Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53718: N.N. - Gezangen ten gebruike in doopsgezinde gemeenten
93825: N.N. - Gemeentewet.. Wet van 29 juni 1851 (ST.BL. No. 85) regelende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, zooals die luidt na de daarin laatstelijk bij de wet van 31 januari 1931 (ST.BL. No. 41) gebrachte wijzigingen en aanvullingen. De nieuwe tekst is bekend gemaakt bij kon. besluit van 16 maart 1931 (Staatsblad No. 89)
10377: N.N. - Odre der Texten, Zoo als dezelve jaarlyks Op de Feestdagen, En over het Lyden van Christus, voor Paasschen, In de Hervormde Gemeente van Amsterdam, gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text geweezen wordt. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
55686: N.N. - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek, samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen. CDXXX-MXMXXX. Met 32 afbeeldingen
85106: N.N. - Verzameling van officiele stukken, enz. Betrekkelijk het concordaat
86074: N.N. - Handelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden 1919-1920
4065969: N.N. - Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem (in 2 volumes).
8889: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1785. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, En Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekening der Domeynen, met der zelver Suppoosten. Voor den Jare 1785. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland. Uitmaakende de Staaten van Zeeland, Benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
174739: N.N. - Concilium. 1981/1 & 1981/2 (2 Volumes)
4064192: N.N. - Kongresbundel. Winteruniversiteit vrouwenstudies 1983. Met medew.van F.van Dijk, J.Wolffensperger e.v.a
48376: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1861.
48375: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1860.
48374: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1856. (July-December) WITH: The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1857.
48373: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1855.
48372: N.N. - Report on the Zoological Collections made in the Inso-Pacific Oceal during the Voyage of H.M.S. 'Alert' 1881-1882.
174741: N.N. - Concilium. 1987
174742: N.N. - Concilium. 1988
82335: N.N. - Achtentachtigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82336: N.N. - Een en vijftigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
89616: N.N. - Het vaste fondament Gods staat. Ervaringen uit het leven van beroemde mannen. Present-Exemplaar voor de Inteekenaren op de Honigdroppels, Gereformeerde Scheurkalender voor 1885.
88238: N.N. - De Joodsche Sabbat en de Christelijke Rustdag.
4067080: N.N. - Christelijke politiek vandaag. Door C.P.van Dijk, G.J.Schutte e.a. (Reformatie Reeks 10)
5344: N.N. - Acta of Handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, Gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige Beoordeelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. In de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
81864: N.N. - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1997, negenentachtigste deel
9407: N.N. - Dictionnaire des Dictionnaires ou vocabulaire universel et complet de la Langue Française, reproduisant le Dictionnaire de l'Académie Française (sixième et dernière édition publiée en 1835) et le Supplément a ce Dictionnaire.
10228: N.N. - Ordnung der Dieneren der Kilchen in der Statt unnd off der Landtschafft Zürich: ernüweret und inn Truck verfertiget.
4069327: N.N. - Postille 51. 1999-2000. Onder red. van Kerk en Prediking.
4065633: N.N. - Ich will euer Gott werden. Beispiele biblischen Redens von Gott. Beiträgen von N.Lohfink, Jörg Jeremias u.a.
4069627: N.N. - Ruimte voor vergeving. M.m.v. R.R.Ganzevoort, C.J.den Heyer, S.Schoon e.v.a.
4069667: N.N. - Om het levende Woord 8. 1998. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
4069968: N.N. - Bedacht zijn op het onbedachte. Over het alledaagse en het goddelijke in theologisch perspectief. Onder redactie van M.Merkx, A.C.Mulder en L.Oosterveen.
4070742: N.N. - The Monks of New Skete. In the Spirit of Happiness.
4071903: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 1.
4071904: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 5.
4071905: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 4.
4071906: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 2.
4071907: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 13.
4072293: N.N. - Das Alte Testament Hebräisch-Deutsch. Biblia Hebraica mit deutscher Übersetzung. Hrsg.von R.Kittel.
174733: N.N. - Concilium. 1978/1 & 1978/2 (2 Volumes)
174735: N.N. - Concilium. 1979/1 & 1979/2 (2 Volumes)
174737: N.N. - Concilium. 1980/1 & 1980/2 (2 Volumes)
81809: N.N. - De herdenking van Bilderdijks geboortedag georganiseerd door het nationaal comié Bilderdijk-herdenking 1956
56241: N.N. - From the days that are gone. Cape town photographic society survey group.
88771: S.S.S. - Uit den Hervormingsrijd. Historische Opstellen. Overgedrukt it het Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis.
81872: N.N. - De waarheid over de Februari-staking, B.A. Sijes vervalst de geschiedenis
4061722: N.N. - Postille 28. 1976-1977. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061724: N.N. - Postille 30. 1978-1979. Onder red. van Kerk en Prediking.
59115: N.N. - Les Épitres de Saint Paul. Replacées dans le milieu historique des Actes des Apôtres et commentées par un Moine Bénédictin de la Congrégation de France (4 volumes in 5 bindings)
90077: N.N. - Amsterdamsch Zondagsblad
4197: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David. Pointed as they are to be sung or said in Churches. WAABIJ: The Whole Book of Psalms, collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others.
55888: N.N. - Europeesche hof-schandalen. Uit de nagelaten papieren van een beroemd diplomaat (Deel 3, 4 en 5 in 1 band)
81660: N.N. - Handboek van de koninklijke nderlandsche automobielclub, 1936
9472: N.N. - Die Psalmen und Festlieder für den öffentlichen Gottesdienst der stadt und Landschaft Bern. Mit Hochobrigkeitlichem Privilegio.
84191: P.J.M. - Het huis van Oranje -Nassau en het Wilhelmuslied
47904: N.N. - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest. Ten voordeele van het gesticht
4141738: N.N. - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift. Tijdschrift over geloof en wetenschap. Jaargang 1 t/m 4. Hoofdred.: B.M.Balk, Jac.Schaeffer (Nummer 4/4 ontbreekt)
87801: N.N. - Reformatio. 400 Jahre Evangelisches Leben im Rheinland
47406: N.N. - Vergeetmijnietjes. Kinderbibliotheek. Met 8 gekrleurde plaatjes
4071788: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Deel XXIV. Crises and Perspectives. By J.C.de Moor, N.Poulssen, K.A.D.Smelik a.o.
47391: N.N. - Leven vanuit het geloof, leidraad voor het toegepaste christen-zijn. In opdracht van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties. Met een voorwoord van Godfried Kardinaal Danneels en Adrianus Kardinaal Simonis
4067699: N.N. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
88104: N.N. - Adres aan de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding er predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur.
30044: N.N. - The confession of faith. The larger and shorter catechismus with the scripture proofs at large: together with the sum of saving knowledge (contained in the holy scriptures, and held forth in the said confession and catechismus,) and practical use thereof
95956: N.N. - Christophilus. Christelijk jaarboekje voor 1845. Proza en Poëzij. Bijeenverzameld door onderscheidene godsdienstvrienden. Met 3 staalplaten
47439: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1930. 250ste Jaargang
10093: N.N. - De Christen.
110085: N.N. - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
10263: J.V.D.K. - Het Bevindelyk Werk der Vroomen, Of Het leven van een waar levendig gemaakt Christen, tot prys der Heerlykheid van de Vrye Genade, Zangswyze voorgestelt, Door J.V.D.K. Waar agter gevoegt zyn twee nadrukkelyke Evangelische Brieven, hoe Christus te gebruyken, en in hem te wandelen tot Regtveerdig, en Heyligmaking. Als mede nog een Brief, handelende over verscheyde Gemoetsgestalte.
30588: N.N. - Bücher-Katalog 459. Der Alte Orient. Ausser Aegypten
141675: E., H.M. VAN - Souvenir Berg en Dal.
82337: N.N. - Twee en vijftigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82339: N.N. - Vijfentachtigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82333: N.N. - Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82334: N.N. - Twee en veertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
4073219: N.N. - Nave`s Study Bible. Revised and Expanded Edition. King James Version.
4067633: N.N. - Stemmen des Tijds. 1e Jaargang. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. Onder red.van W.J.Aalders, P.A.Diepenhorst, J.C.de Moor, J.R.Slotemaker de Bruine e.v.a.
93773: N.N. - Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt. Proeve van kanselwelsprekendheid der paters redemptoristen in Noord-Brabant en limburg
47528: N.N. - Een nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is, den gantschan Handel der Nederlantscher ghesiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtgeghaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht
47933: N.N. - Studies in John. Presented to Professor Dr. J.N. Sevenster on the occasion of his seventieth birthday (Supplements to Novum Testamentum, Volume XXIV)
86013: N.N. - Schets van Neêrlands staatsbestuur, van de vroegste tijden af tot op het jaar 1815.
4070583: N.N. - Om het levende Woord 6. 1996. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
175315: N.N. - The metropolitan museum of art : the renaissance in italy and spain.
4053015: N.N. - Postille 43. 1991-1992. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053016: N.N. - Postille 42. 1990-1991. Onder red. van Kerk en Prediking.
47440: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1927. 247ste Jaargang
47386: N.N. - Apostelen en Profeten. Dichterlijk Album. Met staalgravuren
88863: N.N. - Atlas de poche pour automobilistes. Europe centrale et occidentale Afrique du Nord (du maroc à Tripoli)
32250: N.N. - Die schönsten Bücher aus Flandern / The Best Presented Books from Flanders / De Best Verzorgde Boeken uit Vlaanderen, 1987-1993
85108: N.N. - Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden aan Z.M. den Koning opgezonden
4856: N.N. - Theologia Pastoralis Practica, Oder: Sammlung Nutzbarer Anweisungen zur gesegneten Führung Des Evangelischen Lehr-Amts, Aus gedruckten Büchern sowol als schrifftlichen Urkunden und mündlichen Unterredungen vieler Gottesgelehrten mitgetheilet von Einigen Dienern des Evangelii.
83391: N.N. - Bijbelsche almanak voor het jaar 1875
4061725: N.N. - Postille 31. 1979-1980. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061727: N.N. - Postille 33. 1981-1982. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061729: N.N. - Postille 35. 1983-1984. Onder red. van Kerk en Prediking.
174744: N.N. - Concilium. 1990
4138811: N.N. - De betwiste punten der Doopleer. Door een broeder.
4135081: N.N. - The New Testament. The Greek Text underlying the English Authorized Version of 1611.
121134: DAS, R. - Modelbouwplaat van de Raketbasis Cape Canaveral.
4143526: N.N. - Postille 1. 1949-1950. Onder red. van Kerk en Prediking.
4143554: N.N. - La Pentateuque d'Alexandrie. La Bible des Septante. Texte Grec et traduction. Ouvrage collectif sous la direction de C.Dogniez et M.Harl.
56967: N.N. - Acta Octavi Conventus. Historiae Scientiae Medicinae Matheseos Naturaliumque Excolendae. Bergae ad Zomam. A.d. Septimum-, Sectum-, Quintum Decimum Kalendas Apriles MCMLXXVII
4300427: N.N. - Woord in beweging. (deel 2 t/m 6). Exegetisch-homiletische commentaren. Onder red. van J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4141811: N.N. - Wapenveld. 33 nrs. uit de jaargangen 56 t/m 61. 2006 - 2011. Christelijk perspectief op geloof en cultuur. Red.W.H.Dekker, A.J.Plaisier, B.T.Wallet e.a.
4067876: N.N. - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R.Bakker.
4066565: N.N. - Christentum im Spiegel der Weltreligion. Kritische Texte und Kommentare. Hrgs.von H.J.Loth, M.Mildenberger, U.Tworuschka.
4065792: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Deel II. Uitgegeven door P.A.H.de Boer.
4062979: N.N. - Fryske Bibel. Út de oearspronkelike talen op `e nij yn it Frysk oerset yn opdracht fan it NBG en KBS.
4062903: N.N. - Verbeeldingen van de Ander. Over literatuur, filosofie en religie. Onder red. van B.Philipsen, R.v.d.Brandt en E.Muller.
4062749: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 10.
4062751: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor Exegese en bijbelse theologie. Deel 12. Red.: K.A.Deurloo, K.A.D.Smelik e.a.
4062756: N.N. - Werkboek levensbeschouwing.
4058158: N.N. - Rembrandt en de Bijbel. Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht. Samenstelling en toelichting H.Hoekstra.
4056244: N.N. - Die Vorsokratiker. Deutsch in Auswahl mit Einletungen von W.Nestle.
4053732: N.N. - Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven. Onder redactie van W.M.E.Logister e.a.
4053009: N.N. - Postille 38. 1986-1987. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053010: N.N. - Postille 37. 1985-1986. Onder red. van Kerk en Prediking.
4051965: N.N. - Paasfeest. Vroegchristelijke preken uit de paastijd. Vertaald en toegelicht door Dr.C.Datema, Drs.R.F.Reguit en Drs.J.M.Tevel. (Christelijke Bronnen 2).
4040811: N.N. - Woord in beweging 2. Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd I. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4035179: N.N. - Woord in beweging. (compleet in 6 dln.). Exegetisch-homiletische commentaren. Onder red. van J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4030857: N.N. - Ruimte & Richting. Vrouwen op zoek naar veelbetekenend geloof. M.m.v. R.Bons-Storm, C.Dijsterhuis e.a.
4030713: N.N. - "Historie des Ouden en Nieuwen Testaments. In meer dan driehonderdvyftig Printverbeeldingen in koper gesneeden. Amsterdam by Mortier 1700 Facsimilé 1968 Grote Bijbel van Mortier""."
4030027: N.N. - The Wycliffe Bible Commentary. Ed. by C.S.Pfeifer, C.S & E.F.Harrison.
4029489: N.N. - Alle bijbelse personen. Geïllustreerd Biografisch Woordenboek.
4026858: N.N. - En Sara in haar tent lachte. Patriarchaat en verzet in bijbelverhalen. Door M.Bal, F.van Dijk Hemmes en G.van Ginneken.
4023107: N.N. - Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. 2 in kunstleer gebonden delen, met een inleiding bij deze heruitgave van C.C.de Bruin De Delftse Bijbel in het licht der historie.
4018753: N.N. - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Opstellen onder red. van L.W.Nauta en J.Sperna Weiland.
4018646: N.N. - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg. Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning. Onder red.van H.H.Berger, W.Goddijn e.a.
4016992: N.N. - Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. Zusammgestellt und hrsg.von A.Heilmann und M.v.H.Kraft.
4014489: N.N. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
4012510: N.N. - Denkers van deze tijd. Deel II. Heidegger, Dostojewsky, Jaspers, Toynbee door S.U.Zuidema, S.J.Popma, J.Severijn, H.Smitskamp.
55409: N.N. - Geschiedenis van Nederland. Registers
4007300: N.N. - La Venue du Messie. Messianisme et eschatologie par E.Massaux, P.Grelot, H.Riesenfeld, J.Coppens e.a.
4006396: N.N. - Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Medew.: H.Fries, K.Rahner, J.Feiner, J.B.Metz, P.Schoonenberg, H.U.v.Balthasar e.a.
56054: N.N. - Le Yacht-Club de France, 1867-1917
55973: N.N. - The importance of Holland, seen from the air
55951: N.N. - Willem M. Dudok
10319: N.N. - Odre der Texten, Zoo als dezelve jaarlyks Op de Feestdagen, En over het Lyden van Christus, voor Paasschen, In de Hervormde Gemeente van Amsterdam, gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text geweezen wordt. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
87612: N.N. - Herinneringsalbum Zijne Excellentie Dr. H. Colijn. 1869 - 22 juni 1939
82327: N.N. - Negen en veertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82328: N.N. - Negentigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82329: N.N. - Zes en twintigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82330: N.N. - Acht en twintigste jaarboek van get genootschap Amstelodamum
4068777: N.N. - Postille 48. 1996-1997. Onder red. van Kerk en Prediking.
201544: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WITH: Catechismus, Ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, die in de Kercke ende Schoolen der Neder-landtsche Gereformeerde Kercken geleert werdt.
4138084: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1, 3, 4 en 5.
47023: N.N. - Herinneringsalbum uitgegeven bij de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje-Nassau, Rpinses van Lippe-Biesterfeld op 31 januari 1938 ten paleize Soestdijk
57597: N.N. - In de voorhoven onzes Gods. 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rijssen
7978: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1789. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1789. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
82396: N.N. - Practische wenken voor huishouding en keuken
82147: N.N. - Catalogus van de bibliotheek der vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam (2 delen)
47827: N.N. - Vrank en vrij. Verzameling van bekende vaderlandsche liederen
4004891: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 55. 1967. Gebonden jaargang.
