Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2374828: F. - Beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten.
%2353003: [NEDERLANDSE ANTILLEN] - Lijst der Landsverordeningen 1958 enz. in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen van 1958; Klapper op het Publicatieblad 1958; Publicatieblad Anno 1958 no.1 t/m no. 65.
%23207060: - Centenaire de l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation 1885-1985 = Centenary of the Permanent International Association of Navigation Congresses 1885-1985.
%2321587: - Strangers in African societies.
%23202678: - Actes du IIe congrès international de criminologie (Paris-Sorbonne, septembre 1950) = Proceedings of the IInd international congress on criminology = Actas del IIo congreso internacional de criminologia. [Tome] V: Médecine légale, science pénitentiare, police technique et scientifique.
%23202503: - Algemeene instructiën voor de ambtenaren in dienst bij het bestuur der registratie en dat der domeinen, regelende de borgtochten, de aanvrage enz. van gezegeld papier en drukwerken.
%23138367: - Criminal Code of Japan.
%23179688: W.H.O. - Alcohol drinking.
%23257551: - The great ascent. The struggle for economic development in our time.
%2365928: [GROENHUIJSEN, M.S. & J.B.H.M. SIMMELINK (RED.)]. - Glijdende schalen : Liber amicorum J. de Hullu.
%23131375: [ADDISON, JOSEPH]. - Le Free-Holder ou l'Anglois. Jaloux de la liberté. Essais politique.
%23212383: - Philip Johnson/Alan Ritchie Architects.
%2360650: - Jan Schoemaker B.V. Van cacaoresidu tot geraffineerde cacaoboter.
%23101208: - The contribution of the Jews to the culture of the Netherlands
%2389871: - Nordamerikanische Indianer; Die Mission in den Polarländern; Die evangelischen Missionen in Mittel- und Südamerika. [Missions-Bilder, 4.-6. Heft].
%2325120: [MAINTENON, FRANÇOISE D'AUBIGNÉ MARQUISE DE]. - Lettres de Madame de Maintenon.
%2383078: [AHSMANN, M.J.A.M. ... ET AL.] - Het Delfts orakel : Hugo de Groot 1583-1645.
%2330084: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Populationsregister der Stadt Witzenhausen von 1809.
%23178840: - Verslag aan den Koning uitgebragt door de commissie ter overweging der regeling van het landbouwonderwijs in Nederland, benoemd bij Koninklijk Besluit van den 15de Julij 1856, No. 40.
%23262610: - Laat je niet pakken.
%23262559: [HOEKEMA, A.J. ... [ET AL.] - Hugo Sinzheimer : rechtsvormer, arbeidsjurist en rechtssocioloog.
%2370036: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY] - Use of sugars and other carbohydrates in the food industry.
%23157608: [GELDROP, A.A. VAN]. - Het christendom en de staat in onzen tijd.
%2377511: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Gesetze der Angelsachsen 601-925.
%2377513: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Gesetze des Merowingerreiches 481-714. I. Pactus legis Salicae; II. Pactus legis Alamannorum recensio chlothariana.
%23203735: DIE, B.C. DE. - Liber amicorum NBW : opstellen aangeboden aan Mr. Drs. B.C. de Die bij zijn afscheid als hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek van het Ministerie van Justitie.
%23257313: - Ontwerp der constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.
%2323117: - European current law year book 2002.
%2339959: [BENEZIT, EMMANUEL]. - Benezit dictionary of British graphic artists and illustrators.
%23143782: - Biblia Sacra,
%23227963: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1845.
%23227965: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1950.
%2331824: - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving.
%23254554: - Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek, en Reglementen voor de byzondere departementen.
%23101190: - CATHOLISCHES Gesangbuechlein, München 1613.
%236823: - Staatsrecht en minderheidsgroepen : conferentie 6 april 1979, Rijksuniversiteit Leiden.
%23237936: - Völkerrecht als Rechtsordnung : Grundlagen und Quellen : Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen des [Max-Planck-] Instituts [für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht], 1924-1974.
%23194027: - Code des sociétés : [dispositions générales, sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés cotées en bourse, sociétés particulières].
%23194369: - Die Dürer-Bibel : das Neue Testament mit Holzschnitten Albrecht Dürers.
%23194967: - Arbitrage concernant la question de savoir si le protégé Néerlandais Edmond Narik avait ou n'avait pas un droit de gage sur les marchandises se trouvant le 27 mars 1907 dans le magasin La Samaritaine à Smyrne.
%23195072: - Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft und dazugehörige Dokumente.
%23195075: - Travaux de la semaine internationale de Strasbourg, 18 au 22 mai 1954 : les orientations nouvelles des sciences criminelles et pénitentiaires.
%23257700: - Voorzieningen tot leniging van door den oorlogstoestand ontstane nooden : leidraad ter orienteering van de organen, welke bij de hulpverleening zijn ingeschakeld.
%232156: - Five hundred years since the rediscovery of the Americas : [essays published in the Netherlands International Law Review 1992, volume XXXIX, issues 1 and 2].
%23232464: - Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
%2374499: - Who's who in Russia 1998 : a consultancy and communications work of Sutter's international red series, containing some 2000 personal profiles of top-ranking decision-makers, politicians, and other leading personalities operating in business and finance, politics and the public administration, the military, science and research.
%23202586: - De kronkelwegen der diplomatie en de verblindheid der volkeren, met opzigt tot den oorlog tegen Rusland.
%2355232: [CORPUS JURIS CIVILIS] - Corpus Juris Civilis. Editio nova prioribus correctior.
%2328411: [LANGEMEIJER, G.E.] - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht.
%2328565: [LULIUS, DIDERICUS., JOANNES VAN DER LINDEN E.A.] - Rechtsgeleerde observatien : dienende tot opheldering van verscheide duistere, en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezene passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen Mr. Hugo de Groot, door een Genootschap van rechtsgeleerden, onder de spreuk, ab omnibus libenter disce, quod nescis. Deel 1-3.
%2328299: - Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
%23236352: - Les Songes du Chevalier de la Marmotte.
%23236026: [RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS EDME]. - Le Plus fort des pamphlets : l'ordre des paysans aux États-généraux.
%23236005: [COURNAND, ANTOINE DE]. - De la propriété ou la cause du pauvre : plaidée au tribunal de la raison, de la justice et de la vérité.
%23232663: - Reichs-Gesetz-Blatt. 1. Stück, 29. September 1848 bis 18. Stück, 7. Juni 1849.
%23225861: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel : Lehnrecht.
%23230874: [KATHOLIJKEN PRIESTER]. - Godsdienstige mengelingen en stichtende dichtstukjes.
%23211305: - Historical national accounts in the Netherlands.
%23109778: - Social classes, action & historical materialism.
%23108723: - Balans van het notariaat.
%2322060: - Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1977-1999/2000.
%23220514: - Brandkeure der Stad Amsterdam.
%23234189: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Normalform (Studia iuris Suevici, 5).
%23187052: - De politieke nalatenschap van Che Guevara.
%2317461: - International air transport in the eighties. Incl. proceedings from the 1st. Netherlands colloquium on international air transport.
%2368908: - Reglement van administratie bij de Koninklijke Landmacht met de voorschriften tot uitvoering van dat reglement : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1936, no. 64 en bij Beschikking van den Minister van Staat, Minister van Defensie a.i. van 12 mei 1936, VIIIe afd., no. 16.
%2366572: - Le Salut du peuple : journal de la science sociale. No. 1 (10 déc. 1849) - no. 6 (10 mai 1850).
%2313164: [GIER, H.G. DE ... ET AL.] - Gekantelde arbeidsverhoudingen : debatmiddag over de recente en toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen.
%2341234: - Celestial images : antiquarian astronomical charts and maps from the Mendillo Collection.
%23233884: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1825.
%23188276: - Werk, welvaart & geluk.
%23223972: [GOODENOUGH, WARD HUNT ... ET AL.] - The relevance of models for social anthropology.
%2392295: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923.
%2321441: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Deutschenspiegel : Index. Prolegomena, Augsburger Sachsenspiegel, Deutschenspiegel
%2390843: - Die Einfluss der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedene Ländern. Teil II.
%23108864: - AVANT GARDE No. 0.
%23247285: - GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
%23105830: - 10 Jahre deutscher Gewerkschaftsbund in der Tsechoslowakei.
%23106210: - Sylloge Commentationum quam vir clarissimo Constantino Conto obtulerunt philologi Batavi.
%23106019: - Ingenieurs- en architectenbureau van Hasselt & de Koning.
%23106737: - Op grond van de tekst. Voor Karel Meeuwesse.
%23106810: [STATEN VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND]. - Van den veertigsten penning van de scheepen. Ordonnantie, waar op alomme binnen [...] Holland en Westvriesland [...] geheeven sal werden den veertigsten penning van alle scheepen [...] die verkogt [...] worden.
%2385816: - Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn.
%23185598: - Congrès international des éditeurs, septième session, Amsterdam, 18-22 juillet 1910.
%23187688: - CECA, EKSF, EGKS, EKAX, ECSC, EHTY, EKSG : 1952-2002 : 27.6.2002 : actas-Schlussakte-actes-atti.
%23184460: - Código Civil de la Republica Oriental del Uruguay : edición oficial.
%23190554: - Novellen en Kleine Verhalen : 1e bundel.
%2378882: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft, 1543-1935.
%2385484: [HYFOAMA] - Hyfoama (Nederlands).
%2347811: - Wetten der Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten.
%23211532: - Lechuguilla : die schönsten Höhle der Welt.
%2322058: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
%23179814: [WEYRAUCH, MARTINA]. - Die internationalen Verbrechen und das innerstaatliche Strafrecht : Probleme des internationalen Strafrecht und Strafprozessrechts : internationales wissenschaftliches Seminar vom 20. bis 24.6.1988 in Wustrau.
%23111486: [VERWEIJ, W. (VOORZITTER)]. - Sociale wetgeving : misbruik, oneigenlijk gebruik, nieuwe wegen : [rapport uitgebracht door een commissie van voorbereiding ingesteld door de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting].
%23236340: [GILBERT, CLAUDE]. - Histoire de Calejava ou de l'isle des hommes raisonnables : avec le paralèlle de leur morale et du christianisme.
%23236342: [GOYON DE LA PLOMBANIE, HENRI DE]. - L'homme en société, ou nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en France. Tome I-II.
%235114: [FURNEAUX SMITH, FREDERICK WINSTON, 2ND EARL OF BIRKENHEAD]. - Frederick Edwin : Earl of Birkenhead by his son.
%23177858: W.H.O. - Specifications for the quality control of pharmaceutical preparations.
%23197421: - Dijkregt van Hasselt.
%23149931: - De positie van de beroepsrechter. Rapport.
%23233036: [BROOS, BEN ... ET AL.] - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen : een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
%23129627: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Ältere Geschichte der Landschaft an der Werra und der Stadt Witzenhausen. Editio II curabit Karl August Eckhardt.
%23205766: [VERRIJN STUART, M.H.] - Spaarbank voor de stad Amsterdam, 1848-1948.
%23128864: - Islam contemporain dans l'Océan Indien.
%23112084: - THE FRENCH NOVEL. THEORY AND PRACTICE. Michael Butor. Bilame ou Diode.
%2379369: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1779 und 1814. Editio aletra curavit K.A. Eckhardt.
%23203424: - Architektuurwandelingen Den Haag.
%23203165: - Assessment of airborne radioactivity : Proceedings of a symposium held by the International Atomic Energy Agency in Vienna, 3-7 July 1967.
%23223766: - Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden].
%232263: [IDENBURG, PH.A.] - Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
%23234366: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform Z : Fassung Zü.
%2359260: - Feestbundel 40 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2003.
%23166058: - Onvooringenomen opmerkingen, tot toelichting van 's lands financiëel herstel, briefswijze medegedeeld. Deel 2: De Britsche Income-tax, in haren aard en werking.
%23115939: [ACADEMY COMMITTEE FOR CHEMISTRY, COUNCIL FOR MEDICAL SCIENCES] - Cooperation between universities and pharmaceutical industry : new opportunities in drug research ?.
%2375599: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY] - Physical functions of hydrocolloids.
%23233530: [VOLLENHOVEN, C.] - Instructie voor de ijkers van het vaatwerk.
%2353840: [NEDERLANDSE ANTILLEN] - Lijst der Landsverordeningen 1959 enz. in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen van 1959; Klapper op het Publicatieblad 1959; Publicatieblad Anno 1959 no.1 t/m no. 200.
%23245375: - Handboekje ten dienste van de Rijksveldwacht.
%23230306: - Straf(proces)recht. Basis-doctoraal.
%2341942: N.N. - Tien jaar Raad voor de Gemeentefinanciën, 1961-1971.
%23158892: - Feestbundel 45 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2008.
%23158956: - Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil.
%2378727: - Rheinisches Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht des In- und Auslandes. Organ der Vereinigung deutscher Zivilprozessrechtslehrer und des Instituts für Rechtsvergleichung an der Universität München. Hrsg. von Josef Kohler, Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Max Pagenstecher, Ernst Rabel und Adolf Wach. 14 Jahrgänge, 6 Beihefte und 1 Sonderheft.
%2347360: - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 : verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. 8 Delen in 19 banden.
%2353692: [NEDERLANDSE ANTILLEN] - Lijst der Verordeningen, Publicatiën, 1956 enz. in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen van 1956; Klapper op het Publicatieblad 1956; Publicatieblad Anno 1956 no.1 t/m no. 162.
%2353699: [NEDERLANDSE ANTILLEN] - Lijst der Landsverordeningen 1957 enz. in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen van 1957; Klapper op het Publicatieblad 1957; Publicatieblad Anno 1957 no.1 t/m no. 169.
%23177315: [LAVIES, JAN] - Van koken en stoken : Hou zadel.
%23173393: - Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen: impact op het Nederlandse strafrecht.
%23229188: - Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
%23228887: - Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de wet op de Raad van State, de beroepswet, de ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikking.
%23228676: - Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
%23192850: [VRIES, SIMON DE]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23173688: [DONNER, J.P.H., VOORZITTER]. - Verdeelde frequenties, veranderde omroep : advies van de Commissie Etherfrequenties en Commerciële Omroep.
