Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3462: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. (Uitgave voor Nederlandsch Oost-Indië)
1446: - Gemeentewapens. Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 5, 1982.
5311: - Sjaloom, ter nagedachtenis van mgr. dr A. C. Ramselaar.
1990: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXV Overijssel. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783). Historisch overzicht van Overijssel en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.
4001: - Noordzee-Atlas voor het Nederlands beleid en beheer.
6959: - Te voet en per fiets er op uit. Twaalf wandel- en fiets kaarten voor Twente met route beschrijving.(1e serie)
4805: - Productenboek vereniging van metaal-industrieën.
2378: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXIV.
7040: - Das Buch vom Ballet. Geschichte, Entwicklung, Gestalten.
4094: - Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon.2 volumes).
7007: - T.A.V.E.N.U. muziek. Diverse lichte muziekstukken van verschillende componisten in één bundel.
6986: - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
10852: - Dancwerk - Opstellen aangeboden aan prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
4141: - Poetry International Rotterdam 14 tot en met 19 juni 1976. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen, aangevuld met Poetry National, een presentatie van Nederlandse en Vlaamse dichters, hiervoor gekozen door de redacties van een aantal literaire tijdschriften in Nederland en België, en de resultaten van her vertaalprojekt voor Jiddische poëzie.
6151: - HET OUDE TESTAMENT deel II.Jozua-Koningen.
4698: - Indonesië herleeft! Economisch herstel en wederopbouw in vogelvlucht.
6053: - Fries zilver. Catalogus Fries Museum Leeuwarden.
5712: - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943.
9232: - Europa één in een verenigde wereld. Marshall rapport. Verslag van de commissie van zestien te Parijs.
1391: - Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland. Association pour l'étude comparée du droit de la Belgique et des Pays-Bas. Jaarboek III. Annuaire III 1949/50.
2225: - En de boer ploegt voort. Agrarisch program van De Nederlandsche Unie. (De Nederlandsche Unie werd in het begin van WO 2 opgericht om de NSB de wind uit de zeilen te nemen. De leiding kwam echter dikwijls in bubieuze situaties met de bezetter terecht).
8324: - Handboek voor het armbezoek te Amsterdam.
4406: - Logarithmentafel in 4 deceimalen. Artillerie.
8714: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXX Overijssel. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783). Geïllustreerde beschrijving van Deventer, beschrijving van het schoutambt Kolmschate, historisch overzicht en beschrijving van Kampen.
9686: -
4282: - Veb Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen. Aus Ihrer Geschichte Und Ihrem Schaffen.
6894: - Paint Shop Pro 8. Het meest complete bewerkingsprogramma voor afbeeldingen en foto's. Gebruikersgids.
6897: - Paint Shop Pro 9. Geavanceerde gereedschappen voor geavanceerde resultaten. Gebruikershandleiding.
6201: - Onderwijs in de Aardrijkskunde uitgeg. Door de Mij.tot nut van 't Algemeen. 3e stuk, eerste gedeelte.
6574: - De eigenwijze zender. Communicatiestrategie in een wervelende wereld.
3304: - Woordenboek van het Deventer dialect.
10228: - Het Twentse Leven. Tijdschrift met opinie en informatie voor en over Twente, jaargang 1983. (met interviews met Herman Finkers).
4804: - Auge-Kamera-Bild. Hasselblad edition, in German.
10578: - Zestig Dordtse tekeningen. Inleiding met catalogus voorzien van korte omschrijvingen van werk door: Jan Arends, Karel Frederik Bendorp, Dreibholtz, Jan van der Kaa, Arnold Houbraken e.a. uit de periode 1750-1850.
4325: - Agfa Photoblätter 13. Jahrgang 1936. (Complete).
4326: - Agfa Photoblätter 10. Jahrgang 1933. (Complete).
4327: - Agfa Photoblätter 14. Jahrgang 1937. (january and fabruary).
4337: - Rijwieltochten door Noord-Brabant.
4258: - Handboekje van latijnsche spreekwoorden en citaten.
1822: - Ontmantel de basis. Naar een feministiese vredesbeweging.
10711: - 't Inschrien. Kwartaalblad van het van Deinse Instituut. "Complete jaargangen 1982 en 1983. Iedere jaargang telt vier nummers. De aangegeven prijs geld voor een complete jaargang. Daarnaast jaargang 1968,nr.1.;1971 nr. 2; 1980 nr. 3; 1981 nr. 2,3; 1983 nr.4. Deze losse nrs. € 2,- per stuk."
59: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1918 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXI
87: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1955-56 Bijdragen en Mededelingen,Deel LV
89: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1958 Bijdragen en Mededelingen,Deel LVII
90: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1960 Bijdragen en Mededelingen,Deel LIX
91: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1961 Bijdragen en Mededelingen,Deel LX
92: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1962-64 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXI
93: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1965 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXII, LIII
94: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1968 Bijdragen en Mededelingen,Deel,LXIII,XL
95: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1970 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXIV, XLVIII
97: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1971 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXV, XXVIII
98: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1972 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXVI, LXI,
99: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1974 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXVII, XL
107: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1983 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIV
108: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1984 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXV
110: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1986 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXVII
111: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1987 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXVIII
4295: - De ruimtelijke ontwikkeling van het Friese platteland. (Provinciale Planologische Dienst in Friesland)
4676: - Verslag van gedeputeerde staten aan de Staten der provincie Drente, uitgebragt in hunne zomervergadering van julij 1859.
4683: - Kaartboek van Gelderland 1843. Opnieuw uitgegeven in 1971.
4768: - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland.
5104: - Gedenkboekje van het Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium Amersfoort 1376-1951. Waarin opgenomen het programma der feestelijkheden en vele bijdragen.
5106: - Boom en struik in het Overijsselsch landschap.
5728: - Catalogus taal, letterkunde, romans van de openbare leeszaal Groningen.
5730: - Topografische Atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
5743: - Verslag van gedeputeerde staten aan de Staten der provincie Drente, uitgebragt in hunne zomervergadering van julij 1864.
5744: - Verslag van gedeputeerde staten aan de Staten der provincie Drente, uitgebragt in hunne zomervergadering van julij 1880.
6101: - Drenthe door dichtersogen.
6310: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XX.
6817: - Bijdragen en mededeelingen deel XX, 1917.
7503: - Friesisches Jahrbuch 1961.
7504: - Friesisches Jahrbuch 1970.
7506: - Friesisches Jahrbuch 1976.
7602: - "Een vergadering van Burgemeester en Raad der Stad Groningen in de Lentemaand 1787. Een vaderlandsch tafereel, voor 't eerst vertoond op den 22en van Sprokkelmaand 1896 door het Groningsche Studenten Gezelschap ""Spriet"". Thans gants gerevideert en" gewijzigd voor een tweede vertooninge, uitgevoerd van wege het genoemd gezelschap, in den jare 1897, mense novembris.
7693: - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten General der Vereenigde Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den Jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. (150 Psalmen en enkele Gezangen op muziek). Tevens: Catechismus, ofte Onderwysinge in de Chritelyke leere, die in de Kerken ende Schoolen der Ned. Gereformeerde Kerken geleert wordt, mitsgaders de Belijdenische des Geloofs.
7718: - Orde der Texten, Zoo als dezelve jaarlyks op de Feestdagen, en over het Lyden van van Christus, voor Paasschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de Gelykluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische waar op in de Text geweezen wordt.
8776: - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.
9712: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel XCI.
9715: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXX.
3743: - Bijdragen en mededeelingen deel XVIII, 1915.
3531: - Pas op de buren! Over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo.
1025: - Uit de werkplaats van R.V.Bakhuizen van den Brink.
10250: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1958,73e stuk.
10253: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1974. 89e stuk.
10254: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1975. 90e stuk.
218: - Provincie Overijssel.
231: - Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften.
248: - Gids Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
249: - Gids Rijksmuseum voor volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
254: - Gids Rijksmuseum voor volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
256: - Gids Rijksmuseum voor volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
2578: - Bij open doek. 100 jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
10123: - De Gemeenschap. Mei 1939.
1251: - Oude luister van het Groninger land. Tentoonstellingscatalogus voor de in Groningen gehouden expositie van 22 januari t/m 5 maart 1961.
1264: - Concordaat gesloten te Rome den 18e junij 1827, tusschen zijne heiligheid Leo XII, paus van Rome en zijne majestiet Willem 1, koning der Nederlanden. Bevat ook:De leer der Roomsch Katholijke Kerk over de vereering der heiligen der overblijsels en beelden "(door J.M. Sailer); Le cri de la foi contre la nouvelle publication de l'histoire du peuple de dieu (par. Le père Berruyer); Iet omtrent zijne heiligheid paus Pius VII (door A. von Rennenkampf). Etc. etc."
1600: - Grootouders bouwkunst.
1784: - Brandweer- en stormrampenmuseum Borculo. (Museumgidsje).
1893: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXV t/m XXXII Overijssel compleet. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783).
2081: - Kroniek van Harderwijk, deel 2 1931-1981.
2083: - Nederlands openluchtmuseum. Gids 1981.
2284: - Gelre.Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1939 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIX.
754: - Restaureren en Friesland. (Monumentenrestauraties en subsidieverlening).
10012: - Honderd jaar Mendel. Ontwikkeling van de erfelijkheidsleer van 1865 tot 1965.
597: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1972.87e stuk.
3490: - Reisboek van Limburg.
5587: - Stichting Vrienden der Geldersche kastelen: 1965-1975.
4732: - Staatsrechtelijke opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het aftreden van Prof. H.Krabbe als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te leiden. Eerste deel. Verspreide opstellen.
4715: - Officiële spelregels van honkbal.
4571: - Data manual for hodgdon powders. Over 1000 loads for more than 80 different caliders.
5803: - Military Improvisations During the Russian Campaign. Historical Study.
10451: - An English translation of the Epistles of St. Ignatius.
1174: - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 4, 1981.
4771: - Mein Berlin Tagebuch.
4801: - Die Technik der Nahaufnahme. Hasselblad edition, in German.
6004: - Rond de boerenbruiloft / Verzamelde gedichten met een beknopte practische les in spraak en voordracht.
3223: - "Molennieuws. Orgaan van de 'Hollandsche Molen"", Vereeniging tot behoud van molens, en van de st. electriciteitsopwekking door wind- en watermolens. Kwartaalblad." Leverbaar jaargang 1970 en 1972.
10259: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1931, 48e stuk.
8988: - War obviated by an international police. A series of essays, written in various countries.
4037: - Grimselstrasse. Meiringen - Gletsch. 'Schweizerische Alpenposten'.
100: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1974-75 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXVIII, LVI
75: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1938 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLI
3362: - The individual and society. Practice of community organization in the Netherlands.
112: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1988 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIX
71: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1934 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXVII
70: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1933 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXVI
85: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1953 Bijdragen en Mededelingen,Deel LIII
82: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1950 Bijdragen en Mededelingen,Deel L
84: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1952 Bijdragen en Mededelingen,Deel L
106: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1982 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIII
1113: - Nijmegen. Uitgg. Door Junior Kamer Nijmegen
105: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1981 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXII
449: - Het Lantrecht van Drenthe in 1712. (Facsimilé uitgave door het Provinciaal Bestuur van Drenthe).