4059818: N.N. - Das Herrenmahl. Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommision.
54218: N.N. - The confession of faith. The larger and shorter Catechisms, with the scripture proofs at large: together the sum of saving knowledge, (contained in the holy scriptures, and held forth in the said confession and catechisms,) and practical use thereof
4061710: N.N. - Postille 21. 1969-1970. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061719: N.N. - Postille 25. 1973-1974. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061720: N.N. - Postille 26. 1974-1975. Onder red. van Kerk en Prediking.
91134: N.N. - Vertellingen uit het grote boek. Bijbelvertellingen voor onze kinderen voor alle dagen van het jaar, verzameld onder redaktie van Uitgeverij De Banier.
83776: N.N. - Een zondig en berouw betonend colk (Exodus 34) en een zondig en geen berouw betonend volk
4139260: N.N. - Histoire de l'Asie Antérieure de l'Inde et de la Crète. Depuis les origines jusqu'au début du second millénaire.
174757: N.N. - Concilium. 1969/1 & 1969/2 (2 volumes)
174906: N.N. - Historia Augusta : keizers en tegenkeizers in de tweede en de derde eeuw.
89043: N.N. - Dictionnaire Bibliographique, historiqe et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que de ceux qui ne le sont pas, soit manuscripts, Avant & depuis l'invntion de l'Imprimerie, soit imprimés et qui ont paru fucceffivement de nos jour, en François, Grec, Latin, Italien, Efpagnol, Anglois, &c. Avec leur valeur. Réduite à une jufte appréciation, fuicant les prix auxquels ils ont été portés dans les ventes publiques, depuis la fin du XVII Siècle jufqu à préfent. Auxquels on a ajouté, des observations & des Notes pour faciliter la connoissance exacte & certaine des Editions originales, & des Remarques pour les distinguer des Editions contresaites. Suivi D'un Essai de Bibliographie, où il est traité de la COnnoissance & de l'Amour des Livres, de leurs divers degrës de rareté, &c. &c. Ouvrage utile et nécessaire a tous Littérateurs, Bibliographjes, Bibliophiles, & à tons ceux qui veulent exerc.r, avec quelques connoissances la Librairie, ancienne & moderne. (3 volumes)
171361: N.N. - Elberfelder Studienbibel : mit Sprachschlüssel und Handkonkordanz.
88268: N.N. - Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het tiende lustrum der Gereformeerde theologenstudenten-vereniging Voetius opgericht te Utrecht 4 October 1899.
4014741: N.N. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L.Rutgers.
7977: N.N. - Naam-Register der Predikanten, Zo van de Nederduitsche als Walsche Kerken, Met derzelver Stand-Plaatzen, Gelegen in de VII. Vereenigde Provincien van Nederland, En 't Ressort der Generaliteit, enz. Mitsgaders een Naam-register der Professoren, van de vyf vermaarde Hooge Schoolen, Onder het zelve Gebied. Verandert tot den eersten January 1726.
9199: N.N. - Vriendenzangen, aan de deugd gewyd.
84273: N.N. - Gereformeerde Gemeente Capelle aan den Ijssel-Middelwatering 1992-2002
4065524: N.N. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus van de tentoonstelling, 1584-1984.
88560: N.N. - Handelingen van het Nationaal Christelijk schoolcongres gehouden op 9, 10 en 11 October 1913 te Utrecht.
10134: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of The Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Printed as tey are to be sung or said in Churches. WITH: The Liturgy of the Church of England. Illustrated with Fifty Nine Historical and Explanatory Sculptures, Engraved by Mess. Ravenett, Grignion, Scotin, Cannot, Walker and W. Ryland. Published according to Act of Parliament. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others.
9961: N.N. - Histoire Abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres. Enrichie d'un grand nombre de figures.
4064568: N.N. - National Geographic Magazine - 60 years complete - volumes 77-198. With 195 original maps, extra: National Geographic Atlas, the 4th edition from 1975, with index 1888-1988.
7325: N.N. - Een Roepende Stem aan de Sluimerende Christenen. Of een Ernstige Waarschouwing, Om Christus al wakende en biddende te verwagten. Over de woorden Matth. 26: 41. Uit het Engels vertaalt. Hier is by gevoegt een Christens Zelfs Onderzoek, Na den woorde Gods, Zeph. 2. vers 1.
56223: N.N. - Om het vaste fundament. Ontstaan en ontwikkelin van de Christelijke Gereformeerde Kerk 'Urk-Maranatha' September 1976- September 2001
54387: N.N. - Colloqvia Erasmiana Tvronensia (2 volumes) (Douzième stage international d'études humanistes, tours 1969)
174908: N.N. - Nexus 63 2013-1 / 2013-2 (2 delen)
4045818: N.N. - Sainte Bible contenant l`Ancient et le Nouveau Testament, avec une traduction francaise en forme de paraphrase par le R.P.de Carrières et les commentaires de Ménochius. Nouvelle édition revue avec soin.
141839: EDS.]. - Energieprestaties vormgeven. Voorbeelden van woningbouw- en utiliteitsprojecten met een lage EPC [goede energieprestatie].
87252: N.N. - Bijbelsche almanak voor het jaar 1915. Uitgegeven door het Nederlandsch godsdienstig traktaatgenootschap.
87266: N.N. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
4054158: N.N. - In de kracht van Wijsheid. Feministische spiritualiteit van de strijd. (Concilium 2000-5)
4055972: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum. Ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appencicis ritualis romani a Sancta Sede approbatus. Editio Typica.
56290: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering
56291: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering
4324: N.N. - Libri Josue, Judicum, Ruth, Regum IV et Paralipomenon.
83384: N.N. - Almanak voor de jeugd 1911
83383: N.N. - Almanak voor de jeugd 1934
89626: N.N. - In memoriam Dr. B. van Meer, 4 Jan. 1866 - 14 Juli 1926/
83385: N.N. - Almanak voor de jeugd 1908
88106: N.N. - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.
30682: N.N. - De Vechtstroom, van Utrecht tot Muiden
47443: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1924. 250ste Jaargang
47441: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1925. 245ste Jaargang
47442: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1919. 239ste Jaargang
85110: N.N. - Zij zullen het niet hebben, het vrije Nederland! Een Hollandsche brief aan den paus van Rome
85115: N.N. - De overrompeling van de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de bespreking van een persoonlijk feit in de Tweede Kamerzitting van den 4den Juli 1890. Open brief aan Z. Exc. Den minister van Binnenlandsche Zaken den heer Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
85116: N.N. - Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z.Excellentie Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, gedurende en na de Overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam
84730: N.N. - Kerkelijk handboekje, Zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Natonale en provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het nationale sunode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden.Met eene voorrede
89430: S.S.S. - Uit den Hervormingstijd. Historische opstellen van het gezelschap S.S.S. Overgedrukt uit het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis.
10272: N.N. - Euangelisch Magazyn. Uit 't Engelsch. Tweede Druk.
92026: N.N. - Om en rond de Antwerpse vesten
89471: S.S.S. - Kerkhistorische opstellen van het gezelschap S.S.S. Nieuwe Bundel.
86065: N.N. - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak nauwkeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, oo de spreuken der H Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitse in de Hollandsche Taal overgezet
87941: N.N. - Handboek der Aardrijkskunde. (Bijzonder gedeelte). Uitgegeven door de maatschappij: Tot nut van 't algemeen
10186: N.N. - Protocol Dat is, De gantsche handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acroniu(s) dienaer des Godlijcken woords ter eene, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: Begonnen den 16. Augusti 1596. ende voleyndighet den 17. Novembris des selvighen Jaers. Met een Voor-reden verclarende hiervan het oordeel der E.E.H. Staten.
88690: N.N. - Cortège Historique a Luxembourg 22 Avril 1939. Centenaire de l'indépendance. 1839-1939.
88226: N.N. - Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordeelen de Gereformeerde Vaderen over Scheiding en Doleantie? Uitgegeven door het hoofdbestuur der confessioneele vereeniging.
89531: N.N. - 's levens wisselingen of Gods Genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist.
90941: P.H.A.I.C.B. - Eens hemelings voortgang. Uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van ee gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisteris tot zijn wonderbaar licht.
52444: N.N. - Histoire Génerale ds Civilations
4139985: N.N. - De bediening der zeven HH. Sacramenten,. Volgens het gebruik der H. Roomsche Katholyke Kerke. Uit het Latyn vertaald. Verrykt met eenige onderregtingen en gebeden, raakende deeze Stoffe. tweede druk, vermeerderd en verbeterd.
174755: N.N. - Concilium. 1968/1 & 1968/2 (2 volumes)
174753: N.N. - Concilium. 1967/1 & 967/2 (2 volumes)
174749: N.N. - Concilium. 1966/1 & 1966/2 (2 volumes)
174751: N.N. - Concilium. 1965/1 & 1965/2 (2 volumes)
10273: N.N. - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777.
168844: N.N. - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur
4062561: N.N. - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Compendium - Alfabetisch gedeelte - bijlage Monumentenjaar 1975.
4043702: N.N. - De Bijbel naar de Leidsche vertaling. (formaat 18x27)
4043010: N.N. - Hart en ziel voor Europa?. Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk.
55427: N.N. - Eindhoven in 1961. Enige voorlopige statistische gegevens over jaar 1961 met vergelijkende cijfers over enkele voorgaande jaren
55428: N.N. - Eindhoven in 1960. Enige voorlopige statistische gegevens over het jaar 1960 met vergelijkende vijfers over enkele voorgaande jaren
58460: N.N. - Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon. Mathematische und Naturwissenschaften. 141 Tafeln nebst Tekst. Fünfte Ausgabe
83461: N.N. - De Bijbel dichter bij iedereen (Oude en Nieuwe Testament in 1 band)
180319: N.N. - Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400.
4300183: N.N. - Kritisch Denkerslexicon. Onder red. van H.J.Achterhuis, J.Sperna Weiland, S.E.Teppema en J. De Visscher.
110069: N.N. - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
4072610: N.N. - Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Komplett in 24 Bde. Wikenhauser, A., Vögtle, A. & Schnackenburg, R. (Hrsg.)
4025441: N.N. - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift. Tijdschrift over geloof en wetenschap -. Jaargang 9 t/m 35. Hoofdred.: B.M.Balk, Jac.Schaeffer en later: K.Stolper en J.J.Wietsma.
4015180: N.N. - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen. Het Nieuwe Testament. Supplement behorende bij Abr.Trommius: Nederl.concordantie des Bijbels. Ingel. door J.N.Bakhuizen v.d.Brink, M.A.Beek, A.H.Edelkoort en F.W.Grosheide.
4141671: N.N. - De Bijbel. NBV. Literaire editie.
58038: N.N. - Organ Scales, Arpeggios and Exercises (from 2011), Grades 1-8
141695: N.N. - Maria et Ecclesia. Congressus Mariologici-Mariani Lourdes 1958
83407: N.N. - Holland Almanak voor 1859 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83408: N.N. - Catechismus of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen gellerd wordt. Met teksten
83409: N.N. - Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1855 (met platen, nieuwe serie, negende jaargang)
83410: N.N. - Holland Almanak voor 1866 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83411: N.N. - Holland Almanak voor 1864 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83412: N.N. - Holland Almanak voor 1858 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
85513: N.N. - Beschrijving der plegtigheden en vreugdebedrijven, bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden. Gevierd op den III. En IV. Van Wijnmaend des jaers. 1774. met plaeten.
87977: N.N. - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties. (2 volumes in 1 binding)
47950: N.N. - Westminster Confession of Faith
82302: N.N. - Eucharistieviering bij het afscheid van Nicolaas Leonardus Ignatius van der Waart. 'Tot in het paradijs geleide u de engelen'
82314: N.N. - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945, verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek (COMPLETE SET, 8 delen in 19 banden)
82323: N.N. - Zes en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
54000: N.N. - 1972 annual directory of booksellers in the British Isles specialising in Antiquarian and out-of-print books
143614: N.N. - Kenneth Grahame. An Innocent in the Wild Wood.
94624: N.N. - L'Europe Humaniste. Exposition organisée par le Ministère de l'instruction publique de Belgique sous les auspices du Conseil de l'Europe. 15 Décembre 1954-28 Févier 1955
9911: N.N. - De Testamenten Der XII. Patriarchen Jacobs Kinder(en).
103773: N.N. - Het stadhuis van Nijmegen.
94394: N.N. - Colloquia Erasmiana Turonensia (2 volumes)
83390: N.N. - Almanak tot nut van 't algemeen, voor de provincie Gelderland, voor het schrikkeljaar 1852
83388: N.N. - Almanak voor de jeugd 1904
85181: N.N. - 1649. De vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996 georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder auspiciën van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
85143: N.N. - Nederlandsch Geschiedkundig Portretten-Album 1898-1938
7940: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1786. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1786. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Coptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
4049244: N.N. - De leer der kerk. Nederlandse vertaling van de officiële katechismus der Duitse bisdommen.
5261: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
10458: N.T. - Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door Last Van de Hoogh- Moog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, ende volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgeset. Door gemeene ordre der Kercken verbetert.
10457: N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
10456: N.N. - Von der Person vnd Menschwerdung vnsers Herrn Jhesu Christi, Der waren Christlichen Kirchen Grundfest, Wider die newen Marcioniten, Samosatener, Sabellianer, Arianer, Nestorianer, Eutychianer vnd Monotheleten, vnter dem Flacianischen hauffen. Durch die Theologen zu Wittemberg, aus der heiligen Schrifft, aus den Symbolis, aus den fürnemesten Concilijs vnd einhelligen Consenss aller bewerten Lerer. Widerholt vnd Gestellet, zu trewer lere vnd ernster verwarnung an alle frome vnd Gottselige Christen. Neben warhaffter vorantwortung, auff die gifftigen vnd boshafftigen verleumbdungen, so von den Propositionibus vnd Catechismo zu Wittemberg ausgangen, von vielen dieser zeit ausgesprenget werden. Itzund auffs newe vbersehen, vnd mit verdolmetschung des Sprüche so zuuor Latinisch angezoge, vormehret.
30585: N.N. - Catalogue XIV. Manuscrits, incunables, beaux livres en tous genres. Tres belles reliures dix-huitiéme illustrés médicine, sciences et voyages anciens livres anglais avec planches coloriées
55787: N.N. - Ik riep tot God. 1 Kronieken 3 : 17 - Ezra 3 : 2, 8. 5 : 2. Nehemia 12 : 1 - Haggai 1 : 1, 12, 14. 2 : 3, 24. 1942-1982. Ter gelegenheid van de herdenking van 40 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam
141247: S., K. - Mattheus Schiestl.
30589: N.N. - Bücher-Katalog 453. Indien. Teil II. Sanskrit-, Pali- und Prakrit-Literatur Neuindische Sprachen
94749: N.N. - The confession of faith, the larger and shorter catechisms with the scripture proofs at large together with the sum of saving knowledge
4040812: N.N. - Woord in beweging 4. Exegetisch-homiletische commentaren. Advent tot Epifanie II. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4040813: N.N. - Woord in beweging 3. Exegetisch-homiletische commentaren. Veertigdagentijd I. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
47343: N.N. - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden
9962: N.N. - Stigtelyke Annotatien. Behelsende Een Verzameling van Kloek- uitgesprokene Wysheit. van veele Geleerden en Vermaarden Mannen der Waereld, tot Opwekkinge van een Verstandig en Redelyk Leven. Voor alle soorten van Menschen in het Ligt gegeven.
47381: N.N. - Impressions du Seizième Siècle. Cataloque 216
174745: N.N. - Concilium. 1991
174747: N.N. - Concilium. 1992
4063155: N.N. - De Bijbel. Naar de leidsche vertaling.
4020183: N.N. - Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. Hoofdredactie: C.W.Mönnich.
87820: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
47995: N.N. - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Met staalplaten. Compleet in 6 delen
4054297: N.N. - Om het levende Woord 7. 1997. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
121135: DAS, R. - Modelbouwplaat van de Waagtoren in Alkmaar.
4015794: N.N. - Der Frankfurter. Eine deutsche Theologie. Übertragen und eingeleitet von Joseph Bernhart.
