Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20510: N.N. - Godsdienstig Dagboek, of Stichtelijke Overdenkingen op elken Dag des Jaars.
53718: N.N. - Gezangen ten gebruike in doopsgezinde gemeenten
55686: N.N. - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek, samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen. CDXXX-MXMXXX. Met 32 afbeeldingen
85106: N.N. - Verzameling van officiele stukken, enz. Betrekkelijk het concordaat
86074: N.N. - Handelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden 1919-1920
4065969: N.N. - Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem (in 2 volumes).
4064192: N.N. - Kongresbundel. Winteruniversiteit vrouwenstudies 1983. Met medew.van F.van Dijk, J.Wolffensperger e.v.a
82335: N.N. - Achtentachtigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82336: N.N. - Een en vijftigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
89616: N.N. - Het vaste fondament Gods staat. Ervaringen uit het leven van beroemde mannen. Present-Exemplaar voor de Inteekenaren op de Honigdroppels, Gereformeerde Scheurkalender voor 1885.
88238: N.N. - De Joodsche Sabbat en de Christelijke Rustdag.
4067080: N.N. - Christelijke politiek vandaag. Door C.P.van Dijk, G.J.Schutte e.a. (Reformatie Reeks 10)
81864: N.N. - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1997, negenentachtigste deel
9407: N.N. - Dictionnaire des Dictionnaires ou vocabulaire universel et complet de la Langue Française, reproduisant le Dictionnaire de l'Académie Française (sixième et dernière édition publiée en 1835) et le Supplément a ce Dictionnaire.
4069327: N.N. - Postille 51. 1999-2000. Onder red. van Kerk en Prediking.
4065633: N.N. - Ich will euer Gott werden. Beispiele biblischen Redens von Gott. Beiträgen von N.Lohfink, Jörg Jeremias u.a.
4069627: N.N. - Ruimte voor vergeving. M.m.v. R.R.Ganzevoort, C.J.den Heyer, S.Schoon e.v.a.
4069667: N.N. - Om het levende Woord 8. 1998. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
4069968: N.N. - Bedacht zijn op het onbedachte. Over het alledaagse en het goddelijke in theologisch perspectief. Onder redactie van M.Merkx, A.C.Mulder en L.Oosterveen.
4070742: N.N. - The Monks of New Skete. In the Spirit of Happiness.
4071903: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 1.
4071904: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 5.
4071905: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 4.
4071906: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 2.
4071907: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 13.
4072293: N.N. - Das Alte Testament Hebräisch-Deutsch. Biblia Hebraica mit deutscher Übersetzung. Hrsg.von R.Kittel.
81809: N.N. - De herdenking van Bilderdijks geboortedag georganiseerd door het nationaal comié Bilderdijk-herdenking 1956
9059: N.N. - Acta of Handelingen der Nationale Synode, in den naam van onze Heeren Jezus Christus, Gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Hier zijn ook bij opgenomen de volledige beoordelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitse uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
88771: S. S. S. - Uit den Hervormingsrijd. Historische Opstellen. Overgedrukt it het Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis.
81872: N.N. - De waarheid over de Februari-staking, B.A. Sijes vervalst de geschiedenis
4061722: N.N. - Postille 28. 1976-1977. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061724: N.N. - Postille 30. 1978-1979. Onder red. van Kerk en Prediking.
90077: N.N. - Amsterdamsch Zondagsblad
81660: N.N. - Handboek van de koninklijke nderlandsche automobielclub, 1936
47904: N.N. - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest. Ten voordeele van het gesticht
4141738: N.N. - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift. Tijdschrift over geloof en wetenschap. Jaargang 1 t/m 4. Hoofdred.: B.M.Balk, Jac.Schaeffer (Nummer 4/4 ontbreekt)
87801: N.N. - Reformatio. 400 Jahre Evangelisches Leben im Rheinland
47406: N.N. - Vergeetmijnietjes. Kinderbibliotheek. Met 8 gekrleurde plaatjes
4071788: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Deel XXIV. Crises and Perspectives. By J.C.de Moor, N.Poulssen, K.A.D.Smelik a.o.
47391: N.N. - Leven vanuit het geloof, leidraad voor het toegepaste christen-zijn. In opdracht van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties. Met een voorwoord van Godfried Kardinaal Danneels en Adrianus Kardinaal Simonis
4067699: N.N. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
88104: N.N. - Adres aan de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding er predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur.
95956: N.N. - Christophilus. Christelijk jaarboekje voor 1845. Proza en Poëzij. Bijeenverzameld door onderscheidene godsdienstvrienden. Met 3 staalplaten
47439: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1930. 250ste Jaargang
10093: N.N. - De Christen.
110085: N.N. - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
30588: N.N. - Bücher-Katalog 459. Der Alte Orient. Ausser Aegypten
141675: E., H.M. VAN - Souvenir Berg en Dal.
30044: N.N. - The confession of faith. The larger and shorter catechismus with the scripture proofs at large: together with the sum of saving knowledge (contained in the holy scriptures, and held forth in the said confession and catechismus,) and practical use thereof
82337: N.N. - Twee en vijftigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82339: N.N. - Vijfentachtigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82333: N.N. - Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82334: N.N. - Twee en veertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
4073219: N.N. - Nave`s Study Bible. Revised and Expanded Edition. King James Version.
4067633: N.N. - Stemmen des Tijds. 1e Jaargang. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. Onder red.van W.J.Aalders, P.A.Diepenhorst, J.C.de Moor, J.R.Slotemaker de Bruine e.v.a.
93773: N.N. - Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt. Proeve van kanselwelsprekendheid der paters redemptoristen in Noord-Brabant en limburg
47528: N.N. - Een nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is, den gantschan Handel der Nederlantscher ghesiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtgeghaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht
47933: N.N. - Studies in John. Presented to Professor Dr. J.N. Sevenster on the occasion of his seventieth birthday (Supplements to Novum Testamentum, Volume XXIV)
4070583: N.N. - Om het levende Woord 6. 1996. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
4053015: N.N. - Postille 43. 1991-1992. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053016: N.N. - Postille 42. 1990-1991. Onder red. van Kerk en Prediking.
47440: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1927. 247ste Jaargang
47386: N.N. - Apostelen en Profeten. Dichterlijk Album. Met staalgravuren
88863: N.N. - Atlas de poche pour automobilistes. Europe centrale et occidentale Afrique du Nord (du maroc à Tripoli)
85108: N.N. - Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden aan Z.M. den Koning opgezonden
83391: N.N. - Bijbelsche almanak voor het jaar 1875
47113: N.N. - Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte. Herausgegeben im Auftrage der Kommission für Bremische Kirchengeschichte. Band 1-22
4061725: N.N. - Postille 31. 1979-1980. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061727: N.N. - Postille 33. 1981-1982. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061729: N.N. - Postille 35. 1983-1984. Onder red. van Kerk en Prediking.
4138811: N.N. - De betwiste punten der Doopleer. Door een broeder.
4135081: N.N. - The New Testament. The Greek Text underlying the English Authorized Version of 1611.
93825: N.N. - Gemeentewet.. Wet van 29 juni 1851 (ST.BL. No. 85) regelende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, zooals die luidt na de daarin laatstelijk bij de wet van 31 januari 1931 (ST.BL. No. 41) gebrachte wijzigingen en aanvullingen. De nieuwe tekst is bekend gemaakt bij kon. besluit van 16 maart 1931 (Staatsblad No. 89)
121134: DAS, R. - Modelbouwplaat van de Raketbasis Cape Canaveral.
4143526: N.N. - Postille 1. 1949-1950. Onder red. van Kerk en Prediking.
4143554: N.N. - La Pentateuque d'Alexandrie. La Bible des Septante. Texte Grec et traduction. Ouvrage collectif sous la direction de C.Dogniez et M.Harl.
4300427: N.N. - Woord in beweging. (deel 2 t/m 6). Exegetisch-homiletische commentaren. Onder red. van J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4067876: N.N. - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R.Bakker.
4067683: N.N. - Wat is theologie?. Oriëntatie op een discipline. Onder redactie van W.van Asselt, C.Bakker, M.Dijkstra, O.de Vries.
4066565: N.N. - Christentum im Spiegel der Weltreligion. Kritische Texte und Kommentare. Hrgs.von H.J.Loth, M.Mildenberger, U.Tworuschka.
4065792: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Deel II. Uitgegeven door P.A.H.de Boer.
4062979: N.N. - Fryske Bibel. Út de oearspronkelike talen op `e nij yn it Frysk oerset yn opdracht fan it NBG en KBS.
4062903: N.N. - Verbeeldingen van de Ander. Over literatuur, filosofie en religie. Onder red. van B.Philipsen, R.v.d.Brandt en E.Muller.
4062749: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 10.
4062751: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor Exegese en bijbelse theologie. Deel 12. Red.: K.A.Deurloo, K.A.D.Smelik e.a.
4062756: N.N. - Werkboek levensbeschouwing.
4061710: N.N. - Postille 21. 1969-1970. Onder red. van Kerk en Prediking.
4058158: N.N. - Rembrandt en de Bijbel. Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht. Samenstelling en toelichting H.Hoekstra.
4056244: N.N. - Die Vorsokratiker. Deutsch in Auswahl mit Einletungen von W.Nestle.
4053732: N.N. - Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven. Onder redactie van W.M.E.Logister e.a.
4053009: N.N. - Postille 38. 1986-1987. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053010: N.N. - Postille 37. 1985-1986. Onder red. van Kerk en Prediking.
4051965: N.N. - Paasfeest. Vroegchristelijke preken uit de paastijd. Vertaald en toegelicht door Dr.C.Datema, Drs.R.F.Reguit en Drs.J.M.Tevel. (Christelijke Bronnen 2).
4040811: N.N. - Woord in beweging 2. Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd I. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4035776: N.N. - De Prediking van het Oude Testament. (47 delen). Een theologisch commentaar onder redactie van A.van Selms, A.S.v.d.Woude en C.van Leeuwen. Met medewerking van B.Maarsingh, H.Jagersma, C.J.Labuschagne, M.A.Beek, H.A.Brongers, N.A.v.Uchelen e.a. (Exodus 1, Psalmen IV, Spreuken II ontbreken, enkele dln. nooit verschenen)
4035179: N.N. - Woord in beweging. (compleet in 6 dln.). Exegetisch-homiletische commentaren. Onder red. van J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4030857: N.N. - Ruimte & Richting. Vrouwen op zoek naar veelbetekenend geloof. M.m.v. R.Bons-Storm, C.Dijsterhuis e.a.
4030713: N.N. - "Historie des Ouden en Nieuwen Testaments. In meer dan driehonderdvyftig Printverbeeldingen in koper gesneeden. Amsterdam by Mortier 1700 Facsimilé 1968 Grote Bijbel van Mortier""."
4030027: N.N. - The Wycliffe Bible Commentary. Ed. by C.S.Pfeifer, C.S & E.F.Harrison.
4029489: N.N. - Alle bijbelse personen. Geïllustreerd Biografisch Woordenboek.
4026858: N.N. - En Sara in haar tent lachte. Patriarchaat en verzet in bijbelverhalen. Door M.Bal, F.van Dijk Hemmes en G.van Ginneken.
4023107: N.N. - Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. 2 in kunstleer gebonden delen, met een inleiding bij deze heruitgave van C.C.de Bruin De Delftse Bijbel in het licht der historie.
4018753: N.N. - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Opstellen onder red. van L.W.Nauta en J.Sperna Weiland.
4016992: N.N. - Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. Zusammgestellt und hrsg.von A.Heilmann und M.v.H.Kraft.
4014489: N.N. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
4012510: N.N. - Denkers van deze tijd. Deel II. Heidegger, Dostojewsky, Jaspers, Toynbee door S.U.Zuidema, S.J.Popma, J.Severijn, H.Smitskamp.
55409: N.N. - Geschiedenis van Nederland. Registers
4007300: N.N. - La Venue du Messie. Messianisme et eschatologie par E.Massaux, P.Grelot, H.Riesenfeld, J.Coppens e.a.
4006396: N.N. - Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Medew.: H.Fries, K.Rahner, J.Feiner, J.B.Metz, P.Schoonenberg, H.U.v.Balthasar e.a.
48053: N.N. - De Militaire Spectator, Tijdschrift voor het Nederlandsche Leger en dat in de Overzeesche Bezittingen. Derde Serie, Achtste Deel
87612: N.N. - Herinneringsalbum Zijne Excellentie Dr. H. Colijn. 1869 - 22 juni 1939
4856: N.N. - Theologia Pastoralis Practica, Oder: Sammlung Nutzbarer Anweisungen zur gesegneten Führung Des Evangelischen Lehr-Amts, Aus gedruckten Büchern sowol als schrifftlichen Urkunden und mündlichen Unterredungen vieler Gottesgelehrten mitgetheilet von Einigen Dienern des Evangelii.
3182: N.N. - Memoires du duc de Rohan, Sur les choses aduenuës en France, depuis la Mort de Henry le Grand, iusques à la Paix faite auec les Reformez, au mois de Juin 1629. Augumentez d'un quatriéme Liure, & de diuers Discours Politiques du mesme Autheur, cy-deuant non imprimez. Ensemble le Voyage du mesme Autheur, fait en Italie, Allemagne, Pays-Bas-Uny, Angleterre, & Escosse. Fait en l'an 1600.
82327: N.N. - Negen en veertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82328: N.N. - Negentigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82329: N.N. - Zes en twintigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82330: N.N. - Acht en twintigste jaarboek van get genootschap Amstelodamum
4068777: N.N. - Postille 48. 1996-1997. Onder red. van Kerk en Prediking.
100149: C.M.S. - De cultu Sancti Josephi sponsi virginis Marae ac Christi parentis amplificando postulatum a plusquam nongentis Cardinalibus, Episcopis, Superioribus Generalibus Subscriptum Theologicis Thesibus Obfirmatum.
7752: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti Qvinti Pont. Max. Ivssv recognita atque edita.
82396: N.N. - Practische wenken voor huishouding en keuken
82147: N.N. - Catalogus van de bibliotheek der vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam (2 delen)
47827: N.N. - Vrank en vrij. Verzameling van bekende vaderlandsche liederen
4004891: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 55. 1967. Gebonden jaargang.
4059818: N.N. - Das Herrenmahl. Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommision.
82651: N.N. - Officieel programma Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30sten Mei 1910 ter gelegenheid van het bezoek van de Koninklijke Familie aan Amsterdam
54218: N.N. - The confession of faith. The larger and shorter Catechisms, with the scripture proofs at large: together the sum of saving knowledge, (contained in the holy scriptures, and held forth in the said confession and catechisms,) and practical use thereof
4061716: N.N. - Postille 23. 1971-1972. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061719: N.N. - Postille 25. 1973-1974. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061720: N.N. - Postille 26. 1974-1975. Onder red. van Kerk en Prediking.
83776: N.N. - Een zondig en berouw betonend colk (Exodus 34) en een zondig en geen berouw betonend volk
4139260: N.N. - Histoire de l'Asie Antérieure de l'Inde et de la Crète. Depuis les origines jusqu'au début du second millénaire.
89043: N.N. - Dictionnaire Bibliographique, historiqe et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que de ceux qui ne le sont pas, soit manuscripts, Avant & depuis l'invntion de l'Imprimerie, soit imprimés et qui ont paru fucceffivement de nos jour, en François, Grec, Latin, Italien, Efpagnol, Anglois, &c. Avec leur valeur. Réduite à une jufte appréciation, fuicant les prix auxquels ils ont été portés dans les ventes publiques, depuis la fin du XVII Siècle jufqu à préfent. Auxquels on a ajouté, des observations & des Notes pour faciliter la connoissance exacte & certaine des Editions originales, & des Remarques pour les distinguer des Editions contresaites. Suivi D'un Essai de Bibliographie, où il est traité de la COnnoissance & de l'Amour des Livres, de leurs divers degrës de rareté, &c. &c. Ouvrage utile et nécessaire a tous Littérateurs, Bibliographjes, Bibliophiles, & à tons ceux qui veulent exerc.r, avec quelques connoissances la Librairie, ancienne & moderne. (3 volumes)
88268: N.N. - Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het tiende lustrum der Gereformeerde theologenstudenten-vereniging Voetius opgericht te Utrecht 4 October 1899.
85550: N.N. - Rehoboth 1972. Inbruikneming nieuw kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Zeist. Liturgie + 2 preken. (eerste dienst 1912: 1 Petrus 2 : 5a / laatste dienst 1972: 2 Kon. 6 : 1-4a (2 paperbacks)
4014741: N.N. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L.Rutgers.