69: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1932 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXV
64: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1925 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXVIII.
4087: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-dertien.
4179: - Herdenkingsnummer bij het veertigjarig bestaan van het centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland.
5583: - Psalmen: KBS-vertaling.
4088: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-tien.
4090: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-negen.
4203: - Reiswijzer voor West Duitsland. Ten dienste van automobilisten, motorwielrijders en wielrijders. Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland.
4197: - Reiswijzer voor Zwitserland en Italië. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders bromfietsers en wielrijders. Deel III van de reiswijzer voor het buitenland.
4191: - Reiswijzer voor Oostenrijk en Italiaans Tirol. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en wielrijders. Deel X van de reiswijzer voor het buitenland.
4083: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-achttien.
4204: - Reiswijzer voor West-Duitsland. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en wielrijders. Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland.
4195: - Reiswijzer voor Zwitserland. Ten dienste van automobilisten, motorrijders en wielrijders. Deel III van de reiswijzer voor het buitenland.
4192: - Reiswijzer voor Oostenrijk en Italiaans Tirol. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en wielrijders. Deel X van de reiswijzer voor het buitenland.
2259: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXXIX, 1998.
2352: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXIII.
2356: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXII.
2366: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXV.
2369: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXIV.
2371: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXIX.
2383: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXVIII.
2391: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXIX.
2392: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXII.
2374: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel VIII.
2325: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXX.
2328: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XIV.
2333: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XII.
2314: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XX.
2323: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XIII.
2292: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel IX.
2283: - Gelre.Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1939 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXX
2194: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXV, 1984.
2256: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXVI, 1985.
2207: - Bijdragen en mededeelingen Deel XLIII, 1940.
2217: - Bijdragen en mededeelingen Deel LI, 1951.
2212: - Bijdragen en mededeelingen Deel XLV, 1942.
2185: - Bijdragen en mededeelingen Deel XL, 1937.
2186: - Bijdragen en mededeelingen Deel XLIX, 1949.
2198: - Bijdragen en mededeelingen Deel LIV, 1954.
2193: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXIV, 1989.
8066: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXXII Overijssel. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783). Geïllustreerde beschrijving van het kwartier van Salland, van het Drostambt van IJsselmuiden en van de stad en het hoogschoutambt Hasselt.
2233: - Zitting 1949-1950-1478. overdracht van de soevereiniteit over Indonesië. Mantelresolutie met ontwerp-overeenjkomsten en briefwisseling (Nederlandse tekst),. No. 3. Resultaten van de ronde tafel conferentie, zoals aanvaard tijdens de tweede Algemene Vergadering welke op 2 november 1949 werd gehouden in de Ridderzaal te 's-Gravenhage.
1906: - Documentatie. Status en werkzaamheid van organisaties en instelingen uit de tijd der Duitse bezetting Van Nederland. (t.b.v. de bijzondere Rechtspleging, op last van de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Met lijst van afkortingen, tabellen en afbeeldingen van draagtekens en insignes van de N.S.B.).
1057: - Het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus. Willibrord vertaling. Uitgave voor het gezin. Onverkorte tekst met verklarende inleidingen en aantakeningen.
10066: - Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de aantekeningen van den heer Johan Goerée d'Overflacquée (S.F. van Oss)te 's-Gravenhage.
4569: - Ljouwter Toaniel-Selskip. 1881-1931. In bydrage ta de skiednis fen it Fryske toaniel.
4573: - Frysk Tinkboek Ljouwert 1435-1935.
6747: - Overijssel. De provincie en Overijsselse gemeenten in kaart en aanzicht.
9146: - De handvlasserij in Friesland.
9702: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXI.
9703: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXII.
9704: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXIII.
9705: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXIV.
9706: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXV.
9707: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXVI.
9709: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXVIII.
9711: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel XC.
10445: - "Een publikatie van de Stichting Jeugdsentiment ""De Jaren Vijftig"". 172 blz. Veel foto's. Over: Eric de Noorman, Eddy Christiani, Jerry Lee Lewis," President Coty, Maria Zamora, Willem Parel, Wim van Est, Roy Rogers, Jan Oradi, Karel Prior, Dick Bos, Doris Day, Charles Atlas.
10641: - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik: bewerkt door een leeraar der gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. (Verrijkt met omstreeks honderd en dertig Houtsneeplaten en een fijn gekleurde Plaat).
10946: - Friesland op de photo. Selectie van 19e-eeuwsw foto's uit het prentenkabinet van het Fries Museum.
3442: - The Queen's gift book. In aid of Queen Mary's convalescent auxiliary hospitals for soldiers and sailors who have lost their limbs in the war. 12 tipped-in colour plates plus many b/w illustrations. Illustrators include Arthur Rackham, E. Blampied, W.H. Robinson and Russell Flint.
10179: - De Gemeenschap. juli-aug.1927.
1865: - Uit Borneo's wonderwereld. Schetsen over dieren en planten.
3095: - Guida ai luoghi della Grande Guerra nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza.
4509: - Miniature-libri autografi e desegni alla lebreria antiquaria Hoepli.Maggio 1962.
10147: - Grieben Tauber- und Altmültal. Reiseführer.
10151: - British War Blue Book: Miscellaneous No. 9 (1939) Documents Concerning German-Polish Relations and the Outbreak of Hostilities Between Great Britain and German on September 3, 1939
10157: - Wien und Umgebung. Grieben Reiseführer.
4077: - Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap. Deel 78, 1964.
5573: - Paralleleditie. Statenvertaling en [Nieuwe Bijbelvertaling] voor de bijbelboeken Est[h]er, Prediker, Jona en Handelingen.
3507: - De grote klok. Een bundel liederen canons en volksspelen voor het feestjaar 1948.
4914: - Lexicon van Nederlandse archieftermen.
5030: - Gedachten en opmerkingen over het kerkelijk jaar.
4846: - Onderzoek van de middenstand in twee zeeuwse gemeenten.
3782: - Prodromus florae bataviae. Nieuwe lijst der Nederlandsche phanerogamen envaatkryptogamen. Eerste stuk. Dicotyledonen-Thalamifloren. Tweede stuk. Dicotyledonen-Calycifloren. Derde stuk. Dicotyledonen-Corollifloren en Monochlamydeeën. Vierde stuk. Monocotyledonen.
4008: - A.A.G. bijdragen 18. A.M. van der Woude: Het gebruik van begrippen ontleend aan de soc. Wetensch. bij het analyseren van ec. en soc. verschijnselen in het verleden. "P.M.M. Klep: Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849.; id. De Goldberg-enquête in het Departement van Texel,1801. J.A. Faber e.a. Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Ned. 1500-1800."
3486: - Liederenbundel van den vrijzinnig-christelijken jongerenbond, deel 1.
4043: - Ofenpass (Pass Dal Fuorn). Val Münster, Umbrail, Stelvio, Merano, Bolzano. 'Schweizerische Alpenposten'.
4042: - San Bernardino strasse, Avers Splügenpass.
6119: - Wiener genealogisches Taschenbuch 1926.
6128: - DE BELIJDENISGESCHRIFTEN volgens art. X van de kerkorde van de Ned.Herv.Kerk.
6887: - Het verschijnsel godsdienst.
4364: - Lexikon der Geschichte. (2 Bänden).
10745: - Eerste hulp in oorlogstijd E.H.I.O. Uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Bescherming Bevolking.
104: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1980 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXI
103: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1965-67 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXII,
80: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1946 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLVIII
78: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1943 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLVI
102: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1978-79 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXX,
5970: - Bzzlletin tweede helft jaargang 1986, nrs. 132-141.
5971: - Bzzlletin gehele jaargang 1985, nrs. 122-131.
5972: - Bzzlletin gehele jaargang 1984, nrs. 112-121.
101: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1976-77 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXIX,
2837: - Bzzlletin. Latijnse dichters. nr. 144.
4778: - Socialism and Capitalism, Score and Prospects.
7013: - Toepoel’s hondenencyclopaedie.
4906: - Official directory of Rotary International 1966-67.
4832: - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934 Eerste editie, zeldzaam.
4199: - Reiswijzer voor Zwitserland en Italië. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders bromfietsers en wielrijders. Deel III van de reiswijzer voor het buitenland.
2737: - Waterstaat in Overijssel.Met veel aandacht voor interessante plaatselijke en regionale details met dito illustraties. Opzet van het boek: Historie van de waterstaat in vogelvlucht, Waterschappen, Hoog water, Waterhuishouding, Scheepvaartwegen, Wegen vroeger en nu, Honderd jaar bruggenbouw. Register. (Uitgegeven ter gelegenheid van honderd jaar provincie waterstaat in Overijssel).
5566: - Hazemeyer Lexicon. Geïllustreerd verklarend woordenboek voor de elektrotechniek.
5568: - De rechterhand der huisvrouw, Het onmisbare boekje met meer dan duizend raadgevingen op het gebied van gezin,huishouding etc.
8333: - Staatsrechtelijke opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het aftreden van Prof. H.Krabbe als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te leiden. Tweede deel. Bijdragen van oud-leerlingen.
2757: - Bzzlletin. Griekse dichters. nr. 154.
79: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1944 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLVII
4657: - Toulouse-Lautrec. Published by Les Amis des Arts.
4137: - Leeds & Northrup electrical instruments for measuring, testing, calibrating. Catalogue A 1968/1969.
8724: - Onderzoek omtrent de maatschappelijke toestanden der arbeiders, omtrent de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders in de verschillende bedrijven en omtrent den toestand van fabrieken en werkplaatsen ,et het oog op de veiligheid en gezondheid der werklieden, ingesteld door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsbladno.1, tweede afdeling. Getuigen verhoren (Twenthe).
5324: - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman.
5786: - H.S.V. Hengelose School Vereniging 1902-2002.
4400: - 1858-1934, Ter gedachtenis aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder, herrineringsalbum aan H.M. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses aan Waldeck-Pyrmont, Moeder van H.M.Koningin Wilhelmina en weduwe van wijlen Z.M. Koning Willem III der Nederlanden.
5463: - Euthanasie en pastoraat.
1: - Aesop's fables. Ill. by Charles Robinson.
4802: - Reproduktionstechnik. Hasselblad edition, in German.
4686: - Soldaat Overzee.
1140: - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 7, 1984.
4200: - Reiswijzer voor West Duitsland. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders bromfietsers en wielrijders. Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland.
6267: - Uit de geschriften van Mr. H. Vos.
5456: - Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten u. Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D.Martin Luthers.
2329: - Het kommuniceeren der geloovigen.
4222: - De Groninger graanoogst in beweging.
10367: - Dienen wereldwijd. 25 jaar Deputaten Hulpverlening in Binnen- en Buitenland van de Chr. Geref. Kerken in Nederland
10377: - Gedenkboek. Ontstaan en Dertigjarige werkzaamheid van den diocesanen bond van R.K. Werklieden- Vereenigingen in het aartsbisdom Utrecht
10383: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de hollandsche societeit van Levensverzekeringen.
