Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
Haadstrjitte 20, 9269 SZ Feanwâlden, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 511-476698            Email: feanwalden@boekennietje.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18466: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 64 nûmer 2.
18467: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 64 nûmer 3/4.
18926: - De kleine Buffon, of natuurlijke historie der dieren, ten dienste der jeugd in 4 deeltjes.
18845: I. B..- - voor den coupé - van Amsterdam naar Londen.
19234: ?.- - Fryske foardrachten mei Sang - op mesyk for piane-begelieding.
18402: - Liber Amicorum - Jhr. Mr.C.C. van Valkenburg.
18341: - Lijst van geschriften van Dr. W.J. Formsma, aangeboden bij zijn afscheid als rijksarchivaris in de provincie Groningen.
18468: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 66 nûmer 1.
18469: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 66 nûmer 2.
18470: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 1.
18474: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 69 nûmer 1/2.
18535: - De restauratie van de Hervormde Kerk te Kollum.
18385: - NOVAC jaarverslag 1974.
18403: - Geslachtslijsten der familién Hooglandt, Palairet Hooglandt en Palairet.
19043: ?.- - De Plunjesek - kampsangen en lieten út de Stiennen Man - Revue.
18556: - Israël Exploration Journal nrs. 1 t/m 4 uit 1962.
18818: - De slach by Warns - 26 septimber 1345.
18872: - Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden over het jaar 1872.
18715: - Nôt oan skeaven.
18442: - Beschrijving van de Provincie Friesland, behorende bij de waterstaatkaart.
18370: - De Geschiedenis van Wad en Land.
18883: - Parfum Lexikon der Düfte.
18475: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 69 nûmer 3/4.
18512: - Geographisch woorden-boek rakende de Provincie van Frieslandt.
18913: N.N..- - De aanval op de zeven schepen.
18718: - Kleare wille.
18757: - Sinteklaas.
18783: - Dedication Souvenir November 13 and 14, 1935.
18923: - Allereerst leerboekje bevattende de klanken en medeklinkers.
727: FRYSK SKRIUWERSALMANAK 1972.- - Rym en umrym ta gelegenheit fan'International Year of the Book'.
18796: - Een waarachtige geschiedenis van het wonderlyk visioen of verschyning, dat aan Intje Jans Zoon te Oosterzee op de Heereweg verschenen is 8 Dec. 1722. Zeer aanmerkelijk om te lezen..
18552: - Is Friesland een lastpost voor het Rijk?.
18536: - Restauratie der hervormde kerk te Exmorra.
18345: - GEDENKBOEK van het Algemeen Provinciaal stads- en academisch ziekenhuis te Groningen 1903 - 1953.
18347: - VEENDAM 300.
18310: - Annuaire de la Noblesse et des familles Patriciennes dès Pays-Bas. 1e Année, 1871.
18311: - Annuaire Généalogique des Pays Bas publié sous la direction de A.A. Vorsterman van Oyen et G.D. Franquinet année 1874.
18312: - Annuaire Généalogique des Pays Bas publié sous la direction de A.A. Vorsterman van Oyen et G.D. Franquinet année 1875.
18437: - Bibel.
18427: - Fryslân Sjongt.
19555: ??.- - Verslag van den stand van het Provinciaal Fonds tot wering der besmettelijke Longziekte onder het rundvee in Friesland.
19645: S.J.E..- - De boeren op Sint-Helena - album met afbeeldingen en bijschriften.
18471: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 2.
18472: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 3/4.
18482: - Philologia Frisica anno 1999 - Lezingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8,9 en 10 desimber 1999.
18483: - Philologia Frisica anno 1996 - Lezingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres23, 24 en 25 oktober 1996.
18557: - Het begon in een smidse….De geschiedenis van een Nederlandse Onderneming 1850 - 1920 - 1950.
19337: ?.- - Vademecum der Bouwvakken , 23e jaargang no.7.
18700: - Fersen foar Giacomo Prampolini.
19554: ??.- - Stand van het Provinciaal Fonds tot wering der besmettelijke Longziekte onder het rundvee in Friesland.
18473: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 68 nûmer 1/2.
18501: - Toeristengids Hindeloopen.
18523: - De kerk te St. Jacobiparochie 100 jaar - Herdenkingsrede - Herdenkingsdienst.
18540: - De Bonifatiusbron te Dokkum.
18541: - Dokkumer P.K..
19495: A.F.U.K..- - Fryske Sangen - gearbrocht fen Sub-kommisje A fen de Algemiene Fryske Underrjucht-Kommisje.
19524: AA, MR. C.M.A. SIMON VAN DER.- - Iets over de vee-sterften in Friesland en de daartegen genomen maatregelen van af 1713 tot heden.
19606: A. VAN DER AA.- - Kwartlik/seargeus Argytektoansyk lyts Lesbuk.
21: ABMA, G.- - De Utfanhuzer.
22: ABMA, G. WILLEM.- - De Oantaasting.
17103: ABMA,G.- - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 Delen.
18449: GERBEN ABMA.- - Confessionele partijvorming in Friesland - Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
11935: ABMA, G.- - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contibuerende grietenije van Oostergoo.
16119: ABMA, G.- - Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde. In tal aspekten fan de skiednis fan in eardere gritenij.
14806: ABMA, G. WILLEM.- - It Byldsje.
15414: ABMA, WILLEM.- - Moeting.
18712: WILLEM ABMA.- - Bist noait was'st wieste.
14818: ABMA, G. WILLEM.- - De roekkat.
1698: ABMA, WILLEM.- - De Sprong.
18711: WILLEM ABMA.- - Dieden.
16799: ABMA, WILLEM.- - Kuiers of definysjes fan in ik. Proazagedichten.
23: ABMA, G. WILLEM.- - De klinyk.
19754: WILLEM ABMA.- - Dieden.
16268: ABMA, WILLEM.- - Dieden.
1322: ABMA, GERBEN.- - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland.
19031: ABMA, WILLEM.- - Moeting.
19361: ABMA, WILLEM.- - Dieden.
18713: WILLEM ABMA.- - Moeting.
885: ABRAHAMSE, JAN EN HENK KONING.- - Schiermonnikoog.
17077: ACHTKARSPELEN.- - Kaart van Achtkarspelen door B. Schotanus a Sterringa uitgegeven door Francois Halma (1718).
19248: ADAMA, K..- - Kluchtige reis fen Eastergea oer Berlin nei Amsterdam.
19097: ADMIRALITEITSHUIS.- - Streekmuseum "Het Admiraliteitshuis" Gevestigd te Dokkum - Jaarverslag 1968/69.
17049: AENGWIRDEN.- - Kaart van Aengwirden door B. Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma(1718).
19292: AGT, J.J.F.W. VAN.- - Waterland en omgeving - de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (deel VIII provincie Noordholland, 1e stuk).
19538: FRYSKE AKADEMY.- - Fryslân Sjongt ! Algemien Frysk Lieteboekje mei âlde en nije sangen yn balk- en sifernoateskrift.
19476: FRYSKE AKADEMY.- - Fryslân sjongt ! algemien Frysk lieteboekje mei âlde en nije sangen.
18435: K.J. VAN DEN AKKER.- - Van de mond der oude middelsee.
15516: AKKERMAN, P.- - Hessel Ypma.
34: AKKERMAN, P.- - Doarp sunder takomst?.
16828: AKKERMAN, PAULUS E.O.- - Hwat hoeden en hwat mijen… Kabaretprogramma mei meiwurking fan de rjuchterlike macht en it provinsiael bistjûr.
19255: AKKERMAN, O.S..- - For elk hwet - Samling fen earnstige- en koartswilige christelike foardrachten en fersen.
1477: AKKERMAN, P.- - De leste fan de Kampenaers.
15454: AKKERMAN, PITER H.- - Gods trouferboun.
28: AKKERMAN, P.- - De maitiid fan it libben.
14657: AKKERMAN, P.- - Fan alle wallen.
25: AKKERMAN, P.- - It Freark Jabiks folk.
18908: AKKERMAN P.J..- - Krabbels.
17485: AKKERMAN, PAULUS.- - Fan it anker slein.
18735: O. S. AKKERMAN.- - Foarjiersblommen Nije Fryske Foardrachten.
19228: AKKERMAN, P..- - De fekansje fan Ale en Jeltsje.
19241: AKKERMAN, O.S..- - For elk hwet - Samling fen foardrachten en fersen, earnst en koartswyl.
19256: AKKERMAN, O.S..- - Foarjiersblommen.
30: AKKERMAN, P.- - It roer út hannen.
17729: ALBARDA, HERMAN.- - Beschouwingen over den toestand van de geldmiddelen der provincie Friesland.
19342: ALGRA, A..- - De historie gaat door het eigen dorp - een bundel schetsen over de geschiedenis van onze Friese dorpen.
3963: ALGRA, H.- - Mijn werk, mijn leven.
12687: ALGRA, H.- - Jubileumboek Friesch Dagblad. Verwondering en dankbaarheid.
11009: ALGRA, N.E.- - De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten : een voorbereidend onderzoek.
15610: ALGRA, N.E.- - Ein. Enkele Rechtshistorische Aspecten van de Grondeigendom in Westlauwers Friesland.
13643: ALGRA, B.C. E.A.- - Friesland. Toen, nu, straks.
17009: ALGRA, N.E.- - Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten.
19772: HARM ALING.- - Een genealogische onderzoek van familie Aling(h) en aanverwante familie Arends.
18830: CAMPBELL ALISTAIR.- - Thet Freske Riim tractatus alvini.
15496: ALKEMA, HENK EN MARK VALENCIA.- - Rixt. De Fryske opera.
19310: ALMA, R. / FRISO, W. / E.A..- - De Nederlands Hervormde Kerk te Niehove.
18175: ALMENAK.- - Frysk Studinte Almenak.
18269: HEFNER-ALTENECK I.H. VON.- - Eisenwerke oder Ornamentik der Schmiedekunst des Mittelalters und der Renaissance.
14203: ALTHUYSEN, JAN.- - Hôndert Psalmen fin David mey dy Tyien Geboden.
10980: ALTHUYSEN, SYMEN J.- - De Friese gedichten.
1478: ALZUM, TEATSKE.- - Iepen finsters.
2950: ALZUM, TEATSKE.- - Diggels. Koarte ferhalen.
1323: ANDELA, H.A.M.- - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
19074: ANDERSEN, H.C..- - De Wilde Zwanen.
18511: MR. A.J. ANDREAE, MR. J.G. VAN BLOM JGZ., G. COLMJON, WALING DIJKSTRA, D. HANSMA, H. DE JONG, M.E. V.D. MEULEN, S.K. SIPMA, JOHAN WINKLER E.A..- - Friesland en de Friezen - gids voor reizenden.
18847: S. J. FOCKEMA-ANDREAE.- - Herdenking van Jan Kosters (1 November 1874 - 11 november 1951).
14234: ANDREAE,A.J.- - Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven.
17659: ANDREÆ, A.E.- - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. 2 delen in 1 band.
18836: MARVIN KARLINS EN LEWIS M. ANDREWS.- - Biofeedback - het inschakelen van de kracht van uw geest.
15359: ANDRINGA, GREET.- - De diggels fan Che.
16242: ANDRINGA, SJOERD H.- - Fryske Ferskes troch de bril fan de Master.
19793: EIZE DE BOER - FRANS ANDRINGA.- - It sicht is withoefier en 't eachweid grut - fyftich fersen oer Fryske doarpen.
18558: SEERP ANEMA.- - Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyona van Sytzama).
7070: ANJUM.- - Planontwikkeling Anjum. Anjumers en teamleden maken een bestemmingsplan.
15510: ANNEMA, FROUKJE.- - De trein fan 15.13 en oare ferhalen.
15514: ANNEMA, FROUKJE.- - Gefaar op 'e dyk en oare ferhalen.
15511: ANNEMA, FROUKJE.- - Twasprong.
15508: ANNEMA, FROUKJE.- - It fiifde tsjil.
17506: ANNEMA, SIEBE EN HEDMAN BIJLSMA.- - Koning Thialf. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf.
40: ANNEMA, FROUKJE.- - Maleur yn maaie.
39: ANNEMA, FROUKJE.- - Diggelguod.
15513: ANNEMA, FROUKJE.- - Sûnder garânsje.
12284: FRYSK SELSKIP APELDOORN.- - Smûk Skaadzjend Beamtegrien. 26 Friese gedichten met Nederlandse vertalingen.
15819: APPELMAN, A.G. E.A.- - Rond tuinen in Leeuwarden. De 'Stadswandeling' van Leeuwarden. Parken en monumenten.
