Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7839: - The New Testament in Syriac.
T17281: - Haggadah shel Pesach im targum ashkenaz / Erzählung von Israels Auszug aus Aegypten für die beiden Erste Abende des Pesach-Festes, mit einer deutschen Uebersetzung.
J1546: N.N. - De familie Claremont, of De zaligsprekingen.
K1626: - Acta van de Buitengewone Generale Synoden van de Geref. Kerken in Nederland Arnhem 1979 en 1980 en van de Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland Arnhem 1981.: Met daarbijgevoegd: Handelingen van de besloten zittingen.
K1557: - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Berkel en Rodenrijs 1996.
K1558: - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Leusden 1999.
T14558: - Acta van het Synodaal Convent (1887) en de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
L1007: - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift. Naast de tekst in typografie, o.l.v. Dr. Jur. A.L. Verhofstede S.J. een beschrijving van de Codex door Dr. G.I. Lieftinck en een bibliographie door Dr. Rob Roemans.
K159: - Das Augsburger Bekenntnis in drei Jahrhunderten 1530 - 1630 - 1730
K833: - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
K708: - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland 1872 - 1892.
L1036: - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe: Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr. G.J. Hoogewerff
T14557: - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis. (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
K631: - Protestantse Kerk in Westelijk Indonesië. Verslag van de Proto-Synode gehouden van 25 tot 31 october 1948 te Batavia, met toevoeging van Kerkorde en Regelen.
T6888: (VOOYS, C.G.N. DE) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus.
K934: - 450 Jahre Berner Reformation. Beiträge zur Geschichte der Berner Reformation und zu Niklaus Manuel.
T17195: - The Book of Common Pray of the Sacraments, and other Rites and Ceremonics of the Church according to the Use of the Church of England together with the Psalter of Psalms of David, and Hymns Ancient and Modern for use in the Services of the Church. Complete Edition.
B1014: (HAEMSTEDIUS, ADRIANUS) - Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onzes Salighmaeckers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, ende veelsins vermeerdert; ende elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght, door J. G. O./ Joannem Gysium pred. tot Streef-kerck.
G565: N.N. - De Staats Courant van de Zuid-Afrikaansche Republiek.: De Staats Courant gedurende den Vrijheidsoorlog van 1881. Herdrukt op gezag der regering van de Zuid-Afikaansche Republiek.
G1456: V.D.B. (VAN DEN BOSCH) - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van Landen deser eeuwen beginnende met Christoffel Columbus en eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter,...
Z198: [ZEELAND] - Zeekanaal Gent-Terneuzen. 19 dec. 1968.
Z146: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen nr. 4. Episoden 1940-1945.
Z148: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeuws-Vlaanderen nr. 7.
Z150: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 18.
Z152: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 20. Episoden 1940-1945 III.
Z151: [ZEELAND] - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 9.
T12011: [ZEELAND] - De Middelburgsche Avonturier. Of het Leven van een Burger Persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlyke Minnaryen; Leeroeffeningen; rampspoedige Koophandel, veroorzaakt door eene menigvuldige Minnenhandel; Boerenleven, totale Ruïne; Gevangenis; zeldzame Verlossing, en togt naar SURINAMEN, alwaar hy door het geluk dermaten gezegent werd, dat hy na een kort verblyf aldaar, ryk in zyn Vaderland te rug keert, en zich in een gewenscht Huwelyk begeeft. Doormengt met veele zeldzame Geschiedenissen, wonderlyke Minnaryen, en verbazende ontmoetingen. Door hem zelf beschreven. Met Platen. Facs. van de uitgave Amsterdam, Steven van Esveldt, 1760
T15033: [ZEELAND] - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1974-1975. W. Brand - De minderbroeders te Hulst 1458-1646.
T15034: [ZEELAND] - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1976-1977. H.C.E.M. Rottier - Twee belangrijke fasen in de historisch-geografische ontwikkeling van het Zeeuws-Vlaamse landschap; P.J. Brand - Klokken en beiaarden in Hulst door de eeuwen heen.
Z188: [ZEELAND] - Voortrekkers en stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland.: Tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg 10 nov. 1975-17 jan. 1976.
