Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29214: - INDIE, VAN MUYEN -- Acte, deels in het Maleis, deels in het Chinees(?), dd Tertoelis pada hari 9-8-1919, uitgevaardigd door de rijksbestuurder van Soerakarta, btr. zuster C.A.M. van Muyen. Manuscript, getypt, folio, 1p.
29216: - WIJNBERGEN, VAN -- Verklaring van Syvert van Wijnbergen, heer van Horssen en Oldenaller, dd 5-12-1692 betr. Levantse handel. Manuscript met handtekening van S. v. Wijnbergen, folio, 1p.
29220: - BELGIË, ANTWERPEN -- Aantekeningen betr. regelingen in de kerken van St. Joris en St. Jacob te Antwerpen in de 17e- en 18e- eeuw. Manuscript, ca. 1800, 4°, 4p.
29232: - ZEEMAN -- Stukken betr. Prof. Dr. W.P.C. Zeeman. Deels gedrukt, deels manuscript. Ca. 15 stukken, ca. 50 p.
29284: - ROEST, RUST -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes in schuifhoes, van een meisje Roest (of Rust), oudste zuster van Manon E. Roest en zuster van Jacob Carel Roest, met 13 inschrijvingen uit de jaren 1833-1844.
29263: - GRONINGEN, 1795, VAN KNIJPHUISEN -- Propositie namens de burgergezelschappen te Groningen dd 28-9-1795, gezonden aan de president der kiezers en die der Municipaliteit, met verzoek snel de oranjegezinde bestuurderen te vervangen. Getekend door H. van Knijphuisen, voorzitter. Manuscript, folio, 2 pag.
10351: - Dichtregelen bij het graf van ... E.L. Eggenstein, eerste secretaris der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W., vervaardigd door ... S. Rondeau jr. en uitgesproken in de Luthersche Oude Kerk door ... C. van Hulst, leden derzelve maatschappij, 22-1-1820. z.p. 8º: [6] p.
10023: - Grafschrift voor ... Mr. Jacob De leeuw, dijkgraaf van ' s Graveland ... overleden te Amsterdam den 20sten en aldaar in de Nieuwe Kerk begraven den 27sten van wintermaand des jaars 1786. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1787. 8º: [4] p.
13241: - McSWEENEY Een nota (Hamburg 1936) en twee briefjes “on board the Cunard R.M.S. Saxonia” betreffende Norah McSweeney.
13243: - REYERS, VAN DER HEYDE, VERSTEEGEN, VAN GALEN, LAGERWEY Familiepapieren Reyers: transportacten, boedelinventarissen, correspondentie, gelegenheidsgedichten, lijkrede, papieren betr. de studie theologie in Utrecht, portret, paspoort, etc.
13244: - SMETS, HEERMA VAN VOSS, LAGERWEY Briefje van o.a. J.Arn. Smets en P.K. Heerma van Voss d.d. Amsterdam 1885, aan familie Lagerwey te Westbroek, 4 p.
13257: - TERHORNE, REKENBOEK, BRUNT, DE JONG Manuscript rekenboek voor de lagere school, 1824, samengesteld door Jan Brunt en overgeschreven door Bauke Annes de Jong te Terhorne. Een cahier, 4º, 86 p. Op eerste en laatste blad versierd in pennekunst, o.m. met gezicht op een rij huizen met drie torens (Terhorne?)
13262: - "FRIESLAND, FABRICIUS, VOLKSDICHTER Gedicht ‘Ik heb mijn pen in hand gekregen; ik was tot dichten weer genegen ...’ door Berent Fabricius uit Drachten, bijgenaamd Baern Lap, manuscript, plano, 2 p., ca 1740?"
13263: - ROME Tekst van een lezing “De Catacomben van Rome” door N.N., volgens aant. op schutblad gehouden te Harlingen, Berlikum en L. Vrouwenpolder in 1921, in Tjummarum, Workum, Franeker, Lollum, Sloten en Langerhouw 1922, in Varsseveld in 1923 en in Hattem in 1925, manuscript, 31 p.
8580: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
44559: - MARTINI --- Kwitantie d.d. 1801 van Martini, ontvanger in het Dep. van de Dommel. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
44610: - "BATENBURG, VAN; KUHN --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met een twaalftal losse blaadjes voor Daatje ..., 1857-1869, geschreven te Delft en Haarlem."
44613: - "GERBER; WEIJENBERGH; LISSE --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, waarschijnlijk van Carel Gerber of Carel Weijenbergh (op 6-8-1856 werd hij 11 jaar oud). Ca. 20 bijdragen uit de jaren 1857-1898 (hierbij 8 tekeningen, gedroogde bloemen en 2 borduursels)."
44667: - "AMSTERDAM; WERKENDEN STAND; VAN VALKENBURG; HEDDEN --- Kwitantie voor 1 week straatreiniging te Amsterdam ad 10 cents, van de My. voor den Werkenden Stand. 6x11 cm., gedrukt."
10546: - Uitboezeming bij gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging onzer geliefde ouders Joannes Henricus Schmier en Elizabeth Sebilla Smits, gevierd te Leyden den 14 february 1844. z.p. 8º: 11 p.
44467: - "BAZAS; DUCHAMPS; ST. MARC--- Acte van partage, d.d. Bazas 1827 betr. de families Duchamps, St. Marc. Manuscript, folio, 4 pag."
44465: - KANTONS FRANSE KEIZERRIJK 1812--- Instructie voor de presidenten der kanton-vergaderingen, Binnenlandsch Ministerie v.h. Franse Keizerrijk, 1812. Manuscript, folio, 32 pag.
44458: - "BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te 's Gravenhage. Manuscript, 4°, 5 pag."
44456: - "ASSEN, VAN; COUSIN--- Brief van C.J. van Assen, d.d. Leiden 1836, aan de generaal infanterie te Breda, betr. de doortocht van de heer Cousin naar Belgie. Manuscript, 4°, 1 pag., met afdruk lakstempel."
44436: - "JANSEN; ALLERLEI--- Twee cahiers 'Allerlei, verzameld door J.H. Jansen' met aantekeningen uit de jaren 1850-1870. Manuscript, 4°, ca. 350 pag."
44432: - "HAZERSWOUDE; BOUW TOLHUIS; HESSING--- Proces verbaal van openbare aanbesteding wegens het bouwen van een tolhuis aan de Tolboom nr. 2, aan de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude, d.d. 26-8-1829. Manuscript, folio, 15 pag."
44426: - "HOLWERDA; SLOOS; KATTENBUSCH--- Brief van J.H. Holwerda, rector van het gymnasium, d.d. Gorinchem 1877, aan Alb. Sloos te Winkel. Manuscript, 8°, 1 pag."
44425: - LOMMEL, VAN--- Brief van A. van Lommel S.J., d.d. Rotterdam 1877 over de geschiedenis van Alkmaar. Manuscript, 8°, 2 pag.
44420: - "BELGIE; BOCCABELLA; HOMBEEK; OPHORNBEKE; DU PRÉ--- Aanstelling van Cornelis du Pre tot substituut meijer van Ophornbeke alias Smalbrabant, in de plaats van wijlen Gillis Bertels. Ondertekend door Jules Boccabella d.d. Ophornbeke 28-5-1647. Manuscript, folio, 1 pag."
44419: - "NIVERLEE DE LA FORTELLE; TAILLEFER--- Brief van baron de Niverlee de la Fortelle, kamerheer Willem I d.d. Den Haag 1817 aan Louis Gabriel Taillefer (1769-1840) te Parijs. Manuscript, 4°, 2 pag."
44394: - "BELGIE; KONINGSHUIS--- Briefkaart van koningin Fabiola van Belgie, 1993 met fotoportret van haar en Boudewijn."
44391: - "LUTTERS; UTRECHT--- Briefje van mej. Lutters, op papier van fa. P.R. Lutters en Zonen, stukadoors te Utrecht, d.d. 1896, betr. kamerverhuur."
44389: - "MUCK; MUZIEK--- Portretfoto, prentbriefkaartformaat, van dr. Carl Muck, 'dirigent die zonder stokje dirigeerde' (in potlood op verso)."
44388: - KATHE KRUSE POPPEN--- Prentbriefkaart 'Vroolyk Paaschfeest' met afb. van Kathe Kruse poppen, ca. 1930.
44387: - "LEIDEN; ACADEMIEGEBOUW--- Mapje prentbriefkaarten 'Academie Leiden serie B', ca. 1910, uitg. H.J. v. Katwijk te Leiden, 12 stuks."
44329: - CORNETS DE GROOT--- Briefje van Cornets de Groot, d.d. Kraayenburg 1853, o.a. betr. Cornelis de Groot, ridder van St. Marcus. Manuscript, 1 pag.
44327: - SANTVOORT--- Kopie overlijdensacte Ootmarsum 12-3-1831 van Geertruy Santvoort, 40 jaar, klein tapperse, dochter van Eilert Santvoort, timmerman te Denekamp en Chr. Hazenkamp. Manuscript, 1 pag.
44326: - DOES, VAN DER--- Brief van J.W. van der Does, d.d. 1744, aan heer en neef secretaris Sautijn(?). Manuscript, 2 pag.
42830: [AITZEMA, LIEUWE VAN] - Herstelde leeuw of discours over 't gepasseerde in de Vereenigde Nederlanden in 't jaar 1650 ende 1651. Door L.V.A., Amsterdam, J. Benjamyn, 1652.
42910: [HULTMAN, G.C.] - Bibliographische zeldzaamheden. 's Hertogenbosch, Palier, 1818.
42996: - - Octroy voor die van Mydrecht, om de Groote Mydrechtsche Poel of Dwarssloot enz te mogen droogmaaken, gegeven (...) heeren staaten 's lands van Utrecht den 26-8-1789. Utrecht, Altheer, 1789.
43009: [FOKKE SIMONSZ, AREND] - Handboek der vaderlandsche historie, vervattende (...) alle de voornaamste gebeurtenissen die van den aanbeginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. Amsterdam, Fokke Simonsz, 1783.
42940: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, behelzende (...) Overijssel. 3 delen, Amsterdam etc., P. Schouten etc., 1781-1801.
42949: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van Spanje en Portugal. Amsterdam, Tirion, 1759.
45369: - ORANJE-NASSAU, VAN GESSELER--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, 25-10-1751, getekend J. van Gesseler en Fagel, manuscript, 1 pag.
45368: - DORDRECHT, REGENTENHOF DE LENG, V.D. SANTHEUVEL--- Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 21-5-1767 van een losrentebrief. Manuscript. Charter op perkament, zegels verloren.
45358: - STUERMAN, STUURMAN--- Briefje van Jan Fucniss Stuerman, d.d. In de St Jacob 30-12-1638, aan commissaris Croos.
45348: - "EVERWIJN, KLEINPENNING--- Pleitrede over de ""questieuse timmeragie in sake van Everwijn contra Kleinpenning"", manuscript, 18e eeuws, folio, 22 pag."
45351: - WESSELIUS, PIETER DE GROOT--- Brief van Joh. Wesselius, d.d. Leiden 1733, aan een vriend, manuscript, 1pag.
44944: - ADEL, DUITSE HUIS --- Getypt artikel 'Goedkeuring en viseering van kwartierstaten voor het Duitsche huis', door W.A. Beelaerts van Blokland, 1927, 11 pag.
44943: - OUDHEUSDEN, VAN --- Het geslacht der heeren van Oudheusden. Door F. Beelaerts van Blokland, overdruk Ned. Leeuw 1913, 13 pag. Handexemplaar van de auteur met zeer veel correcties en aanvullingen in handschrift.
44942: - MESDACH --- Aantekeningen betreffende het geslacht Mesdach. Door F. Beelaerts van Blokland, overdruk Ned. Leeuw 1903, 12 pag.
29344: - BROUGHAM, FAGEL -- Briefje van H. Brougham, aan de heer Fagel te Parijs, 19e- eeuws, manuscript, 2 pag.
23861: - Charte constitutionnelle, precede de la reponse de S.M. Charles X aux pains et deputes le 17-9-1824. Paris, A.J. Sanson, 1826, 16°, 16 pag., orig. printed covers.
10044: - Zege-zang aan mijne ... Oranje vrienden bij de herstelling van zyne doorlugtige hoogheid, den 20 September 1787. Leiden, J. Perk. 8º: 4 p.
10345: - Treurzang bij den dood van mijn veelbelovend eenigst zoontje Jan Gerrit Willem [hagedoorn] overleden den 21sten van wijnmaand 1819, in den jeugdigen leeftijd van ruim tien jaren. z.p. 8º: 9 p.
10346: - Ter gelegenheid van den ondertrouw van den Heer François Grimm en Mejufvrouw Christina Van eysden, binnen Rotterdam, den 30 oktober 1819. z.p. 8º: 16 p.
10102: - Neerlands schuld, gemaakt in de dagen der beroerte, afgedaan aan den regeerenden hertog Van brunswijk-Lunenburg, door het huwelyk van hoogstdeszelfs doorluchtigen zoon ... Carel George August, met mevrouw Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Orange en Nassau. Nagezang. Rotterdam, P. van Dijk en J. Hofhout 1790. 8º: 19 p.
10039: - Ter gedachtenisse van Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam, D. en J. Tol, 1787. 8º: 80 p. Op de titelpagina groot vignet door Th. Koning naar J.M. Alkens met silhouetportret.
10091: - Feest-zang op den geboortendag van Nederlandsch erfstadhouder ... Willem den vijfden, prince van Orange en Nassau, etc., den 8sten van Lentemaand 1789. z.p., z.j. 8º: 8 p.
12253: - BREDA Vers `logogriphe', gesigneerd F.J.N., geschreven in een vroeg 19de-eeuws notitieboekje. Op de eerste pagina in een andere hand een opdracht van een moeder aan zoon Henri, ter herinnering aan haar echtgenoot (= F.J.N.? de vader van Henri?), gedateerd Breda 1 december 1838.
11450: - KATWIJK, LYERE, WASSENAER, PARS Gravure van de wapens Lyere en Wassenaer met daaronder een vierregelig vers van A. P[ars], 18de-eeuws. 16x10 cm.
42798: - - Wegh-wyser vertoonende de besonderste vremde vermaecklyckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtighen. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1647.
10224: - Het treurgewaad na drie maanden opgelicht of samenspraak tusschen een bemoedigde en treurige christen wegens hunnen onlangs afgestorvene ... leeraar Jacobus Hinlopen, Utrechts oudsten predikant, overleden den 23 juny 1803 in den ouderdom van ruim 81 jaaren. Utrecht, P. v. Oort, 1803. 8º: 16 p. Incompleet, mist p. 3-6 en 11-14.
45197: - "BELONJE; SAINT LOUIS; BERGERON --- Dossier 'De afstamming van Saint Louis in de Nederlanden' afkomstig van Dr. J. Belonje. Manuscript. Brieven en aantekeningen uit 1977-1979, ca. 100 stuks."
10545: - Huwelykszang ter 25 jarige echtverbindtenis van ... Willem Baarslag en ... Cornelia Aletta Van hulst plegtig gevierd [te Amsterdam] den 27 november 1843. z.p. 8º: 14 verschillende gedichten van 1 tot 12 p. ieder.
52185: [LUZAC, ELIE], - De vaderlandsche staatsbeschouwers, deel IV, eerste t/m vierde stuk, Groningen etc., Groenewoud etc. [1787].
52183: - Hoofdbestuur der posterijen en telegraphie. Rijkstelegraaf. Afbeeldingen behoorende bij de handleiding voor de beoefening van den Technischen Kantoordienst, z.pl., 1901.
521: [CONCORDIA] - [Ledenlijst van de] Militaire sociëteit `Concordia' [in Nederlands-Indië]. Z.p., (ca. 1910). Modern geb., 21 p.
9813: - Huwelijkszangen voor ... Mr. Maximiliaan 's gravesande en ... Anna Van der aar de sterke d'esselickerwoude, plegtiglyk in den echt vereenigd te Woubrugge op den 16 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: 59 [2] 8 [4] p.
52038: [BOELEN, J.], - Beschouwing van de ontworpen communicatiemiddelen: de vaart over Pampus, de N-H spoorbrug, het centraal spoorwegstation door J.B., Amsterdam 1867, 30 pag.
51113: [SIMONS, GUILLIAUME] - Den Troost der armen, behelzende ligte en souvereine remedien tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen (...) des menschen lichaams. Deze druk is vermeerdert. Gedrukt na de copy van Gent. Dordrecht, Walpot, 1791.
51995: - N.V. Uitgeversmaatschappij Ae.E. Kluwer 1889-1939. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 1-7-1939. Deventer 1939, 45 pag., geill., 4o.
13284: - ADMIRAAL, VAN DER HOUWEN Foto’s van Simon Admiraal en Bep van der Houwen en hun kinderen, geb. ca. 1925. Ook foto’s van hun huwelijk. Voorts een pentekening van Sim Admiraal in de schoolklas op de Handelsschool Tymstra. 28 stuks.
13285: - DUMONT, VAN DERHAGE Foto van Henry Dumont, zoon van Henry Dumont sr en Cecil Vanderhage, ca. 1930.
12144: - VROOM Litho, 50x40 cm., van een jong meisje met roos, naast een tafeltje met snuisterijen. Haar onderlichaam is naakt en haar vagina is prominent naar voren gebracht. Het onderschrift in potlood: `Jeune fille à la rose. Epreuve d'artiste. Voor Jan en Eva. Jean Paul Vroom.'
12146: - WAL, DE Eigenhandig geschreven gedicht `De verlatene' door J. de Wal, ca. 1835. 8(: 2 p.
42734: H. DE B. - Reisgids ten behoeve van toeristen naar Marokko. Amsterdam, 68 pag.
52680: --- - Zamenspraak tusschen een Bildboer en een Harlinger, over de zaken van de grieteny van Het Bildt, waarin het caracter van den zo berugten grietman Hans Willem Aylva (alias) de Goude Aylva, en deszelfs gedrag, mitsgaders het voorgevallene in de grieteny van Het Bildt by de laatste stemming in 't helderst dagligt gesteld word. Z. pl. [1783].
52030: [VERRIJN STUART, C.A. E.A.], - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Centrale Commissie voor de Statistiek 1892-1917, 's-Gravenhage 1917, 136 pag., geïll.
51787: - Romanze von der Wittib und dem Keuschen Braeutigam ex fonte, Blaricum, Waelburgh 1925. Ingenaaid, 215 pag., nummer 92 van de oplage van 200.
52132: [VRIES, A. DE], - Lotgevallen van Costers woning, Haarlem 1851, 40 pag.
42529: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN] - Commentariolus de statu Confoederatarum Provinciarum Belgii, editio secunda (...) accessit de eadem materia Pauli Merulae. 's Gravenhage, Verhoeve, [colophon: Leiden, Ph. de Croy], 1650.
42689: [REITZENSTEIN, W.E. VON] - Die beste und bewahrteste Erfindung wider das Koppen der Pferde. Mit Kupfern erklaret. Uffenheim, [1764].
10149: - Lyk-dicht ter nagedagtenisse van vrouwe Anna Elizabeth Adriani, weduwe van ... Theodorus Feltman de beveren, in leven predikant te Utrecht, in het 78ste jaar hares ouderdoms overleden te Groningen den 5 van Bloeimaand 1794. z.p., z.j. 8º: 14 p.
52443: - - Contes lubriques & gaillards, par un honnete homme. Londen, Truelove, 1832.
52518: - - Trap der jeugd. Uitlgegeve door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 9e druk, Leiden, Mortier / Deventer, de Lange, 1811.
29370: - GUDE, VERZEN -- Cahier met ingeschreven verzen, ca. 1870, ca. 30 pag., 4° manuscript.
10216: - Op het overlijden van Vrouwe Johanna Maria Hoogvliet, echtgenoote van den Heere mr. Jan Van royen, overleden binnen Leyden den 30sten november 1802. z.p. 8º: 23 p.
49425: - LEIDEN, BANK VAN LENING--- Stukken betr. de Bank van Lening te Leiden, 1873. Folio, gedrukt, ca. 60 pag.
47107: - Regelement voor het collegie van meester regenten van het Huiszittenhuis te Leyden, Leiden 1836, 100 pag., geb.
12250: - "BRAAK, TER; OUD-VOSSEMEER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Cato ter Braak te Oud-Vossemeer, 1836-1838."
12179: - ZAANSTREEK, KARMAN Gedrukt Zaanlands voornaamste bijzonderheeden en gebeurtenissen van het afgeloopene jaar 1791, dichtmatig opgeschetst ... door Simon Karman Jacobszoon. Plano, 1 blad.
27394: - Feest-bundel Dr. Abraham Bredius, aangeboden den 18 april 1915, 2 delen: opstellen: afbeeldingen Amsterdam 1915, 315 + 105 pag., geïll.
10217: - "Lijk-cypressen van Abraham Blussé [bevat: Herdenking aan myne afgestorvene tweede gade Kornelia Pot, overleden den 27 febr. 1803; Aan ... Jacob H. Van den doorslag, bedienaar des H. Ev. ... te Dordrecht ten dage der begrafenis van zijne echtgenote ... Magdalena Cornelia Buck den 17 febr. des jaars 1803]. z.p. 8º: 8 p."
10211: - Ter gedachtenis der vijf en twintig jarige echtvereeniging van den Heer Jacob Van de kreke en Mejuffrouw Elisabeth Sinclair op den 24sten april 1802. z.p. 8º: 8 p.
41591: [ BOISSEVAIN, CH.] - Min oogstfeest 1842, 28 october, 1912, z.pl., 1912, 51 pag.
41662: - Dordrecht voorheen en thans. Gids voor ingezetenen en vreemdelingen, 2e druk, Dordrecht, Morks & Geuze 1897, 64+44 pag., geïll.
9779: - Ter zilveren bruiloft van ... Hendrik Bicker, oud schepen der stad Amsterdam en Vrouwe Klara Magdalena Dedel, gevierd den 11den der bloeimaand 1770. z.p., z.j. 4º: [12] p. Fraai sierpapieren omslag.
11339: - "DEUTEKOM, VAN; ALKMAAR Gedrukt biljet `lijst van goederen welke tussen 18 en 20 februari zijn gestolen ten huize van Gerrit van Deutekom, winkelier te Alkmaar', Alkmaar 22 februari 1839, ondertekend door de officier van justitie G. van Leeuwen. Folio, 1 blad."
52060: [TIMMER, H.?], - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc., Mortier etc., 1843.
52058: [SWART,N.], - Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel 1826.
45047: - "MEIJERINK; VAN DORTH TOT MEDLER; TERSTEEGE; BESSELINK --- Notieboekje in perkamenten band (met op achterplat het wapen van Veere). Inhoud: ca. 16 pag. met aantekeningen in handschrift betreffende de pachtbetalingen voor de boerderij Meijerink (Meijering) in Leessen."
61098: - - Manifest van Syne Konincklijcke Majesteyt van Groot Brittangjen, belangende de saeck van 't Palatinaet (...).
45612: - BERKENWOUDE, DE JONG--- Nieuwjaarswens van C.M. de Jong aan grootvader, d.d. Berkenwoude 1-1-1880, gecalligrafeerd en versierd blad, 1 pag. Manuscript.
45617: - GRAFT, V. MARLE, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1845, van Marle (schoolmeester?).
45217: - KEESER--- Brief van J.F. Keeser, d.d. 's-Hertogenbosch 23-11-1891 aan H.M. de koningin, waarin hij haar een aantal krantenknipsels aanbiedt, manucript, 2 p., folio.
45216: - ZUID-AFRIKA--- A convention between H.M. the Queen of (...) Great Britain (...) and the South African Republic, presented to both houses of Parliament February 1884. Londen, 1884. Gedrukt, 13 pag.
44966: - "DRENTHE; ELP; GROLLO; GARMINGE; DROUWEN --- Dertien oude foto's, ca. 13x18 cm., van oude Drentse boerderijen te Elp (4x), Grollo (2x), Garminge (4x), Drouwen (2x), ca. 1900."
44962: - "SLOTEN (NH); VAN SUCHTELEN V.D. HAARE --- GeKalligrafeerd album aangeboden op 31-12-1920 door de leden van de gemeenteraad van Sloten (NH) aan burgemeester jhr. A.H.P.K. van Suchtelen van de Haare, bij de opheffing van de gemeente. Oblong, 16 pag., met wapen van Sloten op de band."
52840: --- - Korte deductie gedaan, maken ende [...] gecommitteerde Raden [...] overgegeven uyt den naem ende van wegen mr. Hendrick Brouwer, hooft-officier der stad Leyden, impetrant in cas van revisie ter eenre, op ende jegens den advocaat mr. Reynier Rooseboom, eerst aenbrenger en nu gedaeghde in het voorschreven cas ter andere zijde [Den Haag 1679].
52914: --- - 't Leven van den waereldberuchten kapitein der moordenaaren, Louis Dominique de Cartouche [...] Vertaald uit het Frans. Vercierd met fraaije nieuwgesneden konstplaten. Nooit voor deeze zo gedrukt. Amsterdam, S. en W. Koene, 1801.
52917: --- - Dialogue entre Cartouche et Mandrin, ou l'on voit proserpine se promener en cabriolet dans les enfers. z. pl. [Epinal, Pelerin], [ca. 1900??].
52912: --- - 't Leven van den weereldberuchten kapitein der moordenaren Louis Dominique de Cartouche, behelsende een verhaal van deezelfs afkomst, opvoeding, ongehoorde gaauwdieveryen, gevangenneming, verwonderens waardige uitbreking der gevankenis, zeldsame verdediging en daar op gevolgde bekering en executie binnen de stad van Parijs. Uit het Fransch vertaalt, 4e- druk, Amsterdam, Johannes de Ruiter en zyn te bekomen by Geertrui de Ruiter, 1735.