%23208126: - Paper war : nazi propaganda in one battle, on a single day Cassino, Italy , May 11 , 1944.
%231907: [NOORDENBOS, O. ... ET AL. (ED.)] - Bevrijdend denken : gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
%23225462: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Grossfoliodruck.
%23244303: [RICHARD, BIRGIT, ROBERT KLANTEN, & STEFAN HEIDENREICH (EDS)]. - Localizer 1.0 : the techno house book.
%23225536: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Kleinfoliodruck.
%2343406: [VISMAN, F.H.] - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 sept. 1940, No. 1x/KAB. Deel 1 : Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2 : Indië's wenschen.
%2392735: - Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
%23123060: - Tweede verslag der commissie ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van arbeid, handel en nijverheid en van financiën van 7/15 Februari 1924, no. 452/125, afdeeling A,V., Gen. Thes.
%2378776: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel III. Quedlinburger Handschrift; IV. Eike von Repchow und Hoyer von Valkenstein. (1966-ed.); V. Eine unbekannte Handschrift sächsischer Rechtsbücher.
%23172164: [MARNIERRE, E.S. DE LA ... ET. AL.] - Le Statut de l'Étranger et le Marché Commun.
%23178496: [CAULET, FRANÇOIS ÉTIENNE.] - Tractatus generalis de regalia : in quatuor libros distributus : qui primum Gallico sermone prodiit, nunc latino donatus auctior et correctior editur ; cum aliis opusculis ad eadem materiam spectantibus.
%23157514: - La Fusion des Communautés Européennes.
%2315847: [STOLWIJK, F.F.M. ... ET AL.] - Psychiatrie en rechtspraak.
%23123756: - Oude drukken uit de Nederlanden.
%23209328: - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
%23110: [HOUTHOFF]. - Naar de beurs : regelgeving : [1996]
%23248346: - Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
%23195874: - Doelmatigheid en de rijksbegroting : een staatsrechtelijke en economische visie op de rijksbegroting.
%23140017: - Handboek financiele verslaggeving - Jaarrekening 2010 : praktische handleiding bij het opstellen van jaarrekening en jaarverslag.
%23164737: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - In de generaliteitslanden.
%2374315: - In de praktijk te volgen gedragslijnen bij het onderzoek naar de bestuursbevoegdheid van gehuwde personen bij het rechtsverkeer in onroerend goed. Rede.
%2314586: [GROEP VAN HATTEM]. - 6 vooruit naar Hattem : of terug naar de gevangenis ...
%23147955: - The Air Navigation (Colonies, Protectorates and Mandated Territories) Order, 1927.
%23253823: - Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudtste Gotlandtsche water-recht, dat de ghemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy : waer va hem eenvergelijck die ter Zeewaers beheeren reguleren mach. Met grooter neerstigheydt gecorrigeert: ende na de oude originele copye gebetert.
%2344938: [VISMAN, F.H.] - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
%2369271: [GULDEMOND, JAAP & MARENTE BLOEMHEUVEL]. - NL.
%2315013: - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d'histoire du droit = The legal history review. Vol. 1 (1918), 3 (1920) - 72 (2004).
%2353929: - Samling av norske lover m. m. til bruk for de utenrikske stasjoner, 1814-1953 : register = Compilation of Norwegian laws etc. for the use of foreign service representatives, 1814-1953 : index.
%23114731: - Notariaat en echtscheiding. 19e Landelijke notarieel studentencongres.
%23116295: - De Volksgezondheid in gevaar.
%23142266: - Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname.
%23142280: - Gedenkboek. Bond van administratief personeel bij 's Rijksbelastingen in Nederland.
%2323314: - Voorlichting over AROB : verslag van de voorlichtingsdag over de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, 6 september 1976.
%23236084: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
%2365056: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Maastricht 1987. Ed. W. Callebout & P. Mostert.
%2365057: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Utrecht 1989. Ed. G. Vandenakker.
%23254489: [MEIJ VAN STREEFKERK, J.G. DE]. - Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Holland.
%2363332: - Tekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010.
%23128500: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Corbeiensia. I & II
%23174891: - L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale.
%23119003: - De toekomst van de rechtshulp : bundel t.g.v. het 25-jarige bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten.
%23208620: - Ratification of treaties. methods and procedure in foreign countries relative to the ratification of treaties. Also extracts from the executive journal of the Senate relative to proceedings in cases of treaties rejected by the Senate.
%23149851: - Charge of the Lord Chief Justice in the case of The Queen agains Thomas Castro, otherwise Arthur Orton, otherwise Sir Roger Tichborne.
%2356772: - Constitution (fundamental law) of The Union of Soviet Socialist Republics. As amended and supplemeted by the first, second, third, sixth, seventh and eight Sessions of the Supreme Soviet of the U.S.S.R.
%23232471: [LIEUW, GERDA H. ... ET AL.] - Nos futuro : wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
%2355467: [SOCIÉTÉ SUISSE DES JURISTES]. - Recueil de travaux : publié à l'occasion de l'Assemblée de la Société suisse des Juristes à l'occasion de sa 80ème Assemblée générale [les 7, 8, 9 septembre 1946, à Neuchatel].
%2356889: [WINKLER PRINS, A.] - Handboek der aardrijkskunde : (Alegemeen gedeekte, 1e & 2e stuk).
%2315266: [COUNCIL OF EUROPE STRASBOURG . DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS = CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG . DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23140015: - Handbook on Indian Wood and Wood Panels : Solid Wood.
%23173993: - Diplomatic conference on the travel contract (C.C.V.) : Brussels, April 1970 : texts drawn up by the conference : summary records : documentation.
%23154478: - Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht.
%23146059: [MINOR, WENDELL & FLORENCE FRIEDMANN MINOR (EDS.)] - Wendell Minor : art for the written word : twenty-five years of book cover art.
%23154640: - 10 jaar architektenburo Verlaan en Bouwstra.
%23199057: - La Fusion des Communautés Européennes au lendemain des Accords de Luxembourg.
%23198128: - Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten und Assoziierten Mächten nebst dem Schlussprotokoll und der Vereinbarung betr. die militärische Besetzung der Rheinlande.
%23198156: - Code de commerce : [1991-1992].
%23198157: - Code civil.
%23198158: - Code civil : édition 2000.
%23197828: - Code civil.
%23177954: - The World's Best Photographs. Third Series.
%23174378: - La protection internationale des droits de l'homme dans le cadre européen : travaux du colloque organisé par la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg en liaison avec la Direction des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960.
%2348850: - The Louvre and the Ancient World: Greek, Etruscan, Roman, Egyptian, and Near Eastern Antiquities from the Musee Du Louvre.
%23125220: - Meeningsuitingen en beschouwingen naar aanleiding van de totstandkoming der wet, houdende herziening van de financieele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten en wijziging van eenige bepalingen der provinciale wet en der gemeentewet.
%23107829: [COMMISSIE DISCIPLINEPLAN BIOLOGIE: W.P.M. HOEKSTRA ... ET AL.] - Biologie : een vitaal belang : strategische visie op de universitaire biologie in Nederland.
%23165152: - De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter.
%23140552: - Van Atheneum tot Universiteit. Geschiedenis van het Atheneum Illustre in de Negentiende Eeuw.
%23193725: JONGE BALIE CONGRES 1979 - Opleiding baart kunst : congresbundel.
%23193754: - Code civil.
%23193620: - Wiskundig tijdschrift. Jaargang. 1 (1904/05) - 17 (1920/21).
%2315976: [BIANCHI, H. ... ET AL.] - Problemen rondom de schuld.
%23128696: [MAANEN, C.J. VAN (ED.)]. - Wet van den 19 augustus 1861 (Staatsblad no. 72) betrekkelijk de nationale militie, zooals zij, gewijzigd en aangevuld bij onderscheidene wetten, op 1 september 1886 luidt.
%23126753: - Gids van Suriname uitgegeven t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
%2344957: - Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
%231335: S.D.A.P. & N.V.V. - Het plan van de arbeid. Rapport van de commissie uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23161365: - De contouren van een bevrijde universiteit : omslag in denken en handelen.
%23196479: - Foto's voor de stad, 72-91 : Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
%23208966: - Jurisprudentie medezeggenschap : Ministeriële Beschikkingen Wet op de ondernemingsraden 1985-1990.
%2344524: - Educating citizens : international perspectives on civic values and school..
%2343733: - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23163358: [MOORS, B.P. (VOORZITTER) & A. VERSCHOOR W. LZ. (SECRETARIS)] - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen.
%23149820: - De Zaanse Schans en Recepten uit de Keuken van De Hoop op d'Swarte Walvis.
%23128908: [ACS-EEG RAAD VAN MINISTERS]. - Vierde ACS-EEG-overeenkomst : ondertekend op 15 december 1989 te Lomé.
%23224990: - Wapenvoorschrift No. 90. voor den Mitr. M. 20, den Cavaleriemitr. M 20, den Motorrijwielmitr. M. 20, den Pantserwagenmitr. M.20 no 1 en 2, den Snelvuurvliegtuigmitr. M. 20 en den Wielrijdersmitr. M. 20.
%23233329: - The Dutch penal code.
%23192279: - Sinti und Roma im ehemaligen KZ Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979 : erste deutsche und europäische Gedenkkundgebung In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt : eine Dokumentation der Gesellschaft für Bedrohte Völker und des Verbands Deutscher Sinti.
%2335614: [NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL RECHT]. - Verslag van de Algemene Ledenvergadering, september 1977.
%2335548: - Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koninkrijk Holland.
%23166162: - Images of the First World War : a photographic anthology.
%23178410: [AMSTERDAM]. - Guide to Amsterdam.
%233399: - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?
%233397: S.D.A.P. - 25 jaar in het parlement : een gedenkwoord van het partijbestuur der S.D.A.P.
%2333935: - Studiosi iuvare delectamur : organisatie voor studentenhulp.
%23228624: - Surinam: recommendations for a ten year development program : report of a mission organized by the International Bank for Reconstruction and Development at the request of the Governments of the Netherlands and of Surinam.
%23168569: - NAVO zakboekje : Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1949-1969.
%2314721: - Meditationes pro Exercitiis spiritualibus et indulgentiis plenariis lucrandis ab omnibus clericis provinciae Mechliniensis qui iisdem exercitiis per octo dies continuos vacaverint
%23130101: - Les Lumières dans les Pays-Bas Autrichien et la Principauté de Liège.
%23131576: - Württembergisches Urkundenbuch
%2386956: DIE, B.C. DE. - Een nieuw Burgerlijk Wetboek.
%2399842: - Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen.
%23248542: - Onze tooneelspelers : portretten en biografieen.
%23248553: [KOSSMANN, E.H. ... ET AL.] - Nationalisme, federalisme, en democratie.
%23546: [JONG, H.M. DE ... [ET AL.] - Staatsrecht en politicologie : op weg naar een staatsleer? : staatsrechtconferentie 1983.
%23154565: - De Raad van State. Een stand van zaken.
%23222245: - Verzameling van besluiten, aanschrijvingen en bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814. No. 1-189.
%23208426: - Dvorak Herdenking : 1841 - 8 september - 1941.
%23208427: - Feestwijzer der Koninklijke Zangvereeniging Cecilia ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, 1830 april-juni 1930.
%23208434: - Bühnen-Almanach : Hamburg und Altona 1926.
%2329974: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Cantonsliste der Stadt Witzenhausen von 1814.
%23139904: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel : Landrecht.
%23213368: - Challenges for a viable decentralisation proces in rural Burkina Faso.
%23262468: C.P.N. [COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND]. - Conferentie van de Communistische Partij van Nederland : 22 en 23 december 1973.
%2331014: [BUNICICH, M. (ED.)] - Congres : Juridische aspecten van de euro.
%23199332: - Le contrat économique international : stabilité et évolution : VIIes journées d'études juridiques Jean Dabin, organisées à Louvain-la-Neuve, les 22-23 novembre 1973, par le Centre de droit international de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain : études et documents.
%23246896: - Tribun du Peuple ou le Defenseur des droits de l'homme. Vol 2: An III - An IV.
%2353887: - Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden : de basisregelingen.
%23234120: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform IV: Fassung Ke.
%23131573: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1-5. (1859-1854).
%23108721: - De Positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
%2379998: [COURTOIS DE VIÇOSE, G. (SCHRIFTFÜHRER)]. - Weltwirtschaftlicher Wiederaufbau : die Hauptprobleme der Gegenwart in Theorie und Praxis.
%2361539: - La justice international : [revue mensuelle des traveaux et décisions de la Cour permanente d'arbitrage (convention internationale du juillet 1899) & des questions de droit international].
%23235710: - Handboek Jaarrekening checklist 2006 : voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen
%2378583: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Lex Ribvaria. Teil II: Text und Lex Francorum Chamavorum.
%2365416: [MAANEN, GERRIT VAN; TON HARTLIEF, GERARD-RENÉ DE GROOT]. - Groenboek : drie opstellen aangeboden aan Bart Groen.
%2330435: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Das Allendörfer Jagdbuch von 1447 bis 1502.
%23245807: - Band 1: Allgemeines und Europa. Vol. 1: General Part and Europe. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1987. Paperback. xxiv,390 pp.
%232805: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894.
%23246803: - Six exposures : essays in celebration of the opening of the Harrison D. Horblit Collection of Early Photography .
%23141965: JONGE BALIE CONGRES 1980. - De advocaat en Straf op Maat.
%23116731: - Russian toys from the collection of the Zagorsk Museum of toys, USSR Academy of Pedagogical Sciences.
%23259961: [NATIONAL COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE HUGO GROTIUS' QUATERCENTENARY: R. FEENSTRA, CHAIRMAN]. - Hugo Grotius : a great European, 1583-1645 : contributions concerning his activities as a humanist scholar.
%23244579: - Strafgesetzbuch des russischen Reichs : promulgirt im Jahr 1845.
%23162507: - Werkboek staatkunde.
%23196605: - Vuillard : a national touring exhibition from the South Bank Centre.
%23196658: [RICHARD, BIRGIT, ROBERT KLANTEN, & STEFAN HEIDENREICH (EDS)]. - Localizer 1.3 : icons.
