Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75637: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
19495: N.N. - De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van ,,De vriend van Oud en Jong''.
14329: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren.
57995: [JOODS HISTORISCH MUSEUM]. - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De Mediene", van 12 april t/m 25 november 1984 in het Joods Historisch Museum. Added: Invitation for the opening of this exhibition. (Waaggebouw, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
76096: N N - tafereelen uitdevaderlandsche geschiedenis voorde beschaafde jeugd behoorende tot het nieuw Nederlanschch Historiespel verdedruk
9534: N.N. - Geschiedenis van Ede. Deel I. Het kerspel Ede.
75584: STERMONT JASKOBUS 1612-65 - Lauweren-krans gevlochten voor syn hoocheyt, Wilhelm de Heer Prince van Oranje & . Over sijne eeuwig roembaere handelinge, gepleegt tot ruste deser Vereenigde Lantschappen, in't jaer 1650. / By C.G in samenspraak tusschen een Amsterdammer en Leyenaer echt Gedrukt op onbekende parsse van Holandt ware Vrijheidt
38906: N.N. - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
24603: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1926/27. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
37138: N.N. - Alleen uit hem en door hem. Overwegingen bij het zeventig jarig bestaan van de Geref. Gemeente.
76129: BIJBEL VERTALING 1951 - BIJBEL vertaling 1951in opdracht van het N B G
70340: REDACTIE0.............. - De Tweede Wereldoorlog. Compleet alle 24 delen + index
71867: N.N - De vier uitersten van den mensch, versier met vier prenten, voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- nieuwe druk , overzien en verbeterd Waarbij gevoegd is het Gulden Paradijs, behelzende vele Bemerkingen, Lofzangen en Litarieen, alsook eene mis op het lijden van Christus versier met 35 nieuwe prenten vermeederd met eeinge godvruchtige gebeden
12913: N.N. - De schilder van Dordrecht. Een verhaal uit den tijd der hervorming.
70154: JEAN HENRI CASTÉRA 1773-1811 - Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland. / [By Jean Henri Castéra]. Uit het Frans deel 1 en 2
44486: N.N [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
69694: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 30e jaargang
69690: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 27e jaargang
72035: VALPHEN DANIEL VAN 1717-1793 - Het recht der overheden omtrent kerkelyke bedieningen
76437: KECK TH HERV PRED TE STAPHORST 1885-1941 - Haar gerucht gehoord Uit het leven en werk van Ds Th Keck serie jaren der eeuwen deel 2
5494: N.N. J D W - Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
24339: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zoo mooi? Drie splinternieuwe voordrachten voor 1 heer.
76600: STATENBIJBEL BIBLIA KAERTEN VAN CORNELIS DANCKERS !664-1717 - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
3970: N.N. - Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
71878: N N - Toespraak van d3e krachtder waarheid op het sterfbed van een jeudige Christinne
47876: SCIBANI CAROLI (1561-1629 - AMOR DIVINUS
24380: N.N. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel - Maatschappij 1824 - 1924. Door de directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der maatschappij.
74597: N N (L DE GROOT) - VAKGROEP SCHILDERSBEDRIJF VADEMECUM
71869: BURNET THOMAS (1635-1715) SEWEL 2 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtste en eydigende met het begin van Koninginne Elizabeth
15325: N.N. - Selectæ e profanis Scriptoribus historiæ, quibus admista sunt varia honeste vivendi præcepta ex iisdem Scriptoribus deprompta.
22235: N.N. - Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
21990: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechesatiën, scholen met de Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant. 181e-200e duizend.
74525: KUIFJE HET WEEKBLAD VOOR DXCSUPER JEUGD TOT 777 - Verzameling Kuifje 13. Meer dan 500 bladzijden vrolijke en boeiende lectuur Verzameling Kuifje 13. Meer dan 500 bladzijden vrolijke en boeiende lectuur 39e jaargang no 11 t/m 20 en 29 t/m40 geb in twee banden
31764: N.N. - Samenspraak tussen een rijke uit Kapernaüm en een arme uit Nazareth.
70269: N. N. - Summarien Oder Kerker Uukzug aller Capitel Der gansen heiligen Schrifft Alten und Neuen Testaments
30510: N.N. - De kerk in de catacomben. Verhaal over het lijden van de eerste christengemeente onder een Romeinsch keizer.
70186: N N - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld,
71625: DIEDERICH. COENRAAD 1575-1639 CHRISTIAAN CHEMNITZ (1615-1666) ( JOH. LODEWYK BATTILJE (1736 F - Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
9878: N.N. - De ramp, Amsterdam februari 1953. Met een voorwoord van HM. de Koningin.
9480: N.N. - Evacuatieherinneringen. 10 mei 1940. Door "een geëvacueerde" uit Veenendaal. Met woord vooraf en voorzien van foto's door Martin Brink. Veense Historie Reeks.
9360: N.N. - Israel. Honderdzestig foto's van Hed Wimmer. Met een inleidende tekst van Gabrielle Rosenthal.
73362: [MARKLIN, INC.] - Marklin 150 jahre niewigheden 2009
73363: [MARKLIN, INC.] - Marklin nieuw in 2004
56070: HANDSCHRIFT GEGREFORMEERDE BOND LEZING GOUDA JAN 1935 - HANDSCHRIFT Lezing over de bezwaren tegen en binnen de Gerf Bond in deNed Herv Kerk 16 blz ondertekent GOUDA 17/1 1936 gebonden
76034: ELSHOUT A PRED GERF GEM 1923-1991 - Aan armen uit gena uit het leven van Ds A Elshput door A F vanToor 2edruk
45208: N.N. - Sammlung einiger predigsen wegen ihrer Grundlichkeit und geistlichen Erfahrungen augeschrieben und zum durck befordert von ungenannten Freunden.
77099: N.N - Schatkamer voor alle standen voor 1843-47eeene menigte werenswaardgheden bijzonderheden huishoudelijke voorschriften en zeer vel van hetgeen in de verzaenleven noodig nuttig kan geacht worden
14083: N.N. - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
55965: HAGEMAN HENRICUS 1706-1774 - Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
46457: K.L.M. - The Importance of Holland Seen from the Air
48418: STEMPVOORT DIRK CAREL VAN VEENENDAAL 20 FEBR 1866-5 OKTOBER1939 - Een tijdrede naar Jesaja 64 vers 8-9 Israels gebed tot God
19349: N.N. - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
2621: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
10170: N.N. - Landelijk Nederland. Encyclopedie van natuur en landleven.
74636: N.N. - Hervormde Gemeente te Eethen
4469: N.N. - De levens der heiligen voor ieder dag van 't jaer. Met oeffeningen en gebeden getrokken uit de levensbeschryvingen der Heiligen tot Antwerpen gedrukt in de jaeren 1708, 1711 en 1715. Vertaelt uit de levensbeschryvingen van Baillet, en uit die te Parys 1734 uitgegeeven zyn: alle gedrukt, met privilegien en goedkeuringen. Eerste deel.
18890: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J. v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
38959: N.N. - Neu vermehrt und vollständiges Kirchen Gesang Buch, in sich fassend Die Psalmen Davids, Nach D. Ambrosii Lobwassers Ubersetzung hin und wiederverbessert, Wie auch 700 sowohl der alten alls neuen Geistreichen Liedern, welche anjeso sämtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränsenden Landen zu singen gebräuchlich, Nebst denen erbaulichen Gebätern, mit Catechismoo und Symbolis versehen. (...) Waarbij geb.: Neu vermehrtes und vollständiges Evangelisch Reformirtes Gesang Buch, worinnen Die auserlesenste, Geistreiche und erbauliche Lieder, enthalten sind; Welche sämmtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränkenden Gemeinden zu singen gebräuchlich, Mit einem Unhang aus Hessen-Casselisscher Lieder-Sammlung vermehret, nebst der gottseligen Neanders Bundes Liedern, mit beygefügten Morgen-Abend un Communion Gebätern, wie auch Catechismo und Symbolis. (...) Waarbij geb.: Neu eingerichteter und sehr nüsslicher Lieder-Anhang, Welcher mit denen jtzt zu singen gewöhnlichen allereuesten Geistreichen Gesängen als eine Kleine Sammlung aus einigen erbaulichen Gesang-Büchern in eine neue bequeme Oordnung zusammen getragen, und in denen Reformierten und mehrern Landen üblich, und erstereen Gesang-Büchern mit beygefügt werden kan. (...) Waarbij geb.: Heidelberger Catechismus, Gebäte etc.
16474: N.N. - Concilii Tridentini epistularum. Pars prima. Complectens epistulas a die 5 martii 1545 ad concilii translationem 11 martii 1547 scriptas. Collegit edidit illustravit Godofredius Buschbell. Editie: Nova collectio edidit Societas Goerresiana, promovendus inter Germanos catholicos studiis. Tomus decimus.
68845: WILHELMINADORP 1841 - Bijbel Het Boek de psalmem nevens de gezangenect berijming 1773
13899: N.N. - Waarschuwing tegen het kwaadspreken. Tweede druk.
26526: N.N.(VAN DER LEEUW-STICHTING, G.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Tweede druk.
44798: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
11377: N.N. - Geuzenliedboek 1940 - 1945.
72341: N N - Toen . . . 1940 1945. Ills.: zwart/wit illustraties. Het boek dat iedereen zo'n 50 jaar geleden in huis had. Nog steeds een goede impresiie van waarom je geen oorlog wilt.
73497: N N - Voornaamste regels voor eene natuurlijke voeding vrij vertaald uithet engels
44531: N.N - Kind van onz een erste handleiding aan ouders van kinderen met een hadicap
60407: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
60408: M.F.R.P - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
37345: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechisatien, scholen met de bijbel en huisgezinnen.
43475: KA-TSETNIK 135633 - Moni. is de gruwelijke geschiedenis van een Poolse jongetje in Auschwith
69721: N N - Morks` Magazijn 1912 (veertiende jaargang) XXVI, eerste jaargang opvolger van Boon`s Geillustreerd Magazijn; met inhoudsopgave met artikelen over van alles en nog wat wereldwijd en veelal voorzien van z-w foto`s;
71866: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 met handtekening j scharp
71990: LANGE PETRUS DE 17 E - Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere geklegenheden by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. Verciert met kopere Platen
73793: WOLZELEY KAREL BARONNET (CA1630-1714 - UBELMAN JOHANNESS GORINCHEM -1715- TILLOTSON JAN 1630-1694 - De redelykheid van't schriftuur-geloof.op een Redenering over de redelyke Gronden op welke wij de Bijbel als Gods Woord aannemen. in Engels beschreven -- In nederduits vertaalt door Johannes UBELMAN dienaar te Gorinchem Achter is by gevoegt tegen de hedendaagsche Atheisten door den Hoog geleerden Heer Jan Tellotson
1056: P. H. A. I. C. B. - Eens hemelings voortgang uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
31304: N.N. - De Hoop of de verwachting der Kerk Uitgave van het internationaal Traktaat Genootschap verspreis overde gehele wereld
20460: N.N. - Gedenkklanken. Uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de Ned. Hervormde Jongelingsvereeniging "Prediker 12: 1a" op G.G. te Veenendaal. 1891-1941.
76081: N N - Al wat u ontbreekt ANTWOORDEn op debasisvragenvan hetgebed door een onbekend cjhristen
75684: N N - De Jonge Hugenoten eenverhaal uit de tijd der vervolging in de 17e eeuw 3e druk
9798: N.N. - 300 Jaar Evangelische Lutherse kerk Langestraat Amersfoort. 1686-1986.
1224: N.N. - De erfenis van onze vaderen. Een tweede zestal preken van bekende oudvaders.
19988: N.N. (BIORD, JOANNES-PETRUS) - Manuale Confessarorum Dioecesis Genevensis. In quo, juxta disciplinam ejusdem Dioecefis, ea proponuntur & explanantur, quae ad utiliorem & faciliorem sacramenti poenitentiae administrationem magis cenferre visa sunt. Editio secunda. Accuratior & Emendatior.
72949: N.N. - De kunst van het schrijven
72956: N.N - Een halve eeuw uitgeveractiviteit 1896-1946, Jubileumscatalogus
72957: N.N - De gouden eeuw der Vlaamse Miniatuur, het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475
72967: N.N. - Dient den Heere ''125 jaar jongelingsvereniging'' 18 72-1997
48245: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
74669: N.N> - handboek van gebeden en onderrigtingen getrokklen uit de H Schriftuur het missaal en andere goedgekeurde boeken
8221: N.N. - Christus Glorierijke Verschijning. Eene verklaring van Matthéüs Vier en Twintig. Het vijf en vijftigste duizend.
70310: E H B O - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Twaalfde Druk.
65803: SMITS SAMUEL (1584-1662? - HET LAATSTE OORDEEL Openbaringen 22 vers11-15 uit Engels vertaald door Ds J van der Haar te Houten 2e druk
42137: N.N. - 22 kerstliederen voor Harmonium en Elektronisch orgel zonder pedaal
47529: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
54475: F. - Het feest der opstanding door F.
47305: N.N - Voor u en uw kinderen Andrew murray overdenigen voor gelovinge ouders bij de geboorte en de doop van hun kinderen
11974: N.N. - Het zilveren boek van de W.B.-vereniging. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan der wereldbibliotheekvereniging. 1925-1950.
3566: N.N. (PRINSTEREN, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
41993: N. N. - Leerrede over Matth. 26 : 14-16 Kruistriumf of de zaligheid der uitverkorenen door den middelaar Jezus
73760: N.N. - Overdenkingen met de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud
35813: N.N. - Grote provincie atlas. 1:25000 Utrecht.
39936: N.N. - Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der Collegianten te Rotterdam. Tweede deel.
6849: N.N. - Wallraf-Richartz-Museum Köln. Vollständiges Verzeichnis der Gemäldesammlung.
50825: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
10731: N.N. - De grote strijd
75573: JUCH JACOB 1819-1883 - GODS Dienaar door God wegenomen Lijkrede op den in den Heere ontslapen W.E.Z.G Heer J Juch Predikant bij de Christ F_Ger Gemmente te Harderwijk naar aanleiding van Genesis 3 vers24, door J J de Visser Predikant bij de Christ Geref Gemeentete Amersfoort
73967: N.N - De les van de vijgenboom, bijbelstudies in het licht van de wederkomst
55851: H.C.J. - De negerhut van Oom Tom. voor de jeugd bewerkt.
73283: N.N - Zur erinnering an herm. Friedr. Kohlbrugge Doftor der Theologie und Fafot der Niederlandidi Reformirten Gemeine in Elberfeld
73284: N.N - Bottes Rat zwei predigtenüber das sechste Kapitel des Propheten Sacharja, gehalten von bastor Dr. H.F. Kohlbrugge 1859
30085: N.N. - Personalia behorende bij de ingenieurskalender voor 1950.
67023: V - De vreemde vogel met tekeningen van Hans Borrebach .
40337: N.N. (SMIJTEGELD-MIDDELBURG) - Bundeltje van Heylige leerredenen.Door verscheyde godvruchtige mannen gepredikt waarby gevoegt zyn bedenkinge over verscheyde geestelyke stoffen ect (4) 56 blz 2 preken over Hoogliet 1 vers 4(Smijtegeld) Waarbij Een uytmuntende practikale leerreden door een voornaam Godgeleerden over Ezechiel 24 vers 31 (Smijtegeld) der derdedruk
75323: H W S - Tot arbeid geroepen tot dienen gewijd degeschiedenis van een vrouwelen
24902: N.N. - Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. .
4402: N.N. - Merg der akademische verhandelingen, getrokken uyt de beste Godtgeleerde, philologische, historische enz. dissertatien en disputen, welke door geleerde mannen op de Hooge Schoolen van Duytschlandt zyn verdeedigt, en van tydt tot tydt in't ligt gegeven: mitsgaders eenige aanmerkingen van verscheidene geleerden van Nederland. Dienende tot verklaaringe en ophelderinge van verscheyde Schriftuur-plaatsen, de wysbegeerte, historien, oudtheden, taalen, en andere beschaafde wetenschappen. Sesde deels.
36582: N.N. (PARADISUS ANIME, JACOBUS MERLO HORSTIUS (1597-1644) EN L.V.R. (=LEONARD VAN RIJN, DE VERTALER)) - Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: In het Latyn, onder de naam van Paradisus Anime, uitgegeeven door den Weleerwaarden en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en nu uit het Fransch in 't Nederlands overgezet, door L.V.R. Met fraaie plaaten voorzien.
38016: N.N. - 40 jaar de Driestar.
27033: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
37051: N.N. - 58 miljoen nederlanders en hun kerken.
53078: D.J.D. - Bible Pictures and Stories(old testament)
74655: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
42849: N.N. - Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven; lettervruchten van stille dagen, en andere stichtelyke gedichten, door vrouwe C. P.
