De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands. Tel.: +31 (0)038-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012            Email: info@dezilvereneeuw.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1817: N.N. - Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c
2985: N.N. - Korte geschiedenis der Leydsche Akademie. Van 1810-1824. Vervat in den Studenten Almanak van 1815-1824. Benevens het Mengelwerk der voornoemde jaren
2752: N.N. - 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen
1049: L.E. (ENGELBERTS, FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA, ('LITE')(1880-1929) - Mesdames
2797: A.C. - Vüe dessinée par le Graphomêtre universel
2321: N.N. - De oude kindervriend
1334: (BOUTERWECK, FRIEDRICH) - Graef Donamar in Brieven
974: (DIVERSE AUTEURS) - Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert
869: (DIVERSE AUTEURS) - Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand
683: N.N. - (Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit)
1600: (N.N.) - De twee zusters
899: (HAAS, C.) - Elisabeth Königin von Preussen
2023: (FALCK, ANTON REINHARD, DAVID JACOB VAN LENNEP, CORNELIS LOOTS E.A.) - De Arke Noach's, Nº 10
2352: (VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS) - J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank
1000: (JONGMANS, W.) - (Prins Friso)
2500: N.N. - Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames.
2393: N.N. - Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag
1954: (MURALT, BÉAT LOUIS DE) - Titel
1163: (HOUBRAKEN,J.) - (De portretten van Gerard Ter Borch, Gabriël Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter)
2184: (ROBIDÉ VAN DER AA, MR.C.P.E.) - Juventa, 1839
339a: (MARIVAUX, PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE) (1688-1763) - La méprise
2994: (GRAVE, JAN EVERHARD) - C.F.Gellerts Geestelijke gezangen en Liederen; In het Nederduitsch vertaald
1329: (LAFONTAINE, AUGUST) - (Theodoor of de vondeling)
1842: (MOOLENIJZER, HENDRIK) - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel
1100: N.N. - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen
1887: N.N. - 't Nieuw Groot Hoorns lied-boekje, Bestaande in veel stigtige en vermakelyke bruylofts liedekens
1479: (PUBLIUS VIRGILIUS MARO) - (Bucolica, Georgica et Aeneis, illustrata, ornata, et accuratissime impressa ....)
2334: (VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS) - Adriaan Braak, Kapitein ter Zee
561: N.N. - Carel Godfried Withuys
1656: N.N. - Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789
1979: (ARETINO, PIETRO) - Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen
811: (HULK JACOBSZ, ABRAHAM (1751-?) - Pache
1125: N.N. - Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris
3021: N.N. - Gluck
779: N.N. - (Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret)
944: N.N. - Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte
1234: (MANHEER, GERRIT) - Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje
2227: (TOLLENS, CZ, H.) - 's Konings verjaardag (24 Augustus 1831)
2919: (FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK) - M.Joh.Taussanus
2052: (WART, DERK ANTHONY VAN DE (1767-1824) - (Spotprent op Napoleon)
2064: N.N - Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen
2068: N.N. - Le retour inespéré
872: (DIVERSE AUTEURS) - Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand
2033: K.V.M. (J.B.VAN DEN BRINK) - Nieuw beknopt en volledig muziekaal woordenboek benevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst
2122: (JAMES, WILLIAM) - Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther
990: N.N. - Van Berkel. van Leijden
3024: N.N. - Michel Ney
128: (N.N.) - De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie
2499: N.N. - Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames
3041: N.N. - D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt
2916: (FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK) - Jacobus Faber Stapulensis
2917: (FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK) - Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis
2918: (FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK) - Gustavus Erici I
2397: N.N. - M.Stuart
813: (VINKELES,R) - Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781
2347: N.N. - Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)
2385: (SLUYTER,D.) - I.M.L.Roll
2585: (PESLOUANS, LUCAS DE ?) - Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses
2396: N.N. - M.Stuart
2465: N.N. - Den E.Manhaften zeeheldt Pieter Florisz; viceadmiraal van Holland en Westfriesland in 't Noorderquartier
938: (BENDORP, CAREL FREDERIK) - De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage
1679: N.N. - Ferino. Divisions-General
1925: N.N. - Henrik Hooft Danielsz
1837: N.N. - Zoetje Gerbrants
1838: N.N. - Franklin
1841: N.N. - Paul Delaroche
1851: N.N. - Raphael Donner
1852: N.N. - J.D.Pasteur
1854: N.N. - 3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber)
329b: N.N. - C.F.Gellert's Bijdragen tot de brieven
1171: (N.N.) - Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode
2070: N.N. - Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien
1944: (CONSTANT REBECQUE, FRANÇOIS MARC SAMUEL BARON DE) - Le Mari sentimental, ou Le mariage comme il y en a quelques-uns, Lettres d'un Homme de Pays de Vaud, écrites en 178..
1359: N.N. - Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland
021: N.N. - Geestig en geestelijke?
1937: N.N. - Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen
1816: (MANHEER, GERRIT, EN ANDEREN) - Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje
1275: N.N. - Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd
2870: N.N. - Van Boetzelaer
039: (HOEN, PIETER 'T) - De Post van den Neder-Rhijn II-VII
746: (DIVERSE AUTEURS) - Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten
1645: (MULDER, JOSEPH)(1658-1718) - De Uytrechtze poort
2168: N.N. - Celide, Marquisinne de Bliville
2022: (FALCK, ANTON REINHARD, DAVID JACOB VAN LENNEP, CORNELIS LOOTS E.A.) - De Arke Noach's, Nº 9
1678: J.C. - L. W. van Merken
036: (BOSCH, BERNARDUS EN HAMELSVELD, IJSBRAND VAN) - De Godsdienstvriend
3042: (LUYKEN, JAN OF H.PADTBRUGGE) - Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc
314: (MARIVAUX, PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE (1688-1763) - Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe
2920: (FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK) - Leo Judae, Theologus Tigurinus
