Serendipity
Middenweg 173, 1462 HJ Midden-Beemster, NetherlandsTel. 0299-685666            Email: serendipity.book@worldonline.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8780: - Smaak. Special over het nieuwe Rijksmuseum.
9089: [AMSTERDAM, GEMEENTE] - Woningverbetering. Een terugblik en een aktieprogramma.
9088: [AMSTERDAM, GEMEENTE] - De centrale Hemweg. [Omslagtitel: Amsterdam bouwt zijn derde Centrale.]
9087: - 50 Jaren gemeentelijke energievoorziening van Amsterdam.
8838: [LUTHERSE KERK] - Het boek der psalmen nevens Christelyke gezangen, ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in dichtmaat gebracht, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsteldam. [Bijgebonden: Kerk-boek.]
9093: - Brandkeure der stad Amsterdam.
8867: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1966.
9053: [WAAL, A.M. VAN DE] - Catalogus van de historische tentoonstelling 'De Overtoomsche Sluis' en haar omgeving.
8816: [ÉGLISE WALLONNE] - Reglemens du Synode des Eglises Wallones des Provinces-Unies des Pays-Bas, faits conformément à la discipline recue dans ces Provinces [...].
8856: - Graduale Romanum juxta novum missale recognitum. Auctum et correctum. Editio novissima magno studio ab erroribus plurimis expurgata, variis novis Missis, sacrisque Cantonibus aucta, & figuris aeri incisis ornata. [Convolut]
8851: [HERVORMDE KERK] - Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde Gemeenten bij een verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
9056: - Amsterdam May 8th - November 8th 1945. 6 Months of reconstruction and renewal.
8787: - Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Trendentini restitutum
8862: - Verhandelingen en besluiten van de kérkvergaaderinge der Roomskatolijke klérezije van het Uittrégtse, en onderhoorige bisdommen in de kapélle der parochie kérke van de heilige Gertrudis te Uittrégt in de herfstmaand, des jaars 1763 gehouden.
8864: - Wenken en recepten voor het gebruik van de gasoven.
9050: [AMSTERDAMSCH STUDENTEN CORPS] - Officieel lustrum-programma. 300-Jarig bestaan van de Instelling voor Hooger Onderwijs te Amsterdam lustrum Amsterdamsch Studenten Corps.
8845: - Considérations proposées aux évêques du concile sur la question de l'infaillibilité du pape.
8752: [AMSTERDAM, MUNICIPALITY OF.] - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre.
8821: [ÉGLISE WALLONNE] - La confession de foy des églises reformées des Pais-Bas, représentée en deux colomnes, l'une portant la confession ancienne: et l'autre, la revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l'an 1619 [...].
8872: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1942.
8865: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1971.
8860: [BESSEMERS, MICHAEL] - De huidige kerk-geschillen tusschen de Rooms-Katholyken van Holland, enz. Voorgesteld en uitgeleit in verscheide samen-spraeken tusschen een Katholyken leeraer en een regtzinnigen geloovigen.
9194: - Five Roses cook book. Being a manuel of good recipes.
8913: - Het Nieuwe Testament, of alle de boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heer Jezus Christus, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden [...]. Bijgebonden: Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
7921: - A book of poems and pastorals.
7135: - A.D.M. Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.
833: - Abstracts. First Congress of European Anthropologists.*
296: - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers.
3642: - Amsterdam.
3004: - American Journal of Primatology.*
2290: - Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam.
6098: - Amsterdam nu en toen.
4332: - Amsterdam oud en nieuw. 20 reproducties.
2412: - Amsterdam the gateway to Europe.
2297: - Amsterdam. Kurzer Überblick über die städtebauliche Entwicklung.
3663: - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des jaers 1650. Met een korte beschrijvinge van de stigting, op-komst en heerlijkhyd der voorseyde stadt Amsterdam.
3043: - Antropologia Contemporanea.*
7082: - Ariel.
1830: - Arquivo de Anatomia e Antropologia.*
2117: - Boomtown Amsterdam. Ontwerpen om de stad.
1939: - Brain damage by inborn errors of metabolism.*
3005: - Brain, Behavior and Evolution.*
2893: - Bulletin d'Écologie et Éthologie Humaines.*
1333: - CIBA-Symposium.*
4972: - Catalogus van de prentverzameling van wijlen den heer C. van Ommeren, conservator van de Stichting 'Atlas van Stolk' Rotterdam.
3047: - Collegium Antropologicum.*
3048: - Congrès International de Paléontologie Humaine.*
7099: - Crome Yellow.
999: - Current reserach in the Netherlands. Biological and medical sciences 1968.*
2366: - Dag Amsterdam.
3896: - De Lamp.
6088: - De Nachtwacht. Aan de ingezetenen der stad Amsterdam. Bij de intrede van het jaar 1847.
7121: - De glorieuze intocht der Koningin in Amsterdam.
397: - De horoscoop van uw hond.
8815: [ÉGLISE WALLONNE] - Réglemens de Synode des Egilises Wallonnes des Provinces-Unies des Pays Bas. Faits conformément à la discpline recue dans ces Provinces [...].
5520: - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse.
5644: - Dorland's illustrated medical dictionary. Twenty-sixth edition.
4275: - Sint Nicolaaskerk Amsterdam.
3007: - Ethology. Formerly Zeitschrift für Tierpsychologie.*
1086: - Evolutie-nummer.*
3224: - Evolution and anthropology: a centennial appraisal.
2730: - Evolutionary Ecology.*
7843: - Fifty Penguin Years.
2895: - Garcia de Orta. Série de Antropobiologia*
7763: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.
4571: - Geuzenliedboek 1940-1945.
4121: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 1.
6239: - Handwörterbuch Deutsch-Spanisch und Spanisch Deutsch; Diccionario Manual Alemssn-Español y Español-Alemssn.
7500: - Het Wonder. Miracula Christi.
8193: - How to increase your sales.
7104: - I am Jonathan Scrivener.
6420: - Iets over en voor den koophandel van Amsterdam.
1394: - In de keuken der Donaulanden.
6441: [SPEKULATIE ONDERZOEKS KOLLEKTIEF.] - (S)lopen door Amsterdam. 8 stadswandelingen van het SPOK.
6448: - Een jaar Amsterdamse doofpot.
1089: - Is de mens ontstaan door evolutie of door schepping?*
1693: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau.
8309: - Jaarboekje van de makelaarsvereeniging te Amsterdam anno 1931[-1978].
3006: - Journal of Evolutionary Biology.*
3042: - Journal of Social and Biological Structures. Studies in Human Sociobiology.*
6321: - Keizerin van Europa. Achtentwintig schrijvers en dichters van Querido over Amsterdam.
5490: - Klinisches Recept-Taschenbuch für praktische Aerzte. Sammlung der an den Kliniken gebräuchlichen und bewärtesten Heilformeln.
3494: - Lehrbuch der Kinderheilkunde.
4814: - London, A pictorial and descriptive guide to.
5527: - Maandschrift voor Kindergeneeskunde December 1955 opgedragen aan Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink bij zijn 70e verjaardag, door zijn oud-leerlingen.
3081: - Medizin und Chemie.
2112: - Mokum en Mediene. De geschiedenis van de Joden in Nederland.
7096: - Mr. Fortune, Please.
7212: - Mr. Fortune, Please.
3882: - Museum Willet-Holthuysen.
7178: - Nicholson's aerial map of Amsterdam. Luchtfotokaart van Amsterdam.
7095: - Odd Craft.
2296: - Ons Amsterdam. Gemeentelijk maandblad voor Heemkennis.
3757: - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
5715: - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica.
1021: - Origine et evolution de l'hommme.*
7083: - Poet's Pub.
7856: - Precious stones. Series No. 2.
8141: - Queen Elisabeth Coronation Forest Banquet in Guildhall, London, Tuesday, 20th October, 1953.
1335: - Rassegna. Medical and Cultural Review.*
6074: - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948.
1326: - Revalidatie van de volwassen slechthorende door middel van een hoortoestel.*
487: - Roterodamum illustratum. Beredeneerde beschrijving van den geschiedkundigen atlas in het Archief der Gemeente Rotterdam aanwezig betrekkelijk het Hoogheemraadschap Schieland en de Stad Rotterdam. Tweede gedeelte.
8430: - Sakrale Gewänder Des Mittelalters. Ausstellung Im Bayerischen Nationalmuseum München, 8. Juli Bis 25. September 1955.
2694: - Siebentes Bochumer Kolloquium zur Evolution der Kultur. Das Ganze und seine Teile.*
1030: - Sociobiologie.*
36: - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie.
8171: - Succes. Nederland's efficiency maandblad.
7107: - The Black Diamond.
6262: - The Economist Pocket Style Book.
6233: - The Encyclopedia of Victoriana.
7466: - The Farmer's Wife Cookbook. Country recipes from farmer's wives.
8419: - The First Christmas.
7202: - The Informer.
7102: - The Jungle.
6196: - The Motorboat and Yachting Manual. A Practical Handbook for all who are interested in Motor Boats of any type.
7098: - The Pilgrim of a Smile.
7216: - The Pilgrim of a Smile.
7108: - Three Wives.
2735: - Variability and Evolution. Journal of the Faculty of Biology.*
304: - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
1985: - Vroege diagnostiek en preventie van erfelijke afwijkingen.*
3218: [AMERICAN ANTHROPOLOGIST] - Selected papers from the 'American Anthropologist'.
4152: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - ASD 7 x 100.
208: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Amsterdam '65.
7109: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Amsterdam als woonstad. Een serie sociaal-wetenschappelijke verkenningen van de Amsterdamse woningmarkt.
3641: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Beknopt doopceel van de Vrijwillige Verzorging te Amsterdam, gelicht door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken.
7925: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Gedenkboek gemeentetelefoon 1896-1936.
8316: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Jaarverslag van Amsterdam 1940.
8915: - Cantiques pour la culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode wallon. Followed by: Receuil supplémentaire de cantiques pour le cult public, recueillis et publiés par la Réunion des Députés des Églises wallones des Pays-Bas.
7944: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam aan het Frederiksplein.
7169: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Stadsvernieuwing 2. Stadsvernieuwings voor de eerstkomende jaren.
7168: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Stadsvernieuwing. De voorbereiding.
2367: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam.
7115: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Studie betreffende de industrie te Amsterdam.
7167: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Verkeerscirculatieplan Amsterdam.
7166: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Verkeerscirculatieplan Amsterdam. Actieplan 1979.
5255: [AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM.] - Amsterdam in z'n element.
5169: [AMSTERDAMSCH HISTORISCH MUSEUM.] - De Oude Kerk.
8166: [AMSTERDAMSCH STUDENTEN CORPS.] - Amsterdamsche studenten-almanak.
8970: [DELTACOMMISSIE] - Rapport Deltacommissie. Deel 1-6.
4252: - Zondagsdichters over Amsterdam. Poezie uit liefhebberij II.
8926: [WEBER, CARL JULIUS] - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, naar het Hoogduits bewerkt door J.C.A. Sander.
8945: - De Psalmen van David, met korte bemerkingen op den historischen, geestelijken en zedelijken zin; benevens eenige lof-zangen der H. Schiftuur, voornamentlijk de gene die volgens de Ordre van den Roomschen Brevier wekelyks in de getyden der H. Kerke gezelen worden.
8159: [BELGISCHE DIENST OPVOERING PRODUCTIVITEIT.] - Verslag zending public relations publiciteit. Belgische zending naar de Verenigde Staten.
6361: [AMSTERDAMSCH STUDENTEN CORPS.] - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962.
4438: - Vijftig jaar vreemdelingenverkeer 1902-1952.
8814: [UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.] - Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1942-43, deel I. Gids voor het studiejaar 1942-1943.
7519: [BOY SCOUTS OF AMERICA, THE.] - Handbook for boys.
8812: - Petit paroissien de la jeunesse.
8917: [HERVORMDE KERK] - Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde Gemeenten bij een verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
4351: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Amsterdam hoofdstad van Nederland.
4084: [COOT, FRED.] - Amsterdam. Zestig liefdesverklaringen zwart op wit.
4462: [COX, G.A.] - Platen-album I. Zeegeschiedenis, kartografie en stuurmanskunst. Album of plates I. Maritime history, cartography and navigation.
4464: [COX, G.A.] - Platen-album II. Scheepsmodellen en -tekeningen. Album of plates II. Ship models and draughts.
