Novemberland
Hooigracht 35, 2312 KN Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-18297344            Email: novemberland@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
004637: - Aus dem Wunderreich der Träume. Märchen von Alb. Timaeus. Für die Jugend bearbeitet und ergänzt von Frida Kronoss. Illustriert von E. Voigt
007344: - Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg.
005392: - Verzameling van Reglementen, Instructien, en Dispositien, gestatueert door Zyne Doorlugtigste Hoogheid W.C.H Friso, Prince van Orange en Nassau, &c &c. &c. en vervolgens door Haare Hoogheid, Mevrouwe de Princesse Gouvernante, &c. &c. &c. glor. gedagtenis. Strekkende tot onverbrekellyke wetten voor de Provincie van Stadt en Lande.
003762: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik
005770: - Voyage dans l'interieur de la Hollande fait dans l'Année 1806 et 1808. Avec figures. Tome Premier
006690: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche Land- en Volkenkunde. Eerste deel : Portugal, Spanje en Frankrijk. Met platen en kaarten
006662: - Le Fablier du Second Age ou Choix de Fables à la portée des adolescens; Avec des explications morales et des notes tirées de l'Histoire, de la Mythologie et de l'Histoire naturelle. Et orné d'une Gravure pour chaque Fable.
005980: - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 december 1882.
006758: - Beweegbaar prentenboek. De vanouds bekende Chinesche schimmen.Geheel opnieuw bewerkt tot vermaak en leering der Jeugd.
005458: - Almanak voor het Schoone en het Goede voor 1832
005456: - Musée Royal de Las Haye (Mauritshuis). Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures
006588: - Omdat ik u lief heb. Met gekleurde plaatjes.
007242: - Nieuw prenteboekje voor de lieve kleinen. Met bijgevoegde leeslesjes naar derzelver vatbaarheid. Tweede stukje. Met 7 Plaatjes.
007257: - N.V. Instrumentfabriek en -Handel voorheen P.J. Kipp en Zonen, Delft 1830-1930: Chemische catalogus
006989: -- - Keur van fabelen en leerzame verdichtselen.Tweede Deel
006367: - Algemeen Adresboek der Gemeente Rotterdam
006927: - Goya. Europalia 85 España
006943: - Het Nieuwe Testament Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Iesu Christi. - De CL. Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoischen in Nederlantschen dicht overgeset, door Petrum Dathenum. - Cathechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd (3 delen in 1 band)
005988: - Cendrillon
005986: - Les Favoris du château
005499: - K.A.K:s Bilatlas over Sverig
004076: - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde tevens orgaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (2 vol.)
007149: - Homers Werke. Aus dem Griechischen übersetst von dem Dichter der Noachide. Erster Band.
007116: - Die Häkelarbeit - IV. Serie. Bibliothek D.M.C.
006987: -- - De geschiedenis van Mijnheer Kardoes en Mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen
006908: - Kleurboekje No. 7
005647: - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkunding maandschrift. Vijf-en-negentigste deel. Nieuwe reeks. Zevende deel.
004297: - Routledge´s illustrated Spelling and Reading Book. With many pictures
006252: - Rubaiyat of Omar Khayyam. The First and Fourth Renderings in English Verse by Edward FitzGerald. With Illustrations by Willy Pogany
003780: - De geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering
003502: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
005459: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. Met twaalf gekleurde platen. Eerste, tweede en derde deel (in 1 band)
006910: -- - Kluchtige en zonderlinge avonturen van Sim-Simse, een aap der apen. Met 16 gekleurde Plaatjes
006294: - Twintig platen, voorstellende de Werkplaatsen, benevens de voornaamste werktuigen en voortbrengselen van twintig verschillende ambachten.
007053: - Das Bürgerhaus in der Schweiz II. Band Das Bürgerhaus in Genf/ La maison bourgeoise en Suisse. II. Volume La maison bourgeoise dans le canton de Genève
005851: - La Franc-maçonnerie. Exposition du Musée d'Aquitaine à Bordeaux, 11 Juin - 16 Octobre 1994
006649: - Schetsen en Tafreelen uit de Fransche Revolutie van 1789
007145: - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studentencorps den 18den Juni 1895, Ter viering van den 320sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom op den 3de October 1622. Overeenkomstig de Teekeningen, door de Commissarissen tot Regeling der Maskerade verstrekt, onder hun toezicht geteekend en op steen gebracht door R. RAAR, en in kleuren gebracht door P.W. TRAP.
006559: - Tables des Logarithmes a huit décimales des nombres entiers de 1 a 120000 et des sinus et tangentes de dix secondes en dix secondes d'arc dans le système de la division centésimale du Quadrant publiées par ordre du Ministre de la Geurre.
007172: - Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
006054: - Oranda. De Nederlanden in Japan (1600-1868). Europalia 89,Japan in Belgium.
006061: - Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pelerinage Europeen (Europalia 85 Espana)
006707: - Herinneringen van een Gevangene
005511: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1928
006882: - Little Folks. A Magazine for the Young. New and Enlarged Series
007077: - Das Werk. Schweizerische Zeitschrift für Baukunst, Gewerbe, Malerie und Plastik. Heft 4. April 1914. Die neue Universität in Zürich. Bildhauer Paul Osswald
006488: - Le Petit Larousse Illustré 1996
006405: - Les Jeux de l'Enfance
007186: - Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een' Drentschen bril bekeken
005475: - Bloemen voor Neerland's Schoonen. Dichtbundel van vaderlandsche poezij
006912: -- - Zangvogels
006473: - Soldaat Overzee
004572: - Boys Illustrated Annual 1893 (Vol. I.- No. 1- 50)
007173: - Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
006760: - Hoe koud het was, en .... hoe warm! Gedenkboek van den winter 1928-1929.
004800: - Friesche almanak voor het jaar 1905
001861: - Freimaurer. Solange Die Welt Besteht
003922: - Vlieger's Leiteekenvoorbeelden, deel 5 tot en met 8 (van 8)
006393: - Volledige beschryving van het Koningryk der Nederlanden, of de zeventien provinciën, benevens het Groot Hertogdom Luxemburg, alphabetisch ingerigt, met eene geheele vels kunst-kaart, op een nieuwe en gemakkelijke manier aangelegt, en verdeelt in 365 vakken, gevolgt door eene beknopte beschryving der geheele wereld, benevens wetenswaardige en aangename onderrigtingen, etc.
005969: - Beschrijving Van België. Geïllustreerd met ruim zestig fraaije gravuren.
007103: - Die Sonette von William Shakespeare
007104: - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers.
003882: - Boekje met modellen voor Anker Steenbouwdoos
007258: - Bricorna. Fabrieken van nageperste en andere steenen. Voorheen Fr. van de Loo Sr.
006295: - Chineesche Geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het Kort Begrip van een Chineesch Tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene Verzameling van spreekwoorden der Chineezen. Oorspronglyk in de Chineesche Taale beschreeven. Daar uit in 't Engelsch overgezet, en met breedvoerige Aantekeningen, vervattende zeer veele Byzonderheden wegens de Zeden en Gewoonten der Chinezen, verrykt. Nu in 't Nederduitsch vertaald en met koperen Plaaten versierd.
003525: - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak Voor 't Jaar Onzes Heren Jesu Christi 1873
003474: - Berigt wegens de geconstitueerde magten residerende in de STAD 's-GRAVENHAGE met aanwijzing hunner woonplaatsen, voor het Jaar 1816
003218: - Nouveau Formulaire de prières dédié aux enfants de Marie
004486: - Northern Electric General Catalogue - No. 7 - Electric Supplies
968: - - Effigies & Vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae
005514: - Ford-Handboek ten gebruike van bestuurders en eigenaars van Fordwagens
001911: - Leiden's Ontzet. Psalmen, Lofzangen, Liederen
001912: - Leidsch Prentenboek
004635: - Legenden en sprookjes (twee delen in één band). Tooversprookjes. Legenden en vertellingen voor de jeugd/Legenden en sprookjes. Van nabij en verre. Allerlei sprookjes en vertellingen. Met gekleurde platen resp. Met mooie platen in kleurendruk
004179: - Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen, enz. in het Rijksmuseum te Amsterdam
003425: - Le Livre Object D'art. Collection Calouste Gulbenkian France. XIXe-XXe Siècles
002151: - Catalogus Van De Firma Schlieper. Groote Voorraden Van Alle Machines En Benoodigdheden Voor: Suikerfabrieken, Landelijke Ondernemingen, Spoorwegen, Mijnbouw En Waterstaat
004533: - Glashütte Limburg - Catalogus 54 - Armaturen
006428: - L'Odyssée d'Homere traduite en François par Madame Dacier (Tome premier et tome second)
006952: - Zomervreugde. Keur van verhalen voor de lieve jeugd. Door den schrijver van De lentejaren, Leerzaam en nuttig, enz. Met 8 gekleurde platen.
004301: - De schoone slaapster en De witte kat
006948: - De kostschool en De witte duif: onderhoudende verhalen voor de jeugd. Naar het Engelsch, met platen
006785: - A Diary. Napoleon Bonaparte (Napoleon The Diaries)
006502: - Album Berlin-Potsdam (24 Abbildungen)
005959: - Co Westerik. Gemeentemuseum De Haag 22.9 t/m 10.12.2006
005759: - Museum voor de Jeugd, met gekleurde afbeeldingen, eerste stuk.
005583: - Hawa Patent-Schiebebeschläge (Preisekatalog)
007250: - The Gallery of Modern British Artists
006975: -- - Nieuw A.B.C. Boekje, voor leerzame kinderen. Met plaatjes.
002876: - Instituut Voor Doofstommen Groningen
007247: - Groote Magazijnen den Printemps. Groote uitstalling van nieuwe winter stoffen. Winter Saizoen 1874-1875
007253: - Waterloo. Verhalen en krijgsbedrijven. Naar het Engelsch. In twee deelen (2 delen)
006292: - Fiedelflier in het land zonder tovenaars
004796: - Volksalmanak, voor het jaar 1877, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen
004798: - Volksalmanak, voor het schrikkeljaar 1876, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen
004799: - Volksalmanak voor het jaar 1883. Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen
005949: - Ricordo d'Italia. Genova
006914: - Where are you going to my Pretty Maid?
007129: - Het leeskabinet voor de jeugd uit goede bronnen bijeenverzameld. Met platen. [met een voorberigt van de verzamelaar; met platen van Gerard Jacobus Scheurleer (1801-1871)]
007014: - Modelboek voor het vervaardigen van schrijf-model en kunstletters
005482: - Arno en Similde, of keur van zedelijke en onderhoudende verhalen, voor kinderen van den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch van Dr. Julius Freudenreich. Met platen
006594: - Goldsmith's History of Fishes, Reptiles and Insects; With Numerous Original Notes. The Illustrations coloured in a superior Style.
006323: - AGLAJA. Tijdschrift voor dames. Verzameling v.d. nieuwste borduur- en tapisserie-patronen. Jg. 1835
006807: - Les Pseaumes de David mis en vers François, revus et approuvés par le Synode Wallon des Provinces-Unies. Nouvelle Edition.
006032: - Ulrica Hydman-Vallien
007168: - Langoortjes. Met rijmpjes van Grootmoedertje
005946: - Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van Gremonville, In de Raedt van State van Syn Keyserlycke Majesteyt te Wenen gedaen. Uyt het Fransch vertaelt.
005427: - Chinese nationalities
007028: - De kleurenfotografie en haar waarde voor de verkoop-bevordering
007252: - Historische en natuur-kundige lente-reis door Zuid- en Noord-Holland, en een gedeelte van het Sticht van Utrecht; Gedaan door een viertal vrienden, en nu, bij wijze van brieven, medegedeeld. Opgehelderd met oudheid-kundige aantekeningen; en verdeeld in twee deelen (2 delen in 1 band)
006125: - VERSAILLES. Palais, Musée, Jardins
003496: - De wandeling. Naar de vierde Engelsche uitgave van Mrs. Sherwood. Met houtsneeplaatjes
005148: - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering X, deel I. De Buitenbezittingen 1904 tot 1914
006980: - Handgeschreven Duits kasboekje, 1844-1875. (Handgeschrieben Kasse Büchlein)
007136: - Naam - en Ranglijst der Officieren van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië, alsmede van de Landmacht in West-Indië.Vier en tachtigste jaargang. Met voorkennis van het Departement van Oorlog
006412: - De betooverde Prins
007017: - Neuere Schriften für Werbedrucke
007018: - Klimschs Jahrbuch. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuheiten auf dem Gesamtgebiete der Graphischen Künste. Sechzehnter Band 1921/22
006745: - Pauline Gravenhorst; welke weldaden zij deed, en hoevele vreugde zij daarom genoot. Met platen
006746: - PANORAMA. Geïllustreerd Weekblad in Koperdiepdruk (1914-1916, 4 banden)
006919: - Full of Fun ABC. Father Tuck's "Nursery Series"
003753: - Groninger Volks-Almanak 1838-1839
004289: - De Vogelbruiloft
004354: - Gedenkboek IV. Nutskweekschool voor onderwijzeressen 1876/1882. Gemeentekweekschool voor onderwijzeressen 1882/1936
005849: - De Leerling Vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw
007008: - Koninklijke Kunstzaal Kleykamp. Vente collection importante tableaux et sculptures des XVe, XVIe et XVIIe siècles, appartenant à un amateur. Mardi 10 juin 1924.
001663: - Printeboekje Voor Kinderen
003920: - Een waarachtige GESCHIEDENIS Van het wonderlyk VISIOEN of VERSCHYNING, dat aan INTJE JANS Zoon te Oosterzee op de Heereweg verschenen is 8 Dec. 1722. Zeer aanmerkelijk om te lezen.
006410: - Van dit en dat, van alles wat
005048: - Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers en dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen (twee delen)
004207: - De vrienden van Jezus
004681: - Het werkelijke leven in een kinderpak. Met plaatjes
006074: - L'Encyclopédie de la jeunesse. Qui? Pourquoi? Comment? Tome I. 720 pages, 900 gravures, 6 hors-texte an couleurs
006682: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Naar officieele gegevens bewerkt, met register van 6000 plaatsnamen en afstandsbepaling in kilometers tusschen de voornaamste plaatsen. Schaal 1:400.000.
006624: - Eutropia of Handboek voor het Schoone Geslacht. Bevattende Een aantal van de aangenaamste en nuttigste vrouwelijke handwerken, op eene beknopte doch bevattelijke wijze voorgesteld.
004013: - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Aan het strand
006349: - Nederlandsch Dravers-Stamboek. Hengsten - Veulenmerriën - Veulens. Deel 1 - 1880-1906
007115: - Le guide, ou nouvelle description d' Amsterdam; Enseignant aux voyageurs et aux negoçians, son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc . (...). Avec une description de sa belle maison de ville (...) Nouvelle edition, augmentée considerablement, & enrichie d'un grand nombre de tailles douces.
006888: - Journal des demoiselles. Trente-sixième année
005391: - Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde. Herausgegeben von Dr. H. Reicehnbach-Klinke, Braunschweig; Schriftleitung: E. Roloff, Mannheim. 42. Jahrgang
007079: - La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier
006554: - Wapenvoorschrift der infanterie 1915-1916, No. 95
006375: - MUQARNAS An annual on the visual culture of the Islamic world.Essays in honor of J.M. Rogers. Volume 21
006692: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel B: beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Tweede stuk: Europisch-Rusland, met Finland, Polen en de Kaukasisch-Landen. Met platen en kaarten
006331: - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden.
006907: - Lettergeschenk. Kinderbibliotheek. Met 8 gekleurde plaatjes
005315: - De wegen der voorzienigheid: schetsen uit het menschelijk leven. Met gekleurde platen
005945: - Geschichten und Bilder aus dem Kinderkreise. Mit colorirten Bildern von Rothbarth
005775: - Les Folies Francaises ou Les Dominos. Edition nouvelle précedée d'un Avertissement par Vincent d'Indy, et ornée de compositions de Maxime Dethomas, gravées sur bois par Léon Pichon.