275: N.N. - Afscheidsbede Romeinen 16:24, Afscheidswoor, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, Hervormd Predikant, op 30 juli 1922 in de Ned. Herv. Kerk te Zeist, bij zijn vertrek naar Rotterdam.
72514: N.N. - Een boodschap aan mensen, Handboek voor kerkelijke communicatie
48350: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
75700: BOER J H DEN 1807-1975 - Ken Hen in alje wegen Pastorale brieven aan eenn dochter
34445: N.N. - 1961/1986 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. 25 jaar.
54697: FOTOKUNST 1947 - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
58007: JULIANA PRINSES 1909-1936 - Het leven van onze Kroonprinse in Beeld
19726: N.N. - Stukken betrekkelijk de Afscheiding der Gereformeerde Gemeente van Doveren, Genderen en gausoijen, van het Nederlandsch Hervormd kerkbestuur.
39313: N.N. - Vijftig jaar natuurbescherming in Nederland. Gedenkboekuitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
14868: N.N. - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken Godsdienst van den valschen die zich in dezen tyd van denzelfden naam bedienen te onderscheiden. Uit het Fransch vertaald.
74572: N N - Vertogen van SALOMO
74287: N.N. - Hun leven, jouw leven Dagboek 9+
72448: N.N. - Een staatsman ter navolging, Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
51792: BRINK MARTIN JAN HARDEVELD 1925-2003 - LIEFDE voor VEENENDAAL Jan van Hardeveld een creatieve duizendpoot her leven van een ras echte Veense bekend als Jan de Leut Als er een Veenerdaler is geweest die in de laatste decennica van de vorige eeuw gewild en ongewild regelmatig in het nieuws was,dan is dat ongetwijfeld Jan Hendrik van Hardeveld (1925-2003) Meer dan eens haalde hij de krantenkolommen met ludieke acties of spitsvondige invallen.Bij Veenndalers stond hij beter bekend als,,Jan de Leut" Hij heeft duideliojk een stempel op de Veense samenleving gezet was actief in vele groeperingen en gaf een creatieve inbreng ook met zijn Veenendaalse tekeningen In dit boek geeft de auteur Martin Brink een bilkvan een bekende Veense van binnen uit naar buiten.
42193: N.N. - Theologisches universal lerifon zum handgebrauche für beistliche und gebildete Nichttheologen erfter band. a-z und zweiter band n-z
46681: AL, B.P.F., (RED.), - Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, SAL, B.P.F., (RED.), Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, S.L. Brouwer
30358: N.N. - De aarde en haar volken. 1879
73509: BLOOT ARIE HOOFDONDERWIJZER TE GORINCHEM 1851-1936 - Een schild al alle nood uitbhet leven
75932: N.N. - De vriend der behoeftigen of Eenvoudig onderwys naar de gereformeerde christelyke leere. / By Een lid van de gereformeerde gemeente in 'sHage en den armen wordt het evangelium verkondigd
61556: N. N. - Het zingende boertje no 2 - Met de nieuwste Radioschlagers dagelijks uitgezonden door A.V.R.O. - V.A.R.A. - K.R.O.N.C.R.V.e Belgisch N.I.R.
75910: N N - Tendenzen der Zwanziger Jahre. Mit überaus zahlreichen s/w-Abbildungen. Katalog zur Ausstellung Berlin 1977. Dazu zwei Beigaben.
9753: N.N. - Van Willibrord tot Wereldraad. Enige aspecten van het geestelijke leven in Utrecht door de eeuwen heen. Aartsbisschoppelijk museum Utrecht 12-8/15-10-1972.
52593: CATALOGUE 1989-1990. - The golden age of Dutch manuscript painting.
17964: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
60313: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
56457: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
73397: N.N> - Eben-Haëzer,
71622: N N - Het geestelyk WAPEN-TUYG noodig aen alle Christenen om de vyanden der saligheyt te bbevechten en ze te overwinnen ect WEAARBIJ vytthein eygendommen ofte ken teekenen der ware liefde ect
43909: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J.(an) v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
74263: VELD DR. H. VAN 'T - De pelgrimsstaf is in mijn hand (John Bunyan (1628-1688) een biografie)
32702: N.N.(USHER, J.) - Het elfde gebod. geheime Kerkvisitatie door Aartsbisschop J. Usher. - een treffend verhaal Een treffend verhaal. Vijfde druk.
70521: BILDERDIJK 1756-1956. W.B. 200 - Handschriften, boeken, portretten van Bilderdijk, tentoongesteld van 7 september tot 1 october 1956 in museum Fodor, Amsterdam : Tekeningen Ea. Catalogus, :
60505: C (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.49 jaargang. 2001-2002 jaargang
37002: N.N. - Waar wij samen komen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I-A-L
21281: W., J. A. - De heerlijkheid der nieuwe bedeelding in de schaduwen des ouden verbonds. Tweede druk.
19615: N.N. - ASSEN Uitgegeven door de vereeniging voor vreemdelingen-verkeer te Assen.
70303: N N - Summarien oder Kurber Ubrug Aller capitil der gangen Heiiligen Schrifft Alten und NEUen testaments
73881: N.N - Paleis het Loos, Oranje en Religie
23663: N.N. - Hausbuch. Tägliche Andachten für die Hausgemeine. Der mensch lebet von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Herausgegeben vom Euangelischen Bücher-Verein. Zweite Auflage.
19614: N.N. - Merkwaardigheden uit de natuur-, hemel-, aardrijks- en menschkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen. 6e druk.
61766: N.N. - Het mannakruikje. Eene verzameling van Geestelijke lectuur voor christenen. Achtste verzameling.
29850: N.N. - 1945 Het laatste oorlogsjaar. + Dat gebeurde hier Vervolg op "Dat gebeurde hier"
50681: BIBLIA COSTERUM FRANCISCUM PRIESTER DER SOCIETEYT IESU.1532-1619) - Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen der plaetsen die duyster luyden… door Franciscum Costerum Priester der Societeyt Iesu Alternatieve titel: Bible Dutch Moerentorf .
44799: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
16742: N.N. - Heidelbergse catechismus. Of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
25750: N.N. - Kinderen des lichts in een duister land.
10666: N.N. - Paarden.
45836: N.N. - Elsevierse moderne atlas.
77453: VISSER EDUARD-SIMONGORTR (1838-1871 - GOD HET woord en de teringLEVENENWERK VAN sIMON gORTER
71846: N.N - Lexode et le levitique tradvits en francois avec lexplication du sens litteral en du sensspirituel. Tiree des ss erss des auteurs ecclesiastiques
52710: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
52711: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
45356: N.N - Haarlem heruitgave van een beschrijving uit 1944
25400: N.N. - 1e festival de Musque Sacree, 13 octobre - 26 Novembre 1991.
57650: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
57651: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
19552: N N - Kindervreugde. Vroolijke voordrachten voor jongens en meisjes. Verleden, heden en toekomst, voor twee meisjes en een jongen. Rooken. Luimige samenspraak.
24545: N.N. - 12 Geestelijke liederen. Voor 4 stemmig koor verzameld en zo nodig daartoe bewerkt. 2e bundel.
56068: HANDSCHRIFT NIJKERK GERF KERK 1896 - Kasboek diaconie Gerf Kerk 1896 te Nijkerk 1 Jan - 31 dec1896
4936: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. Eerste (1774), tweede (1775), derde (1777) en vierde deel (1778).
36820: N.N. - Heidelbergse catechismus. Of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
46073: N.N. - Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadertd te Amsterdam, den 2den maart en volgende dagen. WAARBIJ gebonden: Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadert te Utrecht den 28sten september en volgende dagen WAARBIJde Kerkeördening ten dienste van de gemeente Jesu Christi in Nederland in orde gebragt door de opzieners dier gemeente, in de Nationale Synode, gehouden te Utrecht den 28sten September en volgende dagen.
71420: N N - de vijf wetrelddeelen afbeeldiingen en beschrijvingen van de schoonstwe gezigtspunten en merkwaardigste kunsgewrochten met staal platen
69680: N N - HET KIND zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen gedichten over het kind door div schrijvers
69682: N N - BIJBELSCHE ALMANAK voor het jaar 1934 Uitgegeven doorv het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenotschap
15110: N.N. - Officium beatæ Mariæ virginis, nuper reformatum & S. Pii V. Pont. Max. Jussu editum, ad instar Brevarii Romani sub Urbano VIII. recogniti, ubi omnia suis locis sunt extensa. Cum indulgentiis & orationibus a S. Pio V. ordinatus & hymnis ab Urbano VIII correctis. Accedunt Psalmi Vesperarum & completorii pro Dominicis & festis totius anni, una cum rosario B. Mariæ.
52599: CATALOGUS 1984. - Het goud der Thraciërs, archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije
52600: CATALOGUS 1986. - Schatten uit Turkije. Turkiye'nin tarihi zenginlikleri. Treasures from Turkey. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.Met 376 afbeeldingen in kleur. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Schatten uit Turkije" in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 22 juni - 22 september 1989.
23331: N.N. - De vuurkolom in de nacht. Door den schrijver van 'Het Morgen en Avondoffer' en 'De boog in de wolk'.
66541: T. V. D. - Wil tegen Wil.
59400: L., M. V. - Naar de heide terug. naar het duitsch van Diedrich Speckmann door L.v.M.
74672: V.A.S. - Verhandelinge van het ghebedt. noodtschakelyck voorgheestelijk als werelycke persoonen waer ingeleert wordtr het selve moet geoefent worden in van verscheyde dolingen die in het selve hheschieden door V A S den vijfden drukt verbetetrt Antwerpenn 1698 WAARBIJ Het oprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden gheest. / [By Carolus Myleman]Brussel 1680 WAARBIJ de godvruchtighe dienst maeght dat is daghelycksche oefeninge in alle haere wercken seer dienstigh voor alle christenen antwerpen 1705 Christelycke op-voedinghe, dienende soo voor de ouders, meesters, meesterssen[!], &c. als voor de kinderen Antwerpen 1703 WAARBIJ
61549: N. N. - Sociale integratie in de geloofsgemeenschap / deel Handreiking II. Zestien praktijkverhalen
61550: N. N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis. Aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeene te Amsterdam
61553: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1898
46502: N.N. - Koenen woordenboek (N/N)
66447: STRATINGH ALBERTJE 1825 - HANDSCHRIFT AAntekening over het geestelike leven en degeloofs leer in eind 19e eeuw handschrfit 248 blz in orp perkement map 8o
5155: N.N. - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. (20ee deel) Vervolgende de beschryving der vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een
21781: N.N. - Als druppelen op het kruid.
61483: N N - Belijdenis desGeloofs der Gerefrmeerde kerken in Nederland overgezien in de synode nationaal te dordrecht opnieiuw uitgeven ca 1840-70
61555: N. N. - Hotel Wildenmann Lucerne - As compliment to his guests - 11 platen
32601: N.N. - Geen onrecht in God gevonden. Onder redactie van "De vriend van Oud en Jong". (eerder verschenen in de rubriek "Schrift en Belijdenis", 102e jaargang nr. 9 t/m 104e jaargang nr. 4.)
73327: N.N. - De leer des bijbels tegenover de leer der artikelen van eenheid der hervormde kerk... vervat in den heidelbergse cat. de 37 geloofsartikelen o.a. tegen de 5 artikelen tegen deremonstranten
61494: N N - Overzicht van de bijbelboeken 48 blz m - Bijzonderheden uit de bijbel- 50 blz - Bijbelsche Aardrijkskunde 56 blz - Bijbelsche oudheikunde 94 blz de Bijbel in het algemeen 34 blz- De bijbelsche Geschiedenis in kort bestek 166blz onze vaderlandse kerk 54 blz
61557: N. N. - Leer lezen in een wip - Inderdaad, door dit leuke boekje zal uw kleine uit de eerste klas heel spoedig in staat zij een eenvoudig verhaal te lezen. De leerstof is zo behandeld, dat deze volkomen parallel loopt met het leesonderricht op school. - eerste boekje.
61482: N N - Formulierenboek voor de eeredienst der hervormden eene handeling tot het doelmatig openbaar gebruikvan den Heidelbergschen Catechismusen e Liturgieder Hervormde Kerk door een haren leeraren
14062: N.N. - Het geloof in Jezus Christus. Voorgestelt en aangeprezen naar zijn eigen onderwijs, 92 blz. De christelijke oefenschool, 103 blz. Aanprijzing, 64 blz. De zelfbeproeving, 92 blz. Het avondmaalskleed, 52 blz. Lidmaten, 74 blz.
72589: REDACTIE - De Prins der geillustreerde bladen. 21ste jaargang Jan /dec 1921
62266: N>N> - Medische gids voor noodgevallen. Als elke seconde telt.
62267: N/A - Michelangelo and Raphael in the Vatican Gray lettering on the white spine with a white/color illustrated cover. A vast selection of the works of Michelangelo and Raphael contained in the Vatican Palace. 211 pages
61968: N.N. - Een boek vol avontuur uit Stavast.
74654: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
61470: N N - De schatten der aarde eerste afdeeling steenkolen eerste afdeeling met plaatjes
44372: FAREL. - GUILLAUME FAREL 1489-1565 - . Biographie nouvelle écrite d'après les documents originaux par un groupe d'historiens, professeurs et pasteurs de Suisse, de France et d'Italie. Ornée d'un portrait en couleurs et de vingt-cinq planches hors texte. (Avec devise) 'Que veux-je sinon qu'il flamboie'.
63713: [POOLE, L.G. LE E.A.], (LEIDEN) --- - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. 1638-1938. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw
77463: N N - Het Buitenleven
61508: N N - HANDSCHRIFT (Eind 18e begin 19e eeuw) "UITTREKKSELS uit verschillende schrijvers over het Geloof, de schrijver heeft ruim 900 uittreksels van verschillende schrijvers samengesteld in vier delen; Dit is het vierde deel van no 701 t/m 903; 488 blz gebonden in linnenband.
61509: N N (HAKEN) - NNHet haken I Beyer's Handwerkboeken serie H no 17 , nd, 1e druk. Gebrocheerd. Met 189 afbeeldingen. Pp 59. Papieren omslag met gebr sporen en scheurtjes. , inhoud goed
61529: N. N. - Vereniging voor Christelijk onderwijs Leiden. 1853-1953
61530: N. N. - Het Sint Elisabeth-Gesticht Te Leiden. 9 December 1892 - 9 December 1942.
57630: IRVING WASHINGTON (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
62268: N/A. - De Azteken. Kunstschatten uit het Oude Mexico (2 delen)
31596: N.N. - De Nederlandsche Statenbijble 1637-1937.
35408: N.N. (ROSS MACDUFF, J. (1810-'95)) - De boog in de wolk. Woorden van troost in uren van smart. Uit het Engelsch door eene kranke. Met een voorwoord van J.A. Schuurman. Tweede druk.
72221: N.N. - De schaduw gaat voorbij
10522: N.N. - Arabische hengsten. 1978.
10009: N.N. - Gelders erfgoed. 1995-2 twee maandelijks Gelders cultuurhisti9risch tijdschrift
75281: N N - Het leven van Willem George Fredrik Prince van Orange. (reprint)
62172: N.N. - 50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk.
56067: HANDSCHRIFT DOELDER MARIE TERNEUZEN GEBOREN 30APRIL 1875 OVERL17 MAART 1960 - HANDSCHRIFT Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960 In deze levensbeschijving worden vel epredikanten rondom 1895-1945 vermeld o.a Ds L Boonen. van Oordt geef een beeld van het kerkelijke leven
74879: N/A - Lief en Leed. In dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeninging voor de vrpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
54589: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100)30 - Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
63807: (POSTHUMUS MEYJES, E.J.W.) - Soli Deo Gloria. In memoriam Egbert Johannes Wernhard Posthumus Meyjes.
75532: EYK VAN CORN BOSKOOP OV AUGUSTUS 1937 - Gods belofte aan Ouiders en Ouderlibngen Maleachi 4 vers 6a
62197: N.N. - "Catechismus Oder Chrislicher Underricht / wie der in Kirchen und Schulen der Charfurstlichen Psalg gerrieben wirdt".= Titelpagina van de eerste druk van de Heidelbergse Catechismu, 1563.
55850: H.C.J. - De negerhut van oom Tom en andere verhalen. Voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
34272: ISINGS J H GEB 1884- - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.
71942: VOETIUS GIJSBERTUS 1589-1676 - Meer dan wijsheid, onder redactie van J. Roodbeen Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag voor Goes en omstreken
57633: ISINGS J H GEB 1884- - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.deel 1
57653: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoeds. Inhoudende verscheidenden geestelijke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam , Noach en Sijmeon Cleophas. vervattende de geheiedenissen des Ouden en Nieuwen testamentsen verdere sake door J.P.S.
