Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Joast Hiddes Halbertsma, 1789 - 1869. Brekker en bouwer.
Description: Drachten, Laverman N.V. 1969. 366 pp. Stķdzjes fan Żnderskate skriuwers oer syn persoan, syn libben en syn wurk, ķtjown ta gelegenheit fan de betinking fan syn hŻnderdste stjerdei. Yllustraesjes. Hard Cover/. Goed.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Parnassos
- Book number: 00724

See more books from our catalog: Frysl‚n/Frysk/ Friesland