Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4531: N.N. - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVI: Zeeland. Geïllustreerde beschrijving van Zierikzee. (oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion in 1751)
11469: N.N. - De geheime kamer of de kinderen van de ketter
10892: N.N. - Spectrum Compact Medische Encyclopedie
5511: N.N. - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw.
10344: N.N. - Een Lied op den Sabbatdag. Deel 1 t/m 4.
7252: N.N. - Handreiking voor de diaconie
7794: N.N. - Nederlands Handwoordenboek (Oosthoek). Twee delen.
7518: N.N. - Acta van de voortgezette buitengewone Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle op 5 en 6 september 1933.
3976: N.N. - Het leven en sterven van Jodocus van Lodenstein. Geboren 1620 en overleden 1677. Volgens een oud geschrift getrouwelijk naverteld door een liefhebber der waarheid.
7270: N.N. - Ik ben alleen / ouderlijk gezag. Algemene konferentie amtsdragerskonferenties 1990.
7156: N.N. - Lijst van bijbelse persoons-en plaatsnamen. Vijfde, grondig nagekeken en verbeterde druk.
3863: N.N. - PREKEN-REGISTER. I: chronologisch gerangschikt (100 blz.). II: gerangschikt naar de orde der Bijbelboeken (20 blz.). III: geordend naar bijzondere gelegenheden (25 blz.). IV: plaatsnamen-register (12 blz.).
11407: N.N. - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard? Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst. Met zevental preken van de predikanten die de gemeente gediend hebben.
6442: N.N. - Lees-stof voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school in proza en poëzij.
6278: N.N. - Reformation Emigration Protestanten in Salzburg. Ausstellung 21. Mai - 26. Oktober 1981. Schloss Goldegg, Pongau, Land Salzburg.
9285: N.N. (ESWYLER, JAN) - Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums (...) Derde Druk, merkelyk verbetert.
11398: N.N. - De zwarte dokter. Verhaal uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870.
6291: N.N. - In ruimte gesteld. 50-jarig bestaan van de Geref. Gem. te Dordrecht.
15580: N.N. - Het leven van Jezus, Tijdens Zijne omwandeling op aarde. Geschenkjes voor lieve kinderen. Tweede stukje, Inhoudende: Jezus door Johannes gedoopt (...) Jezus geneest een' bezetene.
10831: N.N. - Gods leidingen met Johannes Huss
6770: N.N. (TURNER, WILLIAM) - Spiegel van Gods Werkzame Voorzienigheit, Vertoonende allerhande merwaerdige gevallen, Als Wonderbare Bekeeringe, Mirakuleuze genezinge, Zeldzame Reddingen en Behoudingen, Waarschouwingen door Droomen, Belooningen van Mildadigheit, Oordeelen en Straffen van Godloozen, Voorspellingen van toekomende Zaken enz. Uit verscheiden Schryvers by een Vergadert. Derde Druk.
1591: - Bij de wenteling van het Eeuwgetij 1934-1934
2664: N.N. - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerken onder het Kruis (1844-1869), met inleiding, bijlagen en registers
2665: N.N. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869)
3253: N.N. (EEN GEREFORMEERD SCHRIJVER) - De pelgrimstocht der Gemeente Christi door het Mesech der Vreemdelingschappen naar het Jeruzalem des Vredes. Door een Gereformeerd Schrijver.
1474: N.N. - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
1245: - De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en Zaligen Heer Petrus van der Velden, Leraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland
3051: N.N. - Voor of tegen den Christus. Kiest u heden wie gij dienen zult. Enkele eenvoudige gedachten met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoowel op Staatkundig als op Godsdienstig terein. Met voorrede van Ds. C. Steketee (Leeraar der Geref. Gemeente te Middelharnis). Derde duizendtal.
2736: N.N. - Het leven en sterven van Tom Kroos (verteld door zijn moeder)
11105: S.J.E. - De Boeren op Sint-Helena. Album met afbeeldingen en bijschriften van S.J.E., ten voordeele van de slachtoffers van Engeland in de "moordkampen". Aangeboden door de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
6268: N.N. - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
5501: N.N. - Nieuw Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam. Vijfde deel.
8975: N.N. (HOOP SCHEFFER, J.G. DE) - Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Socie?teit in Holland voor het jaar 1884
7522: N.N. - Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle van 4 - 6 september 1934
6089: N.N. - Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze oudvaders.
6180: N.N. - Stratenboekje van de gemeente Hilversum (ca. 1938).
2865: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1913
2216: N.N. - Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke ... Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Op nieuw uitgegeven door de Synode der Christelijke Gereformeerde Gemeente, gehouden te Hoogeveen, anno 1860.
9686: N.N. - Pront in 't pak. Zeeuwse ansichtkaarten. Een selectie uit de verzameling van het Zeeuws Museum.
9687: N.N. - Knap in 't kleed. Zeeuwse ansichtkaarten. Een selectie uit de verzameling van het Zeeuws Museum.
10733: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; ... Geheel op Muziek-Nooten met de IIII. Stemmen, Tenor, Bassus, Altus en Discant. Alle op de C Sleutel gesteld.
5687: - Lieven de Key. Haarlems stadsbouwmeester. Een Vlaamse emigrant en zijn rijke nalatenschap.
9367: N.N. - Bijbels woordenboekje en naamverklaring
3912: N.N. - De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door de redactie van "De vriend van oud en jong". Bernardus Moorrees, Maria Schenk, Barenje van Asperen, Robert Flockhardt en Arnoud Dirksz. Waarbij: De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van "De vriend van oud en jong". Waarbij: Uit het leven van een Christin. medegedeeld door een harer kinderen en twee andere verhalen door de redactie van "De vriend van oud en jong".
7790: N.N. - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1966
7791: N.N. - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1965
11239: N.N. - Voornaamste Besluiten van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten. Op last van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten gehouden op 21 en 22 september en 7 december 1983 te Utrecht. Aangevuld tot en met de besluitenlijst van de Generale Synode van 9 en 10 september 1998 en 27 en 28 januari 1999.
5911: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; ... Geheel op Muziek-Nooten met de IIII. Stemmen, Tenor, Bassus, Altus en Discant. Alle op de C Sleutel gesteld.
11511: N.N. - The New Covenant in Hebrew and English
11379: N.N. - Een verjongingskuur voor den Nederlandschen handel
7525: N.N. - Rapport van deputaten voor contact met de Gereformeerde belijders aan de Generale Synode van de Chr. Geref. Kerken te
11324: N.N. - Iets uit het leven van Felix Neff, predikant der Waldensen, in de Boven Alpen
9277: N.N. - Keizer Karel en zijn tijd. Tentoonstellingscatalogus. Tweede uitgave.
5984: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren. Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Alle verzen noten. Met 2 titelprenten, 2 platen met verklaringen en 2 portretten en muziekplaatje. Tevens met acte van consent, ondertekent door J.J. Kessler en genummerd, no. 1416.
10615: N.N. - Het boek der Psalmen in de berijming van 1773 (...) Alle verzen met noten.
1673: N.N. - Te zijner tijd zullen wij maaien. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk 1499-1999.
9729: AA, P.J.B.K.S. VAN DER / DEINSE, ADR. (VERT.) - Adelbold, bisschop van Utrecht. Akademisch proefschrift (…) door Pieter Jan Baptist Karel Simon van der Aa. P. van Wicheren Hz. - Groningen 1862. (11), 129, (5 (stellingen)) blz. Waarbij: Het leven van Thomas Cranmer, den Kerkhervormer in Engeland. Vertaald uit het Engelsch door Adr. van Deinse, Emeritus Predikant van Ostende. J.F. Schleyer - Amsterdam 1843. (6), 141 blz.
10759: AA, CORNELIS VAN DER - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst. In Een en dertig kunstplaaten. Naar het leven afgebeeld door D.de Jong en M.Sallieth (...)
5479: AALDERS H.W.ZN., DR.G.J.D. - Mensen en machten. De rol van de grote mannen in de geschiedenis.
11540: AALDERS, DR. W. / KLINK, DR. H. - Tekst en uitleg. In gesprek over het Evangelie van Mattheüs.
4694: AALDERS, DR.G.J.D. E.A. - Kritisch kwintet. Historische opstellen. Dr.G.J.D. Aalders H.Wzn.: Orosius als christelijk geschiedschrijver. Dr. D. Nauta: Het eigenlijke in de kerkgeschiedenis. Dr. J. Roelink: De Nederlandse Opstand een klassenstrijd? H. Smitskamp: Het Réveil en het Verenigd Koninkrijk. Dr. W.J. Wieringa: Kanttekeningen bij Webers these inzake Protestantisme en kapitalisme. With Summaries in English.
6238: AALDERS, DR. G.CH. - De profeten des Ouden Verbonds
3743: AALDERS, DR.G.CH. - Korte verklaring der H. Schrift. De Klaagliederen. Met nieuwe vertaling.
11505: AALDERS, M.J. - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk.
6723: AALST, DS.G.J. VAN / BERG, G. V.D. E.A. - Thuiszorg - Verwereldlijking. Ambtsdragersconferentie 1991/1992.
7269: AALST, DS. G.J. VAN E.A. - Onderzoek kerkverlating in de Gereformeerde Gemeenten
7146: AALST, DS.G.J. VAN E.A. - Bundel referaten, gehouden op de Bondsdagen van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten. 1980, 1981, 1986-1990, 1992-1994.
10880: AALST, GERARDUS VAN - Proeve des geloofs ofte eene korte verhandeling over de 21 vrage van den Heidelbergschen Catechismus, en verder over den rechten aert en natuur van het waer zaligmakent geloof. In welke wordt aengewezen waer in het zelve niet, en waerin het al bestaet.
8690: AALST, DS. G.J. / BLOK, DS. L. E.A. - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen uit Matth. 5: 3-12 en 11: 2-6.
4785: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse Monarchie 1848 - 1898
15729: ACHTERHUIS, HANS E.A. (RED.) - Denkers van nu
3456: ACKER, BERT VAN DEN (RED.) - Opel in Nederland. 1969-2003.
6471: ACQUOY, R. VAN / BOER, K. DE - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarboek 1983.
7874: ADELPHA (PSEUDONIEM VAN C. Q. CALLENBACH-VAN GHEEL GILDEMEESTER) - Stofgoud. Naar het Fransch. Met eene voorrede van Tryfosa (pseudoniem van Johanna Quarles van Ufford).
15620: AGTERESCH, B. E.A. - Vijftig jaar Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
3187: ALBERTHOMA, A. - Uitbreiding van de Leere der Waarheid, die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door Albertus Alberthoma. Derde druk.
9741: ALBERTHOMA, THOMAS - De Richter in het paradijs of onderzoek van de Heilige Schrift
4681: ALBLAS, J.B.H. - Johannes Boekholt (1656-1693). The first Dutch Publisher of John Bunyan and other English authors. With a descriptive Bibliography of his Publications. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, volume 22.
680: ALGRA H. EN A. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
5421: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit.
8377: ALLEINE, JOSEPH - De rijkdom van Gods Verbonds genade
10670: ALTENA, MARRIE - Rondom de veelkantige berg
8646: AMBROSIUS, ISAAC - Tijd om te zoeken. Derde druk.
11460: AMEZES, WILLEM - Vijf boeken van de conscientie en haar regt of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte Schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink.
6368: AMSTEL, DS. J. VAN E.A. - Wat is uw enige troost? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Door predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
6190: AMSTEL, DS. J. VAN - Echt geloven
3838: AMSTEL, DS.J. VAN - Prediking en pastoraat. Toerusting voor de ambtsdragers.
808: AMSTEL, DS. J. VAN, SELDENRIJK, DR. R. E.A. RED. - Christelijk gezinsleven.
11435: AUGUSTINUS / BERNARDUS / ANSELMUS - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
9372: ANTHELMI, JOSEPH / ÉSOPE - Nova de symbolo Athanasiano disquisitio / De Aetate J. Martini et quorund. ejus gestorum ordine: armo emootuali, nec non de S. Briccio successore epistola.
9555: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door A.J. Antink, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar in den Heere ontslapen den 17 Maart 1899.
10592: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS - Brief behelzende de voornaamste gronden, en de bijzondere meening van de hedendaagsche nieuwe leer de sacramenten; benevens de voornaamste bewijzen, tegen dezelve; als ook eene oplossing van hare voornaamste tegenwerpingen. Geschreven aan N. N. (...)
4426: APPELIUS, J.C. - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) Vierde druk. (16) 431 blz. SGT A175. Waarbij: Vervolg van Aanmerkingen over 't Regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) Twede druk. (18), (14), (172), 474 blz. SGT A189.
4427: APPELIUS, J.C. - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Derde druk.
8135: ARANZA, JACOB - Verborgen verleiders in de popmuziek ontmaskerd
6549: ARND, JOHANN - Des hocherleuchteten, geist- und trostreichen Lehrers Johann Arnd, weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg, sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies-Gärtlein. Mit einer Lebensbeschreibung des seligen Mannes Gottes und mit Vorrede so wie einer Geschichte von der wonderbaren Erhaltung des Paradies-Gärtleins. Stereotyp-Ausgabe mit den zum Buche gehörenden Sinnbildern in seinen holzschnitten.
5210: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, ... voorheen uitgegeven door JOHANNES VAN ABKOUDE, Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door REINIER ARRENBERG. Tweede druk.
4199: AS, H.H.J. VAN / BERG, C.R. VAN DEN / BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
4941: AUGUSTIJN, C. E.A. (RED.) - Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof.dr.J. van den Berg
8832: DIVERSE AUTEURS - De Banier. Dagboek Kalender 2010.
9934: AVINCK, THEODORUS - Wendt u naar Mij toe. Drie predikaties over Jesaja 45: 22, Johannes 6: 65 en Jesaja 45: 24. Serie "Vaderlands erfgoed".
11425: AVINCK, THEODORUS - Bundel van praktikale verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Zesde druk. Deel 1 en 2.
6196: BAAIJ, DR. PIETER K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11.
9732: BAAIJ, DS. W. - Het heilzaamst bevel van de Bruid aan Zions dochteren. Drietal Predikatien over Hooglied 3: 11.
11158: BAAIJ, DR. PIETER K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7.
4831: BAAIJENS, J.A. - Jeugd op de puinhopen
11249: BAALE, P.J. - Wilde Teunis
9014: BAAN, DS. M. - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
7290: BAARSEL, DR. J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
3354: BAC, DS.A., BREGMAN, DS.A. EN VLIET, DS.J. VAN - De Evangelie-predikstoel. Twaalf preken.
2490: BAC, DS. A - Tot Roem van Uw genade. Twaalf preken (Kerst, Oudjaar, Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Weeszondag, Pinksteren, Hervorming en Dankdag).
11312: BAC, DS. A. - De Dordtse leerregels
6598: BAC, DS.A. - Het Licht der wereld. 8 preken (Advent, voorbereiding H.A. en vrije stoffen).
411: BAC, DS. A. - Catechismus verklaring. Proef exemplaar deel 1.
11523: BAC, DS. A. - De Heidelbergse Catechismus, deel 1 en 2
8737: BADER, J. TH. / VELD, LIA IN - Jan Bader vertelt. De wereld van de bloembollen.
4742: BAELDE, PROF.DR.M. E.A. - Opstand en pacificatie in de lage landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent.
15594: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Belijdenisgeschriften. In authentieke teksten met inleiding en tekstvergelijkingen. Tweede druk.
5128: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF.DR. J.N. E.A. (RED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLIX, Afl.1 en 2 / Deel L, Afl. 1 en 2.
1599: BAKKER, DRS. W. / JONG, PROF.DR. O.W. DE E.A. (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
11113: BAKKER, DS. F. - Gebedsgestalten. 18e druk.
5567: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling.
8952: BAKKER, HENK - Draads en tegendraads. Leren van de Puriteinen.
5644: BALL, ROBERT - Het Sterrenland. De Wonderen van
11549: BANK, DR. J.H. VAN DEN / MENSINK, DRS. A.J. / VREUGD, DRS. C.C. DE (RED.) - Cantemus Voetiani 1899-1999. Geschiedenis van 100 jaar studentenleven binnen de Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging Voetius te Utrecht.
11483: BARNARD, WILLEM - Tot in Athene. Handelingen 1-17. Leesoefeningen bij het tweede boek van Lukas.
2661: BARNEVELD, J. VAN EN DIEPEVEEN, H. - Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Veenendaal
4676: BARNOUW, P.J. - Philippus van Limborch
1875: BARTH, DS.J.D. - Het calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn
2637: BARTH, DS.J.D. - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn
11471: BARTH, DS. J.D. - Het boek Ruth. 21 meditaties. Tweede druk.
