Antiquariaat Meuzelaar
Burchtstraat 4, 5256 EB, Heusden, The Netherlands. Tel: +31 (0)416 661950            Email: Kees@meuzelaar.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1583: - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Met nieuwe by- geveoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aanteeckeningen van de ghelijck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testaments. Tot Leyden, gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteijn. In Comp.nie. met de Weduwe en Erfgename van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, (...).
1584: - Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.
1633: - Epistels en Evangelien, te Saemen met de gebeden, genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio, Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk cop de Zondagen enop de voornaemste Feestdagen der Heylige geleezen worden onder den dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. Nieuwen Druk merkelyk verbeterd. 's-Hertogenbosch, bij de Geb. langenhuysen, Boekdrukkens en boekbinders in de Apostelstraat in den berg Calvarie, met Approbatie 1824
1634: - Historie van het oud en Nieuw TESTAMENT met Christelyke en Stichtbaere Bemerkingen, getrokken uit de HH. Vaders en andere geestelyke schrijvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovigen. 1. Deel, Behelzende de historie van het oud Testament, dat is, van de schepping der wereld tot aen de komst van Christus. .............Van nieuws overzien, en op zeer vele plaatsen verbeterd. Te Mechelen By P.J. Hanicq, Drukker van Z.H. den prins-Aertsbisschop. Met Goedkeuring 1825
2124: - La regne de la Mode Nouvel Almanach des Modes Redigé par le Caprice a Paris chez Louis Janet, Libraire succeseur de son Pere, Rue St. Jacques, No. 59
1352: - Woordenboek der Grieksche taal
1363: - Markt te Heusden, haven te Heusden, veer te AmmerzodenDruk van Joh. Enschede & Zn.
1436: - De Aarde en Haar Volken 1873 Haarlem A.C. Kruseman
845: - Biblia Sacra Vulgatae editionis cum commentariis J.S. Menochii societatis jesu Alosti Excudebant spitaels et van ryckegem MDCCCXXV SUPERIORUM PERMISSU
988: - Het kaartspelen gemakkelijk gemaakt of handleiding om de vermakelijkste spellen als Lomberen, Piketten, Reversie, Tarok, Cassino, Whist,, Boston, Commerce, Farao, Mariage, Vingt un, lanterlu, enz. Te leeren en zich in te oefenen, als ook om metvoordeel op zijne partij te spelen. Naar den vijftienden druk uit het hoogduitsch vertaald. Tweede druk. Te Amsterdam, bij J.C.van Kesteren MDCCCXXI
248: - Stadsplattegrond Woudrichem.
1777: - Oeuvres Diverses du R.P. R. Rapin concernant les belles lettres. Deel 1
1470: - Petit Paroissien Romain contenant les Offices du Dimanche et des Prieres diverses Limoges J. Depelley & C. Editeurs
1471: - Paroissien Romain contenant les offices des dimanches et des principales Fetes de l'annee augmente de la messe de communion Limoges Dalpayrat et Depelley, Editeurs
1538: - De wereldling ontdekt en tot een juychend christen opgeleyd in ses samenspraaken tot Ontdekking, Overtuyging en Besftiering van Wereldlingen Als ook tot Verfterking en Leyding van Begenadigden door Jacob Ziegenmeyer Vierden Druk Te Amsterdam By JacobBorstius Boekverkooper voor aan op den nieuwendyk, by den dam. 1726 Met Privilegie
364: - Nederlandsche Staats-Courant.
227: - Litho van het kasteel van Heusden. Craandijk.
191: - Engelen
280: - Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen om bij de openbare godsdienst der Nederlandsche gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijke last van alle de synoden der voornoemde gemeenten.
1673: - Stichtelijke Exempelen van Deughden getrokken uyt de bondighste beschryvingen van verscheyde Levens der Heyligen men vintse te koop tot Loven by Joannes Jacobs in de Harpe op de Proo-straet
1686: - Biblia cum concordantiis veteris et novi testamentis.
1704: - Album des familles Catechisme Populaire
1737: - Den gheheelen bibel, inhoudende het oude en de nieuwe testament met grooter naersticheytoverghestelt ende ghecorrigeert nae dat lovensche latijnsch exemplaar. In den welcke dat toe ghedaen sijn die bedytselen der capittele oft summarien, ende ooc cocordantien, met veel schoon figuere verciert, die inden iersten druck niet en waren.
254: - Heusden
2125: - De onfeilbare weervoorspeller tevens aanwijzende, hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. (vochtigheidsmeter) Amsterdam G. Theord. Bom 1880
1761: - Lucan's Pharsalia or the civill warres of rome, betweene Pompey the great and Julius Caesar. The whole ten bookes Englished, by Thomas May London printed for Thomas Jones and John Mariott 1627.
1075: - De honderd beste gedichten (Lyriek) in de nederlandsche taal Gekozen door Albert Verwey
165: - Ordonnantie op de DYKAGIE van 't Land van HEUSDEN van den 7.en December 1612
2106: - Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII
1992: - Nieuwen Verlichter der Konst-Schilders, vernissers, vergulders en marmelaers Tot Gend By Philippe Gimblet en gebroeders, boekdrukkers en boekverkoopers, op de koornmerkt. MDCCLXXVII
644: PIERRE VAN DER AA - Carte Du Gouvernement de Lorraine suivant les Nouvelles Obfervations Mess. de l'Academie Royale des Sciences. (...)a Leide chez Pierre van der Aa.
670: THOMAS AQUINAS - Divi Thome Aquinatis theologorum principis ac theologicarum sententiarum disertissimi interpretis Scriptum 2m luculentissimum angelico concinnatum ingenio ad summam sacre fidei tutelam: artificibus expressum typis & precipuis annotamentis insignitum omnique mendo repargatum inserto textu magistri adiectisque regestis tabularibus.
2017: EUGENE ARAM - Eugene Aram. A Tale. By the author of "Pelham," "Devereux," &c. "Our acts angels are, or good or ill, Our fatal Shadows that walk by us still. All things that are Made for our general uses are at war, Ev'n we among ourselves!" John Fletcher , Upon "An Honest Man's Fortune." In three volumes. London Henry Colburn and Richard Bentley, New Burlington Street, 1832.
1988: GODFRIED ARNOLD - Waare afbeelding Der eerste christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld, door Godfried Arnold, Laatst Professor der Historiën te Giessen. Uyt het Hoogduytsch vertaald door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd. t'Amsterdam, By Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen, Boekverkoopers. MDCC.
1739: DECIMUS MAGNUS AUSONIUS - D. Magni Ausonii Burdigalensis Opera Iacobus Tollius ex vett. Codd. restituit. Whit engraved titlepage.
2025: FRANCIS BACON - The Essayes or Counsels , Civill and Morall of Francis Lo. Verulam, Viscount of St. Alban, Newly enlarged. London. Printed by John Haviland, and are sold by R. Allot, 1629.
1977: BADINGS - Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk ingericht ten dienste van Nederlanders, welke zich in Indie wenschen te vestigen. Door A. H. L. Badings, Kapitein der Infanterie. Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk. Schoonhoven, S. E. van Nooten en Zoon. 1876.
102: LAMBERTUS BAERTS - Christelycke onderrichtinghen weghens de kennisse van Godt, de scheppinghe en den val des mensche ende sijne herftellinghe door den heere Jesus-Christus. By vraghen en antwoorden voorgeftelt.