2394: N.N. - Gerard van Schuylenborgh
339b: D'AIGUEBERT, JEAN DU MAS (1692-1755) - L'Avare amoureux
3069: ALLEBÉ, G.A.N. - Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
2849: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Nederlandsche Gezangen
1379: ANDRIESSEN,P.J. - De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
2177: ANDRIESSEN,P.J. - De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
2254: ANDRIESSEN,P.J. - Een zoon van Friesland, Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog
2255: ANDRIESSEN,P.J. - Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
2260: ANDRIESSEN,P.J. - De suppoost aan de bank van leening, of De Laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657-1679
2324: ANDRIESSEN,P.J. - De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795
2322: ANDRIESSEN,P.J. - Een zoon van Friesland of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, 1702-1713
2258: ANDRIESSEN,P.J. - De Muiderkring, of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637
2256: ANDRIESSEN,P.J. - Vorst en dichter, of Hoe Pruisen onder Frederik den Tweede groot werd
2257: ANDRIESSEN,P.J. - Het hof van Koning Lodewijk, of Nederland als Koninkrijk Holland 1806-1810
3105: AREND, J.P., VOORTGEZET DOOR O.VAN REES EN W.G.BRILL - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden
479: ARNTZENIUS, R(OBERT) H(ENDRIK) (1765-1845) - Nagelaten Gedichten
427: ARNTZENIUS, R.H. - Alexander, Keizer aller Russen
2266: ARRENBERG, R. - Uit het Leven van Groote Mannen
402: D'ARTOIS, ARMAND (1788-1867) EN LEON (EMMANUEL THÉAULON) (1787-1841) - Karolina of het Geldersch landmeisje
1933: AUTEUR - Bedorven kinderen
2113: AUTEUR - De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
3020: DIVERSE AUTEURS - Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1865
2013: DIVERSE AUTEURS - Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
2398: BAKKER, BARENT DE - Johan Temmink
1522: BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE (1732-1799) - Oeuvres complètes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxième / Théatre II
1590: BEETHOVEN, LOUIS VAN - Grand Septuor Op. 20
2143: BELLAMIJ,J. - Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
1251: BEMME AZ, J - Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
2759: BEMMELEN, J.VAN, MAÎTRE DE PENSION À LEIDE - Leçons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en François
1157: BENARD - Eglon Vanderneer
1153: BENDORP, J.C. - Aart van Nes
2173a: BERG, A.VAN DEN - Levensberichten van J.F.Martinet
1378: BERGH, S.J. VAN DEN - Merkwaardige mannen
1934: BERGH,S.J.VAN DEN, CHRISTINA VAN GOGH, TANTE JANS (JOAHANNA SARA KONING), ARNOLD ISING E.A. - Blikken in de kinderwereld
362a: BIDERA, GIOVANNI EMANUELE (1784-1858) - Marino Faliero
525a: BILDERDIJK, WILLEM (1756-1831) - Mengelpoezij
525b: BILDERDIJK, WILLEM (1756-1831) - Mengelpoezij, Bevattende vertellingen en romances
1899: BLAIR, H. - Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
1885: BLAIR, HUGO - Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst
1884: BLAIR, HUGO - Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren
2756: BLANC, CHARLES - J.Holbein, le Jeune
2757: BLANC, CHARLES EN PAUL MANTZ - École Espagnole
2300: BLES, DAVID - (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henriëtte Blaek op een ruit)
1642: BLOKPOEL, J.W. E.A. - Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
3022: P.BLOMMERS - F.Liszt
998: BOCK,C(HRISTOPH) W(ILHELM) - Johann Georg Meusel
3010: BOGAERS, MR.A - De togt van Heemskerk naar Gibraltar
3029: VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS - De vroedschap te Utrecht beëdigt het nieuwe Regeerings Reglement
1245: VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS - Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
1272: BOLT, JOHANN FR(IEDRICH) - Christian Theophilus Selle
1756: BORGER,E.A. - Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt
107: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
307: BRANTS, A - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
842: BRINK, MR. JAN TEN (1777-1839), HOOGLERAAR TE GRONINGEN - Gedichten
1232: BROEK, L. VAN DEN - Ernst en Luim
1231: BROEK, L. VAN DEN - Souvenir
3313b: CAMBIER, JACOB, BOEKHOUDER (VAN DE CAMER VAN DE DIACONYE) - Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
579: CAMPE, J(OACHIM) H(EINRICH) - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Gevolgd naar de Spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek
403: CAROLET, DENIS (1697-1737) - De medeminnaar van zichzelven
2595: CAYLUS, M.LE COMTE DE - Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
339f: (LA FONTAINE, JEAN DE (1621-1695) OF CHAMPMESIÉ, CHARLES CHEVILLET DE (1642-1701)) - Le Florentin
2392: CHEREAU,F. - Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye
890: CHODOWIECKI, DANIEL NIKOLAUS (1726-1801) - I:A:Hermes
1511: CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 V. CHR) - Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius
921: CLAESSENS, L.A. - H.G.de Mirabeau
1090: CLAESSENS, L.A. - Luckner
2094: CLAESSENS, LAMBERTUS ANTONIE (1763-1834) - W.Writs, Ontwerper en een van de Eerste Stichters der Maatschappije Felix Meritis, te Amsterdam
2090: CLAESSENS, LAMBERTUS ANTONIE (1763-1834) - H.Hooft Danielsz
2344: CLAESSENS, L.A. - H.C.Cras
1670: CLAESSENS, L. A. - Jean Paul Marat
795: CLEVE, JOHANNA CONSTANTIA (1800-1822) - Lentebloemen
3119: COMMISSIE VAN DE VERGADERING VAN VOLKSREPRESENTANTEN VAN OVERYSSEL, BESTAANDE UIT DE BURGERS G.J.DUMBAR, G.L.G.VAN FRIDAGH, B.TEN POL, J.C.DRUMAN, J.VAN RIEMSDYK EN A.POLIER - Rapport en Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel. En Voorstel over de Tractementen en Daggelden. Uitgebragt in de Vergadering der Volksrepresentanten op den 23. Maart, en gedrukt ingevolge Resolutie van denzelven van den 25. Maart 1796
567: CORDIER, G. LE - Thérèse
2129: CORNEILLE, P - Oedipe
2128: CORNEILLE, P - D.Sanche d'Arragon
2126: CORNEILLE, P - Rodogune Princesse des Parthes
2127: CORNEILLE, P - Pertharite, Roy des Lombards
348: CORNEILLE, MR.(THOMAS) - Les engagemens du Hazard
1190: CORNEILLE, P EN T - Le geolier de soy-mesme (en 14 andere treur- en blijspelen)
2993: CRAMER, J.A. - C.F.Gellert's Leven, Nevens de afbeeldingen en beschryving der gedenktekens, ter zyner eere opgeregt, enz, Uit het Hoogduitsch overgezet
628: CRAMER, ANTON (1785-1833) - De bogchels mijner luimen of overleveringen uit het geheimzinnig kabinet.
