Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4531: N.N. - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVI: Zeeland. Geïllustreerde beschrijving van Zierikzee. (oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion in 1751)
10892: N.N. - Spectrum Compact Medische Encyclopedie
5511: N.N. - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw.
8248: N.N. - Een Lied op den sabbatdag. Deel 1, 2 en 3.
7524: N.N. - Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Utrecht van 9 - 18 september 1947
9496: N.N. - Leven vanuit het geloof. Leidraad voor het toegepaste christen-zijn. In opdracht van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties. Met een voorwoord van Godfried Kardinaal Danneels en Adrianus Kardinaal Simonis.
10344: N.N. - Een Lied op den Sabbatdag. Deel 1 t/m 4.
7252: N.N. - Handreiking voor de diaconie
7794: N.N. - Nederlands Handwoordenboek (Oosthoek). Twee delen.
7518: N.N. - Acta van de voortgezette buitengewone Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle op 5 en 6 september 1933.
3976: N.N. - Het leven en sterven van Jodocus van Lodenstein. Geboren 1620 en overleden 1677. Volgens een oud geschrift getrouwelijk naverteld door een liefhebber der waarheid.
7270: N.N. - Ik ben alleen / ouderlijk gezag. Algemene konferentie amtsdragerskonferenties 1990.
7156: N.N. - Lijst van bijbelse persoons-en plaatsnamen. Vijfde, grondig nagekeken en verbeterde druk.
3863: N.N. - PREKEN-REGISTER. I: chronologisch gerangschikt (100 blz.). II: gerangschikt naar de orde der Bijbelboeken (20 blz.). III: geordend naar bijzondere gelegenheden (25 blz.). IV: plaatsnamen-register (12 blz.).
10802: N.N. - De oude schoolmatres en haar vrienden. Nieuwe uitgave.
10756: N.N. - Het boek der psalmen op vier stemmen
6442: N.N. - Lees-stof voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school in proza en poëzij.
6278: N.N. - Reformation Emigration Protestanten in Salzburg. Ausstellung 21. Mai - 26. Oktober 1981. Schloss Goldegg, Pongau, Land Salzburg.
9285: N.N. (ESWYLER, JAN) - Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums (...) Derde Druk, merkelyk verbetert.
6291: N.N. - In ruimte gesteld. 50-jarig bestaan van de Geref. Gem. te Dordrecht.
10831: N.N. - Gods leidingen met Johannes Huss
6770: N.N. (TURNER, WILLIAM) - Spiegel van Gods Werkzame Voorzienigheit, Vertoonende allerhande merwaerdige gevallen, Als Wonderbare Bekeeringe, Mirakuleuze genezinge, Zeldzame Reddingen en Behoudingen, Waarschouwingen door Droomen, Belooningen van Mildadigheit, Oordeelen en Straffen van Godloozen, Voorspellingen van toekomende Zaken enz. Uit verscheiden Schryvers by een Vergadert. Derde Druk.
1591: - Bij de wenteling van het Eeuwgetij 1934-1934
2664: N.N. - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerken onder het Kruis (1844-1869), met inleiding, bijlagen en registers
2665: N.N. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869)
3253: N.N. (EEN GEREFORMEERD SCHRIJVER) - De pelgrimstocht der Gemeente Christi door het Mesech der Vreemdelingschappen naar het Jeruzalem des Vredes. Door een Gereformeerd Schrijver.
1474: N.N. - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
1245: - De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en Zaligen Heer Petrus van der Velden, Leraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland
3051: N.N. - Voor of tegen den Christus. Kiest u heden wie gij dienen zult. Enkele eenvoudige gedachten met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoowel op Staatkundig als op Godsdienstig terein. Met voorrede van Ds. C. Steketee (Leeraar der Geref. Gemeente te Middelharnis). Derde duizendtal.
2736: N.N. - Het leven en sterven van Tom Kroos (verteld door zijn moeder)
6268: N.N. - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
5501: N.N. - Nieuw Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam. Vijfde deel.
8975: N.N. (HOOP SCHEFFER, J.G. DE) - Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Socie?teit in Holland voor het jaar 1884
7522: N.N. - Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle van 4 - 6 september 1934
10206: N.N. (HAEMSTEDIUS, ADRIANUS) - Geschiedenis der Martelaren (...) Naar den druk van 1671. Door J.G.O.
6089: N.N. - Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze oudvaders.
5427: N.N. - Orde der texten, Zoo als dezelve jaarlyks op de Feestdagen, en over het Lyden van Christus voor Paasschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam gepredikt worden. Met byvoeging van de gelijkluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text geweezen wordt. Johannes Wessing Willemsz. - Amsterdam 1776. (8), 58, (5) blz. Waarbij: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke catechismus, formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken. H. Brandt, D. Onder de Linden, P. Schouten, J. de Groot en R. Arrenberg - Amsterdam 1784.
6180: N.N. - Stratenboekje van de gemeente Hilversum (ca. 1938).
2865: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1913
2216: N.N. - Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke ... Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Op nieuw uitgegeven door de Synode der Christelijke Gereformeerde Gemeente, gehouden te Hoogeveen, anno 1860.
9686: N.N. - Pront in 't pak. Zeeuwse ansichtkaarten. Een selectie uit de verzameling van het Zeeuws Museum.
9687: N.N. - Knap in 't kleed. Zeeuwse ansichtkaarten. Een selectie uit de verzameling van het Zeeuws Museum.
10733: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; ... Geheel op Muziek-Nooten met de IIII. Stemmen, Tenor, Bassus, Altus en Discant. Alle op de C Sleutel gesteld.
5687: - Lieven de Key. Haarlems stadsbouwmeester. Een Vlaamse emigrant en zijn rijke nalatenschap.
9367: N.N. - Bijbels woordenboekje en naamverklaring
3912: N.N. - De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door de redactie van "De vriend van oud en jong". Bernardus Moorrees, Maria Schenk, Barenje van Asperen, Robert Flockhardt en Arnoud Dirksz. Waarbij: De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van "De vriend van oud en jong". Waarbij: Uit het leven van een Christin. medegedeeld door een harer kinderen en twee andere verhalen door de redactie van "De vriend van oud en jong".
7790: N.N. - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1966
7791: N.N. - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1965
5911: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; ... Geheel op Muziek-Nooten met de IIII. Stemmen, Tenor, Bassus, Altus en Discant. Alle op de C Sleutel gesteld.
11013: N.N. - Een korte en eenvoudige beschrijving aangaande de ziekte, het sterven en de begrafenis van Elizabeth Francina Rijneveld oud 2 jaar en 3 maanden. Met een voorwoord van Ds. M. Blok.
5439: N.N. - De Middelaar Gods, en der Menschen, Geboren, Besneden, Gekruist, Gestorven, en Begraven, Ten derden dage volheerlyk opgewekt, en geplaatst aan
1584: N.N. - Woord en Kerk. Theologische bijdragen van de Hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bij de herdenking van het vijfezeventigjarig bestaan van de Hogeschool. Tweede druk.
7525: N.N. - Rapport van deputaten voor contact met de Gereformeerde belijders aan de Generale Synode van de Chr. Geref. Kerken te
9277: N.N. - Keizer Karel en zijn tijd. Tentoonstellingscatalogus. Tweede uitgave.
5984: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren. Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Alle verzen noten. Met 2 titelprenten, 2 platen met verklaringen en 2 portretten en muziekplaatje. Tevens met acte van consent, ondertekent door J.J. Kessler en genummerd, no. 1416.
10615: N.N. - Het boek der Psalmen in de berijming van 1773 (...) Alle verzen met noten.
1673: N.N. - Te zijner tijd zullen wij maaien. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk 1499-1999.
9729: AA, P.J.B.K.S. VAN DER / DEINSE, ADR. (VERT.) - Adelbold, bisschop van Utrecht. Akademisch proefschrift (…) door Pieter Jan Baptist Karel Simon van der Aa. P. van Wicheren Hz. - Groningen 1862. (11), 129, (5 (stellingen)) blz. Waarbij: Het leven van Thomas Cranmer, den Kerkhervormer in Engeland. Vertaald uit het Engelsch door Adr. van Deinse, Emeritus Predikant van Ostende. J.F. Schleyer - Amsterdam 1843. (6), 141 blz.
10759: AA, CORNELIS VAN DER - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst. In Een en dertig kunstplaaten. Naar het leven afgebeeld door D.de Jong en M.Sallieth (...)
5479: AALDERS H.W.ZN., DR.G.J.D. - Mensen en machten. De rol van de grote mannen in de geschiedenis.
6730: AALDERS, DR.W. / DOUMA, PROF.DR. J. E.A. - Tien keer gereformeerd. Bundeling van een serie artikelen over de Gereformeerde Gezindte.
4694: AALDERS, DR.G.J.D. E.A. - Kritisch kwintet. Historische opstellen. Dr.G.J.D. Aalders H.Wzn.: Orosius als christelijk geschiedschrijver. Dr. D. Nauta: Het eigenlijke in de kerkgeschiedenis. Dr. J. Roelink: De Nederlandse Opstand een klassenstrijd? H. Smitskamp: Het Réveil en het Verenigd Koninkrijk. Dr. W.J. Wieringa: Kanttekeningen bij Webers these inzake Protestantisme en kapitalisme. With Summaries in English.
6238: AALDERS, DR. G.CH. - De profeten des Ouden Verbonds
3743: AALDERS, DR.G.CH. - Korte verklaring der H. Schrift. De Klaagliederen. Met nieuwe vertaling.
6723: AALST, DS.G.J. VAN / BERG, G. V.D. E.A. - Thuiszorg - Verwereldlijking. Ambtsdragersconferentie 1991/1992.
7269: AALST, DS. G.J. VAN E.A. - Onderzoek kerkverlating in de Gereformeerde Gemeenten
7146: AALST, DS.G.J. VAN E.A. - Bundel referaten, gehouden op de Bondsdagen van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten. 1980, 1981, 1986-1990, 1992-1994.
7332: AALST, DS. G.J. VAN / MULDER, DS. P. E.A. - Ambtsdrager, nu. Ambtsdragersconferentie 1992.
10880: AALST, GERARDUS VAN - Proeve des geloofs ofte eene korte verhandeling over de 21 vrage van den Heidelbergschen Catechismus, en verder over den rechten aert en natuur van het waer zaligmakent geloof. In welke wordt aengewezen waer in het zelve niet, en waerin het al bestaet.
8690: AALST, DS. G.J. / BLOK, DS. L. E.A. - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen uit Matth. 5: 3-12 en 11: 2-6.
11134: AANGEENBRUG, DS. D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties.
4785: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse Monarchie 1848 - 1898
3456: ACKER, BERT VAN DEN (RED.) - Opel in Nederland. 1969-2003.
6471: ACQUOY, R. VAN / BOER, K. DE - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarboek 1983.
7874: ADELPHA (PSEUDONIEM VAN C. Q. CALLENBACH-VAN GHEEL GILDEMEESTER) - Stofgoud. Naar het Fransch. Met eene voorrede van Tryfosa (pseudoniem van Johanna Quarles van Ufford).
11215: AGHINA, J.F.E.M. E.A. (RED.) - Nieuw Spoor. Maandblad voor het Personeel der N.V. Nederlandsche Spoorwegen. 1946 t/m 1951.
8665: ALBERT, WESSELS - Naar het land dat Ik u wijzen zal. Een reis door Israël aan de hand van gravures van Bijbelse taferelen.
3187: ALBERTHOMA, A. - Uitbreiding van de Leere der Waarheid, die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door Albertus Alberthoma. Derde druk.
9741: ALBERTHOMA, THOMAS - De Richter in het paradijs of onderzoek van de Heilige Schrift
4681: ALBLAS, J.B.H. - Johannes Boekholt (1656-1693). The first Dutch Publisher of John Bunyan and other English authors. With a descriptive Bibliography of his Publications. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, volume 22.
6140: ALBLAS, DR.S. - Een belofte voor de toekomst. Over de ark van het verbond in Openbaring.
1015: ALDEGONDE, PH. M. VAN SINT - Verhandeling over het sacrament van het Heilig Avondmaal des Heeren. Uit het Frans vertaald door Dr. A. Maljaars.
680: ALGRA H. EN A. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
5421: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit.
8377: ALLEINE, JOSEPH - De rijkdom van Gods Verbonds genade
10877: ALLEINE, JOZEF - Een alarm voor onbekeerde zondaren. Bevattende eene ernstige behandeling over de navolgende onderwerpen. I. Wat de bekeering niet is, en de misslagen daaromtrent. II. Van de bekeering en de natuur derzelve. III. Van de noodzakelijkheid der bekeering. IV. Van de merkteekenen der onbekeerden. V. Van de ellende der onbekeerden. VI. Bestieringen omtrent de bekeering. VII. Beweegredenen tot bekeering. Benevens een aanhangsel van verschillende nuttige stoffen (...) Met eene beschrijving van des schrijvers godvruchtig leven en zalig sterven. Derde druk.
10670: ALTENA, MARRIE - Rondom de veelkantige berg
10826: AMBROSIUS, ISAAC - Strijdt om in te gaan. Voor het eerst uit het Engels vertaald door drs. J. Versloot. Tweede druk.
8646: AMBROSIUS, ISAAC - Tijd om te zoeken. Derde druk.
6368: AMSTEL, DS. J. VAN E.A. - Wat is uw enige troost? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Door predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
6190: AMSTEL, DS. J. VAN - Echt geloven
3838: AMSTEL, DS.J. VAN - Prediking en pastoraat. Toerusting voor de ambtsdragers.
808: AMSTEL, DS. J. VAN, SELDENRIJK, DR. R. E.A. RED. - Christelijk gezinsleven.
9372: ANTHELMI, JOSEPH / ÉSOPE - Nova de symbolo Athanasiano disquisitio / De Aetate J. Martini et quorund. ejus gestorum ordine: armo emootuali, nec non de S. Briccio successore epistola.
9555: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door A.J. Antink, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar in den Heere ontslapen den 17 Maart 1899.
10592: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS - Brief behelzende de voornaamste gronden, en de bijzondere meening van de hedendaagsche nieuwe leer de sacramenten; benevens de voornaamste bewijzen, tegen dezelve; als ook eene oplossing van hare voornaamste tegenwerpingen. Geschreven aan N. N. (...)
4426: APPELIUS, J.C. - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) Vierde druk. (16) 431 blz. SGT A175. Waarbij: Vervolg van Aanmerkingen over 't Regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) Twede druk. (18), (14), (172), 474 blz. SGT A189.
4427: APPELIUS, J.C. - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Derde druk.
8135: ARANZA, JACOB - Verborgen verleiders in de popmuziek ontmaskerd
6549: ARND, JOHANN - Des hocherleuchteten, geist- und trostreichen Lehrers Johann Arnd, weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg, sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies-Gärtlein. Mit einer Lebensbeschreibung des seligen Mannes Gottes und mit Vorrede so wie einer Geschichte von der wonderbaren Erhaltung des Paradies-Gärtleins. Stereotyp-Ausgabe mit den zum Buche gehörenden Sinnbildern in seinen holzschnitten.
5210: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, ... voorheen uitgegeven door JOHANNES VAN ABKOUDE, Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door REINIER ARRENBERG. Tweede druk.
4199: AS, H.H.J. VAN / BERG, C.R. VAN DEN / BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
5122: AUGUSTIJN, PROF.DR.C. E.A. (RED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Dl. 65, afl. 1 & 2.
4941: AUGUSTIJN, C. E.A. (RED.) - Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof.dr.J. van den Berg
8832: DIVERSE AUTEURS - De Banier. Dagboek Kalender 2010.
10793: AVINCK, THEODORUS - Bundel van praktikale verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Deel 1 (1e en 2e stuk (Tweden Druk)) en 2 (1e en 2e stuk).
11243: AVINCK, THEODORUS - Bundel van praktikale verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Zesde druk. Deel 1 en 2.
9934: AVINCK, THEODORUS - Wendt u naar Mij toe. Drie predikaties over Jesaja 45: 22, Johannes 6: 65 en Jesaja 45: 24. Serie "Vaderlands erfgoed".
11131: AVINCK, THEODORUS - Bundel van praktikale verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Zesde druk. Deel 1 en 2.
6196: BAAIJ, DR. PIETER K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11.
9732: BAAIJ, DS. W. - Het heilzaamst bevel van de Bruid aan Zions dochteren. Drietal Predikatien over Hooglied 3: 11.
4831: BAAIJENS, J.A. - Jeugd op de puinhopen
9014: BAAN, DS. M. - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
7290: BAARSEL, DR. J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
3354: BAC, DS.A., BREGMAN, DS.A. EN VLIET, DS.J. VAN - De Evangelie-predikstoel. Twaalf preken.
2490: BAC, DS. A - Tot Roem van Uw genade. Twaalf preken (Kerst, Oudjaar, Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Weeszondag, Pinksteren, Hervorming en Dankdag).