15608: ARCHIEVEN.- - Oude Kerkelijke Archieven in Friesland (overgedrukt uit de jaarverslagen van den Rijksarchivaris in Friesland over 1896 en 1898).
16192: ARCHIEVEN.- - De archieven van rechterlijke colleges en alleenrechtsprekende rechters, gefungeerd hebbende op het grondgebied der tegenwoordige provincie Friesland van de invoering der Fransche wetgeving tot 1 October 1838.
18217: ARHAMMA, NILS, E.A..- - Nordfriesische Jahrbuch 1990/1991.
9469: ÅRHAMMAR, N.R., E.O. (REDAKSJE).- - Fryske nammen. Diel 8.
12309: ÅRHAMMAR, N.R., E.O. (REDAKSJE).- - Fryske nammen. Diel 6.
12383: ÅRHAMMAR, NILS EN TEAKE HOEKEMA.- - Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977).
683: ÅRHAMMAR, N.R., E.O. (REDAKSJE).- - Miscellanea Frisica. In nije bondel Fryske studzjes. Frysk, Nederlands, Engels.
7158: ASHTON, KATE.- - Buorfrou. In minskelibben op 'e klaai yn Noardeast-Fryslân 1898 oant hjoed.
18924: BURGEMEESTERS EN ASSESSOREN.- - Bekendmaking ordonnantie houdende eene belastig op het gemaal in de gemeenten noord-Waddinxveen, zuid-Waddinxveen en Broek c.a..
19448: ATSMA, WOBBE.- - It liket op fleanen - ferhalen.
18961: AUKES, H.W.F.- - Titus Brandsma.
18562: H.W.F. AUKES.- - Titus Brandsma.
18957: AUKES, H.W.F..- - Prof.Dr. Titus Brandsma - getuigen van Christus.
18633: HOOFDREDACTEUR MR. J.LINTHORST HOMAN EN DIV.ANDERE AUTEURS.- - de Vrije Pers onafhankelijk weekblad van het Noordererf.
19488: DIVERSE AUTEURS.- - Fryslân poëtisch palet.
18634: DIV.AUTEURS.- - Fryslân.
18479: DIVERSE AUTEURS.- - Wolvegea foarby.
18632: DIV.AUTEURS.- - o.a. Aeisykje, Fryske Stinzen, Fryske foarnammen en skaeinammen, Redens, riders en riderijen, Fynsten út Fryske groun enz..
19758: MEERDERE AUTEURS.- - Documenten die de wereld veranderden / het unesco-erfgoed van boeken, handschriften, kaarten partituren en beeldarchieven.
18901: DIV. AUTEURS.- - jaarboek Twente deel 1,2,5,7,9 t/m 26,28,30,32 t/m 35,37,39 en 41..
15862: AVIS, J.G.- - Inventaris van het archief der Staten van Friesland voor 1580.
18724: GERROLT VAN AYSMA.- - Gloede en Jiske.
19333: BACKER, J.F..- - Schaep en Burgh te s-Graveland.
17685: BAERDT VAN SMINIA, H.- - Naamlijst van de Grietmannen, die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest.
7520: BAK, SASKIA (RED.).- - Nanne Ottema, een kleurrijk verzamelaar.
12219: BAKER, G., J.J. KALMA, S.J. VAN DER MOLEN (RED.).- - Folkskundich jierboek I.
10453: BAKKER, G. (RED.).- - De sted Warkum.
6174: BAKKER, G. E.A. (RED.).- - Folkskundich jierboek II.
9054: BAKKER, G.- - Een lange weg : de kleine stappen tot de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
16414: BAKKER, G. E.A. (RED.).- - Folkskundich jierboek III.
16282: BAKKER, JANT.- - Fen twa lytse famkes.
17728: BAKKER, G. E.A. (RED.).- - Smel Sulver. Folkskundige bijdragen I.
17688: BAKKER, G. E.A. (RED.).- - Om Aast. Folkskundige bijdragen II.
18279: BAKKER R.J..- - Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs.
12085: BAKKER, GERARD EN MARTEN SANDBURG.- - Friesland. Winter- en elfstedenboek.
19697: W. BAKKER.- - Beilen in oude ansichten.
13767: BAKS, P. EN E.O. VAN DER WERFF.- - Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Friesland 1498-1515.
17171: BANGA, SAKE.- - Minsken yn in úthoeke. In kronyk fan de Dongeradelen.
15848: BANGMA, JELLE.- - Geintsje.
19551: COÖP. ZUIVEL-BANK.- - Een halve eeuw Coöp. Zuivelbank CZB 1913-1963.
18401: F.J.H. BANNING.- - Het Geslacht Weyn - genealogie en aanteekeningen benevens v. aanverwante geslachten.
19140: BAREND.- - Lyk as wy ek forjowe… - toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
19139: BAREND.- - Der út - in klucht yn ien utkomste.
18282: TROOSTEMBERGH BARON DE.- - Recueil de Tableaux de Quartiers de Noblesse des familles Belges (2 delen, Franstalig).
16002: BARRADEEL.- - Verslag van het woning-onderzoek gehouden vanwege de Gezondheids-Commissie te Franeker, in de gemeente Barradeel, in het jaar 1903.
15923: BARTSTRA, S.- - Wigle Wever. Een boeren-oorlog in Friesland.
14983: BASELMANS, JAN H.C.- - Lyndensteyn. De Cornelia-Stichting. De Friese tak Van Lynden. Een geschiedenis van 1780 tot 1986.
19049: BASELMANS, JAN H.C..- - Lyndensteyn : de Cornelia-stichting. De Friese tak van Lynden. Een geschiedenis van 1780 tot 1986 in Beetsterzwaag.
18233: BOERSMA BAUKE.- - langs onverharde wegen - Friesland in oude foto's 1850-1910.
18907: WYTSMA BAUKJE.- - Romke Timen Tomke en oare opsizferskes.
19761: DRS. B.J. CRAMER VOM BAUMGARTEN.- - Drachten in oude ansichten.
16772: BAZUIN, JANTJE E.- - 150 Jaar Krite Snits. Foar it fuotljocht. 1850-2000.
18864: A. A BEEKMAN.- - Geschiedkundige atlas van Nederland - Holland, Zeeland en Westerland in 1300.
19705: F.J. BEEMSTERBOER.- - Bij het scheiden van de markt.
19644: ROEL BEENEN.- - Binne Klaverblad - herinneringen Binne Klaver 1971 t/m 1984.
17438: BEER, R. DE.- - Het archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951.
18811: W.T. BEESTRA.- - Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân.
18193: HOLVAST A. EN BEI G.E. V/D.- - Hindurk "Hierbaas" 50 jaar.
19737: W. BEIJERINCK.- - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen.
16456: BEINTEMA.- - Mear as jiske bleau der oer. Freone-album foar Tabe Beintema.
5240: BEINTEMA, TABE.- - It presintsje fan pake.
16757: BEINTEMA, T.- - Wiere Wurden. Sprekwurden-(mei ferklearring) en Sei-siswizen.
19623: NIET BEKEND.- - Liederenbundel.
19618: NIET BEKEND.- - Frysk Psalterke.
19638: NIET BEKEND.- - Ta de oantins fan Douwe Kalma.
18614: MR. P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS EN MR. J. BELONJE.- - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland.
18647: DR. J. F. VAN BEMMELEN.- - Afstamming en erfelijkheid en de kwartierstaat.
18650: DR. J. F. VAN BEMMELEN.- - De achtergrond van de persoonskaart.
18654: JHR. MR. DR. E. A. VAN BERESTEYN.- - Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten.
19293: BERG, HERMA M. VAN DEN.- - Westfriesland Tessel en Wieringen - de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (deel VIII, tweede stuk).
19650: AART VAN DEN BERG E.A..- - 's-Gravenzande een eeuw in foto's.
13873: BERG, B.K. VAN DEN.- - Het laagveengebied in Friesland.
19384: BERG, CEES VAN DEN E.A..- - Bidboekje.
19712: DR. R.P.F. BEAUFORT - DRS. HERMA VD BERG.- - De Betuwe - de monumenten van geschiedenis en kunst.
14669: BERGA, WILCO.- - Eilândochters.
15507: BERGA, WILCO.- - It Krantefanke.
12097: BERGA, WILCO.- - It smoarge bestean.
9555: BERGA, WILCO.- - De flamingo's fan earder.
16371: BERGA, WILCO.- - Gedichten en alles wat meegaat.
16357: BERGA, WILCO.- - De swannen fan Lorentz.
18723: WILCO BERGA.- - Reiger, vis en man.
14930: BERGA, WILCO.- - Berchbewenners.
372: BERGA, WILCO.- - Reiger, Vis en Man. Reager, fisk en man.
9843: BERGA, WILCO.- - It portret.
18664: WILCO BERGA.- - Fan dit lan in Fresko.
12409: BERGA, WILCO.- - Fan dit lân in fresko. Gedichten.
373: BERGA, WILCO.- - Fijn zand.
19577: BERGEN, JOHAN VAN.- - Froeger leit inne foddesak - gedichten 1980-2000.
15659: BERGSMA, WIEBE.- - Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne.
18228: BERGSMA, W. E.A. (RED.).- - For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland..
12659: BERGSMA, A..- - Winterwille.
16747: BERGSMA, KLAAS.- - Pake. Een schets uut et Berkoper volksleven.
15144: BERGSMA, R.- - Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer Wouden.
15981: BERGSMA, W. E.A. (RED.).- - Bydragen ta Pleatslike Skiednis IV.
18307: BERND DR. CHR.S.TH..- - Handbuch der Waffenwissenschaft in Anwendung und Beispielen von wirklich geführten Wappen.
16814: BERNLEF.- - 50 jier SSFS Bernlef. By gelegenheit fan it tsiende Lustrum.
16620: BERNS, J.L.- - De Archieven van Het Hof Provinciaal en van de Gerechten der Grietenijen, Steden, Districten, Eilanden en Hoogeschool van Friesland.
15863: BERNS, J.G.- - Inventaris der archieven van de Staten van Friesland en de daarmede verbonden colleges 1580-1795.
15648: BERNS, J.L.- - Oude archieven van den burgerlijken stand in Friesland (overgedrukt uit het jaarverslag van den Rijksarchivaris in Friesland over 1903).
16812: BERTRAM, FRENZ E.A. (ED.).- - Zwischen Eider und Wiedau. Heimatkalender für Nordfriesland 2007.
16811: BERTRAM, FRENZ E.A. (ED.).- - Zwischen Eider und Wiedau. Heimatkalender für Nordfriesland 2006.
16810: BERTRAM, FRENZ E.A. (ED.).- - Zwischen Eider und Wiedau. Heimatkalender für Nordfriesland 2003.
19447: BETHLEHEM, TINE.- - Swietroken & koperblazers.
18636: MAHMOODY BETTY.- - Net sûnder myn famke.
18844: K. A. BEVERSLUIS, M. A. BEEK, D. A. VORSTER.- - Geloof is genade - De aprocriefe boeken - Christus bij de moderne dichters.
571: BEVERSLUIS, MARTIEN.- - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht'.
5241: BIBELFERHALEN.- - Bibelferhalen yn it Frysk.
19470: BIBELFERKEAPKOMMISJE.- - Untfermje Jo…Gebeden.
18791: EDUARD VAN BIEMA.- - Les huguetan de mercier et de vrijhoeven.
13168: BIESEBEEK, HENK TE.- - Dea en wille. 11 radioynterviews mei Fryske skriuwers.
19299: BIESTA, P..- - Pieterburen - geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
19646: HARRY DE GROOT - JAN BIEZENAAR.- - Rijn en binnenvaart in beeld / Nederland Belgie Frankrijk 1935-65.
18706: JAN J BIJLSMA.- - Altyd like fleurich.
19193: BIJLSMA, JAN J..- - Strip-tease.
16682: BIJLSMA, JAN J.- - Strip-tease.
3662: BIJLSMA, JAN J.- - It forsin.
19098: GEMEENTE HET BILDT (FR.).- - Woningbouwbeleid op 80 km2 platteland.
11711: BILKER, JETSKE.- - Imitaasjelear.
13929: BILKER, J.- - Oar plak oare tiid.
14770: BLAAUW, SIBLE DE.- - Bouwen naar boven. De Sint Odulphuskerk van Bakhuizen 1857-1914-1989.
861: BLAAUW, SIBLE DE.- - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
18324: BLANKSTEIN, LIDIO J.H..- - BLANKSTEIN is de naam.
18375: BLÉCOURT, MR. A.S. DE.- - Fivelgoër Landleven.
19085: BLOEM, J.C..- - Verzamelde gedichten.
