Antiquariaat Dik Ramkema
Bloemendaalseweg 241 2051GC Overveen. The Netherlands.Tel. +31(0)23-5269144,            Email: dikramkema@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10002: [ANONIEM] - Catechismus of Christelijke Leering, verdeeld in vijf deelen of een-en-veertig lessen voor de Katholijke Jeugd, onder het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der provincie Mechelen. Met Goedkeuring van den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen.
7078: [ANONIEM] - Bijbelsch lees- en leerboekje, voor zondags-scholen en catechizatiën.
6772: [MAGAZINE] - Hollandsch Penning - Magazijn voor de Jeugd. Negende Jaargang.
10547: [ANONYMOUS] - Animal Pets: With panorama pull-out pictures.
10539: - HET WOLLEGRAS. Een Doorkijk Prentenboek.
13577: [ANONIEM] - Iets over de schei- en zinteekens. (interpunktie). Leerboekje voor kinderen in de hoogste klasse de gewone lagere scholen.
12961: - Sunlicht ABC.
6353: [VISSER, H.W.C.A.] - Het Wijze en Weldadige der Schoolverordeningen, door
13529: [ANTI-PROPAGANDA] - De Engelsche Tieranny. In vier samenspraaken. Met fraaije kunstplaaten.
10094: [ANONIEM] - Onze huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien. Met 8 gekleurde plaatjes.
9245: - Childhood. Twelve Page Illustrations Printed in Colours with Ornamental Letterpress.
6012: [CHAPBOOK: GENOVEVA]: - De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. (nieuwe verbeterde druk.) Met 12 platen.
13945: [ANONIEM] - Een onbedachtzaam oogenblik. Vertellingen voor jongens en meisjes die van lezen houden.
13947: [ANONIEM] - Boswachter Hans. Vertellingen voor jongens en meisjes die van lezen houden.
5665: - Voor kinderen. Met twaalf gekleurde plaatjes.
8630: [ABC] - Apple Pie ABC.
11827: (CLÉMENT, BERTHA) - Door Engelen bewaakt / vrij vertaald door Betsy.
12035: [ANONIEM] - Bordtekenen voor de Kleuters.
13191: [GAILLARD, A.] - Le Mystere de St. Nicolas. Légende.
11293: [GOOT, ARTHUR] - Tom Tit's vermakelijke natuurkunde: tweede serie: 100 kunststukjes voor de huiskamer.
11255: [ANONIEM] - Avonturen van den Baron von Münchhausen, voor de Jeugd bewerkt.
10648: [ANONIEM] - JAN DE LUIAARD.
13522: [BOER WAR] - Het slimme Transvaalsche boertje.
7377: [ANONYMOUS] - "Leerzame vertellingenen deugdlievende voorbeelden voor kinderen; benevens eenige merwaardigheden uit het Rijk der Dieren."
7923: [ANONIEM] - Het boerenleven. Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken.
10962: C. T. H. D. L. - "Over plaatjes en boekjes uit den goeden ouden tijd. In: tijdschrift ""Op de Hoogte"", Kerstaflevering 1933."
11090: [DOE-BOEK] - Landbouwschool voor Kinderen.
11572: [ANONIEM] - Pim Slim.
11404: [ANONIEM] - Kleine Kindervriend, De. Een prenteboek voor de leerzuchtige jeugd, in 8 afbeeldingen met toepasselijke versjes en voorwoordje. No. 2.
13752: [ANONIEM] - Gedichtjes voor de lieve jeugd.
13753: [BONTEKOE] - Reizen en avonturen van kapitein Willem Ijsbrandsz. Bontekoe. Tafereel uit de Vaderlansche geschiedenis der 17e eeuw voor de Nederlandsche jeugd. Met platen.
7177: [ANONIEM] - "Leestekens. Tijdschrift voor jeugdliteratuur en onderwijs. Tweede en derde jaargang, 1981/1982; 1982/1983."
7379: [ANONIEM] - HET KERSTFEEST. De blijde Paaschdag en de Pinkstermorgen. Drietal verhalen, door den Schrijver van: Geene rozen zonder doornen.
7851: [ANONIEM] - Zedekundig Leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van
7990: [ANONIEM] - Het Toverboek. Meer dan 1000 mogelijkheden voor klein en groot.
7993: [BRYANT, SARA CONE]. - De geschiedenis van Epaminondas.
11492: [ANONIEM] - Claudius In den tuin en op het land: Nederlandsch Prentenboek voor jongens en meisjes. Met vierhonderd houtgravuren.
9363: [ANONIEM] - De Nieuwe Moeder de Gans. Een verzameling van zedelijke en onderhoudende vertelsels voor de jeugd.
9393: [ANONYMOUS] - Premières connaissances a l'usage des enfans. Qui commencent à lire. Avec six Gravures en taille-douce.
9610: [ANONIEM] - Gedichtjes voor kinderen.
13311: [ANONYMOUS] - La Vie des Bêtes.
13440: [ANONIEM] - "Pandverbeuren: een boek- en prentgeschenk voor jonge meisjes; maar dat ook jonge knapen wel bevallen zal: met 8 gekleurde plaatjes"
13448: [ANONIEM] - Kluchtige en zonderlinge avonturen van Sim-Simse, een aap der apen. Met 16 gekleurde Plaatjes.
7711: [ALMANAK] - Almanak voor de jeugd, voor 1861.
12070: TERSCHELLING: 1956 - "Wandelkaart van het eiland Terschelling, uitg. Hotel ""Nap"", uitslaande kaart in kleur, 77 x 36cm (een oud stukje plakband): getijtafels, 4 pag. geïllustreerd: klein kaartje in vieren gevouwen zwart/ wit met cijfers en locaties van duinen: 2 VVV folders; Terschelling kijkt naar U uit! met foto's; Friesche vlag vacantie-gids (in kleur). (5 items)"
11898: [BEETS, NICOLAAS] - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura, door Hildebrand.
12036: [ANONIEM] - Bordtekenen 2de deel. Voorwoord A. Stoll
11966: [ANONIEM] - Brief van een Luterschen Koster en School-Leeraar, aan de S. T. Heeren Schryvers van de Nederlandsche Bibliotheek.
11893: [ANONIEM] - Bij het eeuwfeest der Haarlemmer Rijkskweekschool 1862-1962. Tien jaar Kweekschoolwet 1952-1962.
8823: [ANONIEM] - Pop van Bertha, De
11382: [GOOT, ARTHUR] - Tom Tit: natuurkunde in de huiskamer (tweede serie) 100 nieuwe proeven. Geïllustreerd met de oorspronkelijke gravures. Uit het Fransch bewerkt door D.H. Cocheret.
11571: [ANONIEM] - Prenteboek V.
12113: [RASPE, R.E.]. - "De verrezen Gulliver; behelzende de zonderlinge reizen en avonturen van den Baron van Munchhausen, In Rusland, Ysland, Turkijë, in de Kaspische, Middellandsche en Atlantische Zeeën, en door het middepunt van den berg Etna [etc]. Naar den vijfden druk uit het Engelsch vertaald."
12107: [ALMANAK] - Almanak voor de jeugd. Voor het jaar 1844.
12163: [FREMERY, B.] - "Verhalen, vertelsels, geschiedenissen, echte anecdotes, zedespreuken en gedichten; door een gezelschap van jonge jufvrouwen."
13627: [BLACK INTEREST] - De 10 kleine Nikkertjes.
12593: [D'AULNOY, MEVR.] - Vertellingen der Toovergodinnen. Eerste en Tweede deel.
12678: [BURGGRAAFF, PIETER] - Aanwijzing voor het onderrigt der aardrijks- en geschiedkunde in de Lagere Scholen, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
12679: [VISSER, M.W.C.A.] - Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van
12702: [DODENDANS] - Het vreugdelied van de dood.
12724: [ANONIEM] - Lemniscaat smaakt naar meer.
12727: [ANONIEM] - Amsterdam, Zee- en Rijnhaven: 8 Scheepvaartmaatschappijen met geregelde lijndiensten op alle delen der wereld.
12735: [MAGAZINE] - Voor de lieve kleine. Jaargang 66.
12761: [ANONYMOUS] - Frère & Soeur A.B.C.
12779: [ROBINSONADE] - Kapitein Cremasy, de nieuwe Robinson. Een verhaal voor de jeugd. Met gekleurde platen.
13536: [ANONIEM] - Kindje's vrindjes.
13548: [ANONIEM] - Willem in den dierentuin.
13518: (HEININGEN, H.) - Lessen der wijsheid, voorgesteld in tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis, aan kinderen uit den beschaafden stand. (Deel 1).
13189: [DEFOE, D.] - "Beknopte levensgeschiedenis van Robinson Crusoe, Bevattende zijne voornaamste lotgevallen en ontmoetingen; Opgesteld ten dienste van de jeugd. Met zes en twintig plaatjes."
13193: [MAGAZINE] - Philarete. Tijdschrift voor de Jeugd. Eerste Jaargang. Januarij, Februarij en Maart. 1837.
13526: [ANONIEM] - Reis en jacht avonturen.
13346: [ANONYMOUS] - Meisje... Look out for a baby!
5357: - Gedenkboek Maatschappij:Tot Nut Van 't Algemeen 1784-1934. Gebonden met Prentenboek van Het Nut - nu. (XLII fotoplaten).
12959: [ANONIEM] - Meisjes leven.
5380: - KIND UND KUNST. Eine Ausstellung zur Geschichte des Zeichen- und Kunstunterrichts.
5382: [SHAPE-BOOK] - Poppen villa.
5410: - Gouden Griffel. - vijfentwintig jaat gouden penselen & het Oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp, 1973-1997.
5435: - "Lexicon van de Jeugdliteratuur. Band 1, 2 en 3; bijgewerkt tot oktober 1989."
5457: [KINDERBOND] - Onderwerpen aanbevolen in de aandacht der commissieleden van den Nederlandschen Kinderbond, met Lijst van aanpassende lectuur.
5519: - Frits en Rika, of Broeder en Zusterliefde, Prentgeschenk voor Lieve Kinderen, welke hun voorbeeld willen volgen. Met 7 plaatjes.
5535: - Nederlandsche Boek 1937, HET.
12754: [ANONYMOUS] - ABC des Animaux.
12411: [ANONIEM] - Zedelijke verhalen voor de Jeugd, uit het dierenrijk ontleend.
12453: [ANONYMOUS] - Le tour du monde D`Anvers à...
12654: [ANONIEM] - Nederlandsch Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding. Eerste en Tweede jaargang, 1860 derde serie.
12386: [ANONIEM] - "Thomas en Maria of: de jonge zwervers; een geschenk voor de jeugd. Met platen."
12298: [ANONIEM] - Losse bladen voor de Nederlandsche Jeugd, opgedragen aan hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. III jaargang. In- en ontspanning voor de Inteekenaren.
12009: [ANONIEM] - Het lijntekenen 1e en 2e deeltje: 24 voorbeelden: rechte lijnen en cirkels.
12126: [ANONIEM] - Aan de Leden van den Nederlandschen Kinderbond.
11209: [ANONIEM] - Nommer- en prentgeschenkje voor de lieve jeugd / met 18 plaatjes.
11888: [ANONIEM] - de Hygiëne in het schoolleven.
11944: [ANONIEM] - [Mechelen] Programma. Tentamen Publicum. Studiosi gymnasii Mechliniensis respondebunt die 24 augusti 1816.
11529: [ANONIEM] - Wat nieuws voor de lieve jeugd, met gekleurde plaatjes.
11627: [ANONYMOUS] - Good Needlework Second Gift-Book.
11676: [ANONIEM] - "Van Koken en Stoken - ""Hou Zadel""."
11744: [ANONIEM] - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het Heden en het Verleden .
5701: - Draai het wieltje nog eens om. Met 8 gekleurde plaatjes.
5907: - Landelijke Tafereelen.
5976: [ANONYMOUS] - Geschiedenis van de drie beeren. Met 6 gekleurde Plaatjes.
11440: [ANONIEM] - De Zoon der Pyreneën, en andere vertellingen, Geschiedenis, Rekenkundige Voorstellen, Versjes, Raadsels, enz. Met vier platen.
11441: [ANONIEM] - Geschiedkundige Atlas van Nederland, in Zestien Kaarten, met toelichtenden tekst.
6399: - Een Poppe-Historie. Met 8 Platen.
6402: - Sinbad de Zeeman.
6408: - EMMA'S LIEVELINGEN. Met platen in kleurendruk.
6420: (PERRAULT, CH.). - Moeder de Gans, Vertellingen uit de Oude Toover-Wereld, met 9 fraaije Plaatjes.
6532: - Moeder de Gans op de fiets.
6570: - Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten, met toepasselijke Gedichtjes.
6722: - Dora en de Wolf.
6811: - SINT NICOLAAS van A tot Z.
5972: - Gedichtjes voor de Nederlandsche jeugd.
6829: [ANONIEM] - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
6849: [ANONIEM] - Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 175 jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland 1801-1976.
13708: [NISTER] - Holly Boughs.
6872: [ANONYMOUS] - BÄREN! 141 Bilder internationaler Kinderbuchillustrationen (Ausstellung) 9 September bis 7. Oktober 2001.
11336: - Jongens en Meisjes spelen. Met 8 gekleurde plaatjes.
7156: [ANONYMOUS] - Victorian Children's books. Selected from the librairy of the Victoria and Albert Museum London.
7468: [ANONIEM] - De bewaarschool voor kinderen. Uit het fransch.
7722: [ALMANAK] - Almanak Op het Jaar onzes Heeren Jezus Christus, 1821.
7839: [ANONIEM] - Poes in den val! Leerzame historie voor kinderen.
8551: [ANONIEM] - Buffon voor de jeugd. Natuurlijke geschiedenis der viervoetige dieren, uit het Fransch vert. door J.A. Stamkart.
