Antiquariaat Meuzelaar
Burchtstraat 4, 5256 EB, Heusden, The Netherlands. Tel: +31 (0)416 661950            Email: Kees@meuzelaar.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2252: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2703: - Merkwaardige kasteelen in Nederland door van Lennep en Hofdijk Tweede Druk door W.J. hofdijk Leiden E.J. Brill S.C. van Doesburgh 1883
1584: - Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.
1633: - Epistels en Evangelien, te Saemen met de gebeden, genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio, Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk cop de Zondagen enop de voornaemste Feestdagen der Heylige geleezen worden onder den dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. Nieuwen Druk merkelyk verbeterd. 's-Hertogenbosch, bij de Geb. langenhuysen, Boekdrukkens en boekbinders in de Apostelstraat in den berg Calvarie, met Approbatie 1824
2962: - Il Petrarca con l'espositione dim. Allessandro velutello di nuovo ristampato con le figure a i trionfi, con le apostille, e con piu cose utili aggiunte. in Venetia MDLXXIX
2771: - 15th century latin Manuscript leaf on Vellum
2773: - 15th century manuscript leaf on Vellum
2549: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Spanje en Portugal. Behelzende Eene Beschyving van de Gelegenheid dier Ryken, van derzelver Kuften, Havens, Rivieren en Gebergten: Kort Begrip der Historie. Van den Godsdienst en inquifitie: van de Kooningen, derzelver Familie en de Hooge Amptenaaren: den Adel: deStaats regeering. Van de inkomsten: het geld, de Gewigten en Maaten: den Koophandel en Manufaktuuren: Vaart op de Oost- en Westindien: de Natuurlyke Historie, enz. Als ook een naauwkeurige beschrijving van alle de byzondere Landschappen, Steden, Koninglyke Paleizen, enz. Met Landkaarten en Plaaten versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, 1759. Met Privilegie.
2311: - Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century
2313: - Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century
2314: - Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century
3139: - Nouveaux Contes des Fees allegoriques. Contenans le Phenix, Lisandre, Carline, Boca, &c. Par M. D***. A Paris, Chez Didot, Quay des Augustins, près le Pont S. Michel, à la Bible d'or. M. DCC. XXXV. Avec Approbation & Privilege du roy.
2762: - Histoire de L'Academie royale des Sciences. Année M. DCCXXV. Avec les Memoires de Mathematique & de Phisique pour la Même Année. Tirés des Register de cette Academie. A Paris, de L'imprimerie Royale. M. DCCXXVII.
2374: - Réglement concernant L'Exercice et les manoeuvres de L'Infanterie. Aout 1791. A Paris chez Magimel, Libraire pour l'Art Militaire, les Sciences et Arts, rue Thionville, No. 9. 1809.
1793: - Xenophontis PhilosophietHistorici 1553
1583: - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Met nieuwe by- geveoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aanteeckeningen van de ghelijck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testaments. Tot Leyden, gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteijn. In Comp.nie. met de Weduwe en Erfgename van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, (...).
11000001: - Afrique divisée en ses principaux Empires …
2342: - Cookbook handwritten in the German language
2344: - Memorie istoriche della guerra tra L'Imperiale casa D' Asutria, e la reale casa di borbone per gli stati della Monarchia di Spagna. Dopo la Morte, di Carlo II. Re' Austriaco Dall' Anno 1701. Sino all' Anno 1713. Descritte dal P. A. V. In Venizia, MDCCXXXII. Presso Gio: Battista Recurti. Con Licenza de' superiori, privilegio
2948: - Oudheden en gestichten van Zeeland, behelzende de Oudheden, opkomsten en benaamingen van de eylanden [...] Uyt het Latijn vertaald En met aantekeningen opgehelderd, door H.V.R. Met kopere Platen. Te Leiden by Christiaan Vermey 1722
2949: H.V.R. - Oudheden en gestichten van Kennemerland Amstelland, Noordholland en Westvriesland door H.V.R.
2369: - Handwritten cookbook in the German Language
3189: - Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwen, Architecturen, Schilderien, gesnedene Beelden, Bibliotheken, Studeerplaetsen, Hoven, Fonteinen ende Vlekken, soo binnen als buiten Romen, Paleisen, Cardinalen ende Princes, die de selfde verciert hebben, en andere seer aenmerkelijke dingen. Den Schilderen, Beeldhouweren, Bouwmeesteren, en andere Liefhebberen ten dienste, verrijkt met 82. kopere platen. t'A Amsterdam, By Jacob van Meurs, Plaetsnijder en Boeckhandelaer, op de Zingel, over de Appelmerkt, in de stad Meurs, 1661.
3033: - Apotheosis vel Consecratio Homeri. Sive, Lapis antiquissimus in quo poëtarum Principis, Homeri Consecratio sculpta est, Commentario Illustratus a Gisberto Cupero. Accedunt. Explicatio Gemmae Augustae: Numismata antiqua explicata: Inscriptiones & Marrmora antiqua exposita & illustrata: nec non Utilitas quam ex numismatis Principes capere possunt Auctore Eodem. Amstelodami. Apud Henricum, & Viduam Theodori Boom, 1683.
2941: - Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....
2592: - Petit Paroissien ou recueil De Pieux Exercices. Nouvelle Édition, Augmentée du Chemin de la Croix. Bruxelles, Ch. Crespin, Imp. -Libraire, rue de Brabant, 20. Avec approbation.
2356: - Ioannis Ravissi Textoris nivernensis officina, uel potius naturae Historia, in que copiosfissime est dispositum, quicquid habent Autores in omnibus discipli nis omnes, quod & adre rum & uerborum cognitionem ullo modo facere potest. Basileae, apud barptholomaeum Uvesthemerum. Anno M. D. XXXVIII. Mense septembri.
2341: - Fables de la Fontaine edition Illustrée oar J. David, T. Johannot, v. Asam, F. Grenier et schaal Paris Morizot Editeur, Henri Plon Editeur
574: - De Muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de GRONDEN der MUZYK-KUNDE te Rotterdam bij Lukas Jakob Burgvliet.
2792: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle canonijcke boecken des Ouden en Nieuwen testaments.... te dordrecht by Hendrick, Jacob en Pieter Keur 1702
11000004: - General Karte von Grossbritannien …
3114: - Het Duyfken in de Steen-Rotse. Dat is, eene mede-lydende ziele op de bittere passie Jesu Christi mediterende. Gemaekt door eenen Priester der Societeyt Te su. Den VIII. Druck, Rycker van Stoffe, van Beelden, en van Poësie. t' Antwerpen, By Alexander Everaerts, op de Minderbroeders ruye in Sinte Ignatius. Met approbatie, ende permissie der Oversten.
2659: - Manuscript leaf 15th century Illuminated with large gold initial.
1471: - Paroissien Romain contenant les offices des dimanches et des principales Fetes de l'annee augmente de la messe de communion Limoges Dalpayrat et Depelley, Editeurs
364: - Nederlandsche Staats-Courant.
1601: - Het eerste Nederlandsche gedrukte Kookboek (Brussel, Thomas van der Noot, c. 1510) Facsimile-uitgave naar het eenig bekende exemplaar in de Bayerische Staatsbibliotheek, München -s-Gravenhage Martinus Nijhoff
2370: - Cookbook handwritten in the German Language
2768: - 15 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
2244: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
1763: A. - Memoires de Monsieur de Montresor. Diverses pieces durant le Ministere du Cardinal de Richelieu. Relation de Monsieur de Fontrailles. A. Cologne, Chez Jean Sambix le jeune, à la Sphere. M. DC. LXIV.
2372: - Los IV Libros de la imitacion de Christo, y menosprecio del mundo Compuestos en Latin por el venerable Tomas a Kempis Canonigo reglar de san Agustin y traduaidos nuevamente en Espanol por el P. Ivam Eusebio Nieremberg, de la Compagnia de Iesus. Van abasidos los Dictamenes de espiritu y perfeccion, sacados de las Obras del mismo P. Iuan Eusebio. Nueva impression con lindas figuras. EN AMBERES por geronymo Verdussen 1683
3311: - Nederland Staatkundig. Maatstaf 1:2000000.
227: - Litho van het kasteel van Heusden. Craandijk.
2766: - 15 century manuscript leaf on vellum from book of hours with large decorated initial.
3138: - Her World Against a Lie. A romance by Florance Marryat, author of ''Love's Conflict,'' Etc., etc. Copyright edition. In Two volumes. Leipzig, Bernard Tauchnitz 1879. The right of Translation is reserved.
2368: - C. IVLII Caesaris Commentariorum De Bello Gallico libri VIII. Civili pompeianolib.III. Alexandrino lib. I. Africo Liber I. Hispaniensi Lib. I. Picturatotius Gallie, Hispania, Pontisnin Rheono, Auarici, Alexia, V Xelloduni, Masilia, per iucundum V eroonenfem, ex defcriptione cafaris. Veterum Gallia locorum, populorum, vrbium, montiumm, ac fluuiorum breuis defcriptio. Cum Indice LOCV PLETISSIMO. COLONIAE AGRIPPINAE. Apud Petrum Horst. M. D. LXXIX.
2764: - The Penny Magazine of the society for the Diffusion of useful knowledge 1837 London Charles Knight & Co., 22, Ludgate Street
1606: - Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voorgenoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804, en 1805. Te Amsterdam, bij den Hengst en zoon, J. Brandt en zoon en Rutger Hoyman. Te Haarlem, Johannes Enschede en Zonen te Groningen, J. Schierbeek en en M. van Heyningen Bosch 1822
2778: - 15th century Latin Manuscript leaf on vellum
2242: - 15th Century Illumination on Vellum
2243: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3142: - Kluchtighe Calliope, uytbeldende, Den Aert, Eyghenschappen, ende manieren der Arme Bedelaeren, bestaende in verscheyde manieren van eyschen. Niet min schriftelijck / als vermakelijck om lesen. Men vindtse te loop / 't Hantwerpen by Jacob van Ghelen op d' marckt inden Voghel-Meyn.
2093: - Paroissien Roman coutenant les offices de tous led dimanches, des paincipales getes de l'annee et le commun des saints en latin et en francais Traduction nouvelle. Paris Fonteney et Peltier 28, rue de Conde
2885: - Volksgeneeskunde of eenvoudige Middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen naar den tweeden druk uit het hoogduitsch van Dr. J.F. Oslander door J.A. van oort officier van gezondheid der tweede klasse, bij de armée Derde Druk te Leewarden, bij L.Schierbeek 1850
2886: - Le Livre Illustré des Patiences 60 jeux de Patience avec figures indiquant La Place des Cartes Haar & Steinert C. Haar Successeur 9 Rue Jacob 9 Paris
3107: - Etat et Delices de La Suisse, ou description helvetique et geographique des XIII. Cantons suisses et de leurs alliés. Nouvelle edition, Corrigée & considérablement augmentée. Par plusieurs Auteurs célèbres, & enrichie de Figures en Taille-douce & de Cartes Géographiques, en IV. Volumes. A. Basle, Chez Emanuel Tourneisen, M. DCC. LXXVI. Avec Approbation & Privilège des Supèrieurs.
3109: - Volks-liedjens, uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen. Eerste stukjes. Zevende druk. Te Amsteldam, bij Hamanus Keijzer, Cornelis de Vried en Hendrik van Munster, Boekverkoopers, 1793. De prijs is 3 stuivers.
2540: - Habits and Men with Remants of Record touching the makers of both by Dr. Doran author of 'Table Traits', 'History of Brading','Life of dr. Young', etc Third Edition London Richard Bentley, New Burlington Street, Publisher in Ordinary to her Majesty 1855
3347: - La Sainte Messe ou sont représentés par les actions du Prêtre les Misteres de la Passion de Notre Seigneur Jesus Christ avec les oraisons appliqué à chacun mistère
2410: - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, at sur les Principaux Devoirs du Christianisme , Adressées par Monseigneur I'Illustrissime et Révérendissime Évêque, Comte de Toul, Prince du St. Empire au Clergé Séculier, et aux Fidelles de son Diocèse. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, et augmentée des Prières de la Messe et des Vêpres du Dimanche, principalement à l'usage du Diocèse de Clermont. A Riom, de L'Imprimerie de Landriot. 1797.
2434: - German sketchbook from the late 19th or early 20th century
2248: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2249: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2247: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2270: - Constitvtiones monachorvm ordinis sancti benedicti congregationis coelestinorvm. Ad prafciptum Regulae reformatae & auctae, ac demum eiufdem iuffu in faciliorem formam redactae & purgata.Bononiae, ApudIo. Rofsium 1590
3353: - Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de Volkplantingen van den staat. Achtiende deel. MDCCLXXIII. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh. Te Amsteldam, By J. van der Burgh en Zoon.
3359: - The Trial and Life of Eugene Aram; Several of his letters and poems; and his plan and specimens of an Anglo-Celtic Lexicon; with copious notes and illustrations, and an engraved fac-simile of the handwriting of this very ingenious but ill-fated scholar. Richmond: Printed by and for M. Bell: Sold also by Longman, Rees, and Co. Colburn and Bentley, Baldwin and Cradock; Whittaker and Treacher, London, Mozley, Derby, Wilson and sons, York, and all other booksellers. 1832
2963: - Les Amusemens de la Hollande avec des Remarques nouvelles et particulieres sur le Genie, Moeurs et Caracteres de la Nation entremelez d'Episodes Curiuex et Interessans a la Haye chez Pierre van Cleef MDCCXXXIX
3075: - The History of Modern Europe. With an account of the decline of the Roman Empire, and a view of the progress of society, from the Fifth to the Eighteenth Century. In a Series of Letters from a Nobleman to his Son. ''Modern history is particularly your Business.'' Chesterfield. The Second Edition, revised and corrected. London, Printed for G. Robinson, Paternoster-row; J. Robson, New Bond-street: J. Walter, Charing-crossL and J. Sewell, Cornhill. MDCCLXXXII.
2106: - Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII
2880: - Iodoci Sinceri itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Ut ejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri poffint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat : notatis cujufcunque loci, quas vocant , deliciis: Cum Appendiece, de burdigala, Ac Iconibus Urbium precipuarum illuftratum. Amstelodami. Apud JODOCUM JANSONIUM M. DC. LV.
2478: N.S.V.L - Des Godsdienstige Christens betragtingen In zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandelingvan verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot opwerking, bestiering en vertroosting. Door N. S. V. L. t' Amsteldam, By Jacobus Borstius, Boekverkooper, opp den Nieuwendyk, 't vyfde Huys van den Dam, 1730. Met Privilegie.
2002: - Handpainted Miniature
11000002: - Copenhagen
1673: - Stichtelijke Exempelen van Deughden getrokken uyt de bondighste beschryvingen van verscheyde Levens der Heyligen men vintse te koop tot Loven by Joannes Jacobs in de Harpe op de Proo-straet
1704: - Album des familles Catechisme Populaire
2371: - Cookbook handwritten in the German language
254: - Heusden
2769: - 15 century Manuscript leaf on vellum from book of hours.
2275: - la Prvdente Condvite Des Prelats et Svperievrs. contenantles veritables perfections & quafitez neceflaires pour fainctement conduire leurs inferieurs a l eftat de perfection Paris Chez Martin Dvrand 1631
1692: -
2250: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2788: - Contes en Vers, Satires, et poésies melées, de Voltaire. Édition stéréotype, D'après ie procédé de Firmin Didot. A Pairis, de l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot L'ainé, et de Firmin Didot. An IX.
1261: - Heusden Kasteel "Nederhemert"
2272: - Regula D. AurelII Augustini, Ugonis des. Victore, et umberti, quinti ordinis praedicatorum generalis magistri. Commentariis doctis, fimis illustrata. Opus, vt antiquum, ita div desideratum, omnibusque religiosae vitae institutis valde accommodatum: nunc vero singulari methodo, ad diligentia editum,. Adiuncta estpraeterea eiusdem umberti eruditissima Epistola de tribus Religioforum virorum votis. Cum facultate Reuerendiff. Ordinarij. M. D. LXXXI.
1573: - Almanach der Musen en Gratiën aan vriendschap, liefde en kunst gewijd 1814 Amsterdam by E. Maaskamp, Kunst Kaart enBoekhandelaar Place Napoleon
1348: - L'abeille des Theatres, chansonnier dedie aux dames A Paris chez Lefuel Librairie-Editeur
2107: - Francisci Oudendorpii Oratio de veterum Inscriptionum et Monumentoru Usu, Legatoque Papenbroekiano, habita in majori Academiae Lugduno-Batavae auditiorio, a.d. XXVII. Septembris. MDCCXLV Lugduni Batavorum, Apud Samuelem Luchtmans & Filium, Academaiae Typographos. 1745 Bound With:Brevis Veterum Monumentorum, ab amplissimo viro Gerardo Papenbroekio Academiae Lugduno-Batavae Legatorum, Descriptio In duas partes divisa, quarum Prima Graecos Latinosque titulos, aris, urnis, aediculis, bustis, arcis, laminisque lapideis inscriptos, uti et anaglypha continet: Secunda Statuas, imagines, captia deorum, illustriumque virorum & c. complectitur. Studio & Opera Francisci Oudendorpii LugdunI Batovorum, Apud Sauelem luchtmans et Filium Academiae Typographos, 1746.
2268: - Romvaldina Sev eremitica montis coronae camaldvlensis ordinis Historica In quinque Libros partita. Avctore Luca Eremita Hifpano. cvm linentia svperiorvm 1587
2278: - Gaudriole Conte. a la Chez Isaac Beauregard dans le Hoog Strart. 1746
2151: - Le Jesuite Défroqué, Ou les Ruses de la Societe. A Rome, Au dépens de la Societe.
1470: - Petit Paroissien Romain contenant les Offices du Dimanche et des Prieres diverses Limoges J. Depelley & C. Editeurs
2262: - De Schoonste Gebeden van den H. Alphonsus de Liguori kerkleraar en stichter van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers. Volledig handboek van godvruchtige oefeningen voor iederen dag, iedere week, iedere maand, voor de verschillende tijden des jaars en de bijzonderste omstandigheden des levens. Door pater Saint-omer, redemptorist. Naar het Fransch vertaald. Vijfde uitgave. Turnhout Boekhandel. BREPOLS EN DIERCKX Zoon. Antwerpen drukkerij van Os-de Wolf, uitgever
11000005: - De Ingang van Rio de la Plata, …
11000006: - Warhafftige Abcontrafehtung … Statt Alkair
2661: - Latin 15th century manuscript leaf on vellum
2343: - Biblia Sacra Veteris & Novi Testamenti, quid sit hac nova editione præstitum, sequens præfatio Consistorij Theologici, in Ducatu Wirtembergico, &c. docebit.
2770: - 15th century Latin manuscript leaf on Vellum
3061: - Heath's Book of Beauty. 1836. With Nineteen Beautifully finished engravings, from drawings by the First Artists. Edited by the Countess of Blessington. London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman. Paternoster Row: Rittner & Groupil, Paris,, and A. Asher, Berlin.
1777: - Oeuvres Diverses du R.P. R. Rapin concernant les belles lettres. Deel 1
2255: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
165: - Ordonnantie op de DYKAGIE van 't Land van HEUSDEN van den 7.en December 1612
1691: - Clarissimi viri D. LVDOVICI AB AVI. La et zunniga, miilitiae alcantaren sis praefécti, Commentariorum de bello Germanico, à Carolo V. Caefare Maxi mo gesto, libri duo à Gulielmo Malinaeo Brugensi latine redditi, & iconibus ad historiam accommodis illustrati. Antverpiae, In aedibus Ioan Steelsij. M. D. L. Cum Priuilegio.