7978: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1789. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1789. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
7977: N.N. - Naam-Register der Predikanten, Zo van de Nederduitsche als Walsche Kerken, Met derzelver Stand-Plaatzen, Gelegen in de VII. Vereenigde Provincien van Nederland, En 't Ressort der Generaliteit, enz. Mitsgaders een Naam-register der Professoren, van de vyf vermaarde Hooge Schoolen, Onder het zelve Gebied. Verandert tot den eersten January 1726.
9199: N.N. - Vriendenzangen, aan de deugd gewyd.
84273: N.N. - Gereformeerde Gemeente Capelle aan den Ijssel-Middelwatering 1992-2002
4065524: N.N. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus van de tentoonstelling, 1584-1984.
88560: N.N. - Handelingen van het Nationaal Christelijk schoolcongres gehouden op 9, 10 en 11 October 1913 te Utrecht.
9961: N.N. - Histoire Abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres. Enrichie d'un grand nombre de figures.
9962: N.N. - Stigtelyke Annotatien. Behelsende Een Verzameling van Kloek- uitgesprokene Wysheit. van veele Geleerden en Vermaarden Mannen der Waereld, tot Opwekkinge van een Verstandig en Redelyk Leven. Voor alle soorten van Menschen in het Ligt gegeven.
82650: N.N. - Afbeeldingen van den Gecostumeerden optocht der studenten van de utrechtse Hogeschool voorstellende: de deelnemers aan den slag bij St. Quentin, gehouden op Dinsdag 30 Juni 1891, met verklaring en de namen der deelnemers
4064568: N.N. - National Geographic Magazine - 60 years complete - volumes 77-198. With 195 original maps, extra: National Geographic Atlas, the 4th edition from 1975, with index 1888-1988.
9347: N.N. - Een Roepende Stem aan de Sluimerende Christenen. Of een Ernstige Waarschouwing, Om Christus al wakende en biddende te verwagten. Over de woorden Matth. 26: 41. Uit het Engels vertaalt. Hier is by gevoegt een Christens Zelfs Onderzoek, Na den woorde Gods, Zeph. 2. vers 1.
54387: N.N. - Colloqvia Erasmiana Tvronensia (2 volumes) (Douzième stage international d'études humanistes, tours 1969)
4045818: N.N. - Sainte Bible contenant l`Ancient et le Nouveau Testament, avec une traduction francaise en forme de paraphrase par le R.P.de Carrières et les commentaires de Ménochius. Nouvelle édition revue avec soin.
141839: [EDS.]. - Energieprestaties vormgeven. Voorbeelden van woningbouw- en utiliteitsprojecten met een lage EPC [goede energieprestatie].
87252: N.N. - Bijbelsche almanak voor het jaar 1915. Uitgegeven door het Nederlandsch godsdienstig traktaatgenootschap.
87266: N.N. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
4054158: N.N. - In de kracht van Wijsheid. Feministische spiritualiteit van de strijd. (Concilium 2000-5)
4055972: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum. Ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appencicis ritualis romani a Sancta Sede approbatus. Editio Typica.
83384: N.N. - Almanak voor de jeugd 1911
83383: N.N. - Almanak voor de jeugd 1934
86013: N.N. - Schets van Neêrlands staatsbestuur, van de vroegste tijden af tot op het jaar 1815.
83385: N.N. - Almanak voor de jeugd 1908
88106: N.N. - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.
30682: N.N. - De Vechtstroom, van Utrecht tot Muiden
47443: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1924. 250ste Jaargang
47441: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1925. 245ste Jaargang
47442: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1919. 239ste Jaargang
85110: N.N. - Zij zullen het niet hebben, het vrije Nederland! Een Hollandsche brief aan den paus van Rome
85115: N.N. - De overrompeling van de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de bespreking van een persoonlijk feit in de Tweede Kamerzitting van den 4den Juli 1890. Open brief aan Z. Exc. Den minister van Binnenlandsche Zaken den heer Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
85116: N.N. - Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z.Excellentie Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, gedurende en na de Overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam
84730: N.N. - Kerkelijk handboekje, Zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Natonale en provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het nationale sunode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden.Met eene voorrede
89430: S. S. S. - Uit den Hervormingstijd. Historische opstellen van het gezelschap S.S.S. Overgedrukt uit het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis.
92026: N.N. - Om en rond de Antwerpse vesten
89471: S.S.S. - Kerkhistorische opstellen van het gezelschap S.S.S. Nieuwe Bundel.
86065: N.N. - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak nauwkeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, oo de spreuken der H Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitse in de Hollandsche Taal overgezet
87941: N.N. - Handboek der Aardrijkskunde. (Bijzonder gedeelte). Uitgegeven door de maatschappij: Tot nut van 't algemeen
10186: N.N. - Protocol Dat is, De gantsche handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acroniu(s) dienaer des Godlijcken woords ter eene, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: Begonnen den 16. Augusti 1596. ende voleyndighet den 17. Novembris des selvighen Jaers. Met een Voor-reden verclarende hiervan het oordeel der E.E.H. Staten.
88690: N.N. - Cortège Historique a Luxembourg 22 Avril 1939. Centenaire de l'indépendance. 1839-1939.
88226: N.N. - Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordeelen de Gereformeerde Vaderen over Scheiding en Doleantie? Uitgegeven door het hoofdbestuur der confessioneele vereeniging.
89531: N.N. - 's levens wisselingen of Gods Genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist.
90941: P.H.A.I.C.B. - Eens hemelings voortgang. Uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van ee gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisteris tot zijn wonderbaar licht.
52444: N.N. - Histoire Génerale ds Civilations
4690: N.N. - Ezechiel Traduit en François. Avec une Explication tirée des Saints Peres & des Autheurs Ecclesiastiques. Nouvelle Edition.
4691: N.N. - Josué, les Juges et Ruth Traduits en François. Avec une Explication tirée des Saints Peres, & des Auteurs Ecclesiastiques. Par le Sieur le Maistre de Sacy Prêtre, &c. Derniere Edition.
4692: N.N. - Libri Regum IV. Paralipomenon II. Esdrae II. WITH: Tobias, Judith, Esther, Job.
4139985: N.N. - De bediening der zeven HH. Sacramenten,. Volgens het gebruik der H. Roomsche Katholyke Kerke. Uit het Latyn vertaald. Verrykt met eenige onderregtingen en gebeden, raakende deeze Stoffe. tweede druk, vermeerderd en verbeterd.
6464: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WAARBIJ: Catechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken ende Scholen gebruykt wordt. Mitsgaders De Belydenisse des Geloofs, ende de Liturgie derselver Kerken.
6466: N.N. - Het Boek der Psalmen nevens Christelyke Gezangen, Ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in Dichtmaat gebracht, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsteldam.
6467: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
6468: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
6483: N.N. - Het Lyden van Jesus, als de Christus, Vertoond uit de Vier Evangelisten. Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlyks in ordre gepredikt wordt. Achter 't zelve Is de schikking en verdeeling der Texten gevoegd, die op de gewoonlyke Feest-dagen verklaard worden. Mitsgaders eene Naamlyst van alle de Predikanten, die zedert de Hervorming, deeze Gemeinte bediend hebben. Te zamen uitgegeeven, ten dienst der Gemeinte bediend hebben. Te zamen uitgegeeven, ten dienste der Gemeinte, en met goedvinden des Eerw. Kerkenraads. De zesde Druk, vermeerderd en verbeterd.
6484: N.N. - Acta der Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Utrecht 1888. Eerste Gedeelte. WAARBIJ: Acta der Tweede Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Leeuwarden in 1890. WAARBIJ: Acta der Vierde Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Amsterdam in 1892. WAARBIJ: Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland in den naam Onzes Heeren Jezu Christi gehouden te Amsterdam in 1892. WAARBIJ: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Middelburg, van 11 Aug. tot 4 Sept. 1896. WAARBIJ: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Groningen, van 15 tot 30 Augustus 1899.
6487: N.N. - Kerkelyk Handboekje, Zynde een kort uitreksel, van de Voornaamste Actens, der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelyk op de Zuiverheit der Leere, Rust der Kerke, enz. Als mede De Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Veel vermeerdert en met een Voorrede verrykt, in welke de Opkomst, Noodzakelykheid en Nuttigheid der Kerkelyke Vergaderingen, uit de Oudheid en Kerkelyke Historien wordt aangetoont en opengelegt.
4062561: N.N. - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Compendium - Alfabetisch gedeelte - bijlage Monumentenjaar 1975.
4043702: N.N. - De Bijbel naar de Leidsche vertaling. (formaat 18x27)
4043010: N.N. - Hart en ziel voor Europa?. Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk.
55427: N.N. - Eindhoven in 1961. Enige voorlopige statistische gegevens over jaar 1961 met vergelijkende cijfers over enkele voorgaande jaren
55428: N.N. - Eindhoven in 1960. Enige voorlopige statistische gegevens over het jaar 1960 met vergelijkende vijfers over enkele voorgaande jaren
8889: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1785. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, En Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekening der Domeynen, met der zelver Suppoosten. Voor den Jare 1785. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland. Uitmaakende de Staaten van Zeeland, Benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
83461: N.N. - De Bijbel dichter bij iedereen (Oude en Nieuwe Testament in 1 band)
180319: - Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400.
4300183: N.N. - Kritisch Denkerslexicon. Onder red. van H.J.Achterhuis, J.Sperna Weiland, S.E.Teppema en J. De Visscher.
110069: N.N. - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
4072610: N.N. - Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Komplett in 24 Bde. Wikenhauser, A., Vögtle, A. & Schnackenburg, R. (Hrsg.)
4025441: N.N. - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift. Tijdschrift over geloof en wetenschap -. Jaargang 9 t/m 35. Hoofdred.: B.M.Balk, Jac.Schaeffer en later: K.Stolper en J.J.Wietsma.
4015180: N.N. - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen. Het Nieuwe Testament. Supplement behorende bij Abr.Trommius: Nederl.concordantie des Bijbels. Ingel. door J.N.Bakhuizen v.d.Brink, M.A.Beek, A.H.Edelkoort en F.W.Grosheide.
4141671: N.N. - De Bijbel. NBV. Literaire editie.
58038: N.N. - Organ Scales, Arpeggios and Exercises (from 2011), Grades 1-8
141695: N.N. - Maria et Ecclesia. Congressus Mariologici-Mariani Lourdes 1958
83407: N.N. - Holland Almanak voor 1859 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83408: N.N. - Catechismus of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen gellerd wordt. Met teksten
83409: N.N. - Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1855 (met platen, nieuwe serie, negende jaargang)
83410: N.N. - Holland Almanak voor 1866 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83411: N.N. - Holland Almanak voor 1864 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83412: N.N. - Holland Almanak voor 1858 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
7940: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1786. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1786. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Coptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
85513: N.N. - Beschrijving der plegtigheden en vreugdebedrijven, bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden. Gevierd op den III. En IV. Van Wijnmaend des jaers. 1774. met plaeten.
87977: N.N. - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties. (2 volumes in 1 binding)
47950: N.N. - Westminster Confession of Faith
48037: N.N. - Oude Kunst in Photogravure. Het eerste deel bevat: Riviergezicht, door Aelbert Cuyp. De Esschenlaan, door Jan Hackaert. Musiceerende Knapen, door Frans Hals. Landschap met Vaart, door Meijndert Hobbema. De Kantwerkster, door Nicolaes Maes. Landschap bij Maneschijn, door Aert van der Neer. Landschap, door Jacob van Ruysdael. Het St.-Nicolaasfeest, door Jan Steen. Het Kanonschot, door Willem van de Velde de Jonge. De Wijnproef, door Jan Vermeer. Het tweede deel bevat: Oude Vrouw aan het Venster, door Gerard Dou. Officier in Harnas, door Frans Hals. De Watermolen, door Meijndert Hobbema. Binnenkamer, door Pieter de Hooch. De Goudweger, door Salomon de Koninck. De Stier, door Paulus Potter. Meisje aan het Venster, door Rembrandt Harmensz. van Rijn. Rembrandts Moeder, door Rembrandt Harmensz. van Rijn. Het Moeras, door Jacob van Ruisdaal. Het Concert, door Gerard Terborch
82302: N.N. - Eucharistieviering bij het afscheid van Nicolaas Leonardus Ignatius van der Waart. 'Tot in het paradijs geleide u de engelen'
82314: N.N. - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945, verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek (COMPLETE SET, 8 delen in 19 banden)
82323: N.N. - Zes en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82324: N.N. - Drieënnegentigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
54000: N.N. - 1972 annual directory of booksellers in the British Isles specialising in Antiquarian and out-of-print books
143614: N.N. - Kenneth Grahame. An Innocent in the Wild Wood.
94624: N.N. - L'Europe Humaniste. Exposition organisée par le Ministère de l'instruction publique de Belgique sous les auspices du Conseil de l'Europe. 15 Décembre 1954-28 Févier 1955
103773: N.N. - Het stadhuis van Nijmegen.
94394: N.N. - Colloquia Erasmiana Turonensia (2 volumes)
83390: N.N. - Almanak tot nut van 't algemeen, voor de provincie Gelderland, voor het schrikkeljaar 1852
83388: N.N. - Almanak voor de jeugd 1904
85143: N.N. - Nederlandsch Geschiedkundig Portretten-Album 1898-1938
4049244: N.N. - De leer der kerk. Nederlandse vertaling van de officiële katechismus der Duitse bisdommen.
30585: N.N. - Catalogue XIV. Manuscrits, incunables, beaux livres en tous genres. Tres belles reliures dix-huitiéme illustrés médicine, sciences et voyages anciens livres anglais avec planches coloriées
87280: N.N. - Naftalie en Dudaim. De inhoud in de loop der jaren bijeen verzamelt
8839: N.N. - Een Roepende Stem aan de Sluimerende Christenen. Of een Ernstige Waarschouwing, Om Christus al wakende en biddende te verwagten. Over de woorden Matth. 26: 41. Uit het Engels vertaalt. Hier is by gevoegt een Christens Zelfs Onderzoek, Na den woorde Gods, Zeph. 2. vers 1.
92023: N.N. - Hommage Jeroen Bosch, 1985
91134: N.N. - Vertellingen uit het grote boek. Bijbelvertellingen voor onze kinderen voor alle dagen van het jaar, verzameld onder redaktie van Uitgeverij De Banier.
30589: N.N. - Bücher-Katalog 453. Indien. Teil II. Sanskrit-, Pali- und Prakrit-Literatur Neuindische Sprachen
94749: N.N. - The confession of faith, the larger and shorter catechisms with the scripture proofs at large together with the sum of saving knowledge
140596: A, MR. H. VAN - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende eeuw en het begin der negentiende eeuw.
84191: P.J.M. - Het huis van Oranje -Nassau en het Wilhelmuslied
4040812: N.N. - Woord in beweging 4. Exegetisch-homiletische commentaren. Advent tot Epifanie II. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4040813: N.N. - Woord in beweging 3. Exegetisch-homiletische commentaren. Veertigdagentijd I. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
47343: N.N. - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden
47381: N.N. - Impressions du Seizième Siècle. Cataloque 216
4063155: N.N. - De Bijbel. Naar de leidsche vertaling.
4020183: N.N. - Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. Hoofdredactie: C.W.Mönnich.
87820: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
4074888: N.N. - Tsjinstboek. Skrift - Miel - Gebed. In oanset.
47995: N.N. - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Met staalplaten. Compleet in 6 delen
4054297: N.N. - Om het levende Woord 7. 1997. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
121135: DAS, R. - Modelbouwplaat van de Waagtoren in Alkmaar.
4015794: N.N. - Der Frankfurter. Eine deutsche Theologie. Übertragen und eingeleitet von Joseph Bernhart.
162619: - Empires of the Ancient Near East [4 Vols. in Slipcase].
9046: N.N. - De Historie van het Out en Nieuw Testament, met Christelyke en Stigtbare Bemerkingen getrocken uyt de HH. Vaders, en andere Geestelyke Schryvers, seer nut en dienstig voor alle Geloovige. Het I. Deel behelst de Historie van 't Out Testament, dat is, van de Scheppinge des Weirelts, tot aen de komste van Christus, Het II. Deel behelst het Leven, Lyden ende Doodt van onsen Saligmaeker &c. Tweeden Druk. Van veele seer grove, en menigvuldige andere fouten verbetert.
84881: N.N. - Levensschets van Thomas Chalmers, in leven hoogleeraar en predikant in Schotland
48024: N.N. - Geillustreerd Stuivers Magazijn. Tijdschrift voor Iedereen. Negende Deel
48025: N.N. - Geillustreerd Stuivers Magazijn. Tijdschrift voor Iedereen. 13de Jaargang I & II
145099: - En Hollande.
4010256: N.N. - Kerkelijke Klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. (Athanasius, Augustinus, Th.á Kempis, Ruusbroec, Luther, Calvijn enz.). Verzameld door J.Haantjes en A.v.d.Hoeven. Met medew.van H.Berkhof, A.F.N.Lekkerkerker, C.C.de Bruin.