T20246: [STAATS-VLAANDEREN] - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Staat-Vlaanderen.
J3271: - Startbijbel. Voor kinderen en volwassenen. Een keuze uit het O.T. en N.T.: Met o.a. ook delen uit de Psalmen, Kleine Profeten, Hooglied en Openbaring.
T1442: N.N. - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen t.g.v. de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
T14930: - Sur les Ailes de la Foi. Chants Anciens et Nouveaux.
T15035: [ZEELAND] - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1978-1979. W.P.A. Colsen - Handboogschutterijen; P.J. Brand - De verkoop van ambten en Heerlijke rechten, door de graaf van Vlaanderen, in Hulst in het jaar 1505.
K1427: - Classis Holland. Minutes 1848-1858.: Translated by a Joint Committee of the Christian Reformed Church and the Reformed Church in America.
T15767: N.N. - Katechismus van de Katholieke Kerk.
T15880: - The Alternative Service Book 1980, together with The Liturgical Psalter. [Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer]
K1355: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks nrs. 1 - 28/ 31/ 33-34. Met Registers Oude en Nieuwe reeks. 32 vols.
T1795: - Het boek Judith. Zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873.
T1840: - Liturgie de l'Église de Genève.
T2208: - Korte verklaring der Heilige Schrift. Oude en Nieuwe Testament. Compleet in 59 delen.
T2620: - Bewaar het pand u toebetrouwd. Drie en vijftig leerredenen over verscheidene stoffen door eenige predikanten der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika.
T6113: - Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. Vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht.
T6646: - Acta Synodalia of gearresteerde Kerken-Ordeningen van Zeelandt, Van de Jaren 1591. 1620. en 1638.: uitgegeven, ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
T8123: - La Bible. Traduction oecuménique de la Bible comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, traduits sur les textes originaux hébreu et grec. Avec introduction, notes, références et glossaire.
T19109: - 1769-1919 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
T19750: AALDERS, W. - Theologie der verontrusting.
T12869: AALDERS H.WZN., G.J.D., ET AL. - Kritisch kwintet - Historische opstellen [G.J.D. Aalders H.Wzn., Orosius als christelijk geschiedschrijver; D. Nauta, Het eigenlijke in de kerkgeschiedenis; J. Roelink, De Nederlandse Opstand een klassenstrijd?; H. Smitskamp, Het Réveil en het Verenigd Koninkrijk; W.J. Wieringa, Kanttekeningen bij Webers these inzake Protestantisme en kapitalisme.] With Summaries in English.
T14564: KOHLBRUGGE, H.F. --- AALDERS, W. / HEYST, D. VAN (SAMENST.) - Herman Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies.
T19254: AALDERS, W. - De grote ontsporing. Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie.
T2642: COT --- AALDERS, G.CH. - Het boek de Prediker. Commentaar op het Oude Testament.
T2644: COT --- AALDERS, G.CH. - Ezechiël. Ezechiël 1- 24; Ezechiël 25 -48. Commentaar op het Oude Testament. 2 dln.
T6631: AALDERS, W.J. - Handboek der Ethiek.
T1020: AALDERS, W.J. - Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde.
T104: AALDERS, G.J.D. - Het Romeinsche Imperium en het Nieuwe Testament
T1397: AALDERS, G.CH. - Het verbond Gods. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der openbaring.
T1434: AALDERS, G.CH. - Het liedboeksken van Israëls pelgrims. Zestien preeken over de liederen Hammaäloth.
T6100: AALDERS, W. - Apocalyps en evangelie. Over de johanneïsche geschriften.
T748: COT --- AALDERS, G. CH. - Het Hooglied. Commentaar op het Oude Testament
T749: COT --- AALDERS, G. CH. - Obadja en Jona. Commentaar op het Oude Testament.
T8465: AALDERS, G.CH. - De profeten des Ouden Verbonds.
T2474: AALDERS, G.J.D. - Paulus en de antieke cultuurwereld
T8495: AALEN, SVERRE - Heilsverlangen und Heilsverwirklichung. Studien zur Erwartung des Heils in der apokalyptischen Literatur des antiken Judentums und im ältesten Christentum. Mit einem Geleitwort von Ernst Baasland. Herausgegeben von Karl Heinrich Rengstorf. (Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums; vol. XXI).
