Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Colloquia Familiaria Of Gemeensame 't Samen-Sprake Waerrin Door Een Seer Aengenaeme Maniere Van Schijve Verscheydene Stoffen Soo In De Theologhie Als Uyt De Poeten Niet Min Scherpzinnig Als Godsaligh Geleert En Vermaeckelijck Worden Voorgestelt {...}
Description: Campen, Benier, Arent. 1644, A New Edition. 1/2 Roan, Large 8Vo. Book, En beantwoort Die Tot Nut Der Wijsheijdt En Vorderinge der Goeder Kunsten Dienstigh En Noodigh Zijn. Hier Achter Zijn Bij Gevoegd De Verklaringen Van Verscheijden Spreeck-Woorden Getrocken Uyt Zijn Groot Spreeck Woord Boeck. Mistgaders Een Oratie Of Vertoogh Aen Den Prince Adolph Hoe Men De Deughd Sal Omhelsen. Alles Tot Vorderinge Der Wetenschappen In 'T Latijn Beschreve Door D.Erasmus Van Rotterdam: Maer Nu Ten Dienste Van Onse Nederlanders Vertaelt. 406-[VI] PP. WITH: De Onversochte Krijghman/ Verklaringe van 't oude Latijnsche Spreeck=Woort DULCE BELLUM INEXPERTIS Dat Is De Krijgh Is dEn Onversochten Soet. Waer in de grouwel der oorloghs met levender verwe wort afgemaelt en de heylsame Vrede met hare vruchten aengewesen. Waer by gevoeght is het oude Grieksche Spreeck-Woordt SILENI ALCIBIADIS Of Schijn Bedrieght. Waer in des Werelts Mommerij en Bedrieglijckheyt onder de schin van Godtsaligheyt levendigh wordt aenghewesen. Hier by is gevoegt de Oratie of Vertoogh Aen Adolph Prince van Verone. [etc. etc.]74 (I) pp. Printed in 2 columns. Contemporary 1/2 roan. A rather good copy apert for some worming; at inner margin of PP. 157-180 without loss of text, and pp. 265-290 at lower centre of pp. with loss of some words/letters.See; vd.Haeghen; pp.39. 1St. Appeared in Basel, 1516. Good.

Keywords: Erasmus

Price: EUR 625.00 = appr. US$ 679.28 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 2397

See more books from our catalog: Philosophy