Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
52414: - - De tempel der zanggodinnen, behelzende minne-herders-en kusch-liederen, verzamelt door een gezelschap van jonge juffers. Dordrecht, v. Hoogstraten en De Koning, 1750.
30381: [WALIG, JAN] - Gedenkboek van het Olieslagers-contract (contract van verzekering tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan) 1727-1912, Koog Zaandijk 1912, 130 pag., geïll., goud gestempeld imitatie perkament omslag. Zeer zeldzaam.
8567: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1767.
65604: [CARICATURAL MAP] - [Caricatural map]: Nieuwe kaart van Europa 1870, colored lithographed map on one leaf, by Emrik & Binger, with text underneath: Engeland, op zich zelf staande, schuimbekt van woede, en vergeet bijna Ierland om, dat het aan den leiband houdt (...).
62705: - Wapenkaart/Coat of Arms Bas (De).
63006: - Wapenkaart/Coat of Arms Bouwens.
63912: - Oude stadhuis (The Hague).
49684: - UTRECHT, MUZIEK--- Feestgids bij de viering van het 25-jarig bestaan van het zangkoor O.L.V. Hemelvaart. Utrecht, 1912, 51 pag., geill., gedrukt.
49688: - FREDERIKSOORD, HOEVE WILLEM III, VAN VLOTEN--- Grootboek. Boekhouding van de boerderij Willem III te Frederiksoord over 1882. Manuscript, folio, ca. 150 pag., gebonden.
55533: --- - Den almee-treffende glosseur op den onvervalste Italiaanse waersegger van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
55874: --- - Bepalingen, naar welken zich de courantiers en uitgevers van nieuwspapieren, dagbladen, journalen en wat dies meer zij, zullen hebben te gedragen. Z. pl., [5 louwmaand 1810].
63484: - Centsprent: De Bekranste Os. No. 55.
52183: - Hoofdbestuur der 4, 56, 351, 375, 367, 368, en telegraphie. Rijkstelegraaf. Afbeeldingen behoorende bij de handleiding voor de beoefening van den Technischen Kantoordienst, z.pl., 1901.
62910: - Wapenkaart/Coat of Arms Telchuys.
9703: - De klagende Damon, om het vertrekken van zyn Pythias. Opgezongen ter gelegentheyd dat ... Abraham Van bleyswyk, heer van Babiloniënbroek, j.u.st. het Stichts Atheen verliet om op het Leydsche zyn studiën te volbrengen, den 4 July des jaars 1755. z.p., z.j. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
62913: - Wapenkaart/Coat of Arms Thiens.
10574: - Tafelzangen ter gelegenheid van het vriendenfeest gehouden ter eere van den heer Pieter Wijbrandi en mejuffrouw Fokeltje Feenstra, den 9den october 1850. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1850. 8º: 22 p.
46006: - OBREEN, HULST--- Brief van A.J. Obreen, d.d. Hulst 17-3-1814 aan de schout van Ossenisse, betr. 2 ordonnancen te paard. Manuscript, 4°, 2 pag.
44443: - STERILISATOREN VOOR MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
43955: [KOL VAN OUWERKERK], - Veilingcatalogus inboedel H.F. Kol van Ouwerkerk, Utrecht 1928, 45 pag.
46008: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN), STAAL--- Brief van de commissaris generaal in het Dep. van de Monden van de Schelde F.C. de Jonge, d.d. Terneuzen 26-2-1814 betreffende de benoeming van Jan Staal tot schepen van Hengstdijk, i.p.v. diens oude vader Jan Fr. Staal. Manuscript, 4°, 1 pag.
48230: - MOLKENBOER, VANSELOW, GIESKEN--- Acte van transport verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 14-9-1786, van een huis aan de westzijde van de Prinsengracht tussen Leidsestraat en Leidse Kruisstraat, van ouds Het Leeuwtje, met nog een huis erachter in de Lange Leidse Dwarsstraat en een huis in deze straat waar de limoenboom en de oranjeboom in de gevel staat. Charter op perkament, zegel verloren.
29384: - KAATHOVEN, VAN, LEIDEN -- Doctors-bul voor Henricus Petrus van Kaathoven, rechten, Leiden 25-6-1856. Charter op perkament met zegel in zilverdoosje.
46250: - ZIEGLER, COOYMANS--- Huwelijkskaart voor Franz Ziegler en Greet Cooymans, 's Hertogenbosch, 1934. Gedrukt, geillustreerd.
63482: - Centsprent: Domino en Kaartespel. No. 83.
44259: - BREDA; HENNQUIN--- Extract uit de resolutien van het 'Comitté tot de algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande'. 3 mei 1796. Autorisatie aan ingenieur Hen(n)equin om bruggen bij Breda te repareren. Ondertekend door D.M.G. Heldewier en Boudewijn Donker Curtius (1746-1832).
44063: [DONKER HZ., D.], - Herinneringen aan D.Donker Hz., bijeenverzameld (.....) leerlingen en vrienden, Zaandam 1841, 16+113 pag., geb. in modern linnen band.
53282: --- - [Losse stukken pro en contra in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren], Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a., 1761-1762.
53232: --- - Regtsgeding tegen C.A. Gunkel, beschuldigd van vergiftiging, voor het Provinciaal Gerechtshof in Zuidholland. 's-Gravenhage, Belinfante, 1859.
65219: - Pamphlet. Verbaal gehouden by den Heer Andries de With, Raadpensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de Ridderschap in het beschryven van de Heeren van Marquette en van Sommelsdyk, op den 17 January 1619, Tot Dordrecht, Jan Gerritsz.1690, 8 pp.
64947: [SIGNATORY: P. VOET VAN WINSSEN.] - Pamphlet: untitled. Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht, hebben naar veelvuldige ende seer ernstige gehoudene deliberatien, in overweginge vande stijgerende prijs der Granen, goedgevonden ende verstaan tot verlichtinge ende soulas van de arme gemeynte af te stellen de Laatste Verhoginge op het middel van ’t Gemaal, sedert eenige jaren herwaarts op ’t selve geheven, ende geintroduceert, gelijck het voorsz middel vande voorsz Verhoginge van nu af aan word afgestelt ende cesseren […].
64948: - - Pamphlet: untitled. Correct aengeplackt. Biljet. Luydt als volght: Ten versoecke van de Burgers van Amsterdam aen de Burgermeesters en Regeerders der Stede hier boven gemelt, uyt kracht van de Burgerye met over-een-stemminge.
62558: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnaud (d').
62884: - Wapenkaart/Coat of Arms Schaik (Van).
63724: - Litography: Monument van Neerlands Onafhankelijkheid onthuld den 17 november 1869, Den Haag, published by Ch. van Lier.
63356: - Centsprent: Ziet eens leesgierige jeugd / Wat men u weer op komt dissen ... 43.
53272: --- - Hantvesten van dootslagen, gewelt, lamme-leden, leemten, kuer-wonden, vrede-breeckinge ende van meenigerhande articulen aengaende justitie ende den Zeeburch, gegeven van Hartogh Aelbrecht, den goeden luyden van Aemstellant ende Goylant. Utrecht, J. v. Poolsum [ca. 1660].
49843: - Naye daytsche ibersetzung al humash megillot. Sulzbach, Zekkel Aharon, 1811.
62671: - Wapenkaart/Coat of Arms Bois (Du).
42910: [HULTMAN, G.C.] - Bibliographische zeldzaamheden. 's Hertogenbosch, Palier, 1818.
49680: - VIANEN, BOERBOOMS--- Bestek en voorwaarden waarna ten dienste der R.C. Parochie te Vianen zal worden aanbesteed het afbreken der oude kerk, het verbouwen der pastorie, het maken van afsluitmuren (...) en het bouwen van schoollocalen. Vianen 1879, 38 pag., gedrukt.
63971: [UNKNOWN ARTIST] - Etching/ets: Aan de Oostzee/On the Baltic Sea.
64557: - Catalogue 32: Documents and Manuscripts. Click to view this catalogue online.
46672: - VER. VERBREIDING DER WAARHEID--- Circulaire van bestuur Vereeniging ter verbreiding der waarheid, d.d. 1861, betr. bibliotheek voor jeugdigen. 8°, 2 pag., gedrukt.
29790: - ZEELAND, LEENSTELSEL -- 'Renovatie placcaat aangaande de Zeeuwsche leenen', Middelburg 20-12-1754, 1 blad plano, gedrukt bij L. en J. Bakker te Middelburg [1754].
48977: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie EAB 9-11-1876'. Litho van Grolman met afbeeldingen en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
6889: [BEETS, DOROTHEA PETRONELLA] - Onze buurt. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861.
11586: - PUTMAN CRAMER Twee fotokopieën van een wapenkwartierstaat van Carel Fred. H. Putman Cramer, geb. Goor, 1839, ieder 35x50 cm.
9319: - Het leven en bedrijv van den Blasenden Advocat mr. Johan Stoknar, uytstekend poët van den Stok in 't Hondert. z.p., z.j. Folio, 1 p.
65193: - Pamphlet. Placcaet vande Hooge ende Mog: Heeren, de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, daer by allen koopluyden, schipperen ende andere inghesetenen deser landen, handelende, varende ende trafficquerende opte quartieren van Levante ende d'Archipelago, verboden ende geinterdiceert wert egeene granen ofte andere verbodene ende contrabande koopmanschappen te moghen koopen, laden oft in hare schepen in te nemen, in havenen of op plaetsen staende onder 't ghebiet vanden grooten heere tot (.
29810: - VLISSINGEN, VEERE -- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geeven, onder billijcke prezentatie van de weerde van dezelve in geldt (...) te sullen betaalen'. Folio, 42 pag., gedrukt [1733].
8274: [HEINSIUS, NICOLAAS] - De vermakelyke avanturier, ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor, [...]. 8e druk. Amsterdam, Jan Morterre, 1756. [2 delen in 1 band]
63000: - Wapenkaart/Coat of Arms Boreel.
53194: --- - Waerlijck verhael van 't geene (sonderling nae 't wereltlijcke) is voorgevallen op en nae de apprehensie, sententie en executie den 21 en 29 Juny 1672 tegens den jongen heer Jacob van der Graef, als mede de wonderlijcke opmerckinge omtrent het sterven van de twee groote vermaerde mannen mrs. Jan en Kornelis de Wit. z. pl. 1672.
65868: --- - Pamphlet. Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny, voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon, op een winter avond gehouden aan den haart.
46417: - MUZIEK, ZEEUWS VLAANDEREN, V. VUUREN, BEIJERLE--- Muziekblad 'Jubellied voor Zeeuwsch Vlaanderen'. Woorden Nelly v. Vuuren-Timmerman, muziek G.J. Beijerle. Oostbug, Bronswijk, 1923. Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
65825: - Pamphlet. Concordia Galli et Leonis in pace. Traiectina oblata Bedanis omnibusque Batavis triumphumAgentibus 14. Iuny 1713. Verdrag van Leeuw en Haan in de vrede gesloten tot Uytrecht opgedragen aen die van Breda, en alle getrouwe Bataviers vierende met vreught over den vrede den 14. Iuny 1713.
62934: - Wapenkaart/Coat of Arms Vonk.
62936: - Wapenkaart/Coat of Arms Voort (Van der).
62932: - Wapenkaart/Coat of Arms Vlaming van Outshoorn (De).
5783: L., J.H. - Lugt, 1983, (groot blad plano met stamboom 1679-1983)
24901: - Keuren ende ordonnantien van het Hoog-Heemraedschap van Rhijnland, 1e- - 2e- stuk, Leiden, 1769. [Gebonden met:] 3e- stuk, Leiden, 1803, en 4e- stuk. [Hierbij:] Register op de keuren en ordonnantien. Leiden, 1822-1823.
46171: - BRINKMAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.J. Brinkman. Hengelo, 1953.
25333: [ VOOGD V.D. STRAATEN, A.C. DE] - Inventaris archief Staten van Holand voor 1572 [ nr. 777 en 1428, kohieren 10e penning, Schiedam 1553, 1557 en 1561.] z. pl.1950. Typoscript, 73 pag.
66108: [SPOORWEGEN]. - Open brief aan Hunne Excellentien de Heeren Ministers van Binnenlandsche zaken en van Justitie te s' Gravenhage door De Directie der Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij te Amsterdam, Utrecht P.W. van de Weijer 1859, 25 pp.
8212: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen door Jonathan. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
55882: --- - Extract Resolutien Intermediair administratief Bestuur van het v.m. gewest Gelderland, d.d. 7-11-1798.
55884: --- - Extract Besluiten Departementaal Bestuur van den Rhyn, d.d. 13-6-1799.
55887: --- - Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 18-9-1782 betr. injurieuse en oproerige libellen, geschriften en prenten.
9910: - Aan ... Mr. Gerrit De graeff, vrijheer van Zuidpolsbroek ... raad der stad Amsterdam ... en zijne ... gemalinne ... Christina Van herzeele wegens het verlies van hunne oudste dogter ... Maria Johanna de Graeff, overleden den 22 van october 1781, in den ouderdom van 10 jaaren. z.p. 4º: [3] p.
44170: - SAERSDORP--- Handtekening van 'Van Saersdorp', 1643 (op perkament).
54990: --- - The sentence of the court of Holland, Zealand and Friesland, against mr. Simon van Halewyn, burgher master of Dort and Robert de Pille du Plessis, emissary of the French king, pronounced July the 31st 1693. Containing a full account of the whole intriegue for the carrying on a peace with France, and the project of it made by the said Halewyn. Vertaald uit het Nederlands, Londen, R. Baldwin, 1693.
54782: --- - Verklaringe vande sententien ghepronuncieert jeghens Johan van Oldenbarnevelt ende sijne complicen, by de heeren ghedelegeerde rechteren van de Hog. Mog. heeren Staten Generael inden Hage beschreven. Gedaen op den 6-6-1620. 's-Gravenhage, Jacobsz, 1620.
65554: - Namen van de regeerende heeren burgermeesteren, schepenen, ende thesauriers, geweest binnen Haerlem: zedert den iare 1430 tot den iare 1665, Tot Haerlem : gedruckt by Pieter Casteleyn, 1665, 74 pp.
53299: --- - 'Melchior Hedlosont, den grooten struikrover heeft vermoort 251 personen'.
44245: - LEIDSCHENDAM; KOETS--- Bewijs van onvermogen voor Hendrik Koets, d.d. Leidschendam, 11-7-1812. Manuscript, 1 pag.
25505: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, tomi IV pars I, Hannoverae 1883 [= Die Limburger chronik] 176 pag., los in papieren omslag.
46522: - TERVEEN, UTRECHT--- Nota van boekhandel J.G. van Terveen en Zoon, Oude Gracht, Utrecht, 1915, voor hr. v. Haaren. 1 pag., manuscript.
46516: - BREDA, MOUTENS, DE WAGERE, KNAEPEN--- Vijf eigendomsbewijzen van een huis op de Markt te Breda, genaamd De drie Oranjeappelen. 5 charters op perkament, getransfigeerd, 1592, 1614, 1627, 1629 en 1634. Zegels verloren.
51541: [DRIELING, F.H.C.]; - Een woord over 's lands geldelijke aangelegenheden. 3 stukjes (3e stukje met titel Gevolgen der afstemming van de Wet tot regeling van 's lands openbare schuld). Gravenhage, van Cleef 1843, 27 + 22 + (3) + 24 pag. Omslagen iets los.
14282: - INDIË Fotoalbum met ca. 250 foto’s betr. een reis naar Indië (Marseille, Port Said, Suez, Colombo) 1937 en verblijf aldaar (Sabang, Singapore, Seroei, Seweroe, Kereema, Nisak) in 1938 en 1939.
51281: - Regelement en instructie op het stuk van de jagt in Gooyland, mitsgaders in de Hooge en vrye Heerlijkheeden van Soest, Soestdyk, Baeren en ter Eem etc. als meede over de Eemnessen binnen en buitensdijk, 's-Gravenhage, Scheltus 1749.
51283: - Mercure historique et politique, 's-Gravenhage, Scheurleer, diverse delen. Gehele set € 975.
48930: - LEIDEN, ONDERWIJS, V.D. PLUIJM--- Getuigschrift dat Nicolaas van der Pluijm, geb. 26-2-1905, van 1911 tot 1917 de chr. school voor on- en minvermogenden te Leiden heeft doorlopen. D.d. Leiden 28-2-1917. 1 blad, 33x40 cm., deels gedrukt (litho P.J. Mulder, Leiden).
48932: - AMSTERDAM, VER. VERBREIDING WAARHEID--- Gedachtenisprent betr. de voltooiing van het gebouw van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid in 1864, aan de Elandstraat 84 te Amsterdam, 50x40 cm. Gedrukt.
30180: - SPEK, VAN DER -- Bedrijfskaart van W.J. van der Spek, stoffeerder te 's-Gravenhage, ca. 1930.
30184: - HOLTEN, MEULEMAN -- Twee kerstkaarten van Hotel 't Losse Hoes te Holten (J. Meuleman). Gedrukt met afb. van hotel. ca. 1950?
47571: - Fontainebleau. Le chateau, oblong photobook with 24 coloured photo's, Paris, Papeghin [ca.1900?].
47575: - Merkwaerdige land- en zeereizen, deel 1 en 2, Gent, Snoeck-Ducaju [ ca. 1844] 271 + (1) pag.
47427: [HAEFKENS, J.], - Reize naar Guatemala door J.H.-s, tweede stuk, behelzende eene reize door de provincie San Salvador, alsmede een verslag der geschiedenis en des handels van Centraal Amerika, 's-Gravenhage, Mandemaker, 1828.
4759: [GOSLINGA, S.S.] - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht. [Rotterdam 1961], 66 p., gestencild.
47615: [BALBIAN VESTER, J.F.L. DE], - De Amsterdamsche ijclub 1864-1914. Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan. Amsterdam 1915, 186 pag., gteïll.
47655: [POLS, JOH. AUG. VAN DER], - Het gevoel van Haarlems cleresie geuit, bij de plegtige inwijding van (....) Johannes Bon tot [ oud-katholiek] bisschop van Haarlem, 25 Grasmaand 1819, Amsterdam, Geysbeek [1819].
29382: - HENGEL, VAN, COBET, LEIDEN -- ‘Poezieboek van Alida Petronella van Hengel', gecalligrafeerde tekst op de titelpagina van een poezie album met ingeschreven verzen uit de jaren 1863-1868.
47685: - Observations Neerlandaises pour les etudes internationales des nuages en 1896-1897, Utrecht 1904, 10 pag. + veel tableaus, groot 4o, geb. in half linnen.
29376: - WITTE, DE -- ‘In memoriam pater Joost de Witte’, met bibliografie. 5 pag. uit Bulletin Dominicanen 1977, door Hein Schaeffer. Gestencild.
47419: - Guide illustre de Bruxelles et renseignements utiles, en vente chez merchie-pede, rue des Tanneurs 54, Bruxelles. 12o, 124 pag., bound in full linen, ill. [1910?].
47383: [MACKIE, CHARLES]; - Historical description of the monastery and chapel Royal of the Holyroodhouse, with an account of the palace and environs, Edinburgh 1819, 124 pag.
62978: - Wapenkaart/Coat of Arms Wyngaerden (Van).
47401: - 31 of a graphic & historical description of the cathedrals of Great Britain. This part contains Durham Cathedral. London 1-6-1819, by J. Murray e.a. 16 pag. text and 8 engraved plates.
29362: - BOSCH KEMPER, M. J. DE -- Enige publicaties en een portretfoto door Godfried de Groot van Jhr. Ir. M.J. de Bosch Kemper (ca. 1881-1950). Gedrukt.
29364: - STUDENTENGEZELSCHAP (?) E.D.J. -- ‘Varia’ t.g.v. de dies-viering 1919 van E.D.J. Gedrukte brochure, 6 pag. 8°.
29366: - HALBERTSMA -- Knipsels en een gestencild herdenkingsprogramma betr. Dr. J. H. Halbertsma, 1967-1969, ca. 10 stuks.
29370: - GUDE, VERZEN -- Cahier met ingeschreven verzen, ca. 1870, ca. 30 pag., 4° manuscript.
29372: - HOUVEN VAN OORDT, VAN DER, BORNE -- Getekend tuinontwerp door Drs. A.P.M van der Houven van Oordt (1898-1949), dd. 1943, voor een tuin te Borne. 1 blad.
47317: - The new Oxford Guide or companion through the university, by a gentleman of Oxford, 19th ed., Oxford 1813, 4+168 pag. Blauw papieren omslag.
47225: - Der Deutsche Rhein. Fuhrer von Mainz bis Coeln. Druck PH. Frey & Co, Frankfurt a. M., leporello of 16 pages, with printed text Der Rheinstrom, 24 pag.
47247: [MANDERS, J.H.], - De tol aan het Warmonderhek te Warmond, Leiden januari 1930, folio, 34 pag., gestencild.
47251: - Gedenkboek der Vereeniging De Sophiastichting, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1880-1930, 45+(1) pag., geïll.
47233: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren, residerende in de stad s'-Gravenhage met aanwijzing hunner woonplaatsen. Verbeterd voor het jaar 1826. 's-Gravenhage , Thierry en Mensing 1826, 8+248 pag., 16o papieren omslag.
47235: - Vijftigjarig feest van het collegie van collectanten bij de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 17-12-1862, 's-Gravenhage, Dona Pieck 1863, 51 pag., geb. Mooi exemplaar.
47239: - Souvenir du Littoral, leporello met 24 foto's, 8x14 cm., met gezichten te Marseille, Cannes, Nice, Monte Carlo, Menton, San Remo etc. [ca. 1900?].
47241: - Panorama des Rhein's von Mainz bis Koln, leporello in rood omslag, lith. von Inst. von A.Henry in Bonn.
47257: - Allerlei soldaten, nr. 213, oblong, 12 pag., kinder-platenboek met kartonnen bladen en op ieder blad 2 of 3 afbeeldingen van militairen in uniform, ca. 1880? Gebonden in half linnen.
47107: - Regelement voor het collegie van meester regenten van het Huiszittenhuis te Leyden, Leiden 1836, 100 pag., geb.
23787: [ PLOEG, FEIKE V.D.] - Zet de tering naar de nering! Het beste behoedmiddel tegen armoede. Uitgave door de My. tot het Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840, 98 pag., orig. papieren omslag.
47145: [MINNEN, N. VAN E.A. (RED.)], - Het zilveren feest van liefde en vrede. Geillustreerd gedenkboekje uitgegeven bij de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan der Chr. Jongelingsvereeniging te Vlaardingen, Vlaardingen 1911, 87 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
47135: [SOUTENDAM, J.], - Catalogus van het geschiedkundig gedeelte der gemeente-bibliotheek van Delft. Korte beschrijving der schilderijen ten raadhuize van Delft bewaard, Delft 1865, 37 pag.
47090: - Descriptions of Warkworth hermitage, Warkworth and Alnwick castles, Alnwich and Hulne abbeys and a descriptive ride in Hulne Park, new edition, Alnwick, Smith, 1818,111 pag., hardback.
47091: - Ortzeichnus und steigung des hochlobwirdigen heiligthumbs der Stifftkirchen der heiligen Sanct Moritz und Marien Magdalenen zu Halle, [Munchen,Hieth], 88 pag. (19e eeuws?).
47081: - The new and improved Cheltenhem guide, 2nd. edition, Bath [early 19th. century], 142+(2) pag.
47084: [MAILLART], - Avis aux buveurs d'eaux minerales affliges de maux de nerfs, precede de l'eloge de Spa et de ses avantages, Liege et Spa, Bollen, 1776, (2)+116+(1) pag.
47087: - The improved Bath Guide or picture of Bath and its Environs, a new edition, Bath 1813, 140 pag.
47089: - Karte des nordwestlichen theils von Bohmen, Carlsbad, Verlag Franieck, [1868]. Grote uitvouwbare kaart in kartonnen omslag.
47061: [SCHEFFER, W.F.L.], - Geschichts-daten und merkwurdigkeiten von Stuttgart, Stuttgart 1815, 4+72 pag., orig. boards.
47062: - Description des curiosites de l'eglise de la cour nomme a la Sainte Croix a Innsbruck, Innsbruck 1823, 29 pag.
47040: [BOURDIGNON]; - Le Havre, Le Havre, Bourdignon [ca. 1880?]. 12 photographes, each 11x18 cm, on board in oblong booklet, bound in red morocco. Good copy.
47045: - L'indicateur general des spectacles de Paris, des departemens de la France et des principales villes etrangeres (....) par Dxxx et Vxx, 4e Anee, Paris, Painparre 1822-1823, 4+324 pag.
47046: [HAREL, F.A. A.O.], - Dictionnaire theatral ou douze cent trente-trois verites sur les directeurs, Regisseurs, acteurs (...) des divers theatres, 2e edition Paris, Barba, 1825, 318 pag., original boards.
57079: -- - Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe. Vol. 94, Paris [1989?].
