Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7839: - The New Testament in Syriac.
T17281: - Haggadah shel Pesach im targum ashkenaz / Erzählung von Israels Auszug aus Aegypten für die beiden Erste Abende des Pesach-Festes, mit einer deutschen Uebersetzung.
K1626: - Acta van de Buitengewone Generale Synoden van de Geref. Kerken in Nederland Arnhem 1979 en 1980 en van de Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland Arnhem 1981.: Met daarbijgevoegd: Handelingen van de besloten zittingen.
K1557: - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Berkel en Rodenrijs 1996.
K1558: - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Leusden 1999.
T14558: - Acta van het Synodaal Convent (1887) en de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
L1007: - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift. Naast de tekst in typografie, o.l.v. Dr. Jur. A.L. Verhofstede S.J. een beschrijving van de Codex door Dr. G.I. Lieftinck en een bibliographie door Dr. Rob Roemans.
K159: - Das Augsburger Bekenntnis in drei Jahrhunderten 1530 - 1630 - 1730
K833: - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
K708: - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland 1872 - 1892.
L1036: - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe: Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr. G.J. Hoogewerff
T14557: - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis. (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
K631: - Protestantse Kerk in Westelijk Indonesië. Verslag van de Proto-Synode gehouden van 25 tot 31 october 1948 te Batavia, met toevoeging van Kerkorde en Regelen.
T6888: (VOOYS, C.G.N. DE) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus.
K934: - 450 Jahre Berner Reformation. Beiträge zur Geschichte der Berner Reformation und zu Niklaus Manuel.
T17195: - The Book of Common Pray of the Sacraments, and other Rites and Ceremonics of the Church according to the Use of the Church of England together with the Psalter of Psalms of David, and Hymns Ancient and Modern for use in the Services of the Church. Complete Edition.
B1014: (HAEMSTEDIUS, ADRIANUS) - Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onzes Salighmaeckers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, ende veelsins vermeerdert; ende elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght, door J. G. O./ Joannem Gysium pred. tot Streef-kerck.
G565: N.N. - De Staats Courant van de Zuid-Afrikaansche Republiek.: De Staats Courant gedurende den Vrijheidsoorlog van 1881. Herdrukt op gezag der regering van de Zuid-Afikaansche Republiek.
G1456: V.D.B. (VAN DEN BOSCH) - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van Landen deser eeuwen beginnende met Christoffel Columbus en eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter,...
Z198: [ZEELAND] - Zeekanaal Gent-Terneuzen. 19 dec. 1968.
Z148: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeuws-Vlaanderen nr. 7.
Z150: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 18.
Z152: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 20. Episoden 1940-1945 III.
Z151: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 9.
T12011: [ZEELAND] - De Middelburgsche Avonturier. Of het Leven van een Burger Persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlyke Minnaryen; Leeroeffeningen; rampspoedige Koophandel, veroorzaakt door eene menigvuldige Minnenhandel; Boerenleven, totale Ruïne; Gevangenis; zeldzame Verlossing, en togt naar SURINAMEN, alwaar hy door het geluk dermaten gezegent werd, dat hy na een kort verblyf aldaar, ryk in zyn Vaderland te rug keert, en zich in een gewenscht Huwelyk begeeft. Doormengt met veele zeldzame Geschiedenissen, wonderlyke Minnaryen, en verbazende ontmoetingen. Door hem zelf beschreven. Met Platen. Facs. van de uitgave Amsterdam, Steven van Esveldt, 1760
T15033: [ZEELAND] - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1974-1975. W. Brand - De minderbroeders te Hulst 1458-1646.
T15034: [ZEELAND] - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1976-1977. H.C.E.M. Rottier - Twee belangrijke fasen in de historisch-geografische ontwikkeling van het Zeeuws-Vlaamse landschap; P.J. Brand - Klokken en beiaarden in Hulst door de eeuwen heen.
Z188: [ZEELAND] - Voortrekkers en stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland.: Tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg 10 nov. 1975-17 jan. 1976.
T20246: [STAATS-VLAANDEREN] - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Staat-Vlaanderen.
J3271: - Startbijbel. Voor kinderen en volwassenen. Een keuze uit het O.T. en N.T.: Met o.a. ook delen uit de Psalmen, Kleine Profeten, Hooglied en Openbaring.
T1442: N.N. - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen t.g.v. de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
T14930: - Sur les Ailes de la Foi. Chants Anciens et Nouveaux.
T15035: [ZEELAND] - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1978-1979. W.P.A. Colsen - Handboogschutterijen; P.J. Brand - De verkoop van ambten en Heerlijke rechten, door de graaf van Vlaanderen, in Hulst in het jaar 1505.
K1427: - Classis Holland. Minutes 1848-1858.: Translated by a Joint Committee of the Christian Reformed Church and the Reformed Church in America.
T15880: - The Alternative Service Book 1980, together with The Liturgical Psalter. [Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer]
K1355: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks nrs. 1 - 28/ 31/ 33-34. Met Registers Oude en Nieuwe reeks. 32 vols.
T1795: - Het boek Judith. Zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873.
T1840: - Liturgie de l'Église de Genève.
T2208: - Korte verklaring der Heilige Schrift. Oude en Nieuwe Testament. Compleet in 59 delen.
T6113: - Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. Vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht.
T6646: - Acta Synodalia of gearresteerde Kerken-Ordeningen van Zeelandt, Van de Jaren 1591. 1620. en 1638.: uitgegeven, ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
T8123: - La Bible. Traduction oecuménique de la Bible comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, traduits sur les textes originaux hébreu et grec. Avec introduction, notes, références et glossaire.
T19109: - 1769-1919 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
T19750: AALDERS, W. - Theologie der verontrusting.
T12869: AALDERS H.WZN., G.J.D., ET AL. - Kritisch kwintet - Historische opstellen [G.J.D. Aalders H.Wzn., Orosius als christelijk geschiedschrijver; D. Nauta, Het eigenlijke in de kerkgeschiedenis; J. Roelink, De Nederlandse Opstand een klassenstrijd?; H. Smitskamp, Het Réveil en het Verenigd Koninkrijk; W.J. Wieringa, Kanttekeningen bij Webers these inzake Protestantisme en kapitalisme.] With Summaries in English.
T14564: KOHLBRUGGE, H.F. --- AALDERS, W. / HEYST, D. VAN (SAMENST.) - Herman Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies.
T19254: AALDERS, W. - De grote ontsporing. Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie.
T2642: COT --- AALDERS, G.CH. - Het boek de Prediker. Commentaar op het Oude Testament.
T2644: COT --- AALDERS, G.CH. - Ezechiël. Ezechiël 1- 24; Ezechiël 25 -48. Commentaar op het Oude Testament. 2 dln.
T6631: AALDERS, W.J. - Handboek der Ethiek.
T1020: AALDERS, W.J. - Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde.
T104: AALDERS, G.J.D. - Het Romeinsche Imperium en het Nieuwe Testament
T1397: AALDERS, G.CH. - Het verbond Gods. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der openbaring.
T1434: AALDERS, G.CH. - Het liedboeksken van Israëls pelgrims. Zestien preeken over de liederen Hammaäloth.
T6100: AALDERS, W. - Apocalyps en evangelie. Over de johanneïsche geschriften.
T748: COT --- AALDERS, G. CH. - Het Hooglied. Commentaar op het Oude Testament
T749: COT --- AALDERS, G. CH. - Obadja en Jona. Commentaar op het Oude Testament.
T8465: AALDERS, G.CH. - De profeten des Ouden Verbonds.
T2474: AALDERS, G.J.D. - Paulus en de antieke cultuurwereld
T8495: AALEN, SVERRE - Heilsverlangen und Heilsverwirklichung. Studien zur Erwartung des Heils in der apokalyptischen Literatur des antiken Judentums und im ältesten Christentum. Mit einem Geleitwort von Ernst Baasland. Herausgegeben von Karl Heinrich Rengstorf. (Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums; vol. XXI).
T19668: AANTJES, W. / BLENK, C. / DEKKER, W. / E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur.
T12903: AARTS, F.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
T1929: ROSCAM ABBING, P.J. - Predikantswerk in verband met communicatie- en leertheorie.
T6490: ABBOTT, T.K. - A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians.
T13788: ABELS, P.H.A.M./ HABERMEHL, N.D.B./ WOUTERS, A.P.F. (RED.) - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis.
T20174: ABELS, P.H.A.M. - Ovittius' metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de Reformatietijd.
T13781: ABELS, P.H.A.M./ WOUTERS, A.PH.F. (EDS.) - Classicale Acta 1573-1620. Deel VII: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620
K1283: ABELS, P.H.A.M. - De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678).
G1114: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Onstaan en eerste jaren 1852-1871).
T14140: HOEDEMAKER, PH.J. --- ABMA, G./ BRUIJN, J. DE (RED.) - Hoedemaker herdacht.
1157: ABRAMSZ., S. - A. B. C. Wie van de kindertjes leest er méé? Rijmpjes voor de kleintjes.
T9265: ACHELIS, HANS - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
T19343: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705).
T6866: ACKROYD, P.R. / EVANS, C.F. AND LAMPE, G.W.H. AND GREENSLADE, S.L. (ED.) - The Cambridge History of the Bible. 3 Vols.: I. From the beginnings to Jerome; II. The West from the Fathers to the Reformation; III. The West from the Reformation to the Present Day.
K101: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
T17021: ACTA - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht van [...] 1943, [...] 1944 en [...] 1945.
K1687: ACTA - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Spakenburg Noord 1987.
T15678: ACTA - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende art. 31 K.O.) gehouden te Groningen van 24 april tot 28 juni 1946.
T19189: ACTON, JOHN EMERICH EDWARD DALBERG - The History of Freedom. With an Introduction by James C. Holland.
T20374: ADAM, MARIANNE / SALOMON, ELLA - Wat zal de morgen brengen? Twee Joodse vrouwen overleven Auschwitz.
T17176: ADAM, ADOLF - Das Kirchenjahr mitfeiern. Seine Geschichte und seine Bedeutung nach der Liturgieerneuerung.
T2424: AUGUSTINUS --- ADAM, KARL - Die geistige Entwicklung des Heiligen Augustinus. Rede.
T6560: ADAM, ALFRED (HRSG.) - Texte zum Manichäismus.
T8476: ADAM, GOTTFRIED/ KAISER, OTTO/ KÜMMEL, WERNER GEORG - Einführung in die exegetischen Methoden. 5. neubearbeitete Auflage in Neuausstattung. (Studium Theologie 1)
T8738: ADAM, ALFRED (ED.) - Antike Berichte über die Essener. Ausgewählt von Alfred Adam. (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, 182)
K1664: ADAMS, H.M. - Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries. 2 Vols.
T13692: ADAMS, HENRY - Mont-Saint-Michel and Chartres. With an Introduction by Ralph Adams Cram.
T2588: ADMIRANT, M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge. Figuren uit de begintijd van de kohlbruggiaanse prediking in Nederland.
T12632: ADRES - Adres aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, om handhaving hunner regten, in de vrije uitoefening der Gereformeerde Godsdienst, welke hun in de Grondwet wordt gewaarborgd, door de Afgescheidene Gemeenten in de provincie Vriesland
T6860: ADRIAANSE, H.J. - Zu den Sachen selbst. Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls. Met een samenvatting.
T19448: ADRIAANSE, H.J. / KROP, H.A. / LEERTOUWER, L. - Het verschijnsel theologie. Over de wetenschappelijke status van de theologie.
T9133: ADRIAANSE, H.J., ET AL. - Voorbeeldige vriendschap. Vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur. Aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
T12037: ADRIANI, N. (TRANSL.) - Noentoe ngKatoewoe i mPoeë Isa, anoe na'oeki i Loekasi (The Gospel of Luke in the Bare'e Language)
T20390: AERDE, R. VAN / COOLEN, A. / GOEDE, A. / NOREL, K. / VRIES, A. / E.A. - Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. 2 delen.
T4476: THOMAS VAN AQUINO --- J.A. AERTSEN - Natura en Creatura. De denkweg van Thomas van Aquino. 2 dln.
T15553: AERTSEN, H. - Play in Middle English. A Contribution to Word Field Theory or Ploughing the Playing-Field.
T13539: AESCHYLUS - Septem quae supersunt tragoediae. Rec. Gilbertus Murray. Accedunt tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta elegiae, poetae vita, operum catalogus suidae et marmoris parii testimonia. Editio altera.
T8153: AGOURIDOS, S. - Hypomnema eis tas A, B kai C epistolas tou apostolou Ioannou. (Greek text)
T16611: AHITUV, SHMUEL - Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents.
J3260: AHN, YONG CHOON - Het zaad moet sterven. De lotgevallen van een Koreaans predikantsgezin in bewogen jaren.
G1112: AHSMANN, MARGREET J.A.M. - Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren. Mit Zusammenfassung.
K108: AKEN, LUCIE J. N.K. VAN - De Remonstrantsche broederschap in verleden en heden. Historische schets. Woord vooraf van G.J. Heering.
T14927: AKENSON, DONALD HARMAN - Saint Saul. A Skeleton Key to the Historical Jesus.
T1755: HEMELSOET, BEN --- AKERBOOM, DICK (RED.) - Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
T9864: WESSEL GANSFORT --- AKKERMAN, F./ HUISMAN, G.C./ VANDERJAGT, A.J. (EDS.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism.
T14689: ALAND, KURT - Die Reformatoren. Luther - Melanchthon - Zwingli - Calvin, mit einer Nachwort zur Reformationsgeschichte.
T7151: ALAND, K., IN VERBINDUNG MIT RIESENFELD, H., ROSENBAUM, H.-.U., HANNICH, CHR., BONSACK, B. -
T11096: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De Gelukzaligheid van den Weg der Regtvaardigen, Alsmede De Fonteine des Levens, Voorgesteld in Twaalf Predikatiën.
T19502: JAPPE ALBERTS, W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, ca. 800-1288.
T17790: ALCORN, RANDY - Deadline. Roman.
K937: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel gedenkboek.
T699: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PH. - Trouwe vermaning tot troost en bemoediging in deze benauwde tijden.: In hedendaags Nederlands vertaald en van een inleiding voorzien door drs. P. Schot.
T700: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PH. - Verhandeling over het sacrament van het heilig avondmaal des Heeren.: Uit het Frans vertaald door drs. A. Maljaars
T14658: ALEXANDER, JAMES W. - Thoughts on Preaching. Being contributions to homiletics.
T15326: ALEXANDER, PETER / GILL, ROGER (ED.) - Utopias.
T8078: PHILO ALEXANDRINUS - Philo II: On the Cherubim (De Cherubim)/ On the Sacrifices of Abel and Cain (De Sacrificiis Abelis et Caini)/ The Worse attacks the Better (Quod Deterius Potiori insidiari solet)/ On the Posterity and Exile of Cain (De Posteritate Caini)/ On the Giants (De Gigantibus). With an English Translation by F.H. Colson and G.H. Whitaker. (Loeb Classical Library; no. 227).
T7934: PHILO ALEXANDRINUS - Philo Supplement I and II: Questions and Answers on Genesis/ Questions and Answers on Exodus. Translated from the Ancient Armenian Version of the Original Greek by R. Marcus. Loeb Classical Library; nrs. 380/ 401.
K1420: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië /Indonesië (1877-1961).
K1388: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.
T19063: ALGRA, N.E. - Ein. Enkele Rechtshistorische Aspecten van de Grondeigendom in Westerlauwers Friesland. Mit Zusammenfassung.
T16808: DANTE ALIGHIERI - De Monarchie en andere politieke teksten & De Schenking van Constantijn. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
T19455: DANTE ALIGHIERI - De goddelijke komedie. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
T7793: QUMRAN --- ALLEGRO, JOHN M., WITH THE COLLABORATION OF ARNOLD A. ANDERSON. - Discoveries in the Judaean Desert of Jordan. V. Qumran Cave 4. I (4Q158 - 4Q186). Biblical Commentaries/ Pesharim, etc..
T7572: ALMQVIST, H. - Plutarch und das Neue Testament. Ein Beitrag zum Corpus Hellenisticum Novi Testamenti.
T2479: ALTANER, BERTHOLD/ STUIBER, ALFRED - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter.
T17019: ALTHAUS, PAUL (HRSGEB./ ED.) - Das Neue Testament Deutsch. In Verbindung mit Johannes Behm, Hermann Wolfgang Beyer, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich Rengstorf, Julius Schniewind, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Mit einer Einleitung zum Gesamtwerk: Die Entstehung und der Wortlaut des Neuen Testaments von Hermann Strathmann. Bd. 12: Namen- und Sachweiser. 12 Vols.
G1115: ALTHOFF, G. / GOETZ, H.W. / SCHUBERT, E. - Menschen im Schatten der Kathedrale. Neuigkeiten aus dem Mittelalter.
