Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0043295: - The Expositor's Bible. A complete exposition of the Bible in six volumes, with index.
0043483: - Maneto, Amsterdam 1945, concert "vrijde klanken", in de groote zaal van het Concertgebouw op Zaterdag en Zondag 9 en 10 juni 1945 te 19.30 uur.
0042997: N.N. - Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw
0043689: - From Judah to Judaea
0043567: - Het lied van den Goeden Herder
0043605: - Catechismus, met platen opgeluisterd, 70 platen in zwarte kleur met op de tegenovergestelde bladzijde opheldering van iedere plaat
0043443: - Bijbel, De Ganschen Heilige Schrift
0043489: - Das Neue Testament Deutsch, Neues Göttinger Bibelwerk, Band 1-4,
0042146: G.W.V. - Woorden van Jezus voor iedere dag. Bijbels dagboek
000790: - WONINGEN / LOGEMENTS / WOHNUNGEN / HOMES / CASAS, 1946-1952.
001234: - SEPTUAGINT. He Palaia Diatheke kata tous Hebdomekonta. Vetus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum [...] summa cura edidit Lambertus Bos
001659: - Voor mensen van goede wil. Vijfentwintig jaar goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam
001703: - RAPPORT sur l'action de secours en Hongrie, octobre 1956-juin 1967
001719: - BOSBESCHERMING
001901: - Nieuwe religieuze kunst
002051: E.N.N.A. - Schild en pijl
002085: - Van koken en stoken. / Hou zadel
002169: - VINCENTIUS A PAULO
002176: - Aus Theologie und Geschichte der reformierten Kirche. Festgabe für E. F. Karl Müller-Erlangen zu dess 70. Geburtstag, überreicht von Schülern und Freunden
002581: N/A - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892
0023208: N/A - Het boek der Psalmen. De psalmen van Israël op de oorspronkelijke melodieën uit de zestiende eeuw opnieuw naar het Hebreeuwsch bewerkt.
0023210: N/A/ - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen (Deel II).
0023215: N/A. - Geuzenliedboek (1940-1945)
0023265: N/A. - Die Botschaft des Alten Testamentes. Erläuterungen alttestamentlicher Schriften.
0023476: N.N. - Kinderen tekenen Jeruzalem.
0024502: N/A - Lief en Leed. In dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeninging voor de vrpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
0024510: N/A - Stuttgarter Biblisches Nachslagewerk. Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel, mit erkärenden Anmerkungen
0025454: N/A - Oranje-Album. T.g.v. twaalf en half jarig huwelijke Kon. Juliana en Prins Bernhard (7 januari 1937 - 7 juli 1949)
0043332: - In de militia christi, ter nagedachtenis aan ds. C van Rossem
0028833: N/A - The six version parallel New testament (King James; Living Bible; Revised Standard version; New English Bible; Phillips Modern English and Jerusalem Bible)
0037248: C.S.R.F. (RED.) - Hagepreek en beeldenstorm. Uitgave bij derde lustrum
0043244: - Ontdek je plekje
0043658: - De Bijbel Willibrord 1995
0037853: W.E.B. - Jezus komt
0043504: - Vrouwen uit het Oude Testament
0043505: - Kerk in de markt, Communicatie leren, communicatie doen, communicatie ondernemen
0043460: - De Christelijke Huisvriendm stichtelijke overdenkingen en opbouwing tot een godsdienstig leven
0043604: - Le-Ezrath Ha-am, Het volk ter hulpe, Het eerste joodse blad in 1945
0043478: - Het Boek - reiseditie
0024323: 1982 - Groeien in liefde
0043469: - Het Boek, quote-editie
0043592: - De Nieuwe Bijbelvertaling(NBV)
0043530: - Bijbel met Liedboek voor de kerken
0043305: - Zuiderzeemuseum
0043306: - Urk. Eiland in de Zuiderzee
0043303: - Tien jaren Noordoostpolder
0043304: - Scheeps-sier
0043587: - Gereformeerd Weekblad 48e jg. 1947
0043588: - Het licht schijnt overal
0043583: - The New Testament and Psalms(great letter) KJV
0043582: - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619
0043685: - Bijbel (Tukkervertaling 1977) huisbijbel
0043733: - Paralleleditie Statenvertaling & Het Boek, Rood Kunstleer
0043624: - De Amsterdam-Rijnverbinding en de Utrechtsche Streekbelangen
0023774: - Het nieuwe testament in zes nederlandse vertalingen (Staten-, Lutherse-, Leidse-, Petrus-Canisius, NBG-vertaling en de vertaling van Prof. dr. A.M. Brouwer).
0043307: - Romantiek der Zuiderzeesteden. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Cornelis Springer (1817-1891)
0043308: - 100 jaar bootdienst Enkhuizen-Stavoren. Zuiderzeemuseum
0030688: N.N. - Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw (2000)
001663: AAFJES, BERTUS - In den beginne
0027189: AALBERS, BERT - De ware Judas. Nieuw licht op een duister figuur.
0038821: AALBERS, DS. B. JAN - De duif heeft ons een goed bericht gebracht. Een autobiografisch tijdsbeeld van vijfenvijftig jaar oecumenisch predikantschap
0037235: AALDERS, PROF. DR. W.J - De Nood des Tijds
0034806: AALDERS, DR.G.J.D. - Paulus en de antieke cultuurwereld
0043508: AALDERS, WILLEM - Boeren Schippers en Buitenlui, Gasselternijveen nostalgisch beschreven
0024157: AALDERS, DR. W.; HEYST, DS. D. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.
0025740: AALDERS, DR. W. - De tijdgeest weerstaan. Een bundel artikelen van zijn hand, t.g.v. zijn 75ste verjaardag
0023151: AALDERS, DR. W. - Theocratie of Ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid.
0025060: AALDERS, DR. G. CH. - Cyrus in Jesaja 40 - 66
0025185: AALDERS, DR. W.J.; ADRIANI, A; BERKELBACH VAN DE SPRENKEL, (E.A.) - Zijne Getuigen. Dagboek
0025463: AALDERS, G. CH. - Het Hooglied (COT)
0042595: AALDERS,GERTJAN (TEKST) EN JANSSEN, BERT (FOTO'S) - Een aflopende zaak. Portret van de kleine middenstand
0043413: AALDERS, W. - Wet Tragedie Evangelie
0028006: AALDERS, DR. W. - Theologie der verontrusting
0040158: AALDERS, DR. W - Wet, Tragedie, Evangelie. Een andere benadering van het boek Job
0023021: AALDERS, DR. W. - In verzet tegen de tijd. Een protest tegen de verwereldlijking van God en de vergoddelijking van de wereld.
0033993: AALDERS, DR. G. CH. - Commentaar op het Oude testament. Ezechiël (deel 1, hfdst 1-24)
0025741: AALDERS, DR. W. - Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof
0043075: AALDERS, DR. W. E.A. - Hervormd-Remonstrants gesprek
0038126: AALDERS, DR G.J.D - Het Romeinse Imperium en het Nieuwe Testament
0038284: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK AALTEN - Vanwege Zijn trouw. 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten (1897-1997)
0031084: AANGEENBRUG, MARUSJA - Boek van mijn leven. Hoe de Bijbel elf mensen de weg wees
0043233: AANGEENBRUG, DS. D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer
0042982: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A (Herfstdagboek)
0025971: AARNOUDSE, DRS. J.M. (E.A.) - Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief
0031732: AARNOUDSE, JOS - Tijd als geschenk. 15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg
0035825: ABBOTH - Terug naar het Vaderhuis. Uit de papieren van een geneesheer
0024865: ABEL, MONIKA - Kriegsgefangenenseelsorge im Zweiten Weltkrieg. Ergebnisse einer Umfragw
0035501: ABICHT, LUDO - Mensen in Israël en Palestina. Eén maat en één gewicht
0032754: ABMA, DS. H.G. - Een glimlach door de tranen heen. Meditatieve notities bij de Heidelbergse Catechismus
0036074: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871)
0027797: ABMA, RICHTSJE (E.A.) - Om het levende Woord. Bijbels-theologische en dogmatische serie (deel 9)
0027554: ABMA, HENK - Ruth (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0023834: ABMA, G.H. EN ANDEREN. - Gegrepen door het Woord. Opstellen aangeboden aan ds. W. van Gorsel, door zijn vicarisen.
0035562: ABMA, DS. H.G. - Nà dit leven
0032979: ABMA, DS. H.G. - Tien Woorden Ethiek
0035386: ABMA, DS. H.G. (E.A.) - Dagelijks Manna
0033707: ABRAM, DR. I.B.H. (EN VELE ANDEREN) - Beth ha-Midrasj Leerhuis. Ervaringen van joden en christenen (Ojec-serie 1)
0043494: ABSPOEL, PAUL - Vorm mij, zoals klei in de hand van de pottenbakker
0038683: ABSPOEL, PAUL; GLAS. LEO (RED.) - Allemaal anders. Hoe God in een mensenleven werkt. Jubileumboek De Meerkerk te Hoofddorp
0038233: ACADEMISCH ZIEKENHUIS VRIJE UNIVERSITEIT (V,U). - Medische ethiek
0026599: ACHTERHUIS, HANS - Arbeid een eigenaardig medicijn
0027136: ACKROYD, PETER R. - Exile and Restoration. A study of Hebrew Thought of the Sixth Century BC
0028294: ADAM, A (UND ANDEREN) - Bultmanns Entmythologisierung
0041850: ADAM, DAVID - In Gods Tegenwoordigheid. Gedachten bij het lied van St. Patrick
0039440: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S - Charles Haddon Spurgeon
0036494: ADAMS, EDWARD - Constructing the world. A study in Paul's Cosmological Language (Studies of the New testament and its world)
0036689: ADKINS, LESLEY AND ROY - Egypte ontraadseld, De bezeten archeoloog Champollion en zijn speurtocht naar de betekenis van hiërogliefen
0042083: ADLER, LEO - Religion der geheiligten Zeit. Die biblischen Festzeiten und das Judentum
0026020: ADMIRANT, J. DEN (DS.) - Schoon schip in kerk en staat
0043551: MARCUS JAN ADRIANI - De geschiedenis van Jesus
0041720: AERTS, J.F.; VANGENECHTEN, K - Nederlands-Latijns Lexicon
0038441: WAMSTEKER. AFRA - Wachten op het Lam. Mogelijkheden voor liturgische verbeelding bij het vieren van Witte Donderdag
0030890: AGTERBERG, M. - De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België
0030888: AGTERBERG, M. - De Hollandse Bodebus. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen in Noord- en Zuid-Holland
0030887: AGTERBERG, M. - De Bodebus in het Noorden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Groningen, Friesland en Drenthe
0030891: AGTERBERG, M. - De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Gelderland, Utrecht en Overijssel
0040870: AGTERESCH, B. (RED. E..A.) - Vijtig jaar dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
0034521: AGTERKAMP, JANNY; SMIT, JANNIE; VERHAAR, JAN; VOET, NICO VAN DER - Ongehuwd, kan ik er wat aan doen?
0023716: AGUILLON, B. - Le développement de la Pensée Religieuse d'Alexandre Vinet.
0042299: AHN, YONG CHOON - Het zaad moet sterven. De lotgevallen van een Koreaans predikantsgezin in bewogen jaren
002470: AISTLEITNER, J./ K. CZEGLÉDY - Die Mythologischen und Kultisch Texte aus das Ras Schamra
0033279: AISTLEITNER, J. - Die Mythologischen und Kultischen Texte aus Ras Schrama
0041822: AKKER, JOKE VAN DEN - Hoe gewoon bijzonder werd. Als je kind kanker krijgt
0032774: AKKER, TINEKE VAN DEN - Een nieuwe wind. De beweging van Gods Geest in Nederland
0032536: AKKER, DRS. N.K. VAN DEN - Doortocht. De gang van kerk en christendom door de wereld
0042419: AKKERMAN, WIEB & HOF, ALBERT VAN DER - Broeders van Taizé in Bamgladesh. Een pelgrimage van vertrouwen en vriendschap
0039701: ALAND, KURT E.A. (EDITED) - The Greek New testament
001891: ALAND, KURT & BARBARA - Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik
0025260: ALAND, KURT - Uber den Glaubenwechsel in der Geschichte des Christentums
0041513: ALBARDA, DR. MEIA - Wat baat het de mens..... Over het leven en denken van Dr, G. Horreüs de Haas
0039075: ALBERTS, DR. W. JAPPE - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459)
0024073: ALBERTS, DR. JAPPE EN WINTRE, DR. J.M. - Nederland voor honderd jaar 1859-1959. Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
0042934: ALBERTS, DR. A - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda
000351: ALBERTZ, RAINER, FRIEDEMANN W. GOLKA & JÜRGEN KEGLER (HRSG.) - Schöpfung und Befreiung. Für Claus Westermann zum 80. Geburtstag
0040194: BENGEL. JOHANN ALBRECHT - GNOMON. Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen (3 Bände)
001567: ALBRECHT, EVELIN - Zeugnis durch Wort und Verhalten, untersucht an ausgewählten Texten des Neuen Testaments
0042530: ALCORN, RANDY - In het Licht van de Eeuwigheid
0035371: ALCORN, RANDY - Thuiskomst
0043528: ALCORN, RANDY - Pro-life? Zorg voor het ongeboren kind en zijn moeder
0041220: ALEXANDER, RALPH H - Ezekiel
0027636: ALKEMADE, W.R.C. - Inventarissen van de archieven van de Waterschappen Gerverskop (1668-1974), Breudijk (1640-1974), Oudeland en Indijk (1608-1974), Gemeenschappelijke Bemalinmgskring Gerverskop (1963-1964)
0042908: ALLEWIJN, M - Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard. Vijf eeuwen eilandhistorie
0043202: ALLGEIER, KURT - Genezen met de Bijbel. De heilzame en genezende kracht van de Bijbel herontdekt
0034107: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof (Diss.)