5957: [AMSTERDAM, MUNICIPALITY OF.] - The port of Amsterdam. A short account of the docks, harbour works and trading establishments of the city of Amsterdam.
7653: [ELSEVIER EN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM.] - Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
8938: - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katholijke kerke van Holland aan onzen allerheiligsten Heere den Roomschen paus Klemens den XIII. geschreven door de bisschoppen en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregst.
625: - Royal Palace Amsterdam.
4031: [GEDENKBOEK.] - De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij, thans onder directie der Firma De Jong & Co. gevestigd te Amsterdam.
4056: [GEDENKBOEK.] - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
4057: [GEDENKSCHRIFT.] - De Groene Amsterdammer. 75 jaar rijp en groen.
4064: [GEDENKBOEK.] - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
8151: [GENOOTSCHAP VOOR RECLAME.] - De functie van de reclame in het economisch bestel.
8183: [GENOOTSCHAP VOOR RECLAME.] - Verslag van het 19e Reclamecongres van het Genootschap voor Reclame op 4 en 5 oktober 1956 te Arnhem.
8914: - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden [...]. Ingebonden: Het Boek der Psalmen, nevens de [Evangelische] gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [...] en: Cathechismus, of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandsche Hervorme kerken en scholen geleerd wordt.
6868: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Amsterdam 8 Mei - 8 Nov. 1945. Zes maanden herstel en vernieuwing.
8259: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Werk in uitvoering. Orgaan van de Dienst Publieke Werken Amsterdam.
8923: [BIJBEL] - Het Nieuwe Testament, of alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi door last van de H.M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in den jaaren 1618 en 1619, te Dordrecht. [Convoluut.]
4044: [GEDENKBOEK.] - De Beurs als spiegel der waarheid.
8932: [HERMAN VIS, S.J.] - Wegzoeker onderwezen van regtwyzer in d'oude Roomsche leering, rakende de Dood van Christus en den Wil van God [...].
4683: [HENRY, O.] - The best of O. Henry. One hundred of his stories chosen by Sapper.
7624: [HOLZBAUER, WILHELM.] - Nieuw stadhuis voor Amsterdam.
8254: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1976.
8920: - Het Nieuwe Testament, of alle boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jezu Christi, door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden [...]. [Ingebonden:] Het Boek der Psalmen, nevens de [Evangelische] gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [...] en: Cathechismus, of Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandsche Hervorme Kerken en Scholen geleerd wordt.
3922: [SPIES, MARIJKE, E.A., RED.] - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht 'De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam' in beeld gebracht.
7900: [KITTO, JOHN.] - The pictorial Bible being the Old and New Testament according to the authorised version.
8930: [BOETHIUS] - La consolation de la philosophie. Traduite du Latin de Boece. Nouvelle édition corrigée.
8950: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland.
8806: - Adresboek voor scheepvaart- en bode-diensten (Scheepvaart- en expeditie-gids) Mei 1939-40.
6876: [MAKELAARSVERENIGING TE A'DAM.] - Ja maar, wat doet hij nou eigenlijk, die makelaar?
7176: [UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.] - Verslag van de herdenking van het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam.
3940: [DEKKER, MARIUS J., RED.] - De ongelukkige levensbschryving van een Amsterdammer.
2123: [KUIPERS, M.C.] - Jongere bouwkunst Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940).
3888: [BRUINSMA, MAX, RED.] - Felix Meritis 1787 - 1987.
5147: [MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN.] - Amsterdams goud en zilver.
3801: [FOUQUET, P.] - Catalogus 115 prenten Amsterdam.
7787: [ONS AMSTERDAM.] - [175 jaar Kamer van Koophandel te Amsterdam]
7917: - Delftsche studentenalmanak.
2415: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Amsterdam. Stadsontwikkeling, volkshuisvesting.
2299: [RIJKSMUSEUM AMSTERDAM.] - Bulletin van het Rijksmuseum.
7596: [RIJKSMUSEUM.] - Bulletin van het Rijksmuseum. Honderd jaar Vereniging Rembrandt.
4366: [RIJKSMUSEUM.] - Catalogus der historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
7797: [ONS AMSTERDAM.] - 50 jaar Ons Amsterdam. Jubileumnummer.
8944: - Korte onderrichting, geestelijke oefeningen en gebeden, raakende het Heilig Sakrament des Vormsels; dienstig voor alle de geenen die dit H. Sakrament ontfangen zullen, ofte reeds ontfangen hebben.
8143: [SAVOY THEATRE, LONDON.] - Rupert D'Oyly Carte's season of Gilbert & Sullivan operas.
6440: - Nieuw leven voor een oude buurt.
161: [BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE.] - Amsterdam in plaatjes en praatjes.
7669: [STELLINGWERFF, J., RED.] - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
6382: [STICHTING REMBRANDT-HUIS.] - Korte lijst der tentoongestelde etsen, teekeningen en schilderijen.
8934: - Historia episcopatus Silvaeducensis, continens episcoporum et vicariorum generalium seriem, et capitulorum, abbatiarum, et monasteriorum fundationes.
7784: [TELEGRAAF, DE.] - De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
8956: - Het Koegras-archief 1849-1902. [Mee ingebonden:] Korte beschrijving omtrent het ontstaan , de bedijking en wording van den polder het Koegras, liggende in het noordelijk deel van de provincie Noordholland.
6416: [BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN.] - Vergeten monumenten in Amsterdam.
6358: [UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.] - Sieraden van Minerva.
4973: [VRIES, R.W.P. DE.] - Amsterdam en omstreken in teekening en prent. Verzameling J. Jonkman.
4976: [VRIES, R.W.P. DE.] - Oud- en Nieuw-Amsterdam. De beroemde verzameling van wijlen den heer R.W.P. de Vries.
7177: [AMSTERDAMSCH STUDENTEN CORPS.] - Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932.
8973: [DIRECTIE WIERINGERMEER, RED.] - Wording en opbouw van de Wieringermeer. Geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder.
8805: [EPICTETUS] - Epicteti stoici philosophi enchiridion.
8935: [JANSEN, CORNELIS] - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Euangelia, editio ultima exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & Græcis quibus præcedentes scatebant, expurgata.
8936: - Samen-spraek tusschen Pieter Regthart, en Joan Waermond, over het bequaemste en regtmatige middel, om de Rooms Catholyke Hollandsche kerk, door het verkiezen van een eygen bisschop, in hare tegenwoordige verdrukkinge te redden.
4282: [TAAT, JAN.] - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
4212: - Koninklijk Paleis te Amsterdam.
8858: - Sacrosancti et Oecumenici concilii Trendentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, Pontificibus maximis, celebrati canones et decreta; ad idem Concilium Spectantibus. Editio nova, post plurimas castigatior er emendatior.
4393: [BRUGMANS, H., J.H. SCHOLTE EN PH. KLEINTJES, RED.] - Gedenkboek van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
8822: - Mémoire sur l'etat déplorable où les Jésuites ont réduit l'Église, particulièrement celle de France, et sur les moyens d'y remédier.
8831: [ÉGLISE WALLONNE] - Étrennes spirituelles du cantiques choisis, sur des airs notés & connus. [Added: Noëls et cantiques choisis, pour les fêtes pricipales de l'année, sur des airs notés & connus.]
8767: - Nooit meer naar huis. Mijn ontsnapping uit de Hollandsche Schouwburg.
8859: - Antiphonarium Romanum, Officio Vesperarum accomodatum. Antiphoonen en vesperen, voor alle tyden des jaars. [Convoluut]
8829: [ÉGLISE WALLONNE] - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.
8830: [ÉGLISE WALLONNE] - [Convolut] Le nouveau testament de notre seigneur Jésus-Christ. - Les pseaumes de David, mis en vers françois [...] nouvelle édition. - Cantiques pour le culte public recueillis et imprimés par ordere du Synode Wallon. - Recueil supplémentaire de cantiques pour le culte public [...] seconde édition.
8842: [BIJBEL] - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl., en volgens het besluyt van de Sinode Nationaal, gehouden tot Dordrecht in den jaaren 1618 en 1619. [...] [Bijgebonden: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekoozen, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, formulieren en gebeden der Gereformeerde kerken.]
8834: [BIJBEL] - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619.
8994: - Eerste [tot en met zesde] uitgave der kunstplaten, behorende tot het heldendicht Willem den Eersten, in vier en twintig zangen, door den Nederlandschen dichter J. Nomsz.
4439: [HOLLENKAMP, H.] - Oud-Amsterdam.
8711: [NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEELFABRIKANTEN]. - Het brood in de Nederlandse voeding.Een literatuurstudie over de samenstelling en voedingswaarde van tarwe, meel en brood.
8869: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1958.
9077: - Catalogus van de schilderijen, tekeningen, graphiek, sculpturen, boeken en handschriften, instrumenten, kraamkamer, oude apotheek en pharmaceutische utensiliën, biologische objecten, ethnographica en curiosa op de historische tentoonstelling op verloskundig, pharmaceutische en biologisch gebied, genaamd 'Vroedmeester, pillendraaier en liefhebber der natuur' t.g.v. het Internationale Congres voor de Geschiedenis der Geneeskunde en Natuurwetenschappen in de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam.
8820: - Den H. Ignatius, bisschop en patriarch van Constantinopelen, verdrukt, en geexcommuniceert door Paus Johannes den VIII. Ter overweginge, en ten voorbeelde gesteld; by geleegenheyd van de verdrukking, en excommunictie door het Hof van Roomen, in een brief van 6. December op de naam van Zyn H. Benedictus den XIII den Aerds-Bisschop van Uytrecht aangedaan.
8991: - Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen van 1900-1901.
8826: [ÉGLISE WALLONNE] - Mémoire concernant la situation présente des Églises Évangéliques des Vallées du Piemont [...] [and 6 other documents].
7687: - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.
9032: [AMSTERDAM, GEMEENTE] - Gemeenteblad. Verdeeling der gemeente in buurten.
8071: ['BLIJF VAN M'N LIJF' AMSTERDAM.] - Thuis geslagen, mevrouw? Dan... kunnen wij niets doen. 'Blijf van m'n lijf' Amsterdam over politie, justitie en overheid.
3732: [BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE.] - 'De bocht van de Heerengracht.'
9094: - Appendix ad Graduale Romanum. Sive, cantiones aliquot sacrae, quae ante, sub & post Missam saepe cantari solent.
9013: - Kleintje Amsterdam - De Munt.
8738: - Amsterdam, een verrassende stad - that amazing town - ville aux mille visages - eine überraschende Stadt - la ciudad de espejeante magia.
9076: - Catalogus van de schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, penningen, boeken en handschriften, oude instrumenten en curiosa op de medisch-historische tentoonstelling t.g.v. het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam.
8855: [MARIUS, LEONARDUS] - Amstelredams eer ende opcomen door denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen end door het H. Sacrament des Altaers Anno 1345.
1661: - Wenken en recepten voor het gebruik van de gasoven.
8828: [VRIJMETSELARIJ] - Gezangboek voor vrijmetselaaren.
8833: - Reflexions sur l'histoire des juifs. Vol. II.
8868: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1963.
8843: [HERVORMDE KERK] - Het Boek der Psalmen, nevens Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekoozen, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
8853: [MARIUS, LEONARDUS] - Amstelredams eer ende opcomen door denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen end door het H. Sacrament des Altaers Anno 1345.
8832: [GUENÉE, A., ED.] - Lettres de quelques juifs portugais et allemands, à M. de Voltaire, avec des réflexions critiques.
8837: [LUTHERSE KERK] - Neues Gesangbuch für die öffentliche Gottesverehrung und für die häusliche Andacht. [Bound with: Die Sonn- und Festtägigen Episteln und Evangelien wie auch die ordentlichen Passionslectionen; die Historie von der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn und Heiland [...]. Die historie von der Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels. Ingleichen die Augsburgische Confession, der Psalter Davids, und der kleine Kathechismus Lutheri nebst einer kurzen Heilsordnung.]
8824: [ÉGLISE WALLONNE] - Exposé historique de l'etat de l'Église Réformée des Pays-Bas; pour être présenté de la part de la réunion Wallonne aux églises réformées étrangères, spécialement aux églises de la France et de la Fuisse-Francaise.
9073: - Tentoonstelling 'De Jordaan', Jan Ligtharthuis Lindengracht 83-85.
