Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
010900: - Komitee ReŁnisten Insulinde Scholen (KRIS) Adreslijst oktober 2000
010222: - De Katholieke Missie in Nederlandsch-IndiŽ. Jaarboek 1938
007205: - Mebus Catalogus Japanse bezetting in Ned. IndiŽ 1950
009770: - Jaarverslag der Bankatinwinning over het exploitatiejaar 1912/1913
009771: - Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-tin over het exploitatiejaar 1914
002657: - Nederlandsch-IndiŽ Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiŤne. Dertiende Jaargang 1928 - 1929.
008005: - Ontschepingsboekje - Demobilisatiecentrum KL "Het Boskamp", Amersfoort
011087: - N.V. Deli-Maatschappij 1869 - 1929. Gedenkschrift bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan, aansluitend bij het gedenkboek van 1 November 1919
010416: - Galerie Fischer Luzer. Waffenauktio 20. Mai 1986. Antike Waffen aus in- und auslandischem Besitz. Bedeutende Degen- und Schwertersammlung
010182: - Dit vroeg IndiŽ. IndiŽ's wenschen vastgelegd tot op het moment, waarop de Japanners kwamen. Zeer korte samenvatting van het in 1942 te Batavia gedrukt rapport van de Commissie Visman
000158: - Raadgever voor koloniale jeugdlectuur. Samengesteld door een daartoe speciaal gevormde commissie. Deel 1.
000181: - Noordkust van Java, van Hoek Krawang tot Duiven-eiland.
000211: - Toelichting op de Koelieordonnantie 1931 en op de Ordonnantie tot instelling van een Registratiekamer te Medan.
000214: - Handelingen van de Regering en der Staten-Generaal over het Ontwerp van wet tot vaststelling der grondslagen waarop ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd. 2e deel.
000221: - Voornaamste Voorschriften en Personalia betreffende de Decentralisatie en de Bestuurshervorming, alsmede de Grondwet en de Indische Staatsregeling.
000261: - Beraadslaging over het Gouvernements-Kultuurstelsel op Java, ook in verband met het wetsontwerp tot regeling der grondslagen voor de vestiging van ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ.
007560: - Pierre Cornette de Saint Cyr, Commissaire Priseur. Arts Primitifs, Arts d'Asie. Paris, Drouot, Salle 6, Lundi 11 Fťvrier 2002
000290: - Huishoudelijk reglement van de Merkloge "De Sluitsteen" Le Droit Humain No. 15 te Batavia.
000291: - [Programma] Viering St. Jan. A.L. 5935 Zomer Solstitium A. Loge Lux OriŽntis No. 402 O. Batavia-C. Werkende onder het gezag van den Opperraad der Internationale Orde van Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain".
000292: - [Programma] Viering St. Jan A.L. 5936. Winter Solstitium A.L. "Lux OriŽntis"No. 402 O. Batavia. Werkende onder het gezag van den Opp. der Internationale O. van Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain".
000293: - [Programma] Viering St. Jan A.L. 5937. Zomer - Solstitium A. Loge Lux OriŽntis No. 402 O. Batavia. Werkende onder het gezag van den Opperraad der Internationale Orde van Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain".
000317: - Bulawarti. Relief perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan.
011190: - Minangkabau's Calling (West Sumatra)
000338: - Aanwinsten op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut over 1933.
000361: - Permata Belantara Indonesia.
000362: - Koelieordonnantie 1931/1936 met toelichting en uitvoeringsvoorsdchriften.
000372: - Tari Djawa dan Sunda.
000377: - Album der Thee-Kultuur op Java. Aangeboden door Kahrel's Thee, Groningen.
000386: - Statistisch Zakboekje voor Nederlandsch IndiŽ 1937 (met gegevens over 1936 of eerder).
000398: - Atjeh in de Tweede Kamer . Debatten bij de behandeling der begrooting van Nederlandsch-IndiŽ voor 1898.
005565: - Wij varen... op 12 Mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Een herinnering aan deze reis en aan de moeilijkheden welke daaraan voorafgingen
000467: - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport
000469: - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport.
000474: - The Best of Times. Singapore in Newspictures 1940-1980.
000512: - Seminar Sedjarah. Atjara I dan II. Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia., Jogjakarta, 14 dan 15 Desember 1957.
000532: - Statuten van de "Nederlandsch-Indische Vereeniging voor den Afzet van Suiker (NIVAS)", gevestigd te Soerabaja.
000542: - Vaderlandsche Club. Ontstaan, streven, uitbouw.[Title on cover: Wat de V.C. wil]
000543: - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vaderlandsche Club.
000554: - JAARBOEK der Technische Hoogeschool te Bandoeng. 16e cursusjaar 1936.
000123: - Siam - Nature and Industry.
000558: - 's Lands Plantentuin Buitenzorg. Gedenkschrift ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan op 18 Mei 1917. Eerste gedeelte [No more published].
000559: - Jaarverslag der Gouvernements Kina-onderneming in de Preanger-regentschappen over het jaar 1902.
000560: - Jaarverslag der Gouvernements Kina-onderneming in de Residentie Preanger-regentschappen over het jaar 1903.
000561: - Jaarverslag der Gouvernements Hina-onderneming in de Residentie Preanger-regentschappen over het jaar 1906
000562: - Jaarverslag der Gouvernements Kina-onderneming in de Residentie Preanger-regentschappen over het jaar 1907.
000563: - Jaarverslag der Gouvernements Kina-onderneming in de Residentie preanger-regentschappen over het jaar 1908.
000564: - Jaarverslag der Gouvernements Kina-onderneming in de Residentie Preanger-regentschappen over het jaar 1909.
000579: - Catalogus der Ethnologische Afdeeling van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
010152: - Honderd Jaar Van Huffel's Antiquariaat in Utrecht 1849 - 1949.
000630: - Groot-Nederland - Goud - De crisis.
000660: - Jaarverslag van den Landbouwvoorlichtingsdienst over 1924.
000673: - Sedjarah kesehatan angkatan darat.
000689: - Voorzieningen ter bestrijding van de zedelijke en maatschappelijke gevaren aan filmvoorstellingen verbonden: Film- Ordonnantei 1940 - Film-Verordening 1940 - Film-Besluit 1940.
000704: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg en der daarbij behoorende inrichtingen gedurende het jaar 1881.
000705: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1882.
000706: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1883.
000707: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1884.
000708: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1885.
000709: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1886.
000710: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1887.
000711: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en de daarbij behoorende inrichtingen over het jaar 1889.
000712: - Verslag omtrent den staat van 's lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1890.
000713: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1892 (tevens inhoudende gegevens over het jaar 1891).
000715: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894.
000716: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1895.
000717: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1896.
000718: - Verslag omtrent den staat van 's lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1897.
000719: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1898.
000720: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1899.
000721: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1900.
000722: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1901.
000723: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1902.
000725: - Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1904.
000734: - De Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Universiteiten en Hoogescholen in Nederland en Nederlandsch-IndiŽ.
000737: - Het vraagstuk Nieuw-Guinea. Rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting,
000745: - Indische weeskamers.
000749: - Algemeen Verslag van den Staat van het Middelbaar en lager Onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden in Nederlandsch-IndiŽ over 1886.
000750: - Algemeen Verslag van den Staat van het Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden in Nederlandsch-Indie over 1887.
000751: - Algemeen Verslag van den Staat van het Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden in Nederlandsch-IndiŽ over 1890.
012170: - Serat babad panambangan: karanganipoen pakempalan ngarang serat ing mangkoenegaran
000817: - Advies van de Arbeidscommissie nopens de instelling van Arbeidsraden voor IndiŽ.
000820: - Annual Report on Sarawak 1952.
000822: - Nieuw IndiŽ. Maandblad 1923-24.
000828: - Het Ontwerp van Mr. van Blommestein en de hygiŽnische en geneeskundige voorwaarden waaronder de in contract werkende arbeiders in Deli leven.
008446: - Indonesische kunst uit eigen bezit. [Catalogus van de] Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Ōndische Vezameling, sind 1911 - ňthnografisch Museum" 1864 - 1964. Met een inleiding van J. Terwen-De Loos
000944: - De beteekenis van Nederlandsch Oost-IndiŽ voor de Nederlandsche nijverheid.
001018: - Catalogus. opgave van kaarten, legenda, verslagen enz., verkrijgbaar bij den beheerder van het kaartenmagazijn van den Topografischen Dienst te Batavia-C. Bijgewerkt tot 1 December 1938.
001042: - Drinkwaterleiding te Medan.
009501: - Kina en Kinine. Eenige bijzonderheden betreffende de kinacultuur en de bereiding en den verkoop van kinabast en van kinine
001073: - De Kroningsfeesten ter hoofdplaats Palembang 31 Augustus - 6 September 1898 / Kerameian di Palembang pada waktoe Poetri Sri Baginda Maharadja Wilhelmina naik tahta.
001094: - Simaloer (SimeuloeŽ)
001104: - The Economic Development of Malaya.
001142: - Agrarische-regelingen voor de Zelfbesturende Landschappen in de gewesten buiten Java en Madoera. Samengesteld door het Departement van Binnenlandsch Bestuur, Afdeeling Agrarische Inspectie.
001154: - Beknopte handleiding voor den klein-landbouwer.
001167: - Stenogradisch Verslag van het verhandelde op het Derde Koloniaal Onderwijscongres op woensdag 23 en donderdag 24 April 1924, in de zalen van het Hotel "De Twee Steden" te Den Haag.
008731: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Maandschrift voor Christelijke Opvoeding en Christelijk Onderwijs. Onder redactie van H.J. Lemkes [en anderen]. 1e Jaargang 1858
001229: - Gedenkboek 'Orang Peladang' 1913-1938.
001244: - De opneming van de Krakatau-groep in Mei 1908.
001256: - Guide to the Preanger Regencies.in Java.
007561: - Piasa Paris, Commissaires-Priseurs. Arts Primitifs, Ocťanie, Art NŤgre provenant de la Collection de Monsieur M. et ‚ divers amateurs. Vente vendredi 19 Mars 1999 Drouot Richelieu - Salle 4
007562: - Cornette de Saint Cyr, Maison de Ventes. Arts Primitifs, Arts d'Asie. Vente Paris, Hotel Drouot, Salle 6, Lundi 28 octobre 2002
001354: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ; Deel III: Minahasa.
001358: - Adatrechtbundels bezorgd door de Comissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XIV: Java en Madoera.
001359: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XVI: Groote Oost en Philippijnen.
001360: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XVII: Celebes.
001362: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XIX: Java en Madoera.
001365: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXIII: Java en Bali.
011320: - De rechtsstrijd van de Zuid-Molukken. Een appŤl aan jong Nederland!
001367: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsh-IndiŽ. Deel XXVI: Maleisch gebied en Borneo.
001368: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXVII: Sumatra
001369: - Adatrechtbundels bezorgd oor de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXVIII; Gemengd [Java, Sumatra, Bangka, Borneo etc.]
001371: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXX: Register.
001377: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXXVI: Borneo, Zuid Selebes, Ambon enz.
001379: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXXVIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
001381: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XL: Uitgewerkte inhoud, Literatuurlijst 1927-1937, Register op bundels 31-39.
001387: - Literatuurlijst voor het Adatrecht.Uitgegeven door de Adatrechtstichting te Leiden.
009500: - Tabak. Tabak en tabaksproducten van Nederlandsch-IndiŽ
001436: - Bersama. Samen. Gedichten van Molukse en Indische/Indo dichters in Nederland
008169: - Verslag van het Koloniaal Congres der Sociaal=Democratische Arbeiderspartij in Nederland. gehouden op Zaterdag 11 en Zondag 12 Januari 1930 te Utrecht
001499: - Publicaties Technische Hoogeschool Bandoeng in de periode 1920-1936.
001540: - Wettelijke bepalingen betreffende opium en andere verdoovende middelen.
001561: - Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in Nederlandsch-IndiŽ. Goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van 28 Mei 1941 No.9.
001647: - Kunst van de Indische Archipel
001651: - De vooruitzichten voor den Nederlandschen arts in Nederl.-IndiŽ.
001711: - Toelichting der nadere voorzieningen tot bescherming van de oeconomische belangen der Inlandsche bevolking in de cultuurcentra op Java en Madoera.
001713: - Toelichting der regelen omtrent den afstand van grond en de verschaffing van geldelijken bijstand van staatswege tot uitoefening van den kleinen land- en tuinbouw door minvermogende Europeanen en met dezen gelijkgestelden.
001714: - Toelichting der Regelen omtrent de Verhuring van Grond door Inlanders aan Niet-Inlanders op Java en Madoera.
001715: - Toelichting der Regelen omtrent de Verhuring van Grond door Inlanders aan Niet-Inlanders op Java en Madoera.
001718: - Triangulatie van Sumatra. Driehoeksnet en stronomische plaatsbepaling in Zuid-Sumatra. De coordinaten der driehoekspunten en astronomische stations. Samengesteld bij de Triangulatiebrigade van den Topografischen Dienst. Met een kaart.
008159: - [BATAVIA] OfficiŽle Feeswijzer van alle activiteiten die plaats zullen hebben te Batavia van af Zondag 3 Februari tot en met Zondag 10 Februari 1901 ter gegenheid van het Huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina met Z.H. Hertog Hendrik van
001749: - B.S.C. ReŁnistenagenda 23 oktober 1989 - 21 december 1990. Monumenten uit de studiejaren in vooroorlogs Nederlands-IndiŽ.
001758: - De Indonesische deviezen- en geldsaneringsbepalingen - 21 maart 1950.
007363: - Manifest aan de politieke partijen (December 1955) van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw"
001770: - Indologenblad. Orgaan der Indologen-Vereeniging te Leiden. 9e Jaargang 1917-1918.
001771: - Indologenblad. Orgaan der Indologen-vereeniging te Leiden. 10e Jaargang 1918-1919.
001797: - De Nederlandsche Handel-Maatschappij [1824-1936].
001816: - H.B.S.-Blad. Officieel orgaan H.B.S.-Vereniging Medan. Jubileumnummer Dec. 1933 - Dec. 1936.
001817: - H.B.S.-Blad. Officieel Orgaan der H.B.S.-Vereniging Medan. Apache Nummer.
001833: - Verslag betreffende den Dienst der Opiumregie over het jaar 1924.
001835: - Eerste Bulletin van de Willebrord Snellius Expeditie, uitgezonden door de "Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche KoloniŽn"en het "Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap"..
