGEN], R[ICHARD] - Honderdt geestige caracteren, ofte Uitbeeldingen van honderdt verscheidene personen. 4e druk. Amsterdam, Bernardus Mourik, [1735].
29299: - BROSENS -- Reclame/adreskaart voor A.F.C. Brosens, Julianapark te Haarlem, vertaler en tolk,
29711: - HAARLEM, ROEST -- Notitieboekje-kasboek van een Haarlemse winkelier 1867-1894, fa. Roest? Manuscript, ca. 40 pag. ca. 10x15 cm
18371: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland, in het IV jaar der negentiende eeuw”. [z.p.], [z.n.], [1804].
64809: - Staats-almanak voor den jare 1815
18285: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS?] - Een beestenspel, naar de laatste Hoogduitsche uitgave. Door de Gebroeders Spiritus lenis en Spiritus asper. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1872].
18276: [STEENBERGEN STAAL, J.] - Corax. Metempsychozisch kraaien-epos in twee zangen. Proeve tot verklaring van de Haagsche Boschramp door Atlas. Den Haag, P.J. Kraft, 1877.
1824: [NAAMSVERANDERINGEN 1929-1941] - Naamsveranderingen 1929-1941. Band met deze titel op de rug en met als inhoud de `officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen', overgenomen uit de Staatscourant en gepubliceerd op de schutbladen van de afleveringen van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, over de jaren 1929-1941.
18199: [SNOEK, ANDRIES] - Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. Amsterdam, Anton Cramer & Co., 1829.
18196: [SNAKENBURG, THEODOOR VAN; JACOB ELIAS MZ.] - Proeve van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten, door A.L.F. en A.P.S. Leiden, De Janssoons van der Aa, 1731.
18193: [SMOLLETT, TOBIAS GEORGE] - Zonderlinge gevallen en reizen van Peregrine Pickle, een vrolijke roman. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Amsterdam, Gerbrand Roos, 1815. [2 delen in 1 band]
18149: [SELS, WILLEM HENDRIK] - Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
18091: [SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN] - De vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membranarum sedulo castigati curis Eibesii. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1775.
17982: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk "Meditando fulgens". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
64065: - Le panorama, Exposition Universelle, beaux arts et musees rétrospectifs 1900
65465: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1859
65466: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1860
17784: [POST, ELISABETH MARIA] - Het Land, in brieven. 3e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
17729: [PELS, ANDRIES]; [YSBRAND VINCENT] - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van vryekeur. 3e verb. druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1706. [Gebonden met:] Ondergang van Eigenbaat in het eiland van vryekeur, zinnespel. 2e verbeterde druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1708.
65106: - Lenteknoppen voor de lieve kleinen gekweekt, door [several authors]
17697: [PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER] - Vaderlandsche uitboezeming. [Leiden], [D. du Mortier en Zoon], [1813].
17696: [PAGE, JACOBUS] - Lessus Gallicus ofte Fransche treur-klagt op den dag van hun vertrek gestiert tot de Nederlanders, ontlit, breed uytgeleyt, ende door eenen Nederlandschen poët het Fransch volk opgedraegen, seer nauwkeurig overgeset uyt het Latyn in de Nederlandsche taele; daer by gevoegt Nederlandsche bly-gedichten, gelukwenschen, &c. [Antwerpen], [z.n.], [1748].
17664: [BEETS, NICOLAAS, PS. HILDEBRAND] - Scènes de la Vie Hollandaise / La Chambre Obscure. Vert. in het Frans door Léon Wocquier. Parijs, Michel Lévy Frères, 1856-1860. [1 van 2 delen]
1712: [MENESTRIER, C.F.] - Traité des tournois, joustes, carrousels, et autres spectacles publics. Facsimilé-herdruk Roanne 1975, naar de uitgave Lyon 1669. Geïll., 400 p.
16929: [THEMMEN, PH.H.] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland”, z.p., zonder naam, 1804
16922: [MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS] - Nieuw geschenk voor de jeugd, deel II. Amsterdam: Joh. Allart, 1792
64399: - Catalogus der Tentoonstelling Bosboom, voorafgegaan door eene Autobiografie van den schilder, Pulchri Studio, 1891
64089: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
46083: - MEDISCH, APOTHEEK--- Publicatie van het staatsbewind der Bataafsche Republiek, d.d. 25-2-1805 betr. het gebruik van de Pharmacopea Batava. Plano, 1 blad, gedrukt.
64066: - Le Panorama Paris instantané
66386: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Algemeene nationale tentoonstelling. Plegtige uitreiking der eereblijken aan de bekroonden, in de Groote Kerk te Haarlem, 14 november 1861
8565: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooye, 1763. [Gebonden met:] Secrete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen, 1759-1762
53353: --- - Sententie by den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Philips Hodenpijl, gewesen buyten-commijs van den gewesen ontfanger generael mr. Philips Doublet. Den 15 December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
64090: - Parsifal, scenische bilder nach den fur Bayreuther aufführung gefertigten decorations- und costümskizzen der herren Gebr. Brückner und P. Joukovsky
65467: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1861
10760: - Feestcantate bij gelegenheid van den verjaardag van mijn lieven Pa [Bleeker], op 28 Februari 1908, aangeboden door Augusta Bleeker, Annie Otto, Lina Post. Amsterdam, Senefelder., 8º: [4] p.
10764: - Programma van de soirée op 30 maart 1909 ter eere van de koperen bruiloft van baron en baronesse Van Heemstra-Roosmale nepveu. Doorn, B. Ruitenbeek. 8º: [1] p. [Met:] Les préparatifs d'une fête [tekst van toneelstuk spelend in het huis van de burgemeester van De Bilt, 22 p.] [Met:] Menu 30 mars 1909, 1 p. (Maison L.J.C. Boucher, La Haye).
10766: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Jan Ormeling en Aafke Roeske, en Frederik Perk en Hendrika Van Gelder. Amsterdam 'De Kroon' 27 Juni 1909. Amsterdam, R.J. Coesel. 8º: [3] p.
10770: - Welkomstlied ter eere van Jan Van Houwelingen en Anna Maria Bijland, 1870 6 april 1910. Amsterdam, F. Heitz. 8º: [1] p.
58456: - Litho "Mijn 8ste Februari 1875. Mijne vrienden".
58457: - Drie grote bouwtekeningen van de R.K. Kerk (kerkschuur) en pastorie op de Keyenborg (bij Hengelo, Gelderland). Driemaal ca 40x60 cm, tekeningen met pen in kleur.
48682: - OEM--- Correspondentie van C. de Jong met P.J. Siemons betr. fam. Oem, 1983. Manuscripten, 2 pag.
48686: - BEETSTERZWAAG--- Correspondentie van C. Reitsma met C. de Jong, 1973, over Hist. Centrum Beetsterzwaag. Manuscript, 4 pag.
49353: - DORDRECHT, STAPELRECHT--- Die sententie vanden Keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht met die verklaringe daer op gevolcht. 's Gravenhage, v. Wouw, 1631, 4°, blauw papieren omslag, gedrukt.
53909: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland betrekkelijk de zogenaamde ventjagereijen, gearresteerd den 13-5-1803. Arnhem, Van Goor, [1803].
53958: --- - [Publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland, dd. 's Gravenhage 14-3-1796, betreffende een reglement op de revisie van sententien of arresten van het Hof van Holland en Zeeland]. Den Haag, 's Lands Drukkerij 1796.
53910: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland tegen het houwen en steelen van hout in de bosschen, als meede tegen het steelen van graanen, veldgewassen enz., gearresteerd den 19 Mey 1804. Arnhem, Moeleman, [1804].
