Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34114: W. K. M. - Drie dagen door de Wildernissen van Suriname.
34148: W. K. M. - Naar Pakka-Pakka aan de Saramacca.
31300: W. - De koloniale kwestie op het Internationaal Kongres te Amsterdam in het buitenland beoordeeld.
41911: W.N.F. - WN 11, PH+IB.
29895: D. - Politieke mijmeringen over Java en Nederland.
31153: V. V. - De suikerkontrakten en de konkurrentie.
31222: V. L. - De begrooting van Indië en de Grondwet. (In een brief aan den redakteur).
29855: V. L. - De ,,onbaatzuchtige politiek" in Japan.
58437: Z. - De wonde plekken in het Indisch verdedigingsstelsel.
31113: Z. - Eene verminking der geschiedenis. (Over Riouw en Boeginezen).
58407: Z. - Aanteekeningen betreffende het Koloniaal Verslag.
31407: Z. - De financiëele politiek der regeering tegenover de kolonien.
50799: TH. P. G. - In memoriam Mme La Comtesse Gilberte de Coral Rémusat * 19 October 1943.
31768: T. - Koloniale vacantiecursus voor geografen. & Tweede koloniale vacantiecursus voor geografen. (o.a. Voordracht G. A. F. Molengraff: Hoe ontstaan eilanden?).
31117: T. - De tabakskultuur en het regerings-reglement.
34155: T. V. - Reize aan Hitoe's kust.
20270: T. P., B. VAN. - Een merkwaardig Bijbelblad.
29843: T. T. - De oude partij en hare kracht.
31045: T. L. R. - Iets over de misbruiken van inlandsche hoofden op Java.
31332: D. H. - Stemmen van inlanders. Bloemlezing uit de Samarangsche couranten.
34142: D. S.-P. - Een feest in de Bataklanden.
30978: D. B. - Het eiland Timor.
31346: D. H. - Carel Frederik Winter.
31614: D., L. G. V. - Gebruik van het arbeidsvermogen van een waterval.
31420: X. - Het bouw-departement in Nederlandsch-Indië.
31364: X. - Hoe de minister van koloniën in de materieële behoeften van Indië voorziet.
31383: X. - Een afscheid en een blik in de toekomst. (Ministerie van Zuylen).
31374: X. - Een terugblik.
31350: X. - De Minister van Koloniën. (Nota's, handelingen, beschouwingen, e.a. door J. J. Hasselman).
31348: X. - De val der Conciliante richting. Treurspel in twee bedrijven, met een voor- en naspel.
29935: X. - De verdediging van Java.
31352: X. - De financie-kunststukken van het conservatieve kabinet.
31210: X. - Aanteekeningen op het nieuwe reglement op de landhuur in de Vorstenlanden.
31400: X. - Conservatieve politiek.
31343: X. - De discussiën over koloniale politiek bij de behandeling der begrooting voor 1867.
31408: M. - De begrooting van Nederlandsch Indië voor het dienstjaar 1869 in de Tweede Kamer.
60334: L.L. - Baden-Baden. Das alte Schloss.
31379: X. - Een zwanenzang van de concervatieve koloniale politiek.
30601: B. B. C. - Iets over het Koninkrijk Jaccatra.
29918: S. - Wenken voor de koloniale politiek van Nederland.
31274: S. - Over de wijziging van het erfrecht bij de Maleijers ter Sumatra's Westkust.
31424: S. - Nederlandsch Indië en Britsch Indië. (Spoorwegen).
30866: S. - Losse aanteekeningen op de brochure van den Generaal Michiels: ,,Moet Nederlandsch Oost-Indië in N. O. I. autocratisch of constitioneel geregeerd worden?".
27783: S.J. - Dancing Pavillion at Saltair.
27763: S.J. - Lake Front Saltair. (Utah).
29948: S. - Het budget van Britsch-Indië.
31429: S. - Iets over het beheer van Sumatra's westkust.
29938: S. - De nadere regeling van de op hoog gezag ingevoerde suikercultuur.
30911: S. - De openbare school-examens in Indië.
31297: S. - Een woord over de Batigslot-kwestie.
29954: S. - Geen praatjes meer! (Over koloniale politiek).
58413: S. V. - De expeditie tot zoölogisch, botanisch en oceanographisch onderzoek der zeëen van den Indischen Archipel. (Max Weber).
58418: S. V. - Prof. Dr. G. K. Niemann.
29884: S. L. - De voorschotten bij de tabaks-kultuur.
34168: S. G. - G. - Een Uitstapje naar de Pyreneeën.
58049: S. C. - Précis historique de la Marine Française avec un aperçu des principaux événements de chaque régne (420-1660).
4545: S., R. - De Scoresby sont.
52280: S., J. V. D. - De Broeders. (Uit het Engelsch door J. v. d. S.).
1872: R., C.L. - Op zoek naar den bekenden soldaat in het onbekende graf. (Jan Pieterszoon Coen).
3518: R., H. A. - Het schetsen van kaarten volgens den schetsatlas van H.A. Rijkens en de waarde dier kaarten als middel bij het onderwijs.
31218: R. T. - Artikel 36 van het Indisch Regerings-reglement.
34179: R. - Een Onderzoekingstocht naar de Rio Negro.
18627: R. - Schetsen van Afrika's Zuidwestkust,door R.
31230: N. N. - Vier opmerkingen, tot bevordering der produktie op Java.
58125: P. C. - L'aquarium marin de l'exposition universelle.
50050: P. J. G. - Kolonisatie-misstanden in Nieuw-Guinea.
29870: P. J. V. - Java in 1858 en 1859. Fragmenten van een korrespondentie.
59053: P.A. - Skydsgutten.
29950: P. - De fierheid der Maleiers en de slaafschheid der Javanen.
31087: O. Z. - Iets over het overplaatsen van officieren uit het Nerderlandsche in het Indische leger.
31041: O. - De Hertog Bernard van Saxen Weimar Eisenach.
31328: A. - Het ,,Machtspunt" der koloniale politiek van den dag.
34211: A. B. - Van Barranquilla naar Cartagena.
57387: A.P. - Cafe with woman at the bar, waiter and drums, probably in Amsterdam.
29920: A. - Overeenkomsten met gemeenten op Java.
34136: C. D. - Shanghai. Indrukken en beschouwingen.
31298: C. B. - Nog iets over het erfregt der Maleijers ter Sumatra's Westkust.
58333: Y. - Cérémonie de la semaine sainte à Jérusalem. Notes d'un voyageur, 185...
58163: DE B., A. - Le cyclone des 11 et 12 mars 1868 à Maurice et à la Réunion.
4074: E, J.J.K. (J.J.K. ENTHOVEN). - Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel (Tweede herziene uitgave, 1922).
30588: E.N. - Berigten. Verspreiding der werken van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
58136: F. L. - Désaimantation des navires en fer pour réduire les déviations des compas. Méthode proposée par M. Evan Hopkins.
58164: F. L. - Étude de la température de la mer au large du Cap de Bonne-Espérance.
29932: F. - De vertegenwoordiging van het Inlandsch element in het bestuur van Ned. Indië.
31116: F. - Hoe 't er op Sumatra's Westkust uitziet.
31111: FR. - De Gouvernements-kultures op Java en de Javanen.
59059: G. B. - Fra Hjerkinn en Vinterdag.
34127: G., M. L. V.D. - Een uitstapje naar Hongkong.
4672: G., P. J. - J. Sibinga Mulder.
29829: G. H. V. S. - De vrije arbeid en de zedelijke ontwikkeling van den Javaan.
58989: G. H. - View of Hell.
58965: G. H. - Hardanger - Ringedalsvand med Skjeggedalsfos.
29952: G. K. N. - Een maandblad voor de Minahassa.
43506: G-1. - The Nonrigid Airship G-1 in hands of ground crew preparatory to take-off.
5442: G, P.H. (P.H.GALLÉ). - Een nieuwe handelsweg naar Siberië.
31084: G. - De discipline aan boord bij de supletie-troepen voor de koloniën.
31038: G. - Bijdrage tot de kennis der Maleijers ter Westkust van Borneo.
31336: H., C. V. - Uitgifte van woeste gronden, I-IV.
34191: H. 'T H. - De Stierenwedrennen op Madoera.
49887: H., S. - De Rotterdamsche Lloyd, 50 jaren geleden en thans.
31355: H., V. - De nieuwste citaten van den heer Wintgens.
50264: H., VAN. - De Nieuwe-Hebriden.
31354: H., V. - Deficits en batige sloten.
50319: H., VAN. - Economische samenwerking van Nederland en Indië.
50371: H., VAN. - Herinneringen van een oudgast
50306: H., VAN. - Madagascar en de crisis.
50318: H., VAN. - Troebelen in Syrië.
50294: H., VAN. - Mauritiusa - Port Louis, 1735 - 1935.
31211: H. H. - Hoe ik naar Java kwam, en hoe ik het te Batavia bij mijn aamkomst vond.
34182: H. J. M. - Schiermonnikoog.
30611: H. P. - Javasche tafereelen. Helena.
30625: H. V. D. - Oorsprong der Padaries (eene secte op de Westkust van Sumatra).
31234: H. - De overgang van het kultuurstelsel in vrije ondernemingen.
31375: H. - Heerediensten.
30880: H. - Eenige aanteekeningen en beschouwingen omtrent het in Kediri vigerende stelsel van belasting tot en met 1844.
30606: H.P. - Iets over het Rijk en de Vorsten van Padjajaran.
30898: H. - Oudersmart in Indie.
31032: H. - Verhooging nvan arbeidsloon op Java.
29936: H. - Volkstelling op Lombok.
30972: J. F. - Van Batavia naar Timor Koepang. (Een reisverhaal).
34201: J. E. J. - De Jagannath-Feesten in Puri.
31220: J. B. - Stoomvaart naar Indië.
31088: J. L. V. - Bijdrage tot de kennis der residentie Madioen.
31223: J. L.L. - Marine.
58135: J. L. - Enseignements à tirer du combat de Lissa.
58195: J. L. - Le système des batiments à tourelles opposé au système des batiments à batterie. Extrait d'une lecture faite à l'Instution royale des services unis, le 1er mai 1867, par le capitaine Cowper Coles, R. N.; C. B.
58147: J. L. - Note sur le résistance des canons de gros calibre.
43705: J-3. - The U.S.Navy J-3 over building.
29026: J.D.R.V.B. - Bantam in 1786. Bedenkingen over den Staat van Bantam.
29919: J. - Boekbespreking: De Koffiehandel. (C. H. Schöffer Sr. - Der Caffeehandel).
30877: J.B.N.F. - Openbaarheid van Indische aangelegenheden.
34098: J.W.H. - Herinneringen aan de kusten van Bretagne.
54076: J.J.D. - De Zeeman aan zijne Beminde (Gedicht).
31143: K. - Aroe Teko. Eene episode uit de geschiedenis van Makassar.
29816: K. - De eerste Nederlanders op Sumatra.
31095: K. - De tabakskultuur en de vrije arbeid.
43706: K-I. - The K-I U.S.Navy over Washington, DC.
29629: K.I.T.L.V. - De publicaties van het Instituut in de periode 1945-1955.
5422: K.N.A.G. - Het 40-jarig bestaan van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap 1873-1913, Met bijlage: De Plancius-medaille, door F. C. Wieder.
18203: K.N.A.G. - Het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1873 - 1923.
1767: K.N.A.G. - Jubileum-aflevering, Juli/Sept. 1948.
29792: K. - Verhooging van den prijs der Koffij aan de planters te betalen.
46618: K.R.O. - K.R.O. - Hilversum, orkest.
32356: K.N.A.G. - Verslag van de viering van het 90-jarig bestaan van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap op 8, 10 en 11 mei 1963.
57676: L..., F.-N. - Études sur les origins judicaires dans les établissements français dans l'Inde.
4527: L., J. (J. LORIÉ). - Amerikaansche plannen voor oceanographisch onderzoek van den Stillen Oceaan.
58210: L. C. - De la défense des cotes et de l'application du fer aux fortifications. Extrait d'une lecture faite à l'Institution royale des Services-Unis par le colonel Jervoise R. E., C. B.
29910: L. V. - De afschaffing van het passenstelsel.
58085: L. C. - Exposition internationale de pêche et d'aquiculture.
29877: L. V. - De Nederlandsche vertegenwoordiger in Japan.
29103: L.B. V. - Varia. - Een "verloren handschrift". - De Kawi-opschriften.
58196: L.C. - De la construction des navires de guerre en vue de combiner le tir des extrémités avec le tir par le travers. Extrait d'une lecture faite à l'Instution royale des services unis, le 13 mai 1867, par le capitaine T. E. Symonds, R. N.
