Antiquariaat Schuhmacher
Geldersekade 107, 1011 EM Amsterdam, NH Netherlands Phone: +31206221604, Fax: +31206206620            Email: schuhmacher@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23070: - Reineke de Voß. Dat ys: Ein schöne unde nütte Gedichte/ vull Wyßheit/ guder Leren/ unde lustiger Exempele: in welckerem fast aller Minschen wesent/ Handel/ Untrüwe/ List unde geschwindicheit affgemahlet werdt/ Beneuenst dem sittliken vorstande unde/
23679: [LOON, WILLEM KAREL VAN] - Maecenas. Communicatiemiddel onder redactie van Peter de Raedt (=Willem Karel van Loon).
23449: - (Een voer beredinge ende eene devoet ghebet) Wt Susters Bertkens boeck dat sy selver gemaect ende bescreven heeft.
23417: - Vlaerdings | Redenrijcs'-bergh. | met middelen beplant, | Die noodigh sijn 'tGemeen,en voorderlijck het Lands |
23395: - REFEREYNEN Ghepronunchieert opte | Intreden binnen der Stede van Delft byde | thien naervolghende Cameren van Rhetorijcke in | Hollandt ghedaen: den XXen. Junij/ | Anno xvc. lxxxj. | Mitsgaders de Refereynen ghepronunnchieert op de Vraghe: | VVat het svvaerste is en t'beste binnen svverelts Ronden, | Dat deur smenschen verstant oyt is gheuonden? | Noch insghelijcx de Refereyneen op den Reghel: | VVant Godt haet den menschen die booslick leuen. | Met de Liedekens, die op den seluen sin/tussch
23326: - CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
22813: - Canzoni Veneziane/ Venetiaanse Volksliedjes. Vertaald door Julia Constance Blauwkuip.
23400: - DE SCHADT-KISTE | DER | PHILOSOPHEN ENDE POETEN | WAER INNE TE VINDEN SYN | VEEL SCHOONE LEERLYCKE | BLASOENEN, | REFEREYNEN ENDE LIEDEKENS | Gebracht ende gesonden | op de Peoen-Camere binnen Mechelen | van d'omliggende steden in Brabant , | Vlaenderen , Hollandt | ende Zeelandt: | Geprononciert ende gesonghen | op henlieder Feeste den 3. Mey vanden Iaere 1620 | Achteruolghens den eysch der Caerten | te voren by henlieder wt gesonden . |
23316: - Antwoort | Op de | Uraghe/uytghegeven | by de Brabandsche Reden-rijck | Camer 'tWit Lavender, Uyt Leven- | der Ionst tot Amsterdam. | Vrage. | Wat's d'Oorsaeck meest,waerom'tverkeerde Werelts Rond, | Sich Waenwijs so bedrieght,en bloeyd in alle sond? | Ende op den Reghel: | De sulcke die zijn dwaes,en d'Werelt achtse wijs. |
23332: (C[OORNHERT], D[IRCK] V[OLKERTSZOON]) - M T CICERONIS | Vande onderlinghe plichten/drie Boec- | ken/ streckende tot eenen eerlijcken | handel en wandel. | Noch Cato Maior, hoemen d'Ouderdom | geduldigh dragen, en sijne Lælius hoemen | de vriendschap onderhouden sal : | Neffens zijne Paradoxa of wonder-redenen aen | Brutum en de droom van Scipio. | Noyt aldus in duyts by een ghevoeght.
23330: [COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON] - recht Ghebruyck | Ende | Misbruyck/van | tydlycke Have. | Van Rijckdom/ Nodruft en ghebreck ick beluyck | T'onzaligh misbruyck/ mettet zaligh ghebruyck.
23351: - DEN | LVST-HOF | VAN | Rethorica | Waer inne verhael gedaen wordt/ | vande beschrijvingen ende t'samen-comsten der | Hollantscher Cameren vande Reden-rijc- | kers, binnen Leyden geschiedt/ den 26. Mey / des | Jaers 1596. ende de volgende dagen/ met het ge- | ne aldaer gedaen/ ende verhandelt is.
22858: - Drank, de Onberekenbare en andere Gedichten (door: Vasalis, Donker, Boutens, Nijhoff, Van Duinkerken, Engelman & Keuls). (Arethusa Pers 29,)
23333: [COSTER, SAMUEL] - Hollandtsche Kamers tot | Amsterdam/ | IN LIEFD' BLOEYENDE, | ITYS | TREVRSPEL
22861: - Egidius, Aloeette, Violette (, Middelnederlandse Gedichten).
23317: [BORSSELEN, PHILIBERT VAN] - DEN | BINCKHORST, | OFTE | HET LOF DES GELVC- | SALIGHEN ENDE GHERVST- | moedighen Land-levens. | AEN | Jonck-heer Jacob Snovckaert, Heere van den Binckhorst. |
23591: - Allgemeiner Preussischer National-Kalender auf das Jahr 1829, Unterricht und Vergnügen für Geistliche und Weltliche, Lehrer, Beambte, Bürger und Landleute.
23393: [PERS, DIRCK PIETERSZ.] - Bellerophon, | OF | LVST TOT VVYSHEYD. | Begrijpende | Veel zeedighe, stichtlijcke en leerlijcke | Sinne-beelden met haere ver- | klaringhen. | (emblematische illustratie: gravure)
23341: [HAECHT GOIDTSENHOVEN, LAURENS VAN] - (Microcosmos) | PARVVS MVNDVS
23536: - Psalm CXXX. Naar tekst van Vulgata en Statenvertaling. Berijmingen van Maarten Luther, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Jacobus Revius, Joost van den Vondel en Totius.
21231: (BAEKELMANS, L.) - Een schoone ende gheneuchlicke Historie of Cluchte van HEYNKEN de LUYERE (...) deur Cornelis CRULs (naar) Antw., Jan van Ghelen 1582 (met Aant., Uitg. door).
15516: (DAVID, J.) - Dat BOEC vanden TWAELF BEGHINEN door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Glossarium, Uitg. door)./ (David, J.) [/Snellaert, F.A.] - Die CHIERHEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat Hantvingherlijn oft vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der
17928: (DAVID, J.) - Dat BOEC van den GHEESTELEKEN TABERNACULE door JAN van RUUSBROEC ( .... [in een genormaliseerde spelling Uitg. naar het standaard MS. van Groenendaal met enkele lezingen naar andere HSS., met Inl. & Glossarium door). [Werken I, II].
15517: [DAVID, J./ SNELLAERT, F.A.] - Die CHIERKEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat HANTVINGHERLIJN oft Vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der HOECHSTER WAERHEIT, door JAN van RUUSBROEC (... [Uitg. op basis van HS. KB. Brussel 3416-'24 door]). [Werken van Jan van Ruusbroec VI].
17940: (DESCHAMPS, J., COCKX-INDESTEGE, E., E.A.) - Jan van Ruusbroec, 1293 - 1381, Tentoonstellings-catalogus, Met als Bijlage een chronologische Tabel en drie Kaarten.
15590: [HEREMANS, J.F.J. & LEDEGANCK, C.J.K.] - Werken van Zuster HADEWIJCH I: GEDICHTEN (: 1ste Stuk: Liederen; 2de Stuk: Mengeldichten), diplomatisch (...) Uitg. naar 2 HSS. Brussel .... [door].
18061: K[ETELE], J. - Het SPEL van de V VROEDE ende van de V DWAEZE MAEGDEN, Naer een HS. van het Begin der XVIe Eeuw [nu zoek], (Uitg. met Inl. & Aant. door).
18159: (PETRI, M.L.) - JACOB van MAERLANT, und der NATUREN BLOEME, Ein Manuscript der öffentlichen Bibliothek in Detmold (mit Einl. Hrsg. von).
15888: (V.[LOTEN, J. VAN]) - Verzameling van Nederlandsche PROZASTUKKEN van 1229-1476, naar Tijdsorde gerangschikt (& Uitg. naar HSS. en Uitg. van HSS., met Voorrede door). (Nederlandsch Proza van de XIIIde tot de XVIIIde Eeuw I [niet verder verschenen]).
18252: [VLOTEN, J. VAN, ALS] V. - Het Nederlandsche KLUCHTSPEL van de 14e tot de 18e Eeuw, (Uitg.
15904: [VRIES, M. DE] - KLOOSTER-SERMOEN, alsmede een Verhaal wegens den OORSPRONG van den DOBBELSTEEN vlgs. een HS. van de XVe Eeuw (...) in de Verzameling van A.D. Schinkel [d.w.z. naar een Afschr. door Schinkel van dit HS. nu: zoek, Uitg. door].
15913: (WILLEMS [, J.F.]/ SNELLAERT, F.A.) - (258) Oude VLAEMSCHE LIEDEREN, ten Deele met de Melodiën (Uitg./ met Inl., waarin Naemlyst van (415) gedrukte Liederenverzamelingen, door).
1235: - Aussdermassen, Eine, schöne, auch liebliche HISTORIA vonn (.
1364: - Gemälde aus dem Volksleben; nach der Natur aufgenommen und getreu dargestellt in gereimten Gesprächen Züricherischer Mundart.
20671: [BLEI, FRANZ] - (Unsittliche Literatur und deutsche Republik § 184).
12291: (K., DR. - Spielhagen/ O. KRAUS- Realistenführer. (M.G. CONRAD)/ E. SCHALDEN- Bleibtreu./ E.F. WYNEKEN- Bebel./ E. SCHILLl- Lindau./ O. KRAUS- Heyse. Die deutsche Litteratur & die Unsittlichkeit 1 - 6./ K.F. JORDAN- Die moderne Bühne und die Sittlichkeit).
12331: KRAUS - HEFTE: 1- 20 - (Hrsg. von S. P. SCHEICHL & Chr. WAGENKNECHT).
12566: [SPEE, FRIEDRICH] - Güldenes Tugend-buch. (Hrsg.) mit Lesarten & Anm. (von). Th.G.M. van OORSCHOT.
11167: (ZELLER, B.) : - Zeit der Moderne, Zur deutschen Literatur von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (... zum 65. Geburtstag), Hrsg. von H.-H. KRUMMACHER, F. MARTINI & W. MÜLLER-SEIDEL.
20926: (RANKE, K.) - Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen '(19.8 - 29.8.1959)', Vorträge und Referate (, Hrsg. von).
11996: [TAYLOR, E. & AUSTIN, S.] - Lays of the MINNESINGERS or German Troubadours of the 12th and 13th Centuries, Illustrated by Specimens of the co[n]temporary lyric Poetry of Provence and other Parts of Europe, With historical and critical Notes.
375: - Freien deutschen Hochstifts, Jahrbuch des, 1928.(Beitr.:L.Klages,K.J.Obenauer,J.Richter,J.Körner,u.v.A).
376: - Freien deutschen Hochstifts, Jahrbuch des, 1962.(Beitr.:E.Staiger,R.Alewyn,W.Rehm,W.Migge,u.A.).
377: - Freien deutschen Hochstifts, Jahrbuch des, 1966.(Beitr.:K.S.Guthke,H.R.Liedke,H.Schanze,D.W.Schumann,u.A.).
544: - Studia Germanica Gandensia III (: Bijdr: Gysseling, Breugelmans, Gillam, Schrickx, Flanagan, Schieb & De Winter).
545: - Studia Germanica Gandensia VI (: Bijdr: Gysseling, De Schutter, Gillam, Braekman, Mowat, Standaert & Bolckmans).
21019: (AMMANN, H.) - (Die menschliche Rede: I: Die Idee der Sprache und das Wesen der Wortbedeutung/ II: Der Satz, Lebensformen und Lebensfunktionen der Rede, das Wesen der Satzform, Satz und Urteil).
11286: (KUNNE-IBSCH, E., STEINMETZ, H., INGEN, F. VON, U.A.) - Rezeption-Interpretation, Beiträge zur Methodendiskussion.
18454: (HEEROMA, K.) - PROTESTANTSE POËZIE der 16de en 17de Eeuw (:Bloemlezing in gemoderniseerde Spelling, met Inl. & Aant. door.).
18460: (HELMICHIUS, WERNERUS) - Brieven (aan Arnoldus Cornelii) uit onderscheidene kerkelijke Archieven. Verz. & Uitg. door H.Q. JANSSEN & J.J. van TOORENEN-BERGEN.
18539: (JONGH, E. DE) - Tot Lering en Vermaak: (Inl. Catalogus Tentoonstelling) Rijksmuseum.
18811: (V[LOTEN, J. VAN]) - Tesselschade Roemers (VISSCHER) en hare Vrienden in 1632-1649, '(Onuitgegeven Brieven en Dichtjens van TESSELSCHADE, HUYGENS, Van BAERLE, en Anderen)', (Uitg. door).
18786: (VECHTER, IOANNES PIETRSZOON, ALS) I.P.V. - Goliath, Treurspel op het Veroveren van 's-Hertoghenbossche, ghespeeld op den Nederduydtsche Academie. (Amstelredam, Ian Benningh 1629, in FACS.) met Inl. & Aant. door P. MINDERAA.
18809: (VLOTEN, J. VAN) - PASCHIER de FYNE, naar zijn Leven en Schriften '(uit (& met) gedrukte en ongedrukte STUKKEN)'.
16816: [ANONYM] - De Nederlandsche Taal, ingerigt tot Zelfsoefening.
21201: (HOOGSTRATEN, D. VAN) - Lingua Belgicae Idea Grammatica, Poetica, Rhetorica, deprompta ex Adversariis Anonymi Batavi (...).
21360: (BOTTIGLIONI, G.) - Saggi Linguistici dell' Istituto di Glottologia I (, Éd. par). (Contr.: L. HEILMANN, M.L. de PEPPO, F. COCO, A. GHISELLI).
21448: (PETRONIO, G.) - La Traduzione, Saggi e Studi (, Atti di Cobegno Internazionale ...) (, Ed. par). (Contr.: M. WANDRUSZKA, K.R. BAUSCH, M. JACQMAIN, G. ORELLI, H.D. RAUSCHNER, L. RENZI (, e.a.).
17787: [ _ , ALS] V. - Nederlandsche GESCHIEDZANGEN, naar Tijdsorde gerangschikt en toegelicht, 863-(1609) (Uitg.
17461: (CATALOGUS/ CATALOGUE) - Opkomst en Bloei van het Noordnederlandse Stadsgezicht in de 17e Eeuw/ The Dutch Cityscape in the 17th Century and its Sources.
15981: (BÉDIER, J.) - Les Légendes épiques, Recherches sur la Formation des Chansons de Geste.
16065: (DELISLE, L.) - Le Triomphe et les Gestes de Mgr. Anne de Montmorency, Connétable, Grand Maître et premier Baron de France, Poème de JEAN de LUXEMBOURG, Publ. d' après le MS. orig. de l' ancienne Libr. de Chantilly (... avec Introd. & Notes par).
19754: AL, B.P.F. - La Notion de Grammaticalité en Grammaire generative-transformationelle, Étude générale et Application à la Syntaxe de l'Interrogation directe en Français parlé.
19817: (CARSTEA, M., GIURESCU, A., GOGA, E., E. A.) - Quelques Remarques sur la Flexion nominale romane. (Éd. par M. MANOLIU-MANEA).
19956: (IMBS. P.) - Lexicologie et Lexicographie françaises et romanes, Orientations et Exigences actuelles. Colloques (& Discussions, Éd. par). (Contr.: K. BALDINGER, R. LAPESA, M. GONON, S. ULLMANN, B. MIGLIORINI, B.E. VIDOS, W. von WARTBURG, e.A.).
20032: M[ICHELS], L. - Grammaire élémentaire liégeoise '(française-wallonne)'.
20057: (PICHON, R.) - (La Littérature gallo-romaine et les Origines de l'Esprit français).
23325: - Const-Riick Beroep | Ofte | Antwoort/ op de Kaer- | te uyt-gesonden by de Hollantsche | camer binnen Leyden, onder t'woort Liefd'| Es t'Fòndament, aen alle nabuerighe | Reden-rijcke vrye cameren in Nederlant/ | tegens den 6. Octob. Anno 1613. | Op de Vraghe ende Regels | als volght. | Vraghe. | Waer door ter Werelt meest, en alder stercxt Godt s Wet, | Van waerheyt ende Vree, den voortgang wert belet. | Reghel. | Door yver blint,. veel twist men vint,,in plaets van vreden. | Regel op t'Lied
23448: - Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
23401: - DE SCHADT-KISTE | DER | PHILOSOPHEN ENDE POETEN | WAER INNE TE VINDEN SYN | VEEL SCHOONE LEERLYCKE | BLASOENEN, | REFEREYNEN ENDE LIEDEKENS | Gebracht ende gesonden | op de Peoen-Camere binnen Mechelen | van d'omliggende steden in Brabant , | Vlaenderen , Hollandt | ende Zeelandt: | Geprononciert ende gesonghen | op henlieder Feeste den 3. Mey vanden Iaere 1620 | Achteruolghens den eysch der Caerten | te voren by henlieder wt gesonden . |
23447: - Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
23457: - Uit den Wortele Jesse.
22821: - Christus Legende.
23324: (COLM, IAN SIEVERTSEN) - BATTAEFSCHE: | Vrienden-Spieghel: | WT LEVENDER IONSTE. | (blazoen Brabandse kamer 't Wit Lavendel)
23350: (KONING, ABRAHAM DE) - SIMSONS | Treur-spel. | Op de Reghel : | Wie zyn leet met leet wil wreken/ | Simsons kracht al hem ghebreken. | Ieremia Cap.9. ver 22. | Een stercke en beroeme hem niet zijner | sterckheyt. | Micha. Cap. 7. vers. 5. | Bewaert de deure uws monts voor die in | uwen arm slaept.
23429: - Die Futuristen: Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Gino Severini. (Catalogue)
23390: - Nootwendich Vertoogh, | Der alleen-suyverende | Spring-Ader | Aller kinderen Gods: Vervaet in verscheyden Antwoor- | den der Reden-rijcke tonghen / op de uytghegheven Caerte der | Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al. Bin- | nen de loffelijcke Stadt Haerlem/ Anno 1613. | VVelcke haer Caert hebben uytghesonden aen alle vrye Kamers, en konst-lievende Ghee- | sten int Nederlant , waer van sy teghen den bestemden dach dese naervolghende | wercken hebben ontfanghen,uyt Hollant,Zeelant,B
23327: - CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
23592: - Binding (6 x 5 cm) made of dark tortoise-shell.
23396: [RODENBURGH, TH.] - WRAECK- | GIERIGERS | Treur-spel. | [naar Cyril Tourneur]. Op de Reghel. | De dulle woeste mensch, die al zijn leet wil wreken, | Blijft inde nickers wensch,, ellendelijcke steken. |
23688: (TIMMER, CHARLES B.) - Hommage aan Charles B. Timmer.