4054432: N.N. - Gelijker = rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek. A.van Bommel, J.Bussemaker, G.Manenschijn e.a.
47474: N.N. - Regards Contemporains sur Jean Calvin. Actes du Colloque Calvin, Strasbourg 1964
89626: N.N. - In memoriam Dr. B. van Meer, 4 Jan. 1866 - 14 Juli 1926/
58090: N.N. - Beschryving van het groot en uitmuntend Orgel in de St. Jans Kerk te Gouda
4143646: N.N. - New Analytical Indexed Bible. Authorized Version.
82325: N.N. - Drieënzestigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82326: N.N. - Drie en veertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
4049659: N.N. - Postille 45. 1993-1994. Onder red. van Kerk en Prediking.
201545: N.N. - Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen. WITH: Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by Het Lam en den Toren, te Amsterdam.
85181: - 1649. De vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996 georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder auspiciën van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
9912: N.N. - Then Swenska Psalm-Boken, Med the Stycker som ther til ho?ra, och pa? fo?ljande sida upteknade finnas. Uppa? Kongl. Majestäts Na?digste Befallning, a?r MDCXCV. Öfwersedd, och no?dtorfteligen fo?rba?ttrad. WITH: Evangelier och Epistlar på alla Söndagar, Högtider och Helgedagar. Såsom ock ther til hörige Collecter och Böner.
88076: MR. C. - Kantteekeningen op het hanboek der geschiedenis van het vaderland, van Mr. G. Groen van Prinsterer
4053011: N.N. - Postille 36. 1984-1985. Onder red. van Kerk en Prediking.
93157: N.N. - Herinneringen aan den genialen kunstenaar Jan Kruysen, door zijn vriend. Inhoudende eene beschrijving der kennismaking met den kunstschilder, zijne opvatting over het leven en de kunst, eene keuze uit de honderden door hem geschreven brieven, met toelichtingen daarop uit te werkenv an Jacques Maritain, Ernest Hello en Fr. A.M. Weisz O.P. en een beknopte levensgeschiedenis van den schilder, zooals die door hem zelf beschreven werd
53905: N.N. - Levensstrijd en levensvreugde. Een verhaal. Uit het Engelsch door Mevr. Van Westrheene. Met twee platen (tweede deel)
4197: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David. Pointed as they are to be sung or said in Churches. WAABIJ: The Whole Book of Psalms, collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others.
4235: N.N. - Les Pseaumes de David, mis en vers François, revus et approuvez par le Synode Walon des Provinces-Unies. Tous en musique, avec la prose a côte, et les argumens sur chaque Pseaume. Avec quinze Cantiques que l'on peut chanter en famille dans les principales solemnitez de l'Eglise. Nouvelle Edition.
83025: N.N. - Na 40 jaar, 1931 - 9 maart - 1971 (de Herder, de herders en de schapen tijdens het 40-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis
88105: N.N. - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.
51817: N.N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunnen geschiedenis aanwezig in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
9789: N.N. - Nederdvytsche Concordantie ofte Harmonie. Waerinne alle de leerachtigste en aenmerkelyckste spreuke der gantsche H. schrift bij malkander gestelt zijn opde ordre van A.B.C. ook vervolgende de boecken en capittele van Gen. af tot apocal. toe. Ende tot meerder gerief vanden leser is een register achter aan gestelt, van alle de woorden ende tittelen, die inde concordantie gestelt ende begrepen syn, mitsgaders ook de nader aenmerkingen onder yder tytel, 't same vergadert door liefhebbers der H. Schrifture.
47808: N.N. - Van Pasen tot Pinksteren (Nr. 255)
94997: N.N. - Het leven en de arbeid van Willem Farel, Hervormer te Genève (1489-1565) (Deel II)
201544: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WITH: Catechismus, Ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, die in de Kercke ende Schoolen der Neder-landtsche Gereformeerde Kercken geleert werdt.
47998: N.N. - Documentatieblad Nadere Reformatie jaargang 1-32 (1977-2008) eerste 12 jaargangen ingebonden in 4 mappen
4032436: N.N. - Startbijbel. Een keuze uit het Oude en het Nieuwe Testament. Geïllustreerd voor Anjo Mutsaars.
84887: N.N. - Het Duitsche aanbod tot een beëindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van April 1945. Memorandum van de bij besluit van Harer Majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den Commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten
4070403: N.N. - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
100364: N.N. - Calouste Gulbenkian Musée. Catalogue.
47229: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1926. 246ste Jaargang
4073297: N.N. - Volume du Congrès. Genève 1965. Le 5me Congrès de l`Organisation Internationale pour l`Étude de l`Ancient Testament. Préface de P.A.H.de Boer. (Supplements to Vetus Testamentum XV)
7389: S.H. - Handboek der Vaderlandsche geschiedenis, met eene chronologische opgave van de Nederlandsche uitvindingen en ontdekkingen.
4070584: N.N. - Kijk op het Oude Testament.
4070585: N.N. - Kijk op het Nieuwe Testament.
47095: N.N. - Medieval Cloisonné Enamels at Georgian State Museum of Fine Arts
20444: N.N. - Dictionnaire de la conversation et de la lecture
47023: N.N. - Herinneringsalbum uitgegeven bij de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje-Nassau, Rpinses van Lippe-Biesterfeld op 31 januari 1938 ten paleize Soestdijk
47022: N.N. - Het Leven, Huwelijksnummer (Twee en dertigste Jaargang No. 1a, Vrijdag 8 Januari 1937)
47019: N.N. - Het Leven, Jubelnummer, blijde intocht en herdenkingsfeest (Drie en dertigste Jaargang No. 36a. Woensdag 7 September 1938)
46884: N.N. - Exchange. Journal of Missiological and Ecumenical Research
46871: N.N. - Kerk en Eredienst, Tijdschrift van de Ned. Herv. Kerk voor Liturgie. Jaargang 1 tot en met 5 (1946-1950)
46359: N.N. - Der Brockhaus in zwei Bänden, völlig neu bearbeite Auflage
43905: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. februari 1977 (nr 1.) t/m December 2008 (nr. 69)
47195: N.N. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1938-1939
47131: N.N. - Preliminary and Interim Report on the Hebrew Old Textament Text Project. Compte rendu préliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de l'Ancien Textament hébreu, Vol. 3
45836: N.N. - Theologia Reformata, Driemaandelijks tijdschrift. 1e jaargang 1958 - 51e jaargang 2008, totaal compleet 51 banden met Inhoudsopgave met registers van 1e jaargang t/m 50e jaargang
47020: N.N. - Het Leven, De doop van prinses Beatrix (Drie en dertigste Jaargang No. 20a, Zaterdag 15 Mei 1938)
47021: N.N. - Het Leven, Een prinsesje geboren (Drie en dertigste Jaargang No. 5a, Maandag 31 Januari 1938)
90538: N.N. - Dictionary of British scientific instruments
5261: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
4609: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, Ex dexreto Sacro-sancti Concilij Tridentini restituti, PII V. Pont. Max. jussu editi Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate recogniti. In quibus ea omnia continentur, quae praeter Lectiones & earum Responsoria, ad plenam Officij Maturini recitationem pertinent.
8697: N.N. - Statuten, Ordonnantien, ende Costumen van Frieslandt, Ten bevele van de Heeren Staten des selven Landts, by een vergadert, gheaugmenteert, ende verbetert. Voor de derde-mael van nieuws ghedruckt.
1288: N.N. - Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-honderd tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaersjens, en den Bybeltext voorzien. Vyfde Druk.
1290: N.N. - Kort Voorbeeld van de Gezonde Woorden, Gestelt tot Oeffeninge van de Christelyke Jeugt, Byzonderlyk tot behulp van de gene die haar bereiden, om op de Belydenisse hares Geloofs, tot het H. Avondmaal te werden toegelaten. Uitgegeven door de Bedienaren des Goddelyken Woords tot Rotterdam. En dezen laatsten Druk na de vorige overgezien, ende van haar E.E. van alle fauten gezuivert, en nu vermeerdert, met alle de aengehaalde plaatsen by yder hare Antwoorden uitgedrukt.
1282: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike der Gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis, op nieuw in dichtmaat gebragt, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam.
1285: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daaringemaakte vernaderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804, en 1805. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden.
9197: N.N. - Handleiding voor den waren Avondmaalganger, ter zijner opwekking bij de toenadering tot de Tafel des Heeren. Door gepaste voorbeelden, zoo ter voorbereiding, als bij de dadelijke bediening van het H. Avondmaal. Benevens doelmatige Tafelgesprekken, inzonderheid bij het slot en den aanvang des Jaars gehouden. Medegedeeld aan eenen vriend, en uitgegeven door eenen liefhebber der waarheid en beoefenende godzaligheid. WAARBIJ: Tweede Handleiding voor den waren Avondmaalganger, &c.
53869: N.N. - Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten 1586-1685
4004519: N.N. - Tussen anarchie en establishment. Op zoek naar het goede spoor. Door A.Spijkerboer, R.Zuurmond, J.Zijlstra e.a.
83641: P.H.A.I.C.B. - Eens hemelings voorgang uit de wereld naar den Hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht
4140506: N.N. - Postille 6. 1954-1955.
31979: V.D.B. - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt. En eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter, Ridd. &c. Vertoonende veel vreemde Voorvallen, dappere Verrichtingen, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zee-slagen
7325: N.N. - Een Roepende Stem aan de Sluimerende Christenen. Of een Ernstige Waarschouwing, Om Christus al wakende en biddende te verwagten. Over de woorden Matth. 26: 41. Uit het Engels vertaalt. Hier is by gevoegt een Christens Zelfs Onderzoek, Na den woorde Gods, Zeph. 2. vers 1.
4324: N.N. - Libri Josue, Judicum, Ruth, Regum IV et Paralipomenon.
4057325: N.N. - The New Testament. NIV. Illustrated Children`s Edition with Memory Margin.
4073171: N.N. - Om het levende Woord 3. 1994.
48356: N.N. - Jüdischer Almanach 5670. herausgegeben aus Anlass des 25-semerstrigen Jubiläums von Vereinigung Jüdischer Hochschüler aus Galizen Bar-Kochba in Wien.
4074239: N.N. - Jezus en zijn tijd.
4075071: N.N. - The Consolation of Philosophy. Contains the Complete Text of: The Consolation of Philosophy by Boethius: The Imitation of Christ by Thomas à Kempis: Religio Medici by Sir Thomas Browne.
4075253: N.N. - De moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie. Redactie: H.Noordegraaf, Th.Salemink, H.Tieleman en R.van Elderen.
4075533: N.N. - Catéchisme de l`église catholique.
4075714: N.N. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio funditus revovata. Ediderunt K.Elliger et W.Rudolph. (16X24)
48075: N.N. - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1826.
47637: N.N. - Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfurstlicher zu Sachsen freiheit.
4133520: N.N. - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van Eenheid. P.Sleebos, A.Plaisier, W.J.Ouweneel, Jan Zijlstra, Jos Douma, Hans Eschbach e.a.
4049110: N.N. - De wegen der wijzen en de weg van de wereld. Derekh Eretz Rabbah, Derekh Eretz Zuta en Perek ha-Shalom (een hoofdstuk over vrede). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.van Loopik. (Na de Schriften 5)
9963: N.T. - Tnyeuvve Testament al geheel Dleue(n)de woort Gods wtghesproke(n) door onsen salichmakere Jesum Christu(m), Bescreuen door dingeue(n) desheylige(n) gheests, vande(n) Apostolen en(de) Euangeliste(n), Na der translatie(n) dieme(n) ouer al kerste(n)rijc inder heyliger kercken houdt, Welck men vastelic toescrijft Sinte Hieronimo, weder ende weder om nu alder laetste met alle neersticheyt, ende vlijt gecorrigeert, met de(n) Canones ofte onder wijsen van Eusebio. Item noch een Tafele om ghereet te vindene die Epistolen ende Euangelie(n) van den gheheelen iare, ghelijck alsmen die inder heyligher kercken houdt, singhet ende prediker.
4134469: N.N. - Getuigenis der waarheid. Gereformeerd Tijdschrift. Tweede jaargang.
4052009: N.N. - God geeft te denken. Bijdragen aan het spreken en denken over God. Door Th.de Boer, A.W.J.Houtepen e.a.
4033447: N.N. - Het samengesteld evangelie. Waarin de vier evangeliën in hun geheel, zonder weglatingen, zijn opgenomen. Opnieuw volgens den oorspronkelijke Griekschen tekst bewerkt en getoetst aan een tiental buitenlandsche en Nederlandsche vertalingen.
30671: N.N. - Het huis Enschedé 1703-1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II een korte gescheidenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen
31980: N.N. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengs met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd
4135417: N.N. - Het Nieuwe Testament. Willibriordvertaling. Grote letter editie. Herz.uitgave 1992
51996: N.N. - "Hervormde gemeente ""Rehoboth"" Nieuwleusen 1921-1996"
4136254: N.N. - De vreemdeling en de Bijbel. Met bijdragen van Hans Jansen, M.van Leeuwen, Tzvi Marx, M.Poorthuis e.a.
4136495: N.N. - Foundations. A Statement of Christian Belief in Terms of Modern Thought. By Seven Oxford Men. By B.H.Streeter, R.Brook, W.H.Moberly a.o.
5344: N.N. - Acta of Handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, Gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige Beoordeelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. In de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
5345: N.N. - Acta of Handelingen der Nationale Synode, in den naam van onze Heeren Jezus Christus, Gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Hier zijn ook bij opgenomen de volledige beoordelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitse uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
4137797: N.N. - Scriptum super Apocalypsim cum imaginibus (Wenceslai doctoris). Codex Bibliothecae Capituli Semper Fidelis Metropolitani Pragensis in solemnem memoriam anni jubilaei ab erecto episcopatu Pragensi nongentesimi ed. A.S.F.(=Frind).Capitulo Metropolitano. (Integral reproduction of the richly illustrated manuscript, made in the first half of the 13th century)
4137807: N.N. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Naar gegevens uit de archieven van J.Brandt sinds 1742 en P.Proost sinds 1842.
146022: H.E.K. - Historische Encyclopedie Krimpenerwaard [H.E.K.]. Vol. 1 - 13 [39 issues].
82708: N.N. - Uit het leven van eene christin, medegedeeld door een harer kinderen, en twee andere verhalen
4301009: N.N. - De Prediking van het Oude Testament. (46 delen). Een theologisch commentaar onder redactie van A.van Selms, A.S.v.d.Woude en C.van Leeuwen. Met medewerking van B.Maarsingh, H.Jagersma, C.J.Labuschagne, M.A.Beek, H.A.Brongers, N.A.v.Uchelen e.a. (Psalmen IV, Spreuken II en de 2 nieuwe delen over Exodus ontbreken, enkele dln. zijn nooit verschenen)
4138953: N.N. - Weg zum Heil, in drei Briefen. Kurz und in grosser Einfalt in drei Graden des Glaubens dargestellt von einem unbekannten Verfasser. Von einem Freunde neu aufgelegt.
4018646: N.N. - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg. Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning. Onder red.van H.H.Berger, W.Goddijn e.a.
4013781: N.N. - Tekst voor Tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Red.O.T.: B.v.Oeveren en J.Vlaardingerbroek. Red.N.T.: A.Noordegraaf en J.P.Versteeg.
4300598: N.N. - De Rozekruisers onthullen hun geheim. Door de Opperste Raad van de Rozekruisers orde AMORC.
4139213: N.N. - Echter-Bibel. Altes Testament. Die heilige Schrift in Deutscher Übersetzung. 4 Bände und Registerband.
4139224: N.N. - Thompson Studienbibel. Bibeltext nach der Übersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament.
4139255: N.N. - A Guide to the Department of Greek and Roman Antiquities in the British Museum.
83386: N.N. - Almanak voor de jeugd 1935
4139319: N.N. - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaard werden. Tot vermaak der jeugd enz. (Facsimile van uitgave van 1736)
4074172: N.N. - The English Spirit. The Little Gidding Anthology of English Spirituality. Compiled by Paul Handley, Fiona MacMath, Pat Saunders and Robert Van de Weyer.
4140738: N.N. - Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. / Concordance to the Novum Testamentum Graece. Von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd Edition.
123456: N.N. - Wem gehört die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. Katalog.
4143681: N.N. - Parallel editie. Statenvertaling / Nieuwe Bijbelvertaling.
4143693: N.N. - Evangelia Sacra Domini Nostri et Salvatoris Jesu Christi. Aethiopice et Amharice.
4141811: N.N. - Wapenveld. 33 nrs. uit de jaargangen 56 t/m 61. 2006 - 2011. Christelijk perspectief op geloof en cultuur. Red.W.H.Dekker, A.J.Plaisier, B.T.Wallet e.a.