31112: L. - De redevoering van den Minister van Oorlog, ter verdediging der begrooting van 1856.
57490: L.H. - La nouvelle route vers l'Italie.
40063: L.H.R.L. - R 40A, Schraubenantrieb. Kühleranordnung. German Aircraft.
31214: L. - Japara en Glappen. (Fragment van een brief).
31263: L. - Rijstkultuur op Java.
33725: L. - Plombières et ses environs, 1867.
33304: L. - Plombières en omstreken.
31265: L. - Over de Gouvernements peper-kultuur op Java.
43500: L.Z.120. - The L.Z.120 in the Airship-Hangar at Seerappen (Ostpreussen), and next the L 30 in construction, in 1920.
29924: L. - Sprokkelingen uit het verslag van de Kamer van Koophandel te Batavia over 1867.
34183: M., H. CH. G. J. V. D. - Historische kasteelen aan de Loire.
18052: M., MR. I. W. - Schokland en de Schokkers.
30608: M. H. - Borneo. Eenige reizen in de Binnenlanden van dit Eiland, door eenen Ambtenaar van het Gouvernement, in het jaar 1824.
34219: M. S. - Van Amsterdam naar Tirol per fiets.
34166: M., H. CH. G. J. V. D. - Heidelberg.
34167: M., H. CH. G. J. V. D. - Het Zwarte Woud.
31239: M. - De toestand der residentie Rembang.
50887: M.O.W. - Tropical Waterfalls. (Dago, Fall near Tretes, Lawang, Baung near Lawang, Tosari).
50899: M. - Het schiereiland Malaka en de Straits Settkements.
29937: M. - Iets over de aanspraken der bevolking van Java op de onontgonnen gronden.
43495: MR 16. - The Transatlantic Type Metalclad Airship MR 16.
59051: N. K. - Paa utmarsch, Voss.
31091: N. D. L. - Een togt door het rijk Mempawa.
31101: N. N. - De nieuwe organisatie van den waterstaat in Oost-Indië en de stroomleider aan de monding der Solo-rivier.
31393: N. N. - De hervorming der koffiecultuur op Java. (Ingezonden).
29872: N. N. - Eenige opmerkingen over het onderwijs in Nederlandsch Indië. (Fragment van een brief).
31237: N. N. - Soldaten-mijmeringen op Java.
31035: N. N. - Het stelsel van partikuliere industrie in verband met de welvaart van den Javaanschen landbouwer.
58960: N. S. - Flaamsdalen, Fretheim Hotel, Norge.
58962: N. S. - Fretheim Hotel, Flaam-Norge.
58955: N. S. - Fretheim Hotel, Flaam-Norge.
31370: B. - Het koloniale vraagstuk.
29756: B. - Iets over Bolaäng-Mogondo en een Bantik-Fosso aldaar.
34225: B. - In het land van het zout en de pisau blati.
31288: B. - Is zorg voor de beschaving der Inlandsche bevolkingen van Nederlandsch Indië staatspligt?
34122: B. VAN S., R. VAN DE. - Naar het mooiste plekje in Mantsjoerije.
59007: B.C. & A. H. - Norsk Vinter.
34143: B. V. - Een bezoek aan de Papoea's.
52705: B......S. - Proeve ven Eerlijkheid der Koelie's.
34107: B., H. J. VAN. - De toekomst van Suriname.
30963: D. - Reis naar het rijk van Amanoebang op Timor, in October 1850. Eene bijdrage tot de kennis van dat eiland.
31334: X. - Losse kantteekeningen op den eerstelling van den minister van koloniën.
33029: X. - La Cochinchine en 1859. Notes extraites d'une correspondance inédite.
57906: Z. H.VAN. - Oxford.
29835: Z. P. - Een drukpers-proces in Indië.
29070: AA, ROBIDÉ VAN DER. - De Kommissaris van Sevenhoven over den toestand van Billiton in 1823.
29072: AA, ROBIDÉ VAN DER. - De vermeestering van Siauw door de Oost-Indische Companie.
29105: AA, ROBIDÉ VAN DER & J. P. C. CAMBIER. - Een tweetal bijdragen tot de kennis van Halmahera. Rapport over Tidoreesch-Halmahera met beknopte woordenlijst van talen op Tidoreesch-Halmahera. Vluchtige opmerkingen over de talen der Halmahera-groep.
29205: AA, P. J. B. C. ROBIDÉ VAN DER. - Een nieuwe atlas van Nederlandsch Indië I & II.
50903: AA, P.J.B.C. ROBIDÉ VAN DER. - De verhouding der Papoes en Melanesiërs tot het Maleisch-Polynesische ras.
29162: AA, P. J. B. C. ROBIDÉ VAN DER. - De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen. & I. Memorie weegens den tegenwoordigen staat en stand der saken aan het Hoff van Bantam, opgesteld door den afgaanden Gesaghebber Julius Valentijn Stein van Gollonesse, om te dienen tot narigt aan synen vervanger, den Opperkoopman Jacob Roman, dd. 28 Aug. 1734. II. Brief van den Commissaris te Bantam, Johan Gideon Loten, aan den Gouverneur-Generaal Mossel, dd. 12 April 1752. III. Memorie ter verhandeling van den tegenwoordige staat en toestant der zaaken van het Bantamse Rijk met de belangen van de Generaele Nederlandse Maatschappy ten deesen Commandemente, opgesteld door den Raad-Extraord. en afgaande Commandeur Willem Hendrik van Ossenberch, om te konnen dienen tot narigt van synen successeur, den Commandeur Hugo Pieter Faure, dd. 28 Juli 1761.
29133: AA, ROBIDÉ VAN DER. - Uitstapje naar het binnenland van Noord-Halmahera door den Inspecteur-honorair der cultures J. E. Teysmann, met een woord tot inleiding.
55374: AALBERSE, P. J. M. - Portrait P. J. M. Aalberse, after a photograph by Ant. J. van der Stok of Dr. jur. Petrus Jos. Matyh. Aalberse. Membre de la 2ème chambre des Etats généraux.
19682: AALST, J. VAN. - Opgaven omtrent verschillende Hindoe-oudheden, voorkomende in de districten Ngasinan en Balak, afdeeling Magelang, Residentie Kedoe.
19803: AALST, J. V. - Opgaven omtrent verschillende Hindoe-oudheden voorkomende in de controle-afdeeling Prabalingga, Regentschap Magelang, Residentie Kedoe. & Prapag, afdeeling Temanggoeng, Residentie Kedoe. & Opgaven omtrent verschillende Hindoe-oudheden voorkomende in de controle-afdeeling Prapag, afdeeling Temanggoeng, Residentie Kedoe.
36173: AALST, CORNELIS JOHANNES KAREL VAN. - Portrait of Cornelis Johannes Karel van Aalst, after a photograph by Wegner & Mottu, Amsterdam, with short biography of Cornelis Johannes Karel van Aalst. Directeur de la Nederlandsche Handel-Maatschappij Amsterdam.
49869: AALST, C. J. JK. VAN. - Bij een mijlpaal (De Indische Gids 50 jaar).
33986: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1912.
33967: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1910-1911. No. 1 -52.
34051: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1915.
34064: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1916.
34009: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1913.
34031: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1914.
34089: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1918. No. 1-52.
34078: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1917. No. 1-52.
34099: DE AARDE EN HAAR VOLKEN. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1919. No. 1-52.
45391: AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Opgave der Boeken, Tijdschriften, Brochures, Atlassen, Kaarten enz, geschonken aan de Bibliotheek van het Aardrijkskundig Genootschap van 1 Januari tot 1 Juni 1874. Catalogus der Boeken en Kaarten van het Aardrijkskundig Genootschap op 1 Juli 1878. Derde vervolg van den Catalogus (...), van 1 Januari 1879 tot 1 Januari 1880. Vierde vervolg van den Catalogus (...) van 1 Januari 1880 tot 1 Januari 1881. Vijfde vervolg van den Catalogus (...) 1881.
7792: AARTS, PAUL (RED.). - Geld, goed en godsdienst in het Midden-Oosten.
1816: AARTSEN, J.P. VAN. - Northeastern Brazil: Present status and possibilities of development.
2190: AARTSEN, DR. IR. J.P. VAN. - De uitbreiding der Sahara.
6400: L'ABBÉ DE CHOISY, M. - Journal du Voyage de Siam. Fait en 1685 & 1686. Précédé d'une étude par Maurice Garçon sur le Siam.
8556: ABBINK, G. J. - Ethno-Cultural Differences and Assimilation: Falashas in an Israeli Immigrant Absorption Center.
7771: AL-ABBUDI, MUHAMMED. - Fi Ifriqiya al-Khadru. (Studies on Sub-Saharan Africa).
7808: ABD-EL-JALIL, J.-M. - Brève Histoire de la Littérature Arabe.
30850: ABDOEL MOELOEK. - Abdoel Moeloek, Koning van Barbarije.
58499: ABDUL AZIZ. - Portrait of Sultan Abdul Aziz.
35323: ABDULGANIE. - Oud- en Nieuw Djatiwangi, Suikerondernemimg Djatiwangi bij Indramajoe (Cheribon), Molenhuis.
35326: ABDULGANIE. - Oud- en Nieuw Djatiwangi, Suikerondernemimg Djatiwangi bij Indramajoe (Cheribon), Molenhuis en het nieuwe ketelhuis, en schoorsteen.
35324: ABDULGANIE. - Oud- en Nieuw Djatiwangi, Suikerondernemimg Djatiwangi bij Indramajoe (Cheribon), Molen- en Ketelhuis-dak.
35325: ABDULGANIE. - Oud- en Nieuw Djatiwangi, Suikerondernemimg Djatiwangi bij Indramajoe (Cheribon), Bouw van het dak van de linnenfabriek.
35418: ABDULLAH FRÈRES. - Porte du vieux Sérail.
35417: ABDULLAH FRÈRES. - Intérieur du Kiosque de Bagdad.
19687: ABDULLAH FRÈRES. - Mosquée de Sultan Ahmed.
58990: ABEL H. - Finnmarken. Lappeier. (Finnmark Lapps (Norway).
50102: ABEL. - Gegensinn.
58988: ABEL H. - Finnmarken. Lap med Ren. (Lapp with Reindeer (Norway).
1942: ABENDANON, E.C. - Historische geologie van Midden-Celebes. (Rede uitgesproken ter Alg. Verg. van 21 April 1917).
34105: ABENDANON, J. H. - Een verblijf op de Canarische eilanden.
8009: ABENDANON, J. H. - Het oud Spaansch koloniaal stelsel zooals dit is nedergelegd in de ,,Leyes De Indias".
51145: ABENDANON, E.C. - Celebes en Halmahera.
2979: ABENDANON, IR. E.C. - Bijdragen tot de historische cartographie van den Ned. Ind. Archipel. I.Het meesterwerk van Jan van der Wall. II.Het meesterwerk van Pieter Stippert. Met Naschrift. op de kaart van Pieter Stippert. III. Een serie kaarten uit het Alg. Rijksarchief te 's Gravenhage, gaande over vijf generaties van kaartenteekenaars voor de Oost-Ind. Cie, 1643-1743. & Naschrift op de kaart van Pieter Stippert.& Naschrift door E.C.Abendanon.
31757: ABENDANON, E.C. - Schetskaart van Midden-Celebes.
3844: ABENDANON, E.C. - De oude beddingen der Beneden Sadang-Rivier en de Baai van Pare Pare.
3932: ABENDANON, E.C. - Celebes uit, of in de tethys?
3972: ABENDANON, E.C. - De geomorphologische beteekenis der basische stollingsgesteenten in het middendeel van den Ned.-Ind. Archipel.
1944: ABENDANON, E.C. - Midden-Celebes. Een antikritiek. Met naschrift door N.Wing Easton.
2131: ABENDANON, E.C. - De oude beddingen der Beneden-Saadang-Rivier.
3785: ABENDANON, E.C. - Onderzoek van Centraal-Celebes.
31710: ABENDANON, E. C. - De breukenkust van Mandar.
1845: ABENDANON, E.C. - Overzicht der geographie en geologie van het ,,Roode Bekken", in de provincie Se-tsjoean (Midden-China).
50241: ABENDANON, A. D. E. - Merkwaardigheden uit Indië's verleden, vóór. tijdens en na het bewind der O.-I. Compagnie. Een Indische crisistoestand van 1,5 eeuw geleden en betoonde tegemoetkomende gemeenschapszin.
33831: ABESSYNIË. - Abessynië en de berichten van het duitsche gezantschap naar dat land.
42099: ABOUKAÏA, MADEMOISELLE. - Mademoiselle Aboukaïa in a Santos Dumont Demoiselle. Photographed by M. Branger, Paris.