63902: - Etching of Cathedral
46971: [BUEL, J. VAN], - Proeve eener verzameling van de voornaamste regelen der Nederlandsche versificatie, 's-Hertogenbosch, Stokvis, 1838, 27+216 pag., sierpapieren omslag.
46978: [VELDHUYS, G.J. TEN], - Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909-1959, 's-Gravenhage 1959, 154 pag., geb., geïll. (met lijsten van leerlingen en docenten).
46979: - Nadere stukken het Huiszittenhuis betreffende bij den raad der stad Leyden behandeld met daarop gevallen besluiten, Leiden, Mortier, 1850, 106 pag.
46992: - Tentoonstelling der historische verzameling bijeengebracht t.g. der herdenking (......), dat het 19-6-1926, 650 jaar geleden was, dat graaf Floris V aan Beverwijk eene Weekmarkt vergunde........, Beverwijk 1929, 47 pag.
46983: - Register op de keuren en ordonnantien van het Hoog-Heemraadschap van Rijnland, Leiden, Du Mortier, 1823, 314 pag., geb.
46986: - Astrea. Letterkundig tijdschrift voor Noord en Zuid {jrg.I] 1881, 576 pag., geb. (band wat sleets).
47010: - Naamlijst der hoogleeraren van wie portretten aanwezig zijn in het universiteitsgebouw te Groningen, Groningen [1937], 97 pag., gedrukt op zwaar papier, geb.
47015: - Neuester fuhrer zu allen sehenswurdigkeiten von Coln, nebst vollstandiger geschichte und betreibung des Domes, Keulen, F. Heyn, [ca. 1880?], 62 pag.
47029: [MOLHUIJSEN, P.C.]; - Aardrijkskundig leesboek tot uitbreiding der kennis van verschillende volken op den aardbol. Deventer, v.d. Sigtenhorst, 1822, 16 + 334 pag. Geill. met 29 gravures. Laatste 3 pagina's beschadigd met enig tekstverlies, papieren omslag.
46904: - MANCHE--- Huwelijksoorkonde. Uitg. wed. J.R. van Rossum, Utrecht, ontwerp Lou Manche, 32x49 cm., kleurendruk, ca. 1935.
63952: - Etching of skull and books (menselijke schedel met boek).
29358: - AMSTERDAM, VERKIEZINGEN -- Brochures over verkiezingen te Amsterdam in 1847: 'Een woord ter waarschuwing’ door J. van Lennep en een drietal naamlijsten/voordrachten. 14 pag., gedrukt.
29350: - GERWEN, KEES VAN -- ‘fantasiën en vertellingen aan onbekende Nederlanders’, gestencild boekje door Kees van Gerwen, 8°, 43 pag., [ca. 1960?].
29354: - DILLEN, VAN, HAGEVELD -- Prijsboek (Gosselin, Pouvoir du Pape) aangeboden aan Christ. Corn. Ant. van Dillen, Seminarie Hageveld 1879 met handtekeningen van A.J. Callier en G.H. Drabbe.
46860: - FRANKRIJK, VALENGIN, PERRET JEANNERET--- Lettre d.d. 2-7-1714, d'incorporation au corps de la Bourgeoisie de Valengin, dressee en faveur d'honorable Jacques Heu Daniel Perret Jeanneret du Locle. Charter op perkament met uithangend zegel.
4685: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille De Sitter. Maastricht 1876, 11 p., geïll.
46854: - ELDERING, JACHT--- Jachtvergunning voor G.J.J.M. Eldering te Bloemendaal, d.d. Haarlemmermeer 1948. 1 pag., manuscript.
46856: - BERGMAN, PAALVAST--- Verklaring van P. Bergman, d.d. 's-Gravenhage 1932, tegen een aanklacht van W. Paalvast. Manuscript, 4°, 1 pag.
46858: - BERGMANS, TRESINIE--- Trouwboekje voor Ludovicus Bergmans, landwerkman, wonend en geboren te Volbeek 11-2-1861, en Marcelline Tresinie, naaister, geb. en wonende te Thollembeek 16-5-1861. gehuwd te Thollembeek 31-1-1883.
46874: - INDIE--- Brochure 'Kritiek en program' van het Nationaal comite handhaving Rijkseenheid, d.d. 15-11-1947. 4°, gedrukt, 4 pag.
46878: - HOORN, VAN MEURS--- Brief van N. van Meurs, radiohandel te Hoorn, 1931. Manuscript, 1 pag., met gedrukt briefhoofd.
46884: - BAARN, RUKERS--- Vier brieven van A. Rukers, Ferd. Huycklaan 1 te Baarn, 1928. Manuscripten, 7 pag.
46894: - ZANDVOORT, VERSTEGE--- Twee bidprentjes voor Petrus Verstege (Zandvoort 1864 - Zandvoort 1928) en zijn echtgenote Wilhelmina van den Berg (Zandvoort 1864 - Zandvoort 1931). Met foto van Verstege.
46896: - VIANEN, VAN; DIJKERS, INT HOUT--- 'Bij gelegenheid van de plegtige 25 jarige echtverenigingsviering van mijnen waarden vriend en mijne vriendin Dirk van Vianen en Helena Dijkers, d.d. 13 Slagtmaand 1828'. 4°, 12 pag., manuscript.
46898: - MEIJER--- Vier tekeningen, 20x26 cm., in kleur door J.F.G. Meijer, d.d. 1836.
60757: - - Coat-of-arms of Abram de Riemer.
46822: - COMMUNISME, DE VISSER--- Brochure De bestaansstrijd der Kleine Middenstanders. Amsterdam, 1933, 8 pag., gedrukt.
46824: - TONEEL, CHASALLE, KELK--- Toneelstuk Harlekijn, door F. Chasalle en C.J. Kelk,, Getypt, folio, 20 pag.
46826: - TONEEL, LAUNDER, GILLIAT, REKERS--- Toneelstuk Meet a body, door Frank Launder en Sidney Gilliat. Vertaling Gerard Rekers. Manuscript, folio, 107 pag., gestencild.
46828: - TONEEL , ANOUILH, HAUER--- Toneelstuk Le voyageur sans bagage, door J. Anouilh, vertaling Arend Hauer. Manuscript, folio, 48 pag., gestencild (tekst in het Nederlands).
46830: - TONEEL, FRISCH--- Toneelstuk Nur singen sie wieder, door Max Frisch, Nederlandse vertaling, gestencild, 30 pag.
46832: - ARCHIEFWEZEN--- Grote foto, 18x24 cm., van gezelschap van de Ver. van Archivarissen in Krasnapolski, Amsterdam, september 1938.
46834: - AMSTERDAM, WO II--- 11 foto'tjes, ca. 6x9 cm., van de vernielingen rond het IJ in WO II te Amsterdam. Opname 24-6-1945.
46840: - NEW YORK, NEWPORT NEWS--- 2 foto's, 9x11 cm., van New York, 1926 en 1 foto van Newport News (VA), 1917.
46842: - WEST-INDIE--- Twee foto's, 6x8 cm., van vrouwen te Paramaribo, 1917.
46844: - VENEZUELA--- 2 foto's, 5x8 cm., van de kopermijnen van San Felipe te Tucacas (Venezuela), 1917.
46848: - KIMSWERD, BONNEMA, BOERENBOEKHOUDING--- Friesche comptoir Almanach voor het jaar 1789, Leeuwarden, Seydel [1788]. 12°, in perkamenten omslag uit de tijd. Met veel aantekeningen in handschrift.
63232: - Centsprent: Ziet, hoe hij, wien de stem ontbreekt, / Door middel van de hand nog spreekt … No. 14.
29340: - MEURS, VAN -- Brochure van W.J.G. van Meurs betr. de voorgenomen opening van een handel in Oosterse kunst in het huis van Fa. R.W.P. de Vries, Singel 146, Amsterdam. 8°, 3 pag., gedrukt [begin 20e- eeuw].
29344: - BROUGHAM, FAGEL -- Briefje van H. Brougham, aan de heer Fagel te Parijs, 19e- eeuws, manuscript, 2 pag.
29346: - DIAMANTHANDEL, J.K. SMIT, AMSTERDAM -- ‘Quaterly World Revieuw’, vol. 15, september 1947, van J.K. Smit & Zonen, diamanthandelaars te Amstedam. 8°, 79 pag., geïll.
29348: - VEEGENS, WO II -- ‘Herinneringen uit Krijgsgevangenschap’ (1943-1945) gestencild verslag door D.J. Veegens, 35 pag.
47697: [JOLY, J.N. E.A.], - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861-1911, Groningen, 1912, 93 pag., geïll.
47715: - Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en omstreken, nrs. I (1941), 2 (1942), 3 (1943), 4 (1944), 5 (1945-1948), 6 (1955), en 7 (1961). Per deeltje ca. 50 pag., geïll.
47717: [VLOTEN, J. VAN ], - Boomschending bij raadsbesluit, ter uitvaart en herdenking van den zoo noodeloos gevelden olm, 3e druk, Haarlem, de Haan, 1882, 24 pag., gebonden in half linnen.
26319: - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1917, 110 pag.
26321: - Naamboekje van de (...) heren der Hooge Indiasche regeeringe (...) op Batavia. Amsterdam 1791, 12o, 120 pag. Mist de laaste 2 blz. van het register en de bijgehouden naamlijsten van Afrika van West Indië ( in xerox-kopie bijgevoegd).
4775: [BOTHENIUS BROUWER, A.J.] - Twee eeuwen aan de Schie, 1727-1927. Gedenkschrift van Abraham van Stolk en Zoonen. Z.p. [1927], 40 p., oblong, geïllustreerd.
46794: - LEROI--- Vier gecalligrafeerde en versierde wensen voor ouders, van Adriaan Leroi, d.d. Delft 1893-1894.
46776: - BRILL--- Pentekening, 17x10 cm., van bronzen grafplaat van Adam Brill te Neurenberg, 1557.
46778: - POMPE, GORINCHEM--- Handgekleurde gravure van het wapen van Martinus Pompe, M.F., schepen van Gorinchem, 22x17 cm.
46780: - GRAVELAND, BUITENRUST--- Verpakkingspapier van wasserij Buitenlust te 's Graveland, ca. 1930?
47759: - Tentoonstelling van wapenen, krijgsattributen, enz. in de kunstzalen der My Arti et Amicitiae 1869, Amsterdam 1869, 80 pag.
4777: [LYNDEN, A.J.H. VAN] - Geslachtslijst van de descendenten van Nicolaas Stoop en Margarethe de Veer, zijnde de ouders van Dirk Hubert Stoop, stichter van het fonds, nr. 7 (1973), in ringband, geïll.
47803: [HOGENDORP, G.K. VAN], - De schutterijen 18 october 1830, tweede druk, 's-Gravenhage, Kloots [1830]. Beschrijft de scheiding met Belgie.
47825: - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 2e deel, Amsterdam 1885, 505 pag. los in de band.
46727: - LEIDEN, WEESHUIS--- Scriptie: Wezenzorg in Nederland. Het Leidse H.G. Arme Wees- en Kinderhuis in de 2e helft van de 19e eeuw. Door Andrea Weerts, ca. 1993, 60 pag., met veel bijlagen. Xeroxkopie in ringband, geill.
46708: - IBERSHOF--- Brief van G. Ibershof, d.d. Utrecht 1940, met dank voor afscheidscadeau als vertrekkend soldaat. Manuscript, 1 pag.
46712: - WEESHUIS, GROENEVELT--- Onze weeshuizen. Maandblad gewijd aan de belangen van de Nederlandsche weeshuizen en tehuizen voor Ouden van Dagen, jaargang 1 en 2 (1932-1934), 120+96 pag., gebonden, half linnen, geill.
46714: - BURMANN--- Foto, 12x8 cm., van jongeman in zwembroek, 1953. Verso: W. Bürmann.
46718: - JACHT, UTRECHT--- Placaat van de Staten van Utrecht d.d. 1-12-1734 betr. verbod tot jagen van 15-12-1734 tot 17-9-1735. 4°, 4 pag., gedrukt.
46720: - HONDEN, UTRECHT--- Waarchouwing en voorzieninge tegen het lopen van dolle honden, d.d. Utrecht 26-7-1754, 4°, 4 pag., gedrukt.
46726: - TWIST, VAN, DUYMAER VAN TWIST--- Exemplaar van het artikel 'Het geslacht van Twist, tak: Duymaer van Twist' uit Gen. Her. Bladen 1907, pp. 465-485. Gedrukt.
46734: - EGMOND, ABDIJ--- Serie krantenknipsels over de geschiedenis van de Abdij van Egmond, Vaderland 1936.
46736: - BELGIE--- Dossier met diverse stukken betr. Belgische personen. Manuscripten, eerste helft 20e eeuw.
29504: - BÄR VON HEMMERSWEIL -- Vier krantenartikelen ‘Rust een weinig’ uit Het Vaderland van 1926-1927, ondertekenen J.J.M. Volgens aantekening geschreven door Bär von Hemmersweil.
46738: - RUHNKENIUS, GEEL, SIX--- Exemplaar van D. Ruhnkenius, Scholia in Suetonii vitas caesarum, editit Jacobus Geel, Leiden 1828. 385 pag., gebonden in half leer.
46754: - AMSTERDAM, HERENGRACHT 506--- Veilingbiljet van huis Heerengracht 506, Amsterdam, 1941. Groot blad plano, gedrukt.
46746: - BAELDE--- Brief van M. Baelde, d.d. Gent 1969, aan dr. W.F. Leemans. 4°, 2 pag., manuscript.
46748: - WORKUM, HORJUS--- Optieposten van het boereboelgoed ten huize van Klaas Horjus te Workum, 1924. 20 pag., gedrukt.
46750: - HINDELOOPEN, SCHUILENBURG, ATTEMA--- Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Bauke R. Attema op Schuilenburg onder Hindeloopen, 1921. 80 pag. gedrukt.
46756: - STEENWIJK, POLAK, KEIJZER--- Veilingcatalogus inboedel wed. I.S. Polak-Keijzer te Steenwijk, 1904. 14 pag.
46758: - KORFF, HEEMSTEDE--- Drie preken van dr. F.W.A. Korff, predikant te Heemstede, gehouden 1925, 1926, 1935. 3 cahiers, 4°, manuscripten.
46760: - MAUVE--- Doet gij weldadigheid aan elkander? Door ds. W.C. Mauve, 1860. Vahier, 4°, 33 pag., manuscript, 20e eeuws.
46766: - MILITARIA, JACHT, GEWEREN--- Prijscatalogus voor geweren van de Luikse firma J.B. Rongé Fils, 15 pag., geill., oblong, geillustreerd, gedrukt.
46768: - AFRIKA, KAAPSTAD, FOTOGRAFIE--- 16 photographic views of the Cape, Cape Town [1902], 16 pag.
46770: - QUANT, DE; INDIE, ONDERWIJS, MAURENBRECHER--- 'Gedenkboek Nicolaas Beets', gebruikt als aantekenboek en verjaarskalender door mej. Ch.H. de Quant, bijgehouden ca. 1894-ca. 1904. Gedrukt boek met handschrift aantekeningen.
46772: - LINDEN, VAN DER, MESKENDORFF--- Kinderboekje, met prijsformulier t.n.v. H. van der Linden, d.d. Amsterdam 1832 door leraar H.R. Meskendorff.
46784: - NAPOLEON IN AMSTERDAM, 1811--- Publicatie van de Maire der stad Amsterdam, d.d. 5-10-1811, betr. bezoek aan Amsterdam van keizer Napoleon met keizerin. 1 blad, plano, gedrukt.
64934: [I. - II. SIGNATORY: N. MAEN.] - Pamphlet. Untitled. I. Provisionel Reglement, by de Gedeputeerden van de Ridderschappe ende Steden opden 20. Augusti 1645, beraempt, om in desen Roermondtschen Overquartier, op d’ Arbeyders belooninghe te houden. II. Copie van de Ordonnantie verleent opde Requeste vande Gedeputeerde van Ridderschap ende Steden des Roermondtschen Overquartiers over het vervoeren der Graenen […].
45151: - UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht.
47855: - Regelement voor de commissie van heeren bestuurders van het Minnehuis te Leyden, Leiden 1841, 60 pag., geb.
47885: [CRAMER, MAJOOR GENIE], - Een jubileum der Genietroepen 1748-1898, Utrecht 1898, 20 pag., geb.
47943: - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling, Breda 1912, 138 pag., geb.
46678: - BRUMMELKAMP, KAMPEN--- 'Gestorven maar levend, ontboezeming uitgesproken in den studentenkring nadat twee broeders in eene week waren ten grave gebragt'. 4°, 4 pag., manusript.
46680: - SCHAEPMAN, HOEKSTRA--- Briefkaart van Schaepman, d.d. Driebergen 1894, aan P.P. Hoekstra, onderwijzer te Baarn. Manuscript.
46686: - C.D.U., VAN HOUTEN--- Pamflet Christelijk-Democratische Unie, 1937. 1 blad plano gedrukt, 'Stemt H. v. Houten'.
46694: - HELWEGEN--- 5 ontwerptekeningen voor een bidstoel, 1 tekening voor een bureau en 1 tekening voor een boekenkastje, gesigneerd H.H.J.H. 1911.
46654: - RECHT--- Cahier met juridische aantekeningen van een Leids student, 2e helft 19e eeuw. Manuscript.
46658: - CREMATIE, VAN LISSA--- Brochure 'Lijkverbranding' door Ph.K. van Lissa, 2e druk, Amsterdam, 1908. 8+(3) pag., geillustreerd, gedrukt.
46660: - VERVOER BRIELLE-ROTTERDAM--- Nadere en geamplieerde Keure en ordonnantie op het vaaren van de markt- en veerschuiten tusschen de stad Rotterdam en de stad Brielle. Brielle, Verhell, 1769, 4°, 12 pag., gedrukt.
46664: - NUMISMATIEK--- Krantenartikel 'De Odyssea van het Universiteits Munt- en Penningkabinet te Leiden', getekend D., Leidsch Dagblad 23-2-1893.
46668: - ZUYLEN, VAN--- Overlijdensaankondiging van graaf van Zuylen van Nyevelt, lid Raad van State, 1894. 1 pag., gedrukt.
46648: - COLLEGEDICTAAT, BUIJS, GEVERS--- Jus gentium, volgens prof. J.Th. Buijs. Manuscript, 219 pag., geb. in half leer, opgetekend door L.A.C. Gevers. Manuscript, ca. 1880.
46634: - RIDDERSCHAP ZUID-HOLLAND--- Ridderschap van Zuidholland. Verbaal van het verhandelde, 1840 en 1841; 1842; 1842 en 1843; 2-6-1848; 1-9-1848; 1-11-1848; 2-11-1848; 7-12-1848; 1-6-1849;1-6-1850. 5 delen, folio, gedrukt, ca. 100 pag.
46636: - PEEREBOOM--- Versjes van Gasus, verzameld door Annie Vruggink. Plakboek met honderden uit kranten (Haarlems Dagblad) geknipte versjes van P. Gasus [= P.W. Peereboom], 1939-1940. Gedrukt.
46598: - GRAFISCH BEDRIJF--- Enige tientallen overdrukken en kleine publicaties over steendruk, grafisch bedrijf, grafische school etc., jaren '50 en '60.
46604: - BROEK OP LANGEDIJK, KEIJZER, HILLEN, KOSTELIJK--- Brief van Dirk Keijzer, Hendrik Gras, Hendrik Boogert en Gerrit Glas, d.d. Broek op Langedijk 24-2-1795, aan hun medeburgers. Manuscript, folio, 11 pag.
46606: - MENSONIDES, KAREL DE STOUTE--- Scriptie van H.M. Mensonides, 'Karel de stoute, hertog van Bourgondie 1467-1477'. Santpoort, z. j., getypt, 50 pag.
46608: - OPPERMANN--- O. Oppermann, Untersuchungen zur geschichte des Deutschen Burgertums und der Reichspolitik vornehmlich im 13. Jahrhundert. Extract Hansische Geschichtsblattern 1911, pp. 33-186.
46622: - DRUKKERS, BEROEPSZIEKTE, GRONINGEN, FRIESLAND--- Brief van J. Oomkens, d.d. Groningen 9-4-1829, aan boekdrukkers, boekverkopers, boekbinders etc. in Nederland die bijdroegen aan de nood i.v.m. de beroepsziekten, die in 1826 Groningen en Friesland troffen. Folio, 4 pag., gedrukt.
46624: - BOEKHANDEL, V.D. HEY, V. CLEEF, V. MARLE--- Brief van Joh. v.d. Hey, P. van Cleef en P.C. van Marle, gecommitteerdan uit de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, d.d. 28-2-1821 aan Nederlandse boekhandelaars met Plan van werkzaamheden voor de vereniging. Folio, 4 pag., gedrukt.
46596: - GYSSELING--- Zes overdrukken van artikelen van M. Gysseling, 1946-1970. Gedrukt.
46632: - KARTOGRAFIE, SIGARETTENKOKER--- Verzilverde sigarettenkoker, 17x8 cm., met op bovenzijde een landkaart van Nederland, ca. 1940.
46628: - STUIVELING--- Briefje van Thilde Stuiveling, d.d. Hilversum 1956, over Garmt Stuiveling. Manuscript, 2 pag.
4663: [SEKERIS, A.J.] - Stamboom Sekeris. Waddinxveen [1992], 54 p.
46630: - COMMUNISME, BOLSJEWISME--- Een dertigtal brochures in de Nederlandse taal betr. Bolsjewisme, communisme, fascisme. Eerste helft 20e eeuw, gedrukt.
46584: - MEDISCH, BOEKEN, VAN ES--- Naamlijst van boeken voor doctoren, apothekars, chirurgijns ... welke heden in de boekwinkel van Lodewijk van Es, Kalverstraat, Amsterdam, gelevert worden. 8°, 4 pag., gedrukt, ca. 1805.
46594: - HUGENHOLTZ--- Zeven overdrukken e.a. van artikelen van F.W.N. Hugenholtz, 1950-1967, gedrukt.
47967: - TEGELS, BEISTERVELD--- Brochure voor Rembrandt-natuurtegels voor vloeren etc., uitg. fa. Joh. Beisterveld en Zoon te Utrecht. 8°, oblong, geill., 16 pag., ca. 1920?
47969: - VERMEULEN--- Poesiealbum van mejuffrouw H. Vermeulen met 20 inschrijvingen uit 1881-1885 te Breda en 1885-1887 te Nijmegen.
47983: - MOBRON--- Rekening van E. Mobron, schilder, Amsterdam 1899. 1 pag., manuscript.
47985: - AMSTERDAM, STADSDRUKKERIJ--- Blad met 8 sluitzegels 'Stadsdrukkerij Amsterdam'. Gedrukt.
47971: - PUTTEN (GLD.)--- Brochure van het Herstellingsoord 'Huize Dennenhof' te Putten op de Veluwe, 1903. Gedrukt, 4 pag.
47997: - TUTANCHAMON--- Tutanchamon. Sonderheft Der Woche, 1924, 70 pag., gebonden in half perkament. Gedrukt, geill.
47991: - MAARSSEN, NIEROP, BELASTINGEN--- Aanslagbiljet voor G. Nierop, Maarssen, 1827. Folio, deels gedrukt, 1 pag.
47993: - PREDIKBEURTEN, AMSTERDAM--- Drie predikbeurten lijsten, 55x11 cm., voor 11-6-1809, 25-12-1808 en 29-1-1809. Gedrukt (Van der Hey).
47995: - BLUCHER--- Gedicht Bluchers Arm, 10 pag., manuscript, 19e eeuws.
63107: - Wapenkaart/Coat of Arms Schilthouwer.
46568: - BLOEMENDAAL--- Request van schout en schepenen van Tetterode, Aelbertsberg en Vogelenzang, d.d. 1708, betr. verponding. 4 pag., folio, gedrukt.
46570: - ROXENISSE, OVERFLAKKEE--- Request aan de Staten van Holland 1708 , van dijkgraaf en ingelanden van de polder Rocxenisse, in Overflakkee tegen de Hals gelegen, betr. verponding. Folio, 3 pag., gedrukt.
46572: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Decretum contra grassationes & vitrorum perfractiones / Decretum de collegiis illicitis. 1627, 1629. 1 blad plano, gedrukt.
46574: - VEEPEST--- Renovatie placaet van Staten van Holland, d.d. 20-10-1714, betr. de veepest.
46530: - COLLATIES N.H. KERK--- Rechten van derden bij de beroeping van predikanten in de N.H. Kerk. Rapport van de Alg. Synode, 1923, extract uit Kerkelijk Jaarboek, pp. 220-254. Gebonden in half linnen band.
46532: - ENGELSING--- Drie wapenafbeeldingen fam. Engelsing, ca. 1920.
46534: - BOURICIUS--- Visitekaartje van G. Bouricius, Cairo, ca. 1930.
46540: - SIEGENAAR--- Geboortekaartje Yvonne A.R.M. Siegenaar, Voorburg 1944. 2 pag., geillustreerd, gedrukt.