53906: --- - Publicatie van De Gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, dd. 17-2-1736 tegen 'eene menigte van vagebonden, landlopers en bedelaren' die zich in de provincie bevinden en daar diefstallen en inbraken plegen.
53881: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
45650: - LEIDEN, STANBEELD VAN DER WERFF, DE VRIES--- Brief van M. de Vries, d.d. Leiden 21-4-1873 aan K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg te Utrecht. Manuscript, 8°, 3 pag.
48974: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie der tafel, Utrecht 2-11-1877', litho van Grolman met 8 handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
66241: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
63798: - Maagdenhuis, Provo, stakingen en acties: Collection of pamphlets, posters, leaflets, newspaperclippings, letters and university magazines concerning the actions by the student population in the years between 1968 and 1972
49309: - DORDRECHT, SCHILDERINGEN SCHOUMAN, VOORSTRAAT--- Veilingcatalogus antiek en o.a. kamerbetimmering en schilderwerk door Aart Schouman, uit huis Voorstraat 308 te Dordrecht. Dordrecht, Mak, 1918, 78 pag., met afb.
49311: - SPANJE, CRUZ MAYOR, DAMETA--- Briefje van Carlos Cruz Maijor, 1 secretaris van staat van Don Carlos aan Don Juan Rocabesti di Dameta. Ca. 1850, manuscript, 1 pag.
9233: [HALMAEL, HENDRIK VAN] - De bedrooge cessionant. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711
49619: - BASTID--- Briefje van Bastid, d.d. 10-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt aan de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
49621: - KERSTEN--- Twee requesten van Joseph Kersten, Amsterdam 1 en 23-10-1807, aan Lodewijk Napoleon betr. de functie als intendant van Soestdijk of Utrecht. Manuscript, 3 pag.
49487: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van redenen dienende tot beantwoordinge van de propositie wegens de Staten van Holland (...) rakende het mortificeren van het markiezaat van Veere en Vlissingen. Folio, 20 pag., gedrukt (18e eeuws).
49489: - DOMMELEN (N. BR.)--- Drie getypte inventarissen betr. Dommelen.
49493: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Rquest van een aantal burgers van Rotterdam aan de Staten van Holland betr. de onverenigbaarheid van vroedschapslid en beoefening van een andere functie. Folio, 3 pag., gedrukt, (18e eeuws).
49499: - HOLLAND, GEDEPUTEERDEN EN GECOMMITTEERDE RADEN--- Instructie van de Staten van Holland voor hun Gedeputeerden en Gecommitteerde Raden, 1669. Folio, 6 pag., gedrukt.
49467: - DELFT, MILITARIA, VAN HEEMSKERK--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 19-6-1753 betr. de instructie van de Commis van 's Lands magazynen te Delft. Folio, 9 pag., gedrukt.
49471: - BRUMMEN, ORGEL--- Lijst van vrijwillige bijdragen tot daarstelling van een orgel in de Hervormde kerk te Brummen, voltooid in den jare 1846. Folio, 10 pag., gedrukt.
49473: - MAARSSEN, DE WIJS, VEGT EN DIJK--- Aan de Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Utregt 1735, 4°, 24 pag., gedrukt.
49477: - UTRECHT, REGELINGEN STADHOUDERSCHAP--- Extract secrete resolutien Staten van Utrecht 17-4-1754. Folio, 16 pag., gedrukt.
49479: - UTRECHT, MILITARIA--- Formulier van eed voor alle oversten (...) en volk van oorloge, guarnisoen houdende binnen de Provincie van Utrecht. Folio, 1 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49481: - MAARTENSDIJK, BROOD BAKKEN--- Verordening op het bakken en verkoopen van brood in de gemeente Maartensdijk. Maartensdijk 17-7-1855. 1 blad plano, gedrukt.
57913: - Getekend wapen van de familie Dommer van Poldersveldt, door J.E. van Leeuwen, kleur, 13x11 cm.
57915: - Getekend wapen van de familie Van Lynden, door J.E. van Leeuwen, met kleur, 13x11 cm.
57916: - Getekend wapen in kleur van de familie Von Pelser Berensberg, door J.E. van Leeuwen, 13x11 cm.
57917: - Getekend familiewapen Busing, 19e eeuws, kleur, 20x15 cm.
58966: - Reglement imperial du 17-5-1809, relatif Aux Octrois, Paris , 1809, 108 pag., geb.
6250: [ROOZE, J.A.] - Honderd jaren B.I. de Vries, 1847-1947, [Amsterdam 1947], 12 p., geïll.
49637: - LOY--- Drie brieven van de weduwe Loy te Parijs, 1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon om financiele hulp. Manuscript, 4°, 5 pag.
52875: --- - Proces, geventileert voor den Ed. Gerechte van Utrecht tusschen den heer ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, in cas van injurien contra den heer Daniel Voet, medicinae doctor, Rotterdam, Pieter de Vries, 1711.
58135: - Adres aan de Alg. Synode der N.H. Kerk ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur, Groningen, Oomkens, 1842, 34 pag., gedrukt.
58136: - Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en eene daarmee gepaard gaande vrijwillige leening, Amsterdam [1854], gedrukt.
58137: - Anatomie vegetale. Gravure execute d'apres le tableau original depose au Museum National d'Histoire Naturelle. Grote uitvouwbare prent, d.d. An 10.
58139: - Drie staatsbladen uit 1898 (nrs 81, 114 en 185) betr. spoorwegen.
58141: - Drie grote, uitvouwbare spoorwegkaarten van Europa, Frankrijk en Belgie, ca. 1875. Kleurendruk.
52521: - - Tractaet oft cort begryp van de revolutien oft staedts-veranderingen voor-ghevallen in meest alle de rijcken des Wereldts sedert den jaere 1600 tot den jaere 1690. Gent, Graet, [na 1690].
52523: [DORING, C.] - Hamburg. Leporello van 12 foto's op karton, elk 10+14,5 cm. Uitgave Conrad Doring, Ansichten-Verlag, Hamburg, [ca. 1900?].
52519: - - Zeeusche buyse. Vertoonende de redenen waerom des vyants offencieve forten gheleghen aende noort-west zijde van de staat van Sluys [Sluis] (...) behoorden gedemolieert te werden (...) z. pl. 1648.
53729: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
58216: - Dossier stukken betr. Sloterdijk en burgemeester jhr. Anthoon Hendrik Pieter Karel van Suchtelen van de Haare (1869-1946).
65272: - The Falklands Campaign: The Lessons
57982: - Geslagt register van de Van de Velde's beginnende met den jaare 1367. Manuscript, 4o, 54 pag.
57983: - Gedicht op Cornelia van der Hoeff, "gemaeckt op de zee tusschen Amsterdam en Enckhuysen". Anoniem, 1 pag., folio, manuscript, 17e eeuws.
57984: - Rekening d.d. 7-1-1653 van Jan Otten Vermeer, wonende in Broeck als voogd en Adriaen Pietersen wonende in Nieuwpoort, als medevoogd, gedaan voor de kinderen van Aert Otten, overl. te Broeck. Manuscript, folio, 100 pag.
52405: - - Het boere-krakeel in al zyne omstandigheden (...) in XLIV verhaalen. Nauwkeurig beschreven door de schoolmeester van het dorp. Amsterdam, D. Swart, 1763.
53928: --- - Algemeene manier van procedeeren in cicvele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, gearresteerd bij decreet van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks 22-8-1799. Den Haag, Landsdrukkerij, 1799.
48588: - ENGELENBURG--- Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Pieter Engelenburg, d.d. febr. 1909. 1 pag., deels gedrukt.
48572: - GEIJLMANS, V.D. VELDE--- Royering hypotheek betr. Meyndert Kuijper en Alida M. Kuijper ten laste van Hendrik v.d. Velde, en Anth. H. Geijlmans, 1820. Manuscript, 1 pag.
