De Gouden Omslag
Pr. Marijkelaan 18 3155 VG Maasland The Netherlands +31 (0)634654917 | +31 (0)150428006            Email: degoudenomslag@live.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51950: M, E.C VD - Het wetboek van mevrouw etiquette voor heeren in achttien artikelen
43988: ABMA, RUUD E.A - Evidentie en existentie - Evidence-based behandelen en verder
43764: ABRAHAM. S. ABRAHAM - The Comprehensive Guide to Medical Halacha
44688: ALCORN, RANDY - ProLife? - Zorg voor het ongeboren kind en zijn moeder
51951: ALLEN, FREDERICK LEWIS - De grote pierpont morgan
51872: ANDEL, J. VAN - Salomo's Hooglied
51967: ANDREWS, C.F - En hij volgde hem - Sadhu sundar singh, een persoonlijke herinnering
52067: ARENDZEN P.J - Dr. J.P. Heije's volksdichten
44607: ARMSTRONG, KAREN - De dood van God - Voordrachten
51880: ASMUSSEN, HANS - Hoe heeft Barth de kerk gediend? - Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
43530: AURICH, FULCO VAN E.A - Lauriergracht 116 - Anti-apartheids beweging Nederland 1971 1994
52127: DIVERS AUTEURS - Gemeente onderweg
52659: BAARDMAN, C - Groot alarm
52775: BAARSLAG, D.J - De herder en de huurlingen
52153: BALTHASAR, HANS URS VON - Geloofwaardig is alleen de liefde
52751: BANNING, W - Maatschappij, kerk en evangelie in drie perioden der Europese geschiedenis: een sociologische studie
51913: BARNARD, W - De tale Kana?ns - Een leergang liederen
52772: BARNES, MARGARET, AYER - Jaren onzes Heeren
51877: BARTH, KARL - De Duitschers en wij
51998: BAUDUIN, PAUL - Zoeklicht op de reclame
52417: BAVINCK, J.H - Het woord voor de wereld
52433: BAVINCK, J.H - Flitsen en Fragmenten
42809: BELZEN, J. VAN & ULEYN, A - Rumke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing
44670: BERENTS-KARKDIJK, ANNIE - Ja, kom binnen Heer
43744: BERG, MARJAN VAN DEN - Ze is de vioolmuziek vergeten
51915: BERKHOF, H E.A - Postille 1950-1951
52789: BERKOUWER, G.C. E.A - Het bewijs in de wetenschap
52385: BERKOUWER, G.C - Karl Barth en de kinderdoop
42568: BERKOUWER, G.C - Septuagesimo anno - Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G. C. Berkouwer
52083: BIESTERVELD, P - Van Bethani? naar Golgotha - Overdenkingen over het lijden en sterven onzes Heeren Jezus Christus
52063: AFRIKAANSE BIJBEL - Die Bybel dit is die ganse heilige skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament bevat , oorgesit uit die oorsponklike tale
52136: BITTER, WILHELM - Evolution - Fortschrittsglaube und Heilserwartung - Ein Tagungsbericht
52027: BLEEKER, L.H.K - Theologia III - Hermeneutiek van het oude testament
43435: BLEI, KAREL - Een sprekende kerk in een mondige wereld
52359: BLOEMHOF, F - Kunstmatige inseminatie bij de mens - een uitkomst of een bedreiging?