8763: [ANONIEM] - A IS EEN KOETJE, (dat staat op zijn kop). Waar komen onze letters vandaan? Over de geschiedenis van het schrift en het alfabet.
8998: [ANONIEM] - Uitstapjes in het rijk der natuur. Leesboek voor de Volksschool. Met eene aanbeveling van Dr. M. Salverda. Met 12 Plaatjes.
9084: [ALMANAK] - Altijddurende Almanak. Geschenk voor Jongelingen en Meisjes, tot Aankweeking van Kunstzin en Goeden Smaak.
9230: [ANONYMOUS] - BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR 1996. The secret garden. 30th anniversary of the illustrators exhibition. Map with 30 cards in colour in original folding covers with a list of all the contributing artists and a short bibliography, 4to.
9332: [ANONIEM] - Wat er in de wereld te zien is. Met gekleurde plaatjes.
9370: (SINTERKLAAS). - Leven en legenden van Sinterklaas in Vlaanderen. Volkskundige tentoonstelling georganiseerd door de stad Sint-Niklaas.
9460: [ANONIEM] - Lettergeschenk. Kinderbibliotheek. Met 8 gekleurde plaatjes.
9475: [ANONIEM] - Havelooze Kinderen. Negentiende Verslag over den Staat en de Werkzaamheden der Inrichting voor Havelooze Kinderen te Amsterdam, geopend 12 Maart 1849.
9484: [BOING, DIRK - REDDINGIUS, W.G.] - Schets van den voor- en nadeeligen invloed van het gedrag des werkmans op den Bloei en de Welvaart der Fabrijken, Trafijken en Handwerken. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
9602: [ANONYMOUS] - Ocean and its inhabitants: with their Uses to Man published by Darton and Clark.
9813: [ANONYMOUS] - The ocean and its inhabitants, with their uses to man.
9822: [ANONIEM] - OCH JANTJE WIL NIET HUILEN. Met 8 gekleurde plaatjes.
9887: [ANONIEM] - VERMAAK U ER MEÊ. Een drietal leerzame vertellingen voor kinderen. Met gekleurde platen.
9142: [WELTERS, AD.] - Legende van de Sterre der Zee.
7727: [WEEDA, P.] - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen, uitgegeven door de Mij.: Tot Nut van
13517: [ANONIEM] - Jongens! Wat zal er gespeeld worden? Handboekje voor knapen bij hunne onderlinge oefeningen en spelen. Met houtsnee-plaatjes en figuren.
6386: - Pieterbaas en Janneman, 't ongezeggelijk broederspan.
6561: - Geschenk voor de juffrouwen.
10869: H.B. (HILAIRE BELLOC) - More beasts (for worse children).
8999: [ANONIEM] - "Catechismus of onderwyzing in de Christelyke leere, zoo als die in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken en Schoolen van Nederland, word geleerd; Benevens de noodige Morgen- Avond en anderen Gebeden. Nauwkeurig overzien etc."
9049: [ANONYMOUS] - Hop maar Janneke. Met 8 gekleurde plaatjes.
13383: AARTS, W.B. - Maraboe vertelt. Met illustraties van A. Frederiks.
7296: AARTS, P. - Volksverheffing met kinderlectuur. Het Nutskinderleeszaalwerk in Amsterdam (1912-1940).
10513: ABERCONWAY, CHRISTABEL - WHISTLER, REX. (ILLS.). - The story of Mr. Korah.
11760: ABRAMSZ, S. - Zingen en Spelen. Speelliedjes voor de kinderkamer, de voorbereidende scholen en de laagste klassen van lagere scholen. Vierde bundel.
7110: ABRAMSZ, A. - A.B.C. Wie van de kindertjes leest er méé? Rijmpjes voor de kleintjes. Met prentjes van D. Viel.
13909: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
6802: ADAM SMITH, JANET. - Children's illustrated books.
12191: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. (E.A.). - Vergeet mij niet. Proza en Poëzij, met 6 gekleurde platen.
12815: ADAMS, RICHARD - BAYLEY, NICOLA (ILLS.) - De Tijger Trip.
12705: ADINE, FRANCE / IVANOVSKY, ELISABETH (ILLS.). - Noël en Flandre: contes.
9800: AGATHA. - Broertjes en zusjes. Voor jonge kinderen.
12344: AHLBERG, ALLAN - TYLER, GILLIAN (ILLS.). - Het Slakkenhuis.
12875: AHLBERG, ALLAN & BRIGGS, RAYMOND. - The Adventures of Bert.
12427: AIKEN, JOAN EN ALAN LEE (ILLS.) - De wraak van de maan. Vertaald door Miek Dorrestein.
6153: AJO (FOX-BOREL, HENRIËTTE JACOBA) - "Aapjesland; Poppenland; Dwergenland; Kippenland."
10693: ALBADA, MARIANNE VAN - De drie koningen van Adelbardije. Twee delen in een cassette.
9841: ALDEN, WILLIAM L. - De Kleinzoon van Robinson Crusoë. Bewerkt door Ant. Reulenz.
13195: ALDERSON, BRIAN - OXENBURY, HELEN - Cakes and Custard.
13196: ALDERSON, BRIAN - The Helen Oxenbury Nursery Rhyme Book.
10502: ALDIN, CECIL. - Doggie and his ways.
12876: ALDIN, CECIL. - Rough and Tumble.
13375: ALDISS, BRIAN W. - MIKE WILKS, (ILLS.). - Pile Petals from St. Klaed's Computer.
9128: ALDRIDGE, ALAN. - HARRY WILLOCK. - Het Pauwefeest. Tekst G.E. Ryder, vertaling Willem Wilmink.
9129: ALDRIDGE, ALAN - G.E. RYDER. - The Peacock Party. A sequel to the Butterfly Ball and the Grasshopper's feast.
9130: ALDRIDGE, ALAN - W. PLOWER. - The Butterfly Ball and the Grasshopper's feast.
9131: ALDRIDGE, ALAN - R. ADAMS. - The ship's cat.
9132: ALDRIDGE, ALAN - TED WALKER. - The Lion's Cavalcade. Ills. in collaboration with Harry Willock.
12098: ALDUS, G.A. - De wildernis in. Twee Hollandsche jongens in Canada.
9387: ALLEBÉ, G.A.N - De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Handleiding voor moeders
9134: ALLSBURG, CHRIS VAN. - Jumanji.
9136: ALLSBURG, CHRIS VAN. - Just a dream.
9138: ALLSBURG, CHRIS VAN. - Het wrak van de Zephyr.
9139: ALLSBURG, CHRIS VAN. - The Polar Express.
11573: MINIATURE ALMANACK - London almanack for the year of Christ 1849.
13605: ALMOES, H.A. - Vroolijk St. Nicolaasfeest. Band 2. Piano illustraties W. v. Warmelo.
7195: ALPHEN, H. VAN - RUPPE, C.F. - Twaalf Stukjes Uit de Gedichtjes voor Kinderen Op Muzijk gebragt voor den Zang en Piano-forte. (...) Opgedragen Aan de Neder landsche Jeugd. XXXIII werk.
13532: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
13203: ALPHEN - CLAVAREAU, A. - Petits Poèmes, a l'usage de l'enfance, traduits de Jer. Van Alphen, par Aug. Clavareau.
6450: ALPHEN - POMES, H. - Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw. Proefschrift.
6998: ALPHEN - KOENEN, H.J. - Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman.
7129: ALPHEN - SCHREGEL-ONSTEIN, F. - "De ganzepen; het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen."
7199: ALPHEN - CLAVAREAU, A. - Petits Poèmes de Jer. Van Alphen. Nouvelle Edition.
7203: ALPHEN - BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
12049: ALTERA, J. - Tekenlessen aan leerlingen van 13 tot 16 jaar ten gebruike aan scholen voor voortgezet- en uitgebreid lager onderwijs en de lagere klassen van middelbare scholen.
11460: AMAN - Mustapa de Dessajongen. Vert. M.J. van Marle-Hubregtse
13809: ANDERSEN - MEER, FROUKJE VAN DER, (ILLS.). - De Sneeuwkoningin. Sprookje, geschreven door: Hans Andersen Hier opnieuw verteld en getekend door Froukje van der Meer.
12285: ANDERSEN - LAGERFELD, KARL. - De nieuwe kleren van de keizer: het sprookje van Hans Christiaan Andersen geïllustreerd door Karl Lagerfeld. Vert. Edgar Vos.
12691: ANDERSEN - STENVERT, NATASCHA (ILLS.). - Het lelijke jonge eendje.
13710: ANDERSEN - WÜLFING, SULAMITH. - 8 Bilder zu Die kleine Seejungfer. Sulamith Wülfing Mappe XX.
6965: ANDERSEN - KAPTEIJN, H. - H.C. Andersen, de grote onbekende.
7032: ANDERSEN - WOELDEREN, H.W. VAN. - Wie anders dan Andersen.
7298: ANDERSEN - BÖÖK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen, het leven van een sprookjesdichter.
10561: ANDERSON -STREJAN, JONN J. (PAPER ENGINEERING). - The Maxfield Parrish Pop-up book.
10564: ANDERSON, WAYNE - The perfect match. Join more than 8000 guests at a Fantastic Wedding.
13051: ANDERSON, WAYNE. - A mouses tale. Told by Naomi Lewis.
9140: ANDERSON, WAYNE. - Ratsmagie. Story told by C. Loque.
9161: ANDERSON, WAYNE AND CHR. LOQUE. - The Magic Circus.
13578: ANDRÉ, K.H. - schilderijen uit het menschelijk leven ten dienste der rijpere jeugd, uit het Hoogduitch door M. maartens.
6283: ANDRIESSEN, SUZE. (NAVERTELD). - Het Lievelingsboek van Mr. Jacob van Lennep.
11544: ANDRIESSEN, P.J. - De Gebroken Vaas: een verhaal.
10752: ANDRIESSEN, S. J. - De schoone slaapster in het bosch.
13751: ANDRIESSEN, SUZE. - De Vogelrots.
11654: ANDRIESSEN, SUZE - De Pleegkinderen van den Orgelman: een verhaal.
12866: ANDRIESSEN, P.J. - DODGE, M.E. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven: naverteld / door P.J. Andriessen.
6501: ANDRIESSEN, P.J. - Primula - Veris. Verhaaltjesvoor de Nederlandsche Jeugd.
9662: ANDRIESSEN, SUZE. - Binnen en buitenshuis. Het Lievelingsboek van Mr. Jacob van Lennep.
6116: ANDRIESSEN, P. J. - Avondvertellingen van Tante Agatha. Een tweede leesboek, volgende op hida's vertellingen.
9801: ANDRIESSEN, SUZE. - Vertellingen over alles.
9872: ANDRIESSEN, P.J. - De kolossus der negentiende eeuw of Frankrijk in den bloeitijd van het Keizerrijk.
10661: ANGLUND, JOAN WALSH - Cowboy's secret life.
12768: ANGLUND, JOAN WALSH. - Morning is a little child.
12769: ANGLUND, JOAN WALSH. - Nibble Nibble Mousekin: a tale of Hansel and Gretel.
12770: ANHOLT, CATHERINE. - Tom's RainbowWalk.
10964: ANNO - Anno reist door Engeland.
12281: ANNO, MITSUMASA - De bloem van de koning.
12771: ANNO, MITSUMASA. - Anno's alphabet: An Adventure in Imagination.
12798: ANNO, MITSUMASA AND AKIHIRO NOZAKI. - Anno's hat tricks.
13482: ANONIEM - Voor het kleine Volkje. Met gekleurde plaatjes en versjes.
9988: ANONYMUS. - "Die Internationale: heute hat meine Frau Geburtstag. Erinnerungen aus einem ""Gestapo-Gefängnis"" im Winter 1942-1943."
13637: ANSLIJN N.Z, N. - De Brave Hendrik een leesboekje voor jonge kinderen.
6720: ANSLIJN NZ., N. - Aanleiding tot het plaatsen der Schei- en Zinteekens.
12943: ANTOMARINI, BRUNELLA - CUCCHI, ENZO (ILLS.). - Denizens of the forest.
8676: ARIÈS, PHILIPPE. - De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van school en gezin.
11714: ARNOLD, KATYA - Baba Jaga. Een Russisch sprookje, verteld en geïllustreerd door Katya Arnold, vertaald door Rindert Kromhout.
12097: ARNOLD, ARNOLD. - Blikken en Grepen van een schoolmeester.
9855: ARNOLD, ARNOLD. - Pictures and stories from forgotten children's books.
9430: ARNTZENIUS, A.K.W - De Verzorging van het Uiterlijk Voorkomen
9936: ARRENBERG, R - De geschiedenis van Richard Wittington, Lord Major van London en meer boeiende verhalen en merkwaardige gebeurtenissen uit de Geschiedenis.
8486: ARTZ, MARCEL J.A. - Hoe dikke Gijs in de cockpit verzeilde.
10907: AUBINAIS, MARIE - JEAN-FRANÇOIS MARTIN - The jungle. Big Bigger Biggest: a fold-out poster book.
11622: D'AULAIRE, INGRI & EDGAR PARIN. - George Washington.
11272: AURELIA - De stiefdochter. Bekroond prijsverhaal.
11854: AUSSEMS, ANS EN ZWAAN, EVERT JOOST. - Straffen in de opvoeding. Met medewerking van Ellen van Beek, Carmen van Meurs, Corrie Verbart.
12323: AVELINE, H.T.S. ( ILLS.). - Jeremi.
7402: AVERY, GILLIAN. - Behold the child, American children and their books, 1621-1922.
9609: AZARIAN, MARY (ILLS.) - HALL, DONALD. - The man who lived alone.
7122: BABAR - WEBER, N.F. - The art of Babar: the work of Jean and Laurent de Brunhoff.
7127: BABAR - BRUNHOFF, L. DE. - The art of Babar, drawings and watercolors by Jean and Laurent de Brunhoff - A Catalogue.
13395: BAC (=HENDRIK BACKER). - De gefopte leeuw.