8790: - Het Boek der Psalmen nevens Christelyke gezangen, Ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in Dictmaet gebracht [... en] Kerk-Boek.
8825: [ÉGLISE WALLONNE] - Etat de la Bourse des Veuves des Pasteurs qui sont actuellement, ou qui ont été Membres du Synode Wallon, en 1779 & suivans. [And six other titles]
8788: [ERCKEL, J.C. VAN] - De Zaek der Kerke van Utrecht historischer wyze voorgesteld [...] en volgens de kerkelyke regels voortgezet Door de wettige verkiezing van een Bissop, door 't verzoeken van Pausschelyke Bevestiging, enz.
8841: [BIJBEL] - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H.M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in den jaaren 1618 en 1619, te Dordrecht. [Convoluut.]
8871: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1949.
8827: [ÉGLISE WALLONNE] - Le nouveau testament, c'est-a-dire, la nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ. [Added: Les pseaumes de David, mis en vers François, revus & approuvez par le Synode Walon des Provinces-Unies.]
9055: - Amsterdam tusschen invasie en bevrijding juni 1944 - mei 1945.
8900: - Reglement voor het bestuur over het Hoog-Heemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, goedgekeurd den 28. Junij 1840.
670: - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel, 1345-1945.
6875: [RIJKSMUSEUM AMSTERDAM.] - Catalogus van meubelen en betimmeringen.
8818: [ÉGLISE WALLONNE] - Loix et règlemens concernant les amendes, du Consistoire des Pasteurs, et les Anciens de l'Eglise Walone de Leide.
8870: [AMSTERDAM, GEMEENTE.] - Heerenboekje 1959-1960.
794: [BAERENDS, G.P., RED.] - Ethologie, de biologie van gedrag.
8876: [AMSTELVEEN, GEMEENTE.] - Heemparkwandelingen in Amstelveen.
8901: - Reglement van het bestuur van het Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten.
8861: [PETITPIED, NICOLAS] - Obedientiae credulae vana religio, seu silentium religiosum in causa Jansenii explicatum [...].
8263: AAFJES, BERTUS. - Maria Sibylla Merian.
6151: ABERCROMBIE, M., C.J. HICKMAN AND M.L. JOHNSON. - A Dictionary of Biology.
6176: ABERCROMBIE, M., C.J. HICKMAN, M.L. JOHNSON. - A Dictionary of Biology.
8519: ABRAHAM, JAMES JOHNSTON - The Surgeon's Log. Impressions of the Far East.
9150: ACKERLEY, J.R. - We think the world of you.
8524: ADAMS, RICHARD - Shardik
8522: ADAMS, RICHARD - The Girl in a Swing
8523: ADAMS, RICHARD - The Plague Dogs
6039: ADAMS, RICHARD. - Shardik.
6040: ADAMS, RICHARD. - The Plague Dogs.
6035: ADAMS, RICHARD. - Watership Down.
3850: ADRIAANSE, P. - Het huis aan de bocht.
4801: AERDE, ROGIER VAN. - Bezet gebied.
3951: AERTS, WIM. - ABC van stad en land.
4736: PENGUIN BOOKS. THE BUREAU OF CURRENT AFFAIRS. - The first eighteen months.
2088: AGT, J.F. VAN. - Synagogen in Amsterdam.
3316: AGUIRRE, E. AND M. PATOU, EDS. - Outillage peu élaboré en os et en bois de cervides.*
545: AILLY, A.E. D', RED. - Zeven eeuwen Amsterdam.
585: AILLY, A.E. D'. - Van vissersdorp tot wereldstad. De economische en topografische ontwikkeling van Amsterdam.
220: AILLY, A.E. D'. - Wandelingen om Amsterdam.
224: AILLY, A.E. D'. - Historische gids van Amsterdam. Achttien wandelingen.
4239: AILLY, A.E. D'. - Catalogus van Amsterdamsche plattegronden.
4875: AILLY, A.E. D'. - Historische gids van Amsterdam.
273: AILLY, A.E. D'. - D'Ailly's Historische gids van Amsterdam.
2268: ALBACH, BEN. - Het huis op het plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg.
4310: ALBERTS, A., A.J. VOS JZN EN D.H. WOLFF. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
5912: ALBRECHT-CARRIÉ, RENÉ. - One Europe. The historical background of European unity.
8464: ALCOTT, LOUISA MAY - Her life, letters and journals, edited by Ednah D. Cheney
8672: ALDERSON, MAGGIE. - Mad about the boy.
8671: ALDERSON, MAGGIE. - Cents and Sensibility.
7100: ALDINGTON, RICHARD. - Death of a Hero.
8226: ALI-BAB, E. DARENNE, E. DUVAL, A. ESCOFFIER, ET.AL. - L'Art culinaire français. Les recettes de cuisine, patisserie, conserves des Maîtres contemporains les plus réputés.
2421: ALINGS, H.W. - Amsterdamsche gevelsteenen.
2393: ALINGS, H.W. - Amsterdamse hofjes.
2887: ALLOTT, ROBIN. - The physical foundation of language. Exploration of a hypothesis.*
8528: ALPUGET, BLANCHE D' - Monkeys in the Dark
1639: ALTNER, GÜNTER, ED. - The nature of human behaviour.*
7780: AMENDE, VERA, EN ADDY STOEL, RED. - Wat gebeurt er met de keurblokken. Een inventarisatie van het gebruik c.q. misbruik van de 27 beschermde tuinen - de keurblokken - in de 17e eeuwse Amsterdamse grachtengordel.
8055: AMMERS-KÜLLER, JO VAN. - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778 tot 1813. De sans-culotten 1792-1795.
264: AMSTELODAMUM, GENOOTSCHAP. - Amsterdam 1900-1940.
2185: AMSTELODAMUM, GENOOTSCHAP. - Liber amicorum I.H. van Eeghen.
9036: AMSTELVEEN, GEMEENTE. - Veendorp groenstad. Een historische tentoonstelling over het groen in Amstelveen bij het vijftig-jarig bestaan van de gemeentelijke plantoenendienst.
8737: GEMEENTEMUSEA AMSTERDAM. - Aankopen veiling Dreesmann.
2448: BUREAU VOORLICHTING GEMEENTE AMSTERDAM. - Amsterdam capital of the Netherlands.
7160: BUREAU VAN STATISTIEK DER GEMEENTE AMSTERDAM. - Statistische mededelingen no. 187. De bevolking van de 19e-eeuwse gordel in Amsterdam.
3572: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh.
4810: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - Van Dongen 1877-1937 Eere-tentoonstelling.
8032: VEREENIGING VOOR CHR. MIDDELBAAR ONDERWIJS TE AMSTERDAM. - Programma van de Chr. Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus B (wis- en natuurkundige afd.) te Amsterdam. Cursus 1935-1936.
9028: ONS AMSTERDAM. - Ons Amsterdam. Kaarten en plattegronden. Seciaal dubbelnummer.
9021: GEMEENTETRAM AMSTERDAM. - Alphabetische lijst van grachten, kaden, pleinen, straten, enz. der gemeente Amsterdam.
9009: AMSTERDAM, GEMEENTE. - Lijnen voor morgen.
8741: AMSTERDAM, GEMEENTE. - PW in kort bestek.
9006: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - Stad en land. Tentoonstelling gewijd aan landschaps- en stedeschoon.
8491: ANDERE, MARY - Old Needlework Boxes and Tools. Their Story and How to Collect Them
8454: ANDERSEN, H.C. - Eventyr Og Historier I & II
1572: ANDERSEN, PAULLI. - Weefboek.
473: ANDRIEU, PIERRE. - Les vins de France... et d'ailleurs.
8508: ANDRIST, RALPH K. - The Long Death. The Last Days of the Plain Indians.
8758: ANINGA, J.B. - Bedrijfsmechanisatie. Economie van de mens en zijn werktuigen.
8768: KRUEGER ANNE O. - Exchange-Rate Determination
8184: ANNEVELDT, JOH. - Adverteren in vakbladen.
8534: ANSTEY, F. - The Brass Bottle
6506: APPEL, LEA. - Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis.
4599: APULEIUS, LUCIUS. - The transformation of Lucius, otherwise known as the golden ass.
9155: ARBER, EDWARD, ED. - The torments of protestant slaves in the French King's galleys, and in de dungeons of Marseilles, 1686-1707 A.D. With some illustrative texts.
9018: ARNOLDUSSEN, PAUL, EN CAROLIEN SCHÖNFELD, RED. - Bibliotheek van Amsterdamse herinneringen. De Jordaan.
6698: ASHDOWN, DULCIE M. (ED.). - Christmas Past. A Selection from Victorian Magazines.
8537: ASQUITH, MARGOT - The autobiography (2 vols..)
8208: ATWAN, ROBERT, DONALD MCQUADE, AND JOHN W. WRIGHT. - Edsels, luckies, & frigidaires. Advertising the American way.
901: AUBERT, O.-L., AND PIERRE AURADON. - La Bretagne.
6235: AUGÉ, CLAUDE ET PAUL. - Nouveau Petit Larousse illustré.
6683: AYRTON, MICHAEL. - British Drawings.
7954: BAAR, PETER-PAUL DE, E.A. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
9068: BAART, J.M. - 800 Jaar Rokin.
202: BAART, JAN ET AL. - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek.
8933: BACKX, RUMOLDUS - Sermoonen van den seer eerw. heer Rumoldus Backx.
7381: BAHN, PAUL (ED.). - The Penguin Archeology Guide.
6836: BAILEY, H.C. - Mr. Fortune, please.
6164: BAILIE, J.M., GEN. ED. - Hamlyn Dictionary of Dates and Anniversaries.
7871: BAIN, ROBERT. - The clans and tartans of Scotland.
4748: BAKER, HOLLIS, S. - Furniture in the ancient world. Origins & evolution 3100-475 B.C.
4224: BAKKER, B., E. FLEURBAAY EN A.W. GERLAGH. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
2240: BAKKER, BOUDEWIJN, RED. - Amsterdam getekend. Tekeningen en aquarellen uit vier eeuwen in de historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief.
286: BAKKER, BOUDEWIJN. - Amsterdam in de achttiende eeuw. Een keuze uit de tekeningen in het Gemeente-archief.
3760: BAKKER, PIET. - Een buurt wordt bijgezet. Wel en wee rond het Waterlooplein.
8273: BAKKER, MARTHA, RED. - Stadsatlas Amsterdam. Straatnamen en brugnamen verklaard.
3980: BAKKER, PIET. - Jeugd in de Pijp. Vrijmoedige herinneringen.
9043: BAKKER, ROLAND, E.A. - De stempel van Monsterdam. Foto's en interviews.
3658: BALK, J.TH. - Een kruiwagen vol bomen. Verleden en heden van het Amsterdamse Bos.
7630: BALK, JAAP, E.A. - In de Nes daar moet je wezen.
2439: BALK, JAAP, E.A. - Mens en monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
7905: BALZAC, HONORÉ DE. - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne.
9035: BANDSMA, TULA - Historische route in het Brettengebied.
8967: BANNIER, WILLEM ADRIANUS FLORIS - De landgrenzen van Nederland I. (Tot aan den Rijn).
3472: BANTON, MICHAEL, ED. - Anthropological approaches to the study of regligion.
3474: BANTON, MICHAEL, ED. - The relevance of models for social anthropology.
8061: BAREEL, PAUL. - De teervoet of de eerste schreden op het scoutpad.
5562: BARKER, ANTHONY. - Giving and receiving. An adventure in African medical service.
7253: 'BARTIMEUS'. - A Tall Ship.
8552: 'BARTIMEUS' - A tall ship on other naval occasions
9190: 'BARTIMEUS' - A tall ship on other naval occasions.
8996: BARTJENS, WILLEM - De vernieuwde cyfferinge van Mr. Willem Bartjens, waer uyt men meest alle de Grond-regulen van de Reken-konst leeren kan. Herstelt, vermeerdert ende verbetert, door Mr. Jan van Dam.
9156: BAXTER, W., ED. - South-East England, vol. I (including the Isle of Wight).
9116: BECKETT, SAMUEL - Waiting for Godot. A tragicomedy in two acts.
8722: BEDFORD, SYBILLE. -
2094: BEEK, MARIJKE. - Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst. Catalogus van architectuurtekeningen in de verzameling A.A. Kok.
