Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
014412: - DIchteressen uit het cinquecento. Van Vittoria Colonna tot Veronica Franco
006421: - Gedenkboek N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam" 1863-1938
013735: - D.S. Mail Motorschip Sibajak
007594: - Bintang Soerabaja. Krontjong-melodieen
015032: - Kris kras door het land! Een paar honderd tochten door Nederland
014308: - Oud dorp van storm en stilte (=Bergen)
012077: - Het Architectuurspel van de 20e Eeuw
007316: - Opdat Het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd
008688: - Jaarboek van De Hollandsche Molen
008691: - Numaga
008692: - Numaga
008779: - Neerlands volkslied
010283: - Reisatlas IndonesiŽ
009041: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
009043: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
010330: - Indonesische sprookjes
010331: - (Inventarisatie van oudheden)
002489: - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-Indie
009213: - Papuas Building their Future
009340: - Souvenir Bloemendaal en Overveen
009015: - Lou Lichtveld / Albert Helman
015609: - Sticusa Jaarboek 1950
008991: - Industrieel Ontwerp '92
007978: - Het Nederlandsche boek
009647: - De eeuwige belofte van Eldorado
011989: - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008
016002: - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier
007542: - Achter Kawat en Gedek
007211: - Gereformiert Landtrecht van Veluwen und Veluwen-zoom
009784: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij de uitgeverij van Bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland
009806: - Pissarro. Camille Pissarro 1830-1903
000503: (DOUWES DEKKER, N.A.RED.) - Tanah Air Kita. The Country and People of Indonesia
015619: - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. 25-jarigen zendingszrbeid op Soemba
013732: - L. Smi'& Co's internationale sleepdienst
014847: - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafische werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950)
010779: - Uitlaat, De, Personeelsorgaan KPM
015949: - De Gelderse toren. Landgoed aan de IJssel s
015951: - M.S. Marnix van St. Aldegonde
015953: - Een smaldeel van de vloot der Stoomvaartmij "Nederland"
015954: - Dubbelschroefmotorschip "Christiaan Huygens"
015955: - M.S. Marnix van St. Aldegonde
014978: - Rapport Aan den koning door de Staatscommissie
016003: - Geuzenliedboek 1940-1945
015034: - Geraakt in het hart. Nijmegen 22 februari 1944
009982: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indie Over 1922
010430: - Ruimte.Fl. Eigentijs Flevoland
013202: - Van Alpha en Omega
013204: - 10 fietskaarten met internationale informatie omtrent het culturele aspect van de fiets in de samenleving
012732: - Drieentwintig Nederlandse exlibris
010051: - Welcome to Jakarta
006404: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over 1961
000275: - Een dal in Ambarawa
010167: - Vestdijknummer Podium
007344: - Groot gedenkboek van de jaren vijftig
009230: - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum
010196: - Noord Sumatra in oorlogstijd
007974: - Het Nederlandsche boek
006528: - Verslag omtrent het beheer en den toestand van het Landsopvoedingsgesticht te Semarang
014515: - Urker woorden- en spreekwoordenboek
010230: - Gezichten in Rheden en Rozendaal
014728: - Ceylon. Information for Visitors to the Island
006551: - Jaarboek van Nederlandsch-Indie
010352: - KIJK Den Helder in foto's
010358: - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes
010363: - Twee honderd jaar bevodering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769-1969
008345: - Gids voor bezoekers aan het Proefstation voor de Java-suikerindustrie Pasoeroean
006596: - Handboek voor automobilisten en motorwielrijders
010445: - Door tyd en vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. Kon.Boekhandel & Drukkerij G. Kolff & Co
010467: - A. Roland Holst 1888-1973
010468: - Multatuli 1820-1887
013497: - Grote Provinciale Atlas / Provincie Gelderland / Veluwe
013498: - Grote Provinciale Atlas - Utrecht
013440: - Zoogdieren en andere landdieren van West- en Midden-Europa
009499: - Surrey Archaeological Collections. Relating to the History and Antiquities of the County
010533: - Y2KABC, Het lettertype van de eeuw
006659: - Vraagbaak Harderwijk geeft antwoord
013824: - De EM 'er. Orgaan 7 December Divisie
008391: - Letrpf. Letterproef Monotype Lasercomp
010821: - Scheepsrampen in oorlogstijd
008956: - Liber amicorum Kees Snoep
011955: - Manu Propria
006552: - Handbook of the Netherlands East-Indies
015753: - De Mode-Revue en de vrouw in haar huis
003297: - Wel en wee der A.A.T.
007254: - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum
000539: - Misjnah / Misnah
013887: - Rode konen bolle koppen . Vijf jaar Unigarant Bolkoppenrace
015247: - Topografische Atlas Ede
006973: - Tafelen voor Elsschot
008904: - Haarlem. Stad van drukkers
013436: - Vissen en andere waterdieren van West- en Midden-Europa
013733: - L. Smit & Co's internationale sleepdienst
011496: - Publications
011489: - Jaarboek Binnenvaart 2008
011497: - Publications
011487: - Limburg. Compact Provincie Atlas
007703: - KIdoeng Soenda. Beunang njalin tina basa kawi lalakon alam Madjapait
005084: - The War in Pictures
007704: - Dunia modern
007711: - Te voet door Zuid-Limburg
008557: - Jong-Java
012579: - Indrapoera
016015: - Nieuwe Kiekjes van Weltevreden
006432: - Toeristenkaart Bandoeng en omstreken
013736: - Dubbelschroefmailschip Johan de Witt
015621: - Drie VARA-produkties
011824: - Frank Lloyd Wright in Holland
015031: - Volkspele uit sonnige Suid-AFrika
015046: - Landschapstekeningen van Hollandse meesters uit de XVIIe eeuw
013728: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeninging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart
013729: - L. Smit Co's internationele sleepdienst
012602: - Beatles Compleet. Alle songteksten
012007: - Het Boek
014866: - Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera 1902
008644: - Java-expres. Maandblad der Staatsspoorwegen
008604: - Indisch genootschap
013519: - Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten
011239: - De glzaen berg. Estische sprookjes
005233: - Vijftig jaren boekdruk
013972: ARTILLAC BRILL. P.J. D', - Tjo. Een brokje Indo-leven
007998: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
007983: - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn
007975: - Het Nederlandsche boek
008006: - Opstellen bij afscheid van bibliotheek RU aangeboden aan G.A. Evers
007973: - Het Nederlandsche boek
007399: - Views of Netherlands India. Serie Tosari
007783: - Syriac Bible
007339: - Co Westerik. Zelfportretten 1946-1999
016026: - KPM Gazette Nieuw-Guineanummer
006325: - Friesland in vogelvlucht
007900: - Baudartius College
015256: - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
006950: - Zee-togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen
007897: - Stadhouder Willem III School t.g.v. 25 jarig Bestaan
011950: - Vademecum voor Nederlands Nieuw-Guinea
010307: - Marken
015875: - Suriname
014467: - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Friesland
006827: - Avontuur. Literair tijdschrift
009593: - Hellfire Pass Memorial. Thailand-Burma Railway
006594: - Jaarboek Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
006595: - Handboek voor automobilisten en motorwielrijders
014506: - Restaureren in Friesland
012499: - De Velsertunnels
009642: - De Koran
014989: - Geuzenliedboek. Tweede vervolg
014990: - Catalogus van de technische bibliotheek
002659: - Soekarno. Nederlandsch onderdaan 1901-1950 en President 1950-1970
007077: - Scolae Judeorum. De Joden in Limburg en hun synagogen
011754: - Passagierslijst Stoomvaartmij Nederland
007114: - Beschrijving van de "Kaerte Figuratyf" van Mr. D.E.van Bleyswijck Delft 1678
015048: - Iohann Holbein. Le livre de portraits a Windsor Castle
006403: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over 1957
012956: - Kort overzicht van de geschiedenis van L.j.Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.
013033: - Nederland in vroeger tijd. Utrecht
007896: - CHS t.g.v. 50 jaar Christine Hermine School
011495: - Publications
006739: - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht
008584: - Artillerievuur in de tropen
007989: - Vierentwintig en 1
015099: - Hagada voor de Seideravondviering
009292: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek
009296: - Traditional Henna Designs
015316: - Esopet
013437: - Paddestoelen van West- en Midden-Europa
014073: - Melodie der oude Maasstad
010695: - De Vliegende Hollander 22 mei 1943 - 10 mei 1945
012597: - Kroller-Muller Museum
007332: - Tau Te Tjing
013256: - Hoe Groningen streed. Provinciaal gedenkboek van het verzet 1940-1945
008216: - Catalogus der Eeretentoonstelling van het werk van S.H.de Roos
008221: - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos
008035: - Grote Historische Provincie Atlas. Limburg 1837-1844
016029: - Schakels
011972: - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952
013163: - Kisah
006461: - Soldaat Overzee
013148: - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album, door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indie aangeboden aan H.M.de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederalnden
013730: - L. Smit & Co's internationele sleepdienst
006631: - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea
013577: - Zeeen van Nederlandsch Oost-Indie
006436: - Barang Tahlil pada gunanja Djamaat Mesehi Indjili
013221: - Ghegroet so si die maghet soet
013135: - Roode Kruis Batavia. Verslag der werkzaamheden gedurende de periode, onmiddelijk volgend op de Japansche Capitulatie
006511: - Indische Zeevisschen
006422: - Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij 1863-1938
007249: - Eastermar
014277: - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden
013738: - Dubbelschroefmotorschip P.C. Hooft
006540: - Een nieuw begin
014031: - De slag om Overloon 17 September - 14 October 1944
006513: - De laatste loodjes...