%23165042: - Vertrag über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.
%23233516: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij dispositie van den 20sten october 1829 No. 106.
%23233496: - Aanwijzing van middelen, om zonder staatsbankeroet of incometax, de bestaande tekorten te dekken en jaarlijks vier millioen af te lossen.
%23233835: - Projecten reclassering 1990.
%23128103: - Graduate education for women. The Radclyffe Ph.D.
%23202516: [RAMAER, E.H.] - Wet op het regt van zegel.
%23255068: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1872, no. 1-133. Met : Chronologische tafel der stukken.
%2341202: - Public regulation of competitive practices.
%2341213: - Entreprises et Entrepreneurs en Afrique: XIXe et XXe siecles. Tome II.
%23198634: [BERGE, MARIA VAN ... ET AL.] - Willem Buytewech, 1591-1624.
%23140969: - Vertrag über die Recht und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland.
%23141047: - Wet tot regeling der Kanselarijrechten te heffen op diplomatieke en consulaire posten (Staatsblad no. 376 en Staatsblad no. 603 van 1918).
%2362881: - Regtskundig tijdschrift voor het Notaris-Ambt ingerigt. Jg. 1 (1834) & 2 (1835).
%23212154: - Thoughts on means of alleviating the miseries attendant upon common prostitution.
%23222261: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 4 (1853).
%23222262: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 3 (1852)
%23222263: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 5 (1854)
%23258221: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform. I: Landrecht. II: Lehnrecht.
%2332982: - [Gedenkboek] Nederlandsche bond van boekbinderspatroons, 1909-9 maart-1934.
%23225490: - Bundel staatswetten : wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht, bijgew. tot 1 juni 1964.
%23253708: - Handboek voor den reserve-officier der infanterie : (aanschrijven D.v.D. van 11 april 1929, IIde afd. B, no. 19) : No. 102.
%233623: N.V.V. - Ten strijd tegen krisis en werkloosheid.
%23219932: - Verdwijnende muren : de geschiedenis van een Zwols rooms katholiek kerkhof.
%23249147: - Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht = Netherlands International Law Review. Vol. 1 (1953) - 44 (1997).
%23244508: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 32
%2363675: N.N. - De nar van Lubbers klapt uit het kabinet.
%2397742: - American Pewter.
%23248409: - Ethnic violence, development and human rights : final report of the second consultation Utrecht, 1-3 February 1985.
%2378344: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%2397161: [SCHEPPER, H. DE ... ET AL.]. - Raad van State 450 jaar.
%23226832: - European legislation, 1952-1972.
%23240588: [BERGE, ADRIE VAN DEN ... ET AL]. - Organisatieontwikkeling bij de Rijksdienst : de smaak van DGRR.
%23259864: - Dante's Dvine Comedy: Purgatory: Journey to Joy, Part 2 : Purgatorio.
%23131478: - La Franc-Maconnerie en Russie.
%2385595: [LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION POUR L'UTILISATION DE SUCRE] - Deux leçons de choses.
%23214428: [THÉRIAULT, ANTONIN]. - The Dominion arsenal at Quebec : 1880-1945.
%2341460: - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards : Middelburg, june 23, 1984.
%2375802: - Johan Amos Comenius, 1592-1670.
%23255734: [RICARD, EUGÈNE DE]. - Biographie de Dom Joseph de Martinet : Chartreux, mort en odeur de Sainteté à Marseille : 1750-1795.
%2378777: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Landrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2375288: - Militair-Geneeskundig Tijdschrift. Jaargang 1-12.
%2375309: - Centraal Orgaan voor de Ongevallen-Verzekering en andere Werklieden-Verzekeringen.
%23210891: - Das Geld : eine Kulturgeschichte.
%2378778: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Lehnrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2373106: - Code de procédure civile, annoté d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2370617: [DUSAULT, JEAN-PAUL]. - Entretiens avec Jesus-Christ dans le tres-S. Sacrement de l'Autel, contenant divers exercices de piété pour honorer ce divin mystere, et pour s'en approcher dignement.
%2365055: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Antwerpen 1988. Ed. H. Berghs & W. Thys.
%23254002: [BREUGEL, JAN FESTUS VAN]. - Het hoge-geregts-hof van Holland mitsgaders Braband en Vlaanderen den huyzen van Bourgondien toegekent,
%23235804: - Een en ander over bandensporen en het registreeren van bandprofielen.
%23223265: - Negotiations for a European free trade area : documents relating to the negotiations from July, 1956, to December 1958.
%23224949: - Tafels tot het bepalen van percenten zuiveren alcohol in gedistilleerd.
%23224982: - Jaarboekje voor de Politie in Nederland, 29ste jaargang 1926.
%23190751: - Wet op het notaris-ambt.
%2368677: - Arbeidsbureau en arbeidsleven : Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van 40 jaren openbare arbeidsbemiddeling in stad en provincie Groningen 1907-1947.
%2366265: [U.S.A.] - A Manual for Courts-Martial, U.S. Army, effective April 1, 1928.
%2363116: - Regolamento provvisorio di commercio finora vigente nelle provincie di seconda ricupera e modificato secondo le prescrizioni dell'edito del primo giugno 1821. Delll'Emo e Rmo signor card. Segretario di stato da osservarsi in tutto lo stato pontificio fino alla publicazione , ed attivazione del nuovo codici di commercio.
%2361766: - Opgave der Bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gedurende de jaren 1815 tot en met 1821; zijnde eene verzameling van tabellen, uitgegeven door de Commisssie voor de Statistiek, daargesteld bij besluit van Zijne Majesteit van den 3den Julij 1826, No. 52. / Mouvement de la Population dans le Royaume des Oays-Bas, pendant les années 1815 à 1821 inclus; recueil de tableaux publiés par la Commission de Statistique, créée par l'Arrèté de sa Majesté en date du 3 juillet 1826, No. 52.
%2360759: - Genuine and fake : coins, banknotes and electronic money.
%2360888: [IJSSELSTEYN, H.A. VAN ... [ET AL.] - Gedenkboek naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de Arbeidsinspectie gesteld werd onder leiding van den Directeur-Generaal van den Arbeid : 1909-1 september-1934.
%23258461: - What life was like when longships sailed : Vikings AD 800-1100
%23258813: - Nederlandsch bloemwerk door een gezelschap geleerden.
%2326122: [EUROPESE CONVENTIE]. - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa : bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 ; voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003.
%23261571: - De onzichtbare grondwet : woord- en beeld verslag van het Symposium op 27 februari 2008.
%231640: - Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (vastgesteld bij beschikking van 25 maart 1938, La V, directie van den Waterstaat) en Reglement openbare aanbestedingen (vastgesteld bij Kon. Besluit van 30 augustus 1932, no. 43).
%23230233: - Russisches Münzreform-Projekt von 1896 : eine Stimme aus Russland.
%2352175: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2012: tekstuitgave.
%2352169: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2011 : tekstuitgave.
%2350005: [OTTO, JAN MICHIEL ... ET AL.] - Sharia(&)rechtspraak : rechtsontwikkelingen in de moslimwereld & Nederland.
%23138130: - Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman.
%23214361: - Films from the Netherlands : a selection of films produced in the Netherlands and prevented at international film festivals in 1962.
%2321439: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen : ofte Uytleggingen van alle de Epistelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester..
%2348807: - The Law of the European Union: Institutional and Constitutional Law v.1.
%23189536: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van Inspecteurs der directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen : 1885-1935.
%23248744: [DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE]. - Nationaal dreigingsbeeld : zware of georganiseerde criminaliteit : een eerste proeve.
%23244178: - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien.
%2312974: [VISMAN, F.H.] - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 sept. 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
%2343272: [HUHN, EUGEN H.TH.] - Der Staat oder die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. Erster Theil: Allgemeine Volkswirthschaftslehre : volksthümliche Darstelling der Grundlagen der Volkswirtschaftslehre; Zweiter Theil: Volkswirthschaftslehre der Urproductionen : volksthümliche Darstellung der Volkswirthschaftslehre des Ackerbaues, der Jagd, Fischerei, Viehzucht und Forstwissenschaft. Von einem Staatsmanne a. D.
%2342650: [KOSSMANN, E.H. ... ET AL.] - Anarchisme, een miskende stroming?
%23243868: - Nobel lectures : from the literature laureates , 1986 to 2006 .
%2387860: - La mission et les joies populaires = Volksvemaak in de Missie.
%2387208: JONGE BALIE CONGRES 1978. - AROB-aspecten : Jonge Balie congres [NoordwIJkerhout 16 en 17 nov.] 1978 : congresbundel.
%23202513: - De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarstellingen : handboekje ten gebruike van ambtenaren van algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en openbare besturen, collegien en instellingen, inzonderheid voor griffiers, secretarissen, ontvangers, thesauriers, penningmeesters, rentmeesters, enz.
%23197001: - Neues deutsch-holländisches Handwörterbuch / ganz neu bearbeitet durch zwey in beiden Sprachen erfahrene Männer, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen [Deel I. Deutsch-Holländisch].
%23135634: [HOLZBAUER, WILHELM]. - Nieuw Stadhuis voor Amsterdam.
%2340670: - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
%23251833: [BLÉCOURT, A.S. DE]. - Een vergadering van Burgemeesteren en Raad der stad Groningen : in Lentemaand 1878 : een vaderlandsch tafereel.
%23195830: [FAO OF THE UNITED NATIONS] - AGRICULTURAL AND PUBLIC HEALTH ASPECTS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN NORMAL AND EMERGENCY SITUATIONS.
%23202676: - The United Nations and the advancement of women, 1945-1996.
%23107950: [OZAKI, WASABURO (ED.)] - Bridge between Japan and the Netherlands = Nichi-Ran no kake-hashi.
%23233883: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1826.
%23224556: [WETENSCHAPPELIJK BUREAU PSP]. - Noodwet bedrijven in moeilijkheden : naar een offensief steunbeleid en een progressieve wetgeving.
%2336038: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE]. - Memoirs touchant les ambassadeurs et les ministres publics.
%2335590: [NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL RECHT]. - Verslag van de Algemene Ledenvergadering, april 1980 : [An enquiry into the position in international law of transnational direct investments within a New International Economic Order].
%23138468: [SAUERBRUCH HUTTON ARCHITEKTEN]. - GSW Hauptverwaltung Berlin : Sauerbruch Hutton Architekten = GSW headquarters Berlin : Sauerbruch Hutton architects.
%2318666: - Involuntary institutionalization : changing concepts in the treatment of delinquency.
%23131482: - Histoire naturelle des Indes : the Drake manuscript in the Pierpont Morgan Library.
%23191164: - Onderwijsvisitatie rechtsgeleerdheid ; rapport waarin de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid haar bevindingen ten aanzien van het onderwijs aan de opleidingen Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht, de juridisch-bestuurswetenschappelijke opleidingen, de juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding, de internationaal-juridische opleidingen, recht & economie in bedrijf & maatschappij, recht, bestuur & management en de vrije doctoraalopleidingen heeft vastgelegd.
%2333501: - Algemene Politieverordening voor de gemeente Rotterdam : vastgesteld door de Gemeenteraad bij besluit van 27 augustus 1958 (Gemeenteblad nr. 10 van 1959); datum van inwerkingtreding 1 maart 1959.
%2329480: - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-maatschappij. 1824-1924.
%23234365: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform X: Fassung Xg.
%23235932: [VARLET, JEAN]. - Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'état social.
%23235964: [THIRY, BARON D'HOLBACH, PAUL HENRY]. - Éthocratie ou Le Gouvernement fondé sur la morale.
%23257334: - Music: Dolce & Gabbana (Music Is Life We Love Music).
%23214731: - Rijkswet op het Nederlanderschap : met Uitvoeringsbesluiten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Editie 2005-2006.
%23254788: [PUBLIC RELATIONS OFFICE, CITY OF AMSTERDAM]. - Amsterdam in the year 2000 : an example of town planning.
%23254862: - Schuld... en verder? : schuldverwerking. Studiedag van de Geestelijke verzorging bij inrichtingen van Justitie.
%23236103: [BOISSEL, FRANÇOIS]. - Le cathéchisme du genre humain, dénoncè par le ci-devant Évêque de Clermont à la Séance du 5 Nov. 1789, de l'Assemblée Nationale; précédé d'un Discours sur les causes de la division, de l'esclavage et de la destruction des hommes les uns par les autres, et sur les moyens d'en garantir les générations futures; avec deux Adresses très-importantes à la Nation Françoise, l'une en faveur de sa Constitution, l'autre contre les principales institutions de son nouveau régime ou gouvernement qui sont très-mauvaises, et avec quelques Opuscules relatifs au nouvel ordre de choses.
%23253923: - Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel.
%2379371: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1796 und 1809. Editio altera curavit K.A. Eckhardt.
%2337023: [RUMJANTSEV, A.M. ... ET AL.] - Marx and contemporary scientific thought = Marx et la pensée scientifique contemporaine : [papers from the symposium on the role of Karl Marx in the development of contemporary scientific thought, Paris 8, 9, 10 May 1968].
%232189: - Wetboek van Strafvordering : Officiële uitgave.
%2391015: [REPGOW, EIKE VON]. - Sachsenspiegel oder Sächsisches Landrecht : zusammengestellt mit dem Schwäbischen nach dem Cod. Pal. 167, unter Vergleich des Cod. pict. 164.
%2380700: D'66. - Beleidsplan D'66 : schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975.
%23202269: - Second report on viscosity and plasticity : prepared by the Committee for the Study of Viscosity of the Academy of Science Amsterdam.
%2370540: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnzen. 1821-1869, 1893.
%2370579: - Zede-puncten ondermengelt met verscheyde gebeden, en oeffeningen op den reghel van den H. Augustinus en de constitutien der nonnekens van den H. Dominicus.
%23252676: [GROSLEY, PIERRE-JEAN]. - Les iniquités découvertes ou Recueil des Pieces, curieuses & rares qui ont paru lors du procès de Damiens.
%23245338: - Inventaris van het Oud Archief van de Stad Gorinchem.