492: BLOEMHOFF E.A. (RED.).- - Friesland Dichters Vandaag.
19780: LINDA DE GREEF-BLOK.- - 85 jaar Transportbedrijf Blok.
18873: J. G. VAN BLOM.- - De opkomst van het vlek Dragten.
3651: BLOM, J.G. VAN.- - De opkomst van het vlek Dragten in de provincie Friesland.
19279: BLOM, GOSSE.- - Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslan.
15400: BLOMLÊZING.- - Hûndert Fersen. In blomlêzing út 'e Fryske poëzy.
16047: BLUE CLOUD, PETER.- - Skyldpod bear en wolf.
19614: BINNE LUTSEN BOARNSTRA.- - Taaiwaar.
18919: BODENHEIM, NELLY.- - Handje-Plak.
18916: BODENHEIM, NELLY.- - A de hond gaat mee B de kat blijft thuis C piep zij de muis in 't voorhuis.
18915: BODENHEIM, NELLY.- - Luilekkerland.
18918: BODENHEIM, NELLY.- - Het regent - het zegent.
18630: DR. P.TH.F.M. BOEKHOLT.- - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw..
10973: BOELENS, KR.- - Ackrumer Friesche-boere Almanach vor 't ier uws Heeren 1671 / De konsonant yn it Frysk forlike mei dy fan it Ingelsk en it Nederlânsk.
701: BOELENS, K.- - Twatalich leger underwiis, binammen yn Fryslân.
14824: BOELENS, CORRY.- - Paadsikers.
679: BOELENS, K. E.O. (GEARSTALLING).- - Twataligens. Ynlieding yn forskate aspekten fan de twataligens.
702: BOELENS, TYS TJ.- - Tweetaligheid. Geannoteerde lijst van enkele boeken en tijdschriften over problemen van en verband houdend met tweetaligheid.
19230: BOER, H.J. DE.- - It bigoun op aldjiersjoun.
18365: BOER, K.P. DE.- - Poppinga's rondom de Omloop.
19685: J.P. DE BOER.- - 50 jier kriich fan "De Kriich" 1919-1969.
11219: BOER, H.F. DE.- - Fugelflecht.
16678: BOER, HANS DE.- - Thiadrik fan Folkhard.
9845: BOER, EIZE DE.- - Op 'e flecht.
19463: BOER, TITE DE.- - Wite klaver - Witte klaver / Fersen - Verzen.
729: BOER, EIZE DE.- - Hoe kinst dat no rymje.
14202: BOER, J.J.- - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
15634: BOER, EIZE DE E.A.- - Knyflok en Reidmannen en oare misdiedferhalen.
18212: BOER, JAN JOHANNES DE.- - Krabbels van een landarbeider.
4220: BOER, H.F. DE.- - Fugelfjild.
15536: BOER, COR DE (SAMENST.).- - Simmer 2000 highlights.
18300: BOER D..- - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de FAMILIE BOER waarvan gedurende de negentiende eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater.
19289: BOER, DR. M.G. DE.- - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee.
46: BOER, RYK DE.- - De Salverda froulju.
12685: BOER, MARTEN L. DE.- - Us kat is âlderling wurden. Diel 2.
19519: BOER-WIERSMA, W. DE.- - Ut 'e braskoer - fersen.
17218: BOER, M.L. DE.- - Minskestriid Minskelibben. Ut de histoarje fan Hinnaerderadiel.
19086: BOER, JULIUS DE.- - Jan Toorop.
19513: BOER, J.W. DE.- - F. Domela Nieuwenhuis - gedenkboek over de jaren 1885 en 1887 - bijeenverzameld uit de Bildtsche Courant.
47: BOERSMA, PITER.- - Skuor.
19462: BOERSMA, PITER.- - Bûten - sonnetten.
18691: PITER BOERSMA.- - Under it twangjok.
19037: BOERSMA, PIETER.- - Sels it libben - Gysbert Japicxpriis 1998.
12463: BOERSMA, P., P.H. BREUKER, D. GORTER (RED.).- - Lykberjochtiging en it Frysk. Momintopname fan in ûnfolsleine rjochtssteat. Mei hjiryn opnommen: in oersjoch fan wetjouwing, jurisprudinsje en literateur oer it Frysk.
16672: BOERSMA, J.- - De Fryske stavering.
12225: BOERSMA, JOHANNES.- - In tufke Fluengers.
12244: BOERSMA, J.S.H.- - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
13118: BOERSMA, PITER.- - Jacob Klaver, it libben fan in keatsferiening.
14639: BOERSMA, PITER.- - It libben sels.
375: BOERSMA, PITER.- - Net te kearen emoasje.
1084: BOERSMA, PITER.- - It swurd ut 'e stien.
19608: PITER BOERSMA.- - Op weagjende grun.
18420: JAN BOERSMA.- - Eten uit één kom - Het ware verhaal rond een Friese jongeman, als soldaat en boer in oorlogstijd.
49: BOERSMA, PITER.- - De skjirre.
52: BOERSMA, PITER.- - De reis fan Labot.
18673: PITER BOERSMA.- - It Swurd ut 'e stien.
17863: BOERSMA, BAUKE.- - Langs onverharde wegen. Friesland in oude foto's 1850-1910.
19730: MARIE-ROSE BOGAERS E.A..- - De Porceleyne Fles - De wedergeboorte van een Delftse aardenwerkfabriek.
15824: BOITEN-HEYBROEK, MARLIES.- - Verhalende volkskunst. Notities over beschilderd huisraad in het Fries Museum.
12135: BOKMA, HINNE.- - Hûndert jier keatsferiening Wommels.
941: BOKMA, A. EN P.E. DE HEN.- - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913 - 1988. Gedenkboek ter gelegenheid van haar 75- jarig bestaan.
17124: BOLHUIS VAN ZEEBURCH, J.- - Kritiek der Friesche geschiedschrijving.
18380: J. BOLMAN.- - Handboek voor Edelsteenkunde.
19545: VIJF EEUWEN STADSRECHT BOLSWARD.- - Wiekslag van vijf eeuwen - catalogus van tentoonstelling van Bolswards Zilver in het Raadhuis te Bolsward van 14/7 - 31/8 1955.
14977: BOLTENDAL, R.- - Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland: 1944-1984.
530: BOLTENDAL, R. E.O.- - Rym en unrym.
18240: BOLTENDAL, R..- - De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland.
17392: BOLTJES, SIEBREN.- - De bewijskracht van oorkonden naar het Oud-Friesche Recht.
19461: BONNEMA, NEELTJE.- - Rachlan - ferhalen.
19112: BONTE, H.W.F..- - Kramers-Bonte Algemeene Kunstwoordentolk.
18305: BOO DRS. J.A. DE.- - Familiewapens, oud en nieuw, een inleiding tot de familieheraldiek.
18885: J.G.J. VAN BOOMA.- - Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland.
5237: BOOMSMA, JOOP.- - Ierlitte. 16 fersen.
50: BOOMSMA, JOOP.- - Peteareboek.
9467: BOOMSMA, PETER R.- - Kneppelfreed : gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon.
16359: BOOMSMA, JOOP.- - Skriuwersdeiboek. In jier op it internet.
18720: JOOP BOOMSMA.- - Ierlitte.
498: BOOMSMA, JOOP (GEARSTALLLING EN YNLIEDING).- - Earnst en koartswyl. Folkspoezij en foardrachten ut earder tiden.
19483: BOON, J.G.M..- - 1570-1580 Oudewater - Vrijheid en Gezag.
19733: JAAP VAN DER BOON.- - De Schierstins een ongekende schat.
19658: J.G.M. BOON.- - 1570-1580 Oudewater - Vrijheid en Gezag.
11113: BOONSTRA, S.- - Nei skoaltiid : Frysk bernelêsboek.
16741: BOONTJE, J.G. EN H.T. TEN HAVE.- - Gouden jaren tussen inktmop en chip.
15835: BOORSMA, TJ.- - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
18689: PIER BOORSMA.- - De neidagen fan in keamerhear.
18721: PIER BOORSMA.- - Under Frjemde Wetten.
16045: BOORSMA, PIER.- - De neidagen fan in keamerhear.
19516: BOORSMA, PIER.- - Under frjemde wetten.
18330: BOOT, W.J.J..- - De boot toet! Geschiedenis van de Urker bootverbindingen.
16609: BOR, ARIE.- - Word-groups in the language of the Skeltana Riucht. A syntactic analysis with occasional lexicological observations.
569: BORGERS, GERRIT E.O.- - Gysbert Japix (1603-1666).
579: BORGERS, GERRIT E.O.- - Fedde Schurer (1898-1968).
19300: BORGESIUS, T..- - Geschiedenis van de Gemeenten Oude en Nieuwe Pekela.
15868: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN.- - Epistel totten Friesen naar het handschrift van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
18392: P.R. BOS.- - Leerboek der Aardrijkskunde.
1299: BOS, J.H. E.A. (SAMENSTELLING).- - Marienburg 1923-1989.
18495: L.H.B. BOS H.E.S..- - Geologie van Nederland.
19406: BOSCH, ATZE / SMILDE, BERNARD.- - Winterreis (Winterreise).
16658: BOSCH, G.- - Earebarren yn Fryslân.
1020: BOSCH, G.- - Earrebarren yn Fryslân.
12609: BOSCHMA, C.- - Het museum verlegt zijn grenzen.De grenzen van het museum.
18533: R. BOSGRAAF.- - De Maartenskerk te Kollum.
12240: BOSGRAAF, R.- - De Maartenskerk te Kollum.
16951: BOSJE, K. EN J.J. SPAHR VAN DER HOEK.- - Oldeberkoop.
17565: BOSKMA, PIETER.- - Yn tongen.
19416: BOSMA, JOHANNES.- - In Pake's words, "so to speak" . An interview and collection of memories of Uilke "Jeep" Bosma.
5024: BOSMA-BANNING, A. EN G. DE VRIES.- - Maskelyn. Karlêzing foar it fuortset underwiis.
19326: BOTHENIUS BROUWER, A.J..- - Gedenkboek 200-jarig bestaan 1720-1920 der Maatschappij van Assurantie, discontering en beleening der Stad Rotterdam.
11119: BOTKE, J.- - Sealterlân : geakindige skets.
18456: YNTE BOTKE.- - Zoo vele verscheidenheden der boerderij - 12 maanden op 't Friese platteland nu en in de eerste helft van de 19e eeuw.
17732: BOTKE, J.- - Natûr en gea. 6 delen.
1335: BOTKE, J.- - Fen Fryslân's groun. Geologyske sketsen.
18745: J. BOTKE.- - De Friesche Kliffen ( met 7 figuren in en achter de tekst) met kaart.
15641: BOTTEMA, SJOERD EN BAUKJE WYTSMA.- - De stien.
15530: BOTTEMA, SJOERD.- - Neaken as in ierdbei.
15529: BOTTEMA, SJOERD.- - It fertriet fan dokter Kildare. Ferhalen út Westerwierrum.
1494: BOTTEMA, TJEERD.- - Mijn leven.
18944: BOULANGER, DR. EMILE.- - Handboek voor gehuwden. Populaire verhandeling over de geslachtsorganen van den man en van de vrouw, hun in- en uitwendige bouw en verrichtingen, alsmede de zwangerschap..
703: BOUMA, BOUWE B.- - Sawn follen yn it alde lan. In learaer jowt Fryske les. De stavering hifke. Ien en oar oer typografy.
16457: BOUMA, LEO H.- - Hûs op wyn en brânwacht. Karlêzing út it wurk fan E.B. Folkertsma.
18215: BOUMA, SAKE.- - Op 'e Praetstoel, toanielstikje biwirke nei in headstik ut Afke's tiental fen Nynke van Hichtum.
19239: BOUMA, SAKE.- - Op´e praetstoel.
17437: BOUMA, RINDERTJE.- - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Drachten 1667-1951.
19132: BOUMA, S..- - Janne - toanielstik yn trije bidriuwen.
1096: ROOMSK FRYSK BOUN.- - Feestjefte 50 jier Roomsk Frysk Boun 1917-1967.
19652: K.G. BOUWMAN.- - 100 jaar Gereformeerd onderwijs Schildwolde 1906-2006.
16788: BOYSEN, CARSTEN E.A.- - Hiimstoun, aw e wraal dat hilist stuk jard. Friesisch-Schleswigscher Verein / Foriining for nationale Frashe, 1923-1963.
12172: BRAAKSMA, JAN EN ATE DE JONG.- - Sifers foar in simmertwirre. Keatsferhalen en klasseminten.
1470: BRAAKSMA, ANDRE.- - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
939: BRAAKSMA, B. E.O.- - Alles aan de hang. Vijftig jaar Christelijke Bond voor de Friese kaatssport.
