De Gouden Omslag
Pr. Marijkelaan 18 3155 VG Maasland The Netherlands +31 (0)634654917 | +31 (0)150428006            Email: degoudenomslag@live.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55109: AALDERS, DR. W - De oerchristelijke gemeente
53676: ABMA, H.G - De Rotssteen Wiens werk volkomen is - Vijftal predikati?n
53897: AKEWA - Ali silvers weg fur albert schweitsers werk
54382: ALBACH, BEN - De geschiedenis van het Kerstspel - speelmanreeks nr 1
45879: ALBLAS, A E.A - Postille 51 - 1999-2000
44688: ALCORN, RANDY - ProLife? - Zorg voor het ongeboren kind en zijn moeder
54101: ALFRINK, B.J - De boeken van het Oude Testament - Josue (deel 3)
54094: AMERICA, YVONNE S.J.A - Aan het begin. Gedichten
51872: ANDEL, J. VAN - Salomo's Hooglied
54400: ANDREWS, C.F - Het innerlijk leven
52067: ARENDZEN P.J - Dr. J.P. Heije's volksdichten
44607: ARMSTRONG, KAREN - De dood van God - Voordrachten
55100: DIVERSE AUTEURS - De kerk aan het werk - Een schets van de betekenis de organen van bijstand voor het leven der nederlandse hervormde kerk en hun geschiedenis van 1945 tot 1955
55105: DIVERSE AUTEURS - Een nieuw volk - tien meditaties over de zaligsprekingen
52127: DIVERS AUTEURS - Gemeente onderweg
80228: BAAIJ, PIETER, K - De adressaten van de brief aan de Romeinen - In het bijzonder naar aanleiding van Romeinen 1:1-17
52775: BAARSLAG, D.J - De herder en de huurlingen
53304: BAKKER, H - Kerkelijk leven in Nederland
82738: BAKKER, HANS - Ameland van Oost tot West
48926: BAKKER, NICO T & RANFAR KOUWIJZER - De verdwijnende mens? Bijdragen over de bijbelse antrolopologie
47417: BAKKER, MICHIEL EA - Thuis in het Beloofde Land - vijftien Joden over hun terugkeer naar Israel
45873: BANK, J.H VAN DE E.A - Lijden en belijden - Feestbundel afscheid prof dr M.J.G. van der Velden
52751: BANNING, W - Maatschappij, kerk en evangelie in drie perioden der Europese geschiedenis: een sociologische studie
52772: BARNES, MARGARET, AYER - Jaren onzes Heeren
51877: BARTH, KARL - De Duitschers en wij
51998: BAUDUIN, PAUL - Zoeklicht op de reclame
52417: BAVINCK, J.H - Het woord voor de wereld
52433: BAVINCK, J.H - Flitsen en Fragmenten
54064: BEEM, H - De verdwenen mediene - Kol hakohol. Hakadousj hazee
53846: BENOIT, JEAN-DANIEL - Calvijn als zielzorger
44670: BERENTS-KARKDIJK, ANNIE - Ja, kom binnen Heer
47124: BERG, ERIC VAN DEN & NIJBOER, JANNEKE - Wierook en pepermunt - Een ontmoeting van tradities
43744: BERG, MARJAN VAN DEN - Ze is de vioolmuziek vergeten
45910: BERG, REINIER VAN DEN - In hoger sferen - De fascinaties van een weerman
48281: BERG, M. VAN DEN - Blijvend onderweg
54793: BERKHOF, H - Christus de zin der geschiedenis
54422: BERKHOF, H - God voorwerp van wetenschap (rede)
53395: BERKHOF, H - De leer van de Heilige Geest
52789: BERKOUWER, G.C. E.A - Het bewijs in de wetenschap
52385: BERKOUWER, G.C - Karl Barth en de kinderdoop
47544: BERTODANO, T. DE - Passie voor God - inspirerende woorden van christelijke mystici
52063: AFRIKAANSE BIJBEL - Die Bybel dit is die ganse heilige skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament bevat , oorgesit uit die oorsponklike tale
55141: BIJL, R - Het gebed om het bidden te leren
54075: BIJLSMA, R - De bijbel in de kerk (rede)
52136: BITTER, WILHELM - Evolution - Fortschrittsglaube und Heilserwartung - Ein Tagungsbericht
52027: BLEEKER, L.H.K - Theologia III - Hermeneutiek van het oude testament
52359: BLOEMHOF, F - Kunstmatige inseminatie bij de mens - een uitkomst of een bedreiging?