2274: - Regvlae Canonicorvm Regvlarivm Congregationis gallicane de stvdiis Philofophiae & Theologiae Parisiis, ex Typographia Aegidii Blaizot, in Palatio Bavariae, prope Portam fancti Marcelli 1676
2042: - Biblia cum pleno apparatu summariorum concordantiarum et quadruplicis repertorii sive indicii numerique foliorum distinctione…impressa 1507 Paris
2267: - Regola Dis Benedetto, con le Costitvtioni de monaci di montefano detti silvestrini. novamente date in lvce 1610
1709: - Biblia Hebraica secundum ultimam editionem jos, athiae a johanne leusden denuo recognitam, recensita, atque ad masoram, et correctiores, bombergi, stephani, plantini, aliorumque editiones, exquisite adornata, variisque notis illustrata, ab everardo van der hooght, V.D.M. editio nova, recognita, et emendata, a judah d'allemand Londini: Typis excudebat a. macintosh, 20 great new street Impensis ogle, duncan et sociorum, 37, paternoster row et 295,
2389: A. D. M. - Physicarum Institutionum Tomus Primus. Physicae universalis elementa auctore A. D. M. In Usum suorum auditorum Adornata. Neapoli Ex Officina Manfrediana. Cum Publica Venia. MDCCLXXXIX. 1789.
2682: - Les Femmes de Paul de Kock. Par MM. Beauvallet et ***. Édition illustrèe. De 50 grans types et de 100 vignettes. Dessins de MM. Castelli, gerlier et lix gravures de MM. Demarle, hildibrand, perrichon, renard, trichon et yon. Prix: 5 Francs. Paris, Libraire charlieu Frères et huillery, 10, rue got-le-coeur. Huillery, Successeur.
2956: - Notre Dame de Lordes par Henri Lasserre Edition Illustre d'encadrements variés a chaque page et de chromolithographies scènes, portraits, vues a vol d'oiseau, cartes et paysages Seconde Edition Paris MDCCCLXXVII
2321: - Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling van den oorsprong van 't geld, de opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; den aardt en de rekenwyze der legpenningen; de wyze van 't syfferen der Ouden, den oorspronk der SYFFERLETTEREN, TOVERPENNINGEN en NOODMUNTEN. midsgaders van de vaste Grondregeen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. door Mr. Gerard van Loon in 's-Gravenhage, by Pieter van Thol, Boekverkooper MDCCXXXIV
3334: M. L'ABBé - Tablettes Chronologique's de L'Histoire Universelle Sacrée et Prophane, Ecclésiatique et Civile, Depuis la Création du Monde, jusqu'á l'an 1743. Avec Des Reflexions sur l'Ordre, qu'on doit tenir & sur les Ouvrages nécessaires pour l'Etude de l'Histoire. Par M. l'Abbé Lenglet Dufresnoy. Premiere Partie, Qui contient l'Histoire Ancienne. A Paris, Chez de Bure l'aîné, Quay des Augustins, du côté du Pont S. Michel, á S. Paul, et Chez Ganeau, Libraire, rue S. Jacques, vis-á-vis S. Yves, á S. Louis. M. DCC. XLIV. Avec Approbation et Privilege du Rot
1681: L'ABBé - Album Descriptif Fêtes et cérémonies religieuses a L'occasion du Jubilé de 700 Ans du Saint-Sang, a Bruges, Précédé d'un essai sur l'Histoire du Saint-Sang depuis les premiers siecles de l'église jusqu'a nos jours, par l'abbe Bruges, Imprimerie et lithographie de daveluy, quai vert 1850
3133: WILLIAM HARRISON AINSWORTH - The Tower of London a Historical Romance by William Harrison Ainsworth illustrated by George Cruickshank London Richard Bentley, New Burlington Street, bookseller in Ordinary to her Majesty MDCCXL
3251: ALGERNON ALGERNON - The Dance of Death and other tales by Algernon Blackwood. Herbert Jenkins limited 3 York Street St. James's London S. W. I. M. CM. XXVII
3074: GEFFROY & H. ALLOURD - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle Édition (la seule complète en 2 volumes in-12). Ornée de 10 Portraits en pied coloriés. Dessinés par Geffroy & H. Allourd. Paris A. LaPlace, Sanchez et Cie, Libraires-èditeurs. Rue séguier, 3. 1872.
2051: ALNWICK - Natural History of Reptiles, Serpents and Insects. Thirty-five engravings on wood. Alnwick; printed and sold wholesale and retail by W. Davison.
2092: IMBERT DE SAINT-AMAND - Marie-Antoinette Aux Tuileries 1789-1791 par Imbert de Saint-Amand Troisieme Edition Paris E. Dentu, Editeur Librairie de la societe des gens de lettres 1885
2077: M.B.MEDIC. ANTUERP - Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.
670: THOMAS AQUINAS - Divi Thome Aquinatis theologorum principis ac theologicarum sententiarum disertissimi interpretis Scriptum 2m luculentissimum angelico concinnatum ingenio ad summam sacre fidei tutelam: artificibus expressum typis & precipuis annotamentis insignitum omnique mendo repargatum inserto textu magistri adiectisque regestis tabularibus.
2017: EUGENE ARAM - Eugene Aram. A Tale. By the author of "Pelham," "Devereux," &c. "Our acts angels are, or good or ill, Our fatal Shadows that walk by us still. All things that are Made for our general uses are at war, Ev'n we among ourselves!" John Fletcher , Upon "An Honest Man's Fortune." In three volumes. London Henry Colburn and Richard Bentley, New Burlington Street, 1832.
2338: ARNOLDUS - t Leven en Bedryf der Prinsen van Oranje Wilhem de eerste. Maurits. Frederik Henrik. Wilhem de tweede. Wilhem de derde. Aengehecht met de daden der Naflouwche stam, van het jaar zeshonderd twee en tachentig tot defe tijd: Ver'vatende vorders een hogee begrijp der Nederland. Iche staat, oorlogen en voorvallen, zedere feftien honderd jaaren: Door Arnoldus Montanus, Bedienaer des Goddelijken woordstot Schoonhooven. 'Amsterdam, Arent van den Heuvre en Samuel Imerecht, Boeckverkoopers. 1664.
2035: AURELIUS AUGUSTINUS - Vieringhe Meditatien oft aendachten.
3132: RUMOLDUS BACKX - Sermoonen van den Seer eerw: heer Rumoldus Backx, Licentiaet in de H. Godtheydt, canonick en Plebaen van de Cathedrale Kerck tot Antwerpen. Op de vervolghende Sondaeghen van het gheheele Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-gloestelt: seer dienstigh en profytigh voor alle gheloovighe van wat Staet, Ampt oft condititie die zyn. Tweede deel. t'Antwerpen, by Petrus Jouret Stadtsdrucker ende Boeck-verkooper op de MelckMerckt, in de Gulde Tralie. 1712. Met Gratie en Privilegie
102: LAMBERTUS BAERTS - Christelycke onderrichtinghen weghens de kennisse van Godt, de scheppinghe en den val des mensche ende sijne herftellinghe door den heere Jesus-Christus. By vraghen en antwoorden voorgeftelt.
3040: HENRY BAKER - Nuttig gebruik van het mikroskoop, of handleiding tot Nieuwe Waarneemingen omtrent de Configuratiën en Krystallen der Zouten, de Takschieting der Metaalen, de Vorming van de Edele Gesteenten, de Koraalen den Barnsteen, enz. De beschouwing van veele te vooren onbekende Water-Diertjes en andere insekten: van Schimmel-Plantjes, Kampernoelje-Zaadjes: de Vergiftige Wapenen van de Spinnekop en andere Gedierten: de Spruitjes in de Zaaden der Gewassen, enz. Als ook Een Berigt het Mikroskoop, tot deeze Waarnemingen gebruikt, dat bekwaam is om de wezentlyke grootte der Voorwerpen op eene zeer gemakkelyke wyze, naauwkeurig te bepaalen, enz. In Engelsch beschreeven door Henry Baker, Lid van de Koninglyke Societeit en van het Genootschap der Oudheid-Onderzoekers te Londen. Hier agter is gevoegd de Natuurlyke Historie van de Polypen. Alles met de nodige Afbeeldingen opgehelderd. Te Amsteldam, By F. Houttuyn, 1756.
3280: F. W. BALLER - A Mandarin Primer by F. W. Baller. Fourteenth edition. Revised and Enlarged with Supplement. All rights reserved. Prepared for the China Inland mission. London, Philadelphia, Toronto, Melbourne, Shangai. Morgan & Scott, LTD., 12 Paternoster buildings, London. E. C. Shanghai: China Inland mission and all booksellers. 1933.
2940: ABT BANIER - Historische Verklaringen der Fabelen, Waar in dezelfs oorspronk en de Oovereenkomst met de oude Historyen ondekt werden. Door den Heer Abt Banier, Medelid van de Koninglyke Academie der Opschriften en Gedenkpenningen. Te Amsterdam, By Nikolaas ten Hoorn, Boekverkooper. 1725.
1889: ALFRED BARBOU - Aflred Barbou Victor Hugo et Son Temps Edition Illustree de 120 Dessins Inedits Paris G. Charpentier, Editeur 13 Rue de Genelle saint germain 13 1881
2507: JO. BARCLAII - Jo. Barclaii. Argenis. Cum glave. Hoc est, Nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Editio Novissima. Prioribus emendatior & Correctior. Prostant Francofurti. Apud Clem. Schleichium. Et Lugd. Bat AV. Apud Iacobum Marci. Anno 1636.
2013: THOMAS BARLOW - Popery or, the Principles and Positions Approved by the Church of Rome, When Really Believ'd and Practis'd, Are very Dangerous to all, and to Protestant Kings and Supreme Powers, more especially Pernicious, and Inconsistent with that Loyalty, which by the Law of Nature and Scripture Is Indispensably due to Supreme Powers. In a Letter to a Person of Honor, by T. Ld Bishop of Lincoln. Rev. 18.4. Jer.15.6. Come out of her my people, lest ye be partakers of her Sins and Plagues. London, Printed by J.C. and Fr. Collins, for James Collins in the Temple passage from Essex Street. MDCLXXIX.
2513: ALFRED BAROUDON - Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893
2509: ARBOUSSE BASTIDE - A propos de Tout, quelque chose ou Mes Impressions a Paris par Arbousse Bastide. Ignis ubique latet, naturam amplectitor omnem. Traduction très libre: De chaque objet de la nature le physicien tire une: le moraliste une vérité. Paris, librairie de Ch. Meyrueis et Ce, Éditeurs Rue de Rivoli 174. 1857.
2936: G.A. BAZIN - Abregé de l'Histoire des insectes pour servir de suite a l'Histoire Naturelle des Abeilles avec des Figures en Taille-douce A Paris MDCCXLVII
2438: LEPRINCE DE BEAUMONT - Le Magasin desenfans, ou Dialogues D'Une sage Gouvernante avec ses élèves de la première distinction: Dans lesquels on fait penser, parler, agir les Jeunes Gens, suivant le génie, le tempérament et les inclinations d'un chacun. On y représente les défauts de leur âge: l'on y montre de quelle manière on peur les en corriger: on s'applique autant à leur former le coeur, qu'à leur éclairer l'esprit. On y donne un abrègé de l'Histoire Sacrée, de la Fable, de la Gèographie, etc. le tout rempli de Réflexions utiles, et de Contes moraux pour les amuser agréablement: et écrit d'un style simple et proportonné à la tendresse de leurs années. Par Madame Leprince de Beaumont. Troisième Partie. A Avignon, Chez Hippolyte offray, Imprimeur- Libraire, Place Saint-Didier. M. DCCCI. An 9.
2384: MARCHANT DE BEAUMONT - Beautés de l'Histoire de la Hollande et des Pays-Bas ou époques historiques les plus mémorables de ce royauma, depuis les Romains jusqu'a ce jour; avec un aperçu des moeurs, caractère, usages, industrie, commerce de ses habitans; leur découvertes dans les sciences et les arts; anectdotes singulières de la vie des grandes hommes qu'il a produits; remarques sur ses curiosités et ses productions, etc. par Marchant-de-Beaumont. ouvrage a l'instruction de la Jeunesse orn'e de six belles Gravures. Paris a la librairie d'eduction d'alexis Eymery, rue Mazarine, no. 30. 1817
923: BECANUS - Overeenstemming van het oude met het Nieuwe Testament, Waar in eerftelyk de inhoud van het oude, en vervolgens deszelfs overeenkomft en evenreedigheid met het Nieuwe uitgelegd en aangetoond word, door den eerwaarden pater Martinus Becanus der societeit van Jesus Uit het Latyn in het Nederduits overgezet door den heer N.A.W. Te Antwerpen Voor Theodorus Crajenschot, Boekverkoper op den hoek van de Heerengragt en Heifteeg in den berg Sinai. 1752 Met goedkeuring.
1844: NICOLAAS BEETS - Kuser een verhaal door den autheur van Jose Haarlem Erven F. Bohn 1835
1845: NICOLAAS BEETS - Jose Een verhaal door Nicolaas Beets Tweede uitgave Te Amsterdam bij J. Immerzeel Jr. MDCCCXXXVIII
2118: HAER FELVEN BEFCHREVEN - Het leven van de Heylige Theresia Door haer Felven Befchreven. Nieuwe overfettinge. Antwerpen By Joannes Franciscus de Roveroy
2443: ERNESTINE VAN BEIJEREN - De armbanden door ernestine van Beijeren met eene titelplaat te Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck 1843
1971: J. BELLAMY - Vaderlandsche Gezangen van Zelandus
1847: J. BELLAMY - Gezangen mijner Jeugd Te Amsterdam bij Pieter den Hengst MDCCLXXXII
3211: ROBERTUS BELLARMINUS - Illustrissi et Reverendissimi D. Roberti Bellarmini, S. R. E. Cardinalis, Conciones, Habitae Lovanii ante Annos cir: citer quadraginta; Nunc consensu Auctoris publicatae. Coloniae Agrippinae. Apud loannem Crithium sub signo Galli, Anno M.DC.XV.
1632: ROBERTUS BELLARMINUS - Secvndi Tomi Tertia Controversia generalis, De Sacramento Evcharistiae. sex libris Explicata. A R.P. Roberto Bellarm Societatis Iesu
1798: JAN DANIEL BEMAN - Tooneel van voorname Heidensche Deugden en Ondeugden uit Oude en Latere schryveren en Nederduitsche poeten gestoffeert en met koperen platen gesiert. 2 delen 1724
846: E. BENEZIT - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays Par un Groupe d'Ecrivains specialistes Francais et Etrangers sous la direction de E. Benezit avec nombreuses reproductions hors texte d'apres les maitres. PARIS R. ROGER ET F. CHERNOVIZ EDITEURS 99, Boulevard Raspail, 99 1911
2158: CORNELIS VAN BERESTEYN - VRVNDTLICKE Ghemeene Sendtbrieven van Don Anthonio de Guevara Biffchop van Modonnedo, Prediker, Chromijefchrijver ende Rade vanden Keyfere Carolus de vijfde Wten Spaanfchen overghefet in Nederlantfche Fpraackr Door Cornelis van Beresteyn tot Amsterdam Gedruckt by Frans Pels 1632
1478: S.J. VAN DEN BERGH - Uit mijn Zomer Poezij van S.J. van den Bergh. Schiedam, H.A.M. Roelants 1868
3041: J. LE FRANCQ VAN BERKHEY - Natuurlyke Historie voor Kinderen, Gedeelteyk ingericht naar de hoogduitsche uitgave van den hooggeleerden heere M. georg Christian Raff, hoogleeraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Hist. nat. Lector of 's lands universiteit te Leyden, lid van de keizerlyke natuur-, en verscheiden vaderlandsche natuur-, en dichtlievende genootschappen. Te leyden. By Frans de Does, P. Z. M DCC LXXXI.
3341: JEAN BERTHOLET - Histoire de l'institution de la Fęte-Dieu, avec la vie des bienheureuses Julienne et Eve, qui en furent les premieres promulgatrices: suivie de L'Abrégé Historique de L'Institution des illustres confrairies de L'Adoration perpétuelle de L'Auguste sacrement des autels, Es sur-tout de celle èrigèe dans l'insigne Eglise collègiale de Saint Martin, à Liege, en 1765. A Liege, Chez Jacques-Antione Gerlach, Imprimeur-Libraire, au Dauphin, rue Neuvice. M. DCC. LXXXI. M. DCC. LXXXI. Avec Approbation & Permission des Supèrieurs.
2360: M. FERDINAND BERTHOUD - Essai sur L'Horlogerie Dans lequel on traite de cert Art Relativement a l'usage civil, a l'Astronomie et a la Navigation. En établissant des Principes confirmés par l'expérience. Dédié aux Artiftes & aux Amateurs. Par M. Ferdinand Berthoud, Horloger. Avec Figures en Taille-douce. A Paris, Chez J. Cl. Jombert, Libraire, rue Dauphine, à la belle Image. Muster, Libraire, quai des Auguftins. Ch. J. Panckoucke, Libraire, Rue & Près la Comédie Françoife. M. DCC. LXIII. Avec Approbation & Privilege du Roi.
2113: LAMBERT BERTUS - Den Dienst van de Sinxen Dagen, van de Heylige Dryvuldigheyt en van het Heyligh Sacrament; Met hunne Octaven, Volgens den Roomfchen Brevie en den Miffael Met eenige Godvruchtige Gebeden en Oeffeningen. tot Maastricht By Lambert Bertus, Stadts drucker recht over de EE.P.P. Predick heeren 1724 Met Approbatie
2523: SAVERIO BETTINELLI - Del Risorgimento D'Italia Negli Studj Nelle Arti e ne' Costumi Dopo il Mille Dell' abate saverio bettinelli Parte prima Degli studj. In bassano, MDCCLXXV. A Spese remondini de Venezia. Con Licenza de' Superiori, e Privilegio
1947: VICTOR VAN BEUGHEM - Costuymen ende usantien der hooft-stadt ende meyere van s'Hertoghen-Bossche, By Jan Scheffers, Boeck-drucker in't vergulde Missael, 1684.
3090: SAINTE-BEUVE - Les Delices de la Hollande, contenant Une description fort exacte de son païs, de ses villes, & de la condition des habitans: avec un racourci de ce qui s'est passe depuis le temps qu'ils se font mis en liberte, jusqu' à l'année 1680. Avec les Villes & Forts en taille-douce. Derniere edition. Soigneusement reveuë, augmentée & corrigée, avec diverses Figures. A Amsterdam, Chez Abraham Wolfgang, M. DC. LXXXV.
2681: C.A SAINTE-BEUVE - Portraits Contemporains par C. -A. Sainte-Beube de l'Acadèmie Française. Noux somm es mobiles, et noun jugeons des êtres mobiles..... Sénac de Meilhan. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris Didier, libraire-éditeur. 35, quai des augustins. L'auteur el l'editeur se réservent le droit de traduetion. 1855
3082: JOHAN VAN BEVERWYCK - Joh. van Beverwycks. Wercken der Genees-konste, Bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der Ongesontheyt, heel-konste: Mitsgaders Eenige Tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na de Autheurs overlijden, ten deele uyt sijn Latijnsche Wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn. Alles volgens de lest-vermeerderde exemplaren van nieus overzoek, doorgaens grootelijcx vermeerdert en verbetert: mitsgaders met nieuwe Registers. Verçiert met Historien, Kopere Platen, als oock vermeerdert met verssen van den Ed: Heer Jacob Cats, Ridder & c. t' Amsterdam, By Jan Jacobsz. Schipper, op de Keysers-Gracht. 1664. Met Privilegie voor 15. Jaren.
626: JOHAN VAN BEVERWYCK - Alle de Wercken zo in de MEDICYNE als CHIRURGIE van de heer Ioan van BEVERWYCK Out-Schepen DER STADT DORDRECHT 't Amfterdam, By Ian Iacobz Schipper, op de Keyfersgracht.
635: J. BLAEU - Stadsplattegrond van Gouda.
201: J. BLAEU - Profielgezicht stad Zaltbommel
195: J. BLAEU - Stadsplattegrond Heusden 1649.
2325: B. BLENS - Bybels Lusthof, ofte Twee Hondert en Veertig Print-verbeeldingen des Bybels, zoo uyt het Oude- als Nieuwe Testament, met de Schrifttuurplaatsen daar toe dienende. Gesneeden door de beroemde Meester Christoffel van Sichem. En Verrykt met Vaersen door . Blens. Zeer nuttig voor de Jeugt, om zig aan des Heeren Woord te gewennen, en in de Bybelsche Geschiedenissen ervaren te werden. Utrecht. Gedrukt by Dirkkemink, boekverkooper in de Schoutesteeg. MDCCLXXII.
2377: HERMAN BOERHAAVE - Hermanni Boerhaave. Opera Omnia medica, quorum series post praefationem subjicitur. Venetiis, MDCCLVII. Apud Laurentium Basilium. Superiorum permissu, ac privilegio.
