Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75637: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
46146: GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765 - Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
19495: N.N. - De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van ,,De vriend van Oud en Jong''.
14329: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren.
57995: [JOODS HISTORISCH MUSEUM]. - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De Mediene", van 12 april t/m 25 november 1984 in het Joods Historisch Museum. Added: Invitation for the opening of this exhibition. (Waaggebouw, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
76096: N N - tafereelen uitdevaderlandsche geschiedenis voorde beschaafde jeugd behoorende tot het nieuw Nederlanschch Historiespel verdedruk
69747: REDACTIE - HANDIG BEKEKEN voor de man in de man weekblad behandels diverse onderwerpeno.a electronica-modelbouw- radoio techniek-knutselen- interviews (de handifeman in de vijftiger jaren) met veel foto,s en vele advententies
75584: STERMONT JASKOBUS 1612-65 - Lauweren-krans gevlochten voor syn hoocheyt, Wilhelm de Heer Prince van Oranje & . Over sijne eeuwig roembaere handelinge, gepleegt tot ruste deser Vereenigde Lantschappen, in't jaer 1650. / By C.G in samenspraak tusschen een Amsterdammer en Leyenaer echt Gedrukt op onbekende parsse van Holandt ware Vrijheidt
38906: N.N. - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
24603: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1926/27. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
37138: N.N. - Alleen uit hem en door hem. Overwegingen bij het zeventig jarig bestaan van de Geref. Gemeente.
76129: BIJBEL VERTALING 1951 - BIJBEL vertaling 1951in opdracht van het N B G
70340: REDACTIE0.............. - De Tweede Wereldoorlog. Compleet alle 24 delen + index
71867: N.N - De vier uitersten van den mensch, versier met vier prenten, voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- nieuwe druk , overzien en verbeterd Waarbij gevoegd is het Gulden Paradijs, behelzende vele Bemerkingen, Lofzangen en Litarieen, alsook eene mis op het lijden van Christus versier met 35 nieuwe prenten vermeederd met eeinge godvruchtige gebeden
12913: N.N. - De schilder van Dordrecht. Een verhaal uit den tijd der hervorming.
70154: JEAN HENRI CASTÉRA 1773-1811 - Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland. / [By Jean Henri Castéra]. Uit het Frans deel 1 en 2
44486: N.N [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
69694: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 30e jaargang
69690: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 27e jaargang
72035: ALPHEN DANIEL VAN 1717-1793 - Het recht der overheden omtrent kerkelyke bedieningen
76437: KECK TH HERV PRED TE STAPHORST 1885-1941 - Haar gerucht gehoord Uit het leven en werk van Ds Th Keck serie jaren der eeuwen deel 2
5494: N.N. J D W - Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
24339: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zoo mooi? Drie splinternieuwe voordrachten voor 1 heer.
76600: STATENBIJBEL BIBLIA KAERTEN VAN CORNELIS DANCKERS !664-1717 - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
3970: N.N. - Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
71878: N N - Toespraak van d3e krachtder waarheid op het sterfbed van een jeudige Christinne
47876: SCIBANI CAROLI (1561-1629 - AMOR DIVINUS
24380: N.N. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel - Maatschappij 1824 - 1924. Door de directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der maatschappij.
74597: N N (L DE GROOT) - VAKGROEP SCHILDERSBEDRIJF VADEMECUM
71869: BURNET THOMAS (1635-1715) SEWEL 2 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtste en eydigende met het begin van Koninginne Elizabeth
15325: N.N. - Selectæ e profanis Scriptoribus historiæ, quibus admista sunt varia honeste vivendi præcepta ex iisdem Scriptoribus deprompta.
22235: N.N. - Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
21990: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechesatiën, scholen met de Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant. 181e-200e duizend.
74525: KUIFJE HET WEEKBLAD VOOR DXCSUPER JEUGD TOT 777 - Verzameling Kuifje 13. Meer dan 500 bladzijden vrolijke en boeiende lectuur Verzameling Kuifje 13. Meer dan 500 bladzijden vrolijke en boeiende lectuur 39e jaargang no 11 t/m 20 en 29 t/m40 geb in twee banden
31764: N.N. - Samenspraak tussen een rijke uit Kapernaüm en een arme uit Nazareth.
70269: N. N. - Summarien Oder Kerker Uukzug aller Capitel Der gansen heiligen Schrifft Alten und Neuen Testaments
30510: N.N. - De kerk in de catacomben. Verhaal over het lijden van de eerste christengemeente onder een Romeinsch keizer.
