Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19495: N.N. - De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van ,,De vriend van Oud en Jong''.
57995: [JOODS HISTORISCH MUSEUM]. - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De Mediene", van 12 april t/m 25 november 1984 in het Joods Historisch Museum. Added: Invitation for the opening of this exhibition. (Waaggebouw, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
24603: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1926/27. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
37138: N.N. - Alleen uit hem en door hem. Overwegingen bij het zeventig jarig bestaan van de Geref. Gemeente.
70340: REDACTIE0.............. - De Tweede Wereldoorlog. Compleet alle 24 delen + index
71867: N.N - De vier uitersten van den mensch, versier met vier prenten, voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- nieuwe druk , overzien en verbeterd Waarbij gevoegd is het Gulden Paradijs, behelzende vele Bemerkingen, Lofzangen en Litarieen, alsook eene mis op het lijden van Christus versier met 35 nieuwe prenten vermeederd met eeinge godvruchtige gebeden
71866: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 met handtekening j scharp
70154: JEAN HENRI CASTÉRA 1773-1811 - Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland. / [By Jean Henri Castéra]. Uit het Frans deel 1 en 2
5494: N.N. - Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
44486: N.N [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
69694: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 30e jaargang
69690: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 27e jaargang
14083: N.N. - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
24339: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zoo mooi? Drie splinternieuwe voordrachten voor 1 heer.
31871: N.N. - Thirza. Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis. twaalfde druk. 97e-104e duizend. geïllustreerd.
50680: BIBLIA VIGNETTES DE HANS HOLBEIN. (1497/98-1543. - Biblia sacrosancta Veteris & Novi Testamenti, juxta Divi Hieronymi vulgatam editionem : His accesserunt tabernaculi Mosaici, ac rerum praecipuarum schemata, summa industria & fide expressa...Singulis quoque capitibus breuia argumenta adiecta sunt ...
3970: N.N. - Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
41098: PALEARIO AONIO (1500-1570); FRIEDRICH ANDREAS HALLBAUER (1692-1750 - Opera / Aonius Palearius : recensuit et dissertat. de vita et meritis Aonii Palearii praemisit Frid. Andr. Hallbauer
23268: N.N. - Het mannakruikje. Eene verzameling van Geestelijke lectuur voor christenen. Achtste verzameling.
71878: N N - Toespraak van d3e krachtder waarheid op het sterfbed van een jeudige Christinne
47876: SCIBANI CAROLI (1561-1629 - AMOR DIVINUS
24380: N.N. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel - Maatschappij 1824 - 1924. Door de directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der maatschappij.
69747: REDACTIE - HANDIG BEKEKEN voor de man in de man weekblad behandels diverse onderwerpeno.a electronica-modelbouw- radoio techniek-knutselen- interviews (de handifeman in de vijftiger jaren) met veel foto,s en vele advententies
15325: N.N. - Selectæ e profanis Scriptoribus historiæ, quibus admista sunt varia honeste vivendi præcepta ex iisdem Scriptoribus deprompta.
22235: N.N. - Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
21990: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechesatiën, scholen met de Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant. 181e-200e duizend.
70269: N. N. - Summarien Oder Kerker Uukzug aller Capitel Der gansen heiligen Schrifft Alten und Neuen Testaments
50675: BIBLE. A.T. GREC. 1683] - Vetus testamentum graecum ex versione Septuaginta interpretum. Juxta exemplar Vaticanum Romae editum. [Avant-titre en grec] : E Palaia Diatheke kata tous Hebdomekonta.
50681: BIBLIA COSTERUM FRANCISCUM PRIESTER DER SOCIETEYT IESU.1532-1619) - Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen der plaetsen die duyster luyden… door Franciscum Costerum Priester der Societeyt Iesu Alternatieve titel: Bible Dutch Moerentorf .
70186: N N - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld,
71625: DIEDERICH. COENRAAD 1575-1639 CHRISTIAAN CHEMNITZ (1615-1666) ( JOH. LODEWYK BATTILJE (1736 F - Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
9878: N.N. - De ramp, Amsterdam februari 1953. Met een voorwoord van HM. de Koningin.
9480: N.N. - Evacuatieherinneringen. 10 mei 1940. Door "een geëvacueerde" uit Veenendaal. Met woord vooraf en voorzien van foto's door Martin Brink. Veense Historie Reeks.
9360: N.N. - Israel. Honderdzestig foto's van Hed Wimmer. Met een inleidende tekst van Gabrielle Rosenthal.
824: N.N. - Ordonnance & placcart des Archiducqz noz Princes souverians sur le fait du cours & permission des monnoyes & autres choses en dependantes.
73362: [MARKLIN, INC.] - Marklin 150 jahre niewigheden 2009
73363: [MARKLIN, INC.] - Marklin nieuw in 2004
56070: HANDSCHRIFT GEGREFORMEERDE BOND LEZING GOUDA JAN 1935 - HANDSCHRIFT Lezing over de bezwaren tegen en binnen de Gerf Bond in deNed Herv Kerk 16 blz ondertekent GOUDA 17/1 1936 gebonden
14008: N.N. - Gods leidingen met Philippus Melanchton. Door 'n predikant.
45208: N.N. - Sammlung einiger predigsen wegen ihrer Grundlichkeit und geistlichen Erfahrungen augeschrieben und zum durck befordert von ungenannten Freunden.
71956: COMALADA MIGUEL 16E - Y R. ROOLEEUW 1627-84 - Schat der zielen, ofte Begeerder. een stichtelijke en zie vermakelijke samenspraakl handelende van de korte enn gereede weg om tot dec liefde enngmeenschap Gods te komen. Voor vele jaren inn de Spaanse taal geschreven den vijfdec druck en doorgaan vermeerdert met stichtelijke rijmen door R. Rooleeuw versoen met kopere platen
71926: CATS JACOB ()1577-1660) - Huwelijk, dat is het gantsche beleygt des echten staats, afgedeelt in zes Hooftstukken: maegt, vryster, bruyt, vrouwe, moeder, weduwe. Behelzende mede de mannelyke teen-plichten
1222: N.N. - Zakelijk woordenboek des Bijbels, of verzameling van schriftuurplaatsen, bevattende de grondbeginselen, leerstellingen, voorschriften en feiten der Heilige Schrift, in alphabetische orde gerangschikt. Alsmede de meest volledige verzameling van gelijkluidende plaatsen. Bewerkt naar de Staten-overzetting. 2e druk.
71990: LANGE PETRUS DE 17 E - Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere geklegenheden by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. Verciert met kopere Platen
72005: N N - Schriftelijcke conferentie, gehovden in s'Gravenhaghe inden iare 1611. tusschen sommighe kercken-dienaren aengaende de godlicke prædestinatie metten aencleven vab dien. ter Ordonnantie vande E Mog Heere Staten van Hollande ende West Vrieslandt Ghedrukt
55965: HAGEMAN HENRICUS 1706-1774 - Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
46457: K.L.M. - The Importance of Holland Seen from the Air
48418: STEMPVOORT DIRK CAREL VAN VEENENDAAL 20 FEBR 1866-5 OKTOBER1939 - Een tijdrede naar Jesaja 64 vers 8-9 Israels gebed tot God
19349: N.N. - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
2621: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
14329: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren.
4469: N.N. - De levens der heiligen voor ieder dag van 't jaer. Met oeffeningen en gebeden getrokken uit de levensbeschryvingen der Heiligen tot Antwerpen gedrukt in de jaeren 1708, 1711 en 1715. Vertaelt uit de levensbeschryvingen van Baillet, en uit die te Parys 1734 uitgegeeven zyn: alle gedrukt, met privilegien en goedkeuringen. Eerste deel.
18890: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J. v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
38959: N.N. - Neu vermehrt und vollständiges Kirchen Gesang Buch, in sich fassend Die Psalmen Davids, Nach D. Ambrosii Lobwassers Ubersetzung hin und wiederverbessert, Wie auch 700 sowohl der alten alls neuen Geistreichen Liedern, welche anjeso sämtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränsenden Landen zu singen gebräuchlich, Nebst denen erbaulichen Gebätern, mit Catechismoo und Symbolis versehen. (...) Waarbij geb.: Neu vermehrtes und vollständiges Evangelisch Reformirtes Gesang Buch, worinnen Die auserlesenste, Geistreiche und erbauliche Lieder, enthalten sind; Welche sämmtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränkenden Gemeinden zu singen gebräuchlich, Mit einem Unhang aus Hessen-Casselisscher Lieder-Sammlung vermehret, nebst der gottseligen Neanders Bundes Liedern, mit beygefügten Morgen-Abend un Communion Gebätern, wie auch Catechismo und Symbolis. (...) Waarbij geb.: Neu eingerichteter und sehr nüsslicher Lieder-Anhang, Welcher mit denen jtzt zu singen gewöhnlichen allereuesten Geistreichen Gesängen als eine Kleine Sammlung aus einigen erbaulichen Gesang-Büchern in eine neue bequeme Oordnung zusammen getragen, und in denen Reformierten und mehrern Landen üblich, und erstereen Gesang-Büchern mit beygefügt werden kan. (...) Waarbij geb.: Heidelberger Catechismus, Gebäte etc.
16474: N.N. - Concilii Tridentini epistularum. Pars prima. Complectens epistulas a die 5 martii 1545 ad concilii translationem 11 martii 1547 scriptas. Collegit edidit illustravit Godofredius Buschbell. Editie: Nova collectio edidit Societas Goerresiana, promovendus inter Germanos catholicos studiis. Tomus decimus.
13899: N.N. - Waarschuwing tegen het kwaadspreken. Tweede druk.
26526: N.N.(VAN DER LEEUW-STICHTING, G.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Tweede druk.
44798: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
72341: N N - Toen . . . 1940 1945. Ills.: zwart/wit illustraties. Het boek dat iedereen zo'n 50 jaar geleden in huis had. Nog steeds een goede impresiie van waarom je geen oorlog wilt.
73497: N N - Voornaamste regels voor eene natuurlijke voeding vrij vertaald uithet engels
60407: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
60408: M.F.R.P - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
37345: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechisatien, scholen met de bijbel en huisgezinnen.
43475: KA-TSETNIK 135633 - Moni. is de gruwelijke geschiedenis van een Poolse jongetje in Auschwith
36009: H.C.J. - De negerhut van Oom Tom. voor de jeugd bewerkt.
69721: N N - Morks` Magazijn 1912 (veertiende jaargang) XXVI, eerste jaargang opvolger van Boon`s Geillustreerd Magazijn; met inhoudsopgave met artikelen over van alles en nog wat wereldwijd en veelal voorzien van z-w foto`s;
1056: P. H. A. I. C. B. - Eens hemelings voortgang uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
31304: N.N. - De Hoop of de verwachting der Kerk Uitgave van het internationaal Traktaat Genootschap verspreis overde gehele wereld
20460: N.N. - Gedenkklanken. Uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de Ned. Hervormde Jongelingsvereeniging "Prediker 12: 1a" op G.G. te Veenendaal. 1891-1941.
55062: GERDES. EDUARD 1821-1898 - Naar Jeruzalem en het Heilige Land: Een reisverhaal. Naar de geachste en nieuwste bronnen - Deel I + Deel II + Deel III - Compleet
72035: ALPHEN DANIEL VAN 1717-1793 - Het recht der overheden omtrent kerkelyke bedieningen
9798: N.N. - 300 Jaar Evangelische Lutherse kerk Langestraat Amersfoort. 1686-1986.
19988: N.N. (BIORD, JOANNES-PETRUS) - Manuale Confessarorum Dioecesis Genevensis. In quo, juxta disciplinam ejusdem Dioecefis, ea proponuntur & explanantur, quae ad utiliorem & faciliorem sacramenti poenitentiae administrationem magis cenferre visa sunt. Editio secunda. Accuratior & Emendatior.
73113: N.N. - Gods wonderlijk genadewerk, de leidingen Gods in het leven van Arend Kot en zijn vrouw Carnelia Baaij, opgetekend voor het nageslacht
72949: N.N. - De kunst van het schrijven
72954: N.N - Herinneringen aan Anton van Duinkerken ter gelegenheid van zijn honderste geboortejaar
72956: N.N - Een halve eeuw uitgeveractiviteit 1896-1946, Jubileumscatalogus
72957: N.N - De gouden eeuw der Vlaamse Miniatuur, het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475
72967: N.N. - Dient den Heere ''125 jaar jongelingsvereniging'' 18 72-1997
48245: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
45399: N.N - 150 Jaar gemeente en predikanten. jubileum uitgave met biografie
42112: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten, die jaarlijks in de Hervormde gemeente te Delft gepredikt worden.
46146: GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765 - Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
8221: N.N. - Christus Glorierijke Verschijning. Eene verklaring van Matthéüs Vier en Twintig. Het vijf en vijftigste duizend.
70310: E H B O - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Twaalfde Druk.
65803: SMITS SAMUEL (1584-1662? - HET LAATSTE OORDEEL Openbaringen 22 vers11-15 uit Engels vertaald door Ds J van der Haar te Houten 2e druk
42137: N.N. - 22 kerstliederen voor Harmonium en Elektronisch orgel zonder pedaal
42170: N.N. - Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. (4) 61, (7) 78 blz WAARBIJ Belydenisisse des Gheloofs der Ghereformeerde kercken in Nederlandt overghezien in de synode nationael laets gehouden tot Dordrecht ende uyr lat des selven uytghegeven om voortaen in de Nederlandsche Gereformeerde kercken alleen voor autenlijck ghehouden te worden Tot Dorrecht by Fransous Boszaler medestander van Iszaac Jansz Canin 1619 16- 61(1) met uitslaande gravures van de afgevaardigde van de synode van Dordrecht met beschrijving WAARBIJ Oordeel des synodi nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden. Gehouden binnen Dordrecht in den jare 1618 en 1619. Welck geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Corstelijcke Paltz, Hessen, Switserlant, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende Vijf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 6. may 1619, uyt het Latijn ghetrouwelijck in't Nederduytsch overgeset (8) 78 blz gedruckt by Pieter Verhagen/iscaac Jansz canin/ Joris wters/ JanLeenderts/berewout/francoys Bosselaer/ Niclaes Vincenten/ Zacharias Jochems/ Francoys Boels 1619 .. Oordeel dse
47529: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
54475: F. - Het feest der opstanding door F.
47305: N.N - Voor u en uw kinderen Andrew murray overdenigen voor gelovinge ouders bij de geboorte en de doop van hun kinderen
74098: BRUIN DE FLORENTIUS (1650=1724 - ONTVOUWINGE vann den ses en veertigsten psalm aan den Heere SALOMON vann TIL voortreffelijk bedienaar desGoddelijke Woords in de Gemeente J C en Professor in de Illustre Schole te Dordregt
3566: N.N. (PRINSTEREN, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
41993: N. N. - Leerrede over Matth. 26 : 14-16 Kruistriumf of de zaligheid der uitverkorenen door den middelaar Jezus
73760: N.N. - Overdenkingen met de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud
35813: N.N. - Grote provincie atlas. 1:25000 Utrecht.
39936: N.N. - Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der Collegianten te Rotterdam. Tweede deel.
37658: N.N. - 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist. Waarbij Geb.: Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen. Waarbij Geb.: De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van de Vriend van Oud en Jong.
50825: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
73792: MORE H 1745-1833 - Gewyde tooneelstukken. Uit de heilige geschiedenis ontleend met 4 kunstplaatjes . o.a.Mozes in het biezenkistje-David en Goliath- Belsazar- - Daniel
73967: N.N - De les van de vijgenboom, bijbelstudies in het licht van de wederkomst
55851: H.C.J. - De negerhut van Oom Tom. voor de jeugd bewerkt.
73283: N.N - Zur erinnering an herm. Friedr. Kohlbrugge Doftor der Theologie und Fafot der Niederlandidi Reformirten Gemeine in Elberfeld
73284: N.N - Bottes Rat zwei predigtenüber das sechste Kapitel des Propheten Sacharja, gehalten von bastor Dr. H.F. Kohlbrugge 1859
68845: WILHELMINADORP 1841 - Bijbel Het Boek de psalmem nevens de gezangenect berijming 1773
67023: V - De vreemde vogel met tekeningen van Hans Borrebach .
67024: (V.[LOTEN, J. VAN]) - Verzameling van Nederlandsche PROZASTUKKEN van 1229-1476, naar Tijdsorde gerangschikt
5781: S., H.W. - Nieuw Bijbels dagboekje.31e druk.
40337: N.N. (SMIJTEGELD-MIDDELBURG) - Bundeltje van Heylige leerredenen.Door verscheyde godvruchtige mannen gepredikt waarby gevoegt zyn bedenkinge over verscheyde geestelyke stoffen ect (4) 56 blz 2 preken over Hoogliet 1 vers 4(Smijtegeld) Waarbij Een uytmuntende practikale leerreden door een voornaam Godgeleerden over Ezechiel 24 vers 31 (Smijtegeld) der derdedruk
24902: N.N. - Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. .
4402: N.N. - Merg der akademische verhandelingen, getrokken uyt de beste Godtgeleerde, philologische, historische enz. dissertatien en disputen, welke door geleerde mannen op de Hooge Schoolen van Duytschlandt zyn verdeedigt, en van tydt tot tydt in't ligt gegeven: mitsgaders eenige aanmerkingen van verscheidene geleerden van Nederland. Dienende tot verklaaringe en ophelderinge van verscheyde Schriftuur-plaatsen, de wysbegeerte, historien, oudtheden, taalen, en andere beschaafde wetenschappen. Sesde deels.
36582: N.N. (PARADISUS ANIME, JACOBUS MERLO HORSTIUS (1597-1644) EN L.V.R. (=LEONARD VAN RIJN, DE VERTALER)) - Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: In het Latyn, onder de naam van Paradisus Anime, uitgegeeven door den Weleerwaarden en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en nu uit het Fransch in 't Nederlands overgezet, door L.V.R. Met fraaie plaaten voorzien.
38018: N.N. - 25 jaar missieluchtvaart in Irian Jaya. Indonesia.
38016: N.N. - 40 jaar de Driestar.
42838: FRANKEN. AUG. HERMAN PROF GLAUCHA HALLE AAN DE SAAL3 1663-1727 - Schriftmaatige overweeging van genade en waarheid..dienende tot kennis der Heerlykheid van Jezus Christus ect
27033: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
37051: N.N. - 58 miljoen nederlanders en hun kerken.