52830: --- - Sententie by den raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Johan Breugel, voor desen commijs van den ghewesen ontfanger generaal mr. Philips Doublet, den elfden December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
45025: - "FARNESE; PARMA; DE TOURNON --- Brief van Octave Farnese, duc de Parme, d.d. Parma 17-11-1551, aan de kardinaal de Tournon te Venetie. Manuscript, 2 pag., 4°."
44959: - "MELCHIOR; ST. ELISABETHS GASTHUIS --- Exemplaar van de Catalogus van de Medisch-historische tentoonstelling t.g.v. het 100 jarig bestaan van de Ned. My. tot Bev. van de Geneeskunst, Amsterdam, 1949, met op omslag een tekening van een sectie. 195 pag., geillustreerd."
45371: - MILITARIA, OUDENAARDE EN DOORNIK--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 10-1-1710, manuscript, 1 pag.
12600: - SWEMMELAAR Handtekening van J.M. Swemmelaar, Leeuwarden 1769, 1 stuk.
12615: - TONEEL, MARIANNE SESSI Gedrukt `Coupletten [...] vervaardigd door den heer S... en in muziek gebragt [...] door den heer R. Benucci. Gezongen door madame Marianne Sessi op het Hollandsch Tooneel te Amsterdam op woensdag 29 mei 1816', 4 p.
4872: [UNGER, J.H.W. ] - Geslachtslijst der familie Unger. Z.p. 1889, 17 (eenzijdig bedrukte) bladen, met aanvullingen in handschrift. Geïllustreerd met getekend en gekleurd familiewapen, gebonden in geheel leren band.
12728: - AMSTERDAM, STEDELIJKE BELASTINGEN 1823-1824 `Overzigt der middelen welke eene oppervlakkige beschouwing der begrootingen van ontvangsten en uitgaven van de stad Amsterdam over 1823 en 1824 aan de hand geeft, om in het belang van den handel en der welvaart van dezelve stad het oogmerk eener verligting der belastingen op de minvermogende volksklasse drukkende, te bereiken...' Manuscript van 28 pp. Folio, ongetekend.
46220: - BINHOUT, MEDISCH--- Gezondheidspas voor Gerrit Binhout, d.d. Amsterdam, 15-9-1783. 1 blad folio, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
12946: - "KRUSEMAN, WILLINCK Album amicorum van een meisje Kruseman, in de vorm van een oblong doosje, met drie inliggende bijdragen: een borduurwerkje van Gerharda Willinck, Campen 1845; een landschapstekening van haar broer H. Kruseman, Amsterdam 1848; en een tekening van eendenjagers in een roeibootje, gemerkt J.B. 1853."
12916: - KALLIGRAFIE, VAN WINTER Negen bladen kalligrafie, ieder 37x46 cm., gesigneerd Pieter van Winter, 1754-1758.
12918: - KALLIGRAFIE, ZEEMAN, MARKEN Zes bladen kalligrafie door Jan Pietersz Zeeman te Marken, 1807 en 1812. Folio.
12924: - KEMP, VAN DER HEY, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blaadje met `Verjaargroet aan Willem Kemp', getekend `Van der Hey' en `oud 37 jaren den 13 september 1687', 14x20 cm.
12932: - KLAASSEN, 1606, DE PETIT Vers `1606' over Klaassen die zijn schip in een strijd tegen de Spanjaarden in de lucht liet vliegen. Ondertekend Emanuel de Petit. 4(, manuscript, 1 p.
12939: - KORN Gedeelte van een brief van Fr. Korn, doctor in de filosofie, filoloog en `Symboliker' aan Julian Schmidt.
12947: - KRUIJS Fragment-genealogie Kruijs, Leerdam. Manuscript, ca. 10 p., begin 20ste eeuw.
9585: - "Ten bruilofte van den Heere Jacob Sydervelt en Jonkvrouwe Maria Van Oosterwijk, echtelijk vereenigd in Amsteldam den 7den van louwmaand 1738. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. Alleen de gegraveerde titelprent door J. Punt, 1738, met allegorische voorstelling, de wapens van bruid en bruidegom, voorwerpen betreffende handel, klosjes en strengen zijde en op de achtergrond de buitenplaats ""van beider vromen voedster-vader"". "
30025: - DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
12242: - BOLLE, VAN BYLER, FAGAL Verklaring van Martinus Calthorp, `warden' van de Anglicaanse kerk te Londen, betreffende Catharina Bolle, huisvrouw van D. Wolf sive Wolfgang van Byler, betreffende het testament van D. Fabianus van Vliet, verleden te Antwerpen in 1804 (notaris Hendr. van Uffelen). Betreft o.a. de broers Franciscus en Jacobus Fagal. Londen 1808. Charter op perkament in het Latijn, zegel verloren.
11181: - "SCHREBER `Blason de la noble famille de Schreber'; tekening in kleur. 18de-eeuws (?). Motto: `Bien faire, rien craindre', 10x14 cm."
31069: - Schweizerischen Geslechterbuch. Jrg. 7, 1943. Zurich 1943, 22 + 967 pag., geb.
61239: - Le Luxambourg (mirrored)
12240: - "BOCHOVE, VAN; DANNENFELSER Poeziealbum van Marie ... te 's-Gravenhage, 1865-1871 (1889, 1917), 1 deeltje."
48983: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisplaat '26 Februari 1816 P.H.R.M. 1877', litho van Grolman, met afbeelding van moderne muzen en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
61127: - Forum Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
10720: - Dit keurig lied, dat men U biedt, dient door ouden en jongen, te worden gezongen ... Liza van Rossem en zijn bruidje, hebben in 't huwelijksschuitje, vijf-en-twintig jaren te zamen gevaren. z.p., z.j. 8º: [4] p.
12756: - BISTHOVEN, VAN Perkamenten blad met hoofdwapen en acht kwartierwapens, waarschijnlijk 17de-eeuws, zwaar beschadigd. Rechtsboven het kwartierwapen van Bisthoven. De andere niet leesbaar of niet ingevuld. 30x24 cm.
30098: - VLISSINGEN, COENRAADS PIETERSE -- Uitvoerig verslag der feestelijkheden bij de plechtige opening der haven- kanaal- en spoorwegwerken te Vlissingen door Z.M. Willem III op 7-10 september 1873. Door S.C. Coenraads Pieterse. Middelburg 1873, 56 pag. Gedrukt.
11320: - CARTOGRAFIE Gedrukt boekje Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden, steden &tc, voorkomende in de kaart van het Koningrijk der Nederlanden, nevens de letters of cijfers waardoor zij op dezelve aangeduid werden. Amsterdam, Mortier Covens en Zoon en J. ten Brink Gz., Z.j. 12(: 8 p.
11322: - "CHIJS, VAN DER; HANEGRAAFF Kwartierstaat van Leonard van der Chijs, zoon van Cath.Joh. van der Chijs (geb. 1822) en Constance Hanegraaff. Folio, 1 p. Met getekend wapen van Corn. Hanegraaff (1507). 8(: 1 p."
46181: - RUTTEN--- Portretfoto, 10x7 cm., van Felix Rutten, fotograaf P. Koekkoek te Leuven, z.j.
12239: - BLONDIN Programma voor een voorstelling van A. Blondin. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, [Den Haag, ca. 1900], 1 p., 4(, gedr.
44808: - ELDEN, VAN --- Brief van ds. W. van Elden, d.d. Utrecht 1908, met personalia over zichzelf, vader en grootvader. Manuscript, 3 pag.
44807: - VOGELS --- Brief van C.A. Vogels, d.d. Oude God (Antwerpen) 1953, betr. genealogische interesse. Mansucript, 1 pag.
44804: - LINDEN V.D. HEUVELL, VAN --- Brief en briefkaart van J.H. v. Linden v.d. Heuvell te Vlaardingen, 1945, aan G. Halwasse over heraldiek.
49274: - HANDEL, PORTO FRANCO--- Extract resolutien Staten Generaal 27-8-1751 betr. de bevordering van de handel in de Republiek en Porto Franco. Gedrukt, folio, 52 pag.
42678: [SUFFRIDUS SIXTINUS] - Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf, ghesticht door D.S. Coster, Amsterdammer. Amsterdam, Willem Jansz [Bleau], 1617.
52211: - Mengelingen in proza en poezy. Lectuur voor den beschaafden stand, Dordrecht, Houtrijve en Bredius, 1839.
45370: - VERVOER GOEDEREN, DE SCHEPPER--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, d.d. 24-10-1768. Manuscript, 2 pag., getekend De Schepper, Fagel.
45374: - SICCAMA--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 18-1-1785, manuscript, 1 pag., getekend Siccama en Fagel.
48934: - TEXEL, OUDE SCHILD--- Tekening, aquarel in grijs, van de haven en het dorp Oude Schild op Texel, 19e eeuws, 30x40 cm.
55884: --- - Extract Besluiten Departementaal Bestuur van den Rhyn, d.d. 13-6-1799.
55905: J.H. - "Prent: ""Willem Marianus de Jongh, schrijver van den brandbrief aan den heer Bogaardt"". Litho, gesigneerd J.H., uitgave van S.L.&Co. Borstbeeld van jongeman in uniform."
10212: - Hieronymi de Bosch, curatoris academiae Lugduno Batavae,carmen viro prudentissimo Rutgero Jano Schimmelpenninck J.U.D. ad pacem ambianensem Batavorum legato, confecta pace salva republica redeunti dicatum 2 junii 1802. z.p., z.j. 4º: 7 p. Fraai sierpapieren omslag.
13532: - JONQUIER Bklaadje van een album amicorum, getekend C.M. Jonquier, 1 p., manuscript.
35661: -
10104: - Gedachten op het leezen van De Haagsche Courant [betr. B. Bosch en Poortvliet] z.p. 8º: [4] p.
10111: - In effigiem Jo. Valckenarii Icti. z.p., z.j. 8º: [4] p.
17833: R., J. - Eene soldaten-familie. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
45052: - "ROTTERDAM; ZAAL --- Twee p.r.-prentbriefkaarten van jachtwerf C. Zaal te Rotterdam, 1939, 1936."
12228: - "BELASTINGEN, VERVENING, TAVERNEE `Nota' van F.J. Tavernee `wegens den oorsprong en het oogmerk der waarborgs- of afkoops penningen', 25 oktober 1847; folio, 18 p."
12230: - BERGH VAN EYSINGA, VAN DEN Gedicht `Theologia' door dr. H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga, 1 p, 4(, begin 20ste eeuw?
44967: - "OEMS; WEER; NIJS; HINLOOPEN --- Manuscript lijstje van genodigden bij de bruiloft van Claes Oems Weer, 1640. 4°, 1 pag."
52731: [ BERENDTZEN, HENR.] - Korte en bondige verhandeling over de bestaanbaarheid of onbestaanbaarheid der wydingen verrigt door de zogenaamde Janseniste bisschoppen, 2e- druk, Utrecht, C. Kribber 1769. [Gebonden met:] [Berendtzen, Henr.]Klaare en volledige verdediginge van het boekje genaamt 'Korte en bondige verhandeling [...] door B. Kluyt, Utrecht, C. Kribber 1769. [Gebonden met:] [Berendtzen, Henr.] Eenige dringende redenen om de welke zommige R.C. Priesters te Utrecht zig hebben verpligt geagt om de uitgeevers van zeker lasterlyk libel genaamt 'Historisch en beredeneerd verhaal, enz, te vervolgen in rechten, Utrecht, C. Kribber, 1770. [Gebonden met:] Volkoome verdediging van B. Kluyt tegen Mr. Johan Heydendaal, waar in alles wat door B. Kluyt in zyn boekje genaamt 'Vervolg der klaare en volledige verdediging, enz, is ten laste gelegd aan Richer, Quesnel, Van Espen, Vlaming en de hedendaagsche Jansenisten duidelyk wordt bevestigd. En de lastering van mr. Johan Heydendaal, dat die betigtingen zouden valsch zi
47646: - Zaanlandsch Jaarboekje, losse delen, ingenaaid, per deeltje ca. 200 pag. Geillustreerd met lithografien. Prijs per deeltje 18 euro.
47803: [HOGENDORP, G.K. VAN], - De schutterijen 18 october 1830, tweede druk, 's-Gravenhage, Kloots [1830]. Beschrijft de scheiding met Belgie.
51477: [BERNARD, FRANCOIS], - Aan zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfden (....) wegens de party in den tegenwoordigen toestand van 't gemeenebest te kiezen, door Een oprecht liefhebber des vaderlands, Holland 1783. Zonder omslag.
61102: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
29690: - ALKMAAR, BEGRAFENISKOSTEN KINDERLIJKEN -- ‘Alteratie en ampliatie van het 2e- art. op de keuren en ordonnatie op het begraven van kinder lyken binnen de stad Alkmaar’, dd. 29-11-1774. Groot blad plano, gedrukt (wed. J. Maagh) 1 pag. Wapen van Alkmaar in houtsnede.
18649: [WAGENAAR, JAN] - De Patriot. No. 1 (26 Juny 1747) - no. 16 (10 October 1747).
47982: - RUYTER, DE--- Programma feestviering 23-3-1907 ter herdenking van 300 jaar M.A. de Ruyter Concertgebouw Amsterdam, gedrukt, 8 pag.
47980: - SPELLING--- Een gevaar voor taal en beschaving? Brief van het bestuur der Ver. tot vereenvoudiging van onze schrijftaal, aan de staatscommissie voor de spelling, ingesteld bij KB 16-6-1916, Hilversum 1917. 26 pag., gedrukt.
47885: [CRAMER, MAJOOR GENIE], - Een jubileum der Genietroepen 1748-1898, Utrecht 1898, 20 pag., geb.
48900: - REIMERSWAAL, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Reimerswaal in de middeleeuwen, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens, 17e eeuw. Manuscript.
48899: - SWEERTS, LOPES--- Kwartierstaat (16 kwartieren) van Jacques Ferdinand Sweerts, Raad van Noord Brabant, gehuwd in 1664 met Cath. Loyse baronne de Kettler. 42x60 cm., met veel handgekleurde familiewapens. Manuscript uit de 17e eeuw.
48904: - "PESKI, VAN; KATENDRECHT--- Tekening van het huis 'Te Katendrecht', gebouwd door Frederik van Peski, getekend t.g.v. het koperen huwelijksfeest van Vincent van Peski en Emmy Intveld, 19-3-1914, door Frederika H. ......."
48901: - RAVEN, SCHNEITHER--- Gedenkplaat t.g.v. zilveren huwelijk te Haarlem van S.C. Raven en Q.M. Schneither 2 juli, 1857-1882. Groot blad, plano, gelithografeerd, beschadigd op de vouwen.
48903: - "PESKI, VAN; ZORKOCZY--- Portret van Elisabeth Johanna van Peski, geb. Rotterdam 20-11-1902, dochter van Vincent en Emily M. Intveld. Krijttekening in kleur, 41x31 cm., door Ilona [= waarsch. Gyula] von Zorkoczy (1873-1932)."
43078: - - Grondwet voor het koningrijk der Nederlanden. Haarlem, Enschede, 1861.
42966: [IMMERZEEL JR., JOHANNES] - Geschiedenis der belegering en kapitulatie van het kasteel van Antwerpen in 1832. Amsterdam, Immerzeel, 1833.
42921: - - Christelijke gezangen en liederen. Haarlem, v. Walré, Bohn en Loosjes, 1804.
42871: [WITT, JOHAN DE] - Declaratio ordinum Hollandiae West-Frisiaeque ex ipsis fundamentis regiminis Belgici desumpta. Leiden / Amsterdam, Maire / Elzevier, 1654.
43094: [HEYDEN, J.H. V.D.] - Souvenir de Dordrecht. Dordrecht, lithographie de F. Boger, [1857].
12224: - "BARNEVELD, VAN; BAAK Album met ingeschreven verzen, van Frederique van Barneveld, 1841-1877; 4o, fraai gebonden, goud op snee."
47974: - GENERALITEITSLANDEN, HUWELIJKSWETGEVING--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 12-7-1792, betr. de huwelijkswetgeving in de Generaliteitslanden (n.a.v. het Echt-reglement van 18-3-1656). 1 blad plano, gedrukt bij I. Scheltus, 1792.
47973: - FRIESLAND, DOOPBOEKEN, TROUWBOEKEN, LIDMATENREGISTERS--- 'Placaat omtrent het houden van aantekeningen van de ledematen der kerke, het doopen der kinderen en den persoonen die getrouwd worden', uitgevaardigd door de Staten van Friesland 28-2-1772. Gedrukt, 4°, 23 pag., in sierpapier omslag.
46280: - HONDEN--- Elf brochures betr. honden. Gedrukt, ca. 1940.
47995: - BLUCHER--- Gedicht Bluchers Arm, 10 pag., manuscript, 19e eeuws.
47994: - BARENDSE, DE LAPPER, HAARLEM--- Bijvoegsel der Bataviasche Courant d.d. 16-3-1822, met artikel 'Jan Barendse of Jan de Lapper'. Gedrukt, 1 pag.
47992: - LUCHTVAART--- Oorkonde d.d. 7-10-1959 waarbij de KLM dank betuigt aan geadresseerde wegens steun in de afgelopen 40 jaar. Plano, 1 pag., gedrukt.
48004: - HOOFT, P.C.--- Hooft herdacht 1581-1881. Speciaal nummer van Eigen Haard, 24 pag., geill., gedrukt.
47991: - MAARSSEN, NIEROP, BELASTINGEN--- Aanslagbiljet voor G. Nierop, Maarssen, 1827. Folio, deels gedrukt, 1 pag.
47993: - PREDIKBEURTEN, AMSTERDAM--- Drie predikbeurten lijsten, 55x11 cm., voor 11-6-1809, 25-12-1808 en 29-1-1809. Gedrukt (Van der Hey).
47989: - VLIEGEN, MUGGEN, GRUTER--- Circulaire 'Bestrijdt het vliegen- en muggengevaar'. 4°, 1 pag., gedrukt.
47986: - CIRCUS, COENEN--- Circulaire voor 2e Representation de Blondin, les heros de Niagara, in Paleis voor Volksvlijt, begin 20e eeuw. 2 pag., gedrukt.
47984: - HEUIJMANS--- Rekening van M. Heuijmans, mr. smid, d.d. Amsterdam 1898. 1 pag., manuscript.
47983: - MOBRON--- Rekening van E. Mobron, schilder, Amsterdam 1899. 1 pag., manuscript.
47985: - AMSTERDAM, STADSDRUKKERIJ--- Blad met 8 sluitzegels 'Stadsdrukkerij Amsterdam'. Gedrukt.
45238: - HOOFF, VAN --- 5 brieven of fragmenten van brieven van familie leden van Hooff, manuscripten, 19e eeuws.
47976: - FILM--- Brochure voor een filmcamera van de fa. Rothschloss te Berlijn: 'Rothschloss Aufnahme Apparat'. 8°, 8 pag., geill., gedrukt, ca. 1920?
47972: - LANGENBERG, NAAISTER--- Rekening van Judith Langenberg, naaister, voor mejuffrouw Muller, d.d. 1766-1767. Manuscript, 1 pag., met handtekening voor voldaan.
47971: - PUTTEN (GLD.)--- Brochure van het Herstellingsoord 'Huize Dennenhof' te Putten op de Veluwe, 1903. Gedrukt, 4 pag.
25602: [ WESTERHOUT, TH.] - "Woningbouwvereniging "" Werkendam vooruit "". Werkendam 75 jaar, 1913-1988, 152 pag., geb., geïll."
47969: - VERMEULEN--- Poesiealbum van mejuffrouw H. Vermeulen met 20 inschrijvingen uit 1881-1885 te Breda en 1885-1887 te Nijmegen.
47967: - TEGELS, BEISTERVELD--- Brochure voor Rembrandt-natuurtegels voor vloeren etc., uitg. fa. Joh. Beisterveld en Zoon te Utrecht. 8°, oblong, geill., 16 pag., ca. 1920?
47966: - DELMAS--- Rekening van fa. J. Delmas, Warmoesstraat Amsterdam, ca. 1880. 1 pag., gedrukt.
48009: - PARVE--- Genealogie Parvé, ca. 1580 - ca. 1800. 8°, 3 pag., manuscript, ca. 1930.
48002: - LEISTIKOW--- Bericht van een handels-informatiebureau betr. Joh. Anth. Mart. Leistikow, geb. Heino 1884, d.d. 1915, 2 pag., manuscript.
48027: - VRING, VAN DER--- Huwelijksaankondiging van G.T. v.d. Vring en W.J.H. Binnendijk, Alphen 1924. 1 pag., gedrukt.
48026: - VULPEN, VAN--- Overlijdensaankondiging van Anthonie L. van Vulpen, Alphen 1918, 1 pag., gedrukt.
29670: - LELIE, DE, MORRIA, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor Maria Theresia Morria, wed. Adrianus de Lelie, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, December 1821, folio, 1 pag, oblong.
29671: - MORRIA, VOS, V. DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart en de diensten voor Anna Maria Vos, huisvrouw van Casparus Morria, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, juni 1803, folio, 1 pag., oblong.
29672: - REIFFERT, VAN GIESSEN -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor zaliger Johannes Michel Reiffert in de R.K. kerk van A.H. v. Giessen te Amsterdam, dd. 3-3-1835, folio, 1 pag., oblong.
29673: - VOS, ONSTEIN -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart van Cornelis Vos, in de R.K. kerk van J.C. Onstein te Amsterdam dd. 9-9-1789, folio, 1 pag., oblong.
29677: - ZEELAND, WATERSTAAT -- Verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken door de Raad van den Waterstaat voor Zeeland (ingesteld 1860), dd. 1861. Gedrukt, folio, 124 pag., geb. in halflinnen band. Met aant. in handschrift in marge.
29678: - INDIË, DE LANGE -- Poesiealbum van Jeanne de Lange, dd. Batavia 1868-1871, met 13 inschrijvingen en enkele losse bijlagen.
29683: - POLANEN, LEENKAMER, RAVENS -- Publicatie van Jan Peter Ravens, stadhouder en griffier van de lenen van Polanen, dd. ‘s Hage 1754 betr. vernieuwing van hulde en manschap door alle leenmannen, aan de nieuwe leenheer Willem prins van Oranje. Groot blad met wapen van de Nassau’s, 53x39 cm., gedrukt.
29685: - WASSENAAR, RAAPHORST, AFZANDING -- ‘Reglement voor de oppasser van mijn afsandery, alsmede voor de schippers, dewelke zand komen halen’, 1 blad, 40x30 cm., gedrukt.
29687: - ARCHITECTUUR, BETON -- ‘Voorbeelden van cementine-constructie’, uitg. Technisch Bureau Moens & Beck, Bloemendaal [ca. 1905], 32 pag. gedrukt.
48012: - HAEMSTEDE, WITTE VAN--- Enkele artikelen uit de Alg. Konst- en Letterbode over Witte van Haemstede, 1825, geschreven door Snouckaert v. Schauburg en d'Yvoy van Mijdrecht. Gedrukt.
48014: - SCHEEPVAART, BALBIAN VERSTER--- De vaart om de noord, serie krantenartikelen door Omega (= J.F.L. de Balbian Verster), 1916.
48011: - SURINGAR, CNOOP KOOPMANS--- Inzegening van het huwelijk van Gerard Tj. Nic. Suringar en Alida B. Koopmans, 1832, onder voorgang van W. Cnoop Koopmans. 8°, 15 pag., gedrukt.
48015: - ALGIERS, BALBIAN VERSTER--- Het bombardement van Algiers, 1816, serie krantenartikelen door Omega (= de Blabian Verster), 1916.
48010: - LEESBERG--- In memoriam mr. A.F.A. Leesberg, door E. Everts, 1907. 4 pag. tekst + portret, gedrukt.
48006: - GRAUW, DE--- 'Genealogie van het geslacht De Grauw', [door A.A. Vorsterman van Oyen], manusript, 4°, 160 pag., gekalligrafeerd, gebonden in rood marokijnen band met goud opdruk.
47943: - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling, Breda 1912, 138 pag., geb.
25639: - Notulen van den raad der gemeente Alkmaar. Jaargang 1870. Alkmaar 1871, 348 pag., geb.
47915: [SCHULLER TOT PEUSUM, C.L.], - Verzamelde berigten omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort, 2 july 1600, Utrecht 1836, 116 pag., origineel papieren omslag.
43734: - Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoogopperwater op de rivieren de Lek, de Waal, de Maas en Merwede (.....) benevens de dijkregeling van al de dijkscollegien der Dienst-orde langs de rivieren, gearresteerd bij Koninklijk besluit 3-1-1821, Zaltbommel, Noman, 1821. 12o, van papieren omslag mist het voorplat, 4+30+ (2) pag.
47695: [ HEUVEL, H.W. E.A.] - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925, Utrecht [1925]. 47 pag., geïll., oblong.
47864: [SMISSAERT, H. EN J.W. SCHORER], - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929, 's-Gravenhage 1929, 59 pag., geb., geïll.
47852: [POOLE, L.G., LE], - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme Wees-en kinderhuis te Leiden, Leiden 1902, 40+89 pag., geb.
47830: [BERNS, J.L.], - Catalogus van de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, 1e en 2e gedeelte, Leeuwarden 1889, 15+95+254 pag., geb.
47825: - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 2e deel, Amsterdam 1885, 505 pag. los in de band.
48029: - BAUD--- Enige tientallen familieadvertenties en andere knipsels betr. de familie Baud, eind 19e en begin 20e eeuw, gedrukt.