T17870: ISRAELI, ISAAC --- ALTMANN, ALEXANDER / STERN, SAMUEL MIKLOS - Isaac Israeli. A Neoplatonic Philosopher of the Early Tenth Century. His Works translated with comments and an outline of his Philosophy by A. Altmann and S.M. Stern. With a New Foreword by Alfred Ivry.
T12411: ALTMEYER, J.-J. - Les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas. 2 Tomes/ 2 Vols.
T17736: ALTNER, GÜNTER - Charles Darwin und Ernst Haeckel. Ein Vergleich nach theologischen Aspekten mit einem Geleitwort von Wulf Emmo Ankel.
T17738: ALTNER, GÜNTER - Weltanschauliche Hintergründe der Rassenlehre des Dritten Reiches.
T12095: AMELINK, AGNES - Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika.
T14570: AMELINK, HERMAN - Paulus. De apostel en zijn evangelie.
K1117: AMELINK, AGNES - De gereformeerden.
T20591: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Niet zo hoog, Margreet!
T19158: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - De Valkjes van de Jaghtvalck.
T13681: RUUSBROEC --- AMPE, ALB. - Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid.
T13413: REYPENS, L. --- AMPE, ALB. (RED.) - Dr. L. Reypens-album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
T17402: AMSHOFF, M.A. / RUTGERS, C.P.L. / DIEST LORGION, E.J. - Aanwijzing van den weg der zaligheid volgens het evangelie. Een handboek voor hen, die zich aan de christelijke gemeente wenschen te verbinden, of reeds hare leden zijn.
T14618: AMSTEL, J. VAN - Prediking en Pastoraat. Een handreiking voor ambtsdragers.
T1415: AMSTEL, J.VAN - Wat geloof je? Een handreiking [Over de Apostolische Geloofsbelijdenis]: Serie 'Jongerenperspectief'
T2981: AMSTEL, J. VAN / HOEK, J. / SELDENRIJK, R. / VELEMA, W.H. (RED.) - Christelijk gezinsleven.
T8977: SOCIETAS HEBRAICA AMSTELODAMENSIS - Genesis (1 - 3). Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling.
T9642: AMSTERDAM, KERKENRAAD VAN - Herderlyke en Vaderlyke Brief, houdende aan de Bloeyende Hervormde Gemeente, Binnen deze Stad vergadert; Tot Ontdekkinge van, en Waarschouwinge tegen de Gevaarlyke Dwalingen Van die Lieden, dewelke onder den Naam van Hernhutters Bekend zyn. Geschreven van De Predikanten en Ouderlingen des Kerken - Raads van Amsteldam.
T7381: AMSTUTZ, JOSEPH - Haplotes. Eine begriffsgeschichtliche Studie zum jüdisch/ christlichen Griechisch
T17832: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Efeziërs voor de gemeente bewerkt.
T12177: ANDEL, CORNELIS P. VAN - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
T13475: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen met de gemeente gelezen.
T13850: SULPICIUS SEVERUS --- ANDEL, G.K. VAN - The Christian Concept of History in the Chronicle of Sulpicius Severus.
T2164: ANDEL, J. VAN - Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis.
T6283: ANDEL, J. VAN - Paulus' Brief aan de Colossensen aan de gemeente verklaard.
T5070: ANDEL, J. VAN - Het evangelie naar de beschrijving van Lukas aan de gemeente toegelicht.: Met een kort levensbericht van den auteur door ds. C. Lindeboom.
T6204: ANDERSON, GERALD H. / COOTE, ROBERT T. / HORNER, NORMAN A. / PHILIPS, JAMES M. (ED.) - Mission Legacies. Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement.
K114: ANDERSON, HUGH GEORGE - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A Social History.
T2929: ANDERSON JR., R. DEAN - Ancient Rhetorical Theory and Paul.: Met Nederlandse samenvatting.
T7724: ANDERSON, GARY A./ STONE, MICHAEL E. (EDS.) - A Synopsis of the Books of Adam and Eve.
T17610: ANDREWS, GINI - Esther, de koningin die haar volk redde.
T1362: CALVIN --ANEMA, S. - Wat bracht ons Wencélius' Esthétique de Calvin?
T4305: ANEMA, SEERP - Het Hooglied. Metrische bewerking met nieuwe verklaring.
T6400: ANEMA, SEERP - Jeroesjaleem verloren. I. De Sjoenemietische; II. De Egyptische; III. De Aulische; IV. De Sidonische; V. De Aetiopische. 5 dln. compl.
T14331: ANGERS, JULIEN-EYMARD D' - L'Humanisme Chrétien au XVIIe Siècle: St. François de Sales et Yves de Paris.
T17934: HOOFT, P.C. --- ANGREMOND, TH. H. 'D - P.C. Hooft's Achilles en Polyxena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
T9635: ANNEGARN, ALFONS (ED.) - Musical Documents from two Centuries (1500 to 1700) in the Library of the Utrecht Institute of Musicology. A Catalogue edited on the Occasion of its Fiftieth Anniversary/ Muzikale documenten uit twee eeuwen (1500-1700) in de Bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.
G1719: REESER, E. --- ANNEGARN, A. / GRIJP, L.P. / COUL, P. P OP DE (RED.) - Harmonie en perspectief. Zevenendertig bijdragen van Utrechtse musicologen voor Eduard Reeser.
T6478: ANONIEM - Geessel om uyt te dryven de Arminiaenschen Quel-Gheest.: By een ghebracht om te bedwinghen de vermetene curieusheyt van eenen onbekenden Vrager/ noopende de Predestinatie ende salicheyt der onmondigher kinderen/ in een boecxken dat hy den Quel-gheest gheintituleert heeft.Tot waerschouwinghe ende onderrechtinghe van alle ware Ghereformeerde Christenen.
T12624: ANONIEM - Woordenboek van de geschiedenis der christelijke kerk. Door den schrijver der Tabel van de geschiedenis der christelijke kerk.
J7027: ANONIEM - Hoe het Morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
J5079: ANONIEM - De geheime kamer of de kinderen van de ketter.
T19687: ANONIEM - Hoe de Vlaming aan het Geloof vasthield. Verhaal uit den Spaanschen tijd. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
T12747: ANONYMUS - Den godvrugtigen Lands-man ofte Gebede-boek bezonderlyk ten dienste der Lands-lieden, Behelzende de voornaemste Litanien, Gebeden, Bemerkingen en Onderwyzingen om hun op te wekken tot een godvrugtig leven, en hunne zaligheyd uyt-te-werken. Eersten Druk. Overzien en vermeerderd met de Zondagsche Vesperen, de generaele Absolutie, &c. Met: Korte bemerkingen op de Vier Uytterste des Mensch, afgebeeld door vier Printen met hunne Uytlegginge.
T14046: ANONYMUS - Logenkorting Off Ernstich-Schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde Harminiaensche Logentael.
T8734: ANROOIJ, WIM VAN, E.A. - Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen XXIV)
T19135: ANROOIJ, WIM VAN - Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700)
T15535: ANROOIJ, W. VAN - Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes.
T19420: ANTHONIOZ, STÉPHANIE - L'eau, enjeux politiques et théologiques, de Sumer à la Bible.
K1268: ANTONOPOULOU, THEODORA - The Homilies of the Emperor Leo VI.
T19606: APOCRIEFEN - Apocriefen van het Oude Testament. Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur, met een inleiding van Prof. Dr. W.C. van Unnik.
T9386: APOCRYPHA - The New English Bible - The Apocrypha.
T20491: ADER-APPELS, J.A. - Een Groninger pastorie in de storm.
T1493: AQUINAS, THOMAS - Summa Theologica. Diligenter emendata, de Rubeis, Billuart et aliorum notis selectis ornata. 6 Vols.
T8601: THOMAS AQUINAS --- THOMAS VAN AQUINO - Over het Onzevader en het Weesgegroet. De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en gannoteerd door Carlo Leget. (Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht; dl. 2).
T12890: THOMAS AQUINAS --- THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart. Erster Band: Gott und Schöpfung; Zweiter Band: Die sittliche Weltordnung. 2 (of 3) vols.
T16713: THOMAS VAN AQUINO - Over de Wet [Summa Theologica I-II, qq.90-97] Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.A.J.M. Buijsen.
T4539: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart. Zweiter Band - Die Sittliche Weltordnung.
T17682: THOMAS VAN AQUINO - Over de Wet [Summa Theologica I-II, qq.90-97] Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.A.J.M. Buijsen.
T19385: ZEELAND - ARCHIEF - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1928 en 1934. 1928: Het Kruiningensch Dialect, door J.Dek met een voorwoord van Prof. Dr. Jac. van Ginneken; Kerk en toren van Nieuwlande, door J.M. de Nooijer; 1934: Het Kruiningensch Dialect II, door J. Dek; Het Album Amicorum van Petrus Hondius, 1578-1621, Predikant te Terneuzen, 1604-1621, door Mr. A. Meerkamp van Embden; Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius, door Dr. L.A.J. Burgersdijk Jr.; De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809, door Dr. A.B. van Deinse. 2 dln.
T20336: ARENDS, COR - If Billy Sunday comes to Town. Een fundamenteel-theologische casestudy naar de waan bij Anton T. Boisen. With Summary.
T2783: ARENDS, J.F.M. - Die Einheit der Polis. Eine Studie über Platons Staat.
T9214: ARENDS, J.F.M. - Die Einheit der Polis. Eine Studie über Platons Staat. (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava; Supplementum 106)
T13269: ARENDT, HANNAH - Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Rede über Lessing.
T16174: AUGUSTINUS --- ARENDT, HANNAH - Le Concept d'amour chez Augustin. Essai d'interprétation philosophique. Avant-propos de Guy Petitdemange.
T16309: ARENDT, HANNAH - Materialien zu ihrem Werk. Herausgegeben von Adelbert Reif.
T7228: ARENS, EDUARDO - The 'Elthon'- Sayings in the Synoptic Tradition. A Historico-Critical Investigation.
T7403: ARGALL, R.A./ BOW, B.A./ WERLINE, R.A. (EDS.) - For a Later Generation. The Transformation of Tradition in Israel, Early Judaism, and Early Christianity.
T13677: ARIÈS, PHILIPPE - Geschichte des Todes (Orig.: L'homme devant la mort)
T17863: ARISTOTELES - Over het geheugen, de slaap en de droom. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Philip van der Eijk.
T17226: ARISTOTELES - Retorica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Marc Huys.
T2455: ARISTOTELES/ ARISTOTLE - On man in the universe. Metaphysics, Parts of Animals, Nicomachean ethics, Politics, Poetics.: Edited with an Introduction by L.R. Loomis.
T19783: ARKEL, DICK VAN - Voor ons de zondvloed. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed.
T1550: ARKEL, R.E. VAN - De boodschap der genade. Een keur uit het kanselwerk. Verzorgd en ingeleid door Prof. Dr. K. Dijk en Ds. Chr. W.J. Teeuwen.
T8016: PHILO ALEXANDRINUS --- ARNALDEZ, R./ POUILLOUX, J./ MONDÉSERT, C. (ED.) - Les Oeuvres de Philon d'Alexandrie.Textes avec introduction, traduction et notes. Publiées sous le patronage de l'Université de Lyon. 35 in 34 vols.
T15013: ARNDT, JOHANNES ( JAN ARENTS) - Het derde boek van het Ware Christendom over de innerlijke mens. Opnieuw vertaald en van toelichting voorzien door Ds. J. Happee.
J2551: ARNHEM, LAURA VAN - Dientje Donkers eerste en laatste Kerstfeest in oorlogstijd.
T586: ARNTZEN, M.J. - Biecht en vergeving van zonden. Een benadering van het biechtvraagstuk vanuit gereformeerd standpunt.
T1271: ARNTZEN, M.J. - Ootmoed of hoogmoed. Geloofsgehoorzaamheid of nieuwe theologie?
K1308: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken.: Herdruk van de uitgave van 1788. Inleiding door dr. F.A. van Lieburg.
K1312: ARTHUR, ANTHONY - The Tailor-King. The Rise and Fall of the Anabaptist Kingdom of Münster.
G115: AS, H.H.J. VAN / BERG, C.R. VAN DEN / BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
T17453: ASBRIDGE, THOMAS - De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
T8494: ASMUSSEN, JES P. - Studies in Judeo-Persian Literature. (Studia Post-Biblica; vol. 24)
T4540: ASPEREN, G.M. VAN - Tussen coöperatie en conflict. Inleiding in de sociale filosofie.
T19465: ASPESI, FRANCESCO / BRUGNATELLI, VERMONDO / CALLOW, ANNA LINDA / ROSENZWEIG, CLAUDIA (EDS.) - Il mio cuore è a oriente. Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati a Maria Luisa Mayer Modena.
T14675: COCCEJUS, JOHANNES --- ASSELT, WILLEM JAN VAN - Amicitia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669)/ An Examination of the Structure of the Theology of Johannes Coccejus (1603-1669) With a Summary in English/ Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.
K1054: VOETIUS --- ASSELT, W.J. VAN / DEKKER, E. (RED.) - De scholastieke Voetius. Een luisteroefening aan de hand van Voetius' Disputationes Selectae.
T20062: ASSENDELFT, MARION M. - Sol ecce surgit igneus. A Commentary on the Morning and Evening Hymns of Prudentius (Cathemerion 1,2,5 and 6)
T20330: ASSINK, MARNIX (RED.) - De praktijk van het ambt. Handreiking aan nieuwe ambtsdragers.
T19310: CLARA VON ASSISI - Geschriften, leven, documenten.
T1715: FRANCISCUS VAN ASSISI - Het heilig verbond van de zalige Franciscus met vrouwe armoede.: Vertaald door A.A.C.Sier. Ingeleid door Hans Sevenhoven.
T20391: TOIT, J.D. DU --- ASSONVILLE, V.E. D - Totius-Profeet van die Mooirivier. n Lewenskets van prof. dr. J.D. du Toit.
T8937: ASTER, E. VON (HRSGEB./ED.) - Grosse Denker. Unter Mitwirkung von: E. von Aster, O. Baensch, M. Baumgartner, O. Braun, F. Brentano, H. Falkenheim, A. Fischer, M. Frischeisen-Köhler, R. Hönigswald, W. Kinkel, R. Lehmann, F. Medikus, P. Menzer, P. Natorp, A. Pfänder, R. Richter, A. Schmekel, W. Windelband. 2 Bde/2 Vols.
T1481: ASTER, ERNST VON - Geschichte der Philosophie.
K117: ATKINS, GAIUS GLENN/ FAGLEY, FREDERICK L. - History of American Congregationalism
T19519: EUSEBIUS --- ATTRIDGE, H.W. AND HATA, G. (ED.) - Eusebius, Christianity, and Judaism.
T2502: EUSEBIUS --- ATTRIDGE, H.W. AND HATA, G. (ED.) - Eusebius, Christianity, and Judaism.
T4416: NAG HAMMADI --- ATTRIDGE, HAROLD W. (ED.) - Nag Hammadi Codex I ( The Jung Codex). 2 Vols. I. Introductions, Texts, Translations, Indices; II. Notes.
T2491: ATZBERGER, LEONHARD - Geschichte der Christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit.
T11003: AUBERY DU MAURIER, LOUIS - Memoires pour servir a l'histoire de Hollande et des autres Provinces Unies. Où l'on verra les veritables causes des Divisions qui sont depuis soixante ans dans cette Republique, & qui la menacent de ruine.
K1682: MERLE D' AUBIGNÉ, J.H. - Duitschland, Engeland en Schotland. Herinneringen van een Zwitsersch predikant. Uit het Engelsch vertaald door J. Oudijk van Putten.
K1631: AUDISIO, GABRIEL - Les Vaudois. Naissance, vie et mort d'une dissidence (XIIme - XVIme siècles).
T16530: AUFFRET, PIERRE - Merveilles à nos yeux. Etude structurelle de vingt psaumes dont celui de 1Ch 16,8-36.
T8193: AUGUSTI, JO. CHRIST. GUIL. - Corpus Librorum Symbolicorum qui in Ecclesia Reformatorum auctoritatem publicam obtinuerunt. Novam collectionem instituit, dissertationem historicam et litterariam subjunxit, et indices rerum verborumque adjecit.
T19536: ERASMUS, D. --- AUGUSTIJN, CORNELIS - Erasmus.
T14734: AUGUSTIJN, C. (RED.) - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835.
T9165: AUGUSTIJN, C., ET AL. (RED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Dl. 63 - 67. (1983 - 1987). 5 vol. in 9.