10397: - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bstaan van den Nederlandschen bond van jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1913.
1041: - The astronomical Almanac for the year 1984. Data for astronomy, space sciences, geodesy, surveying, navigation and other applications.
10465: - Colijn in de carricatuur. 100 uitgezochte caricaturen Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf
10503: - Dat was nog eens lezen! 40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren.
10506: - Franse tekeningen uit Nederlandse verzamelingen. Afbeeldingen + catalogus (2 boeken).N.a..v een tentoonstelling in Parijs en Amsterdam.
10507: - Jan Budding. Werken uit de periode 1955-1980.
10619: - Catechismus of chritelyke leering, verdeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de Catolyke Jeugd onder het Aartsbisdom, en alle Bisdommen der Provincie Mechelen.
1063: - Speer reloading rifle & pistol manual. Number 12.
10632: - Per auto door ons land.
10643: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Fünfter Jahrgang 1938.
10665: - Handschriften & incunabelen Rijksmuseum Twenhe Enschede.
1077: - Wokenplaten behoorende bij de uitgave Wolken, Wolkencodes, Hydrometeoren.
10850: - Theorie van het vliegen voor zweefvliegers. Hoofdstuk 2.
10867: - Der Vertrag über die Scaffung einer Währungs, Wirtschafts=- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Erklärungen und Dokumente.
10868: - Met spil en spoel.
10890: - Twee honderd jaar bevordering van proefondervindelijke wetenschappen, 1769-1969. (Uitgeg. T.g.v. het 200-jarig bestaan van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte).
6945: - Te voet en per fiets er op uit. Twaalf wandel- en fiets kaarten voor Twente met route beschrijving.(2e serie)
11003: - Heertje-Mandel Debat over de huidige economische problemen.
11064: - Van het Koper tot het Goud. Verzameling van heilwenschen en voordrachten voor Koperen, Zilveren, 40-jarige en Gouden Bruiloften.
11071: - Reünie-nummer Parade der profeten, literair tijdschrift. Nr. 183 van 30 uitgegevn exemplaren.
11085: - Denken-glauben-handeln. Almanach auf das fünfzigste Jahr des Furche-Verlags.
11089: - Ontluisterde mei 1940.
11094: - Over de predikant.
11114: - Waarom? Een bezadigd woord door een Katholiek.
11185: - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1931.
11186: - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdachttiende jaargang 1932.
11189: - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdnegentiende jaargang 1933.
11190: - Bloemlezing Delftsche studentenalmanak 1899-1925.
11191: - Gedenkboek, aangeboden aan Prof. Dr. Ing. H.C. Feldmann bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Technische Hogeschool te Delft.
11193: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 1920-1929.
11194: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 1940-1956.
11195: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 1967-1976.
11196: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.6.
11197: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.5.
11198: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.4.
11199: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.3.
11200: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.2.
11201: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.1.
11202: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.1.
11203: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.2.
11204: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.3.
11205: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.4.
11206: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.5.
11207: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.6.
11208: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.1.
11209: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.2.
11210: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.3.
11211: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.4.
11212: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.5 en 6 (in één band).
11213: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.1.
11214: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.2.
11215: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.3.
11216: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.4.
11217: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.5.
11218: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.6.
11219: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.1.
11220: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.2.
11221: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.3.
11222: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.4.
11223: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.6.
11224: - Tijdschrift voor geschiedenis. 35e jaargang, afl.1-2.
11225: - Tijdschrift voor geschiedenis. 35e jaargang, afl.3.
11226: - Tijdschrift voor geschiedenis. 35e jaargang, afl.5-6.
11227: - Tijdschrift voor geschiedenis. 36e jaargang, afl.1-2.
11228: - Tijdschrift voor geschiedenis. 36e jaargang, afl.3-4.
11229: - Tijdschrift voor geschiedenis. 36e jaargang, afl.5-6.
11230: - Tijdschrift voor geschiedenis. 37e jaargang, afl.1.
11231: - Tijdschrift voor geschiedenis. 37e jaargang, afl.3.
11232: - Tijdschrift voor geschiedenis. 37e jaargang, afl.4.
11233: - Tijdschrift voor geschiedenis. 38e jaargang, afl.3.
11234: - Tijdschrift voor geschiedenis. 38e jaargang, afl.4.
11235: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 12e jaargang, compleet.
11236: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 33e jaargang, compleet.
11237: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 16e jaargang, compleet.
11238: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 15e jaargang, compleet.
11239: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 14e jaargang, compleet.
11240: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 28e jaargang, compleet.
11292: - Avesta stainless acidproof heat resisting steels. Main catalogue. Catalogue No. 511.
1131: - Zwolle in de middeleeuwen. Onderzoekingen naar een vroeg-stedelijke samenleving
11428: - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. , Uitgegeven door het Koninkrijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
11431: - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. , Uitgegeven door het Koninkrijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
11444: - The Bristol Easton Road Band. Tour of the Netherlands september 1966. Souvenir brochure.
11445: - REO-klanken, jaargang 19, no. 5, december 1966. (Gezamenlijk orgaan van de fietsenfabrikanten Phoenix, Fongers en Germaan).
11448: - Stemmen over Amsterdam. Van Hildegaersberch tot Carmiggelt. Zeven eeuwen Amsterdam in dicht en ondicht.
11450: - Duden Bildwörterbuch. Band 3. Die Gegenstände und ihre Benennung. Umfassende Darstellung der Dinge unserer Umwelt in Wort und Bild. 368 zum teil mehrfarbige Bildtafeln. Register mit 25000 Stichwörter.
1148: - Tentoonstelling Overijssels Stadszilver. Zwolle 24-9 t/m 28-11-1976.
1149: - Tentoonstelling Overijssels Stadszilver. Enschede 17-12-1976 t/m 30-1-1977.
11491: - Driehonderd Jaar Korps mariniers. 1665 - 10 December - 1965. Een verslag in woord en beeld van de viering van het Driehonderjarig bestaan.
11526: - Encycliek Casti Connubii van onzen H. Vader Pius XI door de Goddelijke Voorzienigheid Paus Over Het Christelijk huwelijk.
11531: - Ik weet het. Verzameling huismiddelen. Meer dan 3000 raadgevingen en recepten.
11536: - Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw.
11537: - Berner Oberland. - Souvenir de l'Oberland bernois. Album vom Berner Oberland.25 planches photogr. Couleur.
1170: - 175 jaar Koninklijke Schouwburg 1804-1979.
1177: - Het Oversticht na 1945.: Stedebouwkundig / architectonisch / landschappelijk. Met foto's zwart wit van o.a K van Barneveld en G. Dekkers. In opdracht van het genootschap Het Oversticht.
1178: - Het Oversticht 1925-1975. Nog steeds in de bres voor de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel.
1179: - Het Oversticht. Winst en verlies 1925-1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan op 10 september 1950.
1181: - "Het kasteel Voorst; Macht en val van een Overijsselse burcht circa 1280-1362 naar aanleiding van een opgraving."
12: - Vrijmetselaar zijn. Beschouwingen van vrijmetselaren.
1216: - Emblemata amatoria. Afbeeldingen van minne emblemes d'amour (Amsterdam, 1611). Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door K. Porteman. Met een vertaling van de Latijnse disticha door A. Welkenhuysen.
1227: - Herder Lexikon. Symbole.
1238: - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der vereenigde volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan.
1249: - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
125: - Gevoelens, gedachten en stukjes uit het dagboek van Floortje Peneder.
128: - Isabelle de Charrière. Belle de Zuylen. Oeuvres complètes. Tome 6.
1294: - Maurits de Braziliaan. Tentoonstelling 7 april-17 mei 1953. Tentoonstellingscatalogus.
1326: - Klare wijn. Rekenschap over geschiedenis, geheim en gezag van de Bijbel.
1332: - Thorn, het witte stadje. Naar J. Houtmortels.
1340: - The world on paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
1346: - Moslims en Christenen in Nederland. Het religieuze aspect van de aanwezigheid van moslimse buitenlandse werknemers in de Nederlandse samenleving.
1360: - Wiewerd en zijn historie.
1378: - Gevelstenen in Enkhuizen.
1400: - Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad. Tweede jaargang 1943.
1402: - Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad. 1ste jaargang 1942.
145: - Bouwkundig weekblad Architectura. Jaargang 1941compleet.
1462: - Eine europäische Region. Euregio. Een europese regio.
149: - Expo on line. 7 Mostra Internazionale di Architettura Venezia. Include a CD with 40 interviews of diffrent architects.
1502: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1964, 79e stuk.
1504: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1962, 77e stuk.
151: - Nederland. (Fotoboek).
1514: - 7 eeuwen 's-Gravenhage 1248-1948.
1523: - Chemistry in wartime in the Netherlands. A review of the scientific work done by Dutch chemists in the years 1940-1945.
10442: - Le conseil d'état du grand-duché de Luxembourg. Livre jubilaire publié à l'occasion du centième anniversaire de sa création. 27 novembre 1856-27 novembre 1956.
1599: - Nieuwbouw informatica en collegezalen. Universiteit Twente.
162: - De schoonheid van ons land II.De steden. Met vele bijdragen.
163: - De Hollansche molen, vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Vijfde jaarboek 1953-1956.
165: - Coastal Command speurt, beschermt, valt aan. Verslag van het Ministerie voor Luchtvaart van de rol, die Coastal Command in den strijd om de hegemonie ter zee gespeeld heeft, 1939-1942.
1667: - Arnhem september 1944.
1700: - De kleine gids. Inleiding tot onze moedertaal.
1706: - Carnaval Oatmöske. Oet de Stichelton.
1721: - Peace Handbooks. Issued by the Historical Section of the Foreign Office. Vol. XV. Partition of Africa: British Possessions (I).
1732: - Kiek in de pot. Hedendaagse Overijsselse poëzie.
1748: - Grootboek van de tweede wereldoorlog, 3 delen. Dl.1. Van München tot Pearl Harbour. Dl. 2.Van Pearl harbour tot Stalingrad. Dl.3.
1749: - Sonnevanck 1908-1958.
1768: - Almelooooooo.
1820: - Scheps inventariseert. 2 delen.
1825: - Riddertijd. Dagelijks leven in de middeleeuwen.
186: - Singraven.
1862: - 100 jaar Semper Crescendo Oldenzaal. 1892-1992.
1867: - Essays über Naziverbrechen. Simon Wiesenthal gewidmet.
1894: - Finland en Karelië. Verzamelde opstellen.
1904: - 40/45 perspropaganda. Documentatiemap inhoudende herdrukken origineel formaat van dag- en weekbladen uit de bezettingstijd.
1963: - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
1966: - Engelbewaarder winterboek 79. Met bijdragen van Nel Bakker, Koos van Werinh, Ben Albach, Gerard Termorshuizen, Wim Wennekes, Jan Fontijn, Harry Hendriks en Jacques Klöters.
1981: - Almelo, een (tijds)beeld van een stad
2: - Haarlem. Heruitgave van een beschrijving uit 1844
2003: - "90 jaar Koninklijke Harmonie ""St.Joseph"", Oldenzaal."
2010: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Eeste jaargang nr. 21. Februari 1941.