005935: - Nederlandsche Pharmacopee. Met Aanvullingen en wijzigingen
006691: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië. Met platen en kaarten
006341: - Das Detail in der moderne Architektur (4 vols., incomplete)
006581: FRANK-VAN WESTRIENEN A. - Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout. Vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden
003760: GOEVERNEUR J.J.A. (1809-1889) - Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens
006640: ROBIDÉ VAN DER AA, C[HRISTIANUS] P[ETRUS] E[LIZA]. MR. (1791-1851) - Merkwaardigheden uit het Dierenrijk. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd. Met 32 platen.
002856: AAFJES, BERTUS - Voetreis Naar Rome
007082: AALTO, ALVAR - Synopsis. Painting - Architecture - Sculpture/Malerei - Architektur - Skulptur/Peinture - Architecture - Sculpture
006376: ABEL, LOTHAR (ARCHITEKT, 1841-1896) - Garten-Architektur. Mit 198 Illustrationen nach Handzeichnungen des Verfassers Photozinkographie von C. Haack
007231: ABIGEO, RAYMOND & PERETZ, JEAN CLAUDE - Erotoscope
005814: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
006962: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's goocheltoeren. Geïllustreerd door D.A. Buéno de Mesquita
007347: OOM ABRAHAM - De Neef van Prikkebeen. Een wonderbaarlijke historie aan de jeugd verhaald door Oom Abraham. Met teekeningen van Daan Hoeksema
007315: ABRAMSZ, S. (VERZAMELD DOOR -) - Rijmpjes en versjes uit de oude doos. Met teekeningen van Jan Sluyters
006643: ACTON, EDWARD - Russia. The Tsarist and Soviet Legacy
005546: ADONA (MEVR. DONATH-VAN DER SCHEER) - Weggeloopen! Illustraties van Cecil Aldin
004617: AGATHA (REINOUDINA DE GOEJE) - Mijn lieve pop. Met 16 gekleurde platen naar teekeningen van Ida Waugh
006088: AGATHA (PS. VAN REINOUDINA DE GOEJE), EBBINGE WUBBEN-VAN NES, S. MEVR., HAANSTRA, W., LAURILLARD, E., METS, W. TZN., REIJN, G. VAN EN ANDEREN. - Na Schooltijd. Nieuwe prachtbundel. Proza en Poëzie. Voor het jonge volkje. Met 15 platen. (Prachtbundel aan de lieve kleinen)
007169: AGATHA (REINOUDINA DE GOEJE) - Mijn lieve pop. Met 16 plaatjes naar teekeningen van Ida Waugh
004571: AGATHA (PSEUD. VAN REINOUDINA DE GOEJE) - Moeders' raad
003903: AGATHA (= REINOUDINA DE GOEJE) - De roodborstjes
007345: DANTE ALIGHIERI - La Vita Nuova; The New Life
007040: ALKEMADE, KORNELIS VAN - De goude en zilvere gangbaare penningen der Graaven en Graavinnen van Holland, in er egte stand en waare weezens vertoond en behandeld, en med één korte beschriiving der Prinseliike Leevens-Bedriiven opgehelderd. De Munt der Graaven van Holland
007074: BROOKS. H. ALLEN (ED.) - Writings on Wright: Selected Comment on Frank Lloyd Wright
003905: ALPHEN, HIERONYMUS VAN MR. - Kleine gedichten voor kinderen
006792: ALPHEN, J. VAN - De Boeddha in de drakenpoort. Boeddhistische sculptuur uit de grotten van Longmen, China 5de - 9de eeuw
005274: ALTERA, J[AN] - De Poppenwas met Sunlight Zeep. Lees-, Teken-, Kleur- en Knipboekje. Aangeboden door Lever's Zeep-Maatschappij
000019: AMPZING, SAMUEL - Beschryvinge ende Lof Der Stad Haerlem in Holland
006684: PLOOS VAN AMSTEL, CORNELIS - Aanleiding tot de kennis der anatomie, in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld.
006804: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. Geïllustreerd door Hans Tegner
005476: ANDERSEN, H.C. - Winteravond-vertellingen
007171: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van H.C. Andersen. Met twee honderd acht en dertig illustraties door Hans Tegner
004012: ANDERSEN, H.C. (1805-1875) - De sneeuwkoningin. Naverteld door J.J.A. Goeverneur (1809-1889)
007228: ANDERSSON, LENA - Onbetamelijk gedrag - Een roman over liefde [ isbn 9789048820269 ]
1032: ANDREAE, A.J. MR. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden
828: ANDREAE, A.J. MR. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden
006284: ANDRIESSEN, P.J. - De kinderen van den Zoetelaar of Nederland gedurende de eerste regeeringsjaren van Prins Willem III
704: ANDRIESSEN, SUZE - In de vacantie
002949: ANDRIESSEN, S.J.A. (NAAR HET FRANSCH VAN EDMOND NEUKOM BEWERKT) - De Noormannen in Amerika
006959: ANDRIESSEN, P.J. - Bladen uit de geschiedenis van ons vaderland
006597: 'D APELL, D[AVID] - Essai sur Cassel et ses environs
005564: LAURENT DE L'ARDECHE, P. M - Histoire de L'empereur Napoléon. Illustrée par Horace Vernet.
002861: ARMANDO - Machthebbers. Verslagen Uit Berlijn En Toscane
004400: ARMSTRONG, KAREN - De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis
005592: ARNAUD, H. - Histoire de la rentrée des Vaudois dans leurs vallées du Piémont.
005667: ARNAUD, HENRI - La glorieuse rentrée des Vaudois
003005: ARNAVON, JACQUES - L'interprétation De La Comédie Classique. Le Misanthrope, Mise En Scène, Décors, Peprésentation
003652: ARNHEM, ALMA VAN - Het hemel-venster
006892: ARNOLD, UDO E.A. - De balije Biesen in het Rijn-Maasgebied
005689: ASPINALL, EDWARD & KLINKEN, GERRY VAN (EDS.) - The State and Illegality in Indonesia
005813: AST, GRÉ VAN - Wij meisjes van de meisjesvergadering
005897: AUDISIO, GABRIEL - Les "Vaudois". Naissance, vie et mort d'une dissidence, XIIme-XVIme siecles
007236: AUERBACH, ERICH - Images of Music, Bilder der Musik, Images de Musique
006803: AUGER, L.S. - Oeuvres de Jean Racine précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages
005626: AUNE, DAVID EDWARD - The cultic setting of realized eschatology in early Christianity
006256: AYER, A.J. - Part of my Life
003941: AYMÉ, MARCEL - Romans de la province
006900: BAAR, MIRIAM DE - 'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) (+ CD-rom)
005782: BAAREN, HENK & SCHUBAD, E.G.C. - De stoel in de historie
006791: BAARSEN, REINIER (RED.) - 'De Lelijke Tijd' Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
006828: BACON, FRANCIS - Gardens and Friendship
003001: BADINGS, A.H.L. (BEARBEITER) - Neues Wörterbuch Der Deutschen, Malaischen Und Holländischen Sprache
006837: BAEDEKER, KARL - Die Rheinlande von der Schweizer bis zur hollänsichen Grenze. Handbuch für Reisende. Mit 53 Karten, 35 Stadtplänen und Grundrissen. Dreissigste Auflage
006838: BAEDEKER, KARL - Egypt and Sudan. Handbook for Travellers. With 24 Maps, 76 Plans, end 57 Vignettes
007110: BAEUMLEIN, GUILELMUS (ED.) - Homeri Opera Pars I. Ilias & Homeri Odyssea. Editio stereotypa (2 Vols.)
001726: BAILEY, ALICE A. - A Treatise on Cosmis Fire
003699: BAINBRIDGE, BERYL - Master Georgie (A Novel)
232: BAKEL, H.A. VAN DR. (BIJEENGEBRACHT, INGELEID EN TOEGELICHT DOOR -) - Kleinoodiën uit Luther`s nalatenschap/Getuigenissen van den hervormer
006354: BAKER, HENRY - Het Microscoop. Gemakkelyk gemaakt of Beschryving van de Beste en Nieuwste Microscoopen, en van derzelver Behandeling. Als mede een Berigt van de Verbaazende Ontdekkingen gedaan met de Vergrootglazen. Versierd met koperen Plaaten.
006767: BAKER, JEAN-CLAUDE & CHASE, CHRIS - Josephine. The Hungry Heart
006434: BAKER, CARLOS (ED.) - Ernest Hemingway: Selected Letters 1917-1961
004221: BAKKER, NIENKE - Guido Gezelle-Opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek
006642: BALEN, J. HENDRIK VAN - Krijgsgevangen. De ondergang van St. Eustatius 1780-1781. Met 12 platen van Wilm Steelink
006972: BALZAC, [HONORÉ] DE - Les Contes Drolatiques colligez ez abbayes de touraine et mis en lumiere par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres. Treizième ëdition illustree de 425 dessins par Gustave Dore.
002550: BARENDREGT, L. IR. E.A. (RED.) - Bruggenboek Leiden. De Leidse Bruggen
005743: BARRON, ARCHIBALD F. - Vines and Vine Culture
005904: BARTHOLOMÄUS, CHRISTINE - Philipp Franz von Siebold (1796 - 1866). Japanforscher aus Würzburg
006196: BASTIAANSE, FRANS - Natuur en leven. Verzen
006596: BATE, JONATHAN AND RASMUSSEN, ERIC (ED.) - William Shakespeare Complete Works. The RSC Shakespeare
006717: BATHOLOMEW, JOHN - The Handy Shilling Atlas of the World
001577: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs Du Mal et Autres Poèmes
007096: BAUDELAIRE, CHARLES - Oeuvres complètes.Précédées d'une notice par Théophile Gautier. Edition définitive Vol. I-VII
1233: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal
006602: BAUDOUIN, PIET - COLMAN, PIERRE - GOETHALS, DORSAN - Edelsmeedkunst in België. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw
003305: SCHENK-BAUMAN, TONIA - Nelly Bodenheim. Haar Leven en Werk
005841: BAYARD, JEAN-PIERRE - La Tradition cachée des cathédrales: Du Symbolisme médiéval à la réalisation architecturale
005842: BAYARD, JEAN-PIERRE - L'esprit du compagnonnage. Histoire, tradition, éthique et valeurs morales, actualité
005843: BAYARD, JEAN-PIERRE - Le Compagnonnage en France
004542: [BAYLEY, FREDERICK, WILLIAM, NAYLOR, 1808-1853] - Four years' residence in the West Indies, during the years 1826, 7, 8, and 9. Third Edition, enlarged. With Engravings. To which is now added a faithful narrative, derived from official documents and private letters, of th dreadful hurricanes in Barbados, St. Vincent and St. Lucia, on August M.DCCC.XXXI
003361: BECHTEL, HELMUT/CRIBB, PHILIP/LAUNERT, EDMUND - Orchideen-Atlas. Lexikon Der Kulturorchideen
004531: BECKER, HANS-J./SCHLOTE, WOLFRAM - Neuer Wohnbau in Finnland
005145: BEEK, WIM VAN DER - Jos Dirix Sculptures Cyclisch leven/Cyclical Life
004303: BEEK, EELCO VAN DER - Jantje's avontuur. Tekst en illustraties van Eelco van der Beek
005042: BEEN, JOH. H. - Het keezenboek
006720: BEEN, JOHAN H. - Om de schatten van Il Tigretto (vervolg op "Paddeltje")
002788: BEENACKERS, AD - Oude Emmer, Verhoor Mijn Gebed. 150 Poëziebesprekingen: 500 Haiku's, Tanka's En Dichtregels
006301: BEETON, ISABELLE MARY - Mrs. Beeton's Dictionary of Every-Day Cookery
005309: BEETS, NICOLAAS (1814-1903) - Dennenaalden. Laatste dichtbundel
005501: BEKK, J. DR. ING. - Het papier. [Deel I] : de vervaardiging, het gebruik en het onderzoek; [Deel II] : monsters der in deel I besproken soorten. (2 vols.)
006352: WOLFF-BEKKER, ELISABETH (1738-1804) & DEKEN, AGATHA (1741-1804) - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Met plaaten
007270: BELLOC, HILAIRE - Napoleon. With Frontispiece and 22 Maps
003371: BEMMELEN, J.F. VAN (1859-1956) - Separata. Kleurpatroon Van Insecten
006929: BENTHIN, WALTER DR. - Diagnostiek en differentiëele diagnostiek van de ziekten der vrouw. Met 100 afbeeldingen tusschen den tekst en 48 gekleurde platen. Bijgebonden:Het herkennen en de behandeling van stoornissen in het geschlachtsstelsel, verband houdende met de inwendige afscheiding
001537: BERENDT, J.E. - Jazz in Foto's
006518: BERG, J.C, VAN DEN - Fra Girolamo Savonarola - De Profeet van Florence - Voorlooper der Hervorming
006586: BERG, NORBERT VAN DEN & WACHLIN, STEVEN - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië.
002738: BERG, AART VAN DEN (REDACTIE) - Wij Komen Van 's-Gravenzand'
004527: BERGEIJK, HERMAN VAN - W.M. Dudok Componist van Architectuur
007234: BERGEN, M.H. VAN - Ik feliciteer U! Verzameling van Versjes ter Gelukwensching ten dienste der jeugd
002154: BERGEN, H.J. VAN AZN. - Catalogus Van Brandspuiten, Torenuurwerken, Torenluidklokken
006704: BERGET, ALPHONSE - Nouvelle astronomie pittoresque. LE CIEL Illustré sous la direction de Lucien Rudaux
001741: BERGH, S.J. VAN DEN BERGH (1814-1868), KATE, JAN JACOB TEN (1819-1889), LENNEP, JACOB VAN (1802-1868) - De Nachtegaal en Het Lijstertje. Gedichtjes .
007268: BERGHUIS, F. LZ. - Constructiën uit de burgerlijke bouwkunde (Atlas)
006879: BERGIUS, HANNE - Das Lachen Dadas. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen
007282: BERGMEISTER, UWE E.O (RED.) - Der Alpenrhein und seine Regulierung. Internationale Rheinregulierung 1892-1992
001714: BERK, M.F.M. VAN DEN - The Magic Flute. Die Zauberflöte. An Alchemical Allegory
006800: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland. Negende deel. Met noodige afbeeldingen
007248: FRANQ VAN BERKHEY, J. LE - Oud Hollands Vriendschap, tot Leydens troost bij haren ramp in den jare 1807. Gevolgd van Utrechts Eeuwschets. Met platen
006683: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende Gedigtjes, op de Geestige Printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de Teekeningen van Mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets, berijmt door J. le Francq van Berkhey, M.D. lid van verscheide geleerde en dichtlievende genootschappen
003700: TEDING VAN BERKHOUT, B.L. JHR. - Practical Dictionary English-Dutch and Dutch-English. With the figured ponunciation of the English Words, numerous elucidative phrase and a list of abbreviations. With 1270 Illustrations.
007069: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich. Mit 29 Abbildungen.
006138: BERLEPSCH, H.A. (DARSTELLER) - Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Mit 16 Illustrationen und einem Titelbilde in Tondruck nach Originalzeichnungen von Emil Rittmeyer.
005618: BERNAND, ANDRÉ - Pan du Désert (Ancient Near East) (French Edition)
006901: BERNARD, CL[AUDE]. & HUETTE, CH[ARLES] - Handboek der heelkundige kunstbewerkingen en ontleedkunde. Opgehelderd dor 120 Staalplaten naar de natuur geteekend.