001845: - Papers of the Dutch Indonesian Historical Conference held at Noordwijkerhout, the Netherlands 19 to 22 May 1976.
006548: - Militaire briefwisseling en eenige aanverwante onderwerpen voor het Leger in Nederlandsch-IndiŽ
001879: - De Huwelijksfeesten van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Gedenkboek voor de Oostkust van Sumatra.
001886: - Een kwart eeuw accountancy in het Gouvernementeele bedrijfsleven (1907 - 1932). Verzameling opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Gouvernements Accountantsdienst in Nederlandsch-IndiŽ.
001905: - Gedenkboek SociŽteit "De Vereeniging", Djokjakarta 1822 - 1937.
001927: - Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck - van der Tuuk. Vol. 12.
008413: - Tourist Map of Surabaja, the second city of Indonesia / Peta Pariwisata Surabaja
001936: - Pandji Poesta. Vol. 4, No.99, 14 December 1926.
008710: - Oceania. A Journal devoted to the study of the Native Peoples of Australia, New Guinea and the islands of the Pacific Ocean. Vol, XIV, No. 3, March 1944
001944: - Surabaya ludiek: H.B.S. en S.S.V.
001948: - Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten. Elfde verslag over 1926.
001958: - Verslag over de arbeidstoestanden onder de Bombay-winkelbedienden.
008708: - Oceania. A Journal devoted to the study of the Native Peoples of Australia, New Guinea and the Islands of the Pacific Ocean. - Vol. XI, 1940-41
008709: - Oceania. A Journal devoted to the study of the Native Peoples of Australia, New Guinea and the islands of the Pacific Ocean. Vol. XII, 1941-42
001967: - Bzzlletin, 5e Jaargang Nr.42, januari 1977 [Heimwee-nummer].
001973: - Landbouw Voorlichtingsdienst - Afdeeling Tuinbouw: Proeftuin Ragoenan.
001999: - Handelingen van het thee-congres met tentoonstelling, gehouden te Bandoeng van 21 tot 26 Juni 1924.
002000: - De boekhoudingen van Chineezen, Japanners, Britsch-IndiŽrs en Arabieren zooals deze in Nederlandsch-IndiŽ worden aangetroffen. With a preface by L. Korthals.
002003: - Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778 - 24 April - 1928. Verslag van den 150sten gedenkdag.
002012: - Reglement voor de aanwerving van arbeiders in China om onder contract voor een bepaalden tyd, veld- of fabrieksarbeid te verrigten in Nederlandsche koloniŽn.
002016: - Indonesia. Volume IV. Looking Back over 1964.
007487: - KRAKATAU!
007566: - Pierre Bergť & Associťs. Vente Art primitif, Mercredi 18 dťcembre 2002. Paris, Drouot Richelieu, Salle 13
002043: - [Maps] Peta djalan-raja untuk: Djawa, Madura dan Bali. Dengan tabel kilometer djalan kereta api, sungai, pegunungan danau-danau d.l.l.
002061: - Begrootingen van de zelfbesturende Landschappen in de Buitengewesten over het jaar 1918. Deel II.
002063: - Algemeen Landbouwkundig Weekblad voor Nederl.-IndiŽ 1938 - 1939.
002065: - Bijlage van de nota over de Uitoefening van Staatstoezicht op de werving en emigratie van Inlanders op Java en Madoera bestemd voor de Buitenbezittingen of voor plaatsen buiten Nederlandsch-IndiŽ, met uitzondering van de Nederlandsche Kolonie
002066: - Ontwerp eener regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ.
002070: - Statistiek van de Openbare Electriciteitsbedrijven in Nederlandsch-IndiŽ over de jaren 1919 tot en met 1925.
002102: - Indisch Verslag 1932. I + II
002103: - Indisch Verslag 1933. I + II
002105: - Indisch Verslag 1937. II.
002108: - Indisch Verslag I939. II.
002121: - Toepassing van graafwerktuigen bij de tinwinning op Banka.
002160: - Oendang2 Pembesar Bala-tentara Dai Nippon 22 April 2602 (1942).
002161: - Catalogue of the Netherlands East Indian Section of the International Rubber and Allied Trades Exhibition.
002170: - Federale Conferentie Bandoeng 1948. Voorbereidende Staatkundige Commissie. - Rapporten - Bundel I.
002171: - Ambon Mena Muria. Om de vrijheid van de Zuid-Molukken. Met een voorwoord van Lokollo, Vigileyn-Nikijuluw en Aponno.
002179: - Indonesia Feiten en Meningen. Jaargang 6,7,8,9,10.
002186: - Cultureel IndiŽ - Vierde Jaargang, Januari - December 1942.
002187: - Cultureel IndiŽ - Zevende Jaargang.
002188: - Cultureel IndiŽ - Eerste Jaargang, Nr. 1.
002190: - Cultureel IndiŽ - Zesde Jaargang, Nr. 2.
002192: - Cultureel IndiŽ - Zesde Jaargang, Nr. 4.
002193: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-IndiŽ. VIIIe Jaargang, Mei 1935 - April 1936.
002194: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. Eerste Jaargang No. 27 (3 Oktober 1917) t/m No. 52 (27 Maart 1918)
002195: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. 2e Jaargang No. 1 (3 April 1918) t/m No. 26 (25 September 1918).
002196: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. 2e Jaargang No. 27 (2 October 1918 t/m No. 52 (26 Maart 1919).
002197: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. 3e Jaargang No. 1 (2 April 1919) t/m No. 27 (24 September 1919).
002199: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. 4e Jaargang No. 1 (7 April 1920) t/m No. 26 (29 September 1920).
002200: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. 4e Jaargang No. 27 (6 October 1920) t/m No. 52 (30 Maart 1921).
002202: - Na Tien Jaar. Gedenkboek van de Nederlandsche Bond van Tooneelschrijvers 1923 - 1933.
002208: - Handelsvereeniging Semarang - Verslag over het Jaar 1936.
002218: - Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van Openbare Werken in Nederlandsch-IndiŽ door tusschenkomst van Aannemers.
002226: - Het Indisch Nieuws. GeÔllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. Hoofredacteur L.F. Tijmstra.
002230: - Mededeelingen omtrent enkele Onderwerpen van Algemeen Belang 1919.
002231: - Mededeelingen omtrent enkele Onderwerpen van Algemeen Belang 1921.
002233: - Mededeelingen der Regeering omtrent enkele Onderwerpen van Algemeen Belang 1926.
008259: - Konperensi Medja Bundar 23 Augustus - 2 Nopember
002260: - Verslag van de Algemeene Volkscredietbank over het tweede boekjaar 1935.
002275: - IndonesiŽ. Pakkende beelden van een zonnig land.
002277: - Het Nederlandsche en Ned.Indische Huis Oud & Nieuw. Tweemaandelijksch Prentenboek gewijd aan Huisinrichting, Bouw en Sierkunst.
002284: - Delta. A Review of Arts, Life and Thought in The Netherlands. Vol. V, No. 1, Spring 1962.
002326: - Spoorwegaanleg en Kolenmijnontginning ter Sumatra's Westkust. Adres van de Kamer van Koophandel en Nijverheid aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ.
009281: - Djalan Kepadah Allah
002387: - Indo-China. December 1943.
002404: - Theosofisch Maandblad voor Nederlandsch-IndiŽ. Onder redactie van D. van Hinloopen Labberton. 12e Jaargang.
002436: - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering IV.
002506: - Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commissie. No.8. Het Bijzonder Onderwijs in vergelijking met het Openbaar Onderwijs.
002509: - Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commisiie. No. 11. Eindrapport.
002510: - Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commissie. No. 11. Part 1. Eindrapport (1e stuk).
002553: - Terug van weggeweest. Hoe Leidse wetenschappers in het spoor van 't kapitaal de weg naar IndiŽ terugvonden.
002558: - Atjeh en Onderhoorigheden.
002567: - Onze Mail. Veertiendaagsch Indisch Nieuws- en Correspondentie Blad, tevens officieel orgaan van het Katholiek Indisch Bureau. 1ste Jaargang 1931-32.
001812: - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman - Patriot - Jacobijn - Generaal - Hereboer - Maarschalk - Gouverneur. Van Hattem naar St. George del Mina.
002578: - Mededeelingen van het Visscherij-station te Batavia. Nos. I - X.
002582: - De Handelsbeweging der Buitenzittingen in 1914. Deel I: Met het buitenland.
002588: - Laporan Notulen Seminar Sehari tentang Masalah Tapol dan Napol dari perspektif Konstitusi, 27 Oktober 1993 di Jakarta.
002591: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-IndiŽ over het jaar 1906.
002592: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-IndiŽ over 1907.
002593: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie over het jaar 1908.
002594: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-IndiŽ over het jaar 1909.
002595: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-IndiŽ over het jaar 1910.
002596: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-IndiŽ over het jaar 1911.
002597: - Verslag omtrent den Dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-IndiŽ over het jaar 1912.
002602: - Reizen van AustraliŽ naar Java, enz.
002608: - Mededeelingen van het proefstation voor Tabak Nos.I - VII.
002609: - Mededeelingen uit den Cultuurtuin.
002626: - Die Hamburg-Amerika Linie 1847 - 1937. Gestern und heute - innen und aussen.
009210: - De Ondernemingsraad voor IndonesiŽ. Verslag over het 29ste, het 30ste en het 31ste verenigingsjaar (1950, 1951 en 1952)
002632: - Simaloer (SimeuloeŽ)
002664: - Nederlandsch-IndiŽ Oud & Nieuw. 11e Jaargang, Afl. 2, Juni 1926
002672: - Tropisch Nederland. Veertiendaagsch Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ, 1934.
002673: - Report of the Commission on University Education in Malaya.
002685: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. R. Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 5e Jaargang, No. 6, November 1925.
002687: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 6e Jaargang No. 2, April 1926.
002691: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. R. Ario Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 7e Jaargang No. 3, Juni 1927.
002692: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. Ario Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 7e Jaargang No. 4, Augustus 1927.
002695: - (Java-Instituut) Programma voor het Congres van het Java-Instituut te Soerabaia op 24 t/m 27 September 1926.
002696: - [Java-Instituut] Verslagen der Javaansche Cultuurcongressen 1918 - 1921.
009535: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Correspondentieblad. Maandblad van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen Nr. 41 (Sept. 1912) t/m Nr.43 (Nov. 1912)
002543: - Maandelijksche Zeilaanwijzingen van het Kanaal naar Java, als uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
002752: - Malaya & Nordkalimantan. Materialien Nr. 1: zur Lage in "Malaysia" und "Singapur".
002802: - Toelichting op de Koelieordonnantie 1931 en op de Ordonnantie tot instelling van een Registratiekamer te Medan.
002804: - Graphische Staat van de prijzen der Java Koffie van 1818-1888.
002809: - Verslag van de Ombilinmijnen over het jaar 1918.
002810: - Verslag van de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Bandoeng) over 1915.
002811: - Verslag van de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Bandoeng) over 1916.
002812: - Verslag van de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Bandoeng) over 1917.
002813: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Bandoeng) over 1918.
002814: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Bandoeng) over 1919.
002815: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Bandoeng) over 1920.
002816: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Pengalengan) over 1921.
002817: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Pangalengan) over 1922.
002818: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Pengalengan) over 1923.
002819: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Pengalengan) over 1924.
002820: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinjiroean (Pengalengan) over 1925.
002821: - Verslag omtrent de Gouvernements Kina- en Thee-onderneming te Tjinjiroean (Pengalengan) over 1928.
002823: - Rapport van de Interdepartementale Commissie voor het Zeehavenvraagstuk Semarang.
002853: - Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij. Verslag over het jaar 1893 .. 1939.
002854: - Serajoedal Stoomtram-Maatschappij. Verslag over het jaar 1898 .. 1939.
002868: - Overzicht van de situatie op handelsgebied in het Verre Oosten en ArabiŽ 1948.
002904: - Congres en tentoonstelling ten dienste van de cultuur en de bereiding van vezelstoffen te houden op 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Juli 1911 te Soerabia.
002925: - VEREENIGING VOOR STUDIE VAN KOLONIAAL-MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN - Verslag van de Eerste Algemeene Vergadering (1917).
000127: - GeÔllustreerd gids van het Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
010589: - Over grenzen. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2012 - Deel 66
002961: - De Kroningsfeesten ter hoofdplaats Palembang, 31 Augustus - 6 September 1898 - Keramalan di Palembang pada waktoe Poetri Si Baginda Maharadja Wilhelmina naik tahta.
002962: - Vereeniging van Waterstaats-Ingenieurs in Nederlandsch-Oost-IndiŽ. Request aan Z.E. den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Oost-IndiŽ ddo. April 1916.
002969: - Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in Nederlandsch-IndiŽ. Goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van 28 Mei 1941 No. 9.
002978: - Kisah. 13 indonesische korte verhalen.
003366: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1917. Dertiende Jaargang.
002998: - Almanak van de Indologische Vereeniging voor 1894.
003001: - Glerum Auctioneers - Auction 45, 1992. Indonesische schilderijen en kunstnijverheid.
003011: - Koelieordonnantie voor de Buitengewesten 1931. Indisch Staatsblad 1931, No. 94.
003012: - Ongevallenregeling 1939. Voorschriften nopens het verleenen van schadeloosstelling aan arbeiders, wien in verband met hun bedrijfsarbeid een ongeval is overkomen.
003013: - Aanvullende Plantersregeling en Vrije Dagen Regeling.
003048: - Onze MissiŽn in Oost- en West-IndiŽ. Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging. Vols. I - II.
003049: - Onze MissiŽn in Oost- en West-IndiŽ. Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging.
003072: - Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen - Jaarboek X, 1 Jan. 1948 - 31 Dec. 1951.
003097: - Kaart van Laboean Batoe. Samengesteld door de Deli Automobiel Club.
003117: - Jubileumuitgave 10 Jaar S.M.V. Stichting Samenwerkende Militaria Verzamelaars.
009124: - The British Library. Oriental and India Office Collections. Review for the years 1989-90 and 990-91
009776: - Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-tin over het exploitatiejaar 1919
008536: - Staatsblad van Nederlands IndiŽ voor het jaar 1842
012279: - Pua. ZeremonialtŁchrt der Iban aus Borneo
010481: - Guide Book & Map of Jakarta
000786: - Beslissingen in zake Nederlandsch-Indische Belastingverordeningen Nos. 120-256.