11167: BARTLEMA, R. - Mystiek van de Hebreeuwse letters. Vierde druk.
3324: BATES, WILLIAM D.D. - Spiritual Perfection Unfolded and Enforced from 2 Cor. 7: 1.
4748: BAUMANN, KURT - Pfälzer Lebensbilder. 3 Bde. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bde. 48, 60 u. 65.
4948: BAUWHEDE, D. VAN DER / GOETINCK, M. (RED.) - Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw. Herdenking Oostvlaamse Synode (8 en 9 mei 1582), mei 1982.
3609: BAVINCK, DS.C.B. E.A. - Een licht voor mijn pad. Bundel meditaties door Ds.C.B. Bavinck, Ds.J.J. Berends, Dr.A. Kuijper en Ds.J. Mulder.
6010: BAVINCK, DR.H. - De Welsprekendheid. Eene lezing.
6699: BEAHRS, ANDREW - De uitgestotenen
5459: BECKER, E. (HERAUSGEGEBEN) - Schloss und Stadt Dillenburg. Ein Gang durch Ihre Geschichte im Mittelalter und Neuzeit. Zur Gedenkfeier aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte am 20. September 1344.
4767: BEDAUX, J.C. E.A. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
10424: BEEK, DS. M. VAN / MALLAN, DS. F. - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden. Tweede druk.
10266: BEEK, P. VAN E.A. (RED) - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht
10212: BEEK, DS. M. VAN - Tot roem van Uw genade. Achttal predikaties. Deel 1, 2 en 3.
11308: BEEKE, J.R. - Aangaande mij en mijn huis. Het geloof gestalte geven in het gezin.
2687: BEEKHUIS, J. - Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel.
10897: BEEKHUIS, DS. P. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 2.
9044: BEEKMAN, G. - Elia's geloof in het licht van onze tijd. Prediking naar aanleiding van 1 Koningen 19 vers 3 door G. Beekman, Godsdienstonderwijzer te Elburg
10919: BEENS, DS. G. E.A. - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten 2012.
15623: BEIJEMAN, H. / LAMAIN, J.W. / NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
3177: BEIJERS, J.L. - Book Auction Sale. 1990-2006.
9913: BEL, A. / FLORIJN, H. / VERSLOOT, J. (RED.) - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard. Deel I en II.
8706: BEL, A. - Leven en werk van Ds. G. van Reenen. Vijfde druk.
10906: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 2.
5683: BEL, A. - Leven en werk van Ds.H. Ligtenberg. Derde druk.
5254: BEL, A. / FLORIJN, H. / VERSLOOT, J. (RED.) - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. Deel I en II.
15647: BEL, A. / KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. J. Fraanje
5308: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
10905: BEL, A. E.A. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1.
9190: BEL, A. - Leven en werk van Ds.H. Ligtenberg. Tweede druk.
11464: BELDER, R.M. (SAMENST.) - Passie voor kerken. Documentatie voor kerkgebouwen.
8854: BELT, DS. H.V.D. - Een eeuwig verbond. Over de betekenis van de heilige doop.
6652: BELZEN, DRS. J. VAN / POST, DR. S. D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Franciscus Gomarus (1563-1641).
15778: BELZEN, J. VAN - Gods kracht in zwakheid volbracht. Leven en werk van Ds. M. Heerschap. Tweede druk.
10076: BELZEN, ADRIAAN VAN (SAMENST.) - Terugblik. Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten.
4675: GEORGIUS BENEDICTI - De Krijgsdaden van Willem van Oranje. Vertaald en ingeleid door het Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L.
15583: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - De Samaritaan. Barmhartigheid in het verpleeghuis. Tweede druk.
7085: BERG, DS.K.J. VAN DE / TIMMER, DS.J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Heidelbergsche Catechismus Zondag 1-26 en Zondag 27-52.
8448: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
4322: BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709 - 1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
8234: BERG, WILLEM VAN DEN (JZ.) - Eenige nagelatene geschriften van wijlen Willem van den Berg Jz. Geboren op 10 September 1839 en Overleden 11 Februari 1914. Handelende over het diep verval van Land en Volk - Kerk en Staat. Met een Voorwoord.
4911: BERG, DS.K.J. VAN DE / TIMMER, DS.J.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) Predikanten. Derde jaargang (nov. 1928 - okt. 1929).
7003: BERG, DRS C.R. VAN DEN BERG - Allerlei Volck. Dirk van der Kemp. Een achttiende-eeuws theoloog.
10913: BERGH, DINA VAN DEN / BANK, J.H. VAN DE (INLEIDING EN TOELICHTING) - De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh. Aantekeningen, dagboek en brieven.
11160: BERGH, WILLEM VAN DEN - Calvijn over het genadeverbond. Academisch proefschrift (...)
3907: BERGSMA, A / HAAR, DS.J. VAN DER E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 1.
7948: BERGSMA, A / HAAR, DS.J. VAN DER E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 1.
10896: BERGSMA, A / HAAR, DS.J. VAN DER E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. Deel 1 en 2.
7380: BESTEN, JANNES DEN - Gods leidingen in het leven van de landbouwer Jannes den Besten, overleden te Doornspijk op 13 september 1868. Door hemzelf beschreven. Vijfde druk.
11322: BETTE, J.C. / BRINK, G. V.D. / ZWIEP, A.W. (RED.) - Studiebijbel Nieuwe Testament. Compleet 17 delen.
7882: BETTEX, F - Twijfel? Uit het Hoogduitsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Derde druk.
10796: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
11446: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene Keurstoffen, bestaande in Twintig Leerredenen. Leerredenen over verscheidene teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt.
7388: BEUKENS, SIEGBERT E.A. (RED.) - Het lied van de kerk. Een dag om te vieren. Bewogen met zondaren. AanZet 5.
2242: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de Chr.Ger. Kerk te Zierikzee 1836-1986.
4956: BEYREUTHER, ERICH - Der Junge Zinzendorf. Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden. Zinzendorf und Die Christenheit, 1732-1760. 3 volumes.
1280: BEZA, TH. - Het Christelijke ouderlingschap. Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap.Voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Ereastus Med. Dr. en nu voor het eerst door de nood gedrongen, uitgegeven. Vertaald door Ds. D. van Dijk te Leeuwarden.
15625: BEZEMER-DE VRIES, A.C. - Zijn wonderen een gedachtenis. Levensbeschrijving van Dina Elizabeth de Vries-Roos.
9382: BIE, DRS. H.J. DE - Bijbelse theologie van het oude testament vanuit de gereformeerde traditie. Een aanzet en uitnodiging.
5066: BIERMAN, I.A. E.A. - Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw.
15789: BIJBEL - Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.
10704: BIJBEL (RAVESTEYN) - Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.
11539: BILDERDIJK, WILLEM - Aan de oever wacht de rust. Een bloemlezing van bekende en minder bekende religieuze gedichten van Willem Bilderdijk. Verzameld en ingeleid door Drs. C.R. v.d. Berg.
5895: BILDERDIJK, WILLEM - Naklank. Gedichten. Nieuwe uitgave.
5242: BINNING, MR. H. - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV Predikatiën; (...) Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning (...)
8269: BINNINGH, MR. HUGO - De ware Gemeenschap met God En de Gelovigen Gegrond, in de Verzoeninge Jezu Christi. Voorgestelt in Ettelyke Predikatien (...) Vermeerdert met Geestelyke Gezangen, tot Roem der Vrye Genade. Derden druk.
11270: BINSBERGEN-MEESTERS, LIESBETH VAN - Pap, wat is een ambt?
3345: BLAAK, DS.W.H. - Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.H. Blaak door Ds.E. du Marchie v. Voorthuysen, Ds.M. A. Mieras, Ds.J. v.d. Poel, Ds.B. Toes, Ds.H. Wiltink en ouderl. A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
9454: BLENK, DRS. C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Tweede, herziene uitgave.
9039: BLOIS, DS. A. DE - Afscheid en Intrede (...) Bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 en Intrede te Rotterdam-Zuid op donderdag 6 december 1945.
7325: BLOIS, R. DE E.A. / BRUGGEN, DRS. J. VAN / WIELENGA, DR. K.D. / KEERS, DS. B. / OOSTEROM, E. VAN / BERGSMA, A. / BAAN, DS. M. / VISSCHER, A. - Voor alle volken te verstaan. Over Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding. (R de Blois e.a.) Jeugdbond Geref. Gem . - Woerden 1983; 110 blz. Waarbij: Bijbelse Taal? De samenhang tussen inhoud en taal van de bijbelse openbaring door Drs. J. van Bruggen. Ton Bolland - Amsterdam 1971; 38 blz. Waarbij: 1637-1937. Een nationaal monument - een gouden kleinood. Twee herdenkingstoespraken gehouden bij het derde eeuwfeest der Staten-vertaling door Dr. D.K. Wielenga en Ds. B. Keers. Nederlandsch Bijbelgenootschap - Bandoeng 1937; 23 blz. Waarbij: Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling door E. van Oosterom te Benschop. Tweede verbeterde uitgave. J.P. van den Tol - Dordrecht z.j.; 24 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling door A. Bergsma, Derde druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1972; 42 blz. Waarbij; De nieuwe Bijbelvertaling in discussie door Ds. M. Baan. Tweede druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1970; 20 blz. Waarbij: Het woord van God is niet gebonden. Overwegingen n.a.v. Bijbelvertalingen en Bijbeluitgaven door A. Visscher. Den Dunnen - Leerdam 1973; 16 blz. Waarbij: Schriftvervalsing of "Het meesterstuk van de duivel". Gereformeerde Bijbelstichting - Dordrecht z.j.; 11 blz.
10029: BLOIS, DS. A. DE - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en februari 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Gehouden 15 februari 1939. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
10611: BLOK, DS. P. E.A. - In het leerhuis. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.
11608: BLOK, DS. P. - Saulus van Tarsen. 6 preken n.a.v. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15. 2e druk.
15736: BLOK, DS. P. - Uit de opperzaal. Deel 1,2 en 3.
4859: BLOK, DS.P. E.A. (RED.) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
11009: BLOK, DS. P. - Gedachten bij de Bron
5258: BLOK. DS.P. / WAAL, TH. DE (SAMENST.) - Geschiedenis van een kerk samengesteld door Ds. P. Blok en Th. de Waal. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Dirksland.
15703: BLOK, DS. P. - Het geloofsleven van Ruth. 26 preken n.a.v. Het Boek van Ruth.
15704: BLOK, DS. P. - Cornelius de hoofdman. 13 preken naar aanleiding van Handelingen 10.
8180: BLOK, DS. L. - De Eerste en de Laatste. Belijdenis des Geloofs en Avondmaalsviering. Vijfde druk.
10941: BLOK, DS. P. - Uit de Opperzaal, dl. 3
8156: BLOK, DS. P. - Voorbereiding tot de sabbath. 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
8649: BLOK, DS. P. - Manna voor de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
6996: BLOK, DS.P. - Der armen spijs. Wekelijkse meditaties.
5981: BLOMHERT, JOHAN - De Geschiedenissen van het Vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe
11162: BODEL NIJENHUIS, MR. J.T. - Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden. WAARBIJ: Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden. Toevoegsel
5026: BOEKENOOGEN, DR.G.J. (UITG.) - Een suverlijc exempel hoe dat Jesus een heydensche maghet een soudaensdochter wech leyde, uut haren lande. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de eeuw. Met een afbeelding.
10994: BOEKHOUT, JAAP A.J. (SAMENST.) - 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Gemeentehistorie, gronden, huizen, wapens, vlaggen. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 24.
11502: BOELE, A.J. - De Heere is uw Bewaarder. Een bundel bijdragen over de geschiedenis van het kerkelijk leven in Waarder.
6123: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van Israël binnen een gereformeerd kader.
10665: BOER, DS. C. DEN - 2 Thessalonicensen en Filémon
10672: BOER, DS. C. DEN - Efeze. Tweede druk.
10673: BOER, DS. C. DEN - Filippensen
10674: BOER, DS. C. DEN - Kolossensen
4673: BOER, P.G. DE - Enkele Delftse zeventiende eeuwse kerkportretten opnieuw bekeken
8118: BOER, DS. C. DEN E.A. - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
9458: BOER, C. DEN - Orientatie in het Nieuwe Testament. Deel 4 in de serie Theologie in reformatorisch perspectief.
7318: BOER, DS. C. DEN / CAMPEN, DRS. M. VAN / GRAAF, IR.J. VAN DER (RED.) - Messiasbelijdende joden, vroeger en nu
4611: BOERKE, C.TH. / VRIES-HOFLAND, DRS.C.M.D. (RED.) - Studia studiosorum. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof.Dr. W. van
4404: BOERSMA, OWE - Vluchtig Voorbeeld. De nederlandse, franse en italiaanse vluchtelingenkerken in Londen 1568-1585 (diss.).
7051: BOKHOVEN, DRS.P.A. VAN / BURGGRAAF, DR.IR.M. / HOEK, DR.G. VAN DER (RED.) - Student en Kerk. Herziene uitgave 2007.
6724: BOLIER, MR. L. - Terecht
4793: BOM, E. DE (RED.) - Vlaandren, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien.
6267: BOMANS, JAN - De Villa Borghese in het hart van Holland
10384: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray M' Cheyne
9714: BONAR, ANDREW A. - Het evangelie van de persoon van Christus. Uit het Engels vertaald door L.J. van Valen.
5027: BONJOUR, EDGAR - Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart 1460-1960.
7866: BONNET, L. (DIENAAR VAN JEZUS CHRISTUS, EN HERDER VAN EENE DER FRANSCH HERVORMDE KERKEN TE LONDEN) - Het Huisgezin van Bethanië. Overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus, beschreven in het Elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Joannes; Met een proeve van uitlegkunde op hetzelfde hoofdstuk. Uit het Fransch door D.T. de Haas, Predikant te Nieuwe Loosdrecht. Tweede druk.
6754: BONNET, L. (DIENAAR VAN JEZUS CHRISTUS, EN HERDER VAN EENE DER FRANSCH HERVORMDE KERKEN TE LONDEN) - Het Huisgezin van Bethanië. Overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus, beschreven in het Elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Joannes; Met een proeve van uitlegkunde op hetzelfde hoofdstuk. Uit het Fransch door D.T. de Haas, Predikant te Nieuwe Loosdrecht. Tweede druk.
11153: BOOGAARD, DS. R. - De Parel van grote waarde. 52 meditaties.
3488: BOOGAARD, S. - In de schuilplaats des Allerhoogsten. Ter nagedachtenis aan Ds.J.C. Weststrate.
1866: BOOGERT, C.J. VAN DEN EN HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de Bijbel en in de Joods en Christelijke traditie.
6252: BOON, D. E.A. (RED.) - Boeken in Nederland, vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven.
10548: BOON, IRENE VAN DER E.A. - Leuk voor later. Vorstelijk kerken in Soestdijk.
10552: BOON, A. DE - Augustijnenkerk Dordrecht. Bakermat van Kerk en Staat.
15607: BOONE, DS. L. (RITMEESTER, C. BEW.) - Levensschets van Ds. L. Boone Pred. bij de Oud-Geref. Gemeente te St. Philipsland, geboren 1 november 1860 en overleden 25 april 1935. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester.
6038: BOOT, ANNEKE - In de raad. Een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden.
8742: BOOT, J. - Neêrlands droevige kerkstaat overdacht in een brief benevens een brief aan Dr. A. Kuyper Sr. over het verzekeringswezen. Vermeerderd met nog eenige brieven van J. Boot te Delft.
8375: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen (...) Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelse uitgave van 1771.
8612: BORST, DR. J.C. - Gij zijt die man! Een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders.
11368: BORSTIUS, JACOBUS / VISSCHERUS, JOH. / SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS / QUINTIUS, JOHANNES / VISSCHERUS, JOH. / SIMONIDES, SIMON / BORSTIUS, JACOBUS / PIERE, GUILIELMUS, DU / MEES, GREGORIUS / BORSTIUS, JACOBUS - De zuchtende bruid / Zielroerende bedenkingen / Sions Troostfontein / De Koning in Zijn schoonheid / De wenende Christus / De wenende Maria vertroost / De Grimmigheid des Konings / Honing uit de Leeuw / Een Vriend in de Rouw / De Verborgenheid der Godzaligheid / Gelijk een kindeken / De vermakelijke wandeling naar de hemel
10539: BOS, F.R. (SAMENST.) - Muntendam door de jaren heen en... wat verdween. Historisch Fotoboek.