007272: BERNDT, OTTO - Die Zahl im Kriege: Statistiche Daten aus der neueren Kriegsgeschichte in graphische Darstellung
1440: BERTRAND, VICTOR - Hand-Schaduwbeelden. Naar het Fransch van Victor Bertrand. Met 65 gravuren en 12 afbeeldingen
003314: BES, GERARD - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten
003877: BESKOW, ELSA - Hansje in 't Bessenland
004311: BETSY - Rie en haar buurtjes. Leesboek voor de school, 2e stukje en 3e stukje (twee deeltjes)
003429: BETTLEY, JAMES (ED.) - The Art of the Book from Medieval Manuscript to Graphic Novel
006867: BEUKERS, EELCO (RED.) - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt 1&2 (twee delen in cassette)
004322: BEURSKENS, HUUB - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998
005595: BEUSEKOM, ANNA HUBERT VAN - Janneke en de klok. Met prentjes van J. van der Pot
006171: BIANCHI, THOMAS - Statiën - Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie
006523: BIE, OSKAR - Der Tanz
437: BIESHEUVEL, J.M.A. - Biesboek (Foto`s, documenten en tekeningen becommentarieerd door Biesheuvel; met bijdragen van o.a. Maarten `t Hart, Anton Korteweg en Karel van het Reve)
003934: BILDERDIJK, WILLEM MR. (1756-1831) - Grondregelen der perspectief of doorzichtkunde
003894: BINDER, HELENA (1855-....) - Voor Onze Kleinen. Aardige liedjes en verdrietjes door Helena Binder met platen van L[udwig]. v[on]. Kramer
007302: BIRDSALL, DEREK - Notes on Book Design
006650: BIRKNER, FERDINAND DR. - Die Rassen und Völker der Menschheit. Mit 32 Tafeln und 565 Textabbildungen
006772: BIRNEY, ALFRED (SAMENST.) - Oost-Indische inkt. 400 Jaar Indië in de Nederlandse letteren.
924: BLANC, OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse revolutie
005670: BLANC, ANNE ET ROBERT - Nouvelles clefs pour l'art roman
007157: BLANKAART, STEPH. - Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen.Vertoonende op wat wijse de kinderen gezond konne blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
007156: BLANKAART, S., M.D. - De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven, waar in van yder spijse in 't besonder gehandelt werd, door S. Blankaart M.D. En Praktizijn tot Amsterdam Mitsgaders een beknopte manier van de spijsen voor te snijden en een onderrechting der schikkelijke wijsen, die men aan tafel moet houden. Nevens de Schola Salernitana.
007024: BLANKENSTEIN, A.H.G. (RED.) - Elementair Algrafisch Vakboek
007203: BLECH, LEO (BEARBEITER) - Sing Sang fürs kleine Volk. Eine Sammlung von Kinderliedern bearbeitet von Leo Blech. Bilder von Elfriede Musmann
002898: BLÉCOURT, A.S. DE - Bewijsstukken Behoorende Bij Het Kort Begrip Van Het Oud-Vaderlandsch Recht
1109: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs
007087: BLOC, ANDRÉ (EDITOR) - Arne Jacobsen
007341: BLOK, P.J. DR. - Eene hollandsche stad in de middeleeuwen
005741: BLOM, S. - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad
002595: BLOTKAMP, CAREL (REDACTIE) - De Vervolgjaren Van De Stijl 1922-1932
002594: BLOTKAMP, CAREL E.A. - De Beginjaren Van De Stijl 1917-1922
006223: BLÜHM, ANDREAS & SCHENK, RUUD (CONCEPT TENTOONSTELLING EN CATALOGUS) - Natural Beauty. Van Fra Angelico tot Monet. Collectie Rau voor Unicef.
005690: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië
005060: BOCK, E. K.. DE E.A. - De erfenis van de Inca's. Zonen van de Zon & Dochters van de Maan
1412: BÖCKING, EDUARD (EMENDAVIT ET ANNOTAVIT) - Gaii Institutiones ad Codicis Veronensis Apographum
005473: BODDAERT, PIETER - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert & Vervolg der Stichtelyke gedichten. Met zeer veele verbeteringen, naar het eige Handschrift van den Overledene & Nagelaten mengeldichten en levensbeschryvinge van wylen den here Mr. Pieter Boddaert, mitsgaders de lykzangen op zyn Ed. overlyden (3 delen compleet in 2 banden)
1324: BODDAERT, PIETER MR./PLEVIER, JOHANNES/SCHATTE, NIKOLAAS MR. VAN DER - Tegenwoordige staat van Zeeland (Twee delen)
006915: BODENHEIM, NELLY [JOHANNA CORNELIA HERMANNA BODENHEIM (1874-1951)] - Backe, backe Kuchen. Kinderreime. Bilder von Nelly Bodenheim
003518: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R(INSE) (1832-1896) - Jurriaantjes
006646: BOER, H. DE - Zomer- en Herfstbloemen (twee delen)
006761: BOER, M.G. DE DR. - Van oude voyagiën. Op weg naar Indië - De wereld om - Met Tasman en Bontekoe (3 delen in cassette)
006162: BOERSMA, LINDA S., RUTTEN, BART & SHATSKIKH, ALEKSANDRA. - Kazimir Malevich and the Russian Avant-Garde - Featuring Selections from the Khardziev and Costakis Collections [ isbn 9783863354206 ]
006122: BOHNSTEDT, LUDWIG FRANZ KARL (1822-1885) - Entwürfe von L. Bohnstedt. 48 Tafeln. (Architectural Design)
007167: MIDDERIGH-BOKHORST, B. EN MAATHUIS-ILCKEN, S - Bennie's Prentenboek
002760: BÖLSCHE, WILHELM - Uit Den Sneeuwkuil
002761: BÖLSCHE, WILHELM - Van Zonnen En Zonnestofjes
005113: BOOMGAARD, PETER/ DAVID HENLEY AND MANON OSSEWIJER (EDS.) - Muddied waters. Historical and contemporary perspectives on management of forests and fisheries in island Southeast Asia
003614: BOON, L.J. - 'Dien Godlosen Hoop Van menschen'. Vervolging Van Homoseksuelen in De Republiek in De Jaren Dertig Van De Achttiende Eeuw
006399: BOON, KORNELIS - Heidensche grootmoedigheden. De tweeden druk vermeerdert met de levens der 12 eerste Roomsche Keizers, en verciert met 30 schoone Kopere Platen. Hier agter is bygevoegt het Iste en IVde Hekel-digt van D. J. Juvenalis, in Nederduitsche Vaarsen gebragt door C.P[ierson]. Eewspel, op het Treurspel van Arminius.
006663: BOR, PIETER CHISTIAENZOON - Gelegentheyt van 's Hertogen-Bosch Vierde Hooft-Stadt van Brabandt. Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629.
005940: BORDEWIJK, COBI/ RODING, JULIETTE/ VELDHEER, VIC - Wat geeft die comedie toch een bemoeijing!, De Leidse schouwburg 1705-2005 (met DVD)
005251: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius
004485: BOREL, HENRI - Het jongetje
006143: BORGERHOFF, STEVEN & LAMBERIGTS, KRISTOF - Mysteries uit het christendom. De geheime wereld achter de heilge graal, de lijkwade van Turijn en vele andere mysteries.
006955: BORGHSCHOT, J.M.K. - Willem Harmsen in Californië, zijn avonturen en ontmoetingen. Met platen.
006674: BORRUS, KATHY - One thousand buildings of Paris
006887: BOS, P.R & NIERMEYER, J.F. - Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
006990: BOSCH, J.W.T. MR. - De militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in oorlog 8 december 1941 - 10 maart 1942
006991: BOSCH, J.W.T. MR. - Het wapen der militaire luchtvaart tijdens de tweede wereldoorlog in Groot-Brittanie 31 Mei 1940 - 9 Mei 1945
007339: BOSSCHA, J. - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen (delen II, III en IV, van 4)
003798: BOTS, H./HILLENAAR, H./JANSSEN, J./KORST, VAN DER J. & LIESHOUT, L. VAN - De "Bibliotheque universelle et historique" (1686-1693). Een periodiek als trefpunt van geletterd Europa
003797: BOTS, HANS (UITG.) - Pieter Rabus en de boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw
004061: BÖTTGER, GERD - Narvik im Bild. Deutschlands Kampf unter der Mitternachtssonne. Ein Erlebnisbericht in Wort und Bild
004318: BOUILLIJ, J[EAN] N[ICOLAS] (1763-1842) - Verhalen uit het dagelijksche leven. Naar het Fransch. Eerste deel. Met platen
006856: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Eerste en tweede deel, in één band.
005669: BOYLE, MARY E. - Heriodias Inconsolable
005400: BOYSEN, HANS OTTO U.A. (REDAKTION) - Bredstedt - Stadt der Mitte Nordfrieslands
003421: BRACHES, ERNST - Alle Nieuwe Kunst Wordt Eerst Niet Begrepen... De Diploma's Van 1892 Door G.W. Dijsselhof, Th. W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet
007043: BRADDON, M.E. - Een mysterie
005090: BRAGINSKY, VLADIMIR - The heritage of traditional Malay literature. A historical survey of genres, writings and literary views
006835: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-1669) - Het Geestelyke Leeven, ende de stand eens geloovigen Mensches hier op Aerden; uyt Gods Heylig Woordt vergadert en bijeen gesteldt. Nog zyn hier achter by gevoeght eenige Kenteekenen, waer uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijke Meditatien Gebeden en Danckzeggingen. DenNegenden Druck. Door den Autheur in sijn leven van nieuws oversien/ vermeerdert en verbetert.
005226: BRAND, JAN/CLEVERINGA, PIET E.A. (RED.) - Wim de Haan
005213: BRAUEN, MARTIN - Traumwelt Tibet. Westliche Trugbilder
001935: BRAUN, A.A. (INVENTOR OF THE A.B.C. METHOD OF DRAWING) - Laughs & Smiles and how to draw them
006493: BREE, J. DE - Kostuum en sieraad in Zeeland
005947: BREEMEN, B[ERTUS].H[ENDRIK]. VAN (1852- ?) - Drie verhalen voor de Jeugd. Met gekleurde plaatjes
003337: BREYTENBACH, BREYTEN - Return to Paradise
003909: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek.
007064: BRINCKMANN, A.E. - Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit. Mit 39 Lageplänen und 78 Ansichten
003908: BRINK, JAN TEN DR. - De opstand der proletariers. Geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871
006179: BRINK, PETER VAN DEN & HELMUS, LIESBETH M. - Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer
006983: BROEK, L[AMBRECHT]. VAN DEN - Versjes en vertelsels voor jongens en meisjes
005791: BROEK, ROELOF VAN DEN & HEERTUM, CIS VAN (EDS.) - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition
006984: BROEK, L. VAN DEN - Ernst en Luim. Poëtische verscheidenheden
006864: BROWN, DAN - The Da Vinci Code. Special Illustrated Edition
006260: BROWNE, THOMAS - Essai sur les Erreurs Populaires, ou Examen de plusieurs Opinions reçues comme vraies, qui sont fausses ou douteuses. Traduit de l'Anglois de Thom. Brown, Chevalier & Docteur en Médecine. Nouvelle Edition revue & corrigée. (2 Vols. 2 Tomes)
005903: BROWNRIGG, RONALD - The twelve apostles
007235: BRUCKNER, D.J.R. - Frederic Goudy
004031: BRUG, S.L. - Tante Anna´s vertellingen over de natuur. Een leesboek voor de middelste klasse der lagere school, voor meisjesscholen en huisgezinnen
004442: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. Met reproducties naar aquarellen van Ojong Soerjadi
006491: BRUIN, M.P. DE & WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Deel I Noord-Beveland. Geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water.
004306: BRUINS, J.A. JR. - Het Maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen
004307: BRUINS, J.A. JR. - Het Maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen
005096: BRUMMELHUIS, HAN TEN - Kings of the Waters. Homan van der Heide and the Origin of Modern Irrigation in Siam
006601: BRUNNER, HERBERT - Old Table Silver. A Handbook for Collectors and Amateurs
004529: BUCHANAN, PETER/LEFAIVRE, LIANE/TZONIS, ALEXANDER - Aldo & Hannie van Eyck. Recent Work. Recent Werk. Essays
004535: BUDDINGH´, C. - Het biggetje Boris
006741: BUDDINGH', BERNARD R. - Van Punt en Snoa. Ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, De Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israël-Emanuel 1730-1732
003354: BUDGE, WALLACE E.A. SIR - The Book of the Dead
006120: BUIJNSTERS, P.J. & BUIJNSTERS-SMEETS, LEONTINE - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800
006392: [BUIJS, J.] - Volks-Natuurkunde, of onderwijs in de natuurkunde voor mingeoefenden, tot wering van wanbegrippen, vooroordeel en bijgeloof. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
006181: BUIJTENEN, M.P. VAN DR. - De Fries-Groningse grens in Lauwerszee en Wadden
006722: BUNYAN, JOHN - De Heilige Oorlog, gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van den auteur, honderd platen en aanteekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engelsch overgezet.
004141: BURGER, MEINDERT EN CIALONA, IKE (SAMENST.) - De gifgroene muze. Absint in de literatuur
006769: BURGESS, ROBERT F. - Hemingway's Paris & Pamplona, Then, and Now. A Personal Memoir
006454: BURNS, ROBERT - The Poetical Works of Robert Burns. Illustrated by John Moyr Smith.
005530: BURNS, ROBERT - The complete illustrated poems, songs & ballads of Robert Burns. With 80 black and white illustrations
004966: BUSCH, WILHELM - De heilige Antonius van Padua
004967: BUSCH, WILHELM - De vrome Helena
004970: BUSCH, WILHELM - Pater Filucius
004969: BUSCH, WILHELM - De Heer en Mevrouw Knopp
006839: BUTCHER, E.L. - Things Seen in Egypt. With fifty Illustrations
006831: BYNAEUS, ANTONIUS (1654-1698) - Gekruiste Christus Ofte Verklaringe over de Geschiedenisse van het Lijden, Sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers JESU CHRISTI Uyt Joodsche, Romeinsche, en andere Oudtheden. Door Antonius Bynaeus. Met kopere Plaeten. Den vierden Druk.
005370: BRAND VAN CABAUW, MR. J. - Jeanne d'Arc of de Maagd van Orleans, treurspel, in vijf bedrijven, naar het Fransch van Alexandre Soumet
006861: CACHET, F. LION - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald
007178: CALDERON, D. PEDRO - Las comedias de D. Pedro Calderon de la Barca cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas corregidas y dadas à luz. En cuatro tomos adornados de un retrato del poeta grabado por un dibujo original (4 Vols.)
005347: CALDWELL, ERSKINE - American earth
003940: CALISCH, I.M. (NAAR HET ENGELSCH VAN AUGUSTUS MAYHEW). MET PLATEN VAN H.K. BROWNE - Het kind der gevangenis, zoo ligt in Londen het goud op straat. Met platen van H.K. Browne (drie delen, compleet)
007336: CALKOEN, H.J. DR. - Planten-Atlas. Naar het Duitsch bewerkt. 136 fraai gekleurde platen, met meer dan 600 afbeeldingen.
007239: CALLEWAERT, C. - Atlas de Poche - Contenant 24 Cartes Géographiques dressées per C. Callewaert et couronnées aux expositions de Londres et de Dublin.
002316: CAMP, PETER - Gebouwen met een ziel. Het belang van gebouwen voor organisaties en Mensen
005809: CAMPE, J[OACHIM], H[EINRICH] (1746-1818) - Belangrijke reisverhalen. Met platen.
001778: CAMPOAMOR, RAMON DE DON - El Personalismo. Apuntes Para Una Filosofía
004757: CAPUANA, LUIGI - Daar was eens... Sprookjes uit het Italiaansch door Manta
007278: CARLYLE, THOMAS - De Fransche Omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. Met een voorwoord van W.J. Hofdijk (Band 1&2)
001903: CARROLL, LEWIS - The Complete Works of Lewis Carroll. With an Introduction By Alexander Woollcott and Illustrations By John Tenniel (Two volumes)
007179: CASANOVA, GIACOMO. CHEVALIER DE SEINGALT - History of My Life: Vol 1-12 (in 6 books)
006847: CATS , JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Acht delen (compleet)
006453: CAUMONT, M.A. DE - Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Architecture religieuse
006928: CAUWENBERGHE, C. VAN DR. - Handboek der verloskunde voor vroedvrouwen bewerkt
007022: CHABOT, BART - Triggerhappy [ isbn 9789023473589 ]
006659: CHAGALL, BELLA - Lumières Allumées. Illustrations de Marc Chagall
006799: CHAPPUIS, H. TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870/71, aan het volk verhaald. Met talrijke Illustratiën, Portretten en Kaartjes.