54865: BOER, P.A,H. DE - Vreugde en verdriet - Poorten die toegang geven tot het echte leven
52525: BOERLAGE, C - Wij zoekers - een woord voor allen die het leven zoeken, en dus de verborgen werkelijkheid vinden zullen
52790: BOOY, J. E.A - De actualiteit der wetenschappen
42719: BOURGONJE, FLEUR - Verdwijnpunt
52095: BRAAKMAN, A - Met de christenheid van alle eeuwen
52637: BRENGLE, SAMUEL. L - Hulp tot heiligmaking
51868: BROCKINGTON, L.H - Ezra, Nehemiah and Esther - uit de reeks New Century Bible
43319: BRONZWAER, PAUL - Het Veldeke - De geschiedenis van het Henric van Veldecollege en het Amerikaanse Negende Leger
52643: BRUCKS, G.A & GENT, A.H VAN - De trooster is gekomen
52358: BUSKES, J.J - Brood voor het hart - Bijbels Dagboek
51875: CALVIJN, JOHANNES - Het evangelie van Johannes - opnieuw uit het Latijn vertaald door G.L. Goris
51864: CALVIJN, JOHANNES - De profeten van Ezechiel verklaard door Johannes Calvijn Hoofdstuk I-XX
51866: CALVIJN, JOHANNES - De profetie?n van Hosea en Jo?l - Uitgelegd door Joh. Calvijn. Vertaald naar de oorspronkelijke Fransche editie van 1615, vergeleken met de Latijnsche editie van Baum, Cunitz en Reuss en met eene voorrede voorzien van dr. A.G. Honig
51862: CALVIJN, JOHANNES - De evangelien van Mattheus, Markus en Lukas - 3 delen
51869: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging op den Zendbrief van Paulus aan de Romeinen / Corinthi?rs / Galaten - Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., in de tegenwoordige spelling door A.M.Donner.
42777: CAMPERT, REMCO - Een liefde in Parijs
51993: CARNEGIE, DALE - Zo leeft u gelukkig en zonder zorgen ( hardcover linnen)
52788: CARON, W.J.H E.A - De grenzen der wetenschap
51978: CASSON, HERBERT N - De kunst van organiseren
52071: CAUWE, R E.A - Nocturnen - Getijden naar de zondag toe - Met los refreinen blaadje
51754: CHIA, SANDRO - Talking Paintings
52056: COLLIANDER, TITO - De weg der asceten - Inwijding in het geestelijk leven
52141: CONGAR, YVES - Priester en leek in de kerk
51999: CORBET, A - De Vlaamse tapijtkunst
52634: CUPERUS, W - Doeke Daan
52149: DEDEN, D - De kleine profeten - De boeken van het oude testament Deel XII / Boek I-VI Osee, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Micheas
44908: DEKKER, WIM - Langs de rand - Theologische reflecties bij de kloof tussen geloof en leven
44673: DEKKER, DR. G. & GERBEN HEITINK - Samen op de Goede Weg - Een Pleidooi voor een eigentijdse kerk
52644: DELLEMAN, TH - Kerken in Nederland
52393: DELLEMAN, TH - Sinai en Ardjoeno - het Indonesische volksleven in het licht der 10 geboden
42735: DENKERS, FRANS E.A - Begrepen onbehagen - Politie en Rote Armee Fraktion verzoend
43625: DIAMINGO, ANNE - Wie met Licht strooit laat de wereld glanzen - Een glasheldere uitleg over lot en toeval
52080: DIJK, K - Koerswijziging in onze kerken?
42801: DIVERS - Gemeente in perspectief : bestuurders spreken zich uit
42794: DOM, GEORGIE - Wijzer over geheugen
52786: DONNER, A.M E.A - De vorming van wetenschappelijke begrippen
51912: DOORNE, KOOS VAN - Waan en weten
43718: DOUDE VAN TROOSTWIJK, CHRIS E.A. - Wij willen het heidendom eeren - Miskotte in de nieuwe tijd
52651: DOUMA, J - Voorbeeld of gebod? - Enkele opmerkingen over het schriftberoep in de ethiek
52430: DUINEN, GABE VAN - Gesprekken met God
51910: DUITE VAN MAASDIJK, D.A - Klein te deum - thema con variazioni
52660: DUPIUS, P.J.F - Uw deel in dit leven - Vragen rondom verloving en Huwelijk
51932: EDELKOORT, A.H - De profeet Zacharia - Een uitlegkundige studie
51884: EGMOND, DS. NICO VAN - De Gein van de Schriften - Bloemlezing uit 15 Jaar Leerhuis Aantekeningen van ds. Nico van Egmond
52168: EIJCKELER, J - Troost troost mijn volk
52598: ELDERENBOSCH, P.A - Gebedsmoeilijkheden
43724: ELDRIDGE, LEHLA - Het Zuid-Afrikaans kookboek
52105: ERSKINE, RALPH - Christus, het verbond des volks - Des middelaars magt in hemel en op aarde, en Het lam in het midden des troons, voorgesteld in verscheidene predikati?n, bij gelegenheid van het H. Avondmaal
52649: FEAR, YPK FAN DER - Tot hem uw begeerte
51947: FOKKER, A.H.G. & GOULD, B - De vliegende hollander
42393: FORTUIN, DRIES - Hoe weet een aspirientje waar de pijn zit?