11126: BRAAKSMA.- - Under eigen folk : in samling foarlêsstikken : Braaksma-numer.
19291: BRAASEM, W.A. / WILDT, H.O.J. DE RUYTER DE.- - Hoornse herinneringen - van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje.
17980: BRADA, W.M.- - Klooster Aalsum.
18619: T.J. KLOET EN IR. F. MULLER VAN BRAKEL.- - Stoomketels.
18199: BRANDSMA, W.L..- - Het werkwoord bij Gijsbert Japicx.
656: BRANDSMA, W.L.- - Het werkwoord bij Gysbert Japicx.
11183: BRANDSMA, W.L. (ED.).- - Mayke Jakkelis.
18956: BRANDSMA, PROF. DR. TITUS.- - Herinneringen aan St. Willebrord in Friesland.
13754: BRANDSMA, S. EN J. WOLTMAN.- - Ontwerp-verordening op het verleenen van pensioenen aan de leden van Gedeputeerde Staten en aan hunne weduwen.
18667: HINDRIK BRATTINGA.- - Argytektoanysk lyts lêsbûk.
57: BRATTINGA, TEIJE.- - Twadde fan Brahms.
58: BRATTINGA, TEIJE.- - As in skaed.
18203: BREIMER, JAN, E.A..- - Tusken rein en sinne.
18942: BREMMER JR., ROLF H.; JANSMA, LAMMERT G. EN VISSER, PIET (RED.).- - Speculum Frisicum. Studzjes oanbean oan Phillipus H. Breuker.
13633: BREMMER, R.H, G. VAN DER MEER AND O. VRIES (ED.).- - Aspects of old Frisian philology.
15870: BREUKER, FLIPPUS E.A. (RED.).- - It FLMD oan syn earefoarsitter.
15800: BREUKER, PH. H., P. NIEUWLAND EN D. NOTA (RED.).- - Bydragen ta Pleatslike skiednis. Skearnegoutum, Aldskoat, Hurdegaryp, Greidhoeke, Skelnammen foar plakken, Sleat en Wikel.
15488: BREUKER, PIETER, MEI HELP FAN DOEKE SYLSTRA.- - 1988 Ontspanning 1984.
1388: BREUKER, PH. H. EN MICHAEL ZEEMAN (RED.).- - Freonen om ds. J.J. Kalma hinne. Studzjes, meast oer Fryslân, foar syn 75 jierdei.
11929: BREUKER, PIETER.- - Boppe! In blomlêzing út de Fryske keatsliteratuer.
9450: BREUKER, PH. H. E.A. (RED.).- - Oardiel en Krityk. Kar ut it wurk fan Prof. Dr. Godard Gosses (1877-1955).
12379: BREUKER, PIETER.- - J.H. Halbertsma, Gysbert Japicx en de Fryske dialekten. In pear opmerkingen oer Halbertsma syn filologyske wurksumheden tusken 1822-1827.
3114: BREUKER, PH. H.- - Toponymy fan Boazum.
15952: BREUKER, PIETER.- - Frysk yn it offisiële ferkear. Lêzingen en neipetearen fan it YSF-Kongres 1982.
15951: BREUKER, PIETER.- - Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk.
18171: BREUKER, PH.H.EN A. JANSE (RED.).- - Negen eeuwen Friesland - Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding.
6358: BREUKER, PIETER.- - Keatserstaal.
13083: BREUKER, PH. H.- - It wurk fan Gysbert Japix.
13640: BREUKER, PIETER E.A. (RED.).- - Kaatsen: lange traditie, levende sport. Bij het eeuwfeest van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond(KNKB).
2525: BREUKER, PH. H.- - Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip (1773-1777).
12144: BREUKER, PH. H.- - Obe Postma als auteur van het sublieme.
19062: BREUKER, PHILIPPUS - ABMA, WILLEM.- - Binnenpaden.
19506: BREUKER, PH.H..- - "Virgiel in Friesse kledren" in kar út de fersen op Gysbert Japix.
18399: P.J. D'ARTILLAC BRILL SR.- - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
19224: WERKGROEP BRINKEN.- - Brinkenboek - een verkenning van de brinken in Drenthe.
14563: BRITSUM.- - 75 jier Kristlik Underwiis yn Britsum. 1 oktober 1903 - 1 oktober 1978.
19734: A.C. BROCK.- - De stad en meyerij van 's Hertogenbosch.
18360: BROEKEMA, S..- - Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente Gemeentebestuur Winsum 1930 - 1990.
8945: BROERSMA, MARCEL.- - Beschaafde vooruitgang : de wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
19702: MARCEL BROERSMA.- - Beschaafde vooruitgang De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2001.
6366: BROLSMA, REINDER.- - It Aldlân.
11062: BROLSMA, L.- - Om us hinne : trije sketsen.
19184: BROLSMA, R..- - De reamme fen it libben.
16356: BROLSMA, R.- - De skarlún (De skiednis fan David Effenkrut).
19179: BROLSMA, R..- - De bouwers - in forhael ut 'e rige Sate Humalda.
12413: BROLSMA, R.- - Bylâns de wei. Sketsen ut it swalkerslibben.
11123: BROLSMA, R.- - Spegels. Sketsen.
11176: BROLSMA, R.- - De reis nei it alde doarp.
11177: BROLSMA, R.- - Trije novellen.
16355: BROLSMA, R.- - Grûn en Minsken.
6367: BROLSMA, LIUWE.- - Stoarm oer Fryslân.
19185: BROLSMA, R..- - Trije nouvellen - de Fryske rige V.
19595: R. BROLSMA.- - Pension ,,Nij Frisia'' Fleurich stikje yn 'e simmer yn ien bidriuw.
15528: BROLSMA, R.- - Folk fan Fryslân. Obe Palma : Sketsen.
61: BROLSMA, R.- - Richt.
14654: BROLSMA, R.- - Grûn en Minsken.
11066: BROLSMA, R.- - Mame en de greate boer.
11073: BROLSMA, R.- - Ypeus.
19180: BROLSMA, R..- - De reis nei it alde doarp - de Fryske rige IV.
19181: BROLSMA, R..- - Striid en oare ferhalen - de Fryske rige VI.
54: BROLSMA, LIUWE.- - De tocht fan de sallemander.
19250: BROLSMA, R..- - Under 't skaed fen justysje - Blijspil yn ien bidriuw.
11178: BROLSMA, R.- - Striid en oare forhalen.
19251: BROLSMA, R..- - Trammelantsje - Blijspil yn ien bidriuw.
18247: BROLSMA R..- - Groun en minsken.
19252: BROLSMA, R..- - Estafette - fleurich stikje yn'e winter yn ien bidriuw.
3044: BROLSMA, LIUWE.- - Stoarm oer Fryslân.
6365: BROLSMA, REINDER.- - It Heechhôf.
6818: BROLSMA, R.- - It widdou's bern.
19182: BROLSMA, R..- - Mame en de greate boer - Frisia rige 24.
55: BROLSMA, ULKE.- - Ioana.
63: BROLSMA, R.- - It Aldlân.
19127: BROLSMA, R..- - Mearke ut noardlik Fryslan.
19177: BROLSMA, R..- - Salmsteich - in forhael ut 'e rige Sate Humalda.
19178: BROLSMA, R..- - Fen it hege lan - in forhael ut 'e rige Sate Humalda.
62: BROLSMA, R.- - It Heechhof.
18035: BRON, PAUL E.A. (RED.).- - Leovardia.
19661: J.A. BRONGERS.- - 1833 Reuvens in Drenthe - een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie.
18274: BRONGERS G.A. E.A..- - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring.
18267: BROOD P. E.A..- - Homines Novi, De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
19701: PAUL BROOD.- - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
17374: BROUWER, MARTEN.- - Blauwe riten. Fersen.
16617: BROUWER, J.H. AND A. CAMPBELL.- - The early Frisian studies of Jan van Vliet.
18688: GERBEN BROUWER.- - Weagen.
18692: GERBEN BROUWER.- - Ljochte Nachten.
720: BROUWER, J.H.- - Fryske styl. Ynlieding ta it genietsjen fan literaire moaijens oan 'e han fan R.P. Sybesma syn Boerke Thae.
16413: BROUWER, J.H.- - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
19643: MARTEN BROUWER.- - Blauwe riten.
15834: BROUWER-PRAKKE, A.I.- - Hja libben foar de neiste. Koarte skets fan it laech Rutgers. Yn 't bisûnder oer it libben en wurk fan Johanna Frederika.
18958: BROUWER, PROF. DR. J.H..- - Titus Brandsma - koarte taspraek, hâlden yn it stedshûs fan Boalsert op 26 july 1967.
19359: BROUWER, J.H. / WADMAN, ANNE E.A..- - Oer Obe Postma - stúdzjes fan J.H. Brouwer, Anne Wadman en Fokke Sierksma.
16794: BROUWER, J.H.- - De Friese brief.
11820: BROUWER, J.H.- - Drama's yn Duodecimo. Kriich en kreuwerij yn Fryslân.
11186: BROUWER, J.H. (ED.).- - De burkerij of it boere bedrief.
11181: BROUWER, J.H. EN W.G. HELLINGA (ED.).- - Ansck in Houck.
11182: BROUWER, J.H. (ED.).- - Woutir in Tialle.
11098: BROUWER, J.H.- - Fryske foarnammen en skaeinammen.
11103: BROUWER, J.H.- - It Fryske sprekwurd.
16692: BROUWER, ABE.- - Klinkerts.
7801: BROUWER, J.H.- - Linnaeus of Carl von Linné. De blommekening.
379: BROUWER, J.H. (RED.).- - Encyclopedie van Friesland.
381: BROUWER, GERBEN.- - Preludium. Geastlike lieten.
18722: J.H.BROUWER.- - De gouden ure.
12296: BROUWER, J.H.- - Knop, de roppene. Skylge's lieder, organisator, dichter, skriuwer, wittenskipsman, wearspegele yn syn briefwiksel.
1757: BROUWER, J.H.- - Dunsan. Fersen.
15517: BROUWER, ABE.- - De Gouden Swipe.
661: BROUWER, J.H., J. HAANTJES EN P. SIPMA.- - Gysbert Japicx wurken. 2 Dln.
15373: BROUWER, ABE.- - It wûnder fan Di Herna.
563: BROUWER, J.H. EN J.J. KALMA.- - Winst ut ferlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra. Fan Atheneum oant Frysk Selskip.
15907: BROUWER, WINFRYD.- - It haeilân is de wrâld.
14094: BROUWER, H.- - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus, ferlike mei oare Fryske evangeelje-oersettingen benammen út'e njoggentjinde ieu.
14726: BROUWER, J.H., J. HAANTJES EN P. SIPMA.- - Gysbert Japicx Wirken.
19237: BROUWER, ABE.- - De klok moat foarut.
19249: BROUWER, ABE.- - Bern fan it folk - Toanielstik yn 5 bidriuwen.
11107: BROUWER, J.H., H. WIEMANN EN MERTEN MEYER EN LIEUWE PIETERSEN.- - Omnibus Bûnte Liuwen 1963.
668: BROUWER, J.H.- - De gouden ure.
1659: BROUWER, GERBEN.- - Ljochte nachten.
19575: BROUWER, J.H..- - Domine - in forhael fen J.H. Brouwer.
669: BROUWER, J.H. E.O.- - Jan Eisinga - strider en dichter. In bondel poezij en proaza.
19619: H. J. BROUWER.- - Kristus is berne. Krystspultsje foar bern.
334: BROUWER, ABE.- - Glanzjende dieden.
19626: J.H. BROUWER.- - De Sprekwirden fen Burmania.
14181: BROUWER, ABE.- - De Gouden Swipe.
19238: BROUWER, ABE.- - De leste akte.
19189: BROUWER, GERBEN.- - Ljochte nachten.
19190: BROUWER, DS. H.J..- - Op reis nei it ryk.
18768: WINFRYD BROUWER.- - It Haeilan is de wrald.
1334: BROUWER-BEER , A. DE.- - Ljocht en skaed op 't skoallepaed. Sketskes en ferhalen oer bern. Pake-sizzer fan Waling Dykstra.
288: BROUWER, J.H..- - De Fryske fjouwerrigel.
18426: H. BROUWER.- - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
74: BROUWER, ABE.- - Fjouwer fan 'e Jouwer.
19566: BRUINJA,, TSEAD.- - Gegrommel fan satyn.
19792: TSEAD BRUINJA.- - Angel - gedichten.
19708: TSEAD BRUINJA.- - Dat het zo hoorde.
