Juridisch Antiquariaat Lťon
Elandstraat 289, 2513 HW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-12308880            Email: epkoreman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9058500926: - Via Straatsburg - Opstellen ter gelegenheid van de benoeming van prof. mr. B.E.P. Myjer tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangeboden door het Ressortsparket Amsterdam
1754: - Van sociale politiek naar sociaal recht - Een bundel arbeidsrechtelijke oraties sinds 1885
9789013095975: - Harry Honťe-bundel
9789055162406: - MiFID 'Vanuit praktijk en theorie bezien' - Bundel samengesteld onder redactie van Mr. F.M.A. 't Hart
903619654X: - Iusta causa - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. B. Wachter
9058500002: - Menage ŗ trois; de rol van de rechterlijke macht binnen de trias - Raio-congres 1999
9060002245: - Beginselen - Opstellen over strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder
9026838336: - Aansprakelijkheid: gronden en grenzen
9027115044: - Molengraaff Bundel - Keuze uit de verspreide geschriften van Mr W.L.P.A. Molengraaff met levensbeschrijving en bibliografie
3074: - De derde in het recht - Bijzonder nummer (mei 1997) Ars Aequi
9069160056: - 'Op gezag van ...' - Bijzonder nummer Ars Aequi december 1985
9054586184: - Sociale cohesie en het recht
9069163667: - Amsterdam - Brussel - Luxemburg - Straatsburg
9070094274: - Beslissingsmomenten in het strafrechtelijke systeem - Bundel voor het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie op 8 en 9 juni 1978
9789088630453: - De amicus curiae in het mededingingsrecht; de Europese Commissie en de NMA als vriend van de rechtspraak in het kader van de Trias Politica
9060114902: - Rechtsgeleerd Utrecht - Levensschetsen van elf hoogleraren uit 350 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Utrecht
7208: - Wet van het genootschap Iustitia et Amicitia opgericht de 8sten November 1810 - Aldus gewijzigd en vastgesteld in de vergadering van 6 Mei 1912
9026841639: - Het plezier van de rechtsvergelijking - Opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa aangeboden aan prof. mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
9067500275: - 45 jaar Europees verdrag voor de Rechten van de mens - Speciaal nummer NJCM-Bulletin
9789013049282: - De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer; verslag van een congres gehouden op 17 en 18 november 2006 georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen
9026811918: - De besloten vennootschap in discussie - 15e Landelijk Notarieel studentencongres
9789013062946: - Van geschil tot oplossing - Afscheidsbundel Prof. mr. Hans Franken
7157: - Vriendenbundel Van Mourik - YIN-YANG
9013023827: - Insolad Praktijkregels voor Curatoren en ReCoFa Richtlijnen 2005 - Insolad jaarboek 2005
9026819360: - De Maris-bundel - Opstellen aangeboden aan mr A.G. Maris
9060002822: - Bij deze stand van zaken - Opstellen aangeboden aan A.L. Melai
9080446017: - Zilver voor de Gouden Formule; ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998 - Bundel uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Juridisch Post-Academisch Onderwijs Rotterdam
9063851340: - Schadeverhaal
9013031838: - Ordening van emotie - verzamelde annotaties van Tom Schalken
9080145114: - Twaalf bijdragen tot de studie van de rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw
4227: - 150 jaar Burgerlijk Wetboek; inclusief voordrachten herdenkingsbijeenkomst Rijksuniversiteit Leiden
9075727763: - Van ontvanger naar zender - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de Meij
9013026362: - Amice - Rutgers-bundel
3344: - Publiekrechtelijke opstellen - Aangeboden aan Prof. Mr. Dr. C.W. van der Pot
9789013087246: - Koersen rondom Christel - Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Drs. C.M. Grindmann-van de Krol
9789065508409: - Prominenten kijken om - Achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht / Pro Memorie 6.1-2 (2004)
9060003284: - Na oorlog en vrede - Twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius
9026841205: - Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend perspectief
9026837410: - De Beursvennootschap; verslag van een congres op 13 en 14 oktober 2000 georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen
9027147612: - Splitsing van rechtspersonen / De Mededingingswet - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' 27 september & 18 oktober 1996
9027124493: - Rapport van de Commissie Insolventierecht ('Commissie Maas') + verslag
9026833598: - Een dubbel acht, ongestuurd; zestien opstellen voor een boegbeeld - Liber amicorum mr J. Schepel
9031203386: - Blinde vlekken in het sociaal recht - Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. B.S. Frenkel als hoogleraar in het sociaal recht en de sociale politiek aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
9038701675: - Dading in plaats van het strafrecht - Symposium Universiteit van Amsterdam gehouden op 9 april 1992
9789013067385: - Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking - Opstellen t.g.v. het afscheid van prof. mr. I.P. Asscher-Vonk van de Radboud Universiteit Nijmegen
9060959035: - De mens in het recht - Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. W.F. Prins
4305: - Rechtsgeleerde opstellen - Aangeboden aan Prof. dr. H. Dooyeweerd
9026827415: - Van boeteatelier tot boetefabriek; bijdragen van het op 24 november 1994 te Amsterdam gehouden wetenschappelijk congres over de bestuurlijke boete
9026820461: - Aansprakelijkheden - Opstellen rond het thema ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het genootschap van bedrijfsjuristen
9060002741: - Strafrecht in balans - Opstellen over strafrecht aangeboden aan A.C. Geurts
9060008367: - Practicum Nieuw BW; enkele praktische wenken bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek - BW-krant jaarboek 1991
9038708319: - Een spiegel van (straf)recht en psychiatrie; met een inleiding door C. Kelk en F. Koenraadt
9027134486: - Pioniers in toga - Uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten en W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle t.g.v. de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek januari 1992
9025711711X: - Recht door zee - Liber amicorum H. Schadee
9026805322: - Uit het recht - Rechtsgeleerde opstellen aanbgeboden aan mr. P.J. Verdam
9026833490: - Intellectuele eigenaardigheden - Opstellen aangeboden aan mr Theo R. Bremer
9060004337: - De vrijheidsstraf - Bundel opstellen ter gelegenheid van de eeuwherdenking op 15 april 1986 te Groningen van de invoering van het Wetboek van Strafrecht en de eerste Beginselenwet van het gevangeniswezen
9013013872: - De werknemer in het ondernemingsrecht; voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2003
546: - Rechtsgeleerde opstellen van de hand van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Mr. Paul Scholten t.g.v. zijn 25-jarig hoogleeraarschap
9026804490: - Rechtsvinding - Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.M. Pieters t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg
9027146438: - De Raad van State; een stand van zaken
9027111103: - 't Exempel dwinght - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. I. Kisch
9060004566: - Naar eer en geweten - Liber amicorum J. Remmelink
9789013126907: - De curator en de overheid - Insolad jaarboek 2014
9789013134049: - De gereedschapskist van de curator - Insolad jaarboek 2015
9069161613: - De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan - Een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob IsraŽl de Haan
9013040527: - Sociale zekerheid voor het oog van de meester - Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam
9026821581: - De bankier als jurist: tegen wil en dank - Bundel aangeboden aan Mr Drs H. Langman
9026841515: - Op het snijvlak van recht & politiek - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. L. Prakke
9065502165: - Convivium - Aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter
2185: - Honderd jaar codificatie in de Nederlandse Antillen
9063850948: - NBW: Vliegen zonder vleugels - BW-krant jaarboek 1986
9031203882: - Sociaal en zeker - Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp
9023225694: - Brabants recht dat is ... - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans
4571: - Fiscaal-economische opstellen - Aangeboden aan Prof. dr. B. Schendstok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Nederlandse economische hogeschool te Rotterdam
9013008046: - Doel en effect van civielrechtelijke sancties
9013019161: - Termijnen
9789027118073: - Gratia commercii - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. A. van Oven
9012116961: - What's in a Family - Liber amicorum Mr. J.W. Wladimiroff-Nater
9026806221: - Recht als instrument van behoud en verandering - Bundel opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.J.M. van der Ven + J.J.M. van der Ven: Reacties en reflecties; 45 brieven over 'Recht als instrument van behoud en verandering'
9038708688: - Recht(er) en belang
9063851383: - Oud en nieuw
9054541172: - De landsadvocaat, voor deze - Opstellen voor J.L. de Wijkerslooth
9013016359: - Verzekering en bemiddeling - Preadvies 2002
9070094584: - Grondrechten; commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet - aangeboden aan mr H.J.M. Jeukens in verband met zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
9027117659: - 75 jaar kinderwetten - 1905-1980
9013017533: - Tussen persoon en recht - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G.C. Kamphuisen
9060007463: - Harmonie en tegenspraak - Gedragskundige en rechtsgeleerde opstellen over psychiatrie en strafrechtstoepassing aangeboden aan F.H.L. Beyaert
2325: - Non ex regula - Liber amicorum Mr. J. van der Hoeven
905516223X: - Integriteitsregelgeving in de financiŽle sector - Bundel onder redactie van Mr. F.M.A. 't Hart
9026833628: - Bestuur onder controle - Voordrachten uitgesproken op het symposium van de Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen op 26 september 1997 te Amsterdam ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan
9789089743466: - Zo is het; de onlosmakelijke verbondenheid van Arbeid & Verburg
9789013120127: - De curator en informatie - Insolad jaarboek 2013
9027129142: - De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel; de veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer
9027119031: - Vijfenzeventig jaar bouwarbitrage 1907-11 april-1982
9027105219: - Honderd jaar rechtsleven - Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970
9013030408: - Crossing Borders; Essays in European and Private Internatinal Law, Nationality Law and Islamic Law in Honour of Frans van der Velden
9026818335: - Tot vermaak van Slagter - Feestbundel aangeboden aan Prof. mr. W.J. Slagter ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag
9026813120: - Problemen van wetgeving - Opstellen onder redactie van W.F. de Gaay Fortman
9073459192: - Eggens bundel - Een selectie uit het werk van Jannes Eggens
9070062224: - ASSERtief! - Dertien wijzen van pleiten - 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser
9789013062151: - Geschakeld recht - Verdere studies over Europese grondrechten t.g.v. de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema
9026818459: - Met het oog op het belang van het kind - Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Mazdy Rood-de Boer ter gelegenheid van haar emeritaat
6670: - Bedrijfsgeheimen / Het eigen gezicht van het handelsrecht / Implementatie van de Dertiende Richtlijn - Verslagen van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1999 & 2000
9026822650: - Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen
9060002636: - Stad en recht - Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam
9026818645: - Gegeven de Grondwet. Bundel t.g.v. het 25-jarig bestaan van de stafafdeling Constitutionele Zaken en Wettgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
9027121516: - Goed en trouw - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. W.C.L. van der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
2520: - Vijf en twintig jaar Wet op de Arbeidsovereenkomst 1909-1934
9789013100143: - Rapport Insolad afwikkeling faillissementen - Insolad december 2011
9789013048483: - Fiduciaire verhoudingen - Libellus Amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann
9789012121330: - Buitengewoon in dienst - een decennium wetgeving; Liber Amicorum aabgeboden aan mr. G.N. Roes directeur Wetgeving, Ministerie van Justitie van september 1996 tot mei 2007
9027132755: - Herziening rechterlijke organisatie; verslag van het Symposium van 22 juni 1990 georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kaholieke Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Stichting Studiecentrum Rechtspleging
4365: - Rechtskundige opstellen op 2 november 1935 door oud-leerlingen aangeboden aan Prof. mr. E.M. Meijers
9027111642: - Recht zo die gaat - Opstellen aangeboden aan Mr. P.W. van der Ploeg
9013020690: - De Europese naamloze vennootschap (SE); een nieuwe rechtsvorm in het Nederlandse
9013026834: - 2000 jaar eigendom en beperkte rechten - Bundel ter gelegenheid van het afscheid van mr. A.J.H. Pleysier gehouden te Leiden op 10 september 2004
9026813880: - Samenleven, samenwerken - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. E.C. Henriquez
9026818564: - Notariaat en 150 jaar B.W.
9027116415: - Regel en praktijk - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.F.L. baron van Wijnbergen
6948: - Groninger opmerkingen en mededelingen; Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag VIII
9038707320: - Civiele constructies
905454371X: - Trust en onderneming - Opstellen aangeboden aan prof. mr. C.Ae. Uniken Venema
9060111265: - Enige middeleeuwse ommelander dijk- en zijlrechten; uitgegeven door Groninger studenten onder leiding en met medewerking van P. Gerbenzon
9027133395: - Met hoofd en hart - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.C.M. Leijten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
9027131457: - Om wille van de consument - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. P. Clausing
9026816022: - Bestuur en norm - Bundel opstellen opgedragen aan Prof. mr. R. Crince Le Roy
4223: - Cyns en Dyns - Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Hofstra
9054542152: - Met een zekere stijl - Gedenkbundel ter ere van mr. Justus VoŻte
1804: - Notenkrakersuite - 20 jaar Werkgroep Ondernemingsrecht Maart 1997
9789055161577: - Internationaal Privaatrecht en financiŽle transacties - Bundel uitgegeven n.a.v. de studiemiddag 'Internationaal Privaatrecht en financiŽle transacties' van NIBE-SVV
9013032141: - Hartkampvariaties - Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.S. Hartkamp
9027119414: - Naar behoren; doorwerking van maatschappelijke behoorlijkheid in het recht en verschuiving in opvattingen omtrent juridisch behoren - Jubileumbundel van het Juridisch Gezelschap Amsterdam
9013010660: - Aangenomen werk - Opstellen aangeboden aan A.J. van Wijngaarden in herinnering aan prof. mr. M.A. van Wijngaarden
9013032737: - De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud - Werkgroep Ontslagrecht 1988-2005: Gijs Scholtens neemt ontslag!
1505: - Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij; aangeboden aan prof. dr. A. Anema en prof. dr. P.A. Diepenhorst bij hun afscheid van de Vrije Universiteit door oud-leerlingen
9026807430: - Rechtspleging - Opstellen rond het thema rechterlijke organisatie; bijeengebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973
9789013050141: - Van Utrecht via Brussel naar Maastricht - Opstellen over de betekenis van het Europees recht voor het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht.