8544: BEER, G.R. DE - Escape to Switzerland
9097: BEKHOF, J. - 1907-1957 Een halve eeuw 'Ons Belang'. Bij het 50-jarig bestaan van de Coöperatieve Zuivelfabriek 'Ons Belang' te Middelie.
7968: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum/Jewish Historical Museum. Nederlandse musea III.
8766: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Jodenvervolging in Amsterdam 1940-45.
8948: BELLARMINO, ROBERTO - Explanatio in psalmos.
8723: BELLOW, SAUL. - More die of Heartbreak
8908: BELONJE, J. - De bedijking van het Koegras.
9177: BENCHLEY, ROBERT - The early worm.
8849: BENEDICTUS XIV, POPE - Declaratio SSmi. D. N. Benedicti PP. XIV super matrimoniis Hollandiae et Foederati Belgii. Et Acta in Sacra Congregatione Eminentissimorum DD. Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum, coram SS. D. N. 13. Maii 1741. exhibita.
8844: BENEDICTUS XIV, POPE - Magnum bullarium Romanum, seu ejusdem continuatio [...] Benedicti XIV.
6114: BENÉT, WILLIAM ROSE. - The Reader's Encyclopaedia.
8713: BENNETT, GEOFFREY. - Coronel and the Falklands.
9149: BENNETT, ARNOLD - Anna of the Five Towns.
7068: BENTLEY, E.C. - Trent's last case.
7244: BENTLEY, E.C. - Trent's last case.
725: BERENSON, BERNHARD. - Die florentiner Maler der Renaissance.
724: BERENSON, BERNHARD. - Die mittelitalienischen Maler der Renaissance.
726: BERENSON, BERNHARD. - Die oberitalienischen Maler der Renaissance.
721: BERENSON, BERNHARD. - Die venezianischen Maler der Renaissance.
3017: BERG, R.F. - Reprint.*
895: BERGSON, HENRI. - Les deux sources de la morale et de la religion.
8651: BERGSON, HENRI. - Creative evolution.
5686: BERKEL, K. VAN, M.J. VAN LIEBURG EN H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
703: BETHE, ERICH. - Tausend Jahre altgriechischen Lebens. Mykene - Sparta - Milet - Athen - Alexandria.
6359: BEYNON, HANS. - Koninklijk Instituut voor de Tropen. Tropeninstituut.
5609: BIANCHINI, FRANCESCO, FRANCESCO CORBETTA EN MARILENA PISTOIA. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
8890: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
7679: BIEGMAN, NIEK. - Een gelukzalig eiland. De westelijke binnenstad van Amsterdam in vijfentachtig kleurenfoto's.
5328: BIER, AUGUST. - Hyperämie als Heilmittel.
7945: BIET, BEA E., RED. - Een lied voor Amsterdam. Gedichten over Amsterdam.
3728: BIGOT, L.C.T. - Uit Amsterdams verleden.
113: BIJLL, H. VAN DER, J. VAN HATTUM EN H.G. HOEKSTRA (RED.). - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
8249: BIJLSMA, WILLEM, E.A., RED. - 2de Beneluxtunnel.
151: BIJTELAAR, B. - De zingende torens van Amsterdam.
5947: BIRNIE, ARTHUR. - An economic histroy of Europe, 1760-1939.
1651: BISHOP, W.W. AND J.A. MILLER, EDS. - Calibration of hominid evolution. Recent advances in isotopic and other dating methods applicable to the origin of man.*
7026: BLIJSTRA, R. - C. van Eesteren.
7617: BLOKLAND, SIMON VAN, E.A., RED. - Alfred Ost in Nederland.
6995: BLOKLAND, SIMON VAN, RED. - Met oude prentbriefkaarten nakaarten II. Amsterdam rond de eeuwwisseling.
6330: BLOM, PAUL. - Opera en muziektheater in Amsterdam. Theaters en lokalen van vroeger en nu.
8422: BLYTON, ENID - The ship of adventure
8052: BOAS, HENRIËTTE. - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
7891: BOAS, HENRIËTTE. - Terug in de Den Texstraat. De bewoners en de omgeving.
9111: BOAST, PHILIP - Resurrection.
4957: BOCK, MANFRED, JET COLLEE AND HESTER COUCKE. - Berlage in Amsterdam.
8636: BODENHEIMER, F.S. - History of biology: an introduction.
1013: BODLEY, JOHN H. - Anthropology and contemporary human problems.*
8260: BODT, SASKIA DE. - ...op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
8389: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch, naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
7170: BOER, J. DE. - Zeekaarten, instrumenten, scheepslantaars. Van filiaalinrichting van het koninklijk nederlands meteorologisch instituut tot amsterdams nautisch en weerkundig instituut van het gemeentelijk havenbedrijf amsterdam 1881-1981.
1863: BOER, LEO E.M. DE. - Cytotaxanomic studies in the primate suborders Prosimii and Platyrrhini.*
7592: BOER, M.G. DE. - Amsterdam in den loop der eeuwen. Rondgang langs de historische tentoonstelling 1275-1925.
595: BOER, M.G. DE. - Een wandeling door oud-Amsterdam (1544).
235: BOER, M.G. DE. - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee.
4308: BOER, J.F.M. DEN, EN S. DUPARC. - Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945.
5043: BOERS, ONNO. - In A'dam in.
5187: BOERS, ONNO. - Afgebroken Amsterdam. 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten.
8808: BOITARD, M. - Le Jardin des Plantes. Description et moeurs des mammifères de la ménagerie et du Muséum d'Histoire Naturelle.
4125: BOLMAN, JOH. - Wilde planten in en bij Amsterdam.
8701: BOLTEN-REMPT, JETTEKE. - Voorbeeld projekt Dapperbuurt.
8953: BOLTJE, W.G., EN A.F. KAMP - De Hondsbossche Zeewering.
4398: BOM H.GZ., G.D., EN J.W. ENSCHEDÉ. - De Oosterkerk te Amsterdam.
8817: BON, JOHANNES. - Harderlijke onderrigting en vermaning van den doorluchtigen en hoogwaardigen heer Johannes Bon, bij gelegenheid van deszelfs verkiezing en inwijding tot Bisschop van Haarlem, aan alle katholijken, zoo geestelijken als leeken van deszelfs bisdom.
4862: BONKE, HANS. - Vallende schoortstenen en verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
6489: BOOMEN, GERARD VAN DEN, RED. - Criminaliteit en gezelligheid. De sociale veiligheid in Amsterdam bekeken en beleefd op de Winteracademie in het Mozeshuis.
4235: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronkerk en van het Mozeshuis, centrum voor volwasseneneducatie, aan het Waterlooplein in Amsterdam.
8167: BORDEN, NEIL H., AND MARTIN V. MARSHALL. - Advertising management. Text and cases.
2913: BORRIE, W.D. - Population, environment, and society.*
8998: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Met aanteekeningen en onuitgegeven stukken.
8763: BOSMAN, H.W.J. (HOOFDRED.) - Geld en Onderneming. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C.F. Scheffer ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg.
6606: BOSWELL, JAMES. - Boswell's London Journal 1762-1763.
8587: BOSWORTH, ALLAN R. - America's Concentration Camps
7260: BOTTOME, PH. - Private Worlds.
6312: BOUDIER-BAKKER, INA. - De klop op de deur. Amsterdamsche familie-roman.
8919: BOULAINVILLIERS, M. LE COMTE DE - La vie de Mahomed; avec des Réflexions sur la Religion Mahometane, & les Coutumes des Musulmans.
4429: BOUMAN, JAN. - In 't Wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandpaal in heden en verleden. Tweede deel.
4828: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent.
3945: BOUMAN, JAN. - In 't Wapen van Amsterdam, door Lijntrekker. Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandpaal in heden en verleden.
5513: BOUWDIJK BASTIAANSE, M.A. VAN, RED. - Leerboek der vrouwenziekten.
8911: BOWER, ARCHIBALD - Verdediging van den Heere Archibald Bower, schrijver van de Historie der Pausen [...]. Beneverns een kortbondig bericht van het geschil tusschen de Roomschgezinden en den schrijver. Uit het Engelsch vertaald.
8789: BOWER, ARCHIBALD - Historie der Pausen, zedert de Opregting van den Stoel van Romen tot op den Tegenwoordigen Tyd [...] Volgens de Tweede Uytgaave uyt het Engelsch vetaald door Jan Brak.
6226: BOZMAN, E.F. ED. - Everyman's Encyclopaedia.
5696: BRADFORD HILL, SIR AUSTIN. - Statistical methods in clinical and preventive medicine.
8941: BRAMER, JOANNES - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex.
8564: BRAND, M.P.J. VAN DEN - Lief En Leed in En Over De Oude Peel. Een Bijdrage Tot De Geschiedenis Van Het Gehele Brabantse-Limburgse Peelgebied
9065: BRANDEIS, SHIRLEY, EN ARNO TIJNAGEL - Het geheugen van Bos en Lommer.
5960: BRANDES, GEORG. - William Shakespeare.
3547: BRANDON, S.G.F. - The trial of Jesus of Nazareth.
767: BRANDT, PAUL. - Sehen und erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
2135: BREEN, JOH. C. - Uit Amsterdam's verleden.
4484: BREGMAN, JAN. - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
7606: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
652: BREGSTEIN, PHILO, EN SALVADOR BLOEMGARTEN, RED. - Herinnering aan Joods Amsterdam.
8985: BREMER, J.T. - 'Roerigheid en muiterij' bij de bedijking van de Zijpe.
2746: BREUER, GEORG. - Sociobiology and the human dimension.*
9079: BREUKELEN, RINKE VAN - Getuigen van een wereld die verdween. Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
8161: BREWSTER, A.J., H.H. PALMER, AND R.G. INGGRAHAM. - Introduction to advertising.
4325: BRINKGREVE, GEURT, EN TON KOOT. - Het West-Indisch huis.
2161: BRINKGREVE, GEURT. - Drie maal Amsterdam.
197: BRINKGREVE, G. (RED.) - Alarm in Amsterdam of het lot der oude binnensteden.
5711: BROEK, A.J.P. VAN DEN. - Leerboek der topografische ontleedkunde van den mensch.
4248: BROEKHUIS, HUB. - De Amsterdamse makelaar.
7204: BROMFIELD, LOUIS. - The Strange Case of Miss Annie Spragg.
8046: BROUWER, G.J., EN REMCO CAMPERT, RED. - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band.
9199: BROWN, GRAIG, ED. - The illustrated history of Canada.
2101: BRUGMANS, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw.
4010: BRUGMANS, H. - De heren van Aemstel.
2274: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam.
7129: BRUGMANS, H. - Handel en nijverheid te Amsterdam in de 17e eeuw.
7136: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
3667: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
3668: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
2145: BRUGMANS, H. EN A. LOOSJES. - Amsterdam in beeld.
2277: BRUGMANS, HK. - Met Vondel door Amsterdam.
246: BRUGMANS, H. EN HUIB LUNS. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel.
9023: BRUIJN, COR. - Nienke van Hichtum. Bibliographie, samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling, gewijd aan haar nagedachtenis.
500: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
8969: BRUIN, M.P. DE, EN M.H. WILDEROM - Tussen afsluitdammen en deltadijken. [Deel 1 t/m 4.]
8976: BRUYNE, J.A. DE, EN N. JAPIKSE - Staatkundige geschiedenis van Nederland in onzen tijd.
6005: BUCHAN, JOHN. - The Blanket of the Dark.
4662: BUCHAN, JOHN. - The three hostages.
3610: BÜCHNER, LUDWIG. - Darwinismus und Sozialismus, oder der Kampf ums Dasein und die moderne Gesellschaft.
4729: BUCK, A. DE. - Grammaire élémentaire du moyen égyptien.
3164: BÜHLER, CHARLOTTE. - Psychologie der puberteitsjaren.
1199: BUIJTENHUIJS, ROBERT. - Le mouvement 'Mau-Mau'. Une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire.
1353: BÜNNING, ERWIN. - The physiological clock. Endogenous diurnal rhythms and biological chronometry.*
9080: BURGT, JAC. J. V.D. - 'De Dry Gekroonde Haringen'. Teer-, bitumen- en verfinsdustrie Touwen & Co, 1885-1955.
9187: BURR, MALCOLM - Slouch hat.