877: DAUB, J.H. - De Bergen. Christelijke natuurbeschouwingen tot verheffing des harten
3025: DEGOBERT,P - Le Général Sebastiani
3026: DEGOBERT,P - Le Maréchal Bugeaud
3027: DEGOBERT,P - Paskewitsch Erivanski
1500: DESHOULIERES, MADAME ET MADEMOISELLE (ANTOINETTE DE LIGIER DE LA GARDE EN ANTOINETTE-THÉRÈSE DESHOULIÈRES) - Oeuvres, Nouvelle édition, Augmentée de leur Éloge Historique, & de plusieurs Pieces qui n'avoient pas encore été imprimées
2988: DIDYMUS, A.CLAVAREAUX, J.A.ALBERDINCK THIJM E.A. - Erato, Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1852
2492: (PIETER?) VAN DIJCK - Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI
1475: C.A.S.PHILOS.DOCTOR - Vriendelijk Geselschap, Waer in van de Tweede oorsaeken En haer Werksaemheyd, Onder GOD als de eerste en Hoogste Oorsaek, tot Onderrigtinge, Waerschouwinge, en Verdedinge van het suyvere GELOOF in dese dagen, gehandelt werd
605: DONGELMANS, B.P.M. - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841. Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw
757: (PLAKKAAT) LAND-DROST-AMBT VAN DRENTHE - De Land-Drost van het Departement Drenthe geeft door dezen de vereischte kennis / dat de gewone Weekmarkt te Meppel / (....) tot gerief van handel en negotie / in plaats van Donderdag / zoo als thans / toekomstig des Maandags zal worden gehouden; – zullende ten gevolge daar van ook het Veerschip van Assen op Meppel / (voortaan (....) en aanvang nemende met Januarij 1809
1619: DRUNEN, DIRK VAN - Leven en werken van Gerrit Brender à Brandis (1751-1802)
1939: DUGAZON (JEAN-HENRI GOURGAUD), DELMAS (JEAN-FRANÇOIS DELMAS) E.A. - Chansons Patriotique(s)
2155: EFFEN, J.VAN - Ernst en boert uit den Hollandschen Spectator
3068: EILERS KOCH, J.R. - Zedeleer in spreuken, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
3066: EILERS KOCH, J.R. EN J.R.EILERS - Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken, Uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
867: ELINK STERK, (ISAAC CORNELIS) - H.Tollens Cz
1064: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA ('LITE') ENGELBERTS) (1880-1929) - Levensbeelden
1060: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA ('LITE') ENGELBERTS) (1880-1929), SCHRIJFSTER VAN SILHOUETTEN - Onder de Republiek
1063: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA ('LITE') ENGELBERTS)(1880-1929), SCHRIJFSTER VAN SILHOUETTEN EN ONDER DE REPUBLIEK - Twee levens
1057: L.E. (FRAUCK JULIANA GEERTRUYD WILHELMINA CONSTANTIA ('LITE') ENGELBERTS) (1880-1929) - Levensbeelden
737: ENGELBRECHT, MARTIN (1684-1756) - Ein Husaren Officier
2842: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der Zotheid, Ironisch-comisch hekelschrift
1326: EWALD, J(OHANN) L(UDWIG) - De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken
2659: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië
1456: FEITH, RHIJNVIS (1753-1824), ODEN EN GEDICHTEN, VIJFDE EN LAATSTE DEEL - Titel
1558: FEITH, RHIJNVIS (1753-1824) - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, Tweede stuk
2557: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom
1559: FEITH, RHIJNVIS (1753-1824) - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, (Eerste stuk) en Tweede stuk
2360: FLYGARE CARLÉN, EMILIE - Een handelshuis in de Scheeren
12: FOKKE, SIMONSZ, A - De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
11: FOKKE, SIMONSZ, A - De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
2354: FOKKE, SIMONSZ, A - Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken
1535: FOKKE, SIMONSZ, A - De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
1576: F.FOLTZ - Arnhem Het paleis van justitie
2848: FOUCHÉ, JOSEPH, DUC D'OTRANTE, MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE - Mémoires
3136: FRANKEN, M.A.M. EN R.M.KEMPERINK - Herstel, hervorming of behoud?. Tien Overijsselse steden in de Patriottentijd, 1780-1787
979: FRITSCH, C.F. - Abraham de Haen, Geb. 1707. Gest.1748
362b: GALZERANI, GIOVANNI (1790-NA 1853) - Virginia
2087: GAUCHER,C.S. - Pieter 't Hoen, Utrechtenaar
266: GEIGER, ANDR(EAS) (1765-1856) - Hr. Rott als Grosskanon
502: GELLERT, C(HRISTIAN F(ÜRCHTEGOTT) - Fabelen en vertelsels
329a: GELLERT,C.F. - Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, Na het Hoogduitsch gevolgd
2689: GILPIN, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald
1568: GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617) - (Veronica helpt Christus, die bezwijkt onder het kruis)
1569: GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617) - (De opstanding van Christus)
1567: GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617) - (Het laatste avondmaal van Christus en de apostelen)
3065: GÖRLITZ, P.K. - Geschiedkundig overzigt van het Lager onderwijs in Nederland, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1754: GREEN, V(ALENTINE) - Frederique Sophie Guilhelmine de Prusse, Princesse d'Orange
1111: GRESSET, M., DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE - Oeuvres, Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée, avec figures
2575: GRIMAREST, JEAN LÉONOR LE GALLOIS DE - Traité du recitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la Déclamation, et dans le chant. Avec un Traité des Accens, de la Quantité, & de la Ponctuation, Nouvelle Edition, Corrigée & augmentée de plusieurs rearques necessaires
2061: N.N., GROOTVADER ST.JULIEN, ONDER ZIJNE KLEINKINDEREN EN HUNNE SPEELMAKKERS - Titel
1882: FRIEDRICH DER GROSSE - Briefe Friedrichs des Grossen, In deutscher Übersetzung
2124: GUARINI, SIGNOR CAVALIERE BATTISTA (1583-1612) - Il pastor fido, Colle rime, ed altre Opere del medesimo autore, arrichito di molte figure in ogni scena
2996: GUICCIARDINI, LODOVICO - Urbis Campensis ad isolam Fluuium icon.
1191: GUNST, P. À - Philippe II
2584: GÜTLE, JOHANN KONRAD, LEHRER DER MATHEMATIK UND PHYSIK - Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen faßlichen Unterricht besonders abgedrukt
900: HAAS, C - Friedrich Wilhelm IV König von Preussen
3054: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN - Historisch handboekje van den Bijbel
361: HAMME, A(NDREAS) P(ETRUS) VOITUS VAN (1796-1868) - Zemire en Azor of De schoone en het monster
1836: HAMME, A(NDREAS) P(ETRUS) VOITUS VAN (1796-1868) - Zoraïde en Zuliska of Kwaad met goed vergolden
3064: HARDERWIJK REINIERSZ, JAN VAN - Leerrijke keur van Benjamin Franklin's Zedekundige schriften, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1654: HASEBROEK, J.P. - Studiën en Schetsen
339d: HAUTE-ROCHE, NOËL LEBRETON, SIEUR DE (1617-1707) - Le Soupé mal apresté
3096: D'E.HEEREN BURGERMEESTEREN, SCHEPENEN EN REGIERDERS DER STADT AMSTELREDAM; EN D'E.HEEREN BURGERMEESTEREN, SCHEPENEN EN RAEDT DER STADT HASSELT - Extract Uyt het vierde Groot Memoriael der Stadt Amstelredamme, Fol. 155. Verso. Ordonnantie, waer naer de Veerluyden, varende van die Stadt van Amstelredam op Hasselt; ende vande Stadt van Hasselt op Amstelredam, hen sullen hebben te reguleren
1518: HEIJE, J.P. - Al de kinderliederen, Met vertalingen van A.Clavareau, Prof. Karl Arenz en F.J.Millard
3067: HEIJE, J.P. - Kindergedichten, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1881: HEIN, MAX - Friedrich der Grosse, Ein Bild seines Lebens und Schaffens
770: HELMERS, JAN FREDERIK (1767-1813) - Nagelaten gedichten
771: HELMERS, JAN FREDRIK (1767-1813), KINKER, JOHANNES (1764-1845) EN ANDEREN - Dichterlyke Gedachten-beelden
1526: HELMERS, JAN FREDERIK - Gedichten, derde druk
768: HELMERS, JAN FREDRIK (1767-1813) - Gedichten
769: HELMERS, JAN FREDRIK (1767-1813) - Gedichten
762: HELMERS, JAN FREDRIK (1767-1813) - De Hollandsche Natie, in zes zangen
759: HELMERS, J(AN) F(REDRIK) (1767-1813) - De Hollandsche Natie, in zes zangen
1221: HENS, J.F. - (ongeadresseerd)
3115: DE HEER VAN COEVERDEN TOT RANDE SENIOR EN VERDERE HEREN - Generael Reglement op de Qualificatien van de Canoniken en Praebendarien met den aenkleve van dien
2680: HERMAN, H. - Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810 tot 1814
3007: HERON, PIETER JOHANNES (1778-1803), PETRONELLA MOENS (1762-1843), G.H.VAN YSSELSTEIN E.A. - Almanach voor het Verstand en Hart, voor het Jaar 1804
635: HESZ, JOHANN JAKOB - De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus
566: HOFFMANN, FRANZ - Geyer-Wälty
236: HOLBERG, WYLEN DEN BARON LODEWYK (1684-1754), IN LEVEN, PROFESSOR DER HISTORIEN: OUDERLING EN RENTMEESTER VAN DE ACADEMIE: ASSESSOR VAN 'T CONSISTORIE: LID VAN DE KONINKLYKE SOCIETEIT DER WETENSCHAPPEN TE KOPPENHAGEN - Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen
1079: HOND(IUS), H(ENRICUS) - Ioannes Sleydanus
262: HOOGHUYSEN, DAVID - De belachelyke wynproef
3034: J.HOUBRAKE(N) - Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715
666: HOUBRAKEN, J. - Mr. Pieter Steyn, Raadpensionaris van Holland enz.