2015: - Catalogus der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst in het gemeentemuseum te 's-Gravenhage,Zeestraat 65C, van 17 sept. tot half oct. 1922.
2020: - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster 1924-1984
2028: - Vijfentwintig jaar Vrij Nederland. Een beredeneerde bloemlezing ui het illegale en het na-oorlogse weekblad Vrij Nederland.
2029: - 's-Gravenhage Fotoboek samengesteld in opdracht van het gemeentebestuur
2035: - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Enige opstellen over de geschiedenis
204: - Das DP-problem. Eine Studie über die ausländischen Flüchtlinge in Deutschland.
2070: - Overijssels verzetsmonument 1940-1945.
2099: - Van Nederlands Oost-Indië tot Indonesië.
2104: - Grondslagen van de Nederlands-Indonesische Unie. Amsterdam, Nv. De Arbeiderspers / Wiardi Beckman Stichting.
2105: - Samenwerking na souvereiniteitsoverdracht. Amsterdam, Nv. De Arbeiderspers / Wiardi Beckman Stichting.
2112: - Verslag van het Congres-Indonesië gehouden door de Partij van de Arbeid op 7 Sept. 1946.
2136: - Verslag van het Landbouwcongres op 6 en 7 februari 1948 te Utrecht (inclusief het congresprogramma).
2140: - Ontwerp Agrarisch Programma van de Partij van de Arbeid. Ter discussie op het Agrarisch Congres 1952.
2142: - Congres Agrarische Politiek. Prae-adviezen. (Incl. en brochure met toelichtingen).
2143: - Verslag van het Tuinbouwcongres op 21 februari 1948 te Utrecht.
2183: - Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1949.1950.1478. Overdracht van de souvereiniteit over Indonesië.:Koninklijke boodschap. Ontwerp van Wet. Memorie van Toelichting.
2202: - Suriname, land van mogelijkheden. (Uitgeg. Door St. tot bevord.van investeringen in Suriname)
2210: - Groninger dag 1939. Tekst der Inleidingen welke zijn gehouden op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid op 18 maart 1939 in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen.
2239: - La Néerlande. Ëtudes générales sur la Géographie des Pays-Bas.
2248: - Toekomst Twente. Verslagenboek van het Symposium Toekomst Twente 23-25 juni 1966.
2250: - Gemeente Zwolle. Bijdragen over Thomas à Kempis en de moderne devotie. Uitgegeven t.g.v.de vijfhonderdste sterfdag van Thomas à Kempis (1491).
2251: - The Philippines. (about the American intention for independence of the Philippines). s.l.(interim international information service U.S.A.,US 1028 EN.].
2273: - Wegweiser durch Heidelberg und seine Umgebungen. Mit Plan von Stadt und Schloss.
2291: - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam.
2302: - Het stadhuis van Enschede. Geschiedenis en bouw. (blauwe versie).
2303: - Het stadhuis van Enschede. Geschiedenis en bouw. (groen-bruine versie).
2306: - De Lotgevallen van de Technische Hogeschool Twente in zijn tweede cursusjaar 1965-1966.
2320: - Tienmaal brood.
2330: - Catalogus der roerende zaken van het Mr.W.J.Engels van Beverfordefonds.
2338: - Zo was Overijssel. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht.
2351: - In de hoek waar de klappen vallen. 80 jaren katholieke vakbeweging van textielarbeiders in Goirle.
2353: - Kerkmuseum Janum.
2354: - Gids van het kerkmuseum Janum.
2357: - Indonesia Volume IV. Looking back over 1964. Ed.Min.of. Foreign Affairs Rep. Of Indonesia.
2386: - Fresh fields and polders new: the story of the Zuiderzee works.
2393: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Eeste jaargang nr. 24. Maart 1941.
2404: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Eeste jaargang nr. 23. Maart 1941.
2409: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Tweede jaargang nr. 18. december 1941.
2410: - Mecklenburgers onder Nederlandsche vlag, 1788-1796.
2411: - Schepen van het Zuiderzeemuseum.
2449: - Overijsselse portretten: Jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958.
2452: - Tien jaar Wieringermeer 1930/40. Het in cultuurbrengen en de sociaal-economische opbouw van de Wieringermeer.
2460: - Rond het IJsselmeer.
2461: - The Zuider Zee works. The work of half a century told in five minutes.
2462: - The Zuider Zee works. The work of half a century told in five minutes.
2463: - Ruimtelijke ordening in Nederland. 1. Algemene inleiding.
2465: - Ruilverkavelingen in het rivierengebied.
2477: - Overijssel in beeld 1993. (Fotoboekje).
2478: - De boerderij in het landschap. (Overgenomen uit de Prov.Overijsselsche en Zwolsche Courant).
2500: - Overijssel in beeld 1992. (Fotoboekje).
2560: - Gedrukt in Almelo. Letterproef Drukkerij Lulof.
2561: - De belangengemeenschap Twente-Oost Gelderland.
2567: - Overijssel. Hoe het bouwt - dikwijls goed - dikwijls fout.
2587: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en rayonindustrie in de Verenigde Staten.
2588: - Het boek van de kunstzijde.
2592: - Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975. opkomst, bloei en neergand van de Tilbugse familie-onderneming.
2597: - Textielhistorische bijdragen nr 30.
2602: - Perliton- und Perlitazolfarbstoffe auf Perlon. (Badische Anilin- & Soda-fabrik.
2626: - De Alouette III in de Koninklijke luchtmacht.
2639: - Plantenkaartjes voor Nederland 1:3.000.000 8 deeltjes, compleet.
2645: - Op de bres voor Overijssel's natuurschoon.
2680: - Kalimantan. (Reisgids)
2716: - Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1941 compleet.
2727: - Introduction à la Vie devote de Saint François de Sales, évêque et prince de Genève, Fondateur de lÓrdre de la Visitation Sainte Marie.
273: - Yearbook and guide to Southern Africa 1961.
280: - Bijdragen en mededelingenLVIII.
2819: - Van het duivelseiland verlost. De ontzettende ervaringen van een onschuldig verbannene.
2823: - Grieben Reiseführer Münster- und Emsland.
2830: - 1916-1941. Oostkust van Sumatra-Instituut.
2851: - De Nieuwe Gemeenschap. September 1934.
2864: - Voorontwerp Algemene Bijstandswet en de bijbehorende nota van Toelichting. 1. Algemeen deel. 2. Toelichting op de artikelen.
2865: - Bevrijdingsfeest. Handboekje Nationale Viering Bevrijdingsdag. Samengesteld onder auspiciën van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap.
2919: - Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung. Für Schule, Beruf und Haus.
2923: - "Wahrig Fremdwörterlexikon. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe mit den neuesten Fremdwörtren und Fachausdrücken. 30.000 Stichwörter met 40.000 Wortererkl"":arungen und 20.000 Etymologien."
2979: - Marnix Gijsen.
3006: - Singel 262. Vierentwintig biographieën.
3007: - De Hollandsche Molen. Jaarboekje 1971.
3009: - Dichters omnibus (13e t/m. 17e bloemlezing.
3012: - Singel 262. Tweeëntwintig biographieën.
3013: - Singel 262. Eenentwintig biographieën.
3024: - Schadelijke insecten op tropische cultures. "(Aangeboden door de Maatschappij ""Phytobie"" Den Haag."
3029: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
3031: - Het Salamanderboek. (Met de portretten van alle auteurs van wie werk in de salamanderreeks is opgenomen. Een volledige opgave van hun boeken met het jaartal der verschijning. Een korte levensbeschrijving of karakteristiek.
3047: - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van artikelen, reportages, essays, poëzie en tekeningen verzameld uit de tien jaargangen die verschenen van october 1945 tot october 1955.
3049: - Verzamelde en geselecteerde schrijfkunst. Enschede Boek 1980.
305: - Overzigt wegens de handelingen der Evangeliesch Lutersche Synode 1819-1843.
310: - Overzigt wegens de handelingen der Evangeliesch Lutersche Synode 1849-1858.
311: - Grunneger Aalmenak 1949.
3117: - Neue deutsche Erzähler. Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, Hofmannsthal, Ricarda Huch, Klabund und andere.
3124: - Richteren, en vertaling om voor te lezen.
3125: - Summa poetica. Griechische und lateinische Lyrik von der christlichen Antike bis zum Humanismus.
313: - Tot vermaak en voordeel. 175 jaar Groninger Boekverkopers College.
3138: - Schreibers kleiner Atlas der Schmetterlinge und Raupen (Volume 1 and 2).
3141: - Comptes rendus du Congres International de Géographie Amsterdam 1938. Dl.2. Travaux de la Section IIIC Géografie Colomiale.
322: - Fryske studzjes. Oanbean oan Prof.Dr. J.H. Brouwer op syn sechstichste jierdei 23 augustus 1960.
3273: - Five European Conventions (II-XII-1953).
3274: - Beknopt Handboek van de Raad van Europa.
3276: - Cinq Années D'Europe. 5.V.1949- 5-V.1954.
3277: - Thr council of Europe and the Schuman Plan.
3315: - Almanak van de Deltsche studentenbond voor 1938.
3324: - Bijenteelt. Maandschrift voor de Bijenteelt, jaargangen 1977 t/m 1981. Ingebonden in twee banden.
3342: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1949. 64e stuk.
3463: - Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger in den strijd tegen Japan. Uitgege. I.o.v. sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdeelen.
3476: - Cramignon. Bijdragen tot de Limburgse volkskunde.
3514: - Pocket edition of the statistical abstract of the Netherlands Indies 1940. (Uitg. Dep. Of Ec. Affairs, Central Bur. of Statistics).
3534: - Vuistvogels en aanwachters. Tentoonstellingsgidje over aspecten van de valkerij in het museum voor wildbeheer van 12 april tot 12 oktober 1975.
3540: - Vogels van Amsterdam.
3573: - Europese Unie. Verdragteksten. (Band 1, deel1).
3583: - Onder de 'ZWO-Bannier'. Opstellen aangeboden aan Dr. J.H. Bannier, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
9356: - "Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan op 28 augustus 1938 van de N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ""Rotterdam""." (Het boek is eigendom geweest van A. Verschor die originele foto's van het diner tgv het jubileum, heeft toegevoegd, waarop hij zelf ook is te zien).
361: - Techniques & architecture. International review of architecture and design. Octobre/novembre 1986. (En français et anglais. In French and English).
369: - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
3708: - Kalevala koru oy. (Contains 387 black-and-white pictures of Kalevala juwelery
372: - Roseboek van de muiterij.
3806: - D. Joh. Alberti Bengelii Gnomon Novi testamenti, in quo ex natva verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicator. (secundum editionem tertiam (1773), denuo recusus.
40: - Pilot chart of the North Atlantic Ocean.(97x66cm., folded in 8, issued august 1940, with forbidden cobat areas).)
4009: - A.A.G. bijdragen 19. C.Baars. Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de 17e en 18e eeuw. F. daelemans. Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek.
4036: - Het Duitsche witboek. Documenten over de laatste fase van de Duitsch-Poolsche Crisis. Getrouwe en onverkorte geautoriseerde vertaling.