48028: - KLEIJN, KLEYN--- Ruim 100 familieadvertenties Kleyn, Kleijn en Vaupel Kleyn, voornamelijk 19e eeuw, gedrukt.
29667: - LELIE, DE -- Gedrukt kaartje betr. het overlijden van Adrianus de Lelie, 65 jr., Amsterdam 30-11-1820. Lid van het Kon. Ned. Instituut. 8°, oblong, 1 pag.
48034: - BOIS, DU--- Twee briefkaarten van C. du Bois, d.d. Amsterdam 1910, aan Vorsterman van Oyen, over een door Du Bois geschreven levensbericht. Manuscripten.
48033: - STRIJEN, VAN--- Krantenartikel betr. installatie mr. C.H.Q. van Strijen als griffier van de Hoge Raad, 1900. 1 pag., gedrukt.
48070: - DEINSE, VAN--- Overdruk van artikel van J.H.L. van Deinse, De scheepswerven en het veiligheidsbesluit van 1913. 's Gravenhage, 1913, 11 pag., gedrukt.
48068: - "WAARD, DE; DE KLERK--- Twee (beschadigde) 19e eeuwse fotoalbums met 108 carte-de-visite en kabinetfoto's van de familie De Waard-De Klerk, met nog wat losse foto's, eind 19e eeuw."
48073: - TULDEN, VAN--- Krantenartikel betr. de 250e sterfdag van de Bossche schilder Theodorus van Tulden, 1919, gedrukt.
48066: - AULNIS, D' Brief van J.C.F. d'Aulnis, d.d. Baarn 1899. Manuscript, 2 pag., ter begeleiding van een gedrukte 'Genealogie d'Aulnis', 25 pag.
48063: - CUIJPERS OF CUYPERS--- Vijf brieven van of aan Ed. Cuypers, ca. 1960, betr. de schrijfwijze van de naam, met y of ij. Manuscripten.
48062: - "VRIES, M. DE; VAN MAERLANT--- Foto, 16x11 cm., van beeld Jacob van Maerlant door H. Pickery, 28-11-1874 aangeboden aan M. de Vries bij diens 25 jarig professoraat."
48061: - PALIER, HERTOGENBOSCH--- 'Iets over het geslacht Palier', 3 maart 1850. 15 pag., gedrukt, gebonden.
48060: - KNOTTNERUS--- Eenige familielijnen uit den stamboom van Johann Knöttner, geb. ca. 1580 te Eger (Bohemen), groot blad plano, door A.H. Stikker, Malang 1937, gedrukt.
48065: - SANDICK, VAN--- Genealogie van Sandick, 16e - 20e eeuw. Manuscript, 8°, 8 pag.
48058: - MUSLY--- Een tiental familieadvertenties Musly, 1e helft 20 eeuw.
48057: - FOKKER, LUCHTVAART--- Bulletin Fokker, Vol. 2, nr. 3, december 1925. 4°, 6 pag., gedrukt, geillustreerd.
48055: - LYNDEN, VAN--- 'Kwartieren van vrouwen gehuwd met heeren Van Lynden'. Groot blad plano, gedrukt.
48053: - REES, VAN--- Vijf knipsels van en over P. van Rees en R.P.A. van Rees, 19e eeuws en vroeg 20e eeuws.
48054: - GHEEL, REESSE--- Verslag 37e vergadering der Ver. in het belang van lijdende Nederlanders verpleegd te Gheel, 1929. 26 pag., gedrukt.
48052: - HEUTSZ, VAN--- Vier krantenartikelen over dood c.a. van J.B. van Heutsz, 1927. Gedrukt.
48047: - "LOON, VAN; BALDER--- Brief van Maud van Loon, d.d. Amsterdam 1980, aan Jan Balder."
48046: - BURKENS--- Genealogie Burkens, 18e-20e eeuw. 8°, 4 pag., getypt.
48051: - HOUTEN, VAN--- Brief van B.A. van Houten, d.d. Amsterdam 1849, aan H.L. Oort te Gravenhage, 1 pag., manuscript.
48045: - COEN--- Vier krantenartikelen over J.P. Coen, ca. 1930, gedrukt.
48042: - NYENRODE, ONNES--- Krantenartikel door Omega (= de Balbian Verster) 1914 'Een kasteel aan de Vecht'. Gedrukt.
48044: - MORRIS--- Genealogie Morris, nu van Braam Morris, 17e-19e eeuw. 8°, 5 pag., getypt.
48041: - LINNAEUS, HARDERWIJK--- Overdruk van een artikel van F.W.T. Hunger en C.P.J. Penning over het borstbeeld van Linnaeus te Harderwijk (1937), 7 pag., met foto.
48040: - DAVIDS, J.I. DE HAAN--- Brochure van A.B. Davids 'Over significa'. Amsterdam, Emmering, 1919, 29 pag., gedrukt.
48038: - "BRUHL, VON; VON BIEBERSTEIN--- Brief van Ferdinand graf von Brúhl, d.d. Berlijn 1882. Manuscript, 8°, 2 pag."
4808: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Genealogie van de familie Sijthoff. Leiden z.j., 33 p.
47816: - Stormramp 1927, oblong fotoboekje, uitg. W. Stempher te Deventer, met 10 reproducties van foto's.
48138: - GRAFHORST, VAN--- Brochure door J.H. van Grafhorst, ' Granuline tegen tuberculose', Rotterdam 1913, 31 pag., gedrukt.
48137: - "BORCH, VAN DER; BOSBOUW--- Proeven wegens het aanleggen van onbebouwde gronden tot dennen -of sparre-bosschen, door A.P.R.C. van der Borch te Verwolde, Haarlem, Plaat + Loosjes [1802], 8°, 8 pag., gedrukt."
48134: - DOORN--- Foto, 13x18 cm., van de kerk te Doorn, ca. 1930.
48132: - USA, INDIANEN--- 'Greetings from the Indian Country of the great southwest', leporello met 18 gekleurde afbeeldingen van indianen, 1940.
48131: - PLIVIER, THEODOR--- 17 foto's, 9x12 en kleinere formaten van de Duitse letterkundige Theodor Plivier (Plevier), uit zijn matrozentijd te Kiel.
48128: - DUITSLAND, TIJDSCHRIFTUITGEVERS--- Foto, 18x24 van Der Tisch der Berliner Verleger, 24-6-1938 (aangeboden door Reichsverband der Deutschen Zeitschriftverleger).
48126: - EINDHOVEN--- 2 foto's, 18x24 cm., van huizen aan Guido Gezelleplein Eindhoven, ca. 1930.
48127: - GOEIJ, DE--- Foto, 18x14 cm., van dr. W. de Goeij, 25 jarig jubileum De Spaarnestad.
48123: - ORANJE-NASSAU, MAURITS--- Foto van prins Maurits (1843-1850).
48119: - IJSSELSTEIN--- Zes foto's, ca. 16x18 cm., van gezichten in IJsselstein, 1941.
48118: - UTRECHT--- 17 foto's, ca. 18x24 cm., van stadsgezichten in Utrecht en details van de Domkerk, ca. 1930.
48112: - MUZIEK, PERE LACHAISE--- 8 foto's, 13x18 cm. van grafmonumenten op Pere Lachaise te Parijs, ca. 1960.
48110: - DOUWES--- 2 foto's, 18x24 cm., van afscheid J. Douwes als redacteur Libelle 30-12-1960 te Haarlem.
48104: - BAHR--- Nach 25 Jahren. Lieder von Lieb und von Leide, Amsterdam, Vrolijk, 1926. 8°, 78 pag., geb., gedrukt.
48102: - "HERWAARDEN, VAN; OPHEUSDEN--- ' Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden 29-7-1855 (de dood van ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger'. Wageningen 1855. 8°, 16 pag., gedrukt."
48109: - DURBIN, FILMSTER--- Zes foto's, 18x24 cm., van de filmster Deanna Durbin, ca. 1946.
48100: - KEUCHENIUS--- 3 artikelen in Bataviaasch Handelsblad 1871 betr. mr. L.W.C. Keuchenius. Gedrukt.
48116: - TROELSTRA--- Foto, 18x24 cm., van standbeeld Troelstra te Amsterdam, ca. 1960.
48098: - MOLL--- ' On the alleged decline of science in England, by a foreigner' [= G. Moll], London 1831, 2+33+8 pag., gebonden in half perkament.
48097: - BOERS, MUZIEK--- Jubileum J.C. Boers, 1812-1892. Tekstboekje voor het feestconcert te Delft 4-8-1892, 16 pag., gedrukt, met portret.
48122: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- 10 foto's en 2 negatieen van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
48095: - BOULET, HAGERAATS--- Veilingcatalogus antiek coll. J.A. Boulet, notaris te Cheribon, 1917, 12 pag., gedrukt.
48093: - CARRIERE, DE--- 4 knipsels betr. reunie familie De Carriere, 1962, gedrukt.
48094: - BROUWERS--- Brieflkaart van J.W. Brouwers, 1878, aan Vorsterman v. Oyen. Manuscript, 1 pag.
48096: - BONDT--- Aflevering 2-9-1796 van de Nw. Alg. Konst- en Letterbode, 4°, 8 pag., gedrukt.
48089: - MARGADANT--- Ca. 45 krantenknipsels over de zaak Margadant 1936, gedrukt.
48090: - NEUSS, VAN--- Brochure 'Henri van Neuss, archiviste, historien, et archeologue, door A. Hansay, Hasselt 1907, 12 pag.
48091: - MOSMANS--- Twee brieven van J. Mosmans, fa. Henri Mosmans muziekhandel, 's Hertogenbosch, d.d. 1900 aan Vorsterman v. Oyen.
48088: - EYSINGA, HUMALDA, MUZIEK--- Repertoire und Kritiken uber Gesangs-vortrage von C. van Humalde (jhr. van Eysinga), Leipzig [1900], 24 pag., gedrukt, met portret.
48092: - BEVEREN, DE--- Brief van C.L. de Beveren, d.d. Amersfoort 1884, manuscript, 2 pag.
48087: - WENNING, V. EYSINGA--- Brief van Heerke Wenning, d.d. Leeuwarden 1890 aan genealogen, betr. het geslacht Van Eysinga, lichtdruk, folio, 1 pag.
48084: - WIJK, DS. P.C. VAN--- 'Auto-biografie van P.C. van Wijk', 's Gravenhage, 1907, 60 pag., gedrukt.
48082: - HARDENBROEK, VAN--- Enige krantenrecensies van het dagboek van Van Hardenbroek, 1902, gedrukt.
48085: - WITKAMP, WIJCHEN--- Pieter Harme Witkamp geschetst bij de onthulling van het gedenkteken op het kerkhof te Wijchen, Amsterdam 1892. 19 pag., gedrukt.
43167: - - De volmaakte verwer, alles lerende wat er vereischt wordt om alle wollen en zijden, met alle kleuren, en hoeden schoon zwart te verwen, benevens de bereiding (...) van alle die soorten verwen, Nieuwe uitgave. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
48145: - TABAK, TACONIS, WIJNVELDT, NINABER, AMSTERDAM--- Tabakzakje met opdruk Tabaco Portorico bij Taconis en Wijnveldt, opv. van E.C. Ninaber en Zoonen te Amsterdam, en wapen, 19e eeuw.
48143: - TABAK, WESTINGHUYZEN, SPEENHOFF, ROTTERDAM--- Tabakzakje met opdruk ' Westinghuyzen en Speenhoff, Spaansche kaai te Rotterdam, begin 19e eeuw.
48150: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- Menu Hotel des Indes 25-8-1907 t.g.v. het huwelijk van koningin Wilhelmina, gedrukt, 2 pag.
48149: - STOOP, DRIESSEN, WIESSEE--- 'Gouden jubileum Wiessee 1904-1954'. In linnen gebonden album met ingeplakt gestencilde teksten en originele foto's, 1954.
48154: - STERNEBERG, TONEEL--- Fred. Sterneberg (1901-1987), Balans, van een leven op, met en voor het toneel. Typoscript van 516 pagina's, geschreven in Menton en Amsterdam, juli 1967-1969. gebonden in 2 linnen banden.
48156: - GRAVENHAGE, LOUISA STICHTING--- 'Bij het leggen van den eersten steen van het gebouw der Louisa-stichting aan het Alexandersplein te Gravenhage, 24-9-1887'. 1 pag., gedrukt, 4°.
48152: - "LEEUW, VAN DER; DELFT, KOSTSCHOOL BONN--- Poesiealbum van Willemina (Mien, Willem) van der Leeuw, met ruim 80 inschrijvingen uit 1873-1876 te Delft en 1876-1878 op kostschool te Bonn."
29647: - INDIË, SCHEURINK -- Besluit van H.M. Koningin dat de R.K. geestelijke W.J.A. Scheurink beschouwd kan worden als bezittende het radicaal van geestelijke van de 2e- rang in Indië, getypt, 1930, 1 pag.
29648: - HAITSMA -- Brief en briefkaart van Ds. J. Haitsma te Boskoop, aan mr. D. Bruins te Deventer, 1983, manuscripten.
29649: - SEVERUS -- Aantekeningen van A.C.J. de Vrankrijker over de patroon der wekers: St. Severus, ca. 1943, 4 pag., fotokopie van handschrift en getypte bladen.
29653: - "KAN, WIM; VELUWE -- Programma ‘Bedriegertjes’, Wim Kan, ca. 1955."
29655: - GOOI, WIELERWEDSTRIJDEN -- Programma Int. Wielerwedstrijden 28-8-1935, N.V. Gooische Wielerbaan. Gedrukt.
29656: - HILVERSUM -- 34 oude foto’s van Hilversum, ca. 13x18 cm., meest reproducties naar originelen.
29657: - SINGER, FRIEDLANDER -- Portrettekening in potlood door J. Singer 1948, voorstellende M.J. Friedlander, 26x20 cm.
29658: - HILVERSUM, VAN GESTEL -- De Hilversumse textielarbeiders 1850-1874, arbeids- en leefomstandigheden. Doctoraal scriptie door Johan van Gestel, A.dam V.U. 1980, ca. 90 pag., getypt.
29660: - GEELVINCK, GROENEWOLD -- ‘Drie woorden ter herinnering en behartiging toegereikt aan H.M. Groenewold door zijn heilwenschenden leeraar A.P. Geelvink, bij dezelfs vertrek van hier naar Nuttermoor op 30-10-1836’. 4°, deels gedrukt.
29661: - VELTMAN -- Portretfoto van H.C. Veltman jr., ca. 1900 fotograaf: Barclay, Londen.
48188: - KOORNDRAGERS AMSTERDAM--- Reglement voor het Korendragersfonds te Amsterdam, 1890, 8°, 4 pag., gedrukt.
48187: - BIER, KIRCHMANN--- Artikel: De Zuid-Hollandsche bierbrouwerij te 's Gravenhage, Het leven 1912, 2 pag., geill., gedrukt.
48182: - MOLYN, ROTTERDAM--- Artikel 'De vernis- en Japan-verffabriek der fa. Molyn en Co. te Rotterdam', 1906, folio, 4 pag., geill.
48185: - TABAK, MAASTRICHT, BALMA--- De stoom-tabakskerverij V. Balma te Maastricht. Extract Het leven 1916, 2 pag., gedrukt, geill.
48181: - NORD THOMSON--- Artikel 'Een bezoek aan de Nederlandsch-chemische fabriek van een welbekend industrieel in de hoofdstad'. [ca. 1905], folio, 2 pag., geill.
48179: - ROOSENBURG, BIERMAN--- Bericht uitloting Hypotheekbrieven van de Eerste Ned. Hypotheekbriefbank, 's Gravenhage 1918, 1 pag., folio, gedrukt.
48177: - STEVENS, ROTTERDAM, TAPIJT, WEVEN--- Knipsel uit Het leven 1912, betr. jubileum G. Stevens, van fa. W. Stevens tapijtfabriek Werklust te Rotterdam, geill., 1 pag.
48175: - MAASTRICHT, WEGEN--- Berigt eener geldleening (...) aanleg eens steenwegs van Maastricht tot de Geldersche grenzen, 1843, 4°, 3 pag., gedrukt.
48216: - VERZEKERING--- Tarief van de Binnenlandse vaart risico societeit te Amsterdam, voor het verzekeren van effecten, bankpapier, edelstenen etc., per post, 1904, 12°, 8 pag., gedrukt.
48172: - AMSTERDAM, BEURS--- Programma eener prijs-uitschrijving wegens een ontwerp tot een beursgebouw te Amsterdam, 1836, 4°, 3 pag., gedrukt.
48171: - INDIE, SEMARANG, HARTMAN, SIMON THOMAS--- Rede bij de opening der tentoonstelling te Semarang op 20-8-1914 door mr. H.W. Hartman. Gestencild, folio, 13 pag.
48170: - THEOLOGIE, OOSTERSE TALEN, N. TESTAMENT--- 'Fac-simile's eeniger Oostersche talen waarin de bijbel of het N. Testament gedrukt is'. Groot blad plano oblong, met vele lettertypes, in steendruk. Vervaardigd door J.G. Besler, gedrukt door Steuerwald te Dordrecht en verspreid door Contze en Overbroek.
48174: - NEDERLANDS PRODUCT, FOKKER, V. GIJN--- Brochure van de Ver. tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland. 19e eeuw, folio, 1 pag., gedrukt.
48167: - FERGUSON--- Briefkaart van H. Ferguson, Den Haag, 1926. 1 pag., manuscript.
48168: - ALCHEMIE--- Krantenartikel door A.F. van Beurden, De kunst der alchemisten of goudmakers, 1924, gedrukt.
48165: - POSTERIJEN--- Extract uit register besluiten staatsbewind Bataafsche Republiek, 6-12-1802. Folio, 4 pag., gedrukt.
48169: - BENTINCK, KNIPHAUSEN--- Points essentiels relatifs à l'affaire de la seigneurie de Kniphausen, appartenant au comte Bentinck (presentes au congres d'Aix-la-Chapelle). Folio, 3 pag., gedrukt, (1818).
48164: - VANDERBURGHT, GLAS--- Reclamebrochure van Ateliers voor glazeniers-kunst ..., 's Gravenhage, Wagenstraat 'Fenestra', 1948.
48166: - DIELEMAN--- Genealogie van de Nederlandse tak van het geslacht Dieleman, door J.E.J. Jurry, 1955, 5 pag., gestencild.
48160: - BREDERODE--- Publicatie van Heynrich van Brederode, d.d. 's Gravenhage 26-3-1657, betr. strandvonderij in de heerlijkheid Brederode. 1 blad plano, gedrukt (bij P. Casteleyn te Haarlem).
48161: - EPEN, VAN--- Pasfoto van de genealoog Van Epen, overl. 27-8-1930.
48159: - HORDIJK, DORDRECHT--- Exemplaar van de Koninklijke Courant d.d. 12-6-1807, plano, 4 pag., gedrukt.
48162: - N.S.B., POLITIECOMMISSARIS GRAVENHAGE--- Brochure van de N.S.B., 'Volksgenoten. Ernstige misstanden zijn in Nederland aan het daglicht gekomen'. Z. pl., [1935], 4°, 4 pag., gedrukt.
48157: - GOUWSLUIS, ALENSOON--- Gravure van penning op Gouwsluis, 1672, voor J. Alensoon.
48158: - RIJSWIJK, BEGRAVEN--- 'Vernieuwde keuren en ordonnantien gemaeckt op het begraven der dooden (...) als mede het overboecken van de graven binnen Ryswyck', 1 blad, plano, gedrukt (bij J. Rammazeyn te 's Gravenhage).
48155: - RIJN, W.A. VAN--- Ontwerp voor een reclamefolder voor het Genealogisch-Heraldisch Bureau W.A. van Rijn te Rotterdam, ca. 1930, tekening, 20+25 cm.
25532: [ PEZZL, JOHANN] - "Neue Skizze von Wien, Dritter und letztes Heft, Wien, Degen, 1812, 164 +(8) pag. Nur das dritte, aber ""meist fehlende"" Heft."
25533: [ PEZZL, JOHANN] - Skizze von Wien unter der Regierung Joseph des Zweyten. Vierte rechtmässige Auflage, Zweytes Theil, Wien, Degen, 1803, 240 pag. Nur das Zweite Theil ( von 2).
25545: - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan prof. dr. M.D. Ozinga, Assen 1964, 506 pag., geb., geïll., met stofomslag.
48268: - "GALEN, VAN; WEIJLL, TIEL, SHEPHERD--- Twee aquarellen, ieder 17x14 cm., met portretten van mr. Hendrik Jan van Galen (1773-1850) en zijn vrouw Anna Catharina Weijll (1782-1848). Gesigneerd Th.H. Shepherd 1823. In twee 19e eeuwse lijstjes achter glas."
48263: - DRENKELINGEN, ZWEMMEN--- A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. 18e druk, Haarlem 1938, 16 pag., gedrukt.
48267: - THEOLOGIE, GESCHIEDENIS, UNIVERSITEIT--- Enige honderden pagina's manuscripten, 4°, uit de eerste helft van de 19e eeuw betr. theologie en Nederlandse geschiedenis. Deels Nederlands, deels in het Latijn.
48262: - HAARLEM, VAN NES VAN MEERKERK--- Foto (17x12 cm.) van ramen in een zij- of achtergevel van een huis (te Haarlem w.s.) met tekst 'Vertoond bij het voorlopig getuigenverhoor op 6-12-1919 Van Nes van Meerkerk'.
48260: - HAARLEM, NOON--- 'De Haarlemsche noon', typoscript, 4°, 111 pag., zonder auteursnaam. De tekst is niet gelijk aan het artikel van J.F. Vregt 'De Haarlemsche noon' in Bijdragen geschiedenis Bisdom Haarlem.
48258: - HAARLEM, BRANDWEER, V.D. BROEK--- Tekstboekje 'In vuur en vlam', water en vuur-revue, door Henk Bakker, op te voeren door leden van de Haarl. Vrijwillige Brandweer, t.g.v. het 40-jarig jubileum van C.J. van den Broek, Haarlem [1936], 16 pag., gedrukt.
48254: - VERZEKERING, FIBBE--- Polis Levensverzekering-Maatschappij Utrecht d.d. 1-3-1951 t.n.v. A.J. Fibbe. Plano, 2 pag., manuscript.
48251: - FIBBE--- 'Diploma' t.g.v. de eerst H. Communie van Conny Fibbe, d.d. Haarlem 1928. 1 blad, deels gedrukt.
48247: - HAARLEM, ANKERSMIT, DUSTERBECK--- Drie acten van transport van het huis Van Eedenstraat 14 te Haarlem. Notariele acten 1922, 1969 en 1973.
48246: - SPOORWEGEN--- Treinkaartje 'Opening Schiphollijn', Leiden-Amsterdam Z. of Rai, d.d. 8-6-1981, 6x3 cm., gedrukt, karton.
48248: - STUDENTEN, AMSTERDAM, MUZIEK--- Liedboek der R.K.S.V. Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam, 1946, 63 pag., gedrukt.
48244: - SCHEEPVAART--- Statuten Middellandsche Zeevaart Compagnie N.V., 1933, 53 pag., gedrukt.
48242: - KONINKLIJK INSTITUUT INGENIEURS--- Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Reglement d.d. 1848, lijst van leden-oprichters 1847. Brochure, 37 pag., gedrukt.
48241: - GESTETNER--- Borchure Gestetner stencils, Muiderstraatweg, Diemen. 1 blad plano, gedrukt, ca. 1930?
48240: - JAARBEURS--- Verslag, balans, V en W rekening en exploitatierekening van de Ver. tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1925-1926. 4°, oblong, 22 pag., gedrukt.
48239: - TEXEL, VAN GEUNS, GESTRAND SCHIP--- Verslag eener ontlading door duikers van een met spoorstaven geladen kofschip gestrand en gezonken op de Noorderhaaks bij Texel, Haarlem, nov. 1845. Door J. v. Geuns en gericht aan A. Lipkens. 8°, 6 pag. Gedrukt.
48238: - APOTHEEK, AMSTERDAM--- Circulaire 'Zondagsrust in de Amsterdamsche apotheken', d.d. Amsterdam 2-7-1914. 4°, 2 pag., gedrukt.
48237: - HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NED.--- Plan en voorwaarden eener lening van 10 miljoen gulden aan te gaan door de Ned. Handel My, Amsterdam 4-5-1835. 8°, 4 pag., gedrukt.
48235: - SCHIEDAM--- Berigt eener negotiatie ten behoeve van de stad Schiedam, groot F 25,000. Folio, 1 pag., gedrukt.
48236: - SPOORWEGEN--- Bestek en voorwaarden eener geldleening groot F 1.200.000 ten laste van de Ned. Rhijn-spoorweg My te Utrecht, d.d. Utrecht 1-10-1881. 8°, 4 pag., gedrukt.
48234: - WESTENDORP, BISCHOFFSHEIM--- Berigt van fa. Westendorp en Co. en L.R. Bischoffsheim, d.d. Amsterdam 16-5-1837, betr. plan van een vereeniging tot gemeenschappelijk bezit van kansbiljetten in Ned. uitgestelde schuld. 4°, 4 pag., gedrukt.
48231: - HOGENDORP, SMAAK--- 'Mijn eerste levensjaar', album met babyboek en foto's betr. Robert Hogendorp, geb. Amsterdam 22-1-1950, zoon van W. (Harry) Hogendorp en Willy Smaak.
48230: - MOLKENBOER, VANSELOW, GIESKEN--- Acte van transport verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 14-9-1786, van een huis aan de westzijde van de Prinsengracht tussen Leidsestraat en Leidse Kruisstraat, van ouds Het Leeuwtje, met nog een huis erachter in de Lange Leidse Dwarsstraat en een huis in deze straat waar de limoenboom en de oranjeboom in de gevel staat. Charter op perkament, zegel verloren.