50676: BIBLE. A.T. PSAUMES - 1683 - Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus : serenissimorum Belgicae principum mandato excusum.
10045: N.N. - Leidse wevers onder gaslicht.
55847: H. C. J. - Voor vije uurtjes - nieuwe sprookjes en vertellingen.
62185: N.N. - "Van koken en stoken" - "Hou zadel"
56206: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835 - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
76436: KRUIJT P HERV PRED TE STAPHORST 1885-1941 - Een strenge geselroede Uit het leven en werk van Ds P Kruijt serie jaren der eeuwen deel 3
66917: TUKKER W LHERV PRED 1909-1988 - Met de Kerk der eeuwer ternagedachtenis aan ds W L Tukker
64061: RED. - Lof Der Tabak. Bezongen Met Pen, Camera En Tekenstift.
22773: N.N. - Kleine schriften, uitgegeven door Het Nederlandsche Godsdienstige traktaat- genootschap.
77059: (KOOLE, J.L.) - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja. Door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan J.L.Koole. Bijdragen van M.A.Beek, C.Houtman, M.J.Mulder e.a
63022: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
64864: S G P - Van Goedertierenheid en Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1993.
33910: N.N. - Rachel de groenteverkoopster. en andere gedichten.
69689: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 25e jaargang
69691: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 26e jaargang
55846: H. C. J. - Tijl uilenspiegel's lustige streken. Met gekleurde platen.
69687: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 23 e jaarganf
69688: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 24e jaarganf
20176: N.N. - The great importance of a religious life considered: to which are added, some morning and evening prayers. The thirty-third edition, corrected.
69552: CATALOGUS 1991. - De Bijbel in huis : bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
69692: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 28e jaargang
69693: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 29e jaargang
71905: N. N. - Archaeologia Or Miscellaneous Tracts Relating To Antiquity. Volume LXXVIII. 1928
69695: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 31e jaargang
73439: CATS JACOB 1577-1660 - 'sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven.
70400: N N - Mijn eigen tuintje 17 x 19 cm. Ills.: kleurenillustraties.
47541: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
69698: CATALOGUE 1981. - Paris 1937 créations en france Paris 1957.
6591: N.N. - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek.
42955: N.N. - Uit doodsgevaar gered Een verhaal geheel naar waarheid beschreven tweede druk
1565: N.N. - Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze oudvaders.
75957: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren.
77345: A A - Treasures of Britian, and Treasures of Ireland - Fourth Edition
43449: N N - In het schemeruurtje als moeder vertelt. / De verhalen (...) wat goed en edel is. , illustraties
69717: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 22e jaargang
59401: L.S.V.H.V.W. - Twee kerstavonden.
72442: DIV. SCHRIJVERS5 - Vonken van heilig vuur, groen van Prinsterer tweehonderd jaar
40489: GOEREE WILHELMUS (1680-1711 - Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der menschkunde Leerende niet alleen de Kennis van de gestelte,proportie,Schoonheyd.Muskelen.Bewegingen.Actien.Passien en Westland der Menschebeelden tot de Teykenkunde,Schilderkunde,Beeldhouwery,bootseer enGiet-Oefening toepassen; Maar ook hoe zich een Mensch nadeselve Regelen,in allerhande Doeningh van Gaan,Staan,Loopen,Torssen,Dragen,arbeyden,Spreken en andere Gebeerden,bevallig en Verstandelijk aanstelen zal
77004: ZIMMERMAN JOHANNES JAKOBUS PRED ZURICH 1695-1756 - Heilige betragting Behelzende enige heilzame vermaningen,ter bevordering van het waar en wettib gebruik van het Heilig Avontmaal des HEEREN, in het Latijn beschreven ten byzonderen voordele van Jonge Leraaren en Beoefenaaren de H Godtgeleerdheid door den zeer beroemde,Hooggeleerden Here Johannes Jakobus Zimmerman.Profesor der H Godgeleertheid op hetGymnasium van Zurich Lid der Koninglyke Pruissische Sociteit der wetenschappen. In het Nederlands vertaald door Samuel Johannes LETTE predikant te Zierikzee Waarbij nog komen de korte stellingen van den Wijdber Samuel Werenfels over de Rechtvaardiging
34750: N.N. (PRINSTERER, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
19350: N.N. - Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de afscheiding van 1834.
71660: N.N - De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd tooneelspel onder de Zinfsreuk: kunst wordt door yver aangekweekt
30497: N.N. - De geheime kamer of de kinderen van de ketter.
39996: N.N. - Recueil de Prière, a lúsage de la Maison des Orphelins de L'église Wallonne, a Leide.
18781: N.N. - Het boek Jonas, een vaste-exempel in vijf homilien, voorgedragen in de Roomsch-Catholijke kerk te Bemmel.
6603: N.N. - Geheiligde beproeving. Bijzonderheden uit de lijdenskamer eener ontslapene. "Het leven was haar Christus." "Zij heeft veel liefgehad." 2e druk
16472: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen, en over het lyden van Christus, voor Paasschen In de Hervormde Gemeente van Amsterdam gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Evuangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text gewezen wordt.
16151: N.N - Is Holland in last? En moet Gelderland daaraan opgeofferd worden?
28618: N.N. - De Ramp. Nationale uitgave. Met een voorwoord van H.M. de Koningin.
34693: N.N. - Het klassikaal bestuur van Amsterdam.
34697: N.N. - The Case of the Crols in Baptism considered. Wherein is Shewed, that there is nothing in it, as iot is used in the Church of England, that can be any just Reason of Separation from it.
61552: N. N. - WEEZENALMANAK voor het schrikkeljaar 1888 - zeventiende jaargang. - ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen.
61498: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen 4e druk
61551: N. N. - Resolutie Vande Ed: Mo: HEEREN STATEN van Vrieslandt vanden 23, Mey Stilo loci ghenomen. Mitsgaders: DEDUCTIE Vande Ed: Mo: Heeren Gecommitteerde Raden vande Ed: Groot Mo: Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tegens deselve Refolutie van Vrieslandt.Over de Formulieren van Gebeden by de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt op den 23. Maert desselven Iaers gearresteert. Noch is hier achter by ghevoeght de Refolutie, aenschrijvinghe ende het Formulier van't Gebedt.
60320: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - KERKBOEK bevattende 1 een algemeen overzicht v an het evangelische Lurhersch kerkgenootschap in het Koningrijk der Nederlanden. - 2. de namen en Woonplaatsen der eerw Leeraren,ouderlingen,Diaken,Regenten, en regentessen can de Godshuizen der Ev Luth Gemeebnten te Amsterdam 3. De orde der Predikbeurten en katchisatie,welke in voornoemde Gemeente zullen gehouden worden van den 29 Juni 1845 tot den 31 december
6013: N.N. - Zuid-Afrika's traditie. Een kort overzicht van kunst en cultuur in de Republiek van Zuid-Afrika. 118 blz. en: Vooruitgang door afzonderlijke ontwikkeling 142 blz. en: Vooruitzicht en vooruitgang. Economisch profiel van Afrika's industriële reus. 85 blz.
76781: GEUZEN-ALMANAK VOOR HET JAAR 1923 - Geuzen-Almanak voor het jaar 1023 Geuzengesticht 'Wilhelmus van Nassauen'; vijfstigste jaargang onder medewerking van Ds J W Gunst/ CWL vanLummel e a
25407: N.N. (J.H. SCHOONDERBEEK) - Een woord gericht aan land en volk. Naar aanleiding van Klaagliederen 1:12. Door iemand, die als landweersoldaat, was ingedeeld in de stelling blauwkapel nabij Utrecht en die 23 december 1915 met groot verlof huiswaarts mocht keeren.
74907: N.N. - De aarde en haar volken. 1880
55854: H.W.S. - Nieuw Bijbels dagboekje. 28e druk.
34094: N.N. - Het lyden van Jesus als de Christus, vertoond uit de vier evangelisten; Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlijks in order gepredikt wordt. Achter 't zelve de schikking en verdeeling der texten gevoegd, die op de gewoonlyke feestdagen verklaard worden. Mitsgaders eene naamlyst van alle predikanten, die, zedert de Hervorming deeze gemeinte bediend hebben. tezamen uitgegeeven twen dienste derGemeinte en met goedvinden des Eerw Kerkenraads de negende druk vermeerderd en verbeterd uitgever Samuel Alter en Paulus Quint Waarbij geb.: Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik; Door last van de hoog mogende Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in den jare 1773 gekooren, mitsgaders de christelyke catechismus, formulieren en gebeden der gereformeerde kerken. Haarlem bij Johannes Enschede en zoonen 1819 Waarbij geb. : Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. (Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, Haarlem, Johannes Enschédé en zoon, Groningen. R.J. Schierbeek, en M. van Heyningen; 1818)
61554: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1896
31408: C., DR. M. VAN - Naukeurig en regtzinnig onderzoek of het voor de Roomsche Religie, en voor de Staet der Vereenigde Nederlanden, nodig en dienstig is Vrijheyd van Kerkelijke Bedieningen aen Religieusen en bijzonderlijk aan Jesuiten aldaer te vergunnen. Opgesteld door Dr. M. van C.
54889: G.H. - De avonturen van Fred, Fik en Fanny tekst van G.H. plaatjes van Louis Manche
14997: N.N. - Geschichte der Israeliten vor den Zeiten Jesu. Siebenter und achter Band, von dem Verfasser der Geschichte Jesu. Geschichte Davids und Salomons.
74657: VILLETHIERRY DE JAEAN GIRARD 1694-1740 - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. / [By Jean Girard de Villethierry]. ; Translated from the French
196: N.N. - Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.
36560: N.N. - Bijbelsche Almanak voor het jaar 1832 uitgegeven door het Nederlandsche Godsdienstig Traktaat- Genootschap.
74670: N N - Godsdienastige Gezangen voor Katholieken derde druk
74197: N.N. - Teken van leven, nieuwe verhalen voor Goede Vrijdag en Pasen
20041: N.N. - 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijn rijke ervaring door een oud evangelist.
60316: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - von wahrer und falscher frommigkeit
60315: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalüberstetzun Martin Luther. Mit Abbildungen im Text und zusätzlichen Hinwiesen, sowie Harmonien-Tafeln, usw. .
60302: LUTHER MARTIN 1483-1546 - Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
18447: N.N. - Euangelische magazijn, of gemengde bijdragen, ter bevordering van kennis en beoefening der Godlijke waarheden; uitgegeeven door het Genootschap, onder de zinspreuk: idem omnes simul ardor agit. 2e deel.
70424: N / A - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt
56458: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE SCHEVENINGEN DORDERECHT 1966- - De krachtige hand Gods. Leerrede over 1 Petrus 5: 6.
60406: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
14077: N.N. - Het guldenboekje. Eenige bizonderheden uit den Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk, voor catechisatiën, scholen met den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant.
75987: BEZEMER DEVRIES GOUDSWAARD 1912-ROTTERDAM 1995 - ijn wonderen een gedachtenis levensbeschrijving
7039: N.N. - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen deel 1.
47227: N.N. - De geheimzinnige steen
25148: N.N. - ,,Hollands Glorie'' Historisch-maatschappelijk zangspel met declamatie.
15198: N.N. - Collectanea. Collectanea Sanctae Sedis. Ad usum operariorum apostolicorum. Societatis missionum ad aexteros. Selecta et ordine digesta cura moderatorum seminarii parisiensis ejusdem societatis.
21473: N.N. FENELON- DUGUET0 - Keur van Christelijke brieven van verschillende schrijvers, sedert de eerste tijden des Christendoms tot op onze dagen. Naar den tweeden druk uit het Fransch. met voorwoord van G van REYN
4871: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1928/29. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
33589: N.N. - Maranatha. De Heere komt.
70852: N/A - Taunus Handleiding
38801: N.N. - Godvruchtige leidsman, aanwyzinge de weg ten Hemel, door oeffeningen en gebeden, en de kleine getyden, van de H. Maagd Maria; Met veelvuldige Godvrugtige gebeden en Litanien, by een vergaderd door een pater van de Orden der Predikheeren. Waar by Nog Gevoegt, de Novene van de H. Anthonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. Vermeerderd en met plaaten verciert.
74979: N.N. - Grote of Sint Nicolaas Kerk Vollenhove
74984: N.N. - De Wieden, natuur landschap en beheer
74986: N.N. - Brederwiede 1973-2001
74995: N.N. - 10 jaar Brederwiede
70230: H.P.D.L.D.E.D. - HISTORIE de regne de LOUIS 14e roi defrance et de navarre Qu lon trouve ene Recherche exacte des Intrigues decerte Cour dans les Principaux eEats de l Europe tome 3-4-5
70210: N N - INDIBILIS of de Gelofte geschiedkundige roman eene bijdrage totv de kkennis d er zeden gewoonten en burgerlijkebn levens der oude ROMEINEN 1e deel
70204: N N - Geheime brieven over de inwendige gesteldheid van hetn PRUISSISCHE HOF na den door van Fredril den 2e met aantekeningen en bijvoegselen Uit het Hoogduitsch 1e en 2e stuk twede druk
61512: N N REDACTIE - Recueil militair , bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandsche langmagt. [van het geheele jaar 1859]
61513: N N ( WILLEM RUYS) - Een Schip Vaart Uit Een Wandeling Op Papier in En Over Het Passagiersschip "Willem Ruys Geïllustreerd (in kleur), uitslaande plaat (langdoorsnede Willem Ruys, '.Een wandeling op papier in en over het passagiersschip Willem Ruys.' met informatie en prachtige oude platen van het interieur
61514: N N (COOLHAAS V.D WOUDE S) - Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche Heeren? door een predikant bij de Hervormden
69245: ZANDERWIJK P MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS FEBR 1917 - HANDSCHRIFT (begin 20e eeuw 1917) over psam109- Lukas 1 vers 57-80- Mattheus 23 vers1-33- Geloofsbelijdenis- Zondagsviering
32602: N.N. - Kerkelyk handboekje, zynde een kort uitreksel, van de voornaamste actens, der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk op de zuiverheit der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden. Derden druk, veel vermeerdert en met een voorrede verrykt, in welke de opkomst, noodzakelykheid en nuttigheid der kerkelyke vergaderingen, uit de oudheid en kerkelyke historien wordt aangetoont en opengelegt.
70112: [FLORIOT, PIERRE]. - Morale chretienne, rapportée aux instructions que Jesus Christ nous a données dans l'oraison dominicale.
47930: BRUSCH KASPER (CASPAR BRUSCHIUS )1518-1557 - Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes: tomus primus : Continens annales archiepiscopatus Moguntini ac duodecim aliorum episcopatuum, qui Moguntino suffragancatus titulo subsunt: Item Babenbergensis episcopatus, ab omni iugo archiepiscopali exempti. door Caspar Bruschius
74689: N N - IL LIBRO DELLA BIBBIA. Esposizione di manoscritti e di edizioni a stampa della biblioteca vaticana dal secolo III al secolo XVI..
75103: N.N - De vier uitersten van den menschmetb eene , voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- in dezen druk zeer verbeterd Waarbij gevoegd is het kleine Paradijs,met eene missde op het :yden vanChristus versier met godvruchtige 35 prenten
76782: H H K - Korte Wenschen prozw en poesie voor verschillende Feesten Verjaaren Nieuwsjaarsdagen
71996: HALMA FRANCOIS 1653-1722 - Davids harpzangen, of de CL psalmen van den koninklyken Profeet David en andere heilige Mannen Nevens de gewoone LOFZANGEN in de Kerkebn gebruikt op Nieuw naar de Nederduitsche Overzettinge en kantekeningen op de gewoone zangwyzen in dicht maat gebragt
47810: N.N. - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
73360: [MARKLIN, INC.] - Marklin Telex October/November 1992
73361: [MARKLIN, INC.] - marklin een legende wordt een model
54775: FRANKEN. AUG. HERMAN PROF GLAUCHA HALLE AAN DE SAAL3 1663-1727 - Schriftmaatige overweeging van genade en waarheid..dienende tot kennis der Heerlykheid van Jezus Christus ect
14595: N.N. - Inventaris van het archief van het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen te Veenendaal. Bijlage.
38556: N.N. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid. Uitgave van de Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda bij gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw aan de Gerbrandyweg nr. 12 te Gouda op 20 oktober 1993.
46075: N.N. - De leer van den hervormden godsdienst verdedigd of aanmerkingen over het werkje, getiteld: Christendom en hervorming, vergeleken met den protestantschen kerkstaat, bijzonder in de Nederlanden.
76292: GOBIUS DU SART J C G PREDTEWIJK BIJ HEUSDEN1861-1936 - Ter gedachtenis aanhAren vrienden KLeeraar vopgedragen aan deNed Herv Gemeente teWijk bij Heusden
70011: N N - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen Resümee. Band I
10157: N.N. - Reisboek van Overijssel. 2e druk.