K206: BERG, J. VAN DEN -- AUGUSTIJN, C./ HOLTROP, P.N./ POSTHUMUS MEYJES, G.H.M./ WALL, E.G.E. VAN DER (EDS./RED.) - Kerkhistorische opstellen/ Essays on church history, aangeboden aan/ presented to Prof. Dr. J. van den Berg
T13258: ERASMUS, DES. --- AUGUSTIJN, C. - Erasmus. Vernieuwer van kerk en theologie.
T13914: LUTHER, MARTIN --- AUGUSTIJN, C. - Luthers intrede in het klooster. Inaugurele rede Vrije Universiteit Amsterdam 1968.
K463: NAUTA, D. --- AUGUSTIJN, C., ET AL. (EDS.) - Opstellen aangeboden aan Professor Dr. D. Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
T20551: KUYPER, A. --- AUGUSTIJN, C. / PRINS, J.H. / WOLDRING, H.E.S. (RED.) - Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed.
K456: ERASMUS -- AUGUSTIJN, CORNELIS - Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen.
T17681: AUGUSTIJN, C / HONÉE, E. (RED.) - Vervreemding en Verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000.
T12402: AUGUSTINUS --- SAINT AUGUSTIN - Commentaire de la première épître de S. Jean. Texte Latin des Mauristes, introduction, traduction et notes par Paul Agaësse. Quatrième édition, revue et corrigée.
T19684: AUGUSTINUS, AURELIUS - Carthaagse preken. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld.
T19633: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
T19161: SAN AGUSTIN --- AUGUSTINUS, A. - Obras de San Agustin en edicion bilingüe, Tomo VIII: Cartas (1.) / Tomo XI: Cartas (2.) (Complemento del tomo VIII). Text Latin-Spanish. 2 Vols.
T2381: AUGUSTINUS, AURELIUS - Opera.: Pars IV, 1. De Doctrina Christiana, De Vera Religione Pars V. Quaestionum in Heptateuchum Libri VII, Locutionum in Heptateuchum Libri VII, De Octo Quaestionibus ex Veteri Testamento Pars VIII. In Johannis Evangelium Tractatus CXXIV Pars X, 1-3. Enarrationes in Psalmos Pars XI,1. Sermones de Vetere Testamento id est sermones I-L secundum ordinem Vulgatum insertis etiam novem sermonibus post Maurinos repertis Pars XIII,2. De Fide Rerum Invisibilium, Enchiridion ad Laurentium de Fide et Spe et Caritate, De Catechizandis Rudibus, Sermo ad Catechumenos de Symbolo, Sermo de Disciplina Christiana, Sermo de Utilitate Ieiunii, Sermo de Excidio Urbis Romae, De Haeresibus Pars XIV, 1-2. De Civitate Dei Libri I-XXII Pars XVI,1-2. De Trinitate Libri XV.
T17637: AUGUSTINUS, AURELIUS - Bij God lééft ons goed. Bidden met Augustinus. Vertaling en toelichting door Dr. J. van Oort.
T19444: AUGUSTINUS, AURELIUS - Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan den Boeft en Hans van Reisen.
T19585: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
T12765: AUGUSTINUS - Confessiones/ Bekenntnisse. Lateinisch und Deutsch. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Joseph Bernhart (Bilingual edition)
T17219: AUGUSTINUS, AURELIUS - Selbstgespräche / Soliloquiorum libri duo. Lateinisch und deutsch herausgegeben von Peter Remark.
P285: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Belijdenissen van den H. Augustinus in XIII boeken. Vertaald door J.A.van Lieshout.
T19503: AUGUSTINUS, AURELIUS - Oeuvres de Saint Augustin. 1re Série : Opuscules. IV. Dialogues Philosophiques. I. Problèmes Fondamentaux Contra Academicos - De Beata Vita - De Ordine. Texte de L'Édition Bénédictine Traduction, Introduction et Notes de R. Jolivet.
T13077: AUGUSTINUS - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van dr. A. Sizoo.
T20556: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
T17210: AUGUSTINUS, AURELIUS - Libros de fide spe caritate, sive enchiridion de catechizandis rudibus. Edidit A. Sizoo.
T2443: AUGUSTINUS, A. - Belijdenissen. Vertaald door J.A. van Lieshoudt.
T6663: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald door Dr. J. Fernhout.
T17980: AUGUSTINUS, AURELIUS - Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit Marcus- en Lucasevangelie [Sermons de scripturis 94A-116 + 367] Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.
T2530: AUGUSTUS --- CESARE OTTAVIANO AUGUSTO - Res gestae divi Augusti. Con testo a fronte. Introduzione e cura di Luca Canali.
T15003: GRANT, ROBERT MCQUEEN --- AUNE, DAVID E. / YOUNG, ROBIN DARLING (ED.) - Reading Religions in the Ancient World. Essays Presented to Robert McQueen Grant on his 90th Birthday.
T20228: AURELII, AUGUSTINI - AUGUSTINUS - Contra Academicos de Beata Vita necnon De Ordine Libri. Quos ad Fidem Codicum Recensuit Prolegomenis Notisque Instruxit Wilhelmus M. Green.
T19586: FAZZINI, RICHARD A. --- AURIA, SUE H. D' (ED.) - Servant of Mut. Studies in Honor of Richard A. Fazzini.
T19403: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder.
T8873: AUTENBOER, E. VAN - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers (1515 - 1561). Met een Woord Vooraf door Prof. Dr. L. Roose.
G1841: DIVERSE AUTEURS - Consilium Magnum 1473 - 1973.: Herdenking van de 500e verjaardag van de oprichting van het Parlement en Grote Raad van Mechelen. Colloquium (Brussel - Mechelen).Commémoration du 500e anniversaire de la création du Parlement et Grand Conseil de Malines. Colloque (Bruxelles - Malines).8 - 9. XII. 1973
T2516: GOFFREDO DI AUXERRE - Expositio in Cantica Canticorum. Ed. critica a cura di F. Gastaldelli. 2 Vols.
T8191: AVI-YONAH, MICHAEL (RED.) - De geschiedenis van het Heilig Land.
T12941: AYER, A.J. - De kernproblemen van de filosofie
K555: VOS AZ., G.J. - Het keerpunt in de jongste geschiedenis van Kerk en Staat. De eerste bladzijde der tweede Afscheiding.
T3008: BAAIJ, PIETER, K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7.: With a Summary in English.
T17606: JONG VAN RODENBURGH, CORNELIUS DE --- BAALEN, CARLA VAN / MILDT, DICK DE (EDS.) - 'Weest wel met alle menschen'. De 'Kaapse Brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh.
T17888: KOETSIER-BAAN, D. - Maaike doet ook mee!
T9488: BAAN, M./ BRUYNE, I. DE/ HOVIUS, J./ MOLEN, S. V.D. (RED.) - Religio Reformata. Preken over de Heidelbergse Catechismus. (Zondag 11 - 19 door ds. R. Kok)
T4474: BAARDA, T. - The Gospel Quotations of Aphrahat the Persian Sage. Aphrahat's text of the Fourth Gospel. 2 Vols. Vol.II Appendix.
T6979: BAARDA, T., KLIJN, A.F.J., UNNIK, W.C. VAN (ED.) - Miscellanea Neotestamentica. 2 Vol.: Studia ad Novum Testamentum praesertim pertinentia a sociis sodalicii batavi C.N. studiosorum Novi Testamenti conventus anno MCMLXXVI quintum lustrum feliciter complentis suscepta.Volumen primum et alterum.
T8274: BAARDA, T./ JANSEN, H./ NOORDA, S.J./ VOS, J.S. - Paulus en de andere joden. Exegetische bijdragen en discussie.
T14216: BAAREN, TH.P. VAN/ ZANDEE, J., ET AL. - Verbum. Essays on some aspects of the religious function of words, dedicated to Dr. H.W. Obbink, professor in the history of religions and egyptology University of Utrecht on November 14th. 1964.
T16966: BAARLINK, H. / DUVEKOT, W.S. / GEENSE, A. (RED.) - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament.
T12559: BAARLINK, HEINRICH - Anfängliches Evangelium. Ein Beitrag zur näheren Bestimmung der theologischen Motive im Markusevangelium.
T7064: BAARLINK, H., E.A. - Christologische Perspectieven. Exegetische en hermeneutische studies.: Artikelen van en voor prof. dr. Heinrich Baarlink, uitgegeven t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen.
T19521: BAARLINK, H. - Romeinen I/ Romeinen II. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting) 2 dln.
T4159: BAARLINK, H. - Het evangelie van de verzoening.
T8226: BAARLINK, H. - Anti-Judaïsme in het oudste Evangelie? Inaugerele rede. (Kamper Cahiers; no. 34)
T6231: CALVIJN, J. --- BAARS, ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn (Summary in English included)
k1477: PERKINS, W. --- BAARSEL, J.J. VAN - Willam Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
J3327: BAART, NICOLE - Lichtval.
T19292: BONHOEFFER, D. --- BAAS, A.G. / BETHGE, E. / E.A. - Werken met Bonhoeffer.
T1505: BAAYEN, R.H. & WAARD, J. DE (RED.) - Aspecten van bijbelvertalen. Lezingen gehouden voor de werkgroep van de Vrije Universiteit.
G1125: BABELON, JEAN-PIERRE - Henri IV.
T12720: BACHMANN, PHILIPP - Der zweite Brief des Paulus an die Korinther (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band VIII)
T7530: BACHRA, BERNARD NEHEMIA - The phonological structure of the verbal roots in Arabic and Hebrew
G1440: WILLEM III --- BACHRACH, A.G.H./ E.A. (RED.) - Willem III de stadhouder-koning en zijn tijd.
T19122: BACKHOUSE, JANET - The Lindisfarne Gospels.
T17927: BACKUS, IRENA - Historical Method and Confessional Identity in the Era of the Reformation (1378-1615)
T1553: BADENHORST, F.G. - Die rassevraagstuk veral betreffende Suid-Afrika, in die lig van die gereformeerde etiek.
T15151: BEDE/ BAEDA - Opera Historica. With an English translation by J.E. King. Ecclesiastical History of the English Nation. Based on the version of Thomas Stapleton, 1565. Two Vol. I. Books I-III; II. Books IV and V, Lives of the Abbots. Letter to Egbert.
k1483: BAELDE, R. - Studiën over godsdienstdelicten.
T12190: BAHLMANN, P. - Die Wiedertäufer zu Münster. Eine bibliographische Zusammenstellung.
T8496: BAIGENT, MICHAEL/ LEIGH, RICHARD - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid.
T17140: BAILER, ALBERT - Profile des Religionsunterrichts. Orientierungshilfe zu fachdidaktischen Konzeptionen der Gegenwart.
T17233: BAILEY, DERRICK SHERWIN - Homosexuality and the Western Christian Tradition.
T15408: BAILLY, MARIE-CHARLOTTE LE - Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw. Avec un résumé.
T16162: BAINTON, ROLAND H. - The Reformation of the Sixteenth Century. With a new Foreword and Supplementary Bibliography by Jaroslav Pelikan. Enlarged edition.
T12419: BAINTON, ROLAND H./ GRITSCH, ERIC W. - Bibliography of the Continental Reformation. Materials Available in English. Second Edition. Revised and Enlarged.
J3207: BAKER, ELEANOR - Geschroeide aarde. : Roman over de Boerenoorlog.
K1038: STATENBIJBEL --- BAKHUIZEN VAN DEN BRIINK, J.N., ET AL. - De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4: L. Knappert, Enkele opmerkingen bij de geschiedenis der Statenvertaling; J.N. Bakhuizen van den Brink, Kerk en staat in de ongedrukte praefatiën der Statenvertaling van 1637 (met de tekst); G. Sevenster, De Statenvertaling en hare Kanttekeningen; W.A.P. Smit, De Statenvertaling en onze literatuur.
T16399: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. / BRUIN, C.C. DE / DANKBAAR, W.F. / LAARHOVEN, J.C.P.A. VAN / NAUTA, D. (RED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie, Deel LVI. Afl. I. Met o.a.: J.N. Bakhuizen van den Brink - Geen Kerk in het Nieuwe Testament; G. Ising - Die Bedeutung der Niederdeutschen Bibelfrühdrucke für Frömmigkeitsgeschichte und Sprachgeschichte; H.J. de Jonge - Erasmus und die Glossa Ordinaria zum Neuen Testament; C. Augustijn - De Vorstermanbijbel van 1528; J. Trapman - Delenus en de Bijbel; Sandra Hindman - The transition from manuscripts to printed books in the Netherlands: illustrated Dutch Bibles; A. Davids - Justin Martyr on monotheism and heresy; J.C.H. Lebram - Hebraïsche Studien zwischen Ideal und Wirklichkeit an der Universität Leiden in den Jahren 1575-1619.
K729: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N./ FOCKEMA ANDREAE, S.J./ DOOREN, J.P. VAN/ NAUDIN TEN CATE, T.J. - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Uitgegeven door de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. 2 dln.
T12950: BAKKER, J.T./ MULDER, D.C. (RED.) - Eén bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het jodendom.
K745: BAKKER, NICO T. - Miskende gratie. Van Calvijn tot Witsius, een vergelijkende lezing, balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie.
K297: DOLEANTIE --- BAKKER, W./ JONG, O.J. DE/ SPIJKER, W. VAN 'T/ WOLTHUIS, L.J. (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
T714: BAKKER, R. /MELSEN, A.G.M. VAN / PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de Wijsbegeerte in Christelijk Perspectief.
T19201: BAKKER, HENK - 'Ze hebben lief, maar worden vervolgd'. Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu.
T17929: BAKKER, HENK - Draads en tegendraads. Leren van de puriteinen.
T20028: BAKKER, D. - Man in the Qur'an.
T12724: BAKKER, REINOUT (ED.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door Reinout Bakker.
T17627: BAKKER, NICO T. - Miskende gratie. Van Calvijn tot Witsius, een vergelijkende lezing, balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie.
T13477: DELFGAAUW, B. --- BAKKER, R./ HUBBELING, H.G. (RED.) - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
T13948: BERKOUWER, G.C. --- BAKKER, J.T./ HARTVELT, G.P., ET AL. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
T14670: LUTHER, M. --- BAKKER, J.T./ BOENDERMAKER, J.P. (RED.) - Luther na 500 jaar: teksten, vertaald en besproken.
T15488: BARTH, KARL --- BAKKER, NICO T. - In der Krisis der Offenbarung. Karl Barths Hermeneutik, dargestellt an seiner Römerbrief-Auslegung. With a summary.
T1858: LUTHER, MARTIN -- BAKKER, J.T. - Eschatologische prediking bij Luther.
T18089: BALJON, J.M.S. - Commentaar op het Evangelie van Markus.
T15774: CALVIJN, J. --- BALKE, WILLEM / KLOK, JAN C. / SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Johannes Calvijn zijn leven, zijn werk.
K896: LINDE, S. VAN DER --- BALKE, W./ GRAAFLAND, C./ HARKEMA, H. (RED.) - Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme. Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme aangeboden aan Prof. Dr. S. van der Linde bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
T20562: BALKE, W. - Heel het Woord en heel de Kerk. Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk.
K1518: WICHELHAUS, JOH. --- BALKE, W. - Johannes Wichelhaus (1819-1858). Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge.
K597: ZWINGLI -- BALKE, W. / SPIJKER, W. VAN 'T / TUKKER, C.A./ WITTEVEEN, K.M. - Zwingli in vierderlei perspectief.
K1171: CALVIN --- BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen.
K128: BALKE, W. - Omgang met de reformatoren
J3597: BALKENENDE, W.P. - Ontworsteld leven.: Een verhaal uit de Reformatie-tijd in de 16e eeuw.
T14426: BALLER, F.W. - The Sacred Edict. With a Translation of the Colloquial Rendering. Prepared for the Use of the China Inland Mission.
T7146: BALTZER, KLAUS - Das Bundesformular.
J3479: BAMBOLA, SYLVIA - Schuldig.
T7292: DAUBE, DAVID --- BAMMEL, E./ BARRETT, C.K./ DAVIES, W.D. (EDS.) - Donum Gentilicium. New Testament Studies in Honour of David Daube.
K442: MACARIUS -- BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden.
P227: MACARIUS -- BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden.
K1248: BANK, J.H. VAN DE - Kerkgeschiedenis.
T9260: BARAÚNA, G. (RED.) - De Kerk van Vaticanum II. Commentaren op de Concilieconstitutie Over de Kerk. Ned. ed. onder supervisie van E. Schillebeeckx. 2 dln
T12808: BARBER, RICHARD - King Arthur. Hero and Legend.
T7227: BARCLAY, JOHN/ SWEET, JOHN (EDS.) - Early Christian Thought in its Jewish Context.: Festschrift in honour of Morna Hooker's 65th birthday.
T9705: BARDE, EDOUARD - Kommentaar op de Handelingen der Apostelen. Vertaald door G. Keizer.