53078: D.J.D. - Bible Pictures and Stories(old testament)
42849: N.N. - Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven; lettervruchten van stille dagen, en andere stichtelyke gedichten, door vrouwe C. P.
275: N.N. - Afscheidsbede Romeinen 16:24, Afscheidswoor, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, Hervormd Predikant, op 30 juli 1922 in de Ned. Herv. Kerk te Zeist, bij zijn vertrek naar Rotterdam.
72514: N.N. - Een boodschap aan mensen, Handboek voor kerkelijke communicatie
48350: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
49841: B. - Choix de chansons Neerlandaises, Fransaises Allemandes a l'usages des etudiants. Par B. Oftewel Hollandsche liederen. Zonder verdere gegevens
34445: N.N. - 1961/1986 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. 25 jaar.
54697: FOTOKUNST 1947 - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
58007: JULIANA PRINSES 1909-1936 - Het leven van onze Kroonprinse in Beeld
58623: KLINKHAMER GOVERT 1702-1`774 - STICHTELYKE ZINNEBEELDEN EN BYBEL-STOFFEN en LEERZAAME ZINNEBEELDEN EN BYBEL-STOFFEN
19726: N.N. - Stukken betrekkelijk de Afscheiding der Gereformeerde Gemeente van Doveren, Genderen en gausoijen, van het Nederlandsch Hervormd kerkbestuur.
14868: N.N. - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken Godsdienst van den valschen die zich in dezen tyd van denzelfden naam bedienen te onderscheiden. Uit het Fransch vertaald.
72448: N.N. - Een staatsman ter navolging, Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
51792: BRINK MARTIN JAN HARDEVELD 1925-2003 - LIEFDE voor VEENENDAAL Jan van Hardeveld een creatieve duizendpoot her leven van een ras echte Veense bekend als Jan de Leut Als er een Veenerdaler is geweest die in de laatste decennica van de vorige eeuw gewild en ongewild regelmatig in het nieuws was,dan is dat ongetwijfeld Jan Hendrik van Hardeveld (1925-2003) Meer dan eens haalde hij de krantenkolommen met ludieke acties of spitsvondige invallen.Bij Veenndalers stond hij beter bekend als,,Jan de Leut" Hij heeft duideliojk een stempel op de Veense samenleving gezet was actief in vele groeperingen en gaf een creatieve inbreng ook met zijn Veenendaalse tekeningen In dit boek geeft de auteur Martin Brink een bilkvan een bekende Veense van binnen uit naar buiten.
42193: N.N. - Theologisches universal lerifon zum handgebrauche für beistliche und gebildete Nichttheologen erfter band. a-z und zweiter band n-z
46681: AL, B.P.F., (RED.), - Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, SAL, B.P.F., (RED.), Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, S.L. Brouwer
73509: BLOOT ARIE HOOFDONDERWIJZER TE GORINCHEM 1851-1936 - Een schild al alle nood uitbhet leven
61556: N. N. - Het zingende boertje no 2 - Met de nieuwste Radioschlagers dagelijks uitgezonden door A.V.R.O. - V.A.R.A. - K.R.O.N.C.R.V.e Belgisch N.I.R.
52593: CATALOGUE 1989-1990. - The golden age of Dutch manuscript painting.
17964: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
60313: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
56457: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
73397: N.N> - Eben-Haëzer,
71622: N N - Het geestelyk WAPEN-TUYG noodig aen alle Christenen om de vyanden der saligheyt te bbevechten en ze te overwinnen ect WEAARBIJ vytthein eygendommen ofte ken teekenen der ware liefde ect
43909: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J.(an) v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
32702: N.N.(USHER, J.) - Het elfde gebod. geheime Kerkvisitatie door Aartsbisschop J. Usher. - een treffend verhaal Een treffend verhaal. Vijfde druk.
72205: N. N. - Een lied op den sabbatdag, deel 2
73917: [BIBLE].(ENGLISH). - Tanakh. The Holy Scriptures. The New JPS translation according to the traditional Hebrew text.
72814: ALTING JAANTJE LEERDAM 1932-OUDDORP 2011 - Eenvoudige wil God steeds gadeslaan enkele bebeurtenissen uit het leven van Jantje ALTING samengesteld door een vriend
70521: BILDERDIJK 1756-1956. W.B. 200 - Handschriften, boeken, portretten van Bilderdijk, tentoongesteld van 7 september tot 1 october 1956 in museum Fodor, Amsterdam : Tekeningen Ea. Catalogus, :
37002: N.N. - Waar wij samen komen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I-A-L
21281: W., J. A. - De heerlijkheid der nieuwe bedeelding in de schaduwen des ouden verbonds. Tweede druk.
19615: N.N. - ASSEN Uitgegeven door de vereeniging voor vreemdelingen-verkeer te Assen.
70303: N N - Summarien oder Kurber Ubrug Aller capitil der gangen Heiiligen Schrifft Alten und NEUen testaments
73881: N.N - Paleis het Loos, Oranje en Religie
23663: N.N. - Hausbuch. Tägliche Andachten für die Hausgemeine. Der mensch lebet von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Herausgegeben vom Euangelischen Bücher-Verein. Zweite Auflage.
19614: N.N. - Merkwaardigheden uit de natuur-, hemel-, aardrijks- en menschkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen. 6e druk.
61766: N.N. - Het mannakruikje. Eene verzameling van Geestelijke lectuur voor christenen. Achtste verzameling.
29850: N.N. - 1945 Het laatste oorlogsjaar. + Dat gebeurde hier Vervolg op "Dat gebeurde hier"
44799: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
41432: TISSOT ( SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 1728-1797); BICKER LAMBERTUS (1732-1801 - Tissots en Bickers raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man, van landlieden en allen, die de hulpe van eenen bekwaamen genees- of heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen kunnen; ..ect .vierde aanmerkelijk vermeerderd en verbeterd
25750: N.N. - Kinderen des lichts in een duister land.
45836: N.N. - Elsevierse moderne atlas.
71846: N.N - Lexode et le levitique tradvits en francois avec lexplication du sens litteral en du sensspirituel. Tiree des ss erss des auteurs ecclesiastiques
52710: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
52711: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
25400: N.N. - 1e festival de Musque Sacree, 13 octobre - 26 Novembre 1991.
57650: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
57651: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
19552: N N - Kindervreugde. Vroolijke voordrachten voor jongens en meisjes. Verleden, heden en toekomst, voor twee meisjes en een jongen. Rooken. Luimige samenspraak.
24545: N.N. - 12 Geestelijke liederen. Voor 4 stemmig koor verzameld en zo nodig daartoe bewerkt. 2e bundel.
56068: HANDSCHRIFT NIJKERK GERF KERK 1896 - Kasboek diaconie Gerf Kerk 1896 te Nijkerk 1 Jan - 31 dec1896
71663: LOS PIETER PRED GERF GEM ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) 1815-1888 - De Lusthof Sioons. vertroosting,verkwikking enn opwekking van al des Heeren arm en ellendig volk tot ontdekking en bekeering van die den breeden weg bewandelen en tot eer en verheerlijking vanden nooit volprezen,eeuwige eenigen en Drieeeenigen VerbondsGod Onderredaktie van P LOS Gz en medewerking van anderen 1 t/M 5e jaargang WAARBIJ De LUSTHOF SIONS door onderscheidene van God geleerden onder redktie van P Los NIEUWE SERIE 1e en 2e jaargang Leiden 1864-65
46073: N.N. - Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadertd te Amsterdam, den 2den maart en volgende dagen. WAARBIJ gebonden: Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadert te Utrecht den 28sten september en volgende dagen WAARBIJde Kerkeördening ten dienste van de gemeente Jesu Christi in Nederland in orde gebragt door de opzieners dier gemeente, in de Nationale Synode, gehouden te Utrecht den 28sten September en volgende dagen.
71420: N N - de vijf wetrelddeelen afbeeldiingen en beschrijvingen van de schoonstwe gezigtspunten en merkwaardigste kunsgewrochten met staal platen
69680: N N - HET KIND zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen gedichten over het kind door div schrijvers
69682: N N - BIJBELSCHE ALMANAK voor het jaar 1934 Uitgegeven doorv het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenotschap
55853: H.W.S. - Nieuwe liederenbundel voor zondagschool en huisgezin. Bijeengebracht door H.W.S. De muziek bewerkt door Hessel de Vries. Zevende druk.
15110: N.N. - Officium beatæ Mariæ virginis, nuper reformatum & S. Pii V. Pont. Max. Jussu editum, ad instar Brevarii Romani sub Urbano VIII. recogniti, ubi omnia suis locis sunt extensa. Cum indulgentiis & orationibus a S. Pio V. ordinatus & hymnis ab Urbano VIII correctis. Accedunt Psalmi Vesperarum & completorii pro Dominicis & festis totius anni, una cum rosario B. Mariæ.
21813: N.N. - De oude visser.
52599: CATALOGUS 1984. - Het goud der Thraciërs, archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije
52600: CATALOGUS 1986. - Schatten uit Turkije. Turkiye'nin tarihi zenginlikleri. Treasures from Turkey. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.Met 376 afbeeldingen in kleur. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Schatten uit Turkije" in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 22 juni - 22 september 1989.
23331: N.N. - De vuurkolom in de nacht. Door den schrijver van 'Het Morgen en Avondoffer' en 'De boog in de wolk'.
48495: N.N. - De groote heildag der christenheid; vervattende Na voorafgaande verhandeling tot nootzakelyke voorbereiding van dit en ogvolgende stukken Een aaneengeschakeld vertoog der verscheide beezigheeden, voorgevallen volgens het ver haal de evangelisten op den eersten dag van Jezus Christus opstandinge .
66541: T. V. D. - Wil tegen Wil.
61559: N. N. - Een lied op den sabbatdag deel 3
59400: L., M. V. - Naar de heide terug. naar het duitsch van Diedrich Speckmann door L.v.M.
61549: N. N. - Sociale integratie in de geloofsgemeenschap / deel Handreiking II. Zestien praktijkverhalen
61550: N. N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis. Aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeene te Amsterdam
61553: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1898
46502: N.N. - Koenen woordenboek (N/N)
66447: STRATINGH ALBERTJE 1825 - HANDSCHRIFT AAntekening over het geestelike leven en degeloofs leer in eind 19e eeuw handschrfit 248 blz in orp perkement map 8o
2245: N.N. - Het Hart des menschen een tempel Gods of een Werkplaats des Satans, In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld opnieuw bewerkt door M Nijsse Tekeningen vanF W Krull.
61483: N N - Belijdenis desGeloofs der Gerefrmeerde kerken in Nederland overgezien in de synode nationaal te dordrecht opnieiuw uitgeven ca 1840-70
61555: N. N. - Hotel Wildenmann Lucerne - As compliment to his guests - 11 platen
73327: N.N. - De leer des bijbels tegenover de leer der artikelen van eenheid der hervormde kerk... vervat in den heidelbergse cat. de 37 geloofsartikelen o.a. tegen de 5 artikelen tegen deremonstranten
61494: N N - Overzicht van de bijbelboeken 48 blz m - Bijzonderheden uit de bijbel- 50 blz - Bijbelsche Aardrijkskunde 56 blz - Bijbelsche oudheikunde 94 blz de Bijbel in het algemeen 34 blz- De bijbelsche Geschiedenis in kort bestek 166blz onze vaderlandse kerk 54 blz
61557: N. N. - Leer lezen in een wip - Inderdaad, door dit leuke boekje zal uw kleine uit de eerste klas heel spoedig in staat zij een eenvoudig verhaal te lezen. De leerstof is zo behandeld, dat deze volkomen parallel loopt met het leesonderricht op school. - eerste boekje.
61482: N N - Formulierenboek voor de eeredienst der hervormden eene handeling tot het doelmatig openbaar gebruikvan den Heidelbergschen Catechismusen e Liturgieder Hervormde Kerk door een haren leeraren
14062: N.N. - Het geloof in Jezus Christus. Voorgestelt en aangeprezen naar zijn eigen onderwijs, 92 blz. De christelijke oefenschool, 103 blz. Aanprijzing, 64 blz. De zelfbeproeving, 92 blz. Het avondmaalskleed, 52 blz. Lidmaten, 74 blz.
27675: N.N. - Wort und Mysterium. Der Briefwechsel über Glauben und Kirche 1573 bis 1581 zwischen den Tübinger Theologen und dem Patriarchen von Konstantinopel. Herausgegeven vom Außenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dokumente der orthodoxen kirchen zus ökumenischen frage. Band II.
72589: REDACTIE - De Prins der geillustreerde bladen. 21ste jaargang Jan /dec 1921
61576: N.N - ''Welkom in kort bestek'' - Uitgave van de Belangevereniging ''Wekerom'' ter gelegenheid van haar zestig jarig bestaan 1 juni 1988
62266: N>N> - Medische gids voor noodgevallen. Als elke seconde telt.
62267: N/A - Michelangelo and Raphael in the Vatican Gray lettering on the white spine with a white/color illustrated cover. A vast selection of the works of Michelangelo and Raphael contained in the Vatican Palace. 211 pages
61968: N.N. - Een boek vol avontuur uit Stavast.
62347: NELLESTEYN VAN GUALTERUS UTRECHT 1631-1698 - GAET UYT BABEL ofte nodige waerschouwinge ----Paus gesinden
61470: N N - De schatten der aarde eerste afdeeling steenkolen eerste afdeeling met plaatjes
44372: FAREL. - GUILLAUME FAREL 1489-1565 - . Biographie nouvelle écrite d'après les documents originaux par un groupe d'historiens, professeurs et pasteurs de Suisse, de France et d'Italie. Ornée d'un portrait en couleurs et de vingt-cinq planches hors texte. (Avec devise) 'Que veux-je sinon qu'il flamboie'.
63713: [POOLE, L.G. LE E.A.], (LEIDEN) --- - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. 1638-1938. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw
57649: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
66947: U N A. - in de sneeuw
57648: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
57579: IISSELSTEIN I J V.D.M. 1904-1981 PRED VRIJE CHR GERF GEM TE SCHIEDAM 190401981 - DIRK en KEES in vijftien samenspraken over de profeet JONA verrijkt met gedicht over Jona
58624: KLINKHAMER GOVERT 1702-1`774 - KETEN de bybelsche GESCHIEDENISSEN des Ouden en Nieuwen testaments bestaande in 288 prent verbeeldingen in Dichtmaat uitgebreidt
61508: N N - HANDSCHRIFT (Eind 18e begin 19e eeuw) "UITTREKKSELS uit verschillende schrijvers over het Geloof, de schrijver heeft ruim 900 uittreksels van verschillende schrijvers samengesteld in vier delen; Dit is het vierde deel van no 701 t/m 903; 488 blz gebonden in linnenband.
61509: N N (HAKEN) - NNHet haken I Beyer's Handwerkboeken serie H no 17 , nd, 1e druk. Gebrocheerd. Met 189 afbeeldingen. Pp 59. Papieren omslag met gebr sporen en scheurtjes. , inhoud goed
61529: N. N. - Vereniging voor Christelijk onderwijs Leiden. 1853-1953
61530: N. N. - Het Sint Elisabeth-Gesticht Te Leiden. 9 December 1892 - 9 December 1942.
57630: IRVING WASHINGTON (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
62268: N/A. - De Azteken. Kunstschatten uit het Oude Mexico (2 delen)
35408: N.N. (ROSS MACDUFF, J. (1810-'95)) - De boog in de wolk. Woorden van troost in uren van smart. Uit het Engelsch door eene kranke. Met een voorwoord van J.A. Schuurman. Tweede druk.
72221: N.N. - De schaduw gaat voorbij
62172: N.N. - 50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk.
56067: HANDSCHRIFT DOELDER MARIE TERNEUZEN GEBOREN 30APRIL 1875 OVERL17 MAART 1960 - HANDSCHRIFT Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960 In deze levensbeschijving worden vel epredikanten rondom 1895-1945 vermeld o.a Ds L Boonen. van Oordt geef een beeld van het kerkelijke leven
54589: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100)30 - Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
63807: (POSTHUMUS MEYJES, E.J.W.) - Soli Deo Gloria. In memoriam Egbert Johannes Wernhard Posthumus Meyjes.
62197: N.N. - "Catechismus Oder Chrislicher Underricht / wie der in Kirchen und Schulen der Charfurstlichen Psalg gerrieben wirdt".= Titelpagina van de eerste druk van de Heidelbergse Catechismu, 1563.
55850: H.C.J. - De negerhut van oom Tom en andere verhalen. Voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
57633: ISINGS J H GEB 1884- - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.deel 1
33951: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
57653: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoeds. Inhoudende verscheidenden geestelijke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam , Noach en Sijmeon Cleophas. vervattende de geheiedenissen des Ouden en Nieuwen testamentsen verdere sake door J.P.S.
50676: BIBLE. A.T. PSAUMES - 1683 - Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus : serenissimorum Belgicae principum mandato excusum.
55847: H. C. J. - Voor vije uurtjes - nieuwe sprookjes en vertellingen.
62185: N.N. - "Van koken en stoken" - "Hou zadel"
56206: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835 - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
66917: TUKKER W LHERV PRED 1909-1988 - Met de Kerk der eeuwer ternagedachtenis aan ds W L Tukker
64061: RED. - Lof Der Tabak. Bezongen Met Pen, Camera En Tekenstift.
22773: N.N. - Kleine schriften, uitgegeven door Het Nederlandsche Godsdienstige traktaat- genootschap.
63022: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
64864: S G P - Van Goedertierenheid en Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1993.
64866: S., H.W. - Nieuw Bijbels dagboekje. 197ste-217ste duizendtal. 34e druk.
69689: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 25e jaargang
69691: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 26e jaargang
55846: H. C. J. - Tijl uilenspiegel's lustige streken. Met gekleurde platen.
69687: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 23 e jaarganf
69688: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 24e jaarganf
20176: N.N. - The great importance of a religious life considered: to which are added, some morning and evening prayers. The thirty-third edition, corrected.
69552: CATALOGUS 1991. - De Bijbel in huis : bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
69692: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 28e jaargang
69693: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 29e jaargang
71905: N. N. - Archaeologia Or Miscellaneous Tracts Relating To Antiquity. Volume LXXVIII. 1928
69695: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 31e jaargang
73439: CATS JACOB 1577-1660 - 'sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven.