6932: - Register op de geschriften van Mr. C.H. Gockinga over het regt van beklemming met daarbij behoorende lijsten (niet in den handel)
9789013079098: - Massificatie in het privaatrecht - Opstellen t.g.v. het 200-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicitia
9060004140: - Redenen van wetenschap - Opstellen over de politie veertig jaar na het politiebesluit 1945
9026817932: - Recht vooruit - Opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW
9080232416: - Een A-typisch geval - Opstellen aangeboden door vrienden en collega's aan Mw. mr Josť M. Berger-Bos t.g.v. haar afscheid als docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
9051890885: - Vorm en wezen - Opstellen aangeboden aan W.H. Heemskerk
9069163551: - Schurende machten; inleiding en verslag van een symposium t.g.v. het afscheid van mr. H.F. Haak als president van het gerechtshof Amsterdam
9038700520: - Eruditia ignorantia - Vijftien opstellen bij het 15e lustrum van Societas Iuridica Grotius en de 410e geboortedag van Grotius
9038701241: - Kabaal in Holland - Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. B.J. Asscher als President van de Arrondissementsrechtbank in de Stadsschouwburg aan het Leidseplein op 28 april 1993
9026808224: - Praesidium libertatis - Opstellen over het thema vrijheid en recht uitgegeven t.g.v. het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden
9031202339: - Arbeid in kort geding - Een aantal bijdragen bij het afscheid van Mr. J. Borgerhoff Mulder als president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam
9789089745989: - Fundamentele rechten en vermogensrecht
7005: - Schets van een algemene wet betreffende het internationaal privaatrecht (geconsolideerd overzicht van de bestaande en voorgestelde wettelijke bepalingen)
9789013103779: - Coulant compenseren?; over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek
9090037314: - Ten Werentliken Rechte - Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis
9065503072: - Ter recognitie - Opstellen aangeboden aan prof.mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit
9027151881: - Bestuursgeschillen; een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen - in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
9789013068160: - Bestuur en toezicht; verslag van een congres, gehouden op 14 en 15 november 2008 georganiseerd door het instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen/Erasmus Universiteit Rotterdam
2119: - Kroniek van het strafrecht 1987-1995
9026818513: - De werkelijkheid van I. Henri Hijmans; Symposion gehouden op 23 oktober 1987
9067500143: - 40 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - Opstellen over de ontwikkelingen van het EVRM in Straatsburg en in Nederland 1950-1990
9038701594: - Beginselen van vermogensrecht - BW-krant jaarboek 1993
9054541741: - Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1997-2001
9031204382: - Schetsen voor Bakels - Opstellen aangeboden aan H.L. Bakels t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen
9026805047: - Met eerbiedigende werking - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. L.J. Hijmans van den Bergh
9060003721: - Liber Amicorum Th.W. van Veen
9060004035: - Iustitia et Amicitia; geschillenbeslechting in en buiten rechte - Opstellen t.g.v. het 175-jarig bestaan van het Genootschap Iustitia et Amicitia
9038705514: - De kroongetuige in het Octopus-proces - Documentatie uit het Octopus-proces: requisitoir, verklaringen van deskundigen, pleidooi, vonnis.
9789013080186: - De insolvente vennootschap - Insolad jaarboek 2010
9038707932: - Tijd en onzekerheid
9058500438: - De vader van de gedachte - Bundel rechtsgeleerde opstellen over wenselijk recht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het genootschap 'Door Tijd en Vlijt'
9026838549: - It ain't necessarily so - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken
9038705123: - Onrechtmatige daad
9038705921: - Import en export van burgerlijk recht
9026831641: - Maeijers belangstellingen - Voordrachten en repliek van het gelijknamige congres t.g.v. het emiritaat van Prof. mr. J.M.M. Maeijer op 6 en 7 juni 1997 te Nijmegen
9026806175: - Van Opstall-bundel - Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. S.N. van Opstall
9069162253: - De actualiteit van Paul Scholten - Bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden op 30 juni 1995
9027132712: , - Antidorum - Liber Amicorum mr F.B. Keulen
9060923278: - Plus est en vous - Opstellen over recht en cultuur aangeboden aan Prof. Mr. A. Pitlo ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap
9067204125: - Jaarboek Compliance 2007 - Ontwikkelingen compliance, wet- en regelgeving, CDD & bestrijding witwassen
9027117896: - De hanteerbaarheid van het recht - Bundel opstellen opgedragen aan mr. L.D. Pels Rijcken
9060007301: - Rechterlijke macht en Nieuw BW
9054093293: - Iets bijzonders - Liber amicorum aangeboden aan Mischa Wladimiroff t.g.v. zijn 30-jarig jubileum als advocaat
9027142424: - Verzekering en Europa
9789054141433: - De Grondwet herzien 25 jaar later 1983-2008
9027108684: - Speculum Langemeijer - 31 rechtsgeleerde opstellen
9069161869: - Recht van spreken; de Ars Aequi intervieuws
9069161656: - Rechtsvergelijking - Bijzonder nummer Ars Aequi mei 1994
9060006151: - De derde rechtsingang nader bekeken - Opstellen aangeboden aan C. Bronkhorst
9026807325: - Verzekeringen van vriendschap - Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. Dorhout Mees
9055161314: - Geldige effecten; capita selecta recht van effecten- en geldverkeer - Bundel uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van het Amsterdams Juridisch Genootschap 'NotariŽle Vereniging'
9067203939: - Tijd is geld
9027112908: - Samenwinninge - Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie
2998: - Rechtskundige opstellen op 7 december 1952 door oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Mr R.P. Cleveringa
9026812183: - Openbaarheid - Essaybundel voor Mr W. van Ham-Wagner
926838794: - De curator: (on)zeker? - Insolad jaarboek 2001
9789013046984: - Bouwen en bezinning; regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht - Lustrumbundel 2007 Vereniging voor Effectenrecht
9026827903: - Ondernemingsrecht in internationaal perspectief - Opstellen van bedrijfsjuristen bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-1995
901302274X: - Personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid - 38e Landelijk Notarieel Studentencongres
9069161087: - Rechtsbeginselen - Bijzonder nummer (oktober 1991) Ars Aequi
9027109133: - Scheepsraad - Een bundel opstellen, gewijd aan Boek 8 NBW, onder auspiciŽn van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht / Preadviezen & Verslag 1973
9026809565: - Quid Iuris - Bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Genootschap 'Door Tijd en Vlijt' 1777-1977
9789013060560: - Doorstart - Insolad jaarboek 2008
9789013069372: - Praktijkregels voor Curatoren, Toetsingsreglement en ReCoFa Richtlijnen 2009 Insolad jaarboek 2009
5243: - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen. Diss.
9026831805: - De opkomst van een rechtsgebied - Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht
9038704186: - Europees contractenrecht
3309: - Opstellen over hedendaagsch recht aangeboden aan Prof.Mr J.C. van Oven
9060006232: - Een internationale code
9789013097818: - De ondernemende curator - Insolad jaarboek 2011
9013039952: - Variatie in cassatie - Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen
2086: - Aspecten van controle in het constitutionele recht. Red: C.J.Bax, P.J. Boon & D. Mentink
9027129096: - Handhaving van de rechtsorde - Bundel aangeboden aan Albert Mulder
9050280676: - Ere-saluut - Opstellen voor mr. G. Over diep
9038700407: - Schaduwen vooruit - Rechtsgeleerde opstellen over het voorbereidend onderzoek in strafzaken
9789013070040: - Curator en crediteuren - Insolad jaarboek 2009
9789054548171: - Meesterlijk Nijmegen - Lustrumbundel ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen
9038705859: - Recht in bedrijf. Redactie: K.F. Haak, D. Dokter en R. Zwitser
9027118566: - Ad personam - Opstellen aangeboden aan prof. mr. Ch. J. Enschedť
9069163837: - Fijn dat u er allemaal bent
9027146950: - Verzekering en kans - Preadvies 1997 Vereniging voor Verzekeringswetenschap
6970: - Trust en antitrust; beschouwingen over 10 jaar Mededingingswet en 10 jaar NMa
9014018436: - Aspecten van Arbeidsrecht - Jubileumbundel Vereniging voor Arbeidsrecht 1946-1971
9038702515: - Spreken is Zilver, Pleiten is Goud - Ter gelegenheid van het veertiende lustrum van het Leidsch juridisch pleitdispuut Tobias Asser
9026840524: - Een bewezen bestaansrecht - Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht
9038700369: - Het Nieuw BW in functie; de invloed van het nieuwe vermogensrecht op tien bijzondere rechtsgebieden - BW-krant jaarboek 1992
9060952960: - Beeld van een Goede vriendschap - Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. B. de Goede
9069161931: - Joint Ventures - Bijzonder nummer Ars Aequi mei 1995
9026832907: - Recht door de eeuw - Opstellen t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen
9055162124: - Nederlands-Antilliaans recht voor de bank- en financieringspraktijk - Bundel onder redactie van Mr. F.G.B. de Graaf & Mr. F.W. Lunsingh-Scheurleer
6978: - De blijvende uitdaging; Liber amicorum Gert Zijl & Renť Jansen
9080145122: - Secundum datur! - Negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum
7243: - Feestbundel met rechtsgeleerde bijdragen van leden en honorair-leden van het genootschap "Iustitia et Amicitia" ter gelegenheid van zijn honderdvijftigjarig bestaan 1810-1960
9789054548195: - Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving - Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. D. Mentink
5145: - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio - Vertogen en verhandelingen
909551258: - Vervoersrecht in Boek 8 BW / Het wetsvoorstel beschermingsconstructies - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1997 & 1998
9026832958: - De Kantharos - over recht en onrecht in de rechtspleging
9026813015: - In orde - Liber Amicorum Pieter VerLoren van Themaat
9027110506: - Vrijheid en recht - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. E.H. s'Jacob
9789013074451: - Verhalende rechtspraak; 200 jaar Rechtspraak in Nederland
9854542039: - Liber promotorum D.W.F. Verkade
7298: - Serie Contracteren in de Internationale Praktijk deel 1-7 (compleet)
9789013047073: AA, M.J. VAN DER - De afkoelingsperiode in faillissement; een onderzoek naar enkele materieelrechtelijke aspecten van de afkoelingsperiode tijdens het faillissement van een onderneming naar huidig en mogelijk komend insolventierecht. Diss.
A000000002983: AALDERS, M.V.C., M.N. BOEVE, W.G.A. HAZEWINDUS, K.A.W.M. DE JONG, A.P. KLAP, B.K. OLIVIER, B.J. SCHUELER, R. UYLENBURG, C.J. VAN DER WILT - De burger en de Awb - Ervaringen van repeat player met Awb-procedures
9027112614: AALDERS, C.A.V., F. VAN BRUNSCHOT, F.J.W. L÷WENSTEYN, - De Europese Groepering tot Samenwerking - Preadviezen + verslag
9060007026: AARTS, C.C.J. - Het retentierecht. Diss.
9060004213: ABAS, P. - De betekenis van de feiten; iets over de betekenis van de feiten in theorie, praktijk en onderwijs - Rede 1985
9060920287: ABAS, P. - Onvoorziene omstandigheden; een onderzoek naar de bruikbaarheid van artikel 6.5.3.11 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
9031347574: ROSCAM ABBING, H.D.C. - Zorgen voor de patiŽnt van morgen; gezondheid, recht en onderzoek - Rede 2005
9026819854: ACHT, R.J.J. VAN - Burenrecht; een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Diss.
9012087317: ADRIAANSE, J. - Mits op waardige wijze ... - De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 1923-1998
9013032753: ADRIAANSE, P.C. - Handhaving van het EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun. Diss.
9026815751: ADRIAANSENS, C.A. - Juridische aspecten van zelfwerkzaamheid in huurwoningen - Rede 1985
9789013043976: AERTS, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht. Diss.
6254: AGT, A.A.M. VAN - Naar een extravert strafrecht - Rede 1969
9062431143: AHSMANN, M.J.A.M. - Collegia en colleges; juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630 in het bijzonder het disputeren. Diss.
044485603X: AHSMANN, M., R. FEENSTRA - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Leidse universiteit tot 1811
0444857664: AHSMANN, M.J.A.M., R. FEENSTRA, C.J.H. JANSEN - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Utrechtse universiteit tot 1811
9789089742797: AHSMANN, M.J.A.M., Y.E. SCHUURMANS, D.H.J. WIGBOLDUS - Bewijsrecht
9789089747426: AHSMANN, M.J.A.M. - Over meesters in de rechten en priesters van het recht; feit en fictie in hun opleiding
9054540861: AKKER, E.J.A.M. VAN DEN - Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de zorgplichten van accountants, advocaten en notarissen ten opzichte van anderen dan hun opdrachtgever. Diss.
9054542535: AKKERMANS, A.J. - De 'omkeringsregel' bij het bewijs van causaal verband; uitwerking van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 5 oktober 2001
9069164396: AKKERMANS, A., E. BRANS - Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen
9027123365: AKKERMANS, P.W.C. - De kwetsbare grondwet - Rede 1984
9026833873: ALBERS, H.S.J. - Europees Gemeenschapsrecht en cultuur: eenheid en verscheidenheid. Diss.
9027138141: ALEXANDER, W. - De betrekkelijke waarde van de intellectuele eigendom, of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy - Rede 1993
9001032893: ALGRA, N.E. - Gewonnterecht als ongeschreven recht; moeten we de indeling van de rechtsbronnen wijzigen? - Rede 1992
9027141983: ALKEMA, E.A., H.A. GROEN, P.J. WATTEL, J. NAEY… - De reikwijdte van fundamentele rechten
9026810415: ALKEMA, E.A. - Studies over Europese grondrechten; de invloed van de Europese Conventie op het Nederlandse recht. Diss.
9027123667: ALKEMA, E.A. - Een meerkeuzetoets; de rechter en de internationale rechtsorde - Rede 1985
9012111382: ALLAN, A.J. - Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek; tekst van het handvest van 1292 met toelichting en hertaling. Diss.
9789089745934: ALLEWIJN, D., J. EKELMANS, R.B. GERRETSEN, G. DE GROOT, T.S. R÷ELL - De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht
9060927397: ALLEWIJN, D., P. NICOLAŌ, M. SCHREUDER-VLASBLOM - Het nieuwe bestuursprocesrecht - Preadviezen & Verslag
9789013068207: ALT, H.J.W. - Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht; naar een eenvormig stelsel?. Diss.
9026811322: KORTHALS ALTES, A., J.J. WIARDA - Vervoerrecht
9071894126: KORTHALS ALTES, W.F. - Naar een journalistiek privilege; voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht naar aanleiding van de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk. Diss.
9027108188: KORTHALS ALTES, A. - Prijs der zee; raakvlak van redding, strandrecht en wrakwetgeving. Diss.
9027111316: KORTHALS ALTES, A. - Ons oudste zeerecht
9789090237794: AMMERLAAN, V.C. - Na de ramp; de rol van de overheid bij de (schade-)afwikkeling van rampen vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers. Diss.
9054544570: AMSTERDAM, A.M. VAN - Insolventie in economisch perspectief. Diss.
9026811608: ANDEL, C.C.TH. VAN - De directeur; bestuurder en werknemer, 3e druk
9060001184: ANDR…, E. DE LA PORTE - De telastelegging in strafzaken. Diss
1837: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Het geheim van de raadkamer; beschouwingen over het bekend maken van de gevoelens der minderheden in rechterlijke colleges
4207: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De visie van grote wetgevers - Rede 1940
3825: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Tien Jaren Rechtspraak van den Hoogen Raad; bijdrage tot de leer der wetsuitlegging. Diss.
