Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
Haadstrjitte 20, 9269 SZ Feanwâlden, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 511-476698            Email: feanwalden@boekennietje.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18466: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 64 nûmer 2.
18467: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 64 nûmer 3/4.
18926: - De kleine Buffon, of natuurlijke historie der dieren, ten dienste der jeugd in 4 deeltjes.
18845: I. B..- - voor den coupé - van Amsterdam naar Londen.
19234: ?.- - Fryske foardrachten mei Sang - op mesyk for piane-begelieding.
18402: - Liber Amicorum - Jhr. Mr.C.C. van Valkenburg.
18341: - Lijst van geschriften van Dr. W.J. Formsma, aangeboden bij zijn afscheid als rijksarchivaris in de provincie Groningen.
18374: - Groningen Constant - Tentoonstelling ter herdenking van de belegering van Groningen in 1672 (in het Groninger Museum).
18468: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 66 nûmer 1.
18469: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 66 nûmer 2.
18470: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 1.
18474: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 69 nûmer 1/2.
18535: - De restauratie van de Hervormde Kerk te Kollum.
18385: - NOVAC jaarverslag 1974.
18403: - Geslachtslijsten der familién Hooglandt, Palairet Hooglandt en Palairet.
19043: ?.- - De Plunjesek - kampsangen en lieten út de Stiennen Man - Revue.
18556: - Israël Exploration Journal nrs. 1 t/m 4 uit 1962.
18818: - De slach by Warns - 26 septimber 1345.
18373: - Groningen Constant - Groningen-Munster 1672.
18872: - Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden over het jaar 1872.
18715: - Nôt oan skeaven.
18442: - Beschrijving van de Provincie Friesland, behorende bij de waterstaatkaart.
18370: - De Geschiedenis van Wad en Land.
18883: - Parfum Lexikon der Düfte.
18475: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 69 nûmer 3/4.
18512: - Geographisch woorden-boek rakende de Provincie van Frieslandt.
18913: N.N..- - De aanval op de zeven schepen.
18718: - Kleare wille.
18757: - Sinteklaas.
18783: - Dedication Souvenir November 13 and 14, 1935.
18923: - Allereerst leerboekje bevattende de klanken en medeklinkers.
727: FRYSK SKRIUWERSALMANAK 1972.- - Rym en umrym ta gelegenheit fan'International Year of the Book'.
18796: - Een waarachtige geschiedenis van het wonderlyk visioen of verschyning, dat aan Intje Jans Zoon te Oosterzee op de Heereweg verschenen is 8 Dec. 1722. Zeer aanmerkelijk om te lezen..
18552: - Is Friesland een lastpost voor het Rijk?.
18536: - Restauratie der hervormde kerk te Exmorra.
18345: - GEDENKBOEK van het Algemeen Provinciaal stads- en academisch ziekenhuis te Groningen 1903 - 1953.
18347: - VEENDAM 300.
18310: - Annuaire de la Noblesse et des familles Patriciennes dès Pays-Bas. 1e Année, 1871.
18311: - Annuaire Généalogique des Pays Bas publié sous la direction de A.A. Vorsterman van Oyen et G.D. Franquinet année 1874.
18312: - Annuaire Généalogique des Pays Bas publié sous la direction de A.A. Vorsterman van Oyen et G.D. Franquinet année 1875.
18437: - Bibel.
18427: - Fryslân Sjongt.
19555: ??.- - Verslag van den stand van het Provinciaal Fonds tot wering der besmettelijke Longziekte onder het rundvee in Friesland.
19645: S.J.E..- - De boeren op Sint-Helena - album met afbeeldingen en bijschriften.
18471: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 2.
18472: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 3/4.
18482: - Philologia Frisica anno 1999 - Lezingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8,9 en 10 desimber 1999.
18483: - Philologia Frisica anno 1996 - Lezingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres23, 24 en 25 oktober 1996.
18557: - Het begon in een smidse….De geschiedenis van een Nederlandse Onderneming 1850 - 1920 - 1950.
19337: ?.- - Vademecum der Bouwvakken , 23e jaargang no.7.
18700: - Fersen foar Giacomo Prampolini.
19554: ??.- - Stand van het Provinciaal Fonds tot wering der besmettelijke Longziekte onder het rundvee in Friesland.
