Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33194: [ROY, GILBERT (1540-1583/4)] - Chronyc. Historie der Nederlandtscher oorlogen, troublen en oproeren oorspronck, anvanck en eynde, item den stande der religien, tot desen jare 1580. Beschreven durch den hoochgeleerden heren Adam Henricipetri ... VVt den Hoochduytschen in onse Nederlantsche sprake getrouwelick overgesedt. Mitzgaders diversche copien va[n] sentbrieven, placcaten, accoorden van peysen, unien, articlen en verbontenissen, in Nederlant gepubliceert en wtgegaen.
15146: [GENZMER,W.] - Hundert Jahre Augsburger Kammgarn-Spinnerei 1836/1936. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Wollgewerbes.
28970: [GRAUMANN, JOHANN PHILIPP (1690-1762)] - Vernunftige Vertheidigung des Schreibens die teutsche und anderer Volker Munz-Verfassung betreffend, der so genanten grundlichen Prufung desselben entgegen gesetzet. Nebst einem Anhange, worin die in der Erfahrung gegrundete Ursachen von dem Steigen und Fallen des Gold- und Silber-Preises, und dem darauf sich grundenden Steigen und Fallen des Wechsel- Courses abgehandelt werden.
31433: [ISNARD, ACHILLE NICOLAS (1749-1803)] - Principes sur l'exercice de la puissance legislative et de la puissance executrice.
36265: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS (1612-1653)] - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der geunieerde provintien, aenwysende des selfs maniere van regieringe, veelvoudige middelen &c. Als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651 [met tussentitel: Militair repartitie-boeckjen]. Den sesten druck: waer by gevoecht zijn eenige autentijcke stucken tot dese materie dienende.
17561: [EEDEN,F.VAN.] - Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland ... door Cornelis Paradijs ... Vierde vermeerderde en verbeterde druk.
16558: [STEITZ,L.] - Een woord over de redevoering van Zijne Excellentie, den Minister van Kolonien ... ter zuivering van den blaam, opgelegd aan de nagedachtenis van den heer P.J.Kamphuis, in leven eigenaar van het land Tji-Kandi Oediek, in de residentie Bantam, Nederlandsch-Indie.
16545: [LION,I.J.] - De misleiding der natie door de liberale factie, bewezen in de Rembangsche kwestie.
36273: [DARINGS,J.H.] - Over de Lombaerden en Bergen van Barmhartigheid, in Belgie.
22958: [SCHILPEROORT,T.O. & A.J.VAN TETROODE.] - Een woordje over het stokpaardje van eenige zoogenaamde welgezinden.
36184: [ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN (1851-1884)] - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879.
32072: [LUZAC, ELIE (1723-1796)] - Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie; en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 's lands vervallen en kwynenden staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen. [Eerste stuk: tweede druk.]
11176: [WOUDRICHEM VAN VLIET,L.VAN.] - Indische belangen.
32625: [BREDERODE, LANCELOT VAN (1583-1668)] - Vande apostasie. Dat is vanden afval der christenen. Tweede editie. Verbetert en klaerder gestelt.
17643: CONGO 1959. - Congo 1959. Documents belges et africains. 2e edition revue et augmentee.
17645: CONGO 1965. - Congo 1965.
23095: [SWILDENS, JOHAN HENDRIK (1745-1809)] - Zes-daagsche staats-brief over 's lands hoogste zaak aan den burger Vitringa ... nopens eene te beroepen algemeene nationaale vergadering; naar den Haag alle dagen tot den 28 dec. 1795 gezonden door een' republikeinsch patriot.
32207: [CERFVOL, CHEVALIER DE] - Du droit du souverain sur les bien-fonds du clerge et des moines, et de l'usage qu'il peut faire de ces biens pour le bonheur des citoyens.
16651: [WESTSTRATE,C.] - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Cooperatieve Centrale Raiffeissen-Bank te Utrecht 1898-1948.
34057: [BAYLE, PIERRE (1647-1706)] - Avis important aux refugiez sur leur prochain retour en France, donne pour Etrennes a l'un d'eux en 1690. Par Monsieur C.L.A.A.P.D.P.
14928: [VOGEL,KORNELIS DE (1753-1822)] - Katechismus van het stadhouderschap, der prinsen en vorsten uit het Doorlugtig Huis van Oranje en Nassauw, in de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
21674: [BREUGEL, ROBBERT VAN (1791-1873)] - De belangen der inlandsche nyverheid met die des koophandels in overeenstemming gebragt, door de verheffing van Nederland tot een porto-franco.
38606: [HOLBEIN, HANS.] - Bilder des Todes.
34961: [LE PETIT, JEAN FRANCOIS (1546-C.1615)] - Les fruicts de la paix, soubs le nom de Trefves, entre les serenissimes Philippe troisieme du nom roy des Espagnes, les archiducs Albert, & Isabelle d'Austrice, ducs de Brabant, &c. Et les illustres Estats Generaulx de la republique des provinces unies du Pays-Bas, conclue en Anvers le neufiesme du mois d'apvril 1609.
11487: [STRUIK,D.J.] - De wereldbeschouwing van het communisme. Het dialektisch materialisme, door O.Verborg.
11488: [STRUIK,D.J.] - Het historisch materialisme, door O.Verborg. 2de omgewerkte, verbeterde druk.
11466: S.D.A.P. - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
12504: [BARGETON, DANIEL (1678-1757)] - Lettres. Ne repugnate vestro bono ...
12676: [BOSMAN,H.W.J. RED.] - Landbouw en bankwezen. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.
30173: S.D.A.P. - Arbeidersjaarboekje voor 1903-13 en 1916-21.
11723: [ROVERE VAN BREUGEL, JAN JACOB DE (1790-1861)] - Over de aloude vrijheid van handel en nijverheid in Nederland.
40880: [SALMASIUS, CLAUDIUS (1588-1653)] - Defensio regia. Dat is: koninglyke verdedinge [sic]. Voor Carel de Eerste. Aen den doorluchtigsten koning van Groot Britannien Carel de Tweede, oudste sone, navolger, en wettige erf-genaem.
11464: S.D.A.P. - Rapport van de 'Herzieningscommissie' der S.D.A.P.
10999: [JAARSMA,S.] - Empirebuilding, door Nederlander-Middenstander.
31002: [CHAMOUSSET, CLAUDE HUMBERT PIARRON DE (1717-1773)] - Plan d'une maison d'association, dans laquelle au moyen d'une somme tres-modique chaque associe s'assurera dans l'etat de maladie toutes les sortes de secours qu'on peut desirer. [Followed by:] Additions et elaircissemens au Plan d'une maison d'associaton ... [drop-head titles].
37569: [VITRINGA, HERMAN HENDRIK (1757-1801)] - Provisioneel reglement van bestuur voor het platteland des quartiers van Veluwen.
31243: [THOME, LOUIS MARIE RENE, MARQUIS DE] - De l'ensemble, ou essai sur les grands principes de l'administration.
37971: [GIOVIO, GIOVANNI BATTISTA (1748-1814)] - L'Uomo privato e pubblico. Opuscoli tre.
20687: [HUYBERT, PIETER DE (1622-1697)] - Verdediging van de oude Hollantsche regeeringh, onder een stadthouder en kapiteyn generael; waer in de daden en diensten van de doorluchtige heeren princen van Orangien hoogloffelijcker memorie, klaerlijck werden vertoont.
23206: JOHAN MAURITS VAN NASSAU-SIEGEN 1604-1679. - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brazil. Essays on the occasion of the tercentenary of his death. Edited by E. van den Boogaart in collaboration with H.R.Hoetink and P.J.P.Whitehead.
22108: [SCHALKWIJK,W.C.] - De Kongo-Vrijstaat en de handel. Antwoord op de brochure: La Conference de Bruxelles et les Pays-bas, par Un ami de la verite, door een koopman.
22436: [WINTER,A.] - Opvoeding van gevangenen. Uit het Engelsch door A. de Graaf.
21387: [METHORST,H.W.] - Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden.
36166: [HILLENIUS, CORNELIUS (1568-1632)] - Corte ende waerachtige verantwoordinghe over de proceduren ende resolutien die de vroedtschappen van Alckmar, gelijck teghen andere, als insonderheyt over ende teghen Cornelium Hillenium op den 17. julij anno 1610, hebben ghenomen. Ghestelt van weghen het meeste ende voornaemste deel der Ghemeynte Iesu Christi tot Alckmar.
33868: [MUNNIKS, JOHANNES (1741-1815)] - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Uit egte gedenkstukken onpartydig zamengesteld. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar eindigt. Deel 1-10 [van 17].
30841: [VIVANT DE MEZAQUES] - Bilan general et raisonne de l'Angleterre; depuis 1600 jusqu'a la fin de 1761; ou lettre a M.L.C.D. sur le produit des terres et du commerce de l'Angleterre. Par M.V.D.M.
35750: [ROBINSON BRYAN (1680-1754)] - A short essay on coin.
18522: [GROEN VAN PRINSTERER,G.] - Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. Derde druk.
22444: [GELDER,W.DE. & B.TIDEMAN & J.W.H.EVERSEN.] - Drie antwoorden op eene prijsvraag, uitgeschreven door de Broederschap der Notarissen in Nederland, over de wetgeving op de registratie.
11570: [ENGELS,J.] - Rapport betreffende de rationalisatie der overheidsbedrijven. Uitgebracht door Jelle Boersma in opdracht van den Nederl. Federatieven Bond van Personeel in Openbaren Dienst.
11360: [KOL,H.H.VAN.] - Kapitalisme en socialisme of arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet, door Rienzi. Deel I: Kapitalistische maatschappij. Deel II: Socialistische maatschappij.
11358: [KOEJEMANS,A.J.] - De Waarheid marcheert! Wording en groei van de pers van de Nederlandse arbeidersklasse.
10437: [MALINES VAN GINKEL,H.F.DE.] - Verslag van den economischen toestand der inlandsche bevolking 1924.
10693: [ADDENS,N.G.] - Fonds ten behoeve van den landbouw in de provincie Groningen 1878-1953.
10639: AMSTERDAM 1929. - Memorial Book of the International Exhibition of Economic History.
22027: NETHERLANDS INDUSTRY SINCE 1945. - Netherlands industry since 1945. A record of postwar progress.
18876: [CAPELLE,G.A.B.] - De l'origine et des progres de l'esprit revolutionnaire. Par un ancien ministre du roi de France.
16913: [ROSENBAUM,K.] - Festschrift zur Eroffnung des neuen Geschaftsgebaudes der 'Sparkasse der Stadt Hagen' am 29. November 1952.
37929: [AMIGONI, BARTOLOMEO.] - Sopra il programma proposto dalla Reale Accademia di Torino di provvedere alla sussistenza dei tessitori di seta quando questa scarseggi o manchi ecc. Memoria di Momoalberto Manigio membro di nessuna Accademia neppure agraria.
38386: [FEDER, JOHANN GEORG HEINRICH (1740-1821)] - Der neue Emil oder von der Erziehung nach bewahrten Grundsatzen. Zweyte Auflage.
39257: [CUPPE, PIERRE.] - Heaven open to all men: or, a theological treatise, in which, without unsettling the practice of religion, is solidly prov'd by Scripture and reason, that all men shall be saved, or, made finally happy.
36269: [RUTGERS, JOHANNES (1850-1924)] - Anno: 1999. 2e duizendtal.
14052: CONGO 1964. - Congo 1964. Political documents of a developing nation. Compiled by C.R.I.S.P. Introduced by H.F.Weiss.
13889: [ECKARD,J.W.A.VON.] - Berlin und St. Petersburg. Preussische Beitrage zur Geschichte der Russisch- Deutschen Beziehungen.
11593: N.V.V. - - Wenkend perspektief. Studie over de inkomens- en vermogensverdeling.
11591: N.V.V. - - Bedrijfsleven en verruiming der arbeidsmarkt in Nederland. Rapport uitgebracht door een commissie uit het N.V.V. en de S.D.A.P.
11588: [MAREES,C.] & [P.MEIJDAM] & [P.SPEK] - Het beginsel getrouw. Uitgegeven ter herinnering aan het zilveren jubileum van den Christelijken Bond van Belastingambtenaren 1904-1929.
11460: S.D.A.P. - De Arbeiderspartij in de Tweede Kamer 1897-1901.
33750: [FAGEL, CASPAR (1629-1688)] - Missive van een regent ter vergaderinge van haer ed. groot mog. de heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, op den 16 februarij 1684 praesent zijnde geweest, aen een ander regent; over 't gene aldaer ten selven dage voorgevallen is, by occcasie [sic] van de communicatie van seeckere missive van den heere grave d'Avaux ...
11019: [KEUCHENIUS,W.H.J.] - De eenige weg. Het economisch klaverblad der toekomst. Brief aan Z.E. den Heere J.B. van Heutsz.
13831: [HOUTEN,J.W.VAN.] - De geschiedenis van de artikelen waarvan aan het Rijkskantoor voor Koper de behandeling is opgedragen.
22316: [RAPPARD,W.L.F.C.VAN.] - Gedachten over eenige onderwerpen, betrekking hebbende tot de aanstaande Nederlandsche wetgeving.
14968: [ROCHUSSEN, JAN JACOB (1797-1871)] - Voordragt van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam, betreffende de Duitsche Handel- en Tol-Vereeniging, gedagteekend 3 April, 1834.
15554: [WICHERS HOETH,A.W.] - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
29605: [LUZAC, ELIE (1723-1796)] - Essai sur la liberte de produire ses sentimens.
37183: [MOREAU DE SAINT-ELIER, LOUIS MALO (1699-1754)] - Traite de la communication des maladies et des passions; avec un essai pour servir a l'histoire naturelle de l'homme.
34598: [WITT, JOHAN DE (1625-1672)] - Resolutien der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland van consideratie, ende oock voor de toekomende tyden dienende, genomen zedert den aenvangh der bedieninge van den heer Johan de Witt als raedt-pensionnaris van den selven lande; beginnende met den tweeden Augusti 1653 ende eyndigende met den negenthienden December 1668.
11174: [WOUDRICHEM VAN VLIET,L.VAN.] - Brief aan den hoogleeraar R.Dozy, het koloniaal vraagstuk ontvouwd en het ontwerp van cultuur-wet beoordeeld.
13815: N.V.V. - - Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
21199: AA,A.J.VAN DER. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Uitgegeven onder hoofdredactie van G.D.J.Schotel. Nieuw uitgaaf.
24236: AA, CORNELIS VAN DER (1749-1815) - Geschiedenis van den jongst-geeindigden oorlog, tot op het sluiten van den vrede te Amiens. Bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek. Uit de beste authentique stukken, berichten, aanteekeningen, en andere echte bronnen bijeengezameld, en in order gebragt.
22365: ABBINK, JOHANNES JACOBUS (1802-1870) - Het zeeregt en de zee-assurantiewetten aller volken. 2e veel vermeerderde en verbeterde druk.
17116: ABENDANON,J.H. - De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1849 tot 1907 tot een doorloopend geheel bewerkt.
11675: ABINENO,J.L.C. - Liturgische vormen en patronen in de evangelische kerk op Timor.
16526: ABOETARI. - De verhouding van de koloniale tot de theoretische economie.
13136: ABRAHAM-VAN DER MARK,E.E. - Yu'i mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curacao.
28957: ABRANTES,D'. - Essai sur la Regence de 1870, d'apres les documents authentiques.
15096: INTERNATIONAAL ACCOUNTANTSCONGRES. - Het internationaal accountantscongres Amsterdam 1926.
21867: ACKERSDIJCK, JAN (1790-1861) - Bedenkingen over de korenwetten.
22030: ACKERSDIJCK, JAN (1790-1861) - Over belastingen en bezuiniging.
21772: ADAMS,F. - The free school system in the United States.
10692: ADDENS,N.G. - De Vraagpunten der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941.
12031: ADLER,M. - Neue Menschen. Gedanken uber sozialistische Erziehung. Zweite, vermehrte Auflage.
11247: ADLER,G. - Geschiedenis van het socialisme en communisme van Plato tot Lessing. Vertaald door T.J.de Vries.