70400: N N - Mijn eigen tuintje 17 x 19 cm. Ills.: kleurenillustraties.
47541: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
69698: CATALOGUE 1981. - Paris 1937 créations en france Paris 1957.
6591: N.N. - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek.
1565: N.N. - Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze oudvaders.
43449: N N - In het schemeruurtje als moeder vertelt. / De verhalen (...) wat goed en edel is. , illustraties
69717: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 22e jaargang
59401: L.S.V.H.V.W. - Twee kerstavonden.
72442: DIV. SCHRIJVERS5 - Vonken van heilig vuur, groen van Prinsterer tweehonderd jaar
40489: GOEREE WILHELMUS (1680-1711 - Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der menschkunde Leerende niet alleen de Kennis van de gestelte,proportie,Schoonheyd.Muskelen.Bewegingen.Actien.Passien en Westland der Menschebeelden tot de Teykenkunde,Schilderkunde,Beeldhouwery,bootseer enGiet-Oefening toepassen; Maar ook hoe zich een Mensch nadeselve Regelen,in allerhande Doeningh van Gaan,Staan,Loopen,Torssen,Dragen,arbeyden,Spreken en andere Gebeerden,bevallig en Verstandelijk aanstelen zal
40488: BARTHOLYN THOMAS (1616-1680); CASPAR BARTHOLIN (1585-1629); JOHANNES WALAEUS (1604-1649); THOMAS STAFFARD (1653-1676 - Anatomia, ofte, Ontledinge des menschelicken lichaems / door Dr. Thomas Bartholyn ...; onlangs uyt sijn Vaders, als oock vele nieuwe schrijvers, en eygene ondetvindinge, int´ Latijn tsamen gestelt ; hier zijn by gevoeght Tvvee brieven van Joh. Walaeus, raeckende de beweginge des gijls ende bloets ; als mede, een kort verhael, van een nieuvv gevonden vvegh des gijls naer het herte ; alles met ontrent 80. schoone kopere figuren verçiert, de meeste naer het leven geteyckent ; ten dienste en nootsaeckelickheyt der Nederlandtsche heelmeesters ende liefhebbers van de kennisse des menschen lichaems ; in de Nederduytsche spraecke overgeset, door Mr. Thomas Staffard
4010: N.N. - Oordeel des synodi nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden. Gehouden binnen Dordrecht in den jare 1618 en 1619. Welck geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Corstelijcke Paltz, Hessen, Switserlant, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende Vijf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 6. may 1619, uyt het Latijn ghetrouwelijck in't Nederduytsch overgheset. Met titelprent.
34750: N.N. (PRINSTERER, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
19350: N.N. - Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de afscheiding van 1834.
71660: N.N - De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd tooneelspel onder de Zinfsreuk: kunst wordt door yver aangekweekt
30497: N.N. - De geheime kamer of de kinderen van de ketter.
39996: N.N. - Recueil de Prière, a lúsage de la Maison des Orphelins de L'église Wallonne, a Leide.
18781: N.N. - Het boek Jonas, een vaste-exempel in vijf homilien, voorgedragen in de Roomsch-Catholijke kerk te Bemmel.
66535: SYLBURG FRIEDRICHBB 1536-1596 - Etymologikon to mega egoun he megale grammatike / Etymologicon magnum seu magnum grammaticae penu. in quo et originum et analogiae doctrina ex veterum sententia copiosissime proponitur historiae item et antiquitatis monumenta passim attinguntur superiorum editionum variorumque auctorum collatione a multis ac foedis mendis repurgatum perpetuis notis illustratum utilissimisque indicibus verborum rerum atque auctorum numero pene infinitorum nunc recens adauctum /
6603: N.N. - Geheiligde beproeving. Bijzonderheden uit de lijdenskamer eener ontslapene. "Het leven was haar Christus." "Zij heeft veel liefgehad." 2e druk
16472: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen, en over het lyden van Christus, voor Paasschen In de Hervormde Gemeente van Amsterdam gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Evuangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text gewezen wordt.
16151: N.N - Is Holland in last? En moet Gelderland daaraan opgeofferd worden?
28618: N.N. - De Ramp. Nationale uitgave. Met een voorwoord van H.M. de Koningin.
28403: N.N. - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
34693: N.N. - Het klassikaal bestuur van Amsterdam.
34697: N.N. - The Case of the Crols in Baptism considered. Wherein is Shewed, that there is nothing in it, as iot is used in the Church of England, that can be any just Reason of Separation from it.
61552: N. N. - WEEZENALMANAK voor het schrikkeljaar 1888 - zeventiende jaargang. - ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen.
61498: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen 4e druk
61551: N. N. - Resolutie Vande Ed: Mo: HEEREN STATEN van Vrieslandt vanden 23, Mey Stilo loci ghenomen. Mitsgaders: DEDUCTIE Vande Ed: Mo: Heeren Gecommitteerde Raden vande Ed: Groot Mo: Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tegens deselve Refolutie van Vrieslandt.Over de Formulieren van Gebeden by de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt op den 23. Maert desselven Iaers gearresteert. Noch is hier achter by ghevoeght de Refolutie, aenschrijvinghe ende het Formulier van't Gebedt.
60320: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - KERKBOEK bevattende 1 een algemeen overzicht v an het evangelische Lurhersch kerkgenootschap in het Koningrijk der Nederlanden. - 2. de namen en Woonplaatsen der eerw Leeraren,ouderlingen,Diaken,Regenten, en regentessen can de Godshuizen der Ev Luth Gemeebnten te Amsterdam 3. De orde der Predikbeurten en katchisatie,welke in voornoemde Gemeente zullen gehouden worden van den 29 Juni 1845 tot den 31 december
6013: N.N. - Zuid-Afrika's traditie. Een kort overzicht van kunst en cultuur in de Republiek van Zuid-Afrika. 118 blz. en: Vooruitgang door afzonderlijke ontwikkeling 142 blz. en: Vooruitzicht en vooruitgang. Economisch profiel van Afrika's industriële reus. 85 blz.
57647: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
25407: N.N. (J.H. SCHOONDERBEEK) - Een woord gericht aan land en volk. Naar aanleiding van Klaagliederen 1:12. Door iemand, die als landweersoldaat, was ingedeeld in de stelling blauwkapel nabij Utrecht en die 23 december 1915 met groot verlof huiswaarts mocht keeren.
5634: N.N. - Christelijk museum. Met vele steendrukken
55854: H.W.S. - Nieuw Bijbels dagboekje. 28e druk.
34094: N.N. - Het lyden van Jesus als de Christus, vertoond uit de vier evangelisten; Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlijks in order gepredikt wordt. Achter 't zelve de schikking en verdeeling der texten gevoegd, die op de gewoonlyke feestdagen verklaard worden. Mitsgaders eene naamlyst van alle predikanten, die, zedert de Hervorming deeze gemeinte bediend hebben. tezamen uitgegeeven twen dienste derGemeinte en met goedvinden des Eerw Kerkenraads de negende druk vermeerderd en verbeterd uitgever Samuel Alter en Paulus Quint Waarbij geb.: Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik; Door last van de hoog mogende Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in den jare 1773 gekooren, mitsgaders de christelyke catechismus, formulieren en gebeden der gereformeerde kerken. Haarlem bij Johannes Enschede en zoonen 1819 Waarbij geb. : Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. (Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, Haarlem, Johannes Enschédé en zoon, Groningen. R.J. Schierbeek, en M. van Heyningen; 1818)
34090: N.N. (GERRIT COSTERMAN, JACOBUS VROLO, ADRIAAN VAN DER WILLIGEN, PIETER VAN WESTREENEN, THEODORUS VAN DER GROE?) - De oude orthodoxe leer der waare gereformeerde kerke vertoont en voorgestelt in verscheide brieven, geschreven aan N.N. in welke I. de ware gereformeerde leer in vele van hare voornaamste hooftwaarheden, verklaart en bevestigt wordt uit Godts H, Woordt, en uit de oude Grond-formulieren derzelver, vast-gestelt in de Nationale Synode van Dordregt, Anno 1618 en 1619. Als mede uit vele andere stukken en Getuigenissen daartoe dienende. II. Het beruchte boekje van J. Eswijler, genaamt ziels-eenzame meditaiën, enz als volkomen regtzinnig verklaart en verdedigt wordt. III. En het redenerend onderricht van Eerw. heer J. du vignon, predikant te Rotterdan daar tegen geschreven, naauwkeurig onderzog, en in de grondt van stuk tot stuk wederlegt wordt. Aan het licht gebragt door eenige liefhebbers der waarheit. 15e t/m 20e brief
61554: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1896
59595: LANGENDIJK PIETER 1683-1756) - Leevensloop der aartsvaderen, van Adam, Noach, Abraham en de geenen die in hunmnen tyd geleerd hebben in alleen- en samenspraaken.met ophelderend byvoegsel tot Abrahams levensloop en Vervolg op levens der Aertsvaderen
54989: GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765 - Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
31408: C., DR. M. VAN - Naukeurig en regtzinnig onderzoek of het voor de Roomsche Religie, en voor de Staet der Vereenigde Nederlanden, nodig en dienstig is Vrijheyd van Kerkelijke Bedieningen aen Religieusen en bijzonderlijk aan Jesuiten aldaer te vergunnen. Opgesteld door Dr. M. van C.
54888: G., C. C. - Van kinderen en hondjes 2e druk
54889: G.H. - De avonturen van Fred, Fik en Fanny tekst van G.H. plaatjes van Louis Manche
47224: N.N. - Sprokkelhout 10 verhalen om te vertellen en te spelen
14997: N.N. - Geschichte der Israeliten vor den Zeiten Jesu. Siebenter und achter Band, von dem Verfasser der Geschichte Jesu. Geschichte Davids und Salomons.
196: N.N. - Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.
72204: N. N. - Een lied op den sabbatdag, deel 1
36560: N.N. - Bijbelsche Almanak voor het jaar 1832 uitgegeven door het Nederlandsche Godsdienstig Traktaat- Genootschap.
58033: KALF H S J 1914-78 (NED HERV PRED) - Voor eeuwig vrij keuze uit het nagelaten werkk
55845: H. C. - Schetsen uit het leven van Weduwen in Engelsch-Indië
20041: N.N. - 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijn rijke ervaring door een oud evangelist.
60316: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - von wahrer und falscher frommigkeit
60315: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalüberstetzun Martin Luther. Mit Abbildungen im Text und zusätzlichen Hinwiesen, sowie Harmonien-Tafeln, usw. .
60302: LUTHER MARTIN 1483-1546 - Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
70424: N / A - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt
56458: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE SCHEVENINGEN DORDERECHT 1966- - De krachtige hand Gods. Leerrede over 1 Petrus 5: 6.
60406: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
14077: N.N. - Het guldenboekje. Eenige bizonderheden uit den Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk, voor catechisatiën, scholen met den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant.
47227: N.N. - De geheimzinnige steen
32963: S G P - Van Goedertierenheid en Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1993.
25148: N.N. - ,,Hollands Glorie'' Historisch-maatschappelijk zangspel met declamatie.
15198: N.N. - Collectanea. Collectanea Sanctae Sedis. Ad usum operariorum apostolicorum. Societatis missionum ad aexteros. Selecta et ordine digesta cura moderatorum seminarii parisiensis ejusdem societatis.
21473: N.N. FENELON- DUGUET0 - Keur van Christelijke brieven van verschillende schrijvers, sedert de eerste tijden des Christendoms tot op onze dagen. Naar den tweeden druk uit het Fransch. met voorwoord van G van REYN
4871: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1928/29. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
33589: N.N. - Maranatha. De Heere komt.
70852: N/A - Taunus Handleiding
38801: N.N. - Godvruchtige leidsman, aanwyzinge de weg ten Hemel, door oeffeningen en gebeden, en de kleine getyden, van de H. Maagd Maria; Met veelvuldige Godvrugtige gebeden en Litanien, by een vergaderd door een pater van de Orden der Predikheeren. Waar by Nog Gevoegt, de Novene van de H. Anthonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. Vermeerderd en met plaaten verciert.
70230: H.P.D.L.D.E.D. - HISTORIE de regne de LOUIS 14e roi defrance et de navarre Qu lon trouve ene Recherche exacte des Intrigues decerte Cour dans les Principaux eEats de l Europe tome 3-4-5
70210: N N - INDIBILIS of de Gelofte geschiedkundige roman eene bijdrage totv de kkennis d er zeden gewoonten en burgerlijkebn levens der oude ROMEINEN 1e deel
70204: N N - Geheime brieven over de inwendige gesteldheid van hetn PRUISSISCHE HOF na den door van Fredril den 2e met aantekeningen en bijvoegselen Uit het Hoogduitsch 1e en 2e stuk twede druk
61512: N N REDACTIE - Recueil militair , bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandsche langmagt. [van het geheele jaar 1859]
61513: N N ( WILLEM RUYS) - Een Schip Vaart Uit Een Wandeling Op Papier in En Over Het Passagiersschip "Willem Ruys Geïllustreerd (in kleur), uitslaande plaat (langdoorsnede Willem Ruys, '.Een wandeling op papier in en over het passagiersschip Willem Ruys.' met informatie en prachtige oude platen van het interieur
61514: N N (COOLHAAS V.D WOUDE S) - Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche Heeren? door een predikant bij de Hervormden
69245: ZANDERWIJK P MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS FEBR 1917 - HANDSCHRIFT (begin 20e eeuw 1917) over psam109- Lukas 1 vers 57-80- Mattheus 23 vers1-33- Geloofsbelijdenis- Zondagsviering
32602: N.N. - Kerkelyk handboekje, zynde een kort uitreksel, van de voornaamste actens, der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk op de zuiverheit der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden. Derden druk, veel vermeerdert en met een voorrede verrykt, in welke de opkomst, noodzakelykheid en nuttigheid der kerkelyke vergaderingen, uit de oudheid en kerkelyke historien wordt aangetoont en opengelegt.
70112: [FLORIOT, PIERRE]. - Morale chretienne, rapportée aux instructions que Jesus Christ nous a données dans l'oraison dominicale.
47930: BRUSCH KASPER (CASPAR BRUSCHIUS )1518-1557 - Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes: tomus primus : Continens annales archiepiscopatus Moguntini ac duodecim aliorum episcopatuum, qui Moguntino suffragancatus titulo subsunt: Item Babenbergensis episcopatus, ab omni iugo archiepiscopali exempti. door Caspar Bruschius
71996: HALMA FRANCOIS 1653-1722 - Davids harpzangen, of de CL psalmen van den koninklyken Profeet David en andere heilige Mannen Nevens de gewoone LOFZANGEN in de Kerkebn gebruikt op Nieuw naar de Nederduitsche Overzettinge en kantekeningen op de gewoone zangwyzen in dicht maat gebragt
73360: [MARKLIN, INC.] - Marklin Telex October/November 1992
73361: [MARKLIN, INC.] - marklin een legende wordt een model
54775: FRANKEN. AUG. HERMAN PROF GLAUCHA HALLE AAN DE SAAL3 1663-1727 - Schriftmaatige overweeging van genade en waarheid..dienende tot kennis der Heerlykheid van Jezus Christus ect
14595: N.N. - Inventaris van het archief van het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen te Veenendaal. Bijlage.
38556: N.N. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid. Uitgave van de Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda bij gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw aan de Gerbrandyweg nr. 12 te Gouda op 20 oktober 1993.
46075: N.N. - De leer van den hervormden godsdienst verdedigd of aanmerkingen over het werkje, getiteld: Christendom en hervorming, vergeleken met den protestantschen kerkstaat, bijzonder in de Nederlanden.
70011: N N - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen Resümee. Band I
56459: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - KERKBLAD 6 NUMMER UIT1966 15 NUMMERS UIT1967 23 NUMMERS UIT1968 EN 24 NUMMERS UIT 1969
51104: BOEF DE C P POEDEROIJEN/WERKENDAM 1907-1977 - NAGEDACHTENIS van C de Boef
69910: [HEKKING JR., W.]. - Amsterdam honderd jaar geleden.
64177: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
51759: [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, et Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate Recognitum. Editio accuratissima officiis novissimis aucta. PARS HIEMALIS. Cum approbatione Sacr. Rituum Congregationis.
69515: N.N. - Jaarboek centraal bureau voor genealogie en het iconographische bureau. Deel 33
61496: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen rijmlijst van de boeken des oude en nieuwe verbonds Drie en Twintigste Duizend.
51733: BREGMAN A PRED GERF GEM TE RIJSSEN 1915-1992 - WACHTER op Jeruzalems muren Uit het Leven van ds A Bregeman
67747: VERSLAGEN EN BIJDRAGEN 1929-1936 - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels. Verslagen en bijdragen 1929-1936.
24151: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen en over het lyden van Christus voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de gelykluidende texten der euangelisten, en van die propheetische, waar op in den text geweezen wordt. En: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der gereformeerde Kerken.
50431: BENEDICTUS XIV (PAUS) 1675-1758 - Pont Max DE SYNODO dioecrsana Libri tredecim
71741: DAVID MILLIUS [DAVID MILL] 1692-1756 BIBLIA GRAECA 1725 - He Palaia Diatheke Kata Tus Hebdomekonta (griechisch). Vetus Testamentum Graecum ex Versione Septuaginta Interpretum : Secundum Exemplar Vaticanum Romae editum, denuo recognitum Praefationem una cum variis Lectionibus, e praestantissimis MSS. Codicibus Bibliothecae Leidensis descriptis, praemisit
27006: N.N. - Den ghepredestineerden dief ofte eent samen-sprekinge/gehouden tussen een predicant der Calvinusgesinde ende een dief die bereid was om te sterven.