52525: BOERLAGE, C - Wij zoekers - een woord voor allen die het leven zoeken, en dus de verborgen werkelijkheid vinden zullen
48419: BOISSARD, JANINE - De Bron van het leven
53894: BOLKESTEIN, M.H - De tien geboden
52790: BOOY, J. E.A - De actualiteit der wetenschappen
47156: BORG, MEERTEN. B - Een uitgewaaierde eeuwigheid - Het menselijk tekort in de moderne cultuur
49453: BOSCH, R.A. - De kleur van God - drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster
55124: BOSCHMA, HILBRANDT - Eenvoudig christendom (voor leraar en leek)
52095: BRAAKMAN, A - Met de christenheid van alle eeuwen
52637: BRENGLE, SAMUEL. L - Hulp tot heiligmaking
55116: BRILLENBURG WURTH, DR. G - Ethiek en geestelijke volksgezondheid
53191: BRILLENBURG WURTH, DR.G - Christelijke zielszorg - In het licht der moderne psychologie
51868: BROCKINGTON, L.H - Ezra, Nehemiah and Esther - uit de reeks New Century Bible
53882: BRONKHORST, A.J - Karl Barth, Een levensbeeld.
54221: BROOD, CONNIE EN ROGIER NIEUWEBOER (VERT) - Sprookjes uit de Sovjet-Unie - Sprookjes uit de Russische Federatie
51515: BROUWER, A.M - Jezus en de jonge man
52643: BRUCKS, G.A & GENT, A.H VAN - De trooster is gekomen
49591: BRUGGEN, J. VAN - Het diepe water van de doop
47011: BRUIJNE, M. DE - Leven in lagen - Een zoektocht naar God
53895: BRUNA, E - Sint Liudger, De Voltooier
53409: BUIJS, C.J - Israels aanneming - Het leven uit de doden
53410: BURKE, T. PATRICK EA - Het woord in de geschiedenis - Het St. Xaverius-Symposium
52358: BUSKES, J.J - Brood voor het hart - Bijbels Dagboek
54467: BUSKES, J.J - Job
51869: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging op den Zendbrief van Paulus aan de Romeinen / Corinthi?rs / Galaten - Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., in de tegenwoordige spelling door A.M.Donner.
52788: CARON, W.J.H E.A - De grenzen der wetenschap
53991: CASIMIR, R - Wij en de wereld
51978: CASSON, HERBERT N - De kunst van organiseren
52071: CAUWE, R E.A - Nocturnen - Getijden naar de zondag toe - Met los refreinen blaadje
51754: CHIA, SANDRO - Talking Paintings
54036: CLIFFORD, FRANCIS - Let op het vogeltje
47186: COHEN STUART, DR. G.H - Een bevrijdend woord uit Jeruzalem? - In gesprek met Joodse en Palestijnse bevrijdingstheologie
51999: CORBET, A - De Vlaamse tapijtkunst
55099: CULLMANN, OSCAR - Heil als Geschichte - Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament
52634: CUPERUS, W - Doeke Daan
46905: DEIJL, A. VAN DER - Onzichtbare zon - Eerst zien, dan geloven?
44908: DEKKER, WIM - Langs de rand - Theologische reflecties bij de kloof tussen geloof en leven
44673: DEKKER, DR. G. & GERBEN HEITINK - Samen op de Goede Weg - Een Pleidooi voor een eigentijdse kerk
54448: DELLEMAN, TH JR - Het vasten-vraagstuk
52644: DELLEMAN, TH - Kerken in Nederland
52393: DELLEMAN, TH - Sinai en Ardjoeno - het Indonesische volksleven in het licht der 10 geboden
82691: DEURLOO, K.A. & HEMELSOET, B - Op bergen en in dalen - Bijbelse geografie: de plaats waar geschreven staat.
49602: DEURLOO, KAREL & FREEK VAN DER STEEN - Kolossenzen - Verklaring van een bijbelgedeelte
55126: DIEMER-LINDEBOOM, DR. F.T. - Ontgin nieuw land opdat zij leven
54595: DIETRICH, S DE - Gods plan met de wereld - Een wegwijzer in den bijbel
48393: BONHOEFFER DIETRICH - Die Weisheit Gottes jesus Christus Bonhoeffer
52080: DIJK, K - Koerswijziging in onze kerken?