000596: - Provincie West-Java. Jaarverslag 1926.
000762: - Trade Directory of Indonesia 1952.
009294: - Economische opstellen uit de Inheemsche pers. No. 1, Jan.-Dec. 1937
000032: - Federation Museums Journal for 1963.
000007: - Alphabetische Lijst van Land-, Zee-, Rivier-, Wind--, Storm- en andere kaarten toebehoorende aan het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 12 pp.
005164: - Tot Dankbaarheid Genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel
001026: - Bergenlust. Gids voor Tawangmanoe, 40 k.m. van Solo, 4000 voet boven zee. Het vacantieoord op den Lawoe.
007270: - Holland mijn Holland
007269: - Ontwerp-voorschrift Gezondheidsleer voor den soldaat in de Overzeesche Gebiedsdeelen No. 3300. Vastgesteld bij aanschrijving van den Chef van den Generalen Staf van 14 December 1946. No. II/-/3406
002422: - Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-IndiŽ 1939. Eerste Gedeelte.
008647: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland. Jaarboekje 1933
007261: - Tentang hal pemilihan oemoem
007246: - Volksalmanak Djawi 1928. Taoen Ingkang Ka X
007245: - Kamoes Bahasa Nippon-Indonťsia
007241: - Het Nieuwe Testament. Nieuwe Vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. Indische uitgave in het oorlogsjaar 1940
009056: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Honderd jaar School met den Bijbel, Langerak Z.H. 1866 - 1966
009044: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] Maandschrift voor Christelijke Opvoeding in School en Huis. Onder redactie van M.D. van Otterloo, J.P. Schaberg, H.J. van Lummel, W. Oostmeijer en anderen. Eerste Jaargang 1862
011562: - Translation of the Report of the Parliamentary Commission (Staten-Generaal) Dutch East Indies. Translation approved by Prof.Ir. C.L. van der Bilt
009772: - Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-tin over het exploitatiejaar 1915
010570: - Provincie djeung Kaboepaten / De Provincie en het Regentschap
010571: - Dienst der Pestbestrijding. Verslag over het tweede kwartaal 1915
000110: - Bedenkingen tegen het behoud van bescherming van Nederlands handel en nijverheid in Nederlandsch IndiŽ.
000152: - [Regeeringsalmanak] Almanak en naamregister van Nederlandsch-IndiŽ voor het jaar 1849.
000241: - Blauwboek. Verzameling van officieele stukken, vergaderingsverslagen en persstemmen over de rede-De Hoog, met een proloog van het Hoofdbestuur van het Indo-Europeesch Verbond.
000281: - Stadsvormingsordonnantie Stadsgemeenten Java.
000301: - [Gedenkboek] Feestalbum van de Broedersschool te Soerabaia en hare filialen in Nederlandsch-IndiŽ ter gelegenheid van de plechtige viering van hare vijftigjarige werkzaamheid in Insulinde 1862 - 1912.
000329: - Aneta-Communiquť over de Midden-Oost-Borneo Expeditie I: April, Mei en Juni '25.
000358: - [Memorial Volume] Jubileum-Nummer Sin Po 1910 - 1935.
000468: - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport.
000514: - Gedenkboek "Ons Aller Belang" 1902-1952
000714: - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1893.
001096: - LIJST van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsh-Indischen Archipel.
001117: - [Gedenkboek] 50 Jaar Marineluchtvaartdienst 1917-1967.
001222: - Kantoor van Arbeid - Dertiende Verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1928).
001223: - Kantoor van Arbeid. Veertiende Verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1929).
001224: - Kantoor van Arbeid - Vijftiende Verslag van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten (1930, 1931 en 1932).
001225: - Kantoor van Arbeid - Zestiende Verslag van de Arbeidsinspectie (1933, 1934, 1935 en 1936).
001226: - Kantoor van Arbeid - Zeventiende Verslag van de Arbeidsinspectie (1937 en 1938).
001382: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XLI: Sumatra.
001384: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
001722: - Programma voor het Congres van het Java-Instituut te houden te Bandoeng van 17 - 19 Juni 1921
004561: - Personalia van Staatkundige Eenheden (Regering en Volksvertegenwoordiging) in IndonesiŽ. Samengesteld door de Afdeling Documentatie van de Regerings Voorlichtings Dienst
001834: - Jubileumnummer van De School, Maandblad van de Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in IndonesiŽ 1894 - 1954.
001921: - Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck - van der Tuuk. Vol. 16.
001943: - 50 Jaren Bataviaasch Nieuwsblad 1885 - 1935.
001947: - Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten. Negende Verslag (1923 en 1924).
002069: - Aangeboden door de Handelsvereeniging ńmsterdam", 1 Januari 1929.
006547: - Jade. Tijdschrift, tevens officieel orgaan van het China Instituut, Batavia. Jaargang 5, No. 3, November 1941
002090: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Tweede Lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925 - 1935.
002157: - Een jaar in de Tropen. 4 Augustus 1948 - 1948. Het werk en leven van 6 R.S. in woord en beeld. Jubileumuitgave van het 401ste Bataljon Infanterie.
002180: - Internatio - 86th Annual Report [over the] Year ending December 31, 1949.
002210: - Wij gedenken... Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
002250: - Atjeh. Verzameling van Bulletins loopende van 13 April 1873 tot 27 Februari 1880, aangeboden aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ.
009489: - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Uitgegeven vanwege het Koninklijk Institutt voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ ter gegenheid van het Zesde Internationale Congres der OriŽntalisten te Leiden.
002689: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van prof. Dr, R. Ario Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.Wj. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 6e Jaargang No. 4,5.6, September 1926. Oost-Java en Madoera-nummer.
003108: - Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck-van der Tuuk. Aflevering 6.
003167: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. V - a.
003169: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. VI - e.
003170: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IX - b - 1.
003171: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IX - b - 2.
003172: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IX - c.
003173: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. XII.
003184: - Ons Kringnieuws. Orgaan van den Soerbaiaschen Kunstkring. 4e Jaargang, Nummer 23, 5 Dec. 1929.
003187: - Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies - Year 1925 / Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-IndiŽ - Jaargang 1925.
006535: - Ter verdediging van de Indonesische patriotten
003196: - Toelichting op de reiskaart van de Residentie Kedoe, schaal 1: 250 000.
003198: - Tumbuhnja perkebunan besar di Indonesia sehabis perang. Djilid III: Tanaman-keras: karet perkebumnan (sampai achir 1949) /
003210: - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Door de Directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten Maart 1924 ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der Maatschappij.
003215: - Kaleidoscoop van een voltooid verleden - Kaleidoscoop van een dynamisch heden. Internatio 1863 - 1963.
003216: - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante hevea-cloonen. Uitgegeven door de Centrale Proefstations Vereeniging. Met 6 figuren in de inleiding en afbeeldingen naar de natuur bij iedere cloonbeschrijving.
003251: - Bharata-Joedha Kawi. Facsimile van een handschrift gemerkt No. 11, nagelaten door Sir T.S. Raffles, en thans behoorende tot de boekerij van de Royal Asiatic Society te Londen.
003256: - Verslag van de Moluksche Handels-Vennootschap over het jaar 1881-1916.
003264: - Nota van het Departement van Onderwijs en Eeredienst inzake de oprichting en de organisatie van een Faculteit der Letteren in Nederlandsch-IndiŽ, met kostenraming.
003265: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IV A.
003266: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. VOL. IV C.
003267: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. VII A.
003268: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IX A.
003269: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IX E.
003276: - Verslag van den Gouvernements-Pandhuisdienst over 1909.
002639: - Herinneringsalbum 5-10 R.I. ...Achter de Sinabun scheen toch de zon... Noord Sumatra 1948 - 1950.
012230: - De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging 23
012231: - De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging 24
012232: - De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische Genealogische Vereeniging 25
003286: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut onder redactie van Mr. R. Sidarta, Dibjapranata, S. Koperberg, Ir. J.L. Moens en B.P.H. Poeroebaja. Twintigste Jaargang 1940.
003291: - Medeelingen van het Proefstation Midden-Java, Nos. 21-44.
003306: - Economisch Weekblad voor Nederlandsch-IndiŽ - Jaaroverzicht 1933.
008439: - IndonesiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (October-November 1947)
008440: - IndonesiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (December 1947 - Februari 1948)
003309: - Het Instituut voor Tropische HygiŽne 1912 - 1917.
003314: - Uitkomsten van het Onderzoek naar het verschil in duurte tusschen de verschillende standplaatsen vaan Gouvernementsambtenaren in Nederlandsch-IndiŽ op 15 Januari 1926.
003319: - Orgaan van de Nederl.-Indische Officiersvereeniging. 19e Jaargang, No.2, Februari 1934.
009392: - Pastoor H.C. Verbraak. Atjeh 1874 - 1899
003330: - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het Nieuwe IndiŽ 1944 -1947
003331: - Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia. Overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan.
003344: - The Republic of Indonesia. Memorandum prepared solely for the purpose of providing general information about the Republic of Indonesia.
003347: - Zeemansgids voor Nederlandsch Oost-IndiŽ. Deel I: Bevattende het Westelijk gedeelte van den Oost-Indischen Archipel.
003348: - Zeemansgids voor Nederlandsch Oost-IndiŽ. Deel II: Bevattende het oostelijk gedeelte van den Oost-Indischen Archipel.
003350: - Det Forenede Dampskibs-Selskab 1866-1941.
009672: - Biblia Malaica / Het Oude Testament in het Maleisch
006306: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [Gedenkboek] 60 Jaar "De Ruyterschool" Vlissingen 1903-1963
003360: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1911. Zevende Jaargang.
003361: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1912. Achtste Jaargang.
003363: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1913. Negende Jaargang. Deel I.
003364: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1914. Tiende Jaargang
003365: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1915. Elfde Jaargang.
003368: - Verslag van de Permanente Commissie voor Opnemings- en Kaarteringswerkzaamheden in Nederlandsch-IndiŽ over 1917.
003373: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IVB.
003378: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. Vb.
003379: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol XI.
012229: - De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische Genealogische Verniging 21
003395: - The Netherlands Participation at the New York World's Fair1939.
003427: - Antiquity and Survival - New Guinea.
003465: - Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-IndiŽ - Oudheidkundig Verslag 1912 - 1948.
003467: - Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-IndiŽ voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera [from 1913 on: Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ] 1901 - 1940.
003546: - Toelichting der regelen omtrent de verhuring van grond door inlanders aan niet-inlanders op Java en Madoera, vastgesteld bij de Ordonnantie van 27 Augustus 1900 (Staatsblad No. 240).
003669: - Abdoerraoef van Singkel. Bijdrage tot de kennis van de mystiek op Dumatra en Java.
010530: - Programma van het Congres van het Java-Instituut te houden te Jogjakarta op 24 t/m 27 December 1924
001806: - Masdjid dan Makam Doenia Islam.
003766: - Treaty between the United Kingdom and China respecting Commercial Relations, &c., signed at Shanghai, September 5, 1902.
003768: - Exchange of Notes between the United Kingdom and Russia with regard to their respective Railway Interests in China.
008436: [NAAMBOEKJE DECEMBER 1791] - Naam-boekje Van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiache Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz op Batavia. Mitsgaders De Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en opperhoofden op de Buiten-Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in
003820: - [Gedenkboek] Deli-proefstation Medan 1906 - 1931.
007350: - Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-IndiŽ. OfficiŽle uitgave
001885: - Gedenkboek der Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Soerabaia, November 1875 - November 1900.
004050: - Officieele Bescheiden betreffende het ontstaan van den oorlog tegen Atjeh in 1873.
004068: - Ons Eigen Krantje. Bijvoegsel van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch IndiŽ. Eerste Jaargang
004069: - Ons Eigen Krantje. Bijvoegsel van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-IndiŽ. Tweede Jaargang
009475: - Masa Lalu - Masa Lupa / The Past - The Forgotten Time. Six Indonesian artists interpret Indonesian history, 1930 - 1960
011129: - Oudheidkundig Verslag 1941 - 1947
010156: - Indische Mijnverordeningen. Mijnwet - Mijnordonnantie - Algemeene voorwaarden. Juli 1938
009664: - Gedenknummer ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.H. Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld
004176: - Jaarboek van Nederlandsch IndiŽ. Uitgave 1916. Samengesteld op last van de Nederlandsch Indische Regeering door de Afdeeling Nijverheid en Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel
004205: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-IndiŽ. Xe Jaargang, Mei 1937 - April 1938
004206: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-IndiŽ. VIIIe Jaargang, Mei 1935 - April 1936.
004211: - Bataviasche Koloniale Courant 1810-1811
007231: - Blijf op de Hoogte. Perscommentaren voor Officieren KNIL & KL 1947-1948.
004223: - Herdenkking van het tienjarig bestaan der Vereeniging 'Jan Pieterszoon Coen' 1925 - 1935. Verzameling van opstellen aangeboden door de vereeniging van "Oud-J.P.C.-ers"
004228: - [Auction Catalogue] Glerum Den Haag. Auction 100, May 29, 1995: Indonesian Pictures and Antiques / Chinees & Japans Porselein
004229: - [Auction Catalogue] Glerum Amsterdam. Auction 176, July, 6 - 1999: WSchilderijen, grafiek en Indonesische kunst / Pictures, Graphics and Indonesian Art
010528: - L'Inde. Photographies de Louis Rousselet 1865-1868
008403: - Fibula. Tijdschrift voor Jeugd en Geschiedenis. 33ste Jaargang, Nummer 1/2, 1992
008646: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] Unie van Chr, Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland. Jaarboekje 1932
002026: - The Anglo-Dutch Plantations of Java Ltd. Directors' Report and Statement of accounts for the Year ended 31st December, 1930.
004138: - 'Elkhawlu-'ldjad√ģd, tja '√ģtu segala surat Perdjandj√ģan Bah‚ruw. Mah‚ Besar Tuh‚n X√ģsaj 'ElmesÍhh. Tersalin kapada bahasa Mal‚juw
004306: - La promotion de la femme au Congo et au Ruanda-Urundi
004377: - Herdenkingsboek Juliana Sri Baginda Maharadja Jang Moelia (Juliana, onze Doorluchtige Vorstin)
004395: - Malacca Strait and West Coast of Sumatra Pilot, comprising Malacca Strait and its Northern Approaches, Singapore Strait, and the West Coast of Sumatra
004404: - Catalogus van de Nederlandsche Koloniale Afdeeling op de Wereld-Tentoonstelling te Antwerpen 1894
010036: - Sens-EnchŤres - Arts premiers I d'Afrique, d'Ocťaniw, d'Indonťsie et del l 'Amťrique Prťcolombienne.Vente aux enchŤres 22 Mai 2005, Palais des CongrŤs, Montreuil
004425: - Trouw.1e Jaargang, No.14. December 1943: IndiŽ-Nummer.