23418: (WAEL, J[OB] V[AN DER]) - SCHIEDAMS | Rood Roosjens | SPEL, Van | David ende Goliath, | Op de Uraghe; | VVat eer den PRINS behoort, die syn vyandt bestrede, | met Waep'nen overwon', en braght 'tghemeent' tot vrede? |
23387: [MARNIX HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN] - DE BYEN-CORF, | der H. Roomscher Kercke. | Voorstellende een clare ende grondelicke | uytlegginge des Sendt-briefs van Meester Gen- | tianus Hervet , uytghegheven in Fransoys | ende Duyts/ aen den afgedwaelfden | van het Christen Geloove. | By den Autheur selve vergroot, ende verrijckt, nae den | Fransoyschen Bijen-corf, ofte Tableau, &c. by | hem int Licht ghebracht,int Iaer 1599. |
23414: (V[ISSCHER], R[OEMER]) - T'LOFF VANDE MVTSE, | ende van | EEN BLAEV VVE SCHEEN; | Met noch ander | GHENOEGHELICKE BOERTEN ende QVICKEN, | Soo uyt het Grieckx, Latijn, en Franchoys in rijm overgheset, | als selffs Poeetelick ghedicht: | Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx | in druck ghebracht. |
23412: [SPIEGHEL, HENDRICK LAURENSZ, M.M.V. D.V. COORNHERT, ROEMER VISSCHER EN G. FALLET] - Twe-spraack | vande | Nederduitsche | Letterkunst/ | ofte/ | Uant spellen ende eyghenscap | des Nederduitschen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t'Amstelredam. |
23411: [SPIEGHEL, HENDRICK LAURENSZ, M.M.V. D.V. COORNHERT, ROEMER VISSCHER EN G. FALLET] - Twe-spraack | vande | Nederduitsche | Letterkunst/ | ofte | Uant spellen ende eyghenscap | des Nederduitschen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t'Amstelredam. |
10847: ABEGG, E. - Die Mundart von Urseren.
11168: ABMA, E. - Sokrates in der deutschen Literatur.
15442: ACQUOY, J.G.R. - Hier beghinnen de SERMONEN oft WTLEGGHINGEN op alle de EUANGELIEN vander Vasten, metter Passien, alsomen die inder Kercken houdt zeer costelijck wtgheleyt, Naar den oorspr. Druk opn. Uitg. door.
20535: MONUMENTA GERMANICA ACUSTICA: - Katalog 1965 (:Aufnahmen des Deutschen Spracharchivs).
20546: ADAM, A./ TINT, H. - Grandeur and Illusion, French Literature and Society 1600-1715.
10849: ADELBERG, E. - Die Sätze des Typus "Ih bin ez Ioseph" im Mittelhochdeutschen.
20547: ADLER, F. - Racine als Mensch und Künstler.
20779: AFFOLTER, H. - Un Jurisconsulte Bernois et Poète Français, S.-L. de Lerber 1723-1783.
16038: CLASSIQUES FRANÇAIS DU MOYEN-AGE - - 1: Raynaud, G./ Foulet, L. La CHASTELEINE de VERGI, Éd. par.
19753: AGNEL, E. - De l'Influence du Langage populaire sur la Forme de certains Mots de la Langue française.
11426: AHLGRIMM, F. - Untersuchungen über die Gothaer Handschrift des "Herzog Ernst".
17408: AKEN, L.J.N.K. VAN - De Remonstrantsche Broederschap in Verleden en Heden, Historische Schets.
23462: ALBACH, HESTER - Het Debuut
15444: ALBERDINGK THIJM, P. - KALENDER en GEZONDHEIDSREGELS (naar [verloren gegaan] HS. UB.) Leuven getiteld "Liber Orat. fland. M.S." Uitg. (met Inl., Commentaar & Woordenlijst) door.
18283: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel. (Uitg. met Inl. & Aant. door) J.F.M. STERCK. Werken IX.
18284: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel.
22763: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Wandspreuken voor de Restauraties en de Drankwinkels der Fancy Fair van de Vakantie Kolonies. (Uitg. door Leo Vos).
21061: ALBERT-LASARD, L. - Wege mit Rilke.
17838: ALBERTS, W.J. - Dit sijn die WONDERLIJCKE OORLOGHEN van den doorluchtigen hoochgheboren Prince, KEYSER MAXIMILIAEN, (...), Uitg. (naar Antw., Vorsterman c. 1531 Ex. KB. Den Haag, aangevuld naar Ex. KB. Brussel, met Inl. door) D.Th. ENKLAAR & met Toelichting op de
18285: ALBLAS, J. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
23315: ALCIATI, ANDREUS - OMNIA | ANDREÆ | ALCIATIV.C. | EMBLEMATA. | Adiectis commentariis | & scholiis, in quibus Emblematum | fermè omnium aperta origine, mens | auctoris explicatur,& obscura omnia, | dubiaque illustrantur; | Per Clavdivm minoem | Diuionensem. |
23314: ALCIATI, ANDREUS - EMBLEMATVM | CLARISSIMI VIRI D. | ANDREÆ ALCIATI | LIBRI II. | In eadem succincta commentariola,nunc | multo,quàm antea,castigatiora & longe | locupletiora , Sebastiano Stockhamero Germano, auctore. |
12067: ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form, Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
21335: ALFIERI, VITTORIO - Tragedie: I (: Filippo, Polinice, Antigone)/ II (: Virginia, Agamemnone, Oreste, Rosmunda)/ III (: Ottavia, Timoleone, Merope)/ IV (: Maria Stuarda, La Congiura de' Pazzi, Don Garzia)/ V (: Saul, Agide, Sofonisba)/ VI (: Bruto Primo, Mirra, Bruto
18286: ALPHEN, J. VAN - Willem van SWAANENBURG, Achttiende-eeuwer en Tijdgenoot (met Bloemlezing: pp. 257-325).
19755: ALSDORF-BOLLÉE, A. & BURR, I. - Rückläufiger Stichwortindex zum romanischen etymologischen Wörterbuch.
17411: ALTMEYER, J.J. - Les Précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas.
23564: AMEIDE, TH. VAN - Lof der Wijsheid.
20677: AMELUNG, A. & JÄNICKE, O. - ORTNIT und die WOLFDIETRICHE I, Nach Müllenhoffs Vorarbeiten Hrsg. (mit Einl. & Anm.) von.
22764: AMO : - Prospectus voor: Geplette Gedaanten van Hugo CLAUS & REINHOUD (10 Gedichten en tien Etsen), te verschijnen in het Najaar van 1992: Letter: Bembo; Druk: Hans van Eijk, In de Bonnefant; op BFK Rives;
19756: AMPÈRE, J.J. - Histoire de la Formation de la Langue française (...).
11431: ANDEL, G.G. VAN DEN - Die Margaretalegende in ihren mittelalterlichen Versionen, Eine vergleichende Studie (mit TEXTEN: Fassung der Cod. Helmstedt 1231 & WETZELs Margareta).
19757: ANDERSON, J.M. & CREORE, J.A. - Readings in Romance Linguistics, Ed. by. (Contr.: Y. MALKIEL, R. POSNER, J. FOLEY, A. MARTINET, E. VASILIU, E. COSERIU, a.O.).
19758: ANDERTEN, FR. - Der verkürzte Hauptsatz im Französischen.
10850: ANDRESEN, K.G./ SÖHNS, FR. - Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen.
23622: ANDREUS, HANS - CAMPERT, REMCO - CLAUS, HUGO - VINKENOOG, SIMON - Vieren delen.
22766: ANDRIAN, LEOPOLD - De Tuin der Openbaring. Vertaald door Albert VERWEY & Stefan GEORGE. (Tekst verzorgd door Marijke STAPERT-EGGEN & Frank LIGTVOET). (Astèr 2)
22768: ANDRIESSEN, MARI - De Dokwerker (, Brief). (Met Inleiding van Jaap Meijer).
19760: ANGLADE, J. - Grammaire de l'ancien Provençal ou ancienne Langue d'Oc: Phonétique & Morphologie:
19761: ANGLADE, J. - Pour Étudier les Patois méridionaux, Notice bibliographique.
11432: ANHOLT, S. - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Spruchdichtung.
18606: MECHTELDIS VAN LOM & ANDERE ANNUNTIATEN - Liederen voorafgegaan door de Transcedronkroniek van BARBARA de PUT. (Met Inl. &) Aant. (Uitg.) door N. WIJNGAARDS.
21336: ANTONIADE, C. - Trois Figures de la Renaissance: Pierre Arétin, Guichardin, Benvenuto Cellini.
22769: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Zõne (Gedichten). (Parallel) Vertaald (met) Inleiding door Aldert WALRECHT.
20903: ARBÓ, S.J./ MOHR-HORSMAN, G.C. - Cervantes.
17839: ARENDT, G.H. - Die Satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos "Van den Vos Reynaerde".
15447: ARENTS, AM. - Jacob van Maerlant, Proeve van Bibliografie.
17412: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands, Bibliografie.
20780: ARGENTAL, R. D' - Histoire complète de la Vie de Voltaire (...).
22101: ARLAND, MARCEL: ILLUSTRATED BY MARC CHAGALL - Maternité. Récit orné de cinq gravures hors texte de Marc Chagall.
19762: ARMBRUSTER, K. - Geschlechtswandel im Französischen.
20406: ARMSTRONG, E. - Ronsard and the Age of Gold.
20781: ARNDT, R. - Zur Entstehung von Voltaire's "Zaïre".
23543: ARNE, ANS - Parabool, Twee Gedichten.
11170: ARNOLD, R.F., BAB, J., LUDWIG,A., U.A. - Das deutsche Drama.
19763: ARNOLD, G.F. - A phonological Approach to Vowel, Consonant and Syllable in modern French.
20782: ARNTZENIUS, A.R. - De Staatsleer van J.J. Rousseau.
23423: ARP (, HANS) - Rire De Coquille.
23424: ARP, H. & LISSITZKY - Die Kunstismen / Les Ismes de l'Art / The Isms of Art 1914-1924.
17927: D'ASBECK, M. - La Mystique de Ruysbroeck l'Admirable, Un Echo du Neoplatonisme au XIVe Siècle.
19764: ASBECK, K.W. - Das unpersönliche Medium im Französischen.
21337: ASCOLI, F. D' - Lingua spagnuola e Dialetto napolitana. Introd.: A. ALTAMURA.
17841: ASSELBERGS, W. J.M.A. & HUYSMANS, A.P. - Het Spel vanden Heilighen SACRAMENTE vander NYEUWERVAERT (diplomatisch Uitg. naar HS. Arch. St. Barbarakerk, Breda 1, met Inl., Aant. & Bijlagen) door.
20906: ASTRANA MARÍN, L. - Vida azarosa de Lope de Vega.
23581: [RITTER, P.H. JR. ALS] ATELE, RUDOLF - Kleine Prozastukken.
23580: [RITTER, P.H. JR. ALS] ATELE, RUDOLF - Kleine Prozastukken.
20783: ATKINSON, G. - The Extraordinary Voyage in French Literature from 1700 to 1720.
21338: ATZORI, M.T. - Il Lessico medico nel Dialetto di Tempio.
20545: AUBIGNÉ, TH. A. D' - Les Tragiques. (Éd. avec Introd., Notes & Gloss.) par L. LALANNE.
11172: AUBIN, H., FRINGS, TH. & MÜLLER, J. - Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden, Geschichte, Sprache, Volkskunde.
20550: AUBINEAU, L. - Notices littéraires sur le dix-septième Siècle.
22770: AUDEN, W.H. - Die Avond dat ik de Stad inliep (, Gedichten). Vertaald (met) Nawoord (door) Peter VERSTEGEN.
22771: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Vertaald door Hugo ROEFFAERS). (Arethusa Pers 45,)
20552: AUDIBERT, R. & BOUVIER, R. - Saint-Amant, Capitaine du Parnasse.
20193: AUDIBERTI, J. : - Hommage à (...) 1899-1965, Textes inédites: Témoignages-Hommages-Études. (Contr.: P. MORAND, A.P. de MANDIARGUES, F. HELLENS, ETIEMBLE, e.a.).
17842: AUGER, A. - De Doctrina et Meritis Joannis van Ruysbroeck.
20784: AURENCE, L. - Jean-Jacques Rousseau chez Monsieur de Mably.
12075: AUSDERMASSEN, - Eine, schöne, auch liebliche HISTORIA vonn (...) Herr CHRISTOFFEL (von Mümppelgart) (...) (und) FERONICA (...) durch Valentin SCHUMANN (...) beschrieben. (Nach der Ausg. Bolte erneuert).
17843: AUTENBOER, E. VAN - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers '(1515-1561)'.
17844: AUTENBOER, E. VAN - Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen (1400-1600, met Teksten).
21062: AUTENRIETH, J. & KELLETAT, A. - Katalog der Hölderlin-Handschriften, auf Grund der Vorarbeiten von Irene Koschlig-Wien, Bearb. von.
20907: AVALLE-ARCE, J.B. - La Novela Pastoril Española.
20194: AVALLE, A.S. D', IHWE, J., DIJK, T.A. VAN, E.A. - Essais de la Théorie du Texte.
17845: AXTERS, S. - JAN van LEEUWEN, Een Bloemlezing uit zijn Werken (naar HSS. Uitg. met Inl. & Woordenlijst) door.
17846: AXTERS, S. - Het Nederlandsche MYSTIEKE PROZA (I). (Mystiek Brevier I). Verz. (& met Inl., Uitg.) door.
17847: AXTERS, S. - Het Nederlandsche MYSTIEKE PROZA (I)./ De Nederlandsche MYSTIEKE POëZIE (I). (Mystiek Brevier I & III). Verz. (& naar HSS. & Uitg., met Inl., Uitg.) door.
17848: AXTERS, S. - Nederlandse Mystieken in het Buitenland, Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec I: De historische Schets.
17413: AXTERS, S. - Scholastiek Lexicon, Latijn-Nederlandsch.
12076: AYRAULT, R. - Heinrich von Kleist.
21339: AZZOLINI, M. - Giosuè Carducci und die deutsche Literatur.
20758: BAADER, TH. - Die identifizierende Funktion der Ich-Deixis im Indoeuropäischen.
17341: BAADER, TH. : - Album Philologum voor, door: BEUKEN, BEZOEN, BLANCQUAERT, GROOTAERS, KAISER, MICHELS, N. van Wijk, Wils, e.a.
15448: BAAIJ, A.M. - JHESUS COLLACIEN, Een laatmiddeleeuwse Prekenbundel uit de Kringen der Tertiarissen (Uitg. naar HS. Mij. 330, met ingevoegde Preken naar HS. KB. Brussel 2402, & Varianten naar andere HSS., met Inl.) door.
20195: BAALE-UITTENBOSCH, A.E.M. - Les Poétesses dolentes du Romantisme.
20759: BACH, A. - Geschichte der deutschen Sprache.
11133: BACH, H. : - Sandbjerg 85, Dem Andenken von (...) gewidmet. Hrsg. von F. DEBUS & E. DITTMER. (Beitr.: GOLTZ, SCHIRMER, BAERENTZEN, BLOSEN, DEBUS, DITTMER, u.A.).
20407: BACHMANN, A. - Die Sprache des François de La Noue.
18292: BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687, A Pattern of cultural Exchange I: 1596-1619.
20785: BACKHAUS, J. - Alexis Prions Jahrmarktsspiele.
11437: BAECHTOLD, J. - Die STRETLINGER CHRONIK, Ein Beitrag zur Sagen- und Legendengeschichte der Schweiz aus dem XV. Jahrhundert/ Vom Herkommen der Schwyzer und Oberhasler, (mit Einl.) Hrsg. von.
20760: BAESECKE, G. - Einführung in das Althochdeutsche: Laut- und Flexionslehre.
20909: BAHNER, W. - Beitrag zum Sprachbewußtsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts.
21340: BAIARDI, G.C. - La Lirica di Bernardo Tasso.
20408: BAILBÉ, J. - Agrippa d'Aubigné, Poète des Tragiques.
20551: BAILLY, A. - Madame de Sévigné.
20196: BAINVILLE, J. - Le vieil Utopiste (/ Carnet critique).
16820: BAKKER, J.J.M. - Constant en variabel, De fonematische Structuur van de Nederlandse Woordvorm.
16821: BAKKER, N. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland, Een Bijdrage tot de vergelijkende Studie van de Noord- en Zuidnederlandse Woordenschat.
17415: BAKKER, J.J.M., MAK, J.J. E.A. (RED.) - Winkler Prins Woordenboek met encyclopedische Informatie.
20910: BAL, W. - Trabajos de Filología románica y Temas de Investigaciones lingüísticas relacionados con el Africa negra.
19766: BAL, W. - Introduction aux Études de Linguistique romane, avec Considération spéciale de la Linguistique française.
19767: BALCKE, C. - Der anorganische Nasallaut im Französischen vom lautphysiologischen Standpunkte betrachtet.
20197: BALDENSPERGER, F. - La Littérature, Création, Succès, Durée.
11175: BALET, L., U.M.V. E. GERHARD - Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert.
16822: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. - De grammatische Functie, Methode van grammaticale Analyse, aan het Nederlands gedemonstreerd.
12080: BALL-HENNINGS, E. - Ruf und Echo, Mein Leben mit Hugo Ball.
20911: BALLY, CH., RICHTER, E., ALONSO, A. & LIDA, R. - El Impresionismo en el Lenguaje.
19769: BALLY, CH. - Linguistique générale et Linguistique Française.
19771: BARBIER, P. - Miscellanea Lexicographica I (-XXX), Etymological and lexicographical Notes on the French Language and on the Romance Dialects of France.
19772: BARBIER, P. - Miscellanea Lexicographica, Etymological and lexicographical Notes on the French Language and on the Romance Dialects of France 4, 7-9, 13, 14, 16, 18 & 19.
20198: BARINE, A. - Portraits de Femmes: Madame Carlyle, George Eliot, Un Couvent de Femmes en Italie au XVIe Siècle, Psychologie d'une Sainte, Sophie Kovalewski.
20912: BARJA, C. - Libros y Autores contemporáneos, Ganivet - Unamuno - Ortega y Gasset (...).
17849: BARNOUW, A.J. - BEATRIJS, a middle Dutch Legend, Ed. from the only existing MS. (...) with a grammatical Introd., Notes & Glossary by.
17850: BART, J.W. VAN - Een Comedia ofte Spel van HOMULUS, herdrukt naar Uitgave van Harmen van Borculo (Utr. c. 1608) met Inl. door.
17418: BARTH, E.M. - De Logica van de Lidwoorden in de traditionele Filosofie.