96401: N.N. - College women's association of Japan. Cwaj print show 33. October 21-23, 1988. Tokyo American Club
58528: N.N. - Een kerk wordt honderd 1880-1980. (De geschiedenis van de St. Odulphuskerk in Best)
162619: N.N. - Empires of the Ancient Near East [4 Vols. in Slipcase]
58210: N.N. - Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen (Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, brochure IV)
58211: N.N. - Programma der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, december 1931
9046: N.N. - De Historie van het Out en Nieuw Testament, met Christelyke en Stigtbare Bemerkingen getrocken uyt de HH. Vaders, en andere Geestelyke Schryvers, seer nut en dienstig voor alle Geloovige. Het I. Deel behelst de Historie van 't Out Testament, dat is, van de Scheppinge des Weirelts, tot aen de komste van Christus, Het II. Deel behelst het Leven, Lyden ende Doodt van onsen Saligmaeker &c. Tweeden Druk. Van veele seer grove, en menigvuldige andere fouten verbetert.
58279: N.N. - Een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der Amsterdamsche gasthuisapotheken
84881: N.N. - Levensschets van Thomas Chalmers, in leven hoogleeraar en predikant in Schotland
57774: N.N. - Uw wonderen van ouds herdacht. 50 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederlandte Ochten, 1946-1996. Uitgegeventer gelegenheid van het 50 jaar bestaan Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten
48024: N.N. - Geillustreerd Stuivers Magazijn. Tijdschrift voor Iedereen. Negende Deel
48025: N.N. - Geillustreerd Stuivers Magazijn. Tijdschrift voor Iedereen. 13de Jaargang I & II
145099: N.N. - En Hollande.
4690: N.N. - Ezechiel Traduit en François. Avec une Explication tirée des Saints Peres & des Autheurs Ecclesiastiques. Nouvelle Edition.
59175: N.N. - Oude pharmaceutische boeken bijeengebracht in het Land van Herle, ter gelegenheid van de voorjaarsvergadering van de Kring voor de geschiedenis van de Pharmacie in Benelux. Cercle Benelxu d'histoire de la Pharmacie te Heerlen op 17 en 18 april 1971. Tentoonstelling geopend van 17 april tot en met 2 mei 1971 in het Stadhuis van Heerlen
4010256: N.N. - Kerkelijke Klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. (Athanasius, Augustinus, Th.á Kempis, Ruusbroec, Luther, Calvijn enz.). Verzameld door J.Haantjes en A.v.d.Hoeven. Met medew.van H.Berkhof, A.F.N.Lekkerkerker, C.C.de Bruin.
6467: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
6468: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
6483: N.N. - Het Lyden van Jesus, als de Christus, Vertoond uit de Vier Evangelisten. Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlyks in ordre gepredikt wordt. Achter 't zelve Is de schikking en verdeeling der Texten gevoegd, die op de gewoonlyke Feest-dagen verklaard worden. Mitsgaders eene Naamlyst van alle de Predikanten, die zedert de Hervorming, deeze Gemeinte bediend hebben. Te zamen uitgegeeven, ten dienst der Gemeinte bediend hebben. Te zamen uitgegeeven, ten dienste der Gemeinte, en met goedvinden des Eerw. Kerkenraads. De zesde Druk, vermeerderd en verbeterd.
6484: N.N. - Acta der Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Utrecht 1888. Eerste Gedeelte. WAARBIJ: Acta der Tweede Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Leeuwarden in 1890. WAARBIJ: Acta der Vierde Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Amsterdam in 1892. WAARBIJ: Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland in den naam Onzes Heeren Jezu Christi gehouden te Amsterdam in 1892. WAARBIJ: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Middelburg, van 11 Aug. tot 4 Sept. 1896. WAARBIJ: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Groningen, van 15 tot 30 Augustus 1899.
4054432: N.N. - Gelijker = rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek. A.van Bommel, J.Bussemaker, G.Manenschijn e.a.
96405: N.N. - Uitgeverij Dr. W. Junk. 1899-1959. 60 years publishers for descriptive, experimental and applied natural sciences, agricultural, biochemical and medical research work
32177: N.N. - King Albert's book. Hommage d'admiration au roi et au peuple belge de la part des principaux représentants des nations de l'univers
47474: N.N. - Regards Contemporains sur Jean Calvin. Actes du Colloque Calvin, Strasbourg 1964
174743: N.N. - Concilium. 1989
58090: N.N. - Beschryving van het groot en uitmuntend Orgel in de St. Jans Kerk te Gouda
55786: N.N. - Waar 't volk vergaderd is. Uitgegeven ter gelegenheid van de verbouwing en uitbreiding van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam
4143646: N.N. - New Analytical Indexed Bible. Authorized Version.
82325: N.N. - Drieënzestigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
82326: N.N. - Drie en veertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum
4049659: N.N. - Postille 45. 1993-1994. Onder red. van Kerk en Prediking.
201545: N.N. - Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen. WITH: Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by Het Lam en den Toren, te Amsterdam.
9912: N.N. - "Then Swenska Psalm-Boken, Med the Stycker som ther til höra, och på följande sida upteknade finnas. Uppå Kongl. Majestäts Nådigste Befallning, år MDCXCV. Öfwersedd, och nödtorfteligen förbättrad. WITH: Evangelier och Epistlar på alla Söndagar, Högtider och Helgedagar. Såsom ock ther til hörige Collecter och Böner."
88076: MR. C. - Kantteekeningen op het hanboek der geschiedenis van het vaderland, van Mr. G. Groen van Prinsterer
4053011: N.N. - Postille 36. 1984-1985. Onder red. van Kerk en Prediking.
56289: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. Tweede aflevering
93157: N.N. - Herinneringen aan den genialen kunstenaar Jan Kruysen, door zijn vriend. Inhoudende eene beschrijving der kennismaking met den kunstschilder, zijne opvatting over het leven en de kunst, eene keuze uit de honderden door hem geschreven brieven, met toelichtingen daarop uit te werkenv an Jacques Maritain, Ernest Hello en Fr. A.M. Weisz O.P. en een beknopte levensgeschiedenis van den schilder, zooals die door hem zelf beschreven werd
53905: N.N. - Levensstrijd en levensvreugde. Een verhaal. Uit het Engelsch door Mevr. Van Westrheene. Met twee platen (tweede deel)
83025: N.N. - Na 40 jaar, 1931 - 9 maart - 1971 (de Herder, de herders en de schapen tijdens het 40-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis
4074888: N.N. - Tsjinstboek. Skrift - Miel - Gebed. In oanset.
88105: N.N. - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.
51817: N.N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunnen geschiedenis aanwezig in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
174731: N.N. - Concilium. 1977/1 & 1977/2 (2 Volumes)
9789: N.N. - Nederdvytsche Concordantie ofte Harmonie. Waerinne alle de leerachtigste en aenmerkelyckste spreuke der gantsche H. schrift bij malkander gestelt zijn opde ordre van A.B.C. ook vervolgende de boecken en capittele van Gen. af tot apocal. toe. Ende tot meerder gerief vanden leser is een register achter aan gestelt, van alle de woorden ende tittelen, die inde concordantie gestelt ende begrepen syn, mitsgaders ook de nader aenmerkingen onder yder tytel, 't same vergadert door liefhebbers der H. Schrifture.
171364: N.N. - The new Oxford annotated bible : new revised standard version - with the apocrypha - an ecumenical study bible.
171365: N.N. - Die Bibel : Einheitsübersetzung der heiligen Schrift - Gesamtausgabe.
171366: N.N. - Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung : revidiert 2017 - mit Apokryphen.
47808: N.N. - Van Pasen tot Pinksteren (Nr. 255)
94997: N.N. - Het leven en de arbeid van Willem Farel, Hervormer te Genève (1489-1565) (Deel II)
47998: N.N. - Documentatieblad Nadere Reformatie jaargang 1-32 (1977-2008) eerste 12 jaargangen ingebonden in 4 mappen
48037: N.N. - Oude Kunst in Photogravure. Het eerste deel bevat: Riviergezicht, door Aelbert Cuyp. De Esschenlaan, door Jan Hackaert. Musiceerende Knapen, door Frans Hals. Landschap met Vaart, door Meijndert Hobbema. De Kantwerkster, door Nicolaes Maes. Landschap bij Maneschijn, door Aert van der Neer. Landschap, door Jacob van Ruysdael. Het St.-Nicolaasfeest, door Jan Steen. Het Kanonschot, door Willem van de Velde de Jonge. De Wijnproef, door Jan Vermeer. Het tweede deel bevat: Oude Vrouw aan het Venster, door Gerard Dou. Officier in Harnas, door Frans Hals. De Watermolen, door Meijndert Hobbema. Binnenkamer, door Pieter de Hooch. De Goudweger, door Salomon de Koninck. De Stier, door Paulus Potter. Meisje aan het Venster, door Rembrandt Harmensz. van Rijn. Rembrandts Moeder, door Rembrandt Harmensz. van Rijn. Het Moeras, door Jacob van Ruisdaal. Het Concert, door Gerard Terborch
48053: N.N. - De Militaire Spectator, Tijdschrift voor het Nederlandsche Leger en dat in de Overzeesche Bezittingen. Derde Serie, Achtste Deel
84887: N.N. - Het Duitsche aanbod tot een beëindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van April 1945. Memorandum van de bij besluit van Harer Majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den Commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten
96685: N.N. - Description de l'Egypte. Publiée par les ordres de Napoléon Bonaparte
4070403: N.N. - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
10187: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of The Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Printed as tey are to be sung or said in Churches. WITH: The Liturgy of the Church of England. Illustrated with Fifty Nine Historical and Explanatory Sculptures, Engraved by Mess. Ravenett, Grignion, Scotin, Cannot, Walker and W. Ryland. Published according to Act of Parliament. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. WITH: A New Version of the Psalms of David, Fitted to the Tunes used in Churches. By N. Brady, D.D Chaplain in Ordinary and N. Tate, Esq. Poet-Laureat to His Majesty.
100364: N.N. - Calouste Gulbenkian Musée. Catalogue.
47229: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1926. 246ste Jaargang
4073297: N.N. - Volume du Congrès. Genève 1965. Le 5me Congrès de l`Organisation Internationale pour l`Étude de l`Ancient Testament. Préface de P.A.H.de Boer. (Supplements to Vetus Testamentum XV)
4070584: N.N. - Kijk op het Oude Testament.
4070585: N.N. - Kijk op het Nieuwe Testament.
47095: N.N. - Medieval Cloisonné Enamels at Georgian State Museum of Fine Arts
47022: N.N. - Het Leven, Huwelijksnummer (Twee en dertigste Jaargang No. 1a, Vrijdag 8 Januari 1937)
47019: N.N. - Het Leven, Jubelnummer, blijde intocht en herdenkingsfeest (Drie en dertigste Jaargang No. 36a. Woensdag 7 September 1938)
46884: N.N. - Exchange. Journal of Missiological and Ecumenical Research
171362: N.N. - Nexus 65 2013-3 : de universiteit van het leven (gesprekken van Rob Riemen met diverse personen)
171370: N.N. - Sagrada Biblia : versión directa de las lenguas originales.
171371: N.N. - Die Tora : die Fünf Bücher Mose und die Prophetenlesungen in der revidierten Übersetzung von Rabbiner Ludwig Philippson (hebräisch-deutsch).
171373: N.N. - Biblia de Navarra : edición popular.
171374: N.N. - Biblia de Jerusalén.
171375: N.N. - Theologie und Philosophie : Vierteljahresschrift. Jahrgang 49 1974
171376: N.N. - Theologie und Philosophie : Vierteljahresschrift. Jahrgang 74 1999
46359: N.N. - Der Brockhaus in zwei Bänden, völlig neu bearbeite Auflage
43905: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. februari 1977 (nr 1.) t/m December 2008 (nr. 69)
10227: N.N. - Les Psaumes de David, mis en vers Français. Revus et approuvés par les pasteurs et professeurs de l'église et de l'academie de Genève.
47195: N.N. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1938-1939
174683: N.N. - Naardense Bijbel : de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, vertaald en in 2014 herzien door Pieter Oussoren.
174645: N.N. - Conciliorum OEcumenicorum Decreta.
47131: N.N. - Preliminary and Interim Report on the Hebrew Old Textament Text Project. Compte rendu préliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de l'Ancien Textament hébreu, Vol. 3
45836: N.N. - Theologia Reformata, Driemaandelijks tijdschrift. 1e jaargang 1958 - 51e jaargang 2008, totaal compleet 51 banden met Inhoudsopgave met registers van 1e jaargang t/m 50e jaargang
47020: N.N. - Het Leven, De doop van prinses Beatrix (Drie en dertigste Jaargang No. 20a, Zaterdag 15 Mei 1938)
47021: N.N. - Het Leven, Een prinsesje geboren (Drie en dertigste Jaargang No. 5a, Maandag 31 Januari 1938)
90538: N.N. - Dictionary of British scientific instruments
10317: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
10318: N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
10320: N.N. - Office de la Semaine Sainte. Latin et François. A l'Usage de Rome et de Paris, suivant la reformation du nouveau Missel, & du nouveau Breviaire Parisien. Avec des Réfléxions & des Instructions Chrétiennes sur les Epîtres, les Leçons, les Propheties, & les Evangiles qui se lisent à la Messe & à l'Office devin, depuis le Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Quasimodo. Ensemble l'explication des sacrez Mysteres, representez par les Ceremonies de l'Eglise.
1282: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike der Gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis, op nieuw in dichtmaat gebragt, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam.
53869: N.N. - Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten 1586-1685
4004519: N.N. - Tussen anarchie en establishment. Op zoek naar het goede spoor. Door A.Spijkerboer, R.Zuurmond, J.Zijlstra e.a.
83641: P.H.A.I.C.B. - Eens hemelings voorgang uit de wereld naar den Hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht
4140506: N.N. - Postille 6. 1954-1955.
31979: V.D.B. - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt. En eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter, Ridd. &c. Vertoonende veel vreemde Voorvallen, dappere Verrichtingen, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zee-slagen
4057325: N.N. - The New Testament. NIV. Illustrated Children`s Edition with Memory Margin.
4073171: N.N. - Om het levende Woord 3. 1994.
48356: N.N. - Jüdischer Almanach 5670. herausgegeben aus Anlass des 25-semerstrigen Jubiläums von Vereinigung Jüdischer Hochschüler aus Galizen Bar-Kochba in Wien.
4074239: N.N. - Jezus en zijn tijd.
3182: N.N. - Memoires du duc de Rohan, Sur les choses aduenuës en France, depuis la Mort de Henry le Grand, iusques à la Paix faite auec les Reformez, au mois de Juin 1629. Augumentez d'un quatriéme Liure, & de diuers Discours Politiques du mesme Autheur, cy-deuant non imprimez. Ensemble le Voyage du mesme Autheur, fait en Italie, Allemagne, Pays-Bas-Uny, Angleterre, & Escosse. Fait en l'an 1600.
4075071: N.N. - The Consolation of Philosophy. Contains the Complete Text of: The Consolation of Philosophy by Boethius: The Imitation of Christ by Thomas à Kempis: Religio Medici by Sir Thomas Browne.
4075253: N.N. - De moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie. Redactie: H.Noordegraaf, Th.Salemink, H.Tieleman en R.van Elderen.
4075533: N.N. - Catéchisme de l`église catholique.
4075714: N.N. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio funditus revovata. Ediderunt K.Elliger et W.Rudolph. (16X24)
48075: N.N. - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1826.
47637: N.N. - Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfurstlicher zu Sachsen freiheit.
4133520: N.N. - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van Eenheid. P.Sleebos, A.Plaisier, W.J.Ouweneel, Jan Zijlstra, Jos Douma, Hans Eschbach e.a.
9963: N.T. - Tnyeuvve Testament al geheel Dleue(n)de woort Gods wtghesproke(n) door onsen salichmakere Jesum Christu(m), Bescreuen door dingeue(n) desheylige(n) gheests, vande(n) Apostolen en(de) Euangeliste(n), Na der translatie(n) dieme(n) ouer al kerste(n)rijc inder heyliger kercken houdt, Welck men vastelic toescrijft Sinte Hieronimo, weder ende weder om nu alder laetste met alle neersticheyt, ende vlijt gecorrigeert, met de(n) Canones ofte onder wijsen van Eusebio. Item noch een Tafele om ghereet te vindene die Epistolen ende Euangelie(n) van den gheheelen iare, ghelijck alsmen die inder heyligher kercken houdt, singhet ende prediker.