9019: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1781. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Haar Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeynen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1781. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
9020: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1792. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1792. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
31289: N.N. - Handboek militaire uniformen en distinctieven van het Oostblok (Sovjet Unie, Oost-Duitsland, Polen en Tsjecho-Slowakije)
4143727: N.N. - Interpretation. A Journal of Bible and Theology. Volume 48 - 58. 1994 - 2004. Published by Union Theological Seminary in Virgina. Editor J.D.Kingsbury. Later J.A.Brashler and S.E.Balentine.
4143890: N.N. - De Bijbel. Gezinseditie. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling.
4300079: N.N. - Neue Zürcher Evangeliensynopse. Erarbeitet von K.Ruckstuhl. Hrsg. ind eingeleitet von H.Weder.
4300197: N.N. - Novum Testamentum Graece. (Ausgabe mit Schreirand). Editione vicesima septima revisa. Ed. Nestle - Aland.
4300422: N.N. - The Greek New Testament. Fourth Revised Edition ed.by B.und K.Aland a.o.
4300564: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 56. 1968. Gebonden jaargang.
4300565: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 57. 1969. Gebonden jaargang.
4300644: N.N. - New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis. Volume 4. General Editor W.A.VanGemeren.
4300658: N.N. - Schriften des Urchristentums. Komplett in 4 Bände. I.Die Apostolische Väter II.Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, 2.Klemensbrief, Schrift an Diognet III.Papiasfragmente, Hirt des Hermas IV.H.Kraft: Clasvis Patrum Apostolicorum. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und ertläutert von K.Wengt, J.A.Fischer, U.H.J.Körtner und M.Leutzsch.
4300872: N.N. - Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. Von Nestle-Aland, 26.Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition.
4300852: N.N. - Cohieren der stemmen in de Provintie van Frieslandt, van de jaaren 1640 en 1728 (Oostergo, Westergo, Zeven Wolden). In gevolge de Resolutie der Edele Mogende Heeren Staten deser provintie, enz. By de Respective Grietsluiden verbetert en vernieuwt, enz. , volgens Resolutie geapprobeert.
4300883: N.N. - IV Congresso Internazionale di Studi EtiopiciI (Vol. 1 and 2). (Roma, 10-15 aprile 1972)
4300884: N.N. - The Coptic Version of the New Testament in the Northern Dialect. otherwise called: Memphitic and Bohairic. With introduction, critical apparatus amd literal english translation. Reprint of the edition 1898 - 1905.
4300920: N.N. - Fryske Bibel. Út de oearspronkelike talen op `e nij yn it Frysk oerset yn opdracht fan it NBG en KBS.
5627: N.N. - De Geblanckette Izebel. Dat is, Een Waerschouwinghe tegens alle Blancketselen, ende wat daer mede gemeynschap heeft. Over de woorden II. Boeck der Koningen Cap. IX. vers 30. tot het eynde des Capittels.
94047: N/A - Martin Bucer, Strasbourg et l'Europe. Exposition à l'occasion du 500e anniversaire du réformateur strasbourgeois Martin Buer, 1491-1991
4024644: N.N. - De Nieuwe Mens. Jaargang 1 t/m 6. Maandblad voor beleving van het christendom. Red.: B.v.Bilsen, C.A.Bouman, Gabriël Smit e.a.
4140425: N.N. - Enchiridion Biblicum. Documenta Ecclesiastica Sacram Scripturam Spectantia. Editio quarto aucta et recognita
4003527: N.N. - Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken..
4009632: N.N. - Elke morgen nieuw. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van één van de centrale Joodse gebeden of Achttiengebed. Samengest. door D.J.v.d.Sluis e.a.
4009639: N.N. - Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Judenfrage. Ausgewählte Dokumente aus den Jahren des Kirchenkampfes 1933-1943.
4009650: N.N. - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de Joodse traditie door Y.Aschkenasy, P.J.Tomson, D.J.v.Uden en W.A.C.Whitlau.
4014297: N.N. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan W.Kremer, J.v.Genderen en B.J.Oosterhoff t.g.v. hun 25-jarig ambtsjubileum.
4017095: N.N. - The Alternative Service Book 1980. Services authorized for use in the Church of England in conjunction with the Book of Common Prayer.
4017278: N.N. - Christenen en joden in België. Naar en nieuwe fase in de geschiedenis van de joods-christelijke betrekkingen in de Benelux.
4017509: N.N. - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Im Auftrag der Stadt Köln. Hrsg.von K.Schilling. Handbuch mit Katalog.
4017613: N.N. - Veertig jaar na `45. Visies op het hedendaags antisemitisme. Ingel. door prof.dr.L.de Jong.
4017639: N.N. - Uit de sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie. Onder red. van M.v.d.Berg, B.Cozijnsen, P.Wansink e.a.
4017869: N.N. - Paroissien Romain. contenant la messe et l`office pour les dimanches et les fêtes de I. et de II. classe. Chant grégorien extrait de l`éd.vaticane.
4023174: N.N. - Chronicles. News of the Past. (Complete in 4 volumes). From the Patriachs (B.C.E. 1726) to Chasdai Ibn Shaprut (969 C.E.) [Ancient News in Modern Newspaper Form]
4023781: N.N. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden. van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
4023782: N.N. - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen. van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
4023804: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Amersfoort-West. 1966-1967.
4023805: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Assen. 1961.
4023806: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Groningen. 1946.
4023807: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Groningen-Zuid. 1978.
4023808: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Hoogeveen. 1969/1970.
4023809: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Heemse. 1984-1985.
4023810: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Arnhem. 1979-1981.
4023814: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Ommen. 1993.
4024052: N.N. - Compte Rendu. de la troisième rencontre assyriologique internationale. Organisée à Leiden du 28 juin au 4 juillet 1952 par le Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten.
4024127: N.N. - Främmande Religionsurkunder. I.Urval och öfversättning. Med inledning och förklaringar. Utgifna af Nathan Söderblom. 3 Delen.
4025502: N.N. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Red.: J.Waterink, A.v.Duinkerken, F.W.Grosheide, Ph.Kohnstamm, W.Nolet, F.Sassen, G.Sevenster.
4028285: N.N. - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven-Amsterdam.
4028357: N.N. - Jüdische Lebenswelten. Essays und Katalog. Hrsg. von A.Nachama, J.H.Schoeps, E.v.Voolen und G.Sievernich.
4028433: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Kampen. 1951.
4028435: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Rotterdam-Delfshaven. 1964-1965.
4028436: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Berkel en Rodenrijs. 1952.
4028598: N.N. - Inscriptions Reveal. Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud. (Hebrew and english)
4028599: N.N. - Israel und wir. Keren Hayessod-Jahrbuch der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland 1967-1970 5727/5730.
4028628: N.N. - Masada. Survey and Excavations 1955-1956 by the Hebrew University Israel Exploration Society Department of Antiques.
4028736: N.N. - Den Unvergessenen. Opfer des Wahns 1933 bis 1945. (Von H.Maas, Maria Sello, Karl Jaspers u.a.)
4029564: N.N. - Handboek Pastorale Sociologie I. Zeeland, Zuid-hollandse eilanden, Noord-Brabant en Limburg.
4030622: N.N. - Alle Volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya. (Uitg. van de Geref.Zendingsbond in de Ned.Herv.Kerk.
4030646: N.N. - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen verzameld door H.A.v.Andel en N.A.C.Slotemaker de Bruïne.
4032882: N.N. - Die Kirche als Faktor einer kommenden Weltgemeinschaft. Hrsg.vom ökumenischen Rat der Kirchen.
4033806: N.N. - Handboek Pastorale Sociologie VI. Hervormd Amsterdam en zijn maatschappelijke achtergrond in de 19e. Door W.H.Vermooten.
4033808: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Kampen. 1975.
4035180: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Berkel en Rodenrijs. 1996.
4035181: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Amersfoort. 1948.
4035182: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Bunschoten-Spakenburg. 1958/1959.
4035526: N.N. - Acta et Decreta synodi provincialis Ultrajectensis. Inchoatae die vigesima quarta mensis Septembris, anni millesimi octingentesimi sexagesimi quinti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris ac Domimi nosti PII divina Providentia Papae noni anno vigesimo, etc.
4036288: N.N. - Het Kouter. Onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur. 2e jrg.
4038885: N.N. - Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster. (Ausstellungskatalog.) 1.Oktober 1982 bis 30.Januar 1983.
4039450: N.N. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Deel 1 t/m 10). Uitgegeven door de stichting Brabants Historisch Contact.
4039854: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Leusden. 1999.
4040110: N.N. - Tageszeitgebete der Jesus-Bruderschaft Gnadental. Mit Wochenpsalmen, litugischen Gesängen und Liedern.
4041202: N.N. - "Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid. 1882-1907. Ter gedachtenis bij het 25-jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem""."""
4043885: N.N. - Psaalms en Gezangen (in het Grunnings). Beriemd deur kemizzie kerklaiden van Liudgerstichten.
4045225: N.N. - De Koran. Uit het arabisch vertaald door J.H.Kramers.
4045982: N.N. - Het ware licht. Handleiding voor de praktijk van het Geloofsonderricht.
4046845: N.N. - Christie`s Review of the Season 1987. Ed. by M.Wrey and S.Spicer.
4046916: N.N. - Jaarboek voor liturgie-onderzoek. Deel 18 t/m 30. 2002-2014. Onder red. van A.C.Honders, G.Lukken, H.R.Luth, Regn.Steensma. Later M.Barnard, J.Kroesen, L.van Tongeren e.a.
4047326: N.N. - Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th Anniversary of the Birth of Leeser Rosenthal, 1794-1994. Ed.by A.K.Offenberg a.o. Colour Photographes by I.Heystek. (Bibliotheca Rosenthaliana)
4047529: N.N. - "Wie ich zum Frieden kam. Eine Autobiographie der Verfasserin von Wir beide, Graham und ich"". Deutsche Autorisierte Ausgabe von Marie Morgenstern."""
4047624: N.N. - Soll ich meines Bruders Hüter sein?. Weitere Dokumente zur Juden- und Flüchtlingsnot unserer Tage. Hrsg. vom Schweizerischen evangelischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland mit Flüchtlingsdienst.
4048256: N.N. - Zingend geloven. Éénstemmige editie. Compleet in 8 dln. inclusief register..
4049646: N.N. - Das Evangelium von Jesus Christus in der Welt. Vorträge und Verhandlungen der Sechsten Mennonitischen Weltkonferenz vom 10.bis 16.August 1957 in Karlsruhe, Deutschland. Hrsg.im Auftrag des Präsidiums der Sechsten Mennonituschen Weltkonferenz. Karlsruhe-Heinrich Schneider, 1958, 384 S. (Illustr.)
4051142: N.N. - Experiences and Explanations. Historical and Sociological Essays on Religion in Everyday Life. Ed. by L.Laeyendecker, L.G.Jansma en C.H.A.Verhaar.
4051164: N.N. - Perikopenbuch für die Messfeier an Wochentagen. Band I. Vom ersten Adventsonntag bus zum Samstag nach dem ersten Passionssonntag. Hrsg.von denLiturgische Instituten in Trier, Salzburg und Freiburg in der Schweiz.
4051838: N.N. - De Snoge. Monument van Portugees-joodse cultuur. J.C.E.Belinfante, E.v.Voolen e.a.
4051839: N.N. - Antisemitisme, een geschiedenis in beeld. Onder red. van J.Boonstra, H.Jansen en J.Kniesmeyer. Anne Frank Stichting.
4052000: N.N. - Manual of the Laws and Discipline of the Methodist Church in Ireland. Published by Order of the Irish Conference.
4052003: N.N. - Manual of Practice and Procedure in the United Free Church of Scotland. Prepared by a Committe of the General Assembly, and Puvblised by Authority of the Assembly.
4052682: DAS, R. - Wegen naar de toekomst.
4052719: N.N. - De Koran. Een weergave van de betekenis van de arabische tekst in het nederlands door Fred Leemhuis.
4053312: N.N. - Dictionary of the Ecumenical Movement. Ed.by N.Lossky, J.M.Bonino, J.Pobee a.o.
4054880: N.N. - Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Middelburg 1896.
4055259: N.N. - Wel moge het U bekomen. Feestmaal, Godenmaal, Dodenmaal in de oudheod. Rijksmuseum van Oudheden Leiden.
4057312: N.N. - Van zondag naar sabbat. Een dagboek bij de Schrift in het perspectief van Kerk en Israël.
4059421: N.N. - Was bleibt von der Vergangenheit?. Die junge Generation im Dialog über den Holocaust. Hrsg.von Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen.
4060114: N.N. - Lieteboek foar de Tsjerken. Psalmen en Gesangen foar de earetsjinst.
4060581: N.N. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
4061118: N.N. - The Liturgy Documents. A Parish Resource.
4061374: N.N. - De grote Weg naar het licht. Een keuze uit de literatuur van het Mahâyâna-Buddhisme. Uit het Sanskrit vertaald en toegelicht door J.Ensink.
4061515: N.N. - Tussen hemel en aarde. Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen. Onder red. van G.Schipper-Peet e.a.
4062043: N.N. - Geloof en vertrouwen na Auschwitz. Onder red. van A.v.Harskamp, B.Siertsema en B.Voorsluis.
4063116: N.N. - Voorwerk. Jaargang 8 - 13. Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk. Eindred.: H.Kuindersma.
4063831: N.N. - Markante Nederlandse Zionisten. Onder red. van Fr.Püttmann, Hanna Blok e.a.
4064340: N.N. - Universale Vaterschaft Gottes. Begegnung der Religionen. Hrsg von Abd.Falaturi, J.J.Petuchowski und W.Strolz.
4064853: N.N. - Evangelische Liedbundel. Eenstemmige uitvoering.
4065077: N.N. - Wij hebben Hem herkend. Gelovigen getuigen.
4065092: N.N. - Verhalen, vertellen. Het verhaal van de bevrijding: de bevrijding van het verhaal.
4065395: N.N. - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y.Evans-Wentz.
4066279: N.N. - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk.
4067027: N.N. - Groot Letter Liedboek voor de Kerken.
4067495: N.N. - Het Handvest van San Francisco. (26 juni 1945) Volledige tekst van het verdrag tot oprichting van de nieuwe veiligheidsorganisatie: De Vereenigde Naties. Met inleiding en aanteekeningen van H.C.G.J.v.d.Mandere.
4069415: N.N. - In Memoriam.
4070367: N.N. - Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
4070658: N.N. - De ouderdom der aarde. Door G.J.Sizoo, H.R.Woltjer e.a.
4070884: N.N. - Israël dans la conscience juive. Données et débats VIIe et IXe colloques d`Intellectuelle juifs etc.. Préface d`André Neher, introduction de Jean Halpérin.
4071025: N.N. - Mennonite Encyclopedia. Volume 1. (A-C). A Comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed.: H.S.Bender and C.H.Smith.
4071026: N.N. - Mennonite Encyclopedia. Volume 2. (D-H). A Comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed.: H.S.Bender and C.H.Smith.
4071779: N.N. - Zie, Ik zend u. 125 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
4071978: N.N. - Mischnajot. Die sechs Ordnungen der Mischna. Hebräischer Text mit Punktation, überstetzt und erklärt von A.Sammter, E.Baneth, M.Petuchowski, S.Schlesinger, D.Hoffmann, J.Cohn und M.Auerbach.
4072697: N.N. - Een wonderbaarlijke Spijziging / Santapan jang adjaib. Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku.
4073393: N.N. - Zeven dagen. Over schepping en inspiratie.
4073503: N.N. - Syria. Revue d`Art Oriental et d`Archéologie. Tome XXII. Publiée sous le patronage du Haut-Commissaire de l`État francais en Syrie. Avec de nombreuses figure et 20 planches hors texte.
4073505: N.N. - Syria. Revue d`Art Oriental et d`Archéologie. Tome XXI. Publiée sous le patronage du Haut-Commissaire de l`État francais en Syrie. Avec de nombreuses figure et 35 planches hors texte.
4073653: N.N. - Leiturgia. Band IV. Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Hrsg. von K.F.Müller und W.Blankenburg.
4074033: N.N. - Het liefste gedicht. De favoriete leifdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
4074680: N.N. - Lexikon der Weltreligionen. (Erschöpfende Auskunft über die sogenannten Weltreligionen)
4074711: N.N. - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1872-1892. 2 Delen.
4075288: N.N. - In de voetsporen van Abraham. Verslagen van twee symposia die gehouden zijn in 2003 en 2004 onder dezelfde titel. Red.: P.Valkenberg, E.Alasag, G.Idema, J.Teunissen en C.Robertson.
4075359: N.N. - The Islamic University of Rotterdam into the Third Millennium.
4075435: N.N. - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y.Evans-Wentz.
4075790: N.N. - Liedboek voor de kerken. 491 Gezangen. Meerstemmige zettingen.