007976: - Het Nederlandsche boek
006616: - Gedenkboek t.g.v. 40-jarig bestaan Brandweer Hilversum 1907-1947
010532: - Het Nederlandse boek 1892-1906
015025: - Paolo Piva. Architektur & Design
002870: - - Tussen sawahs en bergen. Het leven van de Soldaat in de Tijger-Brigade
013734: - L. Smit & Co's internationale sleepdienst
006274: - Kulit Lokan (schelpenboek)
006246: - Oost en West
006245: - Oost en West
013747: - Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
013750: - De Nederlandse zeehavens/The Netherlands Seaports
013749: - De Nederlandsche zeehavens/The Netherlands Seaports
013751: - De Nederlandse zeehavens / The Netherlands Seaports
013085: - Grote Provincie Atlas Utrecht
006192: - De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966
006184: - Rapport van de Commissie Nieuw-Guinea (Irian)
006163: - Buku Kenang-Kenangan. Reuni ke-IV HBS V Bandung
006153: - Onze vloot. Maandblad gewijd aan de Nederlandsche zeestrijdkrachten
006143: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indie
011002: - Kamulah garam dunia
013764: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013947: - Historisch album Groningen
013765: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013767: - Noord Sumatra in oolrogstijd
013769: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013768: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013040: - Hoogland 100 jaar Martinuskerk. Een wis hooi achter de weezeboom
013771: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013770: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013772: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013773: - Noord Sumatra in orlogstijd
013775: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in den strijd tegen Japan
014457: - De herinneringen blijven. Indonesie 1945-1950
008627: - Supplement op het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII
013689: - Enkele namen uit de historie van IJsselstein
013661: - Fries zilver
013657: - Oud Woerden
013655: - Uitstapjes door Nederland in 1934
012952: - Het huis Enschede 1703-1953
014382: - De reddingboot komt!
015509: - Netherlands Indies, The,
015462: - Indonesie herleeft!
015447: - De Heilige Qor'aan met Nederlandse vertaling
015441: - Lenteleven
015440: - Lenteleven. Godsdienstige liederen
015388: - Hedendaagsche zending in onze Oost. Handboek voor Zendinsstudie
008932: ZO GOED A - Indie bepaalde ons leven
011961: JANSSEN.FRANS A., - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving
005093: JANSEN AB.A., - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945
005155: JANSEN AB.A., - Wespennest Leeuwarden
009200: HAHN JR. A.,RED: - Albert Hahn Sr.. Een keuze uit zijn werk
001747: F. SPRINGER E.V.A.; - Er is niets poŽtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli
015909: VERGUNST, A. & H., - Een foto-verslag van een reis op Irian Jaya
004554: AA, MANU VAN DER, - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte
000187: AA, H. - Undang-undang Negara Republik Indonesia
013874: AAFJES, BERTUS, BEW. - De reis van Sinte Brandaan
003581: AAFJES, BERTUS, - De reis van Sinte Brandaan
014298: AAFJES, BERTUS, - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag
008707: AALBERS, HENK, - Bedrijvig Dieren vroeger en nu
005494: AALBERS, P.G., - Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem
000001: AALBERS, J., - Rijcklof Van Goens.Commissaris en Veldoverste der Oost-Indische Compagnie
011947: AALDERS, P.G.,SAMENST.: - Slag om Arnhem. Bibliografie van gedrukte werken
013401: AAMODT, SANDRA, & SAM WANG - Het geheim van je brein
008792: AARSE, J.A.A., & B. MARINUS - "Hou zee kameraad!" Een documentaire over de NSB
013641: AARSSEN, P.J., - Rilland, Bath en Maire in de loop der eeuwen
008919: AARTS, C.J., - Al is hun taal mij zo vreemd. Willem Elsschot in vertaling
001520: AARTS,C.J., & N. VAN DER MEULEN - Het literair eeuwboek 1885-1985. Honderd jaar het boek van het jaar
011157: AARTSMA, MONICA, EDWIN HOFFMAN,EA: - De stille kracht van leiderschap. Een Indisch perspectief
003490: ABBAS, ERIC, - Een brief naar IndiŽ
015684: ABDOLAH, KADER, - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar
012627: ABDOLAH, KADER, - De Koran/ De boodschapper
010709: ABDOLAH, KADER, - Het huis van de moskee
013862: ABDOLAH, KADER, - Portretten en een oude droom
015859: ABDOLAH, KADER, - De koning
012773: ABEYASEKERE, SUSAN, - Jakarta. A History
002294: ABINENO, J.L.CH., - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor
014719: ABMA, G., - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland
008712: ABMA, R., B. BOERSEMA,EA(RED): - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad
009075: ABRAHAMSE, JAN, WOUTER JOENJE,EA(RED): - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
011631: ABRAR, YUSRA, & K.H. RAAMDHAN - Hoegeng. Polisi Idaman dan Kenyataan
012680: ACCORD, CLARK, - Tussen Apoera en Oreala. Een liefdesgeschiedenis in de regenwouden
003750: ACCORD, CLARK, - De koningin van Paramaribo
004411: ACDA, G.M.W., - Voor en achter de mast. Het leven van de zeeman in de 17e en 18e eeuw
004915: ACDA, G.M.W., - Voor en achter de mast. Het leven van de zeeman in de 17e en 18e eeuw
001577: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen
008958: ACHTERBERG, GERRIT, - I I I
001569: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
001573: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen
003031: ACHTERBERG, GERRIT, - Energie
001578: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
009902: ACHTERBERG, GERRIT, - Autodroom
009905: ACHTERBERG, GERRIT, - Radar
001579: ACHTERBERG, GERRIT, - Hoonte
001580: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen 4
012929: ACHTERBERG, GERRIT, - Blauwzuur
008457: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
001581: ACHTERBERG, GERRIT, - Spel van de wilde jacht
004370: ACHTERBERG, GERRIT, - Sneeuwwitje
004371: ACHTERBERG, GERRIT, - Eurydice
004372: ACHTERBERG, GERRIT, - Vergeetboek
001574: ACHTERBERG, GERRIT, - Existentie
001576: ACHTERBERG, GERRIT, - Doornroosje
008959: ACHTERBERG, GERRIT, - Bijenkorf
011719: ACHTERBERG, GERRIT, - Mascotte
013188: ACHTERBERG, GERRIT, - Radar
011735: ACHTERBERG, GERRIT, - Gedichten
004367: ACHTERBERG, GERRIT, - Ballade van de gasfitter
004368: ACHTERBERG, GERRIT, - Osmose
004369: ACHTERBERG, GERRIT, - Doornroosje
000470: ADAMS, CINDY, - Sukarno. Autobiografie, uit de mond van de President opgetekend
010645: ADAMS, MARIA, MICHEL TER BERG,EA: - Een keuze uit de verzameling van Museum Van Bommel-van Dam
005373: ADAMS, SIMON, VIV CROOT,EA: - De geillustreerde geschiedenis van de twintigste eeuw
005374: ADAMS, SIMON, MARGARET CROWTHER,EA: - De complete geschiedenis van de negentiende eeuw. Geillustreerd
000951: ADAMS, CINDY, - Sukarno. Autobiografie
006294: ADAMS, ROY, - Borobudur in Photographs - Past and Present
010928: ADHIN,J.H., - Development Planning in Surinam in Historical Perspective
010912: ADHIN, J.H., H. DE ZIEL,EA(RED): - Soela
002343: ADHYATMAN, SUMARAH, & CHENG LAMMERS - Tempayan di Indonesia/Martavans in Indonesia
015083: ADHYATMAN, SUMARAH, & REDJEH ARIFIN - Manik- Manik di Indonesia / Beads in Indonesia
011560: KOPIJN-ADIDI, YVETTE, - Haar geschiedenis. Vrouwen verhalen van ver en dichtbij
002110: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor IndonesiŽrs en Europeanen
006260: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Romusha van Java - het laatste front 1942-1945
000773: ADOLFS, GERARD P., - Soerabaia
000040: ADRIAANSE, L. - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java
013638: ADRIAANSE, J., - De Kroniek van Arnemuiden
012697: ADRIAENSEN, REIN, - Het goud voor de keizer
013442: AECKERLIN, TJAAL, & RICK SCHOONENBERG - De jaren van asal ssoel. Indische Nederlanders in de Japanse tijd
005703: AERTS, REMIEG, & THEODOR DUQUESNOY,RED; - Een ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis
014980: AGERBEEK, BARNEY, - Njai Inem. Kroniek van een steen
001402: AGT, J.J.F.W.VAN, - Waterland en omgeving
015094: AGT, J.F.VAN, & E.VAN VOOLEN - Nederlandse synagogen
003268: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG - Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen
002909: ANAK AGUNG GDE AGUNG, IDE, - "Renville" als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen
000048: AHEE, A.C. VAN - "...maar zijn hart is hier achtergebleven. Reisontmoetingen in IndonesiŽ