75873: N N - Het aanzien de 32 jaren van Juliana een oranjegetint tijdsbeeld 1948-1980
56459: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - KERKBLAD 6 NUMMER UIT1966 15 NUMMERS UIT1967 23 NUMMERS UIT1968 EN 24 NUMMERS UIT 1969
76850: W F - Door God geleid een waar verhaal uit het zeemansleven geillussteerd
10169: N.N. - Honderd jaar Epe 1878 - 1978. Grepen uit de geschiedenis van de gemeente.
51104: BOEF DE C P POEDEROIJEN/WERKENDAM 1907-1977 - NAGEDACHTENIS van C de Boef
69910: [HEKKING JR., W.]. - Amsterdam honderd jaar geleden.
64177: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
51759: [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, et Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate Recognitum. Editio accuratissima officiis novissimis aucta. PARS HIEMALIS. Cum approbatione Sacr. Rituum Congregationis.
69515: N.N. - Jaarboek centraal bureau voor genealogie en het iconographische bureau. Deel 33
75638: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
61496: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen rijmlijst van de boeken des oude en nieuwe verbonds Drie en Twintigste Duizend.
67747: VERSLAGEN EN BIJDRAGEN 1929-1936 - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels. Verslagen en bijdragen 1929-1936.
48495: N.N. - De groote heildag der christenheid; vervattende Na voorafgaande verhandeling tot nootzakelyke voorbereiding van dit en ogvolgende stukken Een aaneengeschakeld vertoog der verscheide beezigheeden, voorgevallen volgens het ver haal de evangelisten op den eersten dag van Jezus Christus opstandinge .
24151: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen en over het lyden van Christus voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de gelykluidende texten der euangelisten, en van die propheetische, waar op in den text geweezen wordt. En: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der gereformeerde Kerken.
50431: BENEDICTUS XIV (PAUS) 1675-1758 - Pont Max DE SYNODO dioecrsana Libri tredecim
47535: N.N.(VAN DER LEEUW-STICHTING, G.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken.derde druk.
27006: N.N. - Den ghepredestineerden dief ofte eent samen-sprekinge/gehouden tussen een predicant der Calvinusgesinde ende een dief die bereid was om te sterven.
73959: N.N. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2014
70193: N N - Prijsverhandeling over het nationaal nederlandsch gezang uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot nut van t algemeen
27343: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
33951: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
73266: N.N - Vorträge zum andenken an Hermann Friedrich Kohlbrügge
32575: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1862.
27028: N.N. - Ruyter op het Faelpaerd. doen en bedrijf van den koning der verschrikingen. In dertig uitgelesene lijkpredikatien over welgepaste teksten/ deur verscheidene vermaerde godgeleerden op sonderlinge tijden en plaetsen in Engelse taal voorgesteld. Eerste deel.
26851: N.N. - Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een catechismus. Vercierd met kopere plaaten.
39259: N.N. - Gehandicapten, mensen zoals wij
48552: MATT ABRAHAM VANDER PSEUD. VAN ABRAHAM VAN BRIENEN 1605/06-1683) - Meditatien tot de H. communie op alle de zondagen en andere hoogtyden des jaers deel 1 . en Meditatien tot de H. Communie, op alle gebooden feestdaegen der heyligen ende andere dagen van devotie.door het jaar deel 2
953: N.N. - Corporis iuris civilis. Tomus primus, quo continentur institutuinum libri quatuor, et digestorum sive pan dectarum libri quinquaginta Corporis juris civilis, tomus secundus. Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII. Authenticæ seu novellæ constitutiones CLXVIII. Edicta XIII et: Constitutiones aliquot ejusdem imperatoris, nec justini & tiberii ex libro Iuliani antecessoris. Leonis imperatoris novellæ CXIII. Constitutiones imperatoriæ juris orientalis. Canones Apostolorum. Consuetudines Feudorum. Consuetudines Frederici II. Extravagantes. De pace Constantiæ liber.
35492: N.N. - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.
36917: N.N. - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu Editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae octavi auctorita recognitum, Et novis missis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum.
36918: N.N. - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoritate Recognitum, Cum officiis Sanctorum Novissime per summos pontifices usque ad hanc Diem concessis. Pars Hiemalis
21863: N.N. - Vraagboekje tot onderwijzing in de chistelijke leer. 35e en 40e uitgave.
26951: N.N. - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden. Door enige spelende herders.
57568: I. B. R - Toch feest.
76631: GADSBY W 1773-1844 - Nagelaten Brokken 4 predikaties
71454: N N - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöefening der godlijke waarheden, uitgegeeven door het genootschp, onder de ?Zinfpreuk: Idem omnes simul ardor agit, derde deel
54886: G. F. - Vervolging en lijden der Catholyke kerk in Rusland, met onuitgegevene bewijsstukken gestaafd. Uit het Fransch. Eerste deel.
24571: P.H.B. TE W. - Een laatste woord aan mijne kinderen.
32886: B(ALTENSZ), F.( MET HANDSCHRIFT BEKKER WOUTERUS VRIJE VOORGANGER TE AMSTERDAM) - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eer-baerheyt, ofte ghespreeck van den Heere, met het recht gheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar, beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne, in prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren. Ofte een woordelijcke verclaringhe, van het vierde Capittel des Evangelist Johannes. Ghedaen door F.B. l
25504: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van 's Heilands geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede van de uitstorting des Heiligen Geestes, gepredikt wordt, in de Christelijke Hervormde gemeente van Dordrecht.
25938: N.N. - Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten, in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden, gepredikt worden. (Uitgegeven ten voordeele van het weduwenfonds der Leidsche predikanten.)
26144: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
28325: N.N. - Wolke der getuigen, bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
29184: N.N. - Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Friesland van het jaar 1889.
29803: N.N. - La confession de foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux colomnes, l' une portant la confession ancienne: et l' autre la Revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l' An 1619: Avec le Jugement du dit Synode sur les 5. Articles & la discipline Ecclesiastique; et une Préface sur l' Histoire de la dite Confession, où est jointe la Lettre écrite à Philippe II. Roy d' Espagne. Le tout publié par ordre du Synode des Eglises Walonnes, tenu à Leyden le 14. septemb. 1667.
31775: N.N. - Beelden-galerij van Christelijke vrouwen bijeengebragt voor allen, die dezen naam wenschen te dragen.
32607: N.N. - Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Achtste deel, onderverdeeld in 12 stukken (januari t/m december)
3264: N.N. - De Macht der Duisternisse, en de Bestieringe Godts daar tegens: aangeweesen in alle de geschiedenissen des werelts; der Jooden, van Salomo af; en der Heidenen sedert de Zundvloet; beide tot de Geboorte Onzes Zaligmaakers : met Vervullinge van het geene in de H. Schriture daar aan ontbreekt. Waarby mede verhandelt word Van den Godtsdienst en Goden der Heidenen, (...) nooit aldus in onse taale beschreven. Strekkende met eenen tot een Vervolg van den Spiegel der Historien &c. onlangs uitgegeven. De Voor-reden handelt van alles breeder.
35928: N.N. - Leven en daden der Vorsten uit Het Huis van Oranje. Door de Schrijfster van de Jaren 1830 en 31. Met portretten en platen.
38098: N.N. - La Morale en action, ou Elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les Vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aux Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Education de l' un et de l' autre sexe. Nouvelle édition
38254: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt; of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang; zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomscht, Tusschen den vermaarden Koning van Vrankryk Hendrik de IVde, en den Grave van Coligny, admiraal van Vrankryk. Met wien de Parijsse Bruiloft aanvang nam. Doormengt, met staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheimste zaaken, en byzonderste voorvallen in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de Maand July, 1722. Verder bevat het boekje de maanden augustus-december van datzelfde jaar, allemaal met eigen titelpagina en titelprent.
38599: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholern in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1855.
38962: N.N. - Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren. H.P. Scholte - A. Brummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
38980: IRVING WASHINGTON (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
42436: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waereld, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen tusschen allerhande verstorven potentaaten en personagiën van rang, zo van den degen, tabbaard, letteren, enz. Voornamelyk over de byzonderheden van hun leven. Nieuwe afdeelings Een en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, eerste stuk, voor de maand July, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Hierbij gebonden: Nieuwe afdeelings twee en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, tweede stuk, voor de maand Augustus, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, derde stuk, voor de maand September, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vierde stuk. Voor de maand October, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Vier en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vyfde stuk. Voor de maand November, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Zes en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, zesde stuk. Voor de maand December, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen.
42546: N.N. (VANEL) - Histoire des conclaves. Depuis Clement V. jusqu'`a present. Tome premier.
42663: N.N. - Handleiding voor mijne leerlingen. Derde druk.
74892: N N - The War in Pictures ; First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Year 1939-1945
5133: N.N. (PROF W.G. BRIL; DR. G.D.J. SCHOTEL; H.J. VAN LUMMEL; DR. L.R. BEIJEN; DS. A. VAN TOORENBERGEN; PROF J.J. VAN OOSTERZEE E.A) - Voor driehonderd jaren. Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis met meedewerking van prof. W.G. Bril, dr. G.D.J. Scholtel, H.J. Lummel, e.a. 1e jaargang over het jaar 1569. 2e jaargang over 1570. 4e jaargang over 1572.
5322: N.N. - Vendéesche brieven of briefwisseling tusschen drie vrienden, gehouden in het jaar 1823, opgedragen aan de Koning van Frankrijk, door den Vice-Graaf Walsh. Naar de tweede, herziene, verbeterde en met verscheidene brieven vermeerderde uitgaven. Uit het Fransch.
5367: N.N. - WETTEN voor voogden, executeurs en curators volgens het Fransche recht
5491: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van Jezus Christus geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede over de uitstorting van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Christelijke Gemeente te Dordrecht.
6604: N.N. - Lofzangen en Geestelijke liederen. Overgenomen uit de liederen der vereenigde Evangelische broedergemeente. Vierde uitgave. Tübingen, bij L.Fr. Fues, 1856.
76322: ZIMMERMAN JOHANNES JAKOBUS (1695-1756 - Heilige betragting, behelzende enige heilzame vermaningen, ter bevordering van het waar en wettig gebruik van het heilig avontmaal des Heeren. ect / By Johannes Jakobus Zimmerman. ; In het NederlandsvertaalddoorLETTE Gerhardus Johannes predikant te ZIERIKZEE Waarbij nog komendekorte sterllingen van den wijlen SAMUEL WERENFELS overdeRECHTVAARDIGMAKING
43265: N.N. - Korte levensbeschrijving van vermeerde mannen uit alle tijdvakken 2e deel met portretten
11996: N.N. - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.
12092: N.N. - Het boek van de Bijbel.
12182: N.N. - Korps Mariniers. 10 december 1665-1965. Samengesteld door de Commandant van het Korps Mariniers. Aan de hand van een historische studie van drs. Ph. M. Bosschner.
12279: N.N. - Algemeene en bijzondere instructien voor de ambtenaren van den rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de waterstaatswet 1900.
12807: N.N. - De vreemde jongen. Naar een oud Duits verhaal.
13308: N.N. - Rapport nieuwe psalmberijming. Uitgebracht door de deputaten tot aanbieding van een nieuw psalmboek en door het bestuur der "Stichting tot verbetering van het psalmgezang in de Gereformeerde kerken in Nederland". Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vergaderd te 's-Gravenhage 23 augustus 1949.
14013: N.N. - Hulp tot de Bijbel. Bijbels woordenboekje en naamverklaring.
14019: N.N. - Briefwisseling tusschen mejuffrouw N.N. en J.V.O. uit het jaar 1679
14049: N.N. - Jongeren en de gemeente. Een bundel opstellen over opvoeding en vorming in gezin en kerk voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden.
14065: N.N. - Het oordeel der nationale synode der Gereformeerde kerken, over de betwiste vijf hoofdstukken tegen de remonstranten.
14093: N.N. - Dordtse Kerkorde ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (anno 1618-'19) benevens de Synodale besluiten der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, gewijzigd en aangevuld door de Generale Synode van Utrecht. (anno 1947)
14148: N.N. - Uit de levensbron der gemeenschap met God, door Jezus Christus, onzen Heere. Een zestal overdenkingen naar aanleiding van schriftwoorden, in verband met de teekenen der tijden. Bewerkt en toegelicht naar een zeer oud geschrift door de redactie van "De vriend van oud en jong".
14151: N.N. - Bijbel tentoonstelling Statenvertaling. 1637-1937. Tiende tentoonstelling in het museum Fodor Amsterdam.
14154: N.N. - Uit de levensbron der gemeenschap met God, door Jezus Christus, onzen Heere. Een zestal overdenkingen naar aanleiding van schriftwoorden, in verband met de teekenen der tijden. Bewerkt en toegelicht naar een zeer oud geschrift door de redactie van "De vriend van oud en jong".
14158: DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
14169: N.N. - Schetsen voor de behandeling der gewijde geschiedenis Oude Testament en der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Eerste en tweede bundel. Uitgave van de Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag in Nederland.
14828: N.N. - Van 's Heeren Goedertierenheid. Een boeiend verhaal uit het leven.
15222: N.N. (NEERCASSEL, JOHANNES BAPTISTA VAN (1626-'86)) - Constitutiones et decreta apostolica. praecipue utilia hoc tempore adverfus quofdam abufus in materia fidei, & Morum. Quibus. Praefigitur Epiftola paftoralis Episcopi Castoriensis. Editio Tertia Auctior.
15582: N.N. - Euangelisch magazijn. 1e deel.
1569: N.N. - Dordtse Kerkorde ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (anno 1618-'19) benevens de Synodale besluiten der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, gewijzigd en aangevuld door de Generale Synode van Utrecht. (anno 1947), 's-Gravenhage (1950) en Apeldoorn (1953).
15768: N.N. - De hervorming herdacht. 1517-1917.
15852: N.N. - Looft den Naam des Heeren. Een woord van dankbare herinnering. Uitgegeven bij het vijfentwintigjarig bestaan der Nederlandsche Vereniging voor Israël.
1588: N.N. - Jaarboekje van de vereeniging van R. K. bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem, voor 1878.
16197: N.N. - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisplinair perspectief.
16269: N.N. - Herrnhut Ursprung und Auftrag. Herausgegeben von der Direktion der Evangelischen Brüder-Unität, Distrikt Herrnhut.
16411: N.N. - Sola Gratia. Schets van de geschiedenis en de werkzaamheid van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Nederland. (1854-1954)
16458: N.N. - Handelingen en verslagen van de algemene synode van de Christelijke afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
16494: N.N. - De protestant. Tijdschrift ter bevordering en verbreiding van Bijbelkennis en ware Godsdienst, door eenige Nederlandsche Godgeleerden. Eerste jaargang, van mei 1842 tot mei 1843.
16627: N.N. - Lichtdragers serie. ONVEGETELIJK 45 meditatties 2e druk
16846: N.N. - Luther Almanach.
17132: N.N. - Leidraad. De openbaring van Johannes.
17416: N.N. - Bode des heils in Christus. Drie en vijftigste jaargang.
17431: N.N. - Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
17432: N.N. - Uitlegkundige overdenkingen van onderscheidene predikanten der gereformeerde kerken.
17874: N.N. - In het voetspoor van de bijbel. Atrlas van het Heilige land vroeger en nu.
18040: N.N. - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. .e. Deel I: 380 blz. . Deel II: 381- 488 deel 3 489- 713 blz
18043: N.N. - Piano en viool. Div. muziekstukjes o.a. Hochzeits-marsch, Souvenier, Des fleurs a pierrette.
18137: N.N. - Gedenkboek. Gereformeerde bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlands Hervormde (Gereformeerde) Kerk. 1906-1931
18278: N.N. - Der Heidelberger Katechismus. Ausgabe für den Kirchenkreis Tecklenburg. Fünfte Auflage
18368: N.N. - Kleine beeldbijbel. Selectie uit Oude Testament en Nieuwe Testament. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Elisabethbode.
18377: N.N. - Geïllustreerde gezinsbijbel. In de vertaling 1951 van de Nederlandse Bijbelgenootschap.
1854: N.N. - De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de Redactie van De vriend van oud en jong. Bernardus Moorrees, Maria Schenk, Barendje van Asperen, Robert Flockhardt en Arnoud Dirksz. Waarbij: 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedaald uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist.
18555: G. F. - Vervolging en lijden der Catholyke kerk in Rusland, met onuitgegevene bewijsstukken gestaafd. Uit het Fransch. Eerste deel.
1862: N.N. - Geschiedenissen voor onze jeugd. Eerste serie. Vierde druk. Met tekeningen.
1871: N.N. - Leidraad bij de behandeling der anti-revolutionaire beginselen. Eerste deel. Derde herziene druk.