007140: CHAPPUIS, H. TH. - Napoleon
006798: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche oorlog van 1870-1871 aan het volk verhaald. Met talrijke illustratiën, portretten enz.
005732: [CHAVANNES, C.G.] - Psaumes et cantiques pour le culte public des Églises Wallonnes. Publiés par la Réunion des Députés des Églises Wallones des Pays-Bas .
005287: CHEKHOV, A.P. - Short Novels and Stories
006677: CHIJS, P.O. V.D. - Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Zes en twintigste stuk. Bevattende een antwoord op de vraag omtrent de munten onzer voormalige hertogen, graven, heeren en steden (9 delen compeet)
004657: CHITTICK, NEVILLE - Manda. Excavations at an Island Port on the Kenya Coast
006533: GABORIT-CHOPIN, D. & GABORIT, J.R. (RED.) - L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328.
003516: CICERO, MARCUS TULLIUS - De legibus libri tres. Cum Adriani Turnebi Commentario ejusdemque apologia et omnium eruditorum notis quas Ioannis Davisii. Editio ultima habet. Textum denuo recensuit suasque Animadversiones adjecit Georgius Henricus Moser.
007147: CICERO - Cicero vom Alter und von der Freundschaft. Neu überlegt und mit Anmerkungen erläutert
007065: CINQUALBRE, OLIVIER (COMMISSAIRE) - Robert Mallet-Stevens L'oeuvre complete
002764: CHRISTO UND JEANNE-CLAUDE - Internationale Projekte - Die Sammlung des Museum Würth
001749: CLAUS, HUGO - In Geval Van Nood. Gedichten
006981: CLAVAREAU, AUG. - Petits Poèmes de Jer. Van Alphen. Nouvelle Edition.
1420: CLÉMENT, B[ERTHA]. (1852-1930) - Jonge buurtjes. Een verhaal voor kinderen van acht tot tien jaar (naar het Hoogduitsch door M.C. Roos van den Berg)
006723: CLERCQ, P. LE (VERT.) - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de Bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Vijfde en Sesde Deel. Uit het Fransch vertaald door P. Le Clercq. (Twee delen in 1 band)
005121: CLEVERINGA, R.P. PZN. MR. - Revisie en beroep te Groningen
007326: CLUSIUS, CAROLUS - A Treatise on Tulips. Translated and annotated W. van Dijk
006440: COETZEE, J.M. - Summertime. Scenes from Provincial Life [ISBN 9781846553189]
006163: COLLECTIF - Laon, citadelle royale carolingienne. Catalogue de l'exposition du 12 septembre au 31 octobre 1987
006126: COLLECTIF - Le Robert Encyclopedique des Noms Propres 2009 (French Edition)
005591: COMBA, EM[ILIO]. - HISTOIRE DES VAUDOIS. Nouvelle édition complète avec cartes geographiques et gravures.
005609: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Via lucis. De weg van het licht
007343: ERASMUS VAN ROTTERDAM - COMENIUS, I.A. - HOOGSTRATEN, F[RANS] VAN (VERTALING) - De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-Spel van den verrezenen Diogenes. Beide uit 't Latyn vertaalt door F. van Hoogstraten. Verciert met Konst-plaaten. [Gebonden met:] I.A. Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Uit het Latyn vertaald door F. van Hoogstraten.
006742: CONAN, MICHEL (ED.) - Perspectives on Garden Histories
006460: CONDILLAC, [ÉTIENNE BONNOT DE] (1714-1780) - Cours d'étude pour l'instruction des jeunes gens. De l'art de raisonner. Tome cinquième. & Cours d'étude pour l'instruction du Prince de Parme.Art de penser. Tome sixième.
007091: CONTE, ARTHUR - L'Epopée des Chemins de Fer Français
003827: CONTROLEUR, DE (ONBEKEND) - Komische gedichten van den controleur
003533: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLER) - Vijftig Jaren Coöperatieve Vereeniging Coöp. Stroocartonfabriek "De Eendracht" G.A. Appinegdam 1908-1958
006480: COPI, IRVING M. & COHEN, CARL - Introduction to Logic. Eighth Edition.
007030: COPPENS, MARTIEN - De mensch in de fotografie. Leerboek voor portretfotografie
007058: LE CORBUSIER & PIERRE JEANNERET - Das Wettbewerbsprojekt für den Völkerbundspalast in Genf 1927. A la recherche d'une unité architecturale
633: CORNEILLE - Oeuvres de P. Corneille. Théatre Complet. Précédées de la vie de l`auteur, par Fontenelle et suivies d`un dictionnaire donnant l`explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition imprimée d`apres celle de 1682. Ornée du portrait en pied colorie
007029: CORON, R.P. - CRUZ-MERMY, FRÈRE - BRESSOUD, ANDRÉ E.O. - L'Imprimerie Catholique de Beyrouth a le plaisir de vous présenter ces quelques images glanées un peu au hasard dans le champ de ses traveaux. (...)
005489: COSTER, D.J. DR. - Bijzondere geneesmiddelleer. In verband met de editio altera van de Pharmacopoea Neerlandica, naar de nieuwste bronnen bewerkt.
005278: FRANCKEN-COSTER, M.J.F. MEVROUW - Ik maak mijn speelgoed zelf
006310: COUPERIN, FRANÇOIS - Les Folies Françaises ou Les Dominos. Edition nouvelle précedée d'un Avertissement par Vincent d'Indy, et ornée de compositions de Maxime Dethomas, gravées sur bois par Léon Pichon.
004150: COUPERUS, LOUIS - Nagelaten werk
007128: COUPERUS, LOUIS - Majesteit. Eerste en tweede deel in twee banden.
006562: COUPERUS, LOUIS - Psyche & Fidessa. Met platen van Reith
005957: COUPRIE, LEENDERT E.A. - Henri van de Waal : bundel ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag 3 maart 1910/3 maart 2010
005709: COURTENS, IEN - Restoring the balance. Performing healing in West Papua
006521: COUTELLE, CARL (HG., ED.) - Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für Geist und Herz aus den Werken deutscher und ausländischer Schriftsteller älterer und neuerer Zeit. [Band] I.
006911: [CRAMER, MARIE] - Nieuwe wijsjes. Met platen van Rie Cramer. Muziek van Nelly van der Linden van Snelrewaard-Boudewijns
007165: CRAMER, RIE - Prijs heet mijn hennetje
007313: CRAMER, RIE - Liedjes van vroeger. Kleurteekeningen van Rie Cramer. Pianobegeleiding van Alex de Jong
004623: CRANE, WALTER (1845-1915) - Linie und Form
004855: CREMER, JAN - De Hunnen (drie delen: De oorlog, Vrede, Bevrijding) (roman)
004980: CREMER, J. - Het perpétuum-mobile. De gouden droom van Eduard Johannes Schnitger (arrond. deurwaarder te Enschede) 'n Kluif voor Ned. Juristen. Ingeleid door Jan Cremer
004823: CREMER, JAN - Tropen
006664: CRETSER, GYSBERT DE - Beschryvinge van 's Gravenhage. behelsende desselfs eerste opkomste, ... en vermakelyke situatie (.) als mede alle de hooge Staatsche Vergaderingen (.) en derselve dagelykse byeenkomsten. Mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden. Met Figuren. Waar achter by gevoegt is de Zeestraat op Scheveninge door de Heer van Zuylichem.
005064: CROMPVOETS, HERMAN - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlanstalig België
007303: CSAPODI, CSABA & K.CSAPODI-GÁRDONYI - Bibliotheca Corviniana. The library of king Matthias Corvinus of Hungary.
005714: CUMMINGS, WILLIAM P. - A Chain of Kings: The Makassarese Chronicles of Gowa and Talloq
005101: CUMMINGS, WILLIAM - The Makassar Annals
007296: CUNNINGHAM, G.G. (ED.) - Lives of eminent and illustrious Englishmen, from Alfred the Great to the present time. On an Original Plan. Illustrated by a Series of finely executed Portraits, selected from authentic Sources, and engraved by eminent Artists (8 Vols. complete)
006936: CURVERS, EMMA - Iedereen kan schilderen - roman [ isbn 9789025443795 ]
007292: CUSTANCE, REGINALD SIR ADMIRAL - War at Sea: Modern Theory and Ancient Practice.With twelve Plans and Charts
006931: DAELS, FRANS PROF. DR. - Beginselen der praktische verloskunde. I. Normale zwangerschap, baring en kraambed (Deel I, van II)
002264: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. (MET EEN NAWOORD DOOR O.C. WIT) - Als Een Groot Particulier Huisgezin. Opvoeden in Het Utrechtse Burgerweeshuis Tusen Caritas En Staatszorg 1813-1991
006278: DAVIES, STAN GÉBLER - JAMES JOYCE. A portrait of the artist.
006817: DAWS, GAVAN - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific gedurende de tweede wereldoorlog
006755: BOER VAN STRIEN J. DE - Het nieuwe huis van Moeder de Gans. Een sprookje
005818: DECARTES, RENÉ - Bibliotheek Descartes in acht banden - Band 1: Samenvatting van de muziekleer, Persoonlijke aantekeningen, Descartes' dromen, Regels om richtin te geven aan het verstand
005856: [DECREMPS, HENRI] - Les petites Aventures du Jérome Sharp, Professeur de Physqie amusante, 18 Figures.
005771: DEFOE, DANIEL - Les aventures de Robinson Crusoe. Ornées de 52 gravures sur acier, d'après les dessins de M. Sainson. (2 vols.)
005178: GOMMERS-DEKKER, ANS M. - Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit (met CD)
004016: DEKKERS, MIDAS - De larf. Over kinderen en metamorfose
007213: OSSELEN-VAN DELDEN, VAN & HILDEBRANDT, MARIE. - Bobo, geschiedenis van een aap.
004634: DEQUET, A. - De geschiedenis van mijn oom en tante. Uit het Fransch vertaald door Agatha. Met platen
003330: DEQUET, A. - De Geschiedenis Van Mijn Oom En Tante. Uit het Fransch vertaald door Agatha. Met platen
006995: DESCARTES, RENÉ - Principia Philosophiae. Ristampa anastatica dell'edizione 1644 eseguita in occasione del 350° della pubblicazione
005566: DESHAIRS, LÉON (DIRECTION) - L'Art, des origines à nos jours (2 tomes)
005586: DEUN, J. VAN MEJ. - Twee vrienden. De levensgeschiedenis van een karrepaard en een kamponghond
005259: DEVLIEGHER, LUC - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur
005260: DEVLIEGHER, LUC - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Inventaris
005261: DEVLIEGHER, LUC - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk
004564: DIBBETS, G.R.W. DR. - Johannes Vollenhove (1631-1708), dominee-dichter. Een biografie
003329: DICKENS, CHARLES - Nicolaas Nickleby
003436: DICKENS, CHARLES - Kerstsprookjes
005437: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen (twee delen in 1 band)
006482: DICKEY, LAURENCE - Hegel: Religion, Economics, and the Politics of Spirit, 1770-1807
005950: DIETLEIN, RUDOLF - Deutsche Fibel für den vollständigen vereinigten Anschauungs-, Sprech-, Schreib- und Lese-Unterricht nach der kombinierten Schreiblese- und Normalwörter-Methode. Ausgabe C (in 1 Hefte) ( Normalwörter-Fibel)
006361: VAN DIJK, JANNEKE A.O. - Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum - [ isbn 9789460221934 ]
006182: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811 (proefschrift)
006282: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever| Typograaf. Een documentatie
005674: DINGEMANS, G.D.J. DR. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie
006849: DJAJASOEBRATA, ALIT - Shadow theatre in Java. The puppets, performance and repertoire
005588: AHMED DJEBBAR (DIRECTION) - L'Âge d'or des sciences arabes : Exposition présentée à l'institut du monde arabe, Paris, 25 octobre 2005 - 19 mars 2006.
006713: DJORGHI - Verborgen krachten - Heil-magnetisme - Telepathie (3 banden)
006832: DODDRIDGE, FILIP (1702-1751, NORTHHAMPTON) - Tien Predikaetsien, over verscheide Voortreffelyke uitgekipte en overaangenaeme Onderwerpen, gedaan In byzondere tyden en gelegenheeden voor Sunoden en Byzondere Gemeenten
006833: DODDRIDGE, PHILIP (1702-1751) - Lessen over het samenstellen en uitspreken van Predikatien, het doen van gebeden, het bedienen van den doop en het avondmaal en het waarnemen van andere gedeeltens betreklyk tot het Predik-Ampt. - Capernaums Shuldt en Oordeel Aan de overweginge van de Inwoonders van London enstelyk aanbevolen in eene Predikatie gepredikt te Salters-Hall, op den 20sten Augustus 1749 (...) - De Aangelegenheid van het Leeraar-Ampt, en de moeijelykheid van het zelve Recht Waarteneemen, overwoogen in eene redenvoering (over 2 Cor. II: 16.) by het inzegenen van den Heer Tozer, door R. Frost. Waarby gevoegd is De Last aan denzelven (convoluut van 4 delen in 1 band)
003478: DOESBURGH, TH. VAN DR. (A. GANOT) - Handboek Der Natuurkunde. Volksuitgave
006496: DOORENBOS, CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand Met illustraties van B. v. Vlymen, Deel 1
006747: DOORENBOS, CLINGE (TEKST) - Het Muizenboek. Tekeningen Nans van Leeuwen
937: DOORMAN, CHRISTINE (BEWERKING) - Dickens voor de jeugd (Naar de Engelsche uitgave van L.L. Weedon)
001570: DORP, H. VAN - Moderne eenvoudige meubels
004103: DRAPER, THEODORE - Struggle for Power. The American Revolution
007045: DREXLER, ARTHUR - The Drawings of Frank Lloyd Wright
007124: HAVER DROEZE, FREDERICUS JANUS - Dissertatio medica inauguralis de Phrenitide, quam annuente summo numine, ex auctoritate (...) Joannis Frederici van Oordt (...) defendet Fredericus Janus Haver Droeze, (...) XIII Januarii MDCCCXLII (...)
005162: DROMAN, ALEXANDER (SJOERD VAN KETEL) - Zelfverzonnen woorden
007192: VIOLLET-LE-DUC (TEXTE ET DESSINS) - Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend à dessiner.
003112: DUFFY, EAMON - Saints & Sinners. A History of the Popes
005444: DUFOUR, CHARLES - The ochre land. Images of Yemen 1985-1990
005594: DUHAMEL, GEORGES - Chant du nord
007305: DULM, J. VAN E.A - Geïllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945
001781: FISCHER-DÜNKELMANN, ANNA DR. E.A. - De Gezondheid in Huis. Natuurgeneeskundige Raadgever Voor Het Gezin in Gezonde En Zieke Dagen.
007287: DUNLOP, H. - Perzië voorheen en thans. Met 161 afbeeldingen, platen, kaarten en eene beschrijving van de Karoen-rivier door D.L. Graadt van Roggen.
006786: DURANT, WILL & ARIEL - The Age of Napoleon. A History of European Civilization from 1789 to 1815
006433: DURRELL, LAWRENCE - Mountolive
006430: DURRELL, LAWRENCE - Clea. A Novel
006431: DURRELL, LAWRENCE - Tunc. A Novel
006432: DURRELL, LAWRENCE - Bitter Lemons
006400: DUSSEAU, P.J.V - GERDES, E. - KATE, TEN J.J.L. - LEENDERTZ, G. - ADEMA VAN SCHELTEMA, C.S. EN SESBRUGGER, G.H. - Herfsttuiltjes, Proza en Poëzij.