2125: G. THEOD. BOM - De onfeilbare weervoorspeller tevens aanwijzende, hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. (vochtigheidsmeter) Amsterdam G. Theord. Bom 1880
2955: A. S. BONAVENTURE - Psalterium. Beatae Mariae Virginis. A. S. Bonaventura Editum. Editio ultima, rui accessere. Orationes ad Virgine Deiparam poll unamquamcumque horam. Leodii. Typis Christiani Ouvverx Ium. Propé S. Dionysium, sub siogne Patientiae. 1623.
2116: M.J.BONTAS - Geestelyke Aenspraken om de zieken. te onderwyzen, te troosten en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens. Getrokken uyt de Schiftuer ende de HH. Vaders Eerste deel 't Antwerpen by Joannes Franciscus van Soest 1738
2541: ABRAHAM BOSSE - De la maniere de Graver a l'eau forte et au burin. Et de gravûre en maniere noire. Avec la façon de construire les Presses modernes, & d'imprimer en Taille-douce. Par Abraham Bosse, Graveur du Roy. Nouvekke edition Revûe, corrigée & augmentée du double: Et enrichie de dix-neuf Planches en Taille-douce. A Paris, quay des Augustins: Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire de l'Artillerie & du Génie, au coin de la ruë Gille-Coeur, à l'Image Notre-Dame. M. DCC. XLV. Avec Approbation & Privilege du Roy.
2096: JAKOBUS BENIGNUS BOSSUET - Historie der veranderingen van de protestantsche kerken; door den Heer Jakobus Benignus Bossuet. 3 delen 1738
2898: M. N. BOUILLET - Dictionnaire universel Des Sciences, des Lettres et Des Arts. Par M. -N. Bouillet. Septième Édition revue et corrigée. Paris. Librairie de L. Hachette et Cie . Boulevard Saint-Germain, No. 77. 1880.
2354: RAOUL BOULART - Ornithologie du salon. Synonymie, description, moeurs, nourriture des oiseaux de volière européens et exotiques, ornée de 75 vignettes et de 40 chromotypographies représentant les oiseaux leurs oeufs leurs nids. Paris J. Rothschild 1878
2967: M. L'ABBé J.- J. BOURASSé - Abbayes et Monastères histoire, monuments, souvenirs,et ruines par M. l'Abbé J.- J. Bourassé. Illustrations par Clerget, Lancelot et Karl Girardet Tours Alfred Mame et Fils, Éditeurs MDCCCLXX
2468: BOXHORN - M. Zveris van Boxhorn Nederlantsche Historie eerste boeck behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Karel de Vijfde tot Leyden by Cornelis Banheining, Boeckverkooper woonende op de bredestraet, in 't Jaer 1649.
2596: J. BRANDT - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlansche taal getrouwelijk overgezet: Op last van de hoog-mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en Zoon. Te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen. 1884
2445: BRANDT - G. Brandts. Historie van de Rechtspleging gehouden in de Jaeren 1618 en 1619. Ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt. Mr. Rombout Hoogerbeets. Mr. Hugo de Groot. Nooit te vooren gedrukt. Te Rotterdam. By Barent Bos. Boekverkooper, 1708.
1486: G. BRANDTS - G. Brandts Daghwyzer der Geschiedenissen kortelyk behelzende verscheidene gedenkwaardige zaken, op elken dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen met de geboorte- en sterfdagen van vermaarde vorsten, helden geleerde mannen en kunstenaren.t' Amsterdam voor Aart Dirksz Ooszaan, Boekverkoper op den dam op de hoek van de beurssteeg, MDCLXXXIX
2346: M. BRESNIER - Cours Pratique et Theorique de Langue Arabe renfermant les principes détaillés de la lecture, de la grammaire et du style ainsi que les éléments de la Prosodie accompagé d'un traité du langage arabe usuel et de ses divers dialectes en Algérie par M. Bresnier lún des disciples de silverstre de sacy Alger Bastide, Libraire-éditeur Paris 1855
2363: R. P. TOUSSAIN BRIDOUL - La vie de Francois Caietan de la compagnie de iesus. Ecrite en Italien par le R. P. Alfonse Caietan, & mife en Francois par le R. P. Tovssain Bridoul, tous deux de la même Compagnie. A Lille, De l'Imprimerie de Pierre de Rache, à la Bible d'Or, 1641.
2713: BRION - Lecons de Géométrie analytique par MM. Briot Professeur à la Faculté des Sciences, Maître de conférences à l'École normale supériere, et Bouquet Maître de conférences à École normale supérieure, Répétiteur à l'école polytechnique. Septieme edition revue et corrigée. Paris Ch. Delagrave et Cie lib-éditeurs Rue des Écoles, 5. 1872. Tous droite réservés.
1036: J.C.BROERS - Geillustreerde Geschiedenis der Muziek De Ontwikkeling der Toonkunst van den aanvraag tot op den tegenwoordigen tijd door Emil Naumann Hoogleeraar en muziekdirecteur der bofkerk bewerkt door J.C. Broers eerste deel en tweede deel 1886
1883: MR. P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER - Akbar een oostersch roman door Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer 's Gravenhage Martinus Nijhoff
2535: THOMAS BROWN - The Fudge Family in Paris Edited by Thomas Brown, The Younger author of the twopenny post bag Le leggi della Maschera richiedono che una persona mascherata non sia salutata per nome da uno che la conosce malgrado il suo travestimento Castigione Ninth Edition London Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and brown, Paternoster-Row 1818
2039: MR. DE LA BRUYERE - Les Caracteres de theophastre traduits du Grec, avec les Caracteres ou les Moeurs de ce siecle. Par Mr. de la Bruyere, de l'Academie Francoise. Et la clef, En marge & Par Ordre Alphabetique. Tome Premier. Nouvelle Edition Augmentée. A Amsterdam, ChezPierre Marteau, Libraire. M. DCCI.
2301: CLAUDE BUFFIER - Abrege de l'Histoire D'Espagne par demandes & par reponses par le pere Buffier, de la compagnie de Jesus A Paris chez Jean Mariette, rue Saint Jacques, aux Colomnes d'Hercule, au dessus de la rue des Mathurins MDCCIV avec Privilege du Roy
1985: GILBERT BURNET - Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I & II. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd. A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. London: Printed for Thomas Ward in the Inner-Temple Lane. 1724.
2362: BERNARDINO BUSTI - Mariale eximii viri Bernardini de Busti ordinis seraphici Francisci: de singulis festivitatibus beate virginis per modum sermonum tractans: omni theologia copiosum: denique utriusque iuris auctoritatibus applicatis: & arte humanitatis refertum: in omnibus allegationibus promptissimum
1581: ANTONIUS BYNAEUS - Gekruiste Christus Ofte Verklaringe over de Geschiedenisse van het Lijden, Sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers JESU CHRISTI Uyt Joodsche, Romeinsche, en andere Oudtheden. Door Antonius Bynaeus. Met kopere Plaeten. den vierden Druk Te Dordrecht, By Dirck Goris, Boek-Verkooper/ woonende by de Wijnbrugh in de Griffioen. Anno 1693.
3342: CAESARIUS - L'Apocalypse Expliquée par L'Histoire Ecclesiastique. Vaeunum abiit: & ecce veniunt adhuc DUO VAE post haec. Apoc. 9. 12. Le premier malheur a Passé: & voicy les duex autres laheurs qui viennent cy-aprés. A Paris, Chez Pierre Giffart, Libraire & Graveur du Roy, ruë saint Jacques, proche les Mathurins, à l'Image sainte Therese. M. DCC. I. Avec Approbation, & Privilege du Roy.,
2273: THOMAE DE VIO CAIETANI - Opuscula omnia Thomae de vio Caietani, Cardinalis tituli Sancti Xysti, Intres Distincta Tomos. Nuperimee hac nostra editione locupletiora, & quò ad eius fieri potuit, castigatiora, Ad maiorem, etiam Studioforum commoditatem, in hanc nouam redacta formam. Bergomi, Typis Comini Venture, 1590.
2079: ALEXANDER CALAMATO - Concionum R. di Domini Alexandri Calamato Pars Altera Continens Sermones Quadragesimales & encomia Virginis Deiparae pro diebus Sabbathinis.
2327: CALCOGRAFIA - Calcografia delle piu' Belle Statue Antiche, Che si Veggono in Roma nei Palazzi, nelle Ville e ne' Musei. Di Questa superba citta'. In Roma MDCCLXXIX. Per il Cannetti, all' Areo della Ciambella, Appresso Gaetano Quojani, accanto le Convertite al Corso. Con Licenza de' Superiori.
2779: PEDRO CALDERON - Autos sacramentales, alegoricos, Y Historiales. Del Insigne poeta español. Don Pedro Calderon de la arca, Cavallero del Orden de Santiago, Capellan de Honor de fu Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas, que saca a luz don Pedro de Pando Y mier. Y las dedica. Alos excelentissimos señores Condes de Lemos, &c. Parte Quinta. Con privilegio, en Madrid: En la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga à la Calle de la Habada. Año de 1717.
2781: PEDRO CALDERON - Autos sacramentales, alegoricos, Y Historiales. Del Insigne poeta español. Don Pedro Calderon de la arca, Cavallero del Orden de Santiago, Capellan de Honor de fu Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas, que del archivo de la Villa de Madrid faca Originales à luz. Don Pedro de Pando y mier, Y las dedica. A los excelentissimos señores Condes de Lemos, &c. Parte primer. Con privilegio, En Madrid: en la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, à la Calle de la Habada, Año de 1717.
2710: FRANCOIS CALLET - Tables Portatives de Logarithmes, contenant Les Logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu'à 108000: LesLogarithmes des sinus et tangentes. De seconde en seconde pour les cinq premiers degrés, de dix en dix secondes pour tour les degrés du quart de cercle: Et, suivant la nouvelle division centésimale, de dis-millieme en dix-millieme. Précédées. D'un discours préliminaire sur l'explication, l'usage et la sommation des Logarithmes, et sur leur application à l'astronomie, a la navigation, a la géométrie-pratique t aux calcul d'intérêts. Suivies. De nouvelles tables plus approchèes, et aux calculs d'intérêts. Suivies. De nouvelles tables plus approchées, et de plusieurs autres utiles à la recherche des longitudes en mer, etc. Par Francois Callet. Édition stéréotype, gravée, fondue et impriméo par Firmin Didot. A Paris, Guez Firmin Didot, Libraire pour les Mathématiques, la Marine et l'Architecture: rue de Thionville. 1795 an III. (Tirage 1808).
2780: ESTEBAN DOLZ DEL CASTELLAR - Año virgineo cuyos dias son, finezas de la gran Reyna del cielo, Maria Santissima Virgen, madre del Altissimo, Sucedidas en aquellos mismos dis, en que se refieren. Su autor El Doctor don Estevan Dolz del Castellar. Corregido, Y Enmendado en esta octava impression segun el Espurgatorio del año d 1707. Parte segunda. Con Licencia. Barcelona: por Pablo Campins Impressor, Año 1731. St. Hallara en su Cafa à la Calle de Amargès.
2882: JACOB CATS - J. Cats gedachten op Slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeyksaamheyt aan Nootdrustigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar 't leven afgemaakt werden: mitsgaders Met Twee-en-tachtig-jarig leven van de selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe: door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren. Te Leyden, By Jan van der Deyster. Boekverkoper in de Koornbrugsteeg, 1732. Met privilegie.
621: JACOB CATS - Alle de wercken so ouden als nieuwe, van de heer Jacob Cats, ridder, oudt raedtpensionaris van Hollandt, &c. t'Amsterdam by Jan Jacobsz Schipper, 1655.
3068: JACOB CATS - J. Cats. Ouderdom, Buyten Leven, en Hof Gedachten. Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jarig leven en bedenkingen op Zorg-vliet.
2931: JACOB CATS - Alle de Wercken van Jacob Cats bezorgd door Dr. J. van Vloten, hoogleraar te deventer met ruim 400 platen. op staal gebracht door J.W. Kaiser Zwolle De erven J.J. Tijl
3226: GAIUS VALERIUS CATULLUS - Catullus, Tibullus, Propertius, Ad optimorum Exemplarium fidem recensiti, cum MSS. codicum variis lectionibus margini appositis. Ad Celsissimum Aurelianensium Ducem Lutetiae Parisiorum, Typis Antonii Urbani Coustelier, Serenissimi Aurelianensium Ducis, Typographi, MDCCXXIII. Cum Privilegio
622: WILLIAM CAVE - De godsdienst der oude christenen, in de eerste eeuwen des evangeliums in drie delen door William Cave, doctor in de godgeleerdheyd. Na de laatste Engelsche druk vertaald door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Met een Voor-reden van de Heer H. Wits, tot opening van 't werk, verrijkt. De tweede druk naaukeurig oversien en met kopere platen vermeerdert. Tot Amsterdam, By Arnoldus van Ravestein, Boek-verkoper op den Dam. MDCXCIV.
2066: WILLIAM CAVE - Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Huylige Apostelen, Euangelisten, en oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de Drie roote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium, Door William Cave, Professor in de Godgeleerdh, en Canonik van Windsor. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor, Predikant tot Zeyst. Uytgegeven Met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, nessens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge: door Hermannus Wits. T'Utrecht, Gedrukt by François Halma, Willem vande Water, Boekverkopers. M. D. C. XCVIII.
2564: CHRISTOPHORUS CELLARIUS - Notitia Orbis Antiqui, sive Geographia Plenior, Ab Ortu Rerumpublicarum ad Constantinorum tempora Orbis terrarum faciem declarans. Christophorus Cellarius Ex vetustis probatisque monimentis collegit, & Nouis Tabulis Geographics. L. Io. Conradus Schwartz, eloq. & Graec. Ling. P. P. O. in casimiriano. Lipsiae, Apud IOH. Friderici Gleditschii, B. Fil. M. DCC. XXXL.
2010: MICHEL CERVANTES - Histoire de Don Quichotte de la Manche par Michel Cervantes. Traduite sur le texte original et d'apres les traductions comparees de Oudin et Rosset, fillaeu de Saint Martin, Florian, Bouchon Dubournial, Delauney et Louis Viardot, par F. de Brotonne, conservateur de la bibliotheque de Saint Genevieve. Nouvelle edition. Paris. Didier, Libraire Editeur. 35, Quai des Augustins. 1845.
2029: MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE - l'Art de Connoistre les Hommes, Où sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction à cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. Troisiéme Edition, reueüe & corrigée. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruë Saint Jacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, à l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa Majesté.
1751: M. TILLIUS CICERO - Epistolae ad atticum, summa diligentia castigate........1547/Epistolarum ad brutum liber. ad quintum fratrem libri II 1547
2359: MARCUS TULLIUS CICERO - Marcus Tullius Orationum volumen secundum collatis libris manuscriptis, et adhibito iudicio diligenter emendatum Parisiis ex officina roberti stephani typographi regij MDXLIII
3313: ABRAHAM VAN SINT CLARA - Sterven en Erven, Zynde een schoone Voorbereiding tot de Dood of Om den Hemel te beërven, Hoort de konst, om wet, te sterven. Betoogt, door de overdenkingen van het bittere Lyden en Sterven, van onzen eenigen en beminden Zaligmaker Jesus Christus. Door den berugten Pater Abraham van St. Clara. Barrevoeter Monnik, en Keizerlyke hosprediker. Met fraaye Plaaten. Te Amsterdam, By Arendt van Huyssteen, en Steeve van Esveldt. Boekverkoopers. 1740.
3104: ABRAHAM VAN ST. CLARA - Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt: op de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang: zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Een-en-sestigste Zamenkomste, Tusschen Paus Innocentius de XIIIde, en Pater Abraham van St. Clara. Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geneimste zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de maand July, 1726. Te Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkooper 1726.
3191: ABRAHAM A SANCTA CLARA - De Kapelle der Dooden, Of de Algemeene Doodenspiegel. In welken alle Menschen, van wat Staat of Rang zy zyn mogen, zich tot hun nut konnen beschouwen: Om indagtig te zyn het Memento Mori of Gedenkt te Sterven: Ten einde met eenen lagchende mond, of met traanende oogen, al naar 't hun gelieft, de nietigheit en ydelheit des Leevens te leeren betragten en veragten. Zynde het laatste werk van den beroemden. Pater Abraham van Sta: Clara. In zyn Leeven Barvoeter-Augustyner Monnik, en Keizerlyke Hofprediker. Volgens den Origineelen Druk uit het Hoogduits vertaalt, en met kopere Platen verciert. Te Amsterdam, By J. J. Roman. A. Lobedanius. By J. Kouwe. J. Roman de Jonge. M. D. CC. XXXVII.
2404: M. L' ABBé CLEMENT - Exercises de l'ame, pour se disposer aux sacrements de penitence et d'eucharistie. Par M. l' Abbé Clement, Abbé de Marcheroux Aumônier & Prédicateur ordinaire du Roi de Polone, Duc de Lorraine & de Bar, Prédicateur du Roi, & Doyen de l' Insigne Eglise Collégiale de Ligny. A Paris, rue S. Jacques. Chez H. L. Guerin, & L. F. Jacques, à Saint Thomas d'Aquin. M. DCC. LVIII. Avec Approbation & Privilege du Roy
2539: SEBATIAN LE CLERC - Verhandeling over de Bouwkunde, met de noodige aanmerkingen en waarnemingen, door Sebastiaan le Clerc, Roomsch ridder, teekenaar en plaatsnyder van Lodewyk den XIV. Koning van Frankryk, enz. enz. enz. Uit het Fransch vertaald, door P. E. Duyvené. Inhhoudende verklaaring der Plaaten. Te Amsterdam By Hendrik Gartman.
1936: EDWARD CLODD - Myths and Dreams by Edward Clodd author of the childhood world, the story of creation, Second Edition
2144: JO. CHRIST. CLODIUS - Jo. Chr. Clodii Lexicon Hebraicum selectum. In quo Voces rariores et obscurae Codicis Hebraei Biblici illustrantur: Radices Nonninum depercitae restituuntur, etsimut Loca Biblica varia explicantur: in supplementum lexici Gussetiani et aliorum quorundam adornatum. Lipsiae, Sumtibus Wolfgang Deer. M. DCC. XLIV.
2390: PETRI CODDAEI - Denuntiatio apologetica Petri Coddaei archiepiscopi sebasteni, sinceris solidisque documentis firmata quam circa praecipia causae suae capita evulgandam duxit trajecti ad rhenum, typis Theodori ab Eynden MDCCVI
2357: L. COELII - L. Coelii Lactantii firmiani divinarum institutionum libri septem. Eiusdem. Deira Dei Liber 1. De opisicio Dei Liber 1. Epitome in libros suos, Liber accephalos. Phoenix. Carmen de Dominica resurrectione. Cum Indice rerum locupletissimo. LUGDUNI APUD SEB. GRYPHIUM 1541.
2423: DOMINIQUE DE COLONIA - Bibliotheque Janseniste : ou, Catalogue alphabetique des principaux livres Jansenistes, Quesnellistes, Baïanistes, ou suspects de ces Erreurs: avec un Traité dans lequel les Cent & une Propositions de Quesnel font qualisiées en détail. Avec des notes critiques sur les veritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont contenuës & sur les ondamnations qui en ont été faites par le Saint Siége, ou par l'Eglise Gallicane, ou par les evêques diocesains. Troisiéme Édition, revüe, corrigée & augmentée de plus de la moitié. Tome second. A Bruxelles. Chez Simon t'Sertetevens, Imprimeux de fon Excellence Mgr l'Archevêque de Mailines. MDCCXXXIX.
1479: J.F. COOPER - Conanchet, het opperhoofd der Indianen. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch van J.F.Cooper Bewerkt door F Hoffmann. Met 6 gekleurde Platen. Leiden D.Noothoven van Goor
2037: P. CORNEILLE - Otho met de dood van GALBA Keizer van Romen Uit het Fransch van den Heer P. Korneille. Te Amsteldam, by de erfgen van J. Lescailje, op de Middeldam op de hoek van de Vischmarkt, 1695
2574: FRANCISCUM COSTERUM - Vierthien catholicke Sermoonen op de epistelen ende evangelien der sondagen van den Advent tot den Vasten. Door Franciscum Costerum, Priester der Societeyt Iesu. T'Hantwerpen By Joachim Trognesius. M. D. XVIII.