53173: DIJK, M.P VAN - Naar een nieuwe vrijzinnigheid
54303: DIJK, A.F.L. VAN - Oecumene - Eenheid van God & Eenheid van de mens
53571: DIJK, K - De dienst der kerk
82906: DINGEMANS, G.D.J - Het Menselijke Gezicht Van God - Jezus als de Unieke Drager van de Geest
53866: DIVERS - Enige aspecten van de leer der uitverkiezing - Rapport
45878: DIVERS - De Viering Van Pasen in Oecumenisch verband
54488: DIVERS - Bestuur En Instellingen van De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Te Haarlem van A tot Z
52786: DONNER, A.M E.A - De vorming van wetenschappelijke begrippen
51912: DOORNE, KOOS VAN - Waan en weten
53961: DORRESTEIJN, H - Pater Dehon
52651: DOUMA, J - Voorbeeld of gebod? - Enkele opmerkingen over het schriftberoep in de ethiek
46621: DOUWSTRA, ANNE - Vertaalde liefde
53664: DRIE, NEL VAN - Gebeden voor vieringen - voor groot en klein het hele jaar door
55121: DRONKERS, A - De religieuze film - een terreinverkenning
51910: DUITE VAN MAASDIJK, D.A - Klein te deum - thema con variazioni
52660: DUPIUS, P.J.F - Uw deel in dit leven - Vragen rondom verloving en Huwelijk
55168: EDELKOORT, A.H - De profeet Zacharia - Een uitlegkundige studie
51884: EGMOND, DS. NICO VAN - De Gein van de Schriften - Bloemlezing uit 15 Jaar Leerhuis Aantekeningen van ds. Nico van Egmond
52598: ELDERENBOSCH, P.A - Gebedsmoeilijkheden
52105: ERSKINE, RALPH - Christus, het verbond des volks - Des middelaars magt in hemel en op aarde, en Het lam in het midden des troons, voorgesteld in verscheidene predikati?n, bij gelegenheid van het H. Avondmaal
53174: FABER, H - De godsdienstige ontwikkeling van onze kinderen
52649: FEAR, YPK FAN DER - Tot hem uw begeerte
45954: FIJEN, LEO - Ik wil dat je leeft - Tien wegen naar de bron van je leven
47673: FIRET, J - Spreken als een leerling - Praktisch-theologische opstellen
46994: FORDHAM, F - De psychologie van Jung - een overzicht
45998: FORTUYN, PIM - De puinhopen van acht jaar Paars
55122: FRANKEN-DUPARE, ATIE - Gezegenden Gods
52486: GEELKERKEN, J.G - Woord en Geest - Een bundel preeken van predikanten der voormalige Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband)
53438: GEESINK, W - Om te doen gedenken - Meditaties voor Kerstmis, oudejaarsavond, Paschen en Pinkster.
53612: DE UTRECHTSE PREDIKANTEN DER NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE - Bijbelsche gestalten voor nu
53978: GEWIN, E - Nederlandsch volksgeloof
53918: GIBERT, ANDRE - De Gemeente naar Gods gedachten
54901: GIDE, ANDRE - De terugkeer van den verloren zoon
53932: GILLEBAARD, DS.J & DIJK, DR.K - De Bijbel en zijn boodschap - Jesaja
44695: GOOT, YKO VAN DER - Geloven leren
52126: GORKUM, P.H. VAN - Kerk en voorlichting - Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied.
45898: GOUD, J.F - Remonstranten, wat beweegt ze?
54263: GRAAF, J DE - Russische denkers over de mens
53699: GRAEF, HILDA C - Mystieken van onze tijd
46950: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - De Hondewacht
49570: GRIEKEN, RODERIK VAN - Een feest van de democratie - De regels voor een goed verkiezingsdebat
52428: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Handboek der geschiedenis van het vaderland - 2 delen (1852)
45899: GROOT, MARIA DE - Het mes in de droom - Een boekrol uit Bethlehem
53705: GROOT, H.J DE - Een lucht van wind en wolken zwart - Verklaring van het boek Daniel
52003: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W & PROF. DR. G.P. VAN ITTERZON - Christelijke Encyclopedie - 6 delen compleet
45961: GUILMARTIN, NANCE - Helende gesprekken - Als je niet meer weet wat je moet zeggen
55098: GUNNING, J.H - Het Lam Gods op Golgotha - De zeven kruiswoorden des Heilands
53408: HAAISMA. P - Het uur der volken
46863: HAAS, G. DE - Publieke religie - Voorchristelijke patronen in ons religieus gedrag