18034: REGTSGELEERDE ADVIEZEN. - Eerste [-elfde] verzameling van regtsgeleerde adviezen.
34990: TROUWHARTIGE AENSPRAECK. - Trouwhartige aenspraeck, aen alle goede patriotten van desen staet, in dese gelegentheit.
39042: AGAZZI,E. & M.PAURI [EDS]. - The reality of the unobservable. Observability, unobservability and their impact on the issue of scientific realism.
34848: AGERBEEK,G.K.B. - Beknopt Nederlandsch-Sasaksch woordenboek.
12227: INTERNATIONALER KONFERENZ FUR AGRARWISSENSCHAFT. - Internationaler Konferenz fur Agrarwissenschaft. Vortraege und Verhandlungen uber die Weltagrarkrise. Nationale Planwirtschaft. Organisation des landwirtschaftlichen Betriebes und Bodenrecht. Internationale Zusammenarbeit.
18635: AGRICOLA,R. - VELDEN,H.E.J.M.VAN DER. - Rodolphus Agricola (Roelof Huusman). Een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw. Eerste gedeelte [niet verder verschenen].
15310: HISTORIA AGRICULTURAE. - Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl 4-6, 8-10 en 12-14.
21488: AGT,A.L.G.M.VAN. & H.B.M.ESSINK. - Inventarissen van archieven der kerkelijke instellingen te Beers, Boxmeer en Grave.
22478: AGWANI,M.S. - The United States and the Arab world 1945-1952.
41067: AHSMANN,M. - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Utrechtse universiteit tot 1811.
41066: AHSMANN,M. & R.FEENSTRA. - Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Leidse universiteit tot 1811.
14316: AHVENAINEN,J. - Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter.
21073: AKERMAN, JOHAN HENRYK (1896-1982) - Das Problem der sozialokonomischen Synthese.
18225: ALBADA,A.VAN. - BERGSMA,W. - Aggaeus van Albada (c.1525-1587), Schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
13400: ALBARDA,J.W. - - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
16565: ALBEDA,W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
13359: ALBERTI,J. - SANDT,H.W.M.VAN DE. - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw.
38013: ALBERTI, LODOVICO (1759-1843) - Quadro del sistema di commercio e d'industria vigente nelle provincie Venete.
21548: ALBERTS,W.J. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
19886: ALBERTS,W.J. & A.L.HULSHOFF. - Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
18329: ALBERTS,W.J. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel 1: 1353-1377.
14278: ALBERTS,W.J. & H.P.H.JANSEN. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen.
11553: ALBERTS,A. - In de tijd gezet. [Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Grafische Bond.]
20970: ALBREGTS,A.H.M. - De leer der maatschappelijk economische organisatievormen.
25543: ALDERS,L.W. - Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700.
10180: ALGRA,N.E. - De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek.
22177: ALLFELD,P. - Der Einfluss der Gesinnung des Verbrechers auf die Bestrafung.
11480: SOCIALISTISCHE ALMANAK. - Socialistische almanak. Uitgegeven door de Vrije Socialisten-Vereeniging te Amsterdam [enz.].
13614: ALMEIDA SALDANHA,E.D'. - Questoes nacionais. Mocambique perante Genebra.
13613: ALMEIDA SALDANHA,E.D'. - Mocambique - Uniao da Africa do Sul.
13612: ALMEIDA SALDANHA,E.D'. - Questoes nacionais. Casos da costa da Africa.
23798: ALMKVIST,H. - Nubische Studien im Sudan 1877-78. Aus dem Nachlass herausgegeben von K.V.Zettersteen.
30194: ALPHEN,H.VAN. - BUIJNSTERS,P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
10115: ALPHEN,G.VAN. - De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland tijdens de regeering van den Koning-Stadhouder Willem III 1688-1702.
36152: ALSTORPHIUS GREVELINK,P.W. & J.A.H.NETSCHER & A.C.PIERSON. - Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie ... der door hen gedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen, met daaruit voortvloeijende beschouwingen en voorstellen nopens het gevangeniswezen in Nederland. Met bijlagen en platen.
22190: ALTING BOSEKEN,J.A. - Over geldleeningen hier te lande door vreemde mogendheden aangegaan.
16415: ALTMEYER,J.J. - Les precurseurs de la Reforme aux Pays-Bas.
22838: PENSIOENFONDS VOOR WEDUWEN EN WEEZEN VAN BURGERLIJKE AMBTENAREN. - Pensionneerings-, sterfte- en ontslagkansen van in dienst zijnde mannelijke burgerlijke ambtenaren... bewerkt op het bureau Wiskunde en Statistiek.
24843: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES (1824-1868) - Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Een tegenschrift tegen Mr.C.W.Opzoomer, tevens eene bijdrage tot de kritiek der antirevolutionaire rigting.
16391: AMORIE VAN DER HOEVEN,M.DES. - Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt.
15519: SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM. - Spaarbank voor de stad Amsterdam 1848-1948.
36267: AMSTERDAM. - Recueil des pieces authentiques, concernant l'election des eschevins de la ville d'Amsterdam, et de plusieurs autres pieces.
14151: ANAK AGUNG GDE AGUNG,I. - 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen.
23406: ANDERSON, JAMES (1739-1808) - Observations on the means of exciting a spirit of national industry; chiefly intended to promote the agriculture, commerce, manufactures, and fisheries, of Scotland. In a series of letters to a friend.
18330: ANDLER,C. - - Melanges offerts a M. Charles Andler par ses amis et ses eleves.
15141: ANDRE-FELIX,A. - Les debuts de l'industrie chimique dans les Pays-Bas autrichiens.
19191: ANDRIESSEN,J.E. & M.A.G. VAN MEERHAEGHE. - Theorie van de economische politiek. Een systematisch overzicht met bijdragen van Nederlandse en Belgische auteurs.
11736: ANDRIESSEN,J.E. - De ontwikkeling van de moderne prijstheorie.
12295: ANET,H. - En eclaireur. Voyage d'etude au Congo belge.
40474: ANGHIERA, PIETRO MARTIRE D' (1457-1526) - De rebus oceanicis et novo orbe, decades tres. Item eiusdem, De Babylonica legatione, libri III. Et item De rebus Aethiopicis, Indicis, Lusitanicis & Hispanicis, opuscula ... historics ... Damiani a Goes ...
14459: ANJOU. - - Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas [1576-1584]. Publies par P.L.Muller et A.Diegerick. Deel 1-4 [van 5].
15301: ANTAL,G.VON. & J.C.H.DE PATER. - Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720. Deel 2: 1698-1720.
11372: LEERBOEK VOOR DE ARBEIDERSBEWEGING. - Leerboek voor de arbeidersbeweging. Samengesteld door het partijbestuur der C.P.N. (De Waarheid).
22058: RIJKS ARCHIEVEN. - Overzicht van de inventarissen der oude Rijks Archieven in Nederland.
17252: ARMENGAUD,A. - Les populations de l'Est-Aquitain au debut de l'epoque contemporaine. Recherches sur une region moins developpee (vers 1845 - vers 1871).
11067: OFFICIEEL ERKENDE ARMOEDE - of wat er in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indie. Uitgegeven door het Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren in Ned.-Indie.
20432: VRAAGSTUK DER ARMVERZORGING. - Het vraagstuk der armverzorging, in opdracht van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, bewerkt door H.Goeman Borgesius, A.F.K.Hartogh, J.F.L.Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepie en R.J.H.Patijn.
23889: ASAERT,G. - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394-1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.
16618: ASSEN,A.VAN. - De Nederlandsche Bank tegenover den staat, den handel en de credietinstellingen hier te lande. Redevoering ...
20967: ATALLAH,A.K. - The economies of scale in theory and reality.
15428: ATHENAEUM. - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
32751: AUBE, FRANCOIS RICHER D' (1688-1752) - Essai sur les principes du droit et de la morale.
41138: ROMANTIC AGONY BOOK AUCTIONS. - Collection of auction catalogues.
32105: AULARD,A. - Paris sous le Consulat. Recueil de documents pour l'histoire de l'esprit public a Paris [9 November 1799 - 17 May 1804].
37097: AUSSEMS, NICOLAUS ARNOLDUS ANTONIUS. - De HH. Petrus Baptista en zijne gezellen, eerste martelaars van Japan, gekruisigd te Nangasaki, den 5 Februarij 1597.
13135: KAMPF UM DIE DEUTSCHE AUSSENPOLITIK. - Der Kampf um die deutsche Aussenpolitik. Von .
17500: AUSTRUY,J. - Structure economique et civilisation. L'Egypte et le destin economique de l'Islam.
10871: AXTERS,S. - Het Nederlandsche mystieke proza.
12690: AYNARD,J. - La bourgeoisie francaise. Essai de psychologie.
10872: BAAN,M.A. - De Nederlandse minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische verkenning van een religieuze groepering in verandering.
21005: BAARS,A. - Openbare werken en conjunctuurbeweging.
19752: BAARS,A. & H.M.H.A. VAN DER VALK. - Seizoensbewegingen in het economisch leven van Nederland.
18130: BAASCH,E. - Hollandische Wirtschaftsgeschichte.
24352: BABONAUX,Y. - Villes et regions de la Loire moyenne. Touraine, Blesois, Orleanais. Fondements et perspectives geographiques.
21075: BACK,J. - Die Entwicklung der reinen Oekonomie zur nationalokonomischen Wesenswissenschaft.
21067: BACKHAUS,J. - Oekonomik der partizipativen Unternehmung I.
23758: BAERENDS,E.A. - The one-legged chicken in the shadow of indebtedness. Indebtedness and social relationships among the Anufom in Northern Togo.
21063: BAGEHOT,W. - Economic studies. Edited by R.H.Hutton. Fourth impression.
14875: BAILEY,S. - RAUNER,R.M. - Samuel Bailey and the classical theory of value.
18097: BAILLY,J.S. - LAURENT,F. - Jean-Sylvain Bailly, premier maire de Paris.
17368: BAINVILLE,J. - La Russie et la barriere de l'Est.
24528: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,J.N. & B.STEGEMAN. - Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap 1562-1612.
20498: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,R.C. - Studien en karakterschetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren.
35389: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,R.C. - Notice sur le dixieme denier.
22199: BAKKER SCHUT,P. - De bevolkingsbeweging in Nederland en in het bijzonder te 's-Gravenhage.
21935: BAKKERS,R. - Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop.
31824: BAKUNIN, MIKHAIL (1814-1876) - Correspondance de Michel Bakounine. Lettres a Herzen et a Ogareff (1860-1874). Publiees avec preface et annotations par Michel Dragomanov. Traduction de Marie Stromberg.
13447: BALJEE,J.M. - EEKHOFF,W. - Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljee, in leven Raad van Nederlands Indie, weleer voedsterling en later weldoener en behouder van het Nieuwe Stads-Weeshuis te Leeuwarden.
14581: BALLENDUX,A.H. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de 'Indonesische middenstand'.
14910: BANGS,J.D. - Cornelis Engebrechtsz.'s Leiden. Studies in cultural history.
10976: GODS WEGEN IN BANJOEMAS. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw zending 1901-1951. Gedenkboek van de zending uitgaande van de gereformeerde kerken van Rotterdam ...
15515: NEDERLANDSCHE BANK. - Bankoctrooi van 1904. Parlementaire bescheiden, wetten en statuten.
16641: NEDERLANDSCHE BANK. - Octrooi en reglement voor de Nederlandsche Bank. [Besluit van den 25sten Maart 1814 ...]
17966: NEDERLANDSCHE BANK. - De Nederlandsche Bank. Wet en statuten.
21206: BANK,J. - Katholieken en de Indonesische revolutie. [Tweede druk.]
41215: AMEX BANK. - A catalogue of rare English books on banking, economics & trade in the library of Amex Bank Limited.
15512: GRONINGSCHE BANK. - Groningsche Bank voor Handel en Nijverheid 1908-1948.
24350: BANSE,E. - Tripolis.
24458: BARAN,P.A. & P.M.SWEEZY. - Monopoly capital. An essay on the American economic and social order.
20837: BARBACK,R.H. - The pricing of manufactures.
14888: BARBOUR,K.M. & R.M.PROTHERO. - Essays on African population.
10289: BARTELS,A. - Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963.
10940: BARTELS,A.J.H. - Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg in Nederland.
34869: BARTH,J.P.J. - Overzicht der afdeeling Soekadana.
35406: BARTHELEMY,E.DE. - Gazette de la Regence janvier 1715 - juin 1719. Publiee d'apres le manuscrit inedit conserve a la Bibliotheque royale de La Haye, avec des annotations et un index.
37769: BARTHEZ, PAUL JOSEPH (1734-1806) - Nouveaux elemens de la science de l'homme. Seconde edition, revue, et considerablement augmentee.
11680: BARTSTRA,G.J. - Contributions to the study of the palaeolithic Patjitan culture Java, Indonesia. Part 1 [all published].
11254: BARUCH,F. - Weg naar vrijheid of weg naar oorlog? Het Plan van de P.v.d.A. critisch bezien.
21803: BARUCH,B.M. - The making of the reparation and economic sections of the treaty.
12122: BASCHWITZ,K. - De strijd met den duivel. De heksenprocessen in het licht der massa-psychologie.
10421: BASTIAANS,W.C.J. - Leven op de brug.
23946: BASUTOLAND. - Official year book of the Union and of Basutoland, Bechuanaland Protectorate, and Swaziland. No.19. [At head: Union of South Africa. Union Office of Census and Statistics. S.P. 122.]
36288: BATAVIA. - A view of the Dutch fortifications and port of Batavia.
21819: REILHAC & BATTAREL. - Le Portugal et ses emprunts. Proces contre le comte de Reilhac et M. Battarel, president et secretaire dun comite de porteurs de l'umprunt royal de Portugal de 1832.
11681: BAUDET,H. & I.J.BRUGMANS. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indie.
15393: BAUDIUS,D. - GROOTENS,P.L.M. - Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu 1561-1613.
17963: BAUER,A. - Die Niederlandische Bank.
16899: BAUER,H. - Schweizerischer Bankverein 1872-1972. Herausgegeben durch den Schweizerischen Bankverein anlasslich seines hundertjahrigen Bestehens.
19852: BAUMER,E. - The early days of the Sun Fire Office.
27372: BAUMGARTEN,A. - Der Weg des Menschen. Eine Philosophie der Moral und des Rechts.
27373: BAUMGARTEN,A. - Die Geschichte der abendlandischen Philosophie. Eine Geschichte des geistigen Fortschritts der Menschheit.
17597: BAUMHAUER, EDUARD HENDRIK VON (1820-1885) - Voorlezingen over de Nederlandsche nijverheid en de middelen om haar te ontwikkelen. Gehouden in de Maatschappij Felix Meritis.
12133: BAXA,J. - Geschichte der Produktivitatstheorie.
12077: BAYKOV,A. - The development of the Soviet economic system. An essay on the experience of planning in the U.S.S.R.
32116: BEAUFORT,W.H.DE. - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1581-1795.
22577: BEAUFORT,L.J.C. - La guerre comme instrument de secours ou de punition.
19694: BEAUFORT. - Le grand porte-feuille politique, a l'usage des princes et des ministres, des ambassadeurs et des hommes de lois, des officiers generaux de terre et de mer, ainsi que de la noblesse, du haut clerge, des financiers, des voyageurs, amateurs de sciences politiques; et enfin, de tous ceux qui suivent la carriere politique, ou qui s'y destinent ... Dedie aux hommes d'etat.
22649: BEAUJON, ANTHONY (1853-1890) - Sociale wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de statistiek aan de Universiteit te Amsterdam, op 12 mei 1884.
12134: BECHER,J.J. - ERDBERG-KRCZENCIEWSKI,R.VON. - Johann Joachim Becher. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalokonomik.
22028: BECHIROWSKY,G. - La debacle serbe.
11972: BECHTEL,H. - Wirtschaftsstil des deutschen Spatmittelalters. Der Ausdruck der Lebensform in Wirtschaft, Gesellschaftsaufbau u. Kunst von 1350 bis um 1500.
32110: BECK, CHRISTIAN AUGUST VON (1720-1781) - Versuch einer Staatspraxis, oder Canzeleyubung aus der Politik, dem Staats- und Volkerrechte.