73959: N.N. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2014
70193: N N - Prijsverhandeling over het nationaal nederlandsch gezang uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot nut van t algemeen
50015: B(ALTENSZ), F.( MET HANDSCHRIFT BEKKER WOUTERUS VRIJE VOORGANGER TE AMSTERDAM) - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eer-baerheyt, ofte ghespreeck van den Heere, met het recht gheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar, beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne, in prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren. Ofte een woordelijcke verclaringhe, van het vierde Capittel des Evangelist Johannes. Ghedaen door F.B. 51 blz. Waarbij geb.: Woordelijcke verklaringhe van thien capittelen in Johannes. Door Frans Baltensz. Waer van het eerste is, de beschrijvinghe van het opperste goet of hooghste gheluck des menschen. Of eerste maeckinghe Godt de Heere Adam en Eva een beelt of afmalinge hem, tot wercken de Godtheyt de Godtheyt tot maken die die een afmalinge hem in vereerlijckinge hier na, of eerste verklaringhe Godt de Heere hem Adam en Eva van zijn die die tot goet. of tot wercken die de Godheyt tot maken die die een afmalinghe hem in vereerlijckinge hier na. Of in tweede makinghe die een beelt of afmalinghe hem hier nae, dat die eerste makinghe het opperste Goedt of hooghste gheluck des menschen is, hier tot hier na. Of Woordelijcke verklaringe van het eerste capittel in Johanne. Door F.B. 89 blz. Waarbij geb.: De eerlijckheydt des Heeren: in openbaringe de Heere hem die in Cana de recht-gheloovighe by hem. Of beschryvinghe de eerste verklaringhe de Heere hem daer de rechtgeloovige by hem, in sijne eerlijckheyt of wijdtheyt van sijn seyndinge van Godt de Heere in Galilea, de rechtgeloovige, buyten af-beeldinge (dat is, dat die hem door geheel galilea de recht-gheloovighe buyten af-beeldinghe was) by de recht-gheloovighe houwelijcks-luyden, en recht-geloovighe diep uit Galilea van daen (eer hy dieper in Galilea tradt.) In voor-wercken den Heere daer in, de moeder des Heeren, of de recht-geloovighe Maria (die hem ter werelt gegeven hadde) in maken de Heere die daer na, de eerste prekersse of te voren-seghster dat selve van hem de rechtgeloovige diep uyt Galilea van daen. Of woordelijcke verklaringhe van het tweede capittel in Johannes. Door F.B. blz. 93-315.
27343: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
73266: N.N - Vorträge zum andenken an Hermann Friedrich Kohlbrügge
32575: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1862.
27028: N.N. - Ruyter op het Faelpaerd. doen en bedrijf van den koning der verschrikingen. In dertig uitgelesene lijkpredikatien over welgepaste teksten/ deur verscheidene vermaerde godgeleerden op sonderlinge tijden en plaetsen in Engelse taal voorgesteld. Eerste deel.
71914: DRELINCOURT CHARLES 1595 1669 - LES CONSOLATIONS DE L'AME FIDELE CONTRE LES FRAYEURS DE LA MORT - AVEC LES DISPOSITIONS ET LES PREPARATIONS NECESSAIRES POUR BIEN MOURIR.3e druk
26851: N.N. - Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een catechismus. Vercierd met kopere plaaten.
48552: MATT ABRAHAM VANDER PSEUD. VAN ABRAHAM VAN BRIENEN 1605/06-1683) - Meditatien tot de H. communie op alle de zondagen en andere hoogtyden des jaers deel 1 . en Meditatien tot de H. Communie, op alle gebooden feestdaegen der heyligen ende andere dagen van devotie.door het jaar deel 2
953: N.N. - Corporis iuris civilis. Tomus primus, quo continentur institutuinum libri quatuor, et digestorum sive pan dectarum libri quinquaginta Corporis juris civilis, tomus secundus. Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII. Authenticæ seu novellæ constitutiones CLXVIII. Edicta XIII et: Constitutiones aliquot ejusdem imperatoris, nec justini & tiberii ex libro Iuliani antecessoris. Leonis imperatoris novellæ CXIII. Constitutiones imperatoriæ juris orientalis. Canones Apostolorum. Consuetudines Feudorum. Consuetudines Frederici II. Extravagantes. De pace Constantiæ liber.
35492: N.N. - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.
36917: N.N. - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu Editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae octavi auctorita recognitum, Et novis missis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum.
36918: N.N. - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoritate Recognitum, Cum officiis Sanctorum Novissime per summos pontifices usque ad hanc Diem concessis. Pars Hiemalis
21863: N.N. - Vraagboekje tot onderwijzing in de chistelijke leer. 35e en 40e uitgave.
26951: N.N. - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden. Door enige spelende herders.
30510: N.N. - De kerk in de catacomben. Verhaal over het lijden van de eerste christengemeente onder een Romeinsch keizer.
57568: I. B. R - Toch feest.
71454: N N - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöefening der godlijke waarheden, uitgegeeven door het genootschp, onder de ?Zinfpreuk: Idem omnes simul ardor agit, derde deel
54886: G. F. - Vervolging en lijden der Catholyke kerk in Rusland, met onuitgegevene bewijsstukken gestaafd. Uit het Fransch. Eerste deel.
48499: N.N. (VISSCHER, NIKOLAES- MATTHEUS MERIAN) - Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, door verscheide van de geestryke en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer kunstig afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse en Nederduitse talen: midsgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.
24571: P.H.B. TE W. - Een laatste woord aan mijne kinderen.
41421: BRINK MARTIN JAN HARDEVELD 1925-2003 - LIEFDE voor VEENENDAAL Jan van Hardeveld een creatieve duizendpoot her leven van een ras echte Veense bekend als Jan de Leut Als er een Veenerdaler is geweest die in de laatste decennica van de vorige eeuw gewild en ongewild regelmatig in het nieuws was,dan is dat ongetwijfeld Jan Hendrik van Hardeveld (1925-2003) Meer dan eens haalde hij de krantenkolommen met ludieke acties of spitsvondige invallen.Bij Veenndalers stond hij beter bekend als,,Jan de Leut" Hij heeft duideliojk een stempel op de Veense samenleving gezet was actief in vele groeperingen en gaf een creatieve inbreng ook met zijn Veenendaalse tekeningen In dit boek geeft de auteur Martin Brink een bilkvan een bekende Veense van binnen uit naar buiten.
25504: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van 's Heilands geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede van de uitstorting des Heiligen Geestes, gepredikt wordt, in de Christelijke Hervormde gemeente van Dordrecht.
25938: N.N. - Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten, in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden, gepredikt worden. (Uitgegeven ten voordeele van het weduwenfonds der Leidsche predikanten.)
26144: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
28325: N.N. - Wolke der getuigen, bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
29184: N.N. - Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Friesland van het jaar 1889.
29803: N.N. - La confession de foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux colomnes, l' une portant la confession ancienne: et l' autre la Revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l' An 1619: Avec le Jugement du dit Synode sur les 5. Articles & la discipline Ecclesiastique; et une Préface sur l' Histoire de la dite Confession, où est jointe la Lettre écrite à Philippe II. Roy d' Espagne. Le tout publié par ordre du Synode des Eglises Walonnes, tenu à Leyden le 14. septemb. 1667.
31775: N.N. - Beelden-galerij van Christelijke vrouwen bijeengebragt voor allen, die dezen naam wenschen te dragen.
32607: N.N. - Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Achtste deel, onderverdeeld in 12 stukken (januari t/m december)
3264: N.N. - De Macht der Duisternisse, en de Bestieringe Godts daar tegens: aangeweesen in alle de geschiedenissen des werelts; der Jooden, van Salomo af; en der Heidenen sedert de Zundvloet; beide tot de Geboorte Onzes Zaligmaakers : met Vervullinge van het geene in de H. Schriture daar aan ontbreekt. Waarby mede verhandelt word Van den Godtsdienst en Goden der Heidenen, (...) nooit aldus in onse taale beschreven. Strekkende met eenen tot een Vervolg van den Spiegel der Historien &c. onlangs uitgegeven. De Voor-reden handelt van alles breeder.
35928: N.N. - Leven en daden der Vorsten uit Het Huis van Oranje. Door de Schrijfster van de Jaren 1830 en 31. Met portretten en platen.
38098: N.N. - La Morale en action, ou Elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les Vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aux Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Education de l' un et de l' autre sexe. Nouvelle édition
38254: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt; of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang; zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomscht, Tusschen den vermaarden Koning van Vrankryk Hendrik de IVde, en den Grave van Coligny, admiraal van Vrankryk. Met wien de Parijsse Bruiloft aanvang nam. Doormengt, met staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheimste zaaken, en byzonderste voorvallen in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de Maand July, 1722. Verder bevat het boekje de maanden augustus-december van datzelfde jaar, allemaal met eigen titelpagina en titelprent.
38599: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholern in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1855.
38962: N.N. - Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren. H.P. Scholte - A. Brummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
38980: IRVING WASHINGTON (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
42436: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waereld, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen tusschen allerhande verstorven potentaaten en personagiën van rang, zo van den degen, tabbaard, letteren, enz. Voornamelyk over de byzonderheden van hun leven. Nieuwe afdeelings Een en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, eerste stuk, voor de maand July, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Hierbij gebonden: Nieuwe afdeelings twee en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, tweede stuk, voor de maand Augustus, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, derde stuk, voor de maand September, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vierde stuk. Voor de maand October, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Vier en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vyfde stuk. Voor de maand November, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Zes en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, zesde stuk. Voor de maand December, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen.
42546: N.N. (VANEL) - Histoire des conclaves. Depuis Clement V. jusqu'`a present. Tome premier.
42663: N.N. - Handleiding voor mijne leerlingen. Derde druk.
47848: [ZEGGELEN, W.J.VAN (RED.)] - Keur van scherts en luim door onderscheidene Nederlandsche dichters., [ [1 van 3 delen] 12°: [ Gegraveerde titelpagina met vignet door J.B. Tétar van Elven naar J. Steyn. Bedrukte kartonnen band, alleen 2edeel
5133: N.N. (PROF W.G. BRIL; DR. G.D.J. SCHOTEL; H.J. VAN LUMMEL; DR. L.R. BEIJEN; DS. A. VAN TOORENBERGEN; PROF J.J. VAN OOSTERZEE E.A) - Voor driehonderd jaren. Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis met meedewerking van prof. W.G. Bril, dr. G.D.J. Scholtel, H.J. Lummel, e.a. 1e jaargang over het jaar 1569. 2e jaargang over 1570. 4e jaargang over 1572.
5322: N.N. - Vendéesche brieven of briefwisseling tusschen drie vrienden, gehouden in het jaar 1823, opgedragen aan de Koning van Frankrijk, door den Vice-Graaf Walsh. Naar de tweede, herziene, verbeterde en met verscheidene brieven vermeerderde uitgaven. Uit het Fransch.
5367: N.N. - WETTEN voor voogden, executeurs en curators volgens het Fransche recht
5491: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van Jezus Christus geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede over de uitstorting van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Christelijke Gemeente te Dordrecht.
6604: N.N. - Lofzangen en Geestelijke liederen. Overgenomen uit de liederen der vereenigde Evangelische broedergemeente. Vierde uitgave. Tübingen, bij L.Fr. Fues, 1856.
73793: WOLZELEY KAREL BARONNET (CA1630-1714 - UBELMAN JOHANNESS GORINCHEM -1715- TILLOTSON JAN 1630-1694 - De redelykheid van't schriftuur-geloof.op een Redenering over de redelyke Gronden op welke wij de Bijbel als Gods Woord aannemen. in Engels beschreven -- In nederduits vertaalt door Johannes UBELMAN dienaar te Gorinchem Achter is by gevoegt tegen de hedendaagsche Atheisten door den Hoog geleerden Heer Jan Tellotson
43265: N.N. - Korte levensbeschrijving van vermeerde mannen uit alle tijdvakken 2e deel met portretten
54016: DUGUET / D' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
20127: DUGUET / D' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
71212: AALBERS, W. - Het huwelijk grootheid en verval
45120: AALDERS G CH DR, - Het boekHET HOOGLIED vertaald en verklaard uit de iiyuhlktpw serie Commentaar op het oude testament
45851: AALDERS G CH. DR. - Obadja en Jona commentaar op het oude testament
26626: AALDERS, DR. W. - Antwoord op de Godsverduistering. Het christelijk geloof in gesprek met Joden, Grieken en atheïsten.
37953: AALDERS, DR. W. - De septuagint. Brug tussen synagoge en kerk.
44687: AALDERS, W. DR. HEYST, D. VAN DS. - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies samengesteld door de auteurs.
6781: AALDERS, DR. W. - De kerk het hart van de wereldgeschiedenis.
22120: AALDERS, DR. W. - Man en vrouw in een revolutionaire tijd
1963: AALDERS, DR. W. - Luther en de angst van het westen. Een pleidooi voor de rechtsstaat.
13393: AALDERS, DR. W. - De grote ontsporing. Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie.
71769: AALDERS G CH DR, - Het boek PREDIKER vertaald en verklaard uit de iiyuhlktpw serie Commentaar op het oude testament
48364: AALDERS W DR. - Revolutie en Perestroika kritische kanttekeningen bij het tweede eeuw feest van de Franse revolutie
37102: AALDERS, DR. W. - De tijdgeest weerstaan. Een bundel artikelen van de hand van Dr. W. Aalders aan hem aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
72410: AALDERS W. DR - Confiteor - Ik belijd Het evangelie als heilstijding in een apocalyptische tijd
71574: AALDERS W. DR. - Theologie der verontrusting
71575: AALDERS W. DR. - Schepping of geschiedenis over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof
71573: AALDERS W. DR. - In verzet tegen det tijd een protest tegen de verwereldlijking van God en de vergoddelijking van de wereld 2e druk
72891: AALDERS DR. W. - De schok der herkenning
48113: AALDERS, G.CH. - Oud-Testamentische kanoniek.
47073: AALDERS, DR. W. - De apocalyptische Christs volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie
13397: AALDERS, DR. W. - Burger van twee werelden.
13396: AALDERS, DR. W. - Theologie der verontrusting.
45852: AALDERS G CH. DR. - Daniel commentaar op het oude testament
40228: AALDERS G CH DR, - Het boek EZECHIEL hfd 1-24 vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
54401: ESSEN VAN AALDERT - ROEPING ? Ga er dan voor 27 uitvoerige bijbelstudies over wedergeboorte,in tongen spreken
69961: AALST, G. VAN (1678-1759, WEST-ZAAMDAM) - Onder Gods slaande hand tijdrede
73480: AALST, G. VAN PRED GERF GEM REDAKTIE - Met innerlijke ontferming bewogen twaalf preken door verschillende Gef Gem Predikanten
73748: AALST VAN G J E.A. - ndeerwijs voor het onderwijs bijbelse lessen voor docenten
27701: AANGEENBRUG, D. L. (1891-1984) - De zingende stem in het venster. Tijdpredikatie uitgesproken op 17 juli 1947 in verband met de herdenking van de eerste vrije vergadering van de Staten te Dordrecht. Tekst: Zefanja 2 : 14m. "een stem zal in het donker zingen".
12570: AANGIUM, SIBE VAN - Ontrukt aan de zee. Tekeningen van Henk Poeder. 6e druk.
72753: AANGIUM, SIBE VAN (HENDRIK STEEN) - Het Laatste slachtoffer
72752: AANGIUM, SIBE VAN - dder zee ontrukt illusstratie Hans Poeder 3e druk
37572: AANGIUM, SIBE VAN - De smokkelaars
71924: BIBLIA MET AANTEKENGEN VAN P-H (P HACKIUS) - Biblia dat is de gantsche heylige Schrifttuere grondelijcke ende trouwelijck verduytschet Met zeer schoone Annotatien nae de GENEEFFCHEN exenplaer uyt de Fransoysche tale in de Nederduytsche sprake overghezet nu ten derden male overzien emdeverbetertdoor veel nieuwe, allegatien van ghe
69602: AANZIEN. - Het aanzien van 1964 Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Overvloedig geïllustreerd in zwart-wit.
50687: BIBLIA (KWARTO)AAR - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
69507: AARDENBURG, A. VAN - Bas Banning en de zwarte ruiter 3e druk
41478: AARDENBURG, A. VAN - Avonturen van Bas Banning. .Deel 4 : De autosmokkelaars. Het Spaanse galjoen. De Tour de France.
51057: BLOM L S AARDENBURG - Onze gemeente. St. Baafskerk Aardenburg
72369: GRIMME AART - Storm over Bronckhorst, met illustraties van H. H. Prahl, tweede druk
64510: ROMIJN AART - DE achtergrond
43723: MAK AART E.A. - 100 jaar Gereformeerd jeugdwerk
51056: BLOM AART - LIBRETTO AMICORUM verschenen bij het afscheid van Aart Blom als directeur van de Nederlandse Bibliotheek Dienst 30 mei 202
73085: BOON AARTJE - Tineke en Rietje op de boerderij, zesde druk
44433: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
40533: UTRECHT DRESSELHUIS JOHANNES AB (1789-1861); E. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes : eene bydrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden
40172: ABELMANN, L.J. GOUDZWAARD, KR. - Goes in oude ansichten. Derde druk.
19689: ABICHTIUS, JO. GEORG. - Disputatio de suppliciis reipulicæ Judaicæ sub symbolis revelatis, quam ex Jer. I. v. 11. seqq. Auctoritate summe rever. facult. theolog. in Solenni Panegyri Doctorali Lipsiæ VIII. nov. 1708. Exhibuit et pro loco in eadem facult. obtinendo suo tempore solenniter defendet Jo. Georg. Abichtius, s. theol. lic. et s.l. prof. publ. ord.
70407: GERBRABTS ABIGAEL - Een testament of bekentennis van Abigael Gerbrabts jonge dochter Oud achttien Jaren, welke in eene groote krankheid lag aann het roode Meklizoen,sprekende op haar doodbedde deze nabeschrevene woorden aanhare Speelgenotjes en Jonge maagden tot Naarden,ook andere die in den HEERE vreesden,tot lering en troost ter nagedachtenis nagelaten. Met de beschrijving,hoe zij in de kindsche dagebn zich tegen hare ouders gedragebn heeft en hoe zij een leerkinf van Jezus Christus van hare jongheid aan is geweest
70449: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen. 4e druk
28575: ABKOUDE, CHR. VAN - Bob-zonder-zorg. Geïllustreerd door W. K. Prins. Tweede druk.
31858: ABKOUDE, CHR. - Pietje Bell. Of de lotgevallen van een ondeugende jongen. Geillustreerd door Jan Sinke. vierde druk. Geïllustreerd door Jan Rinke
72745: ABKOUDE, CHR. VAN - Hollandsche jongens.2e druk
46363: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
36626: ABKOUDE, CHR. VAN - Jaap Snoek van Volendam. Door Chris van Abkoude. Vierde druk. Geïllustreerd door Jan Rinke.