21342: BARTOLI, M. - Saggi di Linguistica spaziale.
11442: BARTSCH, K. - KUDRUN, Hrsg. (mit Einl., Anm. & Glossar) von.
11448: BARTSCH, K. - WOLFRAM's von ESCHENBACH Parzival und Titurel, Hrsg.
15172: BARTSCH, K. - KUDRUN, Hrsg.
15176: BARTSCH, K. - WOLFRAM's von ESCHENBACH Parzival und Titurel, Hrsg. (mit Einl., Anm. & Wortregister) von.
20678: BARTSCH, K. - BERTHOLD von HOLLE (: Demantin/Crane/Darifont), Hrsg. (mit Einl. & Anm.) von.
20919: BARTSCH, K. - HERZOG ERNST (in 4 Fassungen, mit Einl. & Anm.) Hrsg. von.
22773: BASJÕ, MATSOE'O - Haikoe. Vertaald door Frans A. JANSSEN.
23548: [GOEDE, BAREND DE ALS] BASSCHAERDE, CAMP DE - Verhindering.
20409: BASSECOURT, CLAUDE DE - Tragi-Comédie Pastoralle '(1594)'. Publ. avec Introd., Notes (& Gloss.) par G. CHARLIER.
12081: BASSERMANN, D. - Der späte Rilke.
22775: BASTET, FRÉDÉRIC - Aan Kroisos, Een Gedicht.
22776: BASTET, FRÉDÉRIC - Aegyptiaca (, Gedichten).
22774: BASTET, FRÉDÉRIC - Aan Kroisos, Klein Dodenboek voor gestorven Vrienden (, Gedichten).
19774: BASTIN, J. - Précis de Phonétique et Rôle de l'Accent latin dans les Verbes français.
17851: BAUDET, E.H.P. - Onderzoekingen over het Systeem der middeleeuwsche Geschiedbeschouwing, een Studie over Ernst Bernheim's "Mittelalterliche Zeitanschauungen".
12082: BAUER, M./ MORGENSTERN, M. & MEYER, R. - Christian Morgensterns Leben und Werk.
15966: BAUER, F. - Das Personalpronomen in Le Pelegrinage de Vie humaine von Guillaume de Deguileville.
20410: BAUER, C. - Die Elegien Pierre de Ronsarts.
20556: BAUMAL, F. - Molière, Auteur précieux.
15967: BAUMANN, FR. - Livius, Bersuire und Bellenden, Vergleichende Studien zu Bellenden's Liviusübersetzung.
12079: BÄUMER, G. - "Ich kreise um Gott", Der Beter Rainer Maria Rilke.
11176: BAUMGÄRTNER, A.C. U.M.V. A. BEINLICH, U.A. - Lesen - Ein Handbuch, Lesestoff, Leser und Leseverhalten, Lesewirkungen, Leseerziehung, Lesekultur.
18296: BAUMGARTNER, A./ H[OOS], A.TH. - Joost van den Vondel, Zijn Leven en zijne Werken.
17342: BAUR, F. : - Album (...) aangeboden (aan. Bijdr.: AERTS, AXTERS, BROM, DEGROOTE, GROOTAERS, De KEYSER, Van LOEY, MAK, MINIS, PAUWELS, ROMBAUTS, UYTTERSPROT, e.v.a.).
17420: BAUR, F. - Scripta Minora uit het Werk.
17421: BAUR, F. (RED.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden I-V, VII & IX.
17422: BAUWENS, J. - (LaTragédie française et la Théâtre hollandais au dix-septième Siècle: I:) L'Influence de Corneille (en Hollande) [tout ce qui paru].
17424: BAX, J. - Prins Maurits in de Volksmeening der 16e en 17e Eeuw.
15969: BAYOT, A. - Le POÈME MORAL, Traité de Vie chrétienne écrit dans la Région wallonne vers l'An 1200, Éd. complète (avec Introd., Variantes & Gloss.) par.
20794: BEAUMARCHAIS : - (..., Exposition).
18297: BEAUMONT, SIMON VAN - Gedichten. (Naar Horae Succisivae 1640, aangevuld & met Varianten naar de Zeeusche Nachtegael, Middelburg 1623, Verscheyde Nederduytsche Gedichten II, 1653 & Bloemkrans van verscheiden Gedichten, 1659) met Inl. & Aant. (+ Bijlagen, waarin Kusjes, 13
21063: BEBEL, HEINRICH - Proverbia Germanica. Bearb. von W.H.D. SURINGAR.
11455: BECH, F. - HARTMANN von AUE III: Iwein, oder der Ritter mit dem Löwen, Hrsg. (mit Einl., Anm. & Wortregister) von.
10855: BECH, G. - Studien über das deutsche Verbum Infinitum.
11178: BECHER, J.R. - Macht der Poesie. Poetische Konfessionen II.
11456: BECHSTEIN, R. - GOTTFRIED's von STRASSBURG Tristan (mit Einl., Lesarten, Wortregister & Nacherzählung der Fortsetzungen ULRICH's von TURNHEIM und HEINRICH's von FREIBERG,) Hrsg. von.
11457: BECHSTEIN, R. - GOTTFRIED's von STRASSBURG Tristan, Hrsg. (mit Einl., Lesarten, Wortregister & Nacherzählung etc.) von.
20761: BECHSTEIN, R. - Die Alterthümlichkeiten in unserer heutigen Schriftsprache.
20762: BECHTEL, FR. - Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher.
17852: BECKER, V. - L'Auteur de l'Imitation et les Documents Néerlandais.
20763: BECKER, H. - Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart, Eine gesellschaftliche Sprach- und Denklehre.
15970: BECKER, A. - Die CHANSON "ENFANCES GUILLAUME", Teil II: TEXT mit Variantenapparat, Einleitung und Inhaltsanalyse.
15971: BECKER, H. - Der altfranzösische Prosaroman von LANCELOT del LAC, II. Branche, 1. Teil: Les Enfances Lancelot, Versuch einer kritischen Ausgabe nach allen bekannten HSS.
15974: BECKER, R. - Das "La GENESI de Nostre Dame SEINTE MARIE" betitelte Gedicht des Britischen Museums der HS. Cotton Domitian XI, fol. 43b-80a (mit Einl., Hrsg.von).
15975: BECKER, W. - Die Sage von der Höllenfahrt Christi in der altfranzösischen Literatur.
20411: BECKHERRN, R. - M.Opitz, P. Ronsard und D. Heinsius.
20199: BECKMANN, P. - Forschungen über die Quellen zur Geschichte der Jungfrau von Orléans.
15976: BÉDIER, J. - La CHANSON de ROLAND, Publ. d'après le MS. d'Oxford & Trad. par.
15977: BÉDIER, J. - La CHANSON de ROLAND, Publ. d'après le MS. d'Oxford & Trad. par.
17854: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen, Beeld van de Gestoorden en Bemoeienis met de Zieke.
18298: BEEKMAN, A. - Influence de Du Bartas sur la Litérature Néerlandaise.
15449: BEETS, A. - De "DISTICHA CATONIS" in het Middelnederlandsch ('iedere Spreuk naar de beste lezing' naar de HSS., met Varianten, Inl., Aant. & Bijlagen, Uitg.) door.
20764: BEHAGHEL, O. - Geschichte der deutschen Sprache.
21020: BEHN, S. - Rhythmus und Ausdruck in deutscher Kunstsprache.
15983: BEHRENS, A. - Die Endung der zweiten Person Pluralis des altfranzösischen Verbums.
19776: BEHRENS, D. - Über reciproke Metathese im Romanischen.
12089: BEISSNER, F. - Hölderlin, Reden und Aufsätze.
11131: GIESSENER BEITRÄGE - zur deutschen Philologie. Nrn. 1 - 89,
23474: [KELK, C.J. ALS] BEKER, THOMAS - De Zonde van Pierrot, Arlequinade in Drie Bedrijven en een Epiloog.
22778: BEKS, MAARTEN - Gesprekken met Goethe tijdens diens Reis naar Italië, Verslag van een sentimentele Bedevaart.
20440: DU BELLAY, IOACHIM - La Deffence et Illustration de la Langue francoyse. (Éd.) conformément au Texte de l'Éd. orig. (1549) avec Introd., Notes & Glossaire, suivie du Quintil Horatian '(de Charles FONTAINE)', par E. PERSON.
20441: DU BELLAY, JOACHIM - Poésies. Publ. avec Introd. par H. LONGNON.
20526: DU BELLAY, JOACHIM - Divers Jeux Rustiques. Éd. (avec Introd., Notes & Gloss.) par V.L. SAULNIER.
20527: DU BELLAY, JOACHIM - Les Regrets et autres Oeuvres Poëtiques (...). Texte établi par J. JOLLIFFE & M.A. SCREECH.
19866: DU BELLAY, JOACHIM - La Deffence et Illustration de la Langue francoyse. Reprod. conformément au Texte de l'Édition orig. (1549) avec Introd., Notes & Gloss. & Charles FONTAINE - Quintil Horatian (ou la Critique de la Deffence de J. du Bellay. Reprod. conformément au
21200: DU BELLAY, JOACHIM - La Défense et Illustration de la Langue Française, Avec Notice biogr. & Comm. hist. & crit. par L. SÉCHÉ.
20200: BELLEN, E.C. VAN - Les Origines du Mélodrame.
18299: BEMMEL, H.C. VAN - Bibliografie van de Werken van Jan Hermans Krul.
15453: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J. - Het Klooster Frenswegen. (met Bijlage: Tekst, naar HS. UB. Utr. 8 L16: bladen 106-130).
19777: BENAC, H. - Dictionnaire des Synonymes conforme au Dictionnaire de l'Académie Française.
15985: BENARY, W. - Das französische Heldenepos AUBERI le BORGIGNON, zweiter Teil, Kritischer Text in Auszügen (Hrsg. mit) Beschreibung der HSS. & deren Beurteilung von.
19778: BENARY, W. - Zur Geschichte des konsonantischen Auslauts der Nomina im Alt- und Neufranzösischen.
11461: BENECKE, G. FR. - Wörterbuch zu Hartmannes Iwein.
19388: BENECKE, G. FR. - Wörterbuch zu Hartmannes Iwein.
11180: BENNETT, W. - German Verse in classical Metres.
22779: BENOIT, JACQUES - Nader dan mijn Hart. (Oorspronkelijke en vertaalde Gedichten).
22781: BENOIT, JACQUES - Woord en Tegenwoord. (Verzen). De Gaillarde Pers (4,)
22782: BENOIT, JACQUES - Zo gelaten Arm, Verzen.
22780: BENOIT, JACQUES - Voorkeur, Verzen.
12092: BENSE, MAX - Plakatwelt, Vier Essays.
12093: BENSEL, P. - Niederrheinisches Geistesleben im Spiegel Klevischer Zeitschriften des achtzehnten Jahrhunderts.
17855: BERENTS, D.A. - Het Werk van de Vos, Samenleving en Criminaliteit in de late Middeleeuwen.
22783: BERG, ARIE VAN DEN - Een absoluut Muizegat.
16825: BERG, B. VAN DEN - Oude Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied, Een dialektgeographisch Onderzoek.
17343: BERG, B. VAN DEN : - Nieuwe Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied (Bundel voor). Red.: P. C. A. van PUTTE & H. J. VERKUYL.
17425: BERG, W.A.L.M. VAN DEN - Van de Lach tot de Traan, Het Cabaret sociologisch bekeken.
23544: BERGH, HERMAN VAN DEN - De Boog, Verzen
7371: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de Bronnen bewerkt.
15457: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche Volksromans, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde.
15458: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - ROMAN van HEINRIC en MARGRIETE van LIMBORCH, Gedicht door HEINRIC, Uitg.
17858: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Geestelijke Gedichten van JACOB van MAERLANT (naar het Zutphensche HS. [UB. Gron. 405]) en anderen uit de 13de en 14de Eeuw. [naar HSS. Bibl. de l'Arsenal, Paris 8219, KB. den Haag 133D21 & 128E2, KB. Brussel 19550], (Uitg.) met Inl. & Aant. door.
17859: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de Bronnen bewerkt.
17860: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche Volksromans, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde.
17861: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - ROMAN van HEINRIC en MARGRIETE van LIMBORCH, Gedicht door HEINRIC, Uitg. (naar HS. UB. Leiden Mij [195] als grondslag, verbeterd & met Varianten naar HSS. [KB.] Brussel [18231], UB. Leiden Mij. [196] & ? Heidelberg [Cod. Pal. germ.] 87, met Inl.,
17426: BERGH, L. PH. C. VAN DEN - Nederlandsche Volksoverleveringen en Godenleer.
17427: BERGH, L. PH. C. VAN DEN - De Nederlandsche Volksromans, (Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde).
23515: BERGHEN, RENÉ - De Overjas.
21344: BERGIN, TH.G. : - Italian Literature, Roots and Branches, Essays in Honor of (...). Ed. by G. RIMANELLI & K.J. ATCHITY. (Contr.: E. KÖHLER, K.J. ATCHITY, Mary T. REYNOLDS, G. RIMANELLI, a.O.).
15460: BERGKVIST, E. - Dat BOEC van der IONCFROUSCAP (HS. Stolb. Bibl. Wernigerode Zb 18) '(sprachlich untersucht und lokalisiert)' (& diplomatisch Hrsg.) von.
15864: VERSLAGEN EN BERIGTEN - Uitg. door de VEREENIGING ter Bevordering der OUD NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. Jrg. 1 - 5,
15462: BERKUM, A. VAN - De Middelnederlandsche Bewerking van den Parthonopeus-Roman en hare Verhouding tot het Oudfransche Origineel.
17863: BERKUM, A. VAN - PARTHONOPEUS van BLOYS [Afl. 1, 2: niet verder verschenen = Vs. 1-691 vlg. Uitg. Bormans, 1871] (diplomatisch naar de HSS.: KB. Brussel II, 572: Blad I-V, UB. Jena [fol. 155(a)]: Blad I: gedeeltelijk nl. Vs. 985-1062, met Inl.) opnieuw Uitg. door.
17864: BERKUM, A. VAN - De Middelnederlandsche Bewerking van den Parthonopeus-Roman en hare Verhouding tot het Oudfransche Origineel.
11182: BERNHART, J. - Die philosophische Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance.
19779: BERNITT, P.- FR. - Lat. Caput und *Capum nebst ihren Wortsippen im Französischen, Ein Beitrag zur französischen bzw. romanischen Wortgeschichte.
12097: BERTAUX, P. - Hölderlin, Essai de Biographie intérieure.
21345: BERTOLDI, V. - L' Arte dell' Etimologia (I: Progressi di Metodo nella Ricerca etimologica con particolare Riguardo ai Mediterraneismi attestati dal Greco e dal Latino).
21346: BERTOLDI, V. - Colonizzazioni nell' antico Mediterraneo occidentale alla Luce degli Aspetti linguistici.
21348: BERTOLDI, V, - Il Linguaggio umano nella sua Essenza universale e nella Storicità dei suoi Aspetti: Glottologia, Parte generale.
21349: BERTOLDI, V. - Questioni di Metodo nella Linguistica storica con Esempi presi sopratutto dal Dominio latino e neolatino.
19780: BERTOLDI, V. - 3 Offprints o.a.: À propos du Suffixe -tino en Gaulois.
19781: BERTONI, G. - Testi antichi francesi.
20201: BERTRAND, J. - Éloges académiques.
15988: BERTRANDY, M. - Étude sur les Chroniques de Froissart, Guerre de Guienne 1345-1346, Lettres adressées a M. Léon Lacabane.
19782: BESTMANN, F. - Die lautliche Gestaltung englischer Ortsnamen im Altfranzösischen und Anglonormannischen.
11472: BETA, H. - Das NIBELUNGENLIED als Volksbuch, in neuer Verdeutschung von.
16827: BETHLEHEM, J. - Voegwoorden in zestiende-eeuws Proza, Jan Goverts' Reise naar Jerusalem en de Jordaan '('1525')', Ms. Hist. 823i van de Staats- & Univ. Bibl. Göttingen.
12099: BETZ, M. - Rilke vivant, Souvenirs, Lettres, Entretiens.
20786: BETZ, P.L. - Bibliographie der Werke Jacob Heinrich Meisters.
21066: BETZENDÖRFER, W. - Hölderlins Studienjahre im Tübinger Stift.
15464: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse Mystiek.
15465: BEUKEN, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN: Inleiding met kritiese Kommentaar en Uitgave van alle Teksten (: diplomatisch, naar HSS.
15467: BEUKEN, W.H. (/WEBBER, PH.E.) (&) MARROW, JAMES H. - SPIEGEL van den LEVEN ons HEREN '(Mirror of the Life of Our Lord)', Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ Pierpoint Morgan Libr. New York, with historical & philological
17867: BEUKEN, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN: Inleiding met kritiese Kommentaar en Uitgave van alle Teksten (: diplomatisch, naar HS. UB. Utr. 1329 (Eccl. 507), met parallel de Fragm. naar HSS. KB. den Haag 71K37 & 133D21, KB. Brussel D 19572 & DII 5580, UB. Gron. 405,
17868: BEUKEN, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN (: Teksten/ (Inl. & Toelichting)), Uitg. door.
17869: BEUKEN, W.H. (/WEBBER, PH.E.) (&) MARROW, JAMES H. - SPIEGEL van den LEVEN ons HEREN '(Mirror of the Life of Our Lord)', Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ Pierpoint Morgan Libr.
21022: BEUTIN, W. - Literatur und Psychoanalyse, Ansätze zu einer psychoanalytischen Textinterpretation, Dreizehn Aufsätze, Hrsg. von. (Beitr. C.G. JUNG, S. FREUD, u.A.).
11474: BEYSCHLAG, S. - Die Wiener Genesis, Idee, Stoff und Form.
20915: BEYSTERVELDT, A.A. VAN - Répercussions du Souci de la Pureté de Sang sur la Conception de l'Honneur dans la "Comedia Nueva" espagnole.
16831: BEZOEN, H.L. - Klank- en Vormleer van het Dialect der Gemeente Enschede.
16832: BEZOEN, H.L. - Taal en Volk van Twente (.....).
17462: CATALOGUS DER BIBLIOTHEEK VAN DE - Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (: HSS./ Drukwerken 1, 2/ Ned. Tooneel/ Alphabetische Catalogus door H.C. ROGGE, S.G. de VRIES, L.D. PETIT & Th.J.I. ARNOLD).
20413: BICHLMAIER, K. - Die Preziosität der sentimentalen Romane des Sieur des Escuteaux.
17431: BIERENS DE HAAN, J.D. - De Zin van het Komische.
11183: BIESE, A. - Deutsche Literaturgeschichte.
11184: BIESE, A. - Pädagogik und Poesie, Vermischte Aufsätze.