0029205: ALON, AZARIA - Flora en fauna in het land van de bijbel
0039993: ALPHEN, MR. HIERONYMUS VAN - Proeve van Kleine gedichten voor kinderen
0042321: ALTER, JEAM V - Les Origenes de la Satite Anti-Bourgeoise en France. Moyen Age - XVIe siècle
0029688: ALTER, ROBERT AND KERMODE, FRANK - The Literary Guide to the Bible
0023478: AMELINK, H. - Met ontplooide banieren.
0026084: AMELINK, DS. HERMAN - Paulus. De apostel van het Evangelie
0023751: AMESZ, DRS. M. - In Drie Golven. Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging.
0030643: AMSTEL, DS. J. VAN - Meer dan verplegen
0039863: AMSTEL, DS. J. VAN - Welke rol speelt rollenspel?
0034064: AMSTEL, DS. J. VAN - De rijkdom van de kinderdoop
0032479: AMSTEL, DS. J. VAN - Wat geloof je?
0033664: AMSTEL, DS. J. VAN - Religie en popmuziek
0029668: AMSTEL, DS. J. VAN - Eén ding leren geloven
0032487: AMSTEL, DS. J. VAN - 't is zonde!
0035852: AMSTEL, DS. J. VAN - Geest & Leven
0029657: AMSTEL, DS. J. VAN - Echt geloven
0026764: AMSTEL, DS. J. VAN; HOEK, DR. J.; SELDENRIJK, DR. R.; VELEMA, PROF. DR. W.H. (RED.) - Christelijk gezinsleven
0040553: AMSTEL, DS. J. VAN - Een beleefde band. Hoe ervaar jij het verbond?
0041136: AMSTEL, DS. J. VAN - Bekeerd leven. Een handreiking
0028670: NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING AMSTERDAM - De wondere dag van oude Martijn. Naar een verhaal van Leo Tolstoi
0034726: L.O.S. (VAKDISPUUT STUDENTEN THEOLOGIE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Litteris Orientalibus Sacrum
0042366: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Rembrandt de evangelist
0041651: ANBEEK, CHRISTA - Overlevingskunst. Leven met de dood van een dierbare
0036460: ANCKAERT, LUC (E.A.) - Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen. Over ouder worden
0039772: ANDEL, NIENKE VAN (RED.) - Van horen zingen. Wegwijs in het nieuwe Liedboek
0030205: ANDEL, DR. H.A. VAN - De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen (2 delen)
0033961: ANDEL, DS. J. VAN - De Mozaïsche Wet
0043088: ANDEL, CORNELIS PIETER VAN - Gerhard Tersteegen
0029213: ANDEL, DS. J. VAN - Van Adam tot Abraham
0038135: ANDEL, DS. J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen. Met de gemeente gelezen
0037795: ANDEL, C.P. VAN (AZN); GEENSE, A; HOEDEMAKER, L.A. (RED.) - Praktische theologie. Een bundel opstellen over de plaats van de christelijke gemeente (aangeboden aan prof. Roscam Abbing t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar te Groningen
0043533: ANDEL, J.VAN - Johannes evangelie, aan de gemeente toegelicht
0041365: ANDERE, MANCE TER - Als een pleister van de rauwe huid (Roman)
0038189: ANDERSON, NEIL & MOORE, HYATT - Op zoek naar de Kern. Fascinerende speurtocht van een Bijbelvertaler naar het hart van het evangelie
0033102: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A social history
0027434: ANDERSON, CAROL LEE - Weet U wel wat U doet Heer? Vraagtekens bij het dienen van God
0037661: ANDERSON, DS. J.A. (E.A.) - BROOD op het water. Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
0042166: ANDEWEG, NEL - Zuid-Beijerland in de jaren 50
0033812: ANDREE, DR. T.G.I.M. (E.A, REDACTIE) - De achterkant van geloven. Gesprekken met een aantal bekende Nederlanders
0039988: ANDRESEN, CARL (U.A.) - Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte (3 Bänden)
0028741: ANDREUS, HANS; VERHOEVEN, NICO; VINKENOOG, SIMON - Drie staat tot een
0034215: ANDRIESSEN, HERMAN - Klein Pelgrimsboek. Teksten voor onderweg
0040688: ANDRIESSEN, HERMAN - En God wachtte. Vertellingen bij de Schrift
0041129: ANDRIESSEN, HERMAN, MOOREN, CIEL EN TRIGT, TINEKE VAN - Kapellen onderweg. Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden
0025628: ANEMA, SEERP - Moderne kunst en ontaarding
0037020: ANEMA, S - Wat bracht ons Wencélius ''Esthétique de Calvin?"
0036711: ANGENENDT, ARNOLD (HRSG.) - Mission bis Millenium (313 - 1000).
0034306: ANGIER, NATALIE - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven
0042278: ANNIBALDI, CESARE ET FESTA, PROF. N - L'Agricola e La Germania di Cornelio Tacito nel MS. Latino N. 8 della biblioteca del Conte .G-Balleani in Iesi
002549: ANONIEM - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, met bo/ijlagen en registers.
002546: ANONIEM - Bij het graf van Groen van Prinsterer
002550: ANONIEM - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869), met inleiding, bijlagen en registers.
0043553: ANSLIJN, N. - Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen : ten dienste der scholen
001919: ANTONOVA, VALENTINA IVANOVNA - Drevnerusskoe iskusstvo v sobranii Pavla Korina
0028968: APPEL, HELMUT - Philipp Jacob Spencer. vater des Pietismus
0037085: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS (DIENAAR DES WOORDS TE ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelischen stoffen
0037547: AQUINO, THOMAS VAN - Over de Tien Geboden
0023089: ARAB, MAX. - Mensen.....Kinderen, de tien geboden. Bevrijd en doen horen.
0026929: INSTITUT FÜR SOZIALE ARBEIT - Die weibliche Dienstpflicht
0032940: ARBOUR, RENÉE - Meisterwerke der Hollandischen Malerei
0039008: ARCHEON - De wereld van gisteren vandaag beleven
0038983: VERENIGING ARCHIEFRESTAURATOREN - Schimmelgroei en schimmelbestrijding in Archivalia
0033201: ARDANI., PROF. DR. MOH. - Al Qur'An dan Sufuisme Mangkunegara IV (Studi Serat-Serat Piwulang)
002716: ARDON, MORDECAI - The Creation Tapestries
0038639: ARENDS, J - Emoties zijn de mens de baas !? De waarheid over de mens als gevoels- en emotiewezen
0037276: ARKEL, DS. R.E. VAN - Op den Lijdensweg. Eenige gedachten over het lijden en sterven des Heeren
0035159: ARKEL, D. VAN (E.A.) - Wat is antisemitisme? Een benadering vanuit vier disciplines
0043578: JEAN-ROBERT ARMOGATHE - Le Grand siècle et la Bible (Bible de tous les temps)
0029763: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities
0029762: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme
0043631: ARMSTRONG, KAREN - In het begin
0043632: ARMSTRONG, KAREN - Boeddha
0024809: ARMSTRONG, KAREN - Het evangelie volgens de vrouw
0043670: ARMSTRONG, KAREN - Door de nauwe poort
0043629: ARMSTRONG, KAREN - Compassie
0043628: ARMSTRONG,KAREN - Heilige oorlog
0043630: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed
0026158: ARMSTRONG, KAREN - De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis
0025116: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en Islam
0029533: ARMSTRONG, KAREN - Islam. Geschiedenis van een wereldgodsdienst
0041381: ARMSTRONG,KAREN - De Bijbel
0034465: ARMSTRONG, KAREN - De kwestie GOD. De toekomst van religie
0039375: ARNOLD, JOHANN CHRISTOPH - Vergelden of vergeven? Persoonlijke verhalen over de bevrijdende kracht van vergeving
0028062: ARNOLD, DS. J.J. - Woord en Wereld No.2 (Wandelen met God)
0042529: ARNOLD, JEFFREY - The Big Book on Small Groups
0041862: ARTHUR, LEENA (SAMENSTELLER) - De profeten spreken. Profetieën uit Gods Woord
0034512: ARTS, HERWIG - De lange reis naar binnen
0029179: SCHIPPER. ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift
002129: ASAERT, G., J. VAN BEYLEN & H. P. H. JANSEN [ED.] - Maritieme geschiedenis der Nederlanden
0039515: ASCHKENASY, YEHUDA - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden bij zijn 65e verjaardag
0041924: ASENSIO, ALVARO LOPEZ - Genealogia Judia de Calatayud y Sefarad
0026419: ASERT, DR. G. - Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen
0036648: ASHTON, JOHN - The religion of Paul the Apostle
0043662: ASLAN, REZA - Geen god dan God
0023416: ASSELT, W.J. VAN - Amicitia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669). Dissertatie.
0043673: FRANCISCUS VAN ASSISI - De wijsheid van Franciscus van Assisi
0039667: ASSISI, FRANZ VON (MICHAEL ALBUS, RED.) - Zur Flamme werden. Weisheit des Herzens
0027456: FRANCISCUS VAN ASSISI - Herinneringen aan broeder Franciscus
0027460: FRANCISCUS VAN ASSISI - Woorden van heil van een klein mens. Commentaar op de vermaningen van Franciscus
0027463: ASSISI, CLARA VAN - Haar weg tussen hemel en aarde
0027464: ASSISI, CLARA VAN - De Heilige Clara
0037255: ASTERIUS, BISSCHOP VAN AMASEIA - Zestien preken van Asterius
0039766: ATEEK, NAIM - Roep om verzoening. Een Palesijnse christen over vrede en recht
0023653: ATKINSON, JAMES - Faith Lost: Faith Regained. Rediscovering a Transforming Christian Belief.
0042046: AUBE, J.A.M. VAN (SCHILDER VAN ICONEN) - Iconen. Ontstaan en betekenis
0029802: AUBOYER, JEANNINE/ GOEPPER,ROGER - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. De oosterse wereld
0038984: AUDIER, J.A (E.A.) - Van Stockum's Naam- en Zaakregister op het Staatsblad. 1813 tot 1930
0043569: AUGUSTA, J. - BURIAN Z. - Prehistoric Animals
0043570: AUGUSTA, DR. JOSEF - The age of monsters
0023144: AUGUSTIJN, C. - Kerk in Nederland 1945-1984. Teksten. Gekozen en ingeleid door C. Augustijn
0029238: AUGUSTINI, AURELIUS - Confessionum
0034402: AUGUSTINUS - Augustinusdag 1998. De Geest bij Augustinus
0040197: AUGUSTINUS - Der Gottesstaat. In deutscher Sprache und mit einer Einführung von C.J. Perl (3. Bände)
001684: AUGUSTINUS, AURELIUS - Preken voor het volk. Handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd
0037758: AUGUSTINUS, AURELIUS - Carthaagse preken
0034398: AUGUSTINUS - Augustinisdag 1992. Augustinus over gemeenschap en vriendschap
0042737: AUGUSTINUS, AURELIUS - Voedsel voor de ogen. Vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus
0034404: AUGUSTINUS - Augustinusdag 2000. Verlangen Augustinus en Hildegard van Bingen
0034403: AUGUSTINUS - Augustinusdag 1999. Mystiek Augustinus en Hadewijch
0024613: AUGUSTINUS AURELIUS - De stad Gods, in haar begin en voortgang. Eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods., alsmede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden
0035377: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder
0033954: DIVERSE AUTEURS - De Hoeksteen. Tijdschrift voor de vaderlandse kerkgeschiedenis. 11 jaargangen (1991 t/m 2001)
0031913: DIV. AUTEURS. - Inventaris Hervormde gemeenten in de provincie Utrecht
0035633: DIV. AUTEURS - Werkboekjes voor de eredienst
000776: DIV. AUTEURS. - THEOLOGIA REFORMATA. Driemaandelijks theologisch tijdschrift
0033883: DIV. AUTEURS - Bronnen van Gereformeerd Geloven - Oudvaders
0034198: DIV. AUTEURS - De onbenoembare. Over het geloof van dominee Visser (Rotterdam)
0037190: DIV. AUTEURS - Franciscus van Assisi. Keuze uit artikelen verschenen in het jubileumjaar 1976
0025333: ARGUS (A LOT OF AUTORS) - Major World Religions
0039517: SOETENDORP. AWRAHAM - Volgend jaar in Jeruzalem
000765: AXTERS, STEPHANUS - Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, 1: De vroomheid tot rond het jaar 1300
0040514: BAAB, OTTO J - The Theology of the Old Testament. The faith behind the facts of Hebrew life and writings
0041520: BAAIJ, DR. PIETER K - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21 - 8:39 (Diss.)