70186: N N - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld,
71625: DIEDERICH. COENRAAD 1575-1639 CHRISTIAAN CHEMNITZ (1615-1666) ( JOH. LODEWYK BATTILJE (1736 F - Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
9878: N.N. - De ramp, Amsterdam februari 1953. Met een voorwoord van HM. de Koningin.
9480: N.N. - Evacuatieherinneringen. 10 mei 1940. Door "een geëvacueerde" uit Veenendaal. Met woord vooraf en voorzien van foto's door Martin Brink. Veense Historie Reeks.
9360: N.N. - Israel. Honderdzestig foto's van Hed Wimmer. Met een inleidende tekst van Gabrielle Rosenthal.
73362: [MARKLIN, INC.] - Marklin 150 jahre niewigheden 2009
73363: [MARKLIN, INC.] - Marklin nieuw in 2004
56070: HANDSCHRIFT GEGREFORMEERDE BOND LEZING GOUDA JAN 1935 - HANDSCHRIFT Lezing over de bezwaren tegen en binnen de Gerf Bond in deNed Herv Kerk 16 blz ondertekent GOUDA 17/1 1936 gebonden
76034: ELSHOUT A PRED GERF GEM 1923-1991 - Aan armen uit gena uit het leven van Ds A Elshput door A F vanToor 2edruk
45208: N.N. - Sammlung einiger predigsen wegen ihrer Grundlichkeit und geistlichen Erfahrungen augeschrieben und zum durck befordert von ungenannten Freunden.
77099: N N - Schatkamer voor alle standen voor 1843-47eeene menigte werenswaardgheden bijzonderheden huishoudelijke voorschriften en zeer vel van hetgeen in de verzaenleven noodig nuttig kan geacht worden
14083: N.N. - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
55965: HAGEMAN HENRICUS 1706-1774 - Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
46457: K.L.M. - The Importance of Holland Seen from the Air
48418: STEMPVOORT DIRK CAREL VAN VEENENDAAL 20 FEBR 1866-5 OKTOBER1939 - Een tijdrede naar Jesaja 64 vers 8-9 Israels gebed tot God
61140: DR. K. H. (1894-1976) - het te goed van miskotte , deactueele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie
19349: N.N. - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
2621: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
74636: N.N. - Hervormde Gemeente te Eethen
4469: N.N. - De levens der heiligen voor ieder dag van 't jaer. Met oeffeningen en gebeden getrokken uit de levensbeschryvingen der Heiligen tot Antwerpen gedrukt in de jaeren 1708, 1711 en 1715. Vertaelt uit de levensbeschryvingen van Baillet, en uit die te Parys 1734 uitgegeeven zyn: alle gedrukt, met privilegien en goedkeuringen. Eerste deel.
18890: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J. v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
38959: N.N. - Neu vermehrt und vollständiges Kirchen Gesang Buch, in sich fassend Die Psalmen Davids, Nach D. Ambrosii Lobwassers Ubersetzung hin und wiederverbessert, Wie auch 700 sowohl der alten alls neuen Geistreichen Liedern, welche anjeso sämtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränsenden Landen zu singen gebräuchlich, Nebst denen erbaulichen Gebätern, mit Catechismoo und Symbolis versehen. (...) Waarbij geb.: Neu vermehrtes und vollständiges Evangelisch Reformirtes Gesang Buch, worinnen Die auserlesenste, Geistreiche und erbauliche Lieder, enthalten sind; Welche sämmtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränkenden Gemeinden zu singen gebräuchlich, Mit einem Unhang aus Hessen-Casselisscher Lieder-Sammlung vermehret, nebst der gottseligen Neanders Bundes Liedern, mit beygefügten Morgen-Abend un Communion Gebätern, wie auch Catechismo und Symbolis. (...) Waarbij geb.: Neu eingerichteter und sehr nüsslicher Lieder-Anhang, Welcher mit denen jtzt zu singen gewöhnlichen allereuesten Geistreichen Gesängen als eine Kleine Sammlung aus einigen erbaulichen Gesang-Büchern in eine neue bequeme Oordnung zusammen getragen, und in denen Reformierten und mehrern Landen üblich, und erstereen Gesang-Büchern mit beygefügt werden kan. (...) Waarbij geb.: Heidelberger Catechismus, Gebäte etc.
16474: N.N. - Concilii Tridentini epistularum. Pars prima. Complectens epistulas a die 5 martii 1545 ad concilii translationem 11 martii 1547 scriptas. Collegit edidit illustravit Godofredius Buschbell. Editie: Nova collectio edidit Societas Goerresiana, promovendus inter Germanos catholicos studiis. Tomus decimus.
68845: WILHELMINADORP 1841 - Bijbel Het Boek de psalmem nevens de gezangenect berijming 1773
13899: N.N. - Waarschuwing tegen het kwaadspreken. Tweede druk.