20615: BIESE,A. - Deutsche Literaturgeschichte.
16835: BILDERDIJK, W. - Korte Aanmerkingen op Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde.
16839: BILDERDIJK, W. - Verklarende Geslachtlijst der Nederduitsche Naamwoorden, op stellige Taalkunde gevestigd.
16840: BILDERDIJK, W. - Voorlezingen over de Hollandsche Taal. Uitg. door A. de JAGER.
17344: BILDERDIJK, WILLEM : - (Gedenkboek) Mr. Willem Bilderdijk (Bijdr.: J. te WINKEL, J. C. BREEN, H. W. E. MOLLER, J. C. NABER, A. S. KOK, R. W. P. de VRIES, K. H. E. de JONG, J. F. M. STERCK, e.a.).
20202: BILEN, M. - Dialectique créatrice et Structure de l'Oeuvre littéraire,
20787: BILLY, A. - Vie de Diderot.
17432: BINGER, J.A. - Albrecht Beylinc in de Geschiedenis en in de Litteratuur.
20414: BIRCH-HIRSCHFELD, A. - Das fünfte Buch des Pantagruel und sein Verhältnis zu den authentischen Büchern des Romans.
12104: BISCHOFF, H. - Nikolaus Lenaus Lyrik, Ihre Geschichte, Chronologie und Textkritik I.
17870: BISSCHOP, W. & VERWIJS, E. - Gedichten van WILLEM van HILDEGAERSBERCH (Diplomatisch) Uitg. (naar HS. KB. den Haag [128E6] met Varianten naar HS. KB. Brussel [15659-'61] ook naar HSS. KB. den Haag [75H63], Hulthemsche en Afschr. van HS. UB. Rostock [Ms. philol. 84], met Inl. &
17871: BISSCHOP, W. & VERWIJS, E. - Gedichten van WILLEM van HILDEGAERSBERCH (Diplomatisch) Uitg. (met Inl. & Woordenlijst) door.
18302: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn Leven en Werken (...).
16903: DRIEMAANDELIJKSCHE BLADEN, - Uitg. door de Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland. Jrg. 1 - 6,
23042: BLAKE, WILLIAM - The Marriage of Heaven and Hell. The Halcyon Press (,
20571: BLAKE, R.E. - The Essays de Méditation Poétiques of Frère Zacharie de Vitré, A Study in Baroque Poetics.
16842: BLANCQUAERT, E. & GOOSSENS, J. - 11 + 7 Overdrukken op het gebied van Dialecten en Dialectenonderzoek voornamelijk in Vlaanderen. 1945-1952 + c. 1963-1964.
17346: BLANQUAERT, E. : - Album, de Gehuldigde aangeboden (bij) zijn Emeritaat door Kollega's, Vakgenoten & Oud-Leerlingen (: Van EEGHEM, FRINGS, HEEROMA, HELLINGA, B. v.d. BERG, Van HAERINGEN, KLOEKE, Van LOEY, UYTTERSPROT, Van ELSLANDER, e.v.a.).
11137: BLASCHKA, ANTON : - Orbis Mediaevalis, Festgabe für (...) zum 75. Geburtstag (...), Hrsg. von H. GERICKE, M. LEMMER & W. ZÖLLNER.
10863: BLATZ, FR. - Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung der deutschen Sprache.
12105: BLEI, FRANZ - Über Wedekind, Sternheim und das Theater, Fünfzehn Kapitel.
23545: BLIJSTRA, R. - IJzeren Vlinders.
11476: BLINN, H. - Die altdeutsche Exodus, Strukturuntersuchungen zur Zahlenkomposition und Zahlensymbolik.
20766: BLOCH, P. A. - Der Schriftsteller und sein Verhältnis zur Sprache dargestellt am Problem der Tempuswahl, Eine Dokumentation zu Sprache und Literatur der Gegenwart, Hrsg. von. (Gespräche mit F. DÜRRENMATT, M. FRISCH, A. MUSCHG, G. GRASS, P. HANDKE, M. WALSER, u.
19784: BLOCH, O. - Les Parlers des Vosges méridionales '(Arrondissement de Remiremont, Département des Vosges)', Étude de Dialectologie.
19786: BLOCH, O. & WARTBURG W. VON/ WARTBURG, W. VON - Dictionnaire étymologique de la Langue Française.
19785: BLOCH, O. AVEC LA COLLAB. DE W. VON WARTBURG - Dictionnaire étymologique de la Langue française. Préf: A. MEILLET.
20788: BLOCK, J. - Beiträge zu einer Würdigung Diderots als Dramatiker.
23566: BLOEM, J.C. - Het Verlangen.
23567: BLOEM, J.C. - Het Verlangen.
15992: BLOHM, H. - Grammatische und metrische Studien über die Chanson de Geste "Charles le Chauve".
12108: BLOK, B.M. - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel "Alarcos".
22790: BLOKLAND, HERBER - Ludmila Jirincová, Tsjechisch Kunstenares. (Arethusa Pers 36,)
22789: BLOKLAND, HERBER - Ludmila Jirincová, Tsjechisch Kunstenares. (Arethusa Pers 36,)
22787: BLOKLAND, HERBER - In Memoriam Gustaaf C. de Bruyne. (Arethusa Pers 39,)
22791: BLOKLAND, HERBER - De Poezen van Staf. (Arethusa Pers 42,)
18303: BLOMMENDAAL, J.L.P. - De zachte Toon der Herdersfluit, De pastorale Poetica van Jan Baptista Wellekens '(1658-1726)'.
10865: BLÜMEL, R. - Einführung in die Syntax.
15993: BLUNK, P. - Studien zum Wortschatze des altfranzösischen Rolandsliedes '(0)'.
12110: BOBERTAG, F. - (Zweite schlesische Schule I: Auswahl, mit Einl. & Anm.), Hrsg. von.
21352: BOCCACCIO, GIOVANNI - Das Ninfale Fiesolano. Krit. Text (Hrsg. mit Einl. & Anm.) von B. WIESE.
11187: BÖCKEL, O. - Psychologie der Volksdichtung.
11188: BÖCKEL, O. - Psychologie der Volksdichtung.
20415: BÖCKEL, O. - Philipp de Vigneulle's Bearbeitung des Hervis de Mes.
21068: BOCKMANN, P. - Hymnische Dichtung im Umkreis Hölderlins, Eine Anthologie, mit Einl. & Erläut. Hrsg. von.
20203: BOCQUET, L. - La Littérature française de Belgique.
22792: BODDAERT, PIETER - Raadsel (, Gedicht).
20916: BODINI, V. - Studi sul Barocco di Góngora.
23489: BOEKEN, HEIN - Verzen.
17876: BOEKENOOGEN, G.J. - Dit es die HISTORIE ende Leven vanden Heilyghen Heremijt Sint JAN van BEVERLEY (..... naar Brussel, Thomas van der Noot begin 16e Eeuw, aangevuld & met Varianten naar Antw., Jacob van Liesvelt 1543, met Bibliographie) Uitg. door.
17880: BOEKENOOGEN, G.J. - De HISTORIE van FLORIS ende BLANCEFLEUR, naar (Amsterd., Ot Barentsz. Smient 1642, met Bibliographie & Aant.) Uitg. door.
17434: BOEKENOOGEN, G.J./RIJNBACH, A.A. VAN - Verspreide Geschriften.
15994: BOENIGK, FR. - Literarhistorische Untersuchungen zum PROTHESELAÜS '(Dazu Inhaltsanalyse, Textproben und ausführliches Namenverzeichnis)'.
22793: BOER, JAN - De Dichter en de Dood. (Gedicht in Gronings).
15189: BOER, R.C. - Oergermaansch Handboek.
10868: BOER, R.C. - Oergermaansch Handboek.
21023: BOER, R.C. - Studien over de Metriek van het Alliteratievers.
18305: BOER, P.J.C. DE - Rijklof Michael van Goens '(1748-1810)' en zijn Verhouding tot de Literatuur van West-Europa.
21353: BOER, C. DE - De Renaissance der Letterkunde te Florence vóór 1500, Het Humanisme, Alberti, Lorenzo de' Medici, Poliziano, Luigi Pulci, Savonarola.
15995: BOER, C. DE - Bédier's Theorie over de Oorsprong van het Franse "Chanson de Geste" na vijf en twintig Jaren.
15996: BOER, C. DE - Considérations sur l'Intérêt de l'Étude de la Littérature française du Moyen-Âge.
15998: BOER, C. DE - Over een Middeleeuws-Franse Prozabewerking van Ovidius' "Ars Amatoria" '(avec Résumé en Français)'.
15999: BOER, C. DE - PYRAME et THISBÉ, Texte normand du XIIe Siècle, Éd. crit. avec Introd., Notes & Index de toutes les Formes par.
19787: BOER, C. DE - Autour d'un Mot.
19788: BOER, C. DE - De "Drift naar 't Verleden" in de Romaanse Linguistiek.
19789: BOER, C. DE - Essai sur la Syntaxe moderne de la Préposition en Français et en Italien.
19790: BOER, C. DE - Essais de Syntaxe Française moderne I [tout ce qui a paru].
19791: BOER, C. DE - Iets over het begrip ' "Imperativus" '.
19792: BOER, C. DE - Introduction à l'Etude de la Syntaxe du Français '(Principes et Applications)'.
19793: BOER, C. DE - Is het Frans een "decrepite" Taal?
19794: BOER, C. DE - Psycho-dynamies of pseudo-dynamies?
19795: BOER, C. DE - Syntaxe du Français moderne.
19796: BOER, C. DE - Syntaxe du Français moderne.
22794: BOER, JULIUS DE - In Memoriam Arthur Rimbaud, Een Krans van Stanza's. Arethusa Pers (5,)
17435: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson, Eene cultuur-historische Studie.
16849: BOETS, J. - Moderne Teorieën in verband met Klankexpressie, Een kritische Studie met een systematische Bibliografie over de Jaren 1900 tot 1960.
10870: BOETTCHER, W. - Studien zum zusammengesetzten Satz.
22795: BOGAART, NICO C.R. - De Cellist. (Arethusa Pers 54,)
17883: BOGAERS, A./ HELTEN, W.L. VAN - Refereinen van ANNA BIJNS (Boek I: naar Antw., J. van Liesvelt 1528 met Varianten naar Antw., W. Vorsterman 1541 & Antw., M. Nuyts 1548 + HSS. [KB.] Brussel [19547] & [UB. Gent 2166]; Boek II: naar Antw., M. Nuyts 1548; Boek III: naar Antw., P. van
15190: BOGAERS, M.H. - Chiastische Strukturen im St. Trudperter Hohen Lied.
20416: BÖHM, K. - Beiträge zur Kenntnis des Einflusses Seneca's auf die in der Zeit von 1552 bis 1562 erschienenen französischen Tragödien.
10867: BÖHMER, E. - Sprach- und Gründungsgeschichte der pfälzischen Colonie am Niederrhein.
16000: BOISSONNADE, P. - Du Nouveau sur la Chanson de Roland, La Genèse historique, le Cadre géographique, le Milieu, les Personnages, la Date et l'Auteur du Poème.
16001: BOJE, CHR. - Über den altfranzösischen Roman von Beuve de Hamtone.
22796: BOKHOVEN, BERT - Wakker worden in koud Licht, (32) Gedichten. Inleiding: Bob den Uyl.
16002: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan 1364-1430, Haar Tijd - Haar Leven - Haar Werken.
21357: BOLELLI, T. - Per una Storia della Ricerca linguistica, Testi (Ed. par) e Note introduttiva. (Contr.: J.G. HERDER, Fr. v. SCHLEGEL, Fr. BOPP, W. v. HUMBOLDT, Fr.Chr. DIEZ, W. MEYER-LÜBKE, B. CROCE, K. VOSSLER, O. JESPERSEN, Ch. BALLY, A. MEILLET, J. VENDRYES,
18307: BOLLAERT, SAMUEL - Een Middelburgse Rederijker en zijn "Schriftmatige Bekentenisse der 12 Articelen des waren Christelicken Geloofs". (Met de tekst: HS. in fotocopie + transcriptie, Uitg. met Inl., Aanvullingen, Bijlagen etc. door W. ORANJE).
21358: BOLLETTINO - dell' Atlante linguistico mediterraneo. 16-17, 20.
17437: BOLS, J. - Honderd oude Vlaamsche Liederen, met Woorden en Zangwijzen, Verzameld en voor de 1ste maal aan het Licht gebracht (& met Inl.) door.
18306: BOETIVS À BOLSWERT - Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie tot haren Beminden binnen Iervsalem (...,) Wtghegheven door. (Uitg. naar Antw., H. Verdussen 1627, met Varianten naar Antw., H. Aertssens 1643 & Amsterd., Erven Vander Putte z.j.: Ruys XVI, met Inl. (:pp.
18308: BOMHOFF, J.G. - Bijdrage tot de Waardering van Vondels Drama. (ook: Vondels Drama, Studie en Pleidooi).
20204: BONNIER, CH. - Über die französischen Eigennamen in alter und neuer Zeit.
21359: BONORA, E. - LETTERATI, MEMORIALISTI e VIAGGIATORI del Settecento, A Cura di.
18313: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-indische Reijse (...). (Naar Hoorn, Jan Jansz. Deutel 1646) opn. Uitg. (met Inl. &) Aant. door G.J. HOOGEWERFF.
23667: BONTRIDDER, ALBERT / WAUTERS, MARCEL - Vingerknippen naar een Vlinder.
16851: BOOGAART, P.C. UIT DEN - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands, (Onder) Red. (van).
22798: BOONSTRA, RON - Jeuk. (Grotendeels Verslag van een Reis naar Edinburgh, Schotland).
22797: BOONSTRA, RON - Failliet. (Tekst, Illustraties en originele Documenten).
10871: BOONZAJER, C. - Teuthonista of Duytschlender van GHERARD van der SCHUEREN, Uitg.
11482: BOOR, H. DE - Untersuchungen zur Sprachbehandlung Otfrids, Hiatus und Synaloephe.
11483: BOOR, H. DE (/ WISNIEWSKI, R. & KOLB, H.) - Kleine Schriften I: Mittelhochdeutsche Literatur.
20767: BOOT, M.N.M. - Ein Beitrag zur automatischen Wortklassenzuweisung in der Computerlinguistik.
11138: BORCHLING, CONRAD : - Abhandlungen zur niederdeutschen Philologie (....) zum Gedächtnis. (Beitr.: JUNGANDREAS, FOERSTE, CORDES, K. BISCHOFF, H.-F. ROSENFELD, HOLTHAUSEN, u.A.).
20205: BORDEAUX, H. - Les Écrivains et les Moeurs: Notes, Essais et Figurines '(1897-1900)'.
17884: BORGELD, A. - De Oudoostnederfrankische Psalmen: Klank- en Vormleer.
21263: BORGES, JORGE LUÍS : - Prose for (...). (Contr.: M. KINZIE, R. HOWARD, R. CHRIST, N. IBARRA a.m.O.).
11484: BORHECK, M. - Über Strophen- und Vers-Enjambement im Mittelhochdeutschen.
11485: BORK, H. - Chronologische Studien zu Otfrids Evangelienbuch.
15473: BORMANS, J.H. - Leven van Sinte CHRISTINA de Wonderbare, in oud-dietsche Rijmen, naer (...) HS. [UB. Amsterd. IG56], met Inl., Aant. (Collatie & Bladwijzer) Uitg. door.
15474: BORMANS, J.H. - Der NATUREN BLOEME van JACOB van MAERLANT (....) Uitg. door. I (: TEKST: Boek I-IV met Varianten.) [niet verder verschenen; naar HSS. KB. Brussel 19546, Lipp. Landesbibl. Detmold, KB. den Haag 76E4, Stadsbibl. Hamburg Philol. germ. 19, Afschr. van
15475: BORMANS, J.H. - Ouddietsche Fragmenten van den PARTHONOPEUS van BLOYS, grootendeels bijeenverzameld door (...) F. Deycks, en verder in Orde geschikt & kritisch Uitg.(naar HSS. met Inl., Nalezing & Woordenlijst) door.
15476: BORMANS, J.H. - Sinte Servatius Legende van HEYNRIJCK van VELDEKEN naar een HS. uit het Midden der XVde Eeuw [UB. Leiden BPL 1215] voor de eerste Mael Uitg. (met Inl. & Aant.) door.
15477: BORMANS, J.H. - SPEGHEL der WIJSHEIT of Leeringhe der Zalichede van JAN PRAET... (naar HS. [UB. Gent 2906], met Inl. & Aant.) Uitg. door.
17887: BORMANS, J.H. - Der NATUREN BLOEME van JACOB van MAERLANT (…) Uitg.
17889: BORMANS, J.H. - Sinte Servatius Legende van HEYNRIJCK van VELDEKEN naar een HS.
17890: BORMANS, J.H. - SPEGHEL der WIJSHEIT of Leeringhe der Zalichede van JAN PRAET… (naar HS.
642: BORMANS, J.H. - Sinte Servatius Legende van HEYNRIJCK van VELDEKEN naar een HS.
11487: BORMANS, J.H. - Sinte Servatius Legende van HEYNRIJCK van VELDEKEN naar een HS.
16003: BORRMANN, O. - Das kurze Reimpaar bei Crestien von Troyes mit besonderer Berücksichtigung des Wilhelm von England. (Mit TEXTEN).
15478: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN - Dat BOECK van den OORSPRONCK (Bewerking van RULMAN MERSWIN ... von den neun Felsen), Een HS. (Friesch Genootsch. Leeuwarden), met Inl. & Aant. (+ Varianten naar HSS. KB. den Haag [73G30] & UB. Amsterdam [IG25] Uitg.) door.
11488: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN - Dat BOECK van den OORSPRONCK (Bewerking van RULMAN MERSWIN.
20563: BORTON, S.L. - Six Modes of Sensibility in Saint-Amant.
16852: BOS, G.F. - Categories and border-line Categories, A synchronic Study in general Linguistics.
16853: BOS, G.F. - Het Probleem van de samengestelde Zin.
20206: BOS, CH. DU/ MME. - Qu'est-ce que la Littérature?/ BOS, Ch. du - Dernier Journal intime./ BOS, Ch. du : Hommage à (...) par F. MAURIAC, P. REGNIER, Daniel ROPS, e.a.
17348: BOSCH, J. : - Folia Bilderdijkiana, Bladen voor (...) Onder Red. van M. van HATTUM, L. STRENGHOLT, & P. van ZONNEVELD.
20207: BOSCH, J. VAN DEN - Capa, Basilica, Monasterium et le Culte de Saint Martin de Tours, Étude lexicologique et sémiasologique.
16005: BOSSUAT, R. (AVEC LA COLLAB. DE G. LE BIDOIS, A. BOSSUAT & E. LANGEVIN) - Le Moyen Age.