6598: BAC, DS.A. - Het Licht der wereld. 8 preken (Advent, voorbereiding H.A. en vrije stoffen).
411: BAC, DS. A. - Catechismus verklaring. Proef exemplaar deel 1.
8737: BADER, J. TH. / VELD, LIA IN - Jan Bader vertelt. De wereld van de bloembollen.
4742: BAELDE, PROF.DR.M. E.A. - Opstand en pacificatie in de lage landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent.
5128: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF.DR. J.N. E.A. (RED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLIX, Afl.1 en 2 / Deel L, Afl. 1 en 2.
11602: BAKKER, DS. F. - Hoort naar Israël. Bijbellezingen over de zonen van Jakob. 4e druk.
1599: BAKKER, DRS. W. / JONG, PROF.DR. O.W. DE E.A. (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
9398: BAKKER, DS. D. - Jacob vrijgekocht en verlost. Predikatie over Jeremia 31: 11. Begrafenis-toespraak. Schetsen over een Boer of Akkerman, en een brief aan den Minister over de dwangwet der Vaccine. Door Ds. D. Bakker, in leven Leeraar bij de Geref. Gemeente te 's-Gravenpolder.
11113: BAKKER, DS. F. - Gebedsgestalten. 18e druk.
11526: BAKKER, DS. F. - Gebedsgestalten. 25e druk.
5567: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling.
8952: BAKKER, HENK - Draads en tegendraads. Leren van de Puriteinen.
11116: BAKKER, DS. F. - Het eeuwige woord. Kompleet in 3 delen.
11142: BAKKER, DS. D. - Gods grote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al Zijn geboden
11303: BALKE, W. E.A. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk. Tweede druk.
5644: BALL, ROBERT - Het Sterrenland. De Wonderen van
11544: BAREMAN, WOUT - Water zonder klokgelui
10717: BARNES, DR. IAN - Ridders en Kastelen. Een historisch Overzicht van de Opkomst en Teloorgang van het Ridderschap.
2661: BARNEVELD, J. VAN EN DIEPEVEEN, H. - Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Veenendaal
4676: BARNOUW, P.J. - Philippus van Limborch
10519: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde der verzoeking. Zijnde een uittreksel uit de bevinding van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door Bernhard van Woerden.
10850: BARTH, A.J. / KORT, DRS. A.L. - Van broekstuk naar witte boord. 175 jaar bestuur van vier Bevelandse gemeenten Eversdijk, Kapelle-Biezelinge, Schore en Wemeldinge 1795-1970.
5093: BARTH, HANS-MARTIN - Atheismus und Orthodoxie. Analysen und Modelle christlicher Apologetik im 17. Jahrhundert
1875: BARTH, DS.J.D. - Het calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn
2637: BARTH, DS.J.D. - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn
5418: BARTH, DS. J.D. E.A. - Ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen. Levensschets en predikatie van de predikanten die de Chr.Ger. Kerk te Werkendam hebben gediend vanaf 1911 tot heden. Ds. J.D. Barth, Ds.L. Baas, Ds.M. Overduin, Ds.H.C. van der Ent, Ds.M. Vlietstra
10962: BARTH, DS. J.D. - Het boek Ruth. 21 meditaties.
7447: BARUETH, JOHAN - De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de Dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsch handschrift vertaald, Met eene Historische Voorreden over de Bestryders en Voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus. Deel 1 en 2.
3324: BATES, WILLIAM D.D. - Spiritual Perfection Unfolded and Enforced from 2 Cor. 7: 1.
11519: BAUDET, H. E.A. - Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi.
3572: BAUM, JOHANN WILHELM - Capito und Butzer, Strassburgs Reformatoren. Nach ihrem handschriftlichen Briefschatze, ihren gedruckten Schriften und anderen gleichzeitigen Quellen dargestellt. (Leben undausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformierten Kirche III).
4748: BAUMANN, KURT - Pfälzer Lebensbilder. 3 Bde. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bde. 48, 60 u. 65.
11511: BAUWENS, A.R. E.A. (RED.) - Mededelingenblad van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. 27 ste jrg. nr 2, (volgnr. 98), 28 ste jrg. nr. 1 (volgnr. 101) t/m 30 ste jrg. nr. 1 (volgnr. 109) en 30 ste jrg. nr. 3 (volgnr. 111) t/m 31 ste jrg. nr. 1 (volgnr. 113).
11545: BAUWENS, A.R. E.A. (RED.) - Verstilde passages. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 27.
4948: BAUWHEDE, D. VAN DER / GOETINCK, M. (RED.) - Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw. Herdenking Oostvlaamse Synode (8 en 9 mei 1582), mei 1982.
3609: BAVINCK, DS.C.B. E.A. - Een licht voor mijn pad. Bundel meditaties door Ds.C.B. Bavinck, Ds.J.J. Berends, Dr.A. Kuijper en Ds.J. Mulder.
6010: BAVINCK, DR.H. - De Welsprekendheid. Eene lezing.
6699: BEAHRS, ANDREW - De uitgestotenen
5459: BECKER, E. (HERAUSGEGEBEN) - Schloss und Stadt Dillenburg. Ein Gang durch Ihre Geschichte im Mittelalter und Neuzeit. Zur Gedenkfeier aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte am 20. September 1344.
4767: BEDAUX, J.C. E.A. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
6496: BEEK, DS. A. V.D. - Bijbellezingen. I: Genesis 1 t/m 12. II: Genesis 13 t/m 22. III: Genesis 23 t/m 28.
10424: BEEK, DS. M. VAN / MALLAN, DS. F. - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden. Tweede druk.
10266: BEEK, P. VAN E.A. (RED) - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht
10212: BEEK, DS. M. VAN - Tot roem van Uw genade. Achttal predikaties. Deel 1, 2 en 3.
9998: BEEK, BRAM VAN DE - Van verlichting tot verduistering? Theologen vanaf 1800. CGO 416.
10737: BEEK, DS. M. VAN - Eerste en tweede ("van recht en genade") tiental predikaties
2687: BEEKHUIS, J. - Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel.
10897: BEEKHUIS, DS. P. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 2.
9044: BEEKMAN, G. - Elia's geloof in het licht van onze tijd. Prediking naar aanleiding van 1 Koningen 19 vers 3 door G. Beekman, Godsdienstonderwijzer te Elburg
10919: BEENS, DS. G. E.A. - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten 2012.
11369: BEENS, DS. G. E.A. - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten 2010.
3177: BEIJERS, J.L. - Book Auction Sale. 1990-2006.
9913: BEL, A. / FLORIJN, H. / VERSLOOT, J. (RED.) - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard. Deel I en II.
11355: BEL, A. - Leven en werk van Ds. G. van Reenen. Tweede druk.
8706: BEL, A. - Leven en werk van Ds. G. van Reenen. Vijfde druk.
11360: BEL, DS. J.B. E.A. - Overdenken met de kanttekeningen. Bijbels dagboek voor jong en oud.
10906: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 2.
5683: BEL, A. - Leven en werk van Ds.H. Ligtenberg. Derde druk.
5254: BEL, A. / FLORIJN, H. / VERSLOOT, J. (RED.) - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. Deel I en II.
11112: BEL, DS. J.B. - Levensschets van Ds. J.B. Bel. In leven Predikant der Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Verslag van rouwdienst en toespraken gehouden bij zijn begrafenis. Twee predikaties door hem uitgesproken te Vlissingen en Krabbendijke.
5308: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
11422: BEL, A. E.A. (RED.) - De vereniging van 1907 + Predikanten en Oefenaars. Kompleet in 6 delen!
10905: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1.
9190: BEL, A. - Leven en werk van Ds.H. Ligtenberg. Tweede druk.
9822: BELL, SUZANNA / BROOKS, THOMAS - De bekering en het sterfbed van Suzanna Bell. Met een tweetal preken van Thomas Brooks over Prediker 7: 1. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr.
8854: BELT, DS. H.V.D. - Een eeuwig verbond. Over de betekenis van de heilige doop.
6652: BELZEN, DRS. J. VAN / POST, DR. S. D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Franciscus Gomarus (1563-1641).
10076: BELZEN, ADRIAAN VAN (SAMENST.) - Terugblik. Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten.
4675: GEORGIUS BENEDICTI - De Krijgsdaden van Willem van Oranje. Vertaald en ingeleid door het Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L.
7085: BERG, DS.K.J. VAN DE / TIMMER, DS.J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Heidelbergsche Catechismus Zondag 1-26 en Zondag 27-52.
8448: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
4322: BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709 - 1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
10675: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De brief aan de Hebreeën. Over de superioriteit van het nieuwe verbond.
8234: BERG, WILLEM VAN DEN (JZ.) - Eenige nagelatene geschriften van wijlen Willem van den Berg Jz. Geboren op 10 September 1839 en Overleden 11 Februari 1914. Handelende over het diep verval van Land en Volk - Kerk en Staat. Met een Voorwoord.
4911: BERG, DS.K.J. VAN DE / TIMMER, DS.J.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) Predikanten. Derde jaargang (nov. 1928 - okt. 1929).
7003: BERG, DRS C.R. VAN DEN BERG - Allerlei Volck. Dirk van der Kemp. Een achttiende-eeuws theoloog.
10913: BERGH, DINA VAN DEN / BANK, J.H. VAN DE (INLEIDING EN TOELICHTING) - De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh. Aantekeningen, dagboek en brieven.
3907: BERGSMA, A / HAAR, DS.J. VAN DER E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 1.
7948: BERGSMA, A / HAAR, DS.J. VAN DER E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 1.
4752: BERGSMA, WIEBE - Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
10896: BERGSMA, A / HAAR, DS.J. VAN DER E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 1 en 2.
7380: BESTEN, JANNES DEN - Gods leidingen in het leven van de landbouwer Jannes den Besten, overleden te Doornspijk op 13 september 1868. Door hemzelf beschreven. Vijfde druk.
7882: BETTEX, F - Twijfel? Uit het Hoogduitsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Derde druk.
10796: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
8934: BEUKELMAN, DS. JOH. - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid; of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in 52 Leerredenen, en eene Inleidings-Leerrede tot dezelve(....) Met een bijgevoegde Voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink. Onveranderde Uitgave.
11108: BEUKELMAN, DS. JOH. - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid; of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in 52 Leerredenen, en eene Inleidings-Leerrede tot dezelve(....) Met een bijgevoegde Voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink. Onveranderde Uitgave.
7388: BEUKENS, SIEGBERT E.A. (RED.) - Het lied van de kerk. Een dag om te vieren. Bewogen met zondaren. AanZet 5.
2242: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de Chr.Ger. Kerk te Zierikzee 1836-1986.
5000: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80. Frage des Heidelberger Katechismus. Band XIX von Beiträge sur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche.
4956: BEYREUTHER, ERICH - Der Junge Zinzendorf. Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden. Zinzendorf und Die Christenheit, 1732-1760. 3 volumes.
1280: BEZA, TH. - Het Christelijke ouderlingschap. Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap.Voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Ereastus Med. Dr. en nu voor het eerst door de nood gedrongen, uitgegeven. Vertaald door Ds. D. van Dijk te Leeuwarden.
9382: BIE, DRS. H.J. DE - Bijbelse theologie van het oude testament vanuit de gereformeerde traditie. Een aanzet en uitnodiging.
5066: BIERMAN, I.A. E.A. - Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw.
2041: BIESTERVELD, DS.P. HERZIEN DOOR DR.T. HOEKSTRA. - Het Gereformeerde Kerkboek (over de Belijdenisgeschriften, Psalmen, Bijbelvertaling, Catechismus en Formulieren). Tweede druk.
10704: BIJBEL (RAVESTEYN) - Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke taten in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.
11242: BIJBEL - Grote letterbijbel. GLBOT Oude Testament in vier delen / GLBNT Nieuwe Testament in twee delen.
11475: BIJBEL - Kanselbijbel in bruin leer, koperen pilaarsloten en hoeken. KTB10.
5895: BILDERDIJK, WILLEM - Naklank. Gedichten. Nieuwe uitgave.
11265: BINNING, HUGO - Keurstoffen. 22 praktikale preken (...) uit het Engels vertaald door C.B. van Woerde te Zeist. In deze uitgave is de zinsbouw en spelling aangepast.
10827: BINNING, HUGO - Keurstoffen. 22 praktikale preken (...) uit het Engels vertaald door C.B. van Woerde te Zeist. In deze uitgave is de zinsbouw en spelling aangepast.
10281: BINNING, MR. HUGO - De vernederinge des herte, (...) / De ware Gemeenschap met God en de Gelovigen
5242: BINNING, MR. H. - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV Predikatiën; (...) Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning (...)
8269: BINNINGH, MR. HUGO - De ware Gemeenschap met God En de Gelovigen Gegrond, in de Verzoeninge Jezu Christi. Voorgestelt in Ettelyke Predikatien (...) Vermeerdert met Geestelyke Gezangen, tot Roem der Vrye Genade. Derden druk.
3345: BLAAK, DS.W.H. - Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.H. Blaak door Ds.E. du Marchie v. Voorthuysen, Ds.M. A. Mieras, Ds.J. v.d. Poel, Ds.B. Toes, Ds.H. Wiltink en ouderl. A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
11391: BLAEIJ, PIET DE / KRAKER, ADRIE DE - Via Via... Straatnamen van de gemeente Terneuzen met de kernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden.
9454: BLENK, DRS. C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Tweede, herziene uitgave.
9039: BLOIS, DS. A. DE - Afscheid en Intrede (...) Bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 en Intrede te Rotterdam-Zuid op donderdag 6 december 1945.
7325: BLOIS, R. DE E.A. / BRUGGEN, DRS. J. VAN / WIELENGA, DR. K.D. / KEERS, DS. B. / OOSTEROM, E. VAN / BERGSMA, A. / BAAN, DS. M. / VISSCHER, A. - Voor alle volken te verstaan. Over Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding. (R de Blois e.a.) Jeugdbond Geref. Gem . - Woerden 1983; 110 blz. Waarbij: Bijbelse Taal? De samenhang tussen inhoud en taal van de bijbelse openbaring door Drs. J. van Bruggen. Ton Bolland - Amsterdam 1971; 38 blz. Waarbij: 1637-1937. Een nationaal monument - een gouden kleinood. Twee herdenkingstoespraken gehouden bij het derde eeuwfeest der Staten-vertaling door Dr. D.K. Wielenga en Ds. B. Keers. Nederlandsch Bijbelgenootschap - Bandoeng 1937; 23 blz. Waarbij: Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling door E. van Oosterom te Benschop. Tweede verbeterde uitgave. J.P. van den Tol - Dordrecht z.j.; 24 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling door A. Bergsma, Derde druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1972; 42 blz. Waarbij; De nieuwe Bijbelvertaling in discussie door Ds. M. Baan. Tweede druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1970; 20 blz. Waarbij: Het woord van God is niet gebonden. Overwegingen n.a.v. Bijbelvertalingen en Bijbeluitgaven door A. Visscher. Den Dunnen - Leerdam 1973; 16 blz. Waarbij: Schriftvervalsing of "Het meesterstuk van de duivel". Gereformeerde Bijbelstichting - Dordrecht z.j.; 11 blz.
10029: BLOIS, DS. A. DE - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en februari 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Gehouden 15 februari 1939. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
10611: BLOK, DS. P. E.A. - In het leerhuis. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.
11608: BLOK, DS. P. - Saulus van Tarsen. 6 preken n.a.v. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15. 2e druk.
4160: BLOK, DS.P. - Uit de Opperzaal, dl. 1, 2 en 3
11284: BLOK, DS. P. - Tweede viertal preken
4859: BLOK, DS.P. E.A. (RED.) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
11009: BLOK, DS. P. - Gedachten bij de Bron
5258: BLOK. DS.P. / WAAL, TH. DE (SAMENST.) - Geschiedenis van een kerk samengesteld door Ds. P. Blok en Th. de Waal. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Dirksland.
8180: BLOK, DS. L. - De Eerste en de Laatste. Belijdenis des Geloofs en Avondmaalsviering. Vijfde druk.
10941: BLOK, DS. P. - Uit de Opperzaal, dl. 3
8156: BLOK, DS. P. - Voorbereiding tot de sabbath. 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
10916: BLOK, DS. P. - Uit de spelonk
8649: BLOK, DS. P. - Manna voor de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
11293: BLOK, DS. P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
6996: BLOK, DS.P. - Der armen spijs. Wekelijkse meditaties.
10940: BLOK, DS. P. - Uit de Opperzaal, dl. 1, 2 en 3
5981: BLOMHERT, JOHAN - De Geschiedenissen van het Vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe
11479: BODDAERT, PIETER E.A. - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; (Dl. I:) Behelzende eene beschryving van Zeeland (...) / Behelzende eene beschryving van Staats-Vlaanderen. (Dl. II:) Vervolgende de beschryving van Zeeland (...)