4041: - De bevrijding van Europa. In 200 unieke kleurenfoto's.
4109: - Toen... 1940-1945. (Verschenen ter gelegenheid van de nationale herdenking in 1960).
416: - Getting the most out of your Lathe.
423: - Woerl Reisehandbuch Grossherzogtum Luxemburg.
4249: - De Nike Hercules in de Koninklijke luchtmacht.
4268: - De Nederlandse Antillen. De Staatsregeling. Het reglement voor de Gouverneur. De defensiewet. De Eilandenregeling.
4316: - Tot dankbaarheid geknoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
4360: - Een beladen vlucht. Eindrapport Bijlmer Enquête.
437: - Fleur en interieur. Catalogus van de tentoonstelling van antieke en moderne interieurs met daarbij behorende bloembouquetten.28 april-5 juni 1951.
4388: - A course in miracles. Text, Workbook for students, Manual for teachers.
4433: - Een halve eeuw homoeopathie in Nederland 20 maart 1899-20 maart 1949.
4463: - Report by the Supreme Commander to the combined Chiefs on Staff on the Operations in Europe of the Allied Expeditionary Force. 6 June to 8 May 1945.
4475: - Je was er niet bij. Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945.
4499: - Indonesië en de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. (januari 1946-september 1947.
4535: - Dunia Modern 32 buah karangan tentang ilmu alam, tehnik, perniagaan, ilmu sedjarah, sosialekonimi, dll.
4538: - Nieuw-Guinea als probleem van het Nederlandse volk. (Rapport van de commissie voor internationale zaken van de oecomenische raad van kerken in Nederland).
4570: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1950. 65e stuk.
4591: - Hulsink aajt vedan, al meer dan 40 jaar.
4611: - Nederland's grootheid. Map met 9 nationale gebeurtenissen als Waterloo, Chatham, Nw. Amsterdam, the Turfschip van Breda, e. a., met beschrijving en prenten.
4636: - Indonesië in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties (maart-october 1948).
4637: - Indonesië in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Februari- December 1949)
4677: - De regeering besluit tot mobilisatie "[Maandblad van de documentatiegroep '40-'45; September/oktober 1988 (nr. 271)."
4691: - Nederlands openluchtmuseum. Gids 1979.
4694: - Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830-1950.
4695: - Blasters' handbook. A manual describing explosives and practical methods of using them.
4697: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 28. Inhoud: Verslag over het jaar 1902, met bijlagen.
4701: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 38, december 1907. Inhoud: Bijdragen tot de kennis der Flora van Nederlandsch West-Indië, deel 1. Eerste uitgave van het Eeden-fonds.
4709: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 23. Inhoud: Batik-kunst, kleine opstellen door F.W. van Eeden, samenstelling van één honderd indische voedingsmiddelen, naamlijst indische gewassen.
4710: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 18, juni 1898.. Inhoud: Verslag over het jaar 1897, met bijlagen.
4712: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 36. Inhoud: Verslag over het jaar 1906, met bijlagen.
4713: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 34. Inhoud: Verslag over het jaar 1905, met bijlagen.
4714: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 33. Inhoud: Verslag over het jaar 1904, met bijlagen.
4721: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 30. Inhoud: Verslag over het jaar 1908, met bijlagen.
4722: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 4 en 5.
4739: - 100 jaar congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest. 75 jaar Udens Retraitehuis.
4823: - Im inneren Kreis. Erinnerungen einer Kommunistin in Deutschland 1920-1933.
4881: - Die letzten Habsburger in Augenzeugenberichten.
4916: - Twentsche Almanak. Voor de jaren: 1932, 1933, 1937, 1943, 1946 en 1948.
492: - Varia Historica aangeboden aan professor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
4944: - Wat is dialectisch materialisme?
4971: - Arbeiterleben um 1900.
4975: - Halen en vieren. Uitgegeven t.g.v. het 10 jarig bestaan van de Twentse Schouwburg.
4987: - Duitse tekeneingen uit de 19e eeuw. Tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen 14 jli-26 augustus 1973.
5041: - liber usualis missae et offficii pro dominicis et festis cum canto gregoriano ex editione vatacana adamussim excerpto et rhytmicis signis in subsidum cantorum.
5111: - Vakmanschap is meesterschap.
5121: - Zuid-Afrika's traditie. Een kort overzicht van kunst en cultuur in de republiek van Zuid-Afrika.
5183: - Dit vroeg Indië. Indië's wenschen vastgelegd tot op het moment waarop de Japanners kwamen.
5247: - Rubens. Eine Skizze seines Lebens und Wirkens. Mit acht farbigen Wiedergaben nach seinen Hauptwerken.
6940: - Grieben Reiseführer Österreich 1951. Mit 16 farbigen Karten, 22 Kartenskizzen und 21 Abbildungen.
5818: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 6.
5298: - Vijf jaar ondergrondse strijd. (Boek alleen bestemd voor 2000 personen die gedurende de oorlog intekenden, dit is nr. 254).
10099: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1926.2e reeks - 19.
5409: - Handbuch für Fremdenverkehr Schweiz. Wegweiser für Kur, Reise und Erholung zur Förderung des deutsch-schweizerischen Reiseverkehrs.
551: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Erster Jahrgang 1934.
553: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1910.2e reeks - 2.
5542: - Den Haag vandaag en gisteren.
560: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1930.2e reeks - 23.
5654: - De Gemeenschap. April 1941.
5655: - De Gemeenschap. April 1939.
5656: - De Gemeenschap. Maart 1939.
5715: - Vijf en twintig jaar LKG.
573: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1946.2e reeks - 37.
575: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1948.2e reeks - 39.
5799: - Voor driehonderd jaren Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis, 1571.
580: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1953.68e stuk.
5800: - Voor driehonderd jaren Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
581: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1955.70e stuk.
582: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1956.71e stuk.
585: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1959.74e stuk.
5859: - Euregio. Der Raum zwisschen Rhein-Ems und IJssel. Het gebied tussen Rhein-Ems en IJssel.
587: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1961.76e stuk.
588: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1963.78e stuk.
590: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1965.80e stuk.
591: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1966.81e stuk.
592: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1967.82e stuk.
593: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1968.83e stuk.
594: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1969.84e stuk.
595: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1970.85e stuk.
596: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1971.86e stuk.
598: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1973.88e stuk.
599: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1976.91e stuk.
6045: - Burma Air Victory. December 1943....june 1945. (Edited by Eastern Air Command).
6057: - Tentoonstelling t.g.v. het derde eeuwfeest van het seminarium der remonstrantse broederschap in de Lakenhal te Leiden, geopend op 29 october 1934.
6062: - Vierwaldstättersee. (19 farbphotos).
6081: - Zending in Nederland. Bundel opstellen over de missionaire roeping van de gemeente.
6164: - De sexuele zeden en gewoonten der volken in de loop der tijden. Drie delen in 1 band.
9758: - De Nieuwe Gemeenschap. 2e jaargang nr.5.
6240: - Bloemlezing uit het werk van W.H.Dingeldein. Opstellen en werkstukken van Heemkunde Denekamp.
632: - Krishnamurti, zijn jeugd, zijn leven en zijn denkbeelden.
6335: - Het nachtfeest van Venus(Pervigilium Veneris (Vertaald door Nico van Suchtelen, met houtsneden versierd door Pam G. Rueter, uitgegeven voor de leden van de Wereldbibliotheek, niet in de handel).
6343: - Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1858, no. 1-139.
6345: - Lustrum-uitgave van de vereeniging van surnumerairs en commiezen ter directie der registratie en domeinen, 1926-1936.
6381: - Gegevens Huwelijksrecht Europa. Beknopt overzicht van de voornaamste gegevens van het huwelijksrecht van de staten van Europa en van het kerkelijk huwelijksrecht.
6432: - Torquay and South Devon.
6434: - North Cornwall.
6435: - The Lake District.
6436: - Pwllheli and North Wales (Southern Section).
6437: - Ilfracombe. Barnstaple, Bideford, North-West Devon.
6438: - North Wales (Northern Section).
65: - Koka shastra en andere geschriften uit India over de liefde.
6626: - Oud-Nederland. Veilingcatalogus van geteekende en gegraveerd stads- en dorpsgezichten, plattegronden, kaarten, boeken en pamfltten, te houden in Amsterdam bij Frederik Muller en Co. in 1906.
6632: - Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten &c. &c van de heerlykheid Nieukoop en Noorden. Op nieuws herdrukt na de origineele stukken en schriften in de jaare 1756. Facsimile naar de oorspronkelijke uitgave vqn 1756.
6642: - Handboek van de padvinderij voor meisjes in Nederland.
6769: - Auf neuen Wegen. 5 Jahre fortschrittlicher Deutscher Film. (Zum 5jährigen Bestehen der DEFA).
6820: - Chinesisch-Deutsches Wörterbuch.
6823: - Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling.
6907: - 1720-1970 (t.g.v. het 250 jarig bestaan van R. Mees & Zoonen.
6938: - Indonesië. De waarheid omtrent 1965. Suharto staat terecht.
6966: - Zeven jaar Republik Indonesia.
6988: - Het boek Judith, zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873.
7092: - In kannen en kruiken. Nederlands gebruiksaardewerk van de elfde tot de zestiende eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
11083: - Das Buch der Expo. The book of the Expo.Erinnerungsbuch der Schweizerischen Landesausstellung Lausanne 1964.
7125: - Grieben originelle und beliebte Museen in Deutschland.
7138: - Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar.
7206: - Zuid Limburg in een oogopslag. Officiële Reis- en wandelgids.
7225: - Miscellanea Dantesca. Edita dalla società Dantesca nei Paesi Bassi nella ricorrenza del settino centanario della nascita del somme poeya.
736: - Twente van binnen uit.
743: - Jaarboek Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1950-1953.
747: - Jaarboek Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1923-1928.
7474: - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
7494: - The spirit of freedom. The war in Ireland.
750: - Jaarboek Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1929-1935.
751: - Jaarboek Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1936-1940.
753: - Jaarboek Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1941-1949.
764: - Bosbescherming. Deel 1.
7657: - Deutscher Geist. Ein Lesebuch aus zwei Jahrhunderten (2 Bände).
766: - Uit het leven en werk van W.H. Dingeldein.
773: - Lieve lust. Erotische verhalen door vrouwen geschreven.
774: - Handleiding voor de bezoekers van de biologische tentoonstelling t.g.v.het 25-jarig bestaan van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging.....22 t/m 29 mei 1926 ....Amsterdam.
7770: - De kerk en de Pinkster groepen. Herderlijk schrijven van de generale synode van de Ned.Herv.Kerk.
7799: - Aeronautical History in Pictures.
7805: - Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven. Reclameboekje NS met vele toeristische foto's.
7807: - Het rassenvraagstuk. Herderlijk schrijven van de generale synode van de Ned.Herv.Kerk.
7822: - The chronography of Bar Hebraeus. (Syriac).
7830: - Toeristische atlas van Nederland.
7870: - Wereldatlas in losse delen in 1 band samengebracht.
5775: - Fotokroniek 1949 van 1 November 1948 tot 1 November 1949.