55646: --- - Hoog Geregtshof Provincie Holland Noordelijk gedeelte en Provincie Utrecht. Extract-arresten houdende veroordeling tot lyf- en infamerende straffen gewezen in de maanden July en Augustus 1838.
66668: - Verzeichniss der Gemalde in der koniglichen Pinakothek zu Munchen.
55644: --- - Keure teegens het wegloopen van kinderen in het Weeshuys en Charitaathuys binnen deese stad [Delft], 7-8-1759. Delft, A. Sterck, 1759.
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
50963: - - La petite volière. Paris, Marcilly, [ca. 1820].
59956: - Was Getekend: Jan Haverkort, Portret van een scheidend wethouder, met voorwoord van J. Pop. burgemeester van Haarlem. Grafia Haarlem 2002, 46 pp. In goede staat.
11040: - FUCHS Kwitanties voor diakenen van de Waalse gemeente te Haarlem betreffende bestedingskosten van J.G. Fuchs, in het Evangelisch-Luthers weeshuis. Haarlem 1899. 1 p.
11044: - GILLES Twee brieven van P.H.(A.?) Gilles, op 't Huys te Persijn 1759 en 's Hage 1771, betreffende een memorie te Haarlem ontvangen van de geadresseerde en over `adsignaties' van een zekere Crans. 4(, 3 p.
11049: - GOLTSTEIN, VAN Twee brieven van W. van Goltstein, Londen 1894, betreffende sigaren.
11053: - GRONINGEN, BERCHUYS, VAN EWSUM Verklaring van ... Berchuys, archid. te Groningen, betreffende ontvangen gelden van de erven van Isabella M.C. van Ewsum-van Herema, voor `de breuck van het bij avond opdragen van het lijk'. Groningen 1725. 1 stuk.
55174: --- - Prent 'Zwaare gevangenis van iemand met de beenen in den stok geslooten'. Gravure van oude man met voeten in blok en drie cipiers.
55187: --- - Prent 'Louis Dominique de Cartouche' anonieme gravure tonende Cartouche ter halver lijve voor een muur met op de achtergrond een gevangenis.
54122: --- - Sententie by den Hove van justitie van Holland, gearresteerd jegens Gerrit Smit, gepronuncieerd den 7 December 1804. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1804.
54591: --- - Acte van consulentschap tusschen zyne hoogheid Willem de Vyfde en Catharina Mulders, in dato 7-2-1783.
54589: --- - Vaderlandse missives van een Leidsch heer! Aan zijn vriend in Amsterdam, nr. 1, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Gillis van Ledenberch (...). [gebonden met:] nr. 2, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Rombout Hogerbeetz. Gravenhage, Age e.a., [1787].
55392: --- - De statuyten ende lants rechten vanden lande van West-Vrieslant, also sy by die Sassensche tijden inghestelt waren, ende dat daer nu nieuwelijck by gheordineert is met alle de steden en de grietenyen in West Vrieslant die gedeelt worden in dryen Oestergoe Westergoe ende de Seven Wolden (...). Na de copye, Leeuwarden, Ysbrant ter Steghe, [17e eeuw??].
55402: [ADELUNG, J.C.] - Geschichte der menschlichen Narrheit, oder lebensbeschreibungen beruhmter Schwartzkunstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden. De delen 1, 2 en 3 (van 7?), Leipzig, 1785-1787.
55553: --- - Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
54770: --- - Placaet tegens het schenden en verbreeken van brouwers tonnen en vaet-werk. Middelburg, P. Dathenus, [1739].
9592: - Op het huwelyk van ... Mr. Lambert Van neck, raadpensionaris der stad Rotterdam, met ... Theodora Maria Groenhout, vrouwe te Capelle aan den Yssel ... voltrokken den 14 september 1739. z.p. 4º: [16] p.
9588: - Op de dood van jongkheer Andries Benjamin De pasturel, van Voorburg , cornet in het regiment ruyterij van Zijne Excellentie den grave Maurits van Nassau, overleden te Venlo den 4 van lentemaand 1738, oud achttien jaeren en ses maenden. Aen den ... Heere Pieter de Pasturel, overste luitenant, kommandeur der stad Vlissingen, het kasteel Rammekens ... en ... Maria Jacoba van Voorburg, vader en moeder des overledenen. z.p. 4º: [6] p.
55618: --- - Publicatie. Borgermeesteren en vroedschap der stadt Utrecht [geven bepalingen voor het handhaven van de zondagsrust]. Utrecht, J. v. Poolsum, 1728.
55746: [FOKKE, S.] - Prent: 'De graaven van Egmond en Hoorne onthalsd [juni] 1568. Blz. 280', ets en gravure door [S. Fokke], midden boven: XLVIII.
58001: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Adriaan de Lange, kapitein, overl. 12-8-1730. Manuscript, 4o, 1 pag.
58002: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jonkhr Philip de Smeling, vendrig in het regt. van de kolonel Montes. Manuscript, 1 pag., 4o.
58004: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Jan Doublet Azn., (overl. 1673), naar wapenbord in Oude Kerk Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58006: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van Johan Goes van Absmade (Leiden en Delft, overl. 1690) en Willem Goes (overl. 1662). 4o, manuscript, 1 pag.
58063: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Joos v.d. Dussen, Raad van Brabant, overl. 1532, naar zerk in St. Gudule te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58064: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (v. Beest), overl. 1644. Manuscript, 4o, 1 pag.
58065: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Fredrik van Leefdael, overl. 1607. Manuscript, 4o, 1 pag.
58071: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-5-1782 betr. voorstel van gedeputeerden van Amsterdam geen staatszaken in kranten te publiceren. Folio, gedrukt, 1 pag.
58073: - Briefkaart met tekst "Heiligdoms vaart Maastricht 1937", gedrukt.
58075: - T0.1 BVVVVV ale kaarten betr. percelen in gemeente Hijum, langs de Oudlandsdijk en Stienservaart, ca. 1900?
58076: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-3-1736 betr. vernieuwing commercie tractaat met Frankrijk. Folio, 4 pag., gedruk
58077: - Getekend menu 8-11-1877-1902 met 2 familiewapens, 4o. Gesigneerd Grevenstuk.
59253: - Cahier met genealogische aantekeningen van de hand van C.W.D. Vrijland betreffende de geslachten Hamel, Bennewitz, Verweij, Valewink, Arendsen, Sonneville, Rookmaaker, Veenstra, Van Stein Callenfels, Van Spangen, Van Halmael, Ter Brugge, Kempen, Van Herzeele, Scheffer, Kempenaer, Ribbius, Van Noordwijk, Wessels, De Heer/Vorsselman de Heer, Rijperman, Abrahamse, Van Hengel, Hondius, Van Oosterwijk, Wijsman, Formijne, Stark, Campagne, Kaub, Van der Voort, Van Rossum, Nieuwenhuizen, manuscript, 287 p., met losse en ingepakte familieberichten uit 19e en 20e eeuw, correspondentie, rouwbrieven, geboortekaartjes, foto's., krantenknipsels, met los register op familienamen van 46 p.; gegevens hebben betrekking op periode ca. 1400- 1970.
66412: [SERVIEZ, JACQUES ROERGAS DE], - De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende Het Leven, en de geheime Handelingen van de Keizerinnen, en de Gemalinnen der eerste Roomsche Keizeren, Waarin te gelyk ook de aanmerkelijkste levensgevallen der Keizeren vervat zyn, Zeer naauwkeurig samengesteld uyt oude Grieksche, en Latijnsche Schryveren, met Historische, en Letterkundige aanmerkingen.