20564: BOSSUET (, CH.-B.) - Lettres sur l'Éducation du Dauphin/ Lettres au Maréchal de Bellefonds et au Roi. (Publ. avec) Introd. & Notes (par) E. LEVESQUE.
22799: BOSWELL, JAMES - Utrecht Verse. (With Note).
15481: BOTERMANS, A.J. - Die HYSTORIE van die SEUEN WIJSE MANNEN van ROMEN (naar Ed. princeps: Gouda, Gheraert Leeu 1479: UB. Göttingen, aangevuld naar een Druk van c. 1480 (ook onvolledig); Stadsbibl. Haarlem; in Bijlage: enkele pp. naar Delf c. 1490?: KB. den Haag, Uitg.)
17891: BOTERMANS, A.J. - Die Hystorie van die seven wijse Mannen van Romen (: Inleiding en Aantekeningen).
16854: BOTHA, R.P./ HAAN, G.J. DE - Inleiding tot generatief Taalonderzoek, Een methodologisch Handboek.
20208: BOUAZIS, CH. - Littérarité et Société,/ Théorie d'un Modèle du Fonctionnement littéraire.
18318: BOUDEWYNS, KATHERINA - Het Prieelken der gheestelyker Wellusten. (Naar Brussel, Rutgher Velpius 1587, Uitg.) met Inl. & Aant. (door) H. van BELLE.
15482: BOUGARD, P. & GYSSELING, M. - L'IMPÔT ROYAL en Artois '(1295-1302)', Rôles du 100e et du 50e, Présentés & Publ. avec une Table anthroponymique (& Introd.) par.
20209: BOUILLET, M.-N./ TANNERY, J. & FAGUET, E. - Dictionnaire universel des Sciences, des Lettres et des Arts.
17439: BOULAN, E. - Francois HEMSTERHUIS, Le Socrate Hollandais, suivi de Alexis ou du Militaire '(Dialogue inédit)'.
19797: BOULAN, H.R. - Les Mots d'Origine étrangère en Français '(1650-1700)'.
16007: BOULENGIER-SEDYN, R. - Le Vocabulaire de la Coiffure en ancien Franàis étudié dans les Romans de 1150 à 1300.
10873: BOUMAN, A.C. - Bijdrage tot de Syntaxis der "Dat"-Zinnen in het Germaansch.
16856: BOUMAN, L. - Onderzoekingen over vrije Woordassociatie.
23463: BOURBON, LOUIS DE - Reisverhalen
19798: BOURCIEZ, É. - Éléments de Linguistique romane.
19799: BOURCIEZ, É. & J. - Phonétique Française, Étude historique.
19800: BOURCIEZ, É. - Précis historique de Phonétique française.
21197: BOURCIEZ, É. - Eléments de Linguistique romane.
19801: BOURCIEZ, É./ BOURCIEZ, J. - Eléments de Linguistique romane.
20210: BOURGET, P. - Portraits d' Écrivains et Noes d' Esthétique.
16857: BOUT, R.G. - Woordsystemen, een empirisch Onderzoek naar de Structuur van het Woordgeheugen.
16008: BOUTEILLER, E. DE/ (&) BONNARDOT, F. - La GUERRE de METZ en 1324, Poème du XIVe Siècle (/ POÉSIES DIVERSES) Publ. (avec Introd. hist. & Notes) par./ (avec) Études crit. sur le Texte (& Gloss.).
23055: BOUTENS, P.C. : AISCHYLOS - Prometheus geboeid, uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht door P.C. BOUTENS.
23056: BOUTENS, P.C. - Bezonnen Verzen.
23059: BOUTENS, P.C. - Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied, naar Aanleiding van het zoogenaamde Nederlandsch-Belgisch Verdrag.
23539: BOUTENS, P.C. - Achttien Verzen bij Werken van W.A. van Konijnenburg.
23062: BOUTENS, P.C. - Zomerwolken.
23060: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
23058: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche Kwatrijnen.
23057: BOUTENS, P.C. - Gedichten gekozen uit zijn lyrische Werk van 1894 - 1929 (door, en met Inleiding van J.W.F. Werumeus Buning).
23061: BOUTENS, P.C. : (SOPHOKLES - Oidipous Tyrannos/ met parallel) Koning Oidipoes, De Grieksche Tekst werd herzien en in Nederlandsche Verzen overgebracht door P.C. BOUTENS.
23490: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
23492: BOUTENS, P.C. - Carmina
23491: BOUTENS, P.C. - Carmina.
20572: BOVET, E. - La Préface de Chapelain à l'Adonis.
19802: BOWEN, R. - La Formation du Féminin de l'Adjectif et du Participe passé dans les Dialectes Normands, Picards et Wallons d'après l'Atlas linguistique de la France.
22800: BRAAK, A.N. TER - Cirkelgang, Tien Poëziekaarten.
17440: BRAAKHUIS, A.P. - De thematische Structuur van de Versregel.
17349: BRACHIN, P. : - Faits et Valeurs, douze Chapitres sur la Littérature néerlandaise et ses Alentours, Recueil offert au (...) à l'Occasion de son soixantième Anniversaire.
17897: BRAEKMAN, W.L. - Der IX QUAESTEN (...), (Facs. van Antw.,) Jan van Doesborch 1528, Bezorgd (met Inl.) door.
17898: BRAEKMAN, W.L. - Der VROUWEN NATUERE ende COMPLEXIE (...). (Facs. van Utr.,) Jan Berntsz. ca. 1538, Bezorgd (met Inl.) door.
21069: BRAHM, H.O. - Heinrich von Kleist.
22802: BRAKMAN, WILLEM - Ondertekend. (Tekeningetjes. Samengesteld & uitgegeven door G.H. Wynia. Met Inleiding van Ton van Deel).
16010: BRANDENBURG, M. - Die festen Strophengebilde und einige metrische Künsteleien des Mystère de Sainte Barbe, ihr weiteres Vorkommen und ihre verwandten Formen in anderen Mysterien.
16012: BRANDIN, L. - INEDITA der altfranzösischen LIEDERHS. P b/5 '(Bibl. Nat. 846)' (Hrsg. mit Einl. & Anm.) von.
12118: BRANDL, W. - Sebastian Wild, ein Augsburger Meistersinger.
23568: BRANDT, WILLEM - Oostwaarts.
18320: BRANDT, GEERAARDT - Het Leven van Joost van den Vondel. Uitg. (met Inl.) door P. LEENDERTZ Jr.
17441: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De Muze in het Morgenlicht, Inleiding tot de Geschiedenis van de Eenheid der westerse Literatuur.
20417: BRASPART, M. - Du Bartas, Poète chrétien. (pp. 81-166: Morceaux choisis de la Première Semaine).
22805: BRASSINGA, ANNEKE - Twee Eenden in Bad.
22804: BRASSINGA, ANNEKE - Drie Jeugdgedichten.
22803: BRASSINGA, ANNEKE - Brief uit Bolungarvík I. ('Koppermaandagreeks' 4,
16013: BRAUMANN, FR.K. - Über das Verhältnis zwischen Erb- und Lehnwort aus dem Latein im altfranzösischen Eneas-Roman, Ein Beitrag zur Lehnwörterfrage im Französischen.
16014: BRAUNS, J. - Über Quelle und Entwicklung der altfranzösischen Cançun de Saint Alexis, verglichen mit der provenzalischen Vida sowie den altenglischen und mittelhochdeutschen Darstellungen.
20565: BRAY, R. - La Formation de la Doctrine Classique en France.
20212: BRAY, R. - La Formation de la Doctrine Classique en France.
20213: BRAY, R. - Le Préciosité et les Précieux, de Thibaut de Champagne à Jean Giraudoux.
20214: BRÉAL, M. - Mélanges de Mythologie et de Linguistique.
16015: BRECHTEFELDT, W. - Der Bau des Nomens und Verbums in den Chansons de Geste Amis et Amiles und Jourdains de Blaivies, Ein Beitrag zur altfranzösischen Dialektkunde.
18325: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Het daget uyt den Oosten. (Naar 1638, Ex. UB. Leiden 1402H3, met Inl. & Aant., Uitg.) door B.C. DAMSTEEGT. (De Werken).
18329: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - De Kluchten.(Naar Amsteldam, C.L. van der Plasse 1619, "Vermeerderingh" naar ibid., id. 1622, Klucht van den Molenaer naar Amsteldam, N.E. Verberg 1618, met Varianten naar de drukken tot 1638) met Inl. (: o.a. Bronnen & Bibliografie), Aant. &
18331: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Moortje. (Naar Amsterd, C.L. van der Plasse 1617, met gebruikmaking van 1638 voor de ingeschoven Verzen, met Inl., Aant. & Woordenlijst) Uitg. door F.A. STOETT.
18336: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - De Werken, Volledige Uitgave. Naar de beste oude Drukken (Uitg., met Aant. & Varianten) door R.A. KOLLEWIJN (3), G. KALFF (3), J. te WINKEL (3), H.E. MOLTZER (2) (m.m.v.) J.H.W. UNGER (ook Suppl. op zijn Bibliogr. 1884; Inl.:) G. KALFF, J. ten BRINK.
18337: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Werken (: Dramatische, met als grondslag: de oudste Uitgaven, behalve voor Stommen Ridder (n.l. 1638) en Molenaer (n.l. 1619), 2 dln; Liederen en Gedichten, Proza: op onderwerp en daarbinnen chronologisch gerangschikt; met enkele Varianten & Aant.,
23321: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - De | SPELEN | Van | GERBRAND ADRIAENSZ | BREDERO | Amsterdammer. | (6 pp.) (= voorwerk, hierna volgen verschillende uitgaven van steeds afzonderlijke spelen, uiteraard met eigen signatuur en paginering:)
23318: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - G. A. BREDEROOS | Moortje/ | Waar in hy | TERENTII | EUNUCHUM | heeft Nae-ghevolght. | En is Ghespeelt op de Oude Amstelredamsche | Kamer ANNO M.DC.XV.
23319: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - G. A. BREDEROOS | Nederduytsche Rijmen/ | Als is: | Verscheyden Brieven/ soo in en buy- | ten Rijm; oock het Loff van | Rijckdom en Armoede: | Ende vele dergelijcke sinrijcke ghedichtselen | meer, by hem beschreven.
23320: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh | Groot Lied-boeck | VAN | G. A. BREDERODE, | AMSTELDAMMER. | Verçierd | Met vele Klinckers, oock Bruyds-lof en Klaeg- | Dichten. Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen. Alles tot | vermaeck en nut der Ieughet, Sampt allen | Lievers der Rijm-konst. |
22806: BREDERODE, G.A. - Enigheid is Armoed.
22807: BREEMER, JOPIE - De groote Beer in 't Luchtruim, Een Keuze uit De Ontboezemingsbundel (door Theo Baart, Ton Goedhart & Arjen Ribbens). Inleiding: Enno Endt.
18340: BREEN, J.C. - Pieter Corneliszoon Hooft, als Schrijver der Nederlandsche Historiën.
16017: BREKKE, K. - Étude sur la Flexion dans le Voyage de S. Brandan, Poème anglo-norman du XIIe siècle.
12122: BRENTANO, BERNARD VON - August Wilhelm Schlegel, Geschichte eines romantischen Geistes.
12123: BRENTANO, CLEMENS (& BETTINE) - Frühlingskranz (: Briefwechsel), Aus Jugendbriefen (...) geflochten (...).
20841: LE BRETON, A. - Le Roman Français au dix-huitième Siècle.
20842: LE BRETON, A. - Le Roman au dix-huitième Siècle.
16018: BRETTSCHNEIDER, H. - Der Anseïs de Cartage und die Seconda Spagna.
15489: BRILL, W.G. - Rijmkroniek van MELIS STOKE, Uitg. (naar HS. KB. den Haag [128E3] met Varianten naar HSS. KB. den Haag [128E4 &128E5 + 131G37] & [Mij 183] met Inl. & Aant.) door. Bronnen v.d. Geschied. der Nederl. in de ME.
21071: BRINER, H.G. - Naturmystik, Biologischer Pessimismus, Ketzertum, Günter Eichs Werk im Spannungsfeld der Theodizee.
18342: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens.
18343: BRINK, JAN TEN - Dirck Volkertsen Coornhert en zijn Wellevenskunst, Historisch-ethische Studie.
18344: BRINK, JAN TEN - Dr. Nicolaas Heinsius, Junior, Eene Studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende Eeuw.
18345: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Brederoô, Historiesch-aesthetische Studie van het Nederlandsche Blijspel der zeventiende Eeuw.
18346: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Brederoô, Historiesch-aesthetische Studie van het Nederlandsche Blijspel der zeventiende Eeuw.
18347: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero, Historisch-aesthetische Studie van het Hollandsch Blijspel der XVIIde Eeuw (: Inleiding en Levensbeschrijving/ De Tragicomedie/ De Kluchten en Blijspelen). [ook: "Litterarische Schetsen en Kritieken" 17-19].
12124: BRINKMANN, R. - Wirklichkeit und Illusion, Studien über Gehalt und Grenzen des Begriffs Realismus für die erzählende Dichtung des 19. Jahrhunderts.
20498: BRINKMANN, R. - Wirklichkeit und Illusion, Studien über Gehalt und Grenzen des Begriffs Realismus für die erzählende Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts.
11498: BRINKMANN, H. - Sprachwandel und Sprachbewegungen in althochdeutscher Zeit.
20790: BROCKMEIER, P., DESNÉ, R. & VOSS, J. - Voltaire und Deutschland, Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung, Hrsg. von. Mit (Einl.) von A. GROSSER.
16019: BROCKSTEDT, G. - Floovent-Studien, Sagen- und litterargeschichtliche Untersuchungen: Erster Teil.
22808: BROCKWAY, JAMES - Two in one.
20768: BRODFÜHRER, E. - Beiträge zur Syntax Willirams unter besonderer Berücksichtigung der Wortstellung.
17903: BROECKAERT, J. - REDERIJKERSGEDICHTEN der XVIe Eeuw (naar een HS. in zijn Bezit, met Inl.) Uitg. door.
16863: BROECKE, M.P.R. - Hierarchies and Rank Orders in distinctive Features.
16864: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & GILST, J.A. VAN - Dialect op Zuid-Beveland, Verzameld en gerangschikt door.
16866: BROERSE, A.CHR. - Het Schatten van verbale Frekwenties, De Geschiedenis van een Onderzoek.
23464: BROM, EDUARD - Een Bundel Gedichten. Met een aanbevelend Woord van Prof. J.A. Alberdingk Thijm.
18349: BROM, GERARD - Vondels Bekering.
17350: BROM, GERARD : - Studies aangeboden aan. (Bijdr.: BAUR, BAX, Van DUINKERKEN, MEEUWESSE, SOBRY, De VOOYS, WILLE, e.a.).
17445: BROM, GERARD - Java in onze Kunst.
17447: BROM, GERARD - Romantiek en Katholicisme in Nederland.
15492: BROMBERG, R.L.J. - Het BOEK der BIJZONDERE GENADE van MECHTILD van HACKEBORN (parallel: Latijnse Tekst naar HS. UB. Utr. 247 (Eccl. 266)/ Mnl. Vertaling naar HS. Albertinum Nijmegen V, met Varianten Uitg.) door. (: [I:] Inleiding & Tekst/ II: Partituur & Bijlagen).
12128: BRONNEN, A. - Tage mit Bertolt Brecht, Geschichte einer unvollendeten Freundschaft.
17449: BRONSVELD, A.W. - De evangelische Gezangen, verzameld in de Jaren 1803-1805, en in gebruik bij de Nederlandsche hervormde Kerk, Historisch-letterkundig Onderzoek (met TEKSTEN).
23322: BRONTIUS, NICOLAUS - LIBELLVS | DE VTILITATE ET HARMONIA AR | tium tum futuro iurisconsulto,tum liberalium disciplina | rum politiorisue literaturæ studiosis utilißi-| mus,authore Nicolao Brontio Duacensi.
21264: BROTHERSTON, G. - Manuel Machado, A Revaluation.
11192: BROUWER, C. - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland, Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik.
17450: BROUWER, H. - Atlas voor Nederlandsche Palaeographie.
17451: BROUWER, H. - Beknopte Handleiding tot de Kennis van het Nederlandsche oude Schrift (…).
11193: BRUCHMANN, K. - Poetik, Naturlehre der Dichtung.
10875: BRUGGE, E. - Vokalismus der Mundart von Emmerstedt, mit Beiträgen zur Dialektgeographie des östlichen Ostfalen.
17452: BRUGGEMAN, D. & POSTMA, H. - Schijn of Werkelijkheid? ..., Achtergronden van en Voorstellen tot een Model voor Analyse van Lectuur en Literatuur.
12129: BRUGGEN, M.F.E. VAN - Im Schatten des Nihilismus, Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situation Deutschlands.
16021: BRUGGER, E. - Alain de Gomeret, Ein Beitrag zur Arthurischen Namenforschung.
22810: BRUGMAN, TIL - Tot hier to en nog verder, Notities. (Bijeengebracht door Jan Keijser & Gerrit Jan de Rook, Uitgeleid door W. de Graaf).
20215: BRUGMANS, H. - Het Begrip "Peuple" bij Michelet en Péguy.
15493: BRUIN, C.C. DE - Middelnederlands GEESTELIJK PROZA, Verzameld (& Uitg. met Bronnenlijst) door. Inl.: C.G.N. de VOOYS.
15494: BRUIN, C.C. DE - De Middelnederlandse Vertaling van De Imitatione Christi '(Qui sequitur)' van THOMAS a KEMPIS in (& naar) HS. Leiden, Mij. 339 Uitg. (met Inl., Aant. & Toelichting) door.
17907: BRUIN, C.C. DE - De Middelnederlandse Vertaling van De Imitatione Christi '(Qui sequitur)' van THOMAS a KEMPIS in (& naar) HS.
17453: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn Voorgangers.
20792: BRULÉ, A. - Les Gens de Lettres.
10876: BRUN, L. - Die Laute der Mundart von Obersaxen im Kanton Graubünden.
20216: BRUNETIÈRE, F. - Discours de Combat, Dernière Série (...).
20217: BRUNETIÈRE, F. - Discours de Combat, Nouvelle Série (...).
20218: BRUNETIÈRE, F. - Études critiques sur l'Histoire de la Littérature française (VIII) (...)
22811: BRUNING, GERARD - Zeven Haikoeken en een Vers.
19805: BRUNO, W. - Über die französische Verbalform auf ant.
16023: BRUNOT, F. - Histoire de la Langue française des Origines à 1900 I, II (: De l'Époque latine à la Renaissance/ Le seizième Siècle).