656: HOUBRAKEN, J. - Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz
725: HOUBRAKEN, J. - Philip Zweerts
657: HOUBRAKEN, J. - Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland
728: HOUBRAKEN, J. - Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam
18: HOUBRAKEN, J - Petrus Scriverius. Geboren te Haarlem den 12 January 1576. Overleden te Oudewater den 30 April 1660
1002: HOUBRAKEN, JAC. - Willem de Vierde Prins van Oranje en Nassau Erfstadhouder der Vereen. Nederl.
881: HOUBRAKEN, J. - Simon Eikelenberg
804: HOUBRAKEN,J. - Mr.Thomas Hoog, Commissaris van Haar Ho: Mo: tot het werk der Nieuwe Rijmpsalmen
669: HOUBRAKEN, J. - Everard van Weede, Heer van Dykveld, Extraordinaris Ambassadeur in Groot Britanje enz.
1168: HOUBRAKEN, J. - Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal
662: HOUBRAKEN, J. - Jan Corneliszoon Meppel, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland
2454: HOUBRAKEN, J - Mr.Romein de Hooghe
2727: HOUBRAKEN, JACOBUS - Frans van Mieris
2390: HOUBRAKEN,J. - Joh.Mart.Hoffmann, Rustend Leeraar van Maassluis
2319: HOUBRAKEN, J. - Johannes de Gorter, A.L.M. universae Medicinae, in Academia Ducatis Gelriae et Comitatus Zutphaniae, quae est Harderovici, professor ordinarius et archiater
1271: HOUBRAKEN, J. - Ioannes Ortwinus Westenbergius, Juris Civilis Romani et Hodierni Antecessor, Lugd. Bat.
648: HOUBRAKEN, J. - Mr. Daniel de Dieu, Burgermeester en Raad der Stad Amsterdam, eertyds Ambassadeur van den Staat aan het Russische Hof
2320: HOUBRAKEN, J. - Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52
659: HOUBRAKEN, J. - Jacob Hop, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Neederlanden enz
736: HOUBRAKEN, J - Willem, Graaf van Nassau, Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden
643: HOUBRAKEN, J. - Mr. Willem Buys, Pensionaris van Amsterdam, Plenipotentiaris op de Utrechtsche Vredehandeling enz
667: HOUBRAKEN, J. - Mr. Jacob Verheye, Raad-pensionaris van Zeeland. voormaals ordinaris gedeputeerde dier Provincie ter Vergadering van haar Hoog Mogenden, enz.
655: HOUBRAKEN, J. - Mr. Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz
654: HOUBRAKEN, J. - Mr. Pieter de Groot, Pensionaris der Stad Rotterdam, Ambassadeur in Frankryk
1170: HOUBRAKEN, J. - Mr. Simon van Slingeland, Raadpensionaris van Holland
642: HOUBRAKEN, J. - Adriaan van Borssele, Heer van Geldermalsem, Gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het Verdrag van Barriere enz
2091: HUIJSER, C.J. DE - (Jan Punt)
3125: HUN HOOG MOGENDE, VERTEGENWOORDIGENDE HET BATAAFSCH GEMEENEBEST - Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het binnenlandsch Last-, Water-, Plaizier- en Passage-geld. Gearresteerd den 6 December 1805
2332: HUYSER, C(AREL) J(ACOB) DE - Christiaan Wolf. Prof(essor) in de Philos(ophie), Wiskunde &c: te Hal(le), Geboren 24 January 1679. Gestorven 9 April 1754
793: IMME, WILLEM (1762-1823) - Zondagsblad, voor Roomsch-Catholijken. Door een' Roomsch priester
2989: JOCHEMS, J.A. - Gewapende Burgermacht te Amsterdam. (Schutterij), 1796-1889
2339: JOH.JELGERHUIS,RIENKZ,JOH. - Afbeelding van de Parade op de Neude, binnen Utrecht, zoo als dezelve zich vertoonde op den tweeden september 1787, hebbende de Amsterdamsche burgers de hoofdwagt en de Uhlaanen voor de eerste maal mede paraderende
2158: JONG, CORSTIAAN DE - Zangerslust
943: JONG, CORSTIAAN DE (1832-CA 1869) - Vademecum voor den student
2776: JONKER, CORNELIS DE - Rombout Hogerbeets als Miltiades
2675: JORISSEN, THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, Met inleiding en aantekeningen
2563: KAISER, J.W. - J.W.Pieneman
2833: KALFF,G. - Jacob Cats
1641: KASTELEIJN, P(ETRUS) J(OHANNES) (1746-1794) - Nieuwste poëzij
2997: KEIZER, J - Titel
2181: KELLEN, (DAVID) VAN DER - Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813)
2933: KEMP, JOHANNES VAN DER - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, Waer in de hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaamste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen
701: KESTEN, HERMANN - Casanova
1844: KNEISEL, A. - Fräulein A.v.Fässmann, Mittglied der Königl. Oper zu Berlin
3030: KOCKERS, GEORGE - Den Heere en Mr. Pieter de la Ruë eerst Schepen en Raad zijner geboortestad Middelburg, Daarna gecommitteerde Raad der Provinciaale Rekenkamer van Zeeland, digter en schrijver van Het geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland
1968: KOETSVELD, C.E. VAN - Het jaar 1900
3058: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten
3059: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch woordenboek, Met kaarten, plaaten en pourtraitten, Deel XXI-XXIV
2063: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDRICH FERDINAND (1761-1819) - Oden an Napoleon, Kaiser der Franzosen
2743: KOTZEBUE, AUGUST VON, FORTGESETZT VON MEHRERN - Almanach Dramatischer Spiele, zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande
1657: LAMI, H(EINRICH) EN LINSEN, L - Der Morgen, Der Mittag, Der Abend, Die Nacht
2939: LANGE, J(OHANNES) P(HILLIPUS) - Philippus Velijn
1814: LANGE, J.P. - (Paul Joseph Gabriël)
2152: LANGENDIJK, PIETER - Blijspelen
219: LANGENDYK, P. - Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld
824: LAVATER, JOHANN CASPAR - Het uitgelezenste van J.C.Lavaters werken
1202: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin
2893: LENCLOS, NINON DE - Lettres au Marquis de Sévingné, avec sa vie
2062: LENNEP, MR.J.VAN - Holland, Almanak voor 1861
1779: LENNEP, DAVID JACOB VAN, ACADEMIAE BATAVIAE CIVIS - Rusticatio Manpadica, accedunt Carmina varii argumenti
1228: LENNEP, MR.J.VAN - Holland, Almanak voor 1855
1780: LESCAILJE, KATARYNE (1649-1711) - Herodes en Mariamne
539: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie
224: LIMBURG BROUWER, P.VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek
3126: LODEWIJK NAPOLEON, DOOR DE GRATIE GODS EN DE CONSTITUTIE DES KONINGRIJKS, KONING VAN HOLLAND, CONNÉTABLE VAN FRANKRIJK - Koninklijk Besluit, houdende eenige bepalingen omtrent de uitvoering der wet van den 16den van Grasmaand 1809 Nº 7, betrekkelijk het bevorderen van de ontginning van woeste gronden. Gegeven den 10den van bloeimaand 1810