8436: BUTLER, SAMUEL - Erewhon or: Over the Range
8653: BUTTEL-REEPEN, H. VON. - Aus dem Werdegang der Menschheit. Der Urmensch vor und während der Eiszeit in Europa.
8939: BUUL, HENRICUS JOANNES VAN - Herderlijk onderrigt van Henricus Joannes van Buul, bisschop van Haarlem, over de kerkscheuring onder de katholijken dezer gewest.
9016: BUURMAN, MARLIES, EN MAARTEN KLOOS, RED. - Godin van de Zuidas. De Minervalaan - as in tijd en ruimte.
9081: BUURMANS, PAUL, RED. - Een kunstgreep uit de Kas Bank collectie.
276: CAHEN, JOËL, E.A. - Vier eeuwen Waterlooplein = Four centuries Waterlooplein.
1999: CALLEBAUT, WERNER, ROLAND CORLUY EN ERIC CORIJN, RED. - Sociobiologie. Een discussiebundel.*
8946: CALMET, A. - Historie van 't leven en de wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit de geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Verbond.
8504: CALVOCORESSI, PETER AND GUY WINT. - Total War. Causes and Courses of the Second World War.
2781: CAMPAGNE, R.N. - Eogeobiochemie. Hoe onze vroegste voorouders zijn ontstaan.*
1347: CANAL, PIERRE. - Analyse cranio-faciale d'une population de Gallo-Romains en orientation vestibulaire.*
4734: CAPART, JEAN. - Propos sur l'art égyptien.
8718: CAPON, ROBERT FARRAR. - The supper of the lamb. A culinary reflection.
8476: CAPP, BERNARD - Astrology and the Popular Press. English Almanacs 1500-1800
8694: CAPPARONI, PIETRO. - Profili bio-bibliografici di medici e naturalisti celebri Italiani dal sec. XVo al sec. XVIIIo. Volume secundo.
6938: CARANSA, AB. - Verzamelen op het Transvaalplein. Ter nagedachtenis van het Joodse proletariaat van Amsterdam.
253: CARASSO-KOK, MARIJKE. - Amsterdam historisch. Een stadsgeschiedenis aan de hand van de collectie van het Amsterdams Historisch Museum.
6091: CARASSO, DEDALO. - Amsterdams geschiedenis in vogelvlucht. Een beknopte stadsgeschiedenis aan de hand van de verzameling van het Amsterdams Historisch Museum.
5079: CARMIGGELT, SIMON. - Amsterdam.
509: CARTER, ALICE CLARE. - The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century.
8704: CASES, LE COMTE DE LAS. - Journal de la vie privée et des conversations de l'Empereur Napoléon, à Sainte Hélène.
3492: CATE, R.S. TEN. - De praktijkvoering van de huisarts.
6520: CATE, FLIP TEN. - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniebreestraat.
5389: CATOVSKY, D., ED. - The leukemic cell.
3570: CERAM, C.W. - Goden, graven en geleerden. De geschiedenis der archaeologie.
9132: CHAIR, DUDLEY DE - The sea is strong.
8759: CHAMBERS, R.J. - Accounting and Action. An Introduction to the Methods and Scope of Accounting.
9183: CHESTERTON, G.K. - The man who was Thursday.
1016: CHIARELLI, BRUNETTO. - Origine della socialità e della cultura umana. Introduzione ad una etnologia naturalistica.*
8848: CHIFFLETI, PHILIPUS - Sacrosancti et Oecumenici concilii Trendentini Paulo III, Julio III et Pio IV, PP.MM. Celebrati canones et decreta.
2776: CHIVERS, DAVID J., AND CAROLINE HARCOURT, EDS. - Abstract.*
9147: CHOMSKY, NOAM. - Cartesian linguistics. A chapter in the history of rationalist thought.
8111: CHRISPIJN, ROB, E.A. - Champignons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
5899: CHRISTIANSEN, FR. - Die Riviera. Reisebilder eines deutschen Kaufmannes.
8445: CHRISTIE, MRS. ARCHIBALD - Samplers and Stitches. A Handbook of the Embroiderer's Art
3279: CHUN, CARL. - Uit de diepten der wereldzee.
4808: CHURCH, RICHARD. - The dangerous years. A novel.
7224: HOUGHTON CL. - I am Jonathan Scrivener.
9151: CLARE, JOHN - The shepherd's calendar.
5992: CLIFFORD, JAMES L. - Young Samuel Johnson.
8529: COCHRANE, JAMES, ED. - The Penguin Book of American Short Stories
7877: COHEN, J.M. AND M.J. - The Penguin Dictionary of Quotations.
9002: COLIJN, H., EN K. JANSMA - Gedenksteen Dr. C. Lely. Redevoeringen.
8959: CONRAD, J.F.W., L.A. REUVENS EN T.J. STIELTJES - Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland.
8955: CONRAD, J.F.W. - Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering.
9091: CONSTANT, JAC. G., RED. - AMC GebouwD.
5324: COOKE, ROBERT E., AND SIDNEY LEVIN, EDS. - The biological basis of pediatric practice.
5000: COOLHAAS, W.PH. - Het huis 'De Dubbele Arend'.
9110: COOPERSTEIN, CLAIRE - Johanna. A novel of the van Gogh family.
6704: CORBELLA, CARLO. - Dizionario Italiano-Inglese ed Inglese-Italiano con pronuncia scritta.
5319: CORNING, H.K. - Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen.
6475: COSTA, W.S. DA, EN J. GIPHART. - Van postkoets tot postcode. De postgeschiedenis van Amsterdam.
6158: COULSON, J., C.T. CARR, LUCY HUTCHINSON, DOROTHY EAGLE. - The Oxford Illustrated Dictionary.
890: COURTHION, PIERRE. - Paris de sa naissance à nos jours.
6346: COUVÉE, D.H. - Nederlandse geschiedenis in het Rijksmuseum te Amsterdam.
3587: COX, IAN, ED. - The scallop. Studies of a shell and its influences on humankind.
9171: CRANE, WALTER - Kunst en samenleving. Naar Walter Crane's Claims of decorative art, in het Nederlandsch bewerkt door Jan Veth, en vercierd met talrijke vignetten, in hout gesneden door G.W. Dijsselhof.
1438: CRINELLA, FRANCIS M. AND JEN YU, EDS. - Brain Mechanisms. Papers in memory of Robert Thompson.*
8104: CRONE, C.C.S. - Het feestelijk leven.
9122: CROWLEY, MART - The boys in the band.
3154: CUÉNOT, CLAUDE. - Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étappes de son évolution.
4562: CUNARD STEAM SHIP CO., THE. - Cunard Mediterranean cruises.
6388: DAAN, JOH.A C. - Hij zeit wat. Grepen uit de Amsterdamse volkstaal.
3318: DAEL, JAC. VAN. - Geschiedenis der empirische psychologie.*
7734: DALEN, JENNY VAN, EN GERMEN OOSTERHOF, RED. - Het Bijlmer-kookboek. Geuren en kleuren uit Zuidoost.
6254: DALLADAY, ARTHUR J. - The British Journal Photographic Annual & Photographer's Daily Companion, with which is incorporated the Yearbook of Photography and Amateur's Guide and the Photographic Annual 1962.
351: DAM, J.H. - Honden.
2985: DAMSTÉ, P.H. - De pathologische stembandfunctie.*
5676: DAMSTÉ, PIETER HELBERT. - Oesophageal speech after laryngectomy.
8957: DANNER, HELGA - 'Die dijckgraeff claecht...' De Vereenigde Binnenpolder onder druk van het hoogheemraadschap van Rijnland.
8421: DARLEY, HENRY - Slaves and Ivory
8347: DARWIN, CHARLES. - Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein.
8664: DARWIN, CHARLES. - Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren.
8334: DARWIN, CHARLES. - The descent of man, and selection in relation to sex.
8364: DARWIN, CHARLES. - The voyage of the Beagle. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of HMS Beagle around the world, under the command of Captain Fitz Roy, RN.
8336: DARWIN, CHARLES. - Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe um's Dasein.
8361: DARWIN, CHARLES. [FREDERICK BURKHARDT ET AL., EDS.] - The correspondence of Charles Darwin. Vol. I-XI (1821-1863).
8360: DARWIN, CHARLES. - The expression of the emotions in man and animals.
1268: DASSEN, TH.W.N., EN F.M. KEUNING. - Lezen en beoordelen van onderzoekspublikaties.
3566: DAUDET, LÉON. - Le drame franco-allemand.
8387: DAWKINS, RICHARD. - Climbing mount improbable.
7839: DEANE, PHILIP. - Captive in Korea.
8452: AUGUSTA DECHARNEUX - Dessin Lingerie IIme Année
8885: DEE, C.H. - Inventaris van de atlassen, kaartboeken, kaarten en teekeningen in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.
4670: DEFOE, DANIEL. - The fortunes and misfortunes of the famous Moll Flanders.
646: DEIJS, J. - De Amsterdamse tram in het verleden en heden.
3826: DEKKER, MAURITS. - Amsterdam bij gaslicht.
8728: DEKKER, MAURITS. - Amsterdam bij gaslicht.
8972: DEKKER, D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der Gemeente Helder. [Den Helder]
4237: DELFGAAUW, LUCAS, EN DOLF OVERWATER. - Van Concordia tot Lucky Luyk. 31 voorbeelden van gemeentelijk woningbeheer in Amsterdam.
3426: DENNEN, J.M.G. VAN DER, ED. - The nature of the sexes. The sociobiology of sex differences and the 'battle of the sexes'.
8650: DENNERT, E. - Vom Sterbelager des Darwinismus.
5734: DERKS, AXEL. - Würzburger Kinderheilkunde im Wiederaufbau. Die Geschichte der Würzburger Universitätskinderklinik von 1945 bis 1962. Mit einem Ausblick bis 1985.
7823: DEVOE, SHIRLEY SPAULDING. - The Tinsmiths of Connecticut.
8405: DIARIST - The Ninth 6 Months. Sunday Times Diary of the War. August 1943 to Febr.1944.
8498: DICKENS, CHARLES. - Das Heimchen Auf Dem Herde. Eine Elfengeschichte.
9179: DICKENS, CHARLES. - The old curiosity shop.
9172: DICKENS, CHARLES. - Sketches by Boz, illustrative of every-day life and every-day people.
9173: DICKENS, CHARLES. - Little Dorrit.
4910: DIEDERIKS, HERMAN. - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
8989: DIJKEMA, KEES E.A. - Van landaanwinning naar kwelderwerken.
9031: DIJKSHOORN, JET, EN STEPHAN STEINMETZ - Tuindorp Nieuwendam. Zestig jaar wonen 1926-1986.
8426: DILLMONT, THÉRÈSE DE. - Encyklopaedie Der Weiblichen Handarbeiten
7911: DILLMONT, THÉRÈSE DE. - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten.
2139: DOES, J.C. VAN DER, J. DE JAGER EN A. H. NOLTE. - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam.
6502: DOES, J.C. VAN DER. - De vrijheid voorgestreên.
9165: DOFF, NEEL - Keetje.
9078: DOHLE, THEO, E.A. - Afscheid van een Amsterdamse kolos. Het verhaal van het Jan Swammerdam Instituut.
3768: DOHMEN, JOS, EN OSCAR STEENS. - De ideale gemeenschap. Civitas Academica Amstelodamensis tussen 1948 en 1989.
1950: DOKLSSDAL, MILAN, ED. - Human growth and physical development.*
7970: DOKTER, BETSY. - Rembrandt aan de Amstel. Wandelen en fietsen in het spoor van de meester.
9019: DOKTER, BETSY. - George Hendrik Breitner - een wandeling door Oud Amsterdam.
8898: DOLK, TH.F.J.A. - De geschiedenis van het Gemeenlandshuis van Delfland te Delft.
8884: DOLK, TH.F.J.A. - Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland.
8943: DOM, E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel.
5466: DONGEN. J.A. VAN. - De zieke mens in de beeldende kunst.
9118: DONLEAVY, J.P. - Fairy tales of New York.
8214: DOORNINCK, MARIEKE VAN, EN ERIKA KUIJPERS. - De geschoolde stad. Onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw.
5694: DORLAND, W.A. NEWMAN. - The American illustrated medical dictionary.
7399: DOSTOIEVSKY, FEDOR. - Poor Folk.
7932: DOUWES, F.G.M. - Gids ter voorlichting van Ouders in de keuze der school of inrichting, welke hun kind zal bezoeken, wanneer het de hoogste klas der Lagere School met goed gevolg heeft doorlopen.