6902: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het hoogheemraadschap van Rijnland; zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857
5114: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het burgerlijk recht in de buitengewesten van Nederland
1484: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Moderne praetuur ? Beschouwingen over het jongste verleden en de naaste toekomst van wetstoepassing en rechtshervorming
5525: ANKUM, J.A. - De voorouders van een boze fee; beschouwingen over de geschiedenis van de ontbinding van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie - Rede 1964
2202: ANKUM, J.A. - De Pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie
6183: ANKUM, J.A. - De voorouders van een tweehoofdig twistziek monster; beschouwingen over de historische ontwikkeling van het beding ten behoeve van een derde - Rede 1967
6715: APELDOORN, L.J. VAN - Nicolaes Everaerts (1462-1532) en het recht van zijn tijd, 2e herziene uitgave
5038: APELDOORN, L.J. VAN - Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht vůůr de invoering van de Fransche wetgeving
6701: APELDOORN, L.J. VAN - De kerkelijke goederen in Friesland; beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 (in 2 delen). Diss.
9054545038: APPELDOORN, J.F. - Eenheid in verscheidenheid; de gespreide toepassing van artikel 81 EG
9026825188: ARDUIN, R.J.A. - Timesharing; timesharing van onroerend goed vergeleken. Diss.
9065502491: AREND, O. VAN DEN - Zeven lokale baljuwschappen in Holland. Diss.
9789013107296: ARONS, T.M.C. - Cross-border Enforcement of Listed Companies' Duties to Inform. Diss.
905850042X: TERMORSHUIZEN-ARTS, M. - Juridische semantiek; een bijdrage tot de methodologie van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen. Diss.
5526: ASSCHER, B.J. - Recht, vrijheid en verantwoordelijkheid - Rede 1996
9054546956: ASSER, W.D.H., H.A. GROEN, J.B.M. VRANKEN, I.N. TZANKOVA - Uitgebalanceerd; eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht
9027116423: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 2-II / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De rechtspersoon, 5e druk
3896: ASSER, C., J. WIARDA - Asser 1e deel / Personenrecht - eerste stuk: natuurlijke personen en familierecht, 9e druk 1957
9027109451: ASSER, C., P. SCHOLTEN - Asser Algemeen Deel I, 3e druk 1974
9789013049312: ASSER, C., M. VAN OLFFEN - Asser 7-VII* / Bijzondere overeenkomsten - Personenvennootschappen, 7e druk 2010
9054589779: ASSER, W.D.H., N.L. BOSSCHA, J.W. WESTENBERG, F.B. REIJNEN, G.S.D. ZAALBERG, B. SLUIJTERS - De rol van de deskundige in het schaderegelingsproces
9027111235: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 2-II / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De rechtspersoon, 4e druk
9054543220: ASSER, W.D.H., H.A. GROEN, J.B.M. VRANKEN, I.N. TZANKOVA - Een nieuwe balans; interrimrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht
9789013111385: ASSER, C., G. VAN SOLINGE, M.P. NIEUWE WEME, G.J.C. RENSEN - Asser 2-IIa / Rechtspersonenrecht - NV en BV Oprichting, vermogen en aandelen, 4e druk
9789013069051: ASSER, C., J.H. WANSINK, N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, F.R. SALOMONS - Asser 7-IX* / Bijzondere overeenkomsten - verzekering, 3e druk
9789013054651: ASSER, C., A.C. VAN SCHAICK - Asser 7-VIII* / Bijzondere overeenkomsten - Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap, 7e druk
9027151830: ASSER, C., J.M.M. MAEIJER - Asser 2-III / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De naamloze en de besloten vennootschap, 2e druk
9789013037326: ASSER, C., P. ABAS - Asser 5-IIA / Bijzondere overeenkomsten - Huur, 9e druk 2007
9789013109177: ASSER, C., A.P.M.J. VONKEN, F.W.J.M. SCHOLS - Asser 10-II / Internationaal privaatrecht - Internationaal personen-, familie en erfrecht
9027142416: ASSER, C., J.B.M. VRANKEN - Asser Algemeen Deel II
9789013104677: ASSER, C., JAC. HIJMA - Asser 7-I* / Bijzondere overeenkomsten - Koop en ruil
3015: ASSER, C., J.M.M. MAEIJER - Asser 5-V / Bijzondere overeenkomsten - maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, 6e (laatste) druk 1995
9027113564: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 2-I / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De vertegenwoordiging, 5e druk
2281: ASSER, C., P. SCHOLTEN - Asser 1e deel / Inleiding - Personenrecht, 5e druk 1923 met supplement betreffende de wet van 6 Februari 1901 (Stbl. no. 62) omtrent de ouderlijke macht en voogdij van Mr. J. Limburg
9026822731: ASSER, W.D.H. - Bewijslastverdeling
3897: ASSER, C., P.W. KAMPHUISEN, J. VAN ANDEL - Asser 3e deel - Verbintenissenrecht, derde stuk: bijzondere overeenkomsten, 3e druk
1496: ASSER, C., A. ANEMA, P.J. VERDAM - Asser 5e deel / Van Bewijs, 5e (laatste) druk
4563: ASSER, C., L.E.H. RUTTEN - Asser 4-I, II & III / Verbintenissenrecht, 6e druk 1981-83 (laatste druk naar oud BW)
2280: ASSER, C., P. SCHOLTEN, W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 1e deel / Personenrecht - Tweede stuk: Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 3e druk 1959
9004070818: ASSER, W.D.H. - In solidum of pro parte; Onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden
9026840241: ASSER, C., R.E. JAPIKSE - Asser 7-I / Verkeersmiddelen en vervoer - algemene bepalingen en rederij, 2004
9027131481: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. KORTMANN - Asser 2-I / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De vertegenwoordiging, 7e druk
9789013004328: ASSER, C., G. VAN SOLINGE, M.P. NIEUWE WEME, R.J.G. NOWAK - Asser 2-II* / Rechtspersonenrecht - de naamloze en besloten vennootschap
9027140448: ASSER, C., J.M.M. MAEIJER - Asser 2-III / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De naamloze en de besloten vennootschap, 1e druk
9027124442: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 2-II / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De rechtspersoon, 6e druk
9789069168067: ASSER, W.D.H. - Civiele cassatie, 2e druk
9013007945: ASSER, W.D.H. - Bewijslastverdeling
9027108161: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 2-I / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De vertegenwoordiging, 4e druk
9027123535: ASSER, C., W.C.L. VAN DER GRINTEN - Asser 2-I / Vertegenwoordiging en rechtspersoon - De vertegenwoordiging, 6e druk (laatste naar Oud BW)
9789013055986: ASSER, C., A.I.M. VAN MIERLO, A.A. VAN VELTEN - Asser 3-VI* / Vermogensrecht algemeen - zekerheidsrechten, 14e druk 2010
9012109094: ASSER, W.D.H., C.J.M. KLAASSEN, D.H.M. PEEPERKORN, B. HOLTHUIS, F.TH. KREMER, J.H. NIEUWENHUIS, P.H. HOLTHUIS - Waarheidsvinding en privacy - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2005
4229: AUBEL, C.P. - Persoon en pers. Diss.
9013033636: BAALEN, S.B. VAN - Zorgplichten in de effectenhandel. Diss.
9038700695: BAARDA, T.A. VAN - Oordeelsvorming in casus van botsende grondrechten. Diss.
9026817649: DELFT-BAAS, M. VAN - Produktinformatieplichten. Diss.
2875: BAAS, G.A.C., M.W.C. FETERIS - Bedrijfsopvolging bij de BV
9038707622: BAAUW, P.J. - Eerlijke berechting en bijzonder straf(proces)recht - Rede 1999
9014028229: BAAUW, P.J. - De institutionalisering van het voorarrest in de strafrechtspleging. Diss.
9027152179: BACKES, C.W. - Duurzame groei? - Rede 1999
4723: BACKX, J.P. - De haven van Rotterdam; een onderzoek naar de oorzaken van haar economische beteekenis in vergelijking met die van Hamburg en Antwerpen. Diss. (met 8 uitvouwbare platen)
6268: BAEHR, P.R. - Mensenrechten en buitenlands beleid: verenigbare grootheden? - Rede 1986
9060095340: BAEHR, P.R. - De Rechten van de Mens: een universeel aandachtsgebied - Rede 1991
9070403501: BAILLY, M.C. LE - Recht voor de Raad; rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de 15e eeuw. Diss.
9013030971: BAKELS, H.L. - Staken bij de spoorwegen 1903 en 1983 - Rede 1987
9031200530: BAKELS, H.L. - Arbeidsrechtelijke geschriften 1962-1977
6175: BAKELS, H.L. - Macht en onmacht in het privaatrecht - Rede 1965
9038707509: BAKKER, F.A.M., F.A.M.M. KOENRAADT, A.W.M. MOOIJ - om Ernstige Zaken - Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Pieter Baan Centrum
1534: BAKKERS, R. - Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop. Diss.
9026837186: BAKKERUS, S.O.H. - Bancaire aansprakelijkheid; de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bank jegens de (aspirant-)kredietnemer en jegens medeschuldeisers voor vermogensschade, i.h.b. wegens schending van het ongeschreven recht. Diss.
9060005333: BAL, P. - Dwangkommunikatie in de rechtszaal; een onderzoek naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de strafzitting van de politierechter. Diss.
5360: BALDUS, D.G. VAN DER KEESSEL, E.M. MEIJERS - Tractatus duo de vi et potestate statutorum - Edidit E.M. Meijers - Insunt: 1. Baldi / Repetitio super lege cunctos populos (C. 1.1.1); 2. Van der Keessel / Praelectiones iuris hodierni ad H. Grotii Introductionem, theses 26-44
9060920643: BALKEMA, J.P. - De duur van de voorlopige hechtenis; termijnen en rechtsmiddelen. Diss.
9027147000: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN - Plannen in het welzijnsrecht en het gezondheidsrecht. Diss.
9020012541: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN - Het fiscale loonbegrip. Diss.
9026812272: BALLENDUX, F.J. - Geldlening, inflatie en goede trouw; juridische implicaties van portefeuillevorming en efficiŽnte markten. Diss.
6718: HIRSCH BALLIN, E.D. - Maken en vervaardigen; over ontaardingsverschijnselen in het recht van de scheppende mens
9014028571: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - Publiekrecht en beleid; fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Diss.
9027142319: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - Wereldburgers: personen in het internationale recht - Rede 1995
9027127794: BALLON, G.L., F. DE LY, R.E. DE ROOY - Juridische aspecten van moderne betaalmiddelen - Preadviezen + verslag
9060006836: BARELS, M. - Preventieve bevoegdheden in het verkeers- en vervoersstrafrecht. Diss.
9059030842: BARENDRECHT, J.M., C.C. VAN DAM, T. HARTLIEF, H. COUSY - Kring van aansprakelijken bij massaschade - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2002
6552: BARENDRECHT, J.M., E. BAUW (RED.) - Privaatrecht in de 21e Eeuw - Aansprakelijkheidsrecht
9054541563: BARENDRECHT, J.M., I. GIESEN, M.H.M. SCHELLEKENS, M.W. SCHELTEMA - Overheidsaansprakelijkheid voor informatieverstrekking; Nederlands recht, rechtsvergelijking en de aansprakelijkheid van particuliere informatieverstrekkers
9054545755: BARENDRECHT, J.M., Y.P. KAMMINGA - Toegang tot recht; de lasten van een uitweg
9026831900: BARENDRECHT, J.M., G.R.B. VAN PEURSEM - Distributieovereenkomsten
9051898657: BARENDRECHT, J.M., A.F.M. BRENNINKMEIJER, N.J.H. HULS, M.A. KLEIBOER (RED.) - Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda
9027149666: BARENDRECHT, J.M. - De Hoge Raad op de hei; kwaliteitsbewaking en leiding over de rechtspraak door de civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor de toekomst
9054547561: BARENDRECHT, J.M., M.W. DE HOON (RED.) - Verbetering van hoger beroep?; kosten en baten van voorstellen uit twaalf systemen van procesrecht
9054540702: BARENDRECHT, J.M.; BEUKERING-ROSMULLER, E.J.M. VAN - Recht rond onderhandeling; naar verbintenissenrecht, procesrecht en rechtspraktijk die sporen met moderne geschiloplossingsmethoden
905454497X: BARENDRECHT, J.M., ZEELAND, C.M.C. VAN, KAMMINGA, Y.P., TZANKOVA, I.N. - Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend?; opties om de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht te verlagen
9027141207: BARENDRECHT, J.M., H.M. STORM - Berekening van schadevergoeding
9026841280: BARENTSEN, B. - Arbeidsongeschiktheid; aansprakelijkheid, bescherming en compensatie. Diss.
9789013062847: ZANTEN-BARIS, A. VAN - De grondslagen van de ontslagvergoeding. Diss.
901302811X: BARKHUYSEN, T., W. DEN OUDEN, J.E.M. POLAK - Recht realiseren; bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels
9013026191: BARKHUYSEN, T., M.L. VAN EMMERIK, H.D. PLOEGER - De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht
2107: BARMAT, L.I. - De regel "locus regit actum" in het internationaal privaatrecht. Diss.
9789012384087: WETGEVINGSKUNSTEN - VRIENDENBUNDEL AANGEBODEN AAN JAN KEES BARTEL, DE FISCALE KUNSTENAAR -
9020015575: BARTEL, J.C.K.W., C.W. DE MONCHY - De besloten vennootschap, 2e (laatste) druk
9060008960: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (kort) geding 1990/1991
9038704445: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (kort) geding 1994/1995
9038702264: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (kort) geding 1992/1993s
9789056296667: BAUW, E. - Rechtspraak in tijden van crisis; over bedreigingen en kansen voor rechtspraak, economie en crisis - rede 2010
9068810685: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802 - 1811. Diss.
2606: BEAUFORT, J.A.A.H. DE - De herziening der Conventie van Geneve. Diss.
9789069168937: BECKERS, J.H.L. - Eendracht maakt macht; een onderzoek naar 'acting in concert'in het kader van het verplicht openbaar bod
9013008917: BECKMAN, H., L.G. VAN DER TAS, P.M. VAN DER ZANDEN - Jaarrekeningenrecht - Preadvies
5532: BENDA-BECKMANN, F. VON - Op zoek naar het kleinere euvel in de jungle van het rechtspluralisme - Rede 1983
9013009170: KOPPERT-VAN BEEK, M.S. - Handelen namens een op te richten vennootschap. Diss.
9026840497: BEEK, B.M. VAN, D. VAN BRUGGEN - De afwikkeling van grensoverschrijdende effectentransacties; juridische aspecten van levering van effecten na de beurzenintegratie - Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2002
5374: BEEKELAAR, G.A.M. - Rond grondwetsherziening en herstel der hiŽrarchie; de Hollandse katholieke jongeren 1847-1852. Diss.
1737: BEEKHUIS, J.H. - Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden. Diss.
