Novemberland
Hooigracht 35, 2312 KN Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-18297344            Email: novemberland@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
004637: - Aus dem Wunderreich der Träume. Märchen von Alb. Timaeus. Für die Jugend bearbeitet und ergänzt von Frida Kronoss. Illustriert von E. Voigt
007344: - Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg.
007624: - Harlem et les champs de fleurs
005392: - Verzameling van Reglementen, Instructien, en Dispositien, gestatueert door Zyne Doorlugtigste Hoogheid W.C.H Friso, Prince van Orange en Nassau, &c &c. &c. en vervolgens door Haare Hoogheid, Mevrouwe de Princesse Gouvernante, &c. &c. &c. glor. gedagtenis. Strekkende tot onverbrekellyke wetten voor de Provincie van Stadt en Lande.
003762: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik
005770: - Voyage dans l'interieur de la Hollande fait dans l'Année 1806 et 1808. Avec figures. Tome Premier
006690: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche Land- en Volkenkunde. Eerste deel : Portugal, Spanje en Frankrijk. Met platen en kaarten
007826: - Zakwoordenboek Nederlandsch-Maleisch-Engelsch -Uitgave 1945
007756: - Natuurlyke Historie Of Uitvoerige Beschryving Der Dieren, Planten En Mineralen Volgens Het Samenstel Van Den Heer Linnaeus - 37 Parts in 35 Vols. (Complete set)
007354: - De Nederlandsche Vereeniging te Londen. 1873-1898.
006662: - Le Fablier du Second Age ou Choix de Fables à la portée des adolescens; Avec des explications morales et des notes tirées de l'Histoire, de la Mythologie et de l'Histoire naturelle. Et orné d'une Gravure pour chaque Fable.
005980: - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 december 1882.
007607: - Vaders liefste zoon
007484: - Verhalen uit het dierenrijk. Een geschenk voor de Nederlandsche jeugd. Naar het Hoogduitsch. Met platen. IIe Deel.
005458: - Almanak voor het Schoone en het Goede voor 1832
005456: - Musée Royal de Las Haye (Mauritshuis). Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures
007635: - Humoristisch Salon-Album. Teekeningen van Ch. Rochussen, Elchanon Verveer, J.M. Schmidt Crans, J. Linse en anderen.
007257: - N.V. Instrumentfabriek en -Handel voorheen P.J. Kipp en Zonen, Delft 1830-1930: Chemische catalogus
005650: - Geldersche volksamanak 1841
006989: -- - Keur van fabelen en leerzame verdichtselen.Tweede Deel
006367: - Algemeen Adresboek der Gemeente Rotterdam
007550: - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, Deel III (Nos. 9-10) (1944-1948). Met 37 platen, 1 kaart en 98 afbeeldingen in de tekst.
006927: - Goya. Europalia 85 España
006943: - Het Nieuwe Testament Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Iesu Christi. - De CL. Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoischen in Nederlantschen dicht overgeset, door Petrum Dathenum. - Cathechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd (3 delen in 1 band)
005988: - Cendrillon
005986: - Les Favoris du château
005499: - K.A.K:s Bilatlas over Sverig
007721: - ATLAS DES ENFANS, ou méthode nouvelle, courte, facile et demonstrative, pour apprendre la geographie. En XXII. cartes illuminées. Avec un nouveau traité de la sphere, ou l'on explique le Mouvementdes Astres, & les Systemes du Monde anciens & modernes, l'usage des Globes & des Mesures Géographiques. Avec Figures.
004076: - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde tevens orgaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (2 vol.)
007149: - Homers Werke. Aus dem Griechischen übersetst von dem Dichter der Noachide. Erster Band.
007116: - Die Häkelarbeit - IV. Serie. Bibliothek D.M.C.
006987: -- - De geschiedenis van Mijnheer Kardoes en Mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen
006908: - Kleurboekje No. 7
005647: - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkunding maandschrift. Vijf-en-negentigste deel. Nieuwe reeks. Zevende deel.
006252: - Rubaiyat of Omar Khayyam. The First and Fourth Renderings in English Verse by Edward FitzGerald. With Illustrations by Willy Pogany
007442: - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
003502: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
007527: - La Henriade travestie en vers burlesques.
005459: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. Met twaalf gekleurde platen. Eerste, tweede en derde deel (in 1 band)
007846: - La Saint-Nicolas
006910: -- - Kluchtige en zonderlinge avonturen van Sim-Simse, een aap der apen. Met 16 gekleurde Plaatjes
006294: - Twintig platen, voorstellende de Werkplaatsen, benevens de voornaamste werktuigen en voortbrengselen van twintig verschillende ambachten.
007479: - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis te Leiden
007053: - Das Bürgerhaus in der Schweiz II. Band Das Bürgerhaus in Genf/ La maison bourgeoise en Suisse. II. Volume La maison bourgeoise dans le canton de Genève
005851: - La Franc-maçonnerie. Exposition du Musée d'Aquitaine à Bordeaux, 11 Juin - 16 Octobre 1994
006649: - Schetsen en Tafreelen uit de Fransche Revolutie van 1789
007145: - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studentencorps den 18den Juni 1895, Ter viering van den 320sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom op den 3de October 1622. Overeenkomstig de Teekeningen, door de Commissarissen tot Regeling der Maskerade verstrekt, onder hun toezicht geteekend en op steen gebracht door R. RAAR, en in kleuren gebracht door P.W. TRAP.
006559: - Tables des Logarithmes a huit décimales des nombres entiers de 1 a 120000 et des sinus et tangentes de dix secondes en dix secondes d'arc dans le système de la division centésimale du Quadrant publiées par ordre du Ministre de la Geurre.
007796: - The little Robinson and other Tales
007172: - Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
006061: - Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pelerinage Europeen (Europalia 85 Espana)
006707: - Herinneringen van een Gevangene
006882: - Little Folks. A Magazine for the Young. New and Enlarged Series
007077: - Das Werk. Schweizerische Zeitschrift für Baukunst, Gewerbe, Malerie und Plastik. Heft 4. April 1914. Die neue Universität in Zürich. Bildhauer Paul Osswald
006405: - Les Jeux de l'Enfance
007405: - Art of Africa - Afrikanische Kunst - Afrikaanse Kunst - Arte Africano
003882: - Boekje met modellen voor Anker Steenbouwdoos
005475: - Bloemen voor Neerland's Schoonen. Dichtbundel van vaderlandsche poezij
006912: -- - Zangvogels
004572: - Boys Illustrated Annual 1893 (Vol. I.- No. 1- 50)
007674: - Wonderful India and three of her beautiful neighbours Ceylon- Burma-Nepal
007173: - Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
006760: - Hoe koud het was, en .... hoe warm! Gedenkboek van den winter 1928-1929.
007520: - De vryheid aan de Nederlandsche jeugd. Met platen.
004800: - Friesche almanak voor het jaar 1905
007476: - Valentin ou le Jeune Menuisier, faisant son Tour de France.
003922: - Vlieger's Leiteekenvoorbeelden, deel 5 tot en met 8 (van 8)
006393: - Volledige beschryving van het Koningryk der Nederlanden, of de zeventien provinciën, benevens het Groot Hertogdom Luxemburg, alphabetisch ingerigt, met eene geheele vels kunst-kaart, op een nieuwe en gemakkelijke manier aangelegt, en verdeelt in 365 vakken, gevolgt door eene beknopte beschryving der geheele wereld, benevens wetenswaardige en aangename onderrigtingen, etc.
007103: - Die Sonette von William Shakespeare
007104: - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers.
006295: - Chineesche Geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het Kort Begrip van een Chineesch Tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene Verzameling van spreekwoorden der Chineezen. Oorspronglyk in de Chineesche Taale beschreeven. Daar uit in 't Engelsch overgezet, en met breedvoerige Aantekeningen, vervattende zeer veele Byzonderheden wegens de Zeden en Gewoonten der Chinezen, verrykt. Nu in 't Nederduitsch vertaald en met koperen Plaaten versierd.
003525: - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak Voor 't Jaar Onzes Heren Jesu Christi 1873
003474: - Berigt wegens de geconstitueerde magten residerende in de STAD 's-GRAVENHAGE met aanwijzing hunner woonplaatsen, voor het Jaar 1816
003218: - Nouveau Formulaire de prières dédié aux enfants de Marie
004486: - Northern Electric General Catalogue - No. 7 - Electric Supplies
968: - - Effigies & Vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae
005514: - Ford-Handboek ten gebruike van bestuurders en eigenaars van Fordwagens
001911: - Leiden's Ontzet. Psalmen, Lofzangen, Liederen
001912: - Leidsch Prentenboek
004635: - Legenden en sprookjes (twee delen in één band). Tooversprookjes. Legenden en vertellingen voor de jeugd/Legenden en sprookjes. Van nabij en verre. Allerlei sprookjes en vertellingen. Met gekleurde platen resp. Met mooie platen in kleurendruk
002151: - Catalogus Van De Firma Schlieper. Groote Voorraden Van Alle Machines En Benoodigdheden Voor: Suikerfabrieken, Landelijke Ondernemingen, Spoorwegen, Mijnbouw En Waterstaat
004533: - Glashütte Limburg - Catalogus 54 - Armaturen
006428: - L'Odyssée d'Homere traduite en François par Madame Dacier (Tome premier et tome second)
006952: - Zomervreugde. Keur van verhalen voor de lieve jeugd. Door den schrijver van De lentejaren, Leerzaam en nuttig, enz. Met 8 gekleurde platen.
004301: - De schoone slaapster en De witte kat
006948: - De kostschool en De witte duif: onderhoudende verhalen voor de jeugd. Naar het Engelsch, met platen
006502: - Album Berlin-Potsdam (24 Abbildungen)
007605: - Asschepoester en De Gelaarsde Kat [naar Charles Perrault]
005583: - Hawa Patent-Schiebebeschläge (Preisekatalog)
007250: - The Gallery of Modern British Artists
007625: - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald
007645: - Hoe ontstaat onze courant? (plaatjesalbum)
007729: - Passionsspiel Oberammergau 1890
007500: - Extract eens briefs uyt Vlissingen, inhoudende een Roef-Praatje, t'scheep voor-gevallen, tusschen Dort en Ter Vere.
007247: - Groote Magazijnen den Printemps. Groote uitstalling van nieuwe winter stoffen. Winter Saizoen 1874-1875
007253: - Waterloo. Verhalen en krijgsbedrijven. Naar het Engelsch. In twee deelen (2 delen)
006292: - Fiedelflier in het land zonder tovenaars
007679: - Nature's Whisperings. With quotations from Burns, Byron, E. B. Browning, Coleridge, Keats, W. Morris, A. A. Proctor, Shelley, illustrated by E. A. Lewis
007650: - Later als ik groot ben
007801: - Kunstbreiwerk - Beyer's Handwerkboeken Serie H No. 62 - Met 110 afbeeldingen en 2 bijlagen
004796: - Volksalmanak, voor het jaar 1877, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen
004798: - Volksalmanak, voor het schrikkeljaar 1876, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen
004799: - Volksalmanak voor het jaar 1883. Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen
005949: - Ricordo d'Italia. Genova
006914: - Where are you going to my Pretty Maid?
007129: - Het leeskabinet voor de jeugd uit goede bronnen bijeenverzameld. Met platen. [met een voorberigt van de verzamelaar; met platen van Gerard Jacobus Scheurleer (1801-1871)]
007014: - Modelboek voor het vervaardigen van schrijf-model en kunstletters
005482: - Arno en Similde, of keur van zedelijke en onderhoudende verhalen, voor kinderen van den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch van Dr. Julius Freudenreich. Met platen
006594: - Goldsmith's History of Fishes, Reptiles and Insects; With Numerous Original Notes. The Illustrations coloured in a superior Style.
007806: - Volks-Almanak voor het jaar 1882
007850: - Notice sur l'île d'Elbe, Contenant la description de ses villes, ports, places fortes, villes, bourgs, villages, l'état de sa population, de ses productions ; son étendue, sa distance de Paris, etc. ; la description des moeurs et usages de ses habitants ; un coup-d'oeil sur l'histoire de cette île qui est devenue la résidence de Buonaparte.
007804: - Cadetten Almanak 1939
006032: - Ulrica Hydman-Vallien
007168: - Langoortjes. Met rijmpjes van Grootmoedertje
007463: - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift vervattende al de Kanonijke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door Last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden
007636: - Wet der Leidsche Studenten-Wielrijder-Vereeniging "De Raddraaier." (Opgeriecht 21 October 1885)
005946: - Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van Gremonville, In de Raedt van State van Syn Keyserlycke Majesteyt te Wenen gedaen. Uyt het Fransch vertaelt.
007798: - AGLAJA. Tijdschrift voor dames. Verzameling v.d. nieuwste borduur- en tapisserie-patronen.
007252: - Historische en natuur-kundige lente-reis door Zuid- en Noord-Holland, en een gedeelte van het Sticht van Utrecht; Gedaan door een viertal vrienden, en nu, bij wijze van brieven, medegedeeld. Opgehelderd met oudheid-kundige aantekeningen; en verdeeld in twee deelen (2 delen in 1 band)
007847: - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de Zuidelijke provinciën; een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
006125: - VERSAILLES. Palais, Musée, Jardins
003496: - De wandeling. Naar de vierde Engelsche uitgave van Mrs. Sherwood. Met houtsneeplaatjes
007649: - Sint Nicolaas Verjes
005148: - Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering X, deel I. De Buitenbezittingen 1904 tot 1914
007548: - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving.
007517: - Heilige Bücher des Neuen Testamentes unseres Herrn Jesus Christus. Nach der Vatikanischen Ausgabe. Mit Erlaubnis der Obern.
007518: - Het nieuwe testament ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi. Door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619.
007136: - Naam - en Ranglijst der Officieren van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië, alsmede van de Landmacht in West-Indië.Vier en tachtigste jaargang. Met voorkennis van het Departement van Oorlog
006412: - De betooverde Prins
007018: - Klimschs Jahrbuch. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuheiten auf dem Gesamtgebiete der Graphischen Künste. Sechzehnter Band 1921/22
006745: - Pauline Gravenhorst; welke weldaden zij deed, en hoevele vreugde zij daarom genoot. Met platen
006919: - Full of Fun ABC. Father Tuck's "Nursery Series"
003753: - Groninger Volks-Almanak 1838-1839
004289: - De Vogelbruiloft
007631: - Kootje Konijn en Juffrouw Ekster
004354: - Gedenkboek IV. Nutskweekschool voor onderwijzeressen 1876/1882. Gemeentekweekschool voor onderwijzeressen 1882/1936
007830: - Nederlandsche Muzen-Almanak. 1834. Zestiende jaar
007519: - Buitengewone lotgevallen van Jan Kompaan den Jonge en zijn reismakkers. Met gekleurde platen.
005849: - De Leerling Vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw
007008: - Koninklijke Kunstzaal Kleykamp. Vente collection importante tableaux et sculptures des XVe, XVIe et XVIIe siècles, appartenant à un amateur. Mardi 10 juin 1924.
001663: - Printeboekje Voor Kinderen
007555: - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments: Translated out of the original Tongue; and with the former Translations diligently compared and revised, by His Majesty's Special Command.
006410: - Van dit en dat, van alles wat
004207: - De vrienden van Jezus
004681: - Het werkelijke leven in een kinderpak. Met plaatjes
006074: - L'Encyclopédie de la jeunesse. Qui? Pourquoi? Comment? Tome I. 720 pages, 900 gravures, 6 hors-texte an couleurs
006682: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Naar officieele gegevens bewerkt, met register van 6000 plaatsnamen en afstandsbepaling in kilometers tusschen de voornaamste plaatsen. Schaal 1:400.000.
007619: - Jules Verne zijn werken en leven gezien door hedendaagsche schrijvers: A.J. Bothenius Brouwer, Frans Coenen, A.J. Drewes, (...) Herman Robbers
004013: - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Aan het strand
007634: - Speeltijd
006349: - Nederlandsch Dravers-Stamboek. Hengsten - Veulenmerriën - Veulens. Deel 1 - 1880-1906
007115: - Le guide, ou nouvelle description d' Amsterdam; Enseignant aux voyageurs et aux negoçians, son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc . (...). Avec une description de sa belle maison de ville (...) Nouvelle edition, augmentée considerablement, & enrichie d'un grand nombre de tailles douces.