%23252667: [NOBLE, E. LE]. - L'esprit de Gerson ou instructions catholiques touchant le saint Siège.
%23252653: [AGAINST THE CRITICISM ON THE IMMUNITIES OF THE FRENCH CLERGY]. - Convolute of 7 works. Hervé, Francois Marie; Villevieuille, l'abbé de La voix des cap [s.n.: s.l.], 1750. [6] pp. Without last blank A4. Barbier, A.A. Ouvrages anonymes, IV, col. 1049-1050. In part, a response to La Voix du sage et du peuple, by Voltaire. BOUND WITH: Arrest du conseil d'état du roy, qui supprime différens Écrits, imprimés sans privilège ni permission. A Paris, de l'imprimerie royale, 1751. 2 4to. leaves cut and folded to fit in the 8vo volume. Listed are books critical to the clergy. BOUND WITH: [Châtillard de Montillet, Jean-François de]. Lettre de Monseigneur l'archevêque d'Auch à S.E. Monseigneur le Cardinal de Tencin. [S.l.: s.n.], 1751. 40 pp. BOUND WITH: [Tinseau, Jean-Antoine de]. Mandement de Monseigneur leveque de Belley. Lyon, Ayme Delaroche, 1751. 2 4to leaves cut and folded to fit in the 8vo volume. Au sujet de la censure par l'Assemblée générale du Clergé du livre qui a pour titre Lettres, avec ces mots latins, Ne repugnate vestro tono, &c. Senec. de constantia, sap. cap. XIX, à Londres, 1750 Dated 1 january 1751. BOUND WITH: De qui est cette image et cette inscription? (The engraving showing at the head a representation of a medallion of Louis XV., and below, the words De qui est cette image et cette inscription? followed by extracts from a commentary on the Epistle to the Romans enjoining obedience to the king; Pour le payement du vingtième par le clergé.) 1 leave printed recto only; BOUND WITH: Maximes fondamentales auxquelles les immunités des clercs ne doivent jamais donner atteinte. Tirées des réponses de Philippe-le-Bel à Boniface VIII. 1 leave printed recto with engraved medaillons of Philip IV and pope Boniface VIII.[BOUND WITH:] Lettres critiques sur l'Examen impartial des immunités ecclésiastiques. Adressées à l'auteur de cet ouvrage. Seconde edition. En France, 1751. 64 pp. (Incomplete, lacks the last quire I) The author of the criticised work was Henri-Philippe de Chauvelin. [BOUND WITH:] Examen des observations : sur l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du Clerge de France tenue en l'année 1750. A Bruxelles, 1751. Précédé d'un faux-titre et d'un Avis, ainsi que d'une Lettre à l'auteur des Observations (4), xviii, 157 pp. 8vo.
%23237683: - Poster Intoxication [Rennert Poster Auction Reference Library]
%23237698: - Kama Sutra : [Indian erotic treatise].
%23253056: - (On)geschreven regels : recht tussen politiek en moraal.
%2330313: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Ziegenberger Salbuch von 1456.
%23191582: [DAVIDS, W.J.M. (VOORZITTER)]. - Rapport / Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak.
%2322660: - Vasarely II.
%23258097: [MAANEN, GUILLAUME ADRIEN GERARD VAN]. - Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, van den 8 December 1854, door den procureur-generaal genomen in de zaak van H. P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant tegen de regering van Nederlandsch-Indië, geintimeerde.
%23258100: [MADHLOOM, TARIQ ... [ET AL.]] - Assyrian costumes = les costumes assyriens (Costumes of Iraq, 3).
%23226417: - Nieuw bestuursrecht : Nieuwe teksten van: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet op de Raad van State, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, Wet milieubeheer, Beroepswet, Ambtenarenwet 1929
%23140625: - Traité Instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (EURATOM) et Documents Annexes.
%23231135: [DECOMBEROUSSE, BENOÎT MICHEL]. - Code Napoleon : mis en vers français par D*** ex-législateur.
%23187791: - Privacy : seminarie Egmontpaleis - 26 & 27 nov. 1998 - séminaire Palais d'Egmont.
%2366647: - Een nieuwe grondwet? Beschouwingen n.a.v. het eindrapport van de Commissie Cals-Donner.
%2366648: - Delikt & Delinkwent.
%23242971: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 34
%23184631: [OVERBOOK, JUNIA PAIS MACEDO VAN]. - Handleiding gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Europese Gemeenschap.
%23141590: - L'Union de l'Europe occidentale : phénix de la défense européenne.
%23230527: - Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel.
%23117035: [MEYER, E.W.] - Der Kampf um die deutsche Aussenpolitik.
%23206075: [BESSEL, GEORG & WERNER WIEN]. - 150 Jahre Carl Schünemann : die Geschichte eines Bremer Druck- und Verlagshauses.
%2382390: [COMMISSIE HERDENKING VHP 50 JAAR]. - Gedenkboek 50 jaar vooruitstrevende hervormings-partij VHP : 1949 16-januari 1999 : een historisch overzicht van 1949-1999 en een verantwoording over de periode 1987-1996 met een blik naar het jaar 2000, alsmede mr. Jagernath Lachmon in een turbulente fase van politieke ontwikkelingen 1982-1992 en daarna. A short profile of Jagernath Lachmon.
%2362738: JONGE BALIE CONGRES 1984. - Deformalisering in de rechtspraktijk : Congresbundel.
%23186252: - Schrijfwijzen en afkortingen.
%23239193: - Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.
%23146338: - Über Ernst Bloch.
%23193287: [STADT HILDESHEIM UND DAS HORNEMANN INSTITUT]. - Rettung des Kulturerbes : Projekte rund ums Mittelmeer = Saving cultural heritage : projects around the Mediterranean = Sauvetage du patrimoine : projets autour de la Méditerranée.
%237181: - Development of Societies : the next twenty-five years : Proceedings of the ISS 25th Anniversary Conference. The Hague, 1977.
%2370938: - La fin de la guerre : traité de paix générale basé sur une charte mondiale déclarant les droits de l'humanité et organisant la conféderation des états.
%23151443: - Hidden history of the Kovno Ghetto.
%2368872: - Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen.
%23226118: - Vademecum für lustige und traurige Juristen : unendbehrlich zum Studium der Gesetze, sowie zur Anwendung derselben.
%2351356: - In het spoor van de omringdijk.
%237130: - Stad en Recht.
%2354985: - Verzameling der wetten betrekkelijk de in en uitgaande regten en de accijnsen ten dienste der administratie, mei 1819.
%23202495: - Algemeene instructie voor de ambtenaren van het kadaster.
%23171544: [MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, DIRECTIE CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING]. - Nota wijziging kiesstelsel.
%2361471: - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23192077: - Wet van den 4en December 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten.
%23235683: - INFO-Pocket Adressengids 2007/2 (met cd-rom), 1e editie
%23235689: - Beleggers memo 2008.
%23235704: - Memo financiële planning 2008
%23258382: - ReVision : die Moderne im Städel 1906-1937.
%23258743: - Flower Design Handbook: Design floral, Blumenmuster, Bloemenmotieven.
%23258850: [COUNCIL OF EUROPE STRASBOURG . DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS = CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG . DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%2320507: - Federal Criminal Code and Rules : 1996 Edition.
%2327399: [RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR, RAAD VOOR DE FINANCIËLE VERHOUDINGEN]. - Steden zonder muren : toekomst van het grotestedenbeleid.
%23261863: [KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK]. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
%23261594: - Jaarboek compendium voor de jaarrekening : editie 2011
%23261226: - Algemeen verslag, gedaan binnen Groningen in de tweeentwintigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden den 12 van hooimaand 1814, wegens de directie van het Instituut tot Onderwijzing van Dooven en Stommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
%23260704: [GEVEKE, HENK ... ET AL.] - Brandweer en vrijwilligers.
%2365998: - Conventions and declarations between the powers : concerning war, arbitration and neutrality : declaration of Paris, 1856, of St. Petersburg, 1868, of The Hague, 1899, Convention of Geneva, 1906, 2nd Peace Conference, The Hague, 1907, declaration of London, 1909.
%2322489: W.H.O. - European technical conference on food-borne infections and intoxications : Geneva, 16-21 February 1959 : Report Jaar: 1959 Uitgever: Geneva : World Health Organization Reeks: World Health Organization. Technical report series, ISSN 0512-3054 ; no. 184 Annotatie: Lit.opg Omvang: 18 p Formaat: 24 cm
%2335491: [WALDOCK, HUMPHREY : CHAIRMAN] - Report of a study group on the peaceful settlement of international disputes.
%23148476: [STICHTING KUNST OVER DE VLOER (SAMENSTELLING)]. - Kunst over de vloer : foto-video-installaties, Entrepôtdok Amsterdam, 15 augustus / 27 september 1987.
%23166761: - Octrooi voor schouten en ambachtsbewaarders van Hazerswoude, Benthuizen, Noordwaddingsveen, Hoogeveen, Soeterwoude en Benthorn, tot het bedijken en droogmaken der plassen, onder de respective ambachten gelegen.
%23152934: - Boeket voor Betje en Aagje: van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
%23180955: - Wet van den 29sten september 1815, no. 49 (Staatsblad no. 47), houdende instelling van de orde van den Nederlandschen leeuw, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1886, (staatsblad no. 64) en van 10 februari 1910, (staatsblad no. 56).
%2398230: - GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
%23140042: - Pensioengids 2000. Vraagbaak voor pensioenen.
%2352289: - RECHTSGELEERD MAGAZIJN. Tijdschrift voor binnen- en buitenlandsche rechtsstudie.
%2397661: [NAGARJUNA]. - The Dharma-Samgraha, an ancient collection of Buddhist technical terms.
%2317879: - Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, and protocol = Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et protocole additionnel.
%23195781: - Crisis and change : understanding crisis-reform processes in Dutch and British prison services.
%23227966: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1951.
%23499: - Lexicon der Frau : in zwei Bänden.
%2323743: [LIEBAERS, HERMANN ... ET AL.] - La réserve précieuse : naissance d'un département de la Bibliothèque royale.
%23201771: LONDON MUSIC FESTIVAL 1939. - The Festival book : a complete guide and the programmes.
%2329997: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Eschweger Vernehmungsprotokolle von 1608 zur Reformatio des Landgrafen Moritz.
%23224795: - Parlement et gouvernement : le partage du pouvoir; actes du Colloque de Florence, 10 et 11 octobre 1979.
%23264111: - Vom Waffenstillstand zum Frieden von Versailles : Oktober 1918 - Juni 1919.
%23110567: [INSTITUTE OF PACKAGING]. - Odour in packaging.
%23157605: O. - Le Contrat démocratique, par O. (30 mars 1894).
%233438: C.P.N. [COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND]. - 24ste Congres van de Communistische Partij van Nederland, 26-28 mei '72. (Juni-juli nummer Politiek en Cultuur).
%2323277: - Planning en staatsrecht : congres [georganiseerd door de] Vakgroep Staats- en Administratief Recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool Tilburg, 2 maart 1978.
%23163238: STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU D'66. - D'66 : overzicht van de standpunten over algemene politieke standpunten.
%23110391: - Free activities and interpersonal relations.
%232075: - Österreichische Landesreferate zum VIII. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Pescara 1970.
%23180787: - Het geïllustreerde boek in het Westen : van de vroege Middeleeuwen tot heden : catalogus.
%23133044: - Dictamina philosophie 's Heerenbergens.
%23230586: - The identity of the Korean people: a history of legitmacy on the Korean peninsula.
%23195883: - Tunneling times and excited state interactions between chromophores.
%23195895: - Jeugdige zedendelinquenten : een studie naar subtypen en recidive.
%23420: - The Sino-Japanese negotiations of 1915 : Japanese and Chinese documents and Chinese official statement.
%2318695: - Psychiatrie en Recht. Hoofdstukken uit de Forensische Psychiatrie.
%2353287: [NEDERLANDSE ANTILLEN] - Lijst der Landsverordeningen 1960 enz. in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen van 1960; Klapper op het Publicatieblad 1960; Publicatieblad Anno 1960 no.1 t/m no. 230.
%23231313: - Le jury face au droit pénal moderne : travaux de la troisième Journée d'études juridiques Jean Dabin (19-20 mai 1967).
%23186273: - Lockheed 1011 Jet Transport.
%23183609: [INSTITUT INTERMÉDIAIRE INTERNATIONAL]. - Loi néerlandaise du 2 juillet 1928 sur les sociétés anonymes : (traduction française).
%23183521: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform E (Studia iuris Suevici, 3).
%23187680: - Pouvoir exécutif et pouvoir législatif : la responsabilité pré- et post-contractuelle, droit international public et privé : recueil des travaux présentés aux deuxième Journées Juridiques Yougoslavo-Suisses, Belgrade, 19 au 21 mars 1986.
%23165625: - Code de procédure civile : édition officielle = Wetboek der civiele Regtsvordering : officieele uitgave.
%23195828: [FAO OF THE UNITED NATIONS] - THE TECHNICAL BASIS FOR LEGISLATION ON IRRADIATED FOOD: REPORT OF A JOINT FAO/IAEA/WHO EXPERT COMMITTEE, APRIL 1964.
%23170431: - Ancient West & East, Volume 3, No 1, 2004.
%23160123: [LIGNAC, DE]. - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. Deel 1 (van 2).
%23170322: [GELDER, W.T. VAN ... ET AL.] - Beeld van besturen : bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van drs. R.J. de Wit als Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland per 1 april 1992.
%2375595: [SUIKERSTICHTING NEDERLAND] - De Nederlandse suikerindustrie.
%2360460: - Denkschrift zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs nebst drei Anlagen.
%23228342: V.A.N.A. (VERENIGING VAN ADVOCATEN DER NEDERLANDSE ANTILLEN). - Antilliaans Juristenblad. Jaargang 11 (1961) - 22 (1972).
%23225724: - Honderd jaren Dekker's hout : gedenkboek uitgegeven tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van Dekker's Houthandel : 5 Mei 1955.
%23225443: [KLEIN ESSINK, SELMA] - Visible language : Tentoonstellingscatalogus drukkerij Mart. Spruijt, Amsterdam].