11395: BAETENS, R. (E.A.). - Brepols drukkers en uitgevers 1796-1996
8894: BAKE, MIA. - In Zwartjes land. Teekeningen en versjes.
12598: BAKER, ALAN. - Waar is muisje?
9651: BALEN, J. HENDRIK VAN - Een Kleine Wonderwereld. Natuur en Kunst in onze woning. Naar het Duitsch van Max Eschner. Met ongeveer 200 gravures, naar de natuur geteekend door Bruno Heroux.
10559: BANTOCK,NICK - CARROLL, LEWIS. - Jabberwocky: A Pop-Up Rhyme from Trough the Looking Glass.
7325: BARBIE - LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
9389: BARTELS, A. - Een eeuw middelbaar onderwijs, 1863-1963.
11856: BASEDOW - GÖRING, HUGO - J.B. Basedow's Ausgewählte Schriften. Mit Basedow's Biographie, Einleitungen und Anmerkungen.
13477: BASHEVIS SINGER, ISAAC - CARLE, ERIC. - Waarom Noach de duif koos.
12280: BASTET, F.L. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, ingeleid en van aanteekeningen voorzien. (1890-1902)
11858: BASTIAANSE, R. (E.A., RED.) - Tot meesten nut ende dienst van de jeught Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815.
5405: BATEMAN - JENSEN, J. (ED.). - H.M. Bateman. The man, who ... and Other Drawings.
11476: BAUER, CLÉMENCE M.H. - Kleine Sarina. Een schets uit het leven van een Inlandsch meisje.
7000: BAUER - VAN WECHEM, R. & P. KRASSENBURG. - Kinder- en jeugdliteratuur een longitudinale benadering.
5663: BAUWENS, J. - Turnhoutsch mannekenspapier. Prentegeschenk. Image d'amusement.
12641: BAXTER, NICOLE. - Open huis. Een uitvouwbaar kijkje in bijzondere gebouwen. Getekend door Luigi Galante & Simone Boni.
5551: BAYLEY, H. - The lost Language of Symbolism. An inquiry into the origin of certain letters, words, names, fairy-tales, folklore and mythologies.
12814: BAYNES, PAULINE - In den beginne.
12190: LOUISE BB - Zonnestraaltjes
11350: BECK, JAN (ILLS.) - BARBER, ANTONIA - Noah and the ark
12635: BEDFORD, DAVID & JANE CHAPMAN (ILLS.). - Tijs.
9658: BEECHER-STOWE, H. - De Negerhut van Oom Tom. Voor de jeugd bewerkt: S.J. Barentz-Schönberg. Met 25 iilustraties.
12991: BEEM-PALEOLOGO, T. VAN - Een nachtelijk avontuur.
12129: BEEMER, F.A. EN PILON, H. - De Kinderwerktuin.
9526: BEEN, JOH. H - Spekkie, de Pijper der Zeeleepers
12808: BEER, HANS DE. - Kleine IJsbeer laat me niet alleen!
12809: BEER, HANS DE. - Valentino de Kikker.
12810: BEER, HANS DE. - Little Polar Bear and the Husky Pup.
12811: BEER, HANS DE.- DAMJAN, MISCHA - The Big Squirrel and the Little Rhinoceros.
12812: BEER, HANS DE. - Ahoy There, Little Polar Bear.
12813: BEER, HANS DE. - Bernard Bear's Amazing Adventure.
7430: BEEST, L.A.C. VAN. - Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen (...).
6686: BEETS, N. - Proza en Poëzy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen.
11009: BEHMER, MARCUS. - Niemand kann wider sein Schicksal: ein Bilderbogen von Marcus Behmer 1905 Faksimile.
12612: BEISERT, HEIDE HELENE. - De vis: het verhaal over een vis in vervuild water dat deze keer nog goed afloopt.
12147: BELL, ELIZABETH TURNER. - Fifty figure and character dances. Illustrated from photographs and with numerous diagrams.
11829: BELLARMINUS, M. MOL, FRATER - Bij Ons Thuis: 'n Schets van 't kinderleven in het Katholiek gezin.
12109: BELLI, GIOCONDA - WOLF ERLBRUCH (ILLS.) - De schepping van de vlinders.
12826: BEMELMANS, LUDWIG. - Madeline in London.
6154: BEMELMANS, LUDWIG. - Madeline's rescue.
6536: OOM BEN (= B.W. WIERINK, 1856-1939) - Jan-Klaassen. Verteld en geteekend door Oom Ben.
10546: KOP & BENEN: - Janny.
9600: BENNETT, CHARLES H. ( ED. AND ILLS.). - Old Nurse's book of Rhymes, Jingles and Ditties. With Ninety Engravings.
9982: BERG, S.J. V.D., (A.O.). - De Nachtegaal en het Lijstertje. Gedichtjes.
9938: BERG, S.J.T. VAN DEN. - Klein Duimpje. Eene vertelling van Moeder de Gans. Op Rijm gebracht. Met 4 gekleurde plaatjes.
12731: BERG, S.J. V.D., (E.A.). - De Nachtegaal en het Lijstertje. Gedichtjes. Met 6 gekleurde plaatjes.
6619: BERG, ARIE VAN DEN. - Kikkers, muizen en nieskruid.
6923: BERG, ARIE VAN DEN. - Van binnen moet je wezen.
12123: BERGH, G.C. VAN DEN. - Uitbeeldingsgymnastiek.
12090: BERGH, G.C. - Aesthetische Bewegingskunst. Leerwijze en leerstof in Hollandsche turnvaktaal voor gymnastiekvereenigingen.
6900: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - De Nederlandsche Volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
12556: BERNARDI, MARCELLO. - Rolonio.
12385: BERQUIN - Le petit Grandisson, imité du Hollandois.
5376: BERQUIN, M. - Les Jeux de La Petite Thalie, ou Nouveaux petits Drames Dialogués sur des Proverbes, Propres à former les moers des Enfants et des jeunes Personnes, depuis l'age de cinq ans jusqu'à vingt.Nouvelle Edition, revue par M. Berquin.
12007: BERSMA, E. EN BATELAAN, G. - De eerste stap deel III.
10482: BERTRAM (ADAM THOMAS WEIHS). - Carolien het koetje uit Delft.
9606: BERTRAMS, JOEP. - Meesterwerk van Meijers. Een getekende impressie.
9431: BERTRAND, VICTOR. - Levende Hand-Schaduw-Beelden.
12046: BES, K. - Hoofdbeginselen der perpectief, vooral ten dienste van hen, die voor de hoofdacte studeren.
13071: BETHLEM, JULIANA - LEE BRIAN (ILLS.). - Het Spookschip: met hologrammen om van te griezelen.
12429: BETHLEN, JULIANNA - De IJsheks en de Eenhoorn. Een ijzingwekkend hologrammenboek.
9599: BEWICK, THOMAS - A new years gift for Little Masters and Misses.
10697: BIEGEL, PAUL. - De twaalf rovers,
7324: BIEGEL, PAUL. - Meesterverteller met een rovershart. Schrijversprentenboek 39.
12818: BILIBIN, IWAN. - "Russische sprookjes met platen van Iwan Bilibin, 2 delen in cassette. 1. Het sprookje van de schitterende valk en andere Russische sprookjes; 2. De wonderschone Wassilissa en andere Russische sprookjes."
12820: BILIBIN, IVAN. - La plume de Finist-Fier Faucon.
12822: BILIBIN, IWAN. - Een Russische legende. Met platen van Iwan Bilibin.
12824: BILIBIN - LERMONTOV, MIKHAIL. - The Lay of Tsar Ivan Vassilyevich, His Young Oprichnik and the Stouthearted Merchant Kalashnikov.
6963: BILIBIN - GOLYNETS, S. (TEXT BY). - Ivan Bilibin. (Important Russian book illustrator 1876-1942).
12821: BILIBINE, IVAN (ILLS.). - Grande-Soeur et Petit-Frère: Banche Canette. Contes Russes.
12433: BINDER-STRASSFURT, EBERHART - Zandman vermist: door de Zandman zelf in een verloren ogenblik verteld aan Rudi Strahl en hier nauwkeurig opgetekend, en onder streng toezicht van de Zandman tekende Eberhard Binder er de plaatjes bij.
12848: BISHOP, GAVIN. - Mr. Fox.
13213: BITTERLICHTER, ROSWITHA, (ILLUSTRATED.). - Hallelui-nein! Die Geschichte vom bösen Engelein, das Hallelui=nein, statt Hallelui=ja sang.. Märchentexte von Maria Berg.
10646: BLAAUW, HENRIËTTE - NELLY SPOOR (ILLS.) - Heerlijkheden uit het Verleden.
7447: BLAAUW-ROBERTSON, W.D. - De symbolische betekenis van de oude klassieke sprookjes.
9192: BLAKE, QUENTIN. - Het ABC van Quentin Blake. Vertaald door Willem Wilmink.
11344: BLAKE, QUENTIN. - Het verhaal van de dansende kikker
10657: BLAKE, QUENTIN. - Snuff.
12840: BLAKE, QUENTIN. - Patrick. Vertaald door Joke Linders.
12841: BLAKE, QUENTIN. - Frank en Anna.
12843: BLAKE, QUENTIN. - De Kakatoes van professor Plantijn. Vertaling: Willem Wilmink.
12853: BLAKE, QUENTIN. - Doe ook maar mee. Vertaling Willem Wilmink.
13202: BLANCHARD, PIERRE. - Le Plutarque de la jeunesse, ou abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations.
10614: BLES, JACQUELINE - AAFJES, SIJTJE - Wat de Kwantjes verder beleefden. Met 63 plaatjes van Sijtje Aafjes.
12833: BLOEME, JENNY DE - FORKE, EUGENIE, (ILLS.). - De Waterkindertjes: een sprookje van twee heel kleine kindertjes.
11578: H. BLOEMENDAL (E.A.) - Amsterdams Chazzanoet: Synagogale muziek van de Ashkenazische Gemeente. 2 vols.
10609: BLYTON, ENID. - Let's go to the Circus. Illustrated by Will Nickless.
11394: BODAERT, MARCELINE - Het vrolijke jaar. Tekeningen van Adolf Zabránsky.
7950: BODENHEIM, NELLY. - Lui lekkerland.
11511: BODT, SASKIA DE - JEROEN KAPELLE. - Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950.
10086: BOEKENOOGEN, G.J. - Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte in 't velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien.
6863: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Het lager onderwijs in Gelderland. 1795-1858.
13690: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
10468: BOFINGER, MANFRED. - Graf Tüpo, Lina Tschornaja und die anderen.
12613: BOLLE, JORGE / DEKKER, BERT (ILLS.). - De vogelfant.
12212: BOLLE, JORGE - Het boek van Zwaan. Met tekeningen van Bert Dekker.
10710: BOMANS, GODFRIED. - Wonderlijke nachten, Geïllustreerd door Karel Thole.
6605: BOMANS, G. - Moeder de Gans. Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder.
12051: BOON, J.H. - De teekenkunst op de lagere school. Map 19.
10949: BOONE- SWARTWOLT, J.C. DE - Moeder gaat voorlezen. Nieuwe verhalen voor kleine kleuters, met vele afbeeldingen van Jan Wiegman.
6602: BOONSTRA, B. - Zo goed als klassiek. De 100 mooiste jeugdboeken van de laatste 50 jaar.
5710: BORDEN, B. & S. POSNER. - The Big Book of Big Little Books.
6607: BORREBACH - BOERMA, A. - Bab's bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
12541: BORS, MARIANNE. - Rosa Big.
12879: BORSTEN, P.P.J. - Zwemmen de ideale sport! Handleiding voor diverse zwemslagen met illustraties.
10409: BOS, BURNY - Één april kikker in je bil. Ills. Wieteke van Dort, muziek van Joop Stokkermans.
10008: BOS, R. - HOUWEN, K.G. EN MULDER, J. - Op reis door ons Vaderland. Compleet in 3 deeltjes.
12103: BOSMAN, J.M.H. - Veelkleurige bloemen, leesboek voor de middelklassen der lagere school. No.2.
12732: BOSMAN, J.M.H. - De Dierenvriend. Leesboek voor de Hoogere Klassen der Lagere School.
7532: BOSMAN, J.M.H. - Nederland en zijn bewoners. Lees- en Leerboek voor de hoogere klassen eener agere school. Tweede stukje.
8310: BOSMAN, A. - Leerzame verhalen voor de jeugd.
5889: BOSSCHÈRE, JEAN DE. - The Love Books of Ovid, of Publius Ovidius Naso translated out of the Latin by J. Lewis May.
5871: BOSSCHÈRE, JEAN DE. - The Golden Asse of Lucius Apuleius, translated out of Latin by William Adlington, with an Introduction by E.B. Osborn.
9866: BOTT, C.G. - The life and works of Alfred Bestall illustrator of Rupert Bear.
13645: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500 -1795.
10588: BOTTEMA, JOHANNA. - "Met z'n achten: 8 prettige verhaaltjes / verteld door Frieda van Felden e.a; met fleurige plaatjes van Johanna Bottema ."
10901: BOUHUIJS, MIES - FIEP WESTENDORP. - Het geheim van Toermalijn.
12449: BOUILLY, J.N. - Les encouragemens de la Jeunesse.
11682: BOUMAN-VAN TERTHOLEN, S.M. - De Tooverfluit. (Een oud idee, opnieuw bewerkt). Ills. Sijtje Aafjes en muziek van Theo van der Bijl.
12619: BOURGUIGNON, LAURENCE / HENNO, LAURENCE (ILLS.) - Een vriendje voor de Tijger.
10543: BOUWS, TOM - De veilige weg: een boek over veilig verkeer. Illustraties van Bob Buys.
11826: BRAAKENSIEK, JOHAN - Van alles wat. Twintig Teekeningen
13528: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide Mei. Een verzencyclus. [Gesigneerd en met opdracht van Den Brabander, '29 Aug 1949']
13527: BRABANDER, G. DEN. - De deur op het haakje: Verzen uit het bezette gebied.