4075969: N.N. - Deuxième Congrès Mondial des Partisans de la Paix. Varsovie 16-22, novembre 1950.
4076088: N.N. - Mennonite Encyclopedia. 4 Volumes. A Comprehensive Reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed. by H.S.Bender and C.H.Smith.
4076098: N.N. - Studia Rosenthaliana. Volume XIV, Number 2 - july 1980.
4076264: N.N. - Liturgisch woordenboek. Deel 1. (A - Kerkelijk jaar) Samengesteld onder red. van L.Brinkhoff, G.C.Laudy, A.Verheul en Th.A.Vismans.
4133511: N.N. - Bibliothek deutscher Canzel Beredsamkeit. (Predigten)
4134091: N.N. - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene. Uitgave van de Wereldraad van Kerken.
4134554: N.N. - Het mysterie van Gods Heilsplan met de mensen. (met 77 gravures van Doré in kleur)
4134698: N.N. - Siphre ad Numeros adjecto Siphre zutta. (Siphre d'be Rab. Fasciculus primus) Cum variis lectionibus et adnotationibus ed. H.S.Horovitz. (Einleitung in Deutsch, Text in Hebräisch)
4135549: N.N. - Liederen van het Leger des Heils. (Vier-stemmig)
4135633: N.N. - Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche Vrouw. 1e jaargang, aflevering 1 t/m 26.
4135839: N.N. - The Rig Veda. An Antholoy. One hundred and eight hymns. Selected, Translated and Annotated by W.D.O'Flaherty.
4136185: N.N. - Bijbelsch Magazijn voor alle standen. het Oude en het Nieuwe Verbond. Ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift.
4137120: N.N. - Leiturgia. (Band 1 bis 4). Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Hrsg. von K.F.Müller und W.Blankenburg.
4137569: N.N. - Rondom Holocaust. Een onderzoek naar de effecten van een omstreden televisieserie op jongeren.
4137645: N.N. - Common Worship. Services and Prayers for the Church of England.
4137845: N.N. - Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale. en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht 1618 en 1619. enz. Bericht vooraf door A.C.van Raalte, A.Brummelkamp en S.van Velzen.
4137866: N.N. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw Zending. 1901-1951. Gedenkboek van de Zending.
4138085: N.N. - Die Greuelpropaganda ist eine Lügenpropaganda, sagen die deutschen Juden selbst /. Atrocity Propaganda is based on lies, say the Jews of Germany themselves / La propaganda d'atrocités n'est que mensonges, déclarent les Juifs allemandes eux-mêmes.
4138503: N.N. - Gebeden voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer. ten gebruike in de Liberaal-Joodse Gemeenten in Nederland.
4138704: N.N. - Huisboek der zamenleving voor den beschaafden stand. Ter bevordering eener goede opvoeding en ter verkrijging van taal- en algemeene wereldkennis in vijf talen. Met platen. 1ste jaargang, 1e en 2e afdeeling.
4138724: N.N. - Voor de kinderen van Korach. Deel I - III. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I.De Lofzang. II.De liederen van opgang. III.De Koning komt.
4138834: N.N. - Cistercienser Lectionarium. Deel 1. Hierbij gebonden: Het Gemeenschappelijke van de Heiligen, en: Supplement voor de Cistercienserkloosters in Nederland.
4138847: N.N. - Quellen zur Geschichte der Täufer. V.Band. Bayern, II.Abteilung. Von K.Schornbaum
4138858: N.N. - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Band IV. Drei Täufergespräche. in Bern und im Aargau. Hrsg. von M.Haas.
4139200: N.N. - Sri Sri Ramakrishna Kathamrita. (3 volumes). According to M. (Mahendra) a Son of the Lord and Disciple. Translated by Dharm Pal Gupta. Word by word transation of original Bengali Edition.
4139306: N.N. - The Analects of Confucius. With A Selection of the Sayings of Mencius. The Way and Its Power of Laozi. English translation by J.legge. Preface by J.S.Bowman.
4139326: N.N. - Zingend geloven. Deel 1 t/m 6. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied.
4139435: N.N. - Het recht over de schutting. De rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek. Red.: B.Hessel e.a.
4139830: N.N. - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden.
4139842: N.N. - Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Tweede druk. Compleet in 13 dln.
4140096: N.N. - Verkenning en Bezinnen. 65 Nummers uit de jaargange 1 t/m 22. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het Joodse volk. M.m.v. C.B.Bavinck, J.Slomp, J.N.ASevenster, Simon Schoon, J.Schoneveld, H.Mulder, J.L.Koole, W.Zuidema, S.P.Tabaksblatt en vele andere.
4140106: N.N. - Voor zijn aangezicht. Een gesprek van Joden en christenen over bidden. Met bijdr. van V.Brümmer, N.Solomon, D. Lilienthal, e.a.
55687: N.N. - Noviomagum revivens. Herstelde glorie van de keizer Karel-stad
4140224: N.N. - Historical Views of Judaism. Four Selections. Diogene Tama: Transactions of the Parisian Sanhedrim - and 3 others. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
4140238: N.N. - Doch das Zeugnis lebt fort. Der jüdische Beitrag zu unserem Leben. [F.Böhm: Zur Humanitätsfrage: Störig: Denker, Forscher, Erfinder: W.Grohmann: Bildende Kunst: H.Jaesrich: Literatur, Presse und Verslagwesen]
4140367: N.N. - Kinder über den Holocaust. Frühe Zeugnisse 1944-1948. Hrsg. F.Tych, A.Kenkmann, E.Kohlhaas, A. Eberhardt.
4140380: N.N. - Judennot und Christenglaube. Hrsg. vom Schweizerischen Evangelischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland.
4140806: N.N. - The Centennial Book. The History of Orange City 1870-1970.
4140815: N.N. - Seasonal Worship from the Countryside. The Staffordshire Seven.
4141060: N.N. - Reisen nach Jerusalem. Das Heilige Land in Karten und Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Sammlung Loewenhardt. Jüdisches Museum (Abteilung des Berlin Museums) Bestandskatalog bearbeitet von A.Bekemeier.
4141215: N.N. - The Christian Approach to the Jew. Being a Report of Conferences on the Subject held at Budapest and Warsaw in April 1927. Reported by James Black.
4141225: N.N. - De Joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse.
4141361: N.N. - Der Alte Orient. Gemeinverständliche Darstellungen. Jahrgang 1 - 7 und 9. Hrsg. von Norderasiatischen Gesellschaft.
4141589: N.N. - The Quran. The Eternal Revelation vouchsafed to Muhammad The Seal of the Prophets. Arabic text with a new transaltion by Muhammed Zafrulla Khan.
4141606: N.N. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1906.
4141650: N.N. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1913.
4141681: N.N. - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4142037: N.N. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen.
4142150: N.N. - Tsjinstboek. Diel 2. Libben, Seine, Mienskip. In oanset.
4142557: N.N. - Le Collège de Genève 1559-1959. Mélanges historiques et littéraires.
4143567: N.N. - Facing West. Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus. (Exhibition in 1996 of the An-sky collection in the Russian Museum of Ethnography in St.Petersburg)
4143691: N.N. - Van Dale Grote Spellinggids.
4143725: N.N. - Genie en wereld. 11 delen. Alexander de Grote - Bach - Beethoven - Chopin - Van Gogh - Goya - Jezus - Leonardo da Vinci - Michelangelo - Rembrandt - Wagner. Ca. 300 blz. per deel
4143822: N.N. - Gartenlust Lustgarten. Die schönsten historischen Garten in Deutschland. Offizieller Führer der Schlösserverwaltungen. Miot 280 farbigen Abbildungen, einer Übersichts Karte und 8 Länderkarten.
4143823: N.N. - Raumkunst. Kunstraum. Innenräume als Kunstwerke - entdeckt in Schlössern, Burgen und Klostern in Deutschland. Mit 419 farbigen Abbildungen, einer Übersichtskarte, 9 Länder- und 2 Detailkarten.
4276040: N.N. - Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Eerste druk. Compleet in 11 dln.
4300036: N.N. - Bijbel-Oefeningen op elken dag des jaars, doorgaans ingerigt ten gebruike bij den Bijbelschen-Almanak. Voor het jaar 1839.
4300061: N.N. - Office de la Semaine Sainte. Latin et François.. A l'usage de Rome et de Paris, suivant la reformation du nouveau Missel, & du nouveau Breviaire Parisien. Avec des Réfléxions & des Instructions Chrétiennes sur les Epîtres, les Leçons, les Propheties & les Evangiles qui se lisent à la Messe & à l'Office divin, depuis le Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Quasimodo. Ensemble l'explication des sacrez Mysteres, representez par les Céremonies de l'Eglise.
4300168: N.N. - Talmud Bavli. The Schottenstein Edition. Seder Moed. Tractate Shabbos. Complete in 4 Volumes.. The Gemara: The classic Vilna edition, with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to Talmud study. The Hebrew folios are reproduced from the newly typeset and enhanced Oz Vehadar Edition. General Editor Hersh Goldwurm. (Hebrew / English)
4300279: N.N. - Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirchenmusik und Hymnologie in Kurhessen und Waldeck. Hrsg. vom Landesverband der evangelischen Kirchenchöre
4300329: N.N. - "Het boek der psalmen: nevens de gezangen, by de Hervormde Kerk in gebruik:. allen, volgens de gewoone zangwyzen, op nieuw in dichtmaat gebragt door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk ""Laus deo, salus populo"""
4300331: N.N. - Les Pseaumes de David / Cantiques pour le Culte Public. Nouvelle edition.
4300333: N.N. - Psaumes et cantiques. Recueil adopté par le Synode Général officieux des Églises Réformées de France.
4300336: N.N. - Cantiques pour le culte public,. recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon. (Signed by D.J.van Lennep)
4300484: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam. Hierbij gebonden: Boek der Psalmen nevens de Gezangen enz. uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekooren. Te Haarlem bij Joh.Enschede, 1816
4300512: N.N. - Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koninkrijk Holland.
4300624: N.N. - The book of Common Prayer,. and Administration of the Sacraments and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the use of the United Church of England and Ireland: together with the Psalter, or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in Churches.
4300643: N.N. - Tenachon. Tora - Geschriften - Profeten. Samengesteld door E.Whitlau e.a.in samenwerking met Y.Aschkenasy.
4300759: N.N. - Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jesus Christ. / Les Pseaumes de David Mis en Vers Francois. Revue et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition. Et avec: Cantiques pour le Culte Public, Recuellis et Imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht chez Blusse, 1806
4300762: N.N. - Dienstboek. Deel 1. Schrift - Maaltijd - Gebed. Een proeve.
4300782: N.N. - Psaumes, Cantiques et Textes pour le culte. Recueil à 4 voix. à l'usage des Eglises réformées suisses de langue francaise. (459 cantiques)
4300783: N.N. - Trinity Hymnal. Published by the Orthodox Presbyterian Church. (Hymnal, Psalter selecions, Forms for public professions of faith, Westminster Confession, Indexes)
4300785: N.N. - Le Psautier francais. Les 150 psaumes de Réforme. Versifiés en francais contemporain, Mélodies originales de XVIe siècle, harmonisées à quatre voix. (Fédération musique et chant de la Réforme)
4300788: N.N. - Jaarboek van de maatschapij der nederlandse letterkunde te Leiden 1975 t/m 2002. Echter zonder jaarboek 1992 en 2002.
4300791: N.N. - Die berymde Psalms saam met die evangeliese Gesange.
4300793: N.N. - Magyar Református Énekeskönyv.
4300796: N.N. - Loow nü e Hiire. Nordfrasch sungebök (Nordfriesisches Gesangbuch) Ütarbed, diiljwis eefter üülje forlaage, foon E.M.Dahl än maning heelpere.
4300798: N.N. - Hymni ofte Loff-sangen op de Christelijcke Feest-dagen, ende Ander-sins. Facsimilé uitgave uit 1615. Met inleiding door J. van Biezen en Marie Veldhuyzen: uitgegeven onder auspiciën van Stichting Centrum voor de Kerkzang.
9603: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Catechismus, ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere, Die in de Kerken ende Schoolen der Nederlandsche Gereformeerde Kerken geleert wordt. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende de Liturgie der selver Kerken.
9605: N.N. - Ordonnantien ende Decreten, van den H. Concilie Generael, Ghehouden tot Trenten: Onder onse Alderheylighste Vaders, Paulus de III. Julius de III. ende Pius de IV. Pausen van Romen. Hier by is gevoeght de Confirmatie van desen Concilie, solemnelijck ghedaen by Pius de IV. Paus van Romen.
9607: N.N. - Kort Samenstel Der Kristelyke Leere Naar de Leerbegrippen der Kristelyke Gemeente toegedaan de Onveranderde Augsburgse Geloofsbelijdenis, tot Gebruik der Leerlingen aan 't licht gegeven.
9608: N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi, Inden Name onses Heeren Jesu Christi Ghehouden door authoriteyt der Hoogh:Mogh:Heeren Staten Generael der Vereenighden Nederlandts, Tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
9609: N.N. - Het Boek der Psalmen, Nevensde Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in Gebruik. WAARBIJ: Catechismus, Ofte Onderwijzinge in de Christelijke Leere, die in de Nederlandtsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleert wert.
9610: N.N. - Kerkelyk Handboekje, Zynde een kort uitreksel, van de Voornaamste Actens, der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelyk op de Zuiverheit der Leere, Rust der Kerke, enz. Als mede De Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Veel vermeerdert en met een Voorrede verrykt, in welke de Opkomst, Noodzakelykheid en Nuttigheid der Kerkelyke Vergaderingen, uit de Oudheid en Kerkelyke Historien wordt aangetoont en opengelegt.
9611: N.N. - Brief van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, den 10. Junij 1664. Aen zijn Roomsche Keyserlycke Majesteyt raeckende het in-nemen van Dyler-Schans.
9612: N.N. - Politique Aenmerckinge over den Oorlogh, Tusschen Engelandt en de Vereenighde Nederlanden.
9613: N.N. - Ronde Waerheyt, In 't midden der Leugenen, Vermeerdert met de Strijdt, tusschen de Waerheyt, en de Leugen. In het Licht gebracht door een Liefhebber der Waerheyt.
9614: N.N. - Het Leven en Daden van den werreldberoemden krygsheld, Prins Eugenius van Savoje. Met fraaije Platen verciert.
4007760: N.N. - Biblical Theology Bulletin. Volume 1-25. A Journal of Bible and Theology. Ed.by D.M.Bossman and L.J.White. Vol. 1 - 25. 1971 - 1995, in issues complete
4008941: N.N. - Biblischer Kommentar Altes Testament. ( 36 Bde ). Begründet von M.Noth. Hrsg.von S.Herrmann und H.W.Wolff. Unter mitwirkung von: C.Westermann, W.H.Schmidt, uva.
4009098: N.N. - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Onder red.v.: J.N.Bakhuizen v.d.Brink, W.F.Dankbaar, W.J.Kooiman, D.Nauta en N.v.d.Zijpp.
4013176: N.N. - Zoals er gezegd is over... 30 dln.Compleet. Bijbelcommentaren voor de moderne mens. 1e reeks: Het Oude Testament. Onder red. van P.A.H.de Boer, C.A.Rijk, J.Soetendorp en H.v.Praag. 2e reeks: Het Nieuwe Testament. Onder redactie van C.A.Rijk en H.v.Praag.
4015710: N.N. - Christelijke Encyclopedie. Onder red.van F.W.Grosheide en G.P.van Itterzon. Met medewerking van vele vakgeleerden.
4015738: N.N. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. In Gemeinschaft m.H.Frhr.v.Campenhausen, E.Dinkler, G.Gloege, und K.E.Logstrup. Hrsg.von Galling.
4018505: N.N. - Woorden uit den Bijbel met anti-jezuitische en andere aanteekeningen:. gevolgd door den tekst en de vertaling van het Summarium Constitutionum, Quae ad Spiritualem Jesuitarum Institutionem Pertinent. En der: Regulae Communes Societas Jesu.
4025977: N.N. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
4026269: N.N. - Unitas Fratrum. Herrnhutter Studien Hrsg von M.P.van Buijtenen, C.Dekker und H.Leeuwenberg (Rijksarchief in Utrecht).
4031667: N.N. - Kirchengeschichte als Missionsgeschichte. I.Die alte Kirche. II/1.Die Kirche des früheren Mittelalters. Hrsg.von H.Frohnes und U.W.Knorr.
4037432: N.N. - Het Christelijke Oosten. Verhandelingen over de geschiedenis en het godsdienstig leven van de oostersche kerken. Door C.A.Bouman, E.Sloots, F.Wijnhoven, C.de Clercq, J.O.Smit e.a. (Over o.a. de breuk, de heilige ikonen, de eerediensten).
