Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Fryslân Sjongt ! Algemien Frysk Lieteboekje mei âlde en nije sangen yn balk- en sifernoateskrift.
Description: Drachten, Laverman, 1950. gebonden, hard kaft. 176 pp. fjirde űnferoare druk. Enkele bruine ouderdomsvlekken.

Keywords:

Price: EUR 3.50 = appr. US$ 3.80 Seller: Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
- Book number: 19538

See more books from our catalog: Friese liederen