48217: - POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN, POSTHUMUS--- Brochure 'Nederlandsche Stichting voor politieke en sociale wetenschappen'. Z. pl., z. j. [ca. 1950], 12 pag., gedrukt.
48218: - INDIE, TRAM, OTTEN--- Bijvoegsel Ned. Staatscourant 5-3-1912 betr. NV Batavia Electrisch Tram Maatschappij te Amsterdam, 7 pag., gedrukt.
48221: - INDIE, VERZEKERING, SANTHAGENS, KETELAAR--- Statuten der Oost-Indische Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, [1833], folio, 2 pag., gedrukt.
48223: - MY WELDADIGHEID, VLAER, KOL--- Berigt geldlening My. van Weldadigheid, d.d. Utrecht 1821, getekend: Vlaer en Kol, 4°, 3 pag., gedrukt.
48227: - TJEENK--- Berigt betr. administratie kantoor wed. H.F. Tjeenk, Amsterdam 8-8-1844. 4°, 2 pag., gedrukt.
48228: - MORITZ, SCHILDERIJ NIEUWPOORT, HULSEBOSCH--- Gedrukte brochure 'Kunstgalerij der Vaderlandsche geschiedenis. Eerste proeve, verhalende Den Slag bij Nieuwpoort', 16 pag., [ca. 1819].
48229: - AMERIKA, MARTIN STEPHAN, LUTHERSE KERK--- 17 brieven van Martin Stephan jr., zoon van de lutherse predikant Martin Stephan sr. (1777-1846) d.d. Dresden en Wisconsin 1842-1855, gericht aan de consul van de Verenigde Staten te Leipzig dr. J.G. Flugel. Manuscripten, ca. 30 pag.
48232: - ZERAS, SERAS--- Twee 'diploma's' betr. eerste H. communie ten name van Elisabeth Zeras [en Seras], d.d. Ankeveen 1884 en z. pl. 1880, 2 pag., deels gedrukt (beschadigd op vouwen).
48279: - VRINT, DE--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 18-2-1732 betr. Marcus de Vrint. Manuscript, folio, 3 pag.
48280: - SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN--- Extract uit resolutien Staten Generaal d.d. 15-9-1734 betr. de gedeputeerde Van Sloterdijck uit Friesland en de gedeputeerde, de graaf van Rechteren uit Overijssel, na een vechtpartij in het Voorhout. Mansucript, folio, 5 pag.
48281: - WULP, VAN--- Extract uit resolutien Hof van Holland d.d. 7-11-1602 betr. de heer Van Wulp, gecommiteerde in de Staten Generaal. Manuscript, folio, 1 pag.
48296: - ENGELAND, 1643--- Eed bij 't parlement van Engelant ingestelt, 1643, 4°, 2 pag., manuscript.
48293: - MAARTENSDIJK, VAN HENGST--- Verkoping d.d. 30-10-1821, van 's lands domeinen, betr. een perceel weiland, onder Maartensdijk, met het slag in de Maartensdijkse weg, groot 6 morgen. Koper mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. 20 pag., waarvan 16 gedrukt en 4 in manuscript.
48291: - MILITARIA, STELLING VAN AMSTERDAM--- 'Rapport van den chef van den Generalen Staf en den inspecteur Generaal van fortificatien betrekkelijk de inrigting te geven aan de Stelling van Amsterdam', manuscript, folio, 18 pag., 19e eeuws.
48287: - "COSTA, ISAAC DA; BRONSVELD--- Commentaar op de Apocalypsis ofte openbaringe van Joannis. Manuscript, 4°, 18 pag., gebonden in half leer, meegebonden een gedrukte tekst van de Apocalypsis."
48286: - BRUGGE, TULPINCK--- Dossier stukken afkomstig van Camiel Tulpinck te Brugge, ca. 1900-ca. 1930. Manuscripten, ca. 100 pag., vlekkig.
48285: - ENGELAND, AMBASSADE, BOREEL, VAN RENSWOUDE--- 'Poincten van consideratien' uit het rapport van de ambassadeurs W. Boreel en Johan van Reede van Renswoude, terugkerend uit Engeland in mei 1645. Manuscript, folio, 5 pag.
48283: - BACKX, BAX--- Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Gijsbrecht Backx alias Moermans, samengesteld door Jan Adriaen Backx. 1 blad plano, manuscript.
25504: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, Tome II, fase I + II, Hannoverae 1876-1877, 709 pag., los in papieren omslag.
25505: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, tomi IV pars I, Hannoverae 1883 [= Die Limburger chronik] 176 pag., los in papieren omslag.
48327: - WITTEVEEN--- Zes stukken betr. de familie Witteveen. Manuscript en gedrukt.
48329: - ROTTERDAM--- 2 foto's, 13x18 cm., van groep personen bijeen t.g.v. 'Eerste spa in de grond voor (Maas)tunnel in Rotterdam'.
48340: - WEISS--- Prentbriefkaart met verkiezingstekst 'Stemt op den bekenden stoeren strijder voor de vrijheid A. Weiss, raadslid, ca. 1900, gedrukt.
48341: - FIDELITER--- Gedrukt zegeltje met opdruk 'Fideliter et prudenter' en een hond met banier, 5x4 cm.
48339: - ROOMS KATHOLIEK--- Verklaring, d.d. Rome 20-1-1858, betr. een zilveren figuurtje, door frater Anthonius Ligi-Bussi urbinas, Archepiscopius Econienses. Folio, oblong, deels gedrukt, 1 pag., watervlekkig, slijtage.
48338: - MEDISCH, KWAKZALVERIJ, VAN DER VEEN--- Missive van de landdrost van Amstelland Jan van Styrum, d.d. Haarlem 2-hooimaand-1810. Gedrukt, folio, 1 pag.
48342: - TABAK, ROTTERDAM--- Circulaire van J. Personaart (??) d.d. Rotterdam 1869, met bericht dat hij zich heeft gevestigd als commissionair in tabak. 4°, gedrukt.
48337: - ALMA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van de heer Alma, 's Gravenhage, ca. 1900.
48411: - BOON, ELEMA--- Brief van J.J. Boon, d.d. Haren 1981, aan Kl. Sierksma, betr. fam. Popkes, Elema, getypt, 2 pag.
48410: - KERSTJENS, DE BRESSER--- Enkele stukken betr. gezin Kerstjens-de Bresser, 1914-1929, deels gedrukt.
48407: - KOUWENHOVEN, DE BRESSER--- Lidmaatschapsdiploma voor 1935 van liefdewerk op Oost Borneo, t.n.v. A. de Bresser te Kaatsheuvel.
48406: - KELDERMAN--- Kwitantie van gasfitter D.A. Kelderman, Haarlem, d.d. 1923. 1 pag., deels gedrukt.
48409: - VOOGTSCHMIDT--- Nota met bedrukt briefhoofd van fa. D.G. Voogtschmidt, verhuizer te Rotterdam(?) d.d. 1923. Manuscript, 4°, 1 pag.
48404: - MOLL, VAN DONGEN--- Brief van C. van Dongen, cand. en pastor in Moll, d.d. Moll 9-12-1796, aan zijn neef. 4°, 2 pag., manuscript.
48403: - SAAL, SWART, V.D. BOSCH--- Acte d.d. 21-4-1661 waarbij Jan Willems Saal en Jannetje Gijsberts verklaren geld te hebben ontvangen van Marritge Seuten, wed. van Cornelis Huijberts Swart. Manuscript, folio, 1 pag.
48399: - "COULSTER, VAN; VAN GIETEN--- Verzoek van Joost van Coulster aan Willem van Borselen om aan notaris Jacob van Gieten F 2000,- te betalen d.d. 11-9-1644. Manuscript, 8°, oblong, 1 pag."
48395: - SCHOLTE, MOLENKAMP--- Adreskaart voor fa. Scholte, Amsterdam, D.C. Molenkamp jr., ijzerwerk, ca. 1920, gedrukt.
48401: - LESTEVENON, BADCOCK, SCOTTEN, MITCHEL--- Verklaring van burgemeesters van Amsterdam d.d. 25-7-1719 dat Thomas Badcock, Joseph Scotten en James Mitchel een attestatie bevestigen. Manuscript, 1 pag., oblong. Getekend B. Lestevenon.
48393: - WIJDOOGEN--- Reclamebiljet voor fa. J. Wijdoogen Jansz, behangselpapier. Amsterdam, ca. 1890?
48397: - WOUTERS, VAN GIETEN--- Brief van Liebert Wouters, d.d. Hamburg 1659 aan notaris Jacob van Gieten te Amsterdam. Manuscript, 1 pag.
48390: - RIJN, VAN--- Bidprentje voor Petrus van Rijn, overl. 's Gravenhage 12-4-1859, 53 jaar oud. Gedrukt.
48388: - PRETORIA, SPRUYT--- Foto, 18x24 cm., van hotel J.J. Spruyt te Pretoria, in 1902, met versiering en bona ERI. In de deuropening J.J. Spruyt.
48389: - MORRIEN, DE FLINES--- Huwelijksaankondiging Claas Fred. Jasper Morrien en Maria Magdalena de Flines, 24-5-1795. Kaart, gedrukt.
48387: - STUERS, DE--- Vier foto's van oorkonde en penning, aangeboden aan jhr. V.E.L. de Stuers op 1-7-1900, t.g.v. 25 jaar referendaris. Gebonden in half linnen band.
48382: - MARKEN--- Twaalf foto'tjes (ca. 6x4 cm.) van een bezoek aan Marken in 1924.
48378: - KARTOGRAFIE--- Parlementaire kaart van Nederland. Bijvoegsel tot het Nieuws van den dag 1891, 1 blad, plano, gedrukt.
48377: - INDIE, ZENDING--- Aflevering van 'De Heidenbode, zendingblad van de Geref. kerken in Nederland'. Juli 1901, 16 pag., gedrukt.
48375: - STUDENTEN, UTRECHT--- Grote collectie van ca. 80 brochures uit de jaren 1815 tot ca. 1900 betr. studentenleven en studentencorps te Utrecht. Deels gebonden in drie leren of perkamenten banden, deels los. Gedrukt.
48374: - STUDENTEN UTRECHT--- Vier brochures betr. het lustrum van het Utrechts studenten corps 1956. Gedrukt.
48373: - STUDENTEN, UTRECHT, BROUWER--- Enkele stukken afkomstig van G.J. Brouwer, in 1939 noviet Utrechts studenten Corps.
48371: - STUDENTEN, UTRECHT, TONEEL--- Extra bulletin van studentenblad Minerva, ter eere van het 2e lustrum Utrechtsch studenten toneel 1889. 8°, 4 pag., litho.
48370: - GELDERSE VALLEI--- Dossier met tientallen stukken, gedrukt en manuscript, betr. de geschiedenis van de Gelderse Vallei, vnl. 1e helft 20e eeuw.
48369: - "HEUKELOM, VAN; VAN EEGHEN--- Acht circulaires van de ontvang en betaalkas te Amsterdam betr. directiewisselingen, 1834-1871. Gedrukt, 4°."
48368: - BORSSELE V.D. HOOGE, UTRECHTSE RIDDERSCHAP--- Extract uyt de resolutien der (...) edelen en ridderschappen, representerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, d.d. 27-6-1758. Folio, 51+37 pag., gedrukt.
48367: - UTRECHT--- Rapport dienende ten betooge van de souverainiteit der heeren Staten (...) van Utrecht, ingebracht ter vergadering der heeren ords gedeputeerden, den 2-2-1787. Folio, gedrukt, 85 pag.
48366: - UTRECHT, BELASTING--- Deductie by de heren dekenen en kapittelen der vijf ecclesien binnen Utrecht aan (...) Staten van Utrecht overgegeven, Utrecht [1757], folio, 11 pag., gedrukt.
48365: - MONTFOORT--- 'Adstructie van regten', overgegeven door Procureur Generaal van Utrecht aan de magistraat van Montfoort, 1785. Gedrukt, folio, 74 pag.
48364: - MILITARIA, UTRECHT--- Formulier van eed voor alle oversten, colonellen (...) guarnisoen houdende binnen de provincie van Utrecht. Folio, gedrukt, 1 pag., 18e eeuws.
48363: - UTRECHT--- Ordre en reglement waar naer de regeeringe in de provincie van Utrecht in het toekomende zal worden besteld en beleyd, d.d. 16-4-1674. Gedrukt, 1748, folio, 8 pag.
48362: - ORANJE-NASSAU, UTRECHT, 1766--- Plan van receptie ten tyde Z.H. de heere Prince van Oranje ter vergadering der heeren Staten [van Utrecht] als stadhouder dezer provincie zal sessie nemen. Utrecht, 28-5-1766. Gedrukt, folio, 8 pag.
48357: - INDIE--- Programma Indonesische kunstavond 19-7-1947, Minerva Paviljoen Amsterdam. 4 pag., gedrukt.
48359: - UTRECHT 1784--- Rapport van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 1-9-1784. Folio, 13+8 ag., gedrukt.
48354: - THEOLOGIE, BIJBEL--- De Delftsche bijbel van 1477. Brochure met microfiche, uitgave NCR 1977.
48352: - AMERIKA--- Drie facsimile's van historische documenten betr. de Amerikaanse geschiedenis. In enveloppes 'they look and feel authentically old', 1977.
48189: - ROTTERDAM, MARGARINE, BOTERMANS--- Jaarberichten over Oleo-Margarine, Wijnstraat Rotterdam. 1894, 1895, 1900, 1902, 1903, 1904. Gedrukt en lichtdruk, 12 pag.
48351: - GRAVENHAGE, VERVOER--- Kaart van trein en tramwegen in Gravenhage, september 1912. 4°, gedrukt, 1 pag.
48353: - KRUISRAKETTEN, VREDESBEWEGING--- Vier stukken betr. het Volkspetitionnement tegen kruisraketten, 1985. Gedrukt.
48347: - HEEMSTEDE, STEVENS, WESTHOF--- Notariele acte, d.d. 1924, betr. transport van een huis te Heemstede, aan de ontworpen Heemsteedse Dreef, verkocht door aannemer A. Stevens aan J.H.W. Westhof te Heemstede. Folio, 4 pag., getypt.
48418: - BRIMEU, DE--- 19e eeuwse kopie van twee brieven van Charles de Brimeu aan de prins van Oranje, d.d. Arnhem 31-8-1563 en 23-10-15.. Manuscript, folio, 1 pag.
48416: - "CULEMBORG, VAN; TIN--- Kopie brief in het Frans van Floris graaf van Culemborg aan mr. Floris Tin, advocaat te Utrecht, d.d. 19-2-1580. Manuscript, 2 pag. (19e eeuws)."
48414: - ORANJE-NASSAU, ORANGE--- Verslag van raadsheren van de Prins van Oranje in het vorstendom Orange (Fr.) betr. gewelddadigheden in augustus 1682 daar gepleegd. Manuscript, 19e eeuws, 16 pag.
48455: - SASSEN, KELLER--- Brief van Armand Sassen, d.d. 1906, aan hr. Keller. Manuscript, 8°, 2 pag.
48453: - WIJNAENDTS FRANKCEN--- Brief van C.J. Wijnaendts Francken, d.d. Den Haag 1908, over het spiritisme. Mansucript, 4°, 1 pag.
48456: - DYSERINCK--- Brief van Joh. Dyserinck, d.d. 's Gravenhage 1911, aan de heer Hartkamp. Manuscript, 8°, 1 pag.
48452: - KARSTEN, V. GOUDOEVER--- Brief van S. Karsten, d.d. Amersfoort 1838 aan prof A. van Goudoever. Manuscript, 4°, 2 pag.
48424: - SCHEEPVAART, CARDON, VAN BERGEN--- Brief van Ari Cardon, d.d. 13-5-1748, kruissende op het Bergse Velt, aan 'mijne heren en meesters'. Mansucript, 4°, 1 pag.
48451: - LULOFS, BAART DE LA FAILLE--- Brief van B.H. Lulofs, d.d. 1841 aan Baart de la Faille, rector magnificus te Groningen. 4°, 1 pag., manuscript.
48423: - CATS, STAES--- Facsimile van brief van Jacob Cats, d.d. 20-12-1620 aan raadsheer Staes. 1 pag., gedrukt.
48422: - LUTHER, VAN BAKEL--- Brief van Martinus Luther, d.d. Marburg, S. Francisci (4-10) 1529, aan zijn vrouw Käthe. Manuscript, folio, 1 pag.
48421: - CAVELIER, LE--- Brief van R.T. le Cavelier te Rhenen, d.d. 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. familie Le Cavelier.
48504: - BERG--- Brief van F.J. Berg, d.d. Utrecht 1942, aan genealogisch bureau Halwasse betr. Jan Berg. Manuscript, 4°, 2 pag.
48496: - FEIJTEN--- Zes stukken betr. de Chr. declamator J.L. Feijten uit Utrecht, ca. 1920-1940. Gedrukt.
48495: - PENNINGS, GERRITSE--- Trouwboekje voor Izaak B. Pennings, geb. Gravenhage 1886, zoon van Pieter J. en Alida C. Brauckmann, gescheiden van Chr.M. Andrea en Anna Maria Gerritse, geb. Amsterdam 1894, dr. van Lodewijk A. en Chr.M.H. van Wind, wed. J.W. Bauer. 1 deeltje, deels gedrukt.
48505: - QUAADGRAS--- Twee brieven van ir. Joh. Quaadgras, d.d. Heemstede 1942, aan genealogsich bureau Halwasse betr. bestellingen.
48494: - LIGTERINGEN, SNELDER--- Trouwboekje voor Jan Ligteringen, geb. Utrecht 1890, zoon van Hermanus G. en C.J.C. van Schaik, wedr. van J.C.H. Olland, met Hendrika F. Snelder, geb. Utrecht 1891, dr. van Gradus en G. Roes. 1 deeltje, deels gedrukt.
48493: - SPLIETHOFF--- Menu voor een bruiloft op 5-11-1942, t.n.v. ds. W. Spliethoff. Tekening met trouwfoto.
48490: - STAAT, 'T HOOFT--- Nieuwjaarswens voor schoolmeester 't Hooft, door Jacoa Wh. Staat, z. pl., z. j. (19e eeuws), 4°, 1 pag., manuscript.
48491: - TEUNISSEN, BUSSINK--- Trouwboekje van Albert Teunissen, geb. Ede 1907, zoon van Cornelis en Cornelia Versteeg, en Derkje Bussink, geb. Wageningen 1905, dochter van Herman en D. v.d. Brink. 1 deeltje, deels manuscript.
48492: - REEMER, V.D. SLUIS--- Trouwboekje voor George Lodewijk Reemer, geb. Haarlem 1905, zoon van Pieter en Hendrica Bosveld en Helena El. van der Sluis, geb. Haarlem 1912, dr. van Antonie H. en Helena E. Heuperman. 1 deeltje, deels gedrukt.
48488: - "OPSTAL, VAN; VAN DER WAARDE--- Bijbelblad met aantekeningen betr. gezin Van Opstal, 1738-1746. Manuscript, 1 pag., folio."
48474: - VLIERDEN, D, AUMERIE, HEYCOOP--- Korte staat van ontvangsten en uitgaven voor Johan Fr. Daumerie, heer van Vlierden, 1766-1767. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend Antoni Heycoop, secr.
48471: - BERLICUM, MIDDELRODE, WEGEN--- Memorie destructief n.a.v. request van drossaard en regenten van Berlicum en Middelrode d.d. december 1752 over het onderhoud der wegen en waterlopen. Folio, 3+22 pag., gedrukt.
48470: - NOORD-BRABANT, DIAKONIE--- Extract uit Resolutien Raad van State d.d. 7-11-1758, n.a.v. request van predikanten Van Vessem en Valkenswaard over administratie van diakonien in gemeenten zonder kerkeraad. Manuscript, folio, 2 pag.
48469: - LOMMEL, PAAPSE STOUTIGHEDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 15-8-1729 betr. de r. k. kerk te Lommel (N.Br.). Folio, 2 pag., gedrukt.
48466: - HELMOND--- Extract resolutien Staten Generaal 11-7-1789, betr. Roomse personen in de regering van Helmond. Manuscript, folio, 4 pag.
48467: - VLIERDEN--- Ordonnantie voor inwoners van Vlierden betr. de gemeene gronden aldaar, d.d. 29-5-1718. Manuscript, folio, 2 pag.
48464: - AARLE RIXTEL, JAGERS, VAN GROTEL--- Acte van transport, d.d. 30-12-1767, van 2 huizen te Rixtel, verkocht door Lucia Jagers, wed. Fr. Corstiaans, Maria Jagers wed. Huybert Daandels en Geertruy Jagers. Aan Anthony van Grotel, wonende te Grotel onder Bakel.
48465: - BEEK EN DONK--- Staat van hetgene de kerk van Beek en Donck jaarlijks als inkomen heeft. D.d. Beek 30-12-1728, getekend J.D. Zeelant, secr. Manuscript, folio, 4 pag.
48463: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN--- Staat van inkomsten van het benefici op de L. Vrouwe en H. Cruys altaren tot Aarle. Beneficiaet is Jan Cornelis van Ommeren, 1768-1769. Manuscript, folio, 2 pag.
48462: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
48461: - HOFMAN, KOPER, PAULA DENNIS--- Dossier met foto's, knipsels, brieven etc. betr. de zangeres Paula Hofman-Koper of Paula Dennis, jaren '60 van 20e eeuw.
48460: - MILITARIA, MACKAIJ--- Verlof voor Frans Mackaij, gesuspendeerde colonel commandant van het geweze regiment van de luit. gen. Douglas, om uit de dienst te treden. 's Gravenhage 22-6-1796. Getekend Rambonnet en Donker Curtius. Plano oblong, deels gedrukt, 1 pag.
48459: - JONKMAN--- Briefje van Jonkman, z. pl., z. j., 1 pag., 19e eeuws.
48458: - ROSSING--- Brief van J.H. Rossing, d.d. Amsterdam 1891. Manuscript, 8°, 1 pag.
48534: - "HEUKELOM, VAN; VAN SWIETEN, COOL--- Twee afleveringen van de IJ- en Amstelbode d.d. 11-6-1864 en 25-6-1864, betr. de verkiezingen ten gunste van mr. C. van Heukelom, S. Cool en gen. Van Swieten. Gedrukt."
48532: - ZILLESEN, SCHOTMAN, DOESBURG--- Verklaring van koning Willem I d.d. 17-2-1824 betr. twee gratificaties aan C. Zillisen te Rotterdam en aan Margaretha D. Doesburg, wed. Hendrik Schotman te Amsterdam, resp. 150 en 50 gulden. Manuscript, folio, 3 pag.
48530: - VASTER, TEN BRUGGENCATE--- Verklaring van schepenen van Amsterdam d.d. 14-10-1804 (of 1800?), betr. het huwelijk tussen Frans Vaster en Geesje ten Bruggencate. Getekend door de secretaris J.C. Farret. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas.
48529: - MELLENBERG, WIEDEMAN--- Verklaring van het door ds. G.H. Lagers bevestigde huwelijk tussen Carel Frederik Mellenberg en Johanna Maria Wiedeman. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas.
48528: - DENDERMONDE--- Gedicht 'Een kleine dichteres' door Max Dendermonde. Gedrukt op zwaar papier, ca. 1960?
48527: - KAM, ARCHITECTUUR--- Diploma lidmaatschap My tot Bevoordering der Bouwkunst, ten name van J.B. Kam, 1887. Deels gedrukt, 2 pag.
48524: - GORINCHEM, NOTARIS, DE GIJSELAAR--- Extract uit Resolutien drossaard en regeerders van Gorinchem 30-12-1778. Manuscript, folio, 1 pag.
48523: - WIARDI BECKMAN, KUYPER--- Brief van wed. Wiardi Beckman-Kuyper d.d. 's Gravenhage 1863, aan de generaal majoor Van Meurs. Manuscript, 4°, 3 pag.
48522: - VERMEULEN--- Gedicht 'Runo', door F. Vermeulen, 1842-1843. Manuscript, 4°, 20 pag., in cahier.
48506: - SCHUTTEN--- Twee brieven van mevr. M. Schutten-Putten Sylvius d.d. Hoorn 1938. 2 pag. getypt en handschrift.
48507: - BLOK VAN CRONESTEIJN--- Brief van E.B.C. Blok van Cronesteijn, d.d. Zeist 1963, aan gen. bureau Halwasse over zijn familiewapen. Manuscript, 1 pag.
48508: - ZUYLEN VAN NYEVELT--- Brief van baron Andre van Zuylen van Nyevelt, d.d. Arlon 1963, over zijn genealogie. 1 pag., getypt.
48510: - LIMBOURGH--- Twee brieven van J. Limbourgh, d.d. Deventer 1948, betr. genealogische hobby. Manuscript, 2 pag.
48511: - WITMAAR--- Brief van H.J. Witmaar, d.d. Amsterdam 1965, over familiewapen Baks. 1 pag., getypt.
48512: - BREDIUS--- Briefkaart van G. Bredius, d.d. Rijsenhout 1962, betr. familiewapen Bredius. 1 pag.
48515: - KRANENBURG--- Brief van dr. B.W. Kranenburg, d.d. Wierden 1976, aan lieve Retha. 4°, 2 pag., manuscript.
48516: - NIMMEGEERS, FRANS--- Trouwboekje (Antwerpen 1906) voor Adolphus M. Nimmegeers, geb. Sas van Gent 1872, zoon van Augustus en Maria Th. Vereecken en Carolina Frans, geb. Duffel 1881, dr. van Jan L. en Rosalia Nauwelaerts. 1 deeltje, deels gedrukt.