%23262469: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - Wordt Dr. Schaepman begrepen? : eenige opmerkingen van een Burgerman aan zijne katholieke medeburgers.
%2383609: - Archivum Ottomanicum. Vol. I,III-V.
%234474: [JONGSTRA, ATTE (ED.)] - 1+1 =3.
%2343595: S.V.E. - De wet op het notaris-ambt, (...), benevens het tarief van het honorarium en de wetten op de openbare verkoopingen van roerende goederen, enz.
%23249892: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913.
%23249752: [DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN, ARRONDISSEMENT BREDA]. - Verslag van de Orde van Advocaten in het arondissement Breda 1978-1997.
%23248757: - The Core Language Engine (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%23247449: [LINDNER, TH.J.M. (ED.)] - Raad van State 450 jaar : repertorium.
%2373072: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%23203359: - Reinhaltung der Luft : Erläuterungen und Texte der 5. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgestez und anderer Rechtsvorschriften.
%23177272: [CORPUS JURIS CIVILIS] - Corpus Juris Civilis Academicum : In Suas Partes Distributum, Usuique Moderno Ita Accomodatum, Ut Nunc Studiosorum Quivis, Etiam Tyro, Uno Quasi Intuitu, Omnes Leges Digestorum & Codicis, Omnesque Tituloe Institutionum Invenire Possit.../Auctore Christoph. Henr. Freiesleben...editio nova (1759)
%23156617: [POS, W.PH. ... ET AL.] - Tien jaar Nederlandse Comedie, 1950/1951-1960/1961.
%23178629: [ROBINSON, L. ET. AL.] - Proceedings of the IBM scientific computing symposium on control theory and applications
%2395416: - Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee.
%2394410: - Cursus Alg.-Bond Politiepersoneel in Nederland.
%2395944: - 'De Porceleyne Fles' v/h Joost Thooft & Labouchère Delft 1653-1953.
%23183522: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform H (Studia iuris Suevici, 4).
%23183561: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Merovingica.
%23183482: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform M (Studia iuris Suevici, 2).
%23183485: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Urschwabenspiegel (Studia iuris Suevici 1).
%2392626: [POUGOUÉ, PAUL-GÉRARD (ED.)]. - Droit à la démocratie en Afrique centrale.
%2392783: - The quality and economic significance of anticipations data. A conference of the Univerities-National Bureau Committee for Economic Research.
%2392828: - Elburg afgesloten van open water. Onderzoekingen in verband met de betekenis der Zuiderzee-inpoldering voor de gemeente Elburg.
%2378699: - Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
%2372869: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2394075: (BOUHOURS, DOMINIQUE). - Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise par le P. B***. Séconde édition.
%2313647: [MARIS, C.W. ... ET AL.]. - (ed.). Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid. Bundel verschenen t.g.v. 350-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
%23179615: [DRUCKER, LOUIS]. - Eenige beschouwingen over de muntkwestie, de geprojecteerde nationale geldleening en daarmede in verband staande vraagstukken.
%2312144: - 50 Jaar Kinderwetten. Geschriften van de nationale federatie de Ned. Bond tot Kinderbescherming. No. 24.
%23203707: [MINISTERIE VAN TRANSPORT, HANDEL EN INDUSTRIE, DIENST MARKTINTERVENTIE, SURINAME]. - Distributie systeem : een grondige, gedetailleerde in diepte analyse [Suriname].
%2399283: A.N.W.B. - Veertig Jaar. Uit het archif der Kampioen-Redactie.
%2398795: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger in den strijd tegen Japan.
%2395763: (BARBIER, HIPPOLYTE). - Biographie du clergé contemporain par un Solitaire. Tome I [-X].
%2378581: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Lex Ribvaria. Teil 1: Austrasisches Recht im 7. Jahrhundert.
%2385399: - Verslag Nationale Ombudsman : Voorbereiding en inleiding [1981], jaarverslag 1982-1987; 1989-2000.
%2385429: [STATISTISCH INSTITUUT]. - Bijdragen van het Statistisch Instituut Jaargang 1-3, 5 & 6.
%2385445: [LE COMITÉ D'ETUDES]. - Le sucre : perspectives économiques.
%2380116: N.N. - Vereniging Johannes Stichting 1887-1962. Nieuwveen - Huis ter Heide.
%239397: RAIO-CONGRES 1979 - De magistraat in de st(r)aat. (Raio-congres 11 en 12 oktober 1979).
%2386092: - Catalogus van het boekenbestand van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.
%2391188: - Manuel du jeune séminariste en vacances, ou Exercices de piété pendant les vacances ...
%2381777: [BÜCHNER-UHDEN, WILLY, HANS SPILLER ... ET AL. (REDAKTIONSCOMMISSION)]. - Staat, Recht, Wirtschaft : Beiträge der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
%2318017: - Modelling the international transmission mechanism. Applications and extensions of the project LINK system.
%2379489: - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij KB van 25 November 1942, N°. 43, ter voorbereiding van de Herziening van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912.
%2376140: - Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden.
%2375830: - Tijdschrift voor milieu en recht [1978-2003].
%23157250: [DIEM, HERMANN ... ET AL.]. - Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus : eine Vortragsreihe der Universität Tübingen.
%23100776: - Recueil d'itinéraires et de voyages dans l'Asie Centrale et l'Extrème Orient...
%2316392: - The acquisition of language. Report of the 4th conference sponsored by the Committee on intellective process research of the social science research council.
%23179202: - Officiële Vakopleiding voor de Tabaksdetailhandel.
%2374547: - Straf(proces)recht. Propedeuse.
%232205: - De Algemene wet bestuursrecht nader beschouwd : tien jaar Tijdschrift voor ambtenarenrecht.
%23219244: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 6 : 1261-1268.
%23219242: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 5 : 1253-1260.
%23250336: [LALIVE, JEAN-FLAVIEN]. - L'Afrique du Sud et la primauté du droit.
%23205797: - Zilver voor de gouden formule : ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998.
%23254318: [BRINK, T. VAN DEN]. - Criminaliteit in Amsterdam en van Amsterdammers = La criminalité à Amsterdam et celle d'Amsterdamois.
%23252901: - Réglemens des Religieux de Choeur de la Congrégation cistercienne de N.D. de la Trappe en France.
%23247361: - Herziening onderzoek ter terechtzitting.
%23247146: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 7 :
%23246786: - No dog signs .
%2323440: - Vasarely III.
%23257062: - Administrative Modernization and reform in Europe.
%23205632: [COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE]. - Manuel de la Croix-Rouge internationale : conventions, statuts et règlements, résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Conseil gouverneurs de la Ligue.
%23240202: - Mensenrechten en personen- en familierecht.
%2347986: - Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände / Documentation Centre Nazi Party Rally Grounds.
%23233500: P.W.L. - Bijdragen tot bekendmaking van de voornaamste zaken van den handel, der Nederlanden, en van dien van Hamburg, opgehelderd door de berekening der meeste artikelen welke van Amsterdam naar Hamburg en van Hamburg naar Amsterdam gezonden worden, ook door den effecten-handel en de wissel-arbitrage over beide plaatsen.
%23203832: - Code civil.
%23204239: [MORSHUIS, BEN ... ET AL.] - Ootmarsum 2000 : een jaar lang een stad in beeld.
%23134997: [CHAGLA, SHRI M.C. ...ET AL.] - Changes in Muslim personal law : [proceedings of a symposium held at New Delhi on the 9th January 1964 on the occasion of the 26th International congress of orientalists.
%23211022: [MASOIN, MAURICE, PRÉSIDENT] - Impôts sur la fortune, y inclus droits de succession : Congrès de Zurich, septembre 1960, XVIe session.
%2357801: N.N. - Verfassung der ungarischen Volksrepublik.
%23195879: - Fehlzeitenbewältigung in der betrieblichen Praxis : eine Befragung von Personalleitern in den Mitgliedsunternehmen der Bezirksgruppe Ulm des Verbandes der Metallindustrie Baden-Württemberg.
%2316154: - The critics and the ballad.
%23204705: [BATAAFSCH GEMEENEBEST]. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op de ronde maat : geärresteerd den 13 December 1805.
%23244616: [HORST, K. VAN DER ... ET AL.]. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
%23248205: - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht
%2318717: - Justitie en reclassering : acht voordrachten.
%23228902: [KIELSTRA, R.E. (SECRETARIS)]. - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
%23248242: - The new laws of the Indies for the good treatment and preservation of the Indians, promulgated by the Emperor Charles the Fifth, 1542-1543 : a facsimile reprint of the original Spanish edition, together with a literal translation into the English language; to which is prefixed an historical introduction by the late Henry Stevens of Vermont and Fred W. Lucas.
%2331026: - PFLP : guerilla in Palestina.
%23201739: - Who's who in the Arab world 1971-1972. Third edition.
%23247069: - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw-malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings-vraagstuk, op 23 en 24 april 1919 in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem.
%23244136: - The Winthrop family in America. A Genealogical Updating 1833-1988.
%23244139: - Corn's Immig & Zoon Rotterdam 1873-1908. Gedenkboek na vijf en dertig jaren. Koninklijke boek- en steen drukkery. Boekbindery en lichtdruk inrichtingen.
%2312905: - Wettelijke regelingen betreffende het staatsbestel van Nederlandsch-Indië, 1942-1944.
%23222259: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1 (1859)
%23222260: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 2 (1851)
%23221512: - Empirische Sozialforschung 1996 = Empirical Social Research 1996
%23218053: (ZOETMULDER, J.J.) - De oplossing van het vraagstuk der evenredige vertegenwoordiging voor Nederland door J.J.Z. te Nijmegen.
%23212144: - The Architecture Annual 2003-2004: Delft University of Technology.
%23165548: - Voorlopige hechtenis. Tien jaar Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel 1989.
%23234364: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform III.
%23230946: [MARSELLA, DOMINICUS ANTONIUS]. - De beato Hippolyto Galantinio auctore sodalitatis doctrinae christianae in urbe Florentia commentarius.
%23257687: - Loi fondamentale des Provinces Unies des Pays-Bas ou constitution hollandaise.
%23157572: MGR. L'ÉVÊQUE D'ORLEANS. - L'Atheisme et le Péril social.
%2343862: AA, SIMON VAN DER. - AUTOGRAPH. Picture-postcard with autograph & text on front side dated 4-7-1936 and adressed to Mr. J.P. Hooykaas. Dr. Simon van der Aa (1865-1944) was professor of criminal law in Groningen.
%23229493: AAFJES, BERTUS. - Het Troje van het carboon.
%23133834: AALBERS, ROB - On the Implications of Thresholds for Economic Science and Environment Policy.
%2351345: AALBERS, BERT & JOS KONING. - Muziek op zee.
%2358061: AALBERSBERG, H.C.F.L. - Eerste hulp bij plotseling voorkomende ziektetoestanden.
%23257004: AALBERTS, BABETTE. - Beelddatabanken : stilstaand beeld in beweging?
%23241212: AALBERTS, MONIQUE M. J - Politie en allochtonen: Verslag van een onderzoek naar de relatie tussen gemeentepolitie en allochtonen in Nederland (C.O.M.T. rapport) (Dutch Edition).
%2323025: AALBERTS, M.M.J. - Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland.
%23213295: AALDEREN, WIM VAN. - Zorg om zorg.
%23184126: AALDERS, WILLEM JAN. - Schleiermacher's Reden über die Religion als proeve van apologie.
%2318305: AALDERS H. WZN., GERHARD J. D. - Het derde boek van Plato's leges. Deel I - prolegomena.
%23208351: AALDERS, M.V.C. - Afspraken in het milieurecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23172920: AALDERS, W.J. - Het vraagstuk: natuurlijk-bovennatuurlijk door moralisten bezien.
%23174880: AALDERS, W.J. - Staat en zonde.
%23124393: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Ontwikkelingen in het milieurecht.
%23101508: AALDERS H.WZN, G.J.D. - De oud-griekse voorstelling van de afgunst der Godheid
%23101510: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
%23101511: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Historische periodisering in de oudheid
%23225076: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht.
%23166987: AALDERS, M.V.C. - De burger en de Awb : ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
%2380693: AALL, HERMAN HARRIS. - Vertragsbruch und Vertragstreue : rechtliche Betrachtungen zum Versailler Vertrag und zum Vertrag von Locarno.
%23167017: AALL, ANATHON. - Logik.
%23190756: AALTEN, ANNA. - Zakenvrouwen : over de grenzen van vrouwelijkheid in Nederland sinds 1945.
%23213117: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A : herfstdagboek.
%2362134: AARDEMA, HARM - Contextmanagement : een nieuw bestuurs- en managementconcept.
%23174556: AARDENNE, G.M.V. VAN E.A. - Europa : een volgende akte : een verkenning van de grondslagen en de toekomst van de Gemeenschap en de rol van Nederland daarin.
%2361200: AARDWEGH, JACOBUS JOANNES ANTONIUS VAN DEN. - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de legibus frumentariis in primis respectu agriculturae, consideratis.
%23133923: AARLE, BAS VAN - Essays on Monetary and Fiscal Policy Interaction: applications to EMU and Eastern Europe.
%23233202: AARNIO, AULIS & D. NEIL MACCORMICK (EDS.) - Legal reasoning.
%23104262: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%23253458: AARON, HENRY J. (ED.) - Values and public policy.
%23253460: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting national priorities : policy for the nineties.
%23253461: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting domestic priorities : what can government do?
%23137418: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%2367035: AARSBERGEN,-LIGTVOET, CONNIE. - Isaiah Berlin : a value pluralist and humanist view of human nature and the meaning of life.
%2323040: AARTS, C.J. & MIZZI VAN DER PLUIJM (EDS.) - Verboden boeken : verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters.
%23205290: AARTS, CORNELIS WILHELMUS ANTONIA MARIA. - Bodemverontreiniging en collectieve actie.
%23116884: AARTS, F.G.A.M. - De Pater Noster of Richard Ermyte.
%2396730: AARTS, KEES, HUIB PELLIKAAN, ROBERT J. VAN DER VEEN. - Sociale dilemma's in het milieubeleid.
%23263936: AARTS, PAUL - Saudi Arabia in the Balance.