006888: - Journal des demoiselles. Trente-sixième année
005391: - Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde. Herausgegeben von Dr. H. Reicehnbach-Klinke, Braunschweig; Schriftleitung: E. Roloff, Mannheim. 42. Jahrgang
007079: - La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier
006554: - Wapenvoorschrift der infanterie 1915-1916, No. 95
006375: - MUQARNAS An annual on the visual culture of the Islamic world.Essays in honor of J.M. Rogers. Volume 21
006692: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel B: beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Tweede stuk: Europisch-Rusland, met Finland, Polen en de Kaukasisch-Landen. Met platen en kaarten
006331: - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden.
007626: - Amsterdam, sa vie économique et sociale, ses institutions hygiéniques et philantropiques. Notice publiée à l'occasion de l'Exposition Internationale de Bruxelles par le Bureau de Statistique d'Amsterdam
007627: - Friesche Vlag kookboek
007628: - Concentratiekamp Mauthausen, Moordhausen. Gevangene No. 12564 vertelt....
007505: - Wapenvoorschrift voor de Mitrailleurs M. 08, M. 08/13, M. 08/15 en den Cavaleriemitrailleur M. 08/15. (W.V. mitr. M. 08), No. 90a.
006907: - Lettergeschenk. Kinderbibliotheek. Met 8 gekleurde plaatjes
003881: - Metamorphoses Picture-Book. Neuestes Verwandlungs-Bilder Buch. Livre de Metamorphoses
005315: - De wegen der voorzienigheid: schetsen uit het menschelijk leven. Met gekleurde platen
007473: - De kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
005945: - Geschichten und Bilder aus dem Kinderkreise. Mit colorirten Bildern von Rothbarth
007752: - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd. Twintigste deel. Met plaaten en pourtraiten.
005935: - Nederlandsche Pharmacopee. Met Aanvullingen en wijzigingen
006691: - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië. Met platen en kaarten
006341: - Das Detail in der moderne Architektur (4 vols., incomplete)
006581: FRANK-VAN WESTRIENEN A. - Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout. Vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden
003760: GOEVERNEUR J.J.A. (1809-1889) - Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens
006640: ROBIDÉ VAN DER AA, C[HRISTIANUS] P[ETRUS] E[LIZA]. MR. (1791-1851) - Merkwaardigheden uit het Dierenrijk. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd. Met 32 platen.
002856: AAFJES, BERTUS - Voetreis Naar Rome
007082: AALTO, ALVAR - Synopsis. Painting - Architecture - Sculpture/Malerei - Architektur - Skulptur/Peinture - Architecture - Sculpture
006376: ABEL, LOTHAR (ARCHITEKT, 1841-1896) - Garten-Architektur. Mit 198 Illustrationen nach Handzeichnungen des Verfassers Photozinkographie von C. Haack
007231: ABIGEO, RAYMOND & PERETZ, JEAN CLAUDE - Erotoscope
005814: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
007347: OOM ABRAHAM - De Neef van Prikkebeen. Een wonderbaarlijke historie aan de jeugd verhaald door Oom Abraham. Met teekeningen van Daan Hoeksema
007620: ABRAMSZ, S[IMON] (1867-1924) - De gelaarsde kat : een sprookje / met silhouetten van Jan Wiegman ; versierd door Mathieu Wiegman ; naverteld door S. Abramsz
006643: ACTON, EDWARD - Russia. The Tsarist and Soviet Legacy
005546: ADONA (MEVR. DONATH-VAN DER SCHEER) - Weggeloopen! Illustraties van Cecil Aldin
004617: AGATHA (REINOUDINA DE GOEJE) - Mijn lieve pop. Met 16 gekleurde platen naar teekeningen van Ida Waugh
006088: AGATHA (PS. VAN REINOUDINA DE GOEJE), EBBINGE WUBBEN-VAN NES, S. MEVR., HAANSTRA, W., LAURILLARD, E., METS, W. TZN., REIJN, G. VAN EN ANDEREN. - Na Schooltijd. Nieuwe prachtbundel. Proza en Poëzie. Voor het jonge volkje. Met 15 platen. (Prachtbundel aan de lieve kleinen)
007169: AGATHA (REINOUDINA DE GOEJE) - Mijn lieve pop. Met 16 plaatjes naar teekeningen van Ida Waugh
004571: AGATHA (PSEUD. VAN REINOUDINA DE GOEJE) - Moeders' raad
003903: AGATHA (= REINOUDINA DE GOEJE) - De roodborstjes
007837: ALEXANDROV, VICTOR - Adder onder adders. Mijn jeugd tijdens de Russische revolutie (privé-domein nr. 3)
007345: DANTE ALIGHIERI - La Vita Nuova; The New Life
007568: ALKEMADE, K. VAN & SCHELLING, P. VAN DER - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van maaltyden, en het drinken der gezondheden, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen, en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk, nevens den oorsprongk dezer Gewoontens, en der zelver overeenkomst met die van andere Volken. (3 delen, compleet)
007040: ALKEMADE, KORNELIS VAN - De goude en zilvere gangbaare penningen der Graaven en Graavinnen van Holland, in er egte stand en waare weezens vertoond en behandeld, en med één korte beschriiving der Prinseliike Leevens-Bedriiven opgehelderd. De Munt der Graaven van Holland
007074: BROOKS. H. ALLEN (ED.) - Writings on Wright: Selected Comment on Frank Lloyd Wright
003905: ALPHEN, HIERONYMUS VAN MR. - Kleine gedichten voor kinderen
006792: ALPHEN, J. VAN - De Boeddha in de drakenpoort. Boeddhistische sculptuur uit de grotten van Longmen, China 5de - 9de eeuw
007757: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen
005274: ALTERA, J[AN] - De Poppenwas met Sunlight Zeep. Lees-, Teken-, Kleur- en Knipboekje. Aangeboden door Lever's Zeep-Maatschappij
007849: AMICIS, EDMONDO DE - La Hollande
006684: PLOOS VAN AMSTEL, CORNELIS - Aanleiding tot de kennis der anatomie, in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld.
006804: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. Geïllustreerd door Hans Tegner
007512: ANDERSEN, [H.C.] - Sprookjes van Andersen. Naverteld door S.J. Andriessen.
007171: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van H.C. Andersen. Met twee honderd acht en dertig illustraties door Hans Tegner
004012: ANDERSEN, H.C. (1805-1875) - De sneeuwkoningin. Naverteld door J.J.A. Goeverneur (1809-1889)
006805: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. Geïllustreerd door Hans Tegner
007833: ANDERSON, JOHAN & HORREBOW, NIELS - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Tot nut der wetenschappen en den koophandel. Verrykt met Platen en een nieuwe naauwkeurige Landkaart der ontdekkingen, waarvan in dit werk gesproken word.Uit het hoogduitsch vertaalt. Door J.D.J. Bound with: N. HORREBOW. De tegenwoordige staat of omstandige beschryving van het groot eyland Ysland, bevattende zowel eene bestipte bepaling van de ligging en grote van dat eiland (.) strekkende ook inzonderheid tot meerder opheldering, verbeetering en uitbreiding van de Beschryving van Ysland door wylen den Heer Johan Anderson.
1032: ANDREAE, A.J. MR. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden
828: ANDREAE, A.J. MR. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden
006284: ANDRIESSEN, P.J. - De kinderen van den Zoetelaar of Nederland gedurende de eerste regeeringsjaren van Prins Willem III
704: ANDRIESSEN, SUZE - In de vacantie
007513: ANDRIESSEN, P.J. - Land of water? Een beschrijving van de provincie Noord-Holland. Met platen.
007514: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost van de bank van leening of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657-1679
002949: ANDRIESSEN, S.J.A. (NAAR HET FRANSCH VAN EDMOND NEUKOM BEWERKT) - De Noormannen in Amerika
006959: ANDRIESSEN, P.J. - Bladen uit de geschiedenis van ons vaderland
007407: ANGOULVANT, G. - Les Indes Néerlandaises. Leur rôle dan l'économie internationale. Préface de Edouard Herriot. Avec carte (2 vols.)
006597: 'D APELL, D[AVID] - Essai sur Cassel et ses environs
007704: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - D. Thomae Aquinatis De regimine principum Libri quatuor
005564: LAURENT DE L'ARDECHE, P. M - Histoire de L'empereur Napoléon. Illustrée par Horace Vernet.
002861: ARMANDO - Machthebbers. Verslagen Uit Berlijn En Toscane
004400: ARMSTRONG, KAREN - De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis
005592: ARNAUD, H. - Histoire de la rentrée des Vaudois dans leurs vallées du Piémont.
005667: ARNAUD, HENRI - La glorieuse rentrée des Vaudois
003005: ARNAVON, JACQUES - L'interprétation De La Comédie Classique. Le Misanthrope, Mise En Scène, Décors, Peprésentation
003652: ARNHEM, ALMA VAN - Het hemel-venster
006892: ARNOLD, UDO E.A. - De balije Biesen in het Rijn-Maasgebied
005813: AST, GRÉ VAN - Wij meisjes van de meisjesvergadering
005897: AUDISIO, GABRIEL - Les "Vaudois". Naissance, vie et mort d'une dissidence, XIIme-XVIme siecles
007236: AUERBACH, ERICH - Images of Music, Bilder der Musik, Images de Musique
006803: AUGER, L.S. - Oeuvres de Jean Racine précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages
003941: AYMÉ, MARCEL - Romans de la province
006900: BAAR, MIRIAM DE - 'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) (+ CD-rom)
005782: BAAREN, HENK & SCHUBAD, E.G.C. - De stoel in de historie
007448: BAARS, W.A. EN JOLING, OZ. - Geschenk voor meisjes, of Bijbelsche verhalen tot vorming en opleiding van het vrouwelijk geslacht
006791: BAARSEN, REINIER (RED.) - 'De Lelijke Tijd' Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
007584: BACHIENE, W.A. - Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. (5 delen compleet)
006828: BACON, FRANCIS - Gardens and Friendship
003001: BADINGS, A.H.L. (BEARBEITER) - Neues Wörterbuch Der Deutschen, Malaischen Und Holländischen Sprache
006837: BAEDEKER, KARL - Die Rheinlande von der Schweizer bis zur hollänsichen Grenze. Handbuch für Reisende. Mit 53 Karten, 35 Stadtplänen und Grundrissen. Dreissigste Auflage
006838: BAEDEKER, KARL - Egypt and Sudan. Handbook for Travellers. With 24 Maps, 76 Plans, end 57 Vignettes
007110: BAEUMLEIN, GUILELMUS (ED.) - Homeri Opera Pars I. Ilias & Homeri Odyssea. Editio stereotypa (2 Vols.)
001726: BAILEY, ALICE A. - A Treatise on Cosmis Fire
003699: BAINBRIDGE, BERYL - Master Georgie (A Novel)
232: BAKEL, H.A. VAN DR. (BIJEENGEBRACHT, INGELEID EN TOEGELICHT DOOR -) - Kleinoodiën uit Luther`s nalatenschap/Getuigenissen van den hervormer
006354: BAKER, HENRY - Het Microscoop. Gemakkelyk gemaakt of Beschryving van de Beste en Nieuwste Microscoopen, en van derzelver Behandeling. Als mede een Berigt van de Verbaazende Ontdekkingen gedaan met de Vergrootglazen. Versierd met koperen Plaaten.
006767: BAKER, JEAN-CLAUDE & CHASE, CHRIS - Josephine. The Hungry Heart
004221: BAKKER, NIENKE - Guido Gezelle-Opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek
007421: KERKMEYER-BAKKER, JOH[ANNA]. W., MEVR. - Wat de klok vertelt. Met versjes van Mevr. Joh[anna]. W. Kerkmeyer-Bakker
007598: BALEN, J. HENDRIK VAN - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. I De zoogdieren & II De vogels (2 delen)
006642: BALEN, J. HENDRIK VAN - Krijgsgevangen. De ondergang van St. Eustatius 1780-1781. Met 12 platen van Wilm Steelink
006972: BALZAC, [HONORÉ] DE - Les Contes Drolatiques colligez ez abbayes de touraine et mis en lumiere par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres. Treizième ëdition illustree de 425 dessins par Gustave Dore.
007376: BANK, JAN & MATHIJSEN , MARITA - Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw
007843: BARBIERI, S. UMBERTO (RED.) - Architectuur en Planning - Nederland 1940-1980 [isbn 9064500029]
002550: BARENDREGT, L. IR. E.A. (RED.) - Bruggenboek Leiden. De Leidse Bruggen
005743: BARRON, ARCHIBALD F. - Vines and Vine Culture
007852: BARTHOLINUS, THOMAS (1616-1680) - Anatome ex omnium veterum recentiorumque observationibus Inprimis Institutionibus b.m. Parentis Caspari Bartholini, ad Circulationem Harvejanam, et Vasa Lymphatica quintum Renovata. Cum Iconibus novis, & indicibus.
006196: BASTIAANSE, FRANS - Natuur en leven. Verzen
006596: BATE, JONATHAN AND RASMUSSEN, ERIC (ED.) - William Shakespeare Complete Works. The RSC Shakespeare
006717: BATHOLOMEW, JOHN - The Handy Shilling Atlas of the World
001577: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs Du Mal et Autres Poèmes
007096: BAUDELAIRE, CHARLES - Oeuvres complètes.Précédées d'une notice par Théophile Gautier. Edition définitive Vol. I-VII
1233: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal
006602: BAUDOUIN, PIET - COLMAN, PIERRE - GOETHALS, DORSAN - Edelsmeedkunst in België. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw
003305: SCHENK-BAUMAN, TONIA - Nelly Bodenheim. Haar Leven en Werk
005841: BAYARD, JEAN-PIERRE - La Tradition cachée des cathédrales: Du Symbolisme médiéval à la réalisation architecturale
005842: BAYARD, JEAN-PIERRE - L'esprit du compagnonnage. Histoire, tradition, éthique et valeurs morales, actualité
005843: BAYARD, JEAN-PIERRE - Le Compagnonnage en France
003361: BECHTEL, HELMUT/CRIBB, PHILIP/LAUNERT, EDMUND - Orchideen-Atlas. Lexikon Der Kulturorchideen
007485: BECKER, RUDOLH ZACHARIAS - Mildheimisches Lieder-Buch von acht hundert lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man besingen kann. Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hängt.
007641: BECKFORD, WILLIAM - [The Caliph] Vathek
004303: BEEK, EELCO VAN DER - Jantje's avontuur. Tekst en illustraties van Eelco van der Beek
007397: BEELEN, ADRI VAN (TEKSTRED.) - De Roskam - Historie en toekomst verenigd
006720: BEEN, JOHAN H. - Om de schatten van Il Tigretto (vervolg op "Paddeltje")
002788: BEENACKERS, AD - Oude Emmer, Verhoor Mijn Gebed. 150 Poëziebesprekingen: 500 Haiku's, Tanka's En Dichtregels
006301: BEETON, ISABELLE MARY - Mrs. Beeton's Dictionary of Every-Day Cookery
007430: BEETS, NICOLAAS - De Leydsche Weezen Aan de Leydsche Burgery, By den aanvang des jaars 1838.
007436: BEETS, NICOLAAS - Een paaschgezang.
007437: BEETS, NICOLAAS - Troost der armen. Een lied in hunne woning op Kerstavond 1845.
007438: BEETS, NICOLAAS - Volksgunst.
007439: BEETS, NICOLAAS - Spreken. Uitgegeven ten voordeele van het Groningsch Instituut voor Doofstommen.
007440: BEETS, NICOLAAS - Nicolaas Anslijn, Nic. Zoon. [- een woord aan allen, die den braven Hendrik gelezen hebben]
007441: BEETS, NICOLAAS - Mededeeling omtrent eene voorgenomen nieuwe uitgave van Hoofts Gedichten.