6583: BRABANT, ELSE VAN. - Avonturen van Nansen aan de Noordpool.
10979: BRACE, ERIC (ILLS.) - MARKOE, MERRILL. - The Day My Dogs Became Guys.
10971: BRADSHAW, PERCY V. - The art of the illustrator: W. Heath Robinson and his work.
10653: BRANDT, R.A. (ILLS.) - The fisherman's son. An old Caucasion fairy tale.
6836: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
7777: BREET, I. DE. - "Tomas en Maria, of de jonge zwervers; een geschenk voor de jeugd."
13567: BRICUSSE, LESLIE - LE CAIN, ERROL. - Christmas 1993 Or Santa's Last Ride: An Absolutely Amazing Christmas Story.
12874: BRIGGS, RAYMOND - De Kerstman.
10390: BRINK, HANS. - Liesje bakt poffertjes. Een kookboek voor kleine meisjes.
12493: BRION, ALAIN. - De kleine mammoet.
10287: BROERS-DE JONGE, C. - Dat smaakt naar meer.
13485: BROERS - DE JONGE, C. - Ho, ho, pierlalo.
13008: BROOK, JUDY. - This Little Pig.
11342: BROWN, RUTH (ILLS.) - WILLIS, JEANNE. - Her Reuzenbos.
12606: BROWN, MARGARET WISE / MCCUE, LISA (ILLS.). - Wat hoort Pluisje? Het verhaal van een lief konijntje dat de geluiden ontdekt.
13462: BROWN, MARCIA. - How, Hippo!
10584: BROWNE, ANTHONY. - De Tunnel. [SIGNED COPY]
11028: BROWNE, ANTHONY - Dit vind ik leuk.
11030: BROWNE, ANTHONY - Ik hou van boeken.
11806: BROWNE, ANTHONY - Sijmen. Ned. Ernst van Altena
12862: BROWNE, ANTHONY. - Sijmen de Kampioen.
12864: BROWNE, ANTHONY. - Piggybook.
12889: BROWNE, ANTHONY - King Kong: Naar het klassieke verhaal van Edgar Wallace en Merian C. Cooper.
12892: BROWNE, ANTHONY - Dierentuin.
12893: BROWNE, ANTHONY - Voices in the park.
12894: BROWNE, ANTHONY - Willy the Wimp.
12895: BROWNE, ANTHONY - Ze kwamen logeren….. en gingen niet meer weg! Met tekst van Annalena McAfee. Vert. Ernst van Altena.
11863: BRUGMANS, IZAÄK JOHANNES. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw (1813 - 1870). Proefschrift.
11303: BRUIJN, COR - De zwerftocht van Eggejan Korse
7374: BRUIJN, MAGREET. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijs pionier en schrijver, 1883-1978.
8483: BRUIJN, COR - Uit het leven van Keteltje
10641: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's Read-with-Miffy Frieze.
6608: BRUNA, DICK. - Bibliografie.
13903: BRUSSE, JAN B. (INLEIDING). - Catalogus: Onze tentoonstelling. 1946
11866: BUDDINGH, D. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, met betrekking tot het bijbellezen en godsdienstig onderricht op de scholen, in de Nederlanden. Tweede stuk, eerste gedeelte, tot aan de Hervorming.
11865: BUDDINGH, D. - Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs, met betrekking tot het bijbellezen en godsdienstig onderrigt op de scholen, in de Nederlanden, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 2 Januarij 1842. Eerste stuk.
5808: BOTTEMA - L. JANSMA BUITENPOST. - Tjeerd Bottema. Mijn leven.
6730: BULLETJE EN BONENSTAAK - RAEMSDONCK, & G. VAN EN A.M. DE JONG. - Bulletje en Bonestaak. Samengsteld door J. Kooijman & H. Stoovelaar.
6873: BURGER, C.P. - Oude perkamentboekjes bij het onderwijs: Donaat en Abcdarium.
7371: BURGERS, JAC. - Helden aan de wand. Historische schoolplaten.
7372: BURGERS, JAC. - "Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs; C. Jetses; J.H. Isings; Tj. Bottema; W.K. de Bruin; B. Bueninck en J. Gabriëlse."
11482: BURGERSDIJK, L.A.J. - School-atlas voor de beoefening der natuurlijke historie: met 72 platen en 1070 houtgravures en een verklarende tekst.
8659: BURGMEIN, J. - Le Roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes Musicales.
12915: BURNINGHAM, JOHN. - Het Kerstcadeau.
12916: BURNINGHAM, JOHN. - Ga van onze trein af!
12917: BURNINGHAM, JOHN. - Mijn opa.
12213: BURNINGHAM, JOHN. - Borka: The Adventures of a Goose with no Feathers.
9608: BURNINGHAM, JOHN. - Seasons.
6468: BURROUGHS, E.R. - Tarzan in the land of the Giant Apes. 'Better little book'.
7389: BUSKEN HUET, C. - Literarische Fantasien en Kritieken.
12018: BUTTERWORTH, NICK - Baf!
12805: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
6613: CALDECOTT - ENGEN, RODNEY K. - "Randolph Caldecott, ""Lord of the Nursery""."
13168: CALHOUN, MARY - MCCAFFERY, JANET (ILLS). - The Goblin under the stairs.
9704: CALLENBACH: - Bijbelsche Prenten voor Kinderen. Oude en Nieuwe Testament.
11921: CANFIELD FISHER, D. - Een Montessori Moeder. Vertaald uit het Engelsch door J. Vosmaer-Werker.
13537: CANIGÓ, JORDI. - La Gata i el Belitre.
13687: CAPPE, JEANNE - HEBBELUNCK, JEANNE. - Trois histoires de Noël
10322: CARLE, ERIC - Die kleine Raupe Nimmersatt [Publishers copy]
10319: CARLE, ERIC - Rooster's Off to See the World.
10325: CARLE, ERIC - Ysbeer, Ysbeer wat hoor jij? Bill Martin Jr. [Afrikaans]
10318: CARLE, ERIC - MARTIN, BILL. - Brauner Bär, brauner Bär, sieht du wen? Eine Frage- und Antwort-Geschichte für Kindergartenkinder von Bill Martin.
10323: CARLE, ERIC - Die kleine Raupe Nimmersatt.
10321: CARLE, ERIC - The Very Lonely Firefly
13540: CARLE, ERIC. - De slimme schildpad. Mettekst van Bette Westera.
10313: CARLE, ERIC - Tom Duim en andere vertellingen van Andersen, Grimm en Aesopus. Vert. Harriët Freezer en Huberte Vriesendorp.
10308: CARLE, ERIC - Die kleine Maus sucht einen Freund.
11740: CARLE, ERIC - Animals Animals.
10315: CARLE, ERIC - Dichter bij de dieren. (Tekst-bijdragen van 12 schrijvers, o.a. A.M.G. Schmidt).
10316: CARLE, ERIC - BAUMANN, HANS - Tschip hat viele Brüder.
11805: CARLE, ERIC (ILLS.) - JUSTER, NORTON - Otter Nonsense
13538: CARLE, ERIC. - Van top tot teen.
10317: CARLE, ERIC - Dies und Das. Märchen und Fabeln.
10306: CARLE, ERIC - [The very hungry Caterpilar / Israelic edition].
13360: CARLE, ERIC. - Het geheim van de acht tekens.
11273: CARLE, ERIK. - Het haneboek.
11353: CARLE, ERIC. - Vader Zeepaard.
8053: CARLE, ERIC. - "The Honeybee and the Robber; a moving/picture book."
8921: CARLE, ERIC - Eric Carle's Dieren ABC. Met versjes van Bett Westera.
10312: CARLE, ERIC - MARTIN JR. BILL - IJsbeer, ijsbeer, wat hoor jij daar?
9145: CARROLL - BAKEWELL, M. - Lewis Carroll, a biography.
9270: CARROLL - HUDSON, D. - Lewis Carroll: An illustrated biography.
11914: CASIMIR, R. - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk.
7939: CASPARI, GERTRUD. - Als 't regent en sneeuwt. Versjes en Prentjes.
12065: CATALOGUE. - POP-UP: Het boek in beweging.
12807: CATALOGUE: GELDER, T. VAN AND MARTIN VELTMAN, (EDITORS). - Eye love books. *Tentoonstelling* Kunstenaars kinderboeken.
13370: CATALOGUE: - Bilderwelt im Kinderbuch, Die. 1988. Kinder- und Jugendbücher aus fünf Jahrhunderten. Katalog zur Ausstellung der Kunst- und Museumsbibliothek und des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln. Josef-Haubrich-Kunsthalle Köln, 17. Juni 1988 bis 11. September 1988.
5953: CATALOGUE: - "Dutch Oranges; Fifty illustrators from Holland."
7293: CATALOGUE: VEEN, VAN. - Kinderen lazen kinderen lezen. Tentoonstelling in het stedelijk museum 13 okt. 1958 tot 7 jan. 1959 te Amsterdam.
7384: CATALOGUE - The well-known collection of J. de Koning [sales catalogue].
9074: CATALOGUE - HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-Bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel.
5475: CATALOGUS - Van jongs af aan geleerd. Een keuze uit de verz. van de St. Kinderboek-Cultuurbezit.
5509: CATALOGUS - Rie Cramer en haar werk.
5613: CATALOGUS - Science in Nineteenth-Century Children's Books. An Exhibition based on the Encyclopaedia Brittannica Historial Collection of Books for Children in The University of Chicago Library Held during the Celebration of The University's Seventy-fifth Anniversary Year.
6991: CATALOGUS - Beweegbare boeken.
13509: CATAOGUS. - De onafhankelijken. Vereeniging van beeldende kunstenaars Amsterdam.
11895: CATS, J. - Spiegel van den Ouden ende Nieuwen tijt, [opvoedinge van Kinderen]. Elck spiegle hem selven.
12127: CETON, J.C. - De Arbeidsschool als maatschappelijk probleem.
13691: CHARANTE, N.A. VAN. - Sprookjes uit den ouden tijd.
12019: CHILD, LAUREN - Bang voor de boekenwolf. Uit het Engels vertaald door Rindert Kromhout.
12936: CHILD, LAUREN - Klaartje Boon heeft een Kanjer van een Oom. Vert. Rindert Kromhout.
12937: CHILD, LAUREN. - Klaartje Boon en de boomredders. Vert. Rindert Kromhout.
7182: CHIMANI L. - Tafereelen en verhalen uit de geschiedenis, voor de jeugd bewerkt. Naar het Hoogduitsch.
11457: CLAUDIUS. - De verovering van Venus.
12643: CLIGNETT, ROBINE. - De hoge hoed van de schoorsteenveger.
12634: CLIGNETT, ROBINE. - Thomas Bimbam.
12710: CLOKE, RENE - Music in the Meadow and Other Verses. Illustrated by Adolf Zábranský.
12925: CNEUT, CARLL. - Het Ongelooflijke Liefdesverhaal van Heer Morf.
13252: COCK, NICOLE DE. - Het meisje en de olifant.
12725: COCKENPOT, FRANCINE. - Orange et Citron. Adaption Française des 'Nursery Rhymes'traditionnels Illustrations d'Etienne Morel.
13908: COHEN, FRÉ - WILLEM PIJPER - Ic sie des meyen schijn. Een nieu Liedt Boecxken van Mey ende Minne. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fré Cohen. Met eene corte inleydinghe van Willem Pyper.
12931: COLE, BABETTE. - Het stoute boek voor goede manieren.
12934: COLE, BABETTE. - Nungu en het nijlpaard.
12935: COLE, BABETTE. - Het Stink boek.
9408: COLLES, D. - Portraying Children.
12072: COLMJON, GERBEN - Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde….. verlucht met vijftien foto's.
6242: COMENII, JOAN AMOS. - Orbis Pictus. Swet W Obrazich. Die Welt in Bildern. Le Monde en Tableaux.
6618: COMENIUS - Tussen Vecht en Eem, 1592-1992.
10103: CONCESSIONNAIRES, (ED.), - "Le temple d'Angkor - Vath; Palais du Gouvernement Général de l'Indochine. 15 vues en heliogravure Braun et Cie."
13697: CONSTANT, M. - "Kerstgave; Pantomime. Muziek van Gottfried Mann."
11458: COOLSMA, S. - Ismaël en Moerti: De Eerstelingen uit de Soendaneezen.
10663: COONEY, BARBARA - MCLERRAN, A. - Roxaboxen.
10664: COONEY, BARBARA - Hattie and the Wild Waves: a story from Brooklyn.
10768: COOPER, M.B. (ILLUSTRATED). - Zabu negretto simpatico.
13001: COOPER, HELEN. - The baby who wouldn't go to bed.
5658: COOPER, W.M. - An Illustrated History of The Rod.
12535: CORENTIN, PHILIPPE. - Papa!
12649: CORNI, FRANCESCO (ILLS.). - Geschiedenis van een Hanzestad in Noordwest-Europa. Lebrecht. Tekst: Xavier Hernandez en Jordi Ballonga.
5856: COTTIN, MEVROUW. - De inneming van Jericho: of de Bekeerde Zondares. In vier Zangen. Benevens: De gedachten van Pascal, (een handboekje voor de Jeugd.).
12302: COUPERUS, LOUIS. - Verzameld werk.
11640: COURT, J.F.H.A. DE LA EN MUHD RASJID. - Een nieuwe wereld: Nederlandse taalmethode voor het Indonesisch onderwijs.
9899: CRAMER, RIE. [RECLAME] - Maatstok. Deez Maatstok zegt Te allen Tijd, Hoe Klein gij waart, Hoe groot gij zijt.
10730: CRAMER-SCHAAP, D.A. - De jongen met de herdersfluit. Verhalen over kinderen uit de bijbel met tekeningen van Jenny Dalenoord.
10076: CRAMER, RIE. - Bij het vuur.