46542: - MUNTHE, DE MAN--- Tekening van alliantiewapens Munthe de Morgenstjene en De Man, ca. 1920, in kleur.
46544: - PAHUD DE MORTANGES, V. RAALTE, HUURMAN--- Krantenartikel d.d. 21-5-1943 betr. het doodvonnis wegens sabotage voltrokken aan W.Th. Pahud de Mortanges, E.E. v. Raalte, P.M.A. Huurman, A.G. Smit, M.H.H. Konig, Ch.O. v.d. Plas.
46546: - ANDRE DE LA PORTE, V.D. WALL--- Tekening van de wapens Andre de la Porte en v.d. Wall, naast elkaar, kleur, 9x7 cm.
46556: - HAAMSTEDE--- Enkele knipsels betr. slot Haamstede, o.a. betr. verkoop 1853, 1863.
46552: - VAASSEN, CANNENBURG--- Een aantal afbeeldingen van kasteel De Cannenburg te Vaassen.
63079: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
63004: - Wapenkaart/Coat of Arms Bouvy.
51102: - - De nieuwe schatkamer voor de Nederlandsche jeugd. Franeker, Ypma, 1828.
51072: - - Handelinghe tusschen de magistraet der Stadt Haerlem ende dien van den Kerckenraet, by interventie van de classis van dien quartien, op d'electie van kerckelijcke persoonen ende 't beroep van den predicanten. Haarlem, Roman, 1617.
44781: - BOSCH; HAGA --- Briefje van J. Bosch, arts te Ermelo d.d. 1932 aan G. Halwasse betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
44783: - BUIK --- Briefje van Helen A. Buik, d.d. Toronto 1957 aan G. Halwasse. Manuscript, 2 pag.
51076: - - Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, van Walre en Tetmans, [1795].
56669: - Het drukkers jaarboek 4 (1911), geb., geïll, 196 pag.
51185: [ MEULENHOFF, J.M.], - Le tout-petit Larousse des congressistes, par un d'éux, Amsterdam, Meulenhoff, [1910], 82 pag., geb., geïll.
51787: - Romanze von der Wittib und dem Keuschen Braeutigam ex fonte, Blaricum, Waelburgh 1925. Ingenaaid, 215 pag., nummer 92 van de oplage van 200.
51477: [BERNARD, FRANCOIS], - Aan zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfden (....) wegens de party in den tegenwoordigen toestand van 't gemeenebest te kiezen, door Een oprecht liefhebber des vaderlands, Holland 1783. Zonder omslag.
44728: - KARSDORP --- Twee kwitanties t.n.v. P.A. Karsdorp te Amsterdam, 1904.
44730: - RANDWIJCK, VAN; VAN HOGENDORP --- Circulaire betr. het voorgenomen huwelijk van F. graaf van Randwijck en J.A. baronesse van Hogendorp, 's-Gravenhage 1870. Deels gedrukt, 4°.
56673: - Souvenir de Versailles et Trianons, photographies en couleurs.
63352: - Centsprent: Nederlandsche heldenscharen / Die bij hun beleid en moed, / Juistheid in beweging paren, / Ziet gij in deez' heldenstoet. F.
53713: --- - Resolutie [van Staten van Holland] op de nadere remonstrantie van het Hof [van Holland] omtrent de judicatuure over den gevangen paruik maker Mourand, als nog gepersisteert bij de resolutie op de propositie van Dordrecht, 22 maart 1786. [met:] Nader remonstrantie 8 april 1786. [en met:] Missive ... 22 juny 1786.
53709: --- - Verzameling van al de bescheiden betrekkelyk de kwestie der godsdienstige optogten op den openbaren weg en het verrigten van godsdienstige pegtigheden bij de beaarding van lijken. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1856.
55167: --- - Deductie voor Jan Tamboeser, Hermanus de Waard en E.M. van Beyma als wettig gestemde volmachten ten landsdage wegens (...) Harlingen (...) op en tegens Syds Schaaff, raad in de vroedschap derzelver stad. z. pl., 1787.
53698: --- - Sententie van den Hoogen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden, jegens Johan Barton de Mombas, gewesene commissaris Generael van de ruyterye deser landen, ge-executeert aen des selfs effigie, in 's Graven-hage op den 25sten July 1673, 's-Gravenhage, J. Scheltus, 1673.
55143: --- - Haegsche juffer roof of Verhael van het gepasseerde ontrent het rapieren en wegh voeren van juffr. Catharina van Orliens door Johan Diederik Mortaigne, ende het gene daer op soo in den Hage als tot Culenborgh is gepasseert. Leiden, C. v.d. Plas, 1664.
55137: --- - Prent 'Raadsvergadering wegens hr. Calas van Toulouse te Parijs, den 4 Junij 1764. B. Mourik exc.'.
53697: --- - Deduction du fait & des raisonnements justificatoires, faites par Jean Barton de Mombas, commissionaire general de la Cavallerie, presentement saisy dans l'armee vers de Bodegrave, defendeur d'une part, contre, les raisonnements pretendues & insultes faits par sieur et messire Jacob Silla, advocat fiscal de la Generaulté, ratione officy, sous le titres demande criminelle, demandat d'autre part. z. pl., z. j. [1672].
49041: - EINDHOVEN, GOVERT VAN DEN BERGHE, HAENGREEFF--- Verklarin voor schepenen van Eindhoven, d.d. 27/28 oktober 1552 van Govert Willemsz van den Berghe, deken van Eindhoven, betreffende een rente te betalen door Willem Michiel Haengreeff(soen), gevestigd op de grooten kamp onder Stratum. Charter op perkament, zegels verloren.
57705: - Bul met zegel in rode was, met titel Excelsior deo Iuvante.,
55645: --- - Bekendmaking. De prokureur-generaal bij het Hoog Geregtshof te 's-Gravenhage (...) looft bij deze uit eene premie van vijf en twintig duizend Nederlandse gulden aan den genen die de juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in den nacht tusschen den 25 en 26 September 1829 in het Paleis van Z.K.H. den heere Prinse van Oranje binnen de stad Brussel zijn gestolen (...) zal te regt brengen. 's-Gravenhage, 5-11-1829, getekend A.W. Philipse.
29914: - VOS, ABRESCH -- Brief van ds. J.A. Vos, dd. Utrecht 1786, aan prof. Petrus Abresch te Groningen. Manuscript, 4°, 2 pag.
29922: - PAULUS POLDER, PASTOOR VAN DEN ENDE -- Dossier over het ontslag van de pastoor van Paulus Polder (gem. Stoppeldijk, Zeeuws Vlaanderen), L. van den Ende, 1833. Manuscript, 5 stukken, 10 pag.
62819: - Wapenkaart/Coat of Arms Meldert (Van).
53673: --- - Pamphlet. Sententien by den Hove van Hollandt gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...); ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier in den Hage. Ghepronuncieert den 27 October anno 1655.
65059: N.N. - Haagsche Courant, Vrijdag 4 september 1795. Gelijkheid, Vrijheid en Brodeerschap. UIttreksel uit de besluiten der Algemeene Centraale Vergadering van Gedeputeerden (..) haare Zitting houdende in den Haage. Den 31 Augustus 1795, Het Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid. By Johannes De Groot en Zoonen.
62620: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
62621: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
65235: - Pamphlet. Brief Van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael vande Gheunieerde Provintien, Aen den Alder-Christelijcksten Koninck Van Vrancrijck ende Navarre, 1619, 8 pp.
51084: - - Philarete. Tijdschrift voor de jeugd. 4e jaargang (1840) afl. 7 t/m 12 (juli t/m dec.). 's-Gravenhage, v.d. Beek, 1840.
63243: - Centsprent: Deez’ prent met veel verscheidenheid, / Wordt lievers u weêr toegeweid … no. 41.
55113: --- - Extract uyt de resolutien van de curateuren over de Universiteyt en burgermeesteren der stadt Leyden, genomen tegen de schadelijcke nieuwigheden. Den 16 January 1676. Haarlem, M. v. Leeuwen, 1676.
62817: - Wapenkaart/Coat of Arms Mecklenburg.
55100: --- - Tegengif op het lasterlyk Nieuw Jaars gedigt, spotgewys opgedragen aan den opregten herder der Roomsche gemeente t'Alkmaar. Brussel, Tserstevens, 1740.
55098: --- - Brief aan den zeer eerw. heere Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester te Ouddorp, over een schendig papier [= De vermomde wolf in het schaapsvel] onlangs tegen zijne eerw. in 't licht gegeven. z. pl., d.d. 3-1-1741.
55095: --- - Onderzoek der verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester en pastoor te Ouddorp bij Alkmaar. Franeker, 1741.
55085: [KREET, H.A. (UITG.)] - Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788. Dordrecht, Krap, 1789.
65243: [WTENBOGAERT, JOHANNES] - Pamphlet. Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten weghen in de haechsche conferentie bekent, overghegheven aen de E.M.H. staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in september lest-leden (...) tot Rotterdam, Matthijs Bastiaensz 1618, 50 pp.
65268: - Pamphlet. Vertoogh aende hooge mogende Heeren, mijne Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden: teghen seecker fameus libel hare Ho. Mog. gepresenteert, onder den naem van Remonstrantie, wesende onderteyckent Franc?ois van Aerssen, in 's-Gravenhage, by Hillebrant Jacobsz 1618, 38 pp.
46222: - POLAK, GAZAN, ROTTERDAM--- Geschilderd portret van Jacob Polar of Polak, d.d. 1858. De schilder: Isaac Gazan (1824-1881). Paneel, olieverf, zonder lijst.
9749: - Aan den weledelen gestrengen heere mr Ferdinand Van collen, heer van Guntenstein en Tienhoven, scheepen en raad der stad Amsterdam etc. bij gelegenheid der aanstellinge door ... Willem den Vijfden ... tot hoogst deszelfs representant bij de generaale geoctroyeerde Westindische Maatschappy deser landen, den 28sten van grasmaand 1766. z.p. Plano.
62709: - Wapenkaart/Coat of Arms Bergheijk.
62703: - Wapenkaart/Coat of Arms Balken (Van).
29664: - MORRIA, KERK -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Catharina Kerk, wed. Johannes Morria, Amsterdam 27-9-1756, 8° oblong, 1 pag.
29956: - VLISSINGEN, ONTSLAGEN UIT LEENROERIGHEID -- 'Publicatie' van stadsbestuur Vlissingen dd. 29-11-1732. 1 blad plano, gedrukt (bij S. Willegaarts 1732). Middenboven het symbool van Vlissingen.
29962: - MIDDELBURG; VROEDVROUWEN -- 'Extract uit de resolutiën ten Rade der stad Middelburg in Zeeland, den 24-11-1753'. Gedrukt, 4°, 22 pag. Orig. blauw papieren omslag.
29970: - COLLEGEDICTAAT HAGEVELD, DE RIJK, BOM -- 'Philosophiae scripta, autore J.A. de Rijk' collegedictaat seminarie Hageveld 11-10-1879, geschreven door G. Bom. Manuscript, 4°, 398 pag., gebonden in halfleren band.
29972: - ROBBEN, VAN PELT -- Overlijdensbericht van Antonius P. Robben, echtgenoot van J.J. v. Pelt, 1933. 1 pag, gedrukt.
29974: - VELTMAN, VELDMAN -- Overlijdensbericht Aalte U. Veltman-Veldman, 1927, 1 pag, gedrukt.
29976: - HAAN, DE; HARLINGEN -- Acht berichten van overlijden van familieleden De Haan te Harlingen, 1927-1948.
29978: - MILITARIA, DUITSE GESNEUVELDEN IN W.O. II -- Zeven bidprentjes van Duitse soldaten, gesneuveld tijdens W.O.II. Met foto's van hen in uniform en in de tekst levensloop en militaire carriere. Gedrukt.
29984: - KOENEN, TALBOT -- Uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Hendrik Jacob Koenen, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 16-12-1808. Gedrukt, met in pen de naam van degene die wordt genodigd: Jacob Talbot. 1 blad.
52231: - Catalogus Museum Kon. Ned. Brandweer-vereeniging, deel I Boeken, deel II afbeeldingen en voorwerpen.
63909: - Nieuwe kerk aan de Spui (The Hague).
63916: - Haven R'dam (Rotterdam).
46054: - THORBECKE--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. J.R. Thorbecke, 1931-1940.
46056: - TROELSTRA--- Dossier krantenknipsels betr. mr. P.J. Troelstra, 1930-1941.
46030: - PHILIPSE--- Verklaring van de president van de Hoge Raad A.W. Philipse, d.d. 14-2-1845 over een zaak. Deels gedrukt, deels in manuscript, 4°, 1 pag.
46666: - COCK, HENDRIK DE; UITHUIZEN--- Cahier met een brief van Hendrik de Cock (1801-1842), (door hemzelf geschreven of gecopieerd?). Manuscript, 6 pag.
42790: - - Bekentenisse of belydenisse des geloofs der Nederlantsche gereformeerde kercken. Dordrecht, M. de Vries, 1725.
65508: N.B.D. [DENNYS, NICHOLAS BELFIELD, REVERENT]. - Les Aventures d'Alexandre Macleod, Haarlem, en Hollande, Londres, chez J. Souter 73, St. Paul's churchyard 1828, 52 pp. Text in French.
54449: [PLASSE, C.L. VAN DER?] - De Spaensche tiranye gheschiet in Neder-lant, waer inne te sien is de onmenschelicke ende wreede handelinghen der Spangiaerden (...). Amsterdam, C.L. van der Plasse, 1637.
65432: - Pamphlet/pamflet: Extract uyt een gedrukt geschrift, door de koningin van Hongaryen en Bohemen aan alle ministers gezonden, tot titel voerende Opregt verhaal aangaande de keur-stem van Bohemen en derselver wettige oeffening of gebruik.
55079: [MAGNUS ALBERTUS ??] - De secretis mulierum. Amsterdam, J. Janssonius, 1655.
45229: - VUYLSTEKE--- Brief van Julius (Julien?) Vuylsteke, d.d. Gent 1861, manuscript, 2 pag.
12020: - NOORDWIJK BINNEN Gedrukte `Lyste van de officieren der Borgerwaghte tot Noortwijck binnen, beneffens hare beurt-ordre in hare naghtwaecken'. [1830] Folio, 1 p.
12039: - POLVLIET, GORINCHEM Afdruk van een houtblok met het merk van `Handel in thee, koffij en tabak van H. Polvliet & Zonen, Gorinchem'. 19de-eeuws.
9574: - Gedichten ter gelegenheit van het Hottentotsch Oiwd Niiws, uitgegeven door den Heere F.J. Van overschie, raad en schepen der stad Delft. z.p., z.j. 4º: 8 p.
58863: - Uit naam van zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje (...).
58864: - Den Haag den 22 December 1813, no 45b.
49744: - BLOM, VAN--- Exemplaar van Friesche Courant 17-12-1868 met tekst van rede hr. van Blom in 2e Kamer betr. onderwijs. Gedrukt.
66079: - Pamphlet. Openinghe ende aanwijsinghe van bequame Middelen, omme niet alleen de Kercken deser Gheunieerde Provincien, maar oock alle de Ghereformeerde Kercken van Christenrijck met malkanderen te vereeenigen: Ghestelt door (...) P. du Moulin, Bedienaer des H. Euangelij (...) tot Parijs. Wt het Fransch (...) over-gheset, 's-Gravenhage, by Hillebrant Jacobssz 1618, 8 pp.
29842: - KOEKANGE (DR), ELEVELD, WESTERT -- Onderhandse regeling van de erfenis van Roelof Otten Eleveld, landbouwer te Koekange (gem. De Wijk, Drenthe) en Lammechien Willems Weideman. 1850, manuscript, 2 pag. WESTERT
55063: --- - Missive van den Hoogen Rade aan de heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in dato den 4 Juny 1687.
53363: --- - Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 's-Gravenhage, J. Scheltus [1658-1728].
65805: - Pamphlet. Extract Notarieel. Uyt seeckere Missive van een Raetsheer des Koninks van Engelandt. Waer in klaer vertoont werd dat de Gecomiteerde [sic.] van onsen Staet, geen macht gehadt hebben de Vrede met Engelandt te bevorderen.
55046: [SCHRASSERT, J.] - Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo. Gedaan opstellen door (...) A.Ph.Z. van Rechteren. Harderwijk, J. Moojen, 1749.
66102: [SPOORWEGNET]. - Een Woord ter bestrijding op sommige adressen tegen de Spoorwegwet, Rotterdam - H. Nijgh 1859, 20 pp.
19735: - Stamträd for slgter Hoving.
55041: - - Placaat [tegen het drukken en verspreiden van 'faamroovende pasquillen en prenten']. 's-Gravenhage, Scheltus, 1754.
53826: [MENTHEN, WILH.] - Verdediging van het regt toekomende aan den heer W. van Welsenes als eigenaar der heerlijkheid Oijen, om van het Nedelandsch Gouvernement eene [...] schadevergoeding te eischen wegens de vernietiging van den watertol te Oijen. z. pl, [1826].
62930: - Wapenkaart/Coat of Arms Vethuysen.
65242: - Pamphlet. Ivstificatie vande Resolvtie Der H. M. Heeren de Staten van Hollandt ende West-Urieslandt ghenomen den 4. Augusti 1617. op hare H. M. Name inghestelt ende aende Vroetschappen der Steden overghesonden (...), tweede druck, 1618, 104 pp.
52211: - Mengelingen in proza en poezy. Lectuur voor den beschaafden stand, Dordrecht, Houtrijve en Bredius, 1839.
51112: [JONCKBLOET / E.W. V. DAM VAN ISSELT] - Physiologie van Den Haag door een' Hagenaar. 's-Gravenhage, Fuhri, 1843. [Gebonden met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een' buitenman. Amsterdam, v. Kesteren, 1844.
51439: [CAMPERT, JAN E.A], - Het gepantserde hart. Ondergrondse poezie, De Distelvink 1944, 24 pag.
44243: - GRAVENHAGE; DE MAREE; SMITS--- Bewijs van onvermogen voor Johanna Smits, gehuwd met Christiaan de Marée, d.d. 's-Gravenhage, 14-8-1812. Manuscript, 1 pag.
48258: - HAARLEM, BRANDWEER, V.D. BROEK--- Tekstboekje 'In vuur en vlam', water en vuur-revue, door Henk Bakker, op te voeren door leden van de Haarl. Vrijwillige Brandweer, t.g.v. het 40-jarig jubileum van C.J. van den Broek, Haarlem [1936], 16 pag., gedrukt.
45348: - EVERWIJN, KLEINPENNING--- Pleitrede over de questieuse timmeragie in sake van Everwijn contra Kleinpenning, manuscript, 18e eeuws, folio, 22 pag.
25355: - Tooneel-catalogus Nederland, Amsterdam Delsman e.a. 1895, 215 pag., geb. [ Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam ]
62729: - Wapenkaart/Coat of Arms Court (Del).
53087: --- - Nader memorie van rechten, aen den Ed. Hove van Holland overgelevert, uyt den naeme van Anna Mulders, weduwe van Bernard Everard, in de saecke van haer soon George Everard [...] met: Korte memorie [...] z. pl. [ca. 1700].
29926: - LUTHERSE KERK, VAN DEN BROECK -- Brief van Casparus van den Broeck, secretaris van het consistorie van de Lutherse Gemeenten in Nederland, dd. Amsterdam 30-4-1751, aan de kerkeraad van de Lutherse Gemeente te 's Hertogenbosch. Manuscript, 1 pag., 4°.
29928: - AFORISMEN -- Notitieboekje met anonieme, handgeschreven, 'naive gezegdens', 19e- eeuws, 36 pag.
46167: - VALK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. de Valk jr., Amsterdam, 1941.
54173: --- - Sententie bij het departementaal gerichtshof 's lands van Utrecht, den 8e February 1806 gepronuntieerd en ten zelven dage geëxecuteerd jegens Carel Streur Jr. Utrecht, Altheer en Post, 1806.
55511: --- - Publicatie van Hof van Holland d.d. 's-Gravenhage 12-6-1765, betr. een baby van 3 à 4 maanden, dood gevonden in de Boschsloot ten hoogte van de laan van het Huis te Werve.
9833: - Ter gedachtenisse van ... Mr. Johan Gevaerts, in leeven lid van den oudraad en regerend burgemeester der stad Dordrecht, mitsgaders waardijn der graaflijkheidsmunte van Holland, enz., overleeden den twintigsten van herfstmaand 1777. z.p. 4º: [8] p.
46238: - SCHELLART, V.D. KLEY--- Gedrukte huwelijksaankondiging van A.I.J.M. Schellart en Maria C. van der Kley, Voorburg 1936. Fraai drukwerk, 2 pag.
63234: - Centsprent: Hoe ‘t somtijds in de wereld gaat, Vertoond u, kinderen deze plaat. No. 14.
46256: - RINGNALDA--- Genealogische aantekeningen betr. de familie Ringnalda, 1806-1875. Manuscript, folio, 1 pag.
42546: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, Van Waesberge, 1661 [op gegraveerde titelpagina: 'Nieu licht der Apothekers en distilleerkonst'].
42906: [WAGENAAR, JAN] - Beknopte historie van 't Vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. 2e druk, 2 delen, Harlingen, V. v.d. Plaats, 1776.
44471: - BRUINKOOL-BRIKETTEN--- Reclamebiljet voor bruinkool-briketten van fa. v/h J. de Groot te Rotterdam. Verso een bruinkool-lied. Gedrukt, 2 pag.
49740: - INDIE, MAKASSAR, PETERS, DE POTTER, KRUIJTHOFF--- Verklaring van J.W. Peters, president van de Raad van Justitie te Makassar, d.d. 9-5-1817. Manuscript, 4°, 1 pag., met opgedrukt zegel.
51769: [BIK, A.J.E.A. E.A.], - Catalogus van de Nederlandsche Koloniale Afdeeling op de Wereld-tentoonstelling te Antwerpen 1894, Amsterdam 1894.
46500: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage tot wederlegging van de nadere memorie van de Haagsche vroedschap, z. pl. [1767], 57 pag., gedrukt, folio.
46502: - GRAVENHAGE, HOF VERSUS MAGISTRAAT--- Korte deductie (...) ter examinatie van seker different van jurisdictie tusschen president en Raden van den Hove van Hollant en de Magistraat van 's-Gravenhage. Z. j., [ca. 1700?], 12 pag., folio, gedrukt.
46498: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage, tot wederlegging van de memorie van het College der Haagsche Vroedschap. Z. pl., [1767?], 49 pag., gedrukt, folio.
10839: - Gasten A.B.C. [op 25-jarig huwelijk van Julius Van andringa de kempenaer en Mies Enschedé]. 23 februari 1904-1929. z.p. 8º: 11 p.
46084: - ALKMAAR, TIENDEN, OOSDORP, DE RIJP--- Aanplakbiljet 'Tienden te koop tot Alckmaer' 7-7-1663, plano, 1 blad, gedrukt, met aanvullingen in handschrift.
9258: [HAREN, WILLEM VAN] - Echo op W. v. Haren. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742. [met:] Op de echo, tegens het vaers van den heere W. v. Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Keer-klank op de weerklank, of d'Echo, op jr. W. van Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Tegen de oproermakers in Nederland. Den Haag, Gerard du Mee, [1742]. [en met:] Helden-dicht voor de vaderen des vaderlands. [z.p.], [z.n.], [1742].
54280: --- - Vooral niet trouwen! Een waarschuwing aan vrijgezellen, een troost voor gehuwde mannen, door iemand die goed op de hoogte is. Naar het Hoogduitsch door D. Klein jr. Amsterdam, 1892.
62725: - Wapenkaart/Coat of Arms Clement (Van der Poest).
61226: - L'entrée du Grand Temple de Palmire du cote du Nord
13134: - VALKENBURG (Z.-H.), BORSBOOM Gedrukt blad, getiteld Op Valkenburg, ondertekend 4 july 1714, C. en H. Borsboom. Plano.
13079: - SAINT-DOMINGUE, FERRAND Brief van Serapio, chef de brigade en commandant van het departement van Cibro, aan generaal Marie Louis Ferrand (1753-1808), commandant en chef van de kolonie Saint-Domingue. Ca. 1800; 4(: 4 p., manuscript (het laatste blad ontbreekt).
11582: - POEZIEALBUM, VISSER Poeziealbum van A(Fine) (ook Afrina) Visser, Amsterdam 1882-1890. 4(.
54447: --- - Nieuwe spiegel der jeugd of Franse tiranny, zijnde een kort verhaal van d' oorspronk en voortgang des oorlogs, 1672 (...). Amsterdam, Hendrik v.d. Putte, [ca. 1764/65].
5445: [STEFFENS ELGERSMA, METSKE EN R.S. ROORDA] - De Schraarder Elgersma’s (stamboom 1480-1952), Ontario [1952], 42 p., geïll.