20943: BECKERATH,E.VON. - - Systeme und Methoden in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Erwin von Beckerath zum 75. Geburtstag. Hrsg. von N.Kloten, W.Krelle, H.Muller, F.Neumark.
20942: BECKERATH,E.VON. - Lynkeus. Gestalten und Probleme aus Wirtschaft und Politik.
18863: BEEKELAAR,G.A.M. - Rond grondwetsherziening en herstel der hierarchie. De Hollandse Katholieke Jongeren 1847-1852.
37156: BEELAERTS VAN BLOKLAND,W.A. - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland.
10117: BEERMANN,V.A.M. - Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche regime.
36270: ONDERZOEK DER BEGINSELEN. - Onderzoek der beginselen, welke beschouwd worden als voldoende om den oorlog te regtvaardigen; door eene vrouw. Uit het Engelsch. Uitgegeven ten voordeele des vaderlands.
14332: CENTRAAL BEHEER. - Centraal Beheer. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan op 14 januari 1934.
41094: BEIJERS,J.L. - Nederland en het Nederlandsche volk in hun oorsprong en ontwikkeling, beschaving en lotgevallen. Prijscatalogus no 215.
41117: BEIJERS,J.L. - Collection of 23 auchtion sale catalogues of antiquarian books.
18684: BEKA, JOHANNES DE. - COSTER,H.P. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
19520: BEKKING,H.C. - Nederlandsch Indie en het ministerie Thorbecke. Open brief aan Mr. A.F.Jongstra.
24309: BEL,J.G.VAN. - De linnenhandel van Amsterdam in de XVIIIe eeuw.
17775: DIRECTE BELASTINGEN. - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1823-92 [ontbreekt: 1824, 2de halfjaar, 1825, 1828, 1838, 1841, 1843, 1844, 1869, 1874, 1876]. En: Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling ... over de jaren 1823-1859 [gebonden achter jaardeel 1859] ... En: Alphabetische tafel der onderwerpen ... over de jaren 1823-1842.
22200: BELASTINGSTATISTIEKEN. - De beteekenis van de gegevens der belastingstatistieken voor de bepaling van het nationale inkomen. Rapport van de Commissie voor de Statistiek.
12329: POLITIQUE ECONOMIQUE AU CONGO BELGE. - La politique economique au Congo belge. Rapport au Comite permanent du Congres colonial.
22181: BELING,E. - Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung fur das Strafrecht.
11557: BELLA,S.DE LA. - Vrije economie of ordening.
18730: BELPERRON,P. - La croisade contre les Albigeois et l'union de Languedoc a la France (1209-1249).
14832: BENDIXEN,F. - Geld und Kapital. Gesammelte Aufsatze. Dritte Auflage.
18419: BENECKE, WILHELM (1776-1837) - System des Assekuranz- und Bodmereiwesens, aus den Gesetzen und Gebrauchen Hamburgs und der vorzuglichsten handelnden Nationen Europens, so wie aus der Natur des Gegenstandes entwickelt. Fur Versicherer, Kaufleute und Rechtsgelehrte. [Volume 1: Zweite, wenig veranderte, Auflage.]
17184: BENES,E. - La democratie aujourd'hui et demain. [Traduction francaise de C.Reichard.]
20334: BENSCHOP,W.J.M. - Het postwezen van 's Gravenhage in derdehalve eeuw.
30826: BENTHAM, JEREMY (1748-1822) - Chrestomathia: being a collection of papers, explanatory of the design of an institution, proposed to be set on foot, under the name of The Chrestomathic Day School, or chrestomathic school, for the extension of the new system of instruction to the higher branches of learning, for the use of the middling and higher ranks of life. [Bound with:] Chrestomathia. Part II. Containing appendix, No. V. Being an essay on nomenclature and classification.
12193: BERANGER,J. - Les hommes de lettres et la politique en Angleterre de la revolution de 1688 a la mort de George Ier. Essai d'expose et d'interpretation des attitudes et des idees dans l'action politique de De Foe, Swift, Addison, Steele, Arbuthnot et Pope.
18902: BERG VAN MIDDELBURGH,F.E. - De Nederlanden en het Hanseverbond. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
22238: BERG,C.C. - Herkomst, vorm en functie der middeljavaanse rijksdelingstheorie.
35901: BERG,L.W.C.VAN DEN. - De Mohammedaansche geestelijkheid en de geestelijke goederen op Java en Madoera.
22206: BERG,C.C. - De problematiek van het Bahasa-Indonesia-experiment. Rede...
22845: BERG,N.P.VAN DEN. - The financial and economical condition of Netherlands India since 1870 and the effect of the present currency system. Third edition (Revised and worked up to date.)
11684: BERG,E.J.VAN DEN. - De val van Sora.
13159: BERGERE,M.C. - Une crise financiere a Shanghai a la fin de l'Ancien Regime. Textes presentes, traduits et annotes.
11256: BERGH VAN EYSINGA,H.W.P.E.VAN DEN. - De aristokratie van het socialisme.
20974: BERKELEY,G. - ARDLEY,G. - Berkeley's renovation of philosophy.
20490: BERKELEY,G. - BROOK,R.J. - Berkeley's philosophy of science.
15166: BERKUM,P.P.VAN. - De betalingsbalans als uitgangspunt eener beschouwing over de recente structuurwijzigingen in het economisch leven.
15149: INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU BERLIN. - Industrie- und Handelskammer zu Berlin. Das Werden in der Weltwirtschaft. Beitrage von M.J.Bonn, F.Demuth, P.Eltzbacher [a.m.o.].
13340: BERNARD,M. - Introduction a une sociologie des doctrines economiques des Physiocrates a Stuart Mill.
10350: BERNARD,J.S. - DOUMA,S. - Johannes Stephanus Bernard, medicus en philoloog 1718-1793.
13498: BERNATH,M. - Habsburg und die Anfange der rumanischen Nationsbildung.
17117: BERNET KEMPERS,A.J. - De indische cultuurstroom. Openbare les...
23731: BERNHARDT,W. - Die Zentralbehorden des Herzogtums Wurttemberg und ihre Beamten 1520-1629.
14246: BERNIER,P.D. - Essai sur le tiers-etat rural ou les paysans de Basse-Normandie au XVIIIe siecle.
19616: BEROLZHEIMER,F. - Rechtsphilosophische Studien.
34332: BERTHE,M. - Famines et epidemies dans les campagnes navarraises a la fin du
31023: BERTRAND, JOSEPH LOUIS FRANCOIS (1822-1900) - Calcul des probabilites.
16474: OFFICIELE BESCHEIDEN - omtrent de onzekerheid van den eigendom van onroerend goed in Nederland en de gebreken van het Nederlandsch Hypotheekstelsel. Waarschuwend onder de aandacht of in herinnering gebragt.
10974: GEWIJZIGD ONTWERP-KONINKLIJK-BESLUIT. - Gewijzigd ontwerp-Koninklijk-Besluit tot herziening der agrarische verordeningen voor de gouvernements-landen op Java en Madoera. And: Gewijzigd ontwerp A, tot wijziging van artikel 62 van het reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie. Met toelichting. And: Gewijzigd ontwerp B, tot herziening der agrarische verordeningen voor de gouvernements- landen op Java en Madoera. Met toelichtende aanteekeningen. And: Gewijzigd ontwerp C, tot uitvoering der voorgenomen herziening van de agrarische verordeningen voor de gouvernements-landen op Java en Madoera. Met toelichtende aanteekeningen.
39892: BETTS,C.J. - Early deism in France. From the so-called 'deistes' of Lyon (1564) to Voltaire's 'Lettres philosophiques' (1734)
16201: BETTS,R.R. [ED.] - Central and South East Europe 1945-1948.
10921: BETZ,H.J. - Ervaringswijsbegeerte.
10373: BEUKEN,J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
33954: BEUNINGEN,C.VAN. - HEIM,H.J.VAN DER. - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672.
19574: BEUS,J.G.DE. - The future of the West.
15456: BEUSEKOM,H.G.VAN. - Woningbouw. Problemen en perspectieven.
15033: BEUSEKOM,H.G.VAN. - De volkshuisvesting.
17761: BEUTIN,L. - Gesammelte Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Herausgegeben von H.Kellenbenz. LII,372p.
19582: BEVERVOORDE, ADRIAAN VAN (1819-1851) - A sketch of the history of Holland, with occasional remarks.
11579: KATHOLIEKE ARBEIDERS BEWEGING. - Vormingsprogramma 1946-'47 - 1954-'55 [ontbr. 1952-'53].
20941: BEYEN,J.W. - Money in a maelstrom.
13842: BEYSENS,L. - 50 jaren arbeid op godsdienstig-sociaal terrein. De geschiedenis der Sint-Josephs Gezellen Vereeniging te Amsterdam en van het Centraal Verband in Nederland.
17915: BIEMA,E.VAN. - Les Huguetan de Mercier et de Vrijhoeven. Histoire d'une famille de financiers huguenots de la fin du XVIIe jusqu'a la moitie du XVIIIe siecle.
15076: BIENEMANN,F. - Altlivlandische Erinnerungen.
10417: BIERENS DE HAAN,J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952.
15505: BIERENS DE HAAN,J. - Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952.
11685: BIESHAAR,W. - De Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren 1901-1926. Gedenkboek.
21445: BIJLSMA,R. - De regeeringsarchieven der geunieerde en der nader geunieerde Nederlandsche provincien 1576 September-1588 Mei.
38605: BILDERDIJK, WILLEM (1756-1831) - Nalezingen.
32235: BILDERDIJK,W. - SCHOKKER,R. - Bilderdijk en Duitschland.
34606: BILT,J.VAN DER. - De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse en Utrechtse sterrewachten (1821-1846).
22703: BLACK,D. - The incidence of income taxes.
11737: BLAISSE,P.A. - De Nederlandse handelspolitiek.
22280: BLANKENSTEIN,H.VAN. - L'Organisation d'hygiene de la Societe des Nations. Etude juridiques.
22043: BLANKENSTEIN,M.VAN. - Indonesie nu. Nieuwe indrukken.
20485: BLANKOFF,J. - La societe russe de la seconde moitie du XIXe siecle. Trois temoignages litteraires: M.E.Saltykov-Scedrin, Gleb Uspenskij, A.F.Pisemskij.
21613: BLANQUI, JEROME ADOLPHE (1798-1854) - Histoire de l'economie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'a nos jours. Suivie d'une bibliographie raisonnee des principaux ouvrages d'economie politique. Troisieme edition.
28920: BLANQUI, JEROME ADOLPHE (1798-1854) - Histoire de l'economie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'a nos jours. Suivie d'une bibliographie raisonnee des principaux ouvrages d'economie politique. Quatrieme edition revue et annotee.
15506: BLASING,J.F.E. - Op het spoor van de Korver. Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
18332: BLASING,J.F.E. - Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851. Von niederlandisch- preussischen zu deutsch-niederlandischen Wirtschaftsbeziehungen.
26790: BLASING,J.F.E. - Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
36186: BLAUPOT TEN CATE,S. - De betrekking van den staat tot het armwezen, nader tegen eenige bedenkingen voorgesteld.
38944: BLINK,H. - Nederlandsch Oost- en West-Indie geographisch, ethnographisch en economisch beschreven.
27127: BLISS,W.D.P. & R.M.BINDER [ED.] - The new encyclopedia of social reform, including all important social-reform movements & activities, and the economic, industrial, and sociological facts & statistics of all countries & all social subjects. Enlarged and revised edition.
24803: BLOCH,M. - Les caracteres originaux de l'histoire rurale francaise. Nouvelle edition. [And:] Supplement etabli d'apres les travaux de l'auteur (1931-1944), par R.Dauvergne. Quatrieme edition.
36278: BLOCK,M. - Dictionnaire de l'administration francaise.
20433: BLOCK, MAURICE (1816-1901) - Dictionnaire general de la politique. Avec la collaboration d'hommes d'etat, de publicistes et d'ecrivains de tous les pays. Nouvelle edition entierement refondue et mise a jour.
16486: BLOEMSMA,A.D. - Gedenkschrift. Indrukken van 50 jaren tuberculosebestrijding in de provincie Noordholland (behalve Amsterdam).
21505: BLOK,P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Derde, herziene druk.
21799: BLOOMFIELD,D. - Labor maintenance. A practical handbook of employees' service work.
12162: BLUMENTHAL,H. - Die Berliner Produktenborse unter besonderer Berucksichtigung des Getreidehandels.
13945: BOBROWSKI,C. - Formation du systeme sovietique de planification.
17350: BOCK,M. - Die Fursorge in Oesterreich.
19529: BODART,R. - Dialogues africains. Ornes de reproductions en noir et en couleurs d'oeuvres de Pilipili, Ilunga, Kayembe, N'Kulu et Bela Sara M'Daye.
21186: BODDINGTON,A.L. - Statistics and their application to commerce.
23271: GROOT PLACAET-BOECK. - Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten vande Doorluchtige, Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; ende vande Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt; mitsgaders vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt ...
17118: BOEKE,J.H. - Indische economie.
14152: BOEKE,J.H. - Ontwikkelingsgang en toekomst van bevolkings- en ondernemingslandbouw in Nederlands-Indie.
18865: BOEKE,J.H. - The structure of Netherlands Indian economy.
18930: BOEKENWERELD. - De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent. Jrg. 21 (ontbreekt nr 5) t/m jrg. 29.
11258: BOEKMAN,E. - Overheid en kunst in Nederland.
12296: BOELAERT,E. - Lianja-verhalen.
11688: BOELEN,A. - De rustverstoorders.
11561: BOER,D. - De Meibeweging (acht-uren-dag). Haar ontstaan en doel.
14501: BOEREN,P.C. - Rodensia.
11689: BOEREN,P.C. - Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle.
19310: BOEREN,P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.
24374: BOERS,W.M.H. - Het beleid van den liberalen staat 1848-1897.
24370: BOERS,W.M.H. - De tegenwoordige organisatie van den Nederlandschen staat.
10798: BOETZELAER,E.O.VAN. - Nederlandsche internationale arbitrages tusschen 1581 en 1794. Les arbitrages internationaux neerlandais de 1581 a 1794.
10799: BOGAARD,M.T.UIT DEN. - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk.
30328: BOGAERDE VAN TER BRUGGE, ANDRE JEAN LOUIS VAN DEN (1787 -1855) - Proeve over de belangrijkheid van den handel, de scheepvaart en de nijverheid, in de gewesten die van 1813-1830, uitmaakten het Koningrijk der Nederlanden ...
12135: BOHLE,C. - Die Idee der Wirtschaftsverfassung im deutschen Merkantilismus.
14847: BOHM-BAWERK, EUGEN VON (1851-1914) - Kleinere Abhandlungen uber Kapital und Zins. Der Gesammelte Schriften zweiter Band. Herausgegeben von Franz X.Weiss.
17774: BOHM-BAWERK, EUGEN VON (1851-1914) - Zur neuesten Literatur uber Kapital und Kapitalzins.
17119: BOHR,N. - Ueber den Bau der Atome. [Vortrag bei der Entgegennahme des Nobelpreises in Stockholm am 11. Dezember 1922. Ins Deutsche ubersetzt von W.Pauli Jr.]
22031: BOISSEVAIN,G.M. - Gewone en buitengewone uitgaven.
22356: BOISSEVAIN,A.G. - De beweging van het peil der prijzen.
26335: BOISSEVAIN,G.M. - Memorie betreffende het muntvraagstuk.
17635: BOISSEVAIN,G.M. - De munttoestand in 1897.
19469: BOISSEVAIN,J.H.G. - Wat blijft ons Nederlanders bij de maatregelen der regering te doen over? Een woord, aan allen die het wel meenen met den Staat.
28926: BOITEAU,P. - Fortune publique et finances de la France.
17765: BOITEUX,L.A. - La fortune de mer. Le besoin de securite et les debuts de l'assurance maritime.
11691: BOK,E.J. - Bijdrage tot de kennis der raseigenschappen van het Javaansche volk.
10800: BOKHORST,M. - Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Deel 1 [niet verder verschenen]: 1685-1697.