11803: CRAMER, RIE. - Old England: English songs of long ago. The original tunes harmonized by Alex de Jong.
10785: CRAMER, RIE - Sinterklaas versjes.
9900: CREMERS, M.E. (VERSJES). - De Wonderen van Kampen en waarom Gerait van Dam er kwam. Zwartjes van M.J. Goris.
9902: SOL DENTITIAE EN JOSE CROCHETTOS. - De tandheelkundige Raadgever of Verpleging der tanden voor grooten en kleinen. Naar het Duitsch.
12177: CROES, J.W. - Naar en In Tropisch Nederland. Aardrijkskundig Lees-Leerboek over Ned. Oost-Indië voor de scholen in Nederland. Tweede deel: Java. Met 3 kaartjes en 70 plaatjes.
11747: CRUIKSHANK - George Cruikshank, 1792 - 1878. Karikaturen zur Englischen und europäischen Politik und Gesellschaft im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.
7299: CRUIKSHANK - GURATZSCH, H. - "George Cruikshank 1792-1878; Kairkaturer zur englishen und europäischen Politik und Geselschaft im ersten Viertel des 19. Jahrhun derts."
10973: CUMMINGS, P. - SMITH, CRAIG. - Marty and Mei-Ling. PROOF-COPY
6622: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
7163: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
13883: DAANE, JANNIE. - Het kleinste sprookjes boek.
9623: DAELE, R., (E.A.). - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
12616: DAHAN, ANDRÉ. - Een vogel leert vliegen.
10731: DAHL, ROALD - De Reuzenperzik: een kinderverhaal, geïllustreerd door Michel Simeon.
10733: DAHL, ROALD. - James and the Giant peach. A Children's Story. Illustrated by Nancy Ekholm Burkert.
11479: DAHL, ROALD - Matilda. Illustrations by Quentin Blake
12846: DAHL, ROALD. - The Enormous Crocodile.
5510: DAIKEN, LESLIE. - Children's toys throughout the ages.
11759: DALCROZE, E. JAQUES - Chansons populaires romandes.1re Série, op.33.
12084: DALCROZE, E. JAQUES - Premières rondes et enfantines.
12208: DAMJAN, MISCHA. - De muis die in het goede deloofde.
12758: DAMJAN, MISCHA / RALPH STEADMAN (ILLS.). - Van een eekhoorn en een neushoorntje.
7708: DAMM, CHRISTIAN TOBIAS. - Grieksche en Romeinsche Fabelkunde, naar de Nederduitsche uitg. v. 1786, onder de vergelijking van de tweede druk der Latijnsche van C.F. Nagel, op nieuw bewerkt door G.Bruining.
9881: DAMSTÉ, P.H. - Uit het verleden van de Bilt.
8535: DEFOË DANIËL: - Robinsono Kruso. Legolibro por geknaboj Lau Campe. Kompilita de H.J. Bulthuis.
6839: DANKERS, J.J. EN J. VERHEUL. - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991.
9591: DARBOIS, DOMINIQUE. - Niki in Tahiti.
9592: DARBOIS, DOMINIQUE. - Niki in Afrika.
8814: DARLING, H. - From Mother Goose to Dr. Seuss. Children's Book Covers 1860-1960. Foreword by Seymour Chwast.
6626: DARTON, F.J. HARVEY. - Children's Books in England.
7305: DARTON, F.J. HARVEY. - "Children's books in England; Five centuries of Social Life."
9565: DARWIN, BERNARD & ELINOR. - The Tale of Mr. Tootleoo.
7304: DASBERG, L. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
6825: DAVIDSON, M.B. - Treasures of the New York Public Library.
12977: DAYRE, VALÉRIE - ERLBRUCH, WOLF, (ILLS.). - Ik ruik kindervlees.
12425: DEDIEU, THIERRY - De Woordeneter.
12321: DEFOE, DANIEL. - Robinson Crusoë: voor de jeugd bewerkt . Met 12 illustraties.
9839: DEFOE, DANIËL. - Het leven en de vreemde, wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe een zeeman van York, door hemzelven verteld.
9840: DEFOE, DANIËL - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe. Bewerkt D. Klein Jr.
11874: DEKKER, KAREN DEN (E.A.) - Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS.
8562: DEKKER, RUDOLF. - Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
12965: DENDOOVEN, GERDA. - Mondje open, mondje dicht.
13297: DENTON, KADY MACDONALD, - Would They Love a Lion?
10942: DESIMINI, LISA (ILLS.) - WIDMAN, CHRISTINE. - Housekeeper of the Wind.
10972: DESIMINI, LISA (ILLS.) - ROSENBERG LIZ - Adelaide and the Night Train.
13596: DICKENS - ZWERGER, LISBETH. - Een Kerstverhaal. Ernst van Altena.
10739: DIEKMANN, MIEP - Gewoon een straatje
12067: DIEREN, J.W. VAN - De lof van Schellingerland. Met een voorwoord van Dr. Jac. P. Thijsse, twaalf illustraties en een kaartje.
9533: DIJKHUIS, T. - Pinokkio. De geschiedenis van een kinderboek.
10349: DIJKSTRA, ROEL - Het groene water.
11316: DISNEY, WALT - GRIMM. - Blanche-Neige et les sept nains. Illustrations de Walt Disney
5832: DISNEY, WALT. - Magic moments. (Italian edition).
6864: DODDE, N.L. - ... tot der kinderen selffs profijt... een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
11396: DOES, J. C. VAN DER - Biografisch woordenboek van het Protestants-Christelijk onderwijs.
9981: DOLLIVET, L. - Jood! (Sale Juif.) Vert. J.L.A. Schut.
7850: DOLZ, J.C. - Aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen, over onderwerpen, welke in het dagelijksche leven voorkomen, inzonderheid geschikt ten dienste van schoolonderwijzers. Gevolgd naar de derde hoogduitsche uitgave. Bound with: Bijvoegsel op J.C. Dolz, aanleiding etc. door N. Anslijn Nz.
6914: DOORMAN, CHRISTINE. - De wondervogel een sprookjesboek.
11880: DOUMA, H. - De ontwikkeling van het lager onderwijs in Nederland.
11878: DOUWES, B. J. - Kinderkennis uit de letterkunde. Een boek voor Kweekelingen, Onderwijzers, Ouders, Leeraren en Geestelijken.
7683: DRAPER, B.H. - "The juvenile naturalist; or, walks in the country. Autumn and winter."
11751: DROS, IMME - GEELEN, HARRIE (ILLS.) - De blauwe stoel, de ruziestoel. Met tekeningen van Harrie Geelen.
13019: DROS, IMME & HARRIE GEELEN. - Zuurstok is de mooiste kleur.
13020: DROS, IMME - GEELEN, HARRIE (ILLS.) - Het grote avonturenboek van Roosje.
13254: DROS, IMME - DURGA BAI (ILLS.). - De vertelboom.
10506: DRUMMOND, V.H. - Tidgie's innings. Written and illustrated by V.H. Drummond.
11879: DUINEN, G. VAN - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I. 1600-1800. Deel II. 1800-1954.
5672: DUISDEIKER, LZ., J.H. - De Wees van Haarlem, of Egbertus, de beweldadigde schoenlapper, (Eene proeve van Gods Voorzienigheid).
10744: DULIEU, JEAN. - Boffie en Buikie in de knoop: Een spannend verhaal met 12 tekeningen en 96 gekleurde plaatjesstrips.
10623: DUPLAIX, GEORGES - F. ROJANKOVSKY (ILLS.). - Gaston and Josephine.
13322: DURDENT, R.J. - Beautés de l'histoire Grecque, ou Tableau des évènemens qui ont immortalisé les Grecs.
12180: DÜRR, GISELA (ILLS.) - Fabels van Aesopus, Naverteld door Werner Thuswaldner, Nederlandse tekst van Roos Gerritse.
6011: DÜRRWANG, RUDOLF (ILLS.). - Es singt es Vögel ab em Baum. 25 Lieder von Sophie Hämmerli-Marti. Komponiert von Karl Hesz.
10508: DUVOISIN, ROGER (ILLS.) - GIAN-CARLO MENOTTI'S - Amahl and the Night Visitors.
12034: DUYVENDIJK, P. VAN - Hoe teken je? Tekenen voor de lagere school. Tekeningen van J. de Vries - W.G. van de Hulst Jr. Handleiding voor de onderwijzer(es). Deel C1, 2 en 3
11662: DYER, WALTER A. - The story of a Belgian Dog being a review of Pierrot: Dog of Belgium.
8330: DYKSTRA, WALING. DE BLÎDE BERNTSJES. 1853 - De blîde berntsjes. In boekje mei moaije printsjes en rîmkes der by fen Waling Dykstra (1821-1914).
13437: DYRENFORTH, JAMES AND KESTER, MAX - Adolf in Blunderland. A political Parody of Lewis Carroll's famous story. With illustrations by Norman Mansbridge.
6270: EBERT, J.J. - Merkwaardigheden van Natuur en Kunst. Een nuttig en aangenaam leesboek voor de jeugd.
6860: ECK, P.L. VAN. - Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding.
12941: ECO, UMBERTO - CARMI, EUGENIO, (ILLS.). - De bom en de generaal.
12942: ECO, UMBERTO - CARMI, EUGENIO, (ILLS.). - De drie ruimtevaarders.
12600: EGERAAT, ELS VAN (ILLS.). - De doos van Duimpje.
13112: EHRLICH, AMY - KELLOGG, STEVEN (ILLS.). - Parents in the Pigpen, Pigs in the Tub.
13807: EKAMA, C. - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven.
7686: ELBERTS, W.A. - Willem de Zwijger en het verbond der edelen.
11600: EMST, P. VAN - Indische cultures! Landbouwkundige platenseries van Ned. Indië. Serie VII, De Kapok.
13502: ENDT, RUDOLF VOM. (ILLS.). - Bilderbuch aus dem umfangreichen Gebiet der Grossen Ausstellung Düsseldorf 1926. Für Gesundheitspflege (Ge), soziale Fürsorge (So), Leibesübungen (Lei), Gezeichnet von Rudolf vom Endt. Erstes - Zweites und Drittes.
10405: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven van De Ruyter. Opnieuw verhaald door J. Stamperius.
8948: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van Gedenkwaardige Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis.
9823: ENGELS, M.J. ADRIANI. - Voetbalprestaties in Oranje shirt. Het Nederlandse elftal gedurende een halve eeuw.
6620: CRANE - RODNEY K. ENGEN. - Walter Crane as a Book-illustrator.
12973: ERLBRUCH, WOLF. - Leonard.
12974: ERLBRUCH, WOLF. - Mevrouw Meijer, de merel.
12787: ESTES, ELEANOR - ARDIZZONE (ILLS.). - Moortje Coek.
5625: EVANGELINE, (PSEUD. VAN H.M.C. VAN OOSTERZEE). - Nieuwe - Spelen in huis en buiten, voor jongens en meisjes. Met verklarende platen.
9444: EVERS, G.A. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 41 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers.
6584: EWALD, J.L. - De Goede Jongeling, Echtgenoot en Vader, of Middel om zulks te worden. Eene wedergaê van de kunst om een goed meisjen te worden. Tweede en laatste deel.
13911: EWICK, ERNST. - Weesgegroet. Gedichten.
12744: EWING, JULIANA. - Ons veld.
11024: EXEL, PH. - Het oog van Siva.
11808: EYZENBACH, TOM - OefWoef - WafAf
10075: FABER, G.H. VON. - Er werd een stad geboren. De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja. Met platen en kaarten.
11269: FABRÈS, O. - Met de Stoomvaart Maatschappij "Nederland" naar de Middellandsche Zee.
10939: FAIR, SYLVIA - The Bedspread
12496: FANELLI, SARA. - Knoop.
12188: FAZZI, MAURA EN PETER KÜHNER - Casper de clown
7364: FEAVER, W. - Toen we jong waren. Twee eeuwen buitenlandse kinderboekillustraties.
9238: FENN, P. & A.P. MALPA. - Rewards of merit. Tokens of a Child's Progress and a Teacher's Esteem as an enduring aspect of American Religious and Secular Education.
11329: FENNEMA-ZBORAY, I.M. - De Kris Kras Jan Plezier.
8715: FERWERDA, M. EN M. LUST. - Bibliografie van kinder- en jeugdboeken 1830-1840.
12859: FETH, MONIKA - BORATYNSKI, ANTONI (ILLS.). - Der Gedankensammler.
12861: FETH, MONIKA - BORATYNSKI ANTONI (ILLS.). - Der Schilderputzer.
5845: FINCH, CHR. - The Art of Walt Disney from Mickey Mouse to the Magic Kingdoms.
8563: FINCH, CHR. - Walt Disney. Van Mickey Mouse tot Disneyland.
10021: FLIM, ELSE - Op een dag in oktober.
13098: FOKKE SIMONSZ., A. - De Amsterdamsche kermis, in derzelver oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat, beschouwd, in eene verhandeling voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de beide Amsterdamsche departementen de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Met caricatuur plaaten.
13067: FOKKE SIMONSZ., A. - Het (latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de Duivel, en hij sneed een' Boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen van schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Met eene caricatuurplaat.
12408: FOPPEMA, YGE. - Vaders vertellingen.
5561: FORCE, E. - Matchbox and Lledo Toys.
6695: FORCEVILLE - VAN ROSSUM, JOKE. - Kan mijn dochter dit boek lezen?
13557: FORTGENS, H.W. - Scola Latina: uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs.
6291: FORTGENS, H.W. - Meesters, scholieren en grammatica. Uit het middeleeuwse schoolleven.
5562: FOX, C. - The Doll. Photographs by H. Landshoff.
12145: FRANCK, PHILIPP - Das Schaffende Kind.
12923: FRANCK, ED. - CNEUR, CARLL (ILLS.). - Zie ik je nog eens terug?