47755: HAGOORT, HENK - Ziekte en Genezing
52130: HAITJEMA, L - Het erfgoed der hervorming
82788: HARDER, TIEMEN - Zoektocht in veertig dagen
45751: HEERING, HERMAN E.A - Hannes de Graaf 1911-1991 - Een leven in dienst van de vrede
55123: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G - Het mysteriekist ontsluierd (rede)
52166: HEESE, J.A - 1821 - 1971 - Nederduitse gereformeerde kerk gedenkboek Worcester
52061: HEMPTINNE, CHR DE & BRUGGEMAN, A - Zo bidden Jezus' beste vriendjes - misgebeden, biecht- en communieoefening voor de kleintjes
51976: HENDRIKS-KAPPELHOFF, A - Weerklank
53218: HENDRIKS, J & A.L. RIJKEN-HOEVENS - De kerkdienst - Sociologisch onderzoek naar opvatting en oordeel over de kerkdienst
51939: HEUBNER, RUDOLF - Juliana Rockox - Roman uit den tijd der Nederlandsche Renaissance
82916: HIELE, GERKE VAN - Aangeraakt door de Eeuwige 2 - Twaalf Bijbelstudies ten behoeve van de gemeente
54491: M?HLER, M - Schetsen uit de geschiedenis en de spiritualiteit van de monniken
45864: HOEVE-DE JAGER, WILLY - Pastoraat en incest
52768: HOEVEN, J VAN DER - Afscheid van een engel
55011: DR L.J VAN HOLK - De rebellerende mens
47191: HOLSTEIN, GERARD VAN - Vandaag moet ik in jouw huis verblijven - Lucas 19, 5b een huiskatechese voor twaalf-, dertienjarigen rondom actuele onderwerpen
51890: HOMMES, N.J - Rome en het tolerantie-probleem
55139: HOOFF, P.G VAN DEN - Volhardt in het gebed - Een pastorale handreiking
54475: HOOYKAAS, DR. C.E - Zeven preeken over de Openbaring van Johannes. Met houtsneden naar Albrecht D?rer en een beschouwing over D?rer's apocalypse
55103: HULST, ALEXANDER REINARD - Het karakter van den Cultus in deuteronomium
54618: HUTTON, LAURA - De Ongehuwde vrouw
53536: INGWERSEN, GESINA - Supplement bij de Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk
53599: JACOBSE, MUUS - Kan er een nieuwe Psalmberijming komen? - Gevolgd door een kritische vergelijking van een aantal vertalingen en bewerking van psalm 23
52610: JACOBSE, MUUS - Het oneindige verlangen
53276: JAGER, OKKE - Kom haastig! - Gedichten over de wederkomst van Jezus
54657: JAGER, OKKE - Geloven na kerktijd
52596: JAGER, OKKE - Jeugd en evangelie
53428: JAGER, J.W DE - Samen op weg naar het geluk - Enkele opmerkingen over het probleem dat iedereen bezighoudt: de sexualiteit
54375: BOMMEL JZN. JAN VAN - Daar kerkte Rotterdam - Kerken, die in Rotterdam verwoest werden en hun interieur
47009: JANSSEN, PIEN - Hier ben ik. Interviews met oudere kloosterlingen en werldheren
55090: JASPERS, KARL - Socrates boeddha confucius jezus
43743: JELSMA, AUKE - Ommegang
46163: JELSMA, AUKE - Doorgevingen van Jezus
47367: JENNEKENS, F.G.I. - Wie zwak is moet sterk zijn - de recente geschiedenis van spierzieken
55112: JOMIER, JACQUES - Bijbel en Koran
48728: JONG, M.J. DE E.A.(RED) - Thuiskomen in de kerk - Mensen met een verstandelijke handicap in de kerkelijke gemeente
47249: JONG, HANS DE - Eerste Kinderencyclopedie in vraag en antwoord.
48279: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor - gedichten over het navolgen van Christus
52629: JONGE, J.J. DE (SAM) - Bidden in de stilte - Klein gebedenboek
82873: JONGERIUS, HENK - Over water gaan - Overwegingen bij de evangelielezingen van de zondagen
52499: JONKER, A.J - Het hoofdstuk der liefde
52469: JONKER, A.J - Hand aan hand
52756: JONKER, A.J - Hand aan Hand
42622: BOULOGNE JONKERS - Acomo 100 years young
48250: TARDIF EMILIANO & PRADO FLORES JOSE - Jezus geneest - Getuigenis
53324: JUCKER, ERNST - Belevenissen in Rusland
48238: KAMP, KLAAS VAN DER - Opgestaan - Meditaties Rond het paasevangelie
44895: KAMP, W. VAN DE, E.A - Wij kiezen voor eenheid - Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van eenheid
82826: KAMPEN, DICK VAN - Lachen en huilen - Bijbelverhalen over vreugde en verdriet
55128: KAPINGA, P - De kerk en het sociale leven ( brochure)