18473: - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 68 nûmer 1/2.
18501: - Toeristengids Hindeloopen.
18523: - De kerk te St. Jacobiparochie 100 jaar - Herdenkingsrede - Herdenkingsdienst.
18540: - De Bonifatiusbron te Dokkum.
18541: - Dokkumer P.K..
19495: A.F.U.K..- - Fryske Sangen - gearbrocht fen Sub-kommisje A fen de Algemiene Fryske Underrjucht-Kommisje.
19508: ??.- - De nieuwe Overtoomsche markt-schipper of Durkendammer Kramer (zijnde versierd met vele zoete en aangename melodijen...
19524: AA, MR. C.M.A. SIMON VAN DER.- - Iets over de vee-sterften in Friesland en de daartegen genomen maatregelen van af 1713 tot heden.
19606: A. VAN DER AA.- - Kwartlik/seargeus Argytektoansyk lyts Lesbuk.
21: ABMA, G.- - De Utfanhuzer.
22: ABMA, G. WILLEM.- - De Oantaasting.
17103: ABMA,G.- - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 Delen.
18449: GERBEN ABMA.- - Confessionele partijvorming in Friesland - Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
11935: ABMA, G.- - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contibuerende grietenije van Oostergoo.
16119: ABMA, G.- - Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde. In tal aspekten fan de skiednis fan in eardere gritenij.
14806: ABMA, G. WILLEM.- - It Byldsje.
15414: ABMA, WILLEM.- - Moeting.
18712: WILLEM ABMA.- - Bist noait was'st wieste.
14818: ABMA, G. WILLEM.- - De roekkat.
1698: ABMA, WILLEM.- - De Sprong.
18711: WILLEM ABMA.- - Dieden.
16799: ABMA, WILLEM.- - Kuiers of definysjes fan in ik. Proazagedichten.
23: ABMA, G. WILLEM.- - De klinyk.
19754: WILLEM ABMA.- - Dieden.
16268: ABMA, WILLEM.- - Dieden.
1322: ABMA, GERBEN.- - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland.
19031: ABMA, WILLEM.- - Moeting.
19361: ABMA, WILLEM.- - Dieden.
18713: WILLEM ABMA.- - Moeting.
885: ABRAHAMSE, JAN EN HENK KONING.- - Schiermonnikoog.
17077: ACHTKARSPELEN.- - Kaart van Achtkarspelen door B. Schotanus a Sterringa uitgegeven door Francois Halma (1718).
19248: ADAMA, K..- - Kluchtige reis fen Eastergea oer Berlin nei Amsterdam.
19097: ADMIRALITEITSHUIS.- - Streekmuseum "Het Admiraliteitshuis" Gevestigd te Dokkum - Jaarverslag 1968/69.
17049: AENGWIRDEN.- - Kaart van Aengwirden door B. Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma(1718).
19292: AGT, J.J.F.W. VAN.- - Waterland en omgeving - de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (deel VIII provincie Noordholland, 1e stuk).
19538: FRYSKE AKADEMY.- - Fryslân Sjongt ! Algemien Frysk Lieteboekje mei âlde en nije sangen yn balk- en sifernoateskrift.
19476: FRYSKE AKADEMY.- - Fryslân sjongt ! algemien Frysk lieteboekje mei âlde en nije sangen.
18435: K.J. VAN DEN AKKER.- - Van de mond der oude middelsee.
15516: AKKERMAN, P.- - Hessel Ypma.
34: AKKERMAN, P.- - Doarp sunder takomst?.
16828: AKKERMAN, PAULUS E.O.- - Hwat hoeden en hwat mijen… Kabaretprogramma mei meiwurking fan de rjuchterlike macht en it provinsiael bistjûr.
19255: AKKERMAN, O.S..- - For elk hwet - Samling fen earnstige- en koartswilige christelike foardrachten en fersen.
1477: AKKERMAN, P.- - De leste fan de Kampenaers.
15454: AKKERMAN, PITER H.- - Gods trouferboun.
28: AKKERMAN, P.- - De maitiid fan it libben.
14657: AKKERMAN, P.- - Fan alle wallen.
25: AKKERMAN, P.- - It Freark Jabiks folk.
18908: AKKERMAN P.J..- - Krabbels.

Next 100 books from Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje

4/4