13615: BOLINK,P. - Towards church union in Zambia. A study of missionary co-operation and church-union efforts in Central-Africa.
18883: BOLKESTEIN,N. - De invloed van de financieele politiek der overheid op de verdeeling van lasten en baten over den tijd.
10499: BOLKESTEIN,H. - Sociale politiek en sociale opstandigheid in de oudheid (voor het begin van onze jaartelling).
11747: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
17190: GOTZENDAMMERUNG DES BOLSCHEWISMUS. - Gotzendammerung des Bolschewismus.
29749: BOLZANO, BERNARD (1781-1848) - Wissenschaftslehre. Versuch einer ausfuhrlichen und grosstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rucksicht auf deren bisherige Bearbeiter. Herausgegeben von mehren seiner Freunde. Mit einer Vorrede des Dr. J.Ch.A. Heinroth.
14508: BONGER,W.A. - Over de evolutie der moraliteit. Rede...
14018: BONNEFONT DE VARINAY,P.DE. - La Compagnie de Mozambique. Sa concession, son administration, ses resultats (1898).
13499: BONNELL,E. - Beitrage zur Alterthumskunde Russlands (von den altesten Zeiten bis um das Jahr 400 n. Chr.) hauptsachlich aus den Berichten der griechischen und lateinischen Schriftsteller.
24550: BONTEMANTEL,H. - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670. Bewerkt en uitgegeven door C.G.Smit.
19063: BOOGMAN,J.C. - Van spel en spelers. [Verspreide opstellen.]
18333: BOOGMAN,J.C. - - Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C.Boogman.
22947: BOOIJ,H. - Prijsreacties en oligopolie. Enige elementen uit de oligopolie-theorie.
41134: THOEMMES ANTIQUARIAN BOOKS AND RUDI THOEMMES RARE BOOKS. - Collection of catalogues of antiquarian books on the history of ideas and philosophy.
17316: BOOTH,W. - In darkest England and the way out.
17697: BOOY,E.P.DE. - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
34873: BOR,R.C.VAN DER. - Nederlandsch-Sasaksche woordenlijst (Prajaasch dialect).
12452: BORDEWIJK,H.W.C. - Les finances aux Pays-Bas pendant la guerre (1918-1922).
17701: BOREL,H. - De Chineesche kwestie.
14262: BORK-FELTKAMP,A.J.VAN. - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chineezen.
13947: BORKENAU,F. - Der europaische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart.
22137: BOS,D. - Het protectionisme en zijne gevolgen.
13064: BOS,D. - RAALTE,E.VAN. - Dr.D.Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
10038: BOS,R.W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
22755: BOSANQUET,B. - The philosophical theory of the state.
10425: BOSCH,J.VAN DEN. & J.C.BAUD. - Briefwisseling 1829-1832 en 1834-1836. Uitgegeven door J.J.Westendorp Boerma.
18335: BOSCH KEMPER, JERONIMO DE (1808-1876) - Geschiedenis van Nederland na 1830. Met aanteekeningen en onuitgegeven stukken.
17978: BOSCH KEMPER,J.DE. - AMBAGTSHEER,H.T. - Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, behoudend maatschappijhervormer.
19517: BOSCH,F.D.K. - - Bundel Prof. Dr F.D.K.Bosch.
18336: BOSCH KEMPER,M.J.DE. [RED.] - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
30975: BOSCH,P.VAN DEN. - Studien over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
39673: BIBLIOTHECA BOSCHIANA. - Bibliotheca Boschiana sive Catalogus librorum qui studiis inservierunt viri celeberrimi Hieronymi de Bosch.
14150: BOSMA,R.K. - Das Zuiderzeeprojekt. Seine volkswirtschaftliche- und raumordnungspolitische Bedeutung.
16623: BOSMAN,H.W.J. - De Wet toezicht kredietwezen.
19358: BOSMAN,G.C.R. - The industrialization of South Africa.
11261: BOSMAN,F. - Socialisten op den terugtocht. Is de brochure van Mr.J.E.W.Duijs incidenteel?
14155: BOSMANS,C.J.E. & M.VISSER. - Repertoire des traites et des engagements internationaux du XXe siecle concernant les Pays-Bas.
14154: BOSMANS,C.J.E. & M.VISSER. - Repertoire des traites et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas (1845-1900).
35157: BOSSCHA, HERMAN (1755-1819) - Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien.
16039: BOSSCHA ERDBRINK,G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte 1726-1744.
22055: BOSSE,J.J.VAN. - Handels-Verhaltnisse zwischen den Niederlanden und dem Zollvereine, aus statistischen Quellen.
10223: BOTTENS,F. - PAULISSEN,J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
13843: BOTZEN,F.W. - Enige aspecten van de ontwikkeling der aluminiumindustrie in de eerste halve eeuw van haar bestaan.
21384: BOUCKE,O.F. - Principles of economics.
25401: BOUDEWIJNSE,J. - Regeering en Staten-Generaal tijdens de grondwet van 1848. Feiten en cijfers.
19922: BOULAINVILLIERS, HENRI DE (1658-1722) - Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre des habitans, & en general tout ce qui peut faire connoitre a fond cette monarchie: extrait des memoires dressez par les intendans du Royaume, par ordre du Roi, Louis XIV. a la sollicitation de Monseigner le Duc de Bourgogne, pere de Louis XV. a present regnant. Avec des memoires historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'a Hugues Capet. [Volume 3: Etat de la France, contenant XIV. lettres sur les anciens parlements de France. Avec l'histoire de ce royaume depuis le commencement de la monarchie jusqu'a Charles VIII ... Avec un table alphabetique sur les trois tomes.]
23249: BOULANGER,N.A. - Recherches sur l'origine du despotisme oriental et des superstitions. Ouvrage posthume de Mr. B.I.D.P.E.C.
12738: BOULDING,K.E. - Economic analysis. Revised edition.
13141: BOUMAN,P.J. - - Wetenschap en werkelijkheid. Bundel Prof.Dr. P.J.Bouman aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
10642: BOUMAN,P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord.
12299: BOUQUIAUX,L. - Textes Birom (Nigeria septentrional) avec traduction et commentaires.
18636: BOURGEOIS,L. - L'Oeuvre de la Societe des Nations (1920-1925).
11786: BOURGEOIS,E. - Manuel historique de politique etrangere.
41245: BOURGUIN,M. - Les systemes socialistes et l'evolution economique. Quatrieme edition.
16060: BOURICIUS,L.G.N. - Geschiedenis van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen het St Joris Gasthuis en het daarmede verbonden geweest zijnde Tuchthuis binnen Delft.
15013: BOURJE, JOHAN PIETER (1774-1834) - Handleiding tot de verificatie der inhouds-maten, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
22333: BOURQUIN,J. - La liberte de la presse.
17576: BOUVIER,P. - L'accession du Congo belge a l'independance. Essai d'analyse sociologique.
16900: BOVEN,P. - Le prix normal. Essai sur la lutte contre les crises economiques et la speculation illicite.
24140: BOWALD,F. - Lagunensturme.
15868: BOWEN,W.G. - The wage-price issue. A theoretical analysis.
20233: BOYD,A. & P. VAN RENSBURG. - An atlas of African affairs. [Second edition.]
12378: BRAAK,K. - Zuid-Afrika en Engeland. Hun staatkundige verhouding historisch en staatsrechtelijk toegelicht. Tweede bijgewerkte uitgave.
10577: BRAAMBEEK,H.J.VAN. - Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1886-1936.
12453: BRACKEL,G.J.L. - Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.
15508: BRAKEL,W. - De industrialisatie in Nederland na 1945 [gedurende de periode der Marshall-hulp].
10667: BRANDES DE ROOS,R. - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Kenntnis der niederlandischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer Anlage- Kapitalien beeinflussen.
14603: BRANDT,C.J. - Preferente aandeelen. Het preferente aandeel als beleggingsobject.
27924: BRANTS,V. - Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Regne d'Albert et Isabelle 1597-1621.
11262: BRAUN,M. - De regeringskommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de koude oorlog in Nederland.
15652: BRAUNTHAL,J. - The significance of Israeli socialism and the Arab-Israeli dispute.
35290: BREDERODE,H.VAN. - HALL,M.C.VAN. - Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid.
14990: BREE,L.DE. - Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 24 januari - 1928.
12536: BREEMER,J.P.M.VAN DEN. - Onze aarde houdt niet van rijst. Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust.
17317: BREITNER,H. - Kapitalistische oder sozialistische Steuerpolitik.
16917: SPARKASSE IM BREMEN. - Hansestaedtische Sparkasse, Eine, im Strom der Zeiten. 125 Jahre gemeinnutzigen Wirkens fur die Freie Hansestadt Bremen. Ein Jubilaumsbericht erstattet vom Vorstand der 'Sparkasse in Bremen'.
24524: BREMS,H. - Quantitative economic theory. A synthetic approach.
23604: BRENTANO, LUJO (1844-1931) - Ist das System Brentano zusammengebrochen? Ueber Kathedersozialismus und alten und neuen Merkantilismus.
16802: BRESCIANI-TURRONI,C. - Einfuhrung in die Wirtschaftspolitik. [Nach einer durch den Autor durchgesehenen und erweiterten Fassung der ersten Auflage aus dem Italienischen ubersetzt und bearbeitet von A.Zahorsky.]
34995: BRIEF, RAKENDE HET VANGEN DER SES LEDEN. - Brief, rakende het vangen der ses leden van de groot-mogende heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, en 't belegeren van Amsterdam. Door wel-hem recht-hert van vry-land.
12993: BRIGHT,J. - Public adresses. Edited by J.E.T.Rogers.
12194: BRIGHT,J. - Speeches on questions of public policy. Edited by J.E.T.Rogers. Author's popular edition.
34992: BRIL, VAN DEN BRABANTSCHEN PROTEST-MAECKER. - Bril, van den Brabantschen protest-maecker, tegen het Muyders-spoockje.
41063: BRILL,E.J. - Fonds-catalogus van de N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J.Brill 1683-1938. Niet-Oostersche uitgaven.
12940: BRINK,W.L.D.VAN DEN. - Bijdrage tot de kennis van den economischen toestand van Nederland in de jaren 1813-1816.
13081: BRINKHOFF,J. - Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der Beide Weeshuizen.
33927: DEDUCTIE INGESTELT TOT ONDERRICHTINGE VAN DEN KONINGH VAN GROOT BRITANNIEN. - Deductie ingestelt tot onderrichtinge van den koningh van Groot Britannien op verscheyden poincten vervat in seeckere antwoorde van wegen Syne Majesteyt gegeven aen den Ambassadeur van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
14679: BROCK,P. - The political and social doctrines of the Unity of Czech Brethern in the fifteenth and early sixteenth centuries.
17466: BRODSKY,M. & P.ROCHER. - L'Economie politique mathematique.
12909: BROEK,A.J.P.VAN DEN. - Untersuchungen an Schadeln aus Niederlandisch-Sud-West-Neu-Guinea.
12911: BROEK,A.J.P.VAN DEN. - Das Skelett eines Pesechem. Ein Beitrag zur Anthropologie der Papuanen von Niederlandisch Sudwest-Neu-Guinea.
22215: BROENS JR.,G. - Vrije handel en hervorming van belastingen.
10391: BROERE,C. - BROM,G. - Cornelis Broere en de katholieke emancipatie.
13260: BROM,G. - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel: Rome, Vaticaansch archief. Tweede stuk.
35074: BROM,G. - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde deel: Rome, overige bibliotheken en archieven.
21846: BROM,G. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
35073: BROM,G. - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede deel: Rome, Vaticaansche bibliotheek.
10119: BRONSVELD,W.C.L. - Het buitengewone gezantschap van den Heer van Sommelsdijck bij den Koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626.
10427: BROUWER,B.J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.
16157: BROUWER,S. - De Amsterdamsche Bank 1871-1946.
23956: BROWN,G.T. - The Gas Light Company of Baltimore. A study of natural monopoly.
41065: BRUGGEMANN,G.W.F. & F.C.COPPENS. - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw.
17030: BRUGGEN,C.VAN. - Hedendaagsch fetischisme. [Tweede druk.]
10274: BRUGGEN,C.VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
13740: BRUGGHEN,J.J.L.VAN DER. - BROUWER,J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr.J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
20856: BRUGMANS,H. - Engeland en de Nederlanden in de eerste jaren van Elizabeth's regeering (1558- 1567).
22092: BRUGMANS,I.J. - Wendingen in de economische geschiedenis. Rede...
18547: BRUGMANS,I.J. - Welvaart en historie. Tien studien. Tweede herziene druk.
10275: BRUGMANS,H. & A.FRANK. - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel [niet verder verschenen]: (tot circa 1795).
10782: BRUGMANS,H. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der regeering ingesteld.
22262: BRUMMEL,L. - Bibliotheken en historie in de 16e eeuw. Afscheidscollege...
10643: BRUNNER,E.C.G. - De Order op de Buitennering van 1531. Bijdrage tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Holland in den tijd van Karel V.
22045: BRUNOT,F. - La pensee et la langue. Methode, principes et plan d'une theorie nouvelle du langage appliquee au Francais.
17365: TERROR IN BRUNSWICK. - Terror in Brunswick. The first three months of Hitler's tyranny. Report issued by the Commission of Enquiry into the Conditions of Political Prisoners.
24557: BRUNSWIJK. - NIJHOFF,D.C. - De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784.
32400: BRUNSWIJK, LUDWIG ERNST, HERTOG VAN. - [SCHLOZER, AUGUST LUDWIG VON (1735-1809)] - Lodewyk Ernst, hertog van Brunswyk en Lunenburg, keizerl. koningl. en ryksveldmarschalk &c. &c. Echte bescheiden van het gedrag ten opzigte zijner aanzienlijke waardigheden, als veldmaarschalk, voogd en reprezentant van zijne doorl. hoogheid, den heere erfstadh. P.W. de V. van Oranje; in de Vereenigde Nederlanden.
25043: BRUYN KOPS, JACOB LEONARD DE (1822-87) - Beginselen van staathuishoudkunde. Derde, herziene en vermeerderde druk. Nieuwe uitgave.
21981: BRYCE,J. - International relations. Eight lectures delivered in the United States in August, 1921.
11905: BRYCE,J. - The American Commonwealth. Third edition completely revised throughout with additional chapters.
32467: BUCH,W.J.M. - La Compagnie des Indes Neerlandaises et l'Indochine.
12078: [BUKHARIN,N.] BUCHARIN,N. & E.PREOBRASCHENSKY. - Das ABC des Kommunismus. Populare Erlauterung des Programms der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki).
21077: BUCHELL,A.VAN. - Nota quotidianae [1620-1641]. Uitgegeven door J.W.C. van Campen.
12164: BUCHER,K. - Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vortrage und Aufsatze. Siebenzehnte [volume 2: achte] Auflage.
31856: BUCHEZ, PHILIPPE JOSEPH BENJAMIN (1796-1865) - Introduction a l'etude des sciences medicales. Lecons orales recueillies et redigees par Henry Belfield Lefevre.
17186: BUCHHOLTZ,A. - Geschichte der Juden in Riga bis zur Begrundung der Rigischen Hebraergemeinde im J. 1842. Hrsg. von der Gesellschaft fur Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands.
30659: BUCHNER, LUDWIG (1824-1899) - Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien. In allgemein-verstandlicher Darstellung.
21111: BUCK,H.DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
11973: BUCKLE,H.T. - History of civilization in England.
31052: BUDGE, SIEGFRIED. - Das Malthus'sche Bevolkerungsgesetz und die theoretische Nationalokonomie der letzten Jahrzehnte.
34955: BUIJNSTERS,P.J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
41075: BUIJNSTERS,P.J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750- 2010.
10042: BUIJS,J.T. - Voorlezingen over de circulatie-banken, meer bijzonder in Frankrijk, Groot-Brittannie en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Gehouden in de Maatschappij Felix Meritis.
25265: BUIJTENEN,M.P.VAN. - De grondslag van de Friese vrijheid.
22118: BUISSERET,A. & P.A.FRANCK. - Les impots de guerre. Les avoirs bloques, l'amnistie fiscale.