004488: - Met het C.A.S. - Lyceum naar Oost - Java. Verslagen en foto's van de studie-excursie 1956
004495: - Three Months of Truce on Java and Sumatra. Documents submitted to the Committee of Good Offices by the Netherlands Delegation, and other related documents in the period 17 January 1948 up to 30 April 1948
003462: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1918. Veertiende Jaargang.
003463: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1919. Vijftiende Jaargang.
004544: - Feiten en standpunten inzake Nederlandsch-IndiŽ
008435: NAAMBOEKJE JANUARI 1791] - Naam-boekje Van de Wel. Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequakificeerde Persoonen, enz. op Batavia; Mitsgaders Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl India, zoo als dezelve in
002659: - Nederlandsch-IndiŽ Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiŤne. Vijftiende jaargang 1930 - 1931.
011859: - VOC] Erfgoedroute VOC op Texel. Een uniek verleden
004640: - De bezuinigingen op het Indonesisch bestuur
009106: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het zestig-jarig bestaan van de Hoogere Burgerschool te Semarang 1877 - 1 November - 1937
004648: - [Regeeringsalmanak] ALMANAK van Nederlandsch IndiŽ voor het jaar 1821
004652: - [Rotterdamsche Lloyd] Rotterdam Lloyd Royal Mail Line - A Tanger et au Maroc avec le Rotterdam Lloyd
004662: - De Katholieke Missie in Nederlandsch-IndiŽ. Jaarboek 1941
011984: - Recepten van Chinese gerechten. Uitgegeven door De Vereeniging van Huisvrouwen Semarang, op Donderdag, 3 Juni 1937 van 7 tot 10 n.m. en gedemonstreerd
004666: - Bijbelkaarten, benevens kaart van Nederlandsch-IndiŽ
000198: - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. IXb3.
004691: - Stukken betrekkelijk de Oost-Indische Compagnie.
004692: - Hoofdartiekelen geplaatst in dagblad "Trouw" inzake Nieuw-Guinea
004758: - Kunst en ambacht in IndonesiŽ
010065: - "Once a Turncoat...". Authentic photographs of the 'turning' point in the career of Dr. Sukarno, President of the Republic of Indonesia
010185: - Kultuurpatronen. Bulletin Etnografisch Museum Delft. Deel I - 1959
009949: - P.E.B. Orgaan van den Ned.-Indischen Politiek-Economischen Bond. Jubileumnummer 1923. 4de Jaargang, No. 36.
004415: - Monumenten / gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962.
004778: - Agrarische Regelingen voor de Zelfbesturende Landschappen in de gewesten buiten Java en Madoera. Samengesteld door het Departement van Binnenlandsch Bestuur, Afdeeling Agrarische Inspectie
004785: - Second Malaysia Plan 1971-1975
004794: - Schštze aus Thailand. Kunst eines buddhistischen KŲnigsreiches.
004796: - DOCUMENTS relating to British Involvement in the Indo-China Conflict 1945-1965
004817: - 800 Revues d'Asie
001940: - Het Guldenboek 1898-1948. Met een voorwoord van Generaal Spoor.
004839: - De Oefenschool. Tijdschrift voor Jeugdige Onderwijzers. Tiende Jaargang 1848
004881: - Institut Teknologi Bandung. Buku kurikulum untuk tahun kuliah 1963-1965
009142: - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn
004896: - Protestantse Kerk in Westelijk IndonesiŽ. Verslag van de proto-synode gehouden van 25 tot 31 October 1948 te Batavia met toevoeging van Kerkorde en Regelen
004910: - Subversive Activities in Indonesia. The Jungschlager and Schmidt Affair
007594: - Onze Vloot. Maandblad gewijd aan de Nederlandsche Zeestrijdkrachten. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging ÷nze Vloot". 1e + 2e Jaargang, Juli 1945 - December 1946
004929: - Soldatengids voor Medan. Uitgave van de Dienst Welfare, Medan. In samenwerking met de Dienst voor Legercontacten, Hoofdkwartier van het Territoriaal Commando Noord Sumatra
003211: - [Gedenkboek] Deli-Batavia Maatschappij 1875-1925.
011126: - Geen cent voor Suharto. Honderdduizenden over de kling, miljoenen over de balk: vijftien jaar ontwikkelingshulp aan IndonesiŽ
002539: - Handelsvereeniging Amsterdam [1878 - 1928].
008671: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] De Gouden Vrucht van het Reveil. De Christelijke Vormschool te Amsterdam 1887 - 1937
008672: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] Rapport over het Fries op de Lagere School
004987: - Technische Voorschriften voor de Levering en Verpakking van Benoodigdheden ten Dienste van 's Rijks Overzeesche Bezittingen. Tweede vervolledigde uitgave
004991: - Reis van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff in het Gouvernement der Oostkust van Sumatra van 8-14 Februari 1927
004996: - Kitab Zaboer jaÔtoe Segala Mazmoer (De Psalmen uit het Hebreeuwsch in het Maleisch vertaald)
011831: - 37 A.A.T. Een jaar in de Tropen. 20 Februari 1949
006660: - Samenwerking na souvereiniteitsoverdracht
011345: - L'Islam en Indonesie I + II
002394: - Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk. Aflevering 1
002407: - Confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht. Met een voorwoord van Ir. J.A. Manusama.
002505: - Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commissie. No. 2. Het leerlingenverloop en de bestemming der abituriŽnten bij de instellingen van Westersch onderwijs in Nederlandsch-IndiŽ. 2e stuk (Tabellen en Staten).
002852: - Oost-Java Stoomtram-Maatschappij. Verslag over het jaar 1893 .. 1939.
005081: - Perjuangan Pelajar Bersenjata Trip Jawa Timur. Disusun oleh Dinas Sejarah TNI-AD
005084: - Beraadslagingen in de zittingen der Tweede Kamer van de Staten-Generaal van 15, 16 en 17 October 1860
008542: - Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ voor het jaar 1850
002344: - Les Colorants de la Sociťtť pour l'Industrie Chimique ŗ B‚le et leur emploi. Volume IV: Impression sur Coton.
002371: - De Stichting Nederlandsch-Indonesisch Verbond.
009160: - Nederlandsch IndiŽ Oud & Nieuw. 11e Jaargang Afl. 6, October 1926
002559: - Oostkust van Sumatra.
002565: - Staatsblad 1820, No. 113.
002570: - Request..
002589: - Sangajol
003671: - Catalogus Tentoonstelling Rotterdam-Batavia 1939.
005120: - Katalogus perangko Republik Indonesia tahun 1967. Edisi ke IV
005133: - De Hollandsche Groente- en Bloementuin in IndiŽ. Beknopte aanwijzingen voor de teelt van Hollandsche groenten en bloemen in de tropen
010482: - Minyak. Officieel Orgaan van de Vereniging van GeŽmployeerden bij de Petroleum-Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Jaargang 2 + 3, 1922-1924
010483: - Minyak. Officieel Orgaan vand e Vereeniging van GeŽmployeerden bij de Petroleum Industrie in Ned. IndiŽ, Vol. 5-6, 1926 - 1927
010484: - Minjak. Orgaan van de Vereeniging van GeŽmployeerden van de petroleum-Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Vol. 12, 1932-33
005169: - Indisch MaÁonniek Tijdschrift. I. Indisch Gedeelte onder redactie van Br. D. de Visser Smits. II. Nederlandsch Gedeelte onder redactie van Br. A.E.F. Junod. 28e Jaargang - 1 October 1922 - 30 September 1923
005170: - Indisch MaÁonniek Tijdschrift. I. Indisch Gedeelte onder redactie van Br. D. de Visser Smits en Ds. J.M. Coops. II. Nederlandsch Gedeelte onder redactie van Br. A.E.F. Junod. 29e Jaargang - 1 October 1923 - 30 September 1924
005171: - Indisch MaÁonniek Tijdschrift. I. Indisch Gedeelte onder redactie van Br. D. de Visser Smits en Ds. J.M. Coops. II. Nederlandsch Gedeelte onder redactie van Br. E.A.F. Junod. 30e Jaargang - 1 October 1924 - 30 September 1925
005172: - Indisch MaÁonniek Tijdschrift. I. Indisch Gedeelte onder redactie van Br. D. de Visser Smits. II. Nederlandsch Gedeelte onder redactie van Br. A.E.F. Junod. 31e Jaargang - 1 October 1925 - 30 September 1926
005193: - REPORT of the British Economic Mission to the Far East 1930-31
005219: - Hukum Nasional. Madjalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Nrs. 1, 2, 8/11
005228: - Peringatan 25 tahun berdirinja Geredja Kristen Djawi-Wetan 11 Desember 1931 - 11 Desember 1956
005623: - Van Dorp's Boekencatalogus 1940-41
010475: - Nelles Road Atlas Indonesia
005289: - Rotsschilderingen uit West Nieuw Guinea
005290: - Tentoonstelling Papoea-kunst in het Rijksmuseum / Papuan Art in the Rijksmuseum 22 juni / 25 september 1966
009452: - De Gravenserie in Zuid-West Pacific. Deel II: Het eereveld Menteng Poelo (Batavia) en het columbarium met aula (tevens simultaankerk)
009161: - Nederlandsch IndiŽ Oud & Nieuw. 11e Jaargang, Afl. 4, Augustus 1926
005446: - Gefechts-Kalender des deutsch-franzŲsischen Krieges 1870-71. Herausgegeben vom Grossen Generalstab. Zweite Bearbeitung
005450: - Notulen der Bestuurs-vergaderingen van de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, Julij-December 1861
004431: - Orang Indonesia jang terkemoeka di Djawa
005505: - Nieuw Guinea StudiŽn. Jaargang 1, No. 1, Januari 1957
004773: - Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ voor het jaar 1860
010258: - Boekoe Pladjaran Bitjara Bahasa / Nippon
010394: - Natuurbescherming in IndiŽ gedurende het jaar 1935. Tiende verslag van de Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming
005566: - Travel Guide of the "Nederland" Royal Mail Line
008601: - Resultaten van de eerste Conferentie van Ministers van de Nederlands-Indonesische Unie gehouden van 25 Maart - 1 April 1950 te Djakarta
005641: - IndonesiŽ's toekomst; Overzicht der plannen van de Nederlandsche regeering / Indonesia di kemoedian hari; Ichtiar rentjana-rentjana pemerintah Belanda
005643: - Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950. Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan
004546: - The Political Events in the Republic of of Indonesia. A Review of the Developments in the Indonesian Republic (Java and Sumatra) since the Japanese surrender
005670: - Bezoek aan Suriname van de Parlementaire Delegatie uit de Eerste en Tweede Kamer der staten-Generaal en de Staten van de Nederlandse Antillen van 15 maart tot 1 april 1957. Samenstelling en tekst: Afdeling Voorlichting S.P.S.
008544: - Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ voor het jaar 1855
009991: - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1905 - 1930
010334: - Confrontation with a quarter of a century of discrimination of the South Moluccan right of self-determination. Composed by a study group on the instruction of the Government of the Republic of the South Moluccas. Wit a preface by Ir. J.A. Manusama
010582: - Feestprogramma 60-jarig bestaan der Hogere Burgerschool te Soerabaia 1875-1935
005716: - West-Indische Kamer, Amsterdam. Eerste Jaarverslag over 1919
005717: - Koloniale Staten van Suriname 1866-1891. (Geput uit officieele bescheiden en samengesteld onder toezicht van de Griffie der Kol. Staten)
005745: - Raamwerk Integraal Opbouwplan Suriname 1963-1972.
005746: - Development of the Surinam Citrus Industry. With special reference to the packing, cold storage, marketing and processing of oranges and grapefruits. Vol. II: Appendixes IV up to and including XX.
009732: - The Javanese Theatre. Java Village, Midway Plaisance. World's Columbian Exposition, Chicago, 1893. Containing also a Short Description of Java. The People, Languages, Customs, Food, Products, Etc
011342: - Himpunan peraturan perlindungan benda cagar budaya
002682: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. R. Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 5e Jaargang, No. 1, Jan.- Febr. 1925.
002690: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. R. Ario Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 7e Jaargang No. 1, Januari 1927.
009420: - Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. 40ste Jaargang 1911. Verhandelingen (met atlas)
005594: - Katholiek Indisch Weekblad. 1e Jaargang No. 1 (18 Maart 1927) - No. 11 (10 Juni 1927).
005596: - Nederlandsch IndiŽ Oud en Nieuw. Maandblad gewijd aan bouwkunst, acheologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiŽne. Tweede jaargang, Nr. 4, Augustus 1917
005597: - De ontwikkelingsmogelijkheden van de muziek op Java
007399: - [Gedenkboekje] Stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven 1952-1962
010559: - Pro Leproos. Periodiek der Vereeniging ter verbetering v.h. lot der Leprozen V.V.L.L. Derde Jaargang 1935
002684: - Djawa. Tijdschrift van het java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. R. Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 5e Jaargang No. 3 en 4, Mei - September 1925.
002686: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 6e Jaargang No. 1, Januari 1926.
002688: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Prof. Dr. R. Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 6e Jaargang, No. 3, Juni 1926.
005798: - Residentie Semarang. Afstandswijzer van het wegennet. Met kaart
005808: - Agenda Adyar 1932. - Adyar, Inde - Angkor, Cambodge - Boroboedoer - Java.
005811: - Djawa. Driemaandelijksch Tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Onder redactie van Dr. Raden Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. Vierde Jaargang No. 2, Juni 1924
005812: - Djawa. Driemaandelijksch Tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Onder redactie van Dr. Raden Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg, Raden Ngabei Poebatjaraka en J.W. Teillers. Tweede Jaargang, No. 1, Maart 1922.
005813: - Djawa. Driemaandelijksch Tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Onder redactie van Dr. Raden Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en J.W. Teillers. Tweede Jaargang, No. 3, September 1922
005814: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Professor Dr. Raden Aria Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. 7e Jaargang No. 5/6, November 1927.