4038529: N.N. - Het blijvende Woord. (Deel 1 en 2). Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is.
4038686: N.N. - Kunst der Reformationszeit. Staatliche Museen zu Berlin, Hauptstadt der DDR. Ausstellung im Alten Museum vom 26.August bis 13.November 1983.
4038762: N.N. - Reformatorische Stemmen verleden en heden. Bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Willem de Zwijgerstichting. M.m.v. R.H.Bremmer, K.Exalto, W.H.Velema e.a.
4039388: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 3. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4040838: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1 - 6. Onder red. van D.Th.Kuiper, J.van Gelderen, B.de Groot, C.J.de Kruijter e.a.
4041325: N.N. - Nederlandse orgelpracht. Door H.P.Baard, Jos.de Klerk, M.A.Vente e.a.
4044394: N.N. - Ornamenta Ecclesiae. (Komplett in 3 Bde.). Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. Hrsg. von A.Legner. Hugo Borger zum sechzigsten Geburtstag gewidmet.
4045646: N.N. - Het Boekske, getiteld: De R.K.Kerk in Oud-Nederland, enz. benevens verdere hulpschriften, zonder vooroordeel, aan het gezond verstand getoetst.
4050551: N.N. - Boldern. Haus der Begegnung. Aus Geschichte und Arbeit der reformierten Heimstätte Boldern, Männedorf. Grundsätzliche Beiträge zur Tätigkeit der Laieninstitute. Selbstdarstellung von Akademien und Heimstätten in Holland, Deutschland, Schweden, Frankreich und der Schweiz.
4051772: N.N. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis. Redactie L.J.Wolthuis en J.Vree.
4052359: N.N. - In dienst van de Kerk. 75 jaar Verenigin van kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995.
4058012: N.N. - Bibliothek der Kirchenväter. (56 von 63 Bände). Eine Auswahl patristischer Werke in deutscher Übersetzung. Hrsg. von O.Bardenhewer, Th.Schermann, K.Weyman u.a.
4065132: N.N. - Das tat Gott unter Deutscher Jugend 1944-1951. Werden und Wachsen der Oekumenischen Marienschwesterschaft.
4065134: N.N. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam. Onder red. van H.ten Boom, G.H.v.d.Graaf, A.J.Lamping, J.C.Okkema.
4067793: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 14e Jaargang 1991. Nr.34 en 35.
4067795: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 16e Jaargang 1993. Nr.38 en 39.
4067796: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 17e Jaargang 1994. Nr.40 en 41.
4068771: N.N. - Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus. (Die Anfänge des Pietismus 4)
4070766: N.N. - Meditations on Mary. Illustrated with Works by the Old Masters. With essays by Kathleen Norris and excerpts from the King James Version of the Bible.
4073467: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Volumes 1 - 42. Uitgegeven door P.A.H.de Boer (1 t/m 16), toen door A.S.v.d.Woude (17 t/m 33), vervolgens door J.C.de Moor (vanaf 34) namens het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland.
4076242: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 6. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4135604: N.N. - Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil. (3 Tle.). Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch.
4136420: N.N. - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Zevende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Red.: P.Abels, J.L.Admiraal, e.a.
4136423: N.N. - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijke gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. Zesde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Red.: J.C. Okkema, G.N.M. Vis e.a.
4136688: N.N. - De algemeene kerkvergadering van 1869. Overgezet uit de Civiltà Cattolica. 24 Afleveringen gebonden in 1 band.
4137361: N.N. - The great Age of Fresco. Giotto to Pontormo. An Exhibition of Mural Paintings and Monumental Drawings at the Metropolitan Museum of Art.
4137606: N.N. - De Vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
4138084: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1, 3, 4 en 5.
4138758: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 3. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4140598: N.N. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
4140807: N.N. - The Pillar Church. A Book of Remembrance. 1847-1984. Christian Reformed Church Holland, Michigan.
4141016: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4141853: N.N. - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Deel 1 t/m 65. 1873-1965. Voortgezet vanaf deel 51 als: Haarlemsche Bijdragen. Met de registers.
4141912: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 4. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4142136: N.N. - Die Klosterkirche Marienstatt. (Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Forschungsberichte 4)
4142789: N.N. - Sebastiaan. Martelaar of mythe.
4143708: N.N. - Hollandsche geloofshelden. het leven en sterven van onze oudvaders. (Alardin, Boot, Beukelman, Borstius, Costerus, Hellenroel, e.a.)
4300268: N.N. - Biblischer Kommentar Altes Testament. (Komplett in 39 Bde bis heute erschienen). Begründet von M.Noth. Hrsg.von S.Herrmann und H.W.Wolff. Unter mitwirkung von: C.Westermann, W.H.Schmidt, uva.
4300309: N.N. - Rond de kerk in Zeeland. Onder redactie van A.Wiggers, P.Abels, H.ten Boom en H.Uil.
4300875: N.N. - "De hugenoten Nederland. Tentoonstelling in het museum ""het Prinsenhof"" - Delft 19563-1964,."
4300888: N.N. - Der Deventer Endechrist von 1524. Ein reformationsgeschichtliches Zeugnis. Teil 1: Faksimile-Druck mit einführenden Beiträgen. Hrsg. von H.Niebaum, R.Peters, E.Schütz und T.Sodmann.
9472: N.N. - Die Psalmen und Festlieder für den öffentlichen Gottesdienst der stadt und Landschaft Bern. Mit Hochobrigkeitlichem Privilegio.
101345: AA, DR. WIETZE VAN DER & DR. PIM DEN HERTOG - Open diensteninnovatie in Nederland. Hoe bedrijven gezamelijk nieuwe diensten realiseren.
130936: AA, MR. H. & MR. J.TH. DE SMIDT & A.H. HUUSSEN JR. [EDS.] - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. Volume I: Stukken van algemene aard. De gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgschiedenis & Volume 2: Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht tot 1820 [2 Vols. Compl.]
130385: AA, MANU VAN DER & SJOERD FAASSEN & GEERT SWAENEPOEL [EDS.] - Uitgever Bert Bakker [1912-1969]
85203: AAFJES, B. / P. WORM - De vrolijke Vaderlandse Geschiedenis
181185: AAFTINK, BETTIE & COLYN BOL - Cultuur en kleedgedrag in de 20e eeuw.
140368: AAGEN-MORO, TAI - Twee-één.
131963: AAKEN, W. VAN - Het oostelijk front: de heksenketel. Smolensk - Moskou - Stalingrad - Koersk - Breslau.
90846: AALBERS, P.G. - Justitiae Sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
162028: AALBERS, MR. P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland, 1795-1850.
30936: AALBERS, B. JAN - De duif heeft ons een goed bericht gebracht. Een autobiografisch tijdsbeeld van vijfenvijftig jaar oecumenisch predikantschap
4139300: AALBERS, B. - De ware Judas. Nieuw licht op een duister figuur.
4070276: AALBERSBERG-VAN LOON, C. - De derde stem en de vierde Stem. Een onderzoek naar het functioneren van psalm 31 en 139 in het pastoraat. (Diss.)
130743: AALDEREN-SMEETS, SANDRA I. VAN - Neural Dynamics of Visual Selection.
4055318: AALDERS, W.J. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermacher`s Reden über die Religion. Als proeve van apologie.
31974: AALDERS, WILLEM - Pascal als apologetisch prediker
86132: AALDERS, W. / J.A. VAN NIEUWENHUIJZEN - Hervormd- remonstrants gesprek
94694: AALDERS, W. - Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof
53357: AALDERS, W. - Antwoord op de Godsverduistering. Het christelijk geloof in gesprek met Joden, Grieken en atheïsten
93593: AALDERS, W. - De overlevingskansen van een protestantse natie. Nederland in een verenigd Europa
93595: AALDERS, W. - Wet. Tragedie. Evangelie. Een andere benadering van het boek Job
30126: AALDERS, W. - Confiteor - Ik belijd. Evangelisch reveil in een apocalyptische tijd
94648: AALDERS, MAARTEN JOHAN - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk
48275: AALDERS, PROF. DR. G.CH., BOUMA, DR. C., GISPEN, PROF. DR. W. H., E.A. - Korte Verklaring van de Heilige Schrift
142545: AALDERS, GERARD & CEES WIEBES - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland.
48104: AALDERS, G.CH. - Ezechiël, Deel 1 en 2 compleet, Commentaar op het Oude Testament (COT)
4025105: AALDERS, W. EN HEYST, D.V. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.
4011950: AALDERS, W. - Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid.
4011947: AALDERS, W. - Theologie der verontrusting.
4011949: AALDERS, W. - Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof.
85865: AALDERS, C. E.A. - Altijd zondag. Handboek voor het Catechismus-onderricht (2 delen)
55029: AALDERS, W.J. - Groote mystieken. Giordano Bruno - Santa Teresa - Jacob Boehme - Madame Dela Mothe-Guyon - Gerhard Tersteegen - Novalis
55030: AALDERS, W.J. - Groote mystieken. Augustinus - Ps. Dionysius Areopagita - Bernard van Clairvaux - Eckehart - Tauler - Ruusbroec
89328: AALDERS, C. - Lot en illusie, hedendaagsche bewegingen en stroomingen.
45443: AALDERS, G.CH. - Ezechiel, Deel 1, Commentaar op het Oude Testament (COT)
87625: AALDERS, G.CH. - Het liedboeksken van Israëls pelgrims. Zestien preeken over de liederen Hammaäloth.
85086: AALDERS, W.J. - Dr. A. Kuyper
94641: AALDERS, MAARTEN JOHAN - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk
4010328: AALDERS, G.CH. - A short introduction to the Pentateuch.
4010329: AALDERS, G.CH. - Oud-Testamentische kanoniek.
164264: AALDERS, GERARD & COEN HILBRINK - De affaire Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland.
154809: AALDERS, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
85932: AALDERS, G.J.D. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 79ste jaargang, aflevering 3. 1966
167463: AALDERS, GERARD - Eksters. De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank.
31747: AALDERS, W. / HEYST, D. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies
55540: AALDERS, G. CH. E.A. - Korte verklaring der Heilige Schrift (Complete Set, luxe uitgave)
30825: AALDERS, W. - De grote ontsporing. Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie
121664: AALDERS, WILLEM - Metselen als ambacht en hobby.
92976: AALDERS, W. - Wet, Tragedie, Evangelie. Een andere benadering van het boek Job
46599: AALDERS, G.CH. - Het Hooglied, Commentaar op het Oude Testament (COT)
84400: AALDERS, W.J. - Om de Kerk
30824: AALDERS, W. - De tijdgeest weerstaan. Een bundel artikelen van de hand van Dr. W. Aalders aan hem aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag
87746: AALDERS, W. E.A. - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit V.D.M. ter gelegenheid van zijn vijfenzestige verjaardag.
4000803: AALDERS, G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
94695: AALDERS, W. / NIEUWENHUIJZEN, J.A. VAN - Hervormd remonstrants gesprek
31788: AALDERS, W.J. - Kennis van de symbolische en van de liturgische geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk (Pro Ministerio. Handleiding bij de studie voor het proponentsexamen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. II)
30239: AALDERS, W. / HEYST, D. VAN - Hermann Friedricht Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften
31775: AALDERS, G.J.D. E.A. - Bijbels Handboek. Deel IIB. Tussen Oude en Nieuwe Testament
82551: AALDERS, W.J. - Staat en zonde. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 4, No. 9
4013260: AALDERS, G.CH. - Het liedboeksken van Israëls pelgrims. 16 Preeken over de liederen Hammaäloth.
4030846: AALDERS, W. (BUBER, M.) - Martin Buber.
4143235: AALDERS, M.J. - De komst van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898.
4140355: AALS, C.VAN - Als ik wil kan ik duiken. brieven van Claartje van Aals, verpleegster in de joods psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bosch. 1940-1943. Samengesteld door S.Wyers.
54054: AALST, G.J. VAN - Nodig te weten. 52 preken over de drie stukken. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus.
153296: AALST, IRINA - Cultuur in de stad. Over de rol van culturele voorzieningen in de ontwikkeling van stadscentra.
90738: AALST, G.J. VAN E.A. - Leer ons bidden
30105: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
133005: AALST, LOEK VAN  & ANNIGJE HOFSTEDE - Noord-Nederlandse meubelen van renaissance tot vroege barok 1550-1670
110526: AALST, T.T.A.B.M. VAN DER & J.A.M.M. THIJSSEN [FOREW.]. - Waterschap de Maas- en Diezepolders. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het waterschap.
30298: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
30106: AALST, G.J. VAN - Met hart en mond, ons belijdenis doen
31396: AALST, G.J. VAN - Ten dis geleid. Ons avondmaalsformulier
31325: AALST, G.J. VAN E.A. - Wegwijzer... Bijbels Dagboek voor jongeren vanaf 16 jaar
110512: AALST, A.J. VAN DER (ET AL.) - 'Dat allen één zijn'. Het Christelijk Oosten 1948-1998. De geschiedenis van een tijdschrift.
9986: AALST, GERARDUS VAN - Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyl de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vastelling van de Leere der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, ende tot bestier van swakke Godtzaligen.
2227300027: AALST, GERARDUS VAN - Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyk de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vaststelling van de Leere der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, ende tot bestier van swakke Godtzaligen.
4133773: AALST, G.VAN - De biografie van mijn geloof.
53620: AALST, G.J. VAN - Achter gesloten deuren. Gedachten over kerkenraadswerk
31349: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elia
31350: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elisa. Meditaties over de profeet Elisa, geschreven door: Ds. D.L. Aangeenbrug in 'De Wachter Sions' van: 1962-1968
30246: AANGEENBRUG, D.L. - De pelgrimsreis naar Sion. 21 predikaties over Psalm 84
53496: AANGEENBRUG, D.L. - De pelgrimsreis naar Sion. 21 predikaties over Psalm 84
85785: AANTJES, W. E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur
95311: AANTJES, W. E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur
152979: AARABI, PARHAM - The Art of Lecturing. A Practical Guide to Successful University Lectures and Business Presentations.
153447: AARDE EN HAAR VOLKEN - - De Aarde en haar Volken. Jaargang 1870.
181164: AARDE EN HAAR VOLKEN - De Aarde en haar Volken. Tienjarig Register 1865-1874 & Alphabetisch register 1875-1884 [2 Vols.].
4139403: AARDE, R.B.VAN - Die barmhartigheidsbediening van die Ned.Geref.Kerk van Natal:. 'n kerkhistoriese perspektief. (Diss.)
4143753: N.N. (AARGAU) - (7 Bücher). Aargau. Natur und Erforschung. 1953, 400 S., Geb. - N.Halder: Geschichte des Kantons Aargau. 1803-1953. Band 1. 1953, 368 S., Geb. - 150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen 1803-1953. 1954, 542 S., Geb. - Die Kunstdenkmäler des kantons Aargau. Band 2. Lenzburg und Brugg. 1953, 480 S., Geb. - Argovia. Band 97. 1985, 372 S., Geb. - und 2 andere.
54566: AARRE, LAUHA / NOTH, MARTIN A.O. - Kohelet (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIX)
145831: AARSEN, LILIAN VAN DEN - Randvoorwaarden voor natuurlijke kwaliteit in pleistocene zandgebieden. Een onderzoek vanuit persistentietheorie in het perspectief van planning.
131258: AARTS, PETRA G.H. & JEANETTE ELAND & ROLF J. KLEBER & JOS M.P. WEERTS [EDS.] - De joodse naoorlogse generatie: onuitwisbare sporen?
145195: AARTS, F.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from the Westminster School Library MS. 3, with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
160274: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN [EDS.]. - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
100818: AARTS, J.F.M.C. - Zelfbeoordelingen.
4300139: AARTS, C.J. & ETTEN, M.C.VAN, - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
153444: AARTSEN, NOUD [PHOTOGR]. & LEXD PEETERS [TEXT] - Woest in orde. De identiteitsvervaging van Zuid-Oost Brabant door de lens van Noud Aartsen.
89836: AARTSEN, NOUD - Noud Aartesen Fotografeerde De Verdwijnende Kempen.
103834: AARTSMA, KOEN [ED.]. - Nederland en de zee. Een eeuwigdurende strijd. Februari 1953-1978: 25 jaar na de ramp.
145988: ABAILARD, PETER [HANS-WOLFGANG KRAITZ - TRANSL. - ED.]. - Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen.
104365: ABATE, MARCO [ED.]. - Houses of Art. A Journey Through Art and History in Italy's Greatest Museums.
131615: ABBAGNANO, NICOLA [EDS. - ET AL.] & FRANCO LOMBARDI [ED.] - La filosofia contremporanea in Italia [2 Vols.]
162143: ABBENHUIS, MARIE-ANTOINETTE - Perceptual Identification in normal Ageing, Dementia of the Alzheimer Type, and Depression.