1949: MATTHYS BALEN - Beschryvinge der stad Dordrecht vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant: Opgezocht, in 't licht gebracht, en vertoond, met vele Voorname Voorrechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een verzamelinge van eenige geslachtboomen, der adelijke, aaloude, en aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de voornoemde beschrijvinge. Gecierd, en verrijkt, met verscheyde kopre Konst-Platen. Door Matthys van Balen, Jans Zoon. Te dordrecht. Gedrukt by Simon onder de Linde, Boekverkooper, woonende aan de visch-markt, in de groote gekroonde druckerye. Anno M.D.C.LXXVII
1521: JOAN BAPTIST - Bevestigingh in't geloof, en Troost in Vervolgingh. Door Joan Baptist, Priester van't Oratorie Jesu Christi. Matth. 18 v. 17. Indien hy de Kercke niet en hoore, dat hy u zy als eenen Heyden en Publicaen. 1 Pet. 4 v. 13 Deelachtigh wesende van Christi lijden, weest blijde, op dat ghy in openbaeringe van sijnder glorien mooght blijde wesen, u verheugdende. Tot Brussel, By Francoys Foppens, 1670.
989: JOSEPH VAN DE H. BARBARA - Het Geestelyck Kaert-spel met Herten troef, oft het Spel der Liefde door den eerw: Pater Fr. Joseph van de H. Barbara Carmelit Discals. Verciert ende vermeerdert met veel schoone Copere Platen. Den derden druk.
1889: ALFRED BARBOU - Aflred Barbou Victor Hugo et Son Temps Edition Illustree de 120 Dessins Inedits Paris G. Charpentier, Editeur 13 Rue de Genelle saint germain 13 1881
2013: THOMAS BARLOW - Popery or, the Principles and Positions Approved by the Church of Rome, When Really Believ'd and Practis'd, Are very Dangerous to all, and to Protestant Kings and Supreme Powers, more especially Pernicious, and Inconsistent with that Loyalty, which by the Law of Nature and Scripture Is Indispensably due to Supreme Powers. In a Letter to a Person of Honor, by T. Ld Bishop of Lincoln. Rev. 18.4. Jer.15.6. Come out of her my people, lest ye be partakers of her Sins and Plagues. London, Printed by J.C. and Fr. Collins, for James Collins in the Temple passage from Essex Street. MDCLXXIX.
193: BAUDARTIUS - Engelen Hoogte: 13,3 cm.. Breedte: 15,6 cm.
923: BECANUS - Overeenstemming van het oude met het Nieuwe Testament, Waar in eerftelyk de inhoud van het oude, en vervolgens deszelfs overeenkomft en evenreedigheid met het Nieuwe uitgelegd en aangetoond word, door den eerwaarden pater Martinus Becanus der societeit van Jesus Uit het Latyn in het Nederduits overgezet door den heer N.A.W. Te Antwerpen Voor Theodorus Crajenschot, Boekverkoper op den hoek van de Heerengragt en Heifteeg in den berg Sinai. 1752 Met goedkeuring.
1844: NICOLAAS BEETS - Kuser een verhaal door den autheur van Jose Haarlem Erven F. Bohn 1835
1845: NICOLAAS BEETS - Jose Een verhaal door Nicolaas Beets Tweede uitgave Te Amsterdam bij J. Immerzeel Jr. MDCCCXXXVIII
1513: CURRER BELL (CHARLOTTE BRONTE) - Shirley, a tale. Bij Currer Bell, author of "Jane Eyre", etc.
1971: J. BELLAMY - Vaderlandsche Gezangen van Zelandus
1847: J. BELLAMY - Gezangen mijner Jeugd Te Amsterdam bij Pieter den Hengst MDCCLXXXII
846: E. BENEZIT - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays Par un Groupe d'Ecrivains specialistes Francais et Etrangers sous la direction de E. Benezit avec nombreuses reproductions hors texte d'apres les maitres. PARIS R. ROGER ET F. CHERNOVIZ EDITEURS 99, Boulevard Raspail, 99 1911
1947: VICTOR VAN BEUGHEM - Costuymen ende usantien der hooft-stadt ende meyere van s'Hertoghen-Bossche, By Jan Scheffers, Boeck-drucker in't vergulde Missael, 1684.
1853: W. BILDERDIJK - De Mensch popes essay on men gevolgd door Mr. W. Bilderdijk Te Amsterdam, bij Johannes Allart MDCCCVIII
61: L. GUICCIARDINI / W.J. BLAEU - Kaart van Zaltbommel Guicciardini.
635: J. BLAEU - Stadsplattegrond van Gouda.
201: J. BLAEU - Profielgezicht stad Zaltbommel
195: J. BLAEU - Stadsplattegrond Heusden 1649.
1940: WILLIAM BLAKE - The Prophetic Writings of William Blake in Two Volumes 2 volumes in one binding
1834: FRANSISCUS BLONDEL - Francisci Blondel Celeb. Aquensis Medici. Thermarum Aquisgranensium et porcetanarum descriptio. Congruorum quoque ac salubrium usuum Balneationis et Potationis elucidatio. Accedunt Probe Thermarum Aquisgranensium. Trajecti ad Mosam, Apud Jacobum du Preys. MXDLXXXV.
1829: GODFRIED BOMANS - Erik of het klein Insectenboek
1539: THEODORUM BRAKEL - De trappen des geestelyken levens beschreven door Theodorum a Brakel, In syn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, Door W. a BRAKEL, Th. F. 't Laatst predikant tot rotterdam Met een ontledinge des Tractaets en met het afsterven des Autheurs vermeerdert. Den zesden druk Te groningen By Laurens Groenewout, Drukker en Boekverkoper in de Zwaane-straat, in de atlas. 1733. Met Privilegie.
1486: G. BRANDTS - G. Brandts Daghwyzer der Geschiedenissen kortelyk behelzende verscheidene gedenkwaardige zaken, op elken dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen met de geboorte- en sterfdagen van vermaarde vorsten, helden geleerde mannen en kunstenaren.t' Amsterdam voor Aart Dirksz Ooszaan, Boekverkoper op den dam op de hoek van de beurssteeg, MDCLXXXIX
1901: JANTEN BRINK - Oost-Indische dames en heren vier bijdragen tot de kennis van de zeden en gebruiken der europeesche maatschappij in Nederlands-Indie Derde druk Herzien door den schrijver. Te Leiden bij A.W. Sijthoff/Het verloren kind 2e druk
1883: MR. P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER - Akbar een oostersch roman door Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer 's Gravenhage Martinus Nijhoff
2039: MR. DE LA BRUYERE - Les Caracteres de theophastre traduits du Grec, avec les Caracteres ou les Moeurs de ce siecle. Par Mr. de la Bruyere, de l'Academie Francoise. Et la clef, En marge & Par Ordre Alphabetique. Tome Premier. Nouvelle Edition Augmentée. A Amsterdam, ChezPierre Marteau, Libraire. M. DCCI.
2026: M. HENDRICK BUNTING - Van de Munte ende Ghewichte der heyliger Schriftuere. Dat is Een Eygenlijcke uytreeckeninghe ende Beschryvinghe vander Munte ende Ghewichte der heyliger Schriftueren.
574: LUKAS JAKOB BURGVLIET - De Muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de GRONDEN der MUZYK-KUNDE te Rotterdam bij Lukas Jakob Burgvliet.
1985: GILBERT BURNET - Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I & II. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd. A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. London: Printed for Thomas Ward in the Inner-Temple Lane. 1724.
1893: CYRIEL BUYSSE - ULEKEN van oud en jong door CYRIEL BUYSSE Uitgave van van Rysselberghe & Rombaut Gent en C.A.J. van Dishoeck Bussum 1926
1581: ANTONIUS BYNAEUS - Gekruiste Christus Ofte Verklaringe over de Geschiedenisse van het Lijden, Sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers JESU CHRISTI Uyt Joodsche, Romeinsche, en andere Oudtheden. Door Antonius Bynaeus. Met kopere Plaeten. den vierden Druk Te Dordrecht, By Dirck Goris, Boek-Verkooper/ woonende by de Wijnbrugh in de Griffioen. Anno 1693.