9874: - Zegezangen ontboezemd ter gouden bruilofte van Jan Bommenée, opperfrabicq, brandmeester-generaal, erfscheider enz. van zijne geboortestad Middelburg, en Lina Van der boor, te samen in den echt verbonden te Zierikzee den 12 april 1730 en plegtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland den 12 van grasmaand 1780. Middelburg, Levinus Moens. 4º: [104] p. Watervlekkig.
9877: - Ter nagedachtenisse van mijne zeer waarde ouders Frederik Halewijn en Johanna Van wormer, overleden in den jaare 1780, mijnen veelgeliefden broeder Pieter Halewijn toegewijd. Leyden 1780. 8º: [8] p.
58237: - Afleveringen van Het Leven 14-8-1925 en 4-6-1927 betr. cyclonen te Borculo en in de Achterhoek, geill., gedrukt.
13402: - TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
13410: - CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
13415: - YSSELDIJK, VAN Briefje van J.B. van Ysseldijk, dd A’dam 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. Jan Wesselius, 1 p., 8º, manuscript.
56432: -- - Beschrijving van de afgebrande Beurs ( Royal Exchange) te Londen, 's-Gravenhage 1838.
8243: [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1871].
10140: - Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p.
10143: - Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10120: - Invallende gedachten onder goede vrienden, des avonds den eersten October 1791, bij gelegenheid van het Hooge Huwelyk, dien dag voltrokken. Rotterdam, N. Cornel, [1791]. 8º: 1 p.
10124: - Ter gedachtenisse van ... W. Mobachius quaet, bedienaar van 't H. evangelie te Haarlem, overleeden den 27sten van louwmaand 1792. Haarlem, C. Plaat. 8º: 12 p.
10129: - Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p.
10132: - Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p.
65859: - ANNALES ACADEMICI 1859-1860
66681: - Portrait of Jan Gildemeester Jansz.
65824: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
66810: - LIBER FRATRUM LOGE DE DRIE KOLOMMEN 1767-1992
66811: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5882. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66812: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5880. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
66813: - Nederlandsch jaarboekje voor vrijmetselaren 5843.
66814: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5875. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
49591: - AANDELEN--- Amsterdamsch effectenblad 5-10-1864. 2 pag., plano, gedrukt.
11896: - HELMERS Anoniem gedicht op het portret van J.F. Helmers. `Zie hier het beeld des mans...' 4(: 1 p., 16 regels.
11898: - HENGELO Nota van firma C.N. Cardinaal, Hengelo, 1915.
11904: - HOKSBERGEN, AMERSFOORT Handgeschreven `getuigschrift' voor Johannis Anthonie Hoksbergen, geboren Amersfoort 6 december 1834, opgeleid tot wagenmaker op de `Herhalings- en handwerksschool te Amersfoort in het jaar 1835 opgericht door het aldaar gevestigde Departement der Mij. tot Nut van 't Algemeen'. Amersfoort 1854, 1 blad, 42x32 cm., met een getekende en geaquarelleerde rand, in lijst achter glas.
11909: - HOOS, KIJSER Hoosee, heldendicht ter bruyloft van ... Jan Hoos en juffrouw Agneta Kijser, vereenigd den 17en van wijnmaand des jaars 1756. Folio: [3] p.
52601: [HESS, DAVID], - Hollandia Regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
52599: [MAASKAMP, EVERT], - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam, E. Maaskamp, 1808.
48880: - VISSER, SIMON DE, TEKENBOEK--- Getekende kopie uit 1839 door Simon de Visser (1816 - na 1841) van het 'Teekenboek der proportien van 't menschelyke lichaam' uit 1790 van Jacob de Wit (Bolten pag. 87). 15 pag., gebonden in half leren band, 48x43 cm. Fraai!
48705: - OLDECOP--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dieter W. Weber-Oldecop, te Hannover, 1976, betr. fam. Oldecop - Oldenkop. Manuscripten, ca. 8 pag.
48028: - KLEIJN, KLEYN--- Ruim 100 familieadvertenties Kleyn, Kleijn en Vaupel Kleyn, voornamelijk 19e eeuw, gedrukt.
10015: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
10016: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
50935: - - Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
48707: - CANIVET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dora de Wilde-Kennive te Wilrijk, 1986, betr. fam. De Canivet. Manuscripten, 3 pag.
48709: - ZANZI--- Correspondentie tussen C. de Jong en Rene Zanzi te Montpellier, 1985, betr. fam. Zanzi. Manuscripten, 5 pag.
65510: - Droom van den Hollandschen Nabuchodonosor, den 18. December 1717. den selven uytgeleydt door den catholycken Daniel den 19. der selve Maendt.
13045: - REINBECK Twee brieven van Georg Reinbeck, hoogleraar te Stuttgart, d.d. Heidelberg 1807 en Stuttgart 1808, 5 p.
13049: - REVOLUTIE 1848 Tekst voor een lezing bij de herdenking van de `hevigste ramp' en `grootste misdaad' ooit gepleegd, te weten de Februari-revolutie van 1848 in Frankrijk. Manuscript, 19de-eeuws; 4(: 26 p.
13051: - RIBAUCOURT, CRISTIJN Potloodtekening van de alliantiewapens Ribaucourt en Cristijn. 19de-eeuws, 15x17 cm.
13053: - RICHTERICH Potloodschetstekening van het wapen Richterich. 19de-eeuws, 18x14 cm.
61199: - Vue de l'Interieur de N. D. de Paris (mirrored)
53424: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. van den Boom, 1884.
48600: - CALMUS, MANS--- Brief van Maurice Calmus te st. Quentin, 1985 betr. familie Mans. 1 pag., manuscript.
48602: - EGGS--- Brief van Jacques Cartier te Ymeray, 1985 betr. fam. Eggs en Bartman. 1 pag., manuscript.
66250: - Dat nieuwe testament ons liefs heeren Jesu Christi. Gedruct naer het oude Exemplaar van Nicolaes Biestkens.
66354: - Ter gedachtenis van den heere Anthony van Hoboken, heer van Rhoon, en Pendrecht en Cortgene, gesproken in de kerk the Hillegondsberg 21sten januarij1850.
64584: - Uitnodiging voor de tentoonstelling van werken door Ernst Leyden
58230: - Tien prentbriefkaarten met afbeeldingen in kleur naar tekeningen van Rie Cramer, ca. 1920.
58231: - Feestnummer van De lichamelijke opvoeding, t.g.v. het 50 jarig bestaan der Vereniging van Gymnastiek-onderwijzers in Ned. Jrg 1 (1913), nr 4, pp. 61-102, geill.
11026: - DROSTHAGEN, VAN Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamse Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen (voorzitter W. Röell) en Klaas van Drosthagen, schilder te Amsterdam. Amsterdam 1909, 1 p.
11028: - DU MOULIN, VAN WESTENHOUT, BREDA Brief van C. du Moulin aan ... van Westenhout, onder meer over `het Bredasche werk'. Du Moulin raadt Westenhout aan naar Breda te gaan en niet met `onsen driftigen vriend', maar met `de vader Hubert' te overleggen. Z.j. (18de-eeuws). 4(, 3 p.
48562: - KRUININGEN, WERCKEN, VAN PEENE--- 'Ontfanck van pennijnck, renten, gaende met de heerlijckhede van Cruijnijnghe, bestaende in 17 articulen ghehypotiqueert op diversche landen ten parochie van Wercken', 1779. Manuscript, folio, 2 pag.
48564: - VOGEL, BENTVELD--- De terugkomst van Badeloch. Blijspel. Getypte tekst van een toneelstuk: febr. 1960, gespeeld door Ellen Vogel te Bentveld, n.a.v. een feest. Manuscript, folio, 1 pag.