G121: BARENDRECHT, S. - François van Aerssen, diplomaat aan het Franse Hof (1598-1613). Avec un résumé.
K1505: BARING, GEORG - Bibliographie der Ausgaben der Theologia Deutsch (1516-1961). Ein Beitrag zur Lutherbibliographie.
K1472: BARKER, WILLIAM S. - Puritan Profiles. 54 Influential Puritans at the time when the Westminster Confession of Faith was written.
T17648: PIERSON, ALLARD --- BARNARD, MARCEL - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896). With a Summary.
T17548: BARNARD, M. / BROM, L.J. VAN DEN / LANGE, F. DE (RED.) - Protestants geloven bij bijbel en belijdenis betrokken.
T13328: BARNARD, MARCEL/ HOEKEMA, ALLE/ MEULINK-KORF, HANNEKE (RED.) - Theologie in Mokum. Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.
T15809: BARNARD, WILLEM - Een winter met Leviticus.
T15878: BARNARD, WILLEM - Anno Domini. Dagboeken 1978-1992.
T19457: BARNARD, WILL J. / RIET, PETER VAN 'T - Lukas, de Jood. Een joodse inleiding op het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen.
T1558: BARNARD, A.C. - Die Pinksterfees in die kerklike jaar.
T15995: BARNARD, WILLEM - Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden. Verzamelde opstellen.
T13856: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN --- BARNOUW, PIETER JACOBUS - Philippus van Limborch.
K487: BARNOUW, P.J. - Philippus van Limborch.
T12108: BARON, DAVID - Israel in the Plan of God.
J2376: BARON-JANSSEN, INEKE - Julia's problemen.
T16879: BARR, JAMES - Biblical Words for Time. [Studies in Biblical Theology; First Series, nr. 33]
T4411: QUMRAN --- BARRERA, JULIO TREBOLLE / MONTANER, LUIS VEGAS (ED.) - The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls Madrid 18-21 March, 1991. 2 Vols.
T15859: BARRETT, C.K. - Kerk, ambt en sacramenten in het Nieuwe Testament.
T7539: BARRETT, C.K. - A Commentary on The First Epistle to the Corinthians. Second Edition.
T8072: BARRETT, C.K. - Church, Ministry, and Sacraments in the New Testament. The 1983 Didsbury Lectures.
T9397: BARRETT, C.K. - The Prologue of St John's Gospel. The Ethel M. Wood Lecture delivered before the University of London on 19 February 1970.
T7457: BARTCHY, S. SCOTT - Mallon chrèsai: First-Century Slavery and the Interpretation of 1 Corinthians 7:21.
T19345: BARTELINK, G.J.M. - De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme.
T6069: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur, met aandacht voor de wijsbegeerte en de wetenschap.
T15853: BARTELINK, G.J.M. - De geboorte van Europa. Van laat-romeins imperium naar vroege middeleeuwen.
T20097: BARTH, KARL - Religie is ongeloof. Vertaling, nawoord en annotaties Eginhard Meijering.
T12638: BARTH, KARL - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte [Ed. 1981]
T12815: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Dritter Band: Die Lehre von der Schöpfung, Teil 1-4. 4 vols.
T12814: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Zweiter Band: Die Lehre von Gott. 2. Halbband.
T13050: BARTH, KARL/ THURNEYSEN, EDUARD - Ein Briefwechsel aus der Frühzeit der dialektischen Theologie. Mit einer Einleitung von Eberhard Busch.
T1561: BARTH, KARL - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
T1563: BARTH, KARL - Credo. Die Hauptprobleme der Dogmatik dargestellt im Anschluss an das Apostolische Glaubensbekenntnis. 16 Vorlesungen gehalten an der Universität Utrecht im Februar und März 1935.
T4268: BARTH, KARL - Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 20 Vorlesungen ( Gifford-Lectures) über das Schottische Bekenntnis von 1560 gehalten an der Universität Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938.
T17085: BARTH, GERHARD - Der Brief an die Philipper.
T12238: BARTH, KARL - The Holy Ghost and the Christian Life. Translated by R. Birch Hoyle.
T1232: BARTH, KARL - Antwort. Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag am 10. mai 1956.
T12346: BARTH, KARL - Kurze Erklärung des Römerbriefes.
T16017: BARTH, KARL - De Koninklijke Mens. Berichten aangaande Jezus. Teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer, verzameld en ingeleid door Nico T. Bakker.
T12534: BARTH, KARL/ THURNEYSEN, EDUARD - Die grosse Barmherzigkeit. Predigten.
T12565: BARTH, KARL - Brevier. Zusammengestellt und herausgegeben von Richard Grunow.
T17739: BARTH, KARL - Einführung in den Heidelberger Katechismus.
T12813: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Erster Band; Erster und zweiter Halbband: Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik. 2 vols.
T12816: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Vierter Band: Die Lehre von der Versöhnung. Dritter Teil; 1. Hälfte.
T1396: BARTH, FRITZ - Einleitung in das Neue Testament.
T14722: BARTH, KARL - Die kirchliche Dogmatik. Band IV. Die Lehre von der Versöhnung. Teil 2.
T14771: BARTH, KARL - Die christliche Lehre nach dem heidelberger Katechismus. Vorlesung gehalten an der Universität Bonn im Sommersemester 1947.
T15382: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
T155: BARTH, KARL - Dogmatik im Grundriss: Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn
T5023: BARTH, CHRISTOPH - Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage- und Dankliedern des Alten Testaments.
T9754: BARTH, KARL - Erklärung des Philipperbriefes.
T17689: BARTH, J.D. - Uit de historie van Gods kerk in Schotland.
T7792: QUMRAN --- BARTHÉLEMY, D./ MILIK, J.T. - Discoveries in the Judaean Desert. I. Qumran Cave I. (description of the contents of the first Qumran cave, with translations of and commentaries on the fragments, etc.).
T17599: MENDELSSOHN BARTHOLDY, F. - Geef ons vrede. (gebed) Ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van den Bond van Chrustelijke Zangvereenigingen in Nederland.
T20171: BARTLEMA, R. - Wereldoverwinnend geloof. Twintig preken over Hebreën 11 en Hebreën 12: 1 en 2
T17653: BARTLETT, ANNE CLARK - Male Authors, Female Readers. Representation and Subjectivity in Middle English Devotional Literature.
T17111: BAS, JAN DE - Een mijter zonder kruis. Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000.
K1098: WYCLIFFE --- BAS, C.W. LE - The Life of Wiclif.
T19430: THOMAS VAN AQUINO --- BASTIAENSEN, A. / E.A. - De gelovige Thomas. Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemniis van Thomas van Aquino.
T12047: BASTIAENSEN, A.A.R./ HOPPENBROUWERS, H.A.M. - 1. A.A.R. Bastiaensen: Le cérémonial épistolaire des chrétiens latins. Origine et premiers développements/ 2. H.A.M. Hoppenbrouwers: Commodien, poète chrétien. Graecitas et Latinitas Christianorum Primaeva Supplementa; Fasciculus II.
T16439: THOMAS VAN AQUINO --- BASTIAENSEN, A. / EIJNDEN, J.G.J. VAN DEN / E.A. - De gelovige Thomas. Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino.
T16168: AUGUSTINUS --- BATIFFOL, PIERRE - Le Catholicisme de Saint Augustin.
T2938: BATTEAU, J.M. / MARIS, J.W./ VELING, K. (ED.) - The Vitality of Reformed Theology. Proceedings of the International Theological Congress June 20-24th 1994 Noordwijkerhout The Netherlands.
T15608: CALVIN, J. --- BATTLES, FORD LEWIS - Analysis of the Institutes of the Christian Religion of John Calvin.
T17512: BAUER, WALTER - Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apokryphen.
T8034: BAUER, WALTER (HRSGEB.) - Die Oden Salomos. Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen; 64.
T2481: BAUER, WALTER - Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
T7828: BAUER, WALTER - Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Polykarperbrief. Die Apostolischen Väter II.
T8132: BAUER, H./ LEANDER, P. - Hebräische Schulgrammatik. Zweite verbesserte Auflage.
T12392: BAUM, J.W. - Capito und Butzer. Strassburgs Reformatoren.
T12412: BÈZE, THEODORE DE --- BAUM, G./ CUNITZ, ED./ REUSS, R. (EDS.) - Histoire ecclésiastique des Églises réformées au Royaume de France. Édition nouvelle avec commentaire, notice bibliographique et table des faits et des noms propres par feu G. Baum et par Ed. Cunitz. Tome 3me: Contenant la Préface, l'Introduction et la Table alphabétique rédigées par Rodolphe Reuss. 3 Tomes/3 Vols.
K290: DENCK, HANS --- BAUMAN, CLARENCE - The Spiritual Legacy of Hans Denck.: Interpretation and translation of key texts.
T4068: BAUMGARTEN, ALBERT I. - The Flourishing of Jewish Sects in the Maccabean Era: An Interpretation.
T6275: QUMRAN --- BAUMGARTEN, JOSEPH M. - Studies in Qumran Law.
T8968: HOLLENBERG-BUDDE/ BAUMGARTNER, W. (HRSGEB.) - Hebräisches Schulbuch.
T4003: BAUMGARTNER, WALTER --- - Hebräische Wortforschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Walter Baumgartner.
T8354: (KOEHLER, L.)/ BAUMGARTNER, WALTER (ED.) - Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament. 3. neubearb. Auflage. Lieferung I - III.
T17127: BAUMGARTNER, MATTHIAS (HRSG.) - Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Band II: Die mittlere oder die patristische und scholastische Zeit.
T1276: BAUMSTARK, ANTON - Nocturna Laus. Typen frühchristlichen Vigilienfeier und ihr Fortleben vor allem im römischen und monastischen Ritus.: Aus dem nachlass herausgegeben von Dr. P. Odilo Heiming.
T13579: BAUR, F.CH. - Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegenwart.
T9382: ODORANNUS DE SENS --- BAUTIER, R.-H./GILLES, M. (ED.) - Opera Omnia. Textes édités, traduits et annotés par Robert-Henri Bautier et Monique Gilles, et, pour la partie musicologique, par Marie-Elizabeth Duchez et Michel Huglo. (Sources d'Histoire Médiévale).
Z144: BAUWENS, A. & BAUWHEDE, D. VAN DER - Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Sluis 1578-1587
T13736: BAUWHEDE, DIRK VAN DER/ GOETINCK, MARC (RED.) - Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw. Herdenking Oostvlaamse Synode (8 en 9 mei 1582), mei 1982.
T17396: AUGUSTINUS, AURELIUS --- BAVEL, TARSICIUS J. VAN (ED.) - Saint Augustine.
T14333: JANSENIUS --- BAVEL, J. VAN/ SCHRAMA, M. (EDS.) - Jansenius et le Jansénisme dans les Pays-Bas. Mélanges Lucien Ceyssens.
T17044: BAVINCK, H. - Christelijke en Neutrale Staatkunde. Rede ter inleiding van de Deputatenvergadering, gehouden te Utrecht, op 13 April 1905.
T12297: BAVINCK, J.H./ PRINS, P./ BRILLENBURG WURTH, G. (RED.) - De Heilige Geest.
T19069: BAVINCK, J.H. - De boodschap van Christus en de niet-christelijke religies. Een analyse en beoordeling van het boek van Dr. Kraemer: The Christian message in a Non-Christian world.
T14728: BAVINCK, H. - Kennis en Leven. Opstellen en artikelen uit vroegere jaren.
T1585: BAVINCK, J.H. - Het raadsel van ons leven.
K756: BILDERDIJK, W. --- BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter
T15824: BAVINCK, H. - Magnalia Dei. Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis.
T15850: BAVINCK, H. - Hedendaagsche Moraal.
T7518: BAVINCK, H. - Kennis en leven. Opstellen en artikelen uit vroegere jaren.
T6359: BAVINCK, H. - De opvoeding der rijpere jeugd.
K151: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557/ 1557-1612. 2 dln.
G125: BAYNE, C.G. - Anglo-Roman relations 1558 - 1565.
T19494: BEAGLEY, ALAN JAMES - The 'Sitz im Leben' of the Apocalypse with Particular Reference to the Role of the Church's Enemies.
T4578: BEATY, MICHAEL / FISHER, CARLTON / NELSON, MARK (ED.) - Christian Theism and Moral Philosophy.
T9340: BEAUFORT, LE COMTE A. DE - Histoire des papes depuis saint Pierre jusqu'a nos jours. Précédée d'une introduction par M. Laurentie. 4 Tom./Vols. Complete
T4732: BECK, DAVID R. - The Discipleship Paradigm. Readers and Anonymous Characters in the Fourth Gospel.
T8364: BECK, H.L. - Idris de Kleine en de Idrisidische Shurafa in Fas tijdens de Marinieden.
T16987: BECKER, B. (ED.) - Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion. [Texts in English, German and French]
D20039: BECKER, JOACHIM - Wege der Psalmenexegese.
T15373: BECKER, J.W. - Het eeuwige heimwee. Chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie. With a summary.
T12689: COORNHERT, D.V. --- BECKER, BRUNO (ED.) - Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D. V. Coornhert (Rijks Geschiedkundige Publicatiën; Kleine serie 25)
T16219: BECKER, OSKAR - Grösse und Grenze der mathematischen Denkweise.
T7662: BECKER, JÜRGEN - Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente der Zwölf Patriarchen
T19734: BECKING, BOB / DIJKSTRA, MEINDERT (RED.) - Één God alleen...? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godin Asjera.
T4698: BECKING, BOB / KORPEL, MARJO C.A. (ED.) - The Crisis of Israelite Religion. Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times.
T6787: LEEUWEN, C. VAN --- BECKING, BOB / DORP, JAAP VAN / KOOIJ, ARIE VAN DER (RED.) - Door het oog van de profeten. Exegetische studies aangeboden aan prof. dr. C. van Leeuwen.
T15877: BECKMANN, JOACHIM - Quellen zur Geschichte des christlichen Gottesdienstes.
K152: BEDAUX, J.C. - Hegius Poeta. Het leven en de latijnse gedichten van Alexander Hegius. Mit Zusammenfassung.
T19238: ESMEIJER, ANNA C. --- BEDAUX, J.B. / KOLDEWEIJ, A.M. (EDS.) - Annus Quadriga Mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
J2905: BEECHER-STOWE, HARRIET - De hut van oom Tom. Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika.: Met een nawoord van dr. K.L. Roskam.
T6140: BERKHOF, H. --- BEEK, A. VAN DE / GRAAFLAND, C. E.A. - Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van H. Berkhof.
T1391: BEEK, A.VAN DE - Tussen traditie en vervreemding. Over kerk en christenzijn in een veranderende cultuur.
T6880: DINGEMANS, G.D.J. --- BEEK, A. VAN DE, E.A. - De kerk verbouwen. Dingemans' ecclesiologie critisch bekeken.
T17522: BEEK, A. VAN DE - Wonderen en wonderverhalen.
K296: DOLEANTIE -- BEEK, P. VAN/ KUIPER, D.TH./ OKKEMA, J.C. (RED.) - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
T10097: BEEK, A. V.D./ IMTHORN, H./ VOS, M.J. - 4OO Jaar Hervormd Valkenburg.
T9336: BEEK, M.A. - Inleiding in de joodse apocalyptiek van het Oud- en Nieuwtestamentisch tijdvak. (Theologia VI)
T20341: POT --- BEEK, M. A. - Jozua. De Prediking van het Oude Testament.
T17691: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het oudtestamentische tijdvak.
T11085: BEEK, A. VAN DE, ET AL. - Nogmaals: Waarom? Artikelen over en reacties op het boek van dr. A. van de Beek: Waarom? over lijden, schuld en God.
T19075: DOLEANTIE -- BEEK, P. VAN/ KUIPER, D.TH./ OKKEMA, J.C. (RED.) - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
T12184: BEEK, A. VAN DE - Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting.
T13208: BEEK, CORN. I.M.I. (ED.) - Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis Latine et Graece. Adnotavit Corn.I.M.I. van Beek.
T20047: BEEK, A. VAN DE - Schepping. De wereld als voorspel voor de eeuwigheid.
T20466: BEEK, A. VAN DE - Jezus Kurios. Christologie als hart van de theologie. Spreken over God 1,1.
T15412: BEEK, M.A. - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung.
T20546: BEEK, A. VAN DE - Gespannen liefde. De relatie van God en mens.
T4025: BEEK, C.J.M.J. VAN (ED.) - Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis. Vol. I. Textum Graecum et Latinum ad fidem codicum Mss.: Accedunt Acta Brevia ss. Perpetuae et Felicitatis.
T5055: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos.
T574: OHMANN, H.M. -- BEEK, R. TER/ KWAKKEL, G., ET AL. (RED.) - Een sprekend begin. Opstellen aangeboden aan Prof. Drs. H.M. Ohmann.: Bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen op 6 december 1993.