130631: ABBING, MICHIEL ROSCAM & PETER THISSEN - De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten. 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen.
167155: ABBOTT, GEOOFFREY - Rack, Rope and Red-Hot Pincers. A History of Torture and Its Instruments.
164440: ABBOTT, GEOFFREY - Amazing Stories of Female Executions.
4300039: ABBOTT-SMITH, G. - A manual greek lexicon of the New Testament.
142464: ABCOUDE, CHR. VAN & JAN RINKE [ILLUSTR.]. - Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden jongen.
54436: ABD-EL-JALIL, J.-M. - Histoire de la Littérature Arabe
4075375: ABD-RU-SHIN, - In the Light of Truth. The Grail Message.
4142855: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee.
154944: ABDULHAMID, AMMAR - Een verborgen leven. Roman uit Syrië.
101397: ABDULLAH II OF JORDAN, KING - Our Last Best Chance. The Pursuit of Peace in a Time of Peril.
104322: ABEELE, ANDRIES VAN DEN - Emiel van den Abeele. Een vechter.
166340: ABEELE-BELLON, ROSA VAN DEN - Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde [2 Vols. Compl.].
92456: ABEGG, EMIL - Der Messiasglaube in Indien und Iran. Auf Grund der Quellen dargestellt. Mit acht Lichtdrucktafeln
4002856: ABEGG, L. - Ostasien denkt anders. Versuch einer Analyse des West-Östlichen Gegensatzes. Geb.
153433: ABEL, ARMAND [ED.]. - Beschavingsgeschiedenis van de Islam.
170712: ABEL, GÜNTER - Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie jenseits von Essentialismus und Relativismus.
170721: ABEL, GÜNTER - Zeichen der Wirklichkeit
167444: ABEL, RICHARD E. LYMAN W. NEWLIN [EDS. - ET AL.]. - Scholarly Publishing. Books, Journals, Publishers and Libraries in the Twentieth Century.
157230: ABELARDO MORELL, ABELARDO [PHOTOGR.]. & NICHOLSON BAKER [FOREW.]. - A Book of Books.
156619: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie 1848-1898.
145154: ABELMAN, L.J. & J.L. VAN DER VALK - Zo zag Goes eruit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes, met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke.
53510: ABELMANN, L.J. / VALK, J.L. VAN DER - Zo zag Goes er uit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes
145734: ABELMANN, ANNELIES M. - Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniastins tot stadskantoor
101798: ABELS, DRS. P.H.A.M. & DRS. N.D.P. HABERMEHL & DRS. A.P.F. WOUTERS [EDS.]. - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgeschiedenis.
141061: ABELS, KURT [ET AL.]. - Epitaph für Gregor Hövelmann. Beitrag zur Geschichte des Niederrheins dem Freund gewidmet.
88983: ABELS, P.H.A.M. / WOUTERS, A.PH.F. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland Classis Delft en Delftland 1572-1620. RGP, kleine serie 93.
96055: ABELS, P.H.A.M. E.A. - Van tweeën één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen. Dertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
31059: ABELS, P.H.A.M. - Ovittius' metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de Reformatietijd
162250: ABELS, GABRIELE & STEFANIE SIFFT [EDS.]. - Demokratie als Projekt. Feministische Kritik an der Universalisirung einer Herrschaftsform.
53469: ABELS, P.H.A.M. E.A. - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgescheidenis
52411: ABELS, P.H.A.M., WOUTERS, A.PH.F. - Classicale Acta 1573-1620
4043680: ABELS, P.H.A.M. & WOUTERS, A.PH.F. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. I.De nieuwe kerk. II.De nieuwe samenleving.
4300276: ABELS, P.H.A.M. - De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678)
89153: ABERNETHY, JOHN - Sermons on various subjects. (Vol. IV.). Containing, I. Temptations to Evil not from God. II. Men temted to Evil by their own Lufts. III. Of Natural, Moral, and Civil Liberty. IV. Of Christian Liberty. V. On the same Subject. VI. Of the Kingdom of God. VII. Of believing in Christ. VIII. Of Inability to do good arising grom vicious Habits. IX. A. Sermon addressed particularly to young Persons. X. How divine Worship is to be acceptably performed. XI. The Evil and Folly of Covetousnes. XII. The proper Improvement of temporal Possessions. XIII. Of the Blessednes of the Pure in Heart. XI. Of the Blessednes of the Peace-Makers. XV. A Conversation becoming the Gospel recommended.
89152: ABERNETHY, JOHN - Sermons on various subjects. (Vol. III.). Containing, I. Religion and Virtue, considered under the Notion of Wisdom. II. The Excellency of Wisdom. III. The Ways of Wisdom, Ways of Pleasantnefs. IV. Wisdom the Strenth of the Mind. V. The Favour of God, obtained by Wisdom. VI. Long-Life, Riches, and Honour, the Fruits of Wisdom. VII. The Love of Wisdom, necessary to the attaining of it. VIII. Diligence in seeking Wisdom always successful. IX. Self-Government essential to Wisdom. X. The Proud and Scornsul incapable of attaining to Wisdom. XI. Attending to public Instruction, and other Instrumental Duties, recommended. XII. Walking with Wife Men, a Means of attaining to Wisdom. XIII. The Foundation of Considence towards God explained. XIV. On the same Subject. XV. Walking by Faith and not by Sight, explained and recommended.
8941: ABERNETHY, JOHN - Een Christelick ende Goddelick Tractaet, Inhoudende de Medicine der Siele. Waer in 1. De sieckten der Ziele wijt-loopigh beschreven. 2. De gequetste Faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaken dienstelick gestelt. 4. De teyckenen ende Symptomata bysonderlick ghespecificeert. 5. De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6. En de Remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare Conscientie ontrust zijn. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door Johannes Lamotius.
171115: ABICHT, LUDO - De haan van Asklepios. Pleidooi voor een positief atheïsme.
170416: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
4051435: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
4140221: ABICHT, L. - De Joden van België.
4300284: ABINENO, J.L.CH. - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor /. Liturgical Forms and Patterns in the Evangelical Church in Timor. (Diss.)
101709: ABKOUDE, CHR. VAN - De Man met de Poppenkast.
60003: ABMA, H. - Gerechtigheid zonder beul (Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof)
123555: ABMA, R. & F.J. HOOGEWOUD [EDS - ET AL.]. - Nog dichter buh genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
84953: ABMA, G.H. E.A. - Is er iets nieuws onder de zon?
152409: ABMA, RUUD & IDO WEIJERS - Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland.
142269: ABMA, R. & B. BOERSEMA & J. BUYLINCKX [EDS. - ET AL.]. - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
145736: ABMA, MR. M.J.CH. & P.A. BOELIS-TUYTEL & W.E. VAN DER LINDEN & D.S. REIJNDERS [EDS.]. - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van ealledag in en om Twisk 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
94606: ABMA, G. E.A. - Hoedemaker herdacht
181029: ABMA, MR. M.J.CH. & P.A. BOELIS-TUYTEL & W.E. VAN DER LINDEN & D.S. REIJNDERS [EDS.]. - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van ealledag in en om Twisk 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
91279: ABMA, H.G. E.A. - Prekenserie van recht en genade. 14e jaargang, 1967.
170434: ABMA, RUUD - De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire Stapel.
4068409: ABMA, J.F. - Gerechtigheid zonder beul. Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof. (Diss.)
166238: ABOULELA, LEILA - De vertaalster.
151841: ABRAHAM, DAVID - The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis.
141367: ABRAHAM, WERNER [ED.- ET AL.]. - Terminologie zur neueren Linguistik.
122001: ABRAHAMS, ISRAEL - Jewish Life in the Middle Ages.
140598: ABRAHAMS, ISRAEL & R.G. FUKS-MANSFELD [FOREWORD]. - Joods leven in de Middeleeuwen.
154933: ABRAHAMS, ROGER D. & JOHN F. SZWED [EDS. & INTROD.]. - Discovering Afro-America.
154927: ABRAHAMS, ROGER D. & JOHN F. SZWED [EDS. - ET AL.]. - After Africa. Extracts from British Travel Accounts and Journals of the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries concerning the Slaves, their Manners and Customs in the British West Indies.
90705: ABRAHAMS, HENRIK - Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives Germaniques.
145830: ABRAHAMS, ISRAEL & R.G. FUKS-MANSFELD [FOREWORD]. - Joods leven in de Middeleeuwen.
4070735: ABRAHAMS, I. - Jewish Life in the Middle Ages.
110786: ABRAM, LOEKI - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse Joden.
145686: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
180976: ABRAMOWITZ, SJOLOM JANKEV [= MENDELE MOJCHER SFORIM = MENDELE DE BOEKVERKOPER] - Manke Fisjke.
46469: ABRAMOWSKI, RUDOLF - Das Buch des betenden Gottesknechts, Der Psalmen zweiter Teil
4141420: ABRAMOWSKI, L. - Drei christologische Untersuchungen.
131590: ABRAMS, RICHARD M. - Conservatism in a Progressive Era. Massachusetts Politics, 1900-1912.
101601: ABRAMS, ELLIOT M. - How the Maya Built their World. Energetics and Ancient Architecture.
130026: ABRAMSON, TONY [ED.] - Two Decades of Discovery. Studies in Early Medieval Coinage
100419: ABRAMSZ, S. - Uiltje. Wie weet wordt wijs. Wetenswaardigheden over Menschen, Nattur en Techniek. Voor de jeugd bewerkt.
180773: ABREU, CAPISTRANO DE [ARTHUR BRAKEL - TRANSL.]. - Chapters of Brazil's Colonial History 1500-1800.
157906: ABSILLIS, KEVEN [& ANNELIES VAN UYTSEL] - Een kleine uitgeverij van stand. Fondslijst Uitgeverij A. Manteau / Les Editions Lumière 1956-1970.
171029: ABSPOEL, PETER - Zingeving in het Westen. Traditie, strijdersethos en christendom.
164487: ABU-HUSAYN, ABDUL-RAHIM - The View From Istanbul. Ottoman Lebanon and the Druze Emirate.
165328: ABUJABER, RAOUF SA'D & FELICITY COBBING - Beyond the River. Ottoman Transjordan in Original Photographs.
122198: ABUSHOUK, AHMED IBRAHIM & HASSAN AHMED IBRAHIM [EDS.]. - The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia. Identity Maintenance or Assimilation ?
145721: ABUYS, GUIDO & DIRK MULDER - Een gat in het prikkeldraad. Kamp Westerbork - ontsnappen en verzet.
141890: ACDA, DRS. G.M.W. & DR. PH.M. BOSSCHER [ET AL.]. - Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam.
87610: ACHELIS, E. CHR. - Praktische theologie. Voor Nederland bewerkt door L.W. Bakhuizen van den Brink.
4140562: ACHELIS, H. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. Neudruck der 2. Auflage Leipzig 1925.
160541: ACHILLEUS TATIOS [HEIN L. VAN DOLEN - TRANSL. & ED.]. - De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon.
180871: ACHT, ROB VAN [ED.]. - Musical Instruments from the East- and South-East Asian Mainland.
4139477: ACHTEMEIER, E. - Nature, God, and Pulpit.
122625: ACHTEN, GERARD & HERMANN KNAUS [EDS.]. - Deutsche und Niederländische Gebetsbuchandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
165574: ACHTERBERG, GERRIT [BERTUS AAFJES - INTROD.]. - Cryptogamen. Eiland der Ziel - Dead End - Osmose - Thebe.
131930: ACHTERHOEK - Jaarboek Achterhoek en Liemers [17 Vols.]
4057991: ACHTERHUIS (E.A.) HANS - De Denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw. Samengesteld door H.Achterhuis, J.Sperna Weilansd, S.Teppema en J.De Visscher.
4046338: ACHTERHUIS, HANS - Filosofen van de derde wereld. F.Fanon, Che Guevara, P.Freire, I.Illich, Mao Tse-Toeng. *Baarn-Ambo, 1975, 128 blz.
4049638: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
30135: ACHTERHUIS, HANS E.A. - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw
170029: ACHTERHUIS, HANS & JAN SPERNA WEILAND & SYTSKE TEPPEMA & JACQUES DE VISSCHER [EDS]. - Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe orientatie in de twintigste eeuw.
167922: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
170030: ACHTERHUIS, HANS & JAN SPERNA WEILAND & SYTSKE TEPPEMA & JACQUES DE VISSCHER [EDS]. - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
162263: ACHTERHUIS, HERMAN J. - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
161514: ACHTERHUIS, HANS & JAN SPERNA WEILAND & SYTSKE TEPPEMA & JACQUES DE VISSCHER [EDS.]. - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
4300991: ACHTERHUIS, HANS E.A. (RED.) - Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe oriëntatie in de twintigste eeuw.
31674: ACHTERMEIER, PAUL J. A.O. - Maria im Neuen Testament. Eine Gemeinschaftsstudie von protestantischen und römisch-katholischen gelehrten
82047: ACKER, W.P.A. E.A. - Abortus. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 40
146387: ACKER, MARIAN FRANCIS - Etchings of Old Mobile
143869: ACKERMAN, DIANE - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschiedenis van onze zintuigen.
180555: ACKERMANN, PETER & HERBERT SCHNEIDER [EDS.]. - Clara Schumann. Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone. Bericht über die Tagung anlässlich ihres 100. Todestages.
162185: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek [1663 - 1705].
4140691: ACKERMANS, G. E.A. (RED.) (LAARHOVEN, J.C.P.A.) - Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan J.C.P.A. van Laarhoven bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
4051912: ACKRILL, J.L. (ARISTOTELES) - Aristoteles. Vertaald door F.v.d.Blij en Ph.v.d.Eijk.
4300927: ACKROYD, P.R. & C.F.EVANS, - The Cambridge History of the Bible. I.Fom the Beginnings to Jerome. II.The West from the Fathers to the Reformation. III. The West from the Reformation to the Present Day.
164756: ACKROYD, PETER - Thames. Sacred River.
154171: ACKROYD, PETER [ERIK BINDERVOET & ROBBERT-JAN HENKES - TRANSL.]. - Shakespeare. De biografie.
94520: ACKROYD, PETER - Reizen door de tijd. De Maya's, Inca's en Azteken / Het oude Rome / Rijk van de farao's (3 delen)
143988: ACKROYD, PETER [ERIK BINDERVOET & ROBBERT-JAN HENKES - TRANSL.]. - Shakespeare. The Biography.
144179: ACKROYD, PETER - London. The Biography.
54133: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E.A. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis (7 delen)
4000032: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F.Pijper
85473: ACQUOY, J.G.R. - Het nut der beoefening van de geschiedenis der Hervormde Kerk in Nederland. Rede gehouden op dinsda, 28 Mei 1878
89489: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving.
122541: ACQUOY, R. VAN & K. DE BOER [EDS.]. - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarboek 1983
157779: ACQUOY, J.G.R. & DR. F. PIJPER - Handleiding tot de Kerkgeschiedvorsching en Kerkgeschiedschrijving.
4140434: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving.
131797: ACRELIUS, ISRAEL - A History of New Sweden.
152135: ACTA IRANICA - Monumentum H.S. Nyberg. Deuxième series [Encyclopédie permanente des Études Iraniennes. Vol. 2 of 4 - only].
4023813: ACTA VAN DE GEN.SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJG.) IN NEDERLAND. - Leeuwarden. 1990.
90924: ACTON, HAROLD - The villas of Tuscany. With photographs by Alexander Zielcke. 126 plates in photogravure. 29 tekst illustrations and 34 colour plates.
163049: ACTON, HAROLD - The Pazzi Conspiracy: The Plot Against the Medici.
123493: ADAIR, JOHN & PETER CHEZE-BROWN [PHOTOGR.]. - The Pilgrims' Way. Shrines and Saints in Britain and Ireland.
131256: ADAM, PAUL - L'Humanisme à Sélestat. L'école - Les Humanistes - La bibliothèque.
94382: ADAM, D. JOHANN - Evangelische Kirchengeschichte der Elsaessischen Territorien bis zur Franzaesischen Revolution
181042: ADAM, HELLA - Plutarchs Schrift non posse suaviter vivi secondum Epicurum.
82400: ADAM, GOTTFRIED - Der Unterrichte der Kirche, studien zur Konfirmandenarbeit
165440: ADAM, PAUL - L'humanisme a Selestat. L'école - Les Humanistes - La Bibliothèque.
132063: ADAM, WOLFGANG [ED.] - Das achtzehnte Jahrhundert Facetten einer Epoche. Festschrift für Rainer Gruenter.
61470: ADAM, GOTTFRIED - Der Streit um die Prädestination im ausgehenden 16. Jahrhundert. Eine Untersuchung zu den Entwürfen von Samuel Huber und Aegidius Hunnius
140194: ADAM, BIRGIT - Die Stafe der Venus. Eine Kulturgeschichte der Geschlechtskrankheiten.