32272: FRANK, JANE - Eat Smart Beat the Menopause
52486: GEELKERKEN, J.G - Woord en Geest - Een bundel preeken van predikanten der voormalige Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband)
42167: GERARDIS-EMISCH, DOROTHEA - Contact met je lichaamscellen
51887: GONDA, J - De vedische godsdienst
44695: GOOT, YKO VAN DER - Geloven leren
52126: GORKUM, P.H. VAN - Kerk en voorlichting - Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied.
42539: GRAAFF, FUUSJE DE - Een kind op komst in kleurrijk Nederland
51944: GRAUPNER, H - Dagelijksche hygi?ne - richtlijnen voor onze gezondheid
51946: CAPTAIN RUSSELL GRENFELL - Onvoorwaardelijke haat? - Duitslands schuld aan oorlogen en de toekomst van Europa
52428: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Handboek der geschiedenis van het vaderland - 2 delen (1852)
52059: GROESSEN, HUBERTUS VAN - Het kerkelijk recht voor religieuzen - met aanteekeningen over het particulier recht der Nederlandsche en Belgische bisdommen
52003: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W & PROF. DR. G.P. VAN ITTERZON - Christelijke Encyclopedie - 6 delen compleet
43709: HAAS, GERARD C. DE - De vaderen zijn niet meer - De sociale en religieuze identiteitsproblematiek in onze vaderloze Cultuur
52130: HAITJEMA, L - Het erfgoed der hervorming
52166: HEESE, J.A - 1821 - 1971 - Nederduitse gereformeerde kerk gedenkboek Worcester
52061: HEMPTINNE, CHR DE & BRUGGEMAN, A - Zo bidden Jezus' beste vriendjes - misgebeden, biecht- en communieoefening voor de kleintjes
51976: HENDRIKS-KAPPELHOFF, A - Weerklank
51899: HESSING, J - Het leven van Sint Pachomius en van zijn eerste opvolgers - Monastieke Cahiers 9
51939: HEUBNER, RUDOLF - Juliana Rockox - Roman uit den tijd der Nederlandsche Renaissance
52768: HOEVEN, J VAN DER - Afscheid van een engel
51890: HOMMES, N.J - Rome en het tolerantie-probleem
42532: HOUDIJK, RINES - Theologie en marginalisering - Opstellen aangeboden aan Theo Beemer
32128: JACKSON, CASS & JANIE - The Healing Power of Crystals
52610: JACOBSE, MUUS - Het oneindige verlangen
52596: JAGER, OKKE - Jeugd en evangelie
43743: JELSMA, AUKE - Ommegang
52629: JONGE, J.J. DE (SAM) - Bidden in de stilte - Klein gebedenboek
52499: JONKER, A.J - Het hoofdstuk der liefde
52469: JONKER, A.J - Hand aan hand
51892: JONKER, H E.A - Actuele prediking
52607: JONKER, H - De man uit Anathoth en zijn woord - flitsen uit het leven van Jeremia
52756: JONKER, A.J - Hand aan Hand
42622: BOULOGNE JONKERS - Acomo 100 years young
44895: KAMP, W. VAN DE, E.A - Wij kiezen voor eenheid - Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van eenheid
43715: KAMP, KLAAS VAN DER - Raven - over eenheid als waardering voor God
52110: KEIZER, R - De ander en ik - een studie en een improvisatie
42269: KELLER, TIMOTHY - The Reason for God. Belief in an Age of Skepticism
43257: KENYON, KATHLEEN - De Bijbel en de nieuwste archeologie
51940: KLEI, JAC VAN DER - Dat lieve goede steendam
42912: KLINDWORTH, UWE - Melk komt uit een pak en jeans groeien op een akker - het grote boek over alledaagse dingen
52722: KOOIMAN, W.J - Luther en de bijbel