5026: BOEKENOOGEN, DR.G.J. (UITG.) - Een suverlijc exempel hoe dat Jesus een heydensche maghet een soudaensdochter wech leyde, uut haren lande. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de eeuw. Met een afbeelding.
10994: BOEKHOUT, JAAP A.J. (SAMENST.) - 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Gemeentehistorie, gronden, huizen, wapens, vlaggen. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 24.
6123: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van Israël binnen een gereformeerd kader.
10665: BOER, DS. C. DEN - 2 Thessalonicensen en Filémon
5538: BOER, DS. L.S. DEN E.A. (RED.) - Uit het Schatboek. Preken over de Heidelbergse Catechismus. (Chr. Geref. Predikanten). 2 delen.
10672: BOER, DS. C. DEN - Efeze. Tweede druk.
10673: BOER, DS. C. DEN - Filippensen
10674: BOER, DS. C. DEN - Kolossensen
4673: BOER, P.G. DE - Enkele Delftse zeventiende eeuwse kerkportretten opnieuw bekeken
10676: BOER, DS. C. DEN - 1 Korinthe, deel 1, 2 en 3
8118: BOER, DS. C. DEN E.A. - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
9458: BOER, C. DEN - Orientatie in het Nieuwe Testament. Deel 4 in de serie Theologie in reformatorisch perspectief.
7318: BOER, DS. C. DEN / CAMPEN, DRS. M. VAN / GRAAF, IR.J. VAN DER (RED.) - Messiasbelijdende joden, vroeger en nu
4611: BOERKE, C.TH. / VRIES-HOFLAND, DRS.C.M.D. (RED.) - Studia studiosorum. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof.Dr. W. van
4404: BOERSMA, OWE - Vluchtig Voorbeeld. De nederlandse, franse en italiaanse vluchtelingenkerken in Londen 1568-1585 (diss.).
11390: BOEYE, J.C. / STOCKMAN, PAUL - Land van Axel toen en nu. Kijk op 100 jaar: Axel, Spui, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe.
7051: BOKHOVEN, DRS.P.A. VAN / BURGGRAAF, DR.IR.M. / HOEK, DR.G. VAN DER (RED.) - Student en Kerk. Herziene uitgave 2007.
6724: BOLIER, MR. L. - Terecht
4793: BOM, E. DE (RED.) - Vlaandren, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien.
6267: BOMANS, JAN - De Villa Borghese in het hart van Holland
10384: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray M' Cheyne
11027: BONAR, HORATIUS - Volg het Lam. Uit het Engels vertaald door L.J. van Valen.
11026: BONAR, HORATIUS - Wendt u naar Mij toe. Uit het Engels vertaald door L.J. van Valen.
9714: BONAR, ANDREW A. - Het evangelie van de persoon van Christus. Uit het Engels vertaald door L.J. van Valen.
5027: BONJOUR, EDGAR - Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart 1460-1960.
7866: BONNET, L. (DIENAAR VAN JEZUS CHRISTUS, EN HERDER VAN EENE DER FRANSCH HERVORMDE KERKEN TE LONDEN) - Het Huisgezin van Bethanië. Overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus, beschreven in het Elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Joannes; Met een proeve van uitlegkunde op hetzelfde hoofdstuk. Uit het Fransch door D.T. de Haas, Predikant te Nieuwe Loosdrecht. Tweede druk.
6754: BONNET, L. (DIENAAR VAN JEZUS CHRISTUS, EN HERDER VAN EENE DER FRANSCH HERVORMDE KERKEN TE LONDEN) - Het Huisgezin van Bethanië. Overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus, beschreven in het Elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Joannes; Met een proeve van uitlegkunde op hetzelfde hoofdstuk. Uit het Fransch door D.T. de Haas, Predikant te Nieuwe Loosdrecht. Tweede druk.
3488: BOOGAARD, S. - In de schuilplaats des Allerhoogsten. Ter nagedachtenis aan Ds.J.C. Weststrate.
11190: BOOGAARD, DS. R. E.A. - Een zaaier ging uit.... Prekenserie. Bundel 17.
1866: BOOGERT, C.J. VAN DEN EN HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de Bijbel en in de Joods en Christelijke traditie.
6252: BOON, D. E.A. (RED.) - Boeken in Nederland, vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven.
10548: BOON, IRENE VAN DER E.A. - Leuk voor later. Vorstelijk kerken in Soestdijk.
10552: BOON, A. DE - Augustijnenkerk Dordrecht. Bakermat van Kerk en Staat.
9100: BOONE, DS. L. - Gelijk de dagen van Noach. Een Predikatie over Mattheüs 24: 37-39. Gedaan met het oog op het diep verval van Land en Kerk en op het verzoek deze uit te geven door Ds. L. Boone, Predikant bij de Oud-Gereformeerde Gemeente te St.-Philipsland.
6038: BOOT, ANNEKE - In de raad. Een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden.
8742: BOOT, J. - Neêrlands droevige kerkstaat overdacht in een brief benevens een brief aan Dr. A. Kuyper Sr. over het verzekeringswezen. Vermeerderd met nog eenige brieven van J. Boot te Delft.
8375: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen (...) Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelse uitgave van 1771.
1564: BORGERS, DS. D.H., EXALTO, DRS. K. E.A. - Reformatorische Stemmen verleden en heden.
8612: BORST, DR. J.C. - Gij zijt die man! Een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders.
6309: BORSTIUS, JACOBUS - Op weg naar de hemel
10539: BOS, F.R. (SAMENST.) - Muntendam door de jaren heen en... wat verdween. Historisch Fotoboek.
4939: BOS, JAN - Rijklof Michael van Goens (1748-1810): literator, politicus, pietist. Catalogus van de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek te
8694: BOS, DR. F.L. - Archiefstukken betreffende de Afscheiding. I, II en IV. I: Voorgeschiedenis (1822-1834). II: (october 1834-eind 1835). IV: (october 1836-1869).
1594: BOSCH, J. (PREDIKANT TE OLDEBROEK) - Om Waarheid en Recht. Eenige Strijdschriften, Smeekschriften en Smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
5020: BOSCH, DR. ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
5077: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
2657: BOSCH, DS.J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding
3470: BOSCH, J. (TEKST EN FOTO´S) - Van alle markten thuis. Een impressie van het Nederlandse marktleven.
11493: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
6172: BOSLAND, W.J., KLOOSTER, L. VAN DER E.A. (RED.) - Beeld en werkelijkheid. Jongeren en geloof in de 21e eeuw.
6571: BOSMA, J.J. - Krimpen aan den IJssel in oude ansichten
10853: BOSSCHE, BARBARA VAN DEN / WILLEMSEN, RINUS - Biervliet tussen eb en overvloed
10478: BOSTON, THOMAS - Die Mij vindt, vindt het leven. Drie preken. Uit het Engels vertaald door G.H.C. Pas-Donker.
11537: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Dertiende druk. Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer.
11461: BOSTON, THOMAS - De menselijke natuur in haar viervoudige staat. Opnieuw uit het Engels vertaald door S Houtekamer. Tweede druk.
3038: BOSTON, TH. / SMYTEGELT, B. - Predicatie over des menschen uiterste onvermogen om zichzelven te herstellen. Getrokken uit des Menschen natuur in deszelfs Viervoudigen Staat. S. de Jonge - Goes z.j.; 32 blz. 32 blz. Waarbij: Predicatie over Jeremia 18: 12. Uitgesproken den 5 Junij 1695, door Bernardus Smytegelt (...) Overgeschreven uit het oorspronkelijke handschrift. Tweede druk. S. de Jonge - Goes z.j.
11203: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade (...) Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kenedy (...) Naar de uitgave van 1741.
11297: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokkene gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen (...) Derde druk.
11368: BOSTON, THOMAS - De weg des Heeren met Thomas Boston
7893: BÖTCHER, J.H. - Het groote huiskruis, of de sterke drank, een boekje voor jong en oud,voor rijk en arm. (Voor Nederland bewerkt naar de 22ste Uitgave van Böttcher
10875: BOUT, J. / SPAAN, N.J. - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1688).
10685: BOUT, J. / SPAAN, N.J. - Langs oude paden op nieuwe wegen. Zwerftochten door Schotland.
6797: BOUWMAN, DR.H. / HARTOGH, DR.G.M. DEN / HONIG, DR.A.G. - Het Reformatorisch Beginsel of De Afscheiding beoordeeld naar het Gereformeerd Kerkrecht door Dr.H. Bouwman. Van den Brink - Zutphen (1923); 40 blz. Waarbij: Door het geloof, of De kracht der Afscheiding van 1834. Rede gehouden op de Theologische-Schooldag, 21 juni 1934 door Dr.G.M. den Hartogh. De Graafschap - Aalten 1934; 30 blz. Waarbij: Van Comrie tot De Cock of: Het Credo der Afscheiding. 1934 Rede overdracht rectoraat en neerlegen ambt aan de Th. School te Kampen op 17 januari 1934 door Dr.A.G. Honig. Kok - Kampen 1934; 36 blz.
6737: BOUWMAN, DR.H. / DATEMA, S. / NOORDTZIJ, M. / WIELENGA, DR.B. - Na vijf en zeventig jaren. De afscheiding te Ulrum. Door Dr.H. Bouwman. 67 blz. Waarbij: Hendrik de Cock en zijn uitwerping uit de Nederl. Hervormde Kerk. Door S. Datema. W. Zwagers - Rotterdam z.j. (1909). 91 blz. Waarbij: Herinnering en Waardeering. Hendrik de Cock, de vader der Reformatie van 1834, door M. Noordtzij. Ph. Zalsman - Kampen 1911. 72 blz. Waarbij: De reformatie van
10082: BOUWMAN, DR. H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk.
3715: BOUWMAN, DR. H. - De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht
4395: BOUWMEESTER, DS.G. - John Knox de Hervormer van Schotland
4454: BOUWMEESTER, DS.G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus. "Reformatorische Stemmen".
4453: BOUWMEESTER, DS.G. - Johannes à Lasco. Een uitverkoren instrument Gods. "Reformatorische stemmen".
10985: BOVEN, DS. B.J. VAN - Bidders. 3 biddagpreken vanuit Openbaring 6.
11440: BOVENKAMP, C. VAN DEN (SAMENST.) - 50 jaar Christelijk Onderwijs te Waarde. Met voorwoord van Ds. J.C. Weststrate.
4986: BOXSEL, MATTHIJS VAN / HAM, GIJS VAN DER (TEKST) - Imprimé en Hollande. Het Franse boek in Nederland gedrukt.
5622: BRAGHT, THIELEM. J. VAN - Der Blutige Schau-Platz, oder Martyrer Spiegel der Tauffs-Gesinnten, oder Wehrlosen Christen, die um des Zeugnisses Jesu, ihres Seligmachers, willen gelitten haben, und getötet worden sind, von Christi an, bis auf das Jahr 1600 (...). Americanische Ausgabe. 2 Teile in 1 Band.
7364: BRAHÉ, JAN JACOB - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard, (...) Fotomechanische herdruk. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie (8 blz.).
3100: BRAHÉ, J.J. - Voorrede uit Ethan´s onderwijzing
6445: BRAKEL, WILH. Á - Redelyke Godtsdienst, In welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt , en tot de practyke aengedrongen. Als Mede De Bedeelinge des Verbondts in het O. T., ende in het N. T., Ende de Ontnoetingen der Kerke in het N. T., vertoont in een Verklaringe der Openbaringe van Johannes, door Wilhelmus à Brakel Th: F. In zyn leven Bedienaer des Goddelyken Woordts te Rotterdam. De Twaelfden Druk (deel 2 en 3: elfde druk)
5249: BRAKEL, W. Á - De waare christen, of opregte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een Geveinsde en valsche Huichelaar, of natuurlyk onbekeerd Mensch; beide voorgestelt in hunne Caracters en Merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen (...)
8767: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À - Levensschets en laatste uren van den nu zaligen heer Theodorus Gerardi à Brakel, getrouw leeraar in Gods kerk te Makkum
5719: BRAKEL, WILH. Á - De Ware Christen of Oprecht Geloovige hebbende deel aan God in Christus (...) begrepen in tien uitgelezen leerredenen.
11025: BRAKEL, WILHELMUS À - De tien maagden
8018: BRAKEL, WILHELMUS À - De Waare Christen, of Opregte Gelovige, Hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een Geveinsde, en valsche Huichelaar, of natuurlyk onbekeerd Mensch; beide voorgestelt in hun Caracters, en Merkteekenen, so als sy sig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10. Uytgeleese Leerredenen.
1829: BRAKEL, W. Á - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
1162: BRAKEL, W. Á - Een godvruchtige brief tot raadgeving en besturing aan Kinderen in Christus Jezus
2437: BRAKEL, W. Á - De ware Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in tien uitgeleezene leerredenen. Nieuwe onveranderde uitgave, derde druk.
11399: BRAKEL, WILHELMUS À - Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Predikale onderwijzing tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal.
5662: BRANDHORST, EBERHARD / TESCHE, REINER - 100 Jahre ev.-luth. Pfarrkirche Hartum 1892 - 1992. Wissenswertes, Hintergründiges und Vergnügliches zur Geschichte der Kirche und des Kirchdorfs Hartum.
9272: BRANDSMA, TITUS E.A. - Geert Groote's geboortedag te Deventer herdacht, 16 October 1940
9375: BRANDT, C.D.J. / WERVEKE, H. VAN (RED.) - Wereld Geschiedenis. 10 delen kompleet in cassette (vijfde druk).
6331: BRAY, DIRK, (DE) - Kort onderweijs van het boeckenbinden. Met een aanvulling over het vergulden op de snede door Ambrosius Vermerck. Bezorgd door K, van der Horst en C. de Wolf.
5521: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach.
5612: BREDIUS, A. E.A. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Dl. 1: Voorrede / P.J.Blok. Groei en bloei der stad / D.C.Meijer Jr. Regeering en historie / G.W.Kernkamp. Dl. 2: Handel en nijverheid / H. Brugmans. Huiseijk en maatschappeijk leven / G. Kalff. Godsdienstig leven /
8011: BREEVAART, P. VAN DE - De breuk beleefd. Over de voorgangers: B. Sterkenburg, H. Stam, J.H. Bogaard, H. Hofman, H. Vlot, G. van de Breevaart en hun gemeenten.
6951: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 9e zendingsdag der Mbuma-Zending maandag 1 mei 1972 te Utrecht.
6952: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 7e zendingsdag der Mbuma-Zending dinsdag 5 mei 1970 te Utrecht.
10910: BREEVAART, DS. G. V.D. - De strijd gestreden. Over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart. Hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie, de twee laatste door hem gehouden predikaties, alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis. Tweede druk.
10409: BREEVAART, DS. G. V.D. - Het eeuwige testament. Zaterdagavond-overdenkingen.
9699: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 8e zendingsdag der Mbuma-Zending zaterdag 15 mei 1971 te Utrecht.
10931: BREEVAART, DS. G. V.D. - De kerk Gods gewaarborgd in de nood der tijden. Vijftal predikatien.
5288: BREGMAN, C. / KOLE. I.A. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen, door ds. H. Rijksen. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit De Saambinder.
10908: BREGMAN, DS. A. - Ellendigen verlost. Zevental preken.
11470: BRENDER À BRANDIS, G. - Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas (...)
3601: BRESSEN, J. - Een Verheugd Volk en een Jubelende Stad. (geboorte van Prinses Juliana)
9490: BRIENEN, DR. T. - Handboek voor de Diaconiologie. Inleiding in de theologie van de bediening van het Woord in al zijn dimensies.
4348: BRIENEN, DR.T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
2274: BRIENEN, DR.T. / EXALTO, DRS.K. / GRAAFLAND, PROF.DR.C. / LOONSTRA, DR.B. / SPIJKER, PROF.DR.W. VAN - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.
9271: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De bekering als evangelisatie-probleem
7530: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
6455: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN / GILST, J.A. VAN - Dialect op Zuid-Beveland
6677: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN / FRANCKE, A. - Dialect op Walcheren. Verzameld en gerangschikt.
11381: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN / EIKENHOUT, L. - Dialect op Noord-Beveland
11382: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN / DIELEMAN, M. - Dialect in het Land van Axel
1578: BROEK, INE VAN DEN - Van dichtbij gezien
11081: BROEKE, LEON VAN DEN - Pope of the Classis? the Leadership of Albertus C. Van Raalte in Dutch and American Classes.
9097: BROES, PETRUS - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. (1e t/m 4e stukje). Met 12 platen van Jacob Buys.
3321: BROES, PETRUS - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. (1e t/m 4e stukje)
4765: BROEYER, DR.F.G.M / HONÉE, PROF.DR.E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel .
3924: BROKERHOF, D. / KORT, B.E. DE / VOLLENHOVEN, H.M. (RED.) - Levende godsdienst. Godsdienstmethode voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. 3 delen.