005815: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Professor Dr. Raden Aria Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M Soeriadiradja. 9e Jaargang No. 4/5, Augustus 1929
005818: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. Onder redactie van Mr. R. Sidarta Dibjapranata, S. Koperberg, Ir. J.L. Moens, B.P.H. Poeroebaja en Dr. C. Hooykaas. 19de Jaargang, No. 4, Juli/Augustus 1939
005821: - Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-IndiŽ. Oudheidkundig Verslag. Collection of 17 volumes published between 1919 and 1948.
005822: - Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-IndiŽ. Oudheidkundig Verslag. Collection of 9 issues published between 1921 and 1948,
005824: - Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-IndiŽ. Rapporten 1938, No. 3: Het onderzoek der megalithen te Pakaoeman bij Bondowoso
012149: - Commissarissen-Generaal over de Ontwerp-overennkomst
011637: - The Future of West Irian
007463: - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut onder redactie van Prof. Dr. R. Aria Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja, 9e Jaargang No. 2 + 3, Mei 1929
001374: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXXIII: Gemengd [Java, Sumatra, Malaya. Borneo. Moluccas etc.]
001380: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XXXIX: Gemengd [Java, Sumatra, Celebes, Moluccas, etc.]
001798: - Bandoeng 1906-1931. Officieele jubileum uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de gemeente Bandoeng op 1 April 1931.
002022: - Satu Abad Konggregasi Bruder-Bruder St.Aloysius di Indonesia 1862 - 1962.
002855: - Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij. Verslag over het jaar 1898 .. 1939.
003362: - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1913. Negende Jaargang.
003479: - Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928.
000973: - Bataviasche Kunstkring. Catalogus van de boeken der bibliotheek.
005867: - IndonesiŽ's toekomst. Overzicht der plannen van de Nederlandsche Regeering / Indonesia di Kemoedian Hari. Ichtisar rentjana2 Pemerintah Belanda
005869: - [WIDODO] Pameran Besar Ekspresi - Widodo
005874: - Selections from the Steven G. Alpert Collection of Indonesian Textiles. Gift of the McDermott Foundation
005900: - Notulen van de Eerste Algemeene Synode der Protestantsche Kerk in Nederlands-IndiŽ te Batavia-Centrum 9, 10, 11, en 12 Juni 1936
005901: - Notulen van de Tweede Algemeene Synode der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Batavia 24-30 October 1939
009822: - De reis naar Sumatra's Westkust
005588: - Wayang op de radio: Dewia Ruci. Uitgevoerd door Ki Anom Suroto. [presentatie: Jos Janssen, Ben Arps, Walter Slosse; transcriptie: Eko Santoso en Ben Arps]
005161: - Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch IndiŽ, bewerkt naar de jongste en beste bronnen. Tweede Deel K-Q
005920: - De Klewang. Weekblad voor de troepen op Sumatra
005925: - Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch IndiŽ, bewerkt naar de jongste en beste bronnen. Eerste Deel A - J
010375: - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch IndiŽ. Tevens handboekten dienste van hen die, zonder ooit in IndiŽ geleefd en gewerkt te hebben. o.a. in onze volksvertegenwoordiging als Indische specialiteit wenschen op te treden
007167: - Verslag van de Commissie tot bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen ingesteld bij Gouvernementsbesluit 1940, No. 1x/KAB. In 2 vols.
010855: - Vliegwereld. Vijfde Jaargang No. 18 - 1 Juni 1939. Jubileim nummer Indische Militaire Luchtvaart 1914 - 1939
005948: - De Opmaat. Tijdschrift over veteranen in oorlog en vrede. Vierde Jaargang 1998, Nrs. 1-9 (compleet)
005949: - De Opmaat. Tijdschrift over veteranen in oorlog en vrede. Vijfde jaargang 1999 Nrs.1-9 (compleet)
005950: - De Opmaat / Checkpoint. Tijdschrift over veteranen in oorlog en vrede. Zesde Jaargang 2000, Nrs. 1-9 (compleet) (From August 2000 on the magzine changed name and is called 'Checkpoint')
005951: - [De Opmaat] Checkpoint. Tijdschrift voor oude en jonge veteranen. Tweede Jaargang 2001, Nrs.1-9 (compleet)
006176: - Glerum - Indonesische kunst.Veilingnr. 153, Pasar Malam Besar 's-Gravenhage, 28-6-1998.
007741: - Kompas Mijn Indische Zomer
010047: - Liber Amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg
005994: - Grondslagen van de Nederlands-Indonesische Unie
010131: - Buku petunjuk koleksi pameran tekstil adati Nusantara Koleksi Museum Tekstil tahun 1979-1980
002550: - Hortus Botanicus Bogoriensis 1817 - 1942. Bijeenkomst op initiatief van het Koloniaal Instituut te Amsterdam op 18 mei 1942 ter gedenking van het 125-jarig bestaan van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
006019: - Petundjuk tentang Tjandi Lara Djonggrang di Prambanan
006032: - Ontschepingsboekje [voor gerepatrieerde militairen]
003250: - Batavia als handels-, industrie- en woonstad. Samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia / Batavia as commercial, industrial an residential center. Written for the City Municipality of Batavia.
010486: - Minjak. Orgaan van de Vereeniging van GeŽmployeerden bij de Petroleum-Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Vol 10, 1930-31
007440: - Jugendstil uit Purmerend
010969: - Zuidzee uit de doeken
010970: - 75 Jaar Batakzending. 7 October 1861 - 1936
000536: - Guide Book Museum Siwa Lima. Proyek rehabilitasi dan perluasan Museum Maluku.
010417: - Galerie Fischer Luzern. Waffenauktion 28. bis 30. Juni 1990. Sammlung Vischer Schloss Wildenstein und andere in- und auslšndische Privatsammlungen. Harnische, Schilde, Stangenwaffen (Halbarten), Zweihšnder, Griffwaffen 13.-19. Jh. Prunk-Radschlosswaffen.
001356: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XII: Gemengd [West-Java, Midddel-Java, Minangkabau, Zuid-Sumatra, Minahasa
002217: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C Divisie "7 December".
002557: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C Dicivisie "7 December". - Derde Deel: Sept. 1947 - Maart 1948.
003464: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1920. 16de Jaargang.
005916: - De Fakkel - in handen van allen die deel hebben aan het Nederlandsche cultuur- en geestesleven. Onder redactie van: H.P. Berlage Jr., C. Binnerrts, I.J. Brugmans, P.J. Koets, F. Kramer, Kwa Tjoan Sioe, W.M.F. Mansvelt, T.S.G. Moelia, R.M.A.K.
008434: [NAAMBOEKJE1786] - Naam-boekje Van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia; Mitsgaders De Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve
006119: - 20 Juli 1947; Het geweten
010529: - Catalogus Tentoonstelling der Javaansche bouwkunst en huisinrichting ter gelegenheid van het congres te Jogjakarta te houden 24 t/m 27 December 1924
006128: - Staphorster militairen in de tropen
006811: - Van Meel tot Gebak. Recepten verzameld met medewerking van vele leden
010227: - Illustrated Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java, With 4 maps
001813: - [Gedenkboek] Ter Herinnering aan het Zilveren Jubileum van den Katholiek Socialen Bond Soerabaja, 4 April 1909 - 1934.
002681: - Djawa. Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Onder redactie van Dr. Raden Ario Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. Vierde Jaargang, No. 4, December 1924
007628: - Bataviasche Studenten Almanak voor het jaar 1932. Tweede Jaargang
003236: - N.V. Internationale Crediet- en Handels-vereeniging "Rotterdam". Gedenkboek uitgegeven bij het vijf-en-zeventig jarig bestaan op 28 Augustus 1938.
008385: - Naar de Nieuwe Rechtsorde in IndonesiŽ. Bouwstoffen voor de Federatie. Deel I. Algemeen Overzicht. Samengesteld ten dienste van de Federale Conferentie te Bandoeng
006232: - DJAWA. Drie maandelijksch tijdschrift. Orgaan van het Java-Instituut. Onder redactie van: Raden Ario Dr. Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriadiradja. Mangkoe Nagoro-nummer, ter eere van P.A.A. Praboe Prangwadono tot P.A.A.
006233: - DJAWA. Tijdschrift van het ava-Instituut onder redactie van Mr. R. Sidarta Dibjapranata, S. Koperberg, Ir. J.L. Moens en B.P.H. Poeroebaja. 20ste Jaargang Nos. 1-2, Januari - Maart 1940
006241: - Nederlandsch IndiŽ Oud en Nieuw. Eerste Jaargang, Nummer 9. Januari 1917
006243: - Glerum Auctioneers - Singapore, Shangri-La Hotel, Auction 30-6-1996
010090: - Herdenking van het vijftigjarig bestaan der Staatsspoor- en Tramwegen in N.-I. 1875 - 6 April - 1925
010035: - OEDAYA. Opgericht in 1923 door Rn. Ms. Noto Soeroto. Orgaan van het Nederlandsch-Indonesisch Verbond. Achtste Jaargang 1931
008433: - Luzac's Oriental List, 1903 - 1970
009134: - Pioniers Overzee. De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie "7 December" ("C" Divisie) 1945 - 1950.
008262: - Indonesie's toekomst. Overzicht der plannen van de Nederlandsche Regering / Indonesia di Kemoedian Hari. Ichtisar rentjana2 pemerintah Belanda
006301: - Nederlanders in Japanse kampen. Tekeningen en voorwerpen gemaakt in burgerinternerings- en krijgsgevangenkampen 1942-1945
006312: - Javasche Courant. Officieel Nieuwsblad. Jaargang 1924
006313: - Javasche Courant. Officieel Nieuwsblad. Jaargang 1925
009900: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Unie van Vhristelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
009945: - Cultureel IndiŽ. Zevende Jaargang 1945
008693: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Deank- en Bedestond vanwege de aanneming van het Wetsontwerp op het Lager Onderwijs, door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, belegd op woensdag 29 September 1920, in de Domkerk te Utrecht
009773: - Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-tin over het exploitatiejaar 1916
009774: - Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-tin over het exploitatiejaar 1917
010180: - Wettelijke regelingen betreffende het staatsbestel van Nederlandsch-IndiŽ, 1942-1944
005826: - Reproducties van foto's, voorkomende in het album door de Officieren van het Leger in Nederlandsch-IndiŽ aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden 1901 - 7 Februari - 1926
007194: - Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution. Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department and the Secretary of State for Scotland by Command of Her Majesty, September 1957
008700: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging "Barnabas'ten steun van nagelaten betrekkingen van Christelijke Onderwijzers in Nederland
009186: - Glerum Auctioneers, The Hague. Auction 100, May 29, 1995: Indonesian Pictures and Antiquities
011113: - Chavalit Soemprungsuk
009207: - De Missiepost. Uitgave van de Priesters van de Missie Procuur van het H. Hart. 7e Jaargang, October 1931 - Augustus 1932
011216: - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw Zending 1901 - 1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken des classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam
010403: - 'In het Vizier". Bataljonsorgaan van III - 12 R.I.
008856: - IndiŽ in Beeld
006785: - Soldatengids voor Sumatra 1946
006781: - Leidsche herinneringen van Jogjasche oud-Leidenaars. Uitgegeven ten bate van de Vereenigde Prins Bernhard- en Spitfirefondsen
006780: - Leidsche herinneringen door Jogjasche oud-Leidenaren. Uitgegeven ten bate van de Vereenigde Prins Bernhard- en Spitfirefondsen
007446: - CongrŤs Provincial des Orientalistes. Compte rendu de la troisiŤme session. Lyon - 1878. T. I + T. II
010361: - De invloed der huidige wereldstroomingen op de Java-suikerindustrie. Door de Directies der Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V. en der Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij N.V. Opgedragen aan Z. Exc. den Minister van KoloniŽn en Z. Exc. den
007788: - Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan). Kumpulan Makalah Seminar
010979: - [On cover:] Ter Herinnering aan het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.H. Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld 7 Januari 1937
007151: - Kabinet Karya: Djuanda, Hardi, Idham, Leimena. Mendjelang dua tahun Kabinet Karya, 9 April 1957 - 9 April 1959
008598: - Komitee IndonesiŽ klaagt aan
010488: - Minjak. Maandblad van de Vereeniging van GeŽmployeerden bij de Petroleum-Industrie in Ned.- IndiŽ. Vol. 13, 1933-34
000850: - Indische spoorwegen en Europesche bankiers. Bijdrage tot de kennis van het ontwerp der Commissie voor de Spoorwegen op Java dd. 12 Sept. 1873.
000046: - In IndiŽ geweest. Maria DermoŻt, H.J. Friedericy, Beb Vuyk
011182: - Overzichten betreffende de suikerindustrie op Java en Madoera. Samengesteld door het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-IndiŽ
007563: - Pierre Cornette de Saint-Cyr, Commissaire-Priseur.Arts Primitifs, Art d'Asie. Vente Paris - Hotel Drouot, Salle 2, Lundi 18 octobre 1999
006725: - Penerangan Politik Rakjat. 1. Merdeka!. 2. Four Freedoms! Empat Kemerdekaan. Anjoeran Almarhoem President Roosevelt Bapak U.N.O. 3. Kemerdekaan Ibadat. 4. Kemerdikaan Pikiran dan Pembitjaran. 5. Demokrasi. 6. Perwakilan Rakjat. 7. Kedaulatan Rakjat
006706: - Libertas et Veritate. Uitgave van de organisatie van ReŁnisten der SociŽtas Studiosorum Reformatorum ter herdenking van haar leden omgekomen ten gevolge van de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-IndiŽ van Februari 1942 - Augustus 1945
006704: - The Indonesian Problem. Facts and Factors. What happened since the end of the Pacific War
009531: - Een Eeuw Licht en Kracht. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij
010011: - Onze Nederland - IndiŽ vliegers terug! - Extra-nummer van 'Het Leven', Twintigste Jaargang No. 16a, Dinsdag 21 April 1925
006858: - Peratoeran sementara penjelenggaraan pemerintahan Borneo dan Timoer Besar / Voorlopige voorzieningen Bestuursvoering Borneo en de Grote Oost
010744: - West Java, Indonesia
008031: - Constitution of the Republic of Indonesia
006851: - De conferentie te Denpasar 7-24 December 1946
006551: - Zicht op de Indonesische studies in Nederland. Een overzicht van onderwijs en onderzoek gericht op IndonesiŽ. Rapport I, deel 1
005775: - Jaarverslag van den Topgrafischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1927. 23ste Jaargang
008397: - Bestuursvraagstukken. Uitgegeven onder auspiciŽn van het Departement van Binnenlandse Zaken / Soal2-pemerintahan. Diterbitkan dibawah pimpinan Departemen Oeroesan Dalam Negeri; Vol. 1, No. 1, Jan. 1949.