96256: N.N. - Broeders te wezen
4134469: N.N. - Getuigenis der waarheid. Gereformeerd Tijdschrift. Tweede jaargang.
6466: N.N. - Het Boek der Psalmen nevens Christelyke Gezangen, Ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in Dichtmaat gebracht, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsteldam.
4052009: N.N. - God geeft te denken. Bijdragen aan het spreken en denken over God. Door Th.de Boer, A.W.J.Houtepen e.a.
4033447: N.N. - Het samengesteld evangelie. Waarin de vier evangeliën in hun geheel, zonder weglatingen, zijn opgenomen. Opnieuw volgens den oorspronkelijke Griekschen tekst bewerkt en getoetst aan een tiental buitenlandsche en Nederlandsche vertalingen.
9789023926078: N.N. - Geen tittel of jota. Proeve van een leesrooster bij de Tora
30671: N.N. - Het huis Enschedé 1703-1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II een korte gescheidenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen
31980: N.N. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengs met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd
4135417: N.N. - Het Nieuwe Testament. Willibriordvertaling. Grote letter editie. Herz.uitgave 1992
10430: N.N. - Thirsis Minnewit. Bestaande in eene verzameling der moyste en aangenaamste Minne-Zangen en Voysen. WAARBIJ: De Vrolyke Zang-Godin, Opheffende veelderhande Ernstige en Boertige Gezangen, Kusjes en Drink-liederen. Op de Nieuwste en meest-bekende Zang-wyzen.
10431: N.T. - Het Nieuw Testament Onzes Heeren Jesus Christus, met korte Verklaringen op de Duistere Plaetzen.
10429: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, And other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Psalter, or Psalms of David, Pointed as they are to be sung or said in Churches. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. Conferr'd with the Hebrew. Set forth and Allowed to be Sung in all Churches, of all the People together, before and after Morning and Evening Prayer, and also before and after Sermons, and moreover in private Houses, for their godly Solace and Comfort, laying apart all ungodly Songs and Ballads, which tend only to the nourishing of Vice, and corrupting of Youth.
51996: N.N. - "Hervormde gemeente ""Rehoboth"" Nieuwleusen 1921-1996"
4136254: N.N. - De vreemdeling en de Bijbel. Met bijdragen van Hans Jansen, M.van Leeuwen, Tzvi Marx, M.Poorthuis e.a.
4136495: N.N. - Foundations. A Statement of Christian Belief in Terms of Modern Thought. By Seven Oxford Men. By B.H.Streeter, R.Brook, W.H.Moberly a.o.
4137797: N.N. - Scriptum super Apocalypsim cum imaginibus (Wenceslai doctoris). Codex Bibliothecae Capituli Semper Fidelis Metropolitani Pragensis in solemnem memoriam anni jubilaei ab erecto episcopatu Pragensi nongentesimi ed. A.S.F.(=Frind).Capitulo Metropolitano. (Integral reproduction of the richly illustrated manuscript, made in the first half of the 13th century)
4137807: N.N. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Naar gegevens uit de archieven van J.Brandt sinds 1742 en P.Proost sinds 1842.
146022: H.E.K. - Historische Encyclopedie Krimpenerwaard [H.E.K.]. Vol. 1 - 13 [39 issues].
82708: N.N. - Uit het leven van eene christin, medegedeeld door een harer kinderen, en twee andere verhalen
4138953: N.N. - Weg zum Heil, in drei Briefen. Kurz und in grosser Einfalt in drei Graden des Glaubens dargestellt von einem unbekannten Verfasser. Von einem Freunde neu aufgelegt.
4013781: N.N. - Tekst voor Tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Red.O.T.: B.v.Oeveren en J.Vlaardingerbroek. Red.N.T.: A.Noordegraaf en J.P.Versteeg.
4139213: N.N. - Echter-Bibel. Altes Testament. Die heilige Schrift in Deutscher Übersetzung. 4 Bände und Registerband.
4139224: N.N. - Thompson Studienbibel. Bibeltext nach der Übersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament.
4139255: N.N. - A Guide to the Department of Greek and Roman Antiquities in the British Museum.
83386: N.N. - Almanak voor de jeugd 1935
4139319: N.N. - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaard werden. Tot vermaak der jeugd enz. (Facsimile van uitgave van 1736)
4074172: N.N. - The English Spirit. The Little Gidding Anthology of English Spirituality. Compiled by Paul Handley, Fiona MacMath, Pat Saunders and Robert Van de Weyer.
4140738: N.N. - Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. / Concordance to the Novum Testamentum Graece. Von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd Edition.
123456: N.N. - Wem gehört die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. Katalog.
4143681: N.N. - Parallel editie. Statenvertaling / Nieuwe Bijbelvertaling.
4143693: N.N. - Evangelia Sacra Domini Nostri et Salvatoris Jesu Christi. Aethiopice et Amharice.
9019: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1781. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Haar Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeynen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1781. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
9020: N.N. - Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1792. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1792. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
6464: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WAARBIJ: Catechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken ende Scholen gebruykt wordt. Mitsgaders De Belydenisse des Geloofs, ende de Liturgie derselver Kerken.
31289: N.N. - Handboek militaire uniformen en distinctieven van het Oostblok (Sovjet Unie, Oost-Duitsland, Polen en Tsjecho-Slowakije)
4143727: N.N. - Interpretation. A Journal of Bible and Theology. Volume 48 - 58. 1994 - 2004. Published by Union Theological Seminary in Virgina. Editor J.D.Kingsbury. Later J.A.Brashler and S.E.Balentine.
4143890: N.N. - De Bijbel. Gezinseditie. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling.
4300079: N.N. - Neue Zürcher Evangeliensynopse. Erarbeitet von K.Ruckstuhl. Hrsg. ind eingeleitet von H.Weder.
4300197: N.N. - Novum Testamentum Graece. (Ausgabe mit Schreirand). Editione vicesima septima revisa. Ed. Nestle - Aland.
4300422: N.N. - The Greek New Testament. Fourth Revised Edition ed.by B.und K.Aland a.o.
4300564: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 56. 1968. Gebonden jaargang.
4300565: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 57. 1969. Gebonden jaargang.
4300644: N.N. - New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis. Volume 4. General Editor W.A.VanGemeren.
4300658: N.N. - Schriften des Urchristentums. Komplett in 4 Bände. I.Die Apostolische Väter II.Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, 2.Klemensbrief, Schrift an Diognet III.Papiasfragmente, Hirt des Hermas IV.H.Kraft: Clasvis Patrum Apostolicorum. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und ertläutert von K.Wengt, J.A.Fischer, U.H.J.Körtner und M.Leutzsch.
4300872: N.N. - Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. Von Nestle-Aland, 26.Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition.
4300852: N.N. - Cohieren der stemmen in de Provintie van Frieslandt, van de jaaren 1640 en 1728 (Oostergo, Westergo, Zeven Wolden). In gevolge de Resolutie der Edele Mogende Heeren Staten deser provintie, enz. By de Respective Grietsluiden verbetert en vernieuwt, enz. , volgens Resolutie geapprobeert.
4300883: N.N. - IV Congresso Internazionale di Studi EtiopiciI (Vol. 1 and 2). (Roma, 10-15 aprile 1972)
4300920: N.N. - Fryske Bibel. Út de oearspronkelike talen op `e nij yn it Frysk oerset yn opdracht fan it NBG en KBS.
94047: A|N - Martin Bucer, Strasbourg et l'Europe. Exposition à l'occasion du 500e anniversaire du réformateur strasbourgeois Martin Buer, 1491-1991
4024644: N.N. - De Nieuwe Mens. Jaargang 1 t/m 6. Maandblad voor beleving van het christendom. Red.: B.v.Bilsen, C.A.Bouman, Gabriël Smit e.a.
4140425: N.N. - Enchiridion Biblicum. Documenta Ecclesiastica Sacram Scripturam Spectantia. Editio quarto aucta et recognita
8697: N.N. - Statuten, Ordonnantien, ende Costumen van Frieslandt, Ten bevele van de Heeren Staten des selven Landts, by een vergadert, gheaugmenteert, ende verbetert. Voor de derde-mael van nieuws ghedruckt.
4003527: N.N. - Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken..
4009650: N.N. - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de Joodse traditie door Y.Aschkenasy, P.J.Tomson, D.J.v.Uden en W.A.C.Whitlau.
4014297: N.N. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan W.Kremer, J.v.Genderen en B.J.Oosterhoff t.g.v. hun 25-jarig ambtsjubileum.
4017278: N.N. - Christenen en joden in België. Naar en nieuwe fase in de geschiedenis van de joods-christelijke betrekkingen in de Benelux.
4017509: N.N. - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Im Auftrag der Stadt Köln. Hrsg.von K.Schilling. Handbuch mit Katalog.
4017613: N.N. - Veertig jaar na `45. Visies op het hedendaags antisemitisme. Ingel. door prof.dr.L.de Jong.
4017639: N.N. - Uit de sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie. Onder red. van M.v.d.Berg, B.Cozijnsen, P.Wansink e.a.
4017869: N.N. - Paroissien Romain. contenant la messe et l`office pour les dimanches et les fêtes de I. et de II. classe. Chant grégorien extrait de l`éd.vaticane.
4023174: N.N. - Chronicles. News of the Past. (Complete in 4 volumes). From the Patriachs (B.C.E. 1726) to Chasdai Ibn Shaprut (969 C.E.) [Ancient News in Modern Newspaper Form]
4023781: N.N. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden. van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
4023782: N.N. - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen. van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
4023804: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Amersfoort-West. 1966-1967.
4023805: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Assen. 1961.
4023806: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Groningen. 1946.
4023808: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Hoogeveen. 1969/1970.
4023809: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Heemse. 1984-1985.
4023810: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Arnhem. 1979-1981.
4023814: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Ommen. 1993.
4024127: N.N. - Främmande Religionsurkunder. I.Urval och öfversättning. Med inledning och förklaringar. Utgifna af Nathan Söderblom. 3 Delen.
4025502: N.N. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Red.: J.Waterink, A.v.Duinkerken, F.W.Grosheide, Ph.Kohnstamm, W.Nolet, F.Sassen, G.Sevenster.
4028285: N.N. - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven-Amsterdam.
4028357: N.N. - Jüdische Lebenswelten. Essays und Katalog. Hrsg. von A.Nachama, J.H.Schoeps, E.v.Voolen und G.Sievernich.
4028433: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Kampen. 1951.
4028436: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Berkel en Rodenrijs. 1952.
4028598: N.N. - Inscriptions Reveal. Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud. (Hebrew and english)
4028599: N.N. - Israel und wir. Keren Hayessod-Jahrbuch der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland 1967-1970 5727/5730.
4028628: N.N. - Masada. Survey and Excavations 1955-1956 by the Hebrew University Israel Exploration Society Department of Antiques.
4028736: N.N. - Den Unvergessenen. Opfer des Wahns 1933 bis 1945. (Von H.Maas, Maria Sello, Karl Jaspers u.a.)
4029564: N.N. - Handboek Pastorale Sociologie I. Zeeland, Zuid-hollandse eilanden, Noord-Brabant en Limburg.
4030622: N.N. - Alle Volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya. (Uitg. van de Geref.Zendingsbond in de Ned.Herv.Kerk.
4030646: N.N. - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen verzameld door H.A.v.Andel en N.A.C.Slotemaker de Bruïne.
4032436: N.N. - Startbijbel. Een keuze uit het Oude en het Nieuwe Testament. Geïllustreerd voor Anjo Mutsaars.
4032882: N.N. - Die Kirche als Faktor einer kommenden Weltgemeinschaft. Hrsg.vom ökumenischen Rat der Kirchen.
4033806: N.N. - Handboek Pastorale Sociologie VI. Hervormd Amsterdam en zijn maatschappelijke achtergrond in de 19e. Door W.H.Vermooten.
4033808: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Kampen. 1975.
4035180: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Berkel en Rodenrijs. 1996.
4035181: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Amersfoort. 1948.
4035182: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Bunschoten-Spakenburg. 1958/1959.
4035526: N.N. - Acta et Decreta synodi provincialis Ultrajectensis. Inchoatae die vigesima quarta mensis Septembris, anni millesimi octingentesimi sexagesimi quinti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris ac Domimi nosti PII divina Providentia Papae noni anno vigesimo, etc.
4036288: N.N. - Het Kouter. Onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur. 2e jrg.
4038885: N.N. - Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster. (Ausstellungskatalog.) 1.Oktober 1982 bis 30.Januar 1983.
4039450: N.N. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Deel 1 t/m 10). Uitgegeven door de stichting Brabants Historisch Contact.
4039854: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Leusden. 1999.
4040110: N.N. - Tageszeitgebete der Jesus-Bruderschaft Gnadental. Mit Wochenpsalmen, litugischen Gesängen und Liedern.
4041202: N.N. - "Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid. 1882-1907. Ter gedachtenis bij het 25-jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem""."""
4043885: N.N. - Psaalms en Gezangen (in het Grunnings). Beriemd deur kemizzie kerklaiden van Liudgerstichten.
4045225: N.N. - De Koran. Uit het arabisch vertaald door J.H.Kramers.
4045982: N.N. - Het ware licht. Handleiding voor de praktijk van het Geloofsonderricht.
4046845: N.N. - Christie`s Review of the Season 1987. Ed. by M.Wrey and S.Spicer.
4046916: N.N. - Jaarboek voor liturgie-onderzoek. Deel 18 t/m 30. 2002-2014. Onder red. van A.C.Honders, G.Lukken, H.R.Luth, Regn.Steensma. Later M.Barnard, J.Kroesen, L.van Tongeren e.a.
4047529: N.N. - "Wie ich zum Frieden kam. Eine Autobiographie der Verfasserin von Wir beide, Graham und ich"". Deutsche Autorisierte Ausgabe von Marie Morgenstern."""
4047624: N.N. - Soll ich meines Bruders Hüter sein?. Weitere Dokumente zur Juden- und Flüchtlingsnot unserer Tage. Hrsg. vom Schweizerischen evangelischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland mit Flüchtlingsdienst.
4049110: N.N. - De wegen der wijzen en de weg van de wereld. Derekh Eretz Rabbah, Derekh Eretz Zuta en Perek ha-Shalom (een hoofdstuk over vrede). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.van Loopik. (Na de Schriften 5)
4049646: N.N. - Das Evangelium von Jesus Christus in der Welt. Vorträge und Verhandlungen der Sechsten Mennonitischen Weltkonferenz vom 10.bis 16.August 1957 in Karlsruhe, Deutschland. Hrsg.im Auftrag des Präsidiums der Sechsten Mennonituschen Weltkonferenz. Karlsruhe-Heinrich Schneider, 1958, 384 S. (Illustr.)
4051142: N.N. - Experiences and Explanations. Historical and Sociological Essays on Religion in Everyday Life. Ed. by L.Laeyendecker, L.G.Jansma en C.H.A.Verhaar.
4051164: N.N. - Perikopenbuch für die Messfeier an Wochentagen. Band I. Vom ersten Adventsonntag bus zum Samstag nach dem ersten Passionssonntag. Hrsg.von denLiturgische Instituten in Trier, Salzburg und Freiburg in der Schweiz.
4051838: N.N. - De Snoge. Monument van Portugees-joodse cultuur. J.C.E.Belinfante, E.v.Voolen e.a.
4051839: N.N. - Antisemitisme, een geschiedenis in beeld. Onder red. van J.Boonstra, H.Jansen en J.Kniesmeyer. Anne Frank Stichting.
4052000: N.N. - Manual of the Laws and Discipline of the Methodist Church in Ireland. Published by Order of the Irish Conference.
4052003: N.N. - Manual of Practice and Procedure in the United Free Church of Scotland. Prepared by a Committe of the General Assembly, and Puvblised by Authority of the Assembly.
4052682: DAS, R. - Wegen naar de toekomst.
4052719: N.N. - De Koran. Een weergave van de betekenis van de arabische tekst in het nederlands door Fred Leemhuis.
4053312: N.N. - Dictionary of the Ecumenical Movement. Ed.by N.Lossky, J.M.Bonino, J.Pobee a.o.
4054880: N.N. - Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Middelburg 1896.
4055259: N.N. - Wel moge het U bekomen. Feestmaal, Godenmaal, Dodenmaal in de oudheod. Rijksmuseum van Oudheden Leiden.
4057312: N.N. - Van zondag naar sabbat. Een dagboek bij de Schrift in het perspectief van Kerk en Israël.