006636: GANS-RUEDIN E. - Der Chinesische Teppich. Fotos Leo Hilber. Zeichnungen Walter Hugentobler
007279: WARRINGTON EASTLAKE, F., PH.D. AND YOSHI-AKI, YAMADA, LL.B. - Heroic Japan: A History of the War Between China & Japan
002269: ECKARDT, WERNER/MORAWIETZ, OTTO - Die Handwaffen Des Brandenburgisch-Preusisch-Deutschen Heeres 1640-1945
005994: EEDEN, FREDERIK VAN - Dante en Beatrice en andere verzen. Gesigneerd met opdracht.
006844: EGGEBRECHT, EVA & SEIDEL, MATTHIAS (RED.) - Versunkene Königreiche Indonesiens. Ausstellungskatalog.
005411: EICHENDORFF, JOSEPH VON - Werke I-V (5 Bänden)
006268: EIKELENBERG, SIMON - Gedaante en Gesteldheid van Westvriesland Voor den Jaare MCCC. En teffens Den Ondergang van het Dorp Vroone; Aantoonende dat de gemeene vertelling van een Belegering en Verwoesting van een magtige Stad, die Vroonen zoude geheeten hebben, niet anders is dan een Verdigtzel; en Verders bevattende, de Verklaaring van verscheide Oudheden; --- Alkmaar en zyne geschiedenissen. Met afbeeldingen (2 delen in 1 band)
005965: ELBERTS, W.A. (ONDERWYZER TE LEYDEN) - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands. Met houtsnee-figuren voor mijn leerlingen bewerkt; (2 delen in 1 band)
004256: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN - Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld in de Nederlandse samenleving (2 delen in cassette)
005497: ELLIOTT, BRENT - Flora. An illustrated history of the garden flower.
006479: ELLIS, JAMES J. (SAMENST.) - Voorvallen uit Moody's leven
005951: RAMMELMAN ELSEVIER, W.J.C. JHR. - Inventaris van het archief der gemeente Leyden, bevattende hare charters en privilegiën, alsmede die van den Burg, van de kerken, gasthuizenen en voormalige kloosters, 1240-1644 (Eerste deel) & Inventariss van het archeif der de meente Leyden, bevattende hare registers en bescheiden van algemeenen aard, alsmede die van het beleg en ontzet in 1574. (Tweede deel) (2 delen in 1 band)
005881: EMMEN, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën.Handboek voor geïnteresseerden bij de Rietsuiker-industrie. Derde verbeterde en vermeerderde druk met afbeeldingen in den tekst (2 delen).
005431: ME. J.DELAFAYE (B ). AUTEUR DES SIX NOUVELLES DE L'ENFANCE - Les nouvelles nouvelles de l'Enfance (2 Tomes, compl.)
005697: ENGELENHOVEN, AONE VAN - Leti , a language of Southwest Maluku
006922: ERTZ, KLAUS & NITZE-ERTZ, CHRISTA (RED.) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
1521: ES, A.H.G.P. VAN DEN DR. (BEWERKING) - Grieksch-Hollandsch woordenboek (naar het Hoogduitsch van V.Ch. F. Rost)
001662: ESCALAS, J. - Majorca- Illustrated Guide
006467: ESSENBERG, H. GERRITSZ. - Leerzaam en vermaaklyk onderhoud, tusschen een' vader en zijne kinderen. Voorgesteld: In verscheiden aangenaame gesprekken en leerzaame verhaalen, ingericht naar de vatbaarheid der jeugd; en geschikt om dezelve, op een Vermaaklyke wyze, tot Deugd- en Plicht-betrachting op te leiden. Met plaaten.
007067: EURIPIDES - Euripides Tragoediae. Recensuit et commentariisin usum scholarum instruxit Aug. Jul. Edm. Pflugk. Vol. I Sect I. Continens Medeam
003263: EUWE, M. DR. - Beginselen Van Alle Schaakspel
003906: EVANGELINE (= HENDRIK MARINUS CHRISTIAAN VAN OOSTERZEE) - De bevende berg. Verhaal voor de jeugd. Met gekleurde plaatjes
002214: EYK, HENRIËTTE VAN - Bedelarmband
006360: FABRICIUS, JOHAN - De Wondere Avonturen van Arretje Nof (5 delen in oorspronkelijkegele kartonnen map)
001994: FABRICIUS, JOHAN - De Wondere Avonturen Van Arretje Nof . Verlucht Sprookje Door Johan Fabricius (vijf delen compleet)
001704: FAGUET, EMILE - Histoire De La Littérature Française Depuis Les Origines Jusqu'a La Fin Du XVIe Siècle
006139: FAHRENFORT, J.J., PROF. DR. EN GRAFT, C. CATHA VAN DE, DR. - Dodenbezorging en cultuur. Twee delen I: de dodenbezorging bij de natuur- en halfcultuurvolken en bij de cultuurvolken der Oudheid; II: De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland
006388: FALKE, JAKOB VON - Geschichte des Deutschen Kunstgewerbes. Mit Textillusirationen, Tafeln und Farbendrucken
003778: FARMANFARMAIAN, MANUCHER/FARMANFARMAIAN, ROXANNE - Blood & Oil. Memoirs of a Persian Prince
327: FASSEUR, CEES - Wilhelmina Krijgshaftig in een vormeloze jas
006567: FAURE, ELIE - Histoire de l`Art. I. L`Art Antique - II. L`Art Médiéval - III. L`Art Renaissant -IV. L`Art Moderne (4 Vols.).
004768: FEARN, NICHOLAS - Filosofen van nu. Nieuwe aantwoorden op oude vragen
005757: FEITH, JAN - Het voorwereldlijk monster of Hoe Pim den Brontosaurus ving. Geïllustreerd door den schrijver. Bandteekening van Willy Sluiter
003759: FEITH, H.O. MR. - Het Groninger beklemregt; of verzameling van Staats-Resolutien en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken, uitgegeven en van aanteekeningen voorzien (twee delen)
003751: FEITH, H.O. MR. - Redevoering, uitgesproken op het feest, gevierd bij het vijftigjarig bestaan van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, op den 22 van Hooimaand 1840; met aanteekeningen.
006312: [FENNEKOL, F.W.] - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden.
180: FERRERO, LEO/VALÉRY, PAUL - Léonard de Vinci ou l`oeuvre d`art par Leo Ferrero, précédé d`une étude Léonard et les Philosophes de Paul Valéry
004775: FESSEM, JOHANNA VAN - Lopen in het licht. Verslag van een voetreis naar Jeruzalem
006666: FIFE, GRAHAM - The Terror. The Shadow of the Guillotine: France 1792-1794
006776: FILARSKI, R. - Kanalen van de koopman-koning. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw
006303: FISCHER, ANNA DOKTERES - De vrouw als huisdokter. Een overzicht der gezondheidsleer en der familiale geneeskunde. Voornamelijk wat betreft vrouwen- en kinderziekten, de bevalling en de zorgen te verlenen aan kinderen. Geïllustreerd met 438 oorspronkelijke gravures, 53 platen en een artistiek bijvoegsel.
003808: FLAUBERT, GUSTAVE - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie
006945: FLEINER, ALBERT - Engelberg. Streifzüge durch Gebirg und Tal. Unter Mitwirkung von X. Imfeld Dr. Christ , Dr. Cattani , Dir. Billwiller. Mit Karten und Plänen
006802: FLEISCHMANN, HECTOR - Les Demoiselles d`Amour du Palais-Royal
006058: FONTAINE, PASCAL - Reis naar het hart van Europa, 1953-2009. De geschiedenis van de Christen-democratische Fractie en de Europese Volkspartij in het Europees Parlement
006509: FONTAINE, JEAN DE LA - Fables de La Fontaine. Edition illustrée par J.J. Grandville. Nouvelle edition (2 Vols.)
001705: LA FONTAINE, J. DE - Fables De La Fontaine
006711: FONTAINE, JEAN DE LA - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré
006329: FONTAINE, JEAN DE LA - Fables choisies, mises en vers. Nouvelle Edition Gravée en taille-douce. Les Figures par le Sr. Fessard. Le Texte par le Sr. Montulay. Dediées aux enfants de France. (6 vols.)
007057: LA FONTAINE, JEAN DE - Contes de La Fontaine. Livres I et II, Livvres III, IV et V. (2 Vols. set)
002257: FOOT, M.R.D. (EDITOR) - Holland at War Against Hitler. Anglo-Dutch Relations 1940-1945. With a Foreword By HRH Prince Bernhard
005554: FORBERG, F.C. - The manual of classical erotology (De figuris veneris)
001587: FOREST, ELLEN - Een Vacantiereis Van 23000 Kilometer Per Hudson Door Europa
002703: FOSTER, M. - Fisiologia
005696: FOULCHER, KEITH & DAY, TONY (EDS.) - Clearing a Space: Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature
007095: ALAIN-FOURNIER - Le Grand Meaulnes
005701: STUART-FOX, DAVID J. - Pura Besakih: Temple, Religion and Society in Bali
006379: FRANAY, GABRIEL - Flossette
007214: FRANZ, HEINRICH GERHARD - Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus (2 Vols)
006968: FREDRIKSSON, ANNA - Gelukspad 3 [ isbn 9789021457543 ]
006506: FREIXA, FERRAN - Gran teatre del Liceu. El foc, darrer acte.
007007: FRIEDHOFF, G. RED.) - Nederlandse Architectuur. Uitgevoerde werken van bouwkundige ingenieurs. In opdracht van de Vereniging van Delftse Ingenieurs, Afd. B.I.
003152: FRIEDLAENDER, LUDWIG - Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in Der Zeit Von August Bis Zum Ausgang Der Antonine (Drei Bände)
002592: FRIEDMAN, MILDRED (REDACTIE) - De Stijl: 1917-1931
006668: FRIEDRICH, OTTO - Olympia. Paris in the age of Manet
005845: FRIEDRICH, CASPAR DAVID - Das gesamte graphische Werk
005122: FRIMA, J. MR. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749
006185: FRIMA, J. - Het Strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749
005593: FROSSARD, LOUIS - Les Vaudois de Provence.
007117: IOH. NICOLAI FUNCII (JOHANN NICOLAUS FUNCK) (1693-1777) - De lectione auctorum classicorum Ad comparandam latinae linguae facultatem necessaria liber singularis
003026: FÜRST, HERMANN DR. - Forst- Und Jagd-Lexikon
005561: GAAG, P. VAN DER E.V.A (SAMENST.) - De geschiedenis van de 1e infanterie Brigade Werkplaats 87 in Engeland en Indië. 1945-1949
006750: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Zomerland. Illustraties van Rie Cramer
006751: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Zomerland. Illustraties van Rie Cramer
006754: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Zomerland. Illustraties van Rie Cramer
003328: GALDIKAS, BIRUTÉ M.F. - De Spiegel Van Het Paradijs. Mijn Jaren Bij De Orang-Oetans Van Borneo
006623: GAMBERS, H.S. PROF. DR. - Curiosa Sexualis being an illustrated treasury of anthropological studies in the history of sex
006576: GARBE, DETLEF & STILLER, WOLFGANG (RED.) - Zeitspuren. Die Ausstellungen. Dreisprachige Ausgabe. Deutsch-English-Français. KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.)
002153: GARLIN, G. - Le Petit Cuisinier Moderne ou les secrets de l'art culinaire
007301: GARRIGOU, GILBERTE - Naissance et splendeurs du manuscrit monastique du VIIe au XIIe siècle
005744: GAUCHER, NICOLAS - Praktischer Obstbau. Anleitung zur erfolgreichen Baumpflege und Fruchtzucht für Berufsgärtner und Liebhaber. Mit 446 Textabbildungen und 4 Tafeln.
006507: GAULTIER, L'ABBÉ [LOUIS EDOUARD CAMILLE] - Lectures graduées pour les enfants du premier age. Nouvelle édition, corrigée et illustrée. Tome premier et Tome deuxième.
004577: GAUTIER, THÉOPHILE (TRAD.) - Aventures du Baron de Münchhausen. Traduction nouvelle par Théophile Gautier Fils. Illustrées par Gustave Doré
1100: GEDIKE, FREDRIK - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden nevens een uitvoerig register der woorden, die in het zelve voorkomen (naar het Hoogduitsch van F.G.)
006069: GEIGER, PH[ILIPP]. L[ORENZ]. (1785-1836) - Handboek der artsenijbereidkunde.Bevattende de practische pharmacie en derzelver hulpwetenschappen. Eerste deel.
982: GELDER, J.K. VAN, M.I. - Over de toepassing van de centrifugaalkracht voor de scheiding en zuivering van ertsen en kolen (proefschrift)
002016: GELDER, J. DE - Eerste Gronden Der Meetkunst Ten Gebruike Der Latijnsche Scholen En Andere Kollegien
006997: GELDER, H.E. VAN DR. E.A. (RED.) - Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen
006958: GELLERT, G.F. - G.F Gellert's fabelen en vertelsels. Vrij herzien door J. Schenkman. Voor rijperen leeftijd. Met platen.
006145: GEM, S. HARVEY - An Anglo-Saxon Abbot. Ælfric of Eynsham. A Study.
007100: GÉNESTET, P.A. DE - Laatste der eerste. Verspreide gedichten
007101: GÉNESTET, P.A. DE - Eerste gedichten
004773: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - Le cirque Piccolo
006448: GENLIS, DE MEV. - Flora of het buitenleven nuttig en aangenaam gemaakt voor de jeugd. Naar het Fransche van Mev. De Genlis
005893: GÉRARD, F.C. (TRAD./TANSL.) - La corbeille de fleurs suivi de La colombe. Traduit d'Allemand de [Chanoine Christophe] Schmid par F.C. Gérard
007280: GERLACH, A.J.A. - Fastes Militaires des Indes-Orientales Néerlandaises
003103: GERLINGS, H.TH. MR. - De Zoeker Uit De Rechts-Praktijk
007351: GERRITS, G. ENGELBERTS & OOSTKAMP, J.A. - Het leven en de daden van den doorluchtigen zeeheld, J. Psz. Koen, Gouverner Generaal en voornaamsten grondlegger van Neerlands uitgebreide heerschappij in de Oost-Indië. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen. + Het leven en de daden der beroemde Vaderlandsche zeehelden, Marten Herbertsz. TRomp, Luitenant Admiraal van Holland en Westvriesland, Ridder der Orde van St. Michel, en Jakob, Baanderheer van en tot Wassenaar, Heer van Opdam, [...]. Met platen en portretten.
007097: GESSNER, SALOMON - Sal. Gessners Schriften (3 Vols).
005510: GEURTS, P. - Gestalten en gedachten (5 delen compleet)
004376: GEWIN, J[AN]. CHR[ISTOFFEL]. (1808-1887) - Inesz en Amanda of Lotgevallen en reizen van Oom Frits, als schilder. Een verhaal voor de jeugd. Met vier gekleurde plaatjes.
003889: WITSEN GEYSBEEK, P.G. (1774-1833) - De kleine Zimmerman of de aarde en hare bewoners; leesboek voor de beschaafde jeugd. Derde deel, met platen.
006339: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Met platen. Nieuwe uitgave. Drie delen in één band.