0039592: BAAIJ, DR. PIETER K - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9 - 11
0040529: BAAIJENS, J.A - Jeugd op de puinhopen
0039978: BAAN, CEES - Toewijding. Honderd jaar ouderenzorg Hervormde Gemeente Zeist
0042487: BAAN, ARJAN - Gelijk Jezus. Een onderzoek naar de heiligingsleer in de theologie van Andrew Murray (1828-1917)
0043625: BAARDA, SASKIA, BOON, PIET, FLUIT, TH.P.M. VAN DER - Repertorium van boeken, alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland verschenen tot en met 31 december 1982
0027562: BAAREN, PROF. DR. TH.P. VAN - Bezielende beelden. Inleiding tot de beeldende kunst der primitieve volken
0036021: BAARLINK, DR. H. (RED.) - Inleiding tot het Nieuwe Testament
000523: BAARLINK, H., W.S. DUVEKOT & A. GEENSE (RED.) - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
002676: BAARLINK, BAARDA E.A. - Christologische perspectieven. Exegetische en Hermeneutische studies van en voor Prof. Dr. Heinrich Baarlink.
0034007: BAARLINK, DR. H. - Romeinen II. Een praktische bijbelverklaring
0039608: BAARS, A. EN HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu
0039797: BAARS, DR. A - Spiritualiteit in de Oude Kerk. Lessen voor nu
0041201: BAARS, PROF. DR. A - Spiegelverhalen. Pastorale lessen uit gelijkenissen van de goede Herder
0026704: BAARSLAG, D.J. - De kerstkribbe van Betlehem
0037890: BAART, ANDRIES; HÖFTE, BERNARD (RED.) - Betrokken Hemel., betrokken Aarde. Naar een praktisch kerkopbouw
0028112: BAAS, N EN GURP, P. VAN - Spreken over je Heiland. Praktische lessen in het evangeliseren
0028694: BAAS, N. - Esther......Vandaag
0037700: BAAS, JETZE - Je groeit in geloven
0038609: BAAS, A.G. (E.A.) - Werken met Bonhoeffer
0041996: BABCOCK, WILLIAM S - Paul and the Legacies of Paul
0043066: BAC, DS. A. - Tot roem van Uw genade
0042674: BAC, DS. A EN TEEUW, DRS. A.A - Thuiszorg. Een handreiking aan vrijwillige hulpverleners
0040640: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate Nr. 70. Wachet, betet, seid bereit allezeit. Klavierauszug mit Text
0040648: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Magnificat. Klavierauszug
0040647: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Herz und Mund und Tat und Leben. Kantate. Klavierauszug
0042646: BACON, JOSEPHINE EN GILBERT, MARTIN - De geïllustreerde atlas van de Joodse Beschaving. 4000 jaar geschiedenis
002846: BACUEZ, M.M. ET VIGOUROUX, F. - Manuel Biblique ou cours D'ecriture Sainte (4 tomes, complet).
000231: BADE, E. - Das Süsswasser-Aquarium. Die Flora und Fauna des Süsswassers und ihre Pflege im Zimmer-Aquarium
0040631: BADEN, HANS JÜRGEN - De grenzen van de niewsgierigheid
0041969: BAEDORF, BALTHASAR - Unterschungen der Heiligenleben der wetlichen Normandie (der Diözesen Avranches, Coutances, Bayeux und Séez) Inaugural Dissertation
0040376: BAGOT, JEAN-PIERRE C.S. - De Bijbel dichter bij iedereen
000222: BAHNER, WERNER - Beitrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts
001022: BAILER, ALBERT - Das systematische Prinzip in der Theologie Adolf Schlatters
0038801: BAILER, ALBERT - Profile des Religionsunterrichts
0038910: BAILEY, DIANA L - The Mayflower. Washington's Second Best Adress
0042992: BAILLIE, JOHN - Morgen-en Avondgebeden
0041057: BAKEL, DR. H.A. VAN - Lutherlegenden
0025852: BAKELS, FLORIS B. - Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen
0035775: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (EN VELE ANDEREN) - Geloof en revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij actuele vraagstukken, aangeboden aan prof. dr. W.F. Dankbaar bij zijn zeventigste verjaardag
0029865: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N. (E.A.) - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordatie van de Bijbel (Het Nieuwe Testament)
0029134: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. N.J. (E.A.) - Wat vindt u van het getuigenis?
002633: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Nederlandse Belijdenisgeschriften. In authentieke teksten met inleiding en tekstvergelijkingen.
0032107: BAKKER, BERT - Gebed als medicijn? Een verrassende kijk op voorbede
0043127: BAKKER, DS. F. - Bij U alleen
0023792: BAKKER, DS. F. - Het Eeuwige Woord (deel 3). 94 Meditaties.
0024659: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers Theologie (Diss.)
0033957: BAKKER. DR. J.T. - Eschatologische prediking bij Luther
000575: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis. Een theologische verhandeling
0025263: BAKKER, J.A.; TOLLENS, H.; NIERSTRASZ, J.L.; BEELOO, A. - Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen (zevende deel, eerste stuk)
0027007: BAKKER, NICO; REELING BROUWER, RINSE EN ZUURMOND, ROCHUS - Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme
0027582: BAKKER, AMBRO - Uw Koninkrijk kome. 54 overwegingen over het Onze Vader
0035007: BAKKER, DS. F. - Gebedsgestalten
0023791: BAKKER, DS. F. - Het Eeuwige Woord (Deel 2). 6 Predikaties
0036842: BAKKER, PETER (E.A.) - Geloven in de toekomst. Bekende Nederlanders vertellen over hun geloof en geven hun visie op de toekomst
0023033: BAKKER, J.T. EN MULDER, D.C. (RED.) - Eén bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het jodendom.
0043410: BAKKER, HENK - Draads en tegendraads, Leren van de puriteinen
0040412: BAKKER, LEO (E.A.) - Geloofsoverdracht vroeger en nu
0041331: BAKKER, DS. E. (E.A.) - Licht op de kanttekeningen. Bijbels dagboek voor jong en oud
0023793: BAKKER, DS. F. - Hoort naar Israël
0038467: BAKKER, DR. R.; MELSEN, DR. A.G.M. VAN EN PEURSEN, DR. C.A - Inleiding tot de Wijsbegeerte in Christelijk Perspectief
0034280: BAKKER, L.A.R. EN GODDIJN, H.P.M. (RED.) - Joden en Christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen
0042698: BAKKER, FREEK - Jezus in Beeld. Een studie naar zijn verschijnen op het witte doek
0039448: BAKKER, NICO T; KOUWIJZER, RANFAR; NIEUWPOORT, AD VAN - De verdwijnende mens? Bijdragen over bijbelse antropologie
0042162: BAKNAM, MATTA - Zegen en strijd. De Brief aan de Efeziërs
0030495: BAL, MIEKE; DIJK, FOKKELIEN VAN; GINNEKEN, GRIETJE VAN - En Sara in haar tent lachte...Patriarchaat en verzet in bijbelverhalen
0042198: BALJET, EUGÈNE - Je moet wel kijken. Waarnemingen bij de Apostolische Geloofsbelijdenis
0038033: BALJON. DR. J.M.S - Commentaar op het Evangelie van Johannes
0040400: BALKE, PROF. DR. W; EXALTO, DRS. K; DRIEL, DRS. L. VAN - Spiritualiteit
0023419: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen (Diss.)
0028317: BALKE, DR. W. - Gunning en Hoedemaker, samen op weg
0034924: BALKE, PROF. DR. W. (E.A.; RED.) - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
0041020: BALKE, DR. W; SPIJKER, PROF.DR. W. VAN 'T; TUKKER, DR. C.A; WITTEVEEN, DR. K.M. - Zwingli in vierlei perspectief
0043026: BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht
0042911: BALKENENDE, W..P - Groot gewin
0030203: BALKENENDE, W.P. - Blij op het puin (Roman)
0033946: BALLA, PÉTER - The Melchizedekian Priesthood
0040047: BALZ, HORST UND SCHNEIDER, GERHARD (HRSG) - Exegetisches Wörterbuch zun Neuen Testament (EWNT, mit Literaturnachträgen) ( 3 Bde)
0029114: BANK, DR. J.H. VAN DE (E.A.) - Ervaren Waarheid. Een bundel opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker
0032834: BANK, DR. J.H. VAN DE (E.A./RED.) - Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de prediking van de Heidelbergse Catechismus
0035077: BANKS, MELVIN - God in Aktie. Aansporing tot opwekking
0033569: BANKS ELWELL, ELLEN EN BARTEL STOUGH, JOAN - Kon ik maar alles tegelijk. Hoe ga je om met je perfectionisme, zelfverloochening en prestatiedruk?
002758: BANNING, DR. W. & WOLDRING, DR. H.E.S. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
0025568: BANNING, LOUIS - Met mensen gaan, door kerkelijk laagland
0042157: BÄR, BISSCHOP R.P - Langs wgen van barnhartigheid. Gesprekken met Bisschop Bär
0035157: BARBOSA DA SILVA, ANTONIO - Is there a new imbalance in the Jewish-Christian relation?
0035127: BARCLAY, WILLIAM - The letter to the Romans
000010: BARDE, E. - Commentaar op de Handelingen der Apostelen.
0042641: BARENDS, SONJA (E.A.) - Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland
0040428: BARENDS, FREDERIK F - Geloven in de schaduw. Schuilkerken in Amsterdam
0023932: BARENHOLZ, SHIRLEY - Kinderen van de Hoop.
0024301: BARGER, H.H. - Ons Kerkboek
0027471: BARKER, KENNETH (GENERAL EDITOR) - The NIV Study Bible (10th Anniverary Edition)
0023134: BARKEY WOLF, A.G. - Vensters in de preek. Een pleidooi voor het gebruik van illustraties in de prediking.