4059421: N.N. - Was bleibt von der Vergangenheit?. Die junge Generation im Dialog über den Holocaust. Hrsg.von Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen.
4060114: N.N. - Lieteboek foar de Tsjerken. Psalmen en Gesangen foar de earetsjinst.
4060581: N.N. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
4061118: N.N. - The Liturgy Documents. A Parish Resource.
4061374: N.N. - De grote Weg naar het licht. Een keuze uit de literatuur van het Mahâyâna-Buddhisme. Uit het Sanskrit vertaald en toegelicht door J.Ensink.
4061515: N.N. - Tussen hemel en aarde. Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen. Onder red. van G.Schipper-Peet e.a.
4062043: N.N. - Geloof en vertrouwen na Auschwitz. Onder red. van A.v.Harskamp, B.Siertsema en B.Voorsluis.
4063116: N.N. - Voorwerk. Jaargang 8 - 13. Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk. Eindred.: H.Kuindersma.
4063831: N.N. - Markante Nederlandse Zionisten. Onder red. van Fr.Püttmann, Hanna Blok e.a.
4064340: N.N. - Universale Vaterschaft Gottes. Begegnung der Religionen. Hrsg von Abd.Falaturi, J.J.Petuchowski und W.Strolz.
4064853: N.N. - Evangelische Liedbundel. Eenstemmige uitvoering.
4065077: N.N. - Wij hebben Hem herkend. Gelovigen getuigen.
4065092: N.N. - Verhalen, vertellen. Het verhaal van de bevrijding: de bevrijding van het verhaal.
4065395: N.N. - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y.Evans-Wentz.
4066279: N.N. - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk.
4067027: N.N. - Groot Letter Liedboek voor de Kerken.
4067495: N.N. - Het Handvest van San Francisco. (26 juni 1945) Volledige tekst van het verdrag tot oprichting van de nieuwe veiligheidsorganisatie: De Vereenigde Naties. Met inleiding en aanteekeningen van H.C.G.J.v.d.Mandere.
4069415: N.N. - In Memoriam.
4070367: N.N. - Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
4070658: N.N. - De ouderdom der aarde. Door G.J.Sizoo, H.R.Woltjer e.a.
4070884: N.N. - Israël dans la conscience juive. Données et débats VIIe et IXe colloques d`Intellectuelle juifs etc.. Préface d`André Neher, introduction de Jean Halpérin.
4071025: N.N. - Mennonite Encyclopedia. Volume 1. (A-C). A Comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed.: H.S.Bender and C.H.Smith.
4071026: N.N. - Mennonite Encyclopedia. Volume 2. (D-H). A Comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed.: H.S.Bender and C.H.Smith.
4071779: N.N. - Zie, Ik zend u. 125 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
4071978: N.N. - Mischnajot. Die sechs Ordnungen der Mischna. Hebräischer Text mit Punktation, überstetzt und erklärt von A.Sammter, E.Baneth, M.Petuchowski, S.Schlesinger, D.Hoffmann, J.Cohn und M.Auerbach.
4072697: N.N. - Een wonderbaarlijke Spijziging / Santapan jang adjaib. Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku.
4073393: N.N. - Zeven dagen. Over schepping en inspiratie.
4073503: N.N. - Syria. Revue d`Art Oriental et d`Archéologie. Tome XXII. Publiée sous le patronage du Haut-Commissaire de l`État francais en Syrie. Avec de nombreuses figure et 20 planches hors texte.
4073505: N.N. - Syria. Revue d`Art Oriental et d`Archéologie. Tome XXI. Publiée sous le patronage du Haut-Commissaire de l`État francais en Syrie. Avec de nombreuses figure et 35 planches hors texte.
4073653: N.N. - Leiturgia. Band IV. Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Hrsg. von K.F.Müller und W.Blankenburg.
4074033: N.N. - Het liefste gedicht. De favoriete leifdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
4074680: N.N. - Lexikon der Weltreligionen. (Erschöpfende Auskunft über die sogenannten Weltreligionen)
4074711: N.N. - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1872-1892. 2 Delen.
4075288: N.N. - In de voetsporen van Abraham. Verslagen van twee symposia die gehouden zijn in 2003 en 2004 onder dezelfde titel. Red.: P.Valkenberg, E.Alasag, G.Idema, J.Teunissen en C.Robertson.
4075359: N.N. - The Islamic University of Rotterdam into the Third Millennium.
4075435: N.N. - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y.Evans-Wentz.
4075790: N.N. - Liedboek voor de kerken. 491 Gezangen. Meerstemmige zettingen.
4075969: N.N. - Deuxième Congrès Mondial des Partisans de la Paix. Varsovie 16-22, novembre 1950.
4076088: N.N. - Mennonite Encyclopedia. 4 Volumes. A Comprehensive Reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed. by H.S.Bender and C.H.Smith.
4076098: N.N. - Studia Rosenthaliana. Volume XIV, Number 2 - july 1980.
4076264: N.N. - Liturgisch woordenboek. Deel 1. (A - Kerkelijk jaar) Samengesteld onder red. van L.Brinkhoff, G.C.Laudy, A.Verheul en Th.A.Vismans.
4133511: N.N. - Bibliothek deutscher Canzel Beredsamkeit. (Predigten)
4134091: N.N. - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene. Uitgave van de Wereldraad van Kerken.
4134554: N.N. - Het mysterie van Gods Heilsplan met de mensen. (met 77 gravures van Doré in kleur)
4134698: N.N. - Siphre ad Numeros adjecto Siphre zutta. (Siphre d'be Rab. Fasciculus primus) Cum variis lectionibus et adnotationibus ed. H.S.Horovitz. (Einleitung in Deutsch, Text in Hebräisch)
4135549: N.N. - Liederen van het Leger des Heils. (Vier-stemmig)
4135633: N.N. - Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche Vrouw. 1e jaargang, aflevering 1 t/m 26.
4135839: N.N. - The Rig Veda. An Antholoy. One hundred and eight hymns. Selected, Translated and Annotated by W.D.O'Flaherty.
4136185: N.N. - Bijbelsch Magazijn voor alle standen. het Oude en het Nieuwe Verbond. Ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift.
4137120: N.N. - Leiturgia. (Band 1 bis 4). Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Hrsg. von K.F.Müller und W.Blankenburg.
4137569: N.N. - Rondom Holocaust. Een onderzoek naar de effecten van een omstreden televisieserie op jongeren.
4137645: N.N. - Common Worship. Services and Prayers for the Church of England.
4137845: N.N. - Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale. en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht 1618 en 1619. enz. Bericht vooraf door A.C.van Raalte, A.Brummelkamp en S.van Velzen.
4137866: N.N. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw Zending. 1901-1951. Gedenkboek van de Zending.
4138085: N.N. - Die Greuelpropaganda ist eine Lügenpropaganda, sagen die deutschen Juden selbst /. Atrocity Propaganda is based on lies, say the Jews of Germany themselves / La propaganda d'atrocités n'est que mensonges, déclarent les Juifs allemandes eux-mêmes.
4138503: N.N. - Gebeden voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer. ten gebruike in de Liberaal-Joodse Gemeenten in Nederland.
4138704: N.N. - Huisboek der zamenleving voor den beschaafden stand. Ter bevordering eener goede opvoeding en ter verkrijging van taal- en algemeene wereldkennis in vijf talen. Met platen. 1ste jaargang, 1e en 2e afdeeling.
4138724: N.N. - Voor de kinderen van Korach. Deel I - III. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I.De Lofzang. II.De liederen van opgang. III.De Koning komt.
4138834: N.N. - Cistercienser Lectionarium. Deel 1. Hierbij gebonden: Het Gemeenschappelijke van de Heiligen, en: Supplement voor de Cistercienserkloosters in Nederland.
4138847: N.N. - Quellen zur Geschichte der Täufer. V.Band. Bayern, II.Abteilung. Von K.Schornbaum
4138858: N.N. - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Band IV. Drei Täufergespräche. in Bern und im Aargau. Hrsg. von M.Haas.
4139200: N.N. - Sri Sri Ramakrishna Kathamrita. (3 volumes). According to M. (Mahendra) a Son of the Lord and Disciple. Translated by Dharm Pal Gupta. Word by word transation of original Bengali Edition.
4139306: N.N. - The Analects of Confucius. With A Selection of the Sayings of Mencius. The Way and Its Power of Laozi. English translation by J.legge. Preface by J.S.Bowman.
4139326: N.N. - Zingend geloven. Deel 1 t/m 6. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied.
4139435: N.N. - Het recht over de schutting. De rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek. Red.: B.Hessel e.a.
4139830: N.N. - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden.
4139842: N.N. - Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Tweede druk. Compleet in 13 dln.
4140096: N.N. - Verkenning en Bezinnen. 65 Nummers uit de jaargange 1 t/m 22. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het Joodse volk. M.m.v. C.B.Bavinck, J.Slomp, J.N.ASevenster, Simon Schoon, J.Schoneveld, H.Mulder, J.L.Koole, W.Zuidema, S.P.Tabaksblatt en vele andere.
4140106: N.N. - Voor zijn aangezicht. Een gesprek van Joden en christenen over bidden. Met bijdr. van V.Brümmer, N.Solomon, D. Lilienthal, e.a.
55687: N.N. - Noviomagum revivens. Herstelde glorie van de keizer Karel-stad
4140224: N.N. - Historical Views of Judaism. Four Selections. Diogene Tama: Transactions of the Parisian Sanhedrim - and 3 others. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
4140238: N.N. - Doch das Zeugnis lebt fort. Der jüdische Beitrag zu unserem Leben. [F.Böhm: Zur Humanitätsfrage: Störig: Denker, Forscher, Erfinder: W.Grohmann: Bildende Kunst: H.Jaesrich: Literatur, Presse und Verslagwesen]
4140367: N.N. - Kinder über den Holocaust. Frühe Zeugnisse 1944-1948. Hrsg. F.Tych, A.Kenkmann, E.Kohlhaas, A. Eberhardt.
4140380: N.N. - Judennot und Christenglaube. Hrsg. vom Schweizerischen Evangelischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland.
4140806: N.N. - The Centennial Book. The History of Orange City 1870-1970.
4140815: N.N. - Seasonal Worship from the Countryside. The Staffordshire Seven.
4141060: N.N. - Reisen nach Jerusalem. Das Heilige Land in Karten und Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Sammlung Loewenhardt. Jüdisches Museum (Abteilung des Berlin Museums) Bestandskatalog bearbeitet von A.Bekemeier.
4141215: N.N. - The Christian Approach to the Jew. Being a Report of Conferences on the Subject held at Budapest and Warsaw in April 1927. Reported by James Black.
4141225: N.N. - De Joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse.
4141361: N.N. - Der Alte Orient. Gemeinverständliche Darstellungen. Jahrgang 1 - 7 und 9. Hrsg. von Norderasiatischen Gesellschaft.
4141589: N.N. - The Quran. The Eternal Revelation vouchsafed to Muhammad The Seal of the Prophets. Arabic text with a new transaltion by Muhammed Zafrulla Khan.
4141606: N.N. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1906.
4141650: N.N. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1913.
4141681: N.N. - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4142037: N.N. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen.
4142150: N.N. - Tsjinstboek. Diel 2. Libben, Seine, Mienskip. In oanset.
4142557: N.N. - Le Collège de Genève 1559-1959. Mélanges historiques et littéraires.
4143567: N.N. - Facing West. Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus. (Exhibition in 1996 of the An-sky collection in the Russian Museum of Ethnography in St.Petersburg)
4143691: N.N. - Van Dale Grote Spellinggids.
4143822: N.N. - Gartenlust Lustgarten. Die schönsten historischen Garten in Deutschland. Offizieller Führer der Schlösserverwaltungen. Miot 280 farbigen Abbildungen, einer Übersichts Karte und 8 Länderkarten.
4143823: N.N. - Raumkunst. Kunstraum. Innenräume als Kunstwerke - entdeckt in Schlössern, Burgen und Klostern in Deutschland. Mit 419 farbigen Abbildungen, einer Übersichtskarte, 9 Länder- und 2 Detailkarten.
4276040: N.N. - Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Eerste druk. Compleet in 11 dln.
4300036: N.N. - Bijbel-Oefeningen op elken dag des jaars, doorgaans ingerigt ten gebruike bij den Bijbelschen-Almanak. Voor het jaar 1839.
4300061: N.N. - Office de la Semaine Sainte. Latin et François.. A l'usage de Rome et de Paris, suivant la reformation du nouveau Missel, & du nouveau Breviaire Parisien. Avec des Réfléxions & des Instructions Chrétiennes sur les Epîtres, les Leçons, les Propheties & les Evangiles qui se lisent à la Messe & à l'Office divin, depuis le Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Quasimodo. Ensemble l'explication des sacrez Mysteres, representez par les Céremonies de l'Eglise.
4300168: N.N. - Talmud Bavli. The Schottenstein Edition. Seder Moed. Tractate Shabbos. Complete in 4 Volumes.. The Gemara: The classic Vilna edition, with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to Talmud study. The Hebrew folios are reproduced from the newly typeset and enhanced Oz Vehadar Edition. General Editor Hersh Goldwurm. (Hebrew / English)
4300279: N.N. - Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirchenmusik und Hymnologie in Kurhessen und Waldeck. Hrsg. vom Landesverband der evangelischen Kirchenchöre
4300329: N.N. - "Het boek der psalmen: nevens de gezangen, by de Hervormde Kerk in gebruik:. allen, volgens de gewoone zangwyzen, op nieuw in dichtmaat gebragt door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk ""Laus deo, salus populo"""
4300331: N.N. - Les Pseaumes de David / Cantiques pour le Culte Public. Nouvelle edition.
4300333: N.N. - Psaumes et cantiques. Recueil adopté par le Synode Général officieux des Églises Réformées de France.
4300336: N.N. - Cantiques pour le culte public,. recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon. (Signed by D.J.van Lennep)
4300484: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam. Hierbij gebonden: Boek der Psalmen nevens de Gezangen enz. uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekooren. Te Haarlem bij Joh.Enschede, 1816
4300512: N.N. - Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koninkrijk Holland.
4300598: N.N. - De Rozekruisers onthullen hun geheim. Door de Opperste Raad van de Rozekruisers orde AMORC.
4300624: N.N. - The book of Common Prayer,. and Administration of the Sacraments and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the use of the United Church of England and Ireland: together with the Psalter, or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in Churches.
4300643: N.N. - Tenachon. Tora - Geschriften - Profeten. Samengesteld door E.Whitlau e.a.in samenwerking met Y.Aschkenasy.
4300759: N.N. - Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jesus Christ. / Les Pseaumes de David Mis en Vers Francois. Revue et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition. Et avec: Cantiques pour le Culte Public, Recuellis et Imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht chez Blusse, 1806
4300762: N.N. - Dienstboek. Deel 1. Schrift - Maaltijd - Gebed. Een proeve.
4300782: N.N. - Psaumes, Cantiques et Textes pour le culte. Recueil à 4 voix. à l'usage des Eglises réformées suisses de langue francaise. (459 cantiques)
4300783: N.N. - Trinity Hymnal. Published by the Orthodox Presbyterian Church. (Hymnal, Psalter selecions, Forms for public professions of faith, Westminster Confession, Indexes)
4300785: N.N. - Le Psautier francais. Les 150 psaumes de Réforme. Versifiés en francais contemporain, Mélodies originales de XVIe siècle, harmonisées à quatre voix. (Fédération musique et chant de la Réforme)
4300788: N.N. - Jaarboek van de maatschapij der nederlandse letterkunde te Leiden 1975 t/m 2002. Echter zonder jaarboek 1992 en 2002.
4300791: N.N. - Die berymde Psalms saam met die evangeliese Gesange.
4300793: N.N. - Magyar Református Énekeskönyv.
4300796: N.N. - Loow nü e Hiire. Nordfrasch sungebök (Nordfriesisches Gesangbuch) Ütarbed, diiljwis eefter üülje forlaage, foon E.M.Dahl än maning heelpere.
4023807: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Groningen-Zuid. 1978.
9607: N.N. - Kort Samenstel Der Kristelyke Leere Naar de Leerbegrippen der Kristelyke Gemeente toegedaan de Onveranderde Augsburgse Geloofsbelijdenis, tot Gebruik der Leerlingen aan 't licht gegeven.
9609: N.N. - Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in Gebruik. WAARBIJ: Catechismus, Ofte Onderwijzinge in de Christelijke Leere, die in de Nederlandtsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleert wert.