19067: ABKOUDE, CHR. VAN - Bob-zonder-zorg. Ons genoegen, bibliotheek voor jongens en meisjes. Serie A-jongensboeken-deel 8. Geïllustreerd door W. K. Prins. 2e druk.
31043: ABKOUDE, CHR. VAN - Bert en Bram. Achtsete druk.
36105: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell gaat vliegen
37710: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje. Geïllustreerd door Pol Dom. 19e druk
70278: ABKOUDE, CHR. - Pietje Bell. inAmerika Geillustreerd door Bueno de Mesquita Omslag G van Gijzel32 druk.
72734: ABKOUDE CHR. VAN - Tim en Tom, met 50 platen van Louis Raemekers, vierde druk
46262: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
1059: ABMA, DS. H.G. - Tien woorden ethiek. Reformatie reeks.
45741: ABMA, DS. H.G. 1917-1992 DOOR H A VAN DOLDEREN DE WIT MET BIJDRAGE VAN JAN DE GRAAF EN MR G HOLDIJK - Levend in het werk des Heeren Ds G H Abma predikant en parlenentaruer
8641: ABMA, K. - Rechtzaak om roelie. Het geslacht mensemius.
25699: ABMA, DS. H.G. NED HERV PRED - Na dit leven.
32901: ABMA, DR. G/BRUIJN, DR. J. DE (RED.) - Hoedemaker herdacht.
1058: ABMA, DS. H.G. NED HERV PRED - Na dit leven. 2edruk
13417: ABMA, DS. H.G. NED HERV PRED - Het boek Esther. 3e druk.
13418: ABMA, DS. H.G. NED HERV PRED - De tijd is nabij. Overdenking van de Openbaring.
73772: BOOTH ABRAHAM - De erloochening van eigengerechtigheid, volstrekt noodig ter betrachting van de evangelische deugd In eene verhandeling over galaten 11:19, Waar achter gevoeg is, des Christens Zeegepraal over dood en Graf, of leerrede over 1 Korinthen XV:55-57
39119: CAPADOSE ABRAHAM (1795-1874) - Brief over den grooten visch van den propheet Jona, aan een liefhebber van Gods woord, tot bevestiging zijns geloofs
49375: ABRAHAMSEN, ISAAK (1663-1714, KRANKENBEZOEKER VLISSINGEN) - Zions haleluiah. Uytgegalmt in 3 deelen. Bestaande het 1e deel: 1. In eenige gezangen des hooge lied Salomons. 2. De lof-tuitingen en eerzangen aan koning Jesus. 3. De gezangen van Jesu vernederinge en verhooginge. Het 2e deel: des Heeren Gods handelingen omtrent syne lievelingen, van het gebin tot het eynde: waar in voorkomen, soo wel de Klaag- als Triumph-liederen, veroorsaakt door haar verscheiden gestaltens. Het 3e deel: eenige geestelyke uytspanningen op voorvallende gelegentheden. Zamen gestelt door Isaak Abrahamsen. Den zesde druk. Zijnde het derde deel, door den autheur selfs nog met eenige gezangen vermeerdert. Op nieuws gecorrigeert.
45230: ABRAM, I.B.H. DR. - Joods traditie als permanent leren.
71787: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van P. Louwerse en met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. 36e deel
43863: ABRAMSZ. S. - De roem van Rohrau - Een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
70628: ABRAMSZ S. - Wilskracht geillustreerd door E.S. Witkamp Jr. tweede herziene druk
5590: PORTIELJE-ABRAMSZ - Het Artisboek. Door A.F.J. Portielje en S. Abramsz. Met afbeeldingen naar foto's van A.J.W. de Veer. 1e deel. (8) 295 blz. 2e deel: 304 blz.
58172: KEIJZER AC - Bernlif de blinde bard
8471: ACHELIS, E. CHR. - Praktische theologie. Voor Nederland bewerkt door L. W. Bakhuizen van den Brink.
36898: ACKERMANS, GIAN/DAVIDS, ADELBERT/NISSEN, PETER J.A. (RED.) - Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
73911: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 2
73912: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 3
16376: ACQUOY, J. G. R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisschrijving. 2e herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door Dr. F. Pijper, hoogleraar der universiteit te Leiden.
73913: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 5
15650: ACQUOY, J. G. R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisschrijving. 2e herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door Dr. F. Pijper, hoogleraar der universiteit te Leiden.
6871: ACQUOY, J. G. R.KER - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisbeschrijving door J.G.R. Acquoy, tweede herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door dr. F. Pijper, hoogleeraar der Universiteit te Leiden.
72771: BREEDVELD AD - In en buiten de Nederlandse Hervormde kerk van Haastrecht
72834: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Zelfs vindt de mus, bijbels dabboek voor jonge kinderen
74085: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Schelpen in het zand
8632: ADACEE - Poent
41836: ADAM, ADOLF - Grundriss Liturgie
21337: ADAMA VAN SCHELTEMA, C. S. (1815-'97 AMSTERDAM) - Hoe het morgenrood van Italië in de nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
37612: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingt den heer. Twee honderd voor orgel en piano gezette vierstemmige liederen, ten gebruike in zondagschool, bidstond en huisgodsdienst. Uitgave voor het volk.
43147: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 55 voor Christus tot op onze dagen.
16433: ADAMA VAN SCHELTEMA, DS. C.S. - Tot aandenken. Vijftig van de laatste liederen. Met portret. Engelse muziek voor gemeng koor, orgel of piano.
45360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C. S. - Neerbosch' Zangen. liederen der weezen te Neerbosch vierde jaargangte voordele de Weesinrichting
37365: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Charles Haddon Spurgeon. Tweede druk.
42988: ADAMS, JAY E. - Bijbels patoraat Basis van Christelijke hulpverlening derde druk
43275: ADAMS, RICHARD EN HOOPER, MAX - Rond het jaar in bos, veld en beek. tekst Richard Adams & Max Hooper illustraties David goddard & Adrian Williams
13211: ADAMS, JAY E. - Competent to Counsel.
73729: VERRIPS ADE - iN DEN BEGINNE diie eenvoudigen wijsheid leert deeL 1 illoustraties ben horsthuis
73728: VERRIPS ADE - hoe de heere zorgt diie eenvoudigen wijsheid leert deeL 3 illoustraties ben horsthuis
45104: ADELPHA - De zoon der alpen
19399: ADELPHA - Jonge levens. 2e druk.
35919: ADEMA, TJEERD - GOENS, R. VAN - POTHARST, C.E. - FRANCKE, S. - ZWIERS, J. - De zilveren scheepjes. - De vallei der spinnen. - Rondom de toren. - Van de dijkhoeve. - Schipper hou je roer recht. 5 delen.
42985: ADMIRANT DRS. M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge Figuren uit de begintijd van de kohbruggiaanse prediking in Nederland
39831: SCHLATTER. ADOLF (TÜBINGEN) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
48253: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN MET LAMPE FREDIRIK ADOLF - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
66846: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN MET LAMPE FREDIRIK ADOLF - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
65186: SCHLATTER. ADOLF (TÜBINGEN) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
73165: ZAHN ADOLF DR. - Ach leefde Luther nog maar Calvijns gedachten over Luther
52328: BURGHOUT ADRI - Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis vonkel
46437: BELZEN - ADRIAAN - TERUGBLIK Gesprekken oververleden,heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten o.a Ds F Mallan, J B Philibert,, Ds A Bac, Ds L Blok, DsW Silfhout, G R J van Heukelom , Ds A Schreuder, Ds A van Voorden A J Verwijs en Ds J M D de Heer.
45744: BELZEN ADRIAAN - Christen zijn in kerk en wereld gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. o.a. Ds. G. Bouw, Ds. A.A. Egas, Ds. Tj de Jong, Ds M, Kooten , Ds, A Kort, Ds, F Mallan, Ds, LW van der Mey , Ds, J Veenendaal, Ds, W . Visscher.
45745: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
50421: BELZEN VAN ADRIAAN - HELEN en Delen Hervormden over PKN en HHK 12 persoonlijke opvattingen over hervormd zijn oa. K Veldman-M van Kooten-Tj de Jong D de Fijter e a
72408: HAARTSEN ADRIAAN - Utrechts water. 1000 waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden 2e druk
73767: BELZEN ADRIAAN VAN - Bevindingen, gesprekken over de orde van het heil
50420: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
28989: ADRIAANSE, H. J. / BALS, H.J. TER NOORDERGRAAF A JONKER E R E.A. - Postille . Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking. no 1 1949-50 t.m 50 1998-1999 No 40 en 49 ontbreken 48 dln
24866: ADRIAANSE, DS. L. (EMERITUS MISSIONNAIR-DIENAAR DES WOORDS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE UTRECHT) - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java.
10245: ADRIANI, B. J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Passieboekje.
48469: ADRIANI ENGELS, M.J., - Honderd jaar sport. Een historische documentatie over de sport en het sportleven gedurende een eeuw. Verlucht met 500 illustraties, waaronder 380 zeldzame foto's en 120 pentekeningen.
60664: MASTENBROEK.J -- ACHTER. FRANCISCUS ADRIANUS VAN - Uit het diensthuis uitgeleid
70328: VERHOEVEN J ADVOCAAT - Recht praat Ervaringen uit de dagelijkse praktijk an de advocatuur
49424: AEMILIUS, ROBERTUS (1663-1729, LEIDEN) - Kort ontwerp van het licht der waarheid. Waar in de wezentlykste gronden van de Heilige Godgeleerdheid etc. 3e druk. Van veele misstellingen gezuiverd.
40657: AERTS, WIM - A B C van stad en land.
53291: DEUX AESBIJBEL - Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste. (daer een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is0 verteeckent
70088: REIZEN IN ZUID-AFRIKA. - Reizen in Zuid-Afrika.: Uitgegeven ondser het Gezag van de Algemen Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens, 1927. 3edruk. Veel foto's en feiten.
8689: AGATHA - De Godenwereld. Mythologie der Grieken en Romeinen voor de jeugd naar Louis Baude door Agatha.
70172: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - De geschiedenis van Dina en haar pop. Een verhaal voor kleine Meisjes. heel mooi. Ill.: met 4 gekleurde litho's.; . ***4e druk
50185: BEAUMONT AGNES - Achterop ter paard bijJohn Bunjan vertaald door G C Tromp
47403: AGT, J.J.F.W. VAN - De nederlansde monumenten van geschiedenis en kunst Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving Deel VIII provincie noordholland 1e stuk waterland en omgeving
73756: AGTERESCH DR. H.J. - Wonderen de wereld uit?
20225: AGTERKAMP, JANNY E.A. - Ongehuwd, kan ik er wat aan doen?
2547: AHLFELD, DR. FRIEDRICH - Het leven in het Licht van Gods Woord. Een boek voor 't leven. Uit het Hoogduitsch van Dr. F. Ahlfeld, door Dr. A. W. Bronsveld, herder en leeraar te Haarlem.
26229: AIMARD, GUSTAVE - De spoorzoeker. Door Gustave Aimard. Vij naverteld door Frans Wouters.
71156: AIMARD, GUSTAVE - Het opperhoofd der Aicas (schetsen en toonbeelden uit Chili uit het Fransch, vierde druk, met 8 platen, naar teekeningen van CHs. rochussen)
36234: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Tweede druk. Deel 1.
36235: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Deel 2.
36236: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J.H.M. van Amersfoort. Deel 3.
41154: BAKKER N EN KOREVAAR AJ - Een Wonder ter gedachtenis Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen
15654: AKEN, LUCIE. J. N.K. VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Historische schets. conservator aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Woord vooraf van Prof. Dr. G. J. Heering.
69606: AKEN VAN K - E .A ,GEREFORMEERDE KERK (DELFT) - 25 jaren SOLO-Zending (1912-1937) Oost Indie Javaansche Kerk
72843: AKERSHOEK J.C.T. - Zij zullen komen....
49203: AKKERMAN, PITER - Gods troufoboun. Met printen van Joh. Mulders
9844: AKKERMAN, S. P. - Mensen in Friesland.
14688: AKKERMAN, S. / SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Albertus Zijlstra. Leven en arbeid. Door S. Akkerman. Voltooid en persklaar gemaakt door dr. C. Smits.
39518: ALAND, KURT. - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitus editit.
49446: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Eerste druk.
49449: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt Van den weg der Rechtveerdige; Als mede de Fonteyne des Levens, Voorgestelt in eenige Predicatiën over Den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10. (...) Den Derden Druk, Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV:6, Mat. VII: 13, 14 en Phil. I:23.
14806: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10.vermederty met 3 predicatien
35952: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
35411: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
40817: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Eerste druk.met treur en troost gesang Joh D,outrein.Met grafschrift.doorWillem D,orville predikant te Vlaardingen
30432: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10. Den 3en druk. Vermeerdert met 3 predikatiën, over Joh. XIV:6, Mat. VII: 13, 14 en Phil. I: 23.
49459: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
19474: ALARDIN A - Maandelijksche leerredenen over Zach 13 vers 9 ter bevordering van ware godsvrucht. Zevende jaargang.
16239: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige : Als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige Predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI.8,9,10. Vermeerdert met drie Predikatien , over Joh. : XIV : 6. Mat. VII : 13,14. en Voorgesteld in Twaalf predikatien.
1722: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
44441: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
33615: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De Geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige. Alsmede de Fonteyne des Levens, voorgesteld in eenige Predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10. Vermeerdert met drie Predicatiën over Joh XIV: 6, Mat VII: 13,14 en Phil I: 23.
49453: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Den derden druk. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV : 6, Mat. VII : 13, 14, en Phil. I : 23.
10207: ALBE - Engracia Maria Alcaraz. Geillustreerd door Anton Pieck.
31027: ALBERS, K.- - Jan van den Molen.
40701: ALBERS, K. - Jan van der Molen
72821: ALBERTHOMA, ALBERTUS (1687-1758, GRONINGEN) - Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 1e Druk.
72820: ALBERTHOMA, ALBERTUS (1687-1758, GRONINGEN) - Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 2e Druk.
12530: ALBERTS, DR. A. / VOS, A. J. / WOLFF, D. H. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
48154: ALBERTS, W. JAPPE DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van Lokale en regionale Geschiedenis
29864: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE/WINTER, J.M. VAN (RED.) - 1859 Nederland vóór honderd jaar 1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
70167: ALBERTS,W.J. JAPPE - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
72183: DÜRER MIESTERS ALBRECHT - Die vier evangelien und die Offenbarung St. Johannis mit zweiundfunfzig abbildungen nach den holzschnitten des miester alvrecht durer Mit 52 ganzseitigen Abbildungen. Illustr. Halbleinwandband. Umschlagzeichnung nach Motiven Albrecht Dürers von Hanns Anker
74169: ALBRECHT J.H. - Simson's raadsel ogelost in het plaatsbekleedend verzoenend lijden en sterven van Jezus leerrede over Rigt: XIV 12-14a Door Dr. F.W. Krummacher
41162: ALBUIN MAIR, PR., UNTER DER EGGEN. - De wonderwereld der natuur. 1: De Kosmos; 2: Plant en dier; 3: De mens.
8693: ALCOCK, D. - De vreemdeling der valleien.
69799: ALCOCK, D. - BRUID van Geneve Liefdeen strijd in de tijd vanCalvijn
20371: ALCOCK, D. - Ik heb het goudland gevonden. Uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw. Naar een oude uit het Engels vertaalde uitgave opnieuw verteld door Hans Werkman.
27896: ALCOCK, D. - De vreemdeling der Valleien. Uit de geschiedenis der Waldenzen.
35574: ALCOCK, D. - De Czaar. Een verhaal uit de tijd van Napoleon. Vertaling van J.E. van der Waals. Met acht platen, naar teekeningen van J.H. Isings Jr.
37623: ALCOCK, D. - Kruis en kroon. Uit het Engelsch voor A.J. Hoogenbirk. 4e druk. met platen.
35766: ALCOCK, D. - De Czaar. Een verhaal uit de tijd van Napoleon. Vertaling van J.E. van der Waals. Met acht platen, naar teekeningen van J.H. Isings Jr.
43776: ALCOTT, LOUISE M. - Onder moeders vleugels (little women) een verhaal van Louise M. Alcott naar het Engels door G.W. Elberts Opnieuw bewerkt door J.A. de Herder-Scherpenhuysen 15e druk
8645: ALCOTT, LOUISE M. - Op eigen wieken. (Good wives) Tiende druk
33855: ALCOTT, LOUISE M. - Vertelselboek van Tante Jo. Tweede druk van "In het Schemeruur" en "Voor bedtijd".
43463: ALCOTT, LOUISE M - De wereld in (Jo's boys) 4 gekleurde platen Willi Bredijk 1e dr. - Vert. uit het Engels. -
69513: ALCOTT, LOUISE, - Onder moeders vleugels. Oorspronkelijke titel: Little women. Naar het Engelsch door G.W. Elberts. Geillustreerd met 8 gekleurde platen door Harold Copping.
69512: ALCOTT, LOUISE, - .Kostschool van meneer Beer
69510: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts. lIll.: met bandtekening en 4 gekl.platen; Willi; Bredijk.
24006: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - Neerlands volkslied. Geïllustreerd door G. Westermann, gecalligrafeerd door Tiny ten Have.
48963: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Het boeck Psalmen. Wt der Hebreisscher sprake in nederduytschen dichte ouvergeset. Doir Philips van Marnix, genaemt van Sint Aldegonde. ingeleid door Jef Sterck en Ad den Besten
24013: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - De 150 psalmen Davids overgeset en in dichte gesteltvolgens de uitgave van 1617
11406: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Den byencorf der H. Roomsche kercke. Bloemlezing. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Dr. W. A. Ornee en Drs. L. Strengholt.
49501: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - De byen-korf der H. Roomscher kerke. By den auteur vergroot en de vermeerdert.
34257: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - De bijenkorf der Heilige Roomse Kerk.
5902: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Verhandeling over het sacrament van het Heilig Avondmaal des Heeren. Waarin dit leerstuk opgehelderd wordt door de fundamentele notie van de vereniging die de ware gelovigen met Jezus Christus, de Zoon van God hebben; en op duidelijke en eenvoudige wijze bewezen wordt uit het zuivere, duidelijke en geopenbaarde Woord van God. Met een grondige afwijzing van de tegenovergestelde visie. Uit het Frans vertaald door drs. A. Maljaars.