8694: BOS, DR. F.L. - Archiefstukken betreffende de Afscheiding. I, II en IV. I: Voorgeschiedenis (1822-1834). II: (october 1834-eind 1835). IV: (october 1836-1869).
1594: BOSCH, J. (PREDIKANT TE OLDEBROEK) - Om Waarheid en Recht. Eenige Strijdschriften, Smeekschriften en Smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
11532: BOSCH, GER VAN DEN / MEERHOF, PIM / BLOM, HENK - 500 jaar Jacobuskerk in het hart van Renesse
5077: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
2657: BOSCH, DS. J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding
3470: BOSCH, J. (TEKST EN FOTO´S) - Van alle markten thuis. Een impressie van het Nederlandse marktleven.
5020: BOSCH, DR. ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
6172: BOSLAND, W.J., KLOOSTER, L. VAN DER E.A. (RED.) - Beeld en werkelijkheid. Jongeren en geloof in de 21e eeuw.
6571: BOSMA, J.J. - Krimpen aan den IJssel in oude ansichten
10853: BOSSCHE, BARBARA VAN DEN / WILLEMSEN, RINUS - Biervliet tussen eb en overvloed
15805: BOSTON, THOMAS - De noodzakelijkheid van de bekering. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.
15664: BOSTON, THOMAS - De viervoudige staat. 's Mensen natuur in haar viervoudige staat (...) Beschreven in verscheidene praktikale redevoeringen (...)
10478: BOSTON, THOMAS - Die Mij vindt, vindt het leven. Drie preken. Uit het Engels vertaald door G.H.C. Pas-Donker.
15665: BOSTON, THOMAS - De menselijke natuur in haar viervoudige staat. Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer. Zesde druk.
11416: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade (...) Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kenedy (...) Naar de uitgave van 1741.
11447: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade (...) Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kenedy (...) Naar de uitgave van 1741.
15786: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot. Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer. Twaalfde druk.
7893: BÖTCHER, J.H. - Het groote huiskruis, of de sterke drank, een boekje voor jong en oud,voor rijk en arm. (Voor Nederland bewerkt naar de 22ste Uitgave van Böttcher
10875: BOUT, J. / SPAAN, N.J. - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1688).
6797: BOUWMAN, DR.H. / HARTOGH, DR.G.M. DEN / HONIG, DR.A.G. - Het Reformatorisch Beginsel of De Afscheiding beoordeeld naar het Gereformeerd Kerkrecht door Dr.H. Bouwman. Van den Brink - Zutphen (1923); 40 blz. Waarbij: Door het geloof, of De kracht der Afscheiding van 1834. Rede gehouden op de Theologische-Schooldag, 21 juni 1934 door Dr.G.M. den Hartogh. De Graafschap - Aalten 1934; 30 blz. Waarbij: Van Comrie tot De Cock of: Het Credo der Afscheiding. 1934 Rede overdracht rectoraat en neerlegen ambt aan de Th. School te Kampen op 17 januari 1934 door Dr.A.G. Honig. Kok - Kampen 1934; 36 blz.
10082: BOUWMAN, DR. H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk.
3715: BOUWMAN, DR. H. - De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht
4454: BOUWMEESTER, DS.G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus. "Reformatorische Stemmen".
11095: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
4986: BOXSEL, MATTHIJS VAN / HAM, GIJS VAN DER (TEKST) - Imprimé en Hollande. Het Franse boek in Nederland gedrukt.
5622: BRAGHT, THIELEM. J. VAN - Der Blutige Schau-Platz, oder Martyrer Spiegel der Tauffs-Gesinnten, oder Wehrlosen Christen, die um des Zeugnisses Jesu, ihres Seligmachers, willen gelitten haben, und getötet worden sind, von Christi an, bis auf das Jahr 1600 (...). Americanische Ausgabe. 2 Teile in 1 Band.
7364: BRAHÉ, JAN JACOB - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard, (...) Fotomechanische herdruk. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie (8 blz.).
3100: BRAHÉ, J.J. - Voorrede uit Ethan´s onderwijzing
5249: BRAKEL, W. Á - De waare christen, of opregte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een Geveinsde en valsche Huichelaar, of natuurlyk onbekeerd Mensch; beide voorgestelt in hunne Caracters en Merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen (...)
15721: BRAKEL, WILHELMUS Á - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van de kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes.
5719: BRAKEL, WILH. Á - De Ware Christen of Oprecht Geloovige hebbende deel aan God in Christus (...) begrepen in tien uitgelezen leerredenen.
8018: BRAKEL, WILHELMUS À - De Waare Christen, of Opregte Gelovige, Hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een Geveinsde, en valsche Huichelaar, of natuurlyk onbekeerd Mensch; beide voorgestelt in hun Caracters, en Merkteekenen, so als sy sig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10. Uytgeleese Leerredenen.
15791: BRAKEL, WILHELMUS Á - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van de kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes. 5e druk.
1829: BRAKEL, W. Á - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
1162: BRAKEL, W. Á - Een godvruchtige brief tot raadgeving en besturing aan Kinderen in Christus Jezus
2437: BRAKEL, W. Á - De ware Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in tien uitgeleezene leerredenen. Nieuwe onveranderde uitgave, derde druk.
15677: BRAKEL, WILHELMUS Á - Redelijke godsdienst. Bijbels dagboek. Tweede druk.
5662: BRANDHORST, EBERHARD / TESCHE, REINER - 100 Jahre ev.-luth. Pfarrkirche Hartum 1892 - 1992. Wissenswertes, Hintergründiges und Vergnügliches zur Geschichte der Kirche und des Kirchdorfs Hartum.
9375: BRANDT, C.D.J. / WERVEKE, H. VAN (RED.) - Wereld Geschiedenis. 10 delen kompleet in cassette (vijfde druk).
6331: BRAY, DIRK, (DE) - Kort onderweijs van het boeckenbinden. Met een aanvulling over het vergulden op de snede door Ambrosius Vermerck. Bezorgd door K, van der Horst en C. de Wolf.
5521: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach.
5612: BREDIUS, A. E.A. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Dl. 1: Voorrede / P.J.Blok. Groei en bloei der stad / D.C.Meijer Jr. Regeering en historie / G.W.Kernkamp. Dl. 2: Handel en nijverheid / H. Brugmans. Huiseijk en maatschappeijk leven / G. Kalff. Godsdienstig leven /
8011: BREEVAART, P. VAN DE - De breuk beleefd. Over de voorgangers: B. Sterkenburg, H. Stam, J.H. Bogaard, H. Hofman, H. Vlot, G. van de Breevaart en hun gemeenten.
6951: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 9e zendingsdag der Mbuma-Zending maandag 1 mei 1972 te Utrecht.
6952: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 7e zendingsdag der Mbuma-Zending dinsdag 5 mei 1970 te Utrecht.
9699: BREEVAART, DS. G. VAN DE E.A. - Zendingsboekje van de Mbuma-zending. Toespraken en referaten uitgesproken op de 8e zendingsdag der Mbuma-Zending zaterdag 15 mei 1971 te Utrecht.
5288: BREGMAN, C. / KOLE. I.A. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen, door ds. H. Rijksen. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit De Saambinder.
11487: BREMMER, R.H. - Dertien stemmen over Prediker. Korte meditaties n.a.v. het bijbelboek Prediker, eerder uitgesproken als avondoverdenking voor de NCRV-televisie.
15771: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren 1572-1581.
3601: BRESSEN, J. - Een Verheugd Volk en een Jubelende Stad. (geboorte van Prinses Juliana)
9490: BRIENEN, DR. T. - Handboek voor de Diaconiologie. Inleiding in de theologie van de bediening van het Woord in al zijn dimensies.
4348: BRIENEN, DR.T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
2274: BRIENEN, DR.T. / EXALTO, DRS.K. / GRAAFLAND, PROF.DR.C. / LOONSTRA, DR.B. / SPIJKER, PROF.DR.W. VAN - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.
15597: BRIENEN, DR. T. E.A. - De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers.
9271: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De bekering als evangelisatie-probleem
15576: BRINK, DR. G. VAN DEN / CAMPEN, DRS. M. VAN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief.
7530: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
1578: BROEK, INE VAN DEN - Van dichtbij gezien
11092: BROEKE, C. VAN DEN - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)
9097: BROES, PETRUS - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. (1e t/m 4e stukje). Met 12 platen van Jacob Buys.
3321: BROES, PETRUS - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. (1e t/m 4e stukje)
4765: BROEYER, DR.F.G.M / HONÉE, PROF.DR.E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel .
3924: BROKERHOF, D. / KORT, B.E. DE / VOLLENHOVEN, H.M. (RED.) - Levende godsdienst. Godsdienstmethode voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. 3 delen.
11419: BROMLEY, TH. / DURHAM, J. - Reizen der kinderen Israëls door de woestijn; (...) Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglied van Salomo, (...) Uit het Engelsch vertaald door J. Koelman, met een aanbevelend Voorwoord van N. Warmols, Predikant te Sexbierum, in Friesland.
10635: BRONGERS, J.F. E.A. - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. Derde verbeterde en uitgebreide druk.
15793: BROOKS, THOMAS - Ik ben verstomd. Over de slaande hand van God.
15614: BROOKS, THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell. 2e herziene druk.
8966: BROUWER, FRANS - Orgelbewegung und Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänische Orgelreform bis heute.
4586: BROUWER, J.H. - Fryske studzjes. Oanbean oan Prof.Dr. J.H.Brouwer op syn sechtichste jierdei 23 augustus 1960.
11174: BROUWER, REIN - Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar de professionalisering van het Hervormde predikantschap. / Pastor en profil. Supplement. Patroonprofielen respondenten kwalitatief-empirisch onderzoek.
995: BRUIJN, A.J. / POST, S.D., RED. - Vijfentwintig jaar Ds. Koelmanschool te Gorinchem
15723: BRUIJNS, JAN E.A. - De Zak in vogelvlucht. Borsele: land van dijken en welen.
15586: BRUIN, DR. C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637. 2e druk.
9000: BRUIN, P.J.M. DE - De geschiedenis van mijn geboortekerk. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School der Chr.Geref. Kerk in Nederland op 16 sept. 1936.
1708: BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema een Nederlandse Theoloog in de tijd der Verlichting.
15760: BRUINOOGE-VAT, G. - Leer elkaar vertrouwen
5042: BRUMMEL, DR.L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
15590: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee / Der praktisch-theologische Unterricht von J.J. van Oosterzee (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
9973: BUDDING, DS. H.J. - Bundel. Negental nagelaten leerredenen (...) 1834-35.
8783: BUDDING, DS. D.J. - Levensproblemen in Bijbels licht
5769: BUDDING, DS.D.J. / PIETERS, DS.W. (RED.) - Één naam tot zaligheid. Tien preken.
8953: BÜDGEN, W. / HARKEMA, M. E.A. (RED.) - Meer dan mensenkennis. Over kennis in de maatschappij van morgen.
15602: BUIJNSTERS, P.J. / BUIJNSTERS-SMETS, L. - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
5492: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, F.L.W.M. - Laurence Sterne en de Nederlandse Schrijvers van c. 1780 - c. 1840.
4624: BUISMAN, J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel
10306: BUITELAAR, DR. P. - Prediking en geestelijk leven. Vanuit de praktijk toegelicht.
5704: BUNYAN, J. - John Bunyan
10414: BUNYAN, JOHN - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
10776: BUNYAN, JOHN - Overvloeiende genade voor de grootste van alle zondaren. Opnieuw vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Met zeven illustraties van Harold Copping. Tweede druk.
10647: BUNYAN, JOHN - Een ding is nodig. Bijbels dagboek. 8e druk.
9134: BUNYAN, JOHN - Het water des levens. Vertaald door drs. G.W.L. Verburg-Balke.
8088: BUNYAN, JOHN - De enge poort of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Nieuwe onveranderde uitgave.
9637: BUNYAN, J. - John Bunyan's geestelijke zinnebeelden voor jong en oud. Vertaald door P. Huet.
1607: BUNYAN, J. - Stad Mensenziel
11317: BUNYAN, JOHN - Genade in overvloed. Opnieuw vertaald en bewerkt door J. de Jager.
9638: BUNYAN, J. - John Bunyan's geestelijke zinnebeelden voor jong en oud. Vertaald door P. Huet.
2909: BUNYAN, JOHN - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar
11357: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan. Met levensgeschiedenis.
10988: BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT DE - Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Bijdrage tot de geschiedenis der Anglo-Continentale zeevaartverbindingen per paketboot vanaf het ontstaan.
7358: BURGGRAAF, G.P.P. - Trap en mate in de kennis van Christus. Gesprek tussen Wetgeleerde en Christen.
6213: BURGGRAAF, G.P.P. - Mijn Genade is u Genoeg! Heiligmaking een opdracht of een genadegift? Commentaar op Romeinen 6.
7226: BURGGRAAF, G.P.P. - Van Banneling tot Veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
11236: BURGHOUT, ADRI - Redskins in de knel
11369: BURNET, GILBERT - De Godgeleertheit, Begrepen in een Verklaringe der XXXIX Artikelen, Behelzende de Geloofsbelydenisse der Engelsche Kerke, Beschreven door den Hooggeleerden Heer Gilbert Burnet, Bisschop van Salisbury. Uit het Engelsch vertaalt.
15758: BUTIJN-MELIS, T. - Doch hij zal verschijnen tot ulieder vreugde
8170: BVXDORFIVM, JOHANNEM (BUXTORF, JOHANNES) - Synagoga Judica. Dat is: Schoole der Jooden. Begrijpende het gehele Joodsche Geloof (...) Uit hun eige Boeken en Schriften, meeren-deels den Christenen onbekend, grondig, met aanwijzing van ieder Boekx, plaats en blad, verklaard. Noch Een Bondig-bericht, van hun toekoemende Messia. Mitsgaders Een Reede-stryd tusschen een Ioode en een Christen; daar in het Christen geloof verdadigt, het Ioodsche ongeloof weer-legt en gants vernietigt word (...) uit het Hoog- in
9473: CALMEYER, M.R.H. - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J. Hoffenaar.
5386: CALVIJN, JOH. - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
11323: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Uit het Latijn vertaald door ds. S.O. Los. Ongewijzigde fotografische herdruk in zestien delen.
10433: CALVIJN, JOHANNES - Het geloof dat wij belijden. De eerste catechismus van Calvijn (1537). Vertaald en ingeleid door dr. W. de Greef.
11396: CALVIJN, JOH. / SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door Dr. W. van 't Spijker.
4305: CALVIJN, JOH. - De Handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. Tweede deel.
4267: CALVIJN, JOH. - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs, betreffende ons geloof, onze Christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn. Nederlandse bewerking van Jan Wit, Predikant der Waalse Gemeente te Nijmegen
3265: CALVIJN, JOH. - Kracht en Troost. Brieven van Calvijn aan vrouwen.
11495: CALVIJN, JOHANNES - De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas (...) Vierde druk. Derde deel. Met tekstregister.
11496: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Het Evangelie van Johannes. Tweede deel. Vierde druk.
3790: CALVIJN, JOH. - De eeuwige verkiezing. Overgezet door M. van Dijk in de huidige spelling.
7540: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte woord. Derde, uitgebreide druk. 1: Advent- en kerststoffen. 2: preken over de profetie van Christus. 3: feeststoffen. 4: preken over de decaloog. 5: preken over de kerk. 6: preken over verbond, doop, avondmaal en over de zaligsprekingen.
11497: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen
4017: CALVIJN, JOH. - Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Uit het latijn vertaald door A. Sizoo. Derde druk.
10603: CALVIN, JOHANNES - Predigten über das 2.Buch Samuelis. Herausgegeben von Hanns Rückert.
9298: CAMERON, DS. NEIL (J. KOOISTRA, VERT.) - Verdediger van de waarheid. Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron. Vertaald door J. Kooistra. Met voorwoord van Ds. C. Smits.
8325: CAMPEN, DRS. M. VAN (RED.) - Gods weg met mensen. Bijbels dagboek. Zesde druk.
10085: CAPELLE, L. - De weg der bekering (...) Achtste druk.
2425: CAPELLE, L. - De weg der bekeering
3360: CAPELLE, L. - De weg der bekering (...) Negende druk.
10794: CAPELLE, L. - De weg der bekering. 10e herziene druk.
15755: CAPELLEN, DS. G.J. / ZUIDWEG, JEANET - De Rots in de branding. Een veilige schuilplaats in de stormen van jouw leven. Thematisch Bijbels dagboek.
6256: CARASSO, DEDALO (RED.) - Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850-1863.
8839: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Martyn Lloyd-Jones. Herinneringen aan mijn grootvader.