005371: AIKEMA, BERNARD, & BOUDEWIJN BAKKER - Painters of Venice. The Story of the Venetian "Veduta"
013006: AKEHURST, RICHARD, - The World of Guns
014083: AKEN, JAN VAN, - De afvallige
006567: AKIHARY, H., - Ir. F.J.L. Ghijsels. ARchitect in Indonsia (1910-1929)
011119: AKKER, LOUIS VAN DEN, - Indische schoonfamilie
011724: AKKER, W.J. VAN DEN, - Een dichter schreit niet. De aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica
006187: AKKERMAN, K, J.W. HOLTERMAN,EA(RED): - Nationale Luchtvaart Encyclopaedie. Het boek van de luchtvaart
011823: AKKERMANS, ILSE, - Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden in Nederlands-Indie
015204: AKKERMANS, A.J.M., M.A.M. VAN DEN HEUVEL,EA:(RED): - Zevenaar srad in de Liemers
014177: AKSE, GEARD, - Moluks geheugen
015986: AKVELD, LEO, ED.+I NL.: - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cirnelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azie. 1605-1608
006673: AKVELD, L.M., PH.M. BOSSCHER,EA(RED): - Vier eeuwen varen. Kapiteins kapers kooplieden en geleerden
002118: AKVELD, LEO, & ELS M. JACOBS - De kleurrijke wereld van de VOC
000427: AL, JOOP, - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen
012061: ALBERS, PETER, RED: - 50 jaar Valk
015868: ALBERS, L.H., B. OLDE MEIERINK,EA. - Vam buitenplaats tot museum. Kasteel Het Nijenhuis
002813: ALBERTS, A., - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewij XIV(1638-1715)
014845: ALBERTS, A., - De eilanden
000642: ALBERTS, A., - Namen noemen
002127: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940
002128: ALBERTS, A., - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648
000866: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost
001539: ALBERTS, A., - In de tijd gezet
010841: JAPPE ALBERTS, W., - De Nederlandse Hanzesteden
005810: ALBERTS, A., - Semper Mare Navigandum. 100 jaar Stoomvaartmij Nederland
000586: ALBERTS,A.,& J.E.VERLAAN - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje, gevolgd door het Plakkaat van Verlating
003487: ALBERTS, A., - De eilanden
000041: ALBERTS,A. - Het einde van een verhouding. IndonesiŽ en Nederland tussen 1945 en 1963
003488: ALBERTS, A., - Een kolonie is ook maar een mens
003489: ALBERTS, A., - In en uit het paradijs getild
009287: ALBERTS, A., - Haast hebben in september
002416: ALBERTS, A., - Leven op de rand. Uit de geschiedenis van Apeldoorn
015002: ALBUS, VOLKER, REYER KRAS,A.O. - Icons of Design ! The 20th Century
004848: ALDERS, G., J.A.M.Y. BOS-ROPS,EA: - De Waeleshoeve te Hendrik-Ido-Ambacht
011998: ALDUS - "Allemaal Flauwekul" en andere typografische notities
015098: ALEICHEM, SJOLEM, - Mottel. De zoon van Pesje de voorzanger
002443: ALERS, H.J.H., - Rubberplantage. Indische roman uit de dagen van de grote uittocht
003486: ALEX, OOM, - Uit het land der flamboyants. Indische verhalen
013141: ALEX, OOM, - Luitenat-generaal J.B.van Heutsz
004141: ALEXY, TRUDI, - The Mezuzah in the Madonna's Foot
001534: ALGRA, H., - Jubileumboek Friesch Dagblad
010162: ALGRA, A.BEW: - Kroniek van een Friese boer
000193: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit
013485: ALINK, B., RED: - Hoevelaken. Huis en heerlijkhid
007123: VREDENBERG-ALINK, J.J., - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk
011630: ALKATIRI, ZEFFRY J., - Dari Batavia sampai Jakarta 1616-1999
000045: ALKEMA, B. - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd
000588: ALKEMA, B. - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd
006282: ALKEMA, B.M., - Kiekjes uit de Soendalanden
013038: ALKEMADE, W.R.C.,J.F.K. KITS NIEUWENKAMP,EA: - Langs de Oude Rijn
015106: ALLEN, ROSE MARY, COEN HEIJES,EA: - Emancioatie en Acceptatie. Curacao en Curacaoenaars .Beeldvorming en identitteit hondersveertig jaar na de slaverij
007364: ALLENDE, ISABEL, - Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels
012633: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten
013760: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten
007479: ALMA, HANS, - Tijls curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen
013717: ALPATOV, MIKHAIL, & IRINA RODNIKOVA - Pskov Icons 13th -16th Centuries
001283: ALPHEN, W.W. VAN, - Esperanto. Leer- en leesboek
004763: ALPHEN, J.VAN, & J.VAN VOORTHUIZEN - De Bommelerwaard 1939-1945
000978: ALPHEN, P.&A.VAN, - Helmond van plaggenhut tot paalwoning
001729: ALTENA, PETER, & MYRIAM EVERARD,RED: - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken
006535: SCHMIDT AUF ALTENSTADT, A.VON, - Jack's Gedenkschriften
003745: KORTHALS ALTES, THEO E., - Koninkrijk aan Zee. De lange vlucht van liefde in het Caribisch-Nederlands bestuur
008795: KORTHALS ALTES, A., - Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
014113: KORTHALS ALTES, A., J. KIST EA(RED) - Leidse letters . Bloemlezing
007459: KORTHALS ALTES, W.I., - De geschiedenis van de gulden. Van Pond Hollands tot Euro
007564: CARPENTIER ALTING, RINI, - Verdroomd seizoen
013970: AMAL, NIKILA, - Maia's nachtlied
010344: AMATMOEKRIM, KARIN, - Het gym
009419: AMATMOEKRIM, KARIN, - Wanneer wij samen zijn
011256: AMBESI, ALBERTO CESARE, - Oceanic Art
011233: AMBIORIX - Drie Keltische verhalen
010619: AMBROSE, STEPHEN E., - Citizen Soldiers
010620: AMBROSE, STEPHEN E., - D-Day. June 6, 1944. The Climatic Battle of World War II
006238: AMELUNXEN, C.P., - De geschiedenis van Curacao
000212: AMEN, WOODY VAN - 240 days/dagen/jours/tage
007669: AMERIKA, J.L., - Indie. Geschied- en aardrijkskundig leesboekje
015033: AMERONGEN, MARTIN VAN, - Heine in Holland
004513: RIEGO AMEZAGA, BERNARDO, MARIA CALLEJA GONZALEZ,EA: - Gijon transatlantic
013299: AMICIS, EDMONDO DE, - Liefde en gymnastiek
007570: AMOUR, MONSIEUR D', - Maar geluk duurt nooit lang. Maleise verhalen vol bitterheid
015622: VANDENBOSCH. AMRY, - The Dutch East Indies. Its government, problems and politics
008525: AMSTEL, HANS VAN, - De laatsten der Wajarikoele's in Suriname
015213: ANBEEK, CHRISTA, & ADA DE JONG - De berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven
010446: ANBEEK, TON, - De schrijver tussen de coulissen
012972: ANBEEK, TON, - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
004287: ANBEEK, TON, - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
000483: ANDEL, H.A.VAN,& N.A.C. SLOTEMAKER DE BRUŌNE,RED: - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
004729: ANDELA, MARTIJN, - De Gelderse Toren. Landgoed aan de IJssel
003955: ANDERSEN, H.C., - Sprookjes, vertellingen en reisverhalen
011253: ANDERSON, UTA, ED: - Papoea sprookjes
005164: ANDERSON, DUNCAN, - D-day
014806: ANDERSON, MARIE, - Uit Multatuli's leven
002580: BRUIN, ANDR… EN COK DE, - 125 jaar Woerden 1871-1996. Een gemeenschap in beweging
015935: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - HOogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijds tot 1857
004702: FOCKEMA ANDREAE, S.J., J.G.N. RENAUD,EA: - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland
010141: ANDREUS, HANS, - Schilderkunst
010112: ANDREUS, HANS, - Aarde
010113: ANDREUS, HANS, - Het explosieve uur
003206: ANDREWS, ALLEN, - De razende race. Peking-Parijs 1907
012688: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C., - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala
004431: ANDRIESSE, CO, - Verstoorde aarde
005351: ANDRIESSEN, J.H.L., - De Eerste Wereldoorlog in foto's
014883: ANGEL, J.C., W.G.F. BEKINK,EA: - De Samurai. Japanse krijgslieden, hun zwaarden en zwaarsieraden
005997: KAT ANGELINO, P.DE, - Mudra's op Bali. Handhoudingen der priesters
003582: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indie
004584: ANONIEM - Louis Paul Boon
002064: ANONIEM - Travel Guide of the Nederland Royal Mail Line
004114: ANONIEM - Peutjoet (erebegraafplaats)
002218: ANONIEM - Holland in Hollandia
001314: ANONIEM - Kroniek van Harderwijk 1231-1931
000501: ANONIEM - Herinneringsalbum 1e Inf.brig.groep Cdiv. 7 december
005469: ANONIEM - Daemon en masker in Melanesie
001524: ANONIEM - Het boek in Vlaanderen. Jaarboek
014503: ANONIEM - Uitstapjes per Alkmaar Packet
001719: ANONIEM - Vlootpraet
001953: ANONIEM - Menukaarten
001951: ANONIEM - Menukaarten
001952: ANONIEM - Menukaarten
000272: ANONIEM - Berichten uit Nederlandsch Oost-IndiŽ voor de leden van den Sint-Claverbond
002010: ANONIEM - Koers West
001470: ANONIEM - De best verzorgde boeken van 1986
001484: ANONIEM - Boekbanden in de Nationale Bilbiotheek
001683: ANONIEM - Van der feesten. Een proper dinc
000696: ANONIEM - Wij varen weer!