4503: BEEKHUIS, J.H. - Rechterlijke matiging bij de actie tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad - Rede 1939
A000000000011: BEEKHUIS, J.H. - Geschriften
296: BEEKHUIS, J.H. - Horizontale eigendom
5709: BEEKHUIS, J.H. - Geluidshinder door het luchtverkeer - Rede 1965
9027144761: BEELEN, A. VAN - Multimodaal vervoer; het kameleonsysteem van Boek 8 BW. Diss.
9060409639: BEER, J.M., S.C.J.J. KORTMANN, L.H.D.J. BOOIJ - Aansprakelijkheid voor medische fouten vanuit juridisch oogpunt bezien - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1991
9789089741776: BEERS, B.C. VAN - Persoon en lichaam in het recht; menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie. Diss.
9038705352: BEIJER, A. - Bedreigde getuigen in het strafproces; een rechtsvergelijkende studie naar bescherming van getuigen in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse recht. Diss.
9014034067: BEKKE, A.J.G.M. - Isolement van het openbaar bestuur - Rede 1984
9035215389: BEKKERS, W.M.J., G.M.F. SNIJDERS (ED.) - Recht te Utrecht
2910: BEL, J.H. VAN - Het buitenlandsche strafvonnis. Diss.
6171: BELINFANTE, A.D. - Het plan als administratief-rechtelijke rechtsfiguur - Rede 1966
6401: BELINFANTE, A.D. - Vrijheid van demonstratie - Rede 1966
5530: BELINFANTE, A.D. - Vervaging van grenzen - Rede 1960
5531: BELINFANTE, A.D. - Beleid beschouwd - Rede 1969
2578: BEMMELEN, J.M. VAN, W.F.C. VAN HATTUM - Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht (2 delen - compleet) / Deel I: Algemene leerstukken - Deel II: Bijzondere delicten
2620: BEMMELEN, J.M. VAN - Strafvordering; leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht, 6e (en laatste) druk
4245: BEMMELEN, J. VAN - Universiteit en strafrecht - Rede 1954
2179: BEMMELEN, J.M. VAN, W.F.C. VAN HATTUM - Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht - Deel II: Bijzondere delicten
2569: BEMMELEN, J.M. VAN - Op de grenzen van het strafrecht
9055161284: BERENDS, A.J. - Grensoverschrijdende insolventie
9789013026214: BERENDS, A.J. - Insolventie in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026825242: BERG, M.A.M.C. VAN DEN - Ondanks nauwlettend toezicht - Rede 1993
9020011693: BERG, J.A.M. TEN, P.J.M. BONGAARTS - Diverse soorten BV's
9026821603: BERG, M.A.M.C. VAN DEN - Een faire kans; het UAR als waarborg voor een eerlijke aanbesteding - Rede 1991
9789089742674: BERG, L. - Tussen feit en fictie; rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Diss.
9013007422: BERG, P.G.J. VAN DEN, W.A. ZONDAG - Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht; specieszaak, status aparte of synergie?
9001074561: BERG, P.A.J. VAN DEN - Codificatie en staatsvorming; de politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en Nederland, 1450-1811. Diss.
9054541075: BERG, B. VAN DEN - Deskundigheid in het geding; een vergelijkend onderzoek naar de inbreng van deskundigheid bij de administratieve en civiele rechter. Diss.
9061681294: BERG, H. VAN DEN, P. FORTUYN, T. JASPERS - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland
9060925068: BERGE, J.B.J.M. TEN, E.J. DAALDER, J. NAEY… - De Nationale Ombudsman - Preadviezen & Verslag
9027128251: BERGE, J.B.J.M. TEN - Rechter en decentralisatie - Rede 1987
9027152268: BERGE, J.B.J.M. TEN, S.E. ZIJLSTRA, L. TIMMERMAN, F.K. BUIJN - De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht
6164: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN - Enkele vragen betreffende de 'legis actio sacramento' - Rede 1965
7285: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Overgangsrecht, in verband met het ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek
2030: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN - Themis en de muzen; de functie van de gebonden vormen in het recht. Diss.
9026811020: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN, J.M. BROEKMAN - Recht en taal
9052505969: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN, C. LORENTZ, R. PIETERMAN (RED.) - Recht van de geschiedenis; historische dimensies in sociaal-wetenschappelijk onderzoek van recht
4743: BERGH, G. VAN DEN - De demokratische staat en de demokratische partijen - Rede 1960
6404: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Op zoek naar een gemeen recht - Rede 1965
3031: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Opeenvolgen van rechtsregels. Diss.
9027152454: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J., G. VAN SOLINGE - Implementatie van de Dertiende Richtlijn; een terreinverkenning - Preadvies
7294: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN - Enkele vragen betreffende de Legis Actio Sacramento - Rede 1965
2581: BERGHUIS, W.P. - Het rechtskarakter der ambtenaarsverhouding. Diss.
9050950688: BERGKAMP, L. - De vervuiler betaalt dubbel: Over de verhouding tussen privaat en publiek milieurecht - Rede 1998
9027133190: BERK, J.A.M. VAN DEN - Schadevergoeding voor rechtmatig toegebrachte schade door de overheid. Diss.
9020011715: BERKENBOSCH, D.J., G.J.S. POSTMA - Fusies
4286: BERKHOUWER, C. - Conversie van nietige rechtshandelingen. Diss.
9027152764: BERKVENS, J.M.A., FABER, N.E.D., KORTMANN, S.C.J.J., OSKAMP, A. - Onderneming en ICT
9026821484: BERKVENS, J.M.A. - Congestie op data-highways - Rede 1991
9026822448: KNOBBOUT-BETHLEM, C.E. - Konsumentgericht elektronisch betalingsverkeer; enige juridische aspekten van de verhouding bank-konsument. Diss.
905454015X: BETLEM, G., P.R. RODRIGUES, S.E. ZIJLSTRA - Omkering van proceslast; een onderzoek naar handhaving van wetten door de burger
4036: BEUKENHORST, D.H., S.C.J.J. KORTMANN, H.P.J. OPHOF, S.H. DE RANITZ - Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu
9026813732: BEUKENHORST, D.H. - Het ontwerp Europees Faillissementsverdrag
5596: BEYART, F.H.L. - Verleden en heden verweven - Rede 1995
9004086234: BEZEMER, C.H. - Les rťpťtitions de Jacques de Rťvigny; recherches sur la rťpťtition comme forme d'enseignement juridique et comme genre littťraire, suivuis d'un inventaire des textes. Diss.
5684: BIANCHI, H. - Strafsancties en geestelijke gezondheid - Rede 1961
9026831722: BIERBOOMS, P.F.H. - Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid. Diss.
9054546395: BIERBOOMS, P.F.A., H. PASMAN, G.M.F. SNIJDERS (RED.) - Aspecten van aansprakelijkheid
9789013099393: B. BIERENS, GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M., LEMSTRA, D.J.R., STEVENS, T.M. - Handboek beursgang
9789013064032: BIERENS, B. - Revindicatoire aanspraken op giraal geld; enkele beschouwingen over geld, vermogensovergang en verhaalsregulering in de context van het girale betalingsverkeer. Diss.
9054091495: BIESHEUVEL, M.B.W., E.J. DAALDER, J.M.E. BREUGEL - Mededingingsrecht; de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet
9054542403: BIEZEVELD, G.A. - Duurzame milieuwetgeving; over wetgeving en bestuurlijke organisatie als instrument voor behoud en verandering. Diss.
9054090375: BIJKER, J.A. - Personele aspecten van privatisering. Diss.
9054543094: BIJLEVELD, C.C.J.H. - Mens, durf te meten!; over methoden en technieken van criminologisch onderzoek - Rede 2002
905454592: BIJNEN, R.H.J. - Aanvullend contractenrecht. Diss.
9067073709: BIK, E.A., D. ROOS - Kromsluiting in de ijzers; Uitspraken van de Raad van Tucht(voor de Koopvaardij) 1856-1909
6568: BINSBERGEN, W.C. VAN - Integratie, een revolutie? - Rede 1963
9027125201: BINSBERGEN, W.C. VAN - Poenaal panorama; strafrechtshistorische verkenningen
7415: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W., D. TE WINKEL - De trustee en het burgerlijk recht
9054544848: STEINS BISSCHOP, B.T.M. - Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ondernemingsrecht
9026812159: BLAAUW, R.M. - Executiemiddelen; de sanctionering van vonnissen, veroordelend tot een andere prestatie dan het betalen van geld
9789027134509: BLAAUW, J.H. - Kort geding in strafzaken
9026829971: BLAAUW, J.H., SCHENK, W. - Kort geding - Deel A: algemeen deel, 6e (laatste) druk
905850039X: JAP-A-JOE BLAGROVE, M.I. - Beursfraude effectief aangepakt; een onderzoek naar het toezicht en de regulering van de Nederlandse en Amerikaanse effectenwetgeving. Diss.
5288: BL…COURT, A.S. DE - Bewijsstukken behoorende bij het Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, 2e (laatste) druk
9789013074420: BLEES, F.J. - De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer. Diss.
9060608461: BLINK, A.C. VAN DEN - Internationale aspecten van alimentatie na echtscheiding - Rede 1970
9026819781: BLINK, A.C. VAN DEN - De procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap; een stap op de weg naar integratie van gewone en administratieve rechtspraak? - Rede 1989
9073838118: BLOEMBERGEN, A.R. - Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917-1956
9026814623: BLOEMBERGEN, A.R. - Cassatie in administratieve zaken? - Rede 1984
9026808453: BLOEMBERGEN, A.R., W.J. SLAGTER - Contracten met de overheid, in het bijzonder in de bouw
1817: BLOEMBERGEN, E. - De naamlooze vennootschap in een tijd van ordening. Diss.
9038704100: BLOEMBERGEN, A.R. - Ubi iudicia deficiunt incipit bellum; het beroep op de rechter in onze volgroeide rechtsstaat
5541: BLOEMBERGEN, A.R. - Naar een nieuw ongevallenrecht - Rede 1965
9026811160: BLOEMBERGEN, A.R. - De open wetenschap van het privaatrecht - Rede 1979
9014022581: BLOEMBERGEN, E. - De raad van commissarissen, het commissarissysteem; ontwikkeling en functie van het commissariaat in het systeem van vennootschap en onderneming in de jaren zeventig
9051700040: BLOIS, M. DE - Het recht op de persoonlijke integriteit in het internationale recht. Diss.
4564: BLOK, A.J., L.C. BESIER - Het Nederlandsche strafproces -3 delen (compleet)
9054540028: BLOKLAND, T., M. VAN OLFFEN - Uitgifte, verkoop en levering van (beperkte rechten op) aandelen op naam
A000000002943: BLOKLAND, T. - Winst uit aanmerkelijk belang. Diss.
9012114455: BLOKLAND, P., B.M.E.M. SCHOLS, T.J. MELLEMA-KRANENBURG, A.H.N. STOLLENWERCK, E. VAN DEN BRINK-BAGGERMAN - Nieuw erfrecht in de praktijk; een evaluatie
9090079173: BLOM, H.W. - Causality and Morality in Politics; The Rise of Naturalism in Dutch Seventeenth-Century Political Thought. Diss.
4053: BLOM, T. - Drugs in het recht, recht onder druk. (3 delen). Dl. 1: Ontwikkeling van de strafrechtelijke handhaving van de opiumwet, Dl. 2: Opsporingsmethoden en -technieken, Dl. 3: Recht op pivacy. 3 delen samen
901303912X: BLOM, A. - Causaliteit in het verzekeringsrecht. Diss.
1645: GELINDE VAN BLOM, J. - Onbepaalde verbintenissen. Diss.
9026827989: BLOM, J.A., J.M. BOLL - Prospectusaansprakelijkheid
9789056296674: BLOM, T - Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor - Rede 2010
9038704798: BLOM, T., H. DE DOELDER, D.J. HESSING - Naar een consistent drugsbeleid - Bundel
9026829612: BLOM, M.A. - Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager. Diss.
9789013107890: BLOMKWIST, J.W.H. - Borgtocht, 4e druk
1598: BOAS, J.C. - De verbintenis met strafbeding. Diss.
3013: BOASSON, J.J. - Het rechtsbewustzijn; een onderzoek naar het leven der rechtsidee in het individueel bewustzijn
9026821700: BOCKWINKEL, A. - Huurbescherming bij woonruimte; verkenningen
9060920579: BOD, T.L.J. - Pensioen en privaatrecht. Diss.
9027138761: BOD, T.L.J. - De wettelijke regeling van pensioenverevening bij scheiding - Rede 1994
7028: BODENSTEIN, H.D.J. - Huur van huizen en landen volgens het hedendaagsch Romeinsch-Hollandsch recht. Diss.
9038703597: BOEK, J.L.M. - Organisatie, functie en bevoegdheden van politie in Nederland. Diss.
9027147515: BOEKRAAD, G.A.J. - De afwikkeling van de faillissementsboedel. Diss.
5546: BOELES, P. - De migratie en de jurist - Rede 1996
9026807600: ROOD-DE BOER, M. - Jeugdbeleid? - Rede 1974
9060003403: ROOD-DE BOER, M. - Evolutie van een rechtsbegrip 'Het belang van het kind' - Rede 1984
9026812930: BOER, T.M. DE - Alternatieven voor de Lex Loci Delicti
9060006879: ROOD-DE BOER, M. - De toekomst van het personen-, familie- en jeugdrecht - Rede 1989
9026818246: BOER, TH.M. DE - Vast en zeker?; de betrekkelijke waarde van een IPR-codificatie - Rede 1988
5527: BOER, T.M. DE - Voorkeur voor de Lex Fori - Rede 2003
9027140804: BOER, H.E. DE, W.H. VAN BOOM, J. DE HULLU (RED.) - Rechtsmiddelen van de toekomst - Verslag symposium 27 mei 1994 KUB
7212: BOER, J. DE - Nederlandse Jurisprudentie - De verzamelde annotaties van mr. J. de Boer
9027119104: BOER, M.B. DE - Het bewind. Diss.
9026826303: BOER, M.B. DE - Gerechtelijke bewaring
9038701918: BOER, J. DE - Now, Gods, Stand up for Bastards! - Rede 1993
2431: BOER, H. DE - De commissarisfunctie in Nederlandse, ter beurze genoteerde, industriŽle naamloze vennootschappen, bezien van organisatorisch gezichtspunt. Diss.
9789013107081: BOER, TH.M. DE, F. IBILI - Nederlands internationaal personen- en familierecht; wegwijzer voor de rechtspraktijk
9054581980: BOESCHOTEN, C.D. VAN, R.D. VRIESENDORP - Het Haagse Trustverdrag in Nederlands perspectief / Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag
7316: BOESCHOTEN, C.D. VAN, A.R. BLOEMBERGEN - De omvang van de schadevergoeding bij wanprestatie en bij onrechtmatige daad
9031210242: BOESJES, J. - Een gordel van smaragd - Rede 1993
9038706529: BOSCH-BOESJES, J.E. - Voortijdige beŽindiging van civiele procedures
9013008844: BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, F.E.J. - Onoverdraagbaarheid van vordering krachtens partijbeding. Diss.