55878: --- - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748, vertonende (...) gebeurtenissen welke de Vereenigde Provintien (...) zijn overgekomen. En in 't byzonder de verkiezinge (...) als mede wel inzonderheid de onlusten, oproerigheden en plunderingen die ten opzigte tegen de pachters en regeeringe in verscheide steden en plaatzen geschied zyn. 2 delen, Leiden, v.d. Deyster en Bonk, 1749.
55873: --- - Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen de licentie van het drukken.
7614: [FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE] - De vryheid en de edele dubbeldemuts. Gedrukt by Job Callot, boekverkoper in de Calottestraat, in Calottenburg, daar de Ouwerwetsche Callot uithangd. [z.p.], [z.n.], [1786].
46074: - MEESTER, DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. Johan de Meester, 1927-1931.
27063: - Nota over Marken. Economisch-technologische dienst voor Noord-Holland, Haarlem 1952, ca. 40 pag.
8334: [ HOEN, PIETER ’T ] - De Post van den Neder-Rhijn. Een aantal afleveringen, gebonden in 5 half linnen banden
64566: - Catalogue 25: Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880
55857: F.J.O. - Geflatteerd. Komische coupletten met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
55856: --- - De plaat gepoetst, humoristisch lied met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
55822: --- - Prent: 'Tweede basvyne. En 't boosdoens heylige wraeck-spiegel, uytblasende (...) de rechtveerdige straffe overgekomen eenige monstreuse conspirateurs (...) tegen (...) vorst Mauritius', anonieme gravure tonende een schavot op de Lange Vijverberg met de executie van Herman Hermansen, Jan Claesen, Dirck Lenertsz, d.d. 27-2-1623. Met teksten in boekdruk naast en onder de prent. De onderste gedichten met rand in houtsnede.
29603: - SCHEEPVAART, M.S. ORANJE -- M.S. 'Oranje'. Brochure t.g.v. de tewaterlating op 8-9-1938 door koningin Wilhelmina, met uitvoerige beschrijving van het schip, foto's interieur, tekeningen, etc. 4° oblong, gedrukt bij Enschede Haarlem, 22 pag.
29605: - BEDELARIJ VIA CHRISTELIJKE BOEKJES, MAASSEN -- Twee vertaalde leerredenen, verkocht door personen die van de opbrengst leefden. Een door de wed. Maassen te Amsterdam en de ander in 1848 door J.D.H. te Amsterdam. Gedrukt, 16+24 pag.
55775: --- - Placaat van de Staten van Holland d.d. 24-1-1755 [tegen gemengde huwelijken tussen gereformeerden en rooms katholieken], 's-Gravenhage, J. en H. Scheltus, 1755.
55769: [SCHURER, FEDDE] - Lied op den verrader Frans Vergonet, Uitgave Bezige Bij 1944.
55773: --- - Prent: 'Stoom balance', anonieme litho. Links een balans waarop wordt gewogen. Rechts de heer C. de Bruyn en zijn twee zoons. Midden onder 'Chez les marchands de nouveautes a Londres' [1834].
56723: - Het geschil tusschen den kolonel J. Staats-Boonen en den sergeant A. Hofman, Amsterdam, 1858, 81 pag., zonder omslag.
54157: --- - Akte van beschuldiging tegen J.C. van Stenis, aangeklaagd van vergiftiging. 's-Gravenhage, J.A. de la Vieter, 1843.
61087: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
56843: - Zal de rigting van de Zuider-spoorweglijn veranderd worden? Amsterdam, 1861.
54124: [SOETEBOOM, HENDRIK JACOBSZ] - Noord-Hollands ontrusting, ofte historisch verhael van het begin en voortgang der oproeren die tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye etc. voorgevallen zijn in den jaare 1678, en door het hoogwijs beleyd der heeren Staten beslecht zijn. Amsterdam, J. ten Hoorn en Jan Bouman, 1678.
54098: --- - Sententie by den Hove van Hollant gearresteert jegens Paulus van Sevenhuysen. Gepronuncieert den 28-7-1660. 's-Gravenhage, v. Wouw, 1660.
54074: --- - Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven; benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804.
53880: --- - Placcaet ende ordonnantie waer by wel expresselijck geinterdiceert ende verboden wort aen allen uytheemschen personen, comende uyt de landen en gestichten van Cleve, Munster ende Luyck [...] met eenige schuyten, wagens ofte cramen d'welcke ghestoffeert ofte versien mochten wesen met eenige soorten van wolle-lakenen ofte andere manufacturen van sijde ende sayette gewrocht [...] ten platten lande [...] van Utrecht te varen, rijden, lopen, gaen ofte passeren. Utrecht, A.J. van Paddenburch, [1635].
64553: - Catalogue 36: Alba Amicorum. Click to view this catalogue online.
13661: - THOOLEN “Ter verjaring van mijnen waarden oom”, Amsterdam 13-6-1842, 1 blad, 4º, manuscript.
54063: --- - Sententien gepronuncieert by den kryghs-rade der Verenigde Nederlanden tegens Johan van Santen, collonel en gewezen commandeur van Wesel en Willem Copes, luytenant collonel. Gesententieert den 20 September 1672. z. pl., z. j., [1672].
31: [ADEL], - Eerste lijst van de personen of geslachten wier titels en adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven, en op welke toepasselijk zijn de bepalingen vervat in artikel 1 van het besluit des konings van den 26sten januari 1822 (Staatsblad no 1). Première liste ... Z.p., 17 november 1825. Geb., 431 p.
53991: --- - Antwoord gezonden op de tweede brief aan de heer Daniël Roemer in zyn tegenswoordige verblijfplaats, waar in hem de reeden gezegt werd waarom men hem alleenig zo sterk op het lyf vald en anderen die zo wel maitressen als hy hebben gehouden, met stilzwygen voor by gaat. [Amsterdam, 1774].
53951: --- - Missive van den Raad van Staate der Vereenighde Nederlanden aan Haar Ho. Mo., raakende de sententie, den 22 Maart 1720 gewesen, tegen Gerard Burchard baron van Regteren, generaal majoor ten dienste der Ver. Nederlanden en gouverneur van Doornyk, en de memorie daar tegen overgegeven aan haar Ho. Mo. den 11 April 1720 door Adolph Hendrik graaf van Regteren etc., met eenige bijlagen. 's-Gravenhage, P. Scheltus, 1720.
53941: --- - Sententie by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Adriaen Ram tot Schalckwijck, gepronuncieert in de Audientie van den selven hove op den 29 Julij 1651. Utrecht, A. van Paddenburgh, 1651.
64545: - Catalogue 41: Catchpenny prints. Click to view this catalogue online.
64546: - Catalogue 40: Heraldry. Click to view this catalogue online.
64550: - Catalogue 39: Optical Prints. Click to view this catalogue online.
53940: --- - Request met eenige annexe documenten [...] op den 18 September 1748 door [...] O.D. van Randwyk [...] aan die [...] raad der Stadt Nymegen doen indienen. Amsterdam, Arnoldus Olofsen, [1748].
53907: --- - Publicatie van de stadhouder en Gedeputeerde Staten van stadt Groningen en Ommelanden dd. 9-9-1748 dat er een 'generale amnestie, vergiffenisse en vergetelheid omtrent het gepasseerde' wordt afgekondigd.
10953: - Verliefd, verloofd, getrouwd [catalogus bij tentoonstelling in ASLK-galerij te Brussel 1988], 366 p.
53903: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 18-1-1748, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
53898: --- - Erfstadhouder mitsgaders Gedeputeerde Staten van Stad Groningen en Ommelanden doen te weten [...]. Groningen, 1781.
31029: - Statuten der Familie- Stiftung Peter Driessen, Köln 1889, 28 pag., geb., geïll.
53882: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julij 1693. Na de copye van Jacobus Scheltus [...], Utrecht, wed. J. van Poolsum, 1693.
53879: --- - Placaet. Wy stadtholder en raaden in naame van die edele mogende heeren staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen doen te weeten [...]. Arnhem, wed. H. van Goor, 1741.
53877: --- - Placaet tegens het mes-trecken, slaen en wonden, Groningen, Cornelis Barlinck-hof, 1679.
53876: --- - Placcaet op 't stuck vande sucessien ab intestato. 's-Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
53873: --- - Placcaet vande Eertzhertoghen onse alderghenadichste heeren ende princen, verbiedende de schandaelen en exercitien die eenige soo hunne ondersaeten (...) doen (...) tot verachtinghe van onse heylighe catholijcke apostolijcke Roomsche religie. Na de copye van Brussel, [Brussel], R. Velpius, 1610.
10943: - De gouden bruiloft. Haarlem [1848], 100 p.
53839: --- - Jacoba Maria van Buren, weduwe van mr. Johan Willem Parker en Willem Parker, eenige nagelaaten zoon van denzelven mr. J.W. Parker, inqualiteit als geinstitueerde erfgenaam van den voornoemden mr. J.W. Parker, mitsgaders deszelfs nalaatenschap aanvaardt hebbende onder beneficie van inventaris, impetrante van mandement van revisie, contra, de Staaten en Gecommitteerden uit de Breede Geerfden des eilands Walcheren, gedaagdens. [Overdruk uit Nw. Bijdr. voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving], [19e- eeu
53811: --- - Ordonnantie tegens het drinken, ontvremden en beschadigen van wynen, brandewynen en andere dranken, leggende op de kaaijen en elders binnen dese stad. Middelburg, W. de Klerk, [1739].
53793: --- - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt [...] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.
53748: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam zeedert het jaar 1693 tot 1774 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, e de wyze hoe zy hunne executie desweegens ontfangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langewagen, 1774.
14083: - JAPANS PORSELEIN, SLOOTWEG Brief in het Engels van T. Sawayama (??) d.d. Kobe 1912 aan G. Slootweg betr. een zending Japans porselein naar Amsterdam. Getypt, 1 p.
53731: --- - Extract uyt de notulen ten rade der stad Middelburg in Zeeland van den 10. February en den 3. Maart 1703. Als mede eenige bylagen rakende Alexander de Muincq. Na de copye van Middelburg [1703].
53695: --- - Appendix, ofte staert van den Grooten en Witten Duyvel. Waer inne mede verbotenus geinsereert de sententie van den krijgs-raed over den verrader Momba gewesen, met de missive daer over by sijn Hoogheyt den heere Prince van Orangien aen haer Ho. Mo. de Staten Generael geschreven.
52442: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS] - De vermakelyke avanturesse of de dienstmaagd van Fortuin, vervattende hare zonderlinge levensgevallen (...). Amsterdam, Van Esveldt, 1754.
56861: - Het boek der fabrieken, omgewerkt en verkort, Leiden, Sythoff, 1862.
56065: - A la memoire de Gustav de Vylder, 1824-1895, Gand, 1896., 48 pag.
30194: - KONIJN -- Vel briefpapier en rekening van agentuur en commissiehandel Th.A. Konijn & Co., Minervalaan, Amsteram. Ca. 1930, gedrukt.
30196: - HISSCHEMÖLLER, GRAVENHAGE -- Vel briefpapier handelmaatschappij F.W. Hisschemöller & Zoon te 's-Gravenhage, ca. 1935.
53651: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jeghens Cornelis Gerritssz, ghebooren van Woerden, Harman Harmanssz van Emden, Jan Claessz uyt 't Zuytlant ende Dirck Leendertssz van Catwijck, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van [...] den heere prince van Orangien [...] ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's-Gravenhage den 27 February 1623. 's-Gravenhage, wed en erfgen. H.J. van Wouw, 1623.
56633: [MOUSLIER DE MOISSY, A.G.] [ YOUNG, EDWARD], - Le vertueux mourant, drame en trois actes et en prose, Paris, Bailly, 1770, 79 pag.
54961: --- - Bajeskrant, onafhankelijke uitgave met autonome redaktie. Ondersteund door de Coornhertliga, nrs 1 (oktober 1974) t/m [24] (maart 1979).
57803: - Twee aktes betreffende de familie Den Neijsel te Amsterdam.
56541: - Nieuw Amsterdam, 1626-1938. [ Presentatie-boek bij de tewaterlating op 10-4-1937 bij de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij], Haarlem, Joh. Enschede & Zn., 1937.
65108: [JOANNES BOGAERT; RAVESTEYN, PAULUS AERTSZ VAN (LEIDEN)] - Pamphlet. Naerder advijs over de conferentie tot Delf gehouden, aengaende het remedieren der yeghenwoordige swaricheden in de kercken deser landen opgheresen, Jacob Lenaertz. Meyn 1615, 56 pp.
9585: - Ten bruilofte van den Heere Jacob Sydervelt en Jonkvrouwe Maria Van Oosterwijk, echtelijk vereenigd in Amsteldam den 7den van louwmaand 1738. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. Alleen de gegraveerde titelprent door J. Punt, 1738, met allegorische voorstelling, de wapens van bruid en bruidegom, voorwerpen betreffende handel, klosjes en strengen zijde en op de achtergrond de buitenplaats van beider vromen voedster-vader.
54251: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete Jahr 1940 / Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1940.
44231: - LEIDEN; SCHUURMANS--- Bewijs van onvermogen voor Maria Schuurmans, d.d. Leiden, 6-5-1815. Manuscript, 1 pag.
64567: - Catalogue 24: Documenten & manuscripten
62994: - Wapenkaart/Coat of Arms Boonzajer.
54381: --- - Sententie gepronuncieert by den Ed. Hove Provinciael [van Zeeland] op ende yegens Jacomina de Witte, huys-vrouwe van den heer president Van Wijngaerden, over hare grouwelijcke ende ongehoorde corruptien ende hare schandaleuse begeerten, tot nadeel vande heylige justitie. Middelburg, Chr. Ursinus, 1650.
54351: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. Gravenhage, Scheltus, 1675
54311: --- - De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerman Jan Smit, en daarin aangetoond uit de Onderrigting van genoemden J. Smit zelven, dat hem de eere der uitvinding van de vorstelyke loge in den Schouwburg, door hem gebouwd, alléén niet toekomt. Amsterdam, F.H. Demter, 1768.
54330: --- - Sententie van Gerrit Evertsz. van de Weert anders genoemt Geurt Evertsz. van Buuren, ge-executeert voor den stadhuyse t'Utrecht, den 1 October 1718. Utrecht, J. v. Poolsum, 1718.
54544: --- - Extract uyt het Register der Resolutien van (...) Staaten Generaal der Ver. Nederlanden, Jovis den 29 Desember 1718. ['s-Gravenhage, 1718].
54542: --- - In naam des konings. Alzoo aan het Hoog Gerechtshof voor de financien en zeezaken der Ver. Nederlanden is gebleken ... [Gravenhage, Landsdrukkerij, 1819].
55912: - - Gedenk den armen visscherman. Het grafschrift van den vermoorden jongeling te Zeist-Driebergen en de jammerklacht op het ziekbed eener moeder. Z. pl., z. j.
64931: [SIGNATORY: S.C. V. APPELTERE.] - Pamphlet. Publicatie. Schepenen der stad Gorinchem en Lande van Arkel […].
55888: --- - Ectract Resolutien Staten van Holland d.d. 21-2-1782 betr. het infaam libel De Oranjeboomen van Frank de Vry.
55889: --- - Missive van de Staten van Utrecht aan de Staten Generaal, d.d. 8/16-1-1783 betr. de Licentie van drukwerk.
54034: --- - Beoordeling der adressen door jhr. M. Salvador aan Gedeputeerde Staten gepresenteerd over de verkiezingen van den gemeente raad te Haarlem. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1851.
30236: - DIENSTBODEN -- 'Vereeniging tot verbetering van den werkenden en dienstbaren stand. Verslag en alphabetische naamlijst van donateurs, 1866-1867'. Gedrukte brochure, 8°, 11 pag.
53671: --- - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19 den der zelve maand, door de handen der justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave. Rotterdam, gebr. Huge, [ca. 1900?].
53672: --- - Sententien by den Hove van Hollant gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...) ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier inden Hage. Ghepronuncieert den 27-10-1655. 's-Gravenhage, wed. en erv. H.J. v. Wouw, 1655.
53628: --- - Manier van procederen voor den Hove van Hollant, hedendaags gebruykelijk. 2e druk (...) zeer dienstigh en nootzakelijk voor alle practizijns. 's-Gravenhage, E. Boucquet, 1697.
53625: [REGLEY, ABBÉ] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort; avec le détail exact de ses cruautés, de ses brigandages et de ses supplices. Rouen, Lecrene-Labbey, 1814.
53626: [REGLEY, ABBE] - Historie van Ludovicus Mandrin, van zyne geboorte af tot zyne dood. Met eene uytlegginge van het bezonderste zijner vreedheden, struyk-rooverijen en zijne straffe. Overgezet van de Fransche in de Vlaemsche taele, Amsterdam/Gent, L. v. Paemel [ca. 1820].
55818: --- - Prent: [Spotprent op de Doelist Raap die, vergezeld door zijn vriend ds. Elzevier door wijnkopersknechts naar de galg wordt gebracht om gehangen te worden. Zijn medestanders Ryers, Wachloo en Taddel staan op het schavot te pronk], [d.d. mei 1752], anonieme gravure.
24638: [SOETEBOOM, H.] - Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d’inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d’Ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, ’t West-
55813: --- - Prent: 'Den eerw. heer Cornelis Musius geboortich van Delft, martelaer, oudt 72 jaeren ende 6 maenden, is binnen Leyden een glorieusen doodt gestorven Anno Dni 1572 den 10 Decembris in den laeten donckeren avondt, ten 10. ueren'. Anonieme gravure met portret van een biddende Musius met eromheen 8 scenes betr. zijn gevengenneming, martelingen en executie.
55807: --- - Prent: 'Clare Af-beeldinghe ende t'samen-spreeckinghe tusschen een boer genaemt Kees ende sijn land-heer, waer in te sien is den gantschen handel van deze schricklijcke ende moordadighe conspiratie jeghens den persoon (...) van den heere Prince van Orangien', [1623], anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Uitgave Utrecht, Jan Amelisz.
55663: --- - Berigt van schout en schepenen der stad Amsterdam op de requesten van mr. J.C. Hespe en J. Verlem tot verklaring dat de geweese vonnissen ten hunnen laste zijn appellabel (...) 3 Juny 1785.
55651: --- - Geheim register van ontslagen gevangen, jrg. 1 (1882) t/m 15 (1896). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008].
56785: [ASTER, JANE], - The habits of good society : a handbook of etiquette for ladies and gentlemen, London, [1859?],
56781: - De correspondent of volledig handboek om briefwisseling te voeren (.....), 2e druk, Leiden.
55647: --- - Waarschouwing / Advertissement, d.d. Middelburg 18-1-1796. Middelburg, I. de Winter, [1796].
55641: --- - Extract Resolutien Staten van Holland 27-4-1786.
55637: [BALEN, PIETER GERARD VAN] - Memorie [van de magistraat van 's-Gravenhage] tegens de missive van de praesident en raden van den Hove van Holland in dato 18-12-1761, houdende der zelver berigt op de requeste door schout, burgemeesteren en schepenen van 's-Gravenhage den 29 July te vooren aan haar Ed. G.M. gepresenteert, t.g.v. een dagvaarding (...) tegens Pieter Gerard van Balen, burger en schutter, mitsgaders boekverkooper alhier. 's-Gravenhage, 19-7-1762.
55633: T.D.M. - Brief van de heer T.D.M. aan een van zyn vrienden in 's-Gravenhage, geschreven uit Nimwegen, den 25 Maart 1711, over de zaken van de heer Huguetan van Odyck, drossart der stadt en lande van Vianen. 's-Gravenhage, G. v. Limburg, 1711.
55631: --- - Memorie voor de gedeputeerden der stad Rotterdam, tot adstructie van derzelver propositie ter zaake van zekere comparitie met surcheance, geordonneerd door het Hof Provintiaal. September 1790.
55576: --- - Prent: Vrouwe justitia met figuren en ornamenten naast haar, anoniem, met tekst op achterzijde, 17e eeuws.
55577: --- - 'Barbara Janze', tekening met potlood van een zittende vrouw, vastgezet met een ketting om haar pols.
55565: --- - Prent: 'CXXVIII Gerechtelijke middelen om schuld of onschuld te ontdekken. Bl. 291'. ets zonder naam, tonende een persoon die d.m.v. een hete tafel en kokend water wordt gemarteld. 18e eeuws.
64932: [SIGNATORY: COMMANDER DE VELINGERODE.] - Pamphlet. Articulen van Capitulatie, op welke de Stad Dordrecht toestaat om Guarnisoen inteneemen van Zyn Pruissische Majesteit.
29446: - ARNHEM, LIETHOF, MEULENBURG, WIELAND -- Acte van transport dd. Arnhem 6-8-1790 van een huis, schuur, stal en bouwland genaamd Zindersland aan de Velpse en Rosendaalseweg. Charter op perkament met zegels van Arnold A. Gaymans en F.H.C. Hoff.
29452: - SPRAKELL, TURNBULL, ROERHOF, ZWOLLE -- Aankondiging van het huwelijk van J.M. Sprakell en W.L. Turnbull, Zwolle 15-2-1749. Deels gedrukt, 4°, 1 pag.
29454: - TESSELSCHADE -- Tekst van een voordracht over de vereniging Tesselschade, opgericht 1872. Manuscript uit 1936, 4°, 9 pag.
29458: - SAKSEN -- Visitekaartje van ‘le Grand duc de Saxe’ met achterop in pen ‘recu 17-9-1898 à La Haye’.
29462: - JORDENS -- Aquarel van bloemen in een vaas, getekend door Bep Jordens, ca. A5.
29470: - HORSMANS, SCHIN OP GEUL, DE LIMPENS -- Kwintantie ten name van Wouter Horsmans betr. diens aankoop uit de ‘gemeyne gronden’ te Schin op Geul, dd. 1783. Gedeeltelijk gedrukt, folio, 1 pag.
29472: - PAARDENFOKKERIJ, KLIMMEN E.O., SCHOENMAEKERS -- Register van de paardenfokker J. M. Schoenmaekers te Klimmen met certificaten afgegeven in het eerste halfjaar 1826 aan de eigenaars van merries die door de de ‘goedgekeurden hengst’ van Schoenmaekers zijn gedekt. 40 pagina’s gedrukt, met de pen ingevuld en ondertekend door Schoenmaekers.
29474: - VLAG, MULLER -- Brief van D. G. Muller, dd. ‘s Gravenhage 1862 aan Mr. M.P. Blaauwbeen, burgemeester van Goes betr. de geschiedenis van de Nederlandse vlag. Manuscript, 8°, 2 pag.
29476: - ROTTERDAM, LINKER MAASOEVER -- Brochure ‘Vereniging linker Maasoever 1897-1927. Tentoonstelling van 26 juli t/m 4 aug. H.B.S. Putscheplein Rotterdam’. Gedrukt, 16 pag., geill. Met fraai art-deco omslag.
29478: - MUZIEK, HAARLEM, ANDRIESSEN -- Vier programmaboekjes van de Haarlemsche Mannenzangvereniging ‘Crescendo’, directeur: N.H. Andriessen, 1881-1884, gedrukt, elk ca. 20 pag.
5547: [CATE, G. TEN] - Geslachtslijst van de familie Halbertsma, [Apeldoorn 1897], 10 + 6 + 87 + 19 p., geb., één van de 20 exx. op Hollandsch papier, met veel aanvullingen in handschrift en getypt.
55470: [WALTON-KERR, PHILIP ST.C.?] - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen. [Amsterdam, Apea, 1945].
55472: [VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.?] - De zustermoord. Een paar bladzijden uit de lijfstraffelijke rechtspleging te Aardenburg, pp. 44-170 en 239-248 in Scaldis 1891.
55443: --- - Den almee-treffende glosseur, op den onvervalste Italiaanse waersegger, van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar van 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
5543: [KUILE, G.J. TER] - Archief van Haersolte en andere familiearchieven, afkomstig van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, [Zwolle 1957], 58 p. (ook: Van Wassenaer Starrenburg en Nilant)
55439: --- - Copie van die informatien, confessien ende sententien van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburg, consequentelick tegens den Staat der Ver. Nederlanden ondernomen. Die eene genaemt Jan Muller (...) ende die andere geheeten in de wandelinghe Henrick inde Kelder (...) in dezen loopende jaere 1665 voorgevallen. Arnhem, J. v. Biesen, 1665.
55417: --- - Index librorum prohibitorum usque ad annum 1704. Regnante Clemente XI P.O.M. Rome, Typographia Reu. Cam. Apost., 1682.
55441: --- - Sententie. Alsoo Laurens van der Meer [...] gevangene op de voorpoorte (...) heeft bekent dat hy (...) ontfangene gelden niet heeft verantwoord (...). 's-Gravenhage, P. Scheltus, 1762.
55427: [ZAOROWSKI, JEROME?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
55422: [VISSCHER, L.G.] - De Jesuiten in Nederland. Bevattende 1e De geheime instructien van de societeit Jesu ten dienste der Nederlandsche Jesuiten, 2e Verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten, ten nadeele eener Utrechtsche familie gepleegd. Utrecht, Bosch, 1845.