26526: N.N.(VAN DER LEEUW-STICHTING, G.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Tweede druk.
44798: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
72341: N N - Toen . . . 1940 1945. Ills.: zwart/wit illustraties. Het boek dat iedereen zo'n 50 jaar geleden in huis had. Nog steeds een goede impresiie van waarom je geen oorlog wilt.
73497: N N - Voornaamste regels voor eene natuurlijke voeding vrij vertaald uithet engels
44531: N.N - Kind van onz een erste handleiding aan ouders van kinderen met een hadicap
60407: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
60408: M.F.R.P - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
37345: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechisatien, scholen met de bijbel en huisgezinnen.
43475: KA-TSETNIK 135633 - Moni. is de gruwelijke geschiedenis van een Poolse jongetje in Auschwith
69721: N N - Morks` Magazijn 1912 (veertiende jaargang) XXVI, eerste jaargang opvolger van Boon`s Geillustreerd Magazijn; met inhoudsopgave met artikelen over van alles en nog wat wereldwijd en veelal voorzien van z-w foto`s;
71866: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 met handtekening j scharp
71990: LANGE PETRUS DE 17 E - Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere geklegenheden by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. Verciert met kopere Platen
73793: WOLZELEY KAREL BARONNET (CA1630-1714 - UBELMAN JOHANNESS GORINCHEM -1715- TILLOTSON JAN 1630-1694 - De redelykheid van't schriftuur-geloof.op een Redenering over de redelyke Gronden op welke wij de Bijbel als Gods Woord aannemen. in Engels beschreven -- In nederduits vertaalt door Johannes UBELMAN dienaar te Gorinchem Achter is by gevoegt tegen de hedendaagsche Atheisten door den Hoog geleerden Heer Jan Tellotson
1056: P. H. A. I. C. B. - Eens hemelings voortgang uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
31304: N.N. - De Hoop of de verwachting der Kerk Uitgave van het internationaal Traktaat Genootschap verspreis overde gehele wereld
20460: N.N. - Gedenkklanken. Uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de Ned. Hervormde Jongelingsvereeniging "Prediker 12: 1a" op G.G. te Veenendaal. 1891-1941.
74907: N.N. - De aarde en haar volken. 1880
76081: N N - Al wat u ontbreekt ANTWOORDEn op debasisvragenvan hetgebed door een onbekend cjhristen
75684: N N - De Jonge Hugenoten eenverhaal uit de tijd der vervolging in de 17e eeuw 3e druk
9798: N.N. - 300 Jaar Evangelische Lutherse kerk Langestraat Amersfoort. 1686-1986.
1224: N.N. - De erfenis van onze vaderen. Een tweede zestal preken van bekende oudvaders.
19988: N.N. (BIORD, JOANNES-PETRUS) - Manuale Confessarorum Dioecesis Genevensis. In quo, juxta disciplinam ejusdem Dioecefis, ea proponuntur & explanantur, quae ad utiliorem & faciliorem sacramenti poenitentiae administrationem magis cenferre visa sunt. Editio secunda. Accuratior & Emendatior.
72949: N.N. - De kunst van het schrijven
72956: N.N - Een halve eeuw uitgeveractiviteit 1896-1946, Jubileumscatalogus
72957: N.N - De gouden eeuw der Vlaamse Miniatuur, het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475
72967: N.N. - Dient den Heere ''125 jaar jongelingsvereniging'' 18 72-1997
48245: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
74669: N.N> - handboek van gebeden en onderrigtingen getrokklen uit de H Schriftuur het missaal en andere goedgekeurde boeken
42112: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten, die jaarlijks in de Hervormde gemeente te Delft gepredikt worden.
8221: N.N. - Christus Glorierijke Verschijning. Eene verklaring van Matthéüs Vier en Twintig. Het vijf en vijftigste duizend.
70310: E H B O - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Twaalfde Druk.
65803: SMITS SAMUEL (1584-1662? - HET LAATSTE OORDEEL Openbaringen 22 vers11-15 uit Engels vertaald door Ds J van der Haar te Houten 2e druk
42137: N.N. - 22 kerstliederen voor Harmonium en Elektronisch orgel zonder pedaal
47529: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
54475: F. - Het feest der opstanding door F.
47305: N.N - Voor u en uw kinderen Andrew murray overdenigen voor gelovinge ouders bij de geboorte en de doop van hun kinderen
3566: N.N. (PRINSTEREN, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
41993: N. N. - Leerrede over Matth. 26 : 14-16 Kruistriumf of de zaligheid der uitverkorenen door den middelaar Jezus

Next 100 books from Kool Boeken

4/22