15840: BULAU,A.E. - Footprints of assurance.
38696: BULAU, FRIEDRICH (1805-1859) - Encyklopadie der Staatswissenschaften. Zweite vielfach umgearbeitete Ausgabe.
18859: NETHERLANDS - BULGARIA. - The Netherlands - Bulgaria. Traces of relations through the centuries. Material from Dutch archives and libraries on Bulgarian history and on Dutch contacts with Bulgaria.
13318: BUNDOCK,C.J. - The story of the National Union of Printing Bookbinding and Paper Workers.
14605: BUNING,J.R.A. - De beleggingen der bijzondere spaarbanken in Nederland.
10783: BUNING,L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
33602: BUNINGH,C.A. - Enige bedrijfseconomische aspecten van de tankvaart.
15559: BURGER,D.H. - De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer.
16113: BURGER,D.H. - Vergelijking van den economischen toestand der districten Tajoe en Djakenan (regentschap Pati, afdeeling Rembang).
17930: BURGERS,R.A. - 100 jaar G. en H. Salomonson, kooplieden-entrepreneurs, fabrikanten en directeuren van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal.
14099: BUSCH,J. - WOUDE,S.VAN DER. - Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver.
14460: BUSSEMAKER,C.H.T. - De afscheiding der Waalsche gewesten van de Generale Unie.
19866: BUTSELAAR,G.J.VAN. - Africains, missionaires et colonialistes. Les origines de l'Eglise Presbyterienne du Mozambique (Mission Suisse), 1880-1896.
31215: BUTTE, WILHELM (1772-1833) - Grundlinien der Arithmetik des menschlichen Lebens, nebst Winken fur deren Anwendung auf Geographie, Staats- und Natur-Wissenschaft.
20492: BUTTER,I.H. - Academic economics in Holland 1800-1870.
41122: BUUR,D. - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indie/Indonesie. Keuze-bibliografie.
37143: BUYS,P. - EVERDINGEN,W.VAN. - Het leven van Mr. Paulus Buys, advocaat van den lande van Holland.
22850: BYLEVELD,F.P. - De bezwaarschriften tegen de vastgestelde lijst van kiezers voor de keus van leden van den gemeente-raad te Nijmegen, behandeld en beslist ...
14482: BYNKERSHOEK, CORNELIS VAN (1673-1743) - Verhandelingen van staatszaken, vervat in twee boeken, waar van het eerste handelt van oorlog en vrede. En het twede van zaken van verscheide stof. In het Latyn beschreven ... en nu in 't Nederduitsch overgebragt, door Matth. de Ruusscher, R.G.
32412: BYNKERSHOEK, CORNELIS VAN (1673-1743) - Verhandeling over burgerlyke rechts-zaaken, in IV. boeken; met veele gewysdens der beide Hooge Gerechtshoven doormengt. In het Latyn beschreeven ...
15349: BYNKERSHOEK,C.VAN. - STAR NUMAN,O.W. - Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en zijne geschriften.
22014: CABATON,A. - Les Indes Neerlandaises.
17903: CABET, ETIENNE (1788-1856) - Le vrai Christianisme suivant Jesus-Christ.
15620: CABET, ETIENNE (1788-1856) - Affaire du Propagateur du Pas-de-Calais. Audience du 24 aout 1833. [caption-title; at head: Cour d'assises de Saint-Omer.]
22039: CAHEN,R. - Le regime penitentiare belge et la loi de defense sociale.
23200: CALISCH, NATHAN SALOMON (1818-1891) - Een zesdaagsch internationaal debat. Wat er in de eerste Septemberweek van dit jaar in de Haagsche Lombardstraat voorviel.
17208: CALMETTE,J. - Les revolutions.
34868: CALON,L.F. - Bijdrage tot de kennis van het dialekt van Sikka.
11829: CALONNE,C.A.DE. - De l'etat de la France, present & a venir.
14046: CAMPAN,C.A. - La question de l'or en Belgique.
14157: CAMPEN,S.I.P.VAN. - The quest for security. Some aspects of Netherlands foreign policy 1945-1950.
14914: CAMPS,H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
10668: CANDIDUS. - Onderzoek naar de redenen en gronden der geruchten, onlangs aangaande 's Lands Effecten verspreid. Briefswijze.
13362: CANNEGIETER,J.P. - Het Ultramontanisme en de Christenen van Nederland sinds 1853.
20685: CAPELLEN, ALEXANDER VAN DER (C.1594-1656) - Gedenkschriften ... beginnende met den jaare 1621, en gaande tot 1632; by een gezameld en uitgegeven door Robert Jaspar van der Capellen.
32174: CAPELLEN VAN DE MARSCH, ROBERT JAN VAN DER (1743-1814) - Memoires du baron de Capellen de Marsch, membre de l'ordre equestre du Comte de Zutphen et des Etats souverains du Duche de Gueldre, depute extraordinaire a l'Assemblee de leurs Hautes-Puissances les Etats-generaux des Provinces-Unies. Condamne a perdre la tete, par une sentence de la Cour de Gueldre, du 8 Aout 1788, apres le bouleversement de la Republique par les troupes Prussiennes. Traduit du Hollandois.
41120: CAPELLEN,J.D.VAN DER. - SCRIPTA TRANSISALANA. - Speciale uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling rond Johan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) ...
12421: CAPELLEN,J.D.VAN DER. - JONG HZN.,M.DE. - Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne demokratie in Nederland.
41052: CARON,P. - Manuel pratique pour l'etude de la Revolution francaise. Nouvelle edition mise a jour.
21850: CARP,E.A.D.E. - Psychiatrie en wetgeving.
17301: CARRE,L. - De la reglementation des ouvrages en metaux precieux depuis le tres ancien temps.
28185: CARSWELL,J. - The South Sea Bubble. [Second impression.]
10428: CARTERET,P. - CHIJS,J.A.VAN DER. - Philip Carteret in Nederlandsch-Indie (1767-1768).
11831: CARVEN,J.W. - Napoleon and the Lazarists.
21374: CARVER,T.N. - Principles of political economy.
35352: CASPER, JOHANN LUDWIG (1796-1864) - Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen, in den verschiedenen burgerlichen und geselligen Verhaltnissen, nach ihren Bedingungen und Hemmnissen untersucht.
22686: CASSEL,G. - Theoretische Sozialokonomie. Funfte, neubearbeitete Auflage.
15247: CASSELS,J.M. - The Sterling area. An American analysis.
13617: CASTILHO SOARES,A.DE. - Politica de bem-estar rural em Angola (Ensaio).
41081: SHORT-TITLE CATALOGUE. - Short-title catalogue of books printed in France and of French books printed in other countries from 1470 to 1600 now in the British Library. Supplement.
41080: SHORT-TITLE CATALOGUE. - Short-title catalogue of books printed in the German-speaking countries and German books printed in other countries, from 1455 to 1600 now in the British Museum.
25862: CATS,J. - SMILDE,H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
17472: CATZ,P. - Afrika straks. Ontwikkeling van Afrika bezuiden de Sahara sinds 1870 en een blik op de toekomst.
18708: CAUWENBERGH,E.VAN. - SCRINIUM LOVANIENSE. - Melanges historique / Historische opstellen.
37135: CENSE,A.A. - De kroniek van Bandjarmasin.
29058: CHABAUD,A. - Les documents et la methode pour l'etude de la structure et de l'economie agraires dans la France du sud. L'Exemple de l'Uzege et du pays de Bagnols-sur-Ceze.
10429: CHABOT,H.T. - Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes.
21954: CHAILLEY-BERT,J. - Java et ses habitants. 4me edition revue et mise a jour.
19253: CHAIT,B. - Sur l'econometrie.
18231: CHALLEMEL-LACOUR,P. - KRAKOWSKI,E. - La naissance de la IIIe Republique. Challemel-Lacour, le philosophe et l'homme d'etat.
12555: LA CHALOTAIS, LOUIS RENE DE CARADEUC DE (1701-1785) - Compte rendu des constitutions des Jesuites. Nouvelle edition, revue & corrigee sur une copie plus exacte.
27955: CHAMBERLIN,E.H. - The theory of monopolistic competition. A re-orientation of the theory of value. Third edition.
33329: CHAMPAGNEY, FREDERIC PERRENOT, SIEUR DE. - Memoires 1573-1590. Avec notice et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy.
13160: CHANG,C.L. - The income of the Chinese gentry.
13882: CHARAVAY,E. - Assemblee electorale de Paris 26 aout 1791 - 12 aout 1792. Proces-verbaux de l'election des deputes a l'assemblee legislative, des hautes jures, des administrateurs, du procureur general syndic, du president du tribunal criminel et de son substitut de juges suppleants, de l'accusateur public, de cures. Publies d'apres les originaux des Archives Nationales avec des notes historiques et biographiques.
13881: CHARAVAY,E. - Assemblee electorale de Paris 18 novembre 1790 - 15 juin 1791. Proces-verbaux de l'election des juges, des administrateurs, du procureur syndic, de l'eveque, des cures, du president du tribunal criminel et de l'accusateur public. Publies d'apres les originaux des Archives Nationales, avec des notes historiques et biographiques.
13285: CHATTERTON-HILL,G. - Individuum und Staat. Untersuchungen uber die Grundlage der Kultur.
41059: PICKERING & CHATTO. - Collection of catalogues and lists of antiquarian books, for the greater part on economics, philosophy and political economy.
23653: CHEN,Y.P. - Chinese political thought. Mao Tse-Tung and Liu Shao-chi. Second revised edition.
15679: CHENG,T.H. - China moulded by Confucius. The Chinese way in Western light.
28771: CHERHAL MONT-REAL, LOUIS FRANCOIS. - Gouvernement des hommes libres, ou constitution republicaine.
33950: CHEVALIER, MICHEL (1806-1879) - Exposition universelle de 1867 a Paris. Rapports de jury international. Introduction.
34147: CHIJS,J.A.VAN DER. - Proeve eener Ned. Indische bibliographie (1659-1870). Vermeerderde en verbeterde herdruk voor de jaren 1659-1720, supplement en verbeteringen voor de jaren 1721-1870.
12379: CHILVERS,H.A. - Out of the crucible. Being the romantic story of the Witwatersrand goldfields; and of the great city which arose in their midst. And an epilogue 1929-48: The incredible city by A.Campbell.
22168: UNITED STATES RELATIONS WITH CHINA. - United States relations with China. With special reference to the period 1944-1949. Based on the files of the Department of State.
22547: CHORUS,J.M.J. - Handelen in strijd met de wet. De verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren met enige verbindingslijnen naar het Nederlands recht.
17520: CHRISTENSEN,A.E. - Dutch trade to the Baltic about 1600. Studies in the Sound Toll Register and Dutch shipping records.
11764: CHRISTOFF,P.K. - The third heart. Some intellectual-ideological currents and cross currents in Russia 1800-1830.
20488: CIBRARIO, LOUIS. - Economie politique du moyen age. Traduite de l'italien sur la 4e edition par M.Barneaud, et precedee d'une introduction par M.Wolowski.
41058: CIORANESCU,A. - Bibliographie de la litterature francaise du dix-huitieme siecle.
41057: CIORANESCU,A. - Bibliographie de la litterature francaise du dix-septieme siecle.
22109: CIORICEANU,G. - Les mandats internationaux. Une des consequences des principes fondamentaux de la Societe des Nations. Le nouveau regime politico-administratif des anciennes colonies allemandes et des territoires ayant appartenu a la Turquie.
32316: CIPOLLA,C.M. - Mouvements monetaires dans l'Etat de Milan (1580-1700).
23033: CLARK,J.R. - Emergency legislation passed prior to December, 1917 dealing with the control and taking of private property for the public use, benefit, or welfare... to which is added a reprint of analogous legislation since 1775. Collected, annotated, and indexed under the direction of the Attorney-General.
10184: CLEVERINGA PZN.,R.P. - Revisie en beroep te Groningen.
24925: CLEVERINGA PZN.,R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
11934: CLUNE,F. - Somewhere in New Guinea. A companion to prowling through Papua.
22355: COBBENHAGEN,M.J.H. - Over grondslagen en motieven van het economisch handelen. Rede...
10755: COBDEN,R. - Speeches on questions of public policy. Ed.by J.Bright and J.E.T.Rogers. Volume 1 [of 2].
15964: COCHERET,C.A. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar.
25592: COEN,J.P. - COLENBRANDER,H.T. - Jan Pietersz. Coen. Levensbeschrijving.
13628: COETZEE,A. - Die Afrikaanse volkskultuur. Inleiding tot die studie van volkskunde. Tweede druk.
13765: COHEN,H.F. - Om de vernieuwing van het socialisme. De politieke orientatie van de Nederlandse sociaal-democratie 1919-1930.
34907: COHEN STUART,A.B. - Brata-Joeda, Indisch-Javaansch heldendicht, voor de uitgave bewerkt.
10501: COHEN,R. - Socialisten in Europa. De samenwerking van de socialistische partijen in het kader van de Europese Gemeenschap 1952-1972.
15113: COLE,G.D.H. - Money, trade and investment.
12962: COLE,G.D.H. - Money. Its present and future.
17763: COLE,A.H. & H.F.WILLIAMSON. - The American carpet manufacture. A history and an analysis.
19228: COLE,G.D.H. - Introduction to economic history 1750-1950. [Reprinted.]
12889: COLE,G.D.H. & R.POSTGATE. - The common people 1746-1938.
15431: COLENBRANDER,H.T. - Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling [1814-15].
15302: COLENBRANDER,H.T. - Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Negende deel: Regeering van Willem I 1825-1830. Eerste stuk.
21845: COLERUS,J. - BLASE,J.E.B. - Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche kerk zijner dagen.
35829: COLIGNY,L.DE. - DELABORDE,J. - Louise de Coligny, princesse d'Orange.
14503: COLIJN,H. - Geen repristinatie. Rede...
10948: COLLET,O.J.A. - L'Evolution de l'esprit indigene aux Indes orientales neerlandaises.
13978: COLLINET,M. - L'Ouvrier francais. Esprit du syndicalisme.
20454: DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU COMMERCE. - Dictionnaire universel du commerce, de la banque, des manufactures et des marchandises; contenant l'etat actuel du commerce et de l'industrie de toutes les nations commercantes et des principales villes de commerce dans toutes les parties du monde; les importations, exportations, les produits naturels et industriels de chaque pays, les qualites des marchandises, les fraudes qui se comettent dans leur vente; le tout d'apres des documents authentiques et officiels ... Nouvelle edition. Augmentee de tout ce que Mac-Culloch offre de plus instructif sur le commerce et la navigation.
21805: KIESRECHT-COMMISSIE. - Verslag van de Kiesrecht-Commissie, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 16 November 1921 No. 1x.
11089: PUBLICATIES HOLLANDSCH-INLANDSCH ONDERWIJS-COMMISSIE. - Publicaties Hollandsch-Inlandsch onderwijs- commissie. Nr 1 & 2.
15994: CHARITIES COMMISSION. - The report of the Commissioners concerning charities; containing that part which relates to the County of Devon.
17008: DELFT EN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. - Delft en de Oostindische Compagnie. Onder redactie van H.L.Houtzager, G.G.Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort, M.Tienstra.
35654: EAST INDIA COMPANY. - Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Comprehensive atlas of the Dutch United East India Company. I. Atlas Isaak de Graaf. Atlas Amsterdam. [Ed.] G.Schilder, J.Moerman, F.Ormeling, P. van den Brink, H.Ferwerda.
39587: EAST INDIA COMPANY. - Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Comprehensive atlas of the Dutch United East India Company. II. Java en Madoera. Java and Madura. [Ed.] G.Knaap.
13536: COMPERE-MOREL, ADEODAT (1872-1941) - Grand dictionnaire socialiste du mouvement politique et economique national et international.
40299: CONDILLAC,E.B.DE. - MEYER,P. - Etienne Bonnot de Condillac. Ein Wegbereiter der okonomischen Theorie und des liberalen Gedankens.
14869: CONDLIFFE,J.B. - The commerce of nations.
34383: CONDORCET, MARIE JEAN ANTOINE NICOLAS CARITAT DE (1743-1794) - Oeuvres completes.