1543: FLORENTIUS COSTERUS - Nederlandts vloek en zegen en desselfsreuni Den seden druk vermeerdert met een Nieuwe vloek en Zegen, en andere biddaghs stoffe: Mitsgaders een bevestigingh en twee sijndale Predicatien. Door Florentius Costerus Dienaar iesu christi binnen Hoorn Te Deventer.Gedrukt by marinus de Vries Boekdrukker en Boekverkooper 1739Nederlandts Breuke Geheelt, Bestaende in de Re-Unie van de Overheerde Provincien, Voorgestelt in een Predicatie over Psalm 60. v. 3, 4, 5, 6. Op den derden April 1675De Getrouwe Predicant, Uytgebeeldt In een Predicatie op de Bevestigingh van D. Antonius Deynoot, in sijn Dienst tot Obdam den 26. December 1677. Over I. Timoth. 4. v. 16
3038: FLORENTIUS COSTERUS - Het Boecxken Der Broederscap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen. Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Der. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheyt/ Priester der Societeyt: ende nu duergheset in onse Neder-duitsche taele/ door JD. Bodeuaert vanden Berge/ B. inder Godtheyt. T' Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije/ Op de Weduwe/ ende Jan Mourentost. M. D. XCVI. Met Gratie ende Privilegie.
2012: CHARLES COTIN - Recueil des Enigmes de Temps, nouvelle edition. A Paris, Chez Nicolas le Gras, au troisieme Pillier de la Grand'Salle du Palais, a L. couronnee. M. DC. LXXXVII. Avec Privilege du Roy.
2714: C. A. COULOMB - Théorie des Machines Simples, en ayant égard au frottement de leurs parties et a la roideur des cordages: Par C. A. Coulomb, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine du Génie, de l'Institut de France, Membre de la Légion-d'Honneur, etc. Nouvelle Édition, a laquelle on a ajouté les Mémoires du même auteur, 1. Sur le frottement de la pointe des pivots: 2. Sur la force de torsion et sur l':elasticité des fils de métal: 3. Sur la force des hommes, ou les quantités d'action qu'ils peuvent fournir: 4. Sur l'effet des moulins à vent et la figure de leurs ailes: 5. Sur les murs de revêtemens et l'équilibre des voûtes. Paris, Bachelier, Libraire, quai des Augustins. 1821.
2543: ABRAHAM COWLEY - The Works of Mr Abraham Cowley consisting of those which were formerly printed: and those which be design'd for the prefs. Now published out of the authors original copies London Printed by J.M. for Henry Herringman, at the sign of the blew anchor in the lower walk of the new exchange, 1669
1868: THOMAS COX - Magna Britannia or Topographical, Historical, Eccleslastical and Natural History of Kent With Pedigrees of all the noble families and gentry, both Ancient and Modern, Biographical Notices of eminent and learned Men to whom this County has given Birth also an Alphabetical Table of the Towns, Villages, and Hamlets, with the several Hundreds and Deaneries in which they stand, together with the value of the Churches in the King's Books, collected and composed according to the best relations extant. by the Rev. Thomas Cox. In the Savoy: Printed by Elis. Nutt; and Sold by M. Nutt, in Exeter-Exchange in the Strand, and J. Morphew near Stationers-Hall. MDCCXX
1257: J.B. CRAMER - Etudes pour le piano en quatre-vingt quatre Exercices dans les differens tons calcules pour faciliter les progres de ceux qui se proposent d'etudier cet instrument a fond Par J.B. Cramer Mayence ANVERS ET BRUXELLES Chez les fils de B. SCHOTT Depotgeneral de notro fonds de Musique: a leipzig chez Gme Haertel a Vienne chez H.F. Muller
2791: P. CROISET - Formulaire de Prières pour passer saintement la journée a l'usage des pensionnaires de toutes les communautés religieuses Conforme à l'édition de Caen. Revu, corrigé et augmenté. De la vie de sainte Angèle fondatrice des Ursulines, du chemin de la Croix, de la Prière á sainte philomène, et des Entretiens pour la visite au S. Sacrement par la P. Croiset. Avec une traduction nouvelle de tous les Offices Latin. Troisième Édition, Approuvèe par Mgr l'Évéque de Nevers. Tours, ad mame et Cie, Imprimeurs-Libraires. 1847
2095: P.F.MATTHIAS CROONENBORCH - Christelyk onder-wys Diende voor de Deught-Minnende Jongheydt om eenen Salighen Steat te verkiesen, met schoone leerlinghen hoe Ghehouwde, Weduwen, Gheestelycke,
3072: ALFRED CROWQUILL - Seymour's Humorous Sketches, comprising Eight-six caricature etchings. Illustrated in prose and verse, By Alfred Crowquill. London: Henry G. Bohn, York Street, convent garden. MDCCXLI.
2900: C. L. DAKE - Jozef Israëls. Door Prof. C. L. Dake. Mte 27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurdrukken en 33 andere reproduktiën naar schilderyen, 8 teekeningen en etsen. C. L. G. Veldt - Amsterdam
2305: JOHN DALRYMPLE - Memoirs of Great Britain and Ireland. From the Dissolution of the last Parliament of CHARLES II. Until the Sea-battle off La HOGUE. Consisting chiefly of LETTERS from the French Ambassadors in England to their Court, and from CHARLES II. JAMES II. King WILLIAM, and Queen MARY, And the Ministers and Generals of those Princes. Taken from the Depôt des Affaires entrangeres at Versailles, and King William's private Cabinet at Kensington. Interspersed with Historical Relations, necessary to connect the Papers together. By Sir JOHN DALRYMPLE, Bart. Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat. Cicero. London: Printed for W. Strahan: and T. Cadell, in the Strand: and A. Kincaid and W. Creech, and J. Balfour, Edinburgh. MDCCLXXIII.
3287: D. VAN DAPPEREN - Zang-oefeningen voor de Lagere Scholen, in overeenstemming met des schrijvers aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen. Door D. van Dapperen, ondewijzer in de zangkunde aan de kweekschool, voor school-onderwijzers. Te Haarlem. Eerste twaalftal. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey. 1818.
2530: JOSEPH DAQUIN - Essai Météorologique. Sur la véritable influence des astres, des saison et changemens de tems, Fondé fur de longues Observations, & appliqué aux Ufages de l'Agriculture, de la Médécine, de la Navigation, 7c. Par M. Joseph Toaldo Vicentin. Nouvelle Eddition Rendue Meilleure, & beaucoup augmentée. Traduit de l'Italien. Par M. Joseph Daquin. On y a joint la Traduction Françoise des Pronostics d'aratus: traduits du Gree en Italien, par M. Antoine-Louis Briggi, de Vérone. Chambery, de l'Imprimerie de M. F. Gorrin, Imprimeur du ROI. Avec Approbation & Permiffion. 1784.
674: M. L'ABBé DASSANCE - Les Saints Évangiles traduits de la vulgate. Par M. Abbé Dassance, vicaire-gènèral de Montpellier, illustrés par mm. Tony Johannot, cavelier, Gérard-seguin et Brevière. Tome prenier. Paris, L. Curmer, Éditeur, 25, eur Sainte-anne. 1836.
3215: P. JOANNE DAVID - Veridicus Christianus: Auctore P. Joanne David, Sacerdote Societatis IESU. Antverplae, Ex officina Plantiniana. éé
2591: J. DE DECKERS - J. de Deckers Rym-oeffeningen verdeelt in dry Boecken vervattende gedichten van verscheyden stijl en stoffe 't Amsterdam uyt den boeck-winckel van Abraham van Blancken in de molsteegh, in 't Huys-boeck anno 1659
1843: E. BEKKER EN A. DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI
3253: J. DELILLE - La Conversation poëme. Par J. Delille. A Paris, chez Michaud Frères, libraires, rue des bons-enfants, No. 34. De L'Imprimerie de L. G. Michaud. M. DCCC. XIL.
2959: FRANCOIS DESEINE - L'Ancienne Rome la principale des Villes de l'Europe, avec toutes ses Magnificences et ses delices...... divisé en quatre tomes a leide chez Pierre vander AA
2750: MONSEIGNEUR DESMARETZ - Compte-Fait de Barreme ou Tarif General dedié a Monseigneur Desmaretz, Ministre d'etat et Controlleur General des Finances. Se Vend 45 V. a Paris. Chez la Veuve Macé dans la Nouvelle maison du S. Barreme, sur le quay de Conty, a la premiere porte cochere apres la Rüe de guenegaud vis a vis l'abrevoir avec Privilege du Roy. 1708.
3069: CHARLES DICKENS - Sketches of Young Couples, Young Ladies, Young Gentlemen. By Quiz. Illustrated by Phiz. London: Cassell, Petter, and Galpin: and 596, Broadway, New York.
831: CHARLES DICKENS - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens Vertaling van C. M. Mensing Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard Schiedam H. A. M. Roelants
3116: CHARLES DICKENS - Master Humphrey's Clock. By Charles Dickens. With illustrations by George Cattermole and Hablot Browne. London: Chapman and Hall, 186, Strand. MDCCCXL.
3209: CHARLES DICKENS - Our Mutual Friend, by Charles Dickens. With 40 illustrations by Marcus Stone, R.A. Two Volumes. Volume I / II. London, Chapman & Hall, Ltd. New York: Charles Scribner's Sons. 1911.
2969: CHARLES DICKENS - The personal of David Copperfield by Charles Dickens with Illustrations by H.K. Browne London Chapman and Hall, 193, Piccadilly 1863
2786: CHARLES DICKENS - Sketches by Boz. Illustrative of Every-day life and every-day people. With forty illustrations by George Cruikshank. London: Chapman & Hall., LD. 1894.
3086: CHARLES DICKENS - Our Mutual Friend. By Charles Dickens. With illustrations by Marcus Stone. In two volumes. London: Chapman and Hall, 193 Piccadilly. 1865. ([he right of Translation is reserved.]
3088: CHARLES DICKENS - Dealings with the Firm of Dombey and Son. Wholesome, Retail and for Exportation by Charles Dickens. London. Bradbury & Evans, Bouyerie Street. 1848.
633: TOBIAS VAN DOMSELAER - Beschrijvinghe van Amsterdam.
2755: E. DONOVAN - The Natural History of British Insects explaining them in their several states, with the periods of their transformation, their food, oeconomy, &c. together with the history of such minute insects as require investigation by the microscope. the whole illustrated by coloured figures, designed and executed from living specimens. by E. Donovan, F.L.S. in ten volumes London Printed by bye an law, st john's square, clerxenwel for the author 1802
2680: ARTHUR CONAN DOYLE - Round the Red Lampp. Being facts and fancies of medical life. By A. Conan Doyle, author of 'Micah Clarke,' 'the White Company,' 'The Adventures of Sherlock Holmes,' etc. Methuen & Co. 36 Essex Street, W.C. London 1894.
2300: LOUIS DUBROCA - Les Femmes Célébres de la Revolution par Dubroca a Paris chez l 'Auteur an 2 de la République (1802)
2126: ALEXANDRE DUMAS - Paris et les Parisiens aux XIXe Siecle Moeurs, Arts et Monuments texte par MM. Alexandre Dumas, Theophile Gautier, Arsene Houssaye Paul de Musset, Louis Enault et u Fayl par MM. Eugene Lami, Gavarni et Rouargue Paris Morizot, Libraire-Editeur
2746: M. ALEXANDRE DUMAS - Les trois Mousquetaires par M. Alexandre Dumas. Paris, Dufour et Mulat, Éditeurs quai Malaquais, 21. 1850.
2954: JOHAN. GEORGII ECCARDI - Joh. Georgii Eccardi v. c. Origine Germanorum eorumque vetustissimis coloniss, migrationibus ac rebus gestis. Libri Duo. Ex Schedis Manuscriptis viri illustris edidit, figuras aeri incisas adiecit et praefatus est Christianus Ludovicus Scheidius i. c. Goettingae, IOH. GVIL SCHMIDII. A. S. H.
3284: H. ELISABETH - Cort Begryp Van't wonderlijck Leven van de H. Elisabeth. Eenem spiegel voor alle Maeghden, Gehoudt, en Weduwen. Bij een vergadert door eenen Pater der Minne Broeders van Brussel. t' Antwerpen bij de Weduwe van Ian Cnobbaert. 1651.
2128: GEORGE ELLIOT - Romola by George Eliot with illustrations by sir Frederick Leighton, P.R.A in two Volumes London Smith, Elder, and Co., 15, Waterloo Place 1880
1544: RALPH ERSKINE - De overeenstemminge der Goddelyke eigenschappen, doorftralende in het werk der verloffinge, en in het zaligen van zondaren Door Christus Jezus: Zynde eene Leerrede, Gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, nu het houden van het H: Avondmaal.Door den Eerwaarden Heere Ralph Erskine tweede druk te Rotterdam
2028: SIR GEORGE ETHEREGE - She Wou'd, if she Cou'd. A Comedy. Written by the late Sir George Etherege. London: Printed for Jacob Tonson in the Strand. MDCCCXXXV.
1839: RHIJNVIS FEITH - Het graf in vier zangen door Mr. Rhijnvis Feith Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCXCII
2393: LUCIUS FERRARIS - ADM. REV. P. F. Lucii Ferraris. Soler-Alexandrini, ord.min.reg.obs. S.P. Francisci, lectoris jubilati. Exprovincial. Examin. Synodalis, AC S. O. Consultoris. Prompta Bubliotheca. Canonica, Juridica, Moralis, Theologica. Nec non. Ascetica, Polemica, Rubricistica, Historica. De principalioribus, et fere omnieus, quae in dies occurrunt, nec penes omnes facile, ac prompte reperiri possunt, ex utroque jure, pontificiis constitutionibus, conciliis, sacrarum congregationum decretis, sacrae romanae rotae decisionibus, ac probatissimis et selectissimis auctoribus. Accurate collecta, adaucta, in unum redacta, & ordine alphabetico congesta, ac in novem tomos distributa. Novissimae huic editioni accedunt locupletissima trium praesrantissimorum virorum. Additamenta et correctiones. Tum ad sacram theologiam, tum ad jus canonicum et civile maxime pertinentia. Adjecto Indice Materiarum absolutssimo. A = B. Romae MDCCLXXIV. Ex Typographio Michaelis Angeli Barbiellini. Sumptibus Natalis Barbiellini in
3220: FRANçOIS FEUARDENT - R. P. Fr. Francisci Fev-ardentii, ordinis F. Minorum, S. Theologiae Doctoris, ac Professoris Parisiensis. In B. Ivdae Epistolam catholi. Cam, qua cum veterum, tum nouorum Haeresiarcharum mores, fraudes, seelera, blasphemiae, graphicè de scribuntur, & reselluntur. Commentarii: christianis concionibus accommodati: & locorum aliquot communium uberiore iractatione locupletati. Cum Indice Scripturarum, & rerum magis memorabilium. Coloniae Agrippinae, Apud Henricum Falckenburg. Anno M. D. XCV.
2536: FIGATELLI - Trattato Aritmetico di Guiseppe Maria Figatelli Divisa in Due Parti Opera utilissima non solo a Mercanti, e a chi desidera d'impararerma a Maestri ancora; poiche leggendo questo Libro, di giorno in giorno possono con prestezza imparare, o mettersi a memoria quello, che vogliono ad altri segnare. In queta sesta Impressione aggiontoui l'Algebra In Bologna, con licenza de 'Superiori
1765: AULUS PERSIUS FLACCUS - Avli Persii Flacci satyrae sex. Cum posthumis Commentariis Ioannis Bond, Quibus recens accessit Index verborum. Nunc primum excusae. Amstelodami, Apud Ioannem Ianssonium. M. DC. XLV.
2782: LODOVICO GUICCIARDINI PATRITIO FLORENTINO - Description de Autrement dict la Germanie Inferieure ou basse-allemaigne, par Messire Lodovico Guicciardini Patritio Florentino. Avec diuerses Cartes Geographiques dudit païs. Aussi le Pourtrait d'aucunes Villes principales selon leur vray naturel, pour entendre plus facilement ladicte description. Grandement utile à toutes sortes de gens, soyent lettrez ou Gentils hommes, marchants, ou aultres, pour la bonne instruction contenue en cest ceuure, concernant la fait de la iustice, police, loix, coustumes, & autres qualitez dudit païs universel, & de chacune prouince en patticulier. Plus une table ou indice des choses plus memorables contenües en ladicte oeuvre. en anvers, Par Guillaume Silvius, imprimeur du Roy. M. D. LXVII. Avec privilege du Roy.
1782: W.G. VAN FOCQENBROCH - De wercken van W.G.V. Fockenburgh Vertoonende Thalia of Geurige Zanggodin,Typhon of Reuse-Stryd,De geestige klucht van de Weyery, De koddige klucht van de quack-salver,Tymon van luceanus aerdige Tooneel-spel, Thalia's tweede sangh, d'Aeneas van Virgilius, De harders sanghen van Vergilius, Min in 't lazarus huys. By den andere versamelt, en van merkelijke druk-fouten gesuyvert Door B.B. Noyt aldus Gedruckt. 't Amsterdam By Altus Boeckholt op de haerlemmer-straet, Anno 1676
2968: JEAN DE LA FONTAINE - Contes et Nouvelles en vers par Monsieur de la Fontaine Nouvelle Edition corrigé, & augmentée a Amsterdam chez Pierre Brunel sur le dam à la Bible d'Or MDCCV
2711: GENE FOWLER - The Mighty Barnum. A screen play by Gene Fowler and Bess Meredyth. Covici Friede, New York
2391: CLAUDIUS FRASSEN - Scotus academicus seu Universa Doctoris Subtilis Theologica Dogmata R.P.F. Claudii Frassen. Ord. Min. de Obeservantia Sacrae Thelogiae Doctoris Romae Apud Rocchum Barnabo MDCCXX..MDCCXXII
3094: CHARLES DU FRESNE - Histoire de S. Lovys. IX. DV Nom Roy de France. Ecrite par Iean Sire de Ioinville. A. Paris. Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, tuë S. Iacques, aux Cicognes. M. DC. LXVIII. Avec Privilege de sa Maieste.
2827: JOHN GAY - Plays written by r. John Gay, viz. The Captives, a Tragedy. The Beggar's Opera. Polly, or, the Second Part of the Beggar's Opera. A Chilles an Opera. The Distress'd Wife, a comedy. The Rehearsal at Goatham, a Farce. To which is added, An Account of tthe Life and Writings of the Author. London: Printed for J. and R. Tonson, in the Strand. MDCCLX.
1913: C.F. GELLERT - Het leven der zweedsche gravinne door C.F. Gellert uit het Hoogduitsch vertaald derde druk Met Plaaten
2350: GIOVAN BATTISTA GELLI - I capricci del Bottaio di Giovanbatista Gelli accademico fiorentino. Ristampati nuovamente con alcuni che vi mancavano in Vinegia appresso Giovita Rapirio MDL
3283: STATEN GENERAAL - Biblia, Dat is de Gantsche Heylige schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des oude en dess nieuwen Testements. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael. Vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset, Net nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende Door gemeente ordre der Nederlandtsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden. Tot Leyden. By de Weduwe ende erffgenamen van Johan. Elzevier. Boeckdruckers van de academie. Met privilegie.
3154: DE GENLIS - Drames Sacres, A L'usage des jeunes personnes: Par Madame de Genlis. Avec figures. A Paris, chez les libraires associés. M. DCC. LXXXV.
1461: DE GENLIS. - Manuel du Voyageur or the traveller's pocket companion consisting of familiar conversations, in english, french, and italian with models of letters, notes & c. also a table of french and italian coins; and various terms used in Music by Madame de Genlis. twentieth edition, enlarged and greatly improved by P. A. Cignani
1959: GEORGE DE GHEWIET - Institutions du droit Belgique tant par rapport aux dix-sept provinces, qu'au pays de Liége : avec une méthode pour étudier la profession d'avocat. Par M. George de Ghewiet, cibseiller du Roi, Référandaire Honoraire en la Chancellerie, & Ancien Avocat au Parlement de Flandres. Premiere edition in Ocatvo. Revuë Corrigée & Augmentée. Tome premier. A Bruxelles, Chez Jean Moris, Imprimeur & Libraire sux le Marché aux Trippes á la Bible. Avec Permission et Privilege.