0041426: BARNARD, WILLEM - De mare van God-bewaar-me. Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evangelie
0036162: BARNARD, MARCEL - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging
0031015: BARNARD, WILLEM - Stille omgang. Notities bij de lezing van de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie
0028609: BARNETT, PAUL - Historische zoektocht naar Jezus
0034315: BARNEVELD, IR. L.W. - Martinikerk achter de toren
0042190: BARNEVELD, G..J. VAN - Ons dorp.......Amerongen
0042534: BARON, INEKE - Ons kind heeft PDD-NOS. Over beperkt vermogen om liefde te ontvangen
0040104: BARONE, GIULIA (E.E.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0042102: BARRAUD, MARC; HALDAS, GEORGES; GOLAZ, £MILE - The Life of Christ in Paintings of the 11th - 15th Centuries, witch Passages from the Gospels
0041234: BARRICK, WILLIAM D - Ecclesiastes, The Philippians of the Old Testament
0043388: BARRY,KIEREN - The Greek Qabalah
0041055: BARTELINK, GERARD (VERTALER) - Een pionier aan de Bosporus. Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr)
0025407: BARTH, KARL - Karl Barth-Eduard Thurneysen. Briefwechsel 1913-1921
001781: BARTH, KARL - Karl Barth - Fides quaerens intellectum
0043450: BARTH, KARL - Weihnacht
001779: BARTH, KARL - Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms, 1931
001782: BARTH, KARL - Offene Briefe 1945-1968
0036881: BARTH, KARL - Klärung Wirkung Aufbruch
0031456: BARTH - Brevier
000724: BARTH, KARL - Die kirchliche Dogmatik
0041728: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band III/2: Die Lehre von der Schöpfung
001769: BARTH, KARL - Predigten 1913
001767: BARTH, KARL - Konfirmandenunterricht 1909-1921
001778: BARTH, KARL - Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4, Fragmente aus dem Nachlass. Vorlesungen 1959-1961
001780: BARTH, KARL - Karl Barth - Rudolf Bultmann, Briefweschsel 1922-1966
002706: BARTH, KARL UND THURNENFEN, D. EDUARD - Zwei Johaneespredigten
0041729: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band III/4: Die Lehre von der Schöpfung
0024879: BARTH, KARL - Church Dogmatics. Volume 1. The doctrine of the word of God. Second half-volume
0025405: BARTH, KARL - Konfirmandenunterricht 1909 - 1921
0025406: BARTH, KARL - Karl Barth - Eduard Thurneysen. Briefwechsel 1921-1930
001772: BARTH, KARL - Die Theologie Schleiermachers. Vorlesung Göttingen Wintersemester 1923/24
001783: BARTH, KARL - Briefe 1961-1968
0041725: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band I/1: Die Lehre vom Wort Gottes
0039939: BARTH, KARL - Unterricht in der Christlichen Religion (Zweiter Band). Die Lehre von Gott/Die Lehre von Menschen 1924/1925
0035148: BARTH, KARL - Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus
0039933: BARTH, KARL - Briefwechsel 1944 - 1966Karl Barth - Rudolf Bultmann
001770: BARTH, KARL - Predigten 1914
0041726: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band I/2: Die Lehre vom Wort Gottes
0041727: BARTH, KARL. - Die Kirchliche Dogmatik. Band II/1: Die Lehre von Gott
0035147: BARTH, KARL - The epistle to the Romans
0043711: BARTH, J.D. - Uit de historie van Gods Kerk in Schotland
0043357: BARTH, KARL - Kurze erklarung des romerbriefes
0038185: BARTH, DS. J.D - Het Calvinistische beginsel in deszelfs wording door Calvijn
0025404: BARTH, KARL - Briefwechsel Karl Barth-Rudolf Bultmann 1922-1966
0039932: BARTH, KARL - Briefwechsel 1913 - 1921, Karl Barth - Rudolf Thurneysen
0041128: BARTHOLD, FRITZ - Onderwys, om op eene tuigwerkelyke wyze clavieren, clavecimbels en orgels, in alle 24 toonen even zuiver te stemmen....Uit het Hoogduitsch vertaald door H. v. Elvervelt en voorzien van eenige aanmerkingen
0038344: BARTHOLOMEW, CRAIG; EVANS, C. STEPHEN; HEALY, MARY; RAE, MURRAY - Behind the Text: History and Biblical Interpretation (Volume 4)
0025790: BARTLEMA, R. - Wereldoverwinnend Geloof. Twintig preken over Hebreën 11 en 12: 1 en 2
002110: BARTON, GEORGE AARON - A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ecclesiastes
0038795: BARTOW, CHARLES L - God's Human Speech. A practical Theology of Proclamation
0039522: BARUCH, DR, J.Z. (E.A.) - Bedreiging of verrijking? De ontmoeting van joden en christenen in Europa en Israël
0039469: BAS, JAN DE - Wie de zon in het water ziet schijnen, heeft de hemel onder zich. Verzamelde aforismen
0042985: BASAGNE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus of Algemene Historie de Joodse Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschrijving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, benevens de veranderingen, daar in voorgevallen...
0041428: BASNAGE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus of Algemene Historie de Joodse Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschrijving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, benevens de veranderingen, daar in voorgevallen..........
0035299: BASTIAN, HANS-DIETER - Theologie der Frage
0030853: BATELAAN, DS. J. - In Zijne voetstappen. Het leven en sterven van Ds. A.P. van der Kooij (1918-1954)
0037327: BAUER, WALTER - Wörterbuch zum Neuen Tetstament. Griechisch-Deutsces zu den Schriften des neuen und der übrigen unschristlchen Literatur
001815: BAUER, WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur
0042588: BOERSMA. BAUKE (E.A. - Gaasterland. Eeuwenoud land tussen Mar en Klif
0036515: BAUMERT, NORBERT - Studien zu den Paulusbriefen. Stuttgarter Biblische Aufsatzbände Neues Testament
001011: BAUMGARTNER, WALTER - Zum Alten Testament und seiner Umwelt. Ausgewählte Aufsätze
0036853: BAUMGARTNER, ISIDOOR - Helend geloof
0038241: BAUMGARTNER, WALTER - The Englisman''s Greek Concordance of the New Testament
0031843: BAUWENS, A. & BAUWHEDE, D. VAN DER - Kerkeraad te Sluis. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gerformeerde Gemeente te Sluis 1578-1587
0040365: BAVEL, T.J. VAN - Augustinus. Van liefde en vriendschap
0042994: BAVINCK, DR.J.H. (SAMENSTELLER) - Geloofsblijheid
0034243: BAVINCK, DR. H - De Algemeene Genade. Rede bij overdracht rectoraat aan de Theol. School te Kampen (6 december 1894)
000723: BAVINCK, H. - Gereformeerde dogmatiek
0029346: BAVINCK, DR. J.H./EDELKOORT, DR. A.H. - Bijbel met kanttekeningen (8 delen OT en NT, compleet)
0023915: BAVINCK, DR. H. - Kennis en leven. Opstellen en artikelen uit de vroegere jaren.
0037908: BAVINCK, DR. H - Hedendaagsche moraal
0039315: BAVINCK, HERMAN - Our reasonable faith. A survey of christian doctrine
0029425: BAVINCK, DR. H. - Magnalia Dei. Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis
0043519: BAX, C., RECTOR VAN HET GYMNASIUM - Redevoering, bij de eerste promotie der leerlingen op het tsedelijk gymnasium, van 's Gravenhage
0035023: BEAUFORT, BINNERT PHILIP DE - Kerstmis in Scheveningen
0042685: BEAUMONT, AGNES - Achterop het paard bij John Bunyan
0037891: BECKER, WILHARD - Hoe moeten wij bidden? Onze verhouding tot God in het gebed
0025890: BECKING, BOB; DORP, JAAP VAN EN KOOIJ, ARIE VAN DER - Door het oog van de profeten. Exegetische studies aangeboden aan prof. dr. C. van Leeuwen
0029715: BECKING, BOB - Between Fear and Freedom. Essays on the Interpretation of Jeremiah 30-31 (Old Testamant Studiën)
0029612: BECTON, RANDY - Troost voor elke DAG. Om te lezen gedurende de eerste maand van rouw
0036193: BEECK, FRANS JOZEF VAN - God encountered. A Contemporary Catholic Systematic Theology. Volume two/1: The revalation of the Glory. Introduction and Part 1: Fundamental Theology
0039992: BEEK, A. VAN DE - Van Kant tot Kuitert en verder. De belangrijkste theologen sinds 1800
0024684: BEEK, DR. A. VAN DE - Schepping. De wereld als voorspel voor de eeuwigheid
0030156: BEEK, DR. M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament
0042130: BEEK, INA VAN DER - Als een bloen naar de zon
0039908: BEEK, DR. M.A - Prediking O.T. (Jozua)
0040097: BEEK, DR. A. VAN DE (E.A.) - Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof
0032705: BEEK, F. VAN (E.A.) - Gewoon meedoen. Leven met een lichamelijke handicap
0036755: BEEK, BRAM VAN DE - Eén mens maakt het verschil
0035635: BEEK, JAN VAN; DUINEN, CORRIE VAN; FREDE, ROBERT; GUDDE, DIRK; INGESLE, MIEKE EN LEGET, CARLO - Mysterie tussen leer en leven. Het belang van intercommunie voor het oecumenisch proces
0028302: BEEK, DRS. A. VAN DE - Geschiedenis van Israël in het Oude Testament
0038845: BEEK, JOHAN TER - Heerlijk eenvoudig.
0023045: BEEK, A. VAN DE, DULK, M. DEN EN KRUIJF, G.G. DE - De zucht naar Vrijheid. Ter Schegget doordacht
0023942: BEEK, DR. A. VAN DE - Waarom? Over lijden, schuld en God.
0043571: BEEK, J. VAN - Het leven en werken van ds C. Bouthoorn 1848-1935
0025734: BEEK, DR. A. VAN DE - De Adem van God. De Heilige Geest in Kerk en Kosmos
0028408: BEEK, DR. A. VAN DE - Licht geraakt. Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig-zijn en hun werk
0042731: BEEKE, DR. J.R (E.A.) - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis
0043314: BEEKE, J.R. - Jezus navolgen
0042637: VRIJWILLIGE BRANDWEER BEEMSTER - Kroniek van 60 jaar Vrijwillge Brandweer te Beemster. 1924 - 1984
0041222: BEEN, R. (SR.) - Christus in het boek Jesaja
0038109: BEENS, DS. A.(EN VELE ANDERE PREDIKANTEN) - Uit Zijn volheid
0038446: BEER, GERTOM DE & VERMEULEN, HANS (SAMENSTELLERS) - Wie zegt dat? Over geloof en ongeloof
0028611: BEERENS, DR. J.F. - De herkomst van den Bijbel
0028125: BEETHOVEN - Missa Solemnis. Opus 123. Klavierauszug mit Text
0041465: BEETS, NICOLAAS - Geschenk aan Jonge Lidmaten der gemeente van Christus
0042993: BEEX, HARRIE - Dag-Bid-Boek (Dag Bid Boek)
001414: BEGRICH, JOACHIM - Gesammelte Studien zum Alten Testament
0042237: GEREF. KERK BEILEN - Liefelijke woning....,. Gedenkboek honderdvijftig jaar gereformeerd leven in Beilen 1835 - 1985
0042047: BEIMERS, NELLEKE EN ES, LIESBETH VAN - De weg van het Licht. Ikonen en het bijbelverhaal
0042661: BEINTEMA, ALBERT - Het begon met het Naardermeer. 100 jaar natuurmonumenten
0029186: BEKER, DR. E.J. EN HASSELAAR, DR. J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Deel 2)
0035642: BEKER, E.J. EN DEURLOO, K.A - Het beleid over ons bestaan. Vragen en verwijzingen rondom de voorzienigheid
001843: BEKER, E. J., & J. M. H. HASSELAAR - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (5 delen, compleet)
0027780: BEKKENKAMP. JONNEKE; DROES,FREDA; KORTE, ANNE-MARIE; PAPAVOINE, MARIAN (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie (Deel 1)
0033625: BEKKER, YPE; KLOUWEN, WOUTER EN NIEUWPOORT AD VAN (RED.) - In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker
0038476: BEKKUM, WOUT VAN - Mozes onze leraar. Mozes in de Rabbijnse traditie
0039860: BEKKUM KOERT VAN; HOUTMAN, WIM; WISKERKE, REINA (E.A.) - Gods Woord in mensentaal. Denken over het gezag van de Bijbel
0039263: BEL, A - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
0040440: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlaankerk
0041273: BEL, A; CLEMENTS, DS. G. EN ZIPPRO, DS. J.B - Delven en delen. Veertig jaar Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO)
0042577: BEL, A. (E.A.) - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier, bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theol. School der Ger. Gem te Rotterdam
0032830: BEL, A. (E.A.) - De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis
0041787: BEL, A./KRANENDONK, W.B - Leven en werk van ds. J. Fraanje
0039265: BEL, A - Leven en werk van ds, G. van Reenen
0028421: BELD, DR. A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen (een inleiding)
0028693: BELD, DR. A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding
0033100: BELD-RIJFKOGEL, DS. MARJA J. VAN DEN (E.A.) - De praktijk van de leesroosters in de traditie van de christelijke kerk en de Joodse synagoge (Antwerpse lezingen 2006)
0028004: BELDER, DS. J. - Een gave apart. Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven
0036055: BELDER, DS. J - Wat geloof ik van de Heilige Geest?
0043035: BELDER, DS.J. - Van heil dat nooit vergaat. Over de orde van het heil
0041177: BELDER, DS. J - Prediker: eigenzinnig en actueel. 21 bijbelstudies
0035889: BELDER, DS. J - 1 Petrus. Rondzendbrief aan vreemdelingen
0037681: BELDER, DS. J - II Petrus. Opnieuw post voor vreemdelingen
0024721: BELIER, WOUTER - De Indische Godsdiensten
0038015: BELIER, WOUTER - Feiten, fouten en fabels. Ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils "ideologie tripartie" (Diss.)
0027942: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum Jewish Historical Museum
0034141: BELINFANTE, JUDITH C.E. (E.A.) - The Esnoga. A monument to the Portuguese-Jewish culture
0030254: BELL, REV. JOHN L. - A Trysting Place. A selction of twelve swermons preached in the Begijnhof (Amsterdam) 1972-1978.
002784: BELONJE, DR. J. - Het adellijke stift Dalheim
002785: BELONJE, DR. J. - De Leenkamer van Millen
0023752: BELT, DS. H. VAN DEN (E.A.) - Bagage of ballast? Gereformeerde notities voor jongeren.