51878: KOOPMANS, DR. J - De nederlandsche geloofsbelijdenis
51268: KOOPMANS, J - De nederlandse geloofsbelijdenis
52065: KOOT, WILLEM E.A - Mythen over corporate culture - Fictie en werkelijkheid van organisatiecultuur in de profit. en non-profitsector
52146: KREMERS, HEINZ - Liebe und gerechtigkeit
52514: KROEZE, J.H - De hand op den mond - Verklaring van het boek Job
52079: KUIPER, FRITS - Leven uit de hoop - Een verantwoording van Bijbels geloof
51914: KUIPER, J - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk 100 v.c-1903
43458: KUIPERS, BERT - 12 jaar museumvieringen in museum Boijmans van Beuningen
44956: KUITERT, H.M - Voor Een Tijd Een Plaats Van God - Een karakteristiek van de mens
52097: KUSENBERG, KURT - De peinzende pimpelaar
52361: KUYPER, A - Van de kennisse Gods
52075: KUYPER, A - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid - 3 delen
51924: LAM, ANTON. B - Spelen met vuur - Een weg door de bijbel Deel 1
52391: LAMMENS, G.N ( TOELICHTING) - Brieven uit de hemel met betaald antwoord
51971: LANGE, ERNST - Ziehier de mens
51896: LAUTERBACH, JACOB. Z - Mekhilta de-Rabbi Ishmael - 3 delen
42558: LAWSON, NIGELLA - Leckerbissen: Die sinnliche K?che der englischen Kult-K?chin
51895: LEENHOUTS, A.A - De beker van jozef
42605: LEIJTEN, JAN - De binnenkant van het recht - van buitenaf bezien
51920: LEIKER, SJOERD - Zonderlinge zielen
51919: LEIKER, SJOERD - Herinnering aan een mensch - En andere verhalen
52769: LEKKERKERKER, A.F.N - Gesprekken over de heidelberger
51745: LENS, LEO - Annus Domini - Het jaar onzes Heeren
52392: LEVER, J - Creatie en evolutie
51956: LICHTENBERG, W - Hoe men van een fatsoenlijk meisje een naamlooze vennootschap maakt
51889: LINDE, H. VAN DER - Rome en de una sancta - Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken
42876: LINDIJER, COERT H - En laat ons weer in vrede leven - Pastoraal omgaan met vragen van oorlog en vrede
52078: LOHR, D.A - De goede week
43762: LOOPIK, DR. M. VAN - Terugblik op de toekomst - Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis
51990: MC NAIR WRIGHT, JULIA - Bijna non - Een kijkje in het kloosterleven van den tegenwoordige tijd
44562: MEIJKNECHT, TON - De heilige Prometheus - Techniek, creativiteit en geloof
52103: METZGER, BRUCE. M - The Text of the New Testament - Its Transmission, Corruption, and Restoration
51973: MEYER-RANNEFT, J.W - Het land dat verdween - Uitwerking van een rede over Indi? in de laatste vijftig jaar
44517: MICHON, MARY - In het teken van het hout - beelden van Jezus in de maak
44921: MINNAARD, GERARD & WILKEN VEEN - In dat huis daar woont een vrouw - Feestbundel voor Be Ruys
51874: MISKOTTE, K.H - De kern van de zaak
51903: MISKOTTE, K.H - Het Wezen der Joodsche Religie - Bijdrage tot de kennis van het Joodsche geestesleven in deze tijd
51921: MISKOTTE, K.H - Buiten allen twijfel - Rede
52488: MISKOTTE, K.H - De weg van het gebed
52435: MODERSOHN, E - Het lied der liefde
52597: MORRIEN, ADRIAAN - Nederlandse liefdespoezie
52457: MULDER, M.J - Het meisje van Sodom - De Targumim op Genesis 18:20,21 tussen bijbeltekst en haggada