T6540: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het oudtestamentische tijdvak.
T6769: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
T19429: BEEK, A. VAN DE - Waarom? Over lijden, schuld en God.
K1496: BEEKE, JOEL R. - Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation.
K1643: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. --- BEEKENKAMP, W.H., E.A. (SAMENST.) - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden/ Ecclesia II. Een bundel opstellen door Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden. 2 vols.
T2273: BEELEN, J. VAN - Doet dit tot Mijn gedachtenis. Een onderzoek naar relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening. With a Summary in English.
J1077: BEEN, JOH. H. - Het kaperjong
T16091: BEEN, R. - Christus in het boek Jesaja.
J6065: BEEN, JOH. H. - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter
T4902: TROMP, NICO --- BEENTJES, P / MAAS, J. / WEVER, T. (RED.) - 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek. Aangeboden aan Nico Tromp.
T331: GEERT GROOTE --- BEER, K.C.L.M. DE - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
T19047: BEETHOVEN, L. VON - Symphonien von L. van Beethoven für das Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von W. Meves
T9900: BEETS, A. - De Disticha Catonis in het Middelnederlandsch.
T14907: BEETS, NICOLAAS - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Utrechtse Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
T12734: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren. 1851
T14230: BEIERWALTES, WERNER - Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus. Vorgetragen am 28. Juni 1980.
L1089: GEZELLE, GUIDO -- BEIJERT, RUTH - Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse krtiek 1897-1940.
K204: BEINS, ERNST - Die Wirtschaftsethik der Calvinistischen Kirche der Niederlande 1565-1650.
T17156: LUTHER, MARTIN --- BEINTKER, HORST / JUNGHANS, HELMAR / KIRCHNER, HUBERT (HRSG.) - 1. Die Botschaft des Kreuzes; 2. Glaube und Kirchenreform; 3. Sakramente. Gottesdienst. Gemeindeordnung; 4. Evangelium und Leben; 5. Christ und Gesellschaft. 5 Vols.
T12182: BEKER, E.J./ HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 2
T12183: BEKER, E.J./ HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 3: Christologie.
T16638: BEKER, E.J. / HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. 5 dln.
T6817: BEKER, J. CHRISTIAAN - The New Testament. A Thematic Introduction.
T6818: BEKER, J. CHRISTIAAN - Heirs of Paul. Paul's Legacy in the New Testament and in the Church Today.
K1372: GUNNING JR., J.H. --- BEKER, E.J. / BOER, M.G.L. DEN - J.H.Gunning Jr. Een theologisch portret.
T20183: BEKKUM, KOERT VAN / ROUW, RIEN (RED.) - Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd.
T4751: BEKKUM, W.J. VAN - Hebrew Poetry from Late Antiquity. Liturgical Poems of Yehudah. Critical Edition with Introduction and Commentary.
T12718: MASARYK, TOMÁS G. --- BELD, A. VAN DEN - Humaniteit. De politieke en sociale filosofie van Tomás G. Masaryk/ Humanity. The Political and Social Philosophy of Tomás G. Masaryk. With a Summary in English.
T20114: BELDER, J. - Ziek van de kerk? Een persoonlijk verhaal over burn-out en depressie.
T20281: BELDER, J. - Wat geloof ik van de Heilige Geest?
T19667: BELDER, J. - Van heil dat nooit vergaat. Over de orde van het heil.
T12269: BELIËN, H.M./ DEURSEN, A.TH. VAN/ SETTEN, G.J. VAN (RED.) - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
T1389: BELIER, WOUTER - Feiten, fouten en fabels. Ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils idéologie tripartie. With a Summary in English.
T16622: BELL, RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200-1800. Met een voorwoord van Emma Brunt en een nawoord van Winny L. Weeda-Mannak.
K1439: BELLARMINUS - - - GODMAN, PETER - The Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index.
T7055: BELLE, G. VAN - The Signs Source in the Fourth Gospel.
T7223: BELLE, GILBERT VAN (COMP.) - Johannine Bibliography 1966-1985. A Cumulative Bibliography on the Fourth Gospel.
T9765: DUPAC DE BELLEGARDE, M.G. - Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas, sous Philippe II, jusqu'a l'an 1784. Troisième édition, corrigée et augmentée par l'auteur, spécialement du récit des principaux événements depuis 1763.
T17703: BELT, K. VAN DEN - Sabbathsrust. 31 meditaties.
T20283: BELT, H. VAN DEN - Meten, weten en jezelf vergeten. Het geheim van de geloofszekerheid.
T20015: BELZ, WILLI - Friedrich Michelis und seine Bestreitung der Neuscholastik in der Polemik gegen Joseph Kleutgen.
T20041: BEMROSE, STEPHEN - Dante's Angelic Intelligences. Their Importance in the Cosmos and in Pre-Christian Religion.
T13730: BENEDEIT - The Anglo-Norman Voyage of St. Brendan. A Poem of the Early Twelfth Century. Edited with Introduction, Notes & Glossary by E.G.R. Waters.
T14387: BENEDICT, PHILIP - Christ's Churches Purely Reformed. A Social History of Calvinism.
T16812: WILLEM VAN ORANJE --- BENEDICTI, GEORGIUS - De Krijgsdaden van Willem van Oranje. Vertaald en van commentaar voorzien door Coll. class c.n. E.D.E.P.O.L. [Tekst Latijn - Nederlands]
T9017: BENGEL(IUS), IO. ALBERTUS - Gnomon Novi Testamenti; in quo ex nativa verborum vi simplicitas profunditas concinnitas salubritas sensuum coelestium indicatur.
T16139: BENGELIUS, JOH. ALBERTUS - Gnomon Novi Testamenti, in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. 2 vols.
T19381: BENGTSSON, A. - Two Arabic Versions of the Book of Ruth. Text Edition and Language Studies.
T19092: BENNEKOM, T.W. VAN - De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte 1932-1940.
K1081: CALVIN, CALVIJN, J. --- BENOIT, JEAN-DANIEL - Calvijn als zielzorger.
T4617: BENSCHOP, NEL - De stem uit de wolk. Verzamelde gedichten.
G1130: BENSE, J.F. - Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third, being an historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary.
T7805: BENTZEN, A. - Daniel. Zweite verbesserte Auflage. Handbuch zum Alten Testament; Erste Reihe 19.
K751: BENZ, ERNST - Kirchengeschichte in ökumenischer sicht.
T17106: JACOBUS DE VORAGINE --- BENZ, RICHARD - Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.
T12422: BENZING, JOSEF - Eine unbekannte Ausgabe der Confessio Augustana vom Jahre 1557.
T7003: BERARDINO, ANGELO DI - Encyclopedia of the Early Church. 2 Vols.: Produced by the Institutum Patristicum Augustinianum.Translated from the Italian by Adrian Walford.With a foreword and bibliographic amendments by W.H.C. Frend.
T9400: BERCIC, B. (RED.) - Abhandlungen über die slowenische Reformation. Literatur - Geschichte - Sprache - Stilart - Musik - Leksikographie - Theologie - Bibliographie (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen; Bd. I)
K205: BERG, J. VAN DEN UND DOOREN, J.P. VAN - Pietismus und Reveil.: Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974
T13600: BERG, EVERT VAN DEN - Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200 - ca. 1400/ Mittelniederländischer Versbau und Syntax. Entwicklungen in der Versifikation erzählender Dichtkunst ca. 1200 - ca. 1400 (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
T8642: BERG, H. VAN DEN - In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit.
K1409: BERG, J. VAN DEN / HOFTIJZER, P.G. (ED.) - Church, Change and Revolution.: Transactions of the Fourth Anglo-Dutch Church History Colloquium. (Exeter, 30 August-3 September 1988)
T14560: BERG, J. VAN DEN / SCHRAM, P.L. / VERHEUS, S.L. (RED.) - Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief.
K244: CAPADOSE, A. -- BERG, C.R. VAN DEN - Abraham Capadose uw heilwenschende vriend
K392: DIRK VAN DER KEMP -- BERG, C.R. VAN DEN - Allerlei volck. Dirk van der Kemp - Een achttiende-eeuws theoloog. Predikant te Streefkerk, Zwijndrecht, Purmerend, Dordrecht, Leiden en hoogleraar.
T20417: BERG, M.R. VAN DEN - Luisteren naar Psalmen.
K1247: MELANCHTHON, PH. --- BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend.
T16873: BERG, J. VAN DEN - Constrained by Jesus' love. An Inquiry into the motives of the missionary awakening in Great Britain in the period between 1698 and 1815.
T19039: BERG, ANNE JAAP VAN DEN / THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
T12179: ARISTOTELES --- BERG, I.J.M. VAN DEN - Aristoteles' verhandeling Over de ziel.
T12581: THOMAS AQUINAS --- BERG, P.C. VAN DEN - De Ideis Divinis, seu De Divina Essentia, prout est omnium rerum Idea et primum Exemplar, juxta doctrinam Doctoris Angelici, Divi Thomae Aquinatis, contra Pantheismum praesertim Idealisticum, aliosque errores modernos.
T1461: BERG, J. VAN DEN - Joden en christenen in Nederland gedurende de zeventiende eeuw.
T14807: BERG, R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd.
T14843: BAVINCK, J.H. --- BERG, J. VAN DEN, ET AL. (ED.) - Christusprediking in de wereld. Studiën op het terrein van de zendingswetenschap gewijd aan de nagedachtenis van Professor Dr. Johan Herman Bavinck.
K1675: BARUETH, JOH. --- BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709 - 1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
T18032: BERG, J. VAN DEN - Een Leids pleidooi voor verdraagzaamheid. Het optreden van Jan Jacob Schultens in de zaak -Van der Os.
T16198: BERG, A.J. VAN DEN / JOHANNES, G.J. / VISSER, P. / VREE, J. (RED.) - Aspecten van het Réveil in druk. Bijdragen van o.a. W. Heijting, P.N. Holtrop, J. Vree.
T14785: BERG, M.R. VAN DEN - De eerste brief van Paulus aan Timotheus. Over Gods economie in zijn huishouding.
T19187: CALVIJN, J. --- BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
T17677: BERG, RIEN VAN DEN - Aslander.
L1072: CATS -- BERGE, DOMIEN TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
T124: BERGEMA, H. - De boom des levens in schrift en historie: Bijdrage tot een onderzoek naar de verhouding van schriftopenbaring en traditie betreffende den boom des levens, binnen het kader der Oud-Testamentische wetenschap
T4367: BERGEMA, HENDRIK --- BERGEMA, INEKE EN JONG, CHRIS DE (RED.) - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van Hendrik Bergema.
T7375: BERGER, KLAUS - Die Amen-Worte Jesu. Eine Untersuchung zum Problem der Legitimation in apokalyptischer Rede.: Added an Article of Klaus Berger: Zur Geschichte der Einleitungsformel Amen, ich sage euch in: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 63. Band 1972 Heft 1/2, p. 45-75.
T7396: BERGER, KLAUS - Die Weisheitsschrift aus der Kairoer Geniza. Erstedition, Kommentar und Übersetzung. Mit Anhang: Photographien der beiden Teile der Handschrift.: Added: 2 Articles by Klaus Berger: Die Bedeutung der wiederentdeckten Weisheitsschrift aus der Kairoer Geniza für das Alte Testament. (Sonderdruck aus ZATW 103. Band 1991 Heft 1).Neutestamentliche Texte im Lichte der Weisheitsschrift aus der Geniza von Alt-Kairo. (Sonderdruck aus ANRW)
T14322: CALVIN, J. --- BERGER, HEINRICH - Calvins Geschichtsauffassung
T16190: HUSSERL --- BERGER, GASTON - Le Cogito dans la Philosophie de Husserl.
T6814: BERGER, KLAUS - De Dode Zee Rollen en Jezus. Een achtergehouden waarheid?
T7161: BERGER, KLAUS - Die griechische Daniel-Diegese. Eine altkirchliche Apokalypse. Text, Übersetzung und Kommentar.
T7434: BERGER, KLAUS - Formgeschichte des Neuen Testaments
T7549: BERGER, KLAUS - Synopse des Vierten Buches Esra und der Syrischen Baruch-Apokalypse
T7614: BERGER, KLAUS - Hellenistische Gattungen im Neuen Testament.
T1590: BERGES, U. - De Armen van het boek Jesaja. Een bijdrage tot de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament. Rede.
D20046: BERGES, ULRICH - Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Untersuchung.
L1014: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche Volksromans: Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde
K588: BERGSMA, W. E.A. (RED.) - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 19 (1993).
K589: BERGSMA, W. E.A. (RED.) - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 20 (1994).
K591: BERGSMA, W. E.A. (RED.) - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 23 (1997).
K1423: ALBADA, AGGAEUS VAN --- BERGSMA, WIEBE - Aggaeus van Albada (ca. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
T12690: BERGWERFF, PETER/ VRIES, TJERK S. DE - De eerste generatie. Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries in gesprek met: 1. Ds. D.K. Wielenga J. Dzn.: Vrede door recht; 2. Ds. D. van Dijk: Rechte lijnen trekken; 3. P. Jongeling: Geroepen en gegaan; 4. prof. J. Kamphuis: Met open vizier. 4 dln.
T12570: BERK, J. VAN DEN - De dingen en hun wetenschap. Een metabletisch onderzoek van het vervreemdingsproces tussen natuur en wetenschap. With a Summary in English.
T16186: BERKA, KAREL / KREISER, LOTHAR - Logik - Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik.
T17388: BERKELEY, GEORGE - Drie Dialogen tussen Hylas en Philonus. Vertaling van Willem de Ruiter, inleiding van Wim van Dooren. Aantekeningen van Wim van Dooren en Willem de Ruiter.
T1`7936: BERKHOF, LOUIS - The History of Christian Doctrines.
T6518: BERKHOF, H. - Christus de zin der geschiedenis.
T19784: BERKHOF, H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer.
T6538: BERKHOF, H. - De leer van de Heilige Geest.
T20027: BERKHOUT, CARL T. / RUSSELL, JEFFREY B. - Medieval Heresies. A Bibliography 1960 - 1979.
T4622: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
T9711: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën: Geloof en volharding.
T9716: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën: De algemene Openbaring.
T1568: BARTH --- BERKOUWER, G.C. - Karl Barth.
T130: BERKOUWER, G.C. - Het probleem der Schriftkritiek
T12223: BARTH, KARL --- BERKOUWER, G.C. - Karl Barth en de kinderdoop.
T15007: BARTH, K. --- BERKOUWER, G.C. - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
T15104: BERKOUWER, G.C. - Het licht der wereld. Het evangelie van Johannes.
T3015: BERKOUWER, G.C. --- - Ex Auditu Verbi. Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C.Berkouwer.: T.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU te Amsterdam.
T4930: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën. 18 dln. Met: Registers op de Dogmatische Studiën van Dr. G.C. Berkouwer. Samengesteld door M.P. van der Marel.
T9712: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën: Geloof en rechtvaardiging.
T9713: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën: Geloof en heiliging.
T9717: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën: De persoon van Christus.
T9719: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën: De voorzienigheid Gods.
T2289: BERMANT, CHAIM AND WEITZMAN, MICHAEL - Ebla: an archaeological enigma.
T6513: BERNARD, J.H. - A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John. Vol I.: Edited by the Rev. A.H. McNeile, D.D.
T19592: BERNDT-ERSÖZ, SUZANNE - Phrygian Rock-Cut Shrines. Structure, Function, and Cult Practice.
T13110: BERNHEIM, PIERRE-ANTOINE - James, Brother of Jesus.
T4202: QUMRAN --- BERNSTEIN, M. / MARTÍNEZ, F.G. / KAMPEN, J. (ED.) - Legal Texts and Legal Issues. Proceedings of the Second Meeting of the International Organization for Qumran Studies Cambridge 1995. Published in Honour of Joseph M. Baumgarten.
T8492: BERRY, GEORGE RICKER - The Interlinear Literal Translation of the Hebrew Old Testament, with the King James Version and the Revised Version, and with Explanatory Textual Footnotes. Genesis and Exodus.
T7297: BERTRAND, DANIEL A. - La Vie Grecque d' Adam et Ève. Introduction, Texte, Traduction et Commentaire.
T19680: BEST, JAN / WOUDHUIZEN, FRED (EDS.) - Ancient Scripts from Crete and Cyprus.
T7155: BEST, E./ WILSON, R.MCL. (ED.) - Text and Interpretation. Studies in the New Testament presented to Matthew Black.
T17806: BESTEN, LEEN DEN - Het uitgelezen boek. De bijbel in Nederland.
T6592: WILHELMUS --- BESTEN, AD DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
T15938: OVERBOSCH, W.G. --- BESTEN, A.C. DEN/ DEURLOO, K.A./ KUIPER, G., E.A. (RED.) - Het nodige overbodige. Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
K1486: BONHOEFFER, DIETRICH --- BETHGE, EBERHARD - Dietrich Bonhoeffer. Theologe - Christ - Zeitgenosse.: Mit Beiheft. Inhalt: Ahnentafel - Übersetzungen.