007423: BEETS, NICOLAAS - Varen en rijden
007425: BEETS, NICOLAUS - Dissertatio De Aeneae Sylvii, qui postea Pius Papa Secundus. morum mentisque mutationis rationibus;
007426: BEETS, NICOLAAS - Iona
007494: BEETS, NICOLAAS - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Vier delen in twee banden.
007431: BEETS, NICOLAAS - De kerk op den vluchtheuvel ingewijd (19 Juni 1870). Een gedicht
007429: BEETS, NICOLAAS - Ten dage van den feestelijken optogt van H.H. studenten der Utrechtsche Hoogeschool ter viering van haar XLVIe lustrum (25 Juni 1867)
007427: BEETS, NICOLAAS - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche Hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
007444: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, Een tijdschrift voor onbepaalde tijden. VI. Bevattende: I. Gesprek over Letterdieverij enz. - II. Ossian of Macpherson? - III. Emancipatie van de vrouw. - IV. Varia.
007434: BEETS, NICOLAAS (VERT.) - To a destined nun
007445: BEETS, NICOLAAS - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden
007435: BEETS, NICOLAAS - [Aan de Bruid van den Erfprins]
007443: BEETS, NICOLAAS - Gustaaf Adolfs werk en geest. (Zakelijke inhoud van het gesprokene in de Openbare Vergadering der Ned. G. A. V. te Zutfen, September 1863)
007428: BEETS, NICOLAAS - De bevrijding der slaven. Redevoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de afschaffing der slaverny
005309: BEETS, NICOLAAS (1814-1903) - Dennenaalden. Laatste dichtbundel
007446: BEETS, NICOLAAS - Jacob van Lennep, benevens andere opstellen
007398: BEHRENDT, KURT A. - The Buddhist Architecture of Gandhara
005501: BEKK, J. DR. ING. - Het papier. [Deel I] : de vervaardiging, het gebruik en het onderzoek; [Deel II] : monsters der in deel I besproken soorten. (2 vols.)
006352: WOLFF-BEKKER, ELISABETH (1738-1804) & DEKEN, AGATHA (1741-1804) - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Met plaaten
007270: BELLOC, HILAIRE - Napoleon. With Frontispiece and 22 Maps
003371: BEMMELEN, J.F. VAN (1859-1956) - Separata. Kleurpatroon Van Insecten
007490: BENESCH, OTTO - Egon Schiele
006929: BENTHIN, WALTER DR. - Diagnostiek en differentiëele diagnostiek van de ziekten der vrouw. Met 100 afbeeldingen tusschen den tekst en 48 gekleurde platen. Bijgebonden:Het herkennen en de behandeling van stoornissen in het geschlachtsstelsel, verband houdende met de inwendige afscheiding
007600: BERDEN, J.H.W. (BEW.) - Ornamentstijlen door afbeeldingen met verklarende tekst voorgesteld in historische volgorde naar het handboek van Alexander Speltz. Met ongeveer 4500 Afbeeldingen.
001537: BERENDT, J.E. - Jazz in Foto's
007234: BERGEN, M.H. VAN - Ik feliciteer U! Verzameling van Versjes ter Gelukwensching ten dienste der jeugd
002154: BERGEN, H.J. VAN AZN. - Catalogus Van Brandspuiten, Torenuurwerken, Torenluidklokken
006704: BERGET, ALPHONSE - Nouvelle astronomie pittoresque. LE CIEL Illustré sous la direction de Lucien Rudaux
001741: BERGH, S.J. VAN DEN BERGH (1814-1868), KATE, JAN JACOB TEN (1819-1889), LENNEP, JACOB VAN (1802-1868) - De Nachtegaal en Het Lijstertje. Gedichtjes .
007728: BERGHEGGE, K. (DEEL 1 T/M 4) & HOEKSEMA, DAAN (DEEL 5 EN 6) - De Avonturen van Flip en Flap. Deel 1 t/m 6. Teekeningen en tekst van K. Berghegge & Daan Hoeksema
007522: BERGHUIS, F. LZ. - Handboek voor water- en burgerlijke bouwkunde & Constructiën uit de burgerlijke bouwkunde (2 delen in 1 band).
006879: BERGIUS, HANNE - Das Lachen Dadas. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen
007578: BERGMANS, JOHN - Vaste planten en rotsheesters
007282: BERGMEISTER, UWE E.O (RED.) - Der Alpenrhein und seine Regulierung. Internationale Rheinregulierung 1892-1992
003897: BERKEN, TINE VAN - Asschepoester
006800: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland. Negende deel. Met noodige afbeeldingen
007248: FRANQ VAN BERKHEY, J. LE - Oud Hollands Vriendschap, tot Leydens troost bij haren ramp in den jare 1807. Gevolgd van Utrechts Eeuwschets. Met platen
006683: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende Gedigtjes, op de Geestige Printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de Teekeningen van Mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets, berijmt door J. le Francq van Berkhey, M.D. lid van verscheide geleerde en dichtlievende genootschappen
007069: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich. Mit 29 Abbildungen.
006138: BERLEPSCH, H.A. (DARSTELLER) - Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Mit 16 Illustrationen und einem Titelbilde in Tondruck nach Originalzeichnungen von Emil Rittmeyer.
005618: BERNAND, ANDRÉ - Pan du Désert (Ancient Near East) (French Edition)
006901: BERNARD, CL[AUDE]. & HUETTE, CH[ARLES] - Handboek der heelkundige kunstbewerkingen en ontleedkunde. Opgehelderd dor 120 Staalplaten naar de natuur geteekend.
007272: BERNDT, OTTO - Die Zahl im Kriege: Statistiche Daten aus der neueren Kriegsgeschichte in graphische Darstellung
1440: BERTRAND, VICTOR - Hand-Schaduwbeelden. Naar het Fransch van Victor Bertrand. Met 65 gravuren en 12 afbeeldingen
007819: BERTRAND, JOSEPH - Les fondateurs de l'astronomie moderne. Copernic - Tycho Brahé - Kepler - Galilée - Newton
003877: BESKOW, ELSA - Hansje in 't Bessenland
004311: BETSY - Rie en haar buurtjes. Leesboek voor de school, 2e stukje en 3e stukje (twee deeltjes)
003429: BETTLEY, JAMES (ED.) - The Art of the Book from Medieval Manuscript to Graphic Novel
006867: BEUKERS, EELCO (RED.) - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt 1&2 (twee delen in cassette)
007546: BEUNINGEN, H.J.E. VAN - Gevonden voorwerpen - Lost and found - Opstellen over middeleeuwse archeologie - Essays on medieval archeology
004322: BEURSKENS, HUUB - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998
005595: BEUSEKOM, ANNA HUBERT VAN - Janneke en de klok. Met prentjes van J. van der Pot
007667: BIALLER, NANCY - Chiaroscuro Woodcuts. Hendrick Goltzius (1558-1617) and his Time
006171: BIANCHI, THOMAS - Statiën - Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie
006523: BIE, OSKAR - Der Tanz
437: BIESHEUVEL, J.M.A. - Biesboek (Foto`s, documenten en tekeningen becommentarieerd door Biesheuvel; met bijdragen van o.a. Maarten `t Hart, Anton Korteweg en Karel van het Reve)
007675: BILDERDIJK, WILLEM MR. - De ziekte der geleerden
007603: BINDER, HELENA - Voor onze kleinen. Aardige liedjes bij kleine verdrietjes. Met platen van L. v. Kramer.
007580: BINGHAM, JOSEPH (1668-1723) - Origines sive Antiquitates Ecclesiasticae. Ex lingua Anglicana in Latinam vertit IO. Henricus Griscovius, Halberstadiensis. (The Antiquities of the Christian Church) (10 Volumes complete in 6 Bindings)
006650: BIRKNER, FERDINAND DR. - Die Rassen und Völker der Menschheit. Mit 32 Tafeln und 565 Textabbildungen
007639: BRADLEY-BIRT, F.B. - Bengal Fairy Tales. With Illustrations by Abanindranath Tagore
007797: BLACKMANTLE, BERNARD - The English Spy: An Original Work, Characteristic, Satirical and Humorous. Comprising Scenes and Sketches in Every Rank of Society, Being Portraits of the Illustrious, Eminent, Eccentric, and Notorious, drawn from the Life by Bernard Blackmantle. The Illustrations designed by Robert Cruikshank. (Vol. I of 2)
007774: BLAIR, HUGH - Lectures on rhetoric and belles lettres - To which are added copious questions and an analysis of each lecture by Abraham Mills.
924: BLANC, OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse revolutie
005670: BLANC, ANNE ET ROBERT - Nouvelles clefs pour l'art roman
007365: BLANCHARD, P. - De dierenwereld geschetst. Naar de achtste Fransche uitgave. Met acht gekleurde staalplaten.
007157: BLANKAART, STEPH. - Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen.Vertoonende op wat wijse de kinderen gezond konne blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
007156: BLANKAART, S., M.D. - De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven, waar in van yder spijse in 't besonder gehandelt werd, door S. Blankaart M.D. En Praktizijn tot Amsterdam Mitsgaders een beknopte manier van de spijsen voor te snijden en een onderrechting der schikkelijke wijsen, die men aan tafel moet houden. Nevens de Schola Salernitana.
007024: BLANKENSTEIN, A.H.G. (RED.) - Elementair Algrafisch Vakboek
007203: BLECH, LEO (BEARBEITER) - Sing Sang fürs kleine Volk. Eine Sammlung von Kinderliedern bearbeitet von Leo Blech. Bilder von Elfriede Musmann
002898: BLÉCOURT, A.S. DE - Bewijsstukken Behoorende Bij Het Kort Begrip Van Het Oud-Vaderlandsch Recht
1109: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs
007087: BLOC, ANDRÉ (EDITOR) - Arne Jacobsen
007822: BLOEME, JENNY DE - De reis naar het Wonderland [Met illustraties van Bruno Grimmer]
007341: BLOK, P.J. DR. - Eene hollandsche stad in de middeleeuwen
005741: BLOM, S. - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad
002595: BLOTKAMP, CAREL (REDACTIE) - De Vervolgjaren Van De Stijl 1922-1932
002594: BLOTKAMP, CAREL E.A. - De Beginjaren Van De Stijl 1917-1922
1412: BÖCKING, EDUARD (EMENDAVIT ET ANNOTAVIT) - Gaii Institutiones ad Codicis Veronensis Apographum
005473: BODDAERT, PIETER - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert & Vervolg der Stichtelyke gedichten. Met zeer veele verbeteringen, naar het eige Handschrift van den Overledene & Nagelaten mengeldichten en levensbeschryvinge van wylen den here Mr. Pieter Boddaert, mitsgaders de lykzangen op zyn Ed. overlyden (3 delen compleet in 2 banden)
1324: BODDAERT, PIETER MR./PLEVIER, JOHANNES/SCHATTE, NIKOLAAS MR. VAN DER - Tegenwoordige staat van Zeeland (Twee delen)
006915: BODENHEIM, NELLY [JOHANNA CORNELIA HERMANNA BODENHEIM (1874-1951)] - Backe, backe Kuchen. Kinderreime. Bilder von Nelly Bodenheim
007357: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R[INSE].(1832-1896) - Mensch en ezel. Eene vertelling. Met vier platen.
006646: BOER, H. DE - Zomer- en Herfstbloemen (twee delen)
006761: BOER, M.G. DE DR. - Van oude voyagiën. Op weg naar Indië - De wereld om - Met Tasman en Bontekoe (3 delen in cassette)
006162: BOERSMA, LINDA S., RUTTEN, BART & SHATSKIKH, ALEKSANDRA. - Kazimir Malevich and the Russian Avant-Garde - Featuring Selections from the Khardziev and Costakis Collections [ isbn 9783863354206 ]
006122: BOHNSTEDT, LUDWIG FRANZ KARL (1822-1885) - Entwürfe von L. Bohnstedt. 48 Tafeln. (Architectural Design)
007823: MIDDERIGH-BOKHORST, B. - Hoe Wortelmannetje de wereld zag
002760: BÖLSCHE, WILHELM - Uit Den Sneeuwkuil
002761: BÖLSCHE, WILHELM - Van Zonnen En Zonnestofjes
007671: LE BON, LAURENT - DADA - Catalogue De L'exposition Au Centre Georges Pompidou 5 Octobre 2005 Au 9 Janvier 2006
007718: BONAINI, FRANCESCO PROF. - Gli archivi delle provincie dell'Emilia, e le Loro condizioni al finere del 1860
007488: BONTIUS, REYNERIUS [REINIER DE BONDT (1576-1623)] - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, Geschied in den Jaare 1574 Beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende. Zeer levendig afgebeeld door Reynerius Bontius, Treur-Bly-Eindespel. Vercierd met schoone Figuren, en al de Vertoningen, zo voor, in, als na het Spel.
005113: BOOMGAARD, PETER/ DAVID HENLEY AND MANON OSSEWIJER (EDS.) - Muddied waters. Historical and contemporary perspectives on management of forests and fisheries in island Southeast Asia
003614: BOON, L.J. - 'Dien Godlosen Hoop Van menschen'. Vervolging Van Homoseksuelen in De Republiek in De Jaren Dertig Van De Achttiende Eeuw
006399: BOON, KORNELIS - Heidensche grootmoedigheden. De tweeden druk vermeerdert met de levens der 12 eerste Roomsche Keizers, en verciert met 30 schoone Kopere Platen. Hier agter is bygevoegt het Iste en IVde Hekel-digt van D. J. Juvenalis, in Nederduitsche Vaarsen gebragt door C.P[ierson]. Eewspel, op het Treurspel van Arminius.
006663: BOR, PIETER CHISTIAENZOON - Gelegentheyt van 's Hertogen-Bosch Vierde Hooft-Stadt van Brabandt. Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629.
005940: BORDEWIJK, COBI/ RODING, JULIETTE/ VELDHEER, VIC - Wat geeft die comedie toch een bemoeijing!, De Leidse schouwburg 1705-2005 (met DVD)
005251: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius
004485: BOREL, HENRI - Het jongetje
007640: BOREL, HENRI - Duizend en één nacht - Arabische vertellingen. Compleete uitgave bewerkt door Henri Borel . Met honderd illustraties waarvan twintig in kleuren van Fernand Schultz-Wettel (2 delen)
006143: BORGERHOFF, STEVEN & LAMBERIGTS, KRISTOF - Mysteries uit het christendom. De geheime wereld achter de heilge graal, de lijkwade van Turijn en vele andere mysteries.
006955: BORGHSCHOT, J.M.K. - Willem Harmsen in Californië, zijn avonturen en ontmoetingen. Met platen.
006674: BORRUS, KATHY - One thousand buildings of Paris
006887: BOS, P.R & NIERMEYER, J.F. - Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
006990: BOSCH, J.W.T. MR. - De militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in oorlog 8 december 1941 - 10 maart 1942
006991: BOSCH, J.W.T. MR. - Het wapen der militaire luchtvaart tijdens de tweede wereldoorlog in Groot-Brittanie 31 Mei 1940 - 9 Mei 1945
007339: BOSSCHA, J. - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen (delen II, III en IV, van 4)
004061: BÖTTGER, GERD - Narvik im Bild. Deutschlands Kampf unter der Mitternachtssonne. Ein Erlebnisbericht in Wort und Bild
004318: BOUILLIJ, J[EAN] N[ICOLAS] (1763-1842) - Verhalen uit het dagelijksche leven. Naar het Fransch. Eerste deel. Met platen
004356: BOULANGER, EM. DR. - Handboek voor Gehuwden. Populaire Verhandeling over de Geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw. Hun in- en uitwendige Bouw en Verrichtingen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare gekleurde platen. Benevens: De Zwangerschap, de ontwikkeling van het Kind, eveneens met beweegbare gekleurde platen voorgesteld en 74 illustraties tusschen den tekst.
007577: BOUMAN, J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; Voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Met portret op staal, van Dirck van Oss, Grondlegger van de Beemster, en drie uitslaande kaarten.