10635: BRONGERS, J.F. E.A. - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. Derde verbeterde en uitgebreide druk.
8966: BROUWER, FRANS - Orgelbewegung und Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänische Orgelreform bis heute.
4586: BROUWER, J.H. - Fryske studzjes. Oanbean oan Prof.Dr. J.H.Brouwer op syn sechtichste jierdei 23 augustus 1960.
995: BRUIJN, A.J. / POST, S.D., RED. - Vijfentwintig jaar Ds. Koelmanschool te Gorinchem
11474: BRUIN, M.P. DE / WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Vier delen kompleet!
9000: BRUIN, P.J.M. DE - De geschiedenis van mijn geboortekerk. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School der Chr.Geref. Kerk in Nederland op 16 sept. 1936.
1708: BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema een Nederlandse Theoloog in de tijd der Verlichting.
5042: BRUMMEL, DR.L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
11144: BUCHAN, JOHN - De strijd aan de Somme. Tweede phase.
9973: BUDDING, DS. H.J. - Bundel. Negental nagelaten leerredenen (...) 1834-35.
8783: BUDDING, DS. D.J. - Levensproblemen in Bijbels licht
11530: BUDDING, DS. D.J. - Ik zal raad geven. Tweede druk.
11524: BUDDING, DS. D.J. - Ik zal wederbrengen. Vierde druk.
5769: BUDDING, DS.D.J. / PIETERS, DS.W. (RED.) - Één naam tot zaligheid. Tien preken.
8953: BÜDGEN, W. / HARKEMA, M. E.A. (RED.) - Meer dan mensenkennis. Over kennis in de maatschappij van morgen.
4013: BUIJSE, J. - DE STORMRAMP van 30 sept. op 1 oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse. Door J. Buijse, Redacteur van het dagblad "De Zeeuw". Uitgave ten voordeele van de getroffen bevolking.
5492: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, F.L.W.M. - Laurence Sterne en de Nederlandse Schrijvers van c. 1780 - c. 1840.
4624: BUISMAN, J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel
10306: BUITELAAR, DR. P. - Prediking en geestelijk leven. Vanuit de praktijk toegelicht.
9672: BUNJAN, JOHANNES - Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In 't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van des Meersch, met een voorwoord van J.J. Knap, pred. te Heeg. Vierde, behalve de spelling onveranderde uitgave.
9256: BUNJAN, JOHANNES - De leere der Wet en der Genade verklaard; of Verhandelinge van de Wet en van de Genade, Waarin de nature van de een en van de andere wordt aangewezen; als ook hoe deze de twee Verbonden zijn; Wie de Personen zijn, en wat de Staat is zoowel ven degenen die onder het een als die onder het andere Verbond zijn (...) Getrouwelijk uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebragt door Jan Ross.
11038: BUNYAN, JOHANNES - De Voorrechten en Voordeelen der Heiligen
5704: BUNYAN, J. - John Bunyan
10414: BUNYAN, JOHN - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
10776: BUNYAN, JOHN - Overvloeiende genade voor de grootste van alle zondaren. Opnieuw vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Met zeven illustraties van Harold Copping. Tweede druk.
10647: BUNYAN, JOHN - Een ding is nodig. Bijbels dagboek. 8e druk.
9134: BUNYAN, JOHN - Het water des levens. Vertaald door drs. G.W.L. Verburg-Balke.
8088: BUNYAN, JOHN - De enge poort of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Nieuwe onveranderde uitgave.
11531: BUNYAN, JOHN - De Christenreis naar de eeuwigheid. 11e druk.
9637: BUNYAN, J. - John Bunyan's geestelijke zinnebeelden voor jong en oud. Vertaald door P. Huet.
1607: BUNYAN, J. - Stad Mensenziel
9638: BUNYAN, J. - John Bunyan's geestelijke zinnebeelden voor jong en oud. Vertaald door P. Huet.
2909: BUNYAN, JOHN - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar
11030: BUNYAN, JOHN - De wedloper naar de hemel. Vertaald en van ingeleid door H. van 't Veld.
10885: BUNYAN, JOHN / RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld door M.J. Ruissen. 3e herziene en vermeerderde druk.
11500: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan. Met levensgeschiedenis. Deel 2.
10208: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan. Met levensgeschiedenis. (deel 1, 3 en 4)
11501: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan. Met levensgeschiedenis.
10988: BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT DE - Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Bijdrage tot de geschiedenis der Anglo-Continentale zeevaartverbindingen per paketboot vanaf het ontstaan.
7358: BURGGRAAF, G.P.P. - Trap en mate in de kennis van Christus. Gesprek tussen Wetgeleerde en Christen.
6213: BURGGRAAF, G.P.P. - Mijn Genade is u Genoeg! Heiligmaking een opdracht of een genadegift? Commentaar op Romeinen 6.
7226: BURGGRAAF, G.P.P. - Van Banneling tot Veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
934: BURMANNUS, FR. - Synopsis dat is Kort Begryp der Heilige Godgeleertheid, En Voornamelijk van de Huishouding Der Verbonden Gods, Van het begin tot aan het einde der Wereld.Tweede druk, nauwkeurig oversien en verbetert.
8170: BVXDORFIVM, JOHANNEM (BUXTORF, JOHANNES) - Synagoga Judica. Dat is: Schoole der Jooden. Begrijpende het gehele Joodsche Geloof (...) Uit hun eige Boeken en Schriften, meeren-deels den Christenen onbekend, grondig, met aanwijzing van ieder Boekx, plaats en blad, verklaard. Noch Een Bondig-bericht, van hun toekoemende Messia. Mitsgaders Een Reede-stryd tusschen een Ioode en een Christen; daar in het Christen geloof verdadigt, het Ioodsche ongeloof weer-legt en gants vernietigt word (...) uit het Hoog- in
2298: CALLENBACH, DR.J.R. - Dr. Maarten Luther
9473: CALMEYER, M.R.H. - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J. Hoffenaar.
7055: CALVIJN, JOH. / SPIJKER, DR. W. VAN - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door Dr. W. van
4444: CALVIJN, JOH. - Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Uit het latijn vertaald door A. Sizoo. Zevende druk.
5386: CALVIJN, JOH. - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
10433: CALVIJN, JOHANNES - Het geloof dat wij belijden. De eerste catechismus van Calvijn (1537). Vertaald en ingeleid door dr. W. de Greef.
4305: CALVIJN, JOH. - De Handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. Tweede deel.
4267: CALVIJN, JOH. - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs, betreffende ons geloof, onze Christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn. Nederlandse bewerking van Jan Wit, Predikant der Waalse Gemeente te Nijmegen
3265: CALVIJN, JOH. - Kracht en Troost. Brieven van Calvijn aan vrouwen.
3790: CALVIJN, JOH. - De eeuwige verkiezing. Overgezet door M. van Dijk in de huidige spelling.
7540: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte woord. Derde, uitgebreide druk. 1: Advent- en kerststoffen. 2: preken over de profetie van Christus. 3: feeststoffen. 4: preken over de decaloog. 5: preken over de kerk. 6: preken over verbond, doop, avondmaal en over de zaligsprekingen.
4017: CALVIJN, JOH. - Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Uit het latijn vertaald door A. Sizoo. Derde druk.
10603: CALVIN, JOHANNES - Predigten über das 2.Buch Samuelis. Herausgegeben von Hanns Rückert.
9298: CAMERON, DS. NEIL (J. KOOISTRA, VERT.) - Verdediger van de waarheid. Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron. Vertaald door J. Kooistra. Met voorwoord van Ds. C. Smits.
10867: CAMMERAAT, DRS. P. - Belijden en leven. Leerboek bij de belijdenisgeschriften.
8325: CAMPEN, DRS. M. VAN (RED.) - Gods weg met mensen. Bijbels dagboek. Zesde druk.
10085: CAPELLE, L. - De weg der bekering (...) Achtste druk.
2425: CAPELLE, L. - De weg der bekeering
3360: CAPELLE, L. - De weg der bekering (...) Negende druk.
10794: CAPELLE, L. - De weg der bekering. 10e herziene druk.
6256: CARASSO, DEDALO (RED.) - Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850-1863.
8839: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Martyn Lloyd-Jones. Herinneringen aan mijn grootvader.
9549: CATSBURG, DS. J. - Het gebed
4005: CATSBURG, DS.J., VERKADE, DS.J.P., BEEKHUIS, DS.P. E.A. - Prekenserie "Van Recht en Genade"; 23e jaargang.
11010: CATSBURG, DS. J. - Vragen op de levensweg
8721: CATSBURG, DS. J. - Het gebed
6199: CHAVEL, RABBI, C. (TRANSLATED) - Ramban (Nachmanides) Commentary on the Torah, Exodus.
3574: CHRISTOFFEL, R - Huldreich Zwingli. Leben und ausgewählte Schriften (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche I)
10316: CLAESSEN, JOHANNES - Geloovs-Roem van Abraham bereidvaerdig om Isaak zynen Zoone op Gods bevel te offeren. Met deszelvs geheimzinnige beduidinge voorgesteld in VIII. leerredenen over Genes. XXII: 1-19. Uitgesprooken in de nieuwe Kerk op den Roozendaal by Arnhem.
9925: CLAESSEN, JOHANNES - Genade-roem der bekeeringe en roepinge van Paulus den Apostel in negen kerk-redenen over Hand. IX: 1-22. XXII: 1-16. Met een aanhangzel (...)
5180: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM (ED.) - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch Colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002. Dutch Review of Church History; eigthy-third volume.
7359: CLEMENTS, DRS. C.J.J. E.A. - Mohammed of Christus? Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.
7320: CLEMENTS, DS. G. E.A. - Onze Turkse naaste. Goed om te weten in contact met Turken. Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Geref. Gemeenten.
10836: CLOUX, DS. A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw woord. Twaalftal leerredenen. Deel 1 en 2.
10471: CLOUX, DS. A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
6779: COCK, HELENIUS / KEIZER, DR. G. / RUTGERS, F.L. / BILSEN, PROF. DR. VAN E.A.(SAMENST.) - De verhouding van de Christelijke Gereformeerde Kerk tot den Staat. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Theologische School den 18den December 1890 door H. de Cock. 55 blz. Waarbij: De verhouding van kerk en staat in verband met art. 171 der grondwet door Dr.G. Keizer, predikant te Tiel. 82, (2 (naschrift)), (1) blz. Waarbij: 1. Het kerkrecht in zoover het de kerk met het recht in verband brengt : rede, gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20 October 1894 door F.L. Rutgers. 44, (1) blz. Waarbij: Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing. 46 blz. Nederlands Gesprekcentrum Publicatie No. 10.
5243: COCK, H. DE - Hendrik de Cock, Eerste Afgescheiden Predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot Recht verstand van de Kerkelijke Afscheiding, door H. de Cock, Leeraar aan de Theologische School te Kampen. Tweede herziene druk.
9689: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van 't Spijker, e.a. Deel 2.
7338: COCK, H. DE - Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer
5237: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van
7856: COELAND, CHRISTJANE CAROLINE - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden, benevens eene predikatie van Mr. Hugo Binning over Romeinen 8: 1. Vierde druk.
868: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - Willem I Koning der Nederlanden. Nr. 18 uit de Nederlandsche Historische Bibliotheek o.l.v. Prof. Dr. H. Brugmans. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets (oud-onderdirecteur van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam).
5234: COLES, ELISA - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souverainiteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. Vierden druk.
814: COMRIE, A. - Het ABC des Geloofs of Verhandeling van de benamingen des Saligmakenden Geloofs volgens de Letteren van het Alphabet. Vyfde druk. Johannes Hasebroek - Leiden 1746. (14), 171 blz. SGT C 131. Waarbij: Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs, Zynde een
11337: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmaking des Zondaars door de onmiddellijke toerekening der Borg-Geregtigheid van Christus; (...) Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een Register, door een liefhebber der waarheid.
8171: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden (...)
9679: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Reformatie. Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden (...) Eerste en tweede deel. Nieuwe Uitgave.
11311: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmaking des Zondaars, door de onmiddellijke toerekening der Borg-Geregtigheid van Christus; (...) Met eene voorrede over dezelfde stof, in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een Register, door een liefhebber der waarheid.
11312: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmakinge des Zondaars, door de onmiddelijke toerekening der Borg-Geregtigheid van Christus; (...) Met eene voorrede over dezelfe stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een Register door eenen liefhebber der waarheid.
11313: COMRIE, ALEXANDER - Missive (...) wegens de rechtvaardigmakinge des zondaars en de toeëigeninge van deze weldaad van Gods vrije genade aan hem door het ingewrocht gelove. Met eenige bijgevoegde stukken uyt de schriften van Doctor Johan Owen en Mr. Johannes Bunjan; mitsgaders de consideratiën van den zeer geleerden en Godvrugtigen Heere Wilhelmus Sluiter, (...) Tot de huidendaagze verschillen over deze stoffe betrekkelijk: tot gemeene nutte in het licht gegeven door M.P.
11306: COMRIE, ALEXANDER / HOLTIUS, NICOLAUS - Examen van het Ontwerp van Tolerantie, om de Leere in de Dordrechtse Synode anno 1619. vastgesteld met de veroordeelde Leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige Samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Enderlandse Formulieren van Eenigheid. Geschreven, tot versterking van de Liefhebbers der Waarheid, Om door de vleijende naamen van Liefde en Verdraagzaamheid van de suiverheid des Evangeliums niet afgeleid te worden.
9340: COMRIE, ALEXANDER / HOLTIUS, NICOLAUS - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid (Examen van Tolerantie). Door Alexander Comrie tesamen met diens vriend N.Holtius. Naar de uitgave van 1835.
10841: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof. Hertaald door C. Bregman. Derde druk.
8155: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte (...) Nieuwe en onveranderde Uitgave. Onder toezigt en met eene Voorrede van P. Deetman, Predikant te
11109: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, (...)
11204: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, (...)
4499: COMRIE, A. / CHARNOCK, ST. - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte. Vervolgens De Geloovige, daar over met Smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf Onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk Hunne Herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als Herstelde, en in hun voorig Element gebragte. Verklaart en Toegepast door Alexander Comrie. Eerste en tweede stuk. Tweede druk. Johannes Hasebroek - Leiden / Nicolaas Byl - Amsterdam 1750/1751. SGT C185. (8), 225, (3), (30, 190, (2) blz. Waarbij: Het ABC des geloofs, of Verhandeling van de Benamingen des Saligmakenden geloofs volgens de Letteren van het Alphabeth, ... Sevende druk. Johannes Hasebroek - Leiden 1754. (deze druk niet in de SGT). (14), 171, (1) blz. Waarbij: Godt verzoend, De Wet in haren tweederlyen eisch verheerlykt en van haren Vloek Ontwapent, De Dood en die het geweld des Doods hadde, te niete gedaan in en door den Dood van Christus ons Paascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene Offerhande van eene welriekenden Reuk, vrywillig Opofferende, om aan de Goddelyke Gerechtigheit te voldoen en de verbeurde Erffenis der in Hem Uitverkorenen derwyze te verwerven, dat zy dezelve, ter bekwamer tyd, dadelyk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in Vier Uitmuntende Leerredenen, door Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch Vertaald, door Jan Ross. En met eene korte Historische Voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde Lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde Werken, Voorzien oor Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. Doctor en Predikant te Woubrugge. Jacobus Haffman - Amsteldam 1757. (10), 292 blz. FATY I 660.
10779: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs (...)
4375: COOK, FAITH - Samuel Rutherford en zijn vrienden
5001: COORNHERT, D.V. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake ... Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door Dr.G.A. Nauta.
10267: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Met een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen.
6439: CORPUT, ABR. VAN DEN - Het l Het leven en dood, van den seer Beroemden D. Philipps Melanchton, Behelsende met eenen de gedenck-weerdigste saken soo in de Kercke als Politye voor gevallen, van het jaer 1520, tot den jare 1560, in Duytsch-Land, en de aangrensenden Provintien. Mitsgaders De tien-jarige en seer wreede gevangenisse van sijn Schoon-sone D. Caspar Peucerus, wegen de Belydenisse der Waerheyd in 't stuck van de Leere des H. Avondmaels, &c.
5897: COSTA, MR.ISAAC DA - Bijbellezingen (...) Opgeteekend en medegedeeld door J.F. Schimsheimer. Derde deel: Zevende stuk: (De Evangelische Geschiedenis van de optreding, tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper). H. Höveker - Amsterdam 1868. 273-421 blz. Waarbij: Achtste stuk: (De Evangelische Geschiedenis, van de gevangenneming tot aan den dood van Johannes den Dooper.). H. Höveker - Amsterdam 1869. 291 blz. Waarbij: Negende stuk: (De Evangelische geschiedenis, van den dood van Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op den berg). Höveker & Zoon - Amsterdam 1870. (8), 295-456 blz. Waarbij: Tiende stuk: (De Evangelische Geschiedenis, van den dag na de verheerlijking des Heeren op den berg, tot vòòr de opwekking van Lazarus.). Höveker - Amsterdam 1871. 324 blz.