9789013076417: BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, F.E.J. - Credit Claims; kredietvorderingen als beleenbare activa voor monetaire beleidstransacties in het Eurosysteem - Rede 2009
9020011723: LIAGRE B÷HL, E.W.J.H. DE, E.A. BROOD, J.T. DANTUMA - Sanering en faillissement naar huidig en nieuw recht
9789054542063: BOLLEN, C.J.M. - Onverschuldigde betaling door de overheid; een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij. Diss.
9026816014: BOLT, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure. Diss.
9026819447: BOLT, A.T. - Voordeelstoerekening bij de begroting van de schadevergoeding in geval van onrechtmatige daad en wanprestatie. Diss.
9027143935: BOLT, A.T., J. SPIER - De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
9068560336: B”N…, E.K.E. VON - De familieraad in Nederland 1811-1838
9057302675: BONGENAAR, K.E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-IndiŽ 1855-1942
9060116585: BONGER, H., J.R.H. HOOGERVORST, M.E.H.N. MOUT, I. SCH÷FFER, J.J. WOLTJER - Dirck Volckertszoon Coornhert; dwars maar recht
9013001693: BOOIJ, J.A. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden. Diss.
9020005170: BOOIJ, D. - Tussen verwarring en verstarring - Rede 1977
9789054549871: BOOM, W.H. VAN, I. GIESEN, A.J. VERHEIJ (RED.) - Gedrag en privaatrecht; over gedragspresumties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken
9026839944: BOOM, W.H. VAN, M.H. WISSINK - Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking
9054547650: BOOM, W.H. VAN - Efficacious Enforcement in Contract and Tort - Rede 2006
9027145245: BOOM, W.H. VAN, T. HARTLIEF, J. SPIER (RED.) - Regresrechten; afschaffen, handhaven of uitbreiden.
9789089747266: BOOM, W.H. VAN, M. VAN KOGELENBERG, M.L. TUIL - Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht
9027152195: BOOM, W.H. - Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers
9054545240: BOOM, W.H. VAN, M.J. BORGERS - De rekenende rechter; van 'Iudex non calculat' naar actieve cijferaar?
9789462900110: BOOM, W.H. VAN, P.T.M. DESMET, C.P. REINDERS FOLMER - Privaatrecht in het laboratorium; verslag van acht rechtspsychologische experimenten
9789054541189: BOOM, W.H. VAN, C.E.C. JANSEN, J.V. WEIJNEN - Aanbesteding en aansprakelijkheid; preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen
9072122119: BOON, M.N. - Het documentaire accreditief; de rechtspositie van de opdrachtgever ingevolge de UCP. Diss.
1467: BOON, I. - De vaststellingsovereenkomst. Diss.
9026829280: BOON, M.N. - De internationale koop en het documentair accreditief ingevolge de UCP 1993
9013023967: BOON, P.J., J.G. BROUWER, A.E. SCHILDER - Regelgeving in Nederland, 4e druk
9038708580: BOONE, M., G. DE JONGE - De Penitentiaire Beginselenwet in werking; het gevangeniswezen anno 2001
9054545178: BOONE, M., R.S.B. KOOL, C.M. PELSER, T. BOEKHOUT VAN SOLINGE (RED.) - Discretie in het strafrecht
9026820895: BOONEKAMP, R.J.B. - Onrechtmatige daad in groepsverband volgens NBW. Diss.
9026831994: BOONK, H. - Zeerecht en IPR
9012107091: BOOT, G. - Arbeidsrechtelijke bescherming. Diss.
2607: BOOTS, J.M.A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen. Diss.
9026810881: BORMAN, J.A. - Aspecten van de Arob-bezwaarschriftprocedure
9060003780: BORST, W.L. - De bewijsmiddelen in strafzaken. Diss.
1582: BOS, A.M. - Over methoden van begripsvorming in het recht; een studie gebaseerd op Jeremy Benthams expositieleer. Diss.
9026835558: BOS, T.M. - Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief; een studie naar het faillissement in het Internationaal Privaatrecht van Nederland, BelgiŽ en Duitsland. Diss.
9026805004: BOS, M. - Het begrip strafbaar feit in de rechtsvorming - Rede 1971
9069163942: BOS, A.M. - Geregeld recht; een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat. Diss.
9060004264: BOS, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak; een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv. Diss.
9060928067: BOS, J.T.K., G.A.M. GIESEN, J. DE GROOT, F.C.M.A. MICHIELS - Handhaving van het bestuursrecht - Preadviezen & Verslag
6570: BOS, M. - Rondom de codificatie van het volkenrecht - Rede 1959
2904: BOSCH, T.M., C.M. VAN DER HEIJDEN, B.J. VERHAGEN - Parlementaire geschiedenis Splitsing; selectie uit de parlementaire stukken van het wetsvoorstel omtrent splitsing van rechtspersonen
4304: BOSCH, J.H. VAN DEN - Beschouwingen over de bank voor internationale betalingen. Diss.
9060005945: BOSCH, TH. W., VAN DEN - Posteris; belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was
5556: BOSCH, T.W. VAN DEN - De bestraffing van principiŽle dienstweigeraars - Rede 1950
9789013059052: BOSHUIZEN, G.R., JAGER B.H. DE - Verzekerd van toezicht; regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht
9053442272: BOSHUIZEN, G.R. - Verzekeringen, overheidstoezicht en privaatrecht. Diss.
9023224175: BOSMAN, TH.E.A., J.P.A. COOPMANS, B.C.M. JACOBS (RED.) - De heerlijke stad; achtste colloquium 'De Brabantse Stad', Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987
2959: BOSSE, C.C. VAN - Schadevergoeding voor onrechtmatige overheidsdaad. Diss.
9013007791: BOSSE, C. - Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht. Diss.
9070879794: BOSSERS, G. - "Welk eene natie, die de jurij gehad heeft, en ze weder afschaft!"; de jury in de Nederlandse rechtspraktijk 1911-1913. Diss.
9026827156: BOTS, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?; de regeling van de voorlopige voorzieningenprocedure in de Awb en het vraagstuk van de verzelfstandiging. Diss.
9055832812: BOUCKAERT, B. - Hoe gemotiveerd is cassatie?; pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur - Rede 1997
9026818653: BOUKEMA, C.A. - Geschillenregeling en het recht van enquÍte
1604: BOUKEMA, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek e n in Nederland. Diss.
901402066X: BOUKEMA, P.J. - Het geweten als staatsrechtelijk probleem - Rede 1972
5560: BOUKEMA, P.J. - Vragen van partijrecht - Rede 1968
3694: BOUMAN, H.A. - Reflecties; Verspreide geschriften
9061683998: BOUTELLIER, H. - Solidariteit en slachtofferschap; de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur. Diss.
9789087042479: BOVEN, M.W. VAN, P. BROOD (RED.) - Tweehonderd jaar rechters
9060006658: BOVENKERK, F. - Er zijn grenzen - Rede 1989
9789089741639: BOVENKERK, F. - Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht - Rede 2009
9789056296407: BOVENKERK, F. - Uittreden; over het verlaten van criminele organisatie - Rede 2010
9789013090567: BOXEL, H.J.M.M. VAN - Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht; een juridisch technische benadering. Diss.
9020013521: BRAAKMAN, A.J. - Concentraties en samenwerkingsverbanden in de EG; een beoordeling vanuit het mededingingsrecht
9026819374: BRAAMS, W.TH. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen; rechtsvergelijkende beschouwingen naar aanleiding van het Wetsvoorstel ter aanvulling van de Boeken 3,6 en 8 Nieuw BW met regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem. Diss.
9060000943: BRAHN, O.K. - Problemen van zakenrechtelijke aard rondom een stereo-geluidsinstallatie - Rede 1974
9054584025: BRANDS, W.G. - Behandeling na afspraak?; een onderzoek naar tuchtrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke hulpverleningsplichten van artsen en tandartsen. Diss.
9080192597: BRANDSMA, F. - Gemeen recht in Groningen; enige opmerkingen over de matiging van bedongen boetes door de rechter - Rede 1999
9059371356: BRANDT, T. VAN DEN - Amsterdamse zaken; de rechtbank en de stad
9054543736: BRANTS, C.H. (RED.) - Op zoek naar grondslagen; strafvordering 2001 ter discussie
9038704844: BRANTS, C.H., C. KELK, M. MOERINGS - Er is meer - Opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief aangeboden aan Bert Swart ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar straf- en strafprocesrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht in september 1996
9038705174: BRANTS, C.H. - Strafvervolging van overheden
9060007808: BRANTS, C.H., K.L.K. BRANTS - De sociale construcie van fraude. Diss.
9038707002: BRANTS, C.H. - Over levende gedachten; de menselijkheid van een functioneel strafrecht - Rede 1998
9054544589: BRANTS, C., B. STAPERT - Voor wat hoort wat: plea bargaining in het strafrecht
9038702825: BRASTAK, P.J.P (RED. - Bespiegelingen omtrent de kroongetuige
9789013099263: BREEDERVELD, B. - De aangepaste gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding
906834292: BREGMAN, A.G. - Ruimtelijke plancoŲrdinatie en projectbesluitvorming; naar maatwerk zonder versnippering. Diss.
2144: BREGSTEIN, M.H., A. PRAKKEN - De onherroepelijke volmacht
9027113025: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk - Heruitgave van de gebonden editie 1960
6152: BREGSTEIN, M.H. - Het gezag van de rechtspraak tegenover het geldende recht - Rede 1939
6142: BREGSTEIN, M.H. - Wat is de waarde van de rechtsgeleerde vorming voor de toekomstige leiders van het economische leven? - Rede 1939
9026828004: BREMMERS, H.J. - Milieuschade en financieel verslag; de verwerking van milieuschade en -schaderisico's in het externe financieel verslag, met bijzondere aandacht voor de jaarrekening. Diss.
9054542799: BRENNINKMEIJER, A.F.M., M. HALLERS, A.J. KWAK, A.T. MARSEILLE, N.M. MULDER, G.K. SCHOEP - De taakopvatting van de rechter
9054093757: BRENNINKMEIJER, A.F.M., L.C.J. SPRENGERS - Arbeidsconflicten bij de overheid - "Effectieve confictoplossing bij individuele arbeidsconflicten" & "Collectieve belangen - uiteenlopende geschillen" - Redes 2003
9027147760: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Gedeelde rechtsorde - Rede 1997
9026806604: BRENNINKMEIJER, A.M. - Stemovereenkomsten van aandeelhouders. Diss.
9027137056: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Burgerlijk procesrecht als publiekrecht - Rede 1993
9789013108859: BRINK, J.E. VAN DEN - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland; juridische knelpunten en uitdagingen. Diss.
9038706243: BRINK, M. - Toepassing en toekomst van de structuurregeling
5066: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het Peculium in het klassieke Romeinse recht. Diss.
9789086920273: BRINKHOF, J. - De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs - Rede 2010
5573: BRINKHORST, L.J. - Subsidiariteit en milieu in de Europese gemeenschap; doos van Pandora of panacee? - Rede 1992
5572: BRINKHORST, L.J. - Europees recht als rechtswerkelijkheid - Rede 1968
9054545763: BROEDERS, A.P.A. - Ontwikkelingen in de criminalistiek; van vingerspoor tot DNA-profiel, van zekerheid naar waarschijnlijkheid - Rede 2004
9789013111613: BROEK, J.H.G. VAN DEN - Bundeling van omgevingsrecht. Diss.
9013026990: BROEKSTEEG, J.L.W., L.F.M. VERHEY - Een versterking van de minister-president?
9023231139: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795. Diss.
9080051284: BROERS, E.J.M.F.C., B.C.M. JACOBS - De concept-procesordonnantie van 1662 van de Raad van Brabant in Den Haag en de Albertine ordonnantie van 1604 voor de Raad van Brabant te Brussel
6706: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw. Diss.
9027109478: BRONKHORST, C. - Vorm van proces - Rede 1973
9027111418: BRONKHORST, C. - De derde rechtsingang; enkele aspekten van de voorziening in cassatie in strafzaken - Rede 1975
6589: BRONKHORST, C. - Nood en noodzaak van het strafrecht - Rede 1964
9053520058: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. Diss.
9038707916: BROUWER, A. - Met recht behoorlijk ingesloten; een analyse van de uitspraken van de Nationale Ombudsman op detentierechtelijk terrein van 1988-1997. Diss.
9027134936: BROUWER, J.G. - Verdragsrecht in Nederland; een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief. Diss.
909020833X: BROUWER, J.G. - Van nachtbrakers tot terroristen; over persoonsgericht verstoren - Rede 2006
9001176577: BROUWER, P.W. - Samenhang in recht; een analytische studie. Diss.
7413: BROWNE, L.H. - Het recht van retentie. Diss.
9027121397: BRUGGINK, J.J.H. - Wat zegt Scholten over recht; een rechtsfilosofische studie rond het "Algemeen Deel". Diss.
3761: BRUIJN, A.R. DE, W.C.L. VAN DER GRINTEN, H.R. HOETINK, A.N. HOUWING, A. PITLO, J.M. POLAK - Ter eerste kennismaking - Zes voordrachten over de eerste vier boeken van het ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek
2609: BRUIJN, A.R. DE - Het sluiten van zaken buiten de huwelijkgemeenschap door erflaters en schenkers overeenkomstig artikel 175 slot van het Burgerlijk Wetboek. Diss.
6184: BRUIJN, A.R. DE - Het maken en wijzigen van huwelijksvoorwaarden staande het huwelijk - Rede 1958
6301: BRUINSMA, G.J.N. - Geografische mobiliteit en misdaad - Rede 2000
9027143501: BRUINSMA, J.F. - Kadi-rechtspraak in postmodern Nederland - Rede 1995
9027128359: BRUINSMA, F. - Cassatierechtspraak in civiele zaken; een rechtssociologisch verslag. Diss.
6304: BR‹LL, D. - Inkomens- of uitgavenbelasting?; ideeŽn over een drieledig belastingstelsel - Rede 1967
9060023102: BR‹LL, D. - PersweeŽn; kanttekeningen bij het thema pers en heffingspraktijk - Rede 1983
9026838638: BRUNING, M.R. - Rechtvaardiging van kinderbecherming; naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming. Diss.
9027123519: BRUNNER, C.J.H., H. STEIN - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht
7213: BRUNNER, C.J.H. - Nederlandse Jurisprudentie - De verzamelde annotaties van prof. mr. C.J.H. Brunner
9026807279: BRUNNER, C.J.H. - Aansprakelijkheid naar draagkracht - Rede 1973
9027110271: C.H.J. BRUNNER, J. PAUWELS - De invloed van geestelijke gestoordheid op privaatrechtelijke gebondenheid en aansprakelijkheid
9060021444: BRUNSCHOT, F.W.G.M. VAN - Oude aandeelhouders aan nieuwe banden - Rede 1970
5345: BRUNSEMA, M. - Oratio pro nova juridicae facultatis Groningae instituta praelectione - habita ad vi Julij A.S. MDXCVI
9026821425: BUENK, B.W. - De Kamers van Koophandel in de praktijk
3571: BUFFART, J.F.A.M. - Het nieuwe Indische zeerecht
9026814941: BUIJN, F.K. - De oprichting van de NV en de BV. Diss.