2114: LODEWIJK NAPOLEON, DOOR DE GRATIE GODS EN DE CONSTITUTIE DES KONINGRIJKS, KONING VAN HOLLAND, CONNÉTABLE VAN FRANKRIJK - De rigtige verantwoording der van 's Rijks wege te betalen pensioenen hoe langs hoe meer willende verzekeren, hebben Wij, op voordragt van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, besloten en besluiten, als volgt
2687: LE BUREAU DES LONGITUDES - Annuaire pour l'an 1829, présenté au roi
3137: LOOSJES, AZ, PETRUS - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Ten onmidellyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche Historie. Beginnende met den jaare 1752 en eindigende met den jaare 1774
2142: LOOSJES, PZ,A. - Maurits Lijnslager
365: LOOSJES PZ, A.(1761-1818) - Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst
1877: LOUVET, J.-B. - Les Amours du chevalier de Faublas, Troisième édition, revue par l'auteur, Tome Ier / Tome II
1065: LUBELEY, IGNATIA (JOHANNA IGNATIA DANIËLA ANNA JACOBA ('JO') ENGELBERTS) (1880-1953) - Novellen
853: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Gedachten en beelden
797: LUEDERITZ, GUSTAV - Albertus Thorwaldsen
1041: LUYKEN, JAN (1649-1712) - Christi geboorte / De wysen koomen uyt het Oosten
1274: MALO, CHARLES, MEMBRE DE LA SOCIETÉ POUR L'INSTRUCTION ELÉMENTAIRE - Les Leçons d'une Mère
2071: MALO, CHARLES - Almanach dédié aux demoiselles
2060: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - Portret van de graveur D.Vrijdag
2056: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - Portret van de graveur A.Zeelander
2173b: MARTINET,J.F. - De vaderlievende matroos, in een brief aan Mejuffrouw.... te Amsterdam
2173c: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS, MEESTER DER VRIJE KONSTEN, DOCTOR IN DE WIJSGEERTE, LID VAN DE HOLLANDSCHE ZEEUWSCHE EN GELDERSCHE MAATSCHAPPIJEN DER WEETENSCHAPPEN TE HAARLEM, VLISSINGEN EN ARNHEM; EN PREDIKANT TE ZUTPHEN - Huisboek voor Vaderlandsche huisgezinnen
1158: MAURIN, (ANTOINE) - Gérard Terburg
893: MEER JUN., N.V.D. - Gezicht van het Bergsche veld, in het Land van Heusden, aan de Doversche sluis, in de overstrooming, den 15den nov, 1775
1317: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN (1738-1803) - David in twaalf boeken, tweede druk
498: MES, G(OMARIUS) E(MMANUËL) - Rozeknoppen
3023: G.METZEROTH - Ney
1846: MIELING , C.W. - J.J.Rochussen, Gouverneur-Général des Indes Orientales
1222: LE PREMIER CONSEIL DE GUERRE PERMANENT DE LA VINGTIÈME DIVISION MILITAIRE DE L'INTÉRIEUR - Jugemens
595: MILLOT, L' ABBÉ, DES ACADÉMIES DE LYON & DE NANCI - Memoires politiques et militaires, Pour servir à 'l histoire de Louis XIV & de Louis XV, Composé sur les pièces originales, récueillies par Adrien-Maurice duc de Noailles, maréchal de France & ministre d'état
3006: MOENS, PETRONELLA, ELISABETH MARIA POST, RHIJNVIS FEITH, E.A. - Almanach voor het Verstand en Hart, voor het Jaar 1797
1984: MOENS, MEJ.P., CAREL WEBBERS, MR P.R. FEITH, MR.A.C.W.STARING VAN DEN WILDENBORCH EN ANDEREN - Nederlandsche Muzen-Almanak, 1826, achtste jaar
3118: HUN HOOG MOGENDE - Reglement volgens het welk eene algemeene Nationaale Vergadering door het Volk van Nederland zal by een geroepen en Werkzaam zyn, (ornament)
942: MOHR, J.C. EN ANDEREN - Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte (....) overleden den 19den van wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren
347: MOLIERE - OEuvres, Nouvelle Édition, Avec figures
1388: MOTTE FOUQUÉ, FRIEDRICH BARON DE LA - Frauentaschenbuch für das Jahr 1820
1832: LA MOTTE, C. - Dirk Onderwater
2495: MOZIJN, MICHIEL - (Jan van Galen)
1655: MULDER, WED. H - Lijst der Navolgende Artikelen
1990: NEPVEU, MR.J.I.D. EN S.J.VAN DEN BERGH - Aurora, jaarboekje voor 1853
3113: NIEUWENHUIJZEN, M., HAZEU CZ, J., HEIJST WED.VINKENRA, M. V., E.V.A. - Volks-liedjens, Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, Eerste stukjen, Tweede stukjen, Derde stukjen, Vierde stukjen, Vijfde stukje
2291: NIEUWHOFF, W - Het bezwijken van den steenen beer, in den Waterlandschen dijk, bij Durgerdam op den namiddag van 4 februarij 1825
2676: NIEUWLAND, PIETER - Nagelaten gedichten, derde vermeerderde uitgave
2576: NIEUWLAND, PIETER - Gedichten en Redevoeringen
3095: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Dingsdag, den 4 Juny 1799, Nº 67
3094: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Donderdag, den 30 Mey 1799, Nº 65
3100: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 13 July 1799, Nº 84
3099: NIEUWSPAPIEREN - Dordrechtsche Courant, Saturdag, den 6 July 1799, Nº 81
1488: NIEUWSPAPIEREN - Utrechtsche Courant, Maandag den 30 Maart 1789
1018: NIEUWSPAPIEREN - Utrechtsche Courant, Vrydag den 25 May 1787
2306: NIEUWSPAPIEREN - 's Gravenhaagse Vrydagse Courant, van den 28sten December 1787
1967: NIEUWSPAPIEREN - Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant, Den 11. Juny 1796
2301: NIEUWSPAPIEREN - 's Gravenhaagse Maandagse Courant, van den 8sten October 1787
2123: NOGARET, FRANÇOIS-FELIX (1740-1831) - Le petit neveu de Grécourt
1751: OCKERSE, W.A. EN A.KLEIJN GEB OCKERSE - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamij
999: OTTENS, F. - Willem Carel Henrik Friso Prinsse van Oranjen en Nassau. &. &. &. , Stadthouder en Kapitain Generaal van de provintien van Gelderlant, Vrieslant, Stadt en Lande, ende het Lantschap Drenthe. etc. etc. etc.
3123: HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN OVERIJSSEL - Reglement op de manier van procederen in geval van revisie van vonnissen van de Magistraten der Steden Deventer, Campen en Zwolle
3122: HET INTERMEDIAIR ADMINISTRATIF BESTUUR VAN HET VOORMALIG GEWEST OVERIJSSEL - Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie over het houden der Grond- en Kiezers-vergaderingen tot het verkiezen der Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks
3116: DE PROVISIONELE REPRESENTANTEN VAN HET VOLK VAN OVERYSSEL - Proclamatie aan het Volk van Overyssel, over het stuk van de Nationale Conventie. Gearresteerd den 21 September 1795
3124: HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN OVERYSSEL - Reglement en order op het yken en keuren van ellen, maaten en gewigten in de kleine Steden (Hasselt en Steenwyk daaronder begrepen) en ten platten Lande van het voormalig Overyssel (blyvende dit poinct in de drie Steden, Deventer, Campen en Zwolle op den ouden voet.)