9561: - Ter bruilofte van den heere Jacobus Hoorens en jongkvrouwe Margareta Hooft, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 29 van Herfstmaand 1733. z.p., z.j. 4º: [32] p. Met groot titelvignet door en naar J. Wandelaar, met monogram van het bruidspaar en allegorische voorstellingen, met ertegenover een "verklaring"door J. O[osterwijk?]. Fraai sierpapieren omslag.
66674: - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen; een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste ... reisbeschrijvingen, zesde deel, 11e en 12e stuk
55482: --- - [1] Vrankryks staat-zucht, trouweloosheid en wreedheid, ten toon gesteld in de onrechtvaardige pretentien en schrikkelijke bedrijven van Lodewyk de XIV. Leeuwarden, Teydema en Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1690.
9841: - Ter gedachtenisse van ... Jacob Verbrugge medicinae doctor binnen Delft,overleeden den 12 van Sprokkelmaand 1778, in den ouderdom van bijna 24 jaaren. Delft, Egbert van der Smout, 1778. 8º: 7 p.
11058: - GUNNING, ZUTPHEN `Prijs' uit een prijsboek, uitgereikt aan George Fred. Gunning door Curatoren van het gymnasium te Zutphen (P. Stork, M.J. van Löben Sels, W.L.F.C. van Rappard) en rector J. Lenting. Zutphen 1829. 4(, 1 p.
54143: --- - Casus positie of species facti in de zake van den groten kerkenraad [...] in 's Gravenhage, appellanten aan de christelyke synodus van Zuidholland, contra Johannes Spuede, gecensureerd lidmaat en gesuspendeerd diaken van dezelve gemeente. z. pl., [1766].
12490: - MONTFOORT, VAN Exemplaar van de dissertatie van M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort, Assen 1957, met correspondentie tussen de auteur en mej.dr. A.J. Maris en enkele andere toevoegingen, waaronder aantekeningen van mej. Maris voor een lezing over dit onderwerp.
12492: - MOORREES, REYERS Poeziealbum van N.N. met inschrijvingen te Meerssen, Heeze en Hohenheim (bij Apeldoorn), 1868-1870, 1 deel.
12496: - NAHUYS, VAN; BOGAERS Genealogische schema's, vervaardigd ca. 1800, betreffende de families Van Nahuys, Bogaers, Ente, Danckaerts, Van Velsen. Ca. 20 p., groot folio.
12497: - NEUFVILLE, DE; RITTER Enkele stukken betreffende de familie De Neufville-Ritter, 9 stukken.
12499: - NIEUWER AMSTEL, BEUN, DE RIJCK, VAN RIEK, GOMMERS Akte van transport d.d. 3 mei 1675 van een `bruyckweer' met huis en land aan de Veendijk bij het Groenewout te Nieuwer Amstel, verkocht door Jacob Corsen namens de erfgenamen van Pieter Ysbrantsz van Riek de Oude en Neeltje Vreken, aan Jacob Dirksz Beun. Charter op perkament, met het gave lakzegel van schepen Cornelis Jansz de Rijck en beschadigd zegel van Claes Jansz.
12502: - NIJEHASKE (F.) `Boek van den polder over de barte te Nijehaske': opschrift op de band van een gebonden manuscript betreffende `De kleine polder' Over de Barte, De nieuwe Barte en De oude Barte te Nijehaske, met de polderrekeningen en enkele andere aantekeningen over de jaren 1872 t/m 1926. 1 deel, ca. 200 p.
48548: - TELLEGEN--- Blad karton met tekst 'Aan mej. dr. M.A. Tellegen op 30-12-1940 aangeboden door' (15 handtekeningen).
48550: - FERWERDA, TIEMAN--- Circulaire Ferwerda en Tieman, wijnhandel. 4°, 2 pag., gedrukt, ca. 1900?
48554: - SPANJE, PHILIPS V, VAN HERZEELE--- Drie brieven(?) in het Spaans van Don Philippe V, d.d. Prado 1716, 1712, 1715, gericht aan de baron van Herzeele. Manuscripten, folio, 7 pag.
48560: - HARDINXVELD, VAN HOORNEN--- Onderhandse acte d.d. Hardinxveld 31-5-1769 betr. de verkaveling van een huis en gronden in de Bovenpolder van Hardinxveld. Manuscript, folio, 3 pag.
49653: - GEORG, BOEKGESCHIEDENIS--- Adreskaartje voor librairie H. Georg, 10 Corraterie te Geneve, 5x8 cm., ca. 1900?
49544: - OUDE WETERING, HESTERMAN--- Krijttekening van het dorp Oude Wetering (onder Alkemade), getekend door J.A. Hesterman jr. 1921, 18x27 cm., achter glas in lijst.
65798: - In memoriam Dr. J. van der Elst 16 maart 1888-13 december 1948
65799: - Johan Enschedé - Catalogus van Voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van het bedrijf der firma Johan Enschedé en Zonen 1703 - 1903.
48960: - STUDENTEN, STORM VAN 'S GRAVESANDE, UTRECHT--- Foto, 16x22 cm., van 'Afscheid Pim' 17-9-1935. Foto door W.F. de Wildt van groep studenten op societeit , Utrecht.
13388: - DRANKMISBRUIK, HAARLEM, V.D. MERSCH, VAN SLOTERDIJCK Brochure Aan Neerlands jeugd. Niet drinken. Uitgegeven door de Afdeeling Haarlem van den Volksbondvereeniging tegen drankmisbruik, [Haarlem, 1901], 16 p., 4º.
13391: - LEUVEN, MALFAIT Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Antonius Ferdinandus Joseph Malfait, ex domo regia mariae-montana, dd 30-5-1736, 1 blad, plano, gedrukt.
13395: - VELUWE 88 Foto’s uit het eind van de 19e eeuw (?) van de Veluwe: Garderen, Kootwijk, Voorthuizen, Speulde, Elspeet, Vierhouten, Solsche passage, Uddelermeer, kruispunt Putten/Staverden/Ermelo/Dries, Ermelo, café De Viersprong, boerderij ‘t Zwarte Paard, huize Zandbergen te Voorthuizen, hotel Bleekehoeve. Voorts enkele landschappelijke foto’s en foto’s van personen (daaronder reporducties van portretten van de militairen Van der Goes en jhr Klerck).
13397: - LENNEP, VAN; VAN SUCHTELEN Schematisch overzicht van de afstammelingen van Johan van Lennep en Anna van Suchtelen, met hun beider familiewapens in kleur. Tekening, ca 1900?, 40x50 cm
13398: - CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.
54013: --- - Sententien by den ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuncieert op den 10 martij 1640 jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, ende Johan Wachtelaer, borgher ende canonick t' Utrecht, deszelfs praetense vicaris generael. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
65683: - Three coats of arms/familiewapens of the Van Zijll de Jong family
12050: - RIEU Fotokopie van een gedrukte bijdrage: `A genealogical memoir of the family of Rieu', uit Huguenot Society's Proceedings X (1924), 16 p.
12053: - RODE KRUIS, VROLIK Menu voor een diner op 6 juni 1871, aangeboden aan `Dr. A. Vrolik, voorzitter der hoofdcommissie tot verloting van voorwerpen t.b.v. het Roode Kruis, aangeboden door de leden dier commissie'. Litho in kleur door G.J. Bos naar H. ten Kate, 50x35 cm.
12056: - ROETERING, DE BRUYN, AKKERSDIJK Bij het huwelijk van ... B.B.A. Roetering met ... J.C. de Bruyn, voltrokken den 25e van bloeimaand 1853. 4(: [3] p.
59523: [POTLOODTEKENING VAN H. VAN DER VELDE], - Potloodtekening met acteur omringd door 5 scenes uit een toneelstuk (Henri Eerens?). In bezit geweest van Dr. A.Z. (Zwaantje) van het Hoff Stolk - Huisman uit Den Haag. Met aan de achterzijde brief aan Freek d.d. 2 oktober 1965 van Zwaantje.