14913: BRUINSMA, J. EN PIETER TERPSTRA.- - Als eb en vloed. 150 jaar Onderlinge Verzekering Matschappij Oost- & Westdongeradeel en Dokkum.
12429: BRUINSMA, KLAAS.- - Karel en Elegast. Ridderroman.
19573: BRUINSMA, KLAAS.- - Mei-maaie Herman Gorter.
19165: BRUINSMA, KLAAS.- - Homêros Odusseia.
19166: BRUINSMA, KLAAS.- - Homêros Ilias.
19105: BRUINSMA, J.J..- - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland - Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland.
15845: BRUNA, ELPIDIUS, E.A. (RED.).- - Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van Friesland.
18753: PATER ELPIDIUS BRUNA O.F.M..- - Toelichting op de kloosterkaart van Friesland.
18539: ELPIDIUS BRUNA O.F.M..- - Toelichting op de kloosterkaart van Friesland.
17507: BRUYEL-VAN DER PALM, FR..- - Vereeuwigd... Honderd portretten van Heerenveen en omliggende dorpen.
16621: BUIJTENEN, M.P., W.J. BUMA EN K. HEEROMA.- - Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel.
1557: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - De betekenis van de archieven voor de locale en regionale geschiedenis in Friesland.
18168: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - De grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
13872: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - Inventaris van het Oud en Nieuw Archief der Gemeente Idaarderadeel.
16587: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - De Leppa. Een rechtshistorisch- en waterstaatkundige bijdrage.
9034: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - Catalogus van de boeken en handschriften van de Jezuitenstatie te Leeuwarden.
7625: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - Hindeloopen Frieslands elfde stede.
16025: BUIJTENEN, M.P. VAN.- - De Fries-Groningse grens in Lauwerszee en Wadden.
11019: BUITENRUST-HETTEMA, F.- - 't Friese lied.
12411: BUITENRUST HETTEMA, F.- - Bijdragen tot het Oudfriesch Woordenboek.
16525: BUITENRUST HETTEMA, F.- - Bloemlezing uit oud-, middel-, en nieuwfriesche geschriften.
2527: BUITENRUST HETTEMA, F.- - Bloemlezing uit Oud- Middel-, en Nieuwfriesche geschriften.
17200: BUITENRUST HETTEMA, B.- - Stamreeks en Genealogie Buitenrust Hettema samengesteld uit resultaten van het archiefonderzoek, en aangevuld uit biografische naslagwerken.
18454: PETER KARSTKAREL EN RAINER BULLHORST.- - Van beurs tot bibliotheek 1880 - 1980.
19240: BULTHUIS, H..- - Postbus 4.
16929: BUMA, W.J. (BEWERKING).- - Het tweede Rüstringer handschrift.
17658: BUMA, W.J. E.A.- - Bydragen wijd oan de neitins fan Mr. M.G. Oosterhout (1920-1970).
666: BUMA, W.J.- - Wei en wurk fan Douwe Kalma.
16272: BUMA, W.J.- - Die Brokmer Rechtshandschriften.
19316: BUNING, DR. L..- - Het herenbolwerk - politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
18854: A. WERUMÉUS - BUNNING.- - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java..
19774: DICK BUNSKOEKE.- - Een hecht gebouw. Honderd jaar christelijk onderwijs in Heerenveen..
19512: BUNSKOEKE, DICK.- - Een hecht gebouw - honderd jaar Christelijk onderwijs In Heerenveen.
77: BUNYAN, JOHN.- - De pylgerreize fan dizze wrâld nei de takommende.
19222: GOLDSMITH / HILDYARD / MCCULLY / BUNYARD.- - Planeet voor het leven - 5000 dagen om de aarde te redden.
19556: BURG, O.B. VAN DER.- - Melken.
19628: S. VAN DER BURG.- - Fen Lang Forlyn. Kritejoune-foarlezingen en bydragen.
5630: BURG, S. VAN DER.- - Fen lang forlyn. Kritejoune-foarlêzingen en bydragen.
15865: BURG, JOHS. VAN DER.- - Fan 't eigen mêd. In samling kranterimen.
19125: BURG, S. VAN DER.- - Feestrede útspritsen to Ljouwert by it oantinken fen it 75-jierrich bistean fen it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse.
19296: BURG, GER VAN DER.- - Rond de pieren van Ijmuiden (reddings- en bergingsactiviteiten).
19192: BURG, S. VAN DER.- - Twa Fryske Sêgen.
18807: C. P. BURGER JR..- - Levensbericht van A. Telting.
1339: BURGER, H.- - Avondrood. Bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren.
15515: BURGY, G.- - Yn en om de Koaibosk.
18368: BURINGH, E..- - Afdeling Blijham Groninger mij. Van Landbouw 1854 - 1954.
19083: BUSCH, WILHELM.- - Schnaken und schnurren - eine Sammlung humoristischer kleiner Erzählungen in Bildern.
17879: BUSÉ, H.J.- - De historische bizonderheden van IJlst.
19078: BUSKEN HUET, CD..- - Lidewyde.
19213: BUSSEL, P.W.E.A. VAN.- - De molens van Limburg.
4665: BUWALDA, H.S.- - Woun op 'e weagen. It Bildt en syn bewenners.
7802: BUWALDA, H.S.- - Hoe skrive wy 't in ' t Bildts? 'n Handlaiding foor de spelling, en inkele dingen út de spraakkûnst.
17935: BUWALDA, P. E.A. (RED.).- - Fryske foardrachten ynstjûrd op de kriichskriuwerij fen it selskip Fryslân to Amsterdam yn 1916.
17571: BUWALDA, S.H. (ED.).- - 'n Rare koridon en ândere Bildtse ferhalen en gedichten fan Waling Dykstra.
18990: BYLSMA, MEINDERT.- - Ugh.
11715: BYLSMA, MEINDERT.- - Fan flierefluiters en droechstinners.
16665: BYLSMA, MEINDERT.- - De tévé op it jiskelân. Fersen (jiskelan).
19464: BYLSMA, MEINDERT.- - In faai hinnekommen.
11708: BYLSMA, MEINDERT.- - Praat út in hynstekop.
1071: BYLSMA, MEINDERT.- - Hotsputs.
19445: BYLSMA, MEINDERT.- - Fuortsmytballade yn es.
383: BYLSMA, JAN J.- - Jan Krukje en syn maten.
18674: JAN J. BYLSMA.- - As wie der neat to redden.
2475: BYLSMA, JAN J.- - Machtich as de miggen en oare fersen.
11213: BYLSMA, T.- - Fan lytse hazze ta greate Jouwer. Fijf ieuwen Jouster merk.
384: BYLSMA, MEINDERT.- - Tekens fan hjoed nei juster.
18671: MEINDERT BYLSMA.- - Ugh.
18413: ITALO CALVINO.- - Tekeningen en beelden van Tjibbe Hooghiemstra.
2649: CAMERIK, EDITH.- - Buurten in de toekomst. Verslag van een opmerkelijk wijkprojekt in Leeuwarden. Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015.
634: CAMPBELL, ALISTAIR (ED.).- - Thet freske riim. Tractatus Alvini.
15852: CANNEGIETER, H.G.- - François Bekius. De duivel-dominee uit de Friesche Wouden.
16639: CANNEGIETER, H.G.- - De Friesche Beweging.
18507: D. CANNEGIETER.- - Register van Stukken behoorende tot het Archief van het Waterschap der vijf deelen zeedijken binnendijks van 1582 - 1843.
19673: DR. STEPHEN CAROLL E.A..- - Alle dagen gezond en fit.
1021: CASTELEIN, J.EN M.- - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta.
11934: CASTRO, ROSALÍA DE.- - Galisyske Sangen. Kar út de fersen fan Rosalía de Castro yn oersetting fan G.N. Visser.
14198: CATS, MARGARETHA, E.A. (RED.).- - Praktikabel - podium per post. Nummer 11, juli 1997.
19696: JIKKIE CATS.- - Beeldende kunstenaars in Friesland.
19138: CATS, HEIN.- - Tusekn beam en bast - Skets.
19068: CESATI, A. - LORENZELLI, J. E.A..- - Ferro civile.
18897: HOLE CHRISTINA.- - British Folk Customs.
15945: CLAES, F.- - Friese woorden in de zestiende eeuw.
18241: GROOT CLARA DE.- - Toen het lente werd op Oegenhoek - een verhaal uit het Friese Waterland o.a. Eernewoude en Grouw.
19212: CLARKE, P.B..- - Godsdiensten van de wereld - Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de godsdiensten van vandaag..
19794: MARGA CLAUS.- - Lytse do - dei- en nachtboek foar in stjerrebern.
16943: CLEVERINGA, R.P.- - Het Oud-Friese Kestigia.
19303: CLEVERINGA PZN., MR. R.P..- - Overrechters in stad en lande.
19311: CLEVERINGA PZN., MR. R.P..- - Revisie en beroep te Groningen.
18349: CLEVERINGA PZN, MR. R.P..- - REVISIE en BEROEP te GRONINGEN.
16773: COCK, PAUL DE, CHRIS ELSINGA EN ALBERT REINSTRA.- - Een tijd om bij stil te staan. De Sint Joris Tsjerke in Oosterbierum.
687: COHEN, A. E.A.- - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
19034: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR.- - Twa balladen fan de sé.
11623: COLLENTEUR, G., H. KLEINJAN.- - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
13410: COLLUM, A. VAN.- - God: een gedicht.
17941: COLMJON, G (OERSETTING).- - It ewangeelje fen Lukas.
16285: CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE.- - Rapport voor de ruilverkaveling Wonseradeel-zuid.
846: SCHOTERLANDSE COMPAGNONSVAART.- - Behandeling van het rapport van de Gecontinueerde Commissie n.a.v. her voorstel van de Gedeputeerde Staten : overneming Schoterlandse Conpagnonsvaart en kanaalverbinding met Opsterlandse Comp. vaart.
18933: COPIER.- - Herdruk van de Leerdam-catalogus 1934.
19063: CORNELISSEN, AART - GIELSTRA, OTTO.- - It segel fan Wildinghe - in aventoer yn Wûnseradiel.
17172: CORONEL, S.- - Herinneringen aan de historische tentoonstelling van Friesland.
19302: COSTER, N / DUISTER, A. / E.A..- - In en rond de kerk van Eenrum - een blik op 350 jaar kerkgeschiedenis.
781: COUPERUS, JOHANNES.- - Wy hawwe gjin goud.
19017: COUPERUS, JOHANNES.- - wy hawwe gjin goud.
14691: LEEUWARDER COURANT (SAMENST. EN RED.).- - In 250 woorden.
19459: LYRISCHE COURANT.- - Lykas dit fearke.
19529: CRANE, WALTER.- - Queen Summer or the Journey of the Lily & the Rose.
18579: W. CUPERUS.- - Swart mar leaflik.
18941: CUPERUS, W..- - Lânstoarm XI. 1914-1918 Jeropeeske Oarloch.
18833: ALDERT CUPERUS.- - Raizen deur de Bildtse geskidenis.
15527: CUPERUS, W.- - De gouden tried.
86: CUPERUS, W.- - De pipegael.
17610: CUPERUS, S.- - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. Twee delen: 1. De predikant 2. De gemeente.
16462: CUPERUS, S.- - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. Eerste deel: De Predikant.
18662: BAUKE FEN SKEANEBÛRREN = W. CUPERUS.- - Skeanebûrster Folkslibben.
1348: CUPERUS, S. D. E.A. (RED.).- - De tand- destijds. Tandartsen in Friesland. Een bijdrage tot de geschiedenis.
18397: JOHN E. CUSSANS.- - The handbook of Heraldry - with instructions for tracing pedigrees and deciphering ancient mss., also, rules for the appointment of liveries, etc. etc..
19722: DANIËL DAAN.- - De Iken fan Dodona.
18988: DAEN, DANIËL.- - Mosken en Goaden.
16699: DAEN, DANIËL.- - Fitraezjewrâld.
16697: DAEN, DANIËL.- - De iken fan Dodona.
16694: DAEN, DANIËL.- - Nachtfeest.
16700: DAEN, DANIËL.- - Rânnen fan forjitnis (rannen).
19472: DAEN, DANIËL.- - De iken fan Dodona.
16696: DAEN, DANIËL.- - Hjersteach.
16695: DAEN, DANIËL.- - Op libben en dea.
16048: DAEN, DANIËL.- - De âlde en de leave hear as lead om âld izer.
16683: DAEN, DANIËL.- - Mosken en Goaden.
19455: DAEN, DANIËL.- - Fitraezjewrâld.