3121: DE ORDINARIS GEDEPUTEERDEN DER PROVISIONELE REPRESENTANTEN DES VOLKS VAN OVERYSSEL - Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie ter Verkiezing van Representanten voor de Nationale Vergadering. Gearresteert den 14 Juny 1797
3117: DE ORDINARIS GEDEPUTEERDEN DER PROVISIONELE REPRESENTANTEN DES VOLKS VAN OVERYSSEL - Vryheid, Gelykheid, Broederschap, Publicatie ter verkiezing van Representanten voor de Nationale Vergadering. Gearresteert den 14 January 1796
3120: DE PROVISIONELE REPRESENTANTEN DES VOLKS VAN OVERYSSEL - Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel
589: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes
339e: PALISSOT DE MONTENOY, CHARLES (1730-1814) - Les Philosophes
951: PASSE, WILLEM VAN DE - Robertvs Dvdlivs Comes Leycestriae Baro Denbig Gvbern. Belg. Vnit
858: PAYNE, A(LBERT) H(ENRY) - Salvator Rosa
1617: PETRARCA, FRANCESCO - Rime
2921: (FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK), PETRUS VIRETUS, PORTRET TE HALVEN LIJVE VAN VOREN EN LINKS, KOPERGRAVURE, (GRONINGAE ET BREMAE), (H.SPANDAW ET H.W.RUMP), (1744-1752) - Petrus Viretus
2383: PHILIPS, J.C. - Johannes D'Outrein
2329: PHILIPS JACOBSZ, C. - 't Genootschap, Pro Patria; zo als het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam, bij het ontfangen der geschenken op den 11 Februarij, 1786
2330: PHILIPS JACOBSZ, C. - 't Genootschap, Pro Patria; zo als het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam, bij het ontfangen der geschenken op den 11 Februarij, 1786
2841: PHILIPS, J.C. - Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
2540: PHILIPS,J.C. - Johannes D'Outrein, A.L.M. Phil.Doct.
2840: PHILIPS, J.C. - Gerardus de Lairesse Pictor Leodiensis
1043: PICART, BERNARD (1673-1733) - (De hemelvaart van Christus)
1427: PICART, BERNARD - Het doorbreeken van de St. Anthonis Dyck buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
2553: PIENEMAN, NICOLAAS - Snoek
339c: LA PLACE, PIERRE ANTOINE DE (1707-1793) - Adele, comtesse de Ponthieu
1374: POIRTERS, ADRIANUS, PRIESTER DER SOCIETEYT IESV - Den Spieghel van Philagie vermeerdert verbetert verciert met printen, dichten, seden-leeringen
1579: POPPEL, JOHANN - Venlo van het dorp Blerik gezien
2085: PORTBURY, E - The portrait
025: PORTMAN, LUDWIG GOTTLIEB - C.W.de Rhoer
1086: PORTMAN, L. - Ferino
953: PORTMAN, L. - Bernadotte
1091: PORTMAN, L. - Menou
1088: PORTMAN, L. - Kléber
2911: PORTMAN, LODEWIJK GOTTLIEB - Pieter Johannes Uylenbroek
1669: PORTMAN, L - Maximilien Robespierre
1671: PORTMAN, L - Marie Jeanne Phélippon
1672: PORTMAN, L - M(a)d(am)e Elizabeth de France
2103: PORTMAN, L.G. - (Cornelis Loots)
1085: PORTMAN, L. - Augereau
1602: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Hendrik de Vierde, huisvader; of het driekonings-feest te Fontainebleau
2476: EEN REPUBLIQUAIN - Antwoordt op het lasterschrift van den nieuwen Vargas, schuilende onder den naam van Philalethes en van een Regent in Hollandt
3063: RETEMEIJER, M., F.L.RETEMEIJER, C.P.E.ROBIDÉE VAN DER AA EN QUIRINUS HARDER - Nadere middelen ter bereiking van het doel der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, Uitgegeven door gemelde Maatschappij
3129: RIDDERSCHAP EN STEDEN, DE STAATEN VAN OVERYSSEL - Placaat, Ordres en Reglementen over de exercitie van de Jagt
2954: WACKERNAGEL. WILHELM EN MAX RIEGER - Walther von der Vogelweide nebst Ulrich von Singenberg und Leutold von Seven
1659: RIEPENHAUSEN, (ERNST LUDWIG) - Strolling Actreces dressing in a Barn / Comédiennes ambulantes qui s'habillent dans une grange
1658: RIEPENHAUSEN, (ERNST LUDWIG) - Morning / Le matin
1660: RIEPENHAUSEN, (ERNST LUDWIG) - England plate 2d
1278: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1843
1802: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1830
1798: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1841
1799: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838
1913: ROBIDÉ VAN DER AA, (C.P.E.) - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1842
2992: ROGGE, CORNELIS - Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld
1198: ROODE, T(HEODORUS) DE - Bournonville
2112: ROOSING, H - Carel Baron van Boetzelaer, Ridder, Luitenant Generaal, en commandant der Willemstad. enz, enz.
2328: ROWLANDSON, THOMAS - Dr.Syntax at a card party
885: RUBICKA, (JOSEF) - Sanssouci, Lutschloss des Königs Christoph auf Hayty
886: RUBICKA, (JOSEF) - Kathedrale in Utrecht
884: RUBICKA, (JOSEF) - Markt und Feste Grissen
1945: LE SAGE, ALAIN RENÉ (1668-1747) - Histoire de Gil Blas de Santillane, Cinquième édition, avec figures Tome I / Tome II / Tome III / Tome IV
2763: SALLIETH, M. DE - (Armoedig geklede jonge vrouw met kind op de rug en een kistje met een marmot)
981: SALLIETH, M.DE - Gerrit Paape
1808: SCHABER, PROFESSOR (KARL WILHELM FRIEDRICH) (1762-1794) - Virgils Aeneis travestirt von Blumauer ausgeführt, Vierter und lezter Band
2244: SCHEERDER, H, IN LEVEN KOSTSCHOOLHOUDER TE AMSTERDAM - Allereerste Aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden
2837: SCHENK, PIETER - Gerardvs Larisse, Pictor Leodiensis
2066: SCHIPPER, L(IEUWE) - Gedichten voor Kinderen, Met 4 gekleurde plaatjes
1809: SCHLEGEL, AUGUST WILHELM (1767-1845) - Rom. Elegie
499: SCHMID, C., SCHRIJVER VAN DEN KERS-AVOND - Eerste honderdtal leerzame verhalen (v)oor kinderen.