19806: BRUNOT, F. - Histoire de la Langue Française des Origines à 1900 : I - V (: De l' Èpoque latine à la Renaissance - Le Français en France et hors de France au XVIIe Siècle).
19807: BRUNOT, F. - Histoire de la Langue française des Origines à 1900: VII: La Propagation du Français en France jusqu'à la Fin de l'ancien Régime.
19809: BRUNOT, F. & BRUNEAU, CH. - Précis de Grammaire historique de la Langue française.
19810: BRUNOT, F. & BRUNEAU, CH. - Précis de Grammaire historique de la Langue Française.
20220: BRUNOT, F., MORNET, D., HAZARD, P., E.A. - Le Romantisme et les Lettres, Conférences pour la Société des Amis de l'Université de Paris.
19804: BRÜSS, FR. - Der Ausdruck des Konzessivverhältnisses im Mittel- und Neufranzösischen.
23450: BUBER, MARTIN (SAMENSTELLING) - Dreizehn Kleine Erzählungen der Chassidim.
19812: BUCHEGGER, H. - Über die Präfixe in den romanischen Sprachen.
16025: BUCHON, J.A. - Poésies de J. FROISSART, Extraits de 2 MSS. Bibl. du Roi & Publ. pour la 1ère Fois (avec Introd.) par. (Coll. des Chroniques de J. Froissart 10).
16026: BÜCHSENSCHÜTZ, C. - Die Setzung des Personalpronomens als Subjekt in der altfranzösischen Übersetzung des Wilhelm von Tyrus.
15498: BUCK, H. DE - De Studie van het Middelnederlandsch tot in het Midden der negentiende Eeuw.
22812: BUDDINGH', C. - De Kat. ("De Utrechtsche" 2. 1/2,)
15500: BUDDINGH, D. - Dietsche Taal en Poëzy, met Betrekking tot de algemeene, kerkelijke en staatkundige Gesteldheid des Tijds, gedurende de Middeleeuwen.
17910: BUDDINGH, D. - [Dietsche Taal en Poëzy, met Betrekking tot de algemeene, kerkelijke en staatkundige Gesteldheid des Tijds, gedurende de Middeleeuwen. pp. 1-272 [i.p.v. XII-530 pp.]/ Archief, Geschied- en letterkundig Mengelwerk, inhoudende Jacob van Maerlant, een
17911: BUDDINGH, D. - Dietsche Taal en Poëzy, met Betrekking tot de algemeene, kerkelijke en staatkundige Gesteldheid des Tijds, gedurende de Middeleeuwen.
20573: BUFFUM, I. - Studies in the Baroque from Montaigne to Rotrou.
16028: BUHLE, W. - Das C im Lambspringer Alexius, Oxforder Roland und Londoner Brandan.
20769: BÜHLER, K. - Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache.
20770: BÜHLER, K. - Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache.
11510: BUIJSSEN, G.H. - DURANDUS' RATIONALE in spätmittelhochdeutscher Überzetsung, das VIERTE Buch nach der HS. CVP 2765 (Hrsg. mit Einl., Anm. & Wörterverz. von).
18354: BUISMAN, J.F. - De ethische Denkbeelden van Hendrik Laurensz. Spiegel.
17456: BUISMAN - DE SAVORNIN LOHMAN, F.L.W.M. - Laurence Sterne en de Nederlandse Schrijvers van c. 1780 - c. 1840.
18355: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de Spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. (Met Tekst: pp. 350-359: Richard VERSTEGEN- Een cluchtich Verhael van eenen gepredestineerden Cappuyn).
18357: BUITENHOF, G.J. - Bijdrage tot de Kennis van Constantijn Huygens' letterkundige Opvattingen.
16868: BUITENRUST HETTEMA, F. - Oude Glossen en hun Beteekenis.
16027: BÜLBRING, K.D. - Sidrac in England.
12132: BULHOF, F. - Transpersonalismus und Synchronizität, Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns "Zauberberg".
20566: BULS, J. - Das Naturgefühl bei Saint-Amant.
20793: BUNGENER, L.F. - Voltaire et son Temps, Études sur le dix-huitième Siècle.
17912: BUNTINX, J. & GYSSELING, M. - Het oudste GOEDERENREGISTER van OUDENBIEZEN '(1280 -1344)' (Uitg. met Inl. & Aant.) door. I: Tekst.
16029: BURCKHARDT, A. - Ueber den Lothringer Reimpsalter.
11507: BURDACH, K. - Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide, Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs.
11508: BURDACH, K. - Walther von der Vogelweide, Philologische und historische Forschungen I [mehr nicht erschienen].
20934: BURDACH, K. - Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide, Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs.
21027: BURDACH, K. - Reformation, Renaissance, Humanismus, Zwei Abhandlungen über die Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst.
21026: BÜRGER, C. - Textanalyse als Ideologiekritik, Zur Rezeption zeitgenössischer Unterhaltungsliteratur.
20221: BURKE, K. - Counter-statement.
23288: BURLIUK, DAVID & VLADIMIR : - Dokhlaya Luna. Futuristy. Stikhi, proza, stati, risunki, oforty. (The Croaked Moon. Futurists. Poetry, Prose, Articles, Drawings, Etchnings).
19813: BURR, I. - Lateinisch-romanische Konsonantenverbindungen mit liquid., Untersuchungen zur Lautgeschichte und Etymologie.
15503: BURSSENS, A.F.S. - Dat BOECK vander VOIRSIENICHEIT GODES (naar HS. coll. P. Verheyden, Antw., met Varianten naar HS. KB. Brussel 1631-1633) Uitg. (met Inl.) door.
19814: BUSSE, C. - Das finale Satzverhältniss in der Entwicklung der französischen Syntax.
16032: BUSSMANN, H. - Grammatische Studien über den "ROMAN de la BELLE HELAINE" nebst einer Tekstprobe aus HS. A '(Arraser Stadt-Bibl. No. 766)' und HS. L '(Lyoner Bibl. No. 685)'.
20567: BUSSOM, TH.W. - A Rival of Racine: Pradon, His Life and dramatic Works.
20222: BUTOR, M. - Repertoire I.
17914: BUUREN, A.M.J. VAN - SUSTER BERTKEN, Twee bij Jan Seversz. in Leiden (1516 & 1518) verschenen Boekjes '('s Gravenh. KB 227G46)' in Facs. Uitg., met Inl. door.
23465: BUYSSE, CYRIEL - Guustje en Zieneken. Schetsen uit het Boerenleven.
21220: BYLL, H.VAN, WESTERMANN, J.C., BRUGMANS, H.K., E.A. - Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven 1632 - 1932, Gedenkboek (...). (Onder Red. & met Bijdr. van).
15505: BYVANCK, A.W. - De Middeleeuwsche Boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden.
17915: BYVANCK, A.W./ HAYE, A. - La Miniature dans les Pays-Bas septentrionaux.
20223: CAHIERS - de l'Association Internationale des Études Françaises.
20224: CALAND, W. - Twee oude FRANSCHE Verhandelingen over het HINDOEïSME, Uitg. en Toegelicht door.
21267: CALDERON DE LA BARCA, P[EDRO] - Las Comedias. Cotejadas con las mejores Ediciones hasta ahora publ., corr. y dadas à luz por J.J. KEIL.
21268: CALDERON DE LA BARCA, PEDRO - La Selva confusa. Publ. (with Introd. & Notes) by G. TYLER NORTHUP.
21269: CALDERON DE LA BARCA, PEDRO - La Vida es Sueño y El Alcalde de Zalamea. Prol.: G. DIAZ-PLAJA.
20418: CALVIN, JEAN - Traité des Reliques suivi de l'Excuse à Messieurs les Nicodémites. (Publ. avec) Introd. et Notes par A. AUTIN.
23634: CAMPERT, REMCO - Toen ik je zag. (Vijf gedichten van Remco Campert en vijf foto's van Peter DeJong).
23629: CAMPERT, REMCO - No Holds Barred. (Liefdes Schijnbewegingen). Translated from the Dutch by John Scott.
23627: CAMPERT, REMCO, - Bij Hoog en bij Laag. Nieuwe Gedichten.
23630: CAMPERT, REMCO - Het Gangstermeisje.
23631: CAMPERT, REMCO - De letter ....n. Geschreven door Remco Campert, verbeeld door Wim Crouwel (total design).
23625: CAMPERT, REMCO - Alle Dagen Feest.
23633: CAMPERT, REMCO - Campert Compleet. Alle Dagen Feest. De Jongen met het Mes. Een ellendige Nietsnut. Nacht op de kale Dwerg. Hoe ik mijn Verjaardag vierde. Twee Verhalen.
23621: CAMPERT, REMCO - Vogels vliegen toch.
23628: CAMPERT, REMCO - Dit gebeurde Overal. Nieuwe Gedichten.
23623: CAMPERT, REMCO - Berchtesgaden. Gedichten.
23632: CAMPERT, REMCO - The Gangster Girl. (Het Gangstermeisje) Translated from the Dutch by John Scott.
16871: CAPELLE, J.P. VAN - Redevoering over de Verdiensten der Amsterdammers, ten Aanzien van den Opbouw en de Volmaking der Nederduitsche Taal- en Letterkunde.
21270: CÁRDENAS, D.N. - El Español de Jalisco, Contribución a la Geografía lingüística hispanoamericana.
16033: CARNAHAN, D.H. - Poésies de "Maistre ELOY du MONT, dict Constentin" (Ed. with Introd. by).
16872: CARON, W.J.H. - 11 Redes & Overdrukken 1952-1971, voornamelijk over Ned. Taalkunde.
16873: CARON, W.J.H. - Klank en Teken bij Erasmus en onze oudste Grammatici.
21271: CARRASQUER, F. - "Iman" y la Novela historica de Ramon J. Sender, Primera Incursión en el "Realismo magico" senderiano.
21361: CARY, J. - Three modern italian Poets, Saba, Ungaretti, Montale.
20795: CASANOVA DE SEINGALT, J.J. - Histoire de ma Fuite des Prisons de la République de Venise qu'on apelle Les Plombs. (Publ. avec) Introd. & Notes (par) Charles SAMARAN.
23434: CASPARI, C. - Friedhof der Maulwürfe (Talpa Europaea) oder Geländegänge in Tagesläufe, Ein Roman, Erster Teil. Acht Originalradierungen von Asger Jorn.
20225: CASSART, J. - Miscellanea Tornacensia, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire '(Congrès de Tournai 1949)', Publ. par.
23323: CASTELEIN, MATTHIJS DE - DE | Conste van Rhetorijcken/al- | (...) ancommers ende beminders der zel- | uer/een zonderlinghe Exemplaer/ ende lee- | rende voorbeelt/ niet alleen soorten ende sneden van | dichte/nemaer oock/in alles dat der edelder const | van Poësien competeert/ ende aencleeft. | Wtghestelt in dichte/ by wylent | H. Matthijs de Casteleyn/ | Priester ende excellent | Poëte moderne. |
21274: CASTRO, A. - Cervantès.
21275: CASTRO Y BELLVIS, GUILLÉN DE - La Tragedia por los Celos, Comedia famosa. Ed. after a 17th Century Suelta (Babcock Libr. New York Univ.) with Introd., Variants (of the 2 MSS.) & Notes by H. ALPERN.
21276: CATALÁN, D., ARMISTEAD, S.G. & ROMERALO, A.S. - El Romancero en la Tradición oral moderna, 1.er Coloquio internacional, Ed. a Cargo de.
18363: CATS, JACOB - Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, (...).
20419: CAVE, T. - Ronsard the Poet, Ed. by.
20226: CAZAMIAN, L. - A History of French Literature.
12137: CELAN, PAUL : KONVOLUT: KRÄMER, H.M., MEINECKE, D. (HRSG.), NEUMANN, P.H. & SZONDI, P. - Celan-Studien.
20420: CHAMARD, H. - Histoire de la Pléiade.
20421: CHAMARD, H. - Histoire de la Pléiade.
20422: CHAMARD, HENRI : - Mélanges d'Histoire littéraire de la Renaissance, Offerts à (...). (Contr.: BOSSUAT, MOREAU, BUSSON, FRAPPIER, G. COHEN, FROMILHAGUE, SAULNIER, e.A.).
20424: CHAMPION, P. - Ronsard et son Temps.
20839: LA GRANGE-CHANCEL (, JOSEPH DE) - Les Philippiques. Nouv. Éd., revue sur les Éds. de Hollande (& 2 MSS.), (Publ. avec) Mémoires pour servir à l' Histoire de La Grange-Chancel & de son Temps, en Partie écrits par lui-même, & Notes par [M.F.A.] de LESCURE.
20228: CHANSON, - Trésor de la. Choix de Chansons joyeuses, de Romances, (...), offert aux honnêtes Familles.
18365: CHAPELAIN, JEAN - Soixante-dix-sept Lettres inedites à Nicolas Heinsius '(1649-1658)'. Publ. d'après le MS. de Leyde avec Introd. & Notes (par) B.A. BRAY.
20796: CHAPMAN, J.W. - Rousseau - Totalitarian or Liberal?
20044: NOËL & CHAPSAL - Leçons d'Analyse grammaticale (...) des Préceptes sur l'Art d'Analyser (...) des Exercises et des Sujets d'Analyse grammaticale (...) un Programma de Questions (...).
20425: CHASLES, PH. - Études sur le seizième Siècle en France, Précédées d'une Histoire de la Littérature et de la Langue française de 1470 à 1610.
20771: CHERUBIM, D. - Grammatische Kategorien, Das Verhältnis von "traditioneller" und "moderner" Sprachwissenschaft.
21362: CHIOCCHETTI, E. - La Filosofia di Benedetto Croce.
23426: CHIRICO, G. DE - Hebdomeros. (Le Peintre et son Génie chez L'Écrivain.)
16035: CHOTZEN, TH. - Gormond d'Irlande et Iseult.
21277: CHRIST, R.J. - The narrow Act, Borges' Art of Allusion.
20427: CHRIST, K. - TRAGÉDIE du SAC de CABRIÈRE, Ein kalvinistisches Drama der Reformationszeit, Hrsg. von.
21363: CHUZEVILLE, J. - Anthologie des Poètes italiens contemporains '(1880-1920)' (par).
21278: CIOCCHINI, H. - Góngora y la Tradición de los Emblemas.
20428: CIORANESCU, AL. - L'Arioste en France, des Origines à la Fin du XVIIIe Siècle I (: au XVIme Siècle).
17917: CLAASSENS, G.H.M. - De Middelnederlandse Kruisvaartromans, Een wetenschappelijk Proeve op het Gebied van de Letteren. (Met Teksten: de bestaande Fragmenten in diplomatische èn kritische editie: GODEVAERTs KINTSHEDE/ ROMAN van ANTIOCHIë/ BOUDEWIJN van SEBORCH/ ROMAN van
15509: CLARISSE, J. - Twee Fragmenten, waarschijnelijk van eenen Ridder-Roman, of van eene Pastourelle [= van Die ROSE van HEINRIC van AKEN], met Inl.
17918: CLARISSE, J. - Berigt aangaande twee Fragmenten van twee verlorene HSS; het Eene van JACOB van MAERLANT'S Spiegel-Historiaal, en het Andere van MELIS STOKE's RIJMKRONIEK, (Uitg. met Inl. & Aant.) door.
17919: CLARISSE, J. - De HEIMELIJKHEID der HEIMELIJKHEDEN (...) JACOB van MAERLANT (naar het HS. [UB.] Leiden Mij [169] aangevuld naar HS. KB. den Haag [76E5]) met Inl., Aant. (& Woordenlijst) Uitg. door.
17920: CLARISSE, J. - Sterre- en natuurkundig Onderwijs gemeenlijk genoemd: NATUURKUNDE VAN HET GEHEEL-AL, en gehouden voor het Werk van zekeren BROEDER GHERAERT, Een Nederduitsch oorspronkelijk Leerdicht uit het Laatst der XIIIe of het Begin der XIVe Eeuw, Uitg. naar 5
17921: CLARISSE, J. - Twee Fragmenten, waarschijnelijk van eenen Ridder-Roman, of van eene Pastourelle [= van Die ROSE van HEINRIC van AKEN], met Inl. & Aant. (/+ Opheldering en Bijvoegsel), [naar HS. Mij 1089] (Uitg.) door.
23646: CLAUS, HUGO - Gedichten.
23653: CLAUS, HUGO - Jan de Lichte. (Gedichten).
23638: CLAUS, HUGO - De Zwarte Keizer.
23637: CLAUS, HUGO - De Zwarte Keizer.
23639: CLAUS, HUGO - Tancredo Infrasonic.
23650: CLAUS, HUGO - Het Jaar van de Kreeft. Een Romance.
23651: CLAUS, HUGO - Van de koud Grond. Met zes originele, genummerde en gesigneerde litho's.
23643: CLAUS, HUGO - Natuurgetrouw. Schetsen, Verhalen, Fabels, Greguéria's, Metamorphoses, Dialogen, Overwegingen, Allegorieën, Dagboekbladen, een Reisbeschrijving, Drie Gedichten en een Brief.
23640: CLAUS, HUGO - Tancredo Infrasonic.
21073: CLAUS, P. - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschif.
23636: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
23649: CLAUS, HUGO - Interieur. Programmaboekje.
23645: CLAUS, HUGO - Oog om Oog. Foto's van Sanne Sannes.
23668: CLAUS, HUGO / ELBURG, JAN G. / KOUSBROEK, RUDY / KOUWENAAR, GERRIT / LUCEBERT / VINKENOOG, SIMON - Sextet voor Corneille.
23655: CLAUS, HUGO - Collectie van 10 brochures, folders, vouwbladen etc. 1956-1991.
23652: CLAUS, HUGO - Gedichten 2.
23641: CLAUS, HUGO - Een Huis dat tussen Nacht en Morgen staat.
23642: CLAUS, HUGO - De Wereld van Karel Appel. In: Karel Appel expose ses oeuvres au palais des beaux-arts à Bruxelles, 10 r. Royale du 31 oct. - 11 nov. 1953.
23647: CLAUS, HUGO - Sister of Earth. (De Metsiers). Translated by George Libaire.
23648: CLAUS, HUGO - Dag Jij. Tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan Poëzie van Dronkelieden en Waanzinnigen.
23654: CLAUS, HUGO - Hymen. Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille.
19819: CLAUSSEN, TH. - Die griechischen Wörter im Französischen.
16039: CLÉDAT, L. - La CHANSON de ROLAND (Publ. avec) Introd. & Gloss. par.
16040: CLÉDAT, L. - La Poésie lyrique et satirique en France au Moyen Age.
17464: CLEMENS, J.TH.W., M.M.V. J.W. STEENBEEK - Italiaanse Boeken in het Nederlands vertaald '(tot 1800)': Bibliografie.