793: - Verzen bij de vleet, gevangen bij het vissen naar dicht en rijm op de wateren en langs de oevers van de voormalige Zuiderzee.
7963: - "Rede uitgesproken door de directeur van de Handelsvereeniging ""Amsterdam"" 1n 1929 t.g.v. het vijftig jarig bestaan van de Vereeniging." (met foto's van de vestigingen in Indië).
7999: - Mondriaan. Tentoonstellingscatalogus Gemeentemuseum Den Haag 10 februari-12 april 1955.
8: - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java
3650: - Kees Verwey. Tentoonstellingscatalogus Enschede16 nov.-12 jan. 1969.
8010: - Nouvelles images 25 jaar. Catalogus van de jubileumtentoonstelling bij de viering van het 25-jarig bestaan van Galerie Nouvelles Images, 6 september t/m 16 october 1985.
8028: - Musée Royal de la Haye (Mauritshuis). Catalogue raisonné des tablaux et des peintures.
2908: - Rede en eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948.
2904: - Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. (Tekst 1953).
2778: - Sint Bernulphus-Gilde. Verslagen nieuwe reeks III. Verslag over de jaren 1913-1916.
9757: - De Nieuwe Gemeenschap. October 1934.
8081: - Vincent van Gogh. Zelfportret in brieven en schetsen.
2585: - Gemeente Wierden. Beeld van de ontwikkeling der gemeente Wierden. Uitgegeven t.g.v.het afscheid van Mr.E.D.Maaldrink als burgemeester op 30 juni 1973.
2584: - Herstelplan Bergkwartier. Schets voor herleving van historische schoonheid.
8106: - Henri de Toulouse-Lautrec. Ausstattungskatalog Ingelheim am Rhein 4.Mai-3.Juni 1968.
8142: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1945.2e reeks - 36.
1044: - Stukken betrekkende de vaststelling van bepalingen voor het provinciaal archief en de provinciale bibliotheek en van ene instructie voor den archuvaris-bibliothecaris der provincie door de G.S aangeboden aan de Staten der Provincie Friesland in hunne buitengewone vergadering van 1858.
8152: - Dreissig neue Erzähler des neuen Russland.
8154: - De Gemeenschap. Januari 1939.
817: - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
8189: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Zweiter Jahrgang 1935.
8190: - Het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus. Willibrord vertaling. Uitgave voor het gezin. Onverkorte tekst met verklarende inleidingen en aantakeningen.
8237: - De val van het Sovjet-rijk. 18 dagen wereldgeschiedenis.
8342: - Bedeutende Frauen unseres Jahrhunderts. Marie Curie, Käthe Kollwitz u.v.a. (Ganzschriften für die Schule)
8344: - Weltkongress der Frauen. Berichte, Diskussionen (Auszüge), Dokumente. Kopenhagen 5. bis 10. Juni 1953.
835: - Rekening van Gosen van Raesfelt, de jonge, Drost van Twenthe over de jaren 1567-1572. Deel I.
8365: - Cards on the table. An interpretation of Labour's Foreign Policy.
8414: - Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de opvattingen in Nederland omtrent de plats van de overzeesche gebiedsdelen in het koninkrijk.
8470: - Vredes- en volkenbondstentoonstelling uitgaande van de Nederlandsche vereeniging voor Volkenbond en Vrede te 's-Gravenhage, van 7 februari tot 6 maart 1930, in de grafelijke zalen (Ridderzaal) aldaar.
8550: - Vrijmetselarij. Uitgegeven i.o.v. het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
8628: - Frontlinie. Het bombardement van Groot Brittannië 1940-1941. Het officiële verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittanië.
8655: - "Signaal. Selecties uit de speciale uitgaven van de ""Berliner illustrierter Zeitung""in de jaren '40-'45, gewijd aan de Duitse oorlogspropaganda." Propaganda die de wereld noodlottig werd.
8656: - De zin der geschiedenis. Lustrumbundel uitgegeven vanwege het gezelschap van Christelijke historici in Nederland.
10902: - Het Fordsiesteem, of: de lopende band aan de macht. Een bedrijfsverslag over de Ford-fabriek te Amsterdam.
8678: - Nederlandse Historische Bronnen, Deel 1. 1979. Uitgg. door het Ned. Hist. Genootschap.
871: - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H.Schaper.
8725: - Braunbuch Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik. Staat, Wirtschat, Armee, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft. (Durch der deutschen Justiz besclagnahmt Frankfurter Buchmesse 1967).
8752: - Geuzenliedboek. Derde vervolg voorjaar 1945.
8762: - Tot ziens in Mokum. Brieven van Flip Slier uit werkkamp Molengoot (april 1942-oktober 1942).
8784: - De Prins der geïllustreerde bladen. Juli 1911-januari 1912.
8792: - Een reis naar Indië.
882: - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken.
9204: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 7.
8827: - Vooruitgang door afzonderlijke ontwikkeling.
8834: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Sechster Jahrgang 1939.
8845: - Hoorn in beeld. Zes fotografen en hun visie op Hoorn.
9081: - Signaal, je werk, je geweten.
8912: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Siebter Jahrgang 1940 und Register.
8924: - Grondslagen. Anarcho-syndicalistich tijdschrift, jaargang 1 t/m 4, 1932 t/m 1935, in 2 delen.
8946: - De ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer.
8952: - Tentoonstelling Literatuur over Amsterdam 5 mei 1945-1 jan. 1948, gehouden in het Koninklijk Paleis te Amsterdam januari 1948.
9045: - Ecclesia docens. De encycliek Casti Connubii van 31 december 1930 over her christelijk huwelijk.
9059: - Het Textiel ABC.
9076: A, MR. H. VAN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte. Over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
908: - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
910: - West-Frieslands oud en nieuw. 44e bundel van het Hist. Genootschap 'Oud Friesland'.
9192: - De Gemeenschap. September 1938.
1528: - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp.
911: - De NF-5 in de Koninklijke luchtmacht.
9191: - De Gemeenschap. Juli 1928.
9126: - Rapport van de commissie voor het koloniale werkprogram ingesteld door het partijbestuur van de S.D.A.P.
9128: - De Nieuwe Gemeenschap. 2e jaargang nr. 11.
9129: - De Nieuwe Gemeenschap. 2e jaargang nr. 10.
9135: - De Gemeenschap. Februari 1941.
9145: - Een eeuw roomse opvoeding in Amsterdam 1845-1945. Schets van de werkzaamheden der broeders van de onbevlekte ontvangenis der heilige maagd Maria.
9151: - Terug in het vaderland. (Tgv de terugkeer van de koninklijke familie in Nederland na de Tweede wereldoorlog).
9161: - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de Psalmen. II. De liederen van de opgang. De Psalmen 120-134.
917: - Jahrbuch des Schweizer Alpenclub. Vierundfunfstigster Jahrgang 1919.
9190: - De Gemeenschap. Mei 1938.
9201: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 1.
921: - Liederenbundel voor den cursus 1933-1934. (Vereeniging tot verbetering van den volkszang).
9215: - Printbybel met 246 voorstellingen des Ouden & Nieuwen Testaments A.D. 1698.
1513: - Jonge monumenten in Overijssel: parken en buitenplaatsen.I. Twente.
9254: - Het leidstersspoor.
9258: - The constitution and laws of the Grand Lodge of Atient Free and Accepted Masons of Scotland.
9261: - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (jaargangen1946-1950, meer is niet verschenen)
9266: - Biblische Geschichte für die Jugend. 3 Teile in einer Band) Zweiter Theil. Die Geschichte des neuen Testamentes. Dritter Theil. Fortsetzung der Geschichte des neuen Testamentes. Vierter und letzter Theil. Die Apostelgeschichte.
9296: - Het padvindsters spelenboek. Supplement.
1511: - Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Gebiedsbeschrijving Salland.
9321: - Gedenkboek van de Vereniging Hendrick de Keyser. "Oud-hollandsche bouwkunst en haar behoud. (Uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan der Vereeniging ""Hendrick de Keyser"", tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928."
10886: - 't Geslacht/de geboorte/plaets/ tijdt/ leven/ en de wercken van Karel van Mander, schilder/ en poeet/ mitsgaders zijn overlijden, ende begraeffenis.
9340: - Resorts of the Catskills. Essays by Alf Evers, Elizabeth Cromley, Betsy Blackmar and neil Harris.
9346: - Wonen in beeld 95-96.
9364: - International competition for arc+/canson 1994.
9448: - Druidism.
9474: - Vragen en antwoorden. Officiële vakopleiding voor de tabaksdetailhandel.
9481: - Stonehenge and the summer solstice. Part 1. The druid order Dawn Ritual. Part 2. High noon ritual.
9483: - The ceremony of the Autumnal Equinox.
9488: - The ceremony of the Spring Equinox.
9498: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Vierter Jahrgang 1937.
9503: - The Druid Order. Druids ancient and modern.
9509: - The Druids. Fundamental principles of Druid teaching.
952: - 3 jaren Indisch natuurleven. 11e verslag (1936-1938) van de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming.
961: - Nachkriegskapitalismus. Eine Untersuchung der Handelsredaction der Frankfurter Zeitung. (Sonderausgabe).
9624: - Van Raadhuis tot Gemeentehuis. Gemeente Denekamp.
9631: - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de Psalmen. I. De lofzang. De 'Hallel' Psalmen 113-118.
9632: - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de Psalmen. III. De koning komt. De Psalmen 90-100.
9670: - Bundel opstellen van oud-leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. de Voouys.
9710: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXIX.
9714: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel XCIII.
9716: - Gelders oudheidkundig contactbericht. Deel 10 t/m 74.
9718: - De Gemeenschap. October 1937.
9733: - Gedenkboek uitgegeven ter eere van het vijftig-jarig bestaan der vereeniging 1874-1924.
9803: - Die Voortrekkermonument Pretoria. Amptelike Gids.
9839: - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis. Aangeboden aan Prof. Mr. B.H.D. Hermesdorf.
9860: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Dritter Jahrgang 1936.
9866: - Twickel. Behoud van een cultuurmonument.
9868: - Regelingen, fondsen & instellingen bij Stork.
994: - Wie overwint... Het openbaring van Johannes.
9952: - Mr. Jan de Vries. Liber Amicorum.
5821: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 3.
3505: - Im Maien. Dasneue Singebüchlein des deutschen Bundes für naturgemässe Lebens- und Heilweise.
3641: - Twente, in proza en poëzie. Bloemlezing.
3643: - Charles Joseph Fürst de Ligne. (Exibition catalogue in German)
10399: - 25 jaren PUEM 1916 - 1941.
3657: - Verzamelinventaris van de archieven van het voormalige Waterschap Vollenhove 14e eeuw-1964. (drie banden).
10207: - Triumphs of engineering. A record of great modern achievements in man's difficult and dangerous conquest of nature.
6283: - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Jehuda Aschenasy bij zijn 65e verjaardag.
7316: - R.K. Staatspartij. Algemeen staatkundig program en daarbij behorende toelichting.
6182: - Henk eerste lustrum. Vijf jaar Hengelose Enschedeze kunstenaars balangenvereniging.Met werken van 45 leden.