%2338258: ABADIA, JESUS LALINDE ... [ET AL.] - VI Congreso Internacional de Derecho Comparado : Academia Internacional de Derecho Comparado : Hamburgo, 30 julio - 4 agusto 1962).
%23191898: ABADIE, J. (ED.) - Integer and nonlinear programming.
%2341246: ABALAHIN, ANDREW JIMENEZ. - Prostitution policy and the project of modernity : a comparative study of colonial Indonesia and the Philippines, 1850-1940.
%2312618: ABAS, PIET. - De betekenis van de feiten : iets over de feiten intheorie, praktijk en onderwijs.
%23110927: ABAS, PIET. - Onvoorziene omstandigheden. Een onderzoek naar de bruikbarheid van artikel 6.5.3.11 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
%2345651: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden.
%2346784: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden.
%23196779: ABAS, PIET. - Om wille van de consument : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Clausing.
%23205169: ABATE, MICHELE., LARNER, MELISSA. - Faces in the crowd : picturing modern life from Manet to today = volti nella folla : immagini dell vita moderna da Manet a oggi.
%2330967: ABBAS, MOHAMED HOSNY. - Essai sur l'évolution du commerce extérieur Égyptien. Développement historique et situation contemporaine.
%23248572: ABBATE, JANET - Inventing the Internet.
%23257693: ABBEELE, ERIK VAN DEN. - Ontmanteling van de groei : leesboek over een andere economie.
%2364656: ABBING, HANS. - From high art to new art : inaugural lecture : delivered on the appointment to the chair in Art Sociology at the Universiteit van Amsterdam on Friday 17 March 2006.
%234195: ABBINK, H. & C.F. RUETER. - Een eenvoudige strafzaak.
%23200633: ABBOTT, FREDERICK M. & DAVID J. GERBER (EDS.) - Public Policy and Global Technological Integration.
%2371701: ABBOTT, BERENICE. - The World of Atget. 176 photographs by Atget.
%23236360: ABBOTT, JOHN - Politics and Poverty: A Critique of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
%23177225: ABBOTT, BERENICE. - Berenice Abbott.
%2382914: ABBOUD, PETER ... [ET AL.] - Modern Standard Arabic : Intermediate level. Part 1 : Lessons 1-13; Part 2 : Lessons 14-30; Part 3 : Drills, Glossary, and Indexes.
%2383084: ABBOUD, PETER ... [ET AL.] - Elementary Modern Standard Arabic : Part 2.
%23185044: ABCOUWER, J.A.M.L. & M. AGHINA. - Mobiliteit en kennis bij de overheid : rapportage van de verdiepingsmodule leergang Overheid als Arbeidsorganisatie 1999.
%23123224: ABDEL-MALEK, KAMAL. - A study of the vernacular poetry of Ahmed Fu'ad Nigm.
%23126152: ABDEL-FADIL, MAHMOUD - Development, income distribution and social change in rural Egypt, 1952-1970.
%23246588: ABDELAL, RAWI. - National purpose in the world economy : post-Soviet states in comparative perspective.
%23213336: ABEDIN, MAHAN (EDITOR) - Unmasking Terror: A Global Review Of Terrorist Activities, Vol. 1 (September 11, 2003- September 11, 2004.
%23208785: ABEELEN, E.L.J. VAN DEN. - Geschiedenis van de verbruiks-coöperatie in Nederland tussen de jaren 1860 en 1880.
%23231694: ABEL, RICHARD - Americanizing the Movies and Movie-Mad Audiences, 1910-1914.
%23157946: ABEL, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%23180926: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the Dock.
%231323: ABEL, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%231324: ABEL, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
%2354117: ABEL, A.H. & F.J. KLINGBERG (ED.). - A side-light on Anglo-American relations, 1839-1858 : furnished by the correspondence of Lewis Tappan and others with The British and Foreign Anti-Slavery Society.
%2392870: ABEL-SMITH, B. & ZANDER, M. & BROOKE, R. - Legal problems and the citizen : a study in three London boroughs.
%23260668: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the dock : learning from attorney disciplinary proceedings.
%23128495: ABELE, RUDOLPH VON. - The death of the artist : a study of Hawthorne's disintegration.
%23256484: ABELL, CATHARINE & KATERINA BANTINAKI (EDS.) - Philosophical perspectives on depiction.
%23184891: ABELLA, ALEX & SCOTT GORDON. - Shadow enemies : Hitler's secret terrorist plot against the United States.
%23112973: ABELS, DIETRICH MENO. - Wege ins Verbrechen : Versuch einer Motivationsanalyse kriminellen Verhaltens.
%23221562: ABELS, GABRIELE. - Demokratie als Projekt : feministische Kritik an der Universalisierung einer Herrschaftsform.
%23206319: ABERBACH, JOEL D. & MARK A. PETERSON (EDS). - The executive branch.
%23173223: ABERNON, EDGAR VINCENT, 1ST VISCOUNT D' - An ambassador of peace : pages from the diary of Viscount d'Abernon (Berlin, 1920-1926). Volume 1 : From Spa (1920) to Rapallo (1922); Volume 2 : The years of crisis : june 1922 - december 1923.
%23142127: ABGHARI, ADINEH. - Introduction to the Iranian legal system and the protection of human rights in Iran = Moqaddameye bar nezame hoquqiye Iran va hemayat az hoqoqiye basar dar Iran.
%23136342: ABINADER, ELMAZ - Children of the Roomjme. A family's journey from Lebanon.
%2318486: ABINENO, JOHANNES L.C. - Liturgische vormen en patronen in de evangelische kerk op Timor.
%23194073: ABLEY, IAN. - Sustaining architecture in the anti-machine age.
%23127744: ABMA, G. - Bonifatius hospitaal. De geschiedenis van een ziekenhuis 1883-1983.
%23134407: ABOSCH, HEINZ. - Simone Weil. An Introduction.
%23153691: ABOUT, EDMOND. - Le Fellah, souvenirs d'Égypte.
%2362992: ABOUT, EDMOND. - L'Assurance. (Les Questions d'Argent).
%23184714: ABRAHAM, CAROLYN. - Possessing Genius : the bizarre odyssey of Einstein's brain.
%23156372: ABRAHAM, RICHARD - Rosa Luxemburg: a life for the international.
%2334171: ABRAHAM, H.J. - Freedom and the court : civil rights and liberties in the United States.
%2344981: ABRAHAM, H J - Freedom and the Court.
%23251754: ABRAHAM-VAN DER MARK, EVA - Yu'i mama : enkele facetten van gezinsstructuur op Curacao.
%2396777: ABRAHAM-VAN DER MARK, EVA - Succesful Homebirth and Midwifery : the Dutch Model.
%23225573: ABRAHAMS, ISRAEL - Joods leven in de Middeleeuwen.
%23229273: ABRAHAMS, FRED - Humanitarian Law Violations in Kosovo.
%2366653: ABRAHAMS, CHARLOTTE. - Tapete : Trends, Dessins, und Wohnideen.
%23257855: ABRAHAMS, MARK. - Mark Abrahams : up close.
%2334982: ABRAHAMS, E.J. (RED.). - De kwakzalversmiddelen. Hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen. Volgens analyses gedurende 50 jaar gemaakt voor De Vereeniging tegen de Kwakzalverij.
%23204562: LOEKI ABRAM. - Een ingebouwde sjofar : gesprekken met 16 Nederlandse joden.
%23257463: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
%2399791: ABRAMOWSKI, GÜNTER. - Das Geschichtsbild Max Webers. Universalgeschichte am Leitfaden des okzidentalen Rationalisierungsprozesses.
%2369196: ABRAMS, LYNN - Gender in Scottish History Since 1700.
%23174372: ABRAMS, LYNN & ELIZABETH HARVEY. - Gender relations in German history : power, agency, and experience from the sixteenth to the twentieth century.
%23211789: ABRAMS, ARNOLD, HARRY H. GARNER, & JAMES E. P. TOMAN (EDS.). - Unfinished Tasks in the Behavioral Sciences.
%23260179: ABRAMSON, PAUL R. & STEVEN D. PINKERTON. - Sexual nature, sexual culture.
%2371034: ABRAMSON, ROBERT. - Planning for improved enterprise performance : a guide for managers and consultants.
%23154034: ABRAMSON, GLENDA - The Writing of Yehuda Amichai : a Thematic Approach.
%23204936: ABRAMSON, PAUL R. - Political Attitudes in America: Formation and Change.
%2316975: ABRAMSON, JEFFREY B. - Liberation and its limits : the moral and political thought of Freud.
%2331705: ABROMEIT, HEIDRUN. - British steel : an industry between the state and the private sector.
%237377: ABSPOEL, J.J. - Studenten, moordenaars en ander volk. Kritische kanttekeningen van een officier van justitie.
%237504: ABSPOEL, J.J. - Tralies zijn geen medicijn : bespiegelingen van een strafrechter.
%23115165: ABT, JOHN J. & M. MYERSON. - Advocate and Activist : memoirs of an American communist lawyer.
%2380451: ABU-DEEB, KAMAL. - The imagination unbound : al-Adab al-'Aja'ibi and the literature of the fantastic ; with a critical edition of the Kitab al-Azama, The book of greatness : The wonders of creation, The multiplicity of universes, Hell and heaven.
%23214565: ABU-LUGHOD, LILA. - Writing women's worlds : Bedouin stories.
%23259607: ABU-LUGHOD, JANET L. - Sociology for the twenty-first century : continuities and cutting edges.
%2325676: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life
%2351553: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life.
%23148865: ABY, STEPHEN H. - Sociology : A Guide To Reference And Information Sources.
%234602: ACAMPORA, CHRISTA DAVIS - Nietzsche's 'Beyond good and evil': a reader's guide.
%23244896: ACCARIAS, LOUIS. - L'assistance publique sous la Révolution dans le Departement du Puy-de-Dôme.
%23102160: COMMISSIE ACCENT. - Scheikundig onderzoek : een hoeksteen van onze samenleving : een accentuering van het scheikundig universitair onderzoek in Nederland in de tachtiger jaren.
%23230735: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY ACENCY. - Reviewing the Safety of Existing Nuclear Power Plants: Proceedings of an International Symposium, Vienna, 8-11 October 1996.
%23165652: ACHAM, KARL (ED.) - Methodologische probleme in der Sozialwissenschaften.
%2343190: ACHARD, MICHEL - Language, Culture, and Mind.
%2371453: ACHELIS, HANS. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
%23259641: ACHEN, CHR. & SHIVELY, W. PHILIPS. - Cross-level inference.
%2390886: ACHESON, D. - Fragments of my fleece.
%2373570: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%2382850: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%23177927: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Afvalstoffenrecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23205874: ACHTERBERG, J.S. ... [ET AL.] - Denken, durven, doen : boek der vrienden van Pieter A. Cornelis.
%2338382: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%2330224: ACHTERHUIS, HANS. - De denkers : een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
%23107250: ACHTERHUIS, HANS. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23244909: ACKER, J. - L'organisation et l'action Syndicales Ouvrières en Alsace.
%23159390: ACKERMAN, BRUCE A. - Reconstructing American law.
%23235370: ACKERMAN, MARK & VOLKMAR PIPEK & VOLKER WULF (ED.) - Sharing expertise. Beyond knowledge management.
%23224066: ACKERMAN, FRANK., HEINZERLING, LISA. - Priceless : on knowing the price of everything and the value of nothing.
%23170297: ACKERMAN, DIANE - A Natural History of Love.
%2399405: ACKERMAN, R. - An index of the Arthurian names in Middle English.
%2399417: ACKERMAN, PHYLLIS. - Tapestry: the mirror of civilization.
%23180677: ACKERMAN, TERRENCE F. - A casebook of medical ethics.
%2375641: ACKERMAN, EVELYN BERNETTE. - Health Care in the Parisian Countryside, 1800-1914.
%23232879: ACKERMANN, ROLF; HELMUT SÖLL & GERALD HAHN. - Der Kriminalität keine Chance.
%2387939: ACKERMANN, THOMAS - Art. 85 Abs. 1 EGV und die rule of reason : zur Konzeption der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs.
%23218456: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1851. Derde jaargang.
%23218457: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1853. Vijfde jaargang.
%23218458: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1850. Tweede jaargang.
%23172872: ACKROYD, PETER. - The Collection.
%23166315: ACKWORTH, RICHARD. - The Philosophy of John Norris of Bemerton (1657-1712)
%23169691: ACQUAVIVA, S.S. - Der Untergang des heiligen in der industriellen Gesellschaft.
%23150499: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
%23243913: ADAIR, JOHN ERIC. - By the sword divided : eyewitness accounts of the English Civil War.
%23201257: ADAIR, JOHN ERIC. - Puritans : religion and politics in seventeenth-century England and America.
%2324912: ADAM, A., BENEDEK, F. AND J. SZITA (EDS.). - Jogtörténeti tanulmanyok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetve- nedik szuuletésnapjara. = Scripta historico - iuridica. Andreae Csizmadia septuagenario oblata.
%23212611: ADAM, FRANE - The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe.
%23249514: ADAM, JEAN-MICHEL (1947-....). AUTEUR., HEIDMANN VISCHER, UTE. - Le texte littéraire.
%2317784: ADAM, KEN - Style and Scale, or: Do You Have Anxiety?: A Conversation with Ken Adam, Cristina Bechtler, Katharina Fritsch and Hans Ulrich Obrist. Moderated by ... Art and Architecture in Discussion(closed))
%23150073: ADAM, ALISON - Artificial Knowing : gender and the Thinking Machine.
%2344393: ADAM, HUBERTUS - Die Erneuerung eines Zweckbaus : Hallenstadion Zürich 1939/2005.
%2343637: ADAM, HUBERTUS - Architekturpreis - Prix d'architecture - Premio d'architettura Beton 09 = Prix d'architecture Beton 09 = Premio d'architettura Beton 09.
%23249705: ADAM, CH., E. BRÉHIER, L. BRUNSCHVICG, K. JASPERS, A. KOYRÉ, P. LACHIÈZE-REY, J. LAIRD, J. LAPORTE, A. RIVAUD, L. ROBINSON, P. SCHRECKER, P.-M. SCHUHL, J. WAHL. - Descartes : recueil publié par 'La Revue Philosophique'à l'occasion du troisième centenaire du 'Discours sur la Méthode'.