19220: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
19504: N.N. - Dankdienst in de kerken en op de markten en openbare pleinen van steden en dorpen ter herdenking van Nederlands bevrijding uit de Duitsche tyrannie in het jaar onzes Heeren 1945.
19545: N.N. - Wet van de Gereformeerde Theologen-Studenten-Vereeniging ,,Voetius'' onder de zinspreuk: ,,De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid''. Spreuken 1:7a.
19563: N.N. - Ik weet het! Verzameling van HUISMIDDELEN. Meer dan 3000 raadgevingen en recepten.
19583: N.N. - Rapport. Inzake de uitbreiding van den bundel "eenige gezangen". Van deputaten der generale synode van Arnhem 1930, aan de generale synode van de Geref. kerken, saam te komen te Middelburg, in den jare 1933.
19780: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE SCHEVENINGEN DORDERECHT 1966- - De krachtige hand Gods. Leerrede over 1 Petrus 5: 6.
19884: N.N. - S.G.P. - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerde Partij. 70 jaar. 1923-1993. Redactie: J.J. Lammers, J. van Ek, J.E. v.d. Brandhof, W. Vastenhoud, E.A. van 't Hul.
19919: N.N. - Rijwieltochten door de Geldersche Achterhoek.
19944: N.N. - Tijdschrift van de stichting ,,Tussen Vecht & Eem'' en van de vereniging van ,,Vrienden van het Gooi.'' 3e jaargang nr. 2, mei 1985.
19946: N.N. - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes.
19949: N.N. - Stratengids. Rotterdam, Schiedam en Capelle a/d IJssel. Met postdistrikten, wijkindeling en metro-,bus- en tramlijnen.
20119: N.N. - Dieren van het bos.
20120: N.N. - Je vrienden, de honden.
20121: N.N. - Vogels.
21585: N.N. (JOH. EIJKMAN) - Het Woord Gods blijft in der eeuwigheid, leerrede over Jesaja 40 vers 6-8. Uitgesproken op den gedenkdag der kerkhervorming 6 november 1892 in de Amsteldam.
2183: N.N. - Zending op Irian Jaya. Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting post Nipsan.
21984: N.N. - De vervulling der belofte of de Uitstorting des Heiligen Geestes en hare zegenrijke vruchten in den loop der eeuwen. Door een Gereformeerd schrijver. Behoorende bij de Scheurkalender voor 1903
22486: N.N. - Uit het leven van ds. Petros Mzamo, Inlands predikant op de Mbuma zendingspost. Vertaald door C. B. van Woerden.
22488: N.N. - De weg naar den Hemel voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
22489: N.N. - Briefwisseling tusschen Mejuffrouw N. N. en J. V. O. uit het jaar 1679.
22628: N.N. - Hoe de geloovigen in onze dagen te vergaderen; benevens eenige opmerkingen over de bediening des Woords in de wereld en in de gemeente. Achtste druk.
22629: N.N. - Eene stameling over de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. (In Poëzie). Door een student.
22632: N.N. - Korte beschrijvinghe van de historie van Amstelveen.
22813: N.N. - Eben-haëzer. Uitgegeven door de gereformeerde gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland.
22855: N.N. - Arbeid in toekomstperspectief.
22856: N.N. - Verwaarloosd Rentmesterschap.
2288: N.N. - Volken, vorsten en profeten. De mensen van de Bijbel - hun leven, hun geloof.
22982: N.N. - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Katalog und Handbuch. Eine Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum. 15. Oktober 1963 - 15. Februar 1964.
23146: N.N. - Ontmoetingsdag van vrienden. "Bewaar het pand"
23927: N.N. - Die Bybel dit is die ganse heilige Skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe testamant bevat oorgesit uit die oorspronklike tale
23972: N.N. - Hagepreek en beeldenstorm.
24116: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zo mooi?
24387: N.N. - Kinderherz und Kindersinn. Ausgewählte Erzählungen, belehrende Aufsätze und gedichte für unsere Lieblinge. Dritter Band. Illustriert. 71. Tausend.
24553: N.N. - Negen en veertigste verslag der vereniging tot christelijke verzorging van zenuwlijders in Nederland. Gevestigd te Zeist. 1949.
2468: N.N. - Christelijke kinderliederen voor shcool en huis. Muziek voor twee stemmen. Zevende druk.
24769: N.N. - De zeven kruiswoorden. Nederlandsch Godsdienstig traktaat-genooschap. No. 775.
24779: N.N. - Een lichtende kaars. 29e jaargang nrs. 5,6,7,8,9 en 10. Maart-april-mei 1979. ,,In leven sterven des Heeren''
24831: N.N. - Electro kookboek. Vijfde druk (38e tot 57e duizend).
24864: N.N. - Rijmlijst van de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, benevens de berijmde tien geboden, de twaalf artikelen des Christelijke geloofs, en het Onze Vader. Dertiende duizendtal.
24957: N.N. - De bijbel in de nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. Het Oude Testamant. Van verklarende aantekeningen voorzien. Deel 1, Genesis-Ester. 874 blz. Deel 2. Job-Maleachi. 868 blz.
25039: N.N. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijsel.
25101: N.N. - Schets van toekomstig huwelijksrecht. Uitgegeven door het ,,Comite voor eene gemeenschappelijke actie tot hervorming onzer huwelijkswetgeving''
25105: N.N. - Psalm 42.
25138: N.N. - Bevestigingspredicatie van Dr. J.C. Roose en intree-predicatie an Ds. G.W. van Tricht op 31 januari 1954 in de ,,Vredeskerk'' te Nijkerk.
25363: N.N. - Fuga. Orgels in Europa. Jaarkalender 1995.
25383: N.N. - Open monumentendag 1995. Fietsroute Schalkwijk, Tull en 't Waal.
25387: N.N. - De Oude Kerk anno 1994. De Oude Kerk te Oosterbeek. Geschiedenis en gids van een eeuwenoude dorpskerk.
25388: N.N. - Beschrijving van de Nederlandse Hervormde Kerk te Marssum.
25438: N.N.(= DUFRÊNE, MAXIMILIAN) - Rudimenta Historica, sive Brevis, facilisque methodus Juventutem Orthodoxam notitiâ imbuendi, pro Gymnasiis Societatis Jesu in Germaniæ Superioris Provincia. Auctore ejusdem Societatis Sacerdote. Opusculum Tertium, continuatio Monarchie Romanæ. Editio quarta emendatior. Cum Gratia & Privilegio speciali Sac. Coef. & Cathol. Majestatis, et Superiorum permissu. Historischer Anfang / oder: Lurke und leichte Weise / die Catholische Jugend in der Historie zu unterrichten / Fur die Schulen der Gesellschafft Jesu in der Ober-Deutschen Provincie. Verfasset von einem Priester erwehnter Gefellschaft. Drittes Werklein / Fortsetzung der Romischen Monarchie. Vierte und verbesserte Auflage.
25460: N.N. - Gedenkboek der Friese zending. Overzicht van het zendingswerk op het Friese Terrein gedurende een halve eeuw. 1900-1950.
25520: N.N. - De Psalmen. Met eene inleiding en korte aantekeningen naar de Leidsche vertaling.
25525: N.N. - Het laatste Bijbelboek. Door den schrijver van ''de heerlijkheid der nieuwe bedeeling in de schaduwen des ouden verbonds''.
25548: N.N. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijsel.
25579: N.N. - Hoe kunnen wij arbeiden onder de afgedwaalden en kerkloozen? Uitgave bureau ernstige mededeelingen.
25629: N.N. - Het reorganisatie-ontwerp van 'Kerkopbouw' beoordeeld. Uitgegeven vanwege het hoofdbestuur van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot kerkherstel.
25686: N.N. - Zending in Indonesië. Verslag en rapporten van de zendingsconferentie te Batavia, gehouden van 10 tot 20 augustus 1946. Ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Ds. J.C. Hoekendijk.
25703: N.N. - Waar staat ons stopteeken?
25780: N.N. - Bekeerings-geschiedenis van een stervende roover. Een treffend verhaal voorgevallen in een der steden van Frankrijk. Met nog een verhaal van den Colporteur en den Roover.
25783: N.N. - Alles onder het oordeel besloten aangetoond in een brief door een kind des Heeren in het jaar 1892.
25804: F. - Het feest der opstanding door F.
25817: N.N. - In hoc signo. Gedenkboek der Christelijk Staatkundige Partij. 1917 - 25 september- 1937.
25835: N.N. - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag. 1888-1928.
25975: N.N. - De vruchten der Duitsche revolutie in kerk en staat. Bezwaren tegen den geest der eeuw.
2616: N.N. - Briefwisseling tusschen mejuffrouw N. N. en J. V. O. uit het jaar 1679.
26232: N.N. - Rembrandt. Een selectie uit zijn tekeningen. De grootmeesters van de kunst!.
26507: N.N. - In de leer. Jongvolwassenendagboek. Tweede druk.
26661: N.N. - Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap. No. 746. Woord van ernst en liefde na afgelegde Belijdenis des Geloofs.
26957: N.N. - Schetsen voor de behandeling der anti- revolutionaire beginselen.
26991: N.N. - Een grondich onderrecht tot Godts heylighe Woort: vande predestinatie of de eeuwighe verkiezinghe Gods.
27131: N.N. - Medgezel. Opgedragen aan de zeer agtbare loge, F. Union Durable; gevestigd in 't Oosten van Dordrecht; door den broeder eerste opzichten de 20, dag van den tweede maand des ware ligts5813. in handschrift
27424: H. C. J. - Tijl uilenspiegel's lustige streken. Met gekleurde platen.
27432: N.N. - Twee verhalen. Zoo heer, zoo knecht. En: Frits Heiter.
27957: N.N. - Ordonnantie waar na een ieder sig in tyde van brand binnen de stad Wageningen sal hebben te reguleeren.
28176: T. V. D. - Wil tegen Wil.
28255: N.N. - Handleiding voor de technische werkzaamheden van het kadaster.
28337: N.N. - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van Gereformeerde Gemeenten. 1907-1977.
28447: N.N. - Waarachtige Bekeerings-Geschiedenis van een Stervenden roover. Een treffend verhaal voorgevallen in een der steden van Frankrijk.
28590: N.N. - Onderwijs in den Christelijken Godsdienst voor Protestanten.
28607: N.N. - Stormvloed 1953. Gedocumenteerd verslag van de geberutenissen op en na 1 februari 1953.
28930: N.N. - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe.
28931: N.N. - Officiële catalogus 1982. Voor munten en bakbiljetten van Nederland, munten van Ned. Indië, Curacao, Ned. Antillen, Suriname.
29000: N.N. - Album von Berlin.
29016: N.N. - De jeugd in nood.
29098: N.N. - Van een huis en van bouwlieden. 50 jaren geschiedenis van de Vereniging tot behartiging van de belangen der Christelijke scholen voor Mulo in Nederland.
29139: N.N. - De jeugd in nood.
29150: N.N. - Gedenkboekje, 1924-1949 uitgegeven bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de School voor Christelijk Volksonderwijs te Kethel.
29165: N.N. - Gedenkboekje. 1924-1949. Uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de School voor Christelijk Volksonderwijs te Kethel.
29200: N.N. - Jubileum-referaten uitgesproken in de wijdingsdienst (14 november 1958) in de Janskerk te Utrecht en op de Lustrumbondsdag (15 november 1958) in gebouw 'Tivoli' te Utrecht.
29338: N.N. - Geschiedenis van den Heiland.
29951: N.N. - Catalogue de timbres-poste. Cinquante-Deuxieme edition. 1948.
29999: N.N. - Buderus-Lollae Jahrbuch. 1941-1942.
30000: N.N. - Chauffage Central Chappee. Album No. 303.
30041: N.N. - Smering voor iedereen duidelijk. Aangeboden door American Peroleum Company. Gebouw Petrolea Den Haag.
30042: N.N. - Heizkessel Radiatoren Strebel.
30049: N.N. - Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Jubileum 1847-1947.
30052: N.N. - Compagnie Générale. Société Anonyme des Conduites d'Eau. Siege social: Iriége-Belgique. Fabrication spéciale de tuyaux coulés verticalement. De sceonde fusion. Entreprise Générale et exploitation de distributions d'eau & de gaz. Forges - Fonderies - Ateliers aux Vennes-liége. Production Annuele: 40000000 Kil.
30060: N.N. - Stoomordonnantie 1930 en Stoomverordening 1930. Houdende regelen tot uitvoering van de stoomordonnantie. (Stoomordonnantie 1930, vastgesteld bij het Gouvernements besluit van 19 juni 1930 No. 44 Staatsblad No 225, inwerkingtreding op 1 januari 1931 bepaald bij Gouvernements besluit van 3 September 1930 No. 40 Staatsblad No. 340. Stoomverordening 1930, vastgesteld bij het Gouvernements Besluit van 3 September 1930 No 40. Staatsblad No. 339)
30062: N.N. - Statuten, huishoudelijk reglement. Ned. Herv. Evangelisatie te Hardegarijp.
30063: N.N. - Grondbeginselen en leidraden voor het normalisatiewerk. November 1953.
30064: N.N. - Normaalbladen op waterleidinggebied. Ten gebruike bij de A.V.W.L. (N 1006)
30066: N.N. - Natuurkundige Grondslagen voor Bouwvooorschriften (NBG) Deel 1. Thermische eigenschappen van woningen. (Thermal insulation of dwellings)
30067: N.N. - Algemene voorschriften voor dienst- en binnenleidingen voor water. A.V.W.L. 1933 uitgave 1938
30068: N.N. - Benamingen van elektrische machines.
30069: N.N. - Voorschriften voor de monsterneming en het onderzoek van vaste brandstoffen. V.V.B. 1938.
30070: N.N. - Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen. K.V.B.B. 1940.
30081: N.N. - Rapport inzake de toepassing van koperen buizen voor waterleiding doeleinden uitgebracht door de koperen buizen commissie ingesteld door de vereeniging voor waterleidingsbelangen in Nederlanden.
30083: N.N. - Bergbau aktiengesellschaft lothringen.
30084: N.N. - Jaarboek 1955. (Bedrijven)
30297: N.N. - Kijk op steden: Amsterdam.
30403: N.N. - Het guldenboekje. Eenige bizonderheden uit den Bijbel, en uit de leer en de gebruiken der kerk, voor catechisatiën, Scholen met den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant.
30976: N.N. - Het wee aller weeën.
31055: N.N. - De wondere liefde, onveranderlijke trouw van dien God, Die het gebed der noddruftigen hoort.
31075: N.N. - Gods wondere wegen. Uit het Duitsch door H.W.S.
31134: N.N. - Vroomheid per dozijn
31258: N.N. - Wat zoekt gij de levenden bij de doden. Paaschverhaal voor de jeugd, door de redactie van de vriend van oud en jong. Met een plaatje.
31262: N.N. - O Neerland, waak! 't geldt ùwe zaak. Gedenkboekje op den 60sten Bondsdag, 1 mei 1913 te Amsterdam.
31317: N.N. - Program van de Beginselen des Staatk. Gereform. Partij
31335: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige Scrift en een aanhansel over de Wet des Heeren. 51e druk.
31496: N.N. - Nafalie en Dudaim. De inhoud in de loop der jaren bijeenverzamelt.
31515: N.N. - Vele predikers. Wie heeft gelijk.
31521: N.N. - Voor wien zal de zon der gerechtigheid opgaan?
31544: N.N. - Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes.
31545: N.N. - De vernielde rijstoogst.
31553: N.N. - Kompas sprookjesboek. Rooskapje, Klein Duimpje en Hans en Grietje. Deel 1.
31572: N.N. - Reformatie stemmen.
31685: N.N. - Honig uit de steenrots Christus. de heilweldaden aan den zondaar geschonken naar de gewijde en ongewijde geschiedenis en de ervaring. Waarbij: De pelgrimstocht der Gemeente Christi door het Mesech der vreemdelingschappen naar het Jeruzalem des vredes.
31855: N.N. - Het leven en sterven van een blindgeborene. Uitgegeven tot ondersteuning van twee behoeftige blinden.
31920: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
32022: N.N. - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof. Achtste druk.
32490: N.N. - Testimony. of the Reformed presbyterian Church of Ireland. Doctrinal and Practical. Published by Authority of the Reformed Presbyterian Synod.
32674: N.N. - Bedtijd.
32680: N.N. - Vrouwe die de vrije schepen van de Nederlansche buurt als door de hooger karacht gegrepen veertig jaren heeft bestuurd.
32708: N.N. - Een boodschap van een kerk onder het kruis aan de vrije christenen in Nederland.
32714: N.N. - Een vaste burcht is onze God. Referaten gehouden op donderdag 15 mei 1958.