3119: N. J. L. GILBERT - Oevres complète de Gilbert: Contenant ses Satires, ses Poësies diverses, et ses Ouvrages en prose. Deuxième édition. A Paris, Chez Des Essarts, Libraire, rue du Théâtre Francais, No. 9 au coin de la Place. An V. (1797 v. st.)
2358: HENRICHI LORITI GLAREANI - Valerii Maximi de factorum dictionumós memorabilium exemplis librinouem, cura & diligentia recogniti, Una cum Henrichi Loriti Glareani, Patricij Claronensis apud Heluetios, in eunde Valerium Max. Annotationibus, nunc primùm in lucem editis. Cum. Caefar. Maiest. Priuilegio. Basileae, per henricum petri.
1957: ANTOINE GODEAV - Discovrs svr les Ordres Sacrez ov Tovtes les Ceremonies De lÓrdination selon le Pontifical Romain font expliquees. Par Mr antoine Godeav Enefque de Vence. Seconde Edition. A Paris, Chez Pierre le Petit, Impr & Lib.ord.du Roy, rue faint Lacques a la Croix dór 1658
1590: PETRO GODEFRIDI - De woestijne des Heeren, leerende hoe een goet kersten mensche/ christum d'licht der waerheyt sal na-volgen in dese duyster woestijne des wereldts in alle deuchden der volmaecktheydt. ......... Antwerpen by Hieronymus Verdussen .... Anno MDCXIII
1498: LOUIS A. GODEY - Godey Ladies book 1867 book LXXIV and LXXV
1744: ANTONIDES VAN DER GOES - Alle de gedichten van Antonides van der Goes. Hier by komt het leven des dichters. Derde Druk Te Amsterdam Nicolaas Ten Hoorn Boekverkooper, 1714
3227: OLIVER GOLDSMITH - The Poetical and Dramatic Works of Oliver Goldsmith, M.B. a new edition. With an account of the life and writings of the author. In two volumes. London. Printed by H. Goldney, for Messieurs Rivington, T. Carnan, E. Newbery, and W. Nicoll, in St. Paul's Church-Yard, W. Lowndes and J. Murray, in Fleet-Street and J. Debrett, Piccadilly, MDCCLXXXVI
3186: JOHAN VAN GOOL - De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen: Waer in de Levens- en Kunstbedryven der tans levende en reets overleede Schilders, die van Houbraken, noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. Door Johan van Gol, kunstschilder. Eerste deel. In 'Sgravenhage, gedrukt voor den Autheur. M. DCC. L.
2961: GERARD GORIS - Les Delices de la Campagne a l'entour de la ville de Leide......par Gerard Goris docteur en medicine & Medica a Leide chez Theodore Haak
3351: CHARLES GOUNOD - 1er Recueil. Vingt Mélodies pour chant et piano. Par Gh. Gounod. Paris. Choudens Père et fils édit. Rue St. Honoré. 165. Près l'Assomption. A: Edition pour Mezzo Soprano ou Baryton. B: Edition pour Soprano ou Ténor. Edition pour Contralto ou Basse.
2656: W. VAN GOUTHOVEN - D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogyen der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Doorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Door desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden ware onses Heeren 449. Tot dit teghenwoordigh Jaer 1620. Tot Dordrecht. Ghedruckt by Peeter Verhaghen. 1620.
1857: GRATIAN, GIOVANNI PAOLO LANCELLOTTI - Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editium: Indicibus variis et novis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum cuius partes indicat aversa pagina...
1333: JOHN GUNN - The Theory and Practice of fingering the Violoncello, containing Rules and Progressive Lessons for altering the knowledge and Command of the Whole compass of the Instrument by John Gunn Teacher of the Violoncello.
3256: JOHN GUTCH - Collectanea Curiosa: or Miscellaneous Tracts, relating to the history and antiquities of England and Ireland, The Universities of Oxford and Cambridge, and a variety of other Subjects. Chiefly collected,and now first published, from the manuscripts of Archbishop Sancroft: Given to the Bodleian Library by the late Bishop Tanner. In Two volumes. Volume the first / second. Oxford, at the clarendon pres, Printed for the Editor. Sold by J. and J. Fletcher, and D. Prince and J. Cooke, in Oxford. And by J. F. and C. Rivington, T. Cadell, and J. Robson, in London: and T. Merrill, in Cambridge, M. DCC. LXXX I.
2381: ANTONIO SéGUY - Philosophia ad usum scholarum accomodata, auctore Antonio Seguy, Presbytero Tutelate, sacrae Facultatis Parisiensis Licentiato Theologo, atque in Studii Parisiensis Universitate Philosophiae Professore, docente in collegio Marchiano. Physica Specialis Parisiis, apoud Vid. Savoye, Brocus, Barbou MDCCLXXV
2704: ISAAC VAN HAASTERT - Vue du Buyten-hof a la Haye
3073: H. RIDER HAGGARD - She a History of Adventure by H. Rider Haggard author of 'King Solomon's 'dawn' 'the witch's head'ETC. London Longman's, Green, and Co. 1887
3087: THOMAS CHANDLER HALIBURTON - The Clockmaker: or the Sayings and Doings of Samuel Slick or Slickville. Fourth edition. London: Richard Bentley, New Burlington Street. M.DCCC.XXXVIII.
2556: J. F. HAMMERSCHMID - Prodromus Gloriae Pragenae. Annis M. à condita Praga (fundata est enim Annô DCCXXIII.) Anno Jubilaeô Magnô MDCCXXIII. Joanne Florian Hammerschmid.
2280: CHILDE HAROLD - Tom Cringle's Log. I am as a weed, Flung from the rock on ocean's foam to sail, Whereér the surge may sweep, the tempest's breath prevail. Childe Harold. in two volumes William Blackwood, Edinburgh; and T. Cadell, Strand, London. 1833
221: J. HARTIG - De stad Heusden
3097: JOANNE MATTHIA HASIO - Historiae Universalis Politicae quantum ad eius partem I AC II. IDEA. Plane nova at legitima tractationem summorum imperiorum exhibens in. I Sciagraphia dicendorum. II Tabulis chronologicis. III Tabularum geographicarum sectionibus binis. In lectionum academicarum usum proposita a Joanne Matthia Hasio, Math. P. P. O. Norimbergae, impensis heredum homannianorum, et Lipsiae in Commissis Joan. Fridr. Gleditschii. CDD CC XXXXIII.
1654: JAN FREDRIK HELMERS - Gedichten van Jan Fredrik Helmers Eerste deel 1 derde druk. te Rotterdam bij J. Immerzeel. junior1822
2277: PIERRE HELYOT - Histoire des Ordres Monastiques Religieux et Militaires et et des congregations seculier es e l'un & de l'autre sexe, qui ont este establies jusqu'a present contenant leur origine, leur fondation, leurs progres, les evenemens les plus considerabless qui y sont arrives, la decadence des uns et les leur suppression, l'agrandissement des autres, par le moien des differentes reformes qui a ont este introduites. Les vies de leurs fondateurs & de leurs reformateurs; avec des figures qui representent tous les differens habillemens de ces Ordres & de ces Congregations.
3096: HENRICUS CHRISTIANU HENNINIUS - Johannis Swammerdamii, Amstelaedamensis, Doctoris Medici, insectorum generalis, in qua Verissimae Mutationum, fue lentae in membra Epigeneseos rationes, duce Experientia, redduntur, recepta vulgo Insectorum Metamorphosis folide refutacorriguntur: & tandem omnes Insectorum Mutationes ad Quatuor Ordines Distinctos summa industria descriptos revocantur, subjecto singulis Ordinibus Indice Insectorum eo spectantium: Adjicitur dilucidatio. Ex Belgica Latinam secit Henricus Christianus Henninius, Doct. Med. Editio Nova. Lugduni Batavorum, Apud Johannem van Abkoude, Bibliopolam. 1733.
2953: H. VAN HEUSSEN - Oudheden en gestichten van delft en delfland mitsgaders van s' gravenhage
1736: S.E. HIERONYMUS - Confessio Hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi Operibus optima fide collecta, et, per locorum theologicorum capita,perspicua mthodo, in quator tomos.
2654: FEODOR HOFFBAUER - Paris a travers les ages aspects successifs des monuments et quartiers historiques de paris depuis le XIIIe siecle jusqu'a nos Jours Deuxieme Edition Paris Librairie de Firmin-Didot et Cie, Rue Jacob, 56 MDCCCLXXXV
1835: HOMERUS - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvano. Amstelaedami Ex OFFICINA WETSTENANIA CIC IC CC VII
3286: THOMAS HOOD - The Dream of Eugene Aram, the Murderer. By Thomas Hood, Esq. With designs by W. Harvey. Engraved on wood by Branston and Wright. London: Charles Tilt, 86, Fleet Street. 1831.
2532: NICOLAAS WILLEM OP DEN HOOFF - Artaxerxes of de bezoedelde onschuld Treurspel par Gout et par Zele te Amsteldam by Izaak Duim, op den Cingel, tusschen de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767 met Privilegie
2907: LAMBERTUS HORTENSIUS - Oproeren der Wederdoperen: Geschiet Tot Amsterdam, Munster, en in Groeningerlandt. Beschreven door Lambertus Hortensius van Montsoort, in fijn leven Rector der schoole tot Naerden. Geciert met Schoone koopere Platen. Amsterdam, By Samuel Imbrechts, Boeckverkooper, in de Raemsteegh, in de Hoop. 1660.
2038: EDMUND HOYLE - Mr. Hoyle's GAMES of Whist, Quadrille, Piquet, Chess and Back-Gammon Complete in which are contained, the method of playing and betting at those games, upon equal or advantageous terms. including the Laws of the several games. The twelfth edition. To which is now first added, two new cases of Whist, never before printed; also the new laws of the game at Whist as played at White's and Saunder's Chocolate-Houses. London Printed for Thomas Osborne, in Gray's-inn; Stanley Crowder, at the Looking-Glass, and Richard Baldwin, at the Rose, in Pater-noster-row. [Price Three Shillings, neatly bound.]
2388: CORNELII PAULI HOYNCK - VITA Viglii ab aytta zuichemi. Ab ipfo Viglio scripta, Ejusque nec no Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii. Opera Historica. Aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum attinentia. In sex partes divisa. Collegit, Digessit, Notisque Illustravit C.P. Hoynck van Papendrecht. Archipresbyter Mechliniensis. Hagae Comitum. Apud Gerardum Block. M. D. CC. XLIII.
1903: VICTOR HUGO - Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
1910: VICTOR HUGO - L'Homme qui rit
2744: VICTOR HUGO - Victor Hugo. Han D'Islande. Melanges Litteraires. Paris. L. Hachette et Cie. 14, rue pierre-sarrazin. J. Hetzel et Cie. Rue Richelieu, 78. 1875.
2732: VICTOR HUGO - NOTRE-DAME de Paris Nouvelle Edition Paris 1881
2903: VICTOR HUGO - La Légende des siécles par Victor Hugo. Première série histoire - les petites épopées tome I. Paris Michel Lèvy Frères. - Hetzel et Cie. Rue Vivienne, 2 BIS. M. DCCC. LIX. Tous droits réservés.
2865: H.N. HUMPHREYS - British Moths and their Transformations arranged and illustrated in a series of plates by H.N. Humphreys, esq. with Characters and Descriptions by J. O. Westwood, esq, F.L.S., in two volumes London William Smith, 113,, fleet street MDCCCXLIII
1536: PETRUS IMMENS - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heili, heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd door een schriftmatig en gemoedelyk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der Genade en een Godewaardig Gebtuik van dat heilige Bonzegel; nagelaaten van den Wel-Eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen Heere Petrus Immens, in zyn leven laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg.Uitgegeven met eene voorrede ter aanpryzing van de Gedachtenisse des Rechtvaerdigen, over Spreuk.X: 7.
1706: J. IMMERZEEL JR - DeLevens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters. van het begin der vijftiende tot op de helft der negentiende eeuw Met een aantal portretten naar de beste tegenaars. Benevens een aanhangsel waarin de voornaamste Mnogrammen. Door J. Immerzeel Jr. Amsterdam Gebroeders Diderich 1855
3350: HENDRIK VAN IRHOVEN - Recueil Militair, bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlansche landmacht. Gedrukt en uitgegeven op speciale autorisatie van het departement van oorlog. 1889. Te 'S-Gravenhage, bij de Gebroeders van Cleef. 1889.
2883: CASPAR PHILIPS JACOBSZ - Uitvoerig onderwys in de Perspectiva, of Doorzichtkunde. Voor alles liefhebbers. Dezer aangenaame en nutte Weetenschap, en inzonderheid voor degeenen, die dezelve noodzaakelyk dienen te oeffenen, als: Teekenaars, schilders, plaatsnyders, architecten, steenhouwers, timmerlieden, metzelaars. Naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbaare methode. Opgesteld, en in 60 Konst-Plaaten afgehandeld door Caspar Philips Jacobsz, Konst-Plaatsnyder in Amsterdam, By Jan Christiaan Sepp. M. DCC. LXV.
847: J. -B. JAUGEY - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines. Par J. -B. Jaugey. Prétre, docteur en théologie. Avec la collaboration d'un grand nombre de savants catholiques. Delhomme et Briguet, Editeurs. Paris, Rue de l'Abbaye, 13. Lyon, Avenue de l Archevêche. 3. Tous Droits Réservés.
3063: JEROME K. JEROME - Told After Supper. By Jerome K. Jerome. Author of 'The Idle Thoughts of an Idle Willow' 'On the Stage-and off,' Etc. Etc. Etc. With 96 or 97 Illustrations by Kenneth M. Skeaping. London the Leadenhall Press, E.C. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent, & Co., Ltd. New York: Scribner & Welford, 743 and 745 Broadway. 1891.
2117: THOMAS VAN JESUS - Het Lyden van onsen saligmaker Jesus-Christus, Beschreven in 't Portugies door den verlichten Pater Thomas van Jesus van 't Order der Eremyten van den H. Augustinus. Over-geset in 't Fransch door den Eerw. Pater Alleaume van de societeyt van Jesus En nu vertaelt in 'tVlaemsch door den eerw. P. Servatius van den H. Petrus. .........
2131: JOHN GALT, ESQ - The Complete Workd of Lord Byron from the last London edition. Now first collected and arranged, and illustrated. With Notes by Sir Walter Scott, Francis Jeffrey, Profesor Wilson, Sir Egerton Brydges, Bishop Heber.J.G. Lockhart, Ugo Foscolo, Rev George Croly, Mrs Shelley, George Ellis, Thomas Campbell. Thomas Moore, rev H. Milman etc etc. to wbich is prefixed. The life of the author By John Galt, Esq. in one volume. Paris. Baudry's European Library 1835
1771: CLAUDE JOLY - Recveil de maximes veritables et importantes povr l'institvtion dv roy. Contre la fausse & pernicieuse politique du cardinal Mazarin, pretendu sur-intendant de l'education de Sa Majesté. A Paris, M. DC. LIII.
3034: JOHN JONSTON - Historiae Naturalis de quadrupetibus Libri Cum aeneis figuris Johannes Jonstonus med: Doctor concinnauit Francofurti ad Moenum impensis Haeredum math: meriani. Cum Privilegio S Cef. M. et Regis Christianissimi
3110: S. JOSEPH - Manuale Cantus Secundùm Usum. FF. Minorum recollectorum Provinciae Comitatus Flandriae S. Joseph, In quatuor Partes Divisum. Continent communia quae Cantum Spectant. Primó in Horis Canonicis, ecundo in Missâ. Tertio in Processionibus, &c. Quarto in Exequijs Desunctorum. Praemittitur succincta, clara, ac fundamentalis traditio principiorum Cantus Gregoriani. Deo nostro sit jucunda decoraque Laudatio. Psalm. 146. Gandavi: Ex Ossicina Haeredum Joannis Kerchovij. 1682.
2064: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, De Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Hte Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt Overzetting van den Heer D'Andilly in 't Nederdutsch overgebragt Door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vuf Boeken van Egesippus Van de Joodsche Ooorlogen, en de verdelging Jerusalems. Met Privilegie van d Ed: Gr: Mo: Heeren Staat van Holland en Westvriesland. 'T Amsterdam By Pieter Mortier, Boekverkooper. M D CCIV.
2448: JUSTINIANUS - Institutiones Imperiales. een gherechtich oorspronck der keyserlijcke rechten. van den hoogh-gheleerden Heere Thomas Murner, doctor in der godtheydt, ende in beyde rechten, licentiaett, in duytsche tale overgheset, ende inde hooge schole ende universiteyt te basele, in sijn gheordineerde lecture openbaerlijcken metten latijn gheleken Justinianus Magnus in 's-graven-haghe by de weduwe, ende erfghenamen van wwijlen Hillebrant jacobsz van Wouw, Anno 1624
2056: M. JUNIANUS JUSTINUS - De Historien van Justinus Uit Trogus Pompejus, Begin neemende met d'Assyrische of eerste Monarchie, en streckende tot de heerschappye van Keizer Augustus. Vol van aanmerkelijke voorbeelden, En begrepen in XLIV. Boeken. Uit het Latijn vertaelt Door F. V. H. Tot Dordrecht. By Francois van Hoogstraeten, Boekverkooper by 't Groot Hooft in Erasmus
1570: KAMPER -
1434: GERARD KELLER - Gerard Keller Zwitserland. Naar schetsen van Woldemar Kaden. Leiden A.W. Sijthoff.
2946: THOMAS A KEMPIS - Ven. Viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici Regularis ordini D. Augustini opera Omnia: Operâ au studio R. P. Henrici Sommalii è Societate. Testatur ipse author ex his opuseulis nonnulla se anno Domini 1441, scripsisse, quaedam verò alia, anno 1456. Editio quinta. DUACI, Ex Officina typographica Baltazaris Belleri, sub Circino aureo, Anno Domini, M. DC. XXXV.
2893: SEBASTIAAN KNEIPP - Mijne waterkuur. Sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden, geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid door sebastiaan kneipp. Naar de 23ste uitgave uit het Duitsch vertaald. Vijfde duizendtal. 's-Gravenhage, H. de Voogd van der Straaten Hzn. 1892.
1904: CH. PAUL DE KOCK - La Pucelle de belleville par ch. paul de kock
2950: JOHAN GOTTLOB KRUGER - Physiologia of natuurkundige verhandeling over het leven, en de gezondheid der menschen. door den heer Johan Gottlob Kruger..door David van Gescher, chirurgin..... uit het Hoogduitsch vertaald en met Aantekeningen vermeerdert door David van Gesscher, chirurgin te Amsterdam met Plaaten. te Amsterdam by Jan Morterre, 1763 Boekverkooper over het Zaandammer Veer.
1436: A.C. KRUSEMAN - De Aarde en Haar Volken 1873 Haarlem A.C. Kruseman
229: JACOB KUIJPER - Kaart Heusden Vesting en omstreken.
2716: M. LE COMTE DE LACEPEDE - Histoire generale physique et civile de l'Europe depuis les dernières années du cinquième siècle jusque vers le milieu du dix-huitième par M. le Comte de lacépède, pair de france Bruxelles P.J. de Mat, a la librairie française et étrangère, grande place, no.1188 1826
2385: JEAN FRANçOIS DE LACROIX - Anecdotes angloises, depuis L'Établissement de la monarchie. Jusqu' au règne de Georges III. A Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, rue S. Severin. M DCC LXIX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.
1612: DE LAMARTINE - De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.
1978: JEAN-FRANCOIS DE SAINT-LAMBERT - Les Saisons, poeme. Nouvelle edition. Puissant mes chants etre afreables a l'homme vertueux et champetre, et lui rappeler quelquefois ses devoirs et ses plaisirs! Wieland. A Londres. M. DCC. LXXXII.
3135: M. DE LAMBERT - Morceaux Choisis de Fénélon, Fleury, Rollin, Hallifax, Dupuy, et M. de Lambert: pour servir a L'Education der Jennes Perfonnes. Auxquels on a ajouté l'Ouvrage intitulé: Instructions d'un père a ses filles Traduit de Grégory, par Bernard, Sur la sixième Edition Anglaise. A Paris Chez Laurens jeune, Imprimeurlibraire, Rue Saint-Jacques, no. 61. 1810.