1905: SCHMIDLIN, JOHANNES, PFARRER ZU WEZIKON UND SEEGREBEN - Singendes und spielendes Vergnügen reiner Andacht, Oder Geistreiche Gesänge, nach der Wahl des Besten gesammlet, zur Erweckung des innern Christenthums eingerichtet, und mit musicalischen Compositionen begleitet
1697: SCHOTEL, G.D.J. - Gedachten over het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen en den vervaardiger van hetzelve
145: SCHRECKENBACH, PAUL - Der Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806. Eine Erinnerungsgabe für das deutsche Volk. Mit 100 Illustrationen und Beilagen nach zeitgenössischen Darstellungen
137b: SCHUTTE, RUTGER PREDIKANT TE AMSTERDAM - Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht, En met aanmerkingen tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
137c: SCHUTTE, RUTGER PREDIKANT TE AMSTERDAM - Stichtelijke gezangen; in verscheidene gelegenheden gedicht. En met aanmerkingen, tot verstand van eenige stukken uit de H.Schrift, verrijkt
137a: SCHUTTE, RUTGER, PREDIKANT TE AMSTERDAM - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht
718: SENUS, W. VAN - De Vrouwe Gouvernante in de Vergadering van Holland
1162: SENUS, W.VAN - Bedriegertje met de portretten van de kunstenaars Cornelis Cels, P.J.Gabriël, J.W.Pieneman en P.C.Wonder
2290: SENUS, W. VAN - De groote doorbraak in den muur of steenen beer, bij het Joden Kerkhof buiten Hasselt, in den namiddag van 4 februarij 1825, van de Stads wal, naar den kant van Meppel en Roveen te zien
2292: SENUS, W. VAN - Het doorbreken des dijks van de Wijde Wormer, in den morgen van 6 Februarij 1825 van Purmerland te zien
716: SENUS, W. VAN - Carolina, prinses van Oranje Nassau
323: SEWRIN, CHARLES AUGUSTIN (1771-1853) - Les habitans des Landes
322: SEWRIN, CHARLES AUGUSTIN (1771-1853) EN ANDRÉ RENÉ POLYDORE ALISSAN DE CHAZET (1775-1844) - Le medicin de Palerme
1102: SHENSTONE, WILLIAM (1714-1763) - The works, In verse and prose, In three volumes. With decorations
1241: SIEGFRIED, D.J.G. - Siama und Galmory und die Schöpfung des Weibes
906: SIMONET, (JEAN BAPTISTE) (1742-NA 1813) - La Soirée des Thuileries
2386: SLUYTER,D. - I.M.L.Roll
866: SLUYTER, D(IRK), J(URRIAAN) - C.G.Withuys
2167: SLUYTER, D.J. - Mr.J.van Lennep
049: SMITH, A(NKER) - Churchill
3004: SPIEKER, C.W. - Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens. Für die erwachsenen Töchter der gebildeten Stände
3131: DE NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE KERKE BINNEN DE STAD UTRECHT MET SPECIAAL CONSENT EN APPROBATIE VAN D'ED: GROOT ACHTB: HEEREN BURGEMEESTEREN EN VROEDSCHAP DERZELVER STAD - Reglement op de Diaconie-Linnen Naeywinkel voor de Meysjes der Bedeeld wordende Ledemaeten
2566: STARING, A.C.W, W. BILDERDIJK, C. LOOTS, E.J. POTGIETER, J.KINKER EN ANDEREN - Nederlandsche Muzen-Almanak, 1830, twaalfde jaar
949: STEINLA, MORITZ - C.M.Wieland
1845: STEUERWALD, I.D. - Mr.P.Merkus, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1841-44)
1847: STEUERWALD, I.D. - Le Contre-Admiral J.C.Ryk, Gouverneur-Général des Indes Orientales (1839-42), (Actuellement vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies)
1119: STIJL, S(IMON) - Op den Algemeenen Vrede
444: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Russische elementen op Petersburg (bij Nigtevecht)
448: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Ontmoeting met de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
449: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Een goed gevuld heerschap op Petersburg (bij Nigtevecht)
447: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Vogels van diverse pluimage op Petersburg (bij Nigtevecht)
442: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Harmonie op Oostervegt (bij Loenen)
441: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - De zwarte vrouw van Wallestein (bij Loenen)
450: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Een koerier voor de Tsaar op Petersburg (bij Nigtevecht)
440: STOOPENDAAL, DANIEL (1672-1726) - Wandelen in de Hof van Eden op Wallestein (bij Loenen)
2565: STRAUSS, J, J.KÜFFNER EN G.JEGG - Soirées d'Amsterdam, Quatre Galops pour le Piano-Forte
614: STRENG, J.C. - 'Zo als men aan gemeenzaame vrienden gewoon is te schrijven'. De correspondentie van Rhijnvis Feith 1753-1824
2384: SWANENBURCH,W. - Lucas Trelcatius Pater, S.S.Theologiae Professor
1793: SWART, NICOLAAS - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1824
1169: TANJÉ, P. - Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, Raadpensionaris van Holland
1005: TANJÉ, P. - Willem Carel Hendrik Friso. Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz.
2388: TANJÉ, P. - Io.Georg.Walchius, S.T.D. et Prof.Publicus
017: TANJÉ, P. - Hermanus van den Burg
1165: TANJÉ, P(IETER) - Stilleven met (zelf)portretten van de drie kunstenaars Jan de Beyer, Jakobus Buys en Hendrik Pothoven
2516: TANJÉ, P - Cornelis van Oeveren, Wagenmaker op het Haegse veer tot Rotterdam
952: TARDIEU,J. GRAVEUR DU ROY, ET DE S.A.S. ELECTORALE DE COLOGNE - Gedéon Baron de Loudon. Feld. Marechal de LL. MM. Imp. et R.
2875: TASSO, TORQUATO - La Gerusalemme Liberata
2859: (PANCKOUCKE, C., NICOLAS FRAMERY), TORQUATO TASSO - Jérusalem Délivrée / (Gerusalemme liberata)
2562: TAUREL, C.ED - N.Pieneman
558: TÉTAR VAN ELVEN, J(OHANNES) B(APTIST) - zonder titel
1859: TILLIARD, JEAN-BAPTISTE (1740-1813) - C'est ici les différens jeux des Petits Polissons de Paris. Le sabot
2991: TOLLENS,CZ,H. - Proeve van minnezangen en idyllen
1224: TONGERLOO, FRANCISCUS GOMMARUS VAN - Den ondergeteekenden (....) verklaert dat hij (....)