21787: OPIUM CONFERENCE. - Conference internationale de l'opium La Haye, 1 decembre 1911 - 23 janvier 1912. Actes et documents. Tome 1: Proces-verbaux officiels. Tome 2: Documents.
12331: QUESTION SOCIALE AU CONGO. - La question sociale au Congo. Rapport au Comite du Congres colonial national. Compte-rendu de la discussion en seance pleniere du 24 novembre 1924.
16396: CONINCK LIEFSTING,F.B. - De algemeene beginselen van het bezitrecht en de Nederlandsche bezitactien.
41054: CONNELLY,O. - Historical dictionary of Napoleonic France, 1799-1815.
12128: CONRAD,H. - Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. Die Vortrage zum Unterricht des Erzherzogs Joseph im Natur- und Volkerrecht sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht.
36139: CONSIDERANT, VICTOR (1808-1893) - Au Texas. [Bound with:] Au Texas. Quatrieme partie complement. Bases et statuts de la Societe de Colonisation Europeo-Americaine au Texas.
10950: COOLHAAS,W.P. - Het Regeerings Reglement van 1827. Het werk van 1818 aan de ervaring getoetst.
10579: COOMANS,P. & T.DE JONGE & E.NIJHOF. - De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948.
10603: COOPMANS,J.P.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch voor 1629.
13676: COOPS,G. - De opheffing der satisfactie van Amsterdam.
21277: COPELAND,M.T. [ED.] - Business statistics.
22749: COQUELIN, CHARLES (1803-1852) & GILBERT-URBAIN GUILLAUMIN (1801-1864) - Dictionnaire de l'economie politique contenant l'exposition des principes de la science, l'opinion des ecrivains qui ont le plus contribue a sa fondation et a ses progres, la bibliographie generale de l'economie politique, par noms d'auteurs et par ordre de matieres, avec des notices biographiques et une appreciation raisonnee des principaux ouvrages.
11272: CORNELISSEN,C. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd. Nederlandsche uitgave.
17257: CORNUT,P. - Repartition de la fortune privee en France par departement et nature de biens au cours de la premiere moitie du XXe siecle.
12179: COSTABELL,O. - Die Entwicklung der Finanzen im Herzogtum Sachsen-Meiningen von 1831 bis zur Gegenwart.
13164: COSTELOE,M.P. - Mexico state papers 1744-1843. A descriptive catalogue of the G.R.G.Conway Collection in the Institute of Historical Research, University of London.
28935: COTTEZ,A. - Un fermier general sous le Consulat et l'Empire. (L'Octroi de Lyon 5 fructidor an VIII - 21 mars 1807.)
18395: COUPERUS,M.C. - Un periodique francais en Hollande. Le Glaneur historique (1731-1733).
30012: COUPRY,H. - Contribution a l'histoire des caisses d'epargne ordinaires en France.
19753: COURNOT,A.A. - MENTRE,F. - Pour qu'on lise Cournot.
21685: COURNOT,A.A. - MILHAUD,G. - Etudes sur Cournot.
21684: COURNOT,A.A. - MENTRE,F. - Cournot et la renaissance du probabilisme au XIXe siecle.
12137: COURNOT,A.A. - LEVEQUE,R. - L'Element historique' dans la connaissance humaine d'apres Cournot.
14974: COURT,P.DE LA. - Het welvaren van Leiden. Handschrift uit het jaar 1659. Uitgegeven met Duitsche vertaling, aanteekeningen en bibliographische bijzonderheden [door F.Driessen].
41147: COURT,P.DE LA. - TIJN,T.VAN. - Pieter de la Court. Zijn leven en zijn economische denkbeelden. In: Tijdschrift voor geschiedenis, 69ste jaargang, afl.3.
34576: CRAMER,J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de eeuw.
16837: CREBERT,H. - Kunstliche Preissteigerung durch Fur- und Aufkauf. Ein Beitrag zur Geschichte des Handelsrechts.
12502: ARCHIVI STORICI DELLE AZIENDE DI CREDITO. - Archivi storici delle Aziende di credito.
40893: CRELLIUS, JOHANNES (1590-1633) - Opera omnia ...
15841: CRICK,W.F. & J.E.WADSWORTH. - A hundred years of joint stock banking [Midland Bank].
16675: LANDBOUW-CRISISWETGEVING. - De Landbouw-Crisiswetgeving. Beknopt overzicht van de totstandkoming en werking van de Landbouw-Crisiswetgeving in Nederland vanaf 1929. Samengesteld in opdracht van het Departement van Landbouw en Visserij.
12257: CROCE,B. - Die Geschichte als Gedanke und als Tat. [Uebersetzung aus dem Italienischen von F.Bondy.]
11274: CROLL,C. - Afgedrongen van den bodem des rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam met officieele stukken toegelicht.
19855: CROMPTON,S. - - Samuel Crompton, the inventor of the spinning mule. A brief survey of his life and work with which is incorporated a short history of Messrs. Dobson & Barlow, Limited.
13484: CROWLEY,F.G. - Garcilaso de la Vega, el Inca, and his sources in 'Comentarios reales de los Incas'.
10772: POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Jrg. 6-38 [ontbr. jrg.14, nr 6; jrg.16, nr 10; jrg.20, nr 6-8; jrg.23, nr 6; jrg.29, nr 2, en 7-8; ; jrg.39, nr 4.
38810: POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Losse jaargangen
28933: CUNNINGHAM,W. - The growth of English industry and commerce in modern times. [Volume 1:] The mercantile system. [Volume 2:] Laissez faire. [Fifth edition.]
36665: CUPPE, PIERRE. - Le ciel ouvert a tous les hommes, ou traite theologique, par lequel, sans rien deranger des pratiques de la religion, on prouve solidement, par l'Ecriture-Sainte & par la raison, que tous les hommes sont sauves.
12218: STANDARD LIBRARY CYCLOPAEDIA. - The Standard library cyclopaedia of political, constitutional, statistical and forensic knowledge. Forming a work of universal reference on subjects of civil administration, political economy, finance, commerce, laws and social relations.
29945: CZECH, FRANZ HERRMANN (1788-1847) - Versinnlichte Denk- und Sprachlehre, mit Anwendung auf die Religions- und Sittenlehre und auf das Leben. [Bound with:] Nothwendigkeit der allgemein einzufuhrenden Elementar-Bildung der Taubstummen ...
15144: DA SILVA,J.G. - Strategie des affaires a Lisbonne entre 1595 et 1607. Lettres marchandes des Rodrigues d'Evora et Veiga.
12230: DA SILVA,J.G. - En Espagne. Developpement economique, subsistance, declin. Avec representation graphique des informations par J.Bertin.
17007: DAENDELS,H.W. - MENDELS,I. - Herman Willem Daendels, voor zijne benoeming tot Gouverneur- Generaal van Oost-Indie (1762-1807). Met bijlagen.
16882: DAENELL,E. - Die Blutezeit der deutschen Hanse. Hansische Geschichte von der zweiten Halfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts.
10879: DAGERAAD. - Bevrijdend denken. Gedenkbundel t.g.v. het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
18886: DALBERG,R. - Die Entwertung des Geldes. Eine Untersuchung der Einwirkungen von Kreditanspannung und Geldumlauf auf Preisniveau und Valutastand mit besonderer Rucksicht auf Kriegs- und Uebergangswirtschaft.
21004: DALMULDER,J.J.J. - On econometrics. Some suggestions concerning the method of econometrics and its application to studies regarding the influence of rationalisation on employment in the U.S.A.
21908: DAM,W.A.C.VAN. - Vrachtrecht der Rijnvaart. Eene toelichting tot de gedeponeerde Rotterdamsche Rijnvaartconditien.
13800: DAM,P.VAN. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Vierde boek. Uitgegeven door C.W.T. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam.
16589: DAM,J.C.VAN. - Sociaal logboek 1900-1960. Spiegel van vooruitgang.
15316: DAM,P.VAN. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Derde boek. Uitgegeven door F.W.Stapel.
15309: DAM,P.VAN. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Tweede boek, deel 3. Uitgegeven door F.W.Stapel.
10952: DAMAIS,L.C. - Repertoire onomastique de l'epigraphie javanaise (jusqu'a Pu Sindok Sri Isanawikrana Dharmmotungadewa). Etude d'epigraphie indonesienne.
12138: DAMASCHKE,A. - Geschichte der Nationalokonomie. Eine erste Einfuhrung. Vierzehnte, durchgesehene und erweiterte Auflage.
22786: DAMPIER-WHETHAM,W.C.D. - A history of science and its relations with philosophy & religion. [Second edition.]
17318: DANNEBERG,R. - Der sozialdemokratische Gemeindeverwaltung in Wien. Zweite umgearbeitete Auflage.
17319: DANNEBERG,R. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
14389: DARQUENNE,R. - La dette publique belge de 1790 a 1830: le cas du Hainaut.
14412: DAUBY,J. - De l'elevation des classes ouvrieres en Belgique au point de vue moral et intellectuel.
35384: DAUCHY,S. - De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521). Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode.
14851: DAY,A.C.L. - Outline of monetary economics.
14835: DECAMPS,J. - Les changes etrangers. Expose general des conditions et moyens de reglement des comptes internationaux et de la crise des changes 1914-1921.
35132: DECARY,R. - Moeurs et coutumes des Malgaches.
37776: DECHARME,P. - Le comptoir d'un marchand au XVIIe siecle d'apres une correspondance inedite. Avec une introduction sur la ville et les gens de Honfleur.
14053: DECKER,J.M.DE. - Les clans Ambuun (Bambunda) d'apres leur litterature orale.
14561: DECOUFLE,A. & F.BOULANGER & B.A.PIERRELLE. - Etudes d'histoire economique et sociale du XVIIIe siecle.
34996: DEDUCTIE, OFTE VERANDWOORDINGE. - Deductie, ofte verandwoordinge: van de heeren burgermeesteren ende ses-en-dertigh raden, op ende tegens de Propositie by sijn hoogheyt den heere prince van Orangien, overgelevert ter vergaderinge van de ed. gr. mo. heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt.
35186: AMPELE DEDUCTIEN. - Ampele deductien van den Hoven van Holland ende 's Gravenhage, raakende haare jurisdictie-quaestien met alle authentyke stukken daar toe specterende. Nooyt voor deezen zoo in het licht gegeeven.
22854: OPWEKKING TOT DEELNEMING. - Opwekking tot deelneming in de vrywillige inschryving uit de Wet van 6 Januarij 1832 (Staatsblad No.9).
10954: DEENEN,W.J. - Bloei en bloeislaging van de robustakoffie op Sumatra's westkust.
17994: DEKKER,F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
19823: DEL VECCHIO,G. - Grundlinien der Geldtheorie. Uebersetzt und eingeleitet von O.Weinberger.
28961: DELAMOTTE,G. & J.LOISEL. - Les origines du Lycee de Saint-Omer. Histoire de l'ancien College (1565-1845).
14213: DELAVIGNETTE,R. - On the French empire. Selected writings. Selections translated by C.Garnier. Ed. by W.B.Cohen.
10955: DELDEN LAERNE,K.F.VAN. - Brazilie en Java. Verslag over de koffiecultuur in Amerika, Azie en Afrika, aangeboden aan Z. Exc. den Minister van Kolonien.
14994: DELFGAAUW,J.G.M. - De binnenlandse groot- en kleinhandel.
12913: DELFGAAUW,J.G.M. - Ordening en handelspolitiek (Een sociaal-economische, -psychologische en wijsgerige studie).
36243: DELFT,L.G.A.M.VAN. - De schoenindustrie in Kaatsheuvel als hoofdmiddel van bestaan tussen de twee wereldoorlogen.
12607: SOCIALISME EN DEMOCRATIE. - Socialisme en democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Afzonderlijke jaargangen 8 (1951), 9-19, 24, 31-34, 36.
10775: SOCIALISME EN DEMOCRATIE. - Socialisme en democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Jrg. 1-25 [ontbr. jrg. 2, nr 2-4; jrg. 3, nr 1-5, 7-8 en 10; jrg. 4, nr 1-2 en 6-12; jrg. 5, nr 3; jrg. 6, nr 12].
21753: SOCIALISME EN DEMOCRATIE. - Socialisme en democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Jrg. 1-38 [ontbr. jrg.26, nr 6-9 en jrg.28, nr 1 en 3].
37846: DEMOED,E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed. Zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Renkum).
26666: DEMONT,M. - L'Organisation municipale a Bethune sous l'Ancien Regime.
18301: DEMOULIN,R. - Guillaume Ier et la transformation economique des Provinces Belges (1815-1830).
12575: DENGERINK,J.D. - Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring in de 19e en 20e eeuw.
19092: DENIAU,J.F. - The common market. [English translation by G.Heath.] [Second edition.]
16115: DENUCE,J. - Magellan. La question des Moluques et la premiere circumnavigation du globe.
41103: DEKKER & NORDEMANN ANTIQUARIAN DEPARTMENT. - Catalogue 26: The two Russian revolutions. The libraries of Leon Bernstein and Boris Souvarine.
18764: DEPRIMOZ,J. - Les salaires et le niveau de vie ouvrier en Belgique 1936-1951.
19149: DESCARTES,R. - FEULING,D. - Descartes's Personlichkeit im Spiegel des 'Discours de la methode'.
41045: DESCHAMPS,P.C.E. - Dictionnaire de geographie ancienne et moderne a l'usage du libraire et de l'amateur de livres.
11695: DESSING,C.S. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.
17313: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Geschaft und Politik Hugenbergs.
17314: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Regierungsbildung und Etatgestaltung im Reich. Materialien fur Referenten und andere Funktionare der SPD.
17312: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Der Kamp um die Arbeitslosenversicherung.
10434: DEVENTER,C.T.VAN. - COLENBRANDER,H.T. & J.E.STOKVIS. - Leven en arbeid van Mr. C.Th. van Deventer.
30896: DEVENTER,M.L.VAN. - Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven. Volume 1 [all published]: 1811-1820.
22138: DEVENTER,M.L.VAN. - De kwijning van den Nederlandschen handel. Eene kritische beschouwing.
34862: DEWALL,H.VON. - De vormveranderingen der Maleische taal.
19549: DEWITT,F. - Abstract of the census of the Commonwealth of Massachusetts, taken with reference to facts existing on the first day of June, 1855. With remarks on the same [by N.B.Shurtleff].
17874: DICKINSON,R.L. & L.BEAM. - A thousand marriages. A medical study of sex adjustment. [Reprinted.]
15604: DIDEROT,D. - - Diderot et son temps. Catalogue etabli sous la direction de R.Mortier et M.Mat.
13083: DIEDERICH,J. - De bevolking van Zaandam. Een demografie op sociografische grondslag.
17565: DIEMER,H. - Beginsel en vaderland. Een in de verdrukking, een in het volksherstel.
11275: DIENSTWEIGERING. - De handelingen van het Algemeen Congres voor Dienstweigering ...
21870: DIEPEN,A. - Graanrechten, broodprijzen, loon en nog wat economie naar aanleiding van het antwoord der Regeering op de Landbouw-adressen uit Limburg en Groningen.
10676: DIEPEN,A. - DAM,J.P.A.VAN DEN. - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
10505: DIEPENHORST,C.A.M. - De sociaal-democratie in de residentie. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der S.D.A.P. in Den Haag.
21113: DIERICKX,M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570.
14583: DIETEREN,R. - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.
14942: DIETEREN,R. - De migratie in de mijnstreek 1900-1935.
14836: DIETZEL,H. - Die Nationalisierung der Kriegsmilliarden. Eine Behandlung des von der Breslauer Fakultat der Rechts- und Staatswissenschaften gestellten Thema: 'Wahres und Falsches an der zurzeit viel gebrauchten Redewendung 'Das Geld bleibt im Lande''.
13066: DIJK,K. & J.HOLLANDER & W.HEIJNS. - Gedenkboek van de afdeeling Den Haag van Patrimonium 1 maart 1880-1930.
10493: DIJK,L.J.VAN. - Landschapsbedrijven als middel tot opheffing van onontwikkelde streken in Nederlandsch-Indie. Een studie over het vraagstuk van de ontwikkeling van Nieuw-Guinea...