4486: DOYLE, ARTHUR CONAN. - Sherlock Holmes. The complete long stories.
9074: DRAISMA, EIBERT - Jordaancanon. Korte wandeling door de historie.
1600: DREESMANN, CÉCILE. - Steekspel.
6147: DREVER, JAMES. - A Dictionary of Psychology.
4593: DREYFUS, JOHN. - William Caxton and his quincentenary.
8981: DRIFT, P.A. VAN DER - Volkshuisvesting. Deel I: Algemeen exposée. Deel II: Commentaar op de woningwet.
9047: DRIJFHOUT, G.C.J. - De gouden mijlpaal. Gedenkboek, uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de woningbouwvereniging 'Eigen Haard', Amsterdam.
4278: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
3556: DUBRAY, JEAN-PAUL. - Eugène Carrière. Essai critique.
3565: DUHAMEL, GEORGES. - Mémorial de la Guerre blanche 1938.
3563: DUHAMEL, GEORGES. - Positions françaises. Chronique de l'année 1939.
3606: DUINKERKEN, ANTON VAN, EN P.J.G. HUINCKS, RED. - Dichters om Oranje. Oranje-poëzie van Willem de Zwijger tot heden.
9167: DUNCAN, JANE. - My friend Rose.
8239: DUNCAN, JANE. - My friend Martha's aunt.
4340: DUPARC, H.J.A., EN J.W. SLUITER. - Lijnen van gisteren. 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer 1875-1975.
4446: DUPARC, H.J.A. - Trams in en om Amsterdam.
9082: DUYFF, W.T., RED. - Van structuurplan naar stadsplan?
163: DUYN, ROEL VAN. - Het wonder van Amsterdam.
8284: DWELLY, EDWARD. - The illustrated Gaelic-English dictionary.
214: ECK, J. VAN. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
5672: EDEN, P.H. VAN. - Verbandleer.
937: EDWARDS, J.H. - Human genetics.*
3912: EEGHEN, I.H. VAN. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
2148: EEGHEN, I.H. VAN. - Een Amsterdams grachtenboekje uit de zeventiende eeuw. Het plaatwerk van Cornelis Danckerts.
5192: EEGHEN, I.H. VAN, L. JANSEN EN B.A.M. KROON. - Bewaard in het hart.
3672: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische Handel, Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, Commissarissen tot de Graanhandel en Commissie voor de Graanhandel.
6353: EEGHEN, I.H. VAN. - Rembrandt aan de Amstel.
5029: EERD, IRENE VAN, EN BERNIE HERMES, RED. - Pluriform Amsterdam. Essays.
6962: EGTEN, KEE VAN. - Kaantjes braden. Herinneringen aan tante Naatje.
7581: ELENBAAS-BUNSCHOTEN, E.W.A., ET AL., RED. - Uw Amsterdam.
4290: ELIAS, JOHAN E. - Het geslacht Elias. De geschiedenis van een Amsterdamsche regentenfamilie.
6737: ELIOT, T.S. - The Cocktailparty. A comedy.
8810: ELIOT, GEORGE. - Middlemarch. A study of provincial life.
8775: ELZINGA, S. - De verbondenheid van het sociaal-economisch onderwijs. (Nationaal en Internationaal).
8761: ELZINGA, S. - De grondslagen der maatschappijschool.
2125: EMEIS JR., M.G. - Brand in Mokum.
143: EMEIS JR., M.G. - Ken je Amsterdam? 2e bundel.
588: EMEIS, M.G. - Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
654: EMEIS JR., M.G. - Open de poort! Historische schets van Leidsestraat-Koningsplein-Leidseplein.
9054: EMEIS, M.G. - Amsterdam en Hajenius sinds 1826.
9107: EMERY, CARLA - The encyclopedia of country living. An old fashioned recipe book.
6873: ENDT, DAVID. - De godenzonen van Ajax.
3135: ENDTZ, L.J. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school.
5570: ENGEL, S., EN M. BAUM. - De zorg voor den zuigeling. Een handleiding voor ouders en verpleegsters.
5050: ENGELS, J.TH. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis, Aalmoezeniersweeshuis, Diakonieweeshuis, Sociaal-agogisch Centrum.
8611: ENQUIST, PER OLOV. - The royal physician's visit.
6200: ERWOOD, P.M.E. - The Railway Enthusiast's Guide.
9140: EVANS, JOAN - The Conways. A history of three generations.
6915: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam.
7645: EYLDERS, JOHN. - Eylders. Het leven van een tegendraadse Amsterdammer.
7424: FAIRHOLT, F.W. - Costume in England. A history of dress from the earliest period until the close of the eighteenth century.
3335: FALGER, VINCENT S.E. - Evolutie en politiek. Biopoliticologische verhandelingen.
8786: FALGER, V.S.E., C.A. BEEMSTERBOER-KÖHNE EN A.J. KÖLKER - Nieuwe kroniek van de Beemster.
6317: FEDDER, HENK. - Rijmsilhouetten van Amsterdam.
5625: FEER, E. - Diagnostik der Kinderkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Säuglings. Eine Wegleitung für praktische Ärzte und Studierende.
5548: FEER, E. - Lehrbuch der Kinderheilkunde.
5117: FEITH, JAN. - Nieuwe geïllustreerde gids voor Amsterdam en omstreken.
6959: FEITH, JAN. - Op het Amstelveld. Mémoires van professor Kokadorus (den Echte!).
8210: FELDNER, FRITZ. - Wunderliches Werbarium. Die Werbung in der Karkatur - die Karkatur in der Werbung.
8765: FENNIS, PAUL. - Oud-West. 100 jaar verandering in beeld.
7960: FENNIS, PAUL. - Oud-Zuid. 100 Jaar verandering in beeld. Vondelparkbuurt, Stadionbuurt, Schinkelbuurt, Hoofddorperpleinbuurt.
971: FEREMBACH, D. - History of biological anthropology in France - part 2.*
2885: FEREMBACH, DENISE, ED. - Les processus de l'hominisation. L'évolution humaine. Les faits. Les modalités.*
9175: FERGUSON, JOHN - The man in the dark.
783: FERRARI, M.D. AND X. LATASTE, EDS. - Migraine and other headaches.*
461: FERWERDA, W.R. - Bacchus tussen rozen. Een reis door het wijngebied rondom Bordaux.
2697: FIGGE, UDO L., ED. - Semiotik: interdisziplinäre und historische Aspekte. Halbband I.*
9070: FIOLET, BOB, RED. - Amsterdam Nieuwendam. Aan de overkant van het IJ, van mensen en bedrijven die voorbij gingen, gebleven en gekomen zijn.
6084: FISCHER, F.H., P.J. MIJKSENAAR EN J.W.F. WEREMEUS BUNING. - De schoonheid van ons land, deel II. Amsterdam.
6824: O'FLAHERTY, LIAM. - The informer.
9139: O'FLAHERTY, LIAM. - The informer.
2723: FLOHR, HEINER, AND WOLFGANG TÖNNESMANN, EDS. - Politik und Biologie. Beiträge zur Life-Sciences-Orientierung der Sozialwissenschaften.*
8892: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Poldernamen in Rijnland.
7285: FOKKER, ANTHONY. - Flying Dutchman.
8617: FORTEY, RICHARD. - Life, an unauthorised biography. A natural history if the first four thousand million years of life on earth.
8559: FOUDRAINE, JAN - Wie is Van Hout... Een Gang Door De Psychiatrie
6113: FOWLER, H.W. AND F.G. FOWLER. - The Concise Oxford Dictionary of Current English.
879: FRANCE, ANATOLE. - Le petit Pierre.
7289: FRANKAU, P. - I Find Four People.
4168: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
3837: FREELING, NICOLAS. - Love in Amsterdam.
8206: FREER, CYRIL C. - The inner side of advertising. A practical handbook for advertisers, those engaged in advertising, & students.
2313: FREMANTLE, KATHARINE. - Beelden kijken. De kunst van Quellien in het Paleis op de Dam. Focus on sculpture. Quellien's art in the Palace on the Dam.
3307: FREUD, SIGMUND. - Totem and taboo. Resemblances between the psychic lives of savages and neurotics.
6461: FRIESWIJK, J.J. - De vogelwereld van het Amsterdamse Bos.
4134: FRINSEL, J.J. - Schapen over de Dam.
6348: FUCHS, J.M., EN W.J. SIMONS. - Allemaal op de fiets in Amsterdam.
4140: FUCHS, J.M., EN W.J. SIMONS. - Nou hoor je het eens van een ander. Buitenlanders over Amsterdam.
8083: FUCHS, R.H. - Rembrandt en Amsterdam.
2079: FUCHS, J.M. - Amsterdam, een lastige stad. Rellen, oproeren en opstanden in de loop der eeuwen.
5538: GAAY FORTMAN, B. DE. - Medisch tuchtrecht voor geneeskundigen, tandartsen en vroedvrouwen (en oplossing van geschillen).
2029: GADAMER, HANS-GEORG, AND PAUL VOGLER, EDS. - Philosophische Anthropologie. Zweiter Teil.*
4788: GALSWORTHY, JOHN. - Over the river.
5646: GALTIER-BOISSIÈRE, ED. - Larousse médical illustré.
690: GANDHI, MAHATMA. - Mein Leben.
2110: GANS, M.H. - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940.
2879: GARDINER, SIR ALAN. - The theory of speech and language.
6188: GARMONSWAY, G.N. - The Penguin English Dictionary.
6212: GARMONSWAY, G.N., WITH JACQUELINE SIMPSON. - The Penguin All English Dictionary.
4380: [BREDERO] GARMT STUIVELING, RED. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven.
6997: GAST, C.D. EN C.J. VISSER. - De geschiedenis van het oude dorp Amstelveen.
2133: GEBHARD, ANNIE C. EN ANTON VAN DER VET. - Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
7951: GEEMERT, KO VAN, EN KAREL WARMENHOVEN. - Van Artis tot Zeeman. De Amsterdamse Plantage en Weesperbuurt van A tot Z.
3076: GEERTS, J.M. - Beginselen der plantkunde.
8968: GEERTSEMA, C.C. - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen.
7907: GEFFROY, GUSTAVE. - Les musées d'Europe. La Hollande.
2070: GELDER, LEO VAN, ET AL., EDS. - Liber amicorum Prof. Dr. P.H. Damsté.*
72: GELDER, A. MARGARETHA VAN. - Amsterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
1787: GERLINGS, P.G., AND W.H. STRUBEN. - Proceedings of the Fifth International Congress of Oto-rhino-laryngology.*
2181: GERRETSON, C. - Amsterdam hoofdstad. Het historisch recht op de constitutionele rang en titel gestaafd.
8878: GESTEL, MARCEL VAN. - De demon van Amsterdam. Roman.
8679: GEZONDHEIDSRAAD, CENTRALE. - Catalogus der bibliotheek.
7525: GILCRAFT. - Scouting out-of-doors.
9027: GIMPEL, CORN. J. - Amsterdam in de negentiende eeuw. 26 Afbeeldingen.
7180: GLAUDEMANS, MARC. - Amsterdams arcadia. De ontdekking van het achterland.
8640: [DARWIN] GLICK, THOMAS F., AND DAVID KOHN, EDS. - On evolution. The development of the theory of natural selection.
5200: GOCH, H.A. VAN. - Het Trippenhuis.
398: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes Werke. Vollständige Ausgabe in vierzig Teilen auf Grund der hempelschen Ausgabe.
5857: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in sechs Bände.
3199: GOLDONI, CARLO. - De Hollandse dokter.
5421: GOLDONI, CARLO. - Il Medico Olandese. De Hollandse dokter.
698: GOLDSCHEIDER, LUDWIG (ED.). - Die schönsten Gedichte der Weltliteratur. Ein Hausbuch der Weltlyrik von den Anfängen bis heute.
696: GOLDSCHEIDER, LUDWIG (ED.). - Die schönsten deutschen Gedichte. Ein Hausbuch deutscher Lyrik von den Anfängen bis heute.
754: GOLDSCHEIDER, LUDWIG. - Zeitlose Kunst. Gegenwartsnahe Werke aus fernen Epochen.
8477: GOODMAN, LINDA - Love Signs. A New Approach to the Human Heart
5157: GOOIJER, A.C. DE. - Op een voetstuk gezet. Standbeelden in Amsterdam.