2156: TOUSSAINT, A.L.G.BOSBOOM - Don Abbondio II
2157: TOUSSAINT, A.L.G.BOSBOOM - Don Abbondio II
3139: UILKENS, J.A. - Technologisch Handboek of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
1577: UMBACH.J. - Muiden
3133a: DE RESPECTIVE CAMEREN VAN DE DIACONYE DER GEREFORMEERDE NEDERDUYTSCHE KERKE JESU CHRISTI EN DE TEGENWOORDIGE GEREFORMEERDE AELMOESSENIERS-KAMER DER VOORSZ. STADT UTRECHT - Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge
3130: DE GROOTE KERKENRAAD DER NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE KERKE BINNEN DE STAD UTRECHT - Reglement op de Diaconie-schoolen, ten behoeven van de Kinderen der Bedeeld wordende Ledemaaten. Opgerigt in den Jaare 1748
3132: BOEKHOUDER EN DIACONEN DER NEDERTDUYTSCHE GEREFORMEERDE KERKE BINNEN DE STAD UTRECHT - Reglement op 't Diaconye Oude Mannen en Vrouwenhuys, In den Jare 1758 opgerigt, Tot onderhoud van een merkelyk aental Oude bedeelt wordende Ledematen
2293: VEELWAARD, D. - Tooneel van nood en jammer te Doornspijk in Gelderland, op 4 februarij 1825
1112: VERBEEK, GERARDUS (1737-1828) - Gods zoon in 't Vleesch. Of bespiegeling over de heilrijke geboorte van den Zaligmaaker der Waereld: Jesus Christus, binnen Bethlehem
1566: VERHULST, JOH. J.H., F.BEYER, FR.BURGMÜLLER, A. LE CARPENTIER, M.CLEMENTI, A.DIABELLI, H.LEMOINE E.A. - Collection Musicale
1223: VERLINDE, J.G. - Den ondergeteekenden (....) heeft soo over sigh selven als over ende voor de Borgeren de Cat ende Verpoorten ontfangen van den Notaris Mi(chaël) Aerts tot Lier de somme van sessenzeventig guldens vijftien stuijvers drij oorden over ende in voldoeninge van de besoigneringen, vacatiën ende oproepen &c bij hun gedaen hier vooren geroert ende gementioneert
2307: VERNET, CARLE - Marchand de Billets de Loterie, aux derniers les bons
1094: VINKELES, R. - Beurnonville
1034: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Mr.H.C.N. van der Noot
1283: VINKELES, REINIER - A.W.Baron van Palland tot Zuithem
2074: VINKELES, (REINIER) - Mr E.F.van Berckel, Pensionaris der Stad Amsterdam
2547: VINKELES, R EN D.VRIJDAG - Verschijning van Lodewijk XVI, met zijnen raad, vòòr de balie der nationaale Conventie, op den 26sten van Wintermaand 1792
1084: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Gerrit Paape
2382: VINKELES,R. - Ger:Joh:Nahuys
1307: VINKELES, REINIER EN C. BOGERTS - Jan Jacob Elzevier
1028: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - P. L. van de Kasteele
1030: VINKELES, REINIER EN C. BOGERTS - De Majoor T.C.van Herzeele
875: VINKELES,R. - J.F.R.van Hooff
2335: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - E.C.Staringh, Kapitein ter Zee
2348: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Salomon Dedel, Kapitein ter Zee
1282: VINKELES, REINIER - A.W.Baron van Palland tot Zuithem
1538: VINKELES, REIN(IE)R - George Hend(ri)k de Wilde
991: VINKELES, REINIER - Elisabeth Maria Post
3028: VINKELES, REIN(IE)R EN C.BOGERTS - Titel
1311: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Dº Marron
933: VINKELES, R. - J.A.de Mist
931: VINKELES, R. - E.J.Greve
932: VINKELES, R. - J.G.H.Hahn
934: VINKELES, R. - P.Pypers
915: VINKELES, R. - Y. van Hamelsveld
294: VINKELES, REINIER - Mr. P. L. van de Kasteele, Raad en Pensionaris der Stadt Haarlem
2391: VINKELES, REINIER - Carel Rijkwaert, Predikant der Remonstranten te Utrecht
1023: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Jonkheer Willem van Haren
1033: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - J.B.Baron van den Heuvel, Capt van de Geldersche Jagers
2075: VINKELES, REIN(IE)R - Jonkh. Alexand. Philip. Baron van de Capelle
2086: VINKELES, REINIER EN C. BOGERTS - Pieter 't Hoen
2097: VINKELES, REIN(IE)R EN C.BOGERTS - Henrik Hooft Danielsz. Burgemeester der Stad Amsterdam
2099: VINKELES, REIN(IE)R - Ioannes Nomsz
2236: VINKELES, R. - De Generaal Pichegru
1253: VINKELES, REIN(IE)R - George Hendrik de Wilde
2545: VINKELES, R EN D.VRIJDAG - Aanhouding van Lodewijk de XVIde te Varennes, op den 22sten van Wiedemaand 1791
295: VINKELES, REINIER - Charles Gravieu, Graaf de Vergennes
1254: VINKELES, R(EINIER) - L. W. van Merken
1261: VINKELES, REIN(IE)R EN C.BOGERTS - Lucretia Wilhelmina van Merken
1262: VINKELES, R(EINIER) - L. W. van Merken
910: VINKELES, REINIER - J.Blauw
1204: VINKELES, REIN(IE)R EN C.BOGERTS - O.D.Gordon, Collonel van 't Genootschap Pro Patria et Libertate te Utrecht
1093: VINKELES, R. - Victor Moreau
2564: VINKELES, R EN D.VRIJDAG - Moord van 2,3,4,5, en 6 van Herfstmaand
1216: VINKELES, REIN(IE)R EN C. BOGERTS - G.H.de Wilde
2083: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Petrus Camper, professor
820: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Mr.J.H.des Villattes
1031: VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS - Carel Wouter Visscher, Pensionaris
2308: VISSER, S. DE, W.H.WARNSINCK BZ, PETRONELLA MOENS, PIETER RUTGER FEITH EN 4 ANDEREN - Gedichtjes voor de Nederlandsche Jeugd
2309: VISSER, S. DE, W.H.WARNSINCK BZ, PETRONELLA MOENS, PIETER RUTGER FEITH EN 4 ANDEREN - Gedichtjes voor de Nederlandsche Jeugd
2151: VOSMAER, J - Leven en wandelingen van Meester Maarten Vroeg
091: VOSMAER, JACOB (1783-1824), IN LEVEN MED.DOCTOR EN HOOGLEERAAR TE UTRECHT - Nagelaten en verspreide Letter-arbeid
1422: VRIJDAG, DANIËL - Aanval van Lambesc op weerloze wandelaars / De hoofden van den Gouverneur en Majoor der Bastille op pieken rondgedragen
812: VRIJDAG, D. - Willem George Fredrik, prince van Orange en Nassau &c.&c.&c., Keizerlijk Koninglijk Generaal en Veldtuigmeester, binnen Padua, in Italien, overleeden den 6. Januarij 1799 oud Vijf-en-twintig Jaaren
1146: WAANDERS, F. - H. of W. Tiling
1848: WAANDERS,F(RANCISCUS BERNARDUS) - (J.J.Rochussen als minister van financiën)
1344: WEBER, CARL MARIA VON - Der Freyschütz, Romantische Oper in drey Aufzügen
3000: WESTERBAEN, CORNELIS WILLEM, REDEVOERING, TER OVERTUIGING: DAT DE MENSCH ZIJN GELUK VOORNAMELIJK IN ZICH ZELVEN TE ZOEKEN HEEFT, UITGESPROKEN TER OPENING VAN DE JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, OP DEN 13DEN VAN - Titel
1791: WESTERMAN, MARTEN (1775-1852), WILLEM MESSCHERT, W.H.WARNSINCK, BZ EN ANDEREN - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1822
3002: WESTERMAN, M. - De invloed der vrouwen op de vier tijdperken des levens, in vier zangen
1790: WESTERMAN, MARTEN (1775-1852), WILLEM MESSCHERT, W.H.WARNSINCK, BZ EN ANDEREN - Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1820
3103: WESTSTRATE, HENDRIK ABRAHAM - Gelderland in den patriottentijd
1831: WIJSMAN, J. - Cornelis Joan de Lange
730: WINSEMIUS, DIEUWKE - Kaat Mossel. Het Rotterdamse Oranjewijf
1287: WITTE JUNIOR, J.E. DE - De harmonie der schuldelooze liefde
2333: WOLFF, CHRISTIAN L.B. DE - Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Dans lesquelles, par une chaine continue, on déduit de la Nature même de l'Homme, toutes ses Obligations & tous ses Droits, Traduites du Latin par Mr. M***, Avec des Notes, dans lesquelles on fait voir la solidité des principes de l'Auteur; l'application de ces mêmes principes au Droit Public, Civil & Romain; & l'utilité qu'on peut sur-tout en retirer, pour juger les causes rélatives au Commerce & à la Navigation par Mre Elie Luzac, Docteur de Droit & Advocat a la Cour de Hollande, de Zelande & de West-Frise
727: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De Plaetse aan de Veght, Romantisch verleden van het Huis Over-Holland
3005: RITTER VON ZIMMERMANN - Ueber Friedrich den Grossen und meine Unterredungen mit Ihm kurz vor seinem Tode

5/30