007576: BOUVIER, M.P.L. - Handboek voor jonge beoefenaars & liefhebbers der schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door J.C. Beijer
007848: BOWLT, JOHN E. & DRUTT, MATTHEW - Amazons of the Avant-garde: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova and Nadezhda Udaltsova
007680: BOX, HENNY - Verhaaltjes uit Berenstad. Opnieuw bwerkt.
006856: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Eerste en tweede deel, in één band.
007703: BOYER, PAUL S. A.O. - The Enduring Vision - A History of the American People
005669: BOYLE, MARY E. - Heriodias Inconsolable
005400: BOYSEN, HANS OTTO U.A. (REDAKTION) - Bredstedt - Stadt der Mitte Nordfrieslands
003421: BRACHES, ERNST - Alle Nieuwe Kunst Wordt Eerst Niet Begrepen... De Diploma's Van 1892 Door G.W. Dijsselhof, Th. W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet
007724: BRAGA JR. - De muis of De gestoorde nachtrust. Eene berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud - Teekeningen van P. van Geldrop
005090: BRAGINSKY, VLADIMIR - The heritage of traditional Malay literature. A historical survey of genres, writings and literary views
006835: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-1669) - Het Geestelyke Leeven, ende de stand eens geloovigen Mensches hier op Aerden; uyt Gods Heylig Woordt vergadert en bijeen gesteldt. Nog zyn hier achter by gevoeght eenige Kenteekenen, waer uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijke Meditatien Gebeden en Danckzeggingen. DenNegenden Druck. Door den Autheur in sijn leven van nieuws oversien/ vermeerdert en verbetert.
006493: BREE, J. DE - Kostuum en sieraad in Zeeland
005947: BREEMEN, B[ERTUS].H[ENDRIK]. VAN (1852- ?) - Drie verhalen voor de Jeugd. Met gekleurde plaatjes
007609: BRIENEN, [B.J. JR.] (1903-1972) - Zwaan, kleef aan!
007064: BRINCKMANN, A.E. - Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit. Mit 39 Lageplänen und 78 Ansichten
003908: BRINK, JAN TEN DR. - De opstand der proletariers. Geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871
006983: BROEK, L[AMBRECHT]. VAN DEN - Versjes en vertelsels voor jongens en meisjes
005791: BROEK, ROELOF VAN DEN & HEERTUM, CIS VAN (EDS.) - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition
006984: BROEK, L. VAN DEN - Ernst en Luim. Poëtische verscheidenheden
006260: BROWNE, THOMAS - Essai sur les Erreurs Populaires, ou Examen de plusieurs Opinions reçues comme vraies, qui sont fausses ou douteuses. Traduit de l'Anglois de Thom. Brown, Chevalier & Docteur en Médecine. Nouvelle Edition revue & corrigée. (2 Vols. 2 Tomes)
007235: BRUCKNER, D.J.R. - Frederic Goudy
004031: BRUG, S.L. - Tante Anna´s vertellingen over de natuur. Een leesboek voor de middelste klasse der lagere school, voor meisjesscholen en huisgezinnen
004442: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. Met reproducties naar aquarellen van Ojong Soerjadi
006491: BRUIN, M.P. DE & WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Deel I Noord-Beveland. Geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water.
004306: BRUINS, J.A. JR. - Het Maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen
004307: BRUINS, J.A. JR. - Het Maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen
007694: BRUINSES, A.G. (1821-1855) (PSEUDONIEM VAN J.J. BECKERING) - Het stomme kind of Gods onvergankelijke geest is in alles. Eene vertelling naar het Hoogduitsch van Thekla von Gumpert. Met twee plaatjes
005096: BRUMMELHUIS, HAN TEN - Kings of the Waters. Homan van der Heide and the Origin of Modern Irrigation in Siam
006601: BRUNNER, HERBERT - Old Table Silver. A Handbook for Collectors and Amateurs
007549: BUCK, A. DE DR. - Grammaire élementaire du moyen égyptien. Traduite par B. van der Walle et J. Vergote. Revue par l'auteur.
004535: BUDDINGH´, C. - Het biggetje Boris
003354: BUDGE, WALLACE E.A. SIR - The Book of the Dead
006120: BUIJNSTERS, P.J. & BUIJNSTERS-SMEETS, LEONTINE - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800
006722: BUNYAN, JOHN - De Heilige Oorlog, gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van den auteur, honderd platen en aanteekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engelsch overgezet.
004141: BURGER, MEINDERT EN CIALONA, IKE (SAMENST.) - De gifgroene muze. Absint in de literatuur
006769: BURGESS, ROBERT F. - Hemingway's Paris & Pamplona, Then, and Now. A Personal Memoir
006454: BURNS, ROBERT - The Poetical Works of Robert Burns. Illustrated by John Moyr Smith.
005530: BURNS, ROBERT - The complete illustrated poems, songs & ballads of Robert Burns. With 80 black and white illustrations
004966: BUSCH, WILHELM - De heilige Antonius van Padua
004967: BUSCH, WILHELM - De vrome Helena
004970: BUSCH, WILHELM - Pater Filucius
004969: BUSCH, WILHELM - De Heer en Mevrouw Knopp
007736: BUSCHING, ANTONI FREDERIK - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving. Eerste Deels Tweede Stuk. Behelzende het russische Rijk, Pruissen, Polen, Hongarije en europisch Turkije.
007735: BUSCHING, ANTONI FREDERIK - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving. Tweede Deels Tweede Stuk. Behelzende Italien en Groot-Brittannien.
007734: BUSCHING, ANTHONIE FREDERIK - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving. Tweede Deels Eerste Stuk. Behelzende Portugal, Spanje en Vrankrijk.
006839: BUTCHER, E.L. - Things Seen in Egypt. With fifty Illustrations
007560: BUYSSENS, A. - Handboek over Bloementeelt volgens het program der Rijks Tuin- en Landbouwscholen te Vilvoorden en te Gent.
005370: BRAND VAN CABAUW, MR. J. - Jeanne d'Arc of de Maagd van Orleans, treurspel, in vijf bedrijven, naar het Fransch van Alexandre Soumet
007178: CALDERON, D. PEDRO - Las comedias de D. Pedro Calderon de la Barca cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas corregidas y dadas à luz. En cuatro tomos adornados de un retrato del poeta grabado por un dibujo original (4 Vols.)
003940: CALISCH, I.M. (NAAR HET ENGELSCH VAN AUGUSTUS MAYHEW). MET PLATEN VAN H.K. BROWNE - Het kind der gevangenis, zoo ligt in Londen het goud op straat. Met platen van H.K. Browne (drie delen, compleet)
007239: CALLEWAERT, C. - Atlas de Poche - Contenant 24 Cartes Géographiques dressées per C. Callewaert et couronnées aux expositions de Londres et de Dublin.
002316: CAMP, PETER - Gebouwen met een ziel. Het belang van gebouwen voor organisaties en Mensen
005809: CAMPE, J[OACHIM], H[EINRICH] (1746-1818) - Belangrijke reisverhalen. Met platen.
001778: CAMPOAMOR, RAMON DE DON - El Personalismo. Apuntes Para Una Filosofía
007648: CAPPE, JEANNE - Knorrepotje. In het nederlands bwerkt door W. Veerbeek. Illustraties van M.B. Cooper
004757: CAPUANA, LUIGI - Daar was eens... Sprookjes uit het Italiaansch door Manta
001903: CARROLL, LEWIS - The Complete Works of Lewis Carroll. With an Introduction By Alexander Woollcott and Illustrations By John Tenniel (Two volumes)
006847: CATS , JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Acht delen (compleet)
006453: CAUMONT, M.A. DE - Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Architecture religieuse
006928: CAUWENBERGHE, C. VAN DR. - Handboek der verloskunde voor vroedvrouwen bewerkt
007805: CAY, A.M. - Wilson de Menschenvriend. Een modern sprookje
006659: CHAGALL, BELLA - Lumières Allumées. Illustrations de Marc Chagall
006799: CHAPPUIS, H. TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870/71, aan het volk verhaald. Met talrijke Illustratiën, Portretten en Kaartjes.
007140: CHAPPUIS, H. TH. - Napoleon
006798: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche oorlog van 1870-1871 aan het volk verhaald. Met talrijke illustratiën, portretten enz.
007611: CHARANTE, N.A. VAN - Novellen en vertellingen voor de jeugd. Met plaatjes
005732: [CHAVANNES, C.G.] - Psaumes et cantiques pour le culte public des Églises Wallonnes. Publiés par la Réunion des Députés des Églises Wallones des Pays-Bas .
004657: CHITTICK, NEVILLE - Manda. Excavations at an Island Port on the Kenya Coast
007794: CHODASEVITSJ, VLADISLAV - Necropolis - Over boeken en mensen (privé-domein nr. 128)
006533: GABORIT-CHOPIN, D. & GABORIT, J.R. (RED.) - L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328.
007751: CHRISTIE, AGATHA - The complete Miss Marple Stories. Illustrations by Christopher Brown
003516: CICERO, MARCUS TULLIUS - De legibus libri tres. Cum Adriani Turnebi Commentario ejusdemque apologia et omnium eruditorum notis quas Ioannis Davisii. Editio ultima habet. Textum denuo recensuit suasque Animadversiones adjecit Georgius Henricus Moser.
007775: CICERO, MARCUS TULLIUS - M. Tullii Ciceronis opera omnia. Ex recensione Io. Aug. Ernesti qui et notas suas adiecit. Voluminis secundi, Pars secunda. Orationes. & Voluminis Tertii, Pars prima. Epistolae ad diversos (2 Vols)
007147: CICERO - Cicero vom Alter und von der Freundschaft. Neu überlegt und mit Anmerkungen erläutert
007750: ABRAHAM VAN ST. CLARA (DEN BERUCHTEN PATER) - Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, studien, konsten, weetenschappen, handwerken enz. Waar in derselver oorspronk, opkomst, aart, eigenschappen, deugden en ondeugden op een geestige wyze beschreven worden. (...) Vierde deel.
007658: CLARKE, JOHN R. - Looking At Lovemaking - Constructions of Sexuality in Roman Art, 100 B.C.- A.D. 250 - Constructions of Sexuality in Roman Art, 100 B.C.-A.D. 250 [isbn 9780520229044]
002764: CHRISTO UND JEANNE-CLAUDE - Internationale Projekte - Die Sammlung des Museum Würth
001749: CLAUS, HUGO - In Geval Van Nood. Gedichten
006981: CLAVAREAU, AUG. - Petits Poèmes de Jer. Van Alphen. Nouvelle Edition.
1420: CLÉMENT, B[ERTHA]. (1852-1930) - Jonge buurtjes. Een verhaal voor kinderen van acht tot tien jaar (naar het Hoogduitsch door M.C. Roos van den Berg)
006723: CLERCQ, P. LE (VERT.) - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de Bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Vijfde en Sesde Deel. Uit het Fransch vertaald door P. Le Clercq. (Twee delen in 1 band)
005121: CLEVERINGA, R.P. PZN. MR. - Revisie en beroep te Groningen
007326: CLUSIUS, CAROLUS - A Treatise on Tulips. Translated and annotated W. van Dijk
006163: COLLECTIF - Laon, citadelle royale carolingienne. Catalogue de l'exposition du 12 septembre au 31 octobre 1987
006126: COLLECTIF - Le Robert Encyclopedique des Noms Propres 2009 (French Edition)
005591: COMBA, EM[ILIO]. - HISTOIRE DES VAUDOIS. Nouvelle édition complète avec cartes geographiques et gravures.
005609: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Via lucis. De weg van het licht
006460: CONDILLAC, [ÉTIENNE BONNOT DE] (1714-1780) - Cours d'étude pour l'instruction des jeunes gens. De l'art de raisonner. Tome cinquième. & Cours d'étude pour l'instruction du Prince de Parme.Art de penser. Tome sixième.
007091: CONTE, ARTHUR - L'Epopée des Chemins de Fer Français
003827: CONTROLEUR, DE (ONBEKEND) - Komische gedichten van den controleur
007058: LE CORBUSIER & PIERRE JEANNERET - Das Wettbewerbsprojekt für den Völkerbundspalast in Genf 1927. A la recherche d'une unité architecturale
633: CORNEILLE - Oeuvres de P. Corneille. Théatre Complet. Précédées de la vie de l`auteur, par Fontenelle et suivies d`un dictionnaire donnant l`explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition imprimée d`apres celle de 1682. Ornée du portrait en pied colorie
003425: CORON, ANTOINE (INTRODUCTION ET SUPERVISION SCIENTIFIQUE) - Le Livre Object D'art. Collection Calouste Gulbenkian France. XIXe-XXe Siècles
007029: CORON, R.P. - CRUZ-MERMY, FRÈRE - BRESSOUD, ANDRÉ E.O. - L'Imprimerie Catholique de Beyrouth a le plaisir de vous présenter ces quelques images glanées un peu au hasard dans le champ de ses traveaux. (...)
005489: COSTER, D.J. DR. - Bijzondere geneesmiddelleer. In verband met de editio altera van de Pharmacopoea Neerlandica, naar de nieuwste bronnen bewerkt.
007726: FRANCKEN-COSTER, M.J.F. MEVR. - Ik maak mijn speelgoed zelf
005278: FRANCKEN-COSTER, M.J.F. MEVROUW - Ik maak mijn speelgoed zelf
007128: COUPERUS, LOUIS - Majesteit. Eerste en tweede deel in twee banden.
006562: COUPERUS, LOUIS - Psyche & Fidessa. Met platen van Reith
006521: COUTELLE, CARL (HG., ED.) - Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für Geist und Herz aus den Werken deutscher und ausländischer Schriftsteller älterer und neuerer Zeit. [Band] I.
007732: CRAMER, RIE - Vieilles Chansons de France
006911: [CRAMER, MARIE] - Nieuwe wijsjes. Met platen van Rie Cramer. Muziek van Nelly van der Linden van Snelrewaard-Boudewijns
007165: CRAMER, RIE - Prijs heet mijn hennetje
007313: CRAMER, RIE - Liedjes van vroeger. Kleurteekeningen van Rie Cramer. Pianobegeleiding van Alex de Jong
007731: CRAMER, RIE - Bergerettes. Vieilles chansons de la France avec accompagnement de piano [par M.H. Colet].
004623: CRANE, WALTER (1845-1915) - Linie und Form
004855: CREMER, JAN - De Hunnen (drie delen: De oorlog, Vrede, Bevrijding) (roman)
004980: CREMER, J. - Het perpétuum-mobile. De gouden droom van Eduard Johannes Schnitger (arrond. deurwaarder te Enschede) 'n Kluif voor Ned. Juristen. Ingeleid door Jan Cremer
004823: CREMER, JAN - Tropen
007371: CREMER, A.F. LIGTHART, JAN. - Op de fiets door Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. Eerste stukje-Eerste gedeelte & Eerste stukje-Tweede gedeelte. Herzien door J.L. Hooftman. Geïllustreerd door W.K. de Bruin (2 delen in 1 band)
006664: CRETSER, GYSBERT DE - Beschryvinge van 's Gravenhage. behelsende desselfs eerste opkomste, ... en vermakelyke situatie (.) als mede alle de hooge Staatsche Vergaderingen (.) en derselve dagelykse byeenkomsten. Mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden. Met Figuren. Waar achter by gevoegt is de Zeestraat op Scheveninge door de Heer van Zuylichem.
005101: CUMMINGS, WILLIAM - The Makassar Annals
007296: CUNNINGHAM, G.G. (ED.) - Lives of eminent and illustrious Englishmen, from Alfred the Great to the present time. On an Original Plan. Illustrated by a Series of finely executed Portraits, selected from authentic Sources, and engraved by eminent Artists (8 Vols. complete)
006936: CURVERS, EMMA - Iedereen kan schilderen - roman [ isbn 9789025443795 ]
007292: CUSTANCE, REGINALD SIR ADMIRAL - War at Sea: Modern Theory and Ancient Practice.With twelve Plans and Charts
007761: CUSTINE, ADOLPHE MARQUIS DE - Brieven uit Rusland (privé-domein nr. 48)
006931: DAELS, FRANS PROF. DR. - Beginselen der praktische verloskunde. I. Normale zwangerschap, baring en kraambed (Deel I, van II)
006278: DAVIES, STAN GÉBLER - JAMES JOYCE. A portrait of the artist.