15077: ABRAHAMS, H. F. - Group portrait.
33912: ABRECHT, ARTHUR. - Het passiespel op de Marquesaeilanden.
33914: ABRUZZEN, Z.K.H. DEN HERTOG DER. - Het bergland van den Roewenzori.
46615: ABUJA, D. A. - A Burmese Harper.
8693: ACKERMAN, SUSAN E. - Dakwah and Minah Karan: Class Formation and Ideological Conflict in Malay Society.
53377: ADAM-SALOMON, ANTOINE SAMUEL. - Portrait of Octave Feuillet, Phot. by Goupil & Cie.
46693: ADAM. - Portrait, by Neurdein Frères.
29447: ADAM, L. - Uit en over de Minahasa. VI. Zeden en gewoonten en het daarmede samenhangend adatrecht van het Minahassische volk.
29446: ADAM, L. - Uit en over de Minahasa. V. Bestuur.
33369: ADAM, ALEXANDER. - Roman Antiquities: or An Account of the Manners and Customs of The Romans.
6525: ADAMS, T. F. M. & IWAO HOSHII. - A financial history of the new Japan.
19304: ADAMS, MARIE JEANNE. - Symbols of the Organized Community in East Sumba, Indonesia.
57485: ADAN, E. - Nécrologie. Le colonel d'état-major. E. Adan.
57400: ADAN, E. - Les Explorations Africaines, 1801-1877.
57435: ADAN, E. - Le calendrier.
57417: ADAN, E. - Détermination des Lieux d'Étape dans les voyages et les explorations.
57431: ADAN, E. - La Géographie à l´exposition universelle de 1878. (Paris).
57460: ADAN, E. - De l'heure univerelle.
57454: ADAN, E. - Cartographie du Tanganyika.
57404: ADAN, E. - Causerie Scientifique.
57418: ADAN, E. - Cartes en relief. Leur utilité - leur construction.
57449: ADAN, E. - Association Géodésique Internationale. Conférence de Genève, 1879 & Conférence de Munich, 1880.
57411: ADAN, E. - Association Géodésique Internationale. Conférence de Bruxelles, Octobre 1876, Conférence Générale de Stuttgart & Conférence de Hambourg, 1878.
6389: ADDINGTON BRUCE, H. - Above the Clouds and Old New York. An historical; sketch of the site and a description of the many wonders of the Woolworth building.
1565: ADDISON, FRANK. - Jebel Moya. The wellcome excavations in the Sudan.
8712: ADELAAR, K. A. - The Relevance of Salako for Proto-Malayic and for Old Malay Epigraphy.
19333: ADELAAR, K. A. - Some Proto-Malayic Affixes.
8645: ADELAAR, K. A. - In Memoriam Johannes Cornelis Anceaux (4 Juli 1920 - 6 Augustus 1988).
8752: ADELAAR, ALEXANDER. - Asian Roots of the Malagasy; A Linguistic Perspective.
55087: ADELAIDE. - Portrait engraving of Adelaide. Königin von Grossbrittanien und Irland.
10407: ADEN. - Water Reservoirs. (3).
10406: ADEN. - Water Reservoirs. (2).
10404: ADEN. - Water Reservoirs.
28018: ADEN. - Water Citernes.
10403: ADEN. - Water Reservoir.
10473: ADEN. - Transship-place with camels.
10471: ADEN. - Transship-place.
28027: ADEN. - Sultan of Lahej, near Aden.
35114: ADEN. - Panoramic View.
28022: ADEN. - Port to the Citernes.
10410: ADEN. - Panorama of the Harbour in two parts.
10400: ADEN. - Panoramic view.
10408: ADEN. - Panoramic view.
10340: ADEN. - Panorama of Aden with Harbour in two parts.
10409: ADEN. - Panorama of the Harbour in two parts.
28016: ADEN. - Panorama.
28019: ADEN. - Panorama. Square.
28023: ADEN. - Panorama, Entree Harbour in two parts.
9498: ADEN. - N-2 Tanks.
10472: ADEN. - Fortress.
10401: ADEN. - Girls of Aden.
10402: ADEN. - Entranche to Fortress.
10396: ADEN. - Citernes d'Aden.
28020: ADEN. - Citerners, 1e.
10405: ADEN. - Caravan.
28015: ADEN. - Bazar in Aden.
28017: ADEN. - Cafe Mokka.
1240: ADLER, OTTO. - Die mangelhafte Geschlechtsempfindung des Weibes. Anaesthesia sexualis feminarum. Anaphrodisia. Dyspareunia.
33916: ADOSSIDÈS, A. - In Griekenland.
60682: ADRIANI, HENRICUS. - Catholycke Sermoonen oft Verklaringhen / op alle de Epistelen en de Evangelien / van den gheheelen Vasten.Sermoonen op de Epistelen van de Sondaghen ende Heylige daghen, is goet ende Catholijk / Dese Sermoonen op de Heylighe Evangelien...
30375: ADRIANI, N. - Toradja'sche Uilespiegel-verhalen.
20119: ADRIANI, N. - Toradja'sche vertellingen. (Eerste en Tweede Reeks).
19126: ADRIANI, N. - Spraakkunstige schets van de taal der Mentawai-Eilanden.
18871: ADRIANI, N. - Sangireesche teksten, met vertaling an aanteekeningen uitgegeven.
19717: ADRIANI, N. - Over het tusschenzetsel in het Baree en eenige verwante talen. & Lijst van Errata.
19820: ADRIANI, N. - Mededeelingen omtrent de Toradjas van Midden-Celebes. Lezing gehouden door Dr. N. Adriani den 3en September 1900.
30324: ADRIANI, N. - Maka, Naka, en Paka in het Bare'e en eenige verwante talen.
50684: ADRIANI, N. - Laolita i Sese nTaola. Het verhaal van Sese nTaola. Oorspronkelijke tekst in de Bareé-taal (Midden-Celebes). Uitgegeven door Dr. N. Adriani.
18895: ADRIANI, N. - Laolita i Wali mPangipi. Het verhaal van Wali mPangipi. oorspronkelijke tekst in de Bare'e-taal (Midden-Celebes), met vertaling en aanteekeningen uitgegeven.
19084: ADRIANI, N. - J. A. T. Schwarz als taalbeoefenaar.
20172: ADRIANI, N. - Het verhaal van Nilejiejan. Tontemboansche tekst, vertaling en aanteekeningen.
19737: ADRIANI, N. - Étude sur la littérature des To Radja.
30428: ADRIANI, N. - Dr. B. F. Matthes als taalbeoefenaar.
30344: ADRIANI, N. - De talen der Togian-eilanden.
19935: ADRIANI, N. - Dr. Carl Wilhelm Seidenadel, ,,The Language spoken by the Bontoc Igorot".
29310: ADRIANI, N. - De Palatalen in het Bareë. Proeve eener behandeling van het klankstelsel der Bareë-taal.
30430: ADRIANI, N. - De naam der Gierst in Midden-Celebes.
30325: ADRIANI, N. - De legende van Menoti-Noti.
58375: ADRIANI, N. - De Heer F. S. A.de Clercq over Alb. C. Kruijt's ,, Woordenlijst van de Bareë-taal".
29377: ADRIANI, N. - Breukink's bijdragen tot eene Gorontalo'sche spraakkunst besproken.
7957: ADRIANI, N. EN M.ADRIANI-GUNNING & A.BOLSIUS. - Koema, een Oem-vorm & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma.
12323: ADRIANI, DR. N. - Uit en over de Minahasa. III. De Minahasische Talen.
1914: ADRIANI, DR. N. - Maatschappelijlke, speciaal economische verandering der bevolking van Midden-Celebes, sedert de invoering van het Nederlandsch gezag aldaar.
20112: ADRIANI, N. - De titel ,,Kapala Balak" der vroegere Minahassische Districtshoofden.
12267: AEBERSOLD, WALTER E. - Het verhaal van Himbawo, een Sangirees heldendicht.
29699: AEBERSOLD, W. E. - Sasahola Laanang Manandu (De lange Sasahola).
12240: AEBERSOLD, W. E. - Bekem Makaampo - Het verhaal van Makaampo.
42298: AERIAL FORMATION. - 12 Bi-planes in V-Formation.
41861: AERIAL. - Aerial photograph , formations with 13 planes.
29440: AERNSBERGEN, S. J. - Uit en over de Minahasa. III. De Katholieke Kerk en hare Missie in de Minahasa.
15818: AERO DIGEST. - Let's look it over. This is your kind of magazine...
42266: AERONAUTICA. - Picture of a bombarding of a ship, during an Italian Airshow.
42265: AERONAUTICA. - Picture of a bombarded ship, partley under water, during an Italian Airshoe.
20098: AFFELEN VAN SAEMSFOORT, C. A. VAN. - De Koealpalm en wat er van hem verkregen wordt.
3348: AFLALO, F.G. - Behind the Ranges. Parentheses of Travel.
5642: AFRICA. - Poissons tires de Bardot.
5643: AFRICA. - Le Caméléon. Le Porc epic. Le Panthere. Le Crocodile. Le quatre Ailes. L'Aigle. Le Bombe ou Capiverd.
6098: AFRICA. - Historical map of Africa graecis Libya, with parts of Europe and the Middle East.
1703: AFRICA-ASIA-LISSABON. - Glass-slides of various countries.
8153: AFRICA COLONIES. - Annuaire de Documentation Coloniale Comparée. Yearbook of Compared Colonial Documentation. Year 1927-1930.
4364: AFRICA. - Africa South of the Sahara. Index to Periodical Literature, 1900-1970. 4 Volumes.
12357: AFRICANI, IOANNIS LEONIS (LEO AFRICANUS). - Africae. Descripto IX. lib. absoluta.
56898: AGAR, MARIE - Portrait of Marie Léonide Charvin named Agar by Carrette.
33147: AGASSIZ, M. ET MME. - Voyage au Brésil, 1865-1866.
33299: (AGASSIZ, M. ET MME). - Schetsen uit Brazilë.
30433: AGERBEEK, A. H. B. - Enkele gebruiken van de Dajaksche bevolking der Pinoehlanden.
20053: AGERBEEK, G. K. B. - Gebruiken en gewoonten in de afdeeling Zuid-Bali. De Baliër van zijn geboorte tot aan zijn dood.
20114: AGERBEEK, A. H. B. - Batoe Darah Moening. Eene Kalang-legende van West-Borneo.
46363: AGFA. - La Photo Karat.
54008: AGOSTINI, J. - Pnom-Penh (Voyage au Cambodge).
32060: AGRA. - Taj Mahal. Entrance Gate.
32051: AGRA. - Taj Mahal, from Yamuna River.
13094: AGRA. - Taj Mahal.
32050: AGRA. - Taj Mahal
10975: AGRA. - Taj Mahal, Agra.
31814: AGRA. - Red Fort.
13114: AGRA. - Fort Agra.
13113: AGRA. - Interior of Taj Mahal.
31813: AGRA. - Fatehpur Sikri. Salim Chishti's tomb.
29933: AGRARISCH. - De agrarische wet.
53592: AHMAD, MAHMUD. - Concise Guide to the Principal Arabic Monuments in Cairo.
51453: AHMEDABAD. - Group-portrait by D. B. Mamulik...(?).
29716: AICHELE, WALTHER. - Zu Ramas Begegnung mit Parasurama.
8307: AICHELE, WALTHER. - In Memoriam Walther Aichele 27 Januari 1889 - 1 Mei 1971, by B.
29697: AICHELE, W. - Lor-Kidul.
8318: AICHELE, W. - Fragmente - Kleine Beiträge zur Interpretation altjavanischer Dichtung.
8610: AICHELE, W. - Kabayan.
1206: AICHHORN, AUGUST. - Verwahrloste Jugend. Die Psychoanalyse in der Fürsorgeerziehung. Mit einem Geleitwort von Sigm. Freud.
32554: AICHNER, FATHER. - Punan, Penan, Bukitan, Kajaman, Kajang and Kayan.
19520: AIGLE, L'. - Dutch Sailor.
8232: AIJMER, GÖRAN. - A Structural Approch to Chinese Ancestor Worship.
42275: AIRCO. - Airco 23 Flying Boat.
39173: AIRCRAFT CARRIER. - Pull up of the British flag on an Aircraft Carrier.
40171: AIRSHIP. - ZMC-2, U.S.Navy.
40180: AIRSHIP. - Two profiles. Aerial Freighter has huge cargo storage space.
43489: AIRSHIP. - Sketch of an USS Airship in compariso with the lenght of a three funnel steamer.
40178: AIRSHIP. - Proportionally in Scale: U.S.NAVY L - U.S.NAVY G - U.S.NAVY K - U.S.NAVY M.