%23211794: ADAM, LUCIEN. - Enkele gegevens omtrent den economischen toestand van de Kaloerahan Sidoardjo (district Kabonongan, Regentschap Bantoel, afdeling Jogjakarta). Deel I en deel II.
%2353888: ADAM, LUCIEN. - De nieuwe staatsregeling voor Algerië.
%2375386: ADAM, H. & MOODLEY, K. - The opening of the apartheid mind. Options for the new South Africa.
%23161379: ADAM, LUCIEN. - Na-oorlogse hervormingen der regeringsorganen van Frans-Afrika.
%23178560: SMITH. ADAM. - Essays on Philosophical Subjects: To Which is Prefixed, an Account of the Life and Writings of the Author.
%2338519: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS & MARÍA J. PEREYRA-FRIEDRICHSEN. - EU anti-subsidy law & practice.
%2381830: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS A. - Das Subventionsrecht des GATT in der EWG.
%23260646: ADAMS, GUY B. & BALFOUR, DANNY L. - Unmasking administrative evil.
%23231031: ADAMS, JOHN QUINCY. - The great design : two lectures on the Smithson bequest.
%23227642: JAMES ELI ADAMS. - Dandies and desert saints : styles of Victorian masculinity.
%23126606: ADAMS, WALTER & JAMES W. BROCK. - Antitrust Economics on Trial. A Dialogue on the New Laissez-Faire.
%23144379: ADAMS, E.M. - A Society Fit for Human Beings.
%23172234: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%2369286: ADAMS, JOHN CLARKE & BARILE, PAOLO - The Government of Republican Italy.
%2343705: ADAMS, MARILYN JAGER - Beginning to Read: Thinking and Learning about Print.
%23169050: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%2376024: ADAMS, JOHN. - A defence of the constitutions of government of the United States of America against the attack of M. Turgot in his letter to Dr. Price, dated 22nd March 1778.
%23197211: ADAMS, JEFF. - The conspiracy of the text: the place of narrative in the development of thought.
%23246326: ADAMS, ROBERT MERRIHEW - A theory of virtue : excellence in being for the good.
%2354214: ADAMS, C.F. & H. ADAMS. - Chapters of Erie and other essays.
%2330975: ADAMS, HAROLD P., VLADIMIR HACHINSKI, & JOHN W. NORRIS. - Ischemic cerebrovascular disease.
%2364090: ADAMS, MARK B. (ED.) - The Wellborn Science : eugenics in Germay, France, Brazil, and Russia.
%23221315: ADAMS, FRANCIS (ED.) - Globalization and the Dilemmas of the State in the South.
%2368268: ADAMS, JOHN R. - Harriet Beecher Stowe.
%23187032: ADAMS, CHRISTINE (ED). - Visions and revisions of eighteenth-century France.
%23241779: ADAMS, BARBARA & KRZYSZTOF M. CIALOWICZ. - Protodynastic Egypt.
%2322093: ADAMS, TRACY - The life and afterlife of Isabeau of Bavaria.
%23222220: ADAMSON, GREGORY DALE. - Philosophy in the age of science and capital.
%23161353: ADANG, OTTO & JAAP TIMMER (EDS.) - Beheersing van gevaar : praktijkboek voor de opleiding van vuurwapendragenden en de toetsing van geweldstoepassing.
%23241250: ADANG, OTTO & ELAINE BROWN. - Policing football in Europe : experiences from peer review evaluation teams.
%23241161: ADANG, OTTO - Zijn wij anders? : waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft.
%23206605: COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT (RED.). - Adatrechtbundel IV: Java en Madoera.
%23182898: COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT (RED.). - Adatrechtbundel XXVIII: Gemengd.
%23157599: ADDAMS, JANE. - Jane Addams's writings on peace. Volume 1 : Newer Ideals of Peace (1907); Volume 2: Women at the Hague (1915); Volume 3 : Peace and Bread in Time of War (1922); Volume 4: Addams's Essays and Speeches on Peace (1899-1935).
%23239722: ADDAMS, JANE. - Writings on peace : [essays and speeches].
%2363398: ADDELSON, K.P. - Impure Thoughts : essay on philosophy, feminism, and ethics.
%2331858: ADDENS, TJ.J. - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
%2382623: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Bestuurlijke boeten in de wetgeving van verkeer en waterstaat : een onderzoek naar de mogelijkheden van handhaving door middel van bestuurlijke boeten in de wetgeving van Verkeer en Waterstaat, in het bijzonder de vervoers-, scheepvaart- en luchtvaartwetgeving.
%2344636: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : verslag van de tweeënvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 januari 1996.
%2345334: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]., GELPKE, M.E. ... [ET AL.] - Gedoogrecht(spraak) : preadviezen / Jurisprudentie milieurecht : 100 uitspraken uit de periode 1989-1992.
%2327796: ADDINK, G.H. - Afvalstoffenwetgeving en normstelling.
%2345339: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Geluidhinderrechtspraak : verleden, heden en toekomst : preadviezen.
%23159495: ADDINK, G.H. - Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
%231379: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Nieuw bestuursrecht.
%2343668: ADDINK-SAMPLONIUS, M. (RED.). - Urnen delven. Het opgravingswerk artistiek bekeken.
%2344639: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : preadviezen / 104 nationale uitspraken met Europees milieurechtelijke aspecten.
%23250920: ADDIS, MARK. - Wittgenstein : a guide for the perplexed.
%23123542: ADDIS, LAIRD - The Logic of Society. A Philosophical Study.
%2374126: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
%23115660: ADEDEJI, ADEBAYO. - African development and governance strategies in the 21st century : looking back to move forward : Essays in honour of Adebayo Adedeji at Seventy.
%23166277: ADEKANYE, J. 'BAYO. - The retired military as emergent power factor in Nigeria.
%23254817: ADELMAN, IRMA (ED.) - Practical approaches to development planning : Korea's second five-year plan : [proceedings of a conference held in St.Charles, Ill. in June 1968]
%23210650: ADELMAN, IRMA - Society, Politics, and Economic Development: A Quantitative Approach.
%2390129: ADELMANN, F.J. - (ed.). Philosophical Investigations in the U.S.S.R.
%2395005: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - The quest for the absolute.
%2382125: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - Authority.
%23159961: ADEMA, NIEK-JAN & LEO WEMES (EDS.) - Vrijheidsstraf : van de nood een deugd maken?
%23102731: ADES, DAWN. - Dada and Surrelaism reviewed.
%2331964: ADES, DAWN. - Revolution on paper : Mexican prints 1910-1960.
%23242837: ADGER, W. NEIL., JOUNI PAAVOLA, SALEEMUL HUQ, AND M.J. MACE. (EDS.) - Fairness in adaptation to climate change.
%23212742: ADHIKARI, RAMESH - Developing Countries in the World Trading System: The Uruguay Round and Beyond.
%23182868: ADHIN, JNAN HANSDEW. - Development planning in Surinam in historical perspective (with special refernece to the ten year plan).
%23177627: ADICKES, ROLAND. - The United States Constitution and citizens' rights : the interpretation and mis-interpretation of the American contract for governance.
%23214840: ADJAYE, JOSEPH K. & ADRIANNE R. ANDREWS (EDS.) - Language, rhythm and sound : black popular cultures into the twenty-first century.
%23170112: ADKIN, BENAIAH W. & RAYMOND WALTON. - A handbook of the law relating to landlord & tenant by the late Benaiah W. Adkin.
%23258374: ADKINS, HELEN. - Erwin Blumenfeld : I was nothing but a Berliner : Dada montages 1916-1933.
%23187659: ADKINS, LESLEY & ROY A. ADKINS. - Dictionary of Roman religion.
%2333615: ADLAM, CAROL (ED.) - Face to face : Bakhtin in Russia and the West.
%2386735: ADLER, MORTIMER J. - Some questions about Language.
%23209220: ADLER, BILL (RED)., BRUNA, DICK (OMSLAGONTWERP). - Vlinders voor de president.
%2371093: ADLER, EMANUEL (ED.) - The international practice of arms control.
%23234463: ADLER, MORTIMER J. - Philosopher at large : an intellectual autobiography.
%2347756: ADLER, MAX. - Marxistische Probleme : Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffassung und Dialektik. 4. Auflage.
%23145917: ADLER, MOSHE. - Economics for the rest of us : debunking the science that makes life dismal.
%2376121: ADLER, SIGMUND. - Über das Erbenwartrecht nach den altesten bayerischen Rechtsquellen.
%2376026: ADLER, MAX. - Kant und der Marxismus : gesammelte Aufsätze zur Erkenntniskritik und Theorie des Sozialen.
%2376027: ADLER, MAX. - Das Rätsel der Gesellschaft. Zur erkenntnis-kritischen Grundlegung der Sozialwissenschaft.
%23219176: ADLER, MAX. - Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik : ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.
%23151623: ADLERBLUM, N.H. - A Study of Gersonides in his Proper Perspective.
%2331016: ADM, VICTOR. - L'evolution nationale de l'Egypte (1892-1945).
%23206348: ADOLF, STEVEN - Spanje achter de schermen : de feestelijke herrijzenis van een democratie.
%2346420: ADOLPH, KAREN - Learning in the Development of Infant Locomotion.
%23176351: ADOMEIT, HANNES. - Soviet risk-taking and crisis behaviour : a theoretical and empirical analysis.
%231605: ADOMEIT, KLAUS. - Rechtstheorie für Studenten : Normlogik, Methodenlehre, Rechtspolitologie.
%23201456: ADORNO, TH. AND W. DIRKS (EDS.). - Soziologische Exkurse nach Vorträge und Diskussionen. Im Auftrag des Instituts für Sozialforschung, herausgegeben von Theodor W. Adorno und Walter Dirks.
%23185545: ADORNO, THEODOR W. - Kritische modellen : essays over de veranderende samenleving.
%23151911: ADORNO, ROLENA & PATRICK CHARLES PAUTZ. - Álvar Núñez Cabeza de Vaca : his account, his life, and the expedition of Pánfilo de Narváez.
%23164062: ADORNO, THEODOR W. - Philosophie der neuen Musik.
%23151023: ADORNO, THEODOR W. - Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und Methodologie.
%23228284: ADRI COLPAART, ALBERT EENINK, JAN COMMANDEUR (1954-)., PAUL STEENHUIS (1958-) - Jan Commandeur.
%23243199: ADRIAAN, E., B VAN ROUVERNOY VAN NIEUWAAL & RIJK VAN DIJK (EDS.) - African Chieftaincy in a New Social and Political Landscape.
%23101512: ADRIAANSE, H.J. - Het idee van een religieus apriori
%23260965: ADRIAANSE, J. - Art. 1223 Al. 2 Burg. Wetb. : de beteekenis van de door den hyp. crediteur bedongen onherroepelijke machtiging tot verkoop van het verbonden perceel.
%2324992: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd : een boek over mensen.
%23240966: ADRIAANSE, PAUL CHRISTIAAN. - Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun.
%23239917: ADRIAANSE, P.C. ... [ET AL.] - Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften.
%23182465: ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%23212591: ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%233293: ADRIAANSENS, C.A.; M.M. MENDEL & J. WESSEL. - Inleiding recht van de gebouwde omgeving.
%2313050: ADRIANI, P.J.A. - Tractatus Tributarii : opstellen op belastinggebied aangeboden aan Prof. Dr. P.J.A. Adriani.
%2322240: ADRIANI, GÖTZ - Cezanne paintings.
%23169269: ADRICHEM, JAN VAN ... [ET AL] (EDS.) - Beelden in Rotterdam.
%2314638: NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (RED.). - De digitale advocaat in 2006.
%2314644: NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (RED.). - Gefinancierde rechtshulp.
%2320783: PAULUSSEN ADVOCATEN. - Van klooster naar kade : Paulussen advocaten, een eeuw voorbij.
%23216609: NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (RED.). - Vademecum advocatuur 2013 : wet en regelgeving.
%23123327: AL-ADWAN, AMINA. - Arab faces. A selection of poems.
%23198941: ADWAN, SAMI; EFRAT BEN- ZE'EV & MENACHEM KLEIN. - Zoom in : Palestinian refugees of 1948, Remembrances. [English - Hebrew Edition].
%23216341: AEBI, MARCELO FERNANDO. - European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2006. Third edition.
%23254994: AENGENENDT, JOSEPH. - Die Aussage von Kindern in Sittlichkeitsprozessen.
%23245636: ARS AEQUI. - Jurisprudentie en annotaties : europees recht 1963-1990.
%2316213: STICHTING ARS AEQUI. - Staats- en strafrechtelijke jurisprudentie gepubliceerd in Ars Aequi 1951-'67.
%23222076: AERNI, GEORGE; NADINE OLONETZKY. - Sites & signs : photographs by Georg Aerni.
%23182491: AERT, JOSEPHUS HUBERTUS VAN. - Ziekenhuiskosten in econometrisch perspectief.
%23217114: AERTS, W. (E.A.). - Verdediging in strafzaken : mogelijkheden van het Nederlandse strafproces.
%23241046: AERTS, W. (E.A.). - Verdediging in strafzaken : mogelijkheden van het Nederlandse strafproces.
%23252695: AERTSEN, IVO ... [ET AL.] - Rebuilding community connections : mediation and restorative justice in Europe.
%23232382: POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The Polish Yearbook of International Law I : 1966/67.
%23213635: CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS (UNITED NATIONS) - Women in politics and decision-making in the late twentieth century : a United Nations study.
%23198336: MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS [INDIA]. - Report of the Committee on the Indian Foreign Service.
%23212747: ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS. - The British yearbook of international law. Vol. 1 (1921) - 67 (1996).
%23244496: SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The illegal drug trade in Southern Africa: International dimensions to a local crisis.
%2362231: SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS. - Selected Documents on Germany and the question of Berlin, 1961-1973.
%23202762: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS [NETHERLANDS]. - Human rights and foreign policy.