006817: DAWS, GAVAN - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific gedurende de tweede wereldoorlog
006755: BOER VAN STRIEN J. DE - Het nieuwe huis van Moeder de Gans. Een sprookje
005818: DECARTES, RENÉ - Bibliotheek Descartes in acht banden - Band 1: Samenvatting van de muziekleer, Persoonlijke aantekeningen, Descartes' dromen, Regels om richtin te geven aan het verstand
005856: [DECREMPS, HENRI] - Les petites Aventures du Jérome Sharp, Professeur de Physqie amusante, 18 Figures.
007615: [DEFOE, DANIEL] - Geschiedenis en lotgevallen van Robinson Crusoë. Naar de oorspronkelijke Uitgave op nieuw voor de Jeugd bewerkt. Met platen.
005178: GOMMERS-DEKKER, ANS M. - Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit (met CD)
007213: OSSELEN-VAN DELDEN, VAN & HILDEBRANDT, MARIE. - Bobo, geschiedenis van een aap.
007503: DENTON, CLARA J. - Robin Redbreast's Home. Illustrated by Sue Seeley
007690: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Geschiedkundige aanteekeningen over Suriname en Paramaribo (Overgedrukt uit De West - Nieuwsblad uit en voor Suriname) Opnieuw geïllustreerd uitgegeven door D.G.A. Findlay
004634: DEQUET, A. - De geschiedenis van mijn oom en tante. Uit het Fransch vertaald door Agatha. Met platen
003330: DEQUET, A. - De Geschiedenis van mijn oom en tante. Uit het Fransch vertaald door Agatha. Met platen
006995: DESCARTES, RENÉ - Principia Philosophiae. Ristampa anastatica dell'edizione 1644 eseguita in occasione del 350° della pubblicazione
005566: DESHAIRS, LÉON (DIRECTION) - L'Art, des origines à nos jours (2 tomes)
007590: DESVOSGES, M. - Les petits diables. Illustrés de neuf grands dessins coloriés par V. Adam et Belin
005586: DEUN, J. VAN MEJ. - Twee vrienden. De levensgeschiedenis van een karrepaard en een kamponghond
007841: DEVENTER, HENDRIK VAN - Manuale operatien, zynde een Nieuw Ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen. Facsimile en commentaar. Vol. I: Facsimile; Vol. II: Commentaar Nieuwe aanmerkingen.
005259: DEVLIEGHER, LUC - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur
005260: DEVLIEGHER, LUC - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Inventaris
005261: DEVLIEGHER, LUC - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk
004564: DIBBETS, G.R.W. DR. - Johannes Vollenhove (1631-1708), dominee-dichter. Een biografie
003329: DICKENS, CHARLES (S.J. ANDRIESSEN BEW.) - Nicolaas Nickleby
005437: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen (twee delen in 1 band)
005950: DIETLEIN, RUDOLF - Deutsche Fibel für den vollständigen vereinigten Anschauungs-, Sprech-, Schreib- und Lese-Unterricht nach der kombinierten Schreiblese- und Normalwörter-Methode. Ausgabe C (in 1 Hefte) ( Normalwörter-Fibel)
006182: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811 (proefschrift)
006282: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever| Typograaf. Een documentatie
007799: DE DILLMONT, THÉRÈSE - Encyclopédie des ouvrages de dames
007613: DINAND, U. - Taschenbuch der Heilpflanzen. Ein praktischer Ratgeber für jedermann
005674: DINGEMANS, G.D.J. DR. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie
005588: AHMED DJEBBAR (DIRECTION) - L'Âge d'or des sciences arabes : Exposition présentée à l'institut du monde arabe, Paris, 25 octobre 2005 - 19 mars 2006.
006713: DJORGHI - Verborgen krachten - Heil-magnetisme - Telepathie (3 banden)
006832: DODDRIDGE, FILIP (1702-1751, NORTHHAMPTON) - Tien Predikaetsien, over verscheide Voortreffelyke uitgekipte en overaangenaeme Onderwerpen, gedaan In byzondere tyden en gelegenheeden voor Sunoden en Byzondere Gemeenten
006833: DODDRIDGE, PHILIP (1702-1751) - Lessen over het samenstellen en uitspreken van Predikatien, het doen van gebeden, het bedienen van den doop en het avondmaal en het waarnemen van andere gedeeltens betreklyk tot het Predik-Ampt. - Capernaums Shuldt en Oordeel Aan de overweginge van de Inwoonders van London enstelyk aanbevolen in eene Predikatie gepredikt te Salters-Hall, op den 20sten Augustus 1749 (...) - De Aangelegenheid van het Leeraar-Ampt, en de moeijelykheid van het zelve Recht Waarteneemen, overwoogen in eene redenvoering (over 2 Cor. II: 16.) by het inzegenen van den Heer Tozer, door R. Frost. Waarby gevoegd is De Last aan denzelven (convoluut van 4 delen in 1 band)
003478: DOESBURGH, TH. VAN DR. (A. GANOT) - Handboek Der Natuurkunde. Volksuitgave
007610: DONKER, ANTHONIE - De rattenvanger van Hameln Een kindervertelling op rijm uit het Engelsch. Met platen van Rie Cramer. Naar R. Browning "The Pied Piper of Hameln"
006496: DOORENBOS, CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand Met illustraties van B. v. Vlymen, Deel 1
937: DOORMAN, CHRISTINE (BEWERKING) - Dickens voor de jeugd (Naar de Engelsche uitgave van L.L. Weedon)
007618: DOOTJES, F.J.J. - Oostkust van Sumatra-Instituut 1916-1941
001570: DORP, H. VAN - Moderne eenvoudige meubels
007791: DOSTOJEVSKAJA, A.G. - Herinneringen (privé-domein nr. 33)
007669: DRAPER, JAMES DAVID E.O. - Augustin Pajou. Royal Sculptor 1730-1809
007124: HAVER DROEZE, FREDERICUS JANUS - Dissertatio medica inauguralis de Phrenitide, quam annuente summo numine, ex auctoritate (...) Joannis Frederici van Oordt (...) defendet Fredericus Janus Haver Droeze, (...) XIII Januarii MDCCCXLII (...)
007192: VIOLLET-LE-DUC (TEXTE ET DESSINS) - Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend à dessiner.
003112: DUFFY, EAMON - Saints & Sinners. A History of the Popes
005444: DUFOUR, CHARLES - The ochre land. Images of Yemen 1985-1990
005594: DUHAMEL, GEORGES - Chant du nord
007637: DULAC, EDMUND - Edmund Dulac's Fairy-Book - Fairy Tales
001781: FISCHER-DÜNKELMANN, ANNA DR. E.A. - De Gezondheid in Huis. Natuurgeneeskundige Raadgever Voor Het Gezin in Gezonde En Zieke Dagen.
007287: DUNLOP, H. - Perzië voorheen en thans. Met 161 afbeeldingen, platen, kaarten en eene beschrijving van de Karoen-rivier door D.L. Graadt van Roggen.
006786: DURANT, WILL & ARIEL - The Age of Napoleon. A History of European Civilization from 1789 to 1815
001861: DÜRIEGL, GÜNTER DR. (REDAKTION) - Freimaurer. Solange die Welt besteht
006433: DURRELL, LAWRENCE - Mountolive
006430: DURRELL, LAWRENCE - Clea. A Novel
006400: DUSSEAU, P.J.V - GERDES, E. - KATE, TEN J.J.L. - LEENDERTZ, G. - ADEMA VAN SCHELTEMA, C.S. EN SESBRUGGER, G.H. - Herfsttuiltjes, Proza en Poëzij.
006636: GANS-RUEDIN E. - Der Chinesische Teppich. Fotos Leo Hilber. Zeichnungen Walter Hugentobler
002269: ECKARDT, WERNER/MORAWIETZ, OTTO - Die Handwaffen Des Brandenburgisch-Preusisch-Deutschen Heeres 1640-1945
007535: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes. Met een portret van den auteur door Jan Veth
007455: EEKHOFF, W. - Nieuwe atlas van de provincie Friesland
004256: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN - Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld in de Nederlandse samenleving (2 delen in cassette)
005497: ELLIOTT, BRENT - Flora. An illustrated history of the garden flower.
005951: RAMMELMAN ELSEVIER, W.J.C. JHR. - Inventaris van het archief der gemeente Leyden, bevattende hare charters en privilegiën, alsmede die van den Burg, van de kerken, gasthuizenen en voormalige kloosters, 1240-1644 (Eerste deel) & Inventariss van het archeif der de meente Leyden, bevattende hare registers en bescheiden van algemeenen aard, alsmede die van het beleg en ontzet in 1574. (Tweede deel) (2 delen in 1 band)
005881: EMMEN, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën.Handboek voor geïnteresseerden bij de Rietsuiker-industrie. Derde verbeterde en vermeerderde druk met afbeeldingen in den tekst (2 delen).
007583: EMMIUS, UBBO - Rerum Frisicarum historiae decas prima (&) altera & tertia & quarta & quinta (5 Parts in 4 Vols.)
005431: ME. J.DELAFAYE (B ). AUTEUR DES SIX NOUVELLES DE L'ENFANCE - Les nouvelles nouvelles de l'Enfance (2 Tomes, compl.)
007722: EPIPHANIUS - EPIPHANIUS. Ad physiologum. Eiusdem in die festo Palmarum sermo. (Greek & Latin text.)
006922: ERTZ, KLAUS & NITZE-ERTZ, CHRISTA (RED.) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
1521: ES, A.H.G.P. VAN DEN DR. (BEWERKING) - Grieksch-Hollandsch woordenboek (naar het Hoogduitsch van V.Ch. F. Rost)
006467: ESSENBERG, H. GERRITSZ. - Leerzaam en vermaaklyk onderhoud, tusschen een' vader en zijne kinderen. Voorgesteld: In verscheiden aangenaame gesprekken en leerzaame verhaalen, ingericht naar de vatbaarheid der jeugd; en geschikt om dezelve, op een Vermaaklyke wyze, tot Deugd- en Plicht-betrachting op te leiden. Met plaaten.
007067: EURIPIDES - Euripides Tragoediae. Recensuit et commentariisin usum scholarum instruxit Aug. Jul. Edm. Pflugk. Vol. I Sect I. Continens Medeam
003906: EVANGELINE (= HENDRIK MARINUS CHRISTIAAN VAN OOSTERZEE) - De bevende berg. Verhaal voor de jeugd. Met gekleurde plaatjes
007663: EVERS, B. & THOENES, C. - Architectural Theory from the Renaissance to the present - 89 Essays on 117 Treatises
002214: EYK, HENRIËTTE VAN - Bedelarmband
006360: FABRICIUS, JOHAN - De Wondere Avonturen van Arretje Nof (5 delen in oorspronkelijkegele kartonnen map)
007420: FABRICIUS, JOHAN - Hans De Klokkenluider of De duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen
001704: FAGUET, EMILE - Histoire De La Littérature Française Depuis Les Origines Jusqu'a La Fin Du XVIe Siècle
006139: FAHRENFORT, J.J., PROF. DR. EN GRAFT, C. CATHA VAN DE, DR. - Dodenbezorging en cultuur. Twee delen I: de dodenbezorging bij de natuur- en halfcultuurvolken en bij de cultuurvolken der Oudheid; II: De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland
006388: FALKE, JAKOB VON - Geschichte des Deutschen Kunstgewerbes. Mit Textillusirationen, Tafeln und Farbendrucken
327: FASSEUR, CEES - Wilhelmina Krijgshaftig in een vormeloze jas
004768: FEARN, NICHOLAS - Filosofen van nu - Nieuwe antwoorden op oude vragen
005757: FEITH, JAN - Het voorwereldlijk monster of Hoe Pim den Brontosaurus ving. Geïllustreerd door den schrijver. Bandteekening van Willy Sluiter
003759: FEITH, H.O. MR. - Het Groninger beklemregt; of verzameling van Staats-Resolutien en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken, uitgegeven en van aanteekeningen voorzien (twee delen)
003751: FEITH, H.O. MR. - Redevoering, uitgesproken op het feest, gevierd bij het vijftigjarig bestaan van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, op den 22 van Hooimaand 1840; met aanteekeningen.
006312: [FENNEKOL, F.W.] - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden.
180: FERRERO, LEO/VALÉRY, PAUL - Léonard de Vinci ou l`oeuvre d`art par Leo Ferrero, précédé d`une étude Léonard et les Philosophes de Paul Valéry
004775: FESSEM, JOHANNA VAN - Lopen in het licht. Verslag van een voetreis naar Jeruzalem
007528: FEUILLE, P. DE LA - Oorlogs-Tonneel, of uitgesochte kaarten, tot gemak der officieren en reisigers.
007665: FICACCI, LUIGI - Piranesi - The Complete Etchings
007812: FIGES, ORLANDO - Fluisteraars - Leven onder Stalin
007811: FIGES, ORLANDO - Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924
006776: FILARSKI, R. - Kanalen van de koopman-koning. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw
006303: FISCHER, ANNA DOKTERES - De vrouw als huisdokter. Een overzicht der gezondheidsleer en der familiale geneeskunde. Voornamelijk wat betreft vrouwen- en kinderziekten, de bevalling en de zorgen te verlenen aan kinderen. Geïllustreerd met 438 oorspronkelijke gravures, 53 platen en een artistiek bijvoegsel.
007744: FITZGERALD, EDWARD (RENDERED INTO ENGLISH VERSE BY -) & DULAC, EDMUND (ILLS.) - Rubáiyát of Omar Khayyám. Printed from the 2nd edition.
003808: FLAUBERT, GUSTAVE - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie
006945: FLEINER, ALBERT - Engelberg. Streifzüge durch Gebirg und Tal. Unter Mitwirkung von X. Imfeld Dr. Christ , Dr. Cattani , Dir. Billwiller. Mit Karten und Plänen
006802: FLEISCHMANN, HECTOR - Les Demoiselles d`Amour du Palais-Royal
007747: FLORUS, LUCIUS ANNAEUS - Epitome rerum romanarum. Ex recensione Jo. Georgii Graevii (...). Accessere Notae integrae Cl. Salmasii, Jo. Freinsheimii, & Variorum. Nec non Numismata et Antiqua Monumanta in hac nova editione (...) In fina additus est L.Ampelius ex bibliotheca Cl. Salmasii.
007366: FOCK, CORNELIUS - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...]
006509: FONTAINE, JEAN DE LA - Fables de La Fontaine. Edition illustrée par J.J. Grandville. Nouvelle edition (2 Vols.)
001705: LA FONTAINE, J. DE - Fables De La Fontaine
006711: FONTAINE, JEAN DE LA - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré
006329: FONTAINE, JEAN DE LA - Fables choisies, mises en vers. Nouvelle Edition Gravée en taille-douce. Les Figures par le Sr. Fessard. Le Texte par le Sr. Montulay. Dediées aux enfants de France. (6 vols.)
007057: LA FONTAINE, JEAN DE - Contes de La Fontaine. Livres I et II, Livvres III, IV et V. (2 Vols. set)
005554: FORBERG, F.C. - The manual of classical erotology (De figuris veneris)
001587: FOREST, ELLEN - Een Vacantiereis Van 23000 Kilometer Per Hudson Door Europa
002703: FOSTER, M. - Fisiologia
005696: FOULCHER, KEITH & DAY, TONY (EDS.) - Clearing a Space: Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature
007095: ALAIN-FOURNIER - Le Grand Meaulnes
006379: FRANAY, GABRIEL - Flossette
007510: FRANCE, ANATOLE - Les desirs de Jean Servien. Avec dix-neuf lithographies et des bois de Fernand Siméon
007214: FRANZ, HEINRICH GERHARD - Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus (2 Vols)
007851: [LULLIN DE CHÂTEAUVIEUX FRÉDÉRIC] - Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue
002592: FRIEDMAN, MILDRED (REDACTIE) - De Stijl: 1917-1931
006668: FRIEDRICH, OTTO - Olympia. Paris in the age of Manet
005845: FRIEDRICH, CASPAR DAVID - Das gesamte graphische Werk
005122: FRIMA, J. MR. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749
006185: FRIMA, J. - Het Strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749
007741: FULLERTON, LADY GEORGIANA - Grantley Manor. A Tale.