32758: N.N - Getuchtigd en niet gedood.
32790: N.N. - Tentoonstelling van oude en moderne schilderijen. In de schouwburgzaal "De prins van Oranje", Nieuwstr. 49, Goes. Dagelijks geopend van 19 tot en met 25 Sept. 1928. van 10-6 uur. De Makelaars W. ten Bosch en L.w.K. van Baal hebben de eer U uit te nodigen tot het bezichtigen van bovengenoemde Verkoop-Expositie.
32836: N.N. - De arbeid der kerk uit de vrucht des levens. Verklaard in twee beluisterde en aangetekende predikatien.
32996: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, voor hen die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Met bijgevoegd schriftuurlijk bewijs, ten dienste der Gemeente van Jezus Christus. en een Aanhangsel over de wet des Heeren. 59e druk
33077: N.N. - Jan Steen en zijn tijdgenoten.
33130: N.N. - The Service-Book of the curch of England. being a new edition of the Daily service of the United Church of England en Ierland.
33425: N.N. - Over de kerk gesproken.
33500: N.N. - Is Sociaal-Democratie met Christendom vereenigbaar? Open Brief aan een Sociaal-Democraat, die tevens Christen wil zijn.
33502: N.N. - Uitgekozen gedeelten uit het Woord des Heeren.
33894: N.N. - Div. Sprookjes. o.a. Klein Duimpje, De schoone slaapster in het bos. De Tovergodin, De gelaarsde kat, e.a.
33900: N.N. - Bijbelkaarten, benevens kaart van Nederlandsch-Indië.
33907: N.N. - Wapent u! Lichtdragers serie. 45 meditaties.
33939: N.N. - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
34032: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
34033: N.N. - Eene stameling over de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. (In Poëzie). Door een student.
34041: N.N. - Samenspraak tussen een rijke uit Kapernaüm en een arme uit Nazareth.
34063: N.N. - Uit het biënboec. Verzamelde exempelen door Albertine Smulders.
34174: N.N. - De Leuenburger Konfessie gewikt en gewogen.
34246: N.N. - Toelichting op het gemeenteprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij.
34250: N.N. - Verkiezingsprogramma 1998-2002. SGP.
34306: N.N. - De Nederlanden. Karakterschetsen, Klederdragten, Houding en Voorkomen van verschillende Standen. Met gravures van den heer Henry Brown.
34392: N.N. - Goedemorgen Dames en Heeren. Omroep Ned. Christelijke Radio vereniging.
34421: N.N. - zamenspraak tusschen een regent en een burger. Over de zoo heylzame en Vaderlyke Propositie van zyn Doorlugtige Hoogheid, in dato den 25 Juny 1748.
34432: N.N. - Eene stameling over de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. (In Poëzie). Door een student.
34520: N.N. - De Sprookjes Koets. Bekende sprookjes. Vertaald door Donald Betlem.
34559: N.N. - La journée du Chrétien. sanctifée par la Prière. Augmentée de l'Office du Dimanche et des Epitres et Évangiles. Nouvelle Édition.
34688: N.N. - Gods openbaring aan den mensch. Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke keer. (Ten dienste der jeugd verkort.) Vierde en verbeterde druk.
35095: N.N. - Ons zangboekje
35190: N.N. - Bijbelsch Handboek en Concordantie, bevattende een Kort Begrip der Bijbelboeken, met tal van verklaringen, ook op het gebied der Gewijde Geschiedenis en van het Heilige Land, en een Register der Onderwerpen, eene Concordantie, eene Alphabetische Lijst der Eigennamen en eenige Kaarten. Tweede Herziene en Vermeerderde druk.
35327: N.N. - Wat er gebeurde in de Nieuwe Kerk op den Dam rond 31 october 1945.
35331: N.N. - Verlos mij. 45 Meditaties. Lichtdragers serie.
35342: N.N. - Uit het leven van Ds. Petros Mzamo. Inlands predikant op de Mbuma zendingspost. Vertaald door C.B. van Woerden Jr.
35360: N.N. - Gedachteniswoord op den 18den geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden.
35470: N.N. - De Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. In korte overzichten. Uitgegeven door De Commissie voor de Archieven van de Nedelandse Hervormde Kerk. dln 1
35503: N.N. - Het land Israël. 100 jaar verwachting, 30 jaar opbouw. Een overzicht in foto's door Tim Gidal met medewerking van Leorah Kroyanker Nederlandse vertaling door J.Kramp.
35583: L.S.V.H.V.W. - Twee kerstavonden.
35606: N.N. - Hoe plotseling Barendje van Asperen in de eeuwige heerlijkheid werd opgenomen
35755: N.N. - Levensbeelden voor Jong en Oud. Of edele, zedelijke beginselen voor het huisgezin. Deel II, het 16e duizendtal.
35814: N.N. - Utrecht in detail.
35819: N.N. - Jan Toorop in Katwijk aan Zee.
35834: N.N. - Hardenberg, een momentopname.
35908: N.N. - Een boek vol avontuur uit Stavast.
35917: N.N. - Gulliver's reizen. Naar het land der reuzen.
35984: N.N. - Het Rode Kruis en Zeeland. 125 jaar Rode Kruis. De Zeeuwse Afdelingen. Samenstelling: Histodata - Groningen.
35985: N.N. - Langs Merwede en Giessen.
36005: N.N. - Gedachtenis aan den grooten dag of beweegredenen en middelen ter volharding na de eerste heilige communie.
36019: N.N. - de engelbewaarder. Tijdschrift voor jonge lezers. Jaargang 1953 en 1957 (Rooms-katholiek)
36141: N.N. - In banden en gevangenis. Hongaarse christenen onder het communisme in Roemenië. Negentien persoonlijke verhalen over Gods trouw.
36244: N.N. - Gezellige uurtjes. Een reuzevertelboek met plaatjes.
3629: H.W.S. - Nieuwe liederenbundel voor zondagschool en huisgezin. Bijeengebracht door H.W.S. De muziek bewerkt door Hessel de Vries. Zevende druk.
36340: N.N. - Het leven en sterven van Mr. Justus Vermeer. En 's Heeren lof verkondigd uit de kindermond van Suzanna Bikkes, geboren te Leiden op 24 Januari 1650 en op 14-jarige leeftijd overleden.
36345: N.N. - Het leven en sterven van Mr. Justus Vermeer. Benevens Gods vrijmachtige genade betoond in Pieter Versluys, in zijn leven, ziekte en bijzonder bij zijn afsterven.
36347: P.W.T. - Twee zeer belangrijke geschiedenissen. Voor Jong en Oud, voor Arm en Rijk. Van eene voorname Freule en een ongehoorzamen Zoon. Treffende herinneringen uit het leven, niet minder merkwaardig, dan stichtelijk in deze dagen.
36476: N.N. - De vruchten der Duitsche revolutie in kerk en staat. Bezwaren tegen de geest der eeuw.
36747: N.N, - De merkwaardige geschiedenis van een krijgsknecht onder de banier van koning Jezus.
36832: N.N. - Gods verbondsgeheimen. Viertal lezingen over Het verbond, De heilige doop, de openbare geloofsbelijdenis en het heilig Avondmaal.
36889: N.N. - Schutzenbruderschaft der Feldbauerschaft Nordwalde. Festbuch zum Bruderschaftjubilaum. 1594-1994.
36891: N.N. - Studies in Reformed theology and history. Princeton Theological Seminary.
36939: N.N. - De onvergetelijke uren omzien naar de bevrijding.Met een voorwoord van Jan Roelfs, oud-redacteur 'Trouw"
36944: STICHTING '40 - '45 - Ik draag u op... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden. (Apeldoorn en Omgeving)
36976: N.N. - Jozef of een levende onder de dooden. Een beeld uit het leven naar feiten. Met een aanbeveling van Ds, W,G, Smitt.
36994: N.N. - De Schans. Wijkblad van de Hervormde Wijkgemeente Grote Kerk Maassluis. Jaargang 3-nr.5. September 1989.
36997: N.N. - Wijk C en de Jacobikerk. terugblik en toekomstverwachting bij de opening vande gerestaureerde Jacobikerk op 5 maart 1977.
36999: N.N. - Stadskanaal een veranderd gezicht. 1900-1984
37000: N.N. - Rijksmuseum het catharijneconvent. Tekst en uitleg.
37018: N.N. - De kerk van Börk. Zoektocht naar de verborgen geheimen van een Drentse dorpskerk.
37047: N.N. - Nederland dichtbij. Gelderland.
37052: N.N. - Het gebruik van de hervormde kerken in Utrecht.
37053: N.N. - Utrecht middeleeuwse kerkenstad.
37055: N.N. - Verbeeld vertrouwen.
37056: N.N. - Kerkgebouw Sint Jakobus - Utrecht 100 jaar.
37063: N.N. - De oude visser. Een waar verhaal gebeurd te Noorwijk aan zee ten tijde van Ds.E.A. Lazonder.
37090: N.N. - Ontmoetingsdag van vrienden. "Bewaar het pand"
37093: N.N. - Geloof, Bekeering en de wedergeboorte. Als gepredikt door Jezus en zijne apostelen.
37198: N.N. - Geloof, Bekeering en de Wedergeboorte. Als gepredikt door Jezus en Zijne Apostelen. Boekje No. 2.
37300: N.N. - Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw.
37301: N.N. - Van 's Heeren goedertierenheid. Een boeiend verhaal uit het leven,
37497: N.N. - Lichtdragers serie. 'n Gebroken hart. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
37498: N.N. - Lichtdragers serie. Hij alleen. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
37499: N.N. - Lichtdragers serie. Verootmoedig mij. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
37500: N.N. - Lichtdragers serie. Alles ten goede. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
37635: N.N. - Zwingli und Calvin von August Lang.
37640: P.W.T. - Twee zeer belangrijke geschiedenissen. Voor jong en oud, voor arm en rijk. Van eene voorname freule en een ongehoorzamen zoon. Treffende herinneringen uit het leven, niet minder merkwaardig, dan stichtelijk in deze dagen.
37759: N.N. - Overzicht van de inhoud van de Bijbelboeken.
37996: N.N. - Werp uw brood uit. 52 meditaties.
38112: N.N. - Drie Novellen.
38548: N.N. - Gegeven leven een levenslange zorg. . . een voortdurende opdracht!
38598: N.N. - Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Jaargang 1827.
38731: H.W.S - Nieuw Bijbels Dagboekje. 17e druk.
39050: N.N. (VERSCHILLENDE BOEKJES, BIJ 'HONINGDRUPPELS'.) - De groote daden des Heeren Jannes den Besten- Barendje van Asperen Leidingen Gods W van den Maas en Het leven van een Christin en Newton Gods genade
39051: N.N. - De blijde boodschap.
39186: N.N. - De vrouw in het Ambt. Rapport besproken door de Generale Synode in haar zittingen van 20 en 21 maart 1950.
39342: N.N. - Predikt het evangelie allen creaturen. Een woord ook voor onzen tijd, dat wel bijzonder behartigd mag worden door een beminnaar der waarheid.
39445: N.N. - Het nieuwe testament in zes Nederlandse vertalingen ingeleid door Prof Dr F W Grosheide.
39505: N.N. - De Jeugd in Nood.
39516: N.N. - Golden Gleanings.
39517: D.J.D. - Bible Pictures and Stories(old testament)
39561: N.N. - Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren. H.P. Scholte - A. Brummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
39583: N.N. - Acta van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gehouden te Amersfoort-West op 18 en 19 oktober 1966 en van 4 april 1967 tot 9 november 1967.
39584: N.N. - Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gehouden te Hoogeveen van 15 april 1969 tot 25 februari 1970.
39607: N.N. - Geschiedenis der doopsgezinde gemeente te Utrecht.
39885: N.N. - Alarmkreet aan de Kerk van Nederland. Algemene oproep tot een nieuw belijden inzake de toekomst. Door een nachtwachter(psalm 134)
40080: N.N. - The English's Hebrew and Chaldee Concordance of the Old Testament: Being an attempt at a verbal connection between the original and the English translation; and the English translation; with indexes. A list of the proper names, and their accorences, etc.
40167: N.N. - Terugblik op politiewerk in Utrecht. Beelden.
40204: N.N. - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald.
40375: N.N. - Christlicher Volks-Kalender, ein freundlicher Erzähler und Ratgeber für die liebe Christenheit, auf das Gemein=Jahr 1911. Mit täglichen Bibelsprüchen als Losungen, und einer Psalmen-Lesetafel für das ganze Jahr, sowie mit vielen Abbildungen. Der astronomische Kalender ist für den 51. Paralleltreis nach den Materialier des Koniglich preussischen Bureaus aufgestelt. Siebzigter Jahrgang. Herausgegeben zum Besten der Diakonissen-Anhalt zu Kaiserswerth am Rhein. Waarbij gebonden: Jahrbuch für Christliche Unterhaltung. Siebzigter Janrgang.
40383: N.N. - Dagelijks leven door de eeuwen heen.
40394: N.N. - Trane air conditioning manual
40428: N.N - DE GETROUWDE GETUIGE
40459: N N - De schatten der aarde eerste afdeeling steenkolen eerste afdeeling met plaatjes
40569: N.N. - De Engel des Vredes
40592: N.N. - ACTA van de Generale Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Gehouden te Apeldoorn/Utrecht/Rotterdam/Amsterdam-nieuw-West. 1956.
40599: N.N. - Vertellingen uit de Bijbel
40612: N.N. - De rustdag des HEEREN
40840: MATTHES J C DR / PIERSON ALLARD (1831-1896 - HET BOEK JOB vertaald - verklaard inzonderheid naar aanleiding van de jongste buitenlandsche kommentaren verscheeeen in Nieuwe theologische bibliotheek / bijeengebracht onder toezicht van A. Pierson
40889: N>N> - Medische gids voor noodgevallen. Als elke seconde telt.
41561: VERSLAGEN EN BIJDRAGEN 1929-1936 - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels. Verslagen en bijdragen 1929-1936.
41683: N.N. - Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen.
41754: N.N. - Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. In opdracht van de algemeene synode der Nederl. Herv. Kerk opnieuw verzameld en bewerkt. Aan de Nederl. Herv. Kerk aangeboden door de Alg. synode in het jaar onzes Heeren 1938. Kooruitgave deel 2: gezangen. 1-152
41755: N.N. - Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. In opdracht van de algemeene synode der Nederl. Herv. Kerk opnieuw verzameld en bewerkt. Aan de Nederl. Herv. Kerk aangeboden door de Alg. synode in het jaar onzes Heeren 1938. Kooruitgave deel 2: gezangen. 153-306
41763: N.N. - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen protestante uitgave in opdracht van de administratie geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.
41770: N. N. - De kleine spanjaard
41776: L., C.B. V - Moeder vertelt
41794: N. N. - Op de reede van Batavia
41821: N.N. - Das kklingende buch eine sammlung beliebter und berühmter Stücke einzeln und in Potpourriform aus dem Gebiete der Bolks un Unterhaltungsmusik für Klavier.
41860: N. N. - La séparation du monde
41880: N. N. - Fries molenboek samengesteld met medewerking van de Fryske Mole, Gild Fryske Mouders, De Hollandsche Molen, Fryske Akademy
41892: N.N. - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.
41983: N. N. - De juiste weg en de dwaalwegen verhandeling over den juisten weg ten leven en over twee dwaalwegen ter linker en ter rechterzijde door een onbekende uitgegeven in 1739
42134: N.N. - The reed organ treasury No. 3 containing 102 short original compositions and arrangements for the harmonium and American Organ
42141: N.N. - Het boek der psalmen De psalmen van Israel op de oorstpronkelijke melodieën ui de zestiende eeuw opnieuw naar het hebreeuwsch bewerkt.