53478: KAPTEYN, J - Van Hem die is, die was en die komt
54691: KARGEL, I.W - Christus onze heiligmaking
48362: KEIJZER, ABRAHAM DE - Brieven van Salome - het zal nooit meer worden zoals het was
52110: KEIZER, R - De ander en ik - een studie en een improvisatie
54725: KELLY, THOMAS - The Quaker getuigt
53407: KINGSTON, W - De laatste blik - Een verhaal uit de Spaansche Inquisitie
45760: KIST, A.W - Omwenteling - Brieven over geloofsvernieuwing, kerkvernieuwing en maatschappijvernieuwing
51940: KLEI, JAC VAN DER - Dat lieve goede steendam
53649: KLUIS, A.T.W DE - Soldaten rondom Jezus
54490: KOK, A,A - Edam de schoone slaapster
47288: KOMRIJ, GERRIT - 52 sonnetten bij het verglijden van de eeuw Inclusief en los brief ( Sonnet van de hoop)
52722: KOOIMAN, W.J - Luther en de bijbel
47065: KOSTER, LIES EA - Ramen die getuigen - De gebrandschilderde ramen van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal
47467: KOTLER, PHILIP - Laterale marketing - nieuwe technieken voor baanbrekende ideeen
54471: KOUWENHOVEN, DS H.J - Geloven... maar wat
53614: KRAAN, K.J.& PIJLMAN, E.& RIETVELD, B & LAMMENS, G.N & KOUWENHOVEN, H.J - De mens
470063: KRANENBORG, R. - Reincarnatie en christelijk geloof
52146: KREMERS, HEINZ - Liebe und gerechtigkeit
52514: KROEZE, J.H - De hand op den mond - Verklaring van het boek Job
54068: KROON, K.H - Belijdt gij te gelooven
52079: KUIPER, FRITS - Leven uit de hoop - Een verantwoording van Bijbels geloof
54003: KUIPER, FRITS - Karl Barth's veroordeling van de kinderdoop
48120: KUITERT, H.M. - Schiften - wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet
53569: KUITERT, H.M - De realiteit van het geloof - Over de anti-metafysische tendens in de huidige theologische ontwikkeling
45853: KUITERT, H.M - Dat moet ik van mijn geloof - godsdienst als troublemaker in het publieke domein
44956: KUITERT, H.M - Voor Een Tijd Een Plaats Van God - Een karakteristiek van de mens
52361: KUYPER, A - Van de kennisse Gods
53929: KUYPER, A - Wat hemel en aarde verbindt
46991: KUYPER, S. EA - Vallen en opstaan - liedjes voor peuters en kleuters
82752: LABUSCHAGNE, C.J - Zin en onzin over God - Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen
52391: LAMMENS, G.N ( TOELICHTING) - Brieven uit de hemel met betaald antwoord
51971: LANGE, ERNST - Ziehier de mens
46836: LAPIDE, P. - Ieder komt tot de vader - Karl Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christologie
51896: LAUTERBACH, JACOB. Z - Mekhilta de-Rabbi Ishmael - 3 delen
42558: LAWSON, NIGELLA - Leckerbissen: Die sinnliche K?che der englischen Kult-K?chin
53716: LEEUWEN, A TH VAN - Hendrik Kraemer, dienaar der wereldkerk
51919: LEIKER, SJOERD - Herinnering aan een mensch - En andere verhalen
52769: LEKKERKERKER, A.F.N - Gesprekken over de heidelberger
51889: LINDE, H. VAN DER - Rome en de una sancta - Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken
48484: LINDEN C.A TER EA - Oranjepreken - Zeven huwelijkspreken voor het Oranjehuis
47681: LINDEN, T.G. VAN DER - Volgenderwijs - Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief
47468: LINDSAY, PATRICK - Het is nooit te laat...174 manieren om je leven te veranderen
55170: LOOS, J - De theologie van Kohlbrugge
53641: LUGTIGHEID, DS. G (RED) - Zo spreekt Jezus - Levensvragen van vandaag in het licht van Jezus 'woorden
54002: LUTHI, WALTER - Het gesloten huwelijk
54562: MAN, HERMAN DE - Van Winter tot winter ( bewerkte herdruk)
46867: MANENSCHIJN, GERRIT - Mijn linkerhand is goed genoeg - Over medische ethiek, theologie, politiek en economie
55153: MARCEL, GABRIEL - De mens zichzelf een vraagstuk
55158: MARXVELDT, CISSY VAN - Herinneringen, verzamelde schetsen
53952: MATTER, H.M - De toekomst van Isra?l in het licht van het Nieuwe Testament