55395: --- - Notgeldsammlung der Hamburgischen Strafanstalten aus dem Jahre 1923.
55044: --- - Resolutien, brieven en stukken concernerende: 1. Het erfstadhouder-capitein-en admiraalschap (...) van Vriesland. 2. De finale afdoening van het ontstaane verschil over de jurisdictie tusschen den Hove en den Academischen senaat in Vriesland. 3. De finale afdoeninge van het gereezen different tusschen den Hove en den Magistraat van Leeuwarden (...) tegens de persoon van Pytter Algra. 4. De finale afdoeninge der klagten (...) der steeden Harlingen en Sneek (...) hout in de stadsgrachten. [Leeuwar
55340: --- - [Gedrukte prentbriefkaart met op de voorzijde geaquarelleerde tekening (van een clown met hondje) van de Vereniging tot verspreiding van lectuur ter bestrijding van dierenmishandeling te Amsterdam, 1920?].
55280: --- - Beknopt verhaal van de oproer binnen de stad Amsterdam, voorgevallen den 31-1-1696 en weinige volgende dagen. Met inlassing der plakkaten daar toe behoorende. Z. pl. [1696].
55195: --- - Prent: 'Profil tres resemblant du regicide Ankarstrom, tel que a ete mis a l'echafaud. Grave d'apres le dessien original de Stockholm. Les profils du reste du complot sitiveront'. Ets, tonende het borstbeeld van Ankerstrom met ketting bevestigd aan paal waarop een bord met 'Konunga mordaren Jac Joh. Ankarstrom', een pistool en mes.
55196: --- - Prent: 'F. Meijer. D.R.'. Ovale gravure met borstbeeld van Meijer.
54769: --- - Reglement voor het ambagt van Hillegersberg. Rotterdam, v. Waesberge, 1737.
54764: --- - Billyke redenen waarom de burgers en ingeseetenen van Holland na verandering staan in de regeeringe. z. pl., [Leiden?], [1748].
54650: --- - Sententien by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Peter Otten, anders genoemt Peter de Reus, Jacob Sweeren ende Tyman Aertsen, gepronuncieert in de audientie van den selven hove op den 29-7-1651. Utrecht, v. Paddenburg, 1651.
54648: --- - De laetste reden van den heere grave van Derby op het schavoth. Onthalst te Bolton, in 't graefschap van Lancaster, den 25 October 1651. Mitsgaders het proces tegen deselve. Getranslateert uyt de originale gedruckte Engelsche copye, gedruckt tot Londen 1651.
54549: --- - Wetboek Napoleon. Vertaald naar de officiele uitgave. Amsterdam, Allart, 1810.
54491: --- - Keure ende ordonnantie tegens het trekken van geweer en messen, mitsgaders tegen de chirurgyns, nopende het verbinden van de gequetsten, ook tegen de waerden en waerdinnen binnen de stadt Haarlem. Haarlem, W. v. Kessel, 1711.
62992: - Wapenkaart/Coat of Arms Boodt (De).
54489: --- - Publicatie. Burgemeesteren, schepenen ende Raad der Stad Zutphen [tegen het verbergen van goederen bij aanklachten van schuldeisers]. Zutphen, v.d. Spyk, 1775.
54487: [NAYLER, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven, toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler, 1838.
54480: --- - Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom, met de veranderong op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. 2e druk, Arnhem, Jan Janssen, 1621.
54478: --- - Sententie Johannes Grevii, ghewesen predicant tot Heusden. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1620.
54470: --- - Het besluit van de Senatus amplissimus der academie van Stad en Lande, over de leer van Frederik Adolf van der Marck, professor (...) en de daar op gevolgde dimissie van dien hoog-leeraar, briefsgewyze aan een Hagenaar verhaald (...) door een Groninger heer. Gravenhage, J. Thierry, 1773.
54321: --- - Sententie bij den ed. hove Provinciaal van Utrecht den 29 January 1791 gepronuncieerd en geëxecuteerd jegens Willem van Wankom. Utrecht, J. Altheer, 1791.
54312: --- - Historie-, dicht-, taal-, oordeel-, redeneer-, en zedekundige opheldering van zeker advertissement door Jan Smit, mr. timmerman, in diverse Haarlemsche couranten geplaatst. Amsterdam, F.H. Demter, [1768].
54978: --- - Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii IX Pont. Max. Inssu editus. Editio novissima. Rome, 1877.
54965: --- - Publicatie [betr. verbod ' Historisch Verhaal'] van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d.'s-Gravenhage, 18-6-1761. 's-Gravenhage, Scheltus, 1761.
54401: --- - Eeregericht zake Dr. J.C. Zaalberg P zoon, predikant te 's-Gravenhage, contra Den Heer IJs. Brandes, laatst geneesheer te Kedirie, thans te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, S. v. Velzen Jr., 1873.
54874: [STEVERSLOOT, L.] - [1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst mis, mitsgaders hun val en einde . Blokziel [= Leiden, Joh. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [en met:] [3] Jesuiten-kost of de Maaltyden der Jesuiten, op de welke verscheide vaaderen der voorsz. societeit niet alleen hebben koomen
54030: --- - Stukken en Bijlagen betreffende een nog aanhangig militair proces tegen jhr. M. Salvador. 1e Aflevering, Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [gebonden met:] Aanklagt en geregtelyke instructie tegen mr. C.J. Enschedé, werkzaam aan de griffie der Arrondissements-Regtbank te Haarlem. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Brief aan jhr. B. van Merlen s.s.t.t. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Militaire arrestatie van een burger te Haarlem op 10 Julij 1850. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1850. [en
55560: --- - Prenten: Twee anonieme etsen zonder onderschrift, tonende het aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam. Beide prenten laten een Amsterdamse gracht zien, de eerste met rechts een pand dat wordt geplunderd en de tweede met plunderaars waarop wordt geschoten.
53971: --- - Familie geschiedenis onder leiding en besturing van den notaris Johannes Gerardus van der Haak, 's-Gravenhage, 1845.
53930: [PRUDHOMME, LOUIS-MARIE, ED.] - Revolutions de Paris en 1789, avec des details historiques & anecdotiques sur la Bastille, 4 delen, z. pl., 1789.
53921: --- - Praktyk der hedendaagze valsche kaart- en dopjens speelders, waar in vertoond werd met wat zinistre streeken deze valsche speelders zich behelpen om andere lieden van hun geld te berooven [...] In twee deeltjens behelzende het eerste het speelen met de kaart en 't tweede het speelen met de dopjens en riem. 3e druk, 2 delen in één band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1701.
53911: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende reglement op de veld-politie in het quartier van Veluwe, gearresteert den 5-4-1805. Arnhem, J.H. Moelman, [1805].
64564: - Catalogue 27: Documenten en Manuscripten
56581: [MEIJER JR., D.C., ], - Gedenkboek uitgegeven bij het honderd-jarig bestaan der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, Amsterdam 1891, 50+176 pag., geïll.
53807: --- - Ordonnantie van de bedelarye. Waer in begrepen is hoe se haer hebben te dragen die in de voorsz. faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen. Leiden Burgersdyk & Niermans, 1942.
53809: --- - Ordonnantie in cas d'appel van sententien by de drie collegien van finantien in de quartieren van het Dep. van Gelderland respectivelyk gevallen over zaken van fraude ..., gearresteerd bij het Dep. Bestuur van Gelderland den 16-5-1804. Arnhem, v. Goor, [1804].
53798: --- - Sententie van de saecke tusschen Hare Konincklijcke Hoocheydt de Princesse van Groot Bretagne, douariere van Orangie ende Hare Hoocheyt de princesse douariere van Orangie. z. pl., 1653.
53796: --- - Reglement der onderlinge Waarborg-Maatschappij van geregtskosten tot vervolging van nalatige of onwillige huurders, opgericht door - en onder directie van: Adriaan Beets en Sytze Jan Hoekstra te Haarlem [Haarlem 1848].
53795: --- - Ontdekking en bestraffing van geheime en groote misdaden, zijnde eene verzameling van merkwaardige bewijzen der goddelijke rechtvaardigheid en wedervergelding, ter waarschuwing en vermaning der jeugd en van den zoogenoemden gemeenen man. Naar het Hoogduitsch gevolgd. Amsterdam, J. v.d. Hey, 1807.
56601: [SWEERTS, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, 2 delen, Amsterdam, Moolenijzer 1830-1831.
56597: [CHILTON-YOUNG, FRANCIS ?], - Amateur Work, illustrated, edited by the author of Every man his own mechanic, with lithographic supplements and 500 woodengravings in the text, London, Ward Lock [ca. 1890]. [Betreft hobbymatige houtbewerking].
65893: - Amsterdam International Antiquarian Book Fair 2018: Click to view this catalogue online.
56023: -- - From Friedrich dem Grossen bis Hindenburg. 255 Ruhmreiche Deutsche Wappen.
42862: - - De blyde incomste van haere coninglycke majesteyt Maria Theresia, koninginne van Hongarien ende van Bohemen, als hertoginne van Brabant, Verleent ende besworen den 20 Aprilis 1744. Brussel, G. Fricx, 1758.
42934: - - Memoires et negociations de la cour de France, touchant la paix de Munster. 4 delen, Amsterdam, Freres Chatelain, 1710.
42938: P.D.P. [= PIERRE DUPUY] - Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes (...) avec un journal de ce qui s'est passe a la mort du marechal D'Ancre. A Paris, sur l'imprime a Leyde, J. Elzevier, 1659.
42940: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, behelzende (...) Overijssel. 3 delen, Amsterdam etc., P. Schouten etc., 1781-1801.
57932: -
9360: - Insidiae publico et execrando parricidio Guilhelmo iii. Angliae Scotiae Galliae et Hyberniae regi ... averruncante Deo, frustra nuper paratae. Quas publice, oratione ligata, recitavit Jacobus Triglandius, fil. Lugd. Batav. XI Kalend. Sept. A. Aera Vulg. 1696, aetat suae XIII. Leiden, S. Schoute, 1696. 4º: 12 p.
46169: - REIMAN, DE BAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor Jeanne M. Reiman-de Bas. Amersfoort, 1944.
31151: - Arnhem op 30 november 1863. Verslag der feestviering, Arnhem 1863, 92 pag., geb.
45884: - DELFT, STUDENTENLUSTRUM; MUZIEK--- Programma soiree musicale, Delft 13-7-1862 t.g.v. slot lustrum studenten Kon. Academie. Gedrukt, 2 pag.
45882: - DELFT, MUZIEK--- Programma voor het dames-concert van Apollo in de Doelen te Delft 4-5-1858. 1 pag., gedrukt.
9520: - Huwelyks-zangen ter bruiloft van den Heere Jacob Brandt en Jonkvrouwe Maria Geertruid Beudeker, gevierdt den 29 junij 1727 [te Amsterdam]. Alleen de gegraveerde titelprent door en naar J. Goeree met onder andere monogrammen van bruid en bruidegom, Mercurius, symbolen betreffende muziek, een afbeelding van 'Junoni Lucinae' en een boek met 'GB [Geertruid Beudeker] en JB [Jacob Brandt] 1727'.
54252: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen gebiete, Jahr 1941 / Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941.
62926: - Wapenkaart/Coat of Arms Vegelin.
58577: [DOORSLAER, G. VAN E.A.], - Beiaardkunst. Handelingen van het Eerste Congres Mechelen 1922, Mechelen [1922-1923], 188 pag.
63514: - Centsprent: Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft menigëen in leed gebragt. No 16.
9451: - Op het huwelyk van ... Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten in Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p. Waarschijnlijk incompleet.
65630: - Pamphlet. Raedt/ om den Staet/ Eer’t te laet/ is uyt ’t quaet Metter daet/ soo men’t baet/ en aengaet/ te doen baet, Uyt liefde door een Patriot ten beste van’t Lant, Getoetst door de reden, en gekoockt in’t Verstant.
65144: - Pamphlet. Brief van den heere van Svilly, aende Coninghinne (met Titelvignet), 1611, 8 pp.
8256: [HECKER, WILLEM] - Hippokreen-ontzwaveling. Amsterdam, J.H. Liedermooij, 1838.
52458: [LACROIX, PAUL] - Recherches historiques sur les Maladies de Venus dans l'antiquite & le moyen age, avec un avant propos par P.L. Jacob. Brussel, 1883.
63241: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
48427: - HOMMIUS, VAN DEVENTER--- Twee schutbladen uit een oud boek met aantekeningen van en over Sixtus Hommius en Henrici N. Daventradi, manuscripten.
48411: - BOON, ELEMA--- Brief van J.J. Boon, d.d. Haren 1981, aan Kl. Sierksma, betr. fam. Popkes, Elema, getypt, 2 pag.
48413: - STEINFURT, VAN--- Aantekeningen betr. Ludolf van Steinfurt. Manuscript, 19e eeuws, 3 pag.
48407: - KOUWENHOVEN, DE BRESSER--- Lidmaatschapsdiploma voor 1935 van liefdewerk op Oost Borneo, t.n.v. A. de Bresser te Kaatsheuvel. Directeur: pater A. Kouwenhoven. M12271
48409: - VOOGTSCHMIDT--- Nota met bedrukt briefhoofd van fa. D.G. Voogtschmidt, verhuizer te Rotterdam(?) d.d. 1923. Manuscript, 4°, 1 pag.
57397: - Bezoek van H.M. de Koningin Regentes en Gedenksteenlegging door H.M. de jeugdige Koningin Wilhelmina, op het terrein van het in aanbouw zijnde Nieuwe Buiten-Gasthuis, Amsterdam 28-5-1891.
48403: - SAAL, SWART, V.D. BOSCH--- Acte d.d. 21-4-1661 waarbij Jan Willems Saal en Jannetje Gijsberts verklaren geld te hebben ontvangen van Marritge Seuten, wed. van Cornelis Huijberts Swart. Manuscript, folio, 1 pag.
48041: - LINNAEUS, HARDERWIJK--- Overdruk van een artikel van F.W.T. Hunger en C.P.J. Penning over het borstbeeld van Linnaeus te Harderwijk (1937), 7 pag., met foto.
48395: - SCHOLTE, MOLENKAMP--- Adreskaart voor fa. Scholte, Amsterdam, D.C. Molenkamp jr., ijzerwerk, ca. 1920, gedrukt.
48397: - WOUTERS, VAN GIETEN--- Brief van Liebert Wouters, d.d. Hamburg 1659 aan notaris Jacob van Gieten te Amsterdam. Manuscript, 1 pag.
48399: - COULSTER, VAN; VAN GIETEN--- Verzoek van Joost van Coulster aan Willem van Borselen om aan notaris Jacob van Gieten F 2000,- te betalen d.d. 11-9-1644. Manuscript, 8°, oblong, 1 pag.
48367: - UTRECHT--- Rapport dienende ten betooge van de souverainiteit der heeren Staten (...) van Utrecht, ingebracht ter vergadering der heeren ords gedeputeerden, den 2-2-1787. Folio, gedrukt, 85 pag.
48369: - HEUKELOM, VAN; VAN EEGHEN--- Acht circulaires van de ontvang en betaalkas te Amsterdam betr. directiewisselingen, 1834-1871. Gedrukt, 4°.
48371: - STUDENTEN, UTRECHT, TONEEL--- Extra bulletin van studentenblad Minerva, ter eere van het 2e lustrum Utrechtsch studenten toneel 1889. 8°, 4 pag., litho.
48373: - STUDENTEN, UTRECHT, BROUWER--- Enkele stukken afkomstig van G.J. Brouwer, in 1939 noviet Utrechts studenten Corps.
48375: - STUDENTEN, UTRECHT--- Grote collectie van ca. 80 brochures uit de jaren 1815 tot ca. 1900 betr. studentenleven en studentencorps te Utrecht. Deels gebonden in drie leren of perkamenten banden, deels los. Gedrukt.
48377: - INDIE, ZENDING--- Aflevering van 'De Heidenbode, zendingblad van de Geref. kerken in Nederland'. Juli 1901, 16 pag., gedrukt.
48387: - STUERS, DE--- Vier foto's van oorkonde en penning, aangeboden aan jhr. V.E.L. de Stuers op 1-7-1900, t.g.v. 25 jaar referendaris. Gebonden in half linnen band.
48389: - MORRIEN, DE FLINES--- Huwelijksaankondiging Claas Fred. Jasper Morrien en Maria Magdalena de Flines, 24-5-1795. Kaart, gedrukt.
48361: - UTRECHT, NACHTWACHT--- Reglement op het gaan van nagtwagt ten platten lande, d.d. Utrecht 20-11-1759, folio, 3 pag., gedrukt.
48363: - UTRECHT--- Ordre en reglement waar naer de regeeringe in de provincie van Utrecht in het toekomende zal worden besteld en beleyd, d.d. 16-4-1674. Gedrukt, 1748, folio, 8 pag.
48351: - GRAVENHAGE, VERVOER--- Kaart van trein en tramwegen in Gravenhage, september 1912. 4°, gedrukt, 1 pag.
48353: - KRUISRAKETTEN, VREDESBEWEGING--- Vier stukken betr. het Volkspetitionnement tegen kruisraketten, 1985. Gedrukt.
48357: - INDIE--- Programma Indonesische kunstavond 19-7-1947, Minerva Paviljoen Amsterdam. 4 pag., gedrukt.
48359: - UTRECHT 1784--- Rapport van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 1-9-1784. Folio, 13+8 ag., gedrukt.
48194: - GUE, LE; BOLLE--- Market-report van commissiehandel Le Gue en Bolle, Rotterdam, 1916, 4°, 1 pag., gedrukt.
48188: - KOORNDRAGERS AMSTERDAM--- Reglement voor het Korendragersfonds te Amsterdam, 1890, 8°, 4 pag., gedrukt.
48665: - VERGEEST, MOULIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Marie Chr. Moulin te Bordeaux, 1984, betr. fam. Vergeest, Moulin. Manuscripten, ca. 20 pag.
48667: - BROERE, SCHORER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Michel Nuss de Rijk te Avon 1983, betr. fam. Broere, Schorer. Manuscripten, ca. 10 pag.
48668: - PALADA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R. Pallada-Rensen te Amsterdam betr. Palada. Manuscripten, 3 pag.
48670: - POLLAERT--- Correspondentie tussen C. de Jong en A. Polliart Salazac, 1986, betr. Pollaert. Manuscript, 2 pag.
48672: - ROUWENHORST--- Correspondentie van C. de Jong met J. Raguet te Nantes, 1981, betr. familie Rouwenhorst. Ca. 10 pag.
48674: - RODENBURG--- Brief van C. de Jong d.d. 1976, aan Porceleyne Fles Delft over wapen Rodenburg. Manuscript, met foto, 3 pag.
48677: - HODENPIJL--- Correspondentie tussen C. de Jong en G.J. van Rookhuyzen te Broeksterwoude, 1986, betr. familie Hodenpijl. Manuscript, 3 pag.
48681: - SICKINGHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Michel Sementery te Evry, 1983, betr. fam. Sickinghe. Manuscripten, 5 pag.
48683: - SPECKLE--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.P. Speckle, 1984, betr. fam. Speckle. Manuscript, 3 pag.
48172: - AMSTERDAM, BEURS--- Programma eener prijs-uitschrijving wegens een ontwerp tot een beursgebouw te Amsterdam, 1836, 4°, 3 pag., gedrukt.
48567: - HOLTHE TOT ECHTEN, KUIJPER VAN HARPEN--- Clara, of de samenhang der natuur met de geestenwereld. Een gesprek van Schelling, vertaald door C.J. van Holthe tot Echten geb. Kuijper van Harpen, met een voorrede van dr. K.H.E. de Jong. Manuscript, folio, 32 pag. (incompleet).
48516: - NIMMEGEERS, FRANS --- Trouwboekje (Antwerpen 1906) voor Adolphus M. Nimmegeers, geb. Sas van Gent 1872, zoon van Augustus en Maria Th. Vereecken en Carolina Frans, geb. Duffel 1881, dr. van Jan L. en Rosalia Nauwelaerts. 1 deeltje, deels gedrukt.
48520: - MILITARIA, PEIJS--- Brief van de commandant 2e Regt. Infanterie d.d. Maastricht 1880, aan milicien-verlofganger H. Peijs te Roermond betr. het voorgenomen huwelijk van Peijs. Manuscript, 8°, 2 pag.
48521: - RITTHEM, MEIJERS--- Acte van transport d.d. 12-11-1896, betr. een huis te Ritthem. Manuscript, folio, 7 pag.
48527: - KAM, ARCHITECTUUR--- Diploma lidmaatschap My tot Bevoordering der Bouwkunst, ten name van J.B. Kam, 1887. Deels gedrukt, 2 pag.
48529: - MELLENBERG, WIEDEMAN--- Verklaring van het door ds. G.H. Lagers bevestigde huwelijk tussen Carel Frederik Mellenberg en Johanna Maria Wiedeman. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas.
48493: - SPLIETHOFF--- Menu voor een bruiloft op 5-11-1942, t.n.v. ds. W. Spliethoff. Tekening met trouwfoto.
48483: - WEBBERS, MUZIEK--- Ausweis-Karte voor Michael Webbers, musikschule München. 1 kaart, met pasfoto.
48477: - BREDA--- Missive van Raad van Brabant 1-11-1775, tot refutatie van missive van Raad der domeinen over de souvereine regten van de Baronie van Breda. Folio, 3 pag., gedrukt.
48479: - HEYCOOP, SLAATS, GROENEWALD--- Concept voor een acte van Martinus Heycoop procureur te Helmond en wonende te Vlierden, waarbij Jan Willem Slaats te Asten wordt gedaagd in zaak tegen Jan Groenewald te Deurne, 1765. Manuscript, folio, 4 pag.
48481: - VLIERDEN--- Kopie d.d. 29-10-1661 van een acte d.d. Brussel 8-8-1468 van Karel van Bourgondie, graaf van Vlaanderen etc. met regelingen voor de inwoners van Vlierden. Manuscript, folio, 12 pag.
48490: - STAAT, 'T HOOFT--- Nieuwjaarswens voor schoolmeester 't Hooft, door Jacoa Wh. Staat, z. pl., z. j. (19e eeuws), 4°, 1 pag., manuscript.
48488: - OPSTAL, VAN; VAN DER WAARDE--- Bijbelblad met aantekeningen betr. gezin Van Opstal, 1738-1746. Manuscript, 1 pag., folio.
48486: - ARNHEM, BAUDET, DE REGT, HAVELAAR--- Prijsformulier van Instituut Baudet-De Regt, Arnhem 1873, ten name van J.H.L. Havelaar. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48484: - DORP, VAN--- Rekening van A. van Dorp, naaister, Arnhem 1921. 1 pag., deels gedrukt.
48341: - FIDELITER--- Gedrukt zegeltje met opdruk 'Fideliter et prudenter' en een hond met banier, 5x4 cm.
48343: - GRAVENHAGE, PREDIKBEURTEN--- Predikbeurtenblaadje, d.d. 's-Gravenhage 1859. Gedrukt.
48781: - WIRDUM, SJAARDA, V.D. VEEN--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1836 betr. verkoop huis en land te Wirdum op de Voorburen, gebruikt door wed. Jan Jentjes Sjaarda en Hendrik v.d. Veen. 1 blad, plano, gedrukt.
48333: - OPZOOMER--- Album 'Kleine stukjes van C.W. en A. Opzoomer'. Manuscript, 4°, geb. in fraaie leren band, ca. 1844-1856, ca. 50 pag.
48309: - GRONDWET 25 JAAR--- Zilverenfeest der bestaande grondwet 3 November 1848-1873. Handtekeningen der deelgenooten aan den feestmaaltijd gehouden te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam, Cladder, 37 pag. Goud op snee, gedrukt, omslag zilver op blauw.
48313: - VREDESBEWEGING--- Dossier met enkele brochures en krantenknipsels over de vredesbeweging en protesten tegen kernwapens, ca. 1960-ca. 1970.
48323: - SCHULTENS, RENDORP, DEDEL--- Brief van H.A. Schultens aan waarde vriend (= Rendorp?), z. j., manuscript, 4°, 4 pag.
48325: - ROOS--- Briefkaart van Henry Roos, d.d. Amsterdam 1879 aan het bureau van Le Figaro te Parijs.
48327: - WITTEVEEN--- Zes stukken betr. de familie Witteveen. Manuscript en gedrukt.
48329: - ROTTERDAM--- 2 foto's, 13x18 cm., van groep personen bijeen t.g.v. 'Eerste spa in de grond voor (Maas)tunnel in Rotterdam'.
48301: - MORICE, WILLIAM--- Brief in het Frans van Will. Morice, d.d. Whitehall 15-5-1662, aan de Staten Generaal, betr. staatszaken. Manuscript, folio, 3 pag.
48303: - COLLEGEDICTAAT, LEIDEN, WEISS, STAATSRECHT--- Cl. Weiss, De Foederatorum Belgarum. Manuscript, 4°, 69 pag., gebonden in half leer.