55573: --- - Prent: 'Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd'. Litho, middenboven 1619, tonende Oldenbarnevelt in zijn kamer met 5 andere personen, allen ten voeten uit.
64452: - De etsen van Willem de Zwart, Introdcuties, aanteekeningen over Kunst, gepubliceerd door J.H. de Bois, Haarlem
12191: - ALKMAAR Lijst van eigendomsveranderingen van onroerende goederen te Alkmaar, gedurende het jaar 1833. Folio, 26 p., deels gedrukt.
12194: - ALKMAAR, DIAKONIE, TER GANT Intekenbiljet voor de diakonie van de Hervormde Gemeente te Alkmaar, ten name van Cornelis ter Gant, Koedijkervaart, zaagmolen. Folio, 1 p., deels gedrukt.
12196: - ALKMAAR, HERVORMDE GEMEENTE, SCHÄFER Intekenbiljet van D. Schäfer, wonende op de Oude Gracht te Alkmaar, ten huize van J. Wagner (Wogmer?), voor `de instandhouding van den Openbaren Godsdienst der Hervormde Gemeente te Alkmaar'. Alkmaar 1813, 1 stuk, deels gedrukt.
12205: - AMSTERDAM, HERVORMDE KERK Map krantenknipsels e.d. betreffende het Hervormd kerkelijk leven te Amsterdam, ca. 1924-ca. 1940; ca. 100 knipsels over predikanten, gebouwen, gebeurtenissen, etc.
57934: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-10-1788 betr. request lakenververs Amsterdam, Delft, Leiden en Rotterdam betr. impost op brandstoffen, folio, gedrukt, 1+9 pag.
48946: - ROYER, LOUIS--- Bidprentje voor Louis Royer (1793-1868), 1 stuk, gedrukt.
9793: - Zinnespel op het afsterven van ... Mr. Johan Van der marck Ae.z., raad en oud burgemeester ... vertoond in het Kunstgenootschap onder de spreuk Veniam pro laude. Gedrukt voor het Kunstgenootschap 1772. 8º: 20 p. met gegraveerd titelvignet door N. van der Meer.
54989: --- - Resolutien, notulen en gebesoigneerde van 't collegie der mannen van veertigen binnen Dordrecht sedert den jare 1672 tot 1681 incluys. Mitsgaders eenige hand-vesten, privilegien, verbaal en octroyen rakende de stad Dordrecht en de voorsz. mannen van veertigen. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1682.
65134: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang II, 1-6, 7-12, 19-24, 25-30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
49132: - HAARLEM, OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT--- Twaalf brochures betr. publiciteit voor de Oprechte Haarlemsche Courant, ca. 1890, uitgegeven door fa. Enschede & Zonen. Gedrukt.
49138: - RIBBIUS--- Brief van mr. G. Ribbius, d.d. Dordrecht 1918, betr. ds. J. Ribbius gehuwd in 1638 met H. v. Ommeren, en andere familieleden. Manuscript, 4 pag., met afdruk lakcachet.
57718: - Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven gehad en gedaan door Jan Hendrik Frederik Schemitz jr. als executeur testamentair van Cornelia Elisabeth Scheer te Amsterdam, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld. Gedateerd 13 april 1869. Handschrift, 5 beschreven pagina's, los, folio.
10085: - Bij het lijk van mijn broeder Joannes Bilderdijk, overleden den 25sten van wijnmaand 1788. z.p. 8º: [8] p.
54179: --- - Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en geëxecuteerd voor den stadhuize te Utrecht, den 23 September 1780. Utrecht, G. v.d. Brink Jz., 1780.
48594: - TELDERS--- Ontslag van mr. A.F. Telders als voorzitter Raad van beroep te 's Gravenhage, d.d. 's Gravenhage 1923. 1 pag., manuscript.
10076: - Op het afsterven van den eenige voorzoon mijner huisvrouwe Meyndert Hendrik Heus, luitenant ter zee in dienst der Ver. Nederlanden, op de terugreis uit Oostindie, aan boord van 's lands oorlogschip Ceres, den 23sten van hooimaand 1788, in den ouderdomm' van 20 jaren 3 maanden en 28 dagen, overleden. z.p. 8º: 8 p.
55539: --- - Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
11131: - NES, VAN; PIEPERS Antwoord van J.G. van Nes, lid Tweede Kamer Staten Generaal, op de bijdrage van staatsraad Piepers tot de debatten in die Kamer over de financiële wetten. 's-Gravenhage 6 maart 1818, 8 p. Folio, gedrukt.
11135: - NISSINK, BALNEAVIS, DESERTIE IN LEGER Brief van H. Balneavis, namens de krijgsraad van het garnizoen Namen, aan Edel Mogende Heren, waarin hij namens de stadhouder meedeelt dat zekere Willem Nissink enige malen is gedeserteerd (o.a. op een schip van kapitein Raeders). Ter dood veroordeeld, maar daarna vonnis gematigd, zodat hij nu `met spitsroeden zal worden afgestraft' en opnieuw op schip van Raeders zal dienen. Gaan E.M.H. akkoord? Namen, 26 augustus 1783. Folio, 2 p.
63801: - The tourists' Shilling Handy Guide to Scotland, with new charts and illustrations, eleventh edition, revised and enlarged
15562: [MAASKAMP, EVERT] - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland, at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam: E. Maaskamp, 1808.
15558: [MAASKAMP, E.] - Reis door Holland in de jaren 1806 [en 1807], 2 van 3 delen. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807-ca 1812].
15536: [LOVERINGH, J.?] - Historische en natuurkundige lente-reis. 2 delen, Amsterdam: J. Loveringh, 1768.
55625: --- - Tekening in kleur, geplakt op karton, van het interieur van een cel in een Engelse gevangenis. Gedateerd 1-10-1903 en bedoeld als voorbeeld voor de gevangenen. Koordje voor ophangen in een gevangenis, 40x28 cm.
55575: --- - Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de samenzwering tegen het leven van Prins Maurits.
55627: --- - De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
55630: --- - Reglement om te procedeeren voor heren Gecommitteerde Raden van Staten van Holland, in zaken spruitende uit het Placcaat op het stuk van genaufrageerde schepen en goederen, den 22-7-1772 geemaneert.
55634: --- - Deductie tot meerder verdediging van 't aloude recht van pardon, zyn Hoogheit, den heere Prince van Oranien en Nassauw, erf-stadhouder en capitain generaal van Friesland, competerende, z. pl., [1738?].
55814: --- - Prent: '[De Fransen te Zwammerdam. Het dorp in brand met neergelaten ophaalbrug]', anonieme kopie naar de prent van Romeyn de Hooghe.
55815: --- - Prent: 'Spiegel van Staet. Vertoont in mr. Kornelis en Ian de Wit', [1672], anonieme gravure van de galg met de lichamen van de De Witten. Op de achtergrond het Binnenhof. Rechts de Gevangenpoort met de twee ooievaars erboven. Eronder een 40 regelig vers in boekdruk in twee kolommen.
9878: - Mijne herdenking aan den ontijdigen dood van ... Didericus Van der kemp, voorgevallen op den 4 van oogstmaand 1780, in den ouderdom van ruim 48 jaaren. z.p. 8º: [6] p.
64416: - De naauwkeurige hollandsche almanach voor 't jaar 1763. Met fraaije printverbeeldingen vercierd, en verrykt mer alles wat tot een volmaakte Almanach behoord;mitsgaders veele nutte byzonderheden, nooit voor dezen gedrukt.