004038: ANONIEM - Foto-atlas Provincie Utrecht
001556: ANONIEM - IndiŽ in beeld
003425: ANONIEM - De vliegende Hollander
004071: ANONIEM - Wij varen... op 12 Mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap De Goede Hoop
003538: ANONIEM - Indonesian Art
001162: ANONIEM - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanteriebrigade
002488: ANONIEM - Tjoklatsagen. Indische vertellingen
004376: ANONIEM - Gedenkboek Nederlandsch Indisch Onderwijzers Genootschap
001130: ANONIEM - Engelsche Tieranny
004062: ANONIEM - Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku "een wonderbare spijziging"
003164: ANONIEM - Automobielkaart Java en Madoera
002463: ANONIEM - Gedenkboek Billiton 1852-1927
005091: ANONIEM - Ken - je - die? Bundeltje volkshumor uit oorlogsjaren
005086: ANONIEM - Uittreksels uit de illegale (Friese) Koerier 1944-1945
002290: ANONIEM - Gravenserie in Zuid West Pacific. Ereveld Menteng Poelo
002175: ANONIEM - Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in de strijd tegen Japan, Het,
001955: ANONIEM - Menukaarten
000258: ANONIEM - Handleiding voor de rubberbereiding
003405: ANONIEM - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen
002743: ANONIEM - Pioniers overzee. Geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie "7 December"
004031: ANONIEM - Puspa Warna
001160: ANONIEM - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanteriebrigade
003522: ANONIEM - Rapport der Pauperisme-commissie
001684: ANONIEM - Truwanten
005877: ANONIEM - Door Tyd en Vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jarig bestaan boekhandel en drukkerij Kollf
003165: ANONIEM - Afstandstabellen Java en Madoera
004662: ANONIEM - Gelders zilver
005294: ANONIEM - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders / Contemporary Dutch sea painters
004800: ANONIEM - Provinciaal blad van Noord-Holland
002370: ANONIEM - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea
001037: ANONIEM - Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Harderwijk
002503: ANONIEM - De schepen die wij bouwden 1875-1950
005492: ANONIEM - Huis van Maarten van Rossem te Arnhem
002959: ANONIEM - Gereformeerde willekeuren ende stadt-rechten van Harderwyck
005909: ANONIEM - Holland, Japan & De Liefde
003229: ANONIEM - Nieuwe geographische Nederlandsche Reise
001513: ANONIEM - Het Salamanderboek
003788: ANONIEM - Speciale catalogus van de postzegels van Nederland/IndonesiŽ/Suriname/Ned.Antillen
004993: ANONIEM - Darah Bharata. Verzameling van hoofdpersonen uit de Wajang Poerwa
002317: ANONIEM - Tacuinum sanitatis. Middeleeuwse gezondheidsleer
001757: ANONIEM - GeÔllustreerde Atlas van Europa
002808: ANONIEM - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen (1861-1911
005571: ANONIEM - Enkele Gebeurtenissen uit de Geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943
001948: ANONIEM - Menukaarten
001867: ANONIEM - OfficiŽle muntencatalogus Nederlands-IndiŽ
003617: ANONIEM - Dynamiek van oud & nieuw. Zwolse monumenten- en archeologiebeleid na de eeuwwisseling
000797: ANONIEM - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915
000798: ANONIEM - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld en band
003562: ANONIEM - De fragmenten van De tweede rose
003561: ANONIEM - Een esbattement van smenschen sin en verganckelijcke schoonheit
005601: ANONIEM - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland
001004: ANONIEM - 50 jaar deelhebberschap
002960: ANONIEM - Verslag van de Militaire Exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee
001009: ANONIEM - td
001010: ANONIEM - Lettertypen van Tetterode-Nederland
001016: ANONIEM - Beitršge zur Lebensgeschichte Johann Friedrich Ungers
001318: ANONIEM - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1965-1975
005257: ANONIEM - Walam Olum. Het heilige boek van de Delaware-Indianen
001956: ANONIEM - Menukaarten
001957: ANONIEM - Menukaarten
001890: ANONIEM - Welkom bij de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij N.V.
001499: ANONIEM - The Indonesian Problem. Facts and Factors
006015: ANONIEM - Indie in woord en beeld / Sari Hindia
000990: ANONIEM - S.L. Hartz in de grafische wereld
004585: ANONIEM - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld
000252: ANONIEM - Ziekten en plagen van Hevea Brasiliensis in IndonesiŽ
004360: ANONIEM - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea
003127: ANONIEM - De Ramp
003933: ANONIEM - Technische voorschriften voor de levering en
012443: ANOTNOWA, IRINA, & JORN MERKERT,ED. - Berlin Moskau 1900-1950
002435: ANROOIJ, FRANCIEN VAN, - Groeiend wantrouwen. Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie onder gouverneur-generaal D. Fock(1921-1926)
014902: ANROOIJ, FRANCIEN VAN, DIRK H.A. KOLFF,EA(EDS) - Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History
003359: ANROOY, F.V., W.J. FORMSMA,EA: - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven
002102: ANSEMS, H.J., - Eťn jaar "W"-brigade
012559: ANTEN, HANS, - Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk
008045: ANTHIERENS, JOHAN, - WiIlem Elsschot. Het ridderspoor
005838: ANTONISSE, J.H., & B.N. VAN DER VELDEN,RED; - Indie en het opium
012975: ANTONISSE, J., - De jacht in Nederland
015236: ANTONISSE, RINUS, - Energie in wisselnd tij. De openbare energievoorziening in Zuidwest-Nederland / Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland/ Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven
006714: ANWAR, YOZAR, - Dagboek van een kami-student
010993: ANWIR, B.S., B. LATIF,A.O. - Kamus istilah tehnik. Bahasa-Belanda & Belanda-Bahasa
000061: RAADT-APELL, M.J.DE, - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan
003950: APOLLINAIRE, GUILLAUME, - Het dierenboek of Stoet van Orpheus
014159: APPEL, KAREL, - Over Karel Appel
009641: ARCHER, BERNICE, - The Internment of Western Civilians under the Japanese 1941-1945
002088: ARCKEL, G.VAN, - Magie en Adat in de Gordel van Smaragd
009306: ARENSE, J.L., - Luchtfotografie in Nederland en de fotograferende luchtvloot van de KLM
015020: ARETS, WIEL, - AZL Heerlen
013245: ARGELOO, MARC, - Maleo. De kip met de gouden eieren
002479: VEER, ARIE & DIRK VAN DER, - Het zilver van de zee. Logboek van de Nederlandse zeevisserij
014400: MARTINUS ARION, FRANK - Heimwee en de Ruine. Verzamelde gedichten
008610: MARTINUS ARION, FRANK - De laatste vrijheid
011854: MARTINUS ARION, FRANK, - De deserteurs
003762: MARTINUS ARION, FRANK, - De deserteurs
012115: ARISTOTELES - Over melancholie
014206: ARISTOTELES - Poetica
003757: ARKIEMAN(=PETZOLDT), TJ., - Suriname. Het vergeten land
008909: ARMANDO - Gedichten
006885: ARMSTRONG, KAREN, - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
003937: ARNKEN, R.A., - De ontwikkeling van het vliegtuig
005568: ARNOLDO, FR. M., (= A.N. BROEDERS) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen
006095: ARNOLDO, FR. M., (= A.N. BROEDERS) - Zakflora. Wat in het wild groeit en bloeit op Curacao, Aruba en Bonaire
003664: ARNTZENIUS, L.M.G., H.H. BADINGS,EA(RED): - Encyclopedie van de muziek
014648: ARTS, A.W.P., - Het brievenpostwezen te 's-Hertogenbosch. Ontstaan en ontwikkeling 1399-1806
000210: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. BARON VAN, - De Protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939
005536: ASPINALL, ALGERNON E., - The Pocket Guide to the West Indies
013197: ASSCHER, MAARTEN, - De Brief
005060: ASSELBERGHS, EDGAR, - Tussen licht en donker 1943-1945
007928: ASSID - De eeuwige cirkel. Leven en strijd van de Indianen en Marrons in Suriname
009302: ATMOWILOTO, ARSWENDO, - Indonesia from the Air
014237: AUBOYER, JEANNINE, MICHEL BEURDELEY,U.A. - Handbuch der Formen- und Stilkunde. Asien
014611: AUCTOR - De Boeren van Oolen
013356: AUSEMS, TH.W.A., - Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
002617: DIV. AUTEURS - Drie jaren Indisch natuurleven. Opstellen over landschappen, dieren en planten
004112: DIV. AUTEURS - Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963
002465: DIV. AUTEURS - De schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik
000770: VELE AUTEURS - Kinderen van ons eigen volk. Plant hen in uw hart
001414: DIV. AUTEURS - Van Hem en haar / Van hier tot daar
001157: DIV. AUTEURS - GeÔllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken
000516: DIV. AUTEURS - Officieel Gedenkboek van de feestelijke ontvangst van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria
002726: DIV. AUTEURS - De zeeŽn van Nederlandsch Oost-IndiŽ
002721: VELE AUTEURS - Max Havelaar of De Utrechtsche Studenten Almanak
000707: DIV. AUTEURS - Jaarboek Centraal Bureau Genealogie
001467: DIV. AUTEURS - The New England Book Show. The Bookbuilders of Boston
000117: DIV. AUTEURS - Met het C.A.S.-lyceum naar Oost-Java
005807: DIV. AUTEURS - Met andere ogen. 30 vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys
014527: DIV. AUTEURS - Den Zaodbarg. Un spintvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhoek en Liemers
000571: DIV. AUTEURS - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
001265: DIV. AUTEURS - Sonnevanck 1908-1958
003275: VELE AUTEURS - Naar ruimer horizon
003843: DIVERSE AUTEURS - Verslag Vijfde Colloquium De Brabantse Stad
001518: DIV. AUTEURS - Leergang voor het grafisch bedrijf
003814: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde
002278: DIV. AUTEURS - Liber amicorum J.P. Mieras
003590: DIV. AUTEURS - Achterbergkroniek
002282: DIV. AUTEURS - Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen t.g.v. haar vijfde halve eeuwfeest
012210: VELE AUTEURS - Uren met Karel van het Reve
003815: DIVERSE AUTEURS - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van de verschillende standen
008376: DIVERSE AUTEURS - Soest, Baarn en Eemnes. Schetsen uit de geschiedenis van drie Eemlandse buurgemeenten
000535: DIV. AUTEURS - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java
001357: DIV. AUTEURS - Gedenkschrift aangeboden aan den Heer Herbert Cremer
001673: DIV. AUTEURS - Earefrissel foar Prof. Dr. E.G.A. Galama ta syn santichste jierdei
003102: DIV. AUTEURS - Tropisch Nederland in zakformaat
003113: DIV. AUTEURS - Het lied in soorten
003111: DIV. AUTEURS - K. ter Laan (90 jaar)
005644: DIV. AUTEURS - Op 't Harde. Een Veluws dorp schrijft geschiedenis
000695: DIV. AUTEURS - Op de uitkijk, aan het roer
000787: DIV. AUTEURS - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
004874: DIV. AUTEURS - Het Gooi leeft. Vroeger, nu en straks
003185: DIV. AUTEURS - Cultureel IndiŽ
002395: DIV. AUTEURS - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
005814: DIV. AUTEURS - Gedenkschrift Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie
008283: DIV. AUTEURS - Over stad en scholtambt Lochem 1233-1983. Een beschrijving na 750 Jaar
003769: DIVERSE AUTEURS - Arubaans akkoord
005743: VELE AUTEURS - Driemaandelijks bericht Deltawerken
003212: DIV. AUTEURS - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht
000739: DIV. AUTEURS - De wereld van het zwart en wit
000740: DIV. AUTEURS - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden
001772: DIV. AUTEURS - Cobra 1948/51
000767: DIV. AUTEURS - Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ(Wij Gedenken...)