007175: GEZELLE, GUIDO - Gedichten. Bloemlezing samengesteld door Dr. Aleida Nijland
004220: GEZELLE, GUIDO - Loquela (Tot woordenboek omgewerkt door J. Craeynest)
006853: GIEBELS, LUDY - Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857
002243: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. MR. BARON D' - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balije Van Utrecht sedert 1851; Opgeluisterd door hunnen vier gezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
005076: GILES, ARTHUR E. - The Anatomy & Physiology of the female generative organs and of pregnancy. With explanatory text
004279: GILLIAMS, MAURICE - Vita Brevis. Verzameld werk I, II en III (drie delen)
006850: POTHAST-GIMBERG, C.E. - De kaarsenkroon van Paarlemoertje. Tekeningen van Aart van Breda
004215: GINK, C.S. TH. VAN - Hoenders. Verzorging, teelt en rassen
005502: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz, in drie deelen, met twaalf platen (complete set)
006744: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. Met platen. Derde dee (van 3)l
005351: GLIBOTA, ANTE - Helmut Jahn
005832: GLICK, CARL (ED.) - A Treasury of Masonic Thought
1207: GODDARD, DWIGHT (EDITOR) - A Buddhist Bible (Revised and Enlarged)
005999: GODDIJN, W.A. DR (BEW.) - Pharmacognosie
006925: GODDIO, FRANCK & BERNAND, ANDRÉ - Sunken Egypt - Alexandria
004641: GOEBBELS, JOSEPH DR. - Het bronzen hart
004382: GOEJE, M.A. DE - Stijfkopje (op school). Naar het Hoogduitsch van Emmy von Rhoden
006455: GOES, J. ANTONIDES VANDER - Gedichten, van J. Antonides vander Goes (2 delen in 1 band)
007037: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand". Dritter Band
004317: GOEVERNEUR, J.J.A. - Proza en Poëzie. Met 28 gekleurde plaatjes
004314: GOEVERNEUR, J.J.A. - Karel en Marie. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
004315: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reinoud en Lina. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
004316: GOEVERNEUR, J.J.A. - Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
006986: GOEVERNEUR, J.J.A. - Zestig tafereeltjes verteld aan het jonge volkje
007346: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Eene wonderbaarlijke en kluchtige Historie. Naar Teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd
003907: GOEVERNEUR, J.J.A. (1809-1889) - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen. Met 21 plaatjes
006402: GOEVERNEUR, J.J.A. - Fabelen en gedichtjes voor kinderen. Met 24 platen.
006977: GOEVERNEUR, J.J.A. - Goeverneur's Fabelboek. Het laatste boekje. Met 24 plaatjes naar Otto Eerelman.
006951: GOEVERNEUR, J.J.A. (BEW.) - Chinesche schimmen. Kleine vertellingen , sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes
007133: GOEVERNEUR, J.J.A. - Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens. Met zes plaatjes
006622: GOEVERNEUR, J.J.A. - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen, in huis en school
006281: GOINGA, HANNIE VAN - Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800
006242: GOLDSMITH, MARTIN - Die unauslöschliche Symphonie : Musik und Liebe im Schatten des Dritten Reiches - eine deutsch-jüdische Geschichte.
001931: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow, Roman in Vier Delen
1320: GOOR, J. VAN - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975
003482: BYRON GEORGE GORDON (1788-1824) - Het Cahier. Lord George Gordon Byron
1267: GOSSE, PHILIP - Geschiedenis van de zeeroverij (vier delen)
006762: GÖSSEL, P. & LEUTHÄUSER, G. - Architectuur van de 20e eeuw.
005848: GOUT, M. PROF. IR. - Tempelbouw. Beschouwingen over de bouwsymboliek in Nederland tussen de jaren 1600 en 1950
007163: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen. Met platen, geteekend en op steen gebracht door J.C. Greive Jr.
003822: GRAAF, HENRI W. DE - Bijdrage tot de kennis van den bouw en de ontwikkeling der epiphyse bij amphibien en reptilien (proefschrift)
005836: GRAAF, D.P. DE, KWAADGRAS, E.P. & PEYPE, D.C.J. VAN (SAMENST.) - De stijl der Vrije Metselaren. Een maçonniek platenboek
005981: SMITSLOO-DE GRAAFF, MIEP - Tussen tol en trekvaart : 350 jaar het monument, het water en de mensen, Haarlem-Leiden
007159: GRANDVILLE - Grandville's Bilder aus dem Staats- und Familienleben der Thiere. Mit Erläuterungen herausgegeben von Dr. A. Diezmann.
003729: GRASS, GUNTHER - Die Blechtrommel (Roman)
005018: CUNILL GRAU, PEDRO (E.O) - Venezuela contemporanea 1974-1989
006047: GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA - Jesus in Rome
005793: GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA - The Nazarene Gospel. Being Part III (text only) of their Nazarene Gospel Restored
006046: GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA - The Nazarene Gospel restored
005840: GRAY, HENRY - Les origines compagnonniques de la Franc-maçonnerie. Collection : Voirs traditionnelles
004229: GREENAWAY, KATE/HONIGH, C. - Nieuwe kijkjes in het rond. Prentjes van Kate Greenaway. Oorspronkelijke versjes van C. Honich (lees: Honigh)
007334: GREENAWAY, KATE - DEWALD, H.P. - Kate Greenaway's kleurboek Voor't Jonge Volkje. 112 teekeningen om met waterverf in te kleuren; met bijschriften in proza en poëzie. Vrij naar het Engelsch door H.P. Dewald.
004228: GREENAWAY, KATE - Under the Window. Pictures & Rhymes for Children (First edition, 1878)
005307: GREENE, GRAHAM - Our man in Havana
1325: WIMERSMA GREIDANUS, G.J.J. MR. VAN - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen
007288: GRIFFITHS, ARTHUR MAJOR - Wellington and Waterloo (The 'Navy and Army Illustrated' Library)
006484: PHILLIPS GRIFFITHS, A. - A. J. Ayer: Memorial Essays (Royal Institute of Philosophy Supplements)
006793: BUIJSEN EDWIN & GRIJP, LOUIS PETER (ED.) - The Hoogsteder Exhibition of: Music & Painting in the Golden Age
003900: GRIMMER, BRUNO (1879-?) - Het oolijke dierenboek
005058: GROOT, EDWARD P. DE - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië
005369: GROOT, HUGO DE [GROTIUS] [ SIMON GROENEWEGEN - ED.]. - Inleydinge Tot de Hollandsche Regts-geleertheyt, Beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hand-Vesten, oude Herkomen, Regten, &c. &c. mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de zelve door Mr. Simon Groenewegen van der Made. Alsmede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren van Processen, voor respective Hoven van Holland. En Versterf-recht van Holland. Beyde met Groenewegens aenmerkingen. Met een Groot Register voorzien. Deeze Druk is merkelyk vermeerdert ende verbetert.
002986: GROTHE, D. - Mechanische Technologie, Ten Dienste Van Het Middelbaar Onderwijs, Een Leerboek Voor Fabrikanten En Industriëelen En Een Leesboek Voor Beschaafden
007006: GRUBE, NIKOLAI (RED.) - Maya. De goddelijke koningen van het regenwoud.
003291: GRUNBERG, ARNON - Onder De Soldaten
003935: GRUYS, J.A. EN WOLF, DE C. - Typographi & bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC. Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 met plaatsen en jaren van werkzaamheid.
007316: GUILMOT, FREDDY - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier.
007070: GUMPERT, THEKLA VON - Erzählungen für meine jungen Freundinnen von Thekla von Gumpert. Mit 3 Bildern von Hugo Bürkner und Julius Scholz. Fünftes Bändchen
007196: GÜTTLER, PETER E.O. - Berlin Brandenburg, Ein Architekturführer. An architectural guide
007088: GUTTON, ANDRÉ - Conversations sur l'architecture. De La Nuit a L'aurore. Visages Et Documents 6. Tome second
006313: GÜTZLAFF, [KARL FRIEDRICH AUGUST CHARLES] (1803-1851) - Gützlaff's Geschiedenis van het Chinesche Rijk, van de oudste tijden tot op den Vrede van Nanking. Uitgegeven door K.F. Neuman en vertaald door K.N. Meppen. Met eene kaart van China en het portret van de Auteur. (eerste en tweede deel, compleet).
006699: HAAFF, P.S. VAN 'T & KLAASSEN, M.J.C. (SAMENST.) - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954
005835: HAAN, M.J.M. DE, KRUYNE, E.L. & PEYPE, D.C.J. VAN (SAMENSTELLING, INLEIDING EN TOELICHTING) - Het woord gezocht. Teksten over Vrijmetselarij.
006169: HAAN, BR. M.J.M. DE & BOODEN, BR. K. (BEW.) - Tweehonderd jaar Hoofdkapittel der Hoge Graden. 1803-2003
006368: HAAN, HILDE DE - Jo Coenen. Van stadsontwerp tot architectonisch detail.
586: HAAR, A.A. TER - Handboek voor de nuthoenfokker
001692: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN - Olle Vrunden in Grönnegerland
005337: HAASSE, HELLA - De meermin
006770: HACKETT, PAT (ED.) - The Andy Warhol Diaries
005421: HAECKEL, ERNST - A Visit to Ceylon 1882
002223: HAEFTEN, G.A. VAN KOLONEL - Het Beheer, De Belangen En De Dienst Der Koninklijke Marechaussee
006709: [HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN] - - Historie der martelaren, die om het getuygenisse der evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tyden Christi onses Saligmaeckers af tot den jare 1655 toe (...) De tweeden Druck/overseen en verbetert/met byvoeging van verscheyden deftige platen, meer als voor dezen gedruckt (.)
005917: HAGEMAN, MARIËLLE & SCHULLER, GERLINDE - Amsterdam in stukken/Amsterdam in documents 2010-1275
007349: HAGEMAN, H.H. JR. E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
001794: HAHN, SUSANNE HAHN - De Kunst Van Het Zijde Schilderen. Technieken En Voorbeelden
006557: HALÉVY, LUDOVIC - Récits de guerre. L'invasion 1870-1871
006885: HALLEMA, A. - n en om de gevangenis, van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indie. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorbericht van Prof. Dr. H. Brugmans
007038: HAMANN, RICHARD - Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeiten bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen. 12 farbige Tafeln.
005956: HAMEL, A.G. VAN PROF. DR. (RED.) - De tuin der goden. Mythenb der Egyptenaren, volken van Voor-Azië, Indiërs, Grieken, Scandinaviërs en Kelten. Illustraties van Anton Pieck
004451: HANS, D. - De Knalclub van 3A. Met penteekeningen van Menno en bandteekening van Louis Bron
006681: HANSEN, P.A. - Per en de dwergen
003976: HART, MARTIN (= MAARTEN 'T HART) - Het vrome volk
006067: HARTMANN, JULIUS EDUARD - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het hoogduitsch door S. J. Van Den Bergh
007286: PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. - Krieg und Sieg 1870-71 Ein Gedenkbuch
007285: PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. - Krieg und Sieg 1870-71 Kulturgeschichte
002782: HARZING, WIM - Driebergen En Rijsenburg. Hoe Zij Ontstonden
007271: HASELEN, M. VAN - 25 jaar militaire luchtvaart in Nederlandsch-Indië.
004614: HASEMANN, ARMINIUS - Himmel und Hölle auf der Landstrasse. Mit 42 Holzschnitten des Verfassers
006969: HASHEMZADEH, GOLNAZ - Zij is mij niet [ isbn 9789462370654 ] Een roman over de zoektocht naar vrijheid
003995: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verhalen
007312: BOREL D'HAUTERIVE, M. - Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambrésis. Receuil officiel dressé par les ordres de Louis XIV 1696-1710. Tome premier
1488: HAVARD, HENRY - La terre de Gueux/Voyage dans la Flandre Flamingante
005615: HAVERKAMP, ALFRED E.O. - The Jews of Europe in the Middle Ages. Exhibition catalog.
005483: HAZEU, J., C. ZOON - Leerzame gesprekjens of de vlijt der kinderen opgewekt. Met plaatjens.
005169: HEERES, JAN ERNST - De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748 en 1749. Een bijdrage tot de geschiedenis der provincie Groningen (proefschrift)
006777: HEIDEN, MARIA & PIERSMA, ANDREA (SAMENST. EN RED.) - Hotel New York 10 jaar in Rotterdam
004024: HEIJBROEK, J.F. DRS. (EINDRED.) - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen
005719: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter. Illustratiën en bandversiering van Rie Cramer.
006714: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC, P. - In sloot en plas. Met gekleurde platen en vele afbeeldingen naar Teekeningen van de Schrijvers.
006634: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - In sloot en plas. Met gekleurde platen en vele afbeeldingen naar Teekeningen van de Schrijvers.
006522: HEINE, HEINRICH - Sämmtliche Gedichte. Erster un Zweiter Band in einem Band.
005388: HEINE, HEINRICH - Die Harzreise
1375: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder
003764: HEINSIUS, H.W. DR. (BEWERKER) - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde (twee delen)
006854: HEKMEIJER, F.C. (BEW.) (1809-1886) - Het zieke vee en zijn behandeling. Recept-zakboek voor hen, die zich met de behandeling van ziek vee bezig houden. Bevattende, behalve eene korte beschrijving van de ziekten der huisdieren, de geneeswijzen die tegen die ziekten moeten worden aangewend.
005163: HELLER, STEVEN E.O. - The Annual of the American Institute of Grapic Arts
007027: HELLINGA, WYTZE GS - Copy and print in the Netherlands. An atlas of historical bibliography (2 Vols.)
004945: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ - Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden
007237: HEMINGWAY, ERNEST - For whom the bell tolls
005643: HEN, YITZHAK - Culture and Religion in Merovingian Gaul A.D. 481-751 (Cultures, Beliefs and Traditions)
003503: HENKET, N.H., SCHOLS, CH.M. DR. EN TELDERS, J.M. - Waterbouwkunde
003367: HENNESSY, PETER - The Prime Minister. The Office and the Holders Since 1945
002689: HENNESSY, PETER - Whitehall
004447: HENTY'S, G.A. - De cornet der ruiterij. Opnieuw bewerkt door W. Wijker
005023: HERDT, RENÉ DE - Keizer Karel en Gent - Charles Quint et Gand - Kaiser Karl und Gent - Emperor Charles and Ghent - El Emperador Carlos y Gante. Je mettrais Paris dans mon Gandt. Tekeningen Dessins Zeichningen Drawings Dibujos Gaston de Smet
007350: GILLE HERINGA, S. - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, of Alphabetische opgave van de Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Buurten, Voorname Huizen of Buitenplaatsen, Bewoonde en onbewoonde Polders. Staat der bevolking, volgens de laatste algemeene volkstelling, waar op achter elke gemeente het cijfer naar de godsdienstige gezindheden is vermeld.
006578: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken 12 - Beschouwend werk
005210: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De god denkbaar denkbaar de god
006818: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979
007340: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN MR. - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant; Tot den jaare 1629. (Tweede deel, van 4 delen)
007126: HEWARD, CONSTANCE (TOLD BY -) - Ameliaranne at the Farm
234: HEWISH, JOHN - Emily Brontë/A Critical & Biographical Study
006781: HIBBERT, CHRISTOPHER - Napoleon. His Wives and Women
005134: HICHTUM, N. VAN - Het groot winteravondboek. De tooverviool en andere verhalen. Teekeningen van Pol Dom
003826: HICHTUM, N. VAN (BEWERKING) - Vertellingen uit 1001 nacht. Voor Nederland bewerkt door N. van Hichtum, geillustreerd door Rie Cramer (Deel 3)
001690: HIDE, C.L. (SAMENSTELLER) - Zakwoordenboek in Drie Talen Nederlandsch-Duitsch-Russisch/Taschenwörterbuch in Drei Sprachen Deutsch-Niederländisch-Russisch
003779: HILDEBRAND (NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007151: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
006868: HILLEN, HARRY (ED.) - From house of god to academic hospital. History of Maastricht University Center
006738: HILTON, LISA - Athénaïs, The Real Queen Of France
001880: HINKLE, BEATRICE M., M.D. - The Re-Creating of the Individual. A Study of Psychological Types and Their Relation to Psychoanalysis.