1747: JACOB CATS - I: I. Invallende gedachten, op voorvallende gelegentheden. II: Konincklijcke Harderin, Aspasia, bly-eyndigh-spel. III: Afbeeldinge van 't huwelyck, en 't geene daer ontrent is, onder gedaente van een Fuyck. IV: Doot-kiste voor de levendige of Sinne-beelden uyt Godes Woordt. en; 't Samenspraeck tusschen ziel en lichaem. V: Tachtig-jarigh leven, huys-houdinge en bedenckingen op Sorgh-vliet.
621: JACOB CATS - Alle de wercken so ouden als nieuwe, van de heer Jacob Cats, ridder, oudt raedtpensionaris van Hollandt, &c. t'Amsterdam by Jan Jacobsz Schipper, 1655.
622: WILLIAM CAVE - De godsdienst der oude christenen, in de eerste eeuwen des evangeliums in drie delen door William Cave, doctor in de godgeleerdheyd. Na de laatste Engelsche druk vertaald door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Met een Voor-reden van de Heer H. Wits, tot opening van 't werk, verrijkt. De tweede druk naaukeurig oversien en met kopere platen vermeerdert. Tot Amsterdam, By Arnoldus van Ravestein, Boek-verkoper op den Dam. MDCXCIV.
2010: MICHEL CERVANTES - Histoire de Don Quichotte de la Manche par Michel Cervantes. Traduite sur le texte original et d'apres les traductions comparees de Oudin et Rosset, fillaeu de Saint Martin, Florian, Bouchon Dubournial, Delauney et Louis Viardot, par F. de Brotonne, conservateur de la bibliotheque de Saint Genevieve. Nouvelle edition. Paris. Didier, Libraire Editeur. 35, Quai des Augustins. 1845.
2029: MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE - l'Art de Connoistre les Hommes, Où sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction à cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. Troisiéme Edition, reueüe & corrigée. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruë Saint Jacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, à l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa Majesté.
1986: PIERRE CHARRON - De La Sagesse trois livres par Pierre Charron, Parisien Docteur es Droicts. Derniere edition. M.DC.XXXII. A Paris. Chez Robert Fuge, au mont St. Hylaire a l'image St. Sebastien proche le Puitz Certain.
1490: JEAN BAPTIST CHRISTYN - Jurisprudentia heroica sive de jure belgarum circa nobilitatem et insignia
1753: MARCUS TULLIUS CICERO - Tertius tomus de Philosophia: De officiis, Laelium sive de amicitia, Catonem Majorem sive de senectute, de paradoxis Stoicorum
1888: ERNEST CLAES - Ernest Claes DE WITTE met penteekeningen van Felix Timmermans en twaalf filmfoto's 39e Druk 52e duizendtal N.V. Wereldbibliotheek Amsterdam
1748: CLERCQ, N. DE - Tooneel der keyseren en coningen van christenryck sedert den onderganck van het Griecks Keyserdom vervatende hare beeltenissen afcomsten en de voornaemste daden ende also 't sommier der historie van meer dan 150 jaren herwaerts bij een vergadert uytde geloofweerdigste schrijvers door N.D.C. tot Delf bij Niclaes de Clerck Anno 1615 Gebonden met: Tooneel der beroemder Hertogen Princen Graven ende krygs-Helden van Christenrijck binnen dese drij laeste eeuwen Vervatende hare beeldnissen afcomsten en voornaemste daden mitgaders den oorspronck ende huijdigen staet der vermaerder Republijcken van Venetien Genua Suitserlandt ende Geneven Uit de geloofweerdigste schrijvers bij een vergadert door N.D.C. tot Delf Bij Niclaes Clerck.
1936: EDWARD CLODD - Myths and Dreams by Edward Clodd author of the childhood world, the story of creation, Second Edition
1770: THEOPHILUS FOLENGO/ MERLINI COCCAII - Opus Merlini Cocaii poetae Mantuani macaronicorum.
2037: P. CORNEILLE - Otho met de dood van GALBA Keizer van Romen Uit het Fransch van den Heer P. Korneille. Te Amsteldam, by de erfgen van J. Lescailje, op de Middeldam op de hoek van de Vischmarkt, 1695
2012: CHARLES COTIN - Recueil des Enigmes de Temps, nouvelle edition. A Paris, Chez Nicolas le Gras, au troisieme Pillier de la Grand'Salle du Palais, a L. couronnee. M. DC. LXXXVII. Avec Privilege du Roy.
1868: THOMAS COX - Magna Britannia or Topographical, Historical, Eccleslastical and Natural History of Kent With Pedigrees of all the noble families and gentry, both Ancient and Modern, Biographical Notices of eminent and learned Men to whom this County has given Birth also an Alphabetical Table of the Towns, Villages, and Hamlets, with the several Hundreds and Deaneries in which they stand, together with the value of the Churches in the King's Books, collected and composed according to the best relations extant. by the Rev. Thomas Cox. In the Savoy: Printed by Elis. Nutt; and Sold by M. Nutt, in Exeter-Exchange in the Strand, and J. Morphew near Stationers-Hall. MDCCXX
1257: J.B. CRAMER - Etudes pour le piano en quatre-vingt quatre Exercices dans les differens tons calcules pour faciliter les progres de ceux qui se proposent d'etudier cet instrument a fond Par J.B. Cramer Mayence ANVERS ET BRUXELLES Chez les fils de B. SCHOTT Depotgeneral de notro fonds de Musique: a leipzig chez Gme Haertel a Vienne chez H.F. Muller
1446: P. CUNAEUS - De Republiek der Hebreen of gemenebest derJoden doorP. Cunaeus
1843: E. BEKKER EN A. DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI
136: CHARLES DICKENS - De klok van Meester Humphrey naar het Engelsch van Charles Dickens. Met platen.
831: CHARLES DICKENS - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens Vertaling van C. M. Mensing Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard Schiedam H. A. M. Roelants
833: CHARLES DICKENS - Schetsen van BOZ door Charles Dickens vertaling van mevrouw van westrheene en C.M. Mensing Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard. Schiedam H.A.M. Roelants
633: TOBIAS VAN DOMSELAER - Beschrijvinghe van Amsterdam.
2063: ARTHUR CONAN DOYLE - The last adventures of Sherlock Holmes by A. Conan Doyle Souvenir Edition London: George Newnes, LTD Southampton Street, Strand MDCCCCII
1869: JUSTUS VAN EFFEN - De Hollandsche Spectator te amsterdam by Hermanus Uytwerf
1730: DESIDERIUS ERASMUS - Desiderius Erasmus van Rotterdam van de onmetelijke barmhartigheid godes tot Rotterdam Gedrukt bij Joannes Naeranus 1667
2028: SIR GEORGE ETHEREGE - She Wou'd, if she Cou'd. A Comedy. Written by the late Sir George Etherege. London: Printed for Jacob Tonson in the Strand. MDCCCXXXV.
1839: RHIJNVIS FEITH - Het graf in vier zangen door Mr. Rhijnvis Feith Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCXCII
1746: Q. HORATIUS FLACCUS - Q. Horatius Flaccus, Scholiis sive Annotationibus, instar Commenarii, illustratus a Ioanne Bond.
1765: AULUS PERSIUS FLACCUS - Avli Persii Flacci satyrae sex. Cum posthumis Commentariis Ioannis Bond, Quibus recens accessit Index verborum. Nunc primum excusae. Amstelodami, Apud Ioannem Ianssonium. M. DC. XLV.