9549: CATSBURG, DS. J. - Het gebed
8721: CATSBURG, DS. J. - Het gebed
11494: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Brief aan de Hebreën voor de gemeente uitgelegd. Tweede druk.
3574: CHRISTOFFEL, R - Huldreich Zwingli. Leben und ausgewählte Schriften (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche I)
10316: CLAESSEN, JOHANNES - Geloovs-Roem van Abraham bereidvaerdig om Isaak zynen Zoone op Gods bevel te offeren. Met deszelvs geheimzinnige beduidinge voorgesteld in VIII. leerredenen over Genes. XXII: 1-19. Uitgesprooken in de nieuwe Kerk op den Roozendaal by Arnhem.
5180: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM (ED.) - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch Colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002. Dutch Review of Church History; eigthy-third volume.
7359: CLEMENTS, DRS. C.J.J. E.A. - Mohammed of Christus? Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.
7320: CLEMENTS, DS. G. E.A. - Onze Turkse naaste. Goed om te weten in contact met Turken. Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Geref. Gemeenten.
10836: CLOUX, DS. A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw woord. Twaalftal leerredenen. Deel 1 en 2.
10471: CLOUX, DS. A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
9689: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van 't Spijker, e.a. Deel 2.
7338: COCK, H. DE - Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer
5237: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van
7856: COELAND, CHRISTJANE CAROLINE - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden, benevens eene predikatie van Mr. Hugo Binning over Romeinen 8: 1. Vierde druk.
868: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - Willem I Koning der Nederlanden. Nr. 18 uit de Nederlandsche Historische Bibliotheek o.l.v. Prof. Dr. H. Brugmans. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets (oud-onderdirecteur van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam).
5234: COLES, ELISA - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souverainiteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. Vierden druk.
8171: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden (...)
15639: COMRIE, ALEXANDER - Leer mij hoe ik bidden moet. Predikatie uit de Verzameling van Leerredenen. Hertaald en ingeleid door C.R. van den Berg.
9679: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Reformatie. Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden (...) Eerste en tweede deel. Nieuwe Uitgave.
9340: COMRIE, ALEXANDER / HOLTIUS, NICOLAUS - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid (Examen van Tolerantie). Door Alexander Comrie tesamen met diens vriend N.Holtius. Naar de uitgave van 1835.
8155: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte (...) Nieuwe en onveranderde Uitgave. Onder toezigt en met eene Voorrede van P. Deetman, Predikant te
4499: COMRIE, A. / CHARNOCK, ST. - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten De Afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen Tydt, tot Overtuiginge en Beschaminge over hunne Ongestalte. Vervolgens De Geloovige, daar over met Smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf Onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk Hunne Herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als Herstelde, en in hun voorig Element gebragte. Verklaart en Toegepast door Alexander Comrie. Eerste en tweede stuk. Tweede druk. Johannes Hasebroek - Leiden / Nicolaas Byl - Amsterdam 1750/1751. SGT C185. (8), 225, (3), (30, 190, (2) blz. Waarbij: Het ABC des geloofs, of Verhandeling van de Benamingen des Saligmakenden geloofs volgens de Letteren van het Alphabeth, ... Sevende druk. Johannes Hasebroek - Leiden 1754. (deze druk niet in de SGT). (14), 171, (1) blz. Waarbij: Godt verzoend, De Wet in haren tweederlyen eisch verheerlykt en van haren Vloek Ontwapent, De Dood en die het geweld des Doods hadde, te niete gedaan in en door den Dood van Christus ons Paascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene Offerhande van eene welriekenden Reuk, vrywillig Opofferende, om aan de Goddelyke Gerechtigheit te voldoen en de verbeurde Erffenis der in Hem Uitverkorenen derwyze te verwerven, dat zy dezelve, ter bekwamer tyd, dadelyk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in Vier Uitmuntende Leerredenen, door Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch Vertaald, door Jan Ross. En met eene korte Historische Voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde Lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde Werken, Voorzien oor Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. Doctor en Predikant te Woubrugge. Jacobus Haffman - Amsteldam 1757. (10), 292 blz. FATY I 660.
4375: COOK, FAITH - Samuel Rutherford en zijn vrienden
5001: COORNHERT, D.V. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake ... Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door Dr.G.A. Nauta.
6439: CORPUT, ABR. VAN DEN - Het l Het leven en dood, van den seer Beroemden D. Philipps Melanchton, Behelsende met eenen de gedenck-weerdigste saken soo in de Kercke als Politye voor gevallen, van het jaer 1520, tot den jare 1560, in Duytsch-Land, en de aangrensenden Provintien. Mitsgaders De tien-jarige en seer wreede gevangenisse van sijn Schoon-sone D. Caspar Peucerus, wegen de Belydenisse der Waerheyd in 't stuck van de Leere des H. Avondmaels, &c.
11037: COSTA, ISAAC DA - Bijbellezingen. Oude Testament. Deel 3, Jesaja - Maleachi.
5897: COSTA, MR.ISAAC DA - Bijbellezingen (...) Opgeteekend en medegedeeld door J.F. Schimsheimer. Derde deel: Zevende stuk: (De Evangelische Geschiedenis van de optreding, tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper). H. Höveker - Amsterdam 1868. 273-421 blz. Waarbij: Achtste stuk: (De Evangelische Geschiedenis, van de gevangenneming tot aan den dood van Johannes den Dooper.). H. Höveker - Amsterdam 1869. 291 blz. Waarbij: Negende stuk: (De Evangelische geschiedenis, van den dood van Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op den berg). Höveker & Zoon - Amsterdam 1870. (8), 295-456 blz. Waarbij: Tiende stuk: (De Evangelische Geschiedenis, van den dag na de verheerlijking des Heeren op den berg, tot vòòr de opwekking van Lazarus.). Höveker - Amsterdam 1871. 324 blz.
15707: COSTERUS, FLORENTIUS - Die Heere is en levend maakt. Tien preken.
9205: CRAMER, JAN ANTHONY - Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
5097: CRAMER, DR.J.A. - De Heilige Schrift bij Calvijn
11512: CROM, A.P. / GELDEREN, J. VAN E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land
640: CRUM-NIEUWLAND, Z. E.A. (RED.) - `k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
15813: CRUYNINGEN, PIET VAN E.A. - Het Boerderijenboek
10872: DACHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, door F.P.L.C. van Lingen. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. Kompleet in 9 delen.
6144: DALLIMORE, ARNOLD - Charles Hadden Spurgeon. Vertaling A.T. van Blijderveen.
10142: DAM, DS. CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen. Over de vraag of er twee of drie verbonden zijn.
10439: DAM, DS. CHR. VAN - De medelijdende Hogepriester. Zevental preken.
15615: DAM, DS. CHR. VAN - Een belofte van het genadeverbond. Achttal preken.
15688: DAM, DS. CHR. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 29e jaargang (1976)
8917: DAM, DS. CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen. Over de vraag of er twee of drie verbonden zijn.
11027: DAM, DS. CHR. VAN - Christus' lijden en opstanding. Twaalf lijdens- en opstandingspredikaties. Gebonden, 174 blz. (enkele vlekjes op de voorzijde en verkleuring aan de rug) / De medelijdende Hogepriester. Zevental preken. Gebonden, 100 blz. / De brieven van de apostel Johannes. 131 blz. / De tabernakel der getuigenis. 94 blz. / Natuur en genade. 78 blz. / Een troostrijke wetenschap. 142 blz.
7972: DAM, DS. CHR. VAN - Natuur en genade
15616: DAM, DS. CHR. VAN - Zij zullen ingaan in des Konings Paleis. Verslag van de begrafenis van Ds. Chr. van Dam, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. Chr. van Dam.
10859: DAM, J. VAN - Strijd om het verloren dorp
15609: DAM, DS. CHR. VAN / HEERSCHAP, DS. M. - Wat eeuwig zeker is. (deel 4 (van 4))
3504: DAM, DS. CHR. VAN - Een Troostrijke Wetenschap
11287: DAM, H. VAN - Calvijn een trouwe knecht van God
4879: DAMBRE, DR.O. - Jacob van Zevecote
2065: DAMSTÉ, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties verklaard.
11489: DANE, JACQUES / HARINCK, GEORGE (RED.) - Bouwsel voor 't leven. De traditie van de protestantse kinderliteratuur. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 11.
5526: DANKBAAR, W.F. (RED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 3: Marten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t
3301: DANKERS, M. - Zielen waar Zijn vrees in woont. Mensen rondom J.C. Philpot.
4278: DATEMA, S. (PREDIKANT TE DELFSHAVEN, ROTTERDAM) - Hendrik de Cock en zijn uitwerping uit de Nederl. Hervromde Kerk
7232: DAVIDSE, P. E.A. (SAMENST EN RED.) - 50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag te Meliskerke.
15693: DAVIDSE, P. - Die trouwe houdt. 1891-1991. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Meliskerke.
8823: DEELEN, R. / HAK, A. (SAMENST). - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel 1: A-L, Alblasserdam t/m Lisse. Deel 2: M-Z, Marknesse t/m Zwijndrecht.
7477: DEELEN, R. / HAK, A. (SAMENST). - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel 1: A-L, Alblasserdam t/m Lisse.
4621: DEK, DR. A.W.E. - Graf Johann Von Der Mittlere Nassau-Siegen und seine 25 Kinder
4458: DEKKER, DR.C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
6133: DEKKER, DR.C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
9985: DEKKER, DR. G. / PETERS, DR. J. - Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen. (CGO 400)
10948: DETMAR, DS. D.A. (ROS, A. BEW.) - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.
11218: DETMAR, DS. D.A. (ROS, A. BEW.) - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.
3279: DETMAR, D.A. - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt
5072: DEURSEN, A.TH. VAN / GROOTES, E.K. / VERKUYL, P.E.L. - Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens
11124: DEVOS, GRETA - Katoen natie 150 jaar. Deel 2. Over olifanten, batterijen en mastodonten.
11123: DEVOS, GRETA / ASAERT, GUSTAAF / SUYKENS, FERNAND - De Antwerpse naties. Zes eeuwen actief in haven en stad.
9891: DIBON, PAUL - Pierre Bayle, le philosophe de Rotterdam. Etudes et documents publiés sous la direction de P. Dibon. Publications de l'Institut francais d'Amsterdam Maison Descartes 3.
10331: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet - Weerbaar en waardig omgaan met de verliezen in je leven. Geheel herziene en uitgebreide editie.
9210: DIELEMAN, DS. F. - Afscheids-, Bevestigings- en Intreepreken met alle toespraken (Borssele - Yerseke)
10987: DIEREN, DS. C. A. VAN - Ziet gij deze vrouw. 24 overdenkingen over vrouwenfiguren in de Bijbel. 2e druk.
7474: DIJK, DR. K. - Op den lijdensweg. Acht preeken voor de Lijdensweken / Met eer gekroond. Acht preeken voor Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
5633: DIJK, DR.IS. VAN - Gezamenlijke geschriften deel I t/m 4 (dl. 5 ontbreekt).
5771: DIJK, DS. W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties. Benevens de tekst van de rouwdienst uitgesproken door Ds.B. Toes. Met een voorwoord van Ds.H. Wiltink.
10943: DIJKE, P. VAN - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den Weleerw. heer D. Wijting, Predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
5085: DIJKSTRA, G. - Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858.
5525: DIS, DR.L.M. VAN / SMIT, DR.JAC. - Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
11117: DISSEL, S. VAN - Verkorte beschrijving en geschiedenis der stad Leyden. Een leesboek ten dienste der jeugd.
8112: DODDRIDGE, FILIPPUS - De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments (...) Zesde deel, behelzende den Brief van Paulus aan de Hebreeën, de Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas nevens het Boek der Openbaringe (...) derde stuk.
9983: DOEKES, DR. L. - Credo. Handboek voor de Gereformeerde Symboliek. Hoofdstuk 1 en 2. Bestemd voor cursus CGO (CGO 206).
2417: DOES, DR. J.C. VAN DER - De Doleantie in haar wording en beginperiode
4757: DOES, MARTHE VAN DER - Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) - Son oeuvre.
4614: DÖNGES, DR.C. - Katalog der historischen Sammlungen im Wilhelmsturm zu Dillenburg. (Veröffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg, 6)
769: DONNER, J.H. EN HOORN, S.A. VAN DEN - Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht, ten jare 1618-1619. Hierbij zijn ook opgenomen de volledige beoordelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. Gebonden, (XXXVIII), 963 blz. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
11445: DONNER, J.H. - De Psalmen voor de gemeente uitgelegd. Kompleet in 2 delen.
15588: DOOLAARD, A. DEN - Feestuitgave. 4 delen van 8. De bruiloft der zeven zigeuners / Wampie / Het verjaagde water / Het land achter Gods rug
15591: DOOREN, J.P. VAN (RED.) - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel 1.
10744: DOORNENBAL, DS. J.T. - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door Lulof Dalhuisen. Tweede druk.
10740: DOORNENBAL, DS. J.T. - Overpeinzingen van een pelgrim. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door S. van Dijk. Derde herziene druk.
11375: DÖRFLINGER, MICHAEL - 500 landbouwmachines. Pure kracht en efficiency.
2391: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren. Verhandelingen over Psalm 23 en 130.
3377: DORP, CORNELIS VAN - Bewerkt tot zijn zalige dienst
7947: DORP, DS. S. VAN - Leer ons bidden
10598: DORP, DS. S. VAN - De HEERE is mijn Herder. Meditaties over Psalm 23. 3e druk.
7354: DOUMA, PROF.DR.J. - Capita Selecta I, II, III en IV.
2923: DOUMA, PROF. DR. J. / MAAS, PROF. DR. P.F. / MOERKERKEN, DS. A. - Polio. Een gesprek hervat.
9987: DOUMA, DR. J. - Milieu en manipulatie. Etische bezinning. (CGO 312)
8227: DOUMA, J. (DIENAAR DES WOORDS TE - Het vijfde gebod. Predicatie gehouden in de Noorderkerk, op 28 september 1919.
8228: DOUMA, J. (DIENAAR DES WOORDS TE - Het zevende gebod. Predicatie gehouden in de Nieuwe Zuiderkerk, op 13 october 1918
2649: DOUMA, DR. J. EN VELEMA, DR. W.H. - Etisch kommentaar. Abortus.
10730: DOUMA, DR. J. - Medische Ethiek (serie Christelijke ethiek, deel 6)
5358: DRAYER, DS.M. E.A. (RED.) - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Cristelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892.
9508: DREES, WILLEM B. (RED.) - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme.
3724: DRIEL, DRS.L. VAN / KOLE, I.A. - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
4883: DRIESEN, DR. LUDWIG - Leben des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen.
10661: DRONKERT, DR. K. - Gids voor het oude testament. Tweede druk. CGO 020.
11012: DROST-BROUWER, ALI. C. - Heiltje Maria. Tweede gewijzigde druk.
4277: DRUMMOND, HENRY - Natuurwetten in de geestelijke wereld. Naar het vijftigste duizend. Uit het Engelsch van Henry Drummond, ... door Dr.A.W. Bronsveld.
674: DORP DS. S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen. 2e druk.
473: GOLVERDINGEN DS. M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema
690: HOOGERLAND DS. A. - Het is bij den avond. 12 meditaties die door Ds. Hoogerland zijn uitgesproken voor de kerktelefoon.
435: VENEMA DS. E. - Ik zal gedenken. 101 meditaties over Advent, Kerst, Jaarwisseling, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, bijzondere dagen en Ruth.
15593: DUBBINK, J. - Waar is de Heer? Dynamiek en actualiteit van het woord van JHWH bij Jeremia (diss. met stellingen).
15739: DÜCKERS, R. / ROELOFS, PIETER - De Gebroeders van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416.
4960: DUCO, D.H. - De tabakspijp als Oranjepropaganda
11318: DUIJZER, P.H. - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde moeder Elizabeth Maria van Scheers. Weduwe van Gerrit Duijzer. Eerder weduwe van Marinus Boshart. Geboren te Dordrecht op 11 November 1874. Overleden te Brakel op 19 Januari 1970. Vierde druk.
11522: DUIN, DS. R.W. (1797-1843) - De zaligsprekingen of de echte kenmerken en heerlijke voorregten der ware onderdanen van het koningrijk Gods. Verklaard en toegeëigend in een achttal leerredenen.