002341: HINSBERGEN, PHILIPPUS JOHANNES CORNELIUS GEORG VAN - Inventaris Van Het Archief Van De Ridderlijke Duitsche Orde Balije Utrecht 1200-1811
002276: HINSLEY, F.H. (WITH E.E. THOMAS, C.A.G. SIMKINS, C.F.G. RANSOM) - British Intelligence in the Second World War. Its Influence on Strategy and Operations. Volume Three, Part II
003645: HINSLEY, F.H. (E.O) - British Intelligence in the Second World War-Its Influence on Strategy and Operations-Volume 3, Part 1-
005401: HIRSCHFELD, MAGNUS UND GASPAR, ANDRES - Sittengeschichte des ersten Weltkrieges
005675: HISYAM, MOHAMED - Caught between three fires : the Javanese Pangulu under the Dutch colonial administration 1882-1942 (thesis)
007033: HOEK, A.P. VAN DEN E.A. (RED.) - Agrarische kwaliteit van de Hoeksche Waard. 150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard 1848-1998
006775: HOEK, W. VAN DEN MR. - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
002279: HOEK, W. VAN DEN MR. - De Geschiedenis Van Het Wapen Der Koninklijke Marechaussee
006140: HOEVEN, JOHAN VAN DER - De aantrekkingsjkracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze
007162: HOFDIJK, W.J. - Schets van de geschiedenis der Nederlanden, opgehelderd met afbeeldingen
004638: HOFFMANN, FRANZ - Die schönsten Märchen der Tausend und einen Nacht. Für die Jugend bearbeitet von Franz Hoffmann. Mit sechs Bildern in Farbendruck
004585: HOFLAND, BARBARA (1770-1844) - De zoon van den kunstschilder. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch vertaald van Barbara Hofland. Met gekleurde plaatjes
006224: HOFLAND, H.J.A. / ROODUIJN, TOM - Signaal. De beeldende kunst van Louis van Gasteren
1514: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagische thema`s/Op zoek naar de essentie van geest en patroon/Een samenhangende verzameling van literaire, wetenschappelijke en artistieke beschouwingen
005416: HOFSTEDE, GEERT - Culture's Consequences, International Differences in Work-Related Values (Cross Cultural Research and Methodology Series, Volume 5)
006676: HOFSTEDE, ANNIGJE C.H. - Meubelkunst. 40 eeuwen meubelgeschiedenis
007098: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. Hrsg. v. Wilhelm Böhm u. Paul Ernst (3 Vols.)
004528: HOLLANDER, JORD DEN - Ooit gesloopt Nederland
006894: HOLME, CHARLES (ED.) - Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland
004517: HOLWERDA, J.H. DR. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen
001707: HOLZINGER, WERNER/KAMMERLANDER, INGRID/NICKEL, HERBERT - The Auchenorrhynchia of Central Europe/Die Zikaden Mitteleuropas. Volume I: Fulgoromorpha, Cicadomorpha Excl. Cicadellidae
003325: HOMEROS - Homer's Odyssee
005484: HOMERUS - 'S GRAVENWEERT, JAN VAN MR. - De Ilias van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (4 delen, compleet) & De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (3 delen, compleet)
007304: HONISCH, DIETER - Uecker
007143: HOOFT, PIETER CORNELISZOON (1581-1647) - Hoofts Werken in vier delen: Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het einde der landtvooghdye des graven van Leicester. De vierde druk, naar des schryvers eigen handtschrift op ontallyke plaatzen verbetert, met des zelfs leeven vermeerdert, en nu op nieu met meerder printen versiert (2 delen) - Alle de werken van C. Corn. Tacitus, In 't Hollandtsch vertaalt (1 deel) - Mengelwerken, Ten deele nooit tevooren gedrukt. Nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert.
007256: HOOFT, PIETER C[ORNELISZOON]. - Dichtkunstige werken, Van wijlen den Heer Pieter C. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drost te Muyden, Baljuw van Goeilandt, &c.Eerst verzaamelt en uytgegeven Door Jacob Vander Burgh, En nu, in deezen druk, met verscheyde stukken verrijkt, en naaukeurig overzien.
006743: HOOFT, P.C. - Neederlandsche Histoorien, sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden, op Kooning Philips zynen zoon.
006311: HOOFT, P.C. - P. C. Hoofts Brieven; Nieuwe, vermeerderde en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave, met toelichting, aantekeningen en bijlagen. (4 delen, 1600-1629, 1630-1634, 1634-1640, 1640-1647)
006423: T'HOOFT, JOTIE - Verzamelde gedichten
002651: HOOGEVEEN, F. - Us Fryske Hinnen
006137: HOOPEN, PAUL HUGO TEN & ZOEST, ROB VAN - Paul Hugo ten Hoopen
005713: HOOYKAAS, C. - A Balinese Temple Festival
006146: HORNIBLOW, E.C.T. - Wonderful Travels in Wonderful Lands. Pictured by Norman Howard
004611: WIJLEN PASTOOR J.J. VAN DER HORST, HERZIEN DOOR R. BOUMAN, S.J. - Martelaren te Rome. Tweede druk van "De martelaren van Coliseum". Met twaalf platen
75: HOUSMAN, LAURENCE - Stories from the Arabian Nights. Retold by Laurence Housman with drawings by Edmond Dulac
005069: HOUTEN, HERMAN VAN - Over de operatieve behandeling van het aneurysma aortae abdominalis atheroscleroticum (dissertatie)
003644: HOWARD, MICHAEL - British Intelligence in the Second World War-Volume 5- Strategic Deception
002136: HSUN, LU - A Brief History of Chinese Fiction
004656: HU, PHILIP K. (COMP. AND ED.) - Visible Traces. Rare books and special collections from the National Library of China
006840: HÜBNER, JOHANN (1688-1743) - Johan. Hubners, Rector van de Latijnsche School te Hamburg, Beknopte Vragen uit de Staat-Kundige Historie Tot op desen Tijd vervolgt. Naar de Nieuwsten Druk in de Nederlandsche Tale overgebragt door Enen Hoogschatter van Hubners Naam en Geleerdheit. (6 banden)
004758: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger (twee delen in 1 band)
007184: HUGO, VICTOR - Oeuvres Complètes de Victor Hugo. Roman. Tome III & IV. Notre-Dame de Paris I & II. Nouvelle édition, ornée de vignettes.
005829: HUGO, VICTOR - L 'Art d'être Grand-Pere
006261: HUIGEN, PIETER & HUYGEN, JAN - De Beginselen Van Gods Koninkryk in Den Mensch. Uitgedrukt in Zinne-beelden. & Stichtelyke Rymen op Verscheyden Stoffen, in Twee Deelen, Met Schone Kopere Platen (4 delen in 1 band)
006209: HUIJS, PETER - Geroepen door het wereldhart. Een beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van de geesstesschool van het Gouden Rozenkruis en haar stichters J. van Rijckenborg en Catharose de Petri.
1312: HUIZINGA, J. - Briefwisseling I, 1894-1924
004563: HULTEN, PONTUS (ED.) - Futurismo & Futurismi
007026: HÜMMELCHEN, W. DR. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk -
006213: HUNEN, NIENKE VAN & DIJK, TEFKE VAN - Bandeet - [ isbn 9789079571253 ]
007092: HUNGARI, A. (HERAUSGEBER) - Kornähren. Eine Sammlung von Parabeln zur Unterhaltung und Belehrung für alle Stände
006472: HUNT, PERCIVAL - Samuel Pepys in the Diary
005953: HUSSEM, W. - Verzen van wang wei
005297: HUXLEY, ALDOUS - The Genius and the Goddess
006475: HYNEMAN, CHARLES S. & LUTZ, DONALD S. - American Political Writing During the Founding Era, 1760-1805 2 Volume Set
007111: IJZERMAN, HERMIEN - Koentje Kikkerbeet. Tekst en muziek van Joh. Veeken-Bakker
005736: ILLIG, HEINRICH - Die Quadratur des Kreises nach 3000 Jahren gelöst, Die Konstruktion für die Lösung der Aufgabe des Plato gefunden! Mit Lehrsätzen und natürlichen, klaren Beweisen
006474: RIJKSWATERSTAAT & KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCHE INSTITUUT - Verslag over de stormvloed van 1953
004257: IRVING, JOSEPH - The West of Scotland in History: being brief Notes concerning Events, Family Traditions, Topography, and Institutions
002987: ISHIHARA, SHINOBU - Tests for Colour-Blindness
006669: ISRAEL, JONATHAN I. - De Republiek, 1477-1806. Deel I; Tot 1647
002565: D'IVOI, PAUL - Naar Het Land Der Druzen
004632: H.C.J. - De negerhut van oom Tom voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
005180: JACKBERNS, RAYMOND - Woelwaters met vacantie. Met zes illustraties
006884: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
007099: JACOBSEN, J.P. - Gesammelte Werke (3 Vols, complete)
002291: JAECKEL, PETER (HERAUSGEBER) - Alte Uniformen 18. bis 20. Jahrhundert. Eine farbenfrohe Aufreihung von Garde-, Feld-, und Musikkorps-Uniformen aus vielen Ländern. Mit 120 grossformatigen Farbfotos und 15 Zeichnungen.
006647: JÄGER, FRANK PETER - Old & New Design Manual for Revitalizing Existing Buildings.
006609: DUBOIS DE JANCIGNY, M & XAVIER, RAYMOND M. - L'univers. Histoire et description de tous les peuples. Asie, Tome 3: Inde.
006552: WILDERINK-JANSEN, C.M. MEVR. (BEW.) - Kookboek voor de fijnere keuken. Nieuw Haagsch Kookboek
001653: JANSMA, REIN - STAIRS
95: JANSONIUS, F. DR. - Lodewijk van Deijssel
006815: JANSSEN, FRANS A. (SAMENST.) - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans
003432: JANSSEN, FRANS A. (TEKSTVERZORGING, INLEIDING) - Zetten En Drukken in De Achttiende Eeuw. David Wardenaar's Beschrijving Der Boekdrukkunst (1801)
004091: JANSZ., P. (ZAMENGESTELD DOOR -) - Praktisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters
007066: JEANNEAU, HUBERT AND DESHOULIERES, DOMINQUE - Rob Mallet-Stevens Architecte
004593: JEKYLL, GERTRUDE & WEAVER, LAWRENCE - Gardens for small country houses
963: JIN, HA - De waanzinnigen (vertaling Manon Smits)
005094: JONES, RUSSELL (GENERAL EDITOR) - Loan-words in Indonesian and Malay (with DVD)
006733: JONG, DE A. & KRUIJSSEN, A. - VALK, DANIËL DRS (EINDRED.) - Huizinga's complete lijst van voornamen. Vraagbaak voor de afkomst en betekenis van Nederlandse en Vlaamse voornamen - Huizinga's complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen. (twee delen)
005691: JONGE, HUUB DE & NICO KAPTEIN (EDS.) - Transcending borders. Arabs, politics, trade and Islam in Southeast Asia
005977: [SICHEM DE JONGE, CHRISTOFFEL VAN (1581-158)] - HEEMSKERK, MARTINUS & JOHANNES, STRADANUS - 't Schat der zielen, Dat is: het geheele leven ons Heeren Jesu Christi: Naer de vyer Evangelisten. Naer vervolgh des tijdts by een ghevoeght, in seven stucken verdeelt. Met seer schoone figuren versiert/gesneden door C. van Sichem, Voor P.I.P.
006305: JONGH, J.W. DE - Toelichting bij de twaalf historische wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties
006790: JÖRG, C.J.A. - The Geldermalsen. History and Porcelain
006797: JÜRGS, MICHAEL - De kleine vrede in de Grote Oorlog. Het westelijk front in 1914, toen Duitsers, Fransen en Britten samen Kerstmis vierden
005105: JURRIËNS, EDWIN - From Monologue to Dialogue. Radio and Reform in Indonesia
006604: JÜTTEMANN, HERBERT - Die Schwarzwalduhr
005705: JUYNBOLL, TH.W. DR. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer derSjâfi'itsche School
005790: KAHIN, AUDREY - Rebellion to integration. West Sumatra and the Indonesian Polity, 1929-1998.
1004: KALFF, G - Geschiedenis der Nederlandsche literatuur in de 16de eeuw (twee delen)
006494: KAMP, A VAN - De Gele Tram. Een rit per electrische tram van Den Haag naar Wassenaar-Leiden, Voorburg en Delft
006737: KARL, FREDERICK R. - William Faulkner: American Writer
006563: KASSÁK, LAJOS (1887-1967) - Számozott Költemények
004625: KATE, J.J.L. TEN (VERT.) - De hel van Dante Alighieri. In dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald door J.J.L. ten Kate. Met illustraties van Gustave Doré.
004269: KEEPNEWS, ORRIN AND GRAUER, BIL JR. - A pictorial History of Jazz. People and Places from New Orleans to Modern Jazz.
003937: KENNEDY, GRACE (1782-1825) - Anna Ross. Eene geschiedenis voor kinderen, door Grace Kennedy. Uit het Engelsch. Eerste en Tweede Stukje
006725: KENNEDY, HUGH - When Baghdad rulke the Muslim World. The Rise and Fall of Islam's greatest Dynasy
005710: KEPPY, PETER - The Politics of Redress: War Damage Compensation and Restitution in Indonesia and the Philippines, 1940-1957
006391: KÉRI, FRANCISCUS BORGIA - Historiae Byzantinae epitome, e compluribus Graecis praecipue scriptoribus concinnata, a Constantino Magno, ad Constantinum ultimum, & expugnatam per Turcos Constantinopolim. Tomulus posterior.
004583: KERNKAMP, JOHANNES HERMANN - De handel op den vijand 1572-1609, I 1572-1588 (dissertatie)
007032: KES, GIA - Versjes en Plaatjes uit Poppenland
005052: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Bewogen beelden. Films - foto's - teksten. Uit de wereld van een kleine zelfstandige
005176: KIEFER, F.J. - Die Sagen des Rheinlandes. Mit einem Titelkupfer
007283: KIELSTRA, E.B. - Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen door het Departement van Koloniën daartoe afgestaan. Derde deel. Met negen terreinschetsen. (Deel 3 van 3)
005934: KIESEWETTER, R[APHAE]L G. & FÉTIS, F[RANÇOIS] J[OSEPH] - Verhandelingen over de vraag: Welke verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in de 14e, 15e en 16e eeuw in het vak der toonkunst verworven; en in hoe verre kunnen de Nederlandsche kunstenaars van dien tijd, die zich naar Italien begeven hebben, invloed gehad hebben op de muzijkscholen, die zich kort daarna in Italien hebben gevormd? [Die Verdienste der Niderlaender um die Tonkunst. In beantwortung der von der vierten Klasse des Königlichen Niederlaendischen Intituts im Jahre 1826 ausgeschriebenen Frage: (...)]
004391: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob
005547: KIEVIT, C. JOH - Vroolijke vertellingen. Rijk geïllustreerd door W.K. de Bruin e.a.
005279: KIEVIT, C. JOH. - Het geheim van de Canadees
007223: KINDERMANS, GEERTJE - De lieve vrede (debuutroman)
005275: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings, 1830-1880. A Descriptive Bibliography
006441: KING, BRUCE - Robert Graves A Biography
005747: KIRCHNER, BILL (ED.) - The Oxford companion to jazz
004955: KIST, FLOOR - Columns 1960-2002
003828: KLASTERSKY, ANTONIN - Chodsky pisne (Lieder aus Chodsko)
1146: KLEEFSTRA, J. - Een vacantie op de Friesche wateren (Boottocht met de "Meermin")
003350: KLEFFENS, E.N. VAN - The Rape of the Netherlands
004709: KLEI, JAC. VAN DER (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd. Vijf-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
006917: KLEI, JAC. VAN DER (TEKST) - Kikkertje - Dikkerdje. Teekeningen van D. Viel
006117: KLEIST, HEINRICH VON - De Markiezin van O.
007102: KLEIST, HEINRICH VON - Heinrich von Kleist sämtliche Werke. Vollständige Ausgabe in 4 Bänden.