005739: DIV. AUTEURS - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 jaar wonen
001310: DIV. AUTEURS - Irminloo 75 jaar 1907-1982
001773: DIV. AUTEURS - Cobra 1948/1951
000786: DIV. AUTEURS - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
000788: DIV. AUTEURS - 40 jaar Henric van Veldeke-college 1920-1960
003444: DIV. AUTEURS - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Deel 1945 AP III, Brastagi/Aek Paminke III
000806: VELE AUTEURS - Lithografie in Nederland
000108: DIV. AUTEURS - Von Hinter-Indien bis Surabaja. Forscher & Abenteuer in SŁdost-Asien
001320: DIV. AUTEURS - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland
002117: DIV. AUTEURS - Ooggetuigen van oorlog. 60 verhalen van Nederlandse slachtoffers over Japanse terreur 1942-1945
001911: DIV. AUTEURS - Water ter verdediging
006134: DIV. AUTEURS - Gedenkboek van "Hou' en trouw". Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925
014605: DIV. AUTEURS - Brabants jaarboek
004157: DIV. AUTEURS - "Zij waren in Laren...". Buitenlandse kunstenaars in Laren en 't Gooi
013016: DIV. AUTEURS - Ach lieve tijd. 900 jaar Amersfoort, de Amersfoorters en hun rijke verleden
010123: DIV. AUTEURS - Alles of niets. Hommage aan Jan G. Elburg
014192: DIV. AUTEURS - Architectuur door andere ogen
002799: AVE, JAN B., & VICTOR T. KING - Borneo: Oerwoud in ondergang. Culturen op drift
000036: AV…, JAN B.,& VICTOR T. KING - Borneo. Oerwoud in ondergang/Culturen op drift
013667: AVEST, HUGO P.TER, - Harlinger zilver
007264: AVRIL, FRANCOIS, - Manuscript painting at the court of France. The 14th Century (1310-1380)
015936: AW, TASH, - Kaart van een onzichtbare wereld. Indonesie 1964
014032: KOOIMAN. DIRK AYELT, - Montyn
011645: AYER, A.J., - FIlosofie in de twintigste eeuw
011644: AYER, A.J., - De kernproblemen van de filosofie
008396: MUCHLIS & AZMY - Lagu-lagu untuk Sekolah. Dasar dan Lanjutan
013113: B., D.L., - Gids door Walcheren
006036: BAAL, J.VAN,EA(EDS): - Bali. Further Studies in Life, Thought, and Ritual
000026: BAAL, J.VAN, - Ontglipt Verleden I + II
013629: BAALEN, C.C.VAN, - Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder 1942-1945
002823: BAAN, ANNIE DE, - Welvaart en teloorgang in Batavia
010919: BAAN, CORRIE VAN DER, - Scherven brengen geluk . Een verhaal uit Suriname
011784: DEKKER-DE BAAN, A., - Alles op een rij
013045: BAAN, CEES, - De getuigen. Verhalen over 90 jaar ouderenzorg van de Hervormde Diaconie in Zeist (1911-2001)
006817: BAAR, PETER-PAUL DE, ROB GROOTENDORST,EA: - Het Amsterdam van Theo Thijssen
014785: BAAR, CISKA, - Gebroken tijd
007534: BAARDEWIJK, FRANS VAN, MIRIAM BEIJERT,EA: - Geschiedenis van Indonesie
014095: BAARDMAN, C., - Een lied van de Biesbosch
012039: BAARDMAN, C., J.J. VAN ES,EA(RED): - Tussen Noord en Lek. Het land van de molens
000822: BAARDMAN, C., - Schoonhoven. Trots op zijn verleden - bouwt aan zijn toekomst
012878: BAAREN, THEO VAN , - Een wereld van as
005156: BAARLE, W.H.VAN,RED: - Slag om B2. Een Herinnering in woord en beeld aan het Commissariaat Noodvoorziening
003365: BAARS, H.L., - Grepen uit de geschiedenis van IJsselmonde
011200: BAARS, MARCO, - Nog geen krasje op een rots...Sporen van de Nederlandse beschaving in Indonesie
003616: BAARSEL, G.E.VAN,RED: - Jo Spier. Tekenaar van een tijdperk
002685: BAARSEL, JAN J.E.VAN, - IJmuiden in de branding
014837: BAARSEN, PIET VAN, - Jaarboek Stichting Veteranen 4-10- R.I.
008169: BAARSEN, REINIER, - "De Lelijke Tijd". Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
009346: BAART, JAN, WIARD KROOK,EA: - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek
015800: BAART, JAC.J., - Rotterdam Oorlogshaven
001410: KOORN-BAAS, TRIJNTJE, - Ans dat moidje
008524: BAAS, HENK, SAARTJE DE BRUIJN,EA: - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad
010053: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-Indie
009993: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de Njai in Nederlands-Indie
014804: BAAZ, SANDER, - Een Vlaming op Sumatra. Kedap, kedip. Een subjectief reisverslag
003556: BACHTIAR, H.S.A., H. EGGINK,EA: - Aardrijkskunde voor de middelbare school in IndonesiŽ
004105: BACKER, C.A., - Onkruidflora der Javasche suikerrietgronden
002382: BACKER, J.F., - Schaep en Burgh te 's-Graveland
010027: BACKER, DAM, - Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangene in Japan en Mantsjoerije 1944-1945
000251: BACKER,C.A.,&D.F. VAN SLOOTEN - GeÔllustreerd handboek der Javaansche theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
011978: BACOU, ROSELINE, - Piranesi. Gravures, etsen en tekeningen
000545: BAECK, LEO, - Das Wesen des Judentums
000058: BAERVELDT, W. - Edelwild in de archipel
014110: BAESJOU, P.C.N., H.A.C. BRANDERHORST, EA: - Leiden 1860-1960
010828: BAEYENS, ERIK F., - De verraderlijke zee. Scheepsrampen in de Noordzee
011028: SYAMSUL BAHRY, H., - Cepat pintar membaga menulis mengerti Al Qur'aan
013004: BAILEY, DE WITT, IAN HOGG,A.O. - Guns & Gun Collecting
009177: BAK, J.H. VAN DE, - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede
000039: BAKELS, JET, & NICO DE JONGE, - Indie ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West
008585: BAKELS, JET, - Het Verbond met de Tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra
001377: BAKER, W.A., - The Engine Powered Vessel. From Paddle-Wheeler to Nuclear Ship
008934: BAKER, W.DE, & G.BERKELMANS - Anderhalve eeuw in Oisterwijk
003537: BAKER, CATHERINE, - The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea
005514: BAKKER, EVELIEN, LEO DALHUISEN,EA: - Geschiedenis van Suriname
000389: BAKKER, H. TH., - De K.P.M. in oorlogstijd
014187: BAKKER, KEES DE, - Onder wuivende palmen . Bill Buysman's 50-jarige Kilima Hawaiians-story
010353: BAKKER, PIET, EN L.J.KLEYN - Ruimte! Zeilend door Friesland
001288: BAKKER, F.J., & T. BERGSTRA - Elburg...goed Bekeken
010663: BAKKER, B., E. FLEURBAAY,EA: - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950
000052: BAKKER, PIET, - De Slag
013280: BAKKER, THEO, & BESSEL VRIJHOF - Passagiersschepen in Harderwijk / Herinneringen aan oom Eibert
014675: BAKKER, PIET, - S O S varen!