7761: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON / NEWTON, JOHAN - De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende (...) Na eenen zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld (...) Met eene voorrede door J. Beijer, Predikant te Leeuwarden. Vierde druk. (10), 308 blz. Waarbij: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods (...) Vierde druk. (6), 158 blz. F. Holtkamp - Sneek 1857. Waarbij: Gods genade en vrijmagtig albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, (...) Van den Eerwaardigen Heere Johan Newton, (...) Voormaals door hemzelven beschreeven in XIV. brieven aan den Eerwaardigen Heere T. Haweis. Tweede druk. Martinus de Bruyn - Amsterdam z.j. (4), 173 blz. Waarbij: Cardiphonia, of gemeenzame brieven (...) Eersten deels, eerste stuk. Martinus de Bruyn - Amsterdam 1782. (32), (4), 120 blz.
5437: DUITSCH, SALOMON - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses-jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. Ondervonden en in 't Hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de Goddelyke Voorzienigheid Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot Verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten Vertaalen. Gedrukt voor den Autheur.
6576: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON - Jeschugnat Israëel, Ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der Oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, Overtuiging, en bekeering, van het in de Vier hoeken der Waereld verstrooide Israël; Door hunnen Broeder naar den Vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Eerste en tweede deel.
5010: DURAND-GASSELIN, H. E.A. - Troisième Centenaire de l'Edit de Nantes.
11418: DURHAM, JACOBUS - Christus Gekruyst of het Merg des Euangeliums. Woordelijk getrouwe herdruk van de Hollandsche uitgave van 1752.
11417: DURHAM, JACOBUS - De Hemel op aarde (...) Vertoond in eene Verhandelinge van verscheidene Teksten, waarin vele gewichtige consciëntiegevallen die invloed hebben op een teedere Christenwandel, zedig onderzocht, beknopt en voldoenend beantwoord worden.
6338: DURHAM, JAMES - de Sleutel of Verklaring van het Hooglied van Salomo. Vertaald door J.Koelman. Naar de 2e druk te Groningen. Overgezet in de huidige spelling door Joh.A.Bunt. Twee delen.
11420: DURHAM, JACOBUS - De Sleutel of Verklaaring van't Hoogliedt Salomons. (...) Vertaelt door Jacobus Koelman, Leeraar der Gemeinte tot Sluys in Vlaanderen. Hier zijn bygevoegt ettelijke Gezangen des O. Test. op Zang-maat gestelt door David Montanus, Leeraar tot Sluys.
10888: DUYSTER, A. - De kuiperszoon. Leven en werk van Hendrik Don.
11374: DUYSTER, A. SR. - Om Sions wil zal ik niet zwijgen. UIt het leven van Johannes Duister en Neeltje van Wijk te Veen N.-Br.
3249: DUYTSCH (DUITSCH), CHR. SAL. - Den gelukstaat, Den roem, en De bewaaring van een geloovig Christen, voorgesteld in drie Leerredenen uit Coll. 3: 3, 4; Gal. 6: 14 en 1 Petr. 1: 5.
15783: DYKE, DANIËL - De bekering (...) in de nieuwe spelling overgebracht door ds. J. van der Haar
15694: ECKEVELD, DS. J.J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 53e jaargang (2002)
15705: ECKEVELD, DS. J.J. VAN - Uw trouw getuigenis. Meditaties over de Dordste Leerregels. Tweede druk.
15631: ECKEVELD, DS. J.J. VAN - Het zaad in de akker. Tien preken.
15726: ECKEVELD, DS. J.J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 55e jaargang (2004)
15695: ECKEVELD, DS. J.J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 54e jaargang (2003)
7317: ECKEVELD, DS. J.J. VAN / MOENS, DS. G.J. N. E.A. - Geroepen tot over de grenzen. Zending en diaconaat van onze gemeenten. Verslag ambtsdragersconferenties 2007.
10651: ECKEVELD, DS. J.J. VAN / HEIDEN, DS. B. VAN DER - Wat ik geloof. De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
10770: EGGEBEEN, A.G. - Wilhelmus van Nassauwe
7877: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag. Met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poel.
343: EGGEBEEN, A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Goes
6591: EGGEBEEN, A.G. - Niet door kracht, noch door geweld. De kerkhistorie van de Gereformeerde Gemeente te Poortvliet, aangevuld met enkele algemene gegevens uit Poortvliet en omgeving, waaronder Scherpenisse.
357: EGGEBEEN A.G. - Om het Heilig woord. uit de godsdienststrijd tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten
7864: EGGEBEEN, A.G. - "Niet door kracht, noch door geweld". De kerkhistorie van de Gereformeerde Gemeente te Poortvliet, aangevuld met enkele algemene gegevens uit Poortvliet en omgeving, waaronder Scherpenisse.
7307: EIJK, J.L. VAN DER / LINDIJER, C.H. / REENEN, H. VAN - Echtscheiding
15743: EIJK, J. VAN - De lui van Oudenhil. Dorpsschetsen uit de jaren 20 in het dialect van Ouddorp.
7229: EIKELBOOM, P. E.A. (RED.) - Jongeren en de gemeente. Een bundel opstellen over opvoeding en vorming in gezin en kerk voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden.
3237: EIKELBOOM, DRS.P., ELSHOUT, DS. A. E.A. - Samen het huwelijk in
5176: ELLERBROEK, G.G. - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné.
15624: ELSHOUT, DS. A - Vermeldt Zijn heil op ´t wereldrond.Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout.
4703: ELZINGA, DR.M.J. E.A. - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 september 1949. Oanbean troch de fryske akademy.
5461: EMMIUS, UBBO - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Herausgegeben von Dr.H. Brugmans und Dr.F. Wachter.
9506: ENDEDIJK, DRS. H.C. - De Gereformeerde kerken in Nederland. Kompleet in 2 delen. Deel 1: 1892-1936. Deel 2: 1936-1975.
11490: ENDEDIJK, H.C. / VREE, J. - Niet een handvol maar een land vol. Twee eeuwen protestantse kerkbouw in de Nederlandse ruimte. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 10.
7078: ENGELBERTS, DR.W.J.M. - Willem Teellinck (diss.)
11533: ENKLAAR, DR. I.H. - Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de 19e eeuw.
6411: ENT, DS. H.C. VAN DER - Onbegrijpelijke liefde. 52 meditaties.
11336: ERSKINE, RALPH - Preeken (...) deel 2
10699: ERSKINE, RALPH - Het Sterven aan de Wet, en het Leven naar het Euangelium: Of het Sterven aan Wettische Geregtigheit, En het Leven volgens eene Euangelische Heiligheit: Zynde de Inhout van verscheide Predikatien Over Gal. II: 19 (...) uit het Engelsch vertaalt, door Jan Ross. Zesde druk. Vermeerdert met een Korte Schets.
10668: ERSKINE, MR. RALPH - Al de werken (...) Deel XIX. Ralph Erskine (zijn leven beschreven naar zijn dagboek).
10204: ERSKINE, EBENEZER - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling. Uit het engels vertaald door Joh. Freeke - den Haag.
3186: ERSKINE, R. EN E. - Schatkamer van uitgelezene Godgeleerde verhandelingen, ... door de hooggeachte en Godzalige Heeren Ralph en Ebenezer Erskine. Deel 4, 5 en 6.
11349: ERSKINE, RALPH - Preeken (...) deel 4
11350: ERSKINE, RALPH - Preeken (...) deel 5
3119: ES, DR. W.A. VAN - Over de bevoegdheid tot schorsing en afzetting van Ouderlingen en Diakenen
10527: ESWIJLER, J. - Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist (...) opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatiën over de Waarheid van het Evangelie, (...) Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
9960: EUBULUS, CRISTOPHILUS - De zonden van de ambtelijke bediening in het licht van het verval van de kerk
9688: EVANS, LYNETTE - Gouden woorden. Wijsheid. Vertaling door Gert Jan Kramer.
10578: EVERSDYK, WILHELMUS - K?v?d ha-Maš??? Of de Heerlykheid des Messias, In deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, en de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen, des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met zyne uitnementheden verborgen legt. Tweede Deel. Derde druk.
10893: EWIJK, H - Geschiedkundig verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland. Voorgevallen in Louwmaand 1809. Deel 1 en 2.
4333: EXALTO, DRS.K. - De kracht der religie. Tien schetsen van gereformeerde
3596: EXALTO, DRS.K. E.A. - De Nationale Synode van Dordrecht
3107: EXALTO, DRS. K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw. (o.a. Rudolphus Petri, Jacobus Hollebekius, Cornelis van Niel e.a.)
6734: EXALTO, DRS. K. E.A. - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
11079: FAAS, C. - Oordeel en Zegening. 2 Petri 3:11. Een kleine onbegrijpelijke liefde, hier uitgedrukt in zijn omgang met den Vader, Zoon en Heiligen Geest, door een nietige aardworm, C. Faas te Amsterdam, die veel veracht is, doch de Heere gedenkt hem nog.
11335: FAHNER, CHR. - De Grondtekst van het Nieuwe Testament. Gedecodeerd, geanalyseerd en van Nederlands equivalenten voorzien. Deel 1: De vier evangeliën. Deel 2: Handelingen, de brieven en Openbaring.
8387: FARLEY, JOHN - Sermons by John Farley. Being a memorial to their late dear Pastor by the friends at Jireh Chapel, Tenterden.
10556: FEENSTRA, J.G. E.A. (SAMENST.) - Om 's Heren Huis. Gedenkboek bij het Vijfenzeventig-jarig Bestaan van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen 1877-1952.
6518: FEITH, MR. RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld
10772: FEITH, MR. H.O. - Het muntregt der ommelanden. Bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche munten.
7773: FELIX, B.C. / SMITT, W.G. / GISPEN, W.H. E.A. - Van Bethlehem naar den Olijfberg. Feestbundel en Lijdensstoffen, van eenige Leeraars uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, bijeen verzameld door B.C. Felix, Predikant a/d Helder.
8680: FENSHAM, DR. F.C. - Exodus. De Prediking van het Oude Testament (POT).
5909: FEYLINGIUS, JOHANNES WILHELMUS - Uytgesogte leer-redenen, by verschyde gelegentheden verhandeld en toegepast
6141: FIDDELAAR, DRS. V.M. - Israël in relgieus perspectief. Christenen, joden en moslims in het Heilige Land.
774: FIERET, DRS. W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk.
7398: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1948 Een bibliocratisch ideaal.
10057: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereidingen voor het lyden, of het beste werk in de slechtste tyden, zijnde eene verhandelinge over Hand. XXI: 13 (...) in 't Nederduits overgebragt door J. Ross.
5682: FLEURI, CLAUDE / GHYS, D. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van
8835: FLOOR, W. - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek. Samengesteld en geredigeerd door de heer J.v.d.Brink. Zesde druk.
5822: FLOOR, W. - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek. Samengesteld en geredigeerd door de heer J.v.d.Brink.
6250: FLOREY, GERHARD - Bischöfe, Ketzer, Emigranten. Der Protestantismus im Lande Salzburg von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
3880: FLORIJN, DR.H. / LAMBOOY, H.A. / LAMPER, A. E.A. (SAMENST.) - Het blijvend getuigenis. Bijbelse geschiedenis. Kerkgeschiedenis. Dagelijks leven in Paslestina. Vier delen kompleet.
11192: FLORIJN, DR. H. / MASTENBROEK, J. (RED.) - Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en Gids van de Gereformeerde Gemeenten.
8187: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. I: De Christelijke opvoeding.
5281: FLORIJN, DRS.H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
8597: FLORIJN, B. - Thomas Shepard. Zijn leven, tijd, vrienden en werk
5331: FLORIJN, DR.H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.
4461: FOKKEMA, ANDREAE, DRS. F.H. E.A. (RED.) - Woordenlijst van het protestantisme
4679: FONTAINE VERWEY, PROF.MR. H. DE LA - Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw. Oud Delft: Historische Publicaties over Delft en Delvenaren, no. 3.
8191: FRAANJE, DS. J. - Een woord ter gedachtenis (...) op den dag der teraardebestelling van Johannes Vos te Wijk (N.-B.) 6 sept. 1934. Opgeteekend door een catechisante.
8704: FRAANJE, DS. J. - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van 't Kruisevangelie verklaard in drie biddagpredicatiën. Tweede drietal.
9041: FRAANJE, DS. J. - En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid. Psalm 41:13b. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. J. Fraanje in leven predikant der Geref. Gemeente te Barneveld.
10287: FRAANJE, DS. J. - Derde zestal predikatiën (...) Opgeteekend door een oud-catechisante.
8100: FRAANJE, DS. J. - Nagelaten Geschriften. Brieven, toespraken, predikaties.
7900: FRAANJE, DS. J. - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatiën over Psalm 65; 2 en Genesis 19: 27 en Het heden belevende een predicatie op nieuwjaarsmorgen over Ef. 3: 22. (5e drietal).
5165: FRANCKEN, JOHAN - Waerachtige Historye vant gene geschiet ende gepasseert is, van tijt tot tijt, geduirende de gevanckenisse van mijnen heere Johan van Oldenbarnevelt.
5867: FRANSEN, DS.E. - De kostelijke Bruidsschat betaald door de Zone Gods voor Zijn uitverkoren Bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. Acht leerredenen.
6407: FRANSEN, DS.E. - Enige brieven van een kruisgezant. / Brieven aan Veluwse vrienden. Uitgegeven met historische aantekeningen en een biografische inleiding door drs. A. Ros.
6066: FRANSEN, ELIAS - Eenige Brieven van den WelEerwaarde Heer Elias Fransen... Geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met Portret van den Schrijver. Verzameld en met een Voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld.
6824: FRANSEN, ELIAS - Eenige Brieven van den WelEerwaarde Heer Elias Fransen... Geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met Portret van den Schrijver. Verzameld en met een Voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld.
4417: FRENKEN, JOS / STOLK, BRAM VAN - Hulpverleners en incestslachtoffers. Onderzoek naar belemmeringen in de hulpverlening.
7772: FREY, HELLMUTH E.A. - Die Botschaft des Alten Testaments. Deel 1 - 5 / 6,I en II / 10, 11,I en 11,II / 12,I en 13 / 14 t/m 16,II / 18 t/m 24.
11173: FRUIJT, G.P. JR. - Onze stamverwanten, niet van verre maar nabij. Aanteekeningen van mijne Zondagsschoolreis in Vlaanderen en Omstreken
6825: FRUYTIER, JACOBUS - Salomo's raad aan de jeugd. om te ontgaan de smarten van de boze dagen en de lustelooze jaren van de ouderdom.
1529: FRUYTIER, J. - Sion's worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden.
879: FRUYTIER, J. - Sions worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden. Tweede druk.
8987: FRUYTIER, JACOBUS - Gerigts-Handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een Verhandelinge van verscheide gewigtige Theologische Stoffen: met een beknopt Historisch Verhaal van de Oordeelen en Wondere goedertierentheden des Heeren, aangaande de Gereformeerde Kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen Tyd. Aangelegt om op te wekken tot Bekeeringe, en schuldige Dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier. Tweede deel. Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
15792: GAASTRA, FEMME S. - Geschiedenis van de VOC. Opkomst, bloei en ondergang. Elfde (geheel herziene) druk.
5516: GAGNEBIN, B. - A la rencontre de Jean Calvin
4743: GANOCZY, ALEXANDRE - Le jeune Calvin. Genèse et évolution de sa vocation réformatrice. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, band 40. Mit einer einleitung von Joseph Lortz.
1968: GARDENIER, J. - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Overzicht van het 60-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen.
502: GARDNER, JAMES - De geloofsbelijdenissen der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door Ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederland bewerkt door J.G.R. Vos. (...) Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van Prof. J.J. van Oosterzee, Dr. G.J. Vinke en Ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten.
5864: GEBRAAD, DS. L. - Een Feestdag des Heeren. Tien predikaties voor bijzondere tijden. Verzameld en voorzien van een levensschets door J.M. Vermeulen. Tweede druk.
15626: GEBRAAD, DS. L. - Een Feestdag des Heeren. Tien predikaties voor bijzondere tijden. Verzameld en voorzien van een levensschets door J.M. Vermeulen. Tweede druk.
11165: GEBRAAD, DS. L. - Dienende in alle ootmoedigheid. Verslag van de begrafenis van Ds. L. Gebraad in leven predikant van de Oud. Ger. Gem. in Ned. te St. Philipsland, alsmede een drietal preken van deze leraar.
7143: GEESINK, DR.W. - Om te doen gedenken. Meditaties voor Kerstmis, oudejaarsavond, Paschen en Pinkster.
2768: GEESINK, PROF.DR. W. - Gereformeerde ethiek. Voor den druk gereed gemaakt en voorzien van een levensbeschrijving door Prof.Dr. V.Hepp.