007117: IOH. NICOLAI FUNCII (JOHANN NICOLAUS FUNCK) (1693-1777) - De lectione auctorum classicorum Ad comparandam latinae linguae facultatem necessaria liber singularis
003026: FÜRST, HERMANN DR. - Forst- Und Jagd-Lexikon
006750: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Zomerland. Illustraties van Rie Cramer
006751: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Zomerland. Illustraties van Rie Cramer
006754: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Zomerland. Illustraties van Rie Cramer
003328: GALDIKAS, BIRUTÉ M.F. - De Spiegel Van Het Paradijs. Mijn Jaren Bij De Orang-Oetans Van Borneo
006623: GAMBERS, H.S. PROF. DR. - Curiosa Sexualis being an illustrated treasury of anthropological studies in the history of sex
006576: GARBE, DETLEF & STILLER, WOLFGANG (RED.) - Zeitspuren. Die Ausstellungen. Dreisprachige Ausgabe. Deutsch-English-Français. KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.)
002153: GARLIN, G. - Le Petit Cuisinier Moderne ou les secrets de l'art culinaire
006507: GAULTIER, L'ABBÉ [LOUIS EDOUARD CAMILLE] - Lectures graduées pour les enfants du premier age. Nouvelle édition, corrigée et illustrée. Tome premier et Tome deuxième.
004577: GAUTIER, THÉOPHILE (TRAD.) - Aventures du Baron de Münchhausen. Traduction nouvelle par Théophile Gautier Fils. Illustrées par Gustave Doré
007695: GEBHARDT, MARIE ELISABETH - Wichtelmanns Reise. Bilder von Fritz Baumgarten
1100: GEDIKE, FREDRIK - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden nevens een uitvoerig register der woorden, die in het zelve voorkomen (naar het Hoogduitsch van F.G.)
006069: GEIGER, PH[ILIPP]. L[ORENZ]. (1785-1836) - Handboek der artsenijbereidkunde.Bevattende de practische pharmacie en derzelver hulpwetenschappen. Eerste deel.
982: GELDER, J.K. VAN, M.I. - Over de toepassing van de centrifugaalkracht voor de scheiding en zuivering van ertsen en kolen (proefschrift)
002016: GELDER, J. DE - Eerste Gronden Der Meetkunst Ten Gebruike Der Latijnsche Scholen En Andere Kollegien
006997: GELDER, H.E. VAN DR. E.A. (RED.) - Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen
006958: GELLERT, G.F. - G.F Gellert's fabelen en vertelsels. Vrij herzien door J. Schenkman. Voor rijperen leeftijd. Met platen.
007672: GELLERT, C.F. - C.F. Gellerts fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd (3 delen, compleet)
006145: GEM, S. HARVEY - An Anglo-Saxon Abbot. Ælfric of Eynsham. A Study.
007836: GÉNESTET, P.A. DE - Laatste der eerste. Gedichten. Met 83 illustratiën van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr., F. Carl Sierig, J.C. d'Arnaud Gerkens e.a.
007100: GÉNESTET, P.A. DE - Laatste der eerste. Verspreide gedichten
007101: GÉNESTET, P.A. DE - Eerste gedichten
004773: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - Le cirque Piccolo
006448: GENLIS, DE MEV. - Flora of het buitenleven nuttig en aangenaam gemaakt voor de jeugd. Naar het Fransche van Mev. De Genlis
005893: GÉRARD, F.C. (TRAD./TANSL.) - La corbeille de fleurs suivi de La colombe. Traduit d'Allemand de [Chanoine Christophe] Schmid par F.C. Gérard
007475: GÉRARD, F.C. - Le Rosier, La Mouche et La Chartreuse
007496: GERDES, E. - Uit de duinen. Een verheel uit den Spaanschen tijd
007515: GERDES, E. - De gouden draad. Eene vertelling voor jonge lieden. Naar het Engelsch van Norman Macleod.
007280: GERLACH, A.J.A. - Fastes Militaires des Indes-Orientales Néerlandaises
003103: GERLINGS, H.TH. MR. - De Zoeker Uit De Rechts-Praktijk
007097: GESSNER, SALOMON - Sal. Gessners Schriften (3 Vols).
005510: GEURTS, P. - Gestalten en gedachten (5 delen compleet)
004376: GEWIN, J[AN]. CHR[ISTOFFEL]. (1808-1887) - Inesz en Amanda of Lotgevallen en reizen van Oom Frits, als schilder. Een verhaal voor de jeugd. Met vier gekleurde plaatjes.
003889: WITSEN GEYSBEEK, P.G. (1774-1833) - De kleine Zimmerman of de aarde en hare bewoners; leesboek voor de beschaafde jeugd. Derde deel, met platen.
006339: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Met platen. Nieuwe uitgave. Drie delen in één band.
007175: GEZELLE, GUIDO - Gedichten. Bloemlezing samengesteld door Dr. Aleida Nijland
004220: GEZELLE, GUIDO - Loquela (Tot woordenboek omgewerkt door J. Craeynest)
002243: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. MR. BARON D' - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balije Van Utrecht sedert 1851; Opgeluisterd door hunnen vier gezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
005076: GILES, ARTHUR E. - The Anatomy & Physiology of the female generative organs and of pregnancy. With explanatory text
007670: GILLEN, ECKHART (ED.) - German Art from Beckmann to Richter. Images of a Divided Country
004279: GILLIAMS, MAURICE - Vita Brevis. Verzameld werk I, II en III (drie delen)
006850: POTHAST-GIMBERG, C.E. - De kaarsenkroon van Paarlemoertje. Tekeningen van Aart van Breda
004215: GINK, C.S. TH. VAN - Hoenders. Verzorging, teelt en rassen
005502: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz, in drie deelen, met twaalf platen (complete set)
006744: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. Met platen. Derde dee (van 3)l
005351: GLIBOTA, ANTE - Helmut Jahn
005832: GLICK, CARL (ED.) - A Treasury of Masonic Thought
007716: GNUDI, MARTHA TEACH & WEBSTER, JEROME PIERCE - The life and times of Gaspare Tagliacozzi, surgeon of Bologna 1545-1599. With a documented study of the scientific and cultural life of Bologna in the sixteenth century - Preface by Arturo Castiglioni
1207: GODDARD, DWIGHT (EDITOR) - A Buddhist Bible (Revised and Enlarged)
006925: GODDIO, FRANCK & BERNAND, ANDRÉ - Sunken Egypt - Alexandria
004641: GOEBBELS, JOSEPH DR. - Het bronzen hart
004382: GOEJE, M.A. DE - Stijfkopje (op school). Naar het Hoogduitsch van Emmy von Rhoden
006455: GOES, J. ANTONIDES VANDER - Gedichten, van J. Antonides vander Goes (2 delen in 1 band)
007037: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand". Dritter Band
006951: GOEVERNEUR, J.J.A. (BEW.) - Chinesche schimmen. Kleine vertellingen , sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes
004317: GOEVERNEUR, J.J.A. - Proza en Poëzie. Met 28 gekleurde plaatjes
004314: GOEVERNEUR, J.J.A. - Karel en Marie. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
004315: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reinoud en Lina. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
004316: GOEVERNEUR, J.J.A. - Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
006986: GOEVERNEUR, J.J.A. - Zestig tafereeltjes verteld aan het jonge volkje
003907: GOEVERNEUR, J.J.A. (1809-1889) - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen. Met 21 plaatjes
006402: GOEVERNEUR, J.J.A. - Fabelen en gedichtjes voor kinderen. Met 24 platen.
006977: GOEVERNEUR, J.J.A. - Goeverneur's Fabelboek. Het laatste boekje. Met 24 plaatjes naar Otto Eerelman.
007133: GOEVERNEUR, J.J.A. - Jongenspret. Een geschenk aan Hollandsche jongens. Met zes plaatjes
006622: GOEVERNEUR, J.J.A. - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen, in huis en school
006281: GOINGA, HANNIE VAN - Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800
006242: GOLDSMITH, MARTIN - Die unauslöschliche Symphonie : Musik und Liebe im Schatten des Dritten Reiches - eine deutsch-jüdische Geschichte.
007838: GONTSJAROV, IVAN A. - Reis om de wereld (privé-domein nr. 135)
001931: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow, Roman in Vier Delen
1320: GOOR, J. VAN - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975
1267: GOSSE, PHILIP - Geschiedenis van de zeeroverij (vier delen)
007664: GÖSSEL, PETER & LEUTHÄUSER, GABRIELE - L'Architecture du XXe siècle (2 Vols.)
006762: GÖSSEL, P. & LEUTHÄUSER, G. - Architectuur van de 20e eeuw.
005848: GOUT, M. PROF. IR. - Tempelbouw. Beschouwingen over de bouwsymboliek in Nederland tussen de jaren 1600 en 1950
007163: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen. Met platen, geteekend en op steen gebracht door J.C. Greive Jr.
003822: GRAAF, HENRI W. DE - Bijdrage tot de kennis van den bouw en de ontwikkeling der epiphyse bij amphibien en reptilien (proefschrift)
005836: GRAAF, D.P. DE, KWAADGRAS, E.P. & PEYPE, D.C.J. VAN (SAMENST.) - De stijl der Vrije Metselaren. Een maçonniek platenboek
007159: GRANDVILLE - Grandville's Bilder aus dem Staats- und Familienleben der Thiere. Mit Erläuterungen herausgegeben von Dr. A. Diezmann.
003729: GRASS, GUNTHER - Die Blechtrommel (Roman)
005018: CUNILL GRAU, PEDRO (E.O) - Venezuela contemporanea 1974-1989
006047: GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA - Jesus in Rome
005793: GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA - The Nazarene Gospel. Being Part III (text only) of their Nazarene Gospel Restored
006046: GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA - The Nazarene Gospel restored
005840: GRAY, HENRY - Les origines compagnonniques de la Franc-maçonnerie. Collection : Voirs traditionnelles
007334: GREENAWAY, KATE - DEWALD, H.P. - Kate Greenaway's kleurboek Voor't Jonge Volkje. 112 teekeningen om met waterverf in te kleuren; met bijschriften in proza en poëzie. Vrij naar het Engelsch door H.P. Dewald.
004228: GREENAWAY, KATE - Under the Window. Pictures & Rhymes for Children (First edition, 1878)
1325: WIMERSMA GREIDANUS, G.J.J. MR. VAN - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen
007288: GRIFFITHS, ARTHUR MAJOR - Wellington and Waterloo (The 'Navy and Army Illustrated' Library)
006793: BUIJSEN EDWIN & GRIJP, LOUIS PETER (ED.) - The Hoogsteder Exhibition of: Music & Painting in the Golden Age
007653: GRIMAL, NICOLAS - Histoire de l'Egypte ancienne
003900: GRIMMER, BRUNO (1879-?) - Het oolijke dierenboek
007832: GROOT, DE H.J. - Handboek voor timmerlieden, tevens ten dienste voor Bouwkundigen en Iinrichtingen voor Ambachtsonderwijs en voor eigen studie. Met 925 teekeningen bevattende c. 1400 afbeeldingen.
002986: GROTHE, D. - Mechanische Technologie, Ten Dienste Van Het Middelbaar Onderwijs, Een Leerboek Voor Fabrikanten En Industriëelen En Een Leesboek Voor Beschaafden
007789: GROYS, BORIS & HOLLEIN, MAX (EDITORS) - Traumfabrik Kommunismus - Dream Factory Communism. Die visuelle Kultur der Stalinzeit - The visual Culture of the Stalin Era
003291: GRUNBERG, ARNON - Onder De Soldaten
003935: GRUYS, J.A. EN WOLF, DE C. - Typographi & bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC. Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 met plaatsen en jaren van werkzaamheid.
007829: GUGELOT, J.F. - Scheepsbouw. Leerboek voor Koopvaardij-Officieren
007316: GUILMOT, FREDDY - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier.
007070: GUMPERT, THEKLA VON - Erzählungen für meine jungen Freundinnen von Thekla von Gumpert. Mit 3 Bildern von Hugo Bürkner und Julius Scholz. Fünftes Bändchen
007196: GÜTTLER, PETER E.O. - Berlin Brandenburg, Ein Architekturführer. An architectural guide
007088: GUTTON, ANDRÉ - Conversations sur l'architecture. De La Nuit a L'aurore. Visages Et Documents 6. Tome second
006313: GÜTZLAFF, [KARL FRIEDRICH AUGUST CHARLES] (1803-1851) - Gützlaff's Geschiedenis van het Chinesche Rijk, van de oudste tijden tot op den Vrede van Nanking. Uitgegeven door K.F. Neuman en vertaald door K.N. Meppen. Met eene kaart van China en het portret van de Auteur. (eerste en tweede deel, compleet).
007700: HAAK, BOB - The Golden Age: Dutch Painters of the Seventeenth Century
005835: HAAN, M.J.M. DE, KRUYNE, E.L. & PEYPE, D.C.J. VAN (SAMENSTELLING, INLEIDING EN TOELICHTING) - Het woord gezocht. Teksten over Vrijmetselarij.
006169: HAAN, BR. M.J.M. DE & BOODEN, BR. K. (BEW.) - Tweehonderd jaar Hoofdkapittel der Hoge Graden. 1803-2003
586: HAAR, A.A. TER - Handboek voor de nuthoenfokker
007361: HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Nieuw uitgave.
001692: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN - Olle Vrunden in Grönnegerland
005337: HAASSE, HELLA - De meermin
006770: HACKETT, PAT (ED.) - The Andy Warhol Diaries
006709: [HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN] - - Historie der martelaren, die om het getuygenisse der evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tyden Christi onses Saligmaeckers af tot den jare 1655 toe (...) De tweeden Druck/overseen en verbetert/met byvoeging van verscheyden deftige platen, meer als voor dezen gedruckt (.)
007349: HAGEMAN, H.H. JR. E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
007662: HALE, JOHN - The Civilization of Europe in the Renaissance
006557: HALÉVY, LUDOVIC - Récits de guerre. L'invasion 1870-1871
006885: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis, van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indie. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorbericht van Prof. Dr. H. Brugmans
007038: HAMANN, RICHARD - Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeiten bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen. 12 farbige Tafeln.
007840: HANOTAUX, GABRIEL ET MARTINEAU, ALFRED - Histoire des Colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. TOME V. - L'INDE du Xviè siècle à 1720 par Henri Froidevoix. De 1720 à nos jours par Alfred Martineau. - L'INDOCHINE par Edmond Chassigneux. Illustrations en couleurs de Albert BESNARD, Mme G. HANOTAUX, G. RIPART, etc.
004451: HANS, D. - De Knalclub van 3A. Met penteekeningen van Menno en bandteekening van Louis Bron
006681: HANSEN, P.A. - Per en de dwergen
007574: CHANDLER HARRIS, JOEL - Uncle Remus or Mr. Fox, Mr. Rabbit and Mr. Terrapin. With fifty Illustrations by A.T. Elwes
003976: HART, MARTIN (= MAARTEN 'T HART) - Het vrome volk
006067: HARTMANN, JULIUS EDUARD - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het hoogduitsch door S. J. Van Den Bergh
007286: PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. - Krieg und Sieg 1870-71 Ein Gedenkbuch
007285: PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. - Krieg und Sieg 1870-71 Kulturgeschichte
002782: HARZING, WIM - Driebergen En Rijsenburg. Hoe Zij Ontstonden
007271: HASELEN, M. VAN - 25 jaar militaire luchtvaart in Nederlandsch-Indië.
004614: HASEMANN, ARMINIUS - Himmel und Hölle auf der Landstrasse. Mit 42 Holzschnitten des Verfassers
003995: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verhalen
007720: HAUSER, ARNOLD - The Social History of Art (2 Vols.)
007312: BOREL D'HAUTERIVE, M. - Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambrésis. Receuil officiel dressé par les ordres de Louis XIV 1696-1710. Tome premier
1488: HAVARD, HENRY - La terre de Gueux/Voyage dans la Flandre Flamingante
005615: HAVERKAMP, ALFRED E.O. - The Jews of Europe in the Middle Ages. Exhibition catalog.