4784: - Paterswoldsemeer. Ontwikkelingsplan voor de rekreatie.
4567: - Toepaste taalwetenschapin artikelen. Nederlands al tweede taal (Jaargang 1985, nummer 2).
3876: - Een boodschap gevangen in menselijke taal (Van exegese tot verkondiging, 4.
3801: - Het lijfboek van de moderne vrouw.
3936: - Stichting tot behoud van het nederlandse orgel. Diverse publicaties.
9134: - Papoealand. Noor Nieuw-Guinea. Het arbeidsveld van de Utrechtsche zendings-vereeniging.
686: - Die Schlachten an der Marne 6. bis 12. September 1914.
613: - Hundert Jahre Hessisches Staatsbad Bad-Nauheim, 1835-1935.
5572: - "Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte - Annuaire de la Societe Suisse de Prehistoire et d'Archeologie - Annuario della Societa Svizzera di Preistoria e d'Archeologia. Band/Volume 60/1977;61/1978;62/1979;65/1982."
4991: Q.X. - Herinneringen van een Adelborst.
3346: - Over het lezen van de H.Schrift.
5969: G.W.V. - Weer een jaar dichter bij Hem - Bijbels dagboek.
6348: AA, MR.H. - Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798. I. Stukken van algemen aard. De gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis.
1124: AAFJES,BERTUS. - Een voetreis naar Rome. (Poëzie).
2872: AAFJES, BERTUS. - De tooverfluit. (vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn).
1561: AALBERS,MR.P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland, 1795-1850.
6789: AALBERS, W. - Amateurs door Indonesië. Een verslag van een luxe reis met rugzak door Java en Bali.
8529: AALBERSE, PROF.MR.P.J.M. ET AL. - Dr. Nolens.
8269: AALDERS, DR.W.J. ET AL. (RED.). - Stemmen des Tijds.Nov. 1937. Met o.a. bijdragen door P.A. Diepenhorst, A.H.Colijn (de Carstensz-expeditie)
5037: AALDERS, DR.W. - Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof.
10885: AALDERS, DR. G.CH. - De Goddelijke openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis.
11305: AALDERS, PROF.DR.W.J. - Handboek der ethiek.
2092: AALDERS, G. E.A. - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten mat Nazi-Duitsland
10598: AARE, I. ET AL - Celojums. 17-21-07-1993. Garciems.
359: AARTS, C.J. ET AL. - Verboden boeken. Verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters.
1670: AARTS,H. ET AL. - Tussen kermis en carnaval vertier in Overijssel.
948: ABELS,P ET AL. - Van verhaal naar verhaal rondom Enschede. Twee fietsroutes met literaire routebeschrijving.
214: ABENDANON, E.C. - Geologische en geografische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910). Midden-Celebes expeditie. Deel 1. Met 8 fotogravures, 138 fototypiën en 31 tekstfiguren.
6807: ABENDANON, E.C. - Geologische en geografische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910). Midden-Celebes expeditie. Deel 3: Palaeontologie van Dr. G.J.Hinde en G.F.Dolfius, Petrografie van Dr. W.F.Gisolf. Met 26 platen fototypiën en 9 tekstfiguren.
11304: ABENTDROTH,W. - Ein Leben inder Arbeiterbewegung. Gespräche, aufgezeignet und herausgegeben von B.Dietrich und J.Perels.
6737: ABICHT, L. - Mensen in Israël en Palestina. Eén maat en één gewicht.
4296: ABMA, G. - Geloof en Politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871)
6901: ABMA, E. ET AL. - Boer en Coöperatie in Zelhem. Een sociografische studie.
1312: ABMA, DRS. G.(EINDRED.). - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Deel 1. Compendium en alfabetich gedeelte A-N.
691: ABRAHAMSE, J. EN H. KONING - Schiermonnikoog. Van Westerstrand tot Willemsduin.
320: ABRAHAMSE, J. ET AL (RED.). - Noord-Friesland buitendijks.
5444: ABRAM,I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
3940: ABRAM-ROSENTHAL, R. - Antisemitisme.
3587: ABRAMOWSKI, R. - Das Buch des betenden Volkes & Das Buch des betenden Gottesknechts: Der Psalmen erster Teil & Der Psalmen zweiter Teil. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 14 & 15.
3522: ABU-LUGHOD, L. - Veiled sentiments. Honor and poetry in a Bedouin society.
5589: ACHTERHUIS, HANS. - Filosofen van de derde wereld.
614: ACKERE,J.VAN. - Inwijding in de meesterwerken van het klavier.
5000: ACKERMANN,W. - Vlucht met Elisabeth.
4787: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de Kerkgeschiedvorsching en Kerkgeschiedschrijving.
8064: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - In het land der vreemdelingschap. Zangen des geloofs naar Philip Phillips.
4703: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Neerbosch' Zangen. Tweede bloemlezing voor gemengd koor. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
4562: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste bloemlezing voor gemengd koor.
136: ADAMA VAN SCHELTEMA, DS. C.S. ET AL (RED.). - De Christelijke familiekring uitgegeven door de Nederlandsche zondagsschool-Vereeniging. Jaargangen 1871 t/m 1873.
6543: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Charles George Gordon. Beknopte schets van een ongeëvenaard heldenleven.
6866: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Londen. Een dramatisch gedicht.
926: ADAMA ZIJLSTRA,MR.A. - Vaar Wel Scheveningen! Bonte herinneringen aan een badplaats.
5998: ADAMS,M. - Seksguerilla. (Erotische verhalen).
9486: ADAMS, S. - The Barbizon School & the Origins of Impressionism.
8116: ADANG, M.E.A. (RED.). - Met eigen ogen. Opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aan Hans L.C. Faffé.
10448: ADBURGHAM, A. - Shops and shopping 1800-1914.
10444: ADELAAR, D. ET AL (SAMENSTELLING EN REDACTIE]. - Apollinaire. Woordvoerder van de avantgarde. Tentoonstellingscatalogus.
7622: ADLER, M.J. - Aristoteles voor iedereen. Filosofie vanuit ons gewone gezonde verstand.
623: ADORNO, TH.W. - Eine Einleitung in die Musiksoziologie.
7623: ADORNO, T.W. - Eingriffe. Neun kritische Modelle.
780: ADORNO,T.W. - Stichworte. Kritische Modelle 2.
3915: ADORNO,T.W. - Kritische modellen. Essays over de veranderende samenleving.
4169: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd. Een boek over mensen. (tgv 25-jarig bestaan).
10421: ADRIANI ENGELS,M.J. - Honderd jaar sport.
5695: ADRIANI ENGELS, M.J. E.A. - Nacht over Nederland. Journalistieke rapportages van vijf bezettingsjaren 1940-1945. Met een omslagteekening van Kees Bantzinger, Titelplaat van Maarten Toonder en 25 teekeningen van Peter van Reen.
1311: AENOLDI, F. - Met pijp en stift. Handleiding voor de grimeerkunst.
5204: AËRO-DILETTANT. - "Het Maanprobleem: opgelost, het vraagstuk der oceanen en continenten onzer ""tegenwoordige"" aarde: verklaard. Etc etc." Met 23 afbeeldingen en figuren.
1061: AERTS, J. PROF.DR., ET AL. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Deel 1 (A-B), 2(C-E), 3 (F-H), 4 (H-L), 5 (L-M) en 6 (N-PO).
6265: AESCHYLUS. - The Oresteian Trilogy. (Translated by Philip Vellacott).
4901: AFANESJEV,A. - Verhalen voor het slapen gaan. Verboden Russische volksverhalen.
6414: AFEK, Y. - Israeli humor and satire.
5304: AGT, J.F. VAN. - Synagogen in Nederland, gefotografeerd door Willy Lindwer.
2724: AGT, J.F. VAN. E.A. - Nederlandse monumenten in beeld. Noord-Brabant, Limburg.
6937: AHEE, A.C. VAN. - ...Maar zijn hart is hier achtergebleven. Reisherinneringen in Indonesië.
9746: AHL, H. - Literarische Portraits. (Mit 28 ganzs. Portr. auf Bilds. sowie 7 Porträtzeichn. v. B[enedikt] F[red] DOLBIN u. Olaf GULBRANSSON im Text).
4318: AHLBERG,H. - Architect Gunnar Asplund.
11380: AICELIN, H.ET AL (HRSG.). - Naturwissenschaft und Theologie.
5878: AICHELIN, H. - Religie thema van morgen.
3179: AKEN, PIET VAN. - De duivel vaart in ons.
3180: AKEN, PIET VAN. - De duivel vaart in ons.
3181: AKEN, PIET VAN. - De hoogte werkers.
3182: AKEN, PIET VAN. - Het hart en de klok.
3187: AKEN, PIET VAN. - De blinde spiegel.
8099: AKEN, P.VAN ET AL. - Zes vlaamse novellen (P.van Aken, L.P.Boon, H.Claus, J.daisne, H.Lampo, P. van Lishout).
5791: AKERLAKEN, A.M. VAN. - De Pieterskerk te Utrecht. De best bewaarde vroeg-romaanse zuilenbasiliek in Nederland.
10205: AKHILANADA, SW. - Hindoe psychologie en haar waarde voor het Westen.
166: ALBACH, BEN - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch toneelleven in de 18e eeuw.
7000: ALBACH, B. - Het huis op het plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg.
11087: ALBERT, H. - Theorie en kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
2892: ALBERTINI, R. VON. - Dekolonisation. Die Diskussion über Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960.
4379: ALBERTS, DR.A. - Koning Willem III.
4378: ALBERTS, DR.A. - Koning Willem II.
692: ALBERTS-HOFMAN,J. - Liesterkrallen. (Gedichten in het Drents).
6925: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild. Roman.
8285: ALBERTS, PROF.MR. DR. W.J. - De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente.
4623: ALBRECHT-CARRIÉ, R. - Europe after 1815.
11413: ALBRIGHT, W.F. - The archaeology of Palastine. A survey of the ancient peoples and cultures of the holy land.
4905: ALDERS, J.C. - Bouw je eigen sterrekijker.
9776: ALDERS, R. - Mijn draad houdt de kralen bijeen. Dichter bij jou.
3790: ALDRED,C. - Het Land der Farao's. De Beschaving van het Oude Egypte.
4861: ALEMANN, C. VON. - Das nächste Jahrhundert wird uns gehören. Frauen und Utopie 1830-1840.
11379: ALÉRÈS, R.M. - Sartre.
2165: ALERS, H.J.H. - Rubberplantage. Roman.
6175: ALETRINO, L. - In naam der liefde... Frankrijks TribunauX d'Amour.
5968: ALEXANDER, D. ET AL. - Handboek bij de Bijbel.
3689: ALEXANDRE, PH., E.A. - La dernière Reine. Victoria 1819-1901.
8513: ALF, W. - Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte.
4723: ALGRA, N.E. - Ein : enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westlauwers Friesland.
4391: ALGRA, H. - Oranje in ballingschap, 1795-1813.
11082: ALGRA, MR. N.E. ET AL. - Rechtsingang. Een oriëntatie in het recht.