1782: W.G. VAN FOCQENBROCH - De wercken van W.G.V. Fockenburgh Vertoonende Thalia of Geurige Zanggodin,Typhon of Reuse-Stryd,De geestige klucht van de Weyery, De koddige klucht van de quack-salver,Tymon van luceanus aerdige Tooneel-spel, Thalia's tweede sangh, d'Aeneas van Virgilius, De harders sanghen van Vergilius, Min in 't lazarus huys. By den andere versamelt, en van merkelijke druk-fouten gesuyvert Door B.B. Noyt aldus Gedruckt. 't Amsterdam By Altus Boeckholt op de haerlemmer-straet, Anno 1676
1918: HEYMAN JACOBSZ/JOANNES FONCK - Sondaeghs Schoole ofte Uytlegghinghe op de Evangelien van de Sondagen/Heylige daeghs schoole
1553: AEGIDIUS FRANCKEN - Stellige God-geleertheyd, dat is de waarheid van de Hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen door Aegidius Francken, bedienaar des H. Evangliums tot Maassluys. Eerste deel (van 3). Tweede druk.
1913: C.F. GELLERT - Het leven der zweedsche gravinne door C.F. Gellert uit het Hoogduitsch vertaald derde druk Met Plaaten
2016: JOHANN GOTTLOB KRüGER - Histoire des Anciennes Revolutions du globe Terrestre. Avec une relation Chronologique et Historique des Tremblemens de Terre, Arrive's sur notre globe. Depuis le commencement de l'Ere Chretienne Jusqu'a present. À Amsterdam. Et se vend. À Paris, chez Damonville, Quay des Augstins à Saint Etienne. M. DCC. LII.
1744: ANTONIDES VAN DER GOES - Alle de gedichten van Antonides van der Goes. Hier by komt het leven des dichters. Derde Druk Te Amsterdam Nicolaas Ten Hoorn Boekverkooper, 1714
1666: THOMAS ERNST VAN GOOR - Beschryving der Stadt en Lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graaffschap Stryen, deszelfs eerste Bewoonderen, en oude Gestalte, met een Historisch Verhael van het Leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heerenm van Breda. Mitsgaders De Opkomst en eerste Beginselen der Stadt BREDA, Deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaemste, zoo Wereldlycke als Geestelycke Gebouwen, de wyze der Regeering, Hoogheden, Voorrechten, enz. als mede Eene naeukeurige en beknopte Beschryving van het Landt van BREDA, deszelfs Dorpen, Vryheden en Heerlykheden, met der zelver Oudheden, Regeeringen, Aanhangzelen en gemeente Gebouwen. Uyt veele Oude en Nieuwe Schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte Stucken, Brieven, enz. bevestigt, Door Thomas Ernst van Goor, met Koopere Plaaten. In 's Gravenhage, by Jacobus van den Kieboom, MDCCXLIV.
1973: SERVAAS VAN DE GRAAFF - Staat- en aardrijkskundige schets van het koninkrijk Spanje en der Spaansche kolonien
1857: GRATIAN, GIOVANNI PAOLO LANCELLOTTI - Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editium: Indicibus variis et novis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum cuius partes indicat aversa pagina...
224: GUICCARDINI - 17e eeuwse plattegrond van Heusden.
198: GUICCIARDINI - Profielgezicht van Den Bosch
1333: JOHN GUNN - The Theory and Practice of fingering the Violincello, containing Rules and Progressive Lessons for altering the knowledge and Command of the Whole compass of the Instrument.
2033: STEPHANUS HANEWINCKEL - Reize door de Majorij van Hertogenbosch, in den jaare 1798. (In Brieven.) Met Plaaten. Te Amsteldam, Bij A. B. Saakes, 1799.
221: J. HARTIG - De stad Heusden
1614: J.F. HELMERS - Nagelaten GEDICHTEN van J.F. Helmers Derde Druk Te 's GravenHage, Bij de Weduwe J. Allart En Comp. 1823
1856: J.H. HERING - Tafereel van harde winters Doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland door J.H. Hering. Te Amsteldam, By Jacobus van der Burgh en Zoon, Beokverkopers op 't Water, over de Papenbrug
1432: J. HERVEY - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een bloemhof; benevens een UITWEIDING over de WERKEN der SCHEPPINGE in een verheven Styl geschreven door den eerw. Heere J. Hervey naar de Negende Uitgave, uit het Engelfch vertaelt. Derde druk. Te Amsterdam By k. van Tongerlo en F. Houttuyn 1757
1736: S.E. HIERONYMUS - Confessio Hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi Operibus optima fide collecta, et, per locorum theologicorum capita,perspicua mthodo, in quator tomos.
1830: HILDEBRAND - Camera Obscura
1967: WILLIAM TEN HOET - Groote en kleine Terzen.
1835: HOMERUS - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvano. Amstelaedami Ex OFFICINA WETSTENANIA CIC IC CC VII
2038: EDMUND HOYLE - Mr. Hoyle's GAMES of Whist, Quadrille, Piquet, Chess and Back-Gammon Complete in which are contained, the method of playing and betting at those games, upon equal or advantageous terms. including the Laws of the several games. The twelfth edition. To which is now first added, two new cases of Whist, never before printed; also the new laws of the game at Whist as played at White's and Saunder's Chocolate-Houses. London Printed for Thomas Osborne, in Gray's-inn; Stanley Crowder, at the Looking-Glass, and Richard Baldwin, at the Rose, in Pater-noster-row. [Price Three Shillings, neatly bound.]
1903: VICTOR HUGO - Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
1910: VICTOR HUGO - L'Homme qui rit
2062: VICTOR HUGO - Le Rhin Lettres a un Ami par Victor Hugo de l'acamdemie Francaise Bruxelles Societe des Bibliophiles Belges 1842
1890: HENDRIK IBSEN - Henrik Ibsen Peer Gynt et dramatisk digt trettende oplag Klobenhavn og kristiania Gyldendalske boghandel Nordisk Forlag Forlagets Bogtrykkeri 1906
1536: PETRUS IMMENS - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heili, heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd door een schriftmatig en gemoedelyk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der Genade en een Godewaardig Gebtuik van dat heilige Bonzegel; nagelaaten van den Wel-Eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen Heere Petrus Immens, in zyn leven laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg.Uitgegeven met eene voorrede ter aanpryzing van de Gedachtenisse des Rechtvaerdigen, over Spreuk.X: 7.
1561: JOHANNES D'OUTREIN - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door Johannes D'Outrein. In leven Phil. Doct. en Predikant te Amsterdam. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in desen tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoog duitsche door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe, Doct.en Professor in de H. Godgeleertheid te Utrecht. Te Amsterdam, by Jan Boom. 1724.
1667: CORNELIUS DE JONG - Reize in en door Het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786; door Cornelius de Jong, destijds als Luitenant Commandant het bevel voerende over 's lands brigantijn van oorlog Den Beschutter.Met platen.
1791: FLAVIUS JOSEPHUS - Hooghberoemde Joodsche historien ende boecken noch egesippus van de elledighe verstoringe der stadt Jerusalem Van nieus met schone figuren verciert ende met nootwendighe anteikeningen en sumarien verryckt.' t'Amsterdam by Hendrick Laurens zoon Boeckvercooper op 't Water int Schryfboeck A. 1611
2056: M. JUNIANUS JUSTINUS - De Historien van Justinus Uit Trogus Pompejus, Begin neemende met d'Assyrische of eerste Monarchie, en streckende tot de heerschappye van Keizer Augustus. Vol van aanmerkelijke voorbeelden, En begrepen in XLIV. Boeken. Uit het Latijn vertaelt Door F. V. H. Tot Dordrecht. By Francois van Hoogstraeten, Boekverkooper by 't Groot Hooft in Erasmus
1534: JOHANNES VANDER KEMP - De Christen geheel en al eigendom van Christus in leven en sterven vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbrgschen Katechismus..... door Johannes vander KempAchtste druk
1779: THOMAS A KEMPIS - Thomas van Kempens Naavolging van Christus. Naar de Fransche uitbreiding van den Heer Pierre Corneille. De tweede druk, op nieuws in rym vertaald en veel verbeterd. Twee boeken in 1 band. Errste boek uit 1716, tweede boek uit 1730 te Rotterdam uitgegeven door Br. Jan Daniel Beman.