4893: COSTA, MR.ISAAC DA - Paulus, eene schriftbeschouwing. Uitgave in afleveringen. Waarbij: Nalezing van Mr. Isaac da Costa op zijnen Paulus, eene schriftbeschouwing.
11138: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelike mensch in sijn begin, voort-gang en uyt-eynde. Voorgestelt in verscheyden predicatien (…)
11139: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch, in zijn begin, voortgang en uit-einde. Voorgesteld in verscheiden predikatien (...) Nieuwe onveranderde uitgave.
11171: COSTERUS, FLORENTIUS / SMYTEGELT, BERNARDUS / COMRIE, ALEXANDER - Uw Woord is een lamp. Oud goud herijkt. Jubileumuitgave 50 jaar Reveilserie.
9205: CRAMER, JAN ANTHONY - Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
5097: CRAMER, DR.J.A. - De Heilige Schrift bij Calvijn
640: CRUM-NIEUWLAND, Z. E.A. (RED.) - `k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
11549: CRUYNINGEN, PIET VAN - Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen.
10871: DACHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, door F.P.L.C. van Lingen. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. Nieuwe Testament. Romeinen-Filemon.
10872: DACHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, door F.P.L.C. van Lingen. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. Kompleet in 9 delen.
6913: DACHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, door F.P.L.C. van Lingen. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. Nieuwe Testament, kompleet in 5 delen.
7920: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, door F.P.L.C. van Lingen. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. Nieuwe Testament. Romeinen-Filemon.
11254: DALEN, PETERKE VAN (GEB. VAN MOURIK) - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
6144: DALLIMORE, ARNOLD - Charles Hadden Spurgeon. Vertaling A.T. van Blijderveen.
10142: DAM, DS. CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen. Over de vraag of er twee of drie verbonden zijn.
10439: DAM, DS. CHR. VAN - De medelijdende Hogepriester. Zevental preken.
4008: DAM, DS. CHR. VAN, CATSBURG, DS.J. VERGUNST, DS. E.F. E.A. - Prekenserie "Van Recht en Genade"; 20e jaargang
10815: DAM, H. VAN - Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen. Deel 1. Tweede druk
8917: DAM, DS. CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen. Over de vraag of er twee of drie verbonden zijn.
7972: DAM, DS. CHR. VAN - Natuur en genade
10999: DAM, DS. CHR. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 9e jaargang (1955-'56)
10859: DAM, J. VAN - Strijd om het verloren dorp
11132: DAM, DS. CHR. VAN - Een Troostrijke Wetenschap. Vierde herziene druk.
3504: DAM, DS. CHR. VAN - Een Troostrijke Wetenschap
4879: DAMBRE, DR.O. - Jacob van Zevecote
2065: DAMSTÉ, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties verklaard.
5526: DANKBAAR, W.F. (RED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 3: Marten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t
3301: DANKERS, M. - Zielen waar Zijn vrees in woont. Mensen rondom J.C. Philpot.
4278: DATEMA, S. (PREDIKANT TE DELFSHAVEN, ROTTERDAM) - Hendrik de Cock en zijn uitwerping uit de Nederl. Hervromde Kerk
10732: DATHENUM, PETRUM - CL Psalmen des propheten Davids. Met eenige andere Lofsangen (...) mitsgaders De Christeliche Catechismus, Formulieren ende Gebeden der Gereformeerde Kercken.
10986: DATHENUS, P. - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.
5989: DATHENUS, P. - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (over het onderscheid tussen Wet en Evangelie). Tweede druk.
7232: DAVIDSE, P. E.A. (SAMENST EN RED.) - 50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag te Meliskerke.
8823: DEELEN, R. / HAK, A. (SAMENST). - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel 1: A-L, Alblasserdam t/m Lisse. Deel 2: M-Z, Marknesse t/m Zwijndrecht.
7477: DEELEN, R. / HAK, A. (SAMENST). - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel 1: A-L, Alblasserdam t/m Lisse.
11487: DEETMAN, WIM E.A. - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Uitgebreide Versie. (2 delen)
11488: DEETMAN, WIM E.A. - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.
11542: DEIJ, FRANK / NAUGHTON, JOKE - Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen
4621: DEK, DR. A.W.E. - Graf Johann Von Der Mittlere Nassau-Siegen und seine 25 Kinder
4458: DEKKER, DR.C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
10558: DEKKER, RIEK - Zeilmeisje Laura Dekker / mijn verhaal
6133: DEKKER, DR.C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
9985: DEKKER, DR. G. / PETERS, DR. J. - Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen. (CGO 400)
10977: DEKKER, JEANINE E.A. (RED.) - De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000
11459: DEMPER, C. - Eeuw uit eeuw in. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid 1894-2004.
4049: DENT, ARTHUR - Koninklijke weg naar den Hemel, door Johannes Calvijn
10948: DETMAR, DS. D.A. (ROS, A. BEW.) - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.
3279: DETMAR, D.A. - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt
11437: DETMAR, DS. D.A. (BEW. A. ROS) - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.
5072: DEURSEN, A.TH. VAN / GROOTES, E.K. / VERKUYL, P.E.L. - Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens
9891: DIBON, PAUL - Pierre Bayle, le philosophe de Rotterdam. Etudes et documents publiés sous la direction de P. Dibon. Publications de l'Institut francais d'Amsterdam Maison Descartes 3.
10331: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet - Weerbaar en waardig omgaan met de verliezen in je leven. Geheel herziene en uitgebreide editie.
9210: DIELEMAN, DS. F. - Afscheids-, Bevestigings- en Intreepreken met alle toespraken (Borssele - Yerseke)
10987: DIEREN, DS. C. A. VAN - Ziet gij deze vrouw. 24 overdenkingen over vrouwenfiguren in de Bijbel. 2e druk.
11416: DIEREN, DS. C.A. VAN - Uw trouw zal nooit vergaan. Preken uit het leven van David.
11414: DIEREN, DS. C. A. VAN - Elk der vorsten zal zich buigen. Preken uit het leven van David.
10873: DIJK, A.W.C. VAN - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
7474: DIJK, DR. K. - Op den lijdensweg. Acht preeken voor de Lijdensweken / Met eer gekroond. Acht preeken voor Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
5633: DIJK, DR.IS. VAN - Gezamenlijke geschriften deel I t/m 4 (dl. 5 ontbreekt).
5771: DIJK, DS. W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties. Benevens de tekst van de rouwdienst uitgesproken door Ds.B. Toes. Met een voorwoord van Ds.H. Wiltink.
10943: DIJKE, P. VAN - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den Weleerw. heer D. Wijting, Predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
5085: DIJKSTRA, G. - Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858.
5525: DIS, DR.L.M. VAN / SMIT, DR.JAC. - Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
8112: DODDRIDGE, FILIPPUS - De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments (...) Zesde deel, behelzende den Brief van Paulus aan de Hebreeën, de Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas nevens het Boek der Openbaringe (...) derde stuk.
9983: DOEKES, DR. L. - Credo. Handboek voor de Gereformeerde Symboliek. Hoofdstuk 1 en 2. Bestemd voor cursus CGO (CGO 206).
2417: DOES, DR. J.C. VAN DER - De Doleantie in haar wording en beginperiode
4757: DOES, MARTHE VAN DER - Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) - Son oeuvre.
4614: DÖNGES, DR.C. - Katalog der historischen Sammlungen im Wilhelmsturm zu Dillenburg. (Veröffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg, 6)
11216: DONNER, J.H. EN HOORN, S.A. VAN DEN - Acta of Handelingen der Nationale Synode (...) ten jare 1618-1619. Hierbij zijn ook opgenomen de volledige beoordelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
769: DONNER, J.H. EN HOORN, S.A. VAN DEN - Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht, ten jare 1618-1619.
10744: DOORNENBAL, DS. J.T. - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door Lulof Dalhuisen. Tweede druk.
10740: DOORNENBAL, DS. J.T. - Overpeinzingen van een pelgrim. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door S. van Dijk. Derde herziene druk.
11155: DOORNENBAL, DS. J.T. - Hanenpoten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode. Samengesteld door Lulof Dalhuisen.
9815: DEN SCHRIJVER VAN "DE SCHILDER VAN DORDRECHT - Bedreigd, maar veilig. Een verhaal uit den tijd der Hervorming. Door den Schrijver van "De schilder van Dordrecht".
2391: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren. Verhandelingen over Psalm 23 en 130.
3377: DORP, CORNELIS VAN - Bewerkt tot zijn zalige dienst
7947: DORP, DS. S. VAN - Leer ons bidden
10598: DORP, DS. S. VAN - De HEERE is mijn Herder. Meditaties over Psalm 23. 3e druk.
5279: DOSKER, N.H. - De Hollandsche Gereformeerde Kerk in Amerika
7354: DOUMA, PROF.DR.J. - Capita Selecta I, II, III en IV.
2923: DOUMA, PROF. DR. J. / MAAS, PROF. DR. P.F. / MOERKERKEN, DS. A. - Polio. Een gesprek hervat.
9987: DOUMA, DR. J. - Milieu en manipulatie. Etische bezinning. (CGO 312)
8227: DOUMA, J. (DIENAAR DES WOORDS TE - Het vijfde gebod. Predicatie gehouden in de Noorderkerk, op 28 september 1919.
8228: DOUMA, J. (DIENAAR DES WOORDS TE - Het zevende gebod. Predicatie gehouden in de Nieuwe Zuiderkerk, op 13 october 1918
2649: DOUMA, DR. J. EN VELEMA, DR. W.H. - Etisch kommentaar. Abortus.
10730: DOUMA, DR. J. - Medische Ethiek (serie Christelijke ethiek, deel 6)
10660: DOUMA, DR. J. - De Tien Geboden. Handreiking voor het christelijk leven. Tweede verbeterde druk. CGO 445.
5358: DRAYER, DS.M. E.A. (RED.) - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Cristelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892.
9508: DREES, WILLEM B. (RED.) - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme.
3724: DRIEL, DRS.L. VAN / KOLE, I.A. - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
4883: DRIESEN, DR. LUDWIG - Leben des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen.
4371: DRIJVER, D. (SAMENST.) - Het Lutherboek
10661: DRONKERT, DR. K. - Gids voor het oude testament. Tweede druk. CGO 020.
11012: DROST-BROUWER, ALI. C. - Heiltje Maria. Tweede gewijzigde druk.
4277: DRUMMOND, HENRY - Natuurwetten in de geestelijke wereld. Naar het vijftigste duizend. Uit het Engelsch van Henry Drummond, ... door Dr.A.W. Bronsveld.
674: DORP DS. S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen. 2e druk.
473: GOLVERDINGEN DS. M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema
690: HOOGERLAND DS. A. - Het is bij den avond. 12 meditaties die door Ds. Hoogerland zijn uitgesproken voor de kerktelefoon.
435: VENEMA DS. E. - Ik zal gedenken. 101 meditaties over Advent, Kerst, Jaarwisseling, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, bijzondere dagen en Ruth.
4960: DUCO, D.H. - De tabakspijp als Oranjepropaganda.
11115: DUIJZER, P.H. - Herinneringen aan het oude volk van God. Met een voorwoord van Ds. L. Vogelaar consulent van de Gereformeerde gemeente te Brakel en een slotwoord namens de kerkeraad. Fotografische herdruk.
7761: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON / NEWTON, JOHAN - De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende (...) Na eenen zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld (...) Met eene voorrede door J. Beijer, Predikant te Leeuwarden. Vierde druk. (10), 308 blz. Waarbij: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods (...) Vierde druk. (6), 158 blz. F. Holtkamp - Sneek 1857. Waarbij: Gods genade en vrijmagtig albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, (...) Van den Eerwaardigen Heere Johan Newton, (...) Voormaals door hemzelven beschreeven in XIV. brieven aan den Eerwaardigen Heere T. Haweis. Tweede druk. Martinus de Bruyn - Amsterdam z.j. (4), 173 blz. Waarbij: Cardiphonia, of gemeenzame brieven (...) Eersten deels, eerste stuk. Martinus de Bruyn - Amsterdam 1782. (32), (4), 120 blz.
5437: DUITSCH, SALOMON - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses-jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. Ondervonden en in 't Hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de Goddelyke Voorzienigheid Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot Verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten Vertaalen. Gedrukt voor den Autheur.
5378: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON - De Wonderlyke Leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses-jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. Ondervonden en in 't Hoogduitsch beschreven; (...) Doch nu, door de Goddelyke Voorzienigheid Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot Verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten Vertaalen. Gedrukt voor den Autheur. Waarbij: Het Tweede stuk of Vervolg (...)
6576: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON - Jeschugnat Israëel, Ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der Oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, Overtuiging, en bekeering, van het in de Vier hoeken der Waereld verstrooide Israël; Door hunnen Broeder naar den Vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Eerste en tweede deel.
5010: DURAND-GASSELIN, H. E.A. - Troisième Centenaire de l'Edit de Nantes.
6338: DURHAM, JAMES - de Sleutel of Verklaring van het Hooglied van Salomo. Vertaald door J.Koelman. Naar de 2e druk te Groningen. Overgezet in de huidige spelling door Joh.A.Bunt. Twee delen.
10888: DUYSTER, A. - De kuiperszoon. Leven en werk van Hendrik Don.
3249: DUYTSCH (DUITSCH), CHR. SAL. - Den gelukstaat, Den roem, en De bewaaring van een geloovig Christen, voorgesteld in drie Leerredenen uit Coll. 3: 3, 4; Gal. 6: 14 en 1 Petr. 1: 5.
10933: ECKEVELD, DS. J.J. VAN - Door Mijn Geest zal het geschieden. Acht preken over de nachtgezichten van Zacharia.
11436: ECKEVELD, DS. J.J. VAN - Het loflied van Paulus. Meditaties over Romeinen 8: 31-39.
1477: ECKEVELD, DS. J.J. VAN - Ziekenbezoek
7317: ECKEVELD, DS. J.J. VAN / MOENS, DS. G.J. N. E.A. - Geroepen tot over de grenzen. Zending en diaconaat van onze gemeenten. Verslag ambtsdragersconferenties 2007.
10651: ECKEVELD, DS. J.J. VAN / HEIDEN, DS. B. VAN DER - Wat ik geloof. De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
10949: EDWARDS, JONATHAN - Een schuilplaats in gevaren. Vijftal predikaties. Uit het Engels vetraald door M. Krijgsman.
9274: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de Koele Meren des Doods. Een verhaal door Frederik van Eeden. 1e druk!
11101: EERZAMEN, F. DEN / KLEPPER, J. (SAMENST.) - Het eiland Goeree-Overflakkee. Geschiedenis, volksleven en taal.
10770: EGGEBEEN, A.G. - Wilhelmus van Nassauwe
7877: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag. Met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poel.
343: EGGEBEEN, A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Goes
11193: EGGEBEEN, A.G. - Na 't suer dat soet. Het leven en sterven van Juliana van Stolberg, de stammoeder der Oranjes, en Maria Stuart, gemalin van Koning-Stadhouder Willem III.
6591: EGGEBEEN, A.G. - Niet door kracht, noch door geweld. De kerkhistorie van de Gereformeerde Gemeente te Poortvliet, aangevuld met enkele algemene gegevens uit Poortvliet en omgeving, waaronder Scherpenisse.
357: EGGEBEEN A.G. - Om het Heilig woord. uit de godsdienststrijd tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten
7864: EGGEBEEN, A.G. - "Niet door kracht, noch door geweld". De kerkhistorie van de Gereformeerde Gemeente te Poortvliet, aangevuld met enkele algemene gegevens uit Poortvliet en omgeving, waaronder Scherpenisse.
7307: EIJK, J.L. VAN DER / LINDIJER, C.H. / REENEN, H. VAN - Echtscheiding
7229: EIKELBOOM, P. E.A. (RED.) - Jongeren en de gemeente. Een bundel opstellen over opvoeding en vorming in gezin en kerk voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden.
3237: EIKELBOOM, DRS.P., ELSHOUT, DS. A. E.A. - Samen het huwelijk in
5176: ELLERBROEK, G.G. - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné.
10821: ELWELL, W.A. / YARBROUGH, R.W. - In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Een historisch en theologisch overzicht.
5154: ELZENGA, E. (RED.) - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
4703: ELZINGA, DR.M.J. E.A. - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 september 1949. Oanbean troch de fryske akademy.
5461: EMMIUS, UBBO - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Herausgegeben von Dr.H. Brugmans und Dr.F. Wachter.
9506: ENDEDIJK, DRS. H.C. - De Gereformeerde kerken in Nederland. Kompleet in 2 delen. Deel 1: 1892-1936. Deel 2: 1936-1975.
7078: ENGELBERTS, DR.W.J.M. - Willem Teellinck (diss.)