6751: GEESINK, DR. W. - Beknopt overzicht van de geschiedenis der NederduitscheGereformeerde Kerken in de negentiende eeuw
9170: GELDER, DS. M. J. VAN E.A. - Werp uw brood uit. 52 meditaties.
3161: GELDEREN, DRS.J. VAN, PLOMP, DR.J. EN VEENENDAAL, W.C. (RED.) - Honderd plus tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen. Een bundel opstellen en impressies.
6057: GELUK, L.J. / GOLVERDINGEN, M. E.A. - Denken over ... De Afscheiding
5341: GENDEREN, J. VAN E.A. (RED.) - Ten dienste van het Woord. Opstellen aangeboden aan W.H.Velema.
4275: GENDEREN, DR.J. VAN - Herman Witsius. Bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie.
15567: GENT, T. VAN - De Engelse invasie van Walcheren in 1809
15728: GERBRANDY, P. (SAMENST.) - De mens is een dier dat kan denken. Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie.
8357: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Vijfde druk. Met 4 paginagrote illustraties van J.H. Isings Jr. .
4890: GEURTS, P.A.M. E.A. (RED.) - J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.
11413: GHIJSEN, HA. C.M. (RED.) - Woordenboek der Zeeuwse dialecten. Tweede druk.
6641: GHIJSEN, DR. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
6073: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 59e jaargang.
15797: GIER, DS. K. DE - De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring. Derde druk.
6074: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 58e jaargang.
6070: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 62e jaargang.
6071: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 61e jaargang.
6072: GIER, DS.K. DE (RED.) - De Saambinder. Kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. 60e jaargang.
3888: GIER, DS.K. DE / BEENS, DS.J. - De gekruisigde Christus. Bevestigings- en intredepredikatie Ds.J. Beens te Scherpenisse.
5810: GIESEN, MARINUS VAN DE - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, afscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
5575: GILST, DS.H. VAN - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiën.
10810: GILST, DS.H. VAN - Inkeer, Afkeer, Wederkeer. Zestal predikaties.
4475: GILST, DS.H. VAN - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden (advent, kerst, oud- en nieuwjaar).
10912: GILST, DS. H. VAN - Uit het leven van Abraham. 18 Bijbellezingen over het leven van Abraham.
4155: GILST, DS.H. VAN - Inkeer, Afkeer, Wederkeer. Zestal predikaties.
11411: GODDIJN, WALTER E.A. - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000.
7182: GODET, DR. F. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
6997: GODET, F. - Kommentaar op den Brief aan de Romeinen. Bewerkt door G.J.A. Jonker.
10181: GODWIN, TH. - Levensbeschrijving van Thomas Godwin (1803-1877). Een gezaligde zondaar door souvereine genade (...) Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door Mej. B.T. Visser.
11066: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede, Scheepstimmerman te Doesburg. 1845. (overleden 2 mei 1852).
15564: GOEDE, BAREND DE - 't Is altemaal Adams kroost. Een verhaal van menschen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835 - 1904.
9818: GOEDE, E. DE (SCHEEPSTIMMERMAN TE DOESBURG) - Belangrijke brief over de afscheiding
10766: GOENS, R.M. VAN / BEAUFORT, W.H. DE - Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende. Ie en IIe deel.
15724: GOETHE, WOLFGANG VON - Verdichting en waarheid
10606: GOODWIN, THOMAS - Opera, Ofte alle de Theologische Werken, Meest betreffende de Praktijke der Godtzaligheidt, en den Wandel van een Christen, in de plichten nevens Godt en z?ne Even-naasten: Van den zeer Geleerden Thomas Goodwin. Uyt het Engels getrouwelijk vertaelt en van Nieus overzien Door Mr. Jacobus Koelman (...) Met twee nodige Registers verzien. Noit soo by malkanderen gedrukt.
15808: GORISSE, J.J.A.M. - Van idealen en mensenwerk. Van Zeeuwse inrichting tot West-Brabants psychiatrisch ziekenhuis Vrederust 1904-1997.
15570: GORRIS, GABRIËL - Gorris Omnibus: Vioolconcert / Gelijk met de lentewind / Over grondeloze diepten
7578: GORT, K.A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
10271: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER / VERBOOM, DR. W. - Vervuld maar (nog) niet voltooid. Kerk en Israël tussen verwachting en voleinding.
5675: GRAAF - NAUTA, TINEKE (RED.) - 450 jaar Doperdom in Franeker 1535 - 1985
15561: GRAAF, DR. IR. VAN DER - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond 1906-1951 / 1951-1981.
5003: GRAAF, J. DE E.A. - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum.
909: GRAAF, IR. J. V.D. RED. - Pilaar en kandelaar; aspecten van het kerkelijk leven.
1273: GRAAF, DS. S.G. DE - Hoofdlijnen in de Kerkgeschiedenis
5192: GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Tijd in Gods hand. Een handreiking over achtergronden, consequenties en roeping i.v.m. de wetgeving over abortus-provocatus.
369: GRAAFF, B.W.J DE - Jacobus Trigland
15718: GRAAFLAND, DR. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.
9539: GRAAFLAND, DR. C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6. 5 De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer. 6 De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw.
8287: GRANDIA, C. - Een nieuw begin. Het Evangelie van Mattheus. Hoofdstuk 1-15. / Gedragen tot het einde. Hoofdstuk 16-28.
7379: GRANDIA, DRS. J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek.
15675: GRANDIA, DRS. J.J. E.A. - ZIjn verbond en woorden. Louter genade voor jongeren toegelicht.
4276: GRANJON, FRANCOIS - De Strijd eens Priesters. Uit het Fransch vertaald door Dr.C. Hille Ris Lambers, pred. te Haaksbergen.
11262: GRAY, ANDREW - Bidt zonder ophouden. Negen preken.
11340: GRAY, ANDREW - De roos van Saron. Zes predikatiën uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. Derde druk.
11448: GRAY, ANDREW - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiën uit het Engels vertaald. Tweede druk.160 blz. WAARBIJ: Bestuur en aansporing tot waarneming van den plicht van het gebed. 9 Predikatiën over 1 Thess. V:17, Spr. IV:23 en Micha VI:9. 151 blz. WAARBIJ: De Geestelijke Strijd en De Geestelijke Vergenoeging. 10 Predikatiën over Rom. VII:24; Gal. V:24 en Philipp. IV:11. 141 blz. WAARBIJ: Elf predikatiën op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt. 169 blz.
10202: GRAY, ANDREW - Uitnemende Openbaringen. Zeven predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
4926: GREEF, DR.W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
1863: GREEF, DR. W. DE - Carl A.F. Schwartz (serie Messiasbelijdende Joden, vergeten eerstelingen)
6656: GREEF, DR.W. DE - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door Dr.W. de Greef.
7684: GREIJDANUS, DR. S. - Korte Verklaring der Heilige Schrift. Lucas I en II. Derde druk.
4819: GRELL, OLE PETER - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden (werkgroep Engels-Nederlandse betrekkingen). New series, no. 11).
5119: GRESCHAT, MARTIN (ED.) - Gestalten der Kirchengeschichte. 12 Volumes in 14. 1: Alte Kirche I. 2: Alte Kirche II. 3: Mittelalter I. 4: Mittelalter II. 5: Die Reformationszeit I. 6: Die Reformationszeit II. 7: Orthodoxie und Pietismus. 8: Die Aufklärung. 9/1: Die neueste Zeit I. 9/2: Die neueste Zeit II. 10/1: Die neueste Zeit III. 10/2: Die neueste Zeit IV. 11: Das Papsttum I. 12: Das Papsttum II.
11452: GROE, THEODORUS VAN DER - De rechtvaardiging door het geloof. Voor de drukpers gereed gemaakt en van een naschrift voorzien door J. A. de Ruiter.
10633: GROE, THEODORUS VAN DER / VERHEIJ, DIRK - Brieven van Theodorus van der Groe (...) F.P. D'Huij - Middelburg z.j. (ca. 18,90). 231 blz. WAARBIJ: Tweede bundel Gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. J. Bantz - Gorinchem 1862. 125 blz.
5230: GROE, TH. VAN DER / COMRIE, A. / SCHILT, G.M. / HOOKER, TH. - De Bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende Leeredenen. Gebr. Huge Goudse Singel 87 - Rotterdam z.j. 8o; 292, (3) blz. Deze uitgaaf niet in de SGT; NCC geeft 1 locatie. Waarbij: A. Comrie: Het ABC des geloofs, of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabeth. Gebr. Huge - Rotterdam z.j. 8o; (24), 230 blz. SGT C145. Waarbij: G.M. Schilt: Gods vrijmagtige genade verheerlijkt aan G.M. Schilt, genaamd Willem schilt. Laatst gewoond hebbende te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den november 1873. Die als een arn verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis en overgebragt tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschrven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen. Gebr. Huge - R otterdam z.j. (ca. 1875). 8o; 275 blz. Waarbij: Th. Hooker: De arme twyfelendechristen,genaderttotChristus : Waar in de algemeene beletzelen en hinderpalen,welke de menschen weerhouden om tot Christus te komen, zyn ontdekt. Met byzondere Hulpmiddelen om wederom Godts gunste te bekomen ... 8o; (4), 126 blz. Deze uitgaaf niet in de NCC en FATY. Gebr. Huge Goudse Singel 87 - Rotterdam z.j.
11052: GROE, THEODORUS VAN DER - De gelijkenis van den Tollenaar. Een tafereel van eene ware evangelische boetvaardigheid. Uit den Toetssteen der ware en valsche genade (...) Nieuwe onverandere uitgave. Derde druk.
11401: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiën, bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en 2a en Lukas 15: 2a.
8340: GROE, THEODORUS VAN DER - De ware bevinding. In hedendaags Nederlands herschreven door Drs. P.A. Zevenbergen.
10395: GROE, THEODORUS VAN DER - Predikatiën over het lijden van onze Heere Jezus Christus
11022: GROE, THEODORUS VAN DER - De bekeering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen.
11255: GROE, THEODORUS VAN DER / GROE, EVA VAN DER - Het verborgen manna / De ware bevinding / Wereldse verzoekingen / Die overwint / Het lezen van de Heilige Schrift / De boetvaardige tollenaar / Bekeringsweg van Eva van der Groe / Het juk afgenomen
8986: GROE, THEODORUS VAN DER - Brieven van Theodorus van der Groe. Tweede druk. Eerste en tweede stuk.
15579: GROE, THEODORUS VAN DER - De bekering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen.
15606: GROE, THEODORUS VAN DER (VERMEULEN, J.M. SAMENST.) - Toetssteen der ware en valse genade. Bijbels dagboek.
11552: GROE, THEODORUS VAN DER - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
7844: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk
1944: GROEN, DS.K. - Zions wandelwegen (tweede zestal leerredenen)
7129: GROEN, DRS. ROELOF - Rouw en geloof. Een beschrijving van mogelijkheden.
6975: GROEN VAN PRINSTERER, MR.G. / KAMPHUIS, J. / KROMSIGT, DR. P.J. E.A. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsterer. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis. Hollandia-Drukkerij - Baarn 1903. (6), 88 blz. Waarbij: Isaäc da Costa en de afscheiding van 1834. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theolische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland op 6 december 1974 door J. Kamphuis. De Vuurbaak - Groningen 1975. 73 blz. Waarbij: Christus gedeeld? De Afscheiding te Ulrum door Ds. H.W. te Winkel. De afscheiding van H.P. Scholte en anderen door Dr. W.J. de Wilde. De Afscheiding en de Gereformeerde Theologie door Ds. J.W. Verschoor. De Afscheiding van 1834 en ons kerkelijk vraagstuk door Dr. Th.L. Haitjema. Reformatie en reorganisatie door Ds. M. Groenenberg. Kroniek door Ds. A.B. te Winkel. (deze bijdragen zijn genummerd van blz. 97-192. Waarbij: De scheiding en de Gereformeerde gezindheid. 1834-1934. Rede gehouden voor de bondsvergadering der Herv. Geref. Jongelings vereenigingen Hemelvaartsdag, 10 mei 1934. Bondsboekhandel - Utrecht 1934. 31 blz.
5277: GROEN VAN PRINSTERER, MR.G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
2869: GROENEWEGEN, JOH. - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree en andere predikatien; over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments: uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam
10725: GROENEWEGEN, HENRICUS - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen (...) Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs (...)
15622: GROOT, KEES DE / KOK, SANDER - Bruggenbouwers. 75 jaar SGP-jongeren.
6794: GROOT, DR. D.J. DE - Verweer en verantwoording. Het bestaansrecht der Gereformeerde Kerken.
5274: GROOT, DR.A. DE / SCHRAM, DR.P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding
11119: GROOT, HUGO DE - Hommage a Grotius. Etudes et documents pour servir a l'histoire de l'universite de Lausanne IV.
4405: GROOT, DR. AART DE / JONG, DR. OTTO J. DE (RED.) - Vier eeuwen theologie in Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht.
4623: GROOT, K. - Die Erweckungsbewegung in Deutschland und ihr literarischer Niederschlag als Gegenstück zu dem Holländischen Réveil
9886: GROSHEIDE, PROF.DR.F.W. / ITTERZON, DR.G.P. VAN - Christelijke Encyclopedie. 6 delen. Ongewijzigde herdruk naar de tweede geheel herziene druk van 1956 - 1961.
11498: GROSHEIDE, F.W. / RIDDERBOS, HERMAN - Commentaar op het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de Efeziers. Aan de Kolossenzen.
11499: GROSHEIDE, F.W. - Commentaar op het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
11492: GROSHEIDE, PROF.DR.F.W. / ITTERZON, DR.G.P. VAN - Christelijke Encyclopedie. Tweede geheel herziene druk.
4770: GRÜNBERG, PAUL - Hauptschriften Philipp Jakob Speners. Bearbeitet und eingeleitet von Paul Grünberg. "Bibliothek theologischer Klassiker". Ausgewählt und herausgegeben von evangelischen Theologen.
5214: GRÜNDER, KARLFRIED - Figur und Geschichte. Johann Georg Hamanns "Biblische Betrachtungen" als Ansatz einer Geschichtsphilosophie.
1154: GULDENMOND - Een Pilaar in Gods Kerk of Leven en Werkzaamheid van Willem Teellinck
11230: GUTHRY, WILLIAM - Des Christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen. Vertaling: H. van Maanen
6609: HAAFTEN, IR. J.M. VAN - Vormgeven aan christelijke identiteit, Een handreiking aan bestuurders en leidinggevenden.
10771: HAAN, P. DEN - Koloniaal bezit en handel, in verband gebragt met de afscheiding van Belgie met Holland
5132: HAAN, MARIA HELENA DEN - Adriaan Loosjes
462: HAAR, DS. J. V.D. - Het geestelijke leven bij Calvijn
2595: HAAR, DS. J. VAN DER - Lieflijk in Psalmen
10767: HAAR, CORNELIS VAN DE - De diplomatieke Betrekkingen tussen de Republiek en Portugal 1640-1661
9016: HAAR, DS. J. VAN DER - Voorzienigheidsgeloof en polio-inenting
11337: HAAREN, DS. J. VAN - De Heidelbergse Catechismus. Toegelicht in 52 predikaties.
8588: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 27e jaargang
15770: HAAREN, DS. J. VAN - 't Begin der wijsheid
15556: HAAREN, DS. J. VAN - De goede belijdenis
2749: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna, deel 1. 37 meditaties.
15690: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 28e jaargang (1975)
6156: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna. 37 meditaties. Tweede druk.
8560: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 52e jaargang.
15691: HAAREN, DS. J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords, 26e jaargang (1973)
5325: HAAREN, DS. J. VAN - Ter gedachtenis. Ds.J. van Haaren. Levensschets en een achttal preken.
11078: HAAREN, DS. J. VAN - Een lieflijke nodiging tot de zaligheid. Acht preken. Tweede druk.
5685: HAAREN, DS. J. VAN - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
5349: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Biografie van alle predikanten,voorgangers en oefenaars, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834.
11114: HAEFTEN, G.A. VAN - Het Beheer, De Belangen En De Dienst Der Koninklijke Marechaussee. Eene studie door Kolonel G.A. van Haeften, Inspecteur van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
10289: HAGE, DS. W. - Het gepredikte Woord. Achttal preken.
5872: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek. Samengesteld door K. Hageman.
9146: HAGEN, PETRUS VAN DER - Waere Boetvaerdigheyt; Voor gestelt in verscheyden, Soo Boet als Bededags Predicatien, Over den XXXII. Psal. Jes. I. Hebr. XII. En andere uytgelesene Texten.
11565: HAGEN, PETRUS VAN DER - Waere Boetvaerdigheyt. 61 Boet- en bededagpredikaties.