48933: - KLOK, UURWERK, PENDULE--- Twintig grote (ca. 40x60 cm.) gelithografeerde bladen met afbeeldingen van pendules, de pendules voorzien van menselijke figuren ernaast of erboven en veel ornamentiek, 19e eeuw.
48935: - AMERONGEN--- Aquarel in grijs en sepia 'Vue de l'eglise d'Amerongen', 35x50 cm., geplakt op karton, enkele scheurtjes.
48937: - TEXEL, OUDE SCHILD, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van de kerk te Oude Schild op Texel, met een boerenkar op de voorgrond, 20e eeuw.
48939: - ALBERDINGK THIJM--- Tekening van l'eglise de S. Theodore, door J.A. Alberdingk Thijm, 22-10-1835, ca. 20x30 cm.
48941: - CARLYLE, ROBERT ALLAN--- Funeral of Thomas Carlyle in Ecclefechan (Scotland), etching, 1881, by Robert Allan, 30x52 cm.
48943: - HALMAEL, VAN--- Genealogisch schema betr. de familie Van Halmael in de middeleeuwen. Tekening in kleur met afb. van veel familiewapens, 17e eeuws. 5 pag., 30x45 cm. elk.
48945: - LEYS--- Briefje van Henri Leijs, d.d. 1851, betr. het tentoonstellen van een schilderij van zijn hand in Den Haag, 8°, 1 pag., manuscript.
48928: - LEIDEN, ERUDIENDO ET OBLECTANDO, HELLER--- Lidmaatschaps bul voor de medisch student Jan Rudolph Heller van het gezelschap Erudiendo et Oblectando te Leiden, d.d. 12-12-1828. Gecalligrafeerd op perkament, oblong, met zegel.
48927: - MORNER, PRENTVERKOPER--- Omslag met afbeelding van een prentverkoper met in de ene hand lose prenten en in de andere hand een bord met tekst 'Miscellaneous sketches of contrasts, drawn by Njalmar Morner.' 40x30 cm., uitg. R. Ackermann, Londen, 1831.
48921: - BLEKERIJEN TE HEEMSTEDE C.A.--- Publicatie van de Heeren van den gerechte van Amsterdam d.d. 22-1-1782, betr. vrachtlonen der 'vuile kleederen en goederen, gebleekt wordende te Bennebroek, de Glip, Heemstede, 's heeren Sandtvaart en het Kraayenest'. Groot blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier), met wapen van Amsterdam in houtsnede.
48917: - AMSTELVEEN, WATERLOO--- 'Gezigt op de Amstelveensche weg, J.P. Waterloo fecit'. Tekst in oud handschrift op de achterzijde van een grote aquarel (33x40 cm.), tonende een landelijke weg met paard en wagen en enkele personen'. Fraai, 19e eeuws.
64695: - Catalogue 11: Een keuze uit verschillende onderwerpen.
48589: - SENATOR, VAN EEGHEN, ROELL--- Verklaring van eigendomsoverdracht van aandelen in Waarborgfonds Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen. Amsterdam 1877, folio, 1 pag., deels gedrukt.
48915: - ROTTERDAM, BAKKERIJ--- Broodzetting voor de stad Rotterdam 184?. 1 blad, plano, gedrukt (bij wed. Van Waesberge).
48913: - JOURE--- Aquarel van de Dorpsstraat in Joure met pomp, kerk en personen. 19e eeuws, 28x36 cm. Anoniem.
64685: - Catalogue 12: Geschiedenis van het Nederlandse Toneel. Click to view this catalogue online.
48909: - DRENKELINGEN, PAARDEN--- Houtgravure van 'het redden van een paard door middel van Sinck's Reddingstoestel', 10x16 cm. met begeleidende tekst uit Eigen Haard 1884. 2 pag., gedrukt.
48771: - ALMANAKPRENT UTRECHT--- Litho 'De twaalf goden van den Olymp', litho van P.W. v.d. Weijer, Utrecht, naar W. v. W., 38x55 cm.
48449: - TIENHOVEN, VAN; FUNKE--- Brief van Van Tienhoven, d.d. Haarlem 1908. Manuscript, 8°, 2 pag.
48451: - LULOFS, BAART DE LA FAILLE--- Brief van B.H. Lulofs, d.d. 1841 aan Baart de la Faille, rector magnificus te Groningen. 4°, 1 pag., manuscript.
48453: - WIJNAENDTS FRANKCEN--- Brief van C.J. Wijnaendts Francken, d.d. Den Haag 1908, over het spiritisme. Mansucript, 4°, 1 pag.
48455: - SASSEN, KELLER--- Brief van Armand Sassen, d.d. 1906, aan hr. Keller. Manuscript, 8°, 2 pag.
48457: - FOCK, TAUREL--- Brief van dr. H.C.A.L. Fock, d.d. Utrecht 1866, aan C.Ed. Taurel. Manuscript, 8°, 2 pag.
56237: [BEETS, NIC], - Kuser. Een verhaal door den autheur van Jose, Haarlem, Bohn, 1835.
57383: -- - Geillustreerd boekwerk. Gemeentewerken van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1933, groot 4o, gebonden, 102 + 42 pag., geïll.
53423: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice-voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. v.d. Boom, 1884.
48077: - CERF, DE, VAN HARLINGEN, OUD BEYERLAND--- Resolutie op request van Eduard en Ernestus van Harlingen, betr. de nalatenschap van Jan de Cerf, heer van Oud Beyerland. Folio, 4 pag., gedrukt.
48903: - PESKI, VAN; ZORKOCZY--- Portret van Elisabeth Johanna van Peski, geb. Rotterdam 20-11-1902, dochter van Vincent en Emily M. Intveld. Krijttekening in kleur, 41x31 cm., door Ilona [= waarsch. Gyula] von Zorkoczy (1873-1932).
48901: - RAVEN, SCHNEITHER--- Gedenkplaat t.g.v. zilveren huwelijk te Haarlem van S.C. Raven en Q.M. Schneither 2 juli, 1857-1882. Groot blad, plano, gelithografeerd, beschadigd op de vouwen.
48467: - VLIERDEN--- Ordonnantie voor inwoners van Vlierden betr. de gemeene gronden aldaar, d.d. 29-5-1718. Manuscript, folio, 2 pag.
48769: - NIEUWENHUIZEN, BEKKER, VLISSINGEN--- Kalligrafie met de tekst 'Jannetje van Nieuwenhuizen, wed. Bekker, geboore te Vlissingen den 8 Meij 1737'. Tekening, 1 blad plano, 38x28 cm., in lijst achter glas.
48763: - COOL, V. BLEIJSWIJK, SELKART, V.D. BOETSELAER, KIEVIT, V. CATS--- Grote (38x30 cm.) wapens uit de rand van een 18e eeuwse kaart, gravures door A. Vaillant. Prijs per stuk € 35.
48759: - BLEIJSWIJK, VAN; GORINCHEM--- Genealogische aantekeningen uit de 18e en 19e eeuw betr. de familie Van Bleijswijk vanaf de middeleeuwen tot begin 19e eeuw. Manuscripten, ca. 50 pag., groot formaat.
48755: - STUDENTEN, UTRECHT, EIJKEN--- Feest marsch voor piano, gecomponeerd en opgedragen aan de maskerade- en feest-commissie t.g.v. het 46e lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, door G.J. van Eijken. Amsterdam 1867, plano, gedrukt, 6 pag.
48751: - DWERG--- Portret van Charles Stratton, known as Genl. Tom Thumb. Litho, 15x22 cm., 19e eeuws.
48447: - DIFEREE--- Brief van Hendr. C. Diferee, d.d. Amsterdam 1906, aan Hr. Hartkamp. Manuscript, 4°, 1 pag.
48297: - INDIE, TOEZICHT DRUKPERS, DE PINTO, FRANCOIS--- Dossier betr. een ontwerp van wet tot regeling van het toezicht der regering op de drukpers in Nederlands Indie. 1862, folio, manuscripten, ruim 100 pag.
48663: - DUPIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Madame de Montleau, te Beaumont, 1986, betr. fam. Dupin. Manuscript, 5 pag.
54631: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
65691: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exemplaren met 2 afbeeldingen van schepen.
65229: - Pamphlet. Corte antwoort aen de doorluchtichste, hoogh-mogende Heeren de Staten Generael, overgegeven by d'Heer Van Sommelsdyck, tegens seker Vertooch, geadvoueert ende getekent Cornelis Van der Myle, na de copye, 's-Gravenhage 1618, 16 pp.
48293: - MAARTENSDIJK, VAN HENGST--- Verkoping d.d. 30-10-1821, van 's lands domeinen, betr. een perceel weiland, onder Maartensdijk, met het slag in de Maartensdijkse weg, groot 6 morgen. Koper mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. 20 pag., waarvan 16 gedrukt en 4 in manuscript.
48887: - EDAM, ONDERWIJS, SCHOLTE--- Gedachtenisprent betr. de 50 jarige ambtsbediening van K. Scholte, onderwijzer te Edam, 12 augustus 1849. Groot blad plano, gedrukt (bij J.P. Tesson te Amsterdam).
48445: - MOULIN, DU; VAN DER SLUYS--- Aantekening over wed. J.H. du Moulin-van der Sluijs die in 1793 aan de stadhouder financiele bijstand vraagt. Manuscript, 1 pag.
63348: - Centsprent: [Klein duimpje en de gelaarsde kat] N. 5.
54247: --- - Resolutien en vonnissen by het collegie van crimineele en civiele justitie van Den Hage genomen en geweesen tegen Stephanus Vermeer, Dorothea Mulcipe, weduwe van Jacob Tietjen en Johan Hendrik Theodorus Tietjen. Gepronuncieerd en geëxecuteerd den 3 July 1801. Den Haag, wed. J. de Groot, [1801].
54226: --- - Accord ende over-comste ghemaect by den vijf ecclesien, magistraet, burgher-hopluyden, bevelhebbers ende die van de gereformeerde religie binnen der stadt Utrecht, om rust, vrede ende eendracht te houden onder de gemeente der selver stadt, soo veel van d'een als d'ander religie sijnde. Ghepubliceert den 15 Junij 1579. Utrecht, Coenraet Henricksz. [17e eeuw].
62715: - Wapenkaart/Coat of Arms Bisdom.
48443: - HASSELT, VAN; SCHONCK; HUYGENS--- Brief van W.J.C. van Hasselt, d.d. Amsterdam 1832, aan raadsheer mr. J. Schonck te 's-Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript.
53662: --- - Verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, als meede van mr. Albertus Ploos van Amstel Jansz., gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam. Uitgegeven door het Committé van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz. 1796. [met:] Extract uit de notulen ...
53663: --- - Vervolg der verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, (voorheen) gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam, uitgegeeven door het Comitté van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz., 1796.
65145: - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. 's-Gravenhage, Johannes Thierry, Boekverkooper in de Schoolstraat, 1779, 168 pp.
48081: - DENIS--- Een 25 tal familieadvertenties Denis, 19e eeuws.
48899: - SWEERTS, LOPES--- Kwartierstaat (16 kwartieren) van Jacques Ferdinand Sweerts, Raad van Noord Brabant, gehuwd in 1664 met Cath. Loyse baronne de Kettler. 42x60 cm., met veel handgekleurde familiewapens. Manuscript uit de 17e eeuw.
48891: - VRIJMETSELARIJ, LEPICIE, TENIERS--- Grote gravure 'Les francs macons flamands en loge', door Lepicie naar David Teniers, 1747. 42x53 cm., 6 regelig onderschrift.
48897: - NEDERVEEN, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Nederveen (Nedervenne) in de middeleeuwen en 16e eeuw, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
49738: - KENTHER--- Groepsfoto, 13x23 cm., van personen op een trap voor gebouw. O.a. de heer Kenther, oprichter van Het Volk en 1e Kamerlid.
9595: - Ter bruilofte van den heere Jan Van der vliet en jongkvrouwe Jacomina Hooft, echtelyk vereenigt binnen Amsterdam den 15den van lentemaand 1740. Amsterdam, Arent Hennebo, z.j. 4º: [32] p. Met titelprent naar en door J. Punt, 1740, met allegorische voorstelling (zoals een nimf aan een vliet) met Uitlegging ertegenover, ondertekend Abr. de Haen de jonge.
43107: [HEERENBOEKJE DORDRECHT] - Lyste waar in vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheide andere collegien en beampten des jaars 1769. Dordrecht, P. v. Braam, [1768].
43109: [HEERENBOEKJE DORDRECHT] - Lyste, waarin vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheiden andere collegien en beampten des jaars 1793. Dordrecht, P. v. Braam, [1792].
48291: - MILITARIA, STELLING VAN AMSTERDAM--- 'Rapport van den chef van den Generalen Staf en den inspecteur Generaal van fortificatien betrekkelijk de inrigting te geven aan de Stelling van Amsterdam', manuscript, folio, 18 pag., 19e eeuws.
54739: --- - Sententie uitgesprooken door de Hooge Vierschaar der Stad en Meijerije van 's Hertogenbosch, den 28-8-1810, ten lasten van Godfried Petka en Johan Gotlob Ernst Muller, en geexecuteerd den 21-2-1811. Hertogenbosch, C.L. Vieweg, [1811].
54722: --- - Ordonnantie regulerende de wyze van regtspleging in crimineele zaken in de Zuid-Afrikaansche Republiek. Potchefstroom, J.P. Borrius, 1872.
48881: - PALTHE, WASSERIJ--- Bouwplaat 2a van het 'Palthe dorp, Fabriek II', 28x46 cm., [ca. 1940?].
48873: - ARCHITECTUUR, DE GROOT, UITHOORN--- Reproductie van oude kaart, uitgegeven door architectenbureau J.G. de Groot te Uithoorn, december 1972, t.g.v. hun 25 jarig jubileum. 1 blad, plano.
48875: - TURF--- Aquarel, 18e eeuws, 24x35 cm., waarop 6 voorstellingen van turfgraven, turfsteken en turfopstapelen, anoniem. Interessant blad.
48879: - KORTENBOSCH, V. GROVESTINS, SARABER, GRAVENHAGE--- Grote foto, 26x20 cm., d.d. 21-7-1875, van de Leeuwenpoort van het Jagtslot van de Graven van Holland en de oude gevangenis van de heerlijkheid Kortenbosch, aangeboden aan 'Uwe excellentie' door Sophie Sirtema van Grovestins, vrouwe van Kortenbosch. Op karton.
48643: - KERCKHOVEN, VAN DEN--- Brief van C. de Jong aan Kits Nieuwenkamp, 1974, betr. fam. Van den Kerckhoven dit de Latre. Manuscript, 3 pag.
48637: - BOOYSEN--- Correspondentie van C. de Jong met B. Buisson te Canada, 1984, betr. fam. Booysen. Manuscript, 6 pag.
48639: - BURGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en M. Burguet te Parijs, 1982, over fam. Burguet. Manuscript.
48641: - BUY, DU; DEMARET--- Correspondentie tussen C. de Jong en J. du Buy te Baarn, 1985, over fam. Du Buy en Demaret. Manuscripten, 7 pag.
48653: - GRUY--- Correspondentie tussen C. de Jong en Odette Lobjoit te Guignicourt, 1984, betr. fam. Gruy. Manuscript, 2 pag.
48645: - KOLK--- Twee brieven van P.P.G. Kolk aan C. de Jong d.d. 1977 betr. fam. Kolk. Manuscripten, 3 pag.
48647: - SILVA PRETO, DA--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.R. da Silva Preto, Dusseldorf 1981. Manuscripten, ca. 10 pag.
48649: - KRANENDONK--- Correspondentie tussen C. de Jong en P. Kranendonk te Utrecht, 1976, over genealogie. Manuscripten, ca. 10 pag.
48651: - MOTTE, DE LA--- Correspondentie tussen C. de Jong en P. de la Motte te Nice, 1985, betr. wapen De la Motte. Manuscripten, 2 pag.
48661: - GILLOT--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. R.O. Meisezahl te Bonn 1985, betr. fam. Gillot. Manuscripten, ca. 10 pag.
48869: - OIRSCHOT--- 'De toren te Oirschot', afl. 44 van het seriewerk Verz. van afb. van Oude Gebouwen, uit. My. Bev. Bouwkunst, gedrukt, groot folio, 4 pag. tekst en 2 platen.
48861: - MOLKENBOER, THIJSSEN--- Portrettekening van B.J. Thijssen, gemeente ontvanger van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H. J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
65220: [SLATIUS, HENRIK]. - Pamphlet. Christalijnen spiegel, vhaer in men naecktelijtken kan zien, wie t'zedart eenige jaren herwaerts inde provintie van Hollandt, de hoogheydt rechten, privilegsen en vrij heden hebben gevioleert (...), 1619, 40 pp.
9738: - Ter zilveren bruiloftfeeste van mijne teedergeliefde ouderen Cornelis Van duin en Maria Pilletier. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 blz. aanwezig, met signatuur A2 en A3.
65277: - Pamphlet. Ordonnantie ende reglement, hoedanigh de uyt-settingen van de lasten in de respective ampten des quartiers van Nymegen in het toecomende sullen geschieden, Nijmegen, herdrukt bij A. van Goor, [ca 1760], 19 pp.
65692: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p. 26 augustus 1978.
65387: [SCHINKEL, A.D./J.A. ALBERDINGK THIJM] - Konings-krooning van Hollands grave Willem den tweede, uitgegeven door A.D.S., met inl. van J.A.A.Th., Amsterdam 1859, 16 pag., met uitslaande plaat.
65298: - Het Spaarne in 1791 gezien door Spilman en van de oorspronkelijke plaat gedrukt voor het 75 jarig bestaan van het Dinsdag Avond Gezeldschap, Haarlem MCMXCI (1991), 3 pp and two etchings of 1) Gezigt aan 't Zuider Spaarne even buiten Haarlem and 2) Gezigt aan 't Noorder Spaarne even buiten Haarlem (new).
65245: - Pamphlet. Noodighe Remonstrantie aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden(...), Ghedruckt voor Marten Arentsz. 1618, 24 pp.
13311: - CURAÇAO, BEAUJON Verklaring van de kerkeraad van de Ver. Protestantse Gemeente van Curaçao betr. de doop in 1964 van Willem O. Beaujon, geb. in 1961. Getekend door Ds Ph.P. Meerburg. 4 p., deels gedrukt.
43167: - - De volmaakte verwer, alles lerende wat er vereischt wordt om alle wollen en zijden, met alle kleuren, en hoeden schoon zwart te verwen, benevens de bereiding (...) van alle die soorten verwen, Nieuwe uitgave. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
43169: [CHERRIER, CLAUDE JOSEPH DE] - Polissonniana ou recueil de turlupinades quolibets, Rebus, jeux de mots, allusions allegories, Pointes, expressions extraordinaires (...) et autres plaisanteries, avec les equivoques de l'homme inconnu. Amsterdam [= Rouen], Desbordes, 1722.
46339: - ZILVER, ZWOLLO--- Veilingcatalogus Sothebys, Amsterdam 28-11-1994, van zilverveiling o.a. Workshop of Frans, Zwollo, 92 pag., geillustreerd.
48753: - STUDENTEN, UTRECHT, NOLST TRENITÉ--- Feestmarsch (...) Utrechtsch Studentencorps 50e lustrum Utrechtsche Hoogeschool door J.G.L. Nolst Trenité jr. Utrecht 1886, 6 pag., plano, gedrukt.
53547: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen secretaris van de heeren Staten van Utrecht ende over deszelfs cadaver, geexecuteert den 15-5-1619. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
48859: - MOLKENBOER, WESSTRA--- Portrettekening van mr. Th. A. Wesstra, oud-secretaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48857: - MOLKENBOER, SCHELTEMA-CONRADI--- Portrettekening van mevr. mr. E.A.J. Scheltema-Conradi, raadslid te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
42998: [LAMIGUE, ISAAC] - Histoire du Prince d' Orange et de Nassau. 2 delen in 1 band, Leeuwarden, Halma, 1715.
62649: - Bird's eye view of Desima: 'T eilandje Desima Verblyf plaats der Hollanders in Japan.
11551: - NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER `Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is'. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794). Gebonden. 4(.
65217: [POPPIUS, EDUARD] - Pamphlet. Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente, Duysent ses hondert en neghentien (1619), 20 pp.
65693: - Bruiloftszangen. Drukkerij van Suringar te Leeuwarden, 16 p. Bruiloftszangen 8º, origineel papieren omslag.
62849: - Wapenkaart/Coat of Arms Post.
48087: - WENNING, V. EYSINGA--- Brief van Heerke Wenning, d.d. Leeuwarden 1890 aan genealogen, betr. het geslacht Van Eysinga, lichtdruk, folio, 1 pag.
13660: - KOSTER, HOOGENKAMP Aantekeningen betreffende het gezin Adrianus Koster en Geertje Hoogenkamp, vroeg 19e-eeuws, 4º, 2 p., manuscript.
48855: - MOLKENBOER, DE VOS VAN STEENWIJK--- Portrettekening van mr. J.E. baron de Vos van Steenwijk, oud-burgemeester van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
48853: - MOLKENBOER, ANGENENT--- Portrettekening van A.J.M. Angenent, weth. sociale zaken Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, nov. 1957. 38x28 cm.
48851: - MOLKENBOER, CREMERS--- Portrettekening van mr. O.P.F.M. Cremers, burgemeester van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
64698: - Catalogue 10: Genealogieën van - voornamelijk - Nederlandse geslachten
48849: - RUYTER, DE; VLISSINGEN--- Diploma voor mr. Parker de Ruyter Rocher de la Renais en J.W. de Ruyter de Wildt behorende bij een gedenkpenning t.g.v. het onthullen van het standbeeld voor Michiel de Ruyter te Vlissingen. 1 blad, perkament, gekalligrafeerd, 35x45 cm.
8559: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
8558: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
48285: - ENGELAND, AMBASSADE, BOREEL, VAN RENSWOUDE--- 'Poincten van consideratien' uit het rapport van de ambassadeurs W. Boreel en Johan van Reede van Renswoude, terugkerend uit Engeland in mei 1645. Manuscript, folio, 5 pag.
53534: --- - [1] Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Jansen 1604. [Gebonden met 2:] Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, 2e druk, Arnhem, Jan Jansen 1621. [en met 3:] Landtrechten van Over-Yssel, Deventer, S. Wermbouts 1630, 2 delen. [en met 4:] Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerigten van de graafschap Zutphen, voorts ordonnantie [...], mitsgaders ordre en forme [...], Arnhem, Hendrik van Goor, 1738.
49111: - WORP, VAN BOMMEL, EDAM--- Blaadje uit album amicorum van L.C. van Bommel, met bijdrage (muziekschrift) van J. Worp, d.d. Edam 1843, manuscript.
49117: - SNELLEN--- Overlijdenskaart van Johanna P. Snellen, overl. Gravenhage 1909. 8°, oblong, gedrukt.
49121: - GODIN, DE VASSY, VAN CITTERS, MIDDELBURG--- Probate of the will of Miss Elisabeth Catharina Godin, translated in 1773 out of Low Dutch. 2 grote charters op perkament in het Engels. Met groot uithangend papieren zegel.
42188: - - Het boek der uitvindingen, omgewerkt en verkort, met vele houtgravuren. Leiden, Sythoff, 1860.
61095: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
48847: - PATHOLOGISCH ANATOMISCH LABORATORIUM, AMSTERDAM--- Gecalligrafeerd blad plano, '1 Mei 1938-1943' met een alfabet-tekst en pentekeningen, t.g.v. het 5 jarig feest van de 'baas' van het anatomisch laboratorium in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.
48839: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Dertien gedrukte stukken betr. het tweede eeuwfeest van de Utrechtse hoogeschool in 1836.
48845: - VREDESDEMONSTRATIE MUSEUMPLEIN--- Vier grote luchtfoto's van het Museumplein te Amsterdam met stempel 'Rijkspolitie, dienst luchtvaart, luchtfotografie, Schiphol', 1981 en 1982, elk 40x50 cm.
48843: - REES, VAN; UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Gekalligrafeerd blad plano 'Deelnemers aan het geschenk den hoogleeraar R. van Rees aangeboden bij zijn 25 jarig professoraat te Utrecht, 1831-1856'.
48841: - UTRECHT, MACKAY, UNIVERSITEIT--- Groot blad plano, gelithografeerd door de Utrechtse lithograaf Nikerk, met voorstelling van een kerkzaal waarin voordracht voor studenten, datum 21-12-1893 en 34 handtekeningen.
48833: - LEEUWARDEN, POSTHUMUS--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1905 betr. verkoop woonhuis, Schalk Burgerstraat 21, in eigen gebruik bij wed. B.D. Posthumus. 1 blad, plano, gedrukt.
48739: - HONDERDMERGEN, WILDEVENEN--- Request d.d. 28-1-1749 van ingelanden van de polder De Honderdmergen of Wildeveenen in Zuid-Holland, om belastingvrijdom, folio, 5 pag., gedrukt.