007739: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten von J. Haydn. Opern und Oratorien im Klavier Auszuge mit Text
005483: HAZEU, J., C. ZOON - Leerzame gesprekjens of de vlijt der kinderen opgewekt. Met plaatjens.
007389: HECKMAIR, ANDERL - Eigernordwand, Grandes Jorasses und andere Abenteuer
005169: HEERES, JAN ERNST - De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748 en 1749. Een bijdrage tot de geschiedenis der provincie Groningen (proefschrift)
007402: HEIDEGGER, GERTRUD (RED.) - 'Mijn lieve zieltje!' Brieven van Martin Heidegger aan zijn vrouw Elfride 1915-1970
006777: HEIDEN, MARIA & PIERSMA, ANDREA (SAMENST. EN RED.) - Hotel New York 10 jaar in Rotterdam
004024: HEIJBROEK, J.F. DRS. (EINDRED.) - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen
005719: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter. Illustratiën en bandversiering van Rie Cramer.
007572: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - Hei en Dennen. Met zeven gekleurde platen en bijna honderd andere illustraties van de schrijvers.
006714: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC, P. - In sloot en plas. Met gekleurde platen en vele afbeeldingen naar Teekeningen van de Schrijvers.
007573: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - Door het rietland. Gekleurde platen en vele oorspronkelijke afbeeldingen.
006634: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - In sloot en plas. Met gekleurde platen en vele afbeeldingen naar Teekeningen van de Schrijvers.
006522: HEINE, HEINRICH - Sämmtliche Gedichte. Erster un Zweiter Band in einem Band.
1375: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder
003764: HEINSIUS, H.W. DR. (BEWERKER) - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde (twee delen)
005163: HELLER, STEVEN E.O. - The Annual of the American Institute of Grapic Arts
007027: HELLINGA, WYTZE GS - Copy and print in the Netherlands. An atlas of historical bibliography (2 Vols.)
007827: HELSLOOT, N. (COMPILED BY -) - A Pocket Vocabulary of 20,000 ENGLISH, MALAY and DUTCH WORDS - Kamoes, ketjil terdiri dari 20,000 KATA-KATA, MELAJOE, BELINDA, INGGERIS - Zakwoordenboekje bevatttende 20,000 HOLLANDSE, MALEISE, ENGELSE WOORDEN
007831: HEMINGWAY, ERNEST - The old Man and the Sea
007237: HEMINGWAY, ERNEST - For whom the bell tolls
005643: HEN, YITZHAK - Culture and Religion in Merovingian Gaul A.D. 481-751 (Cultures, Beliefs and Traditions)
003503: HENKET, N.H., SCHOLS, CH.M. DR. EN TELDERS, J.M. - Waterbouwkunde
003367: HENNESSY, PETER - The Prime Minister. The Office and the Holders Since 1945
002689: HENNESSY, PETER - Whitehall
004447: HENTY'S, G.A. - De cornet der ruiterij. Opnieuw bewerkt door W. Wijker
007773: HERESCH, ELISABETH - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar (Open Domein nr. 26)
007350: GILLE HERINGA, S. - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, of Alphabetische opgave van de Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Buurten, Voorname Huizen of Buitenplaatsen, Bewoonde en onbewoonde Polders. Staat der bevolking, volgens de laatste algemeene volkstelling, waar op achter elke gemeente het cijfer naar de godsdienstige gezindheden is vermeld.
006578: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken 12 - Beschouwend werk
005210: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De god denkbaar denkbaar de god
007677: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
007381: HERVIEUX, J.C. - Traité curieux des serins de canarie. Contenant un description du naturel de ces Oiseaux, la maniere de les apparier, de les faite nicher, d'élever les petits, de leur apprendre à chanter & à sissler, de connoitre & de guerir leurs Maladies. - Naaukeurige verhandeling van de kanarivogels Behelzende een beschrijving van den aart deezer Vogels, hoe die te doen paaren, hare nesten te maaken, de Jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten, waar aan haare ziektens te kennen en hoe te geneezen. Door A. Moubach uit het Frans vertaalt.
006818: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979
007340: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN MR. - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant; Tot den jaare 1629. (Tweede deel, van 4 delen)
007126: HEWARD, CONSTANCE (TOLD BY -) - Ameliaranne at the Farm
007800: HEYST, K VAN, VIERSTRA-VAN WEERD, A. & BRIEDÉ, J.S. - De nuttige handwerken ten dienste van de lagere-v.g.l.o.-ulo en lagere nijverheidsscholen etc.
006781: HIBBERT, CHRISTOPHER - Napoleon. His Wives and Women
005134: HICHTUM, N. VAN - Het groot winteravondboek. De tooverviool en andere verhalen. Teekeningen van Pol Dom
001690: HIDE, C.L. (SAMENSTELLER) - Zakwoordenboek in Drie Talen Nederlandsch-Duitsch-Russisch/Taschenwörterbuch in Drei Sprachen Deutsch-Niederländisch-Russisch
007714: HILDEBRAND - Camera Obscura. Twaalfde, herziene Druk
007711: HILDEBRAND - Camera Obscura. Achttiende, met zorg herziene druk. (Volksuitgaaf)
007432: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - La critique est aisée et l'art est difficile
007380: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
003779: HILDEBRAND (NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007378: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007712: HILDEBRAND - Camera Obscura. Elfde, herziene Druk (Volksuitgaaf)
007713: HILDEBRAND - Camera Obscura. Zestiende, met zorg herziene druk.
007414: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
007412: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007413: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007151: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
007452: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007375: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007372: HILDEBRAND (= NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007373: HILDEBRAND (= NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007451: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007715: HILDEBRAND - Camera Obscura
007379: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007374: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura (2 delen in 1 band)
007709: HILDEBRAND - Camera Obscura - Geïllustreerd door F. Carl Sierig - Nieuwe, goedkoope uitgaaf.
007449: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura. Met handgeschreven brief van Hildebrand (?)
007450: HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura
007643: OSSELEN-VAN DELDEN [BERTHA ELISABETH] MEVR. 1847-1936) & HILDEBRANDT, [ALIDA] MARIE (1881-1947) - Eppien Toef
007710: HILDERBRAND - Camera Obscura. Geïllustreerd door F. Carl Sierig
006738: HILTON, LISA - Athénaïs, The Real Queen Of France
001880: HINKLE, BEATRICE M., M.D. - The Re-Creating of the Individual. A Study of Psychological Types and Their Relation to Psychoanalysis.
002341: HINSBERGEN, PHILIPPUS JOHANNES CORNELIUS GEORG VAN - Inventaris Van Het Archief Van De Ridderlijke Duitsche Orde Balije Utrecht 1200-1811
002276: HINSLEY, F.H. (WITH E.E. THOMAS, C.A.G. SIMKINS, C.F.G. RANSOM) - British Intelligence in the Second World War. Its Influence on Strategy and Operations. Volume Three, Part II
003645: HINSLEY, F.H. (E.O) - British Intelligence in the Second World War-Its Influence on Strategy and Operations-Volume 3, Part 1-
005401: HIRSCHFELD, MAGNUS UND GASPAR, ANDRES - Sittengeschichte des ersten Weltkrieges
007459: HIRTH, G. (HERAUSGEBER) - Jugend - Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben, II. Jahrgang, 1897, Band I nr. 1-26 & Band II nr. 27-52
005675: HISYAM, MOHAMED - Caught between three fires : the Javanese Pangulu under the Dutch colonial administration 1882-1942 (thesis)
007033: HOEK, A.P. VAN DEN E.A. (RED.) - Agrarische kwaliteit van de Hoeksche Waard. 150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard 1848-1998
006775: HOEK, W. VAN DEN MR. - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
002279: HOEK, W. VAN DEN MR. - De Geschiedenis Van Het Wapen Der Koninklijke Marechaussee
006140: HOEVEN, JOHAN VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze
007162: HOFDIJK, W.J. - Schets van de geschiedenis der Nederlanden, opgehelderd met afbeeldingen
004638: HOFFMANN, FRANZ - Die schönsten Märchen der Tausend und einen Nacht. Für die Jugend bearbeitet von Franz Hoffmann. Mit sechs Bildern in Farbendruck
004585: HOFLAND, BARBARA (1770-1844) - De zoon van den kunstschilder. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch vertaald van Barbara Hofland. Met gekleurde plaatjes
006224: HOFLAND, H.J.A. / ROODUIJN, TOM - Signaal. De beeldende kunst van Louis van Gasteren
1514: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagische thema`s/Op zoek naar de essentie van geest en patroon/Een samenhangende verzameling van literaire, wetenschappelijke en artistieke beschouwingen
005416: HOFSTEDE, GEERT - Culture's Consequences, International Differences in Work-Related Values (Cross Cultural Research and Methodology Series, Volume 5)
006676: HOFSTEDE, ANNIGJE C.H. - Meubelkunst. 40 eeuwen meubelgeschiedenis
007098: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. Hrsg. v. Wilhelm Böhm u. Paul Ernst (3 Vols.)
006894: HOLME, CHARLES (ED.) - Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland
004517: HOLWERDA, J.H. DR. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen
001707: HOLZINGER, WERNER/KAMMERLANDER, INGRID/NICKEL, HERBERT - The Auchenorrhynchia of Central Europe/Die Zikaden Mitteleuropas. Volume I: Fulgoromorpha, Cicadomorpha Excl. Cicadellidae
005484: HOMERUS - 'S GRAVENWEERT, JAN VAN MR. - De Ilias van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (4 delen, compleet) & De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (3 delen, compleet)
007359: HOOFF, OP DEN, LAMBERTUS PETRUS - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...]
006743: HOOFT, P.C. - Neederlandsche Histoorien, sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden, op Kooning Philips zynen zoon.
006311: HOOFT, P.C. - P. C. Hoofts Brieven; Nieuwe, vermeerderde en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave, met toelichting, aantekeningen en bijlagen. (4 delen, 1600-1629, 1630-1634, 1634-1640, 1640-1647)
007256: HOOFT, PIETER C[ORNELISZOON]. - Dichtkunstige werken, Van wijlen den Heer Pieter C. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drost te Muyden, Baljuw van Goeilandt, &c.Eerst verzaamelt en uytgegeven Door Jacob Vander Burgh, En nu, in deezen druk, met verscheyde stukken verrijkt, en naaukeurig overzien.
006137: HOOPEN, PAUL HUGO TEN & ZOEST, ROB VAN - Paul Hugo ten Hoopen
005713: HOOYKAAS, C. - A Balinese Temple Festival
007360: HORN, W.O. VON - Karaktertrekken van beroemde personen
006146: HORNIBLOW, E.C.T. - Wonderful Travels in Wonderful Lands. Pictured by Norman Howard
004611: WIJLEN PASTOOR J.J. VAN DER HORST, HERZIEN DOOR R. BOUMAN, S.J. - Martelaren te Rome. Tweede druk van "De martelaren van Coliseum". Met twaalf platen
75: HOUSMAN, LAURENCE - Stories from the Arabian Nights. Retold by Laurence Housman with drawings by Edmond Dulac
007638: HOUSMAN, LAURENCE - Stories from the Arabian Nights. Retold by Laurence Housman with drawings by Edmund Dulac
005069: HOUTEN, HERMAN VAN - Over de operatieve behandeling van het aneurysma aortae abdominalis atheroscleroticum (dissertatie)
003644: HOWARD, MICHAEL - British Intelligence in the Second World War-Volume 5- Strategic Deception
007541: HOYTEMA, T. VAN - Vogelvreugd. Een prentenboek voor de jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door T. v. Hoytema.
004656: HU, PHILIP K. (COMP. AND ED.) - Visible Traces. Rare books and special collections from the National Library of China
007499: HUBER, DOROTHEE - Architekturführer Basel. Die Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung.
007536: [HUBERTS, W. DR.] - Historisch-Geographische Atlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis.
006840: HÜBNER, JOHANN (1688-1743) - Johan. Hubners, Rector van de Latijnsche School te Hamburg, Beknopte Vragen uit de Staat-Kundige Historie Tot op desen Tijd vervolgt. Naar de Nieuwsten Druk in de Nederlandsche Tale overgebragt door Enen Hoogschatter van Hubners Naam en Geleerdheit. (6 banden)
004758: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger (twee delen in 1 band)
007686: HUGHES, ROBERT - American Visions - The Epic History of Art in America
007184: HUGO, VICTOR - Oeuvres Complètes de Victor Hugo. Roman. Tome III & IV. Notre-Dame de Paris I & II. Nouvelle édition, ornée de vignettes.
003765: HUGO EN BERNARD - Rotte blaren. Leidsche studentenliedjes etc.
005829: HUGO, VICTOR - L 'Art d'être Grand-Pere
006261: HUIGEN, PIETER & HUYGEN, JAN - De Beginselen Van Gods Koninkryk in Den Mensch. Uitgedrukt in Zinne-beelden. & Stichtelyke Rymen op Verscheyden Stoffen, in Twee Deelen, Met Schone Kopere Platen (4 delen in 1 band)
1312: HUIZINGA, J. - Briefwisseling I, 1894-1924
004563: HULTEN, PONTUS (ED.) - Futurismo & Futurismi
007026: HÜMMELCHEN, W. DR. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk -
007092: HUNGARI, A. (HERAUSGEBER) - Kornähren. Eine Sammlung von Parabeln zur Unterhaltung und Belehrung für alle Stände
006472: HUNT, PERCIVAL - Samuel Pepys in the Diary
007111: IJZERMAN, HERMIEN - Koentje Kikkerbeet. Tekst en muziek van Joh. Veeken-Bakker
005736: ILLIG, HEINRICH - Die Quadratur des Kreises nach 3000 Jahren gelöst, Die Konstruktion für die Lösung der Aufgabe des Plato gefunden! Mit Lehrsätzen und natürlichen, klaren Beweisen
007622: IMMERZEEL, J. JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. (3 delen in 1 band)
006474: RIJKSWATERSTAAT & KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCHE INSTITUUT - Verslag over de stormvloed van 1953
004257: IRVING, JOSEPH - The West of Scotland in History: being brief Notes concerning Events, Family Traditions, Topography, and Institutions
002987: ISHIHARA, SHINOBU - Tests for Colour-Blindness
002565: D'IVOI, PAUL - Naar Het Land Der Druzen
007778: D'IVOI, PAUL - Voyages excentriques. Les Voleurs de Foudre. Illustré de 80 gravures dans le texte et de 20 grandes compositions hors-texte d'après les dessins de Louis Bombled.
004632: H.C.J. - De negerhut van oom Tom voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
005180: JACKBERNS, RAYMOND - Woelwaters met vacantie. Met zes illustraties
007697: JACOBS, [JAN BERNARD] PROFESSOR - Vroedkundige Oeffenschool, vervattende In een klein bestek meerendeels alles, 't geen tot deze Konst eenige betrekking heeft, de Geneeskunde uitgezonderd, uitgegeeven bij wijze van Lessen. Met kopere Plaeten
007696: JACOBS, J.F. - Praktisch handboek om kinderen van 2 tot 8 jaar, al spelende, gemakkelijk en leerzaam bezig te houden, volgens de ontwikkelingsmethode Van Frederik Fröbel. Met 80 platen.
007780: JACOBS, GERARD - De goden hebben honger (Met DVD Stalin had een brug beloofd)
006884: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
007099: JACOBSEN, J.P. - Gesammelte Werke (3 Vols, complete)
002291: JAECKEL, PETER (HERAUSGEBER) - Alte Uniformen 18. bis 20. Jahrhundert. Eine farbenfrohe Aufreihung von Garde-, Feld-, und Musikkorps-Uniformen aus vielen Ländern. Mit 120 grossformatigen Farbfotos und 15 Zeichnungen.
007369: JAFFÉ, WILLIAM - Correspondence of Léon Walras and Related Papers [3 Vols. Compl.].
006647: JÄGER, FRANK PETER - Old & New Design Manual for Revitalizing Existing Buildings.