9027145008: BUIJN, F.K., R. NIEUWDORP, P.H.M. SIMONIS - Splitsing van rechtspersonen - Preadvies
9027148600: BUIJS, D.C., J. WOUTERS - Het wetsvoorstel beschermingsconstructies - Preadvies
5115: BUIJTENEN, M.P. VAN - De Leppa; een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage (met 3 vouwkaarten achter in map)
9027135398: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief; enkele rechtsvragen naar aanleiding van de discussie over multinationale ondernemingen. Diss.
9026819218: BUIKHUISEN, W. - Waarom straffen weing helpt; op zoek naar de grondstructuur van de chronische regelovertreder - Rede 1989
3578: BUINING, J.R.H., A. PITLO - Het Fideicommis de Residuo
9038702094: BUITING, T.J.B. - Strafrecht en milieu
9027122784: BULL, H.P. - De fundamentele problemen van het informatierecht - Rede 1984
9789013097306: BULTEN, C.D.J., G.C. VAN ECK, H.M. DE MOL VAN OTTERLOO, J.H.M. WILLEMS - De nieuwe geschillenregeling
9789013052602: BUNGENER, A.F. - Het wijzigen van de arbeids- overeenkomst in vermogensrechtelijk perspectief. Diss.
9075727194: COCK BUNING, M. DE - De mediamachine als zevenkoppig monster - Rede 2006
9054093064: BUNT, H. VAN DE, C. FIJNAUT, H. NELEN - post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek 1996-1999
9789054549901: BUNT, H. VAN DE, P. SPIERENBURG, R. VAN SWAANINGEN - Drie perspectieven op sociale controle (3 redes) - Bunt: Muren van stilzwijgen / Spierenburg: Apegatjes achtervolgers / Swaaningen: Naar een kosmopolitische criminologie - Voorzien van een gezamenlijke inleiding door de auteurs.
9026819765: BURG, V.A. - Schade- en sommenverzekeringsrecht
9027143625: BURG, F.H. VAN DER - De eed op de kaatsbaan; enige beschouwingen over het begrip volk, over het maken van grondwetten en over de positie van het Europees Parlement - Rede 1995
9026807236: BURG, F.H. VAN DER - Representatie en participatie - Rede 1973
6160: BURG, F.H. VAN DER - De overwinning van het staatsrecht - Rede 1970
1540: BURGER, C.P. - De beperkte aansprakelijkheid van den Schuldenaar in het hedendaagsche en in het oude Zeerecht. Diss.
2189: BURGH, J. PH. CHR. VAN DER - Opmerkingen over des rechters toetsingsbevoegdheid. Diss.
9026819439: BURGHT, G. VAN DER - Schenking
9026808380: BURKENS, M.C. - Methodologie van staatsrechtelijke rechtsvergelijking
9026805144: BURKENS, M.C. - Beperking van grondrechten. Diss.
5581: BURKENS, M.C. - Gelijkheid voor de wet - Rede 1969
9026806051: BURKENS, M.C. - Staatsrecht en empirische wetenschap - Rede 1972
9038705018: BURUMA, Y. - De aandacht van de strafrechter - Rede 1996
9038701780: BURUMA, Y. - De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten. Diss.
9026839723: BUSCH, D. - Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht; een evaluatie van de artikelen 3:301-304 van de 'Principles of European Contract Law' inzake enkele contractuele aspecten van de middellijke vertegenwoordiging tegen de achtergrond van Nederlands, Duits en Engels recht en het UNIDROIT Agency Verdrag. Diss.
978906916658: BUSCH, D. - Aansprakelijkheid van financiŽle toezichthouders
9789013087062: BUSCH, D. - Naar een beperkte aansprakelijkheid van toezichthouders? - Rede 2011
9789013067958: BUSCH, D., GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Handboek beleggingsondernemingen
6885: STAR BUSMANN, C.W. - Doelmatigheid in rechtswetenschap en rechtspleging - Rede 1917
9060514556: STAR BUSMANN, C.W., L.E.H. RUTTEN, W.H. ARIňNS - Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, 3e (laatste) druk
1690: STAR BUSMANN, C.W. - De exceptio plurium liticonsortium in het Burgerlijk Procesrecht. Diss.
9026818262: BUUREN, P.J.J. VAN - Gedogend besturen - Rede 1988
9026812698: BUUREN, P.J.J. VAN, H. BOLT, M. SCHELTEMA - Kroonberoep en Arob-beroep; Rapport van de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Groningen naar verschillen tussen Kroonberoep en Arob-beroep
9059030125: BUUREN, P.J.J. VAN, C.L. KNIJFF, J. HOEKSTRA, J.A. ZEVENBERGEN, J. DE JONG, E.E. MINKJAN, S.E. ZIJLSTRA - De notaris en/in het bestuursrecht
9789013120271: BUUREN, P.J.J. VAN, G.T.J.M. JURGENS, F.C.M.A. MICHIELS - Bestuursdwang en dwangsom, 5e druk
1647: BUYS, J.T. - StudiŽn over staatkunde en staatsrecht (2 delen)
0521405149: CAENEGEM, R.C. VAN - An Historical Introduction to Private Law
9004070478: CAENEGEM, R.C. VAN - Het Common Law herbezocht - Rede 1983
2558: CAHEN, J.L.P. - Het cognossement. Diss.
25: CALAMANDREI, P. - Lof van de rechter geschreven door een advocaat
7244: CALAMANDREI, P. - Lof der rechters geschrven door een advocaat
9789013104370: CALKOEN, W.J.L. - The One-tier Board in the Changing and Converging World of Corporate Governance. Diss.
A00: CAMINADA, C.L.J. - De progressie van het belastingstelsel. Diss.
2336: CAMPEN, J.P.M. VAN - Onderneming en rechtsvorm. Diss.
906550219X: CAMPS, H.P. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland; een diplomatische, tekstkritische en historische studie
9026823258: CAPPON, C.M. - De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht; een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw. Diss.
9789056296377: CAPPON, C.M. - 'Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is eerder al geweest'.; historische kanttekeningen bij de huidige staat van het Nederlandse notariaat - Rede 2010
4491: CAROLI, J.P.A.N., E.M. MEIJERS - Het kort geding voor den President der Arrondissements-Rechtbank
9026830904: CASTEREN, M.J.W. VAN - Schadevergoeding bij rechtmatig EG-optreden; een Europeesrechtelijke en rechtsvergelijkende studie. Diss.
9026823215: CASTERMANS, A.G. - De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase. Diss.
9021429071: CATE, C.L. TEN - Tot glorie der gerechtigheid; de geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland
9026824890: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. VAN - Naar een Europees verkeersschaderecht - Rede 1993
2049: CATZ, P. - Onwaarheid in wissels. Diss.
2860: CAVADINO, F.A.M. - De onmogelijkheid van rechtsuitoefening. Diss.
9789088630569: CENIK, Y. - Bijzondere gevallen van werknemersschade; de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens dienstreizen, bedrijfsuitjes en deelname aan het verkeer
5443: CERUTTI, F.F.X. - Hoofdstukken uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis
9060212800: CHORUS, J.M.J. - Handelen in strijd met de wet; de verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren, met enige verbindingen naar het Nederlands recht. Diss.
6414: CHORUS, J.M.J. - Privaatrecht voor rovers en moordenaars; historisch-kritische kanttekeningen bij artikel 6:211 BW - Rede 1993
9026817770: CHORUS, J.M.J. - De lijdelijkheid van de rechter ; historie van een begrip - Rede 1987
9026829310: CLARINGBOULD, M.H. - Het schip en zijn cognossementen - Rede 1996
9026809298: CLAUSING, P. - De verzwegen lumbago - Rede 1977
9026819587: CLAUSING, P. - Verzekeren en vertrouwen - Rede 1989
3756: CLAVAREAU, P.J.A. - Dťcharge van rekenplichtigen in het Nederlandsche privaatrecht. Diss.
1680: CLAVAREAU, P.J.A. - Eenige hulpovereenkomsten; rechtsvergelijkende en dogmatische studie in het bijzonder naar tegenwoordig positief Nederlandsch recht
9038708335: CLEIREN, C.P.M. - Geding buiten geding; een confrontatie van het geding voor de strafrechter met strafrechtelijke ADR-vormen en mediation - Rede 2000
9038708483: CLEIREN, C.P.M., G.K. SCHOEP (RED.) - Rechterlijke samenwerking
9789060005: CLEIREN, C.P.M. - Beginselen van een goede procesorde; een analyse van rechtspraak in strafzaken. Diss.
9027123292: CLETON, R. - De verkeerde weg gewezen; aansprakelijkheid voor loodsdienst en luchtverkeersleiding - Rede 1985
9027139970: CLETON, R. - Internationale unificatie van het vervoerrecht, vooruitgang of stilstand? - Rede 1993
6616: CLEVERINGA, R.P. - Artikel 517d W. v. K. - Rede 1947
9027109036: CLEVERINGA, R.P. - Afscheidscollege & 26 novemberrede - Redes 1958 & 1940
9054540931: CLITEUR, P.B., V. VAN DEN EECKHOUT (REDS.) - Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie
9789012381741: CLUMPKENS, R.W., A.C.F.G. THIELE, T.H.D. STRUYCKEN, R.M. WIBIER, J.H.M. VAN ERP, P.M. VEDER, A.F. SALOMONS - Zekerhedenrecht in ontwikkeling
A000000000779: CLUYSENAER, J.L.H. - Daderschap. Diss.
9038707657: COENRAAD, L. - Het beginsel van hoor en wederhoor in het Romeinse procesrecht. Diss.
9026832753: COMIJS, D.E. - Europese structuurfondsen; uitvoering en handhaving in Nederland. Diss.
9026804741: COOPMANS, J.P.A. - Vrijheid en gebondenheid van de rechter vůůr de codificatie
6789: COOPMANS, J.P.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vůůr 1629. Diss.
9026821174: COOPMANS, J.P.A. - Verzet en opstand als factoren in de vorming van het constitutiebegrip - Rede 1990
6145: COOPMANS, J.P.A. - Renaissance van oud recht - Rede 1965
9038705506: COPPES, R. - Politie en criminaliteit van Marokkaanse jongens; een praktijkonderzoek
9060403975: CORSTENS, G.J.M. - Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid. Diss.
9789089748676: CORSTENS, G.J.M., LORD MANCE, C.W.A. TIMMERMAN, D.J.C. ABEN, G. DE GROOT, J.W. FOKKENS - 175 jaar Hoge Raad der Nederlanden; bijdragen aan de samenleving
9060002849: CORSTENS, G.J.M. - De verhouding rechter - openbaar ministerie; een lat-relatie in het strafrecht - Rede 1983
9038704712: CORSTENS, G.J.M., E.J. JOUBERT, S.C.J.J. KORTMANN - Maatregelen tegen witwassen in het koninkrijk; voordrachten en discussieverslagen van het congres "Witwassen; strafrechtelijke en civielrechtelijke risico's" op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 1995 te CuraÁao
5592: COUWENBERG, S.W. - Democratische rechtsstaat en het emancipatiestreven - Rede 1977
9789058502650: COUZIJN, J.C.M. - Kans op cassatie in strafzaken ; empirisch onderzoek naar cassatieberoepen in dagvaardingszaken afgehandeld door de Hoge Raad in de periode van 1997 t/m 2001. Diss.
9012084865: COX, J., J. VAN DEN BOSCH, E. FIGEE, J. DE WILDT (RED.) - En bracht de schare tot kalmte - Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen
9060008480: COZIJN, C. - Aansprakelijkheid op grond van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
9026841353: VROOM-CRAMER, B.M. - Juridische aspecten van geografische aanduidingen
9060214846: CRAMER, N. - ReŁnie van rechtsopvattingen - Rede 1980
9026804991: CREMERS, J.H.F.J. - Prioriteitsaandelen. Diss.
2779: CREVELD, I. VAN - Cessie van schuldvorderingen, 2e herziene druk
9001198880: CROES, A.L. - Enkele dubbelfiguren en driepartijenverhoudingen in het Nederlands privaatrecht. Diss.
9027118213: CROMBACH, H.F.M. - Mens Rea - Rede 1981
927107335: CROMBAG, H.F.M., A. HEIJDER, T. KOOPMANS, P. NELEMAN - De juridische opleiding
5597: CROON, C. - De rechtspositie van de ontwerper, de maker en de uitvinder in dienstbetrekking - Rede 1964
9026817622: CROSS, D.H., J.H. DIEPHUIS - De Amsterdamse effectenbeurs
9042200707: DAALDER, E.J., G.R.J. DE GROOT, J.M.E. VAN BREUGEL - De parlementaire geschiedenis van de Algemene Wet Bestuursrecht - Derde Tranche
7071: DAALDER, E.J., G.R.J. DE GROOT, J.M.E. VAN BREUGEL - De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht -Eeerste, tweede en derde tranche in 3 banden (compleet)
9013004067: DALHUISEN, J.H., L.D. VAN SETTEN - Zekerheid in roerende zaken en rechten - Preadvies
9026816812: DALHUISEN, J.H., T.J. VAN DER PLOEG - Modern insolventierecht / Stichtingen en trusts in het algemeen belang
9054540044: DAM, C.C. VAN - Politieke infiltratie in het privaatrecht; beleidsmatige wetgeving in het vermogensrecht - Rede 1994
9054541490: DAM, M. VAN - Verkeersongevallen; een rechtseconomisch, empirisch en positiefrechtelijk onderzoek naar de werking vaan aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering in het verkeer. Diss.
9026820569: DAM, C.C. VAN, E.H. HONDIUS - Het Nieuw BW in 400 trefwoorden, 2e druk
3511006813: DAMHOUDER, J. DE - Praxis Rerum Criminalium
9026840195: DAMMINGH, J.J. - Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Diss.
7349: SINNINGHE DAMST…, W.A. - Het Noordzeekanaal 1863-1883; de geschiedenis van een concessie. Diss.
9054543124: DAMSTEEGT, A.C. - De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht
9789088630347: DANE, N.M. - Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitiem strafvorderlijk handelen. Diss.
9020021532: DANIELS, A.H.M. - Soevereine zaken - Rede 1998
9026838581: DAVIDS - Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e (laatste) druk
9789050959391: DECLERCK, C. - Literaire en artistieke eigendom in het familiaal vermogensrecht. Diss.