42169: N.N. - Het Leben van Jezus, tijdens Zijne omwandeling op aarde geschenkjes voor lieve kinderen vijfde stukje inhoudende het laatste avondmaal. Jezus in den hof Gethsemane. Gevangenneming. Beschuldiging. Jezus voor Pilatus. Zie den Mensch. Simon van Cyrene. Kruiziging. Begrafenis. Opstanding. de Emmausgangers. Hemelvaart. Uitstorting van den Heiligen Geest
42174: N.N. - Prins Willem van Oranje 1533-1933
42176: N.N. - Goede spijsvertering uw lichaam, uw gezondheid voeding voor et leven de spijsverteringsmanchine klachten over de spijsvertering stoornissen van de spijvertering
42208: N.N. - Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door den hoofredacteur van ''de vriend van oud en jong'' premie op den scheurkalender''honigdroppels''
42213: N.N. - Uit aller mond... Een nieuwe bundel geestlijke liederen voor gezin, school, vereniging en koor eénstemmige bundel met gitaaraccoorden
42282: N.N. - Uit grootmoeders tijd deel 3 Illustraties van Cornelis Jetses
42283: N.N. - Uit grootmoeders tijd deel 2 Illustraties van Cornelis Jetses
42328: N.N. - Het briefje van den luitenant nieuw luimig kamerstukje voor 2 dames. No. 25
42329: N.N. - Zwitserland Grote Reis-Encyclopedie van Europa
42330: N.N. - Azië grote lekturama wereldatlas
42331: N.N. - Europa grote lekturama wereldatlas
42471: RED. - Ten Brink' s Reisatlas van Nederland. Voor sport en handel ( schaal 1: 350 000 ) Bewrkt naar de nieuwste officiëele gegevens. Met zeer uitvoerig plaatsnamenregister 32ste herziene druk 50 pp. kaarten + 23 pp. register orn. karton 13 x 24, 5 cm. Min. gebruikssporen
4259: N.N. - Ordre der texten. Waar uit jaarlyks op de Feestdagen, mitsgaders en naamgevinge, het lyden, sterven en de begraaffenisse, de opstandinge en hemelvaart van den eenigen Zaligmaker Jesus Christus als ook over de uitstortinge van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Nederduitsche Kerken der Christelijke Gemeinte van 's-Gravenhage. Hier by is de overeenstemminge der h. euangelisten, uit hunne texten over het lyden en sterven, gelyk mede over de begraaffenisse van den Zaligmaaker, op nieuws te zamen gebracht.
42670: N.N. (BEROEMDE BIJBELPASSAGES) - Hij droeg onze smarten Jesaja 53
42766: N.N. - Flipje Tiel. De kolenmijn.
42767: N.N. - Snorremans en Kwinkeltje. Prentenboekje van Pandy boekjes, 3e serie.
42980: N.N. - Ter herinnering aan Dr. A. Troelstra in leven predikant der Nederl. Herformde Kerk
42998: N.N. - Vrijheid, gelijkheid, Broederschap
43020: N.N. - De Rustdagviering een goddelijke instelling uitgave van de nederlandse vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging gevestigd te Ede
43024: N.N. - De zilveren poortblok Strijd om in te gaan door de enge poort Lucas 13 : 24 Opdat zij door de Poorten mogen ingaan Openb. 22 : 14 Maandelijksche uitgave tot verspreiding der Oud-Vaderlijke geschriften onder het waarheidlievende Nederlandsche volk
43035: N.N. - In het spoor van de pioniers
43177: N.N. - Gids voor het nationaal muziek- en zangconcours te Nijkerk op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 juli 1928. Uitgeschreven door Nijkerks fanfarecorps. Directeur J.E. van Rossum.
43261: N.N. - Hollandsche geloofshelden.levensbeschrijvingen van tien bekende nederlandse ouidvaders samengesteld en toegelicht door Dr H Florijn
43286: N.N. - Grasparkieten huisvesting voeding kweken.
43287: N.N. - Parkieten, Huisvesting, Voeding, Verzorging, Kweken.
43289: N.N. - Flip en zijn hond met teekeningen van sj. de Vries
43290: N.N. - Roodkapje
43291: N.N. - Sneeuwwitje en de zeven dwergen
43292: N.N. - Hoe koning Roselio wraak nam op het maanmannetje
43293: N.N. - Het vrolijke beertje
43422: N.N. - Sprookjesboek; Doornroosje, De wolf en de zeven geitjes, tafeltje dek je, de kikker en de gouden bal, domme Hans, Vrouw Holle
43431: N.N. - Grootmoeder vertelt... De mooiste sprookjes voor jong en oud. 1. Roodkapje, 2. Gelukkige Hans, 3. Assepoester, 4. De Rattenvanger van Hamelen, 5. Klein Duimpje, 6. Tafeltje Dekje, 7. Sneeuwwitje en Rozenrood, 8. Hans en Grietje
43439: N.N. - kleurige prenten voor kleine talenten
43448: N.N. - Sprookjesboek met Verhalen
43926: N.N.( J CERON PASTOR B MARIEA DE CAPELLA) - Kort begryp van de mirakelen van het mirakeleus beldt van O.L>vrouwe van s,Hertogen-bosch,tegenwoordigh rstende in de Hertoghlijcke ende paochiaele kercke van S jacob op caudenbergh binnen Brussel Getrocken uyt het Origneel Register,t welck in de selve kercke bewaert wordt
43927: N.N. (UYTENBOGAERT JOH) - Onderwysinge in deChristelyke Religie gesteld na de vragen enantwoorden na de belydenisse der Remonstrants Geeformeerde Christenen.mitgaders Derselder Formu;lieren en Gebeden,des H.doops en des H.Avondmaals,Met eene aansprake tot de sieken en eenige gebeden twede druk
43956: L., M. V. - Naar de heide terug. naar het duitsch van Diedrich Speckmann door L.v.M.
44032: N.N. - Zóó leven wij in Indië. derde druk
44139: MESSIA PETRI.EDELMAN VAN SIVELIEN(1495?-1552? - De Verscheyden lessen Petri Messiae ,edelman van Sivelien.waer inne beschreven worden de weerdichste gehschiedenisse aller keyseren Coningen ende lofficker mannen:Mitgaders tleven ende de treffelickste sebtentien der Philosophen,met verclaringe der twijffelachtiger ende wonderlicker dingen:Seer geneuchlickom te lesen ende is gedeelt in vijf bysondere bo,ende een eyder van dien onderscheyden in zijne capittelen.Mitgaders een rigister,aen wijsende over een yeghelijck Capittel den sommarischen inhout.Hier zijn noch by gevoecht seven verscheyden tsamensprekinghen: overgheset uyt den Fransoysche,in de Nederduytsche tale.( houtsnede templvm dei estis vos) MET DAARBIJ de seven verschyden samenspreckingh Petri Mesiae edelman van Sivelien van de sonne- van der aerde-van den meteoren- 1e en 2e van het banquet - van den twistingen of tegen segger - doctoren der medicijen -
44148: N.N. - Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen.
4415: N.N. - Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen.
44165: N.N. - Handleiding voor de technische werkzaamheden van het kadaster. Vastgesteld bij de beschikking van de staatssecretaris van financiën van 28 mei 1956, nr. 41.
44166: N N - Handleiding voor de technische werkzaamheden van het kadaster
44218: N.N - De juiste en weg en de dwaalwegen. verhandelingenover de juiste weg ten leven en over twee dwaalwegen ter lijker en ter rechterzijde door een on bekende uitgegeven in 1739
44220: N.N. - Komt laat ons met de herders gaan
44225: N.N. - Louter genade
44317: N.N. - De vreemde ontmoeting serie: De familie robinson
44351: N.N. - Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen, met hedendaagsche sterfgevallen en andere nieuwighe
44356: N.N. - Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen, met hedendaagsche sterfgevallen en andere nieuwighe
44357: N.N. - Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen, met hedendaagsche sterfgevallen en andere nieuwighe
44358: N.N. - Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen, met hedendaagsche sterfgevallen en andere nieuwighe
4445: N.N. - Woordenboek van de geschiedenis der christelijke kerk. Door den schrijver der 'tabel van de geschiedenis der christelijke kerk'. Nieuwe uitgave.
44454: N.N - Der Koran das heilige buch des islam
44455: N.N - turkenburgs handboekje oor het kwekeken van groenten in de vrije grond
44532: N.N - En toen was er niemand meer ....
44605: RED. - Lof Der Tabak. Bezongen Met Pen, Camera En Tekenstift.
44607: N.N - Vogelbescherming. Een eisch des tijds. Haar nut. Hare toepassing. Haar genot.
45009: N N - Gedenkschrift van het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen. , 1869-1894; aan zijne vrienden en begunstigers aangeboden door het Bestuur der Vereeniging tot opneming van weezen uit de gemeente Huizen. . ..
45094: N.N. - Het aanzien van 1964
45257: RED. - TRIOMF VAN DE BAROK
45504: GEZELLE GUIDO 1830- - Dichtwerken van Guido Gezelle in 3 dln
45583: N.N. - De leer aangaande de Heilige Schrift
45660: N.N. - Het heilige land. Door de redactie van Time-Life Boeken
45679: N.N. - Een zaaier ging uit.... Prekenserie Bundel 20
45695: N.N - de trouw aam ons voorheen betoond
45768: K.A.P.S.M. - De Nieuwe vaakverdryver of Neederlandze Verteller vol Staatkundige voorbeelden,vorstelikke bedrijven,Aartige spreuken kloeke vragen SpitzeAntwoorden geesteige Trekken hoffelkke Ommegangen en Boertige Geschiedenissen. Alles tot stichtelijke vermaak en scharpinge van Jeugdige verstant.uit verscheide Boeken eneigen ondervinding vergaders en beschreven door K A P S M
45831: CATALOGUS 1984. - Het goud der Thraciërs, archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije
45832: CATALOGUS 1986. - Schatten uit Turkije. Turkiye'nin tarihi zenginlikleri. Treasures from Turkey. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.Met 376 afbeeldingen in kleur. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Schatten uit Turkije" in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 22 juni - 22 september 1989.
45833: N/A - Michelangelo and Raphael in the Vatican Gray lettering on the white spine with a white/color illustrated cover. A vast selection of the works of Michelangelo and Raphael contained in the Vatican Palace. 211 pages
45834: N N - Ierse Kunst 3000 voor Chr.- 1500 na Chr. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam.
45878: N.N. - Uw koninkrijk kome. terugziend naar het heden. actief in het heden.
45899: N.N. - Stad Mechelen - 500 jaar grote raad 1473-1973 : Tentoonstelling van Karel de Grote tot keizer Karel Mechelen, Cultureel Centrum Burgemeester A.Spinoy, 16 sept.-4 nov. 1973
46017: N.N. - PARALLELEDITIE II Statenvertaling (nieuwe vertaling) Genisis ,31 Psalmen, Zacharia, Zacharia, Markus, I Korinthe , I korintiërs, Openbaring.
46051: N.N. - Mary Jones en haar Bijbel. Naar het engelsch. Met plaatjes ten voordeele van de verspreiding des Bijbels in de Nedeerlandsche koloniën. Vijfde druk
46076: N.N. - Handelingen des nationalen synodi in den name Onses Heeren Jesu Christi, door authoriteyt van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederland, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Na dat de Wibeensche Theologanten vertrocken waren, gemeynelijck genaemt Post-Acta, ofte Na-Handelingen. Uyt de Latijnsche in de Nederlandtsche Tale overgeset.
77459: N N - Wij lerenzingen zingen als en lijster Een serrie zangoefeningen e eenmvoudige versjs geikkustrerd me plaatjes o a het lied van classe-klei vogelijn/ sinterklaas/ mamma k wil/n man he-de kabels los- de boer en de schilder-een kikkerlied- mijn vinkjw
46206: N.N. - De lijster familie
46316: N.N. - Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het - eeuwige leven - Bekeeringsgeschiedenis van Pleun van der Hoek
46509: N.N. - Van Dale groot woordenboek Nederlands
47267: N.N. - Anonieme Vlaamse Primitiven, Zuid-Nederlandse meesters met noodnamen van de 15e en het begin van de 16e eeuw tentoonstelling ingericht door de stad Brugge in het Groeningemuseum 14 juni - 21 september 1969 met de medewerking van het ''Nationaal centrum voor navorsingen over de vlaamse primitieven', Brussel en beschermd door 'The International Council of Museums' (Icom, Unesco), Parijs
47300: N.N - Woordenschat Bijbels Jongvolwassenendagboek +18
47329: U N A. - in de sneeuw
47372: N.N. - Vroomheid per dozijn
47392: N.N. - Katholiek Nederland en de Paus 1580 - 1985
47440: N N - Ergens in Noord-Holland gewassen inkt-pentekeningen van Ariën van Waterland
47769: W. V. O. - Het geheim van de Burgemeesterswoning
47806: MOLLER JOHANNES 1641-1710 LEIDEN EN SEVERINUS ADRIANUS (1624?-1674) EN HEUGELENBURG MARTINUS -1713 - Sleutel, dewelke verklaard de bybelse figuuren, oover de vier euangelisten, Handelingen der apostelen, en Openbaaringe Johannis. door welke In Zeer korten tijd met groot vermaak,niet alleen geschiedenissen,gelijkenissen en gesigten,die in de bovengemelde boeken beschreeven werden;maar ook,en welbyzonder,deCaapittels selfs,in welk elk van die te vinden is..... Overgezet uithet Hoogduits door P W WAARBIJ Kort bondige rijmen oover ijder capittel der vier euangelisten. / By Adrianus Severinus. ; Continued by by M. Heugelenburg
47992: N N - Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen
48030: BROWN JOHN 1722-1887 - The Systematic Theology Introduced Joel R Beeke &Randall J Perderson
48076: LUTHER MARTIN 1483-1546 - Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
48370: N N - Christelijk meseum tafereelen uit de Kerkhervorming,levens en karaterschetsen van beroemde personen uit de bijbelsche en kerkelijke geschiedenis godsdienstige en zedelijke verhalen uitgegeven onder medewerking van onderscheidene Nederlandsche geleerden met platen
48417: N.N. - De Oude zeekapitein zijne lotgevallen bekeering en zalig sterven
48463: FOTOKUNST 1947 - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
48531: P.H.B. TE W. - Een laatste woord aan mijne kinderen.
48541: N.N., , - Verhalen uit de Duizend en één Nacht.
48633: N.N. - Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Samengekomen te Hoogeveen 1969-70
48634: N N REDACTIE - Recueil militair , bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandsche langmagt. [van het geheele jaar 1859]
48790: N.N. - Het aanzien van een jaar 1962. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Rijk geïllustreerd met fotografische afbeeldingen (zw/w).
49009: H. C. - Schetsen uit het leven van Weduwen in Engelsch-Indië
49041: N.N - Bijvoegsel op de Zionsliederen - Een bundel liederen ten gebruike in het huisgezin, op zondagscholen, bidstonden, enz.
49042: N.N. - Regelment voor ambtenaren van de liniedienst aan de landzijde (liniereglement) - Nader vastgesteld bij resolutie van den minister van Financiën D.D. 25 december 1946, no. 129
49044: N.N. - Zicht op de kerk
49046: N.N. - Mannenvereniging "Bewaar het pand u toebetrouwd'' - 1970-2010 Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.
49131: S, A.N. - De kinderen van sonnehoeck. Geïllustreerd door Frans van Noorden.
49212: J - Het meisje uit het bos. Met pentekeningen van Annnie van de ruit
49270: N.N - Leidraad Dordsche leerregelen en kerkelijke formulieren
49272: N.N - Voor of tegen den Christus - Kiest u heden, wien gij dienen zult.
5415: N.N. - De bereiding van margarine. Aangeboden door de Blue-Band fabrieken. Met 11 scheikundige resultaten van Mège Mouriès, verkregen bij de proefnemingen, omstreeks het jaar 1870.
55853: H.W.S. - Nieuwe liederenbundel voor zondagschool en huisgezin. Bijeengebracht door H.W.S. De muziek bewerkt door Hessel de Vries. Zevende druk.
57611: (INTERKELIJKE STICHTING VOOR HET KERKLIED). - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied. Deel 1 t/m 7 meer stemmige uitgave
6144: N.N. - ACTA van de Generale Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Gehouden te Apeldoorn/Utrecht/Rotterdam/Amsterdam-nieuw-West. 1974.
6360: N.N. - Leven van Willem den Eersten, Prins van Oranje. Met honderd dertig vignetten door Elberts.
6782: N.N. - Pallas Leidensis. 1925.
69592: VEENENDAAL KONINGINNEDAG 2012 - Programma boekje i.vm de komst van Koningin Beatrix en haar familie in kleur
70297: (INTERKELIJKE STICHTING VOOR HET KERKLIED). - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied. Deel 1 t/m 8 enkel voudige stemmige uitgave
7053: N.N. - De Hugenoten in Nederland.
7384: N.N. - Hervorming-nummer van studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren. Vierde druk.
7385: N.N. - Christendom en historie.
7438: N.N. - Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerk onder het kruis. (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
7455: N.N. - Agenda. Synod Christian Reformed Church. 2 Delen. Part I: Reports, blz. 1 - 86 (2) Part II: Belated reports & overtures, blz. 92 - 200.
7457: N.N. - Van Standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975.
76030: N N - Woorden van Hoop ghedichten van dic aiteurd 3edruk
7672: N.N. - Handboek van de wereldgodsdiensten. rijk geillustreerd in kleur
7673: N.N. - Handboek van het Christelijk geloof.
76734: N.N. - De stervende tamboer.
7885: N.N. - Tafereelen uit de geschiedenis der Christelijke Kerk. Met kaarten en platen. Eerste afdeeling, van het eerste Pinksterfeest tot Constantijn den Groote, van het jaar 33 tot 324 ná de geboorte van Christus.