15510: CLIGNETT, J.A. - Bydragen tot de oude Nederlandsche Letterkunde (: 67 Fabelen van ESOPUS naar het HS., Mij [191]/ De oude Hollandsche Dronk, S. GEERDEN MINNE (van WILLEM van HILDEGAERSBERCH) naar HS. [KB. den Haag 128E6] met Inl., Aant., vele Aanhalingen naar andere
21028: CLOSS, A. - Die freien Rhythmen in der deutschen Lyrik, Versuch über einen übersichtlichen Zusammenfassung ihrer entwicklungsgeschichltichen Eigengesetzlichkeit.
23516: COENEN JR., FRANS - Verveling.
20772: COETSEM, FR. VAN - Das System der starken Verba und die Periodisierung im älteren Germanischen.
19820: COETSEM, FR. VAN - Remarques concernant le Français parlé en Belgique flamande au XIXe Siècle.
17465: COFFENG, JOH. M. - Lexicon van Nederlandse Tonelisten.
23466: COHEN, ALEXANDER - Uitingen van een Reactionair (1896-1926). Voorafgegaan door een Schets van den Persoon des Schrijvers door een Zijner Vrienden; met een Portet naar een Teekening van Kees van Dongen.
18367: COHEN, G. - Écrivains français en Hollande dans la première Moitié du XVIIe Siècle.
16042: COHEN, G. - Un grand Romancier d'Amour et d'Aventure au XIIe Siècle: Chrétien de Troyes et son Oeuvre.
16046: COHEN, G. - MYSTÈRES et MORALITÉS du Manuscrits 617 (Musée Condé) Chantilly, Publ. pour la 1re Fois (avec) Étude ling. et litt. (& Notes) par.
16048: COHEN, G. - Tableau de la Littérature Française médiévale, Idées et Sensibilités.
16049: COHEN, G. - Le Théâtre en France au Moyen Age I: Le Théâtre religieux.
20429: COHEN, G. - Mystère de la Passion des Théophiliens, Adaptation littéraire d'après Arnoul GREBAN et Jean MICHEL, Note sur la mise en Scène par René CLERMONT.
20430: COHEN, G. - Ronsard, Sa Vie et son Oeuvre.
20431: COHEN, G. - Rabelais et le Théatre.
12139: COHN, D.C. - The Sleepwalkers, Elucidations of Hermann Broch's Trilogy.
17923: COIGNEAU, D. - Refereinen in het Zotte bij de Rederijkers.
20568: COLLINS, D.A. - Thomas Corneille: Protean Dramatist.
19821: CONGRÈS, - Xe, des PÉDIATRES de Langue Française, Discussion des Rapports et Communications. (Contr.: L. WEILL, R.-A. MARQUÉZY & LADET, P. ROHMER, A. VALETTE & M. BOPPE, e.b.d'a.).
21280: CONGRESO - internacional de Pireneistas, Avance de la Ponencia general del primer, San Sebastian, 22-26 septiembre 1950.
20484: O'CONNOR, D. - Louise Labé, Sa Vie et son Oeuvre.
17466: CONRADIE, E.J. MÖLLER - Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika, 'n Kultuurhistoriese Studie I: '(1652-1875)'.
15206: CONRAT (COHN), M. - Der westgothische Paulus, Eine rechtshistorische Untersuchung.
21281: CONSTANDSE, A.L. - Le Baroque espagnol et Calderón de la Barca.
16051: CONSTANS, M. - Marie de Compiègne d'après l'EVANGILE aux FEMMES, Texte Publ. pour la 1re Fois dans son Integrité d' après les 4 MSS. connus (avec Introd., Trad. & Notes) par.
23529: [PRINS, ARIJ ALS] COOPLANDT, A. - Uit het Leven.
23329: COORNHERT, DIRCK VOLKERTSZOON - Lucius Anneus | Seneca vanden weldaden. | Leerende den rechten aert van broederlijcke | liefde/getrouwe vrientschappe ende beleef- | de huesscheyt: voor allen staten seer oorbaerlijc | om lesen.Nyeu wten Latijne | in nederlantsch vertaelt | duer Dierick Coornhert.
23331: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON - Recht Ghebruyck ende Mis- | bruyck/ van tijdlicke Have. | Door D.V. Cornhert, net konstighe figuren , in koper ghesneden, | ende van hem selve in Dicht ghestelt. Van Rijckdom/ Nodruft en ghebreck ick beluyck | T'onzaligh misbruyck/ mettet zaligh ghebruyck.
23328: COORNHERT, DIRCK VOLKERTSZOON - Deerste twaelf boecken | Odysseæ, dat is de dolinghe van Vlysse, be | screuen int Griecx door den Poeet Homerum | vadere ende fonteyne alder Poeten,nv | eerstmael wten Latijne in rijm | verduytscht door Dierick | Coornhert. |
18372: COORNHERT, DIRCK VOLKERTSZOON - Zedekunst, dat is Wellevenskunste (...). (Naar de Ed. princeps van 1586) Uitg. (met Inl. &) Aant. door B. BECKER.
18373: COORNHERT, DIRCK VOLKERTSZOON : - Bronnen tot de Kennis van het Leven en de Werken van (...), Uitg. (met Inl., Aant. & Indices) door B. BECKER.
18371: COORNHERT, DIRICK - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis BOCCATIJ, van nieuw overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur. (Naar Amsterd. [, Cornelis Claesz.] 1607, met Inl.) Uitg. door G.A. NAUTA.
20797: CORDIER, L. - Jean Jacques Rousseau und der Calvinismus, Eine Untersuschung über das Verhältnis Rousseaus zur Religion und religiösen Kultur seiner Vaterstadt.
23427: CORNEILLE - Abessinische Reise, Tagebuchnotizen eines Malers. Übersetzt und eingeleitet von Ludwig Kunz.
20569: CORNEILLE, PIERRE - Le Cid, Tragi-comédie. Éd. orig., Publ. avec Notes & Variantes par M. CAUCHIE.
18374: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus, Bijdrage tot de Kennis van de vaderlandsche Geschiedenis in de eerste Helft der 17de Eeuw.
17468: CORNELISSEN, J. - Nederlandsche Volkshumor op Stad en Dorp, Land en Volk I-IV.
20773: COSIJN, P. J. - Kurzgefaßte altwestsächsische Grammatik I: Die Vocale der Stammsilben.
21283: COSSÍO, J.M. DE - Fábulas mitológicas en España.
23334: COSTER, SAMUEL - S. COSTERS | POLYXENA | Treur-spel. | Vertoont in de Nederduytsche ACADEMIE.
23335: COSTER, SAMUEL - Nederduytsche Academijs | Niemant ghenoemt/ | niemant gheblameert. | Ghespeelt den eersten dagh van Oest maant, op | het derde Iaar-ghety. | Kneppel onder de Hoenderen. | VVanneer-men yet berispt in 't hondert daar vvat an,,is, | Dat treckt hem niemandt aan dan die de rechte man,,is. | Door S. A. Coster.
19822: COURRIADES, J. - Eléments de Grammaire Béarnaise.
19823: COUSTENOBLE, H.N. & ARMSTRONG, L.E. - Studies in French Intonation.
10879: COX, H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen, Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung vor allem (...).
18377: COX-ANDRAU, M.S.J. - De Dichter Pieter Vlaming '(1686-1734)', Een Studie over zijn Werk met een Levensbeschrijving.
17926: CRAMER, N.A. - De REIS van JAN van MANDEVILLE, naar de Middelnederlandsche HSS. en Incunabelen (KB. den Haag [131B14] (als grondslag), aangevuld & met een aantal Varianten naar (Incunabel) z.Pl. of Drukker c. 1470, HSS.: UB. Göttingen Histor. 828b, UB. Leiden BPL
21074: CRAMER, J.A. - Christian Fürchtegott Gellerts Leben. Gellerts Sämmtliche Schriften 10.
23658: CREMER, JAN - De Wereld is een Cremertorium.
23662: CREMER, JAN - Jongensleed. Dummy.
23663: CREMER, JAN - Jan Cremer's Logboek.
23656: CREMER, JAN - Peinture Barbarisme. Tentoonstelling 1959 in 't Venster, Rotterdam & Galerie Cinq Mouches, Amsterdam;
23661: CREMER, JAN - Jan Cremer Krant. Nr. 4/1978. Jan Cremer's Logboek in beeld.
23660: CREMER, JAN - 1975 Hollands Prentenboek.
23664: CREMER, JAN - Tropen.
23665: CREMER, JAN - Tropen.
23657: CREMER, JAN - Peinture Barbarisme. Tentoonstelling 1959 Galerie Cinq Mouches, Amsterdam.
23659: CREMER, JAN - Cremer-Objects.
23546: CREMERS, MARIE - Verzen.
20433: CRENNE, HÉLISENNE DE - Les Angoysses douloureuses qui precedent d'Amours '(1538)' I. Ed. (avec Introd., Notes & Gloss.) par P. DEMATS.
21365: CROCE, BENEDETTO - Filosofia, Poesia, Storia, Pagine tratte da tutte le Opere a Cura dell' Autore.
23669: CRONE, C.C.S. - De Schuiftrompet. Verzameld proza.
20570: CROOKS, E.J. - The Influence of Cervantes in France in the Seventeenth Century.
21286: CROWLEY, F.G. - Garcilaso de la Vega el Inca and his Sources in Comentarios Reales de los Incas.
21366: CULOT, J. - Di alcune Questioni e di Ortoepia.
20231: CURTIUS, E.R. - Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich.
21030: CYSARZ, H. - Welträtsel im Wort, Studien zur europäischen Dichtung und Philosophie.
17470: DAAS, Q.W.J. - De Gezangen van Ossian in Nederland.
12144: DACH, SIMON - Gedichte: I: Weltliche Lieder; Hochzeitsgedichte/ II: Weltliche Lieder: Gedichte an das kurfürstliche Haus, Dramatisches/ III: Geistliche Lieder: Trostgedichte 1/ IV: (...) 2. (Hrsg. mit Einl. & Anm. von W. ZIESEMER).
12145: DACH, SIMON, SEINE FREUNDE & RÖLING, JOHANN - (Auswahl). Hrsg. (mit Einl.) von H. OESTERLEY.
15513: DAEMS, W.F. - BOEC van MEDICINEN in Dietsche, Een Middelnederlandse Compilatie van medisch-farmaceutische Literatuur, (Uitg. naar UB. Utr. HS. 1328 & Parijs Bibl. de l'Arsenal MS. 8216, met Inl., Studie, Aant., Woordenlijst, Bibliogr. etc.) door.
16052: DAHMS, O. - Der Formenbau des Nomens und Verbums in dem anglonormannischen Gedichte "Das LIED vom wackern RITTER HORN".
11517: DAM, J. VAN - Zur Vorgeschichte des höfischen Epos: Lamprecht, Eilhart, Veldeke.
11518: DAMAVE, H.A.A. - Die Sprache der Pilgerfahrt des träumenden Mönches, Ein Beitrag zur Geschichte der Kölner Mundart im XV. Jahrhundert.
18379: DAMBRE, O. - De Dichter Justus de Harduijn '(1582-1641)', Een biographische en letterkundige Studie (met TEKSTEN: pp. 328-545: Verspreide Gedichten/ De Bronnen).
16053: DAMMANN, H. - Über das verlorene Epos "Enfances Roland" nebst Textabdruck der Rollandin-Episode aus dem "Charlemagne" des GIRART d'AMIENS.
19825: DAMMHOLZ, R. - Sprach-Studie aus dem Anfang des XVII. Jahrhunderts im Anschluss an J. de Schelandre's Tyr et Sidon.
19826: DAMOURETTE, J. - Traité moderne de Ponctuation.
17351: DAMSTEEGT, B. C. : - Studies voor (...).
21367: DANTE : - Miscellanea Dantesca, Ed. dalla Soc. Dantesca nei Paesi Bassi (...) Settimo Centenario della Nascita (...). (Contr.: TERLINGEN, ASSELBERGS, De JONG, ARIAENS, DEROY, Van den BERGH, FRANCESCATO, ALINEI, Lo CASCIO & PETERNOLLI).
19827: DARIN, R. - Observations sur la Syntaxe du Verbe dans l'ancien Français.
16054: DARMESTETER, A. - De Floovante vetustiore gallico Poemate et de Merovingo Cyclo (avec un Appendice: J. OLAVIUS - Floventis Regis Francorum Vita/ Extraits du) LIBRO de FIORAVANTE.
16055: DARMESTETER, A. - Glosses et Glossaires hébreux-français, Notes sur des MANUSCRITS de PARME et de TURIN (avec Extraits).
20434: DARMESTETER, A./ HATZFELD, A. - Le seizième Siècle en France, Tableau de la Littérature et de la Langue, suivi de MORCEAUX en PROSE et en VERS choisis dans les principaux Écrivains de cette Epoque.
19828: DARMESTETER, A. - La Vie des Mots, étudiée dans leurs Significations.
19829: DARMESTETER, A. (I:/) MURET, M.E. (II-IV:/) SUDRE, L. - Cours de Grammaire historique de la Langue française (I: Phonetique/ II: Morphologie/ III: Formation des Mots et Vie des Mots/ IV: Syntaxe)./ DARMESTETER, A.- La Vie des Mots étudiée dans leurs Significations.
19830: DARMESTETER, A. & SUDRE, L. - Cours de Grammaire historique de la Langue Française I: Phonétique.
23694: DAUM, P.A. EN ESTOR, J.J. - De Hoogerveldt's. Oorspronkelijk Tooneelspel in 3 Bedrijven.
19831: DAUZAT, A. - Les Argots, Caractères-Evolution-Influence.
19832: DAUZAT, A. - Dictionnaire étymologique de la Langue française.
19833: DAUZAT, A. - Dictionnaire étymologique de la Langue française.
19835: DAUZAT, A. - Études de Linguistique française.
19836: DAUZAT, A. - L'Europe linguistique, (...).
19837: DAUZAT, A. - Le Génie de la Langue française.
19838: DAUZAT, A. - La Langue française d'Aujourd'hui, Évolution-Problèmes actuels.
19839: DAUZAT, A. - Les Noms de Personnes, Origine et Évolution: Prénoms-Noms de Famille-Surnoms-Pseudonymes.
19840: DAUZAT, A. - Les Patois, Évolution-Classification-Étude.
19841: DAUZAT, A. - La Philosophie du Langage.
19842: DAUZAT, A. - Phonétique et Grammaire historiques de la Langue Française.
19843: DAUZAT, A. - Précis d'Histoire de la Langue et du Vocabulaire Français.
19844: DAUZAT, A. - La Toponomy française, Buts et Méthodes, Questions de Peuplement, Les Bases pré-Indo-Européennes (...).
19845: DAUZAT, A. - La Vie du Langage.
22355: DAVID, J. - Dat Boec vanden TWAELF DOGHEDEN /Die SPIEGHEL der EWIGHER SALICHEIT/Van den KERSTENEN GHELOVE, door JAN van RUUSBROEC ´(XIVe Eeuw)´
22356: DAVID, J. - Dat Boec van VII TRAPPEN in den GRAET der GHEESTELIKER MINNEN/Dat Boec van SEVEN SLOTEN /Dat Boec van den RIKE der GHELIEVEN /Dat Boec van den VIER BECORINGHEN, door JAN van RUUSBROEC
12146: DAVID, C. - Stefan George, Son Oeuvre poétique.
16056: DAVID, C. - Die drei Mysterien des heiligen Martin von Tours, Ihr Verhältnis und ihre Quelle.
17471: DAVIDS, W. - Verslag van een Onderzoek betreffende de Betrekkingen tusschen de Nederlandsche en de Spaansche Letterkunde in de 16e-18e Eeuw.
23670: DAVIDSON, STEEF / SCHIERBEEK, BERT (SAMENSTELLING) - Is getekend!
17930: DEBAENE, LUC - De Nederlandse Volksboeken: Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
21235: DEBAENE, LUC - De Nederlandse Volksboeken: Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
19846: DECRESY, F. & HIRSCHBERG, L. - La Notion de Formant.
20798: DÉDÉYAN, CH. - Lesage et Gil Blas. (Tôme I-II).
23718: DEEL, T. VAN - Achter de Waterval
16059: DEES, A. - Étude sur l'Évolution des Démonstratifs en Ancien et en Moyen Français.
16060: DEGENHARDT, H. - Die grosse Zwölfsilber-Partie der Lothringer Handschrift F.
17933: DEGROOTE, G. - JAN SMEKEN's Gedicht op de Feesten ter Eere van het Gulden Vlies, te Brussel 1516 (naar Brussel, Th. v.d. Noot 15-11-1516, met Varianten naar de Wre v.d. Doot c. 1516, diplomatisch Uitg.) met Inl., Aant. & Glossarium door.
23517: DEKKER, ARIE JAC. EN ACHTERBERG, GERRIT - De Zangen van Twee Twintigers.
12148: DEKNATEL, R. - Wilhelm Busch, Der lachende Philosoph des Pessimismus.
16061: DELABORDE, H.-FR. - Étude sur la Chronique en Prose de Guillaume le Breton.
19847: DELACROIX, H. - Le Langage et la Pensée.
20327: NOËL & DELAPLACE - Leçons françaises de Littérature et de Morale avec les Préceptes du Genre et des Modèles d'Exercice tirés de la Harpe, Marmontel, Maury, Le Batteux, etc. à l'Usage de tous les Etablissements d'Instruction.
19848: DELBOULLE, A. - Matériaux, Pour servir à l'Historique du Français.
12149: DELBRÜCK, H. - Kleists Weg zur Komödie, Untersuchungen zur Stellung des "Zerbrochenen Krugs" in einer Typologie des Lustspiels.
17935: DELEN, A.J.J. - Histoire de la Gravure dans les Anciens Pays-Bas et dans les Provinces Belges des Origines jusqu'à la Fin du XVIIIe Siècle: I: Des Origines à 1500.
17472: DELFT, A.J.A.C. VAN - Spin- en Weversliedjes, Oud & Nieuw, Bijeengebracht (met Inl. & Commentaar) door.
17936: DELPRAT, G.H.M. - Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den Invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen Toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende Eeuw.
19850: DELVAU, A./ FUSTIER, G. - Dictionnaire de la Langue verte.
20436: DEMBSKI, M. - Montaigne und Voiture, Ein Beitrag zur Geschichte der Entwickelung des franz. Syntax des XVI. und XVII. S.
12150: DEMETZ, PETER - René Rilkes Prager Jahre.