48517: - MIENIS, GROOT--- Trouwboekje (Schermerhorn 1897) voor Klaas Mienis, geb. Ursem 1865, zoon van Hermanus en Trijntje Kriek en Arendje Groot, geb. Schermerhorn 1866, dr. van Frederik en Niesje Kos. 1 deeltje, deels gedrukt.
48520: - MILITARIA, PEIJS--- Brief van de commandant 2e Regt. Infanterie d.d. Maastricht 1880, aan milicien-verlofganger H. Peijs te Roermond betr. het voorgenomen huwelijk van Peijs. Manuscript, 8°, 2 pag.
48521: - RITTHEM, MEIJERS--- Acte van transport d.d. 12-11-1896, betr. een huis te Ritthem. Manuscript, folio, 7 pag.
10437: - Ter nagedachtenis van mijne dierbaren eenigen broeder den Heer Cornelis Klaarenbeek, overleden binnen Haarlem den 24 van wintermaand 1826. z.p. 4º: 4 p. Vlekkig.
10438: - Gedachten bij het lijk mijner ... moeder, Vrouwe Catharina Elisabeth Van hoogeveen, weduwe van ... Mr. Hendrik Vockestaert, overleden te 's-gravenhage den 4 february 1827. z.p. 8º: 6 p.
10439: - Dankerkenning aan de kinderen en magen van wijlen den eerwaardigen Martinus Stuart. z.p., z.j. 8º: 3 p.
10440: - Rouwklacht bij het lijk van mijn zoontje Jan Roeland Gerardus [van embden], overleden den 27 febr. 1827. [Arnhem], C.A. Thieme. 8º: 6 p.
10441: - Ter echtverbindtenis van ... Mr. A.S. Van reesema, weduwnaar van Vrouwe E. Hoeting en Vrouwe S.E. Scheltus, weduwe van den Heer J.A. Van vollenhoven, gesloten den 21 maart 1827. z.p., ter drukkerij van Jan Arrenberg. 8º: [20] p.
10442: - Aan myne waarde ouders [wijt] bij gelegenheid hunner vijfentwintigjarige echtvereeniging, gevierd [te Rotterdam?] den 15 van Oogstmaand 1827. Plano, 1 blad, gedrukt op zijde in ornamentale rand.
10444: - Hulde aan de nagedachtenis van ... J. Wijs Jczn., geliefd predikant bij de Herv. Gem. te 's-gravenhage, overleden op den 17 maart 1828. 8º: 15 p.
10445: - Hulde aan de nagedachtenis van dr. Jan Scharp toegebracht ter gelegenheid zijner lijkplechtigheid gevierd den 11en april l.l. in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam door R.H. van Someren. Rotterdam, M. Wijt, 1828. 8º: 19 p.
10446: - Klaag- en troostrede van Pieter Jan Laan, thans emer. predikant te Amersfoort, over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overleden den 15 juny 1828, in den ouderdom van 15 jaren en bijna 2 maanden. Amersfoort, B. Blankenberg en Zoon. 1830. 8º: 15 p.
10448: - Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p.
10449: - Uitboezeming na het afsterven van mijnen geliefden vader Barend Klijn, Barendsz. Febr., 1829. z.p. 8º: [8] p.
10451: - Op den 26sten van bloeimaand 1829 [betr. feest van de Heer Stoezak]. z.p. 8º: [1] p.
10453: - Bij gelegenheid der vijftigjarige echtverbindtenis van Nicolaas De bruyn en Marijtje Van eskert, gevierd binnen Haarlem den 19 october 1829. z.p. 4º: 4 p.
10454: - Bij het graf van wijlen mijnen zeer geëerden vriend ... Antonius Van deinse, in den Heer ontslapen den 19 november 1829 en den 25 daaraan volgende in de Oude Kerk [te Middelburg] begraven. Middelburg, S. v. Benthem, 1829. 8º: 4 p.
10455: - Bij het afsterven van ... T. Hoog, in leven oudste leeraar der Nederduitsche Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 28 november 1829. Rotterdam, Wed. V.d. Meer & Verbruggen. 8º: 1 blad.
10456: - Uitzicht op mijn dood, door Mr. W. Bilderdijk, Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 24 p.
10457: - Lierzang ter nagedachtenis van Neerlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek, Amsterdam, A. Cramer, 1829. 8º: 15 p.
10458: - Hulde der vriendschap aan de nagedachtenis van ... Cornelis Fransen van eck, oudsten hoogleraar aan de doorluchtige schole, rustend predikant bij de Herv. Gem. te Deventer ... op het onverwachtst overleden den elfden van lentemaand 1830, in den ouderdom van bijna 66 jaren. Deventer, A.J. v.d. Sigtenhorst, 1830. 8º: 10 p.
10459: - Koorgezangen bij het lijkfeest van ... B.F. Tydeman, op den 16 maart 1830. z.p. 8º: 8 p.
25662: - Ter herinnering aan de onafhankelijkheidsfeesten gehouden te Amsterdam, september 1913, Amsterdam N.J.Boon, 48 pag., geïll., oblong [ fotoboek ].
47780: - Die Schweizer im Dienste der Hollandisch-Ostindischen Compagnie, Zurich 1879, 20 pag. [Neujahrsblatt feuerwerker-gesellschaft, Zurich 1879].
4777: [LYNDEN, A.J.H. VAN] - Geslachtslijst van de descendenten van Nicolaas Stoop en Margarethe de Veer, zijnde de ouders van Dirk Hubert Stoop, stichter van het fonds, nr. 7 (1973), in ringband, geïll.
47759: - Tentoonstelling van wapenen, krijgsattributen, enz. in de kunstzalen der My Arti et Amicitiae 1869, Amsterdam 1869, 80 pag.
4775: [BOTHENIUS BROUWER, A.J.] - Twee eeuwen aan de Schie, 1727-1927. Gedenkschrift van Abraham van Stolk en Zoonen. Z.p. [1927], 40 p., oblong, geïllustreerd.
47745: - Mostra della armi ed uniformi Napolitane 1734-1860, Catalogo Napels 1969, 89 pag. + 101 platen, geïll.
25692: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, jrg. 1879/80, afl. 6 en 7: jrg. 1880/81 afl. 1 t/m 7 en jrg. 1881/82 afl. 7. Samen 10 afleveringen.
25696: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, kritisch historische bijdragen tot de geschiedenis van den dag, jrg. 1868, en 1870/1871, gebonden in twee half linnen banden. Prijs per band: 45 euro.
47721: E.S., - The church missionary atlas, containing an account of the various countries in which the church missionary society labours, New Edition, London 1896, full linen, 11+239 pag.
48561: - HARDINXVELD, EYKELENBOOM, V. HOUWENINGE--- Acte van transport, d.d. Hardinxveld 2-12-1719, van een hoogendijk behorende aan 3 m 100 r land in Cornelis Claessenweer. Manuscript, folio, 3 pag.
48564: - VOGEL, BENTVELD--- De terugkomst van Badeloch. Blijspel. Getypte tekst van een toneelstuk: febr. 1960, gespeeld door Ellen Vogel te Bentveld, n.a.v. een feest. Manuscript, folio, 1 pag.
48560: - HARDINXVELD, VAN HOORNEN--- Onderhandse acte d.d. Hardinxveld 31-5-1769 betr. de verkaveling van een huis en gronden in de Bovenpolder van Hardinxveld. Manuscript, folio, 3 pag.
48559: - SOEK--- Gedicht 'Aen de wapenen', ondertekend A. Soek, 4°, 1 blad, gedrukt, (1786?).
48557: - REIJNST, ALEWIJN, GIJSELING--- Procuratie d.d. Amsterdam 26-11-1687, waarbij Elisabeth Reijnst, wed. Abraham Alewijn jr., Henrick de Bruijn, clerck ter secretarij machtigt. Manuscript, folio, 3 pag.
48550: - FERWERDA, TIEMAN--- Circulaire Ferwerda en Tieman, wijnhandel. 4°, 2 pag., gedrukt, ca. 1900?
48548: - TELLEGEN--- Blad karton met tekst 'Aan mej. dr. M.A. Tellegen op 30-12-1940 aangeboden door' (15 handtekeningen).
48547: - GRAVENHAGE, 1796--- Namen van den bailluw en hoofdschout en leden van het college van crimineele en civile justitie van Den Haag. 1 blad plano, 1796. Gedrukt (bij J. de Groot).
47717: [VLOTEN, J. VAN ], - Boomschending bij raadsbesluit, ter uitvaart en herdenking van den zoo noodeloos gevelden olm, 3e druk, Haarlem, de Haan, 1882, 24 pag., gebonden in half linnen.
47718: - Eerkroon van Leydens tienmanschap 1748, 4o, 8 pag., gedrukt [gedicht].
47715: - Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en omstreken, nrs. I (1941), 2 (1942), 3 (1943), 4 (1944), 5 (1945-1948), 6 (1955), en 7 (1961). Per deeltje ca. 50 pag., geïll.
47712: [SLUYTERMAN, K. (INL.)], - Arti et Industriae (....) Gedenkboek uitgegeven n.a.v. het 25 jarig bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunstnijverheid 1884-1909, 's-Gravenhage 1909, groot 4o, 18 pag. tekst en 131 pag. platen.
47706: - Petite mythologie a l' usage de la jeunesse, Paris, Eymery, 1816, 250 pag., ill. with 14 engravings.
25719: - Catalogus der handschriften. Bibliotheek der universiteit van Amsterdam, deel I t/m VII in 9 banden, Amsterdam 1899-1917. Complete set, in papieren omslagen.
25724: - Orde der texten uit welken ter gedagtenisse van Jesus Christus... gepredikt wordt in de christelijke Gemeinte te Dordrecht. Dordrecht, Erve J. v. Braam [ ca. 1773] 128 pag. Geheel leer, goud op snee. Gebonden met: J. Vollenhoves kruistriomf (28 pag.) [ en met:] Het boek der psalmen, Amsterdam. J. Ratelband en J.Bouwer 1778 (met muziekschrift) [ en met:] Catechismus, Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer 1778, 156 + (4) pag.
25734: - J.A. van Straaten jr. Architect-Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten, reisschetsen, Bussum, G. Schueler[ ca.1915] folio, 8 pag.+45 platen + advertanties [ Bibl. voor de moderne Hollandsche architectuur afl. I ].
47696: - Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae universitatis Rheno-Trajectinae, Utrecht etc. 1887, (6)+412 pag., ing., watervlekkig.
47697: [JOLY, J.N. E.A.], - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861-1911, Groningen, 1912, 93 pag., geïll.
30512: - Ter gedachtenis aan Josephine Schepp- Born. Voor onze vrienden, Haarlem, Joh. Enschede, 1938, ( 28 ) pag.
29224: - "PURMEREND, MAKKES -- Exemplaar van 1e- jaargang (1855) nr. 32 van het ""Algemeen Weekblad [...] uitgegeven te Purmerende"". Gedrukt, 4p met een ""toegift""."
29225: - "ENKHUIZEN -- Exemplaar van ""Nieuws- en advertentielad voor de stad Enkhuizen en omstreken"" jrg. 2 nr. 32 (11-8-1855). Gedrukt. 4p."
29226: - BEEMSTER -- Gedrukt bericht betr. verkiezing van Hoofd ingelanden van de Beemster. Purmerend 1891. Folio, 4 pag.
29228: - ZAANDAM, ROGGE, BELASTINGEN -- Aanslagbiljet in personele en mobilaire belasting over 1813 ten name van Ti. Li. Rogge dd Zaandam 10-2-1813, getekend J.C. de Groot Keur. Deels gedrukt, deels in handschrift, folio, 1p.
29250: - HAAN, ELISABETH J. DE -- Manuscript van een toneelstuk 'Vaders Verzen' door Elisabeth J. de Haan. 4°, 94 pag. w. s. ca. 1930. Gebonden in kartonnen omslag.
48588: - ENGELENBURG--- Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Pieter Engelenburg, d.d. febr. 1909. 1 pag., deels gedrukt.
48578: - LANGENHOFF, BRUIJNS--- Acte d.d. 17-8-1839, waarbij Johannes Langenhoff, goud en zilversmid te Kalkar (mede namens zijn zuster Margaretha), de voogd over kinderen van Johanna Langenhoff en H. Seegers en de voogd over J.B. Kersten, zoon van de overleden Johanna Langenhoff een machtiging afgegeven. Manuscript, folio, 7 pag.
48581: - MILITARIA, SMIT, RIJBROEK--- Militair zakboekje van Pieter Smit, Milicien Infanterie, zoon van Johan Martinus Smit en Maria Zuzanna Rijbroek, geb. Haarlem 28-3-1862, timmerman, 1882-1885. 1 deeltje, deels gedrukt.
48576: - "LINDEN, V.D.; MEIJERSZ, ENGELENBERG, LAKEMAN--- Zes stukken betr. Arnoldus v.d. Linden, zoon van W. van der Linden en Sara Meijersz, gehuwd met El. W. Engelenberg, dochter van W. Engelenberg en A.W. Lakeman. Manuscripten, 19e eeuw."
48574: - MUIDEN, BURGER, V.D. WEERT--- Extract huwelijksacte d.d. Muiden 15-4-1832 betr. huwelijk Hendrik Burger en Maria E. van de Weert, 4°, manuscript, 1 pag.
48571: - BEUNEMAN, KUIJPER--- Enige stukken betr. Helena Margaretha Beuneman, gehuwd met Hendrik Kuijper, ca. 1811, manuscripten, ca. 20 pag.
48570: - ERIKS--- Brief van J.H. Eriks d.d. Amersfoort 1974 over een familiewapen Eriks. Manuscript, 1 pag.
48567: - HOLTHE TOT ECHTEN, KUIJPER VAN HARPEN--- Clara, of de samenhang der natuur met de geestenwereld. Een gesprek van Schelling, vertaald door C.J. van Holthe tot Echten geb. Kuijper van Harpen, met een voorrede van dr. K.H.E. de Jong. Manuscript, folio, 32 pag. (incompleet).
48569: - KAMERLING--- Overzicht van 9 geslachten Kamerling, xeroxkopie van getypt stuk, 4°, 2 pag.
47688: - Weerkaarten i.v.m. weerberichten K.N.M.I., 1e half jaar 1967, 181 bladen. In map.
47650: - Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70-sten verjaardag, 's-Gravenhage 1925, 396 pag., geïll.
47655: [POLS, JOH. AUG. VAN DER], - Het gevoel van Haarlems cleresie geuit, bij de plegtige inwijding van (....) Johannes Bon tot [ oud-katholiek] bisschop van Haarlem, 25 Grasmaand 1819, Amsterdam, Geysbeek [1819].
48670: - POLLAERT--- Correspondentie tussen C. de Jong en A. Polliart Salazac, 1986, betr. Pollaert. Manuscript, 2 pag.
48669: - VADURET, DIGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Genevieve Pamart te Isbergues 1986, betr. fam. Vaduret, Diguet. Manuscript, 3 pag.
48667: - BROERE, SCHORER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Michel Nuss de Rijk te Avon 1983, betr. fam. Broere, Schorer. Manuscripten, ca. 10 pag.
48675: - "OTTERLO, VAN; MECKING--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.L. van Otterlo te Zeist, 1984, betr. Van Otterlo, Mecking, Meckinck, manuscripten, ca 30 pag."
48664: - MOQUETTE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G. Moquette te Voorburg, 1983. Manuscript, 2 pag.
48662: - "BACKERE, DE; SCHIPPERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mej. A. Schippers, 1974, over De Backere. Manuscripten, 3 pag."
48661: - GILLOT--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. R.O. Meisezahl te Bonn 1985, betr. fam. Gillot. Manuscripten, ca. 10 pag.
48663: - DUPIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Madame de Montleau, te Beaumont, 1986, betr. fam. Dupin. Manuscript, 5 pag.
48660: - MATTHIJS, VAN LUCHTENBURG--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.J. Matthijs te Gouda 1983, over wapen Van Luchtenburg. Manuscript, 2 pag.
48659: - MANGE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Leone Mange te Villersexel 1982, betr. fam. Mange. Manuscript, 4 pag.
48658: - MANCHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G.M. Manche, te Amersfoort 1986, betr. wapen.
48657: - MALLEVAL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Simone Malleval, te Sassay, 1985. Manuscript, 4 pag.
48655: - LOSADA--- Correspondentie tussen C. de Jong en P.D. Losada te Miramas, 1985, betr. fam. Losada e.a. Manuscripten, ca. 25 pag.
48654: - VOGELS--- Brief van C. de Jong d.d. 1977, aan C.A. Looyenstein over familiewapen Vogels. Manuscript, 1 pag.
48656: - LUX, GUNTZER, ARBOGAST--- Correspondentie tussen C. de Jong en Alain Lux te Rixheim, 1986, betr. fam. Lux, Guntzer, Arbogast e.a. Manuscripten, ca. 10 pag.
48653: - GRUY--- Correspondentie tussen C. de Jong en Odette Lobjoit te Guignicourt, 1984, betr. fam. Gruy. Manuscript, 2 pag.
48652: - LEJEUNE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lejeune te L'isle Adam, 1984, over fam . Lejeune. Manuscript, 2 pag.
48651: - MOTTE, DE LA--- Correspondentie tussen C. de Jong en P. de la Motte te Nice, 1985, betr. wapen De la Motte. Manuscripten, 2 pag.
48649: - KRANENDONK--- Correspondentie tussen C. de Jong en P. Kranendonk te Utrecht, 1976, over genealogie. Manuscripten, ca. 10 pag.
48650: - LALET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lalet te Hyeres, 1986, betr. wapen Lalet. Manuscript, 3 pag.
48646: - KOMIN--- Brief van J. Komin aan C. de Jong, 1986, betr. fam. Komin. Manuscript, 1 pag.
48645: - KOLK--- Twee brieven van P.P.G. Kolk aan C. de Jong d.d. 1977 betr. fam. Kolk. Manuscripten, 3 pag.
48644: - CLAS--- Brief van C. de Jong 1984, aan H. Kleiss te Amstelveen, betr. fam. Clas. Manuscript, 1 pag.
48643: - KERCKHOVEN, VAN DEN--- Brief van C. de Jong aan Kits Nieuwenkamp, 1974, betr. fam. Van den Kerckhoven dit de Latre. Manuscript, 3 pag.
48642: - JONG, DE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Pierre Kahn te Forbach 1986, betr. fam De Jong. Manuscripten, 4 pag.
48641: - "BUY, DU; DEMARET--- Correspondentie tussen C. de Jong en J. du Buy te Baarn, 1985, over fam. Du Buy en Demaret. Manuscripten, 7 pag."
48640: - BUTAY--- Correspondentie tussen C. de Jong en M.J. Dou Butaye te Courthezon, 1987, betr. fam. Butay.Manuscript, 5 pag.
48647: - SILVA PRETO, DA--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.R. da Silva Preto, Dusseldorf 1981. Manuscripten, ca. 10 pag.
48637: - BOOYSEN--- Correspondentie van C. de Jong met B. Buisson te Canada, 1984, betr. fam. Booysen. Manuscript, 6 pag.
48638: - RIENSTRA--- Brief van dr. T.J. Buma, Leeuwarden 1977, aan C. de Jong betr. wapen Rienstra. Manuscript, 1 pag.
48636: - BRUNIER--- Correspondentie van C. de Jong met Jean Brunier, te Rumilly, 1983, betr. fam. Brunier, Bruinier. Manuscripten, 9 pag.
45143: - "WATERSNOOD NOORD-HOLLAND; SIEMONS --- Gedicht aan myn geliefde landgenoten. Gesigneerd Gerrit Siemons. 1 blad plano, gedrukt, eerste helft 19e eeuw."
48634: - BIDAL--- Correspondentie van C. de Jong met B. Bourcy te Brignoud, 1983, betr. fam. Bidal. Manuscripten, ca. 10 pag.
48626: - "HOEVEN, V.D.; FLIER--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. van den Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven en Flier, manuscript, 5 pag."
48623: - SEGUIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Maurice Gouaille te Gray betr. fam. Seguin, 1987. Manuscript, 2 pag.
48624: - ZEE, VAN--- Brief van B.J. de Groot te Heukelum 1974, betr. wapens fam. Van Zee, manuscript, 2 pag.
48639: - BURGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en M. Burguet te Parijs, 1982, over fam. Burguet. Manuscript.
48622: - MEYVLIET, GONTIER DE BIRAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Catherina Gil te Issoudun, 1985, betr. het buiten Meyvliet en de familie Gontier de Biran. Manuscripten, ca. 10 pag.
48620: - GEERLING--- Correspondentie tussen C. de Jong en P.W. Geerling over familie Geerling, 1985. 2 pag.
48621: - PATIJN--- Correspondentie tussen C. de Jong en archief 's Gravenhage over zegelring van mr. J.G. Patijn. Manuscripten, 1980, 2 pag.
48619: - GEBEL, GEBHARD--- Correspondentie tussen C. de Jong en S. Gebel de Gebhardt te Courthezon, 1983, betr. fam. Gebel en Gebhard. Manuscript, 4 pag.
48625: - "HAAN, DE; KAAS, GULDENARM--- Correspondentie tussen C. de Jong en M.C. de Haan 1975, over familiewapens De Haan, Kaas, Guldenarm. Manuscript, 3 pag."
48617: - FAVIER, FAFIE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. G. Fafie te Soest 1984, over familie Favier. Manuscript, 2 pag.
48615: - SCHOLL--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J. Eschbach te Mulhouse, 1986, over wapen Scholl. Manuscript, 2 pag.
48614: - DUVAUCHELLE--- Correspondentie van C. de Jong met P. Duvauchelle te St. Omer over heraldiek. Manuscript, ca. 15 pag.
48618: - FIEBIG--- Correspondentie van C. de Jong met Otto Fiebig, Frankfurt 1984, over Auswanderliste. Manuscript, 5 pag.
48612: - DUGAST ROUILLE--- Correspondentie van C. de Jong met M. Dugast Rouille te Nantes, 1979. Manuscript, ca. 10 pag.
48613: - RAM, CLASSEN--- Correspondentie van C. de Jong met Jacques Duhamel te Versailles 1983, over fam. Ram van Schalkwijk en Nicolas Classen. Manuscript, ca. 10 pag.
48611: - WIJCKERSLOOT VAN WEERDESTEYN--- Correspondentie van J. de Jong met Claude Donadello, 1982, o.a. over familie de Wijckersloot van Weerdesteyn, ca. 12 pag.
48616: - ESSERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en A. Essers te Bois d'Arcy 1985, over familie Essers. Manuscript, ca. 6 pag.
48609: - COTTIGNIES--- Correspondentie met Patrice Cottignies 1986, over diens familie. Manuscript, 4 pag.
48608: - GRINTEN, V.D.--- Correspondentie met H. Colombier te Laventie, 1984, betr. fam. Van der Grinten, 2 pag.
48610: - MAREZ, DE--- Correspondentie van C. de Jong met H. Desmaret te Arras, 1985, over familie De Marets/de Marez. Manuscript, 4 pag.
48606: - VERAART--- Correspondentie met F. Chague te Chatenoy over de familie Veraart te Roosendaal, 1984. Manuscript, 4 pag.
48604: - WALISCH--- Correspondentie met J.L. Michon te Nanterre, o.a. over families Gilbert en Walisch, 1983. Manuscript, 8 pag.
48607: - BATEN, MILLEVILLES--- Correspondentie met H. Collet-de Batene over familie Baten en Millevilles, 1987. Ca. 25 pag.
48603: - ROGGEVEEN--- Correspondentie van C. de Jong van Hoeven met het C.B.G., o.a. over familiewapen Roggeveen, 1983.
48601: - CAPELLE--- Correspondentie met H.H. Capelle te Lengel, 1982, betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
48599: - CAILLAUD--- Correspondentie met Thierry Caillaud te Villeurbanne, 1983, over diens familiewapen. Manuscript, 4 pag.
48600: - CALMUS, MANS--- Brief van Maurice Calmus te st. Quentin, 1985 betr. familie Mans. 1 pag., manuscript.
48602: - EGGS--- Brief van Jacques Cartier te Ymeray, 1985 betr. fam. Eggs en Bartman. 1 pag., manuscript.
48596: - BOAS--- Ontslag voor mr. E.A.L. Boas als griffier Raad van beroep te Amsterdam, d.d. 's Gravenhage 1917, 1 pag., manuscript.
48597: - GROOT--- Benoeming van mr. H.C.J. Groot tot griffier Raad van beroep te Middelburg. 1 pag., manuscript.
48595: - TOULON V.D. KOOG, VAN--- Benoeming van mr. M. van Toulon van der Koog tot griffier bij Raad van beroep te Haarlem, d.d. 's Gravenhage 1916.
48593: - JOOSTEN--- benoeming tot griffier Raad van beroep te Roermond van mr. K.H.Ch. Joosten, 's Gravenhage 1917. 1 pag., manuscript.
48592: - OVERES--- Benoeming van mr. L.W.N. Overes tot griffier Raad van beroep te Rotterdam. 's Gravenhage 1916, 1 pag., manuscript.
48594: - TELDERS--- Ontslag van mr. A.F. Telders als voorzitter Raad van beroep te 's Gravenhage, d.d. 's Gravenhage 1923. 1 pag., manuscript.
48590: - COENEGRACHT--- Ontslag voor mr. J.C.K. Coenegracht als voorzitter Raad van beroep te Roermond. 's Gravenhage 1923. Manuscript, 1 pag.