006359: - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java
006380: - Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck - Van der Tuuk. Vols. 1-6
006390: - Koloniale Jaarboeken. Vierde jaargang
006391: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indie over 1930 - 26ste jaargang
006392: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1931. 27ste jaargang
006393: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1932. 28ste jaargang
006394: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1933. 29ste jaargang
006395: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1934. 30ste jaargang
006396: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1936. 32ste jaargang
006407: - The Capture of Makin (20 November - 24 November 1943)
006411: - PERDJUANGAN di Konperensi Medja Bundar (Penjelesajan pertikaian Indonesia-Belanda) Aug. - Nov. 1949
006413: - A Nation At War
006420: - Economische voorlichting over IndonesiŽ en Het Verre Oosten, 1 September 1947 - 1 Juli 1948
003381: - Soldatengids [Medan] 1949.
012159: - Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht
001898: - De Buitenbezittingen 1904 tot 1914.
010104: - Historisch Overzicht van het ontstaan der gemeenschappelijke mijnbouw maatschappij Billiton, van de wet houdende hare oprichting en van hare statuten
010485: - Minjak. Officieel Orgaan van de Vereeniging van GeŽmployeerden bij de Petroleum-Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Vol. 9, 1929-30
007778: - Kangdjeng Nabi Muhammad s.a.w. Tjonto nu utama dina djero perdjuangan
006761: - Kultuurpatronen (Patterns of Culture). Bulletin Ethnographical Museum, Delft. Deel 7
002560: - Sumatra; Algemeene Hoofdstukken.
011952: - Lucullus Keuken Koerier
006852: - Den Pasar - Pontianak. De geboorte van twee staten
007554: - Trťsors des Arts Asiatiques. FlorilŤge de la collection de M. et Mme John D. Rockefeller III, Asia Society, New York
002177: - In Memoriam Burma-Siam 1942 - 1945.
008685: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / Vijf en twintigste Verslag van "Lukas", Vereeniging ter uitoefening van Barmhartigheid aan Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen over 1926
000008: - Catalogus der Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
003401: - Nederland - Lombok
008526: - [Staatsblad 1827-1828] Staatsblad van Nederlandsch IndIŽ voor 1827
009982: - Naissance de la Louisiane 1682 - 1730. Tricentenaire des dťcouvertes de Cavelier de la Salle. Paris, 21 Octobre 1982 - 1er Dťcembre 1982 Mairie Annexe du VIe Arrondissement - 17 Dťcembre 1982 - 28 Fťvrier 1983 HŰtel de Rohan
002652: - Nederlandsch-IndiŽ Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiŤne. Negende jaargang 1924 - 1925.
009963: - Overzicht der Communistische onlusten op Java en ter Sumatra's Westkust
004774: - Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ over het jaar 1900
011214: - The Mrabri. Studies in the Field
011943: - Manik-Manik Nan Indah Koleksi Museum Negeri Provinsi Irian Jaya
009506: - Zakelijk verslag van de verrigtingen der Nederlandsche Marine in Oost-IndiŽ gedurende het jaar 1861
006692: - Activities of Netherlands Red Cross, Indonesian Station
006691: - Het Nederlandse Rode Kruis - Afdeling IndonesiŽ
006671: - Linggardjati
006670: - From Empire to Union. An introduction to the History of Netherlands-Indonesian Relations
006668: - Kepartaian di Indonesia
006663: - Partai Demokrasi Associatif Federal Indonesia. Dasar, Faham dan Azas-Toedjoean / Algemene basis, Algemene beginselen en Doelstellingen PARDAFI
006637: - Overzicht van in de gewesten West-, Midden en Oost-Java aan de Gouverneurs overgedragen dan wel voorbehouden bevoegdheden, bemoeiingen en verrichtingen, welke te voren werden uitgeoefend door de Regeering, de Departementshoofden en de Hoofden van
006636: - Three Months of Truce on Java and Sumatra. Documents submitted to the Committee of Good Offices by the Netherlands Delegation and other related documents in the period 17 January 1948 up to 30 April 1948
006634: - IndiŽ - Waar wij naar toegaan
006627: - Linggadjati. De ontwerp-overeenkomst, de toelichting der Commissie-Generaal, de Regeeringsverklaring
006625: - Commissaren Generaal over de Ontwerp Overeenkomst
006624: - Ontwerp der Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van IndonesiŽ
006623: - Politieke groeperingen in IndonesiŽ. Een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties
006621: - De Geest Overwint. Gedenkboek 1945 - 1990, aangeboden ter gelegenheid van het negende lustrum van het einde van de Japanse overheersing in Zuid-Oost-AziŽ op 15 augustus 1945 en daarmede van het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der
007362: - Verzameling voorschriften enz. Gebruiksaanwijzing van de geneesmiddelen die uit 's Lands voorraad worden verstrekt aan ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur en andere niiet-geneeskundigen ten behoeve van de zieke bevolking
010023: - Een jaar in de Tropen. 1948 - 4 Augustus - 1949. Het werk en leven van 6 R.S. in woord en beeld. Jubileumuitgave van het 401 ste Bataljon Infanterie
011141: - N.V. Deli Maatschappij. Hoe zij ontstond en groeide
006887: - Lucullus recepten. Rezepte Recettes Recipes
012208: - De V.O.C. in de Indonesische Archipel: handeldrijven en koloniseren
008374: - Bij het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1938
007386: - Boekoe Almanak dari peritoengan hari boelan Europa dan Tion Hoa, terpake boeat 100 tahon. Ja-itoe moelai Tahon: Mesehie 1861-1960. Kongtjoe 2411-2510
007149: - VOX - V.O.K.S. Kontaktorgaan van de Vereniging Oud Korea Strijders. 9e Jaargang 1985, Nr. 1 t/ m 5, maart - december 1985.
008761: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] Ons Nijverheidsonderwijs. Orgaan van den Bond van Vereenigingen voor Christelijk Nijverheidsonderwijs en van de Vereeniging van Christelijke leeraren en leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs in Nederland en
008527: - [Staatsblad 1825-1826] Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ voor 1825
007406: - Perhimpunan Anggrek Indonesia. Buku Tahunan 1961 / Indonesian Orchid Society. Year Book 1961
006857: - IndonesiŽ Anno 1980. Symposium 26 april 1980. Integraal verslag van de inleidingen en bijdragen
002930: - Holland in Hollandia.
008206: - De Tropische Natuur. Orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuur-Historische Vereeniging. Onder redactie van C.A. Backer, A.J. Koens en J.W.A. van Welsem. 1e Jaargang - 1912
010971: - Internationaal Rubbercongres met Tentoonstelling. Batavia, 8 September - 10 october 1914. Medeelingen van de tentoonstellingscommissie No. 1. Jury speciale prijzen
001236: - Excursiegids voor Oud-Batavia.
007442: - Bibliotheek van het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Geroneografeerde catalogus der werken betreffende Land en Volk van Nederlandsch-IndiŽ (afzonderlijke eilanden)
010393: - Pro Leproos. Periodiek der Vereeniging ter verbetering v.h. lot der Leprozen V.V.L.L. 2e Jaargang 1934
002082: - Indonesian Art. A Loan Exhibition [at] The Art Institute of Chicago from the Royal Indies Institute, Amsterdam, The Netherlands, February 16 to March 31, 1949.
006804: - Indische producten voor de rijsttafel
003709: - Catalogus van de Tentoonstelling ter Herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum, Amsterdam, Juni-Juli 1919.
006305: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [Gedenkboek] De Gooische School, Laren, 1905-1980.
007624: - Bataviasche Studenten Almanak voor het jaar 1931. Eerste Jaargang
008707: - Papoea's op de drempel van zelfbeschikking / Papuans on the threshold of self-determination
002216: - Soldaat Overzee.
006498: - Stichting Nationaal IndiŽ-Monument 1945-1962
011139: - De Indische Navorscher. Orgaan van de Indische Genealogische Vereniging. Jaargang 10 (1997), Nrs. 1-4 (complete)
006508: - [GROOFF AFFAIR] / De uitzetting van den Apostolischen Vicaris van Nederlandsch-IndiŽ, den Hoogwaardigen Heer J. Grooff, Bisschop van Canťa in part. infid. en van zijne assistenten de Eerwaarde Heeren Kerstens, Heuvels, Van den Brand en Escherich
006509: - [GROOFF AFFAIR] Laatste brief van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Jacobus Grooff, bij Z.H.W. vertrek uit IndiŽ, voorafgegaan door Particuliere Berigten uit IndiŽ met de laatste Overland Mail aangebragt, alsmede door een Adres van eenige
006511: - [GROOFF AFFAIR] Eene stem uit Oost-IndiŽ. De discussiŽn over de zaak van den Hoogeerwaarden Bisschop Grooff (Per Overland Mail uit Nederlandsch-IndiŽ ontvangen, ter verspreiding in het Vaderland)
007555: - 2 Collections franÁaises. Antiques Asie, Afrique, Ocťanie. Successions Armand Charles & Lťon Fouks. Vente aux enchŤres publiques. Paris, HŰtel Drouot, Salle 2, Mercredi 2 Dťcembre 2009 ŗ 19h30
011411: - Jakarta Post] / The Voice of Reason. A Collection of Some of the Best Editorials of The Jakarta Post 1983-2008
006859: - Het land waarin wij dienen
009217: - Katalog Pameran Naskah Sebagai Sumber Sejarah
008832: - Regelen voor Indische Aanschaffingen (R.I.A.) door bemiddeling van den Indischen Centrale Aanschaffingsdienst betreffende Handelsgoederen (R.I.A.H.) (December 1923). Tevens inhoudende Leveringsvoorwaarden (Bijlage E) en I.C.A. Voorschriften voor
007441: - Glerum Auctioneers - Singapore, Shangri-La Hotel, Auction 8-12-1996
010031: - Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling naar aanleiding van de 33ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979
001355: - Adatrechtbundels bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel VIII: Java en Madoera.
007723: - Exposition Coloniale Paris 1931. Les Indes Nťerlandaises
007426: - Van Sabben Poster Auctions. Catalogue No. 3, November 1992.
011140: - De Indische Navorscher. Orgaan van de Indische Genealogische Verniging. Jaargang 11 (1998), Nrs. 1-4 (complete)
010148: - Molukkers - Wie zijn ze eigenlijk?
007409: - Perhimpunan Aggrek Indonesia. Pameran Aggrek bersama dengan Asia Games IV / Indonesian Orchid Society. Orchid Show on the occasion of Asian Games IV
009884: - Programma Gouvernements Lyceum Soerabaia 1941/42
009871: - Tentoonstelling van Indische schilderijen van van C. Mystkowski [in het] Koloniaal Instituut, Amsterdam, 28 Mei - 25 Juni 1932.
009860: - Raffles Hotel Book of Days
009848: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [Anoniem] Een beleefd verzoek van een Milicien aan alle onderwijzers in Nederland
009845: - Archdiocese of Pontianak Kalimantan Barat Indonesia
010221: - De Katholieke Missie in Nederlandsch O.-IndiŽ. Jaarboek 1934-35
007411: - Malayan Orchid Review. Vol. 5, Nos. 2 + 3 (Jan. + August 1958)
009827: - Steno-analytisch verslag van de buitengewone Algemeene Vergadering der Vaderlandsche Club gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 December 1938 te Batavia
001082: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 56 - 2002
007591: - De Huisvrouw in Deli. Orgaan van de Vereeniging van Huisvrouwen. 5e Jaargang, No.2, Februari 1936
009189: - Rapport van de Interdepartementale Commissie voor de Ontwikkeling van Nieuw-Guinea.
002079: - De Uitlaat - Personeelsorgaan van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, N.V. Nederlandse Tank- en Paketvaart Maatschappij en de Hollandse Vrachtvaart Maatscappij N.V. 19e Jaargang No.12, December 1966.
010553: - BANDUNG STREET MAP
007469: - MADJOE. Maandblad der Vereeniging van oud- en actiefdienende onderofficieren van het leger in Oost- en West-IndiŽ genaamd "Madjoe". Veertiende jaargang, Jan. - Dec. 1928.
007475: - MADJOE. Maandblad der Vereeniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Twee en twintigste jaargang, Jan - Dec. 1936
007486: - Ongebroken en vol goede moed! Ter herdenking van het ťťnjarig bestaan van de Republiek der Zuid Molukken
007489: - Een en vijftigste Algemeen Jaarlijksch Verslag van de Hoofdcommissie der Jongens-weezen-inrichting te Soerabaja 1909-1910
002122: - De Sumatra Post 1898 - 1923.
007520: - Gedenkboek 1e Bataljon - 5e Regiment Infanterie 1945-1948
007526: - RES: Anthropology and Aesthetics. - Collection of 45 nos. of this important magazine, published by the Peabody Essex Museum, the Cambridge Universty Press and the Getty Institute.
011119: - Amerta 6
009775: - Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-tin over het exploitatiejaar 1918
003231: - [Gedenkboek Deli Maatschappij 1916-1941] Gedenkschrift aangeboden aan den Heer Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij, 15 Februari 1941.
007761: - Asian and African Studies - Vol. IV, 1968
008513: - Gouden Jubileum der Dominikaner Missie op CuraÁao W.I. 1870-1920. Ter dankbare herinnering door eenige missionarissen bewerkt
010670: - Universiteit van IndonesiŽ. Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng. Programma voor het studiejaar 1949-1950
009947: - Kunst uit Nieuw Guinea. Verzameling Peter Kohler, Ascona
008483: - Fotomapje Suriname
008485: - Fotomapje Nederlandse Antillen [II]
008628: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] Statuten der Vereeniging "Johannes, tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende Onderwijzers en Onderwijzeressen van Christelijke bijzondere scholen in Nederland, gevestigd te Utrecht
010487: - Minjak. Orgaan van de Vereeniging van GeŽmployeerden bij de Petroleum-Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Vol 11, 1931-32
010226: - Java. Handbook for Servicemen
012019: - Vreemde Woordengids voor Cultuur-Ondernemingen
012088: - De Reflector. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederl. IndiŽ. 3e Jaargang, no. 29, 20 Juli 1918.