51990: MC NAIR WRIGHT, JULIA - Bijna non - Een kijkje in het kloosterleven van den tegenwoordige tijd
46957: MEIDEN, ANNE VAN DER - In de dood kun je niet wonen - anders kijken naar weggaan en achterblijven
49410: MEIDEN, ANNE VAN DER - Het nut van geloven
46936: MEIDEN, A. VAN DER - Duurzaam geloven - over volharding door vernieuwing
44562: MEIJKNECHT, TON - De heilige Prometheus - Techniek, creativiteit en geloof
45990: MEYER, STEPHENIE - Het korte tweede leven van Bree Tanner - Een Eclips novelle
46922: MEYNEN, J.G - Vrouwen als voorbeeld - twaalf portretten uit het Oude Testament
44517: MICHON, MARY - In het teken van het hout - beelden van Jezus in de maak
53521: MIEDEMA, ARJEN - In beide handpalmen
44921: MINNAARD, GERARD & WILKEN VEEN - In dat huis daar woont een vrouw - Feestbundel voor Be Ruys
52488: MISKOTTE, K.H - De weg van het gebed
52435: MODERSOHN, E - Het lied der liefde
54373: MOLEN, E VAN DER - De hoofdzaken van het volle evangelie
55151: MOOSEL, J.G. VAN - De stille taal van de sterrenhemel
52597: MORRIEN, ADRIAAN - Nederlandse liefdespoezie
53522: MORROW, HON W - Christus of Boeddha Deel 1 en 2
54295: MULLER, P.H - Ambt en Dienst - Een handreiking aan de hervormde ouderling
47050: NEPVEU, R.M - De mens en zijn god -Godsvoorstellingen in vele religies en culturen
45876: NICOLAY, CORRY - Zegen toch onze kinderen - de kinderzegening binnen de gemeente
55094: NIEBUHR, REINHOLD - De teekenen der tijden - Toespraken voor heden en morgen
52001: NIELSEN, AAGE KRARUP - Leven en avonturen van een oostinjevaarder op Bali
54506: NIEUWENHUIJSEN, G - Collegaschepsel
54423: NIFTRIK, G.C - Scheppers Schepping geschapenheid (rede)
44609: NIJENHUIS, GERARD - Een plek um te blieven
53851: M?NNICH, C.W. & NIFTRIK, G.C. VAN - Hervormd-Luthers gesprek over het Avondmaal
54927: NOORDMANS, O - Liturgie
55101: NOORDMANS, O - Gods poorten
55104: NOORDMANS, O - Dingen die verborgen waren
55089: NOORDMANS, O - Zondaar en bedelaar
51909: NOORSMANS, O - Gods poorten
53586: OLIPHANT-SCHOCH, C?LESTINE - Leven lieven loven
45769: ONSTENK, DR. A.J - Als het dak lek is... - over kerkverlating en herstel van de kerk
53188: OOSTERHOFF, B.J - Feit of Interpretatie (rede)
47518: OOSTERHUIS, HUUB - Boek van mijn leven
53675: OUDENDIJK, DR JOHANNA K - Willem III - stadhouder van Holland Koning van Engeland
52421: OUSSOREN, A.H - Pioniers van christus
54276: OVERBEEKE, KEES - De Rotterdamse haven
55127: OVERDUIN, J - Tact en contact - De moderne mens en het evangelie
54171: OVERDUIN, J & G VAN DUINEN & E PIJLMAN - Wij getuigen
53445: OVERDUIN, J - Het onaantastbare - Over de christelijke hoop
55129: PAPINI, GIOVANNI - Brieven van Paus Celestinus VI
47529: PATEL, MANSUKH & GOSWAMI, ANITA - Ommekeer
43719: PETRIJ, FRED & WIT, NETTY DE - De gerbil als gezelschapsdier
42171: PETTIT, MYREA & DAVID RICH - Digitaal Elfen Tekenen
53277: PEURSEN, C.A VAN - Cultuur en christelijk geloof
55162: PICARD, MAX - De Vlucht voor god
52494: PLANTINGA, T.P - Daar woont Hijzelf
54169: POEL, A.C.J VAN DER - Vrede met tanden
53185: POL, DR. W.H. VAN DE - Het Anglikanisme in Oecumenisch perspectief
53584: POPMA, K.J - Schisma en oecumene
51902: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Jacobus Revius, zijn leven en werken - Proefschrift met Stellingen (1895)
51746: PRAAMSMA, DR. L - Calvijn
48275: PRINSEN, BERT - Het blijven kostbare mensen - Over bewoners, familie en werkenden in een verpleeghuis
44904: PRONK, PETRA - Hart voor de zaak - De spiritualiteit van het dagelijks werk
52595: PUECH, H & QUISPEL, G - Op zoek naar het Evangelie der waarheid
43838: RAVENSBERGEN, ROBBERT - Kickstart wordpress
51934: RENSSEN, P VAN - Verstolen schoonheid
52758: RICHARD, E.R.O - De heraut van de koning
53192: RIDDERBOS, S.J - Compromis - Een historische studie over gebed en werkelijkheid
43119: RIJT, JEROEN VAN DE & SANTEMA, SICCO - Prestatieinkoop - met best value naar succesvolle projecten