000351: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren
012724: BAKKER, D., - Nunspeet - Elspeet - Vierhouten in woord en beeld
001232: BAKKER, HANS, - Ameland, van Hollum tot de Hon
009450: BAKKER, PIET, - Naar "de West"
015812: BAKKER, SJAAK, PAULA GOUDZWAARD,EA: - Ostrabeke bekeken. 33 Natuurmonumenten in en rondom Oosterbeek
005650: BAKKER, SIEM, - Literaire Tijdschriften. Van 1885 tot heden
014941: BAKKER, FOKKE, & TOM BERGSTRA - De Zuiderzee-stoomtram. De tramlijn Nunspeet-Elburg-Zwolle, 1908-1931 en de zijlijn naar Kampen
001279: BAKKER, PIET, - Storm op de kust. Reddersvolk tussen de grondzeeŽn
002663: BAKKER, KEES DE, & HERMAN ARNOLDS - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985
011056: BAKKER, MAARTEN, GRADDY BOVEN,EA: - Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine
013742: BAKKER, PIET, - S.O.S. varen!
006741: BAKKER, GERBRAND, - Boven is het stil
005718: BAKKER, J., - "Maar Verder is hier niks gebeurd..." Oorlog en bevrijding Gemeente Scheemda
015130: BAKKER, GERBRAND, - De omweg
008675: BAL, MIEKE,RED: - Mensen van papier. Over personages in de literatuur
003269: BALDAEUS, PHILIPPUS, - Afgoderye der Oost-Indische heydenen
015007: BALDEWEG, JUAN NAVARRO, - Navarro Baldeweg
005946: BALDEWSINGH, RABIN S., - Ro Heilbron. Portret van een kunstarbeider
009350: BALEN, W.J.VAN, - Antilia. Een gids door de Caribische wereld
000494: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld
015837: BALEN, J.HENDRIK VAN, - Lorenco da Silva. De Avonturen van Tholinx en Huydecoper. De Nederlanders in de Molukken, de verovering van de Banda-eilanden en Batsjian 1608-1610
003771: BALEN, W.J.VAN, - Ons gebiedsdeel Curacao
009846: BALJEU, JOOST, - Theo van Doesburg
015513: MICHIELSEN-BALJON, ELS, - Alles is in Orde...Fushimban Ijo Arimasen
008390: BALK, J.TH., - Onze havens
000027: BALLARD, CHRIS,STEVEN VINK EA. - Race to the Snow. Photography and the Exploration of Dutch New Guinea 1907-1936
003144: BALLINTIJN, G., - Rumphius. De blinde ziener van Ambon
003349: BALM, S.W., H.J. CALKOEN,EA: - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving
000057: BALS, KEES, & MARTIN GERRITSEN - De IndonesiŽ-weigeraars
007489: BALZAC, HONORE DE, - De huid van chagrijn
014356: BALZAC, HONORE DE, - Vrijmoedige Verhalen. Een klassiek erotisch meesterwerk
009267: BANGE, PATTY, TON BRANDENBARG,EA: - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw
005259: BANHAM, RUSS, - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven
000211: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie
006369: BANNINK, B.J., J. ERDTSIECK,EA: - Over ziel en zaligheid. Geloofsbeleving in Overijssel
006569: BANTJE, H.F.W., - Twee eeuwen met de weduwe. Geschiedenis van De Erven de Wed. J.van Nelle N.V. 1782-1982
015110: BANTOEK, NICK, - Griffin & Sabine. Een bijzondere correspondentie
014723: BARBIER, JEAN PAUL, & DOUGLAS NEWTON - Islands and ancestors. Indigenous Styles of South Asia
015772: BARCKHAUSEN, JOACHIM, - Oom Paul (Kruger)
015783: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE, & FRITS BAREND., - Matzes en mie. De lotgevallen van de families Barend en Van Haeften
014727: BARETTA, J.M., - Halmahera en Morotai
009785: BARKER, NICOLAS, - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978
000054: BARLEY, NIGEL - Ongevaarlijk Tijdverdrijf. Een liefdesverklaring aan IndonesiŽ
011584: BARNARD, TIMOTHY P., - Multiple centres of authority. Society and environment in Siak and eastern s Umatra, 1674-1827
013237: BARNARD, WILLEM, - Een fluitje van een cent
014035: BARNETT, CORRELLI, - The Deser Generals
011228: BARNEVELD, PIET, & JAN HEERZE,RED: - Sprookjes van Anderen. Moderne Nederlandse en Vlaamse sprookjes
009572: BARNOUW, DAVID, - Geschiedenis van Nederland 1940-1945. De Canon van de Duitse bezetting
010605: BARNOUW, DAVID, - Anne Frank voor beginners en gevorderden
002131: BARNOUW, A.J., - A trip through the Dutch East Indies
011246: BARREVELD, DIRK J., - De route om de West
013464: BARRIE, J.M., - Peter Pan
009147: BARTELINK, GERARD, MARKUS HUNECKE,U.A. - Quellen und Studien zur Geschichte Vredens und seiner Umgebung
003109: BARTELINK, G.J.M., - Twents volksleven
004495: BARTELINK, G.J.M., - Klassieke letterkunde
012717: BARTELS, JACQUES A.C., - Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles. Het dienstplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands-Indie 1947-1950
014060: BARTELS,J.A.C., & W. KALKMAN - Texel. Nederlands laatste slagveld. De muiterij van de GeorgiŽrs april 1945
013642: BARTH, A.J., & A.L. KORT - Van broekstuk naar witte Boord. 175 jaar bestuur van vier Bevelandse gemeenten Eversdijk, Kapelle-Biezelinge, Schore en Wemeldinge 1795-1970
011597: BARTHELD, M.VON, - Jeugd in de kolonie
002277: BARTISCH, GEORG, - Ophtalmodouleia. Das ist Augendienst...
000511: BARTMAN, G.H., - FotografieŽn van Soerabaja
007327: BASTET, F.L., - Tussen Keulen en Parijs. Keuze uit de Wandelingen door de antieke wereld
011855: BASTET, F.L., - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld
011525: BASTIAANS, JULIA, - Memoires van het bomenvrouwtje
003484: BASTIAANS, W.CH.J., - Indonesia Merdeka
007525: BASTIAANS, W.CH.J., - Magische invloeden en occulte waarde van edel- en sierstenen
000717: BASTIN,JOHN,&BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. A descriptive Bibliography
005288: BATCHELOR, JOHN, & MALCOLM V. LOWE - Geillustreerde encyclopedie van de luchtvaart
002070: SLICHER VAN BATH, B.H., G.D. VAN DER HEIDE,EA(RED): - Geschiedenis Van Overijssel
007145: BATTA, E.C.M.A., B.H.D. HERMESDORF,EA(RED): - Limburg's Verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815
013154: BATTEN, F, & A.A.M. STOLS,SAMENST.: - Bibliografie van de werken van Charles Edgar du Perron
006310: BATTERSBY, MARTIN, - Art Deco Fashion. French Designers 1908-1925
006809: BATTUS - Letterkunst
015711: BAUDELAIRE, CHARLES, - De bloemen van het kwaad/Les fleurs du mal
000654: BAUDET, H,& I.J. BRUGMANS,RED: - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-IndiŽ
000050: BAUDET, H,&M.FENNEMA - Het Nederlands belang bij IndiŽ
014679: BAUDIN, LOUIS, - Zo leefden de Inca's voor de ondergang van hun rijk
000587: BAUDUIN, F., - Het Nederlandsch eskader in Oost-IndiŽ 1914-1916
005955: BAUER, CLEMENCE M.H., - Kleine Sarina. Een schets uit het leven van een inlandsch meisje
015771: BAX-BOTHE, M.A., & D. BAX - Adrikaans verhalend proza
014427: BAY, EUGENE, & ROB HUISMAN - Dutch design/Nederlands Ontwerp
006189: INTEN BAYAN (PS. VAN RENE ADEBOI) - Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld
016022: BAYAR, MARIS, - Lof voor onwerkelijken
006355: BAYON, DAMIAN, & MURILLO MARX - L'Art Colonial Sud-Americain. Domaine Espagnol et Bresil
003585: BAZEN, ROEL, - Ons kent ons. De types van Van Kooten en De Bie
013059: BEAUFORT, R.F.P.DE, & LOUIS H. JANSEN - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
004132: BEAUFORT, R.F.P. DE, & HERMA M. VAN DEN BERG - De Betuwe
004657: BEAUFORT, R.F.P.DE, & HERMA M.VAN DEN BERG - De Betuwe
008001: BEAUMONT, RENE,HFDRED: - Grafisch Nederland. Kerstnummer. Geld
000753: BEAUMONT, ELIE DE,INL.+ED. - De vastberaden Ridder
014416: BEAUVOIR, SIMONE DE, - De gevoelige leeftijd/Monoloog/De gebroken vrouw
003858: BEAUVOIR, SIMONE DE, - Een welopgevoed meisje
015477: VUYK BEB, - Het laatste Huis van de Wereld
006893: BECHERT, T., - De Romeinen tussen Rijn en Maas
004691: BECKER, EDWIN, RAMON PRAHL,EA(RED): - Praag 1900. Poezie en extase
001669: B…DIER, JOSEPH, BEW. - De roman van Tristan en Isolde
001449: BEEK, ARIE TER, - Spakenburg en de Zuidwal. Wedstrijden en Visserij
013405: BEEK, ARIE TER, - Zuiderzeevloot. Scheepsmodellen in Museum Spakenburg
012977: BEEK, H.H., - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke
008252: TER BEEK, A., O. DEKKERS,EA: - Van schuytenmaekerye tot botterwerf. Reilen en zeilen van de helling in Spakenburg
007747: BEEK, AART VAN, - Hart van Java
014387: BEEK, WIL VAN, - Voor de linies
014285: BEEK, ARIE TER, - Een enkie kuieren. Een wandeling door de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
009176: BEEK, TOM VAN, - Paspoort. Een parade van Nederlandse reisdocumenten
012470: BEEK, JOHAN VAN DE, RED: - Architectuurgids Groningen 1900-1990
014706: BEEK, ARIE TER, - Historische wandeling rond de Boerenleenbank (Bunschoten)
003620: BEEK, MARIJKE, - Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland
009487: BEEKHUIS, HENK, HERMAN BUSSEMAKER,EA: - Geillustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indie 1945-1947
002396: BEEKHUIZEN, WES, - Groen was mijn dorp. Renkum in de jaren 1900-1925
015330: BEEKMAN, A.A., - Nederland als polderland. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland
008539: BEEKMAN, E.M., - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands/Indie 1600-1950
005018: BEEKMAN, KLAUS, & MIA MEIJER - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers
013702: BEEKMAN, E.M.,ED. - ,Fugitive dreams. Anthology of Dutch Colonial Literature