9069: GOOIJER, A.C. DE. - Honder jaar Keizersgrachtkerk.
6596: GOUW, J. TER. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
6272: GOWERS, SIR ERNEST. - The Complete Plain Words.
2150: GRAFT, C.C. VAN DE. - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949.
8685: GRAHAM, PETER W., AND FRITZ H. OEHLSCHLAEGER. - Articulating the Elephant Man. Joseph Merrick and his interpreters.
5306: GRANCHER, J., J. COMBY AND A.-B. MARFAN, EDS. - Traité des maladies de l'enfance.
5471: GRANT, ROBERT P. - Clinical Electrocardiography. The spatial vector approach.
3012: GRÄSLAND, BO. - Reprint.*
9120: GRASS, GÜNTER - The plebeians rehearse the uprising. A German tragedy.
9146: GREENE, GRAHAM. - The tenth man. A novel
9161: GREENE, GRAHAM. - Our man in Havana. An entertainment.
9145: GREENE, GRAHAM. - The power and the glory.
5511: GREENHILL, J.P. - Principles and practice of obstetrics.
326: GREUP, G.M. - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
7531: GRIFFIN, F.W.W. - Rover scouting. Chats with rover scouts and their mates.
8180: GRISWOLD, GLENN, AND DENNY GRISWOLD, EDS. - Your public relations. The standard public relations handbook.
823: GROBSTEIN, CLIFFORD. - The strategy of life.*
3860: GROEN JR., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950.
3770: GROEN JR., J.A. - Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen.
2267: GROEN JR., J.A. - Het land rondom Amsterdam.
8687: GROEN, J.-J. - La dernière maladie et la cause de mort de Napoléon. Étude psychologique, historique en médicale.
4859: GROEN JR., J.A. - Tussen dijken en dieën. De geschiedenis van Amsterdam-Noord en zijn randdorpen.
7805: GROENVELD, S., RED. - Daar de Orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten, 1675-1975.
9037: GROFFEN, DIMPHÉNA, EN MARGRIET DE ROEVER, RED. - Terugblikken op Waterland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord.
6369: GROOT, REINDERT, EN SJOERD DE VRIES. - Vincent van Gogh in Amsterdam.
6290: GROOT, A.W. DE. - De Universiteit van Amsterdam in oorlogstijd.
9096: GROOT-WALIG, TH.P., EN J.A. DOORAKKERS - Gemeente en Vermaning. Korte geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente en Vermaning van Krommenie.
8757: GROOT, A.M. - Controle op bedrijfsbeheer en bedrijfsefficiency door variabele budgetteering.
8773: GROOT, DE A.D. - Universitaire democratisering. Van afdwingen en touwtrekken naar werkelijk overleg.
8589: GROTH, JOHN - Studio: Europe
8646: GUENTHER, KONRAD. - Der Darwinismus und die Probleme des Lebens. Zugleich eine Einführung in das einheimische Tierleben.
4372: GULDENER, H.T. VAN. - Amsterdam in de schilderkunst.
8695: GULIK, ROBERT VAN. - The Chinese maze murders. A Chinese detective story suggested by three original ancient Chinese plots.
4805: GUNTHER, JOHN. - Inside U.S.A.
8228: GUY, CHRISTIAN. - Une histoire de la cuisine française.
5620: HAAB, O. - Atlas der äusserlich sichtbaren Erkrankungen des Auges nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie.
5622: HAAB, O. - Atlas und Grundriss der Ophtalmoskopie und opthalmoskopischen Diagnostik.
6925: HAAFKENS, LYDIA, E.A. - Ontdek de Plantage Q14-R14-15. Een wandeling door de Plantagebuurt.
523: HAAK, B. - Regenten en regentessen, overlieden en chirurgijns. Amsterdamse groepsportretten van 1600 tot 1835.
9085: HAAL, HARM - Het hoofd van de stad. Amsterdam en zijn burgemeester tijdens het Interbellum.
3310: HADFIELD, J.A. - Dreams and nightmares.
8645: HAECKEL, ERNST. - Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie.
8656: HAECKEL, ERNST. - Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie.
5281: HAEN, ANTONII DE. - Rationis medendi continuatae.
8447: HAHN, MARY. - Praktisches Kochbuch Für Die Bürgerliche Küche. Mit 232 Abbildungen Sowie 12 Teils Farbigen Tafeln Und Dem Reich Illustrierten Abschitt `Der Tee- Oder Abendtisch'und Einen Anhang 'Eintopfgerichte'.
8407: HAINING, PETER. - Terror! A History of Horror Illustrations from the Pulp Magazines.
4913: HAITSMA MULIER, E.O.G., E.A. - Athenaeum illustre.
6889: HALBAN, JOSEF, AND LUDWIG SEITZ (EDS.) - Biologie und Pathologie des Weibes. Ein Handbuch der Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
8202: HALL, M.C. VAN. - Drie eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie.
3842: HALL, G. VAN. - Ervaringen van een Amsterdammer.
3068: HAM, ARTHUR W., AND THOMAS S. LEESON. - Histology.
5263: HAM, WILLEM VAN DER. - Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem.
6512: HAM, HENDRIK VAN DER. - Wie was dat? Straatnamen in Bos en Lommer.
3221: HAMILTON, DAVID. - Newtonian classicism and Darwinian institutionalism. A study of change in economic theory.
3212: HAMMOND, PETER B., ED. - Cultural and social anthropology. Selected readings.
8267: HANSEN, HENNY HARALD. - Knaurs Kostümbuch. Die Kostümgeschichte aller Zeiten. Mit 750 Bildern.
1963: HANSEN, OTTO. - Speech and language. A compendium in empirical sociobiology.*
9102: HAPPÉ, PETER, ED. - English mystery plays. A selection.
9101: HAPPÉ, PETER, ED. - Four morality plays. The castle of perseverance - Magnyfycence - King Johan - Ane satire of the thrie estaitis.
5109: HAPPEE, J., J.L.J. MEINERS EN M. MOSTERT, RED. - De Lutheranen in Amsterdam (1588-1988).
7534: HARGRAVE, JOHN. - The totem talks.
4983: HARLAAR, MARTIN, EN JAN PIETER KOSTER. - Stilstaan bij de oorlog. De gemeente Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog 1945-1995.
8049: HARN, KO VAN - Een typografische wandeling door Amsterdam. Letters en cijfers op straat.
6696: HARRADEN, BEATRICE. - Untold tales of the past.
3146: HART, BERNARD. - The psychology of insanity.
6496: HART, S. - Geschrift en getal. Onderzoek naar de samenstelling van de bevolking van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, op grond van gegevens over migratie, huwelijk, beroep en alfabetisme.
8731: HARTING. P. - De bodem onder Amsterdam, onderzocht en beschreven.
6966: HASSELMAN, C.J. - The Royal Colonial Institute at Amsterdam. Origin, scope, and future.
8237: HAVANK. - Spaanse pepers of de Spaanse getijden van Monsieur Carlier.
8437: HAYWARD, DU BOSE - Porgy
8398: O'HEAR, ANTHONY. - Beyond evolution. Human nature and the limits of evolutionary explanation.
6252: HECKER, O. - Vocabulaire systématique Français-Italien. Vocabulario sistematico Italiano--Francese.
4119: HEDDEMA, FRANS. - Groenwandelingen in Amsterdam.
3999: HEFTING, P.H., EN C.C.G. QUARLES VAN UFFORD. - Breitner als fotograaf.
9090: HEIDE, FINETTE VAN DER - De buitenplaats 'Wester-Amstel'.
5635: HEIJBROEK, N.I. ET AL. - Kinderziekten, voornamelijk met het oog op de behandeling.
6422: HEIJDRA, TON. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
8771: HEIJDRA, TON. - De Transvaalbuurt. en geschiedenis vol idealen.
2113: HEIJDRA, TON. - Kadraaiers en zeekastelen. Geschiedenis van het Oostelijk Havengebied.
9049: HEIJS, JAN - 10 Jaar Amsterdams Stadsjournaal, 1974-1984.
4111: HEINEMEIJER, W.F., M. VAN HULTEN EN H.D. DE VRIES REILINGH. - Het centrum van Amsterdam. Een sociografische studie.
8682: HELD, ALFRED. - Les alcaloïdes de l'opium.
8839: HELLENBROEK, ABRAHAM. - De Evangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname evangelische prophetien; in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. Vierde deel.
4940: HELLENDOORN, JAN COEN, EN JOHN LEVIE. - Amsterdam hoofdstad?
9114: HEMINGWAY, ERNEST. - Hemingway. The Viking portable library, edited by Malcolm Cowley.
4481: HEMINGWAY, ERNEST. - The old man & the sea.
2025: HEMMINGER, HANSJÖRG. - Der Mensch - eine Marionette der Evolution? Eine Kritik an der Soziobiologie.*
7164: HEN, P.E. DE, E.A. - Om het behoud van een explosieve stad. Werk en welvaart in Amsterdam 1961-1985.
8887: HENKET, N.H., E.A. - Beschoeiingen en bekleedingsmuren atlas.
4872: HENNEKES, C. (RED.) - En de klok loopt door.
6680: HENNELL, T. - British Craftsmen.
5293: HENOCH, EDUARD. - Vorlesungen über Kinderkrankheiten. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende.
2351: HERDER, T. DEN. - Oude gebouwen van Amsterdam.
9130: HERLIHY, DAVID, ED. - The history of feudalism. Selected documents.
8796: HERMANN, GEORG - Rosenemil. Roman.
2431: HERMANS, TILLY, E.A., RED. - Het land der letteren. Amsterdam door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
8992: HESLINGA, M.W. - De watersnood op Schouwen-Duiveland.
5631: HEUBNER, O. - Lehrbuch der Kinderheilkunde. I. Band.
9044: HEUKELS, ROB, EN ANNERIE SMELDERS - De wedergeboorte van een buurt. Twaalf jaar stadsvernieuwing in de Amsterdamse Kinkerbuurt.
8178: HEUSDEN, G.H. VAN. - Een eeuw adverteerkunde. De sociaal-economische en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten.
205: HEYDEN, A. VAN DER (RED.) - Sail Amsterdam 700.
4964: HEYDEN, A. VAN DER, AND BEN KROON. - Wunderbares Amsterdam.
612: HEYDEN, A. VAN DER, EN BEN KROON. - Kijk op Amsterdam.
5726: HEYN JR., JAN. - Holland hails you. Fact and figures about people, things and country for the use of the Allied soldiers serving overhere at the time.
1363: HILLIER, MARY. - Dolls and dollmakers.
8375: HIMMELFARB, GERTRUDE. - Darwin and the Darwinian revolution.
6096: HOBOKEN, W.J. VAN. - De historische achtergrond van Amsterdams grondwettige erkenning als hoofdstad.
4202: HOEK, K.A. VAN DEN, EN J.M. BREURE-SCHEFFER, EINDRED. - Dwalen door Amsterdam.
8102: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - De molens van Amsterdam in oude ansichten. Deel 3.
602: HOEKSTRA, HAN G., EN CAS OORTHUYS. - Dit is onze hoofdstad Amsterdam.
8608: HOEKSTRA, W.P.M., EN W.M. BEER, RED. - Evolutietheorie.
3161: HOES, M.J.A.J.M., EN S.J. NIJDAM. - Psychosomatische aspecten in de dagelijkse praktijk.
3325: HOEVE, J. VAN DER, ET AL., RED. - Praeventieve geneeskunde. Derde deel.*
4188: HOEVEN, H.W. VAN DER. - Het huys Amstel 51, voorheen Diaconie Oude Vrouwen- en Mannenhuis, thans Verpleeghuis Amstelhof.
6072: HOFMAN, W. - Amsterdam burgerwijkkaarten. Repertorium geschiedenis van schutterij en burgerwacht - genealogische gegevens van officieren.
4068: HOFMAN, W. - Amsterdam in oude ansichten.
6257: HOFMANN, C. - Naamgevers. Een keuze van woorden met historische betekenis.
5652: HOLLÄNDER, EUGEN. - Die Medizin in der klassischen Malerei.
8747: HOLLANDER, FRANKLIN. - Hausboote - houseboats - woonboten in Amsterdam.
7893: HOLMAN, THEODOR, E.A. - Museumplein (werk in uitvoering/work in progress).