48741: - ZEEP--- Request 1749 van zeepzieders van Dordrecht, Haarlem, Amsterdam en Rotterdam aan Staten van Holland om belastingvermindering. Folio, 1 pag., gedrukt.
48745: - NUMISMATIEK--- Advies van de Munt aan Staten van Holland 20-12-1749 betr. defecten aan de goudgewichten en gewicht gouden ducaten. Folio, 5 pag., gedrukt.
48747: - MILITARIA, HOLLAND--- Extract uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. militaire zaken, in het jaar 1749. Folio, ca. 50 pag., gedrukt.
48749: - RIELE, TE; BURGERS, ROUWENDAAL--- Fotoalbum met insteek-bladen voor kabinet- en carte-de-visite foto's, ca. 1900. 68 foto's.
65228: - Pamphlet. Resolvtie. by de Hoo. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ghenomen jegens eenighe geciteerde Remonstranten, ende met hun gevouchde, op den vijfden Julij sestienhondert negenthien, 's-Gravenhage Aerdt Meuris, 1619, 4 pp.
60722: [EWIJK, H.] - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
62785: - Wapenkaart/Coat of Arms Isselmude (Van).
59369: - Avond-gesprek tusschen drie regtsgeleerden over onze grondwet als zonder historischen grond, 's-gravenhage P.H. Noordendorp, 1850, 45 pp. Met gekartonneerde kaft.
58586: [ROOSWIJK. N. VAN], - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn en Van Assendelft, 1739.
57143: -- - Herald's commemorative exhibition 1484 - 1934, held at the College of Arms. Enlarged and illustrated catalogue, Londen 1936.
56423: [HARTING, P.], - De twee gewigtigste Nederlandse uitvindingen op natuurkundig gebied, z. pl., ca. 1860.
55661: --- - Placaat, uitgevaardigd door de Staten Generaal, d.d. 24-12-1782, betreffende het 'zeer oproerig en lasterlijk libel, geintituleert Brief over de ware oorzaak van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort'. 's-Gravenhage, I. Scheltus, 1782.
55675: --- - Graf-schrift van Johan de Wit, gewesene raadt-pensionaris, etc.
55681: --- - Placaat van de Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen paapse stoutigheden.'s-Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1730.
54774: --- - De onregtvaerdige proceduren van Louis de XIV, konink van Vrankryk, sedert eenige jaren herwaerts gepleeght, naaukeurig ondersocht en door de belydenis van veele (...) grondigh bewesen, beschreven door S.J., dr. in de rechtsgeleertheyt. Tweede deel, Harlingen, E. Joursma [= Sjoursma], 1689.
60753: - - Reces des quartiers van Nymegen, gehouden op eende gecontinueerde extraordinaire landschapsvergadering (...) in januari 1796 [until december 1796].
54654: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jegens Reynier van Oldenbarnevelt, heere van Groenevelt, David Coorenwinder, gewesene secretaris van Berckel, Adriaen Adriaensz van Dijck, gewesene secretaris van Bleyswijck, over haerluyder grouwelijcke en moordadige conspiratie jegens (...) den heere Prince van Orangien (...) ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe den 29-3-1623. 's-Gravenhage, v. Wouw, 1623.
54617: [LOOSJES, A.] - Klaagzang ter uitvaart van Samuel van Schaak, student in de medicijnen te Leiden, den 11 maart 1794 overleeden aan de gevolgen van eene verschrikkelyke wond op den 2 Maart hem in het aangezigt toegebracht, begraaven den 17 Maart in de St. Pieterskerk. z. pl., 1794.
54566: --- - In Amsterdam zyn geexecuteerd de volgende misdadigers. z. pl., [Amsterdam, S. Schouten??], [1748/1749].
52506: [LAAR, J.W. CLAUS VAN] - Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden (...) onderwijzende hoe iedereen zich behoorden te gedragen om zich zelven (...) bemind en gelukkig te maaken, door C.V.L. Amsterdam, Mourik, [1736].
61091: - - Opregte Haarlemsche Courant. 2-12-1813.
62108: - Puzzle 'De Doolende Morgenstond'.
45583: - HONDEN, GRAVENHAGE--- Waarschouwing'' van Gemeentebestuur 's-Gravenhage d.d. 10/11-8-1802. Gedrukt, plano (druk: wed. J. de Groot).
45569: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Programma en toegangsbewijs voor derde eeuwfeest Rijksuniversiteit Utrecht, 23-6-1936. Gedrukt, 3 pag.
45555: - LEEUWARDEN, YPEIJ--- Exemplaar van Leeuwarder Courant 26-10-1838, plano, 6 pag., gedrukt.
45553: - HERALDIEK; BRAUNSCHWEIG, RABBOW--- Rabbow, Arnold, Heimat im Wappen. Das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik, afl. 1 t/m 50 (1976/1977) in de Braunschweiger Zeitung, geillustreerd.
45549: - MILITARIA, PIPER, DE RONDE, KAMER VAN MILITAIR--- Aquarel in grijs van het interieur van een kamer van een militair, getekend in of kort na 1815 door G. de Ronde of S.T.H. Piper, 19x26 cm., gebonden in een exemplaar van reglement voor den garnizoensdienst, 's-Gravenhage, 1815, 93 pag., gebonden in geheel perkament.
45471: - AMSTERDAM--- Ordonnantie, d.d. 3-6-1501 voor de stad Amsterdam 'omme de betalinge der lopende jaerlijxe renten'. Manuscript, folio, 8 pag. (17e eeuwse kopie).
45469: - DORDRECHT--- Manuscript betr. regelingen voor het stadsbestuur van Dordrecht, d.d. 22-7-1652, folio, 6 pag.
45461: - AMSTERDAM, BACKER, CASEMBROOT--- Sententie van het Hof van Holland d.d. 19-12-1659. Charter op perkament. Zegel verloren, met handtekening Adr. Pots, linksboven: Rosa.
45376: - COLLOT D' ESCURY, V.D. SLUIJS. V.D HEIM--- Verklaring van de Raad ter Admiraliteit op de Maas dat de ontvanger S.P. (?) Collot d' Escury te Gorinchem 4 maanden absent mag zijn per jaar. Getekend Breda 1777 door A.van der Sluijs en P. v.d. Heim, manuscript, 1 pag.
45403: - LEKDIJK, BOTH--- Nota en kwitantie voor Leckendijks geld over 1695. Deels gedrukt, met handtekening van de ontvanger Dirck Both, 1 pag. ( beschadigd)
45261: - ROCHE AYMON--- Brief van de comte de la Roche Aymon, d.d. Parijs 1827, manuscript, 1 pag.
45279: - LOTERIJ, MILITARIA--- 2 loten in de geldlening van de Ver. tot bevordering van 's lands weerbaarheid, 1870 en 1871, gedrukt, 4o, 2 p. per lot.
45048: - SWEERTS DE LANDAS; WYBORGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 12 losse bijdragen, uit de jaren 1814-1819, van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas.
45068: - MAARTENSDIJK --- Publicatie van B en W van Utrecht betr. grenzen tussen Utrecht en Maartensdijk. Utrecht, 1830, (7) pag., gedrukt. Tevens een gedrukt exemplaar in plano met afwijkende tekst.
45086: - MOLENS; POMPEN --- Prospectus Sandwich Enterprise. Manufacturers of Wind mills, pumps, tanks etc. Sandwich Ill. Z. j. (ca. 1890?), 64 pag., geillustreerd.
45084: - ZUTPHEN, JAN A. VAN; C.A. v.d. VELDE; ANDB--- Exemplaar van het boek 'De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan (...) door C.A. van der Velde'. Amsterdam, 1925, 784 pag., gebonden.
45101: - ARNHEM; TANDMEESTER DENTZ --- Arnhemsche Courant van 19-6-1828, met o.a. advertentie van de tandmeester A. Simon Nathans Dentz, tandmeester van den Prins van Oranje.
45112: - PILGER --- Stamboom der nakomelingen van Sebastiaan Pilger te Soest, door Carl Pilger, Wiesbaden 1907. Getypt, 14 pag.
64938: [SIGNATORY: J.J. DE WAGENER.] - Pamphlet: untitled. Cancellaer ende Raden van Haere Keyserlijcke ende Coninclijcke Majesteyts Souverainen Raede des Vorstendoms Gelre &c. Alle de geene die dese sullen sien, ofte hooren leesen saluyt, Doen te weten, dat alsoo aen het gemeyne beste ten uytterste aengelegen is, dat niet alleen de Doop, Trouw, ende Doodt-Registers in alle Parochien behoorlijck ende ordentelijck worden gehouden, maer oock dat die selve wel, ende sorghvuldighlijck worden bewaert, ende geconserveert [...].
62144: - Burial of King Willem III.
23695: [ BOSSCHA, P.] - Gemeenzame brieven over Vaderlandsche belangen. Amsterdam 1833, 136 pag., geb. in org. karton ( rug geplakt).
13743: - PAASSCHEN, VAN “Deventer calender of schrijfalmanak” voor 1826, Deventer, De Lange (1825), 12º, in perkamenten omslag.
13794: - FRIESLAND, PHEENSTRA, ACCRONIUS Fragment uit een boedelinventaris betr. een obligatie ten laste van het landschap Friesland d.d. 17-8-1672 ten profijte van Dr. Dominicus Pheenstra, met cessie van Abraham Accronius d.d. 1680. 1 blad, 4º, manuscript.
14012: - GREENLEAF, SCHOLTEN, HASSELAER LIJNSLAGER Brief van W.C.J. Greenleaf, d.d. ‘s-Hage 1807, aan de heer Hasselaer Lijnslager, koopman te Amsterdam, betr. het overlijden van zijn moeder Anthonia Cornelia Elbertina Greenleaf, geb. Scholten, aan waterzucht. Met minuut antwoord. Manuscript, 3 p., folio, met afdruk lakcachet Greenleaf.
14005: - AMSTERDAM, YKMEESTER Eed voor ykmeester te Amsterdam, gedrukt, 4º oblong, 1 p., 19e-eeuws.
14097: - VISITEKAARTJES ‘Modellen van visitekaartjes’, z.pl., z.j. [ca. 1900], 22 p. Op iedere pagina twee ingeplakte voorbeelden van bedrukte visitekaartjes met prijzen voor 100 of 50 stuks.
14028: - ROTTERDAM, DENEMARKEN, ROTTERDAMSE BANKVERENIGING ‘Een Andersen-sprookje in 1946, door een deelneemster aan de eerste Robaverreis naar Denemarken 29 april - 23 mei 1946’, 4º oblong, gestencild, 87 p., met ingeplakte foto’s.
14356: - PATRIOTTENTIJD, UTRECHT, BOEKVERBOD ‘Publicatie’, uitgevaardigd door Schout, Burgemeesteren en Gerecht van Utrecht d.d. 12-4-1785 waarbij ƒ 1500,- wordt uitgeloofd voor degene die de maker, en ƒ 1000,- voor degene die de drukker, kan aanwijzen van “zeker gedrukt papier ten opschrift voerende ‘Aan het Volk van Utrecht’” dat “in den voorledene week bij nacht langs de publique straten gestrooid is”. Niet alleen de Prinses van Oranje wordt erin schandelijk gehoond, maar ook de regering van de stad U
15487: [LAET, JOHANNES DE] - Belgii confoederati respublica: seu Gelriae, Holland, Zeland, Traject, Fris, Transisal, Groning, Chorographica politicaque descriptio. Leiden: Officina Elzeviriana, 1630.
12658: - VROUWEPOLDER, DE BIE `In memoriam Abraham Johan de Bie, geboren 1 april 1912, overleden 19 april 1945'. Z.p. [1945], 72 p.
12615: - TONEEL, MARIANNE SESSI Gedrukt `Coupletten [...] vervaardigd door den heer S... en in muziek gebragt [...] door den heer R. Benucci. Gezongen door madame Marianne Sessi op het Hollandsch Tooneel te Amsterdam op woensdag 29 mei 1816', 4 p.
12761: - BOERS, VAN DE VEN `Trouwboekje' van meester Simon Boers en Maria R.G. van de Ven, gehuwd 12 januari 1910. Moeders: Derkenne en Van Beek.
12820: - DULMAN, USA, TREINEN Lederen omslag met tekst `In memoriam Anthony G. Dulman'. Hierbij een brief van M.L. Sykes, vice president of the Chicago and Northwestern Railway Co, d.d. New York 1891, aan de weduwe A.G. Dulman te Brooklyn betreffende het aanbieden van het `memorial'.
12922: - Pamphlet. Notitie van een groote party curieuse kanten, stokgronden en spiegeltralies, als mede Haarlemmer kant, mionetten, pieten, genayde kant [...] nagelaten by Adriana Smits, wed. van Jan Calenberg. Welke goederen verkogt zullen werden op Vrydag, den 15. December 1724 ten huyze van Harmanus Dreesing in de Keyzers Kroon, in de Kalverstraat, alwaar dezelve daags voor de Verkoping konnen gezien werden.
12882: - HEINSIUS Tekening met rood krijt van een Romeins krijgsman, gesigneerd `H.W. Heinsius fecit 6 februari 1813', 31x20 cm.
54519: --- - Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny, voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon, op een winter avond gehouden aan den haart. Haringen, K.J. de Vries, [ 1779].
54482: --- - Gelresche landt ende stadt-rechten int' Over-Quartier van Ruremonde. 3e druk, Arnhem, J. v. Biesen, 1677. [gebonden met:] Deductie waer inne kortelijck ende naer waerheyt vertoont werdt het territoriale recht dat de provintie van Gelderlandt over de stadt ende heerlijckheyt Borculoe competeert ... Arnhem, J. v. Biesen, 1663.
23777: [ OUWERKERK DE VRIES, J. VAN ] - Wat is de waarheid? (...) of de omwenteling in Nederland van 1813 onpartijdig beschouwd. Amsterdam 1819, (4) +139 pag. ( Knuttel 24997).
25091: - Nederlandtsche placcaet-boeck, waarinne alle voornaamste placcaten, ordonnantien, acoorden (...) uyt-ghegeven by de (...) Staten Generael (...) sedert (...) 1581 tot (...) 1644. 2 delen, Amsterdam, J. Janssen, 1644.
48623: - SEGUIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Maurice Gouaille te Gray betr. fam. Seguin, 1987. Manuscript, 2 pag.
48625: - HAAN, DE; KAAS, GULDENARM--- Correspondentie tussen C. de Jong en M.C. de Haan 1975, over familiewapens De Haan, Kaas, Guldenarm. Manuscript, 3 pag.
48627: - HOOGSTRATEN, VAN--- Twee brieven van F. v. Hoogstraten, 1977, aan C. de Jong. Manuscripten, 3 pag.
48629: - ARNOLD--- Correspondentie tussen C. de Jong en J.P. Arnold te Marseille, 1985, betr. familie Arnold. Manuscript, ca. 25 pag.
55659: --- - Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.
48279: - VRINT, DE--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 18-2-1732 betr. Marcus de Vrint. Manuscript, folio, 3 pag.
45922: - BONT--- Brochure 'Gestrathanizeerd mol'. 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
45924: - KLEDING--- Brochure Bedrijfsgegevens voor het Maatkleding-bedrijf over 1952 en 1953. 's-Gravenhage, 1955, 55 pag., gedrukt.
49726: - TROELSTRA--- Foto van Troelstra op zijn sterfbed. In stoel Nynke van Hichtum en aan tafel een jonge secretaris, 1930, 18x24 cm.
58533: [KORTUM], - Die Jobsiade. Ein grotesk-komisches Heldengedicht in drei theilen von Dr. E.A.K. , three parts in 1 volume, 5e auflage, Hamm 1839.
65238: - Pamphlet. Den vraegh-al, in-houdende ettel?cke questien ofte vraghen.
66071: - Pamphlet. Procvratie By eenighe steden van Hollant gegeven aen heure gecommitteerden, ter Dach-vaert van de heeren Staten van Hollant vanden 14 Mey 1618 (...), Stilo Novo, mitsgaders De Procuratie dien volgende b de (...) 3 Junij 1618. Stilo Veteri. Met de Verclaringe ende Limitatie by de Magistraet der Stadt Utrecht (...) 10 Junij 1618. Stilo Veteri, 's-Gravenhage, by Hillebrant Jacobsz 1619, 10 pp.
29910: - SAGE TEN BROEK -- Verzoek van ds. J.J. le Sage ten Broek om een nieuwe attestatie uit te schrijven. dd. 1805. Manuscript, 1 pag. (met diens handtekening).
65278: - Pamphlet. Publicatie van het departementaal-bestuur van Gelderland. Waar by de vier ringen des quartiers van Veluwe worden opgeroepen ter benoeming van ring-kiezers, tot het maken van een nominatie voor een lid van het wetgevend lighaam. Gea?rresteerd den 12 december 1803, Arnhem Abr. Van Goor Departements Drukker, 6 pp.
62544: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arckel (d')
62542: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arasola
62532: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anker
62534: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ant
62536: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anthoine
62538: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appel
54762: --- - Pamphlet. Missive geschreven uyt 's Graven-Hage, den 4 Junij 1688, over ontdeckte conspiratie tegens Sijn Hoogheyd den heere Prince van Oranje. z. pl., 1688.
63494: - Centsprent: [Alphabet of names (A - P)] No. 144, 145.
62122: - Letter from H.R. Onnes/Brief van H.R. Onnes.
63470: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
48495: - PENNINGS, GERRITSE--- Trouwboekje voor Izaak B. Pennings, geb. Gravenhage 1886, zoon van Pieter J. en Alida C. Brauckmann, gescheiden van Chr.M. Andrea en Anna Maria Gerritse, geb. Amsterdam 1894, dr. van Lodewijk A. en Chr.M.H. van Wind, wed. J.W. Bauer. 1 deeltje, deels gedrukt.
48499: - OVERWEG, V.D. EIJNDEN--- Trouwboekje (Schoten 1926) voor Wolter Overweg, geb. Meppel 1895, zoon van Hendrik en L. Jonkman en Hendrika C.J. van den Eijnden, geb. Utrecht 1906, dr. van Wilhelmus en Alyda Lover. 1 deeltje, deels gedrukt.
48501: - VERSTEEGH--- Acte van bekwaamheid lager onderwijs, d.d. Utrecht 1905, voor Aletta Johanna Versteegh, geb. 20-9-1887 te Amerongen. 1 pag., folio, deels gedrukt.
46490: - PILLINGEN BIJ LOCHEM, V. RODERLO, SLINDWATER--- Twee verklaringen van Godert van Roderlo en zijn vrouw Lutgert, d.d. 1452, over het goed Pillingen bij Lochem. Charters op perkament met resten van 2 zegels.
29514: - VERWEY, ALBERT -- Drie uitvoerige krantenartikelen uit 1935 over Albert Verwey, o.a. betr. 70e- verjaardag.
29516: - DEIJ -- Krantenartikel over overlijden W. Deij, door Omega, 1915.
65694: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
49724: - AMSTERDAM, VAN SITTERT, PROLL, SUURHOFF, WILLEMSTAD, STIEREN--- Vier stukken betr. een huis aan de noordzijde van de Laurierstraat te Amsterdam, 1701-1805. Drie charters (zegels verloren) en een kwitantie.
48581: - MILITARIA, SMIT, RIJBROEK--- Militair zakboekje van Pieter Smit, Milicien Infanterie, zoon van Johan Martinus Smit en Maria Zuzanna Rijbroek, geb. Haarlem 28-3-1862, timmerman, 1882-1885. 1 deeltje, deels gedrukt.
48583: - NOMES, SCHUURMAN--- Brief van P. Nomes d.d. Hilversum 1926, aan P. Schuurman te Graft betr. familie Nomes. Manuscript, 4°, 3 pag.
48585: - SLUIS, CORNELISSEN--- Extract geboorteregister Haarlem 30-10-1916 betr. Cornelis, zoon van Cornelis Sluis en Meintje El. Cornelissen, 1 pag., deels gedrukt.
46482: - LICHTENVOORT CATS, DOESBURG--- Veilingcatalogus van collectie poselein van E. Lichtenvoort Cats te Doesburg, z.j. [ca. 1980]. 24 pag., geillustreerd, gedrukt.
10111: - In effigiem Jo. Valckenarii Icti. z.p., z.j. 8º: [4] p.
12069: - SCHELLING Handtekening van de schoolmeester Schelling. 8(: 1 p., 18de-eeuws.
12073: - SCHERMERTZ, VAN KINSBERGEN Brief van J.D. Schermertz, adjunct-maire te Elburg, gedateerd Elburg 30 juli 1812, aan N.N. 4(: 2 p.
49674: - UTRECHT, R.K.--- Verslag aan de begunstigers en weldoeners der Patronaats-commissie van de Parochie van O.L. Vrouwe-Hemelvaart te Utrecht. Utrecht, 1904, 7 pag., gedrukt.
49676: - HERTOGENBOSCH--- Verslag van een feestrede (...) bij de plegtige aanbieding der (...) beeldengroep (...) aan paters Redemptoristen (...) door de leden van de Congregatie van de H. Familie te 's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch, 1866, 8 pag., gedrukt.
49772: - BACKER, SCHEEN--- 'Familieregister' gegraveerd blad (gesigneerd Tetterode/Taurel) met de pen ingevuld. 1 blad, 4°.
49079: - SCHOONE--- Blaadje uit album amicorum met tekst van As. Gs. van Schoone, z. j., manuscript (19e eeuws).
9692: - Eerzang ter verkiezinge van ... Mr. Daniel De dieu, baljuw van den lande van Blois en hoofdschout van de stede Beverwijk, tot burgermeester der stad Amsteldam. Amsterdam, Jan Kamers. z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 p. van 8 p. aanwezig, gemerkt A3 en [A4].
51211: - Hamburg. [Fotoboek], uitgave Rommler & Jonas, Dresden, 1905 { dit adres onder enkele foto's}.
63496: - Centsprent: Bateau à vapeur. / Chemin de fer. 55.
63492: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
5127: [JANES, H.] - De Zoete & Gorton, 1863-1963, a history. Londen 1963, 80 p., geb., geïll.
48267: - THEOLOGIE, GESCHIEDENIS, UNIVERSITEIT--- Enige honderden pagina's manuscripten, 4°, uit de eerste helft van de 19e eeuw betr. theologie en Nederlandse geschiedenis. Deels Nederlands, deels in het Latijn.
48275: - DORTH, VAN--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 24-9-1653 betr. de heer Van Dorth, gedeputeerde van Gelderland. Manuscript, folio, 2 pag.
48277: - LEEUWEN, VAN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-1-1671 betr. de gewezen commies Henrik van Leeuwen. Manuscript, folio, 5 pag.
48262: - HAARLEM, VAN NES VAN MEERKERK--- Foto (17x12 cm.) van ramen in een zij- of achtergevel van een huis (te Haarlem w.s.) met tekst 'Vertoond bij het voorlopig getuigenverhoor op 6-12-1919 Van Nes van Meerkerk'.
48260: - HAARLEM, NOON--- 'De Haarlemsche noon', typoscript, 4°, 111 pag., zonder auteursnaam. De tekst is niet gelijk aan het artikel van J.F. Vregt 'De Haarlemsche noon' in Bijdragen geschiedenis Bisdom Haarlem.
48232: - ZERAS, SERAS--- Twee 'diploma's' betr. eerste H. communie ten name van Elisabeth Zeras [en Seras], d.d. Ankeveen 1884 en z. pl. 1880, 2 pag., deels gedrukt (beschadigd op vouwen).
48234: - WESTENDORP, BISCHOFFSHEIM--- Berigt van fa. Westendorp en Co. en L.R. Bischoffsheim, d.d. Amsterdam 16-5-1837, betr. plan van een vereeniging tot gemeenschappelijk bezit van kansbiljetten in Ned. uitgestelde schuld. 4°, 4 pag., gedrukt.
48236: - SPOORWEGEN--- Bestek en voorwaarden eener geldleening groot F 1.200.000 ten laste van de Ned. Rhijn-spoorweg My te Utrecht, d.d. Utrecht 1-10-1881. 8°, 4 pag., gedrukt.
48238: - APOTHEEK, AMSTERDAM--- Circulaire 'Zondagsrust in de Amsterdamsche apotheken', d.d. Amsterdam 2-7-1914. 4°, 2 pag., gedrukt.
48240: - JAARBEURS--- Verslag, balans, V en W rekening en exploitatierekening van de Ver. tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1925-1926. 4°, oblong, 22 pag., gedrukt.
48242: - KONINKLIJK INSTITUUT INGENIEURS--- Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Reglement d.d. 1848, lijst van leden-oprichters 1847. Brochure, 37 pag., gedrukt.
48244: - SCHEEPVAART--- Statuten Middellandsche Zeevaart Compagnie N.V., 1933, 53 pag., gedrukt.
48246: - SPOORWEGEN--- Treinkaartje 'Opening Schiphollijn', Leiden-Amsterdam Z. of Rai, d.d. 8-6-1981, 6x3 cm., gedrukt, karton.
48248: - STUDENTEN, AMSTERDAM, MUZIEK--- Liedboek der R.K.S.V. Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam, 1946, 63 pag., gedrukt.