9611: N.N. - Brief van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, den 10. Junij 1664. Aen zijn Roomsche Keyserlycke Majesteyt raeckende het in-nemen van Dyler-Schans.
9612: N.N. - Politique Aenmerckinge over den Oorlogh, Tusschen Engelandt en de Vereenighde Nederlanden.
9613: N.N. - Ronde Waerheyt, In 't midden der Leugenen, Vermeerdert met de Strijdt, tusschen de Waerheyt, en de Leugen. In het Licht gebracht door een Liefhebber der Waerheyt.
9614: N.N. - Het Leven en Daden van den werreldberoemden krygsheld, Prins Eugenius van Savoje. Met fraaije Platen verciert.
4007760: N.N. - Biblical Theology Bulletin. Volume 1-25. A Journal of Bible and Theology. Ed.by D.M.Bossman and L.J.White. Vol. 1 - 25. 1971 - 1995, in issues complete
4008941: N.N. - Biblischer Kommentar Altes Testament. ( 36 Bde ). Begründet von M.Noth. Hrsg.von S.Herrmann und H.W.Wolff. Unter mitwirkung von: C.Westermann, W.H.Schmidt, uva.
4009098: N.N. - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Onder red.v.: J.N.Bakhuizen v.d.Brink, W.F.Dankbaar, W.J.Kooiman, D.Nauta en N.v.d.Zijpp.
4013176: N.N. - Zoals er gezegd is over... 30 dln.Compleet. Bijbelcommentaren voor de moderne mens. 1e reeks: Het Oude Testament. Onder red. van P.A.H.de Boer, C.A.Rijk, J.Soetendorp en H.v.Praag. 2e reeks: Het Nieuwe Testament. Onder redactie van C.A.Rijk en H.v.Praag.
4015710: N.N. - Christelijke Encyclopedie. Onder red.van F.W.Grosheide en G.P.van Itterzon. Met medewerking van vele vakgeleerden.
4015738: N.N. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. In Gemeinschaft m.H.Frhr.v.Campenhausen, E.Dinkler, G.Gloege, und K.E.Logstrup. Hrsg.von Galling.
4018505: N.N. - Woorden uit den Bijbel met anti-jezuitische en andere aanteekeningen:. gevolgd door den tekst en de vertaling van het Summarium Constitutionum, Quae ad Spiritualem Jesuitarum Institutionem Pertinent. En der: Regulae Communes Societas Jesu.
4025977: N.N. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
4026269: N.N. - Unitas Fratrum. Herrnhutter Studien Hrsg von M.P.van Buijtenen, C.Dekker und H.Leeuwenberg (Rijksarchief in Utrecht).
4031667: N.N. - Kirchengeschichte als Missionsgeschichte. I.Die alte Kirche. II/1.Die Kirche des früheren Mittelalters. Hrsg.von H.Frohnes und U.W.Knorr.
4037432: N.N. - Het Christelijke Oosten. Verhandelingen over de geschiedenis en het godsdienstig leven van de oostersche kerken. Door C.A.Bouman, E.Sloots, F.Wijnhoven, C.de Clercq, J.O.Smit e.a. (Over o.a. de breuk, de heilige ikonen, de eerediensten).
4038529: N.N. - Het blijvende Woord. (Deel 1 en 2). Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is.
4038686: N.N. - Kunst der Reformationszeit. Staatliche Museen zu Berlin, Hauptstadt der DDR. Ausstellung im Alten Museum vom 26.August bis 13.November 1983.
4038762: N.N. - Reformatorische Stemmen verleden en heden. Bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Willem de Zwijgerstichting. M.m.v. R.H.Bremmer, K.Exalto, W.H.Velema e.a.
4039388: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 3. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4040838: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1 - 6. Onder red. van D.Th.Kuiper, J.van Gelderen, B.de Groot, C.J.de Kruijter e.a.
4041325: N.N. - Nederlandse orgelpracht. Door H.P.Baard, Jos.de Klerk, M.A.Vente e.a.
4044394: N.N. - Ornamenta Ecclesiae. (Komplett in 3 Bde.). Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. Hrsg. von A.Legner. Hugo Borger zum sechzigsten Geburtstag gewidmet.
4045646: N.N. - Het Boekske, getiteld: De R.K.Kerk in Oud-Nederland, enz. benevens verdere hulpschriften, zonder vooroordeel, aan het gezond verstand getoetst.
4050551: N.N. - Boldern. Haus der Begegnung. Aus Geschichte und Arbeit der reformierten Heimstätte Boldern, Männedorf. Grundsätzliche Beiträge zur Tätigkeit der Laieninstitute. Selbstdarstellung von Akademien und Heimstätten in Holland, Deutschland, Schweden, Frankreich und der Schweiz.
4051772: N.N. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis. Redactie L.J.Wolthuis en J.Vree.
4052359: N.N. - In dienst van de Kerk. 75 jaar Verenigin van kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995.
4058012: N.N. - Bibliothek der Kirchenväter. (56 von 63 Bände). Eine Auswahl patristischer Werke in deutscher Übersetzung. Hrsg. von O.Bardenhewer, Th.Schermann, K.Weyman u.a.
4065132: N.N. - Das tat Gott unter Deutscher Jugend 1944-1951. Werden und Wachsen der Oekumenischen Marienschwesterschaft.
4065134: N.N. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam. Onder red. van H.ten Boom, G.H.v.d.Graaf, A.J.Lamping, J.C.Okkema.
4067793: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 14e Jaargang 1991. Nr.34 en 35.
4067795: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 16e Jaargang 1993. Nr.38 en 39.
4067796: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 17e Jaargang 1994. Nr.40 en 41.
4068771: N.N. - Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus. (Die Anfänge des Pietismus 4)
4070766: N.N. - Meditations on Mary. Illustrated with Works by the Old Masters. With essays by Kathleen Norris and excerpts from the King James Version of the Bible.
4076242: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 6. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4135604: N.N. - Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil. (3 Tle.). Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch.
4136420: N.N. - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Zevende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Red.: P.Abels, J.L.Admiraal, e.a.
4136688: N.N. - De algemeene kerkvergadering van 1869. Overgezet uit de Civiltà Cattolica. 24 Afleveringen gebonden in 1 band.
4137361: N.N. - The great Age of Fresco. Giotto to Pontormo. An Exhibition of Mural Paintings and Monumental Drawings at the Metropolitan Museum of Art.
4137606: N.N. - De Vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
4138758: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 3. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4140598: N.N. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
4140807: N.N. - The Pillar Church. A Book of Remembrance. 1847-1984. Christian Reformed Church Holland, Michigan.
4141016: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4141853: N.N. - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Deel 1 t/m 65. 1873-1965. Voortgezet vanaf deel 51 als: Haarlemsche Bijdragen. Met de registers.
4141912: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 4. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4142136: N.N. - Die Klosterkirche Marienstatt. (Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Forschungsberichte 4)
4142789: N.N. - Sebastiaan. Martelaar of mythe.
4143708: N.N. - Hollandsche geloofshelden. het leven en sterven van onze oudvaders. (Alardin, Boot, Beukelman, Borstius, Costerus, Hellenroel, e.a.)
4300268: N.N. - Biblischer Kommentar Altes Testament. (Komplett in 39 Bde bis heute erschienen). Begründet von M.Noth. Hrsg.von S.Herrmann und H.W.Wolff. Unter mitwirkung von: C.Westermann, W.H.Schmidt, uva.
4300309: N.N. - Rond de kerk in Zeeland. Onder redactie van A.Wiggers, P.Abels, H.ten Boom en H.Uil.
4300888: N.N. - Der Deventer Endechrist von 1524. Ein reformationsgeschichtliches Zeugnis. Teil 1: Faksimile-Druck mit einführenden Beiträgen. Hrsg. von H.Niebaum, R.Peters, E.Schütz und T.Sodmann.
4692: N.N. - Libri Regum IV. Paralipomenon II. Esdrae II. WITH: Tobias, Judith, Esther, Job.
9197: N.N. - Handleiding voor den waren Avondmaalganger, ter zijner opwekking bij de toenadering tot de Tafel des Heeren. Door gepaste voorbeelden, zoo ter voorbereiding, als bij de dadelijke bediening van het H. Avondmaal. Benevens doelmatige Tafelgesprekken, inzonderheid bij het slot en den aanvang des Jaars gehouden. Medegedeeld aan eenen vriend, en uitgegeven door eenen liefhebber der waarheid en beoefenende godzaligheid. WAARBIJ: Tweede Handleiding voor den waren Avondmaalganger, &c.
20444: N.N. - Dictionnaire de la conversation et de la lecture
7389: S.H. - Handboek der Vaderlandsche geschiedenis, met eene chronologische opgave van de Nederlandsche uitvindingen en ontdekkingen.
140596: A, MR. H. VAN - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende eeuw en het begin der negentiende eeuw.
56456: N.N. - Zes zeelieden uit drie eeuwen
56457: N.N. - Maritiek journaal (1600)
82650: N.N. - Afbeeldingen van den Gecostumeerden optocht der studenten van de utrechtse Hogeschool voorstellende: de deelnemers aan den slag bij St. Quentin, gehouden op Dinsdag 30 Juni 1891, met verklaring en de namen der deelnemers
82651: N.N. - Officieel programma Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30sten Mei 1910 ter gelegenheid van het bezoek van de Koninklijke Familie aan Amsterdam
100149: C.M.S. - De cultu Sancti Josephi sponsi virginis Marae ac Christi parentis amplificando postulatum a plusquam nongentis Cardinalibus, Episcopis, Superioribus Generalibus Subscriptum Theologicis Thesibus Obfirmatum.
1285: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daaringemaakte vernaderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804, en 1805. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden.
96339: N.N. - Catalogus der bibliotheek van het departement van oorlog
96321: N.N. - Catalogus der boekerij van de provinciale griffie van Noord-Brabant
10353: AA, CHRISTIANUS CAROLUS HENRICUS VAN DER - Twee-en-dertig Bedestonden, Verhandelende den Aard, de Eigenschappen, Kenteekens enz. van het Gebed, Mitsgaders deszelfs Nuttigheid, Noodzakelykheid, en Aangenaamheid by God, als ook de Hulpmiddelen om de verstrooying der Gedachten onder het Bidden voor te Komen enz. Alles geschikt om te toonen, hoe men te bidden heeft, zo onze Bedestonden van eenige vrucht zullen zyn. Met Toepassingen, Dankzeggingen en Gebeden naar de Merkwaardige Omstandigheden van ons Vaderland in de jaaren 1747 en 1748.
101345: AA, DR. WIETZE VAN DER|DR. PIM DEN HERTOG - Open diensteninnovatie in Nederland. Hoe bedrijven gezamelijk nieuwe diensten realiseren.
32492: AA, W.P. VAN DER - Hebreeën
130385: AA, MANU VAN DER|GEERT SWAENEPOEL [EDS.]|SJOERD FAASSEN - Uitgever Bert Bakker [1912-1969]
152769: AAD MEINDERTS|CARTENS, DAAN|ERNA STAAL [EDS]. - Remco Campert. Al die dromen al die jaren.
85203: AAFJES, B.|P. WORM - De vrolijke Vaderlandse Geschiedenis
181311: AAFKE M.I. VAN OPPENRAAY|BLANKENBORG, RONALD - Aristotle's History of Animals. Index verborum.
181185: AAFTINK, BETTIE|COLYN BOL - Cultuur en kleedgedrag in de 20e eeuw.
140368: AAGEN-MORO, TAI - Twee-één.
131963: AAKEN, W. VAN - Het oostelijk front: de heksenketel. Smolensk - Moskou - Stalingrad - Koersk - Breslau.
90846: AALBERS, P.G. - Justitiae Sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
30936: AALBERS, B. JAN - De duif heeft ons een goed bericht gebracht. Een autobiografisch tijdsbeeld van vijfenvijftig jaar oecumenisch predikantschap
162028: AALBERS, MR. P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland, 1795-1850.
4070276: AALBERSBERG-VAN LOON, C. - De derde stem en de vierde Stem. Een onderzoek naar het functioneren van psalm 31 en 139 in het pastoraat. (Diss.)
130743: AALDEREN-SMEETS, SANDRA I. VAN - Neural Dynamics of Visual Selection.
55896: AALDERING, FLOOR E.A. - Gedrukte handschriften, schatten uit de kluis. Catalogus bij een tentoonstelling inde Verdieping Universiteitsbibliotheek. 3 augustus - 3 oktober 2010
4055318: AALDERS, W.J. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermacher`s Reden über die Religion. Als proeve van apologie.
31974: AALDERS, WILLEM - Pascal als apologetisch prediker
86132: AALDERS, W.|J.A. VAN NIEUWENHUIJZEN - Hervormd- remonstrants gesprek
94694: AALDERS, W. - Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof
48275: AALDERS, PROF. DR. G.CH., BOUMA, DR. C., GISPEN, PROF. DR. W. H., E.A. - Korte Verklaring van de Heilige Schrift
4025105: AALDERS, W. EN HEYST, D.V. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.
4011950: AALDERS, W. - Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid.
4011947: AALDERS, W. - Theologie der verontrusting.
55992: AALDERS, W.|HEYST, D. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften
85865: AALDERS, C. E.A. - Altijd zondag. Handboek voor het Catechismus-onderricht (2 delen)
167463: AALDERS, GERARD - Eksters. De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank.
55029: AALDERS, W.J. - Groote mystieken. Giordano Bruno - Santa Teresa - Jacob Boehme - Madame Dela Mothe-Guyon - Gerhard Tersteegen - Novalis
55030: AALDERS, W.J. - Groote mystieken. Augustinus - Ps. Dionysius Areopagita - Bernard van Clairvaux - Eckehart - Tauler - Ruusbroec
94641: AALDERS, MAARTEN JOHAN - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk
94648: AALDERS, MAARTEN JOHAN - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk
89328: AALDERS, C. - Lot en illusie, hedendaagsche bewegingen en stroomingen.
93593: AALDERS, W. - De overlevingskansen van een protestantse natie. Nederland in een verenigd Europa
87625: AALDERS, G.CH. - Het liedboeksken van Israëls pelgrims. Zestien preeken over de liederen Hammaäloth.
85086: AALDERS, W.J. - Dr. A. Kuyper
176527: AALDERS, WILLEM|HEYST, D. (RED.) - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) : zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.
4010328: AALDERS, G.CH. - A short introduction to the Pentateuch.
154809: AALDERS, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
85932: AALDERS, G.J.D. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 79ste jaargang, aflevering 3. 1966
30239: AALDERS, W.|HEYST, D. VAN - Hermann Friedricht Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften
57534: AALDERS, W. - Man en vrouw, in een revolutionaire tijd
57569: AALDERS, W. - De apocalyptische Christus. Volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie
30825: AALDERS, W. - De grote ontsporing. Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie
84400: AALDERS, W.J. - Om de Kerk
31775: AALDERS, G.J.D. E.A. - Bijbels Handboek. Deel IIB. Tussen Oude en Nieuwe Testament
9789058294173: AALDERS, W. - Apocalyps En Evangelie. Over de johanneische geschriften
87746: AALDERS, W. E.A. - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit V.D.M. ter gelegenheid van zijn vijfenzestige verjaardag.
4000803: AALDERS, G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
94695: AALDERS, W.|NIEUWENHUIJZEN, J.A. VAN - Hervormd remonstrants gesprek
31788: AALDERS, W.J. - Kennis van de symbolische en van de liturgische geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk (Pro Ministerio. Handleiding bij de studie voor het proponentsexamen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. II)
55540: AALDERS, G. CH. E.A. - Korte verklaring der Heilige Schrift (Complete Set, luxe uitgave)
93595: AALDERS, W. - Wet. Tragedie. Evangelie. Een andere benadering van het boek Job
82551: AALDERS, W.J. - Staat en zonde. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 4, No. 9
4013260: AALDERS, G.CH. - Het liedboeksken van Israëls pelgrims. 16 Preeken over de liederen Hammaäloth.
4030846: AALDERS, W. (BUBER, M.) - Martin Buber.
142545: AALDERS, GERARD|CEES WIEBES - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland.
121664: AALDERS, WILLEM - Metselen als ambacht en hobby.
186193: AALL, ANATHON - Geschichte der Logosidee in der christlichen Litteratur.