54065: RITTER, DR. P.H - Ethische fragmenten
80028: ROMEIN, ARIE - Kerk op orde - minihandboek bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
51929: ROSSIER, H - Van de Schaapskooi tot den Troon - Deel 1 en 2 - Beschouwingen over de boeken Samuel
51981: ROUFF, MAGGY - Het geheim van de elegante vrouw
80083: ROY, OLIVIER - De islam en de scheiding van kerk en staat
55045: RULER, A A VAN - Sta op tot de vreugde
53855: RULER, A.A VAN - De Christelijke School en de Wetenschap
53645: RULER, A.A.VAN - Droom en gestalte - Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van christendom en politiek
51886: RULER, A. A. VAN - Verhuld bestaan
44644: RUNIA, K - Op Zoek Naar De Geest
44640: RUNIA, K - Schuldig Hoezo? - Over schuld en vergeving
44898: RUNIA, K - Notities over spiritualiteit
51755: SCHARP, J - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken
46890: SCHAVEMAKER, COR & HARRY WILLEMSEN - Over de arbeid van de mens
54450: SCHELHAAS, J - De Conclusies van het Amersfoortse Congres van gereformeerden Afgewezen
82796: SCHELLING, PIET - Randfiguren en buitenstaanders - zeven markante portretten
51906: SCHINDLER, PETER - Een zaaier ging uit - Preken voor de gehele liturgische jaarkring en voor verschillende feesten
54758: SCHONEVELD, J - God en zijn wereld - Het boek Jona
82808: SCHOON, SIMON - Tussen Mokum En Jeruzalem
52366: SCHOOR, JOS VAN DE - Op verhaal komen
48099: SCHRAGE, E.J.H. - Zur Lippe-Biesterfeld - prinses Armgard, prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland
54896: SCHUBART, WALTER - Erotiek en religie
49467: SCHUIL, A - Amalek - Onderzoek naar oorsprong en onwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament
52611: SCHURER, FEDDE - 25 fryske dichters
42156: SHINAR, YEHUDA - Leer denken als een winnaar - Ontdek de geheimen van succesvolle mensen en bereik wat je maar wilt
53322: SIETSMA, K - De zelfrechtvaardiging Gods - Zeven preeken uit het boek Job
44653: SLAGTER, PETER - Het getal 50
53886: SLOTEMAKER DE BRUINE, DR. J.R - Het geloof aan God in de Twintigste Eeuw
47410: SLUIS, PIETER - Liever gewoon dood - een aanloop naar de hospice-beweging
82888: SMELIK, KLAAS A.D - De tweede dood - een detective uit het Oude Egypte
53319: SMELIK, EL EN M VAN WITSEN - Ethiek van het verkeer
55019: SMELIK E.L - Wraak vergelding en vergeving
47536: SMIT, JURGEN - Dit is jouw tuin ! De mooiste tuinmetamorfoses in de praktijk
46908: SMITH, OSWALD - De man die door God gebruikt wordt
52024: SNETHLAGE, J.L - Proeve eener kritische godsdienstphilosophie
55144: SNOEP, J - Ds. J.E. Vonkenberg Een levensbeeld
44608: SOETEMAN, GENY - Schminken en verkleden voor verjaardagen - carnaval en andere feestjes
48260: SONNAVILLE, ANJE MARIA DE - Lichtspoor - nagelaten gedichten
54113: SPELBERG, E.D - Ons allen nabij
54395: SPILT, G - Bewaar het pand - Overwegingen bij het gereedkomen van de nieuwe psalmberijming
51747: STEGENGA, P - Bij de donkere poort
47187: STERN, EVELINE - Leven stap voor stap - Een aanzet voor geloofsopvoeding in woord, muziek en spel
48351: STILMA, LIZE - De dominee en zijn voetstuk
44572: STOKER, WESSEL & VROOM, HENK - Verhulde waarheid - Over het begrijpen van religieuze teksten
47130: STOLL, GERDI - Ga met mij - Gebeden voor altijd en overal
53925: STRAATSMA, A.K & A.G BARKEY WOLF - Herinnering en Visioen
52053: STRIJD, K.R - Christendom en oorlog - 64 vragen en opmerkingen en antwoorden
47028: STROEKEN, H. - Het geloof is er voor de mens
53924: STROTER, E.F - Het Evangelie Gods
44467: TANKE, YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag
82702: TELLEGEN, TOON - Na aan het hart - Dierenverhalen vol vriendschap
53605: L?THI, WALTER - De zaligsprekingen voor de gemeente verklaard
52134: THIELICKE, HELMUT - Woran ich glaube - Der Grund christlicher gewissheit