2952: ROBERTO LAMBERTI - Diva Virgo de Cortenbosch, ejus miracula. Panca de Imaginum & Divorum cultu ac invocatione, & peregrinationibus ad certa loca. Auctore R. D. Roberto Lamberti: Priore Monasterü Averbodiensis Ordini Praemonstratensis. Leodii, Typis Joannis Mathiae Hovii, Sab signao Paradisi Terrestris, 1656. Superiorum permissu.
3331: CHIEF BUFFALO CHILD LONG LANCE - Long Lance: the Autobiography of a Blackfoot indian chief. By Chief Buffalo Child Long Lance with a foreword by Irvin S. Cobb. London, Faber & Gwyer Limited 24 Russell Square, W. C.
2266: PAOLO LANCELOTTO - Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editum, libro VII : decretalium et Jo. Pauli Lancelotti Institutionibus adauctum. Accesserunt Loci Communes Uberrimi et indices titulorum canonumque omnium fumma diligentia ac nova methodo concinnati. Tomus Primus Editio magna fide à mendis purgata, ad antique exemplaria. Collata & in meliorem ordinem redacta, pluribus majoris distinctiones gratiá adjectis. Cum Sac. Caef. ac Cathol. Majestatis & Potentissimi Electoris Saxoniae Privilegis. Coloniae Munatianae. Impensis E. et J. R. Thurnisiorum, Fratrum. M. DCC. XVII.
2271: PAOLO LANCELOTTO - Regvlarum ex universo pontificio iure Excerptarum, Libri tres, tam ad sacrae Theologiae, lurisq; Canonici, quam ad bene, beateq; viuendi fcientiam comparandam valde accommodati. Autore Io. Pavlo Lancelotto I.C.Perufino. Quibus ad ipfius Autoris notulas acceserunt R.P.F.Pauli Siguorelli Cortonienfis Dominicani Theologi additiones.Perusiae Cum lincentia Superiorum & Cum Priuilegio vtatergo 1587
1858: KARL LAPPE - De geschiedenis van Albert Julius en zijne lotgenooten op het eiland Rotsenburg te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst.
2789: MARIE LAUBOT - Marie Laubot. Mademoisele Qu'en dira-t-on. Ouvrage illustré de nombreuses gravures sur bois. Paris, Maurice Dreyfous, éditeur. 20, rue de Tournon, 20. Tous droits réservés
2303: JOHAN CASPAR LAVATER - Historisch verhaal van de nooit gehoorde gruweldaad gepleegd te Zurich in Zwitserland, door het vergiftigen van den wyn des Heiligen Avondmaals, in den nacht voor den algemeenen dank- vast- en bededag. Benevens twee redevoeringen daarover gehouden door Johan Caspar Lavater bedienaar des goddelyken woords te Zurich. Naar de enige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G. M. Nebe. Te amsteldam By de weduwe P.J. Entrop, boekverkoopster op het koningsplein 1777
2852: W. LAZIUS - Historische Beschreibung der Weitberümbten, Kayserlichen Hauptstatt Wienn
2547: GEORGES-LOUIS LECLERC - De algemeene en byzondere Natuurlyke Historie, door Den Heer de Buffon. Te Amsterdam, By S. H. Schneider, M DC LXXIII. Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
2870: S.V. VAN LEEUWEN - Batavia illustrata ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst van oud batavien mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere Schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en Authentijque stukken en bewijsen, te samen gesteldt door de heer Simon van Leeuwen, in sijn leven substituyt griffier van den hogen rade van Hollandt, zeelandt, en westvrieslandt. in 's-Gravenhage, by Johan Veely, Johan Tongerloo, en Jasper Doll, boekverkoopers, Anno 1685. met Privilegie voor 15 jaren.
2189: M. DE LESCURE - Les Mères Illustres études Morales er portraits D'Histoire intime par M. de Lescure. Ouvrage orné de douze gravures sur bois, D'Après les documents originaux. Deuxième édition. Paris, Libraire de firmin-didot et Cie, impimeurs de L'Institut, rue Jacob, 56. 1882. Tous droits réservés
3141: GREGORIO LETI - Het Leven van Elizabeth Koninginne van Engelandt; Behelsende. Der zelver ongemeene hoedanigheden en groot verstant; mitsgaders haare wyze en voorzigtige regeeringh, onder welke 't Koningrijk van Engeland meer als onder yemand van des selfs Koningen gebloeyt heeft. Mitsgaders Een pertinente beschryvinge hoedanigh sy het groote werk van de Reformatie der Kerke van Engeland met d'uytterste omzichtigheyt bevordert en volvoert heeft gehadt. In 't Italiaans beschreven door d' Heer Gregorio Leti. Met Figuren. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by Meyndert Uytwerf, Boekverkoper in de Hofstraat, M. D. C. XCVIII
2281: CHARLES LEVER - Luttrell of Arran by Charles Lever, author of Harry Lorrequer the knight of gwynne With illustrations by Phiz London Chapman and Hall 193 Piccadilly 1865
2282: CHARLES LEVER - The O'Donoghue; Tale of Ireland Fifty years ago By Charles Lever Esq uthor of confessions of Harry Lorrequer Charles O'Mailley the irigh dragoon Jack Hinton Tom Bruke of ours With Illustrations by H.K.Browne Dublin William Curry jun and company William s orr co London fraser and co Edinburgh 1845
1774: JOHAN LINDESTOLPE - Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX
1586: JUSTUS LIPSIUS - Iusti Lipsi Epistolarum selectarum, Centuria prima. Francofurdi Apud Ioannem Wechelem. MDXC.
1846: HIERONYMUS LOBO - Gedenk-waardige Aanteekeningen, Gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronymus Lobo Op Sijn Voyagie Gedaan in het Jaar, 1636. Aangaande het Rijk der Abyssinen; de Oorsprongen en Overvloeyingen des Nijls; de Oorsprong van den Tijtel van Priester Jan, Koning der Abyssinen; Oorzaak des naams van de Roode-zee; Beschrijving van den Eenhorn, de Phaenix, de Pelikaan en de Paradijs-vogel. Waar by gevoegt zijn, de Aanmerkingen op dese Aantekeningen, door den heer Thevenot, Bibliothecaris van den koning van Vrankrijk; strekkende tot beter verstand van vader Lobo. Nu alder-eerst uyt het frans vertaalt. Met Noodig Register en Konst-printen verrijkt. Te Leyden By Pieter van der Aa, Boekverkooper, 1707. Met privilegie
2480: J. VAN LODENSTEIN - J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedichten verdeeld in vier deelen met een aanhangzel den vijftiende druk merkelijk verbeterd / en op een zoetvloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Spelen. Te Amsterdam By Joannes Kannewet, Boekverkooper in de Nes in de gekroonde Jugte Bybel. 1769 met privilegie.
2890: FéNéLON - Les Aventures de Télémaque, par Fénélon, suivies des aventures d'aristonoüs Edition classique, conforme a celle d'A. M. D. G. revue avec soin et augmentée d'un discours sur l'usage de cet ouvrage dans les classes, d'un résumé des principes moraux renfermés dans chaque livre, d'une table des discours, descriptions et portraits qui peuvent servir de modéles de compositions et portraits qui peuvent servir de modèles de compositions Françaises, et enrichie de nombreuses notes mythologiques et géographiques, d'aprés l'abbé auber. Louvain, chez vanlinthout et vandenzande. 1842.
2080: ISAAC LE LONG - Boek en Zaal Nederduytsche Bybels. Geopent in een Hiftorifche Verhandelinge van de Overfettingen der Heyligen Schiftuure in de Nederlandfche Taale, federt defelve eerft wierdt ondernomen, beneffens de Veranderingen welke daar omtrent door de Gereformeerde Lutherfche, Mennoniten en roomfchgefinde van tydt tot tydt tot nu toe gemaakt zijn. Door Isaac le Long te amsterdam Hendrik Vieroot Boekverkoper op den Dam 1732
3370: HARRY LORREQUER (CHARLES LEVER) - Charles O'Malley, the Irish Dragoon. Edited by Harry Lorrequer, with illustrations by Whis. In two volumes Vol. I / II, Dublin William Curry, Jun. and Company. Fraser and Company, Edinburgh. W. S. Orr and Company, London. MDCCXLII.
3175: MAARTEN LUTHER - Der fünffte Teil aller Bücher und Schrifften des thewren seligen Mans Gottes Docto. Martini Lutheri.
2027: SIR GEORGE LYTTELTON - Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.
2828: DAVID MACPHERSON - De Orygynale Cronykil of Scotland be Androw of Wyntown, priowr of sanct serfis ynche in loch levyn. Now first published, with notes, A Glossary, &c by David Macpherson. London: printed by T. Bensley and sold by thomas Egerton, Whitehall and William Laing, Edinburgh. M.DCC.XCV
3140: LOUIS MAIMBURGH - Historie Van het Verval des Kaiserrycks, Nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote, Ende van de Verschillen der Kaiseren tegens de Pausen, over het werck van de Investituren ofte Bevestinge der Kerckvooghden, ende van de Independentie ofte Onäfhangelijckheyd des Kaisers van den Paus, ende des Paus van den Kaiser. In de Françoysche Taele beschreven door den Vader Louis Maimburgh, Jesuit ende Historie-Schrijver van fijne Aller-Christelijckste Majesteyt. Vertaeldt door H. V. Quellenburgh. Tot Amsterdam: By Timotheus ten Hoorn, oeckverkoper in de Nes. M. DC. LXXXIII.
3143: LOUIS MAIMBURGH - Histoire de la Ligue. Par Monsieur Maimbourg. A Paris, Chez Sebastien Mabre Cramoisy. Imprimeur du Roy, ruë Saint Jacques, aux Cicognes. M. DC. LXXXIV.
2537: ALLAIN MANESSON MALLET - Den arbeid van Mars Tweede deel, Inhoudende de stijl om allerlei Steden en plaetsen te Bouwen en te versterkken. door Allain Manesson Mallet. t'Amsterdam, By Jacob van Meurs, Boek-handelaer en Plaet-snijder. 1672. Met privilegie.
3071: HECTOR MALOT - Ouvrage couronné par L'académie Française. Hector Malot. Sans famille. Illustrations de Loewitz. Ernest Flammarion, éditeur. 26, rue recine, Paris. Tour droits de traduction, d'adaptation et de reproduction réservés pour lous les pays.
2366: VIRGIL MALVEZZI - Historisch-Polityke Werken des Makgraefs Virgil Malvezzi, vol ongemeene, heerlijke en Christelijke Regelen van Staet. uit het italiaens vertaelt door M. Smallegange Rechtsgeleerde 't Amsterdam by Joannus Janssonius van Waesberge, en Sonen, voor den autheur, 1679 met privilegie voor 15 jaren
3157: M. MANILII - Astronomicon. Interpretatione et notis ac figuris illustravit. Michael Fayus Bacc. Theol. & P. Eccl. De Putangelis. Jussu Christianissimi. Regis, in usum serenissimi Delphini. Accesserunt V. III. Petri Danielis Huetii animadversiones ad Manilium & Scaligeri Notas. Parisiis, Apud Fredericum Leonard Regis, Serenissimi Delphini, & Cleri Gallicani Typographum, viâ Jacobaeâ. M. DC. LXXIX. Cum privilegio regis.
2508: P. JOSEPHI MANSI - Promptuarium, Sacrum ac Morale, Christi Jesu Salvatoris Nostri, Virginisque Matris Mariae, Vitae ac Gestorum reconditissimis mysteriis, Sanctorum Apostolorum victricibus trophaeis, gloriosis Martyrum Lauris, pretiosis Summorum Pontificum Tiaris, Episcoporumque infulis, Confessorum divis pignoribus, niveis sacratissimarum Virginum corollis copiosé locupletatum; Hoc est: Discursus Exegetici In Omnes Totius Anni Solemnitates, Sanctorumque Occurrentium, eorum praecipué, qui in almâ urbe sub praecepto feriantur, Dies festivos elegantissimé concinnati, In Quibus per Viam Discursuum Copiosissima Sacrarum Scripturarum, sententiarum sanctorum Patrum, aliarumque expositionum, quae ex Vitis illorum Sanctorum , de quibus Festum agitur, luculenter non minús quám apté deducuntur, messis subministratur, Ab ADM. Reverendo et Doctissimo Domino, Iosepho Mansi, Congregationis Oratorii in Alma urbe Presbytero, Italicé conscripti , nunc veró Latiné redditi, ac In Quatuor Tomos Divisi; Tomus Primus, Tre
3219: AMMIEN MARCELLINI - Ammiani Marcellini rerum sub impp. Constantio, Juliano, Joviano, Valentiniano et Valente, per XXVI annos gestarum historia, libris XVIII comprehensa, qui e XXXI hodie supersunt. Cui nunc primùm accesserunt. Breuiaria singulis libris praefixa. Perpetuae ad marginem Notae morales ac politieae. Chronologia Marcelliniana, seu temporum supputatio, ab Imperio Neruae usque ad Valentis obitum, instar breuis alicuius Supplementi xiij, priorum librorum, qui temporis iniuriâ perierunt. Gnomologia Marcelliniana. Orationum & Rerum insignium Ind nx. Lugduni, Apud Franciscum le Preux. M. DC.
1788: MARCUS JUNIANUS JUSTINUS, JACQUES BONGARS, ABRAHAM GRONOVIUS. - Iustini Historiae Philippicae, Cum integris Commentariis. Iac. Bongarsii, Franc. Modii, Matth. Bernecceri, M. Z. Boxhornii, Is. Vossii, I. Fr. Gronovii, I. G. Graevii, T. Fabri, I. Vorstii, I. Schefferi, Ex. excerptis H. Loriti Glaereani atque Editoris Oxoniensis. Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda. Lugduni Batavorum, Apud Samuelem et Joannem Luchtmans, Academie Typographos, 1760.
1884: WALTER DE LA MARE - Poems for Children By Walter de la Mare London Constable & Co LTD
2397: PIERRE MARIN - Dictionnaire portatif: en deux parties: I. François et Hollandois, & II. Hollandois et François: de feu Mr. Pierre Marin. Neuvieme édition: De nouveau revue, corrigée & augmentée, par Mr. Jean Holtrop. Par deus listes alphabétiquesL L'une des Noms de Baptême, & L'autre de ceux de Paus, des Villes, Fleuves, Rivieres, montagnes, &c., qui dissérent le plus dans les deux Langues Le tout fur l'Orthographe de l'Academie, & de Mr. Restaut, comme la plus approuvie. Premiere partie: Qui contient le François devant le Hollandois. A Dort, Chez Abraham Blussé et Fils 1786. Avec Privilege.
3136: M. MARMONTEL - Contes Moraux, Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. Nouvelle Édition, corrigée et augmentée tome I / II / III. A Paris, Chez J. Merlin, Libraire, rue de la Harpe. M. DCC. LXVI. Avec Approbation & Privilege du Roi.
2538: PUBLIUS VIRGILIUS MAROOS - Publius Virgilius Maroos. Uitsteeckende Wercken. Bestaande In X. Herders-Kouten. IV. Land-gedichten. En XII. Boecken van Eneas. Overgezet met 't zelfde getal der regulen. In de Nederduitsche vertaald door Dirck Doncker. Tot Leyden, By Jacobus Poereep, Boeckverkooper by de Academie. 1695.
1775: VERGILIUS MAROOS - Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, eclogae X, Georgicorum, libri IIII, Aeneidos, libri XII : et in ea, Mauri Seruii Honorati grammatici commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores & auctiores ex bibilothecaPetri Danielis I.C. : accessit Fabii Planciadis Fulgentii liber de continentia Virgiliana ... : item Iunii Philargyrii commentariolus in Bucolica & Georgica Virgilii.
2018: CAPTAIN MARRYAT - The Pirate, and the Three Cutters. By Captain Marryat, R.N. Illustrated with Twenty splendid Engravings. From Drawings by Clarkson Stanfield, ESQ. R.A. A. Fullarton and Co. 106, Newgate street, London, 67, Abbey street, Dublin, Stead's Place, Leith Walk, and 5, Nicholson Street, Edinburgh, MDCCCXLV.
1902: CAPTAIN MARRYAT - Peter Simple by the author of newton foster, The king's own in three volumes Second Edition
3187: BENJAMIN MARTIN - Filozoofische Onderwyzen: of Algemeene Schets der hedendaagsche ondervindelyke Natuurkunde. In 't Engelsch beschreven en met veele plaaten opgehelderd, door Benjamin Martin. Derde druk. In veelerlei opzigten verbeterd. Te Amsterdam, By Pieter Meijer, vooraan op den Vygendam, MDCCLXV.
2491: JEAN BAPTISTE MASSILLON - Sermons de M. Massillon évêque de Clermont ci-devant Prêtre de lóratoire, l'un des Quarante de l'academie Françoise. A Paris, rue s. jacques MDCCLIX
2446: ANTONIUS MATTHAEUS - De Criminibus ad Lib. XLVII et XLVIII. DIG Commentarius Antinii Matthaei, IC. in illustri academia ultrajectina antecessoris. Adjecta est Brevis et uccincta iuris municipalis, cum indice triplici; titulorum, rerum et verborum, nec non legium, quastrictius, qua susius explicatarum. Editio Secunda, priori Auctior & Emendiator. Amsatelodamim ex officina Johannis a Waesberge, Anno MDCLXI
1377: FRANCOIS MAURICEAU - Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.
1892: JUSTUS VAN MAURIK - MET Z'N ACHTEN - Novellen en Schetsen door JUSTUS VAN MAURIK Jr. - Derde Druk - Met Platen van JOHAN BRAAKENSIEK - AMSTERDAM Tj. VAN HOLKEMA 1886
1873: THOMAS MAWE - Every Man his own gardener the complete gardener being a gardener's calendar and general directory much more complete than any one hitherto published containing not only an account of what work is necessary to be done in the kitchen and Fruit Garden,pleasure ground, flower garden, shrubbery, nursery green house, and Hot-house. For every month in the Year .... By Thomas Mawe Gardener to his grace the duke of leeds and John Abercromble sixty years a practical gardener Enlarged and improved by R. Forsyth London Printed for the booksellers 1829
2894: KARL MAY - Karl May's Gesammelte Werte. Band 2 Durchs Wilde Kurdistan. Reiseerzählung von Karl May. 94. - 107. Laufend. Karl-May-Verlag. Radebeul bei Dresden.
2895: KARL MAY - Karl May's gesammelte Werte. Band 1 Durch die Wuste. Reiseerzählung von Karl May. Karl-May-Verlang Kadebeul bei Dresden.
2913: G. MEES - Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVI Eeuw tot op Heden door Mr. G. Mees te rotterdam bij van der meer & verbruggen 1851
1855: PIETER MEESTERS - Twaalf ambachten, enz. P. Meesters
1352: H. LAMPEN MEGEN - Woordenboek der Grieksche taal
2178: W. MEINDERSMA - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635 Wigger Meindersma Zaltbommel H.J. van de Garde & Co. 1909
3296: CATULLE MENDèS - Catulle Mendès. Les Boudoirs de Verre. Ruitième Édition. Paris, Paul Ollendorff, éditeur. 28 bis, rue Richelieu, 28 bis. 1884. Tous droits réservés
2707: MER - Histoire generale des Voïages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voïages par Mer et par Terre, Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les dissérentes Langues de toutes les Nations connues: contenant. Cequ'ily a de plus remarquable, de plus utile et de mieux auere dans les païs ou les voïageurs ont penetre: Avec les Moeurs des habitans, La Religion, les Usages, Arts, Sciences, Commerce, Manufactures, &c. Pour Former un systéme complet & Histoire & de Géographie moderne, qui représente l'état actuel de toutes les Nations: Enrichi, de cartes Géographiques et de figures. Tome cinquante-troisieme. A Paris, Che didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVIII. Avec approbation et privilege du roi.
1974: LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten.
2298: MARISKA MEUZELAAR - Pim Pluis zaait vrienden
3285: F. F. MINEURE - Histoire Admirable de la vie du pere. Seraphic S. Francois exemplair de toute la perfection Evangelique. Par les F. F. Mineure du conuent de Brasselle. Marinus vanden Enden exc. Antwerpiae. A. Anvers chez Arnout de Brakel.