9027130833: DEELEN, J.E.J.T. - Audienda Verba - Een selectie uit het werk van Prof. mr. J.E.J.Th. Deelen
7416: SCHMIDT-DEGENER, H. - De twee aspecten der rechtsproblemen - Rede 1925
1870: DEKHUIJZEN, M.C. - Pand en hypotheek in het Ontwerp B.W.. Diss.
9054541881: DEKKER, M. - Het water meester; het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming. Diss.
9027116911: SINGER-DEKKER, H. - JustitiŽle documentatie en antecedentenonderzoek. Diss.
3011: SINGER-DEKKER, H. - Dienstverlening
9027133867: SINGER-DEKKER, H. - JustitiŽle documentatie en de verklaring omtrent het gedrag; 2e, herziene, druk, waarin opgenomen: Globale schets van de Wet politieregisters 1990 en het Besluit Politieregisters 1991
9026816065: DELDEN, R. VAN - Lex Mercatoria of Ius Commune? - Rede 1986
9026813759: DELDEN, R. VAN - Overzicht van de handelskoop,
9026831889: DELDEN, R. VAN, F.A.W. BANNIER - Betalingsverkeer (documentair krediet/documenten), 2e druk
9027113297: DELVA, W. - De metamorfose van het Belgische civielrecht - Rede 1977
9060006372: DEMEERSSEMAN, H.A. - Met voorbedachten rade
6258: DESSAUR, C.I. - Problemen en pseudo-problemen in de criminologie - Rede 1971
9026825804: DEURVORST, T.E. - Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Diss.
5608: DIEPENHORST, I.A. - De aangevochten staat - Rede 1972
2804419282: DIERYCK, C. - Zeeverzekering en averijverordening (Belgisch recht)
9020016512: DIETVORST, G.J.B. - De drie pijlers van toekomstvoorzieningen en belastingen. Diss.
9026820364: DIJCK, H.L.E. VAN - De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen. Diss.
9058502295: DIJCK, G. VAN - Faillissementspauliana; revisie van een relict. Diss.
9789013048193: DIJCK, G. VAN - Pauliana
5612: DIJK, V.J.A. - Nova in het burgerlijk geding - Rede 1966
9060008103: DIJK, J.J.M. VAN - Criminaliteit als keerzijde; een theoretische en empirische verkenning van de relaties tussen welvaart en criminaliteit - Rede 1991
9050308996: DIJK, D.J.H. VAN, H.F. MASSINK - Groen en de Grondwet; de betekenis van Groen van Prinsterers visie op de Grondwet van 1848
9013020854: DIJK, J.M. VAN, H.V. OPPELAAR - Voorstel van Wet op het financieel toezicht; beschouwingen over de regulering van de financiŽle markten - Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2004
9057301911: DIJK, F.H. VAN - Sociale zekerheid: ouder dan de weg naar Rome; de vroegste voorbeelden van sociale regelingen
9055161527: DIJK, M.C.M. VAN - Chinese muren; juridische vragen rond afscheiding van informatie binnen financiŽle instellingen
6045: DIJK, P.L. - Inbreng; inbreng over HOORCOLLEGE over inbreng - Rede 1969
7313: DIJK, P.L., A.L.M. SOONS - De Lex van Oven en de invoeringswet Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
9789013042146: BRUISTEN-DIJKHOF, L.M., J.G. GRńLER, W.M.A. KALKMAN, G.J.C. LEKKERKERKER, P.A. STEIN - Pandrecht inde notariŽle praktijk
9789089742056: DIJKSHOORN, W., N.J.H. HULS, S.D. LINDENBERGH (RED.) - Waar gehakt wordt...; acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid
9789087280451: DIJKSTERHUIS, B.M. - Rechters normeren de alimentatiehoogte; een empirisch onderzoek naar de rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007). Diss.
9054585781: ALBERS-DINGEMANS, R.L., H. STEIN, J.J. VAN HEES, L.P. BROEKVELDT, F.H.J. MIJNSSEN - Incidenten bij de afwikkeling van verkoop en overdracht
9026832734: DINGS, H.M.L. - De commissie van aandeelhouders bij structuurvennootschappen. Diss.
9052508194: MESSER-DINNISSEN, P.E. - De rijksarbeidscontractant. Een onderzoek naar de functie van het instituut arbeidscontractant in een genormaliseerd stelsel van arbeidsverhoudingen bij de rijksoverheid
9066655569: DIP, C.E. - Verzamelde geschriften van Carlos Elias Dip
9026833482: DIRIX, E., R.D. VRIESENDORP - Inzake kwaliteit; de kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht
6895: DIRKZWAGER, A. - De Codex Juris Canonici getoetst aan de Nederlandse wetgeving
9020011766: DIX, H.G., J.C.A. GORTEMAKER - Jaarrekening en kapitaalbescherming
9027107750: DOEK, J.E. - Vijftig jaar ondertoezichtstelling. Diss.
90140257796: DOEK, J.E. - Wat is een goede raad voor de toekomst?; enige beschouwingen over het ontstaan en de (mogelijke) ontwikkeling van de raden voor de kinderbescherming - Rede 1977
9026704186: DOEL, J. VAN DEN - Ekonomie en demokratie in het staatsbestuur - Rede 1973
9038703058: DOELDER, H. DE, L.J.J. ROGIER - Opstellen over bestuursstrafrecht
9054547197: DOELDER, H. DE - Terrorisme en de rol van de rechter - Rede 2006
9055160830: DOELDER, H. DE, V. MUL - Misbruik van voorwetenschap: het strafrechtelijke kader
9038703147: DOELDER, H. DE, R.M.G.E. FOQU…, R.A.F. GERDING (RED.) - Taak en functioneren van het O.M.
9055162051: DOELDER, H. DE, V. MUL - Gebruik van voorwetenschap; het juridisch kader
9060110897: DOELEMAN, F. - De heerschappij van de Proost van St. Jan in de Middeleeuwen 1085-1594; een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven, in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven. Diss.
9026820984: DOES, A.M.I. VAN DER - Toegang tot de hoogste rechter; onderzoek naar certoriari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten
9054541539: DOKTER, D. - Risico bij koopovereenkomsten; de samenhang tussen verbintenissen voortspruitend uit internationale commerciŽle koopovereenkomsten in verband met vervoer en verzekering. Diss.
9054542527: DOMMELEN, E. VAN - Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief. Diss.
9026819692: DOMMERING, E.J. - De informatiedriehoek; enige beschouwingen over de regulering van informatiestromen - Rede 1989
9026813619: DOMMERING, E.J. - Algemene belangen in het burgerlijk recht
9053836306: DONDORP, J.H. - Enige grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad
9062566952: DONDORP, H. - Rechtmatigheidstoetsing; toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten. Diss.
9027115834: DONNER, A.M. - Bestendig en wederkerig; over het verband van staat en staatsrecht - Rede 1979
9027114986: DONNER, J. - De vrijheid van het bijzonder wetenschappelijke onderwijs. Diss.
9026836996: DOORENBOS, D.R., N.S.J. KOEMAN, A.W.H. DOCTERS VAN LEEUWEN - Voorkennis, toezicht en boetes in nieuwe financiŽle wetgeving
9789026823: DOORENBOS, D.R. - Financieel strafrecht; een studie inzake strafrechtelijk gesanctioneerde voorschriften uit de bank- en effectenwetgeving. Diss.
9789013045390: DOORENBOS, D.R. - Naming & Shaming - Rede 2006
9038702426: DORRESTEIJN, A.F.M. - Corruptie en privaatrecht - Rede 1994
9038706707: DORRESTEIJN, A.F.M. (RED.) - Juridische splitsing van vennootschappen
9027111995: DORRESTEIN, T.H.J. - Recht van het internationale wegvervoer, met name het tractaat CMR d.d. 19 mei 1956
9013108620: DORST, A.J.A. VAN - Cassatie in strafzaken, 7e druk
9060003691: DORST, A.J.A. VAN - De verjaring van het recht tot strafvordering. Diss.
901301870X: DORST, A.J.A. VAN - Cassatie in strafzaken, 5e druk
9027146519: DORST, A.J.A. VAN - Cassatie in strafzaken, 4e druk
9038706774: DOZY, R.A., Y.A.M. JACOBS - Hoofdstukken huurrecht voor de praktijk, 3e (laatste) druk
9027152470: DRAYER, J.M.H., J.J.H. SUYVER - Politie in de rechtsorde, 3e (laatste0 druk
4242: DRIEL, J.M.C. VAN - De ministeriŽle verordening. Diss.
9026819528: DRIEL, M. VAN - Zelfregulering; hoog opspelen of thuisblijven. Diss.
5622: DRIELSMA, H.A. - Civiele en fiscale gedachten over optierechten - Rede 1964
1826: DRIES, J.J. VAN DEN - Nederlandsch zeerecht, zooals dat luidt na de inwerkingtreding van de Wet van 22 dec. 1924, S. 573, en de daarin aangebrachte wijzigingen
5464: DRIESSEN, A.J. - Schets der werkzaamheden in strafzaken van den Nederlandsch-Indischen ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Java en Madoera. Diss.
1708: DRILSMA, R.L. - De woorden der wet of de wil van de wetgever; proeve ener bijdrage tot de leer der rechtsuitlegging uitgaande van de beschouwingen van Raymond Saleilles en FranÁois Geny. Diss.
9058832617: DRION, P.J.M., B.J. SCHUELER - Privaat- en publiekrechtelijke aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken
6618: DRION, H. - Verzekering en aansprakelijkheidsrecht - Rede 1955
4870: DRION, H. - Limitation of liabilities in international air law. Diss.
6140: DRION, J. - Stare decicis; het gezag van precedenten - Rede 1950
9027108595: DRION, H., O. DE SAVORNIN LOHMAN - De dissenting opinion in de rechtspraak
2093: DRION, H., J.L.P. CAHEN - De dwaling in het privaatrecht - Algemene problemen / De dwaling bij het tot stand komen van de overeenkomst
5624: DRION, H. - Aansprakelijkheid voor andermans fouten in verband met de inhoud der verplichtingen - Rede 1958
4243: DRION, J. - Administratie contra rechter; tot de intrekking van het conflictenbesluit. Diss.
3330: DRION, H., A.R. BLOEMBERGEN - Onrechtmatige Daad (Oud BW) - losbladige Kluwer (Groene Serie Privaatrecht), bijgewerkt t/m laatste supplement 267, juni 1992 / 4 banden - compleet
7375: DRION, H., H.L.J. ROELVINK - Invloed van specialismen op de rechtsontwikkeling / Stare decisis - Redes 1986
9053071261: DRONGELEN, J. VAN - De ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving. Diss.
9060924444: DRUPSTEEN, TH.G., K.J. KRAAN - De beslechting van bestuursgeschillen - Preadviezen & Verslag
9027119082: DRUPSTEEN, T.G. - Milieubeleidsplanning in relatie tot het recht - Rede 1982
9026840144: DRUPSTEEN, T.G. - Een brug te ver? - Rede 2002
0444856722: DUBBINK, C.W. - Wereldrecht en wereldconflictenrecht voor de internationale koopovereenkomst - Rede 1986
2657: DUBBINK, C.W. - De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026818610: DUINKERKEN, B. - Notariaat in overgangstijd 1796-1842. Diss.
5626: DUISTERWINKEL, G. - Enige facetten van de taak van het openbaar ministerie naar Nederlands recht - Rede 1965
9026827350: CHAO-DUIVIS, M.A.B. - Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst; een onderzoek naar eigenlijke en oneigenlijke dwaling. Diss.
9027109214: DUK, W. - Tanden van het recht; oriŽnterende beschouwingen over sancties - Rede 1973
9054542632: DUKER, M. - Legitieme straftoemeting; een onderzoek naar de legitimiteit van de straftoemeting in het licht van het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van een eerlijke procesvoering. Diss.
9060006917: DUNN…, J.M. VAN, E.A.A. LUIJTEN, P.A. STEIN - Kosten en tekortkomingen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boeken 3, 5 en 6) - Rapport uitgebracht aan de vaste Commissie voor justitie van de Tweede Kamer
9038703244: DUNN…, J.M. VAN - Asbest en aansprakelijkheid; bewijsvragen, milieu- en produktenaansprakelijkheid
90268008194: DUNN…, J.M. VAN - Normatieve uitleg van rechtshandelingen - studenteneditie
9054542462: DUUREN, T.P. VAN - De joint venture-vennootschap; een persoonsgebonden kapitaalvennootschap. Diss.
9789013036398: DUUREN, T.P. VAN, H.J. PORTENGEN, E.P.M. VERMEULEN, B. BIER - De vereenvoudigde BV - Preadvies + verslag
9789038701332: DUYNE, P.C. VAN, J.M. REIJNTJES, C.D. SCHAAP - Misdaadgeld
9026809867: DUYNSTEE, J.A.T.J.M. - Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht, 2e druk
4203: DUYNSTEE, F.J.I. - De kabinetsformaties 1946- 1965
6634: DUYNSTEE, W.J.A.J. - De leer der straf van den H. Thomas v. Aquino - Rede 1928
9026804202: ECK, D. VAN - Juridische aspecten van geld, met name in het vroegere Nederlands-IndiŽ. Diss.
9090103562: ECK, D. VAN - Luchtverkeersleiding en aansprakelijkheid. Diss.
6632: ECK, D. VAN - De strafrechter tegenover het gewetensbezwaar - Rede 1956
9038700649: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu; het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade
9054547421: EEGHEN, L.J. VAN - Het schemergebied vůůr faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico's van de onderneming vůůr faillissement. Diss.
6234: EGGENS, J. - Het 'misbruik van recht' en de vrijheid - Rede 1941
5629: EGGENS, J. - Over het fingeren van rechtsficties - Rede 1958
6147: EGGENS, J. - Transpositie en conversie - Rede 1946
9056294067: EIJK, N.A.N.M. VAN - Zoekmachines: zoekt en gij zult vinden?; over de plaats van zoekmachines in het recht - Rede 2005
9789066971868: EIJKEN, E.D. - Compendium van het Overijssels recht vůůr 1811
9027150338: EIJLANDER, P., W. VOERMANS - Wetgevingsleer
9027137374: EIJLANDER, P. - De wet stellen; beschouwingen over onderwepen van wetgeving. Diss.
9054540311: EIJLANDER, P. - De verbindende wetgever; over de verhouding tussen staat, markt en samenleving - Rede 2000
9056292234: EIJSBOUTS, W.T. - Het verdrag als tekst en feit - Rede 2001
9789077320365: EKELMANS, J. - De exhibitieplicht in kort bestek
9026820038: ELDERS, J.L.M. - Waardering van bewijs - Rede 1990
9026814283: ELDERS, J.L.M. - Differentiatie en integratie in het privaatrecht - Rede 1983
9026833520: ELFERINK, M.H. - Verwijzingen in wetgeving; over de publieksrechtelijke en auteursrechtelijke status van normalisatienormen. Diss.
9022835286: ELIAS, A.M. - Het Nationaal Syndicaat 1802-1805
9038706049: ELZINGA, H.K. - In beroep; een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb. Diss.