8588: HOLROYD, MICHAEL - Lytton Strachey. A critical biography. The unknown years, 1880-1910. The years of achievement, 1910-1932.
4199: HOLSBERGEN, JAN WILLEM EN SJOERD. - Waar het gebeurde.
650: HOLTER, BEN TEN. - Amsterdam pubs. A pub-cawler's delight.
2453: HOLTER, BEN TEN. - Amsterdam op zak.
9060: HOLTKAMP, C.P.M. - De statie 'De Liefde' buiten de Raampoort.
7421: HONEY, W.B. - English Pottery and Porcelain.
8875: HONIG, G.J. - Catalogus der verzameling 'Jacob Honig Jsz. Jr.' in de Zaanlandsche oudheidkamer te Zaandijk. Tweede afdeeling: schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.
8705: HONIG, G.J. - Catalogus der verzameling 'Jacob Honig Jsz. Jr.' in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeeling - De boekerij.
8706: HONIG, G.J. EN J.C. VIS. - Geschied- en stamboek der familie Vis van Zaandijk.
8172: HOOG, P. DE, EN L. MELCHIOR. - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
5189: HOOGEWOUD, GUIDE, JANJAAP KUYT EN AART OXENAAR. - P.J.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860-1898.
2345: HOOGLAND, P. - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden.
7020: HORN, N.A. VAN, EN H.J. SCHOLTE. - Naar aanleiding van dertien Amsterdamse pakhuizen.
9184: HORNUNG, E.W. - Mr. Justice Raffles.
7961: HORST, DICK VAN DER, RED., E.A. - 'Aan 't schipryk Y...' Oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
8139: HOSMER, JAMES K. - The Jews. Ancient, mediaeval, and modern.
8198: HOTCHKISS, GEORGE BURTON. - Advertising copy.
8196: HOUREZ, FERNAND. - Traité de publicité directe.
3899: HOUT, GUUS VAN DEN, RED. - Vroomheid op de Oudezijds. Drie Nicolaaskerken in Amsterdam.
1228: HOUT, ROELAND VAN, EN KEES DE BOT, RED. - Themanummer taal, taalgedrag en methodologie.
3795: HOUTEN, E. VAN. - Amsterdamsche merkwaardigheden.
8654: HOWARTH, O.J.R., AND ELEANOR K. HOWARTH. - A history of Darwin's parish Downe, Kent.
6172: HOWAT, GERALD, GENERAL ED. - Who Did What, the Mitchell Beazley Illustrated Biographical Dictionary.
6209: HÖWELER, CASPER. - XYZ der Muziek.
8393: HOWELLS, WILLIAM. - Mankind in the making. The story of human evolution.
8975: HUET, A. - De zeewering aan den Hondsbossche en bij Petten.
5452: HUFELAND, C.W. - Enchiridion medicum oder Anleitung zur medizinischen Praxis. Vermächtnis einer funfzigjährigen Erfahrung.
3890: HUISKEN, JACOBINE, EN FRISO LAMMERTSE. - Jacob de Wit. De Amsteltitiaan. Jacob de Wit. The Titian on the Amstel.
98: HUIZINGA, DIRK M. - De stad der grachten.
7984: HULST, ROB VAN. - Uit het leven. De wereld van de Amsterdamse Wallen.
9071: HULST, B. - 350 Jaar Oude Lutherse kerk in Amsterdam. Terugblik en heden.
9137: HUMPHRIES, SYDNEY, ED. - Bacon's essays. Sydney edition.
8474: HUNTLEY, JANIS - Astrologie. De Complete Gids
8909: HURD, WILLIAM - Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten, van de Schepping der Waereld tot op den tegenwoordigen Tijd. Zevende deel.
9189: HUXLEY, ALDOUS. - The olive tree and other essays.
6843: HUXLEY, ALDOUS. - Crome Yellow.
3592: HUYGHE, RENÉ. - French painting. The contemporaries.
9067: IERSEL, KEES VAN - Damstadt. Feestprogramma 5 eeuwen Kalverstraat.
5429: IHLE, J.E.W., RED. - Leerboek der vergelijkende ontleedkunde van de vertebraten.
7406: IRVING, WASHINGTON [AND ARTHUR RACKHAM]. - Rip Van Winkle.
8699: JAAGER, JOHAN JACOB DE. - Origins of psychometry: Johan Jacob de Jaager student of F.C. Donders on 'Reaction time and mental processes' (1865).
8983: JAARSMA, W. - De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925. Honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland.
6231: JACKSON, E. HILTON. - Latin for Lawyers.
5656: JACOBI, E., AND KARL ZIELER. - Atlas der Hautkrankheiten mit einschluss der wichtigsten geschlechtlichen Erkrankungen.
8583: JACOBS, JOSEPH ED. - Celtic fairy tales.
7080: JACOBS, W.W. - Deep waters.
6834: JACOBS, W.W. - Odd craft.
7210: JACOBS, W.W. - Odd craft.
371: JACQUELIN, LOUIS, EN RENÉ POULAIN. - The wines and vineyards of France.
6731: JAMES, HENRY. - The golden bowl.
4049: JANS, HUUB, EN HANS VAN DEN BRINK. - Tropen in Amsterdam. 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen.
6429: JANSEN, L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening 1614-1964.
3678: JANSEN, TONY, EN JAN ROGIER. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistsiche gemeentepolitiek.
9008: JANSEN, B. EN J. BARDET - De autotunnel onder het IJ te Amsterdam.
173: JANSSEN, CORNEILLE F. - Het Paleis op de Dam.
2881: JESPERSEN, OTTO. - Language. Its nature, development and origin.*
6260: JOHANNSEN, HANO AND G. TERRY PAGE. - International Dictionary of Management.
8609: JONES, STEVE, ROBERT MARTIN AND DAVID PILBEAM, EDS. - The Cambridge encyclopedia of human evolution.
3651: JONG, HETTE DE. - De Jordaan. Kloppend hart van Mokum.
5010: JONG, A.M. DE. - Amsterdam bij nacht.
4968: JONG, HETTE DE. - Amsterdam en de Jordaan.
577: JONG EDZ, FRITS DE. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
7506: JONG, JO DE. - Weef-en borduurkunst met 67 figuren en 179 afbeeldingen.
3956: JONG, SICCO DE. - Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging. RAI 1893-1968.
8979: JONGE, D. DE - Moderne woonidealen en woonwensen in Nederland
4698: JONGE, C.H. DE. - Catalogus der schilderijen.
8903: JONKER HZN., HENDRIK - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960.
5404: JONXIS, J.H.P., H.K.A. VISSER AND J.A. TROELSTRA, EDS. - Aspects of praematurity and dysmaturity.
4047: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Herinnerings-album 1940-1945.
5312: JOYEUX, CH. - Précis de médecine coloniale.
5832: JULLIAN, PHILIPPE, ED. - Dictionnaire du snobisme.
2218: JURRES, J.H. - Romantisch Amsterdam.
688: JUSTI, CARL. - Diego Velazques und sein Jahrhundert.
9195: KAGAWA, AYA - Japanese cookbook. 100 Favorite Japanese recipes for Western cooks.
5662: KAISER, L., ET AL. - Taal spelling stijl in geneeskundige geschriften.
9170: KALFF, MARTIN. - Amsterdam in plaatjes en praatjes.
2335: KALFF, G. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. De letterkunde en het tooneel.
8319: KALFF, G. - De letterkunde en het tooneel te Amsterdam in de 17e eeuw.
7131: KALFF, G. - Huiselijk en maatschappelijk leven te Amsterdam in de 17e eeuw.
8064: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
3137: KAM, B.J. - Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en1900.
8897: KAMP, A.F. - Proeve van beschrijving bij de Caerte vant Hontbos ende Zijplant.
7770: KAMP, A.F. - 's Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
2398: KAMP, J.E. VAN DE. - Mens, durf te leven! Grote figuren uit het cabaret in en om Amsterdam tot 1940.
640: KANNEGIETER, J.Z. - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam.
1749: KAPTEYN, T.S. - KNO reVU.*
4173: KAR, JAC. VAN DE. - De geschiedenis van de markt- en straathandel.
9158: KÄSTNER, ERICH - Emil and the three twins. Another book about Emil and the detectives.
3250: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
4272: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
8016: KEESOM, JOLANDA, RED. - Wonen. Woning. Wet. 100 jaar Woningwet.
8629: KEITH, ARTHUR. - A new theory of human evolution.
8965: KELLER, GERARD - Een zomer in het Noorden.
5179: KEMME, GUUS, EN CASPER WICHERS. - Honderd gezichten op het Damrak.
8997: KEMPER, P.H. - Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede. Teekeningen.
4032: KEMPERS, MART, RED. - In de draeck.
8578: KENNAN, GEORGE F. - Soviet-American Relations 1917-1920. 2 Vols: Russia Leaves the War and the Decision to Intervene
8836: GEREFORMEERDE KERK - De CL psalmen benevens de lofzangen in de Gereformeerde Kerk in gebruik, voor den zang gevariëerd; gesteld op de G sleutel met een becijferde bas, door eene zeer kundige hand, voor 't orgel, clavecimbaal, de fiool, fluit en andere muzijk-instrumenten.
5064: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
7277: KEVERNE, RICHARD. - The Havering Plot.
3781: KEYSER, MARJA. - Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw.
3631: KIELICH, WOLF. - Jordaners op de barricaden. Het oproer van 1934.
7634: KIJNE, HUGO. - Geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging 1963-1973.
5623: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR KINDERGENEESKUNDE. - De ontwikkeling van de kindergeneeskunde in de afgeloopen 50 jaar.
1365: KING, CONSTANCE EILEEN. - The encyclopedia of toys.
8371: KING-HELE, DESMOND. - Erasmus Darwin 1731-1802. Master of interdisciplinary science.
4625: KING PENGUIN LEEPER, JANET. - Edward Gordon Graig designs for the theatre.
8493: KINGLAKE, ALEXANDER WILLIAM - Eothen: Or Traces of Travel Brought Home from the East
5072: KISTEMAKER, RENÉE, MICHIEL WAGENAAR EN JOS VAN ASSENDELFT. - Amsterdam marktstad.
8023: KISTEMAKER, RENÉE, EN TIRTSAH LEVIE, RED. - Êxodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680.
9098: KISTEMAKER, PIET - Met sprongen door de Andijker historie.
3101: KLAAUW, C.J. VAN DER, EN G.J. VAN OORDT. - Technische termen ten gebruike bij het propaedeutisch zoölogische en anatomisch onderwijs aan Nederlandse universiteiten.
3099: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Doelstelling en ontwikkeling der anthropologie.
396: KLEVER, ULRICH. - Thieme's hondenboek. Handboek voor de hondenvriend.
4270: KLOEK, WOUTER. - Gewelfschilderingen in de Oude Kerk te Amsterdam.
7994: KLÖNNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam
9052: KLÖNNE, B.H. - Het Mirakel van Amsterdam. Met gebeden en litaniën benevens 10 afbeeldingen naar oude voorstellingen.
8954: KLUPPEL, J.A. - Vervolg op de nalezing tot de verzameling van stukken van 1388 tot 1598, betrekkelijk het Hoog-Heemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten.
3696: KLUYT, J.A., EN KO VAN DER LAAN. - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie.
586: KNAP, G.H. - The diligent city Amsterdam*.
8906: KNOTTENBELT, A. - Geschiedenis van een polder in het Hoogheemraadschap van Delfland. [Holiërhoekse en Zouteveense Polder]
5221: KNOTTER, AD. - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
9200: KNOX, THOMAS W. - The voyage of the 'Vivian' to the North Pole and beyond.
4517: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE. - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
2680: KOCH, WALTER A. - Evolutionäre Kultursemiotik. Skizzen zur Grundlegung und Institutionalisierung von integrierten Kultur-Studien.*
1971: KOCH, WALTER A., ED. - Kulturen in Distanz. Zwölftes Bochumer Kolloquium zur Evolution der Kultur.*
656: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam.
5086: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van plan Zuid. Geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
627: KOOIMAN, W.J. - De ronde Lutersche kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst.
4829: KOOT, TON. - En nu... Amsterdam in! Zwerftochten door Amsterdam.
177: KOOT, T. (RED.) - De glorie van Amsterdam.
2086: KOOT, T. (RED.) - De glorie van Amsterdam.

Next 1000 books from Serendipity

3/9