8694: N.N. - Almanak voor de jeugd. 1902.
9238: N.N. - Hoe de Vlaming aan het Geloof vasthield. Verhaal uit den Spaanschen tijd.
9239: N.N. - Mengelwerk. drie deeltjes gedichten o.a. Samenspraak Koe en Boer, Jonkvr. winkelman: Het zondig Nederland, De oude Visscher enz. enz. Met als vierde deeltje Mr. Chambertain's eingenlijk-predicatie Waarschuwing des Hemels aan alle Zondaren op Aarde en nog een zelfde zonderling geval.
9418: N.N. - Twee getuigen uit Israël.
9437: N.N. - Haarlem jaarboek 1966
9465: N.N. - Romeyn 100 jaar. It,s a family affair.
9476: N.N. - Rotterdams Foto jaarboek 1965.
9511: N.N. - De Gelderse bloem.
9656: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4.
9761: N.N. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
9788: N.N. - Twente een beeld van een streek.
9790: N.N. - Gelders dagboek.
9806: N.N. - Sporen van Staal. Demka: het verhaal van de arbeiders . Op basis van interviews met arbeiders samengestelde historische schets van een staalfabriek in Utrecht
9829: N.N. - Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk.
9956: N.N. - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1976.
9964: N.N. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten.
9977: N.N. - Oude gebouwen te Leiden.
9984: N.N. - Flehite Amersfoort 1979.
54016: DUGUET / D' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
20127: DUGUET / D' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
74481: WIJGERDEN-'T LAM E.K. VAN - Mag mijn kind nog kleuter zijn? een beter begrip voor uw kind
48294: W. 'T SPIJKERS EA - Het troostboek van de kerk over de Heidelbergse Catechismus
76077: WAGENAAR AAD - Watersnood 1995 : Nederland moest een beetje inschikken 2e druk.1995. Aad wagenaar. paperback. 96pp. Illustr.
47073: AALDERS, DR. W. - De apocalyptische Christs volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie
45851: AALDERS G CH. DR. - Obadja en Jona commentaar op het oude testament
42074: AALDERS, G.CH. DR. - Het Hooglied commentaar op het oude testament
35481: AALDERS, DR. W. - De apocalyptische christus.
54401: ESSEN VAN AALDERT - ROEPING ? Ga er dan voor 27 uitvoerige bijbelstudies over wedergeboorte,in tongen spreken
76710: AALST, G. J VAN PRED GERF GEM - Waar liefde woont ons Huwelijksforumulier 8e druk
39703: AANGEENBRUG, D. L. (1891-1984) - De Heidelbergse Catechismus. In 53 predikaties. Door Ds. D.L. Aangeenbrug 11 april 1891-27 september 1984. 2e druk.
75360: AANGIUM, SIBE VAN - De Zwarte Mus triologie deel 2s-Jelles piebes de verrader-
72752: AANGIUM, SIBE VAN - Der zee ontrukt illusstratie Hans Poeder 3e druk
33289: AANGIUM, SIBE VAN - De Zwarte Mus triologie deel3 drie mannen en eenm hond 5e druk
12570: AANGIUM, SIBE VAN - Ontrukt aan de zee. Tekeningen van Henk Poeder. 6e druk.
50687: BIBLIA (KWARTO)AAR - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
41478: AARDENBURG, A. VAN - Avonturen van Bas Banning. .Deel 4 : De autosmokkelaars. Het Spaanse galjoen. De Tour de France.
51057: BLOM L S AARDENBURG - Onze gemeente. St. Baafskerk Aardenburg
64510: ROMIJN AART - DE achtergrond
43723: MAK AART E.A. - 100 jaar Gereformeerd jeugdwerk
75031: VELDMAN AART - Noem het maar bijzonder foto,s en teksten
51056: BLOM AART - LIBRETTO AMICORUM verschenen bij het afscheid van Aart Blom als directeur van de Nederlandse Bibliotheek Dienst 30 mei 202
73085: BOON AARTJE - Tineke en Rietje op de boerderij, zesde druk
76930: BOON AARTJE - Louise zingt weer
74404: AARTSEN, M. - De kruidenier van 1922 tot 1980 [Over Bennekom]
44433: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
40533: UTRECHT DRESSELHUIS JOHANNES AB (1789-1861); E. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes : eene bydrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden
77062: KADER ABDOLAH - DE KORAN een vertaling en de boodschapper in cassete
76243: DIEDERIK VAN DEN ABEELE - De roseicollis en zijn mutaties dfevererving van de kleurenpracht van de Agapotnis roseicollis
76240: DIRK VAN DEN ABEELE - Agaporniden. Aanschaffen, houden en verzorgen van dwergpapegaaien
40172: ABELMANN, L.J. GOUDZWAARD, KR. - Goes in oude ansichten. Derde druk.
70407: GERBRABTS ABIGAEL - Een testament of bekentennis van Abigael Gerbrabts jonge dochter Oud achttien Jaren, welke in eene groote krankheid lag aann het roode Meklizoen,sprekende op haar doodbedde deze nabeschrevene woorden aanhare Speelgenotjes en Jonge maagden tot Naarden,ook andere die in den HEERE vreesden,tot lering en troost ter nagedachtenis nagelaten. Met de beschrijving,hoe zij in de kindsche dagebn zich tegen hare ouders gedragebn heeft en hoe zij een leerkinf van Jezus Christus van hare jongheid aan is geweest
72745: ABKOUDE, CHR. VAN - Hollandsche jongens.2e druk
70449: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen. 4e druk
46262: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
46363: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
36626: ABKOUDE, CHR. VAN - Jaap Snoek van Volendam. Door Chris van Abkoude. Vierde druk. Geïllustreerd door Jan Rinke.
36105: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell gaat vliegen
31043: ABKOUDE, CHR. VAN - Bert en Bram. Achtsete druk.
28575: ABKOUDE, CHR. VAN - Bob-zonder-zorg. Geïllustreerd door W. K. Prins. Tweede druk.
1059: ABMA, DS. H.G. - Tien woorden ethiek. Reformatie reeks.
32901: ABMA, DR. G/BRUIJN, DR. J. DE (RED.) - Hoedemaker herdacht.
39119: CAPADOSE ABRAHAM (1795-1874) - Brief over den grooten visch van den propheet Jona, aan een liefhebber van Gods woord, tot bevestiging zijns geloofs
73772: BOOTH ABRAHAM - De erloochening van eigengerechtigheid, volstrekt noodig ter betrachting van de evangelische deugd In eene verhandeling over galaten 11:19, Waar achter gevoeg is, des Christens Zeegepraal over dood en Graf, of leerrede over 1 Korinthen XV:55-57
49375: ABRAHAMSEN, ISAAK (1663-1714, KRANKENBEZOEKER VLISSINGEN) - Zions haleluiah. Uytgegalmt in 3 deelen. Bestaande het 1e deel: 1. In eenige gezangen des hooge lied Salomons. 2. De lof-tuitingen en eerzangen aan koning Jesus. 3. De gezangen van Jesus vernederinge en verhooginge. Het 2e deel: des Heeren Gods handelingen omtrent syne lievelingen, van het gebin tot het eynde: waar in voorkomen, soo wel de Klaag- als Triumph-liederen, veroorsaakt door haar verscheiden gestaltens. Het 3e deel: eenige geestelyke uytspanningen op voorvallende gelegentheden. Zamen gestelt door Isaak Abrahamsen. Den zesde druk. Zijnde het derde deel, door den autheur selfs nog met eenige gezangen vermeerdert. Op nieuws gecorrigeert. AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR 95.00
71787: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van P. Louwerse en met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. 36e deel
77447: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van P. Louwerse en met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. 75e deel
43863: ABRAMSZ. S. - De roem van Rohrau - Een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
44277: KEIJZER AC - Bernlif de blinde bard
75131: OMMEREN VAN R ACHTERBERG - Het klompemkerkje Oud GerfGen in Ned te Achterberg
36898: ACKERMANS, GIAN/DAVIDS, ADELBERT/NISSEN, PETER J.A. (RED.) - Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
73911: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 2
6871: ACQUOY, J. G. R.KER - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisbeschrijving door J.G.R. Acquoy, tweede herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door dr. F. Pijper, hoogleeraar der Universiteit te Leiden.
17218: ACTA (1618-'19, DORDRECHT) - Acta ofte handelingen des Nationalen Synodi, inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, anno 1618 ende 1629. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf Artijckelen.
74422: GILS AD VAN - De Vos van de Biesbosch, een verzetsgroep in actie, geillustreerd door Dick van de Pol, 9e druk
76676: SMELIJK KLAAS AD PROF DR. - De dood en de bijbel
72771: BREEDVELD AD - In en buiten de Nederlandse Hervormde kerk van Haastrecht
72834: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Zelfs vindt de mus, bijbels dabboek voor jonge kinderen
74085: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Schelpen in het zand
16433: ADAMA VAN SCHELTEMA, DS. C.S. - Tot aandenken. Vijftig van de laatste liederen. Met portret. Engelse muziek voor gemeng koor, orgel of piano.
37365: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Charles Haddon Spurgeon. Tweede druk.
43147: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 55 voor Christus tot op onze dagen.
74476: JONG ADDY DE - Meesturen vanaf de achterbank, De SGP asl Stille Gedoog Partner, 2010-2012
76046: JONG ADDY DE - Meestruren vanaf deachterbank deSGP als stilleGedoog Partner 2010-2012
73729: VERRIPS ADE - iN DEN BEGINNE diie eenvoudigen wijsheid leert deeL 1 illoustraties ben horsthuis
73728: VERRIPS ADE - hoe de heere zorgt diie eenvoudigen wijsheid leert deeL 3 illoustraties ben horsthuis
76821: ADELPHA - Kleine Jozef 3e druk geillusstreerd
35919: ADEMA, TJEERD - GOENS, R. VAN - POTHARST, C.E. - FRANCKE, S. - ZWIERS, J. - De zilveren scheepjes. - De vallei der spinnen. - Rondom de toren. - Van de dijkhoeve. - Schipper hou je roer recht. 5 delen.
76996: DEIJK VAN ADFA - Kerken in Groningen
76228: ROBERT ADKINSON (RED.) - Spirituele Symbolen. Volkeren, religies, mysteries ,Selectie van allerlei spirituele symbolen uit de hele wereld uit heden en verleden.
42985: ADMIRANT DRS. M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge Figuren uit de begintijd van de kohbruggiaanse prediking in Nederland
39831: SCHLATTER. ADOLF (TÜBINGEN) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
66846: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN MET LAMPE FREDIRIK ADOLF - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
65186: SCHLATTER. ADOLF (TÜBINGEN) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
48253: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN MET LAMPE FREDIRIK ADOLF - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
73165: ZAHN ADOLF DR. - Ach leefde Luther nog maar Calvijns gedachten over Luther
40241: LOADER J ADR. - ESTHER DE PREDIKING VAN HET oude TESTAMENT
52328: BURGHOUT ADRI - Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis vonkel
46355: BURGHOUT ADRI - Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis vonkel
46437: BELZEN - ADRIAAN - TERUGBLIK Gesprekken oververleden,heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten o.a Ds F Mallan, J B Philibert,, Ds A Bac, Ds L Blok, DsW Silfhout, G R J van Heukelom , Ds A Schreuder, Ds A van Voorden A J Verwijs en Ds J M D de Heer.
45744: BELZEN ADRIAAN - Christen zijn in kerk en wereld gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. o.a. Ds. G. Bouw, Ds. A.A. Egas, Ds. Tj de Jong, Ds M, Kooten , Ds, A Kort, Ds, F Mallan, Ds, LW van der Mey , Ds, J Veenendaal, Ds, W . Visscher.
45745: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
50421: BELZEN VAN ADRIAAN - HELEN en Delen Hervormden over PKN en HHK 12 persoonlijke opvattingen over hervormd zijn oa. K Veldman-M van Kooten-Tj de Jong D de Fijter e a
72408: HAARTSEN ADRIAAN - Utrechts water. 1000 waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden 2e druk
73767: BELZEN ADRIAAN VAN - Bevindingen, gesprekken over de orde van het heil
50420: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
24866: ADRIAANSE, DS. L. (EMERITUS MISSIONNAIR-DIENAAR DES WOORDS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE UTRECHT) - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java.
77296: DERCKSEN RWINEN&ADRIANE - Dag Dominee Bij het afscheid van en gereformeerde predikants echt paar
10245: ADRIANI, B. J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Passieboekje.
48469: ADRIANI ENGELS, M.J., - Honderd jaar sport. Een historische documentatie over de sport en het sportleven gedurende een eeuw. Verlucht met 500 illustraties, waaronder 380 zeldzame foto's en 120 pentekeningen.
74664: N.N. (PARADISUS ANIME, JACOBUS MERLO HORSTIUS (1597-1644) ELOO VAN ADRIANUS - Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden:eerst In het Latyn,uitgeven door deneerweirdigen en Hoog geleerden Jacobus NMerloo Horstius Pssdtor der Kerke vann de H Maget enDoctor in de Godtheyt tot CEUEN onder de naam van Paradisus Anime, Daer naer vertalt in Het Fransch overgezet in deNederlandsche Taele door de Heer ADRIANUS van Loo
60664: MASTENBROEK.J -- ACHTER. FRANCISCUS ADRIANUS VAN - Uit het diensthuis uitgeleid
70328: VERHOEVEN J ADVOCAAT - Recht praat Ervaringen uit de dagelijkse praktijk an de advocatuur
74559: PANNEKOELKJ DS DE JONG S DS C SMITS E.AE.A - Mbuma-zending, toespraken en referaten - 28 mei 1966 - o.a Ds J Pannekoek
49424: AEMILIUS, ROBERTUS (1663-1729, LEIDEN) - Kort ontwerp van het licht der waarheid. Waar in de wezentlykste gronden van de Heilige Godgeleerdheid etc. 3e druk. Van veele misstellingen gezuiverd.
40657: AERTS, WIM - A B C van stad en land.
70088: REIZEN IN ZUID-AFRIKA. - Reizen in Zuid-Afrika.: Uitgegeven ondser het Gezag van de Algemen Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens, 1927. 3edruk. Veel foto's en feiten.
70172: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - De geschiedenis van Dina en haar pop. Een verhaal voor kleine Meisjes. heel mooi. Ill.: met 4 gekleurde litho's.; . ***4e druk
8689: AGATHA - De Godenwereld. Mythologie der Grieken en Romeinen voor de jeugd naar Louis Baude door Agatha.
50185: BEAUMONT AGNES - Achterop ter paard bijJohn Bunjan vertaald door G C Tromp
47403: AGT, J.J.F.W. VAN - De nederlansde monumenten van geschiedenis en kunst Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving Deel VIII provincie noordholland 1e stuk waterland en omgeving
75551: AGTERESCH B E.A - Vijftigjaar Dovenzorg GerfGemeenten
73756: AGTERESCH DR. H.J. - Wonderen de wereld uit?
20225: AGTERKAMP, JANNY E.A. - Ongehuwd, kan ik er wat aan doen?
46100: HAZRAT MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHMAD. - De Heilige Qor'aan met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad.
26229: AIMARD, GUSTAVE - De spoorzoeker. Door Gustave Aimard. Vij naverteld door Frans Wouters.
71156: AIMARD, GUSTAVE - Het opperhoofd der Aicas (schetsen en toonbeelden uit Chili uit het Fransch, vierde druk, met 8 platen, naar teekeningen van CHs. rochussen)
36234: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Tweede druk. Deel 1.
36235: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Deel 2.
36236: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J.H.M. van Amersfoort. Deel 3.
41154: BAKKER N EN KOREVAAR AJ - Een Wonder ter gedachtenis Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen
75030: ANONIEM PLAATJES AKBUM - Japan & China , Niemeijers Tabak zonder jaar met 120 ingeplakte plaatjes 1e dr. - Geniet, compleet
15654: AKEN, LUCIE. J. N.K. VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Historische schets. conservator aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Woord vooraf van Prof. Dr. G. J. Heering.
69606: AKEN VAN K - E .A ,GEREFORMEERDE KERK (DELFT) - 25 jaren SOLO-Zending (1912-1937) Oost Indie Javaansche Kerk
49203: AKKERMAN, PITER - Gods troufoboun. Met printen van Joh. Mulders
9844: AKKERMAN, S. P. - Mensen in Friesland.
14688: AKKERMAN, S. / SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Albertus Zijlstra. Leven en arbeid. Door S. Akkerman. Voltooid en persklaar gemaakt door dr. C. Smits.
44008: GERBAULT ALAIN - Met mijn zeilboot de aardbol rond - 40.000 mijlen alleen op zee 3e druk
39518: ALAND, KURT. - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitus editit.
14806: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10.vermederty met 3 predicatien

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27