617: KLENKE, HESTER (TEKST) - Jan Klaassen en de Vuurkabouter. Illustraties van Toos Koedam
005685: KLINKEN, GERRY VAN - Minorities, modernity and the emerging nation. Chritians in Indonesia, a biographical approach
001864: KLOMP, D.A. - In En om De Bergensche School
1287: KNEIPP, SEB. MGR. - Mijn testament voor gezonden en zieken
006386: KNIPPING, JOHN B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on earth (2 Vols.)
006542: KNOLLE, PAUL & KORTHALS ALTES , EVERARDUS (RED) - Nicolaas Verkolje 1673-1746. De fluwelen hand
007338: KNOOP, W.J. GENERAAL-MAJOOR BIJ HET NEDERLANDSCHE LEGER. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften (8 delen compleet)
005834: KNOOP, DOUGLAS EN JONES, G.P. - De wordingsgeschiedenis van de vrijmetselarij.
006946: KOENEN, MARIE - MOLKENBOER, PHEMIA - RUTTEN, FELIX DR. (RED.) - Jong Leven. Veertiendaagsch Geïllustreerd Tijdschrift voor Jongeren. Eerste, Tweede en Derde Jaargang, 1917-1919 (drie delen)
007041: KOENIG, ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte. Zwei Bde.
006978: KOETSVELD, C. VAN, C.EZ. - 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes.
004633: KOETSVELD, C.E. VAN - De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof. Met plaatjes
005241: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie van Mastland
005837: KOK, A.C.H.M. DE - N.I. Novikov als Vrijmetselaar", De spirituele zoektocht van een Russische schrijver, publicist en uitgever 1744-1818 (proefschrift)
006869: KOMRIJ, GERRIT (TEKST) - Alfama Lisboa. Fotografie Hans Roels & Serge Vermeir
003627: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken
1308: KONING, J. & WOUTERS, D. - Mooi en nijver Insulinde
004658: KUIPERS-VAN DER KOOGH, E[LIZABETH]. - Kom je luisteren? Moeder gaat vertellen. Met zwartjes en witjes van Jan Wiegman
003427: KOOLWIJK, TOM VAN EN SCHRIKS, CHRIS - Kleine Prentkunst in Nederland in De 20ste Eeuw
005390: KORFF, A.B. DR. - Een vacantie-reisje van een Hollandschen jongen naar Java. Een oorspronkelijk jongensboek. Geïllustreerd
003383: KORTUM, CARL ARNOLD DR. - Die Jobsiade. Ein Grotesk-Komisches Heldendicht in Drei Teilen
007307: KOSINSKI, DOROTHY (ED.) - Fernand Léger, 1911-1924 - The Rhythm of Modern Life
005007: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers notarissen en cramers op het Binnenhof. Met 14 afbeeldingen
005493: KOSTER, EGBERT - Natuur onder architectuur/ Architecture for nature. IBN-DLO Wageningen. Architect Stefan Behnisch
007000: KOSTER, MAREN - Drie flinke rakkers. Platen van Maj. Lindman
004184: KOSTER, EDWARD B. - Tonen en tinten
006637: KRAMER, ARNO (GESELECTEERD DOOR -, SELECTED BY -) - Into Drawing. Hedendaagse Nederlandse Tekeningen. Contemporary Dutch Drawings
007263: KRAUTH,THEODOR & FRANZ SALES MEYER. - Handboek voor steenhouwers, metselaars en bouwkundigen. De bouw- en kunstwerken van den steenhouwer. Geschiedkundig overzicht, constructie en decoratie. Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor Nederland bewerkt en vermeerderd door F. Lz. Berghuis
649: KRISHNAMURTI, J. - Beginnings of learning
005905: BREDE KRISTENSEN, W. - The Meaning of Religion. Lectures in the phenomenology of Religion
007294: STENFERT KROESE, H.E. & NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
005906: STENFERT KROESE, W.H. - A dazzling darkness. St. Anselm 's Proslogion. The logic of devotion (thesis)
005704: KROM, N.J. DR. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
006308: KRONFELD, PETER C., M.D. (VERKL. TEKST) - Het menselijk oog in transparante illustraties.
006858: KRÜGER, JOHAN GOTTLOB (1715-1759) - Physiologia of Natuurkundige verhandeling over het leven, en de Gezondheid der Menschen. Met Plaaten. Eerste en Tweede deel in één band.
001783: KRÜSMAN, M.F.P. (SCHRJIFSTER VAN: OMA, ZES VERHAALTJES) - Pietje's Ongeluksweek.Ik ben Pietje. Zullen we kennis maken? Met versjes en prentjes door zijn vriend Flippy
004708: KUENEN, A. DR. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat (twee delen)
006875: KUILE, E.H. TER DR. - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VII de Provincie Zuidholland Eerste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland.
005108: KUITENBROUWER, MAARTEN - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001. Jubileumboek
006698: KUNIKIDA, DOPPO - De fatalist en andere verhalen
002126: KURLANSKI, MARK - Nonviolence. Twenty-five Lessons from the History of a Dangerous Idea
006211: KURRAS, LOTTE (ED.) - Das grosse Buch der Turniere. Alle 36 glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters ; die Bilderhandschrift des Codex Rossianus 711 im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana. Einf. und Kommentar von Lotte Kurras, Belser Kunstbucheditionen berühmter Handschriften
004574: KUYK, N.W.C. - Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis. Geïllustreerd door Jan Rinke
007331: KUYPER, J. - Wereld-Atlas voor kantoor en huiskamer. 1e Deel Europa en 2e Deel Azië, Afrika, Amerika en Australië. Premie van Het Nieuws van den Dag. (2 delen in 1 band)
006895: LAARS, T. VAN DER - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst
002221: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek Album I Provincie- En Gemeentewapens (met Errata en Aanvullingen) Album II Voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen En Historische Geslachten (Compleet Met Alle plaatjes)
005838: LACHAT, LOUIS - La Franc-Maçonnerie Opérative
006508: LAGABRIELLE, SOPHIE & VINGTAIN, DOMINIQUE (CONCEPTION) - Histoires tissées: 14 juin-28 septembre 1997, Avignon : la légende de Saint-Etienne, Palais des Papes, Brocarts célestes, Musée du Petit Palais
005982: LAMPO, HUBERT & KOSTER, PIETER PAUL - Arthur
006956: EEN LANDMEISJE - In 't vrije veld. Brieven van een landmeisje aan jonge dames. Ingeleid door Dr. D.J. Coster. Brief I-XII
004331: [LANDRÉ, JEAN CHARLES LOUIS (1875-1952)] - Luilekkerland
007061: LASEAU, PAUL - Graphic Thinking for Architects and Designers
005878: LAURILLARD, E. DR. (INL.) - Sprookjes en vertelsels naar Köhler en Seidel. Met een inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Met vier plaatjes
004185: LAURILLARD, E[LIZA]. DR. - Stekelkruid. Een bundel rijmen
007220: [LAVATER, J.C.] - Handleiding tot de physionomiekunde (Twee delen in 2 banden)
003070: LAWLOR, ROBERT - Voices of the First Day. Awakening in the Aboriginal Dreamtime
006974: LAWTON, BRYAN - Various and Ingenious Machines. Volume 2: Manufacturing and Weapons Technology. Technology and Change in History Volume 6.2
002201: LÉAUTAUD, PAUL - Literair Dagboek 1893-1921
006395: LEDERLINUS, JOHANNES HENRICUS & BERGLERUS, STEPHANO - Homeri opera quæ exstant omnia, Graece et Latine. Graeca Ad principem H. Stephani, ut & ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atque insuper ad cod. mss. sunt excussa. Ex Latinis editis Selecta sunt optima, verum ita interpolata, ut plurimis longe locis, præsertim totius Odysseae nova plane versio videri possit. Curante Jo. Henr. Lederlino, Linguar. orient. in Acad. Argentorat, prof. P. & post eum Stephano Berglero, Transsylvano.
006796: LEE, TANITH - The Gods are thirsty. A Novel of the French Revolution
006005: LEEMANS, W.F. ET LEEMANS, ELISABETH, NÉE PRINS - La Noblesse de la principauté d'Orange sous le regne des Nassau et ses descendants aux Pays-Bas
006916: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek. Met versjes van F.H. van Leent
001753: STORM VAN LEEUWEN, JAN - 75 Jaar Boekbindkunst in Nederland
006381: LEEUWEN, A. VAN DR. - Geschiedenis der paardenfokkerij in Nederland. Een studie aangaande de geschiedenis der paardenfokkerij in Nederland en de binnen- en buitenlandse invloeden, die daarop van de vroegste tijden tot op heden hebben ingewerkt
005621: LEGNER, ANTON (HGR) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler in der Romanik Teil 1,2, 3. Ausstellungskatalog
003404: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. (REDACTIE) - Fotografie in Nederland 1839-1920
007201: LELIMAN, J.H.W. & SLUYTERMAN, K. - Het moderne landhuis in Nederland. Met 500 afbeeldingen
005505: LELYVELD, TH. B. VAN - De Javaansche danskunst
004653: LEM, ANTON VAN DER - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten
007233: LENNEP, J. VAN MR. - Het verheugd Amsterdam, by het plechtig bezoek door Z.K.H. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, ter gelegenheid van zijn achttiende verjaardag, aan de hand van zijn doorluchtigen vader, aan de hoofdstad gebracht
007327: LENNEP, J. VAN MR. EN GOUW, J. TER - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (3 delen)
002270: LENNEP, J. VAN - De Vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, ten nutte der jeugd Samengesteld door een Liefhebber der Latijnsche Tale, en opgeluisterd met Boekdruk-Etsen door Johannes Kachelius (i.e. E. Verveer) (Grammatica Latina)
003107: LENNON, JOHN - In His Own Write
002190: LENS, J. - Rhandensche Jongens
004464: LENTING, L. ED. MR. - Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. Zevende uitgave
006970: LEOPOLD, JOH. A. & LEOPOLD, L. - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht, uitgekozen en opgehelderd (3 delen in 2 banden)
002704: LEOPOLD, L. - Nederlandsche Schrijvers En Schrijfsters. Proeven Uit Hun Werken, Met Beknopte Biographieën En Portretten
003192: LESSING, DORIS - Mara and Dann. An Adventure
007010: LEVISSON, L. - Drukken en drukwerk
007012: LEVISSON, L. - Licht en donker
005550: LEVRING LEWIS, DAVID - God's Crucible. Islam and the making of Europe, 570-1215
005700: LEWIS, E. DOUGLAS - The Stranger-kings of Sikka
006519: LEYDS, W.J. DR. - Eenige correspondentie uit 1899 (zoogenaamde "eerste verzameling") - Tweede Verzameling (correspondentie uit 1899-1900) (Deel I en Deel II, Eerste Band, Tweede Band, Bijlagen-Index)- Derde Verzameling (Correspondentie 1900, Deel I en Deel II Bijlagen-Index) - Vierde Verzameling (Correspondentie 1900-1902, Deel I Eerste Band, Deel I Tweede Band, Deel II, Bijlagen-Index) (totaal 9 banden)
007197: LIEFHEBBER, P.A. & AMBRIOLA, J.P. - De avonturen van Dirk Kooger Belevenissen van een Texels Zeeman (1780 - 1847)
005099: LIER, R.J.A. VAN - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam
006456: [LIGER, LOUIS] - La nouvelle maison rustique ou économie rurale, pratique et générale de tous les biens de campagne. Nouvelle édition (3 Vols).
002250: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs. Autocrats of All the Russians
1436: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk Religieuze Tolerantie na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg.
002323: LINDEBOOM, G.A. PROF. DR. - Inleiding Tot De Geschiedenis Der Geneeskunde
006135: LINDERS, JOKE & VEER, JANNEKE VAN DER - Han G. Hoekstra. Biografie
004309: LINSCHOTEN, J.H. - De Londensche vagebond of Nergens goed voor. Met 4 plaatjes
004209: LINTUM, C. TE DR. - Historische atlas
006857: LIS, WOUTER VAN - Pharmacopoea galeno-chemico-medica Probatissimis Auctoribus, ratione & experientia fundata Of meng-schei-en geneeskonstige artsenywinkel, Op de beste Schruvers, de reden en de ondervinding gebout; behelsende De voornaamste tegenwoordig in gebruik zynde Genees- en Heelmiddelen, vele van het overtollige besnoeit, derzelver aart, deugt en manier van bereiding: benevens Een Korte Verhandeling hoe men met weinig Geneesmiddelen de Grootste Ziektens worden genezen: alsmede Verscheide Meng- en Scheikonstie Observatien, en een Verklaring van de voornaamste Konstwoorden, Characters &c. Tot algemeen nut in 't Latyn en Duitsch te zamengestelt.
005430: HUTCHINS. LISA - Esher and Claygate past
007166: LISTAL, ALFRED (PSEUD. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE) - Van de Wortelkindertjes. Versjes van Alfred Listal
007211: LISTAL, ALFRED (PS. VAN WILLEM ALFRED GOUWE) - Flipje Fluiter en zijn vrind. Versjes van Akfred Listal
007205: LISTAL, ALFRED (PS. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE) - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan. Versjes van Alfred Listal.
006688: LITTROW, J.J. VON & SOMMER, J.G. - Tafereel van het heel-al. Onderhoudende beschrijving van het uitspansel en den aardbol. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.A. Hondeijker & J. Olivier, Jzn. (4 delen in 2 banden)
006291: LLEWELLYN, RICHARD - How green was my valley
003472: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle's Postkantoor (Het Postkantoor Van Doctor Dolittle)
003473: LOFTING, HUGH - De Dierentuin Van Dr. Dolittle
006065: LÖHR, JOHANN, ANDREAS, CHRISTIAN (1764-1823) - Kleinigheden voor kinderen. Met plaatjes.
005114: LONT, HOTZE - Juggling money. Financial self-help organizations and social security in Yogyakarta
006976: LOON, SOPHIA VAN - Verhalen en schetsen in proza en poëzij
006296: LORBER, JAKOB - Van de hel tot de hemel. De leiding die aan Robert Blum gegeven werd na zijn stoffelijke dood. Deel1 en Deel 2.
005560: LOTI, PIERRE - Pêcheur d'Islande. Cent vingt-huit compositions de E. Rudeaux. Gravures sur bois de J. Huyot.
006789: LOTTMAN, HERBERT - The Fall of Paris June 1940
007284: LOUW, P.J.F. - KLERCK, E.S. DE - De Java-Oorlog van 1825-30. Derde t/m Vijfde Deel (van 6)
004070: LOUWERSE, P. - Voor de kinderkamer. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje
005326: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens en meisjes (2 delen in 1 band)
006599: LOUWERSE, P. - Voor 't jonge volkje. Almanak voor het schrikkeljaar 1888. Met 36 groote en kleine platen - Voor 't jonge Volkje. Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1887, Met 123 groote en kleine Platen - Voor 't jonge Volkje. Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1888, Met 102 groote en kleine Platen (3 delen in 1 band)
005016: LUDWIG, IRENE & LUDWIG, PETER - (Non)conform. Russian and Soviet Art. The Ludwig collection 1958-1995
006718: LUGER, JOHAN; WALLAGH, G.H. & ADRIA, P.G. (B.A. CANTAB.) - All About Amsterdam. Official Guide
004236: LUGER, BERNT - Wie las wat in de negentiende eeuw=
003782: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen
004659: LUMMEL, H. VAN - De oranjestam. Met 4 platen
004459: LUNS, FRANK (RED.) - Het tooneel te Amsterdam. Dramatisch Jaarboek 1911
007089: LÜSCHER, MAX PROF. DR. - Farb-Test. Kleiner Lüscher Test. Auszug aus dem großen klinischen Lüscher Test
006550: LUTHER, MARTIN - Martin Luthers Ausgewählte Schriften
005387: LYALL, EDNA - SEIFFERT, WILHELMINA - Ralph Denmead (Wafarming Men). Uit het Engelsch door Wilhelmina Seiffert.

Next 1000 books from Novemberland

12/15