0036859: BELT, TOM EN EVIE VAN DEN - Gezag kan anders. Macht en gezag in kerk, werk en thuis
0028945: BELT, DRS. H. VAN DEN; LINGEN, DRS. A. VAN (RED.) - Profetisch geïnspireerd. C. Blenk als historicus en theoloog
0032640: BELZEN, ADRIAAN VAN - Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijke predikanten (deel II)
0041031: BELZEN, ADRIAAN VAN - Helen en delen. Hervormdem over PKN en HHk
0026365: BELZEN, J.A. VAN - Religie, Melancholie en Zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw
0043345: BEMMEL, A.J.C. VAN, CLEMENTS, G., VELDHUIZEN, G. - Wijsheid en Wetenschap
0042076: BÉNARD, PIETER - Israël leeft. Twintig jaar bidden voor Israël
0042004: BENEDICTO, A. - Martyrologium Romanum,. Gregorii Pape XIII Iussu Editum Urbani VII et Clementis X Auctoritate Regognitum AC Deinde Anno MDCCXLIX Benedicti XIV Opera AC Studio Emendatum et Auctum
000803: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon. Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen
0034292: BENHAYIM, HAYA EN MENAHEM - Haya. het levensverhaal van één van de eerste messiaanse joden in Israël
0029523: BENIMA, T.M. (E.A.) - Heilige schriften, waarden en plurale samenleveing
0027867: BENJAMINS, R.J. EN PLOEG, P.A. VAN DE - Gewoon gereformeerd. Een onderzoek naar geloofsoverdracht
0041827: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - De Samaritaan. Barmhartigheid in het verpleeghuis
0037965: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - Ouder worden. Zegen en zorg
0043169: VAN BENNENKOM, DRS. T.W. - De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte 1932-1940
0039317: BENNETT, DENNIS - In het spoor van de Geest
001879: BENOIT, P., J. T. MILIK & R. DE VAUX (ED.) - Les Grottes de Muraba'ât
0039113: BENOIT-VAN BERCHEM, RENÉE DE - Laat mij trekken Heer. Een persoonlijk getuigenis
0040540: BENSCHOP, ALBERT; MENTING, CONNIE - Zinzoekers op het web. Internet en de verandering van geloofsbeleving
0040405: BENSON, WILLIAM - Zijn wonderen een gedachtenis. Gods leiding in het leven van zes zusters
0036592: BENSON, RICHARD - Geslaagde examenblunders. De beste verkeerde antwoorden op examenvragen
0041360: BENTHEM, DS. J. VAN/ VRIES, DS. K. DE - JOB. Zes preken
0039450: BENTON, JOHN - De cultus van de keuze. Christenen in een consumptiecultuur
0025671: BENZ, ERNST UND NAMBARA, MINORU - Das Christentum und die Nicht-christlichen Hochreligionen. Eine Internationale Bibliographie
0028168: CONFESSIONEEL GEREFORMEERD BERAAD - Credo, jaargang 1993 (10 delen, compleet)
0028170: CONFESSIONEEL GEREFORMEERD BERAAD - Credo, jaargang 1995 (10 delen, kompleet)
0040700: BERENDS, MATHILDE - Elspeet, fotografische documentatie over het dorpsleven in Elspeet
0031649: BERENDSEN, MAAIKE (E.A.. RED.) - Proeven van vrouwenstudies Theologie (Deel VIII)
0043148: BERENDSEN, WILBERT/ENDEDIJK, PIETER (RED.) - Tussentijds. Aanvullende liedbundel
0042979: BERENTS-KARKDIJK, ANNIE - En nu...pak aan! (de geestelijke wapenrustig)
0035544: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Achtste jaargang (1933/1934)
0035492: BERG, DS. K.J VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Jaargang 6: 1931/1932
0035493: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predianten. Jaargang 9: 1934/1935
0024231: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Leerredenen van versch. Herv. (Geref.) predikanten.
0033091: BERG, AARTJAN VAN DEN - Spiritualiteit van een 2000jarige
0042379: BERG, ANNE JAAP VAN DEN; THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
0032953: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De tweede brief aan Timotheus. Het testament van een ter dood veroordeelde
0032955: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De eerste brief aan de Korintiers. Hoofdstuk 8 - 16. Vrij zijn om lief te hebben
0042107: BERG, MARINUS VAN DEN - Weggaan is verdergaan
0038722: BERG, M.R. VAN DEN - Wat wil God? Vragen rond Gods wil en Gods leiding
0038767: BERG, MEINT R. VAN DEN - Het laatste oordeel en andere verhalen
0041345: BERG, MARINUS VAN DEN - Als een smekeling. Gebeden
0033936: BERG, DS. M.R. VAN DEN - Gij geheel anders. Bijbelse richtlijnen voor een christelijk leven
0042795: BERG, DR. J. VAN DEN ; WALL, DR. E.G.E. VAN DER (INLEIDERS) - Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw. Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme
0039832: BERG, MARINUS VAN DEN - Het gezin gezien. Omgaan met verscheidenheid
0039833: BERG, MARINUS VAN DEN - Kiezen voor Ontmoeting. Over omgaan met ziek-zijn
0031899: BERG, RIEN VAN DEN (RED.) - Totdat het veilig is. Psalmen voor nu (16 psalmen met CD)
0023677: BERG, DRS. R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd
0025130: BERG, KAREL H.M. VAN DEN - Toga of Stola
0035649: BERG, MARINUS VAN DEN - Afscheid serieus nemen. Over verliezen-verwerken
000046: BERG, A. A. VAN DEN - Als mensen door God worden aangeraakt. Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente (Diss.)
0039849: BERG, MEINT R. VAN DEN - Samenscholen tegen de wind
0040747: BERG, ERIC VAN DEN EN BOSMAN, FRANK G - Handboek kerk en social media
0032167: BERG, J.M.J. VAN DEN; BOVELDT, A. TE EN KOOL, L.P. (RED.) - Grote Kerk van Overschie
0034469: BERG, J.W. VAN DEN - Roepend om redding
0032961: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Van het in-christus-zijn hangt alles af
0038309: BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat (1709-1782) Diss.
0043502: BERG, M.R. VAN DER - Het tweede boek Samuel, Balans van een messiaans koningschap
0036861: BERG, MARINUS VAN DEN - Blijvend onderweg
0043556: BERG, R HRSG. - Der Heidelberger Katechismus nach der Originalausgabe von 1563 : nebst allen in ders. u. d. lat. U¨bers. angefu¨hrten, hier ausgedr. Bibelspru¨chen samt d. Haustafel und einigen Hausgebeten
0037306: BERG, M.R. VAN DEN - Abraham. leven uit Gods belofte
0043597: BERG, M.K.A. VAN DEN - De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek
0043500: BERG, M.A. VAN DEN BERG - Via Dolorosa, Overwegingen bij Jezus' lijdensweg
0043503: BERG, M.A. VAN DEN BERG - De tweede brief aan de Thessalonicenzen
0031757: BERG, DRS. M.A. VAN DEN - De dominee heeft een beroep
0043501: BERG, M.A. VAN DEN - Het eerste boek Samuel, deel 1: hoofdstuk 1-15 Opkomst en fiasco van een messiaans koningschap
0038558: BERG, M.R. VAN DEN - Als de kerk ter sprake komt
0041571: BERG, MARINUS VAN DEN - De laatste eer. Over het voorbereiden van het laatste afscheid
0040551: BERGBOER, ERNST - Het prullarium.De verzamelwoede van een prullariaverzamelaar
0042995: BERGE, GERRIT TEN - Hoogspersoonlijk. Nieuw Bijbels dagboek voor jongeren
0038195: BERGEIJK, JOSINE - Jij hoort er bij! Jeugd-dagboekje
0041745: BERGER, KLAUS - Hermeneutik des Neuen Testaments
0038450: BERGER, KLAUS - Mag je in wonderen geloven?
0040823: BERGER, KLAUS - Wie ein Vogel ist das Wort. Wirklichkeit des Menschen und Parteilichkeit des Herzens nach Texten der Bibel
0032124: BERGER, RUPERT (UND VIELE ANDEREN) - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 3: Gestalt des Gottesdienst. Sprachliche und nichtsprachliche Ausdruckformen.
0030617: BERGER, PETER L. - Het hemels baldakin
0034982: BERGES, PROF.DR. U - De Armen van het boek Jesaja. Een bijdrage tot de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament (Oratie)
0038611: BERGH, DS. C. VAN DEN - Aanschouw het verbond. Bij het afscheid als voorzitter van de Gereformeerde Bond
0041284: BERGHEM. DRS. K. VAN - De verwarring van Rick Warren. Doelgericht misleid
0030778: BERGLAR, PETER - Thomas-Morus-Gesellschaft. Jahrbuch 1981
0040341: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België
0036510: BERHANE, HELEN/NEWRICK,EMMA - Het lied van de nachtegaal. Verhaal over de vervolging om het geloof van een vrouw uit Eritra
0025509: BERK, GAIT L. - De Bertha, de A-Ford en de mannetjes. Onbewimpeld verslag van een boottocht
0043527: BERK, TJEU VAN DEN - In de ban van Jung.Nederlanders ontdekken de analytische psychologie
0037984: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J - Het Evangelie van Markus
0023049: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J. - Het offer
0034952: BERKHEY, J. LE FRANCQ - Natuurlijke histore van Holland. Deel 9: Rundvee
0042807: BERKHEY, J. LE FRANCQ VAN - Het Rundvee (natuurlijke Historie van Holland, deel 9)
0039756: BERKHOF, PROF. DR. H - Preken van Henk Berkhof
0032976: BERKHOF, DR. H. - Bijbeloverdenikingen
0043285: BERKHOF, DR. H. - Bijbeloverdenkingen
0034799: BERKHOUT, JAN - Pastoor in Volendam (Dagboek)
0039426: BERKHOUT, A.J - Applied Seismic wave theory. Advances in exploration geophysics (deel 1)
0043216: BERKHOUWER, DR.G.C. - Het licht der wereld. Het Evangelie van Johannes
0031475: BERKOUWER, DR. G.C. - Het Licht der Wereld. Het evangelie van Johannes
0024837: BERKOUWER, PROF. MR. DRS. J. EN MEYLINK, DRS. J. (RED.) - Op de drempel van det Derde Millennium. Scenario's voor de toekomst
0028136: BERKOUWER, DR. G.C. - Verdienste of genade? Een centraal hoofdstuk uit de geschiedenis der grote controvers
0033041: BERKOUWER, PROF. DR. G.C. EN WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER (RED.) - In gesprek met van Ruler
002060: BERKOUWER, G. C. - The Church
0041887: BERKUM, DRS. J.W. (E.A.) - Kwetsbare minderheid, zichtbare gemeenschap. De vroege kerk als inspirerend voorbeeld voor christenen in een seculiere samenleving
0034613: BERKVENS-STEVELINCK, C; BOUWMAN, A. TH (RED.) - Miscellanea Gentianan. Bundel opstellen aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniv. Utrecht
0042882: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
0042062: BERLEJUNG, ANGELIKA & FREVEL, CHRISTIAN (HRSG) - Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament (HGANT)
0042436: BERLINERBLAU, JACQUES - The Secular Bible. Why Nonbelievers must take Religion Seriously
000333: BERLIS, ANGELA, E.A. (ED.) - Women Churches: Networking and Reflection in the European Context.
0023353: BERNARD, BRUCE - De Bijbel in de schilderkunst. Tweede druk
0036835: STIPENDIUM BERNARDINUM - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest, bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum
0042833: BERNET KEMPERS, A.J. - In en om de Grutterij. Het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Gebouwen en bedrijven
0040229: BERNET KEMPERS, DR. K. PH - Muziekgeschiedenis
0042746: BERRIER, FREEK (E.A., SAMENSTELLERS) - Het eerste boek heet Genesis.....Liedjes uit de Amstelkerkgemeente
0027656: BERTHEAU, ERNST - Das Buch der Richer und Rut erklärt
0033282: BERTHOLET, ALFRED - Die Religion des Alten Testaments
0025453: BERTHOLET, A.; CAMPENHAUSEN, H. FREIHERR VON - Van Goor Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten
0027862: BERTHOLET, ALFRED - Leviticus 9 Kurzer Hand-commentar zum Alten Testament)
0027243: BERTRAND, LOUIS - Sint Augustinus
0040154: BERVOETS, J & HOL, R.C - PIVOT in beeld.