48790: - LEEUWARDEN, SWART, ALVES, TEITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1895 betr. verkoop van een huizinge en koemelkerij nrs. 82, 84 en 86 op Bilgaard bij huis De Drie Ducators, in huur bij Pieter Jans Swart, Pieter Alves en Rinze Teitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
65862: - ANNALES ACADEMICI 1855-1856
65232: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam, Zandvoort nummer
49263: - BEEKUM, VAN--- Enkele gedichten van NN, gezonden aan meester Van Beekum, ca. 1800? Manuscripten, 4°, 2 pag.
49265: - PREDIKANT, TRACTEMENT--- Request van de Z. en N. Hollandsche synode om vermeerdering der predikants tractementen ten platten lande, 1669. Kopie (19e eeuws) manuscript, 2 pag.
49253: - MAASTRICHT, BLEYSWIJK, JOHAN BECKER--- Instructie d.d. 4-8-1702 voor de heren Bleyswijck en Becker om namens de Staten Generaal naar Maastricht te reizen om daar de magistraat te controleren, vooral i.v.m. rooms katholicisme. Origineel manuscript met de handtekeningen van D. van Els(?) en F. Fagel, namens de Staten Generaal. Daarnaast in marge de verrichtingen van de afgezanten, ook in handschrijft. Folio, 13 pag.
58182: - Foto 13x18 cm van Bleek en Bergh, Bergweg 3 te Bloemendaal.
58183: - Dossiertje betr. Huize De Beek te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland, manuscripten.
58180: - Een tiental originele oude foto's van de buitenplaats Lindenheuvel/ Overbeek, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58181: - Enkele krantenknipsels etc. betr. de duinboerderij Middenduin te Bloemendaal.
57875: - Krijttekening in kleur van een marskramer lopend met een kraam voor de buik, 14x12 cm, 19e eeuws.
57870: - Brief van Celia Ann Temple, d.d. Bedford 1889 aan Mr Sandbach, manuscript, 8o, 4 pag.
57871: - Genealogisch schema afstammelingen Schroder, Croesen, De Haan, Rijsendaal, Feitama. 19e eeuws?
57810: - Verzekeringspolis Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit tbv C.J.M.I. Spoorenberg dd 11 april 1957.
53542: --- - Proceduren geventileert voor den Hove van Friesland tusschen Aletta Schotanus cum soc, impetranten, op ende teegens Petrus Latané, gedaagde, over de nalatenschap van vrouw Anna Latané, in leven huisvrouw van wylen de heer Dominicus Balck, oudste professor in de regten op 's lands universiteit te Franequer, en bij hooggedagten Hove gedecideert den 27 October 1753. Leeuwarden, A. Ferwerda, 1754.
57808: - 7 aktes betreffende de fam. Van der Werf (Werff). (1869-1905).
49225: - WORKUM, MARNSTRA, TREKWEG--- Kwitantie van A. Marnstra te Workum voor rente op obligatie op de trekweg alhier, d.d. Workum 1793. 1 blad, deels gedrukt.
49227: - WORKUM, EILING--- Nota van schoenmaker L. Eiling te Workum, 1895, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
45733: - REGTEREN ALTENA, VROOM--- Brief van J.Q. van Regteren Altena aan Nico Vroom d.d. Amsterdam 1945. Manuscript, 1 pag.
66847: - Haagsche Kunstkring. Tentoonstelling van portretten van Nederlandsche meesters. Eerste gedeelte.
64484: - De wegwijzer voor repatrieerenden en verlofgangers
65645: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
65840: - Het sigaartje en het korte Goudsche pijpje
57708: - Genealogie van de familie Clifford (2x),
48604: - WALISCH--- Correspondentie met J.L. Michon te Nanterre, o.a. over families Gilbert en Walisch, 1983. Manuscript, 8 pag.
54960: [HOEVENAAR, ADRIANUS] - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
48972: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Collegium Tres Faciunt, 21-3-1875'. Litho van A. Grolman met afbeelding van rijtoer en handtekeningen. 42x35 cm., gedrukt.
9382: - Lofdicht van Burghard van Seenum op den schrijver van den brief, onder den verzierden naame van Richardus Scheffers tegen den Heer en Mr. Nicolaas Muis van holy, in druk uitgegeven. t'Amsterdam, C. v. Oldersheim, 1706. 4º: [8] p.
9384: - Kroon van diamanten op het edelste hoofd geset van ... Maria Jakoba, baronesse Van liere, Jonkvrouw te Katwijk, Sand, Oosterwijk ens., ter statelijker egt getreden met ... Jan Gerrit baron Van wassenaar van duivenvoorde, Heer van Rosenburg ens., vice-admiraal van Holland en Westvriesland, den 31 van bloeimaand 1707. z.p. 4º: [4] p.
66146: - Programma voor de Algemeene tentoonstelling van vee, zuivelbereiding, voortbrengselen van en werktuigen voor landbouw, bloemgewassen, tuinvruchten en tuinsieradente houden door de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw
9741: - De laster ontmaskerd of loon naar werk. Berispdicht door Roelof Arends. Dordrecht, Adriaan Walpot, 1764. 4º: 10 p.
9743: - Discordia res maximae dilabuntur. Dordrecht, Adriaan Walpot, z.j. 4º: 6 p.
48675: - OTTERLO, VAN; MECKING--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.L. van Otterlo te Zeist, 1984, betr. Van Otterlo, Mecking, Meckinck, manuscripten, ca 30 pag.
9729: - Parnasloovers gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Paulus Gevers en Jakoba Maria Cornets de groot, in den echt vereenigt te Rotterdam den 31sten der lentemaend des jaars 1762. z.p. 4º: [8] + 8 p. Titelpagina in rood gedrukt.
48694: - VERHAVE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.P. Verhave te Malden, 1976, betr. fam. Verhave(n). Manuscript, 4 pag.
9714: - Huwelyks-zangen voor ... Jan Van voorst, oud opperbestuurder van Nederlands Africa, met ... Willemina Aletta Kien in den echt vereenigd binnen Utrecht den [met de pen ingevuld: 1] van slachtmaand 1757. Utrecht, Willem en W. Henrik Kroon, 1757. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door C.F. Fritzsch met adres T. Crajenschot.
66619: - Bataafsch Musaeum, no. 5
66588: - Catalogus van het beroemde kabinet van gekleurde en ongekleurde teekeningen, door de voornaamste oude en hedendaagsche Nederlandsche, Italiaansche en andere meesters, nagelaten bij wijlen den hoog welgeboren heer jonkheer Johan Goll van Franckenstein, lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van den raad van bestuur der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam, en van den achtbaren raad derzelve stad : hetwelk verkocht zal worden op Maandag, den eersten Julij 1833 ... te Amsterdam, ten huize van de wed. C. S. Roos, in het "Huis met de Hoofden", op de Keizersgracht, tusschen de Leliegracht en Heerenstraat, door de makelaars: Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis Franc¸ois Roos, bij wie deze catalogus voor 50 cents ... voor den armen ... te bekomen is
55638: --- - 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719.
55640: --- - Extract uit de Resolutien Staten van Holland d.d. 29-4-1786.
55636: --- - [ Diverse stukken betr. een rechtszaak voor de Hoge Raad in Holland tussen Nicolaas, Daniel Roeloff en Hendrik Muylman, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Peter en Richard Muylman, kooplieden te Londen, tegen Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam. 1775-1780.]
66587: - Genealogy of the Van Lynden-Van Hemmen family, who lived in Gelderland and posessed Castle Hemmen. Frans Godard baron Van Lynden, a Dutch politician, was the last member of this family.
55642: --- - Missive van het Hof van Holland, d.d. 26-7-1786, aan Staten van Holland betr. oproer te 's Gravenhage op 13-6-1786 en volgende dagen.
9992: - Aan den wel-edelen gestrengen Heer mr. P.J. Marcus, veertig in raade en oud-schepen der stad Leyden, bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout. Leiden, C. Heyligert, 1784. 8º: [7] p.