37637: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Verhandeling over het sacrament van het heilig avondmaal des Heeren. Uit het Frans vertaald door Drs. A. Maljaars.
23999: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - Dichter-soldaat. Uit het leven van Filips Marnix, heer van St. Aldegonde.
42340: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - De bijen- korf der H. Roomscher Kercke. Eene duidelijke en grondige uitlegging van den zendbrief van M. Gentianus Hervet, uitgegeven voor den van het christelijk afgedwaalden, voor den van het christelijken geloof afgedwaalden, door Philips van Marnix, heer van st. Aldegonde. Op nieuw ten behove der Roomsche kerk, bijzonder in de Nederlanden, uitgegeven. tweede deel
45692: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - de opvoeding van de jeugd.
40213: ALDERS. DR. W. EN HEYST, DS D. VAN. - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies samengesteld door de auteurs.
70614: ADONA LLUSTRATIES VAN CECIL ALDIN - Weggeloopen! Bewerkt door Adona.
2144: ALDUS, G. A. / SNOEK, I. - In het land van den Bijbel. Leesboek voor de scholen met den Bijbel.
47606: ALDUS, G.A. - De wildernis in. Twee Hollandsche jongens in Canada.. ills. Frans van Noorden
73026: COSTERUS FLORENTIUS-SMIJTEGELT BERNARDUS- COMRIE ALEANDER - Uw Woord is en lamp Oud goud gerijkt Jubileum uitgave 50 jaar revielserie
70093: HOOG ALETTA - Het verloren lammetje
70793: HOOG ALETTA - Alleen in 't nestje geillustreerd door O. Geerling tweede druk
59515: LAMOTHE ALEX. DE - LES FAUCHEURS DE LA MORT Gravure en noir et blanc en page de titre. Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc dans et hors texte. Texte sur 2 colonnes.
69727: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. DENKENDE BEELDJES Pijlspits-slijpers-nakroost-Hefstbladen
69728: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. ZOO ZIJN ER
69587: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Afspiegelingen. Ze zijn er!.Tijdspiegelphantasieen. Naar t'leven. Wit en zwart.Verspreide platen. met 45 platen met illustraties/afbeeldingen.
55765: GUNN ALEXANDER - Memoirs of the Rev. John H. Livingston D.D.S.T.P.
69686: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zie daar! Scherts en ernst. Vier boeken in het leven. De Visch en de mensch. Het geweten.
69729: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. ZOO ZIJN ER JEUGD
69730: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. AFSPIEGELINGEN Tijdspiegel-phantasien-naar leven-wit en zwart verspreide platen
23103: ALEXANDER, D. & P. - Handboek bij de Bijbel.
27993: ALEXANDER, G.M. - Een schakel in de ketting.
56446: HENDRIKS. ROGER DIMITRI ALEXANDER. - Metamathematics in Coq. Metamathematica in Coq (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XLIV
71755: ALEXANDER, PAT (EINDREDACTIE) - Encyclopedie van de Bijbel. herziende uitgave
70654: BILL ALFRED H. - De erfenis van den rooden prior voor nederland bewerkt door A.B. van Tienhoven geillustreerd door W. Heskes
70056: MULLERR ALFRED - GEHEIM OFFENSIEF de verbondenachtergronden van het Arabisch-Israelische conflict
73958: MULLER ALFRED - Geloven en zien, protestanten ontdekkenheilige plaatsen
27989: ALGRA, A. - Saka, de vluchteling uit Ambon. Geillustreerd door Menno.
40508: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. derde herziene en uitgebreide druk.
40899: ALGRA, A. - saska de vluchteling
15656: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.vierde herziene en uitgebreide druk.
10470: ALGRA, A. H. - Dispireert niet, twintig eeuwen historie. 5 delen,.tiende druk
16377: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië/Indonesië. (1877-1961)
17219: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Vijf dele n negendeuitgebreide druk.
26456: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. Derde druk.
47971: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit 1e druk
53976: DROST BROUWER ALI C - Heiltje Naria eigenverhaal van een zeventienjarig meisje uit de afscheidingh
48525: ALICE - De verkeerde deur. Serie... Groene Boekjes onder Redactie van H.W.S
47503: HOEK VAN KOOTEN ALIE - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk
43033: ALINGS, WIM - De Hoge Veluwe ons Nationale Park onder redactie van Wim Alings
9509: ALINGS, WIM E.A. - Ons nationaal park de Hoge Veluwe (1935 - 1975). Geïllustreerd met 160 foto's en teekeningen.
39881: ALKEMA, H. - Om een schat
49537: ALLEINE, JOZEF (1634-1668) - Een alarm voor onbekeerde zondaren in een ernstige verhandeling van deze gewightige hooftzaken. I: Wat de bekeering niet is, en verbeterende eenige misslagen daar ontrent II: Van de bekeering en de nature der zelve III. Van de nootsakelykheit der bekeeringe. IV. Van de merkteekenen der onbekeerden. V. Van de ellenden der onbekeerden. VI. Van de bestieringen ontrent de bekeering. VII. Van de beweegredenen tot bekeering. Benevens een aanhangsel van verscheide nuttige stoffen in't Engels beschreven door Jozef Alleine, in zyn leven leeraar te Taunton in Sommerset: en nu in't Nederduitsch gebragt door Joannes Ubelman, in zyn leven predikant te Gorinchem. Hier is by gevoegt het leven en sterven van Jozef Alleine. Vermeerdert met een voorreden, aanwyzende den inhout en nuttigheit van dit werkje door Georgius Sohnius, predikant te Zevenhuysen. Tweden druk.
23141: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
13414: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
34410: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
32945: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
74031: PITTMAN ALLISON - Zingen in de nacht
49115: ALMA - Ben Hur een verhaal uit den tijd Jezus'omwandeling op aarde. Elfde druk. met een woorrd vooraf van C. S. Adama van Scheltema met 4 nieuwe platen.
52817: COLLECTIF ALMANACH - COLLECTIF ALMANACH HACHETTE 1911, PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE Almanach Hachette. 1911. In-12 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. défraîchie. Dos abîmé. Intérieur frais. 600 pages environ. Illustré de nombreuses gravures noir et blanc. Petits manques sur le dos, et sur le haut du premier plat.
6337: ALMANAK - Christelijke volks-almanak voor het jaar 1846. Derde jaargang.
44146: ALMANAK - Almanak voor den Gelderschen landman voor het jaar 1875 28e jaar. Voorzien van alle markten in NEDERLAND den op en ondergang van de Zon de Maan en de Planeten,eenmaandelijksch overzicht van hetgeen er voor den Landbouwer,den Warmoezier en den Houtteler te verichtenvalt,eene aanwijzing hoe de Klok steeds p denmiddelbaren tijd te zetten is,en eene menigte opgaven,betreffende den akker,het Weiland,het Vee,den Hof en den Boschgrond,met lijsten van in en uitlandsche Maten gewichten en munten met Waterstaatszaken voor de bewoners der rivieroevers en zeekusten,enz
47680: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1936
47676: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1932
47675: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1931.
47677: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1933
70169: VOLKS-ALMANAK - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1846 twaalfde Jaargang.
61447: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
11920: ALMANAK - Informatiegids voor Goeree-Overflakkee. 1977-1978. Bevat alle gegevens over Rijks- en Gemeente-instellingen, kerken, scholen, verenigingen, instellingen en belangrijke personen. Met platte gronden van de dorpskernen.
47678: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1934
69573: ALMANAK - VERGADERDE BLADEREB Mengelwerk uit jaargangen WEEZEN ALMANAK
40790: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
42979: ALMINE - Uit de kinderwereld naar het fransch van Mevrouw de pressensé
38107: ALOYSIUS, R.P. - Novarini veronensis clerici regularis, Schediasmata sacro-prophana; Hoc est, Observationes antiquis Christianorum, Hebraeorum, aliarúmque Gentiom ritibus in lucem eruendis, aliquot S. Scripturae, SS. Patrum, aliorúmque Scriptorum, locis illustrandis, variae eruditionis supellectili augendae, paetati fouendae, amoliendae impietati. Nunc primùm prodeunt, necessariis, percommodisque rituum, populorum, locorum sacrae Scripturae, prouerbiorum, vocum, & rerum indicibus illustrata. Cum privilegio regis.
9259: ALPERT, CARL - Israël.
48473: ALPHEN, H.W.N. VAN, HERMAN KOERHUIS EN AD. SCHOREL - Zet 'm op! Drie daverende verhalen over voetbal en avontuur in één band (bevat 'Het verraad van Bas Hendriks', 'Voetbalvrienden in vuur en vlam' en 'De jongens van Olympia 191')1981
49560: ALPHEN, H. VAN (1665-1742, PROF. TE UTRECHT) - De eerste algemeene sendbrief van den Apostel Petrus. Ontleedender wyse verklaard, en tot syn oogmerk toegepast, door Hieronymus van Alphen, doctor en professor der H. Godgeleerdheid op de Academie van Utrecht.
49559: ALPHEN, H. VAN (1665-1742, PROF. TE UTRECHT) - Paulus eerste brief, aan de gemeente te Thessalonica, ontledender wyse verklaard en tot syn oogmerkt toegepast. Door (...) Waarbij geb.: Ontledende tafereelen; vertoonende den inhoud, t'samenhang en draad der redeneeringe van Paulus eersten brief aan de Thessalonicensen.
27992: ALTENA, M. - Kosi bouwt een huis.
36076: ALTENA, M. - De Kraal van de Herder. zendings verhaal
46446: ALTHAUS, P. / FRIEDRICH, GERHARD - Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. In Verbindung mit Johannes Behm, Hermann Wolfgang Beijer, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich Rengstorf, Julius Schniewind, Gustav Stählin, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Herausgegeben von Paul Althaus und Gerhard Friedrich.
27689: ALTHAUS, P. - Um die wahrheit des evangeliums.
27818: ALTHAUS, P. / BEHM, JOH. (HERAUSGEBERS) - Neues Göttinger Bibelwerk. In verbindung mit Hermann Wolfgang Beijer, Friedrich Büchsel, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich rengstorf, Julius Schniewind, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Herausgegeben Paul Althaus und Johannes Behm. I.1: Einleitung zum Neue Testament, das Evangelium nach Markus, das Evangelium nach Matthäus. 200; 274 blz. 1. bis 3. Auflage. I.2: Das Evangelium nach Lukas, das Evangelium nach Johannes. 271; 185 blz. II: Apostelgeschichte und Briefe des Apostels Paulus. 161; 128; 176; 151 blz. 3. Auflage. III: Die Briefe an Timotheus und Titus, der Brief an die Hebräer, die Briefe des Jakobus, PEtrus, Judas und Johannes, die Offenbarung des Johannes. 1. und 2. Auflage.
18097: ALTHOFF, GERD - Otto III.
42306: ALTING, W. - Van Hannie en Keesje
49572: ALTING, HERICUS (1583-'44, PROF. GRONINGEN) / UITG. DOOR JOHANNES WILHELMIUS W.Z. - Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Geneve. Uitgegeven door Johannes Wilhelmius, W.z., S.S. Th. doctor en predikant te Rotterdam.
71556: JANSSENS DRA. AM. - Ikonen illustraties verzorgd door jan bouwman
72920: CAZENOVE PETRUS (1711-1796) PREDIKANT TE HENDRIK-IDO AMBAGT - God verheerlijkt door deszelfs weg van gerigte en verlossinge gehouden in deze onze dagen, met het Vereenigt Nederland Vertoond in vier Kerk-Redenen Hooftzakelyk uitgesproken, en nu, met verder uitvreidinge, in het licht gegeven
17953: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer dr. G. A. Wumkes, predikant te Sneek.
41751: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den derde druk,
15342: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Prima, media, et ultima. Ofte de eerste, middelste en laetste dingen, in III. tractaten vervatt. Alles krachtichlijck op de practijcke uyt-gewerckt. Ende nu uyt 't Engels getrouwlijck vertaalt door I.G.
38397: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of van de der zielsogen op Jezus. (...) in leiding Dr.H Florijn
45128: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
13735: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
49581: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums; of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen zaligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel- vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter- handt Gods ende weder- komste tot het laetste Oordeel; alles zeer geleerdelick verklaert / ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtzalighendt toe- geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe Predicant tot Obdam. Den Tweeden druk.
49578: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.
49580: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
38396: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of van de der zielsogen op Jezus. (...)
34343: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus.---- Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. . zakelijke onveranderde uitgave)
73921: WILL P AMEIDE - KOM ne met zang Openvensters Ameide 20 jaar Woon&zorgcemtrum te Ameide
40900: AMELINK, AGNES - De gereformeerden
69479: ZWEMER E.A R PREDIKANTEN DER GEREFORMEERDE KERK IN AMERIKA - LEERREDENEN (27) Door Predikanten der GEREFORMEERDE KERK in Amerika samengesteld door James F Zwemer met voorwoord van John H Karsten
61362: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) M L VAN AMERINGEN - GEBEDEN der NEDERLANDSCHE ISRAELIETEN voor den VERZOENDAG Hebreeuwsch en Nederdutsch met een historisch overzicht G I Polak en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderede druk
61363: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) M L VAN AMERINGEN - GEBEDEN der NEDERLANDSCHE ISRAELIETENvoor den eersten en tweede dag van het LOOFHUTTEN-FEESTHebreeuwsch en Nederdutsch met een historisch overzicht G I Polak en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderede uitgave Het Slotfeest en het vreugde feest der wet
49586: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Israël 40 jaar. Onder redaktie van Geke van der Wal.
68093: VONK W FOTO RRV AMERONGREN - DE VALK een heerlijk plekje grondstergelegenheid van het 75-jarig bestaan van RABOBANK De Valk
49587: AMERSFOORDT, JACOBUS (1786-1825) VERTALER 95, - De vyf artikelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de Synoden, gehouden bijnnen Dordrecht, in den Jaare 1618 en 1691. Op Nieuw uit het Latyn vertaald, en Uitgegenven met een Voorrede, door Jacob Amersfoordt. AMSTERDAM, By Cornelis Byl, Boekverkooper in de Hoogstraat over de Waale Kerk., 1780. 80 (XXXII), 64, (5) blz.
70475: VOGELAAR- VAN AMERSFOORT A. - Waar is Nelleke? omslag tekening Ben Horsthuis tweede druk geillustreerd door de schrijfster
73061: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Kerstfeest ook bij Indianen
73081: VOLGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Blijf bij elkaar , tweede druk
73103: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje heeft een plan, 4e druk
73104: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Marjoke en marloes
71184: VOGELAA-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje helpt verhuizen
72796: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Hannekes eenzame tocht, ontwerp en tekeningen Ben Horsthuis
49588: AMERSFOORT, M. VAN - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
13413: AMERSFOORT, M. VAN - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
72428: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - In de macht van de Mohave-Indianen
49590: AMESZ, M. DRS - In drie golven. Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging.
24927: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
49593: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
6918: AMOS - Hagepreken.
49594: AMOS - Hagepreken.
45265: AMPZING, SAMUEL / PETRUS SCRIVERII - Beschryvinge ende Lof Der Stad Haerlem in Holland In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugenissen ende diergelijke Schriften verklaerd ende bevestigd door Samuel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petrus Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Druckerye. waarbij
17278: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Leven om te loven.
1065: AMSTEL, DS. J. VAN - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel. Dit is een bewerking met noten van de voorlichtende artikelen in het Reformatorisch Dagblad verschenen. 2e druk
12384: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Vrijetijdsbesteding.
8648: AMSTEL, P.J. VAN - Poppenpraat. Voorleesverhalen voor kinderen.
60858: MEIJER D JBZN EVEGEKLIE DIENAAR RE OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De Fonterin des Levens naar Psalm 36 vers 10
20991: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Voor heel de kerk
49597: AMSTEL J. VAN - Meer dan Verplegen
22781: AMSTEL, DS. J. VAN/ HOEK, DR. J. / SELDENRIJK, DR. R. / VELEMA, PROF. DR. W. H. - Christelijk gezinsleven.
20998: AMSTEL, DS. J. VAN - Bekeerd leven
13411: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Geest en leven.
31364: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel.
35401: AMSTEL, MAX VAN - De boodschapper van den prins. Historische Jongensroman.
27580: AMSTEL, DS. J. VAN / NATZIJL, H. - Klompenmaker/oefenaar/boekhandelaar: Cornelis den Hertog (1856-1938) en zijn gezin.
37786: AMSTEL, DS. J. VAN - Prediking en pastoraat. Toerusting voor de ambtsdragers.
46092: AMSTEL VAN J - Ik ben Jezus zegt Zelf wie Hij is
43963: AMSTEL, JAC VAN - De voetbal door Jac. van Amstel
47302: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Meer dan Verplegen
37823: AMSTEL, DS. J. VAN - De rijkdom van de kinderdoop.
37847: AMSTEL, DS. J. VAN - Om kort te gaan.
37794: AMSTEL, DS. J. VAN - Om 'Amen' op te zeggen.
59933: LINDEBOOM G.A. PROFESSOR IN THE FREE UNIVERSITY AT AMSTERDAM - Boerhaave and his time Papers read at the international symposium in commemoration of the tercentenary of Boerhaave's birth. Leiden, 15-16 november 1968
71419: HALL M.A.M.C. VAN AMSTERDAM - De vrijheid van godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd, pleitrede
65451: SCHWARTZ C AMSTERDAM - De Waarheid des bijbels bevestigd door geschiedenisen uit het leven uit het hoog Duitsch
67838: VISSER P (PROF TE AMSTERDAM - BROEDERS in de Geest De doopgezinde bjdrage vanDIERICK en JAN PHILIPSZ SCHABAELJE
48474: AMSTERDAM - Afbeeldinge van de Verscheyde Vergrootinge van Amsterdam met der zelver Voornaamste Gebouwen etc.
58570: KLEIJN A A DRIEBERGEN EN SCHUTTE G AMSTERDAM - Geschiedenis des vaderlands met inleidend woord van Prof Dr J Woltjer met bijlge Tekts Unie van Utrecht Synode 1619
11960: AMSTERDAM - Verleden (1275-1900) heden (1900-1950) toekomst (1950-2000). Door mr. P. J. Mijksenaar. Met een woord vooraf van mr. Arn. J. d'Ailly, burgemeester van Amsterdam.