0042238: BESSELAAR, HERMAN - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting
0042516: BESTEN, J. DEN (E.A.) - Nieuw Utrechts Molenboek
0043549: LEEN DEN BESTEN - Het uitgelezen boek
0025160: BESTEN, LEEN DEN - In naam van God. Kruistocht van en tegen fundamentalisten
0042229: BESTEN - VAN BOUDESTEIN, JANNY DEN - Een glimlach door mijn tranen heen. Het verhaal van een kankerpatiënte
0043436: BETHGE, RENATE EN GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer, Zijn leven in beeld
0042317: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; COURTZ, H.; VEELEN, G.A. VAN - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 8: Galaten tot en met Filemon
0041277: BETTE, J.C - De grote verandering. Gedachten over hemel. de opstanding der doden en het eeuwige leven
0040505: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; JAGT, J.W. VAN DER - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 4: Het Evangelie van Lucas
0040503: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN ; COURTZ, H. (E.E.) - Studiebijbel Nieuwe Testament.Deel 2: Het Evangelie van Mattheüs
001331: BETZ, HANS DIETER - Nachfolge und Nachahmung Jesu Christi im Neuen Testament
0024242: BEUKEL, A. VAN DEN - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
0024781: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God
0025401: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin
0037807: BEUKELMAN, JOANNES - Twintig keurstoffen (Leerredenen)
0029522: BEUMER, DR. JURGEN - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen
0034255: BEUMER, JURJEN (RED.) - Als de hemel de aarde raakt. Spiritualiteit en mystiek - ervaringen-
0041432: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling t.g.v. de geboorte 500 jaar geleden (2 delen)Tentoonstellingvan 3 oktober - 23 november in Rotterdam.
0040902: BEURMANJER, RIËTTE; GROOT, MARIA DE - Twee emmers water halen. Vrouwen lezen het Johannes-evangelie
0023651: BEUS, DR. CH. DE - Komst en Toekomst van het Koninkrijk. Studie over het Koninkrijk Gods en het Koningschap van Jezus volgens de Evangeliën.
0036686: BEUS, DR. CH. DE - Johannes'getuigens van het Woord. Over de proloog van het Evangelie van Johannes
0031240: BEUSEKOM, DS. G.J. VAN - Bijzondere inleiding op het Oude Testament
0027272: BEUTE, BRAM (E.A.) - Hoogtijd voor de Bijbel
0042996: BEUZEKOM, G.V. - Hoort Zijn stem. Bijbels dagboek voor jonge mensen
0041691: BEVERSLUIS, DS. M - Saulus van Tarsen. Historisch-Romantisch Verhaal uit de eerste eeuw der Christelijke jaartelling
0032663: BEYER, C. - Anastasia
0033433: BEYERLIN, WALTER (HG.) - Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament
0028924: BEYREUTHER, ERICH - August Hermann Francke (1663-1727) Zeuge des lebendigen Gottes
0040069: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grundriss der Dogmengeschichte (3 Bde)
0027089: BEYSE, KARL-MARTIN - Serubbabel und die Königserwartungen der Propheten Haggai und Sacharja
0032038: BEZA, THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn
0025669: BEZA, THEODORUS - Het Christelijke ouderlingschap
0033830: BEZA, THEODORUS - EMBLEMATA
0023877: BEZEMER, DR. C. - Dit is het Woord dat onder u verkondigd is.
0034205: BEZEMER, DS. C. - Wandelen in geloof
0034308: BIAL, HENRY (EDITED) - The Performance Studies Reader
0042620: BICKER CAARTEN, A. (E.A.) - Molens in Drenthe
0042809: BICKER CAARTEN, A - Met de kuierstok langs de molens. Een bundel artikelen over windmolens
0042840: BICKER CAARTEN, A - Molenleven in Rijnland
0039638: BIE, DRS. H.J. DE - Wijs naar het Woord.. Bijbellezingen over wijsheid in Israël met gespreksvragen en aantekeningen voor bijbelkringen
0036076: BIE, DRS. H.J. DE EN HOEK, DR. J - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor Ds. C. den Boer
0030739: BIE, DS. H.J. DE (E.A.) - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Huizen 1595-1995
0042330: GEMEENTE BIERUM - Bierum in de branding
0040908: BIESMA, DS. H. (E.A. RED.) - Vrede over Israël
0024702: BIEZEVELD, KUNE - Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?
0042432: BIEZEVELD, KUNE E.A. (RED.) - Proeven van vrouwenstudiesTheologie (Deel VI.)
0035971: BIEZEVELD, KUNE; BOER, THEO DE; VOS, MARJOLEINE DE; DINGEMANS, GIJS (E.A.) - In iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof
002664: BIHLMEYER, KARL - Die Apostolischen Väter. Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe Van
0042512: INT. BIJBELBOND - Samen Bijbellezen. Gezinsdagboek
0031496: BIJKER, TONNEKE - Als het anders gaat dan u denkt. De eerste brief van Petrus
0028649: BIJL, ANNE VAN DER EN BECKER, VERNE - De roeping
0028361: BIJL, ANNE VAN DER EN JANSSEN, AL. - Een leger van Licht. Hoop op vrede in het Midden-oosten
0041111: BIJL, DS. P. VAN DER - Uit zijn volheid I 10 preken
0041037: BIJL, DRS. C - Leren Geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
0038119: BIJL, DS. P. VAN DER (E.A.) - Een schone erfenis. Overdenkingen
0032636: BIJL, ANNE VAN DER - En God bedacht zich....omdat zijn volk erom vroeg
0024393: BIJLSMA, PROF. DR. R. - Met de gemeente onderweg (Afscheidsbundel)
0033272: BIJLSMA, PROF. DR. R. - Dagbijbel voor persoonlijke en huiselijke geloofsviering (eerste jaar)
002868: BIJLSMA, DR. R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool (deel 1: Didactiek van de bijbelles).
002869: BIJLSMA, DR. R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool (Deel 3: Het Nieuwe Testament)
0031638: BIJMA, BERBER - Herinnering aan alle zielen. Nieuwe rituelen om de doden te herdenken
0024333: BIJSMANS, A.C. (OORLOGSGRAVENSTICHTING IN 1996) - Vervulling van een ereplicht, toen, nu en in de toekomst. Een terugblik in woord en beeld over 1996.
0029979: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA - Gedichten vvoor kinderen, uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum
0033161: KERKVOOGDIJ NED. HERV. NOORDWIJK-BINNEN - Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente Noordwijk-Binnen
0040836: BINNENDIJK, HENK - De Tabernakel
0033528: BIOFARMIND - De medische biotechnologische industrie in Nederland
002748: BIRNBAUM, URIEL - Die ersten Menschen (Biblische Sonette)
0036448: BISCHOP, JIM - De dag dat Christus stierf
0040316: BISSCHOP, MARIJKE; COMPERNOLLE, THEO - Je kind kan het zelf. Kinderen opvoeden tot zelfredzaamheid
0031584: BISSCHOPS, ANKE; PIEPER, JOS EN PUTMAN, WILLEM (RED.) - Verterend vuur. Over burnout in het basispastoraat
0040433: BISSCHOPS, ANKE, PIEPER, JOS, PUTMAN, WILLEM (RED.) - Vreugde en verdriet van de pastor. Hoogte- en dieptepunten in het leven van de parochiepastor
0033544: BISSCHOPS, ANKE; PIEPER, JOS EN PUTMAN, WILLEM - Vreugde en verdriet van de pastor, Hoogte- en dieptepunten in het leven van de parochiepastor
0035281: BITTER, WILHELM - Psychotherapie und religiöse Erfahrung
0035282: BITTER, WILHELM - Abenländische Therapie und östliche Weisheit
0034529: BLAAK, DS. W.H. - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden bij het afsterven van Ds. L. Boone
0036233: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften (samensteller J.M. Vermeulen)
0037992: BLACK, DAVID ALAN - Using New Testament Greek in Ministry. A practical Guide for Students and Pastors
002793: BLACK, JOHN SUTHERLAND & CHRYSTAL, GEORGE - Lectures & Essays of William Robertson Smith.
0033555: BLACKABY, HENRY T. EN KING, CLAUDE V. - Een God van nabij. Hoe te leven in de dichte nabijheid van God door Zijn wil te kennen en te doen
0038858: BLAIR, EUGENE - Jozef de man van Maria. Bijbelstudies voor mannen
0038255: BLAKE, CLARE - (Buiten)gewone vrouwen. Voor alle Marta's en Maria's
0034016: BLANCO, A. GONZÅLEZ (ED.) - Estudios Orientales 5-6. El Mundo Púnoco, Religion, Antropologia Y Cultura Material
0037253: BLANKE, FRITZ - Der junge Bullinger
0039809: BLANKER, DILLY - Geef mij vijf minuten van uw tijd
002503: BLANKERS, CORRIE EN BRAM - The first Seven Days (Geschilderde gedachten)
0042623: BLANKESTIJN, HANS (E.A.) - Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg
0037087: BLAUW, DS. J - De vraag naar God
0034631: BLEI, KAREL - Geloven op gezag. Tussen indivualisering en fundamentalisme
0027555: BLEI, DR. KAREL - Job (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0034888: BLEI, KAREL - Een sprekende kerk in een mondige wereld
0034862: BLEIJ, W. (E.A.) - Zingend geloven, Bijdragen tot de ontwikkelingvan het nieuwe kerklied (deel 3 & 4)
0025050: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten voor Zondagschool en Kinderkerk (4 delen)
0034150: BLEIJE, DRS. W EN SMIT, MR. L.P.J. (RED.) - Uit het geloof. Liber Amicorum
0034035: BLENK, DRS. C. - Een open document. Preekschetsen over de Heidelbergse Catechismus
0042258: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht
0043735: BLIJLEVENS, KLAAS - God, een liefdesverhaal
0039318: BLITTERSWIJK, HENK (E.A.) - 50 dagen op weg met God. (Pasen tot Pinksteren)
0041973: BLOED, DRS. A - Waverveen door de eeuwen heen. Grepen uit de Hervormde geschiedenis
0032710: BLOEMENDAAL, J (E.A.) - Psycho-sociale hulpverlening. Een bundel opstellen over hulpverlening t.g.v. het 10-jarig bestaan van 'De Vluchtheuvel'
0032035: BLOEMENDAAL, G. - Bernier en de Broeders. Domineeslevens in donkere dagen.
0029703: BLOEMERS, J.H.F.; LOUWE KOOIJMANS, L.P.; SARFATIJ, H. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland
0039964: BLOK, DS. L. (E.A.) - Gods Verbondsgeheimenissen. Viertal lezingen over Het verbond, de Heilige Doop, De Openbare Geloofsbelijdenis en het Heilig Avondmaal
0043042: BLOK, DS. P. - Christenreis en de Christinnereis
0033851: BLOK, DS. M. - Van kracht tot kracht. Het wekelijkse Woord
002878: BLOK, DS. M.J.C. - De Schepping in ademnood
0027286: BLOK, DS. M.J.C. - Door lijden tot overwinning (15 preken)
0027299: BLOK, DS. M.J.C. (JR.) - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers
0033941: BLOK, DS. L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering
0043415: BLOK, P. DS. - Uit de opperzaal
0038310: BLOK, DS. P - Een handvol Aren. Bijbels dagboek
0036845: BLOK, HANNA (E.A.) - Het verhaal van de Bijbel. Ontstaan/Vertalen/Verspreiden
0037673: BLOK, DS. P - Uit de opperzaal (Deel 2)
002876: BLOK, DS. M.J.C. - De brief van Judas. Een meditatieve verklaring van een klein briefje, tevens bijbelstudie voor verenigingen.
0043538: BLOK, M.C. (EN ANDEREN) - Zaaien voor het Leven
0040050: BLOM, DR. M.B - Muurvast. Verhalen uit het Jusitiepastoraat
0024981: BLOM, M.M. (EN VELE ANDEREN) - Gestalten van pastoraat. Een bundel opstellen over pastoraat aangeboden aan dr. W. Zijlstra bij zijn afscheid van de UvA
0031624: BLOM, A. VAN DER EN DONKERS, J.J. (AZN) - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam
0034646: BLOM, DR. C. - Zonder grond onder de voeten. Een theologische analyse van het boek Job en Genesis 1-4 vanuit het perpectief van het kwaad in de schepping(Diss.)
0029147: BLOM, R.J. - Zeg, ondernemer....Lessen voor ondernemer en consument
002679: BLOM, MAARTEN - Een mens die mensen vergezelt. Pastoraal vademecum.
0043160: BLOM, HANS W. - Arboretum Trompenburg. De geschiedenis van een buitenplaats in het parklandschap van Kralingen.