008365: - Kamus Belanda-Indonesia
000847: - Ambonezen in Nederland. Rapport van de Commissie ingesteld bij besluit van de Minister van Maatschappelijk Werk dd. 24 september 1957 Nr. U 2598.
001708: - Selayang Pandang Museum Benteng Yogyakarta / Brief History of Museum Benteng Yogyakarta.
001754: - Engelbewaarder. Winterboek 1978.[With contributions by various authors].
010149: - Oproep tot Recht en Gerechtigheid. Zuid-Molukse ballingen in Nederland
009904: - ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / $9ste Jaarverslg van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel 1938-1939
011928: - Museum Puri Lukisan, Ubud, Bali
004539: - De repatriŽring. Programmaboeklje Studiedagen Indische Nederlanders IV, 17 en 18 juni 1992, Leiden, Academiegebouw / Den Haag, Pasar Malam Besar
011940: - Een en ander over de Mimika-Papoea's en het neusdoorboringsfeest
009181: - De Huisvrouw in Deli. Orgaan van de Vereeniging van Huisvrouwen, 5e Jaargang, Januari - December 1936.
012063: - Corinphila veiling 206 Stamp Auction Sale. Donderdag 15 april 2010. Nederland, Nederlands-Indie, CuraÁao. Collectie Drs. L.G. Klaassen
010960: - Prae-adviezen van het Eerste Koloniaal Onderwijscongres te houden te 's-Gravenhage op Maandag 28, Dinsdag 29 en Woensdag 30 Augustus 1916 [...] in het Gebouw van het K.Z.B.G. (Dierentuin), hoek Koningskade en Benoordenhoutschen weg
010468: - Negara Soematera Timoer Sepintas Laloe
009206: - De Missiepost. Uitgave van de Priesters van de Missie Procuur van het H. Hart. 6e Jaargang, October 1930 - Augustus 1931
009607: - Eerste Vervolg Catalogus der Bibliotheek en Catalogus der Maleische, Javaansche en Kawi handschriften van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
004318: - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942 - 1945.
010217: - De Zending in 1961
010100: - Geologisch-Mijnbouwkundige Bibliografie van Nederlandsch-IndiŽ. Deel I, II, III, IV (part 1-4)
012066: - N.V. Deli Maatschappij. Gedenkschrift bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan aansluitende bij het Gedenkboek van 1 November 1919
010004: - [In Javanese script:] Ondrawredaya. Yasanipun suwargi Ingkang Sinuwun Kangjeng kaping 5 ngluluri yasanipun ingkang canggah suwargi Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan kaping 1
010056: - De suikerfabrieken Watoetoelis en Poppoh in beeld
011040: - Maggs Bros, London - Catalogue No. 612 , October 1935 - Spanish America and the Guianas. A Selection of Eight Hundred Books
011307: - Woordenlijst Hollandsch-Laag-Maleisch ten dienste van passagiers der Stoomvaart Maatschappij "Nederland"
011437: - The Sum is greater than the Parts. Doubling Shared Prosperity in Indonesia Through Local and Global Integration
011933: - Mengenal kebudayaan Papua Melalui koleksi Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih. Buku Panduan
005613: MANGKOENAGORO [K.G.P.A.A.] - Over de wajang-koelit (poerwa) in het algemeen en over de daarin voorkomende symbolische en mystieke elementen
000083: AA, MR. J.W.A. VAN DER - De leer van het bewijs in strafzaken volgens het Nederlandsch-Indische strafregt toegelicht ten dienste van administratieve ambtenaren, voornamelijk van Sumatra's Westkust en van leden in een krijgsraad.
008060: AA, A.J. VAN DER - Nederlands Oost-IndiŽ, of beschrijving der Nederlandsche bezittingen in Oost-IndiŽ. Voorafgegaan van een beknopt overzigt van de vestiging en uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Tweede deel. Met platen en kaarten
002465: ROBID… VAN DER AA, P.J.B.C. - Kritisch Overzicht der Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea in de jaren 1879-1882. Met kaart der toen voor het eerst nader opgenomen Zuidkust.
010329: ROBID… VAN DER AA, P.J.B.C. - Reizen naar Nieuw Guinea ondernomen op last der Regeering van Nederlandsch-IndiŽ in de jaren 1871, 1872, 1875-1876 door de heeren P. van der Crab en J.E. Teysmann, J.G. Coorengel en A.J. Langeveldt van Hemert en P. Swaan. Met geschied- en aardrijkskundige
006982: AALDERS, A.A. - Het toezicht op de lagere gemeenschappen in Nederlandsch-IndiŽ
007063: AARDWEG, HANS P. VAN DEN - Het nichtje uit IndiŽ. Verhaal voor meisjes [bandtekening en illustraties van Rie Stoffers]
011055: AARNINKHOF, JAN (AND OTHERS) - Eerbetoon aan onze jongens in Oost-IndiŽ 1945-1951 Gemeente Weerselo
004331: AARSSE, ROBERT - L'Indonťsie
000227: AARTSEN, DR.IR. J.P. VAN - Landbouw-geografie.
004981: ABAYA, HERNANDO J. - The Making of a Subversive - a Memoir. With a Foreword by Justice Jose B.L. Reyes
010976: ABAYA, HERNANDO J. - Betrayal in the Philippines. With an introduction by Harold L. Ickes
010817: ABBAS, ERIC - Een brief naar IndiŽ. Roman
003192: ABBENHUIS, W.H. - De laatste Gouverneur van Java.
005341: ABDOESSALAM, RADEN H. - Wawatjan Rengganis
012237: ABDULGANI, DR. H. ROESLAN - The Bandung Spirit. Moving on the Tide of History
002636: ABDULGANI, ROESLAN (EDITOR) - 20 [Duapuluh] Tahun Indonesia Merdeka [disusun oleh Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka dibawah pimp.].
009399: ABDULGANI, DR. H. ROESLAN - 100 Hari di Surabaya yang menggemparkan Indonesia. Kisah singkat tentang kejadian-kejadian di kota Surabaya antara tanggal 17 Augustus s/d Nevember 1945, 28 tahun berselang
008931: ABDULGANI, ROESLAN / CASPER SCHUURING - Roeslan Abdulgani. De man die bleef
011846: ABDULGANI, ROESLAN] SCHUURING, CASPER - Roeslan Abdulgani. De man die bleef.
008109: ABDULLAH, THOMAS (EDITOR) - Prajurit Sangkur dan Pena. Genderang perjuangan pelajar/TRIP Besuki - Jawa Tmur
010223: ABIDIN, MR. AND MRS ZAINAL (INTRODUCTION) - Aspects of Indonesian Culture. Java - Sumatra
005426: ABINENO, J.L.CH. - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor / Liturgical Forms and Patterns in the Evangelical Church in Timor
009923: ABRAHAMSZ, ANNA / ALPHEN, MARC A. VAN (EDITOR) - Journaal eener Oostindiesche Reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848
011358: MULTATULI] / SWART ABRAHAMSZ, DR. TH. - Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis
011112: ABUYS, GUIDO, JOS… MARTIN & DIRK MULDER - Molukkers in Kamp Westerbork. Het verhaal van woonoord Schattenberg 1951 - 1971
011070: ACHIADI, JUDI (EDITOR) - Batik. Spirit of Indonesia. With contributions by Rony Siswandi, Nian Djoemena, Krht Hardjonagoro, Asmoro Damais, Suwarno Wisetrotomo, Iwan Tirta. Photographs by Tara Sosrowardoyo, Perry Pieters, Firman Ichsan
001773: KANT-ACHILLES, MALLY & FRIEDRICH SELTMANN & R√úDIGER SCHUMACHER - Wayang Beber. Das wiederentdeckte Bildrollen-Drama Zentral-Javas.
011078: ACHTERBERG, JUDY VAN (AND OTHERS) - Soedah, laat maar... 65 Jaar Indisch Dordrecht
008879: ACKERLIN, TJAAL & RICK SCHOONHOVEN - Lied van een tokŤh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-IndiŽ
008878: ACKERLIN, TJAAL & RICK SCHOONHOVEN (EDITORS) - Neffer Kambek. Indische Nederlanders in roerige tijden
011736: ACKERS, COEN - Het regent stenen. De spirituele erfenis van Nederlands-IndiŽ
008036: ACKSEN, W.H. (RES. LUITENANT-KOLONEL B.D.) - De belevenissen van een reserve-officier in vrede en oorlog. Hoe de militaire dienstplicht mijn leven heeft beÔnvloed
000473: ADAM, DR. L. - Enkele gegevens omtrent den economischen toestand van de Kaloerahan, Regentschap Bantoel, Afdeeling Jogjakarta). Deel II.
009469: ADAM, DR. L. - Enkele gegevens van den economischen toestand van de Kaloerahan Sidoardjo (District Kabonongan, Regentschap Bantoel, Afdeeling Jogjakarta). Deel I + II
012296: ADAM, AHMAT B. - The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)
000366: ADDENS, TJ.J. - The Distribution of Opium Cultivation and the Trade in Opium
002826: MOE'ADDZIN - "Komt tot het gebed!".
001455: HORA ADEMA, W.R. (CONTROLEUR B.B.) - Handleiding voor de theoretische en praktische kennis van de plantwijzen ten behoeve der cultuur van alle gewassen welke regelmatig worden geteeld , en gevolgd door eene wiskundige oplossing van het vraagstuk over de Quadratuur van den Cirkel.
003840: HORA ADEMA, W.R. (CONTROLEUR EERSTE KLASSE BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP JAVA EN MADURA) - Handleiding voor de theoretische en praktische kennis van de plantwijzen
011210: ADIL, HILAM - Australia's Relations with Indonesia 1945 - 1962
012148: ADITJONDRO, GEORGE J. - In the Shadow of Mount Ramelau. The Impact of the Occupation of East Timor
010852: RINZEMA-ADMIRAAL, WIN - Het geschonden beeld. Aspecten van Gedwongen Legerprostitutie in door Japan Gekoloniseerd en Bezet AziŽ
012048: RINZEMA-ADMIRAAL, WINNIE - Wat de Atoombom voorkwam. Het Liquidatieplan van Japan voor de geÔnterneerden van de Pacific
007938: MULTATULI / ADMIRAAL, AART - Nog-eens; Vrye-arbeid in Nederlandsch-IndiŽ, door Multatuli / Multattuli en zijne werken geschetst, door Aart Admiraal. Derde, met zorg herziene druk
007698: RINZEMA-ADMIRAAL, W. - Romusha van Java. Het laatste front 1942-1945. Redactie: dr. H.J. van Elburg
010734: MULTATULI] / ADMIRAAL, AART - Oudheden
011490: RINZEMA-ADMIRAAL, W. - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de japanse bezetting op Centraal-Java voor IndonesiŽrs en Europeanen
001942: ADOLFS, G.P. - Soerabaia.
005799: ADRIANI, DR. N. - Laolita i Sese nTaola. Het verhaal van Sese nTaola. Oorspronkelijke tekst in de Bareť-taal (Midden-Celebes). Uitgegeven door Dr. N. Adriani
005370: ADRIANI, DR. N. - Laolita i Wali mPangipi. Het Verhaal van Wali mPangipi. Oorspronkelijke tekst in de Bare'e-taal (Midden-Celebes) met vertaling en aantekeningen.
005415: ADRIANI, N. (TAALGELEERDE VAN HET NED. BIJBEL GEN. IN POSSO (M.-CELEBES)) - De Zending in Midden-Celebes
005578: ADRIANI, DR. N. - Posso (Midden-Celebes). Met platen en kaarten
005946: ADRIANI, DR. N. - Bare'e-verhalen. Opgetekend door Dr. N. Adriani. Voor de uitgave bewekt door M. Adriani-Gunning. Deel II. Verkorte, vrije vertaling
006062: ADRIANI, DR. N. - Posso (Midden-Celebes). Met platen en kaarten
008456: [ADRIANI, N.] / VEEN-SPIETH, MEVR. L. VAN DER - Een godgewijd leven
005933: ADRIANI, DR. N. - De Zending in Midden-Celebes
011458: AECKERLIN, TJAAL - Tanda mata 2. Indische vertellingen uit een roerige tijd
010309: AERTS, REMIEG (AND OTHERS, EDITORS) - Een Ereschuld. Essays uit De Gids over ons koloniaal verleden bijeengebracht door Remieg Aerts en Theodor Duquesnoy en met een Ten geleide van Jan Breman
010306: SURYADI AG, LINUS - De bekentenis van Pariyem. Uit het Indonesisch vertaald door Marjanne Termorshuizen
008289: AGERBEEK, G.K.B. (CONTROLEUR B.B.) - Beknopt Nederlandsch-Sasaksch Woordenboek
009117: AGT, BEATRIJS VAN, FLORINE KONING, ESTHER TAK & ESTHER WILS - Het Verborgen Verhaal. Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942-1949
006271: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, DR. - Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat
004422: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG - 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen / The Renville Agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations
010382: AHEE, A.C. VAN - "... maar zijn hart is hier gebleven". Reisontmoetingen in IndonesiŽ
005137: MIRZA GHOELAM AHMAD (STICHTER VAN DE AHMADIJA-BEWEGING) - De leerstellingen van den Islam. Een oplossing van de vijf fundamenteele religieuze problemen uit Islamitiesch oogpunt. Uit het Engelsch vertaald door Soedewo
005342: ALI HAJI AHMAD (EDITOR) - Puisi Baru Melayu (1942 - 1960). Di-kaji dan di-susun aleh Ali Haji Ahmad B.A. (Hon.)
010369: AIDIT, DR. N. - Entstehung und Entwicklung der kommunistischen Partei Indonesiens (1920 bis 1955). ‹bersetzt aus dem Indonesischen
011071: AKIHARY, HUIB - Architectuur & Stedebouw in IndonesiŽ 1870-1970
003636: AKKEREN, PH. VAN - Een gedrocht en toch de volmaakte mens. De Javaanse Suluk Gatolotjo, uitgegeven, vertaald en toegelicht / A Monster, yet the Perfect Man. The Javanese Suluk Gatolotjo, published, translated and explained.