48252: - PRENEN, HAARLEMSE HOFJES--- Gedicht 'De Haarlemse hofjes' 1-5-1983, xerox-kopie, 5 pag., handschrift van Prenen.
48254: - VERZEKERING, FIBBE--- Polis Levensverzekering-Maatschappij Utrecht d.d. 1-3-1951 t.n.v. A.J. Fibbe. Plano, 2 pag., manuscript.
48011: - SURINGAR, CNOOP KOOPMANS--- Inzegening van het huwelijk van Gerard Tj. Nic. Suringar en Alida B. Koopmans, 1832, onder voorgang van W. Cnoop Koopmans. 8°, 15 pag., gedrukt.
48015: - ALGIERS, BALBIAN VERSTER--- Het bombardement van Algiers, 1816, serie krantenartikelen door Omega (= de Blabian Verster), 1916.
62128: - 'Het Nieuwsblad voor Nederland'
65251: [AERSSEN, FRANCOIS VAN]. - Pamphlet. Provisionele openinghe. Van verscheyden saecken, ghestelt in de remonstrantie van den heer advocaet van Hollandt ende West-vrieslandt (...) Patriotten (...), 's-Gravenhage, Hillebrant Jacobssen 1618, 34 pp.
23857: - Apolloniana, ou recueil de pieces fugitives en vers, Mont-Parnasse, chez les Neuf Soeurs [ca. 1810], 16°, 127+(16) pag.
55820: --- - Prent: 'De ongeluckige doodt van Cornelis en Johan de Wit, den 20 Augustus Ao 1672', anonieme gravure. In het midden de galg met de lichamen, links op de voorgrond de overmeestering van de De Witten, rechts het vermoorden. Op de achtergrond veel gebouwen en op de gehele prent veel volk.
46277: - RENGERS HORA SICCAMA--- Brief van moeder, d.d. Utrecht 1903, aan jhr. Rengers Hora Siccama, 1903. Manuscript, 4 pag.
46072: - JANSEN--- Dossiertje krantenknipsels betr. Mgr.J.H.G. Jansen, 1936.
48795: - MARSSUM, GEERTSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1857 betr. verkoop huis met koeienstal onder Marssum aan de weg Leeuwarden-Marssum, in gebruik bij H.H. Geertsma. 1 blad, plano, gedrukt.
49238: - MILITARIA, HOLLAND--- Stukken betr. financien van het gewest Holland voor oorlogvoering, 1640-1641, folio, 9 pag., manuscript.
49236: - SCHEVENINGEN, CHOLERA, MEDISCH--- Publicatie van B en W van 's-Gravenhage, d.d. 17-8-1849, betr. een schaalcollecte voor de slachtoffers van de cholera te Scheveningen. 1 blad, plano, gedrukt.
49234: - GROENESTEIJN, VAN; MILITARIA--- 'Geslacht van Groenesteijn', titel op een perkamenten omslag van een manuscript genealogie uit ca. 1740, 33x12 cm., 28 pag.
49139: - POLMAN, GRUIJS--- Getekende kwartierstaat op dun papier van Bernardine Ernestine Hasmanna Polman Gruijs (1775-?), gehuwd met A. v. Panhuys. Handschrift met 16 gekleurde familiewapens van J.E.H. Hooft van Iddekinge. Groot folio, oblong.
62998: - Wapenkaart/Coat of Arms Boreel.
48025: - VRIESENDORP--- Overlijdensaankondiging van Corn. Vriesendorp, 's-Gravenhage, 1892, 1 pag., gedrukt.
62900: - Wapenkaart/Coat of Arms Steenkamp.
62902: - Wapenkaart/Coat of Arms Steenlack.
48017: - HALL, VAN--- Enkele knipsels betr. de familie Van Hall, ca. 1920.
48021: - UDO--- Ca. 15 familieadvertenties betr. familie Udo, 1e helft 20e eeuw.
48023: - SOETHOUDT, VAN OVERSTRATEN--- Familieadvertentie betr. overlijden A. Soethoudt-van Overstraten, 1850.
48027: - VRING, VAN DER--- Huwelijksaankondiging van G.T. v.d. Vring en W.J.H. Binnendijk, Alphen 1924. 1 pag., gedrukt.
58610: [BLANCHARD, PIERRE?], - Mythologie elementaire a l'usage des ecoles et des pensions, 7e ed., Paris, le Prieur, 1820.
48029: - BAUD--- Enige tientallen familieadvertenties en andere knipsels betr. de familie Baud, eind 19e en begin 20e eeuw, gedrukt.
48033: - STRIJEN, VAN--- Krantenartikel betr. installatie mr. C.H.Q. van Strijen als griffier van de Hoge Raad, 1900. 1 pag., gedrukt.
48037: - ENGELHART--- Genealogie Engelhard, nu Engelhart, 17e-19e eeuw. Getypt, 5 pag.
65753: [UNKNOWN ARTIST] - Engraving/Gravure: Jacobi Bornitii Ic EMBLEMATUM SACRORUM ET CIVILIUM MISCELLANEORUM Sylloge Posteruior
45966: - BRIENEN, VAN; V. WIJNBERGEN, V. LYNDEN, V. ZUYLEN--- Twee eigentijdse kopien (uit 1625) van twee acten d.d. 20-5-1603 en 26-9-1603. Manuscript, folio, 4 pag.
45968: - SOESTERBERG, V. HOLTHE, RIEKEMA--- Brief van J. Riekema (?), wnd. Rijkstuinbouw leraar voor Zuid Gelderland en Utrecht, d.d. 1913, aan Van Holthe tot Echten te Utrecht. Manuscript, 4°, 3 pag.
45970: - GULCHER, VAN STYRUM--- Verzameld, door Thecla F. Gülcher-van Styrum. Brochure t.g.v. haar 75e verjaardag, 32 pag., gestencild.
46002: - MAERTENS, HULST--- Fragment van een brief van H.M. Maertens, vrederechter van Hulst, 1814, manuscript, 1 pag.
46004: - RADEN, VAN; HULST--- Fragment brief van W. van Raden, burgemeester van Hulst, 1814. Manuscript, 1 pag.
46078: - JUDAICA, AMSTERDAM--- Orde van de buitengewone godsdienstoefening in de Synagogen der Ned. Isr. Gemeente te Amsterdam, t.g.v. Z. M.'s 70e verjaardag. Amsterdam, 1887, 8 pag., gedrukt.
48475: - AARLE RIXTEL--- Acte van pootcaarte d.d. 23-5-1656, waarinne die van Aarle Rixtel werden gesterckt in de privilegien van 1300 en 1359 zoo in het bepoten en hakken van hout op het Strijpsheytje, Haseldonkse straat en Opheuvel, alsmede het jagen en vissen in de Aa. Kopie uit de 18e eeuw, manuscript, folio, 4 pag.
48365: - MONTFOORT--- 'Adstructie van regten', overgegeven door Procureur Generaal van Utrecht aan de magistraat van Montfoort, 1785. Gedrukt, folio, 74 pag.
48287: - COSTA, ISAAC DA; BRONSVELD--- Commentaar op de Apocalypsis ofte openbaringe van Joannis. Manuscript, 4°, 18 pag., gebonden in half leer, meegebonden een gedrukte tekst van de Apocalypsis.
48281: - WULP, VAN--- Extract uit resolutien Hof van Holland d.d. 7-11-1602 betr. de heer Van Wulp, gecommiteerde in de Staten Generaal. Manuscript, folio, 1 pag.
65270: - Pamphlet. Cort verhael vande ontschutteringe, gedaen aen eenige vrome ende gequalificeerde borgers binnen de stadt Leyden ende vande proceduren aen sommighe vande ontschutterde aenghestelt (...) Ghedruckt by 't rechte voorstant van Oragnien, Tot teghenstant van Spangnien, 1618, 36 pp.
65275: - Pamphlet. Propositie vanden Heer de Boysye ambassadeur extraordinaris van Vranckrijck, aen myne heeren de Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden: gedaen door den voorsz Ambassadeur van weghen den Coninck synen Meester, aende voorsz Heeren Staten, in haren Raedt, vergadert inden Hage, den Xiiij. Augusti 1618 (...) den 15. Augusti 1618, ghedruckt MDCXVIII (1618), 8 pp.
65276: - Pamphlet. Ontdeckinge vande valsche Spaensche jesuijtische practijcke: ghebruyckt jeghens eenighe vande beste patriotten, ende ghetrouste dienaren van t'landt, by de Autheurs van twee Fameuse ende seditieuse Libellen: Het een geintituleert, Noodtwendigh ende levendigh Discours, etc. Het ander Practijcke vanden Spaenschen Raedt van het Vaderlandt (...), 's-Gravenhage by Hillebrant Jacobssen 1618, 34 pp.
56615: [CHARRIN, P.J.?], - Les soupers de Momus pour 1828. Quinzieme annee, Paris, Ponthieu 1828, 286 pag.
9761: - Op het huwelyk van den Heere Gysbertus Wilhelminus De willemzen, en Jonkvrouwe Anna Margaretha Braams, egtelijk vereenigt binnen 's-Gravenhage den 15de van wijnmaand 1767. z.p. 4º: 10 p.
29942: - DUITSLAND, METTENDORF -- Transport Zettel (= paspoort?), dd. Koblenz 4-10-1814, voor Johann Mettendorf, geboren te Amsterdam.
29944: - FRANKRIJK, BELLENTRE, ROCHAT -- Transportacte van een 'grenier' te Montorlen, commune de Bellentre, verkocht door Jean Francois Rochet, zoon van Pierre Joseph Rochet dit Caremaz, cultivateur, geb. te Bellentre aan Maurice Cleaz, cultivateur te Bellentre. 1804, manuscript, 3 pag., folio.
52516: - - Luimige verklaringen van opschriften op uithangborden, enz. Door den schrijver van erotica. Rotterdam, J.W. v. Leenhoff.
48190: - GRAVENHAGE, CONTRACT UIT VOORZORG--- Extract uit de resolutien van Directeuren en administrateur van het Contract Uit Voorzorg, d.d. 's-Gravenhage 7-9-1791. 8°, 3 pag., gedrukt.
9814: - Huwelykszangen voor ... Mr. Ludovicus Timon De kempenaer en ... Anna Elizabeth Blankert, in den echt vereenigd binnen Alkmaar op den 20 van oogstmaand des jaars 1775. Leiden, C. van Hoogeveen junior. 8º: 8, 24 [2] 8 p.
48174: - NEDERLANDS PRODUCT, FOKKER, V. GIJN--- Brochure van de Ver. tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland. 19e eeuw, folio, 1 pag., gedrukt.
48170: - THEOLOGIE, OOSTERSE TALEN, N. TESTAMENT--- 'Fac-simile's eeniger Oostersche talen waarin de bijbel of het N. Testament gedrukt is'. Groot blad plano oblong, met vele lettertypes, in steendruk. Vervaardigd door J.G. Besler, gedrukt door Steuerwald te Dordrecht en verspreid door Contze en Overbroek.
48168: - ALCHEMIE--- Krantenartikel door A.F. van Beurden, De kunst der alchemisten of goudmakers, 1924, gedrukt.
48166: - DIELEMAN--- Genealogie van de Nederlandse tak van het geslacht Dieleman, door J.E.J. Jurry, 1955, 5 pag., gestencild.
48162: - N.S.B., POLITIECOMMISSARIS GRAVENHAGE--- Brochure van de N.S.B., 'Volksgenoten. Ernstige misstanden zijn in Nederland aan het daglicht gekomen'. Z. pl., [1935], 4°, 4 pag., gedrukt.
48218: - INDIE, TRAM, OTTEN--- Bijvoegsel Ned. Staatscourant 5-3-1912 betr. NV Batavia Electrisch Tram Maatschappij te Amsterdam, 7 pag., gedrukt.
55184: --- - Prent 'J. Hadfield. Vor des verraters streich / Bewahrt die Tugend Ihn / Gott rettet George!'. Anonieme gravure, ca. 1800.
48152: - LEEUW, VAN DER; DELFT, KOSTSCHOOL BONN--- Poesiealbum van Willemina (Mien, Willem) van der Leeuw, met ruim 80 inschrijvingen uit 1873-1876 te Delft en 1876-1878 op kostschool te Bonn.
48145: - TABAK, TACONIS, WIJNVELDT, NINABER, AMSTERDAM--- Tabakzakje met opdruk Tabaco Portorico bij Taconis en Wijnveldt, opv. van E.C. Ninaber en Zoonen te Amsterdam, en wapen, 19e eeuw.
48216: - VERZEKERING--- Tarief van de Binnenlandse vaart risico societeit te Amsterdam, voor het verzekeren van effecten, bankpapier, edelstenen etc., per post, 1904, 12°, 8 pag., gedrukt.
48139: - MOM VISCH, RAVEN--- Rechtsgeleerde en staatkundige verhandelingen van mr. D.J. Mom Visch (1835-1920). Verzameld in 5 banden door zijn dochter R.A. Raven-Mom Visch. Gedrukt, 5 delen.
48137: - BORCH, VAN DER; BOSBOUW--- Proeven wegens het aanleggen van onbebouwde gronden tot dennen -of sparre-bosschen, door A.P.R.C. van der Borch te Verwolde, Haarlem, Plaat + Loosjes [1802], 8°, 8 pag., gedrukt.
48123: - ORANJE-NASSAU, MAURITS--- Foto van prins Maurits (1843-1850).
48119: - IJSSELSTEIN--- Zes foto's, ca. 16x18 cm., van gezichten in IJsselstein, 1941.
48109: - DURBIN, FILMSTER--- Zes foto's, 18x24 cm., van de filmster Deanna Durbin, ca. 1946.
48097: - BOERS, MUZIEK--- Jubileum J.C. Boers, 1812-1892. Tekstboekje voor het feestconcert te Delft 4-8-1892, 16 pag., gedrukt, met portret.
48095: - BOULET, HAGERAATS--- Veilingcatalogus antiek coll. J.A. Boulet, notaris te Cheribon, 1917, 12 pag., gedrukt.
48093: - CARRIERE, DE--- 4 knipsels betr. reunie familie De Carriere, 1962, gedrukt.
48091: - MOSMANS--- Twee brieven van J. Mosmans, fa. Henri Mosmans muziekhandel, 's Hertogenbosch, d.d. 1900 aan Vorsterman v. Oyen.
48089: - MARGADANT--- Ca. 45 krantenknipsels over de zaak Margadant 1936, gedrukt.
48085: - WITKAMP, WIJCHEN--- Pieter Harme Witkamp geschetst bij de onthulling van het gedenkteken op het kerkhof te Wijchen, Amsterdam 1892. 19 pag., gedrukt.
46626: - BOEKHANDEL; PROSPECTUS--- Enige tientallen prospectussen voor uit te geven boeken en tijdschriften, voornamelijk 19e eeuws. Gedrukt.
46638: - HAARLEM, DRUKKERIJ JACOBSON, ETIQUETTEN--- 4 delen met enige honderden ingeplakte etiquetten en ander handelsdrukwerk. Op omslag 'Electrische drukkerij M.A. Jacobson Haarlem, etiketten-fabriek'.
62908: - Wapenkaart/Coat of Arms Sypesteyn (Van).
48073: - TULDEN, VAN--- Krantenartikel betr. de 250e sterfdag van de Bossche schilder Theodorus van Tulden, 1919, gedrukt.
48075: - SCHUER--- 'Aanspraak van Jan Lodewijk Schuer tot den bescheiden lezer', folio, 4 pag., gedrukt.
48079: - HUYGENS--- Een 25 tal krantenknipsels betr. Constantijn Huygens, jaren 30 20e eeuw.
48210: - ACCOUNTANT--- 4 afleveringen van De Accountant, orgaan van Ned. Inst. van Accountants, 1914 en 1915, 4°, gedrukt.
48212: - MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID--- Programma van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1837. Folio, 2 pag., gedrukt.
48061: - PALIER, HERTOGENBOSCH--- 'Iets over het geslacht Palier', 3 maart 1850. 15 pag., gedrukt, gebonden.
48055: - LYNDEN, VAN--- 'Kwartieren van vrouwen gehuwd met heeren Van Lynden'. Groot blad plano, gedrukt.
48053: - REES, VAN--- Vijf knipsels van en over P. van Rees en R.P.A. van Rees, 19e eeuws en vroeg 20e eeuws.
9267: [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN] - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten. Deventer, A. ter Gunne, 1874.
9269: - [Afdruk op papier van een gegraveerd zilveren (?) plaatje met in spiegelbeeld de tekst Matheues Huybrechtsz / Anna Havickx / anno 1614 / getrout den 2 November / Hout daer Joncvrou / Die ick bemin / En anders geen / Daer is mijn trou / Mijn hert en zin / Naest Godt alleen]. Met ornamentale rand met symbolen als samengevouwen handen en met pijl doorboord hart. 6,5 x 5 cm.
48621: - PATIJN--- Correspondentie tussen C. de Jong en archief 's-Gravenhage over zegelring van mr. J.G. Patijn. Manuscripten, 1980, 2 pag.
48559: - SOEK--- Gedicht 'Aen de wapenen', ondertekend A. Soek, 4°, 1 blad, gedrukt, (1786?).
48561: - HARDINXVELD, EYKELENBOOM, V. HOUWENINGE--- Acte van transport, d.d. Hardinxveld 2-12-1719, van een hoogendijk behorende aan 3 m 100 r land in Cornelis Claessenweer. Manuscript, folio, 3 pag.
46100: - SCHEEPVAART, HERTOG HENDRIK--- Foto, 19x28 cm. van Pantserdekschip Hertog Hendrik, bij Hoek van Holland op de Nieuwe Waterweg, ca. 1920?
46232: - BINNEWIERTS, VAN COOTH--- Brief van kapelaan Binnewierts, d.d. 's-Gravenhage 1903, aan prof. van Cooth. Manuscript, 2 pag.
46226: - AALST, VAN, ADELBORST; FOTOGRAFIE--- Fotoportret op linnen van J.F. of J.W. van Aalst, adelborst, ca. 1880. 52x38 cm. Zeer fraai en zeer zeldzame techniek.
46228: - GIDS, DE--- Prospectus 'De Gids'. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, uit te geven door G.J.A. Beijerinck te Amsterdam. Amsterdam, 1836, 8°, 12 pag., gedrukt.
46042: - STRICK VAN LINSCHOTEN--- Verklaring d.d. Utrecht 2-8-1813, van twee Utrechtse notarissen dat Johan Balthazar Strick van Linschoten de Rijnauwen, weduwnaar, wonende te Utrecht, Drift 416, ouder is dan 79 jaar en sedert 6 jaar blind is. Zijn zoon Jan Carel Wendel Strick van Linschoten woont bij hem en kan niet gemist worden voor de administratie etc. van vader. De andere zoon Diderik Willem Jacob SvL kan dit niet doen. Manuscript, folio, 3 pag.
46044: - VRACHTVERVOER ZAANDAM-AMSTERDAM--- Vracht-lijst waarnaar de vrachtschipper in het zoogenaamde Martelaars-veer van Amsterdam op Zaandam ... zich zal hebben te gedragen. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1837, 8°, 16 pag.
45988: - NRC, NIJGH, WAP--- Plan van uitgave eener Nieuwe Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, Rotterdam augustus 1842, getekend H. Nijgh. 4°, 3 pag., gedrukt.
45992: - AUTO'S--- Schetsboek met 23 potlood-tekeningen, elk 17x27 cm., van zij-aanzichten van auto's d.d. 1916.
46252: - GIETHOORN, V.D. ZEE, HYLKEMA--- Brochure voor 'Fryske M.G. Kampen' te Giethoorn, ca. 1926, 4 pag., gedrukt.
46254: - DOMELA NIEUWENHUIS, MEIJER--- Veilingcatalogus inboedel mevr. M.A. Meijer, wed. F.J. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, Herengracht 342, 1886, 40 pag., gedrukt.
45956: - THIEL, VAN; DOORMAN, BANGERT--- Fraai cahier met ingeschreven gedichten door Henri van Thiel en door zijn zuster Christina van Thiel 1848-1850. 48 beschreven pagina's, 4°, manuscript. Hierbij nog 2 losse gedichten, 8 pag., manuscript.
48549: - MIRJAM--- Circulaire voor bijdragen voor Mirjam, Bloemgracht 193 te Amsterdam. 4°, gedrukt, 2 pag.
48551: - LEESGEZELSCHAP--- Rondzendbiljet voor leesgezelschap, d.d. 1835. Gedrukt, 1 pag.
48555: - PEENE, VAN; KRUININGEN, HOVAERE, WIJNENDALE--- Dossier stukken betr. een proces tussen Jan Hovaere contra Isabella Catharina Gonsales de Castejon(?), weduwe van Pieter Charles van Peene, heer van Cruijningen (en ook Jean Francois van Peene), 1664-1670. O.a. voor schepenen van Wijnendale. Manuscripten, folio, ca. 100 pag.
48557: - REIJNST, ALEWIJN, GIJSELING--- Procuratie d.d. Amsterdam 26-11-1687, waarbij Elisabeth Reijnst, wed. Abraham Alewijn jr., Henrick de Bruijn, clerck ter secretarij machtigt. Manuscript, folio, 3 pag.
63053: - Wapenkaart/Coat of Arms Hessel (Van).
65215: [CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ.] - Pamphlet. Victoria victis. Dat is, Den waren zeghen Gods, ofte lydens nutticheyt. Dienende tot een vol-komen lydens remedie, 1620, by Pieter Arentsz., 16 pp.
65216: [POPPIUS, EDUARD] - Pamphlet. Troosteliick nieuwe-jaer, den christelijcken gemeynten der remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden van weghen hare herders ende leeraers, om voorstant van waerheydt ende van vryheyt der conscientie in ballinghschap verdreven zijnde, 1620, 32 pp.
62833: - Wapenkaart/Coat of Arms Nypoort (Van der).
64475: - - Naar den RIJN met zijn zijdalen: Officiëele Rijngids der Nederlandsche Stoombootreederij en Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt, Keulen, 1934.
62846: - Wapenkaart/Coat of Arms Peert.
13556: - HENGEVELD, HEEMSCHUT Twee brieven van drs. J.M. Hengeveld aan bestuur Bond Heemschut en aan belangstellenden betr. het ontslag van zijn echtgenote bij Heemschut, 1985, gestencild, 3 p.
13559: - TERNEUZEN, VAN ‘T HOFF Twee adreskaartjes van de scheepsagenten J.J. van ‘t Hoff en J.C. Steenkamp van ‘t Hoff, te Terneuzen, beide met afbeelding van zeilschip, ca. 1850.
63236: - Centsprent: Neemt, kleinen, neemt vrolijk, beziet deze Prent, / Zij maakt u met Kloris en Roosje bekend … No. 4
59799: - Memorie van toelichting op het adres van W. H. van der Haas, gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, gedagteekend, Bindjei 10 augustus 1903.
58889: - Guillaume I, roi de Hollande. Lithografie, 30x21cm.
61099: - - Publicatie. H.E.G.A. de Gedeputeerde Saten van Noord-Holland (...) een nader tarief voor den rijks accijns op he geslagt.
58886: - Willem de 1ste Koning der Nederlanden. Lithografie, 33x26cm. Met watermerk van J. Honig & zonen.
64554: - Catalogue 35: 200 jaar Nederlands koninkrijk. Click to view this catalogue online.
11064: - HELLENDOORN, PREDIKANT TE HILVERSUM Kwitantie voor kerkvoogd W. van Domselaar betreffende een jaar traktement ad f 160, uitbetaald 31 december 1833 aan R. Hellendoorn, predikant (te Hilversum).
53600: --- - Belangrijk regtsgeding in zake van C.W. Loopwijk, beschuldigd van vergiftiging, gehouden in het provinciaal geregtshof van Noord-Holland, op (...) 5 Juny 1860 (...) (Overgenomen uit het Nieuw Arrondissementsblad voor Haarlem, de Zaanlanden, etc.), Haarlem, C. Zwaardemaker, 1860.
54175: --- - Het proces van Jaantje Struik, de 'millioenen-juffrouw'. Bevattende: inleiding, levensgeschiedenis, acte van beschuldiging, rechtsgeding, requisitor, pleidooi, slotwoord, benevens een welgelykend portret van de juffrouw. Den Haag, De Vries en Viskoper, [1883].
48813: - LEEUWARDEN, MIEDEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1865 betr. verkoop huis aan Breedendijk, nr. p. 18, eigendom van A. Miedema. 1 blad, plano, gedrukt.
65221: [WTENBOGAERT] - Pamphlet. Redenen, vvaerom men in goede Conscientie metten Nederlandtschen Contra-Remonstranten die haer den naem van Ghereformeerde toe-eyghenen gheen geestelijcke gemeenschap houden, of den uyterlijcken Godes-dienst langher met hun pleghen en mach, Ghedruckt tot Friburgh (Antwerpen?), z.j., 40 pp.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

5/9