%2340677: AFFRE, GEORGES DARBOY DENIS AUGUSTE. - Traité de l'Administration temporelle des Paroisses : suivi d'une table chronologiquequi renferme le texte des principales lois et d'un grand nombre de décrets et d'avis du Conseil d'État ...
%2325857: THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION OF SOUTH AFRICA. - The Truth and Reconciliation Commission of South Africa report.
%23139749: AFTALION, ALBERT. - L'industrie textile en France pendant la guerre.
%23247248: AFTALION, ALBERT. - L'or et sa distribution mondiale.
%23217677: AFZAL-KHAN, FAWZIA & KALPANA SESHADRI-CROOKS (EDS.) - The pre-occupation of postcolonial studies.
%2317688: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek [Volume 4].
%2318312: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: More than Architecture. [Volume 3].
%23151736: RUHRHOLD AG - Rückblicke - Einblicke - Ausblicke.
%23143408: AGAHD, KONRAD. - Kinderarbeit und Kinderschutz : (mit Text des Kinderschutzgesetzes).
%23242276: AGAR, JON - The Government Machine: A Revolutionary History of the Computer (History of Computing).
%23256732: AGASSI, JOSEPH & ABRAHAM MEIDAN. - Philosophy from a skeptical perspective.
%2384451: AGASSI, JOSEPH. - The gentle art of philosophical polemics.
%23248718: AGASSI, JOSEPH. - Science in flux.
%23129332: AGASSI, JOSEPH. - Towards a Rational Philosophical Anthropology.
%23248379: AGASSI, JOSEPH & R.S. COHEN (ED.). BUNGE, MARIO. - Scientific Philosophy Today: Essays in Honor of Mario Bunge.
%23135042: AGATHANGELOU, ANNA M. - The global political economy of sex : desire , violence , and insecurity in Mediterranean nation states.
%23114014: AGBETI, J.K. - West African Church History.
%2390158: AGEE, WILLIAM C., IRVING SANDLER, & KAREN WILKIN. - American vanguards : Graham, Davis, Gorky, de Kooning, and their circle, 1927-1942.
%23245725: AGEE, WILLIAM C. AND AUSAN C. FAXON. - Coming of Age. American Art, 1850s to 1950s
%2310220: INTER-ALLIED REPARATION AGENCY. - Report of the Assembly of the Inter-Allied Reparation Agency to its member governments : with a covering letter from the President of the Assemby.
%23189364: AGÉNOR DE GASPARIN, GRAAF. - Een groot volk dat zich verheft : de Vereenigde Staten in 1861.
%2342708: AGÉNOR, PIERRE-RICHARD - Development Macroeconomics.
%23208520: AGERHOLM, EDVARD & VALDEMAR BERGGREEN. - Den danske Skueplads : 1722-1922.
%23110320: AGES, ARNOLD. - The Diaspora Dimension.
%23222445: AGHION, PHILIPPE., GRIFFITH, RACHEL. - Competition and growth : reconciling theory and evidence.
%23248467: AGMON, TAMIR, ROBERT G. HAWKINS, RICHARD M. LEVICH. - The Future of the international monetary system.
%23212687: AGNEW, JOHN HARDMAN. - Competition law.
%2367706: AGO, ROBERTO. - Règles générales des conflits de lois.
%2362522: AGÓCS, SÁNDOR. - The troubled origins of the Italian Catholic Labor Movement, 1878-1914.
%2396344: AGOLLA, MATHIAS. - Zedelycke sermoonen op de sondagen van het jaer. Seer dienstigh voor alle predicanten ende ziel-bestierders, om de geloovige te verwecken tot afstandt van sonden, en aen te moedigen tot een christelijck leven. Deel I-II.
%23205340: D'AGOSTINO, FRED. - Incommensurability and commensuration : the common denominator.
%23261241: AGRASANCHEZ JR., ROGÉLIO. - !Mas! : cine Mexicano : sensational Mexican movie posters 1957-1990 = Carteles sensacionales del cine mexicano 1957-1990.
%23100274: AGRICOLA, RUDOLF. - Over dialectica en humanisme.
%23132114: AGRICULTURE. - Convolute.
%2312763: AGT, A.A.M. VAN & J.J.M. VAN DER VEN. - Recht en Normbesef. Preadviezen.
%23240217: AGT, A.A.M. VAN - Zijn nadere wetgevende voorzieningen op gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk? : preadvies.
%23202320: AGUILAR JR., F.V. - Clash of Spirits : the history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island.
%23149038: AGUILAR JR., F.V. - Clash of Spirits. The history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island.
%23251961: AGUIRRE, CARLOS. - The criminals of Lima and their worlds : the prison experience , 1850-1935.
%2349175: AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO DE. - Escape via Berlin : eluding Franco in Hitler's Europe.
%23203064: AGUNG, ANAK AGUNG GDE. - Twenty years Indonesian foreign policy 1945-1965.
%23210157: AHANOTU, AUSTIN METUMARA (ED.) - Religion, state and society in contemporary Africa : Nigeria, Sudan, South Africa, Zaire and Mozambique.
%2362719: AHARONI, YAIR & CLIFFORD BADEN. - Business in the international environment.
%23207361: AHAUS, C.T.B. - Balanced scorecard & model Nederlandse kwaliteit.
%23128949: AHCIN, CHRISTIAN. - Zur Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen von 1863/65.
%23140608: AHEARN JR., DANIEL J. - Wages of Farms and Factory Laborers, 1914-1944.
%23241697: AHL, FREDERICK., SENECA, LUCIUS ANNAEUS, CA. 4 B.C.-65 A.D. - Phaedra.
%23235: AHL, FREDERICK. - Sophocles' Oedipus : evidence and self-conviction.
%2398318: AHLGREN, GREGORY & STEPHEN MONIER. - Crime of the Century : the Lindbergh Kidnapping Hoax.
%23175112: AHMAD, MIRZA TAHIR. - Revelation, rationality, knowledge and truth.
%2331152: AHMAD, FEROZ - The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914 (Columbia/Hurst).
%23108982: AHMAD ALI, H.A. - De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname.
%23135106: AHMAD, HAZRAT MIRZA BASHIRUDDIN MAHMUD. - Ahmadiyyat or the true Islam.
%2374140: AHMED, ARIF. - Saul Kripke (Bloomsbury Contemporary American Thinkers).
%237792: AHMED, ARIF. - Wittgenstein's 'Philosophical investigations' : a reader's guide.
%2343031: AHMED, JAMAL MOHAMMED. - The intellectual origins of Egyptian nationalism.
%23224704: AHMED, NIZAM. - The Parliament of Bangladesh..
%23181145: AHMED, AKBAR S. - Islam today : a short introduction to the Muslim world.
%23197124: AHMED, MONISHA. - Living fabric : weaving among the Nomads of Ladakh Himalaya.
%23198622: AL-AHRAM (PUBLISHER) - Al-Tali'a : tariq al-munadilin ila al-fikr al-tawri al-mu'asir [Al-Talia; the Vanguard].
%2376123: AHRENS, HEINRICH. - Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates auf dem Grunde des ethischen Zusammenhanges von Recht und Kultur.
%23205564: AHSMANN, MARGREET J.A.M. - Collegium und Kolleg : der juristische Unterricht an der Universität Leiden 1575-1630 unter besonderer Berücksichtigung der Disputationen.
%2386631: AHSMANN, MARGREET. - Over meesters in de rechten en priesters van het recht : feit en fictie in hun opleiding.
%23181561: AI, WEIWEI - Ai Weiwei: Circle of Animals.
%2333591: AICHINGER, ERIC - Ingo Mittelstaedt - Pictorial.
%23201443: AIGRISSE, GILBERTE. - Psychanalyse de Paul Valery.
%2333305: AIJMER, GÖRAN - Meanings of Violence: A Cross-Cultural Perspective.
%23130231: AIKEMA, BERNARD - Jacopo Bassano and His Public: Moralizing Pictures in an Age of Reform, ca. 1535-1600
%23260907: AIKHENVALD, ALEXANDRA Y. - The Manambu language of East Sepik, Papua New Guinea.
%23232557: AIKK, JUHA. - Do we need minority rights? : conceptual issues.
%2359539: AILLY, A.E. D' - Historische gids van Amsterdam.
%2371032: AILSBY, CHRISTOPHER - SS: Roll of infamy.
%23143620: AIRAKSINEN, TIMO - Ethics of coercion and authority: a philosophical study of social life.
%2374573: AISENBERG, NADYA. - Ordinary heroines: transforming the male myth.
%2370877: AISENSTEIN, LEO. - Staries et surestaries en droit Français et comparé.
%23139949: AÏT-KACI, HASSAN. - Warren's abstract machine : a tutorial reconstruction.
%23208243: AITKEN, JONATHAN. - Heroes and contemporaries.
%2381090: AITKEN, C.B. A.O. ED. - The origin of modern humans and the impact of chronometric dating.
%23247986: AJALA, ADEKUNLE. - Pan-Africanism : Evolution, Progress and Prospects.
%23119149: AJZENBERG-SELOVE, FAY. - A matter of choices : memoirs of a female physicist.
%23140249: AKAR, P. A.O. - The Industrial Challenge of Nuclear Energy. Research-Uses-Social Problems. Papers given during the second Information Conference on Nuclear Energy for Management.
%23199173: AKBAR, M.J. - Nehru : the making of India.
%23196963: AKBARZADEH, SHAHRAM. - Uzbekistan and the United States : authoritarianism, islamism & Washington's security agenda.
%23134464: AKBULUT, SELMAN & JOHN D. MCCARTHY - Casson's Invariant for Oriented Homology 3-Spheres. An Exposition.
%23225012: AKE, CLAUDE. - Democracy and Development in Africa.
%2322493: AKE, CLAUDE. - Democracy and development in Africa.
%2325698: AKEHURST, MICHAEL. - A modern introduction to international law.
%2331110: AKEHURST, MICHAEL. - A modern introduction to international law.
%2338498: AKEN, HEINRIC VAN. - Die rose van Heinric van Aken : met de fragmenten der tweede vertaling.
%23130002: AKENSON, DON - At Face Value. The Life and Times of Eliza McCormack/John White.
%23242722: AKENSON, DONALD H. - An Irish history of civilization. 2 Volumes.
%2392946: AKENSON, DONALD HARMAN - Small differences: Irish catholics and Irish protestants 1815-1922.
%23173515: ÅKERMAN, JOHAN. - Ekonomiskt skeendet och politiska förändringar.
%23199084: ÅKERMAN, DIETER VON. - Das Diskriminierungsverbot im EWG-Vertrag und seine Bedeutung für multilaterale und bilaterale Handelsabkommen aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland.
%23240615: AKERMAN, ACHIM VON. - Die Namen der Kindheit : Gedichte.
%23173504: ÅKERMAN, JOHAN. - Ekonomisk teori. I : De ekonomiska kalkylerna ; II : Kausalanalys av det ekonomiska skeendet.
%232557: AKERS, CHARLES W. - The divine politician : Samuel Cooper and the American Revolution in Boston.
%2383765: AKGÜNDÜZ, AHMED. - Inleiding tot het Islamitisch recht.
%2361545: AKHAVAN, PAYAM & ROBERT HOWSE (EDS.) - Yugoslavia , the former and future : reflections by scholars from the region.
%23217632: AKHAVI, SHAHROUGH - Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period.
%23204360: AKIBA, OKON - Constitutionalism And Society In Africa (Contemporary Perspectives on Developing Societies).
%2328105: AKIBA, OKON - Nigerian Foreign Policy Towards Africa: Continuity and Change.
%23243375: AKINER, SHIRIN, SANDER TIDEMAN & JON HAY (EDS.) - Sustainable Development in Central Asia.
%23240276: AKINRINADE, BABAFEMI - Human Rights and State Collapse in Africa.
%2369478: AKINS, KATHLEEN (ED.) - Perception.
%23264041: AKINTAN, S. A. - The law of international economic institutions in Africa.
%23182640: AKKEREN, PHILIPPUS VAN. - Een gedrocht en toch de volmaakte mens. De Javaanse Suluk Gatolotjo, uitgegeven, vertaald en toegelicht.
%2396600: AKKERMAN, TJITSKE. - Women's vices, public benefits. Women and commerce in the French Enlightenment.
%23261041: AKKERMAN, ROBERT J., PETER J. VAN KRIEKEN & CHARLES O. PANNENBORG (EDS.) - Declarations on principles : a quest for universal peace : [Liber amicorum discipulorumque Prof. Dr. Bert V.A. Röling at his retirement as professor of international law and peace research, Groningen State University, The Netherlands].
%23259094: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Staatsrechtconferentie 1985 : staatsrecht: geleerdheid, wetenschap?
%23107756: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%23207183: AKKERMANS, A.J. - Privaatrecht als opdracht. 7e druk 2006.
%23207168: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%2362079: AKKERMANS, BRAM. - The principle of numerus clausus in European property law.
%2321788: AKKERMANS, A.J. - De 'omkeringsregel' bij het bewijs van causaal verband.
%2358017: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Een nieuwe universitaire bestuursvorm.
%2314370: AKKERMANS, P.W.C. - De kwetsbare grondwet.
%23240359: AKKERMANS, P.W.C., D.J. ELZINGA & E. PIETERMAAT-KROS (EDS.) - Constitutionalism in the Netherlands : the Dutch contributions to the fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Tokyo (September 1995).
%23178282: AKKERMANS, M.J.W.M. - Gelijk hebben en gelijk krijgen : tien jaar Advies - en Arbitragecommissie Rijksdienst.
%23229337: AKKERMANS, T. & P.W.M. NOBELEN (RED.) - Corporatisme en verzorgingsstaat.
%23164588: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%2352526: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Algemene begrippen van staatsrecht, deel 1.
%23259665: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 3rd edition.
%23259667: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 2nd edition.
%23260588: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 5th edition.
%232012: AKPAN, NTIEYONG UDO. - Epitaph to indirect rule : a discourse on local government in Africa.
%2388186: AKSAR, YUSUF - Implementing International Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court.
%23240938: AKSU, MERYEM. - Straatsburgse kaders voor terrorismebestrijding : EVRM, strafrecht en terrorisme.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1