48584: - HOUTWIPPER, SLUIS--- Voorlopig koopcontract 1951 betr. huis Coornhertstraat 33 te Haarlem, verkocht door G. Houtwipper aan Cornelis Sluis. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48585: - SLUIS, CORNELISSEN--- Extract geboorteregister Haarlem 30-10-1916 betr. Cornelis, zoon van Cornelis Sluis en Meintje El. Cornelissen, 1 pag., deels gedrukt.
48586: - GOMPERTSZ, WERTHEIM, LANDAU--- Acte van boedelscheiding van Leon (Bernhard) Gompertz, overleden Amsterdam 6-1-1877. Notariele acte, 9-4-1878, manuscript, folio, 15 pag.
48587: - MOL--- Arbeidsovereenkomst van Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Frederik Mol als schilder, Amsterdam 1909. 1 pag., deels gedrukt.
47615: [BALBIAN VESTER, J.F.L. DE], - De Amsterdamsche ijclub 1864-1914. Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan. Amsterdam 1915, 186 pag., gteïll.
47610: [KRAUS, J. E.A.], - Staatscommissie in zake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal, verslag aan H.M. de koningin, deel I en II, 's-Gravenhage [1911], 93+23 pag. + vele bijlagen.
48711: - MOLENS--- Request van koornmolenaars Dordrecht aan Staten van Holland, 18-1-1749, betr. verhoging maallonen. Folio, 2 pag., gedrukt.
48709: - ZANZI--- Correspondentie tussen C. de Jong en Rene Zanzi te Montpellier, 1985, betr. fam. Zanzi. Manuscripten, 5 pag.
48708: - ZANDVLIET, JACOBI--- Correspondentie tussen C. de Jong en J.A. Zandvliet te Amersfoort, 1984, betr. familie Jacobi en Zandvliet. Manuscripten, ca. 6 pag.
48707: - CANIVET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dora de Wilde-Kennive te Wilrijk, 1986, betr. fam. De Canivet. Manuscripten, 3 pag.
48706: - WELLEMAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en drs. J.A. Welleman te Apeldoorn, 1980, betr. fam. Welleman(s). Manuscripten, ca. 20 pag.
48705: - OLDECOP--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dieter W. Weber-Oldecop, te Hannover, 1976, betr. fam. Oldecop - Oldenkop. Manuscripten, ca. 8 pag.
48703: - VUUR, BIJ 'T--- Correspondentie tussen C. de Jong en C. Bij 't Vuur te Zeist, 1981, betr. fam. Bij 't Vuur. 2 pag., manuscript en krantenknipsel.
48702: - VULSMA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R.F. Vulsma, 1986, over diens Who is who in genealogenland. Manuscripten, 3 pag.
48689: - NIJGH EN VAN DITMAR--- 'Gevraagde boekwerken door Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-mij, Rotterdam 1 april 1913'. Brochure, 22 pag., gedrukt.
48677: - HODENPIJL--- Correspondentie tussen C. de Jong en G.J. van Rookhuyzen te Broeksterwoude, 1986, betr. familie Hodenpijl. Manuscript, 3 pag.
48699: - VINK--- Twee brieven van mr. A.K. Vink aan C. de Jong, 1974-1977, over heraldiek.
29633: - FILM, FOTOGRAFIE, BOKSEN -- 'Pocket cinema. The boxing match'. Klein (5x9,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een bokswedstrijd tussen twee mannen.
29637: - MILITARIA, WOLFFBrief in het Frans van Charles Wolff, dd. Quartier Generaal I Loya, 11-1-1797, manuscript, 4°, 4 pag.
29638: - ROBIANO, DE, RK -- Lettre du comte Eugene de Robiano à le roi des Pays Bas, dd. Brussel 10-8-1815. Gedrukt, 1 pag, 4°.
29639: - ZONSVERDUISTERING 1927, 1925 -- 'Eye screen for viewing the eclips, June 29th 1927', kaartje met doorzichtig zwart plaatje (mica?), 5x14 cm.
29640: - VRIES, ANTHONY DE -- Dossier publicaties en aantekeningen over de illustrator Anthony de Vries, afkomstig van O.H. Dijkstra, midden 20e- eeuw.
48725: - RAADPENSIONARIS--- Instructie voor de nieuw te benoemen raadpensionaris van Holland, 26-6-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
48718: - CASTRICUM, HEEMSKERK--- Advies Staten van Holland d.d. 12-3-1749, op request classis Haarlem betr. waarnemen predikdienst te Castricum en Heemskerk. Manuscript, folio, 8 pag.
48721: - CORNABE, LE MONNIER, LEMMENS, GRAVE--- Request aan Staten van Holland van leveranciers van montering van de krijgsgevangenen in Frankrijk om betaald te worden, 5-4-1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48722: - NUMISMATIEK--- Extract Resolutien Staten van Holland 22-4-1749 betr. gewicht gouden ducaten en een 'cabeltje' er om heen. folio, 3 pag., gedrukt.
48723: - ZIJDE--- Propositie van stadhouder aan Staten van Holland, 2-5-1749, betr. herstel nijverheid, voornamelijk zijde manufacturen. Folio, 2+7 pag., gedrukt.
48713: - ZOUT--- Concept ordonnantie op het regt van het wit gerafineert zout van buiten Holland inkomende, in het bijzonder het Friese zout, Staten van Holland, 22-1-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
48690: - LUCHTMANS--- 'Bij S. en J. Luchtmans te Leyden zijn in den loop van het jaar 1846 uitgegeven de navolgende werken'. Borchure, 1 pag., gedrukt.
48691: - VEEGENS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. D.J. Veegens te 's Gravenhage, 1977, betr. fam. wapen Veegens. Manuscripten, ca. 5 pag.
48693: - VERDIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en madam J.F. Verdin-van Oudheusden, 1985, betr. fam. Verdin. Manuscripten, ca. 10 pag.
48694: - VERHAVE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.P. Verhave te Malden, 1976, betr. fam. Verhave(n). Manuscript, 4 pag.
48695: - VERLINDE--- Brief van A.D. Verlinde, d.d. Amersfoort 1984, aan C. de Jong betr. fam. Verlinde. Manuscript, 2 pag.
48696: - "GASTEREN, VAN; DE GREEF--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Versteegh te Oudorp, 1985, betr. Van Gasteren en de Greef. Manuscripten, ca. 6 pag."
48697: - VIC--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Vic-Roube, 1986, betr. de familie Vic. Manuscript, ca. 5 pag.
48698: - DANIELS, VINCENT--- Correspondentie tussen C. de Jong en Mario Vincent te Beaune, 1986, betr. fam. Daniels en Vincent. Manuscripten, 5 pag.
48741: - ZEEP--- Request 1749 van zeepzieders van Dordrecht, Haarlem, Amsterdam en Rotterdam aan Staten van Holland om belastingvermindering. Folio, 1 pag., gedrukt.
48740: - "COCQ, V.D.; OCKHUYSEN, MORIAANSHOOFD. Advies Staten van Holland 15-11-1749 op request van Corn. v.d. Cocq, Jacobus Ockhuysen, Meindert en Leendert Steffens, Arend van Bleysweijk en Arnoldus Moriaanshoofd over financien. Folio, 2 pag., gedrukt."
48747: - MILITARIA, HOLLAND--- Extract uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. militaire zaken, in het jaar 1749. Folio, ca. 50 pag., gedrukt.
48739: - HONDERDMERGEN, WILDEVENEN--- Request d.d. 28-1-1749 van ingelanden van de polder De Honderdmergen of Wildeveenen in Zuid-Holland, om belastingvrijdom, folio, 5 pag., gedrukt.
48738: - BARTOUW, LA FOSSE, V.D. KNUYFT, HUWELIJKBELETSELEN--- Request d.d. 8-10-1749, van Pieter van der Knuyft, weduwnaar van Cath. van Oosten, won. 's Gravenhage, over tweede huwelijk met Joh. Bartouw wed. Chr.v.d. Kley. Folio, 2 pag. Gedrukt.
29888: - KOLL, MY. V. WELDADIGHEID, PRINS FREDERIK -- Diploma verleend door de Maatschappij van Weldadigheid in de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, dd. Brussel 6-8-1823, aan J. Koll te Utrecht. Groot blad plano met vignet der maatschappij, deels gedrukt, met handtekening van de president: Frederik Pr. der Nederlanden.
48772: - "OOSTEROM, VAN; TROMPE L'OEUL--- Trompe l'oeul-tekening in kleur door Jan van Oosterom, oud 61 jaar, 38x30 cm., eind 18e eeuw."
4877: [VALETTE, TH.G.G. EN G.P.] - Registre généalogique de la famille Valette. Vlaardingen 1928, 34 p., met tabellen, geïll. (met ingeplakte foto's), Oud-Hollands papier.
48769: - NIEUWENHUIZEN, BEKKER, VLISSINGEN--- Kalligrafie met de tekst 'Jannetje van Nieuwenhuizen, wed. Bekker, geboore te Vlissingen den 8 Meij 1737'. Tekening, 1 blad plano, 38x28 cm., in lijst achter glas.
48764: - BEMMEL, WENNEKERS--- Hedendaagsche bouwkunst. Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, red. H.J.H. Groneman. Afl. 2, Groningen, Wolters, 1867.
48763: - COOL, V. BLEIJSWIJK, SELKART, V.D. BOETSELAER, KIEVIT, V. CATS--- Grote (38x30 cm.) wapens uit de rand van een 18e eeuwse kaart, gravures door A. Vaillant. Prijs per stuk € 35.
48762: - MERODE, V. CUIJLENBORG--- Hoofdwapen en 8 kwartieren van IJsbrand van Merode, waarschijnlijk 19e eeuws, tekening in kleur over gegraveerde omtrek, 30x24 cm.
48758: - GOUDE--- Omslag voor foto's van 'Helena Goude, fotograaf Den Haag', 35x28 cm.
48786: - LEEUWARDEN, FOCKEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1849 betr. verkoop herenhuis hoek Tweebaksmarkt en Kruisstraat (nu: Twaabaksmarkt 41), eigendom dr. S. Fockema. 1 blad, plano, gedrukt.
48818: - LEEUWARDEN, POELSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1902 betr. verkoop van hooiland ten zuiden van en langs de polder van de zathe gehuurd door Sybolt F. Poelsma, aan het Ouddeel onder Leeuwarden.
48781: - WIRDUM, SJAARDA, V.D. VEEN--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1836 betr. verkoop huis en land te Wirdum op de Voorburen, gebruikt door wed. Jan Jentjes Sjaarda en Hendrik v.d. Veen. 1 blad, plano, gedrukt.
48750: - TONEEL, LUKE--- Adrianus VII van Peter Luke, naar de gelijknamige roman van Fr. Rolfe, vertaling Carel Alphenaar. Amsterdam 1968, 71 pag., gestencild.
48751: - DWERG--- Portret van Charles Stratton, known as Genl. Tom Thumb. Litho, 15x22 cm., 19e eeuws.
48731: - PANNERDENS KANAAL--- Resolutie 8-10-1749 betr. Pannerdens Kanaal. Folio, 57 pag., gedrukt.
48734: - NIEUWERSLUIS, STEEN--- Missive aan staten v. Holland 26-8-1749 betr. proceduren tegen Jan Steen, sluiswachter te Nieuwersluis. Folio, 4 pag., gedrukt.
48820: - LEEUWARDEN, DE ROSKAM, V.D. WEIJ--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop cafe restaurant De Roskam aan de Oude Koemarkt 155, in eigen gebruik bij Joh. Aukes v.d. Weij. 1 blad, plano, gedrukt.
48802: - LEEUWARDEN, V.D. HOEK--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop boerderij met grond, Stienserstraatweg 51, 53 en 55 te Leeuwarden, in gebruik bij M. v.d. Hoek e.a. 1 blad, plano, gedrukt.
48833: - LEEUWARDEN, POSTHUMUS--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1905 betr. verkoop woonhuis, Schalk Burgerstraat 21, in eigen gebruik bij wed. B.D. Posthumus. 1 blad, plano, gedrukt.
48795: - MARSSUM, GEERTSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1857 betr. verkoop huis met koeienstal onder Marssum aan de weg Leeuwarden-Marssum, in gebruik bij H.H. Geertsma. 1 blad, plano, gedrukt.
47594: [QUACK, JAN DE], - Belangrijke land en zeereizen, togten en wandelingen naar en door de onderscheidene deelen der wereld, deel I (van II) , Amsterdam v. Kesteren 1825, 6+267 pag.
4759: [GOSLINGA, S.S.] - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht. [Rotterdam 1961], 66 p., gestencild.
29691: - TREKVAART EN -WEG ALKMAAR-ZIJPE -- 'Verpagtinge van de tolhecken aen de Koedyker-brug en tot Schoreldam’ en van het not en riet langs het trekpad Alkmaar-Zype, 18e- eeuws, gedrukt, 1 blad, folio.
2415: [SLOET, L.A.J.W.] - Het stift te Bedbur [bij Kleef]. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, XII. Amsterdam 1879. Geïll., 108+196 p.
48851: - MOLKENBOER, CREMERS--- Portrettekening van mr. O.P.F.M. Cremers, burgemeester van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
48849: - "RUYTER, DE; VLISSINGEN--- Diploma voor mr. Parker de Ruyter Rocher de la Renais en J.W. de Ruyter de Wildt behorende bij een gedenkpenning t.g.v. het onthullen van het standbeeld voor Michiel de Ruyter te Vlissingen. 1 blad, perkament, gekalligrafeerd, 35x45 cm."
48850: - WEVEN, SPINNEN, WEEFGETOUW--- Grote tekening (38x48 cm.) van een weefgetouw met een vrouw erachter, van voren en van opzij. Daarbij een spinnewiel en raam- en deurpartijen, 18 of 19e eeuw.
48844: - ONDERWIJS, UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 'Stichtsche school-prent', litho door Desguerrois naar Hora Siccama 1835, 41x47 cm., geplakt op karton. Slijtages.
48841: - UTRECHT, MACKAY, UNIVERSITEIT--- Groot blad plano, gelithografeerd door de Utrechtse lithograaf Nikerk, met voorstelling van een kerkzaal waarin voordracht voor studenten, datum 21-12-1893 en 34 handtekeningen.
48843: - "REES, VAN; UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Gekalligrafeerd blad plano 'Deelnemers aan het geschenk den hoogleeraar R. van Rees aangeboden bij zijn 25 jarig professoraat te Utrecht, 1831-1856'."
48889: - PANTRINK, WELLENS--- 'Geboorte- en huwelijks gedenkstuk'. Handgekleurde aquatint 27x33 cm. met allegorische voorstellingen betr. huwelijk en geboorte.
48888: - SWINDEREN, VAN--- Twee gekalligrafeerde teksten van (en door?) W. van Swinderen, d.d. Groningen 1814 en 1815, groot blad, 80x35 cm., manuscript.
48881: - PALTHE, WASSERIJ--- Bouwplaat 2a van het 'Palthe dorp, Fabriek II', 28x46 cm., [ca. 1940?].
48858: - MOLKENBOER, SCHIPPERS--- Portrettekening van J.A. Schippers, wethouder van Haarlem, door Ant. H. J. Molkenboer, tekening met krijt, 1959. 38x28 cm.
48860: - MOLKENBOER, FEITSMA--- Portrettekening van mr. L.H. Feitsma, officier van justitie te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H. J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48862: - MOLKENBOER, DE KLERK--- Portrettekening van Albert de Klerk, musicus, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, ca. 1958. 38x28 cm.
48869: - OIRSCHOT--- 'De toren te Oirschot', afl. 44 van het seriewerk Verz. van afb. van Oude Gebouwen, uit. My. Bev. Bouwkunst, gedrukt, groot folio, 4 pag. tekst en 2 platen.
48870: - AFFICHE, NICOLAS, GENEALOGIE--- Affiche voor de tentoonstelling De Nederlandsche Leeuw, Het Prinsenhof Delft 1958. 1 blad, plano, gedrukt.
48872: - MILITARIA, INDIE, BIAK--- Groepsfoto, 18x24 cm., van groep van 17 jonge mannen in uniform van de Nederlandse Marine, met hun commandant.
48875: - TURF--- Aquarel, 18e eeuws, 24x35 cm., waarop 6 voorstellingen van turfgraven, turfsteken en turfopstapelen, anoniem. Interessant blad.
48876: - VEERE, VAN MIGGRODE, VAN IPEREN--- Aankondiging van de onthulling op 1-12-1773 in de kerk te Veere van de gedenknaald voor Johannes van Miggrode. 1 blad, plano, gedrukt, met sierraad.
43016: [MATTSPERGER, M. / G.P. HONDIUS] - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, D. Onder de Linden, 1793 [op gegraveerde titelplaat: 1792].
42791: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. Keulen, P. du Marteau [= Amsterdam, A. Wolfgang], 1666.
61200: - Vue de la Place de Bourgogne
61199: - Vue de l'Interieur de N. D. de Paris (mirrored)
4278: L.E. - De hertogen uit het Huis van Nassau, in Geldersche Volksalmanak (1902), p. 45-47.
42793: [UYTENHAGE DE MIST, JOHAN] - De stadthouderlijcke regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders. Amsterdam, J.C. v.d. Gracht [= Leiden, Hackii?], 1662. [gebonden met:] Toetse op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlijcke regeeringe van Hollandt en West-Vrieslandt, door D.P.E. Leiden, J. Princen, 1662.
61352: - - Siegsgesang nach der Schlacht bei Leipzig.
42927: [HASSELT, J.J. VAN] - Beschryving der stad Bommel (...) door een Gelders regtsgeleerde. Arnhem, Moeleman, 1765.
53424: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. van den Boom, 1884.
43104: - - De kunst om op eene gemakkelijke wijze allerlei soorten van vuurwerken te maken, naar de 3e Franse uitgave. Leeuwarden, Schierbeek, 1832.
43107: [HEERENBOEKJE DORDRECHT] - Lyste waar in vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheide andere collegien en beampten des jaars 1769. Dordrecht, P. v. Braam, [1768].
43110: [NOMSZ, JOHANNES] - Vaderlandsche chocolaad. Amsterdam, D.M. Langeveld, 1796.
42959: - - Nauwkeurige beschryvingen van het klooster, of priesters, monnike en nonnetjes leven en al de ordens der Roomsche geestelyke en waereldlyke. Amsterdam, Groenewoud, 1794.
42971: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 4e, 3e, 1e en 1e druk, 4 stukjes, Amsterdam, Keijzer e.a., 1790-1791.
43105: - - Amsterdam, Avec privilege de nos seigneurs les Etats de Hollande & de West-Frise. Jaargang 1721, Uitg. C.T. du Breuil te Amsterdam.
12119: - TORCK VAN ROOSENDAEL, BIJVANCK Drie brieven van G.G. Torck van Roosendael, geb. van Nijvenheim, aan de heer Bijvanck, d.d. Roosendael 1810. 4(: 3 p.
10055: - Aan ... Meyndert Meesters! Kapitein van ' t Blaauwe Vaendel met het witte kruis der stad Leyden, bij deszelfs eerste optrekking den 2 van slagtmaand 1787. z.p. 8º: 4 p.
10062: - Vrijheid boven. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10542: - Graf-dicht op ... Arnoldt Kimijzer, beroemd in het maken, uitspreken en schrijven van vele zeer voortreffelijke heilgedichten, enz., veel geacht en zeer bemind burger en inwoner der aloud vermaarde stad Dortrecht en aldaar overleden den 25ste van Oogstmaand 1842 in den ouderdom van 66 jaren. Dordrecht, M. van der Hoeven. 8º: [8] p.
10647: - [Vijf zangen op het koperen huwelijk van Cornelis Nortier (1831-1893) en Lydia Elisabeth Bisschoff (1839-1900), gehuwd Semarang 21-10-1863.] Rotterdam, J.A. Weinbeck, z.j. 5 bladen plano.
38948: - Het zeilend schoolschip [Orgaan van deze vereniging], nrs. 18 (november 1948), 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 (= februari 1963), geïll., per aflevering ca. 16-24 pag.
38968: - Kunstkroniek. Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Nieuwe serie, tiende jaargang, Leiden, Sijthoff, z.j., 192 pag., geïll. Gebonden in rood linnen, mooi exemplaar.
38980: - Kurze erzehlung von dem anfange und fortgange der Schiffahrt, biss auff diese unsere zeit. Aus der Holländischen in die Hochdeutsche Sprache gebracht, Hamburg 1676, pp. 213- 236.
55844: --- - "Prent: [Zinnebeeldinge prent op de zware bankroeten door de wissel- en windhandel aan de Amsterdamse beurs]. Opschriften: 'Ter nagedachtenis van het wisselvallig wonder jaar 1763; Uytlegging van de plaat'. Anonieme gravure met tekst in boekdruk eronder. Ingelijst achter glas."
46089: - SCHEVICHAVEN, VAN--- Medaillon portret (4 cm. middellijn) in fraai lijstje van Van Schevichaven, overgrootvader van Caroline Moubis. Geschilderd op ivoor. Verso monogram: H. v.d. B.
45968: - SOESTERBERG, V. HOLTHE, RIEKEMA--- Brief van J. Riekema (?), wnd. Rijkstuinbouw leraar voor Zuid Gelderland en Utrecht, d.d. 1913, aan Van Holthe tot Echten te Utrecht. Manuscript, 4°, 3 pag.
48905: - NUT, DE CLERCQ, SURMUHLEN--- Grote gekalligrafeerde plaat met tekst 'Tot Nut van 't Algemeen', gegraveerd door B. de Bakker 1786 naar A. Doesjan, uitgave van C. Focking. 52x62 cm., gedrukt.
46098: - WALTA--- Een twaalftal brieven e.a. betr. de familie Walta, midden 20e eeuw. Manuscripten.
12150: - WARNSINCK, VAN KELCKHOVEN, HELMOND Concept gedicht door M.C. Claessen `In het album van Warnsinck, boekbindersleerling bij Van Kelckhoven te Helmond, 14 april 1841'. Folio, 2 p.
29509: - FAIJT-MOREAU -- Notes genealogiques sur Du Faijt-Moreau, maison comtale d’Avesnes. Cahier, manuscript, 63 pag.
29508: - SCHELTEMA -- Aantekeningen betr. leden van de familie Scheltema: Jacobus, Jacobun Hendrik, Jacobus Nicolaas, Michiel Willem, dr. Pieter, Nicolaas, Paulus Cornelis. Cahier. Manuscript.
29469: - PENDERS, KLIMMEN -- Concept briefje van een medicus te Maastricht aan de wed. Penders, landbouwster te Klimmen, dd. 1844 met de mededeling dat het met haar zoon Francois, bij hem in de leer sinds 1843 niet wil lukken. Manuscript, 8°, 2 pag.
29461: - DEES -- Gekalligrafeerd omslag: ‘1905 10 juni 1933 De Staatscommissie voor de Ned. Burgerlijke Wetgeving aan haren vice president’, kalligrafie A. Dees. Zonder inhoud.
29459: - BILLOT, WESTENBERG -- Briefje (op een visitekaartje) van Billot, ambassadeur van Frankrijk in Rome, dd. Rome 9-7-1893 aan ‘mon cher ministre et ami’ Westenberg. 2 pag.
29454: - TESSELSCHADE -- Tekst van een voordracht over de vereniging Tesselschade, opgericht 1872. Manuscript uit 1936, 4°, 9 pag.
29449: - MILITARIA, ORANJE -NASSAU, VAN VOORST -- Aanstelling door de Prins van Oranje, dd. ‘s Gravenhage 3-10-1783 van Bernhardus van Voorst tot Luitenant in de compagnie van Luitenant-Kolonel Brender à Brandis, in de plaats van J. van den Enden. Manuscript, deels gedrukt met originele handtekening ‘W. pr. v. Oranje’ en opgedrukt zegel.
29443: - JORNA, WALTA -- Drie uitvoerige brieven van Homme Jorna te Kerkrade, 1924 en 1926, aan neef Jan Walta te Amsterdam. Manuscripten, 4°, 11 pag.
29442: - DONGEN, VAN, WALTA -- Briefkaart van wed. H. van Dongen te Nieuw Vennep aan fam. D. Walta, 1922.
29440: - WALTA, MISSIE OOST-AFRIKA -- Enige tientallen brieven, knipsels, foto’s etc. betreffende de missionaris Nico Walta in Oost-Afrika (Kilomeni, Kiboscho, Kilimanjaro, Useri etc.) over de jaren 1917-1937. Manuscripten.
29317: - INDIË, PADANG -- Request van den Padangschen handel aan de Tweede Kamer betr. de heffing van uitvoerrechten van bosproducten in de buitenbezittingen van Ned-Indië, dd Padang 17-10-1899. Brochure, 8°, 8 pag., gedrukt.
29313: - TIJDSBEPALING IN NEDERLAND -- Verzoekschrift aan minister Binnenlandse Zaken van de Ned. Bond van Horlogemakers, dd 2-10-1903 met verzoek tot één tijdsbepaling in ons land. 4 pag., folio, gedrukt.
49365: - BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
43067: - - Zaanlandsch Jaarboekje, jrg. 1 t/m 13 (1841-1853). Zaandijk, Heynis, 1840-1852.
29264: - WINTER, DE -- Spotversje op De Winter, ca. 1780, manuscript, 8°, 1 pag.
29265: - PATRIOTTENTIJD -- Vijf spotverzen uit de Patriottentijd, manuscript, 7 pag.
29273: - BOYMER ENDE RIMBORCH, LA TOUR, V.D. BRANDE, BRABANT -- Uitspraak van het leenhof van Brabant in de zaak tussen de vrijvrouwe van Boymer ende Rimborch en de juffrouwen La Tour en Van den Brande, dd 2-4-1681. Charter op perkament, manuscript, 1 pag.