2887: F.A.W. MIQUEL - De Noord-Nederlandsche Vergiftige Gewassen beschreven door F. A. W. Miquel, M.D. botan. lector te rotterdam met gekleurde platen tweede vermeerderde uitgave Amsterdam bij C. G. Sulpke 1838
2889: A. MOLé - Neues Taschenwürterbuch der Französischen und Deutschen Sprache. Zum Schulgebrauche von A. Molé. Erster Theil: Französisch-Deutsch. Braunschweig. Berlag von George Westermann. Gens, Deutsche Buchandlung von J. Kessmann. 1845.
2186: M. DUHAMEL DU MONCEAU - Des Semis et Plantations des Arbres et de leur Culture ou méthodes pour multiplier et elever les Arbres, les Planter en Massifs et en Avenues former les Forets & les Bois ........ par M. Duhamel du Monceau.... Paris MDCCLX
2793: CHARLES SECONDAT DE MONTESQUIEU - Le Temple de Gnide Londres revu corrige et augmente non murmura vestra Columbae Brachia non Hederae, non vincant oscula Conchae Fragment d'un Epitalame de l'Empereur Gallien.
3270: HERMANNUS MOTT - Musices choralis medulla sive cantus gregoriani fundamentalis traditio : una cum tonis communibus hymnis, antiphonis, lectione mensali &c. ad ufum FF. Minorum Recollectorum Ordinis Seraphici Pattis S. Francisci. Senes cum junioribus laudent nomen Domini. Psal. 148. Editio secunda priore longè auctior. Coloniae Agrippinae. In Officina Joannis Wilhelmi Friessem-am Hoff. 1704.
157: W.A. MOZART - Collection Complete de toutes les Oeuvres de Musique pour le piano-forte composees par Wolfgang Amadee Mozart a Bonn, chez N. Simrock. Second Title: Trois Sonates pour le Piano-forte composees par W.A. Mozart. Oeuvre V A Bonn Chez N. Simrock And Ariette Variee par W.Z. Mozart No1 a bonn chez N. Simrock.
2866: ABRAHAMUS MUNTING - Waare oeffening der Planten, waar in De rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, kruiden, ende Bloemen, Door veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden: Als meede op wat maniere zy, in onze Neder-en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreeven door Abrahamus Munting, der Med: Doctor, ende Professor Botanices in d' Academie van Stad Groningen en Ommelanden. Met 40. Kopere Plaaten van de Raarste Planten verciert. Gedrukt te Leeuwarden, By Hendrik Rintjes, Drukker en Boekverkooper inde Peperstrtaat, in de Zaadzaaijer, CD DCLXXI.
2476: NAHUYS - Kort Begryp der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Derde druk. Te Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkoper, achter het Stadthuys, 1760. Met Privilegis.
2406: A. NANTES - Dialogues Spirituels, oud La Perfection Chrestienne est Explique'e Pour toutes sortes de Personnes. Tome premier. A. Nantes, & Fe Vendent, A Paris, rue S. Jacques, Chez Edme Couterot, vis-à-vis la ruë du Plâtre, au bon Pasteur, dans la vieille Poste. M. DCCIV. Avec privilege du rot.
2355: CH. NAUDIN - Les Roses histoire - culture - description. 60 chromolithographies d'apres nature par grobon. 60 Gravures sur bois. Deuxième edition. Rothschild, Editeur 1873
1484: MICHAEL NOFTRADAMUS - Le Vray et parfaict embellissement de la face, confervation du corps en fon entierc: ontenant plufieurs Receptes fecretes & defirees non encores veues. & La Seconde Partie, Contentant la Facon et aniere de faire toutes confitures liquides, tant en fucre, miel, qu'en vin cuit. Enfemble deux facons pour faire le fyrop rofat laxatif: pour faire le fuccre candi, penites tourrons d'Hefpaigne. Par M. Michael Noftradamus.
2398: CLAUDE FRANÇOIS NONNOTTE - Dictionnaire philosophique de la religion, Où l'on établit tous les Points de la Religion, attaqués par les Incrédules, & où l'on répond à toutes leurs objections. Par L' auteur des Erreurs de Voltaire. A Lyon, Chez Regnault, rue Merciere. M. DCC. LXXIII. Avec Approbation & Privilege du Roi.
3084: THOMAS VAN DER NOOT - Het vroetwijfs-boeck oft Vermeerderden Roosen-gaert, vande bevruchte vrouwen, ende hare secreten, ontfanghinghe, baringhe, vrouwen ende mannen raet te geven die onvruchtbaer zijn, alle sieckten der swangere vrouwen (oock als zy in barens noot ende van kinde gelegen zijn) te remedieren.
2563: HEINRICH BüNTIG - Itinerarium sacrae scripturae das ist ein Reisebuch oder die gantze heilige Schrift.
2396: JOANNES OPSTRAET - Theologus Christianus sive ratiostudii et vitae intstituenda a theologo qui se ad ordines sacros, atque ad directionem animarum disponit per joannem opstraet sacrae theologie licentiatum editio secunda auctior & correctior Prostant Lovanii apud Aegidium Denique 1697 cum approbatione
2199: OUDENHOVEN - Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.
2739: JACOB VAN OUDENHOVEN - Beschrijvinghe der wijt-vermaerde frontier-stadt Heusden vervatende het begin ende voortgangh der selver stadt, Heerlijckheydt, met der selver Heeren, ende Edelen daer uyt ghesprooten. De disputen over dese Heerlijckheydt tusschen Brabandt ende Hollandt, met den Lijst van de Hertogen van Brabandt ende Graven van Hollandt. De wijse van de Regeeringhe ende hare Privilegien. 't bouwen van de kloosters, met het oprichten van het Capittel. Uyt verscheyde Chronijcken / geschreven Memorien/ publijcke Stucken ende Monumenten t'samen gestelt door Jacobum van Oudenhoven, 't Amsteldam Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn op S. Anthonis Marckt 1651
2474: JOHANNES OWEN - Een verklaring van de heerlikke Verborgentheyt van Christus, GOD en MENSCH, Met aanwijfing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het beftellen ende uytvinden deszelfs. Door Johannes Owen, Doctor der H. Godgeleertheyt. Vertaalt door Salomon Bor, Predikant Ter Aa. tot Utrecht, gedrukt by François Halma, Drukker van de Academie, 1686
389: FRANçAISE DE M. EMILIEN PACINI - Le Trouvère Grand Opéra en Quatre actes. Représenté surle Théatre de l'Opéra Impérial. Traduction Française de M. Emilien Pacini. Musique de C. Verdi. Paris, Léon Escudier, Editeur, Rue Choiseul, 21.
2349: PHILIPPI PAREI - Lexicon Plautinum. Inquo velut thesauro antiquae linguaeromanae ele gantiae, quotquot exstant in Latiunorum Comicorum Principe M. Accio Plauto Sarsinate, accuratium eruuntur, & explicantur. Industria Subsecua. Philippi Parei. Editio Secunda. Emendatior & auctior. Hanovae, Impensis Estherae Rosae. Excudebat David Aubrius. M. DCC. XXXIV.
1569: GIUSEPPE PARINI - Poesie di Giuseppe Parini Firenze G. Barbera, Editore 1881
1795: C. VELLEIUS PATERCULUS - C. Velleii Paterculi quae supersunt ex historiae romanae voluminibus duobus cum integris scholiis, notis, variis lectionibus et animadversionibus doctorum curante petro burmanno Lugduni Batavorum apud Samuelem Luchtmans MDCCXIX
2403: JOSEPHO PAUWELS - Magnum Matrimonii Sacramentum, reductum in casus, flerosque factos, nonnullos fictos omnes moraliter possibiles, cum quaestionibus intercalaribus ex universa theologia morali: Opus, in IV. Tomulos distributum, Et è probatissimis Doctoribus tum Theologis, tum Canonistis, Belgis, Gallis, Germanis, Italis, Hispanis & aliis: utroque Fure, Decretis Concilii Tridentini, Declarationibus Cardinalium, Decisionibus Rotae Romanae collectum, cum Prolegomenis. De Jure Canonico, ejus Partibus, Superscriptionibus, Summariism Rubricis, Paleis, Glossis, & singulorum authoritate: Jure Caesareo, ejus partibus & praestantia: Concillio Tridentino, ejus Decretis & gravitate: Delario Romano, & Decisionibus Rotae. Tomus I / II. Authore F. Josepho Pauwels. Ordinis FF. Min. Recol. S. Theol. Lovanii, Typis Joannis Jacobs, plateâ Thenensi. 1759. Cum Approbationibus & Privilegie.
1946: HARDOUIN DE PEREFIXE - Histoire du Roy, Henry de Grand, Composee par Messire Hardouin de Perefixe.
3200: DIONYSIUS PETAVII - D. Petavii Aurelianensis e Societate Iesu, Rationarium Temporum, In Partes Duas, Libros tredecim, distributum. In quo aetatum omnium sacra profanaque Historia Chronologicis probationibus munita summatim traditur. Editio Novissima, Cur accedit Supplementum, quo Historia ad hoc usque Tempus continuatur, ut & Tabulae Genealogicae ac Geographicae, utraeque Veteris Recentisque Temporis, denique Indices longe auctiores. Lugduni Batavorum Apud Petrum van der Aa, MDCCX. Cum Privilegio Ordd. Hollandia & Westfrisia
2183: PETRONIUS - Titi Petronii Arbitri Equitis Romani Satyricon Johannes Boschius ad scriptorum exemplarium sidem castigavit & Notas adjecit Amstelaedami, apud Adrianum Gaesbequium MDCLXXVII
1920: PIERRE D'OUDEGHERST - Les Chroniques et annales de flandres contenantes les heroicques et tres victorieux exploicts des Forestiers.....
1773: G.P. PINAMONTI - Spiegel sonder bedrogh ofte kennisse syns selfs voor ogen gestelt aen alle deught-minnende persoonen uyt het italiaans vertaelt door eenen Nederlantschen priester t'Antwerpen by Jacobus Bernardus Jouret in de corte Nieuw-straet, in 't gulde vlies 1733
2057: TITUS MACCIUS PLAUTUS - M. Actii Plauti Comoediae Viginti. Cum Indice rerum ac vocum, proverbiorium, formulisq, loquendi, atq, Graecarum, & quarundam Latinarum dictionum interpretatione. Lugduni Apud seb. Gryphium, 1540.
1105: HARRY POLL - Heusden in oude ansichten.
2345: VERGILIUS POLYDORUS - Di Polidoro virgilio da urbino de gli inventori delle cose libri otto tradotti per m. francesco baldelli con due tavole, una de capitole, e l'altra delle cose piu notabili. nuovamente stampati con licenza de superiori. in fiorenza per filippo, e iacopo giunti, e fratelli MDLXXXVII
1863: ELISABETH MARIA POST - Het land in brieven met Plaaten Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII
2944: FRAINCOIS ANTOINE PREVOST - Histoire Générale des Voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre qui ont été publié jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues.
2712: FRAINCOIS ANTOINE PREVOST - Histoire generale des voiages : ou nouvelle collection de toutes les relations de voiages par mer et par terre, qui ont ete publiees jusqu'a present dans les differentes langues de toutes les nations connues: contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, et de mieux avere, dans les pays ou les voiageurs ont penetre, touchant leur situation, leur etendue avec ... les moeurs et les usages des habitans ... pour former un systême complet d'histoire et de geographie moderne ; enrichi de cartes geographiques. Tome Cinquantième. A Paris Chez Didot, Libraire: Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVII. Avec approbation et privilege du roi.
2120: B.D.L. PRIESTER - Den Kristeleken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte uytleggingen van alle de epistelen die door het geheel jaer in de kerke aen de geloovige voorgelezen worden. ......... 1. Deel .....t'Antwerpen Franciscus van Soest 1728
3079: T. PRIESTLEY - The new evangelical Family Bible: or, a complete Paragraphrase, Exposition, and Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Containing A new and Beautiful Edition of the Whole sacred texts of the Old and New Testaments, Correctly and Distinctly Printed at Large. Fully explained and Illustrated With copious notes and annotations, Doctrinal, Critical, Historical, and Experimental: Wherein the Mis-translations are Corrected: the seeming Contradictions Reconciled: former Error Rectified: the Objections of Atheists, Deists, Arians, Socinians, and Free-thinkers, Answered: difficult Passages explained: and the Sacred Writings displayed in their genuine Purity and Lustre. Together with Practical observations and suitable reflections on every chapter, From the Beginning of Genesis to the End of the revelation. By the Reverend T. Priestley, Minister of the Gospel, and Author of the evangelical History of the life of Jesus Christ, &c. A new edition, revised, corrected and imp
1653: P.J. PRINSEN - Korte Geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde; ten dienste der lagere scholen door P.J. Prinsen directeur en onderwijzer van 's Rijks Kweekschool, voor schoolonderwijzers te Haarlem Vijfde druk te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1827
2348: SAMUEL PUFENDORF - Introduction à L'Histoire. Des principaux Etats, Tels qu'ils font aujourd'hui dans L'Europe. Premiere / Seconde Partie. Traduit de l'original Allemand de Samuel Pufendorf, par Claude Rouxel. à Utrecht, Chez Jean Ribbius, M. DC. LXXXV.
3134: LOUIS RACINE - La Reliion, Poëme Par Monsieur Racine, De l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Huitieme edition, Revue, corrigée, & augmentée par l'Auteur. A Paris, Chez Nyon l'aîné, rue du Jardinet. M. DCC. LXXXV. Avec Approbation & Privilege du Roi.
1823: ELIZABETH RAFFALD - The Experienced English Housekeeper for the use and ease of Ladies, Housekeepers, Cooks, &c. Written purely from PRACTICE . Dedicated to the Hon. Lady Elizabeth Warburton. Whom the Author Lately Served as Housekeeper. Consisting of several Hundred Original Receipts, most of which never appeared in print. By Elizabeth Raffald A New Edition. In which are inserted some celebrated Receipts by other modern Authors. London Published and Sold by the Booksellers and by T. Wilson and R. Spence, Printers High-Ousegate, York Anno 1806
2052: ALLAN RAMSAY - A collection of Scots Proverbs, by Allan Ramsey, author of the ''Gentle Shepherd.'' &c. &c. ''They who wont be controlled cannot be helped.'' Stirling: printed and sold by M. Randall
2506: H. REDING - Atlas van het koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen H. Reding te 's Gravenhage gedrukt en uitgegeven bij A.P. van Langenhuysen, boek-en steendrukker 1841.
2947: PETRO RELANDO - Hadriani Relandi de Religione mohammedica libri duo. Editio altera auctior. Trajecti ad rhenum. Ex libraria GULIELMI BROEDELET.
2421: R. P. J. REUTER - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant, cum appendice Sive brevi Instructione, & Methodo dispensationes. Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi publice proposita à R. P. J. Reuter S. J. S. Theologiae in Universitate Trevirensi Doctore ae Professore publico. Editio Quarta Emendatior. Lovanii, Typis Joannis Francisci van Overbeke, Typographi sub signo Lampadis Aureae 1772. Cum Approbatione & Privilegio.
2367: S. RICHARDO - Philippi ecclesiae eystettensis XXXIX. Episcopi. De Eiusdem Ecclesiae divis tutelaribus. S. Richardo. S. Willibaldo. S. Wunibaldo. S. Walpurga. Commentarius nunc primum euulgatus: Unâcum duobus Obseruationum libris & Catalogo Historico, omnium Episcoporum. Eystettensium. Editore & Auctore Iacobo Gretsero, Societatis I esu Theologo. Ad Reuerend. Mum & Illust. Mum Principem Dominum, Dñm IO Annem Christophorum Episcopum Eystettensem, &c. Cum gratia & priuilegio caef. Maiest. Ingolstaddii. Typographia Ederiana, apud Elisabetham Angermariam, viduam. Anno domini M. DC. XVII.
3329: RAINER MARIA RILKE - Erste Gedichte von Rainer Maria Rilke. Leipzig Iminsel-verlag. MCMXX
2601: RAINER MARIA RILKE - Neue Gedichte von Rainer Maria Rilke Leipzig Im Insel-verlag MCMXX
3328: RAINER MARIA RILKE - Rainer Maria Rilke. Der Neuen Gedichte anderer Teil. Leipzig Iminsel-verlag. 1920.
1907: JOHN ROBY - Jokeby a Burlesque on Rokeby a poem in six cantos by an amateur of fashion to which are added occasional notes, by our most popular characters The fifth edition enlarged.
1831: SAMUEL ROGERS - Human Life, a poem. By Samuel Rogers. London. John Murray, Albemarle Street. 1819
3102: ALEXANDRE DE ROGISSART - Les Delices de L'Italie. Qui contiennent une Description exacte de ses Principales Villes de toutes les Antiquites, et de toutes les raretez qui s'y trouvent. A Leide, chez Pierre van der Aa 1709. Avec Privilege.
407: J. B. ROLL - Het leven van Jezus Christus den Heiland der Wereld. Naar de gewijde geschiedverhalen der vier evangelisten.
2326: A. VAN ROSSEM - Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amesfoort een zwaar tumult ende feditie zijnde ontstaan ende uit-ge.
2862: THOMAS DE ROUK - Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk mitsgaders der zelfder wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. met als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren. beschreven door Thomas de Rouk 't Amsterdam by Hedrik en Dirk Boom Boek-verkoopers. Anno 1673
2229: FRANCOIS ROUX - Nouveau Dictionnaire francois allemand et allemand francois, contenant, tous les mots usites Des deux langues, Francois Roux 1796
608: LE MAISTRE DE SACY - Les Evangiles de votre Seigneur JESUS-CHRIST selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc, S. Jean, traduction de Le Maistre de Sacy Paris J.-J. Dubochet Et C, Editeurs, Librairie Paulin, rue de Seine, 55 MDCCCXXXVII.
2553: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van Alle Volkeren. Eerst in het Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. V. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Turksche Ryk in Asie en Afrika. Met naukeurige Landkaarten en Fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1733. Met Privilegie.
2932: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. eerst in 't Engelschbeschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. 1. Deel Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.
3121: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. III. deel Behelzende de tegenwoordige staat van de koninkryken PEGU, AVA, ARRAKAN, ACHAM. Als mede van het eigentlyke INDIA, of het Ryk van den groten MOGOL, en van MALABAR, KORMANDEL, en het eiland CEILON. Met naukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1731 Met Privilegie.
3120: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie behorende. II. deel Behelzende de tegenwoordige staet der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid BORNEO, JAVA, SUMATRA en der Koninkryken SIAM, KOCHIN-CHINA en TONKIN. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. Met nieuwe Landkaerten en Printverbeeldingen versiert. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1730 Met Privilegie.
1356: FRANCOIS RENE SALMON - La Sainte Bible. Ancien et Nouveau testament. Rècit et Commentaire par L'abré F.-R. Salmon, du diocèse de Paris chanoine honoraire de chalons ouvrage illustré de deux cent quarante gravures Par Schnorr. Paris. Librairie de firmin-didot et Cie. Imprimeurs de L'Institut Rue Jacob, 56. 1878 Reproduction et traduction rèservées.
2557: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren: V. Deels, eerste stukje: Behelzende de Beschryvinge van het Turksche Ryk. Door TH. Salmon. En M. van Goch, M.D. Met Fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1732. Met privilegie.
1780: SCARON - Les dernieres oeuvres de ms. Scaron, divisees en deux parties. Contenates Plusieurs. Le tout redigé par un de ses Amis. Tome Premier. Suivant la Copie Imprimée A Paris, Olc Loc LXVIII.
721: IMMAN. JO. GERH. SCHELLER - Klein woordenboek der Latynsche Taale, in 't Hoogduitsch uitgegeeven door Imman. Jo. Gerh. Scheller, en thands, ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederduitsch Overgebragt Te Amsterdam By Pieter Den Hengst, MDCCLXXXV.