191: ALGRA, H. (BEW.). - Kroniek van een friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum.
6350: ALGRA, MR. N.E., E.A. - Rechtsingang. Een oriëntatie in het recht.
8033: ALI, M.M. - Art of the skiscraper. The genius of Fazlur Khan.
9582: ALIGHIERI, D. - Het nieuwe leven (la vita nuova). Vertaald door Nico van Suchtelen.
10986: ALINGS, H.W. - Amsterdamsche gevelsteenen.
9363: ALINGS, W., JR., E.A. - Wij bouwen. Samengesteld en uitgegeven t.g.v. het gereedkomen van de millioenste na de oorlog gebouiwde woning.
9495: ALKEMA, B. ET AL. - Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
6315: ALLEN, J.P.B. ET AL. - Chomsky over taal.
1319: ALLEN,E.L. - Inleiding tot het denken van Emil Brunner.
4779: ALLEN, G. - The story of the plants.
1890: ALLILOEJEWA,S. - Twintig brieven aan een vriend. De herinnering van Stalins dochter
8786: ALLWOOD, J. ET AL. - Logic in linguistics.
8512: ALMER, M. E.A. - Op iedere tegel een hakenkruis.
296: ALONS, P.(SAMENSTELLER). - Het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië. Handboek inzake de Nederlandsch-Indische comptabilieteitsvoorschriften. (HCV.)
1017: ALTENA, B. - Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling, Vlissingen 1875-19129 (1940).
3473: ALTENA, ERNST VAN. - Chansons van Ernst, Een selectie eigen luisterliedjes,
9482: ALTENA, P. ET AL. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
5305: ALTHAUS, P. (HRSG.). - Das Neue Testament Deutsch. Band 1-4
6605: ALTHAUS,H.P. ET AL(HS.). - Lexicon der germanistischen Linguistik. Studienausgabe 1-4.(4 Bände].
11373: ALTING VON GEUSAU, JHR. MR. DR. W.H. - Inleiding tot het denken van S. Freud.
5287: ALTIZER, TH.J.J. ET AL. - Radicale Theologie en de dood van God.
7688: ALTIZER, TH.J.J. - Het evangelie van Gods dood.
11256: ALTNER, G. (HRSG.). - Die Welt als offenes System Eine Kontroverse um das Werk von Ilya Prigogine.
5231: ALVARES VEGA, L. - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begrafplaats. The Beth Haim of Ouderkerk. Images of a Portugese-Jewish cemetery in Holland.
617: AMBROSE,K. ET AL. - Ballet voor beginners. Een beknopte inleiding voor balletleerlingen van alle leeftijden.
1997: AMENDOLA,G. - Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview.
439: AMENDOLAGINE, F. ET AL. - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
11266: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Zwierige passie.
4553: AMERONGEN, M. VAN. - De ongelofelijke geschiedenis van het krijgsgevangenenkamp 'Prins Bernhard'.
7046: AMERONGEN, M. VAN. - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
985: AMSTEL, G. VAN DEN. - Terug naar den Olympus. Over goden en helden bij Grieken en Romeinen.
3369: ANCONA, H.D' - Ministerraad 1989. Het derde kabinet-Den Uyl vergadert. Schrijvers voor Den Uyl.
10772: ANDEL, J. VAN. - Paulus' brief aan de Efeziërs. Voor de gemeente bewerkt.
10796: ANDEL, DR. C.P. VAN. - Ethiek van arbeid en rust.
135: ANDEL, A. VAN ET AL.(RED.). - Een eeuw van zorg en zegen. Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers 1854-1954.
4803: ANDEL, DR. MR. A. VAN. - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800).
5366: ANDERSEN, S. ET AL.(RED.). - Evolution and creation. An European perspective.
3404: ANDERSON, E. - The Schweitzer Album. A portrait in words and pictures.
6526: ANDERSON, ., E.A. - The Victorian and Edwardian Seaside.
667: ANDERSON, W.R. - Nautulus 90 North.
6806: ANDERSON, B.S., E.A. - Eine eigene Geschichte. Frauen in Europa. Band 2. Aufbruch. Vom Absolutismus zur Gegenwart.
11020: ANDERSSON, S. - Freud, Reich en de verdrongen sexualiteit.
7051: ANDERSSON, S.O. - Francisco Franco.
7860: ANDRÉ,PH. - Le socialisme trahi.
3: ANDRÉE, S. A. - Dem Pol entgegen. Auf Grund der während Andrées Polarexpedition 1897 geführten und 1930 gefundenen Tagebücher Andrées, Strindbergs und Franckels herausgegeben von der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie.
1120: ANDREWS, C.F. - Mahatma Gandhi autobiographie.
7829: ANDRIESSEN, PROF.DR. J.E. - Economie in theorie en praktijk.
562: ANGERMANN, E. - Die Vereinigten Staaten van Amerika seit 1917.
169: ANNE FRANK STICHTING - Vreemd gespuis.
6931: ANROOY, F. VAN., E.A. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandsche archieven.
546: ANSPRENGER, F. - Auflösung der Kolonialreiche.
3385: ANSTADT, MILO. - Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan.
6154: ANSTADT, MILO. - Servië en het Westen. Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan.
9521: ANTAL, DR. G. VON, E.A. (BEWERKING). - Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720. Deel 1. 1670-1697. Deel 2. 1698-1720.
284: ANTALL, J. - Pictures from the past of the healing arts
8819: ANTONISSEN, DR. R. - Zuidafrikaansche poëzie.
11453: ANTZ, A. - Rheinlandsagen für Jugend und Volk. Eine Fahrt durchs Land der Ritter und Schelme.
3629: APAIRE, A. ET AL. - Cent lettres de l'histoire du monde.
6349: APELDOORN, MR. L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht,
6342: APELDOORN, MR. L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht,
6261: APPEL,R.ET AL. - Sociolinguïstiek.
870: APPLETON,E.R. - Wegen tot God. Grepen uit de godsdienstgeschiedenis voor jongeren. (Bewerkt door Dr.M.J.Langeveld).
5822: APPUHN,H. - Der Bordesholmer Altar und die anderen Werke van Hans Brüggemann.
7114: APULEIUS. - Amor und Psyche. (lateinisch, deutsch).
11283: ARBESMANN, DR.P.R. - Die Augustiner-Eremiten in Deutschland.
4007: ARBEZ, D' - Liefde en plicht. Een historisch verhaal uit de jaren 1815 en 1816.
1860: ARENDS, H. E.A. - Levend Afrika.
1638: ARENDT,H. - Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen.
6885: ARETINO,P. - Schijnheilige praktijken. Erotische verhalen uit de 16e eeuw.
4132: ARGA,. G.A. ET AL. - Michel-Ange, architecte.
5530: ARIÈS, PH. - Met het oog op de dood: westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden.
4696: ARISTOTELES. - The Nicomachean ethics. (Translated with an introduction by David Ross).
8569: ARKEL, PROF. D. VAN, E.V.A. - Veertig jaar na '45. Visies op het hedendaags antisemitisme.
8816: ARKEL, D.VAN, E.A. - De Wijngaard des Heeren? "Een onderzoek naar de wortels van ""die blanke baasskap"" in Zuid-Afrika."
4423: ARKELL,W.J. - The geology of the country around Weymouth, Swanage, Corfe & Lulworth.
384: ARMENGAUD, PROF. DR.A. - Geschiedenis van de wereldbevolking.
2138: ARNAU, F. - Jenseits der gesetze. Kriminalität von der biblischen Anfängen bis zur Gegenwart
3592: ARNAU, F. - 3000 jaar kunstbedrog. Ware geschiedenissen van vervalserspraktijken.
2045: ARNOLD, C.J.C.W.H. - Apeldoorn in opkomst
10412: ARNOLD, E. SIR. - Het licht van Azië Leven en leer van Gautama Boeddha
2896: ARNOLD, M. - Culture & anarchy.
4468: ARNOLD-FORSTER, A. - De wereld in oorlog.
1304: ARNOLDI, F. - Toneelspelen.
4652: ARNOLDO, FR. M. - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
6197: ARNOTT, N. - Grondbeginselen der natuurkunde, of natuurkundige wijsbegeerte, zoowel in het algemeen , als met betrekking tot de geneeskunde, zonder behulp van wiskundige betoogen voorgedragen. Deel 1, deel 1 2e stuk, deel 2, 1e stuk.
6015: ARNTZENIUS, L.M.G. - Geschiedenis van de muziek (overdruk uit Encyclopedie van de muziek).
7495: ARTHUR, P., E.A. - Northern Ireland since 1968.
5505: AS, G.G. VAN. - November-Alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland November 1918. Gedenkboek.
9626: ASAERT, DR. G. - Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen.
10188: ASBECK, MR.F.M. ET AL. (RED.). - Koloniale Studiën. 15 e jaargang, no. 3 en 4.1931.
8704: ASBECK,PROF.MR.F.M. BARON VAN, E.A.(RED). - Bouwstof voor de oplosing van Na-Oorlogse Vraagstukken.
5303: ASCHKLENASY, Y. ET AL. - Geliefd is de mens - Artikelen rondom de Joodse traditie.
10158: ASH, B. (ED.) - Geïllustreerde encyclopedie van de science fiction
4999: ASHE, G. - The discovery of King Arthur.
6493: ASHE, G. (ED.). - The Quest for Arthur's Britain.
11106: ASPINAL-OGLANDER,C.F. (BR.-GENERAL). - History of the Great War - Military Operations - Gallipoli. Volume 1: Inception of the Campaign to May 1915.
1836: ASPINALL, A. (ED.) - The correspondence of George, Prince of Wales 1770-1789, Volumes 1,2 and 3..
1851: ASPINALL, A. (ED.) - Letters of the Princess Charlotte 1811-1817
459: ASSELBERGS, A.J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of de kunst en het leven.
6247: ASSELBERGS, DR. W.J.M.A. - Nijmeegse colleges.
6355: ASSER, MR.C. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Eerste deel. Personenrecht. Tweede stuk. Vertegenwoordiging en rechtspersoon.
607: ASSER,E. - De geschiedenis van Potasch & Perlemoer.
6358: ASSER, MR.C. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Vijfde deel. Van Bewijs.(Bew. Mr. A. Anema).
4609: ASTER,E.VON. - Geschichte der Philosophie.
11433: ATEMA, MR.T.A. - Verzameling van Nederlandse wetten.
11038: ATLEE,C. - Mijn Labour Party. (Met een voorwoord van Harold Laski, voorzitter van de Labourparty).
3615: ATTENBOROUGH, D. - The living planet.
10717: ATTLEE, C.R. - The Labour Party in Prespective --and Twelve Years Later, Being the Labour Party in Perspective.
577: AUBEL, H.& M. - Der künstlerische Tanz unserer Zeit.
2495: AUBERT-TILLO VAN BIERVLIET, OSB. - Heiligen uit ons volk.
2537: AUBERT-TILLO VAN BIERVLIET, OSB. - Heiligen uit de Nederlanden
3753: AUBIER, C. - Dictionaire pratique d'astrologie.
2662: AUBOYER, J. - Zo leefden de Indiërs in het oude India.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15