11467: ENGELBERTS, E.M. (BEDIENAAR DES H. EUANGELIUMS TE HOORN) - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars
6411: ENT, DS. H.C. VAN DER - Onbegrijpelijke liefde. 52 meditaties.
10699: ERSKINE, RALPH - Het Sterven aan de Wet, en het Leven naar het Euangelium: Of het Sterven aan Wettische Geregtigheit, En het Leven volgens eene Euangelische Heiligheit: Zynde de Inhout van verscheide Predikatien Over Gal. II: 19 (...) uit het Engelsch vertaalt, door Jan Ross. Zesde druk. Vermeerdert met een Korte Schets.
10668: ERSKINE, MR. RALPH - Al de werken (...) Deel XIX. Ralph Erskine (zijn leven beschreven naar zijn dagboek).
11271: ERSKINE, RALPH - Veertien preken over het gebed. Uit het Engels vertaald door wijlen C.B. van Woerden te Zeist.
10204: ERSKINE, EBENEZER - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling. Uit het engels vertaald door Joh. Freeke - den Haag.
3186: ERSKINE, R. EN E. - Schatkamer van uitgelezene Godgeleerde verhandelingen, ... door de hooggeachte en Godzalige Heeren Ralph en Ebenezer Erskine. Deel 4, 5 en 6.
11260: ERSKINE, EBENEZER - Preeken van Ebenezer Erskine (...) deel 1 t/m 3
11259: ERSKINE, RALPH - Preeken van Ralph Erskine (...) deel 1 t/m 5
10743: ERSKINE, RALPH - De Samaritaanse vrouw. Een predikatie over Johannes 4: 29 (...) Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer.
3119: ES, DR. W.A. VAN - Over de bevoegdheid tot schorsing en afzetting van Ouderlingen en Diakenen
10527: ESWIJLER, J. - Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist (...) opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatiën over de Waarheid van het Evangelie, (...) Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
9960: EUBULUS, CRISTOPHILUS - De zonden van de ambtelijke bediening in het licht van het verval van de kerk
9688: EVANS, LYNETTE - Gouden woorden. Wijsheid. Vertaling door Gert Jan Kramer.
10830: EVERSDIJK, WILHELMUS - Des Heeren lof verkondigd uit de mond der kinderen
10578: EVERSDYK, WILHELMUS - K?v?d ha-Maš??? Of de Heerlykheid des Messias, In deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, en de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen, des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met zyne uitnementheden verborgen legt. Tweede Deel. Derde druk.
10893: EWIJK, H - Geschiedkundig verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland. Voorgevallen in Louwmaand 1809. Deel 1 en 2.
4333: EXALTO, DRS.K. - De kracht der religie. Tien schetsen van gereformeerde
3596: EXALTO, DRS.K. E.A. - De Nationale Synode van Dordrecht
3107: EXALTO, DRS. K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw. (o.a. Rudolphus Petri, Jacobus Hollebekius, Cornelis van Niel e.a.)
6734: EXALTO, DRS. K. E.A. - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
6852: FAHNER, DR. CHR. E.A. - Reformatorische stemmen. Jaargangen 1997 t/m 2007 (nr.1). Diverse onderwerpen.
10247: FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Derde druk.
9651: FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Tiende (herziene) druk.
8387: FARLEY, JOHN - Sermons by John Farley. Being a memorial to their late dear Pastor by the friends at Jireh Chapel, Tenterden.
11201: FAULHABER, HERMANN - Bijbelkunde. Wegwijzer bij het godsdienst-onderwijs en voor den Bijbellezer in het algemeen. Naar het Hoogduitsch door H. Heersink. Met aanbevelend woord van A.H. de Hartog. Deel I - Oude Testament.
10556: FEENSTRA, J.G. E.A. (SAMENST.) - Om 's Heren Huis. Gedenkboek bij het Vijfenzeventig-jarig Bestaan van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen 1877-1952.
6518: FEITH, MR. RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld
10772: FEITH, MR. H.O. - Het muntregt der ommelanden. Bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche munten.
7773: FELIX, B.C. / SMITT, W.G. / GISPEN, W.H. E.A. - Van Bethlehem naar den Olijfberg. Feestbundel en Lijdensstoffen, van eenige Leeraars uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, bijeen verzameld door B.C. Felix, Predikant a/d Helder.
8680: FENSHAM, DR. F.C. - Exodus. De Prediking van het Oude Testament (POT).
5909: FEYLINGIUS, JOHANNES WILHELMUS - Uytgesogte leer-redenen, by verschyde gelegentheden verhandeld en toegepast
6141: FIDDELAAR, DRS. V.M. - Israël in relgieus perspectief. Christenen, joden en moslims in het Heilige Land.
774: FIERET, DRS. W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk.
7398: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1948 Een bibliocratisch ideaal.
10629: FISHER, EDWARD - Het merg van het Evangelie. Vertaling in het Nederlands door H. Folmer. (verbeterde druk)
10057: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereidingen voor het lyden, of het beste werk in de slechtste tyden, zijnde eene verhandelinge over Hand. XXI: 13 (...) in 't Nederduits overgebragt door J. Ross.
5682: FLEURI, CLAUDE / GHYS, D. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van
10981: FLOOR, WULFERT - Een verrassende nalezing. Vijfentwintig nagelaten oefeningen.
11502: FLOOR, WULFERT - Al de eenvoudige oefeningen (...). Vierde bundel (16 Oefeningen)
8835: FLOOR, W. - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek. Samengesteld en geredigeerd door de heer J.v.d.Brink. Zesde druk.
5822: FLOOR, W. - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek. Samengesteld en geredigeerd door de heer J.v.d.Brink.
9802: FLOOR, WULFERT - Al de Eenvoudige Oefeningen. 8e bundel (25 Oefeningen, benevens de 1ste Oefening en de Leerrede gehouden op 20 Mei 1876, den Zondag na de begrafenis van Wulfert Floor, door Ds. A.H. de Klerck).
11281: FLOOR, W. - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek. Samengesteld en geredigeerd door de heer J.v.d.Brink. Derde druk.
11492: FLOOR, WULFERT - Al de eenvoudige oefeningen (...). Derde bundel (16 Oefeningen)
6250: FLOREY, GERHARD - Bischöfe, Ketzer, Emigranten. Der Protestantismus im Lande Salzburg von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
11426: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
3880: FLORIJN, DR.H. / LAMBOOY, H.A. / LAMPER, A. E.A. (SAMENST.) - Het blijvend getuigenis. Bijbelse geschiedenis. Kerkgeschiedenis. Dagelijks leven in Paslestina. Vier delen kompleet.
11332: FLORIJN, DR. H. / MASTENBROEK, J. (RED.) - Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en Gids van de Gereformeerde Gemeenten. Derde vermeerderde druk.
10816: FLORIJN, B. - In veraf gelegen streken
8187: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. I: De Christelijke opvoeding.
5281: FLORIJN, DRS.H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
5267: FLORIJN, H. / NEVEN, J.P. - Voorgangers in de noodkerk (oefenaar P. Beekman, Ds.W.H. Blaak, Ds.W.C. Lamain e.a).
8597: FLORIJN, B. - Thomas Shepard. Zijn leven, tijd, vrienden en werk
5331: FLORIJN, DR.H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.
4461: FOKKEMA, ANDREAE, DRS. F.H. E.A. (RED.) - Woordenlijst van het protestantisme
4679: FONTAINE VERWEY, PROF.MR. H. DE LA - Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw. Oud Delft: Historische Publicaties over Delft en Delvenaren, no. 3.
11442: FRAANJE, DS. J. - Aanteekeningen uit 15 catechisatiën waarin behandeld wordt het Kort begrip der Chr. religie. Gehouden in 1923 (...) Voor den leeftijd boven 16 jaar. Opgeteekent door een catechisante.
10521: FRAANJE, DS. J. - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
8191: FRAANJE, DS. J. - Een woord ter gedachtenis (...) op den dag der teraardebestelling van Johannes Vos te Wijk (N.-B.) 6 sept. 1934. Opgeteekend door een catechisante.
11329: FRAANJE, DS. J. - Enkele Aanteekeningen uit de "Kleine Catechisatie" waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar.
8704: FRAANJE, DS. J. - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van 't Kruisevangelie verklaard in drie biddagpredicatiën. Tweede drietal.
9041: FRAANJE, DS. J. - En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid. Psalm 41:13b. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. J. Fraanje in leven predikant der Geref. Gemeente te Barneveld.
10287: FRAANJE, DS. J. - Derde zestal predikatiën (...) Opgeteekend door een oud-catechisante.
8100: FRAANJE, DS. J. - Nagelaten Geschriften. Brieven, toespraken, predikaties.
11205: FRAANJE, DS. J. - Enkele Aantekeeningen uit de "Kleine Catechisatie" waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar.
7900: FRAANJE, DS. J. - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatiën over Psalm 65; 2 en Genesis 19: 27 en Het heden belevende een predicatie op nieuwjaarsmorgen over Ef. 3: 22. (5e drietal).
11163: FRAANJE, DS. J. - Een vermanend woord. Eene verklaring van een groote verborgenheid, wijzende op het onkruid des akkers. Predikatie over Mattheus 13: 41, 42 en 43, gehouden op den Oudejaarsavond van 1930.
5165: FRANCKEN, JOHAN - Waerachtige Historye vant gene geschiet ende gepasseert is, van tijt tot tijt, geduirende de gevanckenisse van mijnen heere Johan van Oldenbarnevelt.
5867: FRANSEN, DS.E. - De kostelijke Bruidsschat betaald door de Zone Gods voor Zijn uitverkoren Bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. Acht leerredenen.
6407: FRANSEN, DS.E. - Enige brieven van een kruisgezant. / Brieven aan Veluwse vrienden. Uitgegeven met historische aantekeningen en een biografische inleiding door drs. A. Ros.
6066: FRANSEN, ELIAS - Eenige Brieven van den WelEerwaarde Heer Elias Fransen... Geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met Portret van den Schrijver. Verzameld en met een Voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld.
11187: FRANSEN, DS. E. - De Geestelijke Wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen (...) Uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven.
6824: FRANSEN, ELIAS - Eenige Brieven van den WelEerwaarde Heer Elias Fransen... Geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met Portret van den Schrijver. Verzameld en met een Voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld.
11016: FRANSEN, DS. E. - De Verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental Leerredenen uit de Openbaringe Johannes.
4417: FRENKEN, JOS / STOLK, BRAM VAN - Hulpverleners en incestslachtoffers. Onderzoek naar belemmeringen in de hulpverlening.
7772: FREY, HELLMUTH E.A. - Die Botschaft des Alten Testaments. Deel 1 - 5 / 6,I en II / 10, 11,I en 11,II / 12,I en 13 / 14 t/m 16,II / 18 t/m 24.
10695: FRUYTIER, JACOBUS / WOLF, ANTHONIJ DE - Aanmerkingen tot Verklaringe en Bevestinge van de Oude, Gesonde, Beproefde en Goddelyke Leere, van de Ware, Gereformeerde Christelyke Kerke; Aangaande de Eeuwige, Eenige en Natuurlyke Sone Gods en Godt den H. Geest van Jacobus Fruytier. Over het alom verstrooide Schrift, genaamt: Redenen waarom op een Naamroovent geschrift van een Onverstandigen Rotterdamsen Yveraar, niet breetvoerig geantwoord word. Opgegeven door Fred. Adolf Lampe. Nicolaas Topyn - Rotterdam 1729. 163, (4) blz. WAARBIJ: Roem van Vrije Genade, tot Jehova's lof; Zijnde eenige geestelijke liederen, uitgegeven door Anthonij de Wolf, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente van den Fijnaart. Vijfde druk. Met een aanhangsel. J. van Tiel - Leerdam 1807. 138, (3) / 47, (1) blz.
6825: FRUYTIER, JACOBUS - Salomo's raad aan de jeugd. om te ontgaan de smarten van de boze dagen en de lustelooze jaren van de ouderdom.
1529: FRUYTIER, J. - Sion's worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden.
879: FRUYTIER, J. - Sion's worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden. Tweede druk.
8987: FRUYTIER, JACOBUS - Gerigts-Handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een Verhandelinge van verscheide gewigtige Theologische Stoffen: met een beknopt Historisch Verhaal van de Oordeelen en Wondere goedertierentheden des Heeren, aangaande de Gereformeerde Kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen Tyd. Aangelegt om op te wekken tot Bekeeringe, en schuldige Dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier. Tweede deel. Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
2614: FRUYTIER, JACOBUS - Gerigts-Handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een Verhandelinge van verscheide gewigtige Theologische Stoffen; met een beknopt Historisch Verhaal van de Oordeelen en Wondere goedertierentheden des Heeren, aangaande de Gereformeerde Kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen Tyd. Aangelegt om op te wekken tot Bekeeringe, en schuldige Dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier. Eerste deel.
5516: GAGNEBIN, B. - A la rencontre de Jean Calvin
4743: GANOCZY, ALEXANDRE - Le jeune Calvin. Genèse et évolution de sa vocation réformatrice. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, band 40. Mit einer einleitung von Joseph Lortz.
1968: GARDENIER, J. - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Overzicht van het 60-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen.
502: GARDNER, JAMES - De geloofsbelijdenissen der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door Ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederland bewerkt door J.G.R. Vos. (...) Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van Prof. J.J. van Oosterzee, Dr. G.J. Vinke en Ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten.
5864: GEBRAAD, DS. L. - Een Feestdag des Heeren. Tien predikaties voor bijzondere tijden. Verzameld en voorzien van een levensschets door J.M. Vermeulen. Tweede druk.
10707: GEERTS, G. E.A. - Algemene Nederlandse Spraakkunst
7143: GEESINK, DR.W. - Om te doen gedenken. Meditaties voor Kerstmis, oudejaarsavond, Paschen en Pinkster.
2768: GEESINK, PROF.DR. W. - Gereformeerde ethiek. Voor den druk gereed gemaakt en voorzien van een levensbeschrijving door Prof.Dr. V.Hepp.
6751: GEESINK, DR. W. - Beknopt overzicht van de geschiedenis der NederduitscheGereformeerde Kerken in de negentiende eeuw
11496: GELDER, A. DE / KRAKER, C. DE / OVERBEEKE, G.J. - In Uw huis. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen.
9170: GELDER, DS. M. J. VAN E.A. - Werp uw brood uit. 52 meditaties.
9723: GELDEREN, DRS. JAAP VAN - De weg ligt vooruit. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987).
3161: GELDEREN, DRS.J. VAN, PLOMP, DR.J. EN VEENENDAAL, W.C. (RED.) - Honderd plus tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen. Een bundel opstellen en impressies.
11522: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - C. F. Gellert's Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd. (dl. 1 en 3)
6057: GELUK, L.J. / GOLVERDINGEN, M. E.A. - Denken over ... De Afscheiding
5341: GENDEREN, J. VAN E.A. (RED.) - Ten dienste van het Woord. Opstellen aangeboden aan W.H.Velema.
4275: GENDEREN, DR.J. VAN - Herman Witsius. Bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie.
7941: GENT, A. VAN / KOK, B. E.A. (SAMENST.) - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910 - 2010.
8357: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Vijfde druk. Met 4 paginagrote illustraties van J.H. Isings Jr. .
4890: GEURTS, P.A.M. E.A. (RED.) - J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.
11387: GHIJSEN, DR. HA. C. M. - Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. (inleiding bij de derde druk).
6641: GHIJSEN, DR. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
6073: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 59e jaargang.
6074: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 58e jaargang.
6070: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 62e jaargang.
6071: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 61e jaargang.
6072: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 60e jaargang.
3888: GIER, DS.K. DE / BEENS, DS.J. - De gekruisigde Christus. Bevestigings- en intredepredikatie Ds.J. Beens te Scherpenisse.
10975: GIER, DS. K. DE - De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring. Derde druk.
11454: GIER, DS. K. DE - Toelichting op de D.K.O. in vraag en antwoord. Derde herziene druk.
11455: GIER, DS. K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
5810: GIESEN, MARINUS VAN DE - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, afscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
5575: GILST, DS.H. VAN - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiën.
10810: GILST, DS.H. VAN - Inkeer, Afkeer, Wederkeer. Zestal predikaties.
4475: GILST, DS.H. VAN - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden (advent, kerst, oud- en nieuwjaar).
10912: GILST, DS. H. VAN - Uit het leven van Abraham. 18 Bijbellezingen over het leven van Abraham.
4155: GILST, DS.H. VAN - Inkeer, Afkeer, Wederkeer. Zestal predikaties.
11263: GILST, DS. H. VAN - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 55 predikaties
7182: GODET, DR. F. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
6997: GODET, F. - Kommentaar op den Brief aan de Romeinen. Bewerkt door G.J.A. Jonker.
10181: GODWIN, TH. - Levensbeschrijving van Thomas Godwin (1803-1877). Een gezaligde zondaar door souvereine genade (...) Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door Mej. B.T. Visser.