2015: WILHELMUS KIST - De Ring van Gyges wedergevonden of verzameling van Nederlandsche Karakters. Door den schrijver van den landsjonker van blankenheim. (...) Met platen. Niet vertaald. Te Haarlem bij François Bohn. MDCCCVIII.
1914: DIEDRICH KNICKERBOCKER - A History of New-York from the beginning of the world to the end of the dutch dynasty containing among many surprising and curious matters, the unutterable ponderings of Walter the Doubter, the disastrous projects of Willian the Testy, and the chivalric achievements of Peter the Headstrong, the three dutch governors of New-Amsterdam being the only authentic history of the times that ever hath been published.
1904: CH. PAUL DE KOCK - La Pucelle de belleville par ch. paul de kock
229: JACOB KUIJPER - Kaart Heusden Vesting en omstreken.
259: JACOB KUIJPER - Omstreken van HEUSDEN 1:100000
1887: GUY DE LAFOREST - Londres Scenes et Croquis d'Apres nature
1612: DE LAMARTINE - De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.
1978: JEAN-FRANCOIS DE SAINT-LAMBERT - Les Saisons, poeme. Nouvelle edition. Puissant mes chants etre afreables a l'homme vertueux et champetre, et lui rappeler quelquefois ses devoirs et ses plaisirs! Wieland. A Londres. M. DCC. LXXXII.
1545: FREDERIK ADOLF LAMPE - Het Heylige Bruidt-Cieraat der Bruylofts-gasten des Lams. Aan syne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene Predikatien; tot gemeene stichting opgestelt door Frederik Adolf Lampe, Hoogleeraar der H. Godtgeleerdheid te Bremen. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Vierde druk.
1797: P. LANGENDYK - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers, blyspel. Zo als het gespeeld is op den Amsterdamschen Schouwburg. Gevolgd na 't Fransch, door P. Langendyk. t'Amsteldam, by David Ruarus, Boekverkooper, 1732. Met Privilegie
25: BAREND VAN LANGENES - Zeldzame wereldkaart, handgekleurd.
1858: K. LAPPE - De geschiedenis van Albert Julius en zijne lotgenooten op het eiland Rotsenburg te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst.
1866: P. LAURENBERG - Het hernieuwde en Verbeterde Acerra Philologica van P. Lauremberg Dat is: zes honderd Nutte en Gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke Reden-Kavelingen. Tot nut der Lees-gierige Jeugd, en een noodzakelyk onderwys tot bevordering dergeleerdheid. Uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschrijvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven. Door Joh. Hajenius S.S. Th C. Tot Amsterdam By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkoper over ; t Heeren Logement, in de Historie Schryver. 1701
924: P. F. LAURENTIUS VAN DER LEPE - De Waere Kercke triumpherende over de valsche: bethoont Eerst uyt onderlinghe brieven gheschreven aen zekeren Bisschop van d'Herdoopers met naeme Adriaen van Daele, woonachtigh op Hele by Eerdenburgh. Ten tweeden: uyt vier voor-naemde kenteeckenen Constantinopolen. Ten derde: uyt den H. Augustinus in 't besonder. Ten vierden: met verscheyden onwederlegghelijcke argumenten soo in 't generael als in 't particulier. Verciert met veel seer schoone notabele figueren.
1908: CHARLES LEVER - The Daltons or three roads in life by Charles Lever author of the "knight og gwynne","Roland Cashel" &c with illustrations by Phiz in 2 volumes
1774: JOHAN LINDESTOLPE - Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX
1586: JUSTUS LIPSIUS - Iusti Lipsi Epistolarum selectarum, Centuria prima. Francofurdi Apud Ioannem Wechelem. MDXC.
1846: HIERONYMUS LOBO - Gedenk-waardige Aanteekeningen, Gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronymus Lobo Op Sijn Voyagie Gedaan in het Jaar, 1636. Aangaande het Rijk der Abyssinen; de Oorsprongen en Overvloeyingen des Nijls; de Oorsprong van den Tijtel van Priester Jan, Koning der Abyssinen; Oorzaak des naams van de Roode-zee; Beschrijving van den Eenhorn, de Phaenix, de Pelikaan en de Paradijs-vogel. Waar by gevoegt zijn, de Aanmerkingen op dese Aantekeningen, door den heer Thevenot, Bibliothecaris van den koning van Vrankrijk; strekkende tot beter verstand van vader Lobo. Nu alder-eerst uyt het frans vertaalt. Met Noodig Register en Konst-printen verrijkt. Te Leyden By Pieter van der Aa, Boekverkooper, 1707. Met privilegie
1881: JAC VAN LOOY - Jac van Looy Gekken Amsterdam S.L. van Looy H. Gerlings 1892
1668: CHRISYOPH. WILH. LUDEKE. - Beschryvinge des Turkschen Ryks naar zyne tegenwoordige Staats- en Godsdienstgesteldheid. In de laatste helft der agttiende eeuwe, met kaarten en plaaten.
2027: SIR GEORGE LYTTELTON - Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.
1984: ABRAHAM MAGYRUS - Almanachs Heyligen of History, Der Opkomst, Voortgang, en viering, van alle de Heyligen, Die doorgaans met Roode Letters in den Almanach Aangewesen zijn, En door de Roomsgesinde met Godsdienstige Eer gediende worden. Joks en Ernst wyze verhandeld, Door Abraham Magyrus, van Medenblik, Oudste Leeraar der Kerke Christi op 't Eyland Texel, aan de Koog. Derde Druck veel vermeerdert en verbetert. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Oude Heere Logement, in de History schryver, 1698.
1836: FRANCISCUS MARCUS - DN. Franc. Marci Decisionum Avrearum in sacro delphinatus senatu iampridem discussarum ac promulgatarum. Pars Secunda. Quae ex maiori parte auctae ac locupletate, Argumentísq; & Epitomis illustratae, magno cum omnium Iuris-consultorum commodo, nunc demùm in lucem emituntur. Cum Indice, cum verborum, tum rerum ditißimo. Lugduni. Apud haeredes Iacobi Iuntae. M. D. XIIII. Cum Privilegio Regio.
1788: MARCUS JUNIANUS JUSTINUS, JACQUES BONGARS, ABRAHAM GRONOVIUS. - Iustini Historiae Philippicae, Cum integris Commentariis. Iac. Bongarsii, Franc. Modii, Matth. Bernecceri, M. Z. Boxhornii, Is. Vossii, I. Fr. Gronovii, I. G. Graevii, T. Fabri, I. Vorstii, I. Schefferi, Ex. excerptis H. Loriti Glaereani atque Editoris Oxoniensis. Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda. Lugduni Batavorum, Apud Samuelem et Joannem Luchtmans, Academie Typographos, 1760.
1884: WALTER DE LA MARE - Poems for Children By Walter de la Mare London Constable & Co LTD
1775: VERGILIUS MAROOS - Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, eclogae X, Georgicorum, libri IIII, Aeneidos, libri XII : et in ea, Mauri Seruii Honorati grammatici commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores & auctiores ex bibilothecaPetri Danielis I.C. : accessit Fabii Planciadis Fulgentii liber de continentia Virgiliana ... : item Iunii Philargyrii commentariolus in Bucolica & Georgica Virgilii.