4140355: AALS, C.VAN - Als ik wil kan ik duiken. brieven van Claartje van Aals, verpleegster in de joods psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bosch. 1940-1943. Samengesteld door S.Wyers.
58965: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2011
56041: AALST, G.J. VAN - Vast geloof. Dagboek voor jongeren over de Nederlandse Geloofsbelijdenis
58962: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2014
58963: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2013
110526: AALST, T.T.A.B.M. VAN DER|J.A.M.M. THIJSSEN [FOREW.]. - Waterschap de Maas- en Diezepolders. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het waterschap.
10354: AALST, GERARDUS VAN - Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyk de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vastelling van de Leere der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, ende tot bestier van swakke Godtzaligen.
96571: AALST, G.J. VAN - Nodig te weten. 52 preken van de drie stukken. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
58961: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2010
32417: AALST, G.J. VAN - Ten dis geleid. Ons avondmaalsformulier
30105: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
58964: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2012
58402: AALST, G.J. VAN - Met hart en mond. Ons belijdenis doen
31325: AALST, G.J. VAN / E.A. - Wegwijzer... Bijbels Dagboek voor jongeren vanaf 16 jaar
110512: AALST, A.J. VAN DER (ET AL.) - 'Dat allen één zijn'. Het Christelijk Oosten 1948-1998. De geschiedenis van een tijdschrift.
90738: AALST, G.J. VAN / E.A. - Leer ons bidden
30106: AALST, G.J. VAN - Met hart en mond, ons belijdenis doen
4133773: AALST, G. VAN - De biografie van mijn geloof.
53620: AALST, G.J. VAN - Achter gesloten deuren. Gedachten over kerkenraadswerk
30298: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
96800: AANGEENBRUG, D.L. - "De profeet Elia. Meditaties over de profeet Elia, geschreven door: ds. D.L. Aangeenbrug in ""De Wachter Sions"" van: 1954-1962"
96728: AANGEENBRUG, D.L. - Zijt standvastig. Tien predikaties
59178: AANGEENBRUG, D.L. - "De profeet Elia. Meditaties over de profeet Elia, geschreven door: ds. D.L. Aangeenbrug in ""De Wachter Sions"" van: 1954-1962"
31349: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elia
31350: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elisa. Meditaties over de profeet Elisa, geschreven door: Ds. D.L. Aangeenbrug in 'De Wachter Sions' van: 1962-1968
96729: AANGEENBRUG, D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties
59159: AANGEENBRUG, D.L. - "De profeet Elisa. Meditaties over de profeet Elisa, geschreven door: Ds. D.L. Aangeenbrug in ""De Wachter Sions"" van: 1962-1968"
59196: AANGEENBRUG, D.L. - De Heidelbergse Catechismus in 53 predikaties
53496: AANGEENBRUG, D.L. - De pelgrimsreis naar Sion. 21 predikaties over Psalm 84
32182: AANGEENBRUG, D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties
96799: AANGEENBRUG, D.L. - Het Evangelie verkondigd. Tien predikaties
95311: AANTJES, W. E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur
186219: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A. Herfstdagboek.
85785: AANTJES, W. E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur
152979: AARABI, PARHAM - The Art of Lecturing. A Practical Guide to Successful University Lectures and Business Presentations.
153447: AARDE EN HAAR VOLKEN - - De Aarde en haar Volken. Jaargang 1870.
181164: AARDE EN HAAR VOLKEN - - De Aarde en haar Volken. Tienjarig Register 1865-1874 & Alphabetisch register 1875-1884 [2 Vols.].
4139403: AARDE, R.B.VAN - Die barmhartigheidsbediening van die Ned.Geref.Kerk van Natal:. 'n kerkhistoriese perspektief. (Diss.)
183524: AARDENNE, VAN W.A.|C.D. DE JONG|T. SPIJKERBOER [ED.]. - Harmonisatie van het asielrecht in Europa.
4143753: N.N. (AARGAU) - (7 Bücher). Aargau. Natur und Erforschung. 1953, 400 S., Geb. - N.Halder: Geschichte des Kantons Aargau. 1803-1953. Band 1. 1953, 368 S., Geb. - 150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen 1803-1953. 1954, 542 S., Geb. - Die Kunstdenkmäler des kantons Aargau. Band 2. Lenzburg und Brugg. 1953, 480 S., Geb. - Argovia. Band 97. 1985, 372 S., Geb. - und 2 andere.
170250: AARON BERNSTEIN [EDS].|CHIVIAN, ERIC|EDWARD O. WILSON [FOREW.]. - Sustaining Life. How Human Health Depends on Biodiversity.
54566: AARRE, LAUHA|NOTH, MARTIN A.O. - Kohelet (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIX)
145831: AARSEN, LILIAN VAN DEN - Randvoorwaarden voor natuurlijke kwaliteit in pleistocene zandgebieden. Een onderzoek vanuit persistentietheorie in het perspectief van planning.
123330: AART DE ZEEUW [EDS.].|MEESTERS, GERRIT|REINOUT D. WOITTIEZ - Plants and Politics. On the Occation of the Centenary of the Netherlands' Plant Protection Service.
101745: AART VOS [EDS. - ET AL.].|OUDHEUSDEN, JAN VAN - The World of Bosch.
166923: AART MEKKING [ET AL.].|BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR|BORGHUIS, NIEK|ROB VAN HEES - De Sint-Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Bijdragen tot de geschiedenis van de Sint Servaaskerk te Maastricht: Deel I: De Oostpartij.
101222: AART VAN EWIJK [ILLUSTR.].|JONATHAN [= J.P. HASEBROEK] - Waarheid en dromen.
130413: AART VAN DAM|ARDAAN VAN RAVENZWAAIJ [EDS.]|KWAKKELSTEIN, TOBIAS - Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving.
162794: AART VOS [EDS. - ET AL.].|OUDHEUSDEN, JAN VAN - De wereld van Bosch.
153306: AART VAN WOENSEL|SPAPENS, PAUL - Huisjes van Ons Moeder. Mariakapellen in Noord-Brabant in woord en aquarel.
162184: AART VOS [EDS. - ET AL.].|OUDHEUSDEN, JAN VAN - De wereld van Bosch.
131258: AARTS, PETRA G.H.|JEANETTE ELAND|JOS M.P. WEERTS [EDS.]|ROLF J. KLEBER - De joodse naoorlogse generatie: onuitwisbare sporen?
164113: AARTS, C.J.|M.C. VAN ELTEN [EDS.]. - Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Nederland in 100 liedjes en gedichten.
145195: AARTS, F.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from the Westminster School Library MS. 3, with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
166442: AARTS, KEES|HENK VAN DER KOLK|MARTIN ROSEMA - Het verdeeld Electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006.
181247: AARTS, C.J.|N. VAN DER MEULEN [EDS.].& GERRIT KOMRIJ [INTROD.]. - Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar.
100818: AARTS, J.F.M.C. - Zelfbeoordelingen.
4300139: AARTS, C.J. & ETTEN, M.C.VAN, - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
160274: AARTS, C.J.|M.C. VAN ETTEN [EDS.]. - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
156818: F.G.A.M. AARTS [ED.].|JANSSENS, G.A.M. - Studies in Seventeenth-Century English Literature, History and Bibliography. Festschrift for Professor T.A. Birrell on the Occasion of His Sixtieth Birthday.
89836: AARTSEN, NOUD - Noud Aartesen Fotografeerde De Verdwijnende Kempen.
89837: AARTSEN, NOUD|MAAS, PAUL - Het licht in de Kempen.
153444: AARTSEN, NOUD [PHOTOGR].|LEXD PEETERS [TEXT] - Woest in orde. De identiteitsvervaging van Zuid-Oost Brabant door de lens van Noud Aartsen.
103834: AARTSMA, KOEN [ED.]. - Nederland en de zee. Een eeuwigdurende strijd. Februari 1953-1978: 25 jaar na de ramp.
172570: AASERUD, FINN|HEILBRON, J.L. - Love, literature and the quantum atom : Niels Bohr's 1913 trilogy revisited.
142277: AB UIJEN [EDS.].|JANSSEN REINEN, MAGREET|MIEP JANSSEN REINEN-WANNET - Ter nagedachtenis en ter bezinning: oorlogs- en verzetsmonumenten in Nijmegen en omgeving / Remember and Reflect : War and Resistance Monuments in Nijmegen and Environs.
145988: ABAILARD, PETER [HANS-WOLFGANG KRAITZ - TRANSL. - ED.]. - Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen.
104365: ABATE, MARCO [ED.]. - Houses of Art. A Journey Through Art and History in Italy's Greatest Museums.
131615: ABBAGNANO, NICOLA [EDS. - ET AL.]|FRANCO LOMBARDI [ED.] - La filosofia contremporanea in Italia [2 Vols.]
162143: ABBENHUIS, MARIE-ANTOINETTE - Perceptual Identification in normal Ageing, Dementia of the Alzheimer Type, and Depression.
183390: ABBEY, JOHN ROLAND - Abbay Collection of Colour-Plate Books Illustrated in Aquatint and Lithography 1770-1860. A Bibliographical Catalogue [4 Vols = Complete Set].
130631: ABBING, MICHIEL ROSCAM|PETER THISSEN - De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten. 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen.
173462: ABBINK, G.A.M.|JONG, JAN DE|POST, R.R. - Handboek van de kerkgeschiedenis. 1 De geschiedenis van de oude kerk (tot omstreeks 700) / 2 De kerk in de Middeleeuwen (van circa 700 tot 1303) / 3 De grote crisis : Voorbereiding, renaissance, reformatie en katholieke herleving (van 1303 tot 1648) / 4 De kerk ten tijde van het vorstelijk absolutisme en de verlichting (17e en 18e eeuw) / 5 De kerk van 1770-1970 (5 delen)
4300039: ABBOTT-SMITH, G. - A manual greek lexicon of the New Testament.
164440: ABBOTT, GEOFFREY - Amazing Stories of Female Executions.
167155: ABBOTT, GEOOFFREY - Rack, Rope and Red-Hot Pincers. A History of Torture and Its Instruments.
142464: ABCOUDE, CHR. VAN|JAN RINKE [ILLUSTR.]. - Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden jongen.
54436: ABD-EL-JALIL, J.-M. - Histoire de la Littérature Arabe
4075375: ABD-RU-SHIN, - In the Light of Truth. The Grail Message.
4142855: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee.
154944: ABDULHAMID, AMMAR - Een verborgen leven. Roman uit Syrië.
167068: ABDULKARIM SOROUSH [MAX SPARREBOOM - ED.].|MERNISSI, FATIMA|SADIK AL-AZM - Religie en moderniteit.
101397: ABDULLAH II OF JORDAN, KING - Our Last Best Chance. The Pursuit of Peace in a Time of Peril.
104322: ABEELE, ANDRIES VAN DEN - Emiel van den Abeele. Een vechter.
166340: ABEELE-BELLON, ROSA VAN DEN - Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde [2 Vols. Compl.].
92456: ABEGG, EMIL - Der Messiasglaube in Indien und Iran. Auf Grund der Quellen dargestellt. Mit acht Lichtdrucktafeln
4002856: ABEGG, L. - Ostasien denkt anders. Versuch einer Analyse des West-Östlichen Gegensatzes. Geb.
153433: ABEL, ARMAND [ED.]. - Beschavingsgeschiedenis van de Islam.
186113: ABEL, WILHELM - Crises agraires en Europe [XIIIe - XXe siècle].
170721: ABEL, GÜNTER - Zeichen der Wirklichkeit
170712: ABEL, GÜNTER - Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie jenseits von Essentialismus und Relativismus.
167444: ABEL, RICHARD E. LYMAN W. NEWLIN [EDS. - ET AL.]. - Scholarly Publishing. Books, Journals, Publishers and Libraries in the Twentieth Century.
9789086871247: ABÉLARD, P. - Gesprek tussen een filosoof, een jood en een christen. Viator reeks
157230: ABELARDO MORELL, ABELARDO [PHOTOGR.].|NICHOLSON BAKER [FOREW.]. - A Book of Books.
156619: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie 1848-1898.
145154: ABELMAN, L.J.|J.L. VAN DER VALK - Zo zag Goes eruit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes, met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke.
53510: ABELMANN, L.J.|VALK, J.L. VAN DER - Zo zag Goes er uit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes
145734: ABELMANN, ANNELIES M. - Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniastins tot stadskantoor
101798: ABELS, DRS. P.H.A.M.|DRS. A.P.F. WOUTERS [EDS.].|DRS. N.D.P. HABERMEHL - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgeschiedenis.
96255: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, ANTONIUS PHILIPPUS FRANCISCUS - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621 (2 delen)
88983: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.PH.F. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland Classis Delft en Delftland 1572-1620. RGP, kleine serie 93.
53471: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.PH.F. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
53469: ABELS, P.H.A.M. E.A. - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgescheidenis
52411: ABELS, P.H.A.M., WOUTERS, A.PH.F. - Classicale Acta 1573-1620
4043680: ABELS, P.H.A.M., WOUTERS, A.PH.F. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. I.De nieuwe kerk. II.De nieuwe samenleving.
4300276: ABELS, P.H.A.M. - De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678)
184446: ABELS, P.H.A.M. & A.PH.F. WOUTERS - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delftland 1572-1621. Boek 2: De nieuwe samenleving.
141061: ABELS, KURT [ET AL.]. - Epitaph für Gregor Hövelmann. Beitrag zur Geschichte des Niederrheins dem Freund gewidmet.
162250: ABELS, GABRIELE|STEFANIE SIFFT [EDS.]. - Demokratie als Projekt. Feministische Kritik an der Universalisirung einer Herrschaftsform.
180623: J.R. ABEN [ILLUSTR.].|PROF. W.J. DEWEZ [INTROD.].|VROMEN, W.J. - Ernst en humor in het Limburgse boerenleven.
89153: ABERNETHY, JOHN - Sermons on various subjects. (Vol. IV.). Containing, I. Temptations to Evil not from God. II. Men temted to Evil by their own Lufts. III. Of Natural, Moral, and Civil Liberty. IV. Of Christian Liberty. V. On the same Subject. VI. Of the Kingdom of God. VII. Of believing in Christ. VIII. Of Inability to do good arising grom vicious Habits. IX. A. Sermon addressed particularly to young Persons. X. How divine Worship is to be acceptably performed. XI. The Evil and Folly of Covetousnes. XII. The proper Improvement of temporal Possessions. XIII. Of the Blessednes of the Pure in Heart. XI. Of the Blessednes of the Peace-Makers. XV. A Conversation becoming the Gospel recommended.
89152: ABERNETHY, JOHN - Sermons on various subjects. (Vol. III.). Containing, I. Religion and Virtue, considered under the Notion of Wisdom. II. The Excellency of Wisdom. III. The Ways of Wisdom, Ways of Pleasantnefs. IV. Wisdom the Strenth of the Mind. V. The Favour of God, obtained by Wisdom. VI. Long-Life, Riches, and Honour, the Fruits of Wisdom. VII. The Love of Wisdom, necessary to the attaining of it. VIII. Diligence in seeking Wisdom always successful. IX. Self-Government essential to Wisdom. X. The Proud and Scornsul incapable of attaining to Wisdom. XI. Attending to public Instruction, and other Instrumental Duties, recommended. XII. Walking with Wife Men, a Means of attaining to Wisdom. XIII. The Foundation of Considence towards God explained. XIV. On the same Subject. XV. Walking by Faith and not by Sight, explained and recommended.
4051435: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
4140221: ABICHT, L. - De Joden van België.
171115: ABICHT, LUDO - De haan van Asklepios. Pleidooi voor een positief atheïsme.
170416: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
4300284: ABINENO, J.L.CH. - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor /. Liturgical Forms and Patterns in the Evangelical Church in Timor. (Diss.)
101709: ABKOUDE, CHR. VAN - De Man met de Poppenkast.
57965: ABMA, H.G. - Een glimlach door de tranen heen. Meditatieve notitites bij de Heidelbergse Catechismus
60003: ABMA, H. - Gerechtigheid zonder beul (Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof)
84953: ABMA, G.H. E.A. - Is er iets nieuws onder de zon?
94606: ABMA, G. E.A. - Hoedemaker herdacht
91279: ABMA, H.G. E.A. - Prekenserie van recht en genade. 14e jaargang, 1967.
181029: ABMA, MR. M.J.CH.|D.S. REIJNDERS [EDS.].|P.A. BOELIS-TUYTEL|W.E. VAN DER LINDEN - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van ealledag in en om Twisk 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
4068409: ABMA, J.F. - Gerechtigheid zonder beul. Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof. (Diss.)