006609: DUBOIS DE JANCIGNY, M & XAVIER, RAYMOND M. - L'univers. Histoire et description de tous les peuples. Asie, Tome 3: Inde.
006552: WILDERINK-JANSEN, C.M. MEVR. (BEW.) - Kookboek voor de fijnere keuken. Nieuw Haagsch Kookboek
001653: JANSMA, REIN - STAIRS
95: JANSONIUS, F. DR. - Lodewijk van Deijssel
003432: JANSSEN, FRANS A. (TEKSTVERZORGING, INLEIDING) - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801)
004091: JANSZ., P. (ZAMENGESTELD DOOR -) - Praktisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters
004593: JEKYLL, GERTRUDE & WEAVER, LAWRENCE - Gardens for small country houses
963: JIN, HA - De waanzinnigen (vertaling Manon Smits)
005094: JONES, RUSSELL (GENERAL EDITOR) - Loan-words in Indonesian and Malay (with DVD)
006733: JONG, DE A. & KRUIJSSEN, A. - VALK, DANIËL DRS (EINDRED.) - Huizinga's complete lijst van voornamen. Vraagbaak voor de afkomst en betekenis van Nederlandse en Vlaamse voornamen - Huizinga's complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen. (twee delen)
005977: [SICHEM DE JONGE, CHRISTOFFEL VAN (1581-158)] - HEEMSKERK, MARTINUS & JOHANNES, STRADANUS - 't Schat der zielen, Dat is: het geheele leven ons Heeren Jesu Christi: Naer de vyer Evangelisten. Naer vervolgh des tijdts by een ghevoeght, in seven stucken verdeelt. Met seer schoone figuren versiert/gesneden door C. van Sichem, Voor P.I.P.
006305: JONGH, J.W. DE - Toelichting bij de twaalf historische wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties
007525: JORDAN, M. - Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. La Croze, Avec des Remarques de cet Auteur sur divers sujets. Premiere partie et Seconde partie (dans une volume)
006790: JÖRG, C.J.A. - The Geldermalsen. History and Porcelain
007678: JOSEPHUS, FLAVIUS - Historie der Jooden of Alle de Werken van Flavius Josephus: Behelzende de Joodsche Oudheden en derzelver Verdeediging tegen Apion, Zyn Leven, de Joodsche Oorlogen en de Marteldood der Makkabeen; Nevens Philoos Gezantschap aan Kaligula; en Egezippus Verhaal van de Oorlogen derJooden. Alles naar 't Fransch van den Heere d'Andilly vertaald door Willem Séwel; Sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos Geschrift tegen Flakkus, onder 't opzigt, en door Sigebert Haverkamp. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe Druk. (compleet in 2 banden)
007471: JULIEN, PAUL DR. - Pygmeeën
006797: JÜRGS, MICHAEL - De kleine vrede in de Grote Oorlog. Het westelijk front in 1914, toen Duitsers, Fransen en Britten samen Kerstmis vierden
006604: JÜTTEMANN, HERBERT - Die Schwarzwalduhr
005705: JUYNBOLL, TH.W. DR. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer derSjâfi'itsche School
1004: KALFF, G - Geschiedenis der Nederlandsche literatuur in de 16de eeuw (twee delen)
006737: KARL, FREDERICK R. - William Faulkner: American Writer
006563: KASSÁK, LAJOS (1887-1967) - Számozott Költemények
004625: KATE, J.J.L. TEN (VERT.) - De hel van Dante Alighieri. In dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald door J.J.L. ten Kate. Met illustraties van Gustave Doré.
007460: KATE, LAMBERT TEN - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word (2 delen)
004269: KEEPNEWS, ORRIN AND GRAUER, BIL JR. - A pictorial History of Jazz. People and Places from New Orleans to Modern Jazz.
003937: KENNEDY, GRACE (1782-1825) - Anna Ross. Eene geschiedenis voor kinderen, door Grace Kennedy. Uit het Engelsch. Eerste en Tweede Stukje
006391: KÉRI, FRANCISCUS BORGIA - Historiae Byzantinae epitome, e compluribus Graecis praecipue scriptoribus concinnata, a Constantino Magno, ad Constantinum ultimum, & expugnatam per Turcos Constantinopolim. Tomulus posterior.
004583: KERNKAMP, JOHANNES HERMANN - De handel op den vijand 1572-1609, I 1572-1588 (dissertatie)
007032: KES, GIA - Versjes en Plaatjes uit Poppenland
005052: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Bewogen beelden. Films - foto's - teksten. Uit de wereld van een kleine zelfstandige
007779: KEUNING, H. & PIK, D. TJ. (VOORWOORD) - Gedenkboek der Gron. Cricket- en Voetbalvereen. ,,Be Quick" 1887-1927
005176: KIEFER, F.J. - Die Sagen des Rheinlandes. Mit einem Titelkupfer
007283: KIELSTRA, E.B. - Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen door het Departement van Koloniën daartoe afgestaan. Derde deel. Met negen terreinschetsen. (Deel 3 van 3)
005934: KIESEWETTER, R[APHAE]L G. & FÉTIS, F[RANÇOIS] J[OSEPH] - Verhandelingen over de vraag: Welke verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in de 14e, 15e en 16e eeuw in het vak der toonkunst verworven; en in hoe verre kunnen de Nederlandsche kunstenaars van dien tijd, die zich naar Italien begeven hebben, invloed gehad hebben op de muzijkscholen, die zich kort daarna in Italien hebben gevormd? [Die Verdienste der Niderlaender um die Tonkunst. In beantwortung der von der vierten Klasse des Königlichen Niederlaendischen Intituts im Jahre 1826 ausgeschriebenen Frage: (...)]
004391: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob
005547: KIEVIT, C. JOH - Vroolijke vertellingen. Rijk geïllustreerd door W.K. de Bruin e.a.
005279: KIEVIT, C. JOH. - Het geheim van de Canadees
007657: KIM, LENA - Buddhist Sculpture of Korea (Korean Culture Series 8)
007656: KIM, SUNG-WOO - Buddhist Architecture of Korea (Korea Culture Series 9)
005275: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings, 1830-1880. A Descriptive Bibliography
006441: KING, BRUCE - Robert Graves A Biography
004955: KIST, FLOOR - Columns 1960-2002
007382: PATER ABRAHAM VAN ST. KLARA (JOHANN ULRICH MEGERLE, 1644-1709) - De Gekheyt der Wereldt, Wysselyk beschreven en kluchtig vertoondt, in Hondert Narren derselver Narren Poetsen: Alom doormengt met aardige Historien, vrolyke Verdigtzelen, en zedelyke Vermaningen; Tweede Deel, met Figuuren.
003828: KLASTERSKY, ANTONIN - Chodsky pisne (Lieder aus Chodsko)
004709: KLEI, JAC. VAN DER (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd. Vijf-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
006917: KLEI, JAC. VAN DER (TEKST) - Kikkertje - Dikkerdje. Teekeningen van D. Viel
007102: KLEIST, HEINRICH VON - Heinrich von Kleist sämtliche Werke. Vollständige Ausgabe in 4 Bänden.
001864: KLOMP, D.A. - In En om De Bergensche School
1287: KNEIPP, SEB. MGR. - Mijn testament voor gezonden en zieken
006386: KNIPPING, JOHN B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on earth (2 Vols.)
006542: KNOLLE, PAUL & KORTHALS ALTES , EVERARDUS (RED) - Nicolaas Verkolje 1673-1746. De fluwelen hand
007338: KNOOP, W.J. GENERAAL-MAJOOR BIJ HET NEDERLANDSCHE LEGER. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften (8 delen compleet)
005834: KNOOP, DOUGLAS EN JONES, G.P. - De wordingsgeschiedenis van de vrijmetselarij.
006946: KOENEN, MARIE - MOLKENBOER, PHEMIA - RUTTEN, FELIX DR. (RED.) - Jong Leven. Veertiendaagsch Geïllustreerd Tijdschrift voor Jongeren. Eerste, Tweede en Derde Jaargang, 1917-1919 (drie delen)
007041: KOENIG, ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte. Zwei Bde.
006978: KOETSVELD, C. VAN, C.EZ. - 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes.
004633: KOETSVELD, C.E. VAN - De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof. Met plaatjes
005241: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie van Mastland
005837: KOK, A.C.H.M. DE - N.I. Novikov als Vrijmetselaar", De spirituele zoektocht van een Russische schrijver, publicist en uitgever 1744-1818 (proefschrift)
007565: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek; Derde deel
004658: KUIPERS-VAN DER KOOGH, E[LIZABETH]. - Kom je luisteren? Moeder gaat vertellen. Met zwartjes en witjes van Jan Wiegman
005390: KORFF, A.B. DR. - Een vacantie-reisje van een Hollandschen jongen naar Java. Een oorspronkelijk jongensboek. Geïllustreerd
003383: KORTUM, CARL ARNOLD DR. - Die Jobsiade. Ein Grotesk-Komisches Heldendicht in Drei Teilen
005007: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers notarissen en cramers op het Binnenhof. Met 14 afbeeldingen
007000: KOSTER, MAREN - Drie flinke rakkers. Platen van Maj. Lindman
006637: KRAMER, ARNO (GESELECTEERD DOOR -, SELECTED BY -) - Into Drawing. Hedendaagse Nederlandse Tekeningen. Contemporary Dutch Drawings
007758: KRÄUSEL, RICHARD (OUVRAGE PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE -) - Flore d'Europe. I Plantes, herbacées et sous-arbrisseaux & II Arbrisseaux, arbustes et arbres
007263: KRAUTH,THEODOR & FRANZ SALES MEYER. - Handboek voor steenhouwers, metselaars en bouwkundigen. De bouw- en kunstwerken van den steenhouwer. Geschiedkundig overzicht, constructie en decoratie. Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor Nederland bewerkt en vermeerderd door F. Lz. Berghuis
007844: KRIER, ROB - Stadtraum in Theorie und Praxis. An Beispielen der Innenstadt Stuttgarts
005905: BREDE KRISTENSEN, W. - The Meaning of Religion. Lectures in the phenomenology of Religion
007294: STENFERT KROESE, H.E. & NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
005704: KROM, N.J. DR. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
006308: KRONFELD, PETER C., M.D. (VERKL. TEKST) - Het menselijk oog in transparante illustraties.
006858: KRÜGER, JOHAN GOTTLOB (1715-1759) - Physiologia of Natuurkundige verhandeling over het leven, en de Gezondheid der Menschen. Met Plaaten. Eerste en Tweede deel in één band.
001783: KRÜSMAN, M.F.P. (SCHRJIFSTER VAN: OMA, ZES VERHAALTJES) - Pietje's Ongeluksweek.Ik ben Pietje. Zullen we kennis maken? Met versjes en prentjes door zijn vriend Flippy
006875: KUILE, E.H. TER DR. - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VII de Provincie Zuidholland Eerste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland.
006698: KUNIKIDA, DOPPO - De fatalist en andere verhalen
006211: KURRAS, LOTTE (ED.) - Das grosse Buch der Turniere. Alle 36 glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters ; die Bilderhandschrift des Codex Rossianus 711 im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana. Einf. und Kommentar von Lotte Kurras, Belser Kunstbucheditionen berühmter Handschriften
007783: KUSMINA, JELENA - Anna Achnatowa - Ein Leben im Unbehausten
004574: KUYK, N.W.C. - Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis. Geïllustreerd door Jan Rinke
006895: LAARS, T. VAN DER - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst
002221: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek Album I Provincie- En Gemeentewapens (met Errata en Aanvullingen) Album II Voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen En Historische Geslachten (Compleet Met Alle plaatjes)
005838: LACHAT, LOUIS - La Franc-Maçonnerie Opérative
006508: LAGABRIELLE, SOPHIE & VINGTAIN, DOMINIQUE (CONCEPTION) - Histoires tissées: 14 juin-28 septembre 1997, Avignon : la légende de Saint-Etienne, Palais des Papes, Brocarts célestes, Musée du Petit Palais
007689: LAMÉRIS, D. JR. - Veterinaire instrumenten
005926: LAMÉRIS, MARINA - Mooi gebouwd. Monumenten van Oegstgeest
007688: LAMÉRIS, D. JR. - Veterinaire instrumenten - Veterinary Instruments
007410: LANDWEHR, JOHN - Wilde Orchideeën van Europa (Deel 1 & 2)
007808: LANGEVELD, ARTHUR EN MES, MADELEINE (SAMENSTELLING EN VERTALING) - Moderne Russische verhalen
007817: LAPLACE, LE MARQUIS DE M. - Exposition du système du monde. Sixiième édition dans laquelle on a rétabli les chapitres XII, XVII et XVIII qui avaient été supprimés dans la 5e édition. Tome Premier & Tome Second. (2 Vols)
007061: LASEAU, PAUL - Graphic Thinking for Architects and Designers
005878: LAURILLARD, E. DR. (INL.) - Sprookjes en vertelsels naar Köhler en Seidel. Met een inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Met vier plaatjes
004185: LAURILLARD, E[LIZA]. DR. - Stekelkruid. Een bundel rijmen
003070: LAWLOR, ROBERT - Voices of the First Day. Awakening in the Aboriginal Dreamtime
006974: LAWTON, BRYAN - Various and Ingenious Machines. Volume 2: Manufacturing and Weapons Technology. Technology and Change in History Volume 6.2
002201: LÉAUTAUD, PAUL - Literair Dagboek 1893-1921
006395: LEDERLINUS, JOHANNES HENRICUS & BERGLERUS, STEPHANO - Homeri opera quæ exstant omnia, Graece et Latine. Graeca Ad principem H. Stephani, ut & ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atque insuper ad cod. mss. sunt excussa. Ex Latinis editis Selecta sunt optima, verum ita interpolata, ut plurimis longe locis, præsertim totius Odysseae nova plane versio videri possit. Curante Jo. Henr. Lederlino, Linguar. orient. in Acad. Argentorat, prof. P. & post eum Stephano Berglero, Transsylvano.
006796: LEE, TANITH - The Gods are thirsty. A Novel of the French Revolution
007604: LEENT, F.H. VAN - Wie geet er met ons mee? Fraaie plaatjes met versjes van F.H. van Leent.
006916: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek. Met versjes van F.H. van Leent
007532: EEN HARER LEERAREN - Formulierboek voor de eeredienst der Hervormden. Eene handleiding tot het doelmatig openbaar gebruik van den Heidelbergschen Catechismus en de liturgie der Hervormde Kerk
007853: LEEUWENHOEK, ANTONIE VAN - 1. Opera Omnia, Seu Arcana Naturae, Ope Exactissimorum Microscopiorum Detecta, experimentis variis comprobata, Epistolis, Ad varios illustres Viros, Ut Et Ad integram, quae Londini floret, sapientem Societatem, cujus Membrum est, datis, Comprehensa, & Quatuor Tomis distincta. Editio Novissima, prioribus emendatior, cum indicibus, cuique Tomo accomodatis. - 2. Bound with: Continatio Epistolarum, Datarum Ad longe Celeberrimam Regiam Societatem Lindinensem, Ab Antonio de Leeuwenhoek, Ejusdem Societas Membro. - Epistolae ad Societatem Regiam Anglicam et alios illistros viros Seu Continuatio mirandorum Arcanorum Naturae detectorum, Quadraginta Epistolis cententorum, Quae ex Belgica in Latinam Linguam translate sunt, Com figuris [...]
007329: LEEWEN, SIMON VAN - Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: vervattende een verhaal van haar grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier
005621: LEGNER, ANTON (HGR) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler in der Romanik Teil 1,2, 3. Ausstellungskatalog
005505: LELYVELD, TH. B. VAN - De Javaansche danskunst
007233: LENNEP, J. VAN MR. - Het verheugd Amsterdam, by het plechtig bezoek door Z.K.H. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, ter gelegenheid van zijn achttiende verjaardag, aan de hand van zijn doorluchtigen vader, aan de hoofdstad gebracht
007327: LENNEP, J. VAN MR. EN GOUW, J. TER - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (3 delen)

Next 1000 books from Novemberland

5/30