40182: AIRSHIP. - Profile drawing of the Akron.
40181: AIRSHIP. - Photograph of an airship drawing: Characteristics of a modern 10,000,000 cu.ft. Rigid Airship.
43700: AIRSHIP. - Instrument Board Installed below Pilot's Vision, of an Non-Rigid Airship.
40183: AIRSHIP. - 7 Printed leaves of Airship commercial advertising (3 photographed).
40179: AIRSHIP. - Blimp above landscape.
42821: AIRSHIPS. - The airship "The Puritan" Good Year, landed on the roof of a New York building.
42820: AIRSHIPS. - Airships (US Navy D-02, D-03, D-04) observing bombing July 13 1921, Army Air Services.
60302: AIRY, G. B. - Voorschrift tot verbetering der kompassen aan boord van ijzeren schepen.
3615: AITTON, D. - De Oranje Vrijstaat. Eene schets van land en volk.
8677: AJAWAILA, J. W. - Marriage Rituals of the Galela People.
43701: AKRON. - The USS Akron in the air. Crowd below.
43503: AKRON. - The USS Akron on mast.
43494: AKRON. - The Dirigible Akron, in the Hangar at Akron, Ohio, photographed from front.
43716: AKRON. - Starboard Gangway, looking afterwards from Frame of the USS Akron.
43684: AKRON. - Rear view showing Rudder and Fin of the USS Akron, with around crew.
43685: AKRON. - Model showing Framework of the airship USS Akron.
43713: AKRON. - Interior View Hull Structure, looking Forward of the USS Akron.
43166: AKRON. - In the Control Cabin of the USS Akron. Two views.
43171: AKRON. - Hull Structure from Dock Floor of the USS Akron.
43712: AKRON. - Construction of the Airship Akron in a Hangar of Akron, Ohio, front ciew.
43711: AKRON. - Construction of the Airship Akron in a Hangar of Akron, Ohio.
42927: AKRON. - Construction of an Airship-Hangar at Akron, Ohio.
43170: AKRON. - Bow Mooring Cone and Spindle of the USS Akron.
43683: AKRON. - Auxiliary Control Room of the USS Akron.
43173: AKRON. - A Model of the Navu Dirigible "Akron" at the Army's Exposition and Carnival at the War College. In front Major Davidson, Commandant of Bolling Field.
57354: ALAFIA, TONY. - Group scene.
17597: ALASKA. - House along the Yukon River, 30 km from the Arctic Circle. Horns for sale.
8164: ALAZDI, MUHAMMAD IBN AHMAD ABULMUTAHHAR. - Abulkâsim. Ein bagdâder Sittenbild.
49215: ALBATROS. - L-83, Adler, D-2024.
33705: D'ALBÉCA, L. - Reis in Dahomey, in het land der Ewe's.
53963: D'ALBÉCA, ALEXANDRE L. - Au Dahomey.
53970: D'ALBÉCA, ALEXANDRE L. - Voyage au Pays des Éoués (Dahomey).
33583: D'ALBÉCA, ALEXANDER L. - In Dahomey.
55185: ALBERDINGK THIJM, J. W. L. - Briefkaart aan Joseph Willem Lambertus Alberdingk Thijm, oudste zoon van Lodewijk van Deyssel, van EvK en SvS (?). Febr. '04.
55184: ALBERDINGK THIJM, J. W. L. - Briefkaart aan Joseph Willem Lambertus Alberdingk Thijm, oudste zoon van Lodewijk van Deyssel, van EvK en SvS (?).
55183: ALBERDINGK THIJM, J. W. L. - Briefkaart aan Joseph Willem Lambertus Alberdingk Thijm, oudste zoon van Lodewijk van Deyssel, van EvK en SvS (?), 20 Juli '04.
55182: ALBERDINGK THIJM, J. W. L. - Briefkaart aan Joseph Willem Lambertus Alberdingk Thijm, oudste zoon van Lodewijk van Deyssel, van EvK en SvS (?), 22 IV '05.
32855: ALBERT PHOT. - Zaptiers.
58605: ALBERT, PRINCE CONSORT. - Portrait of Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha, later The Prince Consort.
55368: ALBERT, PRINCE. - Portrait of S. A. R. le Prince Albert. Prince de Belgique - Duc de Saxe - Prince de Saxe-Coburg-Gotha. Sénateur de droit.
55097: ALBERT, PRINCE AREMBERG. - Portrait engraving of Albert, Prince Aremberg.
15833: ALBERT, PAUL. - Autograph Letter, Paris 31 Octobre 1868
46623: ALBERTI, WILLY. - Portrait.
53894: D'ALBERTIS, LOUIS. - Expéditions sur le Fleuve Fly, Nouvelle-Guinée (Océanie), 1876.
30188: ALBRECHT, J. E. - Het schoolonderwijs onder de Chineezen op Java.
60770: ALBUM WITH PHOTOGRAPHS. - Journey to Austria (Salzburg, Mozart's Geburtshaus, Statue Mozart, Tyrol, Hotel Post Gold'ner Adler, Austria, Switserland, Germany, Garmisch. München, Italy, Netherlands, Gulpen), 147 photographs.
38439: ALBUM. - Album with 42 postcards, and 38 small original photographs (6 x 9 cm), and 6 other cards, from France and Switserland
49536: D'ALEMBERT, JEAN-BAPTISTE LE ROND. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
55342: ALESSANDRI, FRATELLI D'. - Portrait of Pope Pius IX.
58497: ALEXANDER III. - Portrait of Alexander III (2).
58496: ALEXANDER III. - Portrait of Alexander III.
8755: ALEXANDER, JENNIFER AND PAUL ALEXANDER. - Commodification and Consumption in a Central Borneo Community.
50959: ALEXANDER. - De scheidsrechterlijke uitspraak van den Czaar betreffende Guyana.
58659: ALEXANDRA. - Portrait of Alexandra of Denmark, the princess of Wales.
58660: ALEXANDRA. - Portrait of Alexandra of Denmark, the princess of Wales.
58647: ALEXANDRA. - Portrait of Alexandra of Denmark, the Princess of Wales, in her robe as Doctor in Music.
5736: ALEXANDRIE. - Grondtekeningen van eenige Katakomben na bij Alexandrie; een Castrum te Nicopolis; en het eiland Latomia.
5730: ALEXANDRIE. - De Kolom van Alexandrie.
5731: ALEXANDRIE. - De Platte-Grond van eenige Torens te Alexandrie; en de Grond teekening en Doorsnede van een Waterbak. 6 Pictures.
6466: ALEXANDROV, VICTOR. - The End of the Romanovs.
57481: ALEXIS, M. G. - Le Méridien Initial du Kamtschatka et l'heure universelle.
57503: ALEXIS, M. G. - La Commune de Tamines. Étude de topographie et de géographie locale a l'usage de l'enseignement primaire.
30065: ALFOEREN. - Proeve van Alfoersche Poezij.
49623: ALFONSO XIII. - Portrait of Alfonso XIII, after a photograph by Franzen, Madrid of Alfonso XIII. Rey de Españna por la Gracia de Dios, y de Castilla, León, Aragón, Sicilia, Jerusalem, Navarra (...).
27909: ALGER. - Portrait of a young girl.
27908: ALGER. - Portrait of a Maure.
27865: ALGER. - Portrait of a young woman.
15762: ALGERIA-TUNESIA. - Portrait Maure.
15761: ALGERIA-TUNESIA. - Ceremonial, musicians.
15763: ALGERIA. - Portrait older maure.
15766: ALGERIA. - Musicians.
8471: ALIEVA, N. - The Possessive Syntactical Type and the Malay Language.
15131: ALINARI, FRATELLI. - Firenze. Portrait of Cte. Naison.
32012: ALIREZA, MARIANNE. - At the Drop of a Veil.
53928: ALIS, HARRY. - Voyage dans l'Adamaoua, par le Lieutenant de Vaisseau L. Mizon, publié par Harry Alis.
53916: ALIS, HARRY. - Au Pays des M'Fans. Voyage d'Exploration de M. Paul Crampel dans le Nord du Congo Français, rédigé par M. Harry Alis, sur les Notes originales de M. Paul Crampel, 1888.
33536: ALJASKA. - Aljaska en de Canada-spoorweg.
54225: ALKMAAR. - Singel. St. Josephkerk.
54227: ALKMAAR. - Laan.
58942: ALKMAAR. - Kaasmarkt.
54226: ALKMAAR. - Kaasmarkt.
54234: ALKMAAR. - De Waag.
19912: ALLAH. - Nota van toelichting omtrent het landschap Allah, behoorende tot de federatie Doeri.
57734: ALLARD, VICOMTE REILLE, BARON DE LACROSSE, P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. - Loi du 28 juin 1862 sur le pensions de retraite des ouvriers des ports et de divers agents de la marine non inscrits, et sur les pensions dites demi-soldes des marins inscrits.
4900: ALLARD, CARL. - Thunis. View on the Town and Harbour with on the Foreground Sailing-ships an other smaller boats.
49742: ALLEBÉ, AUGUST. - Oostersche vrouw. Studie van Tunesisch kostuum.
49744: ALLEBÉ, AUGUST. - Portrait of August Allebé.
58233: ALLÈGRE. - Notice sur le dock flottant en fer construit par la sociét;e nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée pour le comte de S. A. le vice-roi d'Égypte.
58248: ALLEMAGNE DU NORD. - Considérations générales sur l'origine et le but de la marine militaire de l'Allemagne du Nord.
33781: ALLERS, C. W. - Mijn reis om de wereld. Grepen uit mijn dagboek.
28714: ALLGEMEINE HISTORIE DER REISEN ZU WASSER UND LANDE; - oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, welche bis itzo in verschiedenen Sprachen von allen Völkern herausgegeben worden, ... Band 18.
59134: ALLOM, THOS. - Thyatira.
59140: ALLOM, THOS. - Sardis.
7300: ALLOM, THOS. - Smyrna.
7313: ALLOM, THOS. - Philadelphia.
59136: ALLOM, THOS. - Pergamos.
59139: ALLOM, THOS. - Ephesus.
7295: ALLOM, T. - The King's Chapel at Dreux.
7294: ALLOM, T. - Périgueux on the L'Isle - Pyrenees.
7316: ALLOM, T. - Burial Ground at Thyatira, Asia Minor. The Invocation of Death.
55063: ALLOM, F. - Falmouth Harbour.
34061: ALLUAD, CHARLES. - Van Mombasa naar het Victoria Nyanza.
53955: ALLUAUD, CHARLES. - Voyage aux Iles Séchelles.
60075: ALLUAUD, CHARLES. - Reis door den Egyptischen Soedan.
33585: ALLUAUD, CHARLES - Reis naar de Seychellen.
32664: ALMAN, JOHN H. - Dusun Pottery (Tuaran Area).
32667: ALMAN, JOHN H. - Bajau Saddle-Making (Tempasuk Plain).
32666: ALMAN, JOHN H. - Bajau Weaving (Tempasuk Plain).
32665: ALMAN, JOHN H. - Bajau Pottery.
1121: ALMANACH - für das Jahr 1929.
1123: ALMANACH - für das Jahr 1930.
1125: ALMANACH - für das Jahr 1931.
1117: ALMANACH - für das Jahr 1928.
1112: ALMANACH - für das Jahr 1926.
1113: ALMANACH - für das Jahr 1927.
33384: ALMANACH. - Almanach en Politiek Zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders 1782 & Burger- en Huismans Almanach en Leerzaam Belang-Boekje voor alle Standen en Kostwinningen voor het jaar 1789 en 1790.
33382: ALMANACK. - The Ladies' Superb Pocket Book. Almanack for 1845.
45498: ALMOND, PETER. - Aviation. The Early Years. The Hulton Getty Picture Collection.
59882: ALPERS, ATELIER. - Portrait of Prinz Frierdrich Wilhelm von Preussen.
54058: ALPHEN, MR. VAN. - Iets Over den oorsprong en de eerste uitbreiding der Chineesche Volkplanting te Batavia.
31318: ALPHEN, D. T. VAN. - De kapitulatie te Soerabaya gesloten in 1807 met den Admiraal Pellew.
33978: ALPS. - De hutten van de Alpenvereenigingen in den winter.
59067: ALSTRUPS, PETER. - Rensdyr med Pulk, Finmarken.
7319: ALTDORF. - View on the mainsquare Altdorf, Kanton Uri, Switserland.
30795: ALTING SIBERG, J. - Beschrijving van het eiland Bawean.
20209: ALTONA, T. - Over den Oorsprong der Kalangs.
33983: ALZONNE, CLÉMENT. - Indrukken van een Zuidpoolreis.