23336: DENE, EDEWAERD DE & MARCUS GHEERAERTS - DE VVARACHTIGHE FABVLEN | DER DIEREN. | Psalm. 8. a. 7. | Ghy hebt de mensch ghemaect een Heere ouer dijn wercken | Hem makende onderdaen alle dijngh dat wy mercken | Als de Voghels der lucht, midtsgaders al het Vee: | En oock alle dat zwemt int water of de Zee.
19851: DENECKERE, M. - Histoire de la Langue française dans les Flandres '(1770-1823)'.
21249: DERUDDER, G. - Un Poète Néerlandais: Cats, Sa Vie et ses Oeuvres.
20233: DESCHAMPS, G. - La Vie et les Livres. 5me Série.
20437: DESONAY, F. - Ronsard, Poète de l'Amour III: Du Poète de Cour au Chantre d'Hélène.
20559: BOILEAU-DESPRÉAUX [, NICOLAS] - Epistres. Éd. crit. avec Comm. par A. CAHEN.
20560: BOILEAU-DESPRÉAUX [, NICOLAS] - Les Satires (...) commentées par lui-même. Publ. avec Notes par F. LACHÊVRE. Reprod. du Commentaire inédit de P. Le VERRIER avec les Corrections autographes de DESPÉAUX.
16066: DETERMANN, J.W. - Epische Verwandtschaften im altfranzösischen Volksepos.
15521: DETMERS, T.D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche Berijming van Sinte Franciscus' Leven.
17474: DEUGD, CORN. DE - From Religion to Criticism, Notes on the Growth of the aesthetic Consciousness in Greece.
12151: DEUSCHLE, M.J. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im deutschen Roman des Barock.
11337: PANTHEON DER DEUTSCHEN. - 2. Theil (: Kaiser Rudolph von Habsburg/ Gottfried Wilhelm Freyherr von Leibnitz von J.A. EBERHARD/ Charakteristik Gotthold Ephraim Lessings entworfen von J.F. SCHINK).
16067: DEUTSCHKRON, M. - Die Technik des Tiradenbaues in der CHANSON de CHARLES le CHAUVE, Verglichen mit der einiger anderer Epen. (Mit TEKSTEN).
16068: DEUTSCHMANN, A. - Untersuchung über die Sprache der Chanson de Geste "Hugues Capet" und über die Identität des Verfassers mit dem, des "Bauduin de Seboure".
12152: DEVENTER, M. - FREILIGRATHs Fragmente, Ein Beitrag zur Kenntnis des Dichters und seines Schaffens. (mit Texten).
21031: DEVRIENT, E. - Geschichte der deutschen Schauspielkunst.
23451: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Beste Jongen.
23452: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Tusschen de blauwe Lucht en den Kiezelgrond.
21215: DIALEC(/K)T - ATLASSEN, NEDERLANDS(CH)E, - onder leiding van E. BLANCQUAERT & (later, vanaf 1952) W. PÉE.
17114: NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK: - I-VII,
10883: DIALEKTGEOGRAPHIE, - Deutsche: 1, 4, 5, 8 & 14: RAMISCH, J. Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie., WREDE, F. Die Diminutiva im Deutschen., HOMMER, E. Studien zur Dialektgeographie des Westerwaldes., KROH, W. Beiträge zur Nassauischen Dialektgeographie.,
10884: DIALEKTGEOGRAPHIE, - Deutsche: 6, 17, 18 & 20: WENZEL, F. Studien zur Dialektgeographie der südlichen Oberlausitz und Nordböhmens., MITZKA, W. Ostpreussisches Niederdeutsch nördlich vom Ermland., EHRHARDT, R. Die schwäbische Colonie in Westpreussen. MITZKA, W. Studien
10885: DIALEKTGEOGRAPHIE, - Deutsche: 9, 15 & 26: WIX, H. Studien zur Westfälischen Dialektgeographie im Süden des Teutoburgerwaldes., MARTIN, B. Studien zur Dialektgeographie des Fürstentums Waldeck und des nördlichen Teils des Kreises Frankenberg., SCHIRMER, A. Beiträge zur
21287: DIAZ, E.O. - Temas del Barroco de Poesía y Pintura.
19853: DICTIONNAIRE - de l'Academie française (I: A-H/ II: I-Z).
11202: DIECKMANN, H. - Studien zur europäischen Aufklärung.
20799: DIECKMANN, H./ METZ, S. & KERSTEN, K. - Diderot und die Aufklärung, Aufsätze zur europäischen Literatur des 18. Jahrhunderts.
12153: DIEDERICH, F./ SIEMSEN, ANNA - Von Unten auf, Das Buch der Freiheit, Gesammelt & gestaltet von.
16069: DIEPENBECK, R. - Beiträge zur Kenntnis der altfranzösischen Umgangssprache des späteren Mittelalters.
11522: DIEPERINK, G.J. - Studien zum Valentin und Namelos, Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Beziehungen zwischen Flandern, Mittel- und Niederdeutschland und Schweden zur Zeit der Hanse.
20438: DIETSCHY, C. - Die "Dame d'Intrigue" in der französischen Originalkomödie des XVI. und XVII. Jahrhunderts.
16070: DIEZ, FR. - Zwei ALTROMANISCHE GEDICHTE, berichtigt und erklärt (Hrsg. von).
16072: DIEZ, FR./ BARTSCH, K. - Die Poesie der Troubadours nach gedruckten und handschriftlichen Werken derselben dargestellt.
19854: DIEZ, FR. - Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen.
19855: DIEZ, FR. - Grammatik der romanischen Sprachen.
19856: DIEZ, FR. - Grammatik der romanischen Sprachen.
19857: DIEZ, FR. (I:/) BRACHET, A. & PARIS, G., (II & III:/) MOREL-FATIO, A. & PARIS, G. - Grammaire des Langues romanes.
18386: DIFEREE, H.C. - Vondel's Leven en Kunstontwikkeling.
16908: DIJK, T.A. VAN - Some Aspects of Text Grammar, A Study in theoretical Linguistics and Poetics.
17493: DIJKSHOORN, J.A. - L'Influence Française dans les Moeurs et les Salons des Provinces-Unies.
11525: DIJKSTERHUIS, A. - Thomas und Gottfried, Ihre konstruktiven Sprachformen.
21333: DIMIER, L. - Oeuvres complètes de VILLON, Publ. avec Introd. & Notes par.
16074: DIRICKX-VAN DER STRAETEN, H. - La VIE de Saint JEHAN BOUCHE d'OR et la VIE de Sainte DIEUDONNÉE Sa Mère, Textes Français du Moyen Age (Publ. avec Introd., Notes & Glossaire par).
17941: DIS, L.M. VAN - (3) Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste Helft van de Zestiende Eeuw (: 2 Spelen van Sinne vertoond op het Gentse Landjuweel van 1539: uit BRUGGHE + uit EDIJNGHE naar de 4° Ed.: Ghendt, Joos Lambrecht 1539 met Tekstvarianten naar de drie
17942: DIS, L.M. VAN & ERNÉ, B.H. - De (19) SPELEN van ZINNE vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539, Uitg. (naar de 4° Ed.: Ghendt, Joos Lambrecht 1539 met Tekst- & Klankvarianten naar de drie 8° Ed. uit 1539 + de 8° uit 1564) door. I: Tekst [niet verder verschenen].
21288: DISSELHOFF, H.-D. - Die Landschaft in der mexikanischen Lyrik, mit einer Einführung in die Eigenart mexikanischen Schrifttums '(Beiträge zur hispano-amerikanischen Literaturgeschichte)'.
19858: DITTMER, P. - Pronomen, Artikel und Zahlwort in dem 1617 erschienenen Gedicht "La Magdeleine" von F. Remy de Beauvais.
20775: DITTRICH, O. - Die Probleme der Sprachpsychologie und ihre gegenwärtigen Lösungsmöglichkeiten.
19859: DITTRICH, O. - Die Gegenstandsnamen mit Ausschluss der Erinnerungsnamen. Über Wortzusammensetzung auf Grund der neufranzösischen Schriftsprache I.
19860: DITTRICH, O. - Über Wortzusammensetzung auf Grund der neufranzösischen Schriftsprache IV: Schluss der Substantiva; Pronomina; Adjektiva; Verba.
16075: DOCKHORN, R. - Zur Textkritik von Aucassin und Nicolette.
20575: DOCUMENTS - du Minutier Central concernant l'Histoire littéraire '(1650-1700)', Analysés par M. JURGENS & M.-A. FLEURY sous la Direction de J. MONICAT & J. MESNARD.
20800: DOMANN, W. - Ch. R. Dufresnys Lustspiele '(Théâtre français)'.
21076: DOMIN, HILDE - Wozu Lyrik heute, Dichtung und Leser in der gesteuerten Gesellschaft.
19862: DONALDSON, W.D. - French reflexive Words: A Case Grammar Description.
20235: DONCHIN, G. - The Influence of French Symbolism on Russian Poetry.
16076: DÖNGES, E. - Die Baligantepisode im Rolandsliede.
17480: DONKER, ANTHONIE [DONKERSLOOT, N.A.] - Wij noemen het Literatuur.
18390: DONNET, F. - Het jonstich VERSAEM der VIOLIEREN, Geschiedenis der Rederijkkamer De OLIJFTAK sedert 1480 (naar het HS.) Uitg. met (Inl. &) geschiedk. Aant. (en hollandais/ en Français) door.
23518: DOOLAARD, A. DEN - De verliefde Betonwerker, Verzen.
23519: DOOLAARD, A. DEN - De verliefde Betonwerker, Verzen.
20577: DORCHAIN, A. - Pierre Corneille.
21368: DORN, M. - Die nominalen Augmentativ- und Diminutivsuffixe im Altitalienischen.
11139: DORNSEIFF, F. : - Festschrift (...) zum 65. Geburtstag. Hrsg. von H. KUSCH. (Beitr.: W.H. FRIEDRICH, H. KUSCH, S.B. LILJEGREN, H. PATZER, M. RIEMSCHNEIDER, u.A.).
20578: DOUBROVSKY, S. - Corneille et la Dialectique du Héros.
20579: DOUMIC, R. - Le Misanthrope de Molière, Étude et Analyse.
16077: DOUTREPONT, A. - La CLEF d'AMORS, Texte critique, avec Introd. Appendice & Gloss. (Publ.) par.
16078: DOUTREPONT, G. - La Condemnation de Banquet de Nicole de la Chesnaye.
19863: DOUTREPONT, G. - Les Prénoms Français a Sens péjoratif.
16900: DRAAIJER, W./ LANDE, J.C.L. VAN DER & FIJN VAN DRAAT, P. - Woordenboekje van het Deventersch Dialect.
15525: DRAAK, [A.] MAARTJE [E.] - Onderzoekingen over de Roman van Walewein.
17945: DRAAK, [A.] MAARTJE [E.] - Onderzoekingen over de Roman van Walewein.
21077: DRAHN, H. - Das Werk Stefan Georges, seine Religiosität und sein Ethos.
20802: DREANO, M. - La Renommée de Montaigne en France au XVIIIe Siècle, 1677-1802.
17482: DRESDEN, S. - De Structuur van de Biografie.
20439: DRESDEN, S. - Rabelais - Nuchtere Dronkenschap.
16079: DRESSLER, A. - Die Chantilly-Handschrift der "QUINZE JOYES de MARIAGE", Hrsg. und erläutert (von).
17946: DREWES, J.B. - Het Interpreteren van godsdienstige Spelen van Zinne.
17947: DREWES, J.B. - Den Spieghel der Salicheit van Elckerlyc/ Een Esbatement ter Ere van Keizer Karel V.
19864: "DRIE TALEN, DE" - (: Gedenkbundel). (pp. 3 - 56: Afd. Fransch: SALVERDA de GRAVE, SNEYDERS de VOGEL, C. de BOER, BOULAN, GALLAS, e.A.).
16901: DRIEL, E. VAN - Annoymi Batavi Idea Lingua Belgicae Grammatica Poetica et Rhetorica.
16081: DRIESCH, J. VON DER - Die Stellung des attributiven Adjektivs im Altfranzösischen.
17948: DROOGMANS, J. - Hendrik van Veldeke, De eerste Dietsche Dichter, zijn Leven en zijn Werk.
16904: DROSTE, F.G. - Moeten, Een structureel semantische Studie.
17485: DROULERS, E. - Dictionnaire des Attributs, Allégories, Emblèmes et Symboles.
20236: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des Attributs, Allégories, Emblèmes et Symboles.
19865: DUBBERKE, I. - Die Sprache des Livre Nois und der Etablissements von Dax, Éd. Abbadie in Arch. Hist. Gir. 37.
21290: DUBOIS, L. - ROMANCES ESCOGIDOS (Recueil, Publ. avec Introd. & Ann.) par.
19868: DUBOIS, J., GIACOMO, M, E.A. - Dictionnaire de Linguistique.
19869: DUBOIS-CHARLIER, F. & GALMICHE, M. - La Sémantique générative.
20803: DUCLOS - Histoire de Madame de Selve.
20804: DUCROS, L. - Jean-Jacques Rousseau (I): de Genève à l' Hermitage '(1712-1757)'.
20237: DUCROT, O., TODOROV, T., SPERBER, D. (, E.A.) - Qu'est-ce que le Structuralisme?
16082: DUGGAN, J.J. - The Song of Roland, Formulaic Style and poetic Craft.
16907: DUIJKER, H.C.J. - Extralinguale Elementen in de Spraak. (Taal en psychische Werkelijkheid I [niet verder verschenen]).
15528: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot Reconstructie van de Karel ende Elegast I.
17949: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot Reconstructie van de Karel ende Elegast.
17950: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot Reconstructie van de Karel ende Elegast II.
17951: DUINHOVEN, A.M. - KAREL ende ELEGAST, Diplomatische Uitg. van de Middelnederlandse Teksten en de Tekst uit de Karlmeinet-Compilatie, Bezorgd (met Inl. & Concordantie) door.
17488: DUINKERKEN, A. VAN [ASSELBERGS, W.J.M.A.] (VOOR I:) BEUKEN, W.H. - (Bloemlezing uit de KATHOLIEKE POËZIE van de vroegste Tijden tot Heden:) Dichters der MIDDELEEUWEN/ Dichters der CONTRA-REFORMATIE, (samengesteld) met Inleiding(en) (& II: Aant.) door.
18677: DULLAERT, HEIJMEN - Dichtwerk. (1719 in FACS., Uitg. met biogr. Studie (...), Inl. & Aant.) door P.C.A. van PUTTE.
16083: DUNKER, C. - Zu Jehan le Marchant, Ein Beitrag zur Kenntnis der französischen Sprache und Literatur des 13. Jahrhunderts.
20443: DUPIRE, N. - Étude critique des Manuscrits et Editions des poésies de Jean Molinet.
20444: DUPIRE, N. - Jean Molinet, La Vie - Les Oeuvres.
23337: DUYM, JACOB - EEN | SPIEGELBOECK INHOVDENDE SES | Spiegels,vvaer in veel deuchden | claer aen te mercken zijn. | Seer cortvvijlich ende stichtelijck voor | alle Menschen om te lesen. | Nieu gevonden, ende Speelvvijs in Dicht | ghestelt door Iacob Dvym.
15530: DUYSE, F. VAN - Dit is een SUYVERLIJCK BOECXKEN, inhoudende oude Nederlandsche geestelijke Liederen met Klavier-begeleiding (Uitg.) door.
17954: DUYSE, PRUDENS VAN/ POTTER, FR. DE & DUYSE, FL. VAN - De Rederijkkamers in Nederland, Hun Invloed op letterkundig, politiek en zedelijk Gebied.
17490: DUYSE, PRUDENS VAN - Verhandeling over den Nederlandschen Versbouw.
17955: DUYVESTEIJN, B.W.TH. - Der deutsche und der niederländische MALAGIS, (parallel Hrsg.), Eine vergleichende Studie (:I : Studie/ II: Texte).
19870: EBELING, G. - Probleme der romanischen Syntax I [mehr nicht erschienen].
20445: EBERT, A. - Entwicklungs-Geschichte der französischen Tragödie, vornehmlich im XVI. Jahrhundert.
16086: EBNETER, TH. - POÈME sur les SIGNES GÉOMANTIQUES en ancien Provençal, Publ. d' après le MS. unique Bibl. Nat. Paris (avec Introd., Notes & Gloss.) par.
12159: EDSCHMID, KASIMIR - Lebendiger Expressionismus, Auseinandersetzungen, Gestalten, Erinnerungen.
12160: EDSCHMID, KASIMIR : - Der Weg, Die Welt, Das Werk, Ein literarisches Mosaik zum 65. Geburtstag (... Hrsg.) von Lutz WELTMANN.
17957: EEGHEM, W. VAN - Drie schandaleuse Spelen (: Esbatement van de BERUOETE BRUERS/ Tafelspel van TWEE SOTTEN/ DRIE SOTTEN, gespeeld te) '(Brussel 1559)', met de Verhooren (naar HS. Rijksarch. Brussel div. 182) Uitg. (met Inl.) door.
17352: EEGHEN, I.H. VAN : - Liber Amicorum I. H. van Eeghen. (Bijdr.: Van RIEL, HART, SCHELLER, BELONJE, MEISCHKE, ZANTKUIJL, Van REGTEREN ALTENA, De la FONTAINE VERWEY, Van GELDER, e.a.).
17494: EEGHEN, I.H. - De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725: I-IV.
12161: EEK, D. VAN - Napoleon im Spiegel der Goetheschen und der Heineschen Dichtung, Eine kritische Studie.
23520: EELEN, JAN - Verzen.
23521: EELEN, JAN - Verzen.
15532: EERENBEEMT, B. VAN DEN - Het Kind in onze middeleeuwsche Literatuur.
18398: EFFEN, JUSTUS VAN, - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator van.
11527: EGGERS, H. - Symmetrie und Proportion epischen Erzählens, Studien zur Kunstform Hartmanns von Aue.
20937: EGGERS, H./ DIETRICH, R., KLEIN, W., RATH, R., U.A. - Elektronische Syntaxanalyse der deutschen Gegenwartssprache.
23571: EGGINK, CLARA - Schaduw en Water.
16088: EHRET, PH. - Der Verfasser des versificirten Romans des VII Sages und Herberz der Verfasser des altfranzös. Dolopathos.
20446: EHRICHS, L. - Les Grandes et inestimables Croniques de Gargantua und Rabelais' "Gargantua et Pantagruel".
11529: EHRISMANN, G. - Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters I: Die althochdeutsche Literatur.
19450: EHRISMANN, G. - Märchen im höfischen Epos.
16089: EHRLICH, A. - Jean Marots Leben und Werke.
15533: EICHLER, W. - JAN van RUUSBROEC's "BRULOCHT" in oberdeutscher Überlieferung, Untersuchungen & krit. Textausg. von.

Next 1000 books from Antiquariaat Schuhmacher

5/30