2147: J. J. G. SCHELLERS - J.J.G.Schellers Aanleiding tot eene taal en oordeelkundige verklaring van de schriften de ouden en tot eene gepaste navolging van cicero. tweede vermeerderde uitgave. te leyden bij A.en J. Honkoop 1818
2945: JOHANNE JACOBO SCHEUCHZERO - Ouresiphoites Helveticus, sive, Itinera Per Helvetiae Alpinas regiones Facta annis MDCCII. MDCCIII. MDCCIV. MDCCV. MDCCVI. MDCCVII. MDCCIX. MDCCX. MDCCXI. Plurimis Tabulis aeneis illustrata Johanne Jacobo Scheuchzero, Tigurino, med. D. Math. Prof. Acad. Leopoldino-Carolinae & Socc. Regg. Anglicae ac Prussicae Membro. In quatuor tomos distincta. Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus, Novissimè atque auctior Editus, & comprehendens. Itinera annorum MDCCII. MDCCIII. MDCCIV. Lugduni Batavorum, 'Typis ac Sumptibus Petri Vander Aa, M. DCC. XXIII.
3192: JEAN HERMAN SCHNEIDER - Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des Astres, & les Systémes du Monde anciens & modernes, l'usage des Globes & des Mesures Géographiques. Avec figures. Nouvelle édition. Corrigée & sort Augmentée. A Amsterdam, chez J. H. Schneider. M. DCC. LXXIII. Avec privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Weststriese.
2475: EGBERTUS SCHRADER - Eene gemaklyke handleidinge, om, over de Catechismuspredicatien te catechizeren. Volgende de woorden van den Heidelbergschen Catachismus, in de verklaringe en Toepassinge, Tot gemak en Nut der Catechizantenm Opgestelt, door Egbertus Schrader, Bedienaar des H. Euangeliums te Landsmeer. Deze tweede Druk merklyk verbetert en vermeerdert: t' Amsterdam. By Willem Bómin, Boekverkoper op de Cingel naast het (...) Veerhuys 1753. Met Privilegie.
2285: WALTER SCOTT - Marmion; a tale of flodden field by Walter Scott, Esq. Alas! that Scottish Maid should sing The combat where her lover fell! That Scottish Bard should wake the string, The triumph og our foes to tell! Leyden. Edinburg printed by J.Ballantyne and co. For archibald constable and company, Edinburgh and William Miller and John Murry Lomdon 1808
3089: WALTER SCOTT - Rokeby: a Poem. By Walter Scott, Esq. Edinburgh: printed for John Ballantyne and co. Edinburgh: and Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, London: By James Ballantyne and Co. Edinburgh. 1813.
3332: WALTER SCOTT - The Lay of the last Minstrel, a poem: by Walter Scott, Esq. Dum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno, Me quoque, qui seci, judice, digna lini. The Twelfth edition. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brows, Paternoster-row: and A. Constable and co. Edinburgh: By James Ballantyne & Co. Edinburgh. 1811.
1768: C. PLINIUS SECUNDUS - a. C. Plinii caecilii secundi Epistolarum Libri Decem Eiusdem Gratiarum Actio Sive Panegyricus cum adnotationibus perpetuis IO. Matthiae Gesneri qui etiam vitam plinii et indices auctiores emendatioresque dedit. Cum privil pot. pol. reg. et el. sax. Lipsiae sumtibus caspari fritschii MDCCXXXIX
2436: WILLIAM SHAKESPEARE - The life and death of King Henry the Eighth by Mr. William shakespear London Printed for J. Tonson, and the rest of the Proprietors; and sold by the booksellers of London and Westminster MDCCXXXIV
2375: M. SIGORNE - Institutions Newtoniennes. Par M. Sigorgne, de la Maifon & Société de Sorbonne, Archidiacre, Chanoine de l'Eglife de Mâcon, & de la Société Royale des Sciences & Belles Lettres de Nancy. Seconde Edition, Revûe, corrigée & augmentée, avec figures. Prix & liv. Relié. A Paris, Chez Guillyn, Libraire, quai des Augustins: du côte du Pont S. Michel, au Lys d'or. M. DCC. LXIX. Avec Approbation Privilége du Roi.
3174: LUDOLPH SMIDS - Lud. Smids, M. D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden: of woordenboek Behelsde Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wyfen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallene Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een Bladwyser, in de gedaante van een Land-chronyk. T' Amsterdam, by Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.
211: SMIDS, L. - Het SLOT te HEUSDEN
1927: JOHN SMITH - Vegetable Cookery including a complete set of recipes for pastry, preserving, pickling, the preparation of sauces, soups, beverages, etc., etc. by John Smith Author of "fruits and Farinacea"
2435: SMITH - Comic Tales and Sketches by Albert Smith author of "The adventures of mr. Ledbury," Etc. LONDON: Richard Bentley, New Burlington Street 1852
2292: TOBIAS SMOLLET - The adventures of Roderick Random in Two volumes The second edition London printed for J. Osborn in pater-noster row MDCCXLVIII
3185: ANDRIES SACERDOTE SOCIETATIS - Perpetua Crux siue passio Jesu Christi, a puncto incarnationis ad extremum vitae. Auctore R.P. Judoco Andries Sacerdote Societatis IESU. Iconibus aeri incisis exornata. Antverpiae. Typis Cornelii Woons, sub Signo Stellae aureaea Anno 1652. Cum Gratia & Privilegio.
252: SPILMAN - "De KERK te WOUDRICHEM"
1812: D. J. H. NYèSSEN - The Races of Java. A few Remarks towards the Acquisition of some Preliminary Knowledge concerning the Influence of Geographic Environment on the Physical Structure of the Javanese. By Dr. D. J. H. Nyèssen with 25 Sketches and 9 maps. Printed by G. Kolff & Co. at Weltevreden, D. E. I. 1929
2112: GULIELM STANIHURSTIUS - Bloemhof van zinryke en zielroerende Overdenkingen op het Lyden en Sterven van onze Heere en Zaligmaker Jesus Christus in het Latyn befchreeven door den Eerw. Vader Gulielm. Stanihurstius nu eerft in het Neerduits vertaalt. met een Rigifter der Hoofdstukken. Te Leiden voor Frans Does Bboekverkoper 1724
2483: STAPFER - Grondlegging tot den waaren Godsdienst. Door Joh: Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeente te Diesback in 't Canton Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh: Will: van Haar. Zesde deel. In 'sGravenhage, By Pieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LVIII.
2486: STAPFER - Grondlegging tot den waaren Godsdienst. Van Joh: Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeinte. Te Diesbach in 't canton Bern. En in 't Nederduitsch vertaald door Joh: Will: van Haar. Tweede deel. Tweede druk. In 's Gravenhage, By Piieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LXIII.
2217: JACOB GERARD STARINGH - Bybelsch-zakelyk -woordenboek
2752: DIONISIUS VANDER STERRE - Verhandeling Der Genees- en Heel-konstige practyk Der medicynen, Steunende op d'Ondervinding van verscheyde. Aanmerkingen. Door Dionisius vander Sterre. Medicijne Doctor. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over het oude Heere Logement, 1687.
1912: G. A. STEVENS - A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.
3065: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Ebb-Tide. A Trio and Quartette. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. 'There is a tide in the affairs of men''. London William Heineman. MDCCXCIV
3070: ROBERT LOUIS STEVENSON - Ballads. By Robert Louis Stevenson. London. Chatto & Windus, Piccadilly. 1890.
3031: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Wrecker. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. Illustrated by William Hole and W. L. Metcalf. Cassel & Company Limited: London, Paris & Melbourne. 1892. [All rights reserved.]
3030: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Master of Ballantrae. A Winter's Tale. By Robert Louis Stevenson, Author of ''Kidnapped,'' ''Treasure Island,'' &c. &c. &c. Cassel & Company, Limited: London, Paris, New York & Melbourne. 1889. [All rights reserved.]
3062: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Black Arrow: A Tale of the Two Roses. By Robert Louis Stevenson, Author of ''Treasure Island,'' ''Kidnapped,'' &c. Cassel & Company, Limited: London, Paris, New York & Melbourne. 1888.
2353: FAMIANO STRADA - Famiani stradae Romani E Societate Jesu de Bello Belgico decas secunda Ab initio praefecturae Alexandri farnesii parmae placentaeque ducis III. Anno MDLXXVIII. Ufque ad Annum M D X C. Luxta exemplar Romae, Apud Herades Francisci Corbelletti MDCLVIII
2310: EUGèNE SUE - Les Mystères de Paris. Par Eugène Sue. Illustré de 500 dessins originaux de MM. Richard, Hendrickx, Huart, etc. Paris. Libraire de Coquillion. Rue Richelieu. 1844.
3184: JONATHAN SWIFT - Voyages du Capitaine Gulliver en Divers Pays éloignés. Tome Premier / Second / Troisieme. A La Haye, Chez Jean Zwart, Libraire, dans le Toornstraat. M. DCC. LXV.
3067: ALGERNON CHARLES SWINBURNE - Bothwell: A Tragedy. By Algernon Charles Swinburne. In two volumes. London: Chatto and Windus, Piccadilly. 1875.
2857: ARTHUR SWINBURNE - The springtide of live Poems of Childhood by Algeron Charles Swinburne with a preface by Edmund Cosse Illustrated by Arthur Rackham London William Heinemann
3064: ARTHUR SWINBURNE - Poems and Ballads. Algernon Charles. Swinburne. 1866. London: John Camden Hotten, Piccadilly. 1866.
1741: P. TERENTIUS - De zes Comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole, tot Rotterdam.
2449: TERWEN - Het koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezichten, en beschreven door J.L. Terwen Gouda G.B. van Goor
2114: CLAUDE TEXIER - Conduite Spirituelle pour les Personnes que Veulent entrer en retraite par le pere Claude texier de la Compagnie de Jesus A Paris Chez Estienne Michallet rue Saint Jacques a l'image Saint Paul, Proche la Fontaine Saint Severin MDCLXXVII avec Privilege du Roy
2679: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Vanity Fair a novel without a hero by William Makepeace Thackery with illustrations on steel and wood by the author London: Bradbury and Evans, 11, Bouverie Street 1848
1712: P. THEINER - l'Eglise schismatique Russe, d'après les relations recentes du pretendu saint sydone, par le P. Theiner, pretre de l'oratoire.
1785: P. TIRENTII - Publii Tirentii afri comoediae sex novissime recognitae cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione accedit index Latintatis cum interpretatione studiis societatis bipontinae. Editio accurata. Biponti. Ex Typographia Societatis MDCCLXXIX
101: ISAAK TIRION - GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
3265: M. A. TITMARSH - ''Our Street.'' By Mr. M. A. Titmarsh. London: Chapman and Hall. 186 Strand. MDCCCXLVIII
1439: H. TOLLENS - Gedichten van H. Tollens, C.Z. eerste deel vierde druk Te Rotterdam, bij J. immerzeel. MDCCCXXII
2971: LEV NIKOLAJEVI TOLSTOJ - Tolstoj's History of Horses
1922: TORTI - Therapeutice Specialis ad Febres periodicas perniciosas.../Jatro-Apologeticae ad criticam dissertationem
1906: A.L.G. TOUSSAINT - Het huis Lauernesse. Door A.L.G.Toussaint. 2 delen Amsterdam G.J.A. Beijerinck 1840
2226: A.L.G. TOUSSAINT - Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844
2279: SYLVANUS URBAN - The Gentelman's Magazine, and Hiftorical Chronicle Volume XXI. For the year 1751 by Sulvanus Urban, Gent. London Printed for Edw. Cave, at Sr John's Gate.
2466: ZACHARIAS URSINUS - Schat-boeck Der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen. Verlicht door Dr. Festus Hommius. Johannes Spiljardus, Dienaer des N. Woordts tot Gorinchem. Het eerste deel. t' Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn, Boeckverkooper en ordinaris Drucker deser stede op 't water in 't Schrijf-boeck, Anno 1664. Met privilegie.
2373: ABBé DE VALLEMONT - Vallemont's Historiezaal der Geheele weereld, Vertoonde de Tydtrekenkunde, Aardrykskunde, Blasoen en Wapenkunde, d'Oude en Nieuwe Heerschappyen, Roomsche Keizers, Medailles, en de Kerkelyke en Wereldlyeke Geschiedenissen, van den beginne des Werelds tot deze Tyd toe. Dienende om d'algemeene en byzondere History-schryvers met vrucht te kunnen leezen en verstaan. Als mede een nette Beschryving van de gehele bekende en onbekende weereld. In 't Nederduitsch overgebragt, en tot op den Jaare 1708 vermeerdert. Te Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkoper, 1708.
3077: JULES VERNE - Les Voyages Extraordinaires. De La Terre a La Lune. Traject Direct en 97 heures 20 minutes par Jules Verne. 41 Dessins et une Carte par De Montaut. Bubliothèque. D'Eeducation et de Rècréation. J. Hetzelet Cie, 18, Rue Jacob Pais. Tous droits réservés.
2295: JULES VERNE - Jules Verne Cinq Semines en Ballon voyage de decouvertes en afrique par trois anglais illustrations par MM. Riou et de Montaut. Bibliotheque d'education et de recreation J. Hetzel et Cie, 18, Rue Jacob Paris
3173: RICHARD VERSTEGEN - Antiquitates Belgicæ, of Nederlandsche oudtheden. Zijnde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen, enz. Met konstprinten verciert. t' Amsterdam, By Jacob van Royen, Boekverkooper in de Kalverstraat, in de vrede. 1715.
1833: A. VIARD - Le Cuisinier Imperial, ou l'art de faire la cuisine pour tout les fortunes. Avec la maniere de servir une Table depuis vint jusqu'a soixante Couverts. Septieme edition, revue et corrigee. Par A. Viard, Homme de Bouche. Augmentee d'une Notice sur les Vins, par M. M. S. U. Paris, chez Barba, libraire, palais-royal, derriere le theatre Francais, No 51. 1812.
2910: M. VICTOR - La Tante a Marier, comédie en un actie, Par M. Victor, Auteur de Palmérin et de la Folle Intrigue. Représentée, pour la premiére fois, à Paris, sur le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le a février 1819. PRIX: I FR. 25 C. Paris, chez J.-N. Barba, libraire, Éditeur des oeuvres de pigault-lebrun, palais-rôyal, debriére le théatre Français, no 51. De L'Imprimerie D'éverat, rue du Cadran, no. 16. 1819.
2329: VAYSSE DE VILLIERS - Recueil Complet. Des Groupes, Statues, Bustes, Termes &c ainsi que des Perspectives monumentales de Versailles, en gravure lithograpique. Publie par laysse de villiers, Auteur du Tableau descriptif, historique & pittoresque de la Ville, du Chateau et du Parc de Versailles.
3113: NONCE VISCONTI - Lettres Anecdotes et Memoires Historiques du Nonce Visconti. Au Concile de Trente, Dont Plusieurs Intrigues Inouïes. A Amsterdam, chez les Freres WetsteinL 1719.
1542: CAMPEGIUS VITRINGA - Korte Stellingen in welke vervat worden de Grondstukken van de christelyke Leere. Ten dienste van de openbare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid van Campegius Vitringa, professor der H. Theol. en Kerkelyke historien tot Franeker. Uit het Latijn in het Duytsch overgebragt en by dese Tweede Druk niet alleen met de vorige byvoegselen van den Auteur verrijkt, maar ook uit de Vierde Latijnse Druk vermeerderd.Waar by nog komt een opstel van de voornaamste geschilstukken des geloofs, uit het selve Latijnse Werkje overgeset.
3076: VOLTAIRE - La Pucelle D'orléans. Poëme, divisé en vingt chants. Nouvelle edition, augmentée de cinq chants nouveaux, et de notes: collationnée sur le manuscript de l'auteur. Enrichie de variantes, de belles figures et de jolies vignettes. A Londres, aux depens de La compagnie. M DCC LXIV.
2878: VOLTAIRE - Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand par l'Auteur de l'Histoire de Charles XII MDCCLXV
2383: M. DE WAILLY - Les Commentairs de cesar nouvelle edition Revue et retouchee avec Soin, par M. de Wailly A Paris chez H. Barbou, Imprimeur - Libraire rue des Mathurins an VII (1799 ere vulg.)
2263: RICHARD WATSON - Chemical Essays by R. Watson, D.D.F.R.S. and regius professor of divinity in the university of Cambridge London Printed for T. Evans, and sold by J.evans, Paternoster-row MDCCLXXXIX
2122: LUDOVICUS DE WEINNE - De Levens van den H.Franciscus De Sales Bisschop en Prince van geneven Van de H.Joannes Dei Stichter van het Orde der Religieufen, die de Siecken by-ftaen. Van de Saelige Joanna van Vranckryck en eenige andere, overleden in meyninge van Heyligheydt. Brussel 1719
2179: NIKOLAAS WESTENDORP - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Hervorming is de Provincie groningen tusschen de jaren 1545 en 1580 ontleenduit een ongedrukt handschift van die tijd door Nikolaas Westendorp te Groningen bij J. Oomkens 1832
2908: LORENZ VON WESTENRIEDER - Der Traum in dreijen Nächten von L. Westenrieder München 1782
1792: NICOLAAS WILTENS - Kerkelyk Plakaatboek, Behelzende de plakaten, ordonnantien Ende resolutien Over de kerkelyke zaken. By een gebragt door Nicolaas Wiltens, Bedienaar des H. Evangeliumste Amsterdam.
1491: D. L. B. WOLFF - Das Malerische und Romantische Ausland. England und Wales Von D. L. B. Wolff. Mit achtundviertig Stahlstichen nach Englischen Stúnstern. ELeipzich, 1843. Verlag von Gh. G. Hollman.
2727: JOHANNA VAN WOUDE - Vormen. Handboek voor dames door Johanna van Woude. Amsterdam van Holkeman & Warendorf.
3066: YORICK - A Sentimental Journey through France and Italy. By Mr. Yorick. London: Printed for J. Good, No. 159, New Bond Street: and E. and S. Harding, No. 102, Pall Mall. XCII.
1989: FRANCESCO ANTONIO ZACCARIA - Istoria del Concilio di Trento scritta dal padre sforza pallavicino. Della compagnia di gesu'. Poi Francesco Antonio Zaccaria. Leitor giubilato in storia egglesiastica nell' arghiginnasio della sapienza romana. Roma 1833. Nel collegio urbano di propaganda fide.
3181: M. RIZZI ZANNONI - Atlas historique de la France ancienne et moderne contenant. Tous les lieux illustres par les événemens les plus mémorables de notre Histoire: les conquêtes, les pertes et les succés de la Nation: ses alliances et ses traités avec les Puissances Européennes: les Batailles, les Sièges, les Conciles qui se font tenus en France: les ordres Religieux qui s'y font établis: l'étendue des grands Fiess et leur reunion à la Couronne ensin toutes les révolutions de la Monarchie dans chaque Siècle et sous chaque Règne: depuis Pharamond jusqu'à Louis XV. Dressé. Par M. Rizzi Zannoni. De l'Académie Rle des Sciences et Belles Lettres de Gottingue. Mis au Jour et éxécuté par le S. Desnos. A Paris, M. DCC. IXV.
1538: JACOM ZIEGENMEYER - De wereldling ontdekt en tot een juychend christen opgeleyd in ses samenspraaken tot Ontdekking, Overtuyging en Besftiering van Wereldlingen Als ook tot Verfterking en Leyding van Begenadigden door Jacob Ziegenmeyer Vierden Druk Te Amsterdam By JacobBorstius Boekverkooper voor aan op den nieuwendyk, by den dam. 1726 Met Privilegie
1728: JUSTUS ZINZERLING - Jodogi Sinceri Itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Utejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri possint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat: notatis cujuscunque loci, quas vocant. Deliciis: Cum Appendice, De Burdigala, Ac Iconibus Urbium praecipuarum, illustratum. Amstelodami. Apud Jodocum Jansonium. M DC LV.
2787: ÉMILE ZOLA - La Joie de Vivre par Émile Zola. Vingt-Sixième Mille. Paris G. Charpentier et C, Èditeurs 13, rue de Grenelle, 13. 1884 Tous droits rèservès.
2521: JOH. ENSCHEDE & ZONEN - Letterproef van Joh. Enschede & Zonen Lettergieterij te Haarlem Deel III Ornamenten
2512: MARCI ZUERI - Marci Zueri Boxhorni Institutiones politicae : Cum commentariis ejusdem, et observationibus Georgi Horni. Amstelodami, Ex Ossicinâ Caspari Commelini M. DC. LXVIII. Cum Privilegio S. Caes. Majestasis.

10/27