66803: - Teekenpl..?..? bij B..?..? groot-officieren ontvangen, ter beantwoording hunner circulaire van den 18. d..? der 8. m..? van het jaar des W..? L..? 5840
59952: - Feestmaaltijd ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Haarlem als stad, aangeboden door het Uitvoerend Comite aan Burgemeester en Wethouders van Haarlem en aan de leden der Commissies, Feestmaaltijd gehouden op 1 october 1946 in hotel De Leewerik, kruisstraat 30 te Haarlem. Met schema der tafelindeeling en lijst van aanwezige personen, spijslijst, 4 pp. Tevens kaart van Officieele Herdenkingsavond ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Haarlem als stad op Donderdag 22 November 1945.
58276: - Catalogus van J.I. Case Threshing Machine co., te Racine, Wis. (U.S.A.) voor 1891. Oblong, 64 pag., geill.
48528: - DENDERMONDE--- Gedicht 'Een kleine dichteres' door Max Dendermonde. Gedrukt op zwaar papier, ca. 1960?
48530: - VASTER, TEN BRUGGENCATE--- Verklaring van schepenen van Amsterdam d.d. 14-10-1804 (of 1800?), betr. het huwelijk tussen Frans Vaster en Geesje ten Bruggencate. Getekend door de secretaris J.C. Farret. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas.
65655: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
54061: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, midtsgaders particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien, alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten van den voorschreven lande. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652. [colophon:] Haarlem, Thomas Fonteyn 1652].
54062: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-lant ende Kennemer-ghevolgh [...]. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652.
53558: --- - Sententien wtgesproken ende gepronuncieert (...) ter puye deser stede, over Dr. Carel Lenards, Pieter van Goetthem, ende Albert Harmansz Dingstee, mitsgaders over de twee andere gevangens binnens camers den 31 Januarij 1629. Amsterdam, J. Benningh, 1629.
66392: - In memoriam P.W. Janssen 8 juli 1821 - 4 november 1903
54183: --- - Succinta expositio proditoris bessi notis illustrata, edita a L.C.J. Strassburg, 1719.
64101: - Publicatie van hun mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafshe Republiek. Geärresteerd den 28sten November 1805.
56306: -- - Land uit zee. Publicatie Dienst der Zuiderzeewerken 1954, 6 pag. + kaarten.
66837: - Verslag der rouwplegtigheden door de A. Loge L'Union Royale in het O. van 's Gravenhage, volbragt ter vereering van de nagedachtenis van wijlen den Z. V. en Z. A. Br. Mr. G.W. Verwey Mejan, gedurende meer dan 35 jaren lid en sedert 29 jaren Reg. Mr. dier Werkpl. Overleden den 9den d. der 6de m. van het j. d.w.l. 5850
48584: - HOUTWIPPER, SLUIS--- Voorlopig koopcontract 1951 betr. huis Coornhertstraat 33 te Haarlem, verkocht door G. Houtwipper aan Cornelis Sluis. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48734: - NIEUWERSLUIS, STEEN--- Missive aan staten v. Holland 26-8-1749 betr. proceduren tegen Jan Steen, sluiswachter te Nieuwersluis. Folio, 4 pag., gedrukt.
58241: - Catalogus van de Bonds-Studie-Bibliotheek van het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond, 1943.
10178: - Bij de uitgaave der militaire verlustiging van den kundigen, arbeidzaamen en kloekmoedigen heere Johannes Richard. z.p. 8º: [4] p.
10185: - Lauwer-kransen gevlochten om de hoofden der afgezette en infaam verklaarde overlieden van het chirurgijns gildt. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10187: - Pylades aan Orestes. Feestzang ten trouwdage van ... Jan Pijns Junior met mejuffrouwe Anna Elizabeth Carlebur. Extract. z.p., z.j. Incompleet: p. 12-19 van ?
10189: - Ten uitvaart van... Klara Maria Van oudenstein, huisvrouwe van ... Hans George Van auerswalt, ridtmeester van H. Hoogm. Lieutenant van de guarde te paardt, enz. [gehuwd 1716]. z.p. 4º. Incompleet, slechts p 1 - 4 van ?:
10191: - Ter zilvere bruiloft van den heere Rutgert Smit en mejuffrouw Maria Muller. z.p., z.j. 4º. Incompleet, mist p. 1-2 van 14 p.
10195: - Zilveren bruiloft-zangen, 16 van oogstmaand 1800 [voor Mr. Maximiliaan 's gravesande en Anna Van der aar de sterke]. z.p. 8º: [24] p.
10198: - Elegie over het afsterven van Coenraad Le leu de wilhem, voorheen praesident van het Gerichtshof van Holland, Zeeland en Vriesland, ontslapen in den ouderdom van 68 jaar in 's gravenhage den 28 dec. 1800; van M. Jorissen, predikant aldaar. z.p. 8º: [7] p.
10200: - Elegie über das Absterben des ... Herrn Cunrad Le leu de wilhem, ehemals Praesidenten des Gerichtshofes von Holland, Zeeland und Friesland, entschlafen im Grafenhaag d. 28 Dec. 1800, von M. Jorissen Prediger daselbst. z.p. 4º: [7] p.
10201: - Ter 59ste verjaaring van ... J.J. Le sage ten broek, a.l.m. theol. en philos. doctor, hoogleeraar in de wijsbegeerte en getrouw leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, verjaard den 2den van sprokkelmaand 1801. Rotterdam, J. Hofhout en Zn., J.P. van Ginkel. 8º: [20] p.
53899: --- - Extract uyt het Resolutie-boeck der Ed. Mog. Heeren Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden. Veneris, 21-4-1702, Groningen, 1702
53901: --- - De Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden doen te weeten [...]. Groningen, 1656.
9547: - Op 't huwelijk van ... Roelof Eelbo, oud burgemeester ... der stadt Dordrecht ... en Johanna Jakoba Du bois, Vrouwe van Steenhuizen, Molenaarsgraaf, Giessen, Uitwijk en Nederveen, voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1731. z.p. 2º: [12] p.
65659: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
49315: - ENGELAND, TEKENINGEN DOVER E.O.--- Collectie van 51 potloodtekeningen, elk 10x15 cm. van gezichten in zuid Engeland. 19e eeuws, in album.
65679: - Coat of arms/familiewapen of the Brouwer family
58238: - Notificatie van G.S. van Zuid Holland, d.d. 16-3-1821 betr. sluiting der visscherij in april en mei. 1 blad, plano, gedrukt
58239: - Placcaat en ordonnantie beroerende het vangen, zouten, haveren, keuren, pakken, ophoogen en leggen van de haring, etc. Delft, C. van Graauwenhaan, 1784.
29012: - Charles Huard. Les maitres humoristes nr. 15. Parijs 1908, ongepagineerd, geïll., los.
48171: - INDIE, SEMARANG, HARTMAN, SIMON THOMAS--- Rede bij de opening der tentoonstelling te Semarang op 20-8-1914 door mr. H.W. Hartman. Gestencild, folio, 13 pag.
48175: - MAASTRICHT, WEGEN--- Berigt eener geldleening (...) aanleg eens steenwegs van Maastricht tot de Geldersche grenzen, 1843, 4°, 3 pag., gedrukt.
48177: - STEVENS, ROTTERDAM, TAPIJT, WEVEN--- Knipsel uit Het leven 1912, betr. jubileum G. Stevens, van fa. W. Stevens tapijtfabriek Werklust te Rotterdam, geill., 1 pag.
48179: - ROOSENBURG, BIERMAN--- Bericht uitloting Hypotheekbrieven van de Eerste Ned. Hypotheekbriefbank, 's Gravenhage 1918, 1 pag., folio, gedrukt.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27