18837: H.W.DAENDELS.- - Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, ridder, luitenant-generaal, &c. in de jaren 1808-1811. 1e stuk.
16567: DALFSEN, A. VAN EN P. NIEUWLAND.- - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 4: Kollumerland en Nieuwkruisland Leeuwarden.
18145: DALFSEN, A. VAN EN P. NIEUWLAND.- - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 5: Leeuwarderadeel - Lemsterland - Menaldumadeel - Oostdongeradeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
19013: DAM, EPPIE.- - Mei de jierren.
19770: JOOSJE VAN DAM.- - Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân - Monument van de maand.
8898: DAM, F. E.A.- - Drok, drok Drachten.
11723: DAM, EPPIE.- - De ûnderste stien. Ferhalen.
17380: DAM, FREARK.- - Sa sydlings. Fersen.
91: DAM, EPPIE.- - Strie oerdwers en soartgelike forhalen.
11717: DAM, F. EN S. SYBESMA (RED.).- - Jelle Hindriks Brouwer in memoriam.
19014: DAM, EPPIE.- - Te lange lêsten.
13227: DAM, FREARK.- - Under fjouwer eagen.
15452: DAM, EPPIE.- - Achlum Nobusco en de meunsternummers.
9713: DAM, GEARTSJE.- - Mei myn hiele hert.
18218: DAM, EPPIE.- - ABE, in byld fan in spiler.
18204: DAM, EPPIE.- - Te lange lêsten.
19385: DAM, FREARK E.A..- - Strikelstruijer 3 - Rixt fortelt.
13444: DAM, FREARK.- - Tusken de rigels troch. Oer skriuwers, boeken en blêden.
19539: DAM & ZN, FA. H.T. VAN.- - Jubileum-prijscourant 50 jaar 1926-1976 - van toen tot heden….
12370: DAM, FREARK.- - Yn hâlders hân. Fersen fan doe en no.
18972: DAM, EPPIE.- - Goddeleaze tiid - gedichten 1975/76.
11862: DANTUMA-DE VRIES, A.- - Gedichten.
18999: DEELSTRA, ALDERT.- - Tuorrebouten.
16693: DEELSTRA, ALDERT.- - Tuorrebouten.
16603: DEKKER, T.W., EN C. NIELSEN.- - Kasteel, kerken, kloosters… Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
19610: N.V DEKKER, V/D VEGT, J.W. VAN LEEUWEN.- - St. Bonifatiusboek.
16463: DEKKERS, A.- - Teacher Training of Minority Languages for primary and secondary education.
18939: DELBANCO, WERNER.- - Die quellen der "chronica der fresen" des Eggerik Beninga.
17979: DELLEN, S. VAN E.A. (RED.).- - Joast Hiddes Halbertsma. Lexicon Frisicum A, B, en register (wurkútjefte).
19557: DEWEZ, IR. W.J. / SLICHER VAN BATH, B..- - De landbouw in Brabants Westhoek in het midden achttiende eeuw / Een Fries landbouwbedrijf in de 2e helft zestiende eeuw.
12283: DICKENS, CHARLES.- - In krystliet yn proaza. In spoekferhaal oer krysttyd. Oerset út it Ingelsk troch Jabik Veenbaas.
18871: DICO VAN DER MEER, WIM KROON.- - Harlinger liedjes.
19084: DIEDERICH, J..- - Vijf eeuwen boek in Nederland.
19745: FRANK HORVAT - CATHERINE JOIN-DIÉTERLE.- - De la Mode & des Jardins.
19767: MICHIEL VAN DIGGELEN.- - Een bijzondere school - een geschiedenis van het Christelijk Lyceum te Zeist in vogelvlucht 1922-2002.
4628: DIJK, J.P. VAN EN K.J. VAN DIJK.- - Frysk by gemeenten. Analize en ynterpretaasje fan in undersyk nei it skriftlik brûken fan it Frysk troch de gemeenten yn Fryslân.
14106: DIJK, SIEBREN.- - Noun Incorporation in Frisian.
676: DIJK, K.J. VAN.- - De untjouwing fan it Frysk yn it offisiele ferkear.
15867: DIJKEMA-VAN CALSBEEK, P.A.- - It bist fan buorfrou.
19683: E. DIJKSTRA.- - 1852-1992 afdeling Dokkum Dantumadeel Friese Maatschappij van Landbouw.
18452: E. DIJKSTRA.- - 140 jaar "Afd. Dantumadeel Friese Mij.
19360: DIJKSTRA, WALING / MEULEN, T.G. VAN DER.- - In doaze fol alde snypsnaren - bernerymkes, berneboarteijen, jongfolkswille, riedlinge, alde lieten, sprekwirden en yette mear.
11094: DIJKSTRA, G. HSN.- - Aeisykje.
18126: DIJKSTRA, G., K. SIKKEMA, J.J. SPAHR VAN DER HOEK EN S.J. VAN DER MOLEN.- - Omnibus Bûnte Liuwen 1962.
19781: LIDA DIJKSTRA.- - De huodsjes fan Mata Hari.
12220: DIJKSTRA, G.- - De Gunnlaugssaga. In moderne âldyslânske leafdeshistoarje.
14018: DIJKSTRA, WIDO.- - De verzelfstandiging van de Provinciale en Buma Bibliotheek in Leeuwarden. Schatbewaarder of informatiemakelaar?.
14209: DIJKSTRA, K.- - Oersettingen yn it Frysk (ca. 1800- 1960). Ynventarisearre en kritysk hifke.
19330: DIJKSTRA, DS. BROER DOEKELES.- - It Godlik wird yn't minsklik dwaen.
18223: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN..- - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel..
646: DIJKSTRA, G.- - Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma. Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858.
1340: DIJKSTRA, J.M.- - Een beschrijving van het verband dat bestaat tussen landbouw en veeteelt en de fabrieksmatige zuivelbereiding bestaat enz.
2864: DIJKSTRA, JELTSJE WALINGS (J. DE BEER-DIJKSTRA).- - Ut myn bernetiid.
18438: DRS. J. DIJKSTRA E.A..- - Droege Fuotten - onderzoeksgids voor de Friese waterstaatsgeschiedenis.
19325: DIJKSTRA, WALING.- - Foardachten, rimen en sangen for de griene brilloft.
12194: DIJKSTRA, LIDA.- - Neogotische kerken in Friesland - Sint Nicolaasga.
19004: DIJKSTRA, ALBERT.- - Untwyk.
18343: DIK, J..- - Uit de geschiedenis van Appingedam - de oude hoofdplaats van Fivelingo.
17487: DIRKS, J.- - Nieuwe bijdragen tot de penningkunde van Friesland nr.I-X.
18283: DIVERSE.- - Jahrbuch des heimatbundes Nordfriesland.
18284: DIVERSE.- - Reimmichls Volkskalender.
18760: DIVERSE.- - Rapporten Fryske Biweging 1940 - 1945.
18726: DIVERSE.- - Frysk & frij - Fris en fleurich.
19769: DIVERSEN.- - Een bundel gedachten - N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink 1938-1963.
11203: DOCKUM, H.C. VAN.- - Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof van den ouden tijd tot heden.
18211: DOCKUM, H.C. VAN.- - Hoe 't groeide aan 't Onland.
19307: DOCKUM, H.C. VAN.- - Van nieuwjaarsmorgen tot oudejaarsavond in Drenthe.
19651: N.L. DODDE.- - ...tot der kinderen selffs proffijt...een geschiedenis van het onderwijs in Rotterdam.
18694: SIKKE DOEDE.- - It Swiet Geniet gedichten.
12403: DOELE, SIKKE.- - De Messeslikker.
16338: DOKKUM.- - Oer Dokkum juster en hjoed.
17042: DOKKUM.- - Der is mar ien Dokkum. Ta de 75ste jierdei fan D.J. Kamminga, 5 oktober 1959. In mannich opstellen him oanbean troch syn freonen.
18185: BESTUUR V.V.V. DOKKUM.- - Dokkumer Almanak 1959-960.
18122: DOKKUM.- - Beknopte sociaal-economische beschrijving van Dokkum.
14690: FRYSK LETTERKUNDICH MUSEUM EN DOKUMENTAESJESINTRUM (GEARST.).- - Ljouwert 700. In stêd is in stêd is in stêd. Tritich gedichten.
17676: DOLK, W.- - Leeuwarder straatnamen.
19168: DÖLLE, CONSTANT.- - Titus Brandsma - Karmeliet.
19304: DON, J..- - De archieven der gemeente Kampen. Deel 1: het oud-archief. Deel 2: gedeponeerde archieven. Deel 3: het nieuw-archief.
18323: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. EN KUIKEN, D.F..- - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594 - 1660.
1411: DORHOUT, U.G.- - Volk aan den Plas. Het boek van de Friesche meren.
18635: U.G.DORHOUT.- - Het stedeke Sloten (Met 32 afbeeldingen naar foto's).
19446: DOTINGA, JAN.- - Lang gjin lykwicht - fersen fan de tachtiger jierren.
17381: DOTINGA, JAN.- - Lytse ivichheit. Fersen.
19012: DOTINGA, JAN.- - Flaggen en tûkelteammen - Fersen.
19735: JAN DOTINGA.- - De stilte is fol rûn.
19439: DOTINGA, JAN.- - Ik wol dy wizer ha - Gedichten.
19441: DOTINGA, JAN.- - De stilte is fol rûn.
19442: DOTINGA, JAN.- - Efter it blêd oan - Fersen.
19443: DOTINGA, JAN.- - Nôt - it ferhaal fan Ruth yn fersen.
19787: JAN DOTINGA.- - Fan bern, klúnkoek en tsjerken.
1670: DOTINGA, JAN.- - Flaggen en tûkelteammen. Fersen.
19376: DOTINGA, JAN.- - Fan wurden oermansk - in gedichtesyklus nei oanlieding fan poëzy en proaza fan Simke Kloostermane.
19021: DOTINGA, JAN.- - Lytse ivichheit.
19502: DOTINGA, JAN.- - Lang gjin lykwicht - fersen fan de tachtiger jierren.
14095: DRENT, HEDZER.- - Durk en Djoke wurde wier grutter! Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein.
18379: MR. J.G.C. JOOSTING RIJKSARCHIVARIS IN DRENTE.- - Rijksarchief in Drente De Archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
18377: MR. J.G.C. JOOSTING RIJKSARCHIVARIS IN DRENTE.- - Rijksarchief in Drente Het huis-archief van Batinge.
19768: JAN DRIEBERGEN.- - Een boerderij in Augsbuurt bij Kollum - bedrijf, pachters en eigenaren van 1700 tot nu.
19341: DROOG, RADBOUD.- - De Harkema en De Boys.
19750: F. DROST.- - Dichtbij en toch verweg - varen op de Waddenzee, vroeger en nu, de geschiedenis van de veerdiensten.
15839: PROVINCIALE DRUKKERIJ.- - Levering van gedrukte stukken ten behoeve der Provincie Friesland. Zomerzitting der Staten van Friesland van 1914.
18851: ANDREW WATSON EN NEVILL DRURY.- - Healing Music - The harmonic path to inner wholeness.
18623: DUINKERKEN, W..- - De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975. Van Christelijk Afgescheiden tot Gereformeerd..
19718: W. DUINKERKEN.- - De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975 - van christelijk afgescheiden tot gereformeerd.
19716: W. DUINKERKEN.- - De gemeente Eenrum - historie van drie dorpen.
19707: W. DUINKERKEN.- - Dantumawoude.
19324: DUURSMA, SWAANTSJE.- - Foar dei en foar dage.
12088: DYK, SIEBREN EN JARICH HOEKSTRA.- - Ta de Fryske syntaksis.
2973: DYK, JITSE FAN, KLAAS J. VAN DIJK, AUKE VAN DER GOOT.- - Frysk yn it offisjele forkear. In memorandum.
12170: DYK, SIEBREN.- - It midfryske brulloftsfers en de epitalamyske tradysje.
19264: DYKSTRA, TIEDE ROELOFS.- - Trije folksfoardrachten - Boalserter Neiprintingen nûmer I.
12405: DYKSTRA, TITIA (EINDREDAKTRISE).- - Stilte. Gedichten en byldzjende keunst / Gedichten en beeldende kunst.
16468: DYKSTRA, WALING.- - Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum), benevens lijst van Friesche eigennamen bewerkt door J. Winkler.
15841: DYKSTRA, WALING.- - De Frîske Thîl Ulespegel, of De wonderlike libbensskiednis fen Hantsje Pik.
631: DYKSTRA, J.K. (GEARSTALLING).- - Op 't aljemint.
717: DYKSTRA, KLAES.- - Lyts hânboek fan de Fryske literatuer.