5843: AMARA. - Platte-Grond van vier tempels te Amara. het oude Tentyra.
34258: AMAUTA, C. - Een stam uit praehistorische tijden. Indianen zonder volksnaam. Het oudste menschenras van Zuid-Amerika.
50908: AMBERNO. - Een tocht naar de rivier Amberno, glegen op de Noordwestkust van Nieuw Guinea, 138* O.L. & Verdere berichten over Nieuw Guinea.
19383: AMBOINA. - Beknopt verhaal van den opstand op Amboina in 1829.
9348: AMBON. - Plan d'Amboine tel qu'il était en 1718.
58401: AMBON. - De onderzeesche tuinen te Ambon.
6244: AMBON. - Carte Particuliére de l'Isle d'Amboine.
30092: AMBON. - Beknopt verhaal van den opstand op Amboina in 1829.
35556: AMBON. - Ambon Islands Group.
33871: AMELINEAU, E. - Reis door Nubië.
33870: AMELINEAU, E. - Een feudale familie in Egypte.
33838: AMELINEAU, E. - Abydos.
27501: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Tower of David and Hippiens.
32865: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Interior of Mosque El-Aksa. Mosquée d'El-Aksa.
32864: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Cedar Pulpit, Mosque El-Aksa. Chaire de la mosquée el Aksa.
32863: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Tombs of the Kings and Church of St. George. Tombeaux des Rois.
27502: AMERICAN COLONY. - General View of Jaffa.
27503: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Jew's Wailing Place.
32862: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Gate of Christ's Triumphal Entry. Porte Dorée.
27500: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Plain of Rephaim from Jaffa Gate.
27499: AMERICAN COLONY. - Bethlehem. The Basilica.
27498: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Jaffa Gate.
27496: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Street Scene inside Jaffa Gate.
27495: AMERICAN COLONY. - Bethlehem. Church of the Nativity.
27494: AMERICAN COLONY. - Bethlehem.
27493: AMERICAN COLONY. - First View of Jerusalem.
27492: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. The River Jordan.
27491: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. The Holy Sepulchre.
27490: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. General View of Temple Area.
27489: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Church of the Sepulchre.
27488: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Mount Olivet.
27487: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Garden Tomb exterior.
27486: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Golden Gate Interior from Temple Area.
27485: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Mosque of Omar from the South.
27484: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. The Bock Moriah. La Boche dans la Mosquée d'Omar.
27483: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Mosque of Omar from the North.
27482: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Chaire de la Mosquée d'El-Aksa.
27481: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. Via Dolorosa.
27480: AMERICAN COLONY. - Jerusalem. New Entrance. Breach in the City Wall.
7267: AMERICAN CIRCUS. - Euro Tour mit Weltstar Flavio Togni und 3 Manegen voller Sensationen.
57432: AMÉRICANISTES. - Congrès international des Américanistes.
58871: AMERSFOORT. - Groeten uit Amersfoort. Zevenhuizen, O. L. Vrouwetoren, Groenmarkt, 't Latijntje, Kamp h. Coninckstraat.
58874: AMERSFOORT. - Belgisch Monument.
45382: AMERSFOORT, MR. J. P. - Jan Pieterszoon Dou.
31936: AMERSFOORT, J. M. M. VAN. - Kritische theorie en geografiebeoefening.
31916: AMERSFOORT, J. M. M. VAN, M. DE HOND EN J. A. KOETSIER. - De betekenis van de tweede woning voor stedeling en dorpsbewoner.
34171: AMICIS, EDMONDO DE. - Een Bloemen- en Palmenparadijs.
341: AMIN, MOHAMED. - Cradle of Mankind. Foreword by Richard Leaky.
36170: AMINI, ALI. - Dr. Ali Amini, prime-minister of Iran, with burggraaf Parc Locmaria and mr. Heyadat, ambassador of Iran in Belgium, at the airport Zaventem.
39588: AMIOT. - A 143.
55050: AMMON, DR. C. F. VON. - Portrait engraving of Dr. C.F. von Ammon.
54233: AMSTERDAM. - Vondelpark.
54248: AMSTERDAM. - Rijksmuseum.
58923: AMSTERDAM. - Paleis. Dam.
52728: AMSTERDAM. - Plan Amsterdam, Verkend in 1849-1850. Gegraveerd Top. Bureau 1854. Ministerie van Oorlog. Facsimile.
46571: AMSTERDAM. - Orkest (22 members).
58935: AMSTERDAM. - Jossi. Amsterdamsche Straattype.
58939: AMSTERDAM. - Amsterdam bij nacht.
58931: AMSTERDAM. - Frederiksplein.
18209: AMUNDSEN. - Amundsen's Poolvlucht.
51092: AMUNDSEN, ROALD. - Voordracht: "An dem magnetischen Nordpol und durch die Nord-West Passage".
60064: AMUNDSEN, ROALD. - Aan de Zuidpool. Roald Amundsen's verhaal.
52031: ANCEAUX, J. C. - The Nimboran Language. Phonology and Morphology.
52026: ANCEAUX, J. C. - The Linguistic Situation in the Islands of Yapen, Kurudu, Nau and Miosnum, New Guinea.
52005: ANCEAUX, J. C. - The Wolio Language. Outline of Grammatical Description and texts.
50178: ANCEAUX, J. C. - New Guinea: Keystone of Oceanic linguistics.
49790: ANCEAUX, J. C. - Nimboranse notities.
8141: ANCEAUX, J. C. - Linguistic theories about the Austronesian homeland.
12261: ANCEAUX, J. C. - De huidige stand van het taalonderzoek op Nieuw-Guinea's westhelft.
58189: ANCRES. - Appareils de mouillage et de manoeuvre des ancres. (Extraits). Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
8431: ANDAYA, L. Y. - Treaty Conceptions and Misconceptions: a Case Study from South Sulawesi.
8771: ANDERSON SUTTON, R. - Performing Arts and Cultural Politics in South Sulawesi.
33023: ANDRASY, EMANUEL. - Uit Indië. Fragment.
46652: ANDRE, FABIAN. - Da vi dansed' Polka, Polka, Polka. Slow Fox. Dansk Tekst: Victor Skaarup.
7078: ANDRÉ, P. J. - L'Islam et les races. Les origines, le tronc et la greffe, les rameaux.
33233: ANDRÉ, ÉD. - L'Amérique Équinoxiale (Colombie - Equateur - Perou, 1876-1876.
33427: ANDRÉ, ÉD. - Columbia.
50500: ANDREE, RICHARD. - Die Südgrenze des sächsischen Hauses um Braunschwigischen.
49964: ANDREE, RICHARD. - Aggri-Perlen
50554: ANDREE, R. - Schriften von Richard Andree 1860-1912.
32227: ANDREJEW, LEONID NIKOLAIEVICH. - Portrait.
54433: ANDRES, E. - Steel-engraved views of Towns and Cities. First Complete bibliography. Bibliography of Nineteenth Century illustrated works containing views of towns and cities engraved on steel. A Descriptive Bibliographical Catalogue with alphabetical indexes of book-titles, authors, views of towns and cities, artists and engravers as well as publishers.Text in english, french and german.
50978: ANDRIESSEN, W.F. - De spoorwegen in de Zuid-Afrikaansche Republieken.
50936: ANDRIESSEN, W.F. - De Argentijnsche republiek, hare beteekenis voor emigratie en handel.
50975: ANDRIESSEN, W.F. - Groenland.
50943: ANDRIESSEN, W. F. - Een belangrijke brochure. (Opiumpacht of opiumrégie, door N. J. Struick, 1889).
50916: ANDRIESSEN, W. F. - De Afrikaansche Dwergvolken.
4190: ANDRIESSEN, W. F. - De Samoa-Eilanden.
33858: ANET, CLAUDE. - Per auto door den Kaukasus naar Perzië.
34042: D'ANFREVILLE DE LA SALLE, DR. - Twee enclaves in Fransch West-Afrika.
34202: D'ANFREVILLE DE LA SALLE. - De Engelsche kolonie Gambia.
32396: ANGENOT, L. H. J. - Le phenomene de depopulation du centre d'Amsterdam.
58562: ANGERER, L. - Portrait of Stonewall Jackson.
7347: ANGIOLINI. - Portrait of a reading woman.
50647: ANKERMANN, BERNHARD, - Totenkult und Seelenglaube bei afrikanischen Völkern.
50619: ANKERMANN, BERNHARD. - Verbreitung und Formen des Totemismus in Afrika.
34583: ANNA PAWLONA. - Portrait of Anna Pawlona, echtgenote van koning Willem II.
4718: ANNAMOOKA. - Picture on bay of the Island of Annamooka.
55113: ANNE D'AUTRICE. - Portrait engraving of Anne d'Autriche.
31488: ANONYM. - View on ships and docks in harbour. Netherlands.
31490: ANONYM. - Aan het open venster.
31489: ANONYM. - Trees, buildings and figures fantasy.
13992: ANSALDI, B. - Portrait of an Argentin family.
58477: D'ANSEMBOURG, ARTHUR. - Groupportrait with Arthur d'Ansembourg & Eugenie de Silva- d'Ansembourg with a group of companions in Egypt 1903, in front of the Sphinx and the Cheops pyramide.
58476: D'ANSEMBOURG, ARTHUR. - Groupportrait with Arthur d'Ansembourg & Eugenie de Silva- d'Ansembourg with a group of companions in Egypt 1903, in front of the Cheops pyramide.
6230: ANSON, G. W. - Schets van den Noord-Oost kant van het Eiland Juan Fernandes.
54068: ANTAR. - Antar.
57827: ANTILLES FRANÇAISES. - Renseignements relatifs au placement des produits des Antilles Françaises en Norvége.
5723: ANTIOCHIE. - Grondtekening van Antiochie. (Syria).
18456: ANUI. - "Tandie".
57537: ANVERS. - Inauguration des Nouveaux Quais d'Anvers et de leur outillage, 26 Juillet 1885.
6083: D'ANVILLE, SR. - Plan de Rome Ancienne.
59288: D'ANVILLE, ST. - La Grece, Proprement dite Pour l'Histoire Romaine de M. Rollin. Suplément Pour l'Illyrie et la Macédonie.
6217: D'ANVILLE, SR. - L'Espagne.
6081: D'ANVILLE, SR. - La Gaule Cisalpine.
6082: D'ANVILLE, SR. - L'Italie.
6908: D'ANVILLE, JEAN BAPTISTE BOURGUIGNON. - Carte de l"Isle a Vache et du fond de la Grande Terre, with insert plan de la Baye et Isle St. Louis.
6080: D'ANVILLE, SR. - Carte de l'Italie.
6069: D'ANVILLE, SR. - La Dace conquise La Moesie, la Thrace.
28625: D'ANVILLE, J. B. B. - Suite du Perou. Audience de Lima.
6218: D'ANVILLE, SR. - Carte de la Province Romaine dans la Gaule.
58868: APELDOORN. - Gedenknaald.
46523: APITZ, BRUNO. - Portrait.
54309: APOL, LOUIS. - Winterdag.
54308: APOL, LOUIS. - Winterlandschap.
46141: APOL, LOUIS. - Portrait, by Delboy-Baer.
7263: APOLLO-PAVILION. - The Sing-Song Shop, with Herbert Perquin, Carole Susan, The Two Butlars, Ton Cup, Eileen Duck, Boris Lensky and other artists.
33000: APPELL, GEORGE N. - Distribution of the Megapode - as reported by the Rungus Dusun.
32993: APPELL, GEORGE N. - The Death of Serip Usman - in Rungus Tradition.
32961: APPELL, GEORGE N. - The Long-house Apartment of the Rungus Dusun.
8244: APPELL, GEORGE N. - Social Anthropological Census for Cognatic Societies and its Application among the Rungus of Northern Borneo.
34305: APPELL, G. N. - The Journal of James Austin Wilder During His Visit to Sarawak in 1896 - Part I.
8331: APPELL, G. N. - The Distinction between Ethnography and Ethnology and other issues in Cognitive Structuralism.
33184: APPELL, G. N. - Review Study: The Ethnography of the Dusun-speaking Peoples of Sabah reviewed by Dr. G. N. Appell.
34669: APPERT, E. - Portrait of Marie Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon.
34670: APPERT, E. - Portrait of Élisabeth de Mac-Mahon, duchesse de Magenta.
7794: ARAB WORLD. - Atlas of the Arab World and the Middle East. With an Introduction by C.F.Beckingham.
5781: ARABIHISFAR. - Grondtekening en gezigt van een gebouw te Arabihisfar.
41879: ARADO. - Ar 96B, NH+AQ.
49216: ARADO. - Ar V 1, D-1594.
41915: ARADO. - Ar 96, trainer, D-INDO.