170434: ABMA, RUUD - De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire Stapel.
152409: ABMA, RUUD|IDO WEIJERS - Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland.
145736: ABMA, MR. M.J.CH.|D.S. REIJNDERS [EDS.].|P.A. BOELIS-TUYTEL|W.E. VAN DER LINDEN - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van ealledag in en om Twisk 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
123555: ABMA, R.|F.J. HOOGEWOUD [EDS. - ET AL.]. - Nog dichter buh genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
142269: ABMA, R.|B. BOERSEMA|J. BUYLINCKX [EDS. - ET AL.]. - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
166238: ABOULELA, LEILA - De vertaalster.
102244: ABRAHAM NOORDERGRAAF [EDS.].|REICHENBACH-CONSTON, M.J. GERTRUDE - Two Hundred Years of Netherlands-American Interaction.
110543: ABRAHAM DE SWAAN [EDS]|JOHAN HEILBRON|WILTERDINK, NICO - Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsbloem.
141367: ABRAHAM, WERNER [ED.- ET AL.]. - Terminologie zur neueren Linguistik.
151841: ABRAHAM, DAVID - The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis.
122001: ABRAHAMS, ISRAEL - Jewish Life in the Middle Ages.
145830: ABRAHAMS, ISRAEL|R.G. FUKS-MANSFELD [FOREWORD]. - Joods leven in de Middeleeuwen.
185430: ABRAHAMS, E.J - De kwakzalversmiddelen. Hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen. Volgens analyses gedurende 35 jaar gemaakt voor de Vereeniging tegen de kwakzalverij
90705: ABRAHAMS, HENRIK - Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives Germaniques.
186273: ABRAHAMS, NICOLAS-CHRISTIAN-L. - Description des Manuscrits Français du Moyen Age, de la Bibliothèque Royale de Copenhague, précédée dúne notice historique sur cette bibliothèque.
4070735: ABRAHAMS, I. - Jewish Life in the Middle Ages.
154933: ABRAHAMS, ROGER D.|INTROD.].|JOHN F. SZWED [EDS. - Discovering Afro-America.
154927: ABRAHAMS, ROGER D.|JOHN F. SZWED [EDS. - ET AL.]. - After Africa. Extracts from British Travel Accounts and Journals of the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries concerning the Slaves, their Manners and Customs in the British West Indies.
140598: ABRAHAMS, ISRAEL|R.G. FUKS-MANSFELD [FOREWORD]. - Joods leven in de Middeleeuwen.
110786: ABRAM, LOEKI - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse Joden.
145686: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
180976: ABRAMOWITZ, SJOLOM JANKEV [= MENDELE MOJCHER SFORIM = MENDELE DE BOEKVERKOPER] - Manke Fisjke.
46469: ABRAMOWSKI, RUDOLF - Das Buch des betenden Gottesknechts, Der Psalmen zweiter Teil
4141420: ABRAMOWSKI, L. - Drei christologische Untersuchungen.
131590: ABRAMS, RICHARD M. - Conservatism in a Progressive Era. Massachusetts Politics, 1900-1912.
101601: ABRAMS, ELLIOT M. - How the Maya Built their World. Energetics and Ancient Architecture.
130026: ABRAMSON, TONY [ED.] - Two Decades of Discovery. Studies in Early Medieval Coinage
182531: ABRAMSZ, S. [JAN SLUYTERS|SLUYTERS JUNIOR - ILLUSTR.]. - Rijmpjes en versjes uit de oude doos. Oorspronkelijk verzameld door S. Abramsz.
100419: ABRAMSZ, S. - Uiltje. Wie weet wordt wijs. Wetenswaardigheden over Menschen, Nattur en Techniek. Voor de jeugd bewerkt.
55799: ABRENETHY, JOHAN - Een Christelick ende Goddelick Tractaet / Inhoudende de medicine der siele. Waer in 1. De sieckten der Ziele wijt-loopigh beschreven. 2. De gequerste Faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaken dienstelick gestelt. 4. De teyckenen ende Sympotomata bysonderlick ghespecificeert. 5. De voorseggingen van den uyt-ganckende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6. En de Remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn
180773: ABREU, CAPISTRANO DE [ARTHUR BRAKEL - TRANSL.]. - Chapters of Brazil's Colonial History 1500-1800.
171029: ABSPOEL, PETER - Zingeving in het Westen. Traditie, strijdersethos en christendom.
164487: ABU-HUSAYN, ABDUL-RAHIM - The View From Istanbul. Ottoman Lebanon and the Druze Emirate.
165328: ABUJABER, RAOUF SA'D|FELICITY COBBING - Beyond the River. Ottoman Transjordan in Original Photographs.
122198: ABUSHOUK, AHMED IBRAHIM|HASSAN AHMED IBRAHIM [EDS.]. - The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia. Identity Maintenance or Assimilation ?
145721: ABUYS, GUIDO|DIRK MULDER - Een gat in het prikkeldraad. Kamp Westerbork - ontsnappen en verzet.
141890: ACDA, DRS. G.M.W.|DR. PH.M. BOSSCHER [ET AL.]. - Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam.
87610: ACHELIS, E. CHR. - Praktische theologie. Voor Nederland bewerkt door L.W. Bakhuizen van den Brink.
58878: ACHELIS, D.E. CHR. - Lehrbuch der Praktischen Theologie (3 volumes)
4140562: ACHELIS, H. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. Neudruck der 2. Auflage Leipzig 1925.
160572: ACHILLES MUSSCHE|AERTS, PROF. DR. J.|PROF. DR. A.G.H. BACHRACH|PROF. DR. G. STUIVELING|PROF. DR. P.B. WESSELS [ED.]. - Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur [9 Vols. Compl.].
160541: ACHILLEUS TATIOS [HEIN L. VAN DOLEN - TRANSL.|ED.]. - De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon.
142853: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
182075: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF [ED.]. - Die Kunst der Romanik. Architektur - Skulptur - Malerei.
150671: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
131315: ACHIM BEDNOTS [PHOTOGR.]|KLUCKERT, EHRENFRIED [ROLF TOMAN - ED.] MARKUS BASSLER - Europese tuinkunst van de oudheid tot heden.
102525: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|CHRISTIAN FREIGANG [TEXT]|TOMAN, ROLF [ED.]. - Provence. Kunst - Architectuur - Landschap.
151179: ACHIM BEDNORZ|BARRUCAND, MARIANNE - Moorish Architecture in Andalusia.
142851: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|MARKUS BASSLER|TOMAN, ROLF [ED.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
142852: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
103800: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF [GERALD ZUGMANN - Wenen. Kunst en architectuur.
104857: ACHIM BEDNORZ|BARRUCAND, MARIANNE - Moorish Architecture in Andalusia.
150670: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF [ED.]. - Barock. Architectur - Skulptur - Malerei.
182076: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|MARKUS BASSLER|TOMAN, ROLF [ED.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
180871: ACHT, ROB VAN [ED.]. - Musical Instruments from the East- and South-East Asian Mainland.
4139477: ACHTEMEIER, E. - Nature, God, and Pulpit.
122625: ACHTEN, GERARD|HERMANN KNAUS [EDS.]. - Deutsche und Niederländische Gebetsbuchandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
184098: ACHTER HET BOEK - - Achter Het Boek. Volumes I - XL [40 Years in 47 Bindings].
165574: ACHTERBERG, GERRIT [BERTUS AAFJES - INTROD.]. - Cryptogamen. Eiland der Ziel - Dead End - Osmose - Thebe.
131930: ACHTERHOEK - Jaarboek Achterhoek en Liemers [17 Vols.]
4057991: ACHTERHUIS (E.A.) HANS - De Denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw. Samengesteld door H.Achterhuis, J.Sperna Weilansd, S.Teppema en J.De Visscher.
4046338: ACHTERHUIS, HANS - Filosofen van de derde wereld. F.Fanon, Che Guevara, P.Freire, I.Illich, Mao Tse-Toeng. *Baarn-Ambo, 1975, 128 blz.
4049638: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
185908: ACHTERHUIS, HANS - Natuur tussen mythe en techniek.
30135: ACHTERHUIS, HANS E.A. - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw
4300991: ACHTERHUIS, HANS E.A. (RED.) - Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe oriëntatie in de twintigste eeuw.
170029: ACHTERHUIS, HANS|JACQUES DE VISSCHER [EDS].|JAN SPERNA WEILAND|SYTSKE TEPPEMA - Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe orientatie in de twintigste eeuw.
170030: ACHTERHUIS, HANS|JACQUES DE VISSCHER [EDS].|JAN SPERNA WEILAND|SYTSKE TEPPEMA - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
161514: ACHTERHUIS, HANS|JACQUES DE VISSCHER [EDS].|JAN SPERNA WEILAND|SYTSKE TEPPEMA - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
162263: ACHTERHUIS, HERMAN J. - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
82047: ACKER, W.P.A. E.A. - Abortus. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 40
146387: ACKER, MARIAN FRANCIS - Etchings of Old Mobile
181249: ACKER, JAN VAN [ED.]. - Wevend aan het verleden. Liber Amicorum O. Mus.
183748: ACKERE, J. VAN - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
143869: ACKERMAN, DIANE - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschiedenis van onze zintuigen.
180555: ACKERMANN, PETER|HERBERT SCHNEIDER [EDS.]. - Clara Schumann. Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone. Bericht über die Tagung anlässlich ihres 100. Todestages.
4140691: ACKERMANS, G. E.A. (RED.) (LAARHOVEN, J.C.P.A.) - Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan J.C.P.A. van Laarhoven bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
162185: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek [1663 - 1705].
4051912: ACKRILL, J.L. (ARISTOTELES) - Aristoteles. Vertaald door F.v.d.Blij en Ph.v.d.Eijk.
58242: ACKROYD, PETER R. - Bible Bibliography 1967-1973, Old Testament
143988: ACKROYD, PETER [ERIK BINDERVOET|ROBBERT-JAN HENKES - TRANSL.]. - Shakespeare. The Biography.
94520: ACKROYD, PETER - Reizen door de tijd. De Maya's, Inca's en Azteken / Het oude Rome / Rijk van de farao's (3 delen)
183175: ACKROYD, PETER - T.S. Eliot.
164756: ACKROYD, PETER - Thames. Sacred River.
144179: ACKROYD, PETER - London. The Biography.
105066: ACOCELLA, ALFONSO - An Architecture of Place.
160939: ACQUAVIVA, S.S. - The Decline of the Sacred in Industrial Society.
54133: ACQUOY, J.G.R.|ROGGE, H.C.|WYBRANDS, AEM. W. E.A. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis (7 delen)
4000032: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F.Pijper
85473: ACQUOY, J.G.R. - Het nut der beoefening van de geschiedenis der Hervormde Kerk in Nederland. Rede gehouden op dinsda, 28 Mei 1878
89489: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving.
122541: ACQUOY, R. VAN|K. DE BOER [EDS.]. - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarboek 1983
157779: ACQUOY, J.G.R.|DR. F. PIJPER - Handleiding tot de Kerkgeschiedvorsching en Kerkgeschiedschrijving.
96236: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed (3 delen in 2 banden)
4140434: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving.
96308: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving
131797: ACRELIUS, ISRAEL - A History of New Sweden.
152135: ACTA IRANICA - Monumentum H.S. Nyberg. Deuxième series [Encyclopédie permanente des Études Iraniennes. Vol. 2 of 4 - only].
4023813: ACTA VAN DE GEN.SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJG.) IN NEDERLAND. - Leeuwarden. 1990.
90924: ACTON, HAROLD - The villas of Tuscany. With photographs by Alexander Zielcke. 126 plates in photogravure. 29 tekst illustrations and 34 colour plates.
163049: ACTON, HAROLD - The Pazzi Conspiracy: The Plot Against the Medici.
104657: AD=BDELAZIZ FRIKHA [PHOTOGR.].|GUELLOUZ, EZZEDINE|TOUHAMI NAGRA [INTROD.]. - Pilgrimage to Mecca.
182550: AD WETSER|BLANKENSTEIN, A.H.G. - Uitgebreide leerstof zetten. Eerste leerjaar.
123042: AD VERLINDE [EDS.].|CLEVIS, HEMMY - Bronstijdboeren in Ittersumerbroek. Opgravingen van een Bronstijdnederzetting in Zwolle-Ittersumerbroek.
181141: AD PETERSEN [EDS.].|HULTÉN, K.G.P.|KATJE WALDÉN - Edward Kienholz. Tableaux.
144951: AD LEERINTVELD|CLEMENS DE WOLF [EDS.].|DRIMMELEN, WIM VAN|THEO VERMEULEN - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A Hunderd Highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
170609: AD WILLEMS [EDS.].|HÄRING, HERMANN|TED SCHOOF - Meedenken met Edward Schillebeeckx bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen.
167210: AD KERKHOF|BLAAUW, ERIC|RIËL VERMUNT - Zorg voor arrestanten in politiecellen.
158515: DR. AD VAN DER WOUDE [EDS.].|DR. JAN DE VRIES|SCHUURMAN, D. ANTON - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850.
152966: AD ZUIDERENT [EDS.].|MARAIS, JOHANN LODEWIJK - Ons klein en silwerige planeet. Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing.
145623: AD VAN DER ZEE|GRETLER, PRISKA|ROBERT PARTHESIUS - Batavia. De terugkeer van een retourschip.
101823: AD BORSBOOM [EDS.].|OTTO, TON - Cultural Dynamics of Religious Change in Oceania.
182652: ADA POSTMA|BESAMUSCA, BART - Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose' overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 [vs. 1 - 5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment].
155563: ADA FERRER-I-CARBONELL [EDS.].|PRAAG, BERNARD VAN - Happiness Quantified. A Salisfaction Calculus Approach. Revised Edition.
123493: ADAIR, JOHN|PETER CHÈZE-BROWN [PHOTOGR] - The Pilgrims' Way. Shrines and Saints in Britain and Ireland.
162988: ADAIR, JOHN - By the Sword Divided. Eyewitnesses to the English Civil War.
183967: ADALBERTO WAGNER|LINS, BERNARDINUS|MICHAEL BIHL|MICHAELE BIHL - Tabulae capitulares Provinciae Argentinae ordinis fratrum minorum observ. 1587-1805. & Tabulae capitulares vicariae 1454-1516, dein provinciae 1517-1574 observantium Argentinensium
182669: ADALENA, KLARE - Leven in geluk. De inwijdingsweg uit de oude godinnenculturen.
131256: ADAM, PAUL - L'Humanisme à Sélestat. L'école - Les Humanistes - La bibliothèque.
94382: ADAM, D. JOHANN - Evangelische Kirchengeschichte der Elsaessischen Territorien bis zur Franzaesischen Revolution
140610: ADAM WIECK - INTROD.].|CHODOWIECKI, DANIEL [EDGAR LEHMAN - FOREW. - Journal gehalten auf einer Lustreyse von Berlin nach Dresden.
161408: ADAM STARCHILD|BRUNDAGE, PAUL - Tax Planning for Foreign Investors in the United States.
181042: ADAM, HELLA - Plutarchs Schrift non posse suaviter vivi secondum Epicurum.
165440: ADAM, PAUL - L'humanisme a Selestat. L'école - Les Humanistes - La Bibliothèque.
57493: ADAM, ALFRED - Lehrbuch der Dogmengeschichte (2 volumes)
61470: ADAM, GOTTFRIED - Der Streit um die Prädestination im ausgehenden 16. Jahrhundert. Eine Untersuchung zu den Entwürfen von Samuel Huber und Aegidius Hunnius
4069477: ADAM, FRANK - Boek aan de Hebreeën. (Roman).
168080: ADAM KACZKOWSKI - PHOTOGR.].|FICOWSKI, JERZY [ED.|INTROD.]. EWA KURYLUK [ESSAY] - The Drawings of Bruno Schulz.
165515: ADAM STAINTON|POLUNIN, OLEG - Concise Flowers of the Himalaya.
153832: ADAM JONES|HAIR, P.E.H.|ROBIN LAW [EDS.]. - Barbot on Guinea. The Writings of Jean Barbot on West Africa 1678-1712 [2 Vols. Compl.].
132063: ADAM, WOLFGANG [ED.] - Das achtzehnte Jahrhundert Facetten einer Epoche. Festschrift für Rainer Gruenter.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9