11389: FRANCKEN-COSTER, M.J. - Vertelversjes.1. De Tweeling. 2. Het Veulentje. 3. Twee Zwartjes
8815: FRANCKEN - COSTER, M.J. - Ik maak mijn speelgoed zelf. 2 Delen.
9445: FRANCKEN-COSTER, M.J - Uw kind zal genieten van het eerste onderwijs. Handleiding
12102: FRANSEN, P. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
5555: FRASER, A. - Les Poupées.
10982: FREEMAN, DON - Corduroy
10045: FREEZER, HARRIET. - Spieghel der Jonckheydt. (Getekend leven, onder redactie van Victor E. van Vriesland).
11710: FRENCH, FIONA - Anansi en de Botjesman. Vertaling: Ernst van Altena.
9311: FREUD - DIEREN, E. VAN. - "Prof. Freud. De uitvinder van de z.g. psycho-analyse of te wel ""diepte"" zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar."
10548: FARMYARD FRIENDS. - With panorama pull-out pictures.
9122: OOM FRITS. (REITSMA, F.) - De Avonturen van Pier en Pol.
7204: FRITSCHY, M. - "Lectuur voor kind en jeugd; geschiedenis, wezen, verspreiding van goede lectuur voor de katholieke jeugd. / Bijlage: RAFAEL-CATALOGUS van lectuur die voor de katholieke jeugd geschikt wordt geacht overeenkomstig de normen van de Idil- Keurraad voor jeugdlectuur."
8675: FROEHLICH, H.B. AND B.E. SNOW. - Text books of art education, in 6 vols. Book I - First year till Book VI - sixth year.
12979: FROMM, LILO. - Het blauwe licht, een sprookje van de gebroeders Grimm.
10485: FRY, ROSALIE K. - Two Little Pigs. Book one. Book two and Book three.
10043: FUCHS, J.M. EN W.J. SIMONS. - Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976.
6861: FUCHS, J.M. - Opvangen en opvoeden. Lutherse Wezenzorg in Amsterdam 1678-1978.
12503: FUCHSHUBER, ANNEGERT - Ik heb een vriend: tekst van Beatrice Schenk de Regniers.
10715: FURNISS, HARRY, (ILLS.) - Romps in Town. With verses by Horace Lennard.
12704: GALAMA, GERARD. - Twee vrienden: een verhaal. Met gekleurde plaatjes.
9017: GALLINO, KO. - De lotgevallen van Witje en Gitje: met illustraties van Peter Lutz Tekst en boekversiering van Jan Feith
11704: GANTSCHEV, IVAN - Waar het geluk woont
12374: GANTSCHEV, IVAN - Weet jij waar de maan woont?
13021: GANTSCHEV, IVAN - Wo ich geboren bin. Text von Silvius.
13022: GANTSCHEV, IVAN. - De vulkaan.
9372: GARDE, G. - "Theater-Geschichte im Spiegel der Kinder-theater; eine Studie in populärer Graphik, with an English Summary."
12718: GARFIELD, D. LEON - Jack Holborn. Illustrated by Antony Maitland.
13220: GARLAND, SARAH & TONY ROSS. - Rood alarm!
8565: GEBHARD, ANNIE C. - Onze kinderen en hun boeken. Museum voor ouders en opvoeders. Handboekje.
13014: GEELEN, HARRIE. - Herman, het Kind en de Dingen.
13018: GEELEN, HARRIE. - Het boek van Jan.
11969: GEERLING, L.F. - "De Nederlansche Briefsteller, Inhoudende: Brieven en andere opstellen over de meeste onderwerpen, die in het maatschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande bepalingen over de geschikte wijze van samenstelling en inrichting der brieven; betitelingen en opschriften, benevens allerlei koopmansbrieven; [...]."
10178: GEERLINGS, C.J.C. - De Heimannetjes. Kindersprookje. Geïllustreerd door L.W.R. Wenckenbach.
5420: GELLERT, C.F. - Gellert's fabelen en vertelsels, Nieuwe uitgave. Met platen.
7679: GELLERT, C.F. - Gellerts Fabelen en Vertelsels, In Nederduitsche Vaerzen Gevolgd.
10830: GELUK, JAN. - Woordenboek voor opvoeding en onderwijs.
7280: GENESTET, P.A. DE. - "Over kinderpoëzy; eene voorlezing."
12578: GERAGHTY, PAUL. - Solo de pinguinbaby.
12089: GERDENER, I, (E.A.) - Ritmiese beweging. 'n handleiding vir leerkragte.
13173: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598 voor jonge lieden.
12094: GERDES, E - De blik der oogen: een verhaal voor Jonge Lieden. Met platen.
12995: GERDES, E. - De kanten zakdoek: een verhaal uit den ouden tijd.
13049: GERDES, E. - In Leiden en Vlaanderen: een verhaal uit het jaar 1600, voor jonge lieden.
9694: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598.
13506: GERDING, LAURA. - Laura Gerding Album.
13154: GERINGER, LAURA - LOBEL, ARNOLD (ILLS.). - Drie hoede op mekaar.
12707: GERWEN, BERRY VAN / RIK OERLEMANS (ILLS.) - Licht uit, Tim. Boek toe!
12043: GESTEL, M.H. VAN - "De beginselen der perspectief of doorzichtkunde. Eenige projectiën en doorsneden van bekende voorwerpen; atlasje met 58 figuren."
13709: GEURRIER DE HAUPT, MARIE. - Deux camarades.
13694: GEVERS, MARIE. - En zie, de sterre bleef staan. Naverteld door Ernest Claes.
6905: GHESQUIERE, R. - Het Verschijnsel Jeugdliteratuur.
10766: GIJSEN, MARNIX - Van een wolf die vreemde talen sprak. Een verhaal met tekeningen van Maria Segers.
10912: GINSBURG, MIRRA. - How the sun was brought back to the sky. Adapted from a Slovenian Folk Tale. Pictures by Jose Aruego and Ariane Dewey.
13466: GIRON, AIMÉ. - Le Sabot de Noël: legende par Aimé Giron compositions et gravures par Leopold Flameng avec une préface par M. Jules Janin.
12202: GLATZ, JACOB. - Uitgezochte zedelijke vertellingen voor jonge lieden: uit de Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. Met platen.
6218: GÖBELS, HUBERT. - Zauberformel ABC.
6086: GOCH-KAULBACH, ANNA VAN. - Wie reist er mee?
7694: GOETHE - FRANK, M.C. (BEW.). - Goethe's Vertellingen voor Meisjes.
10836: GOEVERNEUR, J.J.A. - De vrijbuiters van den Mississippi en andere hoogstbelangrijke verhalen / naar den vreemde.
12173: GOEVERNEUR, J.J.A. - Nederlandsch Indië of De bewoners dezer streken, geschetst in tafereelen uit hun dagelijksch leven, zeden en gebruiken. Met 12 gekleurde platen.
5540: GOEVERNEUR, J.J.A. - Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen.
6221: GOEVERNEUR, J.J.A. - Shakspeare de Tijgerjager Philippowitsch de Berenjager en andere jachtavonturen voor de jeugd, naar het hoogduitsch.
6316: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gulden Kinderboek. Duizendschoon. (dl. I).
6317: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gulden Kinderboek, (dl III) De Sprookjesverteller.
6335: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Lente, een leesboekje voor jonge kinderen.
10436: GOEVERNEUR, J.J.A. - Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans.
7340: GOEVERNEUR, J.J.A. VERT. - Nieuwe vertelsels uit het wonderland voor kinderen, klein en groot. Uit het platduitsch nageschreven.
8293: GOEVERNEUR, J. J. A. - Bij Saartje, onze oude goede baker, die sprookjes kan vertellen: nieuwe sprookjes- en vertelselboek voor jonge kinderen.
8629: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gouverneur's Kinderdeuntjes, Wiegeliedjes, Speel- Tel- Raadsel- en andererijmpjes. Met 36 gekleurde platen.
9338: GOEVERNEUR, J.J.A. - Goeverneur's Nieuw Fabelboek. Nieuwe Fabelen en Versjes voor kinderen. Eerste deeltje.
9666: GOEVERNEUR, J.J.A. - Karel en Marie: eene familie-geschiedenis voor kinderen.
12116: GOFFIN, JOSSE. - ah!
13023: GOFFIN, JOSSE. - Ja.
9865: GOFFIN, JOSSE. - Oh!
13025: GOREY, EDWARD. - The Insect God.
12800: GOUDEY, ALICE E. - ADAMS (ILLS.). - Butterfly Time.
5452: GOUKA, M. - Handleiding bij het Onderwijs in de Schrijfkunst. Eene bekroonde verhandeling der Algemeene Onderwijzers-vereeniging in het 8e schooldistrict van Zuid-Holland.
11450: GOUW, A.C. TER - Indische jongens.
12206: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude schoolwereld. I: Oude scholen. II: Oude schoolboeken.
5774: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude schoolwereld. I: Oude scholen.
10763: GRAHAME, KENNETH - Bertie gaat op stap: met tekeningen van Ernest H. Shepard.
6881: GRAHAME - PRINCE, A. - Kenneth Grahame. An innocent in the wild wood.
13367: GRAM, JOH. - De Kermis der Dieren.
5403: GREEN, BENNY. - I've lost my little Willie! A celebration of comic postcards.
7024: GREENAWAY - SPIELMANN AND LAYARD, G.S. - The Life and Work of Kate Greenaway.
12013: GREEVEN, JOH. EN JUNGSCHLEGER, W. - Tekenen is een Wereldtaal. Richtlijnen bij het tekenen op de lagere school. Deel I, II en III, 1e t/m 6de leerjaar.
13214: GRENGG, M. - Wie Christkindlein den Kindern half: Weinachtsmärchen.
10660: GRIMM - WATSON, WENDY (ILLS.). - The Hedgehog and the Hare. Adapted and illustrated by Wendy Watson.
13283: SENDAK - GRIMM. - King Grisly-Beard: a tale from the Brothers Grimm.
5549: GRÖBER, K. UND J. METZGER. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
12474: GROEN, L.N. VAN. - "Dreumes Dribbel als redder; neemt een waakhond; de onzichtbare; wordt koetsier."
12054: GROENEVELT, B.J. - Het eerste teekenonderwijs in de Lagere School, (Derde Serie)
12834: GROENEVELT, B.J. - Het eerste teekenonderwijs in de Lagere School.
10992: GROPIUS, WALTER - Grundsätze der Bauhausproduktion. [Neue Bauhausbücher]
10991: GROPIUS, WALTER - Apollo in der Demokratie. [Neue Bauhausbücher]
13543: GROSMAN, JAC. - De wonderlijke avonturen van Pietje Peggel.
9180: GROSS, CLAUS-PETER. - Puppe, Fibel, Schiesgewehr. Das Kind im kaiserlichem Deutschland.
5565: GRUNFELD, F.V. (E.A.). - Spelletjes uit de hele Wereld, Fijn om te maken en te spelen.
9411: GUERTIK, H. (ILLS.) - LOUV'A, (TEKST). - Meine lieben Tiere.
5689: GULLIVER - KATER, BETSY. - Gulliver's Reizen en Avonturen. Voor onze kleuters bewerkt door Betsy Kater.
9851: GUNNING J.HZ., J.H. - De Bijbel voor kinderen.
11894: HAAN, A.A.M. DE - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk. 1599-1811. Proefschrift. (Thesis)
10489: HAANSTRA, W. - Beeldschrift, Xe Stukje. Het boertje. Methode Leidsche Kweekschool. (Bekroond met de gouden medaille op de Parijsche Wereldtentoonstelling 1889 en 1900).
10483: HAANSTRA, W. - Beeldschrift, Stukje VIII. Jan en Hector. Methode Leidsche Kweekschool. (Bekroond met de gouden medaille op de Parijsche Wereldtentoonstelling 1889 en 1900).
10647: HAANSTRA, W. - De Wandelaar. XIIIe Stukje.
10499: HAANSTRA, W. - Beeldschrift, XVIe Stukje. poffertjes. Methode Leidsche Kweekschool. (Bekroond met de ouden medaille op de Parijsche Wereldtentoonstelling 1889 en 1900).
10767: HAAR, JAAP TER - Boris. Traduit du néerlandais par Joan Verspoor. Illustrations de René Péron.
6885: HADFIELD, JOHN, (ED.) - The Saturday Book. 31. A Raree Show of Art and Entertainment.
12345: HAERINGEN, ANNEMARIE VAN & SJOERD KUYPER. - Malmok.
13479: HAERINGEN, ANNEMARIE VAN. - Beer is op Vlinder.
10978: HAGUE, MICHAEL (ILLS.) - A Child's Book of Prayers.
12786: HAHN, JR. (ILLS.). - Kiezer wat is er van den dag? Vooruitgang of reactie? (op de achterkant) Wie met de S.D.A.P. wil strijden tegen de reactie stemme op 1 Juli: A.H. Gerhard no.1 van lijst 12.
6700: HAINING, P. - Movable Books.
12080: HALLEMA, A. EN WEIDE, J. D. VAN DER - Kinderspelen, voorheen en thans, inzonderheid in Nederland
11275: HALT, MARIE ROBERT - Wie wil, die kan. Bewerkt door Gerard Keller.
13630: HAMAKER-WILLINK, A. - Verre landen: 4 delen compleet. Waar de Chineesjes wonen. De Kinderen van Indianen. De Neger-jongetjes. Bij de Eskimo-tjes.
13707: HAMAKER-WILLINK, A. - Kerst-Nacht. [Manuscript]
13822: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN. - Historisch Handboekje van den Bijbel.
11804: HANAK, MIRKO - Alle vogels vliegen. Tekeningen van Mirko Hanak, kinderversjes van Mies Bouhuys.
11897: HANDEL, C.F. - Beknopte zielkunde voor ouders en onderwijzers. Uit het Hoogduitsch door P.J. Prinsen Junior met een voorberigt van P.J. Prinsen.