49219: ARADO. - Ar 95 V 4.
41914: ARADO. - Ar 96, trainer, VB--.
49218: ARADO. - Ar 81 V 3, D-UDEX.
49217: ARADO. - Ar 81 V 2, D-UPAR.
49222: ARADO. - Ar 234 V 13 = 234 C.
49223: ARADO. - Ar 234 C.
49221: ARADO. - Ar 234 B.
49220: ARADO. - Ar 234 B.
60309: ARAGO, CH. DUPIN, PONCELET EN SEGUIER. - Rapport, den 27sten April 1840, gedaan omtrent proeven genomen met de geleedde Scheppers met afwisselende beweging, toegepast op een Stoom-Schoener, door den heer De Jouffroy.
49442: ARAGO, FRANÇOIS JEAN DOMINIQUE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
12208: ARASARATNAM, S. - The Dutch East India Company and its Coromandel Trade 1700-1740.
19269: ARASARATNAM, S. M - Baron van Imhoff and Dutch Policy in Ceylon 1736-1740.
19324: ARASARATNAM, S. - J. H. O. Paulusz on the 1638 Westerwolt Treaty in Ceylon: A Rejoinder. & J. H. O. PAULUSZ: Professor Arasaratnam's Rejoinder - Some Comments.
32009: ARCHBOLD-EXPEDITIE. - Uittreksel van verslagen, ingediend door den commandant van het dekkingsdetachement der Amerikaansch-Nederlandsche expeditie naar midden Nederlandsch Nieuw-Guinea. Uittreksel van het algemeen verslag van de Nederlandsche-Indische-Amerikaansche expeditie naar Nieuw-Guinea 1938-1939.
3179: ARCHBOLD-EXPEDITIE. - Uittreksel van verslagen, ingediend door den commandant van het dekkingsdetachement der Amerikaansch-Nederlandsche expeditie naar midden Nederlandsch Nieuw-Guinea.
6958: ARCHÉOLOGICA. - Tresors des Ages. L'Archeologie sans le Monde et tout ce qui concerne les recherches sur terre ...
60049: ARCHIMEDES. - De stoomboot Archimedes.
19554: ARENDS, P. C. - Verslag van een reis naar het eiland Noesa Baroeng.
6561: ARFA, GENERAL HASSAN. - Under Five Shahs.
7318: ARGENTINA. - Santos, Congresso, & 6 pictures of statues. Eight photographs.
52763: ARGOV, MICHAËL. - Nus d'Israel.
49449: ARIOSTO, LUDOVICO. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
55005: ARIOSTO, LUDOVICO. - Portrait engraving of Ludovico Ariosto.
54976: ARKWRIGHT, RICHARD. - Portrait engraving of Richard Arkwright.
35145: ARLAND, MARCEL. - Portrait of Marcel Arland, candidate for the Académie française.
26678: ARLINGTON, L. C. AND WILLIAM LEWISOHN. - In Search of Old Peking.
58028: (ARMAN, M.). - L'inscription maritime au Corps Législatif.
40151: ARMATIGO, R. G. - Navigator Lieutenant R. G. Armatigo D.F.C., R.N.V.R., and pilot Lieutenant (.....) D.F.C., R.V.N.R. with the plans, in front of their Naval Fighter Fairey Firefly, with the 2 (of 4) × 20 mm Hispano-Suiza HS.404 cannons and 4 (of 8) × RP-3 "60 lb" rockets.
51852: ARMEE AMERICAINE. - L'armée americaine avec une machine pour creuser les tranchées.
45506: ARMENGAUD JEUNE. - Le problème de l'Aviation & l'Aéroplane de M. Santos-Dumont.
31066: ARMINUS. - Heerediensten en misbruiken.
40153: ARMOURY & C.C.GEAR. - Filling drums with cartridges.
34922: ARMSTEAD, H. H., SCULPTOR & H. T. MARGETSON, ARCHITECT CARVER. - The Street Memorial Royal Courts of Justice, Arthur E. Street and Arthur W. Blomfiekd Architects.
34921: ARMSTEAD, H. H., SCULPTOR. - The Street Memorial Royal Courts of Justice.
41021: ARMSTROMG WHITWORTH. - AW 52, TS383.
40994: ARMSTROMG WHITWORTH. - AW 52, 'Flying Wing'.
40963: ARMSTROMG WHITWORTH. - AW 52, jet flying wing bomber, from above.
40962: ARMSTROMG WHITWORTH. - AW 52, jet flying wing bomber.
41010: ARMSTRONG.WHITWORTH. - Whitley I, two Siddeley Tiger engines.
40980: ARMSTRONG WHITWORTH. - Whitley, L4212.
40977: ARMSTRONG WHITWORTH. - Whitley, K7208, camouflage.
40978: ARMSTRONG WHITWORTH. - Four Whitleys, flying.
40981: ARMSTRONG WHITWORTH. - Whitley, K7191.
40982: ARMSTRONG WHITWORTH. - Whitley, K7265.
40979: ARMSTRONG WHITWORTH. - Whitley, K72--.
58289: ARMSTRONG, S. W. - L'artillerie navale en Angleterre.
9650: U.S. ARMY AIR FORCES. - Target: Germany. The U.S. Army Air Forces' official Story of the VIII Bomber Command's First Year over Europe (17 August 1942 - 17 August 1943).
8825: ARNDT, PAUL. - Gesellschaftliche Verhältnisse der Ngadha.
20352: ARNDT, P. P. - Aus der Mythologie und Religion der Riunger.
50861: ARNDT, LEONARD. - Sourabaya. The City of Shark and Crocodile (4p., 6m illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 11, November 1923.
13684: ARNETH, JOSEPH. - Über den in der ersten Hälfte Jänners dieses Jahres zu Wien angekommenen ägyptischen Sarkophag.
58946: ARNHEM. - Kasteel De Zijp.
8439: ARNO, ANDREW. - Conflict, Ritual, and Social Structure on Yamuyanu Island, Fiji.
59925: ARNOLD, C. D. - Chicago. Exhibition 1893. Frederick MacMonnies' Columbian Fountain.
27628: ARNOLD, C. D. - Chicago. Exhibition. Transportation Building, Entrance.
27627: ARNOLD, C. D. - Chicago. Exhibition. Transportation Building.
27625: ARNOLD, C. D. - Chicago. Exhibition. Manufacture Building.
27626: ARNOLD, C. D. - Chicago. Exhibition.
46572: ARNOLDSON, SIGRID. - Portrait (Mignon).
7035: ARNOTT, PETER. - The Theatres of Japan.
16836: ARNOUX, HIPPOLYTE. - Portrait of a Bedouin.
5092: ARNZ, J. - Alt Syrien und Ægypten.
6068: ARNZ, J. - Alt Griechenland.
31158: AROE PALAKA. - De levensgeschiewdenis van Aroe Palaka.
60317: ARRIENS, P. - Tijdmeter-bestekken van Z. M. Instructie-Eskader in den Atlantischen Oceaan.
38507: ARROWSMITH, JOHN. - Map of Central Asia, constructed from The Latest English and Russian Documents, adapted to Recent Astronomical Observations, by J. Arrowsmith, 1872.
53591: ARTBAUER, OTTO CAESAR. - Anthropologische Arbeiten in der Kyrenaika.
55444: ARTE EGIZIA. - Capolavori nei Secoli, 1962 No. 11.
57884: ARTILLERIE RAYÉE. - L'artillerie rayée en France et en Angleterre. (Extrait de l'Edinburgh review).
46436: ARTISTA. - Editions et Fabrications Photographiques (Catalogue).
46394: ARTISTA. - Editions et Fabrications Photographiques (Catalogue).
20565: ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES. - Photo 1936
49827: ARZRUNI. - Über das Vorkommen von Zinnstein und die Bronzeindustrie des Kaukasus.
50479: ARZRUNI, ANDREAS. - Nephrit von Schahidulla-Chodja im Küen-Lün-Gebirge.
20135: ASAHAN. - Aanvullings-nota van toelichting betreffende het Landschap Asahan.
4373: ASAMANI, J.O. - Index Africanus.
31956: ASCH, TH. W. J. VAN EN R. A. STEENBERGEN. - Een landschapskartering ten behoeve van het erosie-onderzoek. (Savuto-rivier, Calabrië, Zuid-Italë), (Luchtfotogeografie).
17942: ASHFORD BROTHERS & CO. - Reigning Souvereigns and Principal Royal Personages of the Day. (73 portraits in the picture).
572: ASHTON, JOHN. - Hyde Park from Domesday-book to date.
29551: ASIAN ANTHROPOLOLGY. - Research Projects recommended by the Committee on Asian Anthropology, National Resaerch Council.
30523: ASIKIN W. K., R. DR. D. - De stichting van het Regentschap Krawang en Krawangs eerste Regent.
54084: ASILO. - Il Luogo d'Asilo.
19683: ASMIRA SRI ANGGA. - Hikajat. Nganggo Dangding Basa Soenda Banten Parahijang, Tjarios Kaajaan Di Kaboepaten Lebak Sareng Serang, Didjenengkeun.
8440: ASPELIN, PAUL L. - The Ethnography of Nambicuara Agriculture.
8388: ASPELIN, PAUL L. - Nambicuara Economic Dualism: Lévi-Strauss in the Garden, Once Again. Comments by Lévi-Strauss.
6026: ASPINALL, ALGERNON. - The Pocket Guide to The West Indies. British Guiana, British Honduras, Bermuda, The Spanish Main, Surinam & The Panama Canal.
49627: ASQUITH, H. H. - Portrait of H. H. Asquith, after a photograph of The Right Honorable Herbert Henry Asdquith, P.C. Prime Minister and First Lord of the Treasury, London.
58110: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. - Compte rendu de l'Assemblée Générale de la société de secours mutuels des huissiers, garçons de bureau et gens de service des administrations publiques à Paris.
58273: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. - Compte rendu de l'Assemblée Générale de la société de secours mutuels des huissiers, garçons de bureau et gens de service des administrations publiques à Paris. 4e année. - 7e Assemblée générale.
36174: ASSER, TOBIE MICHEL CHARLES. - Portrait of Tobie Michel Charles Asser, after a photograph by M. Büttinghausen, Amsterdam, with short biography of Tobie Michel Charles Asser. Ministre d´Etat La Haye.
34508: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Boxer Sugar Ramos, who knocked out featherweight champion Davey Moore, who died in a coma.
53773: ASSOCIATED PRESS. - Japanese soldiers on a pelgrimage to the Meiji tempel, before their departure to Manchouria.
34733: ASSOCIATED PRESS. - Dr. Chaim Weizmann sworn in as first president of Israel, at left Joseph Sprinzak, President of the Assembly.
34758: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Vibeke Borgbjerg with bicycle on Broadway, New York, talks to a police officer.
34515: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Tragedy in Los Angeles. Mrs. Marcus Shaddock with ther wto year old child, Tommy, who drowned in a fish pond.
34514: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Injured Captain brings ship to Port. Captain William R. Thomas of Philadelphia, Pennsylvania, skipper of the "Rachel Jackson".
34511: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Children in a Jam. Little Eileen Fahey (providence, Rhode Island) and Carl Melanese (san Diego, California).
34510: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Ruth Stanley with her cat, doll and shoes, after het fire destroy house, Albany, New York.
34499: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Football Fans foil picture sneaker. Dr. C. B. McDonald of Aklahoma City, USA, snatches a handkerchief which an undentified man, at Biloxi, Mississippi. With John Scafidi, assistant coach of the Buffalo Bills Football Team.
34444: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Rodeo Rider Jim Fanning of Lawton, Oklahoma, USA, heading for a Crash.
34761: ASSOCIATED PRESS PHOTO. - Margaret Truman, daughter of the American President, and Lauritz Melchior, Metropolitan Opera Company tenor, New York.
34883: ASSOMPTION. - Monastère de l'Assomption, Bordeaux (Gironde) (2).
34879: ASSOMPTION. - Monastère de l'Assomption, Bordeaux (Gironde).
58205: ASTRONOMIE NAUTIQUE. - Instruments d'astronomie nautique. Extraits.Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
20503: ATAMI. - Tall Tree, in Atami, Japan.
12496: ATEN, A. - Enige aantekeningen over de nijverheid in Indonesië.
5807: ATHENE. - Galdery of portaal te Athene.
5812: ATHENE. - Grondtekening van den Theseustempel te Athene.
5803: ATHENE. - Grondtekening en gezigt des Cerestempels en der overblyfsels eener waterleidinge te Athene.
5767: ATHENE. - Grondtekening en gezigt des Andronikustorens te Athene.
5763: ATHENE. - Grondtekening van Athene en de omliggende Landstreek.