10957: DIJK,R.VAN. - Samenleving en adatrechtsvorming.
40716: DIJKSTRA, EDSGER WYBE (1930-2002) - Communication with an automatic computer.
21804: DIJT,M.D. - De economische toekomst van het Westen.
10644: DILLEN,J.G.VAN. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste verjaardag van de schrijver.
10776: DILLEN,J.G.VAN. - Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen
25061: DIRC VAN DELF. - DANIELS,F.A.M. - Meester Dirc van Delf. Zijn persoon en zijn werk.
36280: DIRC VAN HERXEN. - KNIERIM,P.H.J. - Dirc van Herxen (1381-1457), rector van het Zwolsche fraterhuis.
13310: RECUEIL DES EXCELLENS ET LIBRES DISCOURS. - Le recueil des excellens et libres discours sur l'estat present de la France. Imprime nouvellement.
17083: DJOJOHADIKOESOEMO,R.M.S. - Het volkscredietwezen in de depressie.
19573: DOBB,M. - An essay on economic growth and planning. [Third impression.]
16928: DOBRETSBERGER,J. - Freie oder gebundene Wirtschaft? Zusammenhange zwischen Konjunkturverlauf und Wirtschaftsform.
10290: DODDE,N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de Schoolwetten van 1801 en 1803.
21907: DOES DE BYE,A.H.VAN DER. - Aanteekeningen op het notariaat.
29298: DOHM, CHRISTIAN WILHELM VON (1751-1820) - Materialien fur die Statistick und neuere Staatengeschichte.
17084: DOHRENWEND,B.S. - Some factors related to autonomy and dependence in twelve Javanese villages.
22115: DOLEZ,J. - Etude sur la societe en commandite par interet et par actions.
12411: DOLLEANS,E. - Le chartisme (1830-1848). [Volume 2 only.]
15169: DOLLEANS,E. - Histoire du mouvement ouvrier [1830-1936]. Quatrieme [volume 2: troisieme] edition.
13537: DOLLEANS,E. & M.CROZIER. - Mouvements ouvrier et socialiste. Chronologie et bibliographie. Angleterre, France, Allemagne, Etats-Unis (1750-1918).
14955: DOLLEMAN,W.F. - Weg met het reformisme! met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme!
16672: DOLS,M.J.L. & J.SEVENSTER. - Productie en bestemming van melk in Nederland. Een landbouw- en voedingseconomische studie.
11278: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - De geschiedenis van het socialisme.
10510: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - Rede over het Bankoctrooi gehouden in de zitting van de Tweede Kamer van 17 juli 1888.
11277: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - Algemeen stemrecht in beginsel en toepassing.
12384: DOMINICUS,F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
35409: DONDERS, FRANCISCUS CORNELIS (1818-1889) - Dissertatio inauguralis sistens observationes anatomico- pathologicas de centro nervoso.
35347: DONDERS, FRANCISCUS CORNELIS (1818-1889) - Over de tong-werktuigen van het stem- en spraak orgaan [drop-title].
12850: DONGEN,F.VAN. - Tussen neutraliteit en imperialisme. De Nederlands-Chinese betrekkingen van 1863 tot 1901.
22217: DONKER CURTIUS,F.C. - De comptabiliteitswet. Geen regt meer tegen den staat.
22298: DONKERSLOOT,W.N. - Het onderzoek van het intellect door middel van platen.
15291: DOOREN,P.J.VAN. - De sociaal-economische ontwikkeling van de inheemse samenleving in Uganda.
22111: DOORN,A.VAN. - Axiologie en economie. Een onderzoek naar de subjectieve waarde-vrijheid van de moderne economie.
22927: DOORN,J.A.A.VAN. - Arbeidsmarkt en arbeidsbestel. Rede...
41109: DOORNE,K.VAN. & M.VAN KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
24574: DOORNINCK,J.I.VAN. - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa.
30217: DOORNINCK,J.I.VAN. & A.DE KEMPENAER. - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Tweede uitgave der 'Biliotheek van anonymen en pseudonymen. En: Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers.
37856: DOORNINCK,P.N.VAN. & J.S.VAN VEEN. - De graven en hertogen van Gelre. Geboorte-, regeerings- en sterfjaren. Huwelijken, kinderen, zegels.
22509: DOOYEWEERD,H. - - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden ... ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
14870: DOPSCH,A. - Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit. Untersuchungen zur Agrar- und Sozialgeschichte des hohen Mittelalters mit besonderer Berucksichtigung des sudostdeutschen Raumes.
15625: DORIENT,R. - Le Japon et la politique francaise.
10435: DORMEIER,J.J. - Banggaisch adatrecht.
32331: DORMOY, EMILE. - Theorie mathematique des assurances sur la vie.
29082: METALLWERKE AG. DORNACH. - 50 Jahre Metallwerke AG. Dornach 1895-1945.
15086: NOUVEAU CODE DES DOUANES. - Nouveau code des douanes.
13227: DOUSSET,R. - Colonialisme et contradictions. Etude sur les causes socio-historiqes de l'Insurrection de 1878 en Nouvelle-Caledonie.
10604: DOUWES,P.A.C. - Armenkerk. De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
18067: DOUXCHAMPS-LEFEVRE,C. & P.GODDING. - Enquetes par turbe du Conseil de Namur (1496- 1630).
19832: DOVE,H. & E.MEYERSTEIN. - Gutachten uber Handelsgebrauche erstattet von der Handelskammer zu Berlin, nebst den fur Geschaftszweige festgestellten Ortsgebrauchen und Geschaftsbedingungen. Im Auftrage der Handelskammer zu Berlin herausgegeben.
37134: DOZY,G.J. - De oudste stadsrechten van Zwolle.
14526: DREES,W. - De vorming van het regeringsbeleid.
13886: DRESCH,J. - De la Revolution francaise a la Revolution hitlerienne.
26822: DREYFUS. - LEBLOIS,L. - L'Affaire Dreyfus. L'Iniquite, la reparation. Les principaux faits et les principaux documents.
19304: DREYFUS,F.G. - Societes et mentalites a Mayence dans la seconde moitie du XVIIIe siecle.
13572: DRIESSCHE,J.VAN. - L'Empechement de 'parente' en droit coutumier africain.
17931: DROSSAERS,S.W.A. - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684.
18282: DRUCKER,P.F. - Managing for results. Economic tasks and risk-taking decisions.
19441: DRUCKER,P.F. - The new society. The anatomy of industrial order.
11293: DRUKKER,B. - Socialistische jeugdorganisatie in Nederland.
41132: DRURY RARE BOOKS, LTD, JOHN. - Collection of catalogues of antiquarian books, for the greater part on economics, philosophy and political economy.
15626: DUBARBIER,G. - La Chine contemporaine politique et economique.
24455: DUBOURCQ,P.L. - Onderzoek naar het wezen der waarde-standaarden.
40516: DUCPETIAUX, EDOUARD (1804-1868) - Projet d'association financiere pour l'amelioration des habitations et l'assainissement des quartiers habites par la classe ouvriere a Bruxelles. Memoire adresse au Conseil communal et au Conseil central de Salubrite publique de Bruxelles.
18819: DUFRENOY,M.L. - L'Orient romanesque en France 1704-1789. Etude d'histoire et de critique litteraires.
16168: DUGRAND,R. - Villes et campagnes en Bas-Languedoc. Le reseau urbain du Bas-Languedoc mediterraneen.
14584: DUINEN,G.VAN. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen- en armenzorg te Heemstede.
10021: DULLAART,P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse anarchisten 1894-1903.
10677: DUNCKLEY, HENRY (1823-1896) - De vrije-handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart. Een door de Anti-graanwet-Maatschappij in Engeland met den eersten prijs bekroond prijsschrift. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van P.P. van Bosse.
11653: DUNGEN,P.A.VAN DEN. - De middenstandsbeweging in Nederland.
23565: DUNOYER,C. - De la liberte du travail ou simple expose des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance.
22896: DUPARC,H.M. - Bedenkingen tegen art. 3 des vijfden titels van het bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal aanhangig wetsontwerp, betrekkelijk: het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht.
14039: DUPRIEZ,L.H. - Les methodes d'analyse de la conjoncture economique et leur application a l'economie belge depuis 1897.
14040: DUPRIEZ,L.H. - LOWENTHAL,P. [ED.] - Problemes economiques contemporains. 45 annees d'experience par Leon H.Dupriez et ses collaborateurs.
22323: DUPUIGRENET-DESROUSSILLES,G. - Niveaux de vie et cooperation economique dans l'Europe de l'Ouest.
13932: DURKHEIM, EMILE (1858-1917) - Le socialisme. Sa definition, ses debuts, la doctrine saint- simonienne. Ed. par M.Mauss.
22912: DUVERGER,M. - La Cinquieme Republique.
29012: DUVILLARD DE DURAND, EMMANUEL ETIENNE (1775-1832) - Analyse et tableaux de l'influence de la petite verole sur la mortalite a chaque age, et de celle qu'un preservatif tel que la vaccine peut avoir sur la population et la longevite.
10185: DUYNSTEE,W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
22554: DUYNSTEE,F.J.F.M. - - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor Prof.mr. F.J.F.M.Duynstee.
16755: DUYVENDAK,J.J.L. - Wegen en gestalten der Chineesche geschiedenis.
24934: EBLING,B. - Geschillen over het drostambt van Drente, voornamelijk in de 16de en 17de eeuw.
38455: ECCLESIASTIQUE CITOYEN, L'. - L'Ecclesiastique citoyen. Ou lettres sur les moyens de rendre les personnes, les etablissemens & les biens de l'eglise encore plus utiles a l'etat & meme a la religion.
14545: ECKERT,G. & SCHUDDEKOPF,O.E. [ED.] - Zur Geschichte der deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen. Referate der deutsch-tschechoslowakischen Historikertagung Braunschweig 28.-30. November 1967.
10998: INDONESIAN ECONOMICS. - Indonesian economics. The concept of dualism in theory and policy.
16880: CONFERENCE INTERNATIONALE D'HISTOIRE ECONOMIQUE. - Premiere conference internationale d'histoire economique [Stockholm 1960]. Contributions / Communications. A. L'Industrialisation comme facteur de la croissance economique depuis 1700. B. Etude comparee du grand domaine depuis la fin du Moyen Age.
12386: EDELMAN,H. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
41104: EDELMAN,H. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
11299: EEDEN,F.VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede gehouden te Rotterdam, 7 december 1898. Derde druk.
15253: EEGHEN,W.H.VAN. - Referat uber die Bank von England. (Als Manuskript gedruckt).
14265: EEGHEN,I.H.VAN. - Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische handel...
13020: EEKHOF,A. - De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw.
10469: EEKHOF,A. - De hervormde kerk in Noord-Amerika (1624-1664).
10961: EERDE,J.C.VAN. - Ethnologie coloniale (l'Europeen et l'indigene).
17085: EERDE,J.C.VAN. - Over de verwanten van de Indonesiers. Rede...
10962: EERDE,J.C.VAN. - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Derde druk.
13805: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
14995: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
14956: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. & L.P.L.PIRENNE. - 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850.
13845: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940.
13804: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Bergen op Zoom 1791-1816.
12678: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
15380: EGGINK,J.W. - De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen.
13591: EGGMANN,E. - Der Staat und die Kartelle. Eine international vergleichende Untersuchung.
20322: EHRENBERG,R. - Die Unternehmungen der Bruder Siemens. Erster Band [all published]: Bis zum Jahre 1870.
39938: EINTHOVEN, WILLEM (1860-1927) - Stereoscopie door kleurverschil.
33614: EINZIG,P. - World finance 1938-1939.
33616: EINZIG,P. - Economic problems of the next war.
33609: EINZIG,P. - Roll-over credits. The system of adaptale interest rates.
27977: EINZIG,P. - Bankers, statesmen and economists.
19371: EINZIG,P. - Economic problems of the next war.
33612: EINZIG,P. - Foreign balances.
33613: EINZIG,P. - Montagu Norman. A study in financial statesmanship.
19783: EINZIG,P. - World finance since 1914.
20354: EISENHART,H. - Geschichte der Nationalokonomik. Zweite vermehrte Auflage. Dritter unveranderter Abdruck.
22948: EISFELD,C. - Das niederlandische Bankwesen.
15886: ELEUTHEROPULOS,A. - Das Seelenleben. Genetisch-biologische und erkenntnistheoretische Untersuchungen.
14887: ELEUTHEROPULOS,A. - Soziologie. Untersuchung des menschlichen sozialen Lebens. Dritte, ganzlich umgearbeitete und erweiterte Auflage.
18348: ELIAS,J.E. - De vroedschap van Amsterdam 1578-1795.
20873: ELIAS,H.J. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging 1914/1939. Tweede druk.
22587: ELIAS,A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805.
10645: ELIAS,J.E. - Het voorspel van den Eersten Engelschen Oorlog.
12494: ELKIN,A.P. - The Australian aborigines. How to understand them.
11878: ELLEGIERS,D. - De stichtingsgeschiedenis van de kreits Ts'eng-tee (Jehol).
19052: ELLIS,H.S. - The economics of freedom. The progress and future of aid to Europe.
11305: ELTZBACHER,P. - Anarchisme. Vertaald door L.Cornelissen-Rupertus.
10646: ELZINGA,S. - Het voorspel van den oorlog van 1672. De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660-1672.
41105: EMBACHER,F. - Lexikon der Reisen und Entdeckungen.
14778: EMBREE,G.D. - The Soviet Union between the 19th and 20th Party Congresses 1952-1956.
17353: EMBREE,G.D. [ED.] - The Soviet Union and the German question September 1958 - June 1961.
24580: EMMIUS,U. - BOER,J.J. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
17468: ECONOMICS OF FULL EMPLOYMENT. - The economics of full employment. Six studies in applied economics prepared at the Oxford University Institute of Statistics. [Reprinted.]
32463: ENGELBRECHT,W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland.
13704: ENGELBREGT,J.H.A. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860- 1960).
11635: ENGELEN,J.A.M. - De betekenis van de ondernemingsraad.
11308: ENGELS,J. - De socialisten en de oorlog.
12891: ENGELS,F. - - Friedrich Engels. Der Denker und Revolutionar.
22967: ENKLAAR,W.F. - De lichaamsgesteldheid van den loteling bij verschil in welstand.
16348: ENKLAAR,D.T. - - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. D.Th.Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
20393: ENKLAAR,D.T. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
10967: ENKLAAR,I.H. - De scheiding der sacramenten op het zendingsveld.
10966: ENKLAAR,E.C. - Redevoering in het lokaal Diligentia te 's Gravenhage en elders uitgesproken. Gedrukt n.a.v. de redevoering van den Minister van Kolonien in de zitting der 1e Kamer op 4 december j.l.
21873: ENSFIELD,R.R. - The agricultural crisis 1920-1923.
23008: ENSLIN,A. - Ueber internationale Verlagsvertrage mit besonderer Beziehung auf Deutschland.
10968: ENTHOVEN,K.L.J. - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie (1849-1912).
10234: ERASMUS. - LIGT,B.DE. - Erasmus begrepen uit de geest der renaissance.
10231: ERASMUS. - - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
19917: ERASMUS. - REEDIJK,C. - Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Martens van Aalst.
25064: ERASMUS. - BIJL,S.W. - Erasmus in het Nederlands tot 1617.
41149: ERASMUS. - - Bibliotheca erasmiana. Repertoire des oeuvres d'Erasme.
12710: ERHARD,L. [ED.] - Deutschlands Ruckkehr zum Weltmarkt.
14854: ERHARD,L. - Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der sozialen Marktwirtschaft.
13951: ERMATINGER,G. - Kapital und Ethos. Die sozialen und kulturellen Taten des schweizerischen Privatkapitals im 19. und 20. Jahrhundert.
38305: ESCHER, HEINRICH (1789-1870) - Die neue Phonixperiode der Staatswissenschaft.
16169: ESPINAS,G. - Une guerre sociale interurbaine dans la Flandre wallone au XIIIe siecle. Douai et Lille 1284-1285.