9463: HANOU VAN ARUM, P. - Christiaans reis rondom de Wereld. Met 34 plaatjes.
9603: HANSEN, RIE. - Niksnutje en Raretoet. Met illustraties van Marten Toonder.
10909: HARBOUR, ELIZABETH - A first picture book of nursery rhymes.
6699: HARDIE, MARTIN. - English coloured books.
12898: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLS.) - Flipje en zijn vriendjes. Een album voor het verzamelen van de Betuwe-films, voorafgegaan door een vertelling van Flipjes prilste jeugd bij de kabouters en hoe hij in Dierenland kwam.
8769: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLS.). - "De Droom van Jantje. Uitgave ""De Klok""."
12077: HARQUEVAUX, L. ET PELLETIER - 200 jeux d'enfants en plain air et à la maison. 160 gravures
13163: HARRIS, ROSEMARY - LE CAIN, ERROL. - The Child in the Bamboo Grove.
13164: HARRIS, ROSEMARY - LE CAIN, ERROL (ILLUSTRATED). - The Flying Ship.
5796: HART, C. (A,O.). - A Victorian Scrapbook.
9473: HARTTORFF, W. - Jeugd zonder werk. Met voorwoord Ph. Kohnstamm
12736: HASSALL, JOHN. - Mironton, Mirontaine! Dessins de John Hassall.
12964: HAUFF, WILHELM - ZWERGER, LISBETH (ILLS.) - Dwerg Neus.
12068: HAVERKAMP, O. - Terschelling, land van duinen, bos en polders.
12981: HAYES, SARAH - FIRTH, BARBARA (ILLS.). - De BrommelBobbel.
12192: HAZEU CZN., JOHANNES. - Grootvader Goedhart, met zijne kleinkinderen. Een Leesboekje voor de Jeugd. Met gekleurde platen.
10613: HAZEU CZN., JOHANNES. - Grootvader Goedhart met zijne kleinkinderen: een Leesboekje voor de Jeugd. Met gekleurde platen.
9333: HAZEU CZN., JOHANNES. - Natuur Onderwijzende Gesprekken, voor de Jeugd, in het Buitenleven.
11550: HEARN, LAFCADIO - KUWATA, MASAKAZO (ILLS.) - Earless Ho-Ichi. A classic Japanese tale of mystery.
10676: HEBBELYNCK, MARTINE, (ILLS.) - MELLOY, CAMILLE. - Hoe Eero door Finland trok. Vert. To Hölscher.
12399: HEBBELYNCK, JEANNE - Madones au pays de Flandre.
9120: HEBBELYNCK, JEANNE, (ILLS.) - WIES PERSYN. - Het wondermooie leven van Maria.
11951: HECKER, W.A.A. EN HEYN, A.C. - Geschiedenis der lichaamsoefeningen van de oudheid tot heden.
8800: HEIDE, WILLY VAN DER - BERINGER, JOHN. - Het verschijnsel Bob Evers: bijgewerkt t/m deel 37 v.d. serie.
11216: HEIJDE, H.C. VAN DER - Kijkjes in de Oost. Een leesboek voor de volksschool. II. De Buitenbezittingen.
7664: HEIJE, J.P. - Al de Kinderliederen. Met vert. vanA.Clavareau, Karl Arenz en F.J. Millard.
8627: HEIJE, J.P. - Al de Volksdichten.
11200: HEIJERMANS, IDA. - "Vertellingen van de maan; geïllustreerd door J.B. Heukelom, 1875-1965)."
9234: HEIJERMANS, IDA - TJERK BOTTEMA, (ILLS.) - De Bril van het Kleermakertje
13442: HEIJNINGEN BOSCH, M. VAN - De kleine Kindervriend, een schoolboekje voor jonge kinderen.
13138: HEILBRONER,JOAN. - De verjaardags-boom. Met tekeningen van Mary Chalmers.
12081: LEGER DES HEILS - Orde-oefeningen, uitgegeven ten dienste van het Werk onder Jongelieden in het Leger des Heils.
10472: HEIMANS, E. - Helden zonder zwaard.
13036: HEINE, HELME. - De heerlijke reis door de nacht. Vertaald door Willem Wilmink.
12431: HEINE, HELME - Zaterdag in het paradijs: tekst Willem Wilmink.
13029: HEINE, HELME. - Zehn freche Mäuse.
13031: HEINE, HELME. - "Richard; Wer dich besiegt, der ist dein Freund."
13032: HEINE, HELME. - Prins Beer. Tekst van Willem Wilmink.
13033: HEINE, HELME. - Prinz Bär.
13034: HEINE, HELME. - Ich lieb dich trotzdem immer. Gedichte von Angela Sommer - Bodenburg.
13037: HEINE, HELME. - Ik weet hoe het moet, zei Snoet.
13039: HEINE, HELME. - Galerie der Freunde.
13040: HEINE, HELME. - De brief in de fles en andere avonturen. Bewerkt door Willem Wilmink.
10135: HEISENFELT, KATHRYN. - Children of Holland. Illustrated by Gharlotte Stone.
6222: HELSLOOT, P.N. - Het Nut in Haarlem. Twee eeuwen volksontwikkeling 1789-1989.
9706: HEMKES, H. - De Taalvriend. Een leer- en leesboekje voor de scholen.
12583: HENDERSON, KATHY / BENSON, PATRICK (ILLS.). - Een scheepje met een zeil.
8953: HENRY, O. - ZWERGER, LISBETH (ILLS.). - Het geschenk van de wijzen. Vertaald door Dolf Verroen.
10941: HEPWORTH, CATHI (ILLS.) - SPEED, TOBY - Hattie Baked a Wedding Cake.
9751: HERMANNA - Lot Mertens
9747: HERS, ANNA - Grooter worden
9752: HERS, ANNA - De Almen-hoeve
12101: HERTOG, T. DEN - De Klemtoon. Regels en oefeningen voor het natuurlijk lezen.
6342: HERVEY, J.A.M. - "Verhandeling over de godsdienstige opvoeding der dochteren, (48)p. GEBONDEN MET: De Tijd van gevaar, en de middelen ter beveiliging; nevens de weg tot Heiligheid etc; / De Rijkdom van Gods vrije genade, geopend in de bekeeringe van Cornelius Cayley, [...]."
9345: HEUSDEN, ALFONS VAN, (ILLS.) EN IVO DE WIJS. - Even naar de brievenbus.
9337: HEUVELMAN, G. - De Valsche Prins. Met drie gekleurde platen.
13050: HEYMANS, ANNEMIE. - Emily's ei.
13055: HEYMANS, ANNEMIE. - Pepijn's kolderkussen.
10643: HEYNINGEN BOSCH, M. VAN. - Vader Jacob en zijn kindertjes, een schoolboekje
12905: HEYST, K. VAN E.A. - De nuttige handwerken.
9782: HICHTUM, NIENKE VAN - Oehoehoe in de wildernis.
11388: HICHTUM, N. VAN - Jan Trip Jan Tree en andere verhalen.
9198: KOL - HICHTUM. - Nellie's Groote Vertelselboek. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N. van Hichtum.
9756: KOL - HICHTUM. - Hoe de Kalief recht verkreeg. Sprookjes en Vertellingen van mevrouw van Kol bijeengebracht door Nienke van Hichtum.
9757: KOL - HICHTUM. - Het Wonderpaard. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N. van Hichtum.
9758: KOL - HICHTUM. - De Aardmannetjes. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol, bijeengebracht door N. van Hichtum.
9768: HICHTUM, NIENKE VAN - Drie van de Oude Plaats
9785: HICHTUM, NYNKE FEN. - De jonge priiskeatser.
12125: HILDEBRAND, F. EN LANGEVELD, M.J. - Arbeid bij de opvoeding.
9910: HILDEBRAND, A.D. - Harry en Kwartje in de ruimte. Illustraties Marten Toonder.
9911: HILDEBRAND, A.D. - Harry en Kwartje op aarde. Omslagtekening en illustraties Marten Toonder.
6021: HILDEBRANDT, M. - GEORGE A. WILLIAMS. - Het Bouwen van de Ark. [Met schaar en lijmpot, 4]
11351: HILDEBRANDT, MARIE. - De Geschiedenis van Pinokkio.
7405: HILDEBRANDT, PAUL. - Das Spielzeug im Leben des Kindes.
13368: HILGERS, TH. J.A. - Indische sprookjes. [met illustraties van Netty Heiligers en W.K. de Bruin].
12782: HINGSTMAN, JAN - Tante Betje weet 't beter!
12334: HIROSHIGE - Een school vissen. G. Schwartz (vert.)
13185: HOBAN, RUSSEL - PIENKOWSKI, JAN. - M.O.L.E. Much Overworked Little Earthmover.
12456: HOBAN, TANA. - Shapes and Things.
6246: HOCHSTETTER, M.TH.F. - Die Giftgewäsche Deutschlands und der Schweiz, in lithographirten und colorirten Abbildungen mit erläuternden Text. Zum Gebrauch in Volksschulen, Realanstalten und Gymnasien wie auch zum Selbstunderricht, besonders für Pharmaceuten.
6858: HODGES, E.D. - Books for Elementary School Libraries.
8581: HOEKSTRA-KAPTEIJN, NELLY. - Rietje's poppen.
10605: HOEKSTRA, HAN G. - Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos.
11967: HOEN, P. 'T. - [Pamflet] Publicatie Gelykheid, Vryheid, Broederschap.
9874: HOESTRA, HAN G. - De ijsmuts van Prins Karel en een paar andere versjes.
10341: HOFDIJK, W.J. - Schets van de gechiedenis der Nederlanden. Opgehelderd met afbeeldingen.
11887: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht .
13136: HOFF, SYD. - Olivier de olifant.
11530: HOFFMANN, E.T.H. - ZWERGER, LISBETH (ILLS.). - De notenkraker en de muizenkoning.
9702: HOFLAND, BARBARA. - Rijke en arme jongens. Uit het Engelsch.
10771: HOFMAN, WIM. - Ursula: een filmscenario met tekeningen van de auteur.
10774: HOFMAN, WIM. - Het vlot. Tekst en tekeningen van Wim Hofman.
10775: HOFMAN, WIM. - Het tweede boek over Wim.
11913: HOFMAN, WIM. - Wim Hofman-nummer. Literatuur zonder leeftijd 69.
13144: HOFMAN, WIM - LEFÈBRE, GABRIEL. - Geestig Beestig. Illustraties Gabriel Lefèbre.
13052: HOFSEPIAN, SYLVIA - HENSTRA, FRISO (ILLS.) - Waarom niet?
13061: HÖGLUND, ANNA. - Waar ik geweest ben. De reizen van Stien Steenbreek.
13068: HÖGLUND, ANNA. - Nachtreis.
11716: HOL, RICHARD - De Jeugdige Zanger. Theoretische en practische handleiding bij het zangonderwijs, inzonderheid op de scholen. 71ste Werk, - 1ste deeltje
12969: HOLL, ADELAIDE - DUVOISIN, ROGER, (ILLS.). - The rain puddle / La Pozzanghera.
9795: HOLME, G. - The children's art book.
10344: HOOGENBRINK, A.J. - Menschen uit het Oosten: kijkjes in het morgenland.
13706: HOOGEVEEN STERCK, L. VAN. - Paradys- en kers-vertelling van grootmoeder aan de kinderkens.
10769: HOOGEVEEN'S DICTEERDOOS. - Hoogeveen's dicteerdoosje, ca. 1910 deksel 31 x 12,5 cm [zie afbeelding in: doc. Boeken+afb: dicteerdoos]
13531: HOOP JR'S ZOON, A. VAN DER. - Gedichtjes op Geboorte-Nieuwjaars-Bruiloftsfeesten en Gebeden, voor de Jeugd.
12056: HOOP JR'S ZOON, A. VAN DER. - Kinder-Poëzy: mijmeringen en lessen uit het kinderleven. Met gekleurde platen.
6484: HOOP JR'S ZOON, A. VAN DER. - De Nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
10904: HORA ADEMA, WIM - 't Slechte Kerstrapport. Met plaatjes van Fiep Westendorp.
12592: HORN, W.O. VAN - George Stephenson, of wat nadenken vermag.
12802: HORN, D. - "De natuurlijke historie. Naar den vierden druk van ""Wagner's illustrirte Naturgeschichte."" Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie houtgravuren."
10753: HOUWELINGEN, JAN VAN - Haarlemsche jongens in den Franschen tijd.
10117: ABBING- VAN HOUWENINGE. - Lente zomer herfst en winter. Een sprookje. Met teekeningen en vignetten van P. Cornelis de Moor.
12366: HOYTEMA, TH. VAN. 1863-1917. - Vogelvreugd. Een prenteboek voor de lieve jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door T. v. Hoytema.
12373: HRUBIN, FRANTISEK - TRNKA, JIRI. - Let's tell a fairy tale.
12711: HUBER, DIET - De Veter-eter.
10029: HUET, P. - Twaalftal stichtelijke gedichten.
10778: HUGHES, TED - De ijzeren man.
13072: HUGHES, TED. - Ffangs the Vampire Bat and the Kiss of Truth. Illustrated by Chris Riddell.
6709: HUGILL, B. - Bring on the Clowns.
6706: HUISKAMP, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus.
11228: HULSENS, E. - Een kinderhoofd is gauw gevuld: kritieken en essays over jeugdliteratuur.
10299: HUMPERDINCK, ENGELBERT - PAUL HEY (ILLS.) - Sang und Klang für Kinderherz: eine Sammlung der schönsten Kinderlieder.
8641: HUNZIKER, R. - Der Bauernhof und seine Lebensgemeinschaften. 6 Banden.
13178: HÜRLIMANN, BETTINA - NUSSBAUMER, PAUL (ILLS.). - William Tell and His Son.
6891: HÜRLIMANN, B. - Die Welt im Bilderbuch. Moderne Kinderbilderbücher aus 24 Ländern. Künstlerbiographien mit bibliographischen Angaben von Elisabeth Waldman.