51674: BRANDT PAUL AMSTERDAM - Importante kunstveiling van Schilderijen-Antieke meubelen Antiquiteiten 25-31 oktober 1966
7369: ANAGRAPHEUS, D.N. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters (1816-1832). Volgens de gedenkschriften van Maria Leer, door D. N. Anagrapheus. Met een inleidend woord van J. H. Maronier.
27048: ANDALA, RUARDUS - Verklaaring van de openbaringe van Johannes met eene Sleutel, dienstig tot 't rechte verstandt van de zelve, en Tafel, om in een opslag de overeenkomst der Gezichten te zien, opgestelt door Ruardus Andala, SS Theol. & Phil doctor ende professor, tegenwoordig Rector magn. met gedurig bewijs van de gegeven verklaaringe, onderzoek van andere, en de aanwyzinge van de vervullinge der gezichten tot nu toe.
18266: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Uit de heilsfontein. Nagelaten Schriftoverdenkingen bijeenverzameld door ds. C. Lindeboom
7080: ANDEL, DR. H. A. VAN - Godsdienst en wetenschap. Een boek voor denkende menschen. Bewerkt naar geschriften van dr. H. Bavinck.
3820: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus beide brieven aan Timotheus toegelicht. Door J. van Andel, predikant te Gorinchem.
73403: ANDEL H.A. DR. VAN - Uit de levensbron, Wekelijsche Predikatën onder redatie van Ds. Th. Kuipers en Ds. J. Ubels met medewerking van andre dienaren des woords Bidden en Danken
2599: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Handleiding bij de boefening der gewijde geschiedenis.
2486: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs. Aan de gemeente uitgelegd.
2483: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus' brief aan de Efeziërs. Voor de gemeente bewerkt.
23989: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis. Vijfde druk. (Gelijk aan den derden herziene druk).
42907: ANDEL, DR. CORNELIS P. VAN. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
40901: ANDEL, DR . C. P. VAN. - Gisteren onmisbaar voor morgen
33037: ANDEL, H. W. H. VAN/BRILLENBURG-WURTH, DR. G. - Hoofdzaken van de Gereformeerde Geloosleer. Voor de belijdenis-catecisatie. tweede druk.
12383: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Jezus' laatste vaarwel. Volksuitgave.
53226: DELFT VAN MARIEKE RED EN ANDERE - COLLECTORS AND COLLECTIONS KONINLIJKE BIBLIOTHEEK 1798-1998
47034: ANDERSCH, ALFRED - De laatste reden
12569: ANDERSEN, H. CHR. - Sprookjes van Andersen. Met illustraties van H. Sturris.
46111: ANDERSEN - Desprookjes van Andersen. Illustraties: Maan Jansen.
44058: ANDERSEN H C - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen verzameld en ingeleid door Antoon Coolen, met houtgravures van Thijs Mauve.
70534: ANDERSEN, H. C. / TEN KATE, J. - Sprookjes en Verhalen van H.C. Andersen. in dichtmaat naverteld door J.J.L. Ten Kate. eerste volledige uitgaaf, met het photographisch afbeeldsel van Andersen.
48212: ANDERSON, J.A E.A VERTAALD DOOR H VANVLIET - Brood op het water Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
44382: ANDERSON, HUGH GEORGE - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A Social History (Studies in American History 10).
71999: BINSCH / BUSCH / ANDERSON / E.A. - Zo doe je dat! Meer dan 10000 tips voor huis, tuin, hobby en vrije tijd.
13410: ANDERSON, BERNHARD W. - De wereld van het Oude Testament.
49648: ANDERSON, HENRY M.A. - A Royal Tear dropt on the vault of the High and Mighty Prince Charles II. Of Glorious and Happy Memory.
35042: ANDRAE, HEDWIG - Walter.
47653: ANDRE, THEOD - In vaders voetstappen geïlustreerd door jan wiegman
72948: LARDINOIS P.M.H. ANDRÉ - Wetenschap, litaratuur en de wedstrijd tussen Homerus en Hesiodus
36201: ANDRE, F/BOER, P. DEN/KONING, J.C. DE - Leven. Leesboek voor de scholen met de Bijbel. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 7e deel.
68632: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Een alleen... een nieuwe zangbundel
68633: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Eén alleen…, een nieuwe zangbundel . (Algemeene liederen, natuurliederen, liederen van den arbeid, kamp- en vacantieliederen, sport en spel, provinciale en gewestelijke liederen, kerstliederen enz., vorstenhuis en vaderland, Volkenbond en vrede) goed ex
62789: OFFERMAN JOHANNES ANDREAS(1754-1811) - De Christen in bespiegeling en oefening of verzameling van onderwijzingen en gebeden. uitgegeeven door een roomsch priester. Met plaaten.
72618: PANGRITZ ANDREAS - karl barth in the theology of dietrich bonhoeffer Translated by Barbara and Martin Rumscheidt
45603: ANDREE, P.J. - Leerredenen voor evangelische christenen, ter aankweekng van geloof, hoop en liefde. Gedeeltelijk ten voordeele van het Weduwenfonds van Evang. Luthersche Predikanten. Opwekking tot standvastigheid in christelijk geloof en leven.
70820: HOME ANDREW - Jaap en Bien anvonturen van twee schooljongens vertaald door A. de Graaff geillustreerd tweede druk
70821: HOME ANDREW - Door dik en dun vertaald door A. de Graaff met platen
73956: MURRAY ANDREW - Nederigheid het belangrijkste kenmerk van een discipel van Jezus
51259: BONAR ANDREW A - Een kind door God bemind het leven van emalia Geddie
61444: MUURRAY ANDREW DR. - In die Heligdom verklaring brief aan die hebreers
73585: BONAR ANDREW A. - Eens een vreemdeling, uit het leven van Ds. Robert Murray McCheyne, predikant te Dundee (Schotland)
70834: HOME ANDREW - De spion op school avonturen van een schooljongen vertaald door Annie de Graaff geillustreerd tweede druk
73850: KNEVEL ANDRIES - Allemaal gereformeerden, in gesprek met tien gereformeerde voormannen
72340: KNEVEL ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
72770: KNEVEL ANDRIES - Allemaal gereformeerden, in gesprek met tien gereformeerde voormannen
8651: ANDRIESSEN, P. J. - De Prins en Johan de Witt. Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regering.
8658: ANDRIESSEN, P. J. - De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Franse Revolutie.
8659: ANDRIESSEN, P. J. - De zeeman tegen wil en dank. Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering, 1650-1654.
6759: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
49187: ANDRIESSEN, S. J. - David copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
49185: ANDRIESSEN, S. J. - David Copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
48291: ANDRIESSEN, P. J - Bakvischje
46682: ANDRIESSEN, H.C.I. - Groei en grens in de volwassenheid. Inleiding in de psychologie van de volwassen levensloop. 2e druk
46596: ANDRIESSEN, P.J. - Een onderdrukte koningszoon, of de jeugd van Frederik den Grootte van Pruisen, door P.J. Andriessen. Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout
46597: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en veldher, of Frederik de Grootte in en na den zevenjarigen oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den tweeden van Pruisen. 1756-1786 door P.J. Andriessen. Schrijver van: Bataafsche Republiek en Bladen uit de Geschiedenis van ons Vaderland. Tweede durk.
46598: ANDRIESSEN, P.J. - Een gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen, Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout.
46314: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van de Tachtigjarigen Oorlog door P.J. Andriessen, Schrijver van: D eVrijheidsoorlog, Evangelie en Friezen, De vrouw van de Wolfsgrove. Zesde druk
46315: ANDRIESSEN, P.J. - Een genstche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen Tweede druk.
45709: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
45710: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
45297: ANDRIESSEN, P. J. - 1812 of de tocht naar rusland. tweede druk.
44645: ANDRIESSEN - Pompen , leerboek ten diensten van het middelbaar technisch onderwijs en zelf
43830: ANDRIESSEN, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
43362: ANDRIESSEN, SUZE - Marie en Pauline
43367: ANDRIESSEN, P.J. - EEN ONDERDRUKTE KONINGSZOON de jeugd van Frederik den Groote van Pruisen 2e druk., 4 gekl. litho's,
43372: ANDRIESSEN, P.J. - Het huisgezin van den raadpensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam 4e druk., 4 gekl. litho's,
43443: ANDRIESSEN, SUZE. - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol
43446: ANDRIESSEN, SUZE - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol. 4e dr
43458: ANDRIESSEN, P. J. - Albertin platen W Steelink (1e Druk)
43459: ANDRIESSEN, SUZE - Bosch en Duin: Drie verhalen voor jongens en meisjes. 4de druk, 6 platen Jan Sluyters,
43486: ANDRIESSEN, P. J. - Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van prins Willem IV: 1747-1751. Schrijver van 'De Vrijheidsoorlog', 'De Kinderen van den Zoetelaar', 'De Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel'. Derde druk.
42311: ANDRIESSEN, P. J. - Onze koning een feestgeschenk naar P.J. Andriessen voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen
40850: ANDRIESSEN, P. J. - De suppoost aan de bank van leening, of de laatste levensjaren van Joost van den Vondel, 1675-1679. Derde druk.
10392: ANDRIESSEN, P. J. - Het huisgezin van den Raadpensionaris of Hoe de Eerste Stadhouderloze Regeering een einde nam. Vijfde druk.
36020: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta. met vier platen van Wilm. Steelink. Derde druk.
10332: ANDRIESSEN, SUZE - Sneeuwkokjes. Drie verhalen.
28458: ANDRIESSEN, P. J. - Tony en Armand. Met 4 platen van Wilm. Steelink. Achtste druk.
8655: ANDRIESSEN, P. J. - De Weezen van Vlissingen. Hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een verhaal uit het derde tijdperk van den tachtig-jarigen oorlog. zevende druk.
25195: ANDRIESSEN, P. J. - De erfenis eener moeder.
10798: ANDRIESSEN, P. J. - esther en aghata
10393: ANDRIESSEN, P. J. - De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering. 1650-1654.
70635: ANDRIESSEN P.J. - Dochter van den fabrikant met 4 platen van Wilm. Steelink vierde druk
10249: ANDRIESSEN, SUZE - Ons clubje
43370: ANDRIESSEN, P.J. - ,Een Gentsche Vrijheidszoon: Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen, 1335 - 1345. I 2e druk., 3 gekl. litho's,
2069: ANDRINGA GZN., W.MET PLATEN, (G. DORÉ). - Kinderbijbel.
3979: ANDRINGA, W - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald.
15660: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. Deel 1: (6) 852 blz. Deel 2: 429 blz.
72744: ANDRUIESSEN P J - EEN ENGELSCHE jongen op een Hollandsche School 4e druk
70616: ANEMA, S - In 's levens opgang iillustratie 4e duizendtal
64908: SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI. - Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita. Tomus octavus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Ad codices manuscriptos Vaticanos exacta. Cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum, S.R.E. cardinalis cura et studio fratrum eiusdem ordinis. (41) 412 blz. Tomus nonus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII. (25) 494 blz. Tomus decimus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione CXXIII ad quaestionem CLXXXIX. (37) 564 blz. Tomus undecimus: Tertia pars summae theologiae quaestione I ad quaestionem LIX. (51) 554 blz. Tomus duodecimus: Tertia pars summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC. (18) 383 blz. et supplementum tertiae partis summae theologiae: (48) 264 blz. Tomus decimus tertius: Summa contra gentiles liber primus et secundus ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta et summo pontifici Benedicto XV dedicata cum commentariis Francisci de Sylvestris Ferrariensis cura et studio fratrum praedicatorum. (58) 602 blz. Et appendix ad primum et secundum librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 67 blz. Tomus decimus quartus: Summa contra gentiles ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta. Liber tertius. (51) 475 blz. Et appendix ad tertium librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 55 blz. Tomus decimus quintus: Summa contra gentiles. Liber quartus. (48) 303 blz. Tomus decimus sextus: Indices auctoritatum et rerum occurrentium in summa theologiae et summa contra gentiles et in annexis commentariis Thomae de Vio Caietani et Francisci de Sylvestrus Ferrariensis item in praefationibus, notulis atque appendicibus editorum id est indices in integros tomos IV-XV cura et studio fratrum praedicatorum. (25) 645 (4) blz.
20388: SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI. - Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita. Tomus octavus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Ad codices manuscriptos Vaticanos exacta. Cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum, S.R.E. cardinalis cura et studio fratrum eiusdem ordinis. (41) 412 blz. Tomus nonus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII. (25) 494 blz. Tomus decimus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione CXXIII ad quaestionem CLXXXIX. (37) 564 blz. Tomus undecimus: Tertia pars summae theologiae quaestione I ad quaestionem LIX. (51) 554 blz. Tomus duodecimus: Tertia pars summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC. (18) 383 blz. et supplementum tertiae partis summae theologiae: (48) 264 blz. Tomus decimus tertius: Summa contra gentiles liber primus et secundus ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta et summo pontifici Benedicto XV dedicata cum commentariis Francisci de Sylvestris Ferrariensis cura et studio fratrum praedicatorum. (58) 602 blz. Et appendix ad primum et secundum librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 67 blz. Tomus decimus quartus: Summa contra gentiles ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta. Liber tertius. (51) 475 blz. Et appendix ad tertium librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 55 blz. Tomus decimus quintus: Summa contra gentiles. Liber quartus. (48) 303 blz. Tomus decimus sextus: Indices auctoritatum et rerum occurrentium in summa theologiae et summa contra gentiles et in annexis commentariis Thomae de Vio Caietani et Francisci de Sylvestrus Ferrariensis item in praefationibus, notulis atque appendicibus editorum id est indices in integros tomos IV-XV cura et studio fratrum praedicatorum. (25) 645 (4) blz.
53169: DAVIES BOB &WORTHEN ANITA - en toch zo ANDERS omgaan met homoseksualiteit in je familie of vriendenkring
65529: SERVAES ANKE - Oorlogs kinderen. Tekeningen Judith Kruys
70716: GOGH-KAULBACH ANNA VAN - Moed geillustreerd door A. Gerdes Overbeek
31790: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64867: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64868: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
43120: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
71689: VRIES ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger, vierde druk
70468: VRIES DE ANNE - DAGOE de kleine bosneger gieillustreerd door Corrie van der Baan achtste druk
74014: ATKINS ANNE - Moederziel (vertaald door Rika Vliek)
73999: GRAAF ANNE DE - Uit de ronde schaduw
71009: VRIES DE ANNE - De duisternis in (Reis door de nacht, deze serie bestaat ui: 'De duisternis in', 'De storm steekt op', 'Ochtengloren', illustraties van Tjeerd Bottema)
73328: DACIER ANNE - Les comedies de Terence: avec la traduction et les remarques tome premier
57159: HUITIËME ANNËE--*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++Ç++++ - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
40347: HUITIËME ANNËE - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
69607: VERMEER ANNEMARIE - NSB-FILMS propaganda of vermaak?
56951: HOOGENBOOM ANNETJE - De Libanonceder novelle 1e druk
71781: LUCAS ANNIE - NIET DOOR EIGEN KRACHT een verhaal uit het Engelsch 3e druk
64504: ROMEIN VERSCHOOR ANNIE - Anne Frank het achterhuis dagboekbrieven 12 juni 1942- 1 augustus 1944
71208: ANONIEM - ik had een meisje lief, een vertrouwlijke briefwisselin, bebundeld door "Walter Trobisc, vijfde druk
48540: ANONIEM - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 54e jaargang19265
48539: ANONIEM - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 55e jaargang1926
45097: ANONIEM - De avonturen van Aram. Het zwaard van Palermo , Het Amusante Weekblad Okido zonder jaar geillustreerd 1e dr. - Oblong formaat, geniet
70309: ANONIEM - Hoe het Morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
40774: ANONIEM - Het Friese Landschap/It Fryske Gea Netherlands, .
73259: N N ANONIEM - Vereniging Johannes Stichting 1887-1962 : Nieuwveen - Huis ter
73316: ANONIEN (FRANS) - Poesies, par un amateur peu exerce.
29865: ANROOY, P. VAN - Inleiding tot de jeugdconcerten.
74066: MARGARETHA ANTHONIA - De kostbare vaas (tweede druk)
69911: ANTICHRIST, DER. - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main Inc. fol. 116. Mit Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten Straßburger Druckers, um 1480. Mit Beiträgen von Karin Boveland, Christoph Peter Burger, Ruth Steffen.
25489: ANTINK, A.J. (OVERL. 1899, ROTTERDAM) - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door (...)
54978: GEESINK MARJA EN BOSSER ANTON RED - VONDEL Het epos van een ambachtelijk dichterschap
52928: COOLEN ANTON - kinderen van ons volk
74053: MARGARETHA ANTONIA - Waar woont het geluk?
42992: ANTONIDES, M. - Het Borgtochtig en Zaligmakend Lijden, Kruisdood en Begrafenis van den Heere Jezus Christus. Verklaard en toegepast in 35 predikatien door M. Antonides Nieuwe uitgave
73382: ANTONIDES, THEODORUS (1647-1715, WESTERWIJTWERT EN MENCKE-WEER) - Verklaring over de wonder-werken Jesu Christi Waar in de woorden van ieder Wonderwerk hostelic wonrden geopend/ en haar einden en dogmerk op een schriftmatige wijs betoogd. WAARBIJ Schrivtmatige uitlegging over Matth. 21. vers 33...46. Behelsende een verklaring over de gelikenis van den wyn-gaard, die Jehova plantede.
24921: ANTONIDES, MEINARDUS (1700-'76, ONDERWIERUM) - Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën door Meinardus Antonides, in leven predikant te Onderwierum en Westerdijkshorn.
36501: ANTONIDES, MEINARDUS (1700-'76, ONDERWIERUM) - Schriftmatige verklaring over het borgtogtelijk en zaligmakend lijden, den kruisdood en de begrafenis van den Heere Jesus Christus. Voorgesteld in vijf en dertig leerredenen, doormengd met leerzame en praktikale aanmerkingen, en elke verhandeling besloten met eene ontdekkende en opwekkende toepassing, benevens beknopt vertoog van den staat van Christus verhooging uit Psalm 118: 22, 23.