29276: - "MOLO, DE , HOMRIGH, BENING, MASTENBROEK, AMSTERDAM -- Gedrukte brief in het Frans van De Molo, dd Amsterdam 27-5-1763. ""Messieurs les commisaires du bal du 23-3-1763"". Naam in pen onderaan de brief. 4°, 1 pag."
29290: - BELGIË -- Diverse notariële en andere acten betreffende Belgische personen, eerste helft 19e- eeuw, manuscripten.
29316: - INDIË, KOFFIECULTUUR JAVA -- Brief van de Ned. afdeling van de Ned-Indische Maatschappij voor Nijverheid en Landbouw aan de Tweede Kamer, dd 27-4-1901 betr. de koffiecultuur op Java, 4 pag. folio, gedrukt.
53892: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours & les ruses dont se servent les putains & les maquereles comme aussi leur maniere de vivre, leur croyances erronées & en general toutes les choses qui sont en pratique parmy ces donzeles. Amsterdam, Elie Jogchemse de Rhin [=J. Bouman?], 1681.
12405: - INDIË, SCHOOL BANDOENG IN 1949 `Klasseschrift klasse VIII HL, Prinses Julianaschool, Ambonstraat 3a, Bandoeng', 1949, 1 deel, folio, met tekeningen en teksten van de leerlingen, waarsch. kort voor hun terugkeer naar Nederland.
46140: - EBBEKINK, LEEFTINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor Berendina Ebbekink, echtgenote A.J. Leeftink. Boekelo, 1940.
46141: - BIEKART--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.C.F. Biekart. Haaksbergen, 1942.
46146: - STORK--- Gedrukte overlijdenskaart voor dr. ir. C.F. Stork. Hengelo, 1934.
29367: - GROOTSCHERMER, KREB, KALLIGRAFIE -- Cahier met schrijfvoorbeelden, van Pieter Kreb Jacobsz., 8 jaar oud, Grootschermer 1861, 4°, 44 pag.
48140: - LANDMATEN--- Tafel, dienende ter herleiding van morgen en roeden tot bunders, roeden, ellen en palmen, Nieuwe maat. Manuscript, 1819, 14 pag.
48142: - TABAK, BEUKERS, GRAVENHAGE--- Tabakzakje met opdruk Jan Beukers, hoek Hoogstraat en Plaats 's Gravenhage, begin 19e eeuw.
48144: - PLAS, ZADELMAKER, GRAVENHAGE--- Reclamebiljet voor H. Plas, zadel, koets en tuigmaker, Korte Poten 198 's Gravenhage. Litho van Langenhuijsen, begin 19e eeuw, geill.
48139: - MOM VISCH, RAVEN--- Rechtsgeleerde en staatkundige verhandelingen van mr. D.J. Mom Visch (1835-1920). Verzameld in 5 banden door zijn dochter R.A. Raven-Mom Visch. Gedrukt, 5 delen.
11461: - KOPS, VAN GELDER Rekening over 1786 van loodgieter G. van Gelder te Amsterdam voor de heer Geerling Kops Pietersz., Amsterdam 1786. Groot folio, 4 p.
48582: - COLOMBO, RAKET, KRAMER--- Extract doopboek Colombo d.d. 4-12-1774, betr. Joan Robert, zoon van Mattheus Petrus Raket en Maria Elisabeth Kramer. Manuscript, deels gedrukt, folio, 1 pag.
12235: - BLEISWIJK, VAN Handtekening van G. van Bleiswijk, 1 p., z.j. (18de-eeuws).
12716: - ALMELO, OLTHOF, LAMMEN Verzoek om informatie van P. lammen & Zn. te Dordrecht (hondenvoer) aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van J. Olthof te Almelo, 1926. 4to, getypt, met concept antwoord, 1 p.
49201: - "NIEUWKOOP, VAN; MUZIEK, ORGEL--- Hans van Nieuwkoop, Vlaamse invloeden in de Franse orgelkunst, Sassenheim 1975, scriptie, gestencild, 89 pag."
10540: - Abschied an meinem Freund M.E. Cleveringa, Groningen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
12714: - AANEN Foto van Jansje Aanen met haar man, mei 1912, 9x6 cm., op karton.
61246: - St. Paul in London
11341: - DIRKS, OPERA Vers `Herbe d'amour' door Anton Dirks, op papier van het Opera-solistenensemble `Anton Dirks', 191X. 4(: 2 p.
12707: - "ZUTPHEN, RECHTSPRAAK, ALMANAK Drie Gelderse almanakken, resp. voor de jaren 1796, 1797 en 1805, doorschoten met blanco papier waarop genoteerde afspraken voor de `cancellerie' en raadkamer van de gemeente Zutphen; 3 delen."
30029: - ARMENZORG -- Vier voorschriften van de overheid betreffende armenzorg in 1810. Gedrukt. Folio, 6 pag.
52784: --- - Twee extracten uit het confessieboek der stad Amsteldam, raakende Jan Adriaansz. van den Bogaart, Rotterdam, D. Munnikhausen, 1749.
52785: --- - Copie van de requeste, confessie en de sententie van Jan Willemsen Bogaert, oud-schepen der stad Amsterdam. Haarlem, Adriaan Rooman, 1629.
12795: - D'66, KAARTSPEL Kaartspel `Debat D'66'. Zestig kaarten in origineel doosje betreffende thema's binnen de politieke partij Democraten '66.
12790: - CONSTANT DE REBECQUE, BENJAMIN Kwartierstaat van Benjamin Constant (Benjamin Henri de Constant Rebecque, 1767-1830, auteur en vriend van Belle van Zuylen). Folio, 16 p., handschrift in voorgedrukte formulieren.
12791: - COUWERVEN, VAN Schetstekening van het wapen van Norbert van Couwerven, abt van St. Michiel in 1659, 19de-eeuws, 20x15 cm.
12811: - DOORMAN Potloodtekening (ruïne in de bergen), gesigneerd A. Doorman en op passepartout: `Ter verjaring mijner lieve tante Henrietta den 24 juny 1848 is dit getekend door A. Doorman', 25x30 cm.
12915: - KALLIGRAFIE, ONDERWIJZERS IN NOORD-HOLLAND Bladen kalligrafie, ieder ca. 25x35 cm., beschreven en gesigneerd door een aantal onderwijzers in Noord-Holland boven het Y in de jaren 1827-1872.
12942: - KRALINGEN, VAN Krijttekening door B. van Kralingen, 1876, een pleiserbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 73x55 cm.
12960: - LEIDSE SCHUTTERIJOFFICIEREN, KATWIJK, ARNZ, HENKES Leidse schutterijofficieren op de schietbaan te Katwijk in 1845. Grote litho (36x47 cm.) door O. Arnz, d.d. 1 september 1845. Rechts op de achtergrond een tent. Zeldzaam.
12981: - MASTENBROEK Tekening door ... Mastenbroek, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12985: - MERCY ARGENTEAU, COPES VAN CATTENBURCH Brief van de graaf de Mercy Argenteau aan L.C.R. Copes van Cattenburch te Den Haag, d.d. Luik 1830, betreffende een vergadering van de `Commission supérieure pour examiner et juger les produits de l'industrie nationale', 1 p.
12988: - MIDDELBURG, WISSELBANK `Ordonnantie van de wisselbancke binnen Middelburgh in Seelandt', Middelburg 23 april 1616. Planoblad, gedrukt, met ornamentrand en versierde hoofdletter A.
12998: - MUIDEN, BOLTEN, RUMPECUS Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 29 april 1749, betreffende het rekwest van Jelmer Bolten, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Anna Rumpecus hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
13024: - ORDEMAN Portretfoto van J. Ordeman als Rudolphe in Bohème, 1925.
13046: - REINGELING Tekening door ... Reingeling, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
13062: - ROOSTERMAN Genealogie in handschrift van de familie Roosterman, oorspronkelijk uit Gogh (ca. 1550), later te Haarlem en Rotterdam. Samengesteld ca. 1740, met aanvullingen tot 1844. Gebonden in perkament met groene sluitlinten, groot folio, 8+206 p., geïllustreerd met 13 tekeningen in kleur van familiewapens.
13069: - ROTTERDAM, JANSEN Circulaire van Joh.Ed. Jansen te Rotterdam, agent van diverse huizen, 1891. 4(, gedrukt, 1 p.
13078: - RIJST Tekening door ... Rijst, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
13140: - VERLOOP Tekening door K. Verloop, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
13156: - VRACHTVERVOER RIJNSCHIPPERSGILDE Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 24 januari 1660 met maatregelen ter bescherming van de vrachtvaart van de Hollandse steden op Friesland, Twente, Drenthe, e.d.: uitsluitend toegestaan aan gildebroederen van 't Rhijn-schipperengilde. Plano, 1 blad, gedrukt.
42963: [KOPS, JAN E.A.] - [1] Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland, zijnde het eerste deel van het Algemeen Rapport der Commissie van superintendentie over het onderzoek der duinen. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1798. [Met:] [2] Ontwerp tot vruchtbaar-making der duinen, zijnde het tweede deel van het Algemeen Rapport (...). Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1799. [En met:] [3] Extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van Holland, 21 April 1803.
42836: - - La politique Francoise demasque'e ou les desseins artificieux du conseil de France penetres & decouverts au travers des dernieres propositions de Paix (...) contenu en deux lettres, (...) ecrite de Paris (...) a un gentilhomme refugie en Hollande et la seconde ecrite d'Amsterdam (...) pour (...) reponce. Utrecht, P. Dxxx, 1695.
42837: - - Engeland beroerd onde de regeering van koning Jacobus de II en hersteld door Willem en Maria, prins en princesse van Orangie, (...) waer in (...) verhaelt werd al het gepasseerde sedert de kroning van Jacobus de II tot de kroning van Willem en Maria. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1689.
45320: - HULSHOFF--- Distributiestamkaart, ca. 1945, t.n.v. Hillegonda Geertruida Hulshoff, geb. 12-8-1888, wonende te Epe, 1 stuk.
49393: - BYLANDT, VAN--- Vijf krijttekeningen door C. van Bylandt van gezichten in Zwitserland en Duitsland? Elk ca. 20x30 cm.
49387: - SCHUURMANS, SNEP--- Geboorte- en huwelyks gedenkstuk. Handgekleurde ovale stippelgravure, 24x32 cm., met in het midden in handschrift personalia, 18e eeuws.
49125: - ORANJE-NASSAU, INHULDIGING WILHELMINA 1898--- 'Op en terzijde van den troon waren aanwezig:' 1 blad, folio, met ca. 100 namen. Gedrukt.
49126: - OVERIJSSEL, RIDDERSCHAP--- Vier naamlijsten der leden van de Ridderschap van Overijssel 1875, 1900, 1911, 1922, gedrukt.
49409: - GRAVENHAGE, STANDBEELD WILLEM II--- Dossier stukken betr. de oprichting van het ruiterstandbeeld voor Koning Willem II te 's Gravenhage, 1924. 7 foto's, 3 convocaties en krantenknipsels.
12667: - WAPPEROM Brief van J.J. Wapperom, 's-Gravenhage 1820, ter begeleiding van een toegezonden publicatie Speele van zinne, 1 p.
12688: - WIJN, BOURGEOIS, MAUX Brief van Félix Bourgeois, wijnkoper te Narbonne, aan Roucaud Maux & Cie te Bordeaux, 1871, betr. wijn.
12693: - WIJNPERSSE, VAN DE Fragment van een brief met handtekening van S.J. van de Wijnpersse, z.j., 1 p.
12695: - "ZALINGEN, VAN; VAN RAAM Briefje van oudtante G.W. van Zalingen, voor Bern. Kornelis van Raam t.g.v. diens H. doop, 23 april 1871. 8(: 2 p."
12717: - ALPHEN AAN DEN RIJN, LINSCHOTEN, CHANFLEURY Exemplaar van het boekje Korte schets der godlijke waarheden ... door J. d'Outrein, Amsterdam 1736, met op schutblad: `Dit boekske, zijnde de derde prijs van de Eerste Tafel, word als een vreugdegift vereert aan Gerrit Linschoten, toen hij, oud zijnde 16 jaren en 5 maanden, vaerdig en vrijmoedig openbaar in het Choor van de Alphense kerk ten aenhoren & tot verwondering van een groot getal menschen, uit het geheugen opzeide niet alleen den ganschen brief aen den Romeinen, den brief van Jacobus, den I en II brief van Petrus, den I, II en III brief van Johannes en den brief van Iudas, maer daerenboven ook nog allen de stukken van de Hervormde Christ. Geloofsbelijdenis ...' Getekend: Alphen 19 October 1740, u leeraer J.C. Chanfleury, predikant te Alphen. Gebonden in half perkament.
12721: - AMSTERDAM, DYSERINCK Briefje van het Uitvoerend Comité Aprilfeesten Amsterdam 1887, aan C. Dyserinck, betreffende insigne. 1 p.
49445: - FRIESLAND IN 1796--- Aan het volk van Friesland! Folio, 3 pag., gedrukt, d.d. 4-3-1796.
12087: - SITTER, DE Brief van W. de Sitter, burgemeester te Groningen, z.j., betreffende verhindering om een vergadering van het bestuur van Mettray bij te wonen. 8(: 1 p.
12115: - "TEYLINGEN, VAN; HOORN Brief van C.J. van Teylingen, Hoorn 12 maart 1835, met felicitaties aan de ouders van een meisje dat belijdenis deed. Folio, 1 p."
12124: - TYDEMAN, VAN CLEEF Brief van M. Tydeman, Utrecht 27 oktober 1774, aan de jur.cand. Van Cleef te Utrecht, met opgave van literatuur. 4(: 1 p. met afdruk lakstempel.
12128: - VARELEN, VAN Brief van J.E. van Varelen, Haarlem 1835, aan mr. W.H. Tydeman te Leiden. 4(: 1 p.
12137: - VOOGT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Johannes Everhardus Voogt te Amsterdam, november 1845, 50x12 cm., 1 p.
10584: - Aan ... L.M. Schouwenburg en Vrouwe M.H. Schouwenburg geb. de Jong, ter gelegenheid der ondertrouw van jhr. L.D. Rutgers van rosenburg met jkvr. M.H.S.W. Schouwenburg, op den 6 mei 1853. z.p. 8º: 5 p.
45624: - NUYTS--- Aantekeningen betr. David Nuyts, 18e/19e eeuw, deels gedrukt, deels in handschrift, 2 pag., folio.
45215: - GUIJKING--- Gecalligrafeerde brief van Guijking, 'dessinateur', d.d. 's Gravenhage 1860. Manuscript, 4°, 1 pag.
45214: - HERTOGENBOSCH, SCHUTTERIJ--- Gedrukte brief van Jos van der Steen, commandant van de schutterij te 's Hertogenbosch, betr. opheffing van de schutterij aldaar, d.d. 's Hertogenbosch 1906. 2 pag.
45306: - GELRE, VERKOPINGEN--- Twee gedrukte publicaties van de Staten van Gelre, d.d. 1742 en 1683 betr. het houden van openbare venduen, resp., 4 en 8 pag., 4o, resp. gedrukt bij H.v. Goor te Arnhem 1742 en 1737 (herdruk).
61181: - La Venus, sixiéme Planete, et son influxion (mirrored)
51906: - Gids van Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland, Uitg. Ver. tot Bev. v.h. Vreemdelingenverkeer, Zierikzee [ca. 1910]. Gebonden, 49+(28) pag., geïll. (door J.G. Huyser).
10541: - Bij gelegenheid van het verlovingsfeest van ... H. Weymans en ... A.L. Mouton, gevierd aan het Huis Den Deyl, den 20sten van bloeimaand 1842. z.p. 8º: 14 p.
42692: [GRIMOND DE LA REYNIERE, A.B.L.] - Almanach des gourmands ou calendrier nutritif servant de guide dans les moyens de faire excellente chere, suivi de l'itineraire d'un gourmand dans divers quartiers de Paris (...) par un vieux amateur. Paris, Maradan, 1803-1811.
29300: - "AMSTERDAM, LOODSWEZEN -- Publicatie van de heren ""van den gerechte der stad Amsterdam"", dd 28-1-1778 betr. het gebruik van loodsen door ballast koopvaardijschepen, door de op Groenland en straat Davis varende commandeurs en door de grootschippers van Amsterdam die naar Noorwegen en het Oosten varen. Gedrukt, 1 blad plano. "
10742: - Officieel feest-programma ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van ... Christiaan W. Van Bijlevelt en ... Adriana van Bijlevelt-Akrijn op zondag 9 augustus 1903. 's-Gravenhage, drukkerij W. Mol. 8º: [16] p.
39187: - Sailing directions for the south part of the North Sea, from cape Grisnez (...) to the Hook of Holland, London 1885, 51 pag.
26876: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Baarn, Utrecht, P.P.D. 1954, 58 pag. + bijlagen.
39277: [CAMUS, JEAN PIERRE] - Les evenements singuliers de monsieur de Belley, 4 volumes in one, Paris, Savreux, 1660. Geheel leer, (16)+420+495 pag.
29989: - SLEGTKAMP, STOKMANS -- Distributiestamkaart t.n.v. Francijna Slegtkamp, echtgenote van Elzevier Stokmans, geboren 27-5-1894, wonende Oegstgeest.
29987: - HORSMAN, VAN NEDERHASSELT -- Vaccinatiebewijs voor Hendrika Wilh. Jac. Horsman, geboren 15-8-1871, dd. Amsterdam 1875. Getekend door de arts J.A.J. van Nederhasselt.
29985: - TAANMAN -- Bewijs van Nederlanderschap voor Dirk Morian Taanman, geboren Lochem 23-1-1879, dd. Den Haag 1955.
47118: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1851, 196 pag., gebonden in rood marokijn.
47401: - 31 of a graphic & historical description of the cathedrals of Great Britain. This part contains Durham Cathedral. London 1-6-1819, by J. Murray e.a. 16 pag. text and 8 engraved plates.
10018: - Lykzangen op mejuffrouwe Judith Van kooywijk, echtgenoote van den Heer François Veltman, zalig ontslaapen den 9 augustus 1786 in den ouderdom van ruim 52 jaaren. z.p. 8º: [30] p.
44835: - WIJSBEGEERTE --- Prolegomenon in metaphysicam. Latijns manuscript, 497 pag., gebonden in 19e eeuwse half leren band. Zonder naam auteur, handschrift uit eerste helft 19de eeuw (collegedictaat?).
44834: - THEOLOGIE --- 'Bijbelsche geschiedenis. Het Oude Testament. Aangevangen 10-Oct-1811'. Opschrift van een 4° manuscript in vragen en antwoorden, 56 pag.
44832: - "THEOLOGIE; NOORD-BRABANT --- Copye van een brief aan N.N. Ik heb hoore verhale dat een aanmerkenswaardige comedie is vertoont in Brabant (...) hier in bestaande dat een persoon verbeelde een ziele begerigh om in den hemel te zijn sigh vertoonde. Gedrukt blad plano, zonder jaar, zonder uitgevers adres, zonder auteursnaam (18e eeuws)."
44868: - REVUE SNIP EN SNAP --- Programmaboekje van Snip en Snap Revue 1962/63. 16 pag., geillustreerd.
42790: - - Bekentenisse of belydenisse des geloofs der Nederlantsche gereformeerde kercken. Dordrecht, M. de Vries, 1725.
10837: - Onthullingen uiit het leven van het bruidspaar Jo Beekwilder en Mies Louwerens bekend gemaakt op woensdag 6 juni 1928 in Krasnapolsky. Amsterdam. 8º: [6] p.
29355: - BUYS, DOROTHEE -- Briefje van Dorothee Buys aan de heer Sedee dd. Utrecht 1916 over haar laatste boek ‘Een vrouw alleen’. Manuscript, 1 pag.
12206: - AMSTERDAM, VAN DER DUSSEN, SCHOLL Aquarel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, gesigneerd J.W. Scholl, met de tekst `1871-1896, Heil den jubilaris A.E. van der Dussen, Amsterdam 3 april 1883'. 20x27 cm. Fraai!
42990: [MEERMAN, WILLEM] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje. Amsterdam, P. Visser, 1718.
42998: [LAMIGUE, ISAAC] - Histoire du Prince d' Orange et de Nassau. 2 delen in 1 band, Leeuwarden, Halma, 1715.
58015: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Jan Carel Bechere, kapitein en Cornelie van Benthem. Manuscript, 4o, 1 pag.
12171: - WOLTHUIS, OUDSHOORN Kinderlijke ontboezeming op moeders [Wolthuis] verjaardag. 4(: [2] p.
12177: - ZAANDAM Heil en zegenwensch aan onze geliefde ouders ter gelegenheid van hun 25 jarige echtvereeniging [te Zaandam], 1882-1907. 4(: [4] p.
12178: - ZAANDAM, GRUYS, NIEUWJAARSWENS Gedrukt blad, 40x31 cm., met de titel `Nieuwe-jaars zegenwensch opgedragen aan de burgerij van Zaandam, die in mijn wagt wijk wonen, op het jaar onzes heeren 1830'. Daaronder in twee kolommen een vers van twaalf coupletten, ondertekend `Ue dw dienaar en nachtwagt C. Gruys'. Om het geheel tien houtsneden.
10343: - [Ter] Gouden bruiloft [van den Heer Johannes Jacobus Loke en Vrouwe Clara Jacoba Macquet op 18-9-1819]. z.p. 8º: 11 p.
42546: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, Van Waesberge, 1661 [op gegraveerde titelpagina: 'Nieu licht der Apothekers en distilleerkonst'].
42483: - - De honingbijenteelt behelzende een volledig onderricht van de natuur en huishouding der honingbijen, dezelver voordeelige behandeling (...) soorten van korven. Dordrecht, Blusse, 1797.
61151: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
61152: - Gezigt van 't dorp Spaarendam by Haarlem
61138: - Vue de la côte de Dordrecht proche du Port Groothooft á Dordrecht
11548: - NEDERLANDS-INDIË, NEYS Foto van een groep personen in Huize Neys te Magelang, 11 november 1915. 18x24 cm.
61191: - La Cathedrale de St. Paul a Londre (mirrored)
30917: - De regstmagt der hooge en andere Heemraadschappen bewezen, Rotterdam 1835, 45 pag.
29904: - ZANDVOORT, KOPER, KEMP -- Acte van transport dd. Zandvoort 1-3-1777 van het voorste gedeelte van een huis, aan de duinen gelegen binnen Zandvoort. Verkoper Maartje Volkerts Groen, wed. Klaas Engele Kooper. Koper: Engel Arentsz. Kemp. (charter op perkament, zegel verloren).
62008: - Vue de la Ville de Richelieu en Poitou (mirrored)
49280: - LAREN, SINT JANS PROCESSIE--- Drie deeltjes betr. de Sint Jans processie te Laren. Gedrukt.
49394: - MILITARIA--- Algemeen verslag van het verhandelde op de Alg. Vergadering van het hoofdbestuur (...) van het Fonds ter aanmoediging (...) van den gewapenden dienst in de Nederlanden, 26-7-1905, 15 pag., gedrukt.
12481: - MANSON, JOODS ALBUM AMICORUM Album amicorum, in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de joodse Amsterdamse medische student Manson, 1833-1836.
12482: - MASCH, VAN ABS, CORVER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Margot Masch (?), 1861-1865.
12551: - "ROTTERDAM, FRAUDE BIJ GEMEENTEWERKEN? -- `Russische toestanden bij ""Plaatselijke Werken"" te Rotterdam'; brochure van 20 p., gedrukt (Rotterdam, ca. 1906), auteur was J.A. van Schijndel. "
12601: - SIJPHEER, DE GEUS `Op den 47 verjaardag van mijnen vriend Allert Sijpheer op den 9 Augustus 1831', vers van 32 regels, getekend Dk. de Geus, 1 p.
42648: - - Naamregister der rentmeesters van de domeinen, procureurs generaals en griphiers sampt van de substituten zoo van procureurs als griphieren in der tyd, waar op volgen de eerste deurwaarders van den Kamere van den Hove in Friesland. Amsterdam, Houttuyn, 1748.
12090: - SMAALE, HAARLEM Poëziealbum van mej. A.W. Smaale, 1856-1871, voornamelijk te Haarlem. 1 deel, mooi exemplaar.
12217: - BAARDERADEEL `Betoog van den gemeente-raad van Baarderadeel betrekkelijk de kosterij-goederen in die gemeente...' Weidum 1855, 17+2 p., gedrukt.
49167: - WINTERSWIJK, LEESGEZELSCHAP--- Reglement d.d. 20-12-1893, van leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak, opgericht 1827, te Winterswijk, 6 pag., gedrukt.
45188: - "ASSURANTIE; BRAND; SCHERMEER --- Reglement ter onderlinge verwaarborging voor brand, opgerigt 1-1-1813 onder directie van Pieter Hart, Jan Vader, Maarten Kalis, Jan Pz. Kalis en Simon Akkerman, ingelanden van den polder de bedijkte Schermeer. 4°, 8 pag., gedrukt, [1813?]."
10900: - Bundel bruiloftsliederen op aangename en bekende wijzen, 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, [ca. 1830], 44 p.
10901: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
10903: - Verzameling van bruiloftsverzen en liederen, toegepast op allerlei betrekkingen, door J. Hagen. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1829, 8 + 80 p.
49131: - LUCHTVAART, HUGHES--- Aflevering van Opr. Haarlemsche Courant 15-7-1938 met groot artikel over wereldvlucht van Howard Hughes, gedrukt.