5809: ATHENE. - Gezigt van den tempel Erectheion te Athene.
5800: ATHENE. - De Theseustempel te Athene.
5808: ATHENE. - Doorsneede des Andronikustorens te Athene.
5813: ATHENE. - Een gedenkteken naby het Museum te Athene.
5770: ATHENE. - Een oude tempel te Athene.
5768: ATHENE. - Een tempel te Athene.
5802: ATHENE. - Eene grot te Athene.
5766: ATHENE. - De tempel van Jupiter Olympius te Athene.
5750: ATHENE. - De Schouwburg te Athene, en gezigt des Areopagus.
5769: ATHENE. - De Minervatempel te Athene.
5811: ATHENE. - De Hadrianuspoort te Athene.
59131: ATHENE. - Afbeelding des Tempels van Minerva te Athene.
59290: ATHENEN. - 't Hedendaags Athenen van 't noorde te zien.
6067: ATHENS. - Alt-Athen.
34249: ATHOS. - De heilige berg.
46710: ATJEH. - Outpost/Observation post in Atjeh, Sumatra.
48335: ATJEH. - Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. I. Matang Koeli. II. Blang Pidië.III. Blang Mangat.
46275: ATJEH. - Mededeelingen over eenige Atjehsche Onderhoorigheden. de landschappen Blang Pidië en Poelo Kajèë, Toengkob behoorende tot de Kawaj XII, Koeala Lambeusòë, Bambi en III Moekims Oenòë, Aréë, V Moekims, Beutong, Salang, eiland Simeuloeë.
29343: ATJEH. - Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden.
18947: ATJEH. - Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. Geudòng, Djoelo Tjoet, Teunom met de onderhoorigheid Panga, Langsa, XII Moekims Pidië, V Moekims Reubèë, IX Moeksims Keumangan.
50019: ATJEH. - Het Korps-Marechaussee te Atjeh, 1890 - 2 April - 1930.
58408: ATJEH. - De nieuwste mededeelingen der regeering omtrent Atjeh. de jongste telegrammen uit Atjeh. Een rede van den heer Cremer over Atjeh.
3623: ATJEH. - De Kawaj-XII in het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden.
58384: ATJEH. - De interpellatie in de Eerste kamer over de Atjeh-zaak. Een officieel overzicht van de jongste gebeurtenissen in Atjeh. Brieven van Toekoe Oemar en antwoorden van Generaal Vetter. De nieuwste telegrammen uit Atjeh.
58393: ATJEH. - De Atjeh-zaak in de Eerste en in de Tweede Kamer.
12333: ATJEH (SUMATRA). - Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. (I. Matang Koeli, II. Blang Pidië, III. Blang Mangat).
35779: ATKINSON, THOMAS-WITLAM. - Voyage sur les frontières Russo-Chinoises et dans les steppes de l'Asie Centrale.
58269: AUBE. - Notes sur l'Amérique du Sud.
57898: AUBE, T. - Le Fleuve du Sénégal.
49501: AUBER, DANIEL FRANÇOIS ESPRIT.SDF - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
60303: AUBERT. - Beweegbare schepborden van Aubert.
56992: AUBOYER, JEANNINE. - Zo leefden de Indiërs in het oude India.
58015: AUBREY-LECOMTE. - Exploitation des matières textiles dans les colonies Françaises.
57958: AUBREY-LECOMTE, C. - Culture et production du café dans les colonies.
57744: AUBREY-LECOMTE, L. - Exposition Universelle de Londres. & Liste des récompenses accordées aux colonies Françaises.
57984: AUBREY, M. - Chronique maritime et coloniale. Navigation des bâtiments cuirassés français. Expériences d'artillerie à Shoeburyness. Constructions navales en Russie. Placers de la Nouvelle-Calédonia et de la Guyane. Le coca du Pérou. A.o.
57978: AUBREY-LE-COMTE. - Culture et production du cacao dans les colonies.
58035: AUBREY-LE-COMTE. - Culture & production du coton dans les colonies Françaises.
57755: AUBRY -LE-COMTE, L. - Le coton à la Côte occidentale d'Afrique.
57877: AUBRY-LECOMTE. - Note sur quelques poisons de la cote occidentale d'Afrique.
57821: AUBRY-LECOMTE, F. - Renseignements généraux sur la culture du coton.
52826: AUDON, HENRY. - Voyage aux Choa (Abyssinie Méridionale), 1884-1888.
33514: AUDON, HENRY. - Reis naar Sjoa (Zuidelijk Abessinië).
55478: AUER, GRETHE. - Koenig Echnaton in El-Amarna. 16 Bilder von Clara Siemens.
55189: AUERBACH, BERTHOLD. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
6459: AUERBACH, HANS. - Die Besiedlung der Südukraine in den Jahren 1774-1787.
55031: AUERSWALD, VON - Portrait engraving of August Hermann Niemeyer.
516: AUGSBURG. - Augusta 955-1955. Forschungen und Studien zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Augsburg, von Clemens Bauer, J.Bernhart, U.Christoffel und v.a.
58728: AUGUSTA, EMPRESS. - Portrait of Empress Augusta of Saxe-Weimar-Eisenach.
32500: AUGUSTINUS, P. G. E. F. - Het gebruik van luchtfoto's bij kustmorfologische studies. (Suriname).
51887: AUSTRALIA. - First belgian emigrants to Australia, at their departure of bruxelles to melbourne.
8375: AUSTRALIA. - Current trends in Australian Aboriginal Anthropology, by Nijmegen Project Group on Australia.
58271: AUTARD DE BRAGARD. - Le Canal de Suez.
58172: AUTARD DE BRAGAND. - L'expédition d'Abyssinie.
57818: AUTRICHE. - Oganisation Administrative de la marine militaire de l'Autriche.
57777: AUVRAY, LÉOPOLD. - Marine militaire de la Hollande. Transformation de la flotte.
57742: AUVRAY, L. - Le budget des Indes Néerlandaises.
54912: AUX TROIS QUARTIERS. - Bas de Soie. Modes ... Gants. Lundi 14 Novembre.
57617: AVALLE, E. - Législation et administration des Colonies Anglaises.
8654: AVÉ, JAN B. - 'Indonesia', 'Insulinde' and 'Nusantara': Dotting the i's and Crossing the t.
8294: AVELING, H. G. - Indonesian Wasteland: The verse of Rivai Apin.
8221: AVELING, H. G. - Seventeenth Century Bandanese Society in Fact and Fiction: 'Tambera' Assessed.
8303: AVELING, H. - Some Conventions of Prewar Indonesian Verse.
8250: AVELING, HARRY G. - An Anylysis of Utuy Tatng Sontani's 'Suling'.
8268: AVELING, H. G. - "Sitti Nurbaja": Some reconsiderations. Commentaar van Mr. Tauflik Abdullah.
38429: AVIAS, JACQUES, D. A. DAVIS, S. HANZAWA, H. S. LADD, S. A. MACDONALD, J. M. OBELLIANNE. - Lexique Stratigraphique International. Oceania. Océanie proprement dite.
41596: AVIATOR. - Portrait of an British Aviator in the cockpit of his plane (Lt. Alford J. Williams?).
42287: AVRO. - Baby.
41607: AVRO. - Group-portrait of leading Avro personalities on the staircase of the new Airliner: Captain J. Orrell, 2nd pilot; Mr. Roy Chadwick, Director and Chief Designer; Mr. Bowers, Flight Engineer; Mr. C. E. Fielding, Director of Production and in front Mr. S. A. Thorn, Chief test Pilot.
34056: AYMARD, KAPITEIN. - Langs den spoorweg in Yoenan.
14539: AYTON, ALEXANDER. - Portrait of a man in Arab costume.
57808: AZAN, H. - La culture du cotton au Sénégal.
57830: AZAN, F. - Notice sur le Oualo (Sénégal).
34198: AZHAR. - De Azhar-Universiteit.
8717: AL AZHAR AND J. VAN DER PUTTEN. - Four Malay Letters from Raja Ali Haji to Von de Wall.
38466: BAAL, J. VAN, K. W. GALIS AND KOENT JARANINGRAT. - West Irian. A bibliography.
12364: BAAL, J. VAN. - De westerse beschaving als constante factor in het hedendaagse acculturatie-proces.
20409: BAAL, J. VAN. - De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 Jaren.
29715: BAAL, J. VAN. - In Memoriam Pater Jan Verschueren.
8136: BAAL, J. VAN. - Jan Petrus Benjamin de Josselin de Jong (13 Maart 1886 - 15 November 1964).
50182: BAAL, J. VAN. - Om eigen wereld.
12422: BAAL, J. VAN. - The Function of reason in primitive Mentality.
8270: BAAL, J. VAN. - The Part of Women in the Marriage Trade: Objects or Behaving as Objects?
8512: BAAL, J. VAN. - Uit de Nadagen van het Nederlands Bestuur over Bali en Lombok.
5798: BAALBAIT - BUFIRIS - HELIOPOLIS. - Grondtekening van een ouden Tempel by Baalbait, het oude Bufiris; van Benalhasfar, het oude Bubastus; en van het oude Heliopolis.
15663: BAALBEK. - Panorama.
15664: BAALBEK. - Temple Circulaire.
35401: BAALBEK. - Grand Wall.
15662: BAALBEK. - Cour hexagonale.
7954: BAARDA, M. J. VAN. - Nog iets aangaande ,,Heer Pokken" op Halmahera.
12327: BAARDA, M. J. VAN. - Het Lòda'sch, in vergelijking met het Galéla'sch dialect op Halmaheira, gevolgd door Lòda'sche teksten en verhalen.
19020: BAARDA, M. J. VAN. - Een apologie voor de dooden. Bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk.
6724: BAARN. - Gezigt op de buitenplaats (genaamd Peking).
2082: BAARTMANS, J.A., H. BOISSEVAIN, J. VAN GALEN, PH.H.KUENEN, TH. RAVEN, G.L. SMIT SIBINGA, J. WEEDA, J.I.S. ZONNEVELD. - De morfologie van de Java- en Soenda Zee.
4659: BAARTMANS, J. A. - De klimatologische verklaring van de piedmonttrap.
33157: BAARTMANS, F. - Kakus Punan MUD healing rites.
33896: BABIN, GUSTAVE. - Indrukken van Zweden.
53926: BABIN, C. ET F. HOUSSAY. - A travers la Perse Méridionale, 1885.
58157: BABRON, TURGAN & DE CHAMPS. - Les établissements impériaux de la marine Française. Indret. Les forges de la chaussade.
13501: BACARD FILS. - Adophe Thiers, portrait.
57576: BACHE, PAUL-EUGÈNE. - Souvenirs d'un voyage à Mogador.
8304: BACHTIAR, H. W. - Bureaucracy and Nation Formation in Indonesia.
58815: BACKHOFEN, F. - Portrait of the H.R.H. The Duke of Edinburg & H.R.H. The Grand Duchess Marie.
28834: BACON, G[EORGE] W[ASHINGTON]. - Bacon's Large-Print Map of the Boer Republics, Cape Colony, Natal &c., with Large-Scale inset Maps.
28833: BACON, G[EORGE] W[ASHINGTON]. - Bacon's Bird's-Eye View of South Africa with inset Views of Natal and Mafeking District.
28832: BACON, G[EORGE] W[ASHINGTON]. - Bacon's New Large-Scale Map of South Africa.
405: BACZEWSKA, L. - Grymasy. F.Kardo i J.Rózsa.
18539: BADE, W. - Expeditie naar Oost-Groenland, met het Duitsche schip Hansa (2 Voordrachten).
34662: BADOULT, ARTHUR. - Portrait of Henri "Hendrik" Conscience.
34663: BADOULT, ARTHUR. - Portrait of Ernest Renan.
15051: BADOVINSKY, P. - BUDAPEST. - Portrait of Anna & Stephan Gadl. Kapitän eines Donaudampfers.
35618: BADR, EL. - Portrait of the Prince El Badr, the new Iman of Yemen.
12356: BAEDEKER, KARL - Greece. Handbook for travelers.
59962: BAEDEKER, KARL. - Die Schweiz. Chamonix. Die Oberitalienischen Seen. Handbuch für Reisende.
59961: BAEDEKER, KARL. - La Suisse et les partie limitrophes de la Savoie et de l'Italie. Manuel du voyageur.
3277: BAEDEKER, KARL. - La Suisse et les parties limitrophes de l'Italie, de la Savoie et du Tirol.
55488: BAEDEKER, KARL. - Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende.
55487: BAEDEKER, KARL. - Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende.
55486: BAEDEKER, KARL. - Palästina und Syrien. Handbuch für Reisende.
55485: BAEDEKER, KARL. - Palestine et Syrie routes principales à travers la Mésopotamie et la Babylonie l'Ile de Chypre.