734: DYKSTRA E.O. (REDAKSJE).- - Fryske Studzjes oanbean oan prof. dr. J.H. Brouwer op syn 60ste jierdei 23 augustus 1960.
14091: DYKSTRA, K. EN B. OLDENHOF.- - Lyts hânboek fan de Fryske literatuer. Taheakke: de resinte Fryske literatuer.
14924: DYKSTRA, WALING.- - De Fryske Thyl Ulespegel of De wonderlike libbensskiednis fan Hantsje Pik.
15965: DYKSTRA, WALING.- - De Frîske Hûsfrieun. Rîm en Onrîm. Saunde Boek.
15823: DYKSTRA, WALING (UTJ.).- - De Frîske Hûsfrieun. Rîm en Onrîm. Fiertsiende Bôek.
14627: DYKSTRA, A, J. REITSMA EN W. VISSER.- - Gysbert Japicx. Wurden. Alfabetyske en retrograde wurdlisten fan it Fryske wurk van Gysbert Japicx.
19052: DYKSTRA, TIEDE ROELOFS.- - Trije Folksfoardrachten - Boalserter Neiprintingen.
16461: DYKSTRA, WALING.- - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen.
11082: DYKSTRA, KLAES.- - Untwyk. Fersen.
5646: DYKSTRA, J.W.- - Waling Dykstra syn libben en syn wurk.
609: DYKSTRA, WALING.- - In dei fan plezier.
13779: DYKSTRA, J.K.- - Op 't aljemint. In samling taaleigen gearswile troch J.H. Dykstra.
16902: DYKSTRA, IDS, E.O. (RED.).- - Lustrumharpe De Klok nûmer 2.
17445: WALING DYKSTRA.- - Lokwinsken fan Fryske skriuwers en skriuwsters oan Waling Dykstra to Holwert op syn tachtichste jierdei 14 augustus 1821 - 14 augustus 1901.
15822: DYKSTRA, WALING (UTJ.).- - De Frîske Hûsfrieun. Rîm en Onrîm. Alfte Bôek.
19188: DYKSTRA, WALING.- - For nut en nocht - Rimen en teltsjes.
19005: DYKSTRA, JAC..- - Boppe in spande rêch.
19501: DYKSTRA, WALING.- - For nut en nocht - rimen en teltsjes for lju dy't graech ris hwet yn't iepenbier foarlêse wolle.
19515: DYKSTRA, TITE.- - Oantinkens - gedichten en ferhaaltsjes.
18569: R.A. EBELING.- - Voor- en familienamen in Nederland - Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.
17228: EBELL, C.C.D.- - De strijd tusschen de gemeente Opsterland en het Hooger Gezag over de middelen tot werkverschaffing van gemeentewege.
18613: B. EBLING.- - Geschillen over het drostambt van Drente, voornamelijk in de 16de en 17de eeurw.
16594: EEKHOFF, W.- - Beknopte geschiedenis van Friesland, in hoofdtrekken, bevattende een Overzigt van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land voorgevallen.
13893: EEKHOFF, W.- - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz. van den vroegsten tijd tot den jare 1846. 2 Delen.
14233: EEKHOFF, W.- - Bloemlezing uit den Friesche Lusthof en andere gedichten van Jan Janszoon Starter.
19268: HETTINGA EELTJE.- - Ikader.
19615: HOMME EERNSTMA.- - Leafdedea.
6025: EFDÉE, RIA.- - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
18026: EFDÉE, RIA.- - Bouwen een vak. Ruim 100 jaar Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V.
17555: EFDEE, RIA.- - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV 1846 - 1996.
1314: EFDÉE, RIA.- - Leeuwenborg. Over mensen en bouwen. Aegon verzekeringen.
18838: ERNST EIGENER.- - Skizzen aus dem Ostfeldzug.
12424: EIJKMAN, L.P.H.- - Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
17284: EISENGA, JAN.- - Jan Eisenga. Strider en dichter. In bondel poezy en proaza.
17513: EISINGA.- - Eise Eisinga herdacht te Franeker, 27 augustus 1928.
19332: EISMA, A..- - Een blik in den verledene en de tegenwoordige heugelijke oogenblikken, bij gelegenheid van het verblijf van hunne majesteiten…..
18815: EJNAR FÖRS BERGSTRÖM, JELLE BROUWER EN TEAKE HOEKEMA.- - De Foroyar in foarbyld foar Fryslân.
16544: EKKART, R.E.O.- - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksatheneum te Franeker 1585-1843.
18318: ELEMA, P.J.C. EN HARTOG, H.J.E..- - De overledenen van Hunsingo 180 6- 1811.
976: ELFSTEDENTOCHT.- - Het enige echte elfstedenlogboek '85.
980: ELFSTEDENTOCHT.- - Elfstedentocht 1986.
1608: ELFSTEDENTOCHT.- - Elfstedentocht 1997.
4384: ELFSTEDENWEEK.- - 12de Friesche elfstedenweek Leeuwarden. Watersportvereniging De Meeuwen voor Leeuwarden en omstreken.
16750: ELIASAR, BABS (SAMENST.).- - Uw zorg… Onze zorg. 100 jaar Antonius Ziekenhuis in beeld, 1903-2003.
11101: ELZINGA, G.- - Fynsten út Fryske groun.
15771: ELZINGA, GERT.- - Het Hindeloopen van Hendrik Lap.
18127: ELZINGA, G., W. TH. ZWART EN J.H. BROUWER.- - Omnibus Bûnte Liuwen 1964.
18527: G. ELZINGA, P.L. DE VRIEZE EN C. WALLAST.- - 300 Jaar Ned. Herv. Kerk Hollum.
18641: E. J. TH. A. M. VAN EMSTEDE.- - Van patronymica en geslachtsnamen in Drenthe.
19163: ENGELBERTS, LITE.- - Bandteekening door R. Mijnssen.
18502: K. ENGELMOER, DRS. B. MEYER ZU SLOCHTEREN, S. MIEDEMA, R. MINDERHOUT, DRS. A. THEWISSEN.- - Leefbaarheid kleine dorpen Weststellingwerf.
1131: ENGELS, M.H.H.- - Catalogus van incunabelen te Leeuwarden.
15979: ENGELS, M.H.H.- - Naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland 1577-1795.
18049: EPKEMA, E. (SAMENST.).- - Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gijsbert Japicx, als een vervolg op de II vorige deelen van dat werk.
332: GEERTSEMA EN EPPENGA.- - Yn 'e branning.
18198: DAM. EPPIE.- - ABE een beeld van een speler.
18289: WEBER J.M. ERICH.- - Webers' bildlicher Fachunterricht zu Höchstleistungen in moderner Konditorei mit mehr als 1000 Bildern.
19715: HARRIE ERNST.- - De Friese eetcultuur met streekproducten / Fan Frsyke Grûn.
12127: ESKENS, HEIN.- - Hundert jier Frysk Selskip Swol. 1899 8 febrewaris 1999.
18366: FABER, WIM.- - De nijmoodse jonker van Allershaim een kienerverhoal ien Hogelaandster tongvaal.
16928: FABER, S.- - Burgemeester en democratie. Verslag en interpretatie van een bestuurskundig onderzoek in Friesland.
2980: FABER, J.- - It gouden earizer. In ferhael fan trije jonge detektiven.
15796: FABER, O.- - Uit de geschiedenis van de bijna 100-jarige Gereformeerde Kerk van Hijlaard.
99: FABER, J.- - Ballest oer board!.
15379: FABER, RIENTS AISE.- - Lucius Comlumba Murray Bakker.
1475: FABER, HEIN.- - Ofgeand tij.
13764: FABER, J.A.- - Drie Eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. 2 Delen.
1554: FABER, S.- - Boargerij en boargemaster. Op undersyk út yn Fryslân.
16349: FABER, HEIN.- - In frjemde fûgel yn it bit.
16350: FABER, HEIN.- - Munsters fan de Waedsé.
18461: DOEKE FABER.- - De tiidf ferrint.
18937: FABER, RIENTS.- - Huzumer nammen. In oersjoch fan toponimen tusken Swette en Alddeel.
19790: DOEKE FABER.- - De tiid ferrint ….
18376: FABIUS, MR. F.J.W..- - De ridderlijke Duitsche orde van verleden tot heden.
19141: FABRICIUS, JAN.- - Ûnder ien dak - toanielstik yn trije útkomsten.
109: FALK, ANN MARI.- - Jiskepuster en de dea.
16348: FEAR, YPK FAN DER.- - Eilan fande silligen.
100: FEAR, YPK FAN DER.- - De breugeman komt.
102: FEAR, YPK FAN DER.- - De deade by de libbene.
1572: FEAR, YPK FAN DER.- - Eros yn 'e stikels.
1678: FEAR, YPK FAN DER.- - Ek in minske.
108: FEAR, YPK FAN DER.- - Ien lyk minder.
15312: FEAR, YPK FAN DER.- - Ta him dyn begearte.
11074: FEAR, YPK FEN DER.- - Utskot.
18906: FEAR, YPK FAN DER.- - Eilan fan de silligen.
19225: FEAR, YPK FAN DER.- - Sike bern.
17147: FEDDEMA, JACOB.- - Sawn mei in bynamme.
19095: FEENSTRA, J.Y..- - Inventarisatie van grafschriften, wapenborden, gevelstenen e.d. in Friesland.
19315: FEITH MR. J.A..- - Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen.
18359: FEITH, MR. J.A..- - Catalogus der Inventarissen van de Archieven der voormalige Zijlvestenijen en Dijkrechten in de provincie Groningen.
18874: J. A. FEITH.- - Catalogus der inventarissen van de Archieven der voormalige Zijlvestenijen en Dijkrechten in de provincie Groningen.
18315: FEITH, MR. H.O..- - Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen.
11013: FEITSMA, A.- - Frysk út 'e 17de en 18de ieu : oanfollingen diel I.
10985: FEITSMA, A.- - Frysk ut de 17de ieu.
10990: FEITSMA, A.- - Frysk ut de 18de ieu : teksten en fragminten : diel I : 1700-1743.
10991: FEITSMA, A. EN R. BOSMA.- - Frysk ut de 18de ieu : teksten en fragminten : diel II : 1744-1762.
10993: FEITSMA, A. EN R. BOSMA.- - Frysk ut de 18de ieu : teksten en fragminten : diel IV : 1780-1800.
16624: FEITSMA, A.- - Kroniek van een eeuw universitaire Frisistiek I.
10976: FEITSMA, A., J.H. BROUWER, P. GERBENZON.- - Waatze Gribberts Bruyloft : synoptysk mei : teweschen hochtydt en tewesken kindelbehr.
17734: FEITSMA, ANTHONIA, W. JAPPE ALBERTS EN B. SJÖLIN.- - Nachbarn. Die Friesen und ihre Sprache.
10992: FEITSMA, A. EN R. BOSMA.- - Frysk ut de 18de ieu : teksten en fragminten : diel III : 1763-1779.
15766: FEITSMA, A.- - Tussen volkstaal en schrijftaal. Meningen van filologen over het Fries.
18716: JAN FEN 'E GAESTMAR.- - Omstikken en sydstikken in samling proaza.
17240: FERWERDA, S.- - Uit Harlingen's historie.
15462: FLOYD SMITH, JAMES.- - Language & language attitudes in a bilingual community: Terherne (Friesland).
690: FLOYD SMITH, JAMES.- - Taelgebruk en taelhalding yn in twatalige mienskip: Terherne (Fryslân).
19093: FLOYD SMITH, DR. JAMES.- - Language & Language attitudes in a bilingual community: Terherne (Friesland).
14012: FMLD.- - Eksistinsje.
17278: FOCKEMA ANDREAE, S.J. EN TH.J. MEIJER (RED.).- - Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). I. Naamlijst der studenten.
17440: FOCKEMA ANDREAE, S.J.- - Huis -en familiearchieven. Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen.
17653: FOKKEMA, K., C. WILKESHUIS EN W.GS. HELLINGA.- - De invloed van het Stadsfriesch op het Friesch.
715: FOKKEMA, K.- - Nei wider kimen.
716: FOKKEMA, K.- - Het stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis van de grammatica van het dialect van Leeuwarden.
9677: FOKKEMA, K. E.A..- - Dialecten van de Friese west-en zuidkust.
17836: FOKKEMA, K.- - De Liwadder an 't wood. Zeven eeuwen taalgebruik in Leeuwarden.
2862: FOKKEMA, K.- - De Tweede Emsinger Codex.
2863: FOKKEMA, K.- - De Derde Emsinger Codex.
654: FOLKERTSMA, E.B.- - De Christen Gysbert Japiks.