49144: - "SUCHTELEN VAN DE HAARE, VAN; RUETER--- Poesiealbum/Poezie Album van Anna Maria Clasina Hugone (Anneke) van Suchtelen van de Haare, met 28 inschrijvingen uit de jaren 1919-1922, veelal te Sloterdijk en Amsterdam."
52918: --- - Wonderbaar leven van Cartouche, hoofd kapitein van eene groote bende beurzensnijders, gauw-dieven en moordenaars. Opnieuw verbeterd en vermeerderd met het boeiend verhaal: De laatste dag van Cartouche. Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, [ca. 1900?].
52910: --- - Receuil van stukken relatif tot de berugte zaake tusschen Walter Philip Nicolson, ridder baronet, en vrouwe de douarriere Carpenter [...] in het licht gegeeven om het [...] publicq een recht denkbeeld te doen verkrygen [...] van de waare redenen der verregaande persecutien van gemelde douarriere teegens haare dogter Helene Francoise Carpenter, z. pl. [1773].
52945: --- - Geschil tusschen J. Clifford, eischer en A. van der Hoop, verweerder. Met de aan hetzelve voorafgegane briefwisseling en eenige daartoe betrekkelyke stukken en bijlagen. z. pl., z. j. [1823?].
45322: - BENNEKOM, SELS, VAN WASSENAER, PRINS--- Acte van transport d.d. 8-4-1771 van een camp land genaamd De Bosmeesters Campe in Bennekom, ca. 8 morgen, verkocht door Gerrit Sels en Cath. Oester aan Carel George van Wassenaer, manuscript, folio, 2 pag.
45324: - BARNEVELD, GRAF, VERSCHUUR, SWEIJS--- Koopacte van een graf in de Geref. kerk te Barneveld. Verkocht door Abel, Harmanus en Gerarda Verschuur aan Jan Coenr. Sweijs en Johanna de Bijll, manuscript, folio, 3 pag.
45026: - "FARNESE; PARMA --- Ordonnantie van Alexandre Farnese, prince de Parme, d.d. Brussel 16-3-1682 betr. het aanleggen van lijsten van bezittingen van Franse onderdanen binnen de Zuidelijke Nederlanden. Gedrukt, folio, 1 pag. Met wapen van Parma."
45068: - MAARTENSDIJK --- Publicatie van B en W van Utrecht betr. grenzen tussen Utrecht en Maartensdijk. Utrecht, 1830, (7) pag., gedrukt. Tevens een gedrukt exemplaar in plano met afwijkende tekst.
45061: - "NIEUWE SCHAND; BRONS; KREMER --- Nota van Jan H. Brons en Comp. te Nieuwe Schans, voor geleverde kanten aan de heer R.C. Kremer, 1801. Manuscript, 1 pag."
45060: - HEENVLIET --- Advertentie ondertrouw J. Lamaison en C. Graafland, vrijvrouwe van Heenvliet, d.d. Huize Heenvliet, 1808.
45065: - "WORKUM; VERVOER --- Reglement voor de wagenaars te Workum, Workum, Olingius, 1784. 4°, gedrukt, (8) pag., sierpapier omslag."
45053: - DELFT --- Catalogus tentoonstelling Delfts Verleden, mei 1946, 60 pag., geillustreerd.
45051: - ROTTERDAM --- 15 luchtfoto's, prentbriefkaartformaat, van de binnenstad van Rotterdam in 1946 en voor 1940.
48908: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- Plaat, 40x30 cm., De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Bijlage van De Amsterdamsche Courant 12-8-1899. 1 pag., gedrukt.
48909: - DRENKELINGEN, PAARDEN--- Houtgravure van 'het redden van een paard door middel van Sinck's Reddingstoestel', 10x16 cm. met begeleidende tekst uit Eigen Haard 1884. 2 pag., gedrukt.
48918: - CIEVITS, KIEVITS, KIEVIT, HELLER--- Getekende stamboom van het geslacht Cievits, Kivits, Kievits, 1360-18e eeuw, Groot blad, 95 x 63 cm, 18e eeuws, manuscript.
48838: - MILITARIA, VAN SERMOND--- Bewijs van lidmaatschap van het korps Cursianen der Artillerie, opgericht 16-2-1877, voor G. van Sermond, d.d. Delft 1878. 1 blad, plano, deels gedrukt, litho C.J. van Doorne te Delft.
48921: - BLEKERIJEN TE HEEMSTEDE C.A.--- Publicatie van de Heeren van den gerechte van Amsterdam d.d. 22-1-1782, betr. vrachtlonen der 'vuile kleederen en goederen, gebleekt wordende te Bennebroek, de Glip, Heemstede, 's heeren Sandtvaart en het Kraayenest'. Groot blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier), met wapen van Amsterdam in houtsnede.
49366: - BELGIE, JUPILLE, SPINEUX--- Etat de fraix tussen advocaat Spineux en Roland Thounart (Thonnart?), Jupille 1793. Manuscript, 5 pag.
12506: - OORLOGSKOSTEN 1677, PROMER, RAAD VAN STATE Twee opdrachten van de Raad van State aan de ontvanger-generaal mr. E. de Jonge van Ellemeet, om aan Hendrik Promer resp. 1500 en 250 ponden te betalen in mindering van betaling van door hem geleverde wagens en paarden voor de Generale Staf te velde in 1677. Folio, oblong, 2 p., 1678, getekend door o.a. C. de Lange, Van Jongestall, C. van Vrijberghe, Hendrik Promer, J.J. van Slingelandt, Corn. van Lodensteyn, Henr. Wolfsen, Johan de Veer.
12514: - OVERSTEGEN, HEERE Extract uit het trouwboek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam betreffende het huwelijk op 27 juni 1756 van Pieter Overstegen en Jannetje Heere. Amsterdam 1765, getekend door de koster Benjamin de Bruyn, 1 p., deels gedrukt.
42482: - - Keuren en ordonnantien van 's Graven-hage. 's Gravenhage, R. v. Kessel, 1735.
45070: - "DORDRECHT; WEESHUIS --- Instructie voor de linnen-naaister in het Ver. Arme- Wees- en Nieuw-Armhuis te Dordrecht. Dordrecht, 30-4-1840, 8 pag. Gedrukt, in karton omslag."
45069: - "UTRECHT; ARMWEZEN --- Reglement voor eene kas bestemd tot het verleenenen van voorschotten aan gepensioneerden van den staat. Utrecht, 1830, 7 pag. Gedrukt."
45077: - "UTRECHT; BRAND --- Burgemeester en wethouderen der stad Utrecht (...) Reglement van orde der vereeniging tot redding van menschen en goederen ingeval van brand, d.d. 26-1-1829. Gedrukte brochure, 13 pag."
58208: - Extract register staats-besluiten Bataafse Republiek d.d. 9-9-1805 betr. instelling van Commissien van Landbouw in de Republiek.
27695: - Oud-Nederland 1950 [ Periodiek over volkskunde e.d. Slechts een jaargang verschenen], 196 pag., geïll., geb.
46184: - MONNICKENDAM, SMEEMAN--- Gedachtenisprentje t.g.v. het 25 jarig priesterschap van B.A.A. Smeeman, pastoor te Monnickendam, 1903.
45252: - GISIUS NANNING--- Briefje van N.A. Gisius Nanning, ca. 1860, manuscript, 1 pag.
39470: - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang 5 ( 1825 ), Amsterdam, Vink, 1825, 437 pag., gebonden in half leer.
46085: - ZUTPHEN, OOSTERBERG--- Verpakkingszakje van firma W. Oosterberg, muziekinstrumenten. Zutphen, begin 20e eeuw.
11325: - COMANS Envelop met gekalligrafeerd adres `Den Weledel achtbaren heer Comans, Groningen', ca. 1880. 8(.
10827: - Ter blijde herinnering aan de zilveren bruiloft van onze lieve ouders Herman J.C.M. Allard en Maria A.E.A. Barge, Haarlem 15 nov. 1900, Geertruidenberg 15 nov. 1925. z.p. 8º: [12] p. Geïllustreerd met originele foto's.
10829: - Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw Chr. L. Wesseling-schoen, Scheveningen 15 Mei 1926. Omslag met deze tekst, waarin een foto op karton van het hele gezin Wesseling. 4º.
10831: - Programma t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van den heer en mej. Tromp-bont op Zaterdag 9 juli 1927 in De Harmonie. 4º:[1] p.
9588: - Op de dood van jongkheer Andries Benjamin De pasturel, van Voorburg , cornet in het regiment ruyterij van Zijne Excellentie den grave Maurits van Nassau, overleden te Venlo den 4 van lentemaand 1738, oud achttien jaeren en ses maenden. Aen den ... Heere Pieter de Pasturel, overste luitenant, kommandeur der stad Vlissingen, het kasteel Rammekens ... en ... Maria Jacoba van Voorburg, vader en moeder des overledenen. z.p. 4º: [6] p.
3635: [HAERSOLTE VAN HAERST, J.C. VAN] - Généalogie van het geslacht Van Haersolte in 30 tabellen. [Zwolle 1881], 134 p., geb. Oud-Hollands papier.
45255: - MUZIEK, WILHELMY--- Briefje van de violonist August Wilhelmy, manuscript, ca. 1860, 1 pag.
29942: - DUITSLAND, METTENDORF -- Transport Zettel (= paspoort?), dd. Koblenz 4-10-1814, voor Johann Mettendorf, geboren te Amsterdam.
45037: - "DELFT; LOVENVOS; JOLLIE --- Acte van transport, d.d. Delft 12-2-1780, van een huis aan het Oosteinde aldaar, verkocht door Leo Lovenvos aan Mattheus Jollie. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren."
45033: - "AALTEN; VREDEGERECHT --- Register met minuten van uitgaande brieven van het Vredegerecht van Aalten, juni t/m dec. 1836. Manuscript, folio, 41 pag."
45031: - "KORTERAAR; BLOKLANDSE POLDER --- Rekening van Jan Cornelis van der Hoove, molenmeester van de Bloklandse Polder te Korteraar, over 1709-1710. Manuscript, 3 pag., folio."
45023: - MARQUES DE LOS RIOS --- Bericht in het Duits betr. het huwelijk van Franz Marchesen de Los Rios, obristen uber ein regiment zu Fuss en Maria Antonia ... dochter van de schrijver van deze brief d.d. 12-3-1752. Deels gedrukt, folio, 3 pag.
45048: - "SWEERTS DE LANDAS; WYBORGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 12 losse bijdragen, uit de jaren 1814-1819, van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas."
10684: - Ter gelegenheid der echtvereeniging [te Amsterdam van Wilhelmus Schalekamp Jr. en Marie Jordaan, 3 november 1886. Amsterdam, J.C.F. Veenman. 8º: [3] p., in fraai gedecoreerd omslag.
10694: - "Feestcourant. Orgaan voor Nieuwer Amstel en 's Gravenhage, zaterdag 29 juni 1889 [op huwelijk Erasmus Jan van Ebbenhorst Tengbergen en Anna Elisabeth Willers]. Plano, 4 p. Hierbij nog 4 gedichten, 8º, 8 p. op ""Arre en Sanne""."
49371: - WILDERVANK, OLTHOFF--- Beroepingsbrief van de kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente te Wildervank d.d. 9-2-1866, waarbij Klaas Olthoff, onderwijzer aan de school der Geref. Gemeente Rotterdam wordt beroepen als hoofdonderwijzer van de Bijz. school voor Chr. lager onderwijs te Wildervank, 2 pag., getypt.
49392: - TANKS--- Plakboek met afbeeldingen van Engelse en Amerikaanse tanks, ca. 1960.
49426: - LEIDEN, ARMENZORG--- Ter gelegenheid van de buitengewoone collecte ten behoeve van de algemeene armen der Stad Leyden, den 23 van Sprokkelmaand 1784. 4°, 2 pag., gedrukt.
49465: - ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
49215: - WORKUM, BELASTINGEN--- Notificatie van burgemeesteren van Workum met reglement van belasting voor Workum en juridisdictie, d.d. Workum 16-9-1814.
44677: - HAVESMAN V.D. HOEVE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Alida Havesman, wed. Adriaan van der Hoeve, op de Ygracht, Amsterdam d.d. 23-6-1836. Gedrukt, 1 pag.
61101: - - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland (...) dat van tijd tot tijd aan het strand vaartuigen worden afgevuurt / om spoediger / als andersints geschieden kan / persoonen of brieven over te brengen naar het Rijk van Groot-Brittanien.
12635: - TRICHT, VAN Familiepapieren betr. 3 generaties Van Tricht.
24734: [BLAINVILLE, CHARLES HENRI DE] - Oeuvres diverses du Sr. D**. Paris [Amsterdam], [n.n.], 1713.
29108: [ EWALD, J.L.] - Voorbeelden van deugdzame bedrijven, tweede stukje, Amsterdam, My. tot Nut van 't Algemeen, 1820, 147 pag.
37007: - Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam, Amsterdam 1895, ca. 70 pag., met uitslaande kaarten en tabellen. ( omslag beschadigd )
37066: - Catalogus van het West- Friesch museum te Hoorn, eerste gedeelte en tweede gedeelte, Hoorn 1898, 78 en 234 pag.
37078: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
37079: - Naamregister der predikanten, met deszelfs stand- plaatzen... onder het gebied van de 7 Vereenigde Nederlandsche provintien.... ende in de Oost- en West-Indien, Amsterdam 1718, 120 pag., in perkamenten omslag.
37150: - De roode duivel in den gezelligen kring, of Bosco voor iedereen verklaard en navolgbaar gemaakt. Gouda [ 1861 ], 176 pag., geb. in half linnen.
37299: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel 1979, 304 pag., geïll.
37279: - De staats- hoofden der wereld. Een populair biografische beschrijving van alle tegenwoordig levende keizers, koningen en koninginnen van de wereld en hunne families, 2 delen, Rotterdam 1902- 1903, 363 pag., geb. in twee linnen banden met jugendstil versiering, goed exemplaar.
37293: - "A.D.N. van Gendt. Architect Amsterdam. Bankgebouwen winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa""s, utiliteitsgebouwen, Bussum, G. Schueler, 1916, 15 pag. tekst en 123 platen [ deel uit de serie Bibliotheek voor Hollandsche Architectuur ]."
8880: [LOOSJES PZ, ADRIAAN] - M. Junius Brutus. [Haarlem], [A. Loosjes Pz.], [1798].
37422: - Facetiae facetiarum, hoc est- Ioco- seriorum fasciculus novus, Pathopoli, G. Severum [ = Leiden, Phil. de Croy ], 1645, 12o, ( 4 ) + 595 + ( 1 ) pag., 19e eeuws half leer ( aan onderzijde band: J.F. Boersema ).
37546: [ANWAND, OSKAR] - Der Handschuh. Ein Vademecum für Menschen von Geschmack, Berlin, Schaefer 1914, 96 pag., hard back. Bound in (imitation?) glove-leather. Stamp on back cover: M. Laimböck, Amsterdam.
37592: [ DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, H.J. DE ] - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen [ Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen ], 2 delen, 's- Gravenhage 1903 -1906, 298 + 308 pag., geïll. met 43 platen in lichtdruk.
37795: - Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het 25 jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond 1874- 1899, Amsterdam 1899, groot 4o, 184 pag., geïll.,geb. Mooi exemplaar.
44196: - TREKVAART EN -WEG AMSTERDAM - HAARLEM--- Ongedateerd [ca. 1638?] gedrukt pamflet van de gecommiteerden van de steden Haarlem en Amsterdam inzake de aanleg van een weg en vaart tussen beide steden. Folio, 1 pag.
44259: - "BREDA; HENNQUIN--- Extract uit de resolutien van het 'Comitté tot de algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande'. 3 mei 1796. Autorisatie aan ingenieur Hen(n)equin om bruggen bij Breda te repareren. Ondertekend door D.M.G. Heldewier en Boudewijn Donker Curtius (1746-1832)."
38072: [ILLUSTRATOR: CALVET-ROGNIAT] - Vieilles chansons pour les petits enfants. n.p., n.d. [ca. 1914].
38076: - Redenvoering voor de vreemdelingen, Middelburg, Taillefert etc. [ ca. 1758 ], 4o ( 6 ) + 13 + ( 1 ) pag.
29715: - BIJTELAAR, KLOK KAPELLE (Z) -- Potloodtekening door mej. B. Bijtelaar van opschrift luidklok Kapelle (Z), 1945, 30x23 cm.
29373: - VEEPEST -- ‘Provisioneele precautien voorgeslagen bij de Medische Faculteit van ‘s lands Universiteit te Leyden tot voorkoming van de besmettelijke siekte onder het rundvee en tot sluiting van den voortgang van deselve’, ‘s Gravenhage, P. en I. Scheltus 1744, 3 pag. folio, gedrukt.
38224: - "Deutsches Geschlechterbuch, Stammfolgen- Verzeichnis für (........) Band 1-50, 71 pag; Stammfolgen- verzeichnis Band 51-63."
38299: [PEZZL, JOHANN], - Wien und dessen Merkwurdigkeiten oder unterrichtender Wegweiser fur Fremde, Wenen, Artaria und Compag. 1818, 6+234+(4) pag.
38452: - De werking der linotype geschetst, Amsterdam 1924, 74 pag., geìll.
38472: - Catalogus van de incunabelen, II, Nederland, Begië, Duitschland, Duitsch- Zwitserland, Oostenrijk, Museum Meermanno, 's- Gravenhage 1920, 499 pag.
38477: - Publicatie tot conservatie van de jagt en wiltbane in de provintie van Utrecht, dd. Utrecht 7-9-1748, 4o, 4 pag.
38560: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van een beschaafden stand. 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, oblong, 112 pag. Gebonden met: Nieuwe Verzameling ...., 4e druk. Dordrecht, Zender, 1840, 56 pag. Boekblok los tussen de platten. Mist rug.
29973: - WANDERS, VISSCHER -- Overlijdensbericht Th.G.D. Wanders, 1949, 1 pag., gedrukt.
38686: - Sprookjeswaaier. Een Bijenkorf-uitgave t.g.v. de Boekenweek 1973.
38710: - Catalogus der boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1e, 2e en 3e gedeelte, 's-Hertogenbosch 1879, 1885 en 1890, 732 pag. Twee delen gebonden, deel 1 en 2 samen.
57801: - Boedelscheiding gepasseerd voor notaris Jan Nijenhuis te Amsterdam gedateerd 31-7-1933. Betreft de nalatenschap van wylen Hermannus Jacobus Schoemaker en zijn echtgenote Johanna Walter. Als gerechtigden worden genoemd: Johannes Samuel Schoemaker, behanger en stoffeerder wonende te Amsterdam, Hermanus Jacobus Schoemaker, assistent bij de posterijen wonende te Amsterdam, Anton Zoon , gemeentebeambte wonende te Amsterdam gehuwd met Annigje Helena Schoemaker, Leendert Carsten Schoemaker, bronseur, wonende te Amsterdam, Carsten Schoemaker, houtbewerker, wonende te Amsterdam, Wilhelmina Theodora Drevers, weduwe van Hendrik Johannes Samuel Schoemaker, voor haar minderjarige dochter, Thonus Lambrecht Kooyman, kantoorbediende wonende te Amsterdam gemachtigde van Theodorus Drevers wonende te Bemmel als toeziend voogd over minderjarige dochter. Typoscript, 9 pp.
29971: - "ZWAAG, VAN DER; VAN DER LET --Overlijdensbericht van Akke v.d. Let-v.d. Zwaag, 1949, 1 pag, gedrukt."
29926: - LUTHERSE KERK, VAN DEN BROECK -- Brief van Casparus van den Broeck, secretaris van het consistorie van de Lutherse Gemeenten in Nederland, dd. Amsterdam 30-4-1751, aan de kerkeraad van de Lutherse Gemeente te 's Hertogenbosch. Manuscript, 1 pag., 4°.
29928: - AFORISMEN -- Notitieboekje met anonieme, handgeschreven, 'naive gezegdens', 19e- eeuws, 36 pag.
29929: - BELGIE, BRUSSEL, VAN DOREN -- Reclamekaartje van Hotel de Tirlemont te Brussel, van de wed. Van Doren, 1827, litho van Jobard.
29930: - BELGIE, CHAUDFONTAINE, JANIN -- Reclamekaart van Janin, gezant van de hotels Des Bains en Cour de Londres in Chaudfontaine, 1827, gedrukt, 1 pag.
29931: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Een 25-tal necrologieën betr. prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1869-1941, uit kranten en tijdschriften.
29933: - BELGIE, R.K. GROEPERINGEN -- Brief van La Coelands Lz dd. Avelden 9-4-1816 aan gemeentebestuuren in de Zuidelijke Nederlanden met het verzoek namens de Koning hem mee te delen of er nog geestelijke associatien bestaan die R.K. onderwezen jongelui geloften laten afleggen e.d. Manuscript, 4°, 2 pag.
29935: - ALKMAAR, BOGART -- Verklaring van burgemeester Maclaine Pont dd. Alkmaar 1860 dat Cornelis Bogart onderstand krijgt, deels gedrukt, 4°, 1 blad.
29936: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Kaartschrijven van minister Slotemaker de Bruine, dd. Wassenaar 1937.
2994: [WITTERT VAN HOOGLAND] - Van Beresteyn. Overdr., 33 p., met 11 fotopagina’s. Gebonden in blauw linnen.
9266: [HAREN, WILLEM VAN] - 't Verlangen van Europa [...] Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
9034: [MEULEN, S.P. VAN DER] - Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij. Utrecht, Wed. J. van Terveen, 1790.
9258: [HAREN, WILLEM VAN] - Echo op W. v. Haren. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742. [met:] Op de echo, tegens het vaers van den heere W. v. Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Keer-klank op de weerklank, of d'Echo, op jr. W. van Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Tegen de oproermakers in Nederland. Den Haag, Gerard du Mee, [1742]. [en met:] Helden-dicht voor de vaderen des vaderlands. [z.p.], [z.n.], [1742].
9264: [HAREN, WILLEM VAN] - Aan de handhavers der vreede, tegen den algemeenen tromslager des oorlogs. [z.p.], [z.n.], [1742].
38816: - [1] Keuren en ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-Land, geëmannert t' sedert de generale keuren van februari 1656. Delft, Boitet, 1739 [ gebonden met: 2 ] Keuren en ordonnantien van 't Hoog- Heenraadschap van Delf- Land, geëmaneert t' sedert de keuren in de jaere 1739 gedrukt. Delft, Voorstad 1755 [ en met: 3 ] Keuren 1739- 1790.
38819: - Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkopers bij het tweede eeuwgetijde der Hoogeschool van Groningen, Groningen, Bolt en Zuidema 1814,39 pag.
58778: [MARTINET, L.F.], - Nieuw geschenk voor de jeugd, Amsterdam, Allart, 1791.
61242: - Prospectus Palatü sive Arcis imperialis Norimbergae
3447: E[PEN], V. - Genealogie van het geslacht Van Epen. Overdruk A.N.F. (1885/1886), 4 p., met gekleurde wapenplaat.
10519: - Aan onzen geachten neef en night de Heer Jansen terlet en Mejuffrouw Maria Vermeulen, bij de feestviering van hunne zilveren bruiloft, april 1838. z.p., 1838. 8º: [6] p.
10520: - Gezangen ter gelegenheid der ondertrouw van den Heer E. Van de stadt en Mejufvrouw J. Dieperink, gevierd den 14 augustus 1838 op de tuin Roozenburg. z.p. 8º: [8] p.
10521: - Aan mijnen vriend den wel-eerw-heer H. Gehle, bij zijne bevordering tot Doctor in de Godgeleerdheid, z.p. 8º: [2] p.
10523: - Gedachtenis-offer aan J.C. Schotel, zeeschilder, door J. van Harderwijk Rzn. z.p., 1839. 8º: 8 p.
10524: - Hulde aan Van heusde, bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, 1839. 8º: 7 p.
10526: - Hulde aan [Jodocus] Heringa El.z. bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1840. 8º: 12 p.
11418: - HILMAN Briefje van Joh. Hilman. Z.j., z.p. 1 p.
11445: - "JONGH, DE Een aantal manuscripten betreffende zijn familie, opgesteld door Willem de Jongh (geb. in 1895 als zoon van Jacobus de Jongh en Roelofina Maria Buwalda; grootouders: M.J. de Jongh, Wilhelmina J. van Callenfels; R. Buwalda en Bartha van Altena)."
23787: [ PLOEG, FEIKE V.D.] - Zet de tering naar de nering! Het beste behoedmiddel tegen armoede. Uitgave door de My. tot het Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840, 98 pag., orig. papieren omslag.
4685: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille De Sitter. Maastricht 1876, 11 p., geïll.
46827: - TONEEL, STUDENTEN--- Dossier betr. landelijke toneel-studieweken der studententonelen, 1952 en 1953. Folio, ca. 50 pag., met foto's.
12558: - RUMPT, GELLICUM, FRANCKEN, VAN DOELANT, BELASTINGEN Register waarin Peter Francken zijn belastingbetalingen liet kwiteren door de verschillende ontvangers van deze belastingen, 1683-1703. 8(, perkamenten omslag.
42906: [WAGENAAR, JAN] - Beknopte historie van 't Vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. 2e druk, 2 delen, Harlingen, V. v.d. Plaats, 1776.
10825: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van mej. Zus Ter Kuile en de heer Piet Van Delden, 7 Juli 1924. 8º: [1], met foto van bruidspaar.
10231: - Lykzang[en] ter nagedachtenis van Vrouwe Maria Drever, echtgenoote van ... Mr. G. Van lom, overleeden [te Gorinchem] den 17 juni 1804. Gorinchem, J. v.d. Wal, 1804. 8º: 38 p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1