014393: BEEN, JOH.H., - De Jongens de Baas (en de Meisjes niet te vergeten)
015962: BEENAKKER, JAN, - Van Rentersluze tot strijkmolen. De waterstaatsgeschiedenis en landschapontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653
010814: BEENAKKER, J.J.J.M., & H.S. DANNER,RED: - Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied
014435: BEENS, HENK, - Schakels in de tijd. Genemuiden van 1900 tot ca. 1950
002324: BEENS, HENK, - Het Erfgoed der Vaderen. Een cultuurhistorische beschrijving van de stad Genemuiden
014451: BEENS, HENK, - Schakels in de tijd. Genemuiden van 1800 tot 1900
016061: BEEREN, WIM,EA: - De grote utopie. De Russische avant-garde 1915 - 1932
014547: BEEREN, W.A.L., - Het nieuwe werk van Karel Appel 1979-1981
005621: BEEREN, W.A.L., J.M. JOOSTEN,EA: - Kazimir Malevich 1878-1935
000469: BEERS, A.C.VAN, - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine
000078: BEERS, A.C.VAN - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine
009193: BEETS, NIC, - Niet meer aan denken. Burma-Thailand 1943
015786: LEEUWEN-BEETS, LIDEKE VAN, - "Met zoveel mensen om je heen" Dagboekaantekeningen. Ervaringen 1942-1945 Nederlands-Indie
000383: BEETS, N. - De verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
000069: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
003772: BEETS, D.J., - Lithology and Stratigraphy of the Cretaceous and Danian Succession of Curacao
010609: BEEVOR, ANTON, - D-day. Van de landing in Normandie tot de bevrijding van Parijs
010341: BEEVOR, ANTON, - Berlijn. De ondergang 1945
011580: BEGEMANN, F.A., - Oud worden met de oorlog
014769: BEGEMANN, F.A., - De Indische naoorlogse generatie. Herinneringen, verhalen, analyse
010228: BEGHEYN, PAUL J., & RUUD PRIEM - Jan Toorop studies
008008: BEGHEYN, PAUL J., & ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794
007481: BEHRAND, GEORGE, - Geschiedenis van de luxetreinen. Van Pullman tot TEE
001302: BEIJER, T., & J.W.P. VAN DIJK - St. Jansdal. Van Johanniter Commanderij te 's Heerenloo tot streekziekenhuis te Harderwijk
005422: BEIJNUM, KEES VAN, - Over het IJ
005423: BEIJNUM, KEES VAN, - De ordening
015848: BEIJNUM, KEES VAN, - De ordening
011894: BEIJNUM, KEES VAN, - Zoon van
002067: THOLE BEISHUIZEN, G., - De geschiedenis van Carthago
011571: BRUCKEL-BEITEN, MARY, - Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945
013098: BEKIUS, H.J., H.BEKIUS-MEIJERINK,EA: - Geschiedenis Werkeiland Lelystad 1950-1958
000741: BEKK, J., - Het papier. De vervaardiging, het gebruik en het onderzoek
011835: BEKKER, F.P., W. BRUIL-VAN DER STAAIJ,EA(RED): - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
004408: BEKKER, CAJUS, - Vervloekte zee. Ondergang van een oorlogsvloot
015850: BEKKERING, HARRY, DAAN CARTENS,EA(RED): - Willem Wilmink. Ik droomde dat ik wakker was
000984: BEKKERING, HARRY, P.J.BUIJNSTERS,EA(RED): - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen en tot heden
007095: BEKKERS, JORIS, & HENK HOEKS,RED; - Een zondagmiddag met J.J. Voskuil
011483: BEKMAN, BERNARD, & HUB. LEUFKENS - Het tweede bedrijf
011480: BEKMAN, BERNARD, - Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. De boom en zijn vruchten
003865: BELCAMPO - Rijswijk in zijn historie bezien
012475: BELIEN, HERMAN, & MONIQUE VAN HOOGSTRATEN: - Koopmansgeest. Monumenten van de handel
010764: BELIEN, HERMAN, MARTIN BOSSENBROEK,EA(RED): - In de vaart der volken. Nederlanders rond 1900
012012: BELINFANTE, H.J., & P. BORST - Vijf-en-twintig jaren boedrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek
015234: BELINFANTE, PETER, & JAN HAAKMAN,: - 75 jaar Ford in Nederland 1924-1999
010400: BELL, QUENTIN, - Virginia Woolf. A Biography
006975: BELLE, HILDE VAN, & KOEN RYMENANTS,RED: - Kaaskwesties. Beschouwingen over Elsschot in vertaling
009623: BELLINGHAM, DAVID, - De Kelten. Mythologie en cultuur
006895: BELLONCI, MARIA, - Il milione. Het originele reisverslag van Marco Polo
013028: BELONJE, B, J>DEN BESTEN,EA: - Molenboek provincie Utrecht
007994: BEMELMAN, MARIEKE, HANS JANSEN,EA(RED): - Grafisch Nederland
000757: BEMELMANS, LUDWIG, - Een Kerst Geschiedenis
013231: BEMMEL, H.CHR.VAN, - Tentoonstelling Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande
000205: BEMMELEN, R.W.VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters
001714: BEMMELEN, J.F.VAN, & G.B. HOOYER - Reisgids voor Nederlansch-Indie
014071: BEMMELEN, W.VAN, - Her Raadsel der groote Pyramide
013838: BEMMELEN, J.F.VAN, & G.B. HOOYER - Reisgids voor Nederlandsch-Indie
005411: BENALI, ABDELKADER, - De Langverwachte
004491: BENDELER, GUUSJE, LEONTINE VAN DER BOOM,EA(RED): - Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken
010454: BENDERS, RAYMOND J., & EILBERT SMULDERS(RED) - Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans
015826: BENIMA, TAMARAH, - Kippesoep was dndenkbaar zonder saffaan . Joods leven in Nederland voor 1940
007960: BENJAMIN, LLOYD W., - The Art of Designed Environments in The Netherlands
014582: BENNETT, ADELAIDE, WALTER CAHN,EA: - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute
008727: BENNINGA, NOACH, - Oorlogsherinneringen
009513: BENOIT, P.J., - Reis door Suriname. Beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana
016034: BENOIT, FRANCOIS, - Blake le Visionnaire . Un Maitre e l'Art
006890: BENTLY, PETER, - XYZ van de Mythologie
013459: BERCKEN, CATHELIJNE VAN DEN, ESTHER CAPTAIN,EA: - De smaak van verlangen. Droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-IndiŽ
015916: BERCKMAN,F.W.M.,SAMENST. - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie
013967: BERENDSEN, ANNE,RED: - Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
008020: BERENDSEN, ANNE,RED: - Elseviers tegelboek
011084: BERENPAS, KOEN, SILKE KLEINEN,EA(RED) - Het was slechts Oorlog.15 interviews met oude en jonge Friese veteranen
015637: BERG, ARIE VAN DEN, & MARIE VERHEIJ - Nijkerkse prentenatlas
009048: BERG, K.J.VAN DEN, - Fort Kijkduin. Van nieuwbouw naar restauratie
002031: BERG, JOOP VAN DEN, - Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands
009743: BERG, JOOP VAN DEN, - Regen over de Digoel. Indische en Nieuw-Guinese verhalen
012344: BERG, MIELE VAN DEN, - Een tocht door dit ingedijkt laagland. Holland draagt mijn sporen
015931: BERG, BERT VAN DEN, - Onze vrijheid moest duur worden betaald 1940-1945 en dorpen rondom Haulerwijk
010505: BERG, HERMA VAN DEN, - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel
009229: BERG, JOOP VAN DEN,RED: - De keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs 1945-1950
012946: BERG, ARIE VAN DEN, - Kikkers, muizen & nieskruid
011365: BERG, NICOLAAS, - Dood op Deshima, of De weg en de orde
007397: BERG, JOOP VAN DEN, KESTER FRERIKS,EA(RED): - In Indie geweest
006457: BERG, NORBERT VAN DEN, & STEVEN WACHIN - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indie
001405: BERG, HERMA M. VAN DEN, - West-Friesland, Tessel en Wieringen
006104: BERG, JOOP VAN DEN, - Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen
011598: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL, - Dagen van vertrek
012425: BERG, MIEKE VAN DEN, & DIRK IDZINGA - Trots en in zichzelf besloten. Da Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven
008561: BERG, C.C., - Kidung harsa-Wijaya
014512: BERG, J.H.VAN DE, J. KRUISDIJK E.A.: - Het veranderende Wierden
000066: BERG, JOOP VAN DEN, - De Wajangfoxtrot. Sporen uit een Indisch verleden
007087: BERG, HETTY,THERA WIJSENBEEK,EA(RED): - Venter Fabriqueur Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940
007134: BERG, C.VAN DEN, - H.B.J.van Rijn. Burgemeester van Venlo. Pionier der milieuhygiene
011981: BERG, HETTY, & SAM HEMAN,EDS - Facing West. Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus
001297: BERG, H.D. VAN DEN, - Onse Joeden. Nijmegen en de geschiedenis van haar Joden
010504: BERG, HERMA M. VAN DEN, - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel
016054: BERG, RIEN VAN DEN, & MARC VAN OOSTENDORP - Dat is andere taal! Streektalen en daialecten van Nederland
000059: BERG, G.W.H VAN DEN - Baalen droefheid. Biak-Ned.Nieuw-Guinea sche(r)tsenderwijs
003064: BERG, HERMA M.VAN DEN, & CATHARINA I - De stenen droom. Opstellen over bouwkunst
012506: BERGE, H.C.TEN, - De beren van Churchill
001018: BERGE, TOM VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
000659: BERGE, TOM VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
006399: BERGE, GIED TEN, - Met open ogen
012505: BERGE, H.C.TEN - Een Italiaan in Zutphen
005475: BERGEIJK, HERMAN VAN, - Willem Marinus Dudok. Architect-stedebouwkundige 1884-1974
014971: BERGEIJK, HERMAN VAN, - Berlage en Nederlands-Indie. "Een innerlijke drang naar het schoone land '
015171: BERGEIJK, HERMAN VAN, - W.M. Dudok
004870: BERGEIJK, HERMAN VAN, & PAUL MEURS - Raadhuis - HIlversum - W.M. Dudok
009103: BERGEN, JOHAN VAN, FENNO L. SCHOUSTRA,EA: - Oud Leeuwarden om nooit te vergeten...