42536: MULDER, DR. D.C - Religies in nieuw perspectief
52001: NIELSEN, AAGE KRARUP - Leven en avonturen van een oostinjevaarder op Bali
44609: NIJENHUIS, GERARD - Een plek um te blieven
43447: NOORDEGRAAF, HERMAN & PLASMAN, JOHAN & VILSTEREN, EEF VAN - Pionieren tussen werk en kerk - Verhalen rond de opkomst van het industriepastoraat
51909: NOORSMANS, O - Gods poorten
52140: ONVLEE, CLAUDE & BLOKHUIS, HENK - En een eeuwig leven - Sonnetten
52421: OUSSOREN, A.H - Pioniers van christus
52425: OVERDUIN, J - Worden als een man - Over de geestelijke volwassenheid
51987: OVERSTREET, H.A - Wij en onze medemenschen
52394: PACKARD, VANCE - De verborgen verleiders
42812: PATERNOTTE, ARGA - Waarom doe je zo? - jongeren met leer- en gedragsstoornissen in de puberteit
43719: PETRIJ, FRED & WIT, NETTY DE - De gerbil als gezelschapsdier
42171: PETTIT, MYREA & DAVID RICH - Digitaal Elfen Tekenen
52494: PLANTINGA, T.P - Daar woont Hijzelf
52074: POPMA, K.J - De universiteit idee en practij
51902: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Jacobus Revius, zijn leven en werken - Proefschrift met Stellingen (1895)
51746: PRAAMSMA, DR. L - Calvijn
44904: PRONK, PETRA - Hart voor de zaak - De spiritualiteit van het dagelijks werk
52595: PUECH, H & QUISPEL, G - Op zoek naar het Evangelie der waarheid
52118: RAGAZ, LEONHARD - Het Koninkrijk Gods
43838: RAVENSBERGEN, ROBBERT - Kickstart wordpress
43438: RAWIE, JEAN PIERRE - Onmogelijk geluk
51934: RENSSEN, P VAN - Verstolen schoonheid
52758: RICHARD, E.R.O - De heraut van de koning
43917: RIEMEN, ROB (RED) - Europees humanisme in fragmenten - Grammatica van een ongesproken taal - Nexus nummer 50
52090: RIJKSEN, HENRI ( RED) - Vertel me je verhalen - Een bundel levensverhalen bij het afscheid van Fred Eijkman
43119: RIJT, JEROEN VAN DE & SANTEMA, SICCO - Prestatieinkoop - met best value naar succesvolle projecten
51959: ROSSEELS, MARIA - Ik was een kristen Deel 1 en 2 - het verraad en Achter de Horizon
51929: ROSSIER, H - Van de Schaapskooi tot den Troon - Deel 1 en 2 - Beschouwingen over de boeken Samuel
51981: ROUFF, MAGGY - Het geheim van de elegante vrouw
51882: RULER, A. A. VAN - Kuypers idee eener Christelijke cultuur - nr 12 en 13 van serie Onze tijd
51886: RULER, A. A. VAN - Verhuld bestaan
44644: RUNIA, K - Op Zoek Naar De Geest
44640: RUNIA, K - Schuldig Hoezo? - Over schuld en vergeving
44898: RUNIA, K - Notities over spiritualiteit
51755: SCHARP, J - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken
51906: SCHINDLER, PETER - Een zaaier ging uit - Preken voor de gehele liturgische jaarkring en voor verschillende feesten
52366: SCHOOR, JOS VAN DE - Op verhaal komen
52611: SCHURER, FEDDE - 25 fryske dichters
51930: SEVERIJN, J - Vragen van tijd een eeuwigheid - Bezwaren tegen het nieuw-modernisme
43729: SHAN, DARREN - The Saga of Darren Shan - 12 delen Compleet
42156: SHINAR, YEHUDA - Leer denken als een winnaar - Ontdek de geheimen van succesvolle mensen en bereik wat je maar wilt
51748: SIZOO, DR. A. & BERKOUWER, DR. G.C - Augustinus over het Credo - het Enchiridion en andere geschriften over het Apostolisch Symbool