1862: HAITSMA, DR.J. - Fridericus Ragstat a Weille (serie Messiasbelijdende Joden, vergeten eerstelingen)
7263: HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch. Zijn laatste levensjaren.
1640: HAKKENBERG, DS. D. - Open vensters naar Jeruzalem. 20 Bijbellezingen over het boek Daniël.
4655: HALBERTSMA, J.H. - Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869. Brekker en bouwer.
5151: HALBERTSMA, BROEREN - Rimen en teltsjes. Mei printen fen Ids Wiersma. Sechste printinge.
5156: HALLEMA, A. (MET INLEIDING VAN F.A. BRUNKLAUS) - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en London uit voor vrijheid en recht.
11170: HALYBURTON, THOMAS - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen: In zich behelzende: I. Een ontdekkinge van des menschen staat en toestand van nature, of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des menschen herstellinge door het geloof in Christus, of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III. Des Christens plicht, zoo met opzicht op Personeelen als Huishoudelijken Godsdienst.
1411: HAM, DS. H. VAN DER - Een wolk van getuigen. Portretten van Christelijke-Gereformeerde predikanten.
11107: HAM, G. VAN DER - 200 jaar Rijksmuseum. Geschiedenis van een nationaal symbool.
5652: HAMEETEMAN, C (FOTOGRAFIE) - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
2678: HAMOEN, G. - Het begin van de Reformatie in de ring Heusden
6970: HAMVELD, S. - Kruisdragers. Een Groningsch verhaal uit het Ulrum van 1834.
11176: HANEKAMP, J.C. - An appeal for justice. The life or Dr. Henry Bathurst. Lord Bishop of Norwich, 1744-1837. Een beroep op rechtvaardheid het leven van Dr. Henry Bathurst, Bisschop van Norwich 1744-1837 (met een samenvatting in het Nederlands).
11177: HANEKAMP, J.C. - Utopia and Gospel. Unearthing the Good News in Precautionary Culture.
10537: HAPEREN, A.M.M. VAN - De vegetatie van Midden-Zeeland
11036: HARINCK, DS. C. - Ik sta aan de deur. 18 meditaties. Tweede druk.
6665: HARINCK, DS. W. - Tot sieraad en tot eer. Meditaties over wat dierbaar is voor God.
10648: HARINCK, DS. C. - Tot belijden geroepen. Vierde herziene druk.
10011: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. 10 bijbellezingen.
6929: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. 10 bijbellezingen. Tweede druk.
8451: HARINCK, DS. C. - De Schotse verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
10131: HARINCK, DS. C. - Om het hart van het evangelie
15659: HARINCK, DS. C. E.A. - Een zaaier ging uit… Bundel 25. Tiental preken.
10688: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken (...) benevens andere merkwaardige mededelingen.
10701: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken (...) benevens andere merkwaardige mededelingen. Derde druk.
15569: HARTOG, F. PROF. DR. - Inflatie. Oorzaken, gevolgen, bestrijding. Nauta-Reeks 7.
11548: HARTOG, DR. J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op de Nederlandse Antillen.
964: HARTOGH, DR. G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip "Providentia Dei" in de Reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus. Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht.
4507: HASEBROEK, J.P. - Leerredenen door J.P. Hasebroek, Predikant te Breda
4880: HASELEN, H.J.L. VAN - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
9336: HASPER, H. - Hasper. Een lied voor de wereld
1750: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang en eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en Hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door Ds. W. de Graaf te Zaltbommel. Deel 2.
10765: HASSELMAN, J.J. - Eenige beschouwingen omtrent Kolonisatie
11397: HAUSCH, BRUNO - The Culinary Chronicle. Volume 8. The Best of Tokyo & Europe Cuisine. Including DVD. English edition.
6232: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus. Bekeringen onder de bediening van Spurgeon.
10973: HEEMSKERK, DS. D. - En om Uw gunst en waarheid saam. Een prekenserie over de Dordtse Leerregels. Derde druk.
10709: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de Modder. In Zeeland gevonden Pelgrimstekens.
7639: HEERMAN, FRANCISCUS - Guldene annotatien van Franciscus Heerman. Vertoonende De Heerlijkste Deugden, Daaden, Leeringe en Sententien, van de Alderdoorlugtigste en Vermaartse Mannen der Waereldt: Dertigste druk. By na een een Vierde, met des Autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen, en met een Bladwyzer verrykt.
6534: HEEST, HUBERT J. VAN - Goedereede. goede reede = goede haven. Met lijst van predikanten die de Hervormde Gemeente gediend hebben.
7494: HEGEMAN, DS.C. - Een handvol koren. Dagboek uit de Psalmen.
11428: HEGEMAN, DS. C. - Een troostwoord voor de Kerk des Heeren. Achttal preken.
5282: HEGEMAN, DS.C. - Gedachten uit het verleden
15627: HEGEMAN, DS. C. - Het wonder van vrije souvereine genade. 8 preken.
11478: HEGEMAN, DS. C. - Vrije souvereine genade 1
15767: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht. 13e herziene druk.
3580: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht. Derde druk.
8318: HEGGER, DS. H.J. - Sta op! ... en Christus zal over u lichten
8312: HEGGER, DS. H.J. - Zijn gebod is Liefde
4833: HEIDEN, DS.B. VAN DER - Tussen Mara en Elim. 52 meditaties.
11057: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Visser der mensen. Het leven van Petrus (37 meditaties).
10903: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodemus. 28 meditaties.
10602: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
10775: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER (SAMENST.) - Randfiguren uit de cartografie
10472: HEIKAMP, J.D. - Het offer op Golgotha. 10 preken.
3160: HEITINK, G. E.A. (RED.) - Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken te Kampen.
7090: HELL, E. VAN E.A. (RED.) - `n Handvol koren. Over 60 jaar jeugdwerk gesproken.
10564: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Evangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
8043: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, Ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast (...) Vierde druk.
10104: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, Ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast (...) Derde druk.
15787: HELLENBROEK, ABRAHAM - De beloofde Messias. Dertien Adventspredikaties uit De Evangelische Jesaja. Tweede druk.
9365: HENDRIKX, DR.E. / DOENSEN, J.C. / BOCXE, DR.W. (RED.) - Encyclopaedie van het katholicisme (3 delen)
8330: HENRY, MATTHEW - De Jonge Christen
15575: HERIK, ARIE VAN DE E.A. (SAMENST.) - In Abrahams voetspoor. De Gereformeerde Kerk van Ridderkerk 1891-1991.
9503: HERTOG, G.C. DEN EN VEGT, H.M. VAN DER - Woestijn en Openbaring. Bijbelse wortels en Joodse en christelijke interpretaties
10224: HERTZBERGER, MENNO - Boeken, veel boeken- en mensen. Herinneringen aan Internationaal antiquariaat Menno Hertzberger.
9767: HERVEY, JAMES - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften, uitgegeven of nagelaten door wylen Jakobus Hervey (...) Met 's Mans Karakter, Lof, en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven. Alles uit het Engelsch vertaeld, en in eene voegelyke orde saemgebragt.
4654: HEULE, CHRISTIAAN VAN / SCHUERE, JACOB VAN DER / LEUPENIUS, PETRUS - Trivium. Oude Nederlandse Geschriften op het gebied van de Grammatica, de Dialectica en de Rhetorica. Nr.1 - deel 1: De Nderduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. Nr. 1 - deel 2: De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Nr. 2: Nederduytsche Spellinge. Nr. 4: Aanmerkingen op de Neederduytsche Taale en Naaberecht.
6011: HEYCK, ED. - Wilhelm von Oranien und die Entstehung der freien Niederlande. Monographien zur Weltgeschichte, XXVIII. Mit einem Faksimile und 106 Abbildungen.
3159: HEYER, DR.C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10,46 - 13,37.
6633: HEYNING, KATIE - Terug naar Zeeland. Topstukken uit de 16e en 17e eeuw.
7234: HEYNS, W. - Liturgiek ten dienste van de Studenten aan de Theologiscge School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Grand Rapids, Michigan
10845: HILLE, H. - Tweestromenland. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van de twintigste eeuw / Samengevloeid. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw
10739: HILLE, H. / VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw.
15773: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van Ds. P. Zandt.
3486: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van Ds. Abraham Verheij.
10748: HILLENIUS, JESAIAS - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Preek over Hebreeen 4:16.
10828: HOEF, DS. J. VAN DE - In u verheugd. Ter nagedachtenis aan Ds, J. van de Hoef.
11185: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert.
4328: HOEK, J. - Daniel Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.
10529: HOEK, JAN - 100 jaar wonen in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk
6033: HOEK, J. - Daniel Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.
3759: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. Derde druk.
11000: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929.
975: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand. Dit boekje richt zich op vragen rondom het levenseinde.
3893: HOEK, DR.J. - Incest. Wat gaat ons dat aan?
11479: HOEK, DR. J. / VERBOOM, DR. W. - Eeuwige vriendschap. Om de waarde van Gods verbond. Tweede druk.
11457: HOEKE, PETRUS VAN - Ontleedende uytlegging van het boek Jobs. Waar in d'aanleiding en het oogwit der Spreekers vertoond, de redeneeringen verdeeld, de woorden en spreekwyzen geopend, de zaken uytgelegt, en 't gewigt der bewyzen aangedrongen werden tot heilige verdraagzaamheid. Tweede druk. Van oneindige Drukfauten gezuiverd.
15574: HOEKENDIJK, C.J. / END, TH. VAN DEN (BEW.) - Bladen uit mijn levensboek. Autobiografie van Ds. C.J. Hoekendijk (1873-1948)
7943: HOEKSEMA, DS.H. - Het Evangelie, of De Jongste Aanval op de Waarheid der Souvereine Genade
3975: HOEKSTRA, E.G. / HUSÉN, L. / BERG, L. / SKRUTKOWSKI, K. / GOETHEM, P. VAN - Over Geloven. Leergang godsdienst voor het voortgezet onderwijs. 2 delen met de 2 werkboeken.
6169: HOEKSTRA, T. DR. - Geschiedenis der Philosophie. 1e deel (oude philosophie); 2e deel (patristische periode tot middeleeuwen).
3184: HOEKSTRA, H., WAGENAAR, DR.L.H., HARTOG, DR. A.H. DE E.A. - Uit de diepte. Leerredenen door Predikanten der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Amsterdam (Doleerende) en hun trouwe medebroeders in de "lokalen" gehouden. 1887-1888.
1570: HOEKSTRA, DRS. E.G. EN IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland.
7481: HOEVEN, D. VAN DER E.A. - Ethan door de jaren heen. De geschiedenis van 35 jaar mannenkoor Ethan Yerseke. 1966-2001.
1560: HOF, W.J. OP ´T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands 1598 - 1622
15563: HOFFENAAR, J. / SCHOENMAKER, B. - Met de blik naar het Oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990.
8462: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
4968: HOFMAN, DR.H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw. Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving.
10345: HOFMAN, DS. M. - Gode bevolen en de opdracht des Heeren aan Jeremia zijnde de afscheidsleerrede van mijne geliefde gemeente Rijssen op zondag den 30sten maart 1924 en de intreêleerrede te Krabbendijke op zondag den 6den april 1924.
5928: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven. Alsmede pastorale problemen van een predikant.
8564: HOFMAN, DS. M. - 71 samenspraken over het boek Jona
11297: HOFMAN, DS. H. - De liefde van Christus dringt ons. Levensschets met enkele preken en brieven.
10314: HOFMAN, DR. H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede.
3370: HOFMAN, DS.A. - Volgt hun geloof na. Over het leven van twintig Bijbelheiligen
9893: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven. Alsmede pastorale problemen van een predikant.
7383: HOFMAN, DS. A. - Tot de grijsheid toe. Korte overdenkingen over Bijbelse figuren uit het Oude en Nieuwe Testament.
7233: HOFMAN, DR. H.A. E.A. - Ware Wijsheid. Een bundel artikelen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van C.G.O.
9194: HOFMAN, DS. A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus.
5141: HOLLWEG, WALTER - Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche (Siebzehnter Band).
5123: HOLMES, URBAN TIGNER JR. E.A. - The Works of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas. A Critical Edition with Introduction, Commentary en Variants. in Three Volumes.
8656: HOLTEN, F. VAN - Handboekje voor de bijbellezer
5115: HOLTROP, P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil. Het Deutsche Christentumsgesellschaft in Nederland, 1784-1833.
1429: HONIG, DR. A.G. - Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek
10843: HONKOOP, DS. P. (SR.) - En Abram toog heen. Zeven preken over het leven van Abram. Tweede druk.
15559: HONKOOP, DS. P. SR. - Gode tot eer! en onze ziel tot zaligheid. 15 predikaties voor de Christelijke feestdagen.
15610: HONKOOP, DS. P. SR. / HONKOOP, DS. P. JR. / HONKOOP, DS. A.F. - Hij is opgestaan...! Een drietal van een drietal.
8720: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties.
15666: HONKOOP, DS. P. (SR.) - En Abraham toog heen. Zeven preken over het leven van Abraham.
10932: HONKOOP, DS. P. SR. - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatien over het Hooglied.
11127: HONKOOP, DS. P. SR. / HONKOOP, DS. P. JR. / HONKOOP, DS. A.F. - Hij is opgestaan...! 2e drietal van een drietal.
11373: HOOGENBIRK, A.J. - Van slavenkoopman tot evangeliedienaar. De wonderbare lotsbeschikkingen over John Newton en zijne bekeering, een verhaal van dood en leven, uit zijne ongeveer tweehonderd jaar oude brieven en geschriften. Deel 1 en 2.
11432: HOOGERLAND, DS. A. - De Heidelbergse Catechismus
15628: HOOGERLAND, DS. A. - Verbondsgeheimen. Preken voor bestemde tijden. Deel 4.
11330: HOOGERLAND, DS. A. - De Koning als gebonden op de galerijen. Zeven preken.
15812: HOOGERLAND, DS. G. - Mijns harten tolk. Samenspraak over de geraakte.
15759: HOOGERLAND, DS. G. / MANEN, DS. G. VAN / MELIS, DS. P. / VERSCHUURE, DS. A. - Genade voor rechtelozen. Acht preken.
15630: HOOGERLAND, DS. A. - Alleen in Christus behoudenis. Zeven preken. Tweede druk.
11334: HOOGERLAND, DS. A. - Als goud beproefd. 23 Bijbellezingen over het leven van Jozef.
6490: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland.
11023: HOOGERLAND, DS. A. - Samuel, de geroepen knecht des Heeren. 21 Bijbellezingen over het leven van Samuel.
9332: HOOGERLAND, DS. A. - Eben-Haëzer (...) Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland
11128: HOOGERLAND, DS. A. - De laatste jaren en het sterven van Anton van den Bergh. 2e druk.
4027: HOOGERLAND, DS.A. - Heilbespiegelingen. 26 meditaties.
11156: HOOGERLAND, DS. A. - Het vrijmachtig genadewerk Gods. Tien predikaties.
15757: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het overblijfsel van Israël / Een beter vaderland / Het nakroost der Hebreën
11290: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Hoewel ik niets ben. Uit het leven van Jan Ligtenberg; in leven ouderling van de Eschkerk te Rijssen. Daaraan toegevoegd enige brieven. Tweede druk.
11271: HOOGHWERFF, B. - Het volk uit Abraham gesproten. Uit het leven van Joden die tot bekering kwamen.
6352: HOOGVLIET, ARNOLD / OVIDIUS NASO, P. - Abraham de Aartsvader. In XII boeken. Derde druk. Veelzins verbetert. Waarbij: P. Ovidius Nasoos feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De tweede druk.
6649: HOORN, C.M. VAN / KOOL-BLOKLAND, J.L. - Geneeskunde in Zierikzee
5294: HORNIUS, G. / BEKKER, B. / LEYDEKKER, M. - Kerkelyke en Wereldlyke Historie, van de Scheppinge des Werelts, tot
11316: HOUTEKAMER, S. - Christopher Love 1618-1651. Een puritein op weg naar het schavot.
4830: HOUTEN, FREDERIK VAN - Weergaeloos groot goedt. 16 predikatien.
11325: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke Gezangen en Gedigten, In verscheide geleegentheden des Tyds en Gemoedsgestaltens zaamen gestelt. Den derden druk vermeerdert en verbetert.
7376: HOUTEN, SOETGEN VAN DEN / VELDEN, PETRUS VAN DER - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, Dewelk sy hare Kinderen David, Betgen en Tanneken, Tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. Onveranderde uitgave volgens 1699. J.P. van den Tol Jz. - Nieuw-Beijerland 1930; 39 blz. Waarbij: De merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde gemeente te Lekkerland. Onveranderde uitgave. Boer & Vennik - Gouda z.j.; 32 blz.