J3147: BETSY - Ruim de steenen weg.
T16335: BETTENSON, HENRY / MAUNDER, CHRIS (EDS.) - Documents of the Christian Church. Third edition edited by Chris Maunder.
T6042: BETZ, HANS DIETER (ED.) - Plutarch's Theological Writings and Early Christian Literature.
T7194: BETZ, HANS DIETER - Essays on the Sermon on the Mount. Translations by L.L. Welborn.
T7259: JOSEPHUS, FLAVIUS --- BETZ, O./ HAACKER, K./ HENGEL, M. (HRSGEB.) - Josephus - Studien. Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem Neuen Testament. Otto Michel zum 70. Geburtstag gewidmet.
T7862: QUMRAN --- BETZ, OTTO - Offenbarung und Schriftforschung in der Qumransekte.
T17602: HILDEGARD VAN BINGEN --- BETZ, OTTO - De inspirerende Hildegard van Bingen. Haar persoon, werk en invloed.
K504: BEUKEN, W.H. - Heilige dronkenschap. Jan van Ruusbroec de godschouwer van het Soniënbos.
L1017: BEUKEN, W.H. - Vanden levene ons Heren: Inleiding met kritiese kommentaar en uitgave van alle teksten
T17604: BEUKEN, WIM / HARTOG, MARIEKE DEN / E.A. - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur.
T6855: BEUMER, J.J. - Intimiteit en solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek. With a summary in English.
K1120: LINDANUS --- BEUNINGEN, P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576).
T1431: BEUS, CH.DE - Komst en Toekomst van het Koninkrijk. Studie over het Koninkrijk Gods en het Koningschap van Jezus, volgens de Evangeliën.
T1432: BEUS, CH.DE - Johannes' getuigenis van het Woord. Over de proloog van het Evangelie van Johannes.
T1433: BEUS, CH.DE - Paulus apostel der vrijheid. Onderzoek naar achtergronden en inhoud van de brief aan de Galaten, in het bizonder met betrekking tot het apostolaat en Paulus' verhouding tot de joodse wet.
T254: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. Kritisch overzicht van 40 jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. 2 dln.
T17523: BEUSEKOM, G. J. VAN - Algemene inleiding op het Oude Testament. / Bijzondere inleiding op het Oude Testament. 2 delen.
T19227: HILDEGARD VON BINGEN --- BEUYS, BARBARA - Denn ich bin krank vor Liebe. Das Leben der Hildegard von Bingen.
T16727: BEVINGTON, DAVID - Medieval Drama.
T7719: BEYER, KLAUS - Semitische Syntax im Neuen Testament, Band I: Satzlehre Teil 1.
T6162: BEYERLIN, WALTER (HRSG.) - Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament.
T8762: BEYLEN, J. VAN - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.
T15361: VINET, ALEXANDER --- BEZEMER, C. - Het christelijk geweten bij Alexander Vinet. Avec Sommaire.
T13249: BEZOLD, FRIEDRICH VON - Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus.
T8215: BIBEL - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalübersetzung Martin Luther. Reprod. der Ausgabe Züllichau, Frommann, 1741. 2 Bde/ 2 Vols.
T17241: BIJBEL - BIBELN - Gamla och Nya Testamentet de Kanoniska Böckerna översättningen gillad och stadfäst av konungen ar 1917.
T18039: BIJBEL/BIBLE - La Sainte Bible. Traduite des textes originaux hébreu et grec par Louis Segond. Nouvelle edition de Genève 1979
T9413: BIBLE - He kaine diatheke - The New Testament. The Greek Text underlying the English Authorised Version of 1611. (The 'Textus Receptus' following Beza's 1598 edition and F.H.A. Scrivener, The New Testament in the Original Greek according to the text followed in the Authorised Version, Cambridge, 1894/1902)
T19021: BIJBEL/BIBLE - Rembrandtbijbel. Vertaling NBG.
T12858: HEBREW BIBLE - Torah, Nebi'im u-Ketubim. Im ha-massorah
T9416: BIBLE - The Holy Bible. New International Version. With Concordance.
T9600: HEBREW BIBLE - Sefer ha-Beritot: Torah Nebi'im (Nevi'im) Ketubim (Ketuvim) we ha-Berit ha-Chadashah (Old and New Testament in Hebrew)
T9791: BIBLE - Torah nebiim ketubim be-ivrit we-russit (Hebrew - Russian Tenach/Old Testament)
T15697: BIC, MILOS - Die Nachtgesichte des Sacharja. Eine Auslegung von Sacharja 1-6.
T7812: BICKERMAN, E.J. - Chronology of the Ancient World.
T8312: BICKERMAN, ELIAS - From Ezra to the Last of the Maccabees. Foundations of Post-Biblical Judaism.
T2260: BOER, C. DEN --- BIE, H.J. DE / HOEK, J. (RED.) - De Geest en het werk in de kerk. Een boeket uit eigen hof voor ds. C. den Boer.
T9435: BIEDER, WERNER - Der Kolosserbrief ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
T9437: BIEDER, WERNER - Der Philemonbrief ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
K1551: BIEMANS, J.A.A.M. (ED.) - Codices Manuscripti Sacrae Scripturae Neerlandicae. Middelnederlandse Bijbelhandschriften.
T17290: BIERITZ, KARL-HEINRICH - Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart.
T2843: GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND --- BIESHAAR, W. - 1901-1926 de Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren. Gedenkboek.
T19101: BIESMA, HEDDE - Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht.
T1599: BIESTERVELD, P. - Het gereformeerde kerkboek. Herzien door Dr. T. Hoekstra.
T1601: BIESTERVELD, P. - Het object der ambtelijke vakken. Inaugurele rede Vrije Universiteit
T17328: BIESTERVELD, P. / KUIJPER, H.H. (EDS.) - Kerkelijk handboekje bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van beteekenis voor de Regeering der Kerken.
T14181: BIESTERVELD, P. - Schets van de Symboliek.
T1598: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek.
T13440: ORIGENES --- BIETENHARD, HANS - Caesarea, Origenes und die Juden. Franz Delitzsch-Vorlesungen 1972.
T13285: BIEZEVELD, KUNE - Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?/ Speaking about God as a father. How else? With a Summary in English.
T2487: APOSTOLISCHE VADERS --- BIHLMEYER, KARL - Die Apostolischen Väter. Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe.: Erster Teil: Didache, Barnabas, Klemens I und II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief.
T12855: BIJBEL - Bijbel dat is de Gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last van de Hoog-mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden [...] in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kanteekeningen naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
T19636: BIJBEL - Bijbel. Parallel editie. Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling. [compleet]
T17792: BIJBEL - De Bijbel. NBV met Deuterocanonieke Boeken. Dundruk.
T17394: KLEINE PRINT BIJBEL - De Kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen.
T15871: BIJBEL - De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling.
T17136: BIBLE / BIJBEL - La Sainte Bible ou L'Ancien et le Nouveau Testament. Version Synodale 3ème Édition 1929.
T16683: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
T13928: WILLEM VAN ORANJE --- BIJL, A.P. - Een Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
T12972: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
T13028: BIJL, C. - Wat het geloof verwacht: het apostolicum volgens de Heidelbergse Catechismus - Zondag 8-24.
K1367: ERASMUS --- BIJL, S.W. - Erasmus in het Nederlands tot 1617.
D20027: BIJL, C. - Zo rijk als Job.
T9780: ERASMUS --- BIJL, SIMON WILLEM - Erasmus in het Nederlands tot 1617. With a Summary.
T1642: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek.
T14845: BIJLSMA, R. - Kleine catechetiek.
T2362: BIJLSMA, TJ., ET AL. - De Tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen.
T3094: BIJLSMA, R. - Schriftgezag en Schriftgebruik. Een hermeneutiek van de Bijbel.
L1019: BILDERDIJK, W. - Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk: Een keuze uit zijn korte gedichten
T8855: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelpoëzij, bevattende Vertellingen en Romances.
T8856: BILDERDIJK, WILLEM - Oprakeling. Later Dichtstukjens. (Ik spreek en schrijf mijne echte moedertaal, en heb geen deel aan de nieuwe waanwijsheid.)
T16260: BILDERDIJK, W. - De kunst der poëzy. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van den Berg en J.J. Kloek.
T1603: BILSEN, B. VAN - Het schisma van Utrecht.
T19748: SCHOPENHAUER, ARTHUR --- BINDERVOET, ERIK / HENKES, ROBBERT-JAN - Arthur Schopenhauer: Een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
T16396: HILDEGARD VON BINGEN - Naturkunde. Das Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen in der Schöpfung. Nach den Quellen übersetzt und erläutert von Peter Riethe.
T16397: HILDEGARD VON BINGEN - Briefwechsel. Nach den ältesten Handschriften übersetzt und nach den Quellen erläutert von Adelgundis Führkötter OSB.
T19706: BINNENDIJK, NICO - Het Knipscheer-orgel in de Grote of St. Jeroenskerk te Noordwijk.
T19199: BINSBERGEN, LIESBETH VAN - Piekerprinses.
T19223: BARTH, K. --- BINSBERGEN, A.J. VAN - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. Mit Zusammenfassung.
J2079: BINSBERGEN, E.J. VAN - Twee vrienden.
J6012: BINSBERGEN, LIESBETH VAN - Ep en zijn step.
T16972: BISER, EUGEN - Paulus. Zeuge, Mystiker, Vordenker.
K1541: BISSCHOP, R. - Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750.
T17735: BIZER, ERNST - Frühortodoxie und Rationalismus.
T1867: MELANCHTHON --- BIZER, ERNST (HRSG.) - Texte aus der Anfangszeit Melanchthons.
T19901: BLAAK, JEROEN - Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770.
T2595: BLAAUWENDRAAD, J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie.
T926: BLACK, MATTHEW AND ROWLEY, H.H. (ED.) - Peake's Commentary on the Bible.
T12889: BLAIR, RICHARD S. - Reaching the Masses; Or, Ten Years Experience of Mission Work in East London.
T20322: BLAKE, WILLIAM - Het huwelijk van hemel en hel. /The marriage of heaven and hell. Tekst in Engels/Nederlands. Vertaald en toegelicht door Sylvia Koetsier.
T14828: ZWINGLI --- BLANKE, FRITZ/ FARNER, OSKAR/ FREI, OSKAR/ PFISTER, RUDOLF (EDS./HRSGEB.) - Zwingli-Hauptschriften. Bd. 2: Zwingli, der Prediger, 2. Teil, bearbeitet von Oskar Farner: 1. Kriegspredigt, 2. Credo-Predigt, 3. Predigt über die Standhaftigkeit, 4. Predigt über die Vorsehung; Bd. 3/4: Zwingli, der Verteidiger des Glaubens, 1./2. Teil, Auslegen und Begründen der Schlussreden 1. Artikel 1-22, 2. Artikel 23-67, bearb. v. Oskar Frei; Bd. 7: Zwingli, der Staatsmann, bearb. v. Rudolf Pfister: 1. Eine göttliche Ermahnung, 2. Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit, 3. Ermahnung an die Eidgenossen, 4. Über die wahren Aufrührer, 5. Ratschlag zu einem Feldzug; Bd. 10: Zwingli, der Theologe II, 2. Teil des Kommentar Huldrych Zwinglis über die wahre und falsche Religion, übersetzt und herausgegeben von Fritz Blanke; Bd. 11: Zwingli, der Theologe III, bearb. von Rudolf Pfister: 1. Von der Taufe, 2. Über das Abendmahl, 3. Rechenschaft des Glaubens, 4. Erklärung des christlichen Glaubens. 6 (of 8) Vols. Mit Register.
T20434: BLANKESTIJN, C. - Kerkvoogden in verzet. De Leersumsche quaestie 1920-1940 [With a Summary in English]
T14459: BLANKESTIJN, C. - Kerkvoogden in verzet. De Leersumsche quaestie 1920-1940 [With a Summary in English]
T19749: BLASS, FRIEDRICH / DEBRUNNER, ALBERT - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von Friedrich Rehkopf.
T13529: BLASS, FRIEDRICH/ DEBRUNNER, ALBERT - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von Friedrich Rehkopf. 14., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage.
T4468: BLASS, FRIEDRICH / DEBRUNNER, ALBERT - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von Friedrich Rehkopf.
T8479: BLEEK, FRIEDRICH - Einleitung in das Alte Testament. Herausgegeben von Johannes Bleek und Adolf Kamphausen. Vierte Auflage, nach der von A. Kamphausen besorgten dritten bearbeitet von J. Wellhausen. (Einleitung in die Heilige Schrift; Erster Theil).
T6004: BLEEKER, C. JOUCO / WIDENGREN, GEO (ED.) - Historia Religionum. Handbook for the History of Religions. Vol. I: Religions of the Past; Vol. II: Religions of the Present. 2 Vols.
T132: BLEI, KAREL - De onfeilbaarheid van de kerk. Mit einer Zusammenfassung.
T15336: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Woorden voor het onzegbare. Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises. With a summary in English. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.
T20435: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Herziene uitgave.
K1679: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Herziene uitgave.
T13126: BLENKINSOPP, JOSEPH - The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible
J3605: BLIJDORP, JANWILLEM - De jacht op de wreker. Team Dossier 1.
T17782: BLIJDORP, JANWILLEM - Game over!
J3615: BLIJDORP, JANWILLEM - Pijn!
J3477: BLIJDORP, JANWILLEM - De lange weg. Een verhaal uit het oude Israël.
T1117: BLIJLEVENS, A.J.M. - Gebed als lofprijzing. In leer en praktijk van de kerk.
T2534: BLOCCIUS, PETRUS - Praecepta formandis puerorum moribus perutilia. Inleiding, Tekst en Vertaling van A.M. Coebergh-Van den Braak.
T9225: BLOCH, ERNST - Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance.
T19908: BLOCKMANS, WIM - Karel V. Keizer van een wereldrijk 1500 - 1558.
T18043: BLOCKMANS, WIM - Keizer Karel 1500-1558. De utopie van het keizerschap.
K1286: BLOEMENDAAL, G. - Bernier en de Broeders. Domineeslevens in donkere dagen.
T19731: BLOK, M.J.C. - Maar één keer jong. De tien geboden door Spreuken belicht.
T17935: HEINSIUS, NICOLAAS --- BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
G1135: BLOK, D.P. - De Franken in Nederland.
T12062: BLOK, M.J.C. - Door lijden tot overwinning. (15 preken)
T15675: RIESSEN, HENDRIK VAN --- BLOKHUIS, P. / KEE, B. / SANTEMA, J.H. / SCHUURMAN, E. (RED.) - Wetenschap Wijsheid Filosoferen. Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
K1492: SLUITER, WILLEM --- BLOKLAND, C. - Willem Sluiter 1627-1673.
T2694: BLOM, M.B. - Engagement en interventie. Over pastorale counseling met individuen, paren en gezinnen. With a Summary.
T15717: BLOM, J.C.H. - Verzuiling in Nederland in het bijzonder op lokaal niveau, 1850-1925.
T16588: BLOM, HANS W. (ED.) - Grotiana. Vol. 31. Dossier: Rival Histories of Emer de Vattel's 'Law of Nations' (Ed. Béla Kapossy) With a.o.: Benedict Kingsbury and Benjamin Straumann - The State of Nature and Commercial Sociability in Early Modern International Legal Thought; Gabriella Silvestrini - Justice, War and Inequality. The Unjust Aggressor and the Enemy of the Human Race in Vattel's Theory of the Law of Nations; Simone Zurbuchen - Vattel's 'Law of Nations' and the Principle of Non-Intervention; Richard Whatmore - Vattel, Britain and Peace in Europe; Ian Hunter - Vattel's Law of Nations: Diplomatic Casuistry for the Protestant Nation; Isaac Nakhimovsky - Carl Schmitt's Vattel and the 'Law of Nations' between Enlightenment and Revolution; Ingrid Kost- Bibliography.
G140: BLOM, J.C.H. EN MISSET, C.J. (RED) - 'Broeders sluit U aan' Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
T19472: COHEN, A.E. --- BLOM, J.C.H. / BOER, D.E.H. DE / COHEN, H.F. / COHEN, J.F. - A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd. [ Aantal bundels van Cohen over 2e W.O., waarbij zijn diepgravende analyses van de aard en structuur van de Duitse bezettingsmacht hun actualiteit allerminst hebben verloren. En hedendaaagse discussies over de holocaust kunnen profiteren van de kijk van Cohen op de beoefening van de recente geschiedenis.]