71978: ANTONISSE, RINUS E.A. - 1. Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. 2. Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven. 3. Energie in wisselend getij. 3 Delen in linnen schuifdoos. Twee delen: or. linnen met omslag en één deel or. omslag met flappen, 176; 32; 128p. Ca. 30,5 x 22,5 cm.Interviews Ben Jansen. Met talloze illustraties in kleur en zwartwit; mooi exemplaar.
71425: CICARELLA ANTONIUS - Vervolg op Plantina Van het leven de Roomsche pausenbeginnende met Situs de 4e tot in de tegerine van innocentius de 10e twede deel getrouwelijck uyt de Latijnsche taelovergezet met de ware beeltenissen der selviger in koper uytgeprent Amstedamsche bibliotheek
59137: KPOBI DAVID NII ANUM - Zending in de boeiren. Mission in chain. The life and ministry of the ex-slave Jacobus E.J. Capitein (1717-1747). Met een vertaling van zijn belangrijkste werken.
42472: ANWB - Goede reis en wel thuis route beschrijvingen 3 mapjes met daar bij de anwb leidt u door de doolhof van uw reisbelemmeringen 2 mapjes in org opbergmap
42453: ANWB, READER'S DIGEST, RED - Het beste autohandboek. vraagbaak voor gebruik en onderhoud
16878: ANWIJL, E. - De Keltische godsdienst in den voor-christelijken tijd. Door Edward Anwijl, hoogleeraar te Aberystwyth.
60597: MARIS J W DR. APELDOORN - Schepping en Verlossing het kader van een bijbelse spirtualiteit
33197: APELDOORN, MR. L.J. VAN - De Kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het regt omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795. Door (...). in 2 delen.
67366: VELEMA W H DR. APELDOORN - Denken vanuit het einde Confromtatir met van Ruler
47984: BAARS A PROF CHR GERF KERK APELDOORN - 2e druk (proefschrift)
64538: ROOS G APELDOORN - De HEERE zal het voorziemn 25e jarig bestaan van de Gerf Gem te Emmeloord 1958-83
4888: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - De herformde (sic) leer van den geestlyken staat der menschen, van 't werk des Geests, van 't gelove, het genadeverbond, de kerke, de sacramenten, den kinderdoop, en andere gewichtige waarheden. Verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den brief van N.N. zynde het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schrijven door Johannes Conradus Appelius Dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam.
49713: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Vierde druk.
49723: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - De Nuttigheid van de Kennisse der evangelische waarheid,de formulieren van enigheis, en derzenver ernstige verdediginge tot nodige onderrogting der een voudige voorgesteld 1764 waarbij Brief behelzende de voormaanste gronden, en de bijzondere meening van de hedendaagsche nieuwe leer der sacramenten. Neffens de voornaamste bewyzen, tegen dezelve: als ook ene oplossing van hare voornaamste tegenwepingen. Geschreven aan N.N. Door Johannes Conradus Appelius..
34028: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
49722: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door (...) Derde druk. Waarbij gebonden: Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) .
19795: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Raadgeving aan bekommerden, in den vorm van een brief.
49716: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie. Eenvoudig afgeleidt uit enige Evangelische stoffen.
49717: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Vierde druk.
49718: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. met Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie. Eenvoudig afgeleidt uit enige Evangelische stoffen.
49720: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
4040: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. 2e druk
72449: APPERLOO-BOERSMA, K. / SELDERHUIS, H.J. - Calvijn en de Nederlanden
22159: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
49726: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
18461: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
1611: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
72007: AQUINO VAN THOMAS --SASSEN, DR FERD. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Thomas van Aquino, tweede herziende druk
5304: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
40051: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. XXII Over de Sacramenten. Latijnsche en Nederlandse tekst uitgegeven door een groep dominicanen.
29812: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - S. Thomæ Aquinatis doctoris angelici Summa Theologica diligenter emendata de Rubeis, Billuart et Aliorum notis selectis ornata. I: 768 blz. II: 732 blz. III: 700 blz. IV: 819 blz. V: 824 blz. VI: 438 (41) blz.
14969: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Sancti Thomæ Aquinatis Summa theologica S. Thomæ Aquinatis: in qua Ecclesiæ Catholicæ doctrina universa & quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu, quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab hæreticis in controversiam; id omne ut erudite, solide & dilucide, ita pie atque fideliter explicatur. In tres partes ab auctore suo distributa. Olim quidem ex manuscriptis exemplaribus, quorundam Lovaniensium Theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nuper nonnullorum Duacensium Theologorum opera & nunc eorundem nova cura, a pluribus mendis repurgata, ita ut suum primavum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proxime accedat. Quid post reliquas omnes in hac secunda Duacensi editione præstitum sit, exponetur Epistola ad lectorem.
49730: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Sancti Thomæ Aquinatis Summa theologica S. Thomæ Aquinatis: in qua Ecclesiæ Catholicæ doctrina universa & quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu, quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab hæreticis in controversiam; id omne ut erudite, solide & dilucide, ita pie atque fideliter explicatur. In tres partes ab auctore suo distributa. Olim quidem ex manuscriptis exemplaribus, quorundam Lovaniensium Theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nuper nonnullorum Duacensium Theologorum opera & nunc eorundem nova cura, a pluribus mendis repurgata, ita ut suum primavum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proxime accedat. Quid post reliquas omnes in hac secunda Duacensi editione præstitum sit, exponetur Epistola ad lectorem.
49731: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
49727: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
49728: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
49729: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Verhandeling over het aanbiddelijk sacrament des altaars. Uit het Latijn vertaald door J. H. Janssen. Met een voorwoord van prof. mag. dr. J. B. Kors, O.P.
49732: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. XXII Over de Sacramenten. Latijnsche en Nederlandse tekst uitgegeven door een groep dominicanen.
46643: ARBERRY, ARTHUR J. - The Koran Interpreted: Volume 1+2. Suras I-CXIV. London / New York: George Allen & Unwin / Macmillan,1955 .
48260: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) KRUMACHER FRED WILH- GERDES G-KOENEN H J MR. - Leer en troostboek ten gebruike bij de Boeken van het Ware Christendom Het Paradijshofje metgediechten van Mr H J Koenen de leerredenen over de tien plagen van egypte met het leven van den zalig ontslapen door Dr.Fred.Wilh Krumacher
18755: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
17248: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godtgeleerden heere Joan Arendts, generaal superintendent des vorstendoms Lunenborg, alle geestryke boeken van het waare christendom, nevens der zelver byhoorende traktaatjes van de heilzame boete, hartelyk berouw en leedwezen over de zonde; als mede van het waare geloove, heilig leven en den wandel der rechte waare christenen: ook hoe een oprecht christen zonde, doodt, duivel, helle, waereld, kruis en alle droeffenis, door het geloove, gebedt, geduld, Godts Woordt en hemelschen troost overwinnen zal; en dat zelve alles in Christo Jesu. Uit het Hoogduitsch, merkelyk verbetert, van veele opzichtelyke fauten gezuivert met gebeden, op ieder capittel toepasselyk, verrykt en met kopere platen, op nieuw in't licht gebragt. Door mr. Zacharias Dezius, leeraar in de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Rotterdam. 1e boek (38) 203 blz. 2e boek: (2) 302 blz. 3e boek: (6) 79 blz. 4e boek: (4) 160 blz. 5e boek: 112 blz. 6e boek: 113-177 (19) blz. Daarbij: Tien schoone geest- en leer-ryke predikatien van de tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen. 94 blz.
69944: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Recht vernieuwde Paradys-hofken. in houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige bladeren tot troost des kruys genoten dezer wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende .
41392: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het vernieuwde Paradys-hofken. Vol allerhande leer-rijke-deugt-dank-kruys-ampt-lof en vreugde-gebeden: Daer door / tot herstellinge van 't beelt Gods / tot stichtinge eens nieuwen geestelijken levens / en oeffeninge des waren Christendoms / als ook tot troost in 't kruys/ en tot lof des naems Gods. De ware Christelijke Deugden, uyt alle de hooft-leren van ons Christelijk Geloof / mitsgaders / de grontspreuken der H. Schrift / in de ziele krachtelijk geplant worden. In 't licht gegeven door den hoogverlichten Gods geleerden Johan Arent. En voor desen uyt het Hoogduytsch vertaelt, maar nu in dese laatste druk, van nieuws, na het selve, als ook volgens de nieuwe oversettinge der Nederlantsche Biblien verbetert, van veele fouten gesuyvert, en met de voornaamste hooftspreuken der H. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. .
15002: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Recht vernieuwde Paradys-hofken. in houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige bladeren tot troost des kruys genoten dezer wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende .
73537: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
49740: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Vier boecken van het Waere Christendom dat is de oprechte practijke en Oeffeninghe de Godsaligheyd
49736: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
49739: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten(15) verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
38152: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertyds hoogverlichten Godgeleerden Heere Johan Arendts, generaal superintendent des Vorstendoms Lunenborg, Alle geestryke boeken van het waare Christendom, nevens der zelver byhoorende traktaatjes van de heilzame boete, hartelyk berouw en leedwezen over de zonde; als mede van het waare geloove, heilig leven en den wandel der rechte waare christenen: ook hoe een oprecht christen zonde, doodt, duivel, helle, waereld, kruis en alle droeffenis, door het geloove, gebedt, geduld, Godts Woord en hemelschen troost overwinnen zal; en dat zelve alles in Christo Jesu. Uit het Hoogduitsch, merkelyk verbetert, van veele opzichtelyke fauten gezuivert, met gebeden, op ieder capittel toepasselyk, verrykt, en met kopere platen op nieuw in't licht gebragt. Door mr. Zacharius Dezius, leeraar in de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Rotterdam. (eerste t/m zesde boek} waarbij gebonden: Tien schoone geest- en leerryke predikatien van den tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen (...)
23197: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften.en: Tien geest- en leer-ryke predikatien, over de grouwzame en schrikkelyke plagen van Egypten, welke de man Gods Moses voor den verstokten koning Pharao in Egypten, kort voor den uittocht der kinderen Israëls, door Gods werking heeft gedaan, op wat maniere al zulke plagen, geestelyker wyze, voor het einde des waerelds zullen weder komen, en over 't menschelyke geslagt, voornamentlyk over het tegenwoordige verstokte christendom zullen gaan. Gedaan en beschreven door den heer Johan Arendts, generaal super-intendent des vorstendoms Lunenburgh. voor dezen in't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, J.A.C.P.
49737: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
34859: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
60221: LUGT VAN DER ARIE - Trilogie van de Zee 1 Het lied van de zee 2 schip zonder roer 3 kapitein marie
49741: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
30061: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
73995: DONK ARINA - Onbewoonbaar verleden
74107: STIJSIGER ARINA - Een vriend van ver
26241: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
49742: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
73673: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Iets fijns voor Elsje
69937: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Tanja wil het anders
71668: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Je mag er zijn Reini!
72018: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter en het oude huis,
73037: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter in actie
73083: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter op vossenjacht, tweede druk
19472: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
49744: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
5313: ARMENGAUD J.G.D. O.R.V., JANIN JULES, DE LESCURE M., COMTE DE LA FITTE, H. BABOU E.A. - Les Reines du Monde. Par Nos Premiers Ecrivains. Ouvrage publié sous la direction De M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur de l'histoire des Peintres, auteur des Galeries publiques de l'Europe des trésors de l'art, etc., etc.
72898: ARMSTRONG, LANCE - Elke seconde telt het vervolg op de pijngrens
48854: ARMSTRONG, F. - Dora en Lily
46958: ARMSTRONG, K., - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen.
49747: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
37592: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
49746: ARMSTRONG, K., - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen.
39058: ARND, J. - Johann Arnd's des hocherleuchteten Lehrers (weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg.) Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies_Gärtlein. Mit der Lebensbeschreibung des seligen Mannes. Nebst seinem Bildniß und 57 Sinnbildern. Zehnter Abdruck.
46423: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
49751: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn.
49750: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
73544: ARNDT, W.F. AND W. GINGRICH, - A Greek-English Lexicon of the New Testament. A translation and adaptation of the fourth revised and augmented edition of WALTER BAUER'S Griechisch-Deutsches Worterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der ubrigen urchristlichen Literatur.
67759: VERWEIJ M NED HERV PRED O.A DRIESUM-ARNEMUIDEN - De opening van uw woorden 10 preken met korte levensschets en voorwoord van DsL H Oosten
49752: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
20369: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
73837: RAVENSWAAY J C VAN PRED CHR GERF KERK TE SCHEVENINGEN-ARNHEM - Gaan en Komen Afsheid Schevingen intrede Arnhem met foto
72792: POLDERMAN ARNOLD - Het geheim van het witte huis omslag Jan den Ouden
40302: ARNOLD, GODFRIED (1666-1714, BERLERBERG, BRANDENBURG) (MET ETSEN VAN . ROMEYN DE HOOGHE (1645-1708) - Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onzes Heeren 1688. Onzydig in't Hoogduytsch beschreeven, door den hoog-geleerden heer Godfried Arnold, voor deezen Hoog-Leeraar in de Historien tot Giesen. In het Neederduyts vertaald. Vercierd met verscheyde koopere plaaten door den heer Romeyn de Hooghe. Deel 1: (titelprent-Uitslaand portret) (30) (72) 858 (28) blz. Met 18 prenten. Deel 2: (28) 768 blz. Met 11 prenten. Waarbij: Naadere verklaaringen over de historiën der kerken en ketteren, behelzende veelerhande noodige stukken, oorkonden, tractaaten, getuygenissen, acten en geschiedenissen, noopende veele twisten ter zaake van den godsdienst. 235 (20) blz. Met etsen van Romeyn de Hooghe. Deel 1: Uitslaand portret van Fridericus, Rex in Borussia, prenten van Nicolaus; Paulus Thebanus; Paulus Samosatenus; Manes seu Manichæus Corbicus; Julianus Apostata, imp. Romanus; Georgius Iconolatra; Arrius Alexandrinus; Macedonius; Majorinus Numida; Jacobus Zonzalus et Donatus; Nestorius; Eutyches; Mahometh; Photius Iconoclasta; Henricus IV. Imperator; Hildegardis; Savonarola; Ioannes Hus. Deel 2: prenten van Leo X; Thomas Muntzer; Iohannes Bucholdi á Leyda; Martinus Lutherus; Melanchthon; Schwenkfeld; Theodorus Sutor; Menno Simons; David Joris; Paracelsus; Calvinus.
43257: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
71249: MOL ARNOLD - Samen winnen in je huwelijk
49753: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
49757: ARNOLD, GODFRIED (1666-1714, BERLERBERG, BRANDENBURG) - Het leeven der voornaamste oudvaders of woestynreis. Bij een vergaaderd en met een voorrede verzien. Tweede deel
49758: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
49759: ARNOLDUS, HENRI - Pietje Puk in gevaar 24e druk, met tekeningen van Carol Voges.
37627: ARNOLDUS, HENRI - Pietje Puk wordt agent. 26e druk, met tekeningen van Carol Voges.
64623: ROTTERDAM ARNOLDUS - Praktijk des biddags wegwijzers voor eenvoudige christenen om recht biddag te houden.
31635: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
49762: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
23337: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
42508: ARRENBERG, R. - Groote mannen en vrouwen. Boeiende verhalen en bijzonderheden uit hun leven. Met 6 gekleurde platen.
70441: PINK ARTHEER W - Troosvolle beloften uitb het Engels vertaald door G H C Donker
49763: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
39912: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
73974: PINK ARTHUS W. - Roemt Zijn deugden, de eigenschappen van God
59354: KUYPER J H SCHEURER J G MISSIONAIT ARTS - SCHEURER J G Missionait Arts De man van het rotsvaste geloof
70859: ARTZ, MARCEL J.A., - Hoe Dikke Gijs in de Cockpit verzeilde. . Ill.: met bandtekening en ills.; Hans; Borrebach. .
6117: ARVISENET, CL. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
49764: ARVISENET, CL. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
72481: AS H.H.J. VAN, BERG C.R. VAN DEN, BISSCHOP R. - Vrede, vrijheid, vaderland, Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster
46520: ASBJORNSEN & MOE,GRETA BAARS-JELGERSMA,A G VAN HAMEL, TOON VAN HAM - Noorse volkssprookjes uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Keuze en vertaling van Greta Baars-Jelgersma, ingeleid door Prof. Dr. A G van Hamel, geillustreerd door Toon van Ham
48770: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
49766: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
49767: ASCH, R. W. VAN - Het voorbeeld van Dasi
74058: ASCH R.W. VAN - In de huifkar
54556: FERDINAND LUDWIG VON BRESSLER UND ASCHENBURG - Les Souverains Du Monde: Ouvrage Qui Fait Connoistre la Généalogie ..., Volume 2
6172: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
49768: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
43794: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
49771: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
49770: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
24124: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
49773: ASSCHER-PINKHOF, C. - Toen moeder klein was 3edruk
46427: ASSELBERGS, ING. G. - Reparatie En Onderhoud Van Auto’S
49776: ASSELDONK G. VAN M.S.F. - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398)
43822: ASSELIN, HENRY - La Hollande dans le monde. L'Ame et la vie d'un peuple
49778: ASSELT, W. J. VAN - Coccejus
15285: ASSELT, WILLEM JAN VANMA - Amicitia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669). Proefschrift.
1067: ASSENBERGH, S. P. VAN - De valse godsdienst der Jehova's Getuigen. 4e druk. een gerformeerde weerlegging van de jehova,s getuigen
21509: ASSENBERGH, S. P. VAN - De valse godsdienst der Jehova's Getuigen. .2e druk.
69876: DICKSON ATHOL - WASSEND WATER vertaling Rika Vliek
72036: ATLAS - National Atlas of Kenya. third Edition.
48139: ANONYMOUS-ATLAS - Volkeren-atlas Amerika. meer dan 100 inplakplaatjes. Fraai overzicht over mensen in de Amerika's. Ornam. half-linnen. Als nieuw.
49782: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
43879: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
72533: ATLAS - Topografische satellietbeeld atlas van nederlan 1:100.000,
73666: ATLAS - Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000. 4 delen. 1: West-Nederland. 2: Noord-Nederland. 3: Oost-Nederland. 4: Zuid-Nederland.
71626: ATMADJA-HADINOTO, N.K. - Dialog dan edukasi. Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia. (Diss.)

Next 1000 books from Kool Boeken

12/15