4782: HOUTZAGER, DR.H.L. (RED.) - Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw. Bundeling van voordrachten gehouden op het symposium t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Pieter van Foreeststichting.
6562: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN / KAMP, H.R. VAN DE / MEIJER, J.A. (RED.) - Exeget(h)isch. Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen.
1583: HOVE, DRS. J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
3005: HOVEN, HERMANUS VAN DER - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van der Hoven.
7430: HOVIUS, DS. W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
4239: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Vanaf 1911-1922 predikant bij de Nederduits Ger. Gem. te
10942: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde Gemeente te Yerseke 1880-1980.
6214: HUBREGTSE, I. - Velen onderwezen. 1921 - 1996. 75 jaar Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke.
11244: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). Herziene druk.
11326: HUBRTEGTSE, DS. L. - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse, in leven Leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
5069: HUCH, RICARDA - Blütezeit der Romantik. Achte und neunte Auflage. 2 Bände. Nach Entwurf von Luise Rudolph, Leipzich, mit der Hand gebunden von A. Köllner, Leipzig.
1843: HUIJSER, DR. PH.J. - De ouderling en de prediking
9343: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Kompleet in 12 delen.
4374: HUISMAN, DR.C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
1525: HUISMAN, DS. L. - Geen ander Evangelie (dl.3)
8322: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Deel 1 en 2.
15679: HUISMAN, DS. L. - Met lege handen. 10 voorbereidingspreken op het Heilig Avondmaal.
15713: HUIZINGA, DRS. R.T. / WIJK, B.J. VAN / HAVERKAMP, DS. B. / SLAGBOOM, DS. D. / HAAR, DS. J. VAN DER / ABMA, DS. H.G. / DONKERSLOOT, P.M. / WURMBRAND, DS. RICHARD / MATEBOER, T. / HOVIUS, DS. J. / KERSTEN, DS. J.W. / - Banier Bibliotheek voor het gezin. 17 deeltjes: Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga / Zwervers uit Tweestromenland door B.J. van Wijk / Paulus de heidenapostel door Ds. B. Haverkamp / Christelijke ethiek voor deze tijd door Ds. D. Slagboom / De Kerk in Bijbels licht door Ds. J. van der Haar / Na vijftien verhoren door God verhoord (Het martelaarschap van John Philpot, 1555). Uit het Engels vertaald door ds. J. van der Haar / Nà dit leven door Ds. H.G. Abma / De goddeloze gerechtvaardigd. Leven en werk van Dr. H.F. Kohlbrugge door P.M. Donkersloot / De ondergrondse Kerk gemarteld om Christus' wil door Richard Wurmbrand / Tot de laatste druppel. De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster door T. Mateboer / De Catechisatie door Ds. J. Hovius / Petrus na pinksteren door Ds. J. van der Haar / De veertien apostelen door Ds. J.W. Kersten. Voltooid door Ds. J. T. Doornenbal. / Op reis naar het erfland door B.J. van Wijk / De Gereformeerde Eredienst door Ds. J. van der Haar / De Tent onder de wolk (Gods woning, de toegang tot Gods woning, brandofferaltaar, wasvat, tafel der toonbroden, gouden kandelaar, arks des verbonds, priesters, priesterkleding, enz.) door Ds. B. Haverkamp / Israël en de volkeren door P.M. Donkersloot
8950: HULSBERGEN, S.J.M. / HULSBERGEN, W. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
11309: HUNTINGTON, WILLIAM - De wettische heiligmaking ontmaskerd door het merg van het evangelie. Is de Wet een regel des levens in het stuk der dankbaarheid?
11299: HUNTINGTON, WILLIAM - Verzamelde leerredenen: De liefde van Christus / Want Sion is van God begeerd / De fontein des Levens
1295: HUNTINGTON, W, - Beschouwingen over de God van Israel in een reks van brieven aan zijn vriend J. Jenskin
11320: HUNTINGTON, WILLIAM - De Fontein des levens. Verzamelde leerredenen, deel 3.
11240: HUNTINGTON, WILLIAM - De vernieling des doods door de Fontein des levens of de dood tenietgedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engels vertaald door J. de Jager.
11321: HUNTINGTON, WILLIAM - Want Sion is van God begeert. Verzamelde leerredenen, deel 2.
11384: HUNTINGTON, W. - God, de Kassier der armen, of De Geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen der Goddelijke voorzienigheid, welke op onderscheidene tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H.J. Budding.
10378: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaanse geraamte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed en De vreugde des geloofs in de schaduw des doods.
11422: HUNTINGTON, W. - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade
9857: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
8152: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
9718: HUYGENS, CONSTANTIJN - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Stengholt.
5507: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Tweede stuk.
5179: HYMA, ALBERT - Christianity, capitalism and communism. A historical Analysis.
10438: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende Oefeningen en Predikatiën
15604: IMMENS, PETRUS (VERMEULEN, J.M. SAMENST.) - De godvruchtige avondmaalganger. Bijbels dagboek.
15678: IMMENS, PETRUS - De Godvruchtige Avondmaalganger (...) 6e druk.
7570: IRHOVEN, WILHELMUS VAN - Canones Synode Nationalis Dordracenæ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden (...) over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven (...) Tweede druk.
9012: IRONS, JOSEPH - Het buskruit verraad (5 november 1605) of Engelands gedenkwaardige dag (...) Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
7095: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Johannes Bogerman. Klassieken van het gereformeerd protestantisme.
6349: JAGER, J. DE - Godsdienstige gevoelens getoetst. De hoofdzaken uit, en toelichting bij het bekende boek van Jonathan Edwards: "Religious Affections".
8679: JAGERSMA, DR. H. - Numeri, deel 1. De Prediking van het Oude Testament (POT).
1392: JAHN, GUSTAV - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk verhaald. Vertaald voor het Nederlandsche volk.
8238: JANSE, DR.C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. Tweede druk.
9050: JANSE, L. - Het oude Kasteel. Voor onze jeugd No. 5.
9057: JANSE, L. - Een fijne vacantie. Voor onze jeugd No. 9.
10532: JANSEN, MARTIN - Almelo in de tweede wereldoorlog. Gemeentebestuur onder de bezetter.
5483: JANSSEN, WILLEM - Charles Utenhove. Sa vie et son oeuvre (1536-1600).
7449: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De Natuir en Kracht van 't Ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat, In eenige byzondere stukken geopent; Beneffens De Vermanings-picht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, In eenige byzonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het tweede deel over vers 13.
5130: JAPIKSE, DR.N. - Waardeering van Johan de Witt. Rede uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio door Dr.N. Japikse. Met afbeelding van het standbeeld.
9488: JENNER, K.D. / WIEGERS, G.A. (RED.) - Jeruzalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk.
5023: JERUSALEM, J.F.W. - Verzameling van leerredenen; uit het Hoogduitsch van den Abt J.F.W. Jerusalem. Vertaald, en in deezen Tweeden druk verbeterd, door Balthazar Carull. Eerste deel.
11363: JERUSALEM, J.F.W. - Verzameling van leerredenen, gehouden te Brunswyk Lunenburg Wolffenbuttel, door den Abt J.F.W. Jerusalem. Uit het Hoogduitsch vertaald door Balthazar Carull. Eerste en Tweede deel.
9087: JESPERS, FRANS - Repertorium van Orgels en Orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900
8964: JESPERS, FRANS - Brabants orgelbezit. Een inventarisatie van Brabantse orgels.
8962: JESPERS, FRANS / SLEUVEN, AD VAN - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon. Meester orgelmakers te
4562: JILLEBA, FRED - Het Van de Perrehuis te Middelburg. 3e verbeterde druk. (Oorspronkelijke titel: Mr. J.A. Van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank)
3729: JOMIER, JACQUES - How to Understand Islam
3447: JONG, DS. TJ. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
6166: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
4620: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
11485: JONG, DS. TJ. / HEGEMAN, DS. C. - En het Woord Gods wies… Uitgave ter herdenking van 25 jaar Evangelisatiearbeid in Spanje.
15581: JONGH, J.W. DE - Toelichting bij de twaalf historische wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties.
6342: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de "kleine kerkhistorie" rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10491: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10475: JONKER, L. / DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekkker door Ds. F. Mallan.
9468: JONKERS, DR. JAN B.G. - De gelovige gemeente. Een godsdienstsociologische beschrijving van het geloofsleven in een plaatselijke gerefomeerde kerk. Ooststad. Noorddorp. Grootstad.
15719: JOSEPHUS, FLAVIUS - De Joodse Oorlog & Uit mijn leven
11087: JUNGIUS, JOHANNES ERNESTUS (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - De Verborgentheit der laatste Tyden die aanstaande zyn, Geopent, in eene volgens den betoogtrant der Wiskundigen ingerigte Verklaaring van de twee Eerste Verssen van het XIVde hoofdstuk van den Propheet Zacharias, en eene daar bygevoegde Oplossing van de drie grootste Raadselen der H. Schrift (…) Tweede Druk.
11106: JURRIAANSE, M.W. E.A. - Prins Willem van Oranje, brieven
4490: KAEMPFER, ENGELBERT - De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en regeering van dat ryk, (...) hunnen Koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens eene beschryving van het Koningryk Siam (...) Door Engelbert Kaempfer (...) Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsche Handschrift, nooit te vooren gedrukt, in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer (...) Die daar by gevoegt heeft het Leven van den Schryver. Voorzien met kunstige Kopere Platen. Onder het opzicht van den Ridder Hans Sloane uytgegeven, en uyt het Engelsch in
9959: KALLE, J.H. - Naar Beth-El! Zestig jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Herkingen.
9532: KAMPEN, DRS. PIETER VAN - Tot het uiterste gaan. Mensen en motieven uit de zendingsgeschiedenis.
3892: KAPTEYN, DS.K.J. - Blijdschap en vrede. Wijsheid en kracht. Predikatiën gehouden bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk te Giessendam op 12 october 1919 en het aanvaarden daarvan in de Gereformeerde Kerk te Zwolle op 19 october 1919.
11245: KARELS-MEEUSE, M.H. - Van weefstoel naar preekstoel
1955: KARELS, K. - Internet een bezinning. Tweede druk.
10641: KARELS-MEEUSE, M.H. (BEW.) - Uit het leven van Sukey Harley
8884: KARENS, DS. J. - De Treurige Vertroost. Bundel meditaties.
10929: KARENS, DS. M. - Ga heen in deze uw kracht. Tien preken over Gideon.
11288: KARENS, DS. M. - De enige Medicijnmeester. 52 meditaties.
10712: KARNEBEEK, H.A. VAN - Levensschets van den vice-admiraal A.W. de Man. Met portret en Fac-similé.
10541: KEEMINK, J.W. - Uit Puttens historie
5035: KEENEY, W.E. - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
10557: KELLER, TINA - Het klooster van de Cellebroeders. De Engelse Kerk en het Simpelhuis te Middelburg.
15617: KEMP, JOHANNES VAN DER - Emanuels ondertrouw, of te Een ontdekkinge hoe het sich toedraeght, in en na de Ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst Huwelijk, tussen den alderheerlijksten, schoonsten en gezegendsten Koningh Emanuel, en de alderschuldighste mismaekste, verachtste en overspeelighste onder de Wijven. Vervat in VII Brieven. Door Een die sigh nutter acht noyt gebooren, dan aldus noyt Ondertrouwt te sijn.
5823: KEMP, JOH. VAN DER - Uw harten vertroost. Dagboek, samengesteld en geredigeerd door J.M. Vermeulen.
7420: KEMP, JOHANNES VAN DER - Drie brieven van Johannes van der Kemp. Nieuwe Uitgave.
7048: KEMPENEERS, J. E.A. (RED.) - Herdenk de trouw. 50 jaar christelijk onderwijs te Sint-Philipsland, 1949-1999.
8928: KEMPIS, THOMAS Á - De navolging van Christus. Naar het oorspronkelijk handschrift. Uit het latijn vertaald door R.P.J.M. Bouman, S.J.
9747: KENNEDY, JOHN - De Heiland. Bundel van 7 preken. Vertaling A.P. Meeuse.
7523: ACTA CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN - Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (...) 1955, 1956, 1959, 1962, 1965-
4664: KERKEN, DR. L. VANDER - Religieus gevoel en aesthetisch ervaren. ("Philosophische Bibliotheek")
338: KERKSTRA, A. E.A. - Uw naam geef eer (25 jaar Petrus Datheenschool Puttershoek)
8370: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties. 3e druk.
10183: KERSTEN, DS. J.W. - De schenking, beproeving en overwinning van het geloof. Tweede zestal predikaties. 2e druk.
8522: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties.
10512: KERSTEN, DS. G.H. - Ziet uw Koning zal komen. Dagboek.
11216: KERSTEN, DS. G.H. - De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties. Achtste druk.
728: KERSTEN, DS. G.H. EN ZWEDEN, DS. J. VAN - Kort Historisch Overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
3522: KERSTEN, DS.G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
10048: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
8317: KERSTEN, DS. J.W. - Een Wonderbaar Getuigenis. Meditaties over Psalm 119.
4360: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
15673: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 6e druk.
8255: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan Overwinnaars. Verhandeling der Geloofshelden uit Hebr. 11.
15642: KERSTEN, DS. G.H. - Christus' komst in de wereld. 3 Adventspreken, 2 Kerstpreken en 1 Preek nà Kerstfeest.
15611: KERSTEN, DS. J.W. - Verwacht, verschenen, verhoogd. Zesde zestal predikaties.
11467: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 2 delen in 1 band.
7435: KERSTEN, DS. G.H. - De tucht in de kerke Christi
1160: KERSTEN, DS. G.H. - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
9001: KERSTEN, DS. G.H. / LAMORÉ, P.J. - Program van de Beginselen Statuten Huishoudelijk Reglement der Staatkundig Gereform. Partij
11220: KERSTEN, DS. J.W. - Verwacht, verschenen, verhoogd. Zesde zestal predikaties.
11555: KERSTEN, DS. G.H. - Een volkomen offerande. Twee preken voor Goede Vrijdag en Pasen.
1305: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genisis 37 t/m 50.
10694: KEUNING, J. - Fer Vrijheid en Rech. Eene Heldin onder de Helden van Zuid-Afrika.
15810: KEUR, JACOB EN PIETER - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, (...) Vroeger uitgegeven door Jacob en Pieter Keur. Statenbijbel.
15766: KEUR, JACOB EN PIETER - Statenbijbel. BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, (...) Vroeger uitgegeven door Jacob en Pieter Keur.
11484: KEUR, JACOB EN PIETER - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, (...) Vroeger uitgegeven door Jacob en Pieter Keur. Statenbijbel.
5588: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhältnisses von Theologie, Philosophie und Staat (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band 25).
6148: KIEVIT, C. JOH. - Avonturen met oom Theo en Aboe Do
6931: KIJFTENBELT, DS.F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
6246: KINGMA, J, / KOOPS, W.R.H. / SMIT, F.R.H. (RED.) - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
3946: KIST, EWALDUS - Leerredenen over verschillende onderwerpen... Deel 1-5. Waarbij: Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen... Met eene voorrede deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene opnieuw vervaardigde, treffend gelijkende Afbeelding van den Overledene. Tweede druk.
3947: KIST, EWALDUS - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden, waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, ... kortelijk worden voorgedragen.
6500: KIST, EWALDUS - Beöefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beöeffening van het christendom in de weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. Eersten deels, eerste en tweede stuk.
5463: KITTEL, LIC. HELMUTH - Oliver Cromwell. Seine Religion und seine Sendung. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 9, hrsg. von Hans Lietzmann.
10388: KLAARBOUT, CHRISTIAAN / MAURICIUS, JOAN JAKOB - De Luister der Hervormde Kerke, uitblinkende in het Kort Begrip der H. Godtgeleertheit van den Heidelbergschen Catechismus, met deszelfs vragen en antwoorden, in digtmaat gestelt door Christiaan Klaarbout. Reinier en Josua Ottens - Amsterdam 1725. (48), 92 blz. SGT K81. WAARBIJ: De Kruishistorie van den Lydenden Heiland, Verdeeld in XXVI. Gedichten; Met een' Zegezang Tot zyne Verheerlyking; Door Mr. Joan Jakob Mauricius. Johannes Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete - Amsteldam 1714. (16), 64 blz. SGT 131.
6678: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
1510: KLEIJ, W.D. VAN DER / HUL, J. VAN - Willem Hendrik Zwart

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat Versprille

3/9