9818: GOEDE, E. DE (SCHEEPSTIMMERMAN TE DOESBURG) - Belangrijke brief over de afscheiding
10766: GOENS, R.M. VAN / BEAUFORT, W.H. DE - Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende. Ie en IIe deel.
7109: GOLVERDINGEN, DS.M. E.A. - Belijden en opvoeden. Gedachten over de christelijke school vanuit een reformatorische visie.
11253: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. Beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje.
10606: GOODWIN, THOMAS - Opera, Ofte alle de Theologische Werken, Meest betreffende de Praktijke der Godtzaligheidt, en den Wandel van een Christen, in de plichten nevens Godt en z?ne Even-naasten: Van den zeer Geleerden Thomas Goodwin. Uyt het Engels getrouwelijk vertaelt en van Nieus overzien Door Mr. Jacobus Koelman (...) Met twee nodige Registers verzien. Noit soo by malkanderen gedrukt.
11473: GOOS, ABRAHAM - Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII. Nederlanden, (...) gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goos (...).
7578: GORT, K.A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
10271: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER / VERBOOM, DR. W. - Vervuld maar (nog) niet voltooid. Kerk en Israël tussen verwachting en voleinding.
5675: GRAAF - NAUTA, TINEKE (RED.) - 450 jaar Doperdom in Franeker 1535 - 1985
11262: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER E.A. (RED.) - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten deel 4.
5003: GRAAF, J. DE E.A. - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum.
909: GRAAF, IR. J. V.D. RED. - Pilaar en kandelaar; aspecten van het kerkelijk leven.
1273: GRAAF, DS. S.G. DE - Hoofdlijnen in de Kerkgeschiedenis
5192: GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Tijd in Gods hand. Een handreiking over achtergronden, consequenties en roeping i.v.m. de wetgeving over abortus-provocatus.
11435: GRAAFF, B.J.W. DE - Een rijke koopman. Het leven van Petrus Waldus. Tweede druk.
369: GRAAFF, B.W.J DE - Jacobus Trigland
9539: GRAAFLAND, DR. C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6. 5 De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer. 6 De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw.
8287: GRANDIA, C. - Een nieuw begin. Het Evangelie van Mattheus. Hoofdstuk 1-15. / Gedragen tot het einde. Hoofdstuk 16-28.
7379: GRANDIA, DRS. J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek.
11489: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten.
4276: GRANJON, FRANCOIS - De Strijd eens Priesters. Uit het Fransch vertaald door Dr.C. Hille Ris Lambers, pred. te Haaksbergen.
11603: GRAY, ANDREW - Driemaal gebeden. Acht predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
11396: GRAY, ANDREW - De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. 10 predikatien uit het engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
10202: GRAY, ANDREW - Uitnemende Openbaringen. Zeven predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
4926: GREEF, DR.W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
1863: GREEF, DR. W. DE - Carl A.F. Schwartz (serie Messiasbelijdende Joden, vergeten eerstelingen)
6656: GREEF, DR.W. DE - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door Dr.W. de Greef.
7684: GREIJDANUS, DR. S. - Korte Verklaring der Heilige Schrift. Lucas I en II. Derde druk.
4819: GRELL, OLE PETER - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden (werkgroep Engels-Nederlandse betrekkingen). New series, no. 11).
5119: GRESCHAT, MARTIN (ED.) - Gestalten der Kirchengeschichte. 12 Volumes in 14. 1: Alte Kirche I. 2: Alte Kirche II. 3: Mittelalter I. 4: Mittelalter II. 5: Die Reformationszeit I. 6: Die Reformationszeit II. 7: Orthodoxie und Pietismus. 8: Die Aufklärung. 9/1: Die neueste Zeit I. 9/2: Die neueste Zeit II. 10/1: Die neueste Zeit III. 10/2: Die neueste Zeit IV. 11: Das Papsttum I. 12: Das Papsttum II.
10921: GROE, THEODORUS VAN DER - Die overwint. Vijf leerredenen over Openbaring 2 : 11 en 17. Herschreven door ds. J. van der Haar.
10633: GROE, THEODORUS VAN DER / VERHEIJ, DIRK - Brieven van Theodorus van der Groe (...) F.P. D'Huij - Middelburg z.j. (ca. 18,90). 231 blz. WAARBIJ: Tweede bundel Gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. J. Bantz - Gorinchem 1862. 125 blz.
5230: GROE, TH. VAN DER / COMRIE, A. / SCHILT, G.M. / HOOKER, TH. - De Bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende Leeredenen. Gebr. Huge Goudse Singel 87 - Rotterdam z.j. 8o; 292, (3) blz. Deze uitgaaf niet in de SGT; NCC geeft 1 locatie. Waarbij: A. Comrie: Het ABC des geloofs, of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabeth. Gebr. Huge - Rotterdam z.j. 8o; (24), 230 blz. SGT C145. Waarbij: G.M. Schilt: Gods vrijmagtige genade verheerlijkt aan G.M. Schilt, genaamd Willem schilt. Laatst gewoond hebbende te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den november 1873. Die als een arn verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis en overgebragt tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschrven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen. Gebr. Huge - R otterdam z.j. (ca. 1875). 8o; 275 blz. Waarbij: Th. Hooker: De arme twyfelendechristen,genaderttotChristus : Waar in de algemeene beletzelen en hinderpalen,welke de menschen weerhouden om tot Christus te komen, zyn ontdekt. Met byzondere Hulpmiddelen om wederom Godts gunste te bekomen ... 8o; (4), 126 blz. Deze uitgaaf niet in de NCC en FATY. Gebr. Huge Goudse Singel 87 - Rotterdam z.j.
8340: GROE, THEODORUS VAN DER - De ware bevinding. In hedendaags Nederlands herschreven door Drs. P.A. Zevenbergen.
10395: GROE, THEODORUS VAN DER - Predikatiën over het lijden van onze Heere Jezus Christus
10780: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van 16 biddags predikatiën (...) Zesde druk.
8986: GROE, THEODORUS VAN DER - Brieven van Theodorus van der Groe. Tweede druk. Eerste en tweede stuk.
8254: GROE, TH. VAN DER - Predikatiën over het lijden van onze Heere Jezus Christus
10285: GROE, THEODORUS VAN DER - Uitvoerige verhandeling over de nodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen en onafscheidelijke vruchtgevolgen van het ware zaligmakende geloof
11292: GROE, THEODORUS VAN DER - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het Heilig Evangelie tot ontdekking van de tijd- en waangelovigen en tot bevestiging van de ware gelovigen.
11453: GROE, THEODORUS VAN DER - Brieven van Theodorus van der Groe (...) en vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
11285: GROE, THEODORUS VAN DER - Die overwint. Vijf leerredenen over Openbaring 2 : 11 en 17. UItgezonderd spelling en zinsbouw gelijk aan de eerste druk.
11478: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der Ware en Valsche Genade (...) Kompleet in 2 delen. Nieuwe druk.
11552: GROE, THEODORUS VAN DER - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
7844: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk
1944: GROEN, DS.K. - Zions wandelwegen (tweede zestal leerredenen)
7129: GROEN, DRS. ROELOF - Rouw en geloof. Een beschrijving van mogelijkheden.
6975: GROEN VAN PRINSTERER, MR.G. / KAMPHUIS, J. / KROMSIGT, DR. P.J. E.A. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsterer. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis. Hollandia-Drukkerij - Baarn 1903. (6), 88 blz. Waarbij: Isaäc da Costa en de afscheiding van 1834. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theolische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland op 6 december 1974 door J. Kamphuis. De Vuurbaak - Groningen 1975. 73 blz. Waarbij: Christus gedeeld? De Afscheiding te Ulrum door Ds. H.W. te Winkel. De afscheiding van H.P. Scholte en anderen door Dr. W.J. de Wilde. De Afscheiding en de Gereformeerde Theologie door Ds. J.W. Verschoor. De Afscheiding van 1834 en ons kerkelijk vraagstuk door Dr. Th.L. Haitjema. Reformatie en reorganisatie door Ds. M. Groenenberg. Kroniek door Ds. A.B. te Winkel. (deze bijdragen zijn genummerd van blz. 97-192. Waarbij: De scheiding en de Gereformeerde gezindheid. 1834-1934. Rede gehouden voor de bondsvergadering der Herv. Geref. Jongelings vereenigingen Hemelvaartsdag, 10 mei 1934. Bondsboekhandel - Utrecht 1934. 31 blz.
5277: GROEN VAN PRINSTERER, MR.G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
10406: GROENEWEGEN, JACOB - De Lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke Liederen, Uitgegeeven door Jacob Groenewegen, Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Den laatsten Druk, Vermeerdert met een Aanhangzel. Deel 1 en 2.
2869: GROENEWEGEN, JOH. - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree en andere predikatien; over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments: uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam
10725: GROENEWEGEN, HENRICUS - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen (...) Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs (...)
11022: GRONINGEN, H. VAN (RED.) - In vertrouwen. 25 jaar De Vluchtheuvel.
6794: GROOT, DR. D.J. DE - Verweer en verantwoording. Het bestaansrecht der Gereformeerde Kerken.
5274: GROOT, DR.A. DE / SCHRAM, DR.P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding
4405: GROOT, DR. AART DE / JONG, DR. OTTO J. DE (RED.) - Vier eeuwen theologie in Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht.
4623: GROOT, K. - Die Erweckungsbewegung in Deutschland und ihr literarischer Niederschlag als Gegenstück zu dem Holländischen Réveil
9886: GROSHEIDE, PROF.DR.F.W. / ITTERZON, DR.G.P. VAN - Christelijke Encyclopedie. 6 delen. Ongewijzigde herdruk naar de tweede geheel herziene druk van 1956 - 1961.
4770: GRÜNBERG, PAUL - Hauptschriften Philipp Jakob Speners. Bearbeitet und eingeleitet von Paul Grünberg. "Bibliothek theologischer Klassiker". Ausgewählt und herausgegeben von evangelischen Theologen.
5214: GRÜNDER, KARLFRIED - Figur und Geschichte. Johann Georg Hamanns "Biblische Betrachtungen" als Ansatz einer Geschichtsphilosophie.
1154: GULDENMOND - Een Pilaar in Gods Kerk of Leven en Werkzaamheid van Willem Teellinck
11471: GUNTER, A. - Om de genade des ouden tijds. Leven en sterven van Arie Gunter in leven ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint-Annaland. Zijn schriftelijke nalatenschap en brieven door en aan hem geschreven. 2e druk.
11394: GUTHRIE, WILLIAM - Wat is een waar geloof?
6609: HAAFTEN, IR. J.M. VAN - Vormgeven aan christelijke identiteit, Een handreiking aan bestuurders en leidinggevenden.
10771: HAAN, P. DEN - Koloniaal bezit en handel, in verband gebragt met de afscheiding van Belgie met Holland
5132: HAAN, MARIA HELENA DEN - Adriaan Loosjes
462: HAAR, DS. J. V.D. - Het geestelijke leven bij Calvijn
2595: HAAR, DS. J. VAN DER - Lieflijk in Psalmen
11518: HAAR, DS. J. VAN DER - De synodale "leer aangaande de Heilige Schrift" gewogen en te licht bevonden
9697: HAAR, DS. J. VAN DER - Johannes de Doper (meditaties over de persoon en het werk van Johannes de Doper)
10767: HAAR, CORNELIS VAN DE - De diplomatieke Betrekkingen tussen de Republiek en Portugal 1640-1661
9016: HAAR, DS. J. VAN DER - Voorzienigheidsgeloof en polio-inenting
11395: HAAR, DS. J. VAN DER - From Abbadie to Young. A bibliography of English, most puritian works. Translated i/t dutch language.
8588: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 27e jaargang
10870: HAAREN, DS. J. VAN - Offers die des avonds branden. Bijbels dagboek.
10914: HAAREN, DS. J. VAN - Ik heb de goede strijd gestreden. Negen preken over Paulus.
2749: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna, deel 1. 37 meditaties.
6156: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna. 37 meditaties. Tweede druk.
8560: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 52e jaargang.
11103: HAAREN, DS. J. VAN - De Heidelbergse Catechismus. Toegelicht in 52 predikaties.
5325: HAAREN, DS. J. VAN - Ter gedachtenis. Ds.J. van Haaren. Levensschets en een achttal preken.
5685: HAAREN, DS. J. VAN - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
5349: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Biografie van alle predikanten,voorgangers en oefenaars, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834.
5504: HAFKAMP, H. E.A. (RED.) - Lithografie in Nederland. Speciale uitgave van de Boekenwereld (oktober 1998).
11232: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage, in leven ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint Annaland; waaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
10289: HAGE, DS. W. - Het gepredikte Woord. Achttal preken.
11217: HAGEMAN, FELIX - Aan den Zonkant
5872: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek. Samengesteld door K. Hageman.
11389: HAGEMAN, ETIENNE / ROOS, JAN - 100 jaar De Hoop Terneuzen. 100 jaar verankerd in de bouw.
9146: HAGEN, PETRUS VAN DER - Waere Boetvaerdigheyt; Voor gestelt in verscheyden, Soo Boet als Bededags Predicatien, Over den XXXII. Psal. Jes. I. Hebr. XII. En andere uytgelesene Texten.
11565: HAGEN, PETRUS VAN DER - Waere Boetvaerdigheyt. 61 Boet- en bededagpredikaties.
1862: HAITSMA, DR.J. - Fridericus Ragstat a Weille (serie Messiasbelijdende Joden, vergeten eerstelingen)
7263: HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch. Zijn laatste levensjaren.
1640: HAKKENBERG, DS. D. - Open vensters naar Jeruzalem. 20 Bijbellezingen over het boek Daniël.
4655: HALBERTSMA, J.H. - Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869. Brekker en bouwer.
5151: HALBERTSMA, BROEREN - Rimen en teltsjes. Mei printen fen Ids Wiersma. Sechste printinge.
5156: HALLEMA, A. (MET INLEIDING VAN F.A. BRUNKLAUS) - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en London uit voor vrijheid en recht.
1411: HAM, DS. H. VAN DER - Een wolk van getuigen. Portretten van Christelijke-Gereformeerde predikanten.
9608: HAM, DS. H. VAN DER (RED.) - Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten. (F.P.L.C. van Lingen, P.J.M. de Bruijn, F. Lengkeek, H. Janssen, Jac. Wisse, P. de Groot en R. Kok)
5652: HAMEETEMAN, C (FOTOGRAFIE) - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
11550: HAMELINK, EDWIN - Terneuzen zo was het
2678: HAMOEN, G. - Het begin van de Reformatie in de ring Heusden
6970: HAMVELD, S. - Kruisdragers. Een Groningsch verhaal uit het Ulrum van 1834.
10537: HAPEREN, A.M.M. VAN - De vegetatie van Midden-Zeeland
10642: HARINCK, DS. W. - Geloven en belijden. Dagboek over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
6665: HARINCK, DS. W. - Tot sieraad en tot eer. Meditaties over wat dierbaar is voor God.
10648: HARINCK, DS. C. - Tot belijden geroepen. Vierde herziene druk.
10011: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. 10 bijbellezingen.
6929: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. 10 bijbellezingen. Tweede druk.
8451: HARINCK, DS. C. - De Schotse verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
10131: HARINCK, DS. C. - Om het hart van het evangelie
10688: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken (...) benevens andere merkwaardige mededelingen.
10701: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken (...) benevens andere merkwaardige mededelingen. Derde druk.
964: HARTOGH, DR. G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip "Providentia Dei" in de Reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus. Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht.
4507: HASEBROEK, J.P. - Leerredenen door J.P. Hasebroek, Predikant te Breda
4880: HASELEN, H.J.L. VAN - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
9336: HASPER, H. - Hasper. Een lied voor de wereld
1750: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang en eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en Hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door Ds. W. de Graaf te Zaltbommel. Deel 2.
10765: HASSELMAN, J.J. - Eenige beschouwingen omtrent Kolonisatie
11553: HAVINGA, K. (NED. HER. PRED. TE OUD-BEIJERLAND) - De Waldenzen
6232: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus. Bekeringen onder de bediening van Spurgeon.
11110: HAZEU, JOHANNES - Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes. Kompleet in 3 delen.
11100: HEEMSKERK, J.D. - Een pad door de zee. Tweede druk.
10973: HEEMSKERK, DS. D. - En om Uw gunst en waarheid saam. Een prekenserie over de Dordtse Leerregels. Derde druk.
11362: HEER, DS. J.M.D. DE E.A. - Als een die dient. Een serie van tien bijbelstudies over het thema 'Dienen'.
10709: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de Modder. In Zeeland gevonden Pelgrimstekens.
7639: HEERMAN, FRANCISCUS - Guldene annotatien van Franciscus Heerman. Vertoonende De Heerlijkste Deugden, Daaden, Leeringe en Sententien, van de Alderdoorlugtigste en Vermaartse Mannen der Waereldt: Dertigste druk. By na een een Vierde, met des Autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen, en met een Bladwyzer verrykt.