2018: CAPTAIN MARRYAT - The Pirate, and the Three Cutters. By Captain Marryat, R.N. Illustrated with Twenty splendid Engravings. From Drawings by Clarkson Stanfield, ESQ. R.A. A. Fullarton and Co. 106, Newgate street, London, 67, Abbey street, Dublin, Stead's Place, Leith Walk, and 5, Nicholson Street, Edinburgh, MDCCCXLV.
1902: CAPTAIN MARRYAT - Peter Simple by the author of newton foster, The king's own in three volumes Second Edition
1377: FRANCOIS MAURICEAU - Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.
1896: JUSTUS VAN MAURIK - Papieren Kinderen - Novellen en Schetsen door Justus van Maurik Jr. AMSTERDAM Tj. VAN HOLKEMA 1888
1892: JUSTUS VAN MAURIK - MET Z'N ACHTEN - Novellen en Schetsen door JUSTUS VAN MAURIK Jr. - Derde Druk - Met Platen van JOHAN BRAAKENSIEK - AMSTERDAM Tj. VAN HOLKEMA 1886
1873: THOMAS MAWE - Every Man his own gardener the complete gardener being a gardener's calendar and general directory much more complete than any one hitherto published containing not only an account of what work is necessary to be done in the kitchen and Fruit Garden,pleasure ground, flower garden, shrubbery, nursery green house, and Hot-house. For every month in the Year .... By Thomas Mawe Gardener to his grace the duke of leeds and John Abercromble sixty years a practical gardener Enlarged and improved by R. Forsyth London Printed for the booksellers 1829
1855: PIETER MEESTERS - Twaalf ambachten, enz. P. Meesters
1928: JOS MEIJBOOM - Javaansche sagen mythen en legenden verzameld door Jos. Meijboom-Italiaander geillustreerd door Menno van Meeteren Brouwer
2178: W. MEINDERSMA - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635 Wigger Meindersma Zaltbommel H.J. van de Garde & Co. 1909
522: D. COENRAAT MEL - DE LUST der heiligen in JEHOVAH of GEBEDE-BOEK. Tot nut gebruik in allerhande tyden, Staten en Gelegentheden door den zeer Geleerde en vermaarden D. Coenraat MEL, Bedienaar des Goddelyken Woords, en Opziener der kerken en scholen te Hertsfeld. Uit het Hoogduits naar den lrften druk vertaalt. Deze VYFDE Nederduitfche DRUK vermeerdert met der Heiligen Bidkonft, of ene Predikaatfie over Joh. XVI:23:30 Door den zelven Autheur. Te AMSTELDAM (...)
1974: LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten.
1740: PAULUS MERULA - Pavlli G.F.P.N. Mervlae cosmographiae generalis libri tres: Item geographiae particvlaris libri qvatvor: Quibus Evropa in genere, speciatim Hispania, Gallia, Italia, desribuntur. Cum tabulis Geographicis aneis, multo quam antehac accuratioribus. Amsterdami, Apud Guilielmvm Blaev, cic ic cxxxvi.
1850: HERMAN MOLL - Geographia Classica: The Geography of the Ancients
920: P.R. MOREL - Alleenspraeken met Godt om zig tot de dood te bereiden. door P.R. Morel Benediktyn. Vertaelt en vermeerderd door W. K. Eerste deel, tweede deel en derde deel.
1719: PIETER MORTIER - Historie des ouden en nieuwen testaments Verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden met privilegie van de heeren staten van Holland en Westfriesland
157: W.A. MOZART - Collection Complete de toutes les Oeuvres de Musique pour le piano-forte composees par Wolfgang Amadee Mozart a Bonn, chez N. Simrock. Second Title: Trois Sonates pour le Piano-forte composees par W.A. Mozart. Oeuvre V A Bonn Chez N. Simrock And Ariette Variee par W.Z. Mozart No1 a bonn chez N. Simrock.
1975: MULTATULI - De geschiedenis van Woutertje Pieterse, Uit zyn Ideen verzameld door zyne Weduwe
1526: PETRUS NIELANDT - De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck, Beschryvende de Geslachten/ Gedaente/ Plaetse/ Tijt/ Oeffeningh/ Aert/ Krachten/ en Medicinael gebruyck van allerhande Boomen/ Heesteren/ Boom-gewassen/ Kruyden en Planten/ die in de Nederlanden in 't wilde ende in de Hoven onderhouden worden. Als mede de Uytlandtsen of vreemde Droogens, die gemeenlijck in de Apothekers Winckels gebruyckt worden. Uyt verscheyde Kruydt-beschrijvers tot nut van alle Natuur-kunders/ Geneesmeesters/ Apothekers/ Chirurgijns /en Liefhebbers van kruyden en planten by een vergadert/ en beschreven door Petrus Nylandt, M. Doctor.
1484: MICHAEL NOFTRADAMUS - Le Vray et parfaict embellissement de la face, confervation du corps en fon entierc: ontenant plufieurs Receptes fecretes & defirees non encores veues. & La Seconde Partie, Contentant la Facon et aniere de faire toutes confitures liquides, tant en fucre, miel, qu'en vin cuit. Enfemble deux facons pour faire le fyrop rofat laxatif: pour faire le fuccre candi, penites tourrons d'Hefpaigne. Par M. Michael Noftradamus.
1657: JACOB VAN OUDENHOVEN - Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.
208: JACOB VAN OUDENHOVEN - Geschiedenis en Beschryving der stad Heusden behelzende Haare opkoomst, aanwasch, sterkte Waereld en kerklyke gebouwen, Handvesten, keuren, privilegien, plakkaaten en tollysten, nevens derzelver regeering, gouverneurs, geleerde mannen, lotgevallen.
209: JACOB VAN OUDENHOVEN - Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden: Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, etc.
1535: I.D. OUTREIN - Korte schets der Godlyke Waarheden, soo als die in haar natuurlyke ordre te samen geschakeld zijn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyd doorloopen, de wegen Gods in sijne Kerke nagespeurd en insonderheid de verscheide bedeelingen van het genadenverbond wat nader uitgepluisd worden. Tot oefening van waarheid en deugd door Johannes D'Outrein, philos. doctor en dienaar J. C. te Arnhem. De tiende druk. Ut Palma Virescit.
1795: C. VELLEIUS PATERCULUS - C. Velleii Paterculi quae supersunt ex historiae romanae voluminibus duobus cum integris scholiis, notis, variis lectionibus et animadversionibus doctorum curante petro burmanno Lugduni Batavorum apud Samuelem Luchtmans MDCCXIX
695: PAUL D' IVOI - DICK FANN EN DE RADIUM-DIEVEN, naar het Fransch van Paul d'Ivoi vrij bewerkt door Ed. van den Gheyn Jr. met illustraties naar tekeningen van Louis Bombled. Uitgave Querido Amsterdam.
1946: HARDOUIN DE PEREFIXE - Histoire du Roy, Henry de Grand, Composee par Messire Hardouin de Perefixe.