T1605: BLOMMENDAAL, J. - El als fundament en als exponent van het Oud-Testamentisch universalisme/ El as Foundation and as Exponent of the Old Testament universalism. (with a summary in English.)
T6129: BLUMENBERG, HANS - Die Genesis der kopernikanischen Welt.
T8631: BLUMENKRANZ, BERNHARD - Juden und Judentum in der mittelalterlichen Kunst. Franz Delitzsch - Vorlesungen 1963
T12049: SPINOZA --- BLUMENSTOCK, KONRAD (HRSGEB.) - Opera - Werke. Lateinisch und Deutsch. Bd. II: Tractatus de Intellectus Emendatione/ Ethica. Abhandlung über die Berichtigung des Verstandes/ Ethik.
K1309: BLUMENTHAL, UTA-RENATE - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform.
T4326: MAIMONIDES --- BLUMENTHAL, DAVID R. - The Commentary of R. Hoter Ben Shelomo to the Thirteen Principles of Maimonides.: Edited, translated, and annotated by David. R. Blumenthal. With a foreword by S.D.Goitein.
G1536: BLUSSÉ, LEONARD & MOOR, JAAP DE - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
T7697: BÖCHER, OTTO - Die Johannesapokalypse.
T9899: BOCK, EUG. DE - Johan Baptist Houwaert (1533-1599)
T18028: BOCK, EMIL - Könige und Propheten. Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit.
T7424: BOCKMAN, P.W./ KRISTIANSEN, R.E. (EDS.) - Context. Festskrift til Peder Johan Borgen/ Essays in Honour of Peder Johan Borgen.
J3249: BODENHEIM, NELLY - Kinderrijmpjes. 4 dln in 1 band. Handje-Plak, A B C, Het regent - Het Zegent, In Holland staat een Huis.
J2216: BOEDER, ANDRÉ - Bart en Judith in groot gevaar.
T15558: BOEFT, J. DEN - Calcidius on Fate. His Doctrine and Sources. Met een samenvatting.
K910: LOYOLA, I. VON --- BOEHMER, HEINRICH - Ignatius von Loyola. Herausgegeben von Hans Leube.
T15506: OTTO, RUDOLF --- BOEKE, R. - Divinatie met name bij Rudolf Otto. Met samenvatting. Mit Zusammenfassung. With a summary.
T13215: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.) - De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655.
T13637: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.) - Genoechlijcke history, Vanden schricklijcken ende onvervaerden Reus Gilias, hoe hy des grooten Conincx wonderschoone Dochter vant Eylant Helyce langhen tijt in bewaringhe hadde, ende hoe een Smeets-knecht Sie-vreedt genaemt, ghesonden wierde om dese Dochter weder te verlossen, ende voor sijn Bruyt te houden. Naar den druk van 1641 uitgegeven.
T8877: BOEKENOOGEN, G.J., ET AL. (ED.) - Nederlandsche Volksboeken. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Dl. I - XIII/ 13 vols. compleet.: I. Den droefliken strijt van Roncevale; II. Historie van Floris ende Blancefleur; III. Historie vanden Ridder metter Swane; IV. Historie vanden Reus Gilias; V. Historie van Malegijs; VI. Historie van Jan van Beverley; VII. Salomon ende Marcolphus; VIII. Historie van Turias ende Floreta; IX. Exempel van een Soudaensdochter; X. Historie van den jongen geheeten Jacke; XI. Historie van den Verloren Sone; XII. Historie van Christoffel Wagenaer, Discipel van D. Johannes Faustus; XIII. Dat Baghynken van Parys.
T1167: BOEMENDAL, HANS, E.A. - Een psalm een lied. Uitgave in samenwerking met Christelijke Hogeschool De Driestar - Gouda
K742: BOENDERMAKER, P. - De Augsburge Confessie.
T1860: LUTHER --- BOENDERMAKER, J.P. - Luther. Brieven uit de beslissende jaren van zijn leven.
J2401: GALIËN-DE BOER, H.VAN DER - Marjan Hooning.
T1606: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen. Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.
T20098: KANT, IMMANUEL --- BOER, KARIN DE - Kants Kritiek van de zuivere rede - Een leeswijzer.
T19631: BOER, C. DEN - 2 Korinthe. De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI en VII-XIII. 2 delen.
T12517: BOER, C. DEN (SAMENST.) - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente. Uitgave vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, samengesteld door een studiecommissie onder leiding van ds. C. den Boer.
G1591: BOER, D.E.H. DE / HERWAARDEN, J. VAN / SCHEURKOGEL, J. - Middeleeuwen.
T8753: BOER, M.G. DE - Een wandeling door Oud-Amsterdam (1544)
T18072: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneên. Gedachten over Bunyans Christenreis.
T15646: BOER, C. DEN (EINDRED.) - Lof en dienst. Pastorale handreiking ten dienste van de diaken.
T15352: BOER, PIM DE - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
T8399: BOER, TH. A. (RED.) - Zelf beschikken? Wensen van patiënten: mogelijkheden en grenzen.
T3018: BOER, C. DEN - Op verkenning in het Nieuwe Testament.
T12210: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan Timotheüs.
T12473: BOER, C. DEN, ET AL. - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 Preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
T20347: BOER, C. DEN (SAMENST.) - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouwverhouding met het oog op de gemeente.
T14145: BOER, P.A.H. DE - Research into the Text of I Samuel I-XVI. A Contribution to the Study of the Books of Samuel.
T14666: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI (Deel 1)
T20026: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen I-VIII en IX-XVI. 2 delen.
T15725: BOER, C. DEN - Oriëntatie in het Nieuwe Testament. Enkele bijbels-theologische hoofdlijnen.
T2845: BOER, C. DEN - Pasen - feest van bevrijding.
T4700: DONNE, JOHN --- BOER, M.G.L. DEN - De ridder met de witte pluim. John Donne, dichter-prediker.
T4899: BOER, P.A.H. DE - Gedenken und Gedächtnis in der Welt des Alten Testaments. Franz Delitzsch-Vorlesungen 1960.
T18063: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Regenboog en kruis. (3e deel van de Marjan Hooning serie)
T6645: BOER, R. TH. DE - Israël niet te vergeten. Joodse volk en kerk in bijbels licht.
T14543: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen. Deel 1: I - VIII.
T19469: BOER, M.C. DE - Johannine Perspectives on the Death of Jesus.
T8237: BOER, P.A.H. DE - Fatherhood and Motherhood in Israelite and Judean Piety.
T8624: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen (verhandelingen over de Dordtse Leerregels)
T8718: BOER, G. - De sterke en de Sterkste.
T2533: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et edition du texte.
T8464: BOEREN, P.C. - Orion. Le Disciple aux grands pieds. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 114.
G1557: BOERENDONK, M.J. - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
Z193: WESTENDORP BOERMA, J.J. - De historische schoonheid van Zieriksee.
T9187: BOERSEMA, P.R. - Literatuurstudie over Sumba. In het bijzonder over Oost-Sumba.
T19476: BOERSMA, TJ. - Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring.
T13821: BOERSMA, OWE - Vluchtig voorbeeld: de Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585. With a Summary in English
K434: LUTHER, MARTIN -- BOERSMA, TJ. - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
T12294: BOERSMA, TJ. - De Bijbel is geen puzzelboek. Een confrontatie met de opvattingen van Hal Lindsey.
T14823: BOERTIEN, M. - De profeet Jeremia.
T16780: BOËTHIUS - De vertroosting van de filosofie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
T17162: BOËTHIUS - Van de Vertróósting der wysheyd: uyt t'Latyn op nieus vertaalt door D.V. Coornhert Anno MDLXXXV.
T7524: BOGART, JOHN - Orthodox and Heretical Perfectionism in the Johannine Community as evident in the First Epistle of John.
T1668: CALVIN --- BOHATEC, JOSEF - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berücksichtigung des Organismusgedankens.
T19276: BOHEEMEN, P. VAN / LOF, N.P.J. VAN DER / MEURS, E. VAN - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
T13986: BOHEEMEN, F.C. VAN/ HEIJDEN, TH.C.J. VAN DER - De Delftse rederijkers 'Wij rapen gheneucht'
T16384: BÖHL, FRANZ - Kanaanäer und Hebräer. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Volkstums und der Religion Israels auf dem Boden Kanaans.
T2321: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Opera Minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein.
T6264: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Het Gilgamesj Epos. Nationaal heldendicht van Babylonië.
T6502: BÖHL, E. - Ter verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van Prof. Dr. A. Kuyper, De vleeschwording des Woords.
T8483: BÖHLIG, ALEXANDER/ WISSE, FREDERIK, IN COOP. WITH LABIB, PAHOR (EDS.) - Nag Hammadi Codices III,2 and IV, 2. The Gospel of the Egyptians (The Holy Book of the Great Invisible Spirit). Edited with Translation and Commentary. (Nag Hammadi Studies IV/ The Coptic Gnostic Library).
T19399: BOHN-BEETS, DOROTHEA - Onze buurt. Ingeleid en toegelicht door Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen.
K1375: BOITEN, H.J. (EINDRED.) - Er staat geschreven.... Er is geschied. Jubileumbundel van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag uitgegeven t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Bond.
J1116: BOKMA, T. - De peppels fluisteren
T4022: THOMAS AQUINAS --- BOLAND, VIVIAN - Ideas in God according to Saint Thomas Aquinas. Sources and Synthesis.
T11014: BOLHUIS, ADA P./ KNIGGE, JOHAN/ TROMP, REIN (RED.) - Het nieuws opnieuw bekeken. 40 jaar gereformeerde journalistiek (Reformatie Stemmen (1944) - De Vrije Kerk - Gereformeerd Gezinsblad - Nederlands Dagblad)
T14211: BOLKESTEIN, MARINUS HENDRIK - Het ik-gij schema in de nieuwere philosophie en theologie.
T14628: BOLKESTEIN, M.H. - Zielszorg in het Nieuwe Testament.
T14814: PNT --- BOLKESTEIN, M.H. - De brieven van Petrus en Judas (De Prediking van het Nieuwe Testament)
T13276: BOLLE, MENACHEM ELJAKIEM - De Opheffing van de Autonomie der Kehilloth (Joodse Gemeenten) in Nederland, 1796/ The termination of the autonomy of the Kehillot (Jewish communities) in the Netherlands, 1796. With a Summary in English.
J1519: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje aan het grote meer.
J1518: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje in Amerika.
T18006: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder.
K687: BOLTON, BRENDA - The Medieval Reformation.
T9823: BOMERS, MGR. H.J.A./ STILMA, LIZE/ TRIGT, MGR. C.G. VAN, ET AL. (RED.) - Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme.
T13840: BOMMEL, JAN PIETER - Simson in tweevoud. Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Richteren 13 - 16. With a Summary in English.: Summary: Samson in duplicate, an inquiry into the history of the origin of Judges 13-16.
T6977: BOMMEL, A. / BUSSEMAKER, J. MANENSCHIJN, G. / E.A. - Gelijker = Rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek.
T13207: BONAVENTURA - Prolegomena ad sacram Theologiam ex operibus eius collecta. Ed. Thaddaeus Sotron.
T13586: BONAVENTURA - Selecta pro instruendis fratribus Ord. Min. scripta S. Bonaventurae una cum libello Speculum disciplinae, edita a pp. Collegii S. Bonaventurae.
T13587: BONAVENTURA - Decem opuscula ad theologiam mysticam spectantia, in textu correcta et notis illustrata a pp. Collegii S. Bonaventurae. Editio secunda.
T1721: GEREFORMEERDE BOND - 75 jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Gezegd- geschreven.
T2574: BONDT, A. DE - Dood en opstanding in het Oude Testament.
T14162: BLADMUZIEK --- BONEFAAS, JAN, ET AL. - Orgelklanken uit de Alblasserwaard. Deze bundel is samengesteld uit werken van componisten uit de Alblasserwaard en is uitgegeven ter gelegenheid van de tien-jarige samenwerking tussen de verschillende orgelcommissies uit de Waard. Inleiding over Psalm 75:1 - Jan Bonefaas; Gebed des Heeren - Cornelis Brouwer; Inleiding en Koraal over Gezang 330 - Cor de Haan; Trio over Gezang 228:3 (bundel 1938) - Jan Koppenol; Gezang 265 (bundel 1938) - Jan Stolk; Psalm 101 - Leo Terlouw.
T11031: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd/ The Dutch Missionary Society in its first stage. A study on the revival in the Batavian and French periods of the northern provinces of the Netherlands (1795-1813) (With a Summary)
K1383: COORNHERT, D.V. --- BONGER, H. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert. With a Summary in English.
T13699: COORNHERT, D.V. --- BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert.
T13459: WILHELMUS --- BONGER, H. - De dichter van het Wilhelmus. Een kritische beschouwing door H. Bonger, uitgegeven door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van zijn Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana.
L1205: COORNHERT --- BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
T17948: COORNHERT --- BONGER, H. / E.A. (RED.) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
T6883: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft.: Herausgegeben von Eberhard Bethge.
T19287: BONHOEFFER, DIETRICH - Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche. Mit einem Nachwort von Eberhard Bethge und Register.
T16058: BONHOEFFER, DIETRICH - Ethik. Zusammengestellt und herausgegeben von Eberhard Bethge.
T19382: BONHOEFFER, DIETRICH - Wer ist und wer war Jesus Christus? Seine Geschichte und sein Geheimnis.
T7994: BONNARD, PIERRE - Anamnesis. Recherches sur le Nouveau Testament. Hommage du Doyen Samuel Amsler. (Cahiers de la Revue de Théologie et de Philosophie; 3)
T12801: BONNET, L. (FRANSCH HERVORMDE GEMEENTE LONDEN) - Het Huisgezin van Bethanië. Overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus, beschreven in het Elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Joannes; Met een proeve van uitlegkunde op hetzelfde hoofdstuk. Uit het Fransch door D.T. de Haas, Predikant te Nieuwe Loosdrecht.
T7924: BONWETSCH, GOTTLIEB NATHANAEL (HRSGEB.) - Die Apokalypse Abrahams (I). Das Testament der Vierzig Märtyrer (II). Neudruck der Ausgabe Leipzig 1897.
T9505: BONWETSCH, NATHANAEL (ED./HRSGEB.) - Texte zur Geschichte des Montanismus.
T1484: BOODT, C.P.(SAMENST.) - De reformatie van het calvinistisch denken.
T19057: BOOGAARD, M. TH, UIT DEN - De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste Stadhouderloze tijdperk.
T819: BOOGAART, T.A. - Reflections on restoration. A study of prophecies in Micah and Isaiah about the restoration of Northern Israel.
T9676: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam 1530-1585. Mit einer Zusammenfassung.
T13668: BOOM, H. TEN/ GEUDEKE, E./ LEEUWENBERG, H.L.PH./ ABELS, P.H.A.M. (RED.) - Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620. O.a.: B.J. Spruyt, Hinne Rode (c. 1480 - c. 1539): het leven en de ontwikkeling van de dissidente rector van het Utrechtse fraterhuis.
T13799: BOOM, H. TEN/ GRAAF, G.. VAN DE/ LAMPING, A.J./ OKKEMA, J.C. (RED.) - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam
T13725: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer.
K762: BOOMA, J.G.J. VAN/ GOUW, J.L. VAN DER (HRSGB./ED.) - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573 - 1582. Im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel bearbeitet und herausgegeben.
T10096: BOON, K.G./ VERMEEREN, P.J.H. - De Meester van de Virgo inter Virgines/ Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek
T15790: BOON, RUDOLF - Ons cultureel draagvlak. Wat is ermee gebeurd?
T19327: BOON, J.G.M. (SAMENST.) - 1570-1580 Oudewater. Vrijheid en Gezag.
T15911: BOON, RUDOLF - Ontmoeting met Israël. Het volk van de Torah.
T19513: BOON, LOUIS PAUL - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
T8454: BOON, RUDOLF - Over de mens. Anthropologische verkenningen bij de confrontatie tussen 'Jeruzalem' en 'Athene'.
T4267: BOONE, L. --- - Ds. L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door Ds. M.A. Mieras. Met een voorwoord door Ds. W.H. Blaak.
T14245: BOOR, WERNER DE - Der Brief des Paulus an die Römer erklärt (Wuppertaler Studienbibel)
T13983: BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
T15388: HILARIUS (VAN POITIERS) --- BORCHARDT, C.F.A. - Hilary of Poitiers' Role in the Arian Struggle.
T10006: LUTHER, MARTIN ---- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (EDS./HRSGEB.) - Ausgewählte Werke Bd. I - VII, 7 Bde. Mit: Ergänzungsreihe Bd. I, II, IV, 3 Bde. 10 (of 11) Vols.
T17023: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./EDS.) - Ausgewählte Werke. Band. 7: Tischreden. Herausgegeben von Walther Rehm.
T17031: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Ergänzungsreihe. Band 6: Wider den Löwener Theologen Latomus.