44653: SLAGTER, PETER - Het getal 50
43016: SMEETS, MART - De Tour wacht op niemand
52024: SNETHLAGE, J.L - Proeve eener kritische godsdienstphilosophie
44608: SOETEMAN, GENY - Schminken en verkleden voor verjaardagen - carnaval en andere feestjes
42247: SPAENDONCK, FRITS VAN - SILA - tussen overheid en kerken
44647: SPIJKERBOER, A.A & RIDDERBOS, HERMAN - Een belijdende kerk - over hereniging van Hervormden en Gereformeerden
52018: SPRINGER, J.L - Existentiele metaphysica
51747: STEGENGA, P - Bij de donkere poort
52612: STEGENGA, P - De biecht en twee andere lezingen
52076: G. VAN DER LEEUW-STICHTING - Proeve van een Oecumenisch Ordinarium
44572: STOKER, WESSEL & VROOM, HENK - Verhulde waarheid - Over het begrijpen van religieuze teksten
52053: STRIJD, K.R - Christendom en oorlog - 64 vragen en opmerkingen en antwoorden
44467: TANKE, YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag
51961: TERPSTRA-LUITEN, CORA - De koningin van sjeba
52134: THIELICKE, HELMUT - Woran ich glaube - Der Grund christlicher gewissheit
44606: THIJS, E. TH - Als de jaren gaan tellen - Teksten bij het ouder worden
52165: TOURNIER, PAUL - Ons masker en wij - De rol die wij spelen en wat wij in werkelijkheid zijn
44655: TROOST, A.F - Vanwaar de zon opgaat - mediteren met de psalmen
52150: TUKKER, W.L & BALKE, W & EXALTO ( BEZIEN) - Geen andere ambt - Naar aanleiding van het ambtsrapport van prof H. Berkhof
52082: TUKKER, A - Het blijvende woord - Kerkgeschiedenis
42871: VANDERMEERSCH, PATRICK E.A - Geweld in relaties - Overwegingen en ervaringen
44580: VEEN, MIRJAM VAN - Koppig profeet en werelds geleerde - een boekje open over Johannes Calvijn
52002: VERBRAECK, A - Zelforganisatie - Leergang in levensbekwaamheid - 6 delen compleet in cassette
52062: VERHEYEN, W.E - God is mijn vader
51943: VINKE, P - Sociale stijging en daling in Nederland Deel II
42401: VLIMMEREN, HENK VAN - Handboek sportduiken -Theorie, training en praktijk
52420: VORSTELMAN, C - Van geloof en bijgeloof
44701: VRIES, DR.E. DE - Met Lucas onderweg naar de kerk
51942: WAGE, J. L - Verkoopleiding en verkooporganisatie
42364: WARREN, RICK - De Kracht Om Uw Leven Te Veranderen
42037: WEATHERHEAD, LESLIE D - De vernieuwende vriendschap - een boek over Jezus en onszelf
43090: WESTRA, GERBEN - Liturgisch Centrum - Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer
52482: WIELENGA, B - Ons huwelijksformulier
44907: WIERINGEN, RENILDE VAN & BURGERING, WALTHER - Bajes brevier - jaar B
44906: WIERINGEN, RENILDE VAN & BURGERING, WALTHER - Bajes brevier
52418: WIERSINGA, W.A - Weid mijne schapen - Practische leidraad voor den ouderling
52456: WILLEGEN VAN DER VEEN, O.W.C. VAN - Parapsychologie en haar betekenis voor het christelijk geloof
52021: WILZEN-BRUINS, E.J - Ds Bruins van Stiens - Een zelfportret in Hoekjes
52115: WOELDERINK, J.G - Christendom en humanisme - Predicatie over Filipp. 2 vers 9-11
52436: WOELDERINK, DR. J.G - De inzet van de catechismus - Verklaring van de zondagen I- VII van de Heidelberger
51891: WORM, PIET - De bijbel voor kinderen verteld - Deel 1: De genesis

12/15