2183: PETRONIUS - Titi Petronii Arbitri Equitis Romani Satyricon Johannes Boschius ad scriptorum exemplarium sidem castigavit & Notas adjecit Amstelaedami, apud Adrianum Gaesbequium MDCLXXVII /Johannis Boschii in T. Petronii arbitri satyricon notae Amstelaedami apud Adrianum Gaesbequium MDCLXXVI / PRIAPEIA, sive Diversorum Poetarum in Priapum Lusus
1773: G.P. PINAMONTI - Spiegel sonder bedrogh ofte kennisse syns selfs voor ogen gestelt aen alle deught-minnende persoonen uyt het italiaans vertaelt door eenen Nederlantschen priester t'Antwerpen by Jacobus Bernardus Jouret in de corte Nieuw-straet, in 't gulde vlies 1733
2057: TITUS MACCIUS PLAUTUS - M. Actii Plauti Comoediae Viginti. Cum Indice rerum ac vocum, proverbiorium, formulisq, loquendi, atq, Graecarum, & quarundam Latinarum dictionum interpretatione. Lugduni Apud seb. Gryphium, 1540.
1116: HUBERT KORNELISZOON POOT - Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot met kunstige prenten versiert
1970: HUBERT KORNELISZOON POOT - Bloemlezing der gedichten.
1863: ELISABETH MARIA POST - Het land in brieven met Plaaten Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII
1921: GUALDO PRIORATO - The History of France written in Italian by the count Gualdo Priorato. Containing all the memorable actions in France and other neighbouring kingdoms. The translation wherof being begun by the right honourable Henry, late Earl of Monmouth: was finished by William Brent, Esq London Printed for William Place, at Grays-inne Gate Thoas Basset Thomas Dring and John Leigh in Fleetstreet MDCLXXVI
1872: LOUIS MARIE PRUDHOMME - Les Crimes des reines de France Depuis Le commencement de la monarchie jusqu'a marie-antoinette publies par l. prudhomme. Avec Cinq Gravures prix, 4 livres broche. A Paris Au bureau des revolutions de paris, rue des marais. a lyon, chez prudhomme aine 1791
1823: ELIZABETH RAFFALD - The Experienced English Housekeeper for the use and ease of Ladies, Housekeepers, Cooks, &c. Written purely from PRACTICE . Dedicated to the Hon. Lady Elizabeth Warburton. Whom the Author Lately Served as Housekeeper. Consisting of several Hundred Original Receipts, most of which never appeared in print. By Elizabeth Raffald A New Edition. In which are inserted some celebrated Receipts by other modern Authors. London Published and Sold by the Booksellers and by T. Wilson and R. Spence, Printers High-Ousegate, York Anno 1806
1907: JOHN ROBY - Jokeby a Burlesque on Rokeby a poem in six cantos by an amateur of fashion to which are added occasional notes, by our most popular characters The fifth edition enlarged.
1831: SAMUEL ROGERS - Human Life, a poem. By Samuel Rogers. London. John Murray, Albemarle Street. 1819
407: J. B. ROLL - Het leven van Jezus Christus den Heiland der Wereld. Naar de gewijde geschiedverhalen der vier evangelisten.
1867: CURTIUS RUFUS - Q. Curtii Rufi Alexander Magnus et in illum Commentarius Samuelis Pitisci Quo Antiquitates Persarum, Macedonum, Phoenicum, Carthaginensium, Romanorum, Babyloniorum. Indorum, Atheniensium, ex auctoribus idoneis fere septingentis Graecis & Latinis, veteribus & recentioribus, perpetuo tenore explicantur. Hagae Comitum Apud Petrum van Thol, Bibliopolam MDCCVIII
608: LE MAISTRE DE SACY - Les Evangiles de votre Seigneur JESUS-CHRIST selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc, S. Jean, traduction de Le Maistre de Sacy Paris J.-J. Dubochet Et C, Editeurs, Librairie Paulin, rue de Seine, 55 MDCCCXXXVII.
2081: FRANCISCUS DE SALES - Aen-Leydinghe oft Onderwys tot een devoot Godtvruchtigh leven Beschreven door den Eerweerdighste heer Franciscus de Sales Bisschop ende Prince van Geneven. Over-geset by M.A. van M. in desen druck veel verbetert. t'Hantwepen By Hendrick Aertssens inde Cammerstraet inde witte Lelie 1645 met Gratie ende Privilegie
1976: J. SCHARP - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen inzonderheid der kerkelijken voorgelezen in de Rotterdamse Maatschappij verscheidenheid en overeenstemming
721: IMMAN. JO. GERH. SCHELLER - Klein woordenboek der Latynsche Taale, in 't Hoogduitsch uitgegeeven door Imman. Jo. Gerh. Scheller, en thands, ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederduitsch Overgebragt Te Amsterdam By Pieter Den Hengst, MDCCLXXXV.
1817: K. VAN ALKEMADE EN P. VAN DER SCHELLING - Nederlands Displegtigheden vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltijden en het drinken der gezondheden onder de oude Batavieren en vorsten, graaven, edelen en andere ingezetenen der Nederlanden weleer gebruikelyk, nevens den oorsprongk dezer Gewoontes, en der zelver overeenkomst met die van andere Volken.
1768: C. PLINIUS SECUNDUS - a. C. Plinii caecilii secundi Epistolarum Libri Decem Eiusdem Gratiarum Actio Sive Panegyricus cum adnotationibus perpetuis IO. Matthiae Gesneri qui etiam vitam plinii et indices auctiores emendatioresque dedit. Cum privil pot. pol. reg. et el. sax. Lipsiae sumtibus caspari fritschii MDCCXXXIX
1713: M. LE COMTE DE SEGUR - Histoire de Russie et de Pierre le Grand par M. le Comte de Segur seconde Edition Paris chez Houdaille, Editeur 1835
2060: JOHANN CHRISTIAAN SEIZ - Het derde Jubeljaar der uitgevondene Boekdrukkonst, behelzende een beknopt Historis Verhaal van de Uitvinding der Edele Boekdrukkonst; Waar in onpartydig aangewezen word, wanneer, door wien en waar ter plaatse dezelve eerst uitgevonden, vervolgens hoe langer hoe meer befschaafd, en verder door de Waereld verspreid is geworden? en welke groote nuttigheden daar door aan dezelve toegebragt zyn? door Johann Christiaan Seiz, Franco-Germanum te Haerlem, de voortbrengeresse der edele boekdrukkkonst, Gedrukt by Izaak en Johannes Enschede, Ordinaris Stads-Drukkers 1740
1752: LUCIUS ANNAEUS SENECA - L. Annaei Senecae Cordvbensis Tragoediae. Maiore, quam antehac, cura en diligentia recognitae, en emendatiores redditae. Lvgdvni, Apvd Ant. Gryphium. M. D. LXXXVI.
1848: AREND FOKKE SIMONSZ - De moderne Helicon een droom tweede druk. waarbij gevoegd is: Apollo Sergeant van de Gewapende burgermagt. voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de maatschappij der verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, door A. Fokke, Simonsz Medelid derzelvermaatschappije, enz. met caricatuur plaatsen. Te haarlem bij Francois Bohn MDCCCII
1849: AREND FOKKE SIMONSZ - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart voorgeleezen in, en opgedraagen aan de maatschappij van verdiensten: ten spreuke voerende: Felix Meritis door A. Fokke, Simonsz Medelid derzelver Maatschappije. Met carcatuur plaaten. In den Haage, Bij J.C Leeuwestyn, Op het Spui, Wijk Q.N.117
211: SMIDS, L. - Het SLOT te HEUSDEN
1927: JOHN SMITH - Vegetable Cookery including a complete set of recipes for pastry, preserving, pickling, the preparation of sauces, soups, beverages, etc., etc. by John Smith Author of "fruits and Farinacea"
1919: JOHN SPEED - THe Historie of Great Britaine Under the conquests of the romans, saxons, danes and normans. Their Originals, Manners, Habits, Warres, Coines, And Seales: with the Successions, Liues, Acts, and Issues of the English Monarchs from Iulius Caesar, untothe Raigne of King James of Famous Memorie The Third Edition Reuised, enlarged, and newly corrected, with sundry descents of the Saxons Kings, their Marriages and Armes by Ion Speed
252: SPILMAN - "De KERK te WOUDRICHEM"
1816: WILLEM SPIRING - De spiegel die niet vleid, Handelende van de verachtinge der Waereld, en des Doods. De la Serre, Geschiedenisschryver van Vrankryk. In Nederduitsch Rym gebragt door Willem Spiring. Met Kopere Plaaten. Te Amsterdam, Ter Drukkerye van J. Krellius, 1709.