T17025: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Band 4: Der Kampf gegen Schwarm- und Rottengeister.
T17027: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./EDS.) - Ausgewählte Werke. Band 2: Schriften des Jahres 1520.
T17024: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Band 6: Bibelübersetzung, Schriftauslegung, Predigt. Herausgegeben von Wilhelm Heinsius.
T17028: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Band 3: Tischreden.
T17026: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Band 3: Schriften zur Neuordnung der Gemeinde, des Gottesdienstes und der Lehre.
T17029: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Band 5: Von der Obrigkeit in Familie, Volk und Staat.
T17030: LUTHER, MARTIN --- BORCHERDT, H.H./ MERZ, GEORG (HRSGEB./ EDS.) - Ausgewählte Werke. Ergänzungsreihe. Band 5: Von Advent bis Epiphanias. Epistelpredigten der Kirchenpostille.
T20056: BORG, MARCUS J. - Nooit kenden wij God aldus. Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
K1564: BORGEAUD, CHARLES - Histoire de l' Université de Genève. L'Académie de Calvin 1559-1798.
T4589: BORGEN, PEDER - Early Christianity and Hellenistic Judaism.
T7201: BORGEN, P. (ED.) - The Many and The One. Essays on Religion in the Graeco-Roman World. Presented to H. Ludin Jansen on His 80th Birthday.
T7241: BORGEN, PETER/ GIVERSEN, S. - The New Testament and Hellenistic Judaism.
T7314: BORGEN, PEDER - Paul Preaches Circumcision and Pleases Men. And Other Essays on Christian Origins.
T7366: BORGEN, P./ GIVERSEN, S. (EDS.) - The New Testament and Hellenistic Judaism.
K551: BORGERS, D.H., ET AL. - Reformatorische Stemmen verleden en heden. Bundel uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Willem de Zwijgerstichting. Met o.a.: R.H. Bremmer, De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving; Exalto, Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften; D. Rietdijk, De kinderdoop bij Calvijn; Velema, Ethiek bij Calvijn.
T16483: BORGHINO, ANGELO - La nuova alleanza in Is. 54. Analisi esegetico-teologica.
T4734: BORMANN, LUKAS / TREDICI, KELLY DEL / STANDHARTINGER, ANGELA (ED.) - Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World. Essays Honoring Dieter Georgi.
T14885: BORN, A. VAN DER/ GROSSOUW, W./ PLOEG, J. VAN DER (RED.) - De boeken van het Oude Testament. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. II. Leviticus, Numeri, Deuteronomium; III. Josue, Rechters, Ruth; IV. Samuël, Koningen; V. Kronieken, Esdras, Nehemias; VIIa. Job; X. Jeremias, Klaagliederen, Baruch; XI. Ezechiël, Daniël; XII. De Kleine Profeten.
T15053: BORN, E.T. VAN DEN - Gedenkt en gelooft. Bijbels dagboek.
T8289: BORN, E.TH. VAN DEN - Van Souvereine Liefde.
K223: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context.: Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
K435: LUTHER, MARTIN -- BORNHÄUSER, KARL - Der Ursinn des Kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers.
T8230: BORNHÄUSER, KARL - Tage und Stunden im Neuen Testament.
T12398: BUCER, MARTIN --- BORNKAMM, HEINRICH - Martin Bucers Bedeutung für die europäische Reformationsgeschichte/ ROBERT STUPPERICH: Bibliographia Bucerana.
K912: LUTHER --- BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzeit zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag.: Aus dem Nachlass hrsg. von Karin Bornkamm.
T18092: BORNKAMM, GÜNTHER / BARTH, GERHARD / HELD, HEINZ JOACHIM - Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium.
T12133: BORNKAMM, GÜNTHER - Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien (Beiträge zur evangelischen Theologie; Bd. 16)
T19210: BORSTIUS, JACOBUS - De zuchtende bruid of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus.
T19427: BOS, BERTINE - 'Mit neu erweckten Zungen' Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zur Romantik in den Niederlanden. Met een samenvatting in het Nederlands/With a Summary in English.
T6317: BOS, F.L. - De orde der kerk toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen.
T13568: BOS, BERTINE - Mit neu erweckten Zungen Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zur Romantik in den Niederlanden. Met een samenvatting in het Nederlands/With a Summary in English.
K818: BOS, C.G. - Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1945
T14559: BOS, F.L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder 't Kruis.
K1260: BOS, F.L. (BEW.) - Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834. 4 delen. I. Voorgeschiedenis (1822-1834): II. Ocktober 1834-eind 1835 III. Eind 1835-october 1836 IV. October 1836-1869.
T15723: BOS, C.G. - Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1945.
T17463: BOS, F.L. - Kruisdominees. Verhalen uit afgescheiden kringen.
T12078: GUNNING JR., J.H. --- BOS, G. - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning's getuigenis van het verzoende leven. Mit Zusammenfassung.
T12853: BOS, LAMBERTUS (1670-1717) - Exercitationes philologicae, in quibus Novi Foederis loca nonnulla ex Auctoribus Graecis illustrantur & exponuntur, Aliorumque Versiones & Interpretationes examinantur. Editio Secunda multis partibus aucta. Accedit Dissertatio de Etymologia Graeca.
K1365: BOS, F.L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen.
T19126: BOS, JAN / GELEIJNS, ERIK (RED.) - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
T16649: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament. Mit Zusammenfassung. With a Summary.
T4472: BOS, F.L. (RED.) - Ware christelijke belijdenis der Nederlandse Kerken. Proeve van Hernieuwde Geloofsbezinning door Predikanten van de Gereformeerde Gezindte.
T17061: BOSCH, GERRIT VANDEN - Hemel hel en vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de en 18de eeuw.
T7031: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
T14443: BILDERDIJK, W. --- BOSCH, J./ GROENEVELT, H.W./ HATTUM, M. VAN (EDS.) - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Brieven/ Commentaar. 2 dln.
K975: OS, ANTONIUS VAN DER --- BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os predikant te Zwolle 1748-1755.
T16515: BOSCH, J. - Om waarheid en recht. Eenige Strijdschriften, Smeekschriften en Smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
T8702: BOSCH, GERARDA ELISABETH - L'Abbé C. de Georges Bataille, les structures masquées du double. Met Nederlandse samenvatting.
J3146: BOSMA, NANNE J. - De brief van de Sultan.
J9051: BOSMA, NANNE - De vergeten soldaat.
T1443: BOSSHART, EMANUEL - Christliche Symbole. Vierzig neugestaltete Symbole zum Text des Römerbriefes. Text in Greek, German, French and English.
K528: BOST, CHARLES - Histoire des Protestants de France.
T17110: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer.
T20148: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade. Waarbij gevoegd: Een verhandeling van het Verbond der Werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy.
T17652: BOTKE, KLAZIENA DIEUWKE / KOOTTE, TANJA / HOUT, GUUS VAN DEN - Bijbelse vrouwen in de kunst.
T13817: BOTS, H./ LANKHORST, O.S./ ZEVENBERGEN, C. (RED.) - Rotterdam Bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw.
T15451: BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique. Essai de synthèse.
J2988: BOTTEMA, TJEERD - Mijn leven.
T11041: BOTTERWECK, G. JOHANNES/ RINGGREN, HELMER (HRSGEB./ EDS.) - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Bd. I - V: Lieferung 5/6 (sedom)
T8538: BOTTERWECK, G.JOH./ RINGGREN, H. (EDS.)/ WILLIS, JOH T. (TRANSL.) - Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. I - VI.
G1142: BOÜARD, MICHEL DE - Guillaume le Conquérant.
T1480: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag. Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
K734: BOUMA, H. - De Vereniging van 1892. Een episode uit de geschiedenis van het oecumenische streven van de Afgescheiden en de Dolerende kerken in Nederland.
T17416: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, JACQUES --- BOUMA, T.D. - Zicht op een spoor van licht. Bijbelse vroomheid in 'duistere middeleeuwen' op aanwijzing van Jacobus Faber Stapulensis.
T17036: BOUMA, C. - De Brieven van den Apostel Paulus aan Timotheus en Titus uitgelegd. Kommentaar op het Nieuwe Testament; XI.
P229: BOUMA, J.A. - Het Epithalamium van Paulinus van Nola. Carmen XXV met inleiding, vertaling en commentaar.
P235: BOUMA, S.J. - Dionysius van Alexandrië.
T144: BOUMA, C. - De literarische vorm der evangeliën
K1216: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de Reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
T19107: BOUMA, HANS (RED.) - Met de Psalmen zing je het uit. [Laat zich goed gebruiken als dagboek, elke dag een psalm, kun je er 150 dagen mee vooruit. Maar met de psalmen zelf kun je je leven lang vooruit]
Z159: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
T20142: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid.
T8360: BOUMAN, JOHAN - In gesprek met Moslims
T16536: BOURBECK, CHRISTINE (HRSG.) - Gleichnisse aus Altem und Neuem Testament.
T7587: BOUSSET, WILHELM - Kyrios Christos. Geschichte des Chistusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus.: Mit ausführlichen Registern.
T1616: BOUSSET, WILHELM - Die Offenbarung Johannis.
T3097: BOUSSET, D. WILHELM - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters.: Herausgegeben von Anthonie F. Verheule.
T9814: BOUTENS, P.C. - Homeros' Odyssee in Nederlandsche hexameters overgebracht.
T20340: ATHANASIUS --- BOUTER, P.F. - Athanasius van Alexandrie en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk.
T1617: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw. Mit Zusammenfassung.
T13888: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale Acta 1573-1620, III: Particuliere synode Zuid-Holland. Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620.
T14275: BULLINGER, H. --- BOUVIER, ANDRÉ - Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique, le successeur de Zwingli, d'après sa correspondence avec les reformés et les humanistes de langue française, suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice.
G1659: BOUVY, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden.
T13601: BOUWMAN, H. - Gereformeerd kerkrecht. 2 dln.
T17843: BOUWMAN, G. - De brief aan de Efeziërs. Vertaald en toegelicht.
T14844: BOUWMAN, H./ LANDWEHR, J.H./ KAAJAN, H./ RULLMANN, J.C. - De Dordtsche Synode van 1618-1619. Ter gedachtenis na driehonderd jaren.
T15418: REINAERT DE VOS --- BOUWMAN, A. TH. - Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de Oudfranse Roman de Renart. 2 dln.
K767: BOUWMAN, H. - Onder veilge hoede. De Theologische school te Kampen gedurende de jaren 1854 - 1924.
T14649: BOUWMAN, M. - Tweeërlei kerkrecht? Het zoogenaamde 'oude' kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
T19056: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden Boek.
K1232: BOUWMAN, H. - De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht.
K1242: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der Afscheiding.: Opnieuw uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr. C. Smits.
K1226: KNOX, JOHN --- BOUWMEESTER, G. - John Knox de Hervormer van Schotland.
K1294: LASCO, JOHANNES À --- BOUWMEESTER, G. - Johannes à Lasco. Een uitverkoren instrument Gods.
K578: ZACHARIAS URSINUS --- BOUWMEESTER, G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus.
T15298: CASPAR OLEVIANUS --- BOUWMEESTER, G. - Caspar Olevianus en zijn Reformatorische arbeid.
T18075: CALVIJN, J. --- BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
K782: CALVIN --- BOUWSMA, WILLIAM J. - John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait.
J2453: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Onno de jonge Noorman.
T17516: BOVON, FRAÇOIS E.O. - Les Actes Apocryphes des Apotres. Christianisme et monde païen.
T9611: BOWEN, MARJORIE - Engeland bij den Vrede van Rijswijk (1697)
T9380: BOWERS, R.H. - The Legend of Jonah. (An historical survey of Patristic and Renaissance commentaries on and interpretations of the book of Jonah, from the New Testament through the English Renaissance)
T13164: BOWERSOCK, G.W. - Martyrdom and Rome. The Wiles Lectures given at the Queen's University of Belfast.
G166: BOWLE, JOHN - A history of Europe.: A Cultural and Political Survey
G1145: BOXER, C.R. - Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.
G1024: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
D20133: BOYD, GREGORY A. & BOYD, EDWARD K. - Brieven van een scepticus. Een zoon schrijft met zijn ongelovige vader.
K172: BOYD, STEPHEN B. - Pilgram Marpeck. His Life and Social Theology.
T13871: BOYLE, LEONARD E. - A Survey of the Vatican Archives and of Its Medieval Holdings.
T15739: COEBERGH VAN DEN BRAAK, A.M. - Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium. Herziene, tot 1997 bijgewerkte uitgave.
T15573: BRAAKHUIS, H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. 2 vols. I. Inleidende studie; II. Uitgave van Nicolaas van Parijs' Sincategoreumata. [Text in Latin and Dutch]
G152: BRADFORD, ERNLE - Kreuz und Schwert. Der Johanniter/ Malteser Ritterorden.
T16365: BRADLEY, RAYMOND / SWARTZ, NORMAN - Possible Worlds. An Introduction to Logic and Its Philosophy.
T12393: BRAKEL, THEODORUS À - De Trappen des Geestelijken Levens. Beschreven door Theodorum à Brakel, In zijn leven Predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. à Brakel. Den vyfden Druk, met een ontleedinge des Tractaets en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
T6742: BRAKEL, THEODORUS À - De Trappen des Geestelycken Levens.: Beschreven door Theodorum à Brakel, In sijn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn Doodt in 't licht gebracht Door W. à Brakel, Th.F. Predikant tot Leeuwarden.Den Vyfden Druk, met een ontledinge des Tractaets, ende met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
T6606: BRAKEL, WILHELMUS À/ VIGNON, JOHANNES DU - Leere en Leydinge der Labadisten, Ontdekt en wederlegt in een Antwoord op Yvons Examen over onse Trouwhertige Waarschouwinge. Den Tweeden Druk, Met een Voorrede door Johannes du Vignon,: behelsende een redenerend Onderrecht, Aangaande zeker Boek, genaamt Nuttige t'Samenspraak, ofte Ziels Eenzame Meditatiën, t'Saamgestelt door J.E. en ten twede en derde maal uitgegeven door J.B., Waar in het schadelyke en verdervelyke, in het zelve vervat, ontdekt word, tot waarschuwinge tegen de verleidinge en archlistige bedriegeryen der menschen, op dat en Waarheit en Godzaligheit onkreukbaar gehandhaavt werde, en onafscheidbaar hand aan hand gepaart gaan.
T14674: BRAKEL, W. À - Logike latreia, dat is Redelijke Godsdienst in welken de Goddelijke waarheden van het Genade-verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des Verbonds in het O. en N. T. en de ontmoeting der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaringen van Johannes. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave, onder toezicht van J.H. Donner. 3 dln in 2 bdn.
T17440: BRAKEL, J.P. VAN - Vissen in vrijheid. Katwijk van de franse tot de duitse tijd.
J2978: BRAKEL, JAN VAN - Een menselijke veroordeling...een Goddelijke vrijspraak.: Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeloton.
T18011: BRAKEL, WILHELMUS À - Halleluja of Lof des Heeren over het genadeverbond opgesteld naar aanleiding van de verklaring van Psalm 8. Herschreven door C.J. Meeuwse.
T16126: BRAND, ARIE - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
T13636: BRANDEN, L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
G1147: BRANDENBARG, TON - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw).
T17005: BRANDENBURG, INGRID UND KLAUS - Hugenotten. Geschichte eines Martyriums.: Mit einem Geleitwort von Lothar de Maizière.
T15066: BRANDENBURG, INGRID/KLAUS - De Hugenoten.
T13436: BRANDENBURG, TON/ EKKART, RUDI, M.M.V. WENDELA BROUWER (RED.) - De wereld der geleerdheid rond Vermeer. Uitg. t.g.v. de tentoonstelling 1 maart-2 juni 1996 Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum.
T7876: BRANDENBURGER, EGON - Die Verborgenheit Gottes im Weltgeschehen. Das literarische und theologische Problem des 4. Esrabuches.
T16556: BRANDES, FRIEDRICH - John Knox, der Reformator Schottlands.
G1861: BRANDI, KARL - Reformation und Gegenreformation.
T7313: BRANDON, S.G.F. - The Fall of Jerusalem and the Christian Church. A Study of the Effects of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity.
T7716: BRANDON, S.G.F. - The Trial of Jesus of Nazareth.
T16880: BRANDSCHEID, FRIDERICUS (ED.) - He kaine diatheke. Novum Testamentum Graece. Textum recensuit, breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit. Editio critica altera, emendatior.
T15433: VONDEL, JOOST VAN DEN --- BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Joost van den Vondel. Uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr.
L1208: P.C.HOOFT --- BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden. Uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr.
T12401: BRANDT, J. EN ZOON (SAMENST.) - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952 [Linnen]

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

10/27