9013037771: ELZINGA, D.J. (RED.) - De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa
9001296343: ELZINGA, D.J. - De waarde van een relatief rechtsbegrip - Rede 1988
9013003206: EMBREGTS, M.C.D. - Uitsluitsel over bewijsuitsluiting; een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht. Diss.
6897: EMMER, H. - De grenzen van nederland van de Wielingen tot aan den Rijn. Diss.
1788: EMPEL, A.C. VAN - De rechtsgrond van den omslag der averij-grosse. Diss.
9026818807: EMPEL, M. VAN - The Visible Hand in Invisible Trade - Rede 1988
9026812949: EMPEL, M. VAN - Justitia zonder blinddoek?; over het recht in een gemengde economische orde - Rede 1981
9026831498: ENGBERTS, D.P. - Met permissie; morele argumentaties inzake het toestemmingsbeginsel bij de totstandkoming van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Diss.
9789462120020: ENGEL, C. - Legal Experiments: Mission Impossible? - Rede 2012
9026828027: SCHREURS-ENGELAAR, M.E. - Organen van de coŲperatie. Diss.
9027139091: ENGELEN, T.C.J.A. VAN - Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten. Diss.
9013008615: ENGELHARD, E.F.D. - Regres; een onderzoek naar het regresrecht van particuliere en sociale schadedragers. Diss.
9054545046: ENGELHARD, E., T. HARTLIEF, G. VAN MAANEN - Aansprakelijkheid in gezinsverband
9789013047639: ENGELHARD, E.F.D., G.E. VAN MAANEN - Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel
9789089741981: ENGELHARD, E.F.D., I. GIESEN, C.B.P. MAH…, M.Y. SCHAUB - Handhaving van en door het privaatrecht; vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving
9056293222: ENGERS, T.M. VAN - Goed geregeld?; het recht als ontwerpvraagstuk - Rede 2003
9060420519: ENSCHED…, C.J. - Iets over bijzondere delicten in het algemeen, met speciale aandacht voor vermogensdelicten
9026811373: ENSCHED…, CH.J. - De macht van de rechtswetenschap; overheidsbeleid en maatschappijwetenschappen - Rede 1979
1740: ERADES, L. - Waar volkenrecht en Nederlands staatsrecht elkaar raken; historisch-juridische studie. Diss.
9789077320563: ERNES, A.L.H. - Tussenpersonen in het handelsverkeer
9027131554: ERP, J.H.M. VAN - Contract als rechtsbetrekking; een rechtsvergelijkende studie. Diss.
9789013064735: ES, P.C. VAN - Erfrecht van de langstlevende echtgenoot
9058501318: ES, P.C. VAN - De Actio Negatoria; een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht. Diss.
9789069168661: ES, P.C. VAN - Verkrijging door verjaring
9026838778: ESCH, R.E. VAN - Pecunia electronica non olet; van gelijke behandeling van elektronisch geld met waardepapieren - Rede 2001
9789013094152: ESCH, R.E. VAN - Giraal betalingsverkeer - Elektronisch betalingsverkeer, 3e druk
9026840225: ESCH, R.E. VAN, J.E.J. PRINS - Recht en elektronische handel, 2e druk
2012: ESCH, B. VAN DER - Vergelijkend vennootschapsrecht; de N.V. naar Engels, Amerikaans, Frans en Belgisch recht, tegen de achtergrond van de Nederlandse voorschriften. Diss.
9027129193: ESKES, J.A. - Repressie van politieke bewegingen in Nederland; een juridisch-historische studie over het Nederlandse publiekrechtelijke verenigingsrecht gedurende het tijdvak1798-1988. Diss.
6637: ESSEN, J.L.F. VAN - Feitelijke en rechtsbetrekkingen in het internationale handelsverkeer - Rede 1952
9054540753: ESSERS, P.H.J., R.H. HAPP…, G.T.K. MEUSSEN, M.J.G.C. RAAIJMAKERS, R.D. VRIESENDORP - Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht - Opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht
9020015265: ESSERS, P.H.J. - Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen - Rede 1992
5644: ESVELD, N.E.H. VAN - Vrijheid van arbeid - Rede 1962
690: ESVELD, N.E.H. VAN - Vrijheid en dwang in het arbeidsrecht - Verzamelde opstellen
7151: EUWE, M. - Wetenschap en computer - Rede 1965
9789089740342: EVEN, J.H. - Transnational collective bargaining in Europe; a proposal for a European regulation on transnational collective bargaining. Diss.
9038707274: EVERAARS, P., J.L. VAN DER NEUT, J. SIMMELINK (RED.) - Ontnemingswetgeving in perspectief
9026834707: EVERDINGEN, H.G. VAN, C.M. GRUNDMAN-VAN DE KROL, H.J. SACHSE - Aspecten van toezicht; beschouwingen over het toezicht op de financiŽle sector - Preadviezen Vereniging voor Effectenrecht 1999
9026817584: EVERDINGEN, H.G., J.E. FESEVUR, H.P.J. OPHOF, J.C. VAN STRAATEN - Zekerheden en uitwinning
9070879948: EVERS, H.J. - Journalistiek en ethiek; een onderzoek naar regelgeving in de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960-1985. Diss.
1613: EVERTS, B.H. - Buurwegen. Diss.
9789070062514: EYFFINGER, A. - Oorlog, Vrede of Bestand? - 1609 door de ogen van Hugo de Groot
9026821344: EYFFINGER, A.C.G.M. - Compendium volkenrechtsgeschiedenis, 2e (laatste) druk
9054582448: EYKMAN, L.G., T. HARTLIEF, J.M. VAN DUNN…, G.E. VAN MAANEN, J.G. TEEUWISSEN, J.B. BAKKER, J.L.M. MISANA - Bijzonder letsel; aansprakelijkheid voor psychisch letsel en psycho-somatische gevolgen van letsel - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1995
6326: EYL, H.R. - Internationale echtscheiding in Nederland - Rede 1964
4248: EYSINGA, W.J.M. VAN - Ontwikkeling en inhoud der Nederlandse tractaten sedert 1813
5296: EYSINGA, W.J.M. VAN, S.J. FOCKEMA ANDREAE - Geschiedenis van de Nederlandsche wetenschap van het volkenrecht - Geschiedenis van de Nederlandsche wetenschap van de Nederlandsche rechtsgeschiedenis
9789070062477: WACKIE EYSTEN, P. - Wieck v. Wieck; Robert en Clara Schumanns Eheprozess
9789013055955: FABER, N.E.D., J.J. VAN HEES, S.C.J.J. KORTMANN, N.S.G.J. VERMUNT - De bewindvoerder, een octopus
9060002709: FABER, S. - Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811; de nieuwe menslievendheid. Diss.
9789089741851: FABER, K. - Re-integratie volgens plan; een onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van het gebruik van het instrument trajectplan bij re-integratie. Diss.
9062837476: FABER, S., V. EGMOND, T. VAN WEEL, W. HEERSINK, V. VERHAAR, F. BRINK, C. DE BOER - Nieuw licht op oude justitie; misdaad en straf ten tijde van de republiek
9013020747: FALKENA,F.B. M.E. KOPPENOL-LAFORCE, A.T. OTTOW (RED.) - Markten onder toezicht
9014029381: FASE, W.J.P.M. - Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland; terugblik en perspectief. Diss.
9026812256: FASE, W.J.P.M. - De botsing tussen de contracts- en vakverenigingsvrijheid; enige beschouwingen over het CAO-recht - Rede 1981
9060114779: SJIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen, de Procureur-Generaal mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871); Curacao's rechtsleven in de 19e eeuw. Diss.
905095023X: FAURE, M., T. HARTLIEF - Verkeersaansprakelijkheid in Nederland en BelgiŽ
9054541482: FAURE, M., T. HARTLIEF - Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten
9789089741578: FAURE, M.G. - The Impact of Behavioural Law and Economics on Accident Law - Rede 2009
2163: BONEVAL FAURE, R. VAN - Het Nederlandsche Burgerlijk Procesrecht
9026840152: FAURE, M; HARTLIEF, T. - Nieuwe risico's en vragen van aansprakelijkheid en verzekering
9054547227: FAURE, M., T. HARTLIEF - FinanciŽle voorzieningen na rampen in het buitenland
9062154077: FAURE, M. - (G)een schijn van kans; beschouwingen over het statistisch causaliteitsbewijs bij milieugezondheidsschade - Rede 1993
9069843641: FEENSTRA, R. - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Franeker universiteit tot 1811
9004092846: FEENSTRA, R. - Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, 5e druk
6135: FEENSTRA, R. - Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeinse recht - Rede 1950
4474: FEENSTRA, R. - Reclame en revindicatie; onderzoekingen omtrent de rol in de ontwikkelingsgeschiedenis van het recht van reclame gespeeld door den romeinsrechtelijken regel omtrent eigendomsovergang en prijsbetaling bij koop (Inst. 2.1.41). Diss.
2146: FEENSTRA, R., H.F.W.D. FISCHER, M.E. BLOK, F.B.J. WUBBE - Bibliographie der geschriften van Prof. Mr. E.M. Meijers in leven hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden
9026837860: FEENSTRA, R., L.C. WINKEL - Vergelding en vergoeding; enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad, 3e (laatste) druk
9026838301: FEITSMA, E.F., V.N.G. VAN LEEUWEN, L.A.G. MOELKER, W. DE JONG - Effectenverkeer via internet; een tussenstand vanuit effectenrechtelijk perspect
6262: FELDBRUGGE, F.J.M. - Het oudste Russische recht; gedachten naar aanleiding van de Russkaia Pravda
5649: FELDBRUGGE, F.J.M. - Tussen theologie en medicijnen; recht als regels en recht als proces - Rede 1968
9027127131: FELDBRUGGE, F.J.M. - Hoe bestuurbaar is het schip van staat; overwegingen naar aanleiding van het economisch strafrecht van de Sovjet-Unie - Rede 1986
5697: FELTZ, F. VAN DER - Verzekering of voorziening - Rede 1973
7278: FELTZ, G.W. VAN DER - Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de sursťance van betaling - 2 delen (compleet)
1755: FELTZ, F. VAN DER - Beschouwingen over titel 17 van boek 7 van het ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek
9013018556: BLANCO FERNŃNDEZ, J.M., M. HOLTZER, G. VAN SOLINGE - Richtlijnen voor de onderzoeker in enquÍteprocedures
9026820763: FERNHOUT, F.J. - Alimentatierekenen, 2e druk
9013021103: FERNHOUT, F.J. - Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken. Diss.
9026821956: FESEVUR, J.E. - Voorrechten en retentierecht, 2e druk
9026817940: FESEVUR, J.E. - Retentierecht. Diss.
9060920503: FESEVUR, J.E. - De zakelijke zekerheidsrechten naar tegenwoordig en toekomstig Nederlands recht; privileges, pand, zekerheidseigendom, hypotheek en retentierecht
9060001745: FIJNAUT, C. - Opdat de macht een toevlucht zij?; een historische studie van het politieapparaat als een politieke instelling. Diss. - 2 banden
905867052X: FIJNAUT, C., D. VAN DAELE, S. PARMENTIER - Een openbaar ministerie voor de 21e eeuw
6644: FIJNAUT, C. - Verleden, heden en toekomst van de geÔntegreerde strafrechtswetenschap - Rede 1986
9061450861: FIJNAUT, C., W. VOS - Bibliografie van de Politie in Nederland 1813 -1988 met inbegrip van Nederlands-IndiŽ en de Nederlandse Antillen
9063214731: FIJNAUT, C. - De toelating van raadslieden tot het politiŽle verdachtenverhoor
9060004671: FIJNAUT, C. - Verleden, heden en toekomst van de geÔntegreerde strafrechtwetenschap - Rede 1986
9789400002463: FIJNAUT, C. - Terugblikken en vooruitblikken op een leven in de wetenschap - Rede 2011
9026836880: FILOTT, W.H.G.A. - Algemene bankvoorwaarden, 4e (laatste) druk
5178: FISCHER, H.F.W.D. - De geschiedenis van de reŽele executie bij koop. Diss.
9038704496: FISELIER, J.P.S. - Het cellentekort - Rede 1995
9026838883: FLACH, R.J.C. - Scheepsvoorrechten; aard en omvang van de op schepen rustende voorrechten. Diss.
9027138648: FLORIJN, N. - Rechtsvergelijking in het wetgevingsproces. Diss.
3211817654: FLOSSMANN - Oesterreichische Privatrechtsgeschichte (1e druk)
9026837909: FLUIT, P.S. - Verzekeringen van solidariteit; een studie naar de veranderingen in de sociale loonderving gedurende 1980 tot 2000. Diss.
9027144850: BRUCKEN FOCK, E.P. VON - Extern onderzoek en civiele jeugdrechtspleging - Rede 1996
9038700296: BRUCKEN FOCK, E.P. VON, A.J.A. VAN DORST - Cassatie in strafzaken, 1e druk
6643: FOKKEMA, D.C. - Begrensde gerechtigheid - Rede 1963
9038700458: FOKKENS, J.W. - Grenzen aan de Groei?; kanttekeningen bij de toename van het aantal strafzaken in cassatie - Rede 1992
9060002156: FOKKENS, J.W. - Reclassering en strafrechtspleging. Diss.
9026814267: FOLTER, R.J. DE (RED.) - Overdracht van een onderneming; art. 1639aa e.v. BW en de sterfhuisconstructie
2886: FONTEIN, E.M. - De rechtspositie van de architect 1850-1985. Een onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingen in de maatschappelijke positie en de rechtspositie. Diss.
6933: FONTEIN, G. - Rechterlijke uitspraken over het Groninger beklemrecht van 1861 tot 1892
2944: FOQU…, R., P. FRISSEN, D. PESSERS, C. KELK, T. SCHALKEN, A. KOERS - Grenzen tussen goed en kwaad; 13 essays over preventie, misdaad en straf in de 21ste eeuw
9026837038: FORDER, C.J. - Het informele huwelijk: de verbondenheid tussen mens, goed en schuld - Rede 2000
9065699333: FORREZ, R. - Viglius' colleges 'de rebus creditis' te Ingolstadt; een casestudy van problematische traditie van Latijnse juridische teksten
6141: GAAY FORTMAN, W.F. DE - Herziening van het echtscheidingsrecht - Rede 1947
9014020791: GAAY FORTMAN, W.F. DE - Gaay Fortman / Recht doen - Geschriften
6192: GAAY FORTMAN, W.F. DE - Het geheim van het recht - Rede 1962
9026807929: FRANCISSEN, P.W.H.M., J.M. JANSEN - Statuten van de grote NV en BV
9026809085: FRANCISSEN, P.W.H.M., P.F.M. VAN LIEROP - De ondernemingsraad; een onderzoek naar de taak en bevoegdheden van ondernemingsraden in BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Zweden

Next 1000 books from Juridisch Antiquariaat Lťon

6/1