10754: HEERSCHAP, DS. M. - Tweetal Biddagpreken en Afscheidspredikatie in verband met vertrek naar Amerika uitgesproken op 9 maart 1960 (Biddag) te Borssele
6534: HEEST, HUBERT J. VAN - Goedereede. goede reede = goede haven. Met lijst van predikanten die de Hervormde Gemeente gediend hebben.
11375: HEGEMAN, DS. C. - Een handvol koren. Bijbels dagboek over de Psalmen. Tweede herziene druk.
7494: HEGEMAN, DS.C. - Een handvol koren. Dagboek uit de Psalmen.
11304: HEGEMAN, DS. C. - Een troostwoord voor de Kerk des Heeren. Achttal preken.
5874: HEGEMAN, DS.C. - Belijden en beleven
5282: HEGEMAN, DS.C. - Gedachten uit het verleden
3580: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht. Derde druk.
8318: HEGGER, DS. H.J. - Sta op! ... en Christus zal over u lichten
8313: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht. 15e herziene druk. Met een terugblik vanuit 1984.
8312: HEGGER, DS. H.J. - Zijn gebod is Liefde
4833: HEIDEN, DS.B. VAN DER - Tussen Mara en Elim. 52 meditaties.
10903: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodemus. 28 meditaties.
10602: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
10775: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER (SAMENST.) - Randfiguren uit de cartografie
4022: HEIJKOOP, C. - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
10472: HEIKAMP, J.D. - Het offer op Golgotha. 10 preken.
9819: DEN SCHRIJVER VAN "DE MOLENAAR VAN HEINSDIJK - De schilder van Dordrecht. Een verhaal uit den tijd der Hervorming. Door den Schrijver van "De Molenaar van Heinsdijk".
3160: HEITINK, G. E.A. (RED.) - Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken te Kampen.
7090: HELL, E. VAN E.A. (RED.) - `n Handvol koren. Over 60 jaar jeugdwerk gesproken.
10900: HELLENBROEK, ABRAHAM - Nuttige Mengelstoffen. Een en twintig predikatien. Onveranderde uitgave.
10564: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Evangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
8043: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, Ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast (...) Vierde druk.
10104: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, Ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast (...) Derde druk.
7907: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, Ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast (...) Derde druk.
9365: HENDRIKX, DR.E. / DOENSEN, J.C. / BOCXE, DR.W. (RED.) - Encyclopaedie van het katholicisme (3 delen)
10666: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude Testament. Derde deel. 2 Koningen - Job.
8330: HENRY, MATTHEW - De Jonge Christen
11174: HENRY, MATTHEW - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de Psalmen.
11170: HENRY, MATTHEW - Roemen in het Kruis. 45 korte meditaties. 3e herziene druk.
9503: HERTOG, G.C. DEN EN VEGT, H.M. VAN DER - Woestijn en Openbaring. Bijbelse wortels en Joodse en christelijke interpretaties
10224: HERTZBERGER, MENNO - Boeken, veel boeken- en mensen. Herinneringen aan Internationaal antiquariaat Menno Hertzberger.
9767: HERVEY, JAMES - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften, uitgegeven of nagelaten door wylen Jakobus Hervey (...) Met 's Mans Karakter, Lof, en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven. Alles uit het Engelsch vertaeld, en in eene voegelyke orde saemgebragt.
4654: HEULE, CHRISTIAAN VAN / SCHUERE, JACOB VAN DER / LEUPENIUS, PETRUS - Trivium. Oude Nederlandse Geschriften op het gebied van de Grammatica, de Dialectica en de Rhetorica. Nr.1 - deel 1: De Nderduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. Nr. 1 - deel 2: De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Nr. 2: Nederduytsche Spellinge. Nr. 4: Aanmerkingen op de Neederduytsche Taale en Naaberecht.
6011: HEYCK, ED. - Wilhelm von Oranien und die Entstehung der freien Niederlande. Monographien zur Weltgeschichte, XXVIII. Mit einem Faksimile und 106 Abbildungen.
3159: HEYER, DR.C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10,46 - 13,37.
6633: HEYNING, KATIE - Terug naar Zeeland. Topstukken uit de 16e en 17e eeuw.
7234: HEYNS, W. - Liturgiek ten dienste van de Studenten aan de Theologiscge School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Grand Rapids, Michigan
11307: HILDERSHAM, ARTHUR - De genezing van de zondezieke zondaren. Twee godvruchtige meditaties.
10728: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaak Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven.
10729: HILLE, H. - Tot een scherpe dorsslede gesteld. Het leven en de arbeid van ds. P.J. Dorsman (1918-1981)
10845: HILLE, H. - Tweestromenland. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van de twintigste eeuw / Samengevloeid. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw
10739: HILLE, H. / VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw.
3486: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van Ds. Abraham Verheij.
10738: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt.
10748: HILLENIUS, JESAIAS - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Preek over Hebreeen 4:16.
10746: HILLENIUS, JESAIAS - Christus de enige Grond van de rechtvaardigmaking en van al het heil alsmede de Toevlucht en Roem van al Zijn volk. Voorgesteld en aangedrongen over Jesaja 45 vers 24 en 25.
10799: HOCKING, SILAS K. - Haar Benny
10828: HOEF, DS. J. VAN DE - In u verheugd. Ter nagedachtenis aan Ds, J. van de Hoef.
4328: HOEK, J. - Daniel Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.
10529: HOEK, JAN - 100 jaar wonen in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk
6033: HOEK, J. - Daniel Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.
3759: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. Derde druk.
5485: HOEK, J.J. VAN DEN - De veldtocht van Prins Maurits in 1597.
11000: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929.
975: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand. Dit boekje richt zich op vragen rondom het levenseinde.
3893: HOEK, DR.J. - Incest. Wat gaat ons dat aan?
7943: HOEKSEMA, DS.H. - Het Evangelie, of De Jongste Aanval op de Waarheid der Souvereine Genade
7944: HOEKSEMA, DS. H. - Een Kracht Gods Tot Zaligheid. Of Genade Geen Aanbod. Tweede druk.
3975: HOEKSTRA, E.G. / HUSÉN, L. / BERG, L. / SKRUTKOWSKI, K. / GOETHEM, P. VAN - Over Geloven. Leergang godsdienst voor het voortgezet onderwijs. 2 delen met de 2 werkboeken.
6169: HOEKSTRA, T. DR. - Geschiedenis der Philosophie. 1e deel (oude philosophie); 2e deel (patristische periode tot middeleeuwen).
3184: HOEKSTRA, H., WAGENAAR, DR.L.H., HARTOG, DR. A.H. DE E.A. - Uit de diepte. Leerredenen door Predikanten der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Amsterdam (Doleerende) en hun trouwe medebroeders in de "lokalen" gehouden. 1887-1888.
10309: HOEKSTRA, DS. H. - Bijdrage tot de kennis en de beoordeling van het Chiliasme
1570: HOEKSTRA, DRS. E.G. EN IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland.
7481: HOEVEN, D. VAN DER E.A. - Ethan door de jaren heen. De geschiedenis van 35 jaar mannenkoor Ethan Yerseke. 1966-2001.
1560: HOF, W.J. OP ´T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands 1598 - 1622
11091: HOFF, G.J. VAN DER - De Giessen
8462: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
11431: HOFMAN, DRS. H.A. - Ledeboerianen en Kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten (1834-1927).
4968: HOFMAN, DR.H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw. Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving.
10832: HOFMAN, DS. M. - Alzo hebt Gij Uw Volk geleid. Meditaties.
11406: HOFMAN, DS. M. - Verlangen naar den dag Zijnde een predikatie over Handelingen 27: 29b. Benevens Een inleiding over het geloof.
11318: HOFMAN, DS. M. - Convoluut met preken. Israël en de Vreemden of het kwaad der Olympiade in Nederland. Zijnde den inhoud van van een predikatie over Jesaja 2: 6b (...) gedaan te Krabbendijke den 20 mei 1928. J. Kruijsse - Krabbendijke 1928. 22 blz. WAARBIJ: De handelingen Gods met Zijne knechten en gunstvolk hier op aarde. Zijnde de inhoud van vier Predikatiën over de ontmoetingen van Paulus en Silas te Filippi waarvan één gedaan bij gelegenheid van een Voorbereiding vóór, en één op het Heilig Avondmaal. C. van Velzen - Krabbendijke z.j. (1924). 96 blz. WAARBIJ: Een huichelaar te Sion ontmaskerd. Zijnde de inhoud van vijf predikatiën over verscheidene verzen uit Handel. acht ter ontdekking van geveinsden en tot troost en bevestiging van
10345: HOFMAN, DS. M. - Gode bevolen en de opdracht des Heeren aan Jeremia zijnde de afscheidsleerrede van mijne geliefde gemeente Rijssen op zondag den 30sten maart 1924 en de intreêleerrede te Krabbendijke op zondag den 6den april 1924.
5928: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven. Alsmede pastorale problemen van een predikant.
8564: HOFMAN, DS. M. - 71 samenspraken over het boek Jona
10314: HOFMAN, DR. H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede.
3370: HOFMAN, DS.A. - Volgt hun geloof na. Over het leven van twintig Bijbelheiligen
9893: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven. Alsmede pastorale problemen van een predikant.
7301: HOFMAN, DS. H. - Huisbezoek. Een handreiking voor ambtsdragers en gemeente.
7383: HOFMAN, DS. A. - Tot de grijsheid toe. Korte overdenkingen over Bijbelse figuren uit het Oude en Nieuwe Testament.
11346: HOFMAN, DS. M. - Lazarus, kom uit! 41 samenspraken over Johannes 11.
7233: HOFMAN, DR. H.A. E.A. - Ware Wijsheid. Een bundel artikelen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van C.G.O.
9194: HOFMAN, DS. A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus.
5141: HOLLWEG, WALTER - Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche (Siebzehnter Band).
5123: HOLMES, URBAN TIGNER JR. E.A. - The Works of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas. A Critical Edition with Introduction, Commentary en Variants. in Three Volumes.
8656: HOLTEN, F. VAN - Handboekje voor de bijbellezer
10232: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw: Thomas Cranmer / John Bradford / Richard Sibbes / Thomas Goodwin / Isaäc Ambrose / Thomas Shepard / Thomas Brooks / John Owen / Thomas Manton / Thomas Vincent / John Gill / Matthew Meade.
11535: HOLTEN, F. VAN - Langs het levenspad van John Bunyan
9197: HOLTEN, F. VAN - De strijdende Kerk in Schotland / De vervolgde Kerk in Schotland / Dienaars, Martelaars, Bevrijders. Uit de historie van de Kerk van Schotland.
5115: HOLTROP, P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil. Het Deutsche Christentumsgesellschaft in Nederland, 1784-1833.
7563: HONERT, JOAN VAN DEN - De natuur en gestelheid van Christus koningrijk, onderdanen, kerk en godsdienst, afgeschetst door Joan van den Honert in vyv predikatien, over dezelve vyv texten van Gods Heilig Woord, over welken de Heer Joannes Stinstra, Leraar der Doopsgezinden te Harlingen vyv predikatien gedaan, en onder den selven tytel, aan het ligt gegeven heeft.
1429: HONIG, DR. A.G. - Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek
8720: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties.
10843: HONKOOP, DS. P. (SR.) - En Abram toog heen. Zeven preken over het leven van Abram. Tweede druk.
10932: HONKOOP, DS. P. SR. - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatien over het Hooglied.
6490: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland.
11185: HOOGERLAND, DS. A. - Verbondsgeheimen. Preken voor bestemde tijden. Deel 2.
10923: HOOGERLAND, DS. G. - Mijns harten tolk. Samenspraak over de geraakte.
11421: HOOGERLAND, DS. A. - Simson de Nazireër Gods. Elf bijbellezingen.
9332: HOOGERLAND, DS. A. - Eben-Haëzer (...) Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland
10959: HOOGERLAND, DS. A. - Alleen in Christus behoudenis. Zeven preken.
11364: HOOGERLAND, DS. A. - De profeet Jona. 11 Bijbellezingen over de profeet Jona.
4027: HOOGERLAND, DS.A. - Heilbespiegelingen. 26 meditaties.
8990: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Nimmer schaamrood
11541: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland. Tweede herziene druk.
6352: HOOGVLIET, ARNOLD / OVIDIUS NASO, P. - Abraham de Aartsvader. In XII boeken. Derde druk. Veelzins verbetert. Waarbij: P. Ovidius Nasoos feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De tweede druk.
6649: HOORN, C.M. VAN / KOOL-BLOKLAND, J.L. - Geneeskunde in Zierikzee
5294: HORNIUS, G. / BEKKER, B. / LEYDEKKER, M. - Kerkelyke en Wereldlyke Historie, van de Scheppinge des Werelts, tot
10774: HORSMAN, P.J. E.A. - Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw.
4830: HOUTEN, FREDERIK VAN - Weergaeloos groot goedt. 16 predikatien.
7376: HOUTEN, SOETGEN VAN DEN / VELDEN, PETRUS VAN DER - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, Dewelk sy hare Kinderen David, Betgen en Tanneken, Tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. Onveranderde uitgave volgens 1699. J.P. van den Tol Jz. - Nieuw-Beijerland 1930; 39 blz. Waarbij: De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde gemeente te Lekkerland. Onveranderde uitgave. Boer & Vennik - Gouda z.j.; 32 blz.
4782: HOUTZAGER, DR.H.L. (RED.) - Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw. Bundeling van voordrachten gehouden op het symposium t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Pieter van Foreeststichting.
6562: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN / KAMP, H.R. VAN DE / MEIJER, J.A. (RED.) - Exeget(h)isch. Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen.
1583: HOVE, DRS. J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
3005: HOVEN, HERMANUS VAN DER - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van der Hoven.
7430: HOVIUS, DS. W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
4239: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Vanaf 1911-1922 predikant bij de Nederduits Ger. Gem. te
10942: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde Gemeente te Yerseke 1880-1980.
6214: HUBREGTSE, I. - Velen onderwezen. 1921 - 1996. 75 jaar Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke.
11136: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). Herziene druk.
5069: HUCH, RICARDA - Blütezeit der Romantik. Achte und neunte Auflage. 2 Bände. Nach Entwurf von Luise Rudolph, Leipzich, mit der Hand gebunden von A. Köllner, Leipzig.
1843: HUIJSER, DR. PH.J. - De ouderling en de prediking
9343: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Kompleet in 12 delen.
4374: HUISMAN, DR.C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
1525: HUISMAN, DS. L. - Geen ander Evangelie (dl.3)
8322: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Deel 1 en 2.
3556: HUL, J. VAN - Ik heb nog andere schapen. Evangeliesatieposten van de Geref. Gemeenten.
8950: HULSBERGEN, S.J.M. / HULSBERGEN, W. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
1295: HUNTINGTON, W, - Beschouwingen over de God van Israel in een reks van brieven aan zijn vriend J. Jenskin
9248: HUNTINGTON, WILLIAM - Levende getuigenissen of Geestelijke Brieven over Goddelijke onderwerpen. Zes en Dertig Brieven geschreven aan en door William Huntington. Tweede druk.
10378: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaanse geraamte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed en De vreugde des geloofs in de schaduw des doods.
9857: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
8152: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
9718: HUYGENS, CONSTANTIJN - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Stengholt.
5507: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Tweede stuk.
5179: HYMA, ALBERT - Christianity, capitalism and communism. A historical Analysis.
10438: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende Oefeningen en Predikatiën
8925: IMPETA, C.N. - De Leer der Heiliging en Volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
7570: IRHOVEN, WILHELMUS VAN - Canones Synode Nationalis Dordracenæ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden (...) over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven (...) Tweede druk.
9012: IRONS, JOSEPH - Het buskruit verraad (5 november 1605) of Engelands gedenkwaardige dag (...) Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
7095: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Johannes Bogerman. Klassieken van het gereformeerd protestantisme.
6349: JAGER, J. DE - Godsdienstige gevoelens getoetst. De hoofdzaken uit, en toelichting bij het bekende boek van Jonathan Edwards: "Religious Affections".
8679: JAGERSMA, DR. H. - Numeri, deel 1. De Prediking van het Oude Testament (POT).
1392: JAHN, GUSTAV - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk verhaald. Vertaald voor het Nederlandsche volk.
10813: JANEWAY, JAMES / MATTER, COTTON - Laat de kinderkens tot Mij komen. Jonge geloofsgetuigen. Uit het Engels vertaald door G.H.C. Pas-Donker.
8238: JANSE, DR.C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. Tweede druk.
9050: JANSE, L. - Het oude Kasteel. Voor onze jeugd No. 5.
9057: JANSE, L. - Een fijne vacantie. Voor onze jeugd No. 9.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat Versprille

6/1