44606: THIJS, E. TH - Als de jaren gaan tellen - Teksten bij het ouder worden
53623: THILO, HANS-JOACHIM - Overwinning van tweespalt - Toepassing der pastorale psychologie
82858: TILBORG, SJEF VAN - Misschien dat god het ons vergeeft - Uit de praktijk van een pastor voor vreemdelingen
46876: TOUWEN, KLAAS - Tezelfdertijd - meditaties
53931: TROMP, G.C - Het bidden der gemeente
48312: TROOST, A.F - Dromen in het donker - Overdenkingen, gedichten en verhalen voor advent en Kerst
44655: TROOST, A.F - Vanwaar de zon opgaat - mediteren met de psalmen
52082: TUKKER, A - Het blijvende woord - Kerkgeschiedenis
47057: VALK, J. DE - Ruimte in je ziel
44580: VEEN, MIRJAM VAN - Koppig profeet en werelds geleerde - een boekje open over Johannes Calvijn
46992: VEEN, TONY VAN - Opvoeden in geloof
52002: VERBRAECK, A - Zelforganisatie - Leergang in levensbekwaamheid - 6 delen compleet in cassette
47221: VERBRUGH, H.S. - Karma En Re?ncarnatie - Een Filosofische Analyse
52062: VERHEYEN, W.E - God is mijn vader
51943: VINKE, P - Sociale stijging en daling in Nederland Deel II
48306: VISSER, ADRI - Op vleugels van vertrouwen
52420: VORSTELMAN, C - Van geloof en bijgeloof
49544: VREUGDENHIL, L.M - Lees je bijbel, bid elke dag - Suggesties en adviezen voor bijbellezing en gebed in het gezin
44701: VRIES, DR.E. DE - Met Lucas onderweg naar de kerk
47450: VRIES, SYTZE DE - Door de sluier heen - hoe God zich laat kennen
55087: VRIEZEN, TH C - Geloven en vertrouwen (rede)
51942: WAGE, J. L - Verkoopleiding en verkooporganisatie
53923: WAGENAAR, L.G - De kerkelijke begrafenis
53525: LUTHI. WALTER - De zeven gesprekken van Maleachi
46902: WALTER, P. & M.H. JUNG ( HERUITGEGEVEN) - Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts - konfessionelles Zeitalter, Pietismus, Aufkl?rung
54041: WARNDORFF, B - De mens en zijn onderbewustzijn
42037: WEATHERHEAD, LESLIE D - De vernieuwende vriendschap - een boek over Jezus en onszelf
54383: WENDT, HANS HEINRICH - Die Apostelgeschichte
54418: WENSINCK. A.J - Liturgie in het oude testament
48895: WERELD, EDDIE VAN DER - Laten we wel-zijn ! - vijf vragen die geluk brengen
52482: WIELENGA, B - Ons huwelijksformulier
52418: WIERSINGA, W.A - Weid mijne schapen - Practische leidraad voor den ouderling
54893: ASCH VAN WIJCK VAN C.M - Kerken uit vele landen
48489: PERS. ANJE VAN DER & DS. PIET SCHELLING EN DS. ED WIJNANDS - Wij geloven - Over de twaalf artikelen van het geloof
54286: WILK, GERD - Op weg in de bijbel
52456: WILLEGEN VAN DER VEEN, O.W.C. VAN - Parapsychologie en haar betekenis voor het christelijk geloof
52021: WILZEN-BRUINS, E.J - Ds Bruins van Stiens - Een zelfportret in Hoekjes
55137: SAXTON-WINTER E. - Toen onze Koningin nog prinsesje was - Persoonlijke herinneringen uit de kinderjaren van onze koningin
53606: WISSEL, F VD - Ondogmatische geloofsbeschouwingen - Deel III Ontmoetingen
47563: WOBBES, THEO & KORT, SUSANNE DE - Placebo - Reflecties over een vreemde eend in de geneeskunde
52115: WOELDERINK, J.G - Christendom en humanisme - Predicatie over Filipp. 2 vers 9-11
53465: WOELDERINK, J.G - Uit de practijk der godzaligheid
52436: WOELDERINK, DR. J.G - De inzet van de catechismus - Verklaring van de zondagen I- VII van de Heidelberger
53546: SCHAKELAAR S.D. & WORTELBOER S.W.C - Rendement uit scheepvaart - alles over beleggen in scheeps-CV's
53620: WOUDE, A.S VAN DER (VERT) - Bijbelcommentaren en Bijbelse verhalen - De Handschriften van de Dode Zee in Nederlandsche vertaling
45858: WRIGHT, CHRIS - Handleiding bij de Bijbel - praktisch en overzichtelijk - op zoek naar de boodschap
55142: YPMA, JO - Boven de polder de hemel
48346: ZIJLSTRA, J.P.H. - Ontmoetingen met Jezus de Genezer - pricipes in de wonderen van de genezing die Jezus deed
46878: ZINK, J?RG - Nieuwe woorden - Hoe wij kunnen leren bidden

10/27