7426: HÜRLIMANN, BETTINA. - Three centuries of Children's Books in Europe. Transl. and ed. by Brian Alderson.
13076: ICHIKAWA, SATOMI. - A Child's Book of Seasons.
11996: INGEN, JAN VAN - Dat kan ik ook Tekenen.
13092: IONESCO, EUGENE - Tweede verhaal. Met platen van Etienne Delessert.
10910: ISADORA, RACHEL, - Isadora Dances.
12099: ISING. A. - De historie van de vier Heemskinderen oververteld aan de Jeugd.
7042: ISINGS, J.H. - De geschiedenis gekleurd. Historie -schoolplaten - J.H. Isings.
9359: IVANOWSKY, E. (ILLS.) - J. CAPPE. - Bonte Geschiedenissen.
10327: IVOI, PAUL D' - Miss Mousqueterr
10328: IVOI, PAUL D' - Jud Allan: de ridder der duisternis. Geïlls. Louis Bombled, (4 platen).
11323: IVOI, PAUL D' - Met een kwartje de wereld rond. Naar het Frans.
8272: JACKBERNS, RAYMOND. - Woelwaters met vacantie. Vertaald door Annie de Graaff.
6223: JACKSON, D. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
6356: JACOBI, H. - Gemeyne Zend-brieven, Zeer nut voor Ouders, Meesters ende Kinderen, om te lezen, Brieven te dichten en manierlyk te schryven. Waer by gevoegd zyn eenige bemerkens-weêrdige Spreuken. In dezen druk veel verbeterd / van de onechte ofte zoo-gezeide gebastardeérde woorden gezuyverd / ende de oude Rymen op eenen beteren voet gebragt. Den Koning Ferdinandus zeyde / dat men eenen Wyzen van eenen dwaazen kan onderscheyden Aen het maetigen van syne gramschap, Aen het bestieren van syn huysgezin, Aen het dichten van eenen brief.
12543: JÄGERSBERG, OTTO / LEONHARD, LEO (ILLS.). - Rüssel in Komikland.
11583: JAGT, BOUKE EN VOS, PETER. - Het Boekenbeest
13088: JAGTENBERG, YVONNE. - Een bijzondere dag.
12694: JAMES, SIMON. - Leon en Bob. [Isk 16-03]
7462: JAMES, ELIZABETH - A selection from Victorian Children's books. Adolphus' Playbook.
11796: JANCZARSKI, CZESTAW - Teddy Hangoor en zijn nieuwe vrienden. Tekeningen van Ibigniew Rychlicki. Nederlands van C.M.F. Schelfhout.
11797: JANCZARSKY, CZESLAW - De avonturen van Teddy Hangoor.
13102: JANDL, ERNST & NORMAN JUNGE (ILLS.). - en daar onder…
9556: JANOSCH. - Een regenauto op de groei.
12282: JANOSCH. - De vuilbaronnen
12283: JANOSCH - DAMJAN, MISCHA - Filipo en zijn toverpenseel.
12286: JANOSCH - Hansje Worst in de dierentuin.
12287: JANOSCH - Katje kom je spelen?
12288: JANOSCH. - Lukas Konijn goochelaar (of indianen-opperhoofd)
12998: JANOSCH. - De Circushaas.
13079: JANOSCH. - Droomles voor Zevenslapers.
13084: JANOSCH. - Beer wil een muis.
13105: JANOSCH. - De muis heeft rode sokken aan.
13106: JANOSCH. - Het Klein Dierenboek.
12795: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de lagere scholen. Eerste stukje.
13274: JARRELL, RANDALL - SENDAK, M. - The Bat-Poet.
11347: JEFFERS, SUSAN - Three Jovial Huntsmen.
11885: JESSE, C. - Handboekje bij het Godsdienst - onderwijs op Zondagscholen en Catechisatiën.
7420: JETSES - NIEMEIJER, J.A. - De wereld van Cornelis Jetses.
7460: JETSES - NIEMEIJER, J.A. - Cornelis Jetses, schilder - illustrator.
12604: JITTA, CESELI JOSEPHUS. - Wat is er toch met Lola Fink?
10938: JOHNSON, DAVID (ILLS.) - The beggar's magic: a chinese tale. Retold by Margaret & Raymond Chang.
10977: JOHNSON, JANE - Bertie on the beach.
13103: JOHNSON, CROCKETT. - Ich mach mir meine eigne Welt.
5563: JOHNSON, A. - Furnishing Dolls' Houses.
12364: JOLING, OZ. - Maurits van Dallenstein, een leerzaam geschenk tot aansporing in het goede. Met Platen.
13396: JONCKHEERE, K. - KAROLY REICH (ILLS.). - Mijn gouden leesboek ABC.
13489: JONG, DIRK DE. - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene belletrie (...). Ingeleid door Prof.mr. H. de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis.
10394: JONGH, JANE DE - Van Gelder Zonen, 1784-1934.
6731: JONGH, J.W. DE. - Toelichting bij de Twaalf Historische Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties.
6735: JONGH, E. DE. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
8022: JORDENS, BEP. - Van Zonneschijn, Regen en Sneeuwvlokjes. Versljes en Teekeningen van Bep Jordens.
8633: JORDENS, BEP. - Het groote avontuur van Flip en Petertje.
12781: KALEBAS - Hard tegen hard. Zacht tegen zacht een eenvoudige uiteenzetting over het deviezenvraagstuk en het Plan Marshall.
13915: KAMP, A.F. - VIS, D. - Excursiegids 1938 Wieringermeer.
12563: KARL, MATTHIAS / EMMERICH, GABY VAN (ILLS.). - De rode bal. Vertaling Liesbeth ten Houten.
13559: KARSTEN, SJOERD. - Op het breukvlak van opvoeding en politiek. Een studie naar socialistische volksonderwijzers rond de eeuwwisseling.
12476: KASPARAVICIUS. - Een ei is geen ei. Met versjes van Lidy Peters.
10399: KASTELEIN, W. (FOTO'S) - "Westzaan. De papiermolen ""De Schoolmeester""."
11822: KÄSTNER, ERICH - De burgers van Schilda, bewerking van Ben van Eysselsteijn.
11579: KÄSTNER, ERICH - TRIER, WALTER ILLS. - De wonderbare reizen en avonturen te water en te land van Baron van Münchhausen, naverteld door E. Kästner en Ben van Eysselsteijn.
10793: KÄSTNER, ERICH - Emiel en zijn detectives. Illustraties en omslag Walter Trier.
12108: KATE, J.J.L. TEN (E.A.) - Zomerbloempjes. Proza en Poëzij
12882: KATE, J.J.L. TEN - In den bloemhof. Beelden en droomen.
9278: KAUNDERS, WOUTER (ILLS.) - A. SUTORIUS. - Het melkmannetje. De Hansie Pansie boekjes.
12497: KAYA, ISMAIL. - De koning die alleen maar van paars hield.
10515: KEIR CROSS, JOHN - PARSONS, JOHN R. (ILLS.). - Jack Robinson.
9916: KELLER, GERARD. - De geschiedenis van een Ondeugenden Jongen door hemzelven verteld. Uit het Engelsch (A bad boy's diary)
9917: KELLER, GERARD - Een reis op den rug van een walvisch. Naar het Fransch van A. Brown.
9618: KELLOG, STEVAN - COPP, JIM. - Martha Matilda O'Toole.
13615: KEMNER. - "Avonturen van Bobo / plaatjes van Kemner; praatjes van Oom Co."
8617: KERKMEIJER-BAKKER, JOH. W. - "De Speelman van Hamelen, vrij bewerkt naar R. Browning's ""Pied piper of Hamelin"" Teekeningen naar T. Van Dijk."
10796: KERKWIJK, HENK VAN - Komplot op volle zee.
13623: KERN, NORIS / JEAN-BAPTISTE BARONIAN. - Vind je me lief?
5502: KESSEL, IRMA. - Kinderen klagen aan. In diepe dankbaarheid opgedragen aan druk Wilhelm Reich.
5865: KETCHAM, H. - The Merchant of Dennis the Menace.
10792: KEULEN, MENSJE VAN - Pas op voor Bez. Met tekeningen van Jan Jutte.
8555: KEVILL-DAVIES, S. - Yesterday's Children. The Antiques and History of Childcare.
10799: KEYHOE, DONALD E. - Vliegende Schotels slaan ons gade.
13094: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie - Jaepie.
13097: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie - Jaepie.
12354: KIEVITS, H.A. - Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche Taal, voor minder gevorderde leerlingen.
11998: KIMMICH, KARL - Zeichenschule. Mit 18 Tafeln in Ton-, Farben- und Golddruck und 200 Voll und Textbildern.
5567: KING, C. - Metal Toys & Automata.
12716: KIPLING, RUDYARD - They. With illustrations by F.H. Townsend.
12767: KIPLING, RUDYARD - MAY ANGÉLI (ILLS.). - Comment le Rhinocéros se fit la peau.
12534: KIRSCHNER, DAVID & CONTRERAS, E. - De Pagemaster. Illustraties Jerry Tiritilli.
12615: KITAMURA, KAZUYUKI / HEILPORN, SOPHIE (ILLS.). - De vliegende spar.
10970: KLOPPERS, P.J. - Viooltjes: een leesboek voor school en huis.
5516: KNIPPENBERG, W.H. TH. - Devotionalia. Beelden, prentjes, rozenkransen en andere religieuze voorwerpen uit het katholieke leven.
5408: KNIPPING, J.B. EN M. GERRITS. - Het kind in Neerlands beeldende kunst.
11332: KNOPPERS W.KZ., J. - AGATHA E.A. - Heinde en ver: vertellingen voor jongens en meisjes.
6738: KNUTTEL-FABIUS, E. - Oude Kinderboeken, Paedagogie en Moraal in oude Nederlandsche Kinderboeken.
12509: KOCI, MARTA. - Jacob en Liesje.
11907: KOCK, F.P.C. DE - De kerk en de volksschool.
13601: KOCKERE, GEERT DE - CNEUT, CARLL (ILLS.). - Ik heb een idee!
12928: KOCKERE, GEERT DE - CNEUT, CARLL (ILLS.). - Woeste Mie.
13117: KOCKERE, GEERT DE - KOEN FOSSEY (ILLS.). - Noach.
13118: KOCKERE, GEERT DE. - Het Koekeloerelaantje. Met prenten van Kristien Aertssen.
7323: KOEKKOEK- HILLENIUS, D. - Wat is natuur nog? 24 Schoolwandplaten van M.A. Koekoek in kleur gereproduceerd.
7653: KOETSVELD, C.E. VAN. - Nieuwe kinderverhalen.
11270: KOHNSTAMM, DOLF. - Het bijzondere van het gewone. De kinderboekjes van Dick Bruna.
5699: KOK, J.H. - "De ""Kamper-uien""....Import. Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen."
6739: KOK, JEANNETTE. - Kinderboeken, een bibliografie van bibliografieën.
12146: KOLB, GUSTAV. - Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung. 2. Teil: Gestaltungslehre. Der Unterricht im dekorativen Gestalten Darstellen nach unmittelbarer Anschauung. 5-8 Schuljahr.
11551: KOMALKO, LEAH - CORNELL, LAURA, (ILLS.) - Earl's Too Cool for Me
12564: KÖNNER ALFRED / THIELE, HERBERT. - Het rozen ezeltje.
11905: KOOISTRA, J. - Zedelijke opvoeding.
13491: KOOLHAAS-GROSFELD, E. - Vader & zoons - Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children = Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
11043: KOONINGS, J. - De School. Practische Paedagogiek ten dienste van Onderwijzers.
9095: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de Sneeuw. Eene Kerstvertelling.
12699: KORCZAK, JANUSZ. - König Hänschen I. Illustrationen Jerzy Spokowski.
11552: KORNBERG, HARLEY (ILLS.) - The Gentleman's Alphabet Book. Limericks by Donald Hall.
9967: KRAMER, J.G. - Dertien jaar Krijgsgevangen.
9968: KRAMER, J.G. - Een Hollandsche jongen in China. Met teekeningen van Aru. van Roessel.
12561: KRAMSKY, JERRY / MATTOTTI, LORENZO. - Het vergeten paradijs. Een eskimo-sprookje.
11186: KRANENBURG, JOKE - De Goochelhut.
13358: KRANTZ, LEIF EN ANNIE M.G. SCHMIDT. - We gaan naar het oerwoud.
11582: KREBBERS, H.J. - Uit het wonderland. Vertellingen uit de 1001 Nacht. Voor de jeugd bewerkt. Met medewerking van J. Stamperius.
9960: KREBBERS, H.J. - Te laat berouw.
11904: KRECKER, M. (ED.) - Quellen zur Geschichte der Vorschulerziehung.
13657: KREIDOLF, ERNST. - Bloemen-sprookjes.
10437: KRUININGEN, H. VAN - De Tovertuin van Eekje Hoorn. Ills. van de schrijver.
10782: KRUIT, JOHANNA & WIM HOFMAN. - Wie weet nog waar we zijn? Gedichten.
8759: KRUYFF, JOE C. DE. - Van het konijntje Repel en zijn avontuur met de Roodvossen.
10555: KUBASTA, V. - De Herdersprins / Witte en zwarte Carolientje. Naverteld door J. Horak en V. Stanovsky.
10551: KUBASTA, V. - Cinderella.
13875: KUBASTA, V. - Tip+Top in de dierentuin.
10552: KUBASTA, V. - Sesam open U.
10556: KUBASTA, VOITECH. - Folk tales and Legends. Retold by Michaela Tvrdiková.
8084: KUBASTA, V. - Doornroosje.
10805: KUIJER, GUUS. - Mal sehen, ob du lachst. Deutsch von Hans Georg Lenzen.
13070: KUIPER, NANNIE - HOLLANDER, CARL. - Lief Stout.

Next 1000 books from Antiquariaat Dik Ramkema

12/15