4069477: ADAM, FRANK - Boek aan de Hebreeën. (Roman).
84180: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Regten en pligten of de weg tot duurzaam volksgeluk. Een verhaal uit den jongsten tijd ontleend (2 delen in 1 band)
85276: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. E.A. - De Christelijke familiekring. Uitgegeven door de Nederlandsche zondagschool-vereeniging
48083: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S./HOEDEMAKER, PH.J./WEEDE VAN DIJKVELD, E. VAN/LOOMAN, T.M. (RED.) - De Christelijke Familiekring. Uitgegeven door de Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging. 1869
4142200: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
101141: ADAMCZYK, DR. THERESIA - Fürst G.A. Potemkin. Untersuchungen zu seiner Lebensgeschichte.
156354: ADAMS, LAURA [ ED.]. & ROBERT F. LUCID [FOREWORD] - Norman Mailer: A Comprehensive Bibliography.
142999: ADAMS, GEORG [PETER DAMEROH & WOLFGANG LEFEBRE - EDS.]. - Geometrische und graphische Versuche, . oder Beschreibung der mathematischen Instrumente, deren man sich in der Geometrie, der Zivil- und Militär- Vermessung, beim Nivellieren und in der Perspektive bedient. Nach der deutschen Ausgabe von 1795. Ausgewählt, bearbeitet und erläutert von Peter Dameroh und Wolfgang Lefebvre.
121871: ADAMS, ROBERT MERRIHEW - A Theory of Virtue. Excellence in Being for the Good.
153463: ADAMS, JULIA - The Familial State. Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe.
4135177: ADAMS, K.R. - The Foolishness of God is Wiser than Men.
103513: ADAMS BECK, L. [GEORGE F. MAINE - INTROD.]. - The Life of the Buddha.
89099: ADAMS, THOMAS - An exposition upon the second epistle general of St. Peter.
170339: ADAMS, MARILYN MCCORD - Horrendous Evils and the Goodness of God.
82385: ADAMS, JAY E. - The Christian counselor's manual, the Sequel and companion volume to competent to counsel
131412: ADAMS, ANSEL [ANDREA G. STILLMAN & WILLIAM A. TURNAGE - EDS.] - Our National Parks.
168234: ADAMS, HERBERT M. [ED.]. - Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries [2 Vols. Compl.].
164290: ADAMS, WILLIAM Y. - Qasr Ibrim The Late Mediaeval Period.
4063938: ADAMS, JAY E. - Shepherding God`s Flock. A Preacher`s handbook on Pastoral Ministry, Counseling, and Leadership.
158039: ADBURGHAM, ALISON - Women in Print. Writing Women and Women's Magazines. From the Resoration to the Accession of Victoria.
153201: ADDIS, SIR JOHN [INTROD.]. - Exhibition of Chinese Blue and White Porcelain and related Underglazed Red.
110766: ADDIS, LAIRD & DOUGLAS LEWIS - Moore and Ryle: Two Ontologists.
52506: ADDO, E.I.K. - Worldview, Way of Life and Worship. The Continuing Encounter between the Christian Faith and Ga Religion and Culture
166085: ADDONIA, SULAIMAN - Als gevolg van liefde.
103774: ADELAAR, DICK & MICHIEL RODING, MICHIEL & BENNO TEMPEL - De blijvende verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen in Italië 1806-1940.
140157: ADELAAR, DICK & MICHIEL RODING [ET AL.]. & GERRIT KOMTIJ [FORERW.]. - Herman Gordijn.
4143059: ADENEY, B.T. - Strange Virtues. Ethics in a Multicultural World.
140298: ADES, DAWN [ED.]. & ROBERRT BROWN & ALMA LAW & ARMIN HOFMANN [ET AL.]. - Posters. The 20th Century Poster. Design of the Avant-Garde.
102608: ADHÉMAR, JEAN - Imagerie populaire française [In Pictorial Slipcase].
140717: ADHÉMAR, JEAN & FRANÇOISE CACHIN & JOHN REWALD [FOREW.]. - Degas. The Complete Etchings, Lithographs and Monotypes.
155827: ADKINS, LESLEY & ROY A. ADKINS - Dictionary of Roman Religion.
142126: ADLER, A. & OTHERS. - Diskussionen des Wiener psychoanalytischen Vereins. Herausgegeben von der Vereinsleitung. Part 1: Über den Selbstmord, insbesondere der Schülerselbstmord. Part 2: Über die Onanie [2 Vols. in 1].
145738: ADLER, HERMANN - Ostra Brama. Legende uit de tijd van de grote ondergang.
166903: ADLER, BILL - Inside Publishing. A rare and revealing behind-the-scenes book
162641: ADLER, LAURE - Marguerite Duras.
145222: ADLERBLUM, NIMA H. & LORD IMMANUEL JAKOBOVITS [FOREW.]. - Memoirs of Childhood. An Approach to Jewish Philosophy.
154256: ADMIRAAL, P.H. - Bouwen aan de toekomst. Hoe in de bouwnijverheid werkzame concurrentie en innoventief gedrag kunnen worden gecombineerd.
161290: ADMIRAAL, DR. P.V. [ED.]. - Pijn en pijnbehandeling. Volume 1.
81330: ADMIRANT, M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge, figuren uit de begintijd van de kohlbruggiaanse prediking in Nederland
51868: ADMIRANT, M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge [Figuren uit de begintijd van de kohlbruggiaanse prediking in Nederland]
95800: ADMIRANT, J. DEN - Israël en Juda in eenheid en verscheidenheid (2 delen)
83001: ADMIRANT, M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge, figuren uit de begintijd van de kohlbruggiaanse prediking in Nederland
4143496: ADMIRANT, M. DEN (KOHLBRUGGE, H.F.) - Discipelen van Kohlbrugge. Figuren uit de begintijd van de kohlbruggiaanse prediking in Nederland.
4143705: ADMIRANT, M. DEN - Hofpredikers van Oranje.
122881: ADOKO, AKENA [DAVID RUBADRIL - PREF.]. - Uganda Crisis..
4051281: ADOLFS, R. - De afwezigheid van God.
163365: ADOLPH, RUDOLF [ED.]. - Schröder Bibliographie.
165617: ADOLPH, RUDOLF - Dem Landarzt Anton Roth, Vierkirchen / Kreis Dachau, zum sechszigsten Geburtstag am 17. Juli 1969 für seine Freunde.
122654: ADONYI-NAREDY, FRANZ VON - Ungarns Armee im zweiten Weltkrieg. Deutschlands letzter Verbündeter.
100773: ADRESBOEK MOTORHANDEL - Algemeen Nederlands Adresboek voor de Auto- en Motorhandel, annex aanverwante bedrijven.
155626: ADRESSENBEHEER - Adressenbeheer. Software voor 50+ [Boek & Software].
4020259: ADRIAANSE, H.J. & KROP, H.A. (RED.) - Theologie en rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen.
142312: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg [1750-1800].
30570: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800)
4135463: ADRIAENS, M. - Lof der stilte. Een koestergids. Met foto's van J.Floreal.
102069: ADRIAENSEN, L.F.W. [ED.]. - Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant.
155270: ADRIAENSEN, R. & H.T. BAKKER & H. ISAACSON [EDS.]. - The Skandapurana [2 Vols. Compl.]. Volume 1. Adhyayas 1 - 25 & The Skandapurana. Volume IIa. Adhyayas 26-31.14. The Varanasi Cycle.
155267: ADRIAENSEN, R. & H.T. BAKKER & H. ISAACSON [EDS.]. - The Skandapurana. Volume IIa. Adhyayas 26-31.14. The Varanasi Cycle.
103340: ADRIAENSSENS, IVI [ED. - ET AL.]. - Omtrent het Antwerpse Zuid.
170082: ADRIAENSSENS, STEF & HENRI GOOREN & LAMMERT G. JANSMA & ERIK SENGERS [EDS - ET AL.]. - Religie & Samenleving. Jaargang 1 - 9 [ = 9 Successive Years].
180542: ADUNKA, EVELYN - Die vierte Gemeinde. Die Wiener Juden in der Zeit von 1945 bis Heute.
31729: AEBI, ERNST - Korte inleiding tot de bijbelboeken
85536: AELST, JOSÉ VAN E.A. - Mi quam een schoon geluit in mijn oren. Het werk van Suster Bertken
140830: AENEAE, H. - Reekenboek voor de Nederlandsche Jeugd. Volume 2 [only].
146000: AERDEN, STIJN & KLAAS VOS [EDS.]. - Rijk. De negen levens van de Gooyer.
143431: AERSCHOT, SUZANNE VAN & MIEK GOOSSENS & GREET PLOMTEUX [EDS - ET AL.]. - De stad Antwerpen. Architectuur [2 Vols. = 3na & 3 nb].
121965: AERTS, J.J. - Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden ter gelegenheid van zijn emiritaat, door de afdelingen Algemene Literatuurwetenschap en Nederlandse Literatuur van de Katholkieke Universiteit Leuven.
143519: AERTS, ERIK - Administratieve Briefwisseling van de Hervormde Rekenkamer [1787-1789].
122706: AERTS, W.J. & J.H.A. LOKIN & S.L. RADT & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Scholia. Studia ad criticam interpretationemque textuum graecorum et ad historiam iuris graeco-romani pertinentia viro doctissimo D. Holwerda.
152771: AERTS, REMIEG [ET AL.]. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
155030: AERTS, W.J. & H. HOKWERDA - Lexicon of the Chronicle of Morea.
160572: AERTS, PROF. DR. J. & PROF. DR. A.G.H. BACHRACH & PROF. DR. G. STUIVELING & ACHILLES MUSSCHE & PROF. DR. P.B. WESSELS [ED.]. - Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur [9 Vols. Compl.].
122543: AERTSEN, JAN A. & JOS DECORTE [EDS.]. - Forschungen zur Theologie und Philosophie des Mittelalters / Recherches de Théologie et Philosophe médiévales. 2000 - LXVII 1 & 2 [Compl.].
92081: AESCHBACHER, GERHARD A.O. - 450 Jahre Berner Reformation. Beiträge zur geschichte der Berner Reformation und zu Niklaus Manuel
103388: AFRIKA - Trésors de l'Ancien Nigéria & L'art de l'Ancien Nigéria dans les Collections Publiques Françaises [2 Vols in Cover].
103387: AFRIKA - Schätze aus Alt-Nigeria. Erbe von 2000 Jahren.
140949: AFTALION, FLORIN - The French Revolution. An Economic Interpretation.
143093: AGATS, ARTHUR - Der hansische Baienhandel.
162790: AGAZZI, EVANDRO [ED.]. - Probability in the Sciences.
150673: AGDE, GÜNTER - Flimmernde Versprechen. Geschichte der deutschen Werbefilms im Kino seit 1897.
100603: AGOCS, CAROL [ED.]. - Workplace Equality. International Perspectives on Legislation, Policy and Practice.
154926: AGORSAH, E. KOFI [ED.]. - Maroon Heritage. Archaeological Ethnographic and Historical Perspectives.
122167: AGOSTINO, ANTHONY D' - Soviet Succession Struggles. Kemlinology and the Russian Question from Lenin to Gorbachev.
141304: AGOSTINO, ANTHONY D' - Soviet Succession Struggles. Kremlinology and the Russian Question from Lenin to Gorbachev.
140689: AGRA, DELHI & FATEHPUR SIKRI & WIM SWAAN [ PHOTOGR.]. - Cities of Mughul India.
121610: AGRARISCHE GESCHIEDENIS - De Nederlandse suikerindustrie.
47259: AGRICOLA, RUDOLPH - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan and Fokke Akkerman (Bibliotheca Latinitatis Novae, Volume 216)
31215: AGT, J.J.F.W. VAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde beschrijving. Uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving. Deel VIII. De provincie Noord Holland. Eerste stuk: Waterland en omgeving
165741: AGT, J.J.F. VAN - De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg.
95945: AGT, J.F. VAN / VOOLEN, E. VAN - Nederlandse synagogen
4140015: AGT, J.F.VAN (AMSTERDAM) - Synagogen in Amsterdam.
30401: AGTERESCH, H.J. E.A. - Wonderen... De wereld uit?
92361: AGTERHOF, H.H. E.A. - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Deel 12, 1989
91760: AGUIRRE, RAFAEL - La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes
4140173: AGUS, J.B. - Judaism and Christianity. Selected Accounts, 1892-1962. Preface and Introduction by J.B.Agus. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
4143767: AGUS, J.B. - The Evolution of Jewish Thought. (The Jewish People)
101543: AHAMED, LIAQUAT - Lords of Finance. 1929, the Great Depression, and the Bankers Who Broke the World.
157408: AHEARN, ALLEN & PATRICIA AHEARN - Book Collecting 2000. A Comprehensive Guide.
141040: AHERN, JOHN H. - Miniature Landscape Modelling.
171124: AHLSTROM, SYDNEY E. - A Religious History of the American People.
100663: AHMAD, MUHAMMAD AZIZ - Political History & Institutrions of the Early Turkish Empire of Delhi.
121851: AHMAD, FEROZ - The Young Turks. The Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908-1914.
141279: AHMAD ALI, H.A. - Vreemdelingenbeleid Surinamers. De Nederlandse uitleg van een bijzondere relatie.
31026: AHN, IN-SUB - Augustine and Calvin about Church and State: A Comparison
4053886: AHN, I.S. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustine and Calvin about Church and State:. A Comparison. (Diss.)
31021: AHOUD, W.F.M. - Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen 1389-1811 (1818)
145082: AHSMANN, MARGREET - Collegia en Colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
161814: AHSMANN, H.P.J.M. - Le Culte de la sainte Vierge et la littérature française profane du Moyen Âge.
87882: AHSMANN, MARGREET J.A.M. - Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren
131474: AHSMANN, MARGREET - Collegia en Colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
145377: AICHELE, D. - Wat bloeit daar? Een gids voor het determineren van wilde bloemplanten van Nederland en Midden-Europa.
165657: AICHER-SCHOLL, INGE [ED.]. - Sippenhaft. Nachrichten und Botschaften der Familie in der Gestapo-Haft nach der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl.
102962: AIKEMA, BERNARD & BEVERLY LOUISE BROWN & GIOVANNA NEPI SCIRE - Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi de Bellini, Dürer, Tizioano.
151138: AIKEMA, BERNARD & MARGUERITE TUIJN - Tiepolo in Holland. Works by Giambattista Tiepolo and his Circle in Dutch Collections.
151396: AIKEMA, BERNARD & BOUDEWIJN BAKKER [HENK VAN OS - INTROD.]. - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
151395: AIKEMA, BERNARD & BOUDEWIJN BAKKER [HENK VAN OS - INTROD.]. - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
164458: AIKIN, JOHN - Annals of the Reign of George III. Volume Two.
82699: D'AILLY, A.E. - Catalogus van Amsterdamsche plattegronden. Archief der Gemeente Amsterdam, atlas van Topographie en historie
55347: D'AILLY, A.E. - Zeven eeuwen Amsterdam (Complete Set, 6 delen). Deel I: Middeleeuwen en vroege renaissance. Deel II: De zeventiende eeuw: leven en levenskracht. Deel III: De stad en haar schoonheid. Deel IV: De achttiende en de negentiende eeuw. Deel V: Afscheid van den goeden ouden tijd. Deel VI: Facetten van het grootestadsleven
9066: AINSWORTH, HENRY - De Ghemeynschap der Heylighen. Ofte, Een Tractaet vande Ghemeynschap die de Gheloovighe hebben met Godt, ende sijne Engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de H. Schrifture vergadert, ende in 't Engelsch beschreven. Ende nu in 't Nederlandtsch ghetrouwelijck overgheset door Josua Sanderus.
180332: AINSWORTH, G.C. & G.R. BISBY - A Dictionary of the Fungi.
165339: AINSWORTH, RICHARD [ED.]. - Safe Piped Water. Managing Microbial Water Quality in Piped Distribution Systems.
89193: AIRAY, HENRY - Lectures upon the whole epistle of St Paul to the Philippians, deliverd in St Peter's church in Oxford.
156709: AITCHINSON, NICK - The Picts and the Scots at War.
104698: AITKEN, GENEVIÈVE - Artistes et Théâtres d'Avant-Garde. Programmes de Théâtre illustrés. Paris 1890-1900.
180451: AJDUKIEWICZ, KAZIMIERZ - Pragmatic Logic.
154081: AKABOSHI, GORO & HEIICHIRO NAKAMARU [JUNE SILLA - TRANSL.]. - Five Centuries of Korean Ceramics. Pottery and Porcelain of the Yi Dynasty.
153102: AKANN, ROBERT A. - A History of the Habsburg Empire 1526-1918.
142435: AKBAR, M.J. - Nehru. The Making of India.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1