18549: E.B. FOLKERTSMA, DS. J.J. KALMA, IR. K.A. RIENKS.- - Rapporten Fryske Beweging 1940 - 1945.
655: FOLKERTSMA, E.B.- - De Christen Gysbert Japiks.
1482: FOLKERTSMA, E.B.- - Wite en reade roazen.
11058: FOLKERTSMA, E.B.- - Swier lok.
604: FOLKERTSMA, E.B.- - Eachweiding.
689: FOLKERTSMA, BOATE.- - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
18040: FOLKERTSMA, E.B. (RED.).- - Tsjugenis. Moanneskrift.
11941: FOLKERTSMA, E.B.- - Hûs op wyn en brânwacht. Karlêzing út it wurk fan E.B. Folkertsma besoarge troch Leo H. Bouma.
3556: RELY JORRITSMA FOUNS.- - Twaris fiif. Fersen en sketsen bikroand yn de priisfraech 1954 fan it Rely Jorritsma founs.
18015: FRANEKER.- - Documentatie van industrieterreinen en andere vestigingsplaatsfactoren. Gemeente Franeker.
17532: FRANEKER.- - De Oudheidkamer op het Stadhuis te Franeker. Opgericht door den Burgemeester van Franeker, den Heer Jan Dirks en nader toegelicht door Mr. B.J. Veenhoven.
17054: FRANEKERADEEL.- - Kaart van Franekeradeel door B.Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma (1718).
18335: FRIDSMA, BAEREND JOUKES.- - Nea ferbrutsen bân, 60 jier Fryske Aksje yn Amearika.
18947: NIETZSCHE FRIEDRICH.- - Dat sei Zarathustra - In boek foar alleman en foar gjinien.
14933: FRIEL, BRIAN.- - De gebedsgenêzer (Faith Healer).
16568: FRIELING, WILLEM.- - Van huiszorg naar thuiszorg. De geschiedenis van de gezinsverzorging in Friesland.
726: FRIES.- - Het Fries.
11651: DE VRIJE FRIES.- - De Vrije Fries. Tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Veertigste deel (1950) tot en met tweeëntachtigste deel (2002). Per deel.
18216: FRIESENRAT.- - Friesisches Jahbuch 1967 (der Gesellschaft für bildende Kunst etc.).
14886: FRIESLAND.- - Waterschap Westergo's IJsselmeerdijken 1938-1979.
1511: FRIESLAND.- - De ruimtelijke ontwikkeling van het Friese platteland.
4091: NOORD-OOST FRIESLAND.- - Het laatste bolwerk is het hart. Ausweis voor Noord Oost Friesland.
18120: FRIESLAND.- - Een beknopt overzicht van Friesland.
11471: FRIESLAND.- - Friesland 1940-1945.
10945: FRIESLAND.- - Kamer van koophandel en fabrieken voor Friesland : gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der kamer : 1847-1947.
3118: MAF. MODERNE ARCHITECTUUR FRIESLAND.- - Van beurs tot bibliotheek 1880-1980.
18042: FRIESLAND.- - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Deel 13-16: Beschryvinge van Friesland. 4 Delen.
18016: FRIESLAND.- - Waarom industrie-vestiging in Zuid-Oost-Friesland?.
15970: FRIESLAND.- - Rapport betreffende eene Centrale Drinkwatervoorziening voor de provincie Friesland, uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten door het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, ingevolge machtiging van den Minister van Binnenlandse Zaken.
1543: FRIESLAND.- - Restaureren in Friesland (monumentrestauraties en subsidieverlening).
663: PROVINCIALE BIBLIOTHEEK VAN FRIESLAND.- - Catalogus der Friesche taal- en letterkunde en overige Friesche geschriften.
14727: FRIESLAND.- - Staat van de op 1 Juni 1904 van kracht zijnde reglementen, verordeningen, enz. in de provincie Friesland. Opgenomen in het Provinciaal blad no. 53 van 1904.
17529: FRIESLAND.- - Frisiaca 1958-1961. Lijst van literatuur over Friese geschiedenis.
19553: PROVINCIE FRIESLAND.- - Excursiegids voor Friesland 1962.
15840: FRIESLAND.- - Verslag van den toestand der Provincie Friesland over 1892 aan de Staten van dat gewest gedaan door de Gedeputeerde Staten, in de zomervergadering van 1893.
3105: PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF FRIESLAND.- - Dertiende statistiek betreffende de distributiebedrijven in Friesland. Bedrijfsjaar 1935.
17100: FRIESLAND.- - Tegenwoordige Staat van Friesland. 4 Delen.
19548: PROVINCIAAL BESTUUR VAN FRIESLAND.- - Agrarisch welvaartsplan Friesland - een aantal studies over de Friese landbouw, samengesteld in de jaren 1955 en 1956.
13755: FRIESLAND.- - Voorschriften betreffende de gemeentelijke comptabiliteit in de provincie Friesland.
13756: FRIESLAND.- - Verordening houdende bepalingen betreffende de keuring van levensmiddelen en andere waren in de provincie Friesland.
17034: FRIESLAND.- - Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IX De Provincie Friesland.
15773: FRIESLAND.- - Industrielandschap oostelijk Friesland. No. 1-3.
14425: FRIESLAND.- - Inventarissen van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1498-1961. 9 Delen.
16803: FRIESWIJK, JOHAN, YME KUIPER EN J.J. KALMA (RED.).- - Domela Nieuwenhuis en de Arbeidersgeschiedenis.
12089: FRIESWIJK, JOHAN.- - Socialisme in friesland 1880-1900.
16176: FRIESWIJK, JOHAN E.A. (RED.).- - Friesland en het interbellum.
17722: FRIESWIJK, JOHAN, JO HUIZINGA, LAMMERT JANSMA EN YME KUIPER (RED.).- - Skiednis fan Fryslân.
904: FRIESWIJK, JOHAN E.A.(EINDRED.).- - 40 jier PVDA yn Fryslân.
7769: FRIEZENDEI.- - Friezendei 1928 Amersfoort. 1ste july 1928.
19467: FROASKEDOBBE.- - Noorderdampen.
12310: STUDZJERIE FRYSK.- - The position of the old, relatively less influential vernaculars in Europe in the 16th and 17th centuries. Texts and lectures of the Symposium organised by the Ynteruniversitaire Stúdzjerie Frysk.
695: STAVERING FRYSK.- - Utstellen fan de kommisje foar de stavering fan it Frysk.
16270: FRYSLÂN.- - Fryslân door de ogen van vrouwen.
1183: FRYSLAN.- - Fryslân kearnwapenfrij.
11003: CODEX FURMERIUS.- - Fryske stikken ut Codex Furmerius : diel I : in rige foarstúdzjes fan Grinzer en Uterter frizisten.
11004: CODEX FURMERIUS.- - Fryske stikken ut Codex Furmerius : diel II : in rige foarstúdzjes fan Grinzer en Uterter frizisten.
788: GAESTMAR, JAN FEN 'E (J.J. HOF ).- - Fan eigen tiid en folk.
355: GAESTMAR, JAN FAN 'E (J.J. HOF).- - Klankboarne. Foarste samling fersen.
18954: GALAMA, J.Y..- - Pastoor J.Y. Galama - notities en brieven uit zijn gevangenschap.
19518: GALAMA, E.G.A..- - Specimina Linguae Frisiae - Saeculorum XVII et XVIII ; textus minores vol. LI.
11694: GALES, B.P.A.- - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van Aegon op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
3773: GALIËN, S.M. VAN DER.- - Swarte keap.
3642: GALIËN, S.M. VAN DER.- - De sâltsek.
11055: GALIËN, S.M. VAN DER.- - Hwet wy as bern boarten.
7078: GALIËN, S.M. VAN DER.- - Masters fen'e romte. Sketsen ut 'e Fryske fûgelwrâld.
742: GALIËN, S.M. VAN DER.- - It geheim fan de buffelkop.
19055: GALIËN, S.M. VD.- - De Fryske Librije - rige Lytse Folksskriften - dêr't it blêdte reauntet.
17864: GALIËN, S.M. VAN DER.- - Masters fen 'e romte.
273: GALIËN, S.M. VAN DER.- - De Fryske Robinson Crusoe. Nei in ald ferhaal ut 1846.
11115: GALIËN, S.M. VAN DER.- - Dêr 't it blêdte reauntet.
19532: GALLANDAT HUET, DR. R.H.J..- - Hoefkunde en hoefbeslag oorspronkelijk bewerkt door Prof. Dr. H.M.Kroon en Dr. R.H.J. Gallandat Huet.
19218: GANS, M.H..- - Juwelen en mensen - De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen.
19756: WIM DE KONING GANS.- - Dit is ons huis - deel 2 (fotokaarten van Den Haag en Scheveningen 1900-1940).
18921: GASPAR, CAMILLE.- - De kalender van het Hennessy-Getijdenboek.
17671: SINT-ANTHONY GASTHUIS.- - Geschiedenis van het Sint-Anthony Gasthuis te Leeuwarden.
18911: LINTELO DE GEER DR.B.J..- - De lex frisionum, uitgegeven en toegelicht door Dr. Karel Freiherr von richthofen, naar Pertz. Monumenta Germaniae, bezorgd door het Friesch genootschap van geschied, oudheid- en taalkunde..
14125: GEERTSMA, JACOB GOSSE.- - Meesterwerk. De historie van het openbaar onderwijs in Wommels.
575: GEEST, BERBER VAN DER.- - Dei en wei.
13773: GEEST, BERBER VAN DER.- - Der binne fan dy dingen….
19466: GEEST, BERBER VAN DER.- - Deidreamerijkes.
19747: BERBER VAN DER GEEST.- - Deidreamerykes.
14439: GELDER, C.E.M. VAN.- - Hindeloopen in de jaren 1830-1839.
17690: FRIESCH GENOOTSCHAP.- - Tweede vervolg op den catalogus der bibliotheek van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden.
17194: GERBENZON, P.- - Excerpta Legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw.
16021: GERBENZON, P.- - Codex Parisiensis.
16830: GERBER, S., J.J. PUPER EN K. TJEPKEMA.- - Binnen- en buitenlandse migratie van Friesland in 1948.
675: GERLOFS, T.- - Biten en brokken. In bunte samling taalgruskes yn fraach- en antwurd-foarm.
15813: LEEUWARDER GESCHIEDENISCOMMISSIE.- - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
19537: GEURTS, R..- - De haarkleur bij het paard.
12650: GEZELLE, BERT.- - Ondernemend Friesland - Enterprising Friesland.
15432: GEZELLE MEERBURG, BABS E.O.- - Hinter Damm und Deich. Die friesische Landschaft, wie sie die Dichter sehen.
15437: GEZELLE MEERBURG, BABS.- - Innich Frysksinnich. Poëtikale opfettingen yn Fryslân tusken 1840 en 1850.
18861: W. J. BARON D'ABLAING VAN GIESSENBURG.- - De Duitsche Orde.
4641: GILDEMACHER, K.F. E.O. (RED).- - Friezen. In bondel studzjes oer persoansnammen.
16500: GILDEMACHER, K.F. E.A. (SAMLE).- - Kar út fjouwer ieuwen Fryske poëzij.
17625: GILDEMACHER, K.F., L.G. JANSMA EN H. SPANNINGA (RED.).- - Haskerlân. Een tal bydragen ta de skiednis.
18943: GILES, DR. ARTHUR E..- - Anatomie en physiologie van de vrouwelijke geslachtsorganen en van de zwangerschap.
19294: GLAS, P. / LOO, L.F. VAN / E.A..- - Petten stiefkind van de zee - grepen uit 1250 jaar Pettemer historie.
19246: GOASSENS, GERBEN.- - In faem mei fjouwer frijers - Blijspil yn ien útkomst.
19783: KAREN VAN GODTSENHOVEN.- - Leven in de mode / vrouwenkleding 1750-1950 uit de collectie Jacoba de Jonge.
18628: GOEDEGEBUURE, J. (RED.) E.A.,.- - Alleen het verdriet is waar, Bloemlezing, Typ.: Homemade cookies; Twee boekjes in doos met tralietjes.,.
15020: GOÏNGA, HYLKJE.- - Op stap.
19067: GOLDMAN, PAUL.- - Sporting Life - An anthology of British sporting prints.
10729: GOLS, ALBERT.- - De Boschplaat : Europees natuurreservaat.
864: GOOT, J. VAN DER.- - Skoallibben yn Tietsjerk.
7766: GOOT, J.M. VAN DER.- - Fornijing fen us biskaving.
14629: GOOT, A. VAN DER.- - Education and Lesser Used Languages in the European Union: Data collection by Mercator-Education.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje

10/27