T19024: AALST, G.J. VAN / BUDDING, D.J. / BUTTER, P. DEN / E.A. - Leer ons bidden.
T17418: AANGIUM, SIBE VAN - De smokkelaars.
J2902: AANGIUM, SIBE VAN - De smokkelaars van de Schans. Deel 1: De smokkelaars.
T19668: AANTJES, W. / BLENK, C. / DEKKER, W. / E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur.
T12903: AARTS, F.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
T16368: KRAKER-VAN ABBEMA, J. DE - Gedwongen te zwijgen.
T1929: ROSCAM ABBING, P.J. - Predikantswerk in verband met communicatie- en leertheorie.
T6490: ABBOTT, T.K. - A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians.
T13788: ABELS, P.H.A.M./ HABERMEHL, N.D.B./ WOUTERS, A.P.F. (RED.) - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis.
T20174: ABELS, P.H.A.M. - Ovittius' metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de Reformatietijd.
T13781: ABELS, P.H.A.M./ WOUTERS, A.PH.F. (EDS.) - Classicale Acta 1573-1620. Deel VII: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620
K1283: ABELS, P.H.A.M. - De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678).
J7083: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje.
J5002: ABKOUDE, CHR. VAN - Frits van Duuren
G1114: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Onstaan en eerste jaren 1852-1871).
T14140: HOEDEMAKER, PH.J. --- ABMA, G./ BRUIJN, J. DE (RED.) - Hoedemaker herdacht.
1157: ABRAMSZ., S. - A. B. C. Wie van de kindertjes leest er méé? Rijmpjes voor de kleintjes.
T9265: ACHELIS, HANS - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
T19343: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705).
T6866: ACKROYD, P.R. / EVANS, C.F. AND LAMPE, G.W.H. AND GREENSLADE, S.L. (ED.) - The Cambridge History of the Bible. 3 Vols.: I. From the beginnings to Jerome; II. The West from the Fathers to the Reformation; III. The West from the Reformation to the Present Day.
K101: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
T17021: ACTA - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht van [...] 1943, [...] 1944 en [...] 1945.
K1687: ACTA - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Spakenburg Noord 1987.
T15678: ACTA - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende art. 31 K.O.) gehouden te Groningen van 24 april tot 28 juni 1946.
T19189: ACTON, JOHN EMERICH EDWARD DALBERG - The History of Freedom. With an Introduction by James C. Holland.
T20374: ADAM, MARIANNE / SALOMON, ELLA - Wat zal de morgen brengen? Twee Joodse vrouwen overleven Auschwitz.
T17176: ADAM, ADOLF - Das Kirchenjahr mitfeiern. Seine Geschichte und seine Bedeutung nach der Liturgieerneuerung.
T2424: AUGUSTINUS --- ADAM, KARL - Die geistige Entwicklung des Heiligen Augustinus. Rede.
T6560: ADAM, ALFRED (HRSG.) - Texte zum Manichäismus.
T8476: ADAM, GOTTFRIED/ KAISER, OTTO/ KÜMMEL, WERNER GEORG - Einführung in die exegetischen Methoden. 5. neubearbeitete Auflage in Neuausstattung. (Studium Theologie 1)
T8738: ADAM, ALFRED (ED.) - Antike Berichte über die Essener. Ausgewählt von Alfred Adam. (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, 182)
K1664: ADAMS, H.M. - Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries. 2 Vols.
T13692: ADAMS, HENRY - Mont-Saint-Michel and Chartres. With an Introduction by Ralph Adams Cram.
T2588: ADMIRANT, M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge. Figuren uit de begintijd van de kohlbruggiaanse prediking in Nederland.
T12632: ADRES - Adres aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, om handhaving hunner regten, in de vrije uitoefening der Gereformeerde Godsdienst, welke hun in de Grondwet wordt gewaarborgd, door de Afgescheidene Gemeenten in de provincie Vriesland
T6860: ADRIAANSE, H.J. - Zu den Sachen selbst. Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls. Met een samenvatting.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/22