0043198: BLOOM, JON - Wandelen door geloof
0038074: BLOOMFIELD S.T - Greek and English Lexion to the New Testament. Especially Adapted to the use of colleges and schools but also fo students and Divinity
0042003: BLUCHE, FRANÇOIS (SOUS LA DIRECTION DE) - Dictionnaire du Grand Siècle
0024867: BLUM, PFARRER DR. E. - Kriegsgefangen in Frankreich. Doumente der Deutschen Evang. Kirche
0035621: BLUMHARDT, CHRISTOPH - Gedanken aus dem Reiche Gottes
0032628: BLUNT, J.J. - Undesigned schritural coincidences, in the writings of The Old and New Testament
0040199: BLUYSSEN, JAN & ROOIJAKKER, GERARD - God verborgen en nabij. Religie als heilig spel
0043726: BOCHOVE, RIEK VAN - 40 juweeltjes van Spurgeon
0037080: BOCHOVE, H.T. VAN - Gemeente in veelvoud. De dialoog als kerkelijke omgangsvorm
0027485: BOCUSE - Met Bocuse aan tafel. Meesterlijke menu`s die u zelf kunt maken
0031590: BODAR, ANTOINE - God wordt mens. Jesus geboren in Bethlehem
0040583: THONE. BODIE - Een bazuin in Sion (Deel 6 uit deze serie)
0032579: BOEFT, J. DEN - In de straten en wijken der stad.
0042320: WERKGROEP CORLE BOEK - Corle in de 20e eeuw. Documenten en prenten, vergaard, beschreven en zo bewaard
0036455: BOEKENSTIJN-DRONKERT, T.C.M - Canonical Texts: the only means to release !? (Diss.)
0032889: BOEKRAAD, DR. A.J. - Kerngedachten van J.H. Newman
0039470: BOELAARS. JANTINA & RAMPERSAD, JOYCE - Wie ben je? Ontdek je eigenwaarde in Christus
0037569: BOELAARS JANTINA & RAMPERSAD, JOYCE - Wat alcohol met je doet
0043621: J.TH. BOELEN - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche Bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan der Vereeniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen. 1918-1928
0043619: BOELEN, J.TH. - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegemheid van het 20-jarig bestaan der vereeniging HENDRICK DE KEYSER tot behoud van architectonische of historisch-belangrijke oude gebouwen 1918-1938,
002481: BOENDERMAKER, DR. P. - De Augsburgsche Confessie
0043296: BOENDERMAKER, PROF. DR. J.P. - Lezen in de lijn van Luther. 7 medidaties met citaten uit preken van Maarten Luther
001583: BOENDERMAKER, P. - De Augsburgsche Confessie, opnieuw vertaald en toegelicht
0039998: BOENDERMAKER. J.P - Luther. Brieven uit de beslissende jaren van zijn leven
0032511: BOER, THEANNE - DisCo. Negen discussies over God, doodgaan, zwevende tafels, seks voor het huwelijk
0043073: BOER, G. - Door het geloof
0030238: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DS. M. VAN EN GRAAF, IR. J. VAN DER - Zicht op Israël. Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie (Deel 3)
0043622: ING. J.G. DE BOER - Historische verdedigingswerken in Noord-Holland 1915-1940
0037718: BOER, JILDERT DE - Met de doop in de knoop? Bijbels licht over een 'blinde vlek'
0036283: BOER, DS. C. DEN (EINDRED.) - Met vreugde....Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad
0033653: BOER, P.A.H. DE - Vreugde en verdriet. Poorten die toegang geven tot het echte leven
0023799: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen. Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.
0030717: BOER, DS. C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament
0024969: BOER, THEO DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie
0038149: BOER, DS. C. DEN - Op verkenning in het Nieuwe Testament
0034960: BOER, THEANNE - Omega: Verhalen uit de bovennatuurlijke werkelijkheid (EO-televisieserie Omega, deel 2)
002412: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneên
0024041: BOER, DS. C. DEN - Man en vrouw in bijbels perspectief.
0028138: BOER, DS. JOH. DE - Gods Verbond met ons en onze kinderen
0039593: BOER, DS. C. DEN - Romeinenbrief (Compleet 2 delen in 1 band. Hoofdstukken I t/m XVI)
0040748: BOER, JAAPJAN; VERMAAS, KRIS (E.A.) - MAN- Inspiratieboek voor mannen
0039368: BOER, DS. C. DEN - Op de grens van kerk en wereld
0030731: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DRS. M. VAN; GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Messiasbelijdende joden, vroeger en nu.
0043493: BOER, DS. C. DEN - Kernteksten over de nachtgezichten van Zacharia
0039617: BOER, DR. WILLIAM DEN EN LEER, DRS. TEUN VAN DER (RED.) - Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen
0033922: BOER, DR. T.A. - Hoe doe je dar? Ethische vragen uit de dagelijkse praktijk
0040372: BOER, ELPINE DE - Je bent jong en je wilt anders. 254 jongeren over wat hen bezighoudt en inspireert
0042559: BOER, DICK; HOEDEMAKER, BERT; KALSKY, MANUELA; MEIJERS, ERICA (RED.) - Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet, t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar UvA
0043379: DS C. DEN BOER - Fundamenteel belijden
0042983: BOER, THEANNE - Ik mis je (verhalen over het verlies van een dierbare)
0029820: BOER, P.A.H. DE (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Studies on Psalms). Volume XIII.
0029819: BOER, P.A.H. DE (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Deel VIII)
0041405: BOER, DS. L.S. DEN - Onderweg naar de bruiloft
0032186: BOER, DS. E.A. DE - Neem uw kruis op en volg Mij! Luisteren naar de kruiswoorden van onze Heer
0024989: BOER, DICK - Een fantastisch verhaal. Theologie en ideologische strijd
0036573: BOER, TH DE; HOUTEPEN, A.W.J.; MONTSMA, J.A.; WESSELS, A - God geeft te denken. Bijdragen aan het spreken en denken over God
0023835: BOER, DS. C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen I- VIII (Deel 1).
0041684: BOER, THEO (RED.) - Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen
0035522: BOER, J.H. DEN - En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen (Deut. 6)
0033854: BOER, THEO - Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening
0041949: BOER, DS. C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen (2 delen, hoofdtuk I - XVI)
0038699: BOER, DRS. R. TH. DE - Israël niet te vergeten. Joodse volk en kerk in bijbels licht
0038516: BOER-NEELE, MIRJAM DEN EN ZOMER, MARIEKE (RED.) - Ik zal je blijven dragen. Verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind
0039279: BOERDAM, S. E,A, (RED,) - Van Angstel tot de Kromme Mijdrecht. Utrechtse biografieën
002421: BOERMA, COEN - Kan ook een rijke zalig worden?
0041291: BOERS, ARIE/ MACHTEILD SIEGMANN-BOERS - Land. Licht & Water
0039813: BOERS, ARTHUR - Living into Focus. Choosing what matters in an Age of Distractions
0042914: BOERSMA, DS. TJ - Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring
0038891: BOERTIEN, C - De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar Engels en Nederlands recht (Diss.)
0035895: BOESAK, ALLAN - Om het zwart te zeggen. Een bundel opstellen over centrale thema's in de zwarte theologie
0040687: BOEVE, GEERT - De grote zoektocht. Levensvragen in de Bijbel
0028105: BOFF, LEONARDO UND CLODOVIS - Wie treibt man Theologie der Befreiung?
0028631: BOFF, LEONARDO - En de kerk is volk geworden
0031219: BOFF, LEONARDO - Aan de rand van de hemel. Verhalen over God en wereld
0040121: BOGAARD, THEO VAN DEN - Mijn rust is heen, mijn hart is zwaar. De mooiste liederen uit de klassieke muziek. Met muziek-CD
0038379: BOGUES, DR. - Dr. Bogues Proeve over het goddelijk gezag der Christelijke godsdienst
0034660: BOHEEMEN, PETRA VAN; DIRKSE, PAUL - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur
0029093: BÖHL, EDUARD - Christologie des Ouden Verbonds of verklaring der meest gewichtige Messiaansche Profetieën
0033739: BÖHL, FRANZ M.TH. - Akkadian Chrestomathy. Volume I. Selected cuneiform Tevts
0032297: BÖHME, JAKOB - Christosophia oder Weg zu Christo verfasset in Neun Büchlein, nun in Acht zusammen gezogen welche handeln von wahrer Busse
000078: BOITEN, R. G. H. - Tussen angst en ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase
0041595: BOK, T. DEN EN ANDEL VAN-BARTELS, W.J - Honderdvijftig jaar Gereformeerde Kerk te Dussen (1835-1985)
0024506: BOKMA, T. - "God wil het!" Een verhaal uit den tijd der kruistochten
0034472: BOKMA, T. - Heil den koning. Verhaal gebaseerd op de Bijbel
0029539: BOLHUIS, DS. J. (WEESP) - Door mij regeeren de Koningen, en de Vorsten stellen gerechtigheid. (Spreuken 8:15, preek t.g.v. van de troonsbestijging van Kon. Wilhelmina)
0030037: BOLKESTEIN, DR. M.H. - Prediking N.T. (Brieven aan de Tessalonicenzen) PNT
0026165: BOLKESTEIN. DR. M.H. - Zo wordt er gepreekt. Verslag van een onderzoek naar de communicatievormen van 89 preken
0030041: BOLKESTEIN, DR. M.H. - Prediking N.T. (Brieven van Petrus en Judas) PNT
0040633: BOLKESTEIN, PROF. DR. M.EN STRIJD, PROF. DR. KR - Keus uit twaalf postillen
0031230: BOLKESTEIN, DR. M.H. - Prediking Nieuwe testament (Het evangelie van Marcus) PNT
0043453: BOLKESTEIN, PROF. DR. M.H. EA. - Vrouw zijn in het licht van het evangelie, een bundel feministische-theologische studies
0024765: BOLLAND, PROF. DR. G.J.P.J. - Collegium Logicum (2 dln)
0030877: BOLLE (ROTTERDAM 1880) - De oude soldaat (een verhaal)
0037744: BOM, G.H.VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Plicht en haar betekenis voor de theologie (Diss.)
0032244: BOMAN, THORLEIF - Die Jesus-überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde
0033634: BOMMEL, JAN P. - Dialoog van bidders en strijders
0038814: BOMMEL, JAN - Bijbelse meditaties ter opbeuring
0041873: BONAR, ANDREW A - Het Evangelie van de Persoon van Christus
0041871: BONAR, HORATIUS - Gods weg van heiligheid
0041872: BONAR, ANDREW A - Stromen van levend water
0034745: VRIJZINNIG CHRISTELIJKEN JONGEREN BOND (V.C.J.B.) - Groei. Maandblad jaargangen sept. 1923 tot december 1925
0043268: GEREFORMEERDE BOND - De Leuenberger Konkordie
0039306: DIV. THEOLOGEN (GEREF. BOND) - Theologia Reformata. Driemaandelijkse uitgave
0024905: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Tweede serie. Zevende jaargang (1914)
0024906: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Tweede serie. Elfde jaargang (1918)
0024907: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Tweede serie. Twaalfde jaargang (1919).
0024908: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. 1920
0024909: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Derde serie. Derde jaargang (1923)
0043267: GEREFORMEERDE BOND - De nationale synode van Dordrecht
0025633: BONDA, DRS. H.J. - Volkskracht. Door zelfwerkzaamheid en overheidszorg
0027556: BONDA, JAN - De vrouw en haar zaad (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0028787: BONDT, DR. A. DE - Troost en vrede
0029248: BONDT, DR. A. DE - Tekst en Exegese van het Oude Testament
0038901: BONENKAMP, B.J - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal
0032192: BONHOEFFER, DIETRICH - Goede machten. Een keuze uit zijn werk voor een nieuwe generatie
0036841: BONHOEFFER, DIETRICH - De Wijsheid van God - Jezus Christus
0038653: BONHOEFFER, DIETRICH - Bonhoeffer Brevier. Zusammengestellt und herausgegeben von Otto Dudzus
0029126: BONHOEFFER, DIETRICH - Verzet en overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenis
0043269: BONKE, H. - De kleyne mast van de Hollandse coopsteden
0043577: BONNARDIERE, ANNE-MARIE LA - Saint Augustin Et La Bible
0035657: BONS-STORM, PROF. DR. RIET - Pastoraat als bondgenotschap. Aanzet tot vernieuwing van de kerkelijke praktijk vanuit het vrouwenpastoraat
0035911: BONS-STORM, PROF. DR. M EN HOEDEMAKER, PROF. DR. L.A (RED.) - Omwegen door de woestijn.Reflecties over de theologie van prof. dr. Dingemans, bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar
0023057: BONS-STORM, RIET E.A. - Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest, aangeboden aan Catharina J.M. Halkes.