55481: BAEDEKER, KARL. - Jerusalem and its surroundings. Handbook for Travellers, Edited by Karl Baedeker.
55484: BAEDEKER, KARL. - Ägypten und der Sûdân. Handbuch für Reisende.
34752: BAEHR PICTURES. - Bebop and Jitterbug dancing in the Club Eleven, London.
34751: BAEHR PICTURES. - Bebop and Jitterbug dancing in the Club Eleven, London.
34750: BAEHR PICTURES. - Bebop dancing in the Club Eleven, London, in the background a few musicians.
34753: BAEHR PICTURES. - Bebop dancing in the Club Eleven, London, in the background a few musisians.
34754: BAEHR PICTURES. - Bebop dancing in the Club Eleven, London, in the background a few musisians.
34251: BAER V. HEMMERSWEIL, J. F. - Tunis, kolonie der Antieken.
52909: BAER, J. - Portrait of H. E. Meulman.
54318: BAER, W. G. - Portrait of a Musician, by W. G. Baer, Utrecht (Wouter Huychenruyter?).
45621: BAER V. HEMMERSWEIL, J. F. - Zwerftochten door middel-eeuwsch Perugia.
34254: BAER V. HEMMERSWEIL, J. F. - Burgos, het Oud-Castiliaansche Bolwerk.
4997: BAESLER, ARTHUR. - Südsee-Bilder & Neue Südsee-Bilder.
51126: BAGAN API-API. - Het groote visschersdorp op Sumatra.
18313: BAGLEY, J.M. - Marshall Pass, Colorado.
20568: BAGLEY, J. M. - Veta Pass, Colorado. (Rio Grande Railroad).
20575: BAGLEY, J. M. - Denver.
20559: BAGLEY, J. M. - Royal Gorge. Grand Canyon of the Arkansa River, to Pueblo City and Salida. Rio Grande Railroad.
20571: BAGLEY, J. M. - Marshall-Pass, Colorado. (Rio Grande Railroad).
20574: BAGLEY, J. M. - Iron Springs, Manitou Springs, Colorado.
57534: BAGUET, M. A. - Le Dictateur Francia ou une page sanglante de l'histoire du Paraguay.
57542: BAGUET, M. A. - Le Territoire contesté entre la France et le Brésil. La Mission Coudreau.
57540: BAGUET, M. A. & LOUIS DELGEUR. - Nouvelles Africaines. MM. Capello et Ivens. Les dernières découvertes en Afrique. Voyage de Brito Capello et Ivens. - Descente du Kassaï. - Problème du Wellé.
57553: BAGUET, A. - Les Patagons. La race blanche et la race dxe couleur.
57552: BAGUET, A. - Le Bananier. Les plantes médicinales.
57551: BAGUET, A. - Court aperçu de la découverte du Brésil et de son histoire politique jusqu'à son émancipation.
29509: BAHADUR CHAND SHASTRI. - The indentification of the first sixteen reliefs on the second main-wall of Barabudur.
17614: BAHIA. - Tobacco-dealers.
28508: BAIKAL. - Lake Baikal, Russia.
55423: BAIKIE, JAMES. - The Amarna Age. A Study of the Crisis of the Ancient World. With a preface by Stanley A. Cook
6751: BAILLET, JULES. - Introduction à l'ètude des Idées Morales dans l'Égypte Antique.
58104: (BAILLIE, H.). - L'artillerie de marine (anglaise) à la chambre des communes.
56691: BAINBRIDGE, J. T. - Groupportrait of the Hales Family, Sept. 10th, 1876, Barnard Castle, Baringham Rectory Garden.
5737: BAJAMUT- MOERIS. - Platte-Grond en Gezigt der Pyramiden van Bajamut. Gezigt der Obelisk van Bijidfje en der Zymuuren van den Tempel des Labyrinths. Afbeelding van het Meir Moeris.
8596: BAKEL, MARTIN A. VAN. - Historische bronnen in anthropologisch onderzoek.
33720: BAKER, SAMUEL WHITE. - Voyage à l'Albert N'Yanza ou Lac Albert.
6661: BAKER, W. W. - What you will see on the Nile Voyage by Cook's Steamers.
8597: BAKER, VICTORIA J. - Pitching a Tent in the Native Village: Malinowski and Participant Observation.
8522: BAKER, VICTORIA J. - Elders in the Shadow of the Big-Man.
33200: BAKER, SAMUEL WHITE. - Ismailïa (Gondokoro). Récit d'une expédition armée dans l'Afrique centrale pour la suppression de la traite des noirs.
33192: BAKER, SAMUEL W. - Exploration des affluents Abyssiniens du Nil, récits de chasse, 1861-1862.
33322: BAKER, SAMUEL W. - Jachtavonturen op het stroomgebied van den Nijl.
33315: BAKER, SAMUEL W. - Tocht naar het Meer-Albert, Albert-NÝanza.
31830: BAKER, J.N.L. - Some original maps of the East India Company.
51061: BAKHUIS, L. A. - Verslag der Coppename-Expeditie.
3675: BAKHUIS, L.A. - De hodograaf en de pedograaf van Th. Ferguson.
4492: BAKHUIS, L. A. - Suriname-Expeditie (Coppename-Expeditie). Mededeelingen.
31801: BAKHUIS, L. A. - L. A. Bakhuis + (In memoriam).
51098: BAKHUIS, L. A. - De 5de wetenschappelijke expeditie naar het binnenland van Suriname. Met reisverslagen I-IV, van den Luit. ter zee 2e kl. C. H. De Goeje.
18129: BAKHUIS, L. A. - De 5de expeditie van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap naar het binnenland van Suriname.
31631: BAKHUIS, L. A. - Bij de kaart van een deel van het eiland Timor.
19043: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, CH. R. - De inlandsche burgers in de Molukken.
49708: BAKKER KORFF, ALEXANDER HUGO. - Partant por la Syrie.
49706: BAKKER KORFF, A. H. - Portrait of Alexander Hugo Bakker Korff.
31988: BAKKER, P. J. - De kaart van Amsterdam.
49707: BAKKER KORFF, ALEXANDER HUGO. - De fuchsia.
31853: BAKKER, P. J. - De nieuwe kaart van Amsterdam op schaal 1 : 10 000.
30203: BAKKER, H. P. A. - Het rijk Sanggau. & Verbeteringen en nalezingen.
49870: BAKKER, H. - De Internationale positie van Nederlandsch-Indië in de laatste 50 jaren.
50042: BAKKER, H. - Het Roode Kruis in Ned.-Indië.
51213: BAKKER, IR. G. DE. - De inundaties in Nederland in 1944 en 1945 en de gevolgen daarvan.
18598: BAKKER, J. P. & J. H. BROEKMAN. - In Memoriam Prof. Dr. G. L. Smit Sibinga, 30 oktober 1895 - 4 september 1963.
18608: BAKKER, J. P. & J. VELDKAMP. - In Memoriam Prof. Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, 30 juli 1887 - 10 augustus 1966.
32209: BAKKER, J. P., W. STEIGENGA, H. D. DE VRIES REILINGH & A., J. WIGGERS. - XVIII Internationaal Geografisch Congres te Rio de Janeiro, 9-18 Augustus 1956. Verslag van de Nederlandse delegatie.
32453: BAKKER, J. P. &W. J. JONG. - In Memoriam Drs. H. Eggink (1895-1967). Eggink als vernieuwer van het aardrijkskunde-onderwijs.
32286: BAKKER, J. P. EN H. J. KEUNING. - Het Internationaal Geografisch Congres in Stockholm 1960.
32351: BAKKER, J. P. - Grossregionale Verwitterungszonen und Ferntransport von Ton durch Meeresströmungen. Ein Kapitel der physischen Geographie und Ozeanographie Herrn Professor Dr. Carl Correns zu seinem 70. Geburtstag gewidmet.
18601: BAKKER, J.P. - Charles Stevens 22 Juli 1875 - 18 november 1962.
2258: BAKKER, J.P. - Een bijdrage tot de morfologie van een middelgebergte (de Morvan).
3011: BAKKER, J.P. - Over Piedmonttrappen. (Een overzicht en een kritische beschouwing over de theorieën van Walther Penck en Spreitzer).
32449: BAKKER, P. & A. R. HAUBER. - Enkele aspecten van de Noorse communicatieproblematiek.
8793: BAKKER, FREEK L. - Balinese Hinduism and the Indonesian State; Recent Developments.
3030: BAKKER, DR. J.P. - Cyclustheorie en morphologische analyse. & Analyse II (Beschouwingen over dalhellingen).
3008: BAKKER, DR. J.P. EN DR. W.J. JONG. - Een critische beschouwing van enkele nieuwere opvattingen omtrent piemonttrappen.
2237: BAKKER, DR. J.P. - Over de verhouding van erosie, denudatie, en jonge breuktectoniek in den Midden-Morvan.
3004: BAKKER, DR. J.P. EN DR. H. BOISSEVAIN, & DRS. G.J. DE VRIES. - Jacoba Hol in dienst van de geografie. & Dr. J.B.L. Hol, als docente aan de R.K. Leergangen te Tilburg. Naschrift door Dr. Th. Goossens.
5413: BAKKER, DR. J. P. EN J. LANJOUW. - Indrukken van de natuurwetenschappelijke expeditie naar Suriname 1948-'49.
4643: BAKKER, DR. J. P. - Vergadering van den geografischen kring op 30 december 1938.
30090: BAKKERS, J. A. - De Eilanden Bonerate en Kalao.
19443: BAKKERS, J. A. - Nota betreffende het partikulier landbezit op Celebes.
30103: BAKKERS, J. A. - Tanette en Barroe (Celebes).
19423: BAKKERS, J. A. - Het leenvorstendom Boni. Met drie tekeningen van de belangrijkste punten tijdens den jongsten met dat rijk gevoerden oorlog, en eene inventaris van de thans aanwezige rijksornamenten van Boni.
30091: BAKKERS, J. A. - De afdeeling Sandjai (Celebes).
19381: BAKKERS, J. A. - De eilanden Bonerate en Kalao.
19382: BAKKERS, J. A. - De afdeeling Sandjai (Celebes).
8193: BAKS, C., J. C. BREMAN, A. T. J. NOOIJ. - Slavery as a system of production in tribal society.
6967: BALANDIER, GEORGES. - Sociologie actuelle de l'Afrique noire. Dynamique sociale en Afrique Centrale.
19908: BALANGNIPA. - Nota van toelichting betreffende het landschap Balangnipa.
20360: BALASUBRAHMANIAN, S. R. - The lake of bricks of gold. Mededeelingen.
2267: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE - Oud-Hollandsche betrekkingen met Hitland (Shetland) en de vaart achter Engeland om.
4055: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE & J.C. VAN EERDE. - Doctor J. W. IJzerman & De promotie van den heer J. W. IJzerman.
18250: BALBIAN VERSTER, J. F. L. DE. - Psalmanasar. Een geografisch-ethnographisch bedrog in de 18de eeuw.
33268: BALDWIN, WILLIAM CHARLES. - Jagten in Afrika.
35791: BALDWIN, WILLIAM-CHARLES. - Chasses en Afrique. De Port-Natal aux chutes du Zambèse, 1852-1860.
4487: BALEN JR., CHR. VAN. - De toekomst van Paraguay.
4020: BALEN, C.L. VAN. - Nieuwere opvattingen omtrent de beteekenis van de vorst als geologische factor.
4083: BALEN, C.L. VAN. - Enkele aanteekeningen over het Nederlandsch glaciaal diluvium.
4131: BALEN, C.L. VAN. - De mensch als geologische factor. Studie van den Zeeburg en Diemerdijk met aangrenzende landen.
3806: BALEN, C.L.VAN. - Duinvlakten en windkuilen.
34101: BALEN, D. J. VAN. - Een reis om de wereld in oorlogstijd.
34138: BALEN, H. J. VAN. - Praag, de hoofdstad van Tsjecho-Slowakije.
34153: BALEN, H. J. VAN. - Karlsbad en omgeving.
34189: BALEN, H. J. VAN. - Door Bosnië en Dalmatië.
19041: BALEN, J. A. VAN. - Windèsische verhalen, met vertaling en woordenlijst.
34063: BALEN, J. C. F. VAN. - Van Rotterdam naar Deli. Een reisverhaal in briefvorm. Uit de nagelaten papieren.
4595: BALEN, MR. W. J. VAN. - Wat dreef de Portugeezen naar Indië?
6476: BALEN, W. J. VAN. - Ons gebiedsdeel Curaçao.
34243: BALEN, W. J. VAN. - Het Recief en zijn achterland.
4488: BALEN, W.J. VAN. - De Chaco.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

6/1