35380: ESPINAS,G. - Les origines du capitalisme. II. Sire Jean de France, patricien et rentier Douaisien. Sire Jacques le Blond, patricien et drapier Douaisien. (Seconde moitie du XIIIe siecle.)
14547: ESPRINCHARD,J. - CHATENAY,L. - Vie de Jacques Esprinchard Rochelais et Journal de ses voyages au XVIe siecle.
16187: ESQUIROS,A. - LINDEN,J.P.VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme romantique a la Republique sociale.
18165: ESSEN,L.VAN DER. & G.H.HOOGEWERFF. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
34895: ESSER,S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch.
34838: ESSER,S.J. - Handleiding voor de beoefening der Ledo-taal. Inleiding, teksten met vertaling en aanteekeningen en woordenlijst.
10970: ESSER,B.J. - De goddelijke leiding in de zending. Beantwoording der vraag of de gereformeerde kerken in Nederland een nieuw zendingsveld in de 'buiten-bezittingen' zullen zoeken.
17739: ESSER,J. - Die Geschichte der Dusseldorfer Textilindustrie von ihren Anfangen bis zum Jahre 1902.
34929: ESSER,B.J. - Het dialect van Banjoemas, inzonderheid zooals dit in de regentschappen Poerbolinggo en Poerwokerto gesproken wordt.
21489: ESSINK,H.B.M. - De archieven van het Graafse Sint Catharina-Gasthuis.
22001: ETABLISSEMENT, L', DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE. - Le referendum de septembre et les elections de novembre 1958.
15128: PROGRES DES ETUDES. - Progres des etudes relatives a l'Egypte et a l'Orient. [Introduction par J.D.Guigniaut.]
19676: EUCKEN, WALTER (1891-1950) - Kapitaltheoretische Untersuchungen. Mit einer Einleitung in die Sammlung: Was leistet die nationalokonomische Theorie?
37897: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Expose concernant l'examen de la lettre de M. de Leibnitz, alleguee par M. le prof. Koenig, dans le mois de mars, 1751. Des actes de Leipzig, a l'occasion du principe de la moindre action. [Followed by:] Lettre de M. Euler a M. Merian. Traduit du Latin.
16978: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Sur la probabilite des sequences dans la lotterie genoise.
35396: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Solution d'une question tres difficile dans le calcul des probabilites.
35395: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Sur l'avantage du banquier au jeu du Pharaon.
35392: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Calcul de la probabilite dans le jeu de rencontre.
24467: CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY EUROPE. - The Cambridge economic history of Europe. Volume 1 and 3-6.
23047: EVERS,H. - Aanwijzing der bestaande hoofdgebreken in de heffing van het patentrecht ...
12199: EVERTH,E. - Die Oeffentlichkeit in der Aussenpolitik von Karl V. bis Napoleon.
38279: HANDLEIDING VOOR EXECUTEURS. - Handleiding voor executeurs, voogden, en administrateurs. Overeenkomstig de instellingen van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrc.k Holland.
11226: EYBERS,G.W. [ED.] - Bepalingen en instructien voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805).
10123: EYSINGA,W.J.M.VAN. - Het associatieverdrag van 10 october 1681.
24547: FABER,J.A. - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800.
16628: FABER,G.J.A. - De Nederlandsche Hypotheek-Bank.
34608: FAES,J. - Ontwerp nieuw reglement op de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek, met memorie van toelichting.
15532: FAFIE,G. - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880.
12037: FAGUET,E. - Le socialisme en 1907.
40065: FAIRMAN, WILLIAM. - The stocks examined and compared: or a guide to purchasers in the public funds. Containing an account of the different funds, from the times of their creation to the year 1807; including the Imperial and Irish annuities, transferrable at the Bank of England, and the stock of public companies. With useful and extensive tables, illustrated by observations and examples. Also, statements of the national debt, a view of the progress of the sinking fund, and an account of the American funds. The fifth edition, considerably improved.
12080: FARBMAN,M. - 'Piatiletka'. Der Funfjahresplan. Die neue Offensive des Bolschewismus. Aus dem Englischen von R.Hilferding.
22320: FARNCOMBE SANDERS,M.A.J.W. - Note sur les dispositions legislatives qui regissent les societes de secours mutuels dans les Pays-Bas.
25788: FARRAR,M.M. - Conflict and compromise. The strategy, politics and diplomacy of the French blockade, 1914-1918.
34363: FARREN, GEORGE. - The liabilities of members of existing and future public companies and partnerships, after the date of the Public Act 7 & 8 Victoriae, cap. 110; giving also the actual duties, penalties, and reponsibilities imposed on the solicitor, directors, and shareholders.
22602: FASE,M.M.G. - An econometric model of age-income profiles. A statistical analysis of Dutch income data 1958-1967.
27987: FAUCHER, LEON (1803-1854) - Melanges d'economie politique et de finances.
11906: FAULKNER,H.U. - Amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Hrsg. von C.H.Pollog.
15887: FAVARGER,P. - La noble et vertueuse Compagnie des Marchands de Neuchatel.
12942: FAVENC,E. - The history of Australian exploration from 1788 to 1888.
16964: FAVROD,C.H. - La revolution algerienne.
13168: FAY,B. - L'Esprit revolutionnaire en France et aux Etats-Unis a la fin du XVIIIe siecle.
22643: FECHNER,E. - Rechtsphilosophie. Soziologie und Metaphysik des Rechts.
10483: FEENSTRA KUIPER,J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
17436: FEIBLEMAN,J. - Mankind behaving: human needs and material culture.
25145: FEIKEMA,R.W. - De totstandkoming van de Schoolwet Van Kappeyne. Bijdrage tot de kennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland.
11739: FEITH,R. - Geld en kapitaal.
14817: FELSING,F. - Die Statistik als Methode der politischen Oekonomie im 17. und 18. Jahrhundert.
22751: FENELON. - MARTIN,H.G. - Fenelon en Hollande.
12236: FERRERO,G. - Macht. [Uebersetzung von F. Bondy.]
14655: FEUERWERKER,A. - China's early industrialization. Sheng Hsuan-huai (1844-1916) and mandarin enterprise. [Second printing.]
17489: FIELD,M.J. - Search for security. An ethno-psychiatric study of rural Ghana.
29083: FIEVEZ,H.L. - De staats-financien, beschouwingen over haar beheer en hare verantwoording.
22663: INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE. - International trade and finance. A collected volume of Wicksell Lectures 1958-1964.
20240: FINKEL,L. - Bibliografia historii Polskiej.
22349: FISCHER,O.C. - Die staatliche Bankaufsicht.
17509: FISCHER,B.DE. - Contributions a la connaissance des relations suisses-egyptiennes (d'environ 100 a 1949), suivies d'une esquisse des relations suisses-ethiopiennes (jusqu'en 1952).
40834: HERRING FISHERY. - A small collection of valuable tracts, relating to the herring fishery; comprehending, John Keymer's celebrated observations on the Dutch fisheries, in 1601. The grand pensionary John De Witt's sentiments on the same subject: and a discourse shewing the necessity, and proving the practicability, of establishing a British herring fishery, by Sir Roger L'Estrange. To which an introduction is prefixed.
14871: FITZGERALD,P. - Industrial combination in England. Second edition.
14028: FLEISCHER,H. [ED.] - Kleines Textbuch der kommunistischen Ideologie. Auszuge aus dem Lehrbuch 'Osnovy marksizma-leninizma' mit Register.
19510: FLIER,G.VAN DER. - Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945.
16530: FLIER,G.J.VAN DER. - Grondrentetheorieen en de grondhuren in de Java-suiker-industrie.
38857: FLORIDA. - New sectional map of the state of Florida [front cover title]. Colton's new sectional map of the Eastern portion of Florida. From the surveys of the U.S. Land Office, the U.S. Coast Survey and other original sources [cartouche].
18397: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - De Nederlandse staat onder de Republiek.
10393: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - Een mensenleven in Nederland. Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
22893: FODA,E. - The projected Arab court of justice. A study in regional jurisdiction with specific reference to the Muslim law of nations.
10186: FOKKEMA,K. - De tweede Emsinger codex.
10187: FOKKEMA,K. - De derde Emsinger codex.
35848: FOKKER,G.A. - Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden. Eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Nederlanders in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuwen.
22497: FOLDES,B. - Finanzwissenschaft.
17646: LA FONTAINE,J.S. - City politics. A study of Leopoldville, 1962-63.
11710: FORBES,R.J. - Het zout der aarde. Samengesteld ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de 'NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie' te Hengelo.
19571: FORDE,C.D. - Habitat, economy and society. A geographical introduction to ethnology. [Reprinted.]
38036: FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL (1711-1797) - Principes de morale, deduits de l'usage des facultes de l'entendement humain.
19492: FORTUIJN,C.J. - Verzameling van wetten, besluiten en andere regtsbronnen van Franschen oorsprong, in zooverre deze, ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving, in Nederland van toepassing zijn. Delen 2 en 3 [van 3]: [1799-1813].
17490: FOSTER,P. - Education and social change in Ghana.
18775: FOULKE,R.A. - The sinews of American commerce. Published by Dun & Bradstreet, Inc. on the occasion of its 100th anniversary.
15946: FOURASTIE,J. - Machinisme et bien-etre. Niveau de vie et genre de vie en France de 1700 a nos jours.
15333: FOUW JR,A.DE. - Onbekende raadpensionarissen.
24862: FRAENKEL,M. - Tribe and class in Monrovia. [Reprinted.]
17491: FRAESSLE,J. - Negerpsyche im Urwald am Lohali. Beobachtungen und Erfahrungen.
31491: DOSSIERS SUR LE COMMERCE FRANCAIS. - Dossiers sur le commerce francais en Mediterranee orientale au XVIIIe siecle. [By] J.P.Filippini, L.Meignen, C.Roure [a.o.].
11855: CAHIERS D'INFORMATIONS FRANCAISES. - Nr 1-7.
17189: FRANCASTEL,P. [ED.] - Les origines des villes polonaises. Memoires et exposes de Mme Deminska, J.Dhondt, R.Doehaerd [a.o.]. Recueil de travaux.
28955: INSTITUT DE FRANCE. - L'Institut de France. Par G.Boissier, G.Darboux, G.Perrot, G.Picot, H.Roujon.
10419: FRANCHIMONT,A.P.N. - KERKWIJK,C.P.VAN. - Antoine Paul Nicolas Franchimont 1844-1919.
38333: FRANK,L. - Briefe aus Amsterdam
20965: FRANKEN,N. - De betekenis van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (G.A.T.T.) in het internationale handelspolitieke overleg.
22073: FRANKENA,H.J. - Een statistisch onderzoek naar den invloed van het weer op de opbrengst en het gehalte van suikerbieten in Nederland.
19325: FRANKLIN,A. - Les origines du palais de l'Institut. Recherches historiques sur le College des Quatre- Nations, d'apres des documents entierement inedits.
17492: FRANKLIN,H. - Unholy wedlock. The failure of the Central African Federation.
12217: SOZIALEN UND POLITISCHEN WISSENSCHAFTEN FRANKREICHS. - Die sozialen und politischen Wissenschaften Frankreichs. I.Die soziale Frage, von A.Liesse. II.Erziehung und Unterricht, von F.Picavet. III.Die Lehre vom Staat, von C.Benoist. IV.Der Handel, von G.Francois. Autorisierte Uebersetzung aus dem Franzosischen von L.A.Hauff und E.Honnscher.
10809: FRANSEN,P. - Leibniz und die Friedensschlusse von Utrecht und Rastatt-Baden. Eine aus grosstenteils noch nicht veroffentlichten Quellen geschopfte Untersuchung.
14505: FRANSSEN,H.M. - Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken. Een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.
24776: FRANSSEN,J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw.
13288: FRANTZ,C. - LAUXTERMANN,P.F.H. - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters.
11757: FREDERICK II OF PRUSSIA. - BOSBACH,E. - Die 'reveries politiques' in Friedrichs des Grossen politischem Testament von 1752. Historisch-politische Erlauterung.
21132: FREDERICQ,P. - - Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le progres des etudes philologiques et historiques.
10291: FREDERIKS,J. - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie.
23005: FREMERY,J.A.DE. - Brief aan den hoogleeraar G.J.Mulder [n.a.v. de voorgestelde wet op het zout].
35449: FREUDENTHAL, HANS (1905-1990) - Ueber die Enden topologischer Raume und Gruppen. Inaugural- Dissertation ...
13129: FREUND,M. & W.FRAUENDIENST. [ED.] - Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten [1934- 38]. 3.Auflage.
16007: FREUND,H.A. - Russia from A to Z. Revolution, state and party, foreign relations, economic system, social principles, general knowledge.
20946: FREY,B.S. - Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik.
12231: FREYMARK,H. - Die Reform der preussischen Handels- und Zollpolitik von 1800-1821 und ihre Bedeutung.
18702: FRIDRICHOWICZ,E. - Die Technik des internationalen Getreidehandels.
22402: FRIEDBERG,R. - Die Besteuerung der Gemeinden. Finanzwissenschaftliche Erorterungen.
10972: FRIEDERICH,R. - Boma Kawja (Skt. Bhauma Kawja), dat is: Gedicht van Bhauma, den zoon van Wisjnoe en de aarde (Skt. Prethiwi of Bhumi). In het oorspronkelijk Kawi, volgens twee Balinesche manuskripten.
18937: FRIEDMANN,W. - Law in a changing society.
18132: FRIEDMANN,G. - Villes et campagnes. Civilisation urbaine et civilisation rurale en France.
17533: FRIIS,A. - Alderman Cockayne's project and the cloth trade. The commercial policy of England in its main aspects 1603-1625.
21917: FRIS,G.W. - De toepasselijkheid van algemeene verordeningen op de zelfbestuursonderhoorigen in de Buitengewesten.
37092: FRISIUS,G. - ORTROY,F.VAN. - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'Ecole belge de geographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
12267: FROBENIUS,L. - Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre.
12266: FROBENIUS,L. - Der Kopf als Schicksal.
20907: FRUIN,R. - Correspondentie 1845-1899. Uitgegeven door H.J.Smit en W.J.Wieringa.
14078: FRUIN,J.A. - De anfang en de slichte clage umme varende have, naar het oud-Saksische recht; (met een aanhangsel over de actien om roerend goed naar het Oud-Hollandsche recht).
21424: FRUIN TH.AZ.,R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht. Deel 2 en 3 [van 3].
22407: FUCHS,C. - Zur Revision des deutschen Straf-Gesetzbuchs.
12695: FUCHS,J.M. - Ik zal doen wat in mijn vermogen is. Honderd jaar Amsterdamse liefdadigheid.
23957: FULLER,J.D.P. - Movement for the acquisition of all Mexico 1846-1848.
28956: FUNCK-BRENTANO,T. - Les sophistes francais et la revolution europeenne. Les hommes de genie, les hommes d'esprit et les sectaires de l'ancien regime.
22035: FUZIER-HERMAN,E. - De la protection legale des enfants contre les abus de l'autorite paternelle.
11907: GABRIEL,R.H. - Die Entwicklung des demokratischen Gedankens in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine geistesgeschichtliche Betrachtung seit 1815. [Uebertr. von E.Kraske.]
19652: GACHARD,L.P. - Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas.
23698: GACHARD,L.P. - Actes des Etats-Generaux des Pays-Bas 1576-1585. Notice chronologique et analytique. Tome 1-2 [6 septembre 1576 - 30 decembre 1580; niet verder verschenen].
21013: GAFGEN,G. - Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung. Untersuchungen zur Logik und okonomischen Bedeutung des rationalen Handelns. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage.
10292: GALAMA,S.H.M. - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811.
13264: GALBRAITH,J.K. - A contemporary guide to economics, peace and laughter. Essays edited by A.D.Williams.
10883: GALENUS ABRAHAMSZ. - MEIHUIZEN,H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het doperse spiritualisme.
16159: GALES,B.P.A. - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
40303: GALIANI,F. - GANZONI,E. - Ferdinando Galiani. Ein verkannter Nationalokonom des 18. Jahrhunderts.

Next 1000 books from Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)

5/30