0037751: BOOGAARD, GEERT - Je zult leven. Een keuze uit zijn gedichten
0038834: BOOGAARD, DS. R - De parel van grote waarde. 52 meditaties
0032250: BOOGERT, C.J. VAN DEN; HERTOG, G.C. DEN - Hedendaagse zoekocht naar Heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijbel en in de joodse en christelijke traditie
000084: BOOIJ, T. - Godswoorden in psalmen. Hun funktie en achtergronden, in het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing
0034193: BOOIJ, MR. RON - Meester in ut recht (Columns)
0040500: BOOL, F.H.; KIST, J.R.; LOCHER, J.L.; WIERDA, F. - Leven en werk van M.C. Escher. Met een volledig Geïll. catalogus van zijn werk
0024670: BOOM, DRS. M. VAN DEN (E.A.) - Werkelijkheid en fiktie in godsdienstonderwijs en katechese. Een bundel opstellen
0032166: BOOM, H, TEN (E.A.) - Geloof, Opbouw en Strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam
0042653: BOOMA, J.G.J - Onderzoek in Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland
0041005: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst, Amsterdam
0043510: BOOMEN, GERARD VAN DEN; RUIJTER, JAN - Mens op de grens, Levenslessen over de dood
0042373: BOOMSMA, PIETER - En dan is het maandag
0035836: BOON, DR. RUDOLF - Hebreeuw Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen?
0040951: BOON, J.G.M - Vreeswijk voorheen
0029175: BOON, J.G.M. - Benschop in tekst en tekening
0030227: BOONE, A. TH - Inspiratie en zorg. Tien jaar Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis
0033982: BOOR, DR. WERNER DE - Der Brief an die Römer. Wuppertaler Studienbibel
0023735: BOOT, NELLY EN BRAK, MARJA - Als een stad op een berg. Evangelisatie vanuit de gemeente.
0028966: BOOT, I. - De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de Nadere reformatie (Diss.)
0035588: BOOT, J. (DELFT) EN EENIGE ANDEREN - Verzameling van zestig brieven
0031314: BOOTSMA, DRS. H, - "Maar eens zei ik JA"
0042769: BOR, JAN; TEPPEMA, SYTSKE - 25 eeuwen filosofie. Teksten en toelichtingen
0039217: BORG, J. TER - Nederland bevrijd, 1813-1913 Feestliederen. (100 jaar Koninkrijk 913)
0028575: BORGER, PROF. DR. G.J. - Afstand maakt verschil. Verkorte rede bij aanvaarding ambt van hoogleraar aan de VU
0041366: BORGER, DRS. J.J - François Haverschmidt, de dominee, de dichter, de mens
0024430: BORGERS, DS. D.H. EN R.H. BREMMER, A. NOORDERGRAAF, K. EXALTO, D. RIETDIJK E W.H. VELEMA - Reformatorische Stemmen verleden en heden
0033389: BORGHT, EDDY VAN DER (RED.) - Journal of reformed Theology. Volume 3. No3. 2009
0039771: BORGMAN, ERIK; HOEVEN, LIESBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0025125: BORGMAN, ERIK - Alexamenos aanbidt zijn God. Theologische essays voor sceptische lezers
0042536: BORGMAN, ERIK EN REISEN, MIRJAM VAN - De verbeelding van Marga Klompé. Perspectieven op de toekomst
0043235: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - Levensflitsen
0039405: BORNEBROEK, DRS. A.H - Drogisten van Neérland, komt onder de vaan! Schets van de 100-jarige historie van de Bond voor Drogisten
0042272: BORNECQUE. H/CAUËT, F - Le Dictionnaire Latin-Français du Baccalaurëat
0041014: BORSBOOM, EDWARD J. EN HOGENKAMP, BERT - Radio in beeld. Nederlandse omroepfilms 1931-1955
0027193: BORST, HANS - Een onderzoek naar de bevindelijk-gereformeerde spiritualiteit onder studenten SPH
0043615: BORST, DR. J.C. - Gij zijt die man!
0026179: BORST, DR. J.C. - Verraden en vertrouwen. Pastoraat aan incestdaders en -slachtoffers
0034491: BORSTIUS, JACOB - Een oud gebed om een nieuwe bekering
0041733: BORZSAK, S - P. CorneliusTacitus, Der Geschitsschreiber
0040398: BOS, AAD VAN DEN - Op vaste grond. Over authentiek bijbels geloof
0040880: BOS, HENK (SCHILDER VAN INNERLIJKE MYSTIEK( - Confrontatieboek
0041083: BOS, DS. T - Tweede twaalftal leerredenen
0023432: BOS, DS. G. - Kolonisten van den Hemel. Verklaring van Openbaring 1-3.
0025991: BOS, G.J.; OUD-FABER, DIEUKE; `T SANT, MIEN VAN; SCHÖLER, ELLEN - De kerstengel. Verhalen voor de jeugd
0035756: BOS, DR. F.J. - Wilhelmus à Brakel
0043329: BOS, G. - Vreest niet, dit is nr. 11 van "De kleine sleutelreeks
0040843: MARTIJN (PSEUDONIEM JOOP BOS) - In het zicht van het Licht........
0042114: BOS, A.C. - Zuid-Beijerland in oude ansichten, deel 1
0043490: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament
0039736: BOS, DS. D.A. - Iedereen wil toch herkend worden
0039747: BOS, DR. F.L - Weg-Wijzer worden
0036418: BOS, DS. T; HESSELS, DS. J; DIJKSTRA, DS. H (RED.) - De Vrije Kerk. Gereformeerde stemmen voor kerk, godgeleerdheid en zending
0042978: BOS, PIETER - De volken geroepen (een theologie over de volken en hun verlossing
0032626: BOSANQUET, MARY - The life and death of Dietrich Bonhoeffer
0041656: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G - Leycester in Nederland (2 delen)
0039485: BOSCH, JOKE - 101 dingen die je moet weten als je moeder wordt
0038596: BOSCH, GERRIT VANDEN - Hemel Hel en Vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw
0033945: BOSCH, DS. C. VAN DEN - Liefde aan 't Kruis. Een bundel preken, radiomeditaties
0030879: BOSCH, JOH. D. - De vraag naar het wonder
0037815: BOSCH, ADRI - Reisgids van hier tot ginder. Het liturgisch jaar doorlopen
0041982: BOSMAN, FRANK G - Jezus, wat zeg jij Nu! Negen ongemakkelijke uitspraken van Jezus
0036982: BOSMAN, MIJNKE; GOUD, JOHAN, LEEUWEN, MARINUS VAN - Een weg van vrijheid. Reflecties bij de remonstrantse belijdenis
0043559: BOSMAN, FRANK G. EN SMEETS, ARNOLD(RED) - Gods letterproeverij
0042395: BOSMANS, PHIL - De zon blijft schijnen
0041490: BOSMANS, PHIL - Menslief, ik wens je vrede en alle goeds. 365 vitaminen voor het hart
0040906: BOSSHARDT, ALIDA M. (MAJOOR) - Wat ik u graag nog zeggen wil
0029221: BOSTON, THOMAS - Vier-voudigen staat des menschen natuur (onnoozelheid; Nature; Genade; Gelukzaligheid)
0043229: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste oprechtheid; geheele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid, of ellende.
0037677: BOSUA, HANNIE - Lieve lege buik. Jezus in je onvruchtbaarheid
0028242: BOSVELD, W. - Studies over het leven van Jezus
0041054: BOT, PETER - Dochters van Debora. het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk
0036503: BOTER, G.J. - The Textual Tradition of Plato's Republic (Diss.)
0025430: BOTTEMA, TJEERD - MIJN LEVEN
0033650: BOTTÉRO, JEAN - Le Problème des Habiru, a la 4e rencontre Assyriologique Internationale
0024314: BOTTERWECK, G JOHANNES UND RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch (zum Alten TestamentBand I)
0024666: BOTTERWECK, G. JOHANNES AND RINGGREN, HELMER - Theological Dictionary of the Old Testament (6 Volumes)
0024315: BOTTERWECK G. JOHANNES UND RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (Band II)
0040377: BOUHOURS, FERNAND - Weest mijn getuigen
0036435: BOULAY, SHIRLEY DU - Cicely Saunders. Een leven voor stervenden
0041370: BOUMA, HANS - Als het leven je lief is. Een pleidooi voor milieudefensie
0027527: BOUMA, HANS - Het onze vader : Mattheus 6 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0041758: BOUMA, HANS/MARION SANDER VAN - Uit de mond der kinderen
0037852: BOUMA, DR. C - Kommentaar op het N.T. De brieven van den apostel Paulus aan Timotheus en Titus
0024410: BOUMA, T.D. (B.S) - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelie van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
0028896: BOUMA, HANS - Open kaart. Dagboeknotities
0043487: BOUMA, CORNELIS - De literarische vorm der evangelien
0034343: BOUMA, HANS EN FABER, JAAP - Bidden in het pastoraat
0029001: BOUMA, HANS - Honger en dorst (Bijbels dagboek).
0042164: BOUMA, HANS - Handen vol licht. Dagen van je leven
0032908: BOUMA, HANS - Dus ik besta. Brevier
0040079: BOUMA, HANS - Licht dat op ons valt. Gebeden
0034201: BOUMA, HANS - Licht in mijn ogen. Preken voor het leven
0037810: BOUMA, HAMS - In de schaduw van de Psalmen
0025189: BOUMAN, C.A. - Sacring and crowning. The development of the latin ritual for the anointing of kings and the coronation of an emperor before the eleventh century (Diss.)
0040223: BOUMAN, DS. D - New Age. Op weg naar een nieuwe wereld?
0033267: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat.Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid (Diss.)
0037078: BOUMAN, DIONISUS (1670-1726) KRANKENBEZOEKER TE IJSSELSTEIN - De ware genade Gods in de ziel. Zeven oefeningen (onveranderde druk)
0037184: BOUMAN, PROF. DR. JOHAN - In gesprek met Moslims
0042408: BOUT, J / SPAAN, N.J - Vrienden van de Bruidegom. Het leven van James Guthrie (1612-1661) en William Guthrie (1620-1665)
0038944: BOUTER, HUGO - De profeet ELISA. Bijbelstudies over het leven en de wonderen van Elisa
0031343: BOUTER, HUGO - Lichtende sterren. Lessen uit het leven van de aartsvaders
0042179: BOUWERS, LENZE L - Anne de Vries (1904-1964). Een beeld van de auteur
0031459: BOUWMAN, GIJS - De zonde van Sodom. Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal
0027711: BOUWMAN, DR. M - Geen rechtskrenking. Het tuchtvonnis over dr. K. Schilder getoetst aan de normen van het gereformeerd kerkrecht
0025675: BOUWMAN, DR. H. - Gereformeerd kerkrecht (2 delen)
0024343: BOUWMAN, DS. W.H. - De schaduw der Hemelsche dingen.
0029967: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
0035447: BOVEN, I EN DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - Osanna in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huisgezin
0040391: BOVER, J. (S.J.) EN BURGERS, J. (S.J.) - Jezus de Messias, of de vier evangeliën tot een doorlopend chronologisch verhaal samengevoegd
0035623: BOWDEN, JOHN - Edward Schillebeeckx, portret van een theoloog
0041452: BOX, SU - Puzzels en woordraadsels. Bijbelverhalen, denk- en rekenvragen
0035372: BOX, SU/ GOSKER EWOUD - Mijn eerste gebedje
0025592: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
0040727: BOYD-MACMILLAN, RONALD - Een onthullende gids over de wereldwijde vervolging van de kerk
0042523: BRAAKMAN, ARY (INLEIDER) - Verantwoord geloven. Enkele teksten van Bultmann vertaald en ingeleid
0037679: BRAAMSE, MIEKE - Onderweg naar jezelf en de ander. Een voettocht naar Keulen
0031857: BRABER, J.L. - 50 jaar Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland (1934-1984
0043068: BRAHÉ, DS. JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walcherse Artikelen
0040639: BRAHMS, JOHANNES - Deutsche Requiem. Opus 45 Klavierauszug
0032923: BRAKEL, WILHELMUS À - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge, betragtinge ende nabetragtinge des H. Avonfmaals
0042455: BRAKEL, WILHELMUS À - Het leven des geloofs op de beloften
0041393: BRAKEL, DS. J.E. VAN - De Knecht des Heren. De Tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs
0037680: BRAND, MARTIN - Muziekboek. 22 nieuwe evangelische liederen.
0040098: BRANDENBURG, MAAIKE (SAMENSTELLER) - Bekende en onbekende Nederlandse Sagen en Legenden
0035671: BRANDES, ERWIN - Grabeden
0040522: BRANDMÜLLER, WALTER; IMMENKÖTTER, HERBERT; ISERLOH, ERWIN (HRSGG) - Ecclesia milirans. Studiën zur Konzilien- und Reformationsgeschichte Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet. Band 1: Zur Konziliengeschichte. Band 2: Zur Reformationsgeschichte.
0034098: BRANDT, CATHARINE - U prijs ik in mijn avondlied
0042457: BRAS, KICK - Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

3/9