1269: PROF. DR. S.R. STEINMETZ (E.A) - De rassen der menschheid wording, strijd en toekomst geillustreerd met 124 afbeeldingen in en buiten den tekst en 6 kaarten
1912: G. A. STEVENS - A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.
1899: ROBERT LOUIS STEVENSON - Catriona a sequel to "kidnapped" being memoirs of the further adventures of david balfour at home and abroad
1897: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Merry Men and other Tales and Fables by Robert Louis Stevenson second edition London Chatto & Windus, Piccadilly 1887
1891: STEIN STREUVELS - STIJN STREUVELS - HEULE AMSTERDAM L.J. VEEN'S UITGEVERS-MIJ N.V. 1942
1040: M. COHEN STUART - Magdalena Almanak
1925: TACITUS - C. Cornelii Taciti et C. Velleii Paterculi scripta quae exstant Recognita, emaculata, addirique Commentarii copiosissimi & notaenon antea editae, uti sequens pagina indicabit. Parisiis Petri Chevalier MDCVIII
1741: P. TERENTIUS - De zes Comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole, tot Rotterdam.
1712: P. THEINER - l'Eglise schismatique Russe, d'après les relations recentes du pretendu saint sydone, par le P. Theiner, pretre de l'oratoire.
1991: THOMAS DU JARDIN, FRANCISCUS D'ENGHIEN - Biblia Sacra. Dat is: De Heylige Schriftuer, Bedeylt in het Oude en Nieuwe Testament. Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen Text. En nu op nieus verciert met een seer deftige VOOR-REEDEN, door de seer eerwaerdige en uytmuntende Heere, Fr. Thomas du Jardin en Fr. Franciscus d'Enghien, beyde van de Ordre van den H. Dominicus, en Doctoren in de H. Godheyd, in de Hoge Schoole van Loven. t' Antwerpen, Voor Petrus Jouret, Stads-Drucker ende Boekverkooper op de Melck-Merckt, in de Gulde-tralie. ANNO MDCCXIV.
1785: P. TIRENTII - Publii Tirentii afri comoediae sex novissime recognitae cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione accedit index Latintatis cum interpretatione studiis societatis bipontinae. Editio accurata. Biponti. Ex Typographia Societatis MDCCLXXIX
101: I. TIRION - GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
1439: H. TOLLENS - Gedichten van H. Tollens, C.Z. eerste deel vierde druk Te Rotterdam, bij J. immerzeel. MDCCCXXII
1922: TORTI - Therapeutice Specialis ad Febres periodicas perniciosas.../Jatro-Apologeticae ad criticam dissertationem
652: LOUIS BRION DE LA TOUR - Cercles de Haute Et Basse Saxe Divise's, en toutes leurs Principautes et Provinces tant Seculieres qu'Ecclefiaftiques. A Paris, Chez le Sr. Defnos, Ingen. Geogr. pour les Globes et Spheres, Rue St. Jacques au Globe, 1766.
1906: A.L.G. TOUSSAINT - Het huis Lauernesse
1979: ALFRED RITTER VON URBANITZKY - Die Elektricität im Dienste der Menschheit. Eine populare Darstellung der magnetischen und elektrischen Naturkrafte und ihrer praktischen Unwendungen. Nach dem gegenwartigen Standpunkte der Wissenschaft. Bearbeitet von Dr. Alfred Ritter von Urbanitzky. Mit 830 Illustrationen. Wien. Dest. Leipxig. A. Hartleben's Verslag. 1885.
669: GULIELMUS VARIGNANA - Secreta medicine (...) secreta sublima ad varios curandos morbos verissimis autoritatibus illustrata (...). Lyon, J. Flaiollet, 30 June 1539.
1562: JOHAN VERSCHUIR - Waarheit in het binnenste of bevindelyke Godtgeleertheit. Hoe de waarheden Christi in zyn Koninkryk van deszelfs onderdanen beschouwelyk en bevinelyk moeten gekent worden tot zaligheit, opgestelt in 't Zamenspraken beneffens een belydenis predikatie, tot het zelve einde geschikt, door Johan Verschuir, in zyn leven predikant te Zeeryp. Derde druk Vermeerdert met een heilige oefening of alleensprake der ziele; door denzelve autheur.
1833: A. VIARD - Le Cuisinier Imperial, ou l'art de faire la cuisine pour tout les fortunes. Avec la maniere de servir une Table depuis vint jusqu'a soixante Couverts. Septieme edition, revue et corrigee. Par A. Viard, Homme de Bouche. Augmentee d'une Notice sur les Vins, par M. M. S. U. Paris, chez Barba, libraire, palais-royal, derriere le theatre Francais, No 51. 1812.
1542: CAMPEGIUS VITRINGA - Korte Stellingen in welke vervat worden de Grondstukken van de christelyke Leere. Ten dienste van de openbare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid van Campegius Vitringa, professor der H. Theol. en Kerkelyke historien tot Franeker. Uit het Latijn in het Duytsch overgebragt en by dese Tweede Druk niet alleen met de vorige byvoegselen van den Auteur verrijkt, maar ook uit de Vierde Latijnse Druk vermeerderd.Waar by nog komt een opstel van de voornaamste geschilstukken des geloofs, uit het selve Latijnse Werkje overgeset.
2019: J. V. VONDEL - J. v. Vondels Koning David herstelt. Treurspel. Elck zyn Beurt. t'Amsterdam, Voor de weduwe van Abraham de Wees, op den Middeldam, M. DC. LX.
1760: JOOST VAN DEN VONDEL - J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit TREURSPEL met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk met merkelyk vermeerdert Nunc cassum lumine lugent 'Amersfoort by Pieter Brakman boekverkoper 1707
2020: J. V. VONDELS - J. v. Vondels Zungchin of ondergang der Sineese Heerschappye. Treurspel. Venit summa dies, & ineluctabile tempus. t'Amsterdan. Voor de weduwe van Abraham de Wees, op den Middeldam, in 't Nieuwe Testament, 1667.
1787: GERARDUS JOANNES VOSSIUS - Gerardi Ioannis Vossii, De Historicis Latinis, Libri III. Editio altera, priori emendatior, en duplo auctior. Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire, 1651.
1900: J. CUMING WALTERS - The complete Mystery of Edwin Drood by Charles Dickens the history, continuations, and solutions (1870-1912) by J. Cuming Walters author of "clues to the mystery of Edwin Drood","phases of Dickens", etc., with a portrait illustrations by sir LukeFildes R.A., F.G. Kitton Facsimiles and a bibliography London Chapman & Hall, LD. 1912
2009: MENSING EN VAN WESTREENEN - Letterschakering voor de lieve Nederlandsche Jeugd. Versierd met fraaije plaatjes en Muzijkstukje. Te Rotterdam, bij Mensing en Van. 1824. Westreenen
1792: NICOLAAS WILTENS - Kerkelyk Plakaatboek, Behelzende de plakaten, ordonnantien Ende resolutien Over de kerkelyke zaken. By een gebragt door Nicolaas Wiltens, Bedienaar des H. Evangeliumste Amsterdam.

6/1