012023: AKKERMANS, ILSE - Bestemming Soerabaja. Een vezwegen leven in Nederlands-IndiŽ4
011441: AL, JOOP - Ambarawa, Bandoengan en de belg Refuge. Mythe en werkelijkheid van twee Japanse kampen
008581: ALBARDA, IR. J.W. (LID VAN DE TWEEDE KAMER) - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven ProvinciŽn
002986: ALBERTS, A. - De eilanden.
001577: ALBERTS, DR. A. - Namen noemen. Zomaar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-IndiŽ heette, 1939-1947.
002032: ALBERTS, A. - Per mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940.
003060: ALBRECHT, J.C.H. - Contribution to the Geology of the Region between Soengai Klindjau and Soengai Belajan, Northern Koetai, Borneo.
001064: ROO VAN ALDERSWERELT, J.K.H. DE - Het Indisch budget van Oorlog.
003589: ALERS, H.J.H. - Dilemma in Zuid-Oost-AziŽ. Een anthropo-geografische interpretatie van de Chinese penetratie in Zuid-Oost-AziŽ.
006740: ALERS, HENRI J.H. - Om een Rode of Groene Merdeka. 10 Jaar binnenlandse politiek IndonesiŽ 1943-53
004724: ROJAS-ALETA, ISABEL & TERESITA L. SILVA & CHRISTINE P. ELEAZAR - A Profile of Filipino Women. Their Status and Role. Prepared for the United States Agency for International Development
009405: ALEWIJN, JHR. W.F. & F.G.F. VAN BOVENE VAN GENT - Fotograferen in de tropen. Met een hoofdstuk over kleinbeeld fotografie door F.G.F. van Bovene van Gent
002949: ALEX, OOM [ = PS. OF F.W. DE ROOCK] - Uit het land der flamboyants. Indische verhalen. Met 32 foto's van Peter Wessing.
004357: ALGERA - VAN DER SCHAAF, M.A.W. - Dr. Johan Eliza de Vrij, Apotheker en Kinoloog 1813-1898. "Suum cuique"
004389: ALGRA, A. - Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis "van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia"
002780: ALI, S. HUSIN - Social Stratification in Kampong Bagan. A Study of Class, Status, Conflict and Mobility in a Rural Malay Community.
002827: ALI, MAULVI MOEHAMMAD - De Islam. De Godsdienst van het Menschdom. Met een voorwoord van R.A.A. Wiranatakoesoema, Regent van Bandoeng. In het Hollandsch vertaald door M. Moehammad Hoesni, Secretaris-Generaal der vereeniging "Moehammadijah".
002261: ALI, R. MOHAMMAD & F. BODMER - Djakarta through the Ages
008423: ALISJABANA, MR. S. TAKDIR - Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
012172: ALISJABANA, S. TAKDIR - Lajar Terkembang
011999: ALISJAHBANA, SUTAN TAKDIR - Kalat dan Menang. Fajar Menyingsing Dibawah. Mena mengung. Patahnya Samurai
009812: ALISJAHBANA, SUTAN TAKDIR] / LUBIS, MOCHTAR (EDITOR) - Pelangi. 70 Tahun Sutan Takdir Alisjahbana. Redaksi oleh Mochtar Lubis
006001: ALISJAHBANA, S. TAKDIR - Soal kebudajaan Indonesia di tengah2 Dunia
011509: ALISJAHBANA, SUTAN TAKDIR. / UDIN, S. (EDITOR) - Spectrum. Essays presented to Sutan Takdir Alisjahbana on his seventieth birthday
009065: ALKEMA, B. (OUD-ZENDELING DER NED. ZENDINGS-VEREENIGING) - Kiekjes uit de Soendalanden. Geschreven voor kinderen. 2e verbeterde en aangevulde druk
000728: RIJN VAN ALKEMADE, J.A. VAN - Beschrijving eener reis van Bengkalis langs de Rokan-rivier naar Rantau Binoewang.
011412: ALLAN, JEREMY - Jakarta Jive. A story of survival in a city of upheaval
000060: ALLEN, BENEDICT - Hunting the Gugu. In search of the lost ape-men of Sumatra.
000061: ALLEN, BENEDICT - The Proving Grounds. A Journey through the Interior of New Guinea and Australia..
012185: ALT, M.A. - Herinneringen uit mijn levem
009689: ALTENA, H.M. VAN - Het Opiummonopolie in Nederl.-IndiŽ
010024: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN (AND OTHERS) - Amsterdam Project. Jaarrapport van de Stichting VIC0Schio "Amsterdam'1986 / Annual Report of the VOC-Ship "Amsterdam" Foundation 1986
003502: SCHMIDT AUF ALTENSTADT, A. VON - Jack's gedenkschriften. Met illustraties van mevr. J.B. Midderigh-Bokhorst.
010859: KORTHALS ALTES, DR. W.L. - Tussen cultures en kredieten. Een institutionele geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en de Nationale Handelsbank, 1863-1964
005439: CARPENTIER ALTING, J.H. & W. DE COCK BUNING - The Netherlands and the World War. Studies in the War History of a Neutral. Volume III: The Effects of the War upon the Colonies
008872: CARPENTIER ALTING, A.S. - Arme Wietske!
006184: ALTOBELLO, BRIAN - Into the Shadows Furious. The Brutal Battle for New Georgia
009231: AMAR, SITI CHAERANI DJEN - Gunem Catur. Indigenous Communication on the MAC Plant Knowledge and Practice within the Arisan in Lembang, Indonesia
011049: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, ALIE - Tekko in het vreemde dorp. GeÔllustreerd oor de schrijfster
007792: AMIN, MUHAMMAD - Ijtihad Ibn Taimiyyah.[:] dalam bidang fikih Islam
010714: AMIR, DATIN NOOR AINI SYED - Malaysian Customs and Etiquette. A practical Handbook
006876: AMPTMEIJER, HERMAN (A.O., EDITORS) - Indonesia - Slachtoffer van het Imperialisme
012092: CHRISTIE'S AMSTERDAM, NOV. 18, 1996 - Indian, Himalayan and Southeast Asia Art
012093: CHRISTIE'S AMSTERDAM, MARCH 6, 1990 - Tribal art
002317: AMSTERDAMMER, EEN [ = PS. OF J. KUMMEL] - Een trans-Borneo spoorreisje. Visioenen en droomen van een Amsterdammer.
001175: ANDEL, P.H. VAN (OUD-RESIDENT) - De Nota van den heer Bogaardt, het Voorloopig Verslag en de Memorie van Antwoord. Reorganisatie van het Bestuurswezen in Nederlandsch-IndiŽ.
004582: ANDEL, DR. H.A. VAN & DR. N.A.C. SLOTEMAKER DE BRUŌNE (EDITORS) - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen verzameld door Dr. H.A. van Andel en Dr. N.A.C. Slotemaker de BruÔne. Met een voorwoord van Zijne Excellentie A.W.F. Idenburg. Met 32 illustraties
007775: ANDERSEN, J÷RGEN - Lagune van het geluk
012307: ANDERSON, WARWICK - The Cultivation of Whiteness. Science, Health and Racial Destiny in Australia
007822: [MULTATULI] / ANDERSON, MARIE - Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van Multatuli's leven. Met drie portretten
011800: MULTATULI / VERITAS [+ MARIE ANDERSON] - Multatuli-Wespen
012292: ANDERSON, BENEDICT R. O'G - Mythology and the Tolerance of the Javanese. Second edition
012277: ANDERSON, BENEDICT R. O'G - Mythology and the Tolerance of the Javanese
010730: ANDERSON, UTA (EDITOR) - Papoea sprookjes. Verzameld door Uta Anderson
002641: ANDR…, A. THEO. - Cultuur en bereiding van Indigo op Java. Met teekeningen en plattegronden.
005154: ANDRIESSE, PETER - Wonderbare visvangst op Pulu Laut
007990: MAYNE REED / ANDRIESSEN, S. J. - De schipbreukelingen op het eiland Borneo. Vrij naar 't Engelsch door S.J. Andriessen. Met 4 gekleurde platen
010112: ANDRINGA, WIEBE - Heerlijke gerechten uit de Indonesische keuken. Begrippen, produkten en vele recepten
010299: ANDRINGA, WIEBE - Indonesische kookkunst ABC. Begrippen, produkten en vele recepten
008917: ANDRINGA, WIEBE - Heerlijke gerechten uit de Indonesische keuken. Begrippen, produkten en recepten
010974: ANDRINGA, W. - Het komplete Chinees-Indisch receptenboek
001655: ANGELBEEK, C. VAN - Korte schets van het eiland Lingga en deszelfs bewoners.
005837: KAT ANGELINO, P. DE (INSPECTEUR BIJ HET KANTOOR VAN ARBEID) - Rapport betreffende eene gehouden enquŤte naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera
004252: ANGLADE, REV. A. AND REV. L.V. NEWTON - Memoirs of the Archaeological Survey of India. No. 36: The Dolmens of the Pulney Hills
007069: [ANONIEM] - Liefde en Vriendschap. Bijdragen voor PoŽzie Albums
008719: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Vrijmoedige beoordeling van het wets-ontwerp van 30 December 2855. Uitgegeven van wege de Afdeling Amsterdam van het Ned. Onderwijzers-Genootschap
008788: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Berigt aangaande den toestand der Bijzondere Scholen voor Christelijk Onderwijs te Groningen. Uitgegeven door het Bestuur
009043: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Adres aan Z.M. den Koning tegen de Wet op het Lager Onderwijs, zoo als die thans door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangenomen
008651: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] [ANONIEM] - Verbetering van positie voor den Christelijken Onderwijzer. Een woord tot allen, die het Christelijk onderwijs dienen en liefhebben. Door het Hoofdbestuur der "Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland"
009322: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / [ANONIEM] - Stuurt Uw kind naar de Openbare School
009865: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Een oordeel over en een amendement op art. 33 der ingediende wet op het Lager Onderwijs
005592: [ANONIEM] - Literatuur-Overzicht betreffende Staatsexploitatie van onze spoorwegen loopende tot en met het jaar 1906. Bewerkt bij het Departement van Waterstaat
009325: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / [ANONIEM] - Het ontwerp-Mackay tot herziening der wet op het Lager Onderwijs ter vergelijking gedrukt naast de thans geldende Wet. Met de Memorie van Toelichting
008654: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] [ANONIEM] - Waarom we voortvaren! Brochure uitgegeven door de Afd. Amsterdam van de Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen
008655: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] [ANONIEM] - Toch voortvaren1 Antwoord op de brochure van den Heer J.C. Wirtz Czn. door de Afd. Amsterdam van de Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen
008799: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Berigt omtrent de Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs
009747: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] [ANONIEM] - Handelingen van het Derde Nationaal Christelijk Schoolcongres (met internationale sectie) 25, 26 en 27 October 1928 te Utrecht
009751: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Maandschrift voor Christelijke Opvoeding in School en Huis. Onder redactie en medewerking van M.D. van Otterloo, J.P. Schaberg, H.J. van Lummel, W. Oostmeijer en anderen. Tweede Jaargang
009752: ONDERWIJSGESCHIEDENIS [ANONIEM] - Een sleutel tot het kinderhart. Inleiding en rapport omtrent onderzoek in de Vereenigde Staten van Amerika, inzake praktische en en karakter-opvoeding
008785: [ANONIEM] - De Jeugd en de Drank
008794: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Verslag van de Negende Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs gehouden te Amsterdam den 7 Augustus 1878
008837: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Oude en nieuwe gegevens voor den Schoolstrijd. Verzameld door het Centraal Bureau van Informatie voor het Christelijk Onderwijs. Onveranderde tweede oplage
008829: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / ANONIEM - Gegevens voor den Schoolstrijd. Verzameld door het Centraal Bureau van Informatie voor het Christelijk Onderwijs
009324: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Het ontwerp van wet op het Lager Onderwijs getoetst aan het regt en belang van den Protestantschen Christen
009868: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Feestcantate ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan der Christelijke School op den Klokkenberg te Nijmegen
009760: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ANONIEM] - Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen - Opgericht 14 October 1854. Rapport der wijzigingen die onzerzijds in de Wet op het Lager Onderwijs wenschelijk geacht worden, zooals dit voorgesteld
010711: [ANONYMOUS] - Indonesische sprookjes
009966: [ANONYMOUS] - Onder de Japanse knoet. Leven en lijden van de Broeders in IndiŽ tijdens de Japanse bezetting 1940 - 1945
012140: [ANONYMOUS] - Shell op CuraÁao
001011: [ANONYMOUS] - Een antwoord [:] eenige cijfers in de Tjiomas-zaak.
001036: [ANONYMOUS] - Moeten NeÍrlands handel, scheepvaart, scheepsbouw, nijverheid en onze eigene commissiehuizen in IndiŽ te gronde gaan?
001049: [ANONYMOUS] - Staat van den landbouw op Java onder het bestuur van den burggraaf Du Bus de Gisignies als Kommissaris Generaal over Nederlandsch IndiŽ.
001056: [ANONYMOUS] - Eenvoudige rijsttafel recepten. Samengestelde eigen recepten door: "Katjang" Ind. Import, Den Haag - Grootste sortering voor de rijsttafel.
001120: [ANONYMOUS] - Memorie over de suiker-industrie in de Gouvernements ResidentiŽn van Midden-Java door de kamer van Koophandel en Nijverheid te Samarang ingediend aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ.
001121: [ANONYMOUS] - Beschouwingen betreffende de Gouvernements suiker-industrie in Midden-Java en voorstellen tot hare hervorming.
001129: [ANONYMOUS] - Vrij-arbeiders vrijheid.
001178: [ANONYMOUS] - Het ontwerp van wet op de cultuur-ondernemingen overwogen in brieven uit de Residentie.
001181: [ANONYMOUS] - Een ernstig woord uit IndiŽ aan Nederland.
001335: [ANONYMOUS] - Mr. N.P. van den Berg (5 November 1831 - 1901).
001445: [ANONYMOUS] - Bijdragen tot de kennis der residentie Rio.
009498: [ANONYMOUS] - Het wondere ambt in Ned.-IndiŽ
001507: [ANONYMOUS] - De tinmijnbouw op Malakka.
001510: [ANONYMOUS] - De schepenvorderingswet en het belang van de scheepvaart voor den economische toestand van Nederlandsch-IndiŽ.
001547: [ANONYMOUS] - The Problem of "Malaysia".

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/25