001984: BERGEN, LEO VAN, - Voor onze jongens een sigaar. Een geschiedenis van het Nederlandisch-Indisch Roode Kruis (1870-1945)
007898: BERGER, JAPPIE, ADA BRON-SPIERENBURG,EA(RED): - Baudartius College 1920-1995
012930: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Kansen op een wrak
011818: BERGH, NICO VAN DEN, & CONSTANT VAN CASTEREN - Respect en Erkenning. Veteranen Schaijk-Reek in Nederlands-Indie 1945-1950
014541: BERGH, G.C.J.J.VAN EEN, RED: - Staphosrt en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek
003564: BERGH, L.PH.C.VAN DEN, - De Nederlandsche volksromans
002785: BERGH, P.H. VAN DEN, - In de rimboe. Romantische Vertelling uit de Indische Samenleving "ergens" in de Buitengewesten
012834: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Verzamelde gedichten
010999: BERGH, J.D.VAN DEN, - Spraakkunst van het Banggais
000032: BERGHAUS, ERWIN - Paradijsvlucht. Een luchtreis naar Java
012686: BERGIER, JACQUES, - Verdoemde boeken
014992: BERGSHOEFF, KIM, - Nederlandse literatuur voor in bed, op het toiler of in bad
013907: BERGSMA, W, & E.H. WATERBOLK - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw
013935: BERK, GAIT L>, - Zij leefden van water. Herinneringen aan de Noordwesthoek van Overijssel
009771: BERK, GAIT L., - De Punter
010424: BERKELMANS, FRANS, - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes Over drie genrebundels van Ida Gerhardt
012328: BERKELMANS, FRANS, - Stralende aanhef. Over Kosmos de eerste bundel van Ida Gerhardt
012330: BERKELMANS, FRANS, - Aan het water. Over het veerhuis De tweede bundel van Ida Gerhardt;
012329: BERKELMANS, FRANS, - Blinde Groenling. Over Buiten Schot de derde bundel van Ida Gerhardt
012327: BERKELMANS, FRANS, - Dit ben ik. Over Uit de eerste hand verzenselectie van Ida Gerhardt
008084: BERKHOUT, JEROEN, - Grens / Border
010007: VERMEER-VAN BERKUN, CARLA, - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45
009423: BERLAGE, H.P., - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architectuur
000194: BERLAGE, H.P. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst
009427: BERLAGE, H.P., - Over stijl in bouw- en meubelkunst
009426: BERLAGE, H.P., - Normalisatie in woningbouw
012034: BERLITZ, CHARLES, - Het geheim van Atlantis. De laatste gegevens in het fascinerende verhaal over een continent dat verdween
011829: BERLO, BERTUS VAN, - En ons moeder skruwde...Gemertse jongens als militair in Indonesie en Nieuw-Guinea 1945-1962e
004127: BERMANT, CHAIM, & MICHAEL WEITZMAN - Ebla. An Archaeological Enigma
003917: BERMANT, CHAIM, - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden
009236: BERNARD, CAPITAINE, - A travers Sumatra de Batavia a Atjeh
008088: BERNARD, PIERRE, & MURIEL PARIS - Pierre di Schiullo. Experiences graphiques et typographiques
000986: BERNARDUS, HEILIGE, - Godtvrughtighe oefeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus
014184: BERNARDUS, GRACE, SYLVIA PESSIRERON,EA: - Mutiara. Molukse parels aan de Vecht
003641: BERNHARD, MARIANNE, - Klooster. Honderd wonderen van het avondland
014532: BERNINK, J.B., - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
009517: BERNLEF, J., - De verdwijning van Kim Miller
012933: BERNLEF, J., - Hoe wit kijkt een eskimo
008504: BERNLEF, J., - De schoenen van de dirigent
010734: BERNLEF, J., - Op slot
011997: BERNLEF, J., - Stenen spoelen
005320: BERNLEF, J., - Boy
012634: BERNLEF, J., - Buiten is het maandag
013902: BERNLEF - Geleende levens
015724: BERNLEF, J., - Onbewaakt ogenblik
011641: BERNLEF, J., - Morene
007198: BERNS, J.L., - Rechtsbronnen der stad Harderwijk
010794: BERNS, JAN, - We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het dagelijks taalgebruik
008545: BERNS, JAN, - Zuid-Gelderse dialecten
006672: BERTELS, J.H., - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en juweliers
004320: BERTENS, HANS, & THEO D'HAEN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur
014077: BERTIN, PIERRE, - Le Fantassin de France
004096: BERVOETS, JAN, - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving
004092: BERVOETS, JAN, & RODY CHAMULEAU,ED: - Het dagboek van Alexander Verhuell 1850-1865
010124: BES, GERARD, - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten
010346: BESSELAAR, HERMAN, - Molens van Nederland
012909: BESTEN, AD DEN,, - Stroomgebied. Bloemlezing uit en inleing tot de poezie van de na-oorlogse dichtergeneratie
013071: BESTEN, J.DEN, & G.H. KEUNEN - Utrechts molenbestand
009930: BETHGE, RENATE, & CHRSTIAN GREMMELS,RED: - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
012620: BETHGE, RENATE, - Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven
008490: BETLEM, MAARTEN, - Zo was Hilversum. Tekeningen
014683: BETTING, WALTER, & J.J. VRIEND - Bungalows
012968: BEUGEL, INA VAN DER, TH. HEYBLOM,EA: - Honderd Vijftig Jaar
012690: BEUKEMA, HANS, - De orkaan van 1953. Redders trotseren natuurgeweld
002482: BEUKEMA, HANS, - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen
003583: BEUKEN,W.H.,ED: - Vanden levene ons Heren
007449: BEUKERS, R, L. BUDDINGH',EA: - Schooltijd. Honderd jaar voortgezet onderwijs Ermelo 1907-2007
000430: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh
007136: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
011473: BEURSKENS, HUB, & PIET DERKS.SAMENST. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium
000064: BEUS, J.G. DE - Het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ. Van de zwaardhouw der Tweede Politionele Actie tot de handtekening onder de Souvereiniteitsoverdracht
002730: BEUS, J.G.DE, - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederlands-IndiŽ. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog
010685: BEUTICK, FRITS, & CHERELT KROEZE - Kapitaal Nederland. 100 markante momenten uit de financiele geschiedenis van Nederland
000417: BEVAART, WILLEM, - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid
010414: BEVERS, AD, - Huizen in gouden glans
001805: BEYLEN, J.VAN, - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
009718: BEYLEN, J.VAN, - De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden
000063: BEYNON, H.C. - Nederland staat terecht in IndonesiŽ
000862: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen van land en volk
009591: BEZEMER, K.W.L., - De Zuidpool belegerd. De ontdekking van het laatste werelddeel
002701: BEZEMER, T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch Oost-IndiŽ
001331: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in WO II
000592: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Kon. Marine in de Tweede Wereldoorlog
001323: BEZEMER, K.W.L., - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
007739: BEZEMER,T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
004156: BEZEMER, K.W.L.,RED: - De luchtweg Amsterdam-Batavia